Page 1

Priėmimo į Vilniaus universiteto doktorantūros studijas 2010 metais trumpa apžvalga


Pagrindiniai priėmimo į doktorantūrą 2010 m. ypatumai: 

Vadovaujantis 2010 m. gegužės 12 d. LR Vyriausybės nutarimu „Dėl mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo“ š. m. birželio 3 d. VU Senato komisijoje buvo patvirtintas VU Mokslo doktorantūros reglamentas bei nustatyta tvarka patvirtinti mokslo krypčių Doktorantūros komitetai, kurie vadovaujantis nauju reglamentu turėjo vykdyti priėmimą į doktorantūrą.

Kadangi konkursas į Vilniaus universiteto doktorantūros studijas nustatyta tvarka jau buvo paskelbtas gegužės mėnesį, o Mokslo doktorantūros nuostatai dar nebuvo priimti, todėl priėmimas į doktorantūrą vyko sena tvarka. Priimtų nuo š. m. spalio 1 d. doktorantų studijos vyks vadovaujantis nauju Vilniaus universiteto Mokslo doktorantūros reglamentu.

Nauja buvo tai, kad šiais metais Švietimo ir mokslo ministerija be finansuojamų doktorantūros vietų iš biudžeto, skyrė lėšų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal Nacionalinių kompleksinių programų tematikas ir pagal Tyrėjų karjeros programą.

2010 metams Vilniaus universitetui kartu su Matematikos ir informatikos, Biochemijos ir Biotechnologijos institutais (nors dar nebuvo integruoti į VU) Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino 111 valstybės biudžeto finansuojamų doktorantūros vietų, ES struktūrinių fondų lėšomis pagal NKP tematikas 33 vietas ir 28 vietas ES struktūrinių fondų lėšomis pagal Tyrėjų karjeros programą.


Priėmimas į valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas doktorantūros studijas 1 lentelė Kodas

H 000

S 000

P 000

Mokslo sritis

Humanitariniai m.

Socialiniai m.

Fiziniai m.

Kodas

Studijų (mokslo) kryptis

ŠMM planas

Priėmimas

01 H

Filosofija

4

4

04 H

Filologija

10

10

05 H

Istorija

6

6

06 H

Komunikacija ir informacija

5

5

01 S

teisė

7

7

02 S

politikos mokslai

2

2

03 S

vadyba ir administravimas

4

4

04 S

ekonomika

4

4

05 S

sociologija

3

3

06 S

psichologija

3

3

07 S

edukologija

2

2

1:00 PM

matematika

12

11

2:00 PM

fizika

6

6

3:00 PM

chemija

9

9

4:00 PM

biochemija

8

8

5:00 PM

geologija

2

2

6:00 PM

geografija

3

3

9:00 PM

informatika

12

12

111

110

Iš viso:


Priėmimas ES lėšomis pagal NKP programų tematikas finansuojamas doktorantūros studijas 2 lentelė

Mokslo kryptys

ŠMM planas

Priėmimas

Fizika

8

7

Chemija

2

1

Biochemija

4

1

Informatika

2

2

Informatikos inžinerija

5

5

Medžiagų inžinerija

6

-

Biologija

1

-

Biofizika

1

1

Medicina

4

3

33

20

Iš viso:


Priėmimas ES lėšomis pagal Tyrėjų karjeros programą finansuojamas doktorantūros studijas 3 lentelė

Mokslo kryptys

ŠMM planas

Priėmimas

Biologija

4

4

Biofizika

3

3

Medicina

18

18

Visuomenės sveikata

2

2

Zoologija

1

1

28

28

Iš viso:


2010 m. PRIIMTŲ Į VU DOKTORANTŪROS STUDIJAS SKAIČIUS pagal fakultetus, institutus 4 lentelė

Priimta į finansuojamas studijas

Priimta į ištęstines (mokamas) studijas

10 ( 1 ES lėšomis)

-

2.Ekonomikos

6

3

3.Filologijos

8

1

4.Filosofijos

12

2

5.Fizikos

19 ( 5 ES lėšomis)

-

6.Gamtos m.

15 (9 ES lėšomis)

-

6

-

6 ( 1 ES lėšomis )

4

5

-

9 ( 1 ES lėšomis)

-

23 ( 23 ES lėšomis)

-

12.Teisės

7

9

13.TSPMI

2

1

14.Teorinės fizikos ir astronomijos in-tas

3 ( 2 ES lėšomis)

-

15.Biochemijos in-tas

4 ( 1 ES lėšomis)

-

4

-

158 (48 ES lėšomis)

20

Fakultetas 1.Chemijos

7.Istorijos 8.Kauno humanitarinis 9.Komunikacijos 10.Matematikos ir informatikos 11.Medicinos

16.Biotechnologijos in-tas Iš viso:


Priėmimo į finansuojamas doktorantūros studijas kaita

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

145

147

148

158

158 121

2005

2006

2007

2008

2009

2010


Numatyta tvarka pretendentai į doktorantūrą iki birželio 22 d. pateikė prašymus į 26 mokslo kryptis. Buvo gauti 258 prašymai doktorantūros studijoms (22 prašymais daugiau negu 2009 m.)

