Page 1

Vilniaus universiteto biblioteka

OSVALDAS JANONIS

Bibliografiniø nuorodø ir jø sàraðo sudarymo studijø bei mokslo darbuose metodika (pagal Lietuvos standartus LST ISO 690 ir LST ISO 690–2)

Vilniaus universiteto leidykla 2005


2

Osvaldas Janonis

UDK 025.3 Ja403

Rekomendavo spausdinti Vilniaus universiteto Senato Bibliotekos komisija

ISBN 9986-19-775-9

Š Osvaldas Janonis, 2005 Š Vilniaus universiteto biblioteka, 2005


Áþanginës pastabos

3

TURINYS

Pratarmë

––5

1. Áþanginës pastabos

––8

2. Apraðo elementø apibûdinimas ir terminø apibrëþimai ––11 2.1. Pirminë atsakomybë (autorius) ––11 2.2. Antraðtë ––12 2.3. Paantraðtë ––13 2.4. Laikmenos rûðis ––14 2.5. Antrinë atsakomybë ––14 2.6. Laida ––15 2.7. Iðleidimo duomenys ––15 2.8. Atnaujinimo ar taisymo data ––17 2.9. Nuorodos sudarymo data ––18 2.10. Apimtis ––18 2.11. Serija ––18 2.12. Pastabos ––19 2.13. Ásigijimo sàlygos ir prieiga ––21 2.14. Standartinis numeris ––21 3. Spaudiniø apraðo elementai jø pateikimo tvarka ––23 3.1. Spausdintinës monografijos (knygos ir daugiatomiai leidiniai) ––23


4

Osvaldas Janonis

3.2. Spausdintiniai serialiniai leidiniai (laikraðèiai, þurnalai ir kiti tæsiamieji leidiniai) ––25 3.3. Straipsniai ið spausdintiniø monografijø (knygø ir daugiatomiø leidiniø) ––26 3.4. Spausdintiniø serialiniø leidiniø straipsniai ir kitokie dokumentai ––27 3.5. Patentiniai dokumentai ––28 4. Elektroniniø dokumentø apraðo elementai jø pateikimo tvarka ––30 4.1. Elektroninës monografijos, duomenø bazës ir kompiuteriø programos ––30 4.2. Elektroniniø monografijø, duomenø baziø ir kompiuteriø programø dalys ––32 4.3. Elektroniniø monografijø, duomenø baziø ir kompiuteriø programø teikiniai (straipsniai) ––34 4.4. Elektroniniai serialiniai leidiniai ––36 4.5. Straipsniai ir kiti teikiniai ––37 4.6. Visa praneðimø sistema ––38 4.7. Elektroniniai praneðimai ––39 5. Rankraðtinio dokumento apraðas 6. Tekstinës iðnaðos, jø ryðys su bibliografinëmis nuorodomis, bibliografiniø nuorodø sàraðas

––41

––42


Áþanginës pastabos

5

PRATARMË

Ðiø metodikos nurodymø tikslas – supaþindinti Vilniaus universiteto dëstytojus, mokslo darbuotojus, mokslo leidiniø redaktoriø kolegijas ir studijø darbus rengianèius studentus su bibliografiniø nuorodø ir jø sàraðo sudarymo metodika. Bibliografinë nuoroda – tai bibliografinis apraðas, kuriame pateikiamos þinios apie dokumentus, minimus ar cituojamus mokslo darbe. Ðiuose metodikos nurodymuose vadovaujamasi Lietuvos standartais LST ISO 690 Dokumentai. Bibliografinës nuorodos. Turinys, forma ir struktûra ir LST ISO 690–2 Informacija ir dokumentai. Bibliografinës nuorodos. 2-oji dalis. Elektroniniai dokumentai ir jø dalys. Ðie standartai jau naudojami kai kuriuose tæsiamuosiuose leidiniuose („Knygotyroje“, „Informacijos moksluose“, „Respectus philologus“ ir kt.), monografijose, moksliniø straipsniø rinkiniuose (L. Vladimirovo straipsniø rinkinyje „Apie knygas ir bibliotekas“, Vilnius, 2002, ir kt.), Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studijø darbuose, disertacijose. Áþanginëse pastabose autorius supaþindina su bendraisiais klausimais (standartø struktûra, duomenø ðaltiniais, skirmenimis ir pan.).


6

Osvaldas Janonis

Antrajame skyriuje apibûdinami apraðo elementai ir paaiðkinami specifiniai terminai. Jø apibrëþimai daþniausiai paimti ið Tarptautinës standartizacijos organizacijos (ISO) terminø þodynø ir standartø arba ið „Knygotyros“ enciklopedinio þodyno (Vilnius, 1997). Tiesa, kai kurie standartuose vartojami apraðo elementø pavadinimai patikslinti (pavyzdþiui, vietoj „leidimas“ vartojamas terminas „laida“, vietoj „skelbimo duomenys“ – „iðleidimo duomenys“). Treèiajame skyriuje supaþindinama su spaudiniø apraðo elementais jø pateikimo tvarka. Elektroniniø dokumentø apraðo elementams (taip pat jø pateikimo tvarka) skirtas ketvirtasis skyrius. Paskutiniajame skyriuje apibûdinamos tekstinës iðnaðos ir jø ryðys su bibliografinëmis nuorodomis bei pateikiama bibliografiniø nuorodø sàraðo sudarymo metodika. Visi metodikos reikalavimai iliustruojami pavyzdþiais. Jie apima dalá nebûtinø elementø. Ðio leidinio pavyzdþiuose vartojama vienoda skirmenø sistema, kuri priimta ir standartuose pateiktuose pavyzdþiuose. Skirmenys bibliografiniame apraðe atlieka savas specifines funkcijas. Tarptautiniø standartø sudarytojai vadovavosi nuostata, kad informacijos vartotojai, nemokantys minimo ar cituojamo dokumento kalbos, suprastø apraðo elementus, skirmenø ir kitokiø ðriftø ar pabraukimø dëka lengvai nustatytø publikacijos ðalti-


Áþanginës pastabos

7

ná, atpaþintø kitus apraðo elementus ir pan. Pavyzdþiui, kablelis prieð autoriaus vardà kalbos nemokanèiam skaitytojui suteikia galimybæ atskirti pavardæ nuo vardo. Kai kurie pagal lietuviø kalbos raðybos reikalavimus bûtini þenklai praleidþiami (pavyzdþiui, dvitaðkis po „In“, nes po jo einantis elementas iðskiriamas kitokiu ðriftu ar pabraukimu). Parengëjas tikisi, kad ðie metodikos nurodymai leis suvienodinti studijø ir mokslo darbø bibliografiná apipavidalinimà universitete. Mokslo darbuotojai, norintys paskelbti straipsná ar monografijà ne Lietuvoje, privalo ið anksto pasidomëti, kokios bibliografiniø nuorodø sistemos laikytis reikalauja tam tikro periodinio ar kitokio leidinio redaktoriø kolegija, konkreti leidykla.


