Aktiverne

Page 1

Aktiviteter arrangeret af Veksøs Aktiver Kommuneplanhøring, spec. 350 nye boliger syd for banen i Veksø Veksøs Aktiver dannes med nedsættelse af styregruppe og arbejdsgrupper Propagandaskilt på Frejagrunden ”Bo på Skyggesiden”

Maj 2000

20. juni 2000

August/september 2000

Loppemarked (Etablering af økonomisk fundament)

17. september 2000

Uddeling af informationsmateriale om Veksøs Aktiver

28. september 2000

Naturvandring (Veksø Syd) med biolog Kåre Fog

5. november 2000

Salg af luftfoto af Veksø (økonomisk fundament)

December 2000

Opfordring til Veksøborgerne om deltagelse i Regionplanmøde i Hillerød 23.1.01 Husstandsomdeling af ”Veksøs Aktiver informerer”

Januar 2001 Marts 2001

Salg af Aktiver (økonomisk fundament)

Marts/april 2001

Veksø Videoen husstandsomdeles i Veksø, sendes til byrådspolitikere og pressen

Primo april 2001

Borgermøde om Veksøs fremtid

24. april 2001

Underskriftindsamling for/imod byggeri Syd for banen i Veksø

August/september 2001

Afklaring af Stenløse Kommunes kommunalpolitikeres og partiers holdning til bl.a. Veksøs fremtid

August/september 2001

Aflevering af underskrifter til borgmesteren ved kommunens borgermøde om kommuneplanforslaget i Veksø (80%’s modstand)

20. september 2001

Rundflyvning over Veksø

22. september 2001


”Fernisering” og lodtrækning af maleri, doneret af kunstneren selv: Inge Marie Amdi Hoffmann, blandt ihændehavere af et Veksø Aktiv

5. november 2001

Spørgeskemaundersøgelse om kommunalpolitikeres holdning til byggeri syd for banen i Veksø forud for kommunalvalget den 20. november 2001

8. november 2001

Veksøs Aktiver møder HUR (Regionplan 2005)

14. august 2002

Høringssvar til HUR vedr. tillæg til Regionplan om Stationsnærhedsprincippet

31. august 2004

Høringssvar til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Forslag til lov om regioner og nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab Høringssvar til HUR om Regionplan 2005 Informationsbrev om Veksøs Aktiver til alle opstillede partier i Egedal Kommune forud for vælgermødet i Veksø

29. december 2004 20. april 2005

2. november 2005

Diverse indlæg i Lokal- og Amtsaviser (løbende i perioden)

Høringssvar vedr. ny kommuneplan i Egedal Kommune

Efterår 2007

Møde med planudvalgets medlemmer forud for ny kommuneplan i Egedal Kommune – forsøg på at få Frejagrunden ud af kommuneplanen

Februar 2009

Kontakt til Danmarks Naturfredningsforening i forbindelse med Værebro Ådal fredningen – forsøg på at få Frejagrunden inkluderet i fredningen

Marts 2009

Høringssvar vedr. ny kommuneplan 09-21 Kontakt til ny forpagter af Frejagrunden (Grantoftegård) Grantoftegård møder Veksøs borgere til en snak om Grantoftegårds dyrkningsmetoder og i særdeleshed de forpagtede marker i Veksø Aktivernes forsøg på at forhåndspåvirke kommende kommuneplan 2013 (”høringssvar”) Naturvandringer i lokalområdet med Kåre Fog

September 2009

Maj 2010

12. august 2010 14. februar 2012 17. marts 2012

April hvert år


Hovedstadens Udviklingsråd Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby

Veksø, den 3. marts 2003

Vedr.: Regionplan 2005 Med udgangspunkt i HUR’s debatoplæg til Regionplan 2005 vil Veksøs Aktiver knytte bemærkninger til nedennævnte punkter i debatoplægget: Ad 5 – Et passende boligudbud – hvordan? Veksø består i dag af såvel parcelhuse, andelsboliger og lejeboliger – også ungdoms- og ældreboliger, som dog er i begrænset antal. Veksø By ligger velafgrænset mellem Sbanen og Frederikssundsvej omgivet af landbrug, hvilket vi gerne ser bevaret. Behovet for boliger til de unge og ældre imødekommes i Veksø, og der arbejdes for tiden på at få etableret yderligere et antal ungdomsboliger på Stationsvej. Veksø Borgerlaug har taget initiativ til at iværksætte dette, og de indledende undersøgelser er igangsat af KAB/Stenløse-Ølstykke Boligforening, som er meget interesseret i projektet. Også Stenløse Kommune/Byrådet er positivt indstillet. Vi håber fremtiden tegner lyst for gennemførelse af projektet. Med hensyn til ældreboliger er der tegn på, at en grund i Veksøs bymidte forventes bebygget med henblik på denne aldersgruppe. Disse to initiativer hilser vi velkomne. Ad 6 – Behov for særlige arealer til erhverv – hvordan? Stenløse kommune har i mange år forsøgt at få solgt erhvervsområdet Langagergård. Endnu uden held. Arealet ligger stationsnært og i landskabelige omgivelser, og vi kunne foreslå dette areal udlagt som et integreret erhvervs- og boligområde. I Veksø integrerer vi også til en vis grad erhverv og boliger, idet der i foråret 2004 åbner amtslige- og kommunale institutionspladser meget tæt på Veksø By og station. Ad 8 – Friluftsliv og natur – hvordan? For Veksøs vedkommende finder vi det vigtigt, at de landskabelige værdier uden om Veksø bevares. Vi bor på landet med landbrug og kvæg ”lige uden for” vores hoveddør, og vi har mulighed for dejlige naturoplevelser i grønne områder tæt på vores boliger. Disse privilegier sætter vi stor pris på, og vi ved, at det har stor kvalitativ indvirkning på krop og sjæl. Vi har valgt at bosætte os her af samme grund. Endvidere er meget af det omkransende areal karakteriseret som meget værdifuldt landskab i Regionplanen, hvilket også debatoplægget påpeger bør bevares som friareal (Den grønne struktur, side 17). Vi har et stærkt ønske om at bevare landbrugslandskabet omkring Veksø. Det er os meget mere magtpåliggende nu, hvor Stenløse Kommune ønsker at erstatte en stor del af landbruget i Søsum og Stenløse Syd med golfbaner i nærmeste fremtid. Dermed går gode landbrugsoplevelser tabt flere steder i kommunen til fordel for fritidsanlæg. Institutionsgrunden i Veksø udnyttes nu til amtslige og kommunale institutionsformål, og dermed inddrages også landbrugsjord til andre formål i Veksø. Debatoplægget påpeger, at landbrugslandskabet er værdifuldt og forbundet med oplevelser og har rekreativ værdi (Det dyrkede landbrugslandskab, side 19). Vi anser således, at der er mange gode grunde til ikke at omdanne flere landbrugsarealer i det åbne land omkring Veksø.


Ad 9 – Samspillet mellem by og trafik – hvordan? Debatoplæggets tanke om, at stationsnærhedsprincippet for boliger ofte kan fraviges, kan vi tilslutte os. Det synes klart, at privatbilismen er stigende trods udbygning af den kollektive trafik. Det er tilsyneladende ikke vigtigt for den enkelte at bo tæt på den kollektive trafik, men snarere at have en bolig væk fra støj og i børnevenlige omgivelser. Som debatoplægget antyder (side 21) er vi også af den formodning, at effekten i form af højere kollektiv trafikbenyttelse er størst i forhold til placering af arbejdspladser og mindre i forhold til boligens placering. Heraf følger, at vi mener, at en evt. udbygning af Veksø Syd begrundet i stationsnærhed ikke kan overtrumfe hensynet til de landskabelige kvaliteter. Ad 10 – Fremtidens bymønster/hovedstruktur – hvordan? Vi anser Fingerbymodellen som værende den optimale. Bevarelsen af landskabs- og naturværdier i det åbne land er meget vigtig. Frederikssundsfingeren er den finger, som har bevaret den højeste grad af landbrugspræg og autentisk landskab. Da beskyttelsen af disse kvaliteter synes at blive bedst tilgodeset af Tætbymodellen kan Veksøs Aktiver også tilslutte sig en udvikling svarende til denne model. De øvrige tre modeller synes at modarbejde de kvaliteter, som Veksøs Aktiver arbejder for.

Med disse bemærkninger vil vi gerne opfordre HUR til at fastholde de tidligere Regionplaner for så vidt angår inddragelse af yderligere arealer til boligformål omkring Veksø. Vi ser gerne en vækst i det omfang, det kan lade sig gøre inden for Veksøs nuværende afgrænsning. Vi går ind for byfortætningstanken men ikke i form af etagebyggeri. Vi foretrækker at fastholde den eksisterende tæt-lave bebyggelse i Veksø. Vi håber, at debatoplæggets intentioner om at bevare det landskabelige og det grønne rekreative miljø til gavn for borgerne også gælder vores fremtid.

Med venlig hilsen På Veksøs Aktivers Vegne Styregruppen for Veksøs Aktiver

Jens Fryd Petersen Korshøj 505 3670 Veksø Sj.

Karen Svahn Korshøj 435 3670 Veksø Sj.

Renzo Orsini Kelsted 125 3670 Veksø Sj.

Marianne Lønning Korshøj 241 3670 Veksø Sj.


Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Veksø, den 29. december 2004

Vedr.: Udkast til forslag til lov om regioner og nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab Veksøs Aktiver er en græsrodsbevægelse, som arbejder for, at Veksø ikke bliver yderligere udbygget i landskabet syd for jernbanen i Veksø. Fra en underskriftindsamling i 2001 ved vi, at 80% af byens borgere støtter vores synspunkter. Vi har gennemgået ovennævnte udkast til lovforslag og har følgende bemærkninger til nedlæggelsen af HUR: Vi mener, det er vigtigt, at det nuværende planhierarki bevares, således at langsigtet planlægning besluttes af en overordnet myndighed (i dag HUR), og at der ikke sker en udvikling i retning af, at kortsigtede kommunale hensyn får større vægt end i dag. Således mener vi, at by-udviklingsplanerne også i fremtiden bør basere sig på Planlovens regler for zoneinddeling og landzoneadministration (Kap. 7).