Pažymėtina tai, kad šiais metais buvo nemažas užsieniečių domėjimasis doktorantūros studijomis VU.

Vyko susirašinėjimas su 12 potencialių pretendentų iš Irano, Pakistano, Indijos, Vokietijos, Baltarusijos, Belgijos.

Tačiau atvyko ir buvo priimtas į fizikos m. krypties nuolatines doktorantūros studijas tik vienas Belgijos pilietis.

Pagrindinė priežastis – mokestis už studijas, ES šalių piliečiams – nepakankama pragyvenimui doktoranto stipendija.


PRAŠYMŲ IR PRIIMTŲJŲ Į VU DOKTORANTŪROS STUDIJAS SKAIČIAI (5 lentelė)

Pateiktų prašymų skaičius

Priimtų į finansuojamas vietas dokt.skaičius

Priimtų į mokamas vietas dokt.skaičius

Filologija

17

10

2

Istorija

13

6

-

Komunikacija ir informacija

7

5

-

Filosofija

8

4

-

Teisė

41

7

9

Politikos m.

8

2

1

Ekonomika

9

4

3

Vadyba ir administravimas

7

4

2

Sociologija

10

3

-

Psichologija

7

3

2

Edukologija

7

2

-

Matematika

11

11

-

Studijų kryptys


Fizika

13

13

-

Chemija

10

10

-

Biochemija

9

9

-

Geologija

3

2

-

Geografija

3

3

-

Informatika

17

14

1

Biologija

5

4

-

Biofizika

9

4

-

Zoologija

4

1

-

Medicina

22

21

-

Visuomenės sveikata

3

2

-

Informatikos inžinerija

6

5

-

Medžiagų inžinerija

9

9

-

258

158

20

Iš viso:


Priėmimą į doktorantūros studijas vykdė Rektoriaus vadovaujama konkursinė komisija, kurios posėdis buvo š.m. liepos 2 d.

Iš viso 2010 metais į Vilniaus universitetą priimta 158 į nuolatines (finansuojamas) ir 20 į ištęstines (mokamas) doktorantūros studijas.

Palyginimui: 2009 m. priimta 121 į finansuojamas ir 25 į ištęstines (mokamas) doktorantūros studijas.

Beveik visų socialinių ir humanitarinių mokslų kryptyse buvo konkursas. Didžiausias – teisės m. kryptyje.

Rektoriaus įsakymu (2010 07 07, D- 576) doktorantai priimti nuo š. m. spalio 1 d.


Išvados 1. 2.

Neužpildytos ŠMM skirtos doktorantūros vietos (1 matematikos finansuojama iš biudžeto (žr.1 lentelę) ir 13 vietų finansuojamų iš NKP(žr.2 lentelę ). Priėmimas į doktorantūrą vyko sklandžiai, fakultetų komisijos dirbo atsakingai, operatyviai pateikė stojamojo egzamino, ar mokslinio projekto, ar pokalbio vertinimus. Konkursinė komisija negavo skundų ar pareiškimų dėl stojamųjų į doktorantūrą tvarkos pažeidimų.

3.

Atkreiptinas fakultetų, institutų, Doktorantūros komitetų dėmesys į doktorantus, priimtus ES Struktūrinių fondų lėšomis. Šių doktorantų atestacija vyks 2 kartus per metus (kovo ir lapkričio mėnesiais).

4.

Taip pat atkreiptinas dėmesys į LR Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1228 nutarimą „Dėl LR valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo,“ numatantį, kad nutraukę doktorantūros studijas savo noru ar vadovaujantis atestacijos rezultatais, doktorantai turės grąžinti 70 socialinės išmokos dydžių į valstybės biudžetą (9100Lt )


PRIĖMIMAS Į REZIDENTŪROS STUDIJAS


 

Valstybės finansuojamų vietų skaičių pagal studijų programas patvirtino Švietimo ir mokslo bei Sveikatos apsaugos ministerijos. Priėmimas į rezidentūros studijas šiais metais buvo išskirtinis dideliu stojančiųjų skaičiumi, kadangi stojo dviejų internų srautai (baigusieji internatūrą pagal anksčiau galiojusią tvarką ir tie, kurie baigė internatūrą integruotą į vientisąsias studijas). Tam, kad būtų suvienodintos stojimo į rezidentūrą sąlygos abiems srautams, buvo pakoreguota priėmimo į rezidentūrą tvarka ir iš anksto paskelbta. Tačiau dėl KMU absolventų skundų dėl jiems netinkamų datų, jos buvo keičiamos ir priėmimas į rezidentūrą vyko liepos 10 d., papildomas priėmimas – rugpiūčio 25 d. Priėmimas į rezidentūrą vyko sklandžiai ir rezultatai taip pat yra pakankamai geri, nes liko tik trys neužimtos valstybės finansuojamos vietos: 1. 2. 3.

