Page 1

Center For Elevr책dgivning


indHoldsFortegnelse ”Hej, og velkommen til Elevtelefonen”................................................ 04 Men hvorfor lige en Elevtelefon? / 05 året der er gået / 06 Det første år på Elevtelefonen......................................................... 07 Elevtelefonens begyndelse / 07 Hvem samarbejder vi egentligt med? / 08 Hvordan uddannes vores rådgivere? / 10 Kompetenceprofiler / 12 Den motiverende samtale / 13 Struktur på samtalen / 14 Krisehåndtering / 15 Supervisionen / 16

Oplysning og aktiviteter / 18 Elevtelefonen.dk / 19 Frikvarter og Street Boys / 20 Road trip / 21 Elev til elev-konference / 22

Elevtelefonen årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning

3 / 36

Opsamling / 23 Henvendelser ............................................................................... 24 Hvordan registrerer vi henvendelserne? / 26 Telefon, chat eller mail / 26 Hvad rør sig hos de danske elever? / 28 Elevtelefonen på det politiske plan / 30 Opsamling / 31 Næste år hos Elevtelefonen............................................................ 32 Den forsatte evaluering og oplysning / 32 Nye arbejdsområder / 33 Hvad kan vi konkludere?................................................................. 35


HEJ, OG VELKOMMEN TIL elevteleFonen Sådan lød det i foråret 2013, da Elevtelefonens unge rådgivere for første gang tog imod det første opkald, den første chat og besvarede den første mail. Dagen var ydermere en særlig dag, da det i Danmark også var første gang man hørte om en rådgivning af og for elever med fokus på skolerelaterede problemer, og for Danske Skoleelever (DSE) var det en stor succes.

4 / 36

Elevtelefonen årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning


men HvorFor lige en elevteleFon?

I vores daglig arbejde modtager vi utroligt mange forskellige henvendelser fra elever i hele landet. Henvendelser fra elever, som har rigtigt mange spørgsmål, der handler om deres rettigheder, prøver, klager over lærere, deciderede problemer med mobning eller andet i deres daglige skoleliv. Dog har vi og vores unge frivillige oplevet, at de danske skoleelever ikke ved, hvor de skal gå hen og få hjælp, og mange gange er det desuden lettere for eleven at tale med og søge råd hos en på samme alder end hos en voksen. På baggrund af den ovenstående erfaring har vi længe ønsket at dække bredere, bedre og mere kvalificeret, og derfor er det overordnede formål med DSEs Center For Elevrådgivning (CFE) – Elevtelefonen, at vejlede om alt det, der sker, fra eleven træder ind på skolens område

om morgenen, til eleven forlader skolen om eftermiddagen.Det helt særlige ved Elevtelefonen er, at det er elever, der hver dag rådgiver andre skoleelever i hele landet. Vores rådgivere har nemlig før sommerferien afsluttet deres 9. eller 10. klasse, og kender derfor alt til, hvad det vil sige at være skoleelev, og nogle gange have brug for én at snakke med, som ikke er voksen. Rådgivernes unikke indsigt på skoleområdet og det at være et ungt menneske og alt hvad det indebærer, giver dem en bred viden. En viden som kobles op på deres rådgiveruddannelse og ruster dem til at kunne tage imod de mange opkald, give den rette vejledning og hjælp. På baggrund af vores store erfaring på området mener vi, at konceptet omkring elevtil-elevrådgivning kan være med til at styrke skoleelevernes medansvar over for deres kammerater, og det ser vi som et kæmpe stort fremskridt når vi taler om de danske elevers rettigheder.

Elevtelefonen årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning

5 / 36

Hele formålet med Elevtelefonen var at lave elev-til-elev-rådgivning. En tilgang, som i forvejen ligger i hele DSEs eksistensberettigelse ”af og for elever”.


Året der er gået I løbet af Elevtelefonens første år har vi arbejdet intensivt og målrettet på tre overordnede områder: vidensindsamlingen med tilhørende samarbejdsaftaler, uddannelsen af vores rådgivere og udbredelsen af kendskabet til Elevtelefonen. Derfor vil vi med vores årsrapport gerne fortælle om, hvordan året er gået. Hvordan det gik i den tidligere opstart med møder og samtaler med andre rådgivningscentre og tilbud, hvordan vi fik uddannet vores unge frivillige og hvordan vi satte kampen ind på at fortælle alle de danske skoleelever, skoler og kommuner om vores eksistens. Vi vil ligeledes give et indblik i, hvad vi som ny rådgivning, mener rør sig blandt de danske skoleelever, og hvordan vi med et sådant indblik kan hæve det op på et højere politisk plan. Foruden året der er gået vil vi også give en indsigt i, hvad der skal ske i det nye år. Her skal vi blandt andet fortsætte med at oplyse om projektet, indgå et endnu tættere samarbejde med vores samarbejdspartnere og kvalificere samt målrette det daglige arbejde i højere grad.

6 / 36

Elevtelefonen Årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning


Elevtelefonens begyndelse

Denne vidensindsamling brugte vi til at etablere de rette rammer for Elevtelefonen, og vi opnåede den ved at arrangere møder og indgå samarbejdsaftaler med rådgivningscentre, organisationer og interes-senter på børne- og skoleområdet.

På denne måde kunne vi sikre en nødvendig sparring lige fra den spæde begyndelse til den daglige drift. I forbindelse med de mange møder var vi utroligt glade for den velkomst og vidensdeling samt sparring vi fik fra både organisationer og rådgivningscentre på børne- og skoleområdet. Vi oplevede at de tog vores vision om en elevrådgivning alvorligt og så det som et vigtigt supplement til de allerede eksisterende rådgivningscentre. Derfor gav deres viden og sparring os en indikation om, at vi var på rette vej, og med deres hjælp og opbakning var vi aldrig kommet så hurtigt fra start.