8

Osvaldas Janonis

1. ÁÞANGINËS PASTABOS

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komitetas TK-47 „Bibliotekininkystë“ 1999 metais Lietuvos standartu patvirtino Tarptautinës standartizacijos organizacijos (ISO) parengtà tarptautiná standartà ISO 690 Informacija ir dokumentai. Bibliografinës nuorodos. 2-oji dalis. Elektroniniai dokumentai ir jø dalys. Vëliau Lietuvos standartu áteisintas ir ISO 690 Dokumentai. Bibliografinës nuorodos. Turinys, forma ir struktûra, skirtas spaudiniams apraðyti. Kadangi pastarasis dokumentas Tarptautinëje standartizacijos organizacijoje dar neperþiûrëtas, tai tarp abiejø standartø yra skirtumø (prieðtaravimø). Ðiuose metodiniuose nurodymuose ðie skirtumai suvienodinti atsiþvelgiant á ISO 690–2:1997 naujoves. Minimuose standartuose apibûdinami bibliografiniø nuorodø elementai, nustatoma jø pateikimo tvarka bei nuostatos, kaip perraðyti ir pateikti informacijà, gautà ið ðaltinio. Jie skirti patiems mokslo darbø autoriams ir redaktoriams. Kiekvieno mokslo darbo autoriaus pareiga – prieð pradedant rengti mokslinæ publikacijà savarankiðkai susipaþinti su tarptautiniø standartø bibliografinëms nuorodoms keliamais


Áþanginës pastabos

9

reikalavimais. Laiku to nepadarius, gali tekti sugaiðti daug papildomo laiko neteisingai sudarytoms nuorodoms iðtaisyti. Ðie trumpi metodiniai nurodymai nepakeièia paèiø standartø, o tik supaþindina su bendriausiais jø teiginiais. Pagrindinis nuorodoje pateikiamø duomenø ðaltinis yra pats cituojamas ar minimas dokumentas. Nuorodoje nurodyti duomenys apibûdina konkretø dokumento egzemplioriø, kuris buvo skaitomas ir studijuojamas, perþiûrimas ir vartojamas. Prioritetinis dokumento duomenø ðaltinis yra jo antraðtinis puslapis, jo atitikmuo ar ekranas, kuriame pateikiama dokumento antraðtë ar jos atitikmuo. Jeigu elektroniniame dokumente tokio ekrano nëra, bûtinus duomenis galima pateikti ið kito ðaltinio – pridedamøjø dokumentø ar pakuotës. Kai kurie bibliografiniai elementai privalomi (standartuose ir pateikiamuose pavyzdþiuose tai nurodoma). Mûsø ðalyje dokumentai kirilica netransliteruojami (nelotyninami). Jeigu cituojate ðaltinius kinø ar panaðia kalba, tenka naudotis atitinkamais tarptautiniais transliteravimo standartais. Transliteruoti duomenys arba pakeièia vartotus originaliame dokumente, arba papildo (tada apskliaudþiami lauþtiniais skliaustais). Didþiøjø raidþiø raðyba turi atitikti dokumento kalboje, kuria pateikiama nuoroda, nusistovëjusià praktikà.


10

Osvaldas Janonis

Bibliografinëse nuorodose apraðo skirmenø sistema labai paprasta. Daþniausiai naudojamas taðkas, lauþtiniai skliaustai, dvitaðkis ar kabliataðkis. Elementui pabrëþti arba pagrindiniams nuorodos elementams iðryðkinti vartojami ávairûs ðriftai.


Áþanginës pastabos

11

2. APRAÐO ELEMENTØ APIBÛDINIMAS IR TERMINØ APIBRËÞIMAI

2.1. Pirminë atsakomybë (autorius)

Tai asmuo ar kolektyvas, atsakingas uþ dokumento intelektiná ar meniná turiná. Jei pagrindine atsakomybe uþ kûriná dalijasi ne daugiau, kaip trys asmenys ar kolektyvai, reikia nurodyti visus. Keturiø autoriø dokumentas apraðomas pagal pirmàjá, po kablelio kursyvu priraðant „et al.“. Jeigu publikacijoje autoriaus vardas nurodytas tik inicialu, já atskleisti nebûtina. Po pavardës prieð vardà ar inicialà dedamas kablelis. Po kiekvieno asmenvardþio dedamas kabliataðkis (taisyklë paimta ið LST ISO 690–2, punktas 5.1.3, pavyzdys 1).

Pavyzdþiai : MARCINKEVIÈIUS, Justinas. SAMËNAS, Alvydas; ir KALUÐKEVIÈIUS, Benjaminas. GLOSIENË, Audronë; PETUCHOVAITË, Ramunë; ir RACEVIÈIÛTË, Rasa. TVERDOCHLEBOVAS, A., et al.


12

Osvaldas Janonis

VILNIAUS UNIVERSITETAS. (Kolektyvinis autorius bibliografinëse nuorodose vartojamas labai retai. Pagal já galima apraðyti oficialaus pobûdþio medþiagà, pavyzdþiui, ástatus, nuostatus, statutus ir pan.). Jei pirminë atsakomybë (autorius) dokumente nenurodyta, nuorodos pirmuoju elementu tampa dokumento antraðtë.

2.2. Antraðtë

Tai dokumento tinkamas já ávardijantis þodis ar frazë, ið kuriø ðis dokumentas atpaþástamas ir daþnai (bet ne visada) atskiriamas nuo kitø dokumentø. Kitais þodþiais tariant, antraðtë yra knygos, jos skyriaus, periodinio, tæsiamojo, elektroninio leidinio ar jø daliø (straipsniø) pavadinimas. Antraðtë raðoma taip kaip ðaltinyje. Nuorodoje á dokumentà uþsienio kalba po antraðtës lauþtiniuose skliausteliuose galima pateikti vertimà á lietuviø kalbà.

Pavyzdys: Cataloguing documents: Lithuania and international policy [Katalogavimo dokumentai: Lietuva ir tarptautinë praktika]. Bibliografinëje nuorodoje raðoma ryðkiausiai pateiktos formos ar kalbos antraðtë, kai jø bûna kelios. Jei dokumente nëra antraðtës, ji pakeièiama pirmai-


Áþanginës pastabos

13

siais keliais dokumento þodþiais, reiðkianèiais baigtinæ mintá, o po jø dedamas daugtaðkis („…“).

Pavyzdys: „J. Masiulio knygynas liovësi pardavinëjæs paþangiuosius lietuviø laikraðèius …“ Ðaltinio antraðtei pabrëþti vartojami pabraukimai ar ávairûs ðriftai. Ðio leidinio pavyzdþiuose vartojamas kursyvas. Serialiniø leidiniø antraðtës gali bûti trumpinamos pagal tarptautiná standartà ISO 4:1984 Documentation. Rules for the abbreviation of title words and titles of publications (Dokumentai. Antraðtiniø þodþiø ir leidiniø antraðèiø trumpinimo taisyklës). 2.3. Paantraðtë

Tai duomenys, paaiðkinantys antraðtæ, informacija apie leidinio tipà, þanrà, paskirtá, rengëjus ir kt., pateikiami antraðtiniame lape po antraðtës. Paantraðtë pateikiama tik tokiais atvejais, kai siekiama aiðkumo ar identifikavimo. Prieð paantraðtæ dedamas dvitaðkis (pagal LST ISO 690-2 taisyklæ prieð dvitaðká vienos raidës tarpelis nebepaliekamas).

Pavyzdys: Vidaus ligos: vadovëlis.


14

Osvaldas Janonis

2.4. Laikmenos rûðis

Tai materialus kûnas (fizinë terpë) informacijai (duomenims) áraðyti arba uþraðyti, laikyti ir prireikus surasti, atkurti bei perduoti. Elektroniniams dokumentams jà bûtina nurodyti lauþtiniuose skliausteliuose.

