Page 1


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

2011

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

2


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

MỤC LỤC LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY....................................................................................... 6 GIỚI THIỆU........................................................................................................... 9 CHƯƠNG 1: GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG ............................................................... 10 1. Màn hình làm việc của SketchUp ......................................................................... 10

a. Toolbars (Thanh công cụ)............................................................................... 10 b. Menu File ...................................................................................................... 11 c. Edit Menu ...................................................................................................... 12 d. View Menu .................................................................................................... 13 e. Camera Menu ................................................................................................ 14 2. Shortcut Keys: (Phím tắt) ................................................................................... 16 CHƯƠNG 2: CÁC CÔNG CỤ LÀM VIỆC TRONG SKETCHUP .................................. 18 1. Cách thiết lập bản vẽ: ........................................................................................ 18 2. Chế độ khoá đường và bắt điểm trong SketchUp .................................................. 18

a. Khoá đường:.................................................................................................. 18 b. Chế độ bắt điểm: ........................................................................................... 19 3. Thực hành các công cụ cơ bản: ........................................................................... 19

3.1. Công cụ LINE (Đoạn thẳng) ....................................................................... 19 3.2. Công cụ Rectangle (R): Hình chữ nhật ............................................................27 4. Thực hành các công cụ quan trọng:..................................................................... 28

4.1. Push/Pull Tool (P) - Kéo/Nén đối tượng......................................................... 28 4.2. Arc Tool – A (Cung tròn) .............................................................................. 34 4.3. Circle Tool – C (Hình tròn)............................................................................ 39 4.4. Polygon Tool – Ctrl +P (Hình đa giác) ........................................................... 41 4.5. Freehand Tool – Ctrl F (Phác tay) ................................................................. 42 4.6. Move Tool – M (Di chuyển đối tượng) ........................................................... 45 4.7. Rotate Tool – Q (Xoay đối tượng) ..................................................................47 4.8. Scale Tool – S (Thu phóng đối tượng)............................................................51 4.9. Follow Me Tool – Alt+F (Trượt dẫn đối tượng) ............................................... 56 4.10. Offset Tool – F (Sao chép đồng dạng) ..........................................................60 Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

3


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

CHƯƠNG 3: BÀI TẬP THỰC HÀNH CÁC CÔNG CỤ ĐÃ HỌC ................................. 62 CHƯƠNG 4: THỰC HÀNH DỰNG BIỆT THỰ ......................................................... 74 THỰC HÀNH DỰNG NHÀ PHỐ........................................................ 135 CHƯƠNG 5: CÔNG CỤ SANDBOX TOOLS........................................................... 170 1. From Contours (Tạo từ đường đồng mức). ..........................................................170 2. Sandbox from Scratch (Tạo từ mặt TIN phẳng) ...................................................172 3. Smoove Tool (Tạc bề mặt địa hình) ....................................................................172 4. Stamp Tool (San nền)........................................................................................176 5. Drape Tool (Phủ mặt địa hình) ...........................................................................177 6. Add Detail Tool (Chi tiết hóa mặt TIN) ................................................................178 7. Flip Edge Tool (Lật cạnh tam giác đơn vị của mặt TIN) ........................................180 CHƯƠNG 6: CÁC CÔNG CỤ DỰNG HÌNH NÂNG CAO ......................................... 181 1. Plugin 1001 Bit..................................................................................................181

1.1. Point on face – đặt điểm tham chiếu. ..........................................................181 1.2. Divide - chia cạnh lựa chọn với các tùy chọn khác nhau đặt ra.......................182 1.3. Align selected entities – Căn chỉnh các đối tượng. .........................................183 1.4. Perpendicular line .......................................................................................184 1.5. Face on plane defined by 3 points................................................................184 1.6. Best fit face................................................................................................185 1.7. Extrude theo con đường dốc cong ...............................................................186 1.8. Extrude maintaining taper ...........................................................................189 1.9. Xoay mặt ...................................................................................................190 1.10. Move đỉnh ................................................................................................191 1.11. Fillet – Bo cạnh.........................................................................................192 1.12. Chamfer...................................................................................................193 1.13. Extend .....................................................................................................193 1.14. Offset ......................................................................................................193 1.15. Mặt cắt ngang ..........................................................................................194 1.16. Độ dốc cạnh.............................................................................................194 1.17. Linear array..............................................................................................196 1.18. Rectangular array .....................................................................................197 1.19. Polar array ...............................................................................................198 Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

4


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

1.20. Vertical Walls............................................................................................200 1.21. Opening on wall........................................................................................200 1.22. Rãnh ngang..............................................................................................202 1.23. Các công cụ tạo cầu thang ........................................................................204 a. Creat Staircases 1 .....................................................................................204 b. Creat Staircases 2 .....................................................................................204 c. Creat Staircases 3......................................................................................205 d. Creat Staircases 4 .....................................................................................205 e. Creat Spiral Staircases ...............................................................................206 f. Escalator ...................................................................................................206 1.24. Khung cửa sổ ...........................................................................................207 1.25. Khung cửa đi............................................................................................207 1.26. Panel Divider ............................................................................................208 1.27. Perforated Screen .....................................................................................208 1.28. Lam thông gió 1 .......................................................................................209 1.29. Lam thông gió 2 .......................................................................................209 1.30. Tạo tiết diện hình chữ nhật từ các cạnh......................................................210 1.31. Tạo tiết diện hình tròn từ các cạnh.............................................................210 1.32. Joists .......................................................................................................211 1.33. Tạo Vì kèo, Xà gồ, Litô..............................................................................211 1.34. Hip Roof...................................................................................................212 CHƯƠNG 7: VRAY CHO SKETCHUP ................................................................... 213 1. Giao diện người dùng (UI)................................................................................214 2. Tạo vật liệu:.....................................................................................................215 3. Cách ốp vật liệu cho 1 công trình: ....................................................................224 4. Tuỳ chọn Render: ............................................................................................249 CHƯƠNG 8: ÔN TẬP ......................................................................................... 256

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

5


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY Học kỳ:......, Năm học: 20..... – 20.....

Tên học phần: SketchUp……………………Tổng số tiết: 56, Số tín chỉ:……../ ... ................... Mã số môn học:.........Thời gian: .... tuần…….từ ngày:...../..... 20..... đến ngày: .............. Giảng viên: ......................................................... ……Học hàm, học vị:........................ Giáo trình chính: Tài liệu đính kèm .............................................................................. Tài liệu tham khảo: “Hướng dẫn sử dụng SketchUp 5.0” – Tác giả BonnieRoskes, P.E. Sketchup Help – sketchup.google.com, https://picasaweb.google.com/gallery.sketchup ..... Hình thức thi kết thúc học phần: Thi kết thúc học phần tại lớp. Thời gian thi: 120’ .... Tỉ lệ điểm % bao gồm: Điểm học: 20%............... Điểm thi: 80% ...............................

Tuaàn Ngaøy 1

Noäi dung coâng vieäc

Baøi giaûng

GIÔÙI THIEÄU

- Giôùi thieäu chung veà Sketchup:

CHÖÔNG 1: GIAO DIEÄN

taàm

NGÖÔØI DUØNG (1 ngaøy 4 tieát)

quan

troïng,

öùng

duïng

Sketchup trong lónh vöïc thieát keá kieán truùc. - Giôùi thieäu sô löôïc caùc tính naêng cuûa Sketchup: + Thanh coâng cuï (Toolbars) + Hoäp thoaïi (Dialog Boxes) + Menu + Hoäp nhaät trò soá (Measurements) - Giôùi thieäu caùc böôùc thieát laäp trong SketchUp

2-3

CHÖÔNG 2: CAÙC COÂNG CUÏ LAØM VIEÄC TRONG SKETCHUP. Trình baøy caùc coâng cuï cô Höôùng daãn hoïc vieân döïng hình baûn vaø quan troïng trong baèng caùc coâng cuï: 1. Line SketchUp (2 ngaøy 8 tieát)

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

2. Rectangle 3. Circle

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

6


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

4. Polygon 5. Arc 6. Freehand 7. Move Tool (Di chuyeån ñoái töôïng) 8. Rotate Tool (Xoay ñoái töôïng) 9. Scale Tool (Thu phoùng ñoái töôïng) 10. Push/Pull Tool (Keùo/Neùn ñoái töôïng) 11. Follow Me Tool (Tröôït daãn ñoái töôïng) 12. Offset Tool (Sao cheùp ñoàng daïng) 13. Intersect with Model (Giao caét khoái) 14. Group vaø Component 4

CHÖÔNG 3: BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH CAÙC COÂNG CUÏ ÑAÕ HOÏC (1 Ngaøy 4 tieát)

5-6-7

CHÖÔNG 4: THÖÏC HAØNH: DÖÏNG COÂNG TRÌNH BIEÄT THÖÏ – NHAØ PHOÁ (3 Ngaøy 12 tieát)

8

CHÖÔNG 5: COÂNG CUÏ SANDBOX (1 Ngaøy 4 tieát) Ñaây laø nhoùm coâng cuï taïo 1. Sandbox from Contours (Taïo töø ñòa hình, giuùp ta döïng ñöôøng ñoàng möùc). ñöôïc ñòa hình taïi vò trí ñaët 2. Sandbox from Scratch (Taïo töø coâng trình.

maët TIN phaüng) 3. Smoove Tool (Taïc beà maët ñòa hình) 4. Stamp Tool (San neàn) 5. Drape Tool (Phuû maët ñòa hình) 6. Add Detail Tool (Chi tieát hoaù maët TIN) 7. Baøi taäp thöïc haønh

9

CHÖÔNG 6: CAÙC COÂNG CUÏ DÖÏNG HÌNH NAÂNG CAO (Ruby Scrip) 1. Plugin 1001 Bit (1 Ngaøy 4 tieát)

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

7


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

10-11

12

2011

CHÖÔNG 7: VRAY CHO SKETCHUP Giôùi thieäu-höôùng daãn söû

1. Ñaët ñeøn vaø OÁp vaät lieäu

duïng cô baûn:

2. Thieát laäp thoâng soá

(2 Ngaøy 8 tieát)

3. Xuaát file render

CHÖÔNG 8: OÂN TAÄP (1 Ngaøy 4 tieát)

13

THI THÖÛ (1 Ngaøy 4 tieát)

14

THI KEÁT THUÙC MOÂN HOÏC

-Hoïc vieân laøm baøi thi taïi lôùp thôøi

(1 Ngaøy 4 tieát)

gian thi 120 phuùt -Döïng phoá caûnh 1 coâng trình theo ñeà baøi ra vaø keát xuaát hình aûnh.

TRÖÔÛNG KHOA, BOÄ MOÂN

Ngaøy .... thaùng ... naêm 201... Giaûng vieân

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

8


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

GIỚI THIỆU: SketchUp là phần mềm đồ họa 3D chuyên ứng dụng vào thiết kế sơ phác, xây dựng mô hình trong các lĩnh vực kiến trúc, nội thất, cảnh quan, xây dựng… SketchUp được phát triển theo 2 xu hướng: 1. Đơn giản nhưng hiệu quả: SketchUp là phần mềm 3D dễ học, tốn ít thời gian. Để đơn giản và hiệu quả, SketchUp trực quan hóa mọi hoạt động tương tự như khi vẽ tay. Đơn vị cơ bản trong SketchUp là đường – mặt với chuỗi thao tác vẽ, chia, nối, di chuyển, xoay, thu phóng, nâng khối, cắt khối, trượt dẫn, tô màu, áp vật liệu, vẽ địa hình, thêm cảnh quan, giả lập bóng đổ, xuất ảnh, làm slide show … các hoạt động này đều trực quan trong môi trường 3D. Mọi tính năng chỉ được xây dựng vừa đủ dùng nhưng khả năng thể hiện ý tưởng sơ phác khá hiệu quả. 2. Nhanh nhưng chính xác: Do đơn giản nên người dùng SketchUp có thể vẽ rất nhanh, nhưng không có nghĩa kém chính xác. SketchUp có khả năng dò điểm nội suy, giả lập bóng đổ theo thời gian thực, tạo mặt cắt tương tác, áp vật liệu dễ dàng…

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

9


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

CHƯƠNG 1:

GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG So với một số phần mềm đồ họa 3 chiều khác thì chương trình SketchUp lúc mới cài đặt có giao diện đơn giản, chỉ bố trí một số chức năng cơ bản giúp cho những người không chuyên vẫn có thể tiếp cận và sử dụng dễ dàng. 1. Màn hình làm việc của SketchUp

a. Toolbars (Thanh công cụ) Drawing and Editing Tool: Những thanh công cụ này tạo ra các hình học cơ bản (hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, các đa giác…); những công cụ dựng hình, đo lường và thước đo góc, những công cụ di chuyển (Move, Rotate, Push/Pull, …). Drawing Axes: Phần diện tích lớn nhất dành thể hiện các chi tiết của bản vẽ: Ta thấy bố trí một hệ trục toạ độ ba chiều XYZ tương ứng với 3 màu đỏ, xanh cây và xanh dương. Khi ta vẽ theo một phương bất kỳ nào đó, đường vẽ sẽ có màu đen. Nếu đường vẽ chuyển sang 1 trong 3 màu đỏ, xanh cây hay xanh dương thì ta biết rằng lúc đó đường vẽ sẽ có phương song song với một trong 3 trục tọa độ XYZ. Ta có thể tắt chúng bằng việc chọn View/Asex và công cụ Axes có thể di chuyển hay thay đổi. Status Prompts: Toàn bộ sự mô tả của công cụ sẽ hiện ra ở đây khi bạn điều khiển con trỏ quanh công cụ. Đồng thời đưa ra những sự lựa chọn cần thiết cho bạn như “Select start point” hay “Enter Value”. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

10


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Value Control Box (VCB): được dùng cho việc “enter value” và biểu hiện các thông tin số liệu. Bạn có thể nhập số liệu kích thước, số đo góc, hoặc số cùa các bản sao chép. Bạn cần đánh số liệu và enter, kết quả sẽ hiện ở VCB. Stacking Windows: là những cửa sổ mà bạn sẽ mở khi làm việc. Chúng có thể được gắn trên một cửa sổ khác và bạn có thể thu nhỏ khi làm việc b. Menu File New Mở bản vẽ mới, Khi đó hệ thống sẽ thông báo có lưu hay không bản vẽ hiện hành (no : không lưu; yes: lưu ) lệnh tắt: ctrl+N