Med venlig hilsen Styregruppen for Veksøs Aktiver

Jens Fryd Petersen Korshøj 505 3670 Veksø Sj.

Karen Svahn Korshøj 435 3670 Veksø Sj.

cc. HUR, att. Hans Brigsted

Renzo Orsini Kelsted 125 3670 Veksø Sj.

Marianne Lønning Korshøj 241 3670 Veksø Sj.


Hovedstadens Udviklingsråd Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby

20.april 2005

Høringssvar til Forslag til Regionplan 2005 Vedr. nye arealudlæg til byformål i Stenløse kommune

Veksø er en enestående by, i et dyrebart landskab

Veksøs Aktiver er en græsrodsbevægelse, som arbejder energisk for at forhindre byggeri syd for banen i Veksø. I 1989 blev der foretaget en underskriftsindsamling i Veksø, hvor mere end 80 % af byens borgere var imod byggeri syd for banen. I 2001 foretog Veksøs Aktiver igen en underskriftsindsamling, og igen var 80 % af byens borgere imod byggeri syd for banen i Veksø. I begge tilfælde blev underskrifterne afleveret til Stenløse Byråd. Hermed gør Veksøs Aktiver kraftig indsigelse overfor, at der i forslaget til Regionplan 2005 åbnes op for byggeri syd for banen i Veksø.

Planlægning Det er HUR’s opgave at tegne udviklingens store linier og bringe sammenhæng mellem mange forskellige interesser og initiativer i vores område. Det er HUR’s opgave at have de store visioner, som er løftet op over muligheden for den øjeblikkelige gevinst. Og det er HUR’s opgave ikke at sætte muligheder over styr for en fremtid, som vi trods alt kun kan beskrive med kvalificerede gæt. Det er HUR, som opstiller de store rammer, men det er også HUR, som skal kende fremtidsplanlægningens begrænsning og skal sikre et spillerum for fremtidens udvikling, således at man om en generation eller to ikke skal kunne beklage en planlægningsdisposition, som kan forekomme rigtig i dag, men som om nogle år vil vise sig at være et sørgeligt eksempel på en misbrugt mulighed. Arealerne syd for Veksø har netop den faldgrubekarakter, at en række faktorer med vores nuværende viden umiddelbart kan synes at pege på en bestemt løsning, som senere generationer vil opfatte som et sørgeligt fejlgreb - de tabte muligheders hurtige disposition ! Det er efter vores opfattelse HUR’s store berettigelse og pligt at lede udviklingen ud fra et større samfundsmæssigt perspektiv, og samtidig at fastholde muligheden for, at en eftertid ikke bliver afskåret fra at gøre dét, som om en årrække måske vil vise sig at være den optimale løsning. Fingerplanens Frederikssundsfinger består i dag af en række endnu ikke helt sammenvoksede bysamfund, og de mellemliggende landområder fremtræder som flade og oplevelsesfattige - alt i alt dét, man som rejsende enten med S-tog eller ad Frederikssundsvej vil betegne som en ret kedelig tur – dog med én enkelt undtagelse. Undtagelsen er landskaberne omkring Veksø ! At Veksø og områderne omkring Veksø er særdeles kuperede fremgår af vedlagte kort. På den sydlige side breder sig et ubebygget og betydeligt mose- og engdrag, som gennemstrømmes af Værebro Å, og på den nordlige side gennemskæres landskabet af flere tunneldale. Arealerne omkring


Veksø er således de eneste områder i Frederikssundsfingeren, som byder på afveksling og oplevelse, og netop hér bør HUR efter vores mening kende sit ansvar. Når urbaniseringen om 50 år eller mere er massiv fra København til Frederikssund, vil man så til den tid sige, at det var en skam, at man i begyndelsen af dette århundrede ikke tænkte længere end til, hvad der var praktisk og hensigtsmæssigt i det første årti ? HUR kan medvirke til, at man vil kunne sige: ”Hvor så de langt, at de ikke urbaniserede kompakt, men efterlod et område, som vi netop behøver i vores tid” ? Historien viser rigeligt med eksempler på irreversible tiltag, som vi i bagklogskabens klare lys må begræde. Derfor vil Veksøs Aktiver opfordre HUR til at besinde sig med byudvikling syd for Veksø, fordi vi tror, at beslutningen er forhastet, og koblet med alt for mange udviklingsmæssige fejlmuligheder.

Forslaget til Regionplan 2005 I forslaget til Regionplan 2005 - klassificerer HUR landskabet omkring Veksø som område med landskabelig værdi. - er området syd for Veksø klassificeret som særligt værdifuldt landbrugsområde og særligt følsomt landbrugsområde. Regionplanforslaget beskriver, at det skal sikres, at der er passende afstand mellem eksisterende landbrug og f.eks. nye boliger. - beskrives landskabet syd for Veksø endvidere som et område med kulturhistorisk værdi og kulturmiljø. - er der ganske tæt på området syd for Veksø båndlagt grønne arealer og kileforlængelser. Der er et klart modsætningsforhold mellem ovennævnte punkter i Regionplanforslaget og HUR’s tilladelse til at udlægge området til boligbyggeri. HUR’s klassificeringer og beskrivelser af disse smukke landskaber er god og korrekt, hvilket kan dokumenteres af de fotos, som er vedlagt dette høringssvar. Veksøs Aktiver er fuldt bekendt med stationsnærhedsprincippet. Dette princip er som hovedregel rimeligt, men det bør ikke betyde, at der uanset alle andre hensyn altid blot skal kunne bygges nær ved enhver station. I tilfælde, hvor stationer findes i værdifulde landskaber, bør disse kvaliteter kunne overtrumfe hensynet til stationsnærhed.

