Letak - Amsterdamska koalicija

Page 1


A K S M A D R E T S AM KOALICIJA E N D E R P A N E C LI HRVATSKE

lo u o nije uživa nije. g u d o k ta i eu ljud ani Europsk jena ijesti toliko v đ o ra p g u o d a a k ik ju N na i ujedin lagostan d b o i b u lo ir s m i d i, d ra slobo o, ona se da se izg N o . g io u d d in re z p je ne n Trebalo je vatska posta ala, nalazi pred velikim r H a d te a dik Europ opulista i ra p g o b z , s a dan e i radikalne k č . ti a s li im a v n o z io a c iz na atskoj jačaju lazimo se na dnu svih v r H u o n e na Istovrem pokazatelja ica. Zemlju s toliko u iz n o p a , opcije arskih ljestv retekle su nekoć puno d o p s o g ih ka p relevantn to je Hr vats ve. š o a k la a ij rža potenc razvijenije d e r na n i e ij n š a kao odgovo im sirom je la ta s a n ska koalicija čini k valitetn Amsterdam t vlasti da Hr vatsku u reakcija na nasilje o os nesposobn ivot svih građana te ka sta. ž uli mjestom za r vatskih radikala i pop i h ka može bit i ts a v r europskih i H a d ruju i ljud ljude koji vje e se svi dobronamjern nalnost, a lj p u k o a On jć acio emlja u kojo a na svoje porijeklo, n nost. z a n d re p a n d zir drugu pripa bro, bez ob osjećati do u, kulturnu ili bilo koju koju bismo svi bili n na vjersku, rod a drugačija Hr vatska n d Bila bi to je ponosni.NAŠA KOALICIJA JE, NE D E R P A N E C I L OTVORENE I R A Z V I JE N E HRVATSKE!

o nama izravn se d re p u s ji o nt k koje ski parlame evicu. Većina odluka p ro u E a a z ri Izbo svakodn stitucijama, u in š a im n k a s n p ti ro a će utjec ati, tko će s i se u e u ir o b n o o d m e ta ć o a iv g ž tiču našeg Zato je jako važno ko Bruxellesu i tko će . u ru ne u Sabo otpisivati dokumente se budu izglasavale p d u naše ime pskom parlamentu ka manjina. i ro sjediti u Eu pravima žena, djece il li su se kao o a z e a ij k c o n d e v e n ij ko alic rdamske ko slu, gradonačelnici, te s m A ti a id po toga Svi kand nalci u svom obro znaju koliko se j io s fe ro p i k d svo ko vrhuns tri. Svi oni ja apraviti ako ljudi znaju is in m i il i n a žup že n remenu mo raditi. v m o tk ra k o u vije im nije tešk su između d orena, ri posao i ako o b iz t n e m tv ropski parla Hr vatska za Izbori za Eu ije Europe! Njihova je a tolerantna, k v Hr vatske i d i straha. Naša je Hr vats a! n puna mržnje a, ambiciozna i uspješ ln multikultura

da i m u s a k i l i r p i r o Europski izb či! a j e j o k t o m e p o ka žA M A R G O R P IZ E K S M A D R E T AMS KOALICIJE ...

đunarodnim atske u me oslenjima. rv H iz ih d zap mla udjelovanje tjecanju prakse i prvim istraživanja s ije n v zi n gram nju, s mo inte • Poticat će razmjene u obrazova atskim fakultetima. Pro ijih alata razvoja a žn rv a h im jv a a m n n progra iz EU -a an o d postati jed e studenata Želimo i viš orizon Europe mora H i inovacija vati ta ije usmjera rast. . e tn k te li a v k Hrvats i d o ve darski stiti EU fon vanje okoliša i gospo tava EU ri o k is ti s o j u potpun ivih sreds razvoj, oču • Naš je cil vnotežen regionalni orištenosti raspolož mijeniti! ra k u ro sredstva u trenutačno s 15% is EU-u. To se mora p u Hrvatska je predzadnjem mjestu z o z n a ku a n a izvode kro OZP) i v ro p e š fondo a n drijetla (Z dnju i štititi ku proizvo ku zemljopisnog po Borit ćemo se za s n a rg o o m a • Poticat će OI), zaštićenu ozn specijaliteta (TSG). , mala i srednja (Z g o ti k s s vodnju o ij ic rn d o a v iz nog tr rednu proiz mo 30 poljoprivrednih v ra ri ti p n o lj ra o a p g ganja u oz n aku čno ima sa uvozimo ravanje ula a godišnje tska trenuta bolje usmje i ruralni turizam. Hrva ografskog porijekla, ozimo. a v ge gospodarstv ekim oblikom zaštite proizvoda nego što iz n ih s n a proizvod ljoprivred liranog ura više po o 16% recik ! m a s a S 1 milijardu e ! u -u k malja u EU vu Hrvats lenu i zdra as pri dnu ljestvice ze e z a z e s o an e • Borit ćem otpada Hrvatska je d dalje previš g o ln a n u rvatska je i a mjeseca. m H . ko a m z ri tu samo tri ljetn hrvatskog urentnost noćenja ostvaruje se u siguravanje posebnih k n o k o m e eio 5% • J a č at ć zoni - oko 7 ske turističke zajednic se j o tn lje o p euro u. ovisna za osnivanje ticija u turizm Zalažemo se za financiranje inves ta instrumenaVALTER FLEGO

JOZO RADOŠ

ZORAN BAHTIJAREVIĆ

g me njegovo an. Za vrije u Istri p žu i k rs ta t Is zaposlenos mandata ne za 65% , realizirano je t u smanjena je rojekata, a istarski prš p U i E n to 10 h 4 k to ča au rvi hrvatski postao je p proizvod zaštićen ni i prehrambe ornosti. Vjeruje da bi t, v s iz la v m o u k tn a ozn ame atske, uz p ako brzo rv H k ta ta s n o redovati jed mo gao nap kao Istra.

