Page 1

ENERGOCOMMERC E.C. d.o.o.

ELIPSA POSLOVNO - STANOVANJSKI OBJEKT Kratka predstavitev

2010


KRATKA PREDSTAVITEV IZGRADNJE PROJEKTA

ÂťELIPSAÂŤ

Objekt se gradi v samem centru ljubljane na lokaciji kjer se bodo izgradile vse tri slovenske akademije, Kulturno ministrstvo in to ob Roski cesti, katera povezuje center ljubljane z obvoznico. lokacija je z ekoloskega vidika popolna, saj pozicija in relief obeh hribov, Grajski hrib in Golovec, skupaj z reko ljubljanico povzrocajo cirkulacijo zraka. Oba hriba pa sta prav tako idealna lokacija za sprehode in rekreacijo. V sklopu akademij pa bo tudi sportna dvorana, ki bo ena najvecjih v drzavi za igre z zogo. Na oddaljenosti 500 metrov pa imajo sportni navdusenci moznost uporabe igrisc in bazenov sportnega centra Kodeljevo. Velikost zemljisca je cca 10.700 m2 in je mogoce izgraditi 3K + P + 5 + Ph . Pod zemljo bo priblizno 350 garaznih prostorov, avtopralnica in shrambe. Celotna povrsina kletnih prostorov pa dosega priblizno 15.000 m2 . Nad zemljo bo priblizno 6800 m2 brute stanovanjsko-poslovnih povrsin. Pritlicje je predvideno za gostinske lokale v nadstropjih pa so s severno-zahodne strani poslovni prostori, z jugo­ vzhodne pa stanovanjski prostori. Priblizen izracun izgradnje in prodaje se nahaja v nadaljevanju.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na: Telefon: 00386 31 623 610

00386 31 680710

email: es@siol.net

Kontaktna oseba je g. Miran Pia nine


PROJEKT ROSKA-"ELlPSA" z objektom za Catering Velika verzija

GRADBENI STROSKI ELlPSA z aaraio stanovanja Iposlovni prostori bar in trqovski prostori shramba Iparkirisca v qarazi avtopralnica Objekt za Catering kuhinja in jedilnica skladisCe Iparkirisca v qarazi stavbna pravica SKUPAJ gradbeni stroski zunanja ureditev SKUPAJ gradbeni stroski

STROSKI INVESTICIJE nepremicmna komunalni prispevek projektiranie takse, etaiiranje OPPN financiranje (24 mesecev) I pravni stroski inienirinq in nadzor Iprodajni stroski rusenje in odvoz SKUPAJ gradbeni stroski ISTROSKI INVESTICIJE

bruto m2

stevilo

4.619 1.073 869 700 14.432 600

27

neto m2

zam2

700 650 650 350 350 400

3.233.300 697.450 564.850 245.000 5.051.200 240.000

1.340 500 840

700 400 350

24.973 7.000

50

938.000 200.000 294.000 1.200.000 12.663.800 350.000 13.013.800

350

2.500.000,00 € 853.000,00 € 650.000,00 € 10.000,00 € 450.000,00 € 1.200.000,00 € 15.000,00 € 120.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 13.013.800,00 € 18.961.800,00 €

8mio€

PRODAJA bruto m2 stanovania poslovni prostori bar in trqovski prostori shramba kuhinja in jedilnica skladisce parkirisca za stanovanja parkirisca za poslov. pros. parkinq za solstvo parking za prodajo avtopralnica TOTAL

stevilo neto m2 27 3382 858 695 400 1072 450 60 80 120 90 600

PRODAJA

I 12.950.000 t

za m2 ali enoto 3.300 2.500 2.500 1.000 2.500 1.000 14.000 14.000 14.000 14.000 1.500

v lasti Energocommerc E.C. d.o.o.

7.582.500 € kupuje Energocommerc E.C. d.o.o.