Pavyzdþiai: [interaktyvus]. [CD-ROM]. [magnetinë juosta]. [diskas]. Be laikmenos, galima apibûdinti ir leidinio rûðá ar tipà, jeigu tai svarbu.

Pavyzdþiai: [interaktyvi duomenø bazë]. [interaktyvus serialinis leidinys]. [elektroninis paðtas].

2.5. Antrinë atsakomybë

Tai asmenys ar kolektyvai, atliekantys pagalbines funkcijas (redaktoriai, vertëjai, dailininkai, elektroninio paðto gavëjai, rëmëjai ir pan.) Tai nebûtinas ir retai bibliografinëse nuorodose vartojamas elementas. Þinios apie asmenis, atlikusius pagalbines funkcijas (re-


Áþanginës pastabos

15

daktorius, vertëjus ir pan.), gali bûti pateikiami po antraðtës ir laikmenos rûðies.

Pavyzdþiai: Ið lenkø k. vertë Jonas Antanavièius. Vertë J.Ð. [Jurgis Ðaulys].

2.6. Laida

Laida – tai visas rinkinys dokumento egzemplioriø, kuriø duomenys visiðkai atitinka vienintelá egzemplioriø, laikomà etalonu. Tai bûtinas elementas. Jis pateikiamas tokia forma: 5-asis leid. IBM/Tandy versija. 5e éd. New enl. ed. 3rd ed.

2.7. Iðleidimo duomenys

Tai duomenys apie dokumento iðleidimo (publikavimo) vietà, leidëjà ir iðleidimo metus. Vieta, kurioje dokumentas buvo paskelbtas, raðoma originalo kalba kaip ðaltinyje. Jei ðaltinyje yra kelios iðleidimo vietos, raðoma iðryðkinta iðleidimo vieta. Jei iðleidimo vietos


16

Osvaldas Janonis

pateiktos vienodai, raðoma pirmoji, esanti ðaltinyje. Kitos iðleidimo vietos taip pat gali bûti raðomos ta paèia tvarka kaip ðaltinyje. Jeigu iðleidimo vieta nenurodyta, raðoma frazës „sine loco“ santrumpa („s.l.“). Po iðleidimo vietos dedamas dvitaðkis (pagal LST ISO 690–2 vienos raidës tarpelis prieð dvitaðká nebepaliekamas). Jeigu nuorodoje leidëjas nenurodomas, tai po iðleidimo vietos dedamas kablelis.

Pavyzdþiai: Vilnius New York Ìîñêâà Cambridge (Mass.) London; New York S.l. Leidëjo ávardijimas gali bûti raðomas ne visas arba sutrumpintas. Tai nebûtinas nuorodos elementas. Jei ðaltinyje yra keli leidëjai, raðomas iðryðkintas. Jei leidëjai pateikti vienodu ðriftu, raðomas pirmasis. Po leidëjo dedamas kablelis. Kitus leidëjus galima irgi raðyti, kiekvienà susiejant su atitinkama iðleidimo vieta.

Pavyzdys: T. Nelson; Edinburg: TC. & EC. Jack Jei leidëjas neþinomas, elgiamasi analogiðkai, kaip ir su neþinoma skelbimo vieta (raðoma frazës „sine nomine“ santrumpa „s.n.“).


Áþanginës pastabos

17

Pavyzdþiai: Baltos lankos, galerija „Vartai“, R. Paknio leidykla, s.n., Iðleidimo data raðoma kaip nurodyta ðaltinyje. Þinomos, bet ðaltinyje nenurodytos datos pateikiamos lauþtiniuose skliaustuose. Po iðleidimo datos dedamas taðkas.

Pavyzdþiai: 2001. [1889]. s.a. (frazës „sine anno“ santrumpa).

2.8. Atnaujinimo ar taisymo data

Naujø leidimø ir versijø elektroniniai dokumentai daþnai atnaujinami ir taisomi. Po iðleidimo datos, naudojantis ðaltinio terminais, raðoma dokumento atnaujinimo ar pataisymo data. Po jos dedamas taðkas.

Pavyzdys: Atnaujinta 1997 m. sausá.


18

Osvaldas Janonis

2.9. Nuorodos sudarymo data

Elektroniniø dokumentø apraðe bûtinai nurodoma nuorodos sudarymo data. Ji raðoma maþàja raide lauþtiniuose skliaustuose.

Pavyzdþiai: [þiûrëta 1999 m. geguþës 15 d.]. [þiûrëta 2000 m. geguþës 17 d.; 21:15 GMT]. 2.10. Apimtis

Spaudiniø apimtis nurodoma puslapiø, lapø, skilèiø, ekranø ir pan. skaièiumi, o daugiatomiø leidiniø – tomø skaièiumi lietuviø kalba, jeigu monografija, mokslinis straipsnis, bakalauro darbas ir t.t. paraðyti lietuviðkai.

Pavyzdþiai: 206 p. VI p., 104 sklt. VIII, 125 p. 103 lap. 2 t. 2.11. Serija

Tai grupë vienos tematikos ar paskirties dokumentø, turinèiø bendrà serijinæ antraðtæ ir vienodai apipa-


Áþanginës pastabos

19

vidalintø. Serija nurodoma kaip dokumente. Tai nebûtinas nuorodos elementas. Prieð ir po jos dedamas taðkas.

Pavyzdþiai: Ámoniø finansai. IFLA publications.

2.12. Pastabos

Pastabos raðomos monografijos, mokslinio straipsnio, bakalauro darbo ir t.t. kalba ir tik tada, jeigu reikia. Apkrauti bibliografiniø nuorodø pastabomis neverta. Þemiau pateikiame ávairiø pastabø pavyzdþius.

Pavyzdþiai: Prieð antr. aut.: A.B. Klaipëdiðkis. Paraðas: Rimgautas. Virð. antr.: Ástatai. Nemok. „Naujo þodþio“ priedas. Atsp. ið: Bibliografijos þinios, 1938, nr. 5. Dalis teksto rus. Gretut. tekstas liet., latv. Tekstas vienoje lapo pusëje. Nesusegtas leidinys, papildomas kasmet. Iðsp. rotaprintu. Iliustr.


20

Osvaldas Janonis

Portr. Schem. Santr. angl. Bibliogr. iðnaðose. Bibliogr.: p. 214 (23 pavad.). Filmø sàraðas: p. 323–327. Vert. ið: La muerta de Artemio Cruz. Orig. iðl.: London: A. Coles, 1963. Su r-kle. Pastabø pateikimo tvarka maþiau reglamentuojama. Jos gali bûti pateikiamos pagal bibliografinio apraðo elementø, kuriuos lieèia tam tikra pastaba, tvarkà. Po kiekvienos pastabos dedamas taðkas. Elektroninio dokumento apraðe pastabose pateikiama informacija apie dokumento formatà arba su elektroniniu dokumentu susijusiø materialiø daliø skaièiø ir rûðá. Po ðio elemento dedamas taðkas.

Pavyzdys: ASCII formatas. Pastabose taip pat galima pateikti informacijà apie dokumento priedus (vartotojo vadovëlius, garso kasetes), sistemos reikalavimus (pavyzdþiui, konkretø kompiuterio, kuris tinka dokumentui naudoti, tipà ir modelá, programinës árangos reikalavimus) ir kt.