E-a u L AS -a i ALD ivši G ik n p tu s a ,b Z parlamentu Europskom ne i zastupnik u četiri ra i ministar ob kog sabora. U politic ts a o rv ta H s a O v . zi sa osti ke neovisn je od hrvats sebi i vrijednostima n je dosljeda okracije. Omiljeni m e d e ln ra libe oćanje. b je sport mu

i ajcjenjenijih Jedan od n dječjih kirurga u ih najomiljenij liječnik hrvatske te j o k ts Hrva cije. Cilj reprezenta oj imaju e tn e m o g k no ca u Hrvats rb mu je da dje tetnu zdravstvenu sk li a v a k m o zemlja jednak naprednim kao djeca u Europe.


SILVANO HRELJA

TEA MIČIĆ BADURINA

k dio HSU -a. Veli ljaniku. ik n d je s d re U P ka proveo u radnog vije izabran za zastupnika a Više puta je saboru. Borit će se d o m v o ra k p ts a ije rv b uH ljudi do 0 0 .0 0 n 0 e 3 vstv o dodatnih unsko zdra nje p o d o tn la p na b es t ugrad e te za projek osiguranje katne stambene zgrad e iš a iz EU liftova u v im sredstvim bespovratn fondova.

a PGS -a, predsjednik jednica a ic n je m a s Z ćnica, pred gradska vije eđunarodnu i m Odbora za u suradnju Grada k s d d s ka ra g u đ me borac za lju , a c ti is v ti k Rijeke. A u KUD -u ode. Pjeva prava i slob vlasnica udomljenog a Učka. Sretn a nultu stopu Im . ija g O a s oblicima p prema svim tolerancije o će se zalagati za žn nasilja. Sna nbulske konvencije. ta Is u n je m pri

učnjakinja rhunska str Hrvatskoj v , a ic n č ije L u s, od kojeg za dijabete d pola milijuna ljudi. o ayo. Želi boluje više na Klinici M svojim la a ir liz ija c e Sp svim tiv oja brine o Hrvatsku k trastveno se bori pro . S a . a p ti im o n i stere građa redrasuda p ih n d ro svih


DIANA TOPČIĆ ROSENBERG

DAMIR NOVOTNY

MIRA MOROVIĆ

la na , magistrira je a k n o v la S magala Ro đ e n a Harvard. Po Sveučilištu rognanima tijekom ip izbjeglima g rata i upravljala o k s Domovin k tima u ojnim proje osebno je v z ra P velikim . u inozemstv e Hrvatskoj i dječja prava za koja s a n g a o v ji iln tl iv je c s e o kroz udrug gorljivo bori društva.

učilištu a visokom Predavač n ays i drugim rn Edward Be . Nekoliko puta a m ija c tu ti s konomskim in najboljim e Bori se za n a v j. proglaša o u Hrvatsk a analitičarem ih regija. Siguran je d žn a k n a s rv u p p i k ps Euro ože biti euro Hrvatska m zdrave i autohtone ji u proizvodn . e hran

zike, vrsna zike - geofi Dok torica fi i voditeljica brojnih a znanstvenic ja je svoj radni vijek o k ta a ografiju k je pro tu za ocean tanje tu ti s In a n provela a pokre Zalaže se z i ribarstvo. vodnje bazirane na iz domaće pro logiji. Vjeruje da će o n h ologiju visokoj te anost i tehn podarstva. zn u je s o ulagan g hrvatskog ubrzati rast


DAMIR JURIĆ

KREŠO BELJAK

ANKA MRAKTARITAŠ

i živio u oji je radio ač Osječanin k izozemskoj. Suosniv N i , j ir o k m č a a z tra Njem sijek te Cen je Liste za O dska prava - Osijek. nenasilje i lju ih knjiga. Volio bi jn Autor je bro ranje Sjedinjenih a tv SDE s ti je v doži ran je da bi u ig S . e p ro Država Eu aš narod od domaćih n a bolje štitile o što to čini nacionaln g e n a k u hajd država.

orski HSS -a, sab Predsjednik radonačelnik g zastupnik i rada iz kojeg se g , ra o b o m u koji se Sa vaju, nego protiv lja e is c ljudi NE ra . Zakleti bo doseljavaju itivizma. Vjeruje u m fašizma i pri terdamske koalicije i s m A pobjedu atske. rv H e n napred

itek tica, Taritaš, arh . Anka Mrak predsjednica GL AS -a i e a n c d ti o h is n d urba a pre ija ministric Najuspješn de lijevog centra. vla koalicijske političarka lijevog ija n je il Najom tivnijih na od najak centra. Jed stupnica. Uporna a saborskih z tručnjakinja za S . a n d va puta je i doslje glasove - d na listi. e ln ija c n re jesta prefe r s osmo g m ušla u Sabo


A K S M A D R E T #AMS

LEGO, IDS 01. VALTER F OŠ, GLAS I 02. JOZO RAD VIĆ, NEZAVISN E R A IJ T H A B 03. ZORAN HRELJA, HSU 04. SILVANO RINA, PGS U D A B IĆ IČ M 05. TEA , DEMOKRATI R E IŠ D A R G A 06. MARIN NBERG, GLAS E S O R IĆ Č P O 07. DIANA T VOTNY, HSS O N IR M A D . 8 0 OVIĆ, 09. MIRA MOR ANKA RADA R T S I T IS R U I LAB HRVATSK EZAVISNI N , IĆ R U J IR M 10. DA JAK, HSS L E B O Š E R K . 11 AŠ, GLAS IT R A -T K A R M 12. ANKA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.