Sommerauksjon 2024

Page 1

AUKSJON DAMMS ANTIKVARIAT

Forsidebilde:

42. (KITTELSEN). (DJURKLOU, G.). Tre utgaver. 1. Folke-Eventyr fortalte paa svenske Bygdemaal af (...). Oversatte af Nordahl Rolfsen. Med Illustrationer af Th. Kittelsen og E. Werenskiold. Kristiania. 1887.

2

Sommerauksjon

i Litteraturhuset, Amalie Skram.

Wergelandsveien 29 0167 Oslo

Tirsdag 11. juni 2024, kl. 18.30.

Auksjonsobjektene kan besiktiges i Damms Antikvariat fra og med 29. mai.

Bøkene vil ikke kunne besiktiges i auksjonslokalet.

Utlevering av kjøpte bøker skjer i antikvariatets normale åpningstid, eller etter avtale.

Forøvrig henvises til auksjonsvilkårene.

Damms Antikvariat AS. Balchens gate 7, 0265 Oslo.

Postboks 3167 Elisenberg, 0208 Oslo.

Tlf.: 22 41 04 02

E-post: post@damms.no

Åpningstider:

Onsdag - fredag kl. 10 - 17

Lørdag kl. 10 - 14 eller etter avttale.

3

Kjære kunde !

Etter nokså lang tid har vi igjen gleden av å arrangere en auksjon.

Vår mening er at dette er et godt utvalg innen flere emner. Det som

skiller seg spesielt ut er en fin samling med bøker om Nord-Norge, nesten alle Theodor Kittelsens bøker, og en god samling med utgaver av P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe.

I tillegg er det en liten avdeling med reiser – de fleste fra ekspedisjoner utenfor Europa.

Det blir spennende å se om dette slår an hos oss.

Vi håper det skal være noe for enhver smak blant leserne av denne katalogen.

Oslo i juni 2024.

Med hilsen fra Damms Antikvariat AS – Bergsvein og Anders.

4
5 Innhold Lapponica 6 Th. Kittelsen 23 Skjønnlitteratur 37 Geografi og reiser 63 Asbjørnsen og Moe 101 Nord-Norge 123 Varia 161 Auksjonsvilkår 178 Auksjonsoppdrag 179

Lapponica

1. (AUGSBURGSKE KONFESJON). QVIGSTAD, J. K. : Augsburgalas Konfession daihe Dat oskodovdastus, mi ouddanbigjujuvvui kæisar Karal dam 5ad ouddi rika-diggebæive Augsburgast dam jage 1530. Samas jorggali (...). Kristiania. 1893. 8vo. Enkelt skinnryggbind med marmorerte dekler. 73 s.(76196) 1 200,-

6

2. DÜBEN, Gustaf von : Om Lappland og lapparne, företrädesvis de svenske. Ethnografiska studier. Med 1 karta 8 plancher och 78 träsnitt. Stockholm. 1873. Leks8vo. Grønt originalt helshirtingbind med blinddekor på deklene. VII , 528 s. Med to farvelitografier som frontispiecer, ytterligere seks litografier. Rikt illustrert i teksten. Med et farvetrykt foldekart i lomme bak i boken.(76205)

Bindet forsterket i indre falser.

2 100,-

7

3. EHRENMALM, Arwid : Resa Igenom Wäster-Norrland Til Åsehle Lappmark, Anstäld Uti Julii Månad 1741. Med en Geographisk Charta aftagen wid samma tilfälle. Stockholm. 1743. Liten 8vo. Samtidig skinnryggbind med svakt opphøyde ryggbånd og tittelfelt i beige skinn. 144 s. Med et kobberstukket foldet kart. MEDBUNDET : Prostens og Kyrko- Herdens I Tornå Mag. Johannis J. Tornæi Beskrifning, Öfwer Tornå och Kemi Lappmarker. Författad År 1672. Stockholm. 1772. (16), 67, (1 blank) s.(75012)

Med J. Qvigstads signatur. Bindet noe slitt ved ytre falser.

9 000,-

8

4. FRIIS, J. A. : Ordbog over det lappiske sprog. Med latinsk og norsk forklaring samt en oversigt over sprogets grammatik. Udarbeidet og med offentlig understøttelse af (...) professor ved Universitetet i Christiania. Christiania. 1887. Folio. Samtidig skinnryggbind med enkel ryggforgylling og tittelfelt i rødt skinn, marmorerte dekler. LIX, 868, 6 s.(76108)

Bindet skrapet. Klipp i forsatsbladet. Svak fremre indre fals. 3 000,-

9

5. FRIIS, J. A. : Lappisk Grammatik. Udarbeidet efter den finmarkiske Hoveddialekt eller Sproget, saaledes som det almindeligt tales i norsk Finmarken, af (...), Cand. theol. Christiania. 1856. Paa. J. W. Cappelens Forlag. 8vo. Originalt typografisk omslag. Ubeskåret og uoppskåret. (2), IV, (2), 232 s.(75005) Fint eksemplar.

2 700,-

6. GJESSING, Rolv R. : Die Kautokeinolappen. Eine antropologische Studie. Oslo. 1934. Stor 4to. Originalbind. 130 s. IX plansjer.(76114) Instituttet for sammenlignende kulturforskning.

450,-

10

7. HÖGSTRÖM, Pehr : Beskrifning öfwer de til Sweriges Krona lydande Lapmarker, Innehollande kort underrättelse Så wäl Om Landets belägenhet och beskaffenhet i gemen, Som Des Inwånares tilstånd och Husholdning, deras seder, maner och lefnadsart, samt laster och widskepelser, m. m. Framgifwen af Mag. (...) Missionar. och Kyrkoherde wid Gelliware. Stockholm. Uten år. (1746). Liten 8vo. Nyere skinnryggbind med enkel ryggforgylling og marmorerte dekler. (20), (3), 4, 271, (1 blank).(75011)

4 500,-

11

8. IHRE, Johannes : Lexicon Lapponicum, cum interpretatione vocabulorum Sveco-Latina et indice Svecano - Lapponico : in usum tam illorum, quibus cura ecclesiarum in Lapponia committenda, aut jam commissa est, quam aliorum curiosorum et linguarum studiosorum, indigenarum et exterorum : Illustratum præfatione Latino-Svecana, (etc. etc.) Johannes Ihre ; nec non auctum Grammatica Lapponica. A Erico Lindahl et Johanne Öhrling, (etc. etc.). Stockholm. 1780. 4to. Eldre skinnryggbind rebacked med bruk av den gamle ryggstripen. Svakt opphøyde ryggbånd, tittelfelter i rødt skinn. (2), LXXX, 716 s. (75040) Ex libris. Fint eksemplar.

4 500,-

12

9. (LAPPONICA). Lot med fire bøker. 1. Johan Fritzner : Lappernes hedenskab og trolddomskunst. Sammenholdt med andre folks, især nordmændenes, tro og overtro. Christiania. 1876. 8vo. I materie. 83 s. Skougaards eksemplar. 2. A. Larsen : Bæivve-Alggo. Muittalus. Kristiania. 1912. 8vo. 8vo. Originalt typografisk omslag. 79 s. 3. Jens Otterbech : Kulturverdier hos Norges finner. Kristiania. 1920. 8vo. Granitolryggbind. 111 s. Illustrert. 4. J. Qvigstad : De lappiske stedsnavn i Troms fylke. Oslo. 1935. 4to. Originalbind med smussomslag. 162 s.(76199)

1 200,-

13

10. (LAPPONICA). To verker. 1. Ernst Manker (redaktion) : Same Sita - Lappbyn. Bilder och lapsk text av Nils Nilsson Skum. Svensk översättning av Israel Ruong. Stockholm. 1938. Stor 4to. Privat shirtingbind med tittelfelt i rødt skinn. Bundet med omslagene. Ubeskåret. 157 s. Illustrert. 2. J. Qvigstad :Lappische Erzählungen aus Hatfjelldalen. Aufgezeichnet von (...). Uten sted. 1924. 4to. Skinnryggbind med blinddekor på deklene. Utgjør sidene 253-315 av en utgivelse. (76203) 1 800,-

11. (LAPPONICA). (INSTITUTTET FOR SAMMENLIGNENDE

KULTURFORSKINING) Lot med tre verker. 1. J. Qvigstad : Lappische Heilkunde. Mit Beiträgen von K. B. Wiklund. Oslo. 1932. 4to. Originalt skinnryggbind. 270 s. 2. J. Qvigstad : De lappiske stedsnavn i Finnmark og Nordland fylker. Oslo. 1938. 4to. Originalt skinnryggbind. 273 s. 3.P. L. Smith : Kautokeino-lappene. En historisk og ergologisk regionalstudie. Mit deutschem Resumé. Oslo. 1938. 4to. Originalt skinnryggbind. XIV, 602 s. (76195) Fuktskjolder noen steder i alle tre bind. 1 200,-

14

12. LÆSTADIUS, L. L. : Om möjligheten och fördelen af allmännauppodlingar i Lappmarken ; jemte Förslag till en nybyggscholas anläggande derstädes, eller anvisning, att på allmän bekostnad befrämja allmänna uppodlingar i nämnde landskap, till båtnad för staten ; af (...).

Med 4 tabeller. Stockholm. 1824. 8vo. Nyere skinnryggbind med marmorerte dekler. (2), 143, (1 blank) s.(76091)

Med Kristian Nissens navnetrekk.

1 200,-

15

13. LÆSTADIUS, Petrus : Journal af (...), för första året af hans tjenstgöring såsom missionaire i Lappmarken. Stockholm. 1832. 8vo. Samtidig skinnryggbind med enkel ryggforgylling og marmorerte dekler. VIII, 475, (7) s. VEDLAGT : Fortsättning af journalen öfver missions-resor i Lappmarken, innefattande åren 1828-1832. Af P. Læstadius. Henr. Gust. Nordström. Stockholm. 1833. 8vo. Samtidig skinnryggbind med enkel ryggforgylling, marmorerte dekler. iv, (2), 536 s.(76072)

4 500,-

16

14. MACKINNON, Donald D. : Lapland life or summer adventures in the Arctic regions. London. 1878. 8vo. Rikt dekorert originalbind. 189 s. Illustrert i svart/hvitt i teksten. Med et stort foldekart.(76207)

Bring 1125.

Noe slitasje ved kapitélene. Reisen omfatter ikke besøk i Norge.

600,-

15. MANKER, Ernst : Lapparnas heliga ställen. Kultplatser och offerkult i belysning av Nordiska Museets och landsantikvariernas fältundersökningar. With an English summary. Uppsala. 1957. Stor 4to. Originalt helshirtingbind med tittelfelter i brunt skinn. 462 s.

Rikt illustrert med plansjer. Med et farvetrykt foldekart.(76204)

Med dedikasjon fra Ernst Manker til Torgny Segerstedt.

1 800,-

16. NIELSEN, Sigv. : Lappisk

Elementærlærebog, udarbejdet af (...) Sogneprest til Skjold. Udgivet ved offentlig Foranstaltning. Kristiania. 1882. 8vo. Samtidig enkelt skinnryggbind med marmorerte dekler. (4), 184 s.(75833)

Bindet med små bruksspor.

1 500,-

17. QVIGSTAD, J. : Lappischer Aberglaube. Kristiania. 1920. 4to. Privat granitolryggbind med marmorerte dekler.Titteletikett i papir på fordekkelen. 95 s.(76112)

Kristiania Etnografiske Museums skrifter bind I hefte 2. Materien med svak brett.

600,-

17

18. QVIGSTAD, J. og G. Sandberg : Lappiske eventyr og folkesagn ved (...) seminarbestyrer og (...) sognepræst. Med en indledning af professor Moltke Moe. Kristiania. 1887. 8vo. Rikt dekorert originalt helshirtingbind. XXXIII, (3), 219, (1) s. Med et farvetrykt ekstra tittelblad.(75013) Navn på fribladet. Ryggen med ubetydelige avskrapninger, ellers et pent eksemplar.

3 000,-

18

19. STOCKFLETH, N. V. : Grammatik i det lappiske Sprog, saaledes som det tales i Norsk-Finmarken af (...), Præst. Förste Del. Bogstav- og Formlæren. Christiania. 1840. 8vo. Nyere skinnryggbind med enkel ryggforgylling og marmorerte dekler. Ubeskåret. (10), 53, (1 blank), 200, 10 s.(75848)

Materien noe plettet.

3 000,-

19

20. WAHLENBERG, Georgii (Göran) : Flora Lapponica exhibens plantas geographice et botanice consideratas, in Lapponiis Svecicis scilicet Umensi, Pitensi, Tornensi et Kemensi nec non Papponiis Norvegicis scilicet Nordlandia et Finmarkia utraque indigenas, et itineribus annorum 1800, 1802, 1807 et 1810 denuo investigatas. Berlin. 1812. 8vo. Samtidig skinnryggbind med tittelfelt i lysere brunt skinn. Marmorerte dekler. LXVI, 550 s. Med et foldekart delvis kolorert, 1 foldeplansje, 30 kobberstukne foldeplansjer.(75850) Brister ved kapitélene.

4 500,-

20

21. WELLE-STRAND, Edvard : Pohjola. Geschichten aus Nordland. Mit einem Nachwort von Hermann Rössler. Leipzig. Uten år. (1939). Liten 8vo. Originalt kartonasjebind med påklebet titteletikett. 74 s.(76206) Uvanlig. Med hilsen fra forfatteren datert mai 1939. 600,-

21

22. ZETTERSTEDT, Joh. Wilh. : Resa genom Umeå Lappmarker i Vesterbottens Län, förrättad år 1832. Med trenne litografier. Örebro. 1833. 8vo. Nyere shirtingryggbind. XVIII, 398 s. Med et litografi av Lycksele kirke, et foldekart over Lycksele Lappmark og et foldekart over Åsele Lappmark. (76213)

Bring 541.

Bibliotekstempler. Skrift i gammel hånd på verso av tittelbl. Rift i kart.

2 100,-

22

Th. Kittelsen

23. CASPARI, Theodor : Norsk høifjeld. Stemninger og skildringer. Med illustrationer af A. Bloch, Th. Holmboe, Kaulum, Th. Kittelsen, Eiv. Nielsen og Karl Uchermann. Kra. 1898. 4to. Originalt dekorert brunt helshirtingbind. 176 s. Rikt illustrert.(75755)

Bryde Sundseth 1941 nr. 67. Bryde Sundseth 1952 s. 93. SchiötzRingstrøm s. 67 variant B.

10 illustrasjoner av Kittelsen. Lite navn i samtidig hånd på fribladet. Meget pent eksemplar.

900,-

24. KITTELSEN, Th. : Glemmebogen. Kristiania og Kjøbenhavn. 1892. 4to. Originalt dekorert kartonasjebind. 32 s. Gjennomillustrert.(75749)

Bryde Sundseth 1941 nr. 67. Bryde Sundseth 1952 s. 93. SchiötzRingstrøm s. 67 variant B.

10 illustrasjoner av Kittelsen. Lite navn i samtidig hånd på fribladet. Meget pent eksemplar.

2 100,-

25. KITTELSEN, Th. : Kludesamleren. 16 Tegninger og Tekst. Bergen. 1894. 4to. Originalt blågrått helshirtingbind med blinddekor på fordekkelen. Upaginert. 38 trykte blad.(75752)

Sundseth 47. Ørsmå slitasjer ved kapitélene og hjørnene, noe nødtørftig restaurert ved falsene.

2 700,-

23

26. KITTELSEN, Th. : Svartedauen. Kristiania – Kr.sund. 1901. Folio. Grønt dekorert originalbind med smussomslag. Upaginert. (40 s.). Gjennomillustrert. (75759)

Bryde Sundseth nevner bare Stenersens utgave. Sundseth 82.

For samlere av Kittelsen er dette en meget god sjanse til å skaffe seg boken med smussomslag.

24
4 500,-

KITTELSEN, Th. : Svartedauen. Kristiania – Kristiansund. 1901. Folio. Originalt grønt shirtingbind med dekor på fordekkelen. Upaginert. (40 s.). Gjennomillustrert.(75760) Et meget fint eksemplar.

25
27.
2 700,-

28. KITTELSEN, Th. : Soria Moria Slot. Askeladdens eventyr. Kristiania. 1911. Tverr8vo. Grønt originalt omslag med påklebet dekor. Upaginert. Illustrert i farver. (75914) Østberg 111. Svak brett i foromslaget, ellers et pent eksemplar. Meget sjelden.

7 500,-

29. KITTELSEN, Th. : Løgn og forbandet digt. Med 77 illustrationer efter originaltegninger av forfatteren. Kristiania og Kjøbenhavn. 1912. 8vo. Originalt dekorert helshirtingbind. 204 s. Gjennomillustrert.(75919) Sundseth 146. Meget pent eksemplar.

1 200,-

26

30. KITTELSEN, Th. : Løgn og forbandet digt. Med 77 illustrationer efter originaltegninger av forfatteren. Kristiania og Kjøbenhavn. 1912. 8vo. Elegant blått skinnryggbind med opphøyde ryggbånd, ryggforgylling, marmorerte dekler, delvis ubeskåret. Bundet med de originale omslagene og ryggstripen. 204 s. Illustrert. (76100)

Et vakkert eksemplar av denne boken.

1 200,-

31. KITTELSEN, Th. : Fra Livet i de smaa Forholde. Tegninger af (...). I-II. Christiania. Uten år. (1889-90). Tverrfolio. Nyere blått shirtingryggbind med marmorerte dekler. Tittel på fordekkelen. Upaginert 20 bl. Gjennomillustrert. (76164)

Bryde Sundseth 1941 nr. 14 og 17. Ikke i Bryde Sundseth 1952. SchiötzRingstrøm s. 188 variant A. Rifter og restaureringer.

1 800,-

32. KITTELSEN, Th. : Fra Livet i de smaa Forholde. Tegninger af (...). Christiania. Uten år. (1889). Tverr4to. Originalt kartonasjebind med nyere rød shirtingrygg. Upaginert. Gjennomillustrert.(75924)

Bindet noe smusset, ellers et fint eksemplar av Kittelsens første bok.

2 700,-

33. KITTELSEN, Th. : Har Dyrene

Sjæl. København. Uten år. (1893). 4to. Original dekorert mappe. Upaginert. Med 21 løse farveplansjer. (76132)

Plansjene rene og fine. Mappen noe slitt og restaurert - nær sagt som vanlig.

1 800,-

27

34. KITTELSEN, Th. : Heimkringla. Kristiania. Uten år. (1914). Tverrfolio.

Originalt dekorert mappe med et knytebånd. Komplett med 10 fotografiske plansjer. (75762)

Sundseth s. 149.

Dette er fotografiske reproduksjoner av malerier i Holmenkollen Turisthotell. Mappen med noe slitasje. Mappen blir ofte feilaktig kalt Heimskringla !

Meget sjelden siden mesteparten av opplaget forsvant under bybrannen i Bergen i 1916.

7 500,-

35. KITTELSEN, Th. : Batpaxomyomaxia. Striden mellan grodorna och mössen. Översatt från grekiskan av Elof Hellquist. Med teckningar av Th. Kittelsen. Uten sted. (Stockholm). Uten år. (1928). Stor 8vo. Elegant svart helskinnbind. 32 s. Illustrert. (75913)

Sundseth 170.

Utsnitt av Ord och Bild, 37:e årg. Uvanlig. 750,-

28

36. (KITTELSEN, Th.) (M. Skeibrok). Sandfærdige Skrøner og sligt noget. Fortalte af M. Skeibrok og illustrerede af Th. Kittelsen. Kristiania. Uten år. (1891). 4to. Rikt dekorert brunt originalbind.