Elevtelefonen Årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning

7 / 36

Hos Danske Skoleelever var vi i begyndelsen af året rigtigt spændte på at komme i gang med det indledende arbejde med det nye Center For Elevrådgivning (CFE) eller ”Elevtelefonen”, som den i det daglige bliver kaldt. Og for at kunne komme godt i gang, indledte vi en proces, der skulle hjælpe os med at indsamle viden og erfaringer primært fra andre rådgivningscentre.


Hvem samarbejder vi egentligt med? I begyndelsen af vores vidensindsamling var det nødvendigt for projektets videreførelse at indgå samarbejdsaftaler med andre rådgivningstilbud på børne-, unge- og skoleområdet. Og som en del af vores kvalitetssikring ønskede vi at skabe de rigtige rammer for at kunne yde den bedste rådgivning, hjælp og vejledning. Nedenfor ses vores nuværende samarbejdspartnere og hvad samarbejdet består i. Hvert samarbejde rummer en videns- og materialeudveksling, sparring samt muligheden for at henvise opkald, der ikke ligger inden for Elevtelefonens ekspertområde.

Forældrerådgivningen ved sKole og Forældre Danske Skoleelever har i mange år haft et tæt samarbejde med Skole og Forældre, og da de som os også havde erfaret et behov for at hjælpe og rådgive deres medlemmer, der jo er vores medlemmers forældre, virkede dette samarbejde oplagt. Med Forældrerådgivningen har vi fået forældrenes synsvinkel samt en indsigt i, hvilke emner og problemstillinger forældrene bekymre sig om. Vi kunne desuden også give Forældrerådgivningen inspiration og et indblik i, hvordan vi registrerer vores henvendelser.

bØrneteleFonen dansK Center

ved bØrns vilKår For DSE var det meget naturligt at oprette en dialog med BørneTelefonen, der som rådgivning har utroligt mange år på bagen og dermed den største viden, når det handler rådgivning af børn og unge. De kunne blandt andet give os et indblik i, hvad der rør sig på området, men særligt kunne de også rådgive os om, hvordan vi kunne gribe, det for os, forholdsvise ukendte rådgivningsområde an. På baggrund af vores møde og udleveret materiale har vi kunnet lægge en plan for Elevtelefonens rammer, en uddannelsesstrategi til vores rådgivere, og hvad vi skal være opmærksomme på, når det handler om vores unge rådgivere.

For undervisningsmiljØ (dCum) Når det gælder grundskoleelevers trivsel og undervisningsmiljø er DCUM eksperterne. Foruden at have en plads i centrets bestyrelse har vi med deres samarbejde sikret os en sparring ved henvendelser der især går på de danske skoleelevers trivsel og hvad det indebærer. Af dem har vi fået udleveret materiale og værktøjer i form at forskning og viden på området. Alt sammen vi har kunnet bruge i den daglige rådgivning.

8 / 36

Elevtelefonen årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning


”På alle vores møder har vi oplevet en stor imødekommenhed og en anerkendelse af vores arbejde...”

bØrnerådet Med Børnerådets helt store viden om børns rettigheder, indflydelse og omsorg har vi også her fået den helt rigtige samarbejdspartner.

En portal, som har samlet de mest relevante og faglige rådgivningstilbud, når det gælder børn og unge. På lige fod med blandt andet BørneTelefonen, Livslinjen, Landforeningen for spiseforstyrrelser og selvskade osv. indgår vi i et netværk, der samles 2-4 gange om året, hvor vi på tværs af organisationer taler om styrker, udfordringer samt gode ideer og erfaringer, vi hver især har opbygget. De første møder har omhandlet brugen af Facebook med fokus på idéer til, hvordan man kan udarbejde en facebookstrategi, som platform for udbredelse af budskaber. På hvert møde deltager den projektansvarlige samt en af de unge rådgivere, og på trods af at vi er de nye i klassen, bliver vi og vores arbejde på rådgivningsområdet altid modtaget med stor seriøsitet.

Til det fremadrettede samarbejde og i den egentlige drift er der videre indgået en aftale med de fire ovenstående organisationer om et advisory board. Boardets funktion bliver at mødes 1-2 gange om året, hvor de skal rådgive i CFEs drift, bidrage til den videre udvikling og tilse at CFE yder en kvalitetsbevidst arbejdsindsats. Rådet skal for alvor samles i det nye år, hvor vi med årsrapporten har et rigtigt godt udgangspunkt for det videre arbejde. På alle vores møder har vi oplevet en stor imødekommenhed og en anerkendelse af vores arbejde samt en viden om, at vi ikke har været de eneste der ønskede et samarbejde. Vi er utroligt glade for de ovenstående samarbejdspartenere, idet vi mener, at have opnået et bredt udvalg af forskellige interesseområder. Som nævnt i ovenstående har deres erfaringer og viden lagt gro bund for vores rådgiveres uddannelse, og i det følgende vil vi give en indsigt i, hvordan vi som elevorganisation har taget udgangspunkt i denne viden.

Elevtelefonen årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning

9 / 36

Det konkrete samarbejde består foruden vidensog materialeudveksling af at være en aktiv del af rådet netværk omkring Børneportalen.


Hvordan uddannes vores rådgivere? Da vores rådgivere, i forhold til alder, adskiller sig fra andre rådgivere, har det for DSE været en stor prioritet at uddanne de unge frivillige i at kunne rådgive og tale med andre unge mennesker, men også ruste dem til ikke at forværre problemet i samtalen og selv blive mærket af den. Lige netop derfor fik Elevtelefonen hen over sommeren tilknyttet en socialrådgiver, der til dagligt arbejder som alkoholbehandler og kognitiv terapeut med både unge og voksne. Desuden har vores socialrådgiver en fortid i elevbevægelsen, og denne indsigt har været en kæmpe fordel i samarbejdet med rådgiverne og organisationen. Om uddannelsen og arbejdet med de unge rådgivere siger hun:

”Det er en fornøjelse at arbejde med disse unge mennesker, som brænder for det de laver. Deres engagement er meget inspirerende, og de udviser lyst og evne til at tilegne sig ny viden omkring god rådgivning til trods for de aldrig har beskæftiget sig med det før” (Kristine, socialrådgiver).