PROFIT€:

5.411.3001

€ 11.160.600 2.145.000 1.737.500 400.000 2.680.000 450000 840.000 1.120.000 1.680.000 1.260.000 900.000 24.373.100


PROJEKT ROSKA "ELlPSA" Mala verzija

GRADBENI STROSKI stanovanja Iposlovni prostori bar in trgovski prostori shrambe in parking SKUPAJ aradbeni stroSki zunanja ureditev SKUPAJ gradbeni stroski

STROSKI INVESTICIJE nepremicnina komunalni prispevek Iprojektiranje takse, etaziranie OPPN financiranje (24 mesecev) Ipravni stroski inzeniring in nadzor prodaini stroski rusenje in odvoz SKUPAJ gradb. stroski STROSKllNVESTlclJE

bruto m2 3.145 1.485 869 4.247

stevilo 27

neto m2

141

900

zam2 700 650 650 350 100

2.500.000,00 € 450.000,00 € 450.000,00 € 20.000,00 € 450.000,00 € 1.000000,00 € 20.000,00 € 90.000,00 € 50.000,00€ 30.000,00 € 5.308.050,00 € 10.368.050,00 €

8mio€

€ 2.201.500 965.250 564.850 1.486.450 5.218.050 90.000 5.308.050

PRODAJA stanovanja stanovania penthouse poslovni prostori bar in trQovski prostori parking parkinQ penthouse parking za posl. prostore TOTAL

bruto m2 2084 521 540 1485 869

stevilo neto m2 20 1667 5 416 2 450 1188 695 55 6 80

PRODAJA PROFIT 1_...;1:>.;"...-

2.950.000 € 7.486.500 €

za m2 ali enoto 3.300 3300 3.500 2.500 2.500 14.000 14.000 14.000

4,;";".7;.,;;6.;;;,;2..;;,,,35;;.;;,,01

€ 5.501.100 1372800 1.575.000 2.970.000 1.737.500 770.000 84.000 1.120.000 15.130.400


l

~ooo

Podietje za projektiranje in iozeniriilg, d.o.D" Domzale

OSCINSKI PODROBNI PROSTORSKI NACRT

za dele obmocij urejanja Cl 7/ 1 Roska kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, eR 8/1 Gruberjev prekop in eT 6 Roska cesta narocnik in pooblasceni predstavnik

Univerza v Ljubljani

Kongresni trg 12, Ljubljana

Branl<a Arnautovi6

Energocommerc EC d.o.o. Roska cesta 2a, Ljubljana Miran Planinc

,i) j

pripravljavec prostorskega akta

MOL - Oddelek za urejanje prostora Poljanska 28. Ljubljana

pooblasceni predstavnik pripravljavca Barbara Jovan

izdelovalec

LO 2000. Domiale, d.o.o.

Ljubljanska cesta 76, Domfale

(fig, podpisJ

odgovorni vodja izdelave projekta

Evgen Cargo, univ.dipl.inz.arh.

A路0690 [iig, podpis]

sprejel

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana zupan Zoran Jankovi6

datum sprejema objava

20.4.2009 Ur. list RS. St. 40/2009-1946 OPPN

za obmoCje Treh akademij 11


Stran

5658 / SI. 40 / 29, 5. 2009 1946,

Uradni list Republike Slovenije

Odlok 0 obclnskem podrobnem prostorskem nacrtu za dele obmoclj urejanja Cl 7121 Roska kasarna, CS 7/22 SpodnJe Pollane. CV 8 GruberJev prekop, eR 8/1 Gruberjev prekop In CT 46 Ro§ka cesta

Na podlagi 61., 74. in 98. tlena Zakona 0 prostorskem naCrtovanju (Uradni list RS, ~t. 33107 in 70/08 - ZVO-1B) in 27. clena Statuta Mestne obCine Ljubljana (Uradni fist RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obCine Ljubliana na 27. seji dne 20. 4. 2009 sprejel