  

darbo medicina; patologija; teismo medicina.

Tai nėra populiarios programos, jos ir ankstesniais metais likdavo neužpildytos. Kiek yra žinoma Lietuvos Sveikatos universitetas neužpildė 79 vietų. Populiariausios programos - anesteziologija ir reanimatologija, akušerija ir ginekologija, šeimos medicina.


Rezidentūros vietų skaičius pagal studijų programas 2010 metams Eil. Nr.

Medicinos m. krypties studijų programos

Skirta vf vietų

Priimta į vf vietas

Priimta į mokamas studijas

A01

Vaikų ligos ir vaikų kardiologija

3

3

1

A02

Vaikų ligos ir vaikų neurologija

3

3

A03

Vaikų ligos ir vaikų intensyvi terapija

2

2

A04

Abdominalinė chirurgija

4

4

A05

Chirurgija

10

10

A06

Kraujagyslių chirurgija

4

4

A07

Krūtinės chirurgija

2

2

A08

Neurochirurgija

2

2

A09

Ortopedija ir traumatologija

16

16

A10

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

2

2

A11

Širdies chirurgija

2

3

A12

Urologija

4

4

A13

Vaikų chirurgija

3

3

A14

Vaikų ligos ir neonatologija

3

3

A15

Vaikų ligos ir vaikų endokrinologija

1

1

A18

Vaikų ligos ir vaikų pulmonologija

2

2

1

2

2

1


A19

Vaikų ligos ir vaikų nefrologija

3

3

A20

Veido ir žandikaulių chirurgija

-

A21

Vidaus ligos

8

8

A22

Akušerija ir ginekologija

13

13

A23

Alergologija ir klinikinė imunologija

2

2

A24

Anesteziologija ir reanimatologija

14

14

A25

Darbo medicina

2

1

A26

Dermatovenerologija

6

6

A27

Endokrinologija

8

8

A28

Gastroenterologija

4

4

A29

Genetika

2

2

A30

Geriatrija

6

6

A31

Hematologija

3

3

A32

Infekcinės ligos

4

4

A33

Kardiologija

4

5

A34

Laboratorinė medicina

6

6

A35

Nefrologija

2

2

A36

Neurologija

6

6

1

1

3

2

2


A37

Chemoterapinė onkologija

4

4

A38

Radioterapinė onkologija

3

3

A39

Patologija

5

4

2

A40

Psichiatrija

14

14

3

A41

Pulmonologija

3

3

A42

Radiologija

5

5

A43

Reumatologija

3

3

A44

Teismo medicina

10

7

A45

Vaikų ir paauglių psichiatrija

10

9

A46

Vaikų ligos

-

-

A47

Dietologija

4

4

A48

Fizinė medicina ir reabilitacija

5

5

A49

Klinikinė toksikologija

2

2

A50

Oftalmologija

5

5

A51

Otorinolaringologija

3

3

A52

Sporto medicina

6

6

A53

Šeimos medicina

40

40

4

283

279

25

Iš viso:


Eil. Nr.

Odontologijos rezidentūros programos

Skirta vf

Priimta vf

O01

Burnos chirurgija

2

3

O02

Endodontologija

1

1

O03

Ortopedinė odontologija

2

2

O04

Ortodontija

2

2

10

11

Iš viso:


Iš viso į VU rezidentūrą priimta 290 rezidentų. Iš jų - 48 (16.5 proc.) Lietuvos sveikatos universiteto (KMU) absolventai. 1 vaikų ir paauglių psichiatrijos vieta ŠMM leidimu pakeista į kardiologijos vietą;

1 teismo medicinos vieta ŠMM leidimu pakeista į širdies chirurgijos vietą;

1 teismo medicinos ŠMM leidimu vieta pakeista į burnos chirurgijos vietą.

Šiuo metu ŠMM yra sudaryta darbo grupė dėl bendro priėmimo į rezidentūros studijas su Lietuvos sveikatos universitetu.


Informaciją parengė : Doktorantūros ir rezidentūros skyriaus vedėja S. Vaškevičienė

Doktorantūros ir rezidentūros priėmimo rezultatai  

Primėmimo rezultatai

Doktorantūros ir rezidentūros priėmimo rezultatai  

Primėmimo rezultatai

Advertisement