10 / 36

Elevtelefonen Årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning


Uddannelsen af de frivillige sker i samarbejde med socialrådgiveren, den projektansvarlige og DSEs ledelse, og i det følgende vil vi gennemgå de mange aspekter af rådgivernes uddannelse. Selve uddannelsesprocessen har været opdelt i etaper og faser. Det gjorde vi af hensyn til rådgivernes unge alder, for at sikre den rette indlæring, og for at ruste dem til opgaven. Gennem de mange uddannelsesinitiativer kan vores rådgivere nu give de danske skoleelever en professionel og kvalificeret vejledning og hjælp. Om uddannelsen udtaler en af Elevtelefonens rådgivere følgende:

”Det var nogle rigtigt gode uddannelsesdage, hvor der virkelig blev sat fokus på, at udvikle os som personer, men også at vi skulle blive dygtige rådgivere. Selvom det var nogle lange dage, med rigtig meget info, var der også en del relevante og sjove cases, så vi ikke hele tiden skulle modtage viden fra den projektansvarlige og socialrådgiveren, men i høj grad selv skulle aktiveres til at lære”

Elevtelefonen Årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning

(Rådgiver, 16 år).

11 / 36


Kompetenceprofiler I første omgang ville vi sikre os, at de frivillige havde et godt udgangspunkt for at kunne rådgive. Det skete ved at vores socialrådgiver udarbejde en kompetenceprofil, som hver af vores frivillige rådgiver skulle gennemgå. Igennem de mange samtaler fik socialrådgiveren et godt indblik i, hvem den enkelte rådgiver var og hvor vedkommendes styrker og udfordringer lå. I bund og grund handlede det om at sikre at alle rådgiverne havde den robusthed, som der skal til, når man skal rådgive på Elevtelefonen. Senere i forløbet vil deres styrker blive styrket og deres udfordringer blive mindre da disse vil blive eksponeret og de vil blive trænet i at tackle de situationer, som de måtte have svært ved. Efter at have lagt kompetenceprofilen som den første byggesten, gik vi videre til den egentlige uddannelse.

12 / 36

Elevtelefonen Årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning


Den motiverende samtale Den generelle uddannelse er bygget op omkring den ”motiverende samtale”. Den motiverende samtale er en metode og en samarbejdende kommunikationsstil, som styrker en persons (elevens) egen motivation og forpligtelse til forandring. Endvidere handler den motiverende samtale om at arrangere samtalerne således, at eleven, der ringer ind, taler sig selv ind til netop den forandring, der bygger på egne værdier og interesser.

det eleven siger, og det eleven efterfølgende gør. I forlængelse af den motiverende samtale lærer rådgiveren, at det i samtalen, med eleven, er vigtigt at stille åbne spørgsmål, vise anerkendelse, reflektere og til sidst opsummere. Desuden er det essentielt at rådgiveren er opmærksom på elevens ønsker, egne evner, grunde og behov. Dermed sikrer vi at rådgivningen ikke bliver rådgiverens meninger og råd, som eleven står tilbage med, men at eleven motiveres til selv at tage stilling til forandring

Elevtelefonen Årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning

13 / 36

I uddannelsen har vi derfor gjort meget ud af sammenhængen mellem rådgiverens adfærd,


Struktur på samtalen Til at hjælpe den frivillige rådgiver i den konkrete samtale om det er over telefonen, chat eller e-mail, er der udarbejdet manualer, som en hjælp til rådgivningen. Manualerne giver et overblik over, hvordan man griber samtalen, chatten og mailen an. Helt konkret indeholder den sætninger og vendinger, som man i rådgivningssituationen kan benytte. Som et led til den førnævnte motiverende samtale og manualer benyttes desuden en fasemodel, der kommer godt omkring samtales forskellige dele og giver rådgiveren struktur for samtalen.

Modellen er en videreudvikling af BørneTelefonens ”Fem fase model”, som vi igennem det tidligere omtalte samarbejde har valgt at tage til os. Hos Center For Elevrådgivning har vi valgt at tilpasse og omdøbe modellen til ”Den Hjælpende Hånd”, hvor hver finger repræsenterer en fase og giver struktur for samtalen. Videreudviklingen har vores frivillige rådgivere selv stået for, idet vi i DSE altid mener at det for eleven og her rådgiveren er vigtigt selv at sætte ord på egen læring. Dermed motiveres og rustes rådgiveren endnu mere i det daglige arbejde.

”Den Hjælpende Hånd”

2.

4.

1. Tommeltotten: Skab en go’ kontakt. 2. Pegefingeren: Udpeg problemet 3. Langefinger:

1.

”Fuck” problemet, vi finder et mål!

4. Ringfinger:

Find ud af, hvad der skal ske i fremtiden

5. Lillefinger:

Lav aftaler (pinky swear) for, hvad eleven gør efterfølgende

3.

14 / 36

Elevtelefonen Årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning

5.


Krisehåndtering Hos DSE er vi meget opmærksomme på at vores rådgivere hele tiden føler sig trygge i rådgivningsarbejdet. Derfor har vi valgt, at vores frivillige rådgivere i udgangspunktet er anonyme. Ligeledes har vi arbejdet meget med at sætte dem ind i vores strategi for krisehåndtering og beredskabsplan, som begge er udarbejdet i fællesskab med vores socialrådgiver. Krisehåndteringen fokuserer på, hvad rådgiveren gør, hvis han eller hun oplever en ubehagelig henvendelse. På samme måde har den projektansvarlige, der har den daglige kontakt til de frivillige, en beredskabsplan, som følges, hvis rådgiveren kommer ud for en generende henvendelse.

