26349_DHD_MiljøBrochure_A4_NO

Page 1

Design med tanke for verden.


Bærekraft. Ansvarlighet. Omsorg.

Det er 50 år siden vi i Danish Healthcare Design begynte å levere inventar til tannklinikker og helsehus. Mye har endret seg – og likevel ikke. Vi tror fortsatt at skreddersydde innredningsløsninger er de beste. Vi mener fremdeles at hygiene, ergonomi, arbeidsmiljø og kompromissløst snekkerhåndverk alltid bør gå opp i en høyere enhet. Og vi holder fast ved å ha to forskjellige klinikkvaremerker: Climo og Inform.

Bærekraft, ansvarlighet og omtanke for verden er også et sentralt satsingsområde for oss. Vi streber etter at alle våre produkter utvikles, produseres og distribueres med minst mulig miljøbelastning og bruk av ressurser. Det er kanskje ikke mye i det store bildet, men alt vi gjør bidrar til å gjøre en forskjell, nå – og i fremtiden.Miljøsertifisering

Danish Healthcare Design har vært ISO-9001-sertifisert i flere tiår. I begynnelsen av 2021 ble dette utvidet med en ISO-14001 miljøsertifisering.

På bakgrunn av dette er det utarbeidet konkrete mål og en løpende handlingsplan som skal redusere den totale miljøbelastningen.

Som en del av denne sertifiseringen er det gjennomført en miljøkartlegging basert på relevant miljølovgivning og tilhørende krav som referanse. På samme måte beskrives miljøforholdene for produktene våre i et LCA-perspektiv.

Et av de viktigste verktøyene for måling er utviklingen av Klimakompass for å måle vår totale CO2-belastning.OrganicBoard

d produks ve j

oard Red B ic

2

n av C sjo O k u

30% n

Alle DHD-melaminprodukter (inkludert skrog) vil fra januar 2024 bli produsert med OrganicBoard.

ed Orga

En ny og innovativ produksjonsmetode med et biogent bindingsystem (OrganicGlue) gir et betydelig bidrag til optimal bærekraft ved at produksjonsprosessen nå nesten kan kobles helt fra naturgassen – vi sparer opptil 20 m3 naturgass per 1 m3 OrganicBoard. OrganicBoard leveres i kompromissløs kvalitet.

m on

Ressursbesparende og bærekraftig treblanding merket med FSC® eller PEFC.


FSC® / PEFC-merkede produkter. Vi er tilhengere av langvarige forhold og velger derfor alltid leverandører som står for kvalitet. Våre treprodukter kommer fra seriøse produsenter som kan fremvise dokumentasjon og sertifisering av FSC® / PEFC-merkede produkter. FSC®-sertifisering er en sikkerhet og gir dokumentasjon på at vi bruker våre skoger på en ansvarlig måte. Med FSC® bidrar både skogeiere og bedrifter til å sikre sunne skoger fulle av liv for nåværende og fremtidige generasjoner.

Fra syreherdende til vannbasert lakk. Vi streber alltid etter å optimalisere kvaliteten og holdbarheten på produktene våre. Etter en rekke tester over en lengre periode fant vi en brukbar løsning, og DHD har nå definitivt gått over til å bruke vannbaserte produkter. De siste restene av oljebaserte produkter har forlatt fabrikken.


Moderne produksjon.

Systematisk avfallssortering i  15 ulike avfallsfraksjoner.

Partnerskap med fokus på 

gjenvinning og reduksjon av ressursavfall.

Primo 2024 vil DHS implementere en ny platesag med tilhørende robotlager, da vil alle våre store maskiner være oppdatert, inkludert tilhørende moderne programvare. De nye maskinene sikrer betydelig lavere strømforbruk og en mer presis og rasjonell drift med blant annet mindre avfall. Implementeringen av platesag med robotlager blir samtidig et farvel til vår gamle gaffeltruck. Den går av med pensjon, og en ny elektrisk truck tar over.

Kjøper og bruker kun grønn strøm.  Fokus på reduksjon av alt forbruk  gjennom løpende overvåking.

LED i hele produksjonen.  Nytt energieffektivt  sponavsugssystem.

Kontinuerlig reduksjon av 

papirforbruket. Design-, skisseog tilbudsfasen gjennomføres elektronisk, og fysisk arkivering er eliminert.

Reiseaktiviteten minskes – 

kundemøter holdes kun via Teams.


ECO-transport gir lavest mulig miljøbelastning, trygg transport og effektiv oppstart av montering.

Vi halverer forbruket av  emballasje.

 Vi kjører direkte fra fabrikken

til klinikken (ingen omlasting).

Vi bærer inn og setter på anvist  plass.

Vi pakker ut.  Vi tar med brukt emballasje  for retur.


Produkter som bare varer og varer...

Vi jobber kontinuerlig med å forlenge levetiden til produktene våre. Dette er et viktig element sett fra et LCA-perspektiv, dette er kanskje vårt største bidrag til bærekraft. Og når det er nødvendig å bytte ut eller oppgradere, gjenbruker vi gjerne elementer fra den eksisterende klinikken. 50 års erfaring har dokumentert holdbarheten i praksis – derfor tør vi også gi bransjens beste garantier.


Utvidet garanti og reklamasjonsrett. Vi har 50 års erfaring med snekkerhåndverk i absolutt beste kvalitet. I produksjonen bruker vi hendene i kombinasjon med de nyeste maskiner, og vi kjøper og bruker alltid de beste materialene. Våre produkter er designet og testet for å tåle daglig høy belastning i klinikken, og levetiden er lang ved riktig pleie og normal bruk.

Vi gir 25 års garanti mot 

materiale- og produksjonsfeil.

Vi gir 10 års holdbarhetsgaranti  for konstruksjon og funksjonalitet.

Vi har utvidet reklamasjons

retten til 5 år, fra de lovpålagte 2 årene.

Erfaringen fra 50 års produksjon av klinikkinnredning har gitt oss bekreftelse på lang holdbarhet, og derfor tilbyr vi ekstra trygghet med utvidet garanti.

NB – Garantiene gjelder ikke hvis produktene har vært lagret, montert, brukt eller vedlikeholdt feil. Det er viktig å følge medfølgende instruksjoner og veiledninger for riktig behandling og rengjøring. For øvrig vises det til gjeldende salgs- og leveringsbetingelser fra Danish Healthcare Design.


dhdas.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.