Áþanginës pastabos

21

2.13. Ásigijimo sàlygos ir prieiga

Interaktyviems dokumentams privaloma tvarka pateikiama informacija dokumento ðaltinio buvimo vietai nustatyti ir identifikuoti („Prieiga per“). Internete interaktyviø dokumentø buvimo vietos informacija turëtø bûti tik apie konkretø matytà dokumentà ir, be jo vietos tinkle adreso, turëtø bûti nurodytas ir prieigos bûdas (pavyzdþiui, FTP). Prieð adresà dedamas dvitaðkis. Adresas suskliaudþiamas (<…>). 2.14. Standartinis numeris

Tai dokumento identifikatorius. Jis paprastai identifikuoja valstybæ, leidëjà ir konkretø dokumentà. Tai gali bûti tarptautinis standartinis knygos numeris (ISBN), tarptautinis standartinis muzikos leidinio numeris (ISMN), tarptautinis standartinis serialinio leidinio numeris (ISSN) ir pan. Jeigu cituojamoje ar minimoje knygoje, daugiatomyje leidinyje bei serialiniame leidinyje yra standartinis numeris, jis bûtinai raðomas ir bibliografinëje nuorodoje. Neprivalomas apraðant dokumento dalá, teikiná ir pan. knygose ir daugiatomiuose leidiniuose, straipsnius ir pan. – serialiniuose leidiniuose. Po jo dedamas taðkas.

Pavyzdþiai: ISBN 2–7654–0537–9. ISSN 1045–1064.


22

Osvaldas Janonis

Pagal bibliografiniø duomenø apie cituojamus ar minimus dokumentus iðsamumà bibliografinës nuorodos bûna trumposios ir iðplëstinës. Trumposios bibliografinës nuorodos apima tik pagrindinius, privalomuosius duomenis, be kuriø neámanomas dokumento identifikavimas. Jos yra ekonomiðkos uþimamos vietos atþvilgiu. Mokslo darbe gali bûti vartojamos bibliografinës nuorodos, kurios, be privalomøjø elementø, apima dalá jo autoriaus pasirinktø nebûtinø elementø. Pastarøjø skaièius negali kisti priklausomai nuo apraðomo dokumento tipo, t.y. jeigu nutarëte knygoms nurodyti serijà, tai bûtina nurodyti ir naudotø elektroniniø dokumentø serijas.


Áþanginës pastabos

23

3. SPAUDINIØ APRAÐO ELEMENTAI JØ PATEIKIMO TVARKA (taisyklës, lieèianèios atskirus elementus, nurodytos antrajame skyriuje) 3.1. Spausdintinës monografijos (knygos ir daugiatomiai leidiniai)*

Pirminë atsakomybë (autorius) (privaloma) Antraðtë (privaloma) Antrinë atsakomybë (nebûtina) Laida (privaloma) Iðleidimo vieta (privaloma) Leidëjas (nebûtina) Iðleidimo metai (privaloma) Apimtis (nebûtina) Serija (nebûtina) Pastabos (nebûtina) Standartinis numeris (privaloma).

Pavyzdþiai: Kai dokumentas tik minimas: DINEIKA, Karolis. Psichofizinë treniruotë. Vilnius: * Monografija – tai neserijinis bibliografinis objektas, vientisas arba sudarytas ið numatytø atskirø daliø baigtinio skaièiaus.


24

Osvaldas Janonis

Lietuvos sporto informacijos centras, 2001. 163 p. ISBN 9086–574–44–7. LOMINADZE, D.G. Cyclotron waves in plasma. Translated by A.N. Dellis. 1st ed. Oxford: Pergamon Press, 1981. 206 p. ISBN 0–08–021680–3. MOKÐIN, Vadim. Tepalø su skystaisiais kristalais tribologiniai tyrimai: daktaro disertacijos santrauka. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2001. 41 p. Ðilalës kraðto padavimai. Ðilalë: Ðilalës vieðoji biblioteka, 2000. 2 d. Kai dokumentuojama citata: VILÛNIENË, Audronë; ir VOLBEKIENË, Vida. Kûno kultûros pamoka: metodinis leidinys. Kaunas, 2001, p. 45. ÈÅÍÈØ, Å.Â. Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ïîèñê â íàó÷íîé ðàáîòå: ñïðàâî÷íîå ïîñîáèå-ïóòåâîäèòåëü. Ìîñêâà, 1982, p. 32–33. Kaip matote, knygos antraðtë iðryðkinama kursyvu.


Áþanginës pastabos

25

3.2. Spausdintiniai serialiniai leidiniai (þurnalai, laikraðèiai ir kiti tæsiamieji leidiniai)*

Antraðtë (privaloma) Atsakomybë (privaloma) Laida (privaloma) Leidinio datos ir/ar numeriai (privaloma) Iðleidimo vieta (privaloma) Leidëjas (nebûtina) Iðleidimo metai (privaloma) Serija (nebûtina) Pastabos (nebûtina) Standartinis numeris (privaloma).

Pavyzdþiai: Tarp knygø: Lietuvos kultûros ministerijos, Lietuvos nacionalinës Martyno Maþvydo bibliotekos mënesinis þurnalas. 1991- . Vilnius, 1991- . ISSN 0868–8826. Communications equipment manufacturers. Manufacturing and Primary Industries Division, Statistics Canada. Preliminary ed. 1970- . Ottawa: Statistics Canada, 1971- . Tekstas angl. ir pranc. ISSN 0700– 0758. * Serialinis leidinys – tai bet kokios laikmenos leidinys, leidþiamas numeruotomis ar datuotomis dalimis viena po kitos ir numatytas leisti neapibrëþtà laikà. Jiems priklauso periodiniai, tæsiamieji ir serijiniai leidiniai.


26

Osvaldas Janonis

Kaip matote, serialinio ir tæsiamojo leidinio antraðtë iðryðkinama kursyvu.

3.3. Straipsniai ið spausdintiniø monografijø (knygø ir daugiatomiø leidiniø).

Straipsniui: Pirminë atsakomybë (privaloma) Antraðtë (privaloma) Monografijai: Pirminë atsakomybë (privaloma) Antraðtë (privaloma) Laida (privaloma) Iðleidimo vieta (privaloma) Leidëjas (nebûtina) Iðleidimo metai (privaloma) Straipsnio vieta monografijoje (privaloma). Prieð ðaltiná, kuriame iðspausdintas straipsnis, raðomas þodelytis „In“ arba „Ið“. Ðaltinio antraðtë iðryðkinama kursyvu.

Pavyzdþiai: BULAVAS, Vladas; ir ÐERMOKAS, Albertas. Bibliotekinës informacijos sistemos aspektai, kuriant LIBIS suvestiná katalogà. In BULAVAS, V. Idëjos virsta tikrove. Vilnius, 2005, p. 137–141.


Áþanginës pastabos

27

MERKYS, Vytautas. Jonas Matusas – XIX amþiaus Lietuvos istorijos tyrinëtojas. In Jonas Matusas: literatûros rodyklë, 1921–1998. Sudarë Ligija Vanagaitë. Marijampolë, 1999, p. 8–12. MERKYS, Vytautas. Auðrininkai. In Maþosios Lietuvos enciklopedija. Vilnius, 2000, t. 1, p. 103. WRIGLEY, E.A. Parish registers and the historian. In STEEL, D.J. National index of parish registers. London, 1968, vol. 1, p. 155–167.

3.4. Spausdintiniø serialiniø leidiniø straipsniai ir kitokie dokumentai

Straipsniui: Pirminë atsakomybë (autorius) (privaloma) Antraðtë (privaloma) Antrinë atsakomybë (nebûtina) Serialiniam leidiniui: Antraðtë (privaloma) Laida (privaloma) Iðleidimo vieta (nebûtina) Iðleidimo metai, numeracija, straipsnio puslapiai (privaloma). Prieð periodinio ar tæstinio leidinio pavadinimà þodelyèio „In“ („Ið“) raðyti nereikia. Pavadinimas iðryðkinamas kursyvu.