Elevtelefonen Årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning

15 / 36

I forlængelse af socialrådgiverens funktion har vi desuden fået tilknyttet en krisepsykolog, vis funktion og kompetencer tilkaldes i tilfælde af at det ikke er tilstrækkeligt med hjælpen fra den projektansvarlige og socialrådgiveren. For rådgiverne har det betydet en ro omkring det daglige arbejde og samtidig en viden om, hvordan de skal agere i alvorlige situationer.


Supervisionen Som en del af de frivillige rådgivers videre uddannelse får vi én dag i hver måned besøg af vores socialrådgiver. Dagen står i supervisionens tegn, hvor både den projektansvarlige og socialrådgiveren gennemgår den sidste måneds henvendelser og arbejde. Supervisionen er derfor både for den projektansvarlige, men i høj grad også for rådgiverne, hvor der blandt andet arbejdes med følgende emner:

Vi er meget opmærksomme på, at Elevtelefonen ikke kan rådgive i andre problemer end skoleproblemer, så vi har brugt tid på at finde ud af, hvornår en henvendelse skal henvises til andre rådgivningstilbud, og hvornår det er en problematik vi kan hjælpe med.

Opfølgning og gennemgang af sidste måneds henvendelser Samtaler med rådgiverne i fælles-skab og enkelt vis Videreuddannelse af rådgiverne og den projektansvarlige med fokus på elementer i rådgivningen, herunder øvelser og opgaver Gæsteundervisere med fokus på aktuelle emner

Supervisionen handler om at lære af hinandens erfaringer både de gode henvendelser og de mere udfordrende af slagsen. Hvis én har haft et svært opkald taler vi om, hvordan og hvad der gik godt, hvad der var svært og giver forslag til hvad der i en lignende situation kan gøres anderledes. Supervisionen handler også om, hvordan vi reagerer som mennesker når vi får en svær henvendelse og om, hvordan vi kan sikre, at vi ikke har ondt i maven når vagten er slut.

16 / 36

Elevtelefonen Årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning


Om supervisionen som et led i evalueringen siger socialrådgiveren:

”Uddannelsesforløbet og supervisionen kommer ikke kun til at handle om de unge rådgiveres kompetencer som rådgivere, de har allerede udviklet sig rigtig meget som mennesker, på dette første halve år. Endvidere har det været spændende sammen med rådgiverne at dykke ned i, hvad der er god rådgivning og de mange seriøse henvendelser fortæller mig at Elevtelefonen har sin berettigelse”

På hver af de ovenstående punkter medvirker vores socialrådgiver altid, hvor deltagelsen af den projektansvarlige kan varierer. Dette for at imødekomme muligheden for at kunne tale om både private og arbejdsrelaterede emner, som de frivillige rådgiveres unge og voksne kollegaer ikke skal involveres i. For rådgiverne er det en god dag, hvor alle er samlet, og hvor man i fællesskab taler om de mange oplevelser i rådgivningen samt vender emner man føler skal viderekommunikeres eller gøres opmærksom på. Med de indre rammer på plads manglede vi jo kun elevhenvendelserne, derfor var der brug for en oplysningsstrategi, der skulle kommunikere med eleverne i øjenhøjde.

Elevtelefonen Årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning

17 / 36

(Kristine, socialrådgiver).


oplysning og aKtiviteter I forlængelse af Elevtelefonens målsætning om at møde de danske skoleelever i øjenhøjde, var det vigtigt at udbrede kendskabet om telefonens virke. For at opnå henvendelser udarbejdede vi derfor nogle forskellige tiltag og aktiviteter, der skulle være med til at oplyse om projektets formål og budskab.

Opsætning af hjemmesiden www.elevtelefonen.dk Udvikling af oplysningsmaterialer og merchandise Annoncering via skrevne og digitale medier Konferenceweekend Skole- og kommunebesøg

18 / 36

Elevtelefonen årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning


elevteleFonen.dK

Derfor har vi på hjemmesiden www.elevtelefonen.dk gjort meget ud af at skabe en skolestemning, så der hos eleven eller en anden besøgende opstår en genkendelighed. På hjemmesiden ses en oversigt over vores kontaktmuligheder og platforme: telefon, chat og mail. Kigger man på chat-symbolet kan man som skoleelev altid finde ud af, hvornår vi har åbent. Symbolet skifter nemlig farve mellem rød og blå for lukket og åbent. I forlængelse af hjemmesiden har der videre

været et behov for at udvikle noget håndgribeligt oplysningsmateriale, noget som man kunne sende til og medbringe på skolerne. I første omgang blev det til udviklingen af et ”dankort” lignende visitkort, som informerer om, hvordan man som elev kan kontakte Elevtelefonen på de tre platforme, og hvad man kan tale med os om. Tanken er at eleven skal kunne gemme kortet i sin pung, lomme eller taske, så den er let at finde frem, hvis der skulle være et behov. Sammen med en tilhørende plakat blev begge materialer i starten af skoleåret 13/14 sendt ud til alle landets skoler adresseret til elevrådet.

Elevtelefonen årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning

19 / 36

Da Elevtelefonen handler om elev-til-elevrådgivning ønskede vi at udarbejde en hjemmeside, som skulle vise, hvem vi var, og hvad vi kunne rådgive de danske skoleelever i.


FriKvarter og street boys For yderligere at synliggøre projektet om Elevtelefonen oprettede vi annoncer i de landsdækkende blade Frikvarter og Street Boys. Begge blade henvender sig til børn og unge i alderen 13-17. Blandet Frikvarter har den særlige fordel at den omdeles til alle landets skoler og elever fra 7. til 10. klasse. Endvidere udkommer hver måned i et oplæg på 70.000 eksemplarer og henvender sig til både piger og drenge. Street Boys har umiddelbart ikke det samme antal læsere, men i forbindelse med den ovenstående vidensindsamling erfarede vi, at det kan være svært at appellere til drengene. Derfor blev denne indsats prioriteret. I det nye år vil vi igen bruge ressourcer på at reklamere for Elevtelefonen, og i planerne indgår det at udforske andre medier en det skrevne.