Open Mở một bản vẽ đã có sẵn, Khi đó hệ thống sẽ thông báo lưu hay không bản vẽ hiện hành (no: không lưu; yes: lưu) lệnh tắt: ctrl+O Save Lưu bản vẽ. Nếu chưa lưu lần nào thì bạn sẽ chọn dường dẫn đến thư mục cần lưu vào. Nếu đã lưu rồi thì hệ thống sẽ thông báo có lưu chèn lên bản vẽ cũ hay không (no: không; yes: lưu ) lệnh tắt: crtl+S Save as Khi bản vẽ đã được lưu, thì “save as” giúp bạn lưu thêm một file mới. Khi lưu thành file mới xong, nếu bạn dùng lệnh “save”, thì sẽ lưu chèn lên file mà bạn mới lưu. 3D warehouse => Get Models Kho thư viện vật dụng rất phong phú. Giúp truy câp nhanh chóng và sử dụng các vật dụng cần thiết một cách nhanh chóng, đây cũng là một điểm mạnh của sketchup, mà các phần mềm 3d khác không có. Chỉ cần gõ “từ khóa” chính xác thì bạn sẽ có một loạt các vật dụng cần thiết. Export 3d models: xuất bản vẽ ra các file 3d 2d models: xuất bản vẽ ra các file 2d Section Slice: xuất ra mặt cắt Animation: xuất các scene ra file “avi” Import Thêm vào bản vẻ các file 2d và 3d, hoặc các hình ảnh,…Nếu dùng Sketchup pro 6 thì ta có thể import được nhiều file khác nhau, cần thiết trong quá trình vẽ. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

11


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

c. Edit Menu Undo Quay trở lại các bước lệnh trước (khoảng 100 lệnh)

Redo Trở lại các bước thực hiện trước sau khi bạn đã undo

Cut Lệnh Cắt ( sẽ mất đi vật thể gốc ) Crtl+X

Copy Lệnh copy (sẽ giữ lại vật thể gốc ) Crtl+C

Paste Đặt vật thể “copy” hoặc “cut” đến nơi mình muốn đặt Paste in Place Đặt vật thể “copy” hoặc “cut” ngay chính tại vị trí vật thể “copy” hoặc “cut” Select all Chọn tất cả các vật thể Crtl+A Select none Bỏ lựa chọn Crtl+T Hide (H) Ẩn các vật thể cần ẩn Unhide

Selected:

hiện lại các vật thể ẩn theo lựa chọn của mình (chú ý: phải vào view/hidden geometry, để mở các đường sin ẩn của vật thể ) Last: hiện lại vật thể ẩn trong lần thực hiện lệnh Hide gần nhất All: hiện lại tất cả các vật thể ẩn Lock Lệnh khóa các vật thể, khi đó ta không thể xóa hay chỉnh sửa được (chú ý: chỉ có tác dụng khi ta “group” hoặc “component”) Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

12


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Unlock

Selected: Mở khóa, trả lại trạng thái ban dầu cho vật thể theo lựa chọn của mình All: Mở khóa, trả lại trạng thái ban dầu cho tất cả các vật thể Make component Nhóm các đối tượng lại thành một nhóm đặt trưng, và khi thực hiện lệnh copy, nếu ta thay đổi một trong số chúng thì những nhóm còn lại cũng thay đổi theo. Make Group Nhóm các đối tượng thành một nhóm, và khi thực hiện lệnh copy, thì các nhóm hoàn toàn độc lập với nhau. Close Group/Component Đóng Group/Component khi đã chỉnh sửa xong group/component Intersect/intersect with model Thể hiện các đường giao giữa các khối hoặc các mặt phẳng. d. View Menu

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

13


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Hidden Geometry Thể hiện lưới các đường sin của vật thể Section Planes Hiện các mặt cắt Section Cuts Hiện các nét cắt, khi đặt mặt cắt ngang quá khối Axes Hiện hệ trục tọa độ(Trục ngang, Trục dọc, Trục đứng ) Guides Hiện các trục Shadows Crtl+B Hiện bóng đổ của vật thể Fog Hiện Sương mù Edge Style Các Style nét bao quanh vật thể Face Style Các Style mặt phủ vật thể: Xray: các bề mặt trong suốt. Wireframe: chỉ thể hiện nét. Hidden Line; Shaded: các bề mặt vẩn giữ màu sắc nhưng không thể hiện vật liệu. Shaded With Textures: thể hiện cụ thể vật liệu. Monochrome: tắt vật liệu. Component edit/hide rest of models: Khi chỉnh sửa các Component hay các Group thì các vật thể khác sẽ ẩn đi. Animation Tạo các Scene, giúp ta lưu giữ những góc nhìn khác nhau, với tính chất khác nhau, mà không cần phải thực hiện lại. e. Camera Menu Previous Quay trở lại các góc nhìn trước Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

14


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Next Quay trở lại góc nhìn sau, khi mà ta đã previous Standard View Các điểm nhìn chuẩn:Top, Bottom, Front, Right, Back, Left, Isometric. Trở thành hình chiếu trục đo khi chọn Camera/ Parallel Projection Parallel Projection: Hình chiếu trục độ Perspective: Phối cảnh( hay dùng trong qua trình làm việc). Tow – Point Perspective: Phối cảnh hai điểm tụ. Match new photo: Ghép công trình vào đúng góc nhìn trên hình ảnh mà bạn đưa vào Edit Matched photo: Chỉnh sửa lại Match new photo Orbit : Sự luân phiên linh hoạt, giúp quay xung quanh 1 vật thể. Chọn Orbit, đồng thời giữ và kéo lê chuột. Nếu như bạn dùng loại chuột 3 nút thì bạn có thể giữ chuột giữa trong khi di chuyển chuột để luôn phiên điểm nhìn khi đang dùng công cụ khác Pan: Di chuyển điểm nhìn lên, xuống, trái, phải. Mở Pan, đồng thời giữ và kéo lê chuột. Nếu dùng chuột 3 nút thì, giữ đồng thời chuột giữa và phím “Shift”, kéo lê chuột để di chuyển điểm nhìn trong khi sử dụng công cụ khác. Zoom Mở zoom, di chuột lên để phóng to, di chuột xuống để thu nhỏ. Nếu có con lăn thì di con lăn lên xuống dể phóng to hay thu nhỏ. Trong trường hợp này thì vị trí con trỏ ảnh hưởng tới việc phóng to, thu nhỏ Field of view: Thay đổi camera lens, nhấn Shift khi zoom. Dùng để điều chỉnh phối cảnh của hình ảnh. Bạn có thể nhập vào giá trị thực như 45 deg (đối với điểm nhìn) hay 35mm (đối với độ dài). Zoom Windows: Phóng to khu vực mà ta cần nhìn rõ, bằng cách nhấp chuột trái di tạo thành 1 góc cần phóng to. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

15


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Zoom Extents: Đưa 1 vật thể cần quan sát bao quát về vị trí trung tâm vừa vặn với màn hình Zoom To Photo: Khi ta sử dụng Photo Match , thì zoom to photo sẽ giúp ta nhìn bao quát hình ành trong quá trình vẽ. Position Camera: Là công cụ hiển thị góc nhìn ở vị trí ta quan sát. Có thể nhập số liệu chiều cao tầm nhìn ở khung value control box (góc phải nàm hình). Walk Bạn có thể di chuyển quanh vật thể được mô phỏng như việc đi bộ.

Look Around Trục đứng camera quay xung quanh 1 điểm cố định, mô phỏng như 1 người đang đứng và quan sát từ trái sang phải, từ trên xuống. Rất có lợi khi quan sát bên trong vật thể. Mở công cụ và kéo lê chuột . 2. Shortcut Keys: (Phím tắt) Bảng phím tắt mặc định trong Sketchup Có thể tuỳ chỉnh lại phím tắt theo thói quen làm việc của từng cá nhân. Vào menu Windows/Preferences, chọn mục Shortcut  Ô Filter: gõ tên lệnh cần tạo phím tắt  Phần Function: chọn chính xác tên lệnh  Mục Add Shortcut: gõ phím tắt hoặc tổ hợp phím tắt rồi bầm vào dấu + kế bên. Để gỡ bỏ phím tắt, trong phần Assigned bấm vào dấu -.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

16


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Bảng phím tắt

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

17


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

CHƯƠNG 2:

CÁC CÔNG CỤ LÀM VIỆC TRONG SKETCHUP 1. Cách thiết lập bản vẽ: Vào Windows/Preferences, chọn Drawing để thiết lập kiểu vẽ. Có 3 trường hợp liên quan tới việc tạo ra các đường kẻ :

 Click-drag-release: dùng việc kéo chuột để tạo đường kẻ  Auto detect: bao gồm cả hai phường pháp trên, phụ thuộc vào cách bạn dùng chuộtClick-move-click: xác định đường kẻ bằng 2 điểm. Nếu bạn chọn Continue line drawing thì sau khi hoàn thành 1 đường kẻ, sẽ tự động tiếp tục đường kẻ tiếp theo bắt đầu từ điểm cuối của đường kẻ trước (bạn có thể vẽ liên tục). Nếu không chọn thì bạn sẽ phải vẽ từng đường kẻ một. 2. Chế độ khoá đường và bắt điểm trong SketchUp a. Khoá đường: là các đường song song với trục toạ độ. Khi đường nào song song với trục nào thì nó sẽ có màu tương ứng với trục đó.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

18


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Các đường màu tím: cho biết trạng thái song song (Parallel) hoặc vuông góc (Perpendicular). Các đường gạch đứt: là các đường going điểm (From point). b. Chế độ bắt điểm: luôn thường trú mà không có tùy chọn nào khác, giúp bạn nhận biết và truy bắt các điểm đặc biệt. Khi bắt điểm, các tooltip bật tên theo bảng bên dưới, điểm đặc biệt bật sáng theo chỉ thị màu.

3. Thực hành các công cụ cơ bản: 3.1.

Công cụ LINE (Đoạn thẳng)

1. Click chuột vào điểm đầu tiên và di chuyển con trỏ chuột xuống phía dưới. Ta thấy xuất hiện dòng “On Red Axis” tức là đường thẳng ta vẽ song song với trục màu đỏ X. Click chuột để xác định điểm thứ 2.

2. Kéo chuột xuống phía dưới, xuất hiện “On Green Axis” là song song với trục Y, click để xác định vị trí điểm tiếp theo. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

19


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

3. Đưa chuột vào trung điểm của đường thẳng, xuất hiện “Midpoint” ta không click vào điểm này.

4. Từ trung điểm này, đưa chuột theo đường nét đứt màu xanh, có thể bấm Shift để khoá hướng của nó, click chuột để xác định điểm kế tiếp.

5. Tiếp tục di chuyển con trỏ chuột vuông góc với đường mới vẽ, xuất hiện “Perpendicular” có nghĩa là đường vuông góc (có màu tím), click chuột để xác định điểm tiếp theo.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

20


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

6. Tiếp vẽ đường vuông góc với đường vừa vẽ, dừng lại khi thấy xuất hiện đường nét đứt màu đỏ gióng ngang “From point”.

7. Vẽ tiếp đường vuông góc nữa, ta được như hình sau.

8. Lại vẽ tiếp đường vuông góc với đường lúc nảy, xuất hiện đường màu tím, chúng ta sẽ kết hợp “Paraller” với nhấn Shift. Khi ta nhấn Shift, đường màu đỏ sẽ trở nên đậm hơn có nghĩa hướng của nó đã khoá, tiếp đến ta đưa trỏ chuột lên giao điểm trên để xác định điểm dừng rồi click chuột.

9. Vẽ đường song song với đường màu xanh lá, rồi vẽ tiếp thêm đường vuông góc với nó ta có như hình bên dưới.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

21


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

10. Đưa trỏ chuột vào đường thẳng phía trên, ta sẽ vẽ đường thẳng song song với đường thẳng này

11. Kéo chuột thấy xuất hiện “Parallel to Edge” đường màu tím.

12. Bước tiếp theo ta đưa trỏ chuột lên điểm đầu tiên mà ta vẽ, rồi rê chuột xuống theo đường nét đứt màu xanh gặp đường màu tím, thấy xuất hiện “From Point” rồi click chuột. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

22


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

13. Vẽ thêm đường thẳng để hoàn thành mặt phẳng.

14. Click công cụ Orbit, rồi di chuyển chuột xung quanh hình vừa vẽ như hình bên dưới.

15. Click chọn công cụ Line (L), vẽ đường thẳng song song với trục màu xanh dương (trục Z), có thể dùng nút mũi tên lên để khoá hướng.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

23


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

16. Vẽ đường vuông góc với đường vừa rồi, tương ứng với đường màu tím, kế đến rê chuột di chuyên xung quanh điểm góc của đỉnh đối diện.

17. Vẽ thêm đường thẳng thứ 3 để tạo mặt phẳng. Những đường Line khép kín sẽ tạo được 1 mặt phẳng.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

24


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

18. Các đường thẳng cũng có thể chia bề mặt. Vẽ 1 đường thẳng nối 2 trung điểm của 2 đường nằm ngang của mặt phẳng.

19. Như vậy ta đã được 2 mặt phẳng. Để kiểm tra, ta chọn công cụ Select (Space) chọn 1 trong 2 mặt phẳng đó.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

25


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

20. Ta dùng công cụ Erase (E) để hiệu chỉnh 1 vài mặt phẳng. Ta xoá 1 cạnh của mặt phẳng. Vì nó là đường biên nên mặt phẳng bị mất.

21. Dùng lệnh Line để vẽ lại đường thẳng cũ, mặt phẳng lại xuất hiện.

22. Vào Style (Window/Style), trong mục Color, chọn By axis, tất cả các cạnh của hình song song với trục sẽ có màu tương ứng với màu các trục.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

26


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

3.2.

2011

Công cụ Rectangle (R): Hình chữ nhật

1. Mở 1 file mới, chọn khung nhìn Top view (Camera/Standard View/Top), click chọn công cụ Rectangle (Draw/Rectangle) 2. Vẽ hình chữ nhật bằng cách click chuột vào điểm thứ 1 rồi kéo chuột vào điểm 2

3. Trong khi vẽ hình chữ nhật, sẽ xuất hiện các trường hợp đặc biệt của hình chữ nhật. - Hình vuông (Square): Click trỏ chuột tạo hình chữ nhật, khi thấy xuất hiện đường chéo nét đứt và xuất hiện “Square” click chuột để tạo hình vuông.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

27


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

- Hình chữ nhật vàng (Golden Section): Click trỏ chuột tạo hình chữ nhật, khi thấy xuất hiện đường chéo nét đứt và xuất hiện “Golden Section” click chuột để tạo hình chữ nhật vàng.