56 s. Illustrert. 8 plansjer utenom pagineringen. (75750)

Bryde Sundseth 1941 nr. 25. Bryde Sundseth 1952 nr. 652. Små slitasjer ved kapitélene, ellers et pent eksemplar.

2 100,-

37. (KITTELSEN, Th.) (M. Skeibrok). Sandfærdige Skrøner og sligt noget. Fortalte af M. Skeibrok og illustrerede af Th. Kittelsen. Kristiania. Uten år. (1891). 4to. Kartonasjebind påklebet de originale omslagene. Shirtingrygg.

56 s. Illustrert. 8 plansjer utenom pagineringen.(75751)

Bryde Sundseth 1941 25. Bryde Sundseth 1952 652. Medbundet de originale annonsene fra de originale omslagene.

2 100,-

38. (KITTELSEN, Th.). Fra alverdens gemytlige lande. Billedkarneval af Bruno Liljefors, Grévin, Meggendorfer, Ch. Keene, Th. Kittelsen, Caran d’A., Wilh. P. Uten sted. (København). Uten år. (1887). Stor 4to. Nyere marmorert kartonasjebind med tittelfelt i svart skinn. 192, (2) s. Rikt illustrert i svart/hvit og farver. Tittelbladet med bevegelig figur i farver. (75757)

Sundseth 9. Kittelsens bidrag er på sidene 67–77. Noe slitasje ved ytterkantene.

2 100,-

29

39. KITTELSEN, Theodor : Fra Lofoten. Billeder og Tekst af (...). Kristiania. 1890. Tverrfolio. Blått originalt helshirtingbind med påklebet dekor på fordekkelen. Upaginert. Gjennomillustrert. (75925)

Sundseth 18.

Meget pent eksemplar. Et “must” for alle som er opptatt av Lofoten.

6 000,-

40. KITTELSEN, Theodor : Troldskab. Kristiania. Uten år. (1892). Tverrfolio. Grått dekorert originalt shirtingbind. Tittelblad trykt i rødt og svart. Upaginert. Gjennomillustrert. (75753)

Sundseth 31.

Noe slitasje ved kapitélene og hjørnene.

1 500,-

30

41. KITTELSEN, Theodor : Troldskab. Kristiania. Uten år. (1892). Tverrfolio. Blågrått dekorert originalt shirtingbind. Tittelblad trykt i rødt og svart. Upaginert. Gjennomillustrert. (76131) Sundseth 31. Noe slitasje ved kapitélene og hjørnene.

1 500,-

42. (KITTELSEN). (DJURKLOU, G.). Tre utgaver. 1. Folke-Eventyr fortalte paa svenske Bygdemaal af (...). Oversatte af Nordahl Rolfsen.

Med Illustrationer af Th. Kittelsen og E. Werenskiold. Kristiania. 1887. 8vo.

Originalt rødt blågrått dekorert helshirtingbind. 148 s. Illustrert. 2. Samme utgave. 8vo. Originalt dekorert kartonasjebind med enkel shirtingrygg. 148 s. Illustrert. 3. Folke-eventyr.

Utgitt av Nordahl Rolfsen. Med illustrasjoner av Th. Kittelsen og E. Werenskiold. Ny utgave. Oslo. 1928. 8vo. Originalt dekorert kartonasjebind. 117 s. Illustrert.(76103)

Bindene med bruksspor.

1 200,-

31

43. (KITTELSEN). CASPARI, Theodor : Vintereventyr af (...). Med illustrationer af Th. Kittelsen. Kristiania. 1901. Stor 4to. Hvitt originalbind med vignett i blått og gull på fordekkelen. (8), 67, (1) s. Gjennomillustrert. (75756) Sundseth 88.

Hjørnene noe støtt, ellers et godt eksemplar av en bok som er vanskelig å finne pen. Navn i samtidig hånd på fribladet.

2 700,-

32

44. (KITTELSEN). KORSAREN. 1. AARGANG. Hefte 1-37, men mangler tre hefter - nr. 5, 11 og 31. Kristiania. 1894. 4to. Nyere svart skinnryggbind med rødt tittelfelt. Marmorerte dekler. Hvert hefte paginert for seg. Illustrert.(76162) Sundseth nr. 50. Kittelsen har syv illustrasjoner i denne årgangen. Vider er illustratørene Th. Holmboe, Andreas Bloch, Gustav Lærum m. fl.

750,-

45. (KITTELSEN). MUNTHE, Peter : Historier. Forsøg i Wessels Fortællermaade af (...). Med Tegninger af Th. Kittelsen. Christiania. 1896. 4to. Shirtingryggbind med de originale typografiske omslagene klebet opp på deklene. 36 s. Illustrert.(75921) Sundseth nr. 60. Pent eksemplar.

900,-

46. (KITTELSEN). ROLFSEN, Nordahl (red.). : Illustreret Tidende for Børn. Redigeret af (...). Udgave for Danmark ved Chr. Bredsdorff. Tre bind – ikke fulle årganger. Christiania og Kjøbenhavn. 1890–1893. Stor 4to. Tre ulike innbindinger. 144 ; 144 ; 196 s. Gjennomillustrert.(75911) Med bidrag av bl. a. F. Nansen, Erik Werenskiold, Sophus Tromholt, Per Sivle, Bj. Bjørnson, og Th. Kittelsens “En lille Erindring fra Røst” med én illustrasjon, Kristian Gløersen: “Skisporten i Norge og HusebyRendet”.

900,-

33

47. (KITTELSEN).

SCHØYEN, Elisabeth: Hellig Olaf. Historisk Fortælling. Illustrert af Th. Kittelsen Christiania. 1897. Stor 8vo. Dekorert originalbind. 388 s. Illustrert i svart/hvitt. (75926) Meget pent eksemplar.

750,-

48. (KITTELSEN).

SKEIBROK, M. :

Sandfærdige Skrøner og sligt noget. Fortalte af (...) og illustrerede af Th. Kittelsen. Kristiania. Uten år. (1891). Stor 4to. Rikt dekorert grått originalbind. 56 s. Illustrert. Åtte plansjer utenom pagineringen.(75915)

Sundset 1941 nr. 25. Sundseth 1952 nr. 652. Meget pent eksemplar.

2 100,-

49. (KITTELSEN).

SKEIBROK, M. :

Sandfærdige Skrøner og sligt noget. Fortalte af (...) og illustrerede af Th. Kittelsen. Kristiania. Uten år. (1891). Stor 4to. Blått privat helshirtingbind med tittelfelter på ryggen og fordekkelen. 56 s. Illustrert. Åtte plansjer utenom pagineringen. (76161)

Sundseth 1941 nr. 25. Sundseth 1952 nr. 652.

1 800,-

34

50. (KITTELSEN). SKEIBROK, M. : Nye og sandfærdige Skröner. Illustrerede af Th. Kittelsen. Bergen. Uten år. (1894). Stor 4to. Nyere brunt skinnryggbind med opphøyde ryggbånd, ryggforgylling og tittelfelt i svart skinn. Overtrekkspapir fra Refsum, påklebet vignett på fordekkelen. Bundet med det originale foromslaget. 87 s. Illustrert.(76160)

Bryde Sundseth 1941 nr. 48. Bryde Sundseth 1952 nr. 657.

1 500,-

35

51. (KITTELSEN). TERRAIL, Ponson de : Galeislaven Rocambole. Roman af (...).

Illustreret af Th. Kittelsen. 1ste Del - 5te Del. (I to bind). Christiania. 1897-99. 8vo. Lysebrune skinnryggbind med marmorerte dekler. 750 ; 702 s. Illustrert. (76158) “Morgenposten”s (Christiania Nyheds- og Avertissementsblad) Føljeton.

Materien gulnet som følge av papirkvaliteten.

1 800,-

52. (KITTELSEN). WESSEL, Johan Herman : Smeden og Bageren. Med 20 originaltegninger av T. Kittelsen. Kristiania. 1920. 4to. Original dekorert mappe. Upaginert. Løse plansjer. (75912)

Sundseth 163.

Variant A. Mappen frynsete. Navn på foromslaget.

900,-

53. (KITTELSEN). WESSEL, Johan Herman : Smeden og Bageren. Med 20 originaltegninger av T. Kittelsen. Kristiania. 1920. 4to. Nyere shirtingmappe med påklebet vignett på fordekkelen. Uten de originale omslagene. Upaginert. Løse plansjer. (76163) Sundseth 163. Variant A.

600,-

36

Skjønnlitteratur

54. AIKIO, Matti : Lot med tre førsteutgaver. 1. I dyreskind. Fortælling fra Finmarken. Kristiania. 1906. 8vo. Originalt helshirtingbind. 130 s. 2. GinungaGap. Fortælling. Kristiania. 1907. 8vo. Originalt helshirtingbind. 141 s. 3. Hebræerens søn. Kristiania. 1911. 8vo. Originalt helshirtingbind. 256 s.(76095) Bindene med små bruksspor.

1 500,-

37

55. AIKIO, Matti : Lot med tre skrifter. 1. Polarlandsbreve og andre. Kristiania. 1914. 8vo. Originalt helshirtingbind. 168 s. 2. Hyrdernes kapel. Kristiania. 1918. 8vo. Originalt shirtingryggbind med rik ryggforgylling. 145 s. 3. Bygden på elvenesset. Roman. Oslo. 1929. Originalt rødt dekorert shirtingbind. 249 s.(76080)

Små bruksspor.

38
900,-

56. ANDERSEN, Tryggve : Digte. Kra. 1898. Liten 8vo. Nyere skinnryggbind med marmorerte dekler. Forsatspapir i farver og sølv. Bundet med de originale omslagene. 79 s.(75829)

Uvanlig. Bakre omslag med en svak brett.

1 800,-

39

57. ASKILDSEN, Kjell : Thomas F’s siste nedtegnelser til almenheten. Noveller. Oslo. 1983. 8vo. Originalbind med smussomslag. 76 s.(75832) Med hilsen fra Askildsen - “Oslo 14/12-83. Til Per – i glede over godt samvær, på bølgelengde. Kjell”. Smussomslaget med liten skade i bakre omslag.

600,-

40

Meget sjelden. Materien noe brunet. Bojers andre bok. Supprimert jfr. Thuesen s. 40–41. 6 000,-

41
58. BOJER, Johan : En Moder. Skuespil i en akt. Kra. 1895. Liten 8vo. I materie. 44 s.(75889)

59. BOJER, Johan : Den siste viking. Illustrasjoner av Kaare Espolin Johnson. Oslo. 1972. Leks8vo. Originalbind med smussomslag. 247 s. Illustrert i svart/hvitt. (75836)

På forsatsbladet en original tegning av Espolin Johnson med hilsen fra ham. Likeledes en lengre hilsen fra Ba Espolin Johnson. 2. opplag. Smussomslaget med et par rifter.

42
1
500,-

60. BOYSON, Emil : Sommertørst. En historie. Oslo. 1927. 8vo. Originalbind med smussomslag. 156 s.(76093)

Boysons debut. Han hadde utgitt en diktsamling under psevdonym i 1920, men denne ville han ikke vedkjenne seg. Smussomslag med bruksspor.

750,-

61. BRAATEN, Oskar: Tribunen. Oslo. 1925. 8vo. Pent brunt skinnryggbind med opphøyde ryggbånd og enkel ryggforgylling, marmorerte dekler.

Bundet med begge omslag og ryggstripen. 196 s. (75948)

Med samtidig hilsen fra Braaten på smusstittelbladet.

600,-

62. CARLING, Finn : Broen. To noveller med en enakter. Oslo. 1949. 8vo. Elegant grønt skinnryggbind med tittelfelt i rødt skinn, svakt opphøyde ryggbånd og enkel ryggforgylling, marmorerte dekler. Fremre og nedre snitt ubeskåret. Bundet med begge omslagene og ryggstripen. 116 s.(75947) Debut.

900,-

43

63. CASPARI, Theodor : Polemiske sonetter. Christiania. 1880. Liten 8vo. Originalt typografisk omslag. Ubeskåret og uoppskåret. 96 s.(75038) Casparis debut.

600,-

64. CASPARI,

Theodor : Digte af Per Gynt ved (...). Med titelvignet og 5 andre billeder af Th. Kittelsen. Kristiania. 1891. 8vo. Nyere elegant skinnryggbind med marmorerte dekler. Bundet med de originale dekorerte omslagene. 138 s. + annonser. Illustrert. (76101) Uvanlig med omslag.

900,-

44

65. HAMSUN, Knut : Lot med fire førsteutgaver. 1. Ved rigets port. Forspil. København. 1895. 8vo. Grått originalt helshirtingbind. 301 s. 2. Munken Vendt. Brigantinens saga I. København. 1902. 8vo. Originalt skinnryggbind med ryggforgylling. 427 s. 3. Sværmere. Roman. Illustreret af Louis Moe. København og Kristiania. 1904. 8vo. Originalt rikt dekorert helshirtingbind. Helt gullsnitt. 133 s. Illustrert. 4. Det vilde kor. Digte. København og Kristiania. 1904. Originalt typografisk omslag. Ubeskåret. 120 s. (76081)

Diverse navn på tittelbladene.

4 500,-

45

66. HAMSUN, Knut : Lot med seks førsteutgaver. 1. Redaktør Lynge. Roman. København. 1893. Gråblått originalbind. 332 s. 2. Sværmere. Roman. Illustrert af Louis Moe. København og Kristiania. 1904. Originalt pappbind. Helt gullsnitt. 133 s. 3. Under høststjærnen. En vandrers fortælling. Kristiania og København. 1906. Originalbind. 189 s. 4. Livet ivold. Skuespil i fire akter. Kristiania og København. 1910. Originalbind. 295 s. 5. Børn av tiden. Roman. Kristiania og København. 1913. Originalbind. 448 s. 6. Dikte. Kristiania. 1921. Privat skinnryggbind bundet med de originale omslagene. 170 s.(75016) Gjennomgående “greie” eksemplarer, noe skjeve og blekede rygger, navnetrekk etc.

3 000,-

46

67. HAMSUN, Knut : Lot med to førsteutgaver. 1. Siesta. Skitser. København. 1897. 8vo. Rikt dekorert originalt helshirtingbind. 238 s. 2. Det vilde kor. Digte. København og Kristiania. 1904. Solid privat skinnryggbind med opphøyde ryggbånd og marmorerte dekler. Bundet med de originale omslagene. 120 s.(75039)

Siesta noe skjev og med svake avskrapninger ved ytterkantene. De to første sidene med en liten rift. Det vilde kor med bleket rygg og noen små bruksspor.

3 000,-

47

68. HAMSUN, Knut : Fra det moderne Amerikas aandsliv. Kbh. 1889. 8vo. Moderne vinrødt skinnryggbind med tittelfelt i svart skinn. Marmorerte dekler. Ubeskåret. (8), 255 s.(76071)

Hilsen i samtidig hånd på fribladet. Bindet med etikett fra Period Book Binders, Bath. 4 500,-

48

69. HAMSUN, Knut : Sult. København. 1890. 8vo. Rødt originalt shirtingbind. (2 blanke), (6), 333, (1 blank) s. (76088) Til tross for en plett i øvre hjørne av bindet, et godt eksemplar. Navn på tittelbladet. Ryggen en tanke mørknet. 15 000,-

49

70. HAMSUN, Knut : Mysterier. Roman. København. 1892. 8vo. Vinrødt dekorert originalbind. (4), 516 s. (76075)

Noen små slitasjer ved ytre falser og hjørnene, men et godt eksemplar av denne boken som ikke sees så ofte i originalbind. Opplaget skal ha vært 2100 eksemplarer. Navn på forsatsbladets verso. 15 000,-

50

71. HAMSUN, Knut : Ved rigets port. København. 1895. 8vo. Blått originalt helshirtingbind. 301 s. (76089) Meget pent eksemplar.

51
4 500,-

72. HAMSUN, Knut : Victoria. En kærligheds historie. Kristiania. 1898. 8vo. Originalt helskinnbind med helt gullsnitt. 187 s. (75015) Liten skade på s. 1 og 2. Kun noen få eksemplarer utkom i dette bindet. 15 000,-

52

73. HAMSUN, Knut : Den sidste glæde. Skildringer. Kristiania og Kjøbenhavn. 1912. 8vo. Originalt grønt shirtingbind. Marmorert snitt. 322 s. (75010) Uvanlig i originalbind. Svak avskrapning ved kapitélene, ellers et fast og fint eksemplar.

53
2 400,-

74. HAMSUN, Knut : Segelfoss by. Første del-annen del. I-II. Kristiania og Kjøbenhavn. 1915. Stor 8vo. Elegante burgunder skinnryggbind med svakt opphøyde ryggbånd, ryggforgylling og marmorerte dekler. Topp gullsnitt, ellers ubeskåret. Bundet med de originale omslagene. 234 ; 252 s. (75008)

“Af denne Bog er der trykt 100 nummererede Eksemplarer paa hollandsk Bøttepapir, af hvilke dette er No. 5”. Ryggene en tanke bleket. Bind II med en ørliten skade ved et av ryggbåndene.

9 000,-

54

75. HAMSUN, Knut : Markens grøde. Første del - anden del. Kristiania og København. 1917. 8vo. Solide håndbundne skinnryggbind med tittelfelter. Pusset toppsnitt ellers ubeskåret. Bundet med de originale omslagene. Ubeskåret. 278 ; 229 s. VEDLAGT : Siste kapitel. I-II. Kristiania. 1923. 8vo. Solide skinnryggbind med opphøyde ryggbånd og marmorerte dekler. Bundet med de originale omslagene. 571 s. VEDLAGT : Sproget i fare. Kristiania. 1918. 8vo. Nyere blått skinnryggbind. Bundet med omslagene. Ubeskåret. 38 s. VEDLAGT : Paa gjengrodde stier. Oslo. 1949. 8vo. Originalbind. 185 s.(75026)

Fint sett.

4 500,-

55

76. HAMSUN, Knut : Pan. Af løitnant Thomas Glahns papirer. Kristiania og København. 1919. 4to. Originalt halvpergamentbind med ryggforgylling og marmorerte dekler. Ubeskåret. 212 s. Med portrett av Hamsun etter Erik Werneskiold. Bokutstyret ved Dagfin Werenskiold.(75902) Nr. 487 av 1000 salgseksemplarer. Utgitt i forbindelse med Hamsuns 60–årsdag. Materien noe gulnet.

900,-

77. HAMSUN, Knut : Lot med tre førsteutgaver på tsjekkisk. Uten sted. 1921. 8vo. Rikt dekorerte fantasifulle omslag. Ubeskåret. Det dreier seg om Segelfoss by , Børn av tiden, Den siste glæde. (75884)

600,-

78. IBSEN, Henrik : Digte. København. 1871. Liten 8vo. Elegant lysebrunt skinnryggbind med opphøyde ryggbånd og blinddekor på ryggen, tittelfelt i svart skinn, marmorerte dekler. Flott forsatspapir i gull og sølv. (2 blanke), (4), 178, (2 blanke) s.(75946)

900,-

79. IBSEN, Henrik : En folkefiende. Skuespil i fem akter af (...). København. 1882. 8vo. Originalt typografisk omslag. Ubeskåret. (4), 219, (1) s.(75875) Uvanlig i originalt omslag. Noe skjev i ryggen. Omslaget med små pletter.