Om Veksø og landskabet hér Ikke blot er landskabet omkring Veksø af stor herlighedsværdi, også selve byen har særlige kvaliteter. Den lille gamle landsby på bakketoppen blev i 1970’erne udbygget efter en nøje gennemtænkt og vel gennemført plan efter en arkitektkonkurrence, hvis grundidé man har fastholdt og gennemført, idet man samtidig fra Byrådet gav borgerne tilsagn om, at dette var den endelige udformning af Veksø. Denne plan har ved sin flotte udnyttelse af landskabet og klare afgrænsning til landskabet givet Veksø en særlig samlende identitet, som har vist sig at understøtte et stærkt sammenhold og et mangfoldigt foreningsliv. Planens idé er denne: Byen skal holdes på bakken indenfor området mellem S-bane og landevej, og således at der i alle retninger er udsigt til det omgivende smukke landskab. Naturen og landskabet bliver trukket ind i byen ved hjælp af grønne kiler, som forbinder byen med naturen udenom. På alle øst-, syd- og


vestvendte skråninger fordeler husene sig ned over skråningerne på en sådan måde, at alle har udsigt til de grønne omgivelser. Skråningerne er så stejle, at alle kan se hen over hustagene foran, d.v.s. at det er næsten som bænkene i et amfiteater, hvor alle kan se og har udsigt. Dette er en helt usædvanlig situation i Danmark. Næsten alle andre steder er det kun husrækken i første parket, der har visuel kontakt ud til de grønne omgivelser. Disse særlige forhold fremgår af de vedlagte fotos. Hvis man bygger på skrænterne på den modsatte side, altså i det område som i forslaget til Regionplan 2005 er udlagt til byzone, så vil man med ét slag påvirke udsigten ikke blot for husene i forreste række i Veksø, men for næsten samtlige huse i Veksø. Et byggeri hér vil altså ikke betyde, at flere har kontakt med grønne omgivelser, men det vil tværtimod betyde at færre får kontakt med grønne omgivelser. En udlægning af området syd for banen i Veksø til byzone, med risiko for efterfølgende byggeri, vil give en negativ påvirkning af naturen. Løse hunde fra Veksø krydser ikke banelegemet, og herved beskyttes naturen syd for Veksø. Boligbyggeri syd for Veksø vil medføre adskillige hunde i området, som uvægerligt vil strejfe rundt i engen og moserne, med stor negativ indvirkning på afgræsningen med kvæg samt på det vilde dyre- og fugleliv. I dag har man stor mulighed for at se dyr og fugle på en tur syd for banen i Veksø, men ved opførelse af boliger hér vil glæden ved nære naturoplevelser både for lokale og andre borgere være slut. I det hele taget vil presset på naturværdierne blive større. Der er risiko for at områderne ændres fra deres nuværende tilstand til noget parkagtigt og kultiveret, herunder muligvis med tørlægning, som publikum måske vil kræve. Dette indebærer ødelæggelse af levesteder for engfugle som Krikænder og Viber, samt for adskillige planter, bl.a. den sjældne Kærfnokurt, (som er truet på europæisk plan, og som Danmark derfor har et særligt ansvar overfor), som kræver vekslende vandstand og periodevise oversvømmelser. Det er fint at naturområderne omkring Veksø indbygges i den båndlagte grønne ring. Men for at ringen skal blive et bredt bælte af væsentlig værdi, og ikke blot et smalt kyskhedsbælte, skal sammenhængen mellem naturområderne sydøst og sydvest for Veksø fastholdes. Dette umuliggøres, hvis der placeres et boligområde indskudt mellem Præstesø og Løje Sø.

HUR møder Veksøs Aktiver Veksøs Aktiver mener, at der i Veksø forefindes så specielle og værdifolde forhold, at disse bør have særlig opmærksomhed. I den forbindelse bad vi i sommeren 2002 HUR om et møde, hvilket vi med stor glæde fik imødekommet. I august 2002 fandt der således et meget positivt og langvarigt møde sted mellem Veksøs Aktiver og HUR, som var repræsenteret af Mads Lebech, Claes Nilas og Hans Brigsted. Vi fortalte om Veksøs og landskabets særlige historie og de særlige kvaliteter, som man ikke må ødelægge. Deltagerne fra HUR udviste stor interesse og lydhørhed over for vores synspunkter.