4. Thực hành các công cụ quan trọng: 4.1.

Push/Pull Tool (P) - Kéo/Nén đối tượng

1. Chọn Top view, dùng lệnh Rectangle (R) vẽ 1 hình chữ nhật như hình dưới.

2. Vào Camera/Standard Views/Iso, rồi click chọn công cụ Push/Pull (P) đưa vào mặt phẳng rồi click chuột, rê chuột lên phía trên hay xuống dưới để xác định cao độ. Ta cũng có thể nhập cao độ trong ô VCB bằng cách: click chuột vào mặt, kéo chuột lên hay xuống dưới, nhập chiều cao mong muốn rồi Enter. Push/Pull luôn đẩy hay kéo mặt phẳng theo phương thẳng đứng với mặt phẳng.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

28


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

3. Dùng lệnh Rectangle vẽ 2 hình chữ nhật lên trên mặt phẳng, vẽ hình chữ nhật thứ 2 có chiều rộng bằng hình chữ nhật đầu tiên.

4. Dùng Push/Pull click vào 1 hình chữ nhật, rồi đưa chuột lên xác định cao độ.

5. Hình chữ nhật còn lại ta chỉ cần đưa chuột vào mặt rồi click đôi, nó sẽ được kéo lên bằng độ cao hình chữ nhật trước.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

29


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

6. Ta sẽ đẩy 2 mặt bên của hình ngang bằng với 2 mặt bên của 2 khối.

7. Dùng công cụ Orbit, xoay qua mặt bên kia của khối.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

30


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

8. Đẩy mặt bên còn lại như bước 6.

9. Tiếp tục đẩy mặt đó vào điểm giữa cạnh của khối bằng cách click chọn mặt phẳng rồi đưa chuột vào rồi rê vào điểm giữa của cạnh.

10. Ta vẽ thêm 2 hình chữ nhật lên trên 2 khối, rồi Push/Pull 1 trong 2 mặt đó xuống Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

31


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

11. Hình chữ nhật còn lại chỉ cần click chuột vào bề mặt của nó rồi rê chuột vào các cạnh thuộc mặt phẳng mà ta đã Push/Pull xuống lúc nảy, lúc này 2 chiều sâu của khối chữ nhật sẽ như nhau.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

32


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

12. Có thể dùng Push/Pull để tạo lỗ trống. Vẽ 1 hình chữ nhật lên khối hộp.

Click chuột vào mặt phẳng hình chữ nhật đó, rồi rê chuột đưa xuống cạnh đáy của khối hộp, ta có hình như bên dưới.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

33


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

13. Dùng công cụ Push/Pull click chọn mặt bên của khối, kéo ra đồng thời ta bấm phím Ctrl sẽ xuất hiện các đường thẳng dọc các mặt phẳng.

14. Bây giờ thì dùng Push/Pull bình thường, không cần nhấn phím nào khác đẩy mặt trước của khối hộp vào.

4.2.

Arc Tool – A (Cung tròn)

1. Ta bắt đầu với 1 form mới như trong hình.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

34


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

2. Click công cụ bằng cách vào Draw/Arc. Để bắt đầu vẽ 1 hình cung, đầu tiên ta phải xác định dây cung của nó. Click 2 điểm trên 2 cạnh của khối hộp.

3. Di chuyển con trỏ dọc bề mặt để xác định độ cong, ta cũng có thể nhập chính xác giá trị trong VCB.

4. Tiếp tục vẽ đường cong thứ 2 như trong hình vẽ, xác định độ cong, di chuyển con trỏ theo mặt phẳng tới khi hình cung xuất hiện với màu lục lam hiện lên chữ “Tangent to Edge”

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

35


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

5. Vẽ tiếp hình cung mới nối tiếp với hình cung ta vừa vẽ, sẽ xuất hiện đường cung màu lục lam và dòng chữ “Tangent at Vertex” ta click chuột rồi kéo chuột theo đường cung màu lục lam để xác định độ cong cung.

6. Làm tương tự như bước 5 ta vẽ được cung thứ 3 như hình vẽ.

7. Tiếp tục như các bước 5, 6 ta cũng vẽ được các cung như hình dưới.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

36


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

8. Có thể xác định tâm của cung bằng cách click chuột phải vào cung rồi chọn “Point at Center” nếu tuỳ chọn này chưa có thì vào File/Preferences chọn Extensions đánh dầu vào Ruby Script Examples.

9. Kết quả

10. Ta có thể thêm kí tự “r” sau trị số nhập trong VCB để xác định bán kính cung tròn. Vẽ cung trong bán kính 100, ta xác định điểm 1 và điểm 2 rồi đưa trỏ chuột để tìm độ cong cung và nhập 100r -> Enter. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

37


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

11. Sau khi vẽ xong cung tròn, ta nhập “5s” -> Enter để thay đổi độ trơn của cung, ở đây là 5 đoạn. 12. Kết quả

13. Có thể thay đổi số phân đoạn của dây cung bằng cách nhập “5s” trước khi hoặc sau khi vẽ cung tròn. Nếu ta sử dụng công cụ khác, thì không thay đổi số phân đoạn cung bằng cách nhập “5s” nữa. Ta sẽ mở bảng Entity Info (Window/ Entity Info), chọn cung tròn cần thay đổi, bán kính và số phân đoạn đều có thể thay đổi được.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

38


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

4.3.

2011

Circle Tool – C (Hình tròn)

1. Bắt đầu với form mới như trong hình

2. Ta sẽ vẽ đường tròn lần lượt trên các mặt của hình hộp. Màu sắc của đường tròn cho biết mặt phẳng mà ta thực hiện trên đó. 3. Vẽ 1 hình tròn phía mặt trên của hình hộp, hình tròn có màu xanh dương, có nghĩa ta đang thao tác trên mặt phẳng OXY. Click chọn tâm đường tròn, đưa chuột ra để xác định bán kính đường tròn, hoặc có thể nhập chính xác bán kính trong VCB.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

39


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

4. Nếu vẽ trên mặt bên của hình hộp, tương ứng với mặt phẳng OXZ thì đường tròn sẽ có màu xanh lá.

5. Tương tự trong mặt phẳng OYZ, đường tròn có màu đỏ.

6. Giống như Arc, đường tròn là tập hợp các đoạn thẳng tạo nên. Nên ta có thể thay đổi số cạnh của nó. Chọn công cụ Circle (C), nhập vào ô VCB giá trị để xác định các cạnh (Segment) là “30s” -> Enter, rồi click chọn tâm đường tròn, kéo chuột nhập bán kính đường tròn là 100.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

40


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

7. Giờ ta thay đổi số cạnh là “6s” rồi làm như bước 6, ta có kết quả.

Ta có hình đa giác có 6 cạnh. 8. Sau khi vẽ xong đường tròn, ta cũng có thể thay đổi số cạnh (Segment) và bán kính đường tròn bằng cách click phải chuột chọn đường tròn muốn thay đổi, hoặc vào Window/ Entity Info để mở nó.

4.4.

Polygon Tool – Ctrl +P (Hình đa giác)

1. Cách vẽ hình đa giác tương tự như cách vẽ đường tròn: - Cũng thể hiện màu sắc Polygon theo mặt phẳng làm việc - Click chọn tâm hình đa giác, kéo chuột xác định bán kính. - Mặc định hình đa giác ta vẽ sẽ có 6 cạnh, ta có thể thay đổi số cạnh bằng cách nhập số cạnh, chẳng hạn 8 cạnh thì nhập “8s” -> Enter.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

41


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

4.5.

2011

Freehand Tool – Ctrl F (Phác tay)

1. Bắt đầu với 1 hình như bên dưới.

2. Click chọn Freehand bằng cách vào Draw/Freehand. 3. Rê chuột và vẽ các đoạn thẳng bất kỳ như hình vẽ.

4. Ở đây ta thấy, các đường khép kín và các đường có điểm đầu và cuối chạm vào hai cạnh thì có màu nhạt vì nó đã tạo được các mặt phẳng, còn các đường hở có màu đậm hơn do chúng chưa tạo được mặt phẳng. 5. Dùng công cụ Push/Pull đường cong kín ta vừa vẽ. Ta thấy đường cong mượt dù đường Freehand ta vẽ có nhiều đoạn chia.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

42


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

6. Click chọn đường bao biên của đường phần nhô ra, click phải chuột chọn Convert to Polygon.

7. Dùng Push/Pull rồi click chọn phần mặt nhô ra, đồng thời bầm Ctrl, ta được như hình bên dười.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

43


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

8. Thao tác chọn Convert to Polygon đã chia mặt trơn nhô ra của hình Freehand thành những khía cạnh gồ ghề. Ta có thể chọn từng mặt phẳng riêng rẻ.

9. Trong khi đó đối với phần nhô ra của hình Freehand chưa Convert to Polygon, thì ta click chọn mặt phẳng cong, thì Sketchup sẽ chọn toàn bộ.

10. Click chọn đường bao ngoài cùng, click phải chuột chọn Explode Curve.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

44


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

11. Giờ ta có thể chọn từng cạnh riêng biệt của đường bao ngoài.

4.6.

Move Tool – M (Di chuyển đối tượng)

1. Bắt đầu vời 1 hình như bên dưới.

2. Chọn tất cả hình khối, click công cụ Move bằng cách vào Tools/Move (M). 3. Xác định điểm đầu tiên rồi di chuyển chuột và xác định vị trí điểm cần di chuyển đến.

4. Lệnh Move có thể co dãn đối tượng, đưa chuột vào đỉnh của hình hộp, rồi rê chuột dọc theo trục Y.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

45


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

5. Ở bước 3, nếu trong quá trình di chuyển khối hình hộp, ta bấm thêm phím Ctrl lúc đó lệnh Move trở thành lệnh Copy

6. Sau khi thao tác xong, ta có thể nhập số lượng khối hộp cần Copy ra, ví dụ ta đánh vào VCB là “x3” -> Enter 7. Kết quả

8. Lập lại ở bước 3, chọn khối hộp rồi bấm Ctrl, di chuyển chuột ra 1 khoảng tương đối xa 1 tí. Có thể nhập trong VCB khoảng cách xác định.

9. Nhập vào VCB “/3” -> Enter ta được như hình dưới với khoảng cách giữa các khối hộp đều nhau.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

46


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

4.7.

2011

Rotate Tool – Q (Xoay đối tượng)

1. Bắt đầu với 1 hình như bên dưới

2. Chọn khối hộp, click chọn công cụ Rotate bằng cách vào Tools/ Rotate (Q), sẽ xuất hiện hình cái thước hình tròn có chia kẽ vạch, mỗi vạch tương ứng với 150. 3. Đưa lên mặt phẳng phía trên của khối hộp, lúc này ta thấy thước hình tròn có màu xanh lục tương ứng với mặt phẳng OXY.

4. Chọn 1 điểm làm tâm quay, click chuột, rồi đưa chuột ra để xác định trục làm chuẩn, click chuột, rê chuột rồi xoay 3 vạch kẻ thước hoặc có thể nhập 45 trong VCB.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

47


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

5. Kết quả khối hộp đã xoay 450 so với ban đầu.

6. Tương tự đối với các mặt phẳng OXZ và OYZ ta làm tương tự như các bước 3 đến bước 5. 7. Công cụ Rotate có thể tạo ra hiệu ứng Vặn (Twist). Bắt đầu như ở bước 1

8. Chọn mặt phẳng phía trên. Click công cụ Rotate, rồi click xác định tâm quay là điểm giữa của mặt phẳng. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

48


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

9. Đưa chuột ra để xác định trục chuẩn, click chuột.

10. Đưa chuột xoay 1 góc 30o tương ứng với 2 kẻ vạch trên thước hay nhập 30 trong VCB.

11. Kết quả mặt phẳng phía trên đã quay 30o so với mặt phẳng phía dưới.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

49


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

12. Có thể dùng công cụ Rotate để sao chép đối tượng (Copy). Bắt đầu với hình bên dưới.

13. Chọn khối hộp, chọn công cụ Rotate, chọn tâm xoay ở ngoài khối hộp.

14. Đưa chuột để xác định trục chuẩn, click chuột, đồng thời bấm Ctrl, rê chuột để xoay tức đã Copy khối hộp đó. Khối hộp được copy sẽ quay quanh tâm quay.

15. Nhập vào ô VCB “x4” để copy ra 4 khối.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

50


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

16. Có thể tạo dãy hướng tâm chia góc đều trong góc cho trước bằng cách gõ từ khóa /4. Bắt đầu từ bước 14 với góc quay là 225o, click chuột.

17. Nhập vào ô VCB “/4” ta được kết quả như hình bên dưới.

4.8.

Scale Tool – S (Thu phóng đối tượng)

1. Ta bắt đầu từ hình đơn giản như bên dưới

2. Chọn khối hộp rồi click chọn công cụ Scale bằng cách vào Tools/Scale hoặc bấm phím S, sẽ xuất hiện các grip màu xanh. Mỗi khi chọn một grip, grip tương ứng đối diện được điểm sáng và trở thành điểm neo của phép thu phóng, loại grip khác nhau có tính năng khác nhau. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

51


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

3. Scale khối hộp theo chiều rộng (Thu phóng theo hệ số tỉ lệ 1 phương), click chọn điểm grip giữa rồi kéo ra.

4. Scale khối hộp theo chiều cao (Thu phóng theo hệ số tỉ lệ 1 phương), click chọn điểm grip giữa ở trên rồi kéo ra.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

52


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

5. Scale khối hộp theo chiều dài (Thu phóng theo hệ số tỉ lệ 1 phương), click chọn điểm grip giữa rồi kéo vào.

6. Scale theo 2 cạnh đối của khối hộp (Thu phóng theo hệ số tỉ lệ riêng 2 phương). Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

53


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

7. Scale theo 2 đỉnh đối của khối hộp (Thu phóng theo hệ số tỉ lệ chung 3 phương).

8. Các thao tác khi kết hợp với các phím chức năng và hiệu quả của nó.

Tất cả các hệ số tỉ lệ có thể nhập chính xác trong VCB thay cho việc kéo chuột. 9. Có thể sử dụng lệnh Scale để tạo phép đối xứng. Thao tác theo hình bên dưới. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

54


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

10. Đưa chuột theo hướng của hình vẽ.

11. Đưa chuột theo chiều mũi tên đến khi trong ô VCB xuất hiện “-1”, lúc đó ta click chuột, khối hộp đã được đối xứng.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

55


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

4.9.

2011

Follow Me Tool – Alt+F (Trượt dẫn đối tượng)

1. Bắt đầu với 1 hình như bên dưới

2. Tạo 1 tiết diện như trong hình

3. Click chọn công cụ Follow Me bằng cách vào Tools/Follow Me. Chọn tiết diện vừa vẽ lúc nãy.

4. Kéo dọc chuột theo 1 đường dẫn.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

56


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

5. Click chuột tại vị trí kết thúc.

6. Kết quả

7. Để trượt dẫn chính xác hơn ta nên: Chọn đường dẫn rồi click chọn công cụ

8. Chọn tiết diện rồi click chuột

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

57


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

9. Ta được kết quả

10. Giữ phím Alt khi chọn tiết diện để kích hoạt chế độ tự động dò đường dẫn và trượt dẫn khép kín. Bắt đầu từ bước 3, bấm phím Alt khi chọn tiết diện rồi đưa chuột lên mặt phẳng cần trượt.