900,-

56

80. IBSEN, Henrik : Kærlighedens komedie. Komedie i tre akter. Femte oplag. København. 1884. 8vo. Grågrønt rikt dekorert originalbind. Helt gullsnitt. 160 s.(75882) Denne fargen er ikke i Schøyen-samlingen. Meget pent eksemplar.

900,-

81. (IBSEN). TEATERPLAKAT : ET DUKKEJEM. Det Kongelige Theater. Lørdag d. 1. Oktober 1881, Kl. 7 : Et Dukkehjem. Folio. Arkets størrelse : 34 cm X 45 cm.(76188) Førsteoppførelsen av stykket var i desember 1879. Arket noe gulnet som følge av dårlig papirkvalitet.

7 500,-

57

82. JENSEN, Axel : Lot med to førsteutgaver. 1. Onalila - en liten østvestpoesi. Oslo. 1974. 8vo.

Originalt dekorert stivt omslag. Upaginert. 2. Jumbo. Redigert og bearbeidet av Olav Angell. Oslo. 1998. 8vo. Originalbind med smussomslag. 103 s.(76185) Pene eksemplarer. 450,-

83. JÆGER, Hans : Noveletter. Kristiania. 1889. 8vo. Nyere rødt skinnryggbind med opphøyde ryggbånd og enkel ryggforgylling, marmorerte dekler. Bundet med foromslaget. 141 s.(76058)

Ex libris.

1 800,-

58

84. NYGARD, Olav : Runemaal. Bergen. 1914. 8vo. Originalt typografisk omslag. Ubeskåret. 70, (2) s. (76190)

Uvanlig.

1 500,-

85. OMRE, Arthur : Smuglere. Roman. Oslo. 1935. 8vo. Originalt helshirtingbind med smussomslag. Bundet med det originale foromslaget. 187 s.(75827)

1 200,-

86. SANDEMOSE, Aksel: Fesjå. 1-4. Oslo. 1934–36. Liten 4to. I materie. 80 s.(75852) Opplaget er anslått til mindre enn 800 eksemplarer. (Schiötz/ Ringstrøm s. 278).

3 000,-

87. SCOTT, Gabriel : Digte. Kristiania. 1894. 8vo. Originalt dekorert omslag. Ubeskåret. 93 s. VEDLAGT . Gabriel Scott : Camilla Dyring. Roman. Kristiania. 1906. 8vo. Blått dekorert helshirtingbind. 339 s. Med Hugo Høgdahls ex libris.(76094)

Debut. Liten brett i foromslaget, ellers et pent eksemplar av debuten.

1 800,-

59

88. SOLSTAD, Dag : Svingstol. En samling prosatekster. Oslo. 1867. 8vo. Originalt dekorert stivt omslag. 87 s.(75887)

Solstads andre bok. Med hilsen på tittelbladet. Omslaget tegnet av Odd Hvistendal.

1 500,-

89. SOLSTAD, Dag : Spiraler. 7 noveller. Oslo. 1965. 8vo. Originalbind med smussomslag. 148 s.(75885)

Ness s. 15. Debut. Uvanlig med smussomslag. Smussomslaget med ørsmå bruksspor. Smussomslaget tegnet av Odd Hvistendal.

1 800,-

90. UNDSET, Sigrid : Ungdom. Digte. Kristiania. 1910. 8vo. Nyere blått skinnryggbind med enkel ryggforgylling og marmorerte dekler. Bundet med begge omslagene. Ubeskåret. 64 s.(76057)

Uvanlig. Med spesielt forsatspapir iform av flyvende fugler i siv med sølvmarmorerte innslag.

1 200,-

60

91. UNDSET, Sigrid : Kristin Lavransdatter. Kransen. Husfrue. Korset. Kristiania. 1920–22. 8vo. Elegante private brune skinnryggbind med opphøyde ryggbånd og ryggforgylling. Bundet med alle omslagene. Med marmorerte dekler. Fremre og nedre snitt ubeskåret. (Carl Petersens Enkes Bogbinderi). 366 ; 497 ; 521 s.(75872)

Meget pent sett av alle førsteutgavene.

2 400,-

61

92. (WESSEL, Johan Herman). Johan Herman Wessels samtlige Skrivter. Første Deel - Anden Deel. I-II. Kiøbenhavn. 1787. 8vo. Samtidige helskinnbind med opphøyde ryggbånd, rik ryggforgylling. Med Wessels kobberstukne portrett som frontispiece i bind I, (48), 318 ; (4), 344 s. Med fire kobberstukne vignetter (76208)

Bibl. Norv. III, 1915-1916. Med Herluf Zahles ex libris. Han var dansk minister i Berlin i 1930-årene. Slitasje ved øvre kapitéler.

6 000,-

62

Geografi og reiser

93. (AFRIKA). Lot med fire titler. 1. Winwood Reade : The African sketchbook. With maps and illustrations. In two volumes. I-II. London. 1873. Grønne dekorerte originalbind. x, 483 ; vi, 529 s. Med illustrasjoner utenom pagineringen. Med foldekarter. 2. William Ellis : Three visits to Madagascar during the years 1853 - 1854 - 1856. Including a journey to the capital. With notices of the natural history of the country and of the present civilisation of the people. Fourth thousand. Illustrated by woodcuts from photographs, etc. London. 1858. 8vo. Originalt dekorert shirtingbind. Delvis ubeskåret. xvii, 476, 32 s. Illustrert utenom pagineringen. Med foldekarter. 3. Daniel Bruun : Afrika. Dets opdagelse, erobring og kolonisation. Populært fremstillet. I-II. København. 1901. 4to. Originalt skinnryggbind med ryggforgylling. 4. Ludwig Huyn og Josef Kalmer : Etiopia. På norsk ved Waldemar Brøgger. Med billeder og 1 kart. Oslo. 1935. 8vo. Originalbind. 251 s. Illustrert med fotografier utenom pagineringen.(76147)

Bindene med bruksspor, og noen svake falser.

1 800,-

63

94. (AFRIKA). Lot med fire verker. 1. Paul B. du Chaillu : Forskningsresor och äfventyr i mellersta Afrika. Öfversättning från engelskan af C. A. Swahn. Med tonbilder og illustrationer samt karta öfver vestra eqvatorial-Afrika. Stockholm. 1875. 8vo. Dekorert originalbind. 406 s. Illustrert. Med et foldekart. Bindet slitt. Svak indre fremre fals. 2. Henry M. Stanley : I det mørkeste Afrika eller opsøgelsen og befrielsen af, samt tilbagetoget med Emin Pascha, guvernør i Ækvatoria. Autoriseret udgave for Norge og Danmark. I-II. Christiania. 1890. Blå rikt dekorerte originalbind. XVI, 555 ; XIV, 477 s. Illustrert. Med foldekarter. 3. : Paul Gullander : Tre år i Afrika. Jämte minnen från Sverige och det heliga landet samt Amerikas Förenta Stater. Illustrerad. Andra upplagan. Rock Island. 1903. 8vo. Dekorert originalbind. 265 s. Illustrert med fotografier utenom pagineringen. 4. Henry M. Stanley : Kongo. Den nya fristaten i de svartes verldsdel. En skildring af forskningsfärder och koloniseringsarbete. Bemyndigad svensk öfversättning. Med 122 illustrationer och flera kartor. I-II. Stockholm. 1885. 8vo. Blå rikt dekorerte originalbind. xii, 404 ; 367 s. Illustrert. Med foldekarter. Disse har rifter.(76153)

1 200,-

64

95. (AFRIKA). Lot med tre titler. 1. A. F. Mockler-Ferryman : Up the Niger. Narrative of Major Claude Macdonald’s mission to the Niger and Benue Rivers, West Africa. To which is added a chapter on native musical instruments by Captain C. R. Day. With map, illustrations, and appendix. London. 1892. Stor 8vo. Dekorert originalbind. xx, 326, 4 s. Illustrert med fotografier utenom pagineringen. 2. E. J. Kärrström : 18 år i Sydafrika. En svensk guldgräfvares berättelse om sina äventyr i Guldlandet. Med 1 karta och 45 illustrationer. Stockholm. 1897. 8vo. Grønt dekorert originalbind. 295 s. Illustrert utenom pagineringen. 3. Adolf Friedrich Duke of Mecklenburg : From the Congo to the Niger and the Nile. An account of the German Central African Expedition of 1910-1911. With 514 illustrations from photographs and drawings and a map. I-II. London. I-II. Blå originalbind. Topp gullsnitt. xvi, 241 ; xii, 285 s. Illustrert med fotografier utenom pagineringen. Med foldekarter.(76148) Bindene med bruksspor.

1 200,-

65

96. (AFRIKA). Lot med tre titler. 1. Charles John Andersson : Floden Okavango. Reiser og Jagt-Eventyr. Med 16 større Illustrationer. Christiania. 1863. Stor 8vo. Dekorert originalbind. IV s. 225 s. Illustrert med plansjer utenom pagineringen. 2. S. J. du Toit : Rhodesia. Past and present. With sixteen illustrations from photographs by the author. London. 1897. 8vo. Rødt originalbind.Ubeskåret. xv, 218 s. Illustrert med fotografier utenom pagineringen. 3. Gaetano Casati : Zehn Jahre in Äquatoria und die Rückkehr mit Emin Pascha. Nach dem italiensichen Originalmanuskript ins Deutsche übersetzt von Karl von Reinhardstöttner. Einzige autorisierte deutsche Ausgabe. Mit über 150 Abbildungen und 4 Karten. I-II. Bamberg. 1891. Leks8vo. Rikt dekorerte originalbind. VIII, 340 ; (76168) 1 200,-

66

97. (AFRIKA). Lot med tre titler. 1. James Stark Browne : Through South Africa with The British Association. With twenty-four illustrations. London. 1906. 8vo. Samtidig rikt dekjorert skinnryggbind med tittelfelt i svart skinn. xiii, 274 s. Illustrert med fotografier utenom pagineringen. 2. Dr. Wangemann : Eine ReiseJahr in Süd-Afrika. Ausführliches Tagebuch über eine in den Jahren 1866und 1867 ausgef¨hrte Inspectionsreise durch die Missions-Stationen der Berliner Missions-Gesellschaft. Mit vielen Illustrationen. Berlin. 1868. 8vo. Originalt shirtingbind med blindekor på deklene. 653 s. Illustrert med plansjer utenom pagineringen. 3. Adolf Friedrich Herzog zu Mecklenburg : Vom Kongo zum Niger und Nil. Berichte der deutschen Zentralafrika-Expedition 1910/1911. Mit 512 bunten und einfarbigen Abbildungen nach Photographien und Zeichnungen, sowie mit 6 Karten. I-II. Leipzig. 1912. Leks8vo. Dekorerte originalbind. X, 324 ; X, 398 s. Illustrert med foldekarter og plansjer utenom pagineringen. (76177) 1 200,-

67

98. (AFRIKA). Lot med tre bøker. 1. Rosamond Southey : Storm and sunshine in South Africa. Edited by Frances Skaughter. With illustrations. Londo. 1910. 8vo. Dekorert originalbind. 378 s. Illustrert med fotografier utenom pagineringen. 2. E. Bennet : Shots and snapshots in British East Africa. With fifty-one illustrations from photographs and two maps. London. 1914. Dekorert originalbind. xii, 312 . Illustrert med fotografier utenom pagineringen. Med to foldekarter i lomme bak i boken. 3. Theodore Roosevelt : African game trails. An account of the African wanderings of av American hunter-naturalist. With illustrations from photographs by Kermit Roosevelt and other members of the expedition, and from drawing s by Philip R. Goodwin. London. 1910. 8vo. Dekorert originalbind. xvii, 534 s. Illustrert utenom pagineringen.(76145)

2 100,-

68

99. (AFRIKA). (OLDENDORP). Tillförlätlig Underrättelse om Negrerne på Gvinea Kusten, Samt de Derifrån hämtade Slafvars närvarande Belägenhet, Medfart, Seder och Sinnelag. Under Deras Tråldom på de Christnas Nybyggen i Vestindien. Jämte Bihangh om Caraibiske Nationen, Sockerberedningen, m. m. Urdragen ur Herr Oldendorps Missions Historia. Upsala. 1784. Liten 8vo. Nyere skinnryggbind med tittelfelt i vinrødt skinn. Marmorerte dekler. Ubeskåret. 187, (5) s.(76151) Sjelden.

Mangler sidene 1-14, 55-66 og 105-112.

2 100,-

69

100. (AFRIKA). POWELL-COTTON, P. H. G. : In unknown Africa. A narrative of twenty months’ travel and sport in unknown lands and among new tribes. With 204 reproductions from drawings by A. Forestier and the author’s photographs, and two maps. London. 1904. Stor 8vo. Originalt dekorert helshirtingbind. Delvis ubeskåret. xxiii, 619 s. Rikt illustrert med fotografier. Med foldekarter.(76146) Ex libris. Navnetrekk.

2 100,-

70

101. (AMERIKA). Lot med tre titler. 1. William H. Prescott : History of the conquest of Mexico, with a preliminary view of the ancient Mexican civilization, and the life of the conqueror, Hernando Cortés. I-III. New York. 1844. Stor 8vo. Originale helshirtingbind med blinddekor på deklene og ryggforgylling. xxxiv, 488 ; xviii, 480 ; xvi, 524 s. Med seks litografier. 2. Paul Fontain : The river Amazon from its sources to the sea. London. 1914. 8vo. Originalt helshirtingbind. Delvis ubeskåret. xi, 321 s. Illustrert med fotografier utenom pagineringen. Med et foldekart bak i boken. 3. Charles Waterton : Wanderings in South America. Etc. London. 1903. 8vo. Originalt blått helshirtingbind. xxxix - 367 s. Med illustrasjoner utenom pagineringen.(76173) Prescotts verk er “first edition, second issue”. Materien gulnet, med noen fuktskjolder. Alle bindene med navnetrekk.

1 800,-

71

102. (AMERIKA). (NEW ENGLAND). SAMUELS, Edward A. : Ornithology and oölogy of New England : containing full descriptions of the birds of New England, and adjoining states and provinces, arranged by a longapproved classification and nomenclature ; together with a complete history of their habits, times of arrival and departure, their distribution, food, song, time of breeding, and a careful and accurate description of their nests and eggs : with illustrations of many species of the birds, and accurate figures of their eggs. Boston. 1868. Stor 4to. Originalt grønt dekorert helshirtingbind. Rebacked med bruk av den gamle ryggstripen. vii, 587 s. Med 28 chromolitografier utenom pagineringen.(76182)

2 100,-

72

103. AMUNDSEN, Roald : Lot med fire førsteutgaver. 1. Nordostpassagen. Maudfærden langs Asiens kyst 1918-1920. H. U Sverdrups ophold blandttsjuktsjerne. Godfred Hansens depotekspedition 1919-1920. Kristiania.1921. Leks8vo. Originalt skinnryggbind. 467 s. Illustrert med fotografier utenom pagineringen. Med foldekarter. 2. Amundsen-Ellsworths polflyvning 1925. Gjennem luften til 88º nord. Oslo. 1925.Stor 8vo. Originalt skinnryggbind. 278 s. Illustrert med fotografier utenom pagineringen. 3. Den første fukt over polhavet. Oslo. 1926. Stor 8vo. Originalt skinnryggbind. 264 s. Illustrert med fotografier utenom pagineringen. Foldekart. 4. Mit liv som polarforsker. Oslo. 1927. Stor 8vo. Originalt helshirtingbind. 256 s. Illustrert med fotografier utenom pagineringen.(76124) Eksemplarer med bruksspor. 1 200,-

73

104. AMUNDSEN, Roald : Nordvest-passagen. Beretning om Gjøaekspeditionen 1903-1907. Med et tillæg av premierløitnant Godfred Hansen. Kristiania. 1907. Leks8vo. Blått dekorert originalt helshirtingbind. 511 s. Rikt illustrert. Med to farvetrykte foldekart.(75007)

Forsatsene noe misfarvet pga. bruk at syreholdig tape i forbindelse med et plastomslag. Med fire sider prøvetrykk eller subskripsjonsinnbydelse.

900,-

105. AMUNDSEN, Roald : Sydpolen. Den norske sydpolsfærd med Fram. 1910–1912. Med portrætter, illustrationer og karter. I-II. Kristiania. 1912. Leks8vo. Originale blå helshirtingbind med påklebede vignetter på fordeklene. (10), 528 ; (8), 424 s. Rikt illustrert. Med foldekarter. (75031)

Flagget ikke i farver. Uten forleggerstempel på bakdeklene. Noe skrapet ved ytterkantene

1 200,-

106. ASTRUP, Eivind : Blandt Nordpolens naboer. Med illustrationer af Th. Holmboe efter fotografier og skitser af forfatteren samt fotografier og karter. Kra. 1895. Leks8vo. Originalt grått shirtingbind med rik dekor på fordekkelen. VI, (2), 319 s. Rikt illustrert. Med et farvetrykt foldekart. (75828) Et fint eksemplar.

2 400,-

74

107. (BORNEO). NIEUWENHUIS, A. W. : Quer durch Borneo. Ergebnisse seiner Reisen in den Jahren 1894, 1896-97 und 1898-1900. Von Dr. (...). Unter Mitarbeit von Dr. M. Nieuwenhuis - von ÜxküllGüldenbrandt. Erster Teil. Mit 97 Tafeln in Lichtdruck und zwei Karten. Zweiter Teil. Mit 73 Tafeln in Lichtdruck und 18 Tafeln in Farbendruck. I-II. Leiden. 1904-07. 4to. Originale shirtingryggbind. XV, 493 ; XIII, 557 s. Gjennomillustrert med plansjer og fotografier utenom pagineringen. Med foldekarter.(76152) Mangler plansje 61 i bind I.

6 000,-

75

108. CONWAY, William Martin : The first crossing of Spitsbergen. Being an account of an inland journey of exploration and survey, with descriptions of several mountain ascents, of boat expeditions in Ice Fjord, of a voyage to North-East-Land, the Seven Islands, down Hinloopen Strait, nearly to Wiches Land, and into most of the fjords of Spitsbergen, and of an almost complete circumnavigation of the main land. With contributions by J. W. Gregory, D. Sc., A. Trevor-Battye, and E. J. Garwood. Together with eight coloured plates reproduced in facsimile from sketches by H. E. Conway, two maps, and about one hundred full-page and text illustrations from photographs and sketches. London & New York. 1897. 4to. Originalt shirtingryggbind med damaskerte dekler. Forlagets vignett i gull på fordekkelen. Topp gullsnitt, ellers ubeskåret. XII, 371 s. Rikt illustrert. (75853)

Noe slitasje ved ytre falser og kapitélene.

3 000,-

76

109. FORBES, James D. : Norway and its glaciers visited in 1851, followed by journals of excursions in the high Alps of Dauphiné, Berne, and Savoy. Edinburgh. 1853. Leks8vo. Originalt helshirtingbind med blinddekor på deklene. Rebacked med bruk av den originale ryggstripen. xxiv, 349, (1 blank) s. Illustrert med 10 farvelitografier i tillegg til illustrasjoner i teksten. Med to farvetrykte kart, hvorav et foldet.(75032)

Schiötz 333 a. Ren og fin materie.

4 500,-

77

110. (INDIA). Lot med to verker. 1. C. Boden Kloss : In the Andamans and Nicobars. The narrative of a cruise in the schooner “Terrapin”, with notices of the islands, their fauna, ethnology, etc. With maps and illustrations. London. 1903. Stor 8vo. Originalbind med påklebet vignett på fordekkelen. Delvis ubeskåret. xvi, 373 s. Illustrert med fotografier utenom pagineringen.