Afsluttende bemærkninger Uanset at HUR klassificerer naturen og landskabet omkring Veksø som værdifuldt og bevaringsværdigt i Regionplanforslaget, så udlægger man alligevel området syd for banen til byzone uden nogen som helst begrundelse. Dette virker urimeligt, og bærer


måske præg af lokale kortsigtede politiske ønsker, som tilsidesætter den massive modstand blandt Veksøs borgere samt tilsidesætter hensynet til naturen og fremtidige borgeres muligheder for udvikling af områdets særlige kvaliteter. Trods kommunalpolitikernes mangeårige pres har HUR – som dengang også Hovedstadsrådet og Frederiksborg Amt - indtil nu opretholdt alle tidligere beslutninger om at friholde området syd for Veksø for boliger. Det vil være rimeligt og hensigtsmæssigt, at HUR nu overlader det til den nye kommunestruktur at tage stilling til områdets fremtid ved endnu en gang at fastholde området i landzone. Argumentationen fra Veksøs Aktiver er vanskelig, fordi vi opfordrer til tilbageholdenhed med ændring af arealer, som har en særlig fremtidig værdi, som vi lige så lidt som alle andre i vores tid kan sige noget præcist om. Men man kan med sikkerhed sige, at i dag ville man have værdsat, at urbaniseringen fra København til Køge havde ladet blot et enkelt grønt åndehul afbryde monotonien. Desværre er det ikke måleligt, hvilken samfundsmæssig værdi det har, at de millioner af rejsende, som over en årrække gennemrejser en massivt urbaniseret finger, to gange hver dag får en oplevelse ved at se et smukt landskab. I dag er det en selvfølge, at Jægersborg Dyrehave afbryder urbaniseringen nord for København. Men dét gør den jo kun, fordi Christian V i 1670 ønskede et område til parforcejagt. Veksøområdet tåler naturligvis ikke arealmæssig sammenligning, og vi har slet ingen jagtinteresseret monark, som ved en tilfældighed skaber et uvurderligt aktiv for en eftertid. Men vi har overordnede og planlæggende myndigheder, som skal forsøge at perspektivere og se ind i en ukendt fremtid. Hos os er det HUR, som skal trække de store streger og tænke langt !

Med venlig hilsen Styregruppen for Veksøs Aktiver

Renzo Orsini Kelsted 125 3670 Veksø

Jens Fryd Petersen Korshøj 505 3670 Veksø

Karen Svahn Korshøj 435 3670 Veksø

Marianne Lønning Korshøj 209 3670 Veksø


Egedal Kommune Bygge- og Plancentret Rådhustorvet 2 3660 Stenløse

Veksø, den 28. maj 2008

Vedr.: Plan- og Agenda 21 Strategi Veksøs Aktiver har med interesse læst Plan- og Agenda 21 Strategien og er generelt set enige i de mange gode betragtninger. Veksøs Aktiver vil gerne her fremkomme med vore bemærkninger til afsnittet omkring Bymønster, Byudvikling og Byggeri Veksøs Aktiver har konstateret, at Egedal Kommune har udnyttet muligheden, som Regionplan 2005 åbnede, for at inddrage arealet syd for Veksø til byudvikling. På borgermødet i Stenløse den 8. maj 2008 gav borgmester Svend Kjærgaard udtryk for, at de i planstrategien reserverede arealer til byudvikling kunne flyttes. Veksøs Aktiver vil derfor gerne henlede Bygge- og Plancentrets opmærksomhed på Tegnestuen Vandkunstens vinderprojekt for Veksøs udbygning (vi vedlægger en A3kopi af tegningen). Dette projekt blev aldrig gennemført til fulde, og vores opfordring til kommunen er at arbejde videre med dette projekt, før der tænkes byudvikling syd for Veksø. Vandkunstens vinderprojekt har åbenlyse fordele for Veksø: 1) bymæssig sammenhæng og fastholdelse af ældre Veksøborgere i Veksø 2) trafikbegrænsning på Kirkebakken 3) let adgang til indkøbsmuligheder Ad 1) En evt. udbygning af Veksø vil blive en byfortætning, hvilket gør, at nye borgere får en umiddelbar tilknytning til byens nuværende beboere. Ældre Veksøborgere vil kunne blive boende, såfremt boligerne bygges ældrevenlige, idet borgerne vil få lettere adgang til indkøbsmuligheder og slipper for at skulle bevæge sig i det ellers meget kuperede terræn som Veksø ligger i. Ad 2) Da Kirkebakken nedlægges som gennemkørselsvej vil det ikke mere være attraktivt for ”uvedkommende” at benytte Veksø som smutvej for at undgå trafiklysene på Frederikssundsvej. Ad 3) Med åbningen af REMA1000 på Kirkebakken vil en byfortætning være en indlysende fordel. Hvis man forestiller sig en ny bydannelse syd for Veksø, vil disse borgere få en meget lang og besværlig adgang til indkøbsmuligheder, hvilket vil indebære en øgning i biltrafikken.


Med dette høringssvar håber Veksøs Aktiver på, at en kommende kommuneplan for Egedal vil indeholde muligheden for en byfortætning og ingen arealreservering til ny bydannelse syd for Veksø.