20 / 36

Elevtelefonen årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning


Road trip

Rundturen til landets mange skoler og kommuner er påbegyndt på strategisk vis med start i det jyske. På skolebesøgene mødes vi med en elevrepræsentant, en kontaktlærer og skolederen, og her fortæller vi om, hvad det betyder at rådgive fra elev til elev, formålet og baggrunden for Elevtelefonen samt hvad vi i DSE kan tilbyde eleverne og skolen for at styrke det gode skoleliv. Ved udgangen af året og på bare 4 måneder har vi været i 6 kommuner og besøgt omkring 114 skoler. Meldingerne fra skolebesøgene har været meget positive, idet vi har erfaret, at der på skolerne har været et behov for at få sat et ansigt og en kommentar til budskabet om Elevtelefonen og Danske Skoleelever generelt. Og det har da også været et stor oplevelse for en af organisationens frivillige, der nedenfor fortæller om sine oplevelser efter at have været med på skolebesøg:

I det ny år forsætter vi vores ”road trip” rundt i landet, og glæder os sammen med vores frivillige til at møde de danske elever i deres respektive kommuner.

”Jeg var i november måned med DSEs organisationskonsulent på tre skolebesøg i Ikast - Brande kommune. For mig var det virkelig spændende at se, hvordan elevråd ser ud på andre skoler. Derudover var det også fedt, at fortælle dem om Elevtelefonen og snakke med dem om, hvordan de kan bruge den, samt hvad DSE generelt kan gøre for dem og deres skole”

Elevtelefonen Årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning

(Emma, 14 år).

21 / 36

For DSE er eleven altid i fokus, derfor ønsker vi at møde ham eller hende der, hvor de har deres daglige gang både på skolerne og i deres kommuner. Derfor informerede vi, sammen med det udsendte oplysningsmateriale, skolerne om muligheden for at booke et besøg fra en af DSEs konsulenter og frivillige. I fællesskab besøger de skolerne og fortæller om Elevtelefonen.


Elev til elevkonference Foruden de overstående indsatser i vores oplysningsstrategi blev der i oktober måned afholdt en konferenceweekend, med titlen ”Elev til elev”. Over en hel weekenden, hvor der var arrangeret mad og overnatning deltog i alt 100 skoleelever. Her blev de oplyst og informeret omkring Elevtelefonen, og hvad det vil sige at vejlede fra elev til elev. Weekenden handlede desuden om, hvor man som elev kan få og søge hjælp til udfordringer og problemer på skoleområdet, hvis man ikke selv har kunnet løse dem hos sin lærer, elevråd, skoleleder, skolebestyrelse, gennem forældrene osv. Alt sammen udarbejdet og koordineret af organisationens egne unge frivillige, der havde sammensat et program med kurser, workshops og rollespil. En af vores deltagere på weekenden har efterfølgende skrevet til os:

”Jeg har lært en hel masse om ”elev-til-elevhjælp” på nogle fantastiske kurser, og derudover fået en masse nye venner. Jeg lærte desuden også, hvordan jeg kunne forbedre forholdet til de andre elever på skolen” (Jens, 14 år).

22 / 36

Elevtelefonen Årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning


Opsamling Alt i alt har den ovenstående indsats bidraget til, at vi nu med vores vidensindsamling, samarbejdspartnere og uddannelsen af vores rådgivere har skabt et godt fundament for at kunne tage skridtet videre ind i den daglige drift. Samtidig har vi sikret os et endnu større kendskab og til tider en afmystificering af Elevtelefonen og dens arbejde, det gælder både hos den enkelte elev med også skolen som helhed. I forlængelse af de forskellige indsatser har vi også kunnet mærke, at det har givet flere henvendelser, lige fra den elev, som vil høre til, hvem vi er, til eleven som beder om hjælp til at takle problemer med klassekammeraterne eller er bekymret for sit faglige niveau.

Elevtelefonen Årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning

23 / 36

I det følgende vil vi dykke ned i nogle af de henvendelser som Elevtelefonen har modtaget.


Henvendelser På trods af at vi her sidst på året står med en årsrapport for 2013, har året båret præg af en lidt turbulent opstart. Projektet blev ramt af Finanslovens lange vedtagelsesproces efter det en længere behandlingstid og dermed en sen modtagelse af bevillingen. Inden vi kunne få grønt lys for opstart og åbning satte ”log outen” ind, og det betød at Elevtelefonen først kunne åbne i maj måned. Her åbnede vi op for spørgsmål vedrørende afgangsprøverne, hvor vores rådgivere kunne vejlede nye afgangselever om de mange forskellige prøver. Men på baggrund af den sene opstart var det derfor heller ikke muligt for CFE at påbegynde den egentlige uddannelse af de unge rådgivere og sætte rammerne omkring vores oplysningskampagne, der skulle reklamere for Elevtelefonens tilblivelse og tilstedeværelse, og dermed resultere i henvendelser. Derfor har Elevtelefonen, med en sommerferie ind imellem, sammenlagt været åbent i 4 måneder. Efter den modtagende bevilling kunne CFE endelig lægge planer for åbningstider samt udføre de forskellige aktiviteter omkring Elevtelefonen. Efter sommerferien og den officielle åbning i maj kunne vi præsentere eleverne for nye åbningstider, som vi mente ville imødekomme den enkelte elev. Vi valgte at lægge åbningstiderne både om formiddagen, eftermiddagen og én dag om

aftenen. Alt i alt har det betydet en åbningstid på ca. 26 timer om ugen. Men da vi med det første år stadig er i en opstartsfase, bliver åbningstiderne noget som kan reguleres alt efter henvendelser og rådgivernes mulighed for at give den bedste vejledning. På de få måneder, som Elevtelefonen har været aktiv, har vi modtaget forskellige henvendelser fra mange forskellige elever rundt om i landet. På trods af at vi ikke ved eller registrerer, hvor eleverne henvender sig fra, med mindre det angives, ved vi, på baggrund af den ovenstående oplysningsindsats, at alle skoleelever rundt om i Danmark er blevet informeret om elevrådgivningens tilstedeværelse. På kun 4 måneder står vi ved udgangen af året med hele 237 registrerede henvendelser, herunder testopkald, og hos DSE ser vi det som en ufattelig stor succes. En succes som vi i den turbulente opstart ikke havde turdet håbe på. Ser vi desuden fremad i tiden, vil det betyde, at vi på 1 år vil kunne opnå 1000 henvendelser. På baggrund af denne opgørelse vil vi i det følgende afsnit give et indblik i, hvordan vi registrerer de mange henvendelser, og desuden redegøre for, hvilke emner der rør sig blandt de danske skoleelever.