2. L. J. Trotter : History of India. From the earliest times to the present day. London. Uten år. (Ca. 1880).

8vo. Samtidig skinnryggbind emd rik ryggforgylling, tittelfelt i rødt skinn, svakt opphøyde ryggbånd. Helt gullsnitt. lvi, 414 s. Med et farvetrykt foldekart. Illustrert i teksten. Noe slitasje ved kapitélene.(76174)

1 500,-

111. (INDIA). Lot med tre titler.

1. Samuel W. Baker : Eight years in Ceylon. New edition. With illustrations. London. 1874. Rikt dekorert originalbind. xix, 376 s. Med illustrasjoner utenom pagineringen. 2. Valentine Chirol : Indian unrest. A reprint, revised and enlarged, from “The Times”, with an introduction by Sir Alfred Lyall. London. 1910. 8vo. Originalt helshirtingbind. xvi, 371 s. 3. Hans von Koenigsmark : A German staff officer in India : being the impressions of an officer of the German general staff of his travels through the peninsula, with an epilogue specially written for the English edition. London. 1910. 8vo. Originalt helshirtingbind. xiv, 339 s. Illustrert med fotografier utenom pagineringen.(76169) Bindene noe slitt. 900,-

78

112. (INDIA). Lot med to verker. London. 1828. 1. Henry Sullivan Thomas : The rod in India being hints how to obtain sport with remarks on the natural history of fish and their culture and illustrations of fish and tackle. Third edition. London. 1897. 8vo. Dekorert originalbind. xxvii, 435, xii, 60 s. Illustrert med plansjer utenom pagineringen. 2. Reginald Heber : Narrative of a journey through the upper provinces of India, from Calcutta to Bombay, 1824-1825. (With notes upon Ceylon,) an account of a journey to Madras and the southern provinces, 1826, and letters written in India. Second edition. I-III. London. 1828. Nyere granitolbind med blinddekor på deklene. lxvii, 450 ; vi, 564 ; vi, 527, viii s. Med illustrasjoner utenom pagineringen. Materien noe plettet. 3. (76170)

1 800,-

113. (INDIA) BEVERIDGE, Henry : A comprehensive history of India, civil, militayry and social, from the first landing of the English, to the suppressionof the Sepoy Revolt : including an outline of the early history of Hindoostan. Illustrated by above five hundred engravings. I-III. London. 1865. Leks8vo. Rikt dekorerte blå helshirtingbind. xii ; 707 ; x, 852, 8 ; x, 743, 8 s. Gjennomillustrert i svart/hvitt i teksten. Med en rekke farvetrykte karter.(76171)

Bindene slitt, med skade på siste annonseblad i bind I.

900,-

79

114. INGSTAD, Helge : To førsteutgaver. 1. Pelsjegerliv blandt Nord-Kanadas indianere. Oslo. 1931. 8vo. Originalt helshirtingbind. 245 s. Illustrert med fotografier utenom pagineringen. Med et foldekart. 2. Apache-indianerne. Jakten på den tapte stamme. Oslo. 1939. 8vo. Rødt (privat) skinnryggbind med ryggforgylling. Med smussomslag.

324 s. Illustrert med fotografier utenom pagineringen. Med et foldekart bak i boken.(76123)

Smussomslaget med bruksspor.

115. (JAPAN). Lot med fire titler.

750,-

1. Arthur Lloyd : Every-day Japan. Written after twenty-five years’ residence and work in the country. Introduction by Count Hayashi. With eight plates in colour and ninety-six reproductions from photographs. Popular edition. London. 1911. 8vo. Dekorert originalbind. xvi, 381 s. Med illustrasjoner utenom pagineringen. 2. Henry Norman : The real Japan. Studies of contemporary Japanese manners, morals, administration, and politics. Illustrated from photographs by the author. Second edition. London. 1892. 8vo. Dekorert originalbind. Delvis ubeskåret. 364 s. Illustrert. 3. J. H. Gubbins : The making of modern Japan. With illustrations. London. 1922. Dekorert originalbind. 316 s. Illustrert med fotografier utenom pagineringen. 4. Mortimer Menpes : Japan. A record in colour. Transcribed by Dorothy Menpes. London. 1904. 8vo. Dekorert originalbind. xiv, 205 s. Illustrert i farver utenom pagineringen. (76150)

900,-

80

116. JOHANSEN, Hjalmar: Selvanden paa 86º 14´. Optegnelser fra den norske polarfærd 1893–96. Med et kart, samt illustrationer efter fotografier og tegninger af S. Segelcke. Kristiania. 1898. 8vo. Originalt grønt helshirtingbind med ryggforgylling og gulldekor på fordekkelen. 366 s. Illustrert i svart/ hvitt. Med et foldekart.(76001)

Pent eksemplar.

900,-

117. (KAUKASUS). MERZBACHER, Gottfried : Aus den Hochregionen des Kaukasus. Wanderungen, Erlebnisse, Beobachtungen von (...). Erster Band. Mit 144 Abbildungen nach Photographien gezeichnet von E. T. Compton, Ernst Platz und M. Z. Diemer, und zwei Karten. Zweiter Band. Mit 102 Abbildungen nacn Photographien von (...) und R. Reschreiter und einer Karte. I-II. Leipzig. 1901. Leks8vo. Rikt dekorerte originalbind. XXXVII, 957 ; IX, 963 s. Gjennomillustrert i teksten, med plansjer og foldeplansjer utenom pagineringen. Med tre foldekarter i lommer bak i begge bind. (76172) Lite navnestempel på tittelbladet. Meget fint sett.

4 500,-

81

118. (KINA). Lot med fire titler. 1. J. O. P. Bland and E. Backhouse : China under the Empress dowager. Being the history of the life and times of Tzu Hsi. Compiled from state papers ande the private diary of the comptroller of her household. Illustrated. London. 1912. Leks8vo. Dekorert originalbind. Delvis ubeskåret. xxvi, 525 s. Illustrert med fotografier utenom pagineringen. 2. Owen Lattimore : High Tartary. With illustrations. Boston. 1930. Originalbind. Delvis ubeskåret. xiv, 370 s. Illustrert med fotografier utenom pagineringen. 3. Alexis Kuylenstjerna : Bland kineser och mongoler. Resor. I-II. Stockholm. 190001. 4to. Dekorert originalbind. 420 ; 429 s. Gjennomillustrert. 4. Archibald R. Colquhoun : Overland to China. With maps, illustrations and diagrams. New York & London. 1900. 8vo. Originalbind. xi, 464 s. Illustrert. Med foldekarter. (76149)

1 200,-

82

119. (KINA). Lot med tre forskjellige titler. 1. Huc : L’empire chinois. Faisant suite à l’ouvrage intitulé. Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie et le Thibet. Troisième édition. I-II. Paris. 1857. 8vo. Noe senere 1800-talls svarte skinnryggbind. XXVII, 463 ; 479 s. Ryggen i bind I løsnet i en ytre fals. 2. C. F. Gordon Cumming : Wanderings in China. Illustrated by the author. New edition. Edinburgh. 1888. 8vo. Samtidig blått helskinnbind med rikryggforgylling, opphøyde ryggbånd, tittelfelt i rødt skinn. vi, 528 s. Med illustrasjoner utenom pagineringen. Foldekart. 3. A. H. Keane : Asia. Northern and eastern Asia. Maps and illustrations. Second edition, revised and corrected. I-II. 8vo. Rikt dekorert origialbind. xxvi, 528 ; xxvi, 527 s. Illustrert. Med farvetrykte foldekarter, hvorav noen har rifter.(76183)

1 200,-

83

120. (MARCO POLO). YULE, Henry : The book of ser Marco Polo, the Venetian. Concerning the kingdoms and marvels of the east. Newly translated and editied, with notes. In two volumes. With maps, and other illustrations. I-II. London. 1871. Stor 8vo. Blå originale shirtingbind. Delvis uoppskåret. clxi, 409 ; xviii, 525 s. Illustrert i teksten, med farvetrykte plansjer og foldekarter. VEDLAGT : Herni Cordier : Ser Marco Polo. Notes and addenda to Sir Henry Youl’s edition, containing the results of recent research and discovery. With frontispiece. London. 1920. 8vo. Grønt originalt shirtingind med dekor på fordekkelen og ryggen. x, 161 s. (76175)

Første tittel med små bruksspor. Ex libris. 1 500,-

84

121. MECKLENBURG, Adolf Friedrich Herzog zu : Vom Kongo zum Niger und Nil. Berichte der deutschen Zentralafrika-Expedition 1910/1911. Von (...). Mit 512 bunten und einfarbigen Abbildungen nach Photographien und Zeichnungen, sowie mit 6 Karten. Erster Band – Zweiter Band. I–II. Leipzig. 1912. Leks8vo. Originale helshirtingbind med påklebede vignetter i farver. x, 324 ; x, 398 s. Meget rikt illustrert med plansjer og fotografier utenom pagineringen. Med til sammen seks delvis farvetrykte foldekarter løst i lomme bake i bindene. Royal 8vo. Publishers decorated cloth, colour printed vignettes to front covers. x, 324 ; x, 398 pp.

Profusely illustrated with photos and colour plates. With altogether six partly colour printed folding maps loosely in pocket at rear of the volumes.(75495) Ryggene en tanke bleket, ellers et meget pent sett.

Spines slightly faded, else a very nice set.

1 200,-

85

122. NANSEN, Fridtjof : Paa ski over Grønland. En skildring af den norske Grønlands-ekspedition 1888–89. Med illustrationer af A. Bloch, Th. Holmboe, Eiv. Nielsen og E. Werenskiold. Samt 4 farvelagte karter. Kristiania. 1890. Stor 8vo. Brunt originalt helshirtingbind med ryggforgylling og rik dekor på fordekkelen. XII, 704 s. Rikt illustrert. Med farvetrykte foldekarter. (75839) Fint eksemplar av denne klassikeren.

4 500,-

86

123. NANSEN, Fridtjof : Farthest North. Being the rcord of a voyage ofexploration of the ship ”Fram” 1893-96 and of a fifteen month’s sleighjourney by Dr. Nansen and Lieut. Johansen. With an appendix by OttoSverdrup Captain of the Fram. About 120 full page and numerous textillustrations, 16 colored plates in facsimile from Dr. Nansen’s own sketches,etched portrait, photogravures, and 4 maps. In two volumes. I-II. New York.1897. Stor 8vo. Originalt dekorert helshirtingbind. Topp gullsnitt, ellers ubeskåret. x, 587 ; x, 714, 4 s. Gjennomillustrert. Med foldekarter i lommer i bind I.(76126)

Ex libris. Pent sett.

1 800,-

87

124. NANSEN, Fridtjof : Lot med fem førsteutgaver. Kristiania. 1897. 1. Fram over Polhavet. Den norske Polarfærd 1893-1896. Med et tillæg af Otto Sverdrup. I-II. Kristiania. 1897. Leks8vo. Originale røde dekorerte shirtingbind. (16), 526 ; (14), 553 s. Meget rikt illustrert. Med foldekarter. 2. Nord i tåkeheimen. Utforskningen av jordens nordlige strøk i tidlige tider. Kristiania. 1911. 4to. Originalt blått helshirtingbind. Delvis ubeskåret. VII, 603 s. Illustrert. 3. Gjennem Sibirien. Kristiania. 1911. Originalt grønt helshirtingbind. Topp gullsnitt. Delvis ubeskåret. 386. Illustrert med fotografier utenom pagineringen. Med foldekarter. 4. Blant sel og bjørn. Min første ishavs-ferd. Billeder og karter av forfatteren. Kristiania. 1924. Stor 8vo. Originalt dekorert helshirtingbind. 285 s. Illustrert. 5. Gjennem Kaukasus til Volga. Oslo. 1929. Stor 8vo. Originalbind med smussomslag. 162 Illustrert med fotografier utenom pagineringen.(76127) Med enkelte bruksspor.

7 500,-

88

125. NANSEN, Fridtjof : Nord i tåkeheimen. Utforskningen av jordens nordlige strøk i tidlige tider. Kra. 1911. 4to. Privat skinnryggbind. VII, (3), 603, (1) s. Rikt illustrert.(75041)

Ex libris.

3 000,-

89

126. (NANSEN). (FRAM). Leporelloalbum med motiver fra Fram. Christiania. 1893. Tverr8vo. Originalt dekorert omslag. Med seks motiver tegnet av Nils Hansteen. (76216) Uvanlig. Små bruksspor.

90
1 800,-

127. (NEW ZEALAND). CHILTON, Chas. : The subantarctic islands of New Zealand. Reports on the geo-physics, geology , zoology, and botany of the islands lyin to the south of New Zealand, based mainly on observations and collections made during an expedition in the Government steamer “Hinemoa” (Captain J. Bollons) in November 1907. Wellington. 1909. Stor 4to. Originale dekorerte blå helshirtingbind. XXXV, 848 ; 848 s. Rikt illustrert i svart/hvitt og med fotografier. Med to farveplansjer. Med farvetrykt foldekart bak i bind II.(76180)

Stemplet utgått fra bibliotek.

1 800,-

91

128. (NEW ZEALAND). HOCHSTETTER, Ferdinand von : New Zealand. Its physical geography, geology and natural history. With special reference to the results of goverment expeditions in the provinces of Auckland and Nelson. By Dr. (...). Translated from the German original published in 1863 by Edward Sauter. With additions up to 1866 by the author. Illustrated with two maps, seven plates in tints, ten large woodcuts, page-size, and nintythree wood engravings in the text. Stuttgart. 1867. 4to. Originalt grønt helshirtingbind med gull- og blinddekor på fordekkelen og bakdekkelen. Rebacked med bruk av den gamle ryggstripen. Med farvelitografert frontispiece. XVI, 515 s. Med farvelitografier utenom pagineringen. Illustrasjoner i svart/hvitt i teksten. Med to frarvetrykte foldekart. (76179)

Fuktskjold ved nedre venstre hjørne på de første 30 sidene.

3 000,-

92

129. (OSEANIA). Lot med tre bøker. 1. Carl Lumholtz : Bland menniskoätare. Fyra års resa i Australien. Svensk upplaga. Stockholm. 1889. Leks8vo. Rikt dekorert originalbind. xii, 494 s. Med farveplansjer utenom pagineringe, illustrasjoner i teksten og et kart. 2. F. W. Christian : The Caroline Islands. Travel in the sea of the little lands. London. 1899. 8vo. Dekorert originalbind, delvis ubeskåret. XIII, 412, 40 s. Illustrert med fotografier utenom pagineringen. Foldekart. Fuktskjold. 3. William Harcus : South Australia : Its history, resources, and productions. Edited by (...): Illustrated from photographs taken in the colony. With maps. London. 1876. 8vo. Originalt shirtingbind. xv, 432 s. Med illustrasjoner utenom pagineringen. Foldekarter.(76178) 1 800,-

93

130. (POLARLITTERATUR). Lot med tre utgivelser. 1. A. E. Nordenskiöld: Vegas färd kring Asien och Europa. Jemte en historisk återblick på föregående resor längs gamla verldens nordkust. I-II. Stockholm. 1880. Leks8vo. Originale skinnryggbind med rikt dekorerte rygger og dekler. XV, 510 ; IX, 486 s. Rikt illustrert i teksten. Med en rekke farvetrykte foldekarter. 2. Otto Sverdrup : Nyt land. Fire aar i arktiske egne. I-II. Leks8vo. Kristiania. 1903. Originale shirtingryggbind med ryggdekor i art nouveau. XII, 505 ; X, 523 s. Rikt illustrert med fotografier. Med farvetrykte foldekarter. 3. Harald U. Sverdrup : Tre aar i isen med “Maud”. Med et tillæg om en slædereise rundt Tsjuktsjer-halvøen. OIslo. 1926. Leks8vo. Privat shirtingryggbind med marmorerte dekler. 285 s. Illustrert med fotografier utenom pagineringen. Med hilsen fra Harald Sverdrup.(76134) 2 100,-

94

131. (POLARLITTERATUR). Lot med tre utgaver. 1. Hjalmar Johansen : Selv-anden paa 86º 14’. Optegnelser fra den norske polarfærd 1893-96.Med et kart samt illustrationer efter fotografier og tegninger af S. Segelcke. Kristiania. 1898. Leks8vo. Privat skinnryggbind, svakt opphøyde ryggbånd, damaskerte dekler. XI, 366 s. Illustrert. Med et farvetrykt foldekart. 2. Otto Sverdrup : Nyt land. Fire aar i arktiske egne. I-II. Kristiania. 1903. Leks8vo. Private skinnryggbind med svakt opphøyde ryggbånd. XII, 523 ; X, 505 s. Illustrert. Med farvetrykte foldekarter. 3. Henry Rudi, isbjørn-kongen. Som fortalt til Lars Normann Sørensen. Oslo. 1958. 8vo. Originalbind med smussomslag. 252 s. Illustrert med fotografier utenom pagineringen.(76135)

1 200,-

95

132. (SVALBARD). Lot med tre bøker. 1. Einar S. Ellefsen og Odd Berset : Veslekari. En fortelling om is og menn. Illustrert med 68 fotografier på bilag - 3 faksimiler og 1 kart. Bergen. 1957. 8vo. Originalbind med smussomslag. 269 s. Illustrert. 2. Odd Berset : Hilmar Nøis. Storjegeren fra Svalbard. Med forord av fru sysselmann Liv Balstad. Illustrert med 89 fotografier. Bergen. 1953. 8vo. Originalbind med smussomslag. 273 s. Illustrert. 3. Wanny Woldstad : Første kvinne som fangstmann på Svalbard. Oslo. 1956. 8vo. Originalbind med smussomslag. 154 s. Noen illustrasjoner.(75858) Smussomslagene noe slitt.

96
900,-

133. (SYDPOLEN). Lot med tre bøker relatert til Sydpolen. 1. Tryggve Gran : Hvor sydlyset flammer. Leir- og ekspeditionsliv paa Antarktis. Dagboksoptegnelser fra Scotts ekspedition av (...). Kra. og Kbh. 1915. 8vo. Originalbind. 211 s. Illustrert med fotografier. Med et foldekart bak i boken, samt et foldekart i lomme. Navn på tittelbladet. 2. Gunnar Isachsen : Norvegia rundt sydpollandet. Norvegia-ekspedisjonen 1930-1931. Oslo. 1934. Stor 8vo. Dekorert originalbind. Uoppskåret og delvos ubeskåret. 252 s. Illustrert. Med farvetrykt foldekart i lomme bak i boken. Liten fuktskjold. 3. Richard Evelyn Byrd : Little America. Aerial exploration in the Antarctic. The flight to the South Pole. With 74 illustrations and maps. New York & London. 1930. 8vo. Originalbind.Delvis ubeskåret. xvi, 421 s. Illustrert med fotografier utenom pagineringen.(76128) 750,-

97

134. (SØR-AMERIKA). Lot med to titler. 1. Bedford Pim : The gate of the Pacific. London. 1863. 8vo. Dekorert originalbind Rebacked med bruk av den originale ryggstripen. Delvis ubeskåret. xiii, 432 s. Illustrert med farvelitografier. Med et farvetreykt foldekart. Fuktskjold. 2. Ernest Peixotto : Pacific shores from Panama. Illustrations by the author. New York. 1913. 8vo. Rikt dekorert originalbind, delvis ubeskåret, topp gullsnitt. xiv, 285 s. Med illustrasjoner utenom pagineringen. (76181)

1 200,-

135. (SØR-AMERIKA). Lot med tre verker. 1. Erland Nordenskiöld: Forskningar och äventyr i Sydamerika. Med 271 illustrationer. Stockholm. 1915. 8vo. Rikt dekorert originalbind. 597 s. Rikt illustrert i svart/hvitt. 2. Percy F. Martin : Through five republics (of South America). A critical description of Argentina, Brazil, Chile, Uruguay and Venezuela in 1905. With 128 illustrations and 3 maps. London. 1905. 8vo. Grønt originalt helshirtingbind. Delvis ubeskåret. xxiv, 487 s. Illustrert med fotografier utenom pagineringen. 3. A. Henry Savage-Landor : Across unknown South America. With 2 maps, 8 coloured plates, and 260 illustrations from photographs by the author. I-II. London. 1913. 4to. Dekorert blått originalbind. xxiv, 432 ; XVI, 504 s. Rikt illustrert med fotografier utenom pagineringen. (76176)

2 100,-

98

136. (SØR-AMERIKA). MURPHY, Robert Cushman : Oceanic birds of South America. A study of species of the related coasts and seas, including the American quadrant of Antarctica based upon the Brewster-Sanford collection in the American Museum of Natural History. Illustrated from paintings by Francis L. Jaques. Photographs, maps, and other drawings. I-II. New York. 1936. 4to. Originalt helshirtingbind. xxii, 640 ; - 1245 s. Gjennomillustrert. Med plansjer utenom pagineringen. (76167)

Nr. 1199 av 1200 eksemplarer.