Med venlig hilsen På Veksøs Aktivers Vegne, Styregruppen for Veksøs Aktiver

Jens Fryd Petersen Korshøj 505

Karen Svahn Korshøj 435

Marianne S.Lønning Korshøj 209


Danmarks Naturfredningsforening Att. Michael Leth Jess Masnedøgade 20 2100 København Ø

31.marts 2009

Anmodning om ændret afgrænsning af fredningen af Værebro Ådal Beskyttelse af det dyrebare landskab syd for Veksø Veksøs Aktiver er en græsrodsbevægelse, som arbejder energisk for at bevare det smukke landskab syd for Veksø. I 1989 blev der foretaget en underskriftsindsamling i Veksø, hvor mere end 80 % af byens borgere var imod ændringer i landskabet syd for Veksø. I 2001 foretog Veksøs Aktiver igen en underskriftsindsamling, og igen gav 80 % af byens borgere udtryk for samme holdning. Veksøs Aktiver er bekendt med det fredningsforslag af Værebro Ådal, som Naturfredningsforeningen på nuværende tidspunkt arbejder med – herunder også bakken umiddelbart syd for Veksø. Og det er i den forbindelse, vi henvender os til DN. Beskrivelse af landskabet Fingerplanens Frederikssundsfinger består i dag af en række endnu ikke helt sammenvoksede bysamfund, og de mellemliggende landområder fremtræder som flade og oplevelsesfattige - alt i alt dét, man som rejsende enten med S-tog eller ad Frederikssundsvej vil betegne som en ret kedelig tur – dog med én enkelt undtagelse. Undtagelsen er landskaberne omkring Veksø. Områderne omkring Veksø er særdeles kuperede. På den sydlige side breder sig et ubebygget og betydeligt mose- og engdrag, som gennemstrømmes af Værebro Å, og på den nordlige side gennemskæres landskabet af flere tunneldale. Arealerne omkring Veksø er således de eneste områder i Frederikssundsfingeren, som byder på afveksling og oplevelser. Tidligere instanser som Hovedstadsrådet, Frederiksborg Amt og HUR har altid klassificeret landskabet omkring Veksø som - et område med landskabelig værdi - et særligt værdifuldt og særligt følsomt landbrugsområde. Regionplanforslaget beskriver, at det skal sikres, at der er passende afstand mellem eksisterende landbrug og f.eks. nye boliger - et område med kulturhistorisk værdi og kulturmiljø Endvidere er der ganske tæt på området syd for Veksø båndlagt grønne arealer og kileforlængelser.

Veksøs Aktiver er fuldt ud bekendt med stationsnærhedsprincipperne, som kan indikere, at ikke hele området syd for Veksø indgår i fredningsforslaget. Dette princip er som hovedregel rimeligt, men i tilfælde, hvor stationer findes i værdifulde landskaber, bør disse kvaliteter kunne overtrumfe hensynet til stationsnærhed.


I Veksø er vi i den heldige situation, at vi stadig har store uudnyttede arealer i den nordlige del af byen, som opfylder stationsnærhedsprincippet. Der er derfor ikke grund til at begrænse fredningen syd for Veksø. Om Veksø og landskabet hér Ikke blot er landskabet omkring Veksø af stor herlighedsværdi, også selve byen har særlige kvaliteter. Den lille gamle landsby på bakketoppen blev i 1970’erne udbygget efter en nøje gennemtænkt og vel gennemført plan efter en arkitektkonkurrence, hvis grundidé man har fastholdt og gennemført. Denne plan har ved sin flotte udnyttelse af landskabet og klare afgrænsning til landskabet givet Veksø en særlig samlende identitet. Planens idé er denne: Byen skal holdes på bakken indenfor området mellem S-bane og landevej, og således at der i alle retninger er udsigt til det omgivende smukke landskab. Naturen og landskabet bliver trukket ind i byen ved hjælp af grønne kiler, som forbinder byen med naturen udenom. På alle øst-, syd- og vestvendte skråninger fordeler husene sig ned over skråningerne på en sådan måde, at alle har udsigt til de grønne omgivelser. Skråningerne er så stejle, at alle kan se hen over hustagene foran, d.v.s. at det er næsten som bænkene i et amfiteater, hvor alle kan se og har udsigt. Dette er en helt usædvanlig situation i Danmark. Næsten alle andre steder er det kun husrækken i første parket, der har visuel kontakt ud til de grønne omgivelser. I dag har man stor mulighed for at se dyr og fugle på en tur syd for Veksø og ved at lade fredningen gælde hele arealet vil glæden ved nære naturoplevelser både for lokale og andre borgere blive bevaret. Vi ved, at presset på naturværdierne i fremtiden vil blive større, og der er risiko for at områderne ændres fra deres nuværende tilstand til noget parkagtigt og kultiveret. Dette indebærer ødelæggelse af levesteder for engfugle som Krikænder og Viber, samt for adskillige planter, bl.a. den sjældne Kærfnokurt, (som er truet på europæisk plan, og som Danmark derfor har et særligt ansvar overfor), som kræver vekslende vandstand og periodevise oversvømmelser. Det er fint, at naturområderne omkring Veksø indbygges i den båndlagte grønne ring. Men for at ringen skal blive et bredt bælte af væsentlig værdi, og ikke blot et smalt kyskhedsbælte, skal sammenhængen mellem naturområderne sydøst og sydvest for Veksø fastholdes.