ODLOK

o obtlnskem podrobnem prostorskem nacrtu

za dele obmoclj urejanja Cl 7/21 Roska kasarna,

CS 7/22 Spodnje Poljane. CV 8 Gruberjev

prekop, eR 8/1 Gruberjev prekop

in CT 46 Roska cesta

3.2 Geodetski naert s prikazom obmocja OPPN 3.3. Nacrt obodne parcelacije In parcelacije zemljl!ic 3.4. Prika2: povrsin, namenjenih javnemu dabru in javni rabi 4. Nacrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih reMev prostorskih ureditev 4.1. Nacrt odstranitve objektov 4.2. Ureditvena situacija - nivo pritlicja z zunanjo ureditvijo 4.3. Ureditvena situacija - nivo kleti 4.4. Ureditvena situacija - nivo streh in znacilni prerezi skozi obmocje 4.5. Prometno tehnlcna situaclja. idejna vj§inska regulacija in naM intervencijskih poli 4.6. lbirni nacrt komunalnih vodov in naprav

M 1.1000

M 1'1000 M 1:1000

M 1'1000 M 1:1000 M 1:1000 M 11000 M 1:1000 M 1:1000.

4. clen (priloge OPPN)

I. UVODNE DOLQtsE

)

1. clen (predmet odloka) S lem odlokom se sprejme obCinski podrobni prostorski nacrt za dele obmocij urejanja Cl 7121 Roska kasama, CS Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gru­ beljev prekop in CT 46 Ro~ka cesta (v nadaljevanju: OPPN), ki vsebuje: - abmoqe OPPN. - vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro­ stora, - arhitektume, krajinske in oblikovalske re~itve prostor­ skih ureditev, - naM parcelacije, - etapoost izvedbe prostorske ureditve, - rellitve in ukrepe za celostno ohranjanje kultume de­ distine, za varstvo okolja In naravnih virov ter ohranjanje na­ rave. - re~tve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesretami. vldjutno z varstvom proo potarom, - pogoje glede prikljucevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, - program opremlJanja In - druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

un.

2. C1en (prostorske uredltve. ki se naatujejo z OPPN) Ta odtok doloca prostorsko ureditev obmocja OPPN, po­ goje za odstranitev objektov. pagoje za posege na obstoje(,;ih objektlh, pogoje zagradnjo novih objektov. pogoje za ureditev utrjenlh. zelenih in ~portnih povrnin ter pogoje za gradnjo pro­ maine, komunalne, energetsl<e in telekomunikacijske Infra­ strukture. 3. Clen

5. tlen (izdelovalec OPPN) OPPN je izdelalo podjelje LD 2000 d.o.a., Domiale. pod stevilko projekta 04-04/2008 in 04-06/200fi. v februarju 2009.

11. OBMOCJE OPPN 6. ~Ien (obmoge OPPN) 1.0bseg Obmoqe OPPN absega dele obmoaj urajanja Cl 7/21 Roska kasama, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Grube~ev prekop. eR 8/1 Grubetjev prekop in CT 46 Roska cesta. Del zemlji~~ se nahaja v katastrski obCini"Poljansko predmes~e, del v katastrski obCini Golovec. Povr~ina obmo~ja je 107.252 m 2 . ObmoCje OPPN obsega zemljista z naslednjiml parcel­ nimi slevilkami: - v katastrski obeini Poljansko predmestja: del 145, del 148/1, del 148/2, del 171/1, del 171/14, del 171/15, 17211, 172/4. del 172/8, 17219, 172/10, 441/25, 446/2, 447, 44811, 448/4, 446/5, del 523/1. del 523/5, 532/2, 53215, 532/6, del 53311 in del 533/2; - v katastrski obCinl Golovec: 66/4, 66/8, 66/14, 66115, 66/17,66/26.66/27,66129,66/46,66/4,69, 653f1, 656, in 659.