1 800,-

99

137. (UGANDA). JOHNSTON, Harry : The Uganda Protectorate. An attempt to give some description of the physical geography, botany, zoology, anthropology, languages and history of the territories under British protection in East Central Africa, between the Congo Free State and the Rift Valley and between the first degree of south latitude and the fifth degree of north latitiude. In two vols. With 506 illustrations from drawings and photographs by the author and others. 48 full-page coloured plates by the author and 9 maps by J. G. Bartholomew and the author. I-II. London. 1902. 4to. Originale shirtingbind med vignett i relieff på fordeklene. xix, 470 - ; xiii, - 1018 s. (Fortløpende paginering). Gjennomillustrert med fotografier, farveplansjer utenom pagineringen, og farvetrykte foldekarter. (76166)

Meget pent sett.

1 800,-

100

Asbjørnsen og Moe

138. (ASBJØRNSEN OG MOE). Lot med fire utgaver. 1. Barne-eventyr. utgjevne av Moltke Moe. Landsmålsutgåve ved Knut Liestøl. Med bilete av Th. Kittelsen. Kristiania. 1920. 8vo. Privat shirtingryggbind med marmorerte dekler. 111 s. Illustrert. 2. Nye barne-eventyr. Revidert og utgitt av Moltke Moe. Illustrert av Th. Kittelsen. Oslo. 1927. 8vo. Rødt helskinnbind med enkel gulldekor. Bundet med omslagene. 112 s. Illustrert. 3. O. A. Øverland : Hvorledes P. Chr. Asbjørnsen begynte som sagnfortæller. Kristiania. 1902. 8vo. Privat helshirtingbind bundet med foromslaget. 34 s. 4. Norske folke-eventyr fortalte av P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe. Fællessamlingen. Revideret udgave ved Moltke Moe. I-II. Kristiania. 1896. 8vo. Rikt dekorerte originale shirtingbind. XII, 227 ; 219 s. (76012) Østberg 126, 144, 83, 84. Navnestempler.

101
900,-

139. (ASBJØRNSEN OG MOE). Julegave. Et Udvalg af Eventyr og Fortællinger. Af Rasmus B. Anderson. Tidligere Professor i de skandinaviske Sprog ved Wisconsins Stats-Universitet. Ottende Oplag. Chicago. 1900. 8vo. Dekorert originalt shirtingbind. 242 s.(75903) Vignetten på fordekkelen er tegnet av Marcus Grønvold. Meget pent eksemplar.

140. ASBJØRNSEN, P. Chr. : Norske Huldreeventyr og Folkesagn, fortalte af (...). Første Samling – Anden Samling. I–II. Christiania. 1845-48. 8vo. Nyere mørkebrune helskinnbind med svakt opphøyde ryggbånd. VI, (2), 210 ; (4), 254, (1), (1 blank) s. Med et foldet musikkbilag bak i første bind. (75929) Østberg 11 og 18. Raabe s. 10 og11.

Botten-Hansen : La Norvège Littéraire. “ Plusieurs parties de ce recueil également intéressant par son contenu et par son style ont été traduites en diverses langues étrangères, notamment dans les revues littéraires”. Navn i samtidig hånd på tittelbladene

9 000,-

102
750,-

141. ASBJØRNSEN, P. Chr. : Juletræet for 1850. En Samling af norske Folkeog Huldre-Eventyr, fortalte af (...). Med 22 Illustrationer efter Originaltegninger af Johan Eckersberg, skaarne i Træ af Kittendorf & Aagaard i Kjøbenhavn. Christiania. 1850. 8vo. Originalt omslag klebet opp på nyere kartong. (8), 78, (6) s. Illustrert. (75936) Østberg 20. Raabe s. 11. “Billedplansjen har som motiv et juletre og dansende menn og kvinner rundt. DETTE ER DEN FØRSTE ILLUSTRASJON AV ET JULETRE TEGNET AV EN NORSK KUNSTNER OG TRYKT I EN NORSK BOK”. (Østberg). Boken inneholder også en rekke eventyr i førstetrykk.

2 100,-

103

142. ASBJØRNSEN, P. Chr. : Ydale. Et Vinterskrift. Udgivet af (...). I. (Alt som utkom). Christiania. 1851. 8vo. Samtidig skinnryggbind med enkel ryggforgylling. VIII, 358, (1), (1 blank) s.(75918) Østberg 21. Bindet med bruksspor, hjørnene noe støtt. Lite navn i samtidig hånd på forsatsbladet. Fuktskjolder.

600,-

143. ASBJØRNSEN, P. Chr. : Norske Huldre-Eventyr og Folkesagn, fortalte af (...). Anden forøgede. Udgave. I–II. Christiania. 1859–66. 8vo. 1800-talls skinnryggbind med ryggforgylling. XXX, (2), 301, (3) ; VII, (1), 301, (3) s. (75927) Østberg 34 og 40. Raabe s. 14. Dette skal være den beste tekstutgaven av disse eventyrene. Et pent sett. Lite navn på forsatsbladene.

1 800,-

104

144. ASBJØRNSEN, P. Chr. : Om Skovtørk og Markaat. Med Træsnit. Særskilt Aftryk af Budstikken. Chra. 1861. 8vo. Nyere helshirtingbind med tittelfelt i svart skinn på fordekkelen. Bundet med begge omslag. 46 s. Med noen illustrasjoner i teksten.(75932)

Omslagene med liten reparasjon.

750,-

145. ASBJØRNSEN, P. Chr. : Norske HuldreEventyr og Folkesagn fortalte af (...). Tredje Udgave. Chra. 1870. 8vo. Nyere skinnryggbind med tittelfelt i rødt skinn, opphøyde ryggbånd, enkel gulldekor, marmorerte dekler. VI, (2), 391 s.(75945) Østberg 50.

750,-

105

146. ASBJØRNSEN, P. Chr. : Norske Huldre-Eventyr og Folkesagn fortalte af (...). Tredje Udgave. Chra. 1870. 8vo. Nyere marmorert kartonasjebind med tittelfelt i grønt skinn. VI, (2), 391 s.(76009) Østberg 50. Ren og fin materie.

900,-

147. ASBJØRNSEN, P. Chr. : Norske Folke-Eventyr, fortalte af (...). Ny Samling. (Med Bidrag fra Jørgen Moes Reiser og Optegnelser.)

Anden Udgave. Kbh. 1876. 8vo. Nyere enkelt rødt shirtingryggbind med bruk av de originale dekorerte deklene. VIII, 269, (1) s.(76010) Østberg 59.

900,-

106

148. ASBJØRNSEN, P. Chr. : Norske Folke- og Huldre-Eventyr i Udvalg ved (...). Med Illustrationer efter Originaltegninger af P. N. Arboe, H. Gude, V. St. Lerche, Eilif Peterssen, A. Schneider, Otto Sinding, A. Tidemand og E. Werenskiold. Kjøbenhavn. 1879. 8vo. Grønt forlagsbind med rik forgylling på fordekkelen og ryggen. (12), 360, (2 bl.). Rikt illustrert. (75943) Østberg 61 D. Raabe s. 18. Bindet er ekspertmessig restaurert. 4 500,-

107

149. ASBJØRNSEN, P. Chr. : Norske Folke- og Huldre-Eventyr i Udvalg ved (...). Med Illustrationer efter Originaltegninger af P. N. Arboe, H. Gude, V. St. Lerche, Eilif Peterssen, A. Schneider, Otto Sinding, A. Tidemand og E. Werenskiold. Kjøbenhavn. 1879. 8vo. Rødt forlagsbind med rik forgylling på fordekkelen og ryggen. (12), 360, (2 bl.). Rikt illustrert. (75944) Østberg 61. Raabe s. 18. “Bindet er rødt med fordekkelen i hvitt og gull. Katt, røkende og dansende nisser, fanden og en nisse med lykt “. (Ringstrøm). Bindet ekspertmessig restaurert.

108
4 500,-

150. ASBJØRNSEN, P. Chr. : Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr af (...). Med Illustrationer af Th. Kittelsen, Otto Sinding og E. Werenskiold. II. Kjøbenhavn. 1884. 8vo. Nyere vinrødt skinnryggbind med opphøyde ryggbånd og enkel ryggforgylling Marmorerte dekler. Ubeskåret. Bundet med de originale omslagene. (4), 95, (1) s. Gjennomillustrert.(75934) Østberg 73. Raabe s. 21.

1 200,-

109

151. ASBJØRNSEN, P. Chr. : Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr af (...). Med

Illustrationer af Th. Kittelsen, Otto Sinding og E. Werenskiold. II. Kjøbenhavn. 1884. 8vo. Rikt dekorert rødt originalbind. (2 bl.), 95 s. Illustrert.(76155) Østberg 73.

Liten fuktskjold ved øvre snitt, ellers et meget pent eksemplar.

1 800,-

152. ASBJØRNSEN, P. Chr. : Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr af (...). Med

Illustrationer af E. Werenskiold og Th. Kittelsen. III. Udgivet af Professor Moltke Moe. Kjøbenhavn. 1887. 8vo. Rikt dekorert rødt originalbind. (2 bl.), 128 s. Illustrert. (76156) Østberg 79.

Bortsett fra en liten fuktskjold ved øvre snitt, et meget pent eksemplar.

1 800,-

153. ASBJØRNSEN, P. Chr. : Norske Folke- og Huldre-Eventyr i Udvalg ved (...). Med Illustrationer efter Originaltegninger af P. N. Arboe, H. Gude, V. St. Lerche, Eilif Peterssen, A. Schneider, Otto Sinding, A. Tidemand og E. Werenskiold. Andet oplag. Kjøbenhavn. 1896. 8vo. Originalt blågrønt helshirtingbind med rik gulldekor på ryggen og fordekkelen. Med to portretter som frontispiecer, XVI, 384 s. (75941) Østberg 81.

Et godt eksemplar til tross for små rifter ved kapitélene

1 200,-

110

154. ASBJØRNSEN, P. Chr. : Norske Folke- og Huldre-Eventyr. (Fellestittel). I–II. Kjøbenhavn og Kristiania. 1896–1905. 8vo. Rikt dekorerte blå originalbind.

Bind I : Norske Folke- og Huldre-Eventyr i Udvalg ved (...). Med Illustrationer efter Originaltegninger af P. N. Arboe, H. Gude, V. St. Lerche, Eilif Peterssen, A. Schneider, Otto Sinding, A. Tidemand og E. Werenskiold. Andet Oplag. XVI, 384 s. Bind II : Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr af P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe. Med Illustrationer af Th. Kittelsen, Otto Sinding og E. Werenskiold. Andet Oplag. Udgivet af Moltke Moe.(6), 103, 95, 18 s. (75942) Østberg 81.

Et pent sett.

3 000,-

111

155. ASBJØRNSEN, P. Chr. : Udvalgte folkeeventyr. Andet oplag. Udgivet af Moltke Moe. Illustreret af Th. Kittelsen. Første – anden samling. I–II. Kristiania og København. 1907. 8vo. Originale dekorerte kartonasjebind med shirtingrygg. 82 ; 82 s. Illustrert.(76006) Østberg 96 og 97. Morsom proveniens. Settet har tilhørt Vedastine Aubert, datter av Jørgen Moe og gift med Andreas Aubert. Små bruksspor ved ytterkantene.

1 500,-

156. ASBJØRNSEN, P. Chr. : Norske folke- og huldre-eventyr i udvalg ved (...). Fire samlinger med illustrationer af P. N. Arboe, H. Gude, V. St. Lerche, Eilif Peterssen, A.Schneider, Otto Sinding, A. Tidemand, og E. Werenskiold. Revideret udgave ved Moltke Moe. Første Samling – Fjerde Samling. I–IV. Kristiania og København. 1909–1910. 8vo. Originale dekorerte kartonasjebind med shirtingrygg. 86 ; 73 ; 77 ; 70 s. Illustrert. (76008) Østberg 105 og 106. Én side noe beskadiget i bind I, et par av bindene med svake indre falser, navnetrekk og navnestempel. 900,-

112

157. ASBJØRNSEN, P. Chr. : Hjemmet og Vandringen. En Aarbog for 1847. Udgivet af (...). Christiania. Uten år. 8vo. Nyere skinnryggbind med svakt opphøyde ryggbånd. Marmorerte dekler. (4), 245, (1) s. Med et foldet notebilag. (75930)

Østberg 13.

Botten-Hansen : La Norvège Littéraire s. 30.

1 200,-

158. ASBJØRNSEN, P. Chr. : Naturhistorie for Børn. Med 17 lithographerede og illuminerede Plader. Texten omarbeidet af (...). Andet Oplag. Christiania. Uten år. 4to. Samtidig enkelt kartonasjebind med shirtingrygg. (2), V, (1), 92 s. Med 17 håndkolorerte litografier. (75874)

Meget sjelden. Vakre, rene og fine plansjer.

3 600,-

113

159. ASBJØRNSEN, P. Chr. og Jørgen Moe : Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr af (...). Med Illustrationer af E. Werenskiold og Th. Kittelsen. Kjøbenhavn. 1883. 8vo. Rikt dekorert blått originalbind. (2 bl.), 103 s. Illustrert.(76157) Østberg 1883.

Slitasje ved kapitélene og hjørnene. Materien plettet. Med stedvis farvelegging av illustrasjonene.

900,-

160. ASBJØRNSEN, P. Chr. og Jørgen Moe : Norske folke-eventyr fortalte af (...). Fællessamlingen. Revideret udgave ved Moltke Moe. I-II. Kristiania. 1896 og 1899. 8vo. Originale grønne dekorerte shirtingbind. XII, 227 ; 219 s.(76104) Østberg 83 og 84, variant 2. Pene eksemplarer.

750,-

161. ASBJØRNSEN, P. Chr. og Jørgen Moe : Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr af (...). Med Illustrationer af E. Werenskiold og Th. Kittelsen. Andet Oplag. Udgivet af Professor Moltke Moe. I. Kjøbenhavn. 1898. 8vo. Rikt dekorert rødt originalbind.

103 s. Illustrert.(76154) Svak fuktskjold ved øvre snitt, ellers et meget pent eksemplar.

1 800,-

114

162. ASBJØRNSEN, P. Chr. og Jørgen Moe : Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr af (...). Med Illustrationer af E. Werenskiold og Th. Kittelsen. Andet Oplag. Udgivet af Professor Moltke Moe. I. Kjøbenhavn. 1898–1884–1887. 8vo. Grått rikt dekorert originalbind - “Huldrebindet”. (4), 103, (1) ; (4),95, (1) ; (4), 128 s. Bundet med ett bakomslag. Rikt illustrert med de klassiske tegningene.(75933) Østberg 85 G. Raabe s. 22. Del I og II er i førsteopplag. Lite navn på fribladet. Ørsmå avskrapninger ved kapitélene.

1 200,-

163. ASBJØRNSEN, P. Chr. og Jørgen Moe : Folke- og Huldre Eventyr. Norske kunstneres

Billedudgave. Efter Asbjørnsens egne Udvalg. Illustreret af P. N. Arbo, H. Gude, V. St. Lerche, Th. Kittelsen, Eilif Peterssen, A. Schneider, Otto Sinding, A. Tidemand, Erik Werenskiold. Tekstrevision af Moltke Moe. Hundredaarsudgaven. I–II. Kristiania og København. 1911–14. Folio. Originale helshirtingbind med ryggforgylling og gulldekor på deklene. Bundet med et originalt hefteomslag. XXVII, 240 ; 302 s. Gjennomillustrert. (75909)

Østberg 112. Raabe s. 28. Ryggen noe mørknet, noen små avskrapninger ved kapitélene.

900,-

115

164. ASBJØRNSEN,

P. Chr. og Jørgen Moe : Folke- og Huldre Eventyr. Norske kunstneres

Billedudgave. Efter Asbjørnsens egne Udvalg.

Illustreret af P. N. Arbo, H. Gude, V. St. Lerche, Th. Kittelsen, Eilif Peterssen, A. Schneider, Otto Sinding, A. Tidemand, Erik Werenskiold. Tekstrevision af Moltke Moe.

Hundredaarsudgaven. I–II. Kristiania og København. 1911–14. Folio. Elegante brune skinnryggbind med svakt opphøyde ryggbånd, topp gullsnitt og marmorerte dekler. Bundet med et originalt hefteomslag. XXVII, 240; 302 s. Gjennomillustrert. (75910)

Østberg 112. Raabe s. 28. 1 200,-

165. ASBJØRNSEN,

P. Chr. og Jørgen Moe : Eventyrbog for børn. Norske folkeeventyr.

Med illustrationer af Th. Kittelsen og Erik Werenskiold. Tekstrevision af Moltke Moe. Kristiania og København. 1917. Folio. Rikt dekorert originalt shirtingbind. Marmorert snitt. VIII, 195 s. Rikt illustrert. (75758) Østberg 120. Raabe s. 30. Slitasje ved kapitélene, hjørnene noe støtt.

600,-

116

166. ASBJØRNSEN, P. Chr. og Jørgen Moe : Eventyr. Oslo. 1928. 8vo. Elegant samtidig skinnryggbind med tittelfelter i olivengrønt og rødbrundt skinn, blinddekor på ryggen, marmorerte dekler i tidens stil. Bundet med foromslaget. 206 s. Illustrert med de klassiske tegningene.(75905) Østberg 145. Bindet signert J. Chr. Nielsen. Denne utgaven sees meget sjelden med omslag.

1 200,-

167. ASBJØRNSEN, P. Chr. og Jørgen Moe : Folke og huldre eventyr. Norske kunstneres billedutgave. I-II. Oslo. 1928. 4to. Originale skinnryggbind med gulldekor på ryggen. 214 ; 309 s. Gjennomillustrert med de klassiske illustrasjonene.(76105) Østberg 146. Små slitasjer ved kapitélene.

600,-

168. ASBJØRNSEN, P. Chr. og Jørgen Moe : Folke og huldre eventyr. Norske kunstneres billedutgave. I-II. Oslo. 1932. 4to. Nyere lysebrune helskinnbind. Topp gullsnitt. Bundet med to for -og bakomslag i begge bind. Med to malerier i farver av P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe i bind I. X, 214 ; 309 s. Meget rikt illustrert.(76165) Østberg 149. Raabe s. 34. “Efter Asbjørnsens egne utvalg.