Mặt phẳng sẽ xuất hiện các đường viền của tiết diện bao kín mặt phẳng, click chuột để kết thúc lệnh.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

58


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

11. Có thể chọn mặt phẳng trước

Kích hoạt công cụ -> Chọn tiết diện tạo sẽ ra hiệu ứng tiết diện tự động trượt dẫn khép kín theo chu vi mặt phẳng như trên.

12. Trượt dẫn một tiết diện theo đường dẫn hình tròn có tâm nằm trên trục đối xứng của tiết diện sẽ tạo ra khối tròn xoay

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

59


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

13. Chọn đường dẫn

14. Click chọn công cụ rồi chọn tiết diện hình tròn

15. Ta đươck kết quả

4.10.

Offset Tool – F (Sao chép đồng dạng)

1. Dùng Line vẽ 1 hình như bên dưới

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

60


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

2. Chọn tất cả các đường Line

3. Click công cụ Offset bằng cách vào Tools/Offset, đưa chuột vào 1 trong 3 đường thẳng đó click chuột rồi rê chuột ra xác định khoảng cách sao chép hoăc nhập trong ô VCB, click chuột xác nhận.

4. Giờ ta vẽ 1 mặt phẳng như hình sau.

5. Chọn công cụ rồi đưa vào mặt phẳng, click chuột rồi rê chuột để xác định khoảng cách, hay nhập trong ô VCB, ta có thể click đôi chuột để có được khoảng cách như bước 3.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

61


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

CHƯƠNG 3:

BÀI TẬP THỰC HÀNH CÁC CÔNG CỤ ĐÃ HỌC Trình bày các ví dụ dựng hình 1 số bộ phận kiến trúc. Ví dụ: dựng hình 1 cánh cửa đi: Vào File - > Import

Chọn file Autocad -> Click chọn Options như bảng bên dưới -> Click OK

Tiếp đến click Open Xuất hiện bảng Import Results -> click Close Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

62


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Ta được như hình bên dưới

Trước khi tiến hành các thao tác vẽ, ta Group từng bộ phận cánh cửa lại

Làm tương tự với các bộ phận cửa còn lại Bước tiếp theo ta xoay cánh cửa dọc theo trục z.

Dùng công cụ Rotate để xoay ta được hình bên dưới

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

63


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Vào Style chỉnh nét hiện thị mãnh cho dễ vẽ

Trước tiên ta dựng khung ngoại cửa trước Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

64


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Sử dụng công cụ Line, Rectangte để vẽ như hình dưới

Dùng công cụ Push -> nhập độ dày 250 ta được hình bên dưới

Click chọn khung ngoại vừa vẽ -> Group

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

65


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Click chọn Hide khung cửa cho dễ vẽ các bước tiếp theo Giờ ta vẽ cánh cửa, xóa các mặt không cần thiết, đươch như hình vẽ

Push khung cửa dày 40 ta được

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

66


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Tương tự như các bước trên ta cũng vẽ được khung cửa phía trên

Group cánh cửa lại, rồi chọn Hide nó Bước tiếp ta vẽ các Pano của khung cửa. Vẽ đường bao của khung cửa rồi Push chiều dày 5mm

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

67


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Vẽ đường bao trong rồi nối các đường chéo góc

Dùng công cụ Move đưa mặt phẳng chọn ra 5mm

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

68


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Tiếp theo Push mặt phẳng vừa Move đó ra 5mm

Mặt sau ta làm tương tự, ta được hình bên dưới

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

69


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Group Pano cửa vừa làm lại Làm tương tự các Pano cửa còn lại (có thể vẽ 1 Pano rồi Copy ra, sử dụng công cụ Move để kéo, ta được các Pano tương ứng)

Ta đã dựng xong các Pano cửa, bước tiếp theo vào Edit -> Unhide -> All ta được như hình dưới

Giờ ta Move các Pano cửa vào giữa cánh cửa, được hình như bên dưới

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

70


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Giờ ta vẽ thêm nẹp để che khung cửa với tường như hình bên dưới

Move hình vừa vẽ như hình

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

71


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Vẽ thêm 1 đường dẫn xung quanh khung cửa

Sử dụng công cụ Follow Me để trượt hình ta mới vẽ theo đường dẫn đó ta được hình bên dưới

Make Component nẹp vừa vẽ, coppy nó ra rồi sử dụng lệnh Scale để đối xứng nó ta có cánh cửa đã hoàn thành như hình vẽ bên dưới

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

72


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

2011

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

73


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

CHƯƠNG 4:

THỰC HÀNH: DỰNG BIỆT THỰ Chúng ta sẽ dựng hình từ bản vẽ Autocad 1 biệt thự đơn giản. 1. Trước tiên ta cần chỉnh đơn vị trong Sketchup: vào Window/Model Info/Units

2. Ta sẽ Import file Autocad vào Sketchup bằng cách: Vào File/Import..., chọn đường dẫn tới File Cad

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

74


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

3. Trước khi Import, ta cần chỉnh đơn vị trong phần Options.

4. Điều chỉnh như trong hình

5. Click OK, chọn file “Biet thu” rồi Open.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

75


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

6. Vào Camera/Standard Views/Top.

7. Tiếp theo vào Camera/Parallel Projection. 8. Vào Camera chọn Zoom Extents hoặc chọn từ thanh công cụ.

9. Chọn tất cả mặt bằng tầng trệt, Click phải chuột chọn Make Group. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

76


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

10. Đối với mặt bằng lầu 1, ta cũng làm tương tự như trên. 11. Bước tiếp theo ta click vào mặt bằng trệt, click phải chuột chọn Lock để khoá mặt bằng này lại để trong quá trình vẽ không bị thay đổi. 12. Trước khi vẽ, ta vào Window, chọn Styles, 1 cửa sổ treo xuất hiện, ta chọn mục Edit rồi thiết lập nét cho bản vẽ để thuận tiện trong quá trình vẽ.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

77


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

13. Chọn công cụ Rectangle (R) tạo mặt theo tường bao ngoài, để thao tác dễ dàng hơn, sử dụng con lăn trên chuột hoặc click vào lệnh Zoom trên thanh công cụ.

14. Mỗi bề mặt có mặt trước và mặt sau, chọn mặt phẳng vừa tạo, click phải chuột chọn Reverse Face để đảo ngược mặt

15. Sau khi tạo được mặt bao tường ngoài, chọn công cụ Offset (F) với kích thước độ dày của tường là 200, sau đó xoá phần mặt phẳng phía trong. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

78


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

16. Làm tương tự với bức tường bên phía tay phải.

17. Để vẽ các tường bên trong, dùng công cụ Rectangle để tạo mặt rồi làm tương tự như trên.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

79


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

18. Sau khi tạo được các mặt phẳng tường như hình bên dưới, chọn mặt phẳng dư rồi xoá đi.

19. Để dễ dàng hơn cho việc quản lý bản vẽ, ta cần đặt Layer cho các mặt vừa vẽ bằng cách vào View/Toolbars/Layers để mở bảng layer hiện hành.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

80


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Vào Window/Layers để mở bảng quản lý Layers.

20. Ta sẽ thêm 1 vài Layers vào bản vẽ. Từ bảng quản lý Layers, click vào dấu “+” rồi đặt tên là: TUONG TRET -> Enter, có thể xoá các Layers không cần thiết bằng cách click vào dầu “-”.

21. Click đôi chuột vào mặt tường vừa tạo, mở bảng layers hiện hành, chọn tên TUONG TRET. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

81


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

22. Bước tiếp theo click phải chuột, chọn Make Group

23. Bức tường phía bên phải ta cũng làm tương tự như các bước 21, 22. 24. Vào Camera/Standard Views/Iso để đưa về chế độ trục đo. Cilck đôi chuột vào tường vừa tạo để tuỳ chỉnh Group này. Chọn công cụ Push/Pull (P) tường với cao độ 3000.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

82


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

25. Push/Pull luôn bức tường phía bên phải.

26. Vào menu View/Toolbar/Face Style để mở thanh công cụ Face Style.

Click vào chế độ X-ray để bật chế độ trong suốt. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

83


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

27. Dùng công cụ Tape Measure (T) để vẽ các đường gióng của cửa đi và cửa sổ. Click đôi vào group tường, click vào 1 điểm trên đường thẳng có sẵn, kéo chuột ra và nhập giá trị độ cao cửa là 2000 trong ô VCB.

28. Click vào đường guides vừa mới tạo, rồi đưa chuột xuống, nhập giá trị là 1200 trong ô VCB.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

84


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

29. Làm tương tự với các đường guides theo chiều thẳng đứng. Ở đây, ta không cần nhập giá trị trong ô VCB nữa, mà ta sử dụng chế độ truy bắt điểm. Click chuột vào cạnh đứng của tường, đưa chuột ra rồi rê vào vị trí như trong hình.

30. Dùng công cụ Rectangle để vẽ cửa theo các đường guides đã dựng sẵn.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

85


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

31. Dùng Push/Pull để khoét lỗ cửa, dùng chế độ gióng điểm (On Edge) hoặc nhập 200 vào ô VCB.

31. Làm tương tự với cửa sổ kế bên, ta có như hình dưới

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

86


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

32. Vào Edit/Delete Guides để xoá các đường gióng đi. 33. Để vẽ các cửa đi mặt trước, chọn Tape Measure (T) click cạnh dưới của tường rồi đưa lên 2000

34. Vẽ các đường gióng thẳng đứng tương tự như bước 29, rồi dùng công cụ Rectangle để vẽ cửa và dùng Push/Pull để khoét các lỗ cửa. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

87


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Các cửa đi và cửa sổ trong và ngoài nhà còn lại ta làm tương tự như các bước trên.

35. Click vào chế độ X-ray để bỏ chế độ trong suốt, và xem kết quả

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

88


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

36. Ta Push/Pull bức tường còn lại. Click đôi vào Group và dùng công cụ Push/Pull 400.

37. Chọn cạnh trong của khối, dùng công cụ Move kết hợp với phím Ctrl để copy đường thẳng đó lên 1000

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

89


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

38. Dùng Push/Pull bức tường phía trên ra bằng mép tường ngoài.

39. Bước tiếp theo ta sẽ vẽ sàn của lầu 1. Dùng công cụ Rectangle để vẽ 1 hình chữ nhật bao quanh tường trong của nhà.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

90


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

40. Push/Pull mặt phẳng vừa tạo xuống phía dưới 100 ta được sàn lầu 1. Sau đó, click đôi chuột để chọn toàn bộ sàn, click phải chuột chọn Make Group.

41. Vào bảng quản lý layer, click chọn dấu “+” tạo 1 layer là SAN LAU 1.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

91


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Vào bảng layer hiện hành chọn SAN LAU 1.

42. Bước tiếp theo ta sẽ vẽ tường lầu 1. Trước khi vẽ ta cần chọn hết mặt bằng cad lầu 1, click phải chuột chọn Lock để khoá bản vẽ lại, để trong quá trình vẽ không bị di chuyển.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

92


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

43. Các bước vẽ tường của mặt bằng lầu 1 tương tự như các bước vẽ tường mặt bằng trệt.

44. Sau khi đã vẽ được như hình bên trên, chọn công cụ Push/Pull tường lên 3000.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

93


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

45. Push/Pull các bức tường còn lại, click đôi chuột để chọn hết tường vừa vẽ, click phải chuột chọn Make Group.

46. Tạo thêm layer TUONG LAU 1 rồi đưa bức tường vừa vẽ về Layer TUONG LAU 1 như đã làm với tường trệt.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

94


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

47. Bước tiếp theo là tạo cửa: đưa bản vẽ về chế độ X-ray, dùng công cụ Tape Measure để tạo các đường gióng guides, rồi dùng công cụ Rectangle tạo cửa và kết hợp Push/Pull để khoét lỗ cửa. Các bước thực hiện như đã làm vời tường trệt. Sau khi vẽ xong, được như hình bên dưới.

48. Tạo mái cho lầu 1, dùng công cụ Rectangle vẽ như hình bên dưới. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

95


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

49. Push/Pull mặt vừa tạo lên 100, rồi chọn hết mái vừa tạo, click phải chuột chọn Make Group. Vào bảng quản lý layer tạo thêm layer SAN MAI, vào bảng layer hiện hành đưa phần mái vừa tạo vào layer SAN MAI.

50. Vào bảng quản lý layer, bỏ chọn phần SAN MAI.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

96


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

51. Ta điều chỉnh phần tương lầu 1: Click đôi vào tường lầu 1, dùng Rectangle vẽ thêm các mặt phẳng phía trong tường để tách phần tường ngoài nhà và tường trong nhà.

Tương tự với phần tường còn lại, được kết quả như hình dưới.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

97


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

52. Dùng công cụ Push/Pull phần tường bên ngoài lên cao thêm 400 nữa.

53. Vào bảng layer click chọn phần SAN MAI. 54. Giờ ta sẽ dùng công cụ Move toàn bộ tường và sàn lầu 1 chồng lên tường trệt.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

98


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

55. Click đôi chọn tương trệt, dùng công cụ Rectangle tạo thêm tường ở vị trí này

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

99


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

56. Push/Pull mặt vừa tạo như hình vẽ và làm tương tự đối với mảng tương phía bên kia.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

100


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

57. Đưa phần tường phía trên phòng khách lên thêm 800, chọn công cụ Line, cắt phần mặt phẳng sát tường như hình.

58. Push/Pull phần vừa cắt lên 800

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

101


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

59. Vẽ cửa đi và cửa sổ: dùng Rectangle vẽ 1 hình chữ nhật theo kích thước của cửa.

60. Push/Pull lên 2000, rồi dùng công cụ Offset mặt phẳng vào 50, tiếp theo dùng Push/Pull để khoét lỗ cửa.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

102


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Ta cần chọn hết cánh cửa, click phải chuột chọn Make Group. 61. Vẽ thêm phần kính của cửa: Dùng Rectangle vẽ 1 hình chữ nhật bao cả khung trong của khung cửa, rồi dùng Push/Pull độ dày là 10, chọn hết phần kính vừa vẽ và click phải chuột chọn Make Group.