24 / 36

Elevtelefonen Årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning


Hvordan registrerer vi henvendelserne? Til at kunne registrere de mange henvendelser har vi udviklet et rigtigt godt og solidt system, der kan monitorere og indsamle en masse viden. Den monitorerende del af systemet skal sikre at registreringen af henvendelsen udføres og gemmes i systemets database. Til dagligt bruger vi systemet til at registrere henvendelsens art. I praksis fungerer det således, at rådgiveren ved en henvendelse, om det er telefon, chat eller mail, opretter et ”nyt opkald” og dermed en anonym registrering. Her er det så muligt gennem en multiple choice funktion at vælge køn, alder, region, hvis dette oplyses samt skrive en tilhørende note. Registreringen for tilmed et sagsnummer, en status (om det er opkald, chat eller mail), en dato samt muligheden for at tagge/tilknytte en eller flere emner (tags) om henvendelsens indhold, det kan fx være mobning, afgangsprøver, klager, elevråd osv.

Elevtelefonen Årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning

25 / 36

På denne måde kan vi efterfølgende, ud fra den vidensindsamlende funktion, udvælge på flere forskellige måder, og dermed få et godt og bredt overblik over de indkommende henvendelser. For rådgiveren er systemet hurtigt at gå igennem og med få klik har de gemt de væsentligste informationer uden at afsløre elevens identitet. Det er denne vidensindsamling vi bruger i vores evaluering og supervision samt til at føre statistik over skolerelaterede emner, som kan bruges på forskellig vis.


teleFon, CHat eller mail Dykker vi ned og kigger på vores tre platforme, som er telefon, chat og mail, kan vi se, at det er de indgående opkald, der har været flest af: dses platforme

Mail

Chat Opkald

Opkald

Chat

Mail

Over telefonen ringer elever om stort og småt lige fra eleven der søger information omkring rettigheder i elevrådet til eleven der bare ønsker at snakke ud om ubehagelige episoder i skolen, som blandt andet mobning. Men der er også opkald, som ikke har et oplagt indhold, disse kalder vi ”testere” og findes på alle vores platforme. På trods af at vores rådgivere ikke kan føre en reel vejledning, betragter vi disse testere, som elever, der egentligt bare vil vide, hvem der sidder bag ved telefonen. Når de finder ud af, hvem vi er, vil de på et andet tidspunkt helt sikkert vende tilbage med et relevant problem, som de har brug for at tale om.

26 / 36

Elevtelefonen årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning


En af de vigtigste funktioner er, at rådgiveren i chatten med eleven kan guide ham eller hende videre til en anden hjemmeside, hvis rådgiveren mener at der er brug for at henvise til et andet rådgivningscenter. Det skal her tilføjes, at vi først henviser videre, når vi har ført eleven gennem vores rådgivende faser. Endvidere er det også muligt for eleven efter den færdige rådgivning over chat at bedømme sin rådgiver. Her er følgende kommentar fra en elev:

”Hej Elevtelefonen. Tak for hjælpen. Jeg vil egentligt tro, at jeg har haft en dårlig periode, der forhåbentlig snart går over. Jeg tror også, at det at komme ind i en ny klasse har haft betydning for mig. Altså jeg har måske ikke sagt så meget i timerne, blandet med at lærerne ikke har haft særlig lang tid til at bedømme mig, da jeg er ny for dem allesammen” (Thomas)

Vores mail er den mindst brugte, men kigger vi på selve kvaliteten af henvendelserne, her menes der de indholdsmæssige kvaliteter, kan vi se, at de danske skoleelever bruger de skrevne medier til at stille de mest overvejende og faglige spørgsmål.

”Hej Elevtelefonen, Jeg er lige startet i 9. klasse i en ny klasse. (min gamle klasse blev lukket og fordelt på de andre). Jeg er begyndt at opleve at jeg er dårlig i fag som jeg normalt var god i. Jeg er faktisk faldet meget i karakterer siden sommerferien. Jeg er vandt til at få karakterer fra 7-12 men i år har jeg fået hele 4 4-taller og ingen 12-taller hvilket er meget skuffende. Jeg ved ikke om jeg er blevet dummere eller skolen er blevet sværere. Eller måske lærerne ikke har kunnet nå at bedømme mig endnu. Jeg synes bare at det er uretfærdigt at jeg skal bedømmes ud fra én stil fra skolestart til nu...”

Elevtelefonen Årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning

(Karl, 15 år)

27 / 36

På anden pladsen finder vi vores chat, og vi mener selv at have fundet et rigtigt godt chatsystem, der har gode og brugbare funktioner.