Illustrert av P. N. Arbo, Hans Gude, V. St. Lerche, Th. Kittelsen, Eilif Peterssen, A. Schneider, Otto Sinding, A. Tidemand, Erik Werenskiold.

Tekstrevision ved Jan Jørgen Alnæs og Knut Liestøl”. Meget pent sett.

900,-

117

169. ASBJØRNSEN, P. Chr. og

Jørgen Moe : Samlede eventyr. Jubileumsutgave 1840–1940. I–III. Oslo. 1940. 8vo. Originale shirtingryggbind med tittelfelter i rødt. Med smussomslagene. 370 ; 386 ; 504

s. Rikt illustrert. (75931)

Østberg 166.

Smussomslaget med små bruksspor.

600,-

170. ASBJØRNSEN, P. Chr. og

Jørgen Moe : Samlede eventyr. Norske kunstneres billedutgave. I–III. (I ett bind). Oslo. 1944. Liten folio. Rødt originalt skinnryggbind med svakt opphøyde ryggbånd og vignett i gull på fordekkelen etter tegning av E. Werenskiold. 265 ; 304 ; 410 s. Illustrert med de klassiske illustrasjonene.(75928)

Østberg 191.

Bindet med små bruksspor.

171. (ASBJØRNSEN, P. Chr. og

900,-

Jørgen Moe). Tre Eventyr av P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe. Satt med rettskrivningen av 21. desember 1917. Uten sted. (Oslo). 1934. 8vo. Originalt typografisk kartonasjebind. 22 s. (75901)

Raabe s. 35–36. Østberg 152. Privattrykk i 10 eksemplarer. “Utgitt av (forlagsbokhandler Knud) Lassen på Gyldendal for overfor Liestøl og Seip m. fl. å bevise at eventyrene rettskrivningen fra 1917 virket vel så norske som med den nyeste rettskrivning”. (Østberg). Solgt for kr. 375,- på Skougaards auksjon II. Ubetydelige bruksspor. En av de sjeldne privattrykkene av Asbjørnsens eventyr.

2 100,-

118

172. (ASBJØRNSEN, P. Chr.).

Svea. Folk-kalender för 1845. Med 14 plancher. Stockholm. 1844. 8vo. Samtidig damaskert helshirtingbind. Litografert frontispiece og tittelblad.(30), 160 s. Illustrert med litograferte plansjer utenom pagineringen.(75879)

Ex libris. Inneholder bl. a. den første oversettelsen til et annet språk av et av P. Chr. Asbjørnsens eventyr –“Mästertjufven. Norrsk folksaga”. Kalenderen mangler to plansjer, men disse har ikke noe med Asbjørnsens eventyr å gjøre. Utgaven er sjelden.

750,-

173. (ASBJØRNSEN, P. Chr.).

En Nytaarsbog med Bidrag af P. C. Asbjørnsen, P. J. Collett, P. A. Jensen, Th. Kjerulf, J. Moe, A. Munch, J. Rørdam og J. S. Welhaven. Udgivet i et veldædigt Øiemed. Christiania. 1854. 8vo. Samtidig shirtingbind med enkel ryggforgylling, marmorerte dekler. (2), 143, (1) s. (75951) Østberg 31. Pent eksemplar.

1 200,-

174. (ASBJØRNSEN, Peter Christen). La vie et les oeuvres de Peter Christen Asbjørnsen. Par Alfred Larsen. Suivie d’un apercu bibliographique par J. B. Halvorsen. Trad. par Victor Molard. Christiania. 1873. Stor 4to. Nyere marmorert kartonasjebind med tittelfelt i rødt skinn på ryggen. Med Asbjørnsens portrett som frontispiece. 38 s. Med et par illustrasjoner. (75950) Fint eksemplar.

2 100,-

119

175. ASBJÖRNSEN, P. Chr. och J. Moe : Norska folksagor och äfventyr.

Svensk öfversättning af Ernst Lundquist. Tredje upplagan. Stockholm. 1884. Liten 8vo. Meget elegant kartonasjebind med tittelfelt i grønt skinn på fordekkelen. Bundet med omslagene. 43, (1) s. Åtte illustrasjoner.(75904)

Den ene illustrasjonen av August Malmström, de øvrige av norske kunstnere. Bindet signert Anker Kysters Eftf. I serien “Öreskrifter för folket”.

1 200,176. (ASBJØRNSEN).

(WERENSKIOLD, Erik).

Werenskiold. Samtlige tegninger og studier til norske folkeeventyr ved P. Chr. Asbjørnsen, Jørgen Moe og Moltke Moe. Facsimileudgave. Kristiania og Kjøbenhavn. 1910. Folio. Elegant brunt helskinnbind med enkel ryggforgylling. Bundet med de originale omslagene. 178 s. Gjennomillustrert.(75763)

1 200,177. (ASBJØRNSEN).

SCHMID, Christoph. v. : Udvalgte Fortællinger for alle Aldere af (...). Udgivet af P. Chr. Asbjørnsen. Christiania. Uten år. (1860). Liten 8vo. Originalt typografisk omslag. Ubeskåret og uoppskåret. (4), 98, (1), (4), 98, (2), (4), 91, (1) s.(76007) Fint eksemplar.

600,-

120

178. MOE, Jørgen : At hænge paa Juletræet. Nogle faa Digte af (...). Christiania. 1855. 12mo. Originalt typografisk kartonasjebind med noe senere ryggstripe. 32 s.(75922) Lite navn i samtidig hånd på forsatsbladet. Uvanlig.

1 200,-

179. MOE, Jørgen : Digte. Andet Oplag. Christiania. 1856. 8vo. Lilla originalt helshirtingbind med dekor i svart på deklene. (4), 165 s.(75940) Navnetrekk på tittelbladet. Ex libris. Noe svak indre fremre fals. J. B. Halvorsen opplyser i Norsk Forfatter-Lexikon at denne boken var noe forøket i foholdt til førsteutgaven fra 1850. 900,-

180. MOE, Jørgen : En liden Julegave. Gammelt og Nyt. Anden forøgede Udgave. Chra. 1863. 8vo. Originalt helshirtingbind med blindpreg på deklene. 108 s.(75939) Noe slitasje ved kapitélene. Ex libris. Hilsen i samtidig hånd. 900,-

121

181. MOE, Jørgen : I brønden og i tjærnet. Med tegninger av Henrik Sørensen. Oslo. 1928. 4to. Marmorert privat kartonasjebind Bundet med de originale omslagene og ryggstripen. 81 s. Illustrert i svart/hvitt. (76159)

Med hilsen fra Henrik Sørensen til Harald Grieg.

900,-

182. NORSK FOLKEKALENDER FOR 1855. Med 14 Afbildninger. Christiania. Uten år. 8vo. Originalt lyserødt typografisk omslag. Ubeskåret. (4), 104 s. Noen illustrasjoner i tresnitt.(75935) Østberg 33. Heri førstetrykket av P. C. Asbjørnsen : Fra Sognefjorden. Meget pent eksemplar.

600,-

183. NORSKE SAGN. Efter forskjellige kilder. Med 8 billeder. Kra. 1888. Liten 8vo. Samtidig skinnryggbind med granitol dekler. 224 s.(75917) Østberg 80.

600,-

184. UDVALGTE EVENTYR OG SAGN FOR SKOLE OG HJEM. Brønø. 1873. 8vo. Samtidig slitt skinnryggbind. 192 s.(76189) Skogaards ekesmplar : “Kpl. Ned. høire hjørne av tittelbl mangler. Trykt i Bergen men datert Brønø i Nordland 1873. Adskillig folklore, bl. a. en rekke eventyr av Asbjørnsen og Moe. se Indhold s. 191-192.”. Meget sjelden.Slitt eksemplar, nedre høyre hjørne revet bort.

2 700,-

122

Nord-Norge

185. ACERBI, Joseph : Travels through Sweden, Finland, and Lapland, the North Cape, in the years 1798 and 1799. In two volumes. Illustrated with seventeen elegant engravings. I-II. London. 1802. 4to. Samtidige helskinnbind med enkel ryggforgylling og tittelfelter i rødt skinn. Bind II rebacked med bruk av den gamle ryggstripen. Med forfatterens kobberstukne portrett som frontispiece i bind I. xxiv, 396 ; viii, 380 s. Med 15 helsides plansjer og et stort foldekart.(75042)

Schiötz 3 a variant III. Bring 309. Sidene 135-136 er hoppet over i bind II -som i alle kjente eksemplarer.

7 500,-

123

186. (ALSTAHAUG).

JAKOBSEN, M. : Alstahaug Kanikgjeld eller nu Hatfjelddalen, Vefsen, Tjøtta, Alstahaug, Herø, Nesne, Hemnes, Mo sognekald. En historisk statistisk beskrivelse efter originale utrykte og trykte kilder fra de ældste tider indtil MDCCCCXIV (1914). Mosjøen. 1914. 4to. Privat helskinnbind med tittelfelt i rødt skinn. 373 s. Illustrert. (76113)

En viktig bok om Nord-Norge.

2 100,-

187. BANG, Th. : Landmålerliv i Finmarken ved Kaptejn (...). (Med et farvetrykt Kart). Kristiania. 1873. 8vo. Originalt blått helshirtingbind med rik gulldekor på fordekkelen. (8), 214, (2) s. Med et farvetrykt foldekart bak i boken. (76056) Navn på tittelbladet. Meget pent eksemplar.

1 200,188. (BODØ-SAKEN).

HOLST, Poul : Bodøe-Sagen. Udgiven, i Følge Storthingets Beslutning af 16de Juli 1827, af (...). Expeditionssecretair og p. t. Storthingets Archivarius. Christiania. 1827. 8vo. Samtidig skinnryggbind med tittelfelt i rødt og grønt. Marmorerte dekler. (4), 392, (4) s.(76074)

Hjørnene noe støtt, bindet en tanke skrapet.

1 200,

124

189. BROOKE, A. de Capell : Travels through Sweden, Norway, and Finmark, to the North Cape, in the summer of 1820. London. 1823. 4to. Nær samtidig skinnryggbind, tittelfelter i rødt skinn. Enkel ryggforgylling. Marmorerte dekler. Ubeskåret. xvi, (2), 433, (1) s. Med 22 helsides litografier, og 11 litograferte vignetter klebet inn på tekstbladene.(75024)

Schiötz 142 a *. Bring 446. Abbey 248. Et fint eksemplar. Nye forsatser.

7 500,-

125

190. BROOKE, Arthur de Capell : A winter in Lapland and Sweden, with various observations relating to Finmark and its inhabitants ; made during a residence at Hammerfest, near the North Cape, by (...). London. 1827. Stor 4to. 1800-talls bind, marmorerte dekler rebacked med ny ryggstripe, dekor i blindpreg og tittel i burgunder skinn. Litografert frontispiece. xvi, 612 s. Med 22 håndkolorerte litograferte plansjer, inkludert frontispiecen. Med åtte håndkolorerte litograferte vignetter i teksten. Med et stort foldet kart. (75025) Schiötz 144 b *. Bring 449. Pent eksemplar. Indre falser forsterket. Håndkolorerte eksemplarer er sjeldne.

18 000,-

126

191. (BRØNNØY). NORDHUUS, John A. : Beskrivelse over Brønøe Hovedsogn. Topographisk, historisk og geographisk skildret af (...), Gaardbruger. Forlagt af N. C. Bidstrup. Bergen. 1848. 12mo. Nyere skinnryggbind med marmorerte dekeler. Tittelfelt i brunt skinn på fordekkelen. 100 s.(75030) Sjelden.

127
1
800,-

192. BUCH, Leopold von : Reise durch Norwegen und Lappland von (...).

Mitglied der Königl. Academie der Wissenschaften zu Berlin. I–II. Berlin. 1810. 8vo. Nær samtidige marmorerte kartonasjebind med tittelfelter i rødt på ryggene. (2), X, 486 ; (2), VI, 406, (2), s. Med 3 foldekart.(75033)

Schiötz 158 a**. Bring 361. Pent sett. Med to ex libris. Christian Leopold von Buch (1774–1853), tysk geolog. ”Var en av sin tids mest fremstående geologer, og gjorde en betydelig innsats på en rekke områder”. (Store norske leks.).

4 500,-

128

193. BUCH, Leopold von : Travels through Norway and Lapland, during the years 1806, 1807, and 1808, by (...), member of The Royal Academy of Sciences at Berlin. Translated from the original German by John Black. With notes and illustrations, chiefly mineralogical, and some account of the author, by Robert Jameson, F. R. S. E. ; F. L. S. &c. Professor of Natural history in the University of Edinburgh. Illustrated with maps and physical sections. London. 1813. 4to. Samtidig skinnryggbind med enkel ryggforgylling og marmorerte dekler. (2), xviii, 460, (6) s.(75855)

Schiötz 158 d. Bring 361. Med det ofte manglende smusstittelbladet.

4 500,-

129

194. BUCH, Leopold von : Resa igenom Norrige åren 1806, 1807 och 1808 ; jemte ett Bihang ur Hausmanns Resa genom Skandinavien åren 1806 och 1807, en Tabell öfver Norriges Befolkning år 1801 samt Författarens Rese-Charta ifrån Christiania till Nord-Cap. Ifrån Tyskan. Stockholm. 1814. 8vo. Nyere skinnryggbind med svakt opphøyde ryggbånd og enkel ryggforgylling. (10), 417, (1) s. Med et foldet kobberstukket kart. (75014)

Schiötz 158 e *. Bring 361. Kartet med rift. Ex libris. Navn på tittelbladet.

130
2 100,-

195. DASS, Peter (sic !) : Beskrivelse over Nordlands Amt i Tronhjems Stift : Først udgivet under Titel : Nordlands Trompet, i Vers forfattet af Peter Dass, fordum Sognepræst til Alstahoug Menigheder i Nordlandene. Oplagt paa nye, og med Anmerkninger oplyset og forøget af Albert Christian Dass. (Tredie Oplag). Christiania. 1836. 8vo.

Samtidig enkelt skinnryggbind med marmorerte dekler. 183 , (1 blank) s.(75893) Slitasje ved kapitélene.

750,-

196. DASS, Petter : Lofodens beskrivelse. Fra Nordlands trompet. Med grafiske blad av Dag Arnljot Rødsand. Kalligrafi - Inger Magnus. Svolvær. 1976-77. Stor 4to. Originalt grønt helskinnbind i kassett. Upaginert. Illustrert i farver. VEDLAGT : The Trumpet of Nordland and other masterpieces of Norwegian poetry from the period 1250-1700. With the famous illustrations of the painter Thorolf Holmboe translated and editied by Theodore Jorgenson. Northfield. 1954. 8vo. Originalbind. 208 s. Illustrert. (76143)

Nr. 84 av 90 eksemplarer. Signert av kunstneren i kolofonen, likeledes alle de grafiske bladene.

6 000,-

131

197. DUFFERIN, Lord : Letters from high latitudes, being some account of a voyage in the schooner yacht ”Foam”, 85 O. M. to Iceland, Jan Mayen, & Spitzbergen in 1856. Ldn. 1857. 8vo. Samtidig grønt helskinnbind med sløsende rik gulldekor på ryggen og deklene, opphøyde ryggbånd, tittelfelt i rødt skinn, helt gullsnitt. Indre denteller. xvii, (3), 424 s. 11 plansjer, 3 karter. (75027) Schiötz 280. Hjørnene noe støtt.

2 700,198. ELLINGSGÅRD, Ansgar : Lot med tre bøker. 1. Fortellinger fra Svalbard og Finnmark. Hammerfest. 1929. 8vo. Originalt omslag. Ubeskåret. 87 s. 2. Det gryr. Finnmarksfortellinger. Bergen. 1938. 8vo. Originalt dekorert kartonasjebind. 79 s. 3. Det hendte i Finnmark. Fortellinger. Bergen. 1949. Originalt kartonasjebind med shirtingrygg. 107 s.(75856)

132
750,-

199. (FINNMARK). (FRIIS, Hans). Omstændelig, sandfærdig Beskrivelse over de norske Finlappers Sæder, Skikke, Levemaade, Klædedragt, Boliger, Gudsdyrkelse, tillagte Trolddomskonster, m. v. Af Peter Dass, Sognepræst til Alstahoug i Trondhjems Stift. Andet, meget forbedrede Oplag. Kjøbenhavn. Uten år. 8vo. Samtidig stivt kartonert omslag. Innlagt i nyere shirtingkassett med tittelfelt i burgunder skinn på ryggen 71, (1) s. (75035) Meget fint eksemplar.

12 000,-

133

200. FRIIS, J. A. : Lot med tre førsteutgaver. 1. Fra Finmarken. Skildringer. Kristiania. 1881. 8vo. Originalt grønt helshirtingbind med gulldekor på fordekkelen og ryggen. 215 s. 2. Klosteret i Petschenga. Skildringer fra russisk Lapland. (Efter historiske kilder og folkesagn). Kristiania. 1884. 8vo. Originalt grått helshirtingbind.

176 s. 3. Skildringer fra Finmarken. Med illustrationer af Wilh. Peters. Kristiania og Kjøbenhavn. 1891. 8vo. Originalt dekorert helshirtingbind.

155 s. Illustrasjoner utenom pagineringen.(76136)

Bindene med små bruksspor.

2 700,-

201. FRIIS, J. A. : En Sommer i Finmarken, Russisk Lapland og Nordkarelen. Skildringer af Land og Folk. Med 24 Træsnit og et Kart. Christiania. 1871. 8vo. Forlagets dekorerte svarte shirtingbind. VI, (2), 390 s. Illustrert. Med et farvetrykt foldekart.(75888)

Bortsett fra to små slitasjer ved kapitélene, et meget fint eksemplar.

2 100,-

202. FRIIS, J. A. : Tilfjelds i Ferierne eller Jæger- og Fiskerliv i Høifjeldene. Med et Kart. Chra. 1876. 8vo. Originalt grått helshirtingbind med rik forgylling på ryggen og fordekkelen. (6), 324 s. Med et foldekart.(76076)

Ex libris. Noe svak indre fremre fals, ellers et meget pent eksemplar.

1 800,-

134

203. FRIIS, J. A. :

Klosteret i Petschenga. Skildringer fra russisk Lapland. (Efter historiske kilder og folkesagn). Kristiania. 1884. 8vo. Samtidig skinnryggbind med enkel ryggforgylling. 176 s.(75881)

Med Claes Nyegaards gamle pris – kr. 325,-.

600,-

204. FRIIS, J. A. :

Laila ; or sketches from Finmarken. By (...), Professor in the University in Christiania. Translated from the Norwegian by Henry John, Earl of Ducie, with illustrations by Wilh. Peters. (Etc. etc.). London. Uten år. (1883). 8vo. Meget elegant helpergamentbind med tittelfelter i svart, rik ryggforgylling, enkel strekdekor på deklene, helt gullsnitt, indre denteller, marmorert forsatspapir. 255, (1) s. Illustrert.(76078) Uvanlig.

2 700,-

205. FURØ, J. :

Fra Ishavets Kyster. Fortællinger fra Nordland og Finmarken. Kristiania. 1886. 8vo. Samtidig skinnryggbind med enkel ryggforgylling. Marmorerte dekler. 255 s.(75859) Bindet med små bruksspor. 750,-

135

206. FURØ, J. : Fra Ishavets Kyster. Fortællinger fra Nordland og Finmarken. Kristiania. 1886. 8vo. Originalt blått helshirtingbind. 255 s.(76059)

Slitasje ved kapitélene.