2. MeJa

(sestavni deU OPPN) Sestavni deli OPPN so:

l. 8esedilo odloka

MeJa obmoeja OPPN poteka po zemlji!>tih katastrske ob(,;ine Paljansko predmeslje: iz severovzhodne totke ze­ mljisCa pare. ~I. 17211, po vzhodnt parcelni meji zemljis~a pare. 172/1 in 172/10. Meja obmocja OPPN zavije proli vzhodu, precka zemljis~ parco lit. 171/14 in 171/1 ter po­ taka dalje po severni mejl zemljis(';a pare. 171/15 proti severovzhodu, ga precka in poteka po severni meii zemljisea parco 523/1. Ob stiku z zemljiScem pare. 51. 660 zavije proli jugozahodu po parcelni meil i51ega zemljisCa in se nadalju­ je po zemlli~lh katastrske obcine Golovec: po jugovzhodni meji zemljisc pare. sI. 66/17, 66/15, 659, 66/15, 66/14, 656, 66/27, 86/8, 653/1, 66/29, 68/4, 653/1. 6814 in 66/4. Meja ponovno preide na obmoqe katastrske obcine Poljansko pred­

sl

11. Grafj~i del. ki vsebuje naslednje grafitne

nacrte:

1. Nacrt namenske rabe prostora

sI.

1.1. Izsek iz dol9Oro(';oe9a plana

M 1:5000

1.2. Izsek iz srednjerowega plana

M 1:5000

2. Vplivl in povezave s sosednjiml enotami urejanja prostora 3. Naert obmoCja z nacrtom parcelacije 3.1. Kataslrski na(';rt s prikazom obmOCja OPPN

Priloge OPPN so: 1. izvlecek iz strateskega prostorskega akta. 2. prikaz stanja prostora. 3. slrokovne podlage. 4. smernice In mnenja nosilcev urejanja prostora, 5. obrazlozitev in utemeljitev OP.PN, 6. program opremljanja, 7. povzetek za javnost.

M 1:2000 M 1:1000

st.


Uld路9N\f l\al!I\OISaJO dOl osd!l3:dOro>tso~ -8S:L~::ll)1 3 r 0 ~ d

aj!j

'ST I '0 I liE 'Iu!,d

91/S ,,6ed


e prolekl

TEKA

Poslo\/no stonovOnlsk i obiekl Ellpso

\/sebmo Pogled dolum

december 2009

Hill of Ljubljana Castle

Business and residental building "Elipsa" Existing high schaol

_____ -==::::::= -====

_ -:§oska cesfa -=======1\

c

Q.

"2 ~ .~

;;;

~ 9 ~

~

.9­

w ci.

9

j

~ ~I -Dc:"!

'0;::

~" .W

'0

9 -,

~~~ Q.i~

[.[~

Gruberjev prekop

New High School

list 9


~EKA prOlekt

Poslovno SlOnOYOnlski oblekt Ellpso

vsebino Prere1 dalun)

d

c

"­ o z «

2 ~

I

~

Q o 0.

7cd

= L

~

I

I

~26,60

,,;!-322,80

Ji 23 ,50

.,,;319,70

december 2009

list 8

c

'"

i §

t

high school

JiO,OO

I L L

_ _

-

_ _ _ _ _ _ _ _ ~,O~ _

-=

~2-&5,oo­

le~~I-~(g~;u-n~(~ot;r -o-n- N~y~-P~Ti~n~

~ 284,35

-]9Q'y~qr~ le~l_o~w.9fe!_ ~ __~ __

_ _ --.:il.:.80_

3-m,ZlL _

~

_

_

~_

_

_

_

-- - j _

_

,4291,20 (nmY)

gym

Section

1:500

_ _-l

+286,40

QC

Q

J1

~

",' ~

~2

~'"

o~

-0:0 ,~.o:::

"'...,~ ~

­

g>~~


r

"t~Od -t!;!Ji

.• ';

9...·ll 0 l-'·~

::1.l,JC

• I.

:.00::


IIi1UNAR & SLOVENC d.o.o. Dolenjska testa 43. 1000 LJublJana

Odloeb<l Goodetoke I./prove RS It.: 60000-1/2001-006~ z dne 05.02.2001 Oc1lCleOo Inf.enlrlke zbornlco RS It.: 005S/ES-RG 1 dnQ 05.11.2000 Odloebo lnle.nlreke lbomlee SloV$O'~ !t.: GeoOO~2ItS-RG z dno 06.11.2000

PRlKAZ PREHODA 1:750

MERILO KATASTRSI<A OBCINA PARCELA

172/22

PRIPRAVlLA

NATASA BASKOVlC. Ina.oead.

'~-=~ ~tt:J~ ~cd"l~J?t<Z:i~J}~ ~ -.....=Z(J

~

172/27

/ /

REPUBLiKA SLOVENIJA VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE MINISTRSTVO ZA SOLSTVO IN SPOR T "ODJA SLu2sE ZA INVESnCIJE PO POOBLAsnLU MINISTRA

ST,411-5/2009/1 l dne 8.07.2009

"'~"?/~) ~ SEDANJI TER aooOCl PREHOOJ IN POll PO OPPNp ~. DOCOVORU Z ONE 22.04.2010

One

POLJANSKO PREOMESTJE

3.05.2010


eE'KA list 6

l? ~erill O<ft!:!ik $

p!£iokJi!..on50 ~o ~eline

c

Q.

oz «

~

~ is

g o

.~

W

~

e

Ji

",'

••

:f2

\,()~ ~;:

~""

0_

-.0:0

