Page 1


8

7 A. M. Patel to 'Dada Bhagwan'

ØëØë ÛÃäëÞ Àì×Ö

iëëÞí Õðvæ

ÒØëØë ÛÃäëÞÓ ÛëÃ-3

ç_ÀáÞ Ñ ØíÕÀ Øõçë´

6

5


ÕþÀëåÀ Ñ lí ±ìÉÖ çí. ÕËõá ØëØë ÛÃäëÞ ±ëßëÔÞë ËÿVË ØëØë ØåýÞ, 5, ÜÜÖëÕëÀó çùçëÝËí, ÞäÃðÉßëÖ ÀùáõÉ ÕëÈâ, µVÜëÞÕðßë, ±ÜØëäëØ-380014, ÃðÉßëÖ. ÎùÞ Ñ (079) 39830100, 9328661166/77

All Rights reserved with - Dada Bhagwan Foundation, 5, Mamta Park Society, B\h. Navgujarat College, Usmanpura, Ahmedabad - 380014, Gujarat, India.

No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission from the holder of the copyrights.

Õþ×Ü ±ëT²ìÖ Ñ 5,000

½LÝð±ëßí, 2020

Ûëä ÜñSÝ Ñ ÒÕßÜ ìäÞÝÓ ±Þõ Òèð_ Ào´ É ½HëÖù Þ×íÓ, ±õ Ûëä ! ÄTÝ ÜñSÝ Ñ 150 wìÕÝë

ÜðÄÀ Ñ ±_Úë ±ùÎçõË B-99, ´áõ@ËÿùìÞ@ç GIDC, À-6 ßùÍ, çõ@Ëß-25, Ãë_ÔíÞÃß-382044. ÎùÞ Ñ (079) 39830341, 9328660055


ÒØëØë ÛÃäëÞÓ ÀùHë ? É^Þ 1958Þí ±õ çÜí çë_ÉÞù ȱõÀ äëBÝëÞù çÜÝ, ÛíÍÜë_ ÔÜÔÜÖë çðßÖÞë VËõåÞ Õß ÚõÌõáë ±õ.±õÜ.ÕËõá wÕí ØõèÜ_ìØßÜë_ ÒØëØë ÛÃäëÞÓ ç_ÕñHëýÕHëõ ÕþÃË ×Ýë ±Þõ À<ØßÖõ çFÝð* ±KÝëIÜÞð_ ±ØûÛðÖ ±ëÝý ! ±õÀ ÀáëÀÜë_ ±õÜÞõ ìärØåýÞ áëKÝð_ ! Òèð_ ÀùHë ? ÛÃäëÞ ÀùHë ? ÉÃÖ ÀùHë Çáëäõ Èõ ? ÀÜý åð_ ? Üðã@Ö åð_ ?Ó ´IÝëìØ ÉÃÖÞë ÖÜëÜ ±ëKÝëãIÜÀ ÕþfÞùÞë_ ç_ÕñHëý ÎùÍ ÕÍuë. ±õÜÞõ ÕþëãMÖ ×´ Öõ É ßíÖõ Üëhë Úõ É ÀáëÀÜë_, ÜðÜðZëð±ùÞõ ÕHë iëëÞÕþëãMÖ Àßëäí ±ëÕÖë, ±õÜÞë ±ØûÛðÖ iëëÞÕþÝùÃ×í ! ±õÞõ Ò±¿Ü ÜëÃýÓ Àëù. ¿Ü ±õËáõ ÕÃì×Ýõ ÕÃì×Ýõ, ¿Üõ ¿Üõ ¬Çõ ÇÏäëÞð_. ±¿Ü ±õËáõ ¿Ü ìäÞëÞù, ìáNË ÜëÃý ! åùËóÀË ! Öõ±ùlí VäÝ_ ÕþIÝõÀÞõ ÒØëØë ÛÃäëÞ ÀùHë ?ÓÞù ÎùÍ ÕëÍÖë ÀèõÖë Àõ, ÒÒ±ë ØõÂëÝ Èõ Öõ ÒØëØë ÛÃäëÞÓ LèùÝ, ±Üõ Öù iëëÞí Õðvæ Èí±õ ±Þõ ÜèÙ ÕþÃË ×Ýõáë Èõ Öõ ØëØë ÛÃäëÞ Èõ, Éõ ÇúØ áùÀÞë Þë× Èõ. ±õ ÖÜëßëÜë_Ý Èõ, ÚÔëÜë_Ý Èõ. ÖÜëßëÜë_ ±TÝ@ÖwÕõ ßèõáë Èõ Þõ Ò±èÙÓ ±Üëßí ÜèÙ ç_ÕñHëýÕHëõ TÝ@Ö ×Ýõáë Èõ. èð_ ÕùÖõ ÛÃäëÞ Þ×í. Üëßí ±_Øß ÕþÃË ×Ýõáë ØëØë ÛÃäëÞÞõ èð_ ÕHë ÞÜVÀëß Àv_ È\_.ÓÓ

±ëIÜiëëÞ ÕþëãMÖÞí ÕþIÝZë ìá_À ÕßÜ ÕñFÝ ØëØë ÛÃäëÞ (ØëØëlí)Þõ 1958Üë_ ±ëIÜiëëÞ ÕþÃË ×Ýð_. IÝëß ÕÈí 1962 ×í 1988 çðÔí Øõå-ìäØõå ÕìßÛþÜHë ÀßíÞõ ÜðÜðZëð °äùÞõ çIç_à Ö×ë ±ëIÜiëëÞÞí ÕþëãMÖ ÀßëäÖë èÖë. ØëØëlí±õ ÕùÖëÞí èÝëÖíÜë_ É ±ëIÜiëëÞí ÕñFÝ Íë". ÞívÚõÞ ±ÜíÞ (ÞívÜë)Þõ ±ëIÜiëëÞ ÕþëãMÖ ÀßëääëÞí iëëÞìçì© ±ëÕõá. ØëØëlíÞë ØõèìäáÝ ÚëØ ÕñFÝ ÞívÜë Öõ É ßíÖõ ÜðÜðZëð °äùÞõ çIç_à Ö×ë ±ëIÜiëëÞÞí ÕþëãMÖ ìÞìÜkë Ûëäõ ÀßëäÖë èÖë. ±ëIÜiëëÞí ÕñFÝ ØíÕÀÛë´ Øõçë´Þõ ÕHë ØëØëlí±õ çIç_à Àßäë ÜëËõ ìçì© ±ëÕõá. äÖýÜëÞÜë_ ÕñFÝ ÞívÜëÞë ±ëåíäëýØ×í ÕñFÝ ØíÕÀÛë´ Øõå-ìäØõåÜë_ ìÞìÜkë Ûëäõ ±ëIÜiëëÞ Àßëäí ߏëë Èõ. ±ë ±ëIÜiëëÞ ÜõâTÝë ÚëØ è½ßù ÜðÜðZëð±ù ç_çëßÜë_ ßèíÞõ çäý ÉäëÚØëßí±ù Õñßí ÀßÖë_ ÕHë ±_Øß×í Üð@Ö ßèí ±ëIÜßÜHëÖë ±ÞðÛäõ Èõ. 4


çÜÕýHë Úìèßäõåõ Ô_ÔëØëßí, ìÞåìØÞ áZë ±ëIÜÀÜëHëí; ìäãVÜÖ ÉÃ, ÝIïÞõ ìÕÈëHëäë, ±Þõßë ±¿Ü iëëÞí ! ±èù ! ±õ äíÖßëà ØåëÞõ ÞÜð_ äëßí äëßí ! ßëÃ-¦õæ µÕëÉýÞ, ZëHëõ ZëHëõ Àßëäõ Éõ TÝäèëß; Þ áÚØëÝë áÃíß, ÞíÀYÝë Õëß Çëáí Âë_ÍëÔëß ! ±èù ! ±õ ±ç_à ØåëÞõ ÞÜð_ äëßí äëßí ! Þ ÛÉÞë áZÜíÞí ÀØí, ߏëë ÕþõÜí ÞëßëÝHëÞë çØë; áZÜí° ÀõÜ Þë ßí{õ ? ½õ´ ±Þõßí ±ë ìÞáõýÕÖë ! ±èù ! ±õ ìÞáõýÕ ØåëÞõ ÞÜð_ äëßí äëßí ! ±ì¦ÖíÝ ÛëÃíØëßí ìÞÛëäí, ìäHë ±õÀ<_Ý ÜÖÛõØÖë; ÒØëØëÞí èëÉßí É líÜ_Öë´Ó Àèí ÛëÃíØëß ÞäëÉÖë ! ±èù ! ±õ ±ëIܱörÝýÞõ ÞÜð_ äëßí äëßí ! ßèí ìÞìÛýÀ ØåëÜë_, ±õÀ ±õÀ Õþç_à èöÝëçñ{õ µÀõáÖë; ÂðÜëßíÞí Þ ÂùË @Ýë_Ý, ÃÉÚÞí ±ëIÜãV×ßÖë ! ±èù ! ±õ ±ëIÜ ±ÍÃÖëÞõ ÞÜð_ äëßí äëßí ! Àßäë ìèçëÚ ÇñÀÖõ ÕþIÝõÀ, ½ÃþÖ èß TÝäèëß Üë_èí; ±ë ÛäÞë ÞðÀçëÞõ È^ËÖë, ÛäùÛäÞí ÀÜý½âÜë_×í ! ±èù ! ±õ çØë½ÃþÖ ÕðvæÞõ ÞÜð_ äëßí äëßí ! Þ VÕåa åÀõ ìÀoìÇÖïû ±õÀ ÕßÜëb, ±õäù ±ëIÜVäÛëä; ±¿ÜFÝùÖ ÕþFäâí, ÕþÀëåõ µÀõá áZÜí TÝäèëß ! çÜÕýHë ±ë Ãþ_× ÉÃÞõ, ±ëIÜ ÀSÝëHëÀëßí !         

5


ç_ÕëØÀíÝ ÒçÖïû ÕðvæÞù ÛõËù ×äù ±ìÖåõ ØðáýÛ ½õ, ÛõËù ×Ýõ ±ùâÂëHë ÕÍäí ÜðUÀõá ½õ.Ó - ÀìäßëÉ ÞäÞíÖ ±ë ÀëâÞë ÜñìÈóÖ Øåëäëâë °äù iëëÞí Õðvæ ±Þõ ±õÜÞí ±_ØßÞí äíÖßëÃÖëÞõ ±ùâÂäëÞí ¼ãWË ÕëÜí åÀõ ? èë, ÀõÜ ÞèÙ ? ±¿Ü ÜëÃý ¦ëßë ±ëIÜiëëÞ ÕëÜõáë çèð Àù´Þõ ±õ ¼ãWË Öù Üâí É Èõ ÕHë ìäåõæ ±ùâÂëHë ÜëËõ ±õÜÞë É líÜðÂõ×í äèõáí iëëÞäëHëí ÉÃÖÞë °äùÞë ÕðHÝùØÝ×í ±Þõ ÕñFÝ ÞívÜëÞí iëëÞíÞõ ÉÃÖÞõ ±ùâÂëääëÞí ÖÜLïÞë×í ç_ÕþëMÝ ÚÞí Èõ. ÕßÜ ÕñFÝ ØëØë ÛÃäëÞ (ØëØëlí) ÀèõÖë Àõ Ò±ÜÞõ ±_Øß ìÜìÞËÞë Õë_Ç-Õë_Ç è½ß ìßäùSÝðåÞ Îßõ.Ó ±õÜÞõ Öù ±_Øß ±ÞõÀÃb_ ØõÂëÖð_ èùÝ, ÕHë äëHëíÜë_ ÚÔð_ Þë äHëýäí åÀõ, ±ÜðÀ É äHëýäí åÀõ. ±õ ±ÜðÀ É äHëýÞ Öõ±ùlí ±õËáð_ ÚÔð_ çÇùË ±Þõ ìäÃÖäëß ±ëÕí å@Ýë Èõ, Àõ ±õ çë_ÛâÖë É ±èùèù ×ëÝ Àõ åOØù ¦ëßë ½õ ÜÝëýìØÖ É äHëýäí åÀëÖð_ èùÝ, Öù ±_Øß Öù ÂßõÂß ±õÜÞõ Àõäð_ äÖýÖð_ èåõ ! ØëØëlíÞí ÉÃÖ ÀSÝëHëÞí ÛëäÞë ÀõËáí ÚÔí ¬Çí èåõ Àõ B²èV×í±ù ÕHë ±ë äíÖßëà ìäiëëÞ ÕëÜí ÜùZëÞð_ ÀëÜ ÀëÏí áõ ! ØßõÀ ÜëHëçùÞõ ±õÜÞë áõäáõ Éõ °äÞÜë_ ÖÀáíÎù ÕÍÖí èùÝ, ÖõÜë_ ±ëIÜëÞë iëëÞÜë_ ßèí çÜÖëÛëäõ ÀÜý Õñßë Àßí åÀõ ±Þõ Þäë ÀÜý Ú_ÔëÝ ÞèÙ, ±õäð_ Ào´À iëëÞ ±Þõ çÜÉ ±ëÕäëÞí Öíäþ ÛëäÞë èåõ. ±Þõ Öõ ÕHë ÕëÈ\_ åOØiëëÞ Àõ åëVhëiëëÞ ÞèÙ, ÕHë ±ÞðÛä iëëÞ ±ëÕäëÞí ÛëäÞë ! Öõ ÛëäÞëÞë ±ëÔëßõ ÕùÖõ Õñäõý Úðì©Þë ±ëåÝÜë_ Ào´À ±õäð_ ÜëÃíÞõ ±ëäõáë èåõ, Àõ ±õäù Ô_Ôù ½õ´±õ Èõ Àõ ÉõÜë_ ÚÔí É ½ÖÞë ç_çëß TÝäèëßÞë ±ÞðÛäù ×ëÝ Àõ Éõ çëÜëLÝ ÜëHëç ±ÞðÛäÖù èùÝ. 6


Öõ ±õäù É ÀLËÿë@ËÞù Þ_ÃùÍ Ô_Ôù ±õÜÞõ ÛõÃù ×Ýù. ÉõÜë_ ÜÉ^ß×í Üë_Íí ÜùËë ÕþÔëÞù, ÕþõìçÍLËù, ÀùLËÿë@Ëßù, åõìÌÝë±ù, ±õãLÉìÞÝßù, ÜùËë ±ë"ìÎçßù ÚÔë É ÛõÃë ×ëÝ. çë×õ çë×õ É^Ìë, ¬Ôð_ ÚùáÞëßë, ÈõÖßÞëßë, Õùáíçäëâë, ±õäë ½Ö½ÖÞë áùÀù ÕHë ÛõÃë ×ëÝ. ±õ ÚÔë çë×õ TÝäèëß ÀßäëÞù ±Þõ ßëÃ-¦õæ ÞèÙ ÀßäëÞë. ØßõÀÞí ÕþÀòìÖ ±ùâÂí ±õÍÉVËÜõLË áõäë ÕÍõ. Öõ ±ëäë ÚÔë ±ÞðÛäù á´Þõ Öõ ±ÞðÛäùÞù ìÞÇùÍ ÉÃÖÞõ ±ëÕí å@Ýë. èíßë-{äõßëÖÞë äõÕëßí èùÝ Öù áë"±ß VËõÉÞë (ÞíÇáí ÀZëëÞë) ±ÞðÛäù åí ßíÖõ ÕëÜí åÀõ ? Öõ×í ÀùLËÿë@ËÞë Ô_ÔëÜë_ ÕùÖõ ±ë ÕìßãV×ìÖÜë_×í Õçëß ×´ ËõVËõÍ äíÖßëà ×Ýë ±Þõ äíÖßëà ìäiëëÞ ÉÃÖÞõ ±ëÕí å@Ýë ! IÝëßõ É B²èV×í±ù VäíÀëßõ Àõ ±ëÕHëë Éõäë É Èõ. Öõ±ù Ô_Ôù, ÛëÃíØëßù, ÕIïÞí, ÉäëÚØëßí, Îß½õÜë_ ßèíÞõ äíÖßëÃÖëÜë_ ßèí å@Ýë, Öù ±ëÕHëë×í ÕHë ±õäð_ ÀõÜ Þë ßèí åÀëÝ ? ÉÃÖÞë áùÀùÞí ßùÉÚßùÉÞí Üñ_{äHëù ÉõÜ Àõ µCëßëHëí ÕëÈí Þë ±ëäõ, Ô_ÔëÜë_ ÂùË ±ëäõ, ÛëÃíØëß ìärëçCëëÖ Àßõ, ÛëÃíØëß çë×õ ìäìäÔ ±õÍÉVËÜõLË áõäë ÕÍõ, áùÀù Õöçë ÜëÃäë ±ëäõ, Àù´ ÂùËù Àõç Àßõ, ´LÀÜËõZëÞù ÕõÞSËíÞù ÀëÃâ ±ëäõ, Àù´ ÈõÖßí ½Ý, Ô_Ôë Õß Çùßí±ù ×ëÝ, ±LÍßèõLÍ ÀëÜÜë_ Ûñá Àßõ, ±LÍßèõLÍ èÍÖëá ÕëÍõ, ±ëäë ìäÔ ìäÔ ç_ÝùÃùÞí èëßÜëâÜë_×í ØëØëlí ÕùÖõ äíÖßëÃÛëäõ Õçëß ×Ýë èÖë. FÝëßõ ±ë É ÚÔë TÝäèëßùÜë_ ÉÃÖÞë áùÀù ±iëëÞÖë×í ßëÃ-¦õæ Àßí ØðÑÂí ×ëÝ ±Þõ ÀÜý Úë_Ôõ. FÝëßõ ÕùÖõ ±õ É ÚÔë TÝäèëßÜë_ iëëÞÕñäýÀ ßèí, çëÇí çÜÉHë ÃùÌäí, Àõäí ßíÖõ ç_çëßTÝäèëß Õñßù Àßí ±Þõ ±_Øß ÕùÖõ äíÖßëÃÖëÜë_ ßèí å@Ýë, ±õÞð_ ìääßHë iëëÞí Õðvæ ÛëÃ-3 Ãþ_×Üë_ Üâõ Èõ ! ±õ µÕßë_Ö ±ÜðÀ Õþç_ÃùÜë_ ØëØëlí ZëìhëÝ ÕþÀòìÖÞë ±ëÔëßõ ±LÝëÝ äÂÖõ ÀÍÀë´×í µÀõá áëTÝë Èõ, Öù @Ýë_À çëÜëÞë ìèÖ ÜëËõ ±õÞõ ÂÂÍëäíÞõ ±õÞð_ ±ìèÖ ×Öð_ ßù@Ýð_ ÕHë Èõ. iëëÞ Õèõáë ±Þõ ÕÈíÞë ±ëäë Õþç_ÃùÞõ ÞõÃõìËä ßíÖõ Þ ÜñáäÖë ±õÜÞí ÉõÜ Èõ ÖõÜ ÂðSáð_ ÀßäëÞí ¼ãWË ±Þõ Ò±ùÕÞ Ë> VÀëÝÓ ßèõäëÞí ±õÜÞí ìÞÂëáçÖë ½Hëäë Éõäí Èõ. ±ë µÕßë_Ö iëëÞ Õèõáë ÕHë ±õÜÞù 7


ÃÉÚÞù ±ëIÜìärëç, ÕþÚâ ±ëIÜÇëìßhë ±Þõ ±õÜÞù áùÀù Õß ÕÍÖù ÕþÛëä ±ë Õþç_ÃùÜë_ ÕþØìåýÖ ×ëÝ Èõ. ±ë ÚÔë Õþç_ÃùÜë_ ÕHë ÖõÜHëõ çëÜõäëâí TÝã@Ö çë×õ @Ýë_Ý ÛõØ Þ×í ÕÍäë ØíÔù. iëëÞí±ù Õëçõ {õß ±Þõ {õßÞð_ ÜëßHë ÚLïÞõ èùÝ. ÜëËõ ±ë ÚÔë Õþç_Ãù äÂÖõ çëÜõäëâë ÜëËõ ±IÝ_Ö ÀvHëë, ±õÞë ÜëËõ ìäìÔ ±Þõ Õþë×ýÞë ±äUÝ èùÝ, Éõ×í ÀØí ±õÜÞë ìÞìÜkëõ çëÜõäëâëÞð_ ±ÀSÝëHë Öù Þ É ×ëÝ ! ÜëËõ ÒiëëÞí Àßõ ±õ Þ Àßäð_, ÕHë iëëÞí Àèõ ±õ Àßäð_Ó ±õ µã@ÖÞõ ±èÙ KÝëÞÜë_ ßëÂíåð_. ±õÜÞí ±_ØßÞí iëëÞ äÖýÞë, ±õÜÞë ±_Öß ±ëåÝ, ±õÜÞí äíÖßëà Øåë ±_åÖÑ ±õÜÞí äëHëí ¦ëßë ±Þõ Cëb_ Âv_ ±õÜÞë TÝäèëß ×Àí çÜ° åÀëÝ. ±õ ±õÜÞí ÕþIÝZë äëHëí ±Þõ ±õÜÞù ìØTÝ TÝäèëß ÚLÞõ ÕþIÝZë ½õäëÞð_, ±ÞðÛääëÞð_ çØïûÛëBÝ ÜÞõ ÕþëMïÖ ×Ýõáð_. ±õÞë ×Àí ±Þõ ±õÜÞí ìäåõæ ÀòÕë ×Àí ±õÜÞí çèÉ ßíÖõ ÚùáëÝõá äëHëí ÕëÈâ ±õÜÞõ ±_Øß åð_ ØõÂëÖð_ èåõ, åð_ äÖýÖð_ èåõ, åð_ ±ÞðÛäëÖð_ èåõ, ±õ ØëØëlíÞë ±_Öß ±ëåÝù çèÉÜë_ ±_Øß çÜ½Ý Èõ ±Þõ ÀòÖë×ýÖë ±ÞðÛäëÝ Èõ ! ØëØëlíÞë ±_Öß ±ëåÝÞë ÎùÍ, ±õÜÞí ±ë_ÖìßÀ ØåëÞí çÜÉHë, çíìÜÖ Þ ßèõÖë çèð Àù´Þõ çðáÛ ×ëÝ ±Þõ äë_ÇÞëßÞë xØÝ çðÔí VÕåa Öõ wÕ ×äëÞí lõHëí±ù ÇÏëäõ ±õäù ÞÜþ ÕþÝëç ±èÙ ÀßäëÜë_ ±ëTÝù Èõ. ØëØëlíÞí äëHëí ±õËáõ äæùý çðÔí äèõáí ±VÂìáÖ iëëÞÃ_Ãë ! ÉõÜë_×í ±ëÇÜÞÞí ÉõÜ ±õÀ ÕðVÖÀÜë_ ±õÀ ìäæÝ Õß äëHëí ç_ÀìáÖ ×ëÝ Èõ. ±ë ÛÃäëÞÞõ VÕåaÞõ ÞíÀâõáí ÕþIÝZë çßVäÖíÜë_ ZëìÖ Þë èù´ åÀõ Õß_Öð ±ë iëëÞÃ_ÃëÞõ ±ëÇÜÞÜë_ çíìÜÖ ÀßÖí äÂÖõ ç_ÀáÞÞí ZëìÖÞë ÀëßHëõ @Ýë_Ý Ûñá Ûëçõ Öù ±õÞë ÜëËõ ç_ÀáÞëÞí É ÂëÜí èù´ åÀõ, Éõ ÚØá ZëÜë ÝëÇÞë Õþë×a±õ Èí±õ. - ØíÕÀÞë ÉÝ çãEÇØëÞ_Ø

8


µÕùØïûCëëÖ [1] ÀùLËÿë@ËÞù Þ_ÃùÍ Ô_Ôù ˆ À<ØßÖí

±ÕäëØ - B²èV× äõåõ iëëÞí !

ç_çëßÞë áùÀùÞõ çëÜëLÝÕHëõ ±õäí ÜëLÝÖë èùÝ Àõ iëëÞí Öù IÝëÃí, ÛÃäë Àõ çÎõØ äVhëÔëßí Àõ ìØÃ_Úß èùÝ. Öõ×í ÕßÜ ÕñFÝ ØëØëlíÞõ B²èV×í ÖßíÀõ É\±õ, Ô_Ôù ÀßÖë ØõÂõ, ÀùË-ËùÕí, ÚñË, ÔùìÖÝð_ ±õäù Õèõßäõå É\±õ IÝëßõ ÜÞÜë_ å_Àë ×ëÝ Àõ ±ëÜÞõ iëëÞí Àõäí ßíÖõ ÜÞëÝ ? ÕHë ±ë Öù ±¿Ü ìäiëëÞ ±ÕäëØwÕõ ±ë ÀëâÜë_ ÕþÃËuð_, Þõ ±¿Ü ìäiëëÞí ÕHë B²èV× äõåõ ÀùLËÿë@ËÞù Ô_Ôù ÀßÖë ÀßÖë ±ÕäëØwÕõ iëëÞí Õðvæ ×Ýë ! ±Þõ Öõ À<ØßÖí ßíÖõ çëv_ É ×Ýð_, ÀëßHë Àõ IÝëÃí äõåõ iëëÞí èùÝ Öù B²èV×í±ùÞõ ÛõØ ßèõ ±Þõ ÕëÜí Þë åÀõ Àõ ±ë Öù IÝëÃí Þõ ±ëÕHëõ Öù Úößí-ÈùÀßë_äëâë, ±ëÕHëë×í ±õäí Øåë ÕþëMïÖ Þë ×ëÝ. ÕHë ±ë äõåõ iëëÞíÞõ ½õ´ B²èV×í±ùÞõ ÕHë ìèoÜÖ ±ëäõ Àõ ±ëÕHëõ ÕHë ±ëäí iëëÞíØåëÜë_ ÕèùîÇí åÀíåð_. Ô_Ôù-ßùÉÃëß, ´LÀÜËõZë-çõSçËõZë ÕõÝß èùäë ÈÖë_ ÕùÖõ ç_ÕñHëý äíÖßëà ßèí å@Ýë ±Þõ ÕëÈë ÉöÞõÖß, ÕËõá iëëìÖÜë_ èùäë ÈÖë_ iëëÞí ÕØõ äIÝëý ! ÒØõèÓ É\Øù Þõ ÒÕùÖõÓ ±ëIÜë wÕõ É\Øë ±õäð_ iëëÞ ±õÜÞõ ±ÞðÛäÜë_ ±ëTÝð_ ±Þõ Öõ É iëëÞ ÉÃÖÞõ ±ëÕí å@Ýë ! çëÇë ÛÃäëÞ ÒØëØë ÛÃäëÞÓ VäwÕõ ÜèÙ É ÕþÃË ×Ýë ±Þõ ÖõÞí ±ùâÂëHë ÉÃÖÞõ ±ëÕí å@Ýë. ˆ

ÒÔ_ÔùÓ ÛõÃù ×äë ÕëÈâ Úðì©Þù ±ëåÝ

±õÜÞõ ÞëÞÕHë×í ÜÞÜë_ ±õäð_ èÖð_ Àõ Üë×õ µÕßíÞí ÕßäåÖë Þë ½õ´±õ. ±õËáõ °äÞÜë_ ÞùÀßí Öù ÞèÙ É Àv_. Ô_ÔëÜë_ Ûáõ Õöçë ±ùÈë Üâõ ÕHë ±ëäí çßç ìÉ_ØÃí áùÀùÞõ äõÇëÖí ÞèÙ ±ëÕí ØõäëÞí, ±õäë Ào´À ÕñäýÞë ÛëäÞë ±ëÔëßõ Öõ±ùÞõ ÒÔ_ÔùÓ ÛõÃù ×Ýù. ±Þõ äâí ±õÜë_Ý ÛõÃù ×Ýù ç_Ýùà ÀùLËÿë@ËÞë Ô_ÔëÞù, ÞèÙ Àõ {äõßëÖÞë Ô_ÔëÞù ! äíç 9


äæýÞí ªÜßõ É ÜùËëÛë´ çë×õ äÍùØßëÜë_ ÀùLËÿë@ËÞë Ô_ÔëÜë_ ½"´LË ×´ ÃÝõáë. ØëØëlíÞë Àèõäë ÜðÉÚ iëëÞí±ùÞõ {äõßëÖÞù Ô_Ôù ÛõÃù ×ëÝ, ±õÜÞõ ±ëäë Ô_ÔëÞù ìèçëÚ èùÝ ÞèÙ. ÈÖë_Ý ±õÜÞë ÛëÃõ ÀùLËÿë@ËÞù Þ_ÃùÍ Ô_Ôù ±ëTÝù, ÖõÝ ±ëÝý Èõ ! ÕHë Õñäõý Úðì©Þë ±ëåÝÜë_ ±õäí Ào´À Üë_ÃHëí Àßí èåõ, Àõ ±ëäë Ô_ÔëÜë_ ÕHë äíÖßëà ßèí ÖÜëÜÞõ äíÖßëà ×äëÞù ÜëÃý ÚÖëääù Èõ. Öõ×í ±ëäù Ô_Ôù ÛõÃù ×Ýù èåõ. ±ë ÕþÀëßÞë Ô_ÔëÞë ç_ÝùÃÞë ÀëßHëõ ÜÉ^ß×í Üë_ÍíÞõ ÕþÜð çðÔíÞí ÚÔí É ÕþÀòìÖÞõ ±ùâÂäí ÕÍõ. ÉõÞë áíÔõ ØßõÀ ÕþÀòìÖÞõ ìÎË ×ëÝ Öõäð_ iëëÞ ÕHë Öõ±ù ±ëÕí å@Ýë ±Þõ ÕùÖëÞë É TÝäèëìßÀ ØëÂáë ×Àí áùÀù ÕHë ±õÜÞù TÝäèëß µÀõáí åÀõ ±õäë ±ÞðÛäiëëÞÞð_ ÖëßHë ±ëÕí å@Ýë. ˆ

ÀëÜÜë_ ±õ@VÕËó

ç_½õÃäåëÖïû ÜùËëÛë´ çë×õ Ô_ÔëÜë_×í È^Ëë ×´ hëíç äæýÞí ªÜßÜë_ É ÕùÖëÞù VäÖ_hë Ô_Ôù åw ÀÝùý. IÝëß ÚëØ äÍùØßë ±Þõ Üð_Ú´ ÚLïÞõ ÉBÝë Õß ±õÜÞù Ô_Ôù ÇëSÝë ÀßÖù èÖù. ÞëÞÕHë×í ØßõÀ ÚëÚÖÜë_ ±õÜÞõ ±ØûïÛðÖ çñ{ ÕÍí ÉÖí. Öõ ÀùLËÿë@ËÞë Ô_ÔëÜë_ VÀ>áù-Àë"áõ½õ, ìÚãSÍoÃù, ßùÍ, ìÚþ°ç ±Þõ ØìßÝëÜë_ ÉõËí±ù Úë_ÔäëÞë ÀëÜ ±ëäÖë ÃÝë. ±õ ÚÔë ÀëÜ ±õ@çÕËëý´{ (À<åâÖë) çë×õ ÀßÖë ÃÝõáë. ÜèëßëWËÿÜë_ Ú_ØßùÞí ÉõËí±ùÞð_ Úë_ÔÀëÜ äÔëßõ Àßõáð_ ±Þõ ÃðÉßëÖÜë_ ±LÝ Úë_ÔÀëÜù Àßõáë. ±õ ìçäëÝ ±LÝ Ô_Ôë±ùÜë_ ÎõìÚþÀõåÞ äÀóÞí ±õãLÉìÞÝìß_à ÀoÕÞí, çë" ìÜá, ±õáõMÕíÜë_ çñ_Ì-ÜßíÞù äõÕëß äÃõßõ ÕHë Àßõáë. ±õÜÞí ìäåõæÖë ±õäí èÖí Àõ Éõ áë´ÞÜë_ ¬Íë ¶Ößõ ÖõÞð_ ÚÔð_ iëëÞ ç_ÕëØÞ Àßí áõÖë. ±ë ±äÖëßÜë_ ±ùÈ\_ ÛHëõáë ØëØëlí ½Hëõ Õñäõý ÛHëíÞõ ±ëTÝë èùÝ ±õäù ÃÉÚÞù ±ë"ÃõýÞë´ì{_à Õëäß, ±_Ößçñ{ ±Þõ ±ëäÍÖ á´Þõ ±ëTÝë èÖë, Éõ ±ëÉÀëáÞë ±õãLÉìÞÝßù ±Þõ ìÚ{ÞõçÜõÞù ÀßÖë @Ýë_Ý ±ëÃäí èÖí ! ±õäë É ±õÀ ÕþùÉõ@ËÜë_ ÃäÜõýLË çðKÔë_±õ ØëØëlíÞõ µkëÜ ÀëÜ ÚØá çìËóìÎÀõË ÕHë ±ëÕõá. 10


[2] ÛëÃíØëß [2.1] ÛëÃíØëß ÀëãLÖÛë´ [2.1.1] ÀëãLÖÛë´ çë×õ Ô_ÔëÞí åw±ëÖ ˆ

ÛëÃíØëßÞí Õç_ØÃí ÕëÈâÞí ØëØëlíÞí ¼ãWË

ØëØëlí±õ 1931Üë_ ÛëØßHëÞë ÀëãLÖÛë´ ±ëÕëÛë´ ÕËõá çë×õ ÛëÃíØëßí åw Àßõáí. ÀëãLÖÛë´ ±õÜÞë ìÜhë É èÖë ±Þõ IÝëß ÚëØ ÛëÃíØëß ÚÞõáë. ±õÜÞõ Õèõáõ×í ±õäð_ èÖð_ Àõ ÔìÜýWÌ TÝã@Ö èùÝ Öù É ±ëÕHëõ ±õÜÞí çë×õ ÕëËóÞßìåÕ Àßäí. Öõ ±õÜÞõ ÀëãLÖÛë´ ±õ@{õ@Ë ±õäë É ÔìÜýWÌ ÜYÝë Àõ Éõ ¬Çë Çëìßhëäëâë, ±ìèoçëÜë_ ÜëÞÞëßë, ìÞIÝìÞÝÜÜë_ Çùyç ±Þõ ÜùZëõ ÉäëÞí ´EÈëäëâë èÖë ! ÚLÞõÞõ Õöçë Õß ÕþíìÖ ÀßÖë ÔÜý Õß ìäåõæ ÕþíìÖ èÖí. ±ëÜ ÀëãLÖÛë´ ÕHë ØëØëlíÞù Éõ KÝõÝ èÖù ±ëIÜÕþëãMïÖÞù, ±õ ÜëËõ ç_ÕñHëý ßíÖõ çèëÝ ÀßÞëßë ÛõÃë ×Ýë èÖë. ±õÜHëõ Àèí ØíÔõáð_ Àõ ÖÜëßõ Î@Ö Úõ-hëHë ÜìèÞõ Ô_Ôë Õß ±õÀ Îõßù Üëßí Éäù ±Þõ ÚëÀíÞë çÜÝÜë_ ÖÜëßõ ßùÉ ÕðVÖÀùÞð_ äë_ÇÞ Àßäð_ ±Þõ çë_Éõ ±õ ÜÞõ çܽääð_. ±ëÜ ßùÉ çë_Éõ ÚLïÞõ äEÇõ çIç_ÃÞí É äëÖù ÇëáÖí ! ØëØëlíÞõ ±ëÜ CëHëë ±ëKÝëãIÜÀ ÕðVÖÀùÞë äë_ÇÞ-ÜÞÞÞù çÜÝ çèõÉõ ÕþëMÖ ×Ýù, ÉõÞë ìÞìÜkë ÀëãLÖÛë´ ÚLÝë. ±Þõ ÜðAÝ ±õ ÃðHëÞë ±ëÔëßõ ÀëãLÖÛë´Þí ÛëÃíØëß ÖßíÀõÞí Õç_ØÃí ÌõÌ çðÔí ßèí. ÀëãLÖÛë´±õ líÜØïû ßëÉÇ_ÄÞë ìåWÝ áCëðßëÉ VäëÜí Õëçõ×í ìÞIÝìÞÝÜ áíÔõáë, ±Þõ ÂñÚ É ìÞÝìÜÖÖë×í ÀßÖë. ±õÜë_ ±õËáë ÚÔë Öõ±ù Çùyç èÖë Àõ ±õÀäëß ìÞIÝìÞÝÜÞí ÇùÕÍí Ûñáí Üð_Ú´ ÉÖë ßèõáë, Öù ±õ ÇùÕÍí áõäë Üð_Ú´×í äÍùØßë ÕßÖ ±ëäõáë. ±õÜÞí ±ëäí ìÞWÌë ½õ´ ØëØëlí ÂñÚ É ÕþÛëìäÖ ×Ýõáë. ±ëäë ÔëìÜýÀ VäÛëä çë×õ çë×õ ÎÀíß Éõäë ±Þõ VäÖ_hë ÜÃÉ ÔßëäÞëß ÕHë Âßë. ±ëÜ ØðìÞÝëØëßíÞí äëÖùÇíÖù, ØðìÞÝëØëßíÞë ç_Ú_Ôù×í ±ìáMïÖ ±õäë ÚLïÞõÞõ ÛëÃíØëß ÖßíÀõ ±õÀÚí½ çë×õ çëv_ ÎëTÝð_. ±ëäë ÚÔë ÃðHëùÞí çë×õ ÛëÃíØëßÜë_ ÒáùÛÓÞù ±õÀ ±äÃðHë èÖù, Éõ ØëØëlíÞõ ÜÞ ÃúHë èÖù. 11


±Þõ äâí ÕëÈ\_ ÕùÖëÞõ áùÛÞí Ãë_Ì ÞèÙ ±õËáõ ±õÜÞë ±õ ±äÃðHë çëÜõ ÕùÖõ ÖÕ Àßí, ±õÍÉVË ×´, ±õÀ ÕHë ÜÖÛõØ ÕëÍuë äÃß µÀõá áëäí å@Ýë. ØëØëlí ÛëÃíØëß ±Þõ ±õÜÞë À<Ë<_Ú çë×õ ±õËáí ±ÛõØÖë×í ßèõáë Àõ ±õÜÞë CëßÞë Õþë"OáõÜ ½Hëõ ÕùÖëÞë É CëßÞë Õþë"OáõÜ èùÝ ±õäí ßíÖõ çë"Sä Àßõáë. ±õËáõ çðÔí Àõ ÛëÃíØëßÞë ØíÀßëÞõ ÂßëÚ ±ëØÖùÜë_×í ÈùÍëääë ÀoÕÞíÞð_ ÞëÜ ÕùÖëÞë ÞëÜ Õß×í Ò±õ.±õÜ.ÕËõáÓ ±õÜ èÖð_ ±õ ±ëÂð_ ÚØáëäí ±Þõ ±õÞë ÞëÜ Õß×í Ò±õÜ.Àõ.ÕËõáÓ Àßí ÞëAÝð_, Éõ×í ±õ Òèð_ Ào´À È\_, ÀoÕÞíÞù åõÌ È\_Ó, ±õ ÜëÞÞë ±ëÔëßõ ÂßëÚ ç_ÃÖÜë_×í È^Ëí ½Ý. ±ëÜ ÕHë ØëØëlíÞõ Öù ÞëÜÞí @Ýë_ ÕÍõáí èÖí ! ±õÜÞõ Öù ±ë ÚÔð_ ÚùÔßõåÞ (Úù½wÕ) áëÃÖð_ èÖð_.

[2.1.2] ±_Öõ çë_ÕÍuð_ åð_ ? ˆ

áùÛ çëÜõ ËÀùß çèÉÖë×í...

ÀùLËÿë@ËÞë ÀëÜ Õß ÉäëÞð_ ×ëÝ, Öõ @ÝëßõÀ ßëhëõ çë´Ë Õß çñ´ ßèõäëÞð_ ×ëÝ. Öõ ±õÀ Îõßù ±õäí ßíÖõ çñ´ ßèõäëÞð_ ×Ýð_, IÝë_ ÀëãLÖÛë´±õ ÕùÖëÞð_ ±ùåíÀ<_, ÃùØÍ<_ ØëØëlíÞõ ±ëÕí ØíÔð_ ±Þõ ÕùÖõ ¹ËùÞð_ ±ùåíÀ<_ ÀßíÞõ çñ´ ÃÝë. IÝëßõ ØëØëlí±õ ±õÜÞõ Àëð_, Àõ ÒÛëØßHë, äÍùØßë, Üð_Ú´Üë_ ±ë˱ëËáë ÜÀëÞù ±ëÕHëõ Úë_KÝë ÕÈí ÕHë ±ëÕHëë ÛëÃõ åð_ ±ëTÝð_ ? ¹ËÞð_ ±ùåíÀ<_ É Þõ ! Ú_Ãáë åð_ ÀëÜ áëBÝë ?Ó ±ëÜ ØßõÀ ÚëÚÖÞð_ ÖëßHë ÖðÖý É ±_Øß ÀëÏí áõÞëß ØëØëlí ÕùÖõ Öù áùÛÜð@Ö ßèí åÀÖë èÖë ÕHë ÛëÃíØëßÞõ ÕHë ±õÞí çëÜõ ½B²Ö Àßäë çÜÝ ½õ´Þõ çèÉÖë×í ËÀùß ÀßÖë.

[2.1.3] ØëØëÞù ç_à ±õ É líÜ_Öë´ ˆ

ØëØëÞë ç_ÃÞí gÀÜÖ

ÛëÃíØëßÞõ ØëØëlíÞí ±õËáí ¬Çí ±ùâÂëHë ÕÍí ÃÝõá Àõ ±õÜÞë ÈùÀßë_±ùÞõ Àèõáð_, ÒÕöçë Âáëç ×´ ½Ý Öù ìÇ_Öë Þë Àßåù, ±ëÕHëë ÜëËõ ±_ÚëáëáÀëÀëÞù ç_à ±õ É líÜ_Öë´ Èõ.Ó ±Þõ ±õÜÞõ ±õäù ìärëç ÕHë èÖù Àõ ØëØëlíÞí èëÉßí×í Õöçë ÞèÙ èùÝ ÖùÝ ±ëäí Éåõ ±Þõ líÜ_Öë´ ßèõåõ. 12


ˆ

±ëÃäí çñ{

ØëØëlíÞù çñ{Þù ÕþÀëå ±õËáù ÚÔù èÖù Àõ ÛëÃíØëß ÀèõÖë Àõ ÒÚõ-hëHë ÜìèÞõ Î@Ö ±õÀäëß Ô_Ôõ ±ëäí ɽõ ±Þõ ßVÖù ÚÖëÍí ɽõ, ÚëÀí ÖÜõ ±ëIÜëÞð_ ÀÝëý Àßù.Ó ÀëßHë Àõ ÛëÃíØëß×í Ào´À ÍèùâëÝð_ èùÝ, Öõ ØëØëlí Úõ-hëHë ÜìèÞõ ±õÀäëß Ô_Ôë Õß ½Ý IÝëßõ ±õäù Ào´À ßVÖù ÚÖëÍí Øõ Àõ hëHë ÜìèÞëÞí ÃñÇ _ ÞíÀâí ½Ý ±Þõ È ÜìèÞëÞù ÞÎù Üâí ½Ý. ˆ

ÂùË äÂÖõ çÜÉHë ±Þõ ÂðÜëßí

Ô_ÔëÜë_ ÃÜõ Öõäí ÂùË äÂÖõ ÕHë ØëØëlíÞí çÜÉ ±õäí ¬Çí Àõ ÒCëßõ×í Ô_Ôù Àßäë ±ëTÝë IÝëßõ ±ëÕHëõ ÀõËáí ÜñÍí áëTÝë èÖë ?Ó ÖõÞë Õß×í ÛëÃíØëßÞõ ÕHë çÜ½Ý Àõ ±ë Öù ÞÎëÜë_×í ÂùË Ã´ Èõ ! ±ë ÚÔí ±ÍÇHëùÜë_ ÕùÖõ Öù ìÞÛýÝ ßèõ ÕHë ÛëÃíØëßÞõ ÕHë ±õ äÂÖõ ìÞÛýÝ ÚÞëäõ Àõ ±ÃëåíÜë_ É´Þõ Úùáù Àõ ÒÉõËáí ±ÍÇHëù ±ëääí èùÝ ±õËáí ±ëäù.Ó ±Þõ ±ëäð_ ÚùáäëÞð_ åë ÜëËõ Àèõ ? IÝëßõ Àèõ, ±ÍÇHëù Öù Éõ ±ëääëÞí èåõ Öõ É ±ëäåõ ÕHë ±ëäð_ Úùáäë×í ÖÜÞõ ±_Øß ÖöÝëßí ±Þõ ìèoÜÖ ßèõ. ÕëÈ\_ ÕùÖëÞí ½Ö Õß ±õËáù ÚÔù ÃÉÚÞù ¼Ï ìärëç Àõ Àåð_ ÂùË<_ ÀÝð* Þ×í, áðEÇë´ Àßí Þ×í, Öù ÕÈí åõÞù ÛÝ ßëÂäëÞù ? Þëb_ ÃÝð_ Öù ÃÝð_, ±ëÕHëõ ÇùAÂë Èí±õ Öù Þëb_ Öù ÕëÈ\_ ±ëäåõ. FÝëßõ Ào´À ÜùËí ÂùË ±ëäõ IÝëßõ ±õÜë_ ÕHë ÞÎù É É\±õ Àõ °äÞÜë_ ±ëäí Õë_Ç-Øç ÜùËí ±ÍÇHë èùÝ, Öù çëv_ ×Ýð_ Àõ ±õÜë_×í ±õÀ ±ùÈí ×´ !

[2.1.4] ÛëÃíØëß ½õÍõ ÜÖÛõØ ÞèÙ ˆ

ÜÖÛõØ Þ ÕÍäë Øõäë ÕëÈâ...

ÛëÃíØëß çë×õ Ô_ÔëÜë_ Çëáíç-ìÕVÖëáíç äæý ½õÍõ ߏëë ÈÖë_ ±õÀ ÜÖÛõØ ÕÍuù ÞèùÖù. ÜÖÛõØ ±õËáõ Öù ÜÞ-Úðì©Þð_ ÖùÎëÞ ±Þõ ÜëHëçë´Þù ±Ûëä. Öõ±ù ÀèõÖë Àõ É\Øë´ @Ýë_ ÕÍõ ? FÝë_ Òèð_ È\_Ó ±õäð_ ±áà ÛëÞ èùÝ IÝë_. FÝëßõ ØëØëlí Öù ÚÔð_ Üëv_ ÕùÖëÞð_ É Èõ, ±õäð_ 13


ÜëÞíÞõ ÛëÃíØëß çë×õ ÕþõÜ VäwÕõ É ßèõáë. ÛëÃíØëßÞõ @Ýë_À É\Øë´ ¶Ûí ×ëÝ Öù ÕHë ØëØëlíÞí ±ÛõØÖëÞë ÀëßHëõ ±õÜÞí É\Øë´ ÜËí ÉÖí. ±ëÂí ìÉ_ØÃíÜë_ ÛëÃíØëß çë×õ ±õÀ ÜÞÛõØ Öù åð_ ÕHë ÜÖÛõØ çðKÔë_ ÕÍäë ØíÔù ÞèùÖù. ˆ

ÛëÃíØëß çë×õ ÞÛëTÝð_ ±õÞí ÕëÈâ çÜÉHë

ØëØëlíÞí ìäÇëßHëë Öù IÝë_ çðÔí Îßí äâÖí Àõ ±ë ÜÖÛõØ ÀßíÞõ Úèð Úèð Öù ±ÜÞõ åð_ Üâåõ ? IÝëßõ Àèõ, Õöçë èë×Üë_ ±ëäåõ. ±õ Õöçë É FÝë_ ±õÜÞõ µÕëìÔ VäwÕ áëÃÖë èÖë, Öù ÕÈí ÜÖÛõØ ÜëËõÞð_ Àù´ ÀëßHë É ±õÜÞõ èÖð_ ÞèÙ ! ±Þõ ÛëÃíØëß ÂùË Âë´Þõ ±ëTÝë èùÝ IÝëßõ ÕHë ±õÜÞù ±õÀ Øùæ ½õÝù Þ×í. TÝäèëßÜë_ Õöçë×í Cëçë´Þõ ÕHë äõß Þë Ú_ÔëÝ ±õ ½B²ìÖ çë×õ ÀëÝÜ äÖõýáë. ÜÞÞí µØëßÖë, çÜÉÞí ìäåëâÖë ÕHë ±õËáí Àõ ÒÕöçë Öù Îßí ±ëäí ÜâåõÓ, ±ë×í Õöçë ÂëÖß @ÝëßõÝ ç_Ú_Ô Þë ÚÃÍäë ØíÔë. ÜÖÛõØ Þ ÕÍäë Øõäë ÜëËõ ÕùÖõ ±_ØßÞí ÜðUÀõáí±ù äõÌíÞõ ÕHë É\Øë´ ÕÍäë ØíÔí ÞèùÖí. ˆ

iëëÞ Õèõáë ÚùÔÀâë

Î@Ö ±õÀ Îõßù ÛëÃíØëß Õß Éßë ±_Øß×í ÃðVçù ±ëäõáù, Öõ ÕHë äõÕëßÜë_ Ûñá ×´ èùÝ ±õÞë ÜëËõ ÞèÙ ÕHë ÛëÃíØëßõ Väë×ý ±×õý Ào´À Àßõáð_ ÖõÞë×í. ÕHë ±õ ÃðVçë ÕëÈâ ÕùÖëÞõ ÖßÖ É ±_Øß×í Úðì©Àâë×í Âðáëçù Üâí ÃÝõáù Àõ Ò±ë åßíß ØðÑ ±ëÕõ Èõ, ±õ ØðÑ Ào´ ÛëÃíØëß ±ëÕäë ±ëäõ Èõ ? Öù ØßõÀ ÛùÃäËë ÕùÖëÞë É ìèçëÚõ Èõ, Öù ±ëÜë_Ý ÛëÃíØëß ØùìæÖ Þ×í.Ó ±ëÜ ÚùÔÀâëÞõ áíÔõ ÛëÃíØëß ½õÍõ ±ë_Ëí ÞèÙ ÕÍõáí. ˆ

ÛëÃíØëßíÜë_ ÎëÇß Þ Üëßäë Øõ ±õäë ÕëÀë

ÛëÃíØëß çë×õÞù ç_Õíáù TÝäèëß ½õ´ Àù´ TÝã@Ö ±ØõÂë´Þë ÀëßHëõ ØëØëlí Õëçõ ÛëÃíØëß ìäåõ ±äâð_ ÚùáíÞõ ÛëÃíØëßíÞë ç_Ú_ÔÜë_ ÎëÇß ÜëßäëÞù ÕþÝIïÞ Àßõ Öù Öõ±ù ÂñÚ É ½ÃþÖ ßèí ±Þõ çëÜõÞëÞõ ÎëÇß Üëßäë ØõÖë ÞèÙ. ÀëßHë Àõ ÞëÞÕHëÜë_ Úí½Þí äëÖÜë_ ±ëäí 14


É´Þõ ÀëÇë ÀëÞÞë ×Ýõáë ÕHë ÕÈí çÜ° ÃÝõáë Àõ ±ë Öù áùÀù ±ëÕHëí Øåë ÒeËÚùáÞë ÚùáÓ Éõäí Àßí ÞëÂõ Èõ. ±ëÜ ±ÞðÛä á´Þõ çÜÉHëÕñäýÀ ±õÜë_×í Úèëß ÞíÀâí ÃÝõáë. ±õÜHëõ åùÔí ÀëÏõáð_ Àõ FÝë_ çðÔí Úðì©Þí èëÉßí èåõ IÝë_ çðÔí ÀëÇë ÀëÞÞë ×äëåõ. Öõ ÕÈí ÉÚßÉVÖ ÕëÀë ×´Þõ Þäð_ É çñhë ÃùÌäõáð_ Àõ ÒÎìßÝëØí ±õ É ÃðÞõÃëß.Ó Öõ Àù´Þí ÎìßÝëØ çë_Ûâõ ÞèÙ. ±õÞí ÕëÈâ ìèÖëìèÖÞí çÜÉHë ±õäí èÖí Àõ ±ëäð_ ÀßäëÜë_ çù±õ Õë_Ç çëÇë ÎìßÝëØ ÀßÞëßëÞõ ÀØëÇ ÖÀáíÎ ÕÍåõ ÕHë Éõ ÃðÞõÃëß Þ×í èùÖë ±õäë Õ_Çëb_ áùÀù ±ëÜë_ ÚÇí Éåõ. ÕñÈÝë äÃß Àù´Þë ìäåõ Éõ Àèõäë ±ëäõ ÖõÞõ CëëáÜõìáÝë ½HëíÞõ ÖõÞë Õß ÇùÀÍí É ÜñÀí Øõ. ÈÖë_ Àù´ áëÃHëí×í Àèõäë ±ëTÝù èùÝ Öù ±õÞõ ±õäð_ çܽäí Øõ Àõ ±õÞð_ ØðÑ ÉÖð_ ßèõ. ÕHë ÉõÞí ÎìßÝëØ Àßí èùÝ ÖõÞí çë×õ ÛõØ ÕÍäë É Þë Øõ, ÕÈí Ûáõ É^Ì<_ Úùáäð_ ÕÍõ. IÝë_ äâí ÕëÈ\_ ÂùË<_ Þë É ÚùáëÝ ±õäù ±ëÃþè ÕHë Þë ßëÂõ. iëëÞ ×Öë Õèõáë×í É ±ëäí ÎëÇß ÕùÖõ Öù Þë ÕÍäë Øõ ÕHë ¶áË<_ Àù´Þð_ ÖñËÖð_ èùÝ Öù IÝë_ çë_Ôí ±ëÕõ, äõãSÍoà Àßí ±ëÕõ ±Þõ çëÜõÞëÞð_ çë"Sä Àßí ±ëÕõ. ˆ

ÕþÀòìÖÞë {äõßí

ØëØëlí ÕþÀòìÖÞë {äõßí èÖë. ±õËáõ áùÛí ÕþÀòìÖÞë áZëHëù åð_ èùÝ ±Þõ ±õÞí çëÜõ Àõäí ßíÖõ ±õÍÉVËÜõLË áõäð_ ±õ ÚÔð_ ±õÜHëõ Âùâí ÀëÏuð_ Àõ áùÛí ÜëHëçÞí ÚëµLÍÿí CëßÞë TÝã@ÖÞí Úèëß×í åw ×ëÝ. ±õËáõ ½õ èð_ ±õÜÞë CëßÞù TÝã@Ö ×´ ½µ, Öù ÕÈí Üëßí çë×õ ±õÜHëõ áùÛ ÀßäëÞù Þë ßèõ. ±õËáõ ÛëÃíØëßÞí ÈùÀßíÞë áBïÞÞù ±ÍÔù ÂÇý ±ëÕí ±õ ±õÜÞë CëßÞë É TÝã@Ö ÚÞí ÃÝë. Ô_ÔëÜë_Ý ÕëËóÞßìåÕ ±Þõ ØíÀßí ÕßHëëääëÜë_Ý ÕëËóÞßìåÕ ! ÕHë ±ëÜë_ çßäëâõ ±õÜÞù èõÖð Î@Ö ÛëÃíØëß ±õÜÞí çëÜõ ÕùÖëÞù áùÛ äëÕßíÞõ ÕùÖëÞð_ ±ÀSÝëHë Þ Àßõ ±õ É ÀvHëëÛëäÞù èÖù. ˆ

ÛëÃíØëßÞõ ÀÝëý áùÛÜð@Ö

ÛëÃíØëßÞë áùÛÞí ÞÚâë´ çëÜõ @ÝëßõÝ ±õÜÞù Øùæ Þ×í ½õÝù ±Þõ ±õÜÞë ±LÝ ¬Çë ÃðHëùÞë ±ëÔëßõ ±õÜÞð_ Õë"ì{ìËä É ½õÝð_. 15


±ëÜë_ ±õÜÞí Úí° ìäåõæÖë ±õ ÕHë ½õäë Üâõ Èõ Àõ ÛëÃíØëßÞõ @Ýë_Ý áùÛÜë_×í ÀëÏäëÞë ÕþÝIïÞù Àßäë ÃÝë Þ×í Àõ ±õÜÞõ çÜÉHë ÕëÍäë ÃÝë Þ×í. èoÜõåë_ ÕùÖõ ±õ ÕþÀòìÖ çëÜõ ÖÕ ÀßíÞõ ±õÍÉVËÜõLË áíÔë Èõ. ìÕVÖëáíç äæý çðÔí ±õÜHëõ ±õËáë ÚÔë ±õÍÉVËÜõLË áíÔë Àõ ÛëÃíØëßÞõ Àù´ ßíÖõ ØðÑ ÕÍäë É Þë ØíÔð_ ±Þõ ÕþõÜ×í É ßëë. Öõ ÈõäËõ ÛëÃíØëßÞõ ±ùâÂëHë ÕÍí ÃÝõáí Àõ ±ëËáë ÕþõÜÛÝëý Õðvæ ½õÍõ Üõî CëHëí Ûñáù Àßí Èõ, ±õäù ±õÜÞõ ՍëÖëÕ ÕHë Úèð ×Ýõáù. ÕHë ØëØëlí ÖßÎ×í Öù ±ÛõØÖë É èÖí. Öõ×í ÈõäËõ ÛëÃíØëß ÕHë ÀèõÖë, ÒÖÜõ Öù ÛÃäëÞ É Èù.Ó ±ëÜ ìÞß_Öß çë×õ ßèõÞëß ±õäë ÛëÃíØëßÞõ ÕHë ÒÛÃäëÞÓ ÖßíÀõÞí l©ë ÚõÌí ±Þõ ±õ l©ëÞë ±ëÔëßõ ±õÜÞù áùÛ È^Ëí ÃÝù. Öõ ØëØëlíÞí ±õÜÞë ÀSÝëHëÞí ÛëäÞëÞð_ ÀëÜ Õñv_ ×Ýð_. ±õÜÞõ ÛëÃíØëß ±Þõ ±õÜÞð_ À<Ë<_Ú ¶KäýÃìÖÜë_ ½Ý ±õäí ÀvHëë ÕHë ±õËáí É èÖí !

[2.2] áZÜí çëÜõ ±ëMÝð_ ç_VÀëßÔÜýÞõ Üèkä ˆ

¬Çë ç_ÃÞí ìäåõæ gÀÜÖ

Ô_ÔëÜë_ Õèõáõ×í áùÛ ÞèÙ, ÜÜÖë ÞèÙ. ç_ÖùæÕñäýÀ Ô_Ôù Àßõáù. ÀëÜ ÕHë Cëõß ÚõÌë ±ëäõ Öõ ÀßäëÞë, ±õäð_ ßùÎÛõß ßèõáë. ±ùÈí ÀÜëHëíÜë_ ÕHë ØëØëlíÞõ ÂñÚ É ç_Öùæ èÖù. ±õÜÞõ Õöçë ÀßÖë äÔëßõ ìÀoÜÖ Òçëßë ç_ÃÓÞí èÖí. ±ë×í É ÀëãLÖÛë´ ìçäëÝÞë Úí½ áùÀù ÛëÃíØëßí ÜëËõ áëÂ-áë wìÕÝëÞí ±ë"Îß ±ëÕÖë, Öù ÕHë ±õ ç_à ±õÜÞõ ÂÕÖù ÞèÙ. ÀëãLÖÛë´ Éõäë ¬Çë ÃðHëùÞí Úí½ áùÀùÜë_ ¶HëÕ èÖí, Éõ ±õÜÞõ ÕùçëÝ ÖõÜ ÞèùÖí. ±õ áùÀùÞë ç_Ã×í ÕùÖëÞõ À<ç_à Þë ±Íõ, ±õÞù ßùà ÕùÖëÞõ Þë Õõçõ, ±õ ÜëËõ Öõ±ù ½B²Ö èÖë. ±õ×í É ±ë ÕþáùÛÞù×í Öõ±ù Üð@Ö ßèí å@Ýë ±Þõ ±õäí ÛëÃíØëßíÜë_ @Ýë_Ý ÎçëÝë ÞèÙ. ˆ

°äÞÔùßHëÞí Þë"ÜëýìáËí

°äÞÜë_ ÕöçëÞù ±õÀ É ÂñHëù äëâ äëâ Àßõ Öù ç_VÀëßÞù ÂñHëù, ±ëßùBÝÞù ÂñHëù äÃõßõ Úí½ ÂñHëë äëâäëÞë ßèí ½Ý ±Þõ ç_VÀëß-±ëßùBÝ ÚÔð_ áùÕ ×Öð_ ½Ý. åßíßÜë_ ÉõÜ ÞëÀ, ÀëÞ, ±ë_Â, 16


Øë_Ö ÚÔëÞí çëßç_Ûëâ ßëÂí±õ Èí±õ, Àù´ ±õÀ É ÇíÉÞí çëßç_Ûëâ äÔëßõ ÕÍÖí Þ×í ßëÂÖë ±õäð_ °äÞÜë_ ÕHë Î@Ö ±õÀáë Õöçë ÕëÈâ Þë ÕÍäð_ ½õ´±õ. Ú_Ãáë-ÃëÍí ±õ ÚÔë Úëë çðÂù ±_Öõ Öù ±_ØßÞí åë_ìÖ, ±_ØßÞë çðÂÞõ èßÞëßë Èõ, ÖõÞù AÝëá ±õÜÞõ Õèõáõ×í É èÖù. ±ë×í Úí½ Àù´Þë Àèõäë×í Àõ Úí½ Àù´Þð_ ½õäë×í ±ë ÚÔë Úëë çðÂùÞí èßíÎë´Üë_ @ÝëßõÝ ÕÍõáë É ÞèÙ. çÜ°Þõ ±õäí ÚëµLÍÿíÜë_ ßèõáë Àõ ±õÜÞí Õëçõ ØðÑ ±ëäõ É ÞèÙ. ±õ ÚëÚÖÞí ±õÜÞí ÜúìáÀ ìäÇëßHëë èÖí, Àõ ÉLÜ äÂÖõ CëßÞí Éõ ãV×ìÖ èùÝ Öõ Þë"ÜëýìáËí ÀèõäëÝ ±Þõ Öõ ±Þðçëß °äÞÔùßHë èùäð_ ½õ´±õ. ±õ ÜëÕØoÍ ÜðÉÚ É ÕùÖõ ±ëÂí ìÉ_ØÃí ßèõáë. ˆ

ÕùâÜë_ ßèíÞõÝ ßÍÖë Ú_Ô ÀÝëý Ú_Ãáëäëâë±ùÞõ

ØëØëlíÞë ìÜhëù ÀëÝÜ ±õÜÞõ ÜëÜëÞí Õùâ ÈùÍí Ú_ÃáëÜë_ ßèõäë ±ëäí Éäë ÀèõÖë. IÝëßõ ØëØëlí Öõ±ùÞõ ÀèõÖë Àõ ±ë ÕùâÞð_ ÜÀëÞ ÚØáíå Öù Öð_ ßÍäë @Ýë_ ±ëäíå ? ÀõÜ Àõ Øß Øç-Øç äæõý ±õ Ú_Ãáëäëâë ìÜhëù Ô_ÔëÜë_ Ào´ Þõ Ào´ ×äë×í ØëØëlí Õëçõ ÜëÜëÞí ÕùâÜë_ ßÍÖë ±ëäÖë. ±õ×í ØëØëlí ÀèõÖë Àõ Òèð_Ý Ú_Ãáù Úë_Ôð_, ÕÈí èð_ µÕëìÔäëâù ±Þõ Öð_Ý µÕëìÔäëâù, Öù åõÞí çáëè ±ëÕð_ èð_ ?Ó ±ëÜ ÀëÝÜ ÜëÜëÞí ÕùâÞë CëßÜë_ ±ëäí ±ÍÇHëùäëâëÞõ çÜÉHë ±ëÕíÞõ ÈëÞë ßëÂõáë. ÕëÈë ÚÔë ìÜhëùÞõ ìÞÛýÝ ÚÞëäí ØíÔõáë Àõ ÖÜëßõ Üëßí Õëçõ ÃÜõ IÝëßõ, ßëhëõ ÕHë ±ëääð_ èùÝ Öù È^Ë ±Þõ èð_ @ÝëßõÝ ÖÜëßí Õëçõ Àåð_ áõäë ÞèÙ ±ëäð_.

[2.3] çí. ÕËõá çë×õÞí ÛëÃíØëßíÜë_ ìärëçCëëÖ ˆ

ÛëÃíØëßõ ìärëçCëëÖ ÀÝùý IÝëßõ...

ÀëãLÖÛë´ ÛëÃíØëß ÚLÝë Öõ Õèõáë ±Þõ ÕÈí Úí½ ±ÜðÀ ÞëÞë-ÞëÞë ÀëÜù ÜëËõ Úí½ ìÜhëù ÛëÃíØëß ÚÞõáë. ÖõÜë_×í ±õÀëØ-Úõ ÛëÃíØëßùÜë_ ÕöçëÞí ÚëÚÖÜë_ ìärëçCëëÖÞë Õþç_à ÕHë ÚÞõáë. ÚíÀÞë ÜëÝëý Àßõáð_ ÀÕË Öõ±ù Çáëäí áõÖë, ÀëßHë Àõ ÚíÀÞë ÜëÝëý Àßõáð_ ÀÕË 17


±õ ÀÕË Þë ÀèõäëÝ, ÕHë Õöçë ÂëÖß ÀÕË Àßõ Öù ±õ ÀÕË ÀèõäëÝ. ±ë×í ±õäë TÝã@Ö±ù çë×õÞù ç_Ú_Ô Öõ±ù ÖðÖý É ÈùÍí ØõÖë. °äÞÜë_ ±ëäë ÜëHëçÞù ç_Ã É Þë èùäù ½õ´±õ ±õäð_ ±õÜÞõ áëÃÖð_, ÀëßHë Àõ ÕùÖëÞù ÜùZëÞù KÝõÝ èÖù. ±õËáõ ±ëäë TÝã@Ö çë×õÞí çùÚÖ ±õÜÞõ ÕùçëÝ ±õäí ÞèùÖí. ±õËáõ ÉßëÝ äõß Þë Ú_ÔëÝ ±õ ßíÖõ Õöçë ±ëÕíÞõ, Àù´ Õëçõ ±õÞð_ Éßë ÕHë äÃùäb_ ÀÝëý äÃß ±Þõ ÈÖë_ ±ë_ÂÞí åßÜ ±õÞõ ÀëÝÜ ±Íõ ±õäí ßíÖõ ÛëÃíØëßíÞù ç_Ú_Ô ÈùÍÖë. ÖõÜ ÈÖë_ ±õÜÞõ IÝë_ ±LÝ TÝäèëßùÜë_ ÉÖë-±ëäÖë ÕHë Âßë. ±ëäë áùÀù çë×õ ÕöçëÞí ÚëÚÖÜë_ ×Ýõáë ìärëçCëëÖÞõ äÔëäí áíÔë ±Þõ ÕùÖõ Àù´ çë×õ @ÝëßõÝ ìärëçCëëÖ Þ ÀÝùý. ±ëäð_ ÈõÖßëÝë ÖõÜë_×í ÚùÔÕëÌ á´ ±ë ÚÔë ìÜhëùÞí çùÚÖÜë_×í ÕùÖõ È^Ëí ÃÝë. ÂßëÚ çùÚÖù ÞèùÖí ÕHë ØðìÞÝëØëßíÜë_ ±èÜïûÞõ ÕùæÞëßí çùÚÖù èÖí. Öõ ÚÔí ÇùîËùÜë_×í ÈõäËõ ÕùÖõ È^Ëí ÃÝë. ç_çëßÜë_ ±õÀäëß ÌùÀß ÂëÔë ÕÈí Öõ±ù ÚùÔÕëÌ á´ ±Þõ Îßí ÕVÖëäù Þë Àßäù ÕÍõ, ±õäë É ÕÃáë_ ÛßÖë. ˆ

ìËÿÀäëâë çëÜõ ÕHë ±IÝ_Ö çßâÖë

çëÜù ÜëHëç ÃÜõ ±õËáí Úðì© äëÕßõ ÕHë ØëØëlíÞí çßâÖë ±õËáí ÚÔí Àõ ÞëÞë ÈùÀßë_ Éõäù É TÝäèëß ÀÝëý Àßõ. ÕùÖõ Àù´ ìËÿÀ äëÕßõ ÞèÙ. Öõ±ù Úí½Þõ Ô_ÔëÞí Ãñ_ÇäHëÜë_×í Úèëß ÀëÏäë ìËÿÀ ìåÂäëÍõ ÕHë ±õÜÞù ±èoÀëß ±õäù ÇùAÂù Àõ ÕùÖëÞë ÜëËõ ±õÀ<_Ý ìËÿÀ Þ äëÕßõ. ç_çëßÜë_ ±õÜHëõ Àù´ ØèëÍù ìËÿÀ äëÕßõáí ÞèÙ. ±ë×í ìËÿÀäëâë ÜëHëçù ±õÜÞõ ±ùâÂí åÀõáë ÞèÙ. ØëØëlí ÀèõÖë Àõ çßâçíÔù ÜëHëç èùÝ, Öõ ±ÜÞõ ±ùâÂí åÀõ. ˆ

Öí×*Àß Éõäë ìç©ë_Ö

… ØðÑ Àõäí ßíÖõ ±ùÈ\_ ×ëÝ ±Þõ Îßí ¶Ûð_ Þë ×ëÝ ±õäð_ åùÔÞ Àßí ÞëÂõáð_, ±ë×í áùÀù ÈõÖßí ½Ý IÝëßõ ÖßÖ ìèçëÚ ÀëÏÖë Àõ ±ëÕHëõ Ô_Ôù åw ÀÝùý IÝëßõ ÀõËáë wìÕÝë á´Þõ ±ëTÝë èÖë ? ±õ Öù ±ëÕHëí Õëçõ Èõ É. ±ë Éõ ÂùË ±ëäí ±×äë ÈõÖßëÝë Öù ±õ Öù Éõ ÞÎù ×Ýù èÖù, ±õ ÞÎëÜë_×í ÂùË Ã´ Èõ. 18


… ÚÔð_Ý ÉÖð_ ßèõ ÖùÝ ÈõäËõ ±ëÕHëõ Öù °äÖë Èí±õ Þõ ! °äÞ ÉÖð_ ßèõ IÝëßõ åð_ Àßí±õ ? Õöçë Öù ÕëÈë ±ëäåõ. … ±ëÕHëõ Ào´ ÚVçù äæýÞð_ ±ëÝðWÝÞð_ ±õ@çËõLåÞ Èõ ? ÀëÜÞð_ ±õ@çËõLåÞ Üâõ Èõ, ØõèÞð_ ±õ@çËõLåÞ ÜâÖð_ Þ×í, Öù ±ë Ûí åë ÜëËõ ÜëÃäí ?

[2.4] ÛëÃíØëß äëÍíáëáÛë´ çë×õ çIç_à ˆ

ÛëÃíØëß ÕHë ÕþÜëìHëÖ Àßõ ØëØëlíÞë ÃðHëùÞõ

ØëØëlíÞí èëÉßíÜë_ É ±õÜÞë ÛëÃíØëß äëÍíáëáÛë´ çë×õ ×Ýõá äëÖëýáëÕÜë_ ±õÜHëõ ØëØëlíÞë °äÞÞë Õþç_Ãù ±Þõ ±õÜÞë CëHëë ÃðHëùÞð_ äHëýÞ Àßõá Èõ, Éõ iëëÞ Õèõáë ÕHë ØëØëlíÜë_ VÕWË ßíÖõ {âÀÖë èÖë. ØëØëlíÞí çë×õ ±ëËáë Þ°À ߏëë ÈÖë_ ±õÜÞõ ØëØëlíÞù ±õÀ ÕHë ØðÃðýHë ØõÂëÝù ÞèùÖù. ÉõÞë×í iëëÞ Õèõáë ÕHë ØëØëlíÞð_ ÀõËáð_ ¬Çð_ ÍõäáÕÜõLË èÖð_ ±õ ÂðSáð_ ×ëÝ Èõ ! ±õÜHëõ Àßõáë äHëýÞ ÜðÉÚ ØëØëlíÜë_ ÞëÞÕHë×í É CëHëë ¬Çë çØïûÃðHëù èÖë, Éõäë Àõ... … Àù´Þð_ áõäëÞí T²ìkë ÞèÙ, ±ëÕí ØõäëÞí É T²ìkë, ±õäí µØëß ÕþÀòìÖ. Àù´ ÜëHëç ±õÜÞí Õëçõ çßç äVÖð É\±õ ±Þõ ±õÞõ ±õ äVÖð ÃÜí ½Ý Öù ÖßÖ É ±ëÕí Øõ. … çëÜëÞð_ ØðÑ ½õ´ Þë åÀõ ±õËáõ ÕùÖëÞí Õëçõ ìÂVçëÜë_ Éõ ÕHë èùÝ Öõ ±ëÕí Øõ ±õäù ÕßùÕÀëßí ±Þõ ÕßØðÑÂÛ_ÉÀ VäÛëä ! … TÝäèëßÜë_ Àù´Þõ Ào´ ÕHë çܽääð_ èùÝ Öù çèõáë´×í çܽäí Øõ. … ØëØëlíÞë åð © ÇëìßhëÞë ÀëßHëõ äëÍíáëáÛë´Þõ ÚÔë Ûë´Ú_ÔùÜë_×í ØëØëlí äÔëßõ ÃÜÖë. … ÞëÞÕHë×í ±õÜÞõ Õöçë-ÕþìÖWÌë Àåð_ ÞèùÖð_ ½õ´Öð_, ÕHë ÜÞ ÕñHëý VäÖ_hë ±Þõ Üð@Ö èùÝ, ±õäð_ ½õ´Öð_ èÖð_. 19


ˆ

ÛëÃíØëßõ ÕHë iëëÞ ÕÈí ×Ýõáù ÎõßÎëß ±ùâÂí ÀëÏuù

äëÍíáëáÛë´±õ iëëÞ Õèõáë ±ÜðÀ Õþç_ÃùÜë_ FÝë_ çëÜõäëâù ìÜ½É Àßäë ½Ý Àõ ÂùËù ßùÎ Üëßäë ½Ý IÝë_ ØëØëlíÞù ÃðVçù ±Þõ ÖíÂù VäÛëä ½õÝõáù, ÕHë iëëÞ ÕÈí FÝëßõ Öõ±ù ØëØëlíÞõ ÜYÝë IÝëßõ ±õÜÞõ ìÚáÀ<á ÎõßÎëß ØõÂëÝù, Àõ ±ë ÕèõáëÞë ±õ.±õÜ.ÕËõá É Þ×í ߏëë, ±õÜÞù ±èoÀëß ¶Íí ÃÝù Èõ ±Þõ ìÞ½Þ_Øí, VäwÕëÞ_Øí ×´ ÃÝë Èõ. ±ëÜ iëëÞ ÕÈíÞí ØåëÜë_ ×Ýõáù ÎõßÎëß Öõ±ù±õ Öðß_Ö ÞùìËç Àßõáù.

[2.5] ÛëÃíØëßÞë Ûë´Þõ ìåÂTÝð_ ÃHëÖß ˆ

ÜëVËß Ëÿõ´Þß

ØëØëlíÞë ÛëÃíØëßÞë Ûë´Þõ ±õÜÞë ÎëÔß Ô_ÔëÜë_ Àõâääë ÜëÃÖë èÖë. ±õ ÀõâäHëí Àßäë ÜëËõ ÖõÜHëõ ØëØëlíÞõ Àëð_, Àõ ±ë ÈùÀßëÞõ ÖÜëßí Õëçõ ßëÂíÞõ Éßë Ô_ÔëÜë_ Àõâäí ±ëÕù. ØëØëlíÞí Õëçõ ±õ À<ØßÖí ÚìZëç èÖí, Éõ×í Àù´ ÕHë TÝã@ÖÞð_ CëÍÖß-ÃHëÖß Àõ ÀõâäHëí ÂñÚ É çßç ßíÖõ Àßí åÀÖë èÖë. çëÜëÞõ ÂßëÚ ±ëØÖùÜë_×í Àõäí ßíÖõ ÈùÍëääù, äÏuë äÃß Àõäí ßíÖõ çܽäíÞõ ØßõÀ äVÖð åíÂääí, Öõ çð_Øß ßíÖõ Õþõã@ËÀá Õþç_Ãù ¦ëßë Àßí åÀÖë èÖë. åëÀÞí ÂßíØí, ßçù´ ÚÞëäÖë åíÂääë×í Üë_ÍíÞõ Ô_ÔëÜë_ äVÖð±ùÞí ÂßíØí äÂÖõ Àõäí ßíÖõ ÇùÀçë´ÕñäýÀ ÂßíØäð_ ±Þõ ìèçëÚ-ìÀÖëÚ Àõäí ßíÖõ ßëÂäù, IÝë_ çðÔíÞí ËÿõìÞ_à Öõ±ù ÕùÖëÞë ±ÞðÛäÞë ±ëÔëßõ ±õ@çÕËó ßíÖõ ±ëÕí åÀÖë èÖë. ØëØëlí±õ ±õ ÛëÃíØëßÞë Ûë´Þ_ð ÃHëÖß ±õ É ßíÖõ Àßí ±ëMÝð_ èÖð_, Éõ ÕëÈâ×í ±õÜÞë °äÞÜë_ ÂñÚ µÕÝùÃí ÚLÝð_ èÖð_.

[3] Ô_ÔëÜë_ ±õÀ äëìHëÝëÞõ çë×õ ßëÂÖë ˆ

ÕþÀòìÖÞë çëÝãLËVË

Ô_ÔëÜë_ èoÜõåë_ Öõ±ù ±õÀ äëìHëÝëÞõ çë×õ ßëÂÖë èÖë. ÀëßHë Àõ ÕùÖëÞí ZëìhëÝ ÕþÀòìÖ ±õËáõ Öõ±ù ÀèõÖë Àõ ÒZëìhëÝ ±õ Íëèí ÜëÞë Ãë_Íë ØíÀßë èùÝ ±Þõ äìHëÀ ±õ Ãë_Íí ÜëÞë Íëëë ØíÀßë.Ó ÕùÖëÞë ZëìhëÝ ±èoÀëßÞë ÛùâÕHëÞí ÞÚâë´ ìäåõ Õñßë çÛëÞ èÖë. FÝëßõ äìHëÀ 20


ÕþÀòìÖÜë_ ÕëÀë èùÝ, Öõ×í Âßõ Ëë´Üõ ±Hëí ÇñÀëäÍëäåõ, ÂùËù çùØù ÀßÖë ±ËÀëäåõ, ÂùËí ÉBÝë±õ ÜëÞÞë ÀëßHëõ ÈõÖßëÖë ±ËÀëäåõ, ±õäð_ ±õ ½HëÖë èÖë. ±ë×í ±õÀ äìHëÀÞõ çë×õ ßëÂÖë. ÕùÖõ ÕëÈë äìHëÀ ÀùÜÞë ÞÚâë Õëçë ìäåõ ÕHë ÕñßõÕñßë çÛëÞ èÖë Àõ Öõ±ù ÃHëÖßíÜë_ ÕëÀë èùÝ ÕHë {íHëí Úðì©×í äÔëßõ ÕÍÖð_ ÇíÀb_ ÀßíÞõ áëÃHëíèíÞ, Väë×a ×´ ½Ý. Öõ Ô_ÔëÜë_ ±ÜðÀ ÀëÜ ÜëËõ ÚßùÚß Èõ ÕHë ÜùZë ÜëËõ ±ë ÚÔë ÃðHëù Úèð ÞðÀçëÞÀëßÀ Èõ. ÕùÖëÞí ½Ö ÜëËõ ç_ÕñHëý ìÞWÕZëÕëÖí èÖë, ÞèÙ Öù Úí½ áùÀùÞõ ±ëäí ÕùÖëÞí ÞÚâë´ ±Þõ Úí½ Àù´Þë ÃðHëù ØõÂëÝ É ÞèÙ. ±õ Öù ±õÜ É ÜëÞõ Àõ Òèð_ À_´ ±ùÈù Úðì©åëâí È\_ ?Ó Öõ×í Úí½Þí ÕþÀòìÖÞë Õë"ì{ìËä ÃðHëùÞù ±ëäù áëÛ Þ á´ åÀõ. FÝëßõ ØëØëlí Öù ØßõÀ ÕþÀòìÖÞë Máç-Üë´Þç ÃðHëù ±õ@{õ@ËÞõç çë×õ ½Hëí åÀÖë èÖë ±Þõ ÕþÀòìÖÞë ÞõÃõìËä ÃðHëùÞõ ÚëÉ\±õ ÜñÀí ±õÀ Õë"ì{ìËä ÃðHë èùÝ ÖõÞù µÕÝùà ÀßÖë ÖõÜÞõ ±ëäÍÖù èÖù.

[4] ±LÍßèõLÍ çë×õ çð_Øß TÝäèëß ˆ

áëÃHëí

ØëØëlí±õ Ô_ÔëÜë_ ±LÍßèõLÍÞõ ±õËáë ÚÔë ÕþõÜ×í °Öõáë Àõ ÚÔë ÜëHëçù ±õÜÞí èëÉßí×í É Âðå Âðå ×´ ÉÖë ! ±Þõ ±õÜÞõ ÈõËõ×í ±ëäÖë É\±õ IÝë_ É ÒÚëÕë ±ëTÝë, ÚëÕë ±ëTÝëÓ ÀßíÞõ µSáëçÜë_ ±ëäí ÉÖë. Öõ±ù ÀèõÖë Àõ ÒÖÜõ ßùÉ ÞèÙ ±ëäù Öù Çëáåõ ÕHë ±õÀëØ-Úõ ÜìèÞõ ±õÀ äÂÖ ±ÜÞõ ØåýÞ ±ëÕí ɽõ.Ó ±LÍßèõLÍÞõ Àù´ ØèëÍù Âëäë-ÕíäëÞí Àõ ßèõäëÞí Àõ Àù´ ÕHë ÕþÀëßÞí ±ÍÇHë ÞèÙ ÕÍäë ØíÔõáí. ÕÃëß ÕHë Úí½ ÀßÖë äÔëßõ ±ëÕõ ±Þõ CëßÞë TÝäèëìßÀ Õþç_Ãù äÂÖõ ÕHë ÚÔí ÉwìßÝëÖ Õñßí Àßõ. ±õÜÞõ Õèõáõ×í É ±õäð_ Àõ À<ØßÖ ±ëÕHëÞõ ±ëÕõ Èõ, Öù ±ëÕHëõ Úí½Þõ åë ÜëËõ Þë ±ëÕí±õ ? ÕùÖëÞð_ çð Úí½Þõ äèõîÇíÞõ ÕùÖõ çð ÛùÃääð_, ±õäí çÜÉHë Õèõáõ×í É èÖí. Öõ±ù çëÜõäëâëÞí ÕìßãV×ìÖ çÜ° åÀõ, ±õÜÞë ØðÑÂù çÜ° åÀõ, Àõ 21


±ë ÜÉ^ßùÞõ ½õ Ëë´Üçß Õöçë ÞèÙ ±ÕëÝ, Öù Öõ ìÚÇëßë ßëhëõ Âëåõ åð _ ? ±õËáõ ÜÉ^ßùÞõ Ëë´Üçß Õöçë ±ëÕí Øõäë ÜëËõÞù Âëç ±ëÃþè ßëÂÖë. ÀëÜ ÀßÖë ÀßÖë ±LÍßèõLÍ×í Ào´À ÞðÀçëÞ ×Ýð_ èùÝ Öù ÕöçëÞí ìÀoÜÖ ÀßÖë ±õÞõ äëBÝð_ Þ×í Þõ, ±õÞí äÔëßõ Àëâ° áõÖë. ±Þõ Àù´×í ÀëÜ ÚÃÍuð_ èùÝ Öù äÏõ ÞèÙ ÕHë ÕþõÜ×í ÀëÜ çðÔëßäëÞí çáëè ±ëÕõ, ÀëßHë Àõ Öõ±ù ìäiëëÞ ½HëÖë Àõ äÏäë×í ÚõµÞð_ ÚÃÍõ ±Þõ ÀëÜ çðÔßõ ÞèÙ. Ûñá ÀßÞëßÞõ ±õäí ßíÖõ èõLÍá Àßõ Àõ ÒÛñá Îßí ÞèÙ Àv_Ó ±õäð_ ±õÞõ çFÉÍ çܽ´ ½Ý. Ûñá ÀßÞëß ±õÀ-Úõ äÂÖ Ûñá Àßõ ÕHë ØëØëlí ±õÞí Ûñá Þë ÀëÏõ, ±õËáõ ±õÞë Õß ±õËáù ÕþÛëä ÕÍõ Àõ ±õÞí Üõâõ åíÂí ½Ý Þõ ÕÈí Ûñá ÀßäëÞð_ É ÜËí ½Ý. ˆ

TÝäèëß-ìލÝÞð_ ÚõáõLç

ÕùÖõ ±LÍßèõLÍÞõ Àåð_ Þë Àèõ IÝëßõ ÕëÈ\_ ÛëÃíØëß çܽäõ, Àõ ÒTÝäèëßÜë_ ±ëäð_ Þë Çëáõ. Øäë èáëäíÞõ ÕíäëÞí èùÝ Öù ÖÜõ èáëäÖëÝ Þ×í.Ó Öù ÕëÈë çßâÖë×í ÜëÞí É´Þõ Úõ-hëHë äëß èáëäí É\±õ (çëÜëÞõ Àèí É\±õ) ±Þõ ÕÈí Þ çðÔßõ Öù Àåð_ ÞèÙ, TÝäãV×Ö çÜ° áõ. FÝë_ ±õäð_ áëÃõ Àõ çëÜù çíÔù Èõ ±Þõ ËÀùß Àßäë×í çðÔßåõ Öù ËÀùß Àßõ, FÝë_ çëÜù äë_Àù èùÝ Öù Úèõßë ×´Þõ ÞÛëäí áõ. ˆ

äÖõýáë ÒÂßë åõÌÓÞí TÝëAÝë ½HëíÞõ Öõ É ßíÖõ

TÝäèëßÞí ±õÜÞí åùÔÂùâ èÖí, Àõ Âßù åõÌ Àù´Þõ äÏõ É ÞèÙ ±Þõ äÏäð_ èùÝ Öù äEÇõ ±õÉLçí ¶Ûí Àßõ äÏäëÞí. ÕÈí ÕùÖõ åõÌ ÕØ Õß ßèí Úõµ äEÇõ çÜëÔëÞ Àßëäõ ±Þõ Àâë×í ÀëÜ áõ. ØëØëlí Ô_Ôë Õß ½Ý IÝëßõ ÜÉ^ßù ÒÚëÕë, ÚëÕëÓ ÀèíÞõ ±õÜÞõ ÜëÞÛõß ÚùáëäÖë. ÈÖë_ Öõ±ù åùÔÂùâ ÀßÖë Àõ Üëßí çëÜõ Öù ÚÔë ÜÉ^ßù Úèð çëßí ßíÖõ Úùáõ Èõ, ÀëßHë Àõ Üëßí Õëçõ×í ±õÜÞõ ÕÃëß áõäëÞù èùÝ ±õËáõ, ÕHë ÕëÈâ×í ÜÉ^ßù ÜÞõ åð_ Àèõ Èõ, åð_ µÕÞëÜ ±ëMÝð_ Èõ, ±õäð_ ÖÕëçí ½õÖë. ±õ åùÔÂùâ ±õÜÞõ äÏäë ÜëËõ ÞèùÖë ÀßÖë ÕHë ÕùÖëÞù @Ýë_ Øùæ Èõ ±õ ½Hëí ±Þõ ÕùÖëÞëÜë_ ÎõßÎëß Àßí åÀëÝ ±õ ÜëËõ ÀßÖë èÖë. 22


ˆ

çkëëÞù ÀëÝÜ çØðÕÝùÃ

çkëë ±õ çð ±ëÕäë ÜëËõ Èõ, ØðÑ ±ëÕäë ÜëËõ ÞèÙ, ±õ çÜÉHë çë×õ çkëëÞù çØðÕÝùà ÀßíÞõ ÀëÝÜ ±LÍßèõLÍÞõ ßZëHë É ±ëÕõáð_. áùÀù TÝäèëßÜë_ ±LÍßèõLÍÞõ ØÚÍëäõ Þõ µÕßí×í ØÚëÝõáë ßèõ, ÕìßHëëÜõ ±ÔùÃìÖÜë_ ½Ý. ±ëäë TÝäèëß×í ÕùÖõ ìäv© ÇëáíÞõ ±LÍßèõLÍÞð_ ÀëÝÜ ßZëHë Àßõáð_ ±Þõ µÕßíÞë çëÜë ×Ýõáë. ±õÜÞõ èÖð_ Àõ ÒÖëßõ Üëßë µÕßí ×äð_ èùÝ Öù ×ë, ÕHë Âßù µÕßí ×ë.Ó Âßë µÕßíÞí ±õÜÞí TÝëAÝë èÖí Àõ ÒÂßù µÕßí ±õËáõ ±LÍßèõLÍÞõ çëÇäõ.Ó ±Þõ ±õ ÕþÜëHëõ É ÕùÖõ ±õ@{õ@Ë äÖõýáë. iëëÞ Õèõáë µÕßíÞõ ÃùØë ÜëßäëÞù ØëØëlíÞù ZëìhëÝ ±èoÀëß èÖù, ÉõÞë ÀëßHëõ Àù´ µÕßí±õ ±õÜÞõ Õöçë ÀÜë´Þõ µÕß ±ëääë ÞèÙ ØíÔõáë. Õß_Öð ±õÜÞõ Öù ç_çëßÜë_ Àõ Ô_ÔëÜë_ ±ëÃâ ±ëääëÞí ÕÍõáí É ÞèùÖí. áùÀù±õ µÕß Þë ±ëääë ØíÔë, ±õ×í ¶áË<_ ±õÜÞõ çëv_ áëBÝð_ Þõ ÈõäËõ ±õÜHëõ Öù ÛÃäëÞ åùÔí ÀëÏuë ! iëëÞ ÕÈí Öù µÕßíÞõ ÃùØë Üëßäëäëâù Ãë_Íù ±èoÀëß ÕHë ÞíÀâí ÃÝù Þõ ÕÈí µÕßíÝõ ÞèÙ Þõ ±LÍßèõLÍ ÕHë ÞèÙ, ±õäí ÛÃäëÞ ØåëÜë_ ÕùÖõ ÕèùîEÝë !

[5] ÞèùÖí Àßí ØùÍÔëÜ ÂëËáë ÜëËõ ˆ

ÚëØåëèí ±èoÀëß

ØëØëlíÞë ÛëÃíØëßù ÚèëßÃëÜ Ô_Ôë×õý çë×õ ßèõäëÞð_ ×ëÝ IÝëßõ çëßë-çëßë çñäëÞë ÂëËáë ±Þõ ÉÜäëÞë ÕëËáëÞí Õç_ØÃí ÜëËõ ØùÍÔëÜ ÀßÖë. ÀëßHë Àõ Öõ±ù Üùèäëâë èÖë, FÝëßõ ØëØëlíÞõ ±õÀ ½ÖÞù ÂëÞØëÞíÞù ±èoÀëß ±Þõ äË èÖù, ÜëÞ èÖð_, ÉõÞë ±ëÔëßõ ÕùÖëÞë çð Àõ çÃäÍÖë ÂëÖß @ÝëßõÝ ØùÍÔëÜ ÞèùÖë ÀßÖë. ±õÜÞõ ±ëäë ÚÔë ÜùèÞí ÕÍõáí É ÞèÙ ±Þõ ÜÞ ÕHë ÜùË<_ Öõ ±ëäí èßíÎë´Üë_ ¶ÖßäëÞð_ ±õÜÞõ ßõçÀùçýÞë CëùÍë ÚÞäë Éõäð_ áëÃÖð_, Éõ ±õÜÞõ ÉßëÝ Õç_Ø ÞèùÖð_. ±õÜÞõ ±õÜë_ èáÀëÕb_ ±Þõ ±ÕÜëÞ áëÃÖð_. Ûáõ ÞÚâí äVÖð ÛõÃí ×ëÝ ÕHë VäÜëÞ çÇäëÝð_ ±õÞí ìÀoÜÖ 23


±õÜÞõ ÜÞ äÔëßõ èÖí. ±ëäí ÞöìÖÀÖë ±Þõ áëáÇ äÃßÞð_ °äÞ, Öõ×í É ±ëäð_ iëëÞ ÕþÃË ×ëÝ Þõ ! ±ëäë ìäåëâ ÜÞÞë Îâ VäwÕõ iëëÞ ÕÈí äÃß ÜëBÝõ çëßí ÚõÌÀù, çëßë ÂëËáë ÚÔð_ É ÛõÃð_ ×Ýð_.

[6] ÞùÀßíÜë_ Üâõ ±õËáë É Õöçë Cëßõ ±ëÕäëÞë ˆ

Õöçë ÜëËõ ØëØëlíÞð_ ±Þõv_ ÃìHëÖ

CëßÜë_ ÀõËáë Õöçë ±ëÕäëÞë, ±õÞë ÜëËõÞí ±õÜÞí ±õÀ ±ÞùÂí ÃùÌäHëí èÖí, Àõ èð_ ÞùÀßí Àv_ Öù ÜÞõ Õë_Ççù wìÕÝë Üâõ, Öù ±õËáë É Õöçë CëßÜë_ ±ëÕäëÞë. ±õ ÃùÌäHëí ÜðÉÚ ÌõÌ çðÔí CëßÜë_ Î@Ö Õë_Ççù wìÕÝë É ±ëÕõáë. ±õ ìçäëÝÞí áZÜí ±õ ÕðHÝÞë ±ëÔíÞ ±ëäõáí èùÝ, Éõ ÕëÕÞë µØÝ äÂÖõ ±õËáõ Àõ FÝëßõ Ô_ÔëÜë_ ÂùË ±ëäõ, ´LÀÜËõZëÞù ÀëÃâ ±ëäõ IÝëßõ ±×äë ±ëäÖë ÛäÞë ±ùäßÍÿëNË ÜëËõ çëßë ÀëÜÜë_ äëÕßäëÞí, ±õäí ±õÜÞí ÃùÌäHëí èÖí. Ô_ÔëÜë_ ÇÍÖí-ÕÍÖí CëHëí ±ëäõáí, Õß_Öð ÀëÝÜ ÕùÖõ Üð§íÜë_ çÜëÝ ±õËáù Ô_Ôù ÀßíÞõ çõÎ çë´Í çë×õÞí ÚëµLÍÿí ßëÂõáí. Éõ×í Õöçë TÝëÉõ áëääë ÕÍõ Àõ ±õäð_ ÕöçëÞí ÚëÚÖÞð_ ØðÑ Àù´ ØèëÍù ÞèÙ ÕÍõáð_. èð_ ±ëIÜëÞí çÜëìÔ äèùßäë ±ëTÝù È\_, ±ë ÚÔí ÕöçëÞí µÕëìÔ±ù äèùßäë Þ×í ±ëTÝù, ±õäð_ ±õÜÞõ èoÜõåë_ ßèõÖð_. ˆ

ÕöçëÞí ±åë_ìÖ Ëâí ÔÜý×í

ØëØëlí Àèõ Ö ë Àõ 1939 ÕÈíÞí áZÜí çëßë Ûëääëâí, ÞíìÖäëâí Þ×í. ÀëßHë Àõ ÃÜõ ÖõËáë wìÕÝë èùÝ ÖùÝ ±õ åë_ìÖ-ç_Öùæ ±ëÕÖë Þ×í. ±õËáõ ±õÞë ÀßÖë ±õ Õöçù çëßë ÀëÜÜë_ äÕßë´ ½Ý Öù äÔð çëv_. ØëØëlíÞõ IÝë_ ÕHë 1939 ÕÈíÞí áZÜí èùäë ÈÖë_ åë_ìÖ èÖí, Öõ ÔÜýÞõ á´Þõ ßèí èÖí. ÚëÀí åë_ìÖ ßèõ ÞèÙ ±õäí ±ë áZÜí Èõ. ±ë áZÜí×í Âðå ×äë Éõäð_ ÞèÙ. ˆ

±ÞíìÖÞë ÔÞ çëÜõ ½B²Ö

Ô_ÔëÜë_ ÂùË<_ Àßäð_ ÕÍÖð_ èÖð_, Öõ ÕHë ØëØëlí ½Hëõ ÛëÃíØëßÞí 24


áùÛT²ìkëÞë áíÔõ ±õÍÉVË ×Öë èùÝ ±õäð_ áëÃõ. ÀëßHë Àõ ÂùËí áZÜí Ô_ÔëÜë_ Õþäõåõáí, Õß_Öð Öõ ±õÜHëõ CëßÜë_ Öù Õþäõåäë É ÞèùÖí ØíÔõáí. Úèð ½ÃþÖ èÖë Àõ ±ëäí ÂùËí áZÜí ±ëääë×í ÜÞ-Úðì© ÚÔð_ ÚÃÍí ½Ý. ±õ áZÜí ÕùÖõ Ô_ÔëÜë_ É ßèõäë ØõÖë, Öõ×í CëßÜë_ @áõå Õþäõåõáù ÞèÙ. 1951 ÚëØ Öù Ô_ÔëÜë_ ÕHë ÂùËí áZÜí Õþäõåäë ØíÔõá ÞèÙ. ˆ

çëØë´ ±Þõ ±ÕìßÃþèí Øåë

Ô_ÔëÜë_ ÀÜëHëí CëHëí èÖí ÕHë CëßÜë_ ÉwìßÝëÖÞí äVÖð èùÝ, ±õ ìçäëÝÞð_ äÔëßëÞð_ Àåð_ É ÂßíØõáð_ ÞèÙ. 1942Üë_ Cëßõ ±õÀ ÀÚëË áëäõáë. ±õ ÚëØ Öù Þäí Àù´ ÂßíØí É Àßõáí ÞèÙ. CëßÜë_ Éõ Úõ Âðßåí, ËíÕù´ ±Þõ ÀÚëË èÖë, Öõ É ÈõÀ çðÔí Çáëäõáë. ÍõÀùßõåÞ äÃßÞð_ çëØÃíÛÝð* Cëß ! ÞëÞÕHë×í ±õÜÞõ ±ë ÚÔë ÕìßÃþèùÞð_ ÖùÎëÞ ÃÜÖð_ ÞèùÖð_. ±ëËáë ÜùËë ÀùLËÿë@Ëß èùäë ÈÖë_ ÂñÚ É çëØÃí×í °äõáë. ˆ

ÀQMáíË ±õÍÉVËõÚá

ÕëßÀë ÜëËõ áëÎë, ½Ö ÜëËõ ÀßÀçìßÝë ±Þõ µÕØõå ÜëËõ {íHëë; ±õäë ÀQMáíË ±õÍÉVËõÚá. ÉwìßÝëÖäëâëÞõ äVÖð Àõ Õöçë ÖßÖ ±ëÕí Øõ, FÝëßõ ÕùÖëÞí ½Ö ÜëËõ ÀßÀçìßÝë ßèõ. ±õÀ ÕHë ÕöçëÞù Àõ äVÖðÞù ÉßëÝ ØðvÕÝùÃ Þ ×äë Øõ ±Þõ äõÍÎõ ÞèÙ. ÈÖë_ áùÀù VäíÀëß Àßõ ±õËáí ÀßÀçß Àßõ. ±õÜë_ ÕHë ÕùÖëÞù ±ëÃþè Þë ÕÀÍí ßëÂõ, ±õäë ±õÍÉVËõÚá. ˆ

Úõ É ÇíÉ çëÇääë×í Þ ±ëäõ ØðÑÂ

±õÜÞí åùÔÂùâ Àõ ±ë ØðìÞÝëÜë_ Úõ ÇíÉ çëÇääë Éõäí Èõ, ±õÞõ äõÍÎäë Éõäí Þ×í; Úþ›ÇÝý (äíÝý) ±Þõ áZÜí. ½õ ±õ Úõ çÇäëÝ Öù ±õÞõ Àù´ ØèëÍù ç_çëßí ØðÑ Þë ÕÍõ.

[7] ÂùË äÂÖõ ÉäëÚ ˆ

ìÞWÀÕË, ±ùÕÞ Ë> VÀëÝ

çëÜëLÝÕHëõ áùÀùÞõ Ô_ÔëÜë_ ÂùË ±ëäõ Öù ÚÔë×í È\Õëäõ. Àù´ Õöçë ÞèÙ ±ëÕõ ±õ Íß×í ÉõÜ Èõ ÖõÜ Àèõ ÞèÙ. FÝëßõ ØëØëlíÞõ Öù 25


ÞëÞÕHë×í áùÛ ÞèÙ èùäëÞë ÀëßHëõ ÀÕË ÕHë ÞèÙ, ±ë×í ÂùË äÂÖõÝ ÉõÜ Èõ ÖõÜ ÂðSá_ÂðSáð_ Àèí Øõ. Ûáõ Þõ ÕÈí áùÀù Þäë ÞëHëë Þë Ôíßõ. Þë Ôíßõ ÖùÝ ±õÜÞõ äë_Ôù ÞèùÖù. ±õ Öù ±õÜë_Ý ÕëÈ\_ Õë"ì{ìËä É\±õ, Àõ ¶áË<_ ±õ Öù çëv_, áùÀù Þäð_ Ôíßåõ ÞèÙ Öù Øõäð_ äÔåõ ÞèÙ. ØëØëlí ÀèõÖë Àõ ±ëäð_ ÂðSáð_ Àèí Øõäë×í ±õÀ Öù ÕùÖëÞð_ ÜÞ äå ßèõ, ÇÍí Úõçõ ÞèÙ, ÍßÖð_ ßèõ. ÚíÉ\_, ±ëäð_ Àèõäë×í çëÜù ±ëÕHëë ÜëËõ çëßí ÛëäÞë Àßõ ±õËáõ ÕßÜëb ¶Íí ½Ý Þõ ±õ×í ÕùÖõ èáÀù ×´ ½Ý. ˆ

çëÜëÞõ ßë° ÀßäëÞí T²ìkë

ÂùË ±ëäí èùÝ Öù çëÜëLÝ ßíÖõ ÚÔëÞõ ÇùAÂð_ Àèí Øõ, ÕHë ÈÖë_ ±õ ÀèõäëÜë_ ÕëÈ\_ ìääõÀ ½âäõ. Àù´ áëÃHëíäëâù ±ëTÝù èùÝ Öù ±õÞõ Ò±ùÈí ÂùË ±ëäí ÈõÓ ±õäð_ ÀèíÞõ ±õÞë ØðÑÂÞõ Øñß Àßõ Þõ VÕÔëýäëâëÞõ ÒäÔëßõ ÂùË ±ëäí ÈõÓ ±õäð_ ÀèíÞõ ±ëÞ_Ø Àßëäõ. ÃÜõ Öõ ßVÖõ É^Ì<_ ÚùáíÞõ ÕHë çëÜëÞõ Âðå Àßõ. ÕëÈù ±õ VÕÔëýäëâù äÔëßõ ÕÍÖð_ ÇíÀb_ Àßäë ½Ý Öù ÕëÈ\_ Öíçv_ É Úùáõ Àõ ÒCëHëù ÚÔù ÞÎù èÖù, ±õÜë_×í ×ùÍíÀ É ÂùË Ã´ ÈõÓ, Öõ ÕëÈë çëÜëÞõ ËëÏù ÕëÍí Øõ. ±ëÜ ÚõáõLçÕñäýÀ ±ëÂù TÝäèëß µÀõáõ. ±ëäí Ô_ÔëÜë_ ±ëäõáí ÜðUÀõáí±ùÞí äëÖ ØëØëlí CëßÜë_ èíßëÚëÞõ @ÝëßõÝ Þ ÀßÖë. èíßëÚëÞõ Úèëß×í ÂÚß ÕÍõ ±Þõ ÕñÈõ Öù ÕHë ÕùÖõ ±õÜÞõ ØðÑ Þë ×ëÝ ±õ ÜëËõ Ò±ëÕHëõ Öù äÔëßõ ÀÜëÝë Èí±õÓ ±õäð_ ÂùË<_ ÚùáíÞõ ÕHë äëÖÞõ äëâí áõÖë. iëëÞ Õèõáë ±ëäõáí ±ëäí ìÎÀßùÞí Öù Öõ±ù ÎëÀí ÀßíÞõ ÎëÀí ÃÝõáë, IÝëßõ É ±ëäð_ iëëÞ ÕþÃË ×ëÝ Þõ !

[8] Ô_ÔëÜë_ ÂùË äÂÖõ ØëØëÞí çÜÉHë ˆ

ÂùË ±Þõ ìÇ_Öë çÜÝõ µÀõá

ÂùË ±ëäõ IÝëßõ ±_Øß ÂñÚ ìäÇëßù ±ëäõ, ìÇ_Öë ×ëÝ, ØðÑ ×ëÝ ±õäí ÚÔí ÕìßãV×ìÖ±ùÜë_×í ØëØëlí ÕùÖõ ÕHë Õçëß ×Ýë Èõ. ±õ ÕùÖõ ±ØûÛÖð çÜÉHë ±Þõ ÚùÔÀâë±ù ¦ëßë ±õÜë_×í ÀëÝÜ ÜëËõ Úèëß ÞíÀâí å@Ýë ±Þõ ±õ É Õþõã@ËÀá Çëäí±ù ±ëÕHëÞõ çèðÞõ ±ëÕí å@Ýë. ±õÀäëß ÂùË äÂÖõ ÜèÙ ìÇ_Öë ×´, ±çß ×´ ô. ÕÈí ÖßÖ 26


É ±_Øß×í µÀõá ÜYÝù Àõ ÒÔ_ÔëÜë_ Éõ Õöçë Üâõ Èõ, ±õ Éõ ÛùÃäõ Èõ, Öõ ÚÔë ÕëËóÞß É ÀèõäëÝ. ÛëÃíØëß, ±õÜÞë äë´Î, ÛëÃíØëßÞë ÈùÀßë_±ù-ÈùÍí±ù, èíßëÚë ÚÔëÝ ÕëËóÞß Èõ. ±õ Öù Àù´ ìÇ_Öë ÀßÖë Þ×í, Öù èð_ ±õÀáù ±yá äÃßÞù È\_ Àõ Üë×õ Ûëß á´Þõ Îv_ È\_. ÜëËõ ìÇ_Öë Àßäí èùÝ Öù Üëßë Ûëà ÉõËáí ÀßäëÞù ±ìÔÀëß Âßù ÕHë Úí½Þí ìÇ_Öë ÀßäëÞù ÞèÙ.Ó Öõ ìäÇëßõ É ÕÈí ìÇ_Öë ÀßäëÜë_×í ÚÇëäõáë. ìÇ_ÖëÞí ÕëÈâ ÕëÈ\_ ÕùÖëÞð_ ÀܱyáÕb_ ÕHë ØõÂëÝð_ ±Þõ çܽÝð_ Àõ ±ëÕHëõ Öù ÎßÉ Ú½ääëÞí Èõ, ìÇ_Öë ÀßäëÞí Þ×í. Éõ ìäÇëßù ìÇ_ÖëÜë_ ÕìßHëëÜ ÕëÜõ, ±õ ±õÚùä Þë"Üýá ìäÇëßù Èõ. ±õ ÕëßëåíåíÞë ±ëÔëßõ ìÇ_ÖëÜë_ ÕìßHëëÜ ÕëÜÖë ìäÇëßù Ú_Ô ÀÝëý. äÃß ìäÇëßõ ÂùË ±ëäõ Èõ Öù äÃß ìäÇëßõ ÞÎùÝ ±ëäåõ. ±ë ÂùË ±ëäõ Èõ Öõ ÀÜëÝë ÖõÜë_×í ½Ý Èõ Àõ Cëßõ×í Àåð_ á´Þõ ±ëTÝë èÖë ÖõÜë_×í ½Ý Èõ, ±õäí ÃHëÖßí×í Úí½Þõ ÕHë ÕöçëÞí èëÝäùÝÜë_×í ÈùÍëTÝë. ç_½õÃùÞí ìá_À ½õ ÞõÃõìËä ÛõÃí ×Ýë ÀßÖí èùÝ Öù IÝë_ äÔëßõ ½õß Àßäë É´±õ Öù äÔëßõ ÂùË ÛõÃí ×ëÝ. ±õÞë ÀßÖë ±ëäë çÜÝõ ×ùÍù Ëë´Ü ÔíßÉÕñäýÀ ÀëÏäù ±Þõ ÔÜýÞð_, ±ëIÜëÞð_ Àßí á´Þõ ÂßëÚ äÂÖ çëßëÜë_ Cëëáí Øõäù. ˆ

ÜÞÞõ ÈõÖßíÞõ ±ëÞ_ØÜë_ ßèõäë ÜëËõÞí Çëäí

ÜÞÞí çëÝÀë"áù° çÜ°Þõ ÜÞ À>ØëÀ>Ø Þë Àßõ, ÕÉäõ ÞèÙ, ±õäù µÀõá Àõäí ßíÖõ áëääù ±õ Âùâí ÀëÏuð_. ±õ É ßíÖ ÚÔëÞõ ìåÂäëÍÖë èÖë Àõ ±ùÈë ÞÎëÞí ÔëßHëë ÀßäëÞí, Éõ×í ±ùÈù ÞÎù Üâõ Öù ÕHë ±ëÞ_Ø ßèõåõ ±Þõ äÔëßõ ÞÎù ÔëÝùý èùÝ Öù ÕÈí ±õÞë×í ±ùÈù ÞÎù Üâõ Öù ÞÎëÜë_ ÕHë ÂùË áëÃåõ. ±õäí É ßíÖõ ÂùË ±ëäõ Öù ±ÞëÜÖ ÂëÖõ Õöçë ÉÜõ Àßí, ±õÜë_×í ÂùË ÚëØ Àßõ. ±õËáõ çßäëâõ Öù Õöçë ìçáÀ Èõ, ±õÜ Àßí ÜÞÞõ çÜëÔëÞÜë_ ßëÂõ. ØðÑÂÜð@Ö ßèõäëÞí Àõäí Àâë ! 27


ˆ

ÂùËÞí ±ëåë, ÉÃ×í ±áÃ É ìäÇëßÔëßë

ÉÃÖ ±ë_Ôâð_ Èõ, ÀëßHë Àõ ÕùÖëÞí Úðì©×í Þ×í ÇëáÖð_ ÕHë áùÀùÞí Úðì©×í Çëáõ Èõ. ±õäð_ ½Hëí ÕùÖõ áùÀ Éõ ßVÖõ Çëáõ ÖõÞë×í ¶áËë ßVÖõ Çëáõ. ±õËáõ FÝë_ áùÀù ÞÎëÞí ±ëåë ßëÂõ IÝë_ ÕùÖõ ÂùËÞí ±ëåë ßëÂõ. ±õÞí ÕëÈâ ÕùÖõ çÜ°Þõ ÚõÌë èÖë Àõ ÂùËÞë µÕëçÀÞõ Àù´ ØèëÍù ÂùË Þë ±ëäõ. ±×äë Öù áÜHëõ áÂëÝõáð_ É Èõ, Öù ÕÈí ìèoÜÖ åë ÜëËõ Þë ßëÂí±õ ? ±õËáõ ±õäë ±õÍÉVËÜõLË áõ Àõ ÀëÝÜ ±ëÞ_ØÜë_ ßèõäëÝ. ˆ

±ÞðÛäÕñäýÀÞí äëHëí×í áùÀùÞõ Âðáëçë

ÀõËáëÝ ±äÖëß×í ±Þõ ±ë ±äÖëßÜë_ ÕHë ØßõÀ äVÖð ±ë"Þ ËÿëÝá (ÕþÝùà wÕõ) á´Þõ ±ÞðÛä áõÖë áõÖë ±ëÃâ Çëáõáë. ±õ É ±ë ÚÔí ±ÞðÛäÕñäýÀÞí äëHëí Èõ. ±ë×í TÝäèëßÞë Âðáëçë ×ëÝ Þõ ÜëHëç Ãñ_ÇäëÍëÜë_×í Úèëß ÞíÀâí ±ëÞ_ØÜë_ ßèí åÀõ. ˆ

±ÞðÛäÞë ÖëßHëù çùÞõßí çñhëù wÕõ

… ÒÀ<ØßÖõ Úõ ÉHëÞõ ÃðÞõÃëß ÃHÝë; Àë_ Öù Éõ Ô_ÔëÞí ÕßõåëÞíÜë_ (ìÇ_ÖëÜë_) ßèõ Èõ, ÖõÞõ ÃðÞõÃëß ÃHÝù ±Þõ Éõ Ô_ÔëÜë_ Úèð ìèçëÚí Èõ, ÖõÞõÝ ÃðÞõÃëß ÃHÝù.Ó … Ò±ëÓ (Øõè) É ±õäí ÜñÍí Èõ Àõ @Ýëßõ ÉÖí ßèõ ÖõÞð_ ÌõÀëb_ ÞèÙ ! ÖÜëßí ÒÕùÖëÞíÓ (±ëIÜëÞí) ÜñÍí ±õÀ ±õäí Èõ Àõ Éõ Àù´ á´ Þ åÀõ. … ÒÕöçë ÜëËõÞù ìäÇëß Àßõ ±õÞë Éõäù eìáå (ÜñÂý) É Àù´ Þ×í. ±õ Öù Öëßë áÜHëõ áÂõáë Èõ, ÚYÝë !Ó … Ò±ëÉõ ÂùË ±ëäõ ÖõÞí ìÇ_Öë ÞèÙ ÀßäëÞí. ìÇ_Öë @Ýëßõ ÀßäëÞí ? äæý ØèëÍë ÕÈí ±õ çßäöÝëÜë_ ±ëäõ, Öõ ØèëÍõ ÉßëÀ ìÇ_Öë ÀßÉõ.Ó … ÒìÇ_Öë ÀßäëÞí ÉBÝë±õ ìÞì_Ö ßèí åÀõ ±õÞð_ ÞëÜ ìäiëëÞ ÀèõäëÝ !Ó 28


… Ò±ë Ô_Ôù ±õ Öù ÚëÝ ÕþùÍ@Ë Èõ, Ô_Ôù ±õ Ào´ ÜðAÝ äVÖð Þ×í.Ó … ÒÒÔ_ÔëÜë_ ÂùË ½Ý Öù Àèí±õ Àõ ÒÔ_ÔëÞõ ÂùË Ã´.Ó ÀëßHë Àõ ±ëÕHëõ ÞÎë-ÂùËÞë ÜëìáÀ Þ×í, ÜëËõ ÂùË ±ëÕHëõ åë ÜëËõ Üë×õ á´±õ ?ÓÓ … ÒìÇ_Öë, ÞÎù-ÞðÀçëÞ ±õ ÚÔð_ ÀëßÂëÞëÞð_ èùÝ Èõ, ±ëÕb_ ÞèÙ. ±ëÕHëõ Üë×õ ÞèÙ. ±ëÕHëõ Öù ±ë ÎßÉ Ú½ääëÞë ±ìÔÀëßí.Ó … ÒÞÎù ÂùâÞëß ÀëÝÜ ìÇ_ÖëÜë_ É èùÝ ±Þõ ÂùË ÂùâÞëßÞõ Àù´ ØèëÍù ìÇ_Öë Þë ±ëäõ, ÖõÞí ±Üõ ÃõßõLËí ±ëÕí±õ Èí±õ.Ó

[9] ØëØëÞí Ô_Ôù ÀßäëÞí ËõÀìÞÀ ˆ

iëëÞíÞí ËõÀìÞÀ çõÎ çë´Í ÜëËõ

ØëØëlíÞí ìÚ{Þõç ÀßäëÞí ìËÿÀ Àõ Àâë ±õäí èÖí Àõ Ôëßù Àõ VËíÜßÞõ ØìßÝëÜë_ ÖßÖí ÜñÀäëÞí èùÝ (Ô_Ôù åw ÀßäëÞù èùÝ) Öù áùÀTÝäèëß ÚÔù É Àßõ, Õñ½-ìäìÔ±ù Þõ ÚÔð_ Àßëäõ ±Þõ ÚèëßÞù TÝäèëß Õñßù ×Ýë ÚëØ VËíÜßÞë (Ô_ÔëÞë) ÀëÞÜë_ e_À Üëßõ (Àèõ) Àõ ÒÖëßõ FÝëßõ Í>Úäð_ èùÝ IÝëßõ Í>ÚÉõ, Üëßí ´EÈë Þ×í.Ó ÒÖëßõ FÝëßõ Í>Úäð_ èùÝ IÝëßõ Í>ÚÉõÓ åë ÜëËõ Úùáõ ? Öù Àèõ, ÂùË ±ëäõ Öù ÖöÝëßí ßèõ, ÛÍÀëË Þ ßèõ. Õèõáõ×í É ÀëHë ÜëÃí áõ, Öù ÕÈí ÀëHë ±ëäõ ÞèÙ. ÜÞÞù VäÛëä ±ùâÂõ Àõ ±õÞð_ ÔëÝð* ÞèÙ ×ëÝ Öù ìÞßëå ×´ ½Ý. ±õËáõ ±õÞí Õëçõ É Õèõáë Þyí ÀßëäíÞõ Àèõ Àõ ÒÍ>Úäð_ èùÝ Öù Í>ÚÉõ.Ó Öõ ÕÈí Í>Úõ Öù ìÍVÀßõÉ Þ ×´ ½Ý. ±ëäí ßíÖõ iëëÞí Àâë ÚÖëÍõ Àõ Àõäí ßíÖõ áëÇëßíÜë_×í È^Ëäð_, ÀëßHë Àõ ÀÜý ÈùÍäëÞð_ É Þ×í, Öõ×í Õèõáõ×í É ÂùË ÜëËõ ÖöÝëßí Àßëäõ. ÕÈí ÂùË ±ëäõ ÖùÝ VäíÀëß ×åõ Þõ ÞÎù ±ëTÝù Öù Öù ±ëÞ_Ø É Èõ Þõ ! çë×õ çë×õ ±ë Úèð Éwßí äë@Ý Úùáõ Àõ ÒÜëßí ´EÈë Þ×í.Ó ±õ Þë Úùáõ Öù ±õÀÕZëí ×´ ½Ý ±Þõ ìÖßVÀëß µIÕLïÞ ×ëÝ. Úèð ÜùËí ½õÂÜØëßí ±ëäõ ±Þõ ìÞVM²è ×Ýë ÀèõäëÝ. ±õËáõ Þë Í>ÚäëÞí èùÝ ÖùÝ Øõäù Í>ÚëÍí Øõ. ±ëäð_ Úùáõáë èùÝ ±Þõ ÕÈí Í>Úõ Öù ±õÞõ 29


Í>ÚëÍÞëßë ÀëßHëù µÕß ÉäëÚØëßí ±ëäõ ±Þõ ±ëÕHëí ÉäëÚØëßí È^Ëí ½Ý. ±ëÕHëë É ÛëäÞí ÚÔí ±çß ÕÍõ. ±õËáõ ÒÖëßõ Í>Úäð_ èùÝ Öù Í>ÚÉõÓ, ±õÞí çë×õ Ò±Üëßí ´EÈë Þ×íÓ Öõ Âëç Úùáõ. ±õ É Àâë ÞùÀìßÝëÖ, ÂõÍ>Öù, ÚÔëÞõ ìåÂäëÍÖë. ÞùÀßíäëâë±õ ÞùÀßíÞõ Àèõäð_ Àõ ÒÖð_ ÜÞõ ÛõÃí ×´ È\_, ±õÞù ÜÞõ Úèð ±ëÞ_Ø ×Ýù Èõ. ÕHë Öëßõ FÝëßõ Éäð_ èùÝ IÝëßõ ÉÉõ ±Þõ ßèõäð_ èùÝ Öù ßèõÉõ. Üëßí ´EÈë Þ×í Àõ Öð_ ɵ.Ó ±õäí É ßíÖõ ÂõÍ>Öõ ÏùßÞí ÂßíØí äÂÖõ Àèõäð_ Àõ ÒÖëßõ FÝëßõ VäÔëÜ Éäð_ èùÝ Öù ÉÉõ ÕHë ±Üëßí ´EÈë Þ×í Àõ Öð_ Üßõ.Ó ØëØëlí ÀèõÖë Àõ ÀëÜ ÀÝëý Éäð_ Õß_Öð ÒÀëÜ ±ëäð_ É ×äð_ ½õ´±õÓ ±õäð_ Ôëßäð_ ÞèÙ. Ôëßäð_ èùÝ Öù ±ëäí ßíÖõ Ôëßäð_. ØëØëlí ÕùÖõ Öù ÕùÖëÞë ØõèÞõÝ ±õäð_ ÀèõÖë Àõ ÒÖëßõ FÝëßõ È^Ëäð_ èùÝ IÝëßõ È^Ëí ÉÉõ, Üëßí ´EÈë Þ×í.Ó ±ëäð_ Úùáäë×í ìÞìäýÀSÕ ×äëÝ, ±õäí ±õÜÞí åùÔÂùâ ! ±ëäí ÚÔí ÉÚßÉVÖ iëëÞÀâë ±Þõ Úðì©ÀâëÞë ±ëÔëßõ ìÉ_ØÃíÜë_ ±õäí ßíÖõ °TÝë Èõ Àõ ÕVÖëäù ÀßäëÞù äÂÖ ÞèÙ ±ëäõáù.

[10] áZÜí° çë×õ äëÖÇíÖ ˆ

TÝäèëß ìåÂäëÍõ áZÜí° çë×õÞù

áùÀ áZÜíÞõ ±ë_Öß ±ë_Öß Àßõ Èõ (ßùÀí ßëÂõ Èõ), IÝë_ ØëØëlíÞë ØðìÞÝë ÀßÖë É\Øë É ÀëÝØë Àõ áZÜíÞõ @ÝëßõÝ ±_ÖßëÝ ÞèÙ. áZÜí° Øõäí Èõ, ±ëÂí ØðìÞÝëÞë TÝäèëßÞð_ ÒÞëÀÓ Èõ, Öõ×í ±ë_Ößäë ÕHë ÞèÙ Þõ ìÖßVÀëß ÕHë Þë Àßäù. ±õÞõ ±ë_Ößäë×í ±×äë Úùáëä Úùáëä Àßäë×í Üëß ÕÍõ. ÚÔð_ ßíÖçßÞð_, ÀëÝØõçßÞð_ çëv_. áZÜí°Þù ìäÞÝ ÀßäëÞù Àõ Òèõ áZÜí Øõäí ! ÖÜÞõ FÝëßõ ±ÞðÀ>â èùÝ IÝëßõ Üëßõ Cëõß ±ëä½õ ±Þõ FÝëßõ ±ÞðÀ>â èùÝ IÝëßõ ɽõ, ÕHë ±ë Cëõß ±ëä½õ.Ó ±ëäí ìäÞ_Öí Àßí È^ËäëÞí ±Þõ ßëà ÞèÙ ßëÂäëÞù. ÉÖí äÂÖõ ÞíÀâäë Þë Ø´±õ ±õ ßëà ÀèõäëÝ. ±ëäí ßíÖõ ØëØëlí ÀëÝÜ áZÜí° çë×õ äëÖÇíÖ ÀßÖë Àõ ÒÜëÜëÞí Õùâ Þõ ȧé_ Cëß, FÝëßõ ±ÞðÀ>â ±ëäõ IÝëßõ ÕÔëß½õ. Cëß ÖÜëv_ Èõ.Ó ±Þõ áZÜí° ÉäëÞí ÖöÝëßí ÀßÖë èùÝ IÝëßõ äâí ÕëÈë 30


Àèõ Àõ ÒÖÜõ ½ä Èù Öù ÜÞõ ØðÑ ×åõ ±õäð_ ÜÞÜë_ Þë ßëÂåù. ±IÝëßõ Ûáõ ½ä ÕHë ÉõÜ ÚÞõ ÖõÜ äèõáí ÖÀõ ÕëÈë ±ëä½õ. ±ë Cëß ÖÜëv_ Èõ.Ó ±ëÜ ìäÞÝÕñäýÀÞù ±ØûÛðÖ TÝäèëß áZÜí° çë×õ ßëÂÖë. ˆ

áZÜí° ÜèëIÜë±ù Õß Âðå

áZÜí° ØëØëÞë ÜèëIÜë±ù Õß Âðå ßèõ ! áZÜí° Àèõ Àõ Ò±Üõ ØëØëÞë ÜèëIÜë±ùÞõ IÝë_ ÉäëÞë, ÀõÜ Àõ ÜèëIÜë±ù ±Üõ É´±õ IÝëßõ VäëÃÖ Àßõ Èõ ±Þõ ÞíÀâí±õ IÝëßõ eáèëß Õèõßëäí ìäØëÝ ±ëÕõ Èõ. Éõ áùÀù ±ÜÞõ ±ë_ÖÝëý Àßõ Èõ, ÖõÞë×í ±Üõ ÀoËëYÝë Èí±õ. ±õËáõ ±õÜÞõ IÝë_ ÞèÙ ÉäëÞë.Ó ˆ

çVM²èí-ìÞVM²èí ×Ýõ ÜùZë

ÛÃÖ Cëõáë èùÝ. Öõ FÝë_ CëõáÈë IÝë_ áZÜí° Øñß ßèõ. ±õËáõ ÛÃÖÞõ áZÜí° ÕþìÖÀ>â èùÝ, FÝëßõ iëëÞí TÝäèëßÜë_ Çùyç, Öõ×í áZÜí° iëëÞíÞõ ±ÞðÀ>â èùÝ. ±õÀáë ìÞVM²è ×´Þõ áZÜíÞë ìÖßVÀëß-ÖßÈùÍ×í ÀõËáëÝ ±äÖëßÞë ±_ÖßëÝ ÕÍõ ±Þõ ÕÈíÞë ÛäÜë_ áZÜí ½õäë ÕHë Þë Üâõ. ±õËáõ áZÜíÞí Éwß Þë èùÝ Öù äë_Ôù ÞèÙ ÕHë ÖßÈùÍ Þë Üëßåù. áZÜíÞù IÝëà Þ×í ÀßäëÞù ÕHë ±iëëÞÖëÞù IÝëà ÀßäëÞù Èõ. áZÜíÞõ ÜëËõ ìÞVM²è Ûëä ÀùÞë×í Àßí åÀëÝ, Àõ ÉõÞõ ±ëIÜë µÕß VM²èë èùÝ. ÕHë ±ëIÜë ÕþëMïÖ ×Ýë ìçäëÝ ±ëIÜëÞí VM²èë åí ßíÖõ ×ëÝ ? ±õÀë_Öõ çVM²è ±Þõ ±õÀë_Öõ ìÞVM²è ÚLÞõ ÂëÍë Èõ. çVM²èíìÞVM²èí ×Ýõ ÜùZë Èõ. ç_çëßí ÛëäùÜë_ ìÞVM²è ±Þõ ±ëIÜÛëäÜë_ çVM²è.

[11] ±LÝëÝ çëÜõ... [11.1] Ãùìä_ØßëÜ° çë×õÞù Õþç_à ˆ

iëëÞ Õèõáë ±LÝëÝ çëÜõ ZëìhëÝ ±èoÀëß

1937Üë_ ØëØëlíÞõ Þäçëßí ìÉSáëÜë_ Üèðäë-±Þëäá ßùÍÞë ÀëÜÞù ±õÀ ÀùLËÿë@Ë Üâõáù, ÉõÜë_ ÀßÇõìáÝë ÀßíÞõ ÃëÜÜë_ ìÚþÉÞð_ ÀëÜ ÇëáÖð_ÓÖð_. IÝë_ ±õÀ Ãùìä_ØßëÜ° ÀßíÞõ Üë×ëÛëßõ ÜëßäëÍí ÉöÞ 31


èÖë. ÖõÜHëõ ØëØëlíÞð_ ÂñÞ ÀßëääëÞí ÖöÝëßí Àßõáí. ±õÜë_ ÚÞõáð_ ±õäð_ Àõ ±õ Ãùìä_ØßëÜ°±õ ØëØëlí Õëçõ Øç ×õáí ìçÜõLË ØëØëÃíßí ÀßíÞõ ÜëÃõáù. ±õÜÞõ Öù ±ëäð_ Àù´ ØÚÍëäõ Öù ZëìhëÝ áùèí ÖßÖ É ÃßÜ ×´ ½Ý. ±õ É äVÖð ìäÞÝ×í, ÕþõÜ×í ±×äë Öù TÝäèëßÞë ÀëÝØë×í ÜëÃõ Öù ÚÔð_ ±ëÕí Øõ, ÕHë ±ëäí ØëØëÃíßíÞõ Þë Ãë_Ìõ. Öõ×í Õõáë åõÌ äÔëßõ çëÜë ×Ýë Àõ ÒÖÜÞõ èð_ ½õ´ á´åÓ ±Þõ ÞèÙ ±ëÕù Öù ±Üõ ½Öõ á´ É´åð_. ÖùÝ Öõ±ùlí ±õ ÔÜÀí×í ÉßëÝ ÍÝëý ÞèÙ. ÀëßHë Àõ ±õÜÞõ ÕùÖëÞí MÝùìßËí µÕß ±õËáí ÚÔí ÂëÖßí Àõ ÛÃäëÞ ÕHë ±ëäù ±LÝëÝ Àßõ ÖùÝ ÞèÙ Çáëäí áµ, ÕÈí Ûáõ ÜßäëÞð_ ×ëÝ, Üëß ÂëäëÞù ×ëÝ Àõ áùèí ÞíÀâõ. ±õÜÞë ÛëÃíØëß Öù Íßí ÃÝõáë Àõ ÒÂñÞ ÀßåõÓ, ÕHë ØëØëlí Öù ZëìhëÝ ÚíÉ, Öõ×í ÉßëÝ ÃÛßëÝë ÞèùÖë. ±õ É ßëhëõ Ãùìä_ØßëÜ°±õ ÚVçù ÜëHëçÞõ ÖíßÀëÜÌë á´ ±õÜÞõ Üëßäë, ±õÜÞð_ ÂñÞ Àßäë ÜëËõ ÜùÀSÝë. ˆ

åíáäëÞÕb_

ÚVçù ÜëHëç Üëßäë ±ëTÝë, Õß_Öð ÕùÖõ åíáäëÞ Õðvæ, Öõ ØëØëlíÞõ Öù Àù´ÞùÝ Íß ÞèÙ. Õùáíç Àõ Àù´Þí ÜØØÞí Éwß É ÞèÙ, ±õÀáë É ÀëÎí. Öõ çëÜõ ±õÀáë É ÃÝë ±Þõ äâí ÕëÈ\_ ç_½õà ½õ´Þõ ±õäð_ Þë Àëð_, Àõ Ò±ëäí ½äÓ ÕHë Àëð_, Àõ Ò±ë ±_ÚõáëáÞõ Üëßäë Éõäë É Èõ, Üëßù.Ó ÕHë ±õÜÞí ÕçýÞëìáËí ½õ´ ÚÔë Íßí ÃÝë. ØëØëlíÞõ IÝë_ É ±õÜë_×í CëHëë ÜÉ^ßí Àßäë ±ëäÖë èÖë IÝëßõ ±õÜÞù ÕþõÜäëâù, áëÃHëíäëâù TÝäèëß èÖù. ±õËáõ ±õÜÞð_ xØÝ É Þë ÕëÍäë Üë_Íuð_ Àõ ±ëÜÞõ Ào´ Üëßäë-ÀßäëÞí Éwß Þ×í. ±Þõ ±õÜÞë xØÝ ÕìßäÖýÞ ×´ ÃÝë. ˆ

ÉÚßí ÀßëÜÖ

ÕÈí ØëØëlí±õ Öù Ãùìä_ØßëÜ°Þõ ÕëÌ ÛHëëääë ÜëËõ ÉÚßí Àâë Àßí. ÚÔë Üëßäë ±ëäõáë ÜëHëçùÞõ ×ùÍíäëß ÚõçëÍuë. IÝëß ÚëØ ÖëÍíÞë CëÍë Ü_ÃëäÍëäíÞõ ÚÔëÞõ ÚõçðÜëß ÖëÍí ìÕäÍëäí ±Þõ ±ëÂí ßëÖ ÞëÇ ÞÇëäÍëTÝë. ÕÈí Ãùìä_ØßëÜ°Þõ ÂÚß ÜùÀáëäí Àõ Ò±ë ÞëÇ ½õäë ±ëäù.Ó ±ë çë_ÛïâíÞõ Ãùìä_ØßëÜ° Öù çÜçÜí ÃÝë. 32


ÕEÇíç wìÕÝëÞí ìçÜõLËÞí ×õáí±ù ±õ ØÚÍëäíÞõ ÜëÃÖù èÖù, ±õ ×õáí±ù Þ ±ëÕí ÕHë ÕÇëç wìÕÝëÞù ÂÇùý ÀßíÞõ ÖëÍí Õë´, ÀõÜ ? Öù Àèõ, Õõáù Ãùìä_ØßëÜ åõÌ Âù Ûñáí ½Ý Àõ Ò±ë ±_ÚëáëáÞð_ ÞëÜ Þ áõäëÝ.Ó Öõ ÖëÍí ìÕäÍëäíÞõ µÕß×í ÚØëÜÞù åíßù ÂäÍëTÝù Àõ Éõ×í Îßí Ãùìä_ØßëÜ° ÜëßäëÞð_ Àèõ ÖùÝ ±õ ÜëHëçù Þë ±ëäõ. ÚíÉõ ØèëÍõ Öù ±õ ÜëHëçù Ãùìä_ØßëÜ°Þõ Àèõäë Üë_Íuë Àõ Ò±ë ØëØë Öù ÛÃäëÞ Éõäë ÜëHëç Èõ, ±ëÕHëë×í ÀõÜ ÜßëÝ ?Ó äâí ÕëÈ\_ ±õ É åõÌõ ìäÞ_Öí×í ÕÈí ìçÜõLËÞí ×õáí±ù Üë_Ãí Öù ÕëÈâ×í ±ëÕõáí ÕHë Âßí ±Þõ ±õÜÞí ½õÍõ çëßù ç_Ú_Ô ÕHë ßèõáù. ˆ

ÜùÖÞù ÕHë Íß ÞèÙ

ÚVçù áùÀù ÖíßÀëÜÌë çë×õ Üëßäë ±ëTÝë ÈÖë_ @Ýë_Ý ÜùÖÞù Íß É ÞèùÖù, ÀëßHë Àõ ±õÜÞõ ±õäð_ ±_Øß ¼Ï èÖð_ Àõ... … ±õÀ Îõßù Öù ÜßäëÞð_ É Èõ Þõ, Öù çù äÂÖ åë ÜëËõ Íßäð_ ? … ÜùÖ Öù áÜHëõ áÂõáð_ èùÝ IÝëßõ É ±ëäõ. … 345 ìÍÃþí çë×õ É ÉLQÝë èÖë, ±õËáõ Òèð_ ±Üß È\_, ÜßäëÞù Þ×íÓ ±õäí ½Hëõ ±_ØßÞí ÃëÏ ÜëLÝÖë Õèõáõ×í É èÖí. ˆ

gèçë Àßí åÀõ Öõ É ±gèçë Õëâí åÀõ

iëëÞ Õèõáë Öù ØëØëlí ÕËõá ÒèðÓ_ È\,_ ZëìhëÝ ÒèðÓ_ È\_ ±õä_ð ½HëÖëÓÖë, ±õ ±èoÀëßÞë ÀëßHëõ áùèí ÖÕõáð_ ßèõÖð_. iëëÞ Õèõáë Çëìßhë ÂñÚ É ¬Çð_ ÕHë ±èoÀëß Ãë_Íù. iëëÞ ×Ýë ÕÈí Öù ±ë ÞèùÝ Òèð_Ó ±õ ½Hëí ÃÝë ±Þõ ÚÔù ±èoÀëß Âáëç ×´ ÃÝù. ±õËáõ ÕÈí Àù´ Ãëâù Ûë_Íõ, Àù´ Üëß Üëßõ ÖùÝ ±ZëßõÝ Úùáõ ÞèÙ ±Þõ ç_ÕñHëý ±ìèoçÀ ØåëÜë_ ±ëäí ÃÝë. ØëØëlí ÀèõÖë Àõ Éõ ìèoçë Àßí åÀõ Öõ É Âßí ±ìèoçë Õëâí åÀõ.

[11.2] ±ëÂð_ ÃëÜ Üëßäë ±ëTÝð_... ˆ

çëÇù LÝëÝí Õðvæ

iëëÞ Õèõáë Úí½õ ÕHë ±õÀ ±õäù É Õþç_Ã ÚÞõáù. ÉõÜë_ ÞÜýØë 33


ÞØíÞë Àë_Ìõ ±õÀ ÞëÞë ÃëÜÜë_ VÀ>á Úë_ÔäëÞë ÀùLËÿë@ËÞð_ ÀëÜ Çëáð èÖð_. ±õ ÀëÜ Õß ±õ ÃëÜÞù ±õÀ ÜëÈí èÖù, Éõ ÚßùÚß ÀëÜ ÞèùÖù ÀßÖù. Öõ ØëØëlíÞë ÜëHëçù±õ ±õÞõ ÜëÝùý èåõ. ±ë×í ÃëÜ ±ëÂð_ ±õÞë ÖßÎí ×´Þõ çëÜõ ×Ýõáð_ Àõ Ò±ë ÀùLËÿë@Ëß åð_ çÜÉõ Èõ, ÃëÜÞë ÜÉ^ßÞõ Üëßõ Èõ ?Ó Öõ ÔëìßÝë Þõ áëÀÍí±ù á´Þõ çù ÜëHëçù Üëßäë ±ëäõáë. ÕùÖõ Àù´×í Íßõ ÞèÙ ±õäë ÇùAÂë LÝëÝí Õðvæ ! Öõ ±õÀáë CëßÞí Úèëß ÞíÀYÝë Þõ hëëÍ ÕëÍí Àõ Ò±ë ÀùHë ÜëßÞëßí Èõ ? ÈùÍí±ù Èõ ? Éõ Üëßäð_ èùÝ ±õ Üëßù, èð_ ÖöÝëß È\_.Ó ÕHë ÕñäýÞë ÕðHÝÞë ÕþÖëÕ×í çëÜõÞë èì×ÝëßÔëßí ÜëHëçù Ôþñ° ÃÝë ±Þõ ±õÜÞí èëÉßí×í É ËëÏë ÕÍí ÃÝë. ±õÜÞù ìåäÝùà ½õ´Þõ çëÜõ Àåð_ Þë Àßí å@Ýë. ±ëäð_ áÍäë ÕëÈâ ÕùÖëÞù Àåù Väë×ý Þë èùÝ, Î@Ö çëÜõÞëÞë ìèÖ ÂëÖß áÍõ. ØëØëlíÞí åñßäíßÖë ±õäí èÖí Àõ áùÀù ±õäð_ ÀèõÖë Àõ Ò{äõßÚëÞë ÕõËõ Úõ ØíÀßë±ù ìç_è Éõäë Õë@Ýë Èõ !Ó iëëÞ Õèõáë ½õ hëëÍ ÕëÍõ Öù ÚÔð_ ßëÃõ ÕëÍí Øõ. ÕHë iëëÞ ÕÈí ±õ ÚÔð_ ÉÖð_ ߏëð_. ÕùÖëÞù Õñäý ´ìÖèëç ÚÖëäÖë Àèõ Èõ Àõ, ±ëäð_ Àù´Þõ Ãë_Ìõ ÞèÙ, ÃÛßëÝ ÞèÙ ±õäù ±èoÀëß ÀõÜ, IÝëßõ Àèõ, Õñäõý ßë½ÕØ ±ëTÝð_ èùÝ Þõ ÈùÍäð_ ÕÍuð_ èùÝ, ÖõÞë ±ë ç_VÀëß ßèí ÃÝõáë. ±ÕäëØí Õðvæ èÖë ±õËáõ iëëÞ ÕHë ±ÕäëØí ×Ýð_ !

[11.3] ÀÜðìÜÝë_ çë×õÞù Õþç_à ˆ

ÞÜÖð_ ÕHë ßùÎ×í ½õÂõ

ÚùßçØÜë_ ÀÜðìÜÝë_ ÀßíÞõ ±õÀ ÜðçáÜëÞ èÖë, Éõ ±ëÂë ìÉSáëÜë_ ÒÜë×ëÛëßõÓ ÖßíÀõ ÕþAÝëÖ èÖë. çßÀëßÜë_ ÕHë ÌõÌ çðÔí ±õÞí áëÃäà èÖí. ÚùßçØÜë_ ØëØëlíÞð_ ÀùLËÿë@ËÞð_ ÀëÜ ÇëáÖð_ÓÖð_, IÝë_ ±õ ÀÜðìÜÝë_ çë×õ ÕÞëßù ÕÍõáù. ±õÜHëõ ØëØëÃíßí×í ìçÜõLËÞí ×õáí±ù ÜëÃõáí. èäõ ±õÞí çßÀëßÜë_ áëÃäà ±õËáí ÚÔí èÖí Àõ ØëØëlí±õ ÞÜÖð_ ½õÂäð_ ÕÍõ ±õÜ èÖð_, ÕHë IÝë_Ý ÕùÖõ ßùÎÛõß ÞÜÖð_ ÜñÀõáð_. 34


ÕùÖõ ±õ ìÜÝë_Þõ Üâäë ÃÝë, Çë-ÕëHëí ÀÝëý ±Þõ Àëð_ Àõ ÒÖð_ ÚùßçØÞù ìÜÝë_ È\_ Öù èð_ ÕHë ÛëØßHëÞù ìÜÝë_ È\_Ó, ±õÜ ÖõÜ äëÖÇíÖ ÀßíÞõ Õöçë ±×äë ìçÜõLËÞí ×õáí±ù ÕëÈí ±ëÕäëÞí åßÖõ ØëØëlí±õ ±õÞõ ìçÜõLË ±ëMÝù. ±ëÜ ±LÝëÝ çëÜõ Àù´äëß ç_½õà ½õ´Þõ ÞÜÖð_ ÜñÀõ ÕHë ÖùÝ ÕùÖëÞù ßùÎ ßèõ ±õäí ßíÖõ ±õÍÉVËÜõLË Àßõ. Àù´Þõ ±õÀ ÕöçùÝ Þë ±ëÕõ ±õäë ÀÜðìÜÝë_±õ ±ë ìçÜõLË ÚØá ØëØëlíÞõ ìèçëÚ ÀßÖë äÔëßõ ÕöçëÞù ÇõÀ áÂí ±ëÕõáù. ˆ

ÃÉÚÞù ±ëIÜìärëç

±õ ÀÜðìÜÝë_ Àù´ ÃßíÚÞõ ØÚÍëäÖë èùÝ, ÂùËí ßíÖõ Õöçë áõÖë èùÝ, Öù IÝë_Ý ØëØëlí çëÜë ×Ýõáë. ÕÈí ÛáõÞõ ÎùÉØëßÞí çëÜõ ×äð_ ÕÍõ Àõ ÃÜõ ±õËáë Õùáíç Àõç ×ëÝ ÕHë ±õÜÞù ±ëIÜìärëç É ±õËáù ÚÔù Àõ ÉßëÝ ÍÃõ ÞèÙ. ±õ×í ÚùßçØÞë ±õ ÀëÜÞë ±ßçëÜë_ ÀÜðìÜÝë_±õ ±õÜÞõ èõßëÞ Àßäë ÜëËõ çkëß-çkëß ÎùÉØëßí Àõç Àßõáë, ÕHë MÝùìßËíÞë ±ëÔëßõ ±_Öõ ±õ ÚÔë ÀõçùÜë_×í Öõ±ùlí È^Ëí ÃÝõáë.

[11.4] çëÜëÞù ßùà ÀëÏäë äëÕÝëý ÀÍÀ åOØù ˆ

ØëØëlíÞù ÖëÕ, iëëÞ ÕÈí ÕHë ìÍVÇëÉý Üëá ÞíÀYÝù

ØëØëlí ÕùÖõ ÝùÃí Õðvæ Éõäë, ±õËáõ ±õÜÞí äëHëíÞù çëÜëÞõ ÖëÕ Úèð áëÃõ, çèÞ Þ ×ëÝ. ±õËáõ ÀëÜ Õß ÕùÖõ çëÇäí çëÇäíÞõ ÚùáÖë èÖë, ÞèÙ Öù ½õå×í Úùáõ Öù çëÜëÞù ÕþëHë ÞíÀâí ½Ý. Õß_Öð iëëÞ ÕÈí ÕHë ±õÀäëß ±õäð_ ½õå×í ÚùáäëÞù Õþç_à ÚÞõáù. ØëØëlíÞí ÀoÕÞíÞõ 1971-72Üë_ Þùìçá ÀoÕÞíÞù ±õÀ ÉõËíÞù ÕþùÉõ@Ë ÜYÝù èÖù. ±õÜë_ äEÇõ ÀëÜÞð_ ÜõÞÉ õ ÜõLË ÀßÞëßí Úí° ±õÀ èQÁí ±õLÍ BáëçÃù ÀßíÞõ ÀoÕÞí èÖí. ±õ ÀoÕÞíÞë ±õÀ åí ÜõÞõÉß èÖë. ÖõHëõ Çëáíç-ìÕVÖëáíç è½ßÞð_ ÀëÜ ÀßëTÝð_ Þõ ÕÈí ±õ Õöçë ±ëÕäëÞë ×Ýë IÝëßõ ±õÜÞë ÛëÃíØëß çëÜõ Îßí ÃÝë. Öõ ØëØëlí×í çèÞ Þë ×Ýð_, Öõ VáõÚ ¬Çù-ÞíÇù ×´ ½Ý ±õäí ±õÜÞí ÀÍÀ äëHëí ÞíÀâí. ±õÜë_Ý ÕëÈ\_ ±õÜÞõ ±_Øß ±õäð_ Àõ ±Üëßí çë×õ Öð_ ÂùË<_ Àßíå Öù ÖÞõ ÀõËáí ÚÔí èëÝ áëÃåõ ! Öõ Öõ±ù ±õËáð_ ÀÍÀ ÚùSÝë, Öõ ÕõáëÞõ çèÞ Þë 35


×Ýð_ Þõ ±õËáù ÚÔù ÖëÕ áëBÝù Àõ ½Hëõ ±õÞë ÕþëHë ÞíÀâí ½Ý ±õäð_ ×Ýð_. ÕHë ØëØëlí±õ ßZëHëÞí ìäìÔ ÜñÀíÓÖí, ±õËáõ ±õÞõ Àåð_ ×Ýð_ ÞèÙ. ÕÈí Öù ±õ åí ±ëÂë ÕëÈë Îßí ÃÝë ±Þõ ØëØëlíÞõ ÚùáëäíÞõ Çë-ÕëHëí Õë´Þõ ÚÔë Õöçë ±ëÕí ØíÔë. Öõ 1972 çðÔí ±ëäí hëí° ±ë_ ÀùÓÀ Îõßù ØõÂëÍõáí. ØëØëlí Àèõ Èõ Àõ ÂßõÂß Öù ±ÜÞõ iëëÞíÞõ ±ëäð_ åùÛõ ÞèÙ. ÕHë ÕÈí Öù Cëí ç_ÕHñ ëý ÇùAÂð_ ×´ ÃÝð,_ Àù´ ÚÃØù ߏëù ÞèÙ. ˆ

ÀÍÀ Úùáäë ÕëÈâ

Ô_ÔëÜë_ @Ýë_À ÚíÉõ Àù´äëß ÀÍÀ ÚùáäëÞð_ ÞëËÀ Àßäð_ ÕÍõ, Öù ±õËáí ÚÔí ßZëHëÞí ìäìÔ ÀßÖë Àõ çëÜëÞë ÚÔë ÕëÕù Úâí ½Ý Þõ ±õÞõ ØðÑÂ Þ ×ëÝ. ÀÍÀ ÚùáíÞõ çëÜõÞëÞù ßùà ÀëÏõ ±Þõ ÂùË<_ ÀßÖù ±ËÀëäõ. ÀëßHë Àõ äíÖßëÃÞí çëÜõ Éõ ÂùË<_ Àßõ ÖõÞð_ çù Ãb_ ×´Þõ ±õÞõ äëÃõ, ±õËáõ ±õÞð_ ±ìèÖ Þë ×ëÝ ±õ É èõÖð ±õÜÞù èùÝ. ØëØëlí ìåÂäëÍõ Àõ ÞùìÚìáËíÞí Þë"ÜëýìáËí ßë½õ ±Þõ ½õ Àù´ ØðvÕÝùà Àßõ Öù ±ËÀëääð_ ±õ Àù´ ÃðÞù Þ×í. ±ëÕHëí ÏíáëåÞõ á´Þõ ±õ ±äâõ ßVÖõ Çëáõ Öù ±õÞõ ±ÞðÜùØÞë ±ëÕí ÀèõäëÝ. ˆ

iëëÞ Õèõáë ±Þõ ÕÈí...

ØëØëlíÞù Ü_ÃâØëç, iëëÞ ÕèõáëÞù ±Þõ iëëÞ ÕÈí ×ùÍë äæëõó çðÔí ±õäù Þõ ±õäù ߏëù; ±LÝëÝ çèÞ Þ Àßõ, VÜëËóÞõç×í µÀõá áëäõ, ÃÛßëÝ ÞèÙ, çëÜëÞí ÕþÀòìÖ ½õ´Þõ ßVÖù Àßõ, çëÜëÞð_ ±ìèÖ Þ ×äë Øõ. ±Þõ iëëÞ ×Ýë ÕÈí Öù ÜèÙ äíÖßëÃÖë èùÝ, çëÜëÞë ÜëËõ ìäìÔ èùÝ, ÀvHëë èùÝ, çëÜëÞõ ØùæÜë_×í ÀëÏõ. ±ëÜ ±õ@{õ@Ëáí ±õÀ ±ë_ÂÜë_ çñÝýÞù ÕþÖëÕ ±Þõ Úí° ±ë_ÂÜë_ Ç_ÄÞí åíÖâÖë ½õäë Üâõ ! ˆ

äëÇÀ ÜëËõ Âëç ÞùîÔ

ØëØëlíÞë Õþç_ÃÞõ ½õ´Þõ ±õÀë_Ãí ÕÀÍíÞõ ÒØëØë ±ëäð_ ÀßÖë èÖë Öù èð_ ÕHë Àv_Ó ±õäð_ Âëç Àßäë Éõäð_ ÞèÙ. ØëØëlí Öù {õß Õí ÕHë åÀõ Þõ ÕÇëäí ÕHë åÀõ. ØëØëlí Éõäð_ É Àßäð_ èùÝ Öù Õèõáë ÖÕëç Àßäí Àõ ÜèÙ ±õÜÞë Éõäë Úí½ ÚÔë ÃðHëù Èõ ? ±õÜÞõ Àåð_ ½õ´Öð_ É ÞèùÖð_, É^É Üùè-áùÛ èÖë. Î@Ö ±õÜÞõ ßë"Ýá ±èoÀëß èÖù ±Þõ 36


±ëÕHëÞõ Öù èÉ\ ÚÔð_ Úèð ½õ´±õ Èõ. ±õËáõ ÎëäÖð_ ±×ýCëËÞ ÀßíÞõ ØðvÕÝùÃ Þ Àßäù.

[12] Õùáíç çë×õ Õþç_Ãù [12.1] Õùáíçäëâù Úëßb_ äëçí ±ëÕåõ ˆ

áëÇëßí ÞèÙ

±ëÂí ìÉ_ØÃíÜë_ ØëØëlí±õ Àù´ ÉBÝë±õ áëÇëßí ÞèÙ ÚÖëäõáí. ÉõáÜë_ Éäð_ ÕÍõ ±õäù ç_½õà èùÝ Öù ÕHë ÂðÜëßí çë×õ É äÖõýáë. ±õäù ±õÀ Õþç_à ÚÞõáù Àõ ÉõÜë_ ÀùLËÿë@ËÞë ÀëÜ Õß ±õÀ ÀëßíÃß ØëØëlí Õëçõ×í ±õÍäëLç Õöçë á´ ÃÝõáù ±Þõ ÕÈí Úõ ØèëÍë çðÔí ÀëÜ Õß ÞèÙ ±ëäõáù. ÕÈí ±õÞë èì×Ýëß çë´Ë Õß ÕÍí ßèõáë, Öõ áõäë ÜëËõ ±ëTÝù. IÝëßõ ±õÜHëõ ±õ èì×Ýëß ±ëÕäëÞí Þë Àèí Àõ Õöçë ÕëÈë ±ëÕíÞõ ÕÈí Öð_ á´ ½. ±õ ÀëßíÃßÞù ±ùâÂëHëäëâù Àù´ Õùáíç ´LVÕõ@Ëß èåõ, Öõ ±õÞí çë×õ äëÖ ÀßíÞõ ÖõHëõ ØëØëlí Õß èì×ÝëßÞí ÇùßíÞù ±ëßùÕ Üñ@Ýù. ±õ Õùáíçäëâë äë"ßLË á´Þõ ±ëTÝë Àõ ÖÜõ ±ë Üëá Çùßí áíÔù Èõ. Öõ ±õÜHëõ Öù ÚÔð_ Ûùâë Ûëäõ ÉõÜ Èõ ÖõÜ Àèí ØíÔð_ Þõ Üëá ÕHë ØõÂëÍí ØíÔù. ±õËáõ ÕùáíçäëâëÞõ Öù Õðßëäù ÉÍí ÃÝù. ±õËáõ Àëð_ Àõ ±ë ÜùËù ÃðÞù Èõ Þõ ÖÜëßõ Õùáíç VËõåÞ Õß ±ëääð_ ÕÍåõ. Öõ ±õÜÞõ IÝë_ ÚùáëTÝë. ØëØëlíÞõ ÜùËë ÀùLËÿë@Ëß ½Hëí ÕùáíçÞí ØëÞÖ ±õäí Àõ Ào´À è½ßõÀ wìÕÝë Üâåõ ±ëÜÞí Õëçõ×í. ÕHë ±õ Öù ÉßëÝ ÍBÝë ÞèÙ Àõ ÍÝëý ÞèÙ. ±õËáõ Õùáíçäëâë±õ ×ùÍí ÔÜÀí ±ëÕí Àõ ÒÉõáÜë_ Cëëáí Ø´åÓ, ÖùÝ ÍÝëý ÞèÙ ±Þõ ¶áËëÞð_ ±õÞõ Àèõ, Àõ ÒCëõß èùÖ Öù Üëßõ ÚëßHëë_ äëçäë ÕÍÖ, ±èÙ Öù ÖÜëßë Õùáíçäëâë äëçí ±ëÕåõ. ±õËáí ±ùÈí µÕëìÔ !Ó Õùáíçäëâë±õ Úõ-hëHë ±áà ±áà ßíÖ×í ±õÜÞõ ÍßëäíÞõ Õöçë ÕÍëääëÞí ËÿëÝ Àßí ÕHë ±õÜHëõ Öù ÉßëÝ ØëØ Þë ±ëÕí. ØëØëlíÞë ÂðÜëßíäëâë ÉäëÚù çë_ÛâíÞõ ±_Öõ ÕùáíçäëâëÞõ ×Ýð_ Àõ ±ë Öù Àù´ ÜùËë ÕþÔëÞÞí ±ùâÂëHëäëâë áëÃõ Èõ. Öõ×í ±õÜÞõ Çë-ÕëHëí Õë´Þõ ÕùáíçÞí °ÕÜë_ ÕëÈë Cëõß ÜñÀí ÃÝë. 37


ØëØëlíÞí ÂðÜëßí ÕHë ÕëÈí ±õäí Àõ Õùáíçäëâù Íßëäõ Öù ±õÀ ÕHë wìÕÝù Þ ±ëÕõ ±Þõ ÕþõÜ×í ½õ ÜëÃõ Öù ÚÔð_ ±ëÕõ. ÉõÞõ ÉÃÖ É Éõá áëÃÖí èùÝ, ÕÈí ±ë ÕùáíçÞí Éõá×í @Ýë_×í ÛÝ ÕëÜõ ! ±õÜÞõ Öù ±ë ÕùáíçÞí Éõá ÀßÖë ç_çëßÞí Éõá äÔëßõ äçÜí áëÃõ. ÉõÞõ Ú_ÔÞÜë_×í È^Ëäð_ Èõ, ±õÞõ Öù ±ë ÚÔð_ Éõá É Èõ Þõ ! ±ë ÚÔí Éõ áùÀùÞõ Ò±ëÎÖÚë°Ó áëÃõ, ÖõÞõ ÕùÖõ Ò±ëÖåÚë°Ó ÜëÞíÞõ äíÖßëà ßèí Úèëß ÞíÀâõáë.

[12.2] ÔßÜ ÀßÖë ÕÍí ÔëÍ ˆ

±½HÝëÞõ ÕHë ±ë_ÂÜë_ äíÖßëÃÕb_ ÉÍõ

ØëØëlíÞù VäÛëä ìärëçð Þõ èõSÕdá, Öõ èõSÕ Àßäë ÉÖë ±õÀ ÉBÝë±õ ÀëÝØëÞë ÃðÞëÜë_ ÎçëÝë. ±õÜÞð_ ìäËÀù ±õãLÉìÞÝìß_à ÀßíÞõ äÍùØßëÜë_ ÀëßÂëÞð_ èÖð_. Öõ ±õÜÞë ÃëÜÞë ±õÀ ÜëHëçõ ÀoËÿùáÜë_×í (çßÀëßí ÉJ×ëÜë_×í) áíÔõáë ÕÖßë ±õ ÀëßÂëÞëÜë_ ×ùÍù çÜÝ ÜñÀäë ÜëËõ ÕñÈëTÝð_, Öù ±õÜHëõ ÒèëÓ ÕëÍí. ±ÜðÀ çÜÝ ÚëØ çßÀëßõ ±õ ÀoËÿùáÞë ÕÖßë èùäëÞë ÀëßHëõ ÉMïÖíÜë_ á´ áíÔë. ÕÈí Éõ áùÀù ÕÖßë ÜñÀí ÃÝë èÖë Öõ ÕëÈë áõäë ÜëËõ ±ëTÝë ±Þõ Àëð_ Àõ ±Üõ çßÀëßÞõ ÕßìÜË ØõÂëÍí ±ëTÝë, èäõ ±ÜÞõ Üëá áõäë ØûïÝù. Öõ ±õÜÞë ÛëÃíØëßõ Öù Üëá áõäë ØíÔù. ±õ ÕÈí çßÀëßÞë ÜëHëçù ÖÕëç Àßäë ±ëTÝë IÝëßõ ÂÚß ÕÍí Àõ ±ë Öù ÕßìÜË ØõÂëÍí ÞèùÖí. ±õ×í çßÀëßõ ÜðAÝ ÛëÃíØëß ÖßíÀõ ØëØëlí Õß äë"ßLË ÀëÏuð_ Àõ ±ë áùÀù±õ Üëá äõÇí ÂëÔù Èõ, ÀëâùÚ½ß ÀÝùý Èõ. ÂßõÂß ÛÃäëÞÞë ÀëÝØëÜë_ Àù´ Ûñá ÞèùÖí ÕHë çßÀëßÞë ÀëÝØëÞë ÃðÞëÞë ±ëÔëßõ äë"ßLË ÞíÀYÝð_. Õß_Öð ØëØëlíÞð_ ±Hëíåð© Çëìßhë, Öõ ±õèÜØìÜÝë_ ÀßíÞõ ÜðçáÜëÞ ÎùÉØëß èÖë, ÖõÞõ ØëØëlíÞõ ½õÖëäõîÖ ±ùâÂëHë ÕÍí ô Àõ çëÜõäëâë±õ ±ëÜÞõ ÂùËë ÎçëTÝë Èõ. ±õÞõ Öù ØëØëlí ±ùìáÝë Õðvæ Éõäë áëBÝë ! ±õÜÞí ÎçëÜHë ½õ´Þõ ÎùÉØëßÞõ ÕHë ±õËáð_ ÚÔð_ ØðÑ ×Ýð_ Àõ ±õHëõ ½Öõ É ÀëÝØù Âùâí ÀëÏíÞõ ØëØëlí È^Ëí ½Ý ±õäë ßVÖë ÀÝëý. ØëØëlíÞí ±ë_ÂÞí äíÖßëÃÖë ½õ´Þõ É ÎùÉØëßõ ±õÜÞõ ±ùâÂí ÀëÏuë. ØëØëlí Àèõ Àõ, ìäÇëßåíá èùÝ Öù ±Üëßí ±ë_ÂÜë_ äíÖßëÃÕb_ ±õÞõ ÉÍuë 38


äÃß ßèõ É ÞèÙ. ØëØëlí Àèõ Èõ, ÜÞõ iëëÞ ÞèùÖð_ ×Ýð_, ÞìèÖß ±ë ÎùÉØëß µÕß ±õËáë ÚÔë ±ëåíäëýØ ¶Ößí ½Ö Àõ ±õÞù ÚõÍù Õëß ×´ ½Ö. ÈÖë_Ý ±õÞõ CëHëù ÚÔù áëÛ ×´ ÃÝù. ÀëßHë Àõ ±ëËáí ÚÔí ±ùâÂëHë ÕÍí ±õËáõ ±õÞð_ Úèð ¬Çð_ ÍõäáÕÜõLË èùäð_ ½õ´±õ. ÎùÉØëßÞí ÜØØÞë ç_½õà ÜYÝë ÕÈí Öù ±õÀ ÕÈí ±õÀ çëÞðÀ>â ç_½õÃù ±Þõ ÜØØ Àßõ ±õäë ìÞìÜkëù çëÜõ×í Üâäë áëBÝë ±Þõ ØëØëlíÞõ @Ýë_Ý èëÉß ×äð_ Þ ÕÍuð_ Þõ Àù´ ÕHë ØoÍ äÃß Àõç ±ëÂù ¶Íí ÃÝù. ÕùÖõ çëÇë, Öõ Àù´ ±ë_Ç ±ëäí ÞèÙ. ˆ

½õ´ ÕùÖëÞë É ±èoÀëßÞí Ûñá

±ëäë Õþç_ÃÜë_ ÕHë ØëØëlí±õ ÕùÖëÞë ±èoÀëßÞë ßùÎÞí É Ûñá ½õ´, ÉõÜHëõ ÎçëTÝë ±õÜÞí ÞèÙ. ±èoÀëß ÀÝùý èÖù Àõ Ò±Üëßë ÀëßÂëÞëÜë_ ÜñÀù, Àåù äë_Ôù ÞèÙ.Ó ±Þõ ÚíÉ\_ Àõ ÒçßÀëß åð_ Àßí ÞëÂäëÞí Èõ ?Ó ±õÞð_ ±ë Îâ ±ëTÝð_, ±õäð_ çÜ° ÃÝë. ±ëËáë ÂßëÚ ±ÞðÛä ÕÈí ÕHë ÕùÖõ ±õäí Úðì© Þ äëÕßõ Àõ èäõ Àù´Þõ èõSÕ Àßäí É Þ×í. ±õ Öù ÕëÈë èõSÕ Àßäë ÖöÝëß, ÀëßHë Àõ ÕùÖëÞë ÀÜýÜë_ èåõ Öõ É ×äëÞð_ Èõ, ±õäù ¼Ï ìärëç èÖù. ±õËáõ xØÝÜëÃa É ßëë ±Þõ Òåð_ ÚÞõ ÈõÓ Öõ ½õÝë ÀßÖë. ÒèõSÕ Àßäí É ÈõÓ Àõ ÒèõSÕ Þ×í ÀßäíÓ, ÚõÜë_×í ±õÀ ÕHë ÂëÍëÜë_ Þë ÕÍõ.