750,-

207. HAGEMANN, Axel : Lot med to bøker. 1. Blandt lapper og bumænd. Billeder og sagn fra en nordlandsk dalbygd. Kristiania. 1889. Forlagt af Alb. Cammermeyer. 8vo. Blått originalt forlagsbind. (8), 124 s. 2. Engelskmanden under Finmarken. Kristiania, 1891. Trykt i Det Mallingske Bogtrykkeri. 8vo. Grått orginalt dekorert forlagsbind. (10), 145 s.(75841)

Meget pene eksemplarer.

1 800,-

208. HAGEMANN, Axel : Under polarkredsen. Naturskildringer og naturhistoriske skisser fra Nordlands indre dale. Kristiania. 1886. 8vo. Mørkegrønt originalt dekorert helshirtingbind. (8), 205, (3) s.(76092) Meget pent eksemplar.

750,-

209. HAGEMANN, Axel : Blandt lapper og bumænd. Billeder og sagn fra en nordlandsk dalbygd. Kristiania. 1889. 8vo. Originalt stivt omslag med smussomslag. 124 s.(76090)

Svært uvanlig med smussomslag.

1 800,-

136

210. HAMMOND, Hans : Den Nordiske Missions-Historie i Nordlandene, Finmarken og Trundhiems Amt til Lappers og Finners Omvendelse, fra første Begyndelse indtil hen udi Aaret 1727, da Lappernes og Finnernes Apostel Hr. Thomas von Westen (...), døde, tilligemed denne udødelige Mands Levnetsbeskrivelse, samt Anhang om de første Missionariis og andre Missionens Medhielpere, uddragne af offentlige Brevskaber og egenhændige Haandskrifter ved (...) Sognepræst til Rachestad i Aggershuus Stift. Kiøbenhavn. 1787. 8vo. Nyere skinnryggbind med svakt opphøyde ryggbånd og marmorerte dekler. XXX, (2), 951, (3 blanke) s.(75028)

000,-

137
12

211. HAUKENÆS, Th. S.: Midnatssolens rige. Skildringer af naturen, folkelivet og historien i Nordlands, Tromsøs og Finmarkens amter. Med forfatterens portræt i finnedragt. Bergen. 1899. 8vo. Originalt dekorert omslag. Ubeskåret. 573 s.(75857)

Løst eksemplar. Uvanlig.

900,-

212. HELLAND, Amund: Lofoten og Vesteraalen. Norges geologiske undersøgelse. No. 23. Kristiania. 1897. Leks8vo. Samtidig skinnryggbind med marmorerte dekler. (8), 545, (3) s.(76077)

Navn på tittelbladet. Ryggen noe skrapet ved øvre kapitél.

750,-

213. JAKOBSEN, M. : Bø præstegjæld i Vesterålen. Trondhjem. 1900. 8vo. Samtidig skinnryggbind med enkel ryggforgylling og marmorerte dekler. 92 s.(75835)

Liten skade ved øvre kapitél.

900,-

214. JANSON, Kristofer : Skildringar fraa Nordland og Finnmorki. Bergen. 1874. 8vo. Nyere helshirtingbind med tittelfelt i skinn på ryggen. Bundet med begge omslag. (2), 163, (1) s.(75890)

Foromslaget skadet og klebet opp på nyere stivt ark.

600,-

138

215. KALLMORGEN, Friedrich : Ins Land der Mitternachtsonne. Tagebuch eines Malers. Karlsruhe. Uten år. (1899). Folio oblong. Originalt helshirtingbind med tittel på fordekkelen. Tittelblad. 51 litograferte blader. 1 kart.(75034)

Schiötz 510 **.

På smusstittelbladet : Schilderungen von der Nordlandreise der “Auguste Victoria” vom 2ten Juli bis 24ten Juli 1898. Die Illustrationen sind von mir auf Stein gezeichnet und unter meiner Leitung gedruckt.

6 000,-

139

216. KITTELSEN, Theodor : Fra Lofoten. Billeder og Tekst. I-II. Kristiania. 1890-91. Tverr folio. Et lyseblåttblått og et grått originalbind. Det siste med smussomslag. Med påklebede vignetter på deklene. Upaginert. Gjennomillustrert. (76133)

Sundseth 18 og 23. Et fint sett av disse vakre bøkene. Smussomslaget til bind II slitt. Et “must” for alle som er opptatt av Lofoten.

4 500,-

140

217. LE BLOND, (Elizabeth Alice Frances) : Mountaineering in the land of the midnight sun. With 71 illustrations and map. By Mrs. Aubrey Le Blond. London. 1908. 8vo. Samtidig helskinnbind med rik ryggforgylling, svakt opphøyde ryggbånd, tittelfelt i rødt skinn, marmorerte snitt, indre denteller, vignett i gull på fordekkelen. xii, 302 s. 70 plansjer utenom pagineringen. 1 kart.(75029) Schiötz 585. Et “prize-bind” til en dyktig skoleelev. Falsene er sprukket.

Forfatteren klatret i Horungene og i Troms m. m. Eiler Schiötz’ eget eksemplar med hans notater.

141
2 700,-

218. LESSING, Chr. Fr. : Reise durch Norwegen durch Lappland und Schweden. Nebst einem botanisch-geographischen Anhange und einer Karte. Berlin. 1831. 8vo. Samtidig skinnryggbind med marmorerte dekler. VI, 302 s. Med 1 foldet kart over Lofoten.(76122)

Schiötz 600 **. Bring 523. Pritzel 5232. Bindet slitt ved kapitélene og ytre falser.

1 200,219. (LOFOTEN). (BUCH, Jacobine). Erindringer fra et syvaarigt ophold paa en af Lofotøerne af en præstefrue. Kristiania. 1889. Liten 8vo. Originalt helshirtingbind med dekor i gull og svart på fordekkelen. (8), 112 s.(76200)

Pettersen spalte 107. Liten skade på fordekkelen. Navnetrekk på forsatsbladet. 600,-

142

220. LUND, N. : Reise igjennem Nordlandene og Vestfinmarken i Sommeren 1841. Chra. 1842. 8vo. Samtidig marmorert kartonasjebind med shirtingrygg. VI, 118 s.(75892)

Samtidig skrift på forsatsen og stempel på tittelbladet.

143
4
500,-

221. LÆSTADIUS, Petrus : Journal af (...), för första året af hans tjenstgöring såsom missionaire i Lappmarken. Stockholm. 1831. 8vo. Eldre skinnryggbind med svakt opphøyde ryggbånd, ryggforgylling, tittelfelter i svart skinn. Bundet med de originale typografiske omslagene. VIII, 475, (7) s. (76099) Ex libris. 3 000,-

144

222. MALM, A. W. : En vinter och tvenne somrar bland fjellen, eller resa i Skandinaviens nordligaste Lapp- og Finn-marker. Götheborg. 1851. 8vo. Samtidig skinnryggbind med ryggforgylling og marmorerte dekler. 107 s. (75036) Schiötz 644 **. Meget sjelden. Navn i samtidig hånd på forsatsbladet.

145
7 500,-

223. MEHLUM, And. : Nordlandsliv. Fortællinger og skildringer. Toeksemplarer. Kristiania. 1888. 8vo. Originalt rødt og grønt forlasbind. Medtittelbilde tegnet av Th. Holmboe. 188 s.(75886) Pene eksemplarer.

750,-

146

224. NICOLAISSEN, O. : Samling med fem titler relatert til Nordland og Nord-Norge. 1. Sagn og eventyr fra Nordland. Samlede af (...). Anden samling. Kristiania. 1887. 8vo. Blått originalbind med blinddekor på fordekkelen. (4), 94, (2) s. Ex libris. 2. Fra Nordlands fortid. Sagn og historie. Kristiania. 1889. 8vo. Eldre skinnryggbind med marmorerte dekler. (8), 91, (1) s. Lite navn på foromslaget. 3. Fra Nordlands fortid. Sagn og smaabilleder. Anden samling. Kristiania. 1891. 8vo. Brunt originalt shirtingbind. (6), 119, (1) s. (To eksemplarer, det andre i rødt originalbind). 4. : Fra Nord-Norge. Skisser og sagn. Kristiania. 1919. 8vo. Originalt dekorert omslag. 72 s. (76142) Med bruksspor.

1 200,-

225. NISSEN, Per : Kart over det nordlige Norge. Udarbeidet ved oberst (...). Maalestok 1 : 1 000 000. Kristiania. 1905. Folio. Foldet ned til høy 8vo. I samtidig shirtingmappe. Trykt i farver. Med en navnefortegnelse bak i mappen. Klebet opp på lerret.(76215)

Mappen noe slitt.

750,-

147

226. (NORD-NORGE). Fire skrifter relatert til NordNorge. 1. Knud Leem : Bidrag til Finmarkens Historie. (Særtrykk). Throndhjem. U. å. (1869). 8vo. Blankt omslag. 60 s. 2. J. Qvigstad : Utdrag av I. A. Heltzens beskrivelse over Ranens prestegjeld. (Særtrykk). Svorkmo. 1928. 8vo. I materie. 15 s. (Skougaards eksemplar).

3. O. Nicolaissen : Vesteraalen i oldtiden. (Særtrykk). Tromsø. 1924. Stor 8vo. Originalt omslag. 30 s. Illustrert. 4. O. Nicolaissen : Triste blade av Nord-Norges saga. (Særtrykk). Tromsø. 1923. Stor 8vo. Originalt omslag. 26 s.(76079)

900,-

227. (NORD-NORGE). Lot med fire utgivelser. 1. Jon Sørensen : Nordland og Finmarken. Reiseindtryk af (...) deltager i studenterfærden 1902). Hamar. 1893.8vo. Samtidig skinnryggbind. 120 s. Illustrert. 2. Pelle Molin : Nordland. Konturer till en reseskildring. Med förord af Olof Högberg. Östersund. 1913. 8vo. Originalt dekorert omslag. Ubeskåret. 105 s. Illustrert. 3. Carl Schøyen : Nordlandet. Kristiania. 1920. Stor 8vo. Originalbind. 228 s. Illustrert. Med et foldekart. 4. Kristian Gløersen : Midnatssol. Småfortællinger og skildringer. Kristiania. Uten år. (1901). 8vo. Dekorert originalbind. 160 s.(76184)

900,-

148

228. (NORD-NORGE). Lot med tre skrifter. 1. : Alette Heyerdahls barndoms - og ungdoms-erindringer. Uten sted. Uten år. Trykt som manuskript. 8vo. Originalt dekorert stivt omslag. 74 s. Noen illustrasjoner. 2. J. Qvigstad : Navne paa dyr og planter i nordnorske stedsnavne. Tromsø. 1922. 8vo. Originalt stivt omslag. 113 s. Stempel på foromslaget. 3. “Jul Nordpå”. Nord-Norges Julehefte 1941. Svolvær. 1941- 4to. Originalt dekorert omslag. 29 s. Illustrert.(76217)

Noen bruksspor.

600,-

229. (NORD-NORGE). Lot med tre titler. 1. Eivind Bjørset : Sjømaalerliv 1 nordpaa. Illustreret af Thorolf Holmboe. Kristiania. 1903. 8vo. Dekorert originalbind. 95 s. Illustrert. 2. Axel Hagemann : Under polarkredsen. Naturskildringer og naturhistoriske skisser fra Nordlands indre dale. Kristiania. 1886. 8vo. Dekorert originalbind. 205 s. 3. Dikka Thinn Christophersen : En prestekones erindringer. Fra de unge dage i Finmarken. Kristiania. 1902. 8vo. Blått originalbind. 92 s.(76186)

600,-

230. (NORD-NORGE). NISSEN, Per: Cammermeyers Reisekart over det nordlige Norge i fire Blade. Udarbeidet af (...):. Kristiania. 1898. 3die rettede Oplag. Kristiania. 1898. Kartene klebet opp på lerret. Foldet ned til 8vo. I originalt dekorert kartonasjebind. Størrelse tilsammen : 129 cm X 92 cm(76202)

I meget god stand. Kartet første gang utgitt i 1893.

1 200,-

149

231. (NORDKAPP). (VARANGER). Norske lægers Nordkap –Varangerfærd 1905. Trykt som manuskript. Kristiania. 1906. Tverr4to. Originalbind med påklebet vignett på fordekkelen. 92 s. Illustrert.(75860) Pent eksemplar.

600,-

232. (NORDLYSET). WILCKE, Johan

Carl : Tal, om de nyaste Förklaringar öfver Norr-Skenet, hållet, i Kongl. Maj:ts höga Närvaro, för dess Vetenskapsacademie, vid Præsidii Nedläggande, den 7 Febr. 1778. Stockholm. 1778. 8vo. I materie. Uoppskåret. 110, (2) s(76201)

Tidlig beskrivelse om nordlyset.

1 500,-

150

233. (NORVEGICA). Lot med fire bøker om Norge. London. 1905. 1. Henry Pottinger : Flood, fell, and forest. In two volumes. I-II. 8vo. Originale blå helshirtingbind. Frontispiece, xi, (1 blank), 288 s. ; vii, (1 blank), 284 s. Med 16 s. annonser. Med tilsammen 33 plansjer utenom paginering. 2. Cutcliffe Hyne : Through Arctic Lapland. London. 1898. 8vo. Dekorert originalbind med “falsk” pergamentrygg. Ubeskåret. xi, 284 s. Illustrert med fotografier utenom pagineringen. Med et foldekart. 3. Paul Du Chaillu : The land of the long night. Illustrated by M. J. Burns. New York. 1899. 8vo. Originalt dekorert helshirtingbind. xviii, 266 s. Med illustrasjoner utenom pagineringen. 4. Harold Simpson : Rambles in Norway. With eight illustrations in colours and thirtytwo from photographs. London. 1912. 8vo. Originalt shirtingbind med påklebet vignett. xx, 243, 31 s. Illustrert med fotografier utenom pagineringen.(76138) 1 800,-

151

234. OLSEN, O. T. : Norske folkeeventyr og sagn samlet i Nordland. Kristiania. 1912. 8vo. Rikt dekorert blågrått originalbind med smussomslag. Olsens innklebede portrett som frontispiece. 302 s. Noen illustrasjoner. VEDLAGT: Samme utgave, men i kartonasjebind med påklebet vignett tegnet av T. Holmboe. 302 s. Noen illustrasjoner.(76214)

Smussomslaget tegnet av Th. Holmboe.

750,-

235. (OSCAR II). FRIIS, J. A. : Hans majestæt kong Oscar II.s reise i Nordland og Finmarken aar 1873 ved prof. ... Med 20 træsnit efter fotografier. Christiania. 1874. Stor 8vo. Originalt grønt shirtingbind med rik gulldekor på fordekkelen. IV, 155 s. Illustrert med 20 plansjer utenom pagineringen. (75831) Schiötz 775 c.

Med notat på fribladet: “Oscar Kleberg. Lund Sept. 1878, såsom minne af den oförgätlige krönungsresan sommaren 1873”. Vedlagt et brev fra søskenparet Borch som sannsynligvis dreier seg om samme reise.

Boken var Eiler Schiötz’ eget eksemplar. Bindet med svake bruksspor.

1 800,-

152

236. PONTOPPIDAN, Carl : Det Finmarkske Magazins Samlinger, indeholdende Oplysninger og Handels-Bidrage til de i Commercevæsenet nye Indretninger ved Ophævelsen af den forhen kongelig octroyerede, men for alle Inden- og Udenrigske friegivne Finmarkske Handel fra 1ste Junii 1789. Ligesom og hvad der til det Oeconomiske ved Exportations Væsenet er henhørende under de i Ost- og Vest-Finmarken beliggende Handels-Havne og Factorier m. m. Med geographisk Kaart. Kiøbenhavn. 1790. 8vo. Samtidig skinnryggbind med marmorerte dekler. XVI, 328, (16) s. Med et kobberstukket foldekart.(75849) Meget sjelden.

Ryggen slitt ved kapitélene.

18 000,-

153

237. (SALTEN OG RANA). VOGT, J. H. L. : Salten og Ranen, med særligt hensyn til de vigtigste jernmalm- og svovelkiskobberkis-forekomster samt marmorlag. Christiania. 1890. Stor 8vo. Privat granitolbind. 231 s. Illustrert med seks foldeplansjer. (76187)

Norges geologiske undersøgelse.

900,-

238. SIVERTSEN, Dagmar: Læstadianismen i Norge. Tromsø. 1955. Leks8vo. Privat granitolryggbind bundet med foromslaget. 500 s.(75009) Med hilsen fra forfatteren. 480,-

239. STOCKFLETH,

Nils Vibe : Dagbog over mine Missionsreiser i Finmarken af (...), Medlem af det kongelige norske Videnskabers Selskab i Trondhjem og af det finske Literatur-Selskab i Helsingfors. Chra. 1860. 8vo. Samtidig skinnryggbind med ryggforgylling. Med ekteparet Stockfleths portrett som frontispiece. (8), XXXV, 311, (1), (1 blank), (1), (1 blank) s.(75837) Lite navnestempel på tittelbladet.

1 800,-

154

240. (SULITJELMA). STELZNER, A. W. : Die SulitjelmaGruben im nördlichen Norwegen. Nach älteren Berichten und eigenen Beobachtungen besprochen von (...). Mit vier Tafeln. Freiberg. 1891. 8vo. Samtidig enkelt kartonasjebind med shirtingrygg. 98 s. Med fire foldeplansjer(76141) Tidligere biblioteksstempel på tittelbladet.

750,-

241. TALCOTT, Dudley Vaill : Report of the company. Illustrated with photographs and drawings by the author. New York. 1936. 4to. Originalt helshirtingbind med smussomslag. 347 s. Illustrert med fotografier. VEDLAGT : Noravind. Hartford Connecticut. 1929. 4to. Originalt dekorert shirtingbind. Upaginert. Gjennomillustrert. (76097) Smussomslaget med bruksspor. Tittel to “Noravind” er uvanlig. 1 800,-

155

242. THE KAAFJORD EXPEDITION. Beskrivelse : “The Kaafjord Expedition – Formed for tracing the location of H. M. Submarine X5 and recovery of historical war material from locations in Northern Norway. Expedition Director : Peter J. Cornish”. Uten år. (1976 ?). Folio. I original mappe. Foruten maskin- og håndskrevet tekst, 12 originale fotografier samt to foldede kart i konvolutt bak i boken.(75851) 1 200,-

156

243. TROMHOLT, Sophus : Under nordlysets straaler. Skildringer fra lappernes land. Med talrige illustrationer. Kjøbenhavn. 1885. Leks8vo. Rikt dekorert grått originalbind. 578 s. Rikt illustrert. Med et foldekart. (75830)

Schiötz 1093 c. Ex libris. Diskret hilsen i samtidig hånd på fribladet.

1 200,-

244. (TROMSØ).

HELLAND, Amund : Topografisk-statistisk beskrivelse over Tromsø amt. Efter offentlig foranstaltning udgivet ved (...). I-II. (I ett bind). Kristiania. 1899. Stor 8vo. Samtidig skinnryggbind med damaskerte dekler.

X, 592 ; VI, 390 s. Med et farvetrykt oversiktskart over Tromsø, og et foldekart over Tromsø amt.(76111)

Første del : Den almindelige del. Anden del : Tromsø by og herrederne.

Med Carl Schøyens ex libris.

1 200,-

245. VIBE, A. : Billeder og Minder fra mit Kystmaalerliv i det nordlige Norge. Christiania. 1860. 12mo. Lysebrunt originalbind med blinddekor på deklene. (6), 146 s.(75891)

Små slitasjer ved ytterkantene. Noe svak indre fremre fals.