Hvad rØr sig Hos de dansKe elever? I forlængelse af de mange modtagende henvendelser kan vi i DSE ved udgangen af året 2013 sige, at vi i endnu højere grad end før har fingeren på pulsen, hvad angår emner og temaer blandt de danske skoleelever. Og Elevtelefonen har på sin korte levetid fået et indblik i, hvad der rør sig ude på landets skoler. Om det at kunne give den bedste rådgivning udtaler en af vores unge frivillige rådgivere:

”Det er et spændende men også lidt krævende job at rådgive. Man skal hele tiden være opmærksom på at være til stede for de elever, der ringer eller skriver til os. De elever, der kontakter emnefordeling på elevtelefonens henvendelser Klager

os, kan have alle slags dilemmaer, og det er vores opgave at vejlede dem igennem det. Men så længe jeg følger den uddannelse alle os rådgivere har fået og med det faktum, at jeg selv på mange områder stadig er elev, kan jeg altid efter samtalen med eleven afslutte med god samvittighed” Rådgiver, 15 år) På baggrund af vores henvendelser har vi udarbejdet et diagram, som viser de emner, hvor vi har fået flest henvendelser:

Efterskole Afgangsprøver Mobning

Rettigheder Henvisning Elevråd

Lektiehjælp Undervisning

Lærer

Klassekammerater Kærester/forhold

Mobning

Lektiehjælp

Klassekammerater

Kærester/forhold

Lærer

Undervisning

Elevråd

Henvisning

Rettigheder

Klager

Afgangsprøver

Efterskole

28 / 36

Elevtelefonen årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning


Den ovenstående opgørelse viser at mobning er det emne, vi på Elevtelefonen har registreret flest af, og her taler vi om både digital mobning samt mobning generelt. Henvendelser om forholdet til klassekammerater, kærester og forhold samt problemer med lærere og lektier er ligeledes en stor del af vores henvendelser. Mange gange indgår de også som en del af mobning, der er det overordnede tema. Følgende henvendelse giver et rigtigt godt indblik i, hvordan et tema også hænger sammen med andre emner.

”Hej elevtelefonen. Jeg er en pige, på 11 et halvt år. Går i 5 klasse. Og jeg er meget ked af det, fordi, jeg ikke tør sige noget i matematik timerne.. Heller ikke så meget engelsk. Men det med matematik timerne, det er fordi der er nogen der har skrevet på en dør: Camilla er dårlig til matematik. Og har også sagt til mig, jeg er virkelig dårlig!! Og har talt grimt om mig. Hvad kan jeg gøre?”

(Camilla, 11 år)

Elevtelefonen Årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning

29 / 36

Eksemplet viser os, at man ved mobning ikke altid kan sætte en finger på, hvad der har ført til at en elev bliver mobbet. I det videre vil vi vise, hvordan vi i praksis tager afsæt i, hvad der rør sig blandt elever i Danmark.


Elevtelefonen på det politiske plan På trods af at vi som rådgivning endnu ikke kan måle os med antallet af henvendelser i forhold til mange af de etablerede rådgivningscentre, mener vi alligevel ud fra vores mange år på skoleområdet at kunne spotte en tendens, når vi taler om mobning og hvad det medfølger. Henvendelserne på Elevtelefonen har derfor været med til at styrke vores egne erfaringer på området. For DSE har mobning altid været et stort politiske område, og så sent som i oktober i år afholdte DSE en konference, hvor mobning samt elevernes trivsel var på dagsordenen. På konferencen ”Nordisk Inspiration” satte vi fokus på tre områder, når der er tale om elevers trivsel:

Indfør en mobbelov, der placerer ansvaret for bekæmpelsen af mobning på skolen. Fokuser på klasseledelse i efteruddannelsen af lærerne, da dette er med til at sikre rammerne for den bedste trivsel. Et krav om at skolerne hvert år laver en tilfredshedsundersøgelse blandt elever og forældre, idet begge parter oplever trivslen på første hånd.

Trivsel har enormt stor betydning for elevernes læring, og går ligeledes hånd i hånd med fagligheden. Derfor er det vigtigt, at vi som samfund tager mobning alvorligt og gør alt, hvad vi kan for at hjælpe de elever som udsættes for mobning. Supervisionen vil i det nye år også have mobning som tema, hvor vi vil få en gæsteunderviser til at give et bud på, hvordan vi bedst kan rådgive i netop disse henvendelser.

30 / 36

Elevtelefonen Årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning


Opsamling Vores politiske konference, der blandt andet havde trivsel som emne samt den før omtalte konferenceweekend viser, hvordan Center For Elevrådgivning - Elevtelefonen arbejder på to områder og med to overordnede formål. Det primære område er selvfølgelig at være elevernes hotline og yde vores særlige elev-tilelevrådgivning. Det sekundære område er, at fungere som et videns- og formidlingscenter, der indsamler viden og udgiver notater, artikler og politiske tiltag om eksempelvis mobning.

Elevtelefonen Årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning

31 / 36

CFE bidrager derfor med viden til blandt andet DSEs elevaktiviteter men også politiske aktiviteter for interessenter på skole- børne- og ungeområdet. En viden vi for eksempel tager med os videre i det fremtidige arbejde med vores samarbejdspartnere og på møderne i Børnerådets netværk, hvor vi udveksler erfaring og viden med de andre rådgivningscentre.


Næste år hos Elevtelefonen Med årsrapporten ’13 har vi i det nye år skabt en god platform for at kunne fortsætte det videre arbejde. På mange områder bliver det med mange af de tiltag og aktiviteter, vi i dette år har udført. Men der kommer også nye og andre arbejdsområder vi vil koncentrere os om. I det følgende sætter vi fokus på de tiltag og initiativer, som Elevtelefonen skal beskæftige sig med i det nye år.

Den forsatte evaluering og oplysning

ministeriet og Enhedslisten. Her har vi informeret dem om vores daglige arbejde. Evaluering af vores registreringssystem Hver uge tjekker vi op på vores registreringssystem og vores rådgivning. Dette for at se på systemets funktion og om der skal justeringer til. Nyhedsbreve Gennem DSEs mails og nyheder til vores medlemmer og resten af landet skoler, udsender vi informationer der fortæller om Elevtelefonen og relevante emner på skoleområdet.

Den løbende evaluering vil i år 2014 fortsætte som på nuværende tidspunkt, hvilket indebærer følgende:

Vores advisory boards råd og anbefalinger I forlængelse af vores samarbejde med de tilknyttede organisationer, modtager og agerer vi på deres råd og vejledning.

Ugeevalueringer De ugentlige møder foregår hos CFE internt. Her taler den projektansvarlige med en eller flere af de rådgivere, som har været på vagt. Der tales blandt andet om enkelte sager, men også om den egentlige rådgivning.