28

Osvaldas Janonis

Pavyzdþiai: BASANAVIÈIUS, Jonas. Lietuviø mokslo draugijos deðimties metø apyskaita. Lietuvos aidas, 1917, lapkrièio 6. KVIETKAUSKIENË, Rimalda. Metodinë veikla: nauji laikai, nauja samprata. Tarp knygø, 1998, gruodis, p. 9–19. VALKIÛNAS, Gediminas; ir IEZHOVA, T. A key for some puzzles in ecological parasitology. Ekologija, 2000, nr. 2, p. 27–30. WEAVER, William. The collectors: command performances. Photography by Robert Emmett Bright. Architectural Digest, December 1985, vol. 42, no. 12, p. 126–133.

3.5. Patentiniai dokumentai*

Pirminë atsakomybë (paraiðkovas) (privaloma) Iðradimo antraðtë (nebûtina) Antrinë atsakomybë (nebûtina) Pastabos (nebûtina) Ðalis ar iðleidusi ástaiga (privaloma) * Patentas – juridinis dokumentas, patvirtinantis iðradimo autorystæ ir patento savininko iðimtinæ teisæ tuo iðradimu disponuoti.


Áþanginës pastabos

29

Patentinio dokumento rûðis (privaloma) Numeris (privaloma) Cituoto dokumento iðleidimo data (privaloma).

Pavyzdys: UÞDAROJI AKCINË BENDROVË „KATRA“. Elektromagnetinis ðilumos ir vandens kiekio skaitiklis. Int. Cl7: G 01 K 17/16. Lietuvos patentas, 4851. 2001 10 25. CARL ZEISS JENA, VEB. Anordung zur lichtelektrrischen Erfassung der Mitte eines Lichtfeldes. Erfinder: W. FEIST, C. VAHNERT, E. FEISTAUER. Int. Cl.3 : G 02 B 27/14. Schweiz Patentschrift, 608 626. 1979 01 15.


30

Osvaldas Janonis

4. ELEKTRONINIØ DOKUMENTØ* APRAÐO ELEMENTAI JØ PATEIKIMO TVARKA (taisyklës, lieèianèios atskirus elementus, nurodytos antrajame skyriuje) Mokslinëje spaudoje apstu nuorodø á elektroninius dokumentus. Pasitaiko atvejø, kai autoriai bibliografinëje nuorodoje tepateikia cituojamo dokumento elektroniná adresà. Turint omenyje tai, kad jie daþnai keièiasi, ðis bibliografinio apraðo elementas yra nepatikimas. Kai jis pasikeièia, nebelieka jokios galimybës dokumentà identifikuoti. Nuomonë, kad elektroniniø dokumentø apraðas esàs paprastesnis uþ spaudiniø apraðà, klaidinga.

4.1. Elektroninës monografijos, duomenø bazës** ir kompiuteriø programos***

Pirminë atsakomybë (autorius) (privaloma) Antraðtë (privaloma) * Elektroninis dokumentas – tai elektroninio pavidalo dokumentas, prieinamas per kompiuterinæ technologijà. ** Duomenø bazë – tai informacijos objektø, sukauptø kartu elektroniniu pavidalu pagal vienà schemà ir prieinamø kompiuteriu, visuma.


Áþanginës pastabos

31

Laikmenos rûðis (privaloma) Antrinë atsakomybë (nebûtina) Laida (privaloma) Iðleidimo vieta (privaloma) Leidëjas (privaloma) Iðleidimo data (privaloma) Atnaujinimo ar pataisymo data (privaloma) Nuorodos sudarymo data (privaloma interaktyviems dokumentams, kitiems nebûtina) Serija (nebûtina) Pastabos (nebûtina) Ásigijimo sàlygos ir prieiga (privaloma interaktyviems dokumentams, kitiems nebûtina) Standartinis numeris (privaloma).

Pavyzdþiai: MILIUS, Vacys. Þemaièiø etnologijos bibliografija [interaktyvus]. [Vilnius]: Þemaièiø kultûros draugijos redakcija, 2001 [þiûrëta 2001 m. lapkrièio 9 d.]. Prieiga per internetà: <http://samogitia.mch.mch.mii.lt/ KULTURA/etnologija.lt.htm>. CARROLL, Lewis. Alice’s Adventures in Wonderland [interaktyvus]. Texinfo ed. 2.1. [Dortmund, Germany]: WindSpiel, November 1994 [þiûrëta 1995 m. vasario 10 d.]. Prieiga per internetà: <http:// www.germany.eu.net/books/carroll/alice.html>. *** Kompiuterio programa – tai veiksmø, kuriuos gali atlikti kompiuteris, grafikas arba planas.


32

Osvaldas Janonis

Meeting agenda [interaktyvus]. Gif-sur-Yvette (France): Centre d’Études nucleaires/Saclay, Service de Documentation, March 1991- [þiûrëta 1992 m. rugsëjo 30 d.]. ASCII formatas. Prieiga per: QUESTEL. Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology [interaktyvus]. 3rd ed. New York: John Wiley, 1984 [þiûrëta 1990 m. sausio 3 d.]. Prieiga per: DIALOG Information Services, Palo Alto (Calif.). Patarimas. Jeigu ilgas dokumento adresas iðdarko bibliografinæ nuorodà, atitinkamoje nuorodos vietoje padarykite tarpelá.

4.2. Elektroniniø monografijø, duomenø baziø ir kompiuteriø programø dalys

Pagrindinio dokumento pirminë atsakomybë (autorius) (pagrindiniu dokumentu yra dokumentas su papildymais arba sudarytas ið daliø, kurias galima atskirai identifikuoti ir kurios fiziðkai ar bibliografiðkai yra priklausomos) (privaloma) Pagrindinio dokumento antraðtë (privaloma) Laikmenos rûðis (privaloma) Pagrindinio dokumento antrinë atsakomybë (nebûtina) Laida (privaloma) Iðleidimo vieta (privaloma)


Áþanginës pastabos

33

Leidëjas (privaloma) Iðleidimo data (privaloma) Atnaujinimo ar pataisymo data (privaloma) Nuorodos sudarymo data (privaloma interaktyviems dokumentams, kitiems nebûtina) Skirsnis ar atitinkamas (dalies) þymëjimas (privaloma) Dalies antraðtë (privaloma) Numeracija pagrindiniame dokumente (nebûtina) Vieta pagrindiniame dokumente (privaloma) Pastabos (nebûtina) Ásigijimo sàlygos ir prieiga (privaloma interaktyviems dokumentams, kitiems nebûtina) Standartinis numeris (privaloma).

Pavyzdþiai: World Factbook [CD-ROM]. [Washington, D.C.]: Central Intelligence Agency, 1990. Spain vital statistics. ID number: CI WOFACT 1206. CARROLL, Lewis. Alice’s Adventures in Wonderland [interaktyvus]. Texinfo ed. 2.2. [Dortmund, Germany]: WindSpiel, November 1994 [þiûrëta 1995 m. kovo 30 d.]. Chapter VII. A Mad Tea-Party. Prieiga per internetà: <http://www. germany.eu.net/books/carroll/alice_10. html#SEC13>.