750,-

157

246. VINCENT, Frank : Norsk, Lapp, and Finn or travel tracings from the far north of Europe. With route map and frontispiece. New York. 1881. 8vo. Originalt olivenbrunt dekorert helshirtingbind. Frontispiece. xx, 263 s. Med et kart som viser reiseruten. (75838)

Schiötz 1122 a *. Meget pent eksemplar.

2 100,-

247. (WESTEN). THRAP, Daniel : Thomas von Westen og Finne-missjonen. Af (...), Sogneprest til Petri Menighed i Kristiania. Kristiania. 1882. 8vo. Noe senere brunt shirtingryggbind med marmorerte dekler. 133, (3) s.(75854)

Med hilsen fra forfatteren på tittelbladet. Blyantunderstrekninger i teksten.

750,-

248. WILLIAMS, W. Mattieu : Through Norway with a knapsack. London. 1859. 8vo. Originalt dekorert shirtingbind. xii, 332, (24) s. Med seks farvelitografier - inkludert frontispiecen - samt et foldet kart over Norge. (76096)

Schiötz 1176 a. Svake indre falser. Ex libris.

1 200,-

158

249. ZETTERSTEDT, Johan Wilhelm : Resa genom Sweriges och Norriges Lappmarker, Förrättad År 1821 ; af (...), Professor m. m. wid Kongl. Academ. i Lund. Första Delen, med trenne illuminerade Kopparstick – Andra Delen. I-II (i ett bind). Lund. 1822. 8vo. Nyere marmorert kartonasjebind med tittelfelt i mørkebrunt skinn på ryggen. XV, (1 blank), 266 ; (1), (1 blank), 231, (1 blank) s. Med tre foldede kolorerte kobberstikk. (75006) Schiötz 1215 *. Et fint eksemplar. Kobberstikkene viser fugler. Johan Wilhelm Zetterstedt, (1785-1874), var professor i botanikk i Lund.

4 500,-

159

250. (ANDØYA 1868). (DAHLL, Tellef). Andøen. Kulfelt. Gascoal field. (Tittel på fordekkel). Uten sted. Uten år. 4to. Privat skinnryggbind med tittel på fordekkelen. Diverse artikler med ulik paginering. Med seks farvetrykte geologiske karter.(75894) Uvanlig.

1 500,-

160

Varia

251. BERETNING

OM DEN

INTERNATIONALE FISKERIUDSTILLING i Bergen i Aaret 1865. Udgivet af UdstillingsCommitteen. Bergen. Uten år. Stor 4to. Originalt typografisk kartonasjebind med shirtingrygg. XXVI, 53 s. XXVIII litograferte plansjer.(75842)

Hjørnene noe støtt.

1 800,-

252. BERGE, Rikard : Norsk folkedigtning med opskrifter fra Sophus Bugges utrykte samlinger. Illustreret med norske folkekunst af Johanna Bugge Berge. Eventyr og sagn. I–II. Kristiania og Kjøbenhavn. 1909–13. Leks8vo. Rikt dekorerte originale helshirtingbind med smussomslag. 78 ; 83 s. Gjennomillustrert i svart/hvitt og farver. (75949)

Bind I med innledning av Moltke Moe. Meget fint sett. Ikke vanlig med smussomslagene.

1 500,-

161

253. (BERGEN). JÆGER, Henrik: Bergen og bergenserne. Bergen. 1889. 8vo. Brunt rikt dekorert originalbind. Rødt snitt. 264 s.(76191) Meget pent eksemplar.

600,-

254. (BIBLIOFILI). Fund og forskning i Det kongelige Biblioteks samlinger. København. 1954-1966. Leks8vo. Fine skinnryggbind med enkel ryggforgyling og marmorerte dekler. Bundet med omslagene. 178 ; 155 ; 174 ; 148 ; 239 ; 200 ; 176 ; 188 ; 170 ; 190 s. Illustrert i svart/hvitt. (75880)

Mangler årbøkene VII og VIII. Med et vell av morsommer og interessante artikler innen bibliofili.

1 200,-

162

255. BING, Lars Hess : Beskrivelse over Kongeriget Norge, Øerne Island og Færøerne, samt Grønland, efter ældre og nyere, trykte og haandskrevne geographiske, chorographiske, topographiske, statistiske Skrivter, Afhandlinger og Efterretninger, saavelsom ved Brevvexling og ellers erholdte Oplysninger, forfattet i alphabetisk Orden. Kbh. 1796. 8vo. Nytt håndbundet skinnryggbind. Med den gamle ryggstripen. Marmorerte dekler. Tittelblad med kobberstukket tittelvignett. Dedikasjonsblad. XVI, 886, (6) s. (76109)

Bibl. Norv. II, 4646.

500,-

163
4

256. (BAARDSEN, Gjest).

Gjest Baardsen Sogndalsfjærens Levnetsløb. Efter Løsladelsen fra Akershus Fæstning til hans Død. Forfattet af ham selv. Christiania. 1883. 8vo. Samtidig enkelt skinnryggbind. 390 s.

MEDBUNDET : Gjest Baardsen Sogndalsfjærens Levnetsløb. Forfattet af ham selv. Fjerde Oplag. Anden Del. Kristiania. 1887. Forlagt af N. W. Damm & Søn. 320 s.(75840) Materien gulnet og plettet.

750,-

257. (DIRIKS, C. F.) Skisser af Reiselivet i Norge. (Tittel på fordekkelen). Uten sted. Uten år. (Ca. 1865). Tverr4to. Samtidig helshirtingbind med dekor i svart på fordekkelen. Upaginert. Med 24 helsides håndkolorerte litografier. (75938) Litografiene er kolorert i gammel hånd.

4 500,-

164

258. FORBES, Rosita : The secret of the Sahara : Kufara. By (...). Author of “Unconducted Wanderers”. With 76 illustrations from photographs by the author, and a map. London, New York, Toronto and Melbourne. 1921. Leks8vo. Originalt dekorert helshirtingbind. xvi, 350 s. Rikt illustrert med fotografier utenom pagineringen. Med et delvis farvetrykt foldekart. Royal 8vo. Publishers decorated full cloth. xvi, 350 pp. Richly illustrated with black/white photographs. With one partly colour printed folding map. (75496)

Pent eksemplar. Lite navn på forsatsbladet.

Nice copy. Small name on front free endpaper.

Rosita Forbes, (1890–1967), engelsk reisebokforfatter og oppdagelsesreisende. “Her first journey was in Libya in the winter of 1920–21, becoming the first nonMuslim woman to enter the closed city of Kufra.”

600,-

259. HANSEN, Lars : De fem Ishavsgaster. Originalmanuskript. Folio.

Granitolryggbind med marmorerte dekler. 137 s. Maskinskrevet manuskript. (76125)

På fribladet : “ til min Ven Erling Storm Stig fra Lars Hansen til min Ihukommelse. Manuskript til “De fem Ishavsgaster” med hilsen til hele den øvrige familien, som også snart blir min. Moi 22/3-35”. Med Erling Storm Stigs ex libris.

6 000,-

165

260. HOEL, Adolf : Svalbard. Svalbards historie 1596-1965. I-III. Oslo. 1966 -67. 4to. Originalbind. 1527 s. Rikt illustrert.(76110)

Standardverket om Svalbard. Vedlagt et hefte med anmeldelser i norsk presse.

4 500,-

166

261. HOLMBOE, Thorolf : Siøfugl. Bergen. Uten år. (1898). Folio. Grått dekorert helshirtingbind. Upaginert.

Gjennomillustrert. (75844) Sundseth 524. Noe slitasje ved ytterkantene.

1 200,-

262. KITTELSEN, Th. : Svartedauen. Kristiania. 1900. Folio. Originalt helskinnbind. Upaginert.

Gjennomillustrert i svart/hvitt.(75845) Uvanlig i helskinnbind. Bindet med bruksspor, et par sider noe rufsete.

Theodor Kittelsen (1857–1914).

”Kittelsen hadde suksess som eventyrtegner fra første stund, men han hadde vanskeligheter med å finne forlegger til sine egne bøker. Vi kan nevne at storverket ”Svartedauen” – etter Leif Østbys mening det fineste han noen gang laget – ble liggende i seks år før han endelig fikk J. M. Stenersen til å gi det ut”. (Schiötz/ Ringstrøm).

2 700,-

167

263. KITTELSEN, Th. : Svartedauen. Kristiania. 1900. Folio. Senere grått originalbind. Upaginert. Gjennomillustrert i svart/hvitt. (75846)

Theodor Kittelsen (1857–1914).

”Kittelsen hadde suksess som eventyrtegner fra første stund, men han hadde vanskeligheter med å finne forlegger til sine egne bøker. Vi kan nevne at storverket ”Svartedauen” – etter Leif Østbys mening det fineste han noen gang laget – ble liggende i seks år før han endelig fikk J. M. Stenersen til å gi det ut”. (Schiötz/Ringstrøm).

900,-

264. KITTELSEN, Th. : Har

Dyrene Sjæl. København. Uten år. (1893). 4to. Original dekorert mappe. Upaginert. Med 21 løse farveplansjer.(75908)

Plansjene rene og fine. Mappen noe slitt og restaurert – nær sagt som vanlig.

2 700,-

265. (KITTELSEN). (DJURKLOU, G.). To utgaver. 1. Folke-Eventyr fortalte paa svenske Bygdemaal af (...). Oversatte af Nordahl Rolfsen. Med Illustrationer af Th. Kittelsen og E. Werenskiold. Kristiania. 1887. 8vo. Originalt rødt dekorert helshirtingbind. 148 s. Illustrert. 2. Folke-eventyr. Utgitt av Nordahl Rolfsen. Med illustrasjoner av Th. Kittelsen og E. Werenskiold. Ny utgave. Oslo. 1928. 8vo. Originalt dekorert kartonasjebind. 117 s. Illustrert.(76102)

Bindene med bruksspor.

750,-

168

266. LANDSTAD, M.

B. : Norske Folkeviser, samlede og udgivne af (...). Christiania. 1853. Stor 8vo. Eldre skinnryggbind med enkel ryggforgylling. XIX, (5), 867, (1) s. Med (54 s.) notebilag. (76129)

Bindet noe slitt.

1 500,-

267. MAGNUS, Olaus : Historia om de nordiska folken. Nu för första gången i svensk öfversättning. I-V. Stockholm. 1909. 4to. Solide private skinnryggbind med opphøyde ryggbånd, tittelfelter i oker og rødt, marmorerte dekler. Bundet med de originale omslagene. (Bind V i originalt omslag). v, ii, 264 ; ii, 280 ; ii, 228 ; iii, 330 ; XI, 705 s. Gjennomillustrert. (76107)

3 000,-

169

268. MEISSNER, J. B. : Fiskerbog eller Anviisning til at fiske til Huusbrug og for sin Fornøielse med Garn, Kroge, Ruser og Hænderne, forskaffe sig de tjenligste Madninger og føde, fede og forbedre Fiskene, saavelsom og en stor Deel Fiskerkonster, ved hvis Anvendelse man ikke allene kan fange Fisk i Mængde, men ogsaa forsakffe sig mangen en fornøielig Time. Skreven for Elskere af Fiskerie og Krebsefangst af (...), Garn- og Fiskemester ved Frankfurt an der Oder, og oversat paa Dansk af Johan Werfel. Kjøbenhavn. 1801. 8vo. Samtidig enkelt skinnryggbind. Marmorerte dekler. (4), 124 s.(75037) Hjørnene noe støtt.

2 100,-

269. MOLAND, Ole A. Sivertsen : Levnetsløb af (...)., enfoldig forfattet, tillige indeholdende nogle simple Advarsler, Formaninger og Veiledninger til at vogte sig for Synden og dens onde Følger, og i Tro og Lydighed tjene Gud, tilligemed hans Afskedsord til det forsamlede Publikum, fremsagt fra Retterstedet den 30te Oktober 1862 af den forrettende Præst. Skrevet i Vaagens Arrest 1862. Stavanger. 1863. Liten 8vo. Samtidig enkelt skinnryggbind med marmorerte dekler. 172 s.(76055) Skougaards eksemplar. Hjørnene støtt, slitt ved ytterkantene. Sjelden.

1 800,-

170

270. (NORDLYSET). RAMUS, J. F. : Historisk og Physisk Beskrivelse over Nordlysets forunderlige Skikkelse, Natur og Oprindelse. Kjøbenhavn. Uten år. (1745-47). 4to. I materie. I eske med tittel på fordekkelen. Udsnitt av “Skrifter, som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Lærdoms og Videnskabers Elskere ere fremlagte og oplæste ...”. Første og tredje del. Sidene 317-396 og 147-212. Med åtte kobberstukne foldeplansjer.(76197)

7 500,-

271. (NORRØN HISTORIE). Lot med to titler. 1. Henry Wheaton : History of the Northmen, or Danes and Normans, from the earliest times to the conquest of England by William of Normandy. London. 1831. 8vo. 1800-talls skinnryggbindmed enkel ryggforgylling og svakt opphøyde ryggbånd. xiii, 367 s. 2. Ruth J. Pitt : The tragedy of the Norse gods. Illustrated by G. P. Jacomb-Hood and J. A. J. Brindley. London. 1893. 8vo. Blått originalbind med vignett på fordekkelen. Delvis ubeskåret. 256 s.(76193) Ex libris i begge bind.

750,-

171

272. (PLUTARK). Plutark’s Levnetsbeskrivelser oversatte af det greske og forsÿnede med Anmærkninger ved Stephan Tetens Doktor i Filosofien og Konrektor ved Latinskolen i Ribe. Förste Deel - Fjerde Del. I–IV. Kiøbenhavn. 1800–1811. 8vo. Marmorerte kartonasjebind, “hollandske”, uten tittelfelter på ryggene. Ubeskåret. Med kobberstukket vignet på tittelbladet i første bind. XIII, (9), 419, (1) ; kobberstukket vignett på tittelbladet, 484, (5), (1 blank) ; kobberstukket vignett (løst), (2), 472 ; IX, (1), 341, (1 blank) s.(75873)

Den første oversettelse av Plutark til et skandinavisk språk. Ren og fin materie. Sjelden.

1 800,-

172

273. PONTOPPIDAN, Erich : The natural history of Norway : containing, a particular and accurate account of the temperature of the air, the different soils, waters, vegetables, meatls, minerals, stones, beasts, birds, and fishes ; together with the dispositions, customs, and manner of living of the inhabitants : interspersed with physiologicalnotes from eminent writers, and transactions of academies. In two parts. Translated from the Danish original of the Right Revd. (...), Bishop of Bergen in Norway, and member of the Royal Academy of Sciences at Copenhagen. Illustrated with copper plates, and a general map of Norway. London. 1755. Folio. Nær samtidig helskinnbind med rik ryggforgylling og opphøyde ryggbånd. xxiii, 206; vii, 291, (1), (11) s. Med foldet grensekolorert kart over Norge og 27 kobberstikk i teksten.(76198) Noe svake ytre og indre falser, ellers et rent og fint eksemplar. Ex libris. 15 000,-

173

274. (PRAHL, Jan). Ny Hungrvekja. Bergin (sic !). 1858. 8vo. Enkelt privatbind bundet med foromslaget. 102 s.(76192)

Med lite navn på tittelbladet - Blix

450,-

275. RØLVAAG, O. E. : Omkring fædrearven. Northfield, Minn. 1922. 8vo. Originalt dekorert helshirtingbind. 200 s.(75834)

Med hilsen fra forfatteren, samt Rølvaags navnetrekk på tittelbladet. Noe mørknet nederst i ryggen.

900,-

276. SCHØNING, Gerhard : Forsøg Til de Nordiske Landes Særdeles Norges, Gamle Geographie, hvorved Finmarkens og hosliggende Lapmarkers gamle Grændser og Strekning, Indbyggernes Oprindelse, Landenes Ælde, samt andre saa vel Geographiske som Politiske Omstændigheder undersøges. Kiøbenhavn. 1751. 4to. Samtidig skinnryggbind med svakt opphøyde ryggbånd og ryggforgylling, marmorerte dekler. Kobberstukket vignett på tittelbladet. (16), 144, (2 blanke) s.(75979)

Bibl. Norv. II, 1641. Ryggen med slitasjer ved kapitélene, ellers en meget fin og ren materie.

3 000,-

174

277. SVALBARDS STEDSNAVN utgitt av Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser. Maskinskrevet manuskript. 1–5. Uten sted. Uten år. Liten folio. Brune helgranitolbind. Alle bindene har pagineringen oppdelt i avdelinger. Mer enn 1250 s. – alle beskrevet på én side.(75847)

4 500,-

175

278. (TJØME). BERG, Lorens : Tjømø. En bygdebok. Historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjente nutidsforhold. Med bygdekart, jordplanche og 430 billeder. III opplag. Larvik. 1920. Leks8vo. Grått orriginalbind. 562 s. Illustrert.(76194)

Pent eksemplar. Med hilsen fra forfatteren til Knut Liestøl.

279. (TUSEN OG ÉN NATT). Tusind og een Nat. Arabiske Fortællinger. I fuldstændig Oversættelse og forsynet med Anmærkninger af Dr. Gustav Weil, Prof. i de orientalske Sprog ved Universitetet i Heidelberg. Med flere Hundrede Illustrationer. Første Bind – Femte Bind. I–V. Kjøbenhavn. 1879. Liten 4to. Samtidige skinnryggbind med enkel ryggforgylling og marmorerte dekler. 298 ; 294 ; 381 ; 434 ; 388 s. Rikt illustrert med trestikk. (75883) Hjørnene noe støtt. Materien noe plettet. Denne utgaven i Weils oversettelse er sjelden.

900,-

176
1 800,-

280. (VALDRES). (FLINTOE). CARPELAN, Wilhelm Maximilian : Stenskred près de Skougstad à Walders Stockholm. 1821–23. Original farveakvatint fra verket “Voyage aux Alpes norvégiennes”. Vignett til hefte to – med trykte “signaturer” av både Carpelan og Flintoe. Innrammet.(75907)

2 700,-

177

Auksjonsvilkår

Alt selges i den stand som forefinnes ved hammerslaget, og gjenstanden oppbevares deretter for kjøpers regning og risiko. Defekter som ikke er angitt i katalogen skal anmeldes senest 7 dager etter auksjonen.

Minste bud og overbuds størrelse avgjøres av auksjonarius. Oppstår det tvil om hvem som er høystbydende tas gjen-standen opp på nytt.

Foruten auksjonsbudet betaler kjøper 20 % salær. Den som byr for en annen hefter som selvskyldnerkausjonist. Eiendomsret-ten til solgte gjenstander overgår først til kjøper ved bud pluss salærs fulle innbetaling.

Bøkene kan hentes i antikvariatet i dagene etter auksjonen.

178

Auksjonsoppdrag

Sommerauksjon tirsdag 11. juni 2024

Undertegnede gir hermed auksjonarius i oppdrag, for min regning, å innrope følgende nummer.

De oppgitte summer er maksimumsbud, og inkluderer ikke auksjonssalæret, som er 20% på bøker (momsfritt), og 25% på øvrige objekter (inkl. mva.).

Katalog nr. Forfatter/Tittel Pris

Navn:

Adresse:

Postnummer/sted: Tlf: E-post:

Underskrift:

179

På baksiden:

39. KITTELSEN, Theodor : Fra Lofoten. Billeder og Tekst af (...). Kristiania. 1890.

180
181 Damms Antikvariat AS Tel.: 22410402 Balchens gate 7 www.damms.no 0265 Oslo post@damms.no Org. nr.: 917 579 318

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.