Veksø Aktivers ønske Vi anmoder DN om, at fredningsforslaget kommer til at strække sig helt op til Hovevej syd for Veksø, det vil sige at man inkluderer arealer vest for forslagets områdebetegnelse "8" og "9". Disse arealer omfatter et højdedrag, som er meget markant i landskabet. Arealet op til Hovevej vest for tallet "8" skråner mod nord og er vigtigt for den landskabelige oplevelse set fra nord, mens arealet vest for tallet "9" skråner mod syd og er vigtigt for den landskabelige oplevelse set fra syd. Hvis der f.eks. her en gang i fremtiden opføres boliger, vil disse blive meget fremtrædende i landskabet mange kilometer væk, og under alle omstændigheder er der derfor brug for, at landskabelige hensyn inddrages eksplicit i områdets fremtidige forvaltning. Denne inddragelse kan formaliseres ved, at man med en fredning involverer Fredningsnævnet som en instans, der skal have indflydelse på arealets fremtid.

Afsluttende bemærkninger Argumentationen fra Veksøs Aktiver er vanskelig, fordi vi opfordrer til tilbageholdenhed med ændring af arealer. Desværre er det ikke måleligt, hvilken


samfundsmæssig værdi det har, at de millioner af rejsende, som over en årrække gennemrejser en massivt urbaniseret finger, to gange hver dag får en oplevelse ved at se et smukt landskab. I dag er det en selvfølge, at Jægersborg Dyrehave afbryder urbaniseringen nord for København. Men dét gør den jo kun, fordi Christian V i 1670 ønskede et område til parforcejagt. Veksøområdet tåler naturligvis ikke arealmæssig sammenligning, og vi har slet ingen jagtinteresseret monark, som ved en tilfældighed skaber et uvurderligt aktiv for en eftertid. Men vi har Naturfredningsforeningen til at kunne sikre rammerne og bevare sammenhængende naturoplevelser. Afslutningsvis kan vi oplyse, at vi med glæde har konstateret opbakning til vore ønsker fra Finn Mossin, DN Egedal og Jørn Berggreen, DN Roskilde i et læserbrev af 24. marts 2009 i Lokalavisen samt fra Egedal kommunalpolitiker Susanne Barfoed.

Med venlig hilsen Styregruppen for Veksøs Aktiver

Karen Svahn Korshøj 435 3670 Veksø

Marianne S. Lønning Korshøj 209 3670 Veksø

Enslydende sendt til Christina Steenbeck


Egedal Kommune Bygge- og Plancentret Rådhustorvet 2 3660 Stenløse

Veksø, den 18. september 2009

Vedr.: Forslag til Kommuneplan 2009-2021 Veksøs Aktiver har med stor interesse læst forslaget til en spændende og ambitiøs kommuneplan 2009-2021 for Egedal Kommune. Vi vil i vort høringssvar koncentrere os om Veksø og indledningsvis forholde os til afsnittet om Miljøvurdering af ”Nyt boligområde ved Veksø Syd”. Vi er helt enige i de udførlige bemærkninger om, at det vil være vanskeligt at etablere attraktive boliger på området (Frejagrunden).Veksøs Aktiver har også ofte påpeget dette i diverse høringssvar og kontakter til både kommunen og daværende HUR. Vi sætter stor pris på, at kommunen også anerkender dette og har indføjet det i den kommende kommuneplan. Vi bemærker i øvrigt, at afsnittet Retningslinier/Det åbne land/Landskabsværdier fremhæver, at i særligt værdifulde landskaber skal karaktergivende træk bevares for at undgå forringelse af landskabets karakter og oplevelsesmuligheder. Dette synspunkt bør medføre, at man undlader byudvikling i landskabet syd for Veksø. Veksøs Aktiver kan meget varmt anbefale kommunen at lægge sig fast på det nævnte O-alternativ i forhold til Veksø Syd, som vil fastholde den nuværende anvendelse af arealet som landbrugsområde. Denne løsning imødekommer også de bestræbelser, som omtales i afsnittet om Hovedstruktur/Det åbne land/Landbrug. Yderligere nævnes det i Redegørelse/Det åbne land/Landbrug, at det er vigtigt at fastholde den position landbruget har i dag og give mulighed for, at erhvervet kan fortsætte sin nødvendige udvikling, som en helt naturlig og ikke uvæsentlig del af kommunens erhvervsliv. Hvis ovennævnte opfyldes, vil presset på forpagter af Frejagrunden, Willy Hansen, Søsum, blive fjernet, da vi positivt ved, at han er meget interesseret i at fortsætte forpagtningen. Vi synes, det er en god idé på sigt at undersøge mulighederne for yderligere byfortætning i Veksø. Som også nævnt i kommuneplanforslaget har vi allerede Stationsvej og Skibstedgård i spil. Veksøs Aktiver har i høringssvaret til Plan- og Agenda21 Strategien og ved møder med repræsentanter for alle partier i Planudvalget givet udtryk for flere af vore argumenter for at undersøge mulighederne for byfortætning i Veksø Nord. Argumenterne er som følger: Tegnestuen Vandkunstens vinderprojekt for Veksøs udbygning blev aldrig gennemført til fulde, og vi er af den opfattelse, at dette projekt fortjener at blive forsøgt færdiggjort. Vandkunstens vinderprojekt har åbenlyse fordele for Veksø: 1) bymæssig sammenhæng og mulighed for fastholdelse af ældre Veksøborgere i Veksø 2) trafikbegrænsning på Kirkebakken, idet denne foreslås helt eller delvist lukket for gennemkørsel 3) let adgang til indkøbsmuligheder, idet vi nu har fået en REMA1000 på Kirkebakken. Og forslaget til den ny kommuneplan foreslår endvidere arealreservation til udvidet detailhandel her. 4) Kirkebakken opfylder betingelserne for stationsnærhed, idet området ligger inden for 600 m fra Veksø Station