Den årlige afrapportering Årsrapporten sendes til Undervisningsministeriet og Enhedslisten samt interessenter på skoleområdet og vores samarbejdspartnere. Vigtigst af alt ønsker vi, at den bliver offentligt tilgængelig for landets elever, skoler og kommuner.

Kvartal/halvårsstatus I løbet af året har vi med jævne mellemrum sendt statusrapporter til både Undervisnings-

32 / 36

Elevtelefonen Årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning


Videre skal det tilføjes at evalueringen på ugebasis og den månedlige supervision skal sikre at rådgiverne støttes og motiveres i deres daglige arbejde. Supervisionen er ligeledes til for at de unge rådgivere bliver understøttet med en fortsat videreudvikling af deres kompetencer og metoder til at kunne yde den bedste rådgivning. Her vil vi desuden sikre os, at der i det daglige bliver sat mål for arbejdet. I forlængelse af årets arbejde med at oplyse og reklamere om Elevtelefonen, bliver det et område vi i endnu højere grad vil sætte fokus på. Flere skolebesøg skal sikre at fortællingen om Elevtelefonen og dens virke når ud til flere elever. Desuden vil vi fortsætte med at annoncere og kommunikere gennem forskellige medier, særligt fordi vi har erfaret at det er forskelligt, hvor og hvordan de danske skoleelever informeres om deres rettigheder og muligheder for indflydelse.

som elevernes hotline på skoleområdet, det daglige arbejde i rådgivningen men også i uddannelsen af rådgiverne. CFEs advisory board skal være med til at rådgive CFE og Elevtelefonen samt hjælpe os med at være på forkant med udviklingstendenser inden for rådgivningsområdet. Tendenser, som kan overføres til det daglige arbejde. Desuden er den fortsatte sparring på børne- og ungeområdet en vigtig faktor, som rådet vil kunne bidrage til. Sammen vil alle parter komme med inputs til CFEs arbejde og fremadrettede strategier.

Samlet set kan CFEs advisory board:

Stille spørgsmål – komme med forbedringsforslag Give feedback – sparre og inspirere til udvikling

Som omtalt tidligere i forbindelse med de indgåede samarbejdsaftaler har vi oprettet et advisory board. For DSE er det vigtigt, at vores samarbejdspartnere er med til at legitimere og kvalitetssikre CFE og Elevtelefonens arbejde. Herunder både Elevtelefonens overordnede virke,

Reflektere over fordele og ulemper samt tilvalg og fravalg Sammen kan vi gøre Elevtelefonen endnu bedre og optimere vores mange områder og indsatser.

Elevtelefonen årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning

33 / 36

nye arbejdsområder


HVAD KAN VI KONKLUDERE? På nuværende tidspunkt kan vi konkludere, at vi med projektbeskrivelsens fastsatte mål for vores elevrådgivningsprojekt, har opnået CFEs formål og interne værdisæt. Det overordnede formål har været at arbejde på to områder, som rådgivningscenter og som videns- og formidlingscenter, og med oprettelsen af vores tre platforme på telefon, chat og mail, vores tilhørende registreringssystem og de oplysningsorienterede aktiviteter, har vi fået et rådgivningscenter vi er utroligt stolte af. Ligeledes har CFEs interne værdisæt været en stor del af at kunne stå inde for elevrådgivningens kvalitet. Værdisættet har vi til dels opnået gennem vores opstartsfase, hvor vi på baggrund af vidensindsamlingen og tilhørende samarbejdsaftaler og møder med interessenter på børne-, unge- og skoleområdet, har kunnet opbygge stabile rammer for vores Elevtelefon. Endvidere kan vores rådgivere, med en uddannelse i ryggen og fagpersoner bag sig, trygt vejlede, hjælpe og rådgive elever rundt om i landet.

For DSE er det vigtigt at…

Alle elever, der kontakter CFE, skal rådgives og tages i hånden, hvis vejledningen ligger uden for rådgivningens rammer. Alle elever oplever, at CFE er kvalificeret, professionel og engageret. Alle organisationens frivillige rådgivere oplever at have den fornødne uddannelse og kompetencer til at kunne give den allerbedste rådgivning.

34 / 36

Elevtelefonen Årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning


Desuden mener vi, at vi med vores oplysningskampagne, der i dette år har bestået af forskellige aktiviteter, annoncering og besøg hos skoler og kommuner, har sikret os et endnu større kendskab blandt skoleeleverne og til tider en afmystificering af Elevtelefonen i arbejdet med elev-til-elevrådgivning. De mange indsatser har da også givet os mange forskellige henvendelser. Henvendelser fra både den nysgerrige elev til eleven, der gerne vil have råd til, hvordan man kan forbedre sig fagligt. De mange registreringer har tilmed givet os et godt indblik i, hvad der rør sig hos landets skoleelever, og hvad vi som grundskoleelevernes organisation skal være opmærksomme på. Som vores registrering har konkluderet er det særligt mobning, der har været det helt store tema, og som elevernes talerør er det en tendens vi selvfølgelig ikke er tilfredse med.

Elevtelefonen Årsrapport 2013 Center For Elevrådgivning

35 / 36

I det nye år vil vi fortsat sætte fokus på den landsdækkende udbredelse og kendskab til Elevtelefonen. Dette gennem fortsat annoncering med forskellige midler og medier samt den fortsatte tur rundt i hele landet. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med vores samarbejdspartnere og det videre arbejde i Børnerådets netværk med de mange andre rådgivningscentre for børn og unge. Det er her vi som rådgivningscenter motiveres til at kigge ind ad men også fremad, og får en masse ny inspiration og sparring.


DSE | Agerskellet 3 | 8920 Randers NV | www.skoleelever.dk | Tlf. 70 22 00 33 | Fax 70 22 04 33 | CVR. 16156701 | E-mail: dse@skoleelever.dk

Elevtelefonen - årsrapport 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you