34

Osvaldas Janonis

4.3. Elektroniniø monografijø, duomenø baziø ir kompiuteriniø programø teikiniai* (straipsniai)

Teikinio (straipsnio) apraðo elementai iðdëstomi tokia tvarka: Teikinio (straipsnio) pirminë atsakomybë (autorius) (privaloma) Teikinio (straipsnio) antraðtë (privaloma) Pagrindinio dokumento pirminë atsakomybë (autorius) (privaloma) Pagrindinio dokumento antraðtë (privaloma) Laikmenos rûðis (privaloma) Pagrindinio dokumento antrinë atsakomybë (nebûtina) Laida (privaloma) Iðleidimo vieta (privaloma) Leidëjas (privaloma) Iðleidimo data (privaloma) Atnaujinimo ar pataisymo data (privaloma) Nuorodos sudarymo data (privaloma interaktyviems dokumentams, kitiems nebûtina) Numeracija pagrindiniame dokumente (nebûtina) Vieta pagrindiniame dokumente (privaloma) Pastabos (nebûtina) * Teikinys (straipsnis) – tai nepriklausomas vienetas, sudarantis dokumento dalá.


Áþanginës pastabos

35

Ásigijimo sàlygos ir prieiga (privaloma interaktyviems dokumentams, kitiems nebûtina) Standartinis numeris (privaloma).

Pavyzdþiai: GIRDZIJAUSKAS, Juozapas. Ankstyvasis periodas (iki XIX a. pabaigos). In Klasikinë lietuviø literatûra: antologija [interaktyvus]. Vilnius: Mokslininkø sàjungos institutas, 2002 [þiûrëta 2002 m. balandþio 26 d.], ekr. 2. Prieiga per internetà: <http://anthology.lms.lt/ lindex.html>. ZHUKOVSKY, Vladimir; ITKIN, Vladimir; ir CHERNENKO, Lev. Helikopters over the Crater. In Current digest of the soviet press [interaktyvus]. Columbus (Ohio): Current Digest of the Soviet Press, 11 June 1986 [þiûrëta 1991 m. vasario 14 d.], ekr. 3–4. Prieiga per: DIALOG Information Services, Palo Alto (Calif.). MCCONNELL, W.H. Constitutional History. In The Canadian Encyclopedia [CD-ROM]. Mcintosh’o versija 1.1. Toronto: McClelland & Stewart, c. 1993. ISBN 0–7710–1932–7.


36

Osvaldas Janonis

4.4. Elektroniniai serialiniai leidiniai (laikraðèiai, þurnalai ir kiti tæsiamieji leidiniai)

Antraðtë (privaloma) Laikmenos rûðis (privaloma) Laida (privaloma) Iðleidimo vieta (privaloma) Leidëjas (privaloma) Iðleidimo data (privaloma) Nuorodos sudarymo data (privaloma interaktyviems dokumentams, kitiems nebûtina) Serija (nebûtina) Pastabos (nebûtina) Ásigijimo sàlygos (privaloma interaktyviems dokumentams, kitiems nebûtina). Standartinis numeris (bûtina)

Pavyzdys: Informacijos mokslai [interaktyvus]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1994- [þiûrëta 2001 m. lapkrièio 9 d.]. Prieiga per internetà: <http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/inf-mok/inf_mok.html>. Journal of Technology Education [interaktyvus]. Blacksburg (Va.): Virginia Polytechnic Institute and State University, 1989- [þiûrëta 1995 m. kovo 15 d.]. Prieiga per internetà: <gopher://borg.lib.vt.edu:70/1/ jte>. ISSN 1045–1064.


Áþanginës pastabos

37

4.5. Straipsniai ir kiti teikiniai

Teikinio (straipsnio) pirminë atsakomybë (autorius) (privaloma) Teikinio (straipsnio) antraðtë (privaloma) Serialinio leidinio antraðtë (privaloma) Laikmenos rûðis (privaloma) Leidinio paþymëjimas (privaloma) Atnaujinimo ar pataisymo data (privaloma) Nuorodos sudarymo data (interaktyviems dokumentams privaloma, kitiems nebûtina) Vieta pagrindiniame dokumente (privaloma) Pastabos (nebûtina) Ásigijimo sàlygos ir prieiga (interaktyviems dokumentams privaloma, kitiems nebûtina) Standartinis numeris (privaloma).

Pavyzdþiai: GUDONIENË, Vilija. Politinë visuomenë ir informacija. In Informacijos mokslai [interaktyvus]. 1998, [nr.] 9 [þiûrëta 2001 m. lapkrièio 9 d.], ekr. 3. Prieiga per internetà: <http://www.leidykla.vu.lt/inetleid/infm-9/index.html>. STONE, Nan. The Globalization of Europe. In Harward Business Rewiew [interaktyvus]. May-June 1989 [þiûrëta 1990 m. rugsëjo 3 d.], ekr. 1–2. Prieiga per: BRS Information Technologies, McLean (Va.).


38

Osvaldas Janonis

PRICE-WILKIN, John. Using the World-Wide Web to Deliver Complex Electronic Documents: Implications for Libraries. In The Public-Access Computer Systems Review [interaktyvus]. 1994, vol. 5, no. 3 [þiûrëta 1994 m. liepos 28 d.], p. 5–21. Prieiga per internetà: <gopher://info.lib.uh.edu:70/00/articles/e-journals/uhlibrary/ pacsreview/v5/n3/pricewil.5n3>. ISSN 1048–6542.

4.6. Visa praneðimø sistema*

Antraðtë (privaloma) Laikmenos rûðis (privaloma) Iðleidimo vieta (privaloma) Leidëjas (privaloma) Iðleidimo data (privaloma) Nuorodos sudarymo data (privaloma) Pastabos (nebûtina) Ásigijimo sàlygos ir prieiga (interaktyviems dokumentams privaloma, kitiems nebûtina).

Pavyzdys: Federal Depository Library Program Files (/GO Depository) [interaktyvus]. Washington, D.C.: Government Printing Office [þiûrëta 1995 m. vasario 15 d.]. Prieiga per internetà: <telnet://federal.bbs.gpo.gov.>. * Elektroninë praneðimø sistema – tai sistema, kuri perduoda praneðimus elektroniniu bûdu per kompiuteriø komunikacijø tinklà.


Áþanginës pastabos

39

4.7. Elektroniniai praneðimai

Praneðimo pirminë atsakomybë (autorius) (privaloma) Praneðimo antraðtë (privaloma) Pagrindinës praneðimø sistemos antraðtë (privaloma) Laikmenos rûðis (privaloma) Gavëjo/gavëjø antrinë atsakomybë (nebûtina) Praneðimo iðsiuntimo vieta (privaloma) Siuntëjas (privaloma) Praneðimo iðsiuntimo data (privaloma). Asmeniniams ar nepublikuotiems praneðimams nurodoma siuntimo data Nuorodos sudarymo data (nebûtina) Vieta pagrindinëje praneðimø sistemoje (privaloma) Ásigijimo sàlygos ir prieiga (privaloma, iðskyrus asmeninius ir nepublikuotus praneðimus) Pastabos (nebûtina).

Pavyzdþiai: PARKER, Elliott. Re: Citing Electronic Journals. In Pacs-L (Public Access Computer Systems Forum) [interaktyvus]. Houston (Tex.): University of Houston Libraries, 24 November 1989; 13:29:35 CST [þiûrëta 1995 m. sausio 1 d.; 16:15 EST]. Prieiga per internetà: <telnet:brsuser @a.cni.org>.