I forslaget til den ny kommuneplan er hele Kirkebakkearealet udlagt til erhverv, men vi vil opfordre til at indtænke en kombination af erhverv (administrativt) og boliger af tæt/lav karakter. Vi finder ikke, at beliggenheden tæt ved Frederikssundsvej er en hindring for boliger, idet der er besluttet en Frederikssundsmotorvej i det åbne land, hvorved Frederikssundsvej bliver nedgraderet til en ”kommunal gennemfartsvej”. Veksøs Aktiver har et dybt kendskab til de lokale forhold og ønsker at blive involveret, når det kommer på tale at undersøge boligmuligheder i Veksø Nord, og vi vil tillade os at foretage løbende opfølgning over for Bygge- og Plancentret. Veksøs Aktiver har med begejstring noteret sig, at fagfolkene på Kroppedal Museum opfordrer til, at byudviklingen i Veksø sker nord for jernbanen, hvilket helt er i tråd med Vandkunstens oprindelige plan og Veksøborgernes ønsker. Afslutningsvis vil vi gerne på Veksøs Aktivers vegne kvittere for et godt forslag til kommuneplan og særligt har vi med glæde konstateret, at den prioriterede rækkefølge for udbygning i kommunen sætter Veksø Syd sidst i planperioden med undersøgelse af mulighederne i Veksø Nord forud for en evt. beslutning om byudvikling i Veksø Syd. Vi håber kommunen beslutter sig for 0-alternativet i forhold til Veksø Syd, men i modsat fald skal vi for god ordens skyld gøre opmærksom på, at der ikke er konsekvens i planperioderne i forslaget vedr. Veksø Syd/Veksø Nord. Vi vil gerne bekræftes i, at Veksø Syd er sidst i planperioden – 2017-2021, idet der har sneget sig en periode ind, som hedder 2013-2016 (i afsnittet Rummeligheder i de enkelte byområder, skema for Veksø). Vi vil tage kontakt til Bygge- og Plancentret vedr. dette.

Med venlig hilsen På Veksøs Aktivers Vegne, Styregruppen for Veksøs Aktiver

Jens Fryd Petersen Korshøj 505

Karen Svahn Korshøj 435

Niels Andreasen Korshøj 368

Marianne S.Lønning Korshøj 209


Egedal Kommune Center for Plan, Kultur og Erhverv Planudvalget Rådhus Allé 1 3650 Ølstykke

Veksø, den 22. februar 2012

Vedr.: Kommuneplan 2013 Veksøs Aktiver er opmærksom på, at der i 2013 kommer en ny/revideret kommuneplan for Egedal Kommune i høring. Derfor kontakter vi allerede nu Center for Plan, Kultur og Erhverv samt Planudvalget for at anmode om, at beslutningen om en evt. inddragelse af arealet syd for Veksø som udbygningsmulighed ikke ændres i forhold til Kommuneplan 2009-2021. I kommuneplanen, bl.a. under Rammer/Byer/Veksø, er det anført, at ”Området kan tidligst bebygges i sidste del af planperioden (2017-2021) og kan først lokalplanlægges, når muligheden for en udbygning eller fortætning med boliger i Veksø Nord er undersøgt. Der er desuden mulighed for ca. 18 nye boliger i Skibstedgård”. For god ordens skyld skal vi oplyse, at der også er mulighed for 12 nye boliger på Stationsvej, hvilket vist ikke er omtalt i Kommuneplan 2009-2021. Som en konsekvens af, at den nye kommuneplan kommer til at gælde perioden 20132025, vil den sidste del af planperioden jo komme til at hedde 2021-2025 – og vi håber derfor på, at en evt. inddragelse af arealer syd for Veksø fortsat kan udskydes til sidste del af planperioden (2021-2025) med samme forudgående undersøgelse af mulighederne i Veksø Nord. Vi skal derfor opfordre til, at afsnit vedr. områderne syd for Veksø i den kommende kommuneplan tekstmæssigt fastholdes som i nuværende kommuneplan blot med en konsekvensrettelse af årstallene til 2021-2025.

Med venlig hilsen På Veksøs Aktivers Vegne Styregruppen for Veksøs Aktiver

Jens Fryd Petersen Korshøj 505

Karen Svahn Korshøj 435

Niels Andreasen Hovevej 65

Marianne S.Lønning Korshøj 209

PS: Det kunne være fristende at bede om, at arealerne syd for Veksø helt tages ud af den kommende kommuneplan, nu da Oskar (Veksø-Storken) har fattet kærlighed for lige netop disse arealer og forhåbentlig slår sig ned permanent.

Foto: Birger Lønning


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.