Move phần kính vào giữa của khung cửa. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

103


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

62. Vào bảng layer tạo thêm layer là: KHUNG CUA và layer KINH

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

104


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Chọn khung cửa rồi vào bảng Layer hiện hành, chọn layer KHUNG CUA

Chọn pano kinh của cửa rồi vào bảng Layer hiện hành, chọn layer KINH

63. Chọn khung cửa và cánh cửa, ta click chuột phải Make Component (G). Thao tác này có ích khi cần chỉnh sửa đồng loạt các cánh cửa. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

105


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Đặt tên group là CUA trong phần Name, click Create.

64. Chọn nhóm group cửa, dùng công cụ Move, kết hợp phím Ctrl để copy nó ra cho phần cánh cửa bên cạnh.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

106


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

65. Dùng công cụ Move copy 1 group cửa ta vừa tạo qua vị trí lỗ cửa kế bên.

Ta sẽ chỉnh sửa phần kích thước cửa này cho đúng với kích thước cửa của bản vẽ. Ở đây ta thấy, nếu như ta chỉnh sửa goup cửa copy này thì phần group cửa ở vị trí củ sẽ thay đổi theo.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

107


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

66. Ta sẽ tách group cửa copy này để khi ta chỉnh sửa nó, các group kia sẽ không thay đổi, bằng cách click phải chuột vào group và chọn Make Unique.

67. Click đôi vào group cửa, rồi click đôi thêm 1 lần nửa để chỉnh sửa kích thước cánh cửa, chọn 1 phần trước của khung cửa, dùng công cụ Move ra 50.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

108


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Ta điều chỉnh kích thước phần pano kính tương tự như đối với phần khung cửa, rồi dùng công cụ Move copy ra cho phần cánh cửa kế bên.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

109


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Đối với các cánh cửa còn lại của tầng trệt và lầu 1, ta cũng làm tương tự như các bước trên. Copy cánh cửa ra, chọn Make Unique rồi điều chỉnh kích thước theo kích thước cửa tại mỗi vị trí. Kết quả như hình vẽ.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

110


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

68. Đối với cửa của Garage, ta vẽ như sau: dùng rectangle vẽ hình chữ nhật kích thước 5600 x 2000, dùng Push/Pull với độ dày là 20.

69. Vẽ thêm rãnh cửa kích thước 10 x 20 sau đó sao chép ra nhiều hình cách khoảng là 100.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

111


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

70. Dùng công cụ Push/Pull tạo các rãnh theo các hình đã vẽ trên: đẩy hết các hình chạm qua mặt bên kia, những lần sau, ta chỉ cần click đôi chuột vào các hình đó thôi.

71. Group cánh cửa lại, tạo thêm layer CUA GARA rồi gán nó vào layer đó. Dùng công cụ Move di chuyển nó vào đúng vị trí như trong hình.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

112


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

72. Vẽ trang trí thêm 1 số bộ phận làm phong phú thêm cho công trình: Dùng Rectangle vẽ các tấm đá nhỏ, dùng Push/Pull lên 20.

73. Click phải chuột chọn Make Component, đặt tên là DA và tạo thêm layer DA rồi gán nó vào.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

113


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

74. Dùng công cụ Move để sao chép ra các vị trí khác, vẽ thêm 1 vài vị trí nữa để được như hình sau

75. Vẽ thêm nền công trình bằng công cụ Rectangle và Push/Pull xuống phía dưới 200 rồi Group nó lại.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

114


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Tạo thêm Layer NEN rồi gán nó vào layer đó.

76. Vẽ thêm hồ bơi: trước tiên ta đục rỗng sàn tại vị trí hồ bơi, bằng cách dùng công cu Rectangle vẽ hình chữ nhật tại vị trí hồ bơi ở nền.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

115


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Dùng Push/Pull tạo lỗ rỗng.

77. Dùng các công cụ cơ bảng để vẽ hồ bơi. Trước tiên vẽ 1 hình chữ nhật kích thước như mặt bằng cad rồi Push/Pull xuồng phía dưới 2000, chọn hết khối hộp group nó lại, đồng thời tạo thêm layer HO BOI rồi gán nó vào. Move nó lên so với mặt nền là 50.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

116


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

78. Dùng công cụ Offset mặt trên vào 500, và Push/Pull mặt đó xuống 1800

Phần còn lại chỉ cần vẽ thêm hình chữ nhật có kích thước bằng thành trong của hồ bơi để tạo mặt nước, group lại, tạo thêm layer MAT NUOC rồi gán vào. Move mặt nước xuống phía dưới 300 so với mặt thành hồ bơi.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

117


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Như vậy, ta đã hoàn thành xong các bước cơ bản về dựng hình 1 công trình biệt thự. Chuyển sang các bước áp vật liệu cho công trình. 79. Vào Window/Materials để mở bảng vật liệu.

Click đôi vào các group kính, rồi trong phần Select, chọn mục Translucent, chọn ô màu thứ 2, Sketchup sẽ tự động kích hoạt công cụ Paint Bucket, click vào các pano kính để ốp.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

118


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

80. Làm tương tự với các pano kính khác, ta có kết quả như sau:

81. Mở bảng vật liệu, trong phần Select, chọn mục Colors, chọn ô màu thứ 1 (Color_000), Sketchup sẽ tự động kích hoạt công cụ Paint Bucket, click vào các bức tường để ốp màu.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

119


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

82. Ốp khung cửa bằng vật liệu Metal, mở bảng vật liệu, trong phần Select chọn mục Metal, click đôi vào group cửa, chọn khung cửa rồi chọn ô vật liệu thứ 1 rồi tiến hành ốp vật liệu, làm tương tự đối với tất cả khung cửa còn lại.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

120


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

83. Tương tự, ta chọn vật liệu Wood để ốp cho nền ngoài nhà. Click đôi nền nhà phía ngoài, chọn bề mặt phía trên cần ốp, chọn vật liệu gỗ như trong hình rồi ốp cho sàn nhà.

Ta có thể vào phần Edit, chỉnh kích thước chiều rộng và chiều dài của vật liệu.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

121


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Click chuột phải vào mặt phẳng mới ốp, chọn Texture, chọn Position, sẽ xuất hiện bảng bảng điều chỉnh vật liệu.

(Vật liệu sẽ được hiển thị dưới dạng lưới đơn vị, một trong số chúng hiển thị 4 điểm neo. Có 2 loại neo Neo cố định (Fixed Pin) khi thao tác vẫn giữ tương quan với các điểm neo còn lại. Dùng thu phóng, di chuyển, quay mẫu tô … bảng icon và tính năng như sau

Neo tự do (Free Pin) khi thao tác không giữ tương quan với các điểm neo còn lại. Dùng hiệu chỉnh độ méo phối cảnh của mẫu tô)

Click phải chuột, chọn Rotate, chọn 90 để xoay Map vật liệu gỗ

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

122


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Click chuột ra phía ngoài để kết thúc thao tác

84. Chọn vật liệu đá để ốp cho tất các các tấm đá ngoài nhà.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

123


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

85. Ốp vật liệu cho bể bơi: click đôi vào bể bơi, chọn vật liệu Wood, chọn ô vật liệu thứ 4 rồi ốp vật liệu. Đối với vật liệu của thành bể ta chọn vật liệu Tile, chọn ô vật liệu thứ 4 hàng dưới rồi ốp cho tất cả thành bể.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

124


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

86. Sau khi ốp xong, vào phần Edit như hình vẽ bên dưới.

Cilck vào nút Browse, ta sẽ thay đổi ảnh Map của vật liệu này. Tìm đường dẫn nơi chưa Map cần ốp, click Open.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

125


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Điều chỉnh tỉ lệ Map vật liệu lại

87. Ốp vật liệu nước bể bơi: chọn vật liệu Water, chọn ô vật liệu thứ 3 rồi ốp cho mặt nước, ta được kết quả như hình dưới.

88. Cuối cùng ta ốp vật liệu cho toàn bộ nền của ngôi nhà. Chọn vật liệu Vegetation, chọn ô vật liệu thứ 2 ở hàng dưới rồi ốp. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

126


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Chỉnh lại tỉ lệ cỏ bằng cách vào Edit, rồi chỉnh như trong bảng

Đến đây ta kết thúc phần áp vật liệu cho công trình, bước tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với phần thiết lập ánh sáng trong Sketchup. Các thiết lập cơ bản về ánh sáng nằm trong hộp thoại Window/Shadow hoặc truy cập nhanh trên nhóm công cụ với các mục chính: • Display Shadow bật, tắt chế độ hiển thị ánh sáng. Nên tắt đi khi đang dựng hình. • Time Chọn giờ trong ngày. • Date Chọn ngày trong năm Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

127


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

• Light chỉnh cường độ sáng của mảng sáng • Dark chỉnh cường độ sáng của mảng tối • On face bật tắt chế độ đổ bóng lên vật khác • On ground bật tắt chế độ đổ bóng lên nền • From edges bậc tắt chế độ lấy bong đổ của đường nét

Trong thanh điều khiển thời gian (View-Toolbar-Shadow), các tham số J-F-M-A-M-J-JA-S-O-N-D tương ứng với các tháng trong năm (các ký tự bên là viết tắt của các tháng theo tiếng Anh, vd J: January, F:February…). Phía bên phải là thời gian, bắt đầu từ 6h43′ sáng đến 4h46′ chiều, Noon là giữa trưa.

Muốn giả lập ánh sáng như địa điểm thực cần kết hợp với mục Location trong hộp thoại Window/Model Info

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

128


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Đây là kết quả của bóng đổ ngày 15/8, lúc 01h03’, hướng Bắc hướng dọc theo trục Y.

89. Dùng thư viện trong Sketchup để trang trí thêm 1 số vật dụng ngoại thất. Vào Window/Components

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

129


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Click vào nút Details, chọn Open or create a local collection...

Tìm thư mục chứa thư viện cần dùng, click OK. Click chọn vật dụng nội thất rồi đưa ra màng hình Sketchup, chọn vị trí như trong bản vẽ Cad rồi click chuột. Dùng các công cụ cơ bản để điều chỉnh, ta được kết quả như sau

Giờ ta có thể chọn các bản vẽ cad, click phải chuột chọn Unlock rồi xoá đi. Vào Camera/Perspective để chọn chế độ phối cảnh, kết hợp các công cụ quan sát, công cụ hoạt cảnh để tạo view nhìn như hình. Vào Window/Scenes, click vào dấu “+” để thêm khung nhìn mới.

Tên cảnh và mô tả cảnh có thể nhập vào mục Name và Description Remove Scenes loại bỏ một cảnh Update Scenes lưu lại các thiết lập đi kèm với cảnh sau khi ta thay đổi. Các thiết lập Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

130


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

này bao gồm các mục bên dưới hộp thoại (Properties to save) : camera, bóng đổ, ẩn-hiện, mặt cắt, kiểu hiển thị, hệ trục và layer. Chỉ có mục được đánh dấu mới lưu lại.

•Include in slideshow chỉ trang nào có đánh dấu mục này mới được tính vào chuỗi slideshow để làm hoạt cảnh. • Nút mũi tên lên xuống để điều chỉnh thứ tự trước sau của trang màn hình. Nút mũi tên thu gọn hộp thoại Sau khi khởi tạo Scenes đầu tiên, hàng trên cùng không gian vẽ xuất hiện thanh Scenes mà qua đó có thể thao tác menu động với các nội dung •Add/Update/Delete có tính năng tương tự trong hộp thoại •Slideshow trình diễn hoạt cảnh tạm thời trên màn hình •Scenes Manager mở hộp thoại quản lí Trình tự Scenes cũng là trình tự slideshow trong hoạt cảnh, thời gian lưu ảnh và chuyển động thiết lập trong hộp thoại Model Info, sau cùng xuất ra kiểu file thích hợp để có hoạt cảnh. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

131


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Tạo thêm 1 Scenes thứ 2

90. Mở bảng Styles, ta làm quen với 1 số tính năng của nó:

•Show Edges bật tắt hiển thị cạnh •Show Profile bật tắt hiển thị cạnh viền của đối tượng hoàn chỉnh trong 3D. Nhập độ dày nét bằng đơn vị pixel •Depth Cue hiệu ứng nhấn nét theo nguyên tắc gần đậm xa nhạt. Nhập độ dày nét gần điểm nhìn nhất bằng đơn vị pixel. •Jitter Lines hiệu ứng đồ một nét nhiều lần như vẽ tay. •Extension Lines hiệu ứng vẽ dư đầu nét. Nhập độ dài đoạn dư bằng đơn vị pixel •Endpoint hiệu ứng nhấn đậm đầu nét. Nhập độ dài đoạn nhấn đậm bằng đơn vị pixel Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

132


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Phối hợp các hiệu ứng nét và mặt phẳng với nhau, bạn sẽ có rất nhiều tùy chọn sáng tạo Edge Colors cho các tùy chọn về màu sắc của nét •All Same chuyển tất cả các nét theo màu mặc định trong hộp thoại Model Info. Đây chỉ là màu hiển thị, không thật sự thay thế màu đã gán cho nét (nếu có) •By Material hiển thị nét theo màu đã gán cho nó. Vì trong SketchUp bạn có thể tô màu cho nét. •By Axis hiển thị nét theo 3 màu của 3 trục hiện hành mà nó song song. Tính năng này rất hữu ích để phát hiện các nét không song song với hệ trục hiện hành Các tính năng bổ sung cho hiển thị mặt (Additional Face Rendering Options) •Use sun for shading cố định bóng bản thân theo mặt trời. Nếu không chọn tính năng này, bóng bản thân thay đổi bất kì theo vị trí camera. •Enable Transparency bật tắt hiệu ứng của vật liệu trong suốt với 3 mức độ ưu tiên tăng dần cho diễn họa nhưng chậm dần cho tốc độ xử lí: Faster, Medium, Nicer 91. Chọn Select, chọn các mục khác nhau để được các hiệu ứng như mong muốn, ví dụ như trong hình vẽ dưới, ta được

92. Bước cuối cùng là xuất ra file ảnh. Vào File/ Export/ 2D Graphic..., chọn định dạng file trong mục Export type.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

133


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

93. Cilck vào Options có các thông số điều chỉnh như sau:

Use view size: kích cỡ ảnh xuất ra bằng với kích cỡ ảnh hiển thị trên màn hình (khi bạn chọn tùy chọn này thì 2 thông số Width và Height sẽ ẩn đi). Nếu bỏ chọn, bạn sẽ thiết lập cỡ ảnh xuất ra bằng 2 thông số W và H (Càng lớn thì ảnh càng rõ nét, nhưng thời gian xuất càng lâu. Anti-alias: khử răng cưa (làm cho đường thẳng trông mượt hơn) JPEG Compression: Mức độ nén của file ảnh. Đối với Smaller, ảnh xuất ra dung lượng sẽ nhỏ nhưng chất lượng cũng giảm theo và Better thì ngược lại. Thông thường thì bạn nên chọn Better (max) để cho chất lượng ảnh là tốt nhất. 94. Sau khi thiết lập xong, chọn OK. Đặt tên trong mục File name, chọn vị trí để lưu ảnh, click Export. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành các bước cũng như các phương pháp cơ bản để dựng hình 1 công trình biệt thư. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

134


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

THỰC HÀNH: DỰNG NHÀ PHỐ Dựng hình bằng Sketchup từ mặt bằng, mặt đứng trong Autocad

Trước khi xuất qua SketchUp, ta cần 1 bản vẽ thật sạch, thật gọn nhẹ và không có những thứ linh tinh như Dim, Text, Hatch …Để làm được điều này, ta cần biết đến lệnh Filter (Lọc) Làm theo hình dưới

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

135


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Chọn Filter Dimension trước, sau khi nhấn Apply, ta chọn tất cả đối tượng trong bản vẽ CAD, tuy vậy, chỉ có các đường Dim là được chọn (do ta đã Filter rồi), rồi xoá nó đi (Lưu ý Save As thành file mới để khỏi mất file cũ), ta được như hình dưới

Lặp lại lệnh Filter với 1 vài thứ khác mà ta ko cần đến : Hatch, Text, Leader …Lưu ý chọn Delete hoặc Clear list để xoá Filter cũ trước khi Add to List 1 Filter mới. Ta được như hình dưới

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

136


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Bản vẽ đã xoá bỏ những thứ không cần thiết Lưu ý xoay MB lại sao cho lối vào chính hướng xuống phía dưới (khi qua SketchUp dựng lên, lối vào sẽ đúng hướng Front, dễ làm việc hơn) và nhớ gióng MĐ cho chính xác với MB. Cho tất cả những gì còn lại vào Layer 0, Purge bản vẽ cho sạch.

Khởi động SketchUp, vào Import, chọn File type là AutoCAD drawing, lưu ý chỉnh Options chỗ này, rất nhiều bạn ko để ý nên mặc dù bên CAD unit là mm, bên SketchUp cũng mm nhưng import vào tỉ lệ lại ko đúng, phải chọn Scale trong Options ở đây là mm nữa thì mới đủ.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

137


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Bản vẽ đã được Import, thực hiện như hình, tạo Group cho mỗi MB – MĐ. Nên đưa bảng vẽ về gần gốc toạ độ để dễ quản lý.

Chọn tất cả Layer bên Cad mà Purge không hết, xoá đi chỉ còn để lại duy nhất 1 layer 0 thôi.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

138


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Quay mặt đứng lên theo đúng phương thẳng đứng

Tạo vài Layer, bắt đầu bằng việc quản lý ngay từ lúc này, thường tạo các layer: CAD, Tường 1,2,3… Sàn 1,2,3… Cửa, Mái. Chúng ta chỉ dùng MB CAD để vẽ các nét tạo ra MB mới (Group mới), ko vào trong Group MB để vẽ. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

139


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Ta bắt đầu vẽ mặt bằng trệt trước: Dựa vào mặt bằng Cad, ta sử dụng công cụ Line vẽ các mặt tường bao quanh, (chú ý:

ta không cần vẽ các tường nội thất, chỉ quan tâm đến các tường bao ngoại thất thôi)

Dùng lệnh Offset tạo chiều dày tường là 200, dung lệnh Line tạo các nét cửa đi, cửa sổ. Chọn tường click chọn Reverse Faces.

Tiếp đến chọn công cụ Push tạo chiều cao tường là 3900 hoặc going theo chiều cao mặt đứng.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

140


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Bức tường còn lại ta chỉ cần click đôi công cụ Push lên mặt tường đó.

Định chiều cao cửa đi và cửa sổ bằng công cụ Tape Measure và dùng Line tạo chiều cao cửa.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

141


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Dùng Push làm như hình bên dưới,

Xoá các đường gióng Guides và Group tường lại, đưa và layer tường. Ta đã tạo xong phần tường tầng trệt. Tiếp đến ta tạo phần đế của tầng trệt. Vẽ 1 hình chữ nhật như hình vẽ.

Sau đó Push xuống 300mm, Group lại, đưa nó vào Layer nền.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

142


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Tạo thêm bậc tam cấp cao 150mm, ta được hình bên dưới.

Vẽ mặt bằng lầu 1 tương tự như cách vẽ tầng trệt.

Push chiều cao tường là 3600mm, group tường lại

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

143


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Ta Move tường lầu 1 vừa vẽ và mặt bằng Cad lên đúng vị trí của tường tầng trệt để ta gióng các kích thước trên mặt đứng cho dễ.

Xác định vị trí của cửa đi, cửa sổ theo mặt đứng Dùng công cụ Tape Measure gióng các kích thước cửa đi cửa sổ từ mặt đứng vào tường lầu 1 và dùng công cụ Rectang để vẽ các cửa đó.

Dùng công cụ Push tạo các hốc cửa

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

144


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Xoá các đường Guides

Giờ ta tạo sàn của lầu 1.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

145


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Push chiều dày sàn là 100

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

146


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Group sàn vừa vẽ lại, đưa vào layer sàn lầu 1

Vào layer bậc hiện thị tường lầu 1 lên. Dùng công cụ Rectang để vẽ lanh tô cửa và mái ban công

Goup 2 khối vừa vẽ lại, đưa vào layer mái

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

147


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Move nó vào vị trí tường lầu 1

Tiếp theo ta vẽ các Joint tường nơi cửa sổ. Vào Layer hide mái vừa vẽ. Vẽ các đường thẳng như hình

Dùng công cụ Push tạo rãnh sâu 10mm

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

148


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Ta vẽ phần lan can kính dày 10mm

Sau đó vẽ các thanh chống đứng và tay vịn lan can

Make Component

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

149


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Dùng công cụ Follow Me tạo được tay vịn lan can và Move vào vị trí ta được như hình dưới

Tiếp tục ta dựng mặt bằng sân thượng như các bước trên.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

150


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Group tường vừa vẽ và đưa vào Layer tường sân thượng, sau đó Move chồng lên tường lầu 1

Vẽ sàn tầng thượng, hide tất cả các layer, chỉ để lại layer Cad Push chiều dày 100mm, tạo Group và đưa vào Layer sàn sân thượng

Push độ cao tường và các lan can phía trước và phía sau nhà

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

151


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Hide lan can, tạo thêm cái cột phía bên và group lại

Ta vẽ tiếp phần lan can sắt.

Chỉnh lại phần dưới lan can 1 tí

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

152


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Phía bồn hoa ở trên

Giờ chúng ta đục các cửa sổ và cửa đi trên tường sân thượng

Push để tạo lỗ cửa

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

153


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Tạo phần mái:

Push chiều dày, group và đưa vào layer mái

Move phần mái vừa vẽ lên tường của sân thượng

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

154


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Như vậy, ta đã vẽ xong phần cơ bản của ngôi nhà

Giờ chúng ta vẽ thêm phần cửa đi, cửa sổ. Chúng ta sẽ vẽ phần cửa đi phòng khách trước. Dùng công cụ Rectangle và Line tạo khung cửa như trong hình.

Dùng Push/Pull độ dày khung cửa là 200

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

155


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Click phải chuột rồi chọn Make Group, đưa khung cửa vào Layer CUA DI. Bước tiếp theo vào bảng quản lý layer, bỏ chọn layer CUA DI, để ta vẽ phần cánh cửa cho dễ dàng. Dùng công cụ Rectangle để vẽ cánh cửa, bỏ các phần dư.

Push/Pull cánh cửa dày 50

Make Group phần cánh cửa phía trên, còn cánh cửa dưới, ta chọn Make Component.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

156


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Đưa phần cánh cửa vừa tạo vào Layer CUA DI. Giờ ta ve phần Pano cửa. Dùng Rectangle để vẽ khung pano cửa, Push/Pull mặt phẳng đó về phía sau 5

Chọn công cụ Offset mặt phẳng phía trước của pano vào 20

Dùng công cụ Line vẽ theo các đường chéo của pano như trong hình

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

157


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Dùng Move đưa mặt phẳng ra ngoài 5

Push/Pull mặt đó ra 5 tiếp.

Click phải chuột chọn Make Component và đưa nó vào layer CUA DI

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

158


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Làm tương tự để được pano ở phía trên.

Vào bảng quản lý layer để bậc layer CUA DI, rồi dùng công cụ Move để đưa các cánh cửa và pano cửa vào đúng vị trí của khung cửa. Dùng công cụ Move kết hợp với phím Ctrl để copy pano cửa trên xuống pano vị trí phía dưới rồi nhập “x4” trong ô VCB

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

159


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Chọn cánh cửa và tất cả các pano cửa sang cánh bên, ta có như hình dưới

Chọn tất cả phần cửa, click phải chuột, chọn Make Group

Move phần cửa vào đúng vị trí.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

160


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Với tất cả các cánh cửa khác, ta vẽ tương tự như các bước trên, được kết quả như hình sau.

Ốp vật liệu cho công trình: Vào bảng quản lý vật liệu Window/Materials, trong mục Select, chọn Colors, rồi chộn ô màu trắng đầu tiên.

Chọn tất cả rồi ốp vật liệu màu trắng này

Tiếp tục click đôi chuột chọn các mặt của khối tường lồi ra lầu 1, chọn 1 ô màu Color_C16 như trong hình, rồi ốp cho nó. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

161


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Tương tự, chọn phần tường phía trên và phía dưới, các mặt phía nơi khung ngoại rồi lần lượt ốp.

Vào bảng quản lý vật liệu Window/Materials, trong mục Select, chọn Wood, rồi chộn ô màu thứ 4 hàng trên để ốp cho tất các khung cửa và cán cửa.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

162


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Tiếp tục chọn Translucent trong phần Select, chọn ô màu thứ 2 để ốp cho các pano kính.

Ốp phần nền: Click đôi chuột vào nền tầng trệt, chọn Stone trong phần Select, chọn ô màu thứ 1 để ốp, làm tương tự đối với lầu 1 và sân thượng.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

163


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Click đôi chuột chọn mặt phẳng ngoài của phần đế, chọn ô màu thứ 2 hàng dưới để ốp tương tự đối với phần tam cấp của công trình.

Vào Edit, chỉnh lại tỉ lệ kích thước vật liệu cho thích hợp.

Chọn Metal trong phần Select, chọn ô màu thứ 3 hàng dưới để ốp cho các lan can lầu 1 và sân thượng.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

164


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Thiết lập ánh sáng trong Sketchup: Các thiết lập cơ bản về ánh sáng nằm trong hộp thoại Window/Shadow hoặc truy cập nhanh trên nhóm công cụ với các mục chính: • Display Shadow bật, tắt chế độ hiển thị ánh sáng. Nên tắt đi khi đang dựng hình. • Time Chọn giờ trong ngày. • Date Chọn ngày trong năm • Light chỉnh cường độ sáng của mảng sáng • Dark chỉnh cường độ sáng của mảng tối • On face bật tắt chế độ đổ bóng lên vật khác • On ground bật tắt chế độ đổ bóng lên nền • From edges bậc tắt chế độ lấy bong đổ của đường nét

Trong thanh điều khiển thời gian (View-Toolbar-Shadow), các tham số J-F-M-A-M-J-JA-S-O-N-D tương ứng với các tháng trong năm (các ký tự bên là viết tắt của các tháng theo tiếng Anh, vd J: January, F:February…). Phía bên phải là thời gian, bắt đầu từ 6h43′ sáng đến 4h46′ chiều, Noon là giữa trưa. Muốn giả lập ánh sáng như địa điểm thực cần kết hợp với mục Location trong hộp thoại Window/Model Info

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

165


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Đây là kết quả của bóng đổ ngày 1/1, lúc 01h00’, hướng Bắc hướng dọc theo trục Y.

Vào Camera/Perspective để chọn chế độ phối cảnh, kết hợp các công cụ quan sát, công cụ hoạt cảnh để tạo view nhìn như hình. Vào Window/Scenes, click vào dấu “+” để thêm khung nhìn mới.

Tên cảnh và mô tả cảnh có thể nhập vào mục Name và Description Remove Scenes loại bỏ một cảnh Update Scenes lưu lại các thiết lập đi kèm với cảnh sau khi ta thay đổi. Các thiết lập này bao gồm các mục bên dưới hộp thoại (Properties to save) : camera, bóng đổ, ẩn-hiện, mặt cắt, kiểu hiển thị, hệ trục và layer. Chỉ có mục được đánh dấu mới lưu lại. •Include in slideshow chỉ trang nào có đánh dấu mục này mới được tính vào chuỗi slideshow để làm hoạt cảnh. • Nút mũi tên lên xuống để điều chỉnh thứ tự trước sau của trang màn hình. Nút mũi tên thu gọn hộp thoại Sau khi khởi tạo Scenes đầu tiên, hàng trên cùng không gian vẽ xuất hiện thanh Scenes mà qua đó có thể thao tác menu động với các nội dung •Add/Update/Delete có tính năng tương tự trong hộp thoại •Slideshow trình diễn hoạt cảnh tạm thời trên màn hình •Scenes Manager mở hộp thoại quản lí Trình tự Scenes cũng là trình tự slideshow trong hoạt cảnh, thời gian lưu ảnh và chuyển động thiết lập trong hộp thoại Model Info, sau cùng xuất ra kiểu file thích hợp để có hoạt cảnh

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

166


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Mở bảng Styles, ta làm quen với 1 số tính năng của nó:

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

167


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

•Show Edges bật tắt hiển thị cạnh •Show Profile bật tắt hiển thị cạnh viền của đối tượng hoàn chỉnh trong 3D. Nhập độ dày nét bằng đơn vị pixel •Depth Cue hiệu ứng nhấn nét theo nguyên tắc gần đậm xa nhạt. Nhập độ dày nét gần điểm nhìn nhất bằng đơn vị pixel. •Jitter Lines hiệu ứng đồ một nét nhiều lần như vẽ tay. •Extension Lines hiệu ứng vẽ dư đầu nét. Nhập độ dài đoạn dư bằng đơn vị pixel •Endpoint hiệu ứng nhấn đậm đầu nét. Nhập độ dài đoạn nhấn đậm bằng đơn vị pixel Phối hợp các hiệu ứng nét và mặt phẳng với nhau, bạn sẽ có rất nhiều tùy chọn sáng tạo Edge Colors cho các tùy chọn về màu sắc của nét •All Same chuyển tất cả các nét theo màu mặc định trong hộp thoại Model Info. Đây chỉ là màu hiển thị, không thật sự thay thế màu đã gán cho nét (nếu có) •By Material hiển thị nét theo màu đã gán cho nó. Vì trong SketchUp bạn có thể tô màu cho nét. •By Axis hiển thị nét theo 3 màu của 3 trục hiện hành mà nó song song. Tính năng này rất hữu ích để phát hiện các nét không song song với hệ trục hiện hành Các tính năng bổ sung cho hiển thị mặt (Additional Face Rendering Options) •Use sun for shading cố định bóng bản thân theo mặt trời. Nếu không chọn tính năng này, bóng bản thân thay đổi bất kì theo vị trí camera. •Enable Transparency bật tắt hiệu ứng của vật liệu trong suốt với 3 mức độ ưu tiên tăng dần cho diễn họa nhưng chậm dần cho tốc độ xử lí: Faster, Medium, Nicer Chọn Select, chọn các mục khác nhau để được các hiệu ứng như mong muốn, ví dụ như trong hình vẽ dưới, ta được

Bước cuối cùng là xuất ra file ảnh. Vào File/ Export/ 2D Graphic..., chọn định dạng file trong mục Export type. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

168


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Cilck vào Options có các thông số điều chỉnh như sau:

Use view size: kích cỡ ảnh xuất ra bằng với kích cỡ ảnh hiển thị trên màn hình (khi bạn chọn tùy chọn này thì 2 thông số Width và Height sẽ ẩn đi). Nếu bỏ chọn, bạn sẽ thiết lập cỡ ảnh xuất ra bằng 2 thông số W và H (Càng lớn thì ảnh càng rõ nét, nhưng thời gian xuất càng lâu. Anti-alias: khử răng cưa (làm cho đường thẳng trông mượt hơn) JPEG Compression: Mức độ nén của file ảnh. Đối với Smaller, ảnh xuất ra dung lượng sẽ nhỏ nhưng chất lượng cũng giảm theo và Better thì ngược lại. Thông thường thì bạn nên chọn Better (max) để cho chất lượng ảnh là tốt nhất. Sau khi thiết lập xong, chọn OK. Đặt tên trong mục File name, chọn vị trí để lưu ảnh, click Export. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành các bước cũng như các phương pháp cơ bản để dựng hình 1 công trình nha phố.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

169


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

CHƯƠNG 5:

CÔNG CỤ SANDBOX TOOLS Đây là công cụ tạo địa hình. Bề mặt của nó được tạo ra dựa trên mạng lưới ô vuông, gọi tắt là TIN. TIN được tạo ra bởi công cụ from Scratch. Nhóm công cụ nâng cao này mặc định ẩn sau khi cài đặt SketchUp. Để có thể sử dụng cần bật nó lên qua menu Window > Preferences > Extension > check vào mục Sandbox Tools.

Vào Menu/Toolbal/Sandbox để bậc thanh công cụ Sandbox.

1.

From Contours (Tạo từ đường đồng mức).

1. Sử dụng công cụ Freehand để vẽ các đường đồng mức như hình bên dưới. Click view Top để vẽ các đường đồng mức cho dễ dàng hơn.

2. Xoá bỏ các mặt phẳng tạo thành, ta được như hình dưới Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

170


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

3. Đưa về chế độ hình chiếu trục đo, rồi lần lượt Move từng đường đồng mức lên cao độ bằng nhau, trong ví dụ này là 150.

4. Sau khi Move, ta được như hình dưới.

5. Chọn hết các đường đồng mức, vào menu Draw > Sandbox > From Contour, hoặc từ hộp thoại Sandbox. Mặt địa hình sẽ tự động tạo ra dựa trên cơ sở các đường đồng mức. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

171


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Đôi khi do độ dốc quá ít, công cụ tạo lại tạo ra một mặt dốc không như ý. Hãy dùng chức năng Flip Edge (lật cạnh tam giác đơn vị) để khắc phục tình trạng đó.

2.

Sandbox from Scratch (Tạo từ mặt TIN phẳng)

1. Kích hoạt công cụ -> xác định khoảng cách mỗi ô lưới bằng cách nhập vào ô VCB, click chọn điểm đầu lưới TIN phẳng -> kéo rồi click chuột định chiều dài lưới (trị sồ trong VCB) -> kéo rồi click chuột định chiều rộng lưới (trị số trong VCB).

2. Khoảng cách đơn vị lưới (Grid Spacing) mặc định là 10 đơn vị. bạn có thể thay đổi trị số này trong VCB trước khi vẽ lưới. Chiều dài – rộng của lưới cũng có thể nhập trong VCB khi vẽ. Sau khi tạo lưới, đối tượng lưới sẽ là một group, nếu muốn hiệu chỉnh cần phải vào bối cảnh tương ứng hoặc phá vỡ group.

3.

Smoove Tool (Tạc bề mặt địa hình)

Kích hoạt công cụ > xác định bán kính ảnh hưởng đỉnh (thông qua VCB) > click chọn ví trí địa hình cần tạc > di chuyển chuột tạo cao độ mong muốn > làm mềm mặt địa hình để có hiệu quả cuối cùng. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

172


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

1. Từ mặt TIN phẳng như trên, click phải chuột chọn Explode. Click vào công cụ Smoove Xuất hiện 1 vòng tròn màu đỏ. Đây là phạm vi ảnh hưởng của công cụ Smoove. Ta có thể điều chỉnh bán kính của nó ở khung VCB, gõ “3000”, enter.

2. Click chuột vào 1 điểm như hình vẽ. Lúc này sẽ xuất hiện các điểm màu vàng trong phạm vi ảnh hưởng. Những điểm gần tâm sẽ to hơn và có sự thay đổi nhiều hơn so với những điểm ở xa.

3. Sau đó di chuột lên để tạo một ngọn đồi , ta có thể gõ vào khung VCB chiều cao của đỉnh là bao nhiêu. Ta gõ “2500”, Enter. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

173


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

4. Làm các thao tác tương tự để có được như hình bên dưới.

5. Ta vào View/Hidden Geometry để thấy các đường kẻ, kể cả các đường của ô lưới.Tất cà các hình tam giác đó đều bằng phẳng khi Smoove.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

174


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

6. Tắt Hidden Geometry và vào Window/Soften Edge để mở cửa sổ Soften Edges, di chuyển thanh chạy cho đến khi không còn thấy đường nét nào trên các mặt cong. Nhưng lúc này ta vẫn chưa thấy được sự trơn láng của bề mặt , mà chỉ thấy tập hợp nhiều mặt tam giác, và các đường nét trên các bề mặt bằng phẳng.

7. Muốn làm mất đi các đường nét trên bề mặt bằng phẳng ta đánh dấu vào ô SoftenCoplanar.

8. Muốn có được 1 bề mặt trơn láng ta đánh dấu vào ô Smoothnormals

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

175


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

4.

2011

Stamp Tool (San nền)

Công cụ tạo 1 hay nhiều mặt nền phẳng để đặt khối kiến trúc lên trên bề mặt địa hình. 1. Tạo 1 mặt phẳng nền của khối công trình rồi định vị trí của nó trên mặt phẳng TIN trên, mặt nền không cần phải tiếp xúc với mặt TIN.

2. Chọn công cụ Stamp Tool và click chọn mặt nền, xuất hiện đường viền màu đỏ, ta nhập khoảng cách trong hộp VCB độ vát chân nền so với mặt nền.

3. Click chuột lên mặt địa hình TIN, di chuyển chuột để xác định độ cao mặt nền so với địa hình, click chuột để kết thúc thao tác.

(Mặt nền có thể là 1 hay nhiều mặt, group hay Component) Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

176


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

5.

2011

Drape Tool (Phủ mặt địa hình)

Công cụ này chiếu một đối tượng (con đường chẳng hạn) thành những đoạn thẳng phủ trên bề mặt địa hình.

1. Vẫn sử dụng địa hình trên, đồng thời sử dụng các công cụ cơ bản để vẽ thêm 1 con đường như bên dưới, Move con đường vào vị trí ở giữa của địa hình.

2. Click công cụ Drape Tool, đưa chuột chọn đối tượng con đường để phủ lên mặt địa hình, rồi chọn tiếp địa hình. Phần nét phủ mặt địa hình sẽ được tạo ra như hình dưới.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

177


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

6.

2011

Add Detail Tool (Chi tiết hóa mặt TIN)

Tạo mặt TIN từ lưới -> click chọn đỉnh, cạnh hoặc mặt tam giác đơn vị trên mặt TIN -> kích hoạt công cụ . Tính năng chi tiết hóa mặt TIN thường tập trung vào một vài trị trí cần độ mềm cao khi thao tác với công cụ Smoove. Sử dụng những nơi thật cần thiết, tránh làm nặng thêm mô hình một cách không cần thiết. 1. Từ mặt TIN trên, vào Window/Soften Edge để mở cửa sổ Soften Edges. Bỏ chọn phần Soften Coplanar, Smooth normals.

2. Đưa chuột chọn 1 đỉnh, cạnh hay tam giác đơn vị bất kỳ trên mặt TIN địa hình. Chọn công cụ Add detail Tool. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

178


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

3. Phần mặt phẳng chọn đã được chi tiết hoá.

4. Sử dụng công cụ Smoove để hiệu chỉnh phần mặt đã được chi tiết hoá như trong hình.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

179


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

7.

2011

Flip Edge Tool (Lật cạnh tam giác đơn vị của mặt TIN)

Tái tạo mặt địa hình là việc tương đối phức tạp, trong vài trường hợp, SketchUp tạo ra những mặt dốc không như ý. Khi đó, cần dùng công cụ này để lật cạnh các mặt tam giác cơ sở lưới TIN Kích hoạt công cụ > di chuyển chuột trên mặt dốc để điểm sáng những cạnh tam giác có thể lật > click xác nhận cạnh lật.

Không thể thấy được các tam giác đơn vị trên mặt địa hình đã làm mềm. Thay vì làm sắc nét trở lại, hãy vào menu View > Hidden Geometry. Chỉ có những cạnh tam giác đơn vị có thể lật mới phát sang khi rà chuột qua. Việc nhận biết này do SketchUp quyết định.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

180


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

CHƯƠNG 6:

CÁC CÔNG CỤ DỰNG HÌNH NÂNG CAO (RUBY SCRIP) Trình bày một số nhóm Ruby hữu hiệu nhất và thông dụng nhất. 1. Plugin 1001 Bit 1.1

Point on face – đặt điểm tham chiếu.

Công cụ này sẽ đặt một điểm xây dựng trên một mặt được lựa chọn bằng cách xác định khoảng cách ngang và dọc. Đó là dự định được sử dụng để tạo các điểm tham chiếu đặt ra, đặc biệt trên mặt đó không phải là thẳng đứng hoặc nằm ngang. Ví dụ: để thiết lập một đèn tường chính xác tại 600mm từ cạnh của bức tường ở độ cao 1800mm.

Thao tác:

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

181


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

1.2

2011

Divide - chia cạnh lựa chọn với các tùy chọn khác nhau đặt ra

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

182


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Các công cụ phân chia tạo ra một loạt các điểm bằng nhau dọc theo các cạnh được chọn. Có những lựa chọn khác nhau thiết lập ra để đặt các điểm. Thao tác: Bước 1: Chọn cạnh để chia Bước 2: chọn bất kỳ tùy chọn để thực hiện phân chia. 1.3

Align selected entities – Căn chỉnh các đối tượng.

Công cụ này cho phép sắp xếp bất kỳ group hoặc component bằng cách xác định 3 điểm cơ sở và 3 điểm gốc. Điều này đặc biệt hữu ích khi xác định vị trí của các yếu tố trên mặt không phẳng. Ví dụ như đặt một chiếc xe trên dốc

Kết quả cuối cùng là chiếc xe đó là hoàn toàn được đặt với 4 bánh xe chạm vào các bề mặt dốc.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

183


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

1.4

2011

Perpendicular line

Công cụ này gióng một cạnh vuông góc với cạnh khác, hoặc đối mặt với một mặt khác. Thao tác: Bước 1: chọn điểm bắt đầu. Bước 2: điểm đến một cạnh hoặc đối với một mặt. Nếu mục tiêu là một cạnh, các cạnh được vẽ vuông góc với đường dự kiến từ cạnh đó. Nếu mục tiêu là một mặt, các cạnh được vẽ vuông góc với mặt phẳng được xác định bởi mặt.

1.5

Face on plane defined by 3 points

Công cụ này vẽ một mặt trên mặt phẳng được xác định bởi 3 điểm. Thao tác: Bước 1, 2 và 3: chọn 3 điểm để xác định mặt phẳng vẽ. Bước 4, 5 @ ..: chọn vào vị trí điểm bất kỳ; điểm luôn vuông góc với mặt phẳng vẽ. Kích đúp vào điểm cuối cùng để tạo ra mặt.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

184


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

1 .6

2011

Best fit face

Công cụ này tạo ra một mặt từ một loạt các điểm không đồng phẳng. Điều này rất hữu ích khi vá các mô hình với các điểm nhỏ không đồng phẳng. Thao tác: Chọn loạt điểm. Nhấp đúp chuột vào để tạo ra mặt.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

185


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

1.7

2011

Extrude theo con đường dốc cong

Công cụ này đặc biệt có nghĩa khi Extrude một đối tượng theo một đường cong dốc. Ví dụ: Ramp dốc xuống garage, lan can cầu thang xoắn ốc, vv… Công cụ này sẽ duy trì đối tượng dọc theo độ dốc. Thao tác:

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

186


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

2011

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

187


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

2011

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

188


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

1.8

2011

Extrude maintaining taper

Công cụ này extrudes một mặt được lựa chọn trong khi duy trì bất kỳ xu hướng giảm dần liên kết với mặt. Thao tác: Bước 1: chọn mặt phẳng rồi click công cụ. Bước 2: chọn 1 điểm hoặc nhập k/c chính xác.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

189


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

1.9

2011

Xoay mặt

Công cụ này tạo ra bề mặt bằng cách quay cùng một cấu hình đã chọn cùng một trục được xác định. Thao tác:

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

190


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

1.10.

2011

Move đỉnh

Công cụ này cho phép chỉnh sửa linh hoạt các đỉnh của một mô hình Sử dụng các phím mũi tên để giữ cho điểm mục tiêu cùng một suy luận cố định; Left arrow - màu xanh lá cây trục (Y) Right arrow - đỏ trục (X) Up arrow - màu xanh trục (Z) Down arrow – thoát ra Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

191


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

1.11

2011

Fillet – Bo cạnh

Công cụ này tạo ra một phi lê bán kính từ 2 cạnh

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

192


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

1.12

2011

Chamfer

Công cụ này cũng tương tự như công cụ Fillet nhưng nó để tạo ra vát góc.

1.13

Extend

Công cụ này kéo dài một cạnh đến một mặt hay 1 cạnh khác

1.14

Offset

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

193


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

1.15

1.16

2011

Mặt cắt ngang

Độ dốc cạnh

Công cụ này cho phép thay đổi các cạnh được chọn với một độ dốc liên tục.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

194


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

2011

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

195


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

1.17

2011

Linear array

Công cụ này tạo ra một loạt group/component dọc theo một đường thẳng. Bước 1: lựa chọn một group/component sau đó chạy công cụ. Bước 2: chọn tùy chọn mong muốn và nhập giá trị mong muốn vào hộp thoại. Bước 3: bấm vào “Build array” Bước 4: chọn điểm bắt đầu Bước 5: chọn điểm cuối

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

196


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

1.18

2011

Rectangular array

Công cụ này tạo ra 2 chiều mảng hình chữ nhật của các trường hợp group/component. Thao tác: Bước 1: chọn group/component, sau đó click công cụ Bước 2: chọn tùy chọn và nhập giá trị Bước 3: 'Build array Bước 4: tham khảo điểm trên đối tượng Bước 5: bắt đầu điểm Bước 6: chọn cột hướng Bước 7: chọn hàng hướng

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

197


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

1.19

2011

Polar array

Công cụ này tạo ra group/component xoay quanh một trục trung tâm. Thao tác: Bước 1: chọn một trường hợp group/component, sau đó chạy công cụ. Bước 2: nhập các giá trị trong hộp thoại Bước 3: chọn để xác định trung tâm của trục quay. Ví dụ: Bước 1: chọn group/component trước khi chạy công cụ Bước 2: nhập các giá trị sau đó nhấp vào “Build array” Bước 3: chọn điểm bắt đầu cho trục trung tâm của vòng quay Bước 4: chọn 2 điểm để xác định trung tâm của trục quay

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

198


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

2011

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

199


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

1.20

2011

Vertical Walls

Công cụ này tạo ra các bức tường thẳng đứng. Thao tác: Bước 1: chạy công cụ, điền vào các giá trị mong muốn trong hộp thoại và nhấp vào 'Build Wall". Bước 2: chọn điểm bắt đầu của bức tường Bước 3, 4 @: tiếp tục chọn các điểm khác nhau của bức tường. Kích đúp vào điểm cuối cùng hoặc nhấn vào điểm bắt đầu.

1.21

Opening on wall

Công cụ này tạo ra khoảng hở trên tường. Thao tác: Bước 1: Click công cụ mà không chọn bất cứ đối tượng nào. Bước 2: điền vào các thông số mong muốn. Nhấp vào “Create Opening”. Bước 3: di chuyển con trỏ chuột trên mặt tường. Bước 4: chọn một điểm làm điểm gốc, hướng con trỏ chuột theo phương nằm ngang rồi nhập khoảng cách. Bước 5: đưa trỏ chuột lên trên để xác định khoảng cách thẳng đứng, nhập khoảng cách. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

200


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Để tạo một khoảng mở cửa theo một hình dạng tuỳ ý, click ‘Setup Profile’ sau đó click chọn mặt phẳng nằm trong mặt phẳng x,y, rồi khai báo các thông số cần thiết như các bước đã trình bày trên.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

201


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

1.22

2011

Rảnh ngang

Công cụ này tạo ra góc đường rãnh ngang hoặc đường trồi. Thao tác: Bước 1: chọn các mặt và chạy công cụ. Bước 2: nhập các thông số và nhấn “create grooves” Bước 3: chọn một điểm trên mặt phẳng (thấp hơn mức của đường rãnh)

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

202


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Các đường rãnh nằm ngang có thể được sử dụng kết hợp các chức năng smooth/soften để tạo ra hình dạng tấm tôn.

Có thể sử dụng công cụ này để tạo những đường rảnh lồi ra như hình dưới

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

203


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

1.23 Các công cụ tạo cầu thang a.

b.

Creat Staircases 1

Creat Staircases 2

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

204


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

c.

d.

2011

Creat Staircases 3

Creat Staircases 4

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

205


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

e.

2011

Creat Spiral Staircases

f.

Escalator

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

206


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

1.24 Khung cửa sổ Công cụ này sử dụng để tạo ra khung cửa sổ và các tấm cửa sổ.

1.25

Khung cửa đi

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

207


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

1.26

1.27

2011

Panel Divider

Perforated Screen

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

208


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

1.28

1.29

2011

Lam thông gió 1

Lam thông gió 2

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

209


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

1.30

1.31

2011

Tạo tiết diện hình chữ nhật từ các cạnh

tạo tiết diện hình tròn từ các cạnh

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

210


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

1. 32

Joists

1.33

Tạo Vì kèo, Xà gồ, Litô

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

2011

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

211


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

1.34

2011

Hip Roof

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

212


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

CHƯƠNG 7:

VRAY CHO SKETCHUP Version 1.48

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

213


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

1. Giao diện người dùng (UI) V-Ray Menu: Vào Plugins –> V-Ray

Kích hoạt và vô hiệu V-Ray: Tuỳ chọn này sẽ cho phép bạn tự động vô hiệu hóa hoặc kích hoạt chương trình. Để tìm tùy chọn này trên máy tính, xem dưới Windows /Preferences / mở rộng. Tuỳ chọn này sẽ có hiệu lực sau khi bạn bắt đầu SketchUp.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

214


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Biểu tượng thanh công cụ:

2. Tạo vật liệu: Cho phép bạn tạo các vật liệu VRay. Bạn có thể truy cập vào cửa sổ bằng cách nhấp vào biểu tượng đầu tiên trên thanh công cụ V-Ray.

Có 3 vùng để tạo vật liệu VRay: 1. Xem trước vật liệu: Bằng cách nhấp vào nút Preview các bạn có thể thấy một bản xem trước của vật liệu được lựa chọn. 2.Vùng làm việc của vật liệu: Khu vực này cho thấy tất cả vật liệu được tạo ra. Bằng cách click chuột phải vào chúng, bạn sẽ vật liệu tùy chọn. 3. Điều chỉnh vật liệu: Cho phép chúng ta thay đổi, điều chỉnh tất cả thông số, thuộc tính của vật liệu.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

215


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Thêm Vật liệu: 1. Nhấp phải chuột vào “Scene Material”. 2. Chọn “Create Material”. 3. Chọn 1 trong các loại vật liệu VRay. V-Ray cho SketchUp có năm loại vật liệu khác nhau: 1. Skp Two Sided Material 2. V-Ray Default Material 3. Toon Material 4. Angle Blend Material 5. Two Sided Material Tùy chọn vật liệu: Bằng cách phấp phải chuột vào vật liệu, chúng ta sẽ có nhiều sự chọn lựa hơn để cải thiện hay thao tác các vật liệu. Các tùy chọn này bao gồm: Add Layers (Thêm lớp), Save (Lưu), Duplicate (Bản sao), Rename (Đổi tên) và Import (Nhập vật liệu). Làm thế nào để thêm các lớp vật liệu: 1. Phấp chuột phải vào vật liệu. 2. Chọn “Create Layer”. 3. Chọn loại lớp bạn muốn thêm vào. Giải thích: - Save Material (Lưu vật liệu) - Duplicate Material (Tạo bản sao vật liệu) - Rename Material (Đổi tên vật liệu) - Remove Material (Hủy bỏ vật liệu) - Import Material (Nhập vật liệu) - Apply Material to Selection (Áp dụng vật liệu đã chọn ) - Select All Objects Using This Material (Chọn tất cả đối tượng sử dụng vật liệu này) - Apply Material to Layer (Áp dụng vật liệu cho lớp) - Purge Unused Materials (Làm sạch vật liệu chưa sử dụng) Texture Editor: Tùy chọn này cho phép bạn thêm một texture mapping để tạo vật liệu. Để truy cập vào Texture Editor, nhấp chuột trái vào "m" hoặc "M" trên liệu này. Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

216


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Texture Editor có 3 khu vực: 1. Texture Editor Preview: Bằng cách nhấp vào nút xem trước để xem trước các Texture được chọn. 2. Mapping Type: Khu vực này cho phép bạn chọn các loại Texture mapping. 3. Texture Editor Options: Cho phép điều chỉnh và quản lý các tham số của texture.

Cách thêm mapping: 1. Click vào “m”. 2. Chọn 1 texture mong muốn (ex.TexBitmap). 3. Đi đến góc dưới bên phải và click vào ba dấu chấm bên cạnh "File" để chọn hình ảnh sử dụng. 4. Click Ok.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

217


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Cách load 1 vật liệu có sẵn trong thư viện ra dùng:

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

218


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Trong trường hợp chúng ta không muốn sử dụng map vật liệu gạch như trên, mà sử dụng 1 loại map vật liệu gạch có kiểu dáng khác, ta làm như sau:

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

219


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

2011

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

220


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Làm tương tự như trên ta cũng đổi map vật liệu trong mục Displacement của phần Map

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

221


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

2011

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

222


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Cách ốp vật liệu:

Vật liệu đã được ốp vào khối hộp

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

223


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

3. Cách ốp vật liệu cho 1 công trình: Chúng ta mở 1 File bảng vẽ nhà phố:

Chúng ta ốp vật liệu của tường trước: Click M trên thanh công cụ để mở bảng vật liệu.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

224


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Đổi tên thành tường tầng trệt, rồi click OK.

Tiếp theo ta sẽ chọn màu trắng cần ốp trong mục Diffuse.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

225


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Giờ ta sẽ ốp vật liệu vừa tạo được vào công trình

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

226


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Ốp vật liệu màu trắng cho tất cả các tường còn lại của ngôi nhà, phần mái, phần sàn tương tự như cách làm trên. Ta ốp khối tường của lầu 1 thành 1 màu xanh đậm.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

227


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Tương tự cách tạo vật liệu màu trắng, ta cũng tạo được vật liệu màu xanh đậm

Chọn các mặt tường cần ốp, để ốp

Các mặt khác ốp tương tự, ta được như hình dưới

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

228


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Tiếp theo ta ốp vật liệu lan can: lan can bằng sắt ở sân thượng và lan can bằng kính và tay nắm gỗ ở lầu 1 Tạo 1 vật liệu mới tên la lan can sắt, màu sắc như hình vẽ

Ta sẽ thêm 1 layer Reflection Layers (phản chiếu, phản xạ) vào phần vật liệu lan can sắt

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

229


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Lần lượt ốp vật liệu cho tất cả lan can sắt còn lại. Phần tay vị lan can lầu 1 ta sẽ ốp vật liệu gỗ: Tạo các bước như cách tạo vật liệu lan sắt Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

230


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

2011

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

231


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Chỉnh 1 vài thông số trong layer Reflection Layers

Để chỉnh độ gồ ghề của vật liệu map gỗ, ta vào phần Maps của bảng vật liệu

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

232


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

2011

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

233


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Tiến hành ốp vật liệu vừa tạo vào lan can

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

234


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Ta dùng vật liệu này để ốp cho toàn bộ cửa

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

235


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Vào bảng Layer hide các lớp, để lại lớp layer CUA DI và CUA SO

Click M để mở bảng vật liệu

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

236


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Tạo vật liệu kính:

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

237


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Tạo thêm layer Reflection

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

238


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

2011

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

239


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Tạo thêm layer Refraction (khúc xạ, trong suốt)

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

240


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

2011

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

241


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Hide các lớp, để lại lớp layer KINH, tiến hành ốp vật liệu kính

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

242


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Ta Duplicate vật liệu kính, rồi đổi tên thành “lan can kinh”, chỉnh màu sắc trong phần Fog/color

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

243


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Tiến hành ốp vật liệu cho lan can kính Tạo vật liệu gạch lát nền:

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

244


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

2011

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

245


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Tạo thêm layer Reflection

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

246


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

2011

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

247


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Ta ốp vật liệu đó cho tam cấp luôn:

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

248


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

4. Tuỳ chọn Render: V-Ray Render Options: Điều khiển tất cả các thông số ở VRay.

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

249


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Save V-Ray Option: Cho phép chúng ta lưu lại tất cả các thông số của Vray để có thể dùng cho sau này. Open V-Ray Option: Cho phép chúng ta mở các file chứa các thông số Vray đã lưu trước đó. Load Default V-Ray Option: Cho phép phục hồi trở lại các thiết lập cho các tùy chọn mặc định V-Ray. Hiệu chỉnh ánh sáng mặt trời Trước tiên ta hãy tìm hiểu về Vray Sun: Vào Menu Option của Vray Sketchup trên thanh Toolbar, sẽ xuất hiện một bảng, làm theo ảnh sau:

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

250


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Ở Environment : GI Color và BG Color đều chọn Sky.

Chỉnh theo thông số trong hình:

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

251


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Shadow bias: độ lệch tia của bóng đổ. Gía trị này nhỏ thì bóng đổ đựợc kéo dài ra thêm, giá trị quá cao bóng đổ như bị tách rời khỏi vật thể. Photon radius: bán kính phát ra các photon ánh sáng. Turbidity: số lượng bụi trong bầu khí quyển,ảnh hưởng đến màu sắc bầu trời và ánh sáng mặt trời. Giá trị nhỏ cho bầu trời trong xanh,ánh sáng mặt trời giống ở vùng quê. Giá trị lớn làm cho bầu trời càng tăng sắc độ vàng cam như ở các thành phố lớn. Ozone: ảnh hưởng đến màu sắc ánh sáng mặt trời, nhỏ nhất là 0 và lớn nhất là 1. Gía trị nhỏ cho ánh sáng màu vàng, giá trị lớn cho ánh sáng màu xanh hơn. Intensity Multiplier: độ chói của ánh sáng mặt trời. Trong trường hợp ánh sáng mặt trời bị chói, bạn hãy giảm bớt thông số này. Size Multipier: kích thước ảnh mặt trời,chỉ cần thiết khi cần có sự xuất hiện của mặt trời trong bức ảnh (như bầu trời,mặt biển). Shadow subdivs: điều khiển số lượng sample của bóng đổ, giá tri càng lớn bóng đổ càng chất lượng nhưng thời gian render lại tăng lên. Chỉnh theo setting dưới đây:

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

252


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

2011

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

253


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

2011

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

254


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

Sau khi chỉnh các thông số các bạn có thể render (setting này chỉ là tham khảo, trong quá trình thực hành bạn sẽ tìm ra nhiều setting khác đẹp hơn) Ta có kết quả: Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

255


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

2011

CHƯƠNG 8:

ÔN TẬP

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

256


Giáo trình SketchUp chuyên ngành Diễn Hoạ Kiến Trúc _ Lưu hành nội bộ

Trung taâm ñaøo taïo kieán truùc DORIC

2011

KTS: Nguyeãn Vaên Duy

257

Profile for Dat Nguyen

Giao trinh sketchup  

Giao trinh sketchup  

Advertisement