40

Osvaldas Janonis

PRITCHARD, Sarah. You request for Information about ISO Standards [interaktyvus]. Praneðimas Margaretai MORRISSON. 18 February 1995 [þiûrëta 1995 m. kovo 3 d.]. Asmeninis praneðimas.


Áþanginës pastabos

41

5. RANKRAÐTINIØ DOKUMENTØ APRAÐAS

Kol nëra Lietuvos standarto bibliografinëms nuorodoms á rankraðtinius dokumentus, siûlomas toks jø variantas: Äåëî î ïðèïèñàíèè ê Ñóðäåöêîìó ìîíàñòûðþ âîëüíûõ ëþäåé [rankraðtis]. Êîâíî, 1843. Kauno apskrities archyvas, f. 49, ap. 1, b. 614, lap. 1–4.


42

Osvaldas Janonis

6. TEKSTINËS IÐNAÐOS, JØ RYÐYS SU BIBLIOGRAFINËMIS NUORODOMIS. BIBLIOGRAFINIØ NUORODØ SÀRAÐAS

Iðnaða yra trumpa nuoroda, áterpiama á tekstà skliausteliuose arba kaip pastaba pridedama puslapio apaèioje, skyriaus ar viso teksto pabaigoje. Jos paskirtis – identifikuoti leidiná ar kità dokumentà, ið kurio paimta citata, perfrazuota idëja ir pan., bei nurodyti jos tikslià vietà pagrindiniame dokumente. Bibliografinës nuorodos gali bûti pateikiamos iðnaðose puslapio apaèioje arba darbo gale (pastarojo varianto paprastai reikalauja dauguma tæsiamøjø mokslo leidiniø redaktoriø kolegijø). 1 variantas

Tekstas ið G. Raguotienës ir B. Raguoèio straipsnio apie V. Birþiðkà jo raðtuose „Knygotyros darbai“ (Vilnius, 1998) Vëlesniuose straipsniuose V. Birþiðka pakoregavo kai kuriuos ðio veikalo duomenis, raðë apie kitus laikraðèius ir periodinës spaudos leidinius. 1943–1944 m. rankraðtyje Neþinomi senieji lietuviø raðtai ir raðytojai mokslininkas kiek tikslino


Áþanginës pastabos

43

þinias apie pirmàjá lietuviðkà periodikos leidiná, minëdamas 1823–1824 m. ëjusá Nusidavimai Dievo karalystëje1. Ta tema 1947 m. paskelbë straipsná „Seniausias lietuviðkas laikraðtis ir jo redaktorius N. P. Ostermejeris“, kuris ádëtas á ðá rinkiná. V. Birþiðkos straipsniai apie lietuviø periodikos iðtakas ir pradþià, kaip paþymi D. Kaunas, turëjo svarbios reikðmës tolesniems tyrinëjimams2. Mokslininko plunksnai priklauso ir kitø straipsniø apie lietuviðkus laikraðèius, ëjusius spaudà atgavus. V. Birþiðkai bûdingu principu 1954 m. apþvelgti Vilniaus þiniø atsiradimo, leidimo, krypties, kiti vidinio gyvenimo dalykai3. Kaip paþymëta, periodikos raidà V. Birþiðka siejo su knyga, bibliografija. Dësninga, kad knygos ir bibliografijos istorijos veikaluose áterptos ir periodikos apþvalgos4 […]. Bûdamas jautrios sielos jis labai sunkiai iðgyveno þmonos Aleksandros netektá (1943 m.), savo vieniðumà5 […]. Nors V. Birþiðkos gyvenimo turiná sudarë knyga, kultûra, mokslas, jis nebuvo uþsidarëlis tarp knygø. Gyvendamas Jungtinëse Amerikos Valstijose mëgo pasiþmonëti, pabûti subuvimuose, paþaisti ðachmatais, uþsukti á jam artimø laikraðèiø redakcijas pasikalbëti6.

Nuorodos puslapio apaèioje 1

ÞUKAS, Vladas. Lietuviø knygotyros bruoþai. Vilnius, 1989, p. 15. 2 KAUNAS, Domas. Lietuviø periodikos pirmtakas. Vilnius, 1991, p. 16. 3 BIRÞIÐKA, Vaclovas. Pirmojo dienraðèio sukaktis. Keleivis, 1954, gruodþio 8. 4 BIRÞIÐKA, Vaclovas. Senøjø lietuviðkø knygø is-


44

Osvaldas Janonis

torija. D. 2. Chicago, 1957. 5 ÐMULKÐTYS, Liudas. Vaclovas Birþiðka savais pinigais apmokëdavo studentø studijas. Naujienos, 1956, sausio 28. 6 VANAGAS, J. Metai be Vaclovo Birþiðkos. Naujienos, 1957, sausio 12. Jeigu duodama kartotinë nuoroda á tà patá ðaltiná, ji trumpinama.

Pavyzdys 7 8

KAUNAS, iðnaða 2, p. 3. VANAGAS, iðnaða 6.

2 variantas

Bibliografinës nuorodos gali bûti iðdëstytos ir pirmojo elemento, t.y. autoriø ar antraðèiø, abëcëlës tvarka. Tokiais atvejais bibliografinëse nuorodose po autoriaus pavardþiø áterpiamos publikacijos datos. Tai palengvina bibliografinës nuorodos paieðkà. Vieno autoriaus darbai suraðomi chronologine tvarka. Mokslinio darbo tekste lenktiniuose skliausteliuose pateikiamas pirmasis cituojamo dokumento elementas ir iðleidimo metai. Jei toká pat pirmàjá elementà ir metus turi keli dokumentai, jie atskiriami maþosiomis raidëmis (a, b, c ir t. t.) po metø tuose paèiuose skliausteliuose.


Áþanginës pastabos

45

Tekstas Vëlesniuose straipsniuose V. Birþiðka pakoregavo kai kuriuos ðio veikalo duomenis, raðë apie kitus laikraðèius ir periodinës spaudos leidinius. 1943–1944 m. rankraðtyje Neþinomi senieji lietuviø raðtai ir raðytojai mokslininkas kiek tikslino þinias apie pirmàjá lietuviðkà periodikos leidiná, minëdamas 1823–1824 m. ëjusá Nusidavimai Dievo karalystëje (Þukas 1991). Ta tema 1947 m. paskelbë straipsná „Seniausias lietuviðkas laikraðtis ir jo redaktorius N. P. Ostermejeris“, kuris ádëtas á ðá rinkiná. V. Birþiðkos straipsniai apie lietuviø periodikos iðtakas ir pradþià, kaip paþymi D. Kaunas, turëjo svarbios reikðmës tolesniems tyrinëjimams (Kaunas 1991). Mokslininko plunksnai priklauso ir kitø straipsniø apie lietuviðkus laikraðèius, ëjusius spaudà atgavus. V. Birþiðkai bûdingu principu 1954 m. apþvelgti Vilniaus þiniø atsiradimo, leidimo, krypties, kiti vidinio gyvenimo dalykai (Birþiðka 1954). Kaip paþymëta, periodikos raidà V. Birþiðka siejo su knyga, bibliografija. Dësninga, kad knygos ir bibliografijos istorijos veikaluose áterptos ir periodikos apþvalgos ( Birþiðka 1957) […]. Dirbdamas Kauno universiteto Teisiø fakulteto dekanu, V. Birþiðka materialiai rëmë studentus, apmokëdavo jø studijas, kasmet tam iðleisdavæs po 2–3 tûkstanèius litø (Pilka 1956). Bûdamas jautrios sielos jis labai sunkiai iðgyveno þmonos Aleksandros netektá (1943 m.), savo vieniðumà (Ðmulkðtys 1956) […]. Nors V. Birþiðkos gyvenimo turiná sudarë knyga, kultûra, mokslas, jis nebuvo uþsidarëlis tarp knygø. Gyvendamas Jungtinëse Amerikos Valstijose mëgo pasiþmonëti, pabûti


46

Osvaldas Janonis

subuvimuose, paþaisti ðachmatais, uþsukti á jam artimø laikraðèiø redakcijas pasikalbëti (Vanagas 1957).

Nenumeruoto bibliografiniø nuorodø sàraðo straipsnio gale fragmentas BIRÞIÐKA, Vaclovas. 1918. Apie knygas ir knygynëlius. Voroneþas, 1918. [1], 47 p. BIRÞIÐKA, Vaclovas. 1929a. Lietuviø knyga spaudos draudimo metu. Kultûra, 1929, nr. 5, p. 33–37. BIRÞIÐKA, Vaclovas. 1929b. Spaudos draudimo klausimai. Kultûra, 1929, nr. 5, p. 249–253; nr. 6/7, p. 316–320. BIRÞIÐKA, Vaclovas. 1954. Pirmojo dienraðèio sukaktis. Keleivis, 1954, gruodþio 8. BIRÞIÐKA, Vaclovas. 1957. Senøjø lietuviðkø knygø istorija. D. 2. Chicago, 1957. GUSTAITIS, Antanas. 1956. Prof. Vaclovas Birþiðka buvo didelë dovana lietuviø tautai. Naujienos, 1956, sausio 14. KAUNAS, Domas. 1991. Lietuviø periodikos pirmtakas. Vilnius, 1991, p. 16. ÐMULKÐTYS, Liudas. 1956. Vaclovas Birþiðka savais pinigais apmokëdavo studentø studijas. Naujienos, 1956, sausio 28. VANAGAS, J. 1957. Metai be Vaclovo Birþiðkos. Naujienos, 1957, sausio 12. ÞUKAS, Vladas. 1989. Lietuviø knygotyros bruoþai. Vilnius, 1989, p. 15.


Áþanginës pastabos

47

Pastaba. Jeigu vienas dokumentas cituojamas keletà kartø, kiekvienu atveju tekstinëje iðnaðoje reikia nurodyti ir konkretø citatos puslapá. Pavyzdþiui: (Birþiðka 1918, p. 5)

3 variantas

Galima pasirinkti ir treèiàjá variantà – nuorodø sistemà á numeruotà bibliografiniø nuorodø sàraðà monografijos, mokslinio straipsnio ir t.t. gale.

Pavyzdys Vëlesniuose straipsniuose V. Birþiðka pakoregavo kai kuriuos ðio veikalo duomenis, raðë apie kitus laikraðèius ir periodinës spaudos leidinius. 1943–1944 m. rankraðtyje Neþinomi senieji lietuviø raðtai ir raðytojai mokslininkas kiek tikslino þinias apie pirmàjá lietuviðkà periodikos leidiná, minëdamas 1823–1824 m. ëjusá Nusidavimai Dievo karalystëje [10]. Ta tema 1947 m. paskelbë straipsná „Seniausias lietuviðkas laikraðtis ir jo redaktorius N. P. Ostermejeris“, kuris ádëtas á ðá rinkiná. V. Birþiðkos straipsniai apie lietuviø periodikos iðtakas ir pradþià, kaip paþymi D. Kaunas, turëjo svarbios reikðmës tolesniems tyrinëjimams [7]. Mokslininko plunksnai priklauso ir kitø straipsniø apie lietuviðkus laikraðèius, ëjusius spaudà atgavus. V. Birþiðkai bûdingu principu 1954 m. apþvelgti Vilniaus þiniø atsiradimo, leidimo, krypties, kiti vidinio gyvenimo dalykai [4]. Kaip paþymëta, periodikos raidà V. Birþiðka siejo su knyga, bibliografija. Dësninga, kad knygos ir bibliografijos istorijos veikaluose áterptos ir periodikos apþvalgos [5] […].


48

Osvaldas Janonis

Bûdamas jautrios sielos jis labai sunkiai iðgyveno þmonos Aleksandros netektá (1943 m.), savo vieniðumà [8] […]. Nors V. Birþiðkos gyvenimo turiná sudarë knyga, kultûra, mokslas, jis nebuvo uþsidarëlis tarp knygø. Gyvendamas Jungtinëse Amerikos Valstijose mëgo pasiþmonëti, pabûti subuvimuose, paþaisti ðachmatais, uþsukti á jam artimø laikraðèiø redakcijas pasikalbëti [9].

Sunumeruoto bibliografiniø nuorodø sàraðo, pateikto mokslinio straipsnio gale, fragmentas 1. BIRÞIÐKA, Vaclovas. Apie knygas ir knygynëlius. Voroneþas, 1918. [1], 47 p. 2. BIRÞIÐKA, Vaclovas. Lietuviø knyga spaudos draudimo metu. Kultûra, 1929, nr. 5, p. 33–37. 3. BIRÞIÐKA, Vaclovas. Spaudos draudimo klausimai. Kultûra, 1929, nr. 5, p. 249–253; nr. 6/7, p. 316–320. 4. BIRÞIÐKA, Vaclovas. Pirmojo dienraðèio sukaktis. Keleivis, 1954, gruodþio 8. 5. BIRÞIÐKA, Vaclovas. Senøjø lietuviðkø knygø istorija. D. 2. Chicago, 1957. 6. GUSTAITIS, Antanas. Prof. Vaclovas Birþiðka buvo didelë dovana lietuviø tautai. Naujienos, 1956, sausio 14. 7. KAUNAS, Domas. Lietuviø periodikos pirmtakas. Vilnius, 1991, p. 16. 8. ÐMULKÐTYS, Liudas. Vaclovas Birþiðka savais


Áþanginës pastabos

49

pinigais apmokëdavo studentø studijas. Naujienos, 1956, sausio 28. 9. VANAGAS, J. Metai be Vaclovo Birþiðkos. Naujienos, 1957, sausio 12. 10. ÞUKAS, Vladas. Lietuviø knygotyros bruoþai. Vilnius, 1989, p. 15. Koká ið minëtø variantø pasirinkti, sprendþia leidinio redaktoriø kolegija, studentas ar doktorantas, pasitaræs su darbo vadovu. Nuorodos á keliø autoriø dokumentà gali bûti trumpinamos nurodant tik pirmojo autoriaus pavardæ ir paraðant „et al.“, jei tik sutrumpinimas nesudaro painiavos tarp tekstinës nuorodos ir bibliografiniø nuorodø sàraðo.


50

Osvaldas Janonis


Áþanginës pastabos

Osvaldas JANONIS

Bibliografiniø nuorodø ir jø sàraðo sudarymo studijø bei mokslo darbuose metodika (pagal Lietuvos standartus LST ISO 690 ir LST ISO 690-2) Redaktorius Vituolis Joneliûnas Virðelio dailininkas Gediminas Markauskas Iðleido Vilniaus universiteto leidykla Spausdino Vilniaus universiteto leidyklos spaustuvë Universiteto g. 1, LT-01122 Vilnius

51

Bibliografinio aprašo taisyklės  

Bibliografinio aprašo taisyklės

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you