~~~ 0)...:

[t~

Site Dlon

1:500


I I I I I I I \

\

I

\

I I I I I I

1 1 I I

I

I I I

I

1

I I

I

I I

,

1 I I I 1 \ I

I

l

' \ \, \

\

\ \ I

~

\

I

:

I I I I I

I I

~~

:

Uld"l 'JNV A"'IIAOISaJd dOl osd!13:dOro)jso~(8~Lf::ll >l

:3 r 0

~

d

'al!J

OS'Cl 'Ol"ll'£ :IUI,d

6l/8,aBod


-

-e足

~- --.~


0

\

w

\

~

I I I

:i:f 0

-R c

g ~ 0

0

;:;

\

< ~

0

~

0

~

~

"[

I I " I

.g

o o

I I I I I I I I I I I I

...t:'!

.oo

:;: "U C

:::)

e

(,!)

I

I

\

I I I I I

I I

I /

1/ 1/

\I

I

I

\ \

I I

\

I

\

~~

:g ] .!1

J

I I I I I

I

i

~1­

:i

1\

Uld-l9NV AOI"OI'.,d dOL osd!13'dOI'0~,o~-9'L£'ll ~ 3 r 0 ~ d '"I!) 6.'£1'01-11-£ _IU"d 61/• •Bod


« :::::.:::::

l.J.J

~

Q Q

0

1l

...

c:'!

'"-t

.D 0

i\ c

~

;;;

g ~

~ ~

·0

0.

..

D

>1'4

D

~

0 ID N 0 C

ii

"' 0

.is

Gl

0

D C

0

~~

~

~ ~

j::

\\

uld'G 8NV A<"I!AOjs<"Jd dOl osd!l~rdOI'o~so~ -9SL£:11 ~ j

r0

}j

d

<"I!J

617Tl 'Ol'll'£ :~iJlJd 6l/9·,50d


« ~

UJ

:! ~

0

.§.

w

0 0

...

c:-!

.5 0

~ 0

@

!

0­ 0

00

N

.N

0

~ ~

~

.5 ~

C

~ -t

g

C

~

~-8 c

~ ~

§

.g

~

, I f

0

B]B 0

Uld·~NV "al!"OISaJd dOl osdI13:dOl:D'lSO~ -SS'L£"ll)l 3 f 0 'M d 9~:£l '0

r \1

£:

"am IU!Jd

9 LI<; I "Bod


«

0 0

0 Q

~

'" :g

L.LJ

.D

~

'0

...~

0

~

I

; ;; 0

c

2

J>

:g '[

4J

Ul

.. :::l

,2

~ 0

0

0 N

.c

0 0

~ 0

c

J5

C

c 0

4J CL.

~

~ {;

uJd"z: SlNV hal!"Ols<)Jd dOl

3 r 0 ~ d all. 6.:£1 '01'11'£ 'Iuud 611L ,.Bod

o$a!13:daro~so~-B~L(;:ll ~


Dnevoik petek, 23. oktobra 2009

Ijubljana@dnevnik.sj·

11

milijona evrov bo Mestna obcina Ljubljana skupaj placala za obnovo predora pod .Ijubljanskim gradom, ki ga . koncujejo delavci seT in Javne razsvetljave ter naj bi bilodprt 11. novembra. Na obcini pravijo, da so ceno predora napihnila dodatna dela, ki jih niso mogli predvideti. Pokazalo se je namrec, da je bil predar v precej slabsem stanju, kat so pricakovali.

Ena his projekt .za prihodnje esetleij Ljubljana bo na sirSem obmocju Cukrarne dobila mestno' upravno sredisce,za katerega bo treba qo leta 2013 najti okoli 125 milijonov evrov Peter Pahor Cj,!b!jana - Znana je podoba tako ime­

nCivane Ene ruse. kamor naj bi se v p;.ihodnosti preseJillljubljanska mes­ tna uprava, upravna enotain morebiti mdi pokrajirtska uprava. Ta naj bi stala na degradiranem obmocju Cukrarne. Severjeve garaZne ruse in AmbroZe· vega trga, ki ga je po nmenju na­ teeajne komisije najbolje »obogatil« projekt arhitekta Marka Studna s soavrorji Milio Dobrinom, Dko Cerpes in Borisom Maticem. Ti se bodo V prihodnjih mesecih lotili izdelave.prbjektov za pridol?itev.. gradbenega dovoljenja, kar naJ bi Mestno obono Ljubljana stalo okoli 3,6 milIjona evrov. nat~ bi predvido· ma pozno leta 2011, ce bodo mesme finance to omogocale, zacell graditi. Projekt Bna hisa je namret izjemno drag. saj MOL predvideva. da bi mo­ riili do leta 2013 zagotoviti 124.6 mi­ lijona evrov. kar bi po ocenah avrorja zmagovalne arhitekturne re~itve Mar­ 'ca Snl<ina predvidoIria morale zado­ <,,,,tovati za uresnicitev njihovega pro­

jekta, ki ga je natecajna komisija so­ glasno podprla Ta je !e 'pozel tudi prve pohvale v arhitekturoi srenji, saj naj bi pred­ vsemdomiselno izpraznil notranjost Culcrarne ter jo' oblikoval kot pred­ dverje upravnega sredi~ca in obe­ nem kot zakljucek promenade ob

LjubljaJ;lici. IlLjubljana hi z izpraz­ njeno Culcrarno dobila neki javni prostor mesta, katerega skromru prt­ b~ekJe danes atrij mesme hi~e, kjer bi Jahko organizir~i.razstave in pri· reditve in kjer bi ~e v spomin na Ketteja in Murna hkrati koncno obll­ kovalo simbolicno srediSte sloven­

.ske moderne. Cukrarna torej ne bo samo. preddverje upravnega sredi­ sea. kf ni dovo]j za oZivitev nabrezij LjubJjanice, kar je till tudi naS cllj,,, poudarja Studen. Kar zadeva Severjevo garaZo, naj bi' bila predvsem (all zgoIj) primema za arhiy, saj ze tako teZko izpolnjuje vrsta

gradbenih predpisov. Po Studll0vih zagotovilih pa bo yes kompleks uprav­ nega sredlsca zaradl premisljene zas­ nove stavb izjemno energersko ucin­ kovit Tako atrlji kot streha nad njimi naj bi namrec prispevall k pasivnemu ogrevanju. hlajenju, prezracevanju in osvedjevanju delovnih prostarov.

Elipsa katalog  

Predstavitev projekta ELIPSA na Roski cesti v Ljubljani

Advertisement