[12.3] ±ÞïûÚõ´áõÚá äë"ßLË ˆ

iëëÞ ÕÈíÝ ±õÀ ì¿ìÜÞá Àõç

ØëØëlíÞõ 1958Üë_ iëëÞ ×Ýð_ ±Þõ ±õÀëØ äæý ÕÈí ±õäù Õþç_à ÚÞõáù Àõ ÉõÜë_ ±õÜÞí Õß ±õÀ ÉHëõ ì¿ìÜÞá Àõç Àßõáù. ±õ Õþç_ÃÜë_ ÚÞõáð_ ±õäð_ Àõ ±õìáÎLËëÞí ÉõËíÞù ÀùLËÿë@Ë ±õÜÞí ÀoÕÞíÞõ Üâõáù. IÝë_ ±õÀ V×ëìÞÀ ÀEÈí èÖù, ±õ ÚõËÞë ßë½ Éõäù èÖù. Öõ ±õHëõÝ ËõLÍß Ûßõáð_ ÕHë ØëØëlíÞð_ ËõLÍß áë"±õVË (çú×í ±ùÈ\_) èùäëÞë ÀëßHëõ ÀùLËÿë@Ë ±õÜÞõ Üâõáù. ±õ ÕõáëÞõ ÃÜõáð_ ÞèÙ. ±õÞõ ±õäð_ èÖð_ Àõ Ò±ë ÀùLËÿë@Ë Öù ÜÞõ É Üâåõ.Ó ±õËáõ ±õHëõ çë´Ë Õß ÕJ×ß-ÚJ×ß ÖùÍíÞõ ÀÕÇí Þõ ÚÔð_ ÖöÝëß ßëÂõáð_. èäõ ÀùLËÿë@Ë ØëØëlíÞõ ÜYÝù ±õËáõ Éõ 39


ÀÕÇí èÖí, Öõ ÂßíØí áõäë ÜëËõ ÖõHëõ ØëØëlíÞõ Àëð_. Öõ ØëØëlí±õ ÖöÝëßí ÕHë ÚÖëäí Àõ çëv_, Ú½ßÛëä ±Þõ ËÿëLVÕë"ËõýåÞ ÂÇý ÜâíÞõ ÉõËáë ×ëÝ ±Þõ ±õ µÕßë_Ö Úõ-Õë_Ç wìÕÝë äÔëßõ ±ëÕíÞõ ÕHë ±Üõ ÂßíØí á´åð_. IÝëßõ Õõáë±õ Àëð_ Àõ ÒÞë, çù wìÕÝëÞù Ûëä ±ëÕäù ÕÍåõ.Ó Öõ Õõáù ìäÞ_ÖíÞõ ÚØáõ ØëØëÃíßí Àßäë ÃÝù Öù ØëØëlíÞù ZëìhëÝÕHëëÞù ×ùÍù ìÍVÇëÉý ±èoÀëß ÚëÀí èåõ, Öõ ØëØëlí ±õÞõ Ãë_Ìuë ÞèÙ. Õõáù Éõ ÚùSÝù Àõ Ò±ë Ûëä ±ëÕäù É ÕÍåõÓ, ±õ åOØõ ØëØëlíÞõ ìäÇëßÖë Àßí ØíÔë Àõ ±ëäë åOØù ÛÃäëÞ Úùáõ Öù ÛÃäëÞÞõÝ èð_ Þë Ãë_Ì<_, ÕÈí Ûáõ Úõ ±äÖëß ÜùZëÞõ ÜùÍ<_ ×ëÝ. Öõ ±õÜHëõ ÕHë ÞÜÖð_ Þë ½õAÝð_ ±Þõ Àëð_ Àõ ÒÒìäÞ_Öí×í Àèù Öù ±ëÕHëõ Ào´À ßVÖù Àßí±õ. ±ë ÒÕÍåõÓ åOØ ±ÜÞõ ÃÜÖù Þ×í.ÓÓ ÕHë ÕõáùÝ Þë ÞQÝù Àõ Òèð_ ìäÞ_Öí ÀßÞëßù ÞèùÝ.Ó Öõ ÕÈí Õõáù ÕHë ÈoÈõÍëÝù Öù ±õHëõ ÀíìÜÝù ÀßíÞõ ×ùÍë çÜÝ ÕÈí ØëØëlí, ±õÞë ÛëÃíØëß ±Þõ Úí½ Úõ ÉHë ±õÜ Çëß ÉHëë Õß ÕEÇíç wìÕÝëÞë ÕJ×ßÞí ÇùßíÞù ÂùËù ±ëßùÕ ÜñÀíÞõ ÎçëTÝë. ±õäð_ ÀëßVÖëÞ ÀÝð* Àõ ØëØëlíÞõ Ïíáë Àßäë ±ÞïûÚõ´áõÚá äë"ßLË ÀÏëTÝð_. ˆ

ØëØëlíÞí ãV×ßÖë

ØëØëlíÞí AÝëÖÞëÜí çë_ÛâíÞõ Õùáíç çëØë ÍÿõçÜë_ äë"ßLË á´Þõ ±ëTÝë, IÝëßõ ØëØëlí Öù çIç_à ÀßÖë èÖë. FÝëßõ ÎùÉØëßõ ØëØëlíÞõ Àëð_, Àõ ÒÖÜëßë µÕß äë"ßLË ÈõÓ, Öù ±õÜÞõ Öù ±õ ´ÞëÜ Üâäë Éõäð_ áëBÝð_. iëëÞ ÕÈí ±õÀëØ äæýÜë_ É ±ë Õþç_à ÚÞõáù, Öõ ½Hëõ iëëÞ ËõVËõÍ ×Ýð_. äë"ßLËÞõ ½Hëõ ÀoÀùÖßí ½õÖë èùÝ ±õÜ ½õÝð_ ±Þõ ±_Øß É\Øð_ É Àõ Ò±ÜëßíÓ µÕß äë"ßLË Àù´ Àõäí ßíÖõ ÀëÏí åÀõ ? ±Þõ ÕùÖëÞë É ÀÜýÞù Øùæ çܽÝù Àõ çëÜù Öù ±ëÜë_ ìÞìÜkë Èõ Î@Ö. ÎùÉØëß Àèõ, Ò±ë Öù ±ÞïûÚõ´áõÚá äë"ßLË ÈõÓ, Öù ±õÜÞõ äÔëßõ ±ëÞ_Ø ×Ýù Àõ ±ë Öù ÍÚá ÔÞÛëBÝ ! ±ë ±ëÕHëõ ÛëÃõ ±ëäõ @Ýë_×í ! ÕùáíçäëâëÞõ Àèõ, ÒÜÞõ Úë_ÔíÞõ ᴠɽõ, Öù ÕëÍùåí±ùÞõ ×ùÍíäëß ±ëÞ_Ø Öù ×ëÝ Àõ ½õ Àõäù ÛäëÍù ÞíÀYÝù !Ó Àù´ ÕHë ßVÖõ ±õÜÞë ìÞìÜkëõ áùÀùÞõ ±ëÞ_Ø ×ëÝ Öù ±õÜë_ ±õÜÞõ ±ëÞ_Ø ×Öù. ÕùÖëÞí ±ëÚw Éåõ, áùÀù åð_ Àèõåõ, ±õäù Àù´ ÛÝ É ÞèÙ. 40


ÀëßHë Àõ ±_Øß iëëÞ É ±õäð_ ÚÖëäõ Àõ ÃðÞõÃëß ÀùHë ? IÝëßõ Àèõ, Ò±_Úëáëá.Ó ±Þõ ±_Øß ÚõÌõáë ÛÃäëÞ ÉßëÝ ÎÎÍõ ÞèÙ. ÎçëäÞëß ÜëHëçõÝ ØðUÜÞ Þ ØõÂëÝ ÕHë ÕñäýÞë ·HëëÞðÚ_ÔÜë_×í ÈùÍëäõ Èõ ±õäð_ áëÃõ, Öõ µÕÀëßí ØõÂëÝ. ÈëÕëÜë_ ÈÕëÝ Þõ ÛäëÍù ×äëÞù èùÝ ±õäí ÕìßãV×ìÖÜë_Ý ÞÎù É\±õ Àõ äÃß Õöçõ ÈëÕëÜë_ ÞëÜ ±ëäåõ. ±_Øß ÕëÀù ìärëç Àõ çëÇë Èí±õ Öù Àù´ ÂùËë ÞèÙ Àßí åÀõ. ÀÜýÞù µØÝ èåõ Öù ×ùÍù äÂÖ ÎÉõÖù ×åõ ÕHë ÕÈí ÉõÜ Èõ ÖõÜ µCëëÍ<_ ×åõ. ÀõçÞí åw±ëÖÜë_ ÜõìÉVËÿõËõ ÃðÞù ÀÚñá Àßí ±Þõ ÕEÇíç wìÕÝë ØoÍ ÛßíÞõ ÀõçÜë_×í Üð@Ö ×äëÞí ±ë"Îß Àßí ÕHë äÀíáõ Þë ÕëÍí Àõ ±ëäð_ Àßäë×í Öù ÀoÕÞí OáõÀ ìáVËõÍ ×åõ. èäõ Öù áÍäð_ É ÕÍõ. ÜëËõ Àõç Çëáäë ØíÔù. ±ë ±ëÂë ÀõçÜë_ ÎùÉØëß, Úí½ çßÀëßí ÜëHëçùÞõ ±õÜ Þõ ±õÜ ØëØëlíÞí ±ùâÂëHë ÕÍí ô Àõ ±ëÜÞí ÂëÞØëÞí Úèð ¬Çí Èõ ! Öõ ÚÔí É ßíÖõ ÜØØ Àßí, ÈÖë_ ÀëÝØëÀíÝ ßíÖõ Àõç ÇëSÝù. IÝë_ Àë"ËóÜë_ ÉõÞí Õëçõ Õñßë ÀÕÍë_Ý Þë èùÝ, Î@Ö á_ÃùËí±ù Õèõßõáí èùÝ, ±õäë ÃðÞõÃëßùÞí ½õÍõ ÚõçäëÞð_ ×Ýð_. ±õÜë_Ý ±õÜÞõ ±ëÞ_Ø ×Ýù. ÀëßHë Àõ Þäù ±ÞðÛä ×Ýù, Þäð_ åíÂäëÞð_ ÜYÝð_. ˆ

ØëØëlíÞí çèÉ ZëÜë

ÕÈí Öù Àõç çëÜõäëâëÞí ìäv© Éäë Üë_Íuù Öõ×í ±õ ÃÛßëÝù ±Þõ ÜõìÉVËÿõËÞõ äEÇõ ßëÂí ØëØëlí çë×õ çÜÉ^Öí ÀßäëÞí Àùìåå Àßí. ØëØëlíÞõ Öù çèÉ ZëÜë, Öõ ÀõçÞù ìÞäõÍù áëääë ÖöÝëß ×´ ÃÝë ÕHë ÛëÃíØëß Àèõ Àõ èäõ Öù áëÂù wìÕÝëÞù ±ëÚw áíÔëÞù Øëäù Üë_Íäù Èõ, ÀëßHë Àõ ±õHëõ ØëØëlí Éõäë iëëÞí ÕðvæÞõ, ÛÃäëÞÞõ ÎçëTÝë Èõ. ØëØëlíÞð_ xØÝ Öù Úèð À>b_ ±Þõ ÕùÖëÞë ÀÜùýÞð_ É Îâ Èõ, çëÜù ÃðÞõÃëß Þ×í ±õäð_ É ßèõÖð_, Öõ×í ×ùÍë çÜÝ ÚëØ ÛëÃíØëßÞõ çܽTÝë Àõ ±ë Øëäù Üë_ÍäëÞí ±ëÕHëí áë´Þ É Þ×í, ±ëÕHëù ÜëÃý Öù ìÞäõÍù áëääëÞù Èõ. ±ëÕHëõ @Ýë_ Àù´Þõ çðÔëßäë ±ëTÝë Èí±õ ? ±ëÕHëõ É çðÔßí ½ä Þõ, Öù ÕþÃìÖ ×åõ. ÞèÙ Öù ±èÙÞë ±èÙ Ãñ_ÇäëÍù çë"Sä Àßäë ßèõäð_ ÕÍåõ. ±ëÕHëù ÕñäýÛäÞù ìèçëÚ èÖù Öõ ÕÖí ÃÝù 41


±ëÞí ½õÍõÞù. Öõ ÛëÃíØëß ÕHë ±KÝëIÜÞí áë´Þäëâë, ±õËáõ ±ë ÚÔí çÜÉHë×í ±õ ÕHë ÕëÈë ÎÝëý. ±_ÖÜë_ ÜõìÉVËÿõËõ ½Hëõ ØëØëlí ÜëÞ çìèÖ °IÝë èùÝ ±õäí ßíÖõ ÀõçÞù ìÞäõÍù áëäí ±ëMÝù. ˆ

ÕëÈáë Ûäõ Ûßõáë ÂðÜëßíäëâë ÜëáÞð_ Îâ (!)

1958Üë_ ØëØëlíÞõ iëëÞ ×Ýð_ ÕHë 1957Üë_ Éõäù Üëá (Çëìßhë Üùè) ÞíÀâÖù èÖù, ±õäù Þõ ±õäù Üëá 1959Üë_ ±ë Õþç_ÃÜë_ ÕHë ÞíÀYÝù ±Þõ iëëÞ ËõVËõÍ ×Ýð_. Öõ ±õ ÂðÜëßíÞë ±ëÔëßõ IÝë_ çðÔí ±õÜÞë×í Úùáí ÉäëÝð_ Àõ ÒÛÃäëÞ ±ëäð_ Àèõ Öù ±õÞõ ÕHë ÕëÈë ÀëÏ<_.Ó ØëØëlí Àèõ Èõ, ÂßõÂß ±ëäð_ TÝäèëßÜë_ Þë ÚùáëÝ, Õ©Öçß Úùáäð_ ½õ´±õ, ÕHë ÕëÈáë Ûäõ Ûßõáë ÂðÜëßíäëâë ±èoÀëßÞë ÀëßHëõ ±ëäë åOØù ÞíÀYÝë. ±Þõ ±õ ÖðÜëÂíÞë Îâ VäwÕõ ±ë ÚÔù Àõç ×Ýù Þõ ±ëäð_ Õùáíç VËõåÞ, Àë"ËóÞë Çyßù Âëäë ÕÍuë. iëëÞ Õèõáë ÕHë ÛÃäëÞÞë Âßë Û@Ö ±Þõ ÛÃäëÞ çë×õ ±õËáí ±ÛõØÖë Àõ ±ëäð_ ÛÃäëÞÞõ ËöÍÀëäÖë. ÕHë ØëØëlí Àèõ Èõ, ÕþõÜ-±ÛõØÖëÞë ÀëßHëõ ±ëäð_ Úùáí±õ ÕHë Îâ Öù ÚLïÞõÞð_ ÛùÃääð_ ÕÍõ. ÀëßHë Àõ À<ØßÖÞë ÀëÝØë Àù´Þõ ÈùÍõ ÞèÙ. ±õËáõ ÕþõÜ-±ÛõØÖëÞë Îâ VäwÕõ iëëÞ ×ÖëÞí çë×õ ÛÃäëÞÞí çë×õ ±õÀ Öù ×Ýë, ÕHë ±ë ËöÍÀëääëÞë Îâ VäwÕõ ×ùÍë ØðÑÂù Öù ÛùÃääë ÕÍuë, Éõ ÕùÖõ ½HëÖë èÖë ±Þõ Öõ ØðÑÂù ½B²ìÖÕñäýÀ ÛùÃTÝë. ÇëìßhëÜùèÞë ±ëÔëßõ ±ë ÚÔð_ ÖùÎëÞ ¶Ûð_ ×Ýð_, ÕHë ±ë ÚÔë ±ÞðÛäùÜë_ iëëÞ ËõVËõÍ ×Ýð_. ˆ

ØëØëlí Àßëäõ ÜèëIÜë±ùÞõ ÖöÝëßí

ØëØëlíÞù ±ë Õþç_à Àèõäë ÕëÈâÞù ±ëåÝ ±õ Èõ Àõ Àù´ ÕHë ÕìßãV×ìÖ ±ëäõ Öù ÖöÝëßí ßëÂù. TÝäãV×ÖÞí Úèëß Àåð_ ×äëÞð_ Þ×í, ÜèÙ ÕßÜëbÝ Þë èáäð_ ½õ´±õ. ±ëÕHëõÝ ÀÜëýÔíÞ Èí±õ ±Þõ äë"ßLË ÀëÏÞëß çëèõÚ ÕHë ÀÜëýÔíÞ Èõ. iëëÞ ÜYÝë ÕÈí Àù´ ÕþÀëßÞù ÛÝ Þë ßèõäù ½õ´±õ. ±ëIÜëÞõ 42


Àù´ ÃùâíÚëß Þë Àßí åÀõ, Àù´ áñ_Ëí Þë åÀõ, ±ëIÜëÞõ Àù´ Çùßí É´ Þë åÀõ, Öù ±ëIÜëÞõ åõÞù ÛÝ ? iëëÞ ÕÈí ÛÝ µIÕLïÞ ×ëÝ Öù iëëÞõ ÀßíÞõ Îõßäí ÞëÂù Öù ÛÝ ÞíÀâí ½Ý ±õÜ Èõ. ±ëÕHëõ ãV×ß èù´±õ Öù ØðìÞÝëÜë_ Àù´ åã@Ö ±ëÕb_ ÞëÜ Øõ ±õäí Þ×í ! ±ëÕHëõ çèõÉ èëSÝë Öù Úí° åã@Ö Â´ ½Ý.

[13] çßÀëßÞí ÂùËí ÀÞÍÃÖ ±Þõ ØoÍ äÂÖõ... [13.1] ±õÀ áë çë_´Ì è½ßÞù ØoÍ ˆ

ÕßäåÖë Àù´Þí ÕHë Þë ÃÜõ

FÝë_ Øëäù Üë_Íäù ÕÍõ ±õäù èùÝ ±õäí ÉBÝë±õ ÕHë ØëØëlí ÀëÝÜ ÕùÖõ ÉÖð_ Àßõ ÕHë Øëäù Þë Üë_Íõ. Õöçë çëÜë Õëçõ ßèí ÃÝë èùÝ Öù ±õÞù äë_Ôù ÞèÙ, ±õ Üë_Íäëâ Àßõ. ÀëßHë Àõ ÞèÙ Öù Àõç µÀõáäë ÕëÈù äEÇõ ±ëìÚýËÿõËß ßëÂäù ÕÍõ ±Þõ ±õÞí ÕßäåÖë ±õÜÞõ ÞèùÖí ÃÜÖí. Éõ À<ØßÖí ±ëäí É ÕÍuë èùÝ, ÉõÜ Àõ ÛëÃíØëß, ±õÞí ÕßäåÖë çëßí ÕHë Þäù ±ëìÚýËÿõËß ¶Ûù Àßí ±õÞí ÕßäåÖë ¶Ûí ÀßäëÞð_ Þë ÃÜõ. ÕHë ±õÀ äÂÖ Ô_ÔëÜë_ ±õÀ ÉBÝë±õ Øëäù Üë_Íäù ÕÍõáù. 1961Üë_ ÖëßëÕðß ±õËë"ìÜÀ ±õÞ°ýÞë ßùÍÞð_ ÀëÜ ÜYÝð_ èÖð_, ÖõÜë_ çßÀëßí ±ìÔÀëßí±ùÞõ ÀëÜ çëv_ Àßëääð_ èÖð_, Öõ×í ÀëÜ ÀßÖë ÀßÖë ÀëÜÞí Úëß ÜìèÞëÞí Éõ ÜðtÖ ±ëÕõá èÖí, ÖõÜë_ Õñv_ Þë ×Ýð_ Þõ çßÀëßõ ±õ@VËõLåÞ ±ëÕ ±ëÕ ÀÝð* Þõ ÀëÜ Õñv_ ×Öë Úí½ Úëß ÜìèÞë ×Ýë. Õß_Öð ÀëÜ Õñv_ ×Ýë ÚëØ ±õ áùÀù±õ ±õÀ áë çë_´Ì è½ßÞù ØoÍ Ìù@Ýù ±Þõ ±õÞð_ ÀëßHë ÚÖëTÝð_ Àõ ÜðtÖ ÀßÖë ÀëÜ ÜùÍ<_ Õñv_ ÀÝð* Èõ. èäõ ±õ ØoÍ ×äë ÕëÈâ ÀëßHë ±õäð_ ÚÞõáð_ Àõ ÖõÜë_ ÀëÜ ØßìÜÝëÞ ÇíÎ ±õãLÉìÞÝß çëÜõ ØëØëlíÞë ÛëÃíØëß ÀÍäð_ {õß áëÃõ ±õäð_ Àåð_À Úùáõáë ±Þõ ±õÜÞù ìÍVÇëÉý ±èoÀëß ÕHë ÀÍÀ, Öõ Öõ±ù ÕHë ±õÀ-Úõ äëß äÏí ÕÍuë èåõ. Öõ ±õ ±ìäÞÝÞë ÀëßHëõ ±õãLÉìÞÝßõ Øë{ µÖëßíÞõ ÂùËù ØoÍ Ìù@Ýù ±Þõ ØëØëlíÞí ÀoÕÞíÞõ CëëËÜë_ á´ ±ëÂí ÀoÕÞí É Ú_Ô ×´ ½Ý ±õäù ÕþÝIïÞ ÀÝùý. ÕHë çëÜõ ØëØëlíÞð_Ý ±õäð_ Àõ ÒÛíÍÜë_ ±ÜÞõ ØÚëäõ Öù ±Üõ ØðìÞÝëÜë_Ýõ Àù´Þí líÜ_Öë´ Þë èùÝ Öõäí ÚÖëäí±õ.Ó 43


ˆ

gèÜÖ ßëÂí ÔíßÉ×í µÀõá áëäõ

Öõ FÝëßõ ±ëäë ØoÍÞù ÀëÃâ ±ëTÝù, IÝëßõ ØëØëlíÞù çIç_à ÇëáÖù èÖù (iëëÞ ×Ýë ÚëØ). Öõ ±ëÂí ÀoÕÞí Ú_Ô ×´ ½Ý ±õäë Ã_Ûíß çÜëÇëß èÖë, ÖùÝ ØëØëlí ½Hëõ Ào´ ÚLÝð_ Þ èùÝ Öõäí É ãV×ßÖë×í Çë ÕíÔí ±Þõ çIç_à Çëáð ßëAÝù. Þ°ÀÞë ç_Ú_Ôí±ùÞõ FÝëßõ ÂÚß ÕÍí Àõ ±ëäë Ã_Ûíß çÜëÇëß èÖë Öù ÖõÜÞõ ×Ýð_ Àõ ±Üõ Öù ±ëäð_ äë_ÇÖëÞí çë×õ É Üßí É´±õ, èëËó Îõ´á ×´ ½Ý. FÝëßõ ±õÜÞí çÜÉHë ±õäí Àõ ½õ èð_ Üßí ɵ Öù ÀëÃâ Öù °äÖù ßèõ. ¶áË<_ ±ëÕHëõ Üßí ÃÝë Öù ±õ ÀëÃâ ±ëÕHëë À<Ë<_ÚÞõ Üëßí ÞëÂåõ ÕÈí, ÚÔí ÚëÀíÞí ìÜáÀÖ áñ_Ëí áõåõ. ±õÞë ÀßÖë ÀëÃâ ÜÝëý ÕÈí ±ëÕHëõ Üßäð_ Èõ, ±õäð_ ßëÂù. ±õÜÞí ±õäí åñßäíßÖë Àõ ±ëÕHëÞõ Öáäëß Þ×í Üëßí åÀÖí Öù ÀëÃìâÝë Üëßí åÀÖë èåõ ! ÈõäËõ ±õ ØoÍ çëÜõ ØëØëlíÞí ÀoÕÞí±õ äë_Ôù µÌëTÝù ±Þõ ÕÈí Öù çßÀëßõ äEÇõ ±ëìÚýËÿõËß Üñ@Ýù ±Þõ Àõç Àë"ËóÜë_ ÃÝù. Öõ ±õ ±ëìÚýËÿõËßÞõ ÕHë ØëØëlíÞí ±ùâÂëHë ÕÍí ÃÝõáí Àõ ±ëÜë_ çßÀëßõ ÖÜÞõ Úë_ÔíÞõ ÕÈí ÜëÝëý Èõ. Öõ ÂñÚ É èùìåÝëß ÞëÃß èÖù, ÖõHëõ ±õäð_ çßç ÉÉÜõLË ±ëÕíÞõ ØoÍ µÍëÍí ØõäÍëTÝù. Õß_Öð Öõ ÉÉÜõLËÜë_Ý Îßí Õõáë ±õãLÉìÞÝßõ äë_Ôù µÌëTÝù ±Þõ Îßí Àõç ÇáëäÍëTÝù. Öõ ±ëÌ äæý çðÔí ±õ Àõç ÇëSÝù. ±_Öõ ±õ ÀõçÜë_ ØëØëlíÞí ÀoÕÞí °Öí ±Þõ ØoÍ ¶Íí ÃÝù. ØëØëlí Ûùâë ±õËáõ ±ëäð_ áÍäëÞí ´EÈë ÞèÙ ±Þõ ±õäð_ Õöçë ÀÏëäÖëÝ ±ëäÍõ ÞèÙ. Öõ TÝëÉÞí ÀáÜ µÜõßÖë Ûñáí ÃÝõáë, Öõ×í ±ë ÀõçÜë_ ±ÜðÀ èyÞë ÕöçëÝ ÉÖë Àßäë ÕÍõáë. ÈÖë_ ÕùÖëÞë TÝäãV×ÖÞð_ ±ëäí É Üâõ Èõ, ±õäù ÕùÖëÞõ ¼Ï ìärëç èÖù. ±ë Õþç_à ÚëØ ØëØëlí±õ ÕùÖëÞí É Ûñá ½õ´ ±Þõ ÖëßHë ÀëÏuð_ Àõ ±ë ØoÍ ±õ ZëìhëÝ ÕþÀòìÖÞë ±ëÔëßõ Éõ ±äâù TÝäèëß ×Ýù Èõ, Öõ ÚØáÞù Èõ. Öõ×í ±ë"ìÎçßù ½õÍõ @ÝëßõÝ ±äâù åOØ Þë ÞíÀâäù ½õ´±õ.

[13.2] ´LÀÜËõZë ÕõÝß ÈÖë_ {âÀõ iëëÞØåë ˆ

ÚÔë ìÞØùýæ, ÀÜëýÔíÞ ÛÜßÍë É áëÃõ

äÍùØßëÜë_ ØëØëlíÞð_ ±õÀ ÜÀëÞ èåõ, Öõ äõÇíÞõ ±õÞë Õ_ØßõÀ 44


è½ß wìÕÝë ±ëTÝë èÖë. Öõ ÇùÕÍëÜë_ ±õ.±õÜ.ÕËõáÞë ÞëÜ×í ÉÜë Àßõáë èåõ, Õß_Öð ±õ ÜÀëÞ äõEÝë ÚØáÞë Èõ, ±õ ìäÃÖ ÞèÙ áÂõáí èùÝ. ±ë×í ´LÀÜËõZë ±ë"ìÎçßõ Çëß è½ß wìÕÝëÞù ØoÍ Ìù@Ýù. ±ëÜë_ ØëØëlíÞõ ±õÞù Øùæ Þë ØõÂëÝù ÕHë ±õ ÀÜýÞë µØÝÞë ±ëÔíÞ Àßõ Èõ, ±õäð_ É ØõÂëÝð_. ÃðÞù Öù Éõ ÛùÃäõ ±õÞù, ±õäð_ ±õÜÞõ ÀëÝÜ ßèõÖð_. ÕùÖëÞë×í Õèõáë Àù´ Çùßí ×´ èåõ ±õÞù ÚØáù ±ëäí ÃÝù, ±ë ÀÜý Õñv_ ×ëÝ Èõ, ±õäð_ áëBÝð_. ±õÜÞõ ØõÂëÝ Àõ ËÿõÞÞí ìËìÀË @ÝëßõÀ µÖëäâÜë_ Þ áíÔí èùÝ Öù ±õÀ Îõßù ÕÀÍë´ ½Ý Þõ ØoÍ Ûßäù ÕÍõ. Öõ ±ëäí ßíÖõ É^Þù ìèçëÚ ÚÔù çßÛß ×´ ½Ý. ±õËáõ ±ëÕHëë µÕß ØoÍ ÀßäëÞí Àù´Þí çkëë É Þ×í, ÕÈí ±ë"ìÎçßÞù Øùæ åð_ ÀëÜ ½õ´±õ ? ÚÔë çkëë äÃßÞë É ØõÂëÝ, ÈÖë_Ý TÝäèëßÜë_ Àù´Þõ Àèõ ÞèÙ, Àõ ÖÜõ çkëë äÃßÞë Èù. çëÜëÞõ ÈoÈõÍõ ÞèÙ, ÞèÙ Öù çëÜù ÕùÖëÞð_ ÚÃëÍíÞõ, ±èoÀëß äëÕßíÞõ çkëë äëÕßõ. ÚëÀí èÀíÀÖÜë_ Öù ÛÃäëÞ ÕHë ÀëÝØëÞí Úèëß Àåð_ Þë Àßí åÀõ, Öù Úí½õ Àù´ Àõäí ßíÖõ Àßí åÀõ ? ÛÃäëÞÞõ ±ëÕHëõ Àèí åÀëÝ Àõ ÒÖÜõ Àåð_ Àßí åÀù ±õÜ Þ×í.Ó ÀëßHë Àõ ÛÃäëÞÞõ ±èoÀëß ßëù É Þ×í, Öõ×í ±õÜÞõ äë_Ôù Þë ±ëäõ. ±õ ÕùÖõ Þë ÈoÈõÍëÝ. ØëØëlí ÒiëëÞíÓ Öõ ÀvHëëÞë çëÃß, Öõ ±ëäí Àù´ ÂùËí ÀÞÍÃÖ Àßõ ÖùÝ ìäìÔ ÀßíÞõ ±õÞð_ ßZëHë Àßõ, Éõ×í çëÜõäëâù ÛÝ_Àß ±ÔùÃìÖÜë_×í ÚÇõ. áùÀù ÀëSÕìÞÀ ÛÝ×í Úèð Íßõ Àõ Ò±ëÜ ×´ Éåõ Öù, ÞðÀçëÞ ×åõ Öù, ´LÀÜËõZëÞù ÀëÃâ ±ëäåõ ±×äë ßõÍ ÕÍåõ Öù ?Ó ØëØëlí Àèõ Èõ Àõ, áùÀù ÛÍÀõáë CëùÍë Éõäë ×´ ÃÝë Èõ. ±õÜÞí ÕHë 19401942Üë_ ÛÍÀõáë CëùÍë Éõäí ãV×ìÖ ×´ ô èÖí. ±õÜÞõ ÀëSÕìÞÀ ÛÝ áëBÝë É Àßõ, ÕHë ÕÈí åùÔÂùâ Àßí ±Þõ ±_Øß äëÖÇíÖ Àßí Àõ ÒÛÝ ÕþÜëHëõ Àåð_ ÚLÝð_ É Þ×í Öù åð_ ÀëÜ ÛÍ@Ýë Àßäð_ ? ÉõËáù ìèçëÚ èåõ ÖõËáð_ ÚÞåõ ±Þõ Éõ ÚÞåõ Öõ ½Hëíåð_ ±ëÕHëõ. ÖÜõ ÕùÖõ É ÛÃäëÞ Èù ! ±Þõ Àåð_Ý ½õ´Öð_ Þ×í Öù ÕÈí åð_ ±ë äÃß ÀëÜÞí èëÝ èëÝ èëÝ !Ó ÕÈí ÕùÖõ ìÞÛýÝ ×´ ÃÝë. 45


ØëØëlí Úí° ÕHë ±õÀ Çëäí ±ëÕõ Èõ Àõ ±ëäë ÀëSÕìÞÀ ÛÝ äÂÖõ Õèõáõ×í É TÝäãV×ÖÞë iëëÞÞù µÕÝùà ÀßäëÞù.

[14] ÇùßùÞë ÃëÜÜë_ ˆ

ÞëÞÕHë×í É TÝäãV×ÖÞð_ iëëÞ

ÚõáëÕðß ÃëÜÜë_ ØìßÝëÜë_ ÉõËí Úë_ÔäëÞð_ ÀëÜ ÇëáÖð_ÓÖð_, Öõ ÃëÜ É ÇùßùÞð_, VÜÃáßùÞð_. ÀëÜ Õß ØßßùÉ Çùßí ×ëÝ. ÜëHëç ßëÂõ Öù ±õ É Çùßí äÔëßõ ÀßëäÍëäõ. ÈÖë_ ØëØëlí ±õ ÚÔð_ ½HëíÞõ Éäë Øõ. ±_ØßÂëÞõ çÜ° ÃÝë Àõ ±ë ÕñäýÞù ìèçëÚ Õñßù Àßäë ±ë ÃëÜÜë_ ±ëTÝë Èí±õ. ÕùÖõ ½Hëõ Àõ Õùáíçäëâë Àåð_ ÀßäëÞë Þ×í, ÖùÝ Øß ±ÌäëìÍÝõ ÕùáíçÞõ Úùáëäõ. ±õÞõ Õöçë ÕHë ±ëÕäë ÕÍõ, ÈÖë_ ÒÂëÖß ÕëÈâ ìØäõáÓ çÜ°Þõ ÚÔð_Ý ÞëËÀ Àßõ. ÕùáíçäëâëÞõ ÕHë ÕùÖõ Þë É ÕëÍí ØíÔõáí èÖí Àõ ±Üëßõ Àù´Þõ ÕÀÍëääë Þ×í, Âëáí ÖÜõ ØÜØëËíÞð_ ÞëËÀ É Àß½õ. ±õ ±ëäíÞõ ØÚÍëäõ, ÈÖë_ ÕëÈí Çùßí±ù ÇëSÝë É Àßõ. ÞëÞÕHë×í É TÝäãV×ÖÞð_ iëëÞ ±õËáð_ ÉÚßÉVÖ Úõçí ÃÝõáð_ Àõ ±õÞë ±ëÔëßõ ìÀoìÇÖïûÜëhë ÕõËÞð_ ÕëHëí Þë èëáõ. Çùß ×ëÀõ ÕHë ÕùÖõ ×ëÀõ ÞèÙ. Öõ Úëß-Úëß ÜìèÞë çðÔí ±ëäð_ ÇùßíÞð_ ÖùÎëÞ Çëáõáð_, ÈÖë_ Çùßù ÜëËõ Àù´ Ûëä ÚÃëÍõáë ÞèÙ. Çùßí±ù×í ÀoËëâí ØðKÝëýÞ ÞèùÖð_ ×äë ØíÔð_. ˆ

Çùßí±ù Çëáäë Øõ, ±õÞí ÕëÈâÞí çÜÉHë

… Þäõçß×í Çùßí ÀßÖù èùÝ Öù ±õ ÒÀßõ ÈõÓ ÀèõäëÝ, ÕHë ±ë Öù ÕèõáëÞí ìÎáÜ ÕÍí ô Èõ Öõ ÕþÜëHëõ ×´ ߏëð_ Èõ. … ¬CëÜë_ Öù çú Àù´ Çùßäë É Øõ Èõ Þõ Öù ½ÃÖë Çùßäë Ø´±õ Öù åð_ ÂùË<_ ? … ±ëÕb_ ÕùÖëÞð_ Þ×í Öõ É µÕëÍí ½Ý Èõ. ÕöçëÞí äõSÝñ É ÞèÙ. ߏëð_ ±õ É Üëv_, ÃÝð_ ±õ ÞèÙ. … Çùßí ÇùßíÞõ ÈõäËõ åð_ Çùßí Éåõ ? Éõ äùçßëäí Øõäð_ Èõ Öõ É á´ ÉäëÞù Èõ Þõ ! ¶áË<_ çëv_, äèõáù µÀõá ±ëäåõ. ±Þõ ±ëIÜë ×ùÍù Çùßí ÉäëÞù Èõ ? 46


ˆ

çëÜëÞëÝ ÜÞ çðÔÝëý

±ëäð_ ØëØëlíÞð_ ÜÞ ÚÃÍuð_ É ÞèÙ, Öõ×í ±õ ÃëÜäëâëÞë ÕHë ÜÞ ÈõäËõ çðÔÝëý ±Þõ ÀëÜ Õñv_ ×Ýð_ IÝëßõ ØëØëlíÞõ ÈõäËõ èëßÖùßë ÀÝëý. ±õÜÞë èë×õ ÃëÜÞí VÀ>áÞë ÎëµLÍõåÞ ÞÂëTÝë Þõ ÕñFÝ ÃHëíÞõ ìäØëÝ ÀÝëý. ±ëÜ ±ë Õþç_ÃÜë_ ØëØëlí±õ Îë´áÞù çÜÛëäõ ìÞÀëá ÀÝùý !

[15] Ô_ÔëÜë_ ÀëâëÚ½ß ±Þõ Çùßí [15.1] ÀëâëÚ½ßÞð_ Þëb_ - ÂMÝð_ ±õáõMÕí ÕõÏíÜë_ ˆ

Àëâð_ Þëb_ ìÞß_Öß ÀöÍõáð_

ØëØëlíÞí ÕùÖëÞí ÉßëÝ ´EÈë Þ èùäë ÈÖë_ ±ë ìäìÇhë ÀëâÜë_ ç_ÃÞí ±çß ×´Þõ ÀëâùÚ½ß ×Ýù èÖù. Õèõáë Öù ÖÀ èùäë ÈÖë_ ìç©ë_ÖÞõ äâÃí ßèõáë Þõ ÀëâùÚ½ß Þ ×äë ØíÔù, ÕHë ÕÈí Õöçë ßùÀë´ ÉÖë èÖë, TÝëÉ ÇÍÖð_ ÉÖð_ èÖð_ Þõ ±õäëÜë_ Øáëáù±õ ÎçëTÝë Àõ Ò±Üëv_ ÕõìËÝð_ ßâõ ±õäð_ Öù Ào´À Àßù.Ó Öõ Úí½Þð_ Ûáð_ ÀßäëÞë ±èoÀëßÞë ÀëßHëõ ÀëâëÚ½ßÜë_ Ûñá×í Õõçí ÃÝë Þõ ÕÈí ÀëâÞí ±çß ×´ Öù ãVáÕ ×´ ÃÝð_, Öõ 1942×í 1946 çðÔí ÀëâùÚ½ß dá Îë"çýÜë_ ×Ýù ±Þõ ÂñÚ Õöçë ÀÜëÝë. Öõ ±ëäë áÜHëõ áÂõáë ÀÜýÞë ÀëßHëõ ±ëäð_ ×Öë Öù ×´ ÃÝð_ ÕHë µÕëØëÞ ±õäð_ ¬Çð_ Àõ ÕÈí Öù ±õ Àëâð_ Þëb_ ßùÜõ ßùÜõ ÀöÍäë Üë_Íuð_. ÕÈí Öù ÚëÔë ÜëÞí Àõ ±ë Àëâð_ Þëb_ ÉáØí ½Ý Öù çëv_. ÌõÌ çðÔí ±õ Õöçë ÂñÚ É ØðÑÂØëÝí áëÃõáë. ±ë ØðìÞÝëÜë_ Õöçë ÀöÍõ ±õäë Öù ÒØëØëlíÓ ±õÀáë É ! ˆ

ÞëØëß ÛëäÞð_ ÞðÀçëÞ Þë ÕùçëÝ

±ë ÚÔë ÕöçëÞõ ÌõÀëHëõ ÕëÍäë ±õáõMÕíÜë_ çñ_Ì-ÜßíÞë ÜùËë Ô_Ôë ÀÝëý, ÖõÜë_Ý ØëØëlíÞõ Öù ßç ÞèùÖù Õß_Öð ÛëÃíØëßíÞë ÀëßHëõ ±ë ÚÔë Ô_Ôë ¶Ûë ×Ýõáë. IÝë_ ÚÔë äëìHëÝë±ùÞí äEÇõ ±ë ±õÀáë É ÕëËíØëß Õõçõáë. ±õ áùÀùÜë_ Øß ÜìèÞõ Úõ ÕëËa±ù ÞëØëßí ÀëÏõ ±Þõ ÕÈí ÚÔë ÛõÃë ÜâíÞõ ±õ ÕëËa±ùÞõ ¶Ûí Àßõ. ±ëÜ Üë_ëùÜë_ë Ô_Ôë ÇëSÝë Àßõ. FÝëßõ ÕëËíØëßù Öù ÚÔð_ äõÇí-çëËíÞõ ±ëÕí Øõ, ÀëßHë Àõ ÕëËíØëßùÜë_ 47


Öù ±ëÚw ÔñâÔëHëí ×´ ½Ý ±Þõ ±õÀäëß ÞëØëßí ÞíÀâõ Öù hëHë-hëHë ÕõÏí çðÔí ÈùÀßë_-ÈùÍí±ùÞë áBïÞ ×äëÜë_ ±çß ÕÍí ½Ý. Öõ ±ë ÚÔð_ ½õ´Þõ ±õÜHëõ ÛëÃíØëßÞõ Àëð_, Ò±ëÕHëõ ±ëÕHëë ØõåÜë_ èõîÍù ÕëÈë. ±ë ±ëÕHëÞõ Þë ÕùçëÝ. ±ëÕHëë×í ±ëäí ÞëØëßí Þë ÀÏëÝ.Ó ÞëØëß Ûëä ×äë×í Öù ±Þ_Ö ±äÖëß ÚÃÍõ. ˆ

Õöçë ÀßÖë TÝã@ÖÞí gÀÜÖ äÔëßõ

Öõ ±õáõMÕíÞë Ô_ÔëÜë_ ÈõäËõ ÂùË ±ëäí. ±õËáõ ØëØëlí±õ ÛëÃíØëßÞõ Àëð_, Àõ Òèäõ ±ëÕHëõ ±ëÜë_×í È^ËäëÞí ÖöÝëßí Àßù.Ó ÕHë ÛëÃíØëßÞõ áùÛÞí Ãë_ÌÞë ±ëÔëßõ ×Ýð_ Àõ ÈõSáíäëß èÉ\ ×ùÍëÀ Õöçë ÞëÂí±õ Öù ÚÔí ÂùË ÕëÈí ìßÕõß ×´ Éåõ ±Þõ ÞÎù Üâõ ±õäð_ áëÃõ Èõ. Öõ±ù ½HëÖë èÖë Àõ ±ë ÕöçëÝ ÉäëÞë É Èõ, ÈÖë_Ý ÛëÃíØëßÞõ ØðÑÂ Þ ×ëÝ ±õËáõ ±õÜÞë ÜÞÞë ç_Öùæ ÂëÖß Õöçë ±ëMÝëÝ Âßë Þõ Àëð_ Àõ Ò±ë ½Ý Öù Úèð µÕëìÔ ÞèÙ ÀßÖë, åë_ìÖÕñäýÀ ÕëÈë ±ëäí ɽõ. ±ëÕHëõ °äÖë Èí±õ Öù Úí½ ÀÜë´ á´åð_.Ó ˆ

Âßí ÛëÃíØëßí ìÞÛëäõ, ÂùË äÂÖõ ÕHë

ØëØëlíÞë Àèõäë ÕþÜëHëõ ÂßõÂß ±õ Õöçë Í>Úí ÃÝë. ±õËáõ ÛëÃíØëß ÂñÚ èÖëå ×´ ÃÝë, Àõ ÒÖÜõ Þë ÕëÍí ÈÖë_ Üõî ±ë çëèç ÀÝð*, Öù Üëßõ ÂëÖõ èäõ ±ë ÂùË µÔëß½õ.Ó IÝëßõ ØëØëlí±õ ±çá ÛëÃíØëßí ìÞÛëäí Àõ ÒÞèÙ, ±ë ÂùË ±ëÕHëë ÚõµÞë çßÂë ÛëÃõ É ßèõåõ. ÖÜëßõ Þõ Üëßõ É\Øë´ Þ×í. ÖÜõ Öù Üëv_ ±_à Àèõäëä, ÖÜëßõ ÜëËõ @Ýë_ µÔëßäëÞð_ èùÝ ?Ó äâí ÕëÈ\_ ÛëÃíØëß µÕß ÕùÖõ µÕÀëß Àßõ Èõ, ±õäð_ ÉßëÝ Þë áëÃõ ±õËáõ Âðáëçù ÀÝùý Àõ ÒÞÎù ×ëÖ Öù èð_ áõÖ Àõ ÞèÙ, Öù ÕÈí ÂùË äÂÖõ ÕëËóÞßìåÕ ÀõÜ ÞèÙ ?Ó ÕëËóÞßìåÕÜë_ áëÂ-áë wìÕÝë ÂùË ½Ý ÖùÝ @ÝëßõÝ ±õäð_ Þ×í Àëð_ Àõ Ò±ë ÖÜõ ±ëÜ ÀõÜ ÀÝð* ?Ó ÀëßHë Àõ Õöçë ÀßÖë ±õÜÞõ ÀæëÝ Þ ×ëÝ ±õÞí äÔëßõ ìÀoÜÖ èÖí. Õöçë Öù ÉÖë ßèõäëÞë Èõ ±Þõ Ò±ëÕHëõÓ ßèõäëÞë Èí±õ, ±õÞð_ É ÜèIä. Ò±ëÕHëõÓ °äÖë èù´åð_ Öù ÜùZë ×åõ. Ò±ëÕHëõÓ Þë èù´±õ Öù ÜùZë ÀùÞù ×ëÝ ? 48


ˆ

ÞíìÖ-±ÞíìÖÞë ÔÞÞù VäÛëä ±ùâÂí çëßë ßVÖõ äëYÝð_

ØëØëlí±õ Àëâð_ Þëb_ CëßÜë_ Öù Õõçäë É ÞèÙ ØíÔõáð_ ÕHë 1951 ÕÈí Ô_ÔëÜë_Ý Õõçäë Þë ØíÔð_ ±Þõ Éõ ±ëäí ÃÝð_ èÖð_ Öõ ÕHë ÚÔð_ ±õáõMÕíÞë çñ_Ì-ÜßíÞë Ô_ÔëÞí ÂùËÜë_ ÇëSÝð_ ÃÝð_. ±õÜÞõ Öù ìÞßë_Ö ×´ ô Àõ ÎëTÝë, ±ë Àëâð_ Þëb_ ÃÝð_. wìÕÝëÞù VäÛëä ±ùâÂí áíÔù Àõ ÒÉõ ÕëÈù Þë ±ëTÝù Öõ wìÕÝù ±ëÕHëù ÞèÙ.Ó Àëâð_ Þëb_ ÀùÞõ ÀèõäëÝ ? ÕñßÞë ÕëHëí Éõäð_ ±õÀØÜ ±ëäõ ±Þõ ±õÀØÜ ÉÖð_ ßèõ. äâí ÕëÈ\_ Öõ ÕëÈâ ÀëØä ÜñÀí ½Ý. ÕÈí ±õÞõ Ôùäë ÕëÈ\_ Þäð_ ÕëHëí áëääð_ ÕÍõ. Éõ áZÜí ÔíÜõ ÔíÜõ Õ©ìÖçßÞí ±ëäõ, Öõ Àëâð_ Þëb_ ÞèÙ. ±ÞíìÖÞð_ ÔÞ ±ìÃÝëß äæý É ËÀõ ±Þõ ÞíìÖÞð_ ÕÇëç-çù äæý ËÀõ. ÜÀëÞ ±Þõ çùÞð_ ±ÜðÀ äÔëßõ äæý çðÔí ßèõ, ÚëÀí ßùÀÍë Õöçë Öù ËÀõ É ÞèÙ. ÀëßHë Àõ VäÛëä×í Ç_Çâ Èõ. ±õËáõ çëßë ßVÖõ äëÕß½õ, ÞèÙ Öù VäÛëä×í ±õ ÉÖë É ßèõäëÞë Èõ. ØëØëlí±õ ÖÕëç Àßí Àõ ÕùÖëÞí CëHëí Âßí áZÜí çëßí ÉBÝëÜë_ ÞèùÖí äÕßë´ Þõ ÃËßÜë_ (TÝäèëìßÀ ÀëÜùÜë_), äëè äëèÜë_ äÕßëÝõáí. Öõ ÕÈí Þyí ÀÝð* Àõ èäõ çëßë ßVÖõ áZÜí äëâäí Èõ. Öõ 1951 ÕÈí çëßë ßVÖõ äëâí. ˆ

ÕùÖõ ÕùÖëÞð_ ÂðSáð_ ÀÝð*, ÜèëIÜë±ùÞõ ÃðÞëÜë_×í ÈùÍëääë

ØëØëlíÞõ ÂÚß Àõ ±ë ÀëâÜë_ Àù´Þí áZÜí çëÇí Þ×í. ÚÔõ Çùßí±ù É ×´ Èõ, ÕHë ±õ ±ùÕÞ ×´ ½Ý Öù ÃðÞù Ôùäë´ ½Ý. ±õ×í ÕùÖëÞð_ ÚÔð_ É ÉõÜ Èõ ÖõÜ ±ùÕÞ ÀÝð*, ÉõÜ Àõ ÚÔí ½ÖÞë ÜùËëÜùËë Ô_Ôë ÀÝëý, ÀëâëÚ½ß ÀÝëý, {CëÍë ×Ýë, Àë"ËóÜë_ Éäð_ ÕÍuð_, ÂùËù ÂëÔí, Çùßí±ù Àßí, ÛþWËëÇëß ×Ýë, Õöçë×í ÈõÖßëÝë äÃõßõ äÃõßõ... Éõ×í ÜèëIÜë±ù ÕHë ±õäí É ßíÖõ ÂðSáð_ Àßí ÃðÞë±ùÜë_×í Üð@Ö ×´ åÀõ. ˆ

áùÀùÞù Üëß Âë´, ÖëßHë ÀëÏí, ÕùÖëÞð_ çð Âùâí ÀëÏuð_

ÕùÖõ ÉõËáë Ô_Ôë ÀÝëý ±õ ÚÔëÜë_ Üëß É ÂëÔù ±Þõ ÈõäËõ @Ýë_Ý×í 49


çðÂ Þ ÜYÝð_, Öõ ±ëIÜëÞð_ çð Âùâí ÀëÏuð_. áùÀù±õ Éõ Üëß ÜëÝùý ÖõÞí çëÜõ Àù´ ìß±õ@ïåÞ ÀÝð* Þ×í, çëÜù Üëß ÜëÝùý Þ×í. ÕùÖëÞë É ÀÜýÞð_ Îâ ÜëÞíÞõ È^Ëí ÃÝë.

[15.2] ìçÜõLË Þõ áùÂ_ÍÞí Çùßí±ù ˆ

Çùßí Çëáð À´ ßíÖõ ×´ ?

ÀùLËÿë@ËÞë Ô_ÔëÜë_ áùÀùÞð_ ½õ´Þõ ¬Ôð_ åíÂõáë Þõ èßíÎë´Üë_ ÕÍíÞõ çßÀëßÞù ìçÜõLË, VËíá Úë_ÔÀëÜÜë_ ±ùÈù ÞëÂÖë ×Ýõáë. Öõ 1951 çðÔí ±ëäí åëèðÀëßí Çùßí±ù Àßõáí ! ÚëÀí Àù´Þë Õöçë á´ áíÔë èùÝ ±õäí Çùßí ÞèùÖí Àßí. ±ë ÚÔë Ô_Ôë±ùÜë_ TÝäV×ë É ±õäí Àõ çßÀëßí ±ÜáØëßù ÕHë ÇùßíÜë_ Ûëà áõÖë É èùÝ, ±õËáõ Àù´ ÕÀÍõ ÞèÙ. äâí ÜëÞ Âëäë ÜëËõ áùÀùÞõÝ ÕëÈ\_ ìåÂäëÍÖë Àõ Àõäí ßíÖõ ìçÜõLË-VËíáÞí Çùßí ÀßëÝ ! ˆ

Çùßí Àßäë ÕëÈâÞð_ ÀëßHë - ±iëëÞ

ÛÝ èÖù Àõ ±ë ÀìâÝðÃÜë_ Çùßí Þ Àßõ Öù ÕõË Àõäí ßíÖõ ÛßëÝ ! ±õäí ¬Ôí çÜÉHë èÖí Àõ çßÀëßÞí Çùßí ±õ Çùßí Þë ÀèõäëÝ. ÀëßHë Àõ Àù´ ±õÀ ÜëìáÀ Þ×í, ±õËáõ ±ëÀëåÜë_ Ãùâí Üëßí±õ Öù ÀùÞí ìèoçë ×ëÝ ? ˆ

ÇùßíÞð_ ÀëÏuð_ çßäöÝð_

1951Üë_ ÖÕëç Àßí Àõ ÚõîÀÜë_ ÀõËáë Õöçë ÛõÃë ×Ýë Èõ, Öù Àåë ÛõÃë ×Ýë ÞèùÖë. Öõ ÕÈí äößëBÝ ±ëTÝù Àõ ±ëËáí ÚÔí Çùßí±ù Àßí Öõ ÚÔí ÕëHëíÜë_ ô, Àåð_ ÚßÀÖ Þ ±ëäí ±Þõ ½õÍõ åð_ á´ ÉäëÞð_ ? ÉõËáù Ãñ_ÇäëÍù ÀÝùý èåõ Öõ É ½õÍõ ±ëäåõ. ˆ

ÔÜýÞð_ ÀëÏuð_ çßäöÝð_

ØëØëlí ÕùÖõ É ±õËáë ÚÔë ½ÃþÖ ±Þõ ìÞWÕZëÕëÖí Àõ ±õÜHëõ ÖÕëç Àßí Àõ Ò±ëËáð_ ÚÔð_ èð_ ÔÜýÞð_ (äë_ÇÞ äÃõßõ) Àv_ È\_ ÖùÝ Üëßí Çùßí Ú_Ô ×Öí Þ×í, ÜëËõ ±ë ±äá_ÚÞ Èõ ±õÀ ½ÖÞð_. ±õËáõ èÉ\ ±ëÃâ Ào´ ÚíÉ\_ èùäð_ ½õ´±õ. 50


ˆ

À´ çÜÉHë×í ÕëÈë ÎÝëý ?

… ÜèÙ çܽÝð_ Àõ çëèõÚ ±ëäõ Öù ±_Øß ÛÍÀëË Öù ×ëÝ É Èõ. ÀëßHë Àõ ÜèÙ ÛëÞ Öù ßèõ É Þõ Àõ ±ë Çùßí Àßí ߏëù È\_, Öõ×í ±ë ÛÍÀëË ×ëÝ Èõ. ÜëËõ Ào´À Ûñá Èõ ! ÕÈí ÖëßHë ÀëÏuð_ Àõ Ò±ë Öù èð_ çßÀëßÞí ÞèÙ, ÕùÖëÞí É Çùßí Àßí ߏëù È\_. ÕùÖëÞí É ½ÖÞõ ÈõÖßí ߏëù È\_.Ó … çßÀëß Öù äÞ ìÎN× ÕëËóÞß Èõ, ±õËáõ çßÀëßÞí Çùßí ±õËáõ ÕùÖëÞë ÛëÃíØëßÞõ ØÃù ÀÝëý ÚßëÚß Èõ. … çßÀëßÞí Çùßí ±õËáõ ÕùÖõ ÕùÖëÞð_ Üë_ç ÂëÝ, ±õÞë Éõäð_ Èõ. … ±ë"ÞõVËí èùÝ Öù ÕëÈâ ßZëHë èùÝ Þõ Öù ÚßÀÖ ±ëäõ. ìÍçû±ë"ÞõVËí×í áZÜí ±ëäõ ÕHë ÚßÀÖ Þë ±ëäõ. ìÍçïû±ë"ÞõVËí ´{ Ô ÚõVË eìáåÞõç. … ìçÜõLË ±õ OáÍ ±Þõ VËíá ±õ VÀõáõËÞ çÜëÞ Èõ. ±õ ±ùÈë ÞëÂõ Öù ÜÀëÞ Àõäë ßèõ, ±õäð_ çܽÝð_. … ØëÞÖ Çùß ±õ É Çùß. … ËõZëÞí Çùßí ±õ ÕãOáÀÞí É Çùßí Èõ. … ±ëÕHëõ À´ ½ìÖÞë Èí±õ ? ±ëÕHëÞõ ÂëÞØëÞ ÜëHëçùÞõ Çùßí åùÛõ ? … ÞíìÖÞë ÎëµLÍõåÞ Õß Úë_Ôõáë ìÜÞëßë ÕÍõ ÞèÙ. ˆ Çùßí Ú_Ô ÀßäëÞù VËÿùîà ìÞÝ IÝëßÚëØ ØëØëlí±õ ÛëÃíØëßÞõ Àëð_, Àõ Òèäõ Çùßí Ú_Ô, ½õ çë×õ ßèõäð_ èùÝ Öù !Ó ÛëÃíØëßÞõ áùÀç_iëë×í ÛÝ èÖù Àõ Ô_Ôù Àõäí ßíÖõ Çëáåõ ? IÝëßõ ØëØëlí±õ Àëð_, Ò±ëÕHëõ È\|ë, ÛñÂõ Üßíå ÕHë èäõ Çùßí ÞèÙ Àv_.Ó IÝëßõ ÛëÃíØëß Àèõ, ÒÖÜëßí ÛëÃíØëßí äÃß ÜÞõ ÞèÙ Çëáõ. ±ëÕHëõ èäõ Çùßí Ú_Ô !Ó ±ëÜ ØëØëlí±õ ±èoÀëßõ ÀßíÞõ Çùßí±ù Ú_Ô Àßõáí. 51


åw±ëÖÜë_ ±õÀ-Úõ äæý ±ÍÇHë ÕÍí ÕHë ÕÈí Öù áùÀùÜë_, çßÀëßí ±ÜáØëßùÜë_ ÀoÕÞíÞí ¿õìÍË ÂñÚ äÔí. ÀoÕÞíÞí Úèð çëßí ÈëÕ ÕÍí Àõ ±ë ÀoÕÞíÞë ÀëÜÜë_ ½õäëÞð_ É ÞèÙ. Úí½ ÚÔë Çùßí Àßåõ ÕHë ±ë ÀoÕÞí ìçÜõLË, VËíá ÀëÝØõçß ßíÖõ É äëÕßåõ. Öõ ÕÈí çßÀëßÞë ÜëHëçù ÀëÜ ½õäë ÕHë ÞèùÖë ±ëäÖë. ÕÈí Öù Úèð ÀëÜ Àßäð_ É Þ ÕÍuð_ Þõ ±ùÈí ÜèõÞÖõ ÕöçëÝ ÂñÚ ÀÜëÝë. ËõLÍßùÝ Ûßäë Þ ÕÍuë ±Þõ çëÜõ×í ÀëÜ Üâäë Üë_Íuð_. ÒÔ_Ôù Àõäí ßíÖõ ÇëáåõÓ ±õäë ÛÝ èÖë, Öõ ÚÔë ÛÝ ÕHë È^Ëí ÃÝë. ±ëÜ 1951Üë_ Çùßí Ú_Ô ×´, Öõ ÕÈí çëÇë ÔÜýÞõ ÜëÃõý äYÝë, çëßë ìäÇëßù ±ëTÝë, ÞèÙ Öù ÔÜýÞë ÕðVÖÀ Úèð äë_EÝë èÖë ÕHë ÎõßÎëß ÞèùÖù ×Ýù. 1951Üë_ ÚÔí Çùßí±ù ±Þõ ÛþWËëÇëß Ú_Ô ×Ýë ÚëØ ØëØëlíÞõ 1958Üë_ iëëÞ ×Ýð_. ÕùÖõ çèÉ ßíÖõ ÉHëëäõ Èõ Àõ ÜÞõ ±ëäÍ<_ ÜùË<_ iëëÞ ×åõ ±õäí ÕëhëÖëÝ ÞèùÖí áëÃÖí, ÕHë ±ë Öù À<ØßÖí ×´ ÃÝð_ ! ˆ

ÕÈí Àßäù ÕÍÖù èÖù ÕßëHëõ ÛþWËëÇëß

ØëØëlíÞë ÕùÖëÞë Çùßí ±Þõ ÛþWËëÇëß Öù Ú_Ô ×Ýë ÕHë ÀùLËÿë@ËÞë Ô_ÔëÜë_ TÝäèëß É ±õäù ÇëáÖù èÖù Àõ ±õÜÞõ ±ÜðÀ ÉBÝë±õ ìÚá Õëç Àßëääë ÜëËõ ÎßìÉÝëÖ áë_Ç ±ëÕäí ÕÍÖí èÖí. IÝë_ ÕëÈë TÝäèëßÞí ÇùAÂë´Þù ±ëÃþè Àõ ±èoÀëß ÞèùÖë ßëÂÖë. ÀëßHë Àõ ½õ áë_Ç Þë ±ëÕõ Öù ÕöçëÞù TÝäèëß ±ËÀí ½Ý. ÀoÕÞíÞë ÜëHëçùÞù ÕÃëß Þ ×ëÝ, ÜëÃÖëäëâëÞõ Ëë´Üõ Õöçë ±ëÕí Þ åÀëÝ ±Þõ ±õÞõ Éõ ØðÑ ×ëÝ Öõ ÜëËõ ±ëÕHëõ TÝäèëßÜë_ ±õÍÉVË ×Ýë Þë ÀèõäëÝ. ±õÞë×í Éõ @áõå-ÀÀâëË ×ëÝ, ÖõÞí ÂùË äÔëßõ ÜùËí Èõ ±õäð_ ±õÜÞõ áëÃÖð_. ˆ

ÀìâÝðÃÞð_ Õþõã@ËÀá ±õÍÉVËÜõLË ìåÂäëÍõ ±ÞðÛäí

ØëØëlí ìåÂäëÍõ Èõ Àõ ÎßìÉÝëÖ áë_Ç ±ëÕäí ÕÍõ Öõ ÉBÝë±õ Õþõã@ËÀá ±õÍÉVËÜõLË ÀßíÞõ ìÞÀëá áëäí ÞëÂäù. çÖïûÝðÃÞð_ çIÝ ÀÕË ßìèÖÞð_ èÖð_, ÀìâÝðÃÞð_ çIÝ ÀÕË çìèÖÞð_ 52


èùÝ. ±õËáõ çIÝäëØí ×äë ÀßÖë ÕJ×ß ÞíÇõ èë× ÎçëÝù èùÝ Öù äÙËí ßèõäë Ø´Þõ ÕHë èë× ÀëÏí áõäù. ÉõÜ ÚèëßäìËÝë Üâõ Öù Õöçë ±ëÕí É Ø´±õ Èí±õ, IÝë_ çIÝÞð_ Õñ_ÈÍ<_ Þ×í ÕÀÍÖë. ÖõÜ ±ë Úí½ ÕþÀëßÞë ìçìäáë´{ïûÍ ÚèëßäìËÝë É Èõ. ±ë×í Éõ ÕëHëí±õ Üà ÇÍõ, Öõ ÇÍëäí Øõäë. ˆ

äëÇÀ ÜëËõ Âëç ÞùîÔ

… ØëÞÖ @ÝëßõÝ Þë ÚÃëÍåù Þõ ±HëèyÞð_ @ÝëßõÝ Þë áõåù. … ±ëÕHëõ Ào´ Õöçë ÛõÃë Àßäë ±ëTÝë Èí±õ ? ±ëÕHëù èõÖð É\Øù Èõ, ±ëÕHëõ Öù ÜùZëõ Éäð_ Èõ. … ØëØëÞí çÜÉHë ±ÕÞëäí Çùßí±ù Ú_Ô Àßåù, Öù ØëØë Úë"LÍ áÂí ±ëÕõ Èõ Àõ ÒÛñÂõ ÞèÙ Üßù.Ó … ÈÖë_Ý ÕñäýÀÜýÞë ±ëÔëßõ Çùßí±ù Ú_Ô Þë ×ëÝ Öù Ûëä çðÔëßù, ÕVÖëäù Àßù Þõ ±ëäÖù Ûä Þ ÚÃÍõ ±õ ÜëËõÞù Õðvæë×ý Àßù. … ÈõäËõ ÜèëIÜë ÜëËõ ÚÔð_ ìÍVÇëÉý Èõ ÕHë Îë´á äÞ Õëçõ ±ëÞë èëìËóáí ÕþìÖ¿ÜHë Àßëäù. ØëØëlí±õ ÕùÖõ ±ë ÚÔí ÛñáùÞë ÕþìÖ¿ÜHë ÀÝëýÓÖë. ÕÈí ±ë iëëÞ ÕþÃË ×Ýð_ èÖð_.

[15.3] ÇùßíÞù Úë_ÀÍù ˆ

ÕùÖëÞð_ ±õÀßëß Àßí ÜèëIÜë±ùÞõ ìåÂäëÍõ

ÀùLËÿë@ËÞë ÀëÜÜë_ çßÀëßÞí ±õÀ ÉBÝëÜë_ ÜáÚëßí çëÃÞë áëÀÍëÞë ÕíìÏÝë èÖë ±Þõ Öõ ÀëÏíÞõ VáõÚ ÞëÂäëÞù èÖù. Öõ ±õÜë_ ±õÀ çëèõÚ èÖë ÖõHëõ ØëØëlíÞõ Àëð_, Àõ Ò±ë ÕíìÏÝë Úèð çßç Èõ, Öõ ÀëÏíÞõ Úõ ÜÞõ ÜùÀáí ±ëÕ½õ Þõ Úõ ÖÜõ ᴠɽõ.Ó Öõ äÂÖÜë_ ±õ ÜáÚëßí Üëá ±ëäÖù Ú_Ô ×´ ÃÝõáù. Öõ ØëØëlíÞõ ÕHë ±õ äëÖ ÃÜí ô. ±õ ÕíìÏÝë áëäíÞõ äèõßëäíÞõ Úë_ÀÍù ÚÞëTÝù, Öõ ¶áËù ÖöÝëß Úë_ÀÍù áëäõ ÖõÞë ÀßÖë ±ë ÚÞëääëÞë Õöçë äÔí ÃÝë Þõ ÜñÂëýÜí ×´. èäõ Öõ Úë_ÀÍù ÜëÜëÞí ÕùâÜë_ ØëØëlí±õ ßëÂõáù ±Þõ ±õÞë Õß ÚõçíÞõ ßùÉ çIç_ÃÞí äëÖù ×ëÝ. Öõ ØëØëlí ÚÔë ÜèëIÜë±ùÞí äEÇõ 53


ÂðSáð_ Àèõ Àõ ±ë ÇùßíÞë Úë_ÀÍë Õß ÚõçíÞõ ±Üõ çIç_à Àßí±õ Èí±õ. ÜèëIÜë±ù ÒÞëÓ ÕëÍõ Àõ ÖÜëßë×í iëëÞí Õðvæ ×´Þõ ±ëäð_ Þë ÚùáëÝ. IÝëßõ Öõ±ù ÀèõÖë Àõ ±ë èð_ ÖÜÞõ ÂðSáð_ ÀßäëÞð_ ìåÂäëÍ<_ È\_ Àõ ±ë ÀëâÜë_ iëëÞí±ù×í ÕHë Çùßí±ù ×Ýõáí, Öù Úí½ áùÀùÞð_ Öù åð_ ÃÉ\_ ? ÜëËõ ÖÜëßë °äÞÜë_ ×Ýõáí Çùßí±ù ÕHë ÂðSáí Àßù ±Þõ ÃðÞëÜë_×í È^Ëù. iëëÞ ×Ýë ÚëØ Ò±õ.±õÜ.ÕËõáÓÞù ÕZëÕëÖ Þë ߏëù, ±ë×í ±ëäí ÕùÖëÞí Çùßí±ù ÉõÜ Èõ ÖõÜ ÂðSáí Àßí å@Ýë. ÕùÖëÞð_ ÂðSáð_ ÀßäëÜë_ Ò±ùÕÞ Ë> VÀëÝÓ, ÒÞù ìç¿õçíÓ Þõ ±õäë ËÿëLçÕßLË Àõ çëÜëÞõ ÕHë ±õÀßëß ÀßäëÜë_ åñßë ×äëÞí ìèoÜÖ ±ëÕõ. ˆ

ÂðSáð_ ÀßäëÞë ÎëÝØë

ØëØëlí Àèõ, Üëßí ±ëÚw µCëëÍí Àßí ÞëÂí ±õËáõ ±ëÚw ÉäëÞù ÛÝ É ÉÖù ߏëù. ÜëËõ Öð_ ÕHë Öëßí ±ëÚw µCëëÍí ÀßíÞõ èâäù ×´ ½. ±ë ÂðSáð_ Àßäë×í ±Üëßí áúìÀÀ ±ëÚw Ûáõ ÃÝõáí áëÃõ, ÕHë ±áúìÀÀ ±ëÚw Õëß äÃßÞí Èõ ! ÂðSáð_ Àßäë×í ÜÞ äå ×´ ½Ý. ÜÞ Þäð_ ÂßëÚ ÀßÖë ±ËÀí ½Ý. ÜÞ ½Hëõ Àõ ±ë Ûùâë ÜëHëç Èõ, FÝë_ Þõ IÝë_ ÂðSáð_ Àßí ÞëÂõ Èõ ±õËáõ ±õ ÇñÕ ×´ ½Ý. Cëß ÚØáí ÞëÂõ ±õ ÕÈí. ±Þõ ÂðSáð_ ÞèÙ Àßäë×í áõÝß Õß áõÝß ÇÏõ. ÂëÞÃí ÞèÙ Àßäð_ ±õ ÍõäáÕÜõLË Èõ ±Þõ ÂëÞÃí ÚÔð_ ÂðSáð_ Àßäð_, ±õ ÈõSáð_ ÍõäáÕÜõLË Èõ. ÂðSáð_ ÞèÙ Àßäë×í, çëÇí ±ëáùÇÞë ÞèÙ Àßäë×í ±èÙ ßùÀëÝë Èí±õ Þõ ÜùZëÜë_ ÃÝë Þ×í.

[16] µCëßëHëí [16.1] µCëßëHëí Þ Àßäë ÕëÈâÞí çÜÉHë ˆ

ÕùÖëÞõ ÕÍõáí ÜðUÀõáí Õß×í çëÜëÞí ±ÍÇHë çÜ° åÀõ

ØëØëlí±õ Àù´Þõ Õöçë ±ëMÝë èùÝ Öù ÖõÞí µCëßëHëí Àßäë ÉÖë ÞèÙ. ÀëßHë Àõ ±õÜÞõ ±õäð_ ×Öð_ Àõ çëÜë Õëçõ ÜëÃð_ Þõ ±õÞí Õëçõ Þ èùÝ 54


Öù ±õÞõ ÀõËáð_ ÚÔð_ ØðÑ ×åõ Þõ ÀõËáí ÚÔí ÜðUÀõáí ÕÍåõ ! ÕùÖëÞí Õëçõ Õë_Ç-çëÖ äæý Õöçë ÞèùÖë IÝëßõ ÕùÖëÞí Éõ èëáÖ ×Öí èÖí Öõ ÝëØ ±ëäõ Þõ ±õäí ÜðUÀõáí çëÜëÞõ Þ ×ëÝ ±õÞë ÜëËõ ØÝëÛëä ßèõÖù. ±õ ØÝëÛëä ±õËáõ çðÔí ßèõÖù Àõ ±õÀ Îõßù µCëßëHëí Àßäë Éäð_ ÕÍuð_ èÖð_, Öù IÝë_ çëÜëÞí ÜðUÀõáí ½õ´ ¶áËë ÕùÖëÞë Õöçë ±õÞõ ±ëÕíÞõ ±ëTÝë èÖë. ˆ

Õöçë Þ ÜëÃäë ÕëÈâÞù çëãkäÀ Þõ ÂëÞØëÞ ±èoÀëß

Àù´ÞõÝ çèõÉ ÕHë ØðÑÂ Þ ×ëÝ ±õäí É ´EÈë ! ÕùÖëÞë µCëßëHëíÞë Õöçë ÕHë ÜëÃí Þë åÀõ ±Þõ äâí ØðÑ ×ëÝ ±õäí ßíÖõ Öù Àù´ ØèëÍù ÜëBÝë Þ×í. Öõ ±ëäë VäÛëä ±Þõ ç_ÝÜõ ÛÃäëÞ ÕØ ÕþëMïÖ ÀßëTÝð_ ! çëãkäÀ, ÂðÜëßíäëâù ±èoÀëß É ±õäù Àõ ÜëÃí Þ åÀõ. ÕùÖëÞë Ô_ÔëÜë_ ÕùÖëÞë èyÞð_ ÀèõäëÝ ÈÖë_ IÝë_ ÕHë Þë ÜëÃí åÀõ. ±ë ±èoÀëßÞë ÀëßHëõ ±ÍÇHëù ÕHë ÛùÃäõáí. Úí½ Õëçõ×í ÕùÖëÞë Õöçë ÜëÃí Þë åÀõ ±Þõ ÕùÖëÞõ ÕöçëÞí ±ÍÇHë ÕÍõ, ÈÖë_ ±õ ÚÔð_ äõÌõáð_. ÕùÖëÞõ ÃÜõ Öõäí ÉwìßÝëÖ ¶Ûí ×´ èùÝ ÕHë ØëØëlí Àù´ Õëçõ èë× áë_Úù Þë Àßõ. ±ë ìÉ_ØÃí èë× Ôßäë ÜëËõ ÞèÙ ÕHë ±ëÕäë ÜëËõ Üâí Èõ, ±õäí É ÂðÜëßí ßèõÖí. ÀØëÇ Àù´ Õëçõ×í Õöçë á´±õ ±Þõ ±õ Úèëß×í çë_Ûâõ Àõ ±ë ÕëËa ÖñËí ÉäëÞí Èõ, Öù Õë_Ç ÀßùÍÞù ±ëçëÜí èùÝ ÖùÝ Õë_Ç è½ß ÜëËõ å_Àë Àßõ. Öõ ±õÜÞõ ±õäð_ ×Öð_ Àõ ±ëäë ìÛÂëßë ÜÞäëâë áùÀù Õëçõ åð_ ÝëÇÞë ÀßäëÞí ? iëëÞ ÕÈí ±èoÀëß ÃÝù Öõ×í (áõHëí ßÀÜ) ÜëÃí åÀÖë. ±õÞí ÕëÈâÞí ±_ØßÞí iëëÞÞí ÃùÌäHëí ±õäí Àõ ÕùÖõ ½Ö çë×õ ±_Øß äëÖÇíÖ Àßõ, Àõ Ò±_ÚëáëáÛ´, èÉ\ ÖÜëßõ ÀõËáù ±èoÀëß Ûßõáù Èõ ? ÜëÃÖë åíÂù.Ó ˆ

ÜùZëõ Éäë ÜëËõÞù ÀíìÜÝù

1942×í 1944 çðÔí ÁõLÍ çÀóáÜë_ Õöçë ±ëÕ ±ëÕ ÀÝëý Þõ µCëßëHëí ÀßÖë Þë ±ëäÍõ, Öõ×í Õöçë ÕëÈë ±ëTÝë ÞèÙ. 55


ÕÈí 1945Üë_ ×Ýð_ Àõ ±ë ÚÔëÜë_ ±ëIÜëÞð_ ÀßäëÞð_ ßèí ½Ý Èõ ±Þõ ±ëÕHëõ Öù ÜùZëõ Éäð_ Èõ, Öõ ±ë áùÀùÞí ½õÍõ @Ýë_ Üõâ ÕÍåõ ? Õèõáë Öù ±ë ËùâëÜë_ ÜëÞ Âëäë Õõçõáë ÕHë ÕÈí ±õ Ëùâð_ É À<ç_à áëBÝð_, ÀëßHë Àõ Àù´ ÔÜýÞí Àõ ±ëIÜëÞí ÚëÚÖÜë_ ÜëÞÖë Þ èÖë. IÝëßÚëØ ±ë ÚÔë çë×õ äõß Þ Ú_ÔëÝ, ÖßÈùÍ Þë äëÃõ, ±õäí ßíÖõ È^ËäëÞí ±õÜÞõ Àâë ÉÍí Àõ ±ëÕHëõ ÉõÞõ ±ëÕõáë Èõ, ÖõÞí Õëçõ ÕëÈë ÜëÃäë É ÞèÙ, ÞèÙ Öù ±ëÕ-áõÞù TÝäèëß Çëáð É ßèõåõ. ÞèÙ ÜëÃí±õ Öù Îßí ±õ áùÀ ÜùÏ<_ ØõÂëÍÖë Ú_Ô ×´ Éåõ Þõ ÜëÞåõ Àõ Ò±ëÕHëõ ÎëTÝë.Ó ±ëäí Àâë×í Àù´ ÕHë ÕþÀëßÞð_ äõß Úë_KÝë äÃß ØëØëlí ÚÔë×í È^Ëí ÃÝë ! ±õÜÞõ áëBÝð_ Àõ ±ë ×ùÍë Õöçë ÜëËõ ±Þ_Ö ±äÖëßÞí ±ùâÂëHë È^Ëí ÉÖí èùÝ Öù Ûáõ wìÕÝë ½Ý ! ±Þõ ±ë À<ç_à ÜùZëõ ÉÖë ±_ÖßëÝ Àßõ Èõ, Öù ±õÞë×í Üð@Ö ×äëÞí ìÀoÜÖ äÔëßõ Èõ. ÀõËáëÀ ÕëÈâ×í Õöçë ÕëÈë ±ëÕäë ±ëTÝë ±õÞí çë×õ ÕHë Àâë×í È^Ëí ÃÝë Àõ ÖÜëßõ Õöçë ÕëÈë ±ëÕäë èùÝ Öù ±ëÕù ±Þõ Þë ±ëÕäë èùÝ Öù Þë ±ëÕù, ÕHë èäõ Üõî TÝäèëß èíßëÚëÞõ çùîÕí ØíÔù Èõ ±Þõ ±õ ÜÞõ Çëäí ±ëÕÖë Þ×í. ±ëÜ ±õ ÎçëÜHëÜë_ ÕõçëÝ ÞèÙ ±õäí ßíÖõ µÀõá áëTÝë. ˆ

±ë èëËóäëâëÞð_ ÀëÜ ÞèÙ

ÛëÃíØëß ØëØëlíÞõ ÎìßÝëØ Àßõ Àõ ÖÜëßë ÞßÜ VäÛëäÞë ÀëßHëõ áùÀù Õöçë ØÚëäí ½Ý Èõ, ±äâë Çëáõ Èõ Þõ ÚèëßäìËÝë ×ëÝ Èõ. IÝëßõ ±õÜHëõ ÛëÃíØëßÞõ çܽTÝð_ Àõ Üëßë Éõäë ØÝëâðÞí Ôùá ÀõäíÀ äëÃåõ ? Ôùá Õùáí äëÃåõ Þõ ¶áË<_ ±õÞõ ±õLÀßõÉÜõLË Üâåõ. ±ë ±ëÕHëë ÉõäëÞð_ ÀëÜ ÞèÙ ! ±õ Öù ÉõHëõ èëËóÞù ÀõËáùÀ Ûëà äõEÝù èùÝ, ±õ Àßí åÀõ ! Öõ ±õÞõ Àù´À ±õäù Üë×ëÛëßõ ÜëHëç Üâåõ, Öõ ±õÞë À>Çë ÀëÏí ÞëÂåõ ! ˆ

Ûùâë ÞèÙ ÕHë ½HëíÞõ ÈõÖßëÝ

ØëØëlí Õëçõ Àù´ ÕHë çëÇð_ ßÍÖù ±ëäõ Àõ ÂùË<_ ßÍÖù ±ëäõ, Öõ 56


ÖßÖ Õöçë ±ëÕí ØõÖë. ±ë×í èíßëÚë ÀèõÖë Àõ ÖÜõ Úèð Ûùâë Èù. ÉõÞõ Þõ ÖõÞõ Õöçë ±ëÕí Øù Èù. ±õËáõ ±õ äèíäËõÝ ÕùÖõ èíßëÚëÞõ çùîÕí ØíÔù ±Þõ ÕùÖõ Üð@Ö ×´ ÃÝë ! ØëØëlí Àèõ Èõ, Òèð_ ÂßõÂß Ûùâù Þ×í, ±ë Öù çÜ°Þõ ÈõÖßëµ È\_. ÜÞõ Ûùâù ÀèõÞëßù ÂßõÂß Ûùâù Èõ, ÀëßHë Àõ ÜÞõ ±ùâÂí åÀÖù Þ×í. ÚëÀí èð_ Öù ±ëÂë ÉÃÖÞõ ±ùËíÜë_ CëëáíÞõ ÚõÌù È\_. èð_ ½b_ Àõ ±õÞí ØëÞÖ ±ëäí Èõ, Öù áõË-Ãù Àßù Þõ ! ±ëÕHëõ ÀæëÝ×í Üð@Ö ×äë ±ëTÝë Èí±õ. ÈõÖßõ ÖùÝ ÀæëÝ Þ×í Àßäë.Ó ˆ

½Hëí½õ´Þõ ÈõÖßëÝë Þõ Àßí ±_ØßÞí ÀÜëHëí

ÞëÞÕHëÜë_ É ìäÇëßHëë ×Ýõáí Àõ ±ëÕHëõ Õöçë ±ëÕí±õ ±Þõ ÕëÈë Þë ±ëäõ Öù åð_ Àßäð_ ? ±ëÕäë Àõ ÞèÙ ? ØëØëlíÞõ ±ëäð_ Ào´À Ãñ_ÇëÝð_ èùÝ Öù Úõ-hëHë ÀáëÀ {ëÍ ÞíÇõ ÚõçíÞõ ìäÇëßHëë ×ëÝ ±Þõ ÕÈí ±ØïûÛðÖ ÎùÍ ÕÍí ½Ý. Öõ ±õäí ßíÖõ ±ëÜë_Ý ±_Øß×í ÉäëÚ ÜYÝù Àõ Ò±ëÜë_ ±õ ±õÞù ±èoÀëß äõÇäë ±ëTÝù Èõ, Öõ ÂßíØí áù.Ó ÀëßHë Àõ Õöçë áõäë ±ëäõ Èõ IÝëßõ åßÜÞõ ÚëÉ\±õ ÜñÀí ±èoÀëß äõÇõ Èõ. Ãíßäõ ÜñÀõ Èõ. Öõ Õöçë ÕëÈë ±ëÕí ½Ý Öù Ãíßäõ ÜñÀõáù ±èoÀëß ÕëÈù á´ ½Ý ±Þõ Õöçë Þë ±ëÕí ½Ý Öù ±èoÀëß äõÇí ÃÝù. ±èoÀëß ÂßíØïûÝù ±õËáõ ±õÞëÜë_ Éõ åã@Ö èùÝ Öõ ±ëÕHëëÜë_ ÕþÃË ×´ ½Ý. ±õËáõ ÂõÖßë ÂßíØäë ÀßÖë ±ë ÜèÙÞí ÀÜëHëí ±õÜHëõ Õç_Ø Àßõáí. ˆ

äëÇÀ ÜëËõ Âëç ÞùîÔ - Õöçë ÔíßÖí äÂÖõ

Àù´Þõ Õöçë ÔíÝëý èùÝ ±Þõ ÒÕöçë ÕëÈë ÞèÙ ±ëÕõ Öù...Ó ±õ ìäÇëß ±ëääë×í ÜÞ ÞÚâð_ ÕÍÖð_ ½Ý. ±õËáõ ÀìâÝðÃÜë_ Àù´Þõ Õöçë ÔíÝëý Öù ØìßÝëÜë_ Àëâí ÇÙ×ßí Úë_ÔíÞõ Õöçë ÞëAÝë Éõäí ãV×ìÖ çÜÉäí. Öõ ±ëÕÖë Õèõáë É ±ëåë ßëAÝë äÃß ±ëÕù, ÞèÙ Öù ±ëÕù É ÞèÙ. ±ëÕÖë Õèõáë çëäÔëÞí ßëÂäí, ÕHë ±ëMÝë ÕÈí å_Àë ÞèÙ ßëÂäí Àõ Õöçë ÕëÈë ÞèÙ ±ëäõ Öù ? Òåð_ ×åõ èäõÓ ±õÞð_ ÞëÜ É å_Àë. åð_ ×äëÞð_ Èõ ? ±ë ØõèõÝ ±õÀ ØèëÍù ÉÖù ßèõäëÞù Èõ ±Þõ ±ë ÕöçëÝ ±õÀ ØèëÍù ÉÖë ßèõäëÞë Èõ. 57


ÈõäËõ Õñâù É ÜñÀäëÞù Èõ, Öù Õèõáõ×í å_Àë×í ÜßíÞõ åð_ ÀëÜ Èõ ? çèõÉ ËÀùß Àßäí èùÝ Öù Àßäí ÕHë ìÇ_Öë Þë Àßäí. ÕöçëÞí ÚëÚÖÜë_ Àë"ËýÜë_ Àõç Àßäù èùÝ Öù ßëÃ-¦õæ Þ ×Öë èùÝ Öù ÞëËÀÞí ÉõÜ Àßäù. ÚëÀí Àë"ËýÜë_ Þë Éäð_ ±õ Öù çú×í µkëÜ. ˆ

äëÇÀ ÜëËõ Âëç ÞùîÔ - Õöçë ÕßÖ ±ëÕÖí äÂÖõ

ÕöçëÞí çÃäÍ Þë èùÝ Öù ÀèõäëÞð_, Àõ Ò×ùÍù Ëë´Ü áëÃåõ, ÕHë èð_ ±ëÕí Ø´å ÚÔð_.Ó Ûëä ÚÃÍäë ÞèÙ ØõäëÞë, Àõ ÒÞ ±ëÕí±õ Öù åð_ Àßí áõäëÞë Èõ ?Ó ±õ ¬Ôù Õðvæë×ý Èõ. Ûëä ÕÀÍí ßëÂäëÞù Àõ Üëßõ ÃÜõ ÖõÜ ±ëÕí É Øõäë Èõ. µCëßëHëí ÀßÖí äÂÖõ çëÜù äÔëßõ ÕÍÖð_ ÉõÜ ÖõÜ Úùáõ Öù ÕþõÜ×í Àèí åÀëÝ, Àõ ÒÖÜëßë Õöçë Õ´ ±õ Õ´ ÇñÀäí Ø´å, ±ëÕHëõ Õöçë ±ëÕäë-áõäëÞí åßÖ Èõ, ±ë ±õ@VËÿë ±ë´ËÜÞí ÞèÙ.Ó

[16.2] Ôíßõáë ÖõÞõ É ÇñÀäí äõß×í È^Ëuë ˆ

äõß Þ Ú_ÔëÝ Öõäù ÕöçëÞù TÝäèëß

ØëØëlíÞí ìçVËÜ ±õäí Àõ ±ëÕäð_ èùÝ Öù µCëßëHëí Þ Àßäí ±×äë Öù Õèõáõ×í ±ëÕäë É ÞèÙ. µCëßëHëí Àßí±õ Öù ±ëMÝë ÕÈí ¶áËëÞð_ äõß Úë_Ôí±õ. ±õÀ Îõßù ±õÀ ÜëHëçÞõ ØëØëlí±õ Õë_Ççù wìÕÝë ±ëMÝë èÖë. Öõ CëHëë çÜÝ ÕÈí ±õÜÞõ ßVÖëÜë_ @Ýë_À ÛõÃë ×Ýë èåõ, Öõ ±õÜHëõ ±õ wìÕÝë ÕõáëÞõ ÝëØ ØõäÍëTÝë. Öõ ±õ TÝã@Ö ±ëÂù Îßí ÃÝù Þõ ¶áËù ØëØëlíÞõ Àèõ, Àõ Ò±õ wìÕÝë Öù Üõî ÖÜÞõ ±ëMÝë èÖë.Ó Öõ ØëØëlí ÖßÖ ÇõÖí ÃÝë Àõ ±ëäëÝ ÜëHëç èùÝ Èõ ! @ÝëßõÝ ½õäë Þ Üâõ ±õäí ìÍ{ë´Þ ½õäë Üâí (!) Öõ ÜÞõ ÛõÃù ×Ýù Èõ Öù ±õÞí ½õÍõ ìÞäõÍù áëäí ÞëÂð_, ÞèÙ Öù Üëßõ ½õÂÜ Èõ ! Àù´ ±õäð_ Àèõ, Àõ ÒÜëßë×í ±ÕëÝ ±õäë Þ×í, ÖÜõ Üë_Íäëâ ÀßùÓ, IÝë_ çðÔí äë_Ôù ÞèÙ, ÕHë ±ëäí @äë"ìáËí Öù Àù´ ±äÖëßÜë_ ÛõÃí ×äí É Þ ½õ´±õ. ±ë Öù Õë_ÇçùÜë_ ÕÖõ Èõ Öõ ±ëÕHëõ çVÖëÜë_ 58


ÕIÝð_. ÀëßHë Àõ ±õ Õë_Ç è½ß Àõ Õë_Ç áë ÀèõÖ Öù ±ëÕHëí åí Øåë ×ëÝ ? ±ëäë ×ùÍëÀ É ÜëHëçù èùÝ ç_çëßÜë_. Öõ µÀõá áëäí ÞëÂù, ÞèÙ Öù äõß Úë_ÔíÞõ ±Þ_Ö ±äÖëß Âáëç Àßí ÞëÂõ. ØëØëlíÞõ È^Ëäð_ èÖð_ ±õËáõ ßë°Âðåí×í Üñß ÚLÝë ±Þõ ±õÞõ Cëõß ÚùáëäíÞõ Õë_Ççù wìÕÝë çëÜõ×í ±ëÕí Ø´Þõ ÕùÖõ È^Ëí ÃÝë. ±ëäð_ ÚùÔÀâëäëâð_, ÕùÖëÞí ½ÖÞë ±ÞðÛäÞð_ iëëÞ É ØëØëlí ÕíßçÖë, åëVhëÞð_ iëëÞ ÞèÙ. ˆ

äëÇÀ ÜëËõ Âëç ÞùîÔ

wìÕÝë Öù ÜëÜñáí ÇíÉ Èõ. Öõ ÉÖë ÀßíÞõÝ äõß Û_ÃëÖð_ èùÝ, ÉÃÖ ÈùÍÖð_ èùÝ Öù È^Ëí ½ä. ÞèÙ Öù ±õÀ ÜëHëç ½õÍõÞð_ äõß ÛËÀëäåõ. Éõ ØðìÞÝëÜë_ ÜßäëÞð_ Èõ, IÝë_ äõß åð_ äÔëßäëÞë ? çëÜõÞëÞí ¼ãW˱õ Üñß ÚÞù ÕHë ÃðÞõÃëß Þ ÚÞù. ÕëÈ\_ ±õ wìÕÝë á´ ÃÝù Öõ ÕHë TÝäãV×ÖÞí çkëëÞí Úèëß Þ×í. ÂßõÂß Öù ±ëÂí ØðìÞÝëÜë_ ÃðÞõÃëß Àù´ Èõ É ÞèÙ. ±ëäí ßíÖõ Õöçë ½Ý Öù ÜÞÜë_ ìÍVÀßõÉ ×´ É´±õ. ÀëßHë Àõ ±ëÕb_ ÜÞ çÜëÔëÞ Âùâõ Èõ, ÕHë IÝë_ ±õäð_ Þ×í ìäÇëßÖë Àõ çëßí èë"ËáÜë_ É´Þõ ÀõËáë ÚÔë ÂÇa ÞëÂí±õ Èí±õ ! ±ë ÀìâÝðÃÜë_ ÜÞÞð_ çÜëÔëÞ ×Öð_ èåõ ? äõß Þ Ú_ÔëÝ ±õäí ßíÖõ Àõç ¬Çù É ÜñÀí ØõäëÞù. ÜëÞíÞõ ÜëÞ ±ëÕí, áùìÛÝë×í ÈõÖßë´Þõ ±ëÃâ ÇëSÝë ½ä. Õë_Ççù wìÕÝë ±ëÕíÞõ áëÂù wìÕÝëÞù ÎëÝØù µÌëäù. ±Þõ ±ëäë ´ÞëÜ ìÉ_ØÃíÜë_ ±õÀëØ-Úõ èùÝ, CëÍí CëÍí Þë èùÝ. ±õËáõ ÃÛßëäë Éõäð_ ÞèÙ.

[17] ÞëßëÝHë ç_à áZÜí ˆ

ßõçÀùçýÜë_ Þ ¶Ößõ, ÖõÞí ÕëÈâÞð_ ØëØëÞð_ ÃìHëÖ

ØëØëlí±õ ìèçëÚ ÀëÏõáù, Àõ ±ë Õöçë äÔëßäëÞë ßõçÀùçýÜë_ ÚÔë ÕÍõ Èõ, Öù ßõçÀùçýÜë_ ´ÞëÜ ÀõËáëÞõ Üâõ ? IÝëßõ Àèõ, Õèõáë hëHë CëùÍëÞõ ´ÞëÜ Üâõ, ÚëÀí ÚÔë±õ ÎíHë ÀëÏí ÀëÏíÞõ Üßí ÉäëÞð_. äâí ÕëÈ\_ Úí½ äæõý Öù Úí½Þù Þ_Úß áëÃõ. Öõ×í ±õ ËõQÕßßíÞõç çÜ° Öõ±ù 59


ßõçÀùçýÜë_ ¶Ößõáë É ÞèÙ. Öõ±ù çÜ° ÃÝõáë Àõ ßõçÀùçýÜë_ Àù´Þí ÕçýÞëìáËí ÕÍõáí ÞèÙ. ÕçýÞëìáËí ßõçÀùçýÜë_×í Âçí ÃÝõáëÞí ÕÍõ Èõ. ØëØëlí çë×õ ±õÜÞë ìÕÖßë´ Ûë´±ù VÕÔëý Àßäë ½Ý, Öù ÒÖÜõ Öù ÀßùÍëìÔÕìÖ Èù, Üõî Öù ÉõÜ ÖõÜ ÀßíÞõ ØèëÍë ÀëÏuë ÈõÓ, ±õäð_ Öõäð_ ÚùáíÞõ Àâë×í Öõ±ù ÈËÀí ÉÖë, ±Þõ ±_ØßÂëÞõ çÜÉõ Àõ Üëßõ Öù ÛÃäëÞ Õëçõ×í ìÚSáù áõäëÞù Èõ, ÖÜëßí Õëçõ×í ÞèÙ. ˆ

äëÇÀ ÜëËõ Âëç ÞùîÔ

… ÀëÜ ÀÝõý ½ä, Îß½õ ÚÔí Ú½äù ±Þõ Éõ Üâõ ÖõÜë_ ç_Öùæ ßëÂù. ßõçÀùçýÜë_ ÕÍäë Éõäð_ Þ×í. … Õöçë ç_ÛëßäëÞë Ú_Ô ×åõ IÝëß×í Õöçë äÔåõ. áZÜí° Öù ÛÃäëÞÞí Vhëí, ±õÜÞð_ ÞëÜ Þ ØõäëÝ. … áZÜí ±ëËáí ±ëä½õ Àõ ÖõËáí ±ëä½õ, ±×äë äÔëßõ ±ëäõ Öù çëv_, ±õäð_ ìäÇëßäð_ ÞèÙ. ±õÞë×í áZÜí°Þõ Úèð ßíç ÇÍõ. … áZÜí° TÝäèëß Èõ ÕHë ±õ Ü ë_ ÖLÜÝëÀëß Þ ×ëä Þõ ÞëßëÝHëÜë_ ÖLÜÝëÀëß ×ëä. ÞëßëÝHë èåõ IÝë_ áZÜí° ±ëäåõ É.

[18] ÛíÍ ÞèÙ, Ûßëäù ÞèÙ ˆ

ØëØëlíÞù ÀëÝØù áZÜí ÜëËõ - ÛíÍ ÞèÙ Þõ Ûßëäù ÞèÙ

ØëØëlí ÀèõÖë Àõ áZÜí ÀõËáí èùäí ½õ´±õ ? IÝëßõ Àèõ, ÒÛíÍ ÞèÙ Þõ Ûßëäù ÞèÙ.Ó Éwß ÕñßÖí ±ëäõ Þõ Éwß ÕñßÖí ½Ý, Þõ ±ÍÇHë Þë ÕÍõ, ±õÞð_ ÞëÜ ÔÞäëÞ ! Ûßëäù ×ëÝ Öù Úèð µÕëìÔ ! ±õÞõ çëÇääëÞí, ÝùBÝ ÉBÝë±õ ÜñÀäëÞí, äâí ÉÜë´ ÜëÃõ, ÚÔë ½õÍõ äÏäëÍ ×ëÝ Þõ ØðUÜÞ ×äëÞð_. FÝë_ çðÔí Õöçë Þë èùÝ Öù ÚÔë ÛõÃë ÚõçíÞõ ÂëÝ-Õíäõ ±Þõ Õöçë ±ëäõ Öù ÚÔë ½õÍõ äÏäëÍ ×Ýë Àßõ. áZÜí Þë"Üýá èùÝ IÝë_ çðÔí çëv_. ÞÜýØëÜë_ äÔëßõ ÕëHëí ±ëäõ Öù ìÀÞëßë ÖùÍí ÞëÂõ, ±ëÉ\ÚëÉ\Þë ÃëÜùÞõ ÖëHëí ½Ý. ±õËáõ ÕËÞë ý ÕþÜëHëõ ±ëäõ Öõ çëv_. ÕçíÞù äÔëßõ ±ëäõ Öõ ÕHë ÞèÙ çëv_ ±Þõ 60


±ùÈù ±ëäõ Öõ ÕHë ÞèÙ çëv_. çëÔëßHë ÕçíÞù çëßù, Öõäð_ É áZÜíÞð_ Èõ. ÕðHÝëÞðÚ_Ôí ÕðHÝÞí áZÜí ±õËáõ ÛíÍ ÞèÙ Þõ Ûßëäù ÞèÙ. ±õÜÞõ Öù Éwß×í äÔëßõ ÞÎù ÕHë µÕëìÔ áëÃÖù èÖù. ˆ

áùÀç_iëë×í åíÂõ Èõ ¬Ôð_, iëëÞíÞí ç_iëë×í åíÂù çëÇð_

… äÔëßõ Õöçë èùÝ Öù ÔÜëýØëÜë_ ±ëÕ. Öõ ÉÜë ×åõ, ÚõîÀÜë_ ßèõáð_ ÉÜë ÞèÙ ×ëÝ. … áZÜí èMïÖõ èMïÖõ ±ëäõáí çëßí, ÞìèÖß ÕÈí ÛìäWÝÜë_ áZÜíÞù ØðÀëâ ÕÍåõ. … áZÜí ÒTÝäãV×ÖÓ ÉõËáí ÜùÀáõ ±õËáí VäíÀëß Àßäí. … Þë"ÜëýìáËí ´{ Ôí ±õçõLç ±ë"Î Ôíç äSÍó. … ÀëÝØõçßÞë èùÝ ÖùÝ áÏäð_ ÕÍõ Öõäë Õöçë åð_ ÀëÜÞë ? … Úõ-hëHë Üë´á ÝñìßÞá Þ èùÝ ±Þõ ÕëHëí Õí Õí Àßí±õ Öù åð_ ×ëÝ ? ±õÜ FÝë_ çðÔí ÔÜëýØëÜë_ äëÕßäëÞí çëßí ÉBÝë Þ Üâõ IÝë_ çðÔí äÔëßõ Õöçë ±ëäõ Öù Öõ ½õÂÜ Èõ.

[19] Þ ÚÃëÍõ Ëë´Ü Õöçë ÃHëäëÜë_ ˆ

Õöçë ÀßÖë Ëë´Ü ±Þõ µÕÝùÃÞí gÀÜÖ

ØëØëlí ÚõîÀÜë_ Õöçë áõäë ½Ý IÝëßõ ±×äë Ô_ÔëÜë_ Àù´ wìÕÝëwìÕÝëÞí Àõ Õë_Ç-Õë_Ç wìÕÝëÞí ÞùËùÞí ×ùÀÍí ±ëÕõ Öù ÃHëÖë ÞèÙ. ÀëßHë Àõ ±õÜÞð_ Üë´LÍ ±õËáõ èë´ VÕíÍ hëHë è½ß ±ëß.Õí.±õÜ.äëâð_ ÜåíÞ, Öõ ±ëäë ÀëÜùÜë_ ±õÜÞð_ ÜåíÞ ÖñËí ½Ý. Öõ×í Àù´ ìØäç Õöçë ÃHëõ ÞèÙ. äÂÖõ ±õÀëØ ÞùË ±ùÈí ±ëäõ Öù Öõ ÃHëäëÞí ÜèõÞÖ ±Þõ Ëë´Ü ÚEÝù ±õÞõ ÂëÖõ ÉÜë Àßõ. ±Þõ ±õÀëØ ÞùË ±ùÈí èùÝ ÖùÝ ÞðÀçëÞ @Ýë_ Èõ, ±õ ÞùËù Àù´Þí Õëçõ Öù ßèõäëÞí É Èõ Þõ ! ÃHëäëÜë_ µÕÝùà ÀõËáù ÚÃÍí ½Ý ! Éõ ±ëIÜëÞë µÕÝùÃÜë_ ±ëTÝë èùÝ ÖõÞõ Ëë´ÜÞí ìÀoÜÖ Èõ, ÞìèÖß µÕÝùÃ É Þ×í IÝë_ Ëë´ÜÞí ìÀoÜÖ Þ×í. 61


ˆ

TÝäãV×ÖÞë iëëÞÞë ±ëÔëßõ å_Àë ÞèÙ

ØëØëlí ÕùÖõ Õöçë ÃHëÖë ÞèùÖë, ÕHë Öõ±ù Àù´Þõ Õöçë ±ëÕõ Öù ÀèõÖë, Àõ ÒÃHëí áù.Ó ÀëßHë Àõ áùÀùÞõ ãV×ßÖë ßèõ ÞèÙ, Öõ×í å_Àë Àßí ÞëÂõ. FÝëßõ ±õÜÞõ Öù TÝäãV×ÖÞë iëëÞÞë ±ëÔëßõ å_Àë ×ëÝ É ÞèÙ. ˆ

±É_Õëäëâë çð Þõ ±áúìÀÀ çðÂÞù ÖÎëäÖ çܽ´ ÃÝõá

FÝëßõ ÂñÚ Õöçë ±ëäõ IÝëßõ ÞùËù ÃHë ÃHë ÀßíÞõ ÜÃÉÞí ±ÀâëÜHë, ±åë_ìÖ ±Þõ ±É_Õù ÀõËáë ÚÔë äÔí ½Ý, ±õ ÕùÖëÞë ±ÞðÛä Õß×í çÜ° åÀÖë. ÕùÖõ ±õ çÜðÄÜë_×í ÖßíÞõ ÞíÀâõáë, Öõ×í áùÀùÞõ ±_Øß åð_ ×Öð_ èåõ Öõ ±õ@{õ@Ë ½Hëí å@Ýë ±Þõ ±õÞù µÀõá ÕHë ±ëÕí å@Ýë Àõ ÒÕöçë ÃHëÞëßë ÉÖë ßèõ Èõ ±Þõ ÞùËù ±èÙ ßèõ Èõ, ÜëËõ ÇõÖ½õ.Ó iëëÞ ×Öë Õèõáë ÕHë ØëØëlíÞõ ÕöçëÞù ÂñÚ Úù½õ áëÃÖù. ±ë ±É_Õëäëâë çð ÀßÖë Éõ çðÂÜë_ I²ãMïÖ äâõ ±õäð_ Ào´À ±áúìÀÀ çð èùäð_ ½õ´±õ ±õäð_ ±õÜÞõ çܽ´ ÃÝõáð_. ˆ

äëÇÀ ÜëËõ Âëç ÞùîÔ

… wìÕÝë èë×Üë_ ±Íäë Øõäë ÕHë èë× ÇíÀHëù ÞèÙ ×äë ØõäëÞù. ÇíÀHëù ÞèÙ ×äë ØõäëÞù ±õËáõ ±õÞë Õß Ûëä-±Ûëä Úõµ ÞèÙ. … Ô_ÔëÜë_ ìçãLçÝß ßèõäëÞð_, ÕHë ÇíÀëå ÞèÙ ÀßäëÞí. … Õöçë ç_Ãþè Àßù ÕHë ÝëØ Þ ßèõäë ½õ´±õ. … ÛõÃð_ ÀßäëÞí À<Ëõä×í ÛõÃð_ Àßí±õ ÕHë Àåð_ ÀëÜ áëÃÖð_ Þ×í Þõ ÈõäËõ çßäHëíÜë_ ½Ý Èõ.

[20] Ô_Ôù, áùÀùÞí ±ÍÇHë Øñß ÀßäëÞù ˆ

ÜÜÖë ÞèÙ, ÕëßÀë ÜëËõ É °äÞ ÃÝõáð_

ØëØëlíÞõ ±èoÀëß Âßù ±õËáõ Ô_ÔëÜë_ ÜÞ ßèõÖð_ Âv_ ÕHë ÜÜÖë ÞèÙ. Öõ×í ÕùÖëÞë Ô_ÔëÞí äëÖ, ÕùÖëÞí ±ÍÇHëÞí äëÖ Úí½ Àù´Þõ ÀßÖë É ÞèÙ. çëÜëÞõ åð_ ±ÍÇHë Èõ, Àõäí ßíÖõ ±õÞí ±ÍÇHë Øñß ×ëÝ, 62


±õ É ±ëÂí ìÉ_ØÃí Àß Àß ÀÝð*. ½Hëõ áùÀùÞí ±ÍÇHëù Øñß ÀßäëÞù É Ô_Ôù Àßõáù. áùÀùÞë ÜÀëÞ Úë_KÝë ÕHë ÕùÖëÞë Cëõß ±õÀ ÇùÀÍí ÕHë ÞèùÖí Àßí. äÃß Õöçõ ÕHë ØõÂßõ ßëÂíÞõ áùÀùÞë Cëß Úë_ÔäëÜë_ èõSÕ Àßõáí. ±ëÜ ÕëßÀë ÜëËõ É °äÞ ÃÝõáð_. Àù´Þð_Ý ØðÑ çèÞ Þ ×ëÝ, ±ë×í Öõ Øñß ×ëÝ ÖõÞë É ßVÖë ÀÝëý Àßõ. ÈõäËõ @Ýë_Ý ÌõÀëb_ Þë ÕÍõ Öù ÕÃëß Üë×õ ÕÍõ ±õäë TÝã@Ö èùÝ ÖùÝ ÕùÖëÞë Ô_ÔëÜë_ ÞùÀßí ±Õëäí Øõ. ÕùÖëÞë ÜëËõ Ô_Ôù É ÞèÙ Àßõáù. ÕöçëÞí ±ËÀHë ÕHë Õèõáõ×í ÞëÜõÝ ÞèùÖí. Î@Ö ½Hëõ ÕèõáëÞù áùÛ Âëáí ×äë ÜëËõ ½Hëõ Ô_Ôù ÇëáÖù èÖù. ˆ

Väë×ý ßìèÖ Õðvæ

ØëØëlíÞí MÝùìßËí ±õËáí ÚÔí èÖí Àõ ÕùÖëÞë É Ô_ÔëÞí ±ëäÀÞð_ ÂëÝ-Õíäõ, ÀÕÍë_ Õèõßõ. áùÀùÞë ±õÀ-Úõ ±ëÞëÝ äëÕÝëý Þ×í. Àù´ TÝã@Ö ÜëËõ ç_çëßí Väë×ý ÀÝùý Þ×í Àõ ±ë ÜëHëç ÀëÜÜë_ áëÃåõ Àõ Àù´ ½õÍõ ìÀoìÇÖïû CëëË ßëAÝù Þ×í. ±õÜÞõ ±õäð_ É èÖð_ Àõ ÒÕùÖõ Þ×í ÀÜëÖù ÕHë ÕùÖëÞð_ ÕðHÝöÝ ÀÜëÝ Èõ, Öù åë èëv Väë×ý Àõ CëëË Àù´ Õëçõ ßëÂäù ?Ó ÉõÞõ Àù´ ÛíÂ É Þ×í, ÖõÞõ ÛÃäëÞ ÕHë åð_ ±ëÕäëÞë èÖë ? ØëØëlí ÜèëIÜëÞõ Àèõ Èõ, ±ÜÞõ ÉõËáë ÇùAÂë ßëÂåù ±õËáð_ ±ë ÉÃÖÞõ áëÛØëÝí ×´ ÕÍåõ !

[21] Ô_Ôù ÀÝùý ìÞÀëáí Ûëäõ ˆ

±ëIÜë Üõ´Þ ÕþùÍ@ïåÞ, Ô_Ôù ÚëÝ ÕþùÍ@ïåÞ

ØëØëlí±õ Ô_Ôù ±èoÀëßõ ÀßíÞõ ÈùÍuù ÞèùÖù, ÀëßHë Àõ ÕùÖõ Àù´ ÇíÉ ÈùÍäëÜë_ ÜëÞÖë ÞèùÖë. ÕùÖõ µØÝëÔíÞ ßèõäëÜë_ ±Þõ ±õÞí Üõâõ Âßí ÕÍäð_ ½õ´±õ, ±õÜë_ ÜëÞÖë èÖë. ±Þõ FÝë_ ÕùÖõ Ú_ÔëÝõáë É ÞèùÖë, IÝë_ ÈùÍäëÞð_ ÕHë åð_ ? ±õÀ ÚëÉ\ Ô_ÔùÝ ÇëSÝë ÀßÖùÓÖù Þõ ±ëIÜëÞð_ ÕHë çë×õ ÇëSÝë ÀßÖð_ÓÖð_. ÀëßHë Àõ Úõµ Ôëßë É\Øí É Èõ. Ô_ÔëÜë_ TÝäèëß èùÝ ÕHë ±õÀ ZëHëäëß ±õÜÞù µÕÝùà ±õÜë_ Þ èùÝ. ½Hëõ 63


Õùáíçäëâù ÕßëHëõ ÕÀÍíÞõ ÀëÜ Àßëäõ ±õäí ßíÖõ Àßõ. Ô_ÔëÞù ìäÇëß çßÂùÝ ÞèÙ ±Þõ ÞÎëÞíÝ Àù´ T²ìkë É ÞèÙ. ÛëÃíØëßÞõ Ô_ÔëÜë_ ±õÜÞë ÞëÜÞí ÉwìßÝëÖ èÖí Öõ×í ÞëÜ ßëÂõáð_, ÚëÀí ÀõËáëÝ äæý×í Ô_ÔëÜë_ èë× Cëëáõ É ÞèÙ. Öõ±ù ÕñÈäë ±ëäõ Öù çáëè ±ëÕõ ±Þõ ÈõSáõ ÈõSáõ ±õÝ Ú_Ô Àßí ØíÔõáð_. Î@Ö ´LÀÜËõZëÞð_ ÀëÜ ÕÖëääë ÕñßÖð_ çèí ÀßäëÞù ìèçëÚ ßèõáù. ±õ ìçäëÝ äíç-äíç äæý×í ÕõÞ ÕHë èë×Üë_ {ëáí ÞèùÖí. ˆ

ÈõäËõ çèÉÖë×í Ô_ÔëÞð_ ÀÜý Âßí ÕÍuð_

ÈõäËõ ØëØëlíÞõ çëÜõ×í ç_½õà ±ëTÝù Àõ ÚÔë ÜèëIÜë±ù±õ Àëð_, Àõ ØëØë, èäõ ±ë ÖÜÞõ åùÛõ ÞèÙ. ÖÜëv_ ÞëÜ ÀÏëäí ÞëÂù. ÈÖë_ ±õÜÞõ ÛëÃíØëßÞõ ØðÑ ×åõ ±õÞð_ ÜÞÜë_ ×Ýë ÀßÖð_ èÖð_. ÈõäËõ ÜèëIÜë±ù±õ ÛëÃíØëßÞõ ÀèíÞõ ±õÜÞð_ ÞëÜ ÀÏëäí ÞÂëTÝð_. ±ëÜ äæùýÞù Ô_Ôë çë×õÞù ìèçëÚ, ½Hëõ ±õÜÞí Àù´ ÕHë ÂËÕË äÃß çèÉÖë×í Âßí ÕÍuù ! ˆ

äëÇÀ ÜëËõ Âëç ÞùîÔ

ØëØëlí ÀèõÖë Àõ, èð_ Õöçë ÀÜëääë Þ×í ±ëTÝù, èð_ Öù åùÔÂùâ Àßäë ±ëTÝù È\_ Àõ ±ë ÉÃÖ åð_ Èõ, Àõäí ßíÖõ Çëáõ Èõ ! ÕùÖõ ±ëÂí áë´Î ìßçÇýÜë_ É ÀëÏí Èõ, áõÚùßõËßí Éõäí äëÕßí Èõ. Öõ ÚÔí åùÔÂùâ ÀßíÞõ ±ëÕHëÞõ ÖöÝëß ±ëÕí ØíÔí Èõ. Öù èäõ Ô_ÔëÜë_ ìÇkë ßëAÝë ÀßÖë ±ëIÜëÞð_ Àßí áõäë Éõäð_ Èõ. ÀÜëääëÞð_ Öù ÕðHÝ èåõ Öù ÀÜëäëåõ, ÞèÙ Öù ÜèõÞÖ ÀßíÞõ Üßí Éåù ÖùÝ Àåð_ Üâåõ ÞèÙ. ÝùÉÞë ÃÝë ±äÖëßÜë_ CëÍë´ Ã´ Èõ, åð_ åð_ Ô_Ôë ×åõ ? ÀÝë VËõÉ Õß Ô_Ôë ×åõ ? ±õÞí ÕþëãMïÖ åð_ ×åõ ? ±õÞë ìèçëÚ çìèÖ ÝùÉÞë ÖöÝëß ×´ Èõ. Öõ èäõ wÕÀÜë_ ±õ É ±ëääëÞð_ Èõ. ÜëËõ ±ëIÜëÞð_ Àßí áù Öõ É ÛõÃð_ ±ëäåõ, ÚëÀí ÚÔð_ ±èÙ É ÜñÀíÞõ ÉäëÞð_ Èõ. ±Þ_Ö ±äÖëß ÞùÀßí-Ô_Ôë ÀÝëý Èõ, ±ëäù áëà Îßí Îßí ÜâÖù Þ×í. ÀßùÍù ±äÖëßõ ±ë äVÖð Üâõ ±õäí Þ×í. ÜëËõ iëëÞí ÜYÝë Èõ, Öù iëëÞíÞí ÕëÈâ ÕÍíÞõ ±ëIÜëÞð_ Àßí áõäë Éõäð_ Èõ, ÇñÀäë Éõäð_ Þ×í ! vvvvv 64


±Þð¿ÜìHëÀë [1] ÀùLËÿë@ËÞù Þ_ÃùÍ Ô_Ôù B²èV× äõåõ iëëÞ, ÚõçëÍuù Þäù... 1 Þ_ÃùÍ Ô_ÔëÜë_ ÕHë iëëÞ×í ßèõ... 2 åùÛõ {äõßëÖÞù ÕHë ÜYÝù Þäí... 3 ÀõÜ Àëù ÀùLËÿë@ËÞù Ô_Ôù... 4 ÀùLËÿë@ËÞë Ô_ÔëÜë_ ×Ýë... 5 ÜðUÀõáíäëâí ãV×ìÖÜë_ gèÜÖ... 6 ½õÍëÝë CëßÞë É ÀùLËÿë@ËÞë... 6 1927×í Ô_Ôù Çëáð ÀÝùý... 7 ìÉ_ØÃí áùÀùÞõ äõÇëÖí ÞèÙ... 7

ÕþõÜ×í äå ÀÝëý ÛÃäëÞÞõ 8 ÇùAÂëÞð_ ÀùHë ÞëÜ Øõ ? 9 ½ÖÞù Õëäß Þõ ½õ´±õ VäÖ_hëÖë 9 hëíç äæõý ÀÝùý VäÖ_hë Ô_Ôù 10 ÀùLËÿë@Ëß À´ áë´ÞÞë ? 10 ìärëìÜhëí ìÚþÉÞù ÀùLËÿë@Ë 12 ÚùßçØ-äëçØ ßùÍÞë ìÚþ°ç... 13 Üèðäë-±Þëäá ßùÍ ±Þõ... 15 ÀëÜÜë_ ±ëäÍÖ ±Þõ MÝë"ìßËí 17

[2] ÛëÃíØëß [2.1] ÛëÃíØëß ÀëãLÖÛë´ [2.1.1] ÀëãLÖÛë´ çë×õ Ô_ÔëÞí åw±ëÖ ÛëÃíØëß Àßõ Ô_Ôù, ØëØë Àßõ... 18 ÛëÃíØëßÞë ìÞIÝìÞÝÜ ½õ´Þõ... 22 ÜùZëõ ÉäëÞù É èõÖð 19 Úõµ ÎÀíß Éõäë, ³ãLÍÕõLÍLË... 23 Õèõáë ÛëÃíØëß ÇðÞíÛë´... 20 ÀoÕÞí çëÜëÞõ ÞëÜõ ÀßíÞõ ÕHë... 25 ÔìÜýWÌ ½õÍõ É ÕëËóÞßìåÕ... 20 ÞëÜÞù Üùè ÞèÙ 26 [2.1.2] ±_Öõ çë_ÕÍuð_ åð_ ? ÛëÃíØëßÞõ áùÛ, ØëØëÞõ ±èoÀëß 27 ÃÜõ IÝë_ Çëáåõ ÕHë wìÕÝë... 30 ±ëËáë Cëß ÈÖë_Ý ÛëÃõ ±ëäõ... 28 áùÛÞù ßùà ÕHë Çëìßhë ¬Çð_... 30 [2.1.3] ØëØëÞù ç_à ±õ É líÜ_Öë´ ÜèõÞÖ ÞèÙ ÕHë çñ{Þí É... 32 ±ÍÇHë çëÜõ ÛëÃíØëßÞõ... 36 ±ëIÜëÞð_ Àßù Þõ hëHë ÜìèÞõ... 33 ÂùËÜë_Ý ÞÎù ½õäëÞí Ào´À... 36 ØëØëÞí èëÉßí ±õ É líÜ_Öë´... 34 ÕÃáë_ ÕÍõ IÝë_ ÔÞ ¶ÛßëÝ 37 Õöçë ÞèÙ èùÝ ÖùÝ èëÉßí... 35 ÛõÃë ×Ýë ±õ É åðÀÞ 38 [2.1.4] ÛëÃíØëß ½õÍõ ÜÖÛõØ ÞèÙ ÕþõÜ VäwÕ Öõ ÜÖÛõØ ÀùÞí... 39 áùÛÞí ÚëµLÍÿíÜë_ CëðçíÞõ... 42 ÈùÍí±ù ÛëÃíØëßÞí ÕHë... 40 ÜÖÛõØ èùÝ Öù iëëÞí åëÞë ? 43 ÕþÀòìÖ ±ùâÂíÞõ ÜÖÛõØ ËëYÝù 41 ±õÀ Øùæ ØõÂëÝù Þ×í... 43 65


ÜðUÀõáí äõÌíÞõ ÕHë ÜÖÛõØ... 44 ±õÀ ½õÍõ Üöhëí ÞÛí Öù ±ëÂë... 50 ÚùÔÀâëÞõ áíÔõ ±ë_Ëí ÞèÙ... 45 ±õÀ ÉHë ÎëÇß Üëßäë ±ëTÝù... 50 48 ìÜìÞË ÕHë Þ Çëáõ Öõ... 47 áëÛëáëÛ ½õ´Þõ É^Ì<_ ÕHë Úùáõ 51 ÃÜõ Öõ ßVÖõ äõß Þ Ú_ÔëÝ Öõ... 47 ÞëÞÕHëÜë_ èÖë ÀëÇë ÀëÞÞë... 51 èíßëÚëÞõ ±ÍÇHë ÕÍäë... 48 iëëÞí @ÝëßõÝ ÀëÇë ÀëÞÞë Þë... 52 ÛëÃíØëßõ ÕHë ÜëLÝë ÛÃäëÞ 49 ÎìßÝëØíÞõ É ÃHëí±õ ÃðÞõÃëß 53 [2.2] áZÜí çëÜõ ±ëMÝð_ ç_VÀëßÔÜýÞõ Üèkä Üâí Ô_ÔëÜë_ ÕëËóÞßìåÕÞí... 54 ÜëÜëÞí ÕùâÞð_ Cëß, ÚÔëÞõ... 63 áùÛíÞë À<ç_à ÀßÖë ±ÕÞëäí... 55 ìÜhëùÞõ ìÞïÛýÝ ÚÞëäõáë Àõ... 64 ÜùËë ÜëHëçùÞù áëÃõ äHëÈù 57 Ú_ÃáëÞí áëÃõ µÕëìÔ, ßèíå... 65 áë ÀÜë´±õ ÕHë ç_à ÂßëÚ... 58 ØðÑÂ É Þë ±ëäõ ±õäí... 66 wìÕÝë ±õËáë ÕÍù Àõ ÜÞõ... 59 ÉLÜ äÂÖÞí ãV×ìÖÞë ±ëÔëßõ 66 ±õÀ Ûhëí½Þõ IÝë_ ÀëÜõ áÃëÍuù 60 ÕëÕëÞðÚ_Ôí ÕðHÝÞë Ú_Ãáë 68 ±ë"Îß Úèð ±ëäÖí ÕHë ÇõÕ... 60 ØëØëÞù Ná"Ë ÕëÕëÞðÚ_Ôí... 69 èð_ Ú_ÃáëÜë_ É´å Öù Öð_... 62 µÕØõå áõ Þõ Îßí ÕVÖëäù Þ... 70 [2.3] çí. ÕËõá çë×õÞí ÛëÃíØëßíÜë_ ìärëçCëëÖ Õöçë ÂëÖß ÀÕË ÀÝð* IÝëßõ... 72 ÕùÖëÞë TÝñ Õë"´LËõ Þ ÕÍõ... 77 áë ±äÖëßõÝ ÞèÙ ÕÍõ... 73 Úèð ½ÖÞë ìärëçCëëÖÞõ... 78 Þ ÜëÕí åÀëÝ Úðì©×í 73 È^Ëuë ØðìÞÝëØëßíÞí çùÚÖù×í 79 ìËÿÀù ìåÂäëÍí ÕHë äëÕßí Þ×í 75 ±ëäÍõ Öí×*Àßù Éõäð_ ±äá_ÚÞ 79 çßâ Þõ çíÔù èùÝ Öù... 75 ÈõÖßëÝë IÝë_×í ÕHë áõ µÕØõå 80 [2.4] ÛëÃíØëß äëÍíáëáÛë´ çë×õ çIç_à ±ëÕí ØõäëÞí É T²ìkë, áõäëÞí... 81 Ãùìä_ØßëÜ° çë×õÞë Õþç_ÃÞí... 89 VäÛëä ÖíÂù, ÕHë @Ýëßõ ? 83 ±õãLÉìÞÝßÞõ ÕëÝëÜë_ ÞëÂí... 90 ±õÞë ±õ É åOØù ߏëë 85 ÚLïÞõÞí ØùVÖí Úèð çëßí... 91 ÚÔí ±ëçã@Ö Ã´ 86 ßëÂíÞõ Úõ ßçù´Ýë, Úèð ܽ... 93 iëëÞ ÕÈí Ò±_ÚëáëáÓ ÚØáë´... 86 ½Hëäë Üâí iëëÞíÞí äëÖù 95 ÜÞ ÀQMáíË VäÖ_hë èù 88 [2.5] ÛëÃíØëßÞë Ûë´Þõ ìåÂTÝð_ ÃHëÖß Ô_ÔëÜë_ Öù ÕÈí ÀõâäëÝ 96 ßùÉ ìåÂäëÍõ ÉwìßÝëÖ ÕñßÖð_ 99 ÛÙÍë Èõ Àõ ÍëÛí ? 97 äÏuë äÃß ìåÂäëÍõ ÇùAÂù... 99 ÛHëÖß Èõ ÕHë ÃHëÖß Þ×í 98 åíÂäõ ÂßëÚ ±ëØÖ×í... 100 66


±èù ØëØë´ VÜëËóÞõç, ½õÖë... 102 ÕÈí áëBÝë µÕÀëßí ÉõÞõ çðÔßäð_ èùÝ ÖõÞõ... 103 À<ØßÖí ÚìZëç, Öõ áùÀùÞõ...

103 104

[3] Ô_ÔëÜë_ ±õÀ äëìHëÝëÞõ çë×õ ßëÂÖë äëìHëÝëÞõ ½õÍõ ßëÂäë... 105 ÛìÄÀÖë ±Üëßí Öõ äëìHëÝù... 107 ±Üõ Öù äìHëÀÞõ Úèð gÀÜÖí... 107 ßëäHëÞõ ½õ äëìHëÝù ÜYÝù... 108

ÕëßÀë ÜëËõ Íëëë ÕHë... ÇùÕÍõ áÂõáí ßíÖ ÕþÜëHëõ É Úèð {íb_ Àë_IÝð_ Öõ ×´ ÃÝð_... ÇùÕÍõ ìèçëÚÜë_Ý {âÀõ...

109 109 111 112

[4] ±LÍßèõLÍ çë×õ çð_Øß TÝäèëß ØëØëÞí èëÉßí×í ×ëÝ çèð... 114 ±ÍÇHë ÞèÙ ÕÍäë ØíÔõáí 114 äÔëßõ ÕÃëß ±ëÕäù, ±õäð_... 115 ÜÉ^ßù ÜëËõ Àõäí áëÃHëí... 116 ±LÍßèõLÍÞõ Úèð çëÇäõ 117 ÞðÀçëÞ Ûáõ ×Ýð_ ÕHë Àù´... 117 Ûñá Þ ÀëÏäë×í ÕÍuù ÕþÛëä 118 ËÀùß Éwß Àßäí ±Þõ ÕÈí... 119 çíÔí ÕþÀòìÖÞõ ËÀùß Þõ äë_Àí... 120 Âßù åõÌ Öù Àù´Þõ äÏõ É... 121

µÕÞëÜ Õß×í ÎõßÎëß... äEÇõ Þäí ±õÉLçí ¶Ûí... ØëØë Àßõ ±ùäßèë"á... ±LÍßèõLÍÞð_ ßZëHë Àßõ ±õ... Àù´Þë µÕßí ×äð_ Þ×í... iëëÞ Õèõáë µÕßí ½õÍõ... µÕßí çëÜõ ÕÍuë Öõ ±ÜÞõ... ±õËáõ ÕÈí ÛÃäëÞ Âùâí... FÝë_ µÕßí-±LÍßèõLÍ Þ×í...

122 123 124 125 126 127 128 128 129

[5] ÞèùÖí Àßí ØùÍÔëÜ ÂëËáë ÜëËõ É\±ù ØëØëÞí ½èùÉáëáí 131 Üùè ÞèÙ, ÞöìÖÀÖëäëâù... ÜÞ ÜùË<_ Öõ ÈõSáù ÂëËáù... 132 ÚÔð_ ÈùÍí ØíÔõáð_ ±õÞë... ÚëØåëèí ±èoÀëß Öõ... 133

134 135

[6] ÞùÀßíÜë_ Üâõ ±õËáë É Õöçë Cëßõ ±ëÕäëÞë ÇÍÖí-ÕÍÖí Úèð ½õÝõáí... 136 Ô_ÔëÜë_ ÀÜëHëí äÔÖí Çëáí 138 ÞÎù ÃÜõ ±õËáù ÕHë Cëõß Öù... 139 1939 ÕÈíÞù Õöçù ±åë_ìÖ... 140 çëÇù wìÕÝù Öõ Àõäù èÖù ? 140 ÂùËí áZÜí CëßÜë_ Õõçäë... 141

ÕðHÝ×í ÀÜëÝõáù Õöçù... ØëØëÞí çëØë´, ÚõÖëáíç... ÕñäýÉLÜÞð_ ±ëÝý - áùÛ... ÕëßÀë ÜëËõ áëÎë, ½Ö ÜëËõ... ØðìÞÝëÜë_ Úõ ÇíÉ çëÇääë...

142 143 144 145 146

[7] ÂùË äÂÖõ ÉäëÚ áùÛ-ÀÕË ÞèÙ ±õËáõ áë´Î... 147 Õöçë ½õ´Öë èùÝ Öõ ÃùËëâù... 148 ÂðSáð_ Àßäë ÕëÈâÞí... 148 ÂðSáð_ Àßí±õ Öù ÇùAÂð_ ßèõ 149 67


TÝã@Ö ÕþÜëHëõ ÉäëÚ É\Øë... 149 ìÎÀßùÞõ ÎëÀí ÀßíÞõ ÎëÀí Éäí 152 ÚÔëÞõ Âðå ÀßíÞõ ÜùÀáõ 150 Õþõã@ËÀá ÞðçÂë ÚÔëÞõ çðÂí... 153

[8] Ô_ÔëÜë_ ÂùË äÂÖõ ØëØëÞí çÜÉHë ÂùËÜë_ ±ëÕHëí ÕëËóÞßìåÕ... 155 èð_ ±õÀáù É ìÇ_Öë Àv_ È\_... 156 ÎßÉ Ú½ääëÞí, ìÇ_Öë ÞèÙ... 157 Úõ ÃðÞõÃëß, Ô_ÔëÞí ìÇ_Öë Àßõ... 158 ç_½õà Õë_çßë Þë èùÝ IÝëßõ... 159 äÃß ìäÇëßõ ÂùË ±ëäõ Èõ... 160 ßùÉ ÞèÙ ÕHë äæë*Öõ ÂùË... 161 ´{í Çõß Õß ±Þïû´{í 162 ÂùË çëÜõ ±ÉÚ ËõÀìÞÀ 163

É\Øë É\Øë ØðÑ ÜëËõ ìäåõæ... 164 ÞÎù-ÂùË Ô_ÔëÞõ, ±ëÕHëÞõ... 165 Cëõß×í åð_ á´Þõ ±ëTÝëÓÖë ? 166 ÂùËÞë µÕëçÀÞõ ìÇ_Öë ÞèÙ... 167 ÞÎù Àõ ÂùË Úõµ ±Üëßõ çßÂë 168 Éà ±ë_Ôâð_ ½Hëí Þ Àßõ ÞÀá 169 Ôëßäð_ ±õäð_ Àõ ÈõäËõ ÞÎù É... 169 ±äâð_ ÔëßíÞõ ÞÎù ÈÖë_Ý... 171 ÜÞÞõ ÈõÖßíÞõ ±ëÞ_ØÜë_... 171

[9] ØëØëÞí Ô_Ôù ÀßäëÞí ËõÀìÞÀ VËíÜß ÖßÖí ÜñÀõ IÝëßõ Úõµ... 173 VËíÜßÞë ÀëÞÜë_ e_À 175 ÀÝð_ iëëÞ @Ýë_ äëÕßäð_ Öõ... 175 Ò±Üëßí ´EÈë Þ×íÓ ÀõÜ... 177 ±õÀáë ìÞVM²è ×åù Öù ×åù... 177 ØëØë çܽäõ À´ ßíÖõ... 178

iëëÞí±ù èçíÞõ ÛùÃäõ... 179 ÚÔëÝÞë ç_ÀSÕ-ìäÀSÕÞí... 180 Õèõáõ×í É ìÍÕþõåÞ ÜëÃí áõäð_ 181 ±iëëÞØåëÞí Àâë×í Ô_ÔëÜë_... 181 ±ëäð_ ÀùHë ÀùÞõ Àèõ Èõ ? 183 ìÞìäýÀSÕí ÚÞäëÞí ±½ÝÚ... 185

[10] áZÜí° çë×õ äëÖÇíÖ ±ÞðÀ>â ±ëäõ IÝëßõ ÕÔëß½õ ØðìÞÝë×í É\Øë É ÀëÝØë, Þ... ±ëIÜë×õý çVM²è Öù áZÜí... ±õÀáë ìÞVM²èí áZÜí°Þõ... ÖßÈùÍ Üëßí ±_ÖßëÝ ï¶Ûë... CëõáÈë IÝë_ áZÜí° Øñß ßèõ

186 186 188 189 189 190

áZÜí°Þù ìäÞÝ ÀßäëÞù... 191 áZÜíÞù ÞèÙ ÕHë... 191 É\±ù áZÜí°Þë ßëÃÜë_ ÕÍõ... 192 ÜèëIÜë Àßõ VäëÃÖ... 192 ÉÍ ÕHë Èõ ìލõÖÞ-ÇõÖÞ... 193 µÕëÝÜë_ Àßäð_ ÕþìÖ¿ÜHë åñË... 194

[11] ±LÝëÝ çëÜõ... [11.1] Ãùìä_ØßëÜ° çë×õÞù Õþç_à ұØëÓ Àèí ËëÏë ÕëÍõ ØÚÍëääëÞí äëÖ Àßõ Öù... ZëìhëÝ Öõ ÜùËë ½õÍõ É...

195 ÔùìÖÝëÜë_ É^ ÕÍí, Öõ×í... 199 196 ìç_èÞë ÚEÇëÞí ½õÍõ... 200 198 ±ëÕHëù É ßùÎ ½õ´±õ... 201 68


ÖíßÀëÜÌë á´Þõ ÚVçù... 201 iëëÞ Õèõáë ±èoÀëß Ãë_Íù... 206 ìäÞ_Öí Àßõ ÖõÞõ ±ÕëÝ... 202 iëëÞ ÕÈí {íßù ×Ýù... 207 åíáäëÞ ÕðvæÞõ Íß É Þë... 202 ZëìhëÝ gèçëÜë_Ý åñßë Þõ... 208 çëÜëÞë ±èoÀëßÞõ µUÀõÝëý... 203 ÕñäëýlÜÜë_ ½õäë Üâí... 209 åíáäëÞÞõ ½õ´Þõ áëÂ... 204 äÔëßõ ÂEÝëý ÕHë ±LÝëÝÞõ... 210 Üëßäë ±ëTÝë ÖõÞõ É ÞÇëTÝë 205 [11.2] ±ëÂð_ ÃëÜ Üëßäë ±ëTÝð_... çëö åVhëÔëßí çëÜõ ±õÀáë... 212 ÕðHÝÞù ÕþÖëÕ, Öõ çëÜëÞõ... 214 ìåäÝùÃÞë ÖÕ×í ÚÔë ËëÏë... 213 iëëÞ Õèõáë ìç_è çÜ hëëÍ 215 216 ÀíìÜÝëÃëß ìåäõ ÂùSÝð_ hëíÉ\_... 213 Õñäõý ßë½ÕØ ÈùÍõáð_ Öõ... [11.3] ÀÜðìÜÝë_ çë×õÞù Õþç_à 221 ÀÜðìÜÝë_±õ ±ëÕí ÔÜÀí 218 èäõ Öù ÚùÔßõåÞ áëÃõ... ìÜÝë_Þð_ ½õäð_ÓÖ_ð ÕëHëí Öõ... 219 ÀÜðìÜÝë_ Þõ ÎùÉØëßÞí çëÜõ... 221 223 ±ë Öù ÚßÀÖ äÃßÞù äëCë Èõ 219 ÉõáÞí ÔÜÀí çëÜõ ÕHë... Öð_ ÚùßçØÞù ìÜÝë_ Öù èð_... 220 ÂùËí ÎìßÝëØù Þõ Àë"Ëó Àõç... 224 224 225Þí ÉBÝë±õ 300 äçñSÝë 220 ½ÖÞù ìärëç Þë èëáõ... [11.4] çëÜëÞù ßùà ÀëÏäë äëÕÝëý ÀÍÀ åOØù ÖëÕ ÝùÃí Õðvæ Éõäù Öõ... 226 ìäìÔÞð_ ÀùgËà ÀßíÞõ ÀÍÀ... 232 ÚùáíÞõ Îßí ÃÝù Öõ èë×... 227 äíÖßëÃÖë×í ËöÍÀëäí Àßõ... 233 äëÕÝëý ÀÍÀ åOØù Þõ ÕÈí... 227 èÍÖëáÞë Õþç_Ãõ ÇëÖðÝý×í... 234 èëÝ iëëÞíÞí ÀÚèð Þ Âëáí... 228 ±_Øß ÕþõÜÛëä ÕHë Úèëß... 235 ±õÞí Üõâõ Õöçë ±ëÕí ØõäÍëTÝë 229 èÍÖëá ÕëÍõ Öù ÕHë ÜÉ^ßù... 236 1972 çðÔí ØõÂëÍí... 230 áë ±äÖëßõ Þë ÞíÀâõ... 237 ÚÃØù ÞíÀâí ÃÝù Þõ ߏëð_... 231

[12] Õùáíç çë×õ Õþç_Ãù [12.1] Õùáíçäëâù Úëßb_ äëçí ±ëÕåõ èì×Ýëß Çùßí áíÔëÞù ±ëßùÕ ÛÃäëÞÞí ÛëæëÜë_ ÞèÙ... Ào´À Üâåõ ±õ ØëÞÖõ... ÉÃÖ É ±ëÂí ÀùËÍí ÕÈí... çÖí Þõ çÖë ÕßõÝ ØëÞÖ...

238 239 240 242 243

½õ´ ØëØëÞí ÂðÜëßí Çë Õë´... 243 FÝë_ ½Ý IÝë_ Éõá Þ×í ? 244 ÉõÞõ Àèõ Èõ Öõ Òèð_Ó ÞèùÝ... 245 ÉÚßÉVÖ ØõäáùÀùÞí ÀòÕë Öõ... 246

69


[12.2] ÔßÜ ÀßÖë ÕÍí ÔëÍ ìärëçÞë ÜëÝëý ÎçëÝë ±Üõ 247 ÒÕËõá ìÜÝë_ÓÞë ±õèÜØìÜÝë_... 253 ÎùÉØëßÞõ áëBÝë ±ùìáÝë... 248 çëÇëÞõ Þ ±ëäõ Àù´ ±ë_Ç 253 ÎùÉØëßõ É ØõÂëÍuù È^ËäëÞù... 250 ìärëçCëëÖíÞí Ûñá Þ ½õÖë... 255 ìäÇëßåíáÞõ ÉÍõ É... 251 TÝäãV×Ö Èõ ÉÃÖ ½HëíÞõ... 256 [12.3] ±ÞïûÚõ´áõÚá äë"ßLË iëëÞ ÕÈí ÜYÝð_ ±õìáÎLËëÞí... 258 ±Üëßí ÖðÜëÂíÞð_ Îâ Èõ ±ë 271 ÕùÖëÞõ ÀëÜ Þ ÜâÖë... 259 ÕëËíØëßÞí ÞëÖÜë_ áëBÝù... 272 Ò±ëÕäë ÕÍåõÓ åOØ Úèð... 260 ÀoÕÞí OáõÀ ìáVËõÍ Þ ×ëÝ... 273 ÇùAÂë ÜëHëçù Þë Ãë_Ìõ çâíÞõ 261 ±Üõ Çëß É µÉìâÝëÖ... 274 áõäÍëäí ÜìåÞßí ÉMïÖíÜë_... 261 Çùßù ÛõÃð_ ÚõçäëÜë_ ÕHë... 275 ÏíáëÏç Àßäë ÀÏëTÝð_... 262 ±ë ÕËõáù ½õÍõ @Ýë_ ÎçëÝù... 275 ±ÞïûÚõ´áõÚá äë"ßLËÞõ ÜëLÝð_... 263 iëëÞí ÕðvæÞí ±ëÚw... 276 Üëßí ÕðHÝö ½Ãí Àõ äë"ßLËÞð_... 264 ÉõáÜë_ Éäë ÕHë ÖöÝëß 277 278 ½Öõ ÀÚíß ÚõÌë IÝë_ åð_ Üâõ ? 265 ÛÃäëÞÞëÝ Üë×õ ÕÍõáë ìÞìÜkëÞõ ÜëLÝù ìÞØùýæ 266 ±ëÕHëí áë´Þ Öù ìÞäõÍù... 278 ±ÞïûÚõ´áõÚá äë"ßLËÞõ ÜëLÝð_... 266 Õèõáë ìßèçýá ×Ýõáð_ èÖð_ Öõ... 279 ØùßÍ<_ Úë_ÔíÞõ á´ ½±ù... 267 iëëÞ ÕÈíÝ ÞíÀYÝù Ûßõáù... 280 Àù´ ÕHë ßVÖõ Üëßë ìÞìÜkëõ... 267 ßëÃ-¦õæ ÞèÙ ÕHë çÜÛëäõ... 281 ±_Úëáëá ÃðÞõÃëß, ÜèÙ... 268 Àù´×íÝ Þ ÛÍÀõ, iëëÞ ×Ýð_... 283 284 ÛáõÞõ ÈÕëÝ ÛäëÍù... 269 ÖöÝëß ×´ ½ä, ÃÜõ Öõ... 284 ÎùÉØëßõ É ÀßëTÝë ½ÜíÞ 270 ±õÀ ÕßÜëb èáäð_ Þ... [13] çßÀëßÞí ÂùËí ÀÞÍÃÖ ±Þõ ØoÍ äÂÖõ... [13.1] ±õÀ áë çë_´Ì è½ßÞù ØoÍ Øëäù Üë_Íõ É ÞèÙ, ÉÖð_ Àßõ 286 ±ëìÚýËÿõËßõ ½HÝë ÃÉÚÞë... 292 çëv_ ÀëÜ ÀÝð* ÈÖë_Ý ×Ýù ØoÍ 287 ØoÍ É µÍëÍí ØíÔù 294 ZëìhëÝ, ÂðSáù TÝäèëß Öõ... 288 TÝëÉ Üë_ÃäëÞí Àõ áÍäëÞí... 295 CëëËÜë_ áõäë ÇíÎ... 289 èyÞð_Ý áõÖë Þë ±ëäÍuð_ 297 ØoÍÞë ÀëÃâ äÂÖõ ½õäë... 290 ±HëèyÞí áÙË Ào´... 298 ÀëÃâ×í ±çßÜð@Ö ØëØë... 291 [13.2] ´LÀÜËõZë ÕõÝß ÈÖë_ {âÀõ iëëÞØåë ±ùâÂëHë ÈÖë_Ý ±ë"ìÎçßÞí... 299 Çëß è½ßÞí Àßí ÂùËí... 300 70


´LÀÜËõZë ±ë"ìÎçß ÀÜýÞõ... 300 ÒÛùÃäõ ±õÞí ÛñáÓ ±õ iëëÞ... 301 ØoÍ ±õ ÕëÈáí ÛñáÞð_ É... 301 ±ë"ìÎçßÞõ Ãëâù Ûë_ÍíÞõ Þ... 302

ÛÝ ÕëÜäë Éõäð_ ÞèÙ, ÕHë... 303 TÝäãV×ÖÞë iëëÞõ ìÞÛýÝ 305 1942 çðÔí ÛÍÀÖë ÕÈí... 306 ±ëäë ç_½õÃùÜë_ TÝäãV×ÖÞù... 307

[14] ÇùßùÞë ÃëÜÜë_ ÀëÜÞí åw±ëÖ×í É ×äë... 308 TÝäãV×Ö Õß ±ÖñË Ûßùçù... 312 çëÇääë ÜëHëç ßëAÝù Öõ É... 309 Çùß ×ëÀõ ÕHë ±ëÕHëõ ×ëÀäð_... 312 ÒÂëÖß ÕëÈâ ìØäõáÓ Àßí... 310 çëÜëÞë ÜÞ ÕHë çðÔÝëý Þõ... 313 TÝäãV×ÖÞë iëëÞõ Þë èëSÝð_... 311

[15] Ô_ÔëÜë_ ÀëâëÚ½ß ±Þõ Çùßí [15.1] ÀëâëÚ½ßÞð_ Þëb_ - ÂMÝð_ ±õáõMÕí ÕõÏíÜë_ 329 ÀÝëý ÜùËë Ô_Ôë±ù Þõ áùÀù±õ... 314 ÂùË ½Ý ÖùÝ äèõáë... 330 ÚÔõ×í ×ëÀíÞõ ÈõäËõ ÂùYÝð_... 315 ÞÎù Àõ ÂùË, ÚLÞõÜë_... ìäËÀù ±õãLÉìÞÝgßà ÞëÜÞí... 316 ÒÞÎù ×ëÖ Öù èð_ áõÖ Þõ ?Ó 331 ÀëâÞí ±çßÜë_ Çëáð ×Ýù... 317 wìÕÝë ÉäëÞë Þõ ±ëÕHëõ... 332 ìç©ë_ÖäëØí Öõ Õèõáë Öù... 318 ±õÀëäÞ×í Àëâð_ Þëb_ Õõçäë... 333 ´EÈë ÞèÙ ÈÖë_Ýõ ×Ýù... 319 Àëâð_ Þëb_ ÃÝð_ IÝëßõ ×´... 333 áëÃHëí ßëÂäë ÃÝë Þõ Çëáð... 321 ÕÈí ÔÜý çëßù ÕìßHëëÜ ÕëQÝù 334 Àëâð_ Þëb_ ßùÜõ ßùÜõ ÀöÍäë... 322 Àëâð_ Þëb_ ±õ ßõáÞë ÕëHëí... 335 Àù´ ìäßáù É ÚëÔë ßëÂõ... 322 ÔíÜõ ÔíÜõ Õ©ÖçßÞð_ ±ëäõ Öõ... 336 ÀëâëÚ½ßÞð_ ÔÞ ÞëAÝð_... 323 ±ÞíìÖÞð_ Þëb_ ±ìÃÝëß äæõý... 337 338 Õõáð_ Þëb_ ÃÝð_ Þõ ×´ ìÞßë_Ö... 325 çëßë ßVÖõ Þ Ã´ Öù... 338 äëìHëÝëÞë ËùâëÜë_ ±õÀáë É... 326 áZÜí äëâù çëßë ßVÖõ 339 ±ëÕHëí iëëìÖ É\Øí, ÞëØëßí... 326 Úõµ ÕðHÝÜë_ ìÛLïÞÖë ÞëØëß Ûëä ×ëÝ Öù ±Þ_Ö... 328 ±èoÀëßÞë ÚõÎëÜÕHëëÜë_ ×Ýð_... 340 340 ÂùË ÉäëÞí Èõ ½Hëäë ÈÖë_... 329 ±õÀëäÞ ÕÈí çñ{ ÕÍí... [15.2] ìçÜõLË Þõ áùÂ_ÍÞí Çùßí±ù ±õÀëäÞÜë_ Çùßí±ù Ú_Ô Þõ... 342 ¬Ôë iëëÞõ áíÔð_ ÂùË<_ ±äá_ÚÞ 345 ½Öõ ÕÀÍõ Öù ÕÀÍëÝ ±õäí... 343 ÜèÙÞë ÛÍÀëË×í çܽHëí... 346 ÖëßHë ÀëÏuð_, çëÇù ÔÜý èùÝ... 343 ìÍçïû±ë"ÞõVËíÞõ áíÔõ Þ×í... 346 °äÞ ìÞäëýèÞë ÛÝÞõ áíÔõ... 344 Úë_ÔÀëÜÜë_ ìçÜõLË Öõ OáÍ... 347 71


Ãñ_ÇäëÍù ÉõËáù ÀÝùý, Öõ É... 349 ØðvÕÝùà ÜëËõ Þ×í ±ëÕÖë... 361 Âßù Çùß ÀùHë ? 350 ÃÜõ Öõ ÕëHëí±õ Üà ÇÏëäù... 362 ÈõäËõ ÇùßíÞð_ çßäöÝð_ ÀëÏuð_... 350 Ô_ÔëÜë_ ÀëâëÚ½ß ÕHë Cëßõ... 363 ÕÈí Þyí ÀÝð* Àõ ÛñÂõ... 351 èyÞð_ èåõ Öù ØëØëÞí Ã"ßLËí 364 åw±ëÖÜë_ ÕÍí ±ÍÇHë ÕHë... 352 ÂùË<_ Ú_Ô Þ ×ëÝ Öù Ûëä... 365 Çùßí±ù Ú_Ô ÀÝëý ÕÈí äÖa... 353 É^Þí ìÎáÜ Þ ÚØáõ ÕHë... 366 ÞíìÖ×í áZÜí°Þí Üèõß... 354 ËõZëÞí Çùßí ±õ ÕãOáÀÞí Çùßí 366 eá ÞèÙ Öù eáÞí Õë_ÂÍí 355 ÕþìÖ¿ÜHë ÀÝõý Âðáõ ±ëIÜëÞù... 367 ÈÖë_Ý Àßäù ÕÍÖù èÖù... 355 ÜèëIÜë±ù ÜëËõ ÃðÞë Ôùäë... 369 çñÍí äEÇõ çùÕëßí ×´Þõ ÕHë... 357 ÕVÖëäù ×ëÝ IÝëß×í ±ëÕHëõ... 370 TÝäèëß ±õÍÉVË ÀßÖë Þë... 358 ÂñÚ ÕþìÖ¿ÜHë ÀÝëý ÕÈí... 370 áëÃõ Ãë_Í<_ ÕHë Õþõã@ËÀá... 359 ±ëÂëÝ ìèLØðVÖëÞÜë_ ±õÀõÝ... 371 ÉäëÚØëßí á´ ÚÖëäõ, @Ýë_... 360 ÕVÖëÝë, ÔÜëýØë ÀÝëý Þõ... 371 ÉÜëÞë ÕþÜëHëõ ±õÍÉVË ×´... 361 iëëÞíÞð_ ½õ´±õ Öù gèÜÖ... 373 [15.3] ÇùßíÞù Úë_ÀÍù ½B²ìÖ ÞèÙ èùäë×í Þ... 374 ±áúìÀÀ ±ëÚw Õëß äÃßÞí 380 ËÿëLçÕßLË ØëØë ìçäëÝ ÀùHë... 375 ÃðMïÖ Öõ ÕÍØù ÛÃäëÞ çë×õÞù 381 CëëË ÀßÖë CëÍëÜHë ÜùîCëð_... 376 ±õÀßëß ÀßäëÜë_ åñßë ßèù 382 Úí½Þõ ìåÂäëÍäë ÜëËõ... 377 ±ùÕÞ Ë> VÀëÝ ±õ ÈõSáð_... 383 ±ùÕÞ Ë> VÀëÝ, Þù ìç¿õçí 378 Üëßí ÚÔí Çùßí Ôù´ ÞëÂí... 384 ÂðSáð_ Àßäë×í Ú_ÔëÝ ÜÞ... 379 çëÇí ±ëáùÇÞë Þ×í Àßí... 385 ÜÞÞí Õùá ÂðSáí Àßí... 379

[16] µCëßëHëí [16.1] µCëßëHëí Þ Àßäë ÕëÈâÞí çÜÉHë ÒçëÜëÞõ ØðÑ ×åõ ÖùÓ ±õ... Üëßë Õöçë ÕëÈë ÜëÃÖë Þë... ±ë É VäÛëäõ ÛÃäëÞ... Ò±ë èë× Üë_Ãäë ÜëËõ Þ×í... ±èoÀëß ÃÝë ÕÈí... çëÜëÞð_ ÜÞ èáí ½Ý ÜëËõ... ÜëÃäð_ Þõ Üßäð_ çßÂð_ áëÃõ ÁõLÍ çÀóáÞõ Õöçë ±ëÕõáë...

386 387 388 389 390 390 392 393

ÚùÔÀâë ÉÍí, µCëßëHëí... ÜëÞ ±×õý ÕõÌõáë, çñ{×í... åùÔí ±ÉÚ Àâë, äõß... À<ç_Ã×í È^Ëäë Àßí åùÔÂùâ ìÜhëùÞõ ±ëÕõáë Õþë"ìÜç... À<ç_ÃÞë Õþë"ìÜç È^Ëuë Þõ... èíßëÚëÞõ çùîÕí ØíÔí áÃëÜ ØÝëâð ÜëHëçÞí Ôùá Õùáí...

72

393 394 395 395 396 397 398 399


407 çÜ°Þõ ØëÂTÝð_ ÛùâÕHë 400 ÞëÞÕHë×í Ãñ_ÇëÝ IÝëßõ... ±ëÂë ÉÃÖÞõ ±ùËíÜë_... 402 ØìßÝëÜë_ Üñ@Ýë ÕÈí ±ëåë... 408 ±ÞùÂí ¼ãWË Àõ ±ë Öù... 403 Âßí ±ÍÇHëäëâëÞõ Þ ÀëÏõ... 410 ÂõÖßë ÂßíØäë ÀßÖë... 404 çëäÔëÞí ßëÂäí ÕHë å_Àë... 410 411 ±èoÀëß ÂßíØÖë çëÜëÞí... 405 Àë"ËóÜë_ Þë Éäð_ ±õ µkëÜ ÕëÈë ±ëÕõ Öù ±èoÀëß... 406 Àù´ ±ëÕHëí Õëçõ µCëßëHëí... 413 èð_ ±èoÀëß äõÇÞëßù Þ×í 407 µCëßëHëí áõäë ÃÝë, Úí½... 414 [16.2] Ôíßõáë ÖõÞõ É ÇñÀäí äõß×í È^Ëuë 423 äõß Þ Ú_ÔëÝ ±õËáõ µCëßëHëí... 417 wìÕÝë ÉÖë ÀßíÞõ ÕHë... 424 ÇñÀääëÞõ ÚØáõ Àèõ... 418 Þ Âùâù çÜëÔëÞ, Àßù... ÒÀùHë ÚLÝù ÜñßÂÓ È^ËäëÞí... 419 FÝë_ ÜßäëÞð_ IÝë_ äõß åð_... 426 Öð_ Îëä, ÕHë Îßí ÛõÃù Þë... 419 ±ëäë ÜëHëç çë×õ Õë_ÇçùÜë_... 427 427 ÖùÝ ½õÝù áëÛ Àõ Õë_ÇçùÜë_... 421 ÉÃÖ Ûáõ ÚÃÍõ ÕHë... È^Ëäë ÜëËõ ßë°Âðåí×í... 422 ±ëMÝë ÕÈí äíÖßëÃÖëÕñäýÀ... 428 åëVhëiëëÞ ÞèÙ ÕHë ±ÞðÛä... 423 ÀùÓÀ ØèëÍù Üâõ ±ëäð_ ´ÞëÜ 429

[17] ÞëßëÝHë ç_à áZÜí ½Hëäë Éõäð_ Èõ ØëØëÞð_ ÃìHëÖ ßõçÀùçýÜë_×í Âçõ Öù... áùÛÞõ áíÔõ áùÀ ØùÍõ... ±Üõ Öù ÇÏäëÞð_ ÞèÙ...

431 432 433 433

Üëßõ Öù ÛÃäëÞ Õëçõ... 434 ç_ÛëßäëÞð_ Ú_Ô ÀÝð*, IÝëß×í... 434 áZÜí ÀßÖëÝ äÔëßõ gÀÜÖí... 435 ÖLÜÝëÀëß ÞëßëÝHëÜë_ Öù... 436

[18] ÛíÍ ÞèÙ, Ûßëäù ÞèÙ Þ×í ØÚëTÝð_, Ûßëäù ×Öë... ±ëäõ Þõ ½Ý Þõ ±ÍÇHë Þ... Ûßëäù ×ëÝ IÝë_ ±ëäõ µÕëìÔ Þë"Üýá ±ëäõ IÝë_ çðÔí çëv_ ÜKÝÜ ±õ ÕðHÝëÞðÚ_Ôí ÕðHÝ

437 438 439 440 441

ÛíÍ ÕÍõ ÀoÖëÝ, Ûßëäù ×Ýõ... Éwß×í äÔëßõ ÞÎù áëÃõ... áÏäð_ ÕÍõ Öõäë Õöçë Þ×í... ÛßëäëÞë ½õÂÜ CëHëë...

442 443 444 444

[19] Þ ÚÃëÍõ Ëë´Ü Õöçë ÃHëäëÜë_ èë³VÕíÍ ÜåíÞ ÖñËí ½Ý... ±ùÈë ×ëÝ Öù Öõ ÃHëäëÞí... Ëë´Ü ÚÃÍõ Þõ ÇñÀëÝ µÕÝùà ±ùÈë ±ëÕõ Öù Öõ äëÕßåõ...

447 447 448 449

±ëäù ±õã@çÍLË ×ëÝ IÝëßõ... Úí½Þõ èÉ\ å_Àë ÕÍõ, ÜëËõ... Õöçù ±ëäõ ÖùÝ Úù½õ áëÃõ... ÞùËù ßèí Þõ ÃHëÞëßë ÃÝë

73

450 452 453 454


èë× ÇíÀHëù Þë ×äë Øõäù ÚÔí ÃðMïÖ Çëäí±ù ±ëÕí... ÜëáÂë ÞÀëÜë ßëÂäë

455 ØëØë Õëçõ ÜëáÂë É... 456 ÛõÃð_ ÀßäëÞí À<Ëõä ÕÈí... 457 ÉÚv_ wÕÀ ÒÜëáÂëÓÞð_...

458 458 459

[20] Ô_Ôù, áùÀùÞí ±ÍÇHë Øñß ÀßäëÞù ÕùÖëÞë Ô_ÔëÞí äëÖ É ÞèÙ... 461 áùÀùÞí ±ÍÇHë Øñß ÀßäëÜë_... 462 ÕùÖëÞë ÜëËõ Þ×í ÀÝùý Ô_Ôù... 463 È^Ëõáù É èÖù Ô_Ôë×í Þõ... 464 áùÀùÞë Cëß Áí Úë_KÝë ÕHë... 464

Väë×ý ÞëÜõÝ ÞèÙ, ÎßìÉÝëÖ... 466 ÕðHÝ×í É ÀÜëÝ Èõ, Öù... 467 Väë×ý ç_ìÇÖ ÞèÙ, ÕþëßOÔ... 469 ØëØëÞõ ÉõËáë MÝë"ß ßëÂåù... 470

[21] Ô_Ôù ÀÝùý ìÞÀëáí Ûëäõ ±_Øß µÕÝùÃÜë_, ÚèëßÞð_... ÈõSáí ØåëÜë_ ±õÞí Üõâõ... ÞÎëÞí ´EÈë äÃß ±ëäí... Þäë Ô_ÔëÜë_×í È^Ëuë, É^Þð_... ´LÀÜËõZëÞí çèí ìçäëÝ...

471 472 473 474 475

ÈõäËõ ÜèëIÜë±ù±õ... 476 Ô_Ôù ÞèÙ ÕHë ÉÃÖÞí... 477 ÜèõÞÖ äÃß ÝùÉÞë ÕþÜëHëõ... 478 ±ëIÜëÞð_ ÀÝð* ±õËáð_ É... 479

vvvvv

74


iëëÞí Õðvæ ÒØëØë ÛÃäëÞÓ ÛëÃ-3 [1] ÀùLËÿë@ËÞù Þ_ÃùÍ Ô_Ôù B²èV× äõåõ iëëÞ, ÚõçëÍuù Þäù ØëÂáù ÕþfÞÀÖëý Ñ ÜÞõ Àù´ äÂÖ ±õäð_ ×ëÝ Àõ ØëØëÜë_ ±ëËáí

IÝëÃT²ìkë Þ×í, ±ëäë ÀÕÍë_ Õèõßõ Èõ, Ô_Ôù Àßõ Èõ, ÚÔð_ Èõ, Öù ±õÜÞõ iëëÞí ÀõÜ ÜëÞí åÀëÝ ? ØëØëlí Ñ èë, ±õ ÚßùÚß Èõ. ±õ ÚÔð_ ×ëÝ Þõ ! ÕHë ±õäð_ Èõ

Þõ, Üëßí ÉBÝë±õ Àù´ IÝëÃäëâë iëëÞí Õðvæ èùÖ Þõ, Öù ÖÜëv_ B²èV×íÞð_ ÀSÝëHë åí ßíÖõ ×ëÝ ? ÀëßHë Àõ ÖÜëßë ÜÞÜë_ ±õÜ ßëë Àßõ Àõ ÒÛë´, ±õ Öù IÝëÃí Èõ ±õËáõ ±õ ±ëäð_ ÚÔð_ Àßí åÀõ, ÕHë ±ëÕHëë×í åí ßíÖõ ×ëÝ ? ±ëÕHëõ Öù B²èV×í Èí±õ. ±õËáõ ±ëÕHëë×í Àåð_ äâõ ÞèÙ.Ó ±õ ÛõØ ÕÍí ½Ý. IÝëßõ À<ØßÖÞù ìÞÝÜ ±õäù èùÝ Èõ Àõ Àù´ Îõßù B²èV×íÞõÝ iëëÞí ÚÞëäí Øõ Èõ. ±õËáõ B²èV×í áùÀùÞë ÜÞÜë_ ±õÜ ×ëÝ Àõ Ò±õ ½õ ±ëËáë ÚÔë äíÖßëà ßèí åÀõ Èõ, Öù ±Üëßë×í ÀõÜ Þë ßèõäëÝ ?Ó ±õäù ±õÞõ ØëÂáù Üâõ. Üâõ Àõ Þë Üâõ ? Üëßë µÕß ÀõËáí ÚÔí Öáäëßù áËÀõáí Èõ ! Ô_Ôù-ßùÉÃëß,


2

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

´LÀÜËõZëÞí, çõSçËõZëÞí, ÕHë ÚÔí ÖáäëßùÜë_ äíÖßëÃÖë ! ìÞß_Öß äíÖßëÃÖëÜë_ ßèð_ È\_, ±õÀ ZëHë ÕHë Øåë ÚØáëÝë ìçäëÝ ! 1958 ÕÈí ±ë ØõèÞù èð_ ±õÀ ZëHëäëß ÜëìáÀ ×Ýù Þ×í. IÝëß×í É ØVÖëäõÉ ÚÔë ÎëÍí ÞëÂõáë Èõ. ±õËáõ ±ë ±½ÝÚ iëëÞí Õðvæ ! äSÍóÞð_ ±ìÃÝëßÜð_ ±ëÝý ! ÚÞõ ÞèÙ Öõäð_ ÚLÝð_ Èõ ±ë ! ±Þõ ÕËõáÞõ Cëõß ÛÃäëÞ ÕÔëÝëý Èõ, ÞèÙ Öù ÕËõáÞõ Ào´×í Þäßëå èùÝ ? ÕËõá Öù Ô_Ôë Àßõ Àõ ÛÃäëÞ ÕÔëßõ ±õÞõ IÝë_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õ Úèð ÔÜý Þë Àßõ. ØëØëlí Ñ èë, ±õÜë_Ý ÀLËÿë@ËÞù ÞëÃù Ô_Ôù ÕëÈù. ±Þõ áùÀ

Àèõ Èõ, Ò±ë CëßÚëß È^Ëõ ÞèÙ Öù ÛÃäëÞ ÛõÃë É Þë ×ëÝ.Ó Üõß Çyß, ìèÜëáÝÜë_ ÕÍí ßèõäë×í, IÝë_ ±ë ÃëÝù-Ûõîçù, Í<yßù ½õÍõ ÕÍí ßèõäë×í, ±õÜ Ào´ ÛÃäëÞ ÜâÖë èåõ ? ç_çëßÜë_ ÕíçëÝ ±Þõ ç_çëßÜë_ ÕßíZëë ±ëÕõ, ËõVË ±õ@{ëìÜÞõåÞ ±ëÕõ, IÝëßõ ÛÃäëÞ ÛõÃë ×ëÝ. ±ë Úëäë Öù Õõáí äèð ½õÍõ ÎëäÖð_ Þ×í Þõ Üõâ ÕÍÖù Þ×í ±õËáõ ÛëÃí ½Ý Èõ, ±õÞõ çèÞ Þ×í ×Öð_ ±õËáõ. ±ë çèÞ Þë Àßäí ÕÍõ, ÕßíZëë ? ±ë Úëäë É\±ù Þõ, IÝë_ É´Þõ ÕÍí ßèõ Èõ Þõ, ±õÀáë Üñ±ë ! ÛÃäëÞ Öù ÃÜõ Öõ ±äÖëßõ, ÃÜõ Öõ äõåõ Üâõ. ÜÞõ @Ýëßõ ÛÃäëÞ ÛõÃë ×Ýë ? çðßÖÞë VËõåÞ µÕß, Þë´LËíÞ ìÎNËí ±õ´ËÜë_ (1958Üë_). iëëÞí Õðvæ ZëHëäëß ØõèÜë_ ßèõÖë Þë èùÝ, ÈÖë_Ý Ô_Ôë Çëáõ Èõ ±õÝ ±½ÝÚí Èõ Þõ ! Öù ÕÈí ÖÜÞõ ìèoÜÖ ±ëäõ Àõ ÞèÙ ? Ò±ë Ô_Ôù Àßõ Èõ Þõ äíÖßëÃÖë×í ßèõ Èõ, Öù èð_ ÕHë ÀõÜ Þë ßèí åÀ<_ ?Ó ±Þõ Üëßí ÉBÝë±õ IÝëÃí èùÝ Öù ÖÜÞõ ±õÜ ×ëÝ Àõ Ò±õ Öù Úößí-ÈùÀßë_ IÝëÃõáë, èð_ Öù Úößí-ÈùÀßë_äëâù ±õËáõ ±ëÕHëë×í Àåð_ äâõ ÞèÙ.Ó ±õ ÛõØ ÕÍí ½Ý.

Þ_ÃùÍ Ô_ÔëÜë_ ÕHë iëëÞ×í ßèõ äíÖßëà ±èÙ Ëë´Ü ÚÃÍuù ±õäð_ Þë áëBÝð_ Þõ ?


[1] ÀùLËÿë@ËÞù Þ_ÃùÍ Ô_Ôù

3

ÕþfÞÀÖëý Ñ Þë, Þë, ÀoËëâù Þ×í ±ëTÝù. ØëØëlí Ñ Öù äë_Ôù ÞèÙ. Ëë´Ü ÚÃÍÖù èùÝ Öù èð_ Úí° äëÖ

Àv_. èð_ ÀùLËÿë@Ëß èÖù ±õËáõ ±õ ÖÜëßí äëÖùÝ ±ëäÍõ, Ô_ÔëÞí ÚÔí äëÖù ±ëäÍõ Èõ. ½õ ±ëÜë_ ÀoËëâù ±ëäÖù èùÝ Öù Àèõ½õ, Öù Üëßí äëÖ Àßíå ÚÔí. ÈÖë_Ý èð_ É\Øù ßèð_ È\_ ±ë Úë"Íí×í (åßíß×í).

ÕþfÞÀÖëý Ñ iëëÞ ×Ýë ÕÈí ÕHë ±ë ÚÔù TÝëÕëß Çëáð É

ßëAÝù ?

ØëØëlí Ñ äõÕëßõÝ Çëáð èÖù, çëßí ßíÖõ Çëáð èÖù. ÕþfÞÀÖëý Ñ iëëÞ ×Ýë ÕÈí ÕHë ? ØëØëlí Ñ èë... ±ë ÚÔëÞù äõÕëßõÝ Çëáõ Èõ Þõ, iëëÞ ×Ýë

ÕÈí. ±ë ±ëÜÞí äÀíáëÖ èµ Çëáõ Èõ Þõ ! ±IÝëßõ èð_ Ào´ Úëäù ×´ ÃÝù Þ×í. ÜëßõÝ Üë×õ Ô_Ôù Èõ, èð_Ý ±ë iëëÞí È\_ ÕHë ±ëÜ Ô_ÔëØëßí ÜëHëç È\_. Öõ ç_çëßÜë_ Ô_Ôù-ßùÉÃëß, ´LÀÜËõZë äÃõßõ ÚÔð_Ý ±Üëßõ ÕHë Èõ. ±ë ÛëØßHëÞë ÕËõá èÉ\Ý Ô_Ôù Àßõ Èõ. ±õ.±õÜ.ÕËõá ´{ Ô ÎVËó ÞõÚß. èí ´{ ÀùLËÿë@Ëß ±ë"Sçù ! ´LÀÜËõZë ÕõÝß ±ë"Sçù ! ±Þõ áùÀù Àèõ Èõ Àõ Òç_çëßÜë_ iëëÞ ×ëÝ ÞèÙ.Ó ±ßõ Üñ±ë, ´LÀÜËõZë ÕõÝß, ±õ ½õ Öù Âßù Öð_ ±ë ! ±Üõ ÀLËÿë@ËÞù Þ_ÃùÍ Ô_Ôù Àßí±õ Èí±õ ÈÖë_ ±õÜë_ ±Üõ ç_ÕñHëý ÒäíÖßëÃÓ ßèí±õ Èí±õ. ±õäë ÒäíÖßëÃÓ åë×í ßèõäëÝ Èõ ? ÒiëëÞÓ×í. ±iëëÞ×í áùÀ ØðÑÂí ×´ ߏëë Èõ.

åùÛõ {äõßëÖÞù ÕHë ÜYÝù Þäí ½ÖÞù Ô_Ôù ±Üõ iëëÞí Õðvæ Àèõäë´±õ. ±ÜÞõ Ô_Ôù {äõßëÖÞù èùÝ. Àõäù ? ±ÜÞõ åùÛõ {äõßëÖÞù. ÕHë ±ÜÞõ ±ë ÞëÃù Ô_Ôù ÀõÜ ±ëTÝù èåõ, ÀLËÿë@ËÞù ? ÀùLËÿë@ËßÞù Ô_Ôù ÞëÃù ÀèõäëÝ. ÞíÇí ÞëÖÞë áùÀ Üâõ Þõ ! ÖÜëßõ Öù ÚÔí ¬Çí ¬Çí TÝã@Ö±ù ±ëäõ, ÞèÙ ?


4

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, °. ±õ çðÂí ÜëHëç çë×õ É TÝäèëß. ØëØëlí Ñ ±õËáõ ±ëÞë ç_Ýùà ÚÔë ¬Çë ±ëäõ ÕHë ±ë ÀëâÜë_

±ÜÞõ ±ë Ô_ÔùÝ Þäí ½ÖÞù ÜYÝù, ±ë iëëÞí ÕðvæÞõ. ÞèÙ Öù iëëÞí ÕðvæÞõ Öù Àåð_ ½õ´Öð_ É Þë èùÝ, ±õÞõ Ô_Ôù åëÞõ ÜëËõ ½õ´±õ ? iëëÞí ÕðvæÞõ Öù èíßù ±õÀáù É µÕëÍíÞõ ÜñÀäëÞù èùÝ, ÕHë ÈÖë_Ý ±Üëßë ÛëÃõ ÀùLËÿë@ËÞù Ô_Ôù ±ëTÝù Èõ, ÖõÝ ±ëÝý Èõ ! ÀùLËÿë@ËÞù Ô_Ôù çëßù ÀèõäëÝ Àõ ÞëÃù ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ëÜ Öù çëßù É ÀèõäëÝ Þõ ! ØëØëlí Ñ ±ßõ ! ÜÉ^ßùÞõ ËöÍÀëääë ÕÍõ, ±ëÞõ ËöÍÀëääë ÕÍõ,

±ëÞõ ËöÍÀëääë ÕÍõ, ±õ çëv_ ÀèõäëÝ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë Cëõß ±ëÞ_Ø ±ëÕäë ÜëËõ Þõ ! ØëØëlí Ñ áùÀùÞõ ËöÍÀëääëÞð_ çëv_ ÀèõäëÝ ? Àù´Þõ äÏëÝ ÞèÙ.

ÀõÜ Àëù ÀùLËÿë@ËÞù Ô_Ôù ÒÞ_ÃùÍÓ ? ÀLËÿë@ËÞù Ô_Ôù ÞëÃù, ÀùLËÿë@Ëß ÞëÃë ÀèõäëÝ ÚÔëÝ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÀõÜ, ØëØë ? ØëØëlí Ñ ÞëÃù Ô_Ôù ±õËáõ åð_ ? ÜÉ^ßù ½õÍõ Ô_Ôù Àßäù ÕÍõ

±Þõ ÜùËë åõìÌÝë±ù ½õÍõÝ Ô_Ôù Àßäù ÕÍõ, ßë½ ½õÍõÝ Ô_Ôù Àßäù ÕÍõ. ±õËáõ ÚÔëÝ ÖëÃäëÜë_ (ÖëÃäð_ - ÜëÕ ÀëÏäð_) ±ëäõ Þõ ? ÜèÙ ÀõËáëÀ ÞëÃð_Ý ÚùáÞëßë Üâõ Þõ ±ëÕHëÞõ. ÃßíÚ ÜÉ^ß×í Üë_ÍíÞõ Öõ ÌõÌ ÕþõìçÍLË (ÕþÜðÂ) çðÔí ±õÜÞõ ±ùâÂëHë ßëÂäí ÕÍõ, ÀùLËÿë@ËßÞõ. ±õËáõ ÚÔëÞí ÕþÀòìÖÞõ ±ùâÂäí ÕÍõ ±Þõ hëëç áõ, ÜÉ^ßùÞù hëëç áõ, Úí½Þù hëëç áõ. ±õ ÚÔë ÀùLËÿë@Ëßù LÝëÝí ±ùÈë èùÝ Èõ Ào´ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Þë. ØëØëlí Ñ ÕùÖëÞë LÝëÝ×í É, ±õ... Õõáë ÉÉÞõ Úùáëäõ Èõ Öõ


[1] ÀùLËÿë@ËÞù Þ_ÃùÍ Ô_Ôù

5

CëÍí±õ ? ±õ É ÉÉ. ÜÉ^ßÞí ÜÉ^ßí èµ Âë´ ½Ý, Üñ±ë. ±õ ÜÞõ Öù ÕùÖëÞõ çëv_ ÞèÙ áëÃõáð_. ÕHë åð_ Àv_ ? Àù´ ÕHë Ô_Ôù Öù Àßäù ÕÍõ Þõ ? ±Þõ Öõ ÕþÀòìÖÜë_ áëTÝù èùÝ ±õ Àßäù ÕÍõ.

ÀùLËÿë@ËÞë Ô_ÔëÜë_ ×Ýë TÝäèëìßÀ ±ÞðÛäù ÕHë ±ÞðÛä Úèð ×Ýõáë, ±ÞðÛä çëßë ×Ýõáë. TÝäèëìßÀ ±ÞðÛä. ±ë çIç_ÃÜë_ ÜèÙ TÝäèëìßÀ ØëÂáë ±ëÕð_ È\_ ±ÞðÛäÞë, ±õ Úèð ÀëÜ áëÃõ áùÀùÞõ. ±ë ÀùLËÿë@ËÞë Ô_ÔëÜë_ ±ùäß±ùá (çÜÃþ ßíÖõ) ÚÔë ±ÞðÛäù ×ëÝ Èõ, äèõäëßÞë. ±ë Ô_ÔëÜë_ åíÂäëÞð_ Úèð Üâõ ÜëHëçÞõ. TÝäèëìßÀ iëëÞ Úèð çð_Øß èùÝ ! ÀëßHë ÜÉ^ß×í Üë_ÍíÞõ ÌõÌ ÃäÞýß çðÔíÞë ÚÔë ÜëHëçùÞõ ÛõÃð_ ×äëÞð_. ±Üëßõ Öù ÀëÜÞð_ ±ùÕìÞ_à (µØïûCëëËÞ) èùÝ Öù ÕþõìçÍLËÞõ èµ áëääë ÕÍõ. ±õËáõ ÚÔð_ ÛõÃð_ ×äëÞð_. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚÔë çë×õ äèõäëß ßëÂäù ÕÍõ. ØëØëlí Ñ ÖõÜë_ ÞëÃë ±ëäõ, ½Ãë ±ëäõ, Þ_ÃùÍù ±ëäõ, ÎoÃùÍù

±ëäõ, ÚÔë ±ëäõ. ±õËáõ ÒÞëÃù Ô_ÔùÓ Àëù Èõ. Öõ ÜèÙ ÀõËáëÀ ÞëÃë Üâõ, Öõ ±ëÕHëõ Çáëäí áõäð_ ÕÍõ. ±ëÕHëë×í ÞëÃð_ ×äëÝ ÞèÙ. ±õÜë_ ÀõËáëÝ ÜëHëçù ¬Ôð_ ÚùáÞëßë èùÝ Öõ ±Üõ ½õ ÈÖë_ (çíÔë) ßèí±õ Öù ãVáÕ Þë ×´±õ, ÞèÙ Öù ÈÖë_ Þë ßèí±õ Öù ãVáÕ ×´ ÉäëÝ. ãVáÕ Àßëäõ (áÕçëäõ) ±õäù Ô_Ôù Âßù Àõ ÞèÙ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Ô_Ôë ÜëhëÜë_ ±õäð_ É èùÝ Èõ. ØëØëlí Ñ Þë, ±ë Ô_Ôù äÔëßõ äçÜù Èõ. ÀëßHë Àõ ±ëÕHëõ ÞëÃë

Þë ×äð_ èùÝ, ÕHë áùÀù Üâõ ±õäë, Öõ ±ëÕHëÞõ ÞëÃë Àßõ. ½õ çëßë ÜëHëç èùÝ Öù ÖõÜÞõÝ áùÀ ÞëÃë Àßõ. ÀëßHë Àõ ±õ Ô_Ôù ÞëÃù Èõ. ±Þõ {äõßëÖÞí ØðÀëÞ èùÝ Öù Àåí Ûë_ÉÃÍ ÞèÙ Þõ ! ÕHë ±ë {äõßëÖÞí ØðÀëÞÜë_ ±ÞðÛäiëëÞ Þë ×ëÝ ±Þõ ±ëÜë_ ±ÞðÛäiëëÞ ÜÞõ Úèð ×Ýð_. Öõ×í ±ë ØëÂáë ±ëÕí±õ Öù áùÀùÞð_ ÀëÜ ÞíÀâí ½Ý !


6

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÜðUÀõáíäëâí ãV×ìÖÜë_ gèÜÖ ØëÂäí ÔÝùý ÉÃÞõ ØëÂáù ÉõÞë Õß×í ßùËáë ÂëÔë ÖõÞõ É Üõî ÒÞëÃùÓ Àëù, ±õ Ô_ÔëÞõ. ÕHë áùÀùÞõ ±õÜ ÂëÖßí ×ëÝ Àõ ÞëÃëÜë_×í ½Ãë åí ßíÖõ ×Ýë ? ½ÃëÜë_×í ½Ãë çèð Àù´ ×Ýõáë, ÕHë ±ë ÞëÃëÜë_×í åí ßíÖõ ½Ãë ×Ýë ±ë ÜëHëç ? ±õËáë ÜëËõ ±ë ÒÞëÃù Ô_ÔùÓ Àèõáù Èõ, Ô_ÔëÞõ äÃùääë ÜëËõ ÞèÙ. ÕõáëÞë ÜÞÜë_ ±õÜ ìèoÜÖ ±ëäõ Àõ ÜëßùÝ Ô_Ôù ÞëÃù Èõ ÕHë èð_ ½Ãù ×´ åÀíå. ÞèÙ Öù ±IÝëßõ ÚÔë CëHëë_ Âßë_ Öù ÞëÃë É èùÝ Þõ, ±ëÜ çëä. ±õËáõ ìÍVÀßõÉ (ìÞßëå) ×´ ÃÝõáë èùÝ. ±õËáõ ±õLÀßõÉ (ÕþùIçëìèÖ) Àßäë ÜëËõ ±ë ÚÔë ±Üëßë åOØù èùÝ. ÕþfÞÀÖëý Ñ Ò±õLÀßõÉ Àßäë ÜëËõÓ Úèð çëßù åOØ Èõ. ØëØëlí Ñ èë. ±õËáõ ÖÜÞõ ìèoÜÖ ±ëäõ Àõ ±õÜÞë Üë×õ

´LÀÜËõZëÞí Öáäëß Èõ, Öù ÕÈí èð_ ÀõÜ ±õÜÞë Éõäù Þ ×´ åÀ<_ ?

½õÍëÝë CëßÞë É ÀùLËÿë@ËÞë Ô_ÔëÜë_ ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ÖÜõ ÀùLËÿë@ËÞë Ô_ÔëÜë_ À´ ßíÖõ ½õÍëÝë ? ØëØëlí Ñ ÚþÔß ÀùLËÿë@ËÞù Ô_Ôù ÀßÖëÓÖë ÚßùÍëÜë_. ±õËáõ

±õÜHëõ Üëßë ÎëÔßÞõ Àëð_, Ò±_Úëáëá ½õ ÜõìËÿÀÜë_ Õëç ×ëÝ Öù ±õÞõ á_ÍÞ ÜùÀáí±õ ÛHëäë ÜëËõ.Ó IÝëßõ ÎëÔßõ ÚþÔßÞõ åð_ Àëð_ ? Òá_ÍÞ ÜùÀáí±õ Öù ÕÈí ÕëÈù ±ëäíÞõ ±ëÕHëõ IÝë_ ÃëÝÀäëÍ VËõËÜë_ çñÚù ×åõ.Ó ±õËáõ ±õ çë_Ûâí ÃÝù èð_. Üõî Àëð_, Ò±ë áùÀù ÜÞõ çñÚù Àßäë Îßõ Èõ, Üëßõ ÜõìËÿÀ Õëç ×äð_ Þ×í.Ó çñÚù Àßäë Îßõ ±õÜë_ èµ ØßõÀÞù Väë×ý èùÝ Þõ ! ÎëÔßÞù åð_ Väë×ý èùÝ, Àõ Üëßù ÈùÀßù çñÚù Èõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚßëÚß. ØëØëlí Ñ ÚþÔßÞõ åð_ ×ëÝ ? Üëßù Û´ çñÚù Èõ. ±Þõ ÜÞõ Öù


[1] ÀùLËÿë@ËÞù Þ_ÃùÍ Ô_Ôù

7

çñÚù ×µ Öù Õõáù çßçñÚù ÜÞõ ËöÍÀëäõ, ±õ ÜÞõ Þë ½õ´±õ. Üëßë Üë×õ ËöÍÀëäÞëß Àù´ ½õ´±õ ÞèÙ, ±õäù ±ë Õèõáõ×í VäÛëä. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ÚßëÚß. ±õËáõ ÖÜõ á_ÍÞ ÉäëÞí Þë ÕëÍí. ØëØëlí Ñ Þë ÕëÍí ÞèÙ, ÕùÖõ Õëç É ×Ýù ÞèÙ Þõ ! ÜõìËÿÀÜë_

Îõá ×Ýù 1927Þí çëáÜë_ ! ±õËáõ ÀùLËÿë@ËÞí áë´ÞÜë_ ØëÂá ×´ ÃÝù. ±Üëßë CëßÞë É Ô_ÔëÜë_ èð_ ÕÈí Õõçí ÃÝù ±Þõ ±õÜë_×í ÀùLËÿë@Ëß ×´ ÃÝù.

1927×í Ô_Ôù Çëáð ÀÝùý äÍùØßëÜë_ ÕþfÞÀÖëý Ñ ÜõìËÿÀ Îõá ×Ýë ÕÈí À´ çëá×í Ô_Ôù ÀßÖëÓÖë ? ØëØëlí Ñ ßõá (Õñß) äÂÖõ èð_ Ô_ÔëÜë_ É èÖù. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚßëÚß, 1927Þí ßõá äÂÖõ ±ëÕÞù Ô_Ôù èÖù ! ØëØëlí Ñ ßõáÜë_ ÎçëÝùÓÖù, èð_ ÀëÜ Õß ÃÝùÓÖù IÝëßõ. ÕëÈë

±ëäÖí äÂÖõ VËõåÞ Õß ÎçëÝùÓÖù. ÕHë ±ëäÖù ߏëùÓÖù, ÉõÜ ÖõÜ ÀßíÞõ. ±õ ÎVËó Ýß (Õèõáð_ äæý) èÖð_ Ô_ÔëÞð_. ÕþfÞÀÖëý Ñ Ô_ÔëÜë_ ½õÍëÝë ±õËáõ ÕÈí äÍùØßë ÃÝë ßèõäë ? ØëØëlí Ñ èë, äÍùØßë ÃÝë. áë´Î CëHëí Âßí äÍùØßëÜë_ É

ô. Ô_Ôù ±èÙ Üð_Ú´Üë_ ÕHë Àßõáù. 1939Þí çëá×í Öõ 1946 çðÔí Ô_Ôù ±ëä-½äwÕõ Àßõáù ±Þõ 1946×í ÀëÝÜÞù Çëáð Àßõáù. Öõ ±IÝëß çðÔí ÇëSÝë ÀßÖùÓÖù.

ìÉ_ØÃí áùÀùÞõ äõÇëÖí ÞèÙ ±ëÕí ØõäëÞí ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ë ÉÞÜÜë_ Éõ ÞùÀßí Àßõ Èõ Öõ, ±Þõ ±ë ÉÞÜÜë_

Éõ ìÚ{Þõç Àßõ Èõ Öõ, Öõ±ùÞë ÃÝë ÛäÜë_ À´ ½ÖÞë ÀÜùý èåõ ? Àõäë Ûëäù Àßõáë èåõ, Àõ ±õÞõ ±ë ÛäÜë_ ±ëäë ÀÜý Üâõ ? ØëØëlí Ñ ±õäð_ Èõ Þõ, ÞùÀßí Àßõ Èõ, ±õHëõ Ûëäù Àõäë Àßõáë


8

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

èùÝ ? ÒÛ´, ±ëÕHëõ Öù ÉäëÚØëßí Þë ±ëäõ ±õäð_ Ào´ Àßù, ±Þõ ÜñÍí Þë ßùÀëÝ ±ëÕHëë CëßÞí.Ó Àèõåõ. ±õäí ÛëäÞëäëâëÞõ ÞùÀßí Üâí ±ëäõ. ±Þõ ÒÉäëÚØëßí Ûáõ èùÝ, ±Þõ ÜñÍí ÕùÖëÞí Õëçõ èùÝ Öõ äÕßëåõ ÕHë Ô_Ôë É ÀßäëÞëÓ, ±õ ÛëäÞë×í ±õäð_ Üâõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚßëÚß. ØëØëlí Ñ çõÎçë´Í ÂùâÖù èùÝ Þõ, Àõ Ò±ëÕHëí ÜñÍí äÕßëÝ

ÞèÙ ±Þõ ÞùÀßíÜë_ ÂùË É ÞèÙ Þõ !Ó ±õËáõ ÞùÀßí Üâí ±ëäõ IÝë_. Üõî Öù Øö (Øõä) ½Hëõ ÃÝë ±äÖëßõ ±õäë Ûëä Àßõáë Àõ ±ë ìÉ_ØÃí áùÀùÞõ äõÇëÖí ÞèÙ ±ëÕí ØõäëÞí. ÕþfÞÀÖëý Ñ èo... ØëØëlí Ñ äõÇëÝ ÞèÙ ±ëäí çßç ìÉ_ØÃí ! ±õËáõ ÒÞùÀßí Öù

Àßíå É ÞèÙÓ ±õäð_ Þyí Àßõáð_.

ÕþõÜ×í äå ÀÝëý ÛÃäëÞÞõ Òçìäýç Öù Þë É Àv_Ó, Àëð_. ÜùËù ÕþÔëÞ ÚÞëäõ ÖùÝ ßë½ Öù ËöÍÀëäõ Þõ ? ±õ Þë ½õ´±õ Üëßõ. Üë×õ µÕßí Þë ½õ´±õ. Öõ ±IÝëßõÝ µÕßí äÃßÞù Îv_ È\_, ÛÃäëÞ ÕHë äå ×´ ÃÝë ÜÞõ. Üëßù µÕßí äSÍóÜë_ Àù´ Èõ ÞèÙ. ÛÃäëÞ µÕßí èÖù, Öõ Öù ÜÞõ äå ×´ ÃÝù. èäõ µÕßí ÀùHë ߏëð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Àù´ ÞèÙ. ØëØëlí Ñ ±ëÕHëÞõ äå ×´ ½Ý. åð_ ½õ´Þõ äå ×Ýù èåõ,

Üëßù ßùÎ ½õ´Þõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ëÕÞí Ûã@Ö ½õ´Þõ. ØëØëlí Ñ ÕþõÜ ½õ´Þõ, Ûã@Ö ±ÜÞõ Þë èùÝ. ÛÃÖ ÞèùÝ

±Üõ. ±Üõ Öù iëëÞí Õðvæ ! ±õËáõ ±Üëßù ÕþõÜ ½õ´Þõ, Àõ Ò±ëäù ÕþõÜ !Ó ÛÃäëÞ ìçäëÝ ÚíÉõ @Ýë_Ý ÕþõÜ É ÞèÙ ±Üëßõ, Àù´ ÉBÝë±õ.


[1] ÀùLËÿë@ËÞù Þ_ÃùÍ Ô_Ôù

9

ÇùAÂëÞð_ ÀùHë ÞëÜ Øõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ÕHë ÀùLËÿë@ËÞë Ô_ÔëÜë_ ìçìäá ±õãLÉìÞÝßù

Öù µÕßí Âßë Þõ ? ØëØëlí Ñ èë, µÕßí Âßë, ÕHë ±õ Öù ±ëÕHëõ µÕßíÕb_

VäíÀëßí±õ Öù Þõ ! ±Üõ Öù ¶áËëÞð_ µÕßí çëÜõ áëÀÍí á´Þõ Îßí äâí±õ. ±ëÕHëõ Ô_ÔëÜë_ ÇùAÂð_ ÀëÜ Àßí±õ Öù ±ëÕb_ ÀùHë ÞëÜ Øõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èo... ÚßëÚß, ØëØë. ÕHë ±ëÕHëë ÕùÖëÞë Ô_ÔëÜë_

ÚÔë ÀVËÜçý (ÃþëèÀù) Öù µÕßí É ÃHëëÝ Þõ, ±õ áùÀùÞõ Máí{ (ßë°) ÀßäëÞë ±õËáõ ? ØëØëlí Ñ Þë, Þë, Máí{ ÀßäëÞù Ô_Ôù É ÞèÙ, ±Üëßõ Öù ÀëÜ

çëv_ Àßäð_. ±Þõ ¶áËë ±Üëßõ IÝë_ ÉÜõ Àßõ, ±Üëßë ±ëlÝÜë_ ßèõ. ±õÜÞë µÖëßë-ÚðÖëßë ÕHë èùÝ. ÕHë Âßí ßíÖõ ÉõÞõ Ô_ÔëÜë_ Çùßí±ù Àßäí Èõ, ÖõÞõ ÜëËõ Máí{ Àßäë ÕÍõ ! ÈÖë_Ý Àßäë É ÕÍÖë èÖë, ÚYÝë ! èð_ ½Öõ ÞèùÖù ÀßÖù, Úí½ ÚÔë ÀßÖë.

½ÖÞù Õëäß Þõ ½õ´±õ VäÖ_hëÖë ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ëÕÞë Éõäð_ ìÍìç{Þ ÚÔë ±ùÈ\_ á´ åÀõ ? ØëØëlí Ñ Þë, ÚÔë åí ßíÖõ áõ ? ±õËáù Õëäß èùäù ½õ´±õ

Þõ, ±õ ÕùÖëÞí ½ÖÞù Õëäß ! ±õ Öù ½Hëõ Àõ ÜÞõ ØùÏçù wìÕÝë ÕÃëß Üâõ Öù Úèð ×´ ÃÝð_. ±Þõ èð_ Öù ÕÃëßØëßÜë_ Õë_Ç-Õë_Ç è½ß ±ëÕõ Þõ, ÖùÝ Üñ±ë ±õÞí ÞùÀßí åð_ Àßäë ÜëËõ Àv_ ? VäÖ_hë, ÞëÞí ±Ü×í ÕëÞÞí ØðÀëÞ Àßíå, ÕHë Üëßõ FÝëßõ çñ´ Éäð_ èùÝ IÝëßõ çñ´ ɪ, FÝëßõ ¶Ìäð_ èùÝ IÝëßõ ¶Ì<_. ÀëßHë Àõ ±ëÂí ìÉ_ØÃí çëÍë Øç-±ìÃÝëß äëBÝë çðÔíÜë_ Þëëù È\_. ÀùÓÀ ØèëÍù Þä äëÃõ, ÞèÙ Öù Øç-±ìÃÝëß äëÃõ. CëßÜë_ èíßëÚëÝ ±õÜ Àèõ ÞèÙ, Àõ Ò±IÝëß çðÔí ÀõÜ ÚõÌë Èù ?Ó ÀëßHë Àõ ±õäð_ ÕñÈäëäëâð_ ±ëTÝð_ É Þ×í Þõ Üëßõ. Üëßë ÛëÃíØëßõÝ ½Hëõ Àõ ±õ Øç-±ìÃÝëß äëBÝë çðÔíÜë_ Þèëåõ.


10

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

hëíç äæõý ÀÝùý VäÖ_hë Ô_Ôù ÞùÀßí Àßäí ÞèùÖí ±õËáõ ±ëÜ Ô_ÔëÜë_ Õõçí ÃÝõáù ! CëßÞù Ô_Ôù ÀùLËÿë@ËÞù ±õËáõ ±õÜë_ ÕÈí Õõçí ÃÝù. Ô_ÔëÜë_ ÕÍuë ÕÈí ±ëÜ Öù èùìåÝëßí Âßí Þõ, ±yá Öù Âßí Þõ, ±õËáõ ±ë"á ßë´Ë ×´ ÃÝõáù, ÕëÈù ÖöÝëß ×´ ÃÝõáù. Öõ ÜùËëÛë´±õ ¶áË<_ ÜëÞ ±ëÕäë Üë_Íuð_. ÕHë ±Üëßë ÜùËëÛë´Þõ Öù ßùÉ Çëáíç-ÕÇëçÞí åíåí Õíäë ½õ´±õ. ±Þõ Öõ ìäáëÝÖí, çëßí ßíÖõ Õíäõ-Àßõ. èäõ ±ëäë ÂÇëý Öõ åí ßíÖõ ÕùçëÝ ? Ô_ÔëÞí ±ëäÀõÝ Âßí Öõ ØèëÍõ. ÀùLËÿë@ËÞù Ô_Ôù Öõ ØèëÍõ Öù Úèð çëßù ÃHëëÖùÓÖù. ÕHë ÕÈí ÖëHë ÕÍäë Üë_Íí, ±Üëßõ ìÜáÀÖÜë_ Øõäð_ ×äë Üë_Íuð_. ÕÈí Üëßõ VäÖ_hë Àßäð_ ÕÍuð_. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õ À´ ªÜßõ, ØëØë ? ØëØëlí Ñ hëíç äæýÞí ªÜßõ VäÖ_hë Ô_Ôù ÀÝùý.

ÀùLËÿë@Ëß À´ áë´ÞÞë ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÀùLËÿë@Ëß ±õËáõ À´ áë´Þ ÖÜëßí ? ØëØëlí Ñ ìÚãSÍoà áë´Þ. ìÚãSÍoÃ, ìÚþ°ç ÚÔð_. ±Þõ ÕÈí

±Üõ ØìßÝëÜë_ ÉõËí±ù Úë_ÔÖëÓÖë. ±ë ØìßÝëÞí VËíÜß ¶Ûí ßèõ ±õ ÉBÝëÞõ ÉõËí ÀèõäëÝ Èõ, ±õÞõ Ôyë… ÀèõäëÝ. Öõ Úë_ÔäëÞù ±Üëßù Ô_Ôù. ÚíÉ\_ ÚÔð_Ý, ìÚãSÍoÃ-ìÚãSÍoà ÚÔð_Ý Àßí±õ, ÕHë äÔëßõ Öù ±ë ÀßÖëÓÖë. ÈõSáë Õ_Øß äæý Öù ±Üëßë ÉõËí Þõ ±õäð_ ÚÔð_ Úë_ÔäëÜë_ É ÃÝõáë. ØìZëHëÜë_ ØìßÝëÞí ÉõËí±ù Úë_Ôõáí ÚÔí. 1

ÕþfÞÀÖëý Ñ ±EÈë, ±õËáõ ÃðÉßëÖ ÃäÜõýLËÞë ÀëÜù ? ØëØëlí Ñ Þë. ÕþfÞÀÖëý Ñ Öù ? ØëØëlí Ñ ÜèëßëWËÿ. …Ôyù - Ú_Øß Õß Üëá ÇÍëääë-µÖëßäëÞí ÉBÝë


[1] ÀùLËÿë@ËÞù Þ_ÃùÍ Ô_Ôù

11

ÕþfÞÀÖëý Ñ ÜèëßëWËÿ ÃäÜõýLË. ØëØëlí Ñ ÃðÉßëÖ ÃäÜõýLËõ Öù ÕÈí ÉõËí åw Àßí. ÉõËí åw

É ÞèùÖë ÀßÖë. ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, À´ À´ ÉõËí±ù Úë_Ôõáí ÖÜõ ? ØëØëlí Ñ ±Üõ Üð_Ú´Üë_ ßIïÞëìÃìßÜë_ ÀëÜ áíÔð_ÓÖð_. ÕÈí

±õìáÎLËëÞí ÉõËí ±Üõ Úë_Ôõáí. ±ë ±õìáÎLËë ËëÕð µÕß ÉäëÞí ÉõËí Èõ Þõ, Öõ ±Üõ Úë_ÔíÓÖí. ÕÈí IÝë_ ÉÝÃÍÞí ÉõËí, Üë_ÍäëÞí ÉõËí, ±ë Ôyë ÚÔë Úë_Ôõáë. 1966Üë_ ±õÀäíç áëÂÞí ÉõËí Úë_Ôí èÖí. ÉõËí±ù ÚÔí CëHëí Âßí ±Üëßí Úë_Ôõáí Èõ, ±ë ØìZëHëÞí ÚÔí ÉõËí±ù. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚßëÚß Èõ, ØëØë. ±ëÕ VÕõìåÝëìáVË (ìÞWHëëÖ)

èÖë, ÉõËí VÕõìåÝëìáVË. ØëØëlí Ñ VÕõìåÝëìáVË ÚÔëÝÜë_, ÚÔëÝÜë_ èë× Cëëáõáù. ±Üõ

Õèõáë VÀ>á, Àë"áõ½õ, ìÚãSÍoÃÞë ±ÞðÛä áíÔõáë. ÕÈí ±ëÜë_ ÕõÌë. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, Âßí äëÖ, ØëØë°. ØëØëlí Ñ ±õ ÚÔë ±ÞðÛä áíÔõáë, ÕEÇíç eË ÕëHëíÜë_ ÀëÜ

ÀßäëÞð_ Þõ... ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ÀëÇëÕùÇë×í Þë ×ëÝ, VÕõUÝáë´{ ½õ´±õ. ØëØëlí Ñ ÚëÀí ÉõËíÞë ÀëÜ Àßäë ±õ Éõäí Öõäí äëÖ Èõ !

ØìßÝëÞí ÉõËí±ù Àßäí Öõ ! Úèð ÜèõÞÖ Àßí. Çëáíç×í ÕÇëç-ÕÇëç eË ÕëHëíÜë_. ±Þõ Øç-Úëß eË ÇÍ-¶Öß ×ëÝ ÕëÈ\_. ±õËáë ÕëHëíÜë_ ÀëÜ ÀßäëÞð_ ±Þõ µÕß ÎëµLÍõåÞ Úë_ÔäëÞð_ ÕëÈ\_. ±IÝëßõ çù-çù eË ÕëHëíÞí ±_Øß ±Üõ ÉõËí Úë_Ôí ±ëÕí±õ. ÕHë ÚÔð_Ý Úë_Ôõáð_, ßùÍù Úë_Ôõáë, VÀ>áùÝ Úë_Ôõáí, ÕðáùÝ Úë_Ôõáë,


12

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÜÀëÞù Úë_Ôõáë, Àåð_ ÚëÀí ÞèÙ ßëÂõáð_. ±Þõ VËíá ÀLVËÿ@ïåÞ Öù ÚÔð_ ÂñÚ Àßõáð_. ÕþfÞÀÖëý Ñ IÝëßõ ÖÜëv_ ßèõäëÞð_ Üð_Ú´Üë_ É èÖð_ ? ØëØëlí Ñ ßèõäëÞð_ Üð_Ú´ ±Þõ äÍùØßë, Úõµ ÉBÝë±õ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ÖÜõ ÚÔë ÜÀëÞ Üð_Ú´Üë_ ÚÞëäõáë ? ØëØëlí Ñ èë, Üð_Ú´Üë_...

ìärëìÜhëí ìÚþÉÞù ÀùLËÿë@Ë ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ÖÜõ ìÚþÉ ±Þõ ßùÍ ÀÝë Àßõáë ? ØëØëlí Ñ ±èÙ ÉßùØÜë_ ±ë ìärëìÜhëí ìÚþÉ Úë_Ôõáù. áù

áõäá ìÚþÉ ìärëìÜhëí ÞØí Õß, ÉßùØ Õëçõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÀÝë äßçÜë_, ØëØë ? ØëØëlí Ñ 1931Þí çëáÜë_. ±ìÃÝëß è½ß wìÕÝëÞù ìÚþÉ

±ëÂù. Öõ Úë_ÔäëÞù ±Üõ ±Þõ ±Üëßë ÛëÃíØëß Úõµ±õ Èõ Öõ ÀùLËÿë@Ë ßëÂõáù. IÝëßõ èð_ Úëäíç-hëõäíç äæõý ìÚþÉÞë ÀëÜ µÕß ÉÖù èÖù. IÝë_ ÀëÜÞí çë´Ë (ÉBÝë) µÕß ÜÀëÞ ßëAÝð_ èùÝ, IÝë_ ßèõäëÞð_. çë´Ë µÕß ßèí±õ, Öõ IÝë_ ɵ çë´Àá×í. Öõ ØèëÍõ ´.Íí.Üùìåý±Ø ÀßíÞõ ÝðßùìÕÝÞ ÇíÎ ±õãLÉìÞÝß. ±õÝ ÜùËë ÜùËë ±õã@{@ÝðìËä ±õãLÉìÞÝßù ±Þõ ÜùËë äëCë ÚõÌë èùÝ ±õÜ ÚõÌë èùÝ. ÕçýÞëìáËí Úèð Ûëßõ Þõ, Öõ ÕõçÖë Öù ±ëÜ ÔþñÉõ ÜëHëçù. åßíßõ Ûëßõ, ÜùÏõ Ûëßõ, ÚÔí ßíÖõ. áùèí-Úùèí áëá Àõçß Éõäë ±ëÜ. ±Üõ Úëäíç-hëõäíç äæýÞë Úõ ÛëÃíØëßù. ±õ hëõäíç äæýÞë Þõ èð_ Úëäíç äæýÞù. Úõ ÉHëõ ×´Þõ ±ë ÀLËÿë@Ë áíÔù. ±Þõ Öõ ÜùËí èßíÎë´Üë_, ÉÚßÉVÖ èßíÎë´Üë_, ±ìÃÝëß è½ßÞð_ ÀëÜ Öù Öõ ØèëÍõ Úèð ÜùË<_ ÃHëëÝ. ±IÝëßõ ±ë ±ìÃÝëß áëÂÞð_ ÀèõäëÝ. ±Þõ áíÔë ÕÈí ±Üõ åw ÀÝð*. Öõ áù áõäá ìÚþÉ, ±õËáõ ±õÞë Éõ ±õÕþùÇ èùÝ Þõ, Öõ


[1] ÀùLËÿë@ËÞù Þ_ÃùÍ Ô_Ôù

13

ØèëÍõ Èõ Öõ ÀìËoà ÀßíÞõ ÀßäëÞë, ±IÝëßõ ±õÕþùÇ ìÎìá_à ÀßíÞõ ÀßäëÞë. Öõ ØèëÍõ ÀìËoà èùÝ Þõ ÚÔë, Öõ Úëß-Úëß eËÞë ÀìËoÃ, Úõµ ÚëÉ\. Öõ ÕÈí ´.Íí.Üùìåý±Ø ½õäë ±ëTÝë. ÇíÎ ±õãLÉìÞÝß ½õäë ±ëäõÞõ ÀùÓÀ ØèëÍù ? ±ëTÝë Öõ ÜùËù Ö_Úð Úë_Ôäù ÕÍuù ±Üëßõ Öù, ±ë ÝðßùìÕÝÞ ÜëHëç. ±Þõ åßíßõ ÜÉÚñÖ ÚÔë. ÕçýÞëìáËíäëâë ! Úèëß Úèð ÛÍÀõ ÚÔë. ÀLËÿë@Ëßù Úèëß ÛÍ@Ýë É Àßõ. ±õÜÞí wÚwÜë_ ÂùSÝð_ èùÝ Þõ ËõLÍß, ÖùÝ ÀLËÿë@Ëßù ÛÍ@Ýë Àßõ Àõ çëèõÚ ½õåõ Öù, çëèõÚ ½õåõ Öù ! ±ëÜ äëCë Éõäë ØõÂëÝ !

ÚùßçØ-äëçØ ßùÍÞë ìÚþ°ç Þõ ÀSäËóûç èäõ ±ë Öù 1931Þí äëÖ Àßí. IÝëß ÕÈí Èõ Öù ìÚþìËå ÃäÜõýLË Öù ±õ×íÝõ äâí äÔëßõ äçÜí ! ±ë Öù ÃëÝÀäëÍí ÃäÜõýLË. ìÚþìËå ÃäÜõýLË äÂÖõ 1939Þí çëáÜë_ Èõ Öõ ÛëØßHë-ÚùßçØ ßùÍÞë ìÚþ°ç ±õLÍ ÀSäËóûç (Þëâë) ßëÂõáë. ÕÈí ÚùßçØ×í äëçØ ÉÖë ßVÖë ÕßÞë... ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ÚßëÚß, Þëâë É èÖë. ØëØëlí Ñ Öõ ÚÔë 1942Þí çëáÜë_ Üõî Úë_Ôõáë, ÎùËa Ë<Üë_. ÕÈí

ßùÍ ÀÝùý çßÀëßõ, ±õ Õèõáë ÀSäËó Ú_ÔëÝëÓÖë. Öõ ØèëÍõ Öù ìÚþìËåÞð_ çëÜþëFÝ èÖð_ ÚÔð_. Öõ ÂõÍë×í ±ëäõ ±õã@{@ÝðìËä ±õãLÉìÞÝß, ±õ ±ëäÖë Þõ, Öõ ±õÀ ØèëÍù ÜÞõ Àèõ Èõ, ÒìÚþ@ç @Ýë_ Èõ ?Ó Üõî Àëð_, Ò±ë ßèí çëèõÚ.Ó IÝëßõ IÝë_Þù ÀùË ÜëËíÞù ÇHëõáù, ¹Ë Þõ ÜëËí. ÜùËí ÜùËí ¹Ë NVËó @áëç, É^Þë ÉÜëÞëÞí. ¹Ë-ÜëËíÞù ÀùË ±õËáõ ±õÞë Öù çßç ßùÍë_ (¹ËÞë ÞëÞë Ë<ÀÍë) ÀèõäëÝ Þõ ? ±õäë ßùÍë_ É Þë Üâõ Þõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë. ØëØëlí Ñ ±õ Öù ±õÞõ ØõÂëÍuë Þõ, ÒÞù, Þù, Þù, ±ë Öù ÜëËí

äâÃõáí Èõ. ÖöÝëß ìÚþ@ç ÚÞëäù, ÕëÈí ±õÞõ Ûë_ÃíÞõ ÀßùÓ, Àèõ Èõ. åð_ Àèõ Èõ ?


14

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õÞõ Ûë_ÃíÞõ ßùÍë_ ÚÞëäù. ØëØëlí Ñ èë, Öõ ±Üõ ÖöÝëß ìÚþ@ç ÚÞëäí. Øõåí ÚíËù. Øõåí

ÞèÙ ÚíËù ? ±ë ÚíËù ? ±Þõ ÕÀäí ÞÂëäÍëTÝð_ èÍèÍëË. áëá Àõçß ×´ ô, ÕHë Ûë_Ãí±õ Öù ÎËÎË Ûë_Ãí ½Ý ±õäí. Öõ ÕÈí ±ëäíÞõ ½õ´Þõ, ÒÞù, Þë"Ë ±õáëµÓ, Àèõ Èõ. èäõ áë ¹Ëù ÚÔí ÞëÕëç Àßí ÞëÂí. ÜÞõ Àèõ Èõ Àõ ÒÇyí Àßù. ÜëËíÞõ Õíçù. ÕÈí ±õÞí ìÚþ@ç ×ëÝ, ÕÈí ìß_ìÃ_à Àßù. ±Þõ ÕÈí Ûë_Ãù.Ó Üõî Àëð_, Ò±ë çëä Ãë_Íë ÀëÏõ Èõ.Ó ±õËáõ ÕÈí ±Üõ Öù Õõáù ±_Øß Éõ ÀëìÌÝëäëÍí èÖù Þõ, ÖõÞõ Àëð_, Ò±ë çëèõÚ Ãë_Íù áëÃõ Èõ !Ó ±ë Öù Üñ±ë, µÕßÞí äëÖù Èõ ÚÔí ±õÞí. ÕëÈâ Àõäð_ Çëáõ ±õÞð_ ±õÞõ ÛëÞ Þ×í. ±õäð_ èùÝ Öù Àù´ ÜèÙ èë× Þë Cëëáõ. ±õËáõ ÕÈí Üõî ±õÞë Úë"çÞõ Àëð_, Ò±ë åð_ ?Ó IÝëßõ Àèõ Èõ, Ò±õ Öù ±õäð_ Úùáõ Èõ ÚÔõÝ. ÖÜëßõ ÛÍÀäëÞð_ ÞèÙ, ±õ Öù ±Üëßõ ÀßäëÞð_.Ó Üõî Àëð_, ÒÖù ±Üõ Öù ½Hëí±õ çëÇð_ Úùáõ Èõ ±ë.Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÞë, ±õäð_ Àåð_ ÞèÙ. ÖÜëßõ Öù ±õÜ ÀèõäëÞð_, Àõ èë çëèõÚ, ìß_ìÃ_à ÀßíÞõ áëäíåð_, ÚÔí Ûë_ÃíÞõ.Ó ÕÈí çëèõÚÞõ Üõî Àëð_, Òèë, ÚÔð_ áëäíåð_ ±ëÕHëõ. Çyí ÀßäëÞí ?Ó IÝëßõ Àèõ, Òèë, Çyí Õíçí ±Þõ ÕÈí ÜÞõ ìÚþ@ç ØõÂëͽõ.Ó Öõ ×ùÍí ¹Ëù çëßí Ü_ÃëäíÞõ ßëÂí Üõáõáí è½ßõÀ. çëèõÚ ±ëäõ IÝëßõ ÎùÍäë Úõçí ½Ý ! ±Þõ Õõáð_ äëÕÝëý É Àßõ, Õõáù Éõ ÀÇßù èÖù ÚÔù Öõ. ±Þõ ±õÜÞù ßùÎ É\±ù Öù ±ëÜ, ±ë"ìÎçÜë_ ÉÖë ÎÎÍëË, ÎÎÍëË, ÎÎÍëË. ÀëßHë Àõ ÝðßùìÕÝÞÞí ÉBÝë±õ ±ëäõáë ±ë áùÀù. ±Þõ Õõáë ÝðßùìÕÝÞ Öù ±ëÜ, ÜèÙ ÉäëÝõÝ ÞèÙ ±ëÕHëë×í. Úèð Õëäß ! ±õ Öù ÃÝë Öõ çëv_ ×Ýð_, ±ë ìÞßë_Öõ ±õã@{@ÝðìËä ±õãLÉìÞÝßÞõ ÜâëÝ, ÇíÎ ±õãLÉìÞÝßÞõ ÜâëÝ, ÕþÔëÞùÞõ ÜâëÝ. Õõáë áùÀùÞù Öù Úèð Õëäß ! ÕþfÞÀÖëý Ñ ±IÝëßõ Öù ØëØë, ÃÜõ ÖõÞõ ÃÜõ Öõ Üâí åÀõ Èõ. ØëØëlí Ñ ÞèÙ, çëv_ ×Ýð_ ±ë. ¶áË<_ ±ë Öù ÍõÜù¿õìËÀ


[1] ÀùLËÿë@ËÞù Þ_ÃùÍ Ô_Ôù

15

(áùÀåëèí) Èõ, ±õËáõ Çëáõ Èõ. ÞèÙ Öù Õèõáë Öù Öõá ÞíÀâí ½Ý. Úèð Õëäßdá ! ±Þõ Öõ ÛTÝ ÜëHëçùÝ ±õäë, èo. ÛTÝ ÜëHëçù èÖë ! ±õ ±IÝëßõ Öù ÛTÝÖë ßèí Þ×í Þõ !

Üèðäë-±Þëäá ßùÍ ±Þõ ìÚþÉÞð_ ÀëÜ ÕÈí 1936Üë_ Üèðäë-±ÞëäáÞë ßùÍÞù ÀùLËÿë@Ë ßëÂõáù. Öõ ØèëÍõ èð_ ±Ìuëäíç äæýÞù É, ÕHë Ô_Ôù çßç Àßí åÀ<_. ±Þõ äÂÖõ ÃëÜ çëÜð_ ×Ýð_ èùÝ Öù ±ëÂë ÃëÜÞõ ÕèùîÇí äâð_ ±õÀáù. áùÀùÞõ ±õÜ áëÃõ Àõ ±ë Öù ìç_èÞð_ ÚEÇð_ Èõ. ÕHë °äÞ ÚÔð_ LÝëÝí, ±LÝëÝ çèÞ Þë Àßí åÀ<_. Öõ Þë´LËíÞ ×Ëa ìç@çÜë_ (1936Üë_) ±Üõ Üèðäë ±ëäõáë. Öõ ØèëÍõ ±Üõ ÜèðäëÜë_ ÀëÜ ßëÂõáð_. IÝëßõ ÜèðäëÜë_ ±ë ÕëßçHëù Üë×õ ÈëHëÞë ËùÕáë_ á´ ±Þõ ÕÈí ÞëÂí ±ëäõ ! Öõ ÈëHë áÚÍõ Öõ ÚÔð_ ±ë çëÍí ÚÔí ÚÃÍí ÃÝõáí èùÝ, ÕHë ±õÀ ÀáëÀÜë_ Öù çëÍí ÕèõßíÞõ ÎVËó @áëç ×´Þõ ÚçÜë_ Úõçí ½Ý Öõ ±ë ±èÙ Þäçëßí ±ëäí ½Ý. ±õÜÞí ßõBÝðáëìßËí (ìÞÝìÜÖÖë) ÀõËáí çßç ! ±Þõ Çëß-Õë_Ç Õëßçí±ù Èõ Öõ ±Üëßõ IÝë_ ØùÏ wìÕÝëÜë_ ÃëSáí (ÞëÞð_ ÃëÍ<_, ÃëÍí) ±Þõ Úõ ÚâØ á´Þõ ±ëäÖëÓÖë. ±õÀ ÃëSáí, Úõ ÚâØ ±Þõ ±õÀ Õëßçí, ±ëËáë Çëß ÉHëÞë ØùÏ wìÕÝë ±ëÕäëÞë. Õëßçí èµ ±ëÂù ØèëÍù Úõçí ßèõ, ÖõÞí ËùÕí CëëáíÞõ. ±õÞõ ØùÏ wìÕÝù ±ëÕð_, Öõ ±ëÂù ØèëÍù ÀëÜ ÀÝëý Àßõ. Öõ ÕëÈù Âëäë ½Ý IÝëßõ ÜÉ^ß ÜùÀáõ ±õÞù. ÕþfÞÀÖëý Ñ Âßù ìÕìß±Í èÖù ±õ ! Àèõäð_ ÕÍõ ! ØùÏ wìÕÝëÞí

±_Øß ±ëËáð_...

ØëØëlí Ñ ØùÏ wìÕÝëÜë_ Öù Úõ ÚâØ, ±õÀ ÃëÍí, ±Þõ ±õÀ

Õëßçí. Öõ Õëßçí ÕëÈù åð_ Àßõ ? Àõ Úõ-Çëß Îõßë ±õ Àßí ±ëTÝù èùÝ ±Þõ ÕÈí ±õÞù Õõáù ÜëHëç ßëÂõáù èùÝ Þõ, ÞùÀß, Öõ ÕÈí


16

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÞùÀßÞõ ÜùÀáõ ±èÙ ÕëÈù. Úõ-Çëß Îõßë ±õ Àßõ ±Þõ ÕëÈù Úí½õ ÞùÀß Àßõ. ±õ äÂÖõ Üèðäë×í ÀßÇõáíÝë çðÔíÞù ßùÍ ÚÔù ±Üõ Àßõáù. ìÚþ°ç-ìÚþ°ç ÚÔð_Ý. Öõ Õèõáù ìÚþÉ Úë_Ôõáù Úí° ÀoÕÞí±õ, Úë"QÚõ ÀoÕÞí±õ. Öõ IÝë_ ±ëÃâ ±õ ÖñËí ÃÝõáí ÀoÕÞí ìÚÇëßí, ±ëÂí ÞëØëßíÜë_ ÃÝõáí ÀoÕÞí. ÀëßHë Àõ ±õÞõ ÎëµLÍõåÞÜë_ É ÜðUÀõáí ÕÍí ìÚÇëßëÞõ. ÕÈíÞù Ûëà ±Üõ Úë_Ôõáù. Úõ ìÚþÉ ±Þõ ßùÍ ±Üõ Úë_Ôõáù, ÀßÇõáíÝë çðÔí. Øç-Úëß Öù Úë"@ç ÀSäËó èÖë. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, Öõ ßVÖù ÖöÝëß ×Ýù IÝëßõ... ØëØëlí Ñ èë, Öõ ßùÍÞð_ Ú:À áÃÛà Úëß-Úëß eË ¬Çð_ Þõ,

±õËáõ ÕÈí Þëâë åí ßíÖõ Úë_Ôõ ±õäÍë ÜùËë ? Éwß ÞèÙ Þõ Õöçë ÂÇõý ÀùHë ? ±õËáõ Úë"@ç ÀSäËó Àßõáë, ±õîçí-±õîçí eË áë_Úë. ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, Õë´Õù ÜñÀõáë ÃõSäÞë´{ïûÍ ?

ØëØëlí Ñ Þë, Þë, Õë´Õù ÞèÙ, Úë"@ç ÀSäËó. Úë"@ç ÀSäËó ±õËáõ

Çùßç ±ëß.çí.çí. ±õËáõ Çëßõ ÚëÉ\ È ¹ÇÞí. äë"ìá_ÃõÝ È ¹Ç Þõ µÕßõÝ È ¹Ç Þõ ÞíÇõÝ È ¹Ç, ±õäë Úë"@ç ÀSäËó Àßõáë. ±Þõ Úõ ìÚþÉ Úë_Ôõáë. Öõ ØèëÍõ ÚÔð_ ±ëäÍõ, ±Ìuëäíç äæýÜë_ Öù ÚÔð_ Úèð çð_Øß... ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, IÝëßõ Õë´ÕÞù Çëá (ìßäëÉ) ÞèùÖù. ±ëß.

çí.çí. ÕÈí ÞíÀYÝð_.

ØëØëlí Ñ Öõ ØèëÍõ Õë´ÕÞù AÝëá ÞèùÖù, Õë´Õ ±ëäÍí ÜùËí

±_Øß ÜñÀäëÞí. ±ëäÍí ÜùËí ÞèùÖí ±ëäÖí. ÕÈí ±ë Õë´Õ ÀLVËÿ@ïåÞ ÞíÀYÝð_ ±_Öõ.

±õ Öù 1937Þí äëÖ Àv_ È\_. Öõ ØèëÍõ ßùÍ ±Þõ Õðá Úë_Ôõáë ±Üõ, ÀßÇõáíÝëÜë_. ÕþfÞÀÖëý Ñ çðÍÖëáíç äæý ×Ýë, ÕHë Õðá èÉ\ ÚßëÚß ÜÉÚñÖ

Èõ, ØëØë.


[1] ÀùLËÿë@ËÞù Þ_ÃùÍ Ô_Ôù

17

ÀëÜÜë_ ±ëäÍÖ ±Þõ MÝë"ìßËí ØëØëlí Ñ ±õ Õðá èÖù Öõ Üõî ÃäÜýõLËÞõ Àëð_, ÒØç wìÕÝë Úßëçõ

(Úßëç - çù CëÞ eËÞð_ ÜëÕ) äÔëßõ ±ëÕù Öù èð_ ±ë Ãþõäá (½Íí ßõÖí ±Þõ ÞëÞë Õ×ßë) Þõ áë´ÜÞð_ (ÀâíÇñÞëÞð_) Àßí ±ëÕð_.Ó Öù Àèõ, ÒÃþõäá Þõ áë´ÜÞð_ ËÀõ ÞèÙ.Ó Üõî Àëð_, ÒÖÜÞõ èð_ Àßí ±ëÕð_, É\±ù Öù Âßë.Ó ±õ Àèõ Èõ, ÒØçÞõ ÚØáõ Õ_Øß wìÕÝë Ûëä äÔëßõ ±ëÕí±õ.Ó Àßí ±ëMÝë ÕÈí ±õÀØÜ ßõá ±ëäí ô. Öõ Úë"@ç ÀSäËó èÖð_, Úë"@ç ÀSäËóÞë VáõÚÜë_ Þä ¹ÇÞð_ ±ë Àùî¿íË Ûßõáð_ èÖð_. áë´Ü Àùî¿íË, Úë"@ç ÀSäËóÞí ÞíÇõ. ±õîçí-Þõäð_ eË áë_Úí Úë"@ç ÀSäËó èÖí. ±õÜë_×í ÕëHëí ÂñÚ ±ëTÝð_, Öõ Úë"@ç ÀSäËó ±ë ÚëÉ\ ±MVËÿíÜÜë_ (ÕþäëèÞí ìäv© ìØåëÜë_) Ôùäë´ ÃÝð_ ÚÔð_. ±Þõ È-çëÖ eË çðÔí ±õ Àùî¿íË ±õÜ Þõ ±õÜ ±KÔß ßëð_ÓÖð_. IÝëßõ ÃäÜõýLËõ ÜÞõ ×õLÀïûç (ÔLÝäëØ) ±ëÕíÓÖí. ÀëßHë Àõ ±õäð_ ÇùAÂð_ ÀßíÞõ ÜñÀ<_, ÇñÞù-ÚñÞù ÇùAÂð_, ßÚáÚÚá (ÕJ×ß, ¹ËÞë ÀÀÍë, ßùÍë) Ôù´, Öõ Ãþõäá-Úþõäá ÚÔð_Ý. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ÀÇßù Þë ±ëäõ. ÜëËí Þë èùÝ, çëÎ èùÝ ÚÔð_. ØëØëlí Ñ èë, ±õÀØÜ MÝë"ìßËí. ÃäÜõýLËõÝ Âðå ×´ ÃÝõáí. ±õËáõ

±ë ÃþõäáÜë_ ±õËáù ÚÔù ÃðHë Èõ Àõ Õë"ßç (ìÈÄùäëâð_) èùÝ Èõ ±õ. ±õËáõ Õë"ßç ±õ ÕÀÍõ Èõ, ìçÜõLË ½õÍõ. áùÀ ½Hëõ Àõ ±ë ìçÜõLËÜë_ ßÂÍí Üßõ, ÕHë ±õäð_ Þ×í. FÝëßõ Õõáù ÕJ×ß ±õËáù Õë"ßç Þ×í èùÖù. ÀëßHë Àõ ±õ ÕJ×ß ÕëÀù èùÝ Èõ ÖtÞ. ±Þõ ±ë ÃþõäáÞù ÕJ×ß çèõÉ ÀÇëå èùÝ Èõ. ±õËáõ ±õËáí ÜÉÚñÖí ÕÀÍõ Èõ Àõ Þ ÕñÈù äëÖ. ±ë Öù ÀLËÿë@ËÞù Ô_Ôù Þõ, Öõ ±ë Ôþë_ÃÔþë VËùÞ ÀèõäëÝ, ±ë ÕùßÚ_Øß VËùÞ ÀèõäëÝ, ±õÜë_ åð_ ÎõßÎëß èùÝ Öõ ±ÜÞõ ÝëØ èùÝ ÚÔð_. ±õÞë ÀHëëÜë_ ÎõßÎëß, ±õ ÚÔð_ AÝëá èùÝ. Õõáù ÕùßÚ_ØßÞù ±ëÜ çð_äëâù Àßäù èùÝ Öù äëß Þë áëÃõ Öõ CëÍí±õ, ÕùÇù. Õõáù Ôþë_ÃÔþëÞù Èõ Öõ ÀÌHë. ±õ çõLÍ VËùÞ ÀèõäëÝ. ±ë ÚÔð_ çÜÉäë Éõäð_ Èõ ±ëÕHëõ. vvvvv


[2] ÛëÃíØëß [2.1] ÛëÃíØëß ÀëãLÖÛë´ [2.1.1] ÀëãLÖÛë´ çë×õ Ô_ÔëÞí åw±ëÖ ÛëÃíØëß Àßõ Ô_Ôù, ØëØë Àßõ çIç_à ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ±ë iëëÞ ×Ýë ÕÈí ìÚ{ÞõçÜë_ ÖÜõ KÝëÞ

±ëÕäð_ ±ùÈ\_ ÀÝð* ? ØëØëlí Ñ ±õ Öù ½Hëõ Àõ ±õ ÚëÉ\ ±ùÈ\_ É èÖð_. Ô_Ôë µÕß KÝëÞ

Þ×í ±ëMÝð_. ±ë ÉÃÖ åð_ Èõ, Àõäí ßíÖõ Çëáõ Èõ, Úç, ±õÞë É ìäÇëß ±ëÂù ØèëÍù. ±õ ìäÇëßùÜë_ É °äÞ ÃÝõáð_. Ô_ÔëÞí Úèð ÕÍõáí ÞèÙ. ÀëßHë Àõ ±Üëßë ÛëÃíØëßõ É Þë Àèõáð_, Àõ ÚÔð_ ÀëÜÀëÉ èð_ Àßí á´å. ±Üëßë ÛëÃíØëßõ åßÖ Àßõáí. ÛëØßHëÞë ÀëãLÖÛë´ ±ëÕëÛë´ ±õ ±Üëßë ÛëÃíØëß, Öõ ±Üëßõ Úõ ÛëÃíØëßÞõ ±õÀ É ÜÞ Éõäð_ èÖð_, É\Øë´ èÖí ÞèÙ ÉßëÝ. Öõ åßÖ Àßõáí Àõ èð_ Ô_Ôë µÕß É´å ±Þõ ÖÜëßõ ±ë ÕðVÖÀ äë_ÇíÞõ ÜÞõ ßëhëõ Àèõäð_, ±ë ±Üëßí åßÖ. Ò±ëÕHëõ


[2.1.1] ÀëãLÖÛë´ çë×õ Ô_ÔëÞí åw±ëÖ

19

ÜùZëõ Éäð_ Èõ ±Þõ ±ëÝ Çáëääð_ Èõ, Öù ÜÞõ èëÍÚâ Éßë äÔëßõ Èõ Öõ èð_ ±ë Àv_ ±Þõ ÖÜõ ±ë ÀßùÓ, Àèõ Èõ. Öõ èð_ È-È ÀáëÀ ±õÀ ÉBÝë±õ Úõçí ßèõÖùÓÖù. ÕÈí ±õ ±ëäõ IÝëßõ ±Üëßõ çIç_ÃÞí ±ë ÚÔí äëÖù Çëáõ. Öõ È äëÃõ ÉÜí á´±õ èð_ Þõ ±Üëßë ÛëÃíØëß, ÕÈí çIç_ÃÜë_ Úõçí±õ. Öõ ÍÂù É ÞèÙ Þõ ! ÕþfÞÀÖëý Ñ Úèð çëv_... ±Þõ Ô_Ôù ÕHë CëHëù çëßù ÀÝùý ÀèõäëÝ

Þõ, Àõ ÉÜäë Úõçí É´±õ È äëÃõ Þõ ÕÈí çIç_à ÀßäëÞù. ±õ çIç_ÃÜë_ ±ëÕÞõ ÕñÈÖë ÕHë èåõ Þõ, Àåð_ ?

ØëØëlí Ñ Þë, äëÖùÇíÖù ×ëÝ. ÕðVÖÀ á´Þõ Úõçí±õ ±Þõ ±õÞí

Õß ìääßHë Çëáõ ÚÔð_.

ÜùZëõ ÉäëÞù É èõÖð ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õ äÂÖõ ÕðVÖÀù ÀÝë äë_ÇÖë ? ØëØëlí Ñ líÜØû ßëÉÇ_ÄÞë ÕðVÖÀ ±Þõ ÖõÞí ½õÍõ Úí½ ÚÔë

½Ö½ÖÞë ÕðVÖÀù, ±õ ÚÔëÝ Èõ Öõ áëäÖë. ÜùËë ÜùËë ÕðVÖÀùÝ áëäÖëÓÖë. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÒçÜÝçëßÓ Âßù ? ØëØëlí Ñ Âßù, ÕHë ±õÜë_×í ÜÞõ ½õ´Öð_ÓÖð_, ±õ Àåð_ ÉÍuð_ ÞèÙ. ÕþfÞÀÖëý Ñ IÝëßõ çIç_ÃÜë_ ±ëÕ ÉäëÚ ±ëÕÖë, Öù ÀùÞë

±ëÔëß µÕß ±ëÕÖë ? ±õËáõ Àù´ ÕðVÖÀÞù ±ëÔëß Àõ ÕÈí ÕùÖëÞë É ±ëÔëß µÕß ? ØëØëlí Ñ ÕùÖëÞù ±ëÔëß, ÕùÖëÞõ ±ëÜë_ åð_ çܽÝð_ Öõ... ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õ ÕðVÖÀÞù èõÖð Öõ äÂÖõ Àõäù èÖù ±ëÕÞù, ±ëIÜë

ÕþëãMïÖ Àõ ±õäð_ Ào´ ?

ØëØëlí Ñ Úí½õ Àù´ ÞèÙ, ÜùZëõ ÉäëÞù É èõÖð. Úí½õ Àù´

èõÖð É ÞèÙ Þõ !


20

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

Õèõáë ÛëÃíØëß ÇðÞíÛë´, ÕÈí 1931×í ÀëãLÖÛë´ ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ÀëãLÖÛë´Þí çë×õ À´ çëáÜë_ ±ëTÝë ? ØëØëlí Ñ ±Üõ 1931Þí çëáÜë_. ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, Öù ±ë çí. ÕËõáÞí ÛëÃíØëßí @Ýëßõ ÈùÍí ? ØëØëlí Ñ ±õ Öù ÛõÃð_ èÖð_. ±ë ±èÙÝëÝ ßëAÝð_ÓÖð_ ±Þõ ÇðÞíÛë´

çë×õÝ ßëÂõáð_. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚõÝ ÉBÝë±õ èÖð_ ? ØëØëlí Ñ Õõáù ÁõLÍ Âßù Þõ, ÀëÝÜÞù. ±õËáõ ÁõLÍìåÕÜë_ äÔëßõ

KÝëÞ ßëÂÖùÓÖù. ±Þõ ±èÙ ÕëËóÞßìåÕÜë_ èÖð_. ÕHë Úõµ çë×õ ßëÂõáð_. ±Þõ ±õ ÚõµÞõÝ Îëäõ ÞèÙ. ±ë ±ëÜÞõ (ÀëãLÖÛë´Þõ) ÇðÞíÛë´ Þë Îëäõ ±Þõ ÇðÞíÛë´Þõ ±ë (ÀëãLÖÛë´) Þë Îëäõ. Üëßõ Ííìá_à Àßäð_ ÕÍõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ±èÙÝë ±ë ØðÀëÞõ ÚÔë ÚõçÖë, ±ë èë´VÀ>á

±ëÃâ ? ØëØëlí Ñ èo±. çí. ÕËõáÞõ IÝë_. ÕñäýÛäÞð_ ·HëëÞðÚ_Ô, çí.

ÕËõá ±Þõ ±Üëv_. ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ÜùËëÛë´×í È^Ëë ÕÍíÞõ ±ë ÛëÃíØëßíÜë_

Çëáð ÀÝð*, Öù ÀõËáí ÜñÍí×í ÀÝð* ? ØëØëlí Ñ ½Öõ ¶Ûð_ Àßõáð_. ½Öõ ÛõÃð_ Àßõáð_ Èõ ±ë ! Cëõß Öù

Àåð_Ý ÞèÙ. ±Üëßí Õëçõ Ào´ ÜñÍí ±ùÈí èÖí ÀùLËÿë@Ë Àßäë ?

ÔìÜýWÌ ½õÍõ É ÕëËóÞßìåÕ ÀßäëÞí ´EÈë ÕþfÞÀÖëý Ñ ÀëãLÖÛë´Þí çë×õ Éõ líÜØû ßëÉÇ_ÄÞë ÕðVÖÀ

èë×Üë_ ±ëTÝë ±Þõ ÕÈí Éõ ÖÜëßù ±ëÜ ìäÇëßùÞù ÕáËù ÂëÔù Öõ 1931Üë_ ?


[2.1.1] ÀëãLÖÛë´ çë×õ Ô_ÔëÞí åw±ëÖ

21

ØëØëlí Ñ Þë, ±õ ÕëÈ\_ ÜùÍ<_. ±õÀhëíçÜë_ Öù ±Üëßë Ô_ÔëÜë_

½"´LË ×äë ÜëËõ ±ëäõáë. ±õÜÞë ÀëÜ ÜëËõ ÜØØ áõäë ±ëTÝë Õèõáë. ±õÜÞð_ ÀëÜ èÖð_, Öõ Îçë´ ÃÝëÓÖë. Öõ ÜÞõ Àèõ Èõ, ÒÖÜõ ±ëäåù ?Ó Üõî Àëð_, Òèë, ±ëäíå.Ó Õõáð_ çðßÖÞð_ èÖð_, ±õ ÚÔð_ ßëÃõ ÕëÍí ØíÔð_. ±Þõ ÕÈí ÀòÕëâðØõäÞí Èõ Öõ äëÖ çë_ÛâäëÜë_ ±ëäí. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ë ÀòÕëâðØõäÞð_ ±ëÕõ ÕðVÖÀ äë_EÝð_ ±Þõ Ò±ë Àù´

ÃÉÚÞù Õðvæ ÈõÓ, ±õÜ @Ýëßõ ×Ýð_ ? ±õ À´ çëáÜë_ ? ØëØëlí Ñ 1933Üë_. ÀëãLÖÛë´ IÝë_ ±ëÃâ ±Ãëç ÃÝõáë

±Þõ ÕþÛðlí Õëçõ×í ìÞÝÜ á´Þõ ±ëäõáë. Öõ ìÞÝÜ×í äë_Çõ ßùÉ. èäõ ÜÞõ ±õÜÞë µÕß Ûëä ÚõÌù Àõ ±ë ÜëHëç ±ëäð_ ìÞÝÜÜë_ ßèí åÀõ Èõ, ±õÝ ±½ÝÚí ÀèõäëÝ ! Öõ Üõî ÕñÈÝð_, Ò±ë ÖÜõ åõÞù ìÞÝÜ Àßù Èù Þõ ±ë åð_ Èõ ?Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÀù´Þõ ±ëÕäëÞð_ Þë Àëð_ Èõ, ÈÖë_ ±ë ÕðVÖÀ ÖÜÞõ ±ëÕð_ È\_.Ó Öõ ÀòÕëâðØõäÞë èë×Þð_ áÂõáð_ ÕðVÖÀ ÜÞõ ±ëMÝð_, Õõáð_ ÎùËùËë´Õ Àßõáð_ Èõ Öõ. ±õËáõ Üõî Àëð_, Ò±ë äVÖð ±ëßëÔÞ Àßäë Éõäí Èõ. ÖÜõ äVÖð ÕÀÍí Èõ Öõ Üëv_ ìØá Ìßõ Èõ.Ó Öõ CëÍí±õ ªÜß ÕEÇíç äæýÞí èÖí. ÚÔð_ É ±ëßëÔÞ Àßí ÞëÂõáð_. ±õ ÃíÖë Þõ ÚÔð_ Öù çë"SÝðåÞ Àßí ÞëÂõáð_. Ò±IÝëß çðÔí Üõî Éõ ±ëßëÔÞ ÀÝð*, ±õÜë_ ìØá Ìßõ Èõ Üëv_ ±ë ÀòÕëâðØõä×í !Ó Àëð_. IÝëßõ ±õ ÜÞõ Àèõ Èõ, ÒÖÜõ Çëáåù IÝë_ ±ëÃâ ØåýÞ Àßäë ÜëËõ ?Ó ±õËáõ áÃÛà 1934Üë_ ÃÝù èù´å IÝë_ ±ëÃâ, ØåýÞ Àßäë ÜëËõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±Ãëç ? ØëØëlí Ñ èë, ±Ãëç. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕþÛðlí Õëçõ ? ØëØëlí Ñ ÕþÛðlíÞë Úõ äÂÖ ØåýÞ ÀÝëý, ÕHë Üëv_ ìØá Öù

ÀòÕëâðØõä µÕß É ÌÝð*ÓÖð_. ÀòÕëâðØõäÞù ±õÀ-±õÀ åOØ ±ÞðÀ>â ±ëäõáù. ÕÈí ÀëãLÖÛë´ çë×õ ÛëÃíØëßíÜë_ 1931×í ±ë Ô_Ôù Çëáð ÀÝùý


22

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

èÖù. ±Þõ Ô_ÔëÜë_ ÀëâëÚ½ßÞë ßVÖõ ÇÍuë. ÀòÕëâðØõäÞë ÕðVÖÀ äë_Çäë ±Þõ Ô_ÔëÜë_ ÀëâëÚ½ß Àßäë, ±ë Úõ çë×õ Çëáð ×Ýð_. ÀëãLÖÛë´ ìÜhë èÖë ±õ ÛëÃíØëß ÚÞõáë. Üëßõ ±õäð_ ½õ´Öð_ÓÖð_ Àõ ÔìÜýWÌ èùÝ Öù É ±ëÕHëõ ÕëËóÞßìåÕ Àßäí, ÞèÙ Öù Àßäí ÞèÙ ±ëÕHëõ. ±õËáõ ±ëäë ìÞÝÜÔëßí èùÝ IÝë_. ±õËáõ ±ë ±ëÜÞí ½õÍõ ìÜhëëÇëßíÜë_ ±ÞðÀ>â ÚÔð_ ÇëSÝð_. ±õËáõ ØðÑÂõ-çðÂõ ½õÍõ ßèõáë. ±Þõ ÚÔð_ ÌõÌ Çëáíç äæý çðÔí ±Üëßõ ÇëSÝð_, ÜÖÛõØ ÕÍõáù ÞèÙ Àù´ ØèëÍùÝ.

ÛëÃíØëßÞë ìÞIÝìÞÝÜ ½õ´Þõ ÕþÛëìäÖ ×Ýë ±Üëßë ÛëÃíØëßõÝ ìç_è Éõäë èÖë ! ±ëÜ ÚõÌë èùÝ Öù ìç_è Éõäë ØõÂëÝ. áùÀù ÃÛßëÝ ±õÜÞë×í. ±Þõ ÜÞõ ½õ´Þõ ±õ áùÀùÞõ ÀvHëë Éõäð_ áëÃõ. Üëßí Õëçõ äëÖ Àßõ ±õÜÞí. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÀvHëë Éõäð_ áëÃõ ? ØëØëlí Ñ èo... ÀÍÀë´ Þë ØõÂëÝ. ØõÂëÝ ±õäí ÀÍÀë´ ÞèÙ.

±Þõ ±õ Öù ±ëÜ ½Hëõ ìç_è ÚõÌù èùÝ Þõ, ±õäë áëÃõ. ÛÍÀõ ÛáÛáë ÜëHëç ! ÂëÖð_ ÜèÙ ÇùAÂð_ ÕëÈ\_, ìäÀëßí VäÛëä ÞèÙ. ±ìèoçëÜë_ Öù Úèð ÜëÞäëäëâë, ±Þõ ìÞÝÜ×í Ûã@Ö ÀßäëÞë. ìÞÝÜ ÚÔë ÉõËáë áíÔõáë Ãðv Õëçõ×í ±õËáð_ ÚÔð_ É ìÞÝÜ×í Àßõ. ±õÜHëõ ìÞIÝìÞÝÜ ßëÂõáù. líÜØû ßëÉÇ_ÄÞë ìåWÝ áCëðßëÉ VäëÜí, ÕþÛðlí. ±õÜHëõ ìÞIÝìÞÝÜ ±ëÕõáë ±Üëßë ÛëÃíØëßÞõ Àõ Û´, ±ëËáð_ ÀßÉõ Öð_ ßùÉ. ±õËáõ ±õ ÕHë ±õËáð_ ÀßÖë É èoÜõåë_, Öõ èð_ ½õÖù. ±õÀäëß ±Üõ Úõµ çë×õ Üð_Ú´ ÃÝõáë 1932-33Þí çëáÜë_, IÝëßõ ±õ ÜÞõ Àèõäë Üë_Íuë, Àõ Òèð_ Öù ìÞIÝìÞÝÜÞí ÇùÕÍí Ûñáí ÃÝù äÍùØßõ.Ó Öõ ±ë ±ÜÞõ Öù ìÞÝÜ, ìލÝ-ìÚÝ ÞèÙ Àù´ ½ÖÞù. ±õËáõ Üõî Àëð_, Òèäõ Úõ ØèëÍë ÕÈí, ±õÜë_ åð_ ÚÃÍí ÃÝð_ ?Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÞë, ìÞÝÜ áíÔù èùÝ ÕÈí ±õÞõ ÈùÍëÝ ÞèÙ.Ó Öõ ßëÖÞí ÃëÍíÜë_ ÕëÈë Úõçí ÃÝë, äÍùØßë É´Þõ á´ ±ëTÝë. Öõ ØèëÍõ Öõ ÜÞõ äçí ÃÝð_ Àõ èëv_ ìÞIÝìÞÝÜ Öù ±ëÞð_ ÞëÜ ÀèõäëÝ ! ÜÞõ ÈëÕ


[2.1.1] ÀëãLÖÛë´ çë×õ Ô_ÔëÞí åw±ëÖ

23

ÕëÍí ØíÔõáí ±õÜHëõ. Üõî Àëð_, Ò±ë Âv_ ! ±ë ìÍ{ë´Þ çëÇí !Ó ÀõÜ áëÃõ Èõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ØëØë. ±õ Âßë Çùyç ! Úèð Çùyç ! ØëØëlí Ñ Úí½ ÕþÀòìÖ VäÛëä Öù ÎõßÎëß èùÝ. ìÞIÝìÞÝÜÞí

ÇùÕÍí ±èÙ äÍùØßë áõäë ±ëTÝëÓÖë.

ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ÖÜõ ìÞIÝìÞÝÜ Àåð_ Àßõáë ±õÜÞí ÉõÜ ? ØëØëlí Ñ Þë, Þë, èð_ Öù ±õäù ÜëHëç èÖù Àõ ÇùÕÍí ßèí ô

Öù ßèí, ÕëÈù áõäë Þ Éµ.

Úõµ ÎÀíß Éõäë, ³ãLÍÕõLÍLË ÜÃÉÞë ±Üëßë ÛëÃíØëß ±Þõ ±Üõ Úõ Èõ Öõ Ô_Ôù Àßí±õ, Öõ ÚíÉ\_ ÚÔð_ É ÀßäëÞð_ ±Þõ ßùÉ çIç_ÃõÝ ÀßäëÞù. áùÀùÞí ½õÍõ Úèð ËÇ ÞèÙ. áùÀù ±ÜÞõ É\Øë É ÃHëõ. ÒÉ\Øë ÜÃÉÞë ÈõÓ, Àèõåõ. ÀëßHë Àõ ±ëÜ Õõáð_ VäÖ_hë ÜÃÉ èùÝ Þõ, ±õ Ëë´ÕÞð_ ÜÃÉ èÖð_. ±õ áùÀù åð_ ½Hëõ Àõ ±ë ±èoÀëßí Èõ, Úç ±õäë É. èäõ ±èoÀëßí ±õäð_ ÞèùÖð_, ÕHë ´ãLÍÕõLÍLË ÜÃÉ èÖð_. åð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ´ãLÍÕõLÍLË. ØëØëlí Ñ ±õËáõ áùÀùÞí ½õÍõ äëÖù ÀßäëÞð_ ÃÜõ ÞèÙ, äÃß

ÀëÜÞí. ÒÖÜõ çëßë Èù Þõ ÖÜëßõ äõÕëß ÀõÜ Çëáõ Èõ Þõ ÖÜëßõ ±ëÜ Þõ ÖÜëßë Îù´ÚëÞõ åð_ ×Ýð_ ?Ó ±õäð_ Öõäð_ ±ÜÞõ Þë Îëäõ. ±õËáõ ±Üõ Èõ Öõ ±ë çIç_à ÀÝëý Àßí±õ. Üëßõ çIç_à Àßäë ½õ´±õ. Üëßõ Õöçë Úèð ÀÜëääëÞí ÛëäÞë ÞèÙ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÀÜëääëÞí ÛëäÞë ÞèÙ ÖùÝ ÀëÜ ÀÝëý Þõ ? ØëØëlí Ñ åð_ ÀëÜ ÀÝëý ? ÕþfÞÀÖëý Ñ CëHëë ÀëÜ ÀÝëý Þõ, ÀõÜ ? ÚÔõ ÉõËí±ù ÚÞëäí Þõ

ÚÔë CëHëëÝ...


24

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ØëØëlí Ñ èë, ±õ Öù ÚÔë çßÀëßÞë CëßÞë ÀëÜ Þõ, ±ëÕHëõ åð_

±õÜë_ ?

ÕþfÞÀÖëý Ñ ±Þõ ±ë ÜùË<_ ÀëÜ ÕùÖëÞð_. ØëØëlí Ñ åð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ë iëëÞ... ØëØëlí Ñ ±ë ÕùÖëÞð_ ×Ýð_. ±ë ÕùÖëÞð_, ÚíÉ\_, ÚëÀí çßÀëßÞð_

É ÀëÜ.

ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ±õ ÚÔð_ ÞÀëÜð_. ±õ Öù TÝäèëßÞð_ Èõ ÚÔð_. ØëØëlí Ñ ±õÜë_ ÕõìËÝë ÞíÀâõ ±ëÕHëë. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, Úç. ÕõìËÝë É ×ëÝ Þõ, ÚíÉ\_ åð_ ÞíÀâõ ? ØëØëlí Ñ ßùËáëÞù ÂÇý ÞíÀâõ ±õäð_ äÔëßõ Öù. ßùÎ×í ÞíÀâõ,

ÀùLËÿë@Ëß ±õËáõ. ±Üëßõ Öù ÇùÀùÝ ±áà èÖù. Üëßù Þõ ±Üëßë ÛëÃíØëß ÀëãLÖÛë´Þù ±áà ÇùÀù. Àù´ ±Üëßõ IÝë_ ±ëäõ Àßõ ÞèÙ Þõ Ûë_ÉÃÍõÝ ÞèÙ Þõ ÀÞõ@ïåÞ É ÞèÙ Àù´Þí ½õÍõ. ±Üëßë ÚõÜë_ ÚÔð_ ±ëÂí ØðìÞÝë ±ëäí ô. ÀÞõ@ïåÞ-ÚÞõ@ïåÞ ÞèÙ Àù´Þð_Ý. Àù´Þí ½õÍõ ç_Ú_Ô Úèð ÞèÙ. ±Üëßù Àù´ ç_Ú_Ô ßëÂõÝ ÞèÙ Þõ ±Üõ Àù´Þí ½õÍõ ßëÂí±õÝ ÞèÙ. ÀëßHë, ÎÀíß Þõ äVÖí Éõäð_ ! ÎÀíß äVÖíÞõ Þë ÃHëõ, äVÖí ÎÀíßÞõ Þë ÃHëõ. ±Üõ Úõµ ÎÀíß Éõäë ÜëHëçù ! ±Þõ ±ëÉ\ÚëÉ\Þë áùÀ Àèõ, ÒÃë_ÌÖë Þ×í ±ë áùÀù. Àù´Þõ ÔßëäÖë… Þ×í.Ó ÔßëäõÝ ÞèÙ ÕëÈë, èùîÀõ ! 2

ÎÀíß Éõäë ! Àù´ ±Üëßù ç_à ßëÂõ ÞèÙ. ÎÀíß Þ×í èùÖë ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ÎÀíß Éõäë. ØëØëlí Ñ ÎÀíß äVÖíÞõ Þë ÃHëõ, äVÖí ÎÀíßÞõ Þë ÃHëõ. Úõµ

Õëäßdá ÜÃÉÞë. ÔÜý µÕß ÕþíìÖ, Õöçë µÕß ÕþíìÖ ÞèÙ. …Ôßëääð_ - ØßÀëß Àõ ÃßÉ ßëÂäí


[2.1.1] ÀëãLÖÛë´ çë×õ Ô_ÔëÞí åw±ëÖ

25

ÀoÕÞí çëÜëÞõ ÞëÜõ ÀßíÞõ ÕHë Íëëù ÚÞëTÝù ±Üëßë ÛëÃíØëß Þõ ±Üõ, Üñâ ±Üõ Úõ É ÛëÃíØëß. ÕÈí ±ë Öù ´LÀÜËõZëÞõ áíÔõ Úí½ ÚÔë ÛëÃíØëß ÚÞëTÝë. ±Þõ Öõ ØèëÍõ Öù Ò±õ.±õÜ.ÕËõá ±õLÍ ÀoÕÞíÓ ÞëÜÞí ±Üëßí ÀoÕÞí ÇëáÖí èÖí. ±IÝëßõ Ò±õÜ.Àõ.ÕËõá ±õLÍ ÀoÕÞíÓ Èõ ÀoÕÞíÞð_ ÞëÜ. Õèõáë Ò±õ.±õÜ. ÕËõá ±õLÍ ÀoÕÞíÓ èÖí.

(ÕßÜ ÕñFÝ ØëØëlíÞí ÀoÕÞíÞù áõËßèõÍ)

ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ±õÞð_ åð_ ÀëßHë, ÞëÜ ÚØáäë ÕëÈâÞð_ ? ØëØëlí Ñ ±Üëßõ ÛëÃíØëßÞù ±õÀ ØíÀßù èÖù, Öõ çùâ-çkëß

äßçÞù ×Ýù ±õËáõ ÃÉäëÜë_×í ÀëÏí áõÖë åíÂí ÃÝù. Öõ ÕÈí ±õ Ûë´Þõ Íëëù Àßäë èëv Üõî Àëð_, Ò±õÞð_ ÞëÜ Cëëáù ±õËáõ Íëëù ×´ ½Ý.Ó ÕÈí ÔíÜõ ÔíÜõ Íëëù ×´ ½Ý Þõ ! Òèð_... èð_... èð_...Ó ×´ ½Ý Þõ ! ±õËáõ ±õÜÞë ÎëÔßÞõ Üõî Àëð_, ÒÒÀoÕÞíÞð_ ÞëÜ Ò±õÜ.Àõ.ÕËõáÓ Àßù. ±õÞð_ ÞëÜ ßëÂù ±õËáõ çðÔßí ½Ý.ÓÓ Öõ ±õÞõ çðÔëßäë ÜëËõ ±õÞð_ ÞëÜ CëëSÝð_ èÖð_ ±Þõ ±ë Üëv_ ÞëÜ ÀëÏí ÞëAÝð_ èÖð_. Üëßõ ÞëÜÞõ åð_ Àßäð_ èÖð_ ! Üëßõ ÞëÜ @Ýë_ ÀëÏäð_ èÖð_ ! ±õÞë ÀõËáëÀ ÃðHëù ±õäë èÖë Àõ ½õ ±ë ÀoÕÞíÞð_ ÞëÜ Ò±õÜ. Àõ.ÕËõáÓ ÀßíÞõ äëÕßí±õ ±õËáõ ÕÈí ±õ ÃðHëùÜë_ Þ Õõçõ. èáÀí ØùVÖí Þë Àßõ. Òèð_ ±õÜ.Àõ.ÕËõá, èð_ ±õÜ.Àõ.ÕËõá.Ó ±õËáë ÜëËõ Ò±õÜ.Àõ.ÕËõá ±õLÍ ÀoÕÞíÓ Àßí èÖí. ÞëÜ èùÝ Öù ±õÞë ÜÞÜë_ ±õÜ ×ëÝ Àõ Òèð_ Ào´À È\_ !Ó ±õ ÛëÃíØëß ±Üëßí ½õÍõ, ±ë Öù ÀõËáëÝ äæý×í ! ±õ


26

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

Öù Üõî ÈùÀßëÞí ÕõÌ ßëÂõáë Þõ ! Üõî Öù Àåð_ ±õäð_ É\Øð_ ßëAÝð_ ÞèùÖð_ ÛëÃíØëßíÜë_. Üëßõ åð_ Àßäë Èõ Õöçë äÔëßõ ? ±Üëßõ Öù ÉõËáð_ Èõ ±õËáð_ Úèð Èõ. ÕHë èÉ\Ý ÛëÃíØëß ÃHëëÝ. ±Þõ ÈùÀßëÞí ÕõÌ É ßëÂõáë Õë_ÇõÝ ÉHëÞõ.

ÞëÜÞù Üùè ÞèÙ Öõ ±õÞë ÞëÜÞí ÀoÕÞí ÀëÏí. ±õ Ûñáí ÃÝù ÕHë. Òèð_ Öù ±ëäÍù ÜùËù åõÌ, ±ëÜë_ Ào´ ÂùË<_ ØõÂëÝ !Ó ±ëäð_ ±õÞõ ×ëÝ ±õËáð_ É ½õ´±õ ±ë. ÕÈí Ûñáí ÃÝù, ÞìèÖß Öù @Ýëßõ Õëß ±ëäõ ±õÞù ? ±õ.±õÜ. ÕËõáÞí ÞëÜÞí ÀoÕÞí èÖí Þõ, ±õ µÍëÍí Üõáí. Üëßõ ÞëÜÞõ åð_ Àßäð_ Èõ ? Ò±ëÞë ÞëÜÞí ÀßùÓ, Àëð_. ÜÞõ ÞèùÖð_ ÃÜÖð_ ±ë Ò±õ.±õÜ.ÕËõáÓÞë ÞëÜÞð_. ±ë ´LÀÜËõZë Þõ ±ë Ûë_ÉÃÍù åí ÚÔí ? ±ë ÞÀëÜí èëÝ èëÝ èëÝ ! ÜÞõ Öù ´LÀÜËõZë ±ë"ìÎçÜë_ ÉäëÞð_ Þë ÃÜõ. ±ë ÚùÔßõåÞ äÃß ÀëÜÞë ! Þë, ±õ ÚÔð_ ÌíÀ Èõ ½õ è½ß-Úõ è½ß äæý °ääëÞë èùÝ Öù É´±õ. ±ë ÕÇëç-çù äæý °ääëÞð_ ±Þõ Õõáù ËöÍÀëäõ, Õõáë MÝëØë_ ËöÍÀëä ËöÍÀëä Àßõ, ±ë ËöÍÀëä ËöÍÀëä Àßõ. Cëõß ±ëäõ Öù ±ë ËöÍÀëä ËöÍÀëä Àßõ. èíßëÚë ËöÍÀëäÖë èùÝ, ÕëÈë ÛëÛí ËöÍÀëäÖë èùÝ, ÕëÍùåí±ù ËöÍÀëäõ ! ÎëäÖð_ èåõ ±ë ÚÔð_ ? ±Þõ ÕÇëç äæý-çù äæýÞð_ ±ëÝðWÝ Þõ ±õÜë_ ±ë É ÚÔð_ ! vvvvv


[2.1.2] ±_Öõ çë_ÕÍuð_ åð_ ? ÛëÃíØëßÞõ áùÛ, ØëØëÞõ ±èoÀëß ±Üëßõ ±èÙ ±ëÃâ Üð_Ú´Üë_ ÀùLËÿë@ËÞù ÜùËù ìÚ{Þõç ÇëáÖùÓÖù. ØìßÝëÜë_ ÉõËí±ù Úë_ÔäëÞù ìÚ{Þõç ÇëáÖùÓÖù. Úí½õ ±õÀ Ô_Ôù èÖù, Öõ ±Üëßõ ±õáõMÕíÜë_ èÖù. ±áÕ´ çñ_Ì Þõ Üßí ±ëäõ Èõ Þõ ? ±áÕ´, hëëäHëÀùß VËõËÜë_, ÀõßëáëÜë_. Öõ IÝë_ ±Üëßí ÕõÏí èÖí; ÒäõVËÞý ´ãLÍÝë ËÿõìÍoà Àë"ÕùýßõåÞ.Ó Öõ ±ë ÚÔí ÕõÏí±ù Àßí ÀßíÞõ ×ë@Ýë ÚÔõ. ±Þõ ÀÜëÝõáð_ Þëb_ ÕëÈ\_ Éäë Üë_Íuð_. ±ëäõ-½Ý, ±ëäõ-½Ý, ±õäð_ É ÇëSÝë Àßõ Þõ ! ÖõÜë_×í äâí ÕëÈ\_ Èõ Öõ çùÞÃÏÜë_ ÀëÏuð_. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÀÝð_ çùÞÃÏ ? ØëØëlí Ñ TÝëßë Õëçõ çùÞÃÏ Èõ Þõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, TÝëßë-çùÞÃÏ. ØëØëlí Ñ IÝë_ ÕëÈí ÉÜíÞ ßëÂíÞõ áëÀÍëÞù ìÚ{Þõç ÂùSÝù.

±ë Öõ ÀõËáù ÚÔù áùÛ ! Öõ ÜÞõ áùÛ ÞèÙ. ÜÞõ Öù ±õäí Àåí ÕÍõáí ÞèÙ. áùÛ ÚÔù ±Üëßë ÛëÃíØëßÞõ èÖù, ±Þõ ÜÞõÝ èåõ ±_ØßÂëÞõ. ÜÞõ ±èoÀëß èÖù ±Þõ ±õÜÞõ ¿ùÔ-áùÛ ÚõÞð_ ÛõÃð_ ×Ýõáð_ ÖùÎëÞ ! Öõ ÖùÎëÞ-ÖùÎëÞ Üë_Íuð_. Öõ çùÞÃÏ ÃÝõáë IÝë_ ±ëÃâ


28

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

Ô_Ôù åw ÀÝùý. áëÀÍë ÂßíØí ÀßäëÞë ±Þõ çë" ìÜá èµ ÞëÂõáí. ±ëÜ Ô_Ôù Öù ÀùLËÿë@ËÞù Úèð çëßù Çëáõ, CëHëë Õöçë Üâõ. ÕHë ±ë Öù áùÛ, Ò±èÙ×í áñ_Ë<_ Àõ Ö_´×í áñ_Ë<_...Ó Üëßù VäÛëä áùìÛÝù ÞèÙ Üñâ×í. ±Üëßë ÛëÃíØëß áùìÛÝë Úèð. ±Þõ ÜÞõ ±ëäù åùÂ, ±õ çëv_ áëÃõ Úèëß ÎßäëÞð_. ±õËáõ Éßë Îõßù Üëßí ±ëäð_ IÝë_ ±ëÃâ, çë" ìÜá µÕß. ±õËáõ IÝë_ ±Üëßë KÝëÞÜë_ ßèí±õ Þõ ÇëSÝë Àßõ ÃëÍ<_. ÕþfÞÀÖëý Ñ Öõ ±õ çë" ìÜá Þõ ±õ ÚÔð_ Ào´ ÃÝð_ ? äõÇí ÀëÏuð_ ? ØëØëlí Ñ ÀëãLÖÛë´Þë ÃÝë ÕÈí ÉÞëß Àù´ Þë ÜYÝð_ Öù

äõÇí ÂëÔð_ ±õ, Éõ ±ëTÝð_ Öõ. ÀùHë É_ÃáÜë_ ½Ý ? ±ë áùÀù ½Ý ? ±Üëßë ÛëÃíØëßÞë ÈùÀßë±ù Þõ ±õ ÚÔë ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Àù´ Þë ½Ý. ØëØëlí Ñ IÝë_ ÜùÀáõ Öù ÚíÉõ ØèëÍõ ÕëÈë ±ëäõ. Üõî Àëð_,

Ò±ëÜë_×í Àù´ çùÞÃÏ ½Ý ÞèÙ.Ó ±õËáõ ÕÈí äõÇí ØíÔí ÂùË Âë´Þõ. IÝëßõ åð_ ×ëÝ ÕHë ? ±õ Öù ÜèõÞÖð ÜëHëçù ½õ´±õ ÕëÈâ. ÉõÜ ±ëìØ ÜëHëç èùÝ Þõ, ±ë åw±ëÖ ÀßÞëßù, ±õäù É ÜëHëç ÕëÈâÞù èùÝ Öù ±ëÃâ Çëáõ ÃëÍ<_. ±õ Öù ÖöÝëß ßùËáù ±ëÕí±õ, Øëâ-ÛëÖ, ßùËáí-åëÀ, IÝëßõ ±õ ÉÜõ ! ÕðHÝåëâí ±õ Àõ ÉÜëÍÞëßë ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÉÜÞëßë. ØëØëlí Ñ èð_ ±õ ÚÔëÞõ ÀèõÖù, ÒÛ´, ÕðHÝåëâí Öù ÖÜõ áùÀù,

±ë ±Üõ Öù ÜèõÞÖ Àßí ÀßíÞõ Üßí ÃÝõáë.Ó

±ëËáë Cëß ÈÖë_Ý ÛëÃõ ±ëäõ ¹ËùÞð_ ±ùåíÀ<_ ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ÀëãLÖÛë³Þù áùÛ È^Ëõ ±õ ÜëËõ Àù³äëß ËÀùß

ÀßÖë ?


[2.1.2] ±_Öõ çë_ÕÍuð_ åð_ ?

29

ØëØëlí Ñ èë, ±Üõ ÀùLËÿë@ËÞë ÀëÜ Õß É´±õ Þõ, Öõ ÕÈí

±õÀ ØèëÍù Ô_Ôë Õß çñ´ ÉäëÞð_ ×Ýð_. ÜëßõÝ ßëÖ ßèõäëÞð_ ×Ýð_. Öõ ±Üëßë ÛëÃíØëß Üëßë èëv ÃùØÍ<_, ±ùåíÀë ÚÔð_ áëTÝë. ±õÜÞõ ÕùÖëÞõ ÜëËõ ÃùØÍ<_, ±ùåíÀë èÖë, Öõ ÜÞõ Õë×ßí ±ëMÝë ±Þõ ±õÜHëõ Èõ Öõ ±õÀ ß½´ Éõäð_ ±ùÏäëÞð_ èÖð_ Öõ Õë×Ý*ð. èäõ ±ùåíÀ<_ Ào´×í áëäõ ? ±ùåíÀ<_ ±õÀ èÖð_ Öõ ÜÞõ ÜñÀí ±ëMÝð_. ±õËáõ ÕÈí Èõ Öõ Úõ-Çëß ¹Ëù á´ ±ëTÝë. ±Þõ ¹ËùÞð_ ±ùåíÀ<_ ÀßíÞõ çñ´ ÃÝë. ±õ çñ´ ÃÝë ÕÈí ±ÍÔë ÀáëÀ ÕÈí Üõî Àëð_, Ò½Ãù Èù Àõ ?Ó IÝëßõ Àèõ, Òèë, åð_ ½õ´±õ Èõ ?Ó Üõî Àëð_, ÒÀåð_Ý ÞèÙ. ÜÞõ ÝëØ ±ëTÝð_ Àõ hëHë ÉBÝë±õ ÜÀëÞù Úë_KÝë, ÕHë ±ëÉõ ±õÀ<_Ý ÀëÜ áëÃÖð_ Þ×í ±ëÕHëÞõ ! ±ëÂí ìÉ_ØÃíÜë_ Àù´ ØèëÍù ÞèÙ. ßëÜ Öëßí ÜëÝë ! Cëõß çñäëÞð_ Öù @ÝëßõÀ Üâõ ! IÝëßõ ÀùÞë èëv ±ë ? åõÞë èëv ±ë ÚùÍù (ÃðÎë, Cëß) Âùáí ? ÚùÍù hëHë ÉBÝë±õ Âùáí, ÕHë ±õ ÚùÍùÜë_ çñÖë Þ×í.Ó Üõî Àëð_, ÒÛëØßHëÜë_ ÜÀëÞ, äÍùØßëÜë_ Úõ ÜÀëÞ, Üð_Ú´Üë_ ìÚãSÍoà ±Þõ ½õ ±ë ¹ËÞð_ ±ùåíÀ<_ ! çñÞëßë çñäõ Èõ, ¹Ëäëâë ¹Ë ! Úâí ±ë áë´Î, ±ë Öù Ào´ áë´Î Èõ ? É\±ù, ÚÔë Ú_Ãáë ÀëÜÜë_ áëBÝë ÞèÙ. ±ëÕHëõ èÖë ÖõÞë Öõ É. ±ëÕHëõ ÛßäëÍÞí ÕõÌ ÎÝëý Àßí±õ Èí±õ.Ó Öõ ÈõSáë Õë_Ç-çëÖ äæý Üõî ±õÜÞõ (ÛëÃíØëßÞõ) Úèð Àèõ Àèõ ÀÝð*, Öõ Àèõ, Òçëv_, ±ëÕHëõ èäõ CëßÜë_ çñ´ É´åð_.Ó ÞèÙ Öù ±õ ÚõhëHë ¹ËùÞð_ ±ùåíÀ<_ ! èäõ ±õ ¹ËùÞð_ ±ùåíÀ<_ Öù ÀõËáð_ ÚÔð_ ÕùÇð_ èùÝ (!) ÞèÙ ? ±Þõ Cëõß É\±ù Öù ÃõVË ±ëTÝë èùÝ Öõ Àõäë ÃëØáëÜë_ Þõ Àõäë ±ùåíÀëÜë_ ! ±ë ÃõVË ÛùÃäõ ±Þõ ±ë É\±ù Öù ±ëäð_ Þõ ±ëäð_ ! èð_ Öù µÌëÍíÞõ Àèð_ ÕëÈù, ±ë ±ëÕb_ ÕðHÝ ÞíÀYÝð_, É\±ù Þõ ÕðHÝ (!) Öõ ÂßõÂv_ ÞíÀYÝð_ ! ÚëÚë (ÈùÀßë±ù) ܽ ÀßÖëÓÖë ÚÔë. ±ë ±Üëßë ÛëÃõ Öù ¹Ëù Þõ ¹Ëù ±ëäõáí. ±ëäí ±ë ØðìÞÝë Èõ. Àù´ ¹ËùÞð_ ±ùåíÀ<_ Àßõ ? åë çðÂÞë ÜëËõ ?


30

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÃÜõ IÝë_ Çëáåõ ÕHë wìÕÝë Üâäë ½õ´±õ ±Üëßë ÛëÃíØëßÞí ìçVËÜ ±õäí Àõ FÝë_ èùÝ IÝë_ Cëßë Úë_Ôäë. ÛëØßHë Úë_KÝë, äÍùØßëÜë_ Úë_KÝë, Üð_Ú´Üë_ Úë_KÝë. Üõî Öù ÛëØßHë ±õÀáð_ É Úë_Ôõáð_. ÚíÉ\_ äÍùØßë-ÚÍùØßëÜë_ Àåð_ Úë_Ôõáð_ ÞèÙ. ÛëÍëÜë_ ßèõäð_. Üõî Àëð_, ÒÛëØßHëÜë_ ±õÀ Cëß Ú_ÔëÝð_. äÍùØßëÜë_ Úõ Ú_ÔëÝë. ±èÙ Üð_Ú´Üë_ ÕËõá ìÚãSÍoà Ú_ÔëÝð_. ÕHë ½õ ÖÜëßõ ÛëÃõ ±ëTÝð_ Èõ Àù´ ØèëÍù ±õ ? ÖÜëßõ Öù ±õ...Ó ÕþfÞÀÖëý Ñ ¹ËÞð_ ±ùåíÀ<_ ±ëTÝð_. ØëØëlí Ñ Ò±ë É\±ù Þõ, ÖÜõ ÀõËáë ÕðHÝåëâí Èù (!)Ó Àëð_.

IÝëßõ Àèõ, Òèð_ ±õÞð_ åð_ Àv_ ? Üëßù VäÛëä É áùìÛÝù Èõ, èð_ åð_ Àv_ ?Ó ±Þõ Ò±õ ÚÔð_ Çëáåõ, ÃÜõ IÝë_ çñ´ É´±õ ÕHë wìÕÝë Üâäë ½õ´±õÓ, Àèõ Èõ. IÝëßõ ÕÈí ±ë hëHë Ú_ÔëTÝë Öõ ? åð_ Àßäë Ú_ÔëTÝë ÞÀëÜë ? ÛùÃTÝë ÞèÙ. ÛùÃääë ÜëËõ Þ×í Úë_KÝë ? ÒwìÕÝë Üâäë ½õ´±õÓ, Àèõ Èõ. ±ë ÚÔù áùÛ ÀèõäëÝ.

áùÛÞù ßùà ÕHë Çëìßhë ¬Çð_ Öõ ÃÜõ ØëØëÞõ ±õÜÞõ ±õÀ É ßùà Àõ ±ë ½õ´±õ, ÕHë ±ëÝ ½õÍõ ½õ´±õ. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë. ØëØëlí Ñ Öõ èäõ ±õ Öù åí ßíÖõ, Ãë_Ì ÕÍõáí ½Ý ÞèÙ Þõ ! ÕþfÞÀÖëý Ñ Þë, ½Ý ÞèÙ. ØëØëlí Ñ Öõ×í Öù ±Ãëç×í ±Üõ ØåýÞ ÀßíÞõ ±ëäÖë èÖë,

Öõ ±ëHë_Ø VËõåÞõ ¶ÖÝëý. Öõ ±ëHë_Ø ±Üëßë ÃëÜÞë ç_Ö IÝë_ ±ëäõáë. Öõ ÃëÍíÜë_ ÉÖë èåõ. Öõ ÕÈí ÀëãLÖÛë´ ÜÞõ Àèõ Èõ, ÒÖÜõ èõîÍù ØåýÞ Àßäë.Ó Üõî Àëð_, Òèð_ ÞèÙ ±ëäð_, Úë. ÖÜõ Àßù ØåýÞ. ÖÜõ áëáÇð Èù Þõ ÖÜÞõ ×åõ ±ë ±ëÕí Øõåõ Àõ Öõ ±ëÕí Øõåõ, Öõ ÖÜõ Àßù.Ó Öõ ÕÈí


[2.1.2] ±_Öõ çë_ÕÍuð_ åð_ ?

31

±õ IÝë_ ÃÝë, Öõ ±ëÜ Õõáð_ çÎßÉÞ, Öõ ±ëÜ Â´ ±Þõ ±õÜÞõ ±ëMÝð_. ÜÞõ Àèõ Èõ, ÒSÝù ÕþçëØ ×ùÍù.Ó Üõî Àëð_, ÒÖÜõ áëáÇð ÜëHëç, Üëßõ åð_ Àßäð_ Èõ ? Üëßõ Àåð_ ±ëäð_ Þë ½õ´±õ, Úë.Ó ÕöçëÞí Ûñ ! Àèõ, Ò±ë ±ëÕõ Öù çëv_, Ào´ ±ëÕí Øõ.Ó Üõî Àëð_, Ò±õ É Í>_Ëí ±ÍëÍíÞõ ±ìÃÝëß±ìÃÝëß ÛõÃë Àßõ Èõ Þõ, ±ëÕHëÞõ åð_ ±ëÕí ØõäëÞë èÖë ?Ó ±Þõ ±ëÕÖë èùÝ ÖùÝ Üëßõ Þ×í ½õ´Öë, Úë. Üëßõ ½õ´Öë Þ×í Àù´ÞëÝ Õöçë. ÛÃäëÞ Õëçõ Õöçë ÜëÃíå Öù ÕÈí ÛÃäëÞ Üëßí µÕß ßùÎ ßëÂåõ. Àù´Þù ßùÎ Üëßõ ÕùçëÝ ±õäù Þ×í. Üëßë ÛëÃíØëßÞõ Àëð_, ÒÖÜëßù ßùÎ ßëÂíå, ÀëßHë Àõ ÖÜõ Üëßë ËõÀë VäwÕ Èù.Ó åð_ Àëð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ËõÀù. ØëØëlí Ñ Öõ ±ë áùìÛÝë Âßë ÕHë Úí½õ ±äÃðHë ÞèÙ Àù´

½ÖÞù. IÝëßõ ±õ ÜÞõ ÃÜõ, ±äÃðHë Þë èùäù ½õ´±õ. ±Þõ Çëìßhë ¬Çð_ èùäð_ ½õ´±õ, ±õäð_ ÜÞõ ÃÜõ. ±õÜÞð_ Çëìßhë Cëb_ ¬Çð_, çßç ! ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØëÞõ ÕëÈí çÃäÍ Àßí ±ëÕíÞõ, åëVhëù äë_ÇäëÞí

Àõ ±õ ÚÔí çÃäÍ ±õÜHëõ Àßí ±ëÕíÞõ, ÀëãLÖÛë´±õ. ØëØëlí Ñ èë, ±õËáõ ±õ Àèõ Èõ, ÒÖÜõ ±ë Àßù Þõ èð_ ±ë Àv_.

±ëÕHëõ ÚõÞù Üõâ ÕÍí ÃÝù.Ó vvvvv


[2.1.3] ØëØëÞù ç_à ±õ É líÜ_Öë´ ÜèõÞÖ ÞèÙ ÕHë çñ{Þí É Éwß ÛëÃíØëßÞõ Üëßí çìäýç ±Üëßë ÛëÃíØëß ÀõËáë ÀáëÀ ÜëÃÖë èÖë ? ÒhëHë ÜìèÞõ ±õÀëØ Îõßù Èõ Öõ ÀëÜ Õß ±ëäù Öù Úèð ×´ ÃÝð_, Öõ ØèëÍõ Üëßí hëHëõÝ ÜìèÞëÞí Ûñáù ÖÜõ ØõÂëÍí Øù ÈùÓ, Àèõ. ±õËáõ ÒçìäýçõÚá ÈõÓ ±õäð_ ½Hëõ É ±õ. Ò±ÞïûçìäýçõÚá ÛëÃíØëß ÈõÓ ±õäð_ Þë ½Hëõ. çìäýçõÚá Èõ ÕHë hëHë ÜìèÞëÜë_ ±õÀ É ØèëÍù ±ëÕù ÖùÝ Úèð ×´ ÃÝð_ ! Þë Îëäõ ±õäð_ ? Îëäõ Àõ Þë Îëäõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ëÜë_ Öù ±õÜÞõ ÞÎëÞù Ô_Ôù èåõ. ØëØëlí Ñ Þë, Ô_Ôù Öù ÀëÝÜ ÞÎëÞù èùÖù èåõ ? ÞÎù Þõ ÂùË

Úõ èùÝ ±õÞí ÜèÙ.

ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õÜ ÞèÙ, ±ë hëHë ÜìèÞõ ±õÀäëß ±ëÕ ½±ù,

±õÜë_ ÎëÝØù ±õÜÞõ CëHëù ×Öù èåõ.

ØëØëlí Ñ èo... ±ë ±õ ±õÜÞí çñ{×í Íèùâõ Þõ, ±õÜë_ ÀåùÝ

Ûáíäëß Þë ±ëäõ. Öõ èð_ çñ{ ÕëÍí ص Àõ ±ëÜ×í ±ëÜ Àß½õ. ±õËáõ hëHë ÜìèÞëÜë_ È ÜìèÞëÞù ÞÎù ! ÜÞõ çñ{ Úèð ÕÍõ. ÉõÜë_ Àèõ ÖõÜë_ çñ{ ÕÍí ½Ý ÉáØí. ÜÞõ çñ{ äèõáí ÕÍí ½Ý ±õËáõ ±Üëßë ÛëÃíØëß Àèõ, ÒÚç, ÖÜëßí çñ{Þí Éwß Èõ, Üëßõ Úí° Ào´ Éwß Þ×í.Ó


[2.1.3] ØëØëÞù ç_à ±õ É líÜ_Öë´

33

Üëßõ ±ëÜ Úþõ´Þ çëv_ Þõ, ±õËáõ ÉõÜë_ èë× Cëëáð_ ±õÜë_ ±ë"á ßë´Ë ×´ ½Ý. ¶áËù çáëè ±ëÕÞëßù ×´ ɵ, ÉõÜë_ Cëëáõ ÖõÜë_. ÜÞõ {äõßëÖÜë_ Cëëáù Àõ ÃÜõ ÖõÜë_, FÝë_ Cëëáù IÝë_ çáëè ±ëÕÖù ×´ ɵ. ±õËáõ Àù´ ÜèõÞÖ-ÚèõÞÖ Àßäë Þë Øõ.

±ëIÜëÞð_ Àßù Þõ hëHë ÜìèÞõ hëHë ÀáëÀ ±ëÕù ±Üëßë ÛëÃíØëß ÜÞõ Àèõ Èõ, Àõ Ò±ë ÕðVÖÀ ÖÜõ äë_EÝë Àßù. Úõ-hëHë ÜìèÞõ ±ÜÞõ ±ÍÇHë ±ëäåõ IÝëßõ ÖÜÞõ Àèíåð_. Öõ ±Üëßí hëHë ÜìèÞëÞí Ãñ_Ç, ÖÜõ ±õÀ ÀáëÀÜë_ ÀëÏí ÞëÂù Èù.Ó èð_ ÚÔë ÎùÍ ÕëÍí ±ëÕð_ Þõ ! ç_çëß TÝäèëßÞë ÚÔëÝõ ÎùÍ ÕëÍí ±ëÕð_. Öõ ±õÜÞõ Ãñ_Ç ÕÍí èùÝ IÝëßõ ÜÞõ Àèõ, Öù ±ëäð_ Àèð_, Àõ Ò±ëÜ Àß½õ.Ó ±õËáõ ±õ ÞíÀâí ½Ý ÚÔí Ãñ_Ç. ÕÈí Àèõ, ÒÖÜõ ÕðVÖÀù, åëVhëù äë_EÝë Àßù. ÕÈí ÜÞõ çÜÉHë Õëͽõ. èð_ IÝë_ ±ëÃâ Ô_Ôë Õß É´ ±ëäíå. Öõ ÖÜõ äë_Çí áõ½õ ÚÔð_. ±Þõ Âùâí ÀëÏù, ±ëÕHëõ ±ëIÜë Âùâí ÀëÏù.Ó ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õäð_ Àèõáð_ ? ØëØëlí Ñ èë, ±õ Öù ÀëÝÜ ÀèõÖëÓÖë, Àõ ÒÖÜõ Éõ ±ë ÀÝëý Àßù

Èù ±õ Àßù, ±ëIÜëÞð_. ±Þõ Úõ-hëHë ÜìèÞõ ÖÜõ ±õÀ Îõßù hëHë ÀáëÀ ±ëäù Èù Þõ, ±õËáõ ±Üëßí hëHëõÝ ÜìèÞëÞí ÜèõÞÖ Éßë ÀëÇí ÕÍí ½Ý Èõ Öõ ±ÜÞõ ÜëáÜ ÕÍõ Èõ, Îßíäëß ±Üõ IÝë_ ½ÃþÖ ßèí±õ. Úõ-hëHë ÜìèÞõ ±õÀ Îõßù ØõÂëÍí ɽõ Àõ ±ëÜ Èõ, ÖõÜ Èõ.Ó ±õËáð_ É ÀëÜ áõÖëÓÖë Üëßí Õëçõ. ±õËáõ ±Üëßõ Ô_ÔëÜë_Ý ÜèõÞÖ Àßäí ÕÍõ ÞèÙ. È ÜìèÞõ çáëè ±ëÕð_ Þõ, ÖùÝ Ô_Ôù çëßù Çëáõ. ±Þõ ±õÀ çáëè Þë èùÝ Öù ±×ÍëÜHë ×ëÝ. ±ë iëëÞ ±õÝ çáëè É ±ëÕí Èõ Þõ Üõî ! iëëÞõÝ çáëè É ÀèõäëÝ Þõ ? ±õ çáëèÞë ±ëÔëßõ ÇëSÝë, ±õ ±õÞù µÀõá.


34

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ØëØëÞí èëÉßí ±õ É líÜ_Öë´ ! ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë FÝëßõ ÛëÃíØëß ç_çëß TÝäèëßÜë_ ×Öù èùÝ,

IÝëßõ ±õÞíÝ ÃHëÖßí Öù èùÝ Þõ, Ào´À ÜõâääëÞí ? ØëØëlí Ñ åð_ ÜõâääëÞí ?

ÕþfÞÀÖëý Ñ ÛëÃíØëß èùÝ, Öõ ÕùÖëÞõ áëÛ ×Öù èùÝ Öù É

ÛëÃíØëß ÚÞëäõ Þõ ? ØëØëlí Ñ èë.

ÕþfÞÀÖëý Ñ Öù ±õÞõ ±õ äÂÖõ ÀÝù áëÛ ×Ýù Èõ ? èð_ Öù

ÕèõáëÞí äëÖ Àv_ È\_.

ØëØëlí Ñ ±õÞõ Öù çë_çëìßÀ, Õöçë ÚëÚÖÜë_, ÚÔù áëÛ ×ëÝ

Þõ ! ±õ Öù ÈùÀßëÞõÝ ÀèõÖë ÃÝëÓÖë, Àõ Ò±ë ØëØëÞí èëÉßí ±õ É líÜ_Öë´ Èõ !Ó åð_ Àèõ Èõ ? ÒÜëßõ Õöçë ÂñËuë Þ×í Àù´ ØèëÍùÝ, ØëØë FÝë_ çðÔí Üëßí ½õÍõ Èõ.Ó äëÖ ?

ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë ±ë çðßÖÜë_ ±ëÕÞõ iëëÞ ×Ýð_, ±õ ÕèõáëÞí ØëØëlí Ñ èë. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õÜ ? ±õ À´ ßíÖõ ? ±õ Öù Ào´À ÉßëÀ Þë

çÜ½Ý ±õäð_ Èõ.

ØëØëlí Ñ ±õ Öù Àù´Þõ Àèõ Èõ Þõ, ±õÞë ÕÃáë_ ±ëäë ±ëäë

Èõ, Àù´Þõ Þ×í ÀèõÖë ?

ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, èë, ±õäð_. ØëØëlí Ñ ±õäð_ Ào´ ±õ á´Þõ ±ëTÝë Èõ, Àèõåõ. åð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õ l©ë ±õÞí. ØëØëlí Ñ èë, ±õäð_.


[2.1.3] ØëØëÞù ç_à ±õ É líÜ_Öë´

35

Õöçë ÞèÙ èùÝ ÖùÝ èëÉßí ±õ É líÜ_Öë´ ! ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë ÖÜëßí ±ùâÂëHë ±õÜÞõ Úèð ÉÚßí ÕÍí ÃÝõáí. ØëØëlí Ñ èë, ÉÚßí ±ùâÂëHë ! ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ë ßìçÀÞõ ÀëÃâÜë_ áAÝð_ÓÖð_, Àõ Ò±_ÚëáëáÀëÀëÞù

ç_Ú_Ô ±õ ±ëÕHëí líÜ_Öë´ Èõ ! ±õÜÞí çë×õÞí ±ëÕHëí ìÞÀËÖë ±õ ±ëÕHëí líÜ_Öë´ Èõ, ±õÜ ÜëÞ½õ.Ó ØëØëlí Ñ èë... Ò±_ÚëáëáÀëÀëÞù ç_à ±õ É líÜ_Öë´ ÈõÓ,

Àèõ Èõ. çëv_ äë@Ý áAÝð_ÓÖð_. ±õËáõ Àèõäë ÜëÃõ Èõ, Ò±ë ØëØë èåõ IÝë_ çðÔí líÜ_Öë´ É Èõ ! Õöçë ÞèÙ èùÝ ÖùÝ ±õÜÞí èëÉßí ±õ É líÜ_Öë´ ÈõÓ, Àèõ Èõ. Ò±ëÕHëõ Õöçëäëâë @Ýëßõ Àèõäë´±õ, Àõ ±õÜÞí èëÉßí èùÝ ±ëÕHëí ½õÍõ Öù ! Õöçë Âáëç ×´ ½Ý Öù ìÇ_Öë Þë Àßåù. ±ë ØëØëÞí èëÉßí ±õ É líÜ_Öë´ Èõ !Ó åð_ Àèõ Èõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØëÞí èëÉßí ±õ líÜ_Öë´ Èõ ! ØëØëlí Ñ èë, Þßí... Àåð_ ØðÑ ÞèÙ. wìÕÝë ÞèÙ èùÝ IÝë_×í

±ëäíÞõ ¶Ûë ßèõ. ±õ líÜ_Öë´ Èõ ±õÜÞí, ±Þõ ÀëÝÜ líÜ_Ö ÚÞëäõáë. Àù´ ØèëÍù Õöçù ÂñËuù Þ×í. ±Þõ ÛÝ Þë áëÃõ Þõ, ±õÜÞõ ? ±õ Àèõ Èõ, Àõ ÒØõäð_ Üëßõ ×´ ÃÝð_ Èõ, ÚõîÀÜë_Ý Õöçë Þ×í.Ó Üõî Àëð_, Òèð_ È\_ Þõ !Ó áõäëäëâù Öù Üëßí Õëçõ ÛõÃù ×ëÝ ±õËáõ ÉÖù ßèõ ìÚÇëßù, ÜùÏ<_ ÞíÇð_ ÀßíÞõ. ÕÈí IÝë_×í Õöçë ±ëäõ IÝëßõ ±ëÕí ØõäëÞë. ±ëÕHëõ ØëÞÖ ÂùËí èùÝ Öù ±õÞù äë_Ôù Èõ. Øõäð_-áõb_ Öù äõÕëßíÞõ Þë èùÝ Öù ÀùÞõ èùÝ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èùÝ, èùÝ É. ØëØëlí Ñ ±õ Ào´ ÞùÀßíäëâëÞõ Øõäë-áõäëÞë èùÖë èåõ ? ±õÞõ

ÀùHë Ôíßõ ? ±õ Öù äõÕëßíÞõ èùÝ Þõ ! ÕHë ±õ çëßë ÜëHëç, ÜÞõ ÃÜÖð_ÓÖð_ ±õÜÞí ½õÍõ, ìÎË ×Öð_ÓÖð_. ìÜhë Õèõáõ×í, ÜÖÛõØ-ÚÖÛõØ ÕÍõ ÞèÙ.


36

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

±ÍÇHë çëÜõ ÛëÃíØëßÞõ ÞíÍß ÚÞëäÖë ±Üõ ±Þõ ±Üëßë ÛëÃíØëß Ô_Ôù ÀßÖëÓÖë, Öõ Ào´ ÜðUÀõáí ±ëäõ IÝëßõ... ½õ Àõ ÜÞõ Öù Úèð ÜðUÀõáí ±Íõ ÞèÙ, çùSÝðåÞ Üëßí Õëçõ ×´ ½Ý ÕHë ±õÜÞõ ±Íõ, IÝëßõ ÜÞõ Àèõ Èõ, Òèäõ åð_ Àßíåð_ ?Ó Üõî Àëð_, ÒÒåð_ ÀßäëÞð_ ? ±ëÕHëõ Cëõß×í ±ëTÝë IÝëßõ ±õ ØèëÍõ ÀõËáí áëTÝëÓÖë ÜñÍí ?ÓÓ IÝëßõ ±õ Àèõ, ÒÜñÍíÜë_ Öù Àåð_ áëTÝë ÞèùÖë.Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÖù Üõáù Þõ Èëá, åëÜë_×í ÂùË ÉäëÞí èÖí ? ±ë ÞÎù ÀÝùý Èõ ±õÜë_×í ÂùË ÉäëÞí Èõ Þõ ! ÞÎëÜë_×í ÉõËáë ±ùÈë ×ëÝ ±õËáí É ÂùË Þõ ! ±õ Öù ÞÎëÜë_×í ÃÝõáë Èõ Þõ, ±õÞõ ÂùË ÀõÜ ÀèõäëÝ ?Ó IÝëß ÕÈí çë½ ×´ ½Ý ÕëÈë. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕÈí ÕëÈë ìÚÜëß ÕÍõ Àõ ÞèÙ ? ØëØëlí Ñ ÕÈí ÕëÈí µÕëìÔ ±ëäõ Îßí. Öõ ±õÀ Îõßù ±Üëßë

ÛëÃíØëß ÜÞõ Àèõ Èõ, Ò±ë ÚÔí Úõ-hëHë ½ÖÞí ±ÍÇHëù ±ëäíÞõ ¶Ûí ßèí Èõ.Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÒ±ÃëåíÜë_ É´Þõ Úùáù Àõ ±ë Úõ-hëHë ½ÖÞí ±ëäí Èõ, Úí° Õë_Ç-ÕÇëç-çù èùÝ Öù ±ëäí ½ä. Öõ ±Üõ ÕõÜõLË Õñv_ Àßí ÞëÂí±õ. èäõ ±Üëßí Õëçõ ÒØëØë´ ÚõîÀÓ Èõ.ÓÓ ±õËáõ ÒhëHë ÉHë Èù, è° Úí½ ÚÔë ÕñßÀ ×´Þõ ÛõÃë ×´Þõ ±ëäùÓ Àèí±õ. ±ÃëåíÜë_ É´Þõ ÚñÜ ÕëÍù. ØëØë ±Üëßí ÛëÃíØëßíÜë_ Èõ Þõ, ±õËáõ ÚÔð_ ÕõÜõLË Àßí Øõäð_ Èõ. ±õËáõ Úí° µÕëìÔ±ùÞõ Úùáëäù, Àëð_. èùÝ Öù Úõçí åð_ Àßäë ßèí Èù, ±õ ±ëäí ½ä Þõ, Öù ÕõÜõLË Àßí Ø´±õ ±õÀ Îõßù, ±õËáõ µÀõá ±ëäí ½Ý. ±ë èëÝ èëÝ åð_ Öõ ? èäõ ÃÛßëäëÞð_ @Ýë_ ߏëð_ ? @Ýë_ µÕëìÔ Þõ @Ýë_ ±ëÕHëõ ! ÚÔí µÕëìÔ±ùÞõ ÎëÀù ÜëßíÞõ ÎëÀí ½Ý ±õäí Öù ±ëÕHëí ½Ö ! CëÍíÜë_ ÎëÀù Üëßõ Àõ Þë Üëßõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Üëßõ Þõ ! ØëØëlí Ñ èo.

ÂùËÜë_Ý ÞÎù ½õäëÞí Ào´À ±ëÃäí çÜÉ èð_ ÞëÞù èÖù IÝëßõ Ô_ÔëÜë_ Ào´À ±ÍÇHë ±ëäõ Öù ±ëÞ_Ø


[2.1.3] ØëØëÞù ç_à ±õ É líÜ_Öë´

37

ÕëÜÖù, Àõ Çëáù ±ë ±õÀ ±ÍÇHë Öù ô ! ±ë Öù ½õ ±õ ±ÍÇHë ½Ý ÞèÙ Öù ÛÝ ßëë Àßõ Àõ Ò@Ýëßõ ±ëäåõ ? @Ýëßõ ±ëäåõ ?Ó ±ë Öù ±õÀ ô ±õËáí Öù ±ùÈí, ±ë Öù ÀõËáí ? Õë_Ç-Øç ÜùËí ±ÍÇHëù èåõ °äÞÜë_, Öõ ±õÜë_×í ±õÀ ±ùÈí ! ±Þõ ÛëÃíØëßÞõ Àèõáð_, ÒÀåí ±ÍÇHë Þë ßëÂåù.Ó Üëßí Õëçõ Õöçë Þë èùÝ ±Þõ ±õÜÞí Õëçõ Þë èùÝ, Öù ±õ Àèõ, Òèäõ åð_ Àßíåð_ ?Ó Òåð_ ÃÛßë±ù Èù ? ½õ´±õ ±õËáð_ Èõ ±ëÕHëí Õëçõ.Ó èäõ Èõ Àõ ÞèÙ Öõ äëÖ É\Øí Èõ, ÕHë Òåð_ Íßù Èù ?Ó Àëð_. ÒÒáùÀùÞë ÜùÏë Öù É\±ù ±Þõ ±ëÕHëë É\±ù ! Àù´ ½ÖÞí ÂËÕË ÞèÙ, áðEÇë´ ÞèÙ, Çùßí±ù ÞèÙ. äÂÖõ ±ëÉ Þëb_ ÉÖð_ ߏëð_ ÜëËõ ÃÛßë±ù Èù åð_ Àßäë ? ±Þõ Þëb_ Öù ±ëÕHëõ èÖë IÝëß ÕÈí ±ëTÝð_ÓÖð_ Þõ ? Ào´ ÛëØßHë×í á´Þõ ÞíÀYÝëÓÖë ?ÓÓ ±õ Öù ±ë ÛëHëëÛë´ ½Hëõ, Àåð_ á´Þõ ÞèùÖë ÞíÀYÝë, Úõµ Úëäë ! ±Þõ (ÕðHÝ) èÖð_ Öù ±ëTÝð_.

ÕÃáë_ ÕÍõ IÝë_ ÔÞ ¶ÛßëÝ ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õäð_ Àèõ IÝë_×í É ±õ ±ëäíÞõ ¶Ûð_ ßèí ½Ý Èõ,

ìèoÜÖ ±ëäõ.

ØëØëlí Ñ èë, ÕHë ÜÞõ ±ëIÜåã@Ö Âßí, Ào´ áëääëÞí åã@Ö

Þ×í. @Ýë_×í ±ëäíÞõ ÕÍåõ ±õ ÀèõäëÝ ÞèÙ. ±Þõ ±õËáð_ Àõ FÝë_ ÃÝù ±Þõ ÕÃáë_ ÕÍuë Þõ, IÝë_ áZÜí ÂñËõ ÞèÙ, ±õËáù ìÞÝÜ. FÝë_ ÕÃáë_ ÕÍuë, èð_ ÃÝù, IÝë_ áZÜí ÂñËõ ÞèÙ ! ÕþfÞÀÖëý Ñ Þë ÂñËõ, ØëØë. ¶áËí ¶ÛßëÝ, ±ëTÝë É Àßõ. ØëØëlí Ñ ÞívÚõÞ. ±úß_ÃëÚëØ ±ëäÖë ÕèõáëÞð_ ÃÜõ Öõ èù...

ÕHë Üëßë ÕÃáë_ ÕÍuë ÕÈí... ?

ÞívÜë Ñ Úèð ¶ÛßëÝð_. ÔÞ ¶ÛßëÝð_, ØëØë. áZÜí ¶Ûßë´. ØëØëlí Ñ Àù´ ØèëÍù áZÜí ÂñËí Þ×í, äÔ äÔ É ×´. ±õËáõ

À<ØßÖí ßíÖõ ±õäð_, Àõ FÝë_ èë× Cëëáð_ IÝë_ Õöçë Üâõ. ±õËáõ ÚÔë


38

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÕëËóÞß Þë ×Öë èùÝ ÖùÝ ×äë ±ëäõ. À<ØßÖí... ! èë× Cëëáð_ Þõ Õöçë Üâõ. ±ëÕHëí ÉwìßÝëÖ ÕñßÖë, Ào´ ÀßùÍù ÞèÙ. ±ëÕHëí ÉwìßÝëÖ ÞíÀâí ½Ý. ±õËáõ çí. ÕËõá Öù ±ëÀæýHë Ôß Ôß É ÀÝëý Àßõ ÜÞõ. ÜÞõ ±ëÞ_Ø ×ëÝ ±õäð_ ÚÔð_ äëÖëäßHë ßëAÝë Àßõ. Âëáí ±Ü×ù ɵ Þõ, ±ëÜ É´Þõ Ô_ÔëÜë_ ÚõÌù Àõ ±ëäÀ ±ëääë Üë_Íõ. ÕHë ßèõ ÞèÙ Üëßí Õëçõ, ±ëÕí ØõäëÜë_ åñßù !

ÛõÃë ×Ýë ±õ É åðÀÞ Üõî ±õÜÞõ ç_Ã×í ÛÝ-ÚÝ ÜËëÍí ØíÔõáù. Üõî Àëð_, Òåð_ Àßäë èëÝ èëÝ ÀÝëý Àßù Èù ? ±ëÕHëë Éõäë líÜ_Ö ÀùHë Èõ ?Ó ÕHë ±õÜHëõ Üëßí çõäë Àßõáí, Ûáõ áùÛ×í Àõ ÃÜõ Öõ èùÝ. Üõî É\Øë´ ßëÂí Þ×í, ±õÜHëõÝ É\Øë´ ßëÂí Þ×í. ±õÝ çÜ° ÃÝë. Úèëß ±ÜÞõ ±õäð_ ÀèõÖëÓÖë, Àõ ÒÖÜõ Úõ Û´ Èù.Ó ±Þõ ±Üëßë ÜÔßõÝ ±õÜÞõ ÕùÖëÞë ÈùÀßë_ Éõäë É ßëÂÖëÓÖë. ±ë ÚÔë (±õÜÞë ÈùÀßë_±ù) µÈõßõáë ÖõÝ ÈùÀßë_Þí Éõäë É µÈßõáë ÚÔë. É\Øë´ ÃHëõáí ÞèÙ Àù´. Üëßë ÜÞÜë_ ±õÜ ×ëÝ Àõ Üëßí ½õÍõ ߏëë ±Þõ ½õ Þë Îëäõ Öù Øùæ Üëßù É ÀèõäëÝ Þõ ! ±õËáõ ØßõÀÞõ èð_ ÀèõÖù èÖù Àõ ÒÜÞõ ÛõÃë ×Ýë Èù, ÜëËõ ÖÜëv_ ½õ ÀSÝëHë Þë ×ëÝ Öù Üëv_ ÛõÃð_ ×Ýõáð_ ÞðÀçëÞÀëßÀ !Ó áùÀù ±õÜ Þë Àèõ, Àõ Ò±_Úëáëá ÛõÃë ×äë×í ±ÕåðÀÞ ×´ ÕÍuë.Ó ±ÕåðÀÞ ÞèÙ, ±ë åðÀÞ É, ÛõÃë ×Ýë ±õ É åðÀÞ Èõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÛõÃë ×ëÝ ±õ É åðÀÞ Èõ ! vvvvv


[2.1.4] ÛëÃíØëß ½õÍõ ÜÖÛõØ ÞèÙ ÕþõÜ VäwÕ Öõ ÜÖÛõØ ÀùÞí ½õÍõ ? ±Üõ Çëáíç äæý×í Ô_Ôù Àßí±õ Èí±õ ÕHë ±õÀ ÜÖÛõØ Þ×í ÕÍuù. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õ ±ëÝý ÀèõäëÝ, ÞìèÖß ÛëÃíØëß èùÝ ±õËáõ

Àë_´À Þõ Àë_´À ÀùÓÀ Îõßù Öù ÚÞõ É. ØëØëlí Ñ Þë, ±õÀ çõÀLÍõÝ ÜÖÛõØ ÕÍuù Þ×í. Çëáíç äæý

çðÔí ÜÖÛõØ ÕÍõáù ÞèÙ, ìÚáÀ<áõÝ ÜÖÛõØ ÞèÙ. áùÀù ÚÔë çÃë Ûë´ Éõäð_ É ½Hëõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, Ô_ÔëÜë_ Àù´ ìØäç ÜÞ ÞèÙ ÚÃÍõáð_, ÛëÃíØëß

çë×õ ? ØëØëlí Ñ ÛëÃíØëß ½õÍõ ÜÖÛõØ Þ×í ÕÍuù, ÜÞ ÚÃëÍäëÞð_

Öù Ào´ ? Üëßõ Öù Àù´ÞíÝ ½õÍõ ÜÖÛõØ É ÕÍuù Þ×í ±IÝëß çðÔí, Öù ÜÞÛõØ Öù èùÝ É ÞèÙ Þõ ? ÜÖÛõØ Þë èùÝ Öù ÜÞÛõØ èùÝ É ÞèÙ. ÕþfÞÀÖëý Ñ äíÖßëÃÖëÞë ÛëäÜë_ ÜÖÛõØÞí Àõ ÜÞÛõØÞí ÉBÝë

É Þ×í.


40

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ØëØëlí Ñ èë, èë, ±Üëßõ Öù ÕþõÜ VäwÕ Èõ. ÚÔð_ Üëv_ ÕùÖëÞð_

É Èõ. ±õ ÕþõÜ×í É ÚÔð_ ±ë...

ÈùÍí±ù ÛëÃíØëßÞí ÕHë ÕöHëëääëÞù ÂÇý çìèÝëßëÜë_×í ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë Õþç_à Öù ÕÍuù èåõ Þõ ? ØëØëlí Ñ Þë, Àù´ ½ÖÞùÝ ÞèÙ. ¶áËí ±õÜÞí ÈùÍí±ù

ÕöHëäëÞí ×´Þõ, Öõ ±Üëßõ Öù Öõ ÉÜëÞëÜë_ ÕÇëç-ÕÇëç è½ß wìÕÝë ÂÇý ×ÖùÓÖù, 1946Þí çëáÜë_ ! Öõ ±õÜÞõ Õèõáí ØíÀßí ÕöHëëääëÞí èÖí. Öõ ØíÀßí ÜëËõ Öõ ØèëÍõ çëv_ Cëß Âùâí áëTÝëÓÖë, Öõ áë_Úù ÂÇý ×ÝùÓÖù. IÝëßõ ÜÞõ Àèõ Èõ, ÒÜëßë ÛëÃÞë Öù Üõî wìÕÝë á´ áíÔë, ÕHë èäõ ÂÇý ÜëËõ Úí½ wìÕÝë ÂñËåõ ÖõÞð_ åð_ Àßäð_ ? èð_ ×ùÍë Õöçë ÕEÇíç è½ß áµ ?Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÕEÇíç è½ß Üâåõ ÞèÙ ÖÜÞõ. ±Üõ ±õÜ ÞèÙ ±ëÕí±õ. ÖÜëßõ Öù Î@Ö Üëßí ÛëÃíØëßíÜë_ ÀßäëÞð_ ±ë. ÖÜõ ±ëÜë_×í á´ áõ½õ.Ó IÝëßõ Àèõ Èõ, Ò±õËáð_ ÚÔð_ ÕÈí ÖÜÞõ ±ÍÇHë ×ëÝ Þõ !Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÞë, ÜÞõ Àåí ±ÍÇHë ×äëÞí Þ×í. ½Hëõ Üëßù ±ÍÔù Ûëà èùÝ ±õäí ßíÖõ ÜëÞ½õ ÈùÍíÜë_. ÖÜõ ÚÔí ÈùÍí±ù çìèÝëßëÜë_ Þë½õ ±ëÕHëõ.Ó ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õËáõ ÛëÃíØëßíÜë_ ÕöHëëä½õ. ØëØëlí Ñ hëHëõÝ ÈùÍí±ùÞù ÂÇý. ÈùÀßë_ Õë_Ç Þõ hëHë ÈùÍí±ù.

ÕöHëëääë Ào´ ÂÇëý-ÚÇëý Þë ½õ´±õ, ÚYÝë ? Üõî Àëð_, Ò±ëÕHëõ çìèÝëßëÜë_ É ÕöHëëääëÞí. ±õËáõ ÉõËáù ÂÇý ×ëÝ Çëáíç-ÕÇëç è½ß, Öõ ±ÍÔù Üëßù.Ó ±õËáõ ±õ çÜ° ÃÝë Þõ, Àõ ÒÚÔí ÈùÍí±ùÞõ çìèÝëßëÜë_ ÕöHëëääëÞí È^Ë Àëð_.Ó ±õËáõ ±Üõ ÛëÃíØëßÞë ÈùÍí±ùÈùÀßë_ ÕöHëëääëÞë ÚÔð_ ÕëËóÞßìåÕÜë_ ÀÝð*. Öõ×í ±õÜÞë ÈùÀßë_±ù ÚÔë ÜÞõ ÛÃäëÞÞí ÕõÌ ÕñFÝë Àßõ Þõ ! ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ØëØë, Úèð Ûëä×í. ØëØëlí Ñ Ûëä×í, ±õËáõ Üëßõ ÈùÀßë_Þí ÕõÌ É. ±õ Àèõ Èõ,


[2.1.4] ÛëÃíØëß ½õÍõ ÜÖÛõØ ÞèÙ

41

ÒÖÜëßí ÕñFÝÖë Þë ÖùÍëÝ.Ó ÞèÙ Öù ±ëäÍë ±ëäÍë ¶Èßõáë, ÛÃäëÞ åí ßíÖõ ÜëÞõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Þë ÜëÞõ. ØëØëlí Ñ ÚÔë áZëHë Öù ½õÝõáë èùÝ Þõ ? Þë ½õÝõáë èùÝ

áZëHë ÚÔë ?

ÕþfÞÀÖëý Ñ ½õÝõáë èùÝ, ØëØë. ØëØëlí Ñ CëßÞù ÜëHëç Öù ÜëÞõ É ÞèÙ !

ÕþÀòìÖ ±ùâÂíÞõ ÜÖÛõØ ËëYÝù Çëáíç-Çëáíç, ÕÇëç-ÕÇëç äæý×í Üëßõ ÛëÃíØëß ½õÍõ ÜÖÛõØ ÞèÙ ÞëÜõÝ. ±õËáõ ±õÞí ÕëÈâ Ào´ Éõäð_ Öõäð_ ÀëßHë èåõ ? ÜÖÛõØ ÀßäëÞë Öù ÚÔë Úèð ÀëßHëù ÛõÃë ×Ýë èùÝ, ÕHë èð_ ½b_ Àõ ±ë Öù Úðì©Þë ÖùÎëÞ Èõ ±Þõ ÜÖÛõØ Àßäë×í äâí äâíÞõ åð_, Õöçë èë×Üë_ ±ëäõ. ±õÞõ åð_ Àßäë Èõ ÕÈí ? ÕÈí ÕëÈ\_ ÚõîÀÜë_ ÜñÀäë Éäð_ ÕÍõ ±Þõ ÕÈí ÕëÈ\_ áõÖí äÂÖõ çèí Àßäí ÕÍõ. ÀõËáí µÕëìÔ ! ÛëÃíØëß ½õÍõ Çëáíç-ìÕVÖëáíç äæý ½õÍõ ߏëë, ±õÀ ÕHë ÜÖÛõØ ÞèÙ. ±½ÝÚí ÀèõäëÝ Þõ ! áùÀù ÀèõÖë, Ò±½ÝÚí Èõ ÖÜëßí !Ó ÜÖÛõØ Öù Òèð_ È\_Ó IÝëßõ èùÝ Þõ ! ±õÜÞõ èÖð_, ÕHë ÕÈí Üëßí ½õÍõ ßùÉ ßèõäë×í åð_ ×ëÝ ? ÛÙÖÞõ Ãëâù Ûë_Íí±õ Öù åð_ ×ëÝ ? ±õ ×ëÀí ½Ý, ÕÈí Ûë_ÍäëÞí Ú_Ô Àßí Øõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë°, ÖÜëßë VäÛëäÜë_ ±Þõ ÀëãLÖÛë´Þë

VäÛëäÜë_ CëHëù Îõß èÖù. ØëØëlí Ñ èë, ÕHë ½õ Þõ, ±Üëßõ ìÕVÖëáíç äæý çðÔí ÜÖÛõØ

Þ×í ÕÍuù. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õ Àõäí ßíÖõ ±õäð_ ×Ýð_ ? ØëØëlí Ñ ¶áËë ±õ ÈõSáõ ÈõSáõ ÛÃÖ ×´ ÃÝë. ÜÖÛõØ ÕÍuù


42

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

É ÞèÙ Þõ ! èð_ ÕþÀòìÖ ±ëÂí ±ùâÂí ÃÝõáù, Àõ ±ëÜÞí ÕþÀòìÖ ±ëäí Èõ ±ë ÉBÝë±õ. ±Þõ ØðìÞÝëÜë_ FÝë_ Øßäë½õ Þë èùÝ IÝë_ ±õÜÞù Øßäë½õ èùÝ. ØðìÞÝë ±ëåëÝ Þë ßëÂÖí èùÝ Àõ ±ëÜÞõ Øßäë½õ èåõ, IÝë_ ±õÜÞù Øßäë½õ èùÝ. Öõ èð_ ½b_ Àõ ±èÙ Øßäë½õ ±ëÜÞëÜë_ ±ë ÉBÝë±õ Èõ, ±õËáõ ±ëÕHëõ äë_Ôù ÞèÙ. ±ëÕHëõ ±õ Øßäë½Þë çë×õ É ÀëÜ áõäð_. ±Þõ ØðìÞÝë Øßäë½ Âùâ Âùâ Àßõ. ±ßõ Üñ±ë, ÞèÙ ÉÍõ ±õÀ<_Ý Øßäë½õ ÖÞõ.

áùÛÞí ÚëµLÍÿíÜë_ CëðçíÞõ ×Ýë ±õÜÞë ÕùÖëÞë ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ÖÜÞõ åð_ Øßäë½õ ÉÍõáù ? ØëØëlí Ñ ±Üëßë ÛëÃíØëß çèõÉ áùÛí èÖë. ±õËáõ IÝë_

±ëÃâ Éßë ìÞØýÝÖë ×´ ½Ý ÖùÝ äë_Ôù ÞèÙ, ±õäí ßíÖõ äëßë… èÖë. ÜÞðWÝÜë_ CëHëë Âßë ±õäë VäÛëä èùÝ Èõ Þõ ! ±õËáõ ÕÈí FÝëßõ ±ë Üõî È^Ë<_ Üñ@Ýð_ Þõ... èoÜõåë_ ÖÜõ áùìÛÝë Õëçõ È^Ë<_ ÜñÀù Öù ÖÜÞõ ±õÜÞí ÚëµLÍÿíÜë_ ÚõçëÍí Øõ. áùìÛÝù ±õËáõ åð_ ? áùìÛÝëÞí ÚëµLÍÿí Àõäí èùÝ ? ±ëËáë ÜëHëçÜë_ áùÛ ÞèÙ, ±õÞí Úèëß×í áùÛ ÀßäëÞù. ±õÞí ÚëµLÍÿí èùÝ, Àõ ±ë Úõ ÚõÞù, Úõ ÈùÀßë_, ÜëÚëÕ, ÚÔë ½õÍõ áùÛ ÀßäëÞù ÞèÙ. ÖõÜë_ ÜÞõ ±õÜÞí ÚëµLÍÿíÜë_ ÚõçëÍí ØíÔù, ÜÞõ Þõ èíßëÚëÞõ. ÕÈí ±Üëßí ½õÍõ áùÛ ÀßäëÞù ߏëù ÞèÙ Þõ, ÕùÖëÞë É ÃHëäë Üë_Íuë IÝë_ ±ëÃâ ! ±õËáõ ÜÖÛõØ åõÞë ÕÍõ ÕÈí ? ±Þõ ÜÖÛõØ ÕëÍí±õ, ±õÜë_ åí ÜëHëçë´ ? ÜÖÛõØ ÕÍuë ÕÈí ÖÜõ ÛõÃë ÚõçíÞõ ÉÜù ±Þõ ÕÈí ÜÖÛõØ Àßù, IÝëßõ ÖÜõ ÜëHëç É åëÞë Öõ ? È ÜìèÞë çðÔí Û´ Û´ ×´ ½Ý, çÃë Ûë´ èùÝ ±õäí ßíÖõ ±Þõ ÕÈí çëÖÜõ ÜìèÞõ Èõ Öõ çëÜëçëÜí ØðUÜÞ ! 3

Úí½ áùÀùÞõ Öù ±õ Þë ÕùçëÝ. ±Üëßí Éõ áë´Þ, ±õ Úèð É\Øí áë´Þ, Öõ Úí½ áùÀùÞõ Öù ±õËáð_ Úþõ´Þ Çëáõ ÞèÙ Þõ ! ±Þõ ÕÈí Úèëß ÞíÀâäëÞí ÈËÀÚëßí È^Ëí ½Ý ±õÞõ, Öõ Ûñáí ½Ý ÕëÈù. Öõ×í ±ë ±ÞðÛä äëHëíÞõ ÚÔí, ÖõÞõ áíÔõ ! ±ëÜ Úèð çëßë ÜëHëç …äëßë - Õöçë ÚÇëääëäëâë


[2.1.4] ÛëÃíØëß ½õÍõ ÜÖÛõØ ÞèÙ

43

±Þõ ìÜhëëÇëßí ! ±Üëßõ ÞëÞÕHë×í ìÜhëëÇëßí èÖí. ±Üëßë ÛëÃíØëß×í ±Üõ Úõ äæý ÞëÞë ÕHë á_ÃùìËÝë ØùVÖ, Öõ Öõ±ù ±ëÃâ ÛHëÖë ÈÖë_ ÕÀÍí ÕëÍuë. ÚÔë ÜÞõ Àèõ Àõ Öð_ ±ë ÀëãLÖÛë´ Õß Úèð ÕþõÜ ÀõÜ ßëÂð_ È\_ ? ÒäæùýÞí ±Üëßí ÛëÃíØëßí, ÉõÞð_ Àù´ ÞèÙ ÖõÞí µÕß èð_ ÕþõÜ ßëÂð_ !Ó

ÜÖÛõØ èùÝ Öù iëëÞí åëÞë ? ÚÔëÝ ÜÞõ Àèõ, Àõ Ò±ë ÀëãLÖÛë´ ½õÍõ åí ßíÖõ Îëäõ Èõ ? ÖÜëßë ÛëÃíØëß äë_Àë Èõ.Ó Öõ ±Üõ Àèí±õ Àõ ÒÚí½ çíÔë @Ýë_×í áëääë ? ±Þõ ÜÞõ Öù çëßëÜë_ çëv_ Îëäõ Èõ.Ó ÕþfÞÀÖëý Ñ iëëÞí ÕðvæùÜë_ ÜÖÛõØ Þ×í ×Öù ? ØëØëlí Ñ ÜÖÛõØ ×Öù èùÝ Öù iëëÞí Õðvæ åëÞë ? éë

Õðvæ ÀèõäëÝ. ÜÖÛõØ ×Öë èùÝ Öù éë Õðvæ. ±ë ½ÞäßùÞõ Þ×í ×Öù, ÃÔõÍëÞõ Þ×í ×Öù Þõ iëëÞí ÕðvæÞõ ×Öù èåõ ? ÃÔõÍë Þõ iëëÞí Úõ çßÂë èåõ ? ÒÜÖÓ èð_ çÜÉÖù É Þ×í. èð_ Ô_Ôù Àv_ È\_ ÕëÈù. ÉõÜ ÖÜõ ÞùÀßí Àßù Èù, ±õÜ èð_ Ô_Ôù Àv_ È\_. ´LÀÜËõZëÞí Öáäëß Èõ, çõSçËõZëÞí Öáäëßù Üë×õ áË@Ýë Àßõ Èõ. ÈÖë_Ý ÜÖÛõØ Àõ ±õäð_ Àåð_ Üõî ½õÝð_ Þ×í. iëëÞí ÕðvæÞõ ÜÖÛõØ èùÝ Öù Öù ÃÔõÍë ÀßÖë èáÀë ÀèõäëÝ. ÃÔõÍëÞõ ÜÖÛõØ Þ×í, Öõ ìÚÇëßë ±ëÜ ßùÎÜë_ ÎÝëý Àßõ Èõ ! ÛñAÝë Ûáõ ßèõÖë ÕHë ßùÎÜë_ Îßõ Èõ, ÜÖÛõØ ÞèÙ. ÜÖÛõØ ±ë É_Ãáí áùÀùÞõ, äë´SÍ ±"ìÞÜSç. äë´SÍ ±"ìÞÜSç ÀùÞõ ÀèõäëÝ ? ÉõÞõ ±ëåßù É Àù´ ½ÖÞù Þ×í. Òèð_ É È\_Ó, Òèð_ É È\_Ó, Ò±ë Üõî É ÀÝð*Ó, ÀÖëý ÕùÖõ ×ëÝ Èõ. VäÖ_hë ßíÖõ Àßõ Èõ. ±ë ½Þäß Àù´ ±õäð_ Þ×í ÀßÖð_.

±õÀ Øùæ ØõÂëÝù Þ×í ÛëÃíØëßÞù Üõî ìÕVÖëáíç äæý çðÔí Ô_Ôù ÀÝùý ÛëÃíØëß ½õÍõ, ±õÀ<_Ý ØèëÍù ÜÞõ Øùæ ØõÂëÝù Þ×í ±õÜÞù. ±õ ÂùË Âë´Þõ ±ëTÝë èùÝ ÖùÝ. ±õ


44

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

Àèõ Àõ ÒÜëßí Ûñá ×´Ó Öù èð_ Àèð_ Àõ ÒÞë, ÖÜëßí Þ×í ×´, ±ë Üëßí Ûñá Èõ.Ó Öù ç_çëß çëßù ÇëSÝù, Úí½ áùÀùÞë ÀßÖëÝ çëßù ÇëSÝù. ±ë áùÀùÞë ÍÂëÍÂÜë_ ±ë ç_çëßõÝ çëßù Çëáõ ÞèÙ. ±ëÕb_Ý ÚÃÍõ Þõ ±õÞð_Ý ÚÃÍõ. ÞèÙ çÜÉHë ÕÍäë×í ±ë ÚÔð_ ÕùÖëÞð_ ÚÃëÍõ Èõ. ±ë Ào´ Ô_Ôë ÀßäëÞí ßíÖÞõ çÜÉÖë Þ×í. ÚÔð_ ±õÞë ÕùÖëÞë LÝëÝ×í É LÝëÝ Àßí ÞëÂõ, Àõ Üëßë Û´±õ ÚÔð_ ÚÃëÍí ÞëAÝð_, ±Üëßë ÔHëí±õ ÚÔð_ ÚÃëÍí ÞëAÝð_. Öù ÀùHë ÚÃëÍí ÞëÂõ Èõ ? èo± ! ÕëÈ\_ µÕß Àù´ ÚëÕùÝ Þ×í. ÞÀëÜë åð_ ÀëÜ µÕß ±ë_Ãâí±ù Àßù Èù ? µÕß Èõ Àù´ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ µÕß Àù´ Þ×í, TÝäãV×Ö, ØëØë. ØëØëlí Ñ èë, TÝäãV×Ö.

ÜðUÀõáí äõÌíÞõ ÕHë ÜÖÛõØ ÞèÙ ÕÍäë ØíÔõáù Üõî ÕÇëç äæý ÛëÃíØëßí Àßí, ÕHë ÜÖÛõØ Þ×í ÕÍuù ±õÞð_ åð_ ÀëßHë ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÖÜõ ÕÍäë ØíÔù Þ×í. ØëØëlí Ñ èo. ÂùË áëäõ ÖùÝ èð_ ½b_ ÀùHëõ ÂùË ÕëÍí ±ë ?

±ëÜHëõ Þ×í Àßí. ±õÝ ÕùÖõ ÀÚñá Àßõ, Àõ ÒÜõî ÂùË Àßí, Üëßõ ÂëÖõ µÔëßù.Ó Üõî Àëð_, ÒÞë, ±õäð_ Þë ÚùáëÝ.Ó ±ëäð_ iëëÞ èùäë×í ÜÖÛõØ Þ×í ÕÍuù. çÜÉ ÕÍíÞõ ?

ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ÕHë ÜÖÛõØ Þë ÕÍäë ØõäëÞë ìÞìÜkë Öù ±ëÕ

ÚLÝë Þõ ?

ØëØëlí Ñ ìÞìÜkë èùÝ, ìÞìÜkë Öù Âv_ É. ÕHë ÜÖÛõØ É

Þ ÕÍäë Ø´±õ ±õËáõ ÕÈí ±ë ÎëÇß É Þë ÕÍõ Þõ ! ±Þõ Öù É °äÞ °äëÝ Þõ ! ÕÇëç äæý çðÔí, èÉ\Ý ÜÖÛõØ ÞèÙ, IÝëßõ ÀõËáð_ ÜèÙ ÜðUÀõáí äõÌÖë èù´åð_ ? ±_ØßÞí ÜðUÀõáí Öù Âßí Àõ ÞèÙ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë.


[2.1.4] ÛëÃíØëß ½õÍõ ÜÖÛõØ ÞèÙ

45

ØëØëlí Ñ ±õÀ ÜÖÛõØ Þë ÕÍuù èùÝ, ÕÇëç äæýÞí ÛëÃíØëßíÜë_,

Öù ÜðUÀõáí Âßí Àõ ÞèÙ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚßùÚß, èùÝ É ÜðUÀõáí Öù. ØëØëlí Ñ ÜÖÛõØ Þ ÕÍäë Øõäù ±õËáõ åð_ ? ÜðUÀõáíÞù çëÜÞù

Àßäù. ±ë ØðìÞÝëÜë_ ÜÖÛõØ Þë ÕëÍäë ±õËáõ ÜðUÀõáíÞù çëÜÞù Àßäù. ±Üëßõ Èõ Öõ CëõßõÝ ÜÖÛõØ ÞèÙ ×Ýõáù.

ÚùÔÀâëÞõ áíÔõ ±ë_Ëí ÞèÙ ÕÍõáí ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë ØëØë, ÖÜõ ÛëÃíØëß Õß @ÝëßõÀ ÃðVçõ ×Ýë

èùÝ Àõ ±õäð_ Ào´ ×Ýõáð_ ? ØëØëlí Ñ ÛëÃíØëß µÕß ÃðVçù ÞèùÖù ±ëäÖù, ÕHë ±õÀ Îõßù

iëëÞ ÞèùÖð_ IÝëßõ çèõÉ ÜèÙ ÃðVçù ±ëäí ÃÝõáù. ±õÜHëõ ÉßëÀ äÔëßõ ÕÍÖù Üùè Àßí ÞëÂõáù. ÕþfÞÀÖëý Ñ Üùè Àßí ÞëÂõáù ? ØëØëlí Ñ Üùè. ±õËáõ ÕùÖëÞë çðÂÞõ ÜëËõ äÔëßõ ÕÍÖë ¬Íë

¶Ößí ÃÝõáë. äõÕëßÜë_ Ûñá ×ëÝ ÖõÞù äë_Ôù ÞèÙ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õ áùÀù, ÛëÃíØëßù ÜùèÜë_ ¶Ößí ÃÝë èÖë ? ØëØëlí Ñ èë, ÕùÖëÞë ÜùèÜë_. ÕþfÞÀÖëý Ñ çÜ° ÃÝù. ØëØëlí Ñ ÉõÞõ Väë×ý ÀèõäëÜë_ ±ëäõ Èõ Öõ. ±õËáõ ÕÈí ÜÞÜë_

ÉßëÀ ×Ýð_ Ào´À, ±õ ÃðVçù ±ëäí ÃÝù, ÕHë ÃðVçù ÕþØìåýÖ Þë ÀÝùý. ±õ ÕùÖõ çÜ° ÃÝë Àõ ±IÝëßõ ±õÜÞõ Úèð ØðÑ ×ëÝ Èõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÜùÏë×í AÝëá ±ëäí ÃÝù, ±õÜÞõ äõØÞë ×ëÝ Èõ äÔëßõ. ØëØëlí Ñ Öõ ÕÈí Üõî åð_ Àëð_, ±_ÚëáëáÛë´Þõ ? Ò±ë åßíßÞí

µÕëìÔ ×ëÝ Èõ Öõ ÀùHë ±ëÕõ Èõ ? ±õ Ào´ ÛëÃíØëß ±ëÕõ Èõ ?


46

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

±õÜë_ Ào´ ÛëÃíØëßÞí ÛëÃíØëßí Þ×í, Öù ±õ ÀùHë ±ëÕõ Èõ ? ÛëÃíØëß Öù çðÂÜë_ É Èõ, ±õ Þ×í ±ëÕÞëß.Ó ±ëËáð_ É Àëð_ÓÖð_ Þõ, ÖõÞí çë×õ ÚÔð_ åë_Ö ×´ ÃÝð_. Üõî Àëð_, Ò±ë åßíßÜë_ Éõ ØðÑ ±ëÕõ Èõ ±õ ÀùHë ±ëÕõ ? ±õ Ào´ ÛëÃíØëß ±ëÕäë Þ×í ±ëäÖë, ±õ Öù ±ëÕHëÞõ ÕþIÝZë ±ÞðÛä Èõ.Ó ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕùÖëÞð_ É Èõ, Úí½ Àù´Þð_ Þ×í. ØëØëlí Ñ ±ÜÞõ iëëÞ ×Öë Õèõáë Èõ Öõ Úðì©Àâë èÖí. ÕÈí

Ào´ µÕëìÔ ×ëÝ ? Úèëßäëâë ØðÑ ØõÖë ØõÂëÝ Èõ, ÕHë ±èÙ ±_Øß ÀùHë ÚëÕù ±ëÕõ Èõ ? ±_Øß ÕõËÜë_ ØðÂëÍõ Èõ, Àåð_ ×ëÝ Èõ ±Þõ Àèõ Èõ, Õþõåß äÔí ½Ý Èõ ±ëÜ. Öù ±èÙ ÀùHëõ Öëßë ÛëÃíØëßõ ÀÝð* Èõ ? IÝëßõ äèð±õ ÀÝð* Èõ ? Öù Àèõ, ÒÞë Úë, ±õ Öù ÜèÙäëâë±õ É ÀÝð*.Ó IÝëßõ ±ëÝ ±õ Öù ÜèÙ É ! ÕëßÀëÞë ÞëÜ åð_ Àßäë Øù Èù ? ÕëßÀù Öù Àù´ ÃðÞõÃëß èùÝ É ÞèÙ. ±ëäí ÚùÔÀâë±ù ÉÍuë Àßõ. iëëÞ ×Ýë ÕÈí iëëÞÀâë µIÕLÞ ×´ ÕHë ÚùÔÀâë±ù Öù Õèõáõ×í É... ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚùÔÀâë±ù Öù èÖí, TÝäãV×Ö èÖí ÚùÔÀâë±ù.

IÝëßõ ±ë iëëÞÀâë µIÕLÞ ×´. ØëØëlí Ñ IÝëßõ ±ë ìäiëëÞ ÕëQÝù. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õ ÚùÔÀâë±ù ±õËáí ÚÔí ¬Çí èÖí ±õËáõ iëëÞõÝ

±õËáð_ ¬Çð_ ÞíÀYÝð_. ØëØëlí Ñ èë, iëëÞ ¬Çð_ ÞíÀYÝð_. ÕþfÞÀÖëý Ñ ½õ ±õ ÚùÔÀâë±ù ¬Çí Þ èùÝ Öù iëëÞ ±õËáð_

¬Çð_ Þ ÞíÀâõ. ØëØëlí Ñ ±õ ÚùÔÀâëÞõ áíÔõ ±ë ÛëÃíØëß ½õÍõ ±ë_Ëí ÞèÙ ÕÍõáí. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚßùÚß Èõ.


[2.1.4] ÛëÃíØëß ½õÍõ ÜÖÛõØ ÞèÙ

47

48 ìÜìÞË ÕHë Þ Çëáõ Öõ ÛëÃíØëßí ±ëËáë äæý Çáëäí ØëØëlí Ñ ±ë ÀëâÜë_ ±Üëßí ÛëÃíØëßí ±ëØåý ÛëÃíØëßí

èÖí. ìÕVÖëáíç äæýÜë_ ÞëÜõÝ ÜÖÛõØ ÞèÙ. ÈÖë_ ×ùÍíÀ ÚëÎë ÚëÎíÞõ áíÔõ Üõî ±õÀ Îõßù ÖõÜÞõ ÀëÃâ áAÝù, ÒÜëßõ èäõ Ô_Ôù-Ú_Ôù Àßäù Þ×í.Ó IÝëßõ Öõ Àèõ, Ò±ëäð_ Þ Çëáõ.Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÛë´, ÖÜëßõ Õöçë ½õ´Öë èùÝ Öù ᴠɽõ, ÕHë èäõ ÛëÃíØëßí Àßäí Þ×í.Ó ÈÖë_ Öõ Àèõ, ÒÜëßõ È^Ëë Þ×í ×äð_.Ó IÝëßõ Üõî ÖõÜÞõ ÕñÈÝð_, ÒÖÜëßí ÉBÝë±õ èð_ èùµ Þõ Üëßí ÉBÝë±õ ÖÜõ èù Öù ÛëÃíØëßí ÀõËáù äÂÖ Çëáõ ?Ó IÝëßõ Üëßë ÛëÃíØëß Àèõ Èõ, ÒÎùËa ±õ´Ë (±ÍÖëáíç) ìÜìÞË.Ó ÀõËáù äÂÖ Çëáõ ? Üëhë ±ÍÖëáíç ìÜìÞË. IÝëßõ Üõî Àëð_, Ò½±ù, ÖÜõ ±ëËáð_ çܽõ Èù, Öù ±ëÕHëí ÛëÃíØëßí @ÝëßõÝ È^Ëí ×ëåõ ÞèÙ.Ó

ÃÜõ Öõ ßVÖõ äõß Þ Ú_ÔëÝ Öõ ßíÖõ äÖýÖë ÕHë ±õ ÛëÃíØëßÞõ ÈùÍuë ÞèùÖë Üõî. ÀëßHë Àõ ÔìÜýWÌ Õðvæ @Ýë_×í Üâõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Þ Üâõ. ØëØëlí Ñ ±õ ÃÝë ±äÖëßÞù ìèçëÚ. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë °. ØëØëlí Ñ ÕHë ±ë Öù TÝäèëßÜë_ Úùáäð_ èùÝ Öù, ÒÈùÍuë

ÞèùÖëÓ, Àëð_. ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ÖÜõ ÛëÃíØëßí ÈùÍí ÞèÙ ±õÞí ÕëÈâ Àõäí

çÜÉHë èÖí ? ØëØëlí Ñ äõß Þë Ú_ÔëÝ ±õäí ßíÖõ äÖýäð_ ½õ´±õ. èð_ äõß Ú_ÔëÝ

ÞèÙ ±õäí ßíÖõ äÖð* È\_. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õËáõ ÕùÖõ Cëçë´Þõ ÕHë ?


48

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ØëØëlí Ñ èë, ±õ Cëçë´-Îçë´Þõ Àõ ÃÜõ Öõ ßVÖõ ÕHë äõß Þë

Ú_ÔëÝ ±õäí ßíÖõ äÖýäð_. ±Þõ Õèõáõ×í äÖõýáù ±õ ßíÖõ. ÞèÙ Öù ÀëãLÖÛë´Þõ ±Þõ Üëßõ Èõ Öõ Çëáíç äæý çðÔí ÜÖÛõØ ÞèÙ ÕÍõáù, ±õÞð_ ÀëßHë åð_ èåõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ë ±õÀëIÜÛëä.

ØëØëlí Ñ Üëßí ÞùìÚìáËí ±ë"Î Üë´LÍ (Üëßí ÜÞÞí µØëßÖë).

Úí½õ Öù ÞðÀçëÞ ×Ýð_ ±õËáõ ç_Ú_Ô ÈùÍí Øõ ±Þõ ÕëÈù Úí½õ Úë_Ôõ, ÚVçùÞë ÞðÀçëÞ èëv. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±Þõ ÖÜõ ÕÇëç è½ß ÃÝë èùÝ ÖùÝ Àèù, ÒMáõÞÜë_

±ëäù !Ó

ØëØëlí Ñ Õöçë Öù Àëáõ ±ëäí Üâõ. ±ë ÚÔë ç_Ú_Ôù ÚÃëÍäë

±õ Öù ÛÝ_Àß ÃðÞù Èõ. ±õ Öù Àù´ áùìÛÝù èùÝ, Àù´ ±õäù èùÝ, ÚÔð_ ±õ Öù ½Ö½ÖÞù Üëá !

èíßëÚëÞõ ±ÍÇHë ÕÍäë ØíÔõáí, ÕHë ÛëÃíØëßÞõ ÞèÙ ÕHë ±õ ±ëÜ ÔìÜýWÌ èÖë ±õËáõ ÜÞõ Úèð ÃÜõ. ÚíÉ\_, áùÛ Öù èùÝ èäõ, ×ùÍùCëHëù Öù èùÝ. Úí½õ Üëá çëßù ÕHë ÕþÀòìÖ Üëá ±õäù Ûßí áëäõáë Öõ×í. ±ëÜ Úèð ½B²ìÖäëâë èÖë. ±õÜÞõ Üùè Õñßù, ÕHë èð_ Öù Üùè ÞíÀâäë ص. ±õÜÞð_ Çëìßhë ¬Çð_ ! ÕÈí Úèð äæõý ÕþõÜ ±ùâÂí ÃÝë, Àõ ±ë èëv_ ±ë ÕþõÜÛÝëý Õðvæ ½õÍõ Üõî Ûñáù Àßí ! ÕÈí ±õÜÞõ ՍëkëëÕ Úèð ×äë Üë_Íuù, ½õ Àõ ±ÛõØÖë Öù Õèõáõ×í ßëÂí Èõ. ±õÜHëõ ±õÜÞë ÈùÀßë_ÞõÝ Àèõáð_ Àõ ±ë ÖÜëßù ÚëÕ ! IÝë_ ÕðÞëÝ Àèí ØíÔõáð_, Àõ ÒÜëßõ ÚØáõ ±ë ±_ÚëáëáÛ´ ±ëäåõ. ØëØë É ÜðAÝ, èð_ ÞèÙ.Ó Öõ áùÀùÝ ±õËáí ÚÔí ÜÝëýØë ßëÂõ. ±ÜÞõ èëßõÝ Õèõßëäõ. ±Þõ ÜõîÝ Àèí ØíÔõáð_ Àõ ÒÈùÍí±ù hëHëõÝ ÕöHëõ Þõ, ±õÜë_ ±ëÕHëõ çßÂë Õöçë äëÕßíåð_. ÜÞõ ÛõÃë ×Ýë ±õËáõ ÖÜÞõ ØðÑ Þë ×äð_ ½õ´±õ.Ó


[2.1.4] ÛëÃíØëß ½õÍõ ÜÖÛõØ ÞèÙ

49

ÕþfÞÀÖëý Ñ Úèð ×´ ÃÝð_ ±õ. ±õäð_ ÀèõÞëßù ±ë ÀëâÜë_ ÀùHë

Üâõ, ØëØë ? Àù´ Þ Üâõ. ØëØëlí Ñ èë, ±õÀ ±ëËáð_Ý ØðÑ ×äë ÞèÙ ØíÔõáð_. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÀõËáí ÃÉÚÞí ½B²ìÖ ÀèõäëÝ ! ØëØëlí Ñ èíßëÚëÞõ ±ÍÇHë ÕÍäë ØíÔí Èõ, ÕHë ±õÜÞõ ÞèÙ

ÕÍäë ØíÔí.

ÛëÃíØëßõ ÕHë ÜëLÝë ÛÃäëÞ ÛëÃíØëßíÜë_ ±õÀ À<Ë<_Ú Éõäð_ ÚÔð_. Öõ ÚÔë ±õÜ Àèõ Àõ ØëØë ÒÛÃäëÞÓ Éõäë Èõ. Àù´ Üëßí ½õÍõ ìÞß_Öß ßèõÖë èùÝ Þõ, ÖõÝ ÚÔë ±õÜ Àèõ, Àõ ØëØëÞõ ÒÛÃäëÞÓ ìçäëÝ Üõî ±õÀ ZëHëäëß ÚíÉ\_ ½õÝë Þ×í. Çëáíç äæý×í Üëßí ½õÍõ ßèõÖù èùÝ, Öõ äÏ<_Ý Âßù ÕëÈù. ÕHë ÈÖë_Ý ±õÞõ ÒÛÃäëÞÓ ìçäëÝ ÚíÉ\_ ØõÂëÝ ÞèÙ. åð_ Àëð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õÞõ wÍë Ûëäõ É ØõÂëÝ. ØëØëlí Ñ èë, ±õäë ØõÂëÝ. Öõ Cëõß ÕëÍùåí±ùÜë_Ý ±õäð_. ÕëÍùåí

ÚÔë ØåýÞ Àßäë ±ëäõ ßùÉ. ÛëÃíØëßõÝ Èõ Öõ ßëÖ-ØèëÍù ½õÍõ ߏëë ÖùÝ ÈõäËõ, ÈõSáí ÀZëëÜë_ ±õÜ É ÀèõÖëÓÖë, Àõ ÒØëØë ÛÃäëÞ ±ëäù.Ó ÒÒÖÜõ Öù ÒÛÃäëÞÓ ÈùÓÓ, ±õäð_ ÀèõÖë. IÝëßõ ½õ ÛëÃíØëß ÕHë ±õÜÞõÝ ÕþõÜ µIÕLÞ ×Ýù Þõ Üëßí µÕß ! ½õÍõ ߏëë, ÜÖÛõØ Þë ÕÍuù Þõ ÕþõÜ µIÕLÞ ×Ýù Àõ Þë ×Ýù ? IÝëßõ ÀõËáð_ ÀëÜ ÀëÏí ½Ý ±õ ? ±õËáõ ±ëäð_ Öõäð_ ÚÔð_ Úèð ×Ýõáð_. Öõ ÈõäËõ ÒÜëßë ÛëÃíØëß ÛÃäëÞ ÈõÓ, ±õËáõ ÛÃäëÞ ÖßíÀõ ÜëLÝÖë ×´. ±õÜÞõ ±õ l©ë Úõçí ô ±õËáõ ÀëÜ ÕÖí ÃÝð_. Öõ l©ë ÚõÌí ±õËáõ ±õÜÞõ áùÛ È^Ëí ÃÝù Þõ ! l©ë Úõçõ Öõ Öù äëÖ É\Øí Þõ ! ÈõSáë äßçùÜë_ Öù ØëØë ÒÛÃäëÞÓ Èõ ±õäí ßíÖõ É äÖõýáë. ÛëÃíØëß ×´Þõ ÒÛÃäëÞÓ ÖßíÀõ ÃHëõ ±õ Ào´ Éõäí Öõäí äëÖ Èõ ! áùÀùÞõ ÀèõÖë, ÒÒ±Üëßë ÛëÃíØëß ÒÛÃäëÞÓ Èõ.ÓÓ


50

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

±õÀ ½õÍõ Üöhëí ÞÛí Öù ±ëÂë ÉÃÖ ½õÍõ Üöhëí ÞÛõ ±Üëßõ ÛëÃíØëß Çëáíç-ìÕVÖëáíç äæý×í ½õÍõ, ÕHë @ÝëßõÝ ÜÞ Ûë_Ãõáð_ ÞèÙ. ±Üëßõ ÜÞ Úèð ÜùË<_ ½õ´±õ ±Þõ çÜÉ ÕHë ìäåëâ ½õ´±õ. ±õÀ ½õÍõ Üöhëí ÞÛí Þõ, Öù ±õ ±ëÂë ÉÃÖ ½õÍõ Üöhëí Àßí åÀõ. ±Þõ çëÜù ÜëHëç, ÛëÃíØëß ±Þõ ±õÜÞð_ À<Ë<_Ú ±ëÂð_Ý ¶KäýÃìÖÜë_ ½Ý. ±ëäð_ ½õ´Þõ ±õÜÞð_ ÜÞ ÕHë ÜùË<_ ×´ ½Ý. ç_À<ìÇÖ ÜÞ ÜùËë ×´ ½Ý. ±õËáõ ±ë Úèð ÜùË<_... çÜÉ ÕÍíÞõ ? ±õËáõ ±Üëßë ÛëÃíØëß ½õÍõ ±õÀ ÜÖÛõØ ÞèÙ. ±Üõ ÚLÞõÝ ÀòÕëâðØõäÞë Û@Ö, ±Þõ ìÞß_Öß Üëßí çõäë É ÀßÖëÓÖë. ÒÜëßù µ©ëß Àß½õÓ, Àèõ Èõ. Üõî Àëð_, Ò×´ ÉäëÞù ÖÜëßù.Ó

±õÀ ÉHë ÎëÇß Üëßäë ±ëTÝù IÝëßõ... ±Üëßë ÛëÃíØëßÞù çð_Øß ±Þõ ç_Õíáù TÝäèëß, Öõ Üñ±ë ±õÀ ÉHë×í çèÞ Þ ×ëÝ. Öõ ±õÀ ØèëÍù ±ëTÝù Þõ ÜÞõ Àèõ Èõ, Àõ Ò±_ÚëáëáÛë´, ÖÜëßë ÛëÃíØëß, ÖÜëßí çìèÝëßí ßÀÜ á´ ÃÝë, ±õÀ ÉHëÞí ÚëßùÚëß á´ áíÔí ßÀÜ, ÕÇëç-çë_´Ì è½ß.Ó èð_ çÜ° ÃÝù Àõ ±ë Üñ±ù ±Üëßí ÛëÃíØëßíÜë_ ÎëÇß Üëßäë ±ëTÝù Èõ. ±õËáõ Üõî ÖßÖ ÖõÞõ Àëð_, Àõ ÒÞë, Þë, ±õäð_ Þ×í, ÕHë ¶áËëÞë ÀëãLÖÛë´Þë É äßç ìØäç ×Ýë ±èÙ Üëßõ IÝë_ ±ë ÀäßÜë_ äíç è½ß ÕÍuë Èõ, Öõ É Üëßõ ÜùÀáäëÞë Èõ. Öõ èð_ çëßù ç_Ãë× ½õµ È\_. ÖÜõ ÉÖë èù Öù áõÖë ɽõ, Éõ èë×ùèë× ÕèùîÇõ.Ó Õõáù ÚëCëù É ×´ ÃÝù. Üõß Ãë_ìÍÝë, Öð_ Üëßí ½õÍõ ÎëÇß Üëßäë ±ëTÝù È\_ ? ÛÃäëÞ ÕHë ÎëÇß Þ×í Üëßí å@Ýë ! åð_ Àëð_ ? èäõ ±õ ±èoÀëß ÀßäëÞí Éwß Þ×í, ±õ ±èoÀëß ÉÖù ߏëù. ÕHë Öõ ØèëÍõ Üõî ½õÝõáð_, Àõ Àù´ ÎëÇß Üëßí åÀõ ÞèÙ. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, èë, ÚßùÚß. ÎëÇß Þ Üëßí åÀõ Àù´. ØëØëlí Ñ èíßëÚëÝ ÎëÇß Þë Üëßõ. Àù´À äëß ÀëÞÜë_ Àèõ


[2.1.4] ÛëÃíØëß ½õÍõ ÜÖÛõØ ÞèÙ

51

Âßë, ÕHë èð_ Öù ±ë ÚëÉ\ ÀëÏí ÞëÂð_. ç_Cëßäð_-Þë ç_Cëßäð_ ±ëÕHëë èë×Üë_ Èõ Þõ ? Ò±ëäð_ Úùáíå ÞèÙ, ±ëäí äëÖ Öëßõ Þ Àßäí ±ÜÞõ.Ó ±õäð_ Úùáí±õ ±õ ÃðÞù ÀèõäëÝ. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ±õ ÃðÞù ÀèõäëÝ. ØëØëlí Ñ ç_Cëßäð_-Þë ç_Cëßäð_ ±ëÕHëë èë×Üë_ Èõ Þõ.

áëÛëáëÛ ½õ´Þõ É^Ì<_ ÕHë Úùáõ Õõáù Üëßí ÜëËõ áëÃHëíäëâù ±ëäõ, èäõ ½õ ±õÞõ Ôyù Üëv_ Öù ÂùË<_ ÀèõäëÝ. ±õ ìÚÇëßù áëÃHëíäëâù èùÝ. ÒÖÜëßë ±ëÕÖë Þ×íÓ, ±õËáõ ±õÞõ áëÃHëí ×´, Öõ×í ±õ Úùáõ Èõ. ÕHë ±Üëßë ÛëÃíØëß Öù ÂùËë Èõ ÞèÙ. èäõ ±ë äëÖ ¬Ôí ¶Íí Èõ. ±õËáõ Üõî ±õÞõ åð_ Àëð_, Àõ ÒÚõîÀÜë_ çäë áë wìÕÝë Üëßõ ÂëÖõ Üñ@Ýë Èõ. Üõî Àëð_ Àõ á´ ½ä, ÕHë á´ ÉÖë Þ×í.Ó Öõ Àèõ, Òèõî, èo... !Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, Ò±ë ç_Öùæ Èõ Þõ ? Çë-Úë ÕíÞõ ½ä ìÞßë_Öõ !Ó èäõ ±ë äëÖ çëä ÂùËõÂùËí ! çÜÉ ÕÍíÞõ ? ±ßõ Üñ±ë, ±ë Öù äÃß ÀëÜÞù ÚÎë´ ½Ý ±ëÂù Àõç ! ±Þõ TÝäèëßÜë_ ±ëäð_ Þë Àèí±õ Þõ, Öù ±ëÜë_×í Þäë Þäë Öß_Ãù ¶Ûë ×ëÝ. ±ëäð_ Þë Àèí±õ Öù åð_ ×ëÝ ? Þäí Þäí ÜðUÀõáí±ù ! ±Üëßë ÛëÃíØëß ÜëËõ ÂùËë ìäÇëßù çõäõ. ±õËáõ ±Üõ É^Ì<_ Úùáí±õ, Éwß ÕÍõ Úùáí±õ, ±ëÉõ ÕHë Úùáí±õ. ±ëÜë_ åð_ áëÛëáëÛ Èõ, ±õËáð_ ½õ´ á´±õ.

ÞëÞÕHëÜë_ èÖë ÀëÇë ÀëÞÞë, ÕÈí ×´ ÃÝë ÕëÀë Ô_Ôù ÀùLËÿë@ËÞù Þõ, ±Üëßë ÛëÃíØëß ±ëÜ Éßë ÂÇëýâ ÜëHëç ÕHë ÞùÚá Üë´LÍ. ±õÀ äëß Øõäð_ ×Ýõáð_. Öõ ÜÞõ ±õÀ ÉHëõ çáëè ±ëÕí, Àõ ÒØõäëÜë_ ÖÜëßõ Ào´ áõäëØõäë ÞèÙ, ÛëÃ É Þ×í.Ó Üõî Àëð_, Ò±ë Öù ÖÜõ çëßë ÜëHëç, ±õËáõ èð_ ÖÜëßí çáëè çë_Ûâð_ È\_. Úí½õ èùÖ Öù Üëßõ Ãëâù Øõäí ÕÍÖ, Àõ Áõ@Çß Àßí ±ëÕù Èù ¶áË<_, ±Üëv_ ßëÃõ ÕÍõáð_ Èõ Þõ ! ßëÃõ Þë ÕÍõáð_ èùÝ ÖùÝ Áõ@Çß Öù Àßäð_ Þë


52

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

½õ´±õ. ¶áË<_ Öëßõ çë_Ôí ±ëÕäð_ ½õ´±õ.Ó ±Ü×ë ÜíÌ<_ áëÃõ ±õäð_ Úùáõ áùÀùÞõ. ÀëßHë ÞëÞÕHë×í ±õÀ åíÂõáù ±ë_ÀÍù. Öõ ÀëÞÞù Úèð ÀëÇù èÖù. Àõäù èÖù ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ÀëÇë ÀëÞÞë. ØëØëlí Ñ ±èÙ×í çë_ÛYÝð_, Öù ÕõáëÞí ½õÍõ ÜùÏë µÕß ÃðVçù

ÇÏëäíÞõ É Éµ ±õÞõ IÝë_. Öõ eËÚùá Éõäù Àßí ÞëÂõáù ÜÞõ áùÀù±õ, ÀëÞÞù ÀëÇù ±õËáõ. ÕÈí ËõãVËoà Õß á´Þõ ÚÔí ÚëÉ\ ÕëÀù ×´ ÃÝù, ÀëÞÞù. ±õËáõ èíßëÚëÝõ ÀëÞÜë_ ÞëÂõ Öù Àåð_ ÜëÞäë-ÀßäëÞð_ ÞèÙ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚßùÚß. ØëØëlí Ñ Àù´Þð_ ÜëÞäëÞð_ ÞèÙ, ±IÝëß çðÔí ÜëLÝð_ Þ×í.

ÀëÞÞù ÀëÇù ×Ýù Þ×í. ±ë ±ëÂð_ ÉÃÖ ÀëÞÞð_ ÀëÇð_ Èõ.

iëëÞí @ÝëßõÝ ÀëÇë ÀëÞÞë Þë ×ëÝ ±ë ÚÔë Úðì©åëâí±ù èùÝ Èõ Þõ ±ë ØðìÞÝëÜë_, ±õ ÚÔëÝ ÚëÝÍíÞí e_À×í Çëáõ Èõ Àõ áùÀùÞí e_Àù×í Çëáõ Èõ. Î@Ö iëëÞí ±õÀáë É Àù´Þí e_À×í Þë Çëáõ. Àù´Þí e_À×í Þë Çëáõ ±õ iëëÞí. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÞèÙ Öù Öù iëëÞí åõÞë ? ØëØëlí Ñ èë, ÞèÙ Öù iëëÞí åõÞë !

FÝë_ çðÔí Úðì© Èõ, IÝë_ çðÔí ÀùÓÀ ÉBÝë±õ ÀëÞ Öù ÀëÇù èùÝ, èùÝ Þõ èùÝ É. ±õ ÖÜÞõ çÜ½Ý Èõ ±õäð_ ? ±Üëßí ±ëÂí ìÉ_ØÃíÜë_ Àù´ ±õÀ ±Zëß ÕHë ÂùËù ÀëÞÜë_ Cëëáí Þë åÀõ. ±Üõ ÀëÇë ÀëÞÞë Þë èù´±õ. ±õÀ åOØ ÕHë ÂùËù Üõî çë_ÛYÝù Þ×í. ÃÜõ ±õËáë åOØ ±ëäõ ÕHë ÀëÇë ÀëÞÞù ×Ýù Þ×í ±õÀ åOØÞù. ±õÀ åOØÞù ½õ ÀëÇù ÀëÞÞù ×Ýù èùÖ Þõ Öù ÜÞõ ß_Ãí ÞëÂõ !


[2.1.4] ÛëÃíØëß ½õÍõ ÜÖÛõØ ÞèÙ

53

ÎìßÝëØíÞõ É ÃHëí±õ ÃðÞõÃëß ÀùLËÿë@ËÞë Ô_ÔëÜë_ Üõî Àëð_, ÒÎìßÝëØí É ÃðÞõÃëß. ±õ ÃðÞõÃëß èùÝ Èõ, ÜëËõ É ÎìßÝëØ Àßõ Èõ.Ó ±õËáõ ÚÔë ÎìßÝëØ ÀßÖë Ú_Ô ×´ ÃÝë ! IÝëßõ ÜèÙ Õë_Ç ÎìßÝëØí ÜëÝëýÝ ½Ý Èõ, ÕHë Õ_Çëb_ ÒÞë ÃðÞõÃëßùÓ ±ëÜë_ Îëäí ½Ý Èõ. èäõ ÎìßÝëØíÞõ ±ëÕHëë áùÀ çë_Ûâõ ±Þõ ÎìßÝëØ áõ ±õÞí. Âßí ßíÖõ ½õäë É´±õ Öù ÎìßÝëØí É ÃðÞõÃëß èùÝ Èõ. ±õËáõ Àù´Þù ±õÀ åOØõÝ çë_Ûâõáù ÞèÙ. Üõî Àëð_, ÒÛÃäëÞÞð_Ý ÞèÙ Çëáõ, èð_ çë_Ûâäë ÜëÃÖù É Þ×í.Ó ÜÞõ Àù´Þë ìäåõ Àù´ Àèõ, Àõ Ò±ëäë ÈõÓ, Öù èð_ ÖõÞõ É Õèõáù ÕÀÍ<_, Àõ ÒÖð_ ÜÞõ ±ëÜ ÀõÜ Àèõäë ±ëTÝù, Öõ Öð_ ÜÞõ Àèõ. Öð_ Àèõäë ±ëTÝù ÜëËõ Öð_ É ÃðÞõÃëß È\_.Ó Àù´Þð_ çë_ÛâÖù É Þ×í Þõ ! ±Þõ ±õäë ÜëHëç Éõ äÃß ÀëÜÞð_ Àèõäë ±ëäõ ÖõÞí Õß Öù ÇùÀÍí É ÜñÀí ص ¶áËëÞí. ÕñÈÝë äÃß Éõ Ào´ ÀèõäëÜë_ ±ëäõ, ÖõÞí Õß ±ëÕHëõ ÇùÀÍí ÜñÀí Øõäí ½õ´±õ. Üõî Öù ÚÔëÞõ ÇùÀÍí ÜñÀí É ØíÔõáí. ±õäë ±õäë ÜëHëçùÞõ Öù Üõî ÇùÀÍí ÜñÀõáí É èùÝ, ±õ CëëáÜõìáÝë ÀèõäëÝ. Àõäð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ CëëáÜõìáÝë. ØëØëlí Ñ ±Þõ CëëáÜõìáÝëÞõ Öù Õõçäë É Þë ØõäëÝ. ±Þõ ±õÞð_

±Íäë É Þë ØõäëÝ. Üëßí Õëçõ Öù Àù´ ÕHë ÜëHëçõ Àåí CëëáÜõá Àßí Þ×í. ±Þõ äëÖ Àßäë ±ëTÝù èùÝ Öù ±õÞë×í äëÖ ×ëÝ ÞèÙ. ±Üëßõ Öù Õèõáõ×í É, iëëÞ ×Öë ÕèõáëÝ ±ëäí ÎëÇßÞí äëÖ Àù´ ÀèõÖù èùÝ Öù çë_Ûâí±õ É ÞèÙ. ¶áË<_ Àù´Þð_ ÖñËÖð_ èùÝ Öù çë_Ôí ±ëÕí±õ, ÒäõãSÍoÃÓ Àßí ±ëÕí±õ. vvvvv


[2.2] áZÜí çëÜõ ±ëMÝð_ ç_VÀëßÔÜýÞõ Üèkä Üâí Ô_ÔëÜë_ ÕëËóÞßìåÕÞí ±ë"Îß ±Üëßù Ô_Ôù ÛëÃíØëßíÜë_ ÇëáÖùÓÖù. Öõ ±Üõ Àù´À Îõßù Úëß ÜìèÞõ áë wìÕÝëÝ ÀÜë´±õ, Àù´ Îõßù ÕÇëç è½ßõÝ ÀÜë´±õ, Àù´ Îõßù çë_´Ì è½ß ÀÜë´±õ, Àù´ Îõßù ÕEÇíç è½ßõÝ ÀÜë´±õ. Ào´ Þõ Ào´ Üâõ Âv_. áë_Úù ÞÎù Üâõ ÞèÙ ±Üëßõ. ÀëßHë Ô_Ôù Àßí±õ Öù ±õÜë_ Öù ÚÔð_ ±ë É, ç_Öùæ×í. ±Üõ Úèð ÀëÜ ÞèùÖë ÀßÖë. ±Üëßõ Ô_Ôù ±ùÈù ÕþùìÎËäëâù, ½èùÉáëáíäëâù Ô_Ôù ÞèÙ ±Üëßù. ±Üëßõ Öù ÉwìßÝëÖ ÕñßÖë ÀëÜ, ±Þõ Öõ ÀëÜ Cëõß ÚõÌë ±ëäõ Öõ, Úùáëääë Þë É´±õ. ÖõÝ ÕëÈë äËÛõß. ±Þõ åõÞë ÜëËõ ÕHë, ±ëÕHëõ ÀëÜÞð_ ±õ@çËõLåÞ (ÜðØÖ) ÜëÃí±õ Öù Úõ äæý äÔëßõ ÜðØÖ Üâõ, ÕHë ±ë ØõèÞð_ ±õ@çËõLåÞ çù äæýÞð_ äÔëßõ ÜëÃí±õ Öù Þë Üâõ ! Üâõ ±õ@çËõLåÞ ? ±ëÜë_ ±õ@çËõLåÞ Þ×í ÜâÖð_ ? ±ëÜë_ ±õ@çËõLåÞ Þë Üâõ ! Öù ÉõÞð_ ±õ@çËõLåÞ Þë ÜâÖð_ èùÝ ±õÞí Ûí ÀùHë ÜëÃõ Öõ ? ±Þõ Úëß ÜìèÞõ Øç-Øç è½ß wìÕÝë ±Üëßõ ±ëäí ½Ý. ±Üëßõ ÂÇëý ÇëSÝë Àßõ. Úõ ÛëÃíØëßÜë_ äíç è½ß ÀÜë´±õ Öù Øç-Øç è½ß wìÕÝë ±ëäõ Þõ ÂÇëý ÇëSÝë Àßõ. Öõ ±Üëßõ ±õÀ ÁõLÍ èÖë ÞÃíÞÛë´, Öõ ±ëäíÞõ ÜÞõ Àèõ Èõ, Ò±ë ÖÜõ Úõ ÛëÃíØëßÞõ


[2.2] áZÜí çëÜõ ±ëMÝð_ ç_VÀëßÔÜýÞõ Üèkä

55

èÜHëõ Öù ÖÜëßõ Âëç ÀÜëHëí Þ×í. Õèõáë èÖí, ÕHë ±IÝëßõ Öù Ào´ ÀÜëHëí ØõÂëÖí Þ×í. Öù ÖÜõ ±ë ÞëÞë Ô_Ôë Àßù Èù ±õÞë ÀßÖë ÜùËë Ô_ÔëÜë_ ±ëäí ½ä Þõ, ÖÜëßí ÀõÕõìçËí (ZëÜÖë) Úèð Ûëßõ Èõ Þõ ±ë ÖÜëßí ÀõÕõìçËí ÞÀëÜí ½Ý Èõ.Ó Üõî Àëð_, ÒÕHë åð_ ÎëÝØù ±õÜë_ ?Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÎëÝØù Öù ±õËáù Àõ Úëß ÜìèÞõ ÖÜÞõ èð_ áë wìÕÝëÞí Úë_èõÔßí ±ëÕð_ È\_. ½õ ÞÎù hëHë áë ×ëÝ Öù ÖÜõ ØùÏ áë ᴠɽõ. ±Þõ ½õ Úõ áëÂ×í ±ùÈù ×ëÝ Öù ÖÜëßë áë Öù á´ Éäë, ±õËáí Úë_èõÔßí çë×õ ÖÜÞõ ÕëËóÞßìåÕÜë_...Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÜëßõ ±ë ÕëËóÞßìåÕÞð_ åð_ ×ëÝ ?Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÖõ Çëáð ßë½õ. ÖÜõ ÖÜëßù Ô_Ôù ÕHë Çëáð ßëÂù Þõ Üëßõ IÝë_ ÕëËóÞßìåÕ ßëÂù.Ó Üõî Àëð_, Òåð_ ÀëÜ ÀßäëÞð_ Öëßí ½õÍõ ?Ó Öù Àèõ, ÒÚç ±ë ØõÂßõÂ É ßëÂäëÞí. Àù´Þð_ Ào´ ÚÃÍõ ÞèÙ, ±ë"ÃõýÞë´{, ½õÝë ÀßäëÞð_.Ó ÀëßHë Àõ äèíäË Üëßù Úèð çð_Øß. ±õÀ ±ë"ÃõýÞë´{ß ÖßíÀõ Õë_Ç ±ÚÉÞù Ô_Ôù èùÝ Öù Àßí ±ëÕí±õ. ÚíÉ\_ ±ëäÍõ ÞèÙ Àåð_, ±ë"ÃõýÞë´{ Àßí ±ëÕí±õ, wÕßõÂë. ØåýÞ-ÚåýÞ ÚÔð_ Ëë"Õ µÕß. ±õËáõ ±Üëßë ÛëÃíØëßÞõ ±ë"ÃõýÞë´{ Àßí ±ëÕð_, ±õÞë ÕþÜëHëõ ÇëSÝë Àßõ. ÜèõÞÖ Àßäí Þë ÕÍõ ±Üëßõ. Öõ Õõáù Àèõ Èõ, ÒÚëß ÜìèÞõ áë wìÕÝë Üëßõ ÖÜÞõ ±ëÕäë.Ó ±Üëßë Ô_ÔëÜë_ Öõ CëÍí±õ ÀÜëHëí ±ùÈí èÖí. Üë_Í Øç-Øç è½ß ÛëÃõ ±ëäõ, ±Üëßë Úõµ ÉHëÞõ. ±Þõ Àèõ Èõ, Òáë ±ëÕäë. ÖÜëßõ Úõçí ßèõäëÞð_, ÃëÍí ±õÀ ±ëÕíå. ÂùË ½Ý Öù Üëßë Üë×õ. ÞÎù äÔëßõ ±ëäõ Öù ÖÜëßù Ûëà ±Þõ ÂùË ½Ý Öù ÖÜëßõ áë ᴠáõäëÞë.Ó ÕHë åð_ Àv_ ±õ áëÂÞõ èð_ ? Üõî ±õÞõ Àëð_, Ò±õ áëÂÞõ èð_ åð_ Àv_ ?Ó ÒÕÈí ÃëÍí-ÚëÍí áõäëÞí, Ú_Ãáù Ú_ÔëääëÞù !Ó

áùÛíÞë À<ç_à ÀßÖë ±ÕÞëäí ÛëÃíØëßí çIç_ÃíÞí ÕÈí ÜÞõ Öù ìäÇëß ±ëTÝù. Üõî Àëð_, èëv_ ±ëÞí ½õÍõ áë ÀÜë´±õ Úëß ÜìèÞõ ÕHë ±ëÞë ç_ÃÞð_ åð_ ×ëÝ ? ±ë ç_à ±Íõ ÜÞõ, Öù ±ë ØõèÞõ åð_ ×ëÝ ? áë Öù ±ëäõ, ÕHë äßç ØèëÍù ±õÞí ½õÍõ


56

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

Úõçí±õ Þõ, Öù áùìÛÝë ×´ É´±õ. Öõ ç_à ±Íõ Þõ Üñ±ëÞù, Öù åð_ ×ëÝ ? Üõî Àëð_, ÒÞë Úë, Üëßõ ±Üëßë ÛëÃíØëß ½õÍõ Úëß ÜìèÞõ Øç-Õ_Øß è½ß Üâõ, Üëßõ Úèð ×´ ÃÝë. èð_ Öëßí ½õÍõ ±ëäð_ Öù Öëßù ßùà Õõçí ½Ý ÜÞõ, Öù åð_ ×ëÝ Üëv_ ?Ó ÕþfÞÀÖëý Ñ èë. ØëØëlí Ñ ÒÖÜõ áùìÛÝë áùÀù, ±ëÜ×í áµ Àõ ÖõÜ×í áµ...

ßëÖõ èµ, ßëÖõ ¬CëÜë_Ý ½Ãù ! ÖÜëßí ½õÍõ Üëßõ @Ýë_ ÕùçëÝ ? ±Üëßõ Öù ÔÜý ½õ´±õ. ±Üëßõ ÛëÃíØëß ½õÍõ Ûáõ Øç è½ß Üâõ Àõ Þë Üâõ, ÖùÝ åð_ ×´ ÃÝð_ ? ÕHë Öëßí ½õÍõ ßèíÞõ Üëßí åí Øåë ×ëÝ ? ÖÜëßõ Øß çëá ßÍäë ½õ´±õ. èð_ Öù ßÍuù Þ×í, Úë. Üëßõ Öù ±Üëßë ±ë ÛëÃíØëß çëßë, Öõ ±Üõ Úõµ ÂëÞÃíÜë_ Úõçí ßèí±õ ±Þõ ìÞßë_Öõ ÛëÂßí Þõ åëÀ ´±õ ±õäë Èí±õ ! Öëßë ÀßÖë Üëßë ÛëÃíØëß çëßë Èõ, Ûáõ Õë_Ç è½ß Üâåõ, Þõ ÞèÙ Üâõ ÖùÝ ±Üõ çë_Éõ Õë_Ç äëBÝõ ±ëäí±õ Öù Çùìäèëß ÀßíÞõ Úõµ çIç_à Àßäë Üë_Íí±õ, Öù ±ìÃÝëß äëÃõ ìÞßë_Öõ. ±Þõ Üëßõ ÜùZëõ Éäð_ Èõ. Öù Üëßõ Öëßí ½õÍõ @Ýë_ Îëäõ ? Üëßù åð_ äõæ ×ëÝ ! Þë ßõ, Öð_ Õë_Ç áë ±ëÕð_ ÖùÝõ Üëßõ ÀëÜÞë Þ×í.Ó ±õÞë wìÕÝë Âë´Þõ ±õÞë Éõäë ×´ É´±õ ÕÈí. Àõäë ×´ É´±õ ? ­ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õÞë Éõäë ×´ É´±õ, ÚßëÚß Èõ. ØëØëlí Ñ ±ë Öù À´ çëáÞí äëÖ Àv_ È\_ ? 1948-1949Þí.

IÝëßõ Úëß ÜìèÞõ áë wìÕÝë. ÕþfÞÀÖëý Ñ 1952 ÕÈí Þõ, ØëØë. ±ë Õõáí çë_Öë¿ñ{Þí ËõÀßí±ù

ÖùÍäëÞí ßëÂíÓÖí IÝëßõ. ØëØëlí Ñ 1952 ÕÈí Àõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë. ØëØëlí Ñ Öõ ÜÞõ Àèõ, ÒÖÜëßõ Úõçí ßèõäëÞð_ Âëáí, ÚíÉ\_ Àåð_


[2.2] áZÜí çëÜõ ±ëMÝð_ ç_VÀëßÔÜýÞõ Üèkä

57

ÀßäëÞð_ ÞèÙ.Ó Üõî Àëð_, ÒÚYÝð_, èð_ ÕëÈù ±ë ÎÉõÖëÜë_ Ào´ (@Ýë_) ÕÍ<_ ? Öëßí ½õÍõ ÚõçíÞõ Üëßí åí Øåë ×ëÝ ? Öð_ ±ëÂù ØèëÍù ÀÀâëË ÀÀâëË ÀÀâëË Àv_, ±ë Üëv_ ÀëÜ ÞèÙ !Ó ±õ ÜÞõ Àèõ, ÒÚëß ÜìèÞõ áë wìÕÝëÞí Ã"ßõLËí ±ëÕð_ È\_.Ó Üõî Àëð_, ÒÜëßõ ½õ´±õ É ÞèÙ. Üëßõ wìÕÝë É ½õ´Öë Þ×í Þõ ! Öð_ åð_ ±ëÕäëÞù È\_ ? ±õ Üëßë ÛëÃíØëß ½õÍõ Øç è½ß çëßë. ±Üëßõ çë_Éõ çIç_à Àßäë ½õ´±õ. Éõ ØðìÞÝë ÕÍí ÉäëÞí èùÝ Öõ ÕÍí ½Ý. ±Üëßõ Üõâ ÕÍõ, ÖÜëßí ½õÍõ Üõâ ÞèÙ ÕÍõ. ÖÜëßí ½õÍõ ÀáëÀ ÕñßÖù Üõâ ÕëÍäù èùÝ Öù ÕÍõ.Ó Ûë´Ú_Ô Âßë ÕHë Öõ ±õÀ ÀáëÀÞë Ûë´Ú_Ô, Çùäíç ÀáëÀ Þë ßÂëÝ.

ÜùËë ÜëHëçùÞù áëÃõ äHëÈù áùÀ Öù ±ë ÜùËë ÜëHëçÞí Ûë´Ú_Ôí Àßõ. ±SÝë Üñ±ë, IÝë_ Þë É´å, ÜùËù Öù Çñçí ÂëÝ. ±õÞõ IÝë_ äHëÈù áëÃõ ¶áËù. ±ë ÜùËë {ëÍ ÞíÇõ ±õÀ ÞëÞð_ {ëÍ ¶BÝð_ èùÝ Þõ, Àù´À ÈùÍäù ¶BÝù èùÝ ±èÙ, Öù ÕÈí ±ëÕHëë áùÀ Àèõ, ÒÀõÜ ±ëÜë_ Öðäõßù Þ×í ±ëäÖí, ±ë ÖðäõßÞù ÈùÍäù Èõ Þõ ?Ó IÝëßõ Àèõ, ÒäHëÈù ({ëÍÞí ÈëÝë ÞíÇõÞí ±ù×) ±õÞõ áëÃõ Èõ.Ó ±õäð_ ±èÙ ±ëÃâ ½õ ÀØí ±ë ±ùâÂëHë Àßäë ½Ý Þõ, Öù äHëÈù áëÃõ. äHëÈù áëÃõ Àõ Þë áëÃõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, áëÃõ, áëÃõ. ØëØëlí Ñ ÖÜõ çܽõ ÒäHëÈùÓ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Þë ØëØë, ±ëÕ çܽäù. ØëØëlí Ñ ±õÀ Îõßù èð_ ÂõÖßÜë_ ÃÝùÓÖù, IÝë_ ±õÀ {ëÍ èÖð_

±ëÜâëÞð_, ±õÞí ÞíÇõ ÖðäõßÞë Úõ ÈùÍäë èÖë. IÝëßõ Üõî Àëð_, Ò±ë ÖðäõßÞí ÚõÌí Èõ çÙÃù, ÕHë ±ë Öðäõß Öù ±Ü×í ±ëäÍí ÜùËí áíáí ØõÂëÝ Èõ !Ó ÕHë {ëÍÞí ÞíÇõ, äHëÈë ÞíÇõ ±õËáõ ØëHëù-ÚëHëù ±ëäõáù ÞèÙ. IÝëßõ Àèõ, ÒäHëÈù ±õÞõ áëBÝù.Ó Öõ Üñ±ë, ±ë ÈùÍ FÝëßõ


58

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

{ëÍÞí ÞíÇõ ½Ý, ¶Ûù ßèõ, ÖõÞõ {ëÍÞù äHëÈù áëÃõ Èõ, Öù ±ë ÜùËë áùÀùÞë äHëÈë Öù Àõäë Ûëßõ èùÝ !

áë ÀÜë´±õ ÕHë ç_à ÂßëÚ ±Íõ ±õÞð_ åð_ ? ±ë Öù ±ë äëHëí×í É ±Üõ çÜ° ÃÝë. ±Üõ ÖõÞõ Àëð_, Àõ Ò±ë Öëßí äëHëí×í É ±Üëv_ ÜÞ ÚÃÍõ Èõ, Öù ÖÜëßí ½õÍõ áë á´Þõ Üëßí åí Øåë ×ëÝ ? ÖÜõ Öù ÕëÈë ßÍÖë ±ëäù, ßÍäëÞí Ëõääëâë Èù. èð_Ý ÕëÈù ßÍäëÞí Ëõääëâù ×´ ɵ. ±Üëßë ÛëÃíØëß çë×õ Úëß ÜìèÞõ ±Üõ Øç-Õ_Øß-äíç è½ß wìÕÝë ÀÜë´±õ, Öõ ±Üëßë ÂÇëý Çëáõ Èõ ±Þõ ±Üõ Ûã@Ö Àßí±õ Èí±õ ±ëÂù ØèëÍù. ±ëäë ÛëÃíØëß ÈùÍíÞõ èð_ @Ýë_ ÕëÈù Öëßí ½õÍõ Ûë_ÉÃÍ Àßäë ±ëäð_ ? Öëßù Õëè (Õëç) ÇÏí ½Ý Öù èð_ Ãë_Íù ÚÞí ɵ !Ó wìÕÝë Öù ±ëÕõ, ÕHë Õëè (Õëç) ±õÞù ÇÏí ½Ý Öù åð_ ×ëÝ ? ìèoà ÜÎÖ ±ëÕõ, Öõ ÀëÞÜë_ ÕñÜÍë CëáëÝ ±õÞë ? ÜÎÖ ±ëÕõ ±õËáõ ÀëÞÜë_ ÕñÜÍë Þë CëáëÝ. ÕÈí ÀùËÞõ ÇùÕÍí ÀßíÞõ ÞíÀâí±õ (!) ±ë ÚõÞùÞõ Àèí±õ, Àõ ÒÕõËíÜë_ Þë½õ ×ùÍíÀ ìèoà (!)Ó ÜÎÖ ±ëÕõ ÜëËõ Ào´ ±ëäð_ ×Öð_ èåõ ? Öõ Üõî Àëð_, ÒÕHë Öëßí ½õÍõ ÚõçäëÜë_ ÜÞõ Úõ áëÂÞð_ ÞðÀçëÞ ×ëÝ, áëÂÞù ÜÞõ ÞÎù Üâõ, Öù Úí½ áë áëäð_ @Ýë_×í ? Öð_ À<ç_à Èõ ±Þõ Üëßù ÛëÃíØëß çIç_à Èõ. ±õ ÜÞõ Õë_Ç è½ßÞí ÂùË ±ëÕåõ Öù èð_ çMáëÝ Àßíå.Ó Üñ±ë, Öëßí ½õÍõ Úõçð_ Öù Öù ÕÈí ÞëÃð_ ÚùáÖëÝ ÜÞõ ±ëäÍí ½Ý. ±Üëßë ÛëÃíØëß ÞëÃð_ Þë Úùáõ, Àù´Þí ½õÍõ ±õ Þë Àßõ, ±Þõ ±ëÂù ØèëÍù çIç_ÃÞí äëÖù èùÝ, Úí° Ûë_ÉÃÍ Þë èùÝ. ±Üëßõ ±ùÈ\_ Ûáõ ÀÜë´±õ, IÝë_ ÂùË ½Ý Öù çëßí. ±Þõ ÖÜëßí ½õÍõ Öù áëÂù wìÕÝë ÀÜë´±õ ÖùÝ ÂùËë. ±ë Öù Õöçë ÀÜëÝõÝ Âßë Þõ ìÛÂëßí ×ÖëÝ äëß ÞèÙ. ±Üëßõ Öù ±õäð_ ìÛÂëßí ×ëÝ ±õäð_ Þ×í. ±ëÚw Àù´ ØèëÍù ½Ý ÞèÙ ±õäí ßíÖõ ßèõáë.


[2.2] áZÜí çëÜõ ±ëMÝð_ ç_VÀëßÔÜýÞõ Üèkä

59

wìÕÝë ±õËáë ÕÍù Àõ ÜÞõ ØÚëäõ ÞèÙ ÜÞõ áë wìÕÝë ÀÜëäÍëäëÞë ÀèõÖëÓÖë, Üëßõ ±õ ÜñÀäë Ào´ ÕëÈë ? ÕëÈë áõäë Éäë ÕÍõ, µÕëìÔ Úâí ! ÇõÀÚðÀ ßëÂäí ÕÍõ, çèí Àßäí ÕÍõ. ±ë ±IÝëßõ çèí±ù Àßäí ÕÍõ Èõ, Öõ É µÕëìÔÞõ ¶áËí ! ±ë åí µÕëìÔ äâí ? ±ëÕHëõ Àåð_ ½õÍõ á´ ÉäëÞð_ èùÝ Öù ½Hëõ ÌíÀ Èõ, Ào´À Àßí±õ, çèí Àßí±õ. ½õÍõ á´ ÉäëÞð_ Ào´ ? á´ ÉäëÞí çèí±ù Àßäí ÕÍõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õÜë_Ý @Ýë_ Üâõ Èõ ? @Ýë_ á´ ÉäëÝ Èõ, çèí±ù

Àßí ÖùÝ ? ØëØëlí Ñ ÀõËáí µÕëìÔ, Õëß äÃßÞí ! Üëßõ wìÕÝë åõÞõ ÜëËõ

½õ´±õ ? wìÕÝë ½õ Üëßë Üë×ë Õß äÔëßõ ÕÍõ Öù èð_ É ØÚë´ Éµ. ±õËáõ Üëßí Õß ±õËáë ÕÍù Àõ ±õ ÜÞõ ØÚëäõ ÞèÙ, ±õ Üëßí ÞíÇõ ßèõ. wìÕÝë ±õ Ào´ äèëáí Àßäë Éõäí ÇíÉ Èõ ? ±ë ÚÔëÞí, ±ë ÞëÀ, ÀëÞ, ±ë_ ÚÔëÞí çëß-ç_Ûëâ Þ×í ßëÂÖë ±ëÕHëõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ßëÂí±õ Èí±õ. ØëØëlí Ñ ±ë Øë_Ö-Úë_Ö ÚÔëÞí. ±ë ±ëÜë_ ÀëÞ ±õÀáë É Ôßõ

Þõ Àèõ, ÒÜëßë ÀëÞ ÜÞõ Úèð ÃÜõ ÈõÓ, Öù åð_ ×ëÝ ÕÈí ? áùÀ Àèõåõ, ÒÒ±ë Üñ±ù É_Ãáí Èõ, ±õÞë ÀëÞ µÕß É ÚÔð_, ÒÀëÞ ÀëÞÓ ÀÝëý Àßõ Èõ.ÓÓ ±õäð_ ±ë Õöçë-ÚöçëÞð_ ±õäð_ ±õÀÔëv_ ÕÀÍëÝ ÞèÙ, ç_VÀëß ÉÖë ßèõ ÕÈí. ±õÀ ÂñHëù äëâ äëâ Àßõ, ç_VÀëßÞù ÂñHëù äëâõ ÞèÙ ±õËáõ ç_VÀëß áùÕ ×´ ½Ý. ÕÈí èõS×Üë_ (±ëßùBÝÜë_) áùÕ ×´ ½Ý. ±õËáõ ÚÔë ÂñHëëÜë_×í Õñ_½ äëâäëÞë Èõ. ±ëäð_ ÀõÜ Çëáõ Öõ ? ±Þõ Üëßõ ±ë ½õ´Öð_ É ÞèùÖð_. ÜÞõ Öù ±ë ÃÜõ É ÞèÙ. ÜÞõ Öù ±ë µÕëìÔ áëÃõ, Üëßõ Öù ±ëÜ åë_ìÖ ½õ´±õ. ½õÍõ á´ ÉäëÞð_ ÞèÙ, ±õäí åùÔÂùâ Àßõáí Üõî. ±Þõ Úí½ áùÀù±õ ½õÍõ á´ ÉäëÞí åùÔÂùâ Àßí èùÝ, ±õ ÃÜõ Öõ Àßõ. äÃß ÀëÜÞí µÕëìÔ ! Cëõß Èõ ±õ ÂëÖë Þ×í ±Þõ ÚèëßÃëÜ ØùÍ ØùÍ ØùÍ ØùÍ Àßõ.


60

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

±õÀ Ûhëí½Þõ IÝë_ ÀëÜõ áÃëÍuù ÕÈí ±Üëßù ±õÀ Ûhëí½õ ÜÞðÛë´ èÖù, Öõ çëä ÚõÀëß ×´ ÃÝõáù. Öõ ÜÞõ CëHëë ØèëÍë×í Àèõ Àèõ Àßõ, ÒØëØë, ÜÞõ Àåð_ Àßí ±ëÕù Þõ Ào´À.Ó Öõ ±ÜðÀ ±ÜðÀ ÀëÜ çùîÕð_ ±õÜë_ Øç-Õ_Øß ËÀë ±õÞõ ±ëÕð_, ±õÜ ÀßíÞõ ±õÞð_ ÃëÍ<_ Öù ÇëSÝë Àßõ. ÕÈí ±õÞù ±õÀ Û´ èÖù ÀúìåÀÛë´, Öõ IÝë_ ÛHëäë ßèõáù ÕëÈù. ÖõÞõ ÕëÈí Àë"áõÉÞí Îí ±ëÕäëÞí Üõî Þyí Àßí. ÕHë ±õHëõ ±õÀ É ÜìèÞù Îí áíÔí ±Þõ ÕÈí ÜÞðÛë´Þð_ Öù Üõî ßëÃõ ÕëÍí ±ëMÝð_, ±õËáõ Üëßõ Îí ±ëÕäëÞí ßèí ÞèÙ. ÜÞðÛë´Þð_ åð_ ßëÃõ ÕëÍí ±ëMÝð_ ? Õõáù Éõ ÜÞõ ÛëÃíØëß Àßäë ÎßÖùÓÖù, IÝëßõ Üõî Àëð_, Ò±ë Üñ±ù, èð_ Þë Àèð_, ÕHë ±ëÞõ IÝë_ Úí½õ Àù´ Õõçí Éåõ. áõ Þõ, Üëßë Ûhëí½Þõ Cëëáí Øõäë Øõ Þõ !Ó Üõî Àëð_, Ò±õ ±õ@çÕËó Èõ.Ó Öõ ØèëÍõ Õë_Ç è½ß wìÕÝë ÕÃëß×í, FÝëßõ çëÖçõ-±ëÌçõ É ÕÃëß ±ëÕõ. ±õËáõ ÜÞðÛë´ ßùÎõ ÇÏuë ÕÈí Öù ! ±õÜ Àõ ±ë ÜÞõ ÕÃëß çëßù ±ÕëäÍëTÝù. ½õ Àõ ÜÞðÛë´±õ ÀëÜõÝ ÀÝð* ÕHë ±õäð_. ÕÈí ±õ ±Üëßë Ûë´Ú_ÔÞí Õëçõ Îßí Þëb_ ×´ ߏëð_, IÝëßõ Üõî ±õÀ-Úõ ÉHëÞõ ÜùÀáõáë çìäýç Àßäë ÜëËõ. Öõ Õõáë Úõ ÉHë ±ëäíÞõ Àèõ Èõ, Òèo, ÕÃëßõÝ Þë ±ëMÝù ÖÜëßë Û´Ú_Ôõ Öù !Ó Üõî Àëð_, Òåð_ Àëð_ ?Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÜëßë wìÕÝë ÚõîÀÜë_ Âáëç ×´ ÃÝë !Ó Üõî Àëð_, Ò±ë Öù èùÝ Öù ±ëÕõ, ÞèÙ Öù ÞëÝ ±ëÕõ !Ó ±õäð_ Úùáõ, ÒwìÕÝë ÚõîÀÜë_ Âáëç ×´ ÃÝë.Ó èùÝ Öù ±ëÕõÝ Âßë ÕëÈë. ±ëÕHëë×í ±õäð_ Þë ÚùáëÝ. ±ëÜÞí ½õÍõ ÚõçíÞõ ±ëÕHëí åí Øåë ×ëÝ ? ±Þõ èð_ Öù ÔÜýäëâù, ±Üëßë ÛëÃíØëß ÔÜýäëâë. ±ë ±ëÜÞõ ÔÜý-ÚÜý ÞëÜõÝ ÞèÙ, Þõäõ ÜñÀõáð_ ÚÔð_.

±ë"Îß Úèð ±ëäÖí ÕHë ÇõÕ ±Íäë ÞèùÖë ØõÖë ÜÞõ Úèð ±ë"Îßù ±ëäÖí èÖí, èð_ Úí½Þù ÛëÃíØëß èÖù ÖùÝ. ÒÖÜëßí ÛëÃíØëßí FÝë_ Çëáð Èõ IÝë_ Çëáð ßëÂù Þõ Üëßõ IÝë_ ±ë ±õÀ ÀáëÀ ±ëääëÞð_ ßëÂùÓ, ±õäð_ Àèõ. ÕHë ±õÞù ÇõÕ ÜÞõ ±Íí ½Ý


[2.2] áZÜí çëÜõ ±ëMÝð_ ç_VÀëßÔÜýÞõ Üèkä

61

Þõ ? ±ë áùÀùÞù ÇõÕ ±Íõ. ÇõÕ ±Íõáð_ ÀëÜÞð_ ÞèÙ. ±õÜÞí çëÜð_ ½õäëÝ ÞèÙ Öõ É çëßëÜë_ çëv_, ±Þõ ½õäëÝ Öù ±ëIÜÛëäõ ½õäð_. ±õäë ÇõÕ ×´ ÃÝõáë áùÀù Èõ. ±ë Öù áëÃõ Úèëß×í wÕëâë, ÀùËÕëËáñÞ Õèõßõ ±õËáõ. ±_Øß ÇõÕ ½õÝù èùÝ Þõ, Öù Üëß ÖùÎëÞ, ±õÞë ÀßÖë ±ë ÜèëIÜë±ù çëßë. ±ë äÏÖë èùÝ ÖùÝ ±ë çëßë. äÏÖë èùÝ ÖùÝ ÜíÌ<_ áëÃõ, ÚYÝð_ ! ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ë iëëÞ ×Öë ÕèõáëÞí äëÖ Þõ ? ±ë ±ëÜÞí Éõ

±ë"Îß èÖí, ±õ ÕþáùÛÞ, Öõ ÉÜëÞëÜë_ ÀõËáð_ ÜùË<_ ÀèõäëÝ ! ±ëËáí ÚÔí çÃäÍ ±ëÕíÞõ ±õÜ Àõ... ØëØëlí Ñ Üëßõ çÃäÍÞí åí Éwß ? çÃäÍ Öù ÜÞõ ±ÃäÍ

×´ ÕÍÖ. ÜùËß ±ëÕõ, Öõ ÕëÈù Íÿë´äß Âùâäë Éäð_ ÕÍõ. Íÿë´äß Õß ÕÈí ±ë ±ëÉõ Öõá (ÕõËÿùá) ÕñßëTÝð_ Öõ ìèçëÚ Èõ Öõ ÚõçÖù Þ×í, ÜëËõ ÀëÏí áíÔð_, ±õäù äèõÜ ÕÍõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚßëÚß, ØëØë. ØëØëlí Ñ ±Þõ ÕÈí ÒVÕõß ÕëËó ÖñËí ÃÝùÓ, Àèõ. èäõ ±ëÕHëÞõ

åð_ ÂÚß ? ÜèÙ VÕõß ÕëËóÞð_ ½Hëí±õ ÞèÙ ±õËáõ Õõáù Àèõ, Ò±ë ÖñËí ÃÝù èÖù Öõ Þäù CëëSÝù Üõî.Ó ÖñËí ÃÝùÝ Âßù Þõ CëëSÝùÝ Üõî ! ±ë Ô_ÔëÜë_ èð_ @Ýë_ ÕÍ<_ ? ±ë °äÖë ÜåíÞù Èõ ±õËáë É çëÇTÝë Þõ ÕëáTÝë Öõ Úèð ×´ ÃÝð_. ±ë °äÖë ±ùÈë Èõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚßëÚß Èõ. ØëØëlí Ñ ±Þõ Üë×õ ÕÍõáë. Éõ ±ëÕHëõ ÂçõÍí±õ ÖùÝ Þë Âçõ.

Öõ ÕëÈë Þäë ÜåíÞ @Ýë_ ÕõçëÍí±õ ? ÖÜÞõ ÀõÜ áëÃõ Èõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚßëÚß, ØëØë. ØëØëlí Ñ Üë×õ ÕÍõáëÞõ ÂçõÍëÝ ÞèÙ.

ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ÚßëÚß. ÕHë ØëØë, Ûë´Ú_Ô åð_ ÀëßHë×í ÖÜÞõ

±ë"Îß ±ëÕÖë èÖë ?


62

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ØëØëlí Ñ ±õËáõ Ûë´Ú_ÔÞë ÜÞÜë_ ±õÜ ×Ýð_ Àõ ±ë Ú_Ãáëäëâë

×´ ½Ý Öù çëv_, ±ë ÜùËßäëâë Þõ ÚÔð_ ±õ... Üõî Àëð_, Ò±ë Ào´ µÕëìÔÜë_ Cëëáù Èù ÜÞõ.Ó ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ßõ, ØëØë, ±õ Öù ÖÜëßë ìÞìÜkëõ ±õÜÞë Ú_Ãáë

ÚÞí ½Ý ±õ ÃHëÖßíÜë_ èÖë ÚÔë. ØëØëlí Ñ èë. ±õ ÚÔë ×´ ½Ý. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë IÝëß ÕÈí ±õÜë_ Öù ±õ ßÍuù É, ØëØë. ÖÜõ

Þë ÃÝë ±õÜë_ Öù ±õ ßÍuù É. ØëØëlí Ñ èë. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚëÀí Àù´ Úëèùå ÜëHëç èùÖ Öù ±õÞí Õëçõ ÂñÚ

Õöçë ×ëÖ. ØëØëlí Ñ èë. Öõ Üõî ±õÞõ Àëð_, Àõ Ò±Üõ Èí±õ IÝë_ ÚßëÚß

Èí±õ Þõ Öëßõ ÜðUÀõáí ±ëäåõ IÝëßõ ±Üëßõ IÝë_ ±ëäÉõ. ±èÙ ±Üõ ÖÞõ ÈëÞù ßëÂí±õ ±õäë Õðvæ Èí±õ.Ó Öõ Àèõ Àõ Ò±õäí Öõ Ào´ ±ÜÞõ ÜðUÀõáí ±ëäÖí èåõ ?Ó Öõ Üõî Àëð_, Àõ ÒÛë´, ±ë Öù ØðìÞÝë Èõ ½Ö½ÖÞð_ ±ëäõ.Ó Öõ ÕÈí 1953Üë_ ±õ Ûë´ ßÍÖë ßÍÖë Üëßí Õëçõ ±ëTÝë ! Öõ ÕÈí Àèõ, ÒÖÜõ Ào´À ÜØØ Àßù. Ào´À ÀëßÂëÞð_ Àßí ±ëÕù.Ó Öõ ÀëßÂëÞð_ Àßí ±ëÕõáð_. ÕÈí ±õÞð_ ßëÃõ ÕÍí ÃÝð_. ±ë ±Üõ ±õÞù ç_à ÀÝùý èùÖ Öù ±Üëßí åð_ Øåë ×ëÖ ? ±õÞë ÀßÖë ±Üëßë ÛëÃíØëß çëßë Àõ ±õÀëÜÖ Þõ ±õÀëÉÖ !

èð_ Ú_ÃáëÜë_ É´å Öù Öð_ ßÍíå @Ýë_ ? ±ë Öù ±õÞë ÜÞÜë_ ±õÜ ×ëÝ Àõ ÒØëØë ÃëÍí Þë áëäõ, Öù ±ëÕHëí ±ëÚw åð_ ßèõ ? ±ëÕHëí ÀoÕÞíÞë (ç_ÃÖÞë) ÜëHëç !Ó ±Þõ Üëßë Cëõß ±ëäõ Öõ Àèõ Èõ, Àõ ÒÖÜõ ±ë ÜëÜëÞí ÕùâÜë_ ßèù Èù, ±õ Üëßë ìÜhë ÖßíÀõ ÜÞõ ÌíÀ Þ×í áëÃÖð_.Ó Üõî Àëð_, ÒÖÞõ èð_ èáÀù


[2.2] áZÜí çëÜõ ±ëMÝð_ ç_VÀëßÔÜýÞõ Üèkä

63

áëÃÖù èù´å, ÞèÙ ?Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÕHë ÚYÝð_, èäõ Àù´ çëßí ÉBÝë±õ ßèù Þõ ! ±ë ÖÜëv_ Cëß ÃÜÖð_ Þ×í. ÖÜõ ±èÙ ±ëÃâ ßèù Èù Öõ ±Üëßí ä"SÝñ (ìÀoÜÖ) Éßë ±ùÈí ×´ ½Ý Èõ. ÜëËõ ÖÜõ ÜÀëÞ ÚØáí ÞëÂù, ÖÜõ Ú_ÃáëÜë_ ±ëäí ½ä èäõ.Ó ±ë ÕùâÜë_ Úõçäë ±ëäÖëÝ åßÜ ±ëäõ ±õÞõ. Öõ ÕÈí Üõî Àëð_, ÒÜÀëÞ ÚØáíå Þõ, Öù Öëßõ ßÍäëÞí ÉBÝë @Ýë_×í áëäíåð_ ? èð_ ÀùÞõ IÝë_ ßÍäë ɵ ? ±ë Öù ßÍäëÞí ÉBÝë Èõ Úâí. ç_Öë´ ÉäëÞí ÉBÝë !Ó ±ÍÇHë ±ëäõ IÝëßõ ç_Öë´ ÉäëÞí ÉBÝë ½õ´±õ Àõ Þë ½õ´±õ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ½õ´±õ. ØëØëlí Ñ ±õ Øß çëá ±ëÕHëõ IÝë_ ßÍäë ±ëäõ. 1933Üë_ ßÍäë

±ëTÝù, 1943Üë_ ßÍäë ±ëTÝù, 1953Üë_ ßÍäë ±ëäõáù, 1963Üë_ ßÍäë ±ëTÝù, ÕÈí ßÍäë Þ×í ±ëTÝù. ÕÈí èð_ ±õÞë ËÇÜë_ ÞèÙ Þõ ! Øß Øç äæõý ±õÞë ÕëìËÝë Úõçí ÃÝë èùÝ ! ±õËáõ Üëßõ Cëõß ±ëäíÞõ ßÍõ. ÕëÈë ÜÞõ åð_ Àèõ, Àõ ÒÖÜõ Ú_ÃáëÜë_ ßèù ÞèÙ IÝë_ çðÔí ÜÞõ ±ë ÃÜÖð_ Þ×í.Ó ±SÝë ÕHë èð_ Ú_ÃáëÜë_ ßèõäë É´å ÕÈí Öð_ ßÍäë @Ýë_ ±ëäíå ? ØðÑ ±ëäõ IÝëßõ ±ë Öù ßÍäëÞí ÉBÝë Èõ, ±ë Öù ç_Öë´ ÉäëÞí ÉBÝë... ÕHë çÜÉõ ÞèÙ Þõ ìÚÇëßë Ào´, Üùèí ÚÔë ! ±õ ÞÃíÞÛë´ Öù ÜùËë ÜëHëçÞë Ûë´ ÀèõäëÝ ±õ. ÕåëÛë´ Ëÿõ@Ëßäëâë, ÕåëÛë´ ÕËõá ±õLÍ ÀoÕÞí, Úèð ÜùËí ÀoÕÞí. Ëÿõ@Ëçý, ÚðáÍù{ßÞí ÜùËí ÀoÕÞí, ÉÚßÉVÖ !

ÜëÜëÞí ÕùâÞð_ Cëß, ÚÔëÞõ ßÍÖë Ú_Ô ÀßäëÞð_ V×ëÞ Üõî ±õÞõ Àëð_, ÒÒ1933Þí çëáÜë_ Öð_ ±èÙ ±ëäíÞõ ßÍuùÓÖù. ±ë CëßÜë_ É, ±ë Úë_ÀÍë Õß. Üõî ÖÞõ ÈëÞù ßëÂõáù. ÕÈí 1943Þí çëáÜë_ ßÍuùÓÖù, ÖõÝ Üõî ÈëÞù ßëÂõáù. èÜHëõ 1953Üë_ ßÍuù ÖõÝ Üõî ÈëÞù ßëÂõáù. Öù èäõ Öù Õë_çßù Úõç. ±ë ±õÀ ÉBÝë ßèõäë Øõ Þõ, ±èÙ ßÍäë èëv. ßÍäëÞí ÉBÝë ÞèÙ ÉÍõ ÕÈí.ÓÓ ßÍäë èëv ÉBÝë Þë ½õ´±õ ?


64

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÕþfÞÀÖëý Ñ ½õ´±õ. ØëØëlí Ñ ÀëßHë Àõ ÖÜõ ÕëÈë Øç-Øç äæõý ßÍù. ±õäí ÀëHë

ÀßÞëßë ÜëHëç ±Üõ ÞèùÝ. ÖÜëßõ Öù ±ëäõ ±õËáõ èçù ±Þõ ½Ý ±õËáõ ßÍù. ÖÜëßõ Öù åð_ ? ÉäëÚØëßí Èõ ±õ, èçäð_ Þõ ßÍäð_. åð_ Àëð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÉäëÚØëßí Èõ. ØëØëlí Ñ Øß Øç äæõý ßÍÖë ±ëäÖëÓÖë. Øß Øç äæõý ÜùË<_ ¬Çð_

×ëÝ Þõ ÕëÈ\_ Øç äæõý µèð... èð... ×´ ½Ý. ÒÕÈí ßÍäëÞí ÉBÝë Ào´×í áëäíå ? ÜëËõ ±ë ±õÀ ÉBÝë ßèõäë Øõ, ±ëËáí çõÎçë´ÍÞí. ÜÞõ Ào´ ØðÑ Èõ ÞèÙ. ÖÞõ ØðÑ ×åõ IÝëßõ Öëßí çõÎçë´Í ÜëËõ ±ë ÉBÝë Èõ. èð_Ý Ú_Ãáù Úë_Ôð_, ÕÈí èð_ µÕëìÔäëâù ±Þõ Öð_Ý µÕëìÔäëâù, Öù åõÞí çáëè ±ëÕð_ èð_ ?Ó èÉ\ Öù Ú_ÃáëÜë_ ßÍåù. ±ë wÜÜë_ ±èÙ ßÍäëÞð_ Ûñáí Éåù. ±õ Úë_ÀÍë µÕß Úèð ÉHëÞõ ßÍÖë Ú_Ô Àßí ØíÔë. ØðÑ Öù ±ëääëÞð_ Þõ, ±ë áùÀùÞõ ? @Ýë_ ßÍõ ±õ ? èð_ Ú_Ãáù Úë_Ôíå Öù èð_Ýõ ßÍÖù Þõ Öð_Ý ßÍÖù ! Üõî Àëð_, Ò@Ýëßõ Öëßù Õëß ±ëäõ ?Ó ±õËáõ ÚÔëÞõ Àèõáð_, Àõ Ò±èÙ ±ëäíÞõ ÖÜõ ßͽõ ±Þõ ÖÜÞõ åë_ìÖ ±ëÕíå.Ó ÜëÜëÞí ÕùâÞð_ ±ë Cëß ±õäð_ Èõ, ÚÔëÞõ ßÍÖë Ú_Ô ÀßäëÞð_ çëÔÞ ! èð_ Àù´Þõ Àèí Þë ص ÕëÈù. ØßõÀÞõ ßÍäëÞð_ Öù ×ëÝ Þõ, ÜùËë ÜëHëç ×ëÝ ±õËáõ ?

ìÜhëùÞõ ìÞïÛýÝ ÚÞëäõáë Àõ Àåð_ ½õ´Öð_ Þ×í ÖÜëv_ Üëßõ IÝë_ Üëßë ìÜhëùÞõ Úèð åë_ìÖ èÖí. ÀëßHë Àõ ±õÜÞí Õëçõ Üõî åßÖ Àßõáí Àõ ÒÜëßõ ÖÜëßí Õëçõ Àåð_ áõäëÞð_ ÞèÙ ±Þõ ÖÜÞõ È^Ë ÃÜõ IÝëßõ ±ëääëÞí, ÖÜëßí ±ÍÇHëõ.Ó ±Þõ Öõ Úèëß ÀèõäëÞð_ ÞèÙ ÕëÈ\_. ±õ Öù ßÍäëÞë É, ßÍÖë É ½õÝõáë ÚÔëÞõ. ÈëÞë ßëÂõáë Î@Ö ±õËáð_ É. ±ëÕHëõ Öù ½õ´±õ ÞèÙ Þõ, Àåð_. ±õËáõ ±õÀ É Àèí ØíÔõáð_, Àõ ÒÛë´ É\±ù, ±èÙ Üëßõ Àåð_ ½õ´Öð_ Þ×í. Öð_ Öëßí Àâë ±èÙ Üëßí Õëçõ äëÕßíå ÞèÙ.Ó


[2.2] áZÜí çëÜõ ±ëMÝð_ ç_VÀëßÔÜýÞõ Üèkä

65

ÕþfÞÀÖëý Ñ Öëßõ Ào´ ÍÂá ÕÍõ IÝëßõ ±ëäÉõ áõäë. ØëØëlí Ñ Úç, Úç. Öð_ Àâë ±Üëßí Õëçõ äëÕßíå ÞèÙ. ÕþfÞÀÖëý Ñ Öð_ Ãñ_Çëµ IÝëßõ ±ëäÉõ. ØëØëlí Ñ èë, Öð_ Ãñ_Çëµ Þõ Öëßõ ßÍäëÞð_ ×ëÝ, IÝëßõ ±ëäÉõ

±èÙÝë ±ëÃâ. ±ë ÚÔë ÖùÎëÞí áùÀù, áëÂù wìÕÝëÞí äëÖù ! ÂùË ½Ý ÖùÝ Õë_Ç áëÂÞí ! ±ëÕHëõ Ào´ wìÕÝëÞí èõSÕ Þë Àßí±õ, ÕHë çÜÉHëÞí ±õäí èõSÕ Àßí±õ Öù ±õÞð_ ÃëÍ<_ ÚíÉõ ØèëÍõ ßëÃõ ÕÍí ½Ý. wìÕÝë Öù ±ëÕHëõ Ào´×í áëäí±õ ? ±ßõ Üñ±ë, ±õäð_ Àèõ Àõ áëä, ±ëÜÞí Õëçõ Ào´ ±ëåë ßëÂí±õ. ÕHë ±õ ÎùÃË Èõ. ÀëßHë Àõ Üëv_ Öù ÚÔë ½Hëí ÃÝõáë, Àõ ±ë Àåí ±õÜÞõ Ûë_ÉÃÍ ÞèÙ. ±õËáõ ±ÕÜëÞõÝ Àßäë Þë ½Ý. çèõÉõÝ Öð_Àëßù-Úð_Àëßù Àßíå Öù Ú_Ô ! ÞèùÝ ±ë. Ãþèí (áõÞëß) ÞèùÝ, áëáÇð ÞèùÝ.

Ú_ÃáëÞí áëÃõ µÕëìÔ, ßèíå ç_VÀëßí ÞëÖäëâë çë×õ ÜÞõ ÚÔë Û´Ú_Ôù åð_ Àèõ ? Ò±Üõ ÚÔë Û´Ú_Ôù Ú_Ãáëäëâë ×Ýë, ±õËáõ ±ÜÞõ ±õÜ áëÃõ Èõ Àõ ±ëäë ÖÜõ çëßë ÜëHëç ×´ ±Þõ ±ëäëÜë_ ÛëÍõ ßèù Èù ? ÖÜõ Ú_ÃáëÜë_ Çëáù, ÖÜëßí Õëçõ åð_ Þ×í ? Èõ ÕHë Ô_ÔëÜë_ Õöçë ßù@Ýë Àßù Èù ¶áËëÞë. ±Üõ ¶áËë Õöçë á´ á´Þõ Øõäð_ ÀßíÞõ ÕHë Ú_Ãáë Úë_ÔíÞõ ßèí±õ Èí±õ, çëßí ßíÖõ ±ëßëÜ×í.Ó Üõî Àëð_, ÒÛ´, Ú_Ãáù èð_ á´å Öù ÜÞõ äë_Ôù Þ×í, ÕHë ÜÞõ Ú_ÃáëÜë_ ßëÂåù Öù ÜÞõ ÃÜåõ ÞèÙ. ÜÞõ Úù½õ áëBÝë Àßåõ, ±ë @Ýë_ µÕëìÔÜë_ ÕÍuë ÕëÈë ? ±õÀ Õá_à ßëÂäëÞí Éwß. ±õËáõ èð_ Öù çëßí ÞëÖäëâë ½õÍõ, ç_VÀëßí áùÀù ½õÍõ ßèíå. ÛëÍëÞë ÜÀëÞÜë_ ßèíå ±Þõ ½õ äõÇëÖð_ Üâåõ Öù äõÇëÖð_ á´ á´å ÕHë IÝë_ ßèíå.Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÕHë ±ë Öù ±ëÕHëí ä"SÝñ åð_ ?Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÖÜëßí ä"SÝñ CëHëí çëßí Èõ. Üëßí ä"SÝñ ÖÜëßõ IÝë_ Þ×í, ±ùÈí Èõ, ÕHë Üëßí ±ëÉ\ÚëÉ\Üë_ Èõ. ±õËáõ ÖÜëßõ FÝëßõ ±ÍÇHë ±ëäõ Þõ, Öõ ±èÙ ±ë wÜÜë_ ±ëä½õ Þõ ±èÙ çñ´ ßèõ½õ ±Üëßí ½õÍõ. ÜÞõ ±ÍÇHë ÞèÙ


66

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

±ëäõ. ±õÀ ßÍäëÞí ÉBÝë ßèõäë Øõ½õ. ßÍåù @Ýë_ É´Þõ ? FÝëßõ µÈëâù ±ëäåõ, ßÍäë Éõäù Ûëä ±ëäåõ, Öù ßÍåù @Ýë_ É´Þõ ? ½õÂÜäëâë ç|ë Àßäë Èõ ÖÜëßõ. ç|ë ±õËáõ ç|ë ÞèÙ, ÕHë ±ë Ú_ÃáëÜë_ ßèõäð_ Èõ Þõ ±ë ÚÔë Üùè Àßäë Èõ, Öõ ÕÈí ±õÀ ÚëÉ\ ßÍåù @Ýë_ É´ÞõÓ, Àëð_.

ØðÑÂ É Þë ±ëäõ ±õäí ÚëµLÍÿí ÜëßíÞõ ÚõÌù È\_ ±ßõ, áùÀù Öù ±õËáõ çðÔí Àèí ÃÝõáë, ÒÜëÜëÞí ÕùâÜë_ ±ëÕHëë çÀóáäëâë ÚÔë ÃëÍí±ù áëTÝë, Öõ ÖÜõ ±õÀáë É ÃëÍí äÃßÞë ߏëë.Ó Üõî Àëð_, ÒÖëßõ ÉõËáð_ Úùáäð_ èùÝ ±õËáð_ ÚùáÉõ, ÕHë FÝëßõ ßÍäëÞð_ ×Ýð_ Öù ç_ÖëäëÞí ÉBÝë ±ë Èõ. FÝëßõ ÂùË ±ëäåõ IÝëßõ @Ýë_ ç_Öë´ É´å, IÝëßõ ±èÙ ±ëäíÞõ ßÍíå.Ó ±ë Úë_ÀÍë Õß ßÍõáë Üñ±ë ! èð_ ÈëÞù ßëÂð_ IÝëßõ ßëÃõ ÕÍõ. ÕëÈù ±èÙ Îßí Þë ØõÂëÝ. ÕÈí ÕëÈ\_ ßÍäëÞð_ ×ëÝ, ÕHë ±õ ×ùÍë ×ùÍë äæõý Üñ±ù ÕëÈù ±ëTÝù èùÝ. ±õ ±ëÕHëõ ±õäð_ ÞèÙ, ±õÀ É Ôëv_. ßÍäëÞð_ ×ëÝ Àõ ±õ áùÀùÞõ ? ÕHë Øç äæý çëßë ÀëÏõ Þõ ÕëÈù Üëßí Õëçõ ±ëäí ßÍõ, Öõ Üëßõ ËëÏë ÕëÍäëÞë. Öõ ßÍäëÞí ÉBÝë èÖí ÜëÜëÞí Õùâ ! ¶áËë ÜÞõ IÝë_ ±áÀëÕðßí (µEÇ äÃýÞë ìäVÖëßÜë_) á´ ½Ý. ±SÝë Üñ±ë, ÜÞõ åð_ Àßäë á´ ½ä Èù ? ÕùâÜë_ ÀõËáí åë_ìÖ Èõ, ±ë wÜÜë_ Öù ÀõËáù ±ëÞ_Ø ! ÕëÈù ±áÀëÕðßíÜë_ ÇÃõ... ÇÃõ... ÇÃõ. ÖÜõ Ç_Õõ ÇÏuë, ÕëÈë ÜÞõ ÇÏëäù Èù ? èð_ Öù ÚëµLÍÿí ÜëßíÞõ ÚõÌù È\_. FÝë_ ØðÑÂ É Þë ±ëäõ ±õäí ÚëµLÍÿí ÜëßíÞõ ÚõÌù È\_. ±Þõ IÝë_ ±õ wÜÜë_ ÉõËáë ±ëäõáë ±õÞõ Ìëßõáë. Öõ ÕëÈë ±õ wÜÜë_×í É ÜÞõ IÝë_ á´ Éäë ÜëÃÖë èÖë.

ÉLÜ äÂÖÞí ãV×ìÖÞë ±ëÔëßõ ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, iëëÞ Õèõáë ÕHë ±ëÕÞõ ±õäí À´ çÜÉ

èÖí, Àõ ÉõÞë ÀëßHëõ ±ëÕÞõ ±ë ÚÔð_ Ào´ ±ÍÖð_ É ÞèùÖð_ ?


[2.2] áZÜí çëÜõ ±ëMÝð_ ç_VÀëßÔÜýÞõ Üèkä

67

ØëØëlí Ñ Öõ Üëßë iëëÞ ×Öë ÕèõáëÞë ìäÇëß Àèð_. ÉLÜV×ëÞ

Àõäë ÜÀëÞÜë_ èÖð_ ? ÉLÜV×ëÞ äÂÖõ ÛíÍäëâð_ ÎõìÜáí èÖð_ Àõ È^Ëäëâð_ ? ±õËáõ Àõ áëÂùÞí ÀÜëHëíäëâð_ èÖð_ ? Öõ Þë"ÜëýìáËí èð_ ½âäð_ È\_. èð_ Éõäë CëßÜë_ ÉLÜõáù È\_, Éõäí TÝäV×ëÜë_ ÉLÜõáù È\_, Öõäí TÝäV×ëÜë_ ßèð_ È\_. ±ëÕ ÉLQÝë IÝëßõ ÜÀëÞÜë_ ÀõËáë wÜ èÖë, IÝë_Þë ÜÀëÞÜë_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ FÝëßõ èð_ ÉLQÝù IÝëßõ ÜÞõ áëÃõ Èõ Àõ áÃÛÃ

±ëÌ-Øç wÜ Öù èÖë. ØëØëlí Ñ ±ëÌ-Øç wÜù. èäõ ±ë ÚÔð_ Éõ ÖÜõ á´Þõ ±ëTÝë,

±õ ÕñäýÛäõ Ûßõáë ËõLÍßÞð_ Èõ ÖÜëv_. èäõ, èð_ Öù ÉLQÝù IÝëßõ ÞíÇõ hëHë ±Þõ µÕß hëHë wÜ, ÜõÍõ. ±Þõ hëíÉõ Üëâõ ±õÀëØ. ±Üëßõ Öù ÚíÉ\_ Àåð_ èùÝ ÞèÙ Þõ, ÕëËíØëßùÞõ ! ÕùÖëÞõ ÉõËáð_ Õç_Ø Èõ ±õËáð_ É áëäõ Èõ, ÕHë FÝëßõ ±èÙ Úí½Þí ½õÍõ çßÂëÜHëí Àßõ Èõ IÝëßõ ÂßëÚ áëÃõ Èõ ±õÞõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ Úí½Þí ½õÍõ çßÂëÜHëí ×ëÝ IÝëßõ É ÂßëÚ áëÃõ.

±õËáõ áëáÇ ×´ ½Ý ÕÈí. ØëØëlí Ñ ±õäð_ Èõ Þõ, ÕùÖëÞð_ áëäõáð_ ç_ÖùæÀëßÀ èùÝ Èõ É

ÀQMáíË (ç_ÕñHëý). ÕHë FÝëßõ ÕÈí ±õÞí äë´Î èùÝ Þõ, Öõ ±ëÞë Ûë´Ú_Ôõ Ú_Ãáù Úë_KÝù èùÝ Öõ ½õäë ½Ý Þõ, IÝëßõ Àèõåõ, Ò±õÜÞë çëÖ wÜ Èõ Þõ ±ëÕHëë Öù hëHë É wÜ !Ó ±ë Ûë_ÉÃÍ ¶Ûí ×´. ÕþfÞÀÖëý Ñ Öù áëáÇ ¶Ûí ×ëÝ. ØëØëlí Ñ ±ëÕHëõ ç_Öùæ É èÖù. ÖõÜë_×í ±ë Þäð_ èäõ ÖùÎëÞ

¶Ûð_ ×Ýð_. ±Þõ ±ëÕHëõ IÝë_ çùÎëçõË Èõ Þõ, ±õ Þäí ìÍ{ë´ÞÞë Þ×í, ÕõáëÞõ IÝë_ Þäí ìÍ{ë´ÞÞë Èõ. ±ë ÖùÎëÞ Þäð_ ! ±ë ¶Ûë Àßõáë Èõ ØðÑÂù ÚÔë. ´Läë´ËõÍ (±ëÜ_hëõáë) ØðÑÂù Èõ ±ë. Öõ×í Üõî ÜëÜëÞí ÕùâÞð_ hëHë wÜÞð_ ÜÀëÞ ÞèÙ ÈùÍõáð_, ±õÞð_ ÀëßHë åð_ ? ±ëäð_ É Õç_Ø


68

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

Èõ ÜÞõ. çëÜëLÝ ÜëHëç °äõ ±õäð_ É ÜÞõ Õç_Ø Èõ, ÚíÉ\_ ÜÞõ ÚùÔßõåÞ (èõßëÞÃìÖ) áëÃõ Èõ. åð_ áëÃõ Èõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚùÔßõåÞ áëÃõ Èõ. ØëØëlí Ñ Öõ ÕHë É\±ù Þõ, èÉ\Ý È^ËÖð_ Þ×í Þõ ! É\±ù Ná"Ë

Âëáí ÕÍí ߏëù. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, Ná"Ë ÕÍí ߏëù. ØëØëlí Ñ Ná"Ë ÕÍí ߏëù, ÕHë ½õ IÝë_ ßèõäëÝ Èõ ? Þë, ±õ

á´Þõ ±ëäõáù È\_ ±õäð_. ±õËáõ ±ë ÚÔð_ ±õ@{õ@Ë (Ý×ë×ý) á´Þõ ±ëäõáë Èí±õ.

ÕëÕëÞðÚ_Ôí ÕðHÝÞë Ú_Ãáë ±Þõ ±ë ÚÔð_ Èõ Öõ ÕëÕëÞðÚ_Ôí ÕðHÝ. ±ë ÉõËáë Ú_Ãáë Èõ Þõ, ±õ ÚÔëÝ ÕëÕëÞðÚ_ÔÞë ÕðHÝ×í É ×Ýõáë Èõ. ±IÝëßõ Öù áùÀù ÕðHRëåëâí Èõ ±õäë, ÕHë Àõäë ? Ûùâë ÕðHÝåëâí. ±HëçÜÉHë×í ÕðHÝ Àßõáë. Öõ ±HëçÜÉHë×í ÛùÃäõ Èõ. ±ë áùÀùÞõ Ú_Ãáù èùÖù èåõ ? ·ìæÜðìÞ±ùÞë ÕðhëùÞõ Ú_Ãáë èùÖë èåõ ? ÕëÕëÞðÚ_Ôí ÕðHÝÞë Ú_Ãáë Èõ ±ë. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õËáõ ØëØë°, Ú_Ãáë Éõ áùÀùÞë Èõ, ±õ áùÀù±õ

ÕëÕëÞðÚ_Ôí ÕðHÝ Úë_KÝð_ èùÝ ±õËáõ Ú_Ãáë Üâõ ? ØëØëlí Ñ ±õ Öù ÚÔëÞõ, ±õÀ<_Ý ÚëÀí ÞèÙ. ±õ Öù ÜëßõÝ Èõ

Öõ ÀùÌí ìäVÖëßÜë_ ìÚãSÍoà Èõ, ±Þõ IÝë_ ±ëÃâ Ná"ËõÝ Èõ, ÕHë Öõ ±õÝ ÕëÕëÞðÚ_Ôí ÕðHÝÞð_. ÕHë ½õ ±Üõ ÕðHÝåëâí Àõäë ? èíßëÚë Àèõ Èõ, ÒÞë, IÝë_ ßèõäë Éäð_ Þ×í Üëßõ.Ó Öõ ½õ èð_Ý ßèõäë ÃÝù Þ×í. ÖÜëßõ IÝë_ èð_ ÚÔõ ßèð_ È\_ Þõ ! ÕHë ½õ ±Üëßõ ±Íuð_ Èõ Àåð_ ? èíßëÚë Àèõ Èõ, ÒÛëÍëÞð_ Cëß ÈùÍäëÞð_ Þ×í, Üëßõ ±èÙÝë×í Þ×í ÞíÀâäð_.Ó ÕHë ½õ ±ÜÞõÝ ±Íuð_ Èõ Ào´ ? ÜÀëÞ Ú_ÔëÝð_ Âv_, ±õÞð_ ÛëÍ<_ ±ëäõ èíßëÚëÞõ.


[2.2] áZÜí çëÜõ ±ëMÝð_ ç_VÀëßÔÜýÞõ Üèkä

69

ØëØëÞù Ná"Ë ÕëÕëÞðÚ_Ôí ÕðHÝÞù À´ ßíÖõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØëÞù Ná"Ë ÚßùÍëÜë_ Èõ, ÀùÌí (Çëß ßVÖë Õß),

±õ ÕëÕëÞðÚ_Ôí ÕðHÝÞù Àõäí ßíÖõ ? ÀëßHë Àõ ±õ Öù ÕðHÝ É Àßí ߏëë Èõ Þõ ? ÕðHÝ×í ÕðHÝ É Àßí ߏëë Èõ. ØëØëlí Ñ ØëØë Ào´×í ÀÜë´ áëTÝë ? ±ë É^Ì<_ Þëb_ ±ëTÝð_

Þõ ! 1939 ÕèõáëÞð_ Þëb_ Èõ Àõ ±IÝëßÞð_ ? IÝëßõ Àèõ, 1939 ÕÈíÞð_ Þëb_. ±õ ÉBÝë çëÍë Õë_Ç è½ß Üëßë Þõ çëÍë Õë_Ç è½ß ±Üëßë ÛëÃíØëßÞë, ±õÜ ±ìÃÝëß è½ßÜë_ ÉBÝë áíÔí. ±õ ÉBÝëÜë_ Úë_KÝð_, Öõ áùÀùÞë Õöçë, ½õ Àõ ±ëÕHëõ ÞëAÝëÓÖë Õöçë, ÜñÍí. ÕHë áùÀùÞë Õöçë×í Ú_Ôë´ ÃÝð_. ÕÈí Èõ Öõ ÖõÞë Õöçë ±ëTÝë. ±Üëßë Öù Üñâ çëÍë Õë_Ç è½ß Þõ, ±ë Öù 1942Þí çëáÞí äëÖ Àv_ È\_. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë Öõ Ëë´Üõ åð_ ? ØëØë @Ýë_ ÂñÚ ÕëÕ Àßõ Èõ,

±õÜë_ ÕëÕ @Ýë_×í ±ëTÝð_ ? ØëØëlí Ñ ±õ ÉBÝë Õß ±ë ±õÀ ÚõîÀ Èõ Öõ ÛëÍ<_ ÜìèÞõ hëHë

è½ß ±ëÕõ Èõ, Öõ Õ_Øßçù ÀÞðÛë´Þð_ Þõ Õ_Øßçù èíßëÚëÞð_. ±ë Ào´×í ±ëTÝë ? ±ë Õë_Ç è½ßÜë_×í ¶BÝë ? ±ë ç_½õÃù±õ ±ëMÝë, ÀùHëõ ±ëMÝë ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ç_½õÃù±õ. ØëØëlí Ñ Öõ ç_½õÃù±õ ±ëMÝë ±õ Ào´ ÕðHÝëÞðÚ_Ôí ÕðHÝ Þë

ÀèõäëÝ. ±ë Õöçù É ÂùËù Èõ, 1939 ÕÈíÞù Õöçù Öõ. ±ëÞí Õß ±ëÔëß Þë ßëÂåù, ±ë Õöçë Õß. 1939 ÕÈíÞë çÜÝÜë_ ìèËáßõ ±ë ØðìÞÝëÞõ ÇÞý ÀßíÞõ äáùäí. ÕùáõLÍÜë_ äáùb_ ÞëAÝð_. ±Þõ Éõ äáùäí, Öõ ±õ ÎõHë (ÎíHë) ÞíÀYÝð_ Èõ. Öõ ±ë ÎõHë (ÎíHë), ±õÞõ áùÀù±õ ÜëÂHë (ÃHëíÞõ) ç_Cëß ç_Cëß ç_Cëß ÀÝð* Èõ, ÕHë FÝëßõ ±õ Àßåõ IÝëßõ ±ùÃâí ½Ý èÍèÍëË. ±Þõ ±ëäåõ IÝëßõ ±ëÞ_Ø ×åõ ÕHë ±õ Éåõ IÝëßõ ØðÑÂÞù Õëß ÞèÙ ßèõ ÖÜëßõ. ±õËáõ ±ë ÇõÖäð_ È\_.


70

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë ÕëÕÞë ±ÞðÚ_Ôäëâð_ ÕðHÝ, ±õ Öù ÃÝë ÛäÜë_

Éõ ÀÝð* èùÝ, ±õ ±ë ÛäÜë_ ±ëäõ Þõ ? Àõ ÕÈí ±ë ÛäÜë_ Ú_Ãáù èùÝ Þõ ±ë ÛäÜë_ ±õ ÕëÕ Úë_Ôõ Èõ ? ÕëÕëÞðÚ_Ôí ÕðHÝ ±õ ±ëÃáë ÛäÞð_ ±IÝëßõ µØÝÜë_ ±ëTÝð_ Àõ... ? ØëØëlí Ñ èë, ±ëÃáë ÛäÞð_. ±IÝëßÞð_ Èõ ±õäð_ ÞèÙ. ±IÝëßõ

èäõ ÖÜëßõ Öù ±õ ߏëð_ É ÞèÙ Þõ ! ÖÜÞõ Öù ±ë iëëÞ Üâí ÃÝð_, èäõ ÀÖëý É Þë ߏëë Þõ ! Ûù@Öë ±õÀáë ߏëë, ÀÖëý ߏëë ÞèÙ. ÀÖëýÜë_ Öù Î@Ö ÖÜõ ±ë ØëØë ÛÃäëÞÞí ±ëiëë Õëâù ±õËáë ÀÖëý. ÕþfÞÀÖëý Ñ Öù ÕÈí ±ëÕõ ÕëÕëÞðÚ_Ôí ÕðHÝ×í ±ëÕÞð_ ÜÀëÞ

Õõáð_ ×Ýð_, ±õäð_ Àëð_, Öù Àõ ±õ Àõäí ßíÖÞë ? ±IÝëßõ Öù ±ëÕÞõ ±ÞðÚ_Ô Öù ×ëÝ É ÞèÙ Þõ ? ±ë ÃÝë ÛäÞë ÕðHÝÞð_ Îâ ±ë ±ëTÝð_ Þõ ? ØëØëlí Ñ ÞèùÝ, ±ëäð_ Îâ èùÖð_ èåõ ? ÜÀëÞ ±ëäð_ ±Þõ

±ëäë TÝë½õ ±ëäÖë èåõ ? ±ùèùèùèù... ! ÜìèÞõ ÛëÍë ±ëäõ Þõ, ìÞßë_Öõ ! ÞèÙ Öù Õ_Øß wìÕÝëÞí ÞùÀßí ÀßíÞõ ±ëÂù ÜìèÞù Çáëääù ÕÍõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë ØëØë, ±ëÕõ ÕðHÝ ÀÝð* èåõ ±õËáõ ±ëTÝð_. ØëØëlí Ñ ÞèùÝ ÕðHÝ. ±ëäë ÕðHÝ èùÖë èåõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Öù Àõäë èùÝ ? ØëØëlí Ñ ÕðHÝ Öù ±õÝ ØõßëçßÜë_ Õöçë ±ëÕ ±ëÕ ÀÝëý èùÝ !

µÕØõå áõ Þõ Îßí ÕVÖëäù Þ Àßäù ÕÍõ Öõäë ÕÃáë_ Ûßõ èð_ äÔëßõ Öù ÕðHÝëÞðÚ_Ôí ÕðHÝ É áëäõáù. Ûáõ ÜÞõ ç_çëßÜë_ ×ùÍí CëHëí ±õäí ±ÍÇHë ßèõÖí ÕHë ÖùÝ ÕöçëÞð_ ØðÑ Àù´ ØèëÍù Þ×í ߏëð_, ÕHë Ú_Ãáë ÞèÙ. ±Þõ Üëßù VäÛëä åð_ ? Ûë´Ú_ÔùÞõ Àèí ØíÔõáð_, Àõ ÒÔÜýÞí


[2.2] áZÜí çëÜõ ±ëMÝð_ ç_VÀëßÔÜýÞõ Üèkä

71

äëÖ É\Øí Èõ, ÕHë ç_çëßÜë_ ÕVÖëäù Àßäù ÕÍõ ±õäð_ ±õÀ ÀëÜ èð_ ÀßÖù Þ×í.Ó ÌùÀß ÂëÔë ÕÈí ÕVÖëäù Þë Àv_, ÕHë µÕØõå áµ Àõ Û´, ÚßùÚß Èõ, ±ëÕHëÞõ ÀëÜ áëÃåõ ±ë iëëÞ. ÕVÖëäù ÀåëÞù ÞèÙ, Àõ ±ë ÚYÝð_ ÂùË<_ ÀÝð*, ±õäð_ ÞèÙ. µÕØõå áµ ±õÜë_×í Àõ ±ë ÜÞõ ÂñÚ áëÛÀëßí ×´ ÕÍuð_. èð_ ÕÃáð_ ±õäð_ Ûv_ È\_ Àõ ÕVÖëäù Þ ×ëÝ. ±õÀäëß ÕVÖëäù ×´ ÃÝù Àù´ ÕHë äVÖðÜë_, Öõ ±õÞí Õß ÇùÀÍí, ±õ áë´Þ É Ú_Ô. ÕVÖëäù Þë ×ëÝ ±õäë ÕÃáë_ áª. ±ëÉõ ±õäð_ Ào´À Àßù Àõ ÕßÜ ìØäçõ ÕVÖëäù Þë Àßäù ÕÍõ. Üëßõ Öù ÕVÖëäëÞð_ Üëßí áë´ÎÜë_ @ÝëßõÝ ÕHë Þ×í ±ëTÝð_. ÔÜýÜë_ ÕVÖëäë ×Ýõáë Þõ ÖõÜë_ ÕþìÖ¿ÜHë Àßäë ÕÍõáë ÕHë TÝäèëßÜë_ Öù ÕVÖëäëÞù äÂÖ É ÞèÙ ±ëäõáù Þõ ÕþìÖ¿ÜHëõÝ Àßäë ÞèÙ ÕÍõáë. vvvvv


[2.3] çí. ÕËõá çë×õÞí ÛëÃíØëßíÜë_ ìärëçCëëÖ Õöçë ÂëÖß ÀÕË ÀÝð* IÝëßõ ÈùÍí ÛëÃíØëßí Õèõáë ±Üëßí ±Þõ çí. ÕËõáÞí ÛëÃíØëßíÜë_ ÀoÕÞí ÇëáÖí. Öõ ±Üëßë ÛëÃíØëß ÇðÞíÛë´ Ào´À ßÜÖ ßÜäë ÃÝë Þõ äíçõÀ è½ßÞù ÜÞõ ØÃù ØíÔù. äíç è½ßÞð_ ÀÕË ÀÝð*. ±õËáõ èð_ çÜ° ÃÝù Þõ ±õÀ çõÀLÍÜë_ É Üõî ÛëÃíØëßí È^Ëí Àßí ÞëÂí. Üõî Àëð_, ÒÇëáù ìÞßë_Ö ×´ ô. µÀõá áëäí ÞëÂù.Ó ÕHë ÕÈí Öù ÇðÞíÛë´Þõ Úèð É ÕVÖëäù ×Ýù Þõ ßùÉ Üëßõ ÕÃõ ÕÍõ. ÕHë èð_ Àèð_, ÒÛë´, Üëßõ Öëßí Õëçõ×í Àåð_ É ½õ´Öð_ Þ×í.Ó ÖùÝ Öõ ±õÀ ØèëÍù äíç è½ß á´Þõ ±ëäõáù. Öõ Àèõ, ÒÛëÃíØëßí Çëáð ßëÂù.Ó IÝëßõ Üõî ÖõÞõ Àèõáð_, Ò½ Þõ, ÜùÖí Þõ ÀëÇ ÖùÍí ½õÉõ, ÕÈí çë_ÔÉõ Þõ ÕÈí ±èÙ ±ëäÉõ. ÜÞ, ÜùÖí Þõ ÀëÇ ÖñËuë_ Öõ ÖñËuë_, Öõ @ÝëßõÝ ÕHë ç_ÔëÝ ÞèÙ.Ó ÕÈí Àèõ, ÒhëHë ÃHëë ±ëÕð_, çë_´Ì è½ß ±ëÕð_.Ó Öõ Üõî Àëð_, Òèäõ ÞèÙ. ÜÞ, ÜùÖí Þõ ÀëÇ ÖñËuë, èäõ Öð_ çù áë ±ëÕð_ ÖùÝ èäõ ÞèÙ.Ó ÕÈí Üõî Àëð_, ÒìÇ_Öë Þë Àßíå, èð_ Ào´ Úèëß ÕëÍäëÞù Þ×í.Ó èð_ Öù ±õÜÞõ IÝë_ áBïÞÜë_Ý ÉÖù-±ëäÖù èÖù. ±Üõ Öù @ÝëßõÝ Àù´Þí ½õÍõ äõß Úë_Ôí±õ É ÞèÙ. µÕß×í Üëßí ±ë_ÂÞí åßÜ ÖõÞõ ±Íõ Öõ ßíÖõ ç_Ú_Ô ÈùÍí Ø´±õ. Üëßõ wìÕÝë ½õäëÞë ÞèÙ, èð_ Öù ±õÞð_ ìØá ½õµ. É^Ì<_ Úùáõ ±õÞù ìärëç åð_ ?


[2.3] çí. ÕËõá çë×õÞí ÛëÃíØëßíÜë_ ìärëçCëëÖ

73

ÕþfÞÀÖëý Ñ ½õ TÝäèëßÜë_ Àù´ ±õäð_ Àßõ, É^Ì<_ Úùáõ, Îßí ½Ý

Öù åð_ Àßäð_ ±ëÕHëõ ?

ØëØëlí Ñ Þë, ±õÜ ÞèÙ, É^Ì<_ Úùáõ ±Þõ Îßí ½Ý ±õÝ ±ÜðÀ

ÀëßHë èùÝ Èõ. ±ë ÈùÀßë_±ù É^Ì<_ Úùáõ CëHëë Îõßõ, ±õ ÚíÀÞë ÜëÝëý. Vhëí±ù ÕHë ÚíÀÞí Üëßí É^Ì<_ Úùáõ, ±õ ÀÕË Þë ÀèõäëÝ. ÉõÞõ Àù´ ÚíÀ Þ×í ±Þõ ±õ FÝëßõ ±ëäð_ Àßõ, ±õËáõ ±ë ÕöçëÞí ÂëÖß É ÀÝð* ±õÜHëõ, ±õÞõ ÀÕË ÀèõäëÝ. ÀÕË ÀÝð* Àù´ ÜëHëçõ, IÝë_×í É, ±õÞí ½õÍõ×í Âçí ÉäëÞð_, Öõ ±ëÕí Ø´ÞõÝ, Õë_Ç-ÕEÇíç è½ß ±ëÕíÞõÝ. ±õÞð_ ÕÈí ¶áË<_ ÞëÜ ÞèÙ áõäëÞð_.

áë ±äÖëßõÝ ÞèÙ ÕÍõ ±ùâÂëHë ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕÈí çí. ÕËõá ½õÍõ ÜâäëÞð_ ×Ýð_ èÖð_ ? ØëØëlí Ñ Öõ ±õÞë ÜëÜëÞë ØíÀßëÞí ½ÞÜë_ ÃÝõáë, ÛëÝáí.

IÝë_ ±ëÃâ çù±õÀ ½ÞöÝë ÚõÌë èÖë. IÝë_ çí. ÕËõáõ Üëßí ±ëÚw µCëëÍí. çí. ÕËõá ½õÍõ Üëßõ çkëß äßçÞí ÛëÃíØëßí èÖí. áùÀùÞõ Àèõ Èõ, Ò±ë Üëßë çkëß äßç×í ÛëÃíØëß Èõ ÕHë èð_ ±õÜÞõ ±ùâÂí åÀÖù Þ×í !Ó åð_ Àèõ Èõ ? ±ëÚw ÚÃëÍíÞõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ±ëÚw ÚÃëÍí ÞëÂí.

ØëØëlí Ñ Òèð_ ÚÔëÞõ ±ùâÂí åÀ<_ È\_, ÕHë ±ë Üëßë ÛëÃíØëßÞõ

±ùâÂí åÀÖù Þ×í !Ó Àèõ Èõ. IÝëßõ Üõî ÚÔëÞí wÚw Àëð_, ÒèÉ\ ÀõËáëÝ ±äÖëß ×åõ ÖÞõ ÜÞõ ±ùâÂäë ÜëËõ Öù ! ÜÞõ ±ùâÂäëÞù ÕþÝIïÞ Àßù Èù ? áë ±äÖëß ×åõ ÖùÝ Üëßí ±ùâÂëHë ÞèÙ ÕÍõ.Ó IÝëßõ Öù ÜÞõ iëëÞ ÕHë ÞèÙ ×Ýõáð_.

Þ ÜëÕí åÀëÝ Úðì©×í ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, çëÜù ÜëHëç ±ëÕÞõ ±ùâÂäëÞë ÕþÝIïÞ Àßõ

±õÜë_ ÂùË<_ åð_ ?


74

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ØëØëlí Ñ Þë, ±õÜ ÞèÙ. Üõî ±õÞõ åð_ Àëð_ ? ÒÖð_ ÜÞõ ±ùâÂäë

Îv_ È\_, Öõ Öëßë ÕþÝIïÞù çÎâ ÞèÙ ×ëÝ.Ó ÕÈí ÜÞõ Àèõ Èõ, Òçkëßçkëß äßç ÖÜëßí ½õÍõ ÛëÃíØëßí Àßí, ±ëËáí ÁõLÍìåÕ Èõ, ÈÖë_ èð_ ÖÜÞõ ±ùâÂí åÀÖù Þ×í, ±õÞð_ åð_ ÀëßHë ?Ó Öõ ±õäù ÇßÀáë Éõäù, ÚÔëÞõ ±ùâÂí ÀëÏõ. ÕHë ÜÞõ çkëß äßç ½õÍõ ßèõäë ÈÖë_ ±ùâÂí åÀÖù ÞèùÖù. ±õËáõ Üõî Àëð_, ÒèÉ\ Öù ÀõËáëÝ ±äÖëß ×åõ ÖùÝ Öð_ ÜÞõ ÞèÙ ±ùâÂí åÀ<_. ÀëßHë, Öð_ Éõ TÝñ Õë"´LË×í ½õµ È\_, ±õ TÝñ Õë"´LËÞù èð_ Þ×í. èð_ ìÍßõ@Ë, çíÔð_ É ½õµ È\_ Þõ Öð_ ½õµ È\_ Àõ ±ë À´ ½ÖÞù äë_Àù Èõ ?Ó ±ë äë_Àí ¼ãWË Èõ ±õÞí. Öõ åí ßíÖõ Üõâ ÕÍõ ? Üëv_ çíÔõçíÔð_ ÀëÜ, ÞëÞë ÈùÀßë_ ÀßÖëÝ äÔëßõ VËÿõË Üëv_. èäõ ±õ ±õÞë ÜÞÜë_ ±õÜ Àõ, Òåí ßíÖõ ±ëËáë ÚÔë ÜèëÞ, ÜðIçtí ÜëHëç çíÔð_ ½õÖë èåõ ?Ó ÜëLÝëÜë_ É ÀõÜ ±ëäõ ? ±ëäõ Âv_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Þë ±ëäõ Þõ ! ØëØëlí Ñ Üõî Àëð_, ÒÖð_ Úðì©×í ½õµ, èð_ Úðì©×í ÜÕëÝ (ÜÕëµ)

±õäù Þ×í. Öð_ çÜÉõ Àõ ±ë ìËÿÀäëâë Èõ, ÕHë ÜëßëÜë_ ±õÀ<_Ý ìËÿÀ É Þ×í. Öð_ ½Hëð_ Àõ ±ë Ào´À ìËÿÀ×í É\±õ Èõ. ±SÝë Û´, ìËÿÀ×í ÞèÙ èð_ Öù çíÔð_, ìÍßõ@Ë É ½õµ È\_. ±Þõ Öð_ ½b_ È\_ Àõ ±ë ÀÝë TÝñ Õë"´LË×í É\±õ Èõ, ±ë À´ ½ÖÞí ±õÜÞí Àâë èåõ, À´ ½ÖÞí ìËÿÀ èåõ ?Ó ±õ ÕùÖõ ìËÿÀäëâù Þõ, ±õËáõ ±õ åð_ ½Hëõ Àõ ±ë ±õÜÞí À´ ½ÖÞí ìËÿÀ ? ±SÝë, èð_ Öù VËÿõË É ½õµ È\_, ÜÞõ ìËÿÀ ±ëäÍÖí É Þ×í. ç_çëßÜë_ Àù´ ØèëÍù ìËÿÀ É Þ×í ±ëäÍí. èäõ ÀùHë Âùâí ÀëÏõ ±õ äVÖð ? ÜÞõ ±ùâÂõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Öù Öù ÕÈí ±ëÕÞí ¼ãWË Þõ Öõ ¼ãWËÜë_ åð_ Îõß ßëù ? ØëØëlí Ñ ±ùâÂõ ÞèÙ Þõ ! ±ùâÂí åÀõ ÞèÙ Þõ èð_ Àèð_ ÞèÙ.

èð_ Àèð_ ÞèÙ Àõ ÒçíÔð_ ½õµ È\_Ó ±õäð_. ±õÞõ Ãñ_ÇäëÍù ßèõäë É ØõäëÞù. ÕþfÞÀÖëý Ñ Öõ äÂÖõ ÖÜõ ±ëäð_ çíÔð_ ½õ´ åÀÖëÓÖë Õèõáë ±Þõ

±ëÉõÝ çíÔð_ ½õ´ åÀù Èù.


[2.3] çí. ÕËõá çë×õÞí ÛëÃíØëßíÜë_ ìärëçCëëÖ

75

ØëØëlí Ñ èë. ±õËáõ äë_À<_ ½õäëÞí Ëõä É ÞèÙ, Õèõáõ×í. åð_ ?

ìËÿÀ ÀßäëÞí ÞèÙ. ÕþfÞÀÖëý Ñ èð_ CëHëíäëß ìäÇëß ÀßÖù èÖù, Àõ ±ëÕÞõ Õèõáë

FÝëßõ ½õÝõáë IÝëßõ Éõäí ±ë_Âù ±Þõ Éõäð_ ÜðÂëßìä_Ø ØõÂëÖð_ èÖð_, ±õäð_ É ±ëÉõ ÀõÜ ØõÂëÝ Èõ ? ØëØëlí Ñ ±õäð_ É, ±õÜë_ Úí½õ Îõß ÞèÙ Àåù. ±õËáù É ÕþõÜ,

±õËáí É äëÖ. iëëÞ ÞèùÖð_ ÖùÝ ÕþõÜ, ±IÝëßõÝ ±õ ÕþõÜ. ±õËáí É ÚÔí èÀíÀÖ.

ìËÿÀù ìåÂäëÍí ÕHë äëÕßí Þ×í ±Üõ Öù ÈõSáë ÕEÇíç äßç×í ìËÿÀ ±õÀ<_Ý äëÕßí Þ×í. ÖÜÞõ ìåÂäëÍí èåõ, ÕHë Üõî Þ×í Àßí. ±õ ÖÜÞõ ìåÂäëÍí åë ÜëËõ ? ÖÜõ Àèù, Àõ Ò±ë Üëv_ Ãñ_Çë´ ÃÝð_ Èõ Þõ ±ëÜ Øõäð_ ×´ ÃÝð_ Þõ Üëv_ Îáëb_ ×´ ÃÝð_, ±Ãß ÜÞõ ´LÀÜËõZëäëâù ±ëÜ Àßõ Èõ, ±Ãß çßÀëßõ Üëv_ ÀëÜ ÞëÕëç ÀÝð* Èõ.Ó Öù ÖÜÞõ ÕëÈáù ßVÖù ØõÂëÍ<_ èð_, Àõ ±ëÜ ßèíÞõ ÞíÀâí ½ä. ±õËáõ ±ëäë ÃðÞë Àßõáë. Þë ØõÂëÍëÝ ±ëäð_. ±ë Öù Õõáð_ ÖÜõ Ò±_ÚëáëáÛë´, ±_ÚëáëáÛë´Ó Úùáù ±õËáõ ±_ÚëáëáÛë´ ±ëÜ ÈõÖßë´ ½Ý {Ë. ±ëÜÞõ ÈõÖßäë èùÝ Öù ±õÀ Ò±_ÚëáëáÛë´Ó ÀèõäëÞí É Éwß ! ±Þõ ÒÖÜëßë äÃß Üëv_ åð_ ×ëÝÓ ±õËáð_ É ÚùáäëÞí Éwß, Úèð ×´ ÃÝð_ ! Öõ ±ëÂð_ äæý ±ëÕõ ±õ çìäýç. ÒÖÜëßë äÃß Üëv_ åð_ ×ëÝÓ ±õäð_ Àèõ Èõ Þõ ? ±õÞë Üëß Âë Âë ÀÝëý ¶áËë ±Þõ áùÀùÞõ ÕëÈáõ ÚëßHëõ ÀëÏuë. Üõî ½Öõ Àåð_ Þ×í ÀÝð*.

çßâ Þõ çíÔù èùÝ Öù ±ùâÂí åÀõ ÇðÞíÛë´ Úèð µVÖëØ, ÉÚßÉVÖ µVÖëØ ÜëHëç, Öõ ±ëÜ ÈõÖßëÝ ÞèÙ. Öõ ±õÀ Îõßù hëíç è½ß wìÕÝë ÈõÖßëÝù Þõ, ÕÈí ÜÞõ Àèõ Èõ, Ò±ë ÀõËáí ªÜß çðÔí ÈõÖßëäëÞð_ ßèõåõ ?Ó Üõî Àëð_, ÒèÉ\ Öù ±Þ_Ö ±äÖëß çðÔí ÈõÖßë´å, Üñ±ë.Ó


76

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÕþfÞÀÖëý Ñ èë. ØëØëlí Ñ ÜùËù ½Hëõ Àõ Öð_ É µVÖëØ ! Öõ ±õÀ É ÚõÌù èùÝ

Þõ ! ÕþfÞÀÖëý Ñ ±Þõ ±õÀ äÂÖ ÖÜÞõ ±õäð_ ÀèõÖëÓÖë Þõ, Àõ ÒÖÜõ

ÜùZëõ Éåù ÕHë èð_ ÞèÙ ÈùÍ<_.Ó ØëØëlí Ñ èë, ±õäð_ ±õäð_ Àèõ Þõ ! Öõ ÕÈí Üõî Àëð_, ÒèÉ\ Öù

ÀõËáëÝ ±äÖëß çðÔí Öð_ ÜÞõ ±ùâÂí åÀíå ÞèÙ.Ó Öù Àèõ, Òèð_ ÚÔëÞõ ±ùâÂí åÀ<_ È\_ ±Þõ ÖÜÞõ É ±ùâÂí åÀÖù Þ×í.Ó Üõî Àëð_, Ò±IÝ_Ö ìÞÀË ±õËáõ.Ó ±IÝ_Ö ìÞÀËÞí äVÖð ±ùâÂëÝ ÞèÙ èoÜõåë_. ÕþfÞÀÖëý Ñ Þë ±ùâÂëÝ. ØëØëlí Ñ ±ëIÜë ±õ çú×í ìÞÀË Èõ, Öõ ÖtÞ ±ùâÂëÖù Þ×í. ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, Öù ÕÈí ±ùâÂäë ÜëËõ ×ùÍ<_ É\ØëÕb_ ½õ´±õ ? ØëØëlí Ñ É\ØëÕb_ èùÝ Öù É ±ùâÂëÝ Þõ, ÞèÙ Öù ±ùâÂëÝ

åí ßíÖõ ? ±IÝ_Ö ìÞÀËÞí äVÖð±ù ÉáØí ±ùâÂëÝ ÞèÙ. ÀëßHë Àõ ÒCëß Àí ÜðÃa Øëá ÚßëÚß.Ó ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õÞõ ½õäëÞù ßVÖù åð_ ? ±õäë CëHëë ±IÝ_Ö ìÞÀËÞë

Èõ, ÉõÞõ çܽÖð_ Þ×í èÉ\Ýõ, ÖõÞù Ào´ ßVÖù Öù èåõ Þõ ?

ØëØëlí Ñ Þë, ÕHë Þë ±ùâÂëÝ. ±õ Öù ±IÝ_Ö ìÞÀËÖë

±ëäíÞõ, ìÞÀËÖë ±ëäí ±õËáõ ÚÔð_ ¼ãWË Úõçí ô...

ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë ±õ ìÞÀËÞë áùÀù ÜëËõ Àë_´ ßVÖù èåõ Þõ,

ØëØë ? ìÞÀËÞë áùÀùÞõ ±IÝëßõ ±õÜ Ào´ ±ùâÂëHë ÕÍõ ±õ ÜëËõ ?

ØëØëlí Ñ ±õÞí ¼ãWË Úõçí ô Èõ. ±õÞõ ¼ãWËßëà ×Ýõáù Èõ.

Éõ ¼ãWËßëÃ×í ÜÞõ ½õÝù Èõ, ÖõÞù Öõ É ¼ãWËßëà ÂçÖù Þ×í èäõ. ±õËáõ IÝëß ÕÈí ÜÞõ Àèõ Èõ, ÒÂßõÂv_ ÚÖëäù ½õ´±õ.Ó Üõî Àëð_, ÒÖð_ Õùáíç, ÜðIçtí ÜëHëç. ÜðIçtí ! Öõ Öð_ ÜÞõ ÜðIçtíÕHëë×í ½õµ Àõ


[2.3] çí. ÕËõá çë×õÞí ÛëÃíØëßíÜë_ ìärëçCëëÖ

77

±ë À´ ½ÖÞë ÜðIçtí Èõ ! Öõ Öð_ ÜÞõ Âùâ Âùâ Àv_ Öù åí ßíÖõ ÉÍõ ? Üëv_ ÜðIçtíÕb_ É Þë èùÝ IÝë_ ±ëÃâ ! èð_ Öù Éõäð_ èùÝ ±õäð_ Àèí ص È\_ ÖÞõ. èð_ Öù ìÍßõ@Ë ½õµ È\_ ±Þõ Öð_ ÜÞõ hëëçð_ ½õäë Îßõ Èõ. Öð_ Öëßõ ½b_ Àõ Üëßë Éõäí hëë_çí ±ë_Â×í ±ë É\±õ Èõ. Üëßí ¼ãWË ìÍßõ@Ë ¼ãWË Èõ.Ó Àõäí Èõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ìÍßõ@Ë. ØëØëlí Ñ Öõ çíÔù ÜëHëç ÜÞõ ±ùâÂí åÀõ. Úèð ÜðIçtí Þë

èùÝ, çßâ èùÝ, çíÔù èùÝ Öù ÜÞõ ±ùâÂí åÀõ. ÜðIçtíÞõ åí ßíÖõ ±ùâÂëHë ÕÍõ ? ±õ Öù Ãù×ë ÂëÝë Àßõ.

ÕùÖëÞë TÝñ Õë"´LËõ Þ ÕÍõ ±ùâÂëHë ÕþfÞÀÖëý Ñ èäõ ±ë Öù iëëÞ ×Öë Õèõáë ÀõËáë äßçÞí äëÖ ? ØëØëlí Ñ Õõáù ÈùÀßù ÕöHÝùÓÖù IÝëßõ Öõ. ±õ Éõ ±õÜÞë ÜëÜëÞù

ÈùÀßù èÖù Þõ, ±õÞõ ÕöHëõ Úèð äæý ×Ýë. ±Üõ Èhëíç-çëÍhëíç äßçÞë èù´åð_, ±õÞë×í äÔëßõ ÞèÙ. ÕHë Öõ ØèëÍõ èð_ ±ëäð_ ÚùSÝùÓÖù. ÕþfÞÀÖëý Ñ èð_ åð_ ÕñÈäë ÜëÃÖùÓÖù, Àõ ±ë ±ëÕÞë Èhëíç äæý

äÂÖõ ±Þõ ±ë Õõáí 1958Þí çëá, FÝëßõ iëëÞ ×Ýð_ Öõ äÂÖõ, ±õ Úõ äÂÖõ Éõ äëÖù ÚùáëÝ Èõ, ÖõÜë_ ÀõËáð_ çëQÝ Èõ ±õÜ ? ØëØëlí Ñ ±õ Öù äëÖ ÖöÝëß èÖí É ÕHë ±õ äëÖÞí ÀØß Þ

Àßí åÀõ Þõ, áùÀù. ÀëßHë Úí° ±èoÀëßí äëÖõÝ ÞíÀâõ ±Þõ ±õÀ ÚëÉ\ ±ëÝ ÞíÀâõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ±ë É äëÖ ±IÝëßõ ±ëÕHëõ Àßí±õ Èí±õ Àõ

çëÜëÞõ É\±õ Èõ Öõ ÕùÖëÞí ßíÖõ É É\±õ Èõ, ÜëËõ äVÖð ±ùâÂëÖí Þ×í. ØëØëlí Ñ ÕùÖëÞí ßíÖõ É\±õ, Öõ åí ßíÖõ ±ùâÂëÝ ? ±õ ±õÞë

TÝñ Õë"´LË×í ½õÝë Àßõ Àõ ±ë À´ ÚëÉ\Þë Õë"ìáìËÀá Èõ ? ±SÝë, Üëßõ Õë"ìáìË@ç Þ×í ±ëÜë_.


78

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÕþfÞÀÖëý Ñ Öõ ±õ ßíÖõ É\±õ Öù ±õÜë_ å_Àë µIÕLÞ ×ëÝ ÕëÈí. ØëØëlí Ñ èë, å_Àë Öù µIÕLÞ ×ëÝ Þõ ! Öõ×í É ±õ å_ìÀÖ

×´ ×´Þõ Âùâí ÂùâíÞõ ×ëÀõáù. ÀëßHë Àõ ±õ ½Hëõ Àõ ±ë ÜÞõ çáëè ±ëÕõ Èõ, ÜëËõ Üëßë ÀßÖë äÔëßõ ±ë èùìåÝëß. ±õËáõ Üëßë ÀßÖë ¬Çí ¼ãWË×í ½õÖë èåõ. Þë Û´, ±õäð_ èð_ ½õÖù Þ×í, èð_ çáëè ±ëÕð_ ÖÞõ.

Úèð ½ÖÞë ìärëçCëëÖÞõ äÔëäí áíÔë ±õËáõ áùÀùÞë ìärëçCëëÖÞõ Üõî äÔëäí áíÔë Èõ, ÕHë Üõî Àù´Þõ ìärëçCëëÖ ÀÝùý Þ×í. ±Þõ ±õÞõ ìäåõ ìäÇëßõÝ Þ×í ±ëTÝù. ÕþfÞÀÖëý Ñ Úí½õ ±õÀëØ ìärëçCëëÖÞù ØëÂáù ±ëÕù Þõ, Àõäù

ìärëçCëëÖ ×Ýõáù, Éõ ÖÜõ çèÞ Àßí áíÔù ? ØëØëlí Ñ ÚÔë Úèð ½ÖÞë ìärëçCëëÖ. ìärëçCëëÖ ±õËáõ

ÕöçëÞí ÚëÚÖÜë_, Úí½ ÞèÙ. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ±õ ±õÀ ØëÂáù ±ëÕù. ØëØëlí Ñ èë, ±ëÕð_. ±õÀ ±Üëßë ÛëÃíØëß èÖë, Öõ ÜñÍí

äÃßÞë ÛëÃíØëß ÖßíÀõ ßëÂõáë. ±Üëßë Úõ ÉHëÞí ÜñÍí ±Þõ ±õÀ hëí½ ÜñÍí äÃßÞë ÛëÃíØëß ßëÂõáë. Öõ ÜñÍí äÃßÞë ÛëÃíØëß åð_ Àèõ Èõ ? Ò±ë ±õÀ ÉÜíÞ Èõ, ½õ ßëÂí±õ Öù ÕÈí IÝë_ ÀëßÂëÞð_ Àßí±õ.Ó ±õËáõ ±õ Õõáë ÛëÃíØëß×í È^Ë<_ ÂëÞÃí ÀßäëÞù ÕþÝIïÞ ÀßÖëÓÖë. Üõî ÒèëÓ ÕëÍõáí. Üõî Àëð_, Ò½õ ÖÜÞõ åë_ìÖ ×Öí èùÝ Öù Àßíåð_.Ó ±õËáõ ±õ ÉÜíÞ ±IÝëßõ áÃÛà Çëáíç è½ß wìÕÝëÞí ×ëÝ, Öõ Üõî Öõ ØèëÍõ Öõßçù wìÕÝëÜë_ ßëÂõáí. ±õ Öõßçù wìÕÝëÞí ßÀÜ èð_ Üëßë Ûhëí½Þõ IÝë_×í çíÔí TÝëÉõ áëTÝù. ÀëßHë Àõ ÚÔí Õõáë äõÕëß-Ô_ÔëÞí äëÖ É\Øí Èõ, ÕHë ±ë çíÔí áëäõáù TÝëÉõ. ±Þõ Üõî Àëð_, ÒÛ´, ±ë ±ëÕHëõ TÝëÉõ áíÔí Èõ ßÀÜ.Ó ±Þõ ±õ ÉÜíÞ áíÔí. ÕÈí ±õ Àèõ Èõ, ÒÜëßë ÞëÜõ ßëÂù Þõ !Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, Òçëv_.


[2.3] çí. ÕËõá çë×õÞí ÛëÃíØëßíÜë_ ìärëçCëëÖ

79

¶áËí ÍÂá Üëßõ ÜËí ½Ý.Ó Úèð ìärëçð ÜëHëç ! Öõ Õöçë Üëßë Þõ ±õÞë ÞëÜõ ÉÜíÞ ßëÂí. Öõ ÕÈí ±õ Öù ±ëÂù É Îßí ÃÝù. µÕß×í ±ëÌ è½ßÞí Õë´Õù ±ëÕí ÖõÝ Â´ ÃÝù. ÚÔí ßíÖõ ÈõÖßëÝë ÕHë È^Ëuë. ±õ Îßí ÜÞõ ÜùÏ<_Ý ØõÂëÍí åÀÖù Þ×í.

È^Ëuë ØðìÞÝëØëßíÞí çùÚÖù×í ±õËáõ èð_ ±ë ÚÔë×í È^Ëuù. ±ë Éõ Éõ çùÚÖù ØðìÞÝëØëßíÞí èÖí, ØðìÞÝëØëßíÞí ±õËáõ ÂßëÚ çùÚÖù ÞèùÖí ÕHë ØðìÞÝëØëßíÜë_ ±èÜïûÞõ ÕùæÞëßí, ±õ ÚÔí ÇùîËùÜë_×í È^Ëuù. äÍùØßëÞí ±õÀ ËùâÀí èÖí ±Üëßí, åèõßÞõ ÀÚÉõ ßëÂõ ±õäí. Öõ ÚÔë×í È^Ëí ÃÝù èð_. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ±õËáõ ±ë Ãð_Íë±ù Àèõ Èõ ±õäë ÚÔë. ØëØëlí Ñ Þë, Ãð_Íë ÞèÙ ÚÔë. ÕþfÞÀÖëý Ñ Öù ? ØëØëlí Ñ çëßë, Öõ ±ëÚwØëß ÖßíÀõ ÃHëëÝ ±õäë, Ãð_Íë ÞèÙ. ÕþfÞÀÖëý Ñ Öù ËùâÀí ÀõÜ Àèí ÖÜõ ? ØëØëlí Ñ ËùâÀí, Öõ Öù ÕÈí åð_ Àèð_ IÝëßõ ? èäõ ±IÝëßõ Öù

±õÞõ ËùâÀí Àèð_. Õèõáë Öù ±Üëßí ÀoÕÞí ÀèõÖùÓÖù, ÕHë ±IÝëßõ Öù èäõ ËùâÀí É ÀèõäëÝ Þõ ! ±ëäð_ ±èoÀëßÞð_ ÀëÜÀëÉ !

±ëäÍõ Öí×*Àßù Éõäð_ ±äá_ÚÞ ±õÀ ±èoÀëß ±õÀáù ÜÞõ ÞÍÖùÓÖù. ÚëÀí ÕöçëÞí ÚëÚÖÜë_ ÜÞ ÇâÖð_ (ÍÃÜÃÖð_) É ÞèÙ. ÃÜõ ±õËáð_ ÈõÖßí ½Ý Öù èð_ ½õµ Àõ ±ëÕHëõ Üð_Ú´ åð_ á´Þõ ±ëTÝëÓÖë ? ±õ Öù Èõ ±ëÕHëí Õëçõ. ÉõËáð_ á´Þõ ±ëTÝëÓÖë ±õËáð_ Öù Èõ É. Úí½õ èð_ ìèçëÚ ÀëÏ<_ É ÞèÙ Þõ ! ÞèÙ Öù ÈõäËõ ÚÔð_Ý ½Ý Öù èð_ Àèð_ Àõ ±ëÕHëõ °äÖë Öù Èí±õ. ±Þõ °äÞ ÉÖð_ ßèõ IÝëßõ åð_ Àßí±õ ? ±õäð_ ±äá_ÚÞ Þë ±ëäÍõ ? ±ÜÞõ Öù Öí×*ÀßùÞë Éõäð_ ±äá_ÚÞ ±ëäÍõ ! Àõäð_ ?


80

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÕþfÞÀÖëý Ñ Öí×*Àß Éõäð_. ØëØëlí Ñ ìç©ë_Ö Öù ÚÔë çëßë. ±õ Âv_, ìç©ë_Ö Õèõáõ×í,

ÞëÞÕHë×í çëßë. ØðÑ ÀõÜ ±ùÈ\_ ×ëÝ Þõ ÀõÜ Îßí ¶Ûð_ Þë ×ëÝ, ±õ Öù Õèõáõ×í É ¼ãWË ÚÔí ½ÖÞí. ±õËáõ çëÜëÞõ ±õäð_ ÚÖëÍí Ø´±õ, Àõ çëÜëÞõÝ ßëÃõ ÕÍí ½Ý Þõ !

ÈõÖßëÝë IÝë_×í ÕHë áõ µÕØõå ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ÕëÈáë Õþç_Ãù ÃÜõ Öõäë ÚLÝë, °äÞÜë_ Éõ

Éõ Õþç_Ãù ÚÞÖë ±ëTÝë Öõ ìÞÝìÜÖ ßíÖõ ±ÜðÀ ÉBÝë±õ ÕèùîÇëÍäë ÜëËõ ìäËëìÜÞwÕ É èÖë Þõ ? ÕëÈáë Õþç_Ãù Éõ Éõ °äÞÜë_ CëËõ Èõ, Öõ ±ëÕHëÞõ ±õÜ áëÃõ Àõ ±ë ÂùË<_ ×Ýð_, ÕHë ÂßõÂß ±ëÃâ É´±õ IÝëßõ ±õÜ áëÃõ Èõ Àõ ±ë Õþç_à Þë ÚLÝù èùÖ Öù ±ëÉõ ±èÙ Þë èùÖ. ØëØëlí Ñ ±õ ØßõÀ Õþç_à µÕØõå ±ëÕõ Èõ Þõ ±ëÕHëÞõ. Ào´À

µÕØõå ±ëÕÖù ½Ý Þõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, µÕØõå ±ëÕõ. ØëØëlí Ñ Àù´Þí ½õÍõ ÈõÖßëÝë, ÕHë ±õ Õþç_à ±ëÕHëÞõ µÕØõå

±ëÕõ Þõ, Àõ Û´, ±ë åð_ ÀßäëÞð_ Èõ, äëÍ ±èÙ @Ýë_ ÀßäëÞí ? ±Þõ èäõ Öù ±õäð_ Àåð_Ý ÞèÙ, èäõ Öù ÇùAÂõÇùAÂð_ ! èäõ Öù ±ë Ûë_ÉÃÍ É @Ýë_ ßèí Èõ ? ÕëÈáð_ ìääßHë Àßäð_ ÖõÝ ÂùË<_ Èõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚßëÚß, ØëØë. vvvvv


[2.4] ÛëÃíØëß äëÍíáëáÛë´ çë×õ çIç_à ±ëÕí ØõäëÞí É T²ìkë, áõäëÞí T²ìkë É ÞèÙ ÞívÜë Ñ ÀëÀë, åð_ ÞëÜ ±ëÕÞð_ ? äëÍíáëáÛë´ Ñ Üëv_ ÞëÜ äëÍíáëá. ØëØëlí Ñ ±ëÕHëõ Õõáë ÇÖðßÛë´ ±ëäõ Èõ Þõ, ±õÜÞë ççßë

×ëÝ, ±Þõ ±ëÜ ±Üëßë ÛëÃíØëß. ÞívÜë (äëÍíáëáÛë´Þõ) Ñ ÛëÃíØëß ? äëÍíáëáÛë´ (ÞívÜëÞõ) Ñ èo. ÔðÜëçíÞù Õðá ±Üõ Úë_Ôõáù,

ØëØë±õ ±Þõ ±Üõ ÛõÃë. ØëØëlí Ñ Úõ-±Ïí äæý çë×õ ߏëë, ÞèÙ ? äëÍíáëáÛë´ Ñ èë. ØëØëlí Ñ Úõ-±Ïí äæý ÛëÃíØëßí ßèíÓÖí, ÕHë ±Üëßõ ç_Ú_Ô

ߏëù ÌõÌ çðÔíÞù, Çëáíç äæýÞù ç_Ú_Ô ! ÞívÜë Ñ ØëØëÞð_ °äÞÇìßhë åð© èÖð_ ? äëÍíáëáÛë´ Ñ èë, åð©.


82

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÞívÜë Ñ èo, åð© ±õËáõ ±õÜ Àõäð_, Éßë ìäVÖëß×í Àèù Þõ ! äëÍíáëáÛë´ Ñ ÞëÞÕHë×í É ±õÜÞëÜë_ Àù´Þõ ±ëÕí ØõäëÞí

É T²ìkë. Àù´Þð_ áõäëÞí T²ìkë É ÞèÙ. ÕßùÕÀëßí, çëÜëÞð_ ØðÑ ½õ´ åÀõ ÞèÙ. ±õ ØëØë ÛÃäëÞ Öù èÜHëë_ ×Ýë ÕHë ÞëÞÕHë×í É ±õÜÞù ±õÀ çØïûÃðHë ¬ÇëÜë_ ¬Çù ±õ èÖù Àõ Àù´Þð_ ØðÑ ½õäëÝ ÞèÙ. ±õÀ µØëèßHë ±ëÕð_ Àõ ±õÜÞí Öù çëÜëLÝ ãV×ìÖ èÖí. ±Þõ CëßÜë_ Àëð_ èùÝ Àõ Ò½ä, ±ë Õë_Ç åõß Cëí á´ ±ëäù.Ó ±õÜÞë ÃÉäëÜë_ Õë_ÇÕÇëç wìÕÝë ÕÍuë èùÝ ±Þõ Cëí áõäë ÞíÀYÝë èùÝ ±Þõ ßVÖëÜë_ Àù´ ØðÑÂí ÜYÝù, Öõ ØëØëÞõ Àèõ, Àõ ÒÜëßõ ½õ´±õ ÈõÓ, Öù ØëØë ±õÞõ wìÕÝë ±ëÕí Øõ Þõ Cëí áíÔë äÃß Þßìç_è ÜèõÖëÞí ÜëÎÀ ÕëÈë ±ëäõ. ±õ ±õÜÞù VäÛëä Õèõáõ×í ½õÝõáù ±Üõ, ÞëÞÕHë×í. ØëØëlí Ñ èë, ½õÝõáù. ±õ Öù ±ëÂí Õùâõ ½õÝõáð_ ±ë ÚÔð_. äëÍíáëáÛë´ Ñ VäÛëä çßç ±õÜÞù, Àõ Àù´ ÜëHëç É\±õ Àõ

±õÜÞí Õëçõ Àù´ çßç äVÖð Èõ ±Þõ ±õ ±õÜ Àèõ, Àõ Ò±ë ÜÞõ Úèð çßç áëÃõ ÈõÓ, Öù ±õ Àèõ, Àõ Òáõ, Öð_ á´ ½.Ó ±õäù ±õÜÞù åð© VäÛëä ! ÞívÜë Ñ ±õÜ ! äëÍíáëáÛë´ Ñ ±ëÕäëÞð_ åíÂõáë, ±õ áõäëÞð_ åíÂõáë ÞèÙ. ÞívÜë Ñ Âv_ ! Öõ ±IÝëßõ ±õ É Àßõ Èõ. ±ëMÝë É Àßõ Èõ

ÚÔëÞõ, iëëÞ !

äëÍíáëáÛë´ Ñ iëëÞ ±ëÕõ, Éõ ±õÜÞí Õëçõ èùÝ Öõ ±ëÕõ.

±ëÜ çë_çëìßÀ ßíÖõÝ Ào´ ±õÜÞõ ±õ ÞèÙ. ±õÜÞõ Àù´ ½ÖÞí ±ëçã@Ö ÞèÙ, ±õËõÇÜõLË Àåð_ ÞèÙ. Úõ Üðtë Àèí ØíÔë Àõ Üñâ×í É ±õÞë VäÛëäÜë_ µØëßÖë ±Þõ ÕßØðÑÂÛ_ÉÞ, Úõ ÜùËë ÃðHë. ÞívÜë Ñ ÔßÜÞí äëÖù ×ëÝ ÖÜëßí ½õÍõ ? äëÍíáëáÛë´ Ñ ×ëÝ, ÕHë Úèð ±ùÈí.


[2.4] ÛëÃíØëß äëÍíáëáÛë´ çë×õ çIç_Ã

83

ÞívÜë Ñ ÔßÜÞí ×ëÝ Öù åð_ äëÖ ×ëÝ ? äëÍíáëáÛë´ Ñ Úç ±ë É Àõ ±ëÕHëõ Àù´ ØèëÍù èë× Ôßäù

ÞèÙ, Àù´ Õëçõ Ào´ ÜëÃäð_ ÞèÙ. ±ëÕíÞõ Âðå ×äð_, á´Þõ Âðå ÞèÙ ×äð_.

VäÛëä ÖíÂù, ÕHë @Ýëßõ ? ØëØëlí (ÞívÜëÞõ) Ñ Öõ ØèëÍõ ÖíÂë VäÛëäÞë èÖë Àõ ÞèÙ,

ÕñÈù Éßë. ÞívÜë (äëÍíáëáÛë´Þõ) Ñ ØëØëÞù VäÛëä Àõäù, ÖíÂù Âßù ? äëÍíáëáÛë´ Ñ VäÛëä ÖíÂù. Öõ ÖíÂù @Ýëßõ ? Àù´ ÜëHëç

±õÜ ÜëÞÖù èùÝ Àõ Òèð_ ÖÜëßë ÀßÖë ¬Çù È\_. Üõî ÖÜÞõ ÕùWÝë...Ó Öõ ±õÞù ±õÀ ØëÂáù ±ëÕð_. ÞívÜë Ñ ±ëÕù Þõ. äëÍíáëáÛë´ Ñ ±õÜÞù ±õÀ ÛëÃíØëß èÖù, çí. ÕËõá. Öõ ±õÀ

äÂÖõ Àù´ ÖÀßëß×í Õõáù ±õÜ çÜFÝù Àõ Òèõî, èð_ ÇßùÖßÞù ÕËõá ±Þõ Öõ çù°hëëÞù, ±õÜ Àõ...Ó ÞívÜë Ñ èo, ØëØëÝ ÛëØßHëÞë. äëÍíáëáÛë´ Ñ ±Þõ èë, ±ë ÛëØßHëÞë. Öõ çí. ÕËõáÞë ÜÃÉÜë_

±õÜ Àõ Ò±Üõ ÇßùÖßÞë, ÎáëHëë, ±ëÜ ÖõÜ, çù°hëëÞë ÕËõá, çù°hëëÞë ÕËõá.Ó ÞívÜë Ñ çù°hëëÞë ÕËõá. äëÍíáëáÛë´ Ñ èë, Öõ ±ëÜ Öù ±õÜÞí äõSÝñ ÞèÙ. ±õ ÕùÖõ

çù°hëëÞë äÖÞí Âßë ÕHë ÈõÀ ÈõSáë @áëçÞë áÂëäÖí°Þù ÜèùSáù Èõ ±õÞë. ±Þõ ±ë ±_Úëáëá Öù ÛëØßHëÞë, ÞëÞí ÂÍÀíÞë. ±Þõ ÕëÈí Úí° äëÖ ±õ Àõ ±_Úëáëá ±ëÂë ÃëÜÞë ÀëÀë.


84

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÞívÜë Ñ èë. äëÍíáëáÛë´ Ñ èë, ±õ Ûáõ ±ëÜ ªÜßÜë_ ÞëÞë ÕHë

±õÜÞë×í±õ ÜùËí ªÜßÞë ±õÜÞë Ûhëí½ èùÝ. ±Þõ ±õÜÞð_ µÕÞëÜ ÒÃáëÀëÀë.Ó Öõ ÇðÞíÛë´Þí ½õÍõ ÛëÃíØëßí Àßõáí ×ùÍù äÂÖ ÜëËõ. ±õ ÇðÞíÛë´ Éßë Ëõçí Àßäë ÃÝù. Öõ ÕÈí ØëØë±õ ±õÞë ìܽÉÞõ ±õÀ CëÍíÞë ȧë ÛëÃÜë_ µÖëßí ÞëAÝù. ÞívÜë Ñ ±õÜ ! åð_ ÀÝð* ? äëÍíáëáÛë´ Ñ èë. Àèõ, Ò±SÝë, ÇùÜëçëÞð_ Cëëç ä_Íë µÕß

¶Ãõ Èõ.Ó ÃëÜÍëÜë_ ä_Íë èùÝ Þõ, Öõ ÇùÜëçëÜë_ ä_Íë Õß Cëëç ¶Ãõ ÕHë µÞëâù ±ëäõ ±õËáõ çñÀë´ ½Ý. Ò±SÝë, Öð_ Öù ä_Íë ÕßÞð_ Cëëç È\_Ó, Àèõ Èõ. ÞívÜë Ñ çßç åOØ èÖù, ØëØëÞù. äëÍíáëáÛë´ Ñ ±ë ØëØë±õ ±õÞõ CëÍíÞë ȧë ÛëÃÜë_ µÖëßí

ÞëÂõáù. {Ë Ø´Þõ Àèí ØíÔð_ Àõ, Ò±SÝë, ÇùÜëçëÜë_ ä_Íë µÕß ¶Ãõáë Cëëç Éõäù, ÇùÜëçð ÉÖð_ ßèõ Àõ ÕëÈ\_ ÇíÜâë´ ½Ý. åð_ ìÜ½É Àßõ Èõ ?Ó ØëØëlí Ñ èÉ\ ÝëØ Èõ ÖÜÞõ ? Úèð äßçù ÝëØ ßëð_. ±ë Öù

ÝëØÃíßí Ûëßõ ÀèõäëÝ ! ±õ Öù èð_ ÀÍÀ ×´Þõ ÚùSÝùÓÖù. Õõáù ßùÎ ÜëßÖùÓÖù, IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÀëáõ çðÀë´ É´å Öð_ Öù. ±Þõ ±ë Éõ ÂëÞØëÞíäëâë ±õ ÞèÙ çðÀëÝ. ±ë ÂëÞØëÞíäëâë Öù ÕöHëäë Éåõ ÖùÝ ÕöÌHë á´ ±ëäåõ.Ó Öõ Òä_Íë µÕßÞð_ CëëçÓ, ÕHë ±õ ÝëØ Èõ èÉ\ ±õÜÞõ. ÀõËáë ÚÔë äæý ×Ýë ! ÞívÜë Ñ Öõ ±ëäð_ ÚÔð_ ±ÜÞõ Úèð ÃQÝð_, ØëØë. ØëØë ÛÃäëÞÞí

ÇùÕÍí áÂäëÞí Èõ, ±õÜë_ ±ëäð_ ½õ´åõ Þõ ! ØëØëlí Ñ Þë´LËíÞ ×Ëa çõäÞÞí (1937Þí) äëÖ Àßõ Èõ

±ë.


[2.4] ÛëÃíØëß äëÍíáëáÛë´ çë×õ çIç_Ã

85

±õÞë ±õ É åOØù ߏëë ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚíÉ\_ Ào´À Àèù, ØëØëÞë ÞëÞÕHëÞð_ ÚÔð_. äëÍíáëáÛë´ Ñ Àù´Þõ çܽääð_ èùÝ, TÝäèëßÜë_ ÕHë Àù´Þõ

çÜÉ ±ëÕäí èùÝ Öù ØëØë Úèð çèõáë´×í ±ëÕí Øõ. ÞívÜë Ñ ØëØëÞí VËë´á, ÒÜñ±ëÓ ±õäð_ ÚÔð_ ÀèõÖë Õèõáë ? äëÍíáëáÛë´ Ñ ÒÜñ±ëÓ Àèõ, èë. ÞívÜë Ñ äëÖ äëÖÜë_ Àèõ ? äëÍíáëáÛë´ Ñ èë, äëÖ äëÖÜë_Ýõ Àèí Øõ. ÞívÜë Ñ Üõß Ãë_ìÍÝë ? äëÍíáëáÛë´ Ñ Üõß Ãë_ìÍÝëÝ Àèõ. ÞívÜë Ñ CëÞÇyß ? äëÍíáëáÛë´ Ñ ±õ ÚÔð_ É Àèõ. ÞívÜë Ñ ÚÔð_ É Àèõ. ØëØëlí Ñ èë, ÚÔð_ ÀèõÖùÓÖù. ±õÞë ±õ É åOØ ßëë Èõ Þõ,

ÚYÝë. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õÞë ±õ É ßëë Èõ. Üõî Àëð_, ÒÀo´À ÎõßÎëß áëÃõ

Èõ ?Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÞë, ÉßëÀõÝ ÞèÙ.Ó ØëØëlí Ñ ÎõßÎëß ÞèÙ. äëÍíáëáÛë´ Ñ ±õ ÖâÕØí Ûëæë. ÇßùÖßÞë ÕËõáùÞí ÖâÕØí

Ûëæë, ±õ ½Ý ÞèÙ. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ½Ý ÞèÙ. ÕHë ±õ É ÀëÜ ÀëÏí áõ Èõ ±ëÉõ

ÚÔð_ !


86

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÚÔí ±ëçã@Ö Ã´ ØëØëlí Ñ ±ë Öù Üëßõ ÒØëØë ÛÃäëÞÓ Þ×í ×äð_ ÖùÝ ±ë áùÀù

ÜÞõ Àßõ Èõ. Üëßõ ×äëÞí ´EÈë Þ×í Àåí. ´EÈë Þ×í ÖùÝ ½õ áùÀù±õ Àßí ÞëAÝë. äëÍíáëáÛë´ Ñ Àù´Þí ´EÈë×í Þë ×ëÝ, ±õ Öù À<ØßÖí É

×ëÝ. ±õÜÞõ Ào´À ÖÜëßëÜë_ ØõÂëÖð_ èåõ, IÝëßõ Þõ ? ØëØëlí Ñ èë... Âv_, Âv_, À<ØßÖí ! äëÍíáëáÛë´ Ñ ÞìèÖß ÖÜõ Öù Ò±_Úëáëá Üñâ°Ûë´.Ó ÚëÀí

Éõ Ào´ ÚíÉ\_ Àù´ Ökä ØõÂëÖð_ èåõ, IÝëßõ áùÀù ±ëäõ Èõ Þõ ? ØëØëlí Ñ ÖÜëßí ½õÍõ ÛëÃíØëßí èÖí Þõ, ±õ èÖë ±õäë Þõ

±õäë É Èõ, ±õÜë_ Ào´ Úí½õ ÎõßÎëß ÕÍuù Þ×í. äëÍíáëáÛë´ Ñ ÎõßÎëß Þ×í Úç. ØëØëlí Ñ ±õ Çë-ÕëHëí, ÚÔð_ ±õÞð_ ±õ É ÖùÎëÞ ÕHë ±Üëßí

Çë Ú_Ô ×´ ô èäõ.

äëÍíáëáÛë´ Ñ ±õ çëv_. ÉõÜ ±ùÈ\_ áÎv_ èùÝ ±õÜ çëv_. ØëØëlí Ñ ÚíÍí-ÚíÍí ÚÔð_ È^Ëí ÃÝð_ èäõ. äëÍíáëáÛë´ Ñ ±ëçã@Ö Ã´. ÀëßHë Àõ Üëßõ Çë Õíäí Èõ ±õ

±õÀ ½ÖÞí ±ëçã@Ö Èõ. Úí° áëä ±SÝë, ±õ ±ëçã@Ö Èõ. ±õ ±ëçã@Ö Ã´, Âáëç.

iëëÞ ÕÈí Ò±_ÚëáëáÓ ÚØáë´ ÃÝë ØëØëlí Ñ èð_ Öù ±ë ÈTäíç äæý×í ±ë ØõèÜë_ ߏëù Þ×í. äëÍíáëáÛë´ Ñ çÜ° åÀí±õ. ±ë çë_ÛYÝð_ÓÖð_, ÚßëÚß, Àõ ±ë

Ò±_Úëáëá Üñâ°Ûë´Ó Þ×í. Éõ èð_ ÖÜÞõ Àèð_ È\_ CëHëíäëß, ±õ ±ëIÜë É Úí½õ.


[2.4] ÛëÃíØëß äëÍíáëáÛë´ çë×õ çIç_Ã

87

ØëØëlí Ñ èë... Õþ­fÞÀÖëý Ñ ÚØáë´ ÃÝë ±ë Öù ! ØëØëlí Ñ ±ëÜ Õõáð_ ÕèõáëÞð_ ½õÝõáð_ Þõ, ±õËáõ ÂÚß ÕÍí ½Ý Þõ ! Õ­ þ­fÞÀÖëý Ñ ØëØë, ±õ èð_ Õèõáù-äèõáù ±ëTÝù, IÝëßõÝ ±õäð_ É

×Ýð_. Úëäíç äæý Öù ÜYÝù ÞèùÖù. ±Þõ ±ë ÚëßHëëÜë_ ±èÙ ÕõÌù, ±õËáõ ÖÜõ Àëð_, Àõ ÒÛñÕõLÄ ±ëä, ±ùâÂëHë Öë° Àßäë ±ëTÝù ?Ó ÕÈí èð_ ÚõÌù Þõ, ÕÈí Üõî Àëð_, Ò±ë ±_Úëáëá ÞèùÝ.Ó ØëØëlí Ñ èë... ±õ ÎõßÎëß ØõÂëÝ Þõ ! Õ­ þ­fÞÀÖëý Ñ ±ßõ, ìÚáÀ<á ÎõßÎëß ! ØëØëlí Ñ ÎõßÎëß ØõÂëÝ. ÀëßHë Àõ ±ë ±èoÀëß ¶Íí ÃÝõáù ÜëHëç

Þõ ! ±ëÜ ±ë_ µÕß×í, ÜùÏë Õß×í, ÚÔë Õß×í ÂÚß ÕÍí ½Ý. ­Õþ­fÞÀÖëý Ñ Àõ ±èoÀëßÞù BáùÚ ¶Íí ÃÝù Èõ. ØëØëlí Ñ èë, ÃÜõ Öõ ÕHë BáùÚ ¶Íí ÃÝù Èõ. ä­ ëÍíáëáÛë´ Ñ ±Þõ ÚíÉ\_ ÉõÜ ÖÜëßí ÛëäÞë äÔÖí ½Ý Þõ,

Àõ ±ë ÒØëØë ÛÃäëÞÓ Èõ, Öõ ØëØë Õëçõ Éõ Éåõ, ±õÞð_ Þäð_ °äÞ ×´ É Éåõ. ØëØëlí Ñ ±_Úëáëá @Ýë_ Âùäë´ ÃÝë Öõ É ÂÚß ÕÍÖí Þ×í,

ÀùLËÿë@Ëß èÖë Öõ ! äëÍíáëáÛë´ Ñ ±õ Âùäë´ ÃÝë Öù Âùäë´ ÃÝë, ÖÜõ ìÞ½Þ_Øí

×´ ÃÝë. ØëØëlí Ñ èë, ìÞ½Þ_Øí... ìÞ½Þ_Ø ±õËáõ VäwÕëÞ_Øí. VäwÕëÞ_Øí

±õËáõ ±ëIÜßÜHëÖë, ±õÞð_ ±õ É ÚÔð_. ±õ É ÀëÜÞð_ Þõ ! ±ë åë ÀëÜÞð_ Èõ ÚÔð_ ? ÚÔë Úèð ÀùLËÿë@Ëù ÀÝëý Þõ ÚÔð_ Úèð ÀÝð* ÕHë ÜÞõ åð_ ±ëÜë_ ? ç_Öùæ Þõ çÜëÔëÞ Öù Þë É ×ëÝ Þõ !


88

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÜÞ ÀQMáíË VäÖ_hë èù ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ëËáë ÚÔë Ûë´Ú_ÔÜë_×í ±ë (ØëØë) À´ ßíÖõ

ÃQÝë ? ±ë É ÖÜÞõ ÀõÜ Úèð ±ëÜ ÃÜÖë ? äëÍíáëáÛë´ Ñ ±õÞð_ ÀëßHë ±õÜÞð_ Çëìßhë åð©, Éõ Üõî ÖÜÞõ

Õèõáð_ É Àèí ØíÔð_. ÞívÜë Ñ ÖíÂë ÛÜßë Éõäë ÖùÝ ? äëÍíáëáÛë´ Ñ ÖíÂë ±õËáõ Àù´Þð_ çë_Ûâõ ÞèÙ. èë, ±õÜÞõ

åð_ èÖð_, ±õÜHëõ åð_ Àßõáð_, Öõ ±õÀ ±_Ãþõ° ÀìäÖë Àèð_ Àõ... 'No glory I covet, no riches I want, Ambition is nothing to me; The one thing I beg of kind Heaven to grant, Is a mind independent and free'

Õöçù Þ×í ½õ´Öù, ÕþìÖWÌë Þ×í ½õ´Öí. IÝëßõ Öëßõ åð_ ½õ´±õ Èõ ? ìßìÇç ±õËáõ ØùáÖ. ÒÞù ìßìÇç ±ë´...Ó ØùáÖ Úí Þ×í ½õ´Öí, IÝëßõ Àèõ Èõ, ÒÖëßõ åð_ ½õ´±õ Èõ ?Ó ÒÔ äÞ ì×_ÃÓ ±õÀ É äVÖð, 񱑫 Úõà Àë´LÍ èõäÞ Ë> ÃþëLË ´{ ± Üë´LÍ ´ãLÍÕõLÍLË ±õLÍ Áí.Ó ±õ ±õäð_ Èõ. ÞívÜë (ØëØëlíÞõ) Ñ ±õ Õõáí ÀìäÖë Àèí ±õÜHëõ, Úèð çßç

±_Ãþõ°Þí, Àõ Õöçù Þ×í ½õ´Öù, ÜëÞ Àåð_ Þ×í ½õ´Öð_. ÛÃäëÞÞõ ±õäí Õþë×ýÞë Àßõ Èõ, Àõ Üëßõ ±õÀ É äVÖð ½õ´±õ Èõ, Àõ Üëv_ ÜÞ ÀQMáíË VäÖ_hë èùÝ, ´ãLÍÕõLÍLË. ØëØëlí Ñ èë. äëÍíáëáÛë´ Ñ Ò´ãLÍÕõLÍLË ±õLÍ Áí.Ó ÞívÜë Ñ ±õäð_ èÖð_ Àèõ Èõ, ÞëÞÕHë×í, ±Þõ Áí ÕëÈ\_. ØëØëlí Ñ èë, Áí, Áí !


[2.4] ÛëÃíØëß äëÍíáëáÛë´ çë×õ çIç_Ã

89

Ãùìä_ØßëÜ° çë×õÞë Õþç_ÃÞí äëÖ ÞívÜë (ØëØëlíÞõ) Ñ Öù ±ëÜÞí Õëçõ Öù Úèð ½Þù Èõ,ØëØë. ÞívÜë (äëÍíáëáÛë´Þõ) Ñ ÀëÏù èäõ, ÀëÏù. ØëØëlí Ñ ±õÀ ÉHë Öù ØÚÍëäíÞõ ìçÜõLË áõäë èµ ±ëTÝù

èÖù, äëìHëÝù. Öõ ±ëäíÞõ Àèõ Èõ, ÒìçÜõLË ±ÜÞõ ±ëÕäù ÕÍåõ.Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÒ±ë Ò±ëÕäù ÕÍåõÓ ±õËáõ ±ë Öð_ ÜëÃð_ È\_, ìäÞ_Öí Àv_ È\_ Àõ ±ë ÒÕÍåõÓ ±õÜ Àèð_ È\_ ?ÓÓ IÝëßõ Àèõ, Ò±ëÕäù ÕÍåõ, Õ_Øß ×õáí ÜÞõ.Ó ±SÝë, Üõî Àëð_ Îßí, ÒìäÞ_Öí Àv_ È\_ ÀõÓ, Ò±ëÕäù ÕÍåõÓ ÀèõÖù èÖù. Ò±ëÕäù ÕÍåõÓ ±õËáõ ½Hëõ ±õÞë ØÚëÝõáë Þë èùÝ ! ÞívÜë Ñ èë, ÕÈí ? ØëØëlí Ñ ÕÈí ÜÞõ åð_ Àèõ Èõ ? Ò±ë ÂõÖßÜë_ ÃÜõ ÖõÞõ µÍëÍí

Üõáð_ ±õäù ÜëHëç È\_, ÜëËõ ÖÜõ Üëßí Õëçõ Éßë ßíÖçß ßèõ½õ.Ó Üõî Àëð_, Òåð_ Èõ Öëßõ ? ½ Cëõß ÈëÞùÜëÞù, ÞèÙ Öù ßëÃõ ÕÍí É´å.Ó ±õÞù (ÞÃíÞÞù) ÀëÀù èÖù Þõ Õõáù ? äëÍíáëáÛë´ Ñ èë, èë, ÒÃùìä_ØÛë´Ó ±õÞð_ ÞëÜ. ØëØëlí Ñ èë, Ãùìä_Ø. Öõ ÕÈí ÀõËáð_ ÜëHëç ÜùÀSÝð_ èÖð_, Õõáë

ÛíáÍëÞõ ÞëÇäë ÜùÀSÝë. Õõáë Ûíáù ÞëÇäë ±ëTÝë èÖë Þõ ? äëÍíáëáÛë´ Ñ èë, èë, Ûíáù ÞëÇäë ±ëTÝë èÖë.

ØëØëlí Ñ ÖíßÀëÜÌë á´Þõ ±ëTÝë èÖë. çù±õÀ ÜëHëç ÖíßÀëÜÌë

á´Þõ ÜùÀSÝð_. Ò±ë ±_ÚëáëáÛë´Þð_ ÂñÞ Àßí ÞëÂùÓ, Àèõ Èõ. ±õËáõ Üõî ÛíáùÞõ Àëð_, ÒÕèõáë ±ëäù ±èÙÝë, ±õ ÕÈí Üëßù.Ó ÕÈí ÛíáùÞëÜë_ åð_Ý ½Øð ×´ ÃÝù Àõ... ÛíáùÞõ ÞÇëäÍëTÝë, ÂñÚ ÞÇëTÝë, ±Þõ Þä-Øç ±ëäÍë ±ëäÍë CëÍäë (CëÍëÞë ±ëÀëßÞù áùËù) Èõ Öõ Õõáë ÖëÍíÞë ÕíäÍëTÝë. ÝëØ Èõ èÉ\ ÖÜÞõ ?


90

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

äëÍíáëáÛë´ Ñ èë... ØëØëlí Ñ ÖëÍí Õë Õë ÀßíÞõ Éõ ÞÇëäÍëTÝë Èõ, ÂñÚ ÞÇëäÍëTÝë.

Öõ ±õHëõ ½HÝð_ ±õËáõ ±õÞë ÜÞÜë_ ±õÜ ×Ýð_, Àõ Ò±ë Öù çëáù, Üëßë ÛíáùÞõÝ ÀáëÀ×í ÞÇëäõ Èõ.Ó ±õËáõ ±ëäë ÚÔë Öëá-ÖùÎëÞ Àßäë ÕÍõ. ÒÕÍåõÓ Àèõ Èõ. ±SÝë Üñ±ë, åð_ Úùáõ Èõ Öð_ ? ±ë ÛÃäëÞÞõÝ ÕëÈë ÀëÏí±õ. Öð_ ±ëäð_ Àõäð_ ÚùSÝù ! ìäÞ_Öí ½õ´±õ Àõ Þë ½õ´±õ ? Üëßõ ÖÜëßí ½õÍõ×í ½õ´Öð_ èùÝ Öù ìäÞ_Öí ½õ´±õ Àõ ÞèÙ ? ÒÕÍåõÓ ±õÜ Úùáù Öù åð_ ×ëÝ ? äëÍíáëáÛë´ Ñ ÚÔí äVÖð ìäÞ_Öí×í Üâõ, ßùÎ×í Þë Üâõ. ØëØëlí Ñ ìäÞ_Öí Þë Àßõ Öù çëÔëßHë ßíÖõ ±ëÜ Àèõ Àõ ÒÒÜÞõ

Ûë´çëÓÚ ±ëÕù Öù çëv_. Üëßõ Éßí ±ëÜ Èõ.ÓÓ äëÍíáëáÛë´ Ñ èë, Úç. ØëØëlí Ñ ÕHë ±ë ßùÎ ÜëÝùý ±õHëõ Àõ ÒÕÍåõ !Ó

±õãLÉìÞÝßÞõ ÕëÝëÜë_ ÞëÂí ØíÔù ÞívÜë Ñ ÕÈí ÚíÉ\_ Ào´ ÀèõÖë èÖë Þõ, ÖÜõ ? äëÍíáëáÛë´ Ñ ±õ Öù ±õÀ ÞëÞù çßÂù Õþç_Ã. ÞívÜë Ñ èë, Öõ Àèù Þõ. äëÍíáëáÛë´ Ñ ±õ É ÀëÜÞù. ÞívÜë Ñ èë, Ào´ ±ëÃâÞð_ èÖð_ ÀëÜ ? äëÍíáëáÛë´ Ñ ±õ Üèðäë-±ÞëäáÞù ßVÖù ßëÂõáù. Öõ

Üèðäë×í ±Þëäá ±Ïëß Üë´á ×ëÝ. ±õÜë_ Üèðäë×í ÀßÇõáíÝë ÃëÜ Èõ, hëHë-çëÍë hëHë Üë´á Øñß. Öõ ßVÖõ Éäë äEÇõ ±õÀ ÞëÞð_


[2.4] ÛëÃíØëß äëÍíáëáÛë´ çë×õ çIç_Ã

91

çßÂð_ Þëâð_ Úë_ÔäëÞð_. Öõ ±Üõ ÚßùÚß ÀëÜ Àßõáð_ ±Þõ ±ëÜ ÉßëÝ ÃßÚÍ ÞèÙ Àßõáí. Öõ ±Üëßù ±õÀ ±õãLÉìÞÝß èÖù, ìä§áëHëí ÀßíÞõ. ØëØëlí Ñ ±Üëßõ ±õÜÞí (äëÍíáëáÛë´) ½õÍõ ÛëÃíØëßí èÖí,

Öõ ±õÀ ÀëÜ Öù Õõáë±õ hëHë äÂÖ ÖùÍëÝ ÖùÍëÝ ÀÝð*. ÖùÝ ±Üõ ÖùÍuð_Ý Âv_ Þõ ÕëÈ\_ ÀÝð*Ý Âv_. äëÍíáëáÛë´ Ñ Öõ ìä§áëHëí Àèõ, Ò±ë ÚßùÚß Þ×í, ±ë

ÚßùÚß Þ×í...Ó Öõ ±ë ØëØëÞù Éõ ìÜ½É ÃÝù Þõ, ÖõÞõ ¬ÇÀíÞõ ÕëÝëÜë_ É ÞëÂí ØíÔù. ÞívÜë (äëÍíáëáÛë´Þõ) Ñ ÕëÝëÜë_ ? ÕÈí ÖÜõ µÕß ÜëËí

ÞëÂí ?

äëÍíáëáÛë´ Ñ Þë, Þë, ±Üõ ÜëËí Þë ÞëÂí. ÕÈí ±õ Öù

Âù Ûñáí ÃÝù, ±ëTÝù É ÞèÙ.

ÕþfÞÀÖëý (ØëØëlíÞõ) Ñ Üõî ÕñÈÝð_, ÒÛ´, ÎõîÀí ØíÔë ÕÈí

ìä§áëHëíÞð_ åð_ ×Ýð_ ?Ó Öù Àèõ Ò±ßõ ÕÈí Öù ±ÜëßëÜë_ ÍÂá É ÞèÙ Þõ ! ±Üëv_ ÜëÞ ÜëÞ É ÀßõÓ, Àèõ Èõ. ØëØëlí Ñ èë, ÕÈí ßëÃõ ÕÍí ½Ý Þõ ! ÕþfÞÀÖëý Ñ èë.

ÚLïÞõÞí ØùVÖí Úèð çëßí, Àù´ ØèëÍù {CëÍù ÞèÙ ØëØëlí Ñ ½õÞõ, ±ë ÈÕëÝõáð_ É èùÝ Èõ, IÝëßõ ÚùáëÝ Þõ !

ÞèÙ ? ËõÕßõÀÍó ×Ýõáí èùÝ IÝëßõ ÚùáëÝ Þõ ? Îßí ËõÕßõÀÍó ½õ´±õ Öù ÕëÈí ±õ ØõÂëÝ ±õäí. ±õäí É ØõÂëÝ Þõ, ÕëÈí Öõ ! ±õÜHëõ Àëð_, Àõ ÒÃùìä_ØÛë´Ó, ±õËáõ Ãùìä_ØßëÜ°, ±õÞð_ ÞëÜ çÜ° ÃÝù èäõ. Úèð äçÜù ÜëHëç. ±IÝëßõ Öù ÚÔë ÉÖë ߏëë èåõ Þõ ? äëÍíáëáÛë´ Ñ ÚÔëÝ èäõ, ±ëÕHëõÝ @Ýë_...


92

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ØëØëlí Ñ èë, ßèõ É ÞèÙ Þõ ! ±õ Öù ÚÔð_ ±ë Öù... ÞívÜë Ñ ÖÜëßí ÀõËáí ªÜß ×´ ? äëÍíáëáÛë´ Ñ Üëßí ±õ@Ýëçí, ±õ´Ëí äÞ. ÞívÜë Ñ ÀÝë ÃëÜÞë ÖÜõ ? äëÍíáëáÛë´ Ñ ±èÙ äÍùØßëÞù É. ØëØëlí Ñ Üëßë×í È äæý ÜùËë, ÕHë ±Üëßõ ØùVÖí çëßí èÖí.

±Üëßõ {CëÍù ×Öù Þ èÖù Àù´ ØèëÍùÝ. ÞívÜë (äëÍíáëáÛë´Þõ) Ñ ±õÜ ? Àù´ ØèëÍùÝ ÞèÙ ? äëÍíáëáÛë´ Ñ Üëßõ Öù ±õÜÞí ½õÍõ {CëÍù ÞèÙ ×Ýõáù Àù´

ØèëÍù. ÞívÜë Ñ Úí½ ½õÍõ ×Ýõáù ? äëÍíáëáÛë´ Ñ èð_ ±õäë ìܽÉÞù èÖù, Àõ Àù´ ÜëHëç ÂùË<_

Úùáõ Öù áMÕÍ Üëßí ص, ÎÍëÀ Ø´Þõ. ÞívÜë Ñ ØëØë ÂùË<_ Úùáõ ÞèÙ, ±õËáõ ÕþfÞ É ÞèÙ Þõ ! äëÍíáëáÛë´ Ñ èo, ±õËáõ ±ÜÞõ ÚõÞõ çëv_ ÚÞõ. ÞívÜë (äëÍíáëáÛë´Þõ) Ñ ÕHë ØëØë ÖÜëßí µÕß Àù´ ØèëÍù

ÃßÜ ×Ýõáë ? äëÍíáëáÛë´ Ñ Þë, Üëßë µÕß Þë ×ëÝ. ÞívÜë Ñ ÞèÙ ? äëÍíáëáÛë´ Ñ ÕñÈù, èëÉß É Èõ Þõ ! ÞívÜë (ØëØëlíÞõ) Ñ ÖÜõ Àù´ ØèëÍù ±õÜÞë µÕß ÃßÜ

×Ýõáë, ±õÜ ±õÜÞõ ÕñÈ\_ È\_.


[2.4] ÛëÃíØëß äëÍíáëáÛë´ çë×õ çIç_Ã

93

ØëØëlí Ñ Þë, Þë, ÂùË<_ ÃßÜ ×äð_ ÕÍõ ±õäë ÜëHëç É ÞèÙ

Þõ ! áùÀù ½õÍõ ±õ ×ëÝ, Üëßí ½õÍõ ÞèÙ ×Ýõáë.

ÚíÉ\_ ±ë ±ëÜÞí ½õÍõ Öù Ûë_ÉÃÍ Þë ×ëÝ, ±õÞð_ åð_ ÀëßHë ? ±õÜÞð_ À<Ë<_Ú ÂëÞØëÞ, ±õËáõ èáÀ<_ Úùáõ ÞèÙ Þõ, Àù´ ØèëÍùÝ. Ûë_ÉÃÍ Þë Àßõ èáÀí. ÞívÜë Ñ É^Ì<_ ÃÜõ ÞèÙ. ØëØëlí Ñ ±èoÀëß Þë Àßõ ÂùËù. ±Þõ ÀëÇð_ ÂëÞØëÞ èùÝ Öù

±õ ±èoÀëß Úèð Àßõ. Üë_ëùÜë_ë ±èoÀëß Àßõ ±õËáõ ±ëÕHëõ Þë çÜ°±õ Àõ ÒÀëÇð_ ÂëÞØëÞ Èõ ±ë.Ó Öõ×í Cëëçäëâð_ Àèõäð_ ÕÍõáð_ Þõ ! ÞívÜë Ñ ÕHë ±ëäí ìçìÜìá Ào´×í ±ëäÍí ? ÒÇùÜëçëÜë_

äß_Íë Õß ¶Ãõáë Cëëç Éõäë ÈùÓ, Àëð_. ØëØëlí Ñ IÝëß ÕÈí Öù Cëëç çñÀë´ ½Ý ÕëÈ\_. Öð_ Öù ÜèÙ

Âáëç ×´ ÉäëÞù ! ÞívÜë (äëÍíáëáÛë´Þõ) Ñ ØëØëÞù ±õÀ<_Ý ØðÃðýHë ÞèùÖù ØõÂëÝù

ÖÜÞõ ?

äëÍíáëáÛë´ Ñ Þë, ÜÞõ Þ×í ØõÂëÝù. Éõ Èõ ±õ äëÖ Àv_ È\_.

ÜÞõ Öù ÉõËáð_ ØõÂëÝð_, ÜÞõ Éõäð_ áëBÝð_, ±õ ÚÔð_ ÀèíÝõ ØíÔð_. ØëØëlí Ñ É^Þí äëÖù ×´ ô Úèð.

ßëÂíÞõ Úõ ßçù´Ýë, Úèð ܽ Àßõáí Î@Ö ±õ åð_ Àèõ ? Ò±ëÕHëõ Úõ ßçù´Ýë É ßëÂäë ÕÍåõ. ±õÀ Èõ Öõ ÉÜäëÞð_ ÚÞëäõ Þõ ±õÀ ÕíßçÞëß.Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÚõ ßëÂí±õ ±ëÕHëõ.Ó ±õ ÕíßçÞëß É\Øù èùäù ½õ´±õ. ÚÕùßõ ÛìÉÝë_ ÀßíÞõ ±ëÕõ. ±Üõ Úèëß ÚÔë Úõçí±õ Âðßåí±ù ÞëÂíÞõ, Öõ CëÍí±õ ÛìÉÝë_ Öë½-Öë½ ÚÞëäíÞõ ±ëÕí ½Ý. ±õ ±õÜÞõ ½õ´±õ, Úç. ÚíÉ\_ Àåð_ ÞèÙ.


94

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÞívÜë Ñ Àèõäð_ ÕÍõ ! ÖÜõ Úèð ܽ Àßõáí, ÞèÙ, ØëØë ? ÖÜõ

ܽ ÚßëÚßÞí Àßõáí.

ØëØëlí Ñ IÝëßõ åð_ Àßõ ? IÝëßõ ±èÙ Ào´ Üëß Âë´Þõ Üßäð_ ?

èùÝ ±õ Öù ÛùÃääð_, ÚYÝð_ ! Þë èùÝ ±õÞí ìÇ_Öë åð_ ÀßäëÞí ? èùÝ ±õÞõ Öù ÛùÃäù, Üñ±ë. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, èùÝ ÖõÞõ ÛùÃäù.

ØëØëlí Ñ èo. ½õ Úõ ßçù´Ýë ßëÂÖë èÖë Þõ, ìÞßë_Öõ ? Éõ

×äëÞí èåõ ±õ ×åõ, ÕHë Úõ ßçù´Ýë ßëÂÖë. ÚÕùßõ ÛìÉÝë_, ÖöÝëß, Öë½. áùÀ ±ëäõ ÖõÝ Âðå ×´ ½Ý. ÞívÜë Ñ Í<_ÃâíÞë ÛìÉÝë_ ÛëäÖë èÖë ? ØëØëlí Ñ Í<_Ãâí-Úð_Ãâí ÌíÀ Èõ, ÃÜõ Öõ. ÞívÜë Ñ ØëØëÞõ ÉáõÚí Úèð ÛëäÖí èÖí, ÞèÙ ? äëÍíáëáÛë´ Ñ ÜÞõ ÞèùÖí ÛëäÖí, ±õÜÞõ Úèð ÛëäÖí èÖí. ØëØëlí Ñ èë. ÞívÜë Ñ ÕÈí ÇõäÍù ? äëÍíáëáÛë´ Ñ ÚÔð_ É Çëáõ. ØëØëlí Ñ ±ë ÃQÜÖ Úõ CëÍí, èo... ÞívÜë Ñ ÕHë ØëØë ±ëÜë_Ý ÀõËáð_ ÚÔð_ Èõ ! ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ±ëÞë µÕß×í Öù ±ÜÞõ ÕHë ÚùÔ Üâõ Þõ,

Àõ ±ë ÜùZëõ Éäë ÜëËõ Úèð µØëçíÞ Þõ ±õäð_ ÚÔð_ ×äëÞí Ào´ Éwß Þ×í. °äÞÞí ±_Øß Öù ±ë... ØëØëlí Ñ ÚÔëÝ ÀùLËÿë@Ëßù ±õÀ ßçù´Ýù ßëÂõ ÕHë ±Üëßí

ìäåõæÖë ±õËáí Àõ Úõ ßëÂí±õ. ±õËáõ ÚÔë ÀùLËÿë@Ëß, ±ë ±ë"ìÎçßùÝ Âðå ×´ ½Ý, Úõ CëÍíäëß. åð_ ? ßë½ Öù ßëÂÖë ßëÂåõ !


[2.4] ÛëÃíØëß äëÍíáëáÛë´ çë×õ çIç_Ã

95

½Hëäë Üâí iëëÞíÞí äëÖù ÕþfÞÀÖëý Ñ iëëÞÞí äëÖ Öù ÚÔí ½HëäëÞí Üâõ, ÕHë iëëÞíÞí

±ëäí äëÖ ÕHë ½HëäëÞí Üâõ Þõ, ±õÝ TÝäèëßÜë_ ÚÔëÞõ µÕÀëßÀ ×´ ÕÍõ. ØëØëlí Ñ ÚßùÚß. ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ÀòÕëâðØõäõ Õõáë çùØëÞë ÀëÃìâÝë ÎëÍí ÞëAÝë. ØëØëlí Ñ èë, ÎëÍí ÞëAÝë èÖë. ÕþfÞÀÖëý Ñ IÝëßõ ±õ ¼WËë_Ö ±IÝëßõ áùÀùÞõ ÀõËáð_ ÚÔð_ µÕÀëßÀ

Èõ ! ØëØëlí Ñ µÕÀëßÀ ×´ ÕÍuð_. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õ ±ëäð_ Ào´À Ào´À ÕëÈ\_ ½õ Üâí ±ëäõ Öù áùÀùÞõ

ÀõËáð_ ÚÔð_ ½HëäëÞð_ Üâõ ±ëÜë_×í ! ØëØëlí Ñ èë, ½HëäëÞð_ Üâõ. ÞívÜë Ñ ±ë Úõ ßçù´Ýëäëâð_ Öù Úèð ÃÜõ ±õäð_ Èõ ÚÔëÞõ, Àõ

Üñ_° Þë ×´ Üßåù, ½õ ÜùZëõ Éäð_ èùÝ Öù. vvvvv


[2.5] ÛëÃíØëßÞë Ûë´Þõ ìåÂTÝð_ ÃHëÖß Ô_ÔëÜë_ Öù ÕÈí ÀõâäëÝ ±Üëßë ÛëÃíØëßÞë Û´ èÖë, ±õ ÃþõFÝð±õË ×Ýõáë. Öõ ÕÈí ±Üëßë ÛëÃíØëßÞë ÎëÔßõ ÜÞõ Àëð_, Àõ Ò±ë ÈùÀßëÞõ ÖÜëßí Õëçõ ßëÂù, ±õÞõ Éßë Àõâäù Ô_ÔëÜë_.Ó ±õ Ô_ÔëÜë_ Àõâääë ÜëÃÖëÓÖë. ÕùÖëÞù ±_ÃÖ ÜëHëç èÖù Þõ, ±õËáõ ±ëÕHëõ ±èÙ É Cëõß Þõ Cëõß åíÂäë ÜëËõ ßëAÝë, Úí.±õççí. ×Ýõáë. IÝëß ÕÈí ±õ ÜÞõ Àèõ Èõ, ÒÔ_ÔëÜë_ èð_ ÖÜëßí Õëçõ ±èÙ ±õ@çìÕìßÝLç áµ ×ùÍù CëHëù.Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÔ_Ôù ÖÜÞõ åí ßíÖõ ±ëäÍåõ, ±IÝëßõ ?Ó IÝëßõ Àèõ Èõ, ÒIÝë_ ±ëä-½ä Àßíå.Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, Òèð_ ÖÜÞõ ìåÂäëÍ<_ ±õ åíÂù Þõ, ±õÀäëß åëÀ á´ ±ëäù.Ó èäõ ±IÝëßÞë Úí.±õççí. ×ÝõáëÞõ ±õäð_ Àèí±õ Öù äë_Ôù ÞèÙ, ±IÝëßõ ±õÜ.±õççí. ×ÝõáëÞõ ±õäð_ Àèí±õ ÖùÝ äë_Ôù ÞèÙ. ±Þõ Öõ ØèëÍëÞë Úí.±õççí. ×ÝõáëÞõ ±õäð_ ½õ Àèí±õ, Öù ±õ ÜÞÜë_ ½Hëõ, ÒÜëßë Éõäë Úí.±õççí. ×Ýõáë ÜëHëçÞõ åëÀ áõäë ÜùÀáõ Èõ ?Ó ±ë ìÕVÖëáíç äæý µÕßÞí (1933Þí) äëÖ Àv_ È\_. ±õÞë ÜÃÉÜë_ Õëßù ÛßëÝõáù èùÝ Þõ, èð_ Úí.±õççí. ×Ýõáù È\_. IÝëßõ èð_ ÕHë Ô_ÔëÜë_ Õèõáù Àõâäð_ ÞèÙ, Ô_ÔëÜë_ Öù ÕÈí ÀõâäëÝ. Õèõáë Öù Üõî Àëð_, ÒÛ´, åëÀ á´ ±ëä. ±ë Öëßõ åíÂäð_ Èõ Üëßí


[2.5] ÛëÃíØëßÞë Ûë´Þõ ìåÂTÝð_ ÃHëÖß

97

Õëçõ ? Öù èð_ ÖÞõ ìåÂäëÍ<_.Ó ±õ Àèõ, ÒåëÀÜë_ åð_ åíÂäëÞð_ ?Ó ÖùÝ Üõî Àëð_, ÒÕHë á´ ±ëä Öù Âßù. Àëáõ ÛÙÍë á´ ±ëäÉõ.Ó åð_ Àëð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÛÙÍë áõÖù ±ëäÉõ. ØëØëlí Ñ Öõ ÜÞÜë_ ±õÞõ ±ÀâëÜHë ×´ ô, Àõ ±ë èð_

ÃþõFÝð±õË, èð_ ±ëäù ÛHëõáù ÜëHëç Þõ ±ë ØëØë° ÜÞõ ±ë åëÀ áëääëÞð_ Àèõ Èõ ! ÞùÀß Èõ Þõ ÈÖë_ ±ëäð_ ÜÞõ áëääëÞð_ Àèõ Èõ ! ÜÞõ Àèõ Èõ, ÒåëÀ èð_ á´ ±ëäð_ ?Ó Òèë... èë... ÛÙÍëÞð_ åëÀ á´ ±ëäù ±ëÕHëõ, Cëõßõ Âëäë ÜëËõ.Ó ±õËáõ ±õ áëTÝë ÕÈí.

ÛÙÍë Èõ Àõ ÍëÛí ? ÕÈí Üõî Àëð_, Ò±ë Öð_ ÛÙÍë áëTÝù, ÛëäÖëáÞí Üëßõ Ûë_ÉÃÍ Þ×í Öëßí ½õÍõ. ÀëßHë Àõ Öð_ ÜùËù ÜëHëç ±õËáõ Úõ-Çëß ±ëÞë äÔëßõ ±ëÕð_ ÖõÞù äë_Ôù...Ó ÕþfÞÀÖëý Ñ Þ×í. ØëØëlí Ñ ÀùË-ÕëËáñÞäëâù èùÝ ±õËáõ ÕõáùÝ Àèõ Þõ, ÇÍí

Úõçõ Þõ, ±õ Öù. ÒÕHë Öð_ ÛÙÍë Àõäë áëTÝù ±õ ÜÞõ ½õäë Øõ. Öð_ Öëßë Éõäë ÛÙÍë áëTÝù È\_ Àõ Üëßë Éõäë áëTÝù È\_, ±õ ÜÞõ ½õäë ØõÓ, Àëð_. Öõ Üõî Öù ±ëÜ... ÕþfÞÀÖëý Ñ Ûë_Ãí ½õÝð_. ØëØëlí Ñ Öõ ÜèÙ ±ëÌ-Þä Ûë_Ãí ½õÝë, Öõ ±ëÜ Àßù ÖùÝ

ÖñËõ ÞèÙ Þõ ±ëÜ äëâù ÖùÝ ÖñËõ ÞèÙ. IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÒ±ë Ú´±õ ±ëMÝëÓÖë Àõ ÖÜõ áíÔëÓÖë, ÛÙÍë ?ÓÓ IÝëßõ Àèõ, ÒÚ´±õ Éõ ±ëMÝë ±õ á´Þõ ±ëTÝù.Ó Üõî Àëð_, Ò±ë ÚÔëÝ ÛÙÍë Èõ Àõ ÍëÛí Èõ ?Ó Öù Àèõ, ÒÛÙÍë É Èõ Þõ ÚÔë.Ó Üõî Àëð_, ÒÛë_Ãù ½õ´±õ, èäõ ±õÞë ÍíËë_ ±ëÃâ Éßë Éßë Ûë_Ãäë Üë_Íù ½õ´±õ.Ó Öõ Çëß-Õë_Ç Ûë_BÝë Þõ ÕÈí Õë_ÇÜù Þë Ûë_BÝù, IÝëßõ ÜÞõ Àèõ Èõ, Ò±ë Ûë_ÃÖë Þ×í.Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, Ò±õÞõ åð_ Àßíåð_ ±ëÕHëõ ? Âäëåõ Âßù ?Ó Öù Àèõ, ÒÞë ÂäëÝ.Ó


98

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

IÝëßõ Üõî Àëð_, Òåð_ Àßäë áëTÝë ?Ó Öù Àèõ, ÒÜÞõ Öù ÂÚß É ÞèÙ Þõ ±ëäí.Ó Öù Üõî Àëð_, ÒÛÙÍëÞð_ åëÀ ÂëÔõáð_ ÞèÙ ?Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÂëÔõáð_ Öù Âv_, ÕHë ±ëäí ÂÚß ÞèÙ.Ó Üõî Àëð_, ÒÖù ÕöHÝë Èù Öù äèðÞõ åð_ Àßåù ÖÜõ èäõ ? äèð Öù Àèõåõ, ÚÚñÇÀ Éõäù Èõ, Üñ±ù ! åëÀ áëäÖëÝ ±ëäÍÖð_ Þ×í.Ó

ÛHëÖß Èõ ÕHë ÃHëÖß Þ×í ±ë ÃëÜÍëÞë áùÀùÞõ ÛÙÍë ÀÝë CëöÍë_ Èõ Þõ ÀÝë À>Hëë Èõ, ±õ çÜÉHë ÕÍõ. ±Þõ åèõßÞë ÜùËë äÀíáù áõäë ½Ý Þõ, Öõ äÀíá ÛÙÍë Cëõß áëäõ Öù Úößí äÏäëÍ Àßõ, ÒÖÜÞõ áõÖë ±ëäÍÖë Þ×íÓ, Àèõåõ. ±õËáõ Üëv_ ÀèõäëÞð_ Àõ ±ë áùÀùÞõ åí ßíÖõ çÜÉHë ÕÍõ ? FÝë_ ÛÙÍë áõÖë Þ×í ±ëäÍÖë Öõ áùÀù ±ëIÜë ½Hëäë ½Ý, Öù åí ßíÖõ ×ëÝ Öõ ? ÛÙÍëÝ áõÖë ±ëäÍäë ½õ´±õ Àõ Þë ±ëäÍäë ½õ´±õ ? Üõî Àëð_, ÒåëÀ áëäÖë ±ëäÍÖð_ Þ×í, Öõ Üñ±ë, åð_ ½õ´Þõ ÛHÝù È\_ ±ë ?Ó Öù Àèõ, Ò±ëäð_ ±Üõ Ào´ åíÂäë ÃÝõáë èÖë.Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÒ±ë Õèõáð_ åí ! ±ë ½õ Öð_ Àèð_ È\_, Àõ ÒåëÀÜë_ åð_Ó ÕHë åíÂäë Éõäð_ Èõ Àõ ÞèÙ ?ÓÓ IÝëßõ Àèõ Èõ, Òèë, åíÂäë Éõäð_ Èõ.Ó Üõî ÚíÉõ ØèëÍõ Àëð_, ÒØñÔí áëäÉõ.Ó Öõ ÕõáëÞõ Àèõ Èõ, Ò±ë ØñÔí çëßí Èõ Þõ ? ÞèÙ Öù ÜÞõ ÕÈí äÏåõ IÝë_ ±ëÃâ ØëØë° !Ó Öõ Õõáù äõÕëßí åð_ Àèõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, çëßí Èõ, Úèð çëßí Èõ. ØëØëlí Ñ Öõ áëTÝù, ÕHë CëöÍí ØñÔí. ±ëÜ Þ Üëßí±õ Þõ, Öõ

ÜèÙ Õõçõ ÞèÙ. ±õËáõ Üõî Àëð_, Ò±SÝë, ±ëÉõ ØñÔí ±ëäí áëTÝù ?Ó ÒÒ±õHëõ É Àëð_ÓÖð_, Úèð çßç ÈõÓÓ, Àèõ Èõ. Üõî Àëð_, Ò±õ Öù Àèõ Þõ ÕHë, ±õ Öù äõÇäë ÚõÌù Èõ Öõ, Üñ±ë, Öð_ ±ëäù Àõäù ÛHëõáù ? ±ëÞõ ÛHëÖß åí ßíÖõ ÀèõäëÝ Öõ ? ±ë ÖÞõ åëÀ áõÖëÝ ±ëäÍÖð_ Þ×í. Üñ±ë, ÖÞõ ÕßHëëTÝù ±õ É Ûñá Àßí.Ó ÃþõFÝð±õË ×Ýõáù ÖùÝ ±ë ÚÔð_ ±ëäÍõ ÞèÙ. ±õ äë_ÇäëÞð_ Þõ ÕßíZëë ±ëÕäëÞí, äë_ÇäëÞð_ Þõ ÕßíZëë ±ëÕäëÞí. ÛHëÖß Èõ ÕHë ÃHëÖßí (ÃHëÖß) Þ×í Þõ ! ÃHëÖß


[2.5] ÛëÃíØëßÞë Ûë´Þõ ìåÂTÝð_ ÃHëÖß

99

ìÚáÀ<á Èõ É ÞèÙ. ÛHëÖß ×ëÝ ÕHë ÃHëÖß ÞèÙ. Öõ ÕÈí ÃHëÖß äèð Àßí ±ëÕõ IÝëßõ. Üëßí-ÌùÀíÞõ ±õÞõ çíÔù Àßí ±ëÕõ !

ßùÉ ìåÂäëÍõ ÉwìßÝëÖ ÕñßÖð_ ÕÈí ÚíÉõ ØèëÍõ ÕHë åëÀ áõäë ÜùÀSÝë, ÕHë ±ë"á ßë´Ë ÚÞëTÝë åëÀÜë_, èùî. ÕÈí Üõî Àëð_, Òèäõ ±ëÉ ßùËáí ÚÞëäù.Ó ±õÜÞõ ±ÀâëÜHë Öù Úèð ×ëÝ, ±õ ßùËáí åíÂäëÜë_. ÕHë ±õÜÞë ÜùËëÛë´ Þõ èð_ Úõ ÛëÃíØëß, ±õËáõ ±õ ½Ý @Ýë_ Öõ ÕHë ? Öõ Õõáù ßçù´Ýù èÖù Þõ, Öõ Üõî Àëð_, ÒÛ´, ±ëÜÞõ ßùËáí ÚÞëäÖë ìåÂäëÍ.Ó ±Þõ ßùËáí Öù äë_ÀíÇñ_Àí ×äë Üë_Íí, çëßí Þë ×´. Üõî Àëð_, ÒÚèð Þë Îëäõ Öù Õñßí ìåÂäëÍù.Ó Öõ Õñßí±ùÝ äHëÖë äë_Àí ×ëÝ. Öù Üõî Àëð_, ÒäëÍÀí×í Ãùâ Àßí ÞëÂù.Ó ±õËáõ äëÍÀí ±ëÕíÞõ Ãùâ Àßí ÞëÂí ±Þõ ±õÞí Õëçõ ÖâëäÍëäí. Öù Àèõ, ÒÕñßí±ù ×´ Öù çëßí. ÚÔí eáõáí Èõ.Ó ±õËáõ ±õÞõ ÜÞÜë_ ±õÜ ×Ýð_. Üõî Àëð_, Òçëv_, çßç ×´ Èõ Õñßí. èäõ ×ùÍ<_ ÚËëÀëÞð_ åëÀ ÚÞëäí áëäù. Öõ ±ëÕHëõ Úõµ ´±õ ×ùÍ<_À.Ó ßùÉ ìåÂäëÍí±õ ±ëäð_ ±Üõ, ÉwìßÝëÖ ÕñßÖð_. ÚÔí ÇíÉ ÞèÙ. ÚÔí Öù ±ÀâëÜHë ×ëÝ ìÚÇëßëÞõ, çèÞ Þë ×ëÝ Þõ ! èÕñÇù ßçù´Ýù ÚÞëäí±õ Öù Öù äõè (äõå) ×´ ÕÍõ Þõ ! ±Þõ ÛHëõáù ÜëHëç Öõ ±ÀâëÝë Àßõ. Üëßí Õëçõ Úùáõ ÞèÙ, ±õÞë ÎëÔß Õëçõ Úùáõ, Àõ ÒÜÞõ ±ë ØëØë° Õëçõ ÞèÙ Îëäõ.Ó IÝëßõ ±õÞë ÎëÔß Àèõ, ÒÞë, ×ùÍù äÂÖ ßèõ.Ó ÕHë Üëßí Õëçõ Úùáõ ÞèÙ Àõ ÒÖÜëßí ½õÍõ ÜÞõ ÞèÙ Îëäõ.Ó ÎËëÀë Üëßõ Þõ !

äÏuë äÃß ìåÂäëÍõ ÇùAÂù ìèçëÚ ÀùÍíÞù ÕÈí Èõ Öõ ±ë ±ëäÍuð_, ±õËáõ ÕÈí Üõî ±õÞõ ìçáÀ ±ëÕí, Àõ ±ë ìçáÀ Ô_ÔëÞí Èõ ±Þõ ÖÜëßë×í Éõ Éõ ÂÇý ×ëÝ Öõ ÚÔð_Ý á½õ ÂÇý ÂëÖõ, ÖÜëßõ ÂëÖõ ÞèÙ. Àù´Þõ ØëÞ ±ëMÝð_ ßVÖëÜë_ ÖùÝ ÂÇý ÂëÖõ á½õ. ÖÜõ Çë ÕíÔí èùÝ, Àë"Îí ÕíÔí èùÝ, Àù´ TÝçÞ èùÝ ÖùÝ ÂÇý ÂëÖõ á½õ. ±õËáõ ÕÈí ±õÜÞð_ ÃÉäð_ Âëáí Àßí ÞëÂõáð_,


100

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

±õ ìçáÀ ±ëÕäë ±áÃ×í. ±õÞõ èë×Üë_ ±ëÕÖë Õèõáë, ±õÜÞí Õëçõ èÖë Þõ, Öõ ßÀÜ ÉÜõ Àßëäí ØíÔí. ÖÜÞõ çܽÝð_ èð_ åð_ Àèõäë ÜëÃð_ È\_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, èë. ØëØëlí Ñ ±õÜÞí Õëçõ Éõ Ào´ ßÀÜ èÖí ±õ ÉÜõ Àßëäí ØíÔí

ÇùÕÍõ ±Þõ ÕÈí ±ë ßÀÜ ±ëÕí. ±õËáõ ÕÈí ÜëìáÀí ÀùÞí ±ë ßÀÜÞí ? ÜëìáÀí ÀoÕÞíÞí Þõ ? èäõ Öù ±õÜÞí ÜëìáÀí ßèí ÞèÙ Þõ ? ±õÞí Õëçõ ßÀÜ èÖí Öõ ÉÜõ Àßí ØíÔí. ±õËáõ ±ë Öù ÉÜíÞõ ÖðÖý Èõ Öõ ÞíÇõ ½Ý. IÝëßõ Üõî Àëð_, Ào´À ØëâÜë_ Àëâð_ Èõ, ±ë ÉÜíÞõ ÖðÖý ½Ý Èõ ßùÉ. ÉÜíÞõ ÖðÖý ßùÉ ÞíÇõ ÉäëÞð_ åð_ ÀëßHë Èõ ? Àù´ ±SáëìÜÝë_Þõ Üâäë ÉäëÞð_ Èõ Öõ ? ±Þõ ÕÈí ìçáÀÞù ìèçëÚ ½õµ, ÇùAÂù áÂõáù. èäõ ±õÜë_ åð_ ×ëÝ ? ßùÉ ßëhëõ çñ´ ½Ý Þõ, IÝëßõ ±õÞë ÃÉäëÜë_×í ÕÇëç-çë_´Ì Õöçë ÞíÀâí ÕÍõ ÜèÙ×í. ÕÈí ±õ ¶Ìõ Þõ, Öõ ±õÜÞõ ÕùÖëÞõ ÂÚß Þë èùÝ Þõ èð_ Õõáë á´ áµ Þõ Üëßí Õëçõ ßëÂí Üõáð_. Éõ ÞíÀâí ÕÍõ Öõ Üëßí Õëçõ ßèõäë ص. ±Þõ ÕÈí ÚÔë ÛõÃë ÀßíÞõ ÕÈí ±õÀ ØèëÍù Üõî Àëð_, ÒÖÜëßõ ìèçëÚÞð_ ÀõÜÞð_ Èõ ?Ó Öù Àèõ, Òèë, ÀQMáíËÓ èo Àõ ! Üõî Àëð_, ÒÒ±ë Õöçë @Ýë_×í ±ëTÝë ? ±ë ÖÜëßë ÃÉäëÜë_×í ÞíÇõ ÕÍÖëÓÖë Þõ Üõî ÛõÃë ÀÝëý Èõ. ±ë Úõ-hëHë wìÕÝë Ào´×í ±ëTÝë ?ÓÓ ±õËáõ çÜFÝë Àõ Üëv_ èëv_ ±ë Öù ÕÀÍë´ ÃÝë. Ò±ëäð_ Þë Àßåù èäõ. ±ë Ào´ ÖÜÞõ äÏäë ÜëËõ Þ×í Àëð_. åëÞõ ÜëËõ Àßù Èù ? ÖÜÞõ Ào´ äÏäëÞù È\_ ? ±õ Öù ÞíÀâí ÕÍuë, Âùäë´ ÃÝë. èð_ @Ýë_ ±ëÜ Þë Àèð_ È\_.Ó

åíÂäõ ÂßëÚ ±ëØÖ×í È^ËäëÞí ßíÖ ÕÈí ØßßùÉ Õõáù ÞíÇõ ½Ý Þõ, ±õËáõ èð_ ±õÀ ØèëÍù ÃÝù ÞíÇõ. ±õ ±õÀ ØèëÍù ÚèëßÃëÜ ÃÝëÓÖë. Öõ ±õÜÞë Ëë´Üõ É èð_ IÝë_ ÃÝù ÞíÇõ. ÞíÇõ É´Þõ Õõáí ØðÀëÞ èÖí Þõ, ÕëÞ-ÚíÍíÞí, IÝë_ É´Þõ Üõî Àëð_, ÒÕõáë ¬Çë çßÂë ÉÝ_ÖíÛë´ Èõ Þõ, Öõ ±õ Éõ ìçÃßõË ÕíÖë èùÝ, ±õ Ü_Ãëäí Èõ.Ó Õõáù Àèõ, Òáõ Û´, ±ë áõ.Ó ±õËáõ Õõáù ÕÀÍë´


[2.5] ÛëÃíØëßÞë Ûë´Þõ ìåÂTÝð_ ÃHëÖß

101

ÃÝù. èäõ Úí° ØðÀëÞ ±õËáëÜë_ èÖí ÞèÙ, ±õËáõ ±èÙ×í É áõ Þõ ! ±õËáõ ÕÈí Õõáù Àèõ Èõ, ÒÀëÀë, ±ë åð_ Àßäë Þäí èÜHëõ á´ ½ä Èù ? Èõ ÜèÙ ±ÍÔí Öù.Ó IÝë_ Þõ IÝë_ ÜñÀí ßëÂõ ±õ ÕíÞõ. Õõáù ØðÀëÞØëß Àèõ, ÒèÉ\ ±ÍÔí ÍOÚí Öù Èõ.Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÖð_ ½Hë Ûë´ èäõ. Üõî ½HÝð_ Àõ áëääëÞí ×´ èåõ ±õËáõ áëäí ßëÂäë Øõ.Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÞë, ±ÍÔí Èõ.Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, Òáëä IÝëßõ ±ÍÔí. èð_ Öù ±ÍÔí á´Þõ µÕß ÃÝù.Ó ÕÈí ÚíÉõ ØèëÍõ Õõáë Ûë´ ±ëTÝë Þõ, IÝëßõ Õõáí Õíäë ÃÝë IÝë_ ±ëÃâ Öù Àèõ, ÒÀëÀë Õõáð_ ÕëÀíË á´ ÃÝë Èõ !Ó ±õËáõ ÕÈí µÕß ±ëäíÞõ ÜÞõ Àèõ Èõ, Ò±ë Üõî ÖÜëßí ½õÍõ Úèð ØÃù ÀÝùý.Ó Üõî Àëð_, Ò±ë ØÃù ÀÝùý ±õ ÖÜÞõ áëBÝð_ Þõ ? èäõ Îßí ±ëäë ÃðÞë Àù´Þí ½õÍõ Þë Àßåù.Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÞèÙ Àv_ èäõ.Ó Úç ×´ ÃÝð_. ±Þõ ÇùÕÍõ ±ëäð_ ÂùË<_ Þë áÂåù. ÚíÍí ÕíÖë èùÝ Öù áÂí ÞëÂù Þõ, Ào´ èð_ ÖÜÞõ äÏäëÞù Þ×í. ÖÜõ ÚþëLÍí ÕíÖë èùÝ ÖùÝ áÂù. èð_ Öù ÚÔëÞõ áÂëäÍëäÖù. á½õ, áÂåù Öù áÂÖë áÂÖë ±õ áÂõáð_ ÖÜÞõ ±õÜ ÈùÍëäÍëäåõ. ÀùHë ÈùÍëäÍëäõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ áÂõáð_. ØëØëlí Ñ Âñ_EÝë Àßõ Þõ, ÚYÝð_, ßùÉ ßùÉ. ±Þõ Þë áÂí±õ

Öù ? Þë ÈùÍëäÍëäõ. ÕHë ½õ ìçÃßõË ÕÀÍë´ Ã´ Àõ Þë ÕÀÍë´ Ã´ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕÀÍë´ Ã´, ØëØë.

ØëØëlí Ñ ÕëÈù ìçÃßõË Öù ÕíÖù É Þ×í, ±õäð_ ØõÂëÍõ ÜÞõ.

Àù´ ØèëÍù ÜÞõ ìçÃßõË ØõÂëÍí Þ×í Àõ ±õÀ<_Ý Ì>_Ì<_Ý Üõî ½õÝð_ Þ×í. CëßÜë_ Ì>_Ì<_ ÕÍõáð_ ±õäð_ Öõäð_ Àåð_Ý ÞèÙ. ±õËáõ Üõî ½HÝð_ Àõ Üëv_ èëv_ ±ë ±ëÉÞë ÈùÀßë_±ù ±ëäë èùÝ ÞèÙ Ào´ ! ±ëäë áèõßíáëáë, ±ëäë Þë èùÝ Ào´ ! ÕÈí Üõî Àëð_, ÒÒ±ë åð_ Àßäë ÂëÞÃí ßëÂÖëÓÖë ? Àèí Øù Þõ, ÚYÝð_ !ÓÓ


102

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

±èù ØëØë´ VÜëËóÞõç, ½õÖë É Àèí ±ëÕõ äÉÞ ÚùSËÞð_ ÕÈí ±õÀ Îõßù Èõ Öõ ÇúØ ±ëÞí Úë"SË áõäë ÜùÀáõáë, ±Ïí ¹Ç áë_Úë. ±Üëv_ ÀëßÂëÞð_ ÇëáÖð_ÓÖð_ Öõ CëÍí±õ. VËíá ÀLVËÿ@ïåÞÞí ÀoÕÞí ±Üëßí. Öõ ÀoÕÞí çëßí ÇëáÖíÓÖí, Úèð ÜùËí ÀoÕÞí. Öõ ÕÈí Üõî Öù Úë"SË áõäë ÜùÀSÝë. Ò@Ýë_×í áëääëÞë ?Ó Üõî Àëð_, ÒìÕþLçõç VËÿíËÜë_ ±ÜðÀ ÉBÝë±õ×í á´ ±ëä½õ.Ó ±õËáõ ±õ Öù IÝë_ ÃÝë. ±Ïí ¹ÇÞë ÇúØ ±ëÞí Úë"SË, È Õèõáäëâë. È Õèõáäëâë Àèõ Èõ Þõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, È Õèõáäëâë. ØëØëlí Ñ Öõ Àëð_ÓÖð_, ±õ ÕþÜëHëõ ±õHëõ ØðÀëÞäëâëÞõ Àëð_. ±õËáõ

Õõáë ±_Øß×í ÖùáíÞõ áëTÝë ±Þõ ±ëÜÞõ ±ëÕí ØíÔë. ÕöçëÞð_ ìÚá ÚÞëTÝð_ÓÖð_. ÕÈí á´Þõ ±ëTÝë Cëõß. Üõî ìÚá ½õÝð_. Üõî Àëð_, Ò±ë ±ëËáë Úë"SË Èõ Þõ Àõ äÔëßõ Èõ ?Ó Öù Àèõ, ÒÞë, ±õËáë É Èõ, ±Ïí ¹ÇÞë !Ó Öõ Üõî ½õ´ áíÔë. Üõî Àëð_, Ò±ë äÉÞ äÔëßõ áAÝð_ Èõ, ÖÜõ ×ùÍ<_ ÀìÜåÞ áíÔð_ áëÃõ Èõ. ±ëËáð_ äÉÞ Þë ×ëÝ.Ó IÝëßõ Àèõ, Ò±ë Õöçë Üõî ßùÀÍë ±ëMÝë Èõ, ÀìÜåÞ @Ýë_ áõäëÞð_ ߏëð_ ? ÕHë ±ë Õöçë... ±Þõ äÉÞÜë_ ±ùÈ\_ Þ×í.Ó Üõî Àëð_, ÒÀo´ äë_Ôù ÞèÙ.Ó Üëßí ÃHëÖßíÜë_ èùÝ Þõ ! èð_ Öù ±ë ±ëÂí Õùá (áëÀÍë Àõ áùÏë äÃõßõÞù ÜùËù Ã_Ìù) Ûßõáí èùÝ áùÂ_ÍÞí, Öù èõîÍÖë-ÇëáÖë äÉÞ Àèí ±ëÕð_. ÕÈí MáõËù èùÝ Àõ ±ëäÍë Úë"SË èùÝ Àõ ÃÍóß (áùÂ_ÍÞù ÜùÛ Àõ ±ëÍ<_) èùÝ. ±õÚëµË, ±õÚëµË (Þ°ÀÞð_). ÀëßHë Ô_Ôù Üëßù èÖù ±õËáõ Üëßõ ½õäð_ É ½õ´±õ Þõ ! Öõ Üõî Àëð_, ÒÒ±ë Úë"SËÞð_ äõ´Ë (äÉÞ) ±ëËáð_ ×ëÝ. ÖÜõ ±ë Úë"SË áõÖí äÂÖõ åð_ ÀÝð* Èõ ? ÖÜõ ±õÞë ËõÚá ±ëÃâ É´Þõ ±ë ÃÉäëÜë_ èë× CëëáíÞõ ±ëÜ ÀßíÞõ ¶Ûë èåù, Ò±ëËáë Úë"SË ±ëÕù !Ó Õõáù ÀõËáë Öùáí áëTÝù èùÝ ±õ Öùá-Úùá ÖÜõ ½õÝù Þ×í. ±õHëõ ìÚá ÚÞëTÝð_ Þõ ÖÜÞõ ±ëÕí ØíÔë.ÓÓ IÝëßõ Àèõ, ÒÕHë Öõ×í ÀßíÞõ ±ùÈë Þ×í ±ëMÝë.Ó Üõî Àëð_, Ò±ëÕHëõ èäõ ÞíÇõ×í hëëÉäë á´ ±ëäù.Ó ÞíÇõ×í hëëÉäð_ áëTÝë Þõ ±ùÈë ×Ýë, IÝëßõ ÜÞõ Àèõ, Òåë×í ±ùÈë ×Ýë ?Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, Ò±ëÕ ±ëÜ ÀßíÞõ ¶Ûë ߏëë èåù.Ó CëßëÀ


[2.5] ÛëÃíØëßÞë Ûë´Þõ ìåÂTÝð_ ÃHëÖß

103

±ëTÝë Úë"SË áõäë ÜëËõ ! Ò±ë Öù çëv_ áùÂ_ÍÞë èÖë, ÕHë çùÞëÞë Úë"SË èùÝ Öù äõè (äõå) Àßí ÞëÂù Þõ, ÖÜõ. ÞèÙ ?Ó

ÉõÞõ çðÔßäð_ èùÝ ÖõÞõ... ±õËáõ ±õäð_ CëÍÖß Àßí ÞëÂõáð_. ÕHë ÕÈí ÛëÃí ÃÝë, Þ ßëë, Ë@Ýë ÞèÙ. ±õÞë ÎëÔßÞõ Àèõ Èõ, ÒÜÞõ ÞèÙ Îëäõ.Ó ±õÜÞë ÚþÔß ±Üëßë ÛëÃíØëß, ±õÜÞõÝ Àèí ØíÔð_, ÒÜÞõ ÞèÙ Îëäõ.Ó ½õ Öëßõ çðÔßäð_ èùÝ Öù Üëßí ½õÍõ Þë Îëäõ. çðÔßäð_ Þë èùÝ Öù Üëßí ½õÍõ Úèð Îëäõ ±õäð_ Èõ. Öð_ Àèð_ Àõ Üëßõ çðÔßäð_ É Èõ, Öù Üëßí ½õÍõ åí ßíÖõ Îëäõ Öõ ? èäõ ËÀõ ÞèÙ Þõ Üëßí Õëçõ ! áùÀù åíÂäë ±ëäõ ÕHë ËÀõ ÞèÙ. ±õËáõ Üëßõ ×ùÍ<_ ÞßÜ ÜñÀäð_ ÕÍõ, ÕßíZëë ÞßÜ ÜñÀäí ÕÍõ. ÞèÙ Öù ÉÖù ßèõ ÕëÈù. Üëßí Õëçõ åíÂäë ±ëäõ Öù ÜèëµÕëìÔ !

ÕÈí áëBÝë µÕÀëßí ±õ ÜÞõ Àèõ Èõ, ÒÖÜëßí ½õÍõ Üëßë×í ÞèÙ åíÂëÝ, ÖÜëv_ Úèð ÀÍÀ ÂëÖð_ Èõ !Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, Ò±ëÕHëõ ÜëÃý È^Ëù Èõ.Ó ±õ ÕÈí ±õHëõ Úí° ÉBÝë±õ çìäýç Çëáð Àßí ØíÔí. ÕÈí äèð ±Þõ ±õ Úõ çë×õ ߏëë. èäõ äèð Þõ Úõ çë×õ ߏëë, ±õäð_ Ào´ ÀëÝÜ ßèõÖð_ èåõ ? ±ë çñÝýÞëßëÝHë ±ëTÝë ÜëËõ Ào´ ÀëÝÜ ßèõÖë èåõ ? ±õ Öù ßëÖ ×ëÝ Þõ ÉÖë ßèõ Þõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÉÖë ßèõ. ØëØëlí Ñ Öù ±õ äèð ÀëÝÜÞí ßèõåõ ? ÕÈí líÜ_Ö ±ëTÝð_, ±õ

èõîÍí ±õÞõ IÝë_ ìÕÝßÜë_. ±õ ½Hëõ Àõ èäõ líÜ_ÖõÝ ÞèÙ ±ëäõ Þõ Àåð_ ±ëääëÞð_ Þ×í. èäõ Àåí ±ÍÇHë ±ëääëÞí É Þ×í. ÕHë èÉ\ Öù ÀõËáíÝ ±ÍÇHëù ±ëäåõ ! ±õÞõ Cëõß ÉÖí ßèõ, IÝëßõ ±ÍÇHë ±ëäõ Àõ Þë ±ëäõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ëäõ É.


104

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ØëØëlí Ñ ÞèÙ Öù ìÚÜëß ÕÍõ IÝëßõ Àõ ìÍìáäßí ÜëËõ ØäëÂëÞõ

ÉäëÞë. ÕÈí Cëõß ÉÖí ßèí IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÀõÜ Èù ÉÝ_ÖíÛë´, ܽÜë_ Èù Àõ ?Ó Öù Àèõ, Òèë, èÜHëõ Öù ±õÀáù È\_.Ó Üõî Àëð_, ÒÚèð çëv_.Ó ÒÕHë ÖÜëßí ìäzë Âßí ÀëÜ áëÃíÓ, Àèõ Èõ. ÒÚèð µÕÀëß, ÖÜëßù µÕÀëß ÛñáëÝ ÞèÙ.Ó Üõî Àëð_, Òåð_ ÚëÚÖÜë_ ?Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÒÕñßí Þõ åëÀ Þõ ÚÔð_ ìåÂäëÍuð_ÓÖð_... ÖÜõ ÜÞõ ÉÜäëÞð_ ÚÞëääëÞð_ ìåÂäëÍuð_ Þõ, Öõ èð_ Öù çäëßÞë ÕèùßÜë_ ±õÀ Îõßù Õñßí±ù Þõ ±õäð_ ÚÔð_ ÀßíÞõ ɵ È\_ ±Þõ Õñßí±ù ßèõäë ص, Öõ çë_Éõ ØñÔ Þõ ±õ Õñßí±ù ´ áµ È\_.ÓÓ Üõî Àëð_, ÒÖõ ±õ Öù ÕÈí VäëØ ±ëäõ ±Üëßù Öù. Õèõáð_ Öù ÀÍäð_ áëÃõ Þõ !Ó

À<ØßÖí ÚìZëç, Öõ áùÀùÞõ çðÔëßÖë ±ëäÍõ ±õ Àèõ Èõ, äë´Î ìÕÝß Ã´ ±õËáõ ±õÀáù È\_. ÕÈí µÕÀëßí Þë ×´ ÕÍõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ×ëÝ. ØëØëlí Ñ µÕÀëßí ×´ ÕÍõ Àõ Þë ÕÍõ ? ÞèÙ Öù èë"ËáÜë_ @Ýë_Ý

ÂëÖù èùÝ ! ±ë äëÖÞí Éwß ÞèÙ ÕHë ÈÖë_ É\±ù Þõ, Àßäí ÕÍí Þõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë°, ±Üëßõ çÜÉäë ÜëËõ Öù Úèð É Éwßí Èõ.

±ëäí TÝäèëß Àâë ±õ ÕHë À<ØßÖí ÚìZëç Èõ Þõ ? ØëØëlí Ñ ÚìZëç çëßí, ÜëHëçùÞõ çðÔëßÖë ±ëäÍõ. ÃÜõ ±õäð_

ÚÃÍuð_ èùÝ Þõ, Öù ±õÞõ ÀoËÿùáÜë_ á´ åÀ<_. ±õ ÚìZëç ÚÔí ±ë ! vvvvv


[3] Ô_ÔëÜë_ ±õÀ äëìHëÝëÞõ çë×õ ßëÂÖë äëìHëÝëÞõ ½õÍõ ßëÂäë ÕëÈâÞð_ ÀëßHë ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ±ëÕõ ±õÀ äÂÖ ÀíÔõáð_, Àõ ±ëÕÞõ FÝëßõ iëëÞ

ÞèùÖð_ ×Ýð_, IÝëßõ Ô_ÔëÜë_ äëìHëÝëÞõ çë×õ ßëÂÖëÓÖë.

ØëØëlí Ñ èë, èð_ hëíç äæýÞù èÖù Þõ, IÝëß×í Øç-Úëß äæý çðÔí

Öù äëìHëÝëÞõ ½õÍõ Þõ ½õÍõ ßëÂÖù èÖù. ÞëÜð_ áÂÞëß èÖù, ÜñâÇ_Ø ÀßíÞõ. Öõ Èõ Öõ rõÖë_Úßí èÖë. Öõ ±õÞõ Üëßí ½õÍõ Þõ ½õÍõ ÎßäëÞð_ ±ëÂù ØèëÍùÝ, èð_ FÝë_ ɵ IÝë_. Âëáí Üëßí ½õÍõ ±Ü×ð_ Îßäë ÜëËõ É ÕÃëß ±ëÕÖùÓÖù, çáëèÀëß ÖßíÀõ. ±ëÜ ÜõÞõÉß Éõäù. Öõ FÝë_ ɵ IÝë_ ½õÍõ Îßõ, ÕÈí ÃÜõ IÝë_ ɵ. ¶Ëí ɵ Öù ¶Ëí. ±Üëßí ÜùËí ÕõÏí èÖí IÝë_ ±ëÃâ, hëëäHëÀùß VËõËÜë_, ±õáõMÕíÜë_. Öõ IÝë_ ½õÍõ Þõ ½õÍõ ÖõÍí ɵ. ±õHëõ Âëáí Üëßí ½õÍõ ÎßäëÞð_ É, ÚíÉ\_ Àåð_ ÀßäëÞð_ ÞèÙ. Öõ èð_ áë_Úù ÀùË Õèõv_ Öù ±õÝ áë_Úù Õèõßõ. ±õËáõ ±ëÜ ÀÕÍë_ çßÂë Õèõßí±õ. ±õ áùîà ÀùË Õèõßõ, èð_Ý çÎõØ áùîà ÀùË Õèõv_. ±õ Àëâí ËùÕí Õèõßõ, èð_Ý Àëâí ËùÕí Õèõv_. ±ë Õõáð_ ÔùìÖÝð_, ÚñË ÚÔð_ çßÂð_ Õèõßí±õ. ±õËáõ èëv_ ÜÞõ ÜÞÜë_ ÂßëÚ vÇõ Àõ ÂùË<_ ÀèõäëÝ ±ë. ÕHë ÀèõÖù ÞèùÖù ±õÞõ. ±õ ÞùÀß èÖù ÖùÝ áë_Úù ÀùË Õèõßõ Þõ èð_ åõÌõÝ áë_Úù ÀùË Õèõv_, Öù ±Üëßõ É\Øð_ ߏëð_ åð_ Öõ ? ±õËáõ CëHëí Îõß Öù ±ëÜë_ ±ùâÂëÝ ÞèÙ ÕÈí Úèëß, Àõ ±ëÜë_ åõÌ ÀùHë ? ÕHë åë èëv ßëÂõáë Öõ ½Hëù Èù ?


106

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

Àù´ ÉBÝë±õ Ào´ ÂßíØí Àßäë ÃÝë èùÝ, Öù IÝë_ ±ëÃâ ÉÖë Õèõáë É Õõáë åõìÌÝë, Ò±ëäù, ±ëäù ±_ÚëáëáÛë´, ÕÔëßù, ÕÔëßù, ÕÔëßù, ÕÔëßùÓ ±õËáõ ÕÈí eáëÝ ÜèÙ. iëëÞ ×Ýõáð_ ÞèÙ Þõ, Öõ ÜèÙ eáëÝ. èäõ ±ëÕHëÞõ ÃÜõ ÞèÙ ±ë äVÖð, ÕHë èäõ åð_ ×ëÝ ? ±Þõ ÕÈí ±õ äõÕëßí Üëá ÜèÙ ØõÂëÍõ, Öõ ÃÜõ ±õäù èùÝ ÖùÝ ±ëÕHëõ ÒèëÓ Öù ÕëÍäí É ÕÍõ Þõ ? ±õËáõ èð_ Àèð_, Òèë, ÜÞõ Öù ÌíÀ áëÃõ Èõ ÚÞÖë çðÔí.Ó åð_ Ûëä Èõ Þõ ±õ ÚÔð_ ±ëÕHëõ Þyí Àßí ÞëÂí±õ. çùØù Àßí ÞëÂí±õ Ûëä ½õ´Þõ, ÕHë ÜèÙ ±_Øß ¬Íõ ÀÇßù Üëá èùÝ Öõ ±ëÕHëÞõ åð_ ÂÚß ÕÍõ ? Öõ Õõáù äëìHëÝù çùØù ÀßÖí äÂÖõ çÜ° ½Ý, Àõ ±ë Ào´ ÃùËëâù Èõ ! ÜëËõ ±ë åõÌ ±ëÕHëë Îçë´ Éåõ. ±õËáõ ±Üëßë ÜùÏëÜë_×í äÇÞ ÞíÀâÖë Õèõáë Õõáù äëìHëÝù åð_ Àèõ ? ÒçëèõÚ, Éßë Üëßõ äëÖ Àßäí Èõ. ±èÙ ±ëäù Þõ ! çùØù ÚÔùÝ Àßí±õ Èí±õ, ÕHë ÉßëÀ ÜèÙ ±õÀ äëÖ Àèð_ ÂëÞÃí ÖÜÞõ.Ó Õõáù äëìHëÝù Àèõ Þõ, Òèð_ ÖÜÞõ äëÖ Àèð_Ó, Öõ Üëßë ÜÞÜë_ ±õÜ É ×ëÝ Àõ ±ë äâí ÕëÈù ±IÝëßõ @Ýë_ ÍèëÕHë Àßõ Èõ äÃß ÀëÜÞù ? ÖùÝ ÕHë ±õ Úùáëäõ ±õËáõ Éäð_ ÕÍõ Þõ ! Öõ ÕÈí ÜÞõ åð_ Àèõ, ÈõËõ ÚùáëäíÞõ, Ò±ëÞë×í çßç Þõ ±ùÈë ÛëäÞù Üëá Üõî ØíÌù Èõ.Ó åð_ Àèõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ëÞë×í ±ùÈù Þõ çVÖù Èõ. ØëØëlí Ñ çVÖù Þõ çëßù Üëá. Ò±ëÞë ÀßÖë ¬Çù Üëá Üõî

½õÝù ÈõÓ, Àèõåõ. ÒÚèð ¬Çù, ÉJ×ëÚ_Ô ±Þõ ±ë×í ÕEÇíç ËÀë äÔëßõ ÞÎù Üâõ ±õäð_ Èõ.Ó èð_ Àèð_, ÒÚYÝð_, ±ë Öù ÚÔí ÂùË Éåõ. ±õ çëv_ ×Ýð_ ÇõÖTÝë Öõ.Ó ÕÈí èð_ åõÌÞõ Àèð_, ÒÞë, èÜHëõ åõÌ ßèõäë Øù. ÕÈí èð_ ±ëäíå ìÞßë_Öõ.Ó ZëìhëÝÕb_ ÚÔð_Ý ¶Ößí ½Ý Üëv_ ! ÕÈí Úèëß ÞíÀâíÞõ ±õÞõ Àèð_, Àõ Ò@Ýë_ ±ëÃâ çVÖù Èõ ?Ó IÝëßõ Àèõ, Ò±õ Öù IÝë_×í ÖÜÞõ ÈùÍëääë ÜëËõ, Öõ ÂùËù èÖù Üëá !Ó IÝëßõ ÜÞõ çÜ½Ý Àõ äëÖ çëÇí Èõ ±ëÞí. Öõ ±Ü×ë ÕÃëß ±ëÕÖë èù´åð_ ? ±õäð_ ±ÕëÝ ÞèÙ Þõ ±õÜ Þõ ±õÜ Öù.


[3] Ô_ÔëÜë_ ±õÀ äëìHëÝëÞõ çë×õ ßëÂÖë

107

ÛìÄÀÖë ±Üëßí Öõ äëìHëÝù ±Hëí ÇñÀëäÍëäõ ±ÜÞõ Öù Àù´ ±ëËáð_ ÀèõÞëß ½õ´±õ, ÞèÙ Öù ±Üõ Öù ÖßÖ çùØù Àßí ÞëÂí±õ. ±Üõ Öù Ûáë Ûùâë ! Àèõåõ, ÒåõÌ, ±ë Üëá ±ëTÝù Èõ, á´ áù Þõ !Ó ±õËáõ ±Üõ Öù èSáù Àßí±õ, ÕÍÖð_ ÞëÂí±õ. Éßë ÛìÄÀÖë ±ÜëßëÜë_ èùÝ ±õäí. IÝë_ Þõ IÝë_ çùØùÝ Àßí ÞëÂí±õ ±Þõ ±õÞõ IÝë_ ìÍÕë"ì{ËõÝ ±ëÕí Ø´±õ. Öõ CëÍí±õ ±ë ±Hëí ÇñÀëäÍëäõ ±ÜÞõ. Ò±ë Éõ Üëá Èõ Þõ, Öõ Üõî ±õÀ ÉBÝë±õ ½õÝù Èõ, ±õËáù ÚÔù çßç Èõ ±ëÞë ÀßÖë ±Þõ Õ_Øß ËÀë Îõß ÈõÓ, Àèõ Èõ. ±ëäð_ çëä É^Ì<_ Úùáõ, Üñ±ù ! ±õËáõ ±õÀ äëìHëÝù ßëÂõáù. ±õÞí Úèð ±ëäÍÖ ÞèùÖí, ÖùÝ Üõî Àëð_, ÒÛ´, ±ë Ûáõ ߏëù.Ó Öõ ±Hëí ÇñÀëäÍëäõ. åð_ Àßõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±Hëí ÇñÀëäõ. ØëØëlí Ñ ÞèÙ Öù ±Üõ Öù ±Hëí ÇñÀí±õ É ÞèÙ Þõ, ±õËáë

ÜëËõ äëìHëÝù ßëÂõáù. IÝëßõ Àèõ, Òåë×í ±õ ?Ó IÝëßõ Üõî ÀèõäÖ ±ëÃâ çë_Ûâõáí, Àõ Ò±ë ½õ ßëäHëõ äëìHëÝù ÕþÔëÞ ßëAÝù èùÖ Þõ, Öù ±ë áÍë´ Þë ×ëÖ.Ó

±Üõ Öù äìHëÀÞõ Úèð gÀÜÖí ÃHëí±õ ±õËáõ äìHëÀ Üëßí ½õÍõ ßëÂÖùÓÖù ÀëÝÜ. Öõ ±Üõ çùØù ÀßäëÞí µÖëäâ Àßí±õ IÝëßõ Àèõ, Ò×ëÝ Èõ, èÜHëõ ±õÀäëß åõÌ, Çë Õí áù.Ó åð_ Àèõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Çë Õí áù. ØëØëlí Ñ ±Þõ Çë ÕíÖí äÂÖõ Àèõ, Ò±ëÞí ½õÍõ çùØù Àßäë

Éõäù Þ×í.Ó Òèo, Âv_, Âv_. Íëëù ÜëHëç È\_ Öð_.Ó ÚëÀí ±Üõ Öù ÒÍëèí ÜëÞë Ãë_Íë ØíÀßëÓ Àèõäë´±õ. @Ýëßõ Ào´ Ãë_Í<_ Úùáí±õ ±õ ÀèõäëÝ ÞèÙ ±Üëv_ Öù. ±Þõ äìHëÀùÞõ ÒÃë_Íí ÜëÞë Íëëë ØíÀßëÓ ÀèõäëÝ. ±õäí ÀèõäÖ Èõ ±ëÕHëõ IÝë_ ±ë Öù. ±Üõ Öù ±ÍÔë Ãë_Íë, Öõ Àù´


108

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

Çë-ÕëHëí Àßëäí, ÞëVÖë-ÚëVÖë Àßëäí Àèõ, ÒçëèõÚ, Üëá Úèð çßç ±ëTÝù Èõ. çùØù Ü_É^ß Èõ ?Ó Öõ ±Üõ çèí Àßí ±ëÕí±õ èµ. ±õÞë ÕþõÜÜë_ Þõ ÕþõÜÜë_ çèí Àßí ±ëÕí±õ. ÕöçëÞí çÃäÍ Èõ Àõ ÞèÙ ÖõÝ ÖÕëç ÀÝëý äÃß. ±õËáõ ±ë äëìHëÝù ßëÂÖùÓÖù Þõ, Öõ Âëáí ÇõÖäõ ±ÜÞõ. ÞèÙ Öù ±Üõ Öù ±õäð_ äèùßíÞõ ±ëäí±õ Þõ, ÕÈí ±õ ìÚáëÍí Õõáð_ ØèÙ Âëäë ÜëËõ ÜùÏ<_ ÜèÙ Cëëáõ, Öõ CëëáÖí äÂÖ ½õå×í Cëëáõ, áëáÇÞë ÜëÝëý, ±Þõ ÕÈí Èõ Öõ ÞíÀâÖí äÂÖõ äõè (äõå) ×´ ÕÍõ. ±õËáõ Õõáí ÜëËáí á´Þõ ÎÝëý Àßõ ! ±õäí ãV×ìÖ ×ëÝ ÕÈí ±Üëßí ! çèí Àßí ±ëÕí±õ ÖßÖ, èëìËóáí ×´Þõ. ÕHë ÛÃäëÞ ÚÇëäõ, ±ë Ào´ ÕñäýÞð_ ÕðHÝ èùÝ Öõ ÚÇëäõ, ÞèÙ Öù åí ßíÖõ ÚÇõ ? ±Þõ ÖÜõ äëìHëÝë Öù ÌõÌ çðÔíÞë ìäÇëß Àßí ÞëÂù. ±Üõ Öù ÖÜÞõ Úèð ìÀoÜÖí ÃHëí±õ Èí±õ, ÕHë áùÀùÞõ ±ë çÜÉHë ÞèÙ. èð_ Öù Úèð ÈõÖßë´ ÉÖù èÖù. Éßë µÕß ÇÍëäõ, Õõáù ÜëÞ ±ëÕõ Þõ, ±õäð_ Öõäð_ ÚÔð_. ÛñAÝë ÜëÞÞë ! Éßë ìÍå ÜñÀõ ÜëÞÞí, ±õËáõ ÇëSÝð_.

ßëäHëÞõ ½õ äëìHëÝù ÜYÝù èùÖ... ÕþfÞÀÖëý Ñ ÖÜõ Õõáð_ Àèõáð_ Þõ, ØëØë, ßëäHëÞõ ½õ äëìHëÝù ÜYÝù

èùÖ çáëèÀëß, Öù çíÖëÞð_ èßHë Þë ×ëÖ.

ØëØëlí Ñ èë, ÕHë ±õ çáëèÀëßÞí äëÖ Öù É\Øí ! ±õ çÜÉHë

±ë"Þ Ôí Üë"ÜõLË (ÖßÖ) ±ëääí, ±õ ±ëÜÞí (äìHëÀÞí) Éwß Þõ, ±ë ÚÔëÞí. ½õ Àõ ±Üõ Öù iëëÞí Õðvæ ±õËáõ ±ÜÞõ Öù ±ë"Þ Ôí Üë"ÜõLË É èùÝ. ÕHë ±ë iëëÞí Õðvæ ×Ýë ÕÈí ! ÕHë Õèõáë Öù ±ë"Þ Ôí Üë"ÜõLËÜë_ Þë èùÝ Þõ ! ±õËáõ ±ë ÀùÜ Öõ ØèëÍõ ÞèÙ èùÝ, ÞèÙ Öù ßëäHëÞõ ±õÀ É äìHëÀ ÜYÝù èùÖ Öù ±ë ÂõØëÞ-ÜõØëÞ Þë ×ëÖ. ±õ çíÖëÞð_ èßHë Àßäë ½Ö Þõ, Öù ±õ ±õÜ É ÀèõÖ, Àõ Ò±ë çíÖëÞí äëÖ Àßù Èù, ±õÞë ÀßÖë Úèð çð_Øß Vhëí Üõî ½õ´ Èõ, åð_ ±õÞð_ wÕ Þõ åð_ ±õÞí


[3] Ô_ÔëÜë_ ±õÀ äëìHëÝëÞõ çë×õ ßëÂÖë

109

äëÖ ! Úç ±ë ÈùÍí Øù Þõ ±ëÕHëõ.Ó ±õ ±Hëí Çñ@Ýù çù äßç °äõ ÕÈí. ±ë ±Hëí ÇñÀëäÍëäõ. ±Hëí ÇñÀëäõ ±õËáõ ÀSÝëHë ×´ ½Ý ! ±õËáõ ±Üõ ±ë åùÔÂùâ Àßõáí Àõ ±ë áùÀùÞí Öù Úèð Éwß Èõ ±ëÕHëõ. ±Hëí ÇñÀëäÍëäõ ±ëÕHëÞõ. äìHëÀ Úðì© Èõ Þõ ! ±ë ½õ ßëäHëÞõ ±Hëí ÇñÀëäÍëäí èùÖ Öù ±ë Øåë Þë ×ëÖ. ÕHë Öõ ØèëÍõ ±ëäù äìHëÀ ÞèÙ, Öõ èë×Üë_ ±ëTÝù ÞèÙ ±õÜÞë. äìHëÀ Úðì©Þí Úèð Éwß Èõ ØõåÞõ, ØðìÞÝëÞõ.

ÕëßÀë ÜëËõ Íëëë ÕHë ÕùÖëÞð_ ÞðÀçëÞ ÀßÞëßë ±ë ìèLØðVÖëÞÜë_ ±ëäë ±ëäë ÜëHëçù Èõ, ÕHë ±õÞù áëÛ áõÖë ±ëäÍÖð_ Þ×í áùÀùÞõ. ÀëßHë Àõ ØßõÀÞë ÜÞÜë_ ±õÜ Àõ Òèð_ Ào´ ±ùÈù Úðì©åëâí È\_ ?Ó ±õäð_ ÜëÞ èùÝ Þõ, ±õËáõ ÕõáëÞù áëÛ Þë áõäëÝ. ±ßõ Üñ±ë, Úðì© ÀùÞð_ ÞëÜ ÀèõäëÝ ? Úðì© Öù ±ë ìääßHë Àßí ÞëÂõ, M²×yßHë Àßí ÞëÂõ Àù´ ÕHë äVÖðÞð_, Öõ Úðì© ÀèõäëÝ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë ØëØë, äìHëÀ Úðì© ÚÔð_ {íb_ Àë_ÖäëÜë_ Úèð

äÕßë´ ½Ý Èõ Þõ ? ØëØëlí Ñ äÕßë´ ½Ý, ÕHë ±õÞí ØðìÞÝëÞõ Éwß Èõ Þõ ! ±õ

Õõáð_ ÕùÖëÞõ ÞðÀçëÞ Èõ, ÕHë Úí½ áùÀùÞõ Éwß Èõ Þõ ! ÀùÜ ÍèëÕHëäëâí Âßí, ±õÜë_ Úõ ÜÖ ÞèÙ. Úèð Íëèí ÀùÜ ! ÕëßÀë ÜëËõ Íëëë Èõ, ÕHë ±ë ÕùÖëÞð_ ÞðÀçëÞ ÀßÞëßë.

ÇùÕÍõ áÂõáí ßíÖ ÕþÜëHëõ É ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕùÖëÞð_ ÞðÀçëÞ Àõäí ßíÖõ Àßõ ? ØëØëlí Ñ äìHëÀ áùÀù Àõäë Çùyç, Öõ äëÖ Üõî ÀßíÓÖí Þõ,

ÞèùÖí Àßí ? ÀõËáë Çùyç ! Öõ ±Üëßõ IÝë_ çìäýç ÀßÖë èÖë, Üñâ°Ûë´. ÖõÞí äë´Î líÜ_ÖÞõ IÝë_ ÉLÜõáí, ±õÞù Ûë´ líÜ_Ö. ±õÀ ØèëÍù èð_ ±Þõ Üñâ°Ûë´ ÚÃíÇëÜë_ ÚõÌëÓÖë, 1944Þí çëáÜë_. Öõ ÜÞõ ×Ýð_ ÀõÜ ±ë ±ëÜ ÜùÏ<_ ±ëÞ_ØÜë_ ßëÂõ ±õäù ÜëHëç ±ëÜ


110

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ØðÑÂí ÚõÌù Èõ ? ±õÞõ Úèð ÂÇëý ÞèÙ Þõ Úèð ±ëääëÞð_Ýõ ÞèÙ Þõ Àåí Ûë_ÉÃÍ ÞèÙ. ±õÞõ ÈùÀßù ÞèÙ, ÈùÍí±ù Úõ ±õÀáí É. Öõ Üõî Àëð_, ÒÀõÜ ±ëÉ ÖÜõ Ào´ ØðÑÂÜë_ Èù ?Ó Öõ ÜÞõ Àèõ Èõ, Àõ ÒÜëßõ Öù Úèð ìÇ_Öë Èõ.Ó Üõî Àëð_, ÒÛ´, Öëßõ åí ìÇ_Öë ? ÈùÀßù Þ×í, Úõ ÈùÍí±ù É Èõ. Àåð_ Ûë_ÉÃÍ Þ×í. ÕÈí Öëßõ åõÞí ìÇ_Öë ?Ó IÝëßõ Àèõ, Ò±ë ÈùÍí ÕöHëëääëÞí Þõ ! ÖõÞù ìääëè Þyí ×´ ÃÝù, Öù èäõ ±õÞõ ØùÏõÀ ÜìèÞë ÕÈí ÕöHëëääí ÕÍåõ Þõ ?Ó Ò±õÜë_ ØðÑÂÞð_ Ào´ ÀëßHë ?Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÈùÍíÞõ ÕöHëëääëÞë Õöçë Þ×í Þõ ±ë èäõ ±õÞù ÕöHëëääëÞù Ëë´Ü ×´ ÃÝù Èõ.Ó Ò±SÝë, ÕHë Öëßë çëâë ±ëËáë ÚÔë ÜÉÚñÖ Èõ Þõ ? ÖÜëßù çëâù Öù áëÂùìÔÕìÖ ÈõÓ, IÝëßõ Àèõ, ÒØëØë°, çëÖçù×í äÔëßõ Þë ±ëÕõ.Ó Üõî Àëð_, Ò±õäð_ !Ó Öù Àèõ, ÒÖõ ÜëÜõv_ Àßåõ Þõ, Öõ çëÖçùÜë_ Öù ÕëÈ\_ ßùÀÍ<_ ÞèÙ Úë_Ôõ ±Þõ ÀÕÍë_ÚÕÍë_ ÃHëíÞõ. ÃHëí-ÃHëíÞõ çëÖçùÞõ ±õÀ Þë ×ëÝ ±õäí ßíÖõ.Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÕHë ±ÍÇHë åð_ Èõ ÖÜëßí ? ÀõËáù ÂÇý ×ëÝ, ±õ Öù ÜÞõ Àèù.Ó ÒÕEÇíççù×í äÔëßõ ßùÀÍù ÂÇý ÞèÙ ×äëÞùÓ, Àèõ Èõ. IÝëßõ Üõî Àëð_, Ò±õÞí ÖÜõ ìÇ_Öë Þë Àßåù, Àßí á´å èð_.Ó èë, Ûáë ±ëØÜí, Öëßë ÕEÇíççùÞí çëÜõ Üëßõ ±èÙ ±ëÃâ ìäçëÖ ÞèÙ Þõ ¶áË<_, Öð_ ±õ ÀÝëý Àv_ È\_. èäõ Öõ ØèëÍëÞë ÕEÇíççù Öù ±ëÉõ äíç ÃHëë ×Ýë. Öõ ØèëÍõ ÕEÇíççùÞð_ çùÞð_ áíÔð_ èùÖ, Öù äíç ÃHëë Õöçë ±ëäÖ ±IÝëßõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚßëÚß. ØëØëlí Ñ ±õËáõ Üëv_ ÀèõäëÞð_ ÕHë ÈùÍí ÕöHëÖí äÂÖõ ±õÞõ

ÕöçùÝ Þë ±ëÕõ. çëÖçù ±õÀÞð_ ÜëÜõv_ ±õËáð_ É, çëÖçù Úõ Þë Àßõ. Àèõ Èõ, ÒÇùÕÍõ áÂõáí ßíÖ ÕþÜëHëõ É ÇëáäëÞð_ ±Üëßõ Öù. áëÃHëí±ù èùÝ ÞèÙ, ±ÜëßëÜë_.Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, Ò±ëäð_ èùÝ ?Ó IÝëßõ Àèõ, Òèë, ±õäð_ É.Ó ±õËáõ ÕÈí ±õÞë çëâë Üëßù Úèð ÃðHë ÜëÞÖë èÖë ±IÝëß çðÔí, ÕHë Öõ ±õÞõ Þë ±ëÕõ. çíÔë ½õ ±ëMÝë èùÖ, Üëßù ÃðHë Þë ÜëLÝù èùÖ, Öù ÇëáÖ Àõ Þë ÇëáÖ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÇëáÖ.


[3] Ô_ÔëÜë_ ±õÀ äëìHëÝëÞõ çë×õ ßëÂÖë

111

ØëØëlí Ñ IÝëßõ Àèõ, ÒÞë, ±õ ±Üëßõ ÇùÕÍõ Þ×í áÂõáð_ Þõ,

ÇùÕÍõ Öù çëÖçù Þõ ±õÀ !Ó ±ëäí áëÃHëí±ù (!)

Úèð {íb_ Àë_IÝð_ Öõ ×´ ÃÝð_ äë´Î ½õÍõ É\ØëÕb_ (!) ±Þõ ±ë ìäÇëßåíá áùÀù±õ Öù åð_ ÀÝ*ð ? ±õËáð_ ÚÔð_ {íb_ Àë_IÝð_, ±õËáð_ ÚÔð_ {íb_ Àë_IÝð_ Àõ... ÕþfÞÀÖëý Ñ Àõ ±õÀØÜ É\ØëÕb_ ±ëäí ÃÝð_, äÔëßõ ÕÍÖð_. ØëØëlí Ñ ÖtÞ É\ØëÕb_ É Èõ, äë´Î ½õÍõ èµ. ±ë ±ÜØëäëØÞë

åõìÌÝë±ùÞõ äë´Î ½õÍõÝ É\ØëÕb_. ±õÀ åõÌÞõ Öù åõÌëHëíÞõ äíç É è½ß wìÕÝë ½õ´Öë èÖë, ½hëë±õ Éäð_ èÖð_. ±IÝëßÞë äíç è½ß ÞèÙ, ±ë Öù Õ_Øß-äíç äæý ÕèõáëÞí äëÖ. Öõ äíç è½ß wìÕÝë, È äæý çðÔí ±ÕëÝë ÞèùÖë. ÒÚõîÀÜë_ Þ×í, ÚõîÀÜë_ Þ×íÓ, ±ëäð_ Üñ±ë É^Ì<_ Úùáõ ! ÒÛõÃë ×Öë É Þ×íÓ, Àèõ Èõ. ±ëäë É^Ìë, áÚëÍ, ÚÔí ßíÖõ Õñßë ! äë´Î ÕëçõÝ É^Ì<_ Úùáõ. Èõ ?

èäõ åí ßíÖõ ÕùçëÝ ±ëäð_, ÕùçëÝ ? Üëßí äëÖ ÖÜÞõ çÜ½Ý ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚßùÚß Èõ. ØëØëlí Ñ ±ëÕõ-Àßõ ÞèÙ Àù´Þõ. çëÖçù ±õÀ áAÝë èùÝ Þõ,

Öù ±õ Úõ Þë Àßõ. äÂÖõ ±ë ÛHëõáë áùÀ ÖÜëßí äÂÖÜë_ èùÝ Öõ Àßõ Öõ É\Øð_, ÚëÀí Õèõáë ÛHÝë ÞèÙ, ±_Ãþõ° ÞèùÖë ÛHÝë Þõ, ±õËáõ ±õÜë_ Àåð_ ØõÂõ-Àßõ ÞèÙ. ±Þõ ±ë ÕËõáùÞí ÚõÞÞõ IÝë_ áBïÞ èùÝ ÖùÝ ÂõÖßë ìÃßäõ ÜñÀíÞõ Õöçë ±ëÕí ±ëäõ ÕëÈë. ÂõÖßë ÜñÀíÞõ ±ëÕí ±ëäù ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ÚßùÚß Èõ. ØëØëlí Ñ èo. ±ë Öù ½ìÖ ÕþÀòìÖ, ½ìÖ ç_VÀëß èùÝ Þõ ! ÕHë

äëÖ ÖÜÞõ áëÃõ Èõ Ào´À ±ëäí ±ë ?


112

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ±õ ±õäí É Èõ. ØëØëlí Ñ çëÇí èåõ äëÖ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ØëØë, ±ë ½ìÖ ÕþÀòìÖ Âßí. ØëØëlí Ñ èë, Öõ ÖÜõ ½õÝõáí Þõ, Úâí ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ½õÝõáí. ØëØëlí Ñ ÜùËù ÃÜõ ±õäù líÜ_Ö èùÝ ÖùÝ ÕÈí ±õ É ÕþÜëHëõ.

ÕõËÜë_ ÕëHëí Þë èëáõ, ±õÞõ Öù. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õ Éõ Þyí Àßõáð_ èùÝ, Öõ ÕþÜëHëõ É ±ëÕõ. ØëØëlí Ñ Üëßë ÉÜë´Þð_ ÂùË<_ ØõÂëåõ, ±õäð_ ìäÇëßõÝ Þë ±ëäõ.

±Þõ ÜÞõ ìäÇëß ±ëäÖëÓÖë. Üõî Àëð_, Ò±ëÕHëõ IÝë_ ÞùÀßí Àßõ Èõ ±õÞð_ ÂùË<_ ØõÂëÝ Öù ±ëÕHëí ìÀoÜÖ åð_ ßèõ ?Ó ±õäð_ ÜÞõ ×Öð_ èÖð_. Öõ ±Üëßë ÛëÃíØëß ÀëãLÖÛë´Þõ Üõî Àëð_, Ò±ë Úõ è½ß wìÕÝë ½õ ±ëÕHëõ ±õÞõ Ø´åð_ Þõ, Öù ±ë ±ëÞð_ ÀëÜ ×´ Éåõ.Ó ÒIÝëßõ ±ëÕù ÞõÓ, Àèõ Èõ.

ÇùÕÍõ ìèçëÚÜë_Ý {âÀõ ±ØûïÛðÖ ØëØë´ ÂëÞØëÞí Öõ ØèëÍõ ÕEÇíççù ÕHë Öõ Üõî Àõäí ßíÖõ ±ëMÝë ÕëÈë, Ûëà Àõäí ßíÖõ ÕëÍuë ? Üõî Àëð_, Ò½õ, ÖÜëßõ áÂäëÞð_, Àõ ìØäëâíÞë ÚùÞç ÕõÌõ ±õÀ è½ß ±õÀ. ÕÈí ±ë Õë_Ççù wìÕÝë ÖÜëßõ IÝë_ áBïÞÞù Çë_Øáù ±Üëßù ±Þõ ±ë Õë_Ççù wìÕÝë ±Üëßë ÛëÃíØëßÞù Çë_Øáù, Úõ è½ß ×´ ÃÝë. èäõ Úí½ Õë_Ççù èð_ ÖÞõ ÀëÏí ±ëÕíå ÚíÉõ ßVÖõ×í.Ó ±õËáõ ±ë ÂëÖõ ÞèÙ ±ëÕäëÞð_. ÈùÍíÜë_ ±ëMÝë ±õäð_ ÞèÙ. ±ëËáë ÚùÞçÞë, ±ëËáð_ Îáëb_, ±ëÜÖõÜ ÀßíÞõ. åð_ ÀÝð* ? ÈùÍíÞõ ±ëMÝë èùÝ Öù ØëÞ ÀÝ*ð ÀèõäëÝ. ±õÞí ÈùÍí ±ëÕHëë Õöçë×í ÕöHëí ÀèõäëÝ. ÕHë ±õäð_ ÞèÙ. ±Üëßõ IÝë_×í Àù´ ±õÜ Þë Àèí åÀõ Àõ, Ò±Üõ Õöçë ÖÜëßí ÈùÍí äÂÖõ ±ëMÝë èÖë.Ó ±õäð_ ÇùÕÍëÜë_ èùÝ, Öù


[3] Ô_ÔëÜë_ ±õÀ äëìHëÝëÞõ çë×õ ßëÂÖë

113

ÂùË<_ ØõÂëÝ Þõ ±õÞð_. ±õÜë_ åð_ ÖÜõ ±ëMÝð_, Úõ è½ß wìÕÝëÜë_ Öõ ? ±õÞù ìèçëÚ É åð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ À´ çëáÞí äëÖ ØëØë, ±ë Úõ è½ß wìÕÝëÞí ? ØëØëlí Ñ ±ë 1944Þí çëáÞí äëÖ. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, Öõ 1944Þë Úõ è½ß, ±IÝëßõ ÀõËáë ×ëÝ ? ØëØëlí Ñ èë, ÕHë Öõ ØèëÍõ Öù ±Üëßõ Úõ è½ßÞù ìèçëÚ É

ÞèÙ Þõ ! ±Üëßí Õëçõ Öù Þëb_ ±ëäÖð_-ÉÖð_ èÖð_ ÚYÝð_, ÞëHëëÞù Çëáð TÝäèëß, IÝë_ Úõ è½ßÞù åù ìèçëÚ Öõ ? ±Þõ ÛëÃíØëßõÝ åð_ ÀÇÀÇ Àßõ ±ëÜë_ ? ÕõÏí ÜùËí ±Üëßõ, ±õ ±ëÜ Öù ÀÇÀÇ Þë Àßõ. èð_ Õë_Ç è½ß ±ëÕí ص ÖùÝ Þë Àßõ, ÀëßHë Àõ Üõî ìÉ_ØÃíÜë_ Õöçù ÚÃëÍuù Þ×í. vvvvv


[4] ±LÍßèõLÍ çë×õ çð_Øß TÝäèëß ØëØëÞí èëÉßí×í ×ëÝ çèð Âðå ±Üëßõ Õèõáë ÒìäËÀù ±õãLÉìÞÝìß_à ÀoÕÞíÓ èÖí äÍùØßëÜë_, Öõ ÚÔë áùÂ_ÍÞë èì×Ýëß, ±ù½ß Þõ ÚíÉ\_ ÚÔð_ ÚÞëäÖë èÖë, Ëë_Àí±ùÚë_Àí±ù ÚÔð._ ±Þõ IÝë_Þ_ð ±èÙÝë ±ëÃâ ÜðÚ _ ´Üë_ áëTÝë, Öõ ÎõìÚþÀå õ Þ ÀoÕÞí ÀëÏí ±õÞí ÛëÃíØëßíÜë_. ±õ ÀëßíÃßù ÉõËáë èÖë Þõ, ±õ ÚÔë ÜÞõ ÒÚëÕëÓ ÀèõÖë. èð_ ÀëßÂëÞõ ±ëäð_ Þõ, ±õËáõ Øñß×í ÚñÜ ÕëÍõ, Àõ ÒÚëÕë ±ëäí ÃÝë.Ó çù±õÀ ÜëHëç, Öõ ÌõÌ è½ß eË ÈõË×õ í ØõÂõ Öù ÒÚëÕë ±ëTÝë, ÚëÕë ±ëTÝë, ÚëÕë ±ëTÝëÓ Àèõ. ÚÔð_ ±ëÂð_ ÀëßÂëÞð_ Âðå Âðå ! ÕþfÞÀÖëý Ñ ÀùLËÿë@ËÞù Ô_Ôù ÖùÝ ±ëäí çð_Øß Øåë ! ØëØë çë´Ë

µÕß ½Ý IÝëßõ ÜÉ^ßù Öù Âðå Âðå ! ±õ Àèõ, ÒÖÜëßõ ßùÉ ÞèÙ ±ëääëÞð_. ±õÀ-Úõ ÜìèÞõ ±õÀ äÂÖ ±ÜÞõ ØåýÞ ±ëÕí ÉäëÞë, Úç. ØåýÞ ±ëÕäë ÜëËõ É ±ëääëÞð_. ÀëÜÀëÉ ±Üõ Àßíåð_ ÚÔð_.Ó ØëØëlí Ñ è½ß ÜÉ^ßù ÕHë è½ßõè½ß Âðå ×´ ½Ý. ÞëÞë

ÚëâÀùÝ ÚÔë Âðå ×´ ½Ý. ÀëßHë Àõ iëëÞí ÕðvæÞí èäë Öù À>ÖßëÃÔõÍëÞõ ±Íõ, Öù ÜÉ^ßùÞõ Þ ±Íõ ?

±ÍÇHë ÞèÙ ÕÍäë ØíÔõáí ±Þõ åßÖ åð_ Üëßõ ? ½õ ÖÜëßõ Cëõß ÈùÍí±ùÞë líÜ_Ö ±ëäõ,


[4] ±LÍßèõLÍ çë×õ çð_Øß TÝäèëß

115

Öõ líÜ_Ö ±ëäõ ÖõÞù ÂÇùý ×ëÝ è½ß-Õ_Øßçù, Öõ ±èÙ×í á´ ÉäëÞù. ÕöHëëääëÞë èùÝ Öù Öëßõ Õöçë á´ ÉäëÞë. Éõ ½õ´Öð_ èùÝ Öõ, ÕöçëÞí ±ÍÇHë ÞèÙ äõÌäëÞí. ÒÚëÕëÓ Àèõ ÜÞõ ÚÔëÝ. ÒÚëÕëÓ Àèõ Èõ ÜëËõ ÞèÙ, ±õ Öù ìÚÇëßë ßë°Âðåí×í Þõ ÕþõÜ×í ÀèõÖë èÖë, ÕHë ±õÜÞõ Àù´ ØèëÍù ±ÍÇHë ÞèÙ ÕÍäë ØíÔõáí. ±Þõ ÛßÕõË ±ëÕäëÞð_ ±õÞõ. Âëäë-ÕíäëÞí ±ÍÇHë É ÞèÙ, Àù´ ½ÖÞí ÜðUÀõáí ÞèÙ. ßèõäëÞí ÉBÝë Þë èùÝ Öù Àßí ±ëÕÖë, Öõ ØèëÍõ Öù ßèõäëÞí ÉBÝë±ù ½õ´±õ ±õËáí ÜâÖí Þõ ! Öõ Õë_Ççù wìÕÝë ±ëÕíÞõ ±ùßÍí-ÚùßÍí±ù ßëÂí ±ëÕí±õ. Õë_Ççù ÕëCëÍí ±ëÕí±õ Öõ ØèëÍõ.

äÔëßõ ÕÃëß ±ëÕäù, ±õäð_ ØëØëÞð_ Íÿë"¹Ã ØßõÀÞõ ÕÃëß äÔëßõ ±ëÕäù ±õ Üëv_ Íÿë"¹Ã. èð_ ±Üëßë ÛëÃíØëßÞõ Àèð_, Òåð_ Àßäë ±ëÜ ±ëÜ Àßù Èù ? ±õÞõ ±ëÕù Þõ, Ûáë ±ëØÜíÞõ.Ó IÝëßõ ±Üëßë ÛëÃíØëß ±ëÕõ. ÜÞõ ÕëÈë åð_ Àèõ, ÒÖÜõ Ûùâë ߏëë.Ó Üõî Àëð_, Òèë, Ûùâù ÕHë ±õÞõ ±ëÕù, ìÚÇëßëÞõ.Ó ÚYÝð_, À<ØßÖ ±ëÕHëÞõ ±ëÕõ Èõ Öù ±ëÕHëõ ±ëÕí±õ Èí±õ. ±ëÕHëÞõ Þë ±ëÕõ Öù @Ýë_×í ±ëÕí±õ ? ÕÃëß äÔëßõ ±ëÕí±õ, Öõ ±ë Àõäð_ çßç ! °äÞ °ääëÞí Àâë èë´ @áëç ÀèõäëÝ ! Éõ Úí½Þõ çð Þ×í ±ëÕÖù, ±õ ÚíÉ\_ ÕùÖõÝ åð_ çð ÛùÃäõ ? Öõ ±Üëßõ IÝë_ Öù ÀëÝØù ±õäù, Àõ ÒÜÉ^ßÞë ÕöçëÜë_ ½õ Àù´Þõ ±ëCëð_ÕëÈ\_ ×Ýð_ Öù Öõ CëÍí±õ ÖÜõ çìäýçÜë_ ÞèÙ ßèí åÀùÓ, ±õäð_ Àèí ØíÔõáð_. ÂëÖð_ ÀÍÀ ÚÔð_. ±ßõ, ÜÞõ ×ëÝ ±ëÜÞõ ÜèëØðÑ Èõ ÚÔð_. ìÚÇëßë ØðÑÂÞë ÜëÝëý ±ëÕHëõ IÝë_ ÀëÜõ ±ëäÖë èùÝ. ÀõËáëÀ ÜÉ^ßù Öù Õë_Ç wìÕÝë ÕÃëß×í ±ëÂù ØèëÍù ÜÉ^ßí Àßõ ìÚÇëßë ±Þõ ÕÈí åõÌÞõ Àèõ, ÒÒåõÌ, Üëßõ Cëõß ÂëäëÞð_ Àåð_ Þ×í ±õËáõ Üõî ÖÜÞõ çäëßÜë_ Àëð_ÓÖð_ Þõ, ßùÀÍë ±ëÕåù Öù É èð_ ßèíå.ÓÓ IÝëßõ Àèõ, ÒÒèë, ßùÀÍë ±ëÕäëÞð_ Àëð_ÓÖð_, ÕHë ±IÝëßõ çùÞí ÞùË Èõ.


116

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

Úùá, áëä Õ_Çëb_, ÞèÙ Öù Öëßõ Éäð_ èùÝ Öù ÉÖù ßèõ ±èÙ×í. ÞëáëÝÀ È\_ Àõ åð_ çëáë ?ÓÓ ÕõáëÞõ ¶áË<_ Úõ Ãëâù ´Þõ Éäð_ ÕÍõ Cëõß. ìÚÇëßù ÜÉ^ß åð_ Àßõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Àåð_Ý ÞèÙ. ØëØëlí Ñ IÝëßõ Ào´ åõÌÞù Øùæ Èõ ? IÝëßõ Àèõ, ÒÞë, ±IÝëßõ

ÛùÃäõ Èõ ÖõÞù Øùæ.Ó ÀùÞù Øùæ ? åõÌ Õë_Ç wìÕÝë Þ×í ±ëÕÖë ÕõáëÞõ, ±ëäð_ ËöÍÀëäõ Èõ Þõ Ãëâù Øõ Èõ, ±õÜë_ ÀùÞõ ÛùÃääð_ ÕÍuð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÜÉ^ßÞõ. ØëØëlí Ñ ÜÉ^ßÞõ, Öõ ÜÉ^ßÞí Ûñá ±Þõ åõÌ Öù ±ëÞð_ Îâ

±ëäåõ, ±õÞõ ±õ ÛùÃäåõ, IÝëßõ åõÌÞí Ûñá èåõ. ±ëÉõ ±ëÞõ ËöÍÀëTÝù Þõ Ãëâù ØíÔí Þõ ØðÑ ØíÔð_, Öõ ±õÞð_ Îâ ±ëäåõ. ±ë ÕõáëÞõ Öù Îâ Õë@Ýð_ ±õËáõ ±IÝëßõ Üâí ÃÝð_. ±ë åõÌÞð_ Öù èÉ\ Ú_ÔëÝð_ ÖõÞð_ Îâ µIÕLÞ ×åõ, ÜùË<_ ×åõ, ÕëÀåõ, çë ×åõ, IÝëßõ ÕÍåõ ÕëÈ\_. çë ×Ýë ÕÈí. IÝë_ çðÔí åõÌÞõ Öù ÇëSÝð_ ÃëÍ<_ !

ÜÉ^ßù ÜëËõ Àõäí áëÃHëí èùäí ½õ´±õ ? ÖÜõ ±õäð_ ½Hëù Èù Àõ ÀõËáëÀ áùÀù ±ëäð_ Úùáõ ? ÒçùÞí ÞùË Èõ, Úùá, Õ_Çëb_ áëä ÕëÈë.Ó ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, Úùáõ Èõ. ØëØëlí Ñ èäõ Õõáù ÜÉ^ß ìÚÇëßù ! IÝë_ ±ëÕHëõ Àõäí áëÃHëí

ßëÂäí ½õ´±õ ? ½õ ±ëÕHëõ ÔÜý Éõäí äVÖð çÜÉÖë èù´±õ Öù, çùÞí ÞùË èùÝ Öù ÃÜõ IÝë_×í È^Ëë áëäíÞõÝ, ÃÜõ ÖõÜ ÀßíÞõ ÕHë ±õ ÜÉ^ßÞõ ±õÞù ÕÃëß ±ëÕäù ½õ´±õ. ìÚÇëßù Õë_Ç wìÕÝë èëv ±ëÂù ØèëÍù ÜèõÞÖ Àßõ ! ±Þõ ±õÞë ±ëäÖë Õèõáë ±ëÕHëõ Úõçí ßèõäð_ ½õ´±õ, Àõ @Ýëßõ ±ëäõ ±Þõ ±õ á´ ½Ý ! ±õÞë ±ëäÖë Õèõáë É, Òáõ Úë, Öëßë Õë_Ç wìÕÝë.Ó ±õÀ ìÜìÞËõÝ ±õÞõ ÜùÍ<_ Þë ÀßëÝ, ÀëßHë ±õÞõ ÜßÇð_ áõäëÞð_ èùÝ, ±ëÜáí áõäëÞí èùÝ, åð_ Þë áõäëÞð_


[4] ±LÍßèõLÍ çë×õ çð_Øß TÝäèëß

117

èùÝ ? ±èÙ×í ÕëÈù á´ ½Ý IÝëß ÕÈí Cëõß ßçù´ ÚÞëäõ. ±Þõ Úõ åíåí±ùÜë_ Öõá á´ ½Ý ! ±õäð_ Öõ ÚÔð_ á´ ½Ý IÝëßõ Cëõß ßçù´ ÚÞëäõ. ±Üëßõ Öù ÜÉ^ßù èùÝ Þõ, Öõ ±Üõ ½Hëí±õ ÚÔð_. Öõ ±Üõ äõÕëßí±ùÞõ Éßë ÜùÍë-äèõáë ±ëÕí±õ, ÕHë ÜÉ^ßÞõ ÖßÖ ±ëÕí Ø´±õ. ÉHëçù ìÃßäõ ÜñÀíÞõÝ ÕHë ÜÉ^ßùÞõ Õèõáë ±ëÕí ØõäëÞë. ÞèÙ Öù ±õ ÂëÝ åð_ ìÚÇëßë ?

±LÍßèõLÍÞõ Úèð çëÇäõ ±õËáõ èð_ ±LÍßèõLÍÞõ çëÇäð_ Úèð. ÞëáëÝÀ ÞùÀß èùÝ ÖùÝ ±õÞõ çëÇäí áõäëÞù ÌõÌ çðÔí. Öõ áäëßëÞõ (áðèëßÞõ) Öù ÈùÀßëÞí ÕõÌ ßëÂõáë IÝë_, ÚÔë ÀëìÌÝëäëÍÞë èÖë. ±IÝëßõ ÚÔë çëßë ßVÖõ Èõ. ØåýÞ Àßäë ±ëäõ ÀùÓÀ Îõßù. ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ÀëßíÃß Ào´À ÞðÀçëÞ Àßõ Öù ÖÜõ äÏÖë ? ØëØëlí Ñ ±Üëßí ±ë ±ëØÖ èÖí, Àù´ ±LÍßèõLÍ Õß Àù´

ØèëÍù ¿ùÔ ÞèÙ Àßõáù. Àù´ ìØäç äÏäëÞð_ ÞëÜõÝ ÞèÙ. ±ZëßõÝ Àù´ ØèëÍù ÚùáäëÞù ÞèÙ. è½ß wìÕÝëÞð_ ÞðÀçëÞ Àßõáð_ ØõÂð_ ÖùÝ ±ZëßõÝ ÞèÙ ÀèõäëÞð_. Àù´ ÕHë ÚëÚÖÜë_, ÀëÜ ÚÃëÍuð_ èùÝ ÖùÝ Àù´Þõ äÏäëÞð_ ÞèÙ.

ÞðÀçëÞ Ûáõ ×Ýð_ ÕHë Àù´ Üßí Þ×í ÃÝð_ Þõ ! ±õÀ Îõßù ±õÀ ÜëHëç ±ëäíÞõ Àèõ Èõ, Àõ ÒÀëÜ ÀßÖë ÀßÖë ØìßÝëÞë ÂëÍëÜë_ Èõ Öõ ±ëÕb_ ±õÀ ÜåíÞ ¶Ößí ÃÝð_, çë_´Ì è½ß wìÕÝëÞð_.Ó ±õËáõ Üõî ÖßÖ ±Üëßù Õõáù Éõ äèíäË ÀßÖù èÖù Ûhëí½õ, ±õÞõ Àëð_, Àõ Ò±ë Àßõ@Ë Èõ ÚÔð_, ±ë ¶Ößí ÃÝð_ Öõ É Àßõ@Ë Èõ.Ó ±õËáõ ÕÈí ±õ Àèõ Èõ, Òèäõ ±õÞí Àëð_, ÒÖÕëç ÚÔí ÀßäëÞí, ÕHë Èõ ±ë Àßù, ÕHë Èõ Àßõ@Ë ±ë.Ó ±õËáõ ±ëäí åë_ìÖ ßëÂÖëÓÖë. Àù´Þõ çèõÉõÝ ±ÍÇHë

ÖÕëç ÞèÙ ÀßäëÞí ?Ó Üõî Àßõ@Ë. ÖÕëç Àßù, ÕþÝIïÞ ßíÖõ ±Üõ ±ëÂí ÀoÕÞíÜë_ Þ×í ÕÍäë ØíÔí.


118

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

±Üëßõ ÀLËÿë@ËÞë ÀëÜÜë_ ÚÔð_ Ào´À Ào´À ×´Þõ ±ëäõ, ÂÚß ±ëäõ, Àõ ÒÕëÞçõ ËÞ áùÂ_Í ÜèÙ ÂëÍíÜë_ ÕÍuð_.Ó èäõ ±õ Öù çßÀëßí èÖð_, ÕHë ±ëÕHëõ çßÀëßÞð_ ÞðÀçëÞ ×ëÝ ±õ ÚÔð_ ÂùË<_ ÀèõäëÝ Þõ ! ÜÞõ Àèõ Èõ, ÒÕÍuð_.Ó ±õËáõ ±Üõ Àèí±õ Àõ ÒÛ´, ±ë ÕÍuð_ ÕHë Àù´ ÜëHëç Üßí ÃÝù Þ×í Þõ ±ëÕHëõ ?Ó ±ëÕHëë ÖßÎ×í ÜëHëç ÜñÀõáë Þõ Üßí ½Ý Öù ±ëÕHëõ Üë×õ ÉäëÚØëßí ±ëäõ. ±ëÕHëõ ÞÎù ÞèÙ ÀÜëääù, Úë. ±ëäë Õöçë Þë ½õ´±õ Àõ ±ëÕHëõ ìÞìÜkëõ áùÀù Üßí ½Ý. Üßõ Èõ çèð çèðÞë ÜùÖõ, ÕHë ±ëÕHëë ìÞìÜkëõÝ Þë èùäð_ ½õ´±õ. ±ëäð_ ÀõÜ CëËõ ±ëÕHëÞõ ? IÝëßõ Àèõ, ÒÈ äëÃõ ÕEÇíç ÜëHëçù È^Ëuë ±Þõ ±ëÌ äëÃõ ÕÍuð_.Ó Üõî Àëð_, ÒIÝëßõ çëv_, Úë. èäõ ½, ØìßÝëÞí ÂëÍíÜë_×í FÝëßõ ÞíÀâäð_ èùÝ IÝëßõ ÞíÀâÉõ.Ó

Ûñá Þ ÀëÏäë×í ÕÍuù ÕþÛëä ±Üõ Õ_Øß-Õ_Øß ¹ÇÞë Úùß ÀßÖëÓÖë. Öõ Àù´ ±ëäíÞõ Àèõ, Àõ ÒÕ_Øß ¹ÇÞë Úùß ÀßÖë ÀßÖë ±_Øß ÚÔù ±ëÂù Éõ çëÜëÞ èÖù, ±õ ÚÔù ÜèÙ ÖñËí ÕÍuù.Ó ±õäð_ ÀèõÖëÞí çë×õ É Àèí ص, Àõ ÒÛ´, Àù´Þõ ÞðÀçëÞ ÞèÙ ×Ýð_ Þõ ? Àù´Þõ äëBÝð_ Þ×í Þõ ? ½±ù, ÚÔð_ ÌíÀÌëÀ Àßí ÞëÂù.Ó ÕHë ±õÀ ØèëÍù ÕÍuð_ ±õËáõ áë wìÕÝëÞð_ èùÝ ÖùÝ Öõ CëÍí±õ VËë"Õ, Ào´ ÀèõäëÞð_ ÞèÙ. Öõ CëÍí±õ ±õÜ Þ Àèð_ Àõ äëÝß ÖñËÖë çðÔí ÖÜõ Þäë áëäÖë Þ×í, ±õÜ ÖõÜ Àåð_ ÍÂù ÞèÙ, Àù´ ½ÖÞùÝ ÍÂù ÞèÙ. ÚÞí ÃÝð_ ±õ Àßõ@Ë. ÕÈí ÖÕëç ÀßÖí äÂÖõ ÀèõäëÞð_, Àõ ÒÛ´, ±ëÜ äëÝß áë_Úù ½õ´±õ. ±ëäí ßíÖõ ÀõÜ Çëáõ ?Ó Þäí çáëè ±ëÕäëÞí, ÕHë äÏäëÞð_ èùÝ É ÞèÙ. äÏäë ɵ Öù Üëßù ±ëIÜëÝ ÚÃÍõ ±Þõ ÖÜëßùÝ ÚÃÍõ, ÚõµÞù ÚÃÍõ ±Þõ Àåð_ ÎõßÎëß ×ëÝ ÞèÙ. ±ëÕHëõ Cëçí-CëçíÞõ Üëßí ÞëÂí±õ ±ëÕHëí ÕþÀòìÖ ÖùÝ ÕHë Àåð_ Îßõ ÞèÙ. ±ë Öù ´Ãù´{Ü Èõ ±õÀ ½ÖÞù, Àõ ÕþÀòìÖÞõ Cëçí ÞëÂí±õ. ±Üõ ±ZëßõÝ Úùáí±õ ÞèÙ. ÚÔë ÜëHëçù Âðå èùÝ. ÃðÞù ÀßÞëßõÝ Âðå èùÝ ±Þõ ÒÃðÞù Îßí ÞèÙ Àv_Ó ±õäð_ ±õÞë ÜÞÜë_ çFÉÍ Õõçõ,


[4] ±LÍßèõLÍ çë×õ çð_Øß TÝäèëß

119

±õÞí Üõâõ. Üëßõ Àèõäð_ Þ ÕÍõ ±õÞõ. ±õËáõ Üëßõ IÝë_ ÃðÞõÃëß É ßèõÖë ÞèùÖë. ±õÀ-Úõ äÂÖ ÃðÞù Àßí ÕùÖõ ÕùÖëÞí Üõâõ åíÂí áõ. ±Üõ ÀëÜ Õß Àù´ ØèëÍù Ûñá Þ×í ÀëÏí Àù´Þí. ±Þõ Àù´ Ûñá ÀßÖð_Ý Þ×í. ÕÈí Ûñá Þë ÀëÏ<_ ±õËáõ ±õÞí Üõâõ åíÂí áõ ÕÈí. ±Þõ Üëßë ÀèõÖë Õèõáë ÕþÛëä ÕÍõ. ÕþÛëä×í ÖÜëßù ±ëIÜë ÖÜÞõ Àëë Àßõ. Âëáí ÕþÛëä É, èð_ ɵ ±õËáõ. ÚëÀí Àëë×í Àåð_ äâÖð_ Þ×í. ±ë Öù Üë×ëÎùÍ Èõ Âëáí. Üëv_ Üë×ð_ ÚÃëÍ<_ ±Þõ ÖÜëv_Ý Üë×ð_ ÚÃëÍ<_, ±õÜë_ Àåð_ äâõ ÞèÙ. Àù´ ±ëâçð ÜëHëçÞõ Àèí±õ, ÒçäëßÜë_ Öëßõ Íõ´áí (ØßßùÉ) çëÍë È äëÃõ ¶Ìí Éäð_.Ó Öõ ±ëÕHëõ ÀÇÀÇ Àßí±õ, Öõ ØèëÍõ ±õ çë_Ûâõ ±Þõ ÚíÉõ ØèëÍõ ±õÞù ±õ. ±õ ±õÞë Ëë´Üõ É ÕëÈù ¶Ìuù èùÝ, ±õÜë_ Ûáíäëß Þë ±ëäõ Àåð_.

ËÀùß Éwß Àßäí ±Þõ ÕÈí ÈùÍí ØõäëÞð_ ÕþfÞÀÖëý Ñ Öù åð_ ±ëÕHëí ÞíÇõ ÀëÜ ÀßÖù èùÝ ±õÞõ Àåð_

ÀèõäëÞð_ ÞèÙ ? ØëØëlí Ñ Õèõáð_ èáëäí ½õäð_. Ò@Ýë çÜÉÖë èö, µÌ ½±ù

´Ôß çõ.Ó ±õÜ ÖõÜ èáëäí ½õäð_. ÕÈí ±ëÕHëõ ½Hëí±õ Àõ Ûáíäëß Þ×í ±ëäÖù, ±õËáõ ÈùÍí ØõäëÞð_. ±Üëßë ÛëÃíØëß ±õÀ Îõßù ÜÞõ Àèõ Èõ, ±ëÉ×í hëíç-Õë_hëíç äßç ÕèõáëÞí äëÖ Àèð_ È\_. Öõ äÀó (ÀëÜ) µÕß É´±õ, ±Üëßõ ÀùLËÿë@ËÞù Ô_Ôù. ±ë ØìßÝëÜë_ ÉõËí Ú_ÔëÝ Èõ Þõ, FÝë_ ±ëÜ VËíÜß ¶Ûí ßèõäëÞí, ±õÞë Úë_ÔÀëÜÞù ±Üëßù Ô_Ôù. Öõ ±Üëßí ÀoÕÞí Úë_Ôõ ±ë ÚÔð_Ý. ±õËáõ èð_ åð_ Àv_ ? ÀëÜ Õß Éµ, ±ëÜ ½õµ Àv_ ÕHë Àù´ ÀëÜ Þ ÀßÖð_ èùÝ, Àù´ ±õ ÀßÖð_ èùÝ, ÖõÜ ÀßÖð_ èùÝ ÕHë Àù´Þõ ±õÀ ËÀùß Þë Àv_. ÀëßHë Àõ Üëßõ È ÜìèÞõ ±õÀëØ Îõßù ±ëääëÞð_ èùÝ. èð_ @Ýë_ ËÀùß Àv_ ±õÜÞõ ? ±Þõ èð_ ÔÜýÜë_ ßèõÞëßù, iëëÞÜë_ ßèõÞëßù ÜëHëç. ÕHë ±Üëßë ÛëÃíØëßõ ÜÞõ çÜÉHë ÕëÍí. ±õ Àèõ Èõ, Àõ ÒØë@Ößù±õ ±ëÕí ±õ ØäëÝ èáëäíÞõ Õíäí ½õ´±õ. ÖÜõ Öù


120

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

èáëäÖëÝ Þ×í. ±ëÜë_ ìèoçë Èõ ?Ó ±õËáõ ÖßÖ Üõî ÀëÞÕ|í ÕÀÍí, Üõî Àëð_, ÒÖÜëßù ±ë åOØ ÀëÝÜÞõ ÜëËõ ßëÂíå.Ó ±õËáõ Õõáë áùÀùÞõ åð_ Àèð_ ? ÒÛ´, ÀõÜ, Ào´ ÀëÜÀëÉ Àßù Þõ, Úë. ±Üõ ÖÜëv_ åð_ ÚÃëÍuð_ Èõ ? Öõ ÖÜõ ±Üëv_ ÀëÜ ÀßÖë Þ×í, Õöçë ±ëÕí±õ Èí±õ.Ó ±õËáõ ±ë èáëäëÞð_, Ò±Úõ @Ýë ÀßÖõ èù, Çáù ÀëÜ Àßù.Ó ±õÜ ÖõÜ èáëäíÞõ ÕÈí Õñv_. ½õ Þë Ãë_Ìõ Öù ߏëð_, ½Hëõ ÚLÝð_ É Þ×í ! ÕþfÞÀÖëý Ñ Þë ÜëÞõ Öù ÕÈí TÝäãV×Ö ÜëÞí áõäëÞð_ ? ØëØëlí Ñ èë, ±ë TÝäãV×ÖÞð_ iëëÞ ±õËáõ çðÔí ÕþõßHëë ±ëÕõ

Èõ Àõ ÞùÀß×í Çë Ïâí ô, ±ëÕHëõ ÜÞÜë_ ±õÜ çÜ° ÃÝë Àõ TÝäãV×Ö Èõ, ÕHë ±ëÕHëõ ÞùÀßÞõ Þë Úùáí±õ Öù ±õ TÝäãV×Ö çÜFÝë Þ×í èÉ\. ÖÜëßõ ÞùÀßÞõ Õèõáð_ ÕñÈäëÞð_ Àõ ÒÛë´, Öð_ Ø{ëÝù Þ×í Þõ ? MÝëáë eËí ÃÝë ÕHë Öð_ Ø{ëÝù Þ×í Þõ ?Ó Öõ ±ë Õèõáð_ ±õÞõ ÕñÈÝë ÕÈí äâí Àèí±õ, ÒÛ´, Éßë ÔíÜõ ßèíÞõ ½õ ÀëÜ ÀßÖù èùÝ Öù ±ëäð_ Þ ×ëÝ.Ó ÖÜÞõ çÜÉ ÕÍíÞõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õäð_ ÚùáëÝ Âv_ ? ØëØëlí Ñ Éwß, ±õ É èð_ Àèõäë ÜëÃð_ È\_. TÝäãV×Ö ÀùÞð_

ÞëÜ ? ÖÜõ Þë ËùÀù ±õÝ ÖÜõ TÝäãV×Ö çÜFÝë Þ×í. ±õÞõ ±õäð_ Þë Àèõäð_ ±õÝ ÃðÞù Èõ. ±õÞõ Àèõäð_, ÒÛë´, Öð_ Éßë ÔíÜõ ßèíÞõ áëTÝù èùÖ Þõ, Öù ÖñËí Þ ½Ö. ÖÞõ Àõäð_ áëÃõ Èõ ?Ó IÝëßõ Àèõ, Òèë, ÔíÜõ ßèíÞõ ÇëSÝù èùÖ Öù Þë ÖñËí ½Ö.Ó

çíÔí ÕþÀòìÖÞõ ËÀùß Þõ äë_Àí ±ëÃâ Úèõßë ÀùLËÿë@ËÜë_ ±Üõ ÀëÜ Õß É´±õ Þõ, ÜÉ^ßùÞõ Àèí±õ, ÒÛë´, ÖÜõ ±ë ÚÔë Õöçë áù Èù, Öõ ÖÜõ ÜèõÞÖ Þë Àßù, Öù ±Üõ ÖÜëv_ ÃÝë ±äÖëßõ Àåð_ ÚÃëÍuð_ èåõ IÝëßõ É Þõ ?Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÞë ÀëÀë, Àåð_ ÚÃëÍuð_ Þ×í.Ó Ò±Üõ ÖÜëv_ Àåð_ ÚÃëÍuð_ èåõ, Àåð_À ÖÜëv_ Ào´ ±õ (ÞðÀçëÞ) ÀÝð* èåõ, Öõ×í É ±ëäð_ ÀßäëÞë ÖÜÞõ Ûëä ×ëÝ ÞõÓ, Àëð_.


[4] ±LÍßèõLÍ çë×õ çð_Øß TÝäèëß

121

Ô_Ôë µÕß ±Üõ É´±õ Þõ ½õ´±õ Àõ ±ë ÜëHëç ÂùË<_ Àßõ Èõ, Öù ½õ ±õÞõ Éäë Ø´±õ Öù ÃðÞù ÀèõäëÝ. ±Þõ ±õÞõ ±õ ÀßäëÞð_ ÈùÍëäí ÕHë Þë ØõäëÝ. Üëhë ±õÞõ çܽääð_ ½õ´±õ, Àõ ±ëÜ Àßíå Öù ±ëÜ ×åõ. ÕHë ÀëÝØù Àõäù Èõ ? ÕþÀòìÖ ½õ äë_Àí èùÝ Öù ±õÞõ ËÀùß Àßåù ÞèÙ, ÕHë ½õ ÕþÀòìÖ çíÔí èùÝ Öù ËÀùß Àßäë×í çðÔßõ. Öõ ±õÜ èùÝ Öù ±Üõ ËÀùß Àßí±õ, Öõ çðÔßí ½Ý. ÕHë Õõáí äë_Àí ÕþÀòìÖ Õëçõ Öù ±Üõ Úèõßë ×´ É´±õ.

Âßù åõÌ Öù Àù´Þõ äÏõ É ÞèÙ ÕþfÞÀÖëý Ñ Üëßõ Þõ Üëßë Ûhëí½ äEÇõÞë Õþë"OáõÜÞí äëÖ Àèð_.

±õÞõ Àèí±õ Àõ Öð_ ÚÔù ìèçëÚ ±ëÕ, IÝëßõ ìèçëÚ ±ëÕäëÞí ÚëÚÖÜë_ ±õ ÀëÇð_ ßëÂõ. ÕÈí ÀëÜ ÚÔð_ Àßõ ÕHë ìßÕë"Ëó Þë ±ëÕõ ±õËáõ Õþë"OáõÜ äÔí ½Ý. èäõ ±õÞõ Àèí±õ Öù ÕëÈ\_ ±õÞõ ÂùË<_ áëÃí ½Ý. Öù Üëßõ åð_ ÀßäëÞð_ èäõ, ÖÜõ É Àèù Þõ ! ØëØëlí Ñ ±õäð_ Èõ, ±Üëßõ Àõäð_ ÚÞõáð_ Öõ Àèð_. ±Üëßù Ûhëí½õ

±Üëßõ IÝë_ ÞùÀßí ÀßÖùÓÖù. ±õ ìèçëÚ ÂùËù áÂÖùÓÖù ÚÔù. Üõî Àëð_, Ò±SÝë, Öëßõ Çëß ±ëÞëÝ ÂÇý Þ×í ?Ó èäõ ßùÉ Øç wìÕÝë ÂÇýÞë ½õ´±õ Þõ Çëß ±ëÞëÝ ÂÇý ØõÂëÍõ ÞèÙ. ±õËáõ ÕÈí Üõî ±õÞõ Àëð_, ÒÛ´, ½õ, ÉõËáù ÂÇý ×ëÝ, Öõ Éõ ÀÝð* èùÝ Öõ ±ëÜ áÂÉõ. ìçÃßõË áëTÝù èùÝ, ±ëÜ ÀÝð* èùÝ, ÚþëLÍí ÕíÔí èùÝ, Öõ áÂÉõ ÜèÙ. Çë ÕíÔí èùÝ, áùÀùÞõ Çë Õë´ èùÝ, ÚÔð_ áÂÉõ ÜèÙ. ÖÞõ È^Ë ±ëÕí±õ Èí±õ.Ó IÝëß ÕÈí ±õHëõ áÂäë Üë_Íuð_ IÝëßõ äëÖ ÕÀÍë´ ÚÔí. ±ë ÛÍÀÞë ÜëÝëý áÂõ åí ßíÖõ ? ìèçëÚ ÚÔë ÉõÜ Èõ ÖõÜ áÂëÖë Þ×í ±õÞð_ ÀëßHë åð_ ? ÉõÞõ Þõ ÖõÞõ ÍÎâëÝ ÍÎâëÝ Àßõ. Ò±õÝ, åð_ ÀÝð* Öõ ? ±ëËáë ÚÔë Õöçë åõÜë_ äëÕÝëý ?Ó èäõ Çëß ±ëÞëÞí ±yá ÞèÙ Þõ åõÌ ×´ ÚõÌë Èõ ! Âßù åõÌ Öù Àù´Þõ äÏõ É ÞèÙ ! åõÌ ±õÞð_ ÞëÜ ÀèõäëÝ Àõ Àù´ÞõÝ äÏõ ÞèÙ ! ±Þõ äÏõ Öù ±õÞõ åõÌ ÀèõäëÝ åí ßíÖõ ?


122

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

Õõáë ÚÔë ÕëÈâ×í äëÖ Àßõ, Àõ Ò±ë áëáëÀëÀëÞë Ã:Ãß (±ëÃõäëÞ) Éõäù ÈõÓ, Àèõåõ. ±õäð_ ÕëÈâ Àë_´À ÞëÜ ±ëÕõáð_ èùÝ. ÞëÜ ÕñÈí±õ Þõ, Öù ±õÞë ÞùÀßù ÚÔë Àèõ, Àõ ±ë ÞëÜ ±ëMÝð_ Èõ Àõ ±ë ±ëMÝð_ Èõ. ±Üëßù ±õÀ ÛëÃíØëß èÖù Þõ, Öõ Úèð eáëÖùÓÖù. IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÖëßë ÞùÀßùÞõ ÕñÈ Öù Âßù, Àõ Û´, ±ëÉõ èð_ ÖÜÞõ Ào´ ÞðÀçëÞ ÞèÙ Àv_, ØoÍ ÞèÙ Àv_, ÕHë ÖÜëßë Âßë xØÝÞí áëÃHëí×í ÜÞõ Àèù Àõ ÖÜõ ÜÞõ ÕëÈâ åð_ µÕÞëÜ ±ëMÝð_ Èõ ?Ó Öù Öõ ØßõÀ ÞùÀßõ É\Øð_ É\Øð_ ! ÀùÓÀõ ÒÞ_ÃùÍÓ ±ëMÝð_ èùÝ, Àù´±õ ÒáÚëÍÓ ±ëMÝð_ èùÝ, ÚÔë±õ ÕùÖõ ÞëÜ Àèí ÚÖëTÝë. IÝëßõ Üõî Àëð_, Ò½õ, Öëßí ÕëÈâ ±ë Àõäë ÞëÜù ÕëÍuë Èõ, çßç !Ó áùÀ ÞëÜ ÕëÍõ ÕëÈë. ±õäð_ ÞùÀßõÝ Àèõ, ÒåõÌëHëí ÀÀóåë Èõ.Ó ÚÔëÝ ÞùÀßù±õ Ào´ Þõ Ào´ ÞëÜ ±ëÕõáð_ É èùÝ. ±ëÕHëÞõ Þë çÜÉHë ÕÍõ Öù ±õ áùÀùÞõ åð_ Àßäë ÚÃëÍí±õ Öõ ! ÕëÈ\_ Àåð_ çÜÉHë Þ×í ÕÍÖí. ±ë Öù ÜÞÜë_ ÜëÞí ÚõÌë Èõ Àõ ÜÞõ çÜÉHë ÕÍõ Èõ. ÖÜÞõ Õõáð_ çëÝãLËVËÞð_ ±ëäÍõ, ÀõìÜÀáÞð_. ±ë Ô_ÔëÞð_ ±ùÃõýÞë´{ ÀßÖë åí ßíÖõ ±ëäÍõ ?

µÕÞëÜ Õß×í ÎõßÎëß ÀßäëÞù ÕùÖëÞëÜë_ ÜëHëçõ Âv_ ÕëÈâ ½õÖë åíÂäð_ ½õ´±õ èoÜõåë_. ÒÜëßí ÕëÈâ åð_ ÚùáëÖð_ èåõ ? åð_ ×Öð_ èåõ ?Ó ±õ ½õÖë åíÂäð_ ½õ´±õ. èð_ ½HëÖù èÖù Àõ åõÌ ×Ýë ÕÈí... åõÌ ±õËáõ åð_ ? Úõ-Çëß ÞùÀßÞù µÕßí. ±õÞõ ÞùÀßù ÒåõÌÓ Àèõ ±Þõ ÃëÍ<_ Çëáõ äõÕëßíÞë ÞëÜ×í. åõÌ (!) ±õ ÕÈí Üõî åùÔÂùâ Àßí Àõ ±ë ÞùÀßù ÜùÏõ åõÌÞõ ÒåõÌÓ Àèõ Èõ Âßë ÕHë ÕëÈâ Ào´Þð_ Ào´ ÞëÜ ÕëÍõ Èõ. ±õÀ ÉHë Öù ÒÚùÀÍë ÉõäùÓ ÀèõÖù èÖù, Àõ Üñ±ù ÒÚùÀÍùÓ Èõ. ±ë ½Ö½ÖÞë ÞëÜ ÕëÍõ. ±õËáõ ÕÈí Èõ Öõ ±Üõ Üð_Ú´Üë_ (ìäËÀùÞí) åw±ëÖ ÀßíÞõ, IÝëßõ áùÂ_ÍÞð_ ÀëßÂëÞð_ Âv_ Þõ, IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÒ±ë ÀëßíÃßù ÜùÏõ Öù ÜÞõ ÒÚëÕë ÚëÕëÓ Úùáõ Èõ, ÕHë ÕëÈâ Ào´ ÚíÉ\_ ÞëÜ ÕëÍõáð_ Èõ ?ÓÓ IÝëßõ Àèõ, ÒÞë, ÕëÈâ ±õäð_ É Úùáõ Èõ.Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒIÝëßõ çëv_.Ó ÞèÙ Öù Ào´À


[4] ±LÍßèõLÍ çë×õ çð_Øß TÝäèëß

123

ÞëÜ ÕëÍuë äÃß ßèõ ÞèÙ. ±õ ÞëÜÞõ ±ëÕHëõ çÜ° ÉäëÞð_. ÖõÞë Õß×í ±ëÕHëõ ÎõßÎëß ÀßäëÞù. ±õÞõ äÏäëÞð_ ÞèÙ. ±õÞõ äÏäë ÜëËõ ±ëÕHëõ åùÔÂùâ ÞèÙ ÀßäëÞí. ±ëÕHëõ ÎõßÎëß ÀßäëÞð_, Àõ ±ëÕHëõ @Ýë_ ±ëÃâ Èí±õ ØùìæÖ, ±õ ±ëÕHëõ ½õäëÞð_. ±õ Öù Éõ ÞëÜ ÕëÍõ Èõ Þõ, Âv_ ±õ@{õ@Ë É ÕëÍõ Èõ. ÒåõÌÓ Öù ÕÃëß áõäë èëv Àèõ Èõ ±Þõ ÞùÀßíÜë_×í ÀëÏí Þë Üõáõ ±õËáë èëv É. ÞùÀßíÜë_×í ÀëÏí Üõáõ Öù ÀùÞõ IÝë_ ½Ý IÝëßõ ? ÕHë äÏõ ±õÞõ åõÌ É ÀõÜ ÀèõäëÝ Öõ ? áùÀùÞë wÚw ØõÂÖë áùÀùÞõ äÏõ, ±õÞõ åõÌ É ÀõÜ ÀèõäëÝ ? Üõî Öù Âßë åõìÌÝëÞõ Àù´Þõ äÏÖù É ½õÝõáù ÞèÙ. äÏõ ? äÏõ Öù ±õ ÒÀ>Öv_Ó Èõ, ±õ Ûç Ûç Àßõ.

äEÇõ Þäí ±õÉLçí ¶Ûí Àßù äÏÞëßí ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë°, ±ëÕHëõ ÜëHëçùÞõ äèëáõÝ ±ëÕäëÞð_ èùÝ,

ÕHë ±ÜðÀ äÂÖõ äÏäð_Ý ÕÍõ Þõ ? ØëØëlí Ñ Þë, åõÌ Öù äÏõ É ÞèÙ. ±õ Öù ±õäí Þäí ±õÉLçí

¶Ûí Àßõ, äÏÞëßí ±õ. ±ëäð_ ½Öõ Þë äÏõ. äEÇõ ±õÀ ÜëHëçÞõ ±õäù ßëÂõ äÏÞëßù, Öõ äÏõ. ±õ Ào´ À>Öv_ Èõ, Öõ Ûç Ûç ÀÝëý Àßõ ? ÕÈí ±ëÕHëõ ÚõµÞõ çÜëÔëÞ Àßí±õ, Àõ ÒÛ´, Öð_ äÏ<_ È\_ ÖõÝ äëÖ çëÇí, ±Þõ Öëßí äëÖõÝ çëÇí.Ó ±õËáõ ±õÞù ìÞÀëá ±ëÕHëõ Àßí ±ëÕäëÞù. åõÌ×í äÏëÖð_ èåõ ? åõÌ Öù ±ëÜ Àõäë ÌoÍë ØõÂëÝ, Àõ áùÀ ½õ´Þõ Âðå ×´ ½Ý ! åõÌ ±ëäõ Þõ, Öù ÚÔð_ äëÖëäßHë ÌoÍ<_ ×´ ½Ý ! ±ë ±ëIÜëÞí äëÖ Þ×í, ±ë Öù ÚÔí TÝäèëßÞí äëÖù Èõ. ÖÜëßõ åð_ ÀëÜÜë_ ±ëäõ ±ëÜë_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ëÕõ ±ë ±ÜÞõ ìäÇëßÖë Àßí Üñ@Ýë, Àõ ±ëÕHëõ

äÏí±õ Öõ äÂÖõ ±ëÕHëõ ÒåõÌÓ Þ×í. ØëØëlí Ñ äÏëÝ É ÞèÙ. ±õÀ ±ZëßõÝ Úùáõ Þõ, Öù ±õ åõÌ


124

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÀèõäëÝ É ÀõÜ ÀßíÞõ ? ±õ Öù ±ëÕHëõ çÜ°±õ Àõ ±ë ±ëìçVËLË Èõ Àù´ ! åõÌÞð_ ÜùÏ<_ ÚÃÍõáð_ Þë ØõÂëÝ. åõÌ ±õËáõ åõÌ É ØõÂëÝ. ±õ Øë_ìÖÝë Àßõ ÕÈí Úí½Üë_ ±õÞù ìèçëÚ É åð_ ? ìÀoÜÖ É åð_ ? ÕÈí ÞùÀßõÝ ÕëÈâ Àèõåõ, Ò±ë åõÌ áÕÀë Úèð ÀÝëý Àßõ Èõ, Øë_ìÖÝë ÀÝëý Àßõ Èõ.Ó Öõ ÚYÝð_, ±õäë åõÌ ×äð_ ±õÞë ÀßÖë Öù ÃðáëÜ ×äð_ çëv_. èë, ÖÜëßõ Éwß èùÝ, ÂËÕË Àßäí èùÝ Öù äEÇõ ±õÉLçí±ù ßëÂù ÚÔí.

ØëØë Àßõ ±ùäßèë"á åõìÌÝëÞí ÜìåÞßíÞõ ±õËáõ ±ëÕHëõ ±õäð_ çßç LÝëÝí °äÞ °ääð_ ½õ´±õ Àõ Àù´Þõ ØðÑ Þë ×ëÝ. Úë"ç ½õÍõ Öù Úë"çÞõÝ ØðÑ Þë ×ëÝ, ±LÍßèõLÍÞõ ØðÑ Þë ×ëÝ, Cëõß äë´ÎÞõ ØðÑ Þë ×ëÝ, ±õäð_ °äÞ °ääë ÜëËõ ±ëÕHëõ ÜìåÞßí ±ùäßèë"á (ÜßëÜÖ) Àßëääí ÕÍõ. ËõLÍß ÜëBÝëÓÖë ±ùäßèë"á ÀßäëÞë ? ±Üëßõ Öù ±ë áë´Þ Âßí Þõ, ±õËáõ ±Üõ çÜ°±õ. ÕþfÞÀÖëý Ñ äëHëíÜë_ ÛëæëÝõ ÀùLËÿë@ËÞí É ÞíÀâõ Èõ. ØëØëlí Ñ èë, ±õäí É ÞíÀâõ. Üñâ ÛëæëÞõ ! ±Üõ ÀùLËÿë@ËßÞõ

±õËáõ ±ë ½Hëí±õ ÚÔð_, ËõLÍßù-ÚõLÍßù ÚÔð_. ±ë ÚÔð_ ½Hëäë Éõäð_ Èõ ÉÃÖ. çkëëÞù çØðÕÝùà ±õËáõ ÀvHëë. çkëëÞù ØðvÕÝùà ±õËáõ ÕÈí ßëZëçí T²ìkë ÀèõäëÝ. çkëë åëÞë ÜëËõ Èõ ? ÕðHÝöÝ×í çkëë Üâõ Èõ. Àù´ Õë_Ç ÜëHëçÞë ÖÜõ µÕßí ×Ýë èåù Öù ÖÜëßí ÕðHÝöÝ èùÝ IÝëßõ ÖÜõ Õë_Ç ÜëHëçÞë µÕßí ×ëä, ÞèÙ Öù ±õÜ Þõ ±õÜ ×äëÝ Ào´ ? ÖÜëßõ IÝë_ ±çíáù ±ëäõ Öù ÒäÀíá çëèõÚ Èõ Àõ ? äÀíá çëèõÚ...Ó ±õäð_ ÕñÈ ÕñÈ Àßõ Þõ ? ÜëËõ Ào´À ÕðHÝöÝ Èõ, Öù ±ë ±ëËáð_Ý Õë_Ç ÜëHëçù ÒçëèõÚ çëèõÚÓ ÀßÖë ÂùâÖë ±ëäõ. Öõ ÕðHÝöÝ Þë èùÝ Öù ÀùHë ÚëÕù ÕñÈõ ? ÞùÀßíÜë_ @Ýë_Ý ÜèõÖë° ÖßíÀõ ÞëÜë áÂÖë èùÝ.


[4] ±LÍßèõLÍ çë×õ çð_Øß TÝäèëß

125

±LÍßèõLÍÞð_ ßZëHë Àßõ ±õ ÛÃäëÞ ×Ýõáë ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, CëHëë åõÌ Öù ±ëÂù ØèëÍù ÞùÀßÞõ ËöÍÀëä

ËöÍÀëä É ÀßÖë èùÝ Èõ.

ØëØëlí Ñ ±ë Öù MÝëØëÞõ ËöÍÀëäõ ±õäë áùÀ Èõ. Àõäë Èõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ MÝëØëÞõ ËöÍÀëäõ ±õäë. ØëØëlí Ñ ±LÍßèõLÍÞõ ËöÍÀëäõ ±õäë, MÝëØëÞõ ËöÍÀëÝ ËöÍÀëÝ

Àßõ. Üõß Üñ±ë, çëèõÚÞõ ËöÍÀëäÞõ ! MÝëØëÞõ åð_ ËöÍÀëäõ Èõ ? MÝëØë ËöÍÀõáë É Èõ Þõ ! ±LÍßèõLÍ ËöÍÀõáë Þ×í ? ÜùËí ±ëÜ ÂðÜëßí ßëÂÖù èùÝ Öù çëèõÚÞõ ËöÍÀëä, Öù ±ëÕb_ °Öõáð_Ý ÀëÜÞð_. ±ë MÝëØëÞõ ËöÍÀëäíÞõ åð_ ܽ Öõ ? Öð_ çëèõÚÞõ ËöÍÀëäí áëäð_ È\_ Àõ MÝëØëÞõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚÔëÞõ. ±ë ÉÃÖÜë_ ±ëäð_ É Çëáõ Èõ. èð_ ±ëÞõ

ËöÍÀëäð_, ±õ Úí½Þõ ËöÍÀëäÖë èùÝ Öù MÝëØð_ ÀùÞõ Àèõäð_ ?

ØëØëlí Ñ ±ë ÉÃÖÞù ±ëäù É TÝäèëß Èõ. ±õ TÝäèëß

±ÔùÃìÖäëâù Èõ. Àõäù Èõ ?

ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ÔùÃìÖäëâù. ØëØëlí Ñ ÛÃäëÞõ TÝäèëß ±õÀ É ÀëùÓÖù, Àõ ÒÖëßë ±LÍßÜë_

Éõ ±ëTÝë ÖõÜÞð_ ßZëHë Àß.Ó

èð_ Öù FÝë_ çðÔí ÖÜõ ±ëÉ µÕßí Èù IÝë_ çðÔí ÖÜëßù çëÜù ×µ ±Þõ Àëáõ ÖÜõ ±LÍßèõLÍ ÖßíÀõ ±ëTÝë ±õËáõ ÖÜëv_ ßZëHë ÀßäëÞð_. ÕÈí Úí½õ µÕßí ±ëTÝù Öù çëÜù ×µ ±Þõ ±LÍßèõLÍ ×Ýù ±õËáõ ßZëHë ÀßäëÞð_. ±LÍßèõLÍÞð_ ßZëHë Àßõ Èõ ±õ ÛÃäëÞ ×Ýõáë. èð_ ÞëÞù èÖù IÝëß×í ±LÍßèõLÍÞð_ ßZëHë ÀßÖù. ±LÍßèõLÍ ±ëTÝù Àõ Òèð_ ÖÜëßõ ÖëÚõÓ Àõ Úç ±õÜÞð_ ßZëHë ÀßäëÞð_ ÕÈí ±Þõ µÕßí ±ëTÝù Àõ Ò±ëä Çëá !Ó


126

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

±ë áùÀ Àõäë Èõ, ±LÍßèõLÍÞõ Üëßõ, Úí½ ÀùÞõ Üëßõ IÝëßõ ? ±ë À>ÖßëÝ åð_ Ô_Ôù Üë_Íõ Èõ ? Éõ ÞÚâð_ èùÝ ÖõÞí ½õÍõ Ûç Ûç Àßõ ±Þõ ÍëìCëÝù ØõAÝù Àõ Õñ_ÈÍí ÜèÙ Cëëáí Ø´Þõ ØùÍ ØùÍ Àßõ ! Üõß Çyß, ÍëìCëÝë çëÜù Úë{ Þõ ! çÜÉ ÕÍíÞõ ? ±ë ÉÃÖÞù TÝäèëß ! ±ë Ãë_Íù TÝäèëß ±ëÞõ ÀèõäëÝ Èõ. áùÀ TÝäèëß Ãë_Íù TÝäèëß Èõ. ±ëÞë×í ±äâð_ Çëáäð_.

Àù´Þë µÕßí ×äð_ Þ×í, ±LÍßèõLÍ ßèõäð_ Þ×í ØÚëÝõáëÞõ Üëßäð_ ±õ Öù Úèð ÜùËù ÃðÞù ÀèõäëÝ. µÕßíÞõ ÜëßäëÞù èy ±ëMÝù Èõ ÛÃäëÞõ Àõ µÕßíÞõ Üëßù. ÀëßHë Àõ µÕßí ±õ Öù åã@Öåëâí. ±ëÞõ ±õäí åã@Ö ÞèÙ Þõ åð_ ØÚÍëäù Èù ±LÍßèõLÍÞõ ? ±õËáõ ±ëÂí ìÉ_ØÃí çðÔí Üëßõ ±LÍßèõLÍ ±õËáõ ÃÜõ ±õäù ÃðÞõÃëß èùÝ ÖùÝ Üõî ±õÞõ ÚÇëäí áíÔõáù. ÕHë µÕßíÞõ Öù ÃÜõ Öõäù çëßù èùÝ ÖùÝ ÎËÀëßõáù. µÕßí ÜÞõ ÕùçëÝ ÞèÙ. Üëßõ µÕßí Àù´Þë ×äð_Ý Þ×í. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë ØëØë, µÕßí çëßù èùÝ ÖùÝ ÕHë ÎËÀëßù ? ØëØëlí Ñ µÕßí çëßù èùÝ ÕHë Öõ çëßù ßèõ ÞèÙ Þõ, ÀëÝÜÞõ  ÜëËõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ çëßù ßèõ Öù ÕÈí ÎËÀëßäëÞð_ ÞèÙ Þõ ? ØëØëlí Ñ çëßù èùÝ Öù ±ëÕHëÞõ äë_Ôù Þ×í. ÕHë ±õ ÀëÝÜ

ßèõ ÞèÙ Þõ ! ±õÀ É Îõßù ±ëÕHëÞõ ±ëÔëåíåí ÇÏõ ±õäð_ Úùáõ Öù ±õÞõ µÕßí ÀõÜ ÀèõäëÝ ? µÕßí ÀùÞð_ ÞëÜ ÀèõäëÝ Àõ ±LÍßèõLÍÞõ çëÇäõ, Öù ±õ Âßù µÕßí ÀèõäëÝ. Öõ èð_ Âßù µÕßí Âùâð_ È\_, Àõ Üëßù µÕßí ×ë, ÕHë Âßù µÕßí ×ë. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õËáõ É ØëØë, TÝäãV×Öõ ±ëÕÞõ Õç_Ø ÀÝëý Àõ

áùÀÀSÝëHëÞõ ÜëËõ Úí½ Àù´Þõ ÞèÙ Îëäõ, ÖÜÞõ Îëäåõ.


[4] ±LÍßèõLÍ çë×õ çð_Øß TÝäèëß

127

ØëØëlí Ñ èë, ÀëßHë Àõ Üëßõ µÕßí ×äð_ Þ×í. ÖÜëßù Àù´Þù

µÕßí ×Ýù È\_ Àù´ ØèëÍù ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Þë, ØëØë, ìÚáÀ<á ÞèÙ. ØëØëlí Ñ ±LÍßèõLÍ ßèõäð_ Þ×í. ±õËáõ ±IÝëß çðÔí Ô_Ôù åù

Àßõáù ? Üëßë ±LÍßèõLÍÞù É ÚÇëä Àßõáù. ±Þõ µÕßíÞõ Éßë ÃùØë Üëßí ±ëÕð_. ÕÈí ±õ ßùà ÉÖù ߏëù, Õõáð_ iëëÞ ×ÖëÞí çë×õ É. µÕßíÞõ ÃùØë ÜëßäëÞð_ ±õ ±èoÀëß èÖù, Ãë_Íù ±èoÀëß.

iëëÞ Õèõáë µÕßí ½õÍõ ç_CëæýHë Þõ ±LÍßèõLÍÞð_ ßZëHë Üõî ±ëÂí ìÉ_ØÃí ±ë iëëÞ ÞèùÖð_ ×Ýð_ Þõ, IÝë_ çðÔí Úõ Ô_Ôë Üë_ÍuëÓÖë. Üëßë èë× ÞíÇõ ±ëäí ÃÝõáëÞõ ç_ÕñHëý çëÇäð_ ±Þõ µÕßí ½õÍõ Ûë_ÉÃÍ Àv_. Üëßù Üñâ ZëìhëÝ VäÛëä Þõ, Üñâ ZëìhëÝ À<âÞë Âßë Þõ, Öõ ZëìhëÝ OáÍ ±Üëv_. Öõ ±LÍßèõLÍÞð_ ßZëHë ÀßäëÞí Ëõä ±Þõ µÕßíÞõ ËöÍÀëääëÞí Ëõä. ±ë ±Üëßë ZëìhëÝÕHëëÞë Üñâ ÃðHëù. ±õËáõ äë´Î Þõ ±õ ÚÔë Öù ±LÍßèõLÍ. ±õËáõ ±õÜÞð_ ßZëHë ÀßäëÞí Ëõä. ±õÜÞð_ ±äâð_ èõîÍõ ÖùÝ ÕHë ßZëHë ÀßäëÞí Ëõä. ÞùÀßù èùÝ Þõ, Öõ ÚÔëÞð_ ßZëHë ÀßäëÞð_. ±õÜÞí Ûñá ×´ èùÝ Þõ, ÖùÝ ±õÞõ ìÚÇëßëÞõ Þë Àèð_. ±Þõ µÕßí èùÝ Öù çë_Ôë ÖùÍí ÞëÂð_. ±Þõ ±ë ÉÃÖ ±ëÂð_ ±LÍßèõLÍÞí ½õÍõ ÀÇÀÇ Àßõ Èõ. Üõß Üñ±ë, Úößí Éõäù ÒÖð_.Ó Úößí ±ëäð_ Àßõ, ±LÍßèõLÍÞõ Üñ±ë ! ÖÜÞõ ÀõÜ áëÃõ Èõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚßëÚß Èõ. ØëØëlí Ñ ±Þõ µÈâÖð_ áùèíÞõ, ÚYÝð_ ! ±Üëv_ ZëìhëÝÞð_ áùèí

Úèð ÂßëÚ èùÝ. ±õ Öù ±Üëßë áùèíÞõ ½õÝð_ èùÝ Þõ ÞëÞí ªÜßÜë_, Öù ±Üëßõ áõäëØõäëÝ Þë èùÝ ÕHë Àù´ ÞÚâë ÜëHëçÞõ Àù´ ÉÚßù ÜëHëç ÜëßÖù èùÝ Öù ±Üëv_ áùèí À>ØëÀ>Ø Àßí Üõáõ. áõäëØõäëÝ Þë èùÝ ÖùÝ ÕõáëÞë ÜëËõ ±õÜÞí ½õÍõ ØðUÜÞëäË äèùßí áõ.


128

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÕþfÞÀÖëý Ñ áùèí ¶Àâí ½Ý. ØëØëlí Ñ ZëìhëÝ áùèí Èõ Þõ, ±õËáõ Éßë ØðÃðýHëõÝ Úí½ èùÝ

Þõ ±õäë.

µÕßí çëÜõ ÕÍuë Öõ ±ÜÞõ ±ëÃâ ±ëääë Þ Øõ ÕþfÞÀÖëý Ñ ÒÒÂßí ßíÖõ ±iëëÞ ØåëÜë_ ÕHë ±õäð_ èùäð_ ½õ´±õ

Àõ ìÞÚýâÞð_ ßZëHë Àßäð_ ½õ´±õ Þõ ÚâäëÞÞí çëÜð_ ×äð_ ½õ´±õ. ±ë Öù ìÞÚýâÞõ É Üëß Üëß Àßõ.ÓÓ ØëØëlí Ñ èo. ±ëäð_ É, ±ëÂð_ ÉÃÖ ìÞÚýâÞõ É Üëßõ Èõ Þõ ! ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ±IÝëßõÝ ±õÜ É Èõ è° ÕHë. ØëØëlí Ñ çëÜë ×äëÞí Ëõä èùÝ Öù ÚâäëÞ çëÜõ ×ë, ±ëÕHëë×í

ÚâäëÞ èùÝ IÝë_. ÞèÙ Öù ÕÈí ìÞÚýâÞõ Öù ÜßëÝ É ÞèÙ. ÕþfÞÀÖëý Ñ IÝë_ Àù´ Þë ×ëÝ, IÝë_ Öù ÕÃõ áëÃäë ½Ý. ØëØëlí Ñ ÜÞõ ÞëÞÕHë×í ±ëØÖ èÖí ±ë. Üëßë ±LÍßèõLÍ

ÉõËáë ÉõËáë ßèõÖëÓÖë Þõ, Úèð ßZëHë ±ëÕõáð_. ÃÜõ Öõäí Ûñáù Àßõ ÖùÝ áõË-Ãù. ÃÜõ ±õäù ÃðÞù ÀßíÞõ ÃÝù èùÝ Þõ Àèõ, Àõ ÒÜëßí Ûñá ×´ ôÓ, Öù ÕþùËõ@ïåÞ ! ±õÞð_ ßZëHë É ÀßäëÞð_. Üëv_ ÞðÀçëÞ ÀßÖë èùÝ ÖùÝ ßZëHë ÀßäëÞð_. ÕHë µÕßí èùÝ Öù çë_Ôù ÖùÍí ÞëÂð_. ±õËáõ µÕßí±ù ÚÔë ½Hëõ Àõ ±ë ÖùÎëÞí Èõ. ±õËáõ Õöçë Þë ÀÜëäë Øõ. ±õ Öù Üëßõ Þ×í ½õ´Öë, Üñ±ë. Üëßõ Öù ±èÙ ÂÇëý ÉõËáë ÞíÀâí ½Ý Èõ, ±õËáð_ Üëv_ ÕþëßOÔ Èõ Þõ !

±õËáõ ÕÈí ÛÃäëÞ Âùâí ÀëÏuë Üëßë èë× ÞíÇõÞëÞõ Àù´Þõ ØðÑÂí ÞèÙ ×äë ØíÔõáë. µÕßäëâëÞõ ËöÍÀëäð_ Éßë, ±õ Ëõä ÕÍõáí. ±Þõ µÕßí ½õÍõ ÀëÝÜ Ûë_ÉÃÍ ÇëSÝë É Àßõ. ±õ Õõáù äÔëßëÞð_ ÕëHëí Þë ±ëääë Øõ, Tèíá Îõßäõ. ±ë Éßë


[4] ±LÍßèõLÍ çë×õ çð_Øß TÝäèëß

129

ÀÀßë Èõ Öõ ßíÖçß É Éäë Øù, ÀëÝØõçßÞð_. µÕßë_ÖÞð_ Þë ±ëääë Øõ, Üñ±ù. ÉßëÀ µ©Ö ÂëÖð_ Þõ, ±õËáõ ìÇÏëÝ (ìÇÏëµ) ÇíÎ ±õãLÉìÞÝß ½õÍõÝ. ÇùAÂë èùÝ IÝëßõ µ©Ö èùÝ. ±õ É Ûë_ÉÃÍ Èõ Þõ ! ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õÞõ ±õßùÃLç (ÖùÈÍí ßíÖÛëÖ) Àèõ Èõ. ØëØëlí Ñ èë, ±õßùÃLç Àèõ. ÇùAÂë ±õËáõ ±ë Ûë_ÉÃÍ Úâí !

±Þõ Õõáù ÀÕËí èùÝ Öõ, ÒçëèõÚ, çëèõÚ, çëèõÚ !Ó ±õÞð_ ÀëÜ ÀëÏí áõ. ±Üëßõ Àù´ ØèëÍù çíÔð_ ÞèÙ ÕÍõáð_. ±ë Àèõ Þõ, Ò±õßùÃLçÓ Öõ Öù Âßë Õèõáõ×í É. ±õËáõ èð_ ÎëTÝù ÞèÙ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÎëTÝë ÞèÙ ±ëÕ ? ØëØëlí Ñ ±ë ç_çëßÞë áùÀùÞõ Üâõ ±õÞë×í ±ùÈ\_ Üâõ. ±Üõ

±Þõ ±Üëßë ÛëÃíØëß Úõµ ±õäë èÖë. ÕÈí Üâõ Ào´ ÕþëßOÔÞð_ ÕHë ±õ Úèð ÞèÙ. ±ë ÜèõÞÖ Àßí±õ ±õËáð_ ÞèÙ Üâõáð_. ÀëßHë µÕßí ½õÍõ Úâäù Àv_ ±õËáõ áëKÝù ÞèÙ. ÉÃÖ ±ëÂð_ @Ýë_ ±ëÃâ äå ×ëÝ ? µÕßíÞõ. ±Þõ ±LÍßèõLÍÞõ ËöÍÀëÝ ËöÍÀëÝ Àßõ. ±Þõ èð_ µÕßíÞí ½õÍõ Úâäù Àßí áµ, ±õËáõ áëÔõáù ÞèÙ. ÖõÞí ±èÙ ÕÍõáíÝ ÞèùÖí. µÕßíäëâë ½õÍõ Ûë_ÉÃÍ Àv_, Öõ áëÛ ×Öù èùÝ ÖõÝ Üëßõ ×ëÝ ÞèÙ. µÕßíäëâëÞõ èð_ ÜVÀë Üëv_ Öù áëÛ ×ëÝ Þõ ? ±õËáõ áëÛ Þë ×ëÝ IÝëßõ Üõî ÕÈí ÛÃäëÞ Âùâí ÀëÏuë. ÚÔí ÚëÚÖÜë_ ÂùË ±ëäõ IÝëßõ åð_ Àßõ Öõ ?

FÝë_ µÕßí-±LÍßèõLÍ Þ×í ±õ ÛÃäëÞ ÕØ ÜÞõ ±ë ÕßäåÖë ÃÜÖí ÞèùÖí. ÛÃäëÞõÝ Üë×õ Þë ½õ´±õ. ÛÃäëÞõÝ Üë×õ µÕßí èùÝ Öù ÕÈí ±õÞë ÀßÖë ÚößíÞõ µÕßí ÀßíÞõ Úõçí±õ Öõ çëv_. ±õ áëÍäë, ÉáõÚí, ÛìÉÝë_ ÚÔð_ Àßí ±ëÕõ. ÕHë ÂßõÂß ÛÃäëÞ µÕßí Þ×í, ÜëËõ ±ë ±Üõ µÕßíÕb_ VäíÀëßõáð_ ÞèÙ. ±Þõ ±_Øß×í åùÔÂùâ Üëßí Àõ ÛÃäëÞ µÕßí Þ×í. ±õ ±LÍßèõLÍõÝ Þ×í ±Þõ µÕßíÝõ Þ×í.


130

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÕþfÞÀÖëý Ñ µÕß èÉ\ Þ×í, ±ùäßèõÍ ÕHë Þ×í. ØëØëlí Ñ èë, Öõ ÜÞõ ±õÜÞí ØåëÜë_ ÚÞëTÝù, Àõ µÕßí ÕHë

ÞèÙ, ±LÍßèõLÍ ÕHë ÞèÙ. Üëßõ µÕßí Þë ÂÕõ, ±LÍßèõLÍ ½õ´Öù Þ×í. ÉõÞõ ±LÍßèõLÍ ½õÍõ ÕþõÜ èùÝ Öõ Ûáõ µÕßíÞð_ çõäÞ Àßõ. ±õÞõ È^ËÀù É ÞèÙ Þõ ! ±LÍßèõLÍÞù ÕþõÜ èùÝ Öù É µÕßíÕHëëÞù VäíÀëß Àßäù ÕÍõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ FÝë_ ÕþõÜ èùÝ Èõ IÝë_ ÚÔð_ ±ùÃâí ½Ý Èõ.

±LÍßèõLÍ, ±ùäßèõÍ ÚÔð_. ØëØëlí Ñ èë, ÚÔð_ ±ùÃâí ½Ý ! vvvvv


[5] ÞèùÖí Àßí ØùÍÔëÜ ÂëËáë ÜëËõ É\±ù ØëØëÞí ½èùÉáëáí ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ÕHë Àëáõ ÖÜõ Éõ äëÖ Àßí Çëß ÕëËóÞßùÞí

Àõ Òèð_ ÚÔë ÀßÖë ÈõSáù ßèõÖù, ÂëËáëÜë_ ÈõSáù, ÂëäëÜë_ ÈõSáù.Ó ØëØëlí Ñ èë, ±õ Öù IÝëßõ hëíç äæýÞí ªÜß èÖí Üëßí.

ÀùLËÿë@Ë ÇëáÖùÓÖù ÞØí Àë_Ìõ, ÚëßÍùáí×í ÕEÇíç É Üë´á ÈõËõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÀÝð_ ÃëÜ ? ØëØëlí Ñ Üèðäë. Üèðäë-±Þëäá ßùÍÞù ÀùLËÿë@Ë èÖù ±Üëßù.

ÞØíÞù ìÚþÉ Úë_ÔäëÞù èÖù, Öõ ÃëÜÜë_ ÞèùÖë ßèõÖë. ßùÉ ±ëä-½ Àßäð_ ÕÍõ Þõ, ÞØí µÕß. Öõ ìÚþÉÞë ÀëÜ Õß ÜðÀëÜ ßëÂõáù. ßèõäëÀßäëÞð_ ÚÔð_Ý IÝë_. ÞØíÞë Àë_Ìë µÕß ±Üõ ËõQÕßßí (ÀëÜÇáëµ) ìÚãSÍoà Úë_KÝð_ IÝë_, ÕÖßëÞð_, ÀùvÃõËõÍ åíËûçÞð_ ±Þõ ìçÜõLËÞð_ ÃùÍëµÞ ÕHë ËõQÕßßí Àßí ÞëAÝð_. ±Þõ ±Üëßõ ßèõäëÞë åõÍûç Úë_Ôõáë. ßçùÍ<_ É\Øð_, ßèõäëÞð_ É\Øð_ Úë_Ôõáð_. Âðßåí±ù-Úðßåí±ù Þõ ÚÔð_ èë´ @áëç. Ôõß äõß Îùß ÕëËóÞçý (Çëß ÛëÃíØëßù èÖë). Öõ Çëß ÉHëÞë Çëß ÂëËáë, Çëß Õá_à ±Þõ ìÖ½õßí IÝë_ ÜñÀí ßëÂõáí. ÉÜíÞÜë_ ÜùË<_ áëÀÍ<_ ØÚëäí ØíÔõáð_ ±Þõ ÖõÞí µÕß ìÖ½õßí V¿ñ ÚõçëÍí ìÎË Àßõáí. ±õËáõ µÌëäí Þë ½Ý Àù´. Öõ ÚÔí TÝäV×ë IÝë_ Þõ IÝë_ ßëÂõáí.


132

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

Úèð Õöçë ßëÂí±õ ÞèÙ, ÚõîÀÜë_×í á´ ±ëäíÞõ ×ùÍë ÜñÀí ßëÂí±õ. ±Þõ ßçù´Ýë Úõ ßëÂõáë èÖë. ±õÀ ÕíßçÞëßù Þõ ±õÀ ÉÜäëÞð_ ÚÞëäÞëß. ½õ ½èùÉáëáí ! ÀëßHë Àõ ÀùÞë ÚëÕÞí ìØäëâí ? Çëß ÕëËóÞß èù´±õ, ÜùË<_ ÀëÜ èùÝ, Öõ ÕÈí åë èëv, ±õÞë ßçù´ÝëÞë èëv ±ë ÕõË Úëâí±õ ? Öõ ìÞßë_Öõ ÚÕùßõ ÛìÉÝë_ Àßí ±ëÕõ, Çë-ÕëHëí ÜñÀí ±ëÕõ, çäëßÜë_ çëv_ ÉÜHë ÚÞëäõ.

ÜÞ ÜùË<_ Öõ ÈõSáù ÂëËáù Þõ ÈõSáù ÕëËáù Öõ ±Üõ Çëß ÛëÃíØëßù IÝë_ ±ëÃâ ßèí±õ ÚÔë. Öõ ±ë hëHë ÉHë åð_ Àßõ ? ÕùÖÕùÖëÞë çðÂÞí ÂëÖß, ÉÜí ߏëë Àõ èë× ÔùÖë äõîÖ ØùÍÔëÜ Àßí Üõáõ. Àù´ Àèõåõ, ÒÀõÜ ±ë ØùÍõ Èõ ?Ó ÒÕõáù ÂëËáù ßùÀí áõäë.Ó Éõ Ïíáù ÂëËáù èùÝ Öõ ßèí ½Ý ÕÈí. Ëë´Ë èùÝ ÖõÜë_ Éõ Õèõáù ÕõÌù ±õ Ëë´ËÜë_ çðäõ, ÕÈí Úí½õ Öõ... ÕHë èð_ Àù´ ØèëÍù ØùÍ<_ ÞèÙ. ±ëÕHëõ Öù ÂëÞØëÞ ÜëHëç, ±ë ÈùÀßëÞí ÕõÌ ØùÍäëÞð_ èùÖð_ èåõ ? çñäëÞí ÇíÉÜë_ ±ë ØùÍëØùÍ åð_ Àßù Èù, Üñ±ë ? ±Þõ Üëv_ ÜÞ ÜùË<_. Éõäù ÂëËáù èùÝ, Öõ ±ëÜ×í ±ëÜ ×´ ÃÝõáù èùÝ Þõ, ÖùÝ èð_ çñ´ ɵ. ÀëßHë Àõ äË ! ±õÀ ÚëÉ\ äËÞí ìÀoÜÖ Èõ Þõ ! ìÀoÜÖ äËÞí ±Þõ ±ë ÃÜõ ÖõËáí ÜðUÀõáí èùÝ ÖùÝ ÕHë äËÜë_×í ÚëØ Àßí±õ Öù ßèõ ÀõËáð_ ? äËÞù äË ßèõ Þõ ! äËÜë_×í ±ë ÞðÀçëÞí ÚëØ Àßí±õ Öù äËÞð_ äË É ßèõ Þõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ äË É ßèõ. ØëØëlí Ñ ±ëäð_ ÈõSáõ Éõ ÚÇõ Öõ ÂëËáëÜë_ çñ´ É´±õ ±Üõ.

ÚÔëÜë_ ±ëäð_ Àßõ ±õ ÛëÃíØëßù ±Üëßë. Öõ Üñ±ë Þèëäë-ÔùäëÜë_Ý ØùÍÔëÜ Àßõ ! Öõ Üëßë ÛëÃÜë_ ÈõSáð_ ÞèëäëÞð_ ±ëäõ. Âðßåí±ùÜë_Ý Éõ Âðßåí ÂßëÚ èùÝ Öõ Üëßõ ÛëÃõ ±ëäõ ! ÉÜÖí äÂÖõ ÕëËáù Éßë Ûë_Ãõáù èùÝ Öù Üëßõ ÛëÃõ ±ëäõ ! èð_ Öù ÀåëÜë_Ý µÖëäâ Àv_ É ÞèÙ. èð_ Öù ìÞßë_Öõ ÉÜð_. ÚÔë ÉÜäë ÚõçÖë èùÝ, Öù çëßë çëßë ÕëËáë ±õ áùÀù Âùâí áõ ±Þõ ÕÈí Éõ ÕëËáõ Àù´ Þë Úõçõ


[5] ÞèùÖí Àßí ØùÍÔëÜ ÂëËáë ÜëËõ

133

IÝë_ èð_ Úõçð_. ÕHë Ûù ÞèÙ, èð_ ÞíÀâð_ ÜùÍù, ìÞßë_Öõ ÞíÀâð_. ±ë åí µÕëìÔ ? ØùÍÔëÜ Àßí±õ, ±ëÕHëõ ßõçÀùçýÜë_ ¶Ößõáë Èí±õ ? ±ëÕHëõ CëùÍë Èí±õ ? ±õäð_ ÜÞõ áëÃõ, Ò±ëÕHëõ Ào´ CëùÍë Èí±õ ?Ó Ûáõ Ûë_Ãáù ÕëËáù èåõ ÕHë CëùÍë Öù Þ×í ×äð_.

ÚëØåëèí ±èoÀëß Öõ ßõçÀùçýÜë_ Þ µÖßõ ±õËáõ Õõáë ÚÔë ØùÍÔëÜ Àßõ ±õËáë èëv, IÝëßõ èð_ Öù ìÞßë_Öõ Úèëß ±ëÜ Õõáí Âðßåí èùÝ Þõ ´{í Çõß, IÝë_ ìçÃßõË ÕíÝë Àv_. ÈùÞõ çñ´ ½Ý, Üñ±ë. ±ëÕHëõ {ùâíäëâù Öù {ùâíäëâù ÂëËáù, ÕHë ßõçÀùçýÜë_ ÞèÙ. èëÝ èëÝ ÞèÙ Àõ Üëßù ÂëËáù ÉÖù ßèõåõ. ±õÜÞí ½õÍõ èð_ èßíÎë´ Àv_ Öù ±õÜÞëÜë_ Þõ ÜëßëÜë_ Îõß åù ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚßùÚß Èõ. ØëØëlí Ñ ±ëÜÞí ½õÍõ èßíÎë´ ÀßäëÞí èùÝ ? ±ë Éõ çñäëÞí

áëáÇÞë èëv ÛÜõ Èõ, ±õÜÞí ½õÍõ èð_ èßíÎë´ Àv_ ? Üëßí ½ÖÞð_ ÛëÞ Þë èùÝ ÜÞõ ? Ûáõ ÛùîÝõ çñ´ ßèõäëÞð_ ×ëÝ ÕHë ±ëÜÞí ½õÍõ èßíÎë´ ÀßäëÞí èùÖí èåõ, Éõ ±ëÞë ÜëËõ ØùÍÔëÜ ÀßÖë èùÝ ? Üõî Öù ÞëÞÕHë×í ÞèÙ Àßõáí ±õ. ±õ ±èoÀëß çëßù. ÃÜõ Öõäù ±èoÀëß, ÕHë ÚëØåëèí ±èoÀëß ! Àõäù ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚëØåëèí. ØëØëlí Ñ ±ëÜÞí ½õÍõ åð_ ±èoÀëß Àv_ ? ±õËáõ ±õ ÜÞõ Àõäë

áëÃÖë èåõ ? ÂëËáë ±Þõ ÕëËáë èëvÝ ØùÍÔëÜ Àßõ, Úâí ! ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, Àßõ Þõ !

ØëØëlí Ñ ±õÀáù ÂëËáù ÞèÙ, ÕëËáù Éßë ÞÚâù èùÝ Þõ,

ÌÀ ÌÀ ×Öù èùÝ ÖõÝ Öõ ½Hëõ Üëßõ ÛëÃõ ±ëäõ. ±Þõ ÀëÜ Üëßõ ÛëÃõ äÔëßõ. ±Þõ ÀLËÿë@ËÜë_ ±ë"Íóß Üëßù ÜëÞäëÞù ÕëÈù. ÚÔë±õ Þyí Àßõáð_ èùÝ Àõ ÖÜõ Àèõåù ±õ ÕþÜëHëõ ±Üõ Àßíåð_. çÜÉHë Õõáí çëßí Þõ, ±õËáõ ±õ ÚÔë±õ Þyí Àßõáð_ Àõ ÖÜõ Àèù ±õ ÕþÜëHëõ. ±Þõ ÕëËáù


134

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

Üëßõ ÛëÃõ Õõáù ßëÂõ. ±õËáù ±èoÀëß ÜèÙ ±õ Âßù, ±ëÜÞí ½õÍõ ±õäð_ Öõ åð_ èßíÎë´Üë_ ÕÍäëÞð_ ? çñ´ Éäë Øù ìÚÇëßëÞõ, ±õÞõ ç_Öùæ ×ëÝ. èäõ ±õ ÂëËáù ±õäù {ùâíäëâù, Öõ çñ´ Éäð_ ÕÍõ, äË ßëÂäù èùÝ Öù.

Üùè ÞèÙ, ÞöìÖÀÖëäëâù ±èoÀëß, Öù iëëÞ ÕþÃË ×ëÝ ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë ØëØë, çëßù ÂëËáù á´Þõ çñ´ Éäð_ ±Þõ ÕÈí

{ùâíäëâù ÂëËáù á´Þõ çñ´ Éäð_, ±õ ±èoÀëßÜë_ ÛõØ Öù Âßù Þõ ? Õõáù ±èoÀëß Þõ ±ëÝ ±èoÀëß ÕHë ±èoÀëßÜë_ ÎßÀ Öù Âßù Þõ ? ØëØëlí Ñ Õõáù ±èoÀëß ÞèùÝ. ÕþfÞÀÖëý Ñ Õõáù ±èoÀëß ÞèÙ ? ØëØëlí Ñ ±õ Üùè. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õ Üùè ÀèõäëÝ ? ØëØëlí Ñ ±õ ±èoÀëß åëÞù ? ìÚÇëßë ØùÍÔëÜ ÀßÖë èùÝ

±õÞõ ±èoÀëß åëÞù ? ±õ °äÖð_ É Þ×í, Üùèäëâð_. ±èoÀëß Öù ±õÞð_ ÞëÜ ÀèõäëÝ Àõ ÃÜõ Öõ VËõÉÜë_ ÕHë ÍÃõ ÞèÙ. ±ë ±èoÀëß ÀèõäëÖù èåõ ? ±ë Öù Üùèäëâë. ÒÜëßë ÜëËõ çëßù ÂëËáù á´ áµ.Ó Öõ ÕëÈë ±ëÜ ÈùÀßë_ ØùÍõ ±õÜ ØùÍíÞõ ±õÞí Õß ÇÍíÞõ Úõçí ½Ý èµ. ½Hëõ ÈùÀßë_ ØùÍuë ! ±ë áùÀ... ÜñÈù ×Ýõáí èùÝ ±ëäÍí ±ëäÍí ! ÕþfÞÀÖëý Ñ ÖùÝ ØùÍõ. ØëØëlí Ñ ÚYÝð_ ÖÜëv_ °äÖß ! èð_ ±ëäð_ ±ÕÜëÞ çèÞ Þë

Àv_, èßíÎÜë_ Þë ÕÍ<_. ÂëËáë ÜëËõ èð_ äèõáù ¶Ì<_ ±õäù ÜëHëç ÞèÙ. èð_ Üëßë ÀëÝØõçß (Ëë´Üõ) ¶Ìíå. ÃÜõ Öõäù ØØÍõáù èåõ Öù Üëßõ ØØÍõáù Çëáåõ. ±õËáõ Üëßõ ÛëÃõ Öù ÈõSáù ÕëËáù, ÈõSáù ÂëËáù, ÚÔð_ ÈõSáð_ É ±ëäõ. ÀëßHë Àõ VäÜëÞí ! ±Þõ ÕõáëÞõ Ào´ ÜëÞ É ÞèÙ Þõ, ìÚÇëßëÞõ ! çëv_ á´ áõäë Îßõ. IÝëßõ ±ÜÞõ ±ë iëëÞ ×ëÝ


[5] ÞèùÖí Àßí ØùÍÔëÜ ÂëËáë ÜëËõ

135

Þõ, ±õÜ Þõ ±õÜ ×Öð_ èåõ ? ±ë iëëÞ ÕþÃË ×ëÝ Öõ Ào´ É\±õ Öù Âv_ Àõ Þë É\±õ ? ÞöìÖÀÖë É\±õ Àõ Þë É\±õ ? áëáÇ ÀõËáí Èõ ? IÝëßõ Àèõ, ÒÀù´ ÕHë ½ÖÞí ÞèÙ !Ó

ÚÔð_ ÈùÍí ØíÔõáð_ ±õÞë ÕìßHëëÜõ... Öõ Üõî ±õÀ ØèëÍù ÛëÃíØëßùÞõ Àëð_, Àõ ÒÖÜõ ÀåëÜë_ µÖëäâ Àßåù ÞèÙ. ±Üõ ÈõSáë Þëèíåð_, ÈõSáë Âë´åð_, ±Þõ ÈõSáù Éõ ÂëËáù äKÝù èåõ ÖõÜë_ çñ´ É´åð_. ÜëËõ ÖÜõ ìÞßë_Öõ Þèë½õ, ìÞßë_Öõ Éܽõ Þõ ÀåëÜë_Ý µÖëäâ Àßåù ÞèÙ.Ó ÈõSáù ÂëËáù, ÈõSáù ÕëËáù ±Üëßù ÕHë ±ÜÞõ iëëÞ ÞèùÖð_ ÖùÝ @ÝëßõÝ Íßí±õ ÞèÙ. ±õËáõ èð_ ±õ ÚÔëÜë_ ÈõSáù ßèð_, ±õ Üëßí ÂëÞØëÞí ! ±õÞõ ØðÑ Þë ÕÍõ Þõ ! ±õ áùÀù ØùÍÔëÜ Àßõ, ´Þõ ¶ÌíÞõ ØùÍuù. Üõá Þõ Üñ±ë, ±ë çëv ØùÍëÖð_ èåõ ? ±ëÕHëí ±ëÚw åð_ ßèõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Öõ ±õÞð_ ìß{SË èÜHëë_ ±ëTÝð_ Àõ çëßë çëßë ÂëËáë

äÃß ÜëBÝõ ±ëäõ, çëv_ çëv_ ÂëäëÞð_ äÃß ÜëBÝõ ±ëäõ ±ëÕÞõ. ØëØëlí Ñ èë, äÃß ÜëÃõ ±ëäõ. ÚÔí çëßí ÚõÌÀù-ÚõÌÀù ÚÔð_Ýõ

ÉÍõ ±õ ÕëÈ\_. ÀëßHë Àõ ±õ ÚÔð_ ÈùÍí ØíÔõáð_. Üë´LÍ Úèð ÜùË<_, ìäåëâ. ±õ {äõßÚëÝ ±õäë, Úèð ÜùËë ÜÞÞë ! vvvvv


[6] ÞùÀßíÜë_ Üâõ ±õËáë É Õöçë Cëßõ ±ëÕäëÞë ÇÍÖí-ÕÍÖí Úèð ½õÝõáí, Öõ×í ×Ýë ìÞÛýÝ ÕþfÞÀÖëý Ñ ÖÜÞõ iëëÞ ÞèùÖð_ ×Ýð_ ±Þõ ÀùLËÿë@ËÞù Ô_Ôù ÀßÖë

èÖë, IÝëßõ çð èÖð_ Àõ ØðÑ èÖð_ ?

ØëØëlí Ñ Üõî ØðÑ ÞëÜõÝ ½õÝð_ É Þ×í. èë, ±ë ±èoÀëßÞí

Ûë_ÉÃÍ èÖí.

ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ÕHë ±ë ÕöçëÞí ÚëÚÖÜë_ åð_ ×Öð_ÓÖð_ ? ØëØëlí Ñ Üëßõ Ô_ÔëÜë_ ÕöçëÞí ÚëÚÖÜë_ ØðÑ ÞèÙ ÕÍõáð_ Àù´.

×ùÍ<_ ÕÍõáð_ äÂÖõ, Úõ-hëHë äæý ÕÍõáð_. ±õ ÕöçëÞí ÛíÍ ÕÍõáí, Úõ-Õë_Ç äæý. ÕÈí Âëç ±ÍÇHë Þ×í ÕÍí ÕöçëÞí Àõ áùÀùÞí Õëçõ TÝëÉõ áõäë Þ×í ÕÍuë, ÖùÎëÞ Þ×í Àßäë ÕÍuë. ÀëßHë Àõ ±ëÕHëõ Üð§íÜë_ çÜëÝ ±õËáù Ô_Ôù Àßí±õ.

ÕHë Õèõáë ÜÞõ èµ ØçÀù äíÖõáù Þõ, Öõ ÕÈí ÜÞõ ÝëØ ßèí ÃÝõáù ×ùÍù. Ô_ÔëÜë_ ÜùËëÛë´Þí ½õÍõ ÃÝùÓÖù, Öõ äíÖõáù ÕÈí. ÕþfÞÀÖëý Ñ åð_ äíÖõáð_, ØëØë ? ØëØëlí Ñ ÚÔð_Ý äíÖõáð_. µÈíÞë áëääë ÕÍõ Þõ ±ëÜ Àßäð_ ÕÍõ,

ÖõÜ Àßäð_ ÕÍõ. µÔëß ±ÞëÉ á´ ±ëääð_ ÕÍõ. ±õ äíÖõáð_ Þë ÀèõäëÝ ?


[6] ÞùÀßíÜë_ Üâõ ±õËáë É Õöçë Cëßõ ±ëÕäëÞë

137

ÕþfÞÀÖëý Ñ äíÖõáð_ É ÀèõäëÝ Þõ, ±õ Öù. ØëØëlí Ñ èo... Ô_Ôù çßç, ÜùËù Ô_Ôù, ÈÖë_Ý ÕHë ±ëäð_ Àßäð_

ÕÍõ. ÀëßHë Àõ Ûë´Þù ÂÇùý ±õäù, ÚþëLÍíÞð_ ÖùÎëÞ ÚÔð_. èð_ VäÖ_hë ×Ýë ÕÈí ÞèÙ äíÖõáð_. ÕÈí ×Ëa Ë<Üë_ (1932Üë_) ÂßõÂßí ãV×ìÖ èÖí, çëßí èÖí. ÕÈí 1936Þí çëáÜë_ ËëÏ<_ ÕÍí ÃÝð_. ÕþfÞÀÖëý Ñ @Ýë_ Ô_Ôù èÖù ? ØëØëlí Ñ IÝëßõ äÍùØßë. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÀLËÿë@ËÞù ? ØëØëlí Ñ èë, ±õËáõ çëßë ÀëÜ ÜYÝë ÞèÙ, ±õËáõ ÂÇëý Üë×õ

ÕÍuë. Öõ ÀËùÀËí ±ëäõáí. ÕþfÞÀÖëý Ñ Öõ ØëØë, ÖÜõ ±ë ÀùLËÿë@ËÞë ÀëÜÜë_ ÜèõÞÖ Úèð

ÀßÖëÓÖë ? ØëØëlí Ñ Þë. ±õ ÜèõÞÖ Öù ±Üëßõ Úèð èùÝ ÞèÙ Þõ, ÕHë

ÜÃÉ Úèð äëÕßäð_ ÕÍõ. ÜèõÞÖ Úí° åð_ ÀßäëÞí ÀLËÿë@ËÜë_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ßõ, Úèð ÜèõÞÖ Àßõ Èõ ÚÔë. Âv_ Þõ ? ÖëÕ,

ÖÍÀù, äßçëØ, ÜEÈßë_, ÚÔð_ çèÞ Àßäð_ ÕÍõ. ØëØëlí Ñ èë, Öõ ÚÔë åëÖëåíìáÝë ÞèùÝ. ±ë ÀùLËÿë@ËÞù

Ô_Ôù Àßõ ±õËáõ ½Hëäð_ Àõ ÀÌHëÜë_ ÀÌHë... ÕþfÞÀÖëý Ñ ÀÌHë Üëá èùÝ Öõ. ØëØëlí Ñ ±õËáõ ±õ ÚëÚÖÜë_ Öù ±Üëßë ÛëÃíØëß Þõ ±Üõ

ÚÔë åñßë ! Cëõß Çëß ÃùØÍë_ Õë×ßíÞõÝ çñ´ É´±õ Þõ ÞíÇõÝ çñ´ É´±õ, ±ÜÞõ Úõµ ±ëäÍõ. ÀùLËÿë@Ëßù Öù ±ë´V¿íÜõÝ Õèõáù ±õ ÂëÝ ±Þõ ±ë ÖëÕõÝ Õèõáù ±õ çèÞ Àßõ, ÀëßHë ÂÇëý ÀßäëÞí çÃäÍ


138

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

Úèð Þõ ! ÎVËó @áëçÜë_Ý Úõçõ. ±Þõ ÜÞõ ÀëÜ Õß á´ ÉÖë èÖë, ÖõÝ Öõ ÃëÍíÜë_ ÕëÈâ çñäëÍíÞõ. ÇÍÖí Þõ ÕÍÖí ÇëSÝë É Àßõ. ±Üëßí ìÉ_ØÃíÜë_ Úèð ½õÝõáð_. ±õËáõ ±ÜÞõ ÕHë ÉõÜ ØìßÝù ÇÍÖù-¶ÖßÖù É\±õ, ±õÞõ Àåð_ ±ëÜ ÛÝ Þ èùÝ Þõ ±õäð_ èùÝ ! ÇÍÖù-¶ÖßÖù ½õÝù É Þë èùÝ, ÖõÞë ÜÞÜë_ ±õÜ ×ëÝ Àõ åð_ ×åõ ?

Ô_ÔëÜë_ ÀÜëHëí äÔÖí Çëáí ÕþfÞÀÖëý Ñ ÖÜõ ØëØë ÀõËáð_ ÀÜëÖëÓÖë ? ØëØëlí Ñ ±Üõ çëv_ ÀÜëÖëÓÖë. ±Üëßõ ÀùLËÿë@ËÞù Ô_Ôù Þõ !

ÕöçëÞí Àù´äëß ÛíÍ ÞèÙ ÕÍõáí. çßÀëß ßùÀÍë ÇõÀ ±ëÕõ, ±Þõ áùÀùÞõ IÝë_×í µÔëß áëääëÞð_. ÕÈí åõÞí ÛíÍ èùÝ, Û´ ? ±ëÕHëõ IÝë_ ÛíÍ èùÝ Àõ ÕõáëÞõ IÝë_, µÔëßäëâëÞõ IÝë_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ µÔëßäëâëÞõ IÝë_. ØëØëlí Ñ èë, ±ëÕHëõ IÝë_ åõÞí ÛíÍ èùÝ ? ±õËáõ ±Üëßë

ÀLËÿë@ËÞë Ô_ÔëÜë_ ÛíÍ ÞèÙ.

ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë Úëß ÜìèÞõ Øç è½ß ÉõËáð_ ÀÜëÖë ? ØëØëlí Ñ Þë, Þë, åëÞë Øç è½ß ? ÕþfÞÀÖëý Ñ IÝëßõ ? ØëØëlí Ñ Úèð IÝëßõ çëÖçù-±ëÌçù wìÕÝë ÀÜëÝù èùÝ, ÖõÜë_×í

Öù Õë_Ççù wìÕÝë ÂÇý ×ëÝ. ÚVçù-hëHëçù wìÕÝë ÚõîÀÜë_ ÜñÀí±õ. ÕþfÞÀÖëý Ñ Úëß ÜìèÞõ ? ØëØëlí Ñ Úëß ÜìèÞõ. Öõ ÜèõÞÖõÝ È ÀáëÀ Úç, È ÜìèÞëÞí.

ÚíÉ\_ ÚÔð_ ÇùÜëçëÜë_ Ô_Ôë-Ú_Ôë Ú_Ô. ÕþfÞÀÖëý Ñ À´ çëáÞí äëÖ Èõ, ØëØë ?


[6] ÞùÀßíÜë_ Üâõ ±õËáë É Õöçë Cëßõ ±ëÕäëÞë

139

ØëØëlí Ñ 1928 ×í 1933 çðÔí. ÕÈí Èõ Öõ 1940 ÕÈí

ÞÎù äÔí ÃÝù. ÚOÚõ è½ß Þõ hëHë-hëHë è½ß Þõ 1942Üë_ Õë_Ç è½ß ÞÎù ±ëTÝù.

ÞÎù ÃÜõ ±õËáù ÕHë Cëõß Öù ÕÃëß ÉõËáë É ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ÖÜõ Öù Õõáù ìÞÝÜ ßëÂõáù Þõ, ÃÜõ ±õäë

ÜùËë Ô_Ôë Çëáõ ÕHë CëßÜë_ Öù ±ÜðÀ É äëÕßäëÞù ìÞÝÜ ßëÂõáù Þõ ? CëßÜë_ ìÞÝÜ×í Õöçë ±ÜðÀ É áëäÖë Þõ ?

ØëØëlí Ñ èë. èð_ Ô_Ôù ÀßÖùÓÖù, IÝëßõ Üõî ±õÀ ÀëÝØù ±Üëßë

ÛëÃíØëß ½õÍõ Þyí Àßõáù. ½õ èð_ çìäýç ÀßÖù èùµ Þõ Éõ Ëë´Üõ ÉõËáù ÕÃëß ÜÞõ Üâõ ±õËáë Õöçë Cëõß ÜùÀáäë, ±õ×í äÔëßõ ÜùÀáäëÞë ÞèÙ. ±õËáõ ±õ Õöçë ÖtÞ çëÇë É èùÝ. Úí½ Õöçë ±èÙ ßèõäë ØõäëÞë, ÕõÏíÜë_. Öõ ÜÞõ Àèõ Èõ, Òåð_ ÀßäëÞë ÕÈí ?Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÒ´LÀÜËõZëäëâù Àèõ, Àõ ÒØùÏ áë Ûßí ½äÓ, Öù ±Üëßë ÞëÜ×í Ûßí ØõäëÞë ÖÜëßõ. ÜÞõ ÀëÃâ áÂäù ÞèÙ. ±Ãß ÀoÕÞíÞõ ÜùËí ÂùË ±ëäí, ÖùÝ ÜÞõ ÀëÃâ áÂäëÞù ÞèÙ ÖÜëßõ. ÜÞõ ÂÚßõÝ Þë ±ëÕåù, Àõ ´LÀÜËõZëäëâëÞí ÀëHë ±ëäí Èõ.ÓÓ Úâí ÀëHë èµ Àßõ Èõ, Üñ±ë ! ±Þõ ±ëÕHëÞõ ±õäð_ ÕùçëÝ ÞèÙ ±õ. Öõ×í ±ëÕHëõ Õèõáõ×í ÀoËÿùá Àßí ØíÔõáù. ±õËáõ µÕëìÔ É ÞèÙ Þõ ! èð_ µÕëìÔ äèùßäë Þ×í ±ëTÝù, èð_ Öù çÜëìÔ äèùßäë ±ëTÝù È\_. ±ë åí µÕëìÔ äÃß ÀëÜÞí ? Âëäð_ ×ùÍ<_ Þõ ? ±ëËáð_ Âëäð_ Þõ ±õ µÕëìÔ Õëß äÃßÞí ! ±õËáõ µÕëìÔ ÞëÜõÝ ÃÜõ ÞèÙ. ç_ÀùÇ ÖÜõ Àèù ±õËáù Àv_, VäÛëä ±õäù. Õõáù çëÜëÞ ÚÔù á´Þõ ±ëäõáù ±Þ_Ö ±äÖëß×í. Õöçù ÞèÙ äëÕv_, ÕHë Üëßõ µÕëìÔ Öù ½õ´±õ ÞèÙ Üë×õ. ±õËáõ ±ÜðÀ É äëÕßäëÞë. ±õËáõ Àèí ØíÔõáð_ ±Üëßë ÛëÃíØëßÞõ, Àõ Ò´LÀÜËõZëÞù FÝëßõ ÀëÃâ ±ëäõ Öõ CëÍí±õ áëÂ-Úõ áë Éõ ±ëäõ, Öõ ÖßÖ ±ëÕí Øõäë. ÜÞõ ÂÚßõÝ ÞèÙ ±ëÕäí. ÀëßHë Àõ èð_ VäÖ_hë ÜÃÉÞù È\_ ! ±õÀ ÀëÃâ ÕHë ÜÞõ Õùçëåõ ÞèÙ, ØÚëHë Àù´Þð_ ! ´LÀÜËõZëÞð_ ØÚëHë ±ëäõ Öõ ÜÞõ Õùçëåõ ÞèÙ, ÜëËõ èð_ Cëõß Þ×í äëÕßÖù. èð_ Üëßë ÕÃëß


140

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÉõËáë É äëÕv_ È\_.Ó ÀëßHë Àõ Üõî ìÎËÞõç (ÜëHëçÞõ ÀõËáð_ ÎíË ×ëÝ Öõ) Âùâí ÀëÏõáí Àõ ÜëHëç ÀõËáð_ äëÕßí åÀõ ? IÝëßõ Àèõ, Ò±õÞõ ÀõËáù ÕÃëß Ú½ßÜë_ Üâõ ?Ó ÚíÉ\_ ÚÔð_ ÛëBÝÞð_ Èõ, ±õËáõ Þë äëÕßí åÀëÝ.

1939 ÕÈíÞù Õöçù ±åë_ìÖ ÀßëäÞëßù IÝëßõ ±õ Õöçë çëßë áëÃÖëÓÖë Þõ Õ©Öçß äÕßëÖëÓÖë. ½õ Àõ ±IÝëßõ Öù ÚÔùÝ Õöçù ÂùËù Èõ. Öõ çëÇù Àõ ÂùËù ÚÔùÝ, Üñâ ßÀÜ É ÂùËí. 1939 ÕÈíÞù ÚÔù É Õöçù çëßë ßVÖëÞù Þ×í. ±õËáõ ç_Öùæ ÞèÙ ±ëÕõ, Éõäù ½õ´±õ ±õäù. ±õÞë ÀßÖë çëßë ÀëÜÜë_ äÕßë´ ½Ý Þõ, Öù ìÞßë_Ö ! ÞèÙ Öù ÃËßÜë_ Öù ÉÖù É ßèõäëÞù. ±ë 1939 ÕÈíÞù Õöçù ÚßùÚß Þ×í. ±õ áZÜí ìäÕßíÖ Ûëääëâí Èõ. ±õ áZÜí åë_ìÖ Þë ±ëÕõ, ¶áËí ±åë_ìÖ ±ëÕõ. ÉõÜ ÖÜëßë èë×Üë_ ÕÃëß ±ëäõ Èõ, Öõ ØèëÍõ É ±åë_ìÖ µIÕLÞ ×ëÝ Èõ Þõ ? ÕÃëß ±ëäõ IÝëßõ äÔëßõ ±åë_ìÖ ¶Ûí ×ëÝ Èõ Þõ ? ÕÃëß Þë ±ëäõ Öù ±åë_ìÖ Þ×í ×Öí. ±ëäåõ ±õËáõ ±ëÕí Ø´åð_, ±ëäåõ ±õËáõ ±ëÕí Ø´åð_ Þõ ±ëÕäëÞë ×ëÝ IÝëßõ... ÖÜëßõ ìÚá èë×Üë_ ±ëäõ IÝëßõ µÕëìÔ ×´ ½Ý Þõ, ÜùËí ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Öõ ±ëÕäë ÕÍõ Þõ, ÚÔëÞõ. ØëØëlí Ñ Õèõáë áZÜí Öù ±õäí èÖí, Öõ Õë_Ç wìÕÝë èùÝ

ÖùÝ ÂñÚ åë_ìÖ ±ëÕÖíÓÖí. çëÖçù-±ëÌçù wìÕÝë Úëß ÜìèÞõ ÀÜëÖùÓÖù Þõ, ÖùÝ CëHëí åë_ìÖ èÖí ±ÜÞõ. ±Þõ ±IÝëßõ ÀoÕÞí ±õîçí±õîçí è½ß wìÕÝë ÀÜëÝ Èõ ÕHë Àåð_Ý É_Õ Þë äâäë Øõ. ½õ Àõ ±Üëßõ IÝë_ áùÀùÞí åë_ìÖ ±õ ÔÜýÞõ á´Þõ Èõ, ÚëÀí åë_ìÖ Þë èùÝ Þõ !

çëÇù wìÕÝù Öõ Àõäù èÖù ? 1942Þí çëá×í áZÜí ìäìÔçßÞí Þ×í. áZÜíÜë_ Îõß ÕÍuù Èõ. ±õ ÀëâÇ¿ ±õäð_ Èõ. áZÜí ±õÀáëÞð_ Þ×í, ÕHë áZÜíÞð_ ±ë ±õÀ


[6] ÞùÀßíÜë_ Üâõ ±õËáë É Õöçë Cëßõ ±ëÕäëÞë

141

ìÞìÜkë Èõ äEÇõ. ±õËáõ ±ë ÀëâÜë_ Àù´ ÜëHëç ±õäù Øëäù Þë Àßí åÀõ, ±ßõ, èð_ ÕHë ±õäù Øëäù Þë Àßí åÀ<_ Àõ Üëßë Õöçë çëÇë Èõ. Õöçë VäÛëä×í É ÂùËë Èõ. çëÇù wìÕÝù Öù Àõäù èÖù ? èð_ ÕEÇíç äæýÞù èÖù Þõ, IÝëßõ çëÇë wìÕÝë èÖë. ±õÞõ äæùý ×Ýë ±ëÉõ, ±õÀëäÞ äæý. Öõ çëÇë wìÕÝë Àõäë èÖë ? Ô_Ôù ±Üëßù ÀùLËÿë@ËÞù ±õËáõ Úõ wìÕÝë ÃÉäëÜë_ ÞëÂíÞõ ÞíÀâð_ Öù Üëßë Øç Û´Ú_Ôù ½õÍõ Þõ ½õÍõ ÎÝëý Àßõ ±ëÂù ØèëÍùÝ. CëùÍëÃëÍíÜë_ ÚõÌë èùÝ, Çë-ÕëHëí, ÞëVÖëÕëHëí ÚÔð_ Àßí±õ. ØçõÝ Û´Ú_Ôù äëè äëè ÀÝëý Àßõ, Úõ É wìÕÝëÜë_. ±Þõ ±IÝëßõ Õë_Ççù á´ ½ä, ÖùÝ ±õÜë_ Àåð_ Ûáíäëß Þë ±ëäõ. wìÕÝëÜë_ Öù èäõ ÇëÝ çëßí Þë ±ëäõ, Úâí ! Öõ èäõ ÜùÏ<_ ÚÃÍõ ±õäí Çë ! èð_ Öù Çë ÕíÖù É Þ×í ±õËáë èëv. ±õËáõ ±ë Àåí ÚßÀÖ Þ×í. ÜëËõ ±ëÜë_ Âðå ßèõäë Éõäð_ Þ×í, ±ë wìÕÝë×í.

ÂùËí áZÜí CëßÜë_ Õõçäë ÞèÙ ØíÔí ±IÝëßõ ÔÞ ÞíìÖÞð_ @Ýë_×í ÀèõäëÝ ? ÞíìÖÞð_ ÔÞ Öù Àõäð_ ±ëÞ_Ø ±ëÕõ ±ëÕHëÞõ ? Üõî Üëßë CëßÜë_ ÂùË<_ Þ×í Õõçäë ØíÔð_, ÜëÜëÞí ÕùâÜë_. ±õ ÚÔð_ ÂùË<_ Éõ Þëb_ ±ëäÖð_ÓÖð_ Þõ, Öõ ÛëÃíØëß ÀëãLÖÛë´Þõ Àèí ØíÔð_, Àõ IÝë_ É ßèõäë Øõ½õ, Úë. èÉ\Ý Üõî áíÔõáð_ Þ×í, ±õ ÚÔð_ IÝë_ Þõ IÝë_ É Èõ ÚÔð_. èoÜõåë_ ½õ áZÜí ìÞÜýâ èùÝ Þõ, Öù Úðì© çëßí ßèõ, ÜÞ çëv_ ßèõ ÕHë ½õ áZÜí äë_Àí ÕõÌí Èõ Þõ ! Öõ Üõî ÞëÞí ªÜßÜë_ Þyí Àßõáð_ Àõ äÂÖõ ×ùÍí CëHëí áZÜí ÂùËí èùÝ Öù Ô_ÔëÜë_ ßèõäë Øõäí. ÚÞÖë çðÔí ÂùË<_ Àßäð_ ÞèÙ, ÕHë ½õ ÂùËí áZÜí èùÝ Öù Ô_ÔëÜë_ ßèõäë Øõäí, CëßÜë_ Þë Õõçäë Øõäí. Öõ ±IÝëßõ ±ë ÈëçÌ äæýÞí ªÜß ×´ ÖùÝ èÉ\ CëßÜë_ áZÜí ÂùËí Õõçäë Þ×í ØíÔí, Öù CëßÜë_ Àù´ ØèëÍù @áõå ¶Ûù ×ÝùÝ Þ×í. ±ëËáë×í É ÕñÊv_ ÀßäëÞð_. ±õäð_ Þyí Àßõáð_ Àõ Ô_Ôù áëÂù wìÕÝë ÀÜëÝ, ÕHë ±ë ÕËõá çìäýçÜë_ ½Ý Öù åð_ ÕÃëß Üâõ ? ±ë Ô_Ôù ±õ Öù ÕþëßOÔÞë Âõá Èõ ! Àõäë Èõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕþëßOÔÞë Âõá ±ë.


142

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ØëØëlí Ñ èë, ÕHë Üëßë Éõäë ÕËõá èùÝ, ±õÞõ Úí½Þõ IÝë_

çìäýçÜë_ ½Ý Öù åð_ Üâõ ? Öù èð_ Àèð_ Àõ ±IÝëßõ Úèð IÝëßõ ÈVçùçëÖçù wìÕÝë Üâõ. ÜùËë ±õ@çÕËó ×´ ÃÝë Èõ ÀùLËÿë@ËÞí áë´ÞÞë Öù çëÖçù Üâõ, Öù ±õËáë ÈVçù-çëÖçù wìÕÝë É Cëßõ Éäë ØõäëÞë. ±õ×í äÔëßõ ÞèÙ áõäëÞë. ÞùÀßí Àßí±õ ±õËáë É Õöçë äÕßëÝ. Öõ ÉÜëÞëÜë_ Õë_Ççù wìÕÝë Úèð ×´ ÉÖë èÖë, hëHë-Çëß ÜëHëç ÜëËõ. Öõ Üõî Àëð_, Ò±ëÕHëõ Õë_Ççù áõäëÞë.Ó Öù èíßëÚë Àèõ, ÒÕë_Ççù åð_ Àßäë, ÇëßçùÜë_ Çëáõ ±õäð_ Èõ.Ó IÝëßõ ÕëÈù ÒÞëÓ Àèð_. ´ÀùÞë"ìÜÀáí áõäëÞë. Õë_ÇçùÞù µÕëÍ ±õËáð_ É, èð_ ÞùÀßí ÀßÖù èùµ ±Þõ ÜÞõ Üâõ ±õËáë É ÜÞõ áõäëÞí È^Ë.

ÕðHÝ×í ÀÜëÝõáù Õöçù, ÕëÕÞë µØÝõ äÕßë´ ½Ý ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ±õ Õë_Ççù×í äÔëßõ áõäëÝ ÞèÙ, ±õäù ìäÇëß

ÀßÞëßë ±ëÕÞë Éõäë ±ëÉõ ÀõËáë ? ØëØëlí Ñ ±õËáõ çëßë Ëë´ÜÜë_ CëßÜë_ Õë_Ççù×í äÔëßõ ÞèùÖù

Õõçäë ØõÖù, FÝëßõ ÜìèÞõ Úõ è½ß ÀÜëHëí èÖí IÝëßõ. ±õ×íÝ äÔëßõ ÀÜëHëí èùÝ ÖùÝ ÕHë Õë_Ççù×í äÔëßõ CëßÜë_ ÞèÙ Õõçäë ØõäëÞë. Öõ çìäýçÜë_ Üâõ ±õËáë É Õöçë Üëßõ áõäëÞù ±ìÔÀëß ! ±ë Öù ÕðHÝÞë ±ëÔëßõ Õöçë ÜYÝë, Öõ×í Ô_Ôë Çëáõ Èõ. ÕHë ±õ áZÜí ±ëÕHëí ÞèùÝ. Àëáõ ´LÀÜËõZëäëâù Ào´ ¬Ôð_-ÈÖð_ Àßí ÞëÂõ, Úõ áë ÜëÃõ IÝëßõ åð_ Àßí±õ ? Öõ CëÍí±õ Ãâõ Îë_çù ±ëäõ ±õäð_ Þ ×äð_ ½õ´±õ. ±õËáõ ±Üëßë ÛëÃíØëßÞõ Àèí ßëÂõáð_, Àõ ÒÖÜëßõ ÜÞõ ÀëÃâ Þë áÂäù, ´LÀÜËõZëäëâë ½õ ÚñÜ ÕëÍõ Öù ±õÜë_×í Ûßí Øõ½õ.Ó ÕþfÞÀÖëý Ñ çõÎçë´Í ÜëËõ ßëÂäí ÕÍõ áZÜí. ØëØëlí Ñ èë. ±Þõ ±õÜÞõ ±õËáë ÚÔë ç_çëßÜë_ Õöçë ¶Íí

½Ý, Àõ ´LÀÜËõZë ÜëËõ ±ëÕäëÞë èùÝ IÝëßõ ÚñÜëÚñÜ Àßäí ÕÍõ. ÕHë èð_ Àèð_, Àõ ÒÜëßëÜë_×í ±ëÕ½õ, ÖÜõ ±ÍÇHë Þë ÛùÃäåù.Ó ÛëÃíØëßÞõ


[6] ÞùÀßíÜë_ Üâõ ±õËáë É Õöçë Cëßõ ±ëÕäëÞë

143

±ÍÇHë ÞèÙ ÛùÃääë ØíÔõáí Àù´ ØèëÍùÝ. ±Þõ ÕëÕÞù µØÝ ±ëäõ IÝëßõ Þë ½õ´±õ ±ëÕHëõ çõç (Àß) Ûßäë ÜëËõ ? @Ýëßõ ÀÝù èðÜáù ×ëÝ, ±õËõÀ ×ëÝ ±õÞð_ Àåð_ ÌõÀëb_ ÞèÙ Þõ ! èäõ ±õ Õöçë ½õ äëÕßí Âë´±õ Öù IÝë_ ´LÀÜËõZëäëâëÞù ±õËõÀ ±ëTÝù ±õËáõ ±ëÕHëõ ±èÙ Õõáù (èëËó) ±õËõÀ ±ëäõ. Úí½õ ±õÀ ±õËõÀ ±ëäõ Èõ Þõ ?

ØëØëÞí çëØë´, ÚõÖëáíç ÕÈí Àù´ Þäí ÂßíØí ÞèÙ ±Üëßù ÀùLËÿë@ËÞù Ô_Ôù, Öõ ±õÜë_ ÀoÕÞí ÂñÚ ÀÜëÝ. ÀÜëÝ çëßí ßíÖõ ÕHë Öõ Cëõß ÞèÙ Éäë ØõäëÞí áZÜíÞõ, Cëõß Öù ±ÜðÀ É. Úí½ ÚÔë ±èÙ (Ô_ÔëÜë_) ßëÂí ÜõáäëÞë, ±Ãß ÔÜëýØëÜë_ ÉÖë èùÝ Öù, ÕHë Cëõß Öù CëáëÝ ÞèÙ ±ë áZÜí°Þõ. èë, ÔÜëýØëÜë_ ±ëÕäëÜë_ èð_ ÜëÞð_. ÕHë ±ëÜ ±õ ½Ö ÜëËõ ÛõÃí Þë ÀßëÝ. ÔÜëýØëÜë_ ±ëÕäð_ ±Ãß Öù Úí½ ÀùÓÀÞõ çð ±ëÕäð_ Àõ Úí½ Àù´Þí ±ÍÇHë ÀëÏäí, Àù´Þõ ±õ (ÜØØ) Àßäð_, ±õ Öù ½Hëõ Àõ ±ùäßÍÿëNË Èõ ÚÔë. ÕHë Üëßí ½ÖÞõ ÜëËõ ÞèÙ. Üëßí ½ÖÞõ ÜëËõ Öù ÀßÀçß×í °ääëÞð_, ÂùËí ÀßÀçß ÞèÙ. ÉwìßÝëÖ ÚÔí èùÝ ÕHë ±õ ±õÚùä Þë"Üýá Þë èùÝ. Üëßõ IÝë_ ÍõÀùßõåÞ Þë èùÝ, çëØð_ èùÝ. ÀùÓÀ Öù ±õÜ É ½Hëõ Àõ ØëØë Úèð çëØë ÜëHëç ! 1942Üë_ áùÂ_ÍÞð_ ±õÀ ÀÚëË áëTÝùÓÖù. ÕÈí ÚíÉ\_ ÀÚëË É áëäõáù ÞèÙ. Öõ ØèëÍõ 1942Þí çëáÜë_ áùÂ_ÍÞù ÀÚëË Úèð ±ùÈë ÜëHëçùÞõ IÝë_ èÖë. Öõ Üëßõ IÝë_ ½õ´Þõ ±õ áùÀù áëTÝë, Àõ ±ë ØëØë° ±õÀ ÀÚëË áëTÝë Èõ Öõäð_ ±ëÕHëõ ÀÚëË áëääð_ Èõ, ±õÜ ÀßÖë ÀßÖë Öõ hëHë-hëHë áëTÝë. ÕÈí èð_ áëäõáù É ÞèÙ, 1942 ÕÈí Àåí ÂßíØí É Þ×í Àßí Üõî. ÂðßåíÞíÝ ÂßíØí Þ×í Àßí. Éõ Èõ ±õÜ Þõ ±õÜ ! èð_ ÂùâÖùÓÖù ±ë, Àõ Üëßõ µÕß Üë×õ Àù´ ØÚëHë Þë ½õ´±õ, VäÖ_hë ×äð_ ½õ´±õ. CëßÜë_ Éõ ÉwìßÝëÖ Èõ ±õ ÚÔí äVÖð±ù èùÝ, ÕÈí åõÞë ÜëËõ ±ë ÚÔë ÖùÎëÞ ? ÀùLËÿë@ËÞù Ô_Ôù ÀßÖë èùÝ, Öõ Õëß äÃßÞë Õöçë èÖë. ÕHë


144

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

Cëõß Çëß wìÕÝëÞí Úõ Âðßåí±ù ±Þõ ÕùHëë Úõ wìÕÝëÞí ±õÀ ËíÕù´, ±õÜ ÕùHëë È wìÕÝëÞð_ ÎìÞýÇß áëTÝù èÖù, ÖõÞð_ Öõ É èÖð_ Üëßí Õëçõ. ±õ É Üëßí Õëçõ çëÜëÞ èÖù. Ô_ÔëÜë_ Õëß äÃßÞí ÀÜëHëí ÕHë Cëõß ÞèÙ Õõçäë ØõäëÞí. ±õäð_ ¶Ûð_ É Þë Àv_ Þõ ÖùÎëÞ ! ÞëÞÕHë×í É ÃÜõ ÞèÙ. ÕöçëÞõ åð_ Ào´ á´ ÉäëÞë Èõ ½õÍõ ? ±õ á´ ÃÝë ±yáäëâë ÚÔë ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Àù´ á´ ÃÝë Þ×í, ±yáäëâë èµ Þ×í á´

ÃÝë. Õöçë ÀùHë á´ ÉäëÞð_ ? ØëØëlí Ñ ÖÜëßë ÎëÔß ÞèÙ á´ ÃÝë èùÝ ? åð_ äëÖ Àßù

Èù ? ±õã@{@ÝðìËä ±õãLÉìÞÝß èÖë Þõ, ÖùÝ ÞèÙ ? ±õäí ±ë ØðìÞÝë !

ÕñäýÉLÜÞð_ ±ëÝý - áùÛ ÞèÙ, áëÎëÕb_ ÞèÙ ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë ±õ Öù Úèð CëHëë äÂÖ×í ±ë ±õÀ À<ØßÖí

çÜÉHë ±ëÕÞëÜë_ èÖí, ÞìèÖß ±ëäð_ Þ×í èùÖð_ ÜëHëçÜë_. FÝëßõ ±ëÕHëõ ÜõâäÖë èù´±õ Èí±õ, IÝëßõ Öù ±ëÕHëõ CëßÞõ ÜëËõ É ÚÔð_ ÀßÖë èùÝ ±Þõ CëßÜë_ äÔëßõÜë_ äÔëßõ ÀõÜ Ûßí±õ, ±õäð_ É ÜùËõ ÛëÃõ ×Öð_ èùÝ Èõ. ÜùËõ ÛëÃõ ÞèÙ, ÕHë áÃÛà ÚÔð_ É ×Öð_ èùÝ. ØëØëlí Ñ Þë, ±õäð_ Àù´ ØèëÍù ÜÞõ Öù Þ×í ×Ýð_. ÕþfÞÀÖëý Ñ Öù ±õ Éßë ±ëÝýÞí äëÖ Èõ, ±õ äÂÖÞí ! ØëØëlí Ñ ÜÞõ ÞëÞÕHë×í áùÛ ÞèùÖù. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë Öù ÕÈí ±õ Öù ÕñäýÉLÜÞð_ É Ào´ Îâ ÃHëäð_

½õ´±õ ? ØëØëlí Ñ èë, ±õ Öù ÕñäýÉLÜÞð_ èåõ. Õèõáõ×í áùÛ ÞèùÖù.

èð_ VäÖ_hë Ô_Ôù ÀßÖù ÕHë áùÛ ÞèÙ Þõ áëÎëÕb_ ÕHë ÞèÙ. èð_ ÞùÚá ÕHë ìäÔëµË áëÎëÕb_ !


[6] ÞùÀßíÜë_ Üâõ ±õËáë É Õöçë Cëßõ ±ëÕäëÞë

145

ÕëßÀë ÜëËõ áëÎë, ½Ö ÜëËõ ÀßÀçìßÝë áùÛ ±õËáõ ±ëäÖë Ûäõ á´ ÉäëÞù ÍÚù. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë. ØëØëlí Ñ ÍÚù èùÝ Öõ Õõáù çëÜëÞ èùÝ Þõ, ½õÍõ á´ ÉäëÞù.

±ÜÞõ Öù Õë_Ç áë wìÕÝë ±ëÕù, Öù ±Üõ ßëÂí Üõáí±õÝ ÞèÙ. ±õ ÉõÞõ ÖõÞõ ±Üõ ±ëÕí Ø´±õ, ÉwìßÝëÖäëâëÞõ. ßëÂí ÜõáäëÞí ±ëØÖ É ÞèÙ, Àù´ äVÖðÝ ßëÂí ÜõáäëÞí ±ëØÖ ÞèÙ. ±IÝëßõ ÞëÜ µÕß ìÜáÀÖ Èõ, ÜÞÜë_ ÃÜõ ÞèÙ, ÕHë èíßëÚë Èõ ±õËáõ Üëßë×í ÚùáëÝ É ÞèÙ Þõ ! ÂùË<_ ØõÂëÝ. ÜÞõ Àåð_ Þë ÃÜõ, ±ë åí µÕëìÔ ? áùÛ ÞëÜõÝ ÞèÙ ìÚáÀ<á, Õèõáõ×í ÞèÙ. IÝëßõ Àèõ, ÒèùÝ ±õËáð_ ÚÔð_ á´ áµ ?Ó Öù èð_ Àèð_ Àõ Òá´ áõ, Úë.Ó ÕHë ÞÀëÜù ±õÀ Õöçù Þë ×äù ½õ´±õ. ±ë ´áõã@ËÿÀ Úkëí Ú_Ô ÀßäëÞð_ Ûñáí ÃÝë èùÝ Þõ, Öù Ò±SÝë, Ûñáí ÃÝù ÕëÈù Àõ ±ë, Úkëí Ú_Ô Àßí Øõ, èõîÍ.Ó Õë_Ç ìÜìÞËõÝ Úkëí ÂùËí ÇáëäëÝ ÞèÙ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ±õ Öù ÀßÀçß Èõ. ±õÞõ ÀßÀçß Àèí Þõ ?

ÇùÀçë´, ±õ áùÛ Þ×í.

ØëØëlí Ñ èë, èë. ±õËáõ Àù´ ÕHë äVÖðÞù ØðvÕÝùà ÞèÙ ±õ

ÜðAÝ ÃðHë. CëHëë Îõßõ ±õ ØðvÕÝùÃ Þ ×äëÜë_ É ±_Øß ¬Íí ÀßÀçß èÖí. ±õÞù çØðÕÝùà @Ýë_ çðÔí ÀèõäëÝ ? áùÀùÝ ±õÜ Àèõäë áëÃõ, ÒÞë, ÚßùÚß Èõ.Ó ÞèÙ Öù áùÀùÞë ÜÞÜë_ ±õÜ ×ëÝ, Àõ ÒØëØë Úèð {íHëäË Àßõ Èõ.Ó ±õËáõ èð_ çÜ° ɵ Àõ ±ë ØðvÕÝùà Þë ×äë ØõäëÜë_ ¬Í<_ Þë ¶ÖßëÝ Úèð. ±ë ÚÔð_ ±ùâÂëÝ Þõ ! ±ë ÚÔë Ûßõáë Üëá, ÕHë ØðvÕÝùà Öù Þë É ×äë ص. ±ë ±Üëßë ÃÉäëÜë_ Õöçë ÜñÀõ, Öõ Öù ±ë Ëõ@çí Àõ ÃëÍí ±õÀáëÜë_ É äÕßëÝ. Þ×í äëÕßäð_ ±õÜ ÕHë Þ×í ±Þõ äëÕßäë Èõ ±õÜ ÕHë Þ×í. ±õäð_ Àåð_ É Þyí ÞèÙ. Þëb_ äõÍÎí ÞëÂäëÞð_ Þë èùÝ. Éõäë ç_ÝùÃù ±ëäõ ÖõÜ äÕßëÝ.


146

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

±ë ØëØë {íHëëÝ Èõ, ÀßÀçìßÝëÝ Èõ ±Þõ áëÎëÝ Èõ. ÕëÀë áëÎë Èõ, ÈÖë_Ý ÀQMáíË ±õÍÉVËõÚá Èõ. ÕëßÀë ÜëËõ áëÎë ±Þõ ½ÖÞõ ÜëËõ ÀßÀçìßÝë ±Þõ µÕØõå ÜëËõ {íHëë; Öõ çëÜëÞõ ±Üëßù {íHëù äèíäË ØõÂëÝ. ±Üëßí ´ÀùÞùÜí ±õÍÉVËõÚá èùÝ, Ëë"ÕÜùVË èùÝ. ±Üõ Öù ÕëHëí äëÕßí±õ ÖùÝ ÀßÀçß×í, ±õÍÉVËÜõLË á´Þõ äëÕßí±õ. ±Üëßë ÕþëÀòÖ ÃðHëù çèÉ Ûëäõ ßèõáë èùÝ.

ØðìÞÝëÜë_ Úõ ÇíÉ çëÇääë Éõäí ±õÀ Õ´ ÕHë ØðvÕÝùà Þ×í ÀÝùý ±ëÂí ìÉ_ØÃíÜë_. ÕëHëíÝ ØðvÕÝùà ÞèÙ ÀßäëÞù Þõ ! ÜÎÖÞð_ ÕëHëí ÕHë Öõ ØðvÕÝùà ÞèÙ. ±õ ÖÜëv_ É Ïùâù Èù. ÕÈí ±õÀ ØèëÍù ÕëHëí äÃß ßÂÍåù. Àù´ äVÖðÞù ØðvÕÝùà Þë ×äù ½õ´±õ. èë, çëÜëÞõ ±ëÕù. çëÜëÞõ ±ëÕù ±õ ØðvÕÝùà Þ×í. ±ë ØðìÞÝëÜë_ Úõ ÇíÉ çëÇääëÞí Èõ, ±õÀ Úþ›ÇÝý Þõ ±õÀ Õöçë. Úõ çëÇäõ Þõ, ±õÞõ Àù´ ØèëÍù ØðÑ ÞèÙ. ÕþfÞÀÖëý Ñ Ëë"Õ äëÖ Èõ. äíÝý ±Þõ áZÜí ÚLÞõäÞù ÚÇëä

Àßäù, ´ÀùÞë"ìÜÀá. ØëØëlí Ñ èë, ±õÞõ Àù´ ØèëÍù ç_çëßí ØðÑ Þë èùÝ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚßëÚß Èõ, ØëØë. ØëØëlí Ñ ±ë ±Üëßí Õèõáõ×í åùÔÂùâ ±Þõ ±Üëv_ °äÞ

±õÞí Õß ßèõáð_. vvvvv


[7] ÂùË äÂÖõ ÉäëÚ áùÛ-ÀÕË ÞèÙ ±õËáõ áë´Î É ÂðSá_ÂðSáí ÞëÞÕHë×í ìÀoìÇÖïûÜëhë áùÛ ÞèÙ. ±Þõ áùÛ ÞèÙ èùäë×í ÀÕË ÕHë ÞèÙ. ±õËáõ Üëßí áë´Î É ÂðSá_ÂðSáí. FÝëßõ Øõäð_ ×´ ÃÝð_ èùÝ Þõ, IÝëßõ áùÀùÞõ Àèí ص Àõ ÒØõäð_ èÜHëõ Úèð ×´ ÃÝð_ Èõ.Ó ±Þõ Ô_ÔëÜë_ ÀÜëÝù èùÝ IÝëßõ Öõ CëÍí±õÝ Àèí ص Àõ ÒÀÜëÝù È\_.Ó IÝëßõ ±Üëßë ÛëÃíØëß Àèõ Èõ, Ò±ë Øõäð_ ÖÜõ Àèí Øõåù Öù...Ó Üõî Àëð_, ÒÔíßåõ ÞèÙ ±õËáí É Ûë_ÉÃÍ Èõ Þõ, Öù Øõäð_ ±ùÈ\_ ×åõ.Ó Ôíßõ IÝëßõ Øõäð_ äÔõ Þõ ! ±Þõ ±ë Ào´ á´ ÉäëÞð_ Àù´ ? ±õËáõ ±ëäð_ ÂðSá_ÂðSáð_ ÚùáäëÞí Ëõä Õèõáõ×í É. èßõÀ äVÖð ÂðSá_ÂðSáí ! ±õËáõ Ô_ÔëÜë_ Éõäð_ èùÝ ±õäð_ áùÀùÞõ Àèí ØõÖù. IÝëßõ ÜÞõ ±õÀ ÉHë Àèõ Èõ, Ò±ëäð_ åð_ Àßäë Àèí Øù Èù ?Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÉõÞõ wìÕÝë áùÀùÞí Õëçõ áõäë èùÝ áùÞ ÖßíÀõ, Öõ È^Õð_ ßëÂõ. ÕHë ±Üëßõ Ào´ áùÞ ÖßíÀõ áõäë Þ×í. ±Þõ ±ëÕäë èùÝ Öù µCëëÍëÜë_ ±ëÕõ, ±ùÕÞ Ë> VÀëÝ ±Üëv_.Ó ±õËáõ Àèí ص, Ò±ë çëá äíç è½ß ÂùË ±ëäí Èõ Àõ ±ëÉ ±ëËáí ±ëäí Èõ.Ó ±õ èð_ ±ùÕÞ É Àßí ÞëÂð_. Ûë_ÉÃÍ É ÞèÙ Þõ ! èð_ Öù ÇùAÂð_ É ÚùáÖùÓÖù ÀëÝÜ. ÎÎÍëË ÀùÞõ ? ×ëÕHëù áõäí èùÝ ÖõÞõ. èð_ Öù ÇùAÂð_ É ÀèõÖù, Éõäð_ èùÝ ±õäð_. ÀëßHë Àõ ±ë çëv_ ¶áË<_. áùÀ ÔíßÖë èùÝ Öù Ú_Ô ×´ Éåõ


148

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

Öù ¶áË<_ Øõäð_ äÔÖð_ ±ùÈ\_ ×åõ. IÝëßõ áùÀ åð_ Àèõ Èõ, Ò±õ Üñ±ë Ôíßõ ÞèÙ ÕÈí Öù.Ó ±SÝë ÕHë Øõäð_ äÔí ½Ý ¶áË<_ ! Öõ äÔõ ¶áË<_ ±õÞë ÀßÖë ÇùAÂõÇùAÂð_ Àèí Øõ Þõ, Éõ ×Ýð_ ±õ. áùÀ Ôíßäë ÜëËõ ±õäð_ Àßõ Èõ.

ÂðSáð_ Àßäë ÕëÈâÞí ±ÞùÂí çÜÉHë ÕþfÞÀÖëý Ñ ÂðSáð_ Àßäë×í åð_ ÎëÝØù ×ëÝ ? ØëØëlí Ñ ÂùË Ã´ èùÝ ÖùÝ çëÜëÞõ äëÖ ÂðSáí Àßí Øõäí.

±õËáõ çëÜù ÛëäÞë Àßõ. ±õËáõ ÕßÜëb ¶Íí ½Ý Þõ ÕùÖõ èáÀù ×´ ½Ý. ±õÀáù ÜèÙ Üñ_{ëÝë Àßõ Öù äÔëßõ Úù½õ áëÃõ ! ÚëÀí, Ô_ÔëÜë_ ÂùË ±ëäí èùÝ Öù Àèí ص áùÀùÞõ, ÞÎù ±ëTÝù èùÝ Öù Àèí ص, áùÀ ÕñÈõ Öù, ÞèÙ Öù Ô_ÔëÞí äëÖ É Þë Àv_ Àù´ ØèëÍùÝ. áùÀ ÕñÈõ, Àõ ÒÖÜëßõ èÜHëõ ÂùË ±ëäí Èõ, ±õ äëÖ Âßí ?Ó Üõî Àëð_, ÒäëÖ Âßí Èõ.Ó

Õöçë ½õ´Öë èùÝ Öõ ÃùËëâù Àßõ ÛëÃíØëß åð_ Àèõ ÜÞõ ? ÖÜõ äÍùØßë É´Þõ ±õäð_ ÚùSÝëÓÖë Àõ ÒèÜHëõ ±ë çëá ±Üëßõ Úèð ÂùË Èõ ?Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÀùHë Þë Úùáõ ? ÂùË ½õ Àèíåð_ Öù Àù´ áõäë ÞèÙ ±ëäõ.Ó IÝëßõ Àèõ Èõ, ÒÕHë ±õÜ ÂùË Àèí±õ Öù çëv_ ÞèÙ Þõ ?Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÂùË ÀùHëõ Þë ÀèõäëÝ ? ÉõÞõ áùÀù Õëçõ×í, ÕãOáÀ Õëçõ×í Þëb_ áõäð_ Èõ, ÖõHëõ ±õÜ Àèõäð_ ÕÍõ Àõ Úèð ±Üëßõ ÞÎù Èõ. ±ëÕHëõ áõäð_ Þ×í, ÕÈí ±Ü×ë åð_ Àßäë èëÝ èëÝ ÀÝëý Àßí±õ ±ëÕHëõ ? Àù´Þí Õëçõ áõäð_ Þ×í ±ëÕHëõ ±Þõ èäõ ±ë Ûë_ÉÃÍ, ±ë ±ùÏë ±ùÏíÞõ åð_ ÀëÜÞð_ Èõ Öõ ? ±Þõ Úèëß áùÀù ½Hëõ Öõ×í Íßù ÞèÙ.Ó åð_ Àëð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë. ØëØëlí Ñ áùÀ ½Hëåõ Öù É çëÇí äëÖ ÞíÀâåõ. äë_Ôù åù

Èõ ? ±õÜë_ ÍßäëÞð_ @Ýë_ Èõ ? Éõ ×Ýð_ ±õ ÀèõäëÞð_. áùÀùÞí Ôíß åð_


[7] ÂùË äÂÖõ ÉäëÚ

149

Àßäë áõ Èõ ? ±ë ±ëËáù ÃùËëâù Èõ Þõ ? áùÀù Þë Ôíßõ ±õËáë ÜëËõ µCëëÍ<_ Àßí ÞëÂäð_ ½õ´±õ.

ÂðSáð_ Àßí±õ Öù ÇùAÂð_ ßèõ ±Üõ Öù áõäëÜë_ ÜëÞÖë É ÞèÙ. ±ëäë TÝëÉ ±Üëßõ ÇÍõáë É ÞèÙ. Àù´ Îõßù ±ëäð_ ÕÍõáë É ÞèÙ TÝë½õÜë_. ±Þõ Ô_ÔùÝ ±ùÈù Àßí±õ Þõ, Ûë_ÉÃÍ É ÞèÙ. ±ë åí µÕëìÔ ? çë×õ á´ ÉäëÞð_ ÞèÙ Àåð_. ±Üõ ÖÕëç Àßõáí, åð_ åð_ á´ ÉäëÝ Èõ ? IÝëß ÕÈí ±ë ÚëµLÍÿí±ù Úë_Ôõáí. IÝë_ Àåð_Ý á´ ÉäëÝ ÞèÙ. ÕþfÞÀÖëý Ñ Àåð_Ý á´ ÉäëÞð_ ÞèÙ. ±õËáõ ±ëÕÞð_ Àèõäð_ Èõ, Àõ

±õ ç_CëßÖð_ ÜÞ èùÝ Öù ±õÞõ ÂðSáð_ Àßí ÞëÂäð_. ØëØëlí Ñ èo±. ÂðSáð_ Àßí±õ Öù ÇùAÂð_ ßèõ èoÜõåë_. Úù½ ±ùÈë

×´ ½Ý. äÃß ÀëÜÞë Ãñ_ÇëÝ Ãñ_ÇëÝ @Ýë_ çðÔí Àßåù ? ÕÈí ÜÞ ÇÍí Úõçåõ. ±ëÕHëí Õëçõ ±ëËáí ìçáÀ Èõ, ±õËáõ ÜÞ IÝë_ ÇÍí Úõçõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ÜÞ ÇÍí Úõçåõ. ØëØëlí Ñ ±õ ÇÍí Úõçõ ÕëÈ\_. ÖÜëßí äë´ÎÞõÝ ÖÜõ ÂëÞÃí

Àèí ØûïÝù Þõ, ±õËáõ ÖÜëßí µÕß @Ýëßõ ÇÍí Úõçõ ±õ ÀèõäëÝ ÞèÙ. Öù ÜÞÞõ Àèí±õ Öù ÜÞ @Ýëßõ ÇÍí Úõçõ ±õ åð_ ÀèõäëÝ ? ÜÞ É\Øð_ Èõ. ±õËáõ Õùá_Õùá, Õùá_Õùá. Ò±ë ØëØëÞð_ Öù Õùá_Õùá Èõ.Ó èð_ Àèð_ Úë, Òèð_ ½b_ È\_ Õèõáõ×í. ±ë Õùá_Õùá É Èõ.Ó åð_ ?

TÝã@Ö ÕþÜëHëõ ÉäëÚ É\Øë É\Øë ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ±õÀ ÞëÞÀÍù Õþç_à Üõî äë_EÝù ±Þõ ±õÞë×í

èð_ ±ëÀæëýÝù, ±õ ÖÜÞõ Àèð_ ? ØëØëlí Ñ èë. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õÀ É ÇùÕÍí èë×Üë_ ±ëäõáí ±Þõ ±õÀ Õþç_Ã


150

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

±õÜë_ äë_EÝù. ±õËáõ ÜÞõ ×Ýð_ Àõ ØëØë Õëçõ Öù Éäð_ É ½õ´±õ. ±õÜë_ èÖð_ Àõ äõÕëßÞí ±_Øß Úõ ÜëHëçù ±ëTÝë. ÒÀõËáí ÂùË Ã´ ?Ó ±õÀõ ÕñÈÝð_, ÒÕÇëç-Õ_ÇùÖõß è½ß ?Ó Öù ØëØë Àèõ, Ò±õÀ áëÂ.Ó Úí½õ ÕñÈõ Èõ Àõ Òáë ?Ó Öù Àèõ, ÒÞë, ÕÇëç è½ß.Ó ±õËáõ ÜÞõ ×Ýð_ Àõ ±ë ßVÖù çëßù. ÀëßHë Àõ ±IÝëß çðÔí èð_ ±õÜ çÜFÝù, Àõ Üëßù Àù´ ¦õæ Þ Àßõ ±Þõ èð_ Àù´Þù ¦õæ Þ Àv_, ±õäí Üëßí ãV×ìÖ ÜÞõ ÛÃäëÞ Øõ. ÕHë ±ëÜë_ Öù çëÜëÞõ Âðå ÀßäëÞí äëÖ Àßí ! ÞívÜë Ñ èë, çßç Èõ ±õ äëÖ ! ±ëMïÖäëHëí çëÖÜë_ Èõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ëÕÞë Ô_ÔëÜë_ ÞðÀçëÞí ×´. Öõ äÂÖõ ±ëÕÞë

ìäßùÔí èÖë, ±õÜHëõ ±ëäíÞõ ÕñÈÝð_ Àõ ÒÛë´, ÀõÜÞð_ Èõ, ÀõËáð_ ÞðÀçëÞ ÃÝð_ ?Ó Öù ±õÞõ ±ëÞ_Ø ×ëÝ ±õËáë ÜëËõ ÖÜõ Àëð_, Ò±õÀ áë wìÕÝë.Ó

ØëØëlí Ñ èë, ±õËáõ ±õÞõ Úèð ±ëÞ_Ø ×ëÝ Þõ ! ±õ ÕñÈäë

±ëTÝù èÖù. ±õÞù èõÖð åð_ èÖù Àõ äÔð ÞðÀçëÞ ×Ýð_ èùÝ Öù çëv_ ±ë áùÀùÞõ. Öõ ±Üëßõ ÞðÀçëÞ Öù ×ùÍ<_ èÖð_, ÕHë Üõî ±õÞõ äÔëßõ Àëð_, Öõ ±õÞõ ÂñÚ ±ëÞ_Ø ×´ ÃÝù ìÚÇëßëÞõ ! ÜÞõ Àèõ Èõ, ÒÕHë åë_ìÖ ßë½õ.Ó Üõî Àëð_, Òèð_ åë_ìÖ ßëÂíå, ÖÜõ ÚõçíÞõ Çë Õíäù Öù ÜÞõ åë_ìÖ ßèõ.Ó Öõ ÕëÈí ±õÞõ Çë Õë´. Âðå ×´ ½Ý Þõ, Àõ Úèð çëv_ ×Ýð_. ±ëÕHëõ èõîÍù Þõ, ±ëÞõ IÝë_ ÕëËa ÚõçäëÞí ÖöÝëßí Èõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ±õËáõ ±õ ßë° ×ëÝ. ØëØëlí Ñ ±Þõ ÕëËa Úõçõ IÝëßõ ܽ ±ëäõ ±õËáë èëv É

ÖÕëç Àßäë ±ëTÝù èùÝ !

ÚÔëÞõ Âðå ÀßíÞõ ÜùÀáõ ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ×ùÍ<_ ìäVÖëß×í ÉHëëäù Þõ, åð_ ×Öð_ èÖð_ ? ØëØëlí Ñ ±ÜÞõ ÀoÕÞíÜë_ ÂùË ±ëäõ ±õËáõ Éßë ÌoÍ<_ ÕÍõáð_ Þõ,

Öõ äÍùØßë É´±õ IÝëßõ áùÀù ÕñÈõ, ÒÚèð ÂùË ±ëäí Èõ ?Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÀõËáí áëÃõ Èõ ÖÜÞõ ?Ó IÝëßõ Àèõ, ÒáëÂõÀ wìÕÝëÞí ÂùË


[7] ÂùË äÂÖõ ÉäëÚ

151

±ëäí áëÃõ Èõ ?Ó Üõî Àëð_, ÒhëHë áë wìÕÝëÞí ÂùË Ã´.Ó èäõ ±ëÕHëÞõ ±ÍÔë áëÂÞí Àõ ÕùHëë áëÂÞí ±ëäí èùÝ Þõ èð_ ±õÞõ hëHë áëÂÞí Àèð_. ÀëßHë Àõ Õõáù Âùâäë ±ëäõáù, Öõ åð_ Âùâäë ±ëTÝù Èõ ±õ ½b_, Àõ ±ëÞõ ½õ èð_ hëHë áëÂÞí Àèíå Öù Âðå ßèõåõ Þõ ìÚÇëßëÞõ ÂëäëÞð_ Ûëäåõ Cëõß. ±õËáõ èð_ Àèð_, Àõ ÒhëHë áëÂÞí ô.Ó ±õËáõ ÕõáëÞõ ç_Öùæ ×ëÝ ìÚÇëßëÞõ, Cëõß É´Þõ ÉÜõ çëßí ßíÖõ ! ±õÞõ Ào´À ßëÃ-¦õæ èùÝ IÝëßõ Öù ±ëTÝù èùÝ. ±Þõ ÕÈí Úí½õ áëÃHëíäëâù ±ëäõ Þõ, ÒÂùË Úèð ô Èõ ?Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÞë, ÕÇëç è½ß wìÕÝëÞí ÂùË ±ëäõáí, ÕHë èÜHëë_ ±ùìÇ_Öù ±õÀ áë wìÕÝëÞù ÞÎù ÜYÝù !Ó Öõ ÕõáëÞõ ËëÏÀ ×´ ½Ý. ±õËáõ ±õÝ Âðå ×ëÝ Þõ Cëõß É´Þõ ±õÞõ åë_ìÖ ßèõ. áëÃHëíäëâë Þõ Úí½, Úõµ ½ÖÞë áùÀ ±ëääëÞë. ÚõµÞõ Âðå ÀßíÞõ ÀëÏäëÞë ìÞßë_Öõ. Üõî ÕõáëÞõ Àëð_, ÒÛ´, hëHëõÀ áëÂÞí ô Èõ.Ó ±õËáõ Õõáù Öù Úèð µÈëâõ ÇÍuù, Öõ Üõî ±õÞõ Àëð_, ÒÇë-Úë ÕíÞõ ½ä.Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÜëßõ Éßë ÀëÜ Èõ.Ó ÕHë Õõáù ±ëÞ_Ø ±ëäí ÃÝù Þõ, èäõ Çë-Úë ÚÔð_ ±ëäí ÃÝð_. ÂùßëÀ Üâí ÃÝù ±õÞõ. ±ë ¦õæ Èõ Þõ, ¦õæ ! ±õäð_ ±ë VÕÔëý ±õäí äVÖð Èõ Àõ VÕÔëýÜë_ Çëèõ çù Àßí ÞëÂõ ÜëHëç. VÕÔëý ! Üëßë ÀßÖë ±ëÃâ äÔí ÃÝë Èõ ? èäõ ÕëÈë ÕÍuë, ÕÍäë É ½õ´±õ. ÕëÈë ÕëÍäëÞë ÕþÝIïÞ ÀÝëý Àßõ. Öõ èð_ ±ëäð_ ÇùAÂð_ É Àèí ص Þõ, ÒäÔëßõ ô Èõ, Úë.Ó ½õ ±õÞõ ìÞßë_Öõ ÂëäëÞð_ ÛëTÝð_, Þõ ÕõáëÞõÝ ÛëTÝð_. ±ëÕHëõ ±èÙ åí ÂùË ÉäëÞí ? ±ëÕHëõ Éõ ÃÝõáí Èõ ±õ ÃÝõáí Èõ, ±õÞù ±ëÕHëõ äë_Ôù Þ×í. ±ë Öù ÕHë áùÀùÞõ Òåð_ ÈõÓ ±õ ÉäëÚ Öù ±ëÕäë ÕÍõ Þõ ? ÕõáëÞõ Àèí±õ, ÒÀåð_ ÂùË Þ×í ô.Ó ±õËáõ Õõáù äÔëßõ Âùâí áëäõ ÕëÈù, Àõ ±ë Öù ÞLÞù ÛHëõ Èõ ! ±SÝë Üñ±ë, ÞLÞù ÞèÙ, èë Ûb_ È\_. hëHë ÃHëí Àèí Öõ. ÉõHëõ ÖÞõ Àëð_ èùÝ ÖõÞõ ÕñÈí ±ëäÉõ. äÂÖõ ÂÚß ÞèÙ èùÝ, Àõ çëßë ÕþÜëHëÜë_ ô. ÕëÈù Îßí ±ëäõ IÝëßõ ÜÞõ Àèõ Èõ, Òèäõ Ô_Ôë-ßùÉÃëßÞð_


152

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÖÜëv_ Ú_Ô Àßäð_ ÕÍåõ ?Ó Üõî Àëð_, ÒÞë, ±ë Öù çëÖ áëÂÞí èÖí ìÜáÀÖ, ÖõÜë_×í hëHë áëÂÞí ±ùÈí ×´ ô.Ó ±õÝ ÕëÈ\_ ËëÏ<_, ±ë Öù Ào´ Þäí ½ÖÞð_ ÚùSÝë ! Üõß Ãë_ìÍÝë, ÜÞõ Ào´ ÕèùîÇí äâäëÞù Öð_ ? èð_ iëëÞí Õðvæ, Öð_ ÜÞõ Ào´ ÕèùîÇí äâäëÞù ? ±õÜ ÖÞõ ØðÑÂõÝ ÞèÙ ±ëÕð_, ÕHë Öð_ ±ë èßíÎÜë_ (èßíÎë´Üë_) Ãë_Íë ÀëÏ<_ ±õ ÞèÙ ÀëÏäë ص. äÃß ÀëÜÞë Üñ±ë, ÕëÈâ ÎÝëý Àßõ ! À>Ößë ÛVÝë Àßõ. ±Þõ ±ëäë Öù ÚÔë Úèð À>Ößë ÛçÖë ½õÝõáë Üõî Öù.

ìÎÀßùÞõ ÎëÀí ÀßíÞõ ÎëÀí Éäí èäõ ßëÃäëâù èùÝ ÖõÞõ èð_ çÜ° ɵ Àõ ±ë áëÃHëíäëâù Èõ, ±õÞõ Àèð_, Àõ ÒÚõçù, èð_ ÖÜÞõ çÜÉ ÕëÍ<_. ±ëäí ßíÖõ èÀíÀÖ Èõ.Ó ±õäð_ çÜÉ ÕëÍ<_. ±Þõ Õõáù ÉõÞõ ±ÞðÀ>â Þë ±ëäÖð_ èùÝ, ±õÞõ Àèí ص Àõ ÒäÔëßõ ÃÝð_.Ó ±õËáõ ìÞßë_Öõ Cëõß É´Þõ ÉÜõ Öù çëv_. åð_ ? Òèäõ ËëÏí ×´ ô, ÀoÕÞí Úõçí Éåõ Úõ äæýÜë_Ó, ±õ ±ëåë èùÝ ±õÞõ. ±ëäë ÚÔë ÞðçÂë ÀÝëý Àv_. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ë ÞðçÂë ÀßÖë ÀßÖë É ±ëÕÞõ iëëÞ ±ëäí ÃÝð_,

±õäð_ ÜÞõ áëÃõ Èõ. ØëØëlí Ñ äÃß ÀëÜÞð_ åð_ ±ë ±ùÏë ±ùÏäëÞë (Ïë_À Ïë_À

Àßäð_) ? ÉõËáí ìÎÀßù ±ëäõ ÖõÞõ ±ëÜ ÎëÀí ÀßíÞõ ÎëÀí ÉäëÞí. ±Üõ äõÕëß ÀßÖë èÖë IÝëßõ Úèð ìÎÀßù ±ëäõáí, iëëÞ Õèõáë. IÝëßõ É ±ë iëëÞ ×ëÝ Þõ ! ±Üõ Öù åð_ ÀßÖë Àõ Ô_ÔëÜë_ ±õÀØÜ ÜðUÀõáí ±ëäí ½Ý Öù Àù´Þõ äëÖ É ÞèÙ ÀßäëÞí Þõ èíßëÚëÞõ Úèëß×í ÂÚß ÕÍõ Àõ Ô_ÔëÜë_ ÜðUÀõáí Èõ, ±Þõ ±ÜÞõ ÕñÈõ Àõ Òåð_ ÂùË Ã´ Èõ ?Ó Öù ±Üõ Àèí±õ Àõ ÒÞë, Þë, áù ±ë wìÕÝë ! ±ë Õöçë ±ëTÝë Èõ Öõ ÖÜëßõ ½õ´±õ Èõ ?Ó IÝëßõ èíßëÚë Àèõ, Àõ Ò±ë áùÀù Öù Àèõ Èõ, Àõ ÂùË ±ëäí.Ó IÝëßõ èð_ Àèð_, Àõ ÒÞë, Þë, ±ë Öù äÔëßõ ÀÜëÝë Èí±õ. ÕHë ±ë äëÖ ÂëÞÃí ßë½õ.Ó


[7] ÂùË äÂÖõ ÉäëÚ

153

Õþõã@ËÀá ÞðçÂë ÚÔëÞõ çðÂí Àßäë ÜëËõÞë ÕþfÞÀÖëý Ñ èäõ FÝëßõ ±ë áëÃHëíäëâù Èõ ±õ ÜëHëç ±Þõ

Õõáù ±ë"Õùì{Ëäëâù ÜëHëç, ±õ Úõ ÛõÃë ×ëÝ ±Þõ äëÖ Àßõ Àõ ÒØëØë±õ Öù ÜÞõ ±ëäð_ Àëð_.Ó Õõáù Àèõ Àõ ÒÜÞõ Öù hëHë áëÂÞí ÂùË Àèí.Ó ±Þõ ±ë Àèõ, ÒÜÞõ Öù ÕÇëç è½ßÞí ÂùË Àèí.Ó ØëØëlí Ñ Öù Õõáù ÕÇëç è½ßäëâù çÜ° ½Ý. ÕþfÞÀÖëý Ñ Þë, Öù ÕõáëÞõ åð_ ´QÕþõåÞ ×ëÝ ±ëÕÞí ÜëËõ ? ØëØëlí Ñ ÕõáëÞõ ´QÕþõåÞ ×ëÝ Àõ Òèð_ ±ëäù È\_, ±õËáõ ±ëäð_

ÀÝð* èåõ Ào´À. Ào´À ÃùËëâù ÀÝùý ±ëÜHëõ.Ó ±õ çÜ° ½Ý. èäõ Öëßí Üõâõ ìÞßë_Öõ Cëõß É´Þõ ÕþçëØ ÀßíÞõ çëßí ßíÖõ Âë ±Þõ çñ´ ½. ìÞßë_Öõ ¬Cë Öù ±ëäí ½Ý, ÕþçëØ á´Þõ. èäõ ±ë ÕëËa ÖñËäë Üë_Íí ±õÞí Úèð ÛëäÞë èÖí Þõ, Öõ ×Ýð_. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õËáõ ±õ Éõ Õõáù ìäßùÔíäëâù Èõ, ±õÞõ ±ë ±ëÕ

É^Ì<_ ÚùSÝë ±õäð_ Þë áëÃõ ? ØëØëlí Ñ áëÃõ Þõ !

ÕþfÞÀÖëý Ñ Öù ÕÈí ±õ åð_ ÜëÞõ ? Öù ±õ åð_ ´QÕþõåÞ ×ëÝ

±ëÕÞí ÜëËõ ?

ØëØëlí Ñ ±õ É^Ì<_ Àßäë É ±ëTÝù Èõ Þõ ! É^Ìë×í É^ÌëÞõ

ÛëÃí±õ ±õËáõ çëÇð_ ×´ ÃÝð_. Ë> ÞõÃõìËä, Õë"ì{ìËä Þë ×ëÝ ?

ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õÜ ÞèÙ, ÕHë èäõ ±ë Õõáù çíÔù ÜëHëç Èõ

áëÃHëíäëâù, ±õÞõÝ áëÃõ Àõ Ò±ëäð_ ÂùË<_ ÚùSÝë ?Ó

ØëØëlí Ñ ±õ çÜ° ½Ý, ±õÜHëõ Àëð_ Èõ ±õ Âv_. Õõáù Âv_

ÜëÞõ çëÇí ßíÖõ, ±Þõ ÕõáùÝ Âv_ ÜëÞõ. ±õÞõ Éõ ´EÈë èÖí Öõ ÕþÜëHëõ ÚLÝð_, ±õËáõ ±õÀØÜ ÕÈí Ûñáí ½Ý ±õ. ÕHë ¬Í<_ ¶ÖßäëÞð_ ÞèÙ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õËáõ ÕÕý{ (èõÖð) Öù ±õÞõ ØðÑ Þë ±ëÕäð_. Üëßí


154

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÕùÖëÞí ±õäí ÜëLÝÖë èÖí Àõ ±ëÕHëë ÜëËõ Àù´Þõ ¦õæ ×ëÝ ±õäð_ Àßäð_ ÞèÙ Þõ ±ëÕHëõ Àù´Þë ÖßÎ ¦õæ ÞèÙ Àßäù. ØëØëlí Ñ Âv_ Èõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë ±ëÕõ Öù ±õ×íÝ ±ëÃâÞí äëÖ Àßí Àõ ÚÔëÞõ

ßë° ÀßíÞõ ÀëÏù. ØëØëlí Ñ èë. Öù ±õÞõ çð ×ëÝ. ±õäð_ Èõ Þõ, Üëßë ØðÑÂ-çðÂÞõ

±õ Îõßäí åÀõ ±õÜ Èõ ÞèÙ, Öù Üëßõ Úí½Þõ åë èëv ±õ Àßäð_ ? ±õäð_ Èõ Þõ, ±ë Öù èäõ ÒÜëßë Éõäð_ çð ±ëÜÞõ èùäð_ ½õ´±õÓ ±õ ÜëLÝÖë ÔßëäÖù ×Ýù èð_. ±Þõ Õõáð_ Öù ±õ Éõ èõÖð ÜëËõ ±ëTÝù èÖù, ±õ èõÖð ±õÞù çßõ ±õËáõ Âðå ! ÕþfÞÀÖëý Ñ èë. ØëØëlí Ñ ÕÈí ÀëÏí ÜñÀäëÞù ÞèÙ, ±õÞí Üõâõ É ÉÖù ßèõ.

ÒÛë´, ÖÜõ Ôëßù Èù ±õ×í äÔëßõ ÂùË ÃÝõáí Èõ.Ó ±õËáõ ÕõáëÞõ Òèëå !Ó ×ëÝ. ÕþfÞÀÖëý Ñ èäõ çܽÝð_. ØëØëlí Ñ ÀëßHë Àõ ÚÔð_ ±Üëßí Õëçõ Õþõã@ËÀá èùÝ ! ×íÝßõìËÀá

èùÝ ±õÞõ åð_ ÀßäëÞð_ ? vvvvv


[8] Ô_ÔëÜë_ ÂùË äÂÖõ ØëØëÞí çÜÉHë ÂùËÜë_ ±ëÕHëí ÕëËóÞßìåÕ ÀõËáí ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ÚíÉ\_ ±õäð_ ½Hëäð_ èÖð_ Àõ Ô_ÔëÜë_ ÂùË ±ëäõ

IÝëßõ ±_Øß Éõ ØðÑ ×ëÝ, Öù ±õÞí çëÜõ ±ëÕ åð_ çÜÉHë ÃùÌäí åÀÖë èÖë ? ØëØëlí Ñ ÜÞõ ±õÀ Îõßù ±õäð_ ×Ýõáð_, Àõ ±õÀØÜ ±õÀ ±HëÔëßõáð_

Õ_Øß è½ß wìÕÝëÞð_ ±õÀ çëèõÚõ ÞðÀçëÞ ÀÝð*. ±õÀØÜ ±ëäíÞõ ÞëÕëç Àßí ØíÔð_, ±HëÔëÝð*. Õõáð_ Öù ±ëÕHëÞõ ÂÚßõÝ èùÝ Àõ Û´, ±ëÕHëõ ±ëËáð_ ÞðÀçëÞ ÉäëÞð_ Èõ. ±Þõ Öõ çëßë äÂÖÜë_, ÕöçëÞí ìÀoÜÖ èÖí Öõ ØèëÍõ. ±IÝëßõ Öù Õ_Øß è½ßÞí ìÀoÜÖ É ÞèÙ Þõ ! Öõ ÜÞõ Öõ ØèëÍõ ÜèÙ ÌõÌ çðÔí ±çß ÕèùîÇíÓÖí, ±õÞí ìÇ_Öë ×ëÝ IÝë_ çðÔí ÕèùîEÝð_ÓÖð_. ±õËáõ ÖßÖ É ìäÇëß ±ëTÝù Þõ ÜèÙ ÕþfÞ ¶Ûù ×Ýù Àõ Ò±SÝë, ±_Úëáëá ! ±ë Ô_ÔëÜë_ Öð_ ±õÀáù É ÛëÃíØëß È\_ Àõ Úí½ Àù´ ÛëÃíØëß Èõ ?Ó ±õËáõ ÖßÖ ±õÞí çëÜù ÜÞõ ÉäëÚ ÜYÝù, Àõ ÒÕëËóÞßìåÕ ÀõËáí ±ë ?Ó Öù Öõ ØèëÍõ èð_ Þõ ÀëãLÖáëá Úõ ÕëËóÞß. ÕHë ÕÈí Üõî ìèçëÚ ÀëÏuù Àõ Úõ ÉHë Öù ÀëÃâ µÕß Èí±õ, ÕHë Âßí ßíÖõ ÀõËáë Èõ ? Öù Âßí ßíÖõ Öù ÀëãLÖÛë´Þë ÈùÀßë_±ù,


156

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

±õÜÞë äë´Î, ÈùÍí±ù, Üëßõ Cëõß×í, ±ë ÚÔëÝ ÕëËóÞß Þõ ? ±õËáõ ÜÞõ ×Ýð_ Àõ äëÖ Öù çëÇí Èõ. Úí½ ÕHë ÛëÃíØëßù Èõ. ±ë èíßëÚë ÕHë ÛëÃíØëß É ÃHëëÝ Þõ ! ±Þõ ±ëÜ ÃHëí±õ Öù Èhëíç ÛëÃíØëßù ×ëÝ, ÒÖù ÕÈí Öð_ ±õÀáù Üë×õ Ûëß á´Þõ åð_ ÀëÜ Îv_ È\_ ?Ó ±ëÜë_Þð_ Àù´ ìÇ_Öë Þ×í ÀßÖð_, Öù èð_ ±õÀáù Ào´ ±ëÃâ Üë×õ ±ùÏäë (á´Þõ) Úõçð_ ? ±õ ìäÇëßõ ÜÞõ ÚÇëäõáù Öõ ØèëÍõ. äëÖ Öù Âßí Þõ ? ÖÜÞõ ÀõÜ áëÃõ Èõ Üëßí äëÖ ? Üëßù ìäÇëß ÚßùÚß Èõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ iëëÞ ×Öë Õèõáë Þõ ? ØëØëlí Ñ èë, iëëÞ ×Öë Õèõáë. ÚÇäð_ Öù ½õ´±õ Þõ ? ±õËáõ

ÕÈí ÜèÙ ±õÀ Îõßù µÕëìÔ ×´, Öõ ìäÇëßÖë Ö2Ö É ±õÞí çëÜõ ÕëÈ\_ ÚõáõLçÜë_ Üâí ÃÝð_ Àõ ±ë ÂùË Üëßë ±õÀáëÞí Þ×í. Üëßõ ±õÀáë±õ ìÇ_Öë ÀßäëÞí Éwß Èõ ? ÀùÞõ ÀùÞõ ìÇ_Öë ÀßäëÞí Éwß Èõ ±ë ÀoÕÞíÜë_ ? Öù ÕÈí ÜÞõ áëBÝð_, Üëßë ÛëÃíØëß Öù ±IÝëßõ ܽ ÀßÖë èåõ. ±õ ìÇ_Öë ÀßÖë Þ×í, ±õ ½HëÖë Þ×í ±õËáõ. ÕÈí ÛëÃíØëßÞë äë´Î ÛëÃíØëß Èõ. Üëßë CëßÜë_×í ±õÝ ÛëÃíØëß Èõ. ÛëÃíØëßÞë ÈùÀßë_ ÚÔë ÛëÃíØëß Èõ. Àù´ ìÇ_Öë ÀßÖð_ Þ×í, èð_ ±õÀáù åð_ Àßäë Àv_ ? ±õËáõ ÕÈí Üõî ½HÝð_, Ò±ë ÚÔë ÕëËóÞß ìÇ_Öë Àßåõ IÝëßõ èð_ ÀßíåÓ Àëð_. ±õÜ ÀßíÞõ Üë_Íäëâ Àßí ØíÔí. ±ë Öù äÃß ÀëÜÞù Íëëù ×´Þõ µÕëìÔ ÕÀÍõ ! ±õËáõ ÕÈí ±Üõ Öù ìÞßë_Öõ Âë´Þõ çñ´ ÃÝë.

èð_ ±õÀáù É ìÇ_Öë Àv_ È\_, ØõÂëHëí Àܱyá ÞÎëÞù ±ëÞ_Ø Úèð Þë ×ëÝ, ÂùËÞí µÕëìÔ äÔëßõ ×ëÝ. ±õËáõ ÂùË äèõîÇíÞõ áõäí ½õ´±õ. Àõäí ßíÖõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ äèõîÇíÞõ áõäí. ØëØëlí Ñ èë, Àõ ÒÛ´, ±õÜÞõ ÛëÃõ çëÖ è½ß, Üëßõ çëÖ

è½ß ÜèÙ.Ó


[8] Ô_ÔëÜë_ ÂùË äÂÖõ ØëØëÞí çÜÉHë

157

ÕþfÞÀÖëý Ñ ÞÎù ÜãSËMáëÝ Àßäù ±Þõ ÂùË äèõîÇí áõäí. ØëØëlí Ñ Þë, ÜãSËMáëÝõÝ Àåð_ Þë Àßäð_. ÞÎëÜë_ Ào´ ±ëÞ_Ø

ßèõÖù É Þ×í, ÂßõÂß. ÀëßHë Àõ Üùèäëâù °ä, Öõ ÜùèÜë_ É ÕÍõáù èùÝ Èõ Þõ ! ÞÎëÜë_ ÌoÍÀ ߏëë Àßõ ÜèÙ. Öõ ±Üëßí ÀoÕÞíÜë_ ÂùË ±ëäõáí Öù ÜèÙ×í ÜÞõ ÉäëÚ ÜYÝù. ÜÞõ ±õÜ áëBÝð_, Àõ ÒÜëßë ÛëÃíØëß Öù ìÇ_Öë ÞëÝ ÀßÖë èùÝ äÂÖõ, èð_ Î@Ö ±õÀáù É ÀßÖù èùµ. ±Þõ Úößë_-ÈùÀßë_ ÚÔë ÛëÃíØëß Èõ, Öõ Öù Àù´ ½HëÖë É Þ×í ±ë. èäõ ±õ ÚÔë Þ×í ½HëÖë ÖùÝ ±õÜÞð_ Çëáõ Èõ, Öù Üëv_ ÞèÙ Çëáõ ? èð_ ±õÀáù É ±yá äÃßÞù, Öõ èð_ ±õÀáù É ìÇ_Öë Àv_ ±ë ÚÔð_Ý ?Ó Õõáë ÛëÃíØëß Èõ ÚÔë, ÈÖë_ Öõ ìÇ_Öë Þë Àßõ Öù èð_ ±õÀáù É ìÇ_Öë Àv_ ? Öõ ÕÈí ±yá ±ëäí ô ÜëßëÜë_. ìÇ_Öë Àv_ ÞèÙ èäõ. ±õ Þë Àßõ Öù Üëßõ ÀßíÞõ åð_ ÀëÜ Èõ ? Üëßõ Öù Üëßí ÎßÉ Ú½ääëÞí, ìÇ_Öë-ìÚ_Öë ÀßäëÞí ÞèÙ.

ÎßÉ Ú½ääëÞí, ìÇ_Öë ÞèÙ ÀßäëÞí ìÇ_Öë, ÞÎù-ÞðÀçëÞ ±õ ÚÔð_ ÀëßÂëÞëÞð_ èùÝ Èõ, ±ëÕHëõ Üë×õ ÞèÙ. ±ëÕHëõ Öù ±ë ÎßÉ Ú½ääëÞë ±ìÔÀëßí. ìÇ_Öë×í É ±ë ÂùËù äÔí ½Ý Èõ. ìÇ_Öë ÀßäëÞù ±ìÔÀëß Þ×í, ìäÇëß ÀßäëÞù ±ìÔÀëß Èõ, Àõ ÒÛ´, ±ëËáõ çðÔí !Ó ±Þõ ìäÇëß FÝëßõ ìÇ_ÖëÜë_ ÕìßHëëÜ ÕëÜõ ±õËáõ Ú_Ô Àßí Øõäë ½õ´±õ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ìäÇëß ½õ ìÇ_ÖëÜë_ ÕìßHëëÜ ÕëÜõ Öù ±õ ìäÇëß É

Ú_Ô Àßí Øõäù ½õ´±õ. ØëØëlí Ñ èë, ±õ ìäÇëß ±õÚùä Þë"Üýá ìäÇëß ÃHëëÝ Èõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õÚùä Þë"Üýá ×´ ÃÝð_. ØëØëlí Ñ èë, ±õ ±õÚùä Þë"Üýá ìäÇëß ±õ ìÇ_Öë ÀèõäëÝ Èõ.

±õËáõ ±Üõ ìäÇëß Öù Àßí±õ, ÕHë Éõ ±õÚùä Þë"Üýá ×Ýð_ Þõ Ãñ_ÇëÝð_ ÕõËÜë_, ±õËáõ Ú_Ô Àßí Ø´±õ.


158

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

Úõ ÃðÞõÃëß, Ô_ÔëÞí ìÇ_Öë Àßõ ±Þõ Úèð ÇíÀb_ Àßõ Öõ ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, Ô_ÔëÜë_ ÂùË Þ ½Ý ±Þõ Õöçë ÚÇõ ±õ ÜëËõ

Úèð ÜÃÉÜëßí ×Ýë Àßõ Èõ. ØëØëlí Ñ ±IÝëßõ ±Üëßõ ìÚ{Þõç Éõ Çëáð èùÝ Þõ, ±õÞí ÜèÙ

Úõ è½ß ÎëÝØù ×Öù èùÝ Öù ÜÞõ Àèõ, ÒÕë ÀáëÀÞí ÜÃÉÜëßí ÀßùÓ, Öù Þë Àv_ èð_. ±õäí ÜÃÉÜëßí ÀùHë Àßõ ? ±õÞí Üõâõ ìÚ{Þõç ÇëSÝë Àßåõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ØëØë, ±ë äëÖ Éßë ±Üëßõ ÚÔë±õ çÜÉäë

Éõäí Èõ. ±ÜëßõÝ µÕÝùÃí Èõ ±ÜðÀ. ±Üõ ÜÃÉÜëßí Õöçë ÚÇëääë ÜëËõ Àßí±õ, Ô_ÔëÜë_ Éßë ÎëÝØë ÜëËõ. ØëØëlí Ñ ÚÇëääë ÜëËõ ìäÇëß ÀßäëÞí Éwß Èõ, ÜÃÉÜëßí

ÀßäëÞí Éwß Þ×í. ±ë´Ôß Í> Ôíç ±ë"ß ÔõË (Àë_ Öù ±ë Àßù Àõ Õõáð_ Àßù). ÜÃÉÜëßí ±õËáõ ÔíçÞõ ÔõË Àßäë ÜëÃõ. ÔëÝð* Àßëääë ÜëÃõ. ÚõÜë_×í ±õÀ Þyí Àßí ÞëÂäëÞð_, ±õËáù ìäÇëß ÀßäëÞù. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, èë, ±õËáõ ±õ ÚßëÚß Èõ. ±õËáõ ±õ ÜëÞìçÀ

±ìÛÃÜ Éõ Èõ Þõ, ±õ ÚØáäù Þõ çðÔëßäù ½õ´±õ. ÂùËí ÕÙÉHë ÀÝëý Àßäí, ±õÜ ÞèÙ. ±õÞë µÕß ÉáØí ìÞHëýÝ áõäù, ±õÜ ×Ýð_ Þõ ? ØëØëlí Ñ À<ØßÖõ Úõ ÉHëÞõ ÃðÞõÃëß ÃHÝë; Àë_ Öù Éõ Ô_ÔëÞí

ÕßõåëÞíÜë_ (ìÇ_ÖëÜë_) ßèõ Èõ, ÖõÞõ ÃðÞõÃëß ÃHÝù ±Þõ Éõ Ô_ÔëÜë_ Úèð ìèçëÚí Èõ, ÖõÞõÝ ÃðÞõÃëß ÃHÝù. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ØëØë, ±õËáõ äÔëßõ ÕÍÖù ìèçëÚí, ±õÜ Àèù

Èù ±ëÕ ? ØëØëlí Ñ äÔëßõ ÕÍÖù ìèçëÚí, ±õÞõÝ ÃðÞõÃëß ÃHÝù. ÕþfÞÀÖëý Ñ Ý×ëÝùBÝ, ±ÜðÀ ÕþÜëHëçß ìèçëÚí èùÝ ±õÞõ

ÃðÞõÃëß ÞèÙ.


[8] Ô_ÔëÜë_ ÂùË äÂÖõ ØëØëÞí çÜÉHë

159

ØëØëlí Ñ Þë, ±õÞõ ÞèÙ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë äÔëßõ ÕÍÖù, ÉõÜ ÜëÂí ÃùâÞë µÕß Îß Îß

É ÀÝëý Àßõ. ØëØëlí Ñ çíÔí äëÖÞõ Öõ Çëä Çëä ÀÝëý Àßõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ Çëä Çëä ÀÝëý Àßõ, ÚßëÚß. ØëØëlí Ñ FÝë_ çðÔí ÜÃÉÜëßí Éåõ ÞèÙ, IÝë_ çðÔí ËõLåÞ

ÞèÙ ½Ý. ÜÃÉÜëßí Öù èð_ ÀßÖù É Þ×í.

ç_½õà Õë_çßë Þë èùÝ IÝëßõ ±ëIÜëÞð_ Àßí áõäð_ ±ëÕHëõ ÜèõÞÖ Àßí±õ, ÇùÃßØÜÞð_ ½õ ½õ Àßí±õ ÈÖë_Ý Àåð_ Üâõ ÞèÙ Öù ±ëÕHëõ çÜ° Éäð_ Àõ ±ëÕHëë ç_½õà Õë_çßë Þ×í. èäõ IÝë_ äÔëßõ ½õß Àßí±õ Öù ¶áËí ÂùË ½Ý, ±õÞë ÀßÖë IÝëßõ ±ëÕHëõ ±ëIÜëÞð_ Ào´ Àßí áõäð_. ÃÝë ±äÖëßõ ±ë Þë ÀÝð* ÖõÞí Öù ±ë Ûë_ÉÃÍ ×´. ±IÝëßõ ±ë ØùVÖëßù ÂßëÚ ÛõÃë ×Öë èùÝ, Ëë´Üçß ÀëÜ ×Öð_ Þë èùÝ, ±ë ÚÔë ç_½õÃù ½õ´Þõ Àèõ, Àõ Ò±ëäÖí çëá, äæý çëv_ Éåõ Àõ ±äâð_ Éåõ ?Ó ÕþfÞÀÖëý Ñ ±äâð_ Éåõ. ØëØëlí Ñ Úç, ±ë ìèçëÚ ÀëÏäëÞù. ÕùÖõ ÕùÖëÞù É ìèçëÚ !

±ë ç_½õÃù ½õ´Þõ ÕùÖõ ÕùÖëÞð_ ÜëÕ ÀëÏäëÞð_. ±ëIÜë ÜëÕ ÀëÏí åÀõ ±õäð_ ÚÔð_. ÀëßHë Àõ ÕùÖõ ìÞWÕZëÕëÖí VäÛëäÞù Èõ. ±ë ÕZëÕëÖ Àßõ Öõ ±ëIÜë ÞèùÝ. ±ë Öù ÜèÙ×í Úí° Àù´ äVÖð ±õ Àèõ, Ò±ëÞù Àåù äë_Ôù ÞèÙ.Ó IÝëßõ ±ëÕHëõ ½Hëí±õ Àõ äÀíá ±ëTÝë Èõ ! ±Þõ ±ëIÜë ìÞWÕZëÕëÖí èùÝ, Àõ ±ëäÖí çëá ØðÀëâ É ÕÍåõ. Üõî Öù ±Üëßë ÛëÃíØëßÞõ Àèõáð_Ý Âßë, Ò±ë ØðÀëâ ÕÍåõ, ÇõÖ½õ !Ó IÝëßõ Àèõ, Òåð_ ÀßäëÞð_ ?Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, Òäëäë{ùÍ<_ ±ëäõ IÝëßõ ÞíÇõ


160

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

Úõçí É´Þõ {Ë ±ëÜ çñ´ ÉäëÞð_. äëäë{ùÍ<_ Õçëß ×Ýë ÕÈí... ±õäí ßíÖõ Úõ-Úõ, hëHë-hëHë äæý Ô_Ôë äÃß Úõçí ßèõäëÞð_ Þõ ÕðVÖÀù äë_EÝë ÀßäëÞë. ÕÈí ÕäÞ ÎVËó @áëç È^Ëõ.Ó Öõ ±õ @Ýë_×í È^Ëõ Öõ ±½ÝÚí Èõ ! ç_½õÃù Èõ Þõ ! ÂßëÚ äÂÖ çëßëÜë_ Cëëáí Øõäù, çÜ°Þõ. FÝëßõ ç_Ýùà çëßë Þ èùÝ IÝëßõ áùÀ ÀÜëäë ÞíÀâõ Èõ. IÝëßõ Öù Ûã@Ö Àßäí ½õ´±õ. ç_½õà çëßë Þë èùÝ IÝëßõ åð_ Àßäð_ ½õ´±õ ? ±ëIÜëÞð_, ÕùÖëÞë ±ëIÜëÞð_, çIç_Ã, ±õ ÚÔð_ ±ëÂù ØèëÍù ±õ É ÀÝëý Àßí±õ.

äÃß ìäÇëßõ ÂùË ±ëäõ Èõ ÖõÜ ÞÎùÝ ±ëäåõ ±ë Öù äëÖ É çÜÉäëÞí Èõ. èð_ Ô_Ôù Àv_ È\_ ÈÖë_ äëÖ çÜ° ÃÝù È\_, Öõ Èõ Àåí Õ_ÇëÖ ? ±ë ÚÔõÝ ÂùË ÉäëÞí É Èõ Þõ ? Àåõ ÜñÍí ±ÀÚ_Ô ßèõäëÞí Èõ ? Ò±ëÓ (Øõè) É ±õäí ÜñÍí Èõ Àõ @Ýëßõ ÉÖí ßèõ ÖõÞð_ ÌõÀëb_ ÞèÙ ! ÖÜëßí ÒÕùÖëÞíÓ (±ëIÜëÞí) ÜñÍí ±õÀ ±õäí Èõ Àõ Éõ Àù´ á´ Þ åÀõ. èð_ Öù ÚÔð_ ±ÞðÛäÞë ÖëßHë µÕß áëäõáù ÕëÈù. èð_ Öù Ô_Ôù É ±õ Üë_ÍÖù. èð_ ÕöçëÞù ìäÇëß ÀßÖù ÞèùÖù. Õöçë ÜëËõÞù ìäÇëß Àßõ Þõ, ±õÞë Éõäù eìáå (ÜñÂý) É Àù´ Þ×í. ±õ Öù ÖÜëßë áÜHëõ áÂõáë Èõ, ÚYÝë ! ±ëÕHëõ Þë Àèíåð_ ÖùÝõ ±ëTÝë Àßåõ. ±ëÕHëõ Àèí±õ, Àõ ÒÚë, èäõ èð_ ÀoËëYÝù È\_.Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÞë, ±õ Çëáõ ÞèÙ.Ó ÞÎëÞõ ÜëËõÝ ØÚëHë ±Þõ ÂùËÞõ ÜëËõÝ ØÚëHë. ÞÎùÝõ ØÚëHë Àßõ, ±ëÕHëõ Þë Àèí±õ ÖùÝ. ÂùËõÝ áÜHëõ áÂõáí Èõ, Öõ äÃß ìäÇëßõ ÂùË ±ëäõ Èõ Àõ Þ×í ±ëäÖí ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ëäõ, ±ëäõ. ØëØëlí Ñ ±Þõ ÞÎù ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÞÎùÝ ±ëäõ.


[8] Ô_ÔëÜë_ ÂùË äÂÖõ ØëØëÞí çÜÉHë

161

ØëØëlí Ñ ±õ Öù áÂõáð_ Èõ ÚYÝð_, Öù ±õÞí èõßëÞÃìÖ åð_ ? èð_

Öù ÞëÞÕHë×í çÜ° ÃÝõáù Àõ ±ë áÜHëõ áÂõáð_ Èõ. äÃß ÀëÜÞð_ Øâ Øâ Àßõ, Üñ±ë ! ÚíÉ\_ Ào´À Àßäë Éõäð_ Èõ, ±ë ÚÔð_ Öù á´Þõ ±ëäõáë É Èí±õ.

ßùÉ ÞèÙ ÕHë äæë*Öõ ÂùË ±ëäõ Öù Éßë ìäÇëß½õ ±ëÂë äæýÜë_ Ào´ ±õÀ ØèëÍëÜë_ ÂùË ½Ý Èõ ? äæýÞð_ çßäöÝð_ äæý Õñv_ ×ëÝ IÝëßõ ±ëäõ Þõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë. ØëØëlí Ñ Öù ßùÉÞí ÂùËÞõ ÀõÜ ÃHëù Èù Öõ ? ±ëÉ ÂùË

ÃÝõáí, Öù ÕßÜ ØèëÍõ ÞÎùÝ ±ëäõ. èÉ\ ±ëÂë äßç ØèëÍëÜë_ Öù ÞÎù-ÂùË ±ëTÝë Àßõ. ±õËáõ ±ëÉõ ÂùË ±ëäõ ±õÞí ìÇ_Öë ÞèÙ ÀßäëÞí. ìÇ_Öë @Ýëßõ ÀßäëÞí ? äæý ØèëÍë ÕÈí ±õ çßäöÝëÜë_ ±ëäõ, Öõ ØèëÍõ ÉßëÀ ìÇ_Öë ÀßÉõ, Àõ Û´, èäõ ±ëäÖí çëá ±ëäí ßíÖõ Ûñá Þ×í Àßäí. ÚëÀí ±ë ßùÉ åð_ Àßäë ìÇ_Öë Àv_ È\_, Üñ±ë ? ±õ ØðÀëÞ Àù´ ØèëÍù ìÇ_Öë Þ×í ÀßÖí Þõ Öð_ åð_ Àßäë ìÇ_Öë Àv_ È\_ ? ±õ ØðÀëÞ Àßõ Èõ ìÇ_Öë ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Þë. ØëØëlí Ñ IÝëßõ ±ëÕHëí ØðÀëÞ ÞèùÝ ? IÝëßõ äë´ÎÞõ ÕñÈí

½õäð_ Àõ ÒÖÜõ ìÇ_Öë Àßù Èù ?Ó IÝëßõ ±õ Àèõ, Ò±Üõ åð_ Àßäë Àßí±õ ?Ó ±õ Öù ±Üõ ±õÜÞõ Þë Àèí±õ Èí±õ, ÒÖÜõ ìÇ_Öë Þë Àßåù, èùî.Ó IÝëßõ ±ë Ûë´ åð_ Àèõ ? Òèo, ±õÞõ çÜÉHë ÞèÙ Þõ ±ë.Ó ±ë ±yáÞù Àù×âù ! ±õÞõ Úößí Àèõ, ÒìÇ_Öë Þë Àßåù èùî.Ó ÜÞõ èµ èíßëÚë ÀèõÖëÓÖë, Ò±ßõ, ±ëäð_ åð_ Àßäë Àßù Èù, ÚYÝð_ ? ßëÖõÝ ±õÀ-±õÀ äëBÝë çðÔí Ô_Ôë µÕß ßèù Èù !Ó ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë ±ëÕõ èíßëÚëÞõ ±õÜ Àëð_ èÖð_, Àõ ÒÖÞõ çÜÉHë

Þ ÕÍõÓ, ±õÜ ? ±õäð_ ±ëÕõ Þ×í Àëð_ Þõ ?


162

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ØëØëlí Ñ Þë, ±õäð_ ÒçÜÉHë Þë ÕÍõÓ ±õäð_ ÞèÙ Àèõáð_, ÕHë

ÜÞÜë_ ±õÜ ×ëÝ Àõ Ò±ë äEÇõ åð_ Àßäë ÍèëÕHë Àßõ Èõ ?Ó ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õËáð_ ×ëÝ, ±õ Öù ÕËõáÞù VäÛëä ×Ýù. ØëØëlí Ñ Þë, ±õËáõ Ò±õÜÞë ìÍÕëËóÜõLËÜë_ èð_ èë× Þ×í CëëáÖù,

Öù Üëßë ìÍÕëËóÜõLËÜë_ èë× åð_ Àßäë Cëëáõ Èõ ?Ó ±õäð_ ×ëÝ ÜÞÜë_.

´{í Çõß Õß ±Þïû´{í ìÇ_Öë ÀßäëÞí ÉBÝëÜë_ ìÞì_Ö ßèí åÀõ ±õÞð_ ÞëÜ ìäiëëÞ ÀèõäëÝ ! ±ëÕHëë áùÀù Öù ´{í Çõß µÕß Úõçõ Èõ ±Þõ ±Þïû´{í ØõÂëÝ Èõ. ÖÜõ ½õÝõáð_ ? ±ë ´{í Çõß µÕß ÚõÌõáë ±Þïû´{í ? ÂðßåíÞð_ ÞëÜ ´{í Çõß, ±Þõ ÕùÖõ ±Þïû´{í ØõÂëÖù èùÝ. ±SÝë, ´{í Çõß Õß ÚõÌù ÖùÝ ±Þïû´{í åí ßíÖõ ×´ ÃÝù, Üñ±ë ? ´{í Çõß Õß Úõçõ ÖùÝ ±Þïû´{í ×´ ½Ý. ÖõÜë_ ÂðßåíÞíÝ ±ëÚw ÚÃëÍõ, Üñ±ù. ±õÀ åõÌ ±ëTÝëÓÖë. Öõ ÜÞõ Àèõ Èõ, Òèð_ Öù ´{í Âðßåí áëTÝù.Ó Öõ IÝë_ ÃÝù IÝëßõ Öù ´{í Âðßåí Õß ±Þïû´{í ×Ýõáë ÚõÌõáë. Üõî Àëð_, Ò±ë ´{í ÂðßåíÞù åù Øùæ ìÚÇëßù ? ÖÜõ É ±Þïû´{í Èù Þõ !Ó Öõ ±ëäë áùÀ Èõ. Âðßåí Öù ±ëÜ ±ëÜ ×ëÝ ±õäíÝ èÖí Âëçí. (ØëØë ±õ@ïåÞ Àßõ Èõ) ±ëÜ Õà ×ëÝ, ±ëÜ ×ëÝ. ÕHë ±õ ½Öõ ±Þïû´{í ÖõÜë_ ±õ Âðßåí åð_ Àßõ ìÚÇëßí ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, iëëÞ ÚÔð_ Èõ, Àåð_ ÚëÀí Þ×í. ±õÕþùìÕþ±õË

ÉäëÚ Üâõ Èõ ±ëÜë_. ÉßëÝ Àù´ ±ëCëð_ÕëÈ\_ Àßí Þ åÀõ, ÉÍÚõçáëÀ ! ØëØëlí Ñ ±õäð_ Èõ Þõ, iëëÞ ÞèùÖð_ ÖùÝõ çú×í Õèõáí ´{í Çõß

ÞäçëßíÜë_ ÚÞëäÍëäí. Öõ Âëçí ±ëÜ Õà èµ, ÕÃÞí ±ë ÕÙÍí±ù ØÚëÝ ±õäð_ Öù ±ëÜ ±ëÜ ÌõÌ çðÔí ßèõäëÝ. ±ëÜ ×ëÝ, ÖõÜ ×ëÝ, ±ëÜ ×ëÝ, ÖõÜ ×ëÝ. Üõî Àëð_, ÒÚÞëäÍëäù ±ëÕHëõ.Ó Öõ Þë´LËíÞ ×Ëa çõäÞÜë_ (1937Üë_) ÚÞëäÍëäõáí. ÜÞõ ±õÀ ÀëßíÃß Úèð çëßù


[8] Ô_ÔëÜë_ ÂùË äÂÖõ ØëØëÞí çÜÉHë

163

áëÃõáù ±õËáõ Üõî ÚÞëäÍëäí. ÖùÝ ±Üëßë ÛëÃíØëß ÚõÌë IÝëßõ ±Þïû´{í ØõÂëÝ. IÝëßõ ÜÞõ ßíç ÇÏí. Üõî Àëð_, ÒÀ´ ½ÖÞù Çyß Èõ, Üñ±ë ! ´{í Çõß Èõ Þõ !Ó ±ë Öõ ØèëÍëÞë åOØù ±ëÉõ Èõ èÉ\. ÒÇõß ´{í Èõ Þõ, Õë_çßù Úõç Þõ, Üñ±ë.Ó Öõ äõÕëßÜë_ ÂùË Éåõ Öù ÕÈí ÇùÕÍõ ÂùË ÉäëÞí Èõ, èÜHëë_ ±èÙ Âðßåí Õß ÂùË Èõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ±õ Éßë ±Cëv_ Èõ, çèõáð_ Þ×í. ØëØëlí Ñ Þë, ÕHë Âðßåí åð_ Àßõ ìÚÇëßí ? Âðßåí ´{í Èõ,

´{í ÇõßÞõ Úèð ÂßëÚ áëÃõ ÕÈí. ÂðßåíÞõ ±õÜ áëÃõ Àõ ±ë Àõäí ½ÖÞë ÜëHëç, ÜÞõ ±Þïû´{í Àßí ! ±ëÕHëù ÇõÕ ±õÞõ ±Íõ. Öõ ÕÈí Âðßåí ±ëÜ ±ëÜ {ðáõ ÞèÙ ÕÈí, ±ëÜ Þõ ±ëÜ ßèõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õ ÚßùÚß, ØëØë. ØëØëlí Ñ èo... ±Þõ ÕÈí èð_ ±õÞõ ÚõçíÞõ ÚÖëäÖù èÖù. Üõî

Àëð_, ÒÉ\±ù ±ëÜ, ±ëÜ ±ë ÕÙÍí±ù-ÚÙÍí±ù ØÚëÝ ÚßùÚß, èõÝ Ü½Þí !Ó Öõ ×ëÀ-ÚëÀ ¶Ößí ½Ý ÚÔù. ÕHë ±Üëßë ÛëÃíØëß Öõ ÕÙÍí±ù ØÚëääëÞð_ Öõ ÀùÓÀ ØèëÍù ØÚëäõ, ÕHë ÕëÈ\_ ÕõáëÜë_ ÉÖð_ ßèõ ÂùËÜë_. Üõß Çyß, ±õÞõ åð_ Àßäë ç_Ûëßõ Èõ ? ±õÞõ Üõá Þõ Õñâù ±èÙ×í !

ÂùË çëÜõ ±ÉÚ ËõÀìÞÀ èäõ ÕùÖõ ÀõÜ °äÞ °ääð_, ÖõÞð_ iëëÞ Öù ±ëÕHëí Õëçõ èùäð_ ½õ´±õ Þõ ? ±ë Ô_Ôù ±õ Öù ÚëÝ ÕþùÍ@Ë Èõ, Ô_Ôù ±õ Ào´ ÜðAÝ äVÖð Þ×í. ±õËáõ Éõ ØèëÍõ ÂùË áëÃõ Þõ, Öõ ØèëÍõ Èõ Öõ ÇùÕÍõ Õë_Ççù wìÕÝë ±ÞëÜÖ ÂëÖõ ÉÜõ Àßí Øõäë. ±õËáõ ìçáÀ ßèõ. ±ÞëÜÖ ìçáÀ ! ±ë ÇùÕÍë ÚÔë Öù Ào´ ÀëÝÜÞë Èõ ? Úõ-Çëß äæõý, ±ëÌ äæõý ÎëÍí Þ×í ÞëÂÖë ÕÈí ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë.


164

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ØëØëlí Ñ ½õ çëÇë èùÝ Öù ÎëÍõ Àù´ ? ÚÔð_ É^Ì, ±Ãß Öõ

ÜÞÞõ ÜÞëääëÞë çëÔÞù Èõ ±ë ÚÔë. èäõ ØùÏçù ÂùË Ã´ èùÝ Öõ ØèëÍõ. ±ëÕHëõ 5ë_Ççõ ±ÞëÜÖ ÂëÖõ ÉÜõ ±Þõ ìçáÀ ÀëÏí hëHëçùÞõ ±õÀëäÞ. ±ë Öù ÚÔð_ ÃMÕõÃMÕ ÇðQÜëâçù Èõ, ±õ Ào´ ÚëßõÚëß ÇðQÜëâçù Þ×í ±ë. ÚëßõÚëß ÇðQÜëâçù èùÖ Öù Öù ÚÔð_ ±õ@{õ@Ë ìç©ë_Ö ÀèõäëÖ ! ç_çëß ±õËáõ ÃMÕõÃMÕ ÇðQÜëâçù Þõ ÜùZë ±õËáõ ÚëßõÚëß ÇðQÜëâçù. ÚëßõÚëßë ÇðQÜëâçù èùÝ Öù ìç©ë_Ö ×Ýù, ÛÃäëÞÞù. ±Üõ Öù ÂùË ±ëäõ IÝëßõ Àèí±õ, Òäíç è½ß wìÕÝë ÉÜõ Àßí ØûïÝù Úë, ±ÞëÜÖ ÂëÖõ.Ó ±õ ÞëÜ ÕßÞí ìçáÀ ÀëÏí. ìçáÀ @Ýë_ ÜñÀí ±õ ÛÃäëÞ ½Hëõ. ±Þõ äÂÖõ ±ëÕHëõ ÜñÀí±õ Þõ Àù´ á´ ÃÝð_ çäëßÜë_ Öù ? Öõ ìçáÀ É Èõ Þõ ! @Ýëßõ á´ Éåõ ±õÞð_ ÌõÀëb_ Þ×í. ÀùÞë èë×Üë_ åð_ VÕåý ×åõ ±õÞð_ ÌõÀëb_ Þ×í. Üëßí äëÖ ÖÜÞõ çÜ½Ý Èõ Þõ ? ±ë ç_çëßÞð_Ý ±Üõ çßäöÝð_ ÀëÏíÞõ Úùáí±õ Èí±õ. ±ë çßäöÝð_ Öù ÀëÏuð_ ÕHë ç_çëßÞð_Ý çßäöÝð_ ÀëÏuð_ Èõ. ½õ ç_çëßÜë_ ±Üëßë Àëë ÕþÜëHëõ Õë_çßù Çëáõ Öù áZÜí äÔõ, ÚÔð_Ý äÔõ, ÕHë Õë_çßù Çëáõ É ÞèÙ Þõ, Üñ±ù !

É\Øë É\Øë ØðÑ ÜëËõ ìäåõæ ÃùÌäHëí iëëÞ ×Öë Õèõáë ±ÜëßëÜë_ Àë"ÜÞçõLç Úèð ¬Çë ÕþÀëßÞí ! Ô_ÔëÜë_ ÃÜõ Öõäí ÂùË ±ëäõ Àõ ÚíÉõ @Ýë_Ý ÕHë ÃÜõ Öõ ÚÞõ ÖùÝ Üñ_{äHë @ÝëßõÝ ÞèùÖí ±ëäÖí. èð_ °äÍëÞí ÕõÌõ @ÝëßõÝ °TÝù É Þ×í. ±Üõ Öù ÖßÖ É ÖëßHë ÀëÏí ÞëÂí±õ Þõ ±õÍÉVËÜõLË á´ á´±õ. èð_ ÚùÔßõåÞäëâð_ °äÞ °äõáù ÞèÙ ìÚáÀ<áõÝ. ±õÀ ÉßëÝ ÚùÔßõåÞ ÞèÙ, Þù ÚùÔßõåÞ ! Ô_ÔëÜë_Ý ÞèÙ Þõ ±õÜë_Ý (Úí½ ÀåëÜë_Ý) ÞèÙ. Ô_ÔëÜë_Ý Èõ Öõ ±ë ÃÝë ÀßíÞõ ÜñÀäëÞí äëÖ.


[8] Ô_ÔëÜë_ ÂùË äÂÖõ ØëØëÞí çÜÉHë

165

iëëÞí±ù Úèð Íëëë èùÝ, ÇùÃßØÜ×í Íëëë èùÝ. Öõ ØðÑ Öù ±õÜÞõÝ ±ëäõ, ÚYÝë ! Ào´ ±õÜÞõ ÈùÍõ ? ±ë ÀëâÇ¿ Öù Àù´Þõ ÈùÍÖð_ èåõ ? ÕHë ±õ ±õÞõ ÃùÌäHëí Àßí ½Hëõ, Àõ ±ë Èõ Öõ ìÕÉÞ èùá ßëÂí ÜõSÝë èùÝ. ±õÞõ ÃðÉßëÖíÜë_ åð_ Àèõ Èõ ? ±õäë ÂëÞë ßëÂí ÜõSÝë èùÝ. ÉõÜ ±ë ÕùVËäëâëÞõ IÝë_ ÚÔë ÂëÞë èùÝ Èõ Þõ, Öõ ±ë ÚßùÍë, ±ë ÞìÍÝëØ, ±ë ±ëHë_Ø, ±õäð_ ÚÔð_, ÂëÞëäëß ÚÔë Õëçýá Àßõ. ±õäð_ ±ëÝõ ÂëÞë ßëÂí Üõáõ Þõ, ÖõÜ ±ë Èõ Öõ Ô_ÔëÞð_, ÕÇëç è½ß ÂùË Ô_ÔëÞí. ±õäð_ ÚÔð_ ±õÞõ IÝë_ ÃùÌäíÞõ çñ´ ½Ý ìÞßë_Öõ. ±Þõ ±ë Öù Üë×õ á´Þõ çñ´ ½Ý ! Õèõáë Üë×õ áõ, ÕÈí ±_Øß Cëëáõ, ±Þõ xØÝÜë_ áëäíÞõ ÕÈí çñ´ ½Ý. Öõ Õþõåß Þë ×Öð_ èùÝ, Öõ ÚíÉõ ØèëÍõ åw ×´ ½Ý.

ÞÎù-ÂùË Ô_ÔëÞõ, ±ëÕHëÞõ ÞèÙ Ô_ÔëÜë_ ÂùË ½Ý Öù Àèí±õ Àõ ÒÔ_ÔëÞõ ÂùË Ã´Ó, ÀëßHë Àõ ±ëÕHëõ ÞÎë-ÂùËÞë ÜëìáÀ Þ×í, ÜëËõ ÂùË ±ëÕHëõ åë ÜëËõ Üë×õ á´±õ ? ±ëÕHëÞõ ÞÎù-ÂùË VÕåýÖë Þ×í. ±Þõ ½õ ÂùË Ã´ Þõ ´LÀÜËõZëäëâù ±ëäõ, Öù Ô_ÔëÞõ Àèí±õ, Àõ Òèõ Ô_Ôë ! Öëßí Õëçõ ÇñÀäëÝ ±õäð_ èùÝ Öù ±ëÜÞõ ÇñÀäí Øõ, Öëßõ ÇñÀääëÞë Èõ.Ó ±ÜÞõ Àù´ ÕñÈõ Àõ ÒÔ_ÔëÜë_ ÖÜõ ±ë çëá ÂùËÜë_ ÃÝë Èù ?Ó èð_ Àèð_, ÒÞë Úë, èð_ Ào´ ÂùËÜë_ ÃÝù Þ×í Þõ Ô_Ôù ÂùËÜë_ ÃÝù èåõ äÂÖõ. ±Þõ ÞÎù ±ëTÝù Öù Ô_Ôù ÞÎù ÀÜëÝù èåõ, èð_ Ào´ ÞÎù-ÂùËÜë_ ÃÝù Þ×í.Ó ±Üëßõ ÞÎù-ÖùËù èùÝ É ÞèÙ. ±ëÜë_ ±ëÕHëõ ìÞìÜkë Èí±õ. Üñâ ±õ ìÚ{Þõç èÖù Öù ÀÜëÝù. ±õËáõ ÀùHë ÀÜëÝ Èõ ? ÂßõÂß Ô_Ôù ÀÜëÝ Èõ. ±Þõ ±ë áùÀù ±ëßùÕ Àßõ Èõ Àõ Òèð_ ÀÜëÝù.Ó ÂùË Ã´ IÝëßõ ÛÃäëÞÞð_ ÞëÜ Øõ, ÒÜëßë ÛëìÃÝë ÂßëÚ ÈõÓ ±õäð_ Úùáõ ÈõäËõ. ±Üëßõ Ô_Ôë ÜùËë Çëáõ ÕHë ±Üëßí µÕß ÀëÃâ-Õhë Þë ±ëäõ ÀëßHë Ô_ÔëÞù ÞÎù Ô_Ôë ÂëÖõ Þõ ÂùË ÕHë Ô_Ôë ÂëÖõ É.


166

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

Cëõß×í åð_ á´Þõ ±ëTÝëÓÖë ? ±ë ÚÔí ÂùËù ½Ý Èõ, Öõ ÞÎëÜë_×í ½Ý Èõ Àõ CëßÜë_×í ½Ý Èõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÞÎëÜë_×í ½Ý Èõ. ØëØëlí Ñ IÝëß ÕÈí ±Ü×ë äÃß ÀëÜÞë åð_ èëÝ, èëÝ Àßù

Èù ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±Þõ ÃHëõ Èõ ±õÜ Àõ ½Hëõ CëßÜë_×í ÂùË ÉÖí èùÝ

±õäð_. ØëØëlí Ñ èë, ±õäð_ ½Hëõ. Öõ ±ëÜë_ Þõ ±ëÜë_ É. çVÖë ÉÜëÞëÜë_

±õËáõ Öõ ØèëÍëÞë Õ_Øß è½ß Öù ±IÝëßõ Úõ áë Éõäë èÖë. Öõ ±õäë ÉÜëÞëÜë_ Õ_ØßõÀ è½ßÞð_ ÞðÀçëÞ çëèõÚõ ÀëÜ ÞëÕëç ÀÝð* ±õËáõ ×Ýð_ èÖð_. Öõ ±Üëßë ÛëÃíØëß Àèõ Èõ, ÒÜëv_ èëv_ ±ë Öù Õ_Øß è½ß wìÕÝëÞð_ ÕëHëí ÀÝð*. Úèð ìÍÕþõåÞÜë_ ±ëäí ÃÝë.Ó Üõî Àëð_, ÒÒÀõÜ ±ëÜ Àßù Èù ? ±ëÕHëõ Cëõß×í á´Þõ ±ëTÝëÓÖë, ±õÜë_×í Àåð_ ߏëð_ Àõ ÞèÙ ?ÓÓ ÒÞë, ±õÜ Öù Cëb_Ý Èõ.Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÜõáù Þõ Õñâù, ÚYÝð_. ±ëÜë_×í Cëb_Ý Èõ, ±õÜë_×í ÚëØ Àßí ÞëÂäëÞð_.Ó Cëõß×í á´Þõ åð_ ±ëTÝëÓÖë ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õËáð_ ÖÜõ çëv_ Àëð_, ÞèÙ Öù ÒÉLQÝù IÝëßõ åð_

á´Þõ ±ëTÝùÓÖù ?Ó ±õäð_ Àèù ÖÜõ Öù ! ØëØëlí Ñ Þë, ±õ äëÖ É\Øí Èõ. ÕHë ±ëÜ TÝäèëßÜë_Ý ±ëÕHëõ

±ë Üð_Ú´ ±ëTÝë, Öõ Cëõß×í åð_ á´Þõ ±ëTÝëÓÖë ? äÃß ÀëÜÞë ìÍÕþõåÞ ÀßäëÞí åí Éwß Èõ ? ÒÒÉLQÝù IÝëßõ åð_ á´Þõ ±ëTÝùÓÖù ?ÓÓ ±õäð_ Úùáäð_ ±õ ÂùË<_ Èõ. IÝëß ÕÈí Öù Vhëí èùÝ, ÈùÀßë_ èùÝ, ÚÔð_Ý èùÝ. ±õ ÜèÙ ÕëÈí É\Øí Ûëæë ! ÕHë ±ë Ûëæë Öù ±ëÕHëë×í ÀèõäëÝ, ÀõÒÒÛ´, ±ëÕHëõ ±èÙ Üð_Ú´ åð_ á´Þõ ±ëTÝëÓÖë Þõ åð_ á´ ÉäëÞë Èí±õ ?ÓÓ ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ±ë Ûë´ ±õÜ Àèõ Èõ Àõ ±ëäí ±ëÕõ Éõ äëÖ


[8] Ô_ÔëÜë_ ÂùË äÂÖõ ØëØëÞí çÜÉHë

167

Àßí Àõ ÒÔ_ÔëÞí ±_Øß ÞÎù èÖù, ÖõÞí ±_Øß×í ÂùË Ã´ Þõ !Ó Öõ ±ëäð_ Öù ÖÜõ Úùáù ±ëÜ, ±Þõ ±õäð_ ±õ ÖÜÞõ áëÃõ Èõ, ÕHë Õþç_à ±ëäõ IÝëßõ ÂÚß ÕÍõ. Öù Üõî Àëð_, ÒÕHë Õë"ì{ìËä ßèõäëÜë_ åð_ äë_Ôù Èõ ?Ó ØëØëlí Ñ Þë, Õë"ì{ìËä ÞèÙ, ±õ ±Üëßë ÛëÃíØëßÞõ ÖßÖ É

ç_Öùæ ×´ ÃÝù, ÜùÏë Õß ÎõßÎëß ×´ ÃÝù. Àèõ Èõ, Òèë, Àåð_ áëTÝë Þ×í. ±ëÕHëõ Öù ±ë Èõ É.Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, Ò±ë Èõ ±õÜë_×í ÚëØ Àßù Þõ, ±ëËáë.Ó ÒCëb_ ÈõÓ, Àèõ Èõ. IÝëßõ Üõá Þõ Õñâù, ±Ü×ù ±ë ½õÍõ á´ ÉäëÞð_ èùÝ Öù Àèõ. Öù ±õ Õ´±õ Õ´ çëÇäí±õ. ½õÍõ á´ ÉäëÞë ? ±Üëßë ÃëÜÜë_×í ±õÀ<_Ý á´ ÃÝõáù ÞèÙ, Üõî ½õÝõáë ÚÔë. ÖÜëßë ÖßÎäëâë á´ ÃÝõáë ÜÞõ áëÃõ Èõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÂÚß ÞèÙ, ±õ ÕëÈë Àèõäë Þ×í ±ëäÖë. ØëØëlí Ñ IÝëßõ åð_ ÀëÜ ? Àåð_Ý ÞèÙ, ±õÜ Þõ ±õÜ èëÝ èëÝ

äÃß ÀëÜÞí ! ÖÜõ ±ÜëßëÜë_ èëÝ èëÝ ½õ´ Àù´ ØèëÍù ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Þë, Àù´ ØèëÍù ÞèÙ. ØëØëlí Ñ Àù´ ØèëÍù ½õ´ Þ×í Þõ ? ÀõËáë äæý×í ±ùâÂù

Èù ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Õë_hëíç äæý×í. ØëØëlí Ñ SÝù, Õë_hëíç äæý×í èëÝ èëÝ Þ×í ½õ´.

ÂùËÞë µÕëçÀÞõ ìÇ_Öë ÞèÙ, Ã"ßLËí ±ëÕõ ØëØë ÀLËÿë@ËÞë Ô_ÔëÜë_ ÞÎù Âùâù Èù Àõ ÂùË ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÞÎù É èùÝ Þõ ! ØëØëlí Ñ èõî ? ±õÀ ÕZëÜë_ É ÕÍuë Èù ? Éõ ÂñHëëÜë_ áùÀ

ÕÍuë Èõ Öõ ÂñHëëÜë_ ÖÜõ ÕÍuë Èù ? ÖÜëßõ áùÀÞë ìäv© Çëáäð_.


168

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

áùÀ Âùâõ ÞÎù Öù ±ëÕHëõ Âùâí±õ ÂùË. ÞÎù ÂùâÞëß ÀëÝÜ ìÇ_ÖëÜë_ É èùÝ. ±Þõ ÂùË ÂùâÞëßÞõ Àù´ ØèëÍù ìÇ_Öë Þë ±ëäõ, ÖõÞí ±Üõ Ã"ßLËí ±ëÕí±õ Èí±õ ! Àù´ Àèõ, ÒÖÜõ åð_ Õç_Ø Àßåù, Õþë"ìÎË ±Þõ áë"çÜë_ ?Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÛ´, ÂùË !Ó Éõ Àù´ áùÀù Õç_Ø Þë Àßõ ±õ Üëßí Õç_ØÃí ! ÂùË Õç_Ø Àßí, ÖùÝ Ào´ äâäëÞð_ Þ×í. ÂùË Õç_Ø Àßí èùÝ ÖùÝ áÜHëõ áÂõáù ÞÎù ½Ý ÞèÙ. Öù ±õÞë ÀßÖë ±ë Õç_ØÃí Àßí±õ, Öõ åð_ ÂùËí ? áùÀù Õç_ØÃí Þë Àßõ. Àèõ, Ò±õ Úùáåù ÞèÙ, ÂùËÞð_ Úùáåù ÞèÙ Àù´.Ó ±SÝë Üñ±ë, ÇùîËí ÕÍäëÞí Èõ Ào´ ? ±Þõ ÇùîËåõ Öù ÈùÍäëÞí Þ×í. ÜëËõ ÀèíÞõ Íß äÃßÞë ×´±õ. ÞíÍß ×´Þõ Îßí±õ. ÚÔëÝ ÞÎëÞí ±ëåë ßëÂõ Èõ. ±õÀ<_Ý ÜëHëç ÂùËÞí ±ëåë ßëÂÖù É Þ×í. ±õÀ çëá Öù ÂùËÞí ±ëåë ßëÂíÞõ Çëá ! ÂùË ½Ý Öù çÜÉÉõ Àõ ±ëåë Îâí ! ±Üõ Öù ÂùËÞí ±ëåë ßëÂí±õ. ÚÔë Éõäð_ Þë ßëÂí±õ. ½õ ÂùË É Þyí Àßõ Öù ±õÞë Éõäù ±õÀ<_Ý çðìÂÝù ÞèÙ. ÕÈí ÂùË É ÞèÙ ±ëääëÞí ìÉ_ØÃíÜë_Ý ! ÀëßHë Àõ ÂùËÞù É µÕëçÀ È\_, ±õäð_ Àèõ, Öù ±ëÂí ìÉ_ØÃí ÂùË ÕÈí ±ëääëÞí É ÞèÙ. µÕëçÀ ÂùËÞù ×Ýù ÕÈí åð_ ?

ÞÎù Àõ ÂùË Úõµ ±Üëßõ çßÂë èäõ ÀÝù ÜëHëç ÂùËÞë çÕÞë çõäÖù èùÝ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÂùËÞë Öù Àù´ ÞèÙ. ØëØëlí Ñ IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÂùËÞë çÕÞë çõä, Üñ±ë.Ó ÒÂùË

±ëä½õÓ, Àèí±õ. ±ëääëÞù ßùá Öù ìÍçë´Í ×Ýõáù Èõ, Öõ Üñ±ë, Öð_ åð_ ÀëÜ ±ëÜ Ãë Ãë ÀÝëý Àv_ È\_ ? ±ëÕHëõ Úùáí±õ Öù ÀùÓÀÞõ ìèoÜÖ Öù ±ëäõ ìÚÇëßëÞõ. ±ëÕHëõ ÒÂùË ±ëä½õÓ ±õÜ Àèí±õ, Öõ Õõáù Àèõ,


[8] Ô_ÔëÜë_ ÂùË äÂÖõ ØëØëÞí çÜÉHë

169

Òèð_Ý ±õäð_ Àèíå IÝëßõ, ÂùË ±ëä½õ.Ó Úèð çëv_ Úë ! ±õäð_ Öù ìåÂäëÍäë Îv_ È\_. ßùá Öù ÚÔù Þyí ×Ýõáù Èõ, ±õ×í ±ë ìèoÜÖ Öù ßë Éßë. ±Ü×ù ±õÞð_ Ãë Ãë ÀÝëý Àv_ È\_, ÞÎù... ÞÎù... ÞÎù. Öð_ ÞÎù Ãë Ãë Àßíå ÖùÝ ÂùË ±ëäíÞõ ¶Ûí ßèõäëÞí Èõ. IÝëßõ ÀùÓÀ Àèõåõ, ÒÖÜÞõ ÂùË ìÕþÝ Èõ ?Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÞë Úë.Ó Ô_ÔëÞë Úõ ÈùÀßë_, ÞÎù Þõ ÂùË. Úõµ ±Üëßõ çßÂë. ±õÜë_ Àù´ ±âÂëÜHëù ÞèÙ ±Þõ Àù´ äèëáùÝ ÞèÙ. Éõ äÂÖõ Éõ ±ëäõ ±õÞõ ÉÜëÍí±õ ±Üõ. ÒIÝëßõ Âv_ Öù çÜÖë É ßëÂäí ÕÍåõ Þõ, ÈõäËõ.Ó ±õ ÕëÈ\_, ±õ Àèõ ÕëÈù. IÝëßõ Üñ±ë, Õèõáõ×í ßë Þõ ! ÞèÙ ? ±ë áùÀùÞí ÞÀáù É Àß Àß Àßí Èõ. Üëßõ Ëõä ÞèÙ ÞÀá ÀßäëÞí Õèõáõ×í.

Éà ±ë_Ôâð_ ½Hëí Þ Àßõ ÞÀá ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õÜ ÀõÜ, ØëØë ? ±õ åë ÜëËõ ? ØëØëlí Ñ ÜÞõ ±õäð_ áëÃõáð_ Àõ ±ë ÉÃÖ ±ë_Ôâð_ Èõ, çëÇð_ Þ×í.

ÕùÖëÞí Úðì©×í Þ×í ÇëáÖð_, áùÀùÞí Úðì©×í Çëáõ Èõ. èð_ áùÀùÞð_ åíAÝù Þ×í. èð_ áùÀç_iëë ìäv© ÇëáÞëßù ÜëHëç Õèõáõ×í. áùÀ Éõ Çëáõ Þõ, ±õ ßVÖù ±ëÜ Ãùâ èùÝ, ÎoËëÝõáù, Öù áùÀ ßùÍõ ßùÍõ ÎßíÞõ ½Ý. IÝëßõ èð_ åùÔí ÀëÏ<_, Àõ ±ë ±ëÜ ±õÀ Üë´á èùÝ Öù ØùÏ Üë´á ×ëÝ ±ëÜ. Ãùâ Îßí±õ Öù hëHë ×ëÝ, Öù ±ÍÔù Ãùâ èùÝ Öù ØùÏ Üë´á ×ëÝ. Öù èð_ çíÔù ɵ ±ëÜ, ÕÃ×í Âùâí ÀëÏíÞõ çíÔù ɵ. èð_ ±ë áùÀ ìäv© Çëáõáù. ±ë ±ëÜÞë Àèõäë ÕþÜëHëõ ÇáëÝ ? áùÀç_iëë ÞëÜõÝ ÞèÙ. áùÀù±õ ÉõÜë_ çð ÜëÞõáð_, ±õÜë_ ÜÞõ çð ØõÂëÝõáð_ ÞèÙ.

Ôëßäð_ ±õäð_ Àõ ÈõäËõ ÞÎù É ßèõ TÝäèëßÜë_ Öù ÂùËí ±ëåë±ù Þë ßëÂù, ÞÎù ×åõ Àõ ÂùË. ±õ ÚÔí ÂùËí ±ëåë±ù ßëÂõ Èõ Þõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, èë.


170

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ØëØëlí Ñ ±Üëßõ ±õÀ ÛëÃíØëß ±õäë, Öõ ÉÃÖÞë áùÀùÞë

Éõäë, Öõ Õ©ÖçßÞë. ÉÃÖÞë áùÀù ÉõÜ Çëáõ Èõ Þõ, ±õÜ ÔÜý Àßõ, ÔÜýÞð_ ÚÔð_ Àßõ. Öõ Éõ Ào´ ÀLËÿë@Ë áõ ±Þõ ±ëäõ IÝëßõ Úèð Âðå ×ëÝ. IÝëßõ ÜÞõ Àèõ, ÒÚõ±õÀ áë Üâõ ±õäë Èõ.Ó Üõî Àëð_, Ò±ëÜ Àßù Þõ, Úõ áë ÂùË Éåõ IÝëßõ åð_ Àßíåð_ ?Ó Öù Àèõ, Ò±IÝëß×í ±õäð_ Þë Úùáåù.Ó Üõî Àëð_, ÒÜëßí ´EÈë èùÝ ÞèÙ. ÛëÃíØëß ÖßíÀõ ±õäí Üëßí ´EÈë ±ùÈí èùÝ Ào´ ÂùË ÀßäëÞí ? ÕHë ÖÜõ ±IÝëß×í ±ë Ü_ÍëHë @Ýë_ Üë_Íuð_ Öõ ?Ó IÝëßõ ÜÞõ Àèõ Èõ, ÒÀõËáë Ôëv_ ?Ó Üõî Àëð_, Ò±ëÕHëí ßÀÜ Úõ áë ßùÀë´, ÖõÞð_ TÝëÉ ±Þõ Máç ×ùÍë ±ëÕHëë ÜõLËõÞLçÞë, ±õËáõ hëíçõÀ è½ß Ôëßù Þõ !Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÖù ´LÀÜËõZëäëâëÞõ åð_ ?Ó Üõî Àëð_, Ò´LÀÜËõZëÞë Öù ½õ äÔëßõ ÀÜë´±õ Öù ±ëÕäëÞë Èõ Þõ ! ±ëÕHëõ hëíç Ôëßù Þõ !Ó Öù Àèõ, Òçëv_, hëíç Ôëßí±õ Çëáù.Ó ±Þõ ÕÈí Ô_Ôù Õñßù ×´ ½Ý Þõ ÕÈí ÈõSáð_ ìÚá ±ëäõ, IÝëßõ ÜÞõ Àèõ Èõ, ÒÒ±ë Öù ÔëÝëýÓÖë ±ëÕHëõ hëíç, ÕHë áë ÜYÝë.ÓÓ IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÀõËáë äÔëßõ ÜYÝë ?Ó IÝëßõ Àèõ, Òìçkëõß è½ß.Ó Öù Üõî Àëð_, ÒÖÜëßë ÔëÝëý ÕþÜëHëõ ±ëÕHëõ ÀÝð* èùÖ Öù ?Ó Öù Àèõ, ÒáëÂÞí ÂùË ½Ö !Ó ÀõËáí ÂùË ½Ö ? ÕþfÞÀÖëý Ñ áëÂÞí ÂùË. ØëØëlí Ñ Öù ±õäð_ Ào´ Ôëßù Àõ Øß çëá ÞÎù É Üâõ. ÂùËí-

ÂùËí ÔëßHëë±ù äÔëßíÞõ ÕÈí ÕëÈë, Ò±õÝ IÝë_ äÔëßõ ÂÇùý ×´ ÃÝù, Îáëb_ ×´ ÃÝð_, ±ëÜ ×´ ÃÝð_, ÖõÜ ×´ ÃÝð_ Þõ ÕÈí ÂùË Ã´ Þõ ! Öõ ÀëÝÜ ÀÀâëË.Ó Àù´ ØèëÍù ÞÎù É ±õÞõ Þ×í ±ëäÖù. ±Þõ Üëßõ Øß çëá ÞÎù ±ëäÖùÓÖù. ÀõËáëÀ Öù åð_ Àèõ ? ÒØëØë, ±ë Ô_ÔëÜë_ Üëßõ çë_´ÌõÀ è½ß wìÕÝëÞù ÞÎù Èõ, ±ë Üõî ÀëÜ áíÔð_ ÖõÜë_.Ó ±Þõ ÕÈí äíç Üâõ Þõ, ÒÇëáíç ÂùË Ã´Ó, Àèõåõ. IÝëßõ Õèõáõ×í É Àëð_ èùÖ Àõ ÒÜÞõ Øç è½ß ÞÎù ÈõÓ Öù Öð_ ÀèõÖ Àõ ÒÛ´, Øç è½ß ÜÞõ äKÝë.Ó IÝëßõ Üñ±ë, Õë_çv_ Úùá Þõ ! ÉõÞõ áíÔõ ±ëÚw äÔõ, ÜùÏ<_ çëv_ ØõÂëÝ !


[8] Ô_ÔëÜë_ ÂùË äÂÖõ ØëØëÞí çÜÉHë

171

±äâð_ ÔëßíÞõ ÞÎù ÈÖë_Ý áëÃõ ÂùË ±ë Öù Õèõáõ×í Ôëßõ, Àõ áëÂõÀ Üâõ ±õäë Èõ. ±Þõ ÕÈí ìçkëõß è½ß Üâõ IÝëßõ Òhëíç è½ßÞí ÂùË Ã´Ó, Àèõåõ. Öõ ±ë Öù Àù´ ØèëÍù ÀÜëÖù É Þ×í Þõ ! ±Þõ FÝëßõ IÝëßõ ßë_Íõáù Þõ ßë_Íõáù. äèð Èõ ÈÖë_ äèð çë×õ ßë_Íõ Èõ ! äèð äÃß ÕöHëõáù ½õ´±õ ÖõÞõ ÚØáõ äèð çë×õ ßë_Íõáù èùÝ Èõ. É\±ù, ±ë ±äâí çÜÉHë Èõ Þõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë... ØëØëlí Ñ ±õËáõ Üõî Àëð_, ÒÔ_Ôù Àv_ Öù áë Üâõ ±õäð_ áëÃõ

ÖùÝ ±ëÕHëõ Þyí Àßäð_, Àõ ØçõÀ è½ß Üâõ ±õäë Èõ. Öù ±õ ±ëÕHëÞõ Õþë"ìÎËõÚá Èõ.Ó ±ëNËß ±ë"á Ôõß ´{ ±õ Õþë"ìÎË. ÕëÈ\_ ±ëNËß ±ë"á Úùáäð_. Àõäð_ ? ±ëNËß ±ë"áÞù åð_ ±×ý ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÈõäËõ Õþë"ìÎË. ØëØëlí Ñ ÈõäËõ Õþë"ìÎË Öù Èõ É. ÕþfÞÀÖëý Ñ Þõ Øç è½ßÞí µÕß ! ØëØëlí Ñ èo. ±Þõ ÕÈí äíç è½ß ±ëTÝë Þõ, Öù ±ëÕHëõ

Àèõäð_, ÒÉ\±ù, Øç è½ß äKÝë Þõ ! Çëáù èäõ ÞëVÖë-ÕëHëí Àßí±õ, Çë-ÕëHëí Àßí±õ.Ó

ÜÞÞõ ÈõÖßíÞõ ±ëÞ_ØÜë_ ßèõäëÞð_ ±õÍÉVËÜõLË ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õ ØëØë, ç_Öùæ ßèõäë ÜëËõÞí äVÖð Èõ ? ØëØëlí Ñ ÞèÙ, ±ëÜë_ çðÂí ÀõÜ ×äëÝ, ±õäù ßVÖù Âùâí

ÀëÏäù ½õ´±õ Úðì©×í. ±ë Úðì©ÕñäýÀÞí TÝäV×ë Èõ. Úðì© Èõ ÞèÙ Þõ ±Ü×ë äÃß ÀëÜÞë ÞÀëÜë Àù×âë ÇEÇëß ±ëÞëÜë_ äõÇëÝ ! ÚëßØëÞ ! ±ëäù Üõâ ÀßÖë ±ëäÍõ ÞèÙ Þõ ! ±õËáõ ±Üõ ØßõÀ ÚëÚÖÜë_ Õèõáð_ Èõ Öõ ìèçëÚ ÀëÏí ÞëÂí±õ,


172

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÕÈí ÂùË ±ëäõ É ÞèÙ Þõ ! Öõ ÕÈí ½õ ÜÞÜë_ ±ëÞ_Ø ßèõ Àõ ÔëÝëý ÀßÖë Úèð Õöçë ÜYÝë ! Éßë ÎíVË-ÚíVË (µ½Hëí) ÀßäëÞð_Ý ÜÞ ×ëÝ. ±ë Öù Çëáíç è½ß ÜëÞõáë Þõ äíç è½ß Üâõ Þõ, Öù ÎíVË Þë Àßõ, Üñ±ù. ±ëÕHëí ÃùÌäHëí, ±õÍÉVËÜõLË ±õäð_ èùÝ Àõ ±ëÕb_ ±ë ÜÞ Èõ Þõ, ±õ À>ØëÀ>Ø Þë Àßõ. ÞèÙ Öù ÜÞ ±ëÕHëÞõ ÕÉäõ ÕÈí, Öõá ÀëÏí ÞëÂõ. ±õÞë èë×Üë_ áÃëÜ çùîÕí±õ ÕÈí ±õ ÞÇëäÍëäõ, Öù áÃëÜ É åð_ Àßäë ±ëÕí±õ ? ±õËáõ ÚÔð_ ±õÍÉVËÜõLË ±Üëv_ Úèð ÍèëÕHëäëâð_ èùÝ ! ÖÜÞõ ±ë äëÖù çë_ÛâäëÜë_ ±ëäõ Þõ, Öù ÀëÜ áëÃõ ±õ, èõSÕdá ×ëÝ. ±ë ÚÔð_ ±ë"Þ ËÿëÝá Üõî á´ áíÔð_ Èõ, èùî ! ±ëÂí áë´Î ËÿëÝáÕñäýÀ áíÔí Èõ. ZëHëõ ZëHëõ ØßõÀ äVÖðÜë_ ËÿëÝá á´Þõ É ±ëÃâ ÇëSÝù È\_, ±õÜ Þõ ±õÜ Þ×í ÂVÝù èð_. ±Þõ ÀõËáëÝ ±äÖëß ËÿëÝá×í É Çëáõáù È\_. IÝëßõ Öù èð_ ÖÜÞõ ±ÞðÛäÞí ÚÔí äëÖù Àßí åÀ<_ È\_, ±Þõ Öù Âðáëçë ×ëÝ. Âðáëçë ×ëÝ Öù ÜëHëçÞõ ÜèÙ ÜÞÜë_ ±õ (±ëÞ_Ø) ±ëäõ ±õÞõ. Âðáëçù Þë ×ëÝ Öù ÜëHëç Ãñ_ÇëÝë Àßõ. iëëÞí±ù ÀëÝÜ ±ëÞ_ØÜë_ ßèõ ±õÞð_ åð_ ÀëßHë ? ±õÜÞõ ÃùÌäHëí ±ëäÍõ ÚÔí. ±Þõ ±õ ÖÜÞõ ìåÂäëÍõ. ÖÜÞõ ÚÔð_ Þë ±ëäÍõ ±õäð_ ±Üõ ½Hëí±õ. ½õ ÖÜÞõ ±ëäÍÖí èùÝ Öù ±ÜÞõ ±ë ÃëØí µÕß åð_ Àßäë ÚõçëÍù ÖÜõ ? vvvvv


[9] ØëØëÞí Ô_Ôù ÀßäëÞí ËõÀìÞÀ VËíÜß ÖßÖí ÜñÀõ IÝëßõ Úõµ ìäìÔ±ù ÕþfÞÀÖëý Ñ Õõáð_ VËíÜßÞð_ Àèù Þõ. ØëØëlí Ñ ÜÞõ ±õÀ ÜëHëç Àèõ, ÒÖÜõ Àë_´ Ô_Ôù Àßù, Öù åð_

ÔëßíÞõ Àßù ?Ó Üõî Àëð_, ÒÜëÞ Àõ èäõ Üëßõ VËíÜß ØìßÝëÜë_ ÜñÀäí Èõ, ±õÀ ÞëÞí VËíÜß. ±õÀ ÞëÞí VËíÜß èùÝ, ÖõÜë_ Ào´ ìáìÜËõÍ ÀoÕÞíÞí Éwß èùÖí Þ×í. ±õ VËíÜß Üëßõ ÜñÀäí Èõ, Öù ØìßÝëÜë_ ÜñÀëäí ±Þõ Õèõáð_ Èõ Öõ ±ëÕHëë ìèLØð ìßäëÉ ÕþÜëHëõ çIÝÞëßëÝHëÞí À×ë ÀßëäÍëäð_.Ó ±ëÕHëí áùÀÜëLÝÖë Èõ Þõ, ±õÜë_ ±õäð_ Þë Úùáäð_ ½õ´±õ Àõ ±ë ÚÔð_ ÂùË<_ Èõ. áùÀÜëLÝÖë ±õ@çõMË ÀßíÞõ, ±õ çIÝÞëßëÝHëÞí Õñ½ Àõ Éõ Ûáõ ±ëÕHëõ ÜëÞÖë Þë èù´±õ Àåð_Ý, ±ëÕHëõ ½Hëí±õ Àõ Àåð_ Èõ ÞèÙ ±ë Öù, ×ù×ë Èõ. ÖùÝ IÝë_ ÚõçíÞõ ±ëÕHëõ Õõáù Úþë›Hë Àèõ, eá ÇÏëäù, Öù ÇÏëäëÞë ±ëËáð_ Õí ½ä, Öù Õí ÉäëÞð_. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õËáõ áúìÀÀ ßíÖõ ÚÔí Õñ½ Àßõáí ? ØëØëlí Ñ Õñ½ ÚÔí É Àßõáí. ±ëÕHëõ IÝë_ Öù çIÝÞëßëÝHëÞí

Õñ½Üë_ ÒØëØëÓÞõ ÜñÀäëÞë Þõ, áùÀù. ÕþfÞÀÖëý Ñ Çëáð ×´ ÃÝõáð_, ØëØë.


174

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ØëØëlí Ñ Õñ½Þí ÜèÙ ÒØëØëÓÞõ ÜñÀõ, ±Þõ IÝë_ ÕëÈù èð_ Õñ½

Àßäë Úõçð_ Þõ IÝë_ èð_ ÈÖë_ ±ëÜ ÀßíÞõ Õíµ ! ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, èäõ ±ëÕHëõ ±ëIÜë ×´ ÃÝë ±õËáõ ±ëÕHëõ

Öù ±õ Õñ½ÕëÌ Éõäð_ ߏëð_ ÞèÙ. Öù áùÀÞõ ±ÞðÀ>â ±ëäõ ±Ãß Öù áúìÀÀ ßíÖõ çëv_ ØõÂëÝ ±õËáë ÜëËõ ±ëÕHëõ Õñ½ÕëÌ åë ÜëËõ Àßäë ½õ´±õ ? ±õ ØõÂëä ÀßäëÞí åð_ Éwß ? ±ëÕHëõ ±ëIÜÔÜa ×´ ÃÝë ±õËáõ ±ëÕHëõ ±õÜë_ èäõ ÜëÞÖë Þ×í, Öù ±õ Õñ½ÕëÌ ÀßäëÞð_ áúìÀÀ ¼ãW˱õ åë ÀëÜÞð_ ? ØëØëlí Ñ èo. ±õäù Àåù ÀëÜÞù èõÖð èùÖù É Þ×í Þõ ! åð_

×ëÝ Èõ ±õÞõ É\±ù. ±ëÕHëõ Þäð_ ÀßäëÞð_ Þ×í, ±ë Öù ´Îõ@Ë É Èõ èäõ Öù. Öù áúìÀÀ ×Öð_ èùÝ Öù áúìÀÀ Àßù ±Þõ Þë ×Öð_ èùÝ Öù Þë Àßù. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÈÖë_ ±õ Éõ ´Îõ@Ë Èõ, ±ëÕHëõ ±ëIÜÔÜa ×´ ÃÝë

±Þõ ±ë ØõèëÖíÖ ßíÖõ ±ëÕHëõ ÀëÝý Àßí ߏëë Èí±õ, Öù ±õ èõSÕdá Âv_ ? ØëØëlí Ñ èõSÕdá É Èõ. ±ë èõSÕdá èùÝ É, ØßõÀ äVÖð

èõSÕdá. ´Îõ@Ë ±õËáõ ´Îõ@Ë, ±ëääëÞí É. ÞëÕëç ×äëÞù ±õ ÞëÕëç ×äëÞù, ±õ ÕHë èõSÕdá Èõ ±Þõ Õëç ×äëÞù ÖõÝ èõSÕdá Èõ. ÞëÕëç ×ëÝ Öù Îßí ±õ ±õÜë_ Úõçåõ Þõ Îßí ÕëÀ<_ Àßåõ. ±õ ßíÖõ èõSÕdá Èõ Þõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚßëÚß Èõ, ßë´Ë. ±Þõ Õõáù ±ëÃâ Éåõ. ØëØëlí Ñ ±õ ´Îõ@Ë èõSÕdá É ÜëÞäí ½õ´±õ. ±õËáõ èð_ Öù

VËíÜßÞõ ÜñÀ<_, IÝë_ ±ëÃâ Õñ½ ÀßëäÍëäð_. FÝëßõ Çëáð ÀßäëÞí èùÝ Öõ ØèëÍõ çIÝÞëßëÝHëÞí Õñ½ Àßëäð_, Úí° Õñ½ ÛHëëäð_. ÚÔð_ ÛHëëTÝë ÕÈí ±õÞð_ Èõ Öõ Õõáë ÃþèùÞð_ ìäìÔ-Õþë×ýÞë Àv_. Õèõáí TÝäèëß ìäìÔ, ÕÈí Èõ Öõ èð_ Üëßí ìäìÔ Àßí áµ.


[9] ØëØëÞí Ô_Ôù ÀßäëÞí ËõÀìÞÀ

175

VËíÜßÞë ÀëÞÜë_ e_À ÕÈí ±õ VËíÜßÞõ èð_ ±_Øß É´Þõ Àèí ±ëäð_, èð_ ±õÞù ÀëÞ @Ýë_ ±ëÃâ Èõ ±õ ½Hëð_. ±õÞí ÜèÙ Àèð_, ÂëÞÃíÜë_ Àù´ Þë èùÝ Þõ, Öõ CëÍí±õ VËíÜßÞõ ÀëÞÜë_ e_À Üëv_, Àõ ÒÖëßõ FÝëßõ Í>Úäð_ èùÝ IÝëßõ Í>ÚÉõ, Üëßí ´EÈë Þ×í.Ó åð_ Àèð_ ±õÞõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Üëßí ´EÈë Þ×í. ØëØëlí Ñ èë, Öëßë ÜÞÜë_ ±õÜ ×ëÝ, Àõ Ò±õÜÞõ ßíç ÇÏí Èõ.Ó

Þë, ÜÞõ ßíç ÇÏí Þ×í. Öð_ Öv_ Öù Úèð ±ëÞ_Ø Èõ ±õÜë_. ÕHë Öëßõ FÝëßõ Í>Úäð_ èùÝ IÝëßõ Í>ÚÉõ, ±Üëßí ´EÈë Þ×í. ±õËáõ FÝëßõ Í>Úõ IÝëßõ ±ëÕHëõ Àèí±õ Àõ ±õÞõ Àëð_ÓÖð_ Þõ, ±õ Í>Úí ìÚÇëßí. ±Þõ Þë Í>Úõ IÝë_ çðÔí ÞÎù É Èõ Þõ ! ±Þõ ÞèÙ Öù Õèõáë Àëð_ÓÖð_, Öõ ±ëÉ Í>Úí. ÕÈí ߏëð_ @Ýë_ ±ëÃâ ? ±õäð_ Þë ÀèõäëÝ, Àõ ÒÖëßõ Îëäõ IÝëßõ Í>Úí ÉÉõ.Ó ±õäð_ Þë Úùáí±õ, ±õ ½õÂÜ ÀèõäëÝ. Ò±Üëßí ´EÈë Þ×íÓ ±õäð_ Àèõäð_ ½õ´±õ. ÀëßHë ÞèÙ Öù VËíÜß Àèõ, Ò±ëÕÞõ ±Üëßí ½õÍõ Ûëä Þ×í.Ó ±õ ÖßÈùÍ Üëßí ÀèõäëÝ. ±Üõ ÖßÈùÍ Þë Üëßí±õ. ±Üëßí ´EÈë Þ×í. ÕÈí TÝäãV×ÖÜë_ Éõ èù Öõ èù. ½õ Í>Úõ Öù ±ëÕHëõ Öù Þyí ÀÝð* èÖð_ Àõ ÒÍ>Úäð_ èùÝ Öù Í>ÚÉõ.Ó ±õÍÉVËÜõLË Öù ±ëÕHëõ ßëÂäð_ É ½õ´±õ Þõ ! ÕÈí Ûù-ÛÍÀëË ÞèÙ Þõ ! Þõ FÝëßõ IÝëßõ Öù ±õ VËíÜßù ØìßÝëÜë_ Í>Úåõ Þõ ! Ào´ ÉÜíÞ Õß VËíÜß Þë Í>Úõ ! åð_ ØìßÝëÜë_ ÚÔí VËíÜß ÖßÖí É èåõ ? ÜëËõ Õèõáõ×í É ÚLÞõ ÚëÉ\ ßëÂäí. VËíÜß Öù äíÖßëà Èõ, ±õÞõ ±ëÕHëí ½õÍõ ÜëìáÀíÛëä Þ×í. ÚÔð_ Í>Úäë ÜëËõ ±ëäõáð_ Èõ.

ÀÝð_ iëëÞ @Ýë_ äëÕßäð_ Öõ ìåÂäëÍõ ØëØë ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚßëÚß Èõ, ØëØë. ±õäð_ Àèõ Èõ Þõ, ÒÚÞÞëß Èõ Öõ

ÎßÞëß Þ×í ±Þõ ÎßÞëß Èõ Öõ ÚÞÞëß Þ×í.Ó ØëØëlí Ñ ÚÞÞëß ÎßÞëß Þ×í, ±õ äVÖð É\Øí Èõ. ±õäð_ ½õ


176

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÜëÞíÞõ Úõçí ßèõ Þõ, Öù Àù´ ØèëÍù ÒØèëÍùÓ äâõ ÞèÙ. ÚÞÞëß Èõ ±õ ÎßÞëß Þ×í Þõ ÎßÞëß Èõ ±õ ÚÞÞëß Þ×í, ±õäð_ Àù´Þð_ çë_Ûâäð_ ÞèÙ. ±õÞë×í ßùà Õõçåõ. ±ëÕHëõ Öù åð_ Àßäð_ ? VËíÜßÜë_ ÉÖí äÂÖõ, VËíÜßÞë ÂëÞÃí Éßë Ûñ_Ãâë Éõäð_ èùÝ Þõ, Öõ ±õÞë ÀëÞ Éõäð_ áëÃõ, IÝë_ ±ëÕHëõ Àèõäð_, Àõ ÒÜëßõ ±ëìÁÀë Éäð_ Èõ. Öëßõ FÝëßõ Í>Úäð_ èùÝ IÝëßõ Í>ÚÉõ, Üëßí ´EÈë Þ×í.Ó åð_ Àèõäð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚßëÚß. ØëØëlí Ñ ÕÈí Ûë_ÉÃÍ ÞèÙ Þõ ! Í>Úí Öù ±ëÕHëõ Àèí±õ Àõ

±ëÕHëõ Àëð_ÓÖð_ É, ±õÜë_ åð_ äë_Ôù Èõ ? ±Þõ Þë Í>Úí, Öù áëÛ É Èõ Þõ ! ÖÜÞõ ÀõÜ áëÃõ Èõ ? ÃÜí äëÖ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, èë. ØëØëlí Ñ ÖÜõ VËíÜßÞõ Àèù ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë VËíÜßÞõ Àèõäë×í, VËíÜß åð_ Àßåõ ? VËíÜßÞõ

±ëÕHëõ Àèí±õ Öù ±õ åð_ çÜÉõ ?

ØëØëlí Ñ ±õ çÜÉäëÞð_ ÞèÙ ½õäëÞð_. ÖÜõ ±õÞõ Àèí È^Ëù Þõ,

Àõ Ò±Üëßí ´EÈë Þ×í. ±ëÉ×í ÖÞõ ÖßÖí ÜñÀí±õ Èí±õ. Öëßõ FÝëßõ Í>Úäð_ èùÝ IÝëßõ Í>ÚÉõ, ±Üëßí ´EÈë Þ×í.Ó ±Þõ áùÀù åð_ ±ëåë ßëÂõ ? @ÝëßõÝ Þë Í>Úõ ±õäí ±ëåë ßëÂõ. e_À Üëßõ, Àõ ÒÖð_ Í>Úíå ÞèÙ. Û´ çëÓÚ, ±ë Öð_ Í>Úíå ÞèÙ.Ó IÝë_ ÚÞÞëß Þõ ÎßÞëß çÜÉäëÞð_ Èõ. ÖÜÞõ çÜÉ ÕÍíÞõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ÕÍí. ØëØëlí Ñ ÖÜëßõ ±õäð_ Àèõäð_ ½õ´±õ Àõ ÒÜëßí ´EÈë Þ×í.Ó ±õËáð_

É Àèõäð_. ÕþfÞÀÖëý Ñ èäõ çܽÝð_.


[9] ØëØëÞí Ô_Ôù ÀßäëÞí ËõÀìÞÀ

177

Ò±Üëßí ´EÈë Þ×íÓ ÀõÜ ÀèõäëÞð_ ? ØëØëlí Ñ ÒÖëßõ FÝëßõ Í>Úäð_ èùÝ IÝëßõ Í>ÚÉõ, ±Üëßí ´EÈë

Þ×í.Ó ±õ åð_ Àèõäë ÜëÃí±õ Èí±õ ?

ÕþfÞÀÖëý Ñ ½õÂÜØëßí ±Üëßí ÞèÙ. ØëØëlí Ñ ÚíÉ\_ äë@Ý Üëßõ åë ÜëËõ Úùáäð_ ÕÍuð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÀëßHë Àõ ±õ Í>Úõ ÕHë Âßí. ØëØëlí Ñ èë, ÕHë Ò±Üëßí ´EÈë Þ×íÓ ÀèõäëÞð_ åð_ ÀëßHë ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Í>Úõ Öù ±õ@çõMË Àßí åÀõ Þõ ! ØëØëlí Ñ Þë. Ò±Üëßí ´EÈë Þ×íÓ ±õËáõ åð_ ? ½õ Ò±Üëßí

´EÈë Þ×íÓ ±õäð_ Þë Úùáí±õ Þõ, Öù ÛÝ_Àß ÃðÞù Èõ, À<ØßÖÞù ÃðÞù Èõ. åð_ ? Àõ ÒÖÜõ ±ëËáë ÚÔë ìÞVM²è Èù ±ëÞë×í ? ±õÜ ! ÂðÜëßí Èõ ±ë ÖÜëßí !Ó Öõ ±ëÕHëí ÂðÜëßí Þ×í, Úë. ±Üëßí ´EÈë Þ×í Àõ Öð_ Í>Úõ. Öð_ ÀëÝÜ ßèõ ±Üëßí çë×õ. ±ë ½õ ±Üëßí ÖÞõ Í>ÚëÍäëÞí ´EÈë èùÝ, Öù ±ë ±Üõ Õñ½ åð_ Àßäë Àßí ? ±ÜÞõ Öëßí ½õÍõ VM²èë Èõ, Öð_ Þ É Í>Úõ ±õäí. ÈÖë_ Öëßõ Í>Úäð_ èùÝ Öù ±Üëßë×í Þë ÀèõäëÝ ÞèÙ. ÚëÀí ±Üëßí ´EÈë Þ×í ±ë. ÞèÙ Öù ±õ ½Hëõ Àõ Ò±ùèùèù ! ±ëÕHëõ ÎëTÝë. ±ëÕHëÞõ èäõ åð_ áõäëØõäë Èõ ? ±õÜHëõ Öù èäõ ÀË ±ë"Î ÀÝð* Èõ, Öù ±ëÕHëõ èõîÍù.Ó ±Üõ ÀË ±ë"Î Þ×í ÀÝð*, Öëßõ Àßäð_ èùÝ Öù ÀßÉõ. ±õËáõ FÝëßõ Í>Úõ IÝëßõ ±ëÕHëõ Àèí Øõäð_, Àõ ÒÛ´, ±Üõ Àëð_ÓÖð_ ±õ ÕþÜëHëõ...Ó ÕþfÞÀÖëý Ñ ×Ýð_. ØëØëlí Ñ ÞèÙ Öù Èõ É. ±õËáõ Õèõáõ×í É ±ëäð_ ÀèíÞõ ÚõÌë

èùÝ Öù ÕÈí Ûë_ÉÃÍ ÞèÙ Þõ !

±õÀáë ìÞVM²è ×åù Öù ×åù ØõäùÞë ÃðÞõÃëß Ò±Üëßí ´EÈë Þ×íÓ ±õÜ ½õ Þë Àèí±õ Þõ, Öù ±ëÕHëõ ìÞVM²è


178

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

×Ýë. ±õ Öù ±ëÕHëõ Üë×õ ½õÂÜØëßí ±ëäí. èäõ Õõáë ìÞVM²èí±ù åð_ Úùáõ ? ÒÖðÉõ ÉÚ Ûí Í>ÚÞë èö, Öù Í>Ú ½Þë.Ó ±ßõ Üñ±ë, ±õ Öù Í>Úí Éåõ, ±õÞë ÚëÕÞð_ åð_ ÉäëÞð_ Èõ ? ±õ Öù ±õÞõ åí ±ëÚw ÉäëÞí Èõ Öõ ? ±õËáõ Öð_ Àèõ, Àõ ÒÛ´, Üëßí ´EÈë Þ×í.Ó Ào´À ÃßÉ Öù ßëÂ, Üñ±ë. ±ëäð_ Þë ÃßÉ\ ×´ ɵ, Öù ±õ åð_ Àèõ ? ÜëËõ ±ëÕHëí ÃßÉ ßëÂíÞõ äëÖ Àßí±õ, Àõ Ò±Üõ ÃßÉ\ É Èí±õ, Úë. ±Üõ ±õäë ÞëáëÝÀ Þ×í.Ó ±õËáõ ±ëÕHëí ±ëÚw ßèõ. ±ë Öù Àèõ, ÒÍ>Úåõ, Í>Úåõ, Í>Úåõ.Ó Üñ±ë, Àù´ Í>OÝð_ Þ×í, ±Ü×ù Öð_ Í>Úð_ Í>Úð_ Àv_ È\_ ? ±Þõ ÞèùÖí Í>ÚäëÞí Öõ É Í>Úí. Öð_ ÀèõÖù èÖù Þõ, ±ë Öù ÞèÙ Í>Úõ. ±õ É Í>Úí ! ìèçëÚÜë_ ÞèÙ èùÝ Öù Àåð_ Í>ÚäëÞð_ Þ×í. Àù´ ÞëÜ ØõÞëß Þ×í. ±õ Öù ±ë FÝëßõ ìèçëÚ ±ëäåõ IÝëßõ Í>ÚäëÞí Èõ, Öù Öõ ØèëÍõ ßÍëßùÍ Àßäí ÖõÞë ÀßÖë ±ëÕHëõ Õèõáõ×í Àèí ØíÔõáð_ èùÝ, Àõ ÒÖëßí ´EÈë èùÝ IÝëßõ Í>ÚÉõ ±Üëßí ´EÈë Þ×íÓ ±õÜ Àèí±õ Þõ, ±õËáõ ÖßÈùÍ ÞèÙ äëÃõ ±õÞí. ÞèÙ Öù ìÞVM²è ×ëÝ ±õËáõ ±õ Í>ÚäëÞí Þë èùÝ ÖùÝ Øõäù Í>ÚëÍí Øõ, Àõ Ò±ëÞõ Öù ±ùèùèù ! CëõÜßë° ÀõËáí Èõ !Ó ±õäð_ Àèõ. ÒCëõÜßë°Ó ±ëÕHëëÜë_ åOØ èùÝ Èõ. ±èoÀëßÞù åOØ, ±õÀ ÒCëõÜßë°Ó ÖßíÀõÞù åOØ èùÝ Èõ. Øõäù åð_ ½Hëõ ? ±ëÞõ Ô_Ôù Àßäù Èõ Þõ ±ë CëõÜßë° ÀõËáí ßëÂõ Èõ, Àõ ÒÍ>ÚÉõ Öð_.Ó Öõ Í>ÚëÍí Øõ. ±Þõ ±ëÕHëõ Àèí±õ, ÒÜëßí ´EÈë Þ×í Úë.Ó ÕÈí ±õ Í>Úí ô Öù ±ëÕHëõ Àèí±õ Þõ, Àõ ÒÛ´, Üõî Àëð_ÓÖð_ Þõ Í>Úí ô.Ó ±Þõ ±ë Ößí, IÝëßõ Öù ÞÎë ÜYÝë É Àßõ. ±ëÕHëÞõ ÚÔí ßíÖõ ÇëLç Üâõ.

ØëØë çܽäõ À´ ßíÖõ ±ëÕHëí ÉäëÚØëßí È^Ëõ áùÀù åð_ Àèõ ? ÒÀëÝÜ ÖßÉõ Úë, ÀëÝÜ Öð_ ÖßÉõ.Ó ±Þõ ÕÈí ÕßÜ ØèëÍõ Í>Úí Àõ ßùÀÀâ, Öõ ØèëÍõ µÀâëË. ÒÜëßí ´EÈë Þ×íÓ ±õÜ Àèõäð_ ½õ´±õ. ±õËáõ ±õ Âðå ×´ ½Ý, Àõ Ò±ùèùèù ! ±õÜÞí ÕùÖëÞí ´EÈë Þ×í, ±ëÕHëë µÕß ÕþõÜ ÀõËáù Èõ !Ó çÜÉHë ÕÍí Üëßí äëÖ ?


[9] ØëØëÞí Ô_Ôù ÀßäëÞí ËõÀìÞÀ

179

ÕþfÞÀÖëý Ñ èë. ØëØëlí Ñ Úèð çÜÉäëÞí äëÖ Èõ. ½õ çÜÉHë ÕÍõ Öù... ÕþfÞÀÖëý Ñ VËíÜßÞõ ÀíÔð_ Þõ, Àõ ÒÖëßõ Í>Úäð_ èùÝ Öù Í>ÚÉõ,

±Üëßí ´EÈë Þ×í.Ó Öù ±ëÕõ Ào´À ±õäð_ ÕHë çë×õ çܽTÝð_ Èõ Àõ ±õÞë áíÔõ ±ëÕHëí ÉäëÚØëßí È^Ëí ½Ý Èõ ±Þõ ±õ VËíÜßÞõ ±õÞí ÕùÖëÞí ÉäëÚØëßí áëÃõ Èõ. ØëØëlí Ñ èë, ÚßùÚß Èõ ±õ Öù. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õ ÜÞõ Ào´ ÚßëÚß ÞèùÖð_ çܽÝð_. ØëØëlí Ñ ±ëÕHëí Öù ÉäëÚØëßí È^Ëí É Ã´ Þõ, Ò±Üëßí

´EÈë Þ×íÓ, ±õÜ Àëð_ Öù, ÞèÙ ? èäõ VËíÜßÞí ÕùÖëÞí ½õÂÜØëßí ßèí. ±õËáõ VËíÜßÞõ ÃÛßëÜHë ×ëÝ Þõ, ±õÞõ Öù. ±õËáõ VËíÜßÞõ ÕùÖëÞõ ÂÚß ÕÍõ ÞèÙ, ÕHë VËíÜßÞõ Éõ Í>ÚëÍÞëßë ÀëßHëù Èõ ±õ ÃÛßëÝ Þõ ? ±Þõ Õõáð_ ±õÀáð_ Àèí±õ, Àõ FÝëßõ Í>Úäí èùÝ IÝëßõ Í>ÚÉõ, Öù ÕÈí ±õ ÀëßHëù ÃÛßëÝ ÞèÙ. ±õËáõ ±ë ÚÔë ±õÀ-±õÀ åOØ Öù ±õ@{õ@Ëáí Èõ !

iëëÞí±ù èçíÞõ ÛùÃäõ, ±iëëÞí±ù ßÍíÞõ ÛùÃäõ Ò±Üëßí ´EÈë Þ×íÓ Àëð_, ±õËáõ ±õÞí ÕëÈâ Úâ ÀëÜ Àßõ Èõ. ÒÜëßí ´EÈë Þ×íÓ, Àèí±õ. ±õËáõ ±õ Í>Úõ É ÞèÙ. ±Þõ FÝëßõ Í>Úõ Öù ±Üõ Àèí±õ Àõ ÒÒÛ´, ±Üõ Àëð_ÓÖð_ É, ±õÜë_ åð_ ÂùË<_ ×Ýð_ ?ÓÓ Õèõáõ×í ½õ ±õ ÀÜë´ áëäåõ Þõ ±õäí ÚÔí ±ëåë±ù ßëÂí±õ, Öù åð_ ×ëÝ ±õÞð_ ? Öõ ØèëÍõ ßë_ÍíÞõ ¶Ûð_ ßèõäð_ ÕÍõ Þõ ? Õèõáõ×í ßë_ÍíÞõ ÚõÌë èùÝ ÕÈí ßë_ÍäëÞð_ ߏëð_ É @Ýë_ ? ÕÈí ßë_ÍäëÞð_ ßèõ ÞèÙ Þõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÞèÙ. ØëØëlí Ñ Üëßõ Öù ÕöHëÖí äÂÖõ ±õäð_ É ×Ýõáð_ Þõ ! ÒÚõÜë_×í

±õÀ ÉHëÞõ Öù ßë_Íäð_ ÕÍåõ !Ó ±õäù ìäÇëß ±ëäõáù.


180

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

±õËáõ VËíÜßÞõ Àèí±õ Àõ Ò±Üëßõ åëØí Ü_É^ß Èõ. ±Üëßõ ´EÈë Þ×í, ÈÖë_ Öëßõ ÍëÝäùçý áõäë èùÝ IÝëßõ áõÉõ.Ó ±õËáõ ±Üëßù ìÚ{Þõç É ±ë. ±Üëßõ IÝë_ ÀëHë-ÚëHë Þë èùÝ Àù´ äVÖðÞí. ÀëHë-ÚëHë ÕÈí ÀßäëÞí Þë èùÝ, Õèõáõ×í É ÀëHë Àßí ÞëÂõáí èùÝ. Õñ½-ìäìÔ±ù ÚÔð_ ÀßëääëÞð_ ÕëÈ\_. ±Üõ iëëÞí±ù Öù Úèð É ÕëÀë èù´±õ. Öõ ÚÔí ßíÖõ ÕëÀë èù´±õ. ÛÝ ±ëÕHëõ Cëõß ÕÔëßõ É ÞèÙ, ±õäð_ Õèõáõ×í É ìÞÛýÝ ×´Þõ Úõçí±õ. ±õËáõ ±ëÕHëõ ÀëÜÞõ Ôëßäð_ É ÞèÙ, ÀëÜ ÀÝëý Éäð_. ±Þõ Ôëßäð_ èùÝ Öù Üëßë Éõäð_ Ôëßäð_. ±ë Öù Ôëßõ ÕëÈ\_ Õèõáõ×í. Ò±ëäð_ É ×äð_ ½õ´±õ Þõ Öõäð_ É ×äð_ ½õ´±õ.Ó ±ë Öù Àèí±õ, ÒÀëÝÜ ßèõÉõÓ Öù ßèõäëÞí Þ×í ±Þõ ÒÍ>Úí ½Ó Àèí±õ Öù Öõ Í>ÚäëÞí Þ×í. ÕHë ±Üõ Öù ±ë ìäÕìßHëëÜ åð_ ±ëääëÞð_ Èõ ±õ ½HëíÞõ ÚõÌë èù´±õ, Öù ÕÈí Ûù Þë ßèõ. ±ë Öù ±ëÕHëõ Àèí±õ Àõ ÒÖëßõ Í>Úäð_ èùÝ IÝëßõ Í>ÚÉõ, ±Üëßí ´EÈë Þ×í.Ó Öõ Í>Úõ Öù Ûù Þë ßèõ. Öõ×í É Àëð_ Èõ Þõ, Àõ iëëÞí±ù èçíÞõ ÛùÃäõ ±Þõ ±iëëÞí±ù ßÍíÞõ ÛùÃäõ, Öõ×í ç_çëß ¶Ûù Èõ. ìÉ_ØÃíÜë_ èð_ ±õäí ßíÖõ °TÝù È\_, Öõ Úèð ×ùÍùÀ Ëë´Ü, äÂÖõ Àù´À Ëë´Ü Üëßõ ÕÈí ÕVÖëäù ×Ýù èåõ. ÕVÖëäù ÀßäëÞù äÂÖ ÞèÙ ±ëäõáù. ±Þõ ÖÜëßõ Öù ßùÉ ÀÀâëË !

ÚÔëÝÞë ç_ÀSÕ-ìäÀSÕÞí ±çß ×ëÝ ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ÜÞõ Öù VËíÜßÜë_ ÚõçäëÞð_ ×ëÝ Þõ, IÝëßõ ÛÝ

áëÃõ Èõ. ØëØëlí Ñ ±ë VËíÜß Í>Úí Éåõ ±õäù ÛÝ Èõ, ±õÞð_ åð_ ÀëßHë ?

Õ_Øß ØèëÍë µÕß çë_ÛYÝð_ Àõ Õõáí VËíÜß Í>Úí ô. Öõ ±õÞí ÜèÙ Õ_Çß ×´ ÃÝð_ èÖð_. ±ßõ Üñ±ë, ±õÜ Öù Ào´ ÚÔëÞí Í>ÚÖí èåõ ? IÝëßõ Àèõ, ÒÜÞõ ÃÛßëÜHë ×ëÝ Èõ.Ó åð_ Àßù ÖÜõ ? åð_ Àßäð_ ½õ´±õ


[9] ØëØëÞí Ô_Ôù ÀßäëÞí ËõÀìÞÀ

181

ÃÛßëÜHë ×ëÝ Öù ? Í>Úåõ Àõ ÞèÙ Í>Úõ, Öõ åð_ Àßäð_ ? ÉõÞë ÕõçõLÉßù ÚÔëÝ ±õ äëÖÜë_ ±õÀ ×´ ½Ý, Àõ Ò±ë Í>Úõ Öù åð_ Àßí±õ ?Ó Öù ±õ Í>ÚäëÞí ÖöÝëßí Àßõ. ÀëßHë Àõ ±ë ±õÞõ ìÚÇëßíÞõ ç_ÀSÕ-ìäÀSÕ Þ×í ±ëäÖù, ÖÜÞõ ç_ÀSÕ-ìäÀSÕ, Öù ±õ ÕþÜëHëõ. ÕHë ±õÜë_ ÚVçù ÉHëÞõ ±ëäù ìäÇëß ±ëäõ Þõ Úí½ hëHëçù Àèõ, ÒÀåð_ ×äëÞð_ Þ×íÓ Öù ±õ ÕþÜëHëõ. IÝëßõ Àèõ, ÒÛÝ áëÃõ Öù åð_ Àßäð_ ?Ó ±Þõ IÝë_ ±ëÃâ VËíÜßÜë_ ÚõçÖí äÂÖõ ±Üõ åð_ Àßí±õ ? VËíÜßÞí ±ë ÛÙÖÞõ ÉßëÀ ±ÍíÞõ e_À Üëßí±õ, Ò±Üëßõ á_ÍÞ ÕèùîÇäð_ Èõ, ±Üëßí ´EÈë Þ×í Àõ Öð_ Í>ÚÀí Üëß. ±Þõ Öëßõ Üëßäí èùÝ Öù ±ÜÞõ äë_Ôù Þ×í. FÝëßõ Í>Úäð_ èùÝ IÝëßõ Í>ÚÉõ, ±Üëßí ´EÈë Þ×í.Ó ÕÈí ìÞßë_Ö äëâíÞõ Úõçí±õ. áùÀ Àèõ, ÒÍ>Úí, Í>ÚíÓ IÝëßõ ±ëÕHëõ Àèí±õ, ÒÒÀëð_ÓÖð_ É ±Üõ ±õÞõ.ÓÓ ±Þõ ½õ ±ëÕHëí ´EÈë çëÇäí Öù ±õÞù µÕÀëß ÜëÞíÞõ ÞíÇõ ¶ÖßäëÞð_. Öëßù µÕÀëß, Àõ Üëßí ´EÈë çëÇäí. ±ëÜë_ åð_ ÚíÉ\_ ÕñÈäëÞð_ ? äëÖ ±yáäëâí Èõ Àõ ÞèÙ ? ÖÜÞõ Àõäí áëÃõ Èõ ? ±ëäð_ ÚÔð_ ÃëÍí-ÚëÍíÜë_ ÚùáíÞõ ÚÔõ ÇÍäð_.

Õèõáõ×í É ìÍÕþõåÞ ÜëÃí áõäð_ ±Üõ Þäí Þäí VËíÜß ÖßÖí ÜñÀí±õ IÝëßõ ÚÔí É ìäìÔ Àßí±õ, ÞëìßÝõâ äÔõßí±õ ±Þõ Àèí±õ Àõ ÒFÝëßõ Í>Úäð_ èùÝ IÝëßõ Í>Ú½õ. ±Üëßí ´EÈë Þ×í.Ó Í>Úäë ÜëËõ ÜñÀí±õ Èí±õ. Ú"LÍ-åë" µÕß áëÀÍ<_ äèõßäë ÜñÀí±õ IÝëßõ Õèõáõ×í Àèõäð_ Àõ ÒÕùáð_ ÞíÀâ½õ.Ó ±ë Öù áùÀ VËíÜß ÖßÖí ÜñÀõ Èõ IÝëßõ ÛÃäëÞÞõ Àèõ Èõ, ÒÍ>ÚëÍåù ÞèÙ. áëÀÍ<_ Õùáð_ ÞíÀâåù ÞèÙ.Ó Õèõáõ×í É ÛÃäëÞ Õëçõ ìÍÕþõåÞ ÜëÃí áõäð_, ±õËáõ Àåí É Ûë_ÉÃÍ ÞèÙ. ÉÃÖ VäÛëäõ É ìÍÕþõåÞ Àßõ Öõäð_ É Èõ. ÜëËõ ±ëÕHëõ Öù ìÍÕþõåÞ É ÜëÃí áõäð_, ±õËáõ Àåí É Ûë_ÉÃÍ ÞèÙ.

±iëëÞØåëÞí Àâë×í Ô_ÔëÜë_ çõÎ çë´Í ±ë ÚÔí ÃùÌäHëí Àßõáí. ÚÔí çõÎçë´Í. ±ë ±õÀ çõÎçë´ÍÞí ßíÖ Þ×í, Ô_Ôù ÀßäëÜë_ ?


182

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÕþfÞÀÖëý Ñ Ûëßõ çõÎçë´Í, ÕÈí äë_Ôù É Þë ±ëäõ. ØëØëlí Ñ ±ë ±Üëßí ìÚ{Þõç ÀßäëÞí ìËÿÀ. ±ë ±iëëÞØåëÜë_

±ëäí Àâë èùÝ Èõ. ±Üõ Öù ±ë ßíÖõ Ô_Ôù ÀßÖë èÖë. Úí° Ûë_ÉÃÍÜë_ ßèõ ±õ Úí½. ±õËáõ ±õÍÉVËÜõLË ÃùÌäí±õ Öù Õëß ±ëäõ ±õäù Èõ ±ë ÉÃÖÜë_. ÜÞÞù VäÛëä ±õäù Àõ ±õÞð_ ÔëÝð* Þë ×ëÝ ±õËáõ ìÞßëå ×´ ½Ý. ±õËáë ÜëËõ ±ë ÚÔë ßVÖë ÀßäëÞë. ÕÈí È ÜìèÞõ Í>Úõ Àõ Úõ äæõý Í>Úõ IÝëßõ ±Üõ Ò±õÍÉVËÜõLËÓ á´ á´±õ, Àõ ÒÈ ÜìèÞë Öù ÇëSÝð_.Ó äõÕëß ±õËáõ ±ë Õëß Àõ Õõáõ Õëß. ±ëåëÞë Üèõá ìÞßëåë áëTÝë äÃß ßèõ ÞèÙ. ç_çëßÜë_ äíÖßëà ßèõäð_ Úèð ÜðUÀõá Èõ. ±õ Öù iëëÞÀâë Þõ Úðì©Àâë ±Üëßí ÉÚßÉVÖ èùÝ Öõ×í ßèõäëÝ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±Üõ ÂõÍ>Ö áùÀù Ûõîç á´±õ, ÚâØ á´±õ, Ïùß

á´±õ, Öù åð_ ÀèõäëÞð_ á´±õ IÝëßõ ? ØëØëlí Ñ IÝëßõ Àèõäð_ Àõ ÒÖëßõ FÝëßõ VäÔëÜ Éäð_ èùÝ Öù ÉÉõ

ÕHë ±Üëßí ´EÈë Þ×í.Ó VäÔëÜ Éäð_ èùÝ, ÕßÃëÜ Éäð_ èùÝ. Þëçí ½Ý äÂÖõ, ÕHë ±Üëßí ´EÈë Þ×í. VäÔëÜ Éäð_ ±õËáõ Üßäð_. ÕÈí Àëáõ çäëßõ Ào´ ßùà ×Ýù Þõ Üßí ô, Öù ±ëÕHëõ Àèí±õ ÒÒÀëð_ÓÖð_ Þõ ô.ÓÓ ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, èð_ ÞùÀßí Àv_ È\_, Öù Üëßõ åð_ ÃùÌääëÞð_ ? ØëØëlí Ñ ÖÜëßõ Öù Èõ Öõ Àù´ ÉBÝë±õ ½"ÚÞõ ÜëËõ ßèõäð_ ÕÍõ,

Öù FÝë_ ±õ ½"Ú Üâí èùÝ, ÖÜõ Éõ ÛÃäëÞÞõ ÜëÞÖë èùÝ Öõ ÛÃäëÞÞí èëÉßíÜë_ Þyí Àßäð_ Àõ Òèõ ÛÃäëÞ ! ±ë ½"Ú ÜÞõ Üâí Èõ ±õ ½"Ú èð_ Àßäë ÜëÃð_ È\_.Ó ±Þõ ±õ ½"ÚÞõ ±ëÕHëõ ±õÜ Àèõäð_ ½õ´±õ, Àõ ÒÖð_ ÜÞõ ÛõÃí


[9] ØëØëÞí Ô_Ôù ÀßäëÞí ËõÀìÞÀ

183

×´ È\_, ±õ ÜÞõ Úèð ±ëÞ_Ø ×Ýù Èõ. èð_ Öëßõ ÜëËõ Õñ½ Àv_ È\_ ±ëÉõ.Ó ±õËáõ Çë_Øáë ÀßíÞõ ÛÃäëÞÞí Õëçõ Õñ½ Àßäí Àõ ±ë Éõ ½"Ú ÜÞõ ÛõÃí ×´ Èõ. ±ëÉõ Õñ½ ÀßíÞõ ½"Ú µÕß èð_ ÉäëÞù È\_. ÕHë ½"ÚÞõ ±õËáð_ Àèõäð_ ½õ´±õ, Àõ ÒÖëßõ FÝëßõ Éäð_ èùÝ IÝëßõ ÉÉõ ±Þõ ßèõäð_ èùÝ Öù ßèõÉõ. Üëßí ´EÈë Þ×í, Öð_ ɵ ±õ !Ó ±ëÕHëõ åð_ Àèõäð_ ½õ´±õ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±Üëßí ´EÈë Þ×í. ØëØëlí Ñ ÒÖð_ ÉÖí ßèð_, ±õ Üëßí ´EÈë Þ×í, ÈÖë_Ý ÕHë Öëßõ

Éäð_ èùÝ Öù Öð_ ÉÉõÓ, Àèí±õ. ±õËáõ Õèõáõ×í É ±ëÕHëõ Àëð_ èùÝ ±Þõ ÕÈí ½"Ú ÉäëÞí èùÝ Öù ±ëÕHëÞõ Àåí Ûë_ÉÃÍ ÞèÙ, Àõ ±ëÕHëõ Àëð_ Èõ Þõ ±õ ÕþÜëHëõ ×Ýë Àßõ Èõ. ±Üõ Ô_Ôù ÀßÖëÓÖë, Öõ ±ëäí ßíÖõ ÀßÖëÓÖë.

±ëäð_ ÀùHë ÀùÞõ Àèõ Èõ ? ±Üõ Öù ±õäð_ ±ë ØõèÞõÝ Àèí±õ Àõ ÒÖëßõ FÝëßõ È^Ëäð_ èùÝ IÝëßõ È^Ëí ÉÉõ, Üëßí ´EÈë Þ×í.Ó ÕþfÞÀÖëý Ñ Üëßí ´EÈë Þ×í, Öëßõ È^Ëäð_ èùÝ Öù È^ËÉõ. ØëØëlí Ñ ÀëßHë Àõ ÀëÝØë ±õäë çßç Èõ Àõ ÀëÝØù Àù´ÞõÝ

ÈùÍõ ÞèÙ, ±õËáë ÚÔë ÀëÝØë Èõ. ±èÙÝë Ào´ Àù´Þõ ØÝë ±ëäõ ±õäð_ Èõ ÞèÙ. ÜëËõ ±Ü×ë äÃß ÀëÜÞë ØÝë åð_ ÀëÜ ÜëÃù Èù Öõ ? Òèõ ÛÃäëÞ ! ÚÇëäÉõ, ÚÇëäÉõ !Ó åí ßíÖõ ÚÇëäõ Öõ ? ÛÃäëÞ ÚEÝë ÞèùÖë Þõ ! ±èÙ ÉLÜ áíÔù Þõ, Öõ ÚÔë ÚEÝë ÞèùÖë Þõ ! ±õÝ ÀòWHë ÛÃäëÞ Èõ Öõ Õà µÕß Õà ÇÏëTÝë ±ëÜ ±Þõ çñÖë, Öõ ÕÃÞõ ±ëÜ ½õÝù Õõáë±õ, Öõ ÕõáëÞõ ±õäð_ áëBÝð_ Àõ ±ë Àù´ èßb_-Úßb_ áëÃõ Èõ, Öõ Õõáë±õ ÜëÝð* Öíß. ÀÜý Àù´Þõ ÈùÍõ ÞèÙ. ÀëßHë Àõ ±ë VäwÕ Þ×í ±ëÕb_. ±ëÕHëë VäwÕÜë_ Àù´ ÞëÜ Þë Øõ. ½õ ÖÜõ åð©ëIÜë Èù, Öù Àù´ ÞëÜ ØõÞëß


184

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

Þ×í. ÕßÜëIÜë É Èù ! ÕHë ±èÙ Àù´Þë ççßë ×äð_ èùÝ Öù ÜðUÀõáí Èõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ëÕHëõ ØõèÞõ Î@Ö ÒÖëßõ FÝëßõ Üßäð_ èùÝ IÝëßõ Öð_

ÜßÉõÓ ±õËáð_ É Àèí±õ Öù Çëáõ ?

ØëØëlí Ñ Î@Ö ÒÜßäð_ èùÝ IÝëßõ ÜßÉõÓ ±õäð_ ÀèõäëÞù ±×ý åð_

×ëÝ, Àõ ±õÀÕZëí ×´ ½Ý. ±õËáõ ±õ ìÖßVÀëß µIÕLÞ Þ ×ëÝ ±õËáë ÜëËõ ±ëÕHëõ ½õÍõ Àèí±õ Èí±õ, Ò±Üëßí ´EÈë Þ×í.Ó

ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ÕHë ±õ ÚLÞõ Éõ Àèõ Èõ, ±õ ÀèõÞëß ÀùHë, ±õÜ

ÉHëëäù. ±ë Úõ äë@Ýù ÀèõÞëv_ ÀùHë ?

ØëØëlí Ñ ±õ Öù ÜßHë×í Éõ É\Øù èùÝ ±õ. ÖõÞð_ É èùÝ Þõ ! ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕþìÖãWÌÖ ±ëIÜë ? ØëØëlí Ñ Þë, ÕþìÖãWÌÖ ±ëIÜë Öù ÜßHëäëâù Èõ. ±õ ÚÔð_

ÕþiëëÞð_ ÀëÜ Èõ.

ÕþfÞÀÖëý Ñ ÜßHëäëâù Èõ ±õ ÕþìÖãWÌÖ ±ëIÜë É Àèõ Þõ ?

ÀëßHë Àõ Õõáð_...

ØëØëlí Ñ ±õ ÕþìÖãWÌÖ ±ëIÜë Öù ÜßäëÞù Èõ, ±õ Öù Úùáõ

É ÞèÙ Þõ ±ëäð_ !

ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ±õËáõ Þë Üßíå, ±õäð_ ±õ Àèõ Þõ ? ØëØëlí Ñ Þë, ±õ Þë Úùáõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ Öù ÕÈí ÀùHë Àèõ Èõ ? ØëØëlí Ñ ±õ Öù Õþiëë Àèõ Èõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±Þõ ÉõÞõ Õþiëë µIÕLÞ Þë ×´ èùÝ Öõ ? ÚÔëÞõ

Õþiëë Öù µIÕLÞ ×Ýõáí Þë èùÝ ÈÖë_Ý ±ëäð_ Úùáõ ? ØëØëlí Ñ èë, ÕHë ±õ Öù Úùáõ ±õËáõ ±õ Õþiëë Éõäù Ûëä É


[9] ØëØëÞí Ô_Ôù ÀßäëÞí ËõÀìÞÀ

185

Èõ ±õÀ ½ÖÞù. É\Øù Ûëä Èõ ±ëÞë×í, ÜßÞëß×í É\Øù Ûëä Èõ. ÜßÞëß ÕùÖõ ±õÜ Þë Àèõ Àõ Òèð_ Üßí ɵ.Ó ±õ IÝë_ ±ëÃâ Úðì©Þù ±ÜðÀ ÛëÃ, Ûëä Àßõ Èõ, ÕHë Öõ ÜßÞëß×í É\Øù Èõ. ãV×ÖÕþiëÞí ØåëÞù Àèí±õ Èí±õ ±õ ÛëÃ. ÕHë ½õ Àõ CëHëë ÂßëÞõ ±õ ìäÇëß Öù ±ëäÖù É Þ×í. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±iëëÞíÞõ Öù ±ëäõ É ÞèÙ Þõ ! ±iëëÞíÞõ ±ëäÖù

èåõ ±õäù ìäÇëß ?

ìÞìäýÀSÕí ÚÞäëÞí ±½ÝÚ Çëäí ØëØëlí Ñ ±õËáõ ±ë åßíßÞõ ±Üõ åð_ Àèí±õ Èí±õ, Àõ ÒÖëßõ

FÝëßõ Éäð_ èùÝ Öù ÉÉõ, Üëßí ´EÈë Þ×í.Ó ÀëßHë Àõ ÒÜëßõ Öù èÉ\ áùÀùÞð_ ÀõÜ ÀSÝëHë ×ëÝÓ, ±õËáí É Üëßí ´EÈë Èõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õÜ Àèõäë×í åð_ ÎëÝØù ×ëÝ ? ØëØëlí Ñ ìÞìäýÀSÕ ÚÞëäõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÀùÞõ ? ±ëÕHëÞõ ? ØëØëlí Ñ ±ëÕHëÞõ. ±ë Öù ±Üëßí åùÔÂùâ Èõ ! ±õÀ-±õÀ

Çëäí±ù ±Üëßí åùÔÂùâ Èõ ±ë ÚÔí ! vvvvv


[10] áZÜí° çë×õ äëÖÇíÖ ±ÞðÀ>â ±ëäõ IÝëßõ ÕÔëß½õ ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕÈí Õõáð_ äÍùØßëÞë VËõåÞõ áZÜí° ÛõÃë ×ëÝ

IÝëßõ...

ØëØëlí Ñ èë. Õèõáë ±Üõ ±ëäÖë-ÉÖëÓÖë Þõ ËÿõÞÜë_, IÝëßõ

äÍùØßë VËõåÞ ¶Ößí±õ ±õËáõ ÖßÖ áZÜí° çëÜë ÛõÃë ×ëÝ ±ÜÞõ, Öù áZÜí°Þõ Àèí±õ, ÒÉÝ çãEÇØëÞ_Ø, ÖìÚÝÖ çëßí Èõ Þõ ?Ó Öù Àèõ, Òèë.Ó

±õËáõ áZÜí° Üâõ Öù ±Üõ Üñ_{ë´ Þë É´±õ, ±Üõ ØåýÞ Àßí±õ. ÒçãEÇØëÞ_ØÓ Úùáõ ÕÈí ±Üõ Àèí±õ ìääõÀçß, Àõ ÒÜëÜëÞí ÕùâÜë_ ȧé_ ÜÀëÞ, FÝëßõ ±ÞðÀ>â ±ëäõ IÝëßõ ÕÔëß½õ ±Üëßõ IÝë_.Ó ±Üëßõ IÝë_ É ±ëä½õ, ±õäð_ ÞèÙ. ±Üëßí ´EÈë Èõ Àõ ÖÜõ ±ëäù. ÕHë ÖÜëßí ±ÞðÀ>âÖë Õß, ±Üëßë×í äë_Ôù Þë µÌëäëÝ. ÒFÝëßõ ±ÞðÀ>â ±ëäõ IÝëßõ ÕÔëß½õ, Cëß ÖÜëv_ ÈõÓ, ±õËáð_ ÀèíÞõ ÇëáÖë ×´±õ.

ØðìÞÝë×í É\Øë É ÀëÝØë, Þ ±ë_Ößõ áZÜíÞõ ±Þõ áZÜí° ±ëTÝë ÕÈí FÝëßõ ÉäëÞí ÖöÝëßí ÀßÖë èùÝ Þõ, IÝëßõ ±ÜÞõ ÖßÖ ÂÚß ÕÍí ½Ý. ÉäëÞë èùÝ Öù ÂÚß Þë ÕÍõ, Àõ ±ë ÉäëÞí ÖöÝëßí Àßõ Èõ ? ÂÚß ÕÍõ Àõ Þë ÕÍõ ?


[10] áZÜí° çë×õ äëÖÇíÖ

187

ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕÍõ, ÕÍõ. ØëØëlí Ñ ±õËáõ ÉÖë èùÝ Öù ±ëÕHëõ ½õ´±õ Àõ ±ë Öù áZÜí°

ÇëSÝë ! ±ëÕHëõ Àèí±õ, ÒÀõÜ ±ëÉõ µÖëäâ ?Ó IÝëßõ Àèõ, Òèð_ ɵ È\_ èäõ.Ó Öù Ò±ë Cëß ÖÜëv_ Èõ, çùîMÝð_. èäõ ÖÜÞõ FÝëßõ ±ëääð_ èùÝ IÝëßõ ±ëä½õ.Ó ±Þõ ±õ ½Ý Öù Üõî Àèõáð_ Àõ ÒÖÜõ ½ä Öù ÜÞÜë_ ±õ ßëÂåù ÞèÙ Àõ Üëv_ ÜùÏ<_ ¶Ößí Éåõ ±Þõ ÜÞõ ±õ (ØðÑÂ) áëÃåõ. ½ä ±õËáõ ÜÞõ Àèõ½õ Àõ èð_ ɵ È\_Ó, Öù èð_ Àèíå, Àõ Ò±IÝëßõ Ûáõ ½ä ÕHë ±ëä½õ äèõáí ÖÀõ ÉõÜ ÚÞõ ÖõÜ, ±ë Cëß ÖÜëv_ Èõ, Îßí ±ëä½õ.Ó ±ëËáù ±Üõ áZÜí° ½õÍõ TÝäèëß ßëÂí±õ. èäõ èð_ ±õäù ÕëËíØëß ßëù Þ×í, Àõ Õõáí ÈùÀßëÞí äèðÞõ ±ë_Ößõ ±Þõ Õ_Øßçù-Úõ è½ß ÕÍëäõ ±õÞë ÜëËõ. ±Þõ ±ë áùÀù Öù áZÜí°Þõ ±ë_Ößõ Èõ, ÞèÙ ? ±ë_Ößõ Âßë Àõ áùÀù, áZÜí°Þõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, áZÜí°ÞõÝ ±ë_Ößõ Èõ Þõ ! ØëØëlí Ñ ÜÞõ VËõåÞ Õß ßùÉ Üâõ Èõ. Üõî Àëð_, ÒÀõÜ ìßçëHëë

Èù ?Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÚÔë ÞëÃë ×´ ÃÝë Èõ èäõ. ÜÞõ Àèõ Èõ Àõ Üëßõ IÝë_×í ÉäëÞð_ ÞèÙ ÖÜëßõ. ÚÔëÝ ±õäë Ü_Íuë Èõ.Ó IÝëßõ ±õ ±õÜÞõ ìÕÝß Þë ½Ý ? áZÜí°Þõ CëßÞí ÜèÙ ±ë_Ößí ßÂëÝ ? áZÜí° Àù´Þë ±ë_ÖÝëý ±_ÖßëÝ ÖõÜ Þ×í. áZÜí° Öù ÛÃäëÞÞí ÕIïÞí Èõ ! ÖõÞõÝ Üñ±ë, Öð_ ±ë_Öß ±ë_Öß Àßõ Èõ ? Õèõáë ±ëHëëÜë_ ±ëäõáí äèðÞõ ½õ ±ë_Ößí ßëÂí èùÝ Þõ ÕëÈí ìÕÝß Éäë Þë Øõ, Öù åí Øåë ×ëÝ ìÚÇëßíÞí ? Öõäð_ áùÀù±õ ±ë áZÜí° ÜëËõ Àßäë Üë_Íuð_ Èõ. Öõ áZÜí°Ý èäõ ÀoËëYÝë Èõ. ±Üõ Þë Àèí±õ Àõ ÖÜõ ±ë_Ößù. ±Üëßë ÕËõáùÜë_ Öù Õèõáõ ±ëHëõ ±ëäí èùÝ Öù ±ë_Ößõ. Öõ wìÕÝë á´Þõ ÀëÏõ, ±õäð_ ±Üõ Þë ±ë_Ößí±õ. ±õËáõ áZÜí° ±õÜ É çÜÉõ Àõ Ò±ë É Cëõß ±ëääë Éõäð_


188

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

Èõ. ÚëÀí ±ë ÚÔë áùÀù ±ë_Ößõ Èõ, ±èÙ Õõçäë Éõäð_ Þ×í. ±èÙ çèíçáëÜÖí Þ×í.Ó ±ë ÚÔë ÀëÝØë ±Üëßë É\Øë É èùÝ ØðìÞÝë×í ! ±õÞõ ±ë_Ößí±õ, Öõ×í Üëß Âë´±õ, ÖõÞõ Úùáëä Úùáëä Àßí±õ Öõ×í Üëß Âë´±õ. ßíÖçß ÚÔð_ çëv_, ÀëÝØõçßÞð_.

±ëIÜë×õý çVM²è Öù áZÜí ÜëËõ ìÞVM²è ×äëÝ ÕþfÞÀÖëý Ñ èð_ áZÜí°Þõ çßÞëÜð_ ±ëÕäëÞð_ Ûñáí ÃÝù È\_. ØëØëlí Ñ çßÞëÜð_ ±ëÕäð_ ÕÍõ IÝëßõ. çßÞëÜð_ ±ëÕí±õ Þõ, Öù

±õÜÞõ ±õÜ áëÃõ Àõ ±ëÜÞõÝ ÃßÉ Öù Èõ Üëßí, ±õËáð_ áëÃäð_ ½õ´±õ. ±ëÕHëõ ìÞVM²è ×´ É´±õ ±õäð_ Þë ÚÞäð_ ½õ´±õ. ÀëßHë Àõ ÉÃÖÞë Úëäë±ù ìÞVM²è ×´ ½Ý, ÒèÜÀù @Ýë Éwß èö, èÜÀù @Ýë Éwß ?Ó IÝëßõ ÜÞõ ÕñÈõ Àõ ÒÖÜõ çVM²è Èù Àõ ìÞVM²è ?Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÛ´, èð_ çVM²è È\_ ÞèÙ, ÖõÜ ìÞVM²èõÝ Þ×í èð_. ±Üõ çVM²èí-ìÞVM²èí èù´±õ.Ó çVM²èí ±Þõ ìÞVM²èí, ÚLÞõÝ ÛõÃð_ èù´±õ. ÜÞõ ÕñÈõ, ÒÖÜëßõ åõÞí VM²èë ?Ó IÝëßõ Àèí±õ, ÒÖÜëßë ±ëIÜëÞí ±Üëßõ VM²èë Èõ ±Þõ ÖÜëßë ÕðØûïÃáÞí ìÞVM²èë Èõ.Ó Õõáë Úëäë±ù Öù ±½B²ìÖ, Öõ ìÞVM²è, ìÞVM²è Úùáõ ! ÕHë åõÞë ìÞVM²è ×Ýë ? èÜHëõ ØñÔ äÃß Àõ Àåë äÃß Çëáåõ ? Öù åð_ ÚñÜëÚñÜ Àv_ È\_ äÃß ÀëÜÞù ? ±õËáõ ±ÜÞõ ÕðØûïÃáÞí Àù´ VM²èë Þ×í. ìÞVM²è Öù ÒèÜÀù À<È ÞèÙ, èÜÀù À<È ÞèÙÓ, Öõ ÒèÜÀ< À<È ÞèÙÓ ÀßõÃë, Öù ÃÔë èù ½ÝõÃë. áZÜíÞõ ÜëËõ áùÀù ìÞVM²èí ×´ ½Ý Èõ Þõ ? Öõ ìÞVM²è Ûëä ÀùÞë×í Àßí åÀëÝ, Àõ ÉõÞõ ±ëIÜë µÕß VM²èë èùÝ, Öõ ìÞVM²è Ûëä Àßí åÀõ. ÕHë ±ëIÜë ÕþëMïÖ ×Ýë ìçäëÝ ±ëIÜëÞí VM²èë åí ßíÖõ ×ëÝ ? ±õËáõ ìÞVM²èí ±õÀáù ×Ýù Àõ Üßí ÃÝù, ßÂÍí ÜÝùý. çVM²èíìÞVM²èí èùÝ Öù ÜùZëõ Éåõ. ç_çëßí ÛëäùÜë_ ìÞVM²è ±Þõ ±ëIÜÛëäÜë_ çVM²è. ±ë Öù áùÀù çÜÉÖë Þ×í Öõ ±ëIÜëÜë_ èµ ìÞVM²è ×´ ½Ý Èõ. Öõ ÕÈí ±õÞõ ÃÔõÍëÞù ±äÖëß Üâõ Èõ ! çÜÉHë Þë ÕÍõ ±õËáõ ÕÈí ±ùâÞð_ ×´ ½Ý Íùâ.


[10] áZÜí° çë×õ äëÖÇíÖ

189

±õÀáë ìÞVM²èí áZÜí°Þõ ÖßÈùÍ Üëßõ @ÝëßõÝ ÕHë Àù´ ÕHë ÇíÉ×í ç_ÕñHëý ìÞVM²è ×äëÝ ÞèÙ. ìÞVM²èÞù ±×ý ìÖßVÀëß ×ëÝ ÕÈí. çVM²è-ìÞVM²è ßèõäëÞð_ Èõ. ±õÀáù ìÞVM²è ×ëÝ Öù ±ë ÂëÍëÜë_ ÕÍuù ±Þõ ±õÀáù çVM²è ×Ýù Öù ±ë ÂëÍëÜë_ ÕÍuù. ±õËáõ çVM²è-ìÞVM²è ßèõäëÞð_ Èõ. ìÞVM²èí ßÂÍí Üßõáë ±õÜ Þõ ±õÜ É. Ào´À ßÂÍõ Èõ Þõ ßÂÍí ÜÝëý Èõ. ìÞVM²èí Öù ±ëÕHëõ IÝë_ Õõáë ÕëÈáõ ÕÃõ áëÖ Üëßõ Èõ Þõ, ±õÝ ìÞVM²èí èùÝ Èõ. ±ßõ, Úèð ìÞVM²èí èùÝ ±õ ! ±ùâÂù Àõ Þë ±ùâÂù ÖÜõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë. ØëØëlí Ñ ÀõËáëÀ áùÀù áZÜí° ±ëäõ Èõ ÖõÞõ ÖßÈùÍ Üëßõ Èõ.

ÒèÜÀ< ÞèÙ Çëìè±õ, ´çÀù èÜ ËÇ Ûí ÞèÙ ÀßÖë.Ó ±õ Þë ±Íõ ÖõÞùÝ äë_Ôù Þ×í, ÕHë Öõ ±ëÜ Éõ åOØ äëHëí×í Úùáõ Èõ Þõ ±õÞõ Éõ ÛëäÜë_ äÖõý Èõ, ±õ ÛÝ_Àß ½õÂÜ Èõ. ÚíÉõ ±äÖëß ÀõËáëÝ äëìHëÝë ±IÝëßõ áZÜí äÃß ßÂÍõ Èõ ! ±õÀ äëìHëÝëÞõ Öù Üõî Àèõáð_, ÒÒÃÝë ±äÖëßõ Öð_ çëÔð ×ÝùÓÖù Þõ ÌùÀßù ÜëßíÓÖí, ÖõÞí ±ë (áZÜí) Þ×í ±ëäÖí.ÓÓ ±ëäð_ ±ë áZÜí ½õÍõ ÖßÈùÍ Þë Àßäí.

ÖßÈùÍ Üëßí ±_ÖßëÝ ï¶Ûë Àßõ ÀõËáëÝ ±äÖëßÞë èäõ ÀõËáëÀ ÜèëßëÉÞõ wìÕÝù ±ÍÖù Þ×í, ÀõËáëÀ ÉöÞÞõ ÕHë. IÝëß ÕÈí ÜÞõ Àèõ Èõ, ÒÕöçù Üëßõ ÛëÃõ Þ×í ±ëäÖù.Ó Üõî Àëð_, Ò±yá Öù ÚÔí Úèð Èõ, ÀõÜ Þ×í ±ëäÖù ?Ó ÃÝë ±äÖëßÜë_ åð_ Àßõáð_ ? ±õÝ... áZÜí ÞèÙ... áZÜí ÞèÙ... áZÜí ÞèÙ... áZÜí µÕß ±õËáù ÚÔù ìÖßVÀëß ! Üõß Çyß, çëÔð ×´Þõ ìÖßVÀëß Þë Àßíå Üñ±ë. áZÜí° ½õÍõ ìÖßVÀëß ×Öù èåõ ? ±õÞù ßëà Þë Àßíå ÕHë ìÖßVÀëß Öù Þë Àßíå. Üõß Çyß, ±ë ìÖßVÀëß ÀßíÞõ Öù ÖÞõ áZÜí Àù´ ±äÖëßõ ÞèÙ Üâõ. ±ë ±õÀ ±äÖëß ÞèÙ, èÉ\ çëÖ-çëÖ ±äÖëß ÌõÀëHëë ÞèÙ ÕÍõ.


190

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÕþfÞÀÖëý Ñ çëä çëÇí äëÖ Èõ. ÀùHë çܽäõ ±ë ÚÔí Çí½õ ? ØëØëlí Ñ Öõ Üñ±ë, áZÜí° µÕß ±ëäí ÖßÈùÍ Þë Àßíå,

ÞèÙ Öù ±ÍäëÝ ÞèÙ Üâõ. ±õÞõ ÖßÈùÍ Þë ÜßëÝ. Àù´ äVÖðÞõ ÖßÈùÍ ÜßëÝ ±õäð_ Þ×í. ÞèÙ Öù ±ëäÖë Ûäõ áZÜí°Þë ØåýÞõÝ Àßäë ÞèÙ Üâõ. ±ë áZÜí°Þõ ÖßÈùÍ Üëßõ Èõ Öõ TÝäèëßÞõ Ôyù Üëßäë Éõäð_ Èõ. ±ë Öù TÝäèëß Èõ. Öõ×í ±Üõ Öù áZÜíÞõ ±ëäÖëÝ ÒÉÝ çãEÇØëÞ_ØÓ Þõ ÉÖëÝ ÒÉÝ çãEÇØëÞ_ØÓ Àßí±õ Èí±õ. Ò±ë Cëß ÖÜëv_ Èõ, FÝëßõ ±ÞðÀ>â ±ëäõ IÝëßõ ÕÔëß½õÓ, ±õÜ ìäÞ_Öí ÀßäëÞí èùÝ. ±ë áZÜí° Öù ±ÜÞõ Àèõ Èõ, Ò±ë Úëäë±ù×í ±Üõ Úèð ÀoËëâí ÃÝë Èí±õ. ±õÜHëõ Öù ±Üëßù IÝëÃ É ÀÝùý Èõ ! ìÖßVÀëß ÀÝùý Èõ !Ó

CëõáÈë IÝë_ áZÜí° Øñß ßèõ ÕþfÞÀÖëý Ñ Öù ØëØë, ±õ ½Hëäð_ èÖð Àõ ÛÃÖùÞõ áZÜí° çë×õ

Àõäù TÝäèëß èùÝ ? ØëØëlí Ñ ±ë ÛÃÖ èùÝ ÖõÞõ áZÜí° ÂñËõ, ÀëßHë Àõ ÛÃÖ

±Þõ ÛÃäëÞ Úõµ É\Øë èùÝ, IÝë_ ÛõØ èùÝ. áZÜí Õëçõ èùÝ Öù ÛÃÖ ßèí åÀõ É ÞèÙ. ÛÃÖ èùÝ IÝë_ áZÜí ßèõ É ÞèÙ. áZÜí Öù iëëÞí ÕðvæÞõ É ±ÞðÀ>â èùÝ. ÀëßHë iëëÞí ìÞáõýÕ èùÝ. ÛÃÖÞõ Öù áZÜí ÕþìÖÀ>â èùÝ. ÛÃÖÞõ áZÜíÞë ½õà èùÝ ÞèÙ, ±Þõ áZÜíÞù ½õà èùÝ Öõ ÛÃÖ ×´ åÀõ ÞèÙ. ÕHë ÖõÜÞõ åë_ìÖ ßèõ Èõ. ÀëßHë ÖõÜÞõ ÜùèÞë çëÃßÜë_ Üñ@Ýë èùÝ ÖùÝ Öõ Üùè ÖõÜÞõ ±Íõ ÞèÙ. ÛÃÖ Öù Úèð Cëõáë èùÝ, IÝë_ áZÜí° Øñß ßèõ. ìÞÝÜ Àõäù Èõ Àõ, FÝë_ CëõáÈë IÝë_ áZÜí° Øñß ßèõ. CëõáÈë èùÝ IÝë_ áZÜí° Âçí ½Ý. TÝäèëßÜë_ iëëÞí CëõáÈëäëâë Þë èùÝ, Úèð Çùyç èùÝ.


[10] áZÜí° çë×õ äëÖÇíÖ

191

áZÜí°Þù ìäÞÝ ÀßäëÞù, ßëà ÞèÙ ßëÂäëÞù èäõ ÖÜõÝ Cëõß É´Þõ ßëhëõ Úùá½õ Àõ Òèõ áZÜí° Øõäí ! ÖÜÞõ FÝëßõ ±ÞðÀ>â èùÝ IÝëßõ Üëßõ Cëõß ±ëä½õ ±Þõ FÝëßõ ±ÞðÀ>â èùÝ IÝëßõ ɽõ, ÕHë ±ë Cëõß ±ëä½õ. ÖÜõ KÝëÞ ßë½õÓ, ±õäð_ ÀèõäëÝ Þõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ±ëäÖë-ÉÖë ßèõ½õ. ØëØëlí Ñ Þë, ±õäð_ ÞèÙ. Ò±ë Cëß ÖÜëv_ Èõ. FÝëßõ ±ÞðÀ>â

±ëäõ IÝëßõ ±ëä½õ. ±Üëßí ´EÈë Èõ Àõ ±ëä½õ.Ó ±õËáð_ ÚùáíÞõ ÕÈí çñ´ ÉäëÞð_, åð©ëIÜëÞð_ KÝëÞ ÀßÖë ÀßÖë. ÕÈí ±õÜë_ ç_ÀSÕ-ìäÀSÕ Àßõ Öù ÛÝ_Àß Øùæ Úõçõ. ÕÈí Àõç ¬Çù ÜñÀí ØõäëÞù. ±õ Ãñ_ÇäëÍù ߏëù ÞèÙ Þõ Àù´ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Þë, Þë. ØëØëlí Ñ ×Ýð_ IÝëßõ, Úç. ±õ ìäÞ_Öí Àßí È^ËäëÞí. ±ëËáð_

áZÜí°Þù ìäÞÝ ÀßäëÞù, ßëà ÞèÙ ßëÂäëÞù. Àõäð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ßëà ÞèÙ ßëÂäëÞù.

ØëØëlí Ñ ßëà ÀùÞõ ÀèõäëÝ ? ÉÖí äÂÖõ ÞíÀâäë Þë Øõ.

ÉÖí äÂÖõÝ Ò±ëä½õÓ, Àèí±õ.

áZÜíÞù ÞèÙ ÕHë ±iëëÞÖëÞù IÝëà ÀßäëÞù ±ë iëëÞí±ùÞù ìääõÀ Öù É\±ù, Àõäë Íëëë èùÝ ! ±Üõ ìäÞÝ ÇñÀí±õ ÞèÙ. ±Üõ IÝë_ ±ëÃâ ±õäð_ Þë Àßí±õ Àõ ±Üëßõ Ào´ Éwß Þ×í. ±Üõ áZÜíÞë ìäßùÔí Þ×í, Àõ ±Üõ áZÜíÞù IÝëà Àßí±õ. áZÜíÞù IÝëà Þ×í ÀßäëÞù ÕHë ±iëëÞÖëÞù IÝëà ÀßäëÞù Èõ. iëëÞí ÕðvæÞí Õëçõ áZÜí èùÝ ÕHë iëëÞí Õðvæ ÖõÞõ èë×Üë_ ±Íõ ÞèÙ, ÖõÜ ÈÖë_ ìÖßVÀëßõÝ ÞèÙ. Úõµ çë×õ èùÝ. áZÜí° Öù ÒäíÖßëÃÓ Èõ, Ò±ÇõÖÞ äVÖðÓ Èõ. ÕùÖõ ÖõÞõ ÖßÈùÍ


192

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

Þë Üëßäí ½õ´±õ. Àù´Þõ ÕHë ÖßÈùÍ Àßí, ÕÈí Öõ ÇõÖÞ èåõ Àõ ±ÇõÖÞ èåõ ÖõÞù Üõâ ÞèÙ ÂëÝ. ±Üõ Ò±ÕìßÃþèí Èí±õÓ ±õäð_ Úùáí±õ, ÕHë ÒáZÜí°Þõ @ÝëßõÝ ÞèÙ ±Í<_Ó Öõäð_ Þë Úùáí±õ. áZÜí° Öù ±ëÂí ØðìÞÝëÞë TÝäèëßÞð_ ÒÞëÀÓ ÀèõäëÝ. ÒTÝäãV×ÖÓÞë ìÞÝÜÞë ±ëÔëßõ ÚÔë ØõäØõäí±ù ÃùÌäëÝõáë Èõ. ÜëËõ @ÝëßõÝ ÖßÈùÍ Þë ÜßëÝ.

É\±ù áZÜí°Þë ßëÃÜë_ ÕÍõ ÖõÞë èëá ÕþfÞÀÖëý Ñ ÖÜõ Öù áZÜí Õß ±õÀ É ÚëÉ\Þð_ Àëð_ ÕëÈ\_. áZÜíÞù

ìÖßVÀëß Àßõ Èõ, ±õäë áZÜí ÕëÈâ ÕÍÞëßëÝ Èõ Þõ, ÕëÈë !

ØëØëlí Ñ ±õ ±õÀ ßëÃÞë ÂëÍëÜë_ ÕÍuù, ±õÀ ìÖßVÀëßÞë

ÂëÍëÜë_ ÕÍuù. ±õ áZÜí° Àèõ Èõ, ÒÜëßí ÕëÈâ ±ÜØëäëØÞë åõìÌÝë ÕÍuë Èõ, ÖõÜÞë Õà Èùáë´ ÃÝë.Ó åð_ Àèõ Èõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Õà Èùáë´ ÃÝë ±õÜÞë.

ØëØëlí Ñ èo... ÕëÈâ ÕÍõ Èõ ±õËáõ Úõ-Çëß äÂÖ ±ëÜ ÞíÇõ

ÕÍí ½Ý Èõ Þõ ±õÜÞë Õà Èùáë´ ½Ý Èõ, Öõ ÜÞÜë_ ±õÜ Ûëä Àßõ Èõ Àõ ÚYÝð_ ±ë Öù ×ëÀí ÃÝë IÝëß èùv_ ±Üõ ±ë_ Üëßí±õ Èí±õ, Àèõ Èõ. ±õËáõ ÕÈí ÕëÈë ØùÍõ. ±õËáõ ±Üëßõ ±ë åõìÌÝë±ùÞõ Üëß, Üëß Àßí ±õÜÞõ ÚÔõ ÈùáíÞõ áùèíáðèëHë Àßí ØõäëÞë Èõ. áZÜí° Úèð ÕëÀë Èõ ! ½õÞõ, ±ë ±ëÜÞõ Èùáë´ ÃÝð_ ÚÔð_ ! çù½ ÇÏuë ÖùÝ çÜÉHë Þ×í ÕÍÖí.

ÜèëIÜë Àßõ VäëÃÖ, ±ëäÖë-ÉÖë Úõµ äÂÖõ ±ë ±ÜØëäëØÞë åõìÌÝë±ùÞõ IÝë_ Öù áZÜí Þë È^ËÀõ ßèõ Èõ. ±ë Àìä±õ Öù Öõ×í áAÝð_ Èõ, Àõ ÒáZÜí-çßVäÖí çÜÛëäíÞõ ÞíßÂí ±ëÞ_Ø ÕëÜõ Èõ.Ó ±ë áZÜí° ±Þõ çßVäÖí° Öõ çÜÛëäíÞõ ØõÂíÞõ Öù Úèð èßÂëÝ. Öõ èäõ ÜÞõ ±õ Àèõ Èõ, Àõ Òèð_ Öù ±ë åõìÌÝë±ùÞõ IÝë_ ÂñÚ É ÀoËëâí È\_. Öõ èäõ èð_ ÖÜëßë ÜèëIÜë±ùÞõ IÝë_ É É´å. ÀëßHë


[10] áZÜí° çë×õ äëÖÇíÖ

193

FÝëßõ ÖÜëßë ÜèëIÜë±ùÞõ IÝë_ ½ª È\_, IÝëßõÝ eáèëß á´Þõ VäëÃÖ Àßõ Èõ ±Þõ ÕëÈí ½ª IÝëßõÝ eáèëß ÕèõßëäíÞõ ìäØëÝ ±ëÕõ Èõ. Éõ Éõ áùÀù ÜÞõ ±ë_Ößõ Èõ, IÝë_ èäõ èð_ ÞèÙ ½ª ±Þõ Éõ Éõ Üëßù ìÖßVÀëß Àßõ Èõ, IÝë_ Öù ±Þ_Ö Ûä çðÔí èð_ Þè٠ɪ !Ó

ÉÍ ÕHë Èõ ìލõÖÞ-ÇõÖÞ Öõ ìÖßVÀëßäð_ ÞèÙ ìÖßVÀëß Àßù Þõ, Öõ äVÖð ÛõÃí Þë ×ëÝ. Àõäð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ìÖßVÀëß ÀßëÝ ÞèÙ. ØëØëlí Ñ ÖÜõ Àù´ äVÖð ØðÀëÞÜë_ áõäë ½ä Þõ ÕÈí ÖÜÞõ

çèõÉ Àù´ ÉBÝë±õ ÂùÍ áëÃõ Öù ÒÞë, Ýñ{áõç Èõ, ±õÞë ÀßÖë ±ë çëv_.Ó ±ë ìÖßVÀëß ÀÝùý Àõ ÞèÙ ÀÝùý ? ±õ ÖÜÞõ Àèõåõ, ÒÝñ ±ëß ÍÚá Ýñ{áõç !Ó ÕþfÞÀÖëý(1) Ñ Öõ ÉÍÞí äëÖ Àßí. ÕþfÞÀÖëý(2) Ñ Þë, Þë, ÉÍÞí ÞèÙ. ÖõÜë_ ÕþìÖVÕ_ìØÖ ×ëÝ Èõ

±ëÂð_ ±õÜë_. ÕþfÞÀÖëý(1) Ñ èë, ÚßùÚß Èõ. ÕHë ÉÍÞë ÕùÖëÞë ÕßÜëb±ù Èõ. ØëØëlí Ñ ±ëÝ ÇõÖÞ Þ×í. ±ëÝ ìލõÖÞ ÇõÖÞ Èõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚßùÚß Èõ. ØëØëlí Ñ ±Þõ ±ëÝ ìލõÖÞ ÇõÖÞ Èõ ÕHë ±ë Éßë ÈõËõÞð_

Èõ ±Þõ ±ë Þ°ÀÞù Èõ. ìލõÖÞ ÇõÖÞ Èõ ±ë. ±Þõ åð© ÇõÖÞ Öù ÜèÙ ØëØë ±ëÕõ Èõ Öõ. ÜèëIÜë±ù Ñ ÉÝ çãEÇØëÞ_Ø. ØëØëlí Ñ çÜÉ ÕÍíÞõ ? ±õËáõ Àù´Þõ ìÖßVÀëß Þë ÀßëÝ.

Àù´ ÇíÉÞù ìÖßVÀëß Àßõ ±õËáõ ÇíÉ ÛõÃí ÞèÙ ×ëÝ. ±õäù ìÞÝÜ Èõ. ÜëËõ ìÖßVÀëß Þë Àßäù. ßëÃõÝ ÞèÙ Þõ ¦õæõÝ ÞèÙ.


194

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

µÕëÝÜë_ Àßäð_ ÕþìÖ¿ÜHë åñË ±ë"Þ çë´Ë ÕþfÞÀÖëý Ñ ±Þõ Àù´ ÇíÉÞõ ìÖßVÀëßÞë Ú_Ô ÕÍí ÃÝë èùÝ

Öù ÖõÞð_ åð_ Àßäð_ ?

ØëØëlí Ñ ±õ ÕÈí ±ëÃâÞí äëÖ, ±õ Öù ÕþìÖ¿ÜHëÞù ±ëÕHëõ

ìßäëÉ Èõ Þõ ! Öõ ìÖßVÀëßÞë Àõ ßëÃÞë ÚÔë Ú_Ô ÕþìÖ¿ÜHë×í È^Ëõ. ìÖßVÀëß Þõ ßëà ±õ ÚõµÞõ ±ìÖ¿ÜHë Àëð_ Èõ. åð_ Àëð_ Èõ ÛÃäëÞõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ìÖ¿ÜHë. ØëØëlí Ñ äíÖßëà (ßëæõæ äÃßÞë) ¿ÜHëÞõ ¿ÜHë Àëð_. ±Þõ

Úí½ ÚõµÞõ (ßëà Àõ ¦õæÞõ) ±ìÖ¿ÜHë Àëë. ìÖßVÀëß ÀÝëý, ßëà ÀÝëý ±õ ÚÔð_ ±ìÖ¿ÜHë. ±ìÖ¿ÜHë ÕþìÖ¿ÜHëÞë ßOÚß×í Ôù´ ÞëÂù, Àèõ Èõ. ±ìÖ¿ÜHëÞõ ÕþìÖ¿ÜHëÞí ±äUÝ Éwß. ±Þõ VÕë"Ë ±ë"Þ çë´Ë ½õ´±õ. ÛõÃë ×Ýõáë èùÝ Öù ±_Ôëv_ ×´ ½Ý. Àõäð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÛõÃë ×Ýõ ±_Ôëv_ ×´ ½Ý. ±õËáõ ±õ É äÂÖõ Àßù. ØëØëlí Ñ èë, VÕë"Ë ±ë"Þ çë´Ë, åñË ±ë"Þ çë´Ë. ÕþfÞÀÖëý Ñ åñË ±ë"Þ çë´Ë. ØëØëlí Ñ É\±ù Þõ, iëëÞí èµ Ûñáí ½Ý Èõ. ÜÞõ ÂÚß ÕÍí

Àõ ±ë Àõäð_ ×Ýð_, VÕë"Ë ±ë"Þ çë´Ë ! iëëÞí èµ Ûñáí ½Ý Èõ ±õäù Öù Àëâ Çyß Çëáõ Èõ !

iëëÞí äSÍóÞí ±½ÝÚí ÀèõäëÝ ! äSÍóÞð_ ±½ÝÚ áë´Ë ÀèõäëÝ ! ±ëÂë äSÍóÞí ±ùO{äõýËßí ! åð_ ÀèõäëÝ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ùO{äõýËßí ! ØëØëlí Ñ èo... ±ëÂë äSÍóÞí ±ùO{äõýËßí ÀèõäëÝ. ÖõÝ ÕHë

ÒVÕë"Ë ±ë"Þ çë´ËÓ Úùáõ Èõ. ±Þõ Öõ ÕëÈ\_ ÜÞõ ÂÚß ÕÍí. Üõî Àëð_, ±ë ±ëäí ßõÀÍó Àõäí äëÃí ? ÒåñË ±ë"Þ çë´ËÓ ½õ´±õ. vvvvv


[11] ±LÝëÝ çëÜõ... [11.1] Ãùìä_ØßëÜ° çë×õÞù Õþç_à ұØëÓ Àèí ËëÏë ÕëÍõ ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ±ëÕõ ±õÀ äëß Àëð_ èÖð_ Àõ, iëëÞ Õèõáë

±ëÕÞù ±èoÀëß ±õäù èÖù Àõ ±LÝëÝÞõ ÖëÚõ Þ ×ëÝ, Öù ±õäë ×ùÍë Õþç_à ìäÃÖäëß Àèù Þõ ! ØëØëlí Ñ Þäçëßí ìÍãVËÿ@ËÜë_ ±Üëv_ ÀëÜ ÇëáÖð_ÓÖð_, Üèðäë-

±Þëäá ßùÍÞð_. IÝë_ ±õÀ ÀëìÌÝëäëÍí Üëßõ IÝë_ ±ùäßìç±ß… ×´Þõ ±ëäõáù ÀëÜ Õß. ÉßëÀ èð_ ÃðVçù Àv_ Þõ, Ò±Øë, ±Øë, ±Øë.Ó ÜùËë ×´Þõ ±õ ÜÞõ Ò±Øë ±ØëÓ Àßõ, ±õËáõ ÕëÈù ËëÏù ÕÍí ɵ. Ò±ØëÓÞù åð_ ±×ý ×ëÝ Èõ ? 4

ÕþfÞÀÖëý Ñ Ò±ØëÓ ±õËáõ ÜùËë, äÍíá. ØëØëlí Ñ ±õËáõ Üëßë ÀßÖëÝ Õõáë ÜùËë èÖë äæýõ. ÈÖë_ Ò±Øë,

±Øë, ±Øë.Ó Àõäð_ Úùáõ Èõ Öõ ! É\±ù, ±ëÕHëÞõ ±õÀ É åOØ×í èßëäí ÕëÍõ Èõ Þõ ? …±ùäßìç±ß - ÀëÜ Õß ØõÂßõ ßëÂÞëß


196

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÕþfÞÀÖëý Ñ èßëäí ÕëÍõ. ØëØëlí Ñ ±ë Èõ Öõ ÀëìÌÝëäëÍÞí ÉßëÀ ÀÕËäëâí Ûëæë, ÕHë

ÜÔðßí. ±Þõ Éõ çðßÖ ìÉSáëÞí Ûëæë Èõ Þõ, Öõ ÜíÌí. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÜíÌí Ûëæë. ØëØëlí Ñ Öõ Ûëæë Éßë Üùâí ±Þõ Ûùâí. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, Ûùâí, Ûùâí. ØëØëlí Ñ ±ë Èõ Öõ ÜÔðßí. ±Þõ ÀùâíÎëÍ Ûëæë ±Üëßë

áùÀùÞí ! ÀùâíÎëÍ ±õ Úùáõ Þõ, Öù ÜùËù ØðÀëâ ÕÍäë Üë_Íõ. Àõäí èùÝ ±Üëßë ÕËõáùÞí Ûëæë ? ±ë ÇßùÖß ±ëÂð_ ÀùâíÎëÍ Ûëæë Úùáõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õ ÀùâíÎëÍ ±õËáõ åð_, ØëØë ? ØëØëlí Ñ èùÝ xØÝÞë çëßë ÕHë Úùáõ É\Øí ½ÖÞð_. ±Þõ

ÀëìÌÝëäëÍÞð_ Öù Àõäð_ Èõ ? ÜíÌí Ûëæë. ±ßõ, ±Üëßë ÛëÃíØëß ÚÔë ÜñÈù ßëÂõ Þõ èð_ ã@áÞ åõä ßëÂð_. ÖùÝ ±õ ÀëìÌÝëäëÍí ÜÞõ Ò±Øë, ±ØëÓ Àèõ. Üõî Àëð_, ÒÒ½õ ã@áÞ åõä Èõ ÖùÝ ÜÞõ Ò±ØëÓ Àèõ Èõ Þõ ÖÜÞõ Þ×í ÀèõÖë.ÓÓ ÀëßHë Àõ ÀÍÀ VäÛëä Þõ ! Õõáù çÜ° ÃÝõáù. Ò±èÙ×í ÚÔð_ Üâõ ±õäð_ ÈõÓ, Àèõ Èõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚßùÚß Èõ. ±õÞõ AÝëá ±ëäí ÃÝù èùÝ Þõ ? ØëØëlí Ñ Ào´À ±ëÕåõ, áëÛ ±ëÕåõ ÖùÝ ±èÙ×í Üâõ ±õäð_

Èõ, Öõ Ò±Øë, ±Øë, ±ØëÓ ÀÝëý Àßõ.

ØÚÍëääëÞí äëÖ Àßõ Öù Ãë_Ìõ ÞèÙ èäõ Öõ ìÚþÉÞð_ ÀëÜ èÖð_, ÖõÜë_ ÎçëÝùÓÖù. Öõ ±õ ÀßÇõáíÝë ÃëÜÜë_ ±õÀ äëìHëÝë±õ Üëv_ ÂñÞ ÀßäëÞí ÖöÝëßí Àßí èÖí. ÕþfÞÀÖëý Ñ èõî... ÖÜëv_ ÂñÞ ?


[11.1] Ãùìä_ØßëÜ° çë×õÞù Õþç_Ã

197

ØëØëlí Ñ ÀßÇõáíÝë ÃëÜ Èõ Þõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, Èõ. ØëØëlí Ñ èäõ ±õ ÃëÜÜë_ ±õÀ åõÌ ßèõ. ±õ ÉöÞ ±Þõ ÞëÃù

ìÚáÀ<á, ´ÚØõáù ! ±õÞð_ ÞëÜ Ãùìä_ØßëÜ°. ÜëßäëÍ ÖßÎÞë, ±õ CëHëë äßç×í IÝë_ ßèõáë Þõ ±õ líÜ_Ö, Öõ ÚÔð_ ´ÚØõáë ±ë áùÀùÞõ. Öõ ÉßëÀ Úèð ÚÞõáù-ÌÞõáù ±Þõ ÜëßäëÍí, èäõ ±õÞí Úðì©Þõ Öù ÕèùîÇí Þë äâí±õ. ±Þõ Úèð ½ÖÞë Âõá ±ëäÍõ ±õÞõ. Öõ ±Üëßí µÕß Ûëä ßëÂõ. ±Üõ ÃëÜÜë_ É´±õ Öù Çë-ÕëHëí Àßäë Úùáëäõ. ±õËáõ ±Üõ ½HÝð_ Àõ çëßù ÜëHëç Èõ, ±õÜ ÀßíÞõ Çë Õíäë É´±õ ±Üõ. ÕÈí Öù ±õÀ ØèëÍù ±ëTÝù, Öõ Àèõ Èõ, Ò±_ÚõáëáÓ, ÜÞõ Ò±_ÚõáëáÓ Àèõ IÝë_. Ò±_ÚëáëáÓ ÞèÙ, Ò±_ÚõáëáÓ Àèõ. Ò±_Úõáëá° åõÌ, Øç ×õáí ÜÞõ ìçÜõLË ±ëÕùÓ, Àèõ Èõ. Öõ ØèëÍõ ±õÀ ×õáíÞë ±Ïí wìÕÝë ìÀoÜÖ, çßÀëß ±ÜÞõ çäë ÚõÜë_ ±ëÕõ. Üõî Àëð_, Ò±ëÕåõ ÖÜÞõ ±Üëßõ IÝë_×í. ØçÞë ÚØáõ äíç ±ëÕåõ, ±Üëßõ åð_ äë_Ôù ? ìçÜõLË ÖÜëßõ FÝëßõ ½õ´±õ IÝëßõ ᴠɽõ ±èÙ ±ëÃâ×í.Ó åð_ Àëð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë. ØëØëlí Ñ IÝëßõ Àèõ, Ò±õÞë Õöçë-Úöçë Þë Üâõ.Ó Üõî Àëð_, ÒÕöçë

Üëßí Õëçõ ÜëÃù Þõ ÕÈí ±ëÕí Øù ÀoÕÞíÜë_, ±Þõ ÕÈí á´ ½ä Üëá. Õöçë èð_ ±ëÕíå, ÕHë ÀoÕÞíÞð_ çíÔð_ ±ëäð_ ÚÔð_ Þë ±ÕëÝ ±Üëßë×í. ÖÜëßí Õëçõ Õöçë Þë èùÝ Öù èð_ ±ëÕíå Õöçë.Ó IÝëßõ Õõáù åð_ Àèõ Èõ äëìHëÝù ? Ò±ßõ, ±_Úõáëá, ±õ ÖÜõ åð_ ÚùSÝë ±ë äëÖ ? ÚVçù äíCëëÞù ÜëìáÀ, èð_ ÖÜëßí Õëçõ Õöçë áµ ? èð_ Öù ±õÜ Þõ ±õÜ ìçÜõLË áõäëÞù ÀoÕÞí Õëçõ×í.Ó Üõî Àëð_, Ò±SÝë, ±õäð_ Àõäð_ ? äõßù Ào´ ÉäëÞù ? äõßù ÀùÞõ ÛßäëÞù Èõ, ±Üëßõ ?Ó Öù Àèõ, ÒÃùìä_ØßëÜ°Þë ÞëÜÞù äõßù ÛßäëÞù.Ó èõî ? Üõî Àëð_, Ò±ë äâí À´ ½ÖÞð_ ßÜÀÍ<_ ±ëTÝð_ !Ó Öõ ØÚÍëääëÞí äëÖ Àßí ±õHëõ Öù ÜÞõ. èäõ


198

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

Õõáù Ò±ØëäëâùÓ ÃÛßë´ ÃÝõáù. ±Þõ áùÀù ±ëäí ØõÂëÍõ ÔÜÀí ±õËáõ Õõáù ÃÛßëÝù, Òåð_Ý ×´ ÉåõÓ, Àèõ Èõ. ±õËáõ ÜÞõ ËëÏù ÕëÍäë Üë_Íuù, ÒØç Àù×âíÞù åù ìèçëÚ ±Øë, Øç Àù×âíÜë_ åð_ ±ëäõ ?Ó Üõî Àëð_, ÒÚÔí ÚëÚÖÜë_ ±Øë ÜëÞíå, ±èÙ ÞèÙ ÜëÞð_. ±ë ±Üëßí T²ìkë±ùÞõ ÖùÍäë Îßõ Èõ !Ó

ZëìhëÝ Öõ ÜùËë ½õÍõ É ïÛë_ÉÃÍ Àßõ ±õËáõ Õõáë åõÌõ ÔÜÀí ±ëÕí Àõ ÒÖÜõ ÜÞõ Õöçë ±ëÕíÞõ ÕÈí ×õáí±ù áõäëÞí Àèù Èù ? ±õËáõ Üëßí Õëçõ Õöçë Þ×í, ±õäð_ ÖÜõ ÜëÞù Èù ?Ó Üõî Àëð_, ÒÖÜõ åë ÜëËõ Áí ÜëÃù Èù ? ½õ ÔÜëýØù èùÝ Öù ÜÞõ Àèù, ÔÜëýØù èùÝ Öù Áí.Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÞë, Üëßë Cëß ÜëËõ É ½õ´±õ Èõ Þõ ÖÜëßõ ±ëÕäí ÕÍåõ.Ó Üõî Àëð_, ÒÛÃäëÞ ±ëäõ ÖùÝ Þë ±ëÕí±õ.Ó ±õËáõ ±õ ØÚÍëääë ÎßÖùÓÖù. Ò±ëÕäù ÕÍåõÓ, Àèõ Èõ. Üõî Àëð_, Ò±Üëßí Õëçõ åð_ ÀëÜÞõ ÜëËõ áõäëÞë Èù ? ±õ ÜëÃíÞõ áù Öù Çëáõ.Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÒ±õ ÜÞõ ÕñÈù Èù ? Òèð_ Ãùìä_ØßëÜ°Ó, ÜÞõ ÕñÈù Èù ÖÜõ Àõ ±ë ÜëÃíÞõ áù ±õËáõ ? Òèð_ ÀùHë È\_Ó ±õ ½Hëù Èù ÖÜõ ?ÓÓ Üõî Àëð_, ÒÖð_ äëìHëÝù È\_, äëìHëÝù.Ó ÒÒèë, èð_ Ãùìä_ØßëÜ°, ±Þõ ÖÜõ åð_ çܽõ Èù ÒäëìHëÝùÓ ±õËáõ ? èð_ ±ë ìÍãVËÿ@ËÞù ßë½ È\_ÓÓ, Àèõ Èõ. Üõî Àëð_, Òßë½ èùÝ Öù ±Üëßõ åð_ Èõ ?Ó Ò±ë Üëßë ÃëÜÜë_ ÀëÜ ÀßäëÞð_ Èõ, ±ë Üëv_ ìÍãVËÿ@Ë Èõ. Üëßë ìÍãVËÿ@ËÜë_ ÖÜõ ÀëÜ Öù Àßí ½õ½õ.Ó Üõî Àëð_, ÒÖÜëßë ÃëÜÜë_ ÀëÜ Àßäë ÜëËõ, ÃëÜ ÖÜëv_ Èõ ? ÜëìáÀ Èù ?Ó IÝëßõ Àèõ, Òèð_ ½õ´ á´å.Ó ÉõÜ Õõáù çìáÝù Àèõ Èõ Þõ, èð_ ½õ´ á´å, ±õäð_ ±ëHëõÝ Àëð_, Òèð_ ½õ´ á´å.Ó Üõî Àëð_, Ò½õ´ áõ Þõ, Öëßë Éõäë Öù Úèð ½õÝë.Ó ±ë ±Üõ Öù Üñâ ZëìhëÝ ÀùÜÞë, ±Üõ Öù ½õäë Éõäí Àßëäí±õ. ÕÈí Üõî Àëð_, Ò±Üëßí Õëçõ ÞëÃë´ Þë Àßíå, Úí½ Õëçõ ÞëÃë´ ÀßÉõ. ÕëÖëâÜë_ Cëëáí Ø´å ÂëÍù ÂùØíÞõ, Öõ ÌõÀëHëð_Ý ÞèÙ ÕÍõ, Üñ±ë ! ÀùÞð_ ÞëÜ Øµ È\_ Öð_ ±ë ?Ó ±õËáõ ±õ Öù äÔëßõ ÞëÃù ×Ýù. ±õËáõ ±Üëßë ÛëÃíØëß ÚÔë Íßí ÃÝë Àõ ±ë ÞëÃë ½õÍõ ±ëÕHëõ


[11.1] Ãùìä_ØßëÜ° çë×õÞù Õþç_Ã

199

@Ýë_ ÕèùîÇí äâí±õ ? ÒÞëÃëÞõ çíÔù Àßäù ±õ Üëßù Ô_Ôù ÈõÓ, Àëð_. åð_ Àëð_ ? Üëßù Ô_Ôù åð_ Èõ ? ÞëÃëÞõ çíÔù ÀßäëÞù. ±õËáõ Ãùìä_ØßëÜ° Àèõ Èõ, Ò±_Úõáëá åõÌ, ±ë Ãùìä_ØßëÜ°Þõ Þë Àèõåù ÞèÙ, É\Øí ½ÖÞù ÜëHëç Èõ ±ë ! ±ë ìÍãVËÿ@ËÞù ßë½ Èõ.Ó Üõî Àëð_, ÒÜëßõ ßë½ ½õÍõ É Ûë_ÉÃÍ Àßäí Èõ, Úí½ ÜÉ^ßÞõ ÜëßíÞõ åð_ ÀëÏäëÞð_ Èõ ?Ó ±õËáõ ÕÈí ±õ Öù Éyõ ÇÏuù. Üõî ±ëäð_ Àëð_ Þõ, IÝëßõ äëìHëÝù åð_ Àèõ Èõ ? ÒÞèÙ ±ëÕù Öù Üëßõ á´ Éäù ÕÍåõ.Ó Üõî Àëð_, ÒÜëv_ èëv_, ÛÃäëÞ Üëßí Õëçõ ±ëäð_ ÚùáÖë ½õ Íßõ, Öõ ±ë ÜëHëç ÍßÖùÝ Þ×í Üëßí Õëçõ ?Ó ±õËáõ Üõî Àëð_, Òá´ Öù ɽõ, ½õ´±õ Èí±õ, ±õÀ Àù×âí á´ É\±ù ½õ´±õ !Ó

ÔùìÖÝëÜë_ É^ ÕÍí, Öõ×í ÔùìÖÝð_ ÀëÏí ÞÂëÖð_ èåõ ? èäõ Öõ ØèëÍõ Üëßí ªÜß ÀõËáí ? 1937Þí çëáÜë_, 1908Üë_ ÉLÜ ×Ýõáù. ÀõËáë äßç, ªÜß ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ùÃHëhëíç. ØëØëlí Ñ ±ùÃHëhëíç äæýÞí ªÜß. ±Þõ Õõáù Ãùìä_Ø° åßíßõ

ÜÉÚñÖ, ±Þõ Õë_Ççù ÜëHëçù á´Þõ ±ëäõ, ±õËáí ÚÔí ±õ åã@Ö Ôßëäõ. ÕHë ±ë ÜÎÖ áõ áùÀùÞí Õëçõ×í ±ëäð_, µCëßëb_ Àßëäõ. ÕHë Üñ±ë, ±èÙ ÕñÈÝð_ Öõî ? ±Üëßë ÛëÃíØëßÞõ ÕñÈÝð_ èùÖ Öù ±ëÕí ØõÖ ÖÞõ. ÕHë ÜÞõ ÕñÈÝð_ ? ±SÝë, Öð_ ÜÞõ @Ýë_ ÕHë ÛëÃõ ±ëTÝù ? ±Üëßë ÛëÃíØëß Öù ±ëÕí ØõÖ ìÚÇëßë. ±õ Öù çð_äëâë, ÔùìÖÝë ÀëÏí ÞëÂõ ±õäë ! ±ë ÔùìÖÝëÜë_ É^ ÕÍõ, Öõ Ào´ ÔùìÖÝð_ ÀëÏí ÞÂëÝ ? ±õ É^ äõHëí (äíHëí) ÞëÂäëÞí èùÝ. ±ë ÔùìÖÝëÜë_ É^ ÕÍí ±õËáõ ÔùìÖÝð_ ÀëÏí ÞÂëÖð_ èåõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Þë. ØëØëlí Ñ Öù ±õ çÜÉõ Þõ, Àõ äõHëí (äíHëí) ÞëÂäëÞð_. èo±...


200

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

±ë Öù áùÀ Ïíáë Öõ×í Àèõ, ÒÔùìÖÝð_ ÀëÏí ÞëÂù.Ó ±SÝë Üñ±ë, ÔùìÖÝð_ ÀëÏí ÞÂëÖð_ èåõ ? Öëßí ±ëÚw åð_ ßèí ? Öõ ±Üëßë ÛëÃíØëß Ïíáë, ±Þõ Ãùìä_ØßëÜ° ±õ ½HëÖùÓÖù Àõ ±ë ÚÔë Ïíáë Èõ ±Þõ ±ë ±õÀáë Úèð ÀÌHë, äçÜë Èõ. ±Üëßë ÛëÃíØëß Öù Úèð ÃÛßëÝ, ÒÂñÞ Àßåõ.Ó Üõî Àëð_, ÒÂñÞ É ½õ´±õ Èõ ±ëÕHëõ ! áùèí ØõÂÖë ÃÛßëä Èù ? ±Üõ ZëìhëÝ áùÀù Èí±õ ! ±õ@{õ@Ë ZëìhëÝù Èí±õ. ZëìhëÝ ÚíÉ È\_.Ó

ìç_èÞë ÚEÇëÞí ½õÍõ ìåÝëâäð_ Îë_Îë_ Üëßõ Èõ Öõ ÜëÜáù Úèð É\Øù, ±õ ÖÜõ ½õÝù èùÖ Þõ, Öù ±ëÂí ìÉ_ØÃí ÝëØ ßèõ ±õäð_. ÕÈí ±õHëõ Öù åð_ ÀÝð* ? Òèð_ ½õ´ áµ È\_, èð_ ½õ´ áµ È\_.Ó Üõî Àëð_, ÒèÜHëõ É ½õ´ áù, Çë ÕíÞõ ½ä. ÕÈí ½õ´ áõ½õ ±ëÕHëõ.Ó ÒÜëßõ Çë-Úë Þ×í Õíäí Öëßí.Ó Üõî Àëð_, Ò±ë äëìHëÝð_ µÀYÝð_ èäõ.Ó ±õËáõ Õõáë±õ ÔÜÀí ±ëÕí, Àõ ÒCëõß ÕëÈ\_ Éäð_ ÜðUÀõá ×´ ÕÍåõ.Ó åð_ Àèõ Èõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÒCëõß ÕëÈ\_ Éäð_ ÜðUÀõá ×åõ.Ó ØëØëlí Ñ ±õËáõ ±ë Öù ÜèëÛëßÖ ßEÝð_, Üñ±ë±õ ±ëäí ÔÜÀí

±ëÕíÞõ ! Üõî Àëð_, ÒåõÌ Ûñáù Èù. ±ë Cëß Ûñáë ÕÍuë Èù. ±ë ìç_èÞë ÚEÇëÞí ½õÍõ ìåÝëâäð_ Îë_Îë_ Üëßõ Èõ. ±ë ìç_èÞë ÚEÇë ½õÍõ èë× Þë Cëëáåù. Õèõáõ×í èð_ ÖÜÞõ ÇõÖäí ص.Ó Ò±ßõ ½±ù, ×ëÝ ±õ Àßí áõ½õ, ÖÜëßí Õëçõ×í ìçÜõLË á´å É. èäõ Öù Øç ÞèÙ ±ëÕù Öù äíç á´å, äíç ÞèÙ ±ëÕù Öù Çëáíç á´åÓ, Àèõ Èõ. Õõáð_ Àáõ@ËßÚáõ@Ëß ÚÔð_ ±õÞð_ É èùÝ Þõ, ÀÚ½Üë_ á´ áíÔõáë. ÕHë ÜÞõ åð_ ÀßäëÞù èÖù, Àáõ@ËßÞù ÚëÕ èùÝ ÖùÝ ? èð_ Öù ÀùLËÿë@Ëß È\_ ±Þõ Ãõ{õËõÍ ÕëÈù È\_. @äë"ìáÎë´Í ÀùLËÿë@Ëß È\_. Àõäù ? ÎVËó @áëç ÀùLËÿë@Ëß È\_. ÜÞõ åð_ ÀßäëÞë èÖë ±õ Àáõ@Ëß ? Ào´ ÖÜõ ÉõáÜë_ Cëëáí Øõåù ? ±õÞë ÀëÝØëÜë_ ±ëäí±õ Öù Þõ ?


[11.1] Ãùìä_ØßëÜ° çë×õÞù Õþç_Ã

201

±ëÕHëù É ßùÎ ½õ´±õ, ÕùáíçÞí åí Éwß ? Õ­ þfÞÀÖëý Ñ ÕHë ØëØë, ±õHëõ ÖÜÞõ ÔÜÀí ±ëÕí Öù ÖÜõ ÕùáíçÜë_ ÎìßÝëØ Þë Àßí ? ØëØëlí Ñ åð_ ÀëÜ IÝë_ Îçë´±õ ? Öõ ØèëÍõ Ào´ Õùáíçäëâë

ÜØØ Àßäë ±ëäÖë èÖë ? ±õ Öù ±ëÕHëù É ßùÎ ½õ´±õ. ±Üëßí Õëçõ É ßëÂí±õ ÎùÉØëßí. ÞèÙ Öù Ãë_Ìõ É ÞèÙ Þõ, áùÀù. Õùáíç èùÝ ÞèÙ, Õ_Øß-Õ_Øß Üë´á çðÔí. ±Þõ Úùáëääë Éõäí èùÝ Öù ÚßÀÖ Þë èùÝ. ±õÞë ÀßÖë ±ëÕHëí Üõâõ ÎùÉØëß ×´ É´±õ. Éõ ×äëÞð_ èåõ Öõ ×åõ, ±ëÃâ µÕß ½õ´ á´åð_. èäõ ÔÜÀí ±ëÕí ÃÝù èÖù, Öõ ±ëÉ ßëÖÞí É ±ëÕí ØíÔí Ã"ßLËí ±õHëõ, Àõ Ò±ëÉ ßëÖõ É.Ó Öõ ±ë äëÍíáëá Þõ ÚÔë ÃÛßë´ ÃÝë. Öõ Üëßí ÞëÂåõ Þõ ±ëÜ ×åõ Þõ ÖõÜ ×åõ ! Üñ±ë, Üëßí ÞëÂäëäëâù Öù ÚùáõÝ ÞèÙ ±ëäð_, ÀèõäëÝ Þë ßèõ. ÖÜÞõ çÜÉ ÕÍíÞõ ? Öõ ±õÞõ áëÃäà Âßí Þõ ! Úèð áëÃäÃ, Ûëßõ áëÃäÃäëâù. ±Þõ èð_Ý ½b_ Àõ ±ë èëßù Úèð áëÃäÃäëâù, ±Þõ ÚÔõ ±ëÂë ìÍãVËÿ@ËÜë_ áëÃäÃ. èð_Ý ½b_ ÕHë ±ëäð_ ØÚÍëäõá ÛÃäëÞÞð_ Þë Çëáõ, Öù Öëv_ Çëáõ É åí ßíÖõ ? ÛÃäëÞÞð_ Þë Çáëäí áµ, ±õÞë áZÜí° èµ ìßçëÝ. ÀëßHë Àõ ±õäù çëÇù Õðvæ È\_ ! ÛÃäëÞÞõ ÕHë åßÜ ±ëäõ ±õäù çëÇù È\_ !

ÖíßÀëÜÌë á´Þõ ÚVçù ÜëHëç Üëßäë ±ëTÝë ±õËáõ ÕÈí åð_ ÀÝð* ? ÕÈí ßëÖõ ±Üëßë ÛëÃíØëß ÜÞõ Àèõ Èõ, Ò±õ ÖÜõ Øç Àù×âí ±ëÕí ØíÔí èùÝ Öù...Ó Üõî Àëð_, Ò±õäë Ïíáë Þë ×´ Éåù. ìèoÜÖ ßëÂù.Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÖÜõ Èù ±õËáõ ±ÜÞõ ìèoÜÖ Öù ßèõ Èõ.Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒìèoÜÖ ÕñßõÕñßí ßëÂù, ±ëÜ Úë_Ý ÇÍëäù, èo... èo... èo... Àßù.Ó ±Ü×ë ±Ü×ë èð_... èð_... Àßí±õ ÖùÝ ±õ... ±õËáõ ÕÈí ±õHëõ Öù åð_ ÀÝð* ? ÚVçù ÜëHëç ÜùÀSÝë, Ë< èoÍÿõÍ ÜõÞ ! ±õÞù Õöçë ÔíßÔëßÞù Ô_Ôù, FÝë_ Þõ IÝë_ ÔíßÔëß Àßõáí Þõ, ±õËáõ ÚÔë


202

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ØñÚâë±ù (±õ ÞëÜÞí ±õÀ ÀùÜ), ÇùÔßë (±õ ÞëÜÞí ±õÀ ÀùÜ) áùÀù ÚÔë ±õÞõ äå ×´ ÃÝõáë. èäõ ÔíßÔëß Àßõ ±õËáð_ ÞèÙ, ÕëÈ\_ ±õÞí ÂõÖíäëÍí Àßõ. ±õËáõ ±õÞë ØÚëÝõáë É ÚÔë. ÞùÀß Éõäë É ÚÔë. ±õ ÚÔëÞõ Àèõ Èõ, ÒÚVçù ÜëHëçù ÖíßÀëÜÌë á´Þõ ±ëäù ±Þõ ±ë ÀùLËÿë@ËßÞõ µÍëÍí Üõáù. ±ë ÕËõáÞð_ ÂñÞ ÀßíÞõ ±ëäù.Ó Õõáë áùÀùÞõ Àèí ØíÔõáð_, Àõ Òèð_ ÖÜÞõ Üëßí ÞëÂíå, ½õ ±õ ÞèÙ Àßù Öù.Ó èäõ Õõáë áùÀù ìÚÇëßë åð_ Àßõ Öõ ? Öõ ÚVçù ÜëHëç ±ëTÝð_ ! èäõ Õõáë Öù ØÚëÝõáë ìÚÇëßë ! ÔíßÔëß Àßõ Þõ, ±ë ÚÔð_, ±Þõ ÂËÕìËÝù ! Õèõáë ±Üëßõ ç_Ú_Ô Úèð èÖù, ÕHë ±õ ç_Ú_ÔÜë_ ØÚÍëääë ÃÝù. IÝëßõ ØÚÍëäíÞõ ±èÙ ÞèÙ Çëáõ, Àëð_. Öð_ ±èÙ ±ëÃâ Àèõ, Àõ ÒÛ´, ±ë ÀëÝýÞõ ÜëËõ ½õ´±õ Èõ. ÜëËõ èõSÕ Àßù ±ë ÀëÝýÞõ ÜëËõ.Ó ÖÞõ èõSÕ Þ×í ½õ´Öí, Öëßõ ÕùÖëÞõ ÜëËõ Þ×í ½õ´Öí, ÕHë ±ë Úí½ ÀëÝý ÜëËõ, Öù ±ÜÞõ Àèõäð_ ½õ´±õ. Öð_ ØÚÍëäð_ ±õËáõ åð_ Àèõäë ÜëÃð_ È\_ Öð_ ? Öõ ØèëÍõ Öù ±Üëßù VäÛëä ±ëäù, Öõ ØèëÍõ iëëÞí ÞèÙ Þõ ±Üõ.

ìäÞ_Öí Àßõ ÖõÞõ ±ÕëÝ, ØëØëÃíßí Àßõ ÖõÞõ ÞèÙ ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕÈí ÖÜõ åð_ ÀÝð*, ÚÔð_ µÍëÍí Üñ@Ýð_ ? ØëØëlí Ñ åð_ ? ÚVçù ÜëHëç ±ëTÝð_ ÖíßÀëÜÌë á´Þõ. ±õËáõ

Õõáù Ò±ØëäëâùÓ ÜÞõ Àèõ Èõ, Ò±Øë, ½õÝð_ ±ë, ½õÝð_ ?Ó Üõî Àëð_, ÒÒåð_ Èõ Öõ ? åð_ Ò±Øë ±ØëÓ ÀÝëý Àßù Èù ? åð_ ½õÝð_ ±ë ? Õõáë ÜëHëçù ±ëäõ Èõ Öõ ? ½õÝõáë É Èõ Þõ !ÓÓ Öõ ±Üëßë ÛëÃíØëß Àèõ Èõ, Ò±ë Öù ±ëTÝð_ ±Þõ ÖÜõ ±ë ÖùÎëÞ @Ýë_ Üë_Íuð_, ±õÞõ ±ëÕí Øù Þõ, Üñ±ëÞõ, Øç-Õ_Øß ×õáí±ù.Ó Üõî Àëð_, ÒÞë ±ÕëÝ, ÞëÃë´ Àßõ ÖõÞõ ±ÕëÖí èåõ ? ìäÞ_Öí Àßõ ÖõÞõ ±ÕëÝ. ±Üõ ìßÀäõVË ÃßíÚÜë_ ÃßíÚ ÜëHëçÞí VäíÀëßíåð_, ÕHë ØëØëÃíßíäëâí ÜëÃHëí Þë Çáëäí±õ.Ó

åíáäëÞ ÕðvæÞõ Íß É Þë èùÝ Þõ ? ±Üëßë ÛëÃíØëß Àèõ Èõ, ÒÉ\±ù, ±ë ÖùÎëÞ ÖÜõ ¶Ûð_ ÀÝð*.Ó Üõî Àëð_, ÒÍßõ Èõ åð_ Àßäë ? Úõç Þõ, Çë-Úë Õí Öð_ ±Þõ ßùÎ Üëß.


[11.1] Ãùìä_ØßëÜ° çë×õÞù Õþç_Ã

203

èð_ ±õÀáù Úèð È\_, Úë. Üëßõ Àù´Þí Úí° Ào´ Éwß Þ×í.Ó ÀëßHë Àõ èð_ Öù çëÇë ìØáÞù ÜëHëç, åíáäëÞ Õðvæ ! ±èoÀëß ±õÀáù É Ãë_Íù ±õËáð_, ÚëÀí ÚíÉ\_ ÚÔð_ åíáäëÞ ! ±Þõ ÖõÞõ Íß É Þë èùÝ Þõ, Àù´ ØèëÍùÝ ! Òåð_ Àßäë ÃÛßëä Èù ? èð_ ZëìhëÝ ÚEÇù È\_. ±õÀ Îõßù ÜßäëÞð_ É Èõ Þõ ! ±õÜ Ào´ ±ë Öù Àèõ, èMïÖù Ûßí ½ä ±õËáõ èMïÖù Ûßí ØõäëÞù ?Ó ±õäð_ äëìHëÝù Àèõ ±õËáõ Ûßí ØõäëÞð_ èùÝ ? ±õäð_ °äÞ °ääð_Ý åë ÀëÜÞð_ ? ±õËáõ ÕÈí ±Üëßë ÛëÃíØëßÞõ Àëð_, ÒÃÛßëåù ÞèÙ, èð_ È\_ Öõ !Ó ±õ ½Hëõ Âßë Àõ ±ë ±_Úõáëá, Öõ ±ëÂð_ Þäçëßí ìÍãVËÿ@ËÞõ äå Àßí ÞëÂõ ±õäù Õðvæ Èõ ! ±õËáõ èð_ Àèð_ ±õËáõ ÕëÈí ìèoÜÖ ±ëäí ½Ý. ÕHë Õõáë ±õÞë ÚVçù ÜëHëçù ½õ´Þõ ÕÈí ÃÛßë´ ½Ý Þõ ÜèÙ !

çëÜëÞë ±èoÀëßÞõ µUÀõÝëý äÃß ç_½õà ½õ´Þõ ÚùSÝë ±õËáõ ÕÈí ßëhëõ çëÍë È äëÃõ ±Éäëâð_ èÖð_ Þõ ±Üõ ÚÔë IÝë_ ÚõÌõáë, ±Üëßí ±ë"ìÎçõ. ÞØí Õß ±ë"ìÎç Úë_Ôõáí ±Üõ. ÃëÜ-ÚëÜ ÞèÙ. IÝë_ ÚõÌõáë ±ëßëÜ×í ±Þõ Õõáë Èõ Öõ ÚVçù ÜëHëç ±ëTÝë. Öõ ÕÈí Üõî ½õÝð_ ±õËáõ ÕÈí èð_ Èõ Öõ ÃÝù çëÜù. ±õËáõ Üõî åð_ Àßõáð_ ? IÝëßõ åßíß çëv_ ±õËáõ Ú_Íí ÀëÏíÞõ Îv_ èð_. µÞëâëÞù ØèëÍù Þõ, Öõ ÔùìÖÝð_ ±õÀáð_ É Õèõßõáð_. ±Þõ ÈõÍù ±ëÜ ÞëÂõáù. Õõáë ±ëäíÞõ ¶Ûë ߏëë. ÕÈí èð_ ÞíÀYÝù. ÂÜíçõÝ ÞèÙ Õèõßõáð_. èäõ ±õ ÚÔë ±ùâÂõ èµ ÕëÈë, ÜÉ^ßù Üëßõ IÝë_ ÀëÜ ÀßÞëß. èð_ çÜ° ÃÝù. Üõî Àëð_, Üëßë èëßë, ±ë ÜÉ^ßù ÀëÜ ÀßÞëßë ÚÔë ÜÞõ Üëßäë ±ëTÝë ! Üëßõ IÝë_ Öù ±õ ÜÉ^ßù ±ÞëÉ ÂëÝ Èõ, Üñ±ë ! ±õËáõ ÕÈí Üõî åð_ Àëð_, Ò±SÝë, ±ùèùèù... ÖÜõ ±ëTÝë Èù áùÀù ! ±ëäù, ±ëäù !Ó ÕÈí Üõî Àëð_, ÒÛ´, ÖÜõ ÚÔë ÀõÜ ±ëTÝë Èù ? ÖÜõ Éõ ÖíßÀëÜÌë á´Þõ ±ëTÝë Èù, ÀùHëõ ÖÜÞõ ÜùÀSÝë Èõ ±õ Àèù.Ó IÝëßõ Àèõ, Ò±ÜÞõ Öù


204

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

åõÌõ ÜùÀSÝë Èõ.Ó Òåð_ Àßäë ÜëËõ ÜùÀSÝë Èõ ?Ó IÝëßõ Àèõ, Ò±ë ÖÜëßë {ñ_ÕÍë-Úñ_ÕÍë ÚÔð_ µÍëÍí Üõáäë ±Þõ ÜëHëçùÞõ ÕHë µÍëÍí Üõáäë.Ó Üõî Àëð_, ÒÕèõáë ÜÞõ µÍëÍù, IÝëß ÕÈí Èõ Öõ ÖÜõ {ñ_ÕÍë ÖßÎ ½ä. Õèõáë ÖÜõ ±ë ÖíßÀëÜÌë ÈùÍù Üëßí µÕß. ±ë ±_ÚõáëáÞõ Üëßäë Éõäë É Èõ, ÜëßùÓ, Àëð_. ÜèÙ ±õÀ åOØ ÞíÀâÖëÞí çë×õ èÍèÍëË ÜèÙ Ïíáð_Ïç ! Ò±ëäí ½äÓ ±õäð_ Þë Àëð_ Üõî, ç_½õà ÕþÜëHëõ ÚùSÝù. ÒÖíßÀëÜÌë µÍëÍù, èð_ ±ë ¶Ûù È\_Ó, Àëð_. åð_ Àëð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èð_ ±ë ¶Ûù È\_, ÖíßÀëÜÌë µÍëÍù. ØëØëlí Ñ ÒÖÜõ ÖíßÀëÜÌë µÍëÍùÓ Àëð_ ±õËáõ èëßë±ù ¬Çí

±ë_Â É Þë Àßõ. Ò±SÝë, ¬Çí ±ë_ Öù Àß, ±õÝ ! èð_ ÖÞõ Þ×í ÕÀÍëäí ØõäëÞù, èð_ ÕÀÍë´å Àõ Ãùìä_Ø°Þõ ÕÀÍëäíåÓ, Àëð_. IÝëßõ Àèõ, ÒçëèõÚ, ±õÜÞð_ ÞëÜ Þë Øõåù, ÞèÙ Öù ±ÜÞõ Üëßí ÞëÂåõ.Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, Òèäõ åð_ Àßäð_ Èõ Öëßõ ? ÖíßÀëÜÌ<_ Üëßäð_ èùÝ Öù Üëßí Øõ.Ó

åíáäëÞÞõ ½õ´Þõ áë ÜëHëç ÕHë Íßí ½Ý Öõ ÚÔë Ôþñ° ÃÝë ÜèÙ. ÀëßHë Àõ ±õÞë ±õ É Üëßõ IÝë_ ÕëÈë ÜÉ^ßí ÀßÖë èùÝ. ±õËáõ Üõî Àëð_, Ò±èÙ ±ëä Û´, ÖÜëßëÜë_×í ÉõÞõ ÜÞõ Üëßäù èùÝ Öõ Üëßäëäëâë É\Øë ±ëäù ±Þõ Þë Üëßäù èùÝ Öõ ±ëÜ É\Øë Úõçù, Úõ ÕëËa É\Øí ×´ ½ä.Ó èäõ ÚVçù ÜëHëçÜë_×í Öù ÕÇëç-ÕùHëùçù ÜëHëçÞõ Öù èð_ ±ùâÂÖù èÖù. ìÚÇëßë Üëßõ IÝë_ É... ÕþfÞÀÖëý Ñ ÀëÜõ ±ëäÖë èùÝ, ØßßùÉ. ØëØëlí Ñ ±õÜÞí Üëßõ IÝë_ èëÉßí, ßùÉ. ±èÙ×í Õöçë á´

½Ý ±õÍäëLç, IÝëßõ IÝë_ ÂëäëÞð_ ÂëÝ. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ±õäð_ É.

ØëØëlí Ñ ±Þõ Ãùìä_ØßëÜ° Öù Õöçë Ôíßí ±Þõ TÝëÉ áõ ±õÞí

Õëçõ×í, Çñçí áõ ¶áËù. ±Üõ Éõ ±ëÕí±õ Þõ, ±õ Çñçí ÂëÝ ±õ.


[11.1] Ãùìä_ØßëÜ° çë×õÞù Õþç_Ã

205

±õËáõ ÕÈí ±õ Öù ÚÔð_ ÜëHëç Íßí ÃÝð_ Üëv_ èëv_. ±õÀ åíáäëÞ ÕðvæÞõ ½õ´Þõ áë ÜëHëç Íßí ½Ý ! Öõ Íßí ÃÝð_ ÚÔð_. Íßí ÃÝð_ ±õËáõ ±ëÜ ÞèÙ, ÕHë Àèõ, Ò±ëÕHëõ ±ë ÀßäëÞí Éwß Þ×í.Ó ±õÜÞð_ èëËó Þë ÕëÍäë Üë_Íuð_. ±õÜÞë èëËõý Þë ÕëÍí.

Üëßäë ±ëTÝë ÖõÞõ É ÞÇëTÝë ±õËáõ ÕÈí åð_ ×Ýð_ ? Õõáë ÚVçù ÉHë èÖë Þõ, ±õ Öù Àåð_ ÀÝð* ÞèÙ ±õËáõ Üõî Àëð_, Ò±ëäù, ±ëäù, IÝëßõ Úõçù èäõ. ÖÜëßõ ½õ Üëßäð_ Þë èùÝ Öù Úõçù.Ó ±õËáõ ÕÈí Üõî åð_ ÀÝð* ? Üõî Àëð_, ÒÖÜõ Úõçù, èð_ ±ëäð_ È\_ ×ùÍíäëßÜë_, èð_ ÂÜíç Õèõßí ±ëäð_.Ó Öõ ÂÜíçÞð_ ÞëÜ Ø´Þõ ±_Øß É´ ±Þõ Õõáë áùÀù ±Üëßë Úí½ ÛëÃíØëß èÖë Þõ, Öõ ±õÜÞõ Àëð_ Àõ, ÒÛë´, ÖëÍíÞë Øç CëÍäë Ü_Ãëäù, ±ëäÍë ±ëäÍë.Ó ÛëÃíØëß Àèõ Èõ, Òåð_ Àßåù ±õËáë ÚÔë ?Ó Üõî Àëð_, ÒÉ\±ù Öù Âßë, èð_ ÀõÜ çíÔù Àßí ±ëÕð_ ±õÞõ ! Ãùìä_ØßëÜ° ±õÞë ÜÞÜë_ Âù Ûñáí ½Ý Àõ Üëv_ èëv_ ±ë ±_Úõáëá Àõ åð_ Èõ ±ë ?Ó Öõ ±õ áùÀù±õ ±ë"Íóß Àßí ØíÔù. Öõ Øç CëÍäë IÝë_ ±ëäí ÃÝë. Üõî ×ùÍë äÂÖ ¶Ûë ßëAÝë ±õ áùÀùÞõ, ÀáëÀ-ØùÏ ÀáëÀ, ±Þõ ±õËáëÜë_ Øç CëÍäë ±ëäí ÃÝë. ±õËáõ ÕÈí Üõî Àëð_, Ò±ëäù, ±èÙ ±ëÃâ.Ó ÕHë ÜëßäëÞí äëÖ Öù Àßí ÞèÙ ±õ áùÀù±õ, åßÜë´ ÃÝë. ±õÜ Þõ ±õÜ É ØÚë´ ÃÝë. èäõ, Àù´Þí ÕçýÞëìáËí èùÝ Àõ Þë èùÝ ? ±ë Öù Ào´ áëÍäë ÂëäëÞë Âõá Èõ Üëßäð_ ±õËáõ Ào´ ? ±ë Ào´ ÜëÈáë_ ÜëßäëÞë Èõ ? ÜëÈáë_ÞíÝ ÕçýÞëìáËí èùÝ Èõ. ±õËáõ ÕÈí Õõáë áùÀùÞõ Àëð_, ÒÚõçù Ûë´, ÖÜõ ÕÈí Éõ Àßäð_ èùÝ Öõ Àßù. ±õÀäëß ±ë Õíäù, ÖëÍí-ÚëÍí.Ó Öõ Øç CëÍäë Öù ±ëTÝë èÖë ±õÞõ Õë´, ÕÈí Úí½ Ü_ÃëTÝë. Öõ ÜëËáë Ü_ÃëÝ Ü_ÃëÝ ÀÝëý Þõ ÖëÍí ÂñÚ Õë Õë Àßí ÚÔë ÚVçùÝ ÉHëÞõ. ±Üëßõ ÕÇëçõÀ wìÕÝë ÂÇý ×Ýù èåõ. ìçÜõLËÞí Øç Àù×âíÞë Õöçë µÕßë_Ö ÂÇý ×´ ÃÝù ! ÕHë ÚÔë Âðå ×´ ÃÝë. Üõî ÂñÚ ÞÇëäÍëTÝë. ÂñÚ ÞëEÝë ÚVçùÝ ÉHë ìÚÇëßë, ÖëÍí


206

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÕíÞõ. ÕÇëç wìÕÝëÞí Õë´ Öù Âßí, ÕHë çù wìÕÝëÞù ÞëÇ ÀßëäÍëTÝù ! Àëð_, ÞëÇù ±ëÕHëõ, èõîÍù ! Öõ Éõ ÞëEÝë ÞëEÝë ÞëEÝë... Öõ ÂñÚ ÕíÖë ½Ý Þõ ÞëÇÖë ½Ý, ÂñÚ ÕíÖë ½Ý Þõ ÞëÇÖë ½Ý. ÂñÚ ÞëEÝë Öõ ÕHë. ±ëÂí ßëÖ ÞÇëTÝë ±õÜÞõ, ÖëÍí Õë´ Õë´Þõ. ±Üõ ÕíÖë ÞèùÖë, ÕHë ±õÜÞõ Õë Õë É ÀÝ*ð. ±Þõ ÕÈí åíßù åõÀëäÍëTÝù. èõÝ... ÚØëÜ åíßù ! Öõ ØèëÍõ Cëí-Úí ÚÔð_ çVÖð_ Þõ ! ÇùAÂë CëíÞù åíßù ±ëËáù ±ëËáù ÂäÍëTÝù. Îßí Àù´ ØèëÍù Õõáù ÜëßäëÞð_ Àèõ ÖùÝ Þë ±ëäõ ! ±Þõ Õõáù ßëè ½õ´Þõ Úõçí ßèõáù, ÒÀõÜ èÉ\ Ào´ ÂÚß Þë ±ëäí !Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, èäõ åð_ Àßù ? ±õÀ ÉHëÞõ Àëð_, Ò½, ±õ Ãùìä_ØßëÜ°Þõ ÖõÍí áëä. ±õÞõ Àèí±õ, ±ë Éõ ÞëÇ Àßõ Èõ ±õ áùÀù, ±õ ½õäë ±ëäù.Ó ±õËáõ Ãùìä_ØßëÜ°Þõ Úùáëääë ÃÝë Õõáë. Öõ Ãùìä_ØßëÜ Àèõ Èõ, Ò±IÝëßõ ÜÞõ åð_ Àßäë IÝë_ Úùáëäõ Èõ ?Ó IÝëßõ Àèõ Èõ, ÒIÝë_ Õõáë ÚÔë ÞëÇ Àßõ Èõ !Ó Ò±õ áùÀù ÞëÇ Àßõ Èõ IÝë_ ±ëÃâ ?Ó Òèë.Ó IÝëßõ Àèõ, Òèäõ èð_ ±õÜÞõ ßèõäëÞí ÂßëÚí Àßí ÞëÂð_ È\_.Ó Öõ Àåð_Ý äâõ ÞèÙ ±õÜë_. ÜõáÞõ Èëá. ±Ü×ù åð_ Àßäë Õùî Õùî Õùî ÀÝëý Àßõ Èõ ?

iëëÞ Õèõáë ±èoÀëß Ãë_Íù, ÕHë Çëìßhë ¬Çð_ ±Üëßë ÛëÃíØëß Öù Úèð Âðå ×´ ÃÝë Àõ ÖÜõ Öù Úèð ÉÚßë ! ÕÈí Ãùìä_ØßëÜ°±õ Öù ½HÝð_ Àõ ±ë Öù Üñ±ë ¶áËë ÞëEÝë IÝë_ É´Þõ, ±õËáõ ±õÜÞõ ÂñÚ äÏuù, Òèð_ ÖÜÞõ Üëßí ÞëÂíå Þõ ±ëÜ Àßíå Þõ...Ó ÕHë ±ëÜÞð_ Öù xØÝ ÕìßäÖýÞ ×´ ÃÝð_. Ò±ë ØëØë Öù ÛÃäëÞ Éõäë ÜëHëç Èõ, ±ëÕHëë×í ÀõÜ ÜßëÝÓ Àèõ Èõ. ±õËáõ Ãùìä_ØßëÜ° çÜ° ÃÝë Àõ ±ëÜHëõ Ào´À ÀÝð*, ÀßëÜÖ Àßí ±_Úëáëáõ, ±õËáõ ±ëÕb_ ÇëáäëÞð_ Þ×í. Öõ ÚíÉõ ØèëÍõ Ãùìä_ØßëÜ° Öù ÕëÈù Üñâ äëìHëÝù Þõ, ÕëÈù. ÒÜëßí ÀßëÜÖ ÖÜõ µÍëÍí Üõáí, ÕHë èäõ ±Üõ ÖÜÞõ Àèí±õ Èí±õ Àõ ±ÜÞõ Ào´ ±ëÕù Þõ, ±õÜë_ ÖÜÞõ åð_ ±ëÜë_ äë_Ôù áëÃõ Èõ ?Ó Àèõ Èõ. Üõî Àëð_, ÒÚùá Þõ IÝëßõ, ±õäð_ Õë_çv_ Úùá Öù ±ëÕí±õ.Ó ÕÈí Øç ×õáí ±ëÕíÓÖí. ØÚÍëäíÞõ áõäëÞù èùÝ Öù


[11.1] Ãùìä_ØßëÜ° çë×õÞù Õþç_Ã

±õÀ ±ëÞù Þë Üâõ. Öð_ ÜÞõ Âðå Àß. ÀëßHë Èõ. Üõî ±õÞõ Àèõáð_ Àõ Üëßù ±èoÀëß Ãë_Íù Èõ. ±õäù Üëßù ±èoÀëß Èõ. ÀëßHë Àõ Úí° ÚÔí èë´ @áëç Èõ ! ÕÈí Ãùìä_ØßëÜ ½õÍõ çëßù

207

Àõ Üëßù ±èoÀëß Ãë_Íù ÛÃäëÞÞõÝ Ãë_Ìõ ÞèÙ ßíÖõ Çëìßhë Üëv_ Úèð ç_Ú_Ô ßèõáù.

±ëÜ Ãùìä_ØßëÜ° Úèð çëßù ÜëHëç èÖù. ±ë Öù Éßë ±ë"ìÎçßùÞõ ØÚÍëäõáë. ÚÔëÞõ ØÚÍëÝ ØÚÍëÝ Àßõ Þõ, Öù ±ë"ìÎçßù ØÚë´ ½Ý. ÕHë ±Üõ Öù ÀLËÿë@Ëß, ±Üëßõ åë èëv ØÚëäð_ ÕÍõ ? ±Þõ èð_ Öù ìç_èÞð_ ÚEÇð_ È\_ ! ±SÝë, ìç_èÞë ÚEÇëÞõ @Ýë_ ÈoÈõÍuù ? hëëÍ ÕëÍõ Öù ÚÀßë Þëçí ½Ý ÚÔë èÍèÍëË ! Öõ ØèëÍõ ±èoÀëß Âßù Þõ ! ±IÝëßõ Öù ±ë ÚÔë ÀåëÜë_Ý Þ×í. Öõ ØèëÍõ ±èoÀëß. ±Þõ ±Ü×ù ±õ äëìHëÝù äâí åð_ ÀßäëÞù èÖù ? ±Ü×ù äÃß ÀëÜÞù Ëõî Ëõî ÀÝëý Àßõ, Ëíáù Çë_Øáù ÕèõßíÞõ. ÒÖëßë ÀßÖë ÜÞõ Úèð ½ÖÞë èßÀÍë (ÖùÎëÞ) ±ëäÍõ ÈõÓ, Àëð_. ÕHë ËëÏù ×´ ÃÝù, èo. Îßí ìÉ_ØÃíÜë_ ÞëÜ áõ É ÞèÙ. ±ßõ, ÜùÖ Öù Ào´ ±ëÕb_ áÂõáð_ èùÝ Öù ±ëäõ Èõ, ÞèÙ Öù ±ë áùÀÞõ Öù Ào´ Üëßí ÞëÂäëÞí åã@Ö Èõ ? ç_Íëç ÉäëÞí Àù´Þõ åã@Ö Þ×í ±ë ÉÞÜÜë_. Öù ±ë áùÀù åð_ ÀßäëÞë èÖë Öõ ? ±õäð_ ÀèõäëÝ ÞèÙ ±ëÕHëë×í, Àõ Öð_ åð_ ÀßäëÞù È\_ ? ÞèÙ Öù Üñ±ù ÇÏõ. ±õ ÞöìÜìkëÀ äëHëí Èõ, ÂßëÚ äëHëí. ÂßëÚ ÀëÜ ×äëÞí ìÞåëÞí Èõ ±õ.

iëëÞ ÕÈí {íßù ×Ýù ±èoÀëß, Þ Àßõ äâÖù Õþèëß Õõáë Ãùìä_ØßëÜ°Þð_ ÜÃÉ ÇçÀí ÃÝð_, Àõ ±ë çëáë, ÞÇëTÝë Öõ ¶áËë ÞëEÝë IÝë_ É´Þõ ! Öõ Ãùìä_Ø° Öù ËëÏùËÕ ×´ ÃÝù, Àõ Ò¶áËù ÞëÇ ÀßëTÝù ! ±ë ÕËõá Ûëßõ ÀèõäëÝ !Ó Üõî Àëð_, ÒÞëÜ Þë Ø´å ±Üëv_, ÃëÜÞë ÃëÜ µÍëÍí Üõáíå.Ó ÀëßHë Àõ ±Üõ Öù ZëìhëÝ áùÀù, ZëìhëÝÞð_ ÞëÜ Þë Øõäð_. Üõî Ãùìä_ØßëÜ°Þõ Àèõáð_ Àõ ÒÀåð_ ÞèÙ äâõ, ±èÙ ±ëÃâ É\Øð_ Èõ. Üñ±ë, Ûñáù ÕÍuù Öð_. Öð_ ½Öõ É Âùäë´ É´å. ±Üõ Öù ZëìhëÝ ÚEÇë.Ó ±õ Öù ±ìèoçë ÕëYÝë ÕÈí ±ìèoçë èùÝ. Õèõáë ±ìèoçë èùÝ ±Üëßõ ?


208

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ìèoçë ÕëYÝë ÕÈí... ØëØëlí Ñ ±ìèoçë ÕëYÝë ÕÈí ±õ ÖáäëßÞí Ôëß Éõäí Õëâí±õ.

Õèõáë ZëìhëÝ ÚEÇë. ±ëÜ ±Üõ ÚÀßí Þë Üëßí±õ ! ÕHë ½õ çëÜù ×Ýù ±õÞõ µÍëÍí Üõáí±õ, ßèõäë Þë Ø´±õ. Üëßë ÜùËëÛë´±õÝ ZëìhëÝ ! ÜèÙ áùèí ±õäð_. Öõ×í Öù ±Üëßë ÚëÞõ ÀèõÖëÓÖë, ÒÚLÞõÝ ìç_è Õðhëù ÕëÀõáë Èõ.Ó áùÀù ÃëÜÜë_ ±õäð_ Àèõ. ZëìhëÝ Õðhë, ±ëÜ áùèí ±ëÂð_ É ÖÕõáð_ èùÝ. ±ë Öù ±gèçëÞõ áíÔõ ÚÔð_ ËëÏ<_ ÕÍí ÃÝð_. èäõ Ãëâù Ûë_Íõ, Üëß Üëßõ ÖùÝ Àåð_Ý ÞèÙ. ±õ Öù ±IÝëßõ Èõ Öõ èð_ iëëÞí ×Ýù. Öõ ±IÝëßõ Üëßõ ÖùÝ Úùáð_ ÞèÙ ±ZëßõÝ. ±IÝëßõ ÖÜõ Úõ-Çëß Ôùáù Üëßù Þõ, ÖùÝ èð_ Þë Úùáð_. èäõ iëëÞí ×Ýù. ±ë ÞèùÝ Òèð_.Ó Õèõáë Öù èð_ ½HëÖùÓÖù Àõ ±ë É Òèð_Ó È\_. ÕËõá É Òèð_Ó È\_, ±õäð_ ½HëÖùÓÖù. ±ë ZëìhëÝ É Òèð_Ó È\_, ±õäð_ ½HëÖùÓÖù.

ZëìhëÝ gèçëÜë_Ý åñßë Þõ ±gèçëÜë_Ý åñßë ±õËáõ ±ë ØëØëÞð_ ÜÃÉ Öù Õèõáë ÎëË<_ ÎëË<_ ßèõÖð_ÓÖð_. Àù´±õ Ào´ ±ÕÜëÞ ÀÝð*, Àõ Òåð_ äëÖ Àßù Èù ÖÜõ ±ë ?Ó çë_Ôë ÖùÍí ÞëÂð_ IÝë_ Þõ IÝë_ É. ÃÜõ Öõ ½ìÖÞù èùÝ ÖùÝ ÞëÜ Þë Øõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë ØëØë Õëçõ èð_ ÞèùÖù ±ëTÝù Þõ, IÝëßõ ±ëäí

äëÖù çë_Ûâõáí Àõ ØëØë Úèð ÀÍÀ Èõ ! ØëØëlí Ñ èë. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õäí äëÖù Õõáë ÜëHëçù ÚÔë Âßë Þõ, ±ëÕÞí

ìäv© ÚùáÞëßë, Öõ Úùáõ Àõ Úèð ÀÍÀ Èõ, Úèð ÀÍÀ Èõ. ±ëäí äëÖù çë_Ûâõáí. ØëØëlí Ñ ÀÍÀ Úèð Þõ ±ëÜ ! åñßäíß ÂëÖð_ Þõ ! ±ë Öù çëv_

×½õ Üèëäíß ÛÃäëÞÞð_, ±õÜÞù ÜëÃý ÕëÈù èë×Üë_ ±ëäí ÃÝù.


[11.1] Ãùìä_ØßëÜ° çë×õÞù Õþç_Ã

209

±ìèoçëÞù ÜëÃý ! ±Þõ Öõ ZëìhëÝùÞð_ É ÀëÜ Èõ Þõ ±ë, ÀùÞð_ ÀëÜ Èõ ±ë ? ±ë ÜëÃý ÀùÞù èë× ÕÀÍí åÀõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ZëìhëÝùÞù. ØëØëlí Ñ ZëìhëÝùÞù Þõ ! Éõ ìèoçë Àßí åÀõ Öõ É ±gèoçë

Õëâí åÀõ. Éõ ìèoçë-±ìèoçëÜë_ ±ØÚØ Èõ, ±õ åð_ Àßõ Öõ ? ÕHë ÜÞõ ÃÜÖð_ ÞèÙ ±ë, Õç_Ø ÞèÙ ±ëäð_ ÚÔð_. ±_ØßÂëÞõ ÃÜÖð_ ÞèÙ ÕHë VäÛëä ÈùÍõ ÞèÙ Þõ !

ÕñäëýlÜÜë_ ½õäë Üâí ÃÉÚÞí ÕçýÞëìáËí ±ëÜë_ çë_Ûâäë Éõäð_ èÖð_ Àåð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÞèÙ, ØëØë, ±ëÜë_ çë_Ûâäë Éõäð_ ÀßíÞõ ±ëÜë_×í

±õäð_ Öù áëÃõ Àõ ±ë ØëØëÞí äÖýÜëÞ Øåë Öù AÝëá Èõ, ÕHë ØëØëÞð_ ÕèõáëÞð_ Éõ Èõ, ÖõÞí ±_Øß ±ë Éõ ±ëTÝð_ Öù Öõ Àõäð_ Èõ, ±ëÕõ Éõ ÀíÔð_ ±ë Àõ Éõ ìèoçë Àßí åÀõ Öõ É ±ìèoçë Õëâí åÀõ. èäõ ±ë äëÖ ±õËáí Ãðë Èõ ±Þõ ±õËáí É çIÝ Èõ. ØëØëlí Ñ ÚíÉ\_ Àù´ ÇùAÂí ±ìèoçë Õëâí åÀõ É ÞèÙ, Éõ

ìèoçë Àßõ Öõ É ÇùAÂí ±ìèoçë Õëâí åÀõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ±Þõ Õõáë Öù Þë Üëßõ Àõ Þë Àù´Þõ ÚÇëäõ. ØëØëlí Ñ ±õ Öù ±ØÚØ ÚÔð_. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õËáõ ÜëßõÝ ÞèÙ ±Þõ ÚÇëäõÝ ÞèÙ. ÞÉß ±ëÃâ

Àù´Þõ ÜëßÖù èùÝ ÖùÝ ±õ ±ëÜ Þõ ±ëÜ É Úõçí ßèõ. ØëØëlí Ñ èë... ÕþfÞÀÖëý Ñ ±Þõ Õõáù Öù ÜëßõÝ Âßù Þõ ÚÇëäõÝ Âßù. ØëØëlí Ñ Éõ ìèoçë Àßí ½HëÖù èùÝ Öõ ±gèçë Õëâí åÀõ.


210

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ±Þõ ±ë ±ëÕÞí ÕçýÞëìáËí Öù Âßí Þõ ? ØëØëlí Ñ èë, ÚVçù ÜëHëç ±õÀØÜ Èõ Öõ ÞëÇäë Üë_Íõ Öõ Ào´

ßíÖ... ?

ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ±õ ßíÖ Èõ ±ë. ØëØëlí Ñ Àù´Þë ÜëLÝëÜë_ Þë ±ëäõ Þõ ! ÕçýÞëìáËí ! ÜõÞ

±ë"Î ÕçýÞëìáËí ! ±Þõ ÕçýÞá Àõßõ@Ëß !

äÔëßõ ÂEÝëý ÕHë ±LÝëÝÞõ ÖëÚõ Þ ×Ýë ±ë Öù iëëÞ ÕèõáëÞë ±èoÀëßÞí äëÖ. ±õ ±èoÀëß Öù ±õËáù ÚÔù ÉÚßù, Àõ ±ëÂð_ ÃëÜ çëÜð_ ×Ýð_ èùÝ ÖùÝ ÕõËÞð_ ÕëHëí Þë èáõ, ±õäù ±èoÀëß ÉÚßù ! Àõäð_ ? ±ëÂð_ ÃëÜ çëÜð_ ×Ýð_, É\±ù Þõ, Öõ. IÝëßõ èð_ Àèð_Ý Âßù, ÒÔÞÛëBÝ Èõ ±õ ZëìhëÝÕHëëÞõ ÖÜëßë !Ó ZëìhëÝ ±õÞð_ ÞëÜ Àõ ÍÃõ ÞèÙ. ±ëäë ±ëäë ÂùËë Íß×í ÍÃõ É ÞèÙ. ±õäù ±èoÀëß èùÝ ±õÞð_ ÞëÜ ZëìhëÝ. ±Þõ ±LÝëÝÞõ Ãë_Ìõ ÞèÙ. ±ë ±èoÀëß ±õäù èÖù, Àõ ±LÝëÝÞõ ÖëÚõ ÞèÙ ×ëÝ ±õ. ÕÈí ÃäÜõýõLË èåõ Àõ ÃäÜõýLËÞù ÚëÕ èåõ ! ÛÃäëÞÞõÝ ÞèÙ Ãë_Ìõ, ±õäð_ ÀèõÖù èÖù èð_. É\±ù Þõ, ÃëÜÞõ Üõî ÕÇëç wìÕÝëÞí ÖëÍí Õë´. ÕHë Öõ ØèëÍõ çäë Úõ wìÕÝëÞë ÛëäÞí ±õÀ ìçÜõLËÞí Àù×âí, ±õäí Øç Öõ. Öõ Üë-ÚëÕ ÀßíÞõ ±ÕëÖí èåõ ? Üõî Àëð_, ÒÕöçë èð_ ÖÞõ ±ëÕð_ È\_ Þõ.Ó IÝëßõ Àèõ Èõ, Ò±õÜ ! ÕëÈë Üëv_ ±ÕÜëÞ Àßù Èù ?Ó SÝù, ±ë ÜùËù ±ÕÜëÞäëâù ±ëTÝù ! ÜÎÖÞð_ ±ëÕù Àèõ. ÜÎÖ Àù×âí±ù ½õ´±õ Èõ ! ÕHë ½õ ÞßÜ Cëõîç ×´ ÃÝù. ±ëÂí ìÉ_ØÃí ÕÈí ÌõÌ çðÔí çëßëÜë_ ߏëù. äÃß ÀëÜÞð_ ±ë ØÚë´ ÉäëÞð_ åð_ ÀëßHë Èõ ? ±õÀ É Îõßù Üßäð_ Þõ ±ë çù äÂÖ ÚíÀ ßëÂäí ! ÜßäëÞð_ ÀõËáë äÂÖ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ±õÀ äÂÖ É. ØëØëlí Ñ èë, Ò±õ Üßí ÃÝù.Ó ±õÜë_ Þ×í Üßí ÉäëÞù, ±õÜ


[11.1] Ãùìä_ØßëÜ° çë×õÞù Õþç_Ã

211

åð_ Àßäë ÚñÜ ÕëÍõ Èõ Öõ ? çèõáð_ Þ×í ÜßäëÞð_Ý. ±èÙ×í ØìßÝõ ÕÍäë ½Ý Èõ Þõ, ÖõÞõÝ ÕÀÍí áëäõ Èõ ±ë Õùáíçäëâë, Àõ Ò±ëÕCëëÖ ÀßäëÞí ÜÞë´ Èõ.Ó ±SÝë Üñ±ë, ±ëÕCëëÖ ÀßäëÞíÝ ÉBÝë Þë ßëÂí ! çÜÉHë ÕÍíÞõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ °. ØëØëlí Ñ ±ë Öù Ãë_ÍÕHëÞí äëÖù, ±ë iëëÞ ÕèõáëÞí. ±ë Öù

iëëÞí ×Ýë IÝëßõ Íëëë ×Ýë ØõÂëÝë. IÝë_ çðÔí Öù Ãë_Íë É ÀèõäëÝ Þõ ? ÉõÜ wÜëÝ ±õÜ wÜõ. ÕHë ØðìÞÝëÞë TÝäèëßÜë_ Öù çëv_ ÚÔð_. TÝäèëß ÚÔë ÇùAÂë ßëÂõáë, ±õËáõ çëv_. ±ë TÝäèëß ÇùAÂù Öõ×í wÕëâë ØõÂëÝ Èõ Þõ, ÞèÙ Öù Àèõåõ, ÒÉäë Øù Þõ, ÞëÜ ±õÜÞð_...Ó TÝäèëß ÇùAÂù èùÝ Öù çëv_ ÀèõäëÝ. vvvvv


[11.2] ±ëÂð_ ÃëÜ Üëßäë ±ëTÝð_... çëö åVhëÔëßí çëÜõ ±õÀáë ìÞÑåVhë ÃÝë ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õÀ ÞëÞë ÃëÜÜë_ ÃÝëÓÖë Þõ ÖÜõ, ÀëÜ Õß. Öõ

ÚÔë çëÜë ×ÝëÓÖë. IÝëßõ ÖÜõ ±õÀáë... ØëØëlí Ñ èë, ±õ Öù IÝëßõ iëëÞ-ÚëÞ ÞèÙ. ±õ äÂÖ ÞëÃù

Ô_Ôù ÀùLËÿë@ËÞù ±õËáõ ÞëÃë´ ÀßíÓÖí. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õ ØëÂáù Àèù Þõ, ÚÔëÞõ Úèð ܽ ±ëäåõ. ØëØëlí Ñ ±õ Öù ±õäð_ ×Ýð_ èÖð_ Àõ VÀ>áÞð_ ÀëÜ ÇëáÖð_ÓÖð_. ±õÀ

ÜëÈí IÝë_ ÀëÜ ÀßÖù èåõ Þõ, Öõ ±õHëõ ÕÈí ÞëÃë´ Àßõáí. Öõ ±Üëßë ÜëHëçù±õ ÜëÝùý ±õÞõ, ÀëÜ ÀßÖù ÞèùÖù ÚßùÚß ±õËáõ. ±õËáõ ÕÈí ±ëÂð_ ÃëÜ Èõ Öõ ±õ Àßäë (Üëßäë) ±ëTÝð_. ±õËáõ ÃëÜÜë_ Èõ Öõ ±ÜðÀ ÜëHëçùÞõ Üõî ÂÂÍëTÝë çëßë ÀßíÞõ. ±õËáõ ÃëÜ ±ëÂð_ çëÜð_ ×´ ÃÝð_. ÃëÜ ÞëÞð_, ÞÜýØë ÞØíÞë Àë_ÌõÞð_. Öõ Àèõ Èõ, Ò±ë ÀLËÿë@Ëß åð_ çÜÉõ Èõ ? ±õ ÃëÜäëâëÞõ Üëßõ Èõ, ÜÉ^ßÞõ ?Ó Öõ ±ëÂð_ ÃëÜ ÛõÃð_ ×Ýõáð_, ±õÞë ÖßÎíÞð_. Öõ ±ëÂð_ ÃëÜ Üëßäë ±ëäõáð_. IÝëßõ IÝë_ Úë Þõ ±Üëßë ÛëÛí Þõ ±õ ÚÔë ßèõäë ±ëäõáë. Öõ Úë Þõ ÛëÛí±õ ÜèÙ {ëáí ßëÂõáù. ÜÞõ Úèëß Þë Éäë Øõ. Úèëß ÚÔð_ Üëßäë ÖöÝëß ×´ ÃÝõáð_. Úë


[11.2] ±ëÂð_ ÃëÜ Üëßäë ±ëTÝð_...

213

Àèõ Èõ, ÒÛ´, Öð_ Úèëß Þë É´å. ±ë ÚÔë áëÀÍí±ù Þõ ÔëìßÝë á´Þõ ±ëTÝë Èõ.Ó ÖõÜë_ çù ÜëHëç ! Üõî Àëð_, Òèð_ ±õÀáù É È\_, çùÞõ åð_ Àßäë Èõ ? Öëßí äèðÞõ Üëß Þõ ! Üõß CëÞÇyß ! ±õÀáë èëv çù ÉHëÞí Éwß åð_ èÖí Öõ ?Ó Üñ±ë, çù ÉHë ØõÂëÝë, ÇíÛÍë ! ±õËáõ ÕÈí èð_ Âëç ±õäð_ Àåð_ ÕèõÝëý äÃß, ±ëËáð_ ÔùìÖÝð_ Éßë ±èÙ ÂÛõ ÞëÂí ±Þõ ±õÜ Þõ ±õÜ, èë×õ èì×Ýëß-Úì×Ýëß Àåð_ áíÔë äÃß ÃÝù. ÒÜëßõ èì×Ýëß åð_ Àßäð_ Èõ, Üñ±ë ? èì×Ýëß ÍßÕùÀÞõ ½õ´±õ.Ó

ìåäÝùÃÞë ÖÕ×í ÚÔë ËëÏë ÕÍí ½Ý ÕÈí Úèëß ÞíÀYÝù Öõ Àù´ ±ZëßõÝ ÚùSÝð_ ÞèÙ. Üõî Àëð_, ÒSÝù ±ëTÝù È\_, Üëßù ½õ´±õ Àù´ ! Çëáù, èð_ ÖöÝëß È\_. Üëßù, Öáäëß Üëßù, ÔëìßÝð_ Üëßù, Éõ Üëßäð_ èùÝ Öõ Üëßù.Ó åð_ ? Ò±õ ÀùHë ÜëßÞëßí Èõ ? ÈùÍí±ù ÈõÓ, Üõî Àëð_. ±ëÜ ÇÍëäð_ ÕëÈù, ±ëäð_ ÕëHëí ÇÍëäð_. ÕëÈù ÒÈùÍí±ùÓ Úùáð_. ±ë çë_Ûâõ Öõ CëÍí±õ ìØÜëà ÇÍí ½Ý ±õ áùÀùÞð_. ÕHë ÕëÈ\_ ÜÞõ ½õ´Þõ ÕÈí ¶Ößí ½Ý. ÜèÙ ±ë ÖÕ ÀèõäëÝ ±Üëv_, Ýùà ÀèõäëÝ. ±Üëßí èëÉßí×í ÚÔë ËëÏë ÕÍí ½Ý. ±Üëv_ ìåäÝùà ÀèõäëÝ ±ë ! Àõäù ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ìåäÝùÃ. ØëØëlí Ñ ÜèëØõä° ÝùÃ. Àåð_ É ½õ´Öð_ Þ×í. ±õÞë ìèÖ

ÂëÖß áÍí±õ. Àõäð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õÞë ìèÖ ÂëÖß áÍõ. ØëØëlí Ñ ÕHë ÚÔð_ ËëÏ<_ ÕÍí ÃÝð_ÓÖð_ IÝëßõ.

ÀíìÜÝëÃëß ìåäõ ÂùSÝð_ hëíÉ\_ Þõhë IÝëßõ ±ëÂð_ ÃëÜ ±ëTÝð_ÓÖð_. ±ëÂð_Ý ÃëÜ ÕËõáùÞð_. ±Þõ Àõäð_ ÞëÃð_ Úùáäð_, Àõ Ò±ëÂð_ ÃëÜ ÕëÖëâÜë_ Õõçí Éåõ, åð_ çܽõ Èù ?Ó


214

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

Àëð_. èì×Ýëß-Úì×Ýëß ÞèÙ. çëÕ ±õÀáù É. ÎõHëÔëßí ÀëìâÝù Þëà ! Üõî Àëð_, ÒÀÝù Üñ±ù Èõ Üëßäëäëâù, Üëßí Õëçõ ±ëäõ.Ó ±õÜ Àëð_, ±ëÂë ÃëÜÞõ. Ò±ëÂð_ ÃëÜ e_Àí ÜëßíåÓ, Àëð_. åð_ Àëð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ëÂð_ ÃëÜ e_Àí Üëßíå. ØëØëlí Ñ ±ëÂð_ ÃëÜ çâÃëäí Ø´å ±Þõ ÂÚßõÝ ÞèÙ ÕÍõ.

±Þõ èð_ Öù Cëõßõ ÚõÌù èù´å, ÖÜëßí ½õÍõ ÚõÌù èù´å ÕëÈù. ÕðßëäëÜë_ Öù èð_ Öù ÖÜëßí ½õÍõ ÚõÌù èùµ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë ±õÜ Ãë_Ìõ ÞèÙ IÝëßõ. Öõ äÂÖÜë_ ±õ É

ÕëäßÜë_. ØëØëlí Ñ ÞèÙ, IÝë_ Úùáí ÃÝù Þõ, ÒÀùHë Üëßäëäëâí Èõ ±ë

±èÙÝë ±ëÃâ ÚÔí ?Ó Öõ ±ëÂð_ ÃëÜ ÛõÃð_ ×Ýõáð_, ÇñÕ ! ±Þõ ÜèÙ ±Üëßë Úë Þõ ÛëÛí, Úõµ ××ßõ. Ò±ßõ, ±ë åð_ Àßõ Èõ ±ëäð_ ?Ó ÒÚùáåù ÞèÙÓ, Àëð_. ÚÔð_ ÇÍíÇñÕ ×´ ÃÝð_, ÇñÕ ! Öõ ØèëÍõ ØÚÍëäõáë. Ò±ëÂð_ ÃëÜ Úëâí ÜõáíåÓ, Àëð_. ±Þõ ÖõÝ ÖÜëßí ½õÍõ ÚõÌù èùÝ Þõ Õõáí ÚëÉ\ ÚâÖð_ èùÝ. ±Üëßí Õëçõ ÚÔë ÀíìÜÝë èùÝ. ±ë Íßõ ÞèÙ, ±ë ÞèùÝ ÍßÞëßù, LÝëÝí Õðvæ ! LÝëÝÞõ ½õÞëßë Õðvæ ! ÕHë èäõ ÞèÙ, èäõ Öù Àåð_Ý ±õÜë_ ±ëäÍÖ É Þ×í.

ÕðHÝÞù ÕþÖëÕ, Öõ çëÜëÞõ ÜèÙ×í ±ËÀëäõ ÕHë ±èoÀëß ±õäð_ Úùáõáù, Ò±ëÂð_ ÃëÜ çâÃëäí Ø´å.Ó ÚèëßäìËÝë Úùáõ Þõ, ±õäð_ Úùáõáù. ±õäð_ ÀèõäëÝ ? Ôþñ° ÃÝð_ ÃëÜ. ÕþÖëÕ ±õäù, ÕñäýÞù ÕðHÝÞù ÕþÖëÕ ! ÕþÖëÕ ÉõÞõ ÀèõäëÜë_ ±ëäõ Èõ Þõ, ÕþÖëÕ ! ÞèÙ Öù äÃß èì×ÝëßÞë ±õÀ ÜëHëç Þõ çëÜð_ ±ëËáð_ ÚÔð_... ! ÜèÙ×í É ÀùÓÀ Þë ÕëÍí Øõ ±õÜÞõ, Àõ Ò±SÝë Üñ±ë, Àåð_ Úùáíå ÞèÙ.Ó ±_Øß×í É Þë ÕëÍí Øõ. Öõ Úë Þõ ÚÔë Âðå ×´ ÃÝë èÖë. Àèõ Èõ, ÒÀèõäð_ ÕÍõ !Ó Üõî Àëð_, Ò±ë ÖÜëßù ÕþÖëÕ Þõ !Ó ÕHë ±ë çëv_ Þë ÀèõäëÝ ±õÀoØßõ, Éõ èð_ Úùáí ÃÝù èÖù Þõ, Ò±ëÂð_ ÃëÜ


[11.2] ±ëÂð_ ÃëÜ Üëßäë ±ëTÝð_...

215

çâÃëäí Ø´å, åð_ çܽõ Èù ÖÜëßë ÜÞÜë_ ? ±Þõ èð_ äÍùØßë èù´å Þõ ±èÙ ÃëÜ çâÃåõ.Ó åð_ Àëð_ ? Òèð_ äÍùØßëÜë_ èù´åÓ ±õÞù ±×ý çÜFÝë ÖÜõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ±õËáõ ÖÜÞõ Ào´ Õðßëäù ÜâäëÞù Þ×í. ØëØëlí Ñ ÂÚßõÝ ÞèÙ ÕÍõ Àõ èð_ @Ýë_ È\_ ? ±õËáõ çðÔí Àèõáð_,

Àõ Ò±ëäù, ±ë µCëëÍõ ÕÃõ È\_, ±õÀ áëÀÍí ±ÍëÍí É\±ù ½õ´±õ.Ó áëÀÍí Þõ ÔëìßÝë á´Þõ ±ëäõáë. Üñâ Öù ZëìhëÝ Âßù Þõ ! Üñâ Öù ZëìhëÝ VäÛëä ±õËáõ ÕÈí ±ëäð_ É èùÝ Þõ ! ÚíÉ\_ åð_ èùÝ ? ±õÞõ ½ÖÞù ÛÝ Þë èùÝ, Àõ Üëßí ½ÖÞõ åð_ ×´ Éåõ Öõ ! çëÜù ÀëÕí ÞëÂåõ Àõ ±õäë ÛÝ Þ èùÝ ! åë×í ÛÝ Þë èùÝ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ë Õõáë ZëìhëÝ VäÛëäÞõ áíÔõ. ØëØëlí Ñ ZëìhëÝ VäÛëä ±õËáõ. Öù É ±ëäð_ ÚùáëÝ Þõ ! ÞèÙ

Öù ±õÀ ÚëÉ\ ÃëÜÞë çù ÜëHëçù ±Þõ ±õÀ ÚëÉ\ èð_ ±õÀáù. ±Þõ ÂùË<_ µÕßëb_ á´Þõ ±ëTÝë èÖë. ÒäÃß ÀëÜÞð_ ÜëÈíÞð_ µÕßëb_ áù ÈùÓ, Àëð_ ! ±ëÂð_ ÃëÜ ±ëäõáð_, áëÀÍí±ù Þõ ÔëìßÝë á´Þõ. Öõ Úë Ôþñ° ÃÝë. ÒÜëßù ±ë ÈùÀßù Öù ÕëÈù É ÞèÙ ±ëäõÓ, Àèõ Èõ. Üõî Àëð_, ÒÞë, ±ë Öù ÚÔõ×í ÕëÈù ±ëääëÞù. ÖÜëßõ ±õäù äë_Ôù ÞèÙ ßëÂäëÞù.Ó

iëëÞ Õèõáë ìç_è çÜ hëëÍ ÕHë ±ìèoçë×í ÀëÏí ÞèÙ Üõáõáë. ÒÃëÜÜë_ ßèõäð_ Ûëßõ ÕÍí Éåõ ! ìç_èÞù ç_ÖëÞ È\_ ! ½õ ÞëÜ ØíÔð_ Öù ÖÜëßí äëÖ ÖÜõ ½Hëù.Ó ±ëËáð_ Àëë ÕÈí Öõ Îßí ÞëÜ Þ×í ØíÔð_ ÕHë. ±ë ØëØù ìç_è Éõäù åñßäíß Èõ. åð_ Èõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ìç_è Éõäë Èõ. ØëØëlí Ñ èo... ±õÀ hëëÍ ÕëÍõ Þõ, Öõ ÚÔð_ ßëÃõ ÕëÍí Øõ. èäõ


216

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

hëëÍ-ÚëÍ ÉÖí ßèí ÚÔí, iëëÞí ÕØÜë_. Õèõáë hëëÍ ½õ çë_Ûâí èùÝ Öù ÂÚß ÕÍí ½Ý. áùÀù ÀèõÖë èÖë, Ò{äõßÚëÞë ÕõËõ Úõ ìç_è Õë@Ýë Èõ !Ó Üëßë ÜùËëÛë´±õÝ ±õäë èÖë. ÜùËëÛë´ Öù ±ë ±ëÂù ìÉSáù Âëáí Àßí ÞëÂõ. ±õÜÞí ÔëÀ×í ±ëÂù ìÉSáù Âëáí ×´ ½Ý. ±èÙ çñÚë-ÚñÚë ÚÔëÝ Âëáí ×´ ½Ý. Þëçí ½Ý, ÛëÃí ½Ý çñÚë èµ. ±õ Öù á´Þõ ±ëäõáë èùÝ Þõ Ào´À ! ±õ Öù Úèð É^Þí äëÖ ±ë, Ãë_Íí äëÖ ÀèõäëÝ ÚÔí. ±IÝëßÞð_ ±ë ½õäë Éõäð_ Èõ, Õõáð_ Öù ´ìÖèëç ÀèõäëÝ. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ´ìÖèëç ÀèõäëÝ. ØëØëlí Ñ ´ìÖèëçÜë_ ±ë ßë½ ±ëäù èÖù, ±Þõ ±ëäë ØðÃðýHë

èÖë, ±ëäë çØûïÃðHë èÖë. ØðÃðýHëù-çØûïÃðHëù Úõµ èùÝ, ÛõÃë èùÝ. åð_ Àëð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚõÝ èùÝ, èë. ØëØëlí Ñ Éõäù çØûïÃðHë èùÝ Þõ, ±õäù Ûëßõ ØðÃðýHë èùÝ. ±Üëßõ

±èoÀëßÞð_ Ãë_ÍÕHë Úèð Ûëßõ èÖð_.

Õñäõý ßë½ÕØ ÈùÍõáð_ Öõ ïÚ_ÍÂùß ç_VÀëß ±ë ÚÔð_ ´ìÖèëç µCëëÍäë Éõäù ÞèÙ. çëßíÝõ äVÖð èùÝ Þõ ÜèÙ ÞÚâíÝõ äVÖð èùÝ. ±IÝëß Öù ÚÔð_ çÜÉHë ÕÍõ Þõ, Àõ ±ë Þë É èùäð_ ½õ´±õ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚßùÚß Èõ. ØëØëlí Ñ Üðtõ, ßëÉ áÍíÞõ ±ëTÝù èùÝ Þõ, ±õäð_ ÚÔð_. ßë½ÕØ

ÈùÍuð_ èùÝ Þõ, ±õäð_ ÚÔð_. ±õäð_ ÕØ ±ëTÝð_ èåõ, Öõ ÈùÍäð_ ÕÍuð_ èåõ. ÖõÞë ç_VÀëß ßèí ÃÝõáë ÚÔë. çèÞ Þë Àßõ, Ãë_Ìõ ÞèÙ Àù´Þõ. ±IÝëßõ Öù ìÚáÀ<á ߏëð_ É Þ×í Àåð_Ý. ±õ Àèõ, Àõ ÒÖÜëßëÜë_ ±yá Þ×í.Ó


[11.2] ±ëÂð_ ÃëÜ Üëßäë ±ëTÝð_...

217

ÖùÝ èð_ Àèð_, Ò±õ ÚßùÚß Èõ Öëv_ Àèõäð_. èÖí É ÞèÙ IÝëßõ ±ëäð_ ×Öð_ Þõ ! èùÖ Öù Àåð_ ±ëäð_ ×ëÖ É ÞèÙ Þõ !Ó ÕHë wÕëâù ±èoÀëßõÝ Úèð èÖù ! ±õäù ±èoÀëß Öù ±ëÉ ½õäëÜë_Ý Þë ±ëäõ. ±õÀØÜ wÕëâù ±èoÀëß ! ÀØwÕù ±èoÀëßõÝ ½õÝù. ±ë ÚÔë ±ÕäëØí Õðvæù ÀèõäëÝ. Àõäë ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ÕäëØí. ØëØëlí Ñ èo, ÀùÓÀ èùÝ ±ëäð_. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë. ØëØëlí Ñ IÝëßõ iëëÞõÝ ±ÕäëØ ×Ýð_ Þõ ! vvvvv


[11.3] ÀÜðìÜÝë_ çë×õÞù Õþç_à ÀÜðìÜÝë_±õ ±ëÕí ÔÜÀí ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, çë_ÛYÝð_ Èõ Àõ Àù´ ìÜÝë_Þð_ ÕHë ÕëHëí ±ëÕõ

µÖëÝð* èÖð_. ØëØëlí Ñ ±õ Öù ±õÀ ÜðçáÜëÞ èÖù, ÀÜðìÜÝë_. Öõ ±ÜðìÜÝë_

ÕùVËÜõÞ èÖù, ±õÞù ÈùÀßù ÀÜð. Öõ ÀÜðÞð_ ÜÃÉ ±õËáð_ ÎëËõáð_, Öõ çßÀëß ½õÍõ ÚÔë ±ë Àáõ@Ëß-Úáõ@Ëßù Üâí ÃÝõáë Þõ, Öõ ÚÔð_ ±ëÂð_ ÚùßçØ åèõß èë_Àõ, Üñ±ù. ßë½Þí ÕõÌ ×´ ÕÍõáù. IÝë_ ±Üëßù ÀùLËÿë@ËÞù Ô_Ôù. Öõ ÜÞõ Àèõ Èõ Àõ ÒÖÜëßë ÃëÍë ìçÜõLËÞë IÝë_ ÛëØßHë ½Ý Èõ, ±õ èð_ ½b_ È\_.Ó Üõî Àëð_, Òèë, ½Ý Èõ Öù ÖÜÞõ åð_ äë_Ôù Èõ ? ÖÜëßõ åð_ áõäëØõäë ±ëÜë_ ?Ó IÝëßõ Àèõ, Ò±ÜÞõ çù ×õáí ±ëÕù.Ó Üõî Àëð_, Ò±õäí ßíÖõ Þë Üâõ.Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÛëØßHë äõÇù Èù Öõ ÚÔí ÜÞõ ÂÚß Èõ.Ó Üõî Àëð_, Òèë, Öõ ÜÞõÝ ÂÚß Èõ Þõ ÖÜÞõÝ ÂÚß Èõ, äõÇí±õ Èí±õ.Ó ÕHë Þë ÕëÍíÞõ ±õËáõ ìÜÝë_ ÜÞõ åð_ Àèõ Èõ, ÒÈëÕv_ µÕß×í µÂõÍíÞõ á´ É´å.Ó Üõî Àëð_, ÒÈëÕv_ µÂõÍíÞõ á´ áù.Ó ÒÈëÕv_ µÂõÍíÞõ á´åÓ, Àèõ Èõ. ±õËáõ Àõ ßë½ Éõäð_ É ÀßÖùÓÖù Öõ. ÇëáÖð_ÓÖð_Ý Âv_. ±Üëßë ÛëØßHëÞë ÃÜõ ÖõÞõ ÎËÀëßõ èµ, Üëßõ èµ. ßVÖëÜë_ ßùÍ µÕß Üëßõ, åèõßÜë_ Üëßõ. ±õäù ÞëÃù ´ÚØõáù. ÕHë Üëßí Õëçõ Öù ±KÝëIÜÞõ, ±õËáõ ±èÙ Çëáõ ÞèÙ Þõ ÚÔð_.


[11.3] ÀÜðìÜÝë_ çë×õÞù Õþç_Ã

219

ìÜÝë_Þð_ ½õäð_ÓÖ_ð ÕëHëí Öõ ßùÎ×í ÞÜÖð_ ½õAÝð_ ±õËáõ ÕÈí Üõî Àëð_, Ò±ë ìÜÝë_ èëßù åí ßíÖõ ÎëËuù ? ±õÞõ ½õäë Øù.Ó ±ÜðìÜÝë_Þù ÈùÀßù, ±õÞù ÚëÕ ÕùVËÜõÞ èÖù, Öõ ÒçëèõÚ, çëèõÚÓ ÜÞõ ßùÉ Àßõ. ±Þõ ±ë ÀÜðìÜÝë_ Ãë_Ìõ ÞèÙ, Üñ±ù ! ÀëßHë Àõ ±ë ìÉSáëÜë_ ÕþAÝëÖ ×´ ÃÝõáù èÖù, ÒÞ_ÃùÍÓ (Üë×ëÛëßõ) ÖßíÀõ. ±Þõ ÞëÃë áùÀù ßëÂí Üõáõ. ±Þõ çßÀëß ±õÀ ÚëÉ\ ×´ ô Þõ, ±ë Àáõ@Ëß-Úáõ@Ëßù ÚÔë Î>Ëí ÃÝõáë. ±Þõ ìÚþìËå ÃäÜýõLËÞë ÜëHëçù. Öõ ÕÈí Èõ Öõ Üëßõ åð_ Àßäð_ ÕÍuð_ ? ÞÜÖð_ ÜñÀäð_ ÕÍuð_. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÞÜÖð_ ÜñÀäð_ ÕÍuð_ ? ØëØëlí Ñ èë, ÞèÙ Öù ÞëÃë ½õÍõ Ào´ ±ëÕHëõ ÖùÎëÞ Àßí±õ

èëv_ ? ±õ èëßù µÕß×í ÕÖv_ µÂëÍíÞõ ÀëÏí ½Ý Öù ±ëÕHëí ±ëÚwÝ åð_ ßèí Öõ ! ±Þõ ±õÞõ Àù´ Þë ÕëÍõ ±õäð_ ÞèùÖð_. ÀëßHë Àõ ÃäÜõýLËÜë_ Öù ÌõÌ çðÔí áëÃäà ±õÞí. ÜÞõ ×Ýð_ Àõ ÕHë ±ëÕHëõ ßùÎÛõß Àßù ±ë. ±õËáõ Üõî Àëð_, ÒìçÜõLË-ìÚÜõLË Þë Üâõ. ±õ ÀÜðìÜÝë_ ±ëäõ Àõ ÃÜõ Öõäë ìÜÝë_ ±ëäõ, Öõ Àù´Þõ ±õÀ ×õáí Þë ÜâõÓ ±õÜ ÀßíÞõ ßùÎ ÜëÝùý. ±Þõ ÕÈí ±õäð_ ÀèõäÍëTÝð_ Àõ ÒÀÜðìÜÝë_Þõ IÝë_ èð_ ±ëäð_ ±Þõ ±õÜÞù ½õ ÕþõÜ ÜÞõ áëÃåõ Öù èð_ ±ëÕíå.Ó åð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕþõÜ áëÃåõ Öù ±ëÕíå. ØëØëlí Ñ ÒßùÎ×í ÞèÙ Üâõ ±Þõ ÕþõÜ×í ±ëÕíåÓ, Àëð_. ÒìçÜõLË

±ëÕíå, ÜÞõ Üâäë ØùÓ, Àëð_. Üëßõ ½õäð_ÓÖð_ ÕëHëí ±õÞð_.

±ë Öù ÚßÀÖ äÃßÞù äëCë Èõ ±õËáõ Õõáë ±õÞë ÜëHëçù ±ëTÝë. ÒèõîÍù çëèõÚ, ÀÜðìÜÝë_ Úùáëäõ ÈõÓ, Àèõ Èõ. Öõ ÀÜðìÜÝë_Þõ IÝë_ ÃÝù Þõ, Öõ ±õ Öù ½õÖë É ±ëÜ ±ëÜ ×äë Üë_Íuù. ÃÜõ ÞèÙ Þõ ! ìÜÝë_Üë_ Àåð_ ÚßÀÖ ÞèùÖí. ±õÞë ±ëÉ\ÚëÉ\äëâë É Íßëäí ØõÖë èÖë, Àõ Ò±ë Üñ±ù äëCë Èõ, äëCë Èõ, äëCë Èõ.Ó ìÜÝë_Ûë´ Öù ÚßÀÖ äÃßÞù èÖù. Üõî Àëð_, Òèëßù, ±ë


220

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ìÜÝë_ Úèëß×í É ±Ü×ð_ ±õ Àßõ Èõ Àõ åð_, ÜùË<_ ? äëCë ±ëTÝù, äëCë ±ëTÝù ÀßíÞõ.Ó ±õÞí ËùâÀí èÖí Õë_Ç-ÕEÇíç ÜëHëçÞí, ÂëÝ-Õí±õ Þõ ܽ Àßõ ±õÞë ÞëÜ Õß.

Öð_ ÚùßçØÞù ìÜÝë_ Öù èð_ ÛëØßHëÞù ÕËõá ÕÈí èð_ ½Öõ Üâäë ÃÝù IÝëßõ ÜÞõ Àèõ Èõ Àõ ÒåõÌ, ÖÜëßõ ìçÜõLË ±ëÕäù ÕÍåõ.Ó Üõî Àëð_, ÒÒ±õ Ò±ëÕäù ÕÍåõÓ ±õäð_ Úùáåù ÞèÙ. ÖÜõ Üëßë åõÌ Èù ? Õèõáí Çë ÚÞëäÍëäù.ÓÓ Ò±Úõ, Çë áëä.Ó ÕÈí Üõî ìÜÝë_Þõ Àëð_, ÒÖÜõ ÚùßçØÞë ìÜÝë_ Èù ±Þõ èð_ ÛëØßHëÞù ÕËõá, Öù èð_Ý ÛëØßHëÞù ìÜÝë_ É È\_, ÂÚß Þõ ! ±ë ×õáí±ù ±ëÕð_ È\_ Öõ ÕëÈí ±ëÕäëÞí Èõ Àõ ÞèÙ ±õ ÜÞõ Àèù.Ó ÒÕëÈí ±ëÕäëÞí, ±Sáë Àí ÀçÜ.Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, Òáõ á´ ½ IÝëßõ.Ó ±ë èëv_ ±ëÕHëÞõ ØÚÍëäõ Þõ ÕÈí ±ëÕí±õ ±õ ÂùË<_ ØõÂëÝ Þõ ! ±Þõ ØÚÍëäõ Öù ±ëÕHëõ ±ëÕäëÞù Öù È^ËÀù ÞèùÖù. ±õÜë_ åð_ ±ëÕHëí ±ëÚw ßèõ ? ìÜÝë_Þí Õëçõ, ±õÞë ÜùÏõ ÇùAÂð_ ÀßëäÍëTÝð_.

225Þí ÉBÝë±õ 300 äçñSÝë ÕÈí ±õ ±ëÕÖù ÞèùÖù çù ×õáí ÕëÈí. çäë ÚVçù wìÕÝë áëÃõ Þõ, çù ×õáí±ùÞë Öù, Öõ ÞèùÖù ±ëÕÖù. Öõ ÕÈí Èõ Öõ ±õ äÍùØßë ±ëTÝù ±õÀ Îõßù, IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒìÜÝë_ ÍÿëNË ÞèÙ ±ëÝë. ÖðQèëßë À<È ±õ ÞèÙ ±ëÝë. åð_ ÀßäëÞð_ Èõ ?Ó ÒÛõÉ ØõîÃõ, ÛõÉ ØõîÃõÓ, Àèõ Èõ. Îßí ±ëTÝù Þõ, Öõ ÕÀÍuù. Üõî Àëð_, Ò±ë åð_ Èõ ? ìÜÝë_ @Ýë çÜÉÖë èö ? Õöçë-Úöçë ØõÞõÀë ÞèÙ ?Ó äßç ØèëÍë ÕÈí ±ëäõáù. ÃëÍí ¶Ûí ßÂëäí Üõî. Òèë, ØõÞõÀë, @Ýð_ ÞèÙ ØõÞõÀë ? ±ëÕÀë Õöçë Öù ØõÞõÀë èö.Ó Üõî Àëð_, Ò±Ûí Àë ±Ûí ÇõÀ áí Øù.Ó Öõ hëHëçù wìÕÝëÞù ÇõÀ áÂí ±ëMÝù. çäë ÚVçùÞõ ÚØáõ hëHëçùÞù áÂí ±ëMÝù. Þë ±ëÕõ, ±õ Àù´Þõ ±õÀ ÕöçùÝ Þë ±ëÕõ. ÜÞõ ÚÔëÝ Àèõ, ÒØëØë, ÖÜõ èÖë Öù Õöçë ÀÏëTÝë.Ó ±õ ÕðHÝö çëßí, èùî Àõ. ÞèÙ Öù ìÜÝë_Üë_ Öù Àåð_ ÚßÀÖ É ÞèùÖí. ±ëÉ\ÚëÉ\Þë ÚÔë ßZëÀù±õ É ßùÎ Üëßõáù ±ë. ±Þõ ßZëÀù Üáë´ Â´ ÉÖë.


[11.3] ÀÜðìÜÝë_ çë×õÞù Õþç_Ã

221

ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õ É Â´ ½Ý Þõ, ØëØë. ±õ ´ Éäë ÜëËõ É

ÎßÖë èùÝ. ØëØëlí Ñ ±Þõ ±õÞë ÞëÜ×í ÀëÏí áõ, ìçÜõLË. ±Þõ ÕÈí ±ëËáù

ÂÇý ×Ýù, ±ëÜ ×Ýð_, ÖõÜ ×Ýð_ ÀßíÞõ µÍëÍí Üõáõ.

èäõ Öù ÚùÔßõåÞ áëÃõ ±ëäí äëÖù×í ½õ ÞëÃù èÖù ÕHë Õöçë áíÔë ±Þõ ßùÎ ßëAÝù. ÕÈí ±ë ÕëìÀVÖëÞ ×Ýð_ Þõ, Þëçí ÃÝù ±õ. áùÀù Üëßí ÞëÂõ ±õÞõ Öù, ÈùÍõ ÞèÙ Þõ ! ±ëäí Þõ ±ëäí Ûë_ÃÎùÍù ÚÔí. ±ë Öù äëÖõÝ Àßäë Éõäí ÞèÙ. ±ë Öù äëÖ Àßí±õ ÞèÙ ±Üõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ë Öù çèõÉõ ÞíÀâí ô, ØëØë. ØëØëlí Ñ çèõÉõ äëÖ ×´. Þë ÕHë, ±õÜ ÞèÙ, ±ë Öù ÖÜõ

Àëð_, Àõ ÒäëÖ ÀßùÓ Öù, ÞèÙ Öù ÚëÀí ±ëäí äëÖ Àßäë Éõäí ÞèÙ. ÚùÔßõåÞ ±ë Öù !

ÀÜðìÜÝë_ Þõ ÎùÉØëßÞí çëÜõ ÕÍí ±ëMÝð_ ÃëÍ<_ ÕþfÞÀÖëý Ñ ÀVÖðßÛë´ Àèõ Èõ, ÀÜðìÜÝë_ Öù ÕëìÀVÖëÞ ÉÖë

ߏëë ÕÈí. ØëØëlí Ñ Öõ ±èÙ ÀùHë ç_Cëßõ ? ÖõÞõ Þëçí Éäð_ ÕÍuð_. Úèð

ÂùËë ÀÝëý èÖë Þõ, Ô_Ôë. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë. ØëØëlí Ñ ±ëÂë ÂõÍë ìÉSáëÜë_ èù èù èù ×´ ÃÝõáí. 1942Þí

çëáÜë_ çkëß Àõç ÎùÉØëßíÞë ×ÝëÓÖë, ÚùßçØÞë ÀëÜ Õß. Öõ ±ë_Àáëä×í Þ°À ±õÀ ÃëÜ èÖð_. ÜùÖíÛë´ Úëäë°, ÔÜýÉÞë, ±õÜÞõ Úèð áëÃäà ±ëÂë ÂõÍë ìÉSáëÜë_. ±õÜÞõ IÝë_ É´Þõ Üõî Àëð_, Ò±ë


222

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

áùÀù ÕëÈâ ÕÍuë Èõ.Ó IÝëßõ Àèõ, Òèð_ Àv_ È\_, Úõç Öð_.Ó ÀëßHë Àõ ÀõËáõ çðÔí ÕëÈâ ÕÍõáë, IÝë_ Úõ áëåù ÕÍõáí ±ëÕHëõ ±ë ±ÍëçÜë_. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë. ØëØëlí Ñ ÃùâíÚëßÜë_. ÛëØßHëÞù ±õÀ ÈùÀßù Þõ ±õÀ ÔÜýÉÞù

ÈùÀßù èÖù. Úõ ÕEÇíç-ÕEÇíç äæýÞë É\äëÞ. ±õ áëåù áëTÝë ±Íëç×í. èäõ Õõáë ÛëØßHëäëâëÞõ Öù çëÔÞ ÞèùÖð_. ±õËáõ ±õHëõ ±èÙ×í (ÚùßçØ×í) ÃëÍí Àßí áíÔí, áë"ßí. ±èÙ×í ÛëØßHëÞë çù wìÕÝë ÀßíÞõ, ±ë ÀÜðìÜÝë_±õ ±ëÕí. çù wìÕÝë, ±õÀ áëå ÜñÀäë ÉäëÞë. ±Þõ ±ë ÔÜýÉäëâëÞí ãV×ìÖ ÞèùÖí. Öõ ÔÜýÉäëâëÞë Úõ ÉHë ±ëTÝë Üëßí Õëçõ. Àèõ Èõ, ÒãV×ìÖ Þ×í Þõ ±ë Öù çù wìÕÝë ÜëÃõ Èõ. ÚèëßÞë Àù´Þõ ÃëÍ<_ ±ëÕäë Þ×í ØõÖù, ÀÜðìÜÝë_. Àù´±õ ½õ ±ëMÝð_...Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, Ò±ëÕb_ ÃëÍ<_ Èõ Öõ á´ ½ä.Ó ÃëÍ<_ çßÂð_Ý Þë ±ëÕäë Øõ. áëå É Éäë Þë Øõ ìÜÝë_. ±õäð_ ÚÔð_ ±ëÜ ÚùßçØÜë_ Àßõáð_. ±õËáõ ÕÈí ±Üëßõ ÀùLËÿë@ËÞù Ô_Ôù Þõ, ±õËáõ ÃëÍ<_-ÚâØ ±Üëßõ IÝë_ ÚÔð_ èùÝ, Öõ ÕÈí Üõî ÜùÀáí ±ëMÝð_. ±Þõ ÚÔë ÜðãVáÜùÞë ìäßùÔ äEÇõ. ÜðãVáÜù±õ Þyí Àßõáð_ Àõ ±ëÜÞõ Àù´±õ ÃëÍ<_ ±ëÕäð_ ÞèÙ. Öõ Õõáë ÜÞõ Àèõ Èõ, ÒÀù´ ±ëÕÖð_ Þ×í.Ó ÀùHë Øõ ? ÒÒÀùÓÀ ±ëÕäë ÖöÝëß ×ëÝ ÖõÞõ ÎùÉØëß Àèõ Èõ, Òèð_ ÖÜÞõ ÕÀÍíÞõ ÉõáÜë_ Cëëáí Ø´å.Ó Öõ ±ë äEÇõ Àù´Þõ ±ëääë Þ×í ØõÖë.ÓÓ ±èÙ×í ÔÜýÉ ÉäëÞð_ Õë_Ç Üë´á, ÖùÝ Àù´ ÃëÍ<_ ±ëÕõ ÞèÙ. ÀëßHë Àõ ÎùÉØëßÞí ÚíÀ. ÎùÉØëß Àèõ, Òèð_ ±ëÜ Àßí ÞëÂð_ Þõ ÖõÜ...Ó Öõ ±ëÂð_ ÚùßçØ ÃëÜ Ôþñ° ÃÝõáð_. Öõ ÜÞõ ±õHëõ èÀíÀÖ Àèí, ÒÒÎùÉØëß ÒÞëÓ Àèõ ÈõÓÓ, ±õÀ ÚëÉ\ Èõ Öõ ÀÜðìÜÝë_. ±õ ÕHë ÕëÈ\_ Àèõ, ÒÖõá ÀëÏíå çë_Éõ, CëßùÚßù ÚÔë Úëâí Üõáíå.Ó ±õËáõ Üëv_ èëv_ Àù´ çëÜð_ ×ëÝ ÞèÙ. ÚÔë ÎÎÍõ Þõ ÎÎÍõáë ßèõ. Öõ ÕÈí ±ë Úõµ ÉHë ÎÎÍõáë Þõ ÕÈí ±ëTÝë, Àõ Òåí ßíÖõ Àßí±õ ±Üõ ? ±ë áëå á´Þõ ±ëTÝë Èí±õ ±Þõ IÝë_ á´ Éäí Èõ ÔÜýÉ.Ó IÝëßõ ÕñÈÝð_, ÒÕHë Àù´ ±ëÕÖð_ É Þ×í ?Ó Öù Àèõ, ÒÞë, ÚÔë çëÜë ×ëÝ Èõ. ÎùÉØëß ±ëäð_ Úùáõ Èõ, Õõáù ÀÜðìÜÝë_


[11.3] ÀÜðìÜÝë_ çë×õÞù Õþç_Ã

223

±ëäð_ Úùáõ Èõ.Ó Üëßí ±ë_ Öù áëá ×´ ô ! ±ëäð_ ±ËÀëäëÝ áëå Ào´ ? ÕÈí Öù ±ë ±Üëßë CëßÞð_ ÃëÍ<_, Öð_ ÀùHë ÍÂù ÀßÞëßù ? Öð_ Àáõ@Ëß èùÝ ÖùÝ Öð_ ÍÂù ÀßÞëßù ÀùHë ? ÀëÝØõçßÞð_ èùÝ Öù ÀëÝØõçßÞð_ Àßù. ÕHë ÀëÝØë ÚèëßÞí äëÖù Öõ ÍÎâëäù Èù ÀõÜ ? ±õËáõ ÕÈí Àëð_, ÒÒèð_ ±ëäð_ È\_, Çëáù. ÀÜðìÜÝë_ Èù ÒÞëÓ ÀèõÖù.ÓÓ ±õ ÀÜðìÜÝë_ Þõ ÎùÉØëßÞí èëÉßíÜë_ èð_ ½Öõ ÃÝù Þõ ÕÈí ±õ ÈùÀßëÞí ½Öõ áëå çðäëÍí ±Þõ µÕß Õßçëâ ÜñÀí. Õßçëâ ±õËáë ÜëËõ Àõ áùÀ ßVÖõ ÉÖë ÛÍÀõ ÞèÙ. ±Þõ ÕÈí IÝë_ ±õ Øßäë½ çðÔí ÜñÀí ±ëTÝù. Üõî Àëð_, Ò½, èð_ È\_ Þõ Öð_ È\_, èäõ ½.Ó

ÉõáÞí ÔÜÀí çëÜõ ÕHë ½ÖÞù ìärëç èëáõ ÞèÙ Öõ ÎùÉØëßõ ÕÈí Þyí ÀÝð*, Àõ Ò±ëÜÞõ hëHë ØèëÍëÜë_ ÉõáÜë_ Cëëáí ØõäëÞë.Ó ±õHëõ ±Þõ ÀÜðìÜÝë_±õ. ±SÝë Üñ±ë, ÖÜõ MÝëØë, ÜÞõ ÉõáÜë_ Cëëáí Øõäë ±ëTÝë ! ÞùÀßíÞù ÕÃëß á´Þõ Èõ Öõ Úëâ-ÚEÇëÞõ ÂäÍëäÞëßë ±Þõ ÕëÈ\_ ÉõáÜë_ Cëëáäë ±ëTÝë ! ±õäð_ Úùáí±õ ÞèÙ ±Üõ, ÜÞÜë_ çÜ°±õ. ±õ åí ßíÖõ ÃÜõ ? Öõ ÕÈí Õõáë áëå á´ ÃÝë. ÕÈí ÀÜðìÜÝë_±õ ±õÜ ÀèõäÍëTÝð_ÓÖð_, Ò±ëÉõ ìçÜõLË, ÖÜëßí ×õáí±ù ±õÜë_ ÞèÙ èùÝ, Úõ è½ß Àù×âí Èõ ÖÜëßë VËë"ßÜë_.Ó Üõî Àëð_, ÒìçÜõLËõÝ á´ É½õ, ±ÜÞõÝ á´ É½õ. ÀùHë ÖÜëßë ÃëÜÜë_ ±ëTÝë Èõ ? ÖÜõ åð_ Þë Àßù ?Ó èð_ çÜÉ\, Àõ ±ë ìÜÝë_ åð_ Àßí ÀßíÞõ ÀßäëÞù Èõ ? ±õËáõ ½Ö ìärëç, ÚíÉ\_ Àåð_ ÞèÙ ÀßäëÞð_. ±ëÕHëí ½ÖÞù ìärëç ! ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë Õõáë ÕëHëíÜë_ ±ëäí ÃÝë Þõ, ØëØë ? ÕõáëÞõ

±ëÜ Õßçëâ Ïë_ÀíÞõ Àëð_, ÒÖÜõ èõîÍäë Üë_Íù Þõ ±ë Àù´ ÕñÈõ Öù ±ë Üëv_ É ÃëÍ<_ Èõ, ±õÜ Àèõ½õ.Ó ØëØëlí Ñ ÒÜëv_ ÃëÍ<_Ó, èë. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õËáõ Õõáë ÕëHëíÜë_ ±ëäí ÃÝë Þõ ?


224

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ØëØëlí Ñ ±õ Öù ±õäë ÂßõÂßë ÕëHëíÜë_ ±ëäí ÃÝë. Öõ ÜÞõ

Àèõ Èõ, ÒÖÜëßë ÞëÜ×í ±õ ×ëÝ Þõ ?Ó Üõî Àëð_, ÒÞë Üëv_...Ó

ÂùËí ÎìßÝëØù Þõ Àë"Ëó Àõç ±Üëßí çëÜõ ÕÈí Öù ÕEÇíç ÎìßÝëØù Üëßë ÞëÜ×í Àßí. ±õ áùÀù±õ ÀßäëÜë_ ÚëÀí ßëAÝð_ ÞèùÖð_. FÝë_ Þõ IÝë_ ÃðÞëÜë_ CëëSÝù èÖù ÜÞõ. ÚíÉõ ÚíÉõ ßVÖõ. ±ëÜë_ ±ëÜ ÀÝð*, ±ë ßVÖõ ÀLËÿë@Ëßõ ±ëÜ ÀÝð*, ±õÀ ÚëÉ\ ìçÜõLË Çùßí ½Ý Èõ, çßÀëßÞù ìçÜõLË ÀëÏí áõ Èõ. Àßõ ±õ Öù ÚÔð_. 1942Þí çëáÜë_ Üëßí µÕß çkëß Àõç Àßõáë ÚùßçØÜë_. ÀëßHë Àõ ÒÛëØßHëäëâë ÚÔëÝ ÖÜëßõ IÝë_ ±ëäõ ÈõÓ, Àèõ Èõ. ±Üëßõ ÀùLËÿë@ËÞð_ ÀëÜ èÖð_ IÝë_ ±ëÃâ ÚùßçØÜë_. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚßëÚß. ØëØëlí Ñ Öù Üõî Àëð_, Ò±õ ±ëäõ Èõ Öõ Üëßë ÃõVË Èõ, ÀõÜ Þë

±ëäõ ?Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÖÜõ çë_Ûâù Èù Þõ ÖÜõ ±õÜÞõ µUÀõßù Èù.Ó Öõ ±õÞí ÜõÖõ Àåð_ Þë Àßí å@Ýù, ÕHë Úí½ ÚèëÞë ÀëÏuë. ÖÜõ ±ëäð_ Àßù Èù Þõ Úí½ ÂùËë ÂùËë ±ëßùÕ ±ëMÝë. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ë ÖÜõ Õèõáíäëß Àëð_, ØëØë. ØëØëlí Ñ ÕHë åð_ ×ëÝ ±ëäð_ ? ±ë ØoÃëÞë ÀëÜÞí äëÖ ÀßäëÞí,

@Ýë_×í Àèí±õ äëÖ ? ±ë Öù ØoÃë ÀèõäëÝ.

½ÖÞù ìärëç Þë èëáõ, ±Íà ½Ö ÕþÖíìÖ ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õ ÕÈí åð_ ×Ýõáð_ ? ±õ ÀõçÜë_ ÕÈí åð_ ×Ýõáð_ ? ØëØëlí Ñ ±õ Öù ÚÔë Àõç ÕÈí ÇëSÝë. çÚÜõ Üõî È^Ë ÃÝë.

±Þõ ìçÜõLËõÝ µÌëTÝù ÞèÙ Þõ Àåð_Ý Þë µÌëTÝð_, ±õÜ Þõ ±õÜ ßèí ìçÜõLËù. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õÞí ±õäí ÖëÀëÖ ÞèÙ, ±ë ±ëÕÞù ±ëIÜìärëç !


[11.3] ÀÜðìÜÝë_ çë×õÞù Õþç_Ã

225

ØëØëlí Ñ èë, Üëßí ½ÖÞù ìärëç Úèð. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±Þõ ÝùBÝ çÜÉ. ØëØëlí Ñ ÞèÙ, ±ë ØðìÞÝë ±õÀ Îõßù ±ëÜ ±ëÜ èëáõ ÔßÖí,

ÖùÝ Üëßí ½ÖÞù ìärëç Þë èëáõ. ±õ ½Ö ÕþÖíìÖ ÖÜÞõ ÚõçëÍí Èõ ÕëÈí ! Àõäí ÕþÖíìÖ ÚõçëÍí Èõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ½Ö ÕþÖíìÖ. ØëØëlí Ñ ½Ö ÕþÖíìÖ. ±Þõ Öõ ØèëÍõ ìèoÜÖ èÖí ±õËáí ±IÝëßõ

ìèoÜÖ ÞèÙ, Öõ ØèëÍõ ±èoÀëßÞù ßùÎ Úèð Þõ ! ±èoÀëßÞù ßùÎ ! ÕëÈù ÜìHëÛë´Þù Ûë´, èð_ ! Ûë´ ÖùÝ ÜìHëÛë´Þù Þõ ! ÕÈí Öù Úèð ç_çëßí Üëß ÕÍõáë Þõ ÚÔë, Ïíáë ×´ ÃÝë ÕÈí. ±Þõ ±ë iëëÞ ×Ýð_, Öõ iëëÞõ Öù äÔëßõ Âáëç Àßí ÞëAÝë ! vvvvv


[11.4] çëÜëÞù ßùà ÀëÏäë äëÕÝëý ÀÍÀ åOØù ÖëÕ ÝùÃí Õðvæ Éõäù Öõ çëÇäíÞõ åOØù Úùáõ ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, Ô_Ôë Õß Ào´ ÂùË<_ èùÝ Öù Éßë ±õÜ ×ëÝ

Àõ ±ë ÂùË<_ ×´ ߏëð_ Èõ. ØëØëlí Ñ ±õ ÚßùÚß Èõ. ÜëßëÜë_ ÕHë ±õ É ÃðHë èÖù, Öõ×í

Öù Úèð Úë{ÖùÓÖù áùÀùÞí ½õÍõ. çèõÉ ÞëÜ ØíÔð_, ±HëçëßõÝ ±ëTÝù... ÖëÕ áùÀù×í çèÞ ×ëÝ ÞèÙ, ÀëßHë ÝùÃí Õðvæ Éõäù ! èð_ åOØ Úùáð_ Öù çèÞ ×ëÝ ÞèÙ ìÚÇëßë×í, ÜðUÀõáíÜë_ ÜñÀëÝ ÕÈí. ±ëÜ ÝùÃí Õðvæù Éõäð_ Âv_ Þõ, Öõ×í ÖëÕ Öù èùÝ Þõ ! ±õÞù ÖëÕ ÕÍõ Àõ Þë ÕÍõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕÍõ, ÕÍõ. ØëØëlí Ñ Úèð ÖëÕ ÕÍõ. ×ùÍ<_À Úùáð_ Þõ ÃÛßëÜHë Úèð ×ëÝ

ÕõáëÞõ. ±õËáë ÜëËõ Öù CëHëí ÉBÝë±õ, èð_ Ô_Ôù ÀßÖùÓÖù Þõ iëëÞ ÞèùÖð_, IÝëßõ ½õå×í ÚùáÖù ÞèùÖù. Üëv_ ½õå×í Úùáõáð_ Öù çëÜëÞù ±ëIÜë ÞíÀâí ½Ý ±õäð_. ±õËáõ èð_ ½õå×í ÚùáÖù ÞèùÖù, çëÇäí çëÇäíÞõ Àèõäð_ ÕÍõ. Üëßõ Ào´À Ûë_ÉÃÍ èùÝ Þõ, Öù çëÇäí çëÇäíÞõ. Öõ ÚùáëÝ ÞèÙ ½õå×í ±õäí ßíÖõ Àv_. ÖùÝ ÕHë ±õÀ ÉBÝë±õ ±õÀ åí Õß ½õå×í Úùáí ÃÝùÓÖù, ÛëÃíØëß Àèõ Èõ, ÒÞë Úùáåù, Þë Úùáåù.Ó ±õÞõ ½õ äÔëßõ ÚùSÝù


[11.4] çëÜëÞù ßùà ÀëÏäë äëÕÝëý ÀÍÀ åOØù

227

èùÖ Öù ±õÞù ±ëIÜë IÝë_ Þõ IÝë_ ÞíÀâí ½Ö. ±õ Öù ÕÈí Üõî ßZëë ÜñÀí ±ëIÜëÞí. Öõ IÝë_ ±ëÃâ Üõî ½âäí áíÔð_. Üõî Àëð_, ±ë Üñ±ëÞù ±ëIÜë ÞíÀâí Éåõ Öù ±ëÕHëõ Üë×õ ÕÍåõ. ±õ ±ë"ìÎçß èÖù. ±õHëõ Çëáíç è½ß wìÕÝëÞí ±ë´ËÜ ±ëÕäëÞí èÖí. Öõ Îßí ÃÝù ±ëÂùÝõ. ±õ À´ ÀoÕÞí èÖí ? ÞívÜë Ñ èQÁí ±õLÍ BáëçÃù. ØëØëlí Ñ èQÁí ±õLÍ BáëçÃù.

ÚùáíÞõ Îßí ÃÝù Öõ èë× CëëSÝù ØëØë±õ ±ë ±Üëßë ÞùìçáÞë ÀëÜÞð_ ÜõÞõÉÜõLË ±õÞë èë×Üë_ èÖð_. Öõ ÛëÃíØëß ½õÍõ ÀëÜ ÀßëäÖí äÂÖõ Öù Çëáíç è½ßÞð_ ÀëÜ ÀßëTÝð_ ÕHë ÕÈí Îßí ÃÝù. ±õ ±ëäð_ É Àßõ, ÚÔë áùÀùÞõ ÎçëÝ ÎçëÝ Àßõ. Üõî Àëð_, ÒÀ´ ½ÖÞù Þ_ÃùÍ Üñ±ù È\_ ? èQÁí-BáëçÃùÞí ±ëÚw ÚÃëÍäë ±ëTÝù È\_ ?Ó ±Þõ Éõ ÀÀâëË, ÀÀâëË, ÀÀâëË ! ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ëäù ç_½õà èùÝ Öõ CëÍí±õ É ±ëäð_ ×´ ½Ý

Þõ ? ±õäù ç_½õÃ, Ëë´ìÜ_à Üâõ, IÝëßõ ÞíÀâí ½Ý ±ëäð_ Ào´À.

ØëØëlí Ñ Þë, ±õËáõ èð_ Öù ÜèÙ ÕÍ<_ ÞèÙ, ±ëÜë_ èë× É Þë

Cëëáð_ Þõ ! ±ëäù ØÃù Àßõ Þõ, ±õËáõ ÜÞõ ×Ýð_ Àõ èëv_, ±ë Ûáë ÜëHëç, Þõ ±ëäë ÜëHëçÞí ½õÍõ ÖÜõ ØÃù Àßù Èù ?

Üõî Àëð_, ÒÒÀùHëõ ÖÜÞõ ÕõçëÍuë Èõ ±èÙ ±ëÃâ ? ±èÙ ÀoÕÞíÞí ±ëÚw ÚÃëÍù Èù ? ±ëäí ÀoÕÞí, ÎVËó @áëç ÀoÕÞí ! Üñ±ë, ÚùáíÞõ Îßí ½ä Èù ? ÖÜëßõ ÎßäëÞð_ èùÖð_ èåõ ? À´ ½ÖÞù, Öëßë ÜëÖëÞë ÕõËÜë_ Õë_çßù Üñ±ù èÖù Àõ ÞèùÖù ? IÝë_Ý äë_Àù ×ÝùÓÖù ?ÓÓ ±Üõ Öù Éõ ÔÜÀí ±ëÕõáí, ±õÞë ÚëÕÞë çÜ ½õ ßëÖõ ¬Cë ±ëäõ Öù ! Üõî ÛëÃíØëßÞõ Àëð_, Ò±ëÞõ ¬Cë ÞèÙ ±ëäõ ìÚÇëßëÞõ.Ó

äëÕÝëý ÀÍÀ åOØù Þõ ÕÈí ÀvHëë×í ìäìÔ Üõáí Öõ åíÂ É ÞèÙ, ±õÞí ½õÍõ ÚõÌõáë ÚÔë ±ë"ìÎçßù ÇÍíÇñÕ !


228

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

Öëâë äëçí ÃÝë ÚÔë. ±Þõ ±Üëßõ Öù ÜÞõ ÚíÉ\_ ÚùáÖë ±ëäÍõ ÞèÙ Þõ, Þ_ÃùÍ ìçäëÝ äëÖ É Þë Àv_ Þõ ? ±Üõ áõË-Ãù Àßí±õ, Õë_Ç-Øç è½ß wìÕÝëÞí äëÖ èùÝ Öù. ±ëäð_ Öð_ ÞëÃë´ Àv_ È\_, Çëáíç è½ß wìÕÝëÞõ ÜëËõ ? ±Þõ ±ë äíÖßëÃí Õðvæ Õëçõ ? ±ëÞí ½õÍõ ÚùSÝù, Öõ Îßí ɵ È\_ ? Üëßí èëÉßíÜë_ Úùáõáù Üñ±ù, ±Þõ ±ëÜ ÒÀëÀë ÀëÀëÓ Àèõ Àèõ Àßõ. ±õ ½Hëõ, ÀëÀë Úèð çëßë Èõ. ±ë Öù ÀëÀë ÜèÙ èë× CëëáÖë Þ×í. FÝëßõ CëëSÝù IÝëßõ ÂÚß ÕÍí ô. ÛëÃíØëßÞõ Õèõáë åð_ Àèõ Èõ ? ±ëÜ Àßí ÞëÂù, ÚÔð_ ±ëÕHëõ ÕÈí çõËá Àßíåð_. ±Þõ ÕÈí Öù Îßí ÃÝù. ±õËáõ Üõî Àëð_, Ò±SÝë, ÀoÕÞíÞð_ ÞëÜ Úùâð_, ÞëáëÝÀù Ào´×í Õë@Ýë Èù ?Ó ±Þõ ±IÝëßõ Öù ÞíÀâÖù É Þ×í ±õäù ±äëÉ. Õõáù Öù ±äëÉ ÞíÀYÝù, Öõ Õõáù Öù ÜèÙ èëÝÚù, èëÝÚù ×´ ÃÝù. ÕÈí Üõî Öù ìäìÔ Üõáí, Üõî Àëð_, Üßí Éåõ Üñ±ù. Öõ ìäìÔ ÜñÀí, Öõ °äÖù ߏëù. ±ßõ, åð_ ±äëÉ ÞíÀYÝùÓÖù, Öõ ±ëÂù ±ë VáõÚ ¬Çù-ÞíÇù ×´ ½Ý ±õäù ! ÛëÃíØëß Öù ±ëÜ ±ëÜ ÔþñÉõ. ÒÞë ÀèõäëÝ, Þë ÀèõäëÝ.Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÖù åð_ ÀßëÝ ? ÈÙÀHëí çñ_CëëÝ ? Þë ÀèõäëÝ, Þë ÀèõäëÝ !Ó Öõ ÕÈí ÒÀßí ÞëÂíå, Àßí ÞëÂíå, ÕHë ±ë ÀëÀëÞõ ÖõÍí ½ä, ÀëÀëÞõ ÖõÍí ½ä ±èÙ×íÓ, Àèõ Èõ.

èëÝ iëëÞíÞí ÀÚèð Þ Âëáí ½Ý ±ë Öù ±õ Þ_ÃùÍë´ ÀßÖù èÖù, ±õÞí ÀoÕÞíÜë_ çëßù ØõÂëäë ÜëËõ. ÒÞ_ÃùÍ, Öëßë Õöçë Þ×í, ÖÜõ Öù Øáëá äEÇõ. Þùìçá ÀoÕÞíÜë_ çëßë ØõÂëäë ÜëËõ, ÖÜõ Øáëá Èù. ±ëäí ÞëÃë´ Öëßë çëèõÚ ±ëÃâ çëßù ØõÂëäë ÜëËõ Àv_ È\_ ? Þ_ÃùÍ ! Öëßë çëèõÚÞð_ Öõá ÀëÏí ÞëÂíåÓ, Àëð_. åð_ Àëð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Öõá ÀëÏí ÞëÂíå. ØëØëlí Ñ ÕÈí ±õ Öù ±Üëßí ìç쩱ùÝ äÕßë´ ½Ý, Öõ ÜëÝð*

½Ý ÚÔð_. ±ë Öù ±ÜÞõ ÕþõåßÜë_ (ØÚëHëÜë_) Þë áëääë.


[11.4] çëÜëÞù ßùà ÀëÏäë äëÕÝëý ÀÍÀ åOØù

229

±Üëßí èëÝ Öõ Àõäí áëÃõ ? ÒÖðáçí èëÝ ÃßíÚ Àí, ÀÚèð Þ Âëáí ½Ý.Ó ±ë ØðìÞÝëÜë_ ÃßíÚ Àù´ ½õÝù ÖÜõ ? ±ë ÕèõáëÜë_ Õèõáù ÃßíÚ, iëëÞí Õðvæ ÃßíÚ ÀèõäëÝ. Öõ ÕùÖëÞí Õëçõ èì×Ýëß èùäë ÈÖë_ èì×Ýëß ÚÔë ÞíÇõ ÜñÀí ±Þõ çëÜëÞõ Àèõ Èõ, Àõ ÒÛ´, áõ Öð_, èì×Ýëß Öëßë äëÕß.Ó ±õÞð_ ÞëÜ åð_ ÀèõäëÝ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÃßíÚ. ØëØëlí Ñ ÃßíÚ. ±Þõ ±ëÕHëë áùÀ Öù ±ë ÃßíÚ èåõ, Üñ±ë ?

ÃßíÚ Öù ÕùÖëÞë èì×Ýëß ÞíÇõ ÜñÀõ, ±õÞõ ÖðáçíØëçõ Àëð_. ±ëÜÞí èëÝ áëÃÖí èåõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õ Öù ÛùÃäõ É Èõ. ØëØëlí Ñ ÒÛùÃäõ ÈõÓ ±õäð_ Þë ÚùáëÝ. ±õÜÞë ÀÜý ÛùÃäõ Èõ

ÕHë ±ëÕHëõ ±õÞí Õß ÀvHëë Ûëä ßëÂäù. ÕHë ±õÜÞí èëÝ Þë áëÃõ, èëÝ Öù iëëÞí ÕðvæÞí áëÃõ. ½õ ÉßëÀ ±Íuð_, Òáùèë ÛVÜ èù ½Ý.Ó åð_ Àëð_ ? ÒÖðáçí èëÝ ÃßíÚ Àí, ÀÚèð Þ Âëáí ½Ý, Üñ±ë ÏùßÀõ ÇëÜ çõ, áùèë ÛVÜ èù ½Ý.Ó ±õËáõ ±ÜÞõ Àë_´, çèõÉ ÕHë ±õ ×ëÝ ±õäð_ Þë Àßåù. ±Üõ Úèð ÀvHëëäëâë èù´±õ. ±Üëßù èë× ÀëÕõ ÖùÝ ÀvHëë ßëÂí±õ. ±ÜÞõ ±Ãëç×í ÀëÏí ÜõSÝëÓÖë, ÖùÝ ÕHë ÀvHëë ßëÂí±õ. èÜHëë_ hëíç-Õë_hëíç ÉHë ÃÝëÓÖë. ÚÔëÞõ Àëð_ÓÖð_ Àõ Àåð_ Úùáåù ÞèÙ. ÚùSÝëÝ Þ×í Àù´. ±ëÜ ÀëÞÕ|í±ù {ëáíÞõ ÀëÏí Üõáõ ÖùÝ äë_Ôù ÞèÙ.

±õÞí Üõâõ Õöçë ±ëÕí ØõäÍëTÝë ±ë Öù ±õ Ûñáí ÃÝù ÕHë ±ëÂí ìÉ_ØÃíÜë_ Îßí Àßåõ ÖùÝ


230

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÒØëØùÓ çëÜù ØõÂëÝë Àßõ. Üñ±ë, åõÞë èëv Öð_ Àv_ È\_ ±ë ? ±ëäë Ô_Ôë åíAÝù È\_ ? Öõ Éõ ÇÕùÍäë Üë_ÍíÞõ, Öõ ÜÞõ Àèõ, ÒÞë, Þë, Þë, ±ëÚw ÉÖí ßèõåõ.Ó Üõî Àëð_, ÒÖõ èÖí É @Ýë_ ±ëÚw, Üñ±ë !Ó ±ëÚw ±õ ÕHë ½Öõ Âùäõ Èõ Þõ ? ÕÈí ±õ Öù ±õäù ÍCëë´ ÃÝù, Öõ Cëõß Öù èëËó Îõ´á ×´ ½Ý ±õäí ÖöÝëßí ×´ ô. ÕÈí ±ë"ìÎçÜë_ ±ëäíÞõ Àèõ Èõ, ÒÀëÀëÞõ Úùáëäù, ÀëÀëÞõ Úùáëäù.Ó ÎùÞ µÕß ÎùÞ Àßõ. Üõî Àëð_, ÒÞ×í ±ëääëÞë èäõ.Ó ÒÞë, Üëßõ ÚÔë wìÕÝë ±ëÕí ØõäëÞë Èõ. ÕHë ÜÞõ ÜëÎí Àßí ØùÓ, Àèõ Èõ. ÒÀëÀëÞõ Úùáëäù, ÖßÖ Õöçë ±ëÕí ص ÚÔëÝ, ÕHë ÀëÀëÞõ Úùáëäù Üëßí Õëçõ.Ó Üõî Àëð_, ÒÜëv_ åð_ ÀëÜ Èõ ?Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÞë, ÀëÀëÞõ Úùáëäù.Ó èð_ IÝë_ ÃÝù IÝëßõ Àèõ, ÒÜëßí Çë Õíäù.Ó Üõî Àëð_, ÒÇë Þ×í ÕíÖù èð_.Ó ÒÞë, Þë, ÖÜõ Õí±ù. èð_ Õöçë ±ëÕí ØõäÍëäð_ È\_.Ó ±õÞí Üõâõ ±ëÕí ØõäÍëTÝë. ÕÈí ±ÜÞõ Ìëßí ØíÔë. ÜÞõ Çë ÕëÝù Þõ, Ò±Ú èÜ Âðå èöÓ Àëð_. Òåë_ìÖ ßëÂÉõÓ, Üõî ÀíÔð_. IÝëßõ Àèõ, ÒÞë, Üëßë Cëõß ±ëääð_ ÕÍåõ.Ó ÕëÈë èð_ ±Þõ ÛëÃíØëß Çë Õí ±ëTÝë ±õÞõ Cëõß.

1972 çðÔí ØõÂëÍí ÜèëØõä°Þí hëí° ±ë_ ÞívÜë Ñ ±ë Öù èÜHëë_ 1971-72Þí äëÖ Èõ. ØëØëlí Ñ èë, èÜHëë_Þí É äëÖ, iëëÞ ×Ýë ÕÈíÞí äëÖ. ÞívÜë Ñ èë, èð_ èÖí ØëØë, ±õ äÂÖõ. ØëØëlí Ñ èë... Öù åð_ Àßõ ? ±ëäð_ ±ë ÛëÃíØëßÞõ Üëßí wÚwÜë_

Öð_ ÚùSÝù È\_. Öð_ ±ëÉ èÜHëõ Üëßí wÚwÜë_ ÈõÖv_ È\_ ? Çëáíç è½ß wìÕÝë ±ëÂëÝ, Úèð ÜùËí ÚëÚÖ ÞèÙ Ào´. ÕHë ±ëäð_ Þõ ±ëäð_ ÀoÕÞíÞõ Õöçë ÀÜëäÍëäõáë ±õHëõ. Öõ ±õÞõ Ëõä ÕÍõáí. ±õÞí Öù Üõî ±ëÚw É ÚÃëÍí ÞëÂí. ÕÈí ÚíÉõ ØèëÍõ ÃÝù, Öù Ò±õÝ ±ë´V¿íÜ áëäù, ±ë´V¿íÜ...Ó ÒÇðÕ !Ó Àëð_. Ò±ë´V¿íÜ-Úë´V¿íÜÞõ Þ Úùáëäíå, ±ë Öëßí ÀoÕÞíÞí ±ë"ìÎçÜë_ ÚõçíÞõ Úùáð_ È\_. Öëßí ÀoÕÞíÞí ±ë"ìÎçÞí ±ëÚw ÚÃëÍí ÞëÂíå. çíÔë Çëáù, çíÔë.Ó ±õ


[11.4] çëÜëÞù ßùà ÀëÏäë äëÕÝëý ÀÍÀ åOØù

231

Öù ±IÝëßõÝ ±õÞõ ÝëØ ±ëäÖð_ èåõ, ÒÀõäí ÕËõáÞí äëÖ ?Ó ßëÖõ èµ ±õÞõ ½õ ±õ ÝëØ ±ëäõ Þõ, Öù ÃÛßëÜHë ×ëÝ. ÝëØ Þë ±ëäÖð_ èùÝ ÖùÝ ±ëTÝë Àßõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ {ÚÀíÞõ ½Ãí ½Ý. ØëØëlí Ñ ±ßõ Üñ±ë, ±Üëv_ @Ýë_ ÞëÜ ØíÔð_ ? ±èÙÝë Öù

ÜèëØõä°Þí hëí° ±ë_ ØõÂí É´å Þõ, Öõ CëÍí±õ çë_Ôù ÖñËí Éåõ. hëí° ±ë_ ØõÂëÍí±õ Þõ, ÀùÓÀ Îõßù Öù. èäõ Þ×í ØõÂëÍÖë. 1972 çðÔí ØõÂëÍõáí. èäõ Þë Àßí±õ ±ëäð_. ±õÞù Õëß Þë ±ëäõ Þõ !

ÚÃØù ÞíÀâí ÃÝù Þõ ߏëð_ MÝë"ß Cëí ÞívÜë Ñ ±õ äëÍ-ÚëÍ ÚÔð_ ÀõËáð_ ÜñÀäð_ ÕÍõ, ìäìÔ Àßäí ÕÍõ Þõ

ÕÈí ±ë_ ÀëÏäí ÕÍõ Þõ ?

ØëØëlí Ñ Úèð, Úèð, Úèð Àßäð_ ÕÍõ. ÕÈí ±Üëßõ Úèð Àßäð_ ÕÍõ.

çëv_ Þë ÀèõäëÝ Þõ ±õÀoØßõ ±ë Öù. ±ë Öù ±ëäë É èùÝ Þõ, ØðìÞÝëÜë_ ÚíÉ\_ åð_ èùÝ IÝëßõ ? ±ëÜÞí Õëçõ×í ±ëåë åí ßíÖõ ßÂëÝ ? ±ëËáë Õë_çßë Èõ, Cëõß ÚõÌë Âëäë Øõ Èõ ±õËáë çëßë Èõ Þõ ! ÞèÙ Öù ÂëÖí äÂÖõ ×ëâí µÌëäí ½Ý Öù ±ëÕHëõ åð_ Àßí±õ ? ±ëÕHëõ ±ìèoçÀ, ±õ ½Hëõ Èõ Àõ ±ë ±ìèoçëäëâë Èõ. åð_ Àßí±õ ? ±ëÕHëë ÚÔë ÜèëIÜë±ùÞí ×ëâí µÌëäí ½Ý Öù ±ëÕHëë ÜèëIÜë±ù åð_ Àßõ ? Öù ±õ Þ×í µÌëäÖë, ±õ çëv_ Èõ Þõ ? èäõ ±õ Þ×í ߏëð_ ÚÔð_. èäõ Üëá ±õ ÇùAÂù ×´ ÃÝù. ±ÜëßùÝ ±õ ÚÃØù É Èõ Þõ ! åð_ ÀèõäëÝ ? ÚÃØù. Cëí ÚÃØëäëâð_ Þõ ÇùAÂð_, Úõµ ½õÝõáð_ ÖÜõ ? CëíÜë_ ÚÃØù Èõ ±õäð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ÚÃØù ÞíÇõ èùÝ ÖìâÝëÜë_. ØëØëlí Ñ ÜèÙ Õõáð_ ±õ èùÝ Èõ Þõ, CëíÜë_, åð_ èùÝ Èõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Õõáð_ ÀíË<_ ÚÞëäõ ±õÜë_×í ±õ. ÒÚÃØùÓ É Àèõ Èõ

±õÞõ.


232

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ØëØëlí Ñ ÒÚÃØùÓ Àèõ Èõ Þõ, Öù ±õ ÖëäÖí äÂÖõ ÜèÙ ÚÃØù

èùÝ. Öõ ÚÃØù ±Üëßù ÞíÀâí ÃÝù. èäõ ±Üëßõ MÝë"ß Cëí Èõ. ÕHë ±ë iëëÞ ×Ýë ÕÈí ±õäð_ Àßäð_ ÕÍõáð_. ÀùÓÀ Îõßù Àßäð_ ÕÍõ ±ëäð_, ±ëÜ Þ×í ÀßÖù. ±ëäð_ Öù Þë èùÝ ±ÜÞõ, åùÛõ ÞèÙ Þõ ! ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë ØëØë, Ò´Þ ÀõçÓ (ÀØëÇ) iëëÞíÞí èëÉßíÜë_

±õÞù ±ëIÜë ÞíÀâí ½Ý Öù ÀSÝëHë Þë ×´ ½Ý ? ØëØëlí Ñ ÀSÝëHë ×ëÝ ÕHë Üëßù Øùæ Öù ÀèõäëÝ Þõ ! ÜÞõ

±Þõ ÛëÃíØëß ÚõµÞõ ÕÀÍõ Þõ ! ±Þõ Üëßõ ÜëHëç ÜëÝëýÞù Øùæ Öù Úõçõ Þõ ! Þë èùäð_ CëËõ ±ëäð_. ÕHë ÜÞõ ±õÜ áëBÝð_ Àõ ±ë Öù Üõî ±ëäù Þ_ÃùÍ ½õÝõáù ÞèÙ èÜHëõ Öù.

ìäìÔÞð_ ÀùgËà ÀßíÞõ ÀÍÀ åOØ Àèõ ØëØë ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ÖÜëßõ IÝë_ ÀëÜ ÀßÖë ÜëHëçù çë×õ ±ëäë

ÀÍÀ ×äëÞë Úí½ Àù´ Õþç_Ãù ÚÞõáë ? ØëØëlí Ñ ±Üëßë ÀëÜ Õß ÀõßëáëÞù ±õÀ ÜëHëç, Éßë áðEÇù.

Öõ ±Üëßí ½õÍõ ÂùËë ìÚá ÚÞëäíÞõ ÈõÖßÖù. Öõ ±Üëßõ ÞëÈ^ËÀõ ÀÍÀ åOØùÜë_ Àèõäð_ ÕÍuð_ Àõ Ò±ë Öð_ ÂùË<_ Àßõ Èõ.Ó ÜëHëç Úèð çëßù ÕHë áùÛÞõ á´Þõ ÂùË<_ ÀßÖù èÖù. Öõ ±Üõ ÖõÞõ Àëð_ Àõ ÒÖëßõ FÝëßõ ÀëÜ µÕß×í È^Ëë ×äð_ èùÝ IÝëßõ ×Éõ, ÕHë ±ëäð_ É^Ìëb_ Þë Çáëäí áõäëÝ. Öð_ Öëßõ È^Ëù Èõ. Öëßõ ½õ ÀëÜ Àßäð_ èùÝ Öù ÀßÉõ Þõ È^Ëë ×´ Éäð_ èùÝ Öù È^Ëù ×´ ÉÉõ, ÖÞõ È^Ë Èõ.Ó Öõ ÕÈí ±õÞë ÜëHëçù á´Þõ ÚíÉõ É ØèëÍõ×í ÀëÜ µÕß ±ëääëÞí Þë Àèí. ÕHë ÕÈí Àèõ Àõ ÒÖÜëv_ ÉõËáð_ ÀëÜ ÚëÀí Èõ ÖõËáð_ ÕÖëäí Ø´å Þõ ÕÈí ÀëÜ ÞèÙ Àßí±õ.Ó Öõ ÕÈí ÚíÉõ ØèëÍõ ±ëTÝù ±Þõ Àèõ, ÒèÜÀù Öù ±ëÉ ßëÖ ÚèùÖ ØðÑ èð±ë, èÜ çõ çèÞ ÞèÙ èùÖë ×ë.Ó ±Üõ ½Hëí ÃÝë Àõ ±Üõ äíÖßëà Þõ Öð_ Öëv_ É ÛùÃäõ Èõ. äíÖßëà ÀùÞõ ÀèõäëÝ Èõ ? Öð_ ±õÀ Ãëâ ±ëÕõ Öù äíÖßëà åð_ Àßõ ? ±õ ÀëÃâÞõ (ÃëâÞõ) VäíÀëßõ


[11.4] çëÜëÞù ßùà ÀëÏäë äëÕÝëý ÀÍÀ åOØù

233

ÞèÙ ±Þõ ìßËÞý ìä× ×õî@ç, Öõ ÕëÈ\_ çù Ãb_ ×´Þõ ±õ äëÃõ ! ±Üëßõ FÝëßõ ÀÍÀ åOØùÜë_ Úùáäð_ ÕÍõ IÝëßõ ±Üõ ÖõÞí µÕß ìäìÔ ÜõáíÞõ Úùáí±õ, ÞèÙ Öù çëÜõäëâëÞí Øåë É Úõçí ½Ý. ±õ ±ëÂí ßëÖ ±Üõ ±õÞë µÕß ìäìÔ ÜñÀõáí. ÕÈí Öù ±õ ÜëHëçÞõ ±Üõ äÔëßõ ÀëÜ ±ëMÝð_. ±Þõ Àëð_, ÒßëÖõ ÖÞõ Éõ ×Ýð_ Öõ Öëv_ ÕëÕ ±Üõ Úëâí ÜõSÝð_.Ó ÕëÕ ØðÑ ±ëÕíÞõ ½Ý. ±Üëßõ Öù Àù´ÞõÝ ±õÀ ZëHë ±Üëßë×í ØðÑ ×ëÝ ±õäí @ÝëßõÝ ´EÈë É Þë èùÝ. ±ë Àìä±õ áAÝð_ Èõ Þõ, Àõ ÒÃëYÝð_ ÉõHëõ ÂëÔí, ±õÞë ÕñßäÞë ÕëÕùÞõ äÙÔõ.Ó Öõ ±Üëßë ÀÍÀ åOØù×í ±õÞë ÕëÕùÞõ Úëâí ÜõSÝë. ±IÝëßõ Öù ±õ Àõßëáëäëâù Úèð çßç ÜëHëç ÖßíÀõ ÀëÜ Àßõ Èõ.

äíÖßëÃÖë×í ËöÍÀëäí Àßõ çëÜëÞð_ ìèÖ ÕþfÞÀÖëý Ñ Õõáë ±õÞõ É\±ù Þõ, Àëð_ èÖð_ Öõ ÀõËáí ±çß ×´

ô èÖí ! Õõáù ÜðçáÜëÞ èÖù, ÀëØß... ØëØëlí Ñ èë. ÕþfÞÀÖëý Ñ Õõáù ÉßëÀ ±äâù ÉÖù èÖù, IÝëßõ À<ØßÖí Ào´

åOØù ÞöìÜìkëÀ Ûëäõ ÞíÀYÝë, ÕÈí ±ë"á ßë´Ë ×´ ÃÝù. ÞèÙ Öù ±äâù ÇëSÝë ÀßÖù èÖù. ±õ ÀëØßÞí äëÖ Àßù Þõ. ØëØëlí Ñ èë, ±õ Öù ±Üëßõ IÝë_ ÀëÜ Õß ±õ ÀëØß Èõ Öõ Øß

Îõßõ Øß çëá hëíç-Çëáíç ÜëHëç á´Þõ ±ëäõ. Öõ ±ÜÞõ çëßù ÜëHëç áëBÝù. Öõ ÕÈí ±Üõ çëÖ-±ëÌ äæý×í ±õÞõ É çùîÕí±õ. ±õÞõÝ ÂëÖßí Àõ ±ë ÀoÕÞí çëßëÜë_ çëßí Èõ ±Þõ ±ëÕHëÞõÝ ÂëÖßí. Öõ Üõî ÀÞðÛë´Þõ Àèõáð_ Àõ ÒÛ´, ÞùìÚìáËí ìáìÜËÜë_ ßë½õ. Àëâ ìäìÇhë Èõ.Ó ±Þõ ±õ ÞùÚá ÜëHëç, ¶áËí Üëßõ ±õÜÞí ÞùìÚìáËí ±ËÀëääí ÕÍõ Àõ ±ë äÔëßõ ÕÍÖí ÞùìÚìáËí Èõ. ÀëßHë Àõ ØðvÕÝùà Àßõ Õõáù ÜëHëç, ±õÞõ Ëõä ÕÍí ½Ý. Àõäí Ëõä ÕÍí ½Ý Àõ... ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õÞí ±ëâç ÕùæëÝ Èõ.


234

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ØëØëlí Ñ Þë, Þë, Õõáë Ãë_ݽ±õ Èõ Öõ äëâ ÀëÕíÞõ ÕÈí

±ëÜ ±õÀ ËÀùßù ÜëÝùý èùÝ Þõ, Öù ±ëÕHëõ ±õÀ wìÕÝù ±õÞõ ±ëÕí±õ Öù ÕÈí ±õ çÜ° ½Ý Àõ Îßí ËÀùßù Üëßíå Öù Úí½ ÚÔë ÕHë wìÕÝë ±ëÕåõ. ±õËáõ ±õäí ±äâí Ëõä ÕÍí ½Ý. ±Þõ ¶áËù ÜëHëç äÔëßõ á´Þõ ±ç_Öùæí ×Öù ½Ý. ÜëËõ ±õÞõ Õ©Öçß ßëÂäù. ±õËáõ èð_ Èõ Öõ ±ëÜë_ èë× Cëëáð_ Éßë. ±õËáõ Üõî ±õÞõ Àëð_, ÒÛ´, ±ë ±äâõ ßVÖõ ÇëSÝù èÖù.Ó ±Þõ ±ëÜ Úèð ¬Íù Þë ¶Öv_ Öù ÕÈí ±äâõ ßVÖõ äÔëßõ Çëáõ. Õõáë ÜèõLÄÛë´Þù áëÛ µÌëäíÞõ ½Ý. ±õHëõ ÜùËë ÜùËë ìÚá Üñ@Ýë, IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÒ±ë åõÞë ìÚá Üñ@Ýë Èõ ? ÒÈõÓ ±õÞë Àõ ÒÞë èùÝÓ ±õÞë ?ÓÓ IÝëßõ Àèõ, ÒÞë, ±ë Èõ ÚÔð_, èð_ ÚèëßÃëÜ ÃÝù èÖù Þõ ÖõÞë ±ë Üñ@Ýë.Ó Üõî Àëð_, ÒÕHë Öõî Öëßí èëÉßí ÜñÀí Þõ äâí ÕëÈ\_ ±ëÝ Üñ@Ýð_ ?Ó IÝëßõ Àèõ, Òèð_ èëÉßí ÕëÈí Àv_.Ó Üõî Àëð_, ÒÇëáÖð_ èåõ ?Ó ±Üõ KÝëÞ ±ëMÝð_, ±Üõ ÚÔð_ ÀëÜ ÀßëäÍëTÝð_. ÂùË ±ëäí èùÖ Öù ±Üõ ÛùÃäÖ. ÞÎù ±ëäõ ÖùÝ ±Üõ ÛùÃäí±õ, ±õÜë_ Öð_ ±ëäð_ Úùáð_. Öëv_ ÀìÜåÞ É\Øð_ ÜñÀí±õ Èí±õ ±Üõ. ±Þõ ÇùîËí ÕÍõáù. Öõ Üõî ËöÍÀëTÝù. èoÜõåë_ ËöÍÀëäõ IÝëßõ ±õÞð_ ìèÖ ×ëÝ. Þë ËöÍÀëäù Öù ±äâù Çëáõ, ±õËáõ ËöÍÀëTÝù. Öõ ËöÍÀëTÝù IÝëßõ ±õHëõ åð_ ÀÝð* ? ±õÞë ÜÞÜë_ ±õÜ Àõ ìÚäÍëäð_. Öõ Çëß äëBÝõ ËöÍÀëTÝù ±õÞõ, Öõ Õë_Ç äëBÝõ ±õHëõ ÚÔë ÜëHëçùÞõ Àèí ØíÔð_, Àõ ÒÚÔë ÀëÜ Ú_Ô Àßí ØùÓ, èÍÖëá ÕëÍí ØíÔí. ÈVçù ÜëHëçù±õ èÍÖëá ÕëÍí, ÀùLËÿë@ËÞë Ô_ÔëÜë_. ìç@ç èoÍÿõÍ ÜëHëç ! ±õËáõ ÚÔë ±ëCëëÕëÈë ×´ ÃÝë.

èÍÖëáÞë Õþç_Ãõ ÇëÖðÝý×í áëTÝë µÀõá ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕÈí ÖÜõ åð_ ÀÝð* ? ØëØëlí Ñ Üõî Àëð_, ÒÀåù äë_Ôù ÞèÙ.Ó ÜÉ^ßùÞõ Üõî Àëð_, ÒÖÜÞõ

±ÞðÀ>â ±ëäõ IÝëßõ ±ëä½õ, Û´. ±ÜÞõ ±ëßëÜ ÞèùÖù Öõ çëv_ ×Ýð_, ±Üõ ×ùÍë ØèëÍë ±ëßëÜ Àßíåð_. ±ë Ôë_ÔáÜë_ ±ëßëÜ ÜâÖù ÞèùÖù.Ó ±õËáõ ÜÉ^ßùÞõ ÜÞÜë_ ±õÜ ×Ýð_, Àõ Ò±ë åõÌ äâí åð_ Úùáõ Èõ Öõ, ±ëßëÜ ÀßäëÞù Èõ ?Ó Üõî Àëð_, ÒÖÜõ IÝë_ ½õÝð_ Èõ Þõ, ±ëßëÜ


[11.4] çëÜëÞù ßùà ÀëÏäë äëÕÝëý ÀÍÀ åOØù

235

@ÝëßõÝ ÜYÝù Èõ ?Ó ÕÈí Úõ ØèëÍë çðÔí ßëè ½õ´, Þë ±ëTÝë. èäõ ±Üëßõ Öù Ô_ÔëØëßí ÜëHëç Þõ ±ë ÚÔë èÍÖëá ÕëÍõ, ±õËáõ åð_ ÚùáëÝ ? ±õËáõ ÕÈí Üõî åð_ Àëð_, Àõ ÒÒ±õ èÍÖëá ÕëÍõ Èõ, Öù ±ëÕHëõ èäõ äëÖ É Ú_Ô ßëÂù. ±ëÕHëõ ÚíÉõ ÃÜõ IÝë_×í, Ò±õË ±õÞí ßõË ±õLÍ Àë"VËÓ Àëáõ ÀëÜ Çëáð ×äð_ É ½õ´±õ.ÓÓ åð_ Àëð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õË ±õÞí ßõË ±õLÍ Àë"VË. ØëØëlí Ñ Ò±õË ±õÞí ßõËÓ ±õËáõ äíç è½ß wìÕÝëÞë ±õÞõ

áë wìÕÝë ±ëÕíå ÕHë Úí½ ÜëHëç Õëçõ×í ÀëÜ ÀßëääëÞð_. Ò±õË ±õÞí ßõË ±õLÍ Àë"VË.Ó ±õ Íßäë-ÀßäëÞð_ ÞèÙ. ±õËáõ ±èÙ×í ÃëÍí±ù ÜùÀáí, Üõî Àëð_, ÒIÝë_×í çù-ØùÏçù Üë´á ÈõËõ×í ÜÉ^ßù ÚÔë á´ ±ëäù.Ó Éõ Ûëäõ ±ëäõ Öõ. Çëáù, ÃëÍí±ùÜë_ Úõçí ½ä. ±Þõ ÀëÜ Çëáð ÀÝð* Úõ ØèëÍëÜë_. ÕÈí ±ëäíÞõ Àèõäë Üë_Íuù, Àõ ÒÒåõÌ, ±Üõ ±èÙÞë äÖÞí, Üñâ ±Üõ ÀëÜ ÀÝð*ÓÖð_ Õèõáë.ÓÓ IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÖÜëßù äë_Ôù Þ×í ±ÜÞõ, ±ëäí ½ä Þõ !Ó ±Þõ Õõáë áùÀùÞõ ÕëÈë IÝë_ ÜñÀí ±ëTÝë, ±õÜÞë ØõåÜë_. µÕëÝ Öù Àßäù É ÕÍõ Þõ ±ëÞù ? ÞèÙ Öù ±õ Öù èÍÖëá ÂõîÇí ßëÂõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, Öù ÞðÀçëÞ ×ëÝ ! ØëØëlí Ñ ÞðÀçëÞ ÜëËõ ÞèÙ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ±Üëßõ ÞðÀçëÞ Öù Õèõáë ÝëØ ±ëäõ. ØëØëlí Ñ ÞðÀçëÞÞù Àù´ çäëá ÞèÙ. ±õËáù Èõ Öõ IÝë_ ±ëÃâ

±õ ¬Ôí Éyõ ÇÍõ. ±õÜÞð_Ý ÚÃëÍõ ±Þõ ±ëÕb_Ý ÚÃëÍõ, ÚLÞõÞð_ ÚÃëÍõ.

±_Øß ÕþõÜÛëä ÕHë Úèëß Üëßõ ×ÕùË ±äâë ÉÞëßÞõ ±ë ÚÔð_ ±ëÜ ±õÞë ìèÖÞõ ÜëËõ. ±õ ±äâù Îßõ ÞèÙ. ½õ ±äâù Îßõ Öù ØðUÜÞ ×´ ½Ý. ÀëÜ ±ëÕHëõ ÀßëäÍëäíåð_ ÕHë ±õ ÕùÖõ ±äâù Îßõ ÞèÙ Þõ ØðUÜÞëäË ÀßíÞõ Þ ½Ý ±õËáë ÜëËõ ±èÙ×í


236

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

Üñ@Ýð_ Éßë. Üñ@Ýð_ Öõ ±ëÂí ßëÖ ¬Cëõ ? ØõÂÖù èùÝ Öù åí ßíÖõ ¬CëõÝ Üñ±ù ? ±ëÂí ßëÖ ÜèÙ ÚâÖßë ! ±õ çäëßÜë_ ±ëäíÞõ ÕÈí Àèõ Èõ, Òèð_ ÀëÜõ ±ëäð_ È\_ ÚëÕ, èäõ ÜÞõ ÈùÍù.Ó ÕþfÞÀÖëý Ñ ÒÜèëÕßëHëõ ßëÖ Ã´ Èõ, èð_ ÚEÝù ±õ ÂðØëÞí

ÜèõßÚëÞí Èõ, ÞèÙ Öù ÚÇÖ ÞèÙ. ±ëäù ìÉ_ØÃíÜë_ Àù´ ìØäç Þ×í ÃÝù. ±õäí ßëÖ Ã´ ÜëßíÓ, Àèõ Èõ.

ØëØëlí Ñ ÒØëØëÞõ Àèù, ÀòÕë Àßí ØõÓ, Àèõ Èõ. ±õÞð_ ìèÖ çÇäëÝð_

±õÞí Úðì© çÇäë´, ±õÞõ ±õÜ áëBÝð_, Àõ ÒÞë, Þë, ±ë áùÀù Öù çëßë É Èõ ÕHë Üëßí Úðì© äë_Àí èÖí. Öõ ÜÞõ ±ë çíÔí Àßäë ÜëËõ ×ëÕùË Üëßí Èõ.Ó ½õ çܽÝð_ ±õÞõ. Öõ ÕÈí ±IÝëßõ ±õ ±õÍäëLçõÝ á´ ½Ý Èõ. È^Ë Èõ ±õÞõ. ÕÈí ÕHë Üëv_ ÀèõäëÞð_, Üëßõ ×ëÕùË Üëßäí ½õ´±õ Þõ. ÞèÙ Öù ±äâõ ßVÖõ Çëáõ Þõ, ¶áËù. ±õÞë ±äâë ßVÖëÞë ±ÞðÜùØÀ ±ëÕHëõ ×Ýë Àèõäë´±õ. ±ëÕHëí ÏíáëåÞõ á´Þõ ±õ ±äâõ ßVÖõ Çëáõ Öù ±õÞõ ±ÞðÜùØÞë ±ëÕí ÀèõäëÝ. ±õËáõ ±Üõ Öù çëÎ Àèí Ø´±õ ÖßÖ Àõ ±ë ±äâð_ ÚÞõ Èõ, ±ëÜ Þ èùäð_ ½õ´±õ. ÀõËáëÀ ÜëHëçù Öù Àåð_ ÀèõÖë É Þ×í. èäõ ÀèõÖë ±ëäÍÖð_ Þ×í áùÀùÞõ. ÜùËëÜë_ ÜùË<_ ±õ Èõ Àõ ÒÀèíå Öù ±õÜÞõ ØðÑ ×åõ, Àèíå Öù ±õÜÞõ ØðÑ ×åõ.Ó

èÍÖëá ÕëÍõ Öù ÕHë ÜÉ^ßù Õß ±Ûëä ÞèÙ èÍÖëá ÕÍõ IÝëßõ ½Hëäð_ Àõ ±ëÉ ÖÜëåù ×Ýù. ±Þõ µÕëÝ Àßäë ±ëÕHëõ. ÚÞõ ±õËáë µÕëÝ Àßäë ±Þõ Þë Üâõ ±õËáõ ÖÜëåù. åð_ Àëð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ µÕëÝ Àßäë ÕHë çÜÛëäõ. ØëØëlí Ñ ÜÉ^ßù µÕß ±Ûëä-ÚÛëä ÞèÙ. ÜÉ^ßù µÕß ÜèÙ

ìÖßVÀëß ÞèÙ. ±õÜÞí Õß ìÖßVÀëß ÀßäëÞù ±ëÕHëÞõ ßë´Ë (±ìÔÀëß) Þ×í. ±õ ±ëÕHëí Õß ìÖßVÀëß Àßõ ±õ ±õÞí ±HëçÜÉHë, ±ùÈí çÜÉHëÞõ á´Þõ. ÕHë ±ëÕHëí çÜÉHë ±õÞð_ ÞëÜ ÀèõäëÝ Àõ ±õÜÞí µÕß ìÖßVÀëß Þë èùÝ ±ëÕHëÞõ. åð_ ?


[11.4] çëÜëÞù ßùà ÀëÏäë äëÕÝëý ÀÍÀ åOØù

237

ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚßëÚß Èõ. ØëØëlí Ñ èÍÖëá ÞèùÖí ÕëÍí Þõ Éõäù Ûëä èÖù, ±õäù Þõ

±õäù É Ûëä ÕÈí ÕHë ±ëÕHëù èùÝ. åð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±õäù Þõ ±õäù Ûëä ßèõäù ½õ´±õ. ØëØëlí Ñ èë.

áë ±äÖëßõ Þë ÞíÀâõ ±õäë Øùæù ÀëÏõ iëëÞ ÕþÖëÕõ ÕþfÞÀÖëý Ñ ÖÜõ Àèù Èù, Àõ ±ÜÞõ TÝäèëßÜë_ Àåð_ ±ëäÍÖð_

Þ×í Þõ ±ë Öù ÀõËáí ÚÔí Àâë±ù Èõ ÖÜëßí ! ØëØëlí Ñ TÝäèëßÜë_ Àåð_Ý ±ëäÍÖð_ Þ×í. ÞívÜë Ñ ÕHë ±ë ÚÔëÞõ ±ëÕ Àèù Èù, Àõ Ò±ÜÞõ TÝäèëßÜë_

Àåð_ ±ëäÍÖð_ Þ×íÓ ±Þõ ±ë É\±ù Þõ, ±ë Õõáë åí ½õÍõ Àõäí Àâë×í ÖÜõ ±õ ÀÝð* ! ØëØëlí Ñ Þë, ±õ Öù ÕHë iëëÞÞë ÕþÖëÕõ ÚÔð_. ±ë ±ëäÍÖÞð_

ÞèÙ, ±ë Úðì©Þù ÕþÖëÕ ÞèÙ. ±ë ÚÔù iëëÞÞù ÕþÖëÕ ! ±ë ÚÔëÞë Øùæù ÀëÏí±õ, áë ±äÖëßõÝ Þë ÞíÀâõ, ½õ ìåÂäëÍäë ½Ý Öù. ±Þõ ±Üõ ÀáëÀÜë_ ÚÔù ±õÞù Øùæ èùÝ Öõ ßëÃõ ÕëÍí Ø´±õ. vvvvv


[12] Õùáíç çë×õ Õþç_Ãù [12.1] Õùáíçäëâù Úëßb_ äëçí ±ëÕåõ èì×Ýëß Çùßí áíÔëÞù ±ëßùÕ ±Üõ ±ëÂí ìÉ_ØÃíÜë_ áëÇëßí ÞèÙ ÚÖëäõáí, Àù´ ÉBÝë±õÝ ! ÀëÕí ÞëÂõ ÖùÝ ÞèÙ Þõ ! ÀëÕí ÞëÂõ, ÀËÀë Àßõ ÕHë áëÇëßí ÞèÙ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë ±õäë Õþç_Ãù ÀËùÀËíÞë ±ëäõáë Âßë ? ØëØëlí Ñ èë, ±õäë CëHëëÝ, ÉõáÜë_ èµ á´ ½Ý ±õäë Õþç_Ãù

¶Ûë ÀÝëý áùÀù±õ, ±èoÀëßÞõ á´Þõ. ÕÍõ.

ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë ±õÀëØ ±õäù Õþç_à Öù Àèù, ±ÜÞõ ÂÚß Öù ØëØëlí Ñ ±õÀ Îõßù ±Üõ ÀùLËÿë@Ë ßëÂõáù ±õÀ ÉBÝë±õ. Öõ IÝë_

±ëÃâ ±õÀ ÀëßíÃßÞë èì×Ýëß èÖë, Öõ ±õÍäëLç ßÀÜ ±õ ÀëßíÃß á´ ÃÝõáù. Öõ Úõ ØèëÍë×í ±ëTÝù ÞèÙ ±Þõ èì×Ýëß ±èÙ ÜñÀõáë èÖë. Öõ áõäë ±ëTÝù, IÝëßõ ±Üëßù ÜëHëç èÖù Þõ, Öõ ÜÞõ Àèõ Èõ, ÒÕõáù èì×Ýëß áõäë ±ëTÝù Èõ ±Þõ ÀëÜõ ±ëäÖù Þ×í.Ó Öõ Üõî Àëð_, Òèì×Ýëß ±ëÕíå ÞèÙ. Àèí±õ Àõ Û´, Õöçë ±ëÕíÞõ á´ ½.Ó ±õËáõ


[12.1] Õùáíçäëâù Úëßb_ äëçí ±ëÕåõ

239

çëØí ÛëæëÜë_ ±ëÕHëõ ±õÞë èì×Ýëßù ±ë_ÖÝëý. ±ëÕHëõ IÝë_ TÝäèëß Èõ Þõ ? äèõäëìßÀ. ±ëÕHëÞõ ÂÚß ÞèÙ ÀùÞë, åð_ ÀëÝØõçß ÃðÞë èåõ ? ±ëÜë_ åù ÃðÞù ÀÝùý ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Ào´ ÞèÙ. ØëØëlí Ñ ±ëÜë_ Ào´ ÃðÞù ÀÝùý áëÃõ Èõ ÖÜÞõ ? TÝäèëßÜë_

Öù Àù´ ÃðÞù Þë ÀèõäëÝ Þõ ? èäõ Õùáíçäëâù ±õÞù ±ùâÂëHëäëâù, ±õËáõ IÝë_ Õùáíç ´LVÕõ@Ëß èåõ ±õ, ÖõÞõ Àëð_, Àõ ÒÜëßë èì×Ýëß Þ×í ±ëÕÖë.Ó Öù Àèõ, Òá ÇùßíÞù ÃðÞù, Àõ Üëßë èì×Ýëß Çùßë´ ÃÝë Èõ.Ó Öõ Õõáë±õ áÂí ±ëMÝð_, Àõ ÒÜëßë èì×Ýëß Çùßë´ ÃÝë Èõ.Ó ±õËáõ ÕÈí Õùáíçäëâë ±ëTÝë. Àèõ Èõ, ÒÖÜëßí µÕß äë"ßLË Èõ.Ó Üõî Àëð_, ÒåõÞð_ Û´ ?Ó IÝëßõ ±õ Àèõ, ÒÖÜõ ±ëÞù Üëá Çùßí áíÔù Èõ.Ó

ÛÃäëÞÞí ÛëæëÜë_ ÞèÙ ÕHë ÀëÝØëÜë_ Ã_Ûíß ÃðÞù Üõî Àëð_, ÒÛ´, ±õäð_ ±Üõ Ào´ ÇùßíÞõ áëTÝë Þ×í. ±õÞù Üëá ÕÍuù Èõ IÝë_.Ó IÝëßõ Àèõ, ÒØõÂëÍù.Ó Öù Õðßëäù ÉÍuù ±õËáõ ÜÞõ Àèõ, Òèë, ±ë Öù Õðßëäù É Èõ.Ó ±ëÕHëõ Öù Ûùâë Ûëäõ ØõÂëÍí ØíÔð_. Üõî Àëð_, ÒÒ±õHëõ Üñ@ÝëÓÖë ±Üëßõ IÝë_ ±Þõ ±ëäí ßíÖõ ±Üõ ±õÍäëLç ßÀÜ ±ëÕíÓÖí. Öõ×í ±Üõ ÕëÈë ±ëMÝë Þ×í.ÓÓ IÝëßõ Àèõ, Ò±õ Õðßëäù Àë"ËóÜë_ Àß½õ. ±IÝëßõ Öù ±ÜÞõ ±ë ÜëHëçõ Àëð_, Àõ Üëßë èì×Ýëß ÇùßëÝë Èõ, ±Þõ ÖÜëßõ IÝë_ Õðßëäù Èõ Àõ ÞèÙ ?Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, Ò±ë ߏëù Õðßëäù.Ó Õðßëäë çë×õ É. ÜÞõ Àèõ Èõ, ÒÖÜõ Îßí ÃÝë èùÖ Öù ÇëáÖ, ±ë ØõÂëÍuð_ Þë èùÖ Öù.Ó Üõî Àëð_, ÒÜëßõ åë èëv Îßí ÉäëÞð_ ?Ó IÝëßõ Àèõ, Ò±ë Öù ÕþIÝZë ÃðÞù ÀÝùý, Õðßëäë çë×õ ÖÜõ ±ÜÞõ ÇùßíÞù Üëá ØõÂëÍuù. ±õËáõ ±ë Ã_Ûíß ÃðÞù ÀÝùý.Ó Üõî Àëð_, ÒÖÜëßí ÛëæëÜë_ Ã_Ûíß èåõ, Üëßí ÛëæëÜë_ Ã_Ûíß Þ×í ±ë.Ó åð_ Àëð_ ? ÛÃäëÞÞí ÛëæëÜë_ Ã_Ûíß Þ×í ±ë. ±ë hëíç äæý ÕèõáëÞí äëÖ.


240

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ÚßëÚß Èõ. ØëØëlí Ñ iëëÞ ×Öë Õèõáë. ±õËáõ ÕÈí ÎùÉØëßõ Àëð_, Àõ Ò±Üõ

±Üëßõ IÝë_ ÃõË µÕß Úùáëäí±õ IÝëßõ ±ëä½õ.Ó Üõî Àëð_, ÒÉwß. ±õ Öù ÀëÝØëÞõ ±Üëßõ ÜëÞ ±ëÕäð_ ±õ ±Üëßí ÎßÉ Èõ.Ó Üõî Àëð_, ÒÖÜÞõ ±õËáù ÚÔù ÃðÞù áëÃõ Èõ ?Ó IÝëßõ Àèõ, Òèë, CëHëù ÜùËù ÃðÞù ×Ýù Èõ. ±ëäÍë ÜùËë ÀLËÿë@Ëß ×´Þõ ±ëäù ÃðÞù Àßù Èù ?Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÚÔí ±ë Öù ±ëäí Èõ, èÀíÀÖ.Ó IÝëßõ Àèõ, Ò±õ Àë"ËóÜë_ Àß½õ, ÕHë ±IÝëßõ Öù ±ÜÞõ èì×Ýëß ÜYÝë Þõ, ±õ ÕÈí Àë"ËóÜë_ Õðßëäë ±ëÕ½õ. ±èÙ Öù ±Üëßõ ±ëËáð_ É ½õäëÞð_ Àõ ±ë ÜëHëç Àèõ Èõ, Üëßë ±ëËáë èì×Ýëß Çùßë´ ÃÝë Èõ ±Þõ èì×Ýëß ÖÜëßõ ±èÙ Èõ Àõ ÞèÙ ?Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, Ò±ë ߏëë ±õÞë èì×Ýëß.Ó ±õËáõ Õðßëäù ØõÂëÍí ØíÔù. ±ëÕHëÞõ åð_ ÂÚß ÕÍõ Àõ ÕþIÝZë èì×Ýëß ±õÞõ ÒçëÜëÞÓ Àèõ Èõ ? åð_ Àèõ Èõ Çùßõáë ÜëáÞõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ßõÍ-èõLÍõÍ, ÇùßíÞù Üëá, ÒÜðtëÜëáÓ Àèõ Èõ Þõ ! ØëØëlí Ñ ÜðtëÜëá çë×õ ÕÀÍëÝë, Àèõ Èõ. èäõ ±ëÕHëÞõ Öù

±ëäð_ ÂÚß É ÞèÙ Þõ ! ±ëÕHëÞõ ÂÚß Þ×í, ±ëÕHëõ ±_Øß ÃðÞù Þ×í, ½õ´±õ èäõ åð_ ×ëÝ Èõ ?

Ào´À Üâåõ ±õ ØëÞÖõ ÎùÉØëß ÃHëëäõ Ã_Ûíß ÃðÞù èäõ ÖÜõ ÇùßíÞù ÃðÞù ÀÝùý, ±õËáõ ±õÝ ±õÜÞë ìèçëÚÜë_ èùÝ Àõ, ÀùLËÿë@Ëß Èõ, ±õËáõ IÝë_ Õë_Ççù-è½ß wìÕÝë Üâí Éåõ. ±õÜÞõÝ ÕëÈ\_ ½õ´Öð_ É èùÝ Þõ ! ÚÀßù É ÂùâÖë èùÝ Þõ, ßùÉ. ÚÀßù Âùâõ Àõ ÜßCëù Âùâõ ? Öõ ±õÞë ÜÞÜë_ ±õÜ Àõ ±ë ±õÀ ÚÀßù Üâí ÃÝù ±ëÉõ. ±õËáõ ÕÈí ÜÞõ Àèõ Èõ, Ò±ë ±ëäÍù ÜùËù ÃðÞù ×Ýù ÖÜëßõ.Ó Üõî Àëð_, ÒÕHë ±Üõ ÃðÞù ÀÝùý É Þ×í ±ë.Ó Öù Àèõ, ÒÞë, ±Üëßí ÛëæëÜë_ ÃðÞù ×Ýõáù Èõ, ÜëËõ ÖÜõ Àë"ËóÜë_ ÖÜëßë Õðßëäë ±ëÕíÞõ È^Ëí ɽõ.Ó ±õËáõ Ãñ_ÇäëÍëÜë_ ÞëAÝð_ ±ë ÚÔð_. ÜÞõ Àèõ Èõ, ÒIÝë_ ±ëä½õ.Ó Õùáíç @äëËóß µÕß.


[12.1] Õùáíçäëâù Úëßb_ äëçí ±ëÕåõ

241

ÕþfÞÀÖëý Ñ Õùáíç ÃõË Õß. ØëØëlí Ñ Þë, @äëËóß èÖë IÝëßõ Öù. ±õËáõ ÕÈí ±õÜÞð_

èõÍ@äëËóß èÖð_ IÝë_ ÚùáëTÝë. èð_ Öù ÉÜÖùÓÖù. ÉQÝë ÕÈí ×ùÍ<_ ÜùÍ<_ ×Ýð_ ±ÍÔù ÀáëÀ, ±õËáõ ±õÜÞù Õùáíçäëâù ±ëTÝù. ÒÒÇëáù, çëÓÚ Úùáëäõ Èõ.ÓÓ Üõî Àëð_, ÒÇëá Û´.Ó Üõî Àëð_, ÉÜäëÞð_ ×ùÍ<_ ÜùÍ<_ ×Ýð_ Èõ ±õÜë_ ±ë áùÀù... ÕHë èäõ ÀëÝØëÞë Öù Ú_ÔëÝõáë É Þõ ±ëÕHëõ. ±ëÕHëõ ÜëHëç Èí±õ Þõ ? Ào´ ±ùÈë ÃëÝ Èí±õ Àõ ÜëÝëý ÕÈí É Çëáäð_ ? ±õäð_ ÞèÙ, ±ëÕHëõ Öù ÀèõÖëÞí çë×õ Çëáäð_. ±Þõ ÃëÝÛõîçùÞõ Öù Üëßõ Öù É Çëáõ. ÞèÙ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Þë, ±õÜ Þõ ±õÜ ÕHë Çëáõ Öù Âßí É. ØëØëlí Ñ Þë, ±õÞõ Þë Éäð_ èùÝ Öù ? ÕþfÞÀÖëý Ñ Öù Üëßäí ÕÍõ. ØëØëlí Ñ ±Þõ ÜëHëçÞõ Þë Éäð_ èùÝ Öù ? ÜëßÖë Õèõáë É

Çëáäð_ ½õ´±õ, ÞèÙ Öù Üëß ÕÍõ ÕëÈù. ±õ Öù Íëëù èùÝ ±õËáù. ±õËáõ ÕÈí ÚÕùßõ çñäëÞù Ëë´Ü ×Ýù Öõ äÂÖõ Õõáù Úùáëääë ±ëTÝù Õùáíçäëâù. ÒÇëáù, çëèõÚ Úùáëäõ Èõ.Ó èäõ ßùÉ ìÞÝÜ çñäëÞù, ±õËáõ Õõáë ÚÔë Àèõ Èõ, Ò±Üõ É´±õ Èí±õ ±Þõ IÝë_ çëèõÚÞõ Àèí±õ, ×ùÍíäëß ÕÈí ±ëäõ Èõ, ØëØë°.Ó Üõî Àëð_, ÒÞë, ±õäð_ Þë ÀßëÝ, ÂùË<_ ØõÂëÝ. ¶áË<_ ÕùáíçäëâëÞõ Îßí ÜùÀáåõ. Éäë Øù Þõ, ÜÞõÓ, Öù Õõáë ÚÔëÝ ÞùÀßù Àèõ Èõ, Ò±Üõ ÖÜëßí çë×õ ±ëäí±õ ?Ó Üõî Àëð_, ÒÞë, Üëßí çë×õ Õùáíçäëâù Èõ Þõ, ÖÜëßí åí Éwß ?Ó Öõ ÕÈí IÝë_ ÃÝù Õùáíçäëâë ½õÍõ. IÝë_ ÃÝù ±õËáõ ÕÈí Õõáë çëèõÚÞë ÜÞÜë_ ±õÜ ×´ ÃÝõáð_, Àõ Ò±ë ìåÀëß çëßù ÜYÝù Èõ, è½ßõÀ wìÕÝë ±èÙ Üâí Éåõ. ÕÈí ±ëÃâ ½õÝð_ Éåõ.Ó ±õËáõ ÕÈí çëèõÚ ÜÞõ Àèõäë Üë_Íuë Àõ ±ë ÃðÞù ±õÞë ÜðtëÜëá çë×õÞù Èõ. ÜðtëÜëá Þë ÕÀÍëÝù èùÖ Öù ÖÜëßëÜë_ ±Üëßë×í Àåð_ ×ëÝ ÞèÙ. ±ë Öù ÖÜÞõ ±Üõ ÀùËÍíÜë_ Cëëáí Ø´±õ. ±ë ÃðÞù Èõ Öõ Úèð Ûëßõ Èõ. Üõî Àëð_, ÒÉõ Èõ ±õ Èõ. ÖÜÞõ


242

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

áëÃÖù èùÝ ÃðÞù, ÚëÀí ÜÞõ áëÃÖù Þ×í ±ë. ÖÜÞõ áëÃÖð_ èùÝ Öù ±õÞù µÕëÝ Þ×í ±Üëßí Õëçõ.Ó ÕÈí Èõ Öõ Ào´ Úë_ÔÈùÍ Üõî Àßí ÞèÙ.

ÉÃÖ É ±ëÂí ÀùËÍí ÕÈí Õùáíç ÀùËÍíÞù åù Ûù ? ±õËáõ ÎùÉØëßõ ÚÔð_ Þyí Àßõáð_ Àõ ±ë ÀùLËÿë@Ëß CëëËÜë_ Þ×í ±ëäÖù Þõ, Öõ ±ëÕHëõ çù-ÚVçù ±õÞí Õëçõ×í ÕÍëäí áù. ÕÈí ÎùÉØëßõ Àëð_, Àõ Ò±ë ±èÙÝë ÀõçÞí Üë_Íäëâ Àßù Ào´. ±ë ÜëHëçÞõ ÚVçù wìÕÝë ±ëÕù, ±Þõ èì×Ýëß ÕëÈë ±ëÕí Øù.Ó Üõî Àëð_, ÒÛ´, Üëßõ åõÞë ÜëËõ ÚVçù ±ëÕäëÞë èùÝ ? Üõî ÃðÞù É ÀÝùý Þ×í ÕÈí ?Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÚèð ±õ Àßåù ÞèÙ, ÀùËÍíÜë_ ÚõçëÍí Ø´å.Ó Üõî Àëð_, Òèð_ Öù ÖöÝëß É È\_. èÜHëõ É ÚõçëÍí Øù Þõ !Ó åð_ Àëð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÖöÝëß È\_, ÚõçëÍí Øù. ØëØëlí Ñ Üõî Àëð_, ÒÜëßõ çëv_ ×Ýð_. èð_ ±ëÉõ ±õÀáù èÖù, ±ëÉõ

ÞùÀßõÝ Þ×í Cëõß. ÖÜëßë Õùáíçäëâë ÚëßHëë_ äëçí ±ëÕåõ ±Þõ èð_ Cëõß èùÖ Öù ÀùHë äëçõ ? Üëßõ Öù çëv_ ×Ýð_, ¶áËí µÕëìÔ ±ùÈí ×´. Üëßõ Öù Úèð çëv_, ܽ Àõ, Üëßõ Cëõß Úëßb_ äëçäð_ ÕÍõ Èõ ½Öõ ±Þõ ±ë Õùáíçäëâë äëçí ±ëÕåõ. Üëßõ äë_Ôù åð_ Èõ ?Ó ±õËáõ çëèõÚ ÛÍ@Ýë, Àõ Ò±èÙ Öù Àåð_ Üâõ ÞèÙ ±ë Öù, ±ë Öù Ào´ ÞëÃë áëÃõ Èõ Àõ åð_ ?Ó ÜÞõ Àèõ Èõ, ÒÖÜõ ±ë ÀoÕÞíäëâë ±ëÚwØëß áùÀù ±ëäð_ Àßù Èù ? ÀùËÍíÞùÝ ÛÝ Þ×í ßëÂÖë ?Ó Üõî Àëð_, Ò±Üõ ±ëÚwØëß Öù Âßë, ÕHë åëÞë èëv ÀùËÍíÞù ÛÝ ßëÂäëÞù ?Ó åð_ ±ë ÉÃÖ ÀùËÍí Þ×í ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÀëÉâÞí ÀùËÍí. ØëØëlí Ñ Üëßõ Cëõß ÕùÖëÞõ äëçäð_ ÕÍõ Èõ Þõ ±èÙ äëçí ±ëÕåõ

Õùáíçäëâù. Üëßõ Cëõß ßùËáí ÉÜð_ È\_ Þõ ±èÙ ßùËáù ±ëÕåõ. ÂßõÂß ÕHë ±_ØßõÝ ±õäð_ èÖð_. ±õ Öù ÇÜ@Ýù. ±ëäð_ Úõ-hëHë äÂÖ åOØ


[12.1] Õùáíçäëâù Úëßb_ äëçí ±ëÕåõ

243

ÚùSÝù Þõ, Öù ±õ ÇÜ@Ýù. IÝëßõ Àèõ, ÒÚÔð_ ±ÞðÀ>â ±ëäåõ ?Ó Üõî Àëð_, ÒÕþìÖÀ>â Èõ É ÞèÙ, ±õÞõ ±ÞðÀ>â ±ëääëÞð_ É @Ýë_ ߏëð_ ?Ó

çÖí Þõ çÖë ÕßõÝ ØëÞÖ ÚÃëÍí ? ±õËáõ ±õÜÞë ÜÞÜë_ ±õÜ ×Ýð_, Àõ ÒÜë×õ ÕÍuë ±ë Üñ±ë Öù !Ó ±õËáõ Úí° äëÖù Àßäë Üë_Íí, ÒìßÜëLÍ µÕß á´åð_.Ó Üõî Àëð_, ÒÚèð çëv_. Àù´±õ ìßÜëLÍ Õß áíÔù É Þ×í Þõ ! èð_ ½õµ Öù Âßù, ìßÜëLÍ åð_ Èõ ±õ ? ±Þõ Üõî Öù ÀÚñá Àßí áíÔð_. èäõ Üëßõ @Ýë_ Àë_´ ÀÚñá ÀßäëÞð_ ÚëÀí Èõ.Ó ±õËáõ ÎùÉØëß ÇÜ@Ýë, Ò±ë Öù èëv_, ±èÙÝë ÕëÞçù-è½ß wìÕÝë ±ëåë ßëÂí±õ, ÕHë Àåð_ Üâõ ±õäð_ áëÃÖð_ Þ×í. ±ë ÜèõÞÖ ÎùÃË Ã´Ó, Àèõ Èõ. è½ßõÀ Üâåõ ±õäí ±ëåë ßëÂÖùÓÖù, ±õ Öù ÃÝë É. ÃÝë ÂëÖõ É Þõ ? ±ßõ Üñ±ë, ±Üëßí Õëçõ ±ëåë ßëÂí ? çÖí±ù Õß ±ëåë ßëÂí ? çÖí Þõ çÖë, Úõ. ±õÞí ÕßõÝ ÖÜõ ØëÞÖ ÚÃëÍí ? FÝë_ ÛÃäëÞÞõ ÈõË<_ ¶Ûð_ ßèõäð_ ÕÍõ, ÛÃäëÞÞõ ÜÝëýØë çëÇääí ÕÍõ !

½õ´ ØëØëÞí ÂðÜëßí Çë Õë´ Þõ ÜñÀäë ±ëTÝë ±õËáõ ÕÈí ±ë ÎùÉØëßÞë ÜÞÜë_ å_Àë ÕÍí Àõ åð_ ÀëßHë ±ëËáù ÚÔù Õëäß ? ±ëËáù ÚÔù ìÜ½É ! ±õËáõ Úí½õ ÎùÉØëß èÖù Þõ, ÖõHëõ çë_ÛYÝð_, Öõ Õõáë ÎùÉØëßÞõ Úùáëäí ÃÝù. ±õÞõ Úí° wÜÜë_ á´ É´Þõ Àèõ Èõ, Ò±SÝë, ±ë ÜëHëç Èõ Öõ çèõÉõÝ ÛÍÀÖë Þ×í Öëßë×í. ÀùËÍíÜë_ CëëáäëÞð_ Àëð_ ÖùÝ ÛÍÀÖë Þ×í, ÚíÖë Þ×í. Çëß ±ëÞëÝ ±ëÕäëÞí äëÖ ÀßÖë Þ×í. ÜëËõ ±ë Àù´ ÜùËë ÕþÔëÞÞù ±ùâÂëHëäëâù ÜëHëç áëÃõ Èõ, ÜëËõ Öð_ ÞëÜ Þë Ø´å ±õÜÞð_. ÈëÞùÜëÞù ±ëÜë_ èë× Þë Cëëáíå.Ó èäõ ±õ ÃÜõ Öõ ±õHëõ Àëð_. ÕÈí ÕëÈâ×í ÜÞõ ±ë ÂÚß ÕÍí, ±õ Öù Õùáíçäëâù Àèí ÃÝù. ±õËáõ Üõî ØçõÀ wìÕÝë ±ëMÝë ±õÞõ. ÕëÈâ×í Õùáíçäëâù Àèí ÃÝù, Àõ çëèõÚ ±ëäð_ IÝë_ ±ëÃâ ÀèõÖëÓÖë, Àõ ÒÀùÓÀ ÕþÔëÞÞë


244

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

±ùâÂíÖë èåõ Öù ÜëÝëý É´åð_. Üñ±ë, ±ë Öõ ÀõËáí ìèoÜÖ Àßõ Èõ, ±ë Û´ !Ó ÕþfÞÀÖëý Ñ ÀõËáí ìèoÜÖ×í äëÖ Àßõ Èõ ! ØëØëlí Ñ Öõ ¶áËë Üõáäë ÜùÀSÝù ÌõÌ ! ±õÜÞí °ÕÜë_ Üõáäë

ÜùÀSÝù. ÒSÝù çëèõÚ, èäõ ÖÜõ ½ä. CëßÞí Çë Õë´ Þõ IÝë_ ÜñÀäë ±ëTÝë.Ó Àèõ Èõ, ÒÜùËë ÀLËÿë@Ëß çëèõÚ, Àù´ äÂÖ ÜèõßÚëÞí Àß½õ.Ó ÕHë ±èÙ Öù Àåð_ Üâõ ÞèÙ Þõ ! ±õäí ßíÖõ Þë Üâõ, ÖÜõ ÕþõÜ×í á´ ½ä. ±õ Öù ØßõÀ ÜëHëç ±ëäõ Öù Âßë Þõ, áëÃäà èùÝ Öù. Àù´ ÕþÔëÞÞë Âëç ±ùâÂëHëäëâë Èõ, ÜëËõ ±ëäð_ ÚùSÝë ! ±ëËáí ÂðÜëßí ßëÂÖë èåõ Àù´ ? ±ëäð_ ÚùáÖð_ èåõ Àù´ ? Àù´ ßë½Ý ØðìÞÝëÜë_ Þë ÚùSÝù, äÍëÕþÔëÞÞõÝ ÎëËí ½Ý. Õõáù Çë Õë´Þõ ¶áËù ÜñÀäë ±ëTÝù Cëõß ! ±ë Îõ@Ë äVÖð Àèð_ È\_. ÛÝ Öù Ào´ ÃÝù, ÕHë Çë Õë´ ÜÞõ, ÀLËÿë@Ëß ½HëíÞõ. Öõ ±õäð_ ±ë ÉÃÖ ÚÔð_, Õùá_Õùá.

FÝë_ ½Ý IÝë_ Éõá Þ×í ? CëHëë ØëÂáë ÚÞõáë ±ëäë. ±ëäí ßíÖõ ±Üëßõ Öù ±ëäë ÞëËÀ Úèð ×Ýõáë ÚÔë. ±Þõ ÞëËÀÜë_×í Õëß ÞíÀâõáë. ÕHë Âðå Àßäë ÜëÃí±õ ±Üõ. ±Üëßõ ØëÂáë ÚÞõáë É èùÝ Þõ, ±ë Öù Ào´ Þäð_ Þë èùÝ ±Üëßõ. ±ÞðÛäìç© ×´ ÃÝõáð_ èùÝ Þõ ! ÉõHëõ ±ëIÜë ÕþëMïÖ ÀÝùý, Éõ Üð@Ö ×Ýù ±õÞõ äSÍóÜë_ ÛÃäëÞ ÕHë Úë_Ôí åÀõ ÞèÙ. ÛÃäëÞ ÕHë ±õÜÞõ äå ßèõ ! ÜÞõ ÉõáÜë_ Cëëáõ ÖõÞù äë_Ôù ÞèÙ. Üëßõ Éõá Þõ ±õäð_ Àåð_ ÞèÙ. ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ÛÃäëÞ ÚÔë ÉõáÜë_ ÃÝõáë. ÀòWHë ÛÃäëÞ

ÉõáÜë_ èÖë É Þõ ?


[12.1] Õùáíçäëâù Úëßb_ äëçí ±ëÕåõ

245

ØëØëlí Ñ Þë, ±ßõ, ÜÞõ Öù IÝë_ ±ëÃâõÝ äë_Ôù ÞèÙ. FÝë_

É´±õ IÝë_ Éõá É áëÃõ Èõ Þõ ! Ú_ÔÞÜë_×í È^ËÞëßÞõ Öù ±ë Éõá É Èõ Þõ ! ÕþfÞÀÖëý Ñ Éõá É Èõ, ÚßëÚß Èõ. ØëØëlí Ñ FÝë_ ½Ý IÝë_ Éõá Þ×í ? ÀõÜ áëÃõ Èõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ èë, ÚßëÚß Èõ. Éõá É áëÃõ. ØëØëlí Ñ ÚYÝð_, ±ë äâí @Ýë_ È^Ëë èÖë Öõ ? ±Þõ ±ë

áùÀùÝ ½Hëõ È^Ëë èùÝ ±õäí ßíÖõ ÉõáÜë_ Cëëáõ Èõ ! ±ßõ Üñ±ë, Öð_ åð_ Úë_Ôõ, ±õ×í äÔëßõ Éõá Èõ ±èÙ ! ±ë Öù ìèçëÚ ½Hëõ ÞèÙ ±õÞë ÀÀâëË, ÚYÝë ! ±ë ÉÃÖÜë_ Éõ ÀÀâëË Èõ, ±õ ÚÔù ìèçëÚ ÞèÙ ½Hëäë×í.

ÉõÞõ Àèõ Èõ Öõ Òèð_Ó ÞèùÝ, ÀËùÀËíÜë_Ý ±çß Üð@Ö äÃß ÀëÜÞù ÎÎÍëË, ÒÜñ±ù ÜèÙ ÚõçëÍåõ Öù åð_ ?Ó Üõî Àëð_, ÒÛ´, Úèëß Üëßõ Cëõß Èõ Öõ {ë_Õù Üëßõ ½Öõ äëçäù ÕÍõ Èõ, ±ë ÖÜëßë Õùáíçäëâë äëçí ±ëÕåõ, ÜÞõ åð_ ÞðÀçëÞ Èõ ?Ó Üëßõ åí Ûë_ÉÃÍ ±õÜë_ ? ±õËáõ ±ÜÞõ Àåð_ ±õäð_ èùÝ É ÞèÙ Þõ, ÉõáÜë_ ÚõçëÍù Àõ ÖÜõ ±IÝëßõ ±ë ÀÕÍë_ ÀëÏí á´Þõ VhëíÞë ÀÕÍë_ Õèõßëäù ÖùÝ ±ÜÞõ äë_Ôù ÞèÙ. ±Ãß IÝë_ ±ÜØëäëØÜë_ ÛßÚ½ß äEÇõ ÀÕÍë_ ÖÜõ ÀëÏí áù ÖùÝ ±Üõ ìÞßë_Öõ åßÜ äÃß ÕëÈë ±ëäí±õ ÚÔõ. ÀëßHë Àõ ÖÜõ ÉõÞõ Àèù Èù Öõ Òèð_Ó ÞèùÝ. ÕHë ±õ Öù ±õÞõ åð_ ÂÚß ÕÍõ ? ±ëÕHëõ Ò±_ÚëáëáÓ èùÝ Öù ±çß ×ëÝ, ÞèÙ Öù ±ëÕHëõ åõÞí ±çß ×ëÝ ? ±Þõ TÝäèëßäëâë ËíÀë Àßõ ±_ÚëáëáÞí, Öù ±ëÕHëõÝ ËíÀë Àßäë áëÃäí, Àõ Ò±_ÚëáëáÛ´, ÖÜõ Ào´ ÀÝëý èåõ, IÝëßõ ±ëäð_ Àßõ Þõ ?Ó ±õËáõ ±ÜëßõÝ ÚÔë Úèð ±ëäõáë, ±ÍëÀÍí±ù (ÀËùÀËíÞë äÂÖ). ÕHë Àåù É ÛÝ Þë Üâõ. ±Üëßí ±ë_ ØõÂÖëÞí çë×õ É ××ßõ.


246

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÉÚßÉVÖ ØõäáùÀùÞí ÀòÕë Öõ ÚÔí ±ëÎÖÜë_×í Õçëß ØõäáùÀùÞí ÀòÕëÝ ÉÚßÉVÖ Èõ. ÉÚßÉVÖ ÀòÕë ! ÚÔë ØõäáùÀùÞí ±ùâÂëHë ! ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚÔëÞí ±ùâÂëHë ? ØëØëlí Ñ èë, ÚÔëÞí ±ùâÂëHë ! èäõ ±ëäë Öù ØëÂáë ±Üëßõ

ÚÞõáë èùÝ Þõ ! Ãë_Ìõáë ÞèÙ Þõ Àù´ÞõÝ ! ÀëßHë Àõ ìÜ½É äçÜù ! ±ë iëëÞí Õðvæ çëßë Èõ, Àõ äõÕëßÜë_ ÕÍõáë Èõ. ±õ Úèð ±ëÎÖùÜë_×í Õçëß ×Ýõáë Èõ. ±ëÎÖÜë_×í Úèëß ÞíÀâõ Öù áùÀ Àèõ, Ò±ëÎÖÚë°Ó, ÕHë èùÝ Èõ Ò±ëÖåÚë°.Ó ±ëÖåÚë° ½õäëÞí ÃÜõ Èõ Þõ ? ÕHë ±ëÎÖÚë° ½õäëÞí Þë ÃÜõ Þõ ? ±õËáõ ÚÔð_ ±ë ç_çëßÜë_ ½õÝõáð_. ç_çëßÜë_Ý äíÖßëÃÖë ßèõÖíÓÖí. vvvvv


[12.2] ÔßÜ ÀßÖë ÕÍí ÔëÍ ìärëçÞë ÜëÝëý ÎçëÝë ±Üõ ÜÞõ ±õÀ ÎùÉØëßõ Úùáëäõáù, ÉõÜë_ èð_ ÂßõÂß ÃðÞõÃëß ÞèùÖù. ÀëÝØëÞë ±ëÔëßõ, Úèëß TÝäèëßÞë ìèçëÚõ ÃðÞõÃëß ÃHëëµ, ÂßõÂß ìßÝáí ÃðÞõÃëß èð_ ÞèùÖù. èð_ ±õÀ ±õäë ÎùÉØëßí ÃðÞëÜë_ çÕÍëÝùÓÖù, ìärëçÞë ÜëÝùý. Öõ ÎùÉØëßõ ÜÞõ Úùáëääë ÜùÀSÝù. ±õËáõ Õùáíçäëâù Cëõß ±ëTÝù, IÝëßõ ÜÞõ Àèõ Èõ, ÒÎùÉØëß Úùáëäõ Èõ.Ó iëëÞ ÞèÙ ×Ýõáð_, ìÕVÖëáíç äæýÞí ªÜß èåõ. IÝëßõ ±õ hëíç äæýÞù ÜðçáÜëÞ ÎùÉØëß. ±õHëõ ÜÞõ Úùáëääë ÜùÀáõáù. ±ëÕHëð_ ÀëßÂëÞð_ èÖð_, ìäËÀù ±õãLÉìÞÝìß_à ÀoÕÞí. ±õ áùÂ_ÍÞð_ ÀëßÂëÞð_ èÖð_. ÀëßÂëÞëÜë_ ±Üëßë ÃëÜÞù ±õÀ ÉHë èÖù, Öõ Àèõ Èõ Àõ ÒÜëßõ ÕÖßë ÜñÀäë Èõ, Öù ÖÜëßë ÀëßÂëÞëÜë_ ÜñÀ<_ èð_ ? Üëßõ èÜHëõ á´ ÉäëÞð_ çëÔÞ Þ×í.Ó Üõî Àëð_, ÒÕÖßë @Ýë_×í áëTÝù ?Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÀoËÿùáÜë_×í (çßÀëßí ÉJ×ëÜë_×í) áëTÝù È\_.Ó IÝëßõ Üõî ±Üëßë ÛëÃíØëßÞõ áÂí ±ëMÝð_, Üõî Àëð_, ÒÜñÀäë Øõ½õ Þõ, ìÚÇëßëÞõ.Ó È ÕõËí ÕÖßë. ±õÀ ÕõËíÜë_ È-È Þ_à èùÝ Àõ çëÖ-±ëÌ Þ_Ã. èoÍõÿÍ-èoÍÿõÍÞí èùÝ Þõ ! ÕÈí È-Úëß ÜìèÞë ×Ýë ÕHë Õõáë áõäë ±ëäõáë ÞèÙ. ÕÈí ±õÀ ìØäç ±ëTÝë. Àèõ Èõ, Ò±ëÉõ ±Üõ ÃëÍ<_ á´Þõ ±ëTÝë Èí±õ.Ó Öõ Õèõáë çßÀëßÞë ÜëHëçù ±ëäí ÃÝõáë ±ëÕHëõ IÝë_, Àõ ÒÖÜëßõ IÝë_


248

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÕÖßë @Ýë_×í áëTÝë ?Ó Àèõ Èõ. Üõî Àëð_, ÒÕÖßë ÚèëßÃëÜäëâëÞë Èõ, ±Üëßõ IÝë_ ÜñÀí ÃÝë Èõ Âëáí.Ó IÝëßõ Àèõ, Ò±õ ±Üõ ÉMïÖíÜë_ á´±õ Èí±õ, ÀoËÿùáÜë_. áëTÝë @Ýë_×í ?Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒSÝù, ÉMïÖíÜë_, ±Üëßõ åð_ ?Ó IÝëßõ ±õ áùÀù±õ ÉMïÖíÜë_ áíÔõáë ±Þõ ÕÈí Èõ Öõ Õõáë áùÀù ±ëTÝë. Öõ Àèõ Èõ, Ò±Üõ ØõÂëÍí ±ëTÝë ±õ áùÀùÞõ ÕßìÜË ±Þõ èäõ Üëá áõäë ØûïÝù.Ó Üõî Àëð_, ±ë {CëÍù ×Ýù, ±Þõ ±õ áùÀù (çßÀëßÞë ÜëHëçù) ÕßìÜË ÂùâÖëÓÖë. IÝëßõ Àèõ, Ò±õ Öù ±Üõ ØõÂëÍí ±ëTÝë. Üëá áõäë ØûïÝù.Ó ÕÈí Üõî Àëð_, Òèë, IÝëßõ á´ áù.Ó Öõ áõäë ØíÔù ±Üëßë ÛëÃíØëßõ. ÕÈí Õõáë çßÀëßÞë ÜëHëçù ±ëTÝë. ±õ Àèõ Èõ, ÒÀõÜ ÖÜõ Üëá äõÇí ÂëÔù ?Ó Ò±SÝë, Ûë´, ±Üõ äõÇÖë É Þ×í, ±Üõ ½HëÖë É Þ×í. ±ë Öù Õõáë ÜëHëçù á´ ÃÝë.Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÒÖÜÞõ Þë Àëð_ÓÖð_ Öõ ØèëÍõ. ±ë Üëá ÉMïÖíÜë_ áíÔõáù Èõ Þõ ! çßÀëßí Üëá Èõ, Öõ ÀõÜ äõÇëÝ ? ±õ ÖÜëßë×í ±ÕëÝ ÀõÜ ÀßíÞõ ?ÓÓ Üõî Àëð_, ÒÛë´, ±õ Öù ÕßìÜË ÚÖëÍíÞõ ±ÜÞõ ØõÂëÍíÞõ á´ ÃÝë.Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÂùË<_ Àëð_, ±ë Öù ÖÜÞõ ÎçëTÝë.Ó èäõ ÃäÜõýLËõ Þë ÕëÍõáí ±ÜÞõ Àõ áõäë Øõåù ÞèÙ. ±Þõ Õõáë ±ÜÞõ Àèõ Èõ Àõ ÕßìÜË ØõÂëÍí ±ëTÝë. ±õËáõ ìärëçÞë ÜëÝëý, Üõî Öõ áõäë ØíÔë. èäõ áõäë ØíÔë ±õÜë_ ±õ Üëßí É Ûñá Þõ ! ìärëç Üõî ±õÞù ÀÝùýÓÖù, Öù Üëßí Ûñá Þõ ! IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÛëØßHëÜë_ ±ÜðÀ ÞëÜÞí TÝã@Ö Èõ, ±õ ÂÚß ±ëÕí.Ó Öõ áùÀù±õ ÖÕëç Àßí. ÜëÜáÖØëßõ Õõáë áùÀùÞõ ËöÍÀëTÝë, Öù Àèõ Èõ, Ò±Üõ áëTÝë É Þ×í Þõ !Ó ±õËáõ ±ë ÎùÉØëß IÝë_ Àèõ ±Þõ IÝë_×í ÜëÜáÖØëßõ ±èÙ ÀèõäÍëTÝð_. ±õËáõ ÕÈí çßÀëß Àèõ Èõ, Ò±ë áùÀù±õ äõÇí ÂëÔë. ÀëâùÚ½ß ÀÝùý.Ó ±õËáõ ÕÈí ±Üëßí µÕß äë"ßLË ÀëÏuð_, ÜðAÝ ÛëÃíØëß ÖßíÀõ.

ÎùÉØëßÞõ áëBÝë ±ùìáÝë Õðvæ Öõ ±Üëßõ IÝë_ Õùáíçäëâù ±ëTÝù. èð_ ÚõÌõáù ±_Øß. Öõ Õùáíçäëâù Àèõ Èõ, Ò±_Úëáëá Üñâ°Ûë´ Èõ ?Ó Üõî Àëð_, Òèë, Û´.Ó çëÍë Õë_Ç äëÃõáë, çë_ÉÞë. èð_ Öù ÃÝù ±õÞí ½õÍõ. IÝëßõ ÎùÉØëß


[12.2] ÔßÜ ÀßÖë ÕÍí ÔëÍ

249

Öù ÞëÞí ªÜßÞù, hëíç äæýÞí ªÜßÞù, ±õèÜØìÜÝë_ ÀßíÞõ. Üõî Àëð_, Òåð_ ÞëÜ ±ëÕÞð_ ?Ó IÝëßõ Àèõ, Ò±õèÜØìÜÝë_.Ó ÜÞõ Àèõ Èõ, ÒÖÜõ ÀõÜ Îçë´ ÃÝë Èù ?Ó Üõî Àëð_, ÒÖÜÞõ åí ßíÖõ ÂÚß ÕÍí, èð_ ÎçëÝù È\_ ±õäð_ ?Ó IÝëßõ Àèõ, Ò±Üõ ÖÜÞõ Þë ±ùâÂí±õ ? ±ëÕÞõ ½õ´Þõ Àèí ±ëÕð_ È\_. ±ë Öù ÖÜÞõ Àù´±õ ¬Ôë ÞëÂí ØíÔë Èõ.Ó Üõî Àëð_, ÒÔLÝ Èõ çëèõÚ ÖÜÞõ ! ±Þõ ÖÜëßí ÉÞõÖëÞõÝ ÔLÝ Èõ ! Àõ ±ëËáð_ ÚÔð_ ÖÜõ ±ùâÂí åÀù Èù ÜÞõ.Ó ÜÞõ Àèõ Èõ, ÒÀëÀë Úõçù ±õÀäëß.Ó Üõî Àëð_, Ò±ë ÖÜëßõ ÀõçÞð_ Éõ Ào´ ÀßäëÞð_ èùÝ Öõ Àßù Þõ, Àõç ÚLÝù Èõ ±õ èÀíÀÖ Èõ. ±õÜë_ ÖÜõ Àëð_ ±õäí ßíÖõ É èð_ È\_. èäõ Éõ ×ëÝ ±õ Âv_. åð_ ×ëÝ ? Úí½õ µÕëÝ åù Èõ ? ±Üõ ÎçëÝë Èí±õ, èäõ åð_ ×ëÝ Öõ ? ±ë Éõ Ào´ ÚLÝð_.Ó IÝëßõ Àèõ, Ò±ë Öù ÃðÞù Úèð ÂßëÚ Èõ, ÉõáÜë_ Cëëáõ ±õäù ÃðÞù Èõ ±ë.Ó Ò±ßõ ÕHë çëèõÚ, åð_ ßVÖù Èõ ±ëÞù ?Ó IÝëßõ Àèõ, Òèð_ ÜãVÉØÜë_ É´ ±ëäð_.Ó Ëë´Ü ×Ýõáù ±õËáõ. IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÉ´ ±ëäù ÜãVÉØ.Ó ÒÕë_Ç ìÜìÞËÜë_ ÕëÈù ±ëäíå, ÕHë Çë Õí±ù, ÀëÀëÓ, Àèõ Èõ. Üõî Àëð_, ÒÖÜëßí Çë Þë ÕíäëÝ. ÃðÞõÃëß ±Üõ Þõ ÖÜëßí Çë Õí±õ ? ±ë ÀëÜ Üëv_ Þõ ÖÜõ ¶áËë ÜÞõ Çë Õëä Èù ?Ó ÒÜëßí É Çë Õíäí ÕÍåõÓ, Àèõ Èõ. ±ßõ äëè ±õèÜØìÜÝë_ ! ÖÜõ Úèð ÉÚßë ÀèõäëÝ ! ±õÀ Öù ÃðÞõÃëß, ±Þõ µÕß×í Çë Õëä Èù ! ±Þõ ÜÞõ Àèõ Èõ, ÒÖÜÞõ ½õ´Þõ É ÜÞõ ØðÑ ×ëÝ Èõ, Àõ ±ë @Ýë_ èð_ ÎçëÝù ±ëÜÞëÜë_ !Ó ±õËáõ ÜÞõ ±õÜ áëBÝð_ Àõ ±ë áùÀùÞõ åã@Ö èùÝ Èõ. ÜÞõ Àèõ Èõ, ±ùìáÝë Õðvæ Èù ÖÜõ ! åð_ Àèõ Èõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ùìáÝë Õðvæ. ØëØëlí Ñ ±õ Àèõ Èõ, Ò±õËáõ Üëßí Çë ÖÜëßõ ÕíäëÞí, èð_ Öù

ØåýÞ Àv_ È\_ ÖÜëßë. ÕHë Àõäí ßíÖõ ÎçëÝë ±õ ÜÞõ Àèù, ÚÔí èÀíÀÖ.Ó ±õËáõ Üõî Àëð_, Ò±ëäð_.Ó Ò±ëäð_ Þë Àßù, ÜùËë ìÚ{ÞõçÜõÞ ×´Þõ. ÀùÓÀ Îõßù ±ëÚw ÉÖí ßèõåõ, ÉõáÜë_ Cëëáí Øõåõ. ±ë ÉõáÜë_ Cëëáí Øõ ±õäù ÃðÞù Èõ. Üëßí ÉBÝë±õ Úí½õ ÎùÉØëß èùÖ Þõ, Öù ÉõáÜë_ CëëSÝë


250

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

äÃß ßèõ É ÞèÙ. ÀVËÍíÜë_ ÚõçëÍí Øõ. ÕÈí Àõç Çëáð ×ëÖ. ±ë Öù Àõç Úèð ÛÝ_Àß ×´ ÃÝù Èõ Þõ ±Üëßí Õëçõ ±ëTÝù Èõ. ±Þõ ÀëÀë, ÜÞõ Öù ±IÝëßõ Úèð É ØðÑ ״ ߏëð_ Èõ, ÉõËáð_ ÖÜÞõ ÞèÙ ×Öð_ èùÝ ±õËáð_ ØðÑ ÜÞõ ×´ ߏëð_ Èõ, Àõ ±ë ÀëÀë @Ýë_ çÕÍëÝë ? Ûáë ±ëØÜí Þõ ±ëäë ìÚÇëßë !Ó

ÎùÉØëßõ É ØõÂëÍuù È^ËäëÞù ßVÖù IÝëßõ Üõî Àëð_, Òåð_ Àßí±õ èäõ ? ÖÜõ Àèù ±õÜ Àßí±õ.Ó IÝëßõ Àèõ, Ò±ë Àõç ÕëÈù ÂõîÇëäí áõäÍëäù. èð_ ÜùÀáí ±ëÕäë ßë° È\_.Ó Üõî Àëð_, Ò@Ýë_ ÕëÈù ÂõîÇí áõäÍëäí±õ ?Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÎùÉØëßíÜë_×í ÜðSÀíÜë_ (ØíäëÞíÜë_) ÂõîÇí áõäÍëäù.Ó ÕþfÞÀÖëý Ñ ØíäëÞíÜë_ á´ ½±ù. ØëØëlí Ñ èë, ìÞäëýßçí. ±õËáõ FÝë_ ±ëÃâ Èõ Öõ Õõáù ÀëÝØù

èùÝ Èõ Þõ, Õõáù Àõäù ÀëÝØù Àèõ Èõ ? ìÜáÀÖÞù Àù´ ÜëìáÀ Þë ×ëÝ ÖõÞõ... ÕþfÞÀÖëý Ñ ìÚÞäëßçí. ØëØëlí Ñ ìÞäëýßçí, ±ë ìÜáÀÖÞù Àù´ äëßçØëß Þ×í, ±õäí

ÈùÍí ØíÔõáí. ±ÜõÝ ÈùÍí ØíÔõáí, ±Üõ ÜëìáÀ Þ×í ±õÞë. ÜÞõ Àèõ Èõ, Ò±ë ÖÜõ çíËí ÜëÜáÖØëßÞõ Üâù ±Þõ Àõç IÝë_ ÂõîÇí áõäÍëäù. ìÞäëýßçíÞù Àõç Èõ ±õËáõ. ÀëßHë Àõ çßÀëßõ ±ËÀëTÝð_ ±Þõ ±ë ÇíÉÞõ ±õ ×´ ÃÝð_. ±õËáõ ±ë ìÞäëýßçí Éõäù Àõç ÃHëëÝ. ÜëËõ ±ëÕHëõ çíËí ÜëÜáÖØëß ±ë"ìÎç Èõ, ±õÜÞõ ±ìÔÀëß Èõ ìÞäëýßçí ìÜáÀÖÞù. ±Üëßí Õëçõ ìÞäëýßçí ìÜáÀÖ Ü_Ãëäí áõ, Öù ÕÈí ±õÞí Õëçõ ½Ý ±ë Àõç ÚÔë. ÕÈí ±ë ÎùÉØëßí ÃðÞù ¶Íí ½Ý ÖÜëßù.Ó ±õHëõ ÀëÝØù Âùâí ÀëÏuù. IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒçëèõÚ, Öù áÂëäù ÜÞõ.Ó Öõ ÕÈí ÜÞõ áÂí ±ëMÝð_. ÕHë ±õÞë èë×õ Þë áÂí ±ëMÝð_. ÜÞõ Àèõ Èõ, ÒçíËí ÜëÜáÖØëß ÀÇõßí ±Þõ çíËí ÜëÜáÖØëß Õëçõ


[12.2] ÔßÜ ÀßÖë ÕÍí ÔëÍ

251

É´Þõ Àèõ½õ Àõ Û´çëèõÚ, Üëßù ±ëËáù Àõç Èõ Öõ ÂõîÇí áù Àèí±õ.Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÇùyç. ±õ ÀëÜ Öù Üëv_.Ó Ò±èÙ×í ±ë ÎùÉØëßíÜë_×í Âçõ Þõ, Öù ìçìäáÜë_ ÚÔð_ ÕèùîÇí äâð_. ±õÞõ IÝë_ ÂõîÇí áõäÍëäù, Öù èð_ ÜùÀáäë ÖöÝëß È\_. Üëßë ±ìÔÀëßÜë_ Èõ ÕHë ½õ Õõáù ÂõîÇõ Öù Üëßë×í ÜùÀáëÝ. Öù ±õäð_ Àëo´À Àßù ±ëÕ. ÞèÙ Öù Úèð ÜùËù ÎùÉØëßí ÃðÞù áëÃð ×Ýù Èõ, ±Þõ ÜÞõ Úèð ØðÑ ×ëÝ Èõ.Ó ÜÞõ Öù ±½ÝÚí áëÃí, ±ë ÎùÉØëß ±ëäë èùÝ !

ìäÇëßåíáÞõ ÉÍõ É äíÖßëÃÖë ØëØëÞí ±ë_ÂÜë_ ÕÈí Üõî ±õÜÞõ Àëð_, ÒÖÜõ ÜÞõ åí ßíÖõ ±ùâAÝù ? ÜÞõ ÎçëTÝù Èõ Àù´±õ, ±õäð_ ÖÜõ åí ßíÖõ çÜ° ÃÝë, ±õ Àèù.Ó åð_ iëëÞ ×Ýð_ èåõ ÎùÉØëßÞõ Àåð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ×Ýð_ èåõ IÝëßõ É Þõ ! ØëØëlí Ñ ±õ Àèõ Èõ, ÒªØßÞõ ìÚáëÍí ÉõÜ ±ùâÂõ, ±õÜ ÎùÉØëß

ÇùßÞõ ±ùâÂõ.Ó ìÚáëÍíÞõ ªØßÞí Ã_Ô ±ëäõ Àõ Þë ±ëäõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ëäõ. ØëØëlí Ñ Ò±ÜÞõ ÇùßÞí Ã_Ô ±ëäõÓ, Àèõ Èõ. ÖÜõ Çùßí Àßí

Èõ Àõ Þ×í, ±õ åð_ Àèõ Èõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÇùßÞí Ã_Ô ±ëäõ. ØëØëlí Ñ Òèë, ÖÜõ Çùßí Àßí èùÝ Öù ±ÜÞõ Ã_Ô ±ëäõ Àõ ±ë

ÜëHëçõ Çùßí Àßí Èõ. ±ÜÞõ ªØß-ìÚáëÍí Éõäð_ Ã_Ô ±ëäõ.Ó ÍëÀ< Éõäí ±ë_ ÞèÙ ±ùâÂÖë èùÝ áùÀ ? ±ëÞí ±ë_ ÍëÀ< Éõäí Èõ. ±ëÞí ±ë_ Èõ Öõ ÇëìßhëÞù Îõá Èõ, ±õäð_ Þ×í ±ùâÂÖë áùÀ ? ±Þõ ±Üëßí ±ë_ÂÜë_ äíÖßëÃÖë ØõÂëÝ ! åð_ ØõÂëÝ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ äíÖßëÃÖë. ØëØëlí Ñ ÚÔë É\±õ Þõ, Àù´Þí Õß ±ÜÞõ ßëÃõÝ Þë ×ëÝ Þõ


252

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

¦õæõÝ Þë ×ëÝ. ±Üëßí ±ë_ÂÜë_ äíÖßëÃÕb_ èoÜõåë_ ØßõÀ ÜëHëç ÕþIÝõ Èõ. ±õ Öù ½õ ÕùÖõ ìäÇëßåíá èùÝ Öù ±Üëßí ±ë_ÂÜë_ äíÖßëÃÕb_ ±õÞõ ÉÍuë äÃß ßèõ É ÞèÙ. ±Üëßí ±ë_ÂÜë_ Úí° Àù´ äëÖ ßÜÖí Þë èùÝ, äíÖßëÃÖë ìçäëÝ. ÎùÉØëß, ÜÞõ ØõÂÖëÞí çë×õ É ±ùâÂí ÃÝë. ÕþfÞÀÖëý Ñ Ò±ëÀòìÖ ÃðHëëÞïû À×ÝìÖ.Ó (±ëÀòìÖ É ÃðHë ÚÖëäõ.)

±ëÀòìÖ µÕß×í ÃðHëÞí Õõáí ÕßíZëë ×ëÝ Èõ. ØëØëlí Ñ ÕÈí Úí½ ±õÀ Íí.±õç.Õí. èÖë, ±ÜØëäëØÜë_. Öõ

ÁõLÍ èÖë Üëßë. ±õÜÞõ Üõî Àëð_, ÒÒ±ÜØëäëØÜë_ Èõ Öõ ÀùÓÀ ÜëHëç Üëßë ÃÉäëÜë_ äÙËí ÞëÂõ ±Þõ ÕÀÍíÞõ ÖÜëßë ÂëÖëÜë_ Àù´Þí Õëçõ ÖõÍí áëäõ Öù ?ÓÓ IÝëßõ Àèõ, ÒÒÖÜëßë ÃÉäëÜë_ ÃÜõ ±õËáí äÙËí±ù ÞëÂíÞõ ±ë áëäõ Þõ ÖÜÞõ, ÖùÝ ±ùâÂí ÀëÏí±õ Àõ ±ë ÚÔð_ ÂùË<_ Èõ, ÚÞëäË Èõ. ±Üõ ÖßÖ ½Hëí É´±õ Àõ ÖÜõ Çùßí Þ×í, ±ë ÀùÓÀõ ÞëÂõáí Èõ. ±Üëv_ ÂëÖð_ ±õäð_ ÞëáëÝÀ Þ×í Àõ ±ëÜ ÖßÖ ÕÀÍí áõ, Àõ ±ë Çùß, ±ëÜHëõ É Çùßí Àßí Èõ. ±Üõ ±ë_Â×í ½õ´±õ ±Þõ ÚÔí ßíÖõ ½õ´±õ É Èí±õ. ±Þõ ÖÜÞõ Öù ±ùâÂõ É. ±Üëv_ ÕùáíçÂëÖð_ ±ëÂð_Ý çÜÉõ Àõ ±ë ìÞØùýæ ÜëHëç Èõ. ÖÜëßí ±ë_Â×í É ÖÜõ ØõÂëä Èù Àõ ìÞØùýæ Èù.ÓÓ ±ë áùÀùÞõ ±õäð_ Þ×í, ÚÔí ±ùâÂëHë èùÝ Èõ ±õÞí. ±õÜÞõ IÝë_ Éõ ÃðÞõÃëßÞõ ÕÀÍõ Èõ Þõ, Öõ Úí° ßíÖõ ÃðÞõÃëß èùÝ Èõ, Öõ×í É ÕÀÍëÝ Èõ. ÕþfÞÀÖëý Ñ Âv_ Èõ. ±ëÃâ-ÕëÈâÞð_ Ào´ ÕëÕ CëõßëÝõáð_ èùÝ

±õÞð_. ØëØëlí Ñ Àèõ Èõ, Ò±ùâÂí É´±õ Àõ ÖÜÞõ ÂùËë ÎçëäÍëTÝë

Èõ ±õÜ. ÈùÍëääëÞù ±ìÔÀëß ±Üëßë èë×Üë_ ÞèÙ. ±Üõ Õõáë äÙËí ÞëÂÞëßÞõ ÚùáëäíÞõ Àèí±õ, Àõ ½õ ÈõäËõ Öëßí ±ëÚw Éåõ ±ëÜë_. ßíç ±Üõ ßëÂíåð_, ±ëäë çëßë ÜëHëçÞõ ÎçëTÝë ? ÜëËõ ìÞÀëá Àßí ÞëÂ.Ó Öõ Õë_Ç-ÕÇëç-çù ±ÕëäíÞõ ìÞÀëá Àßí ØõäÍëäõ, IÝë_ Þõ IÝë_ É.


[12.2] ÔßÜ ÀßÖë ÕÍí ÔëÍ

253

ÒÕËõá ìÜÝë_ÓÞë ±õèÜØìÜÝë_ Õß ÂñÚ ÚÔë ±ëåíäëýØ ±õËáõ ÕÈí ÎùÉØëß Àèõ Èõ, Ò±ÜÞõ çðÃ_Ôí ±ëäõ.Ó IÝëß×í çÜ° ÃÝù. Üõî Àëð_, ÒÎùÉØëß Âv_ Àèõ Èõ ±ë.Ó ±ëäÍù ÞëÞù ÈùÀßù ±Þõ wÕëâù ØõÂëäÍù ÈùÀßù ±õèÜØìÜÝë_, ±Þõ ±ë ÕËõá ìÜÝë_. ÚõÚõ ìÜÝë_ ÛõÃë ×Ýë ÕÈí åð_ äëÖ ÀßäëÞí ! èð_ Öù Âðå ×´ ÃÝù ±õÞí Õß. ±õËáë ÚÔë ±ëåíäëýØ ¶Ößí ½Ý Àõ Þ ÕñÈù äëÖ. ÕHë ½õ iëëÞí èùÖ Þõ, Öù Õëß äÃßÞù ¶Ößí ½Ý. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÚõÍù Õëß ×´ ½Ö ±õÞù. ØëØëlí Ñ èë. ÕHë ±õHëõ ±ùìáÝë ÖßíÀõ É ½õÝõáù Þõ, ±õËáù

áëÛ Öù ×ëÝ Þõ ! Öõ ØèëÍõ Öù ÜÞõ iëëÞ èÖð_ ÞèÙ ÕëÈ\_. Öõ ØèëÍõ èð_ ÖÜëßë Éõäù É èÖù. ÕHë ÎùÉØëß ±ùâÂí åÀõ Àõ ±ë ÀùHë ÜëHëç Èõ !

çëÇëÞõ Þ ±ëäõ Àù´ ±ë_Ç ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, Õõáí äëÖÜë_ ±ëÃâ åð_ ×Ýð_ èÖð_ ? ØëØëlí Ñ ÕÈí ±ëÃâ ×Ýð_ ±õäð_, Àõ ÕÈí èð_ Öù Cëõß ±ëTÝù.

èäõ ÀùÓÀ Àèõåõ, ÒTÝäãV×Ö åð_ Èõ Öõ ?Ó Öù TÝäãV×Ö ÖÜÞõ çܽäð_. ÕÈí Cëõß ±ëTÝù, IÝëßõ Üëßõ IÝë_ ±õÀ ÉHë ÕëÌÀ çëèõÚ ÀßíÞõ ÚõÌõáù. ±õ ±õãLÉìÞÝß èÖù. ±_ÚðÛë´ ÕëÌÀ ±õ ÕùÖõ ìÍMáùÜë ×Ýõáù, Öõ Üëßí Õëçõ ÚÔð_ ÀùLËÿë@ËÞí áë´Þ, ±ÞðÛäÞí áë´Þ åíÂÖùÓÖù ±õËáõ ±ëäõ ßùÉ. ±õ ±ëäíÞõ ÚõÌõáù, IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÀõÜ ? @ÝëßÞë ±ëTÝë Èù ?Ó ±õ Àèõ Èõ, ÒÒ@Ýë_ ÃÝëÓÖë ?ÓÓ Üõî Àëð_, ÒÒ±ëäí ÎçëÜHë èÖí ±Þõ ±ëäð_ ÃÝëÓÖë. èäõ çíËí ÜëÜáÖØëßÞõ IÝë_ Éäð_ ÕÍåõ.ÓÓ Öõ ÜÞõ Àèõ Èõ, ÒÜëßë ÀëÀë ÕßÜ ØèëÍõ É ±ëTÝë Èõ ±èÙ ÜëÜáÖØëß ÖßíÀõ.Ó ½õ ìá_À Àõäí Üâõ Èõ Öõ ! Õõáù ÕëÌÀ åð_ Àèõ Èõ ? ÒçíËí ÜëÜáÖØëß ÖßíÀõ Üëßë ÀëÀë Þäçëßí×í ÕßÜ ØèëÍõ É ±ëTÝë Èõ.


254

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

åð_ ÀëÜ Èõ ÖÜëßõ ?Ó Üõî Àëð_, Ò±ëäð_ ÀëÜ Èõ.Ó IÝëßõ Àèõ Èõ, Ò±õ Öù èð_ Àßí ±ëäíå, ±õÜë_ ÖÜëv_ ÀëÜ ÞèÙ.Ó IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÜëßõ IÝë_ ±ëääð_ ÕÍåõ, Öð_ ±õÜÞõ ÂÚß ±ëÕÉõ Àõ èð_ IÝë_ ½Öõ ±ëäíå.Ó Öù Àèõ, Ò±ëääëÞí ÖÜëßõ Éwß Þ×í. ±õ ÚÔð_ èð_ Àßí á´å, ÕÖëäí Ø´å.Ó Üõî Àëð_, Ò±ßõ, ±ë ÃðÞù ÜùËù Èõ Þõ !Ó Öù Àèõ, ÒÞèÙ, ±õ ÚÔð_ ÕÖëäí Ø´å èð_.Ó Üõî Àëð_, Ò±SÝë, ±ë Öù Úèð ÃùËëìâÝð_ ÀëÜ Èõ, ÜÞõ ½Öõ ±ëääë Øõ.Ó ÒÃÜõ Öõäð_ ÃùËëìâÝð_ èùÝ ÖùÝ èð_ Àèí Ø´å, Üëßë ÀëÀëÞõ.Ó ±õHëõ Öù ±õÞë ÀëÀëÞõ Àèí ØíÔð_, Àõ Ò±ë Öù ÔìÜýWÌ ÕðvæÞõ Üë×õ ÔëÍ ±ëäí Èõ. Ào´ ßVÖù ÀëÏù.Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÖëßõ åð_ çÃë ×ëÝ, Öõ ±ëËáð_ ÚÔð_ ½õß Àv_ È\_ ?Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÜëßë Ãðv Àèù Àõ Éõ Àèù ±õ, ±õ É Èõ.Ó ÕÈí Àèõ Èõ, ÒÖÜõ ÀèõÖë èù Öù ÚùáëäÍëäð_ wÚwÜë_.Ó IÝëßõ Àèõ, ÒÞë, Þë, ±õÜÞõ Þë Úùáëäíå.Ó ±Þõ ±õèÜØìÜÝë_ Õëçõ×í Àõç Úùáëäí áíÔù. ÕÈí Üõî ÕëÌÀÞõ Àèõáð_, ÒÖð_ ±õÜÞõ Àèõ, ±õ ÕÖßëÞë Õöçë Õë_Ççù-ÈVçù wìÕÝë ×ëÝ ÀoËÿùá Ûëäõ, ±õ ±Üõ Ûßí Ø´åð_.Ó IÝëßõ Õõáë ÜëÜáÖØëß Àèõ Èõ, ÒÒÕöçë Ûßí ØõäëÞð_ ÀèõÖëÓÖë, Öù È è½ß Ûßù, ÀèõÉõ.ÓÓ åð_ Àèõ Èõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ È è½ß Ûßù. ØëØëlí Ñ Õõáù Û´ ÜÞõ ±ëäíÞõ Àèõ Èõ, ÒÒÈ è½ß ÛßäëÞð_

ÀèõÖëÓÖë.ÓÓ ÒÖù È è½ß Ûßí±õÓ, Àëð_. ÕÈí Õõáë±õ ±õÞë ÀëÀëÞõ Àëð_, ÒÈ è½ß ÛßäëÞí èë ÕëÍõ Èõ.Ó IÝëßõ Àèõ, Ò±õÜÞõ Àèõ½õ Àõ Îßí ±ëäð_ Úùáõ ÞèÙ. ±õÀ ÕöçùÝ ÛßäëÞù Þë èùÝ. Üëßë Ûhëí½Þë Ãðv, ÖõÜÞõ Õöçù ÛßäëÞù èùÖù èåõ ?Ó ±õHëõ µÍëÍí ÜõSÝð_. åí ßíÖõ µÍëÍí ÜõSÝð_ Öõ É ÜÞõ çܽÖð_ Þ×í. ±õÜÞõ ÚÔð_ ±ëäÍõ ±õ Öù. ÕÈí ±õÞë ÀëÀë±õ ±õÞõ åð_ Àëð_, Àõ ÒÜÞõ ±õÀ ØèëÍù ØõÂëÍ Öù Âßù. ÜÞõ ØåýÞ Öù Àßëä.Ó ÕÈí èð_ ÃÝù IÝëßõ Üõî Àëð_, ÒÖÜëßõ Éõ Õöçë ÛßäëÞë ×Öë èùÝ Öõ Ûßí ص, ±õÞí ÃäÜõýLËÞí ßëèõ, ±õÞí


[12.2] ÔßÜ ÀßÖë ÕÍí ÔëÍ

255

ìÞäëýßçí ìÜáÀÖÞí Éõ Àë_´ ßÀÜ ×Öí èùÝ, Öõ èð_ Ûßí ص.Ó ÒÀåð_ ÛßäëÞð_ Þ×í, Cëõß ½ä ìÞßë_ÖõÓ, Àèõ Èõ. Öõ Àåð_ ÛÝð* ÞèÙ. ÀëßHë, ½õ ÂßõÂß çëÇù èùÝ Þõ, Öù IÝë_ ËÇ ÕHë Þ×í ×Öð_. èäõ áùÀ Àèõ Èõ, ÒÎùÉØëßÞõ åð_ ±ëÕí ØíÔð_ ?Ó ±SÝë Üñ±ë, ¶áË<_ ÎùÉØëßõ ÜÞõ Çë Õë´ !

ìärëçCëëÖíÞí Ûñá Þ ½õÖë ÕùÖëÞë ßùÎÞí ½õ´ Ûñá ±ëäð_ Öù Cëb_ Üëßí ÚëÚÖÜë_ ÚÞõáð_. ±Üëßí µÕß Öù ±ëßùÕ ÜñÀÖë äëß Þë áÃëÍõ Þõ ! ±õ Öù ±ëÕHëùÝ ÃðÞù èÖù É Þõ ±ëÜë_. Òáù, ±Üëßë ÀëßÂëÞëÜë_ ÜñÀù, Àåù äë_Ôù ÞèÙ.Ó ±õËáù ±èoÀëß ÀÝùý, ßùÎ ÀÝùý Þõ ! ±õËáõ ±ë Ôyë Âëäë ÕÍõ. Éõ×í Ào´ ØëÞÖÂùßí ÞèùÖí. Öõ ØèëÍõ iëëÞ ×Ýõáð_ ÞèÙ. ×ùÍùÀ ±èoÀëß Âßù Þõ, Öõ Ûñá ´ ½Ý. Õõáë áùÀù±õ ìärëç ±ëMÝù, Àõ ÒÞë, ±Üõ ØõÂëÍíÞõ ±ëTÝë Èí±õ.Ó ±Þõ ±Üõ çëÇð_ ÜëLÝë. ±IÝëßõÝ ±õäù ìärëç Àßí á´±õ. ±IÝëßõÝ ±ÜÞõ ìärëç ±ëäõ ±õÞí Õß. ÕþfÞÀÖëý Ñ ±ëÕ Àèù Èù Þõ, Àõ ±õ Õþç_ÃÜë_ ±õÀ ½ÖÞù ±Üëßù

±èoÀëß èÖù. À´ ½ÖÞù ±èoÀëß ±õ ? ØëØëlí Ñ ±õ ±èoÀëß ±õäù Àõ, ±ë áùÀù Àù´ ±õäð_ ÂùË<_ Úùáõ

ÞèÙ ±Þõ Âv_ ÚùáÖë èåõ, ±õÜ ÜëÞíÞõ Éäë ØíÔð_. ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë ±õ ±èoÀëß Àõäí ßíÖõ ÀèõäëÝ ? ØëØëlí Ñ ±èoÀëß Þë ÀÝùý èùÖ Þõ, Öù Úí½õ ÜëHëç ÀèõÖ Àõ

ÒÒÛ´, ÖÜõ Çëáù, ±ÜÞõ IÝë_ çßÀëßÜë_ ÖÕëç ÀßëäÍëäù. ÀëßHë Àõ çßÀëßõ ±ÜÞõ ÒÞëÓ Àëð_ Èõ, Àõ ±ë áõäë Þë Øõåù, ±Þõ ±Üõ áõäë Ø´±õ ÕHë ±ÜÞõ Õðßäëß ÀßëäÍëäù.ÓÓ ÕHë Õõáù ±èoÀëß, Òåð_ ÀßäëÞë Èõ ? çßÀëß åð_ Àßí ÞëÂäëÞí èÖí ?Ó ±õäð_Ý ÕëÈ\_ ÜÞÜë_ Âv_ Þõ ! Öõ ÕHë ±ë ØðìÞÝë±õ ÂÚß ÕëÍí ØíÔí. ±õ Öù ±ëÕHëí ÕðHÝö, Öõ ÞíÀâí ÃÝð_ ÚÔð_. ÞèÙ Öù Þë ÞíÀâõ. Àõç ÞíÀâí ÃÝù Öõ ÞíÀâí


256

iëëÞí Õðvæ (ÛëÃ-3)

ÃÝù, è½ß wìÕÝë ±ëÕäë ÖöÝëß èÖë. ÖõÝ ÕHë É\±ù Þõ, ±ë"ìÎçßõÝ ÚØáë´ ÃÝù IÝë_Þù. ÀùHëõ ÚØáí ÀßíÞõ ÜùÀSÝù èåõ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕðHÝö ÚÔí. ØëØëlí Ñ ÕðHÝ åð_ ÀëÜ Þë Àßõ !

TÝäãV×Ö Èõ ÉÃÖ ½HëíÞõ ÕëÈë ÖöÝëß ìärëç Àßäë ±õËáõ ÜÞõ Öù ÚÔë ±ÞðÛä ×´ ÃÝõáë. ÚÔë Üëßë ±ÞðÛä ÕðVÖÀùÜë_ Üñ@Ýë Èõ. ±ë ÚÔð_ iëëÞ Üëv_ ±ÞðÛäÞð_ ìäiëëÞ Èõ ±ëÂð_ ! ÕþfÞÀÖëý Ñ ØëØë, ÕHë Àù´ ±ëÕHëí Õëçõ ±õäí ßíÖõ èõSÕ ÜëÃäë

±ëäõ Àõ ÒÛë´, ±ë ÖÜõ ±ÜÞõ èõSÕ Àßù, ÜñÀäë ØûïÝù.Ó Öù ÜñÀäë Øõäð_ Àõ ÞèÙ ? ØëØëlí Ñ ±ßõ, ÜñÀäë Øõäð_ ±õ Öù Úë"QÚ Ü>Àí ½Ý ±IÝëßõ

Öù ! ÜÞõ èµ áùÀ Àèõ Èõ, Àõ Úë"QÚ ÜñÀí ½Ý, ÕHë Üõî Àëð_, ÒÛ´, èäõ ±õÞð_ åð_ ×ëÝ Öõ ? Éõ ÜñÀí ½Ý Öõ.Ó èäõ Àù´ ±ëÕHëù Âëç Üëßõ IÝë_ ÕùËáð_ ÜñÀäë ±ëTÝù, ±Þõ Üëßë ÃëÜÞù èùÝ Öù Þë Àèõäð_ Üëßõ ? ÜèÙ Úë"QÚ ÜñÀíÞõ Þë áëTÝù èùÝ, åð_ ÂÚß ÕÍõ ±ëÕHëÞõ ? ±õËáõ ±ëÕHëõ ÒèëÓ Àèõäð_, ÒÜñÀù Úë.Ó åð_ Àßäð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ÜñÀù. ØëØëlí Ñ Éõ ×åõ ±õ Âv_ ÈõäËõ. ÀÜýÞë µØÝ èåõ Öù É ÜñÀëåõ

Þõ ! ±ë Ào´ ØðìÞÝë LÝëÝÜë_ Èõ Àõ ±LÝëÝÜë_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ LÝëÝÜë_. ØëØëlí Ñ èo. ±õËáõ ÃÛßëäð_ ÞèÙ. ÖõÜ ÜñÀäë Øõäù, ±õäùÝ

ìÞÝ ÞèÙ ßëÂäù ±Þõ ÞèÙ ÜñÀäë Øõäù, ±õäùÝ ìÞÝ ÞèÙ ßëÂäù. åð_ Àëð_ ? ÕþfÞÀÖëý Ñ ìÞÝ Úõµ ÕþÀëßÞë ÞèÙ ½õ´±õ.


[12.2] ÔßÜ ÀßÖë ÕÍí ÔëÍ

257

ØëØëlí Ñ Õõáù ìÞÝ Àßí±õ Öù ±ë ÚëÉ\ ÕÍí±õ ±Þõ ±ë

ìÞÝ Àßí±õ Öù ±ë ÚëÉ\ ÕÍí±õ. ±Þõ äEÇõ ÜùZëÞù ÜëÃý ! ÕþfÞÀÖëý Ñ ÕHë ±ëäë Õþç_à µÕß×í ØëØë, èäõ Àù´ÞùÝ Üëá

ßëÂäù ÞèÙ, ±ëÜ ÀèíÞõ ÕëÈ\_ ±ëäÖð_ Úë_Ôõ Èõ ? ±ëäÖë äÂÖÞð_ Éõ èùÝ Þõ, ±õ ÚÃëÍõ Èõ ? ØëØëlí Ñ ÀÖëý ×Ýë Þõ, ±õËáõ ÚÃëÍõ Èõ Þõ ! ÕþfÞÀÖëý Ñ Þë, Þë, ±_Øß Õõáð_ ×ëÝ Þõ, Àõ ±ëäù Õþç_à ÚLÝù,

Öù ÜèÙ ÖëßHë ÀëÏõ Àõ èäõ Àù´Þð_ ßëÂäð_ ÞèÙ. ±õËáõ ±iëëÞíÞõ Öù ±õäð_ É Þõ ? Úí½ ÚèëßÞë Þõ, ÉõÞõ iëëÞ Þë èùÝ Àõ ±ëäí çÜÉHë Þë èùÝ, ±õ Öù ±õäë É Ûëä Àßõ Þõ, Àõ èäõ ÜñÀäë Øõäð_ Þ×í. ØëØëlí Ñ ±õ ±ëÃþèù ×ëÝ Þõ, ±õ ÞðÀçëÞ Àßõ ÕÈí. ÚíÉ\_ Àåð_

ÞèÙ. ÚÔð_ ÉÃÖ TÝäãV×Ö Èõ ! vvvvv


ØëØë ÛÃäëÞ ÕþwìÕÖ ±ëKÝëãIÜÀ ÕþÀëåÞùõ 1. ±ëIÜçëZëëIÀëß (ÕìßÇÝ ÕðãVÖÀë) 2. ÛùÃäõ ÖõÞí Ûñá 3. ÚLÝð_ Öõ É LÝëÝ 4. ±õÍÉVË ±õäßíTèõß 5. ±×ÍëÜHë Ëëâù 6. gÇÖë 7. ¿ùÔ 8. ÜëÞäÔÜý 9. çõäë-ÕßùÕÀëß 10. èð_ ÀùHë È\_ ? 11. ØëØë ÛÃäëÞ ? 12. ìhëÜ_hë 13. ØëÞ 14. Q²IÝð çÜÝõ, Õèõáë_ ±Þõ ÕÈí 15. ÛëäÞë çðÔëßõ ÛäùÛä 16. äÖýÜëÞ Öí×*Àß lí çíÜ_Ôß VäëÜí 17. ÀÜýÞð_ ìäiëëÞ 18. ÕëÕ-ÕðHÝ 19. çIÝ-±çIÝÞë ßèVÝù 20. ±gèçë 21. ÕþõÜ 22. ÇÜIÀëß 23. äëHëí, TÝäèëßÜë_.... 24. ìÞÉØùæ ØåýÞ×í, ìÞØùýæ

25. Ãðv-ìåWÝ 26. @áõå ìäÞëÞð_ °äÞ 27. çèÉÖë 28. ÕþìÖ¿ÜHë (ç_ìZëMÖ, Ãþ_×) 29. ÕìÖ-ÕIÞíÞù ìØTÝ TÝäèëß (ç_., Ãþ._ ) 30. Üë-ÚëÕ ÈùÀßë_Þù TÝäèëß (ç_., Ãþ._ ) 31. ÕöçëÞù TÝäèëß (ç_., Ãþ._ ) 32. çÜÉ×í ÕþëMÖ Úþ›ÇÝý (ç_., Ãþ._ ) 33. äëHëíÞù ìç©ë_Ö 34. ±ëMÖçñhë 35. ±ëMÖäëHëí-1 36. ±ëMÖäëHëí-2 37. ±ëMÖäëHëí-3 38. ±ëMÖäëHëí-4 39. ±ëMÖäëHëí-5-6 40. ±ëMÖäëHëí-7 41. ±ëMÖäëHëí-8 42. ±ëMÖäëHëí-9 43. ±ëMÖäëHëí-10 (Õñ.,µ.) 44. ±ëMÖäëHëí-11 (Õñ.,µ.) 45. ±ëMÖäëHëí-12 (Õñ.,µ.) 46. ±ëMÖäëHëí-13 (Õñ.,µ.) 47. ±ëMÖäëHëí-14 (ÛëÃ 1-5) 48. iëëÞí Õðvæ (Ûëà 1-3)

(Ãþ_.-Ãþ_×, ç_.-ç_ìZëMÖ, Õñ.-ÕñäëýÔý, µ.-µÖßëÔý) ÕßÜ ÕñFÝ ØëØë ÛÃäëÞÞë ìèLØí, ÜßëÌí, Õ_½Úí, µÍíÝë, Ú_Ãëâí, ±ëçëÜí, ÖõáðÃð, ÖìÜá, ÀLïÞÍ, ÜáÝëáÜ Éõäí ÕþëØõìåÀ Ûëæë±ùÜë_ Ö×ë ±_Ãþõ°, ÉÜýÞ, ÕùË<ýÃí{, VÕõìÞå, ßìåÝÞ Éõäí ìäØõåí Ûëæë±ùÜë_ Ûëæë_ÖìßÖ ×Ýõáë ÕðVÖÀù ÕHë µÕáOÔ Èõ.

ÒØëØëäëHëíÓ ÜõÃõì{Þ Øß ÜìèÞõ ÃðÉßëÖí - ìèLØí - ±_Ãþõ° Ûëæë±ùÜë_ ÕþÀëìåÖ ×ëÝ Èõ.


ç_ÕÀó çñhë - ØëØë ÛÃäëÞ Õìßäëß ±ÍëáÉ Ñ ìhëÜ_ìØß, çíÜ_Ôß çíËí, ±ÜØëäëØ-Àáùá èë´äõ, ±ÍëáÉ-382421, (ÜðAÝ ÀõLÄ) ìÉ. Ãë_ÔíÞÃß. ÎùÞ  Ñ  (079) 39830100, 9328661166/77 ±ÜØëäëØ Ñ ØëØë ØåýÞ, 5, ÜÜÖëÕëÀó çùçëÝËí, ÞäÃðÉßëÖ ÀùáõÉÞí ÕëÈâ, µVÜëÞÕðßë, ±ÜØëäëØ-14. ÎùÞ Ñ  (079) 27540408 äÍùØßë Ñ (1) ìhëÜ_ìØß, ÚëÚßíÝë ÀùáõÉ (BITS)Þí Õëçõ, äÍùØßë-çðßÖ èë´äõ, äßHëëÜë ÃëÜ, äÍùØßë. ÎùÞ Ñ 9574001557 (2) ØëØëÜ_ìØß, 17, ÜëÜëÞí Õùâ, ßëäÕðßë Õùáíç VËõåÞÞí çëÜõ, çáëËäëÍë, äÍùØßë.  ÎùÞ Ñ 9924343335 ÛëØßHë Ñ ìhëÜ_ìØß, VËõåÞ ßùÍ. ÎùÞ Ñ 9924343729 ßëÉÀùË Ