Dansk pædagogisk Tidsskrift 1/14

Page 76

CLAUS DREJER

SUBJEKTIVERING AF ELEVEN I DEN DANSKE FOLKESKOLE, 1970-2010 Artiklen1 undersøger hvordan eleven er blevet subjektiveret i den danske folkeskole i 1970erne og efter årtusindeskiftet. Ambitionen er at vise to forskellige måder at subjektivere eleven på, og derved rokke ved den måde det gøres på i dag. Artiklen trækker på Foucaults tanker om magt, viden og subjektivitet. På baggrund af Foucault, konstrueres begrebet subjektiveringsstrategi, som er et intentionelt begreb som giver viden om, hvordan eleven er blevet subjektiveret på et givent tidspunkt i historien. Artiklen konkluderer at den måde eleven subjektiveres på i dag, sker ved hjælp af ’ydre’ disciplineringsteknikker i forhold til 1970ernes ’indre’ ditto.

>>> 74

DpT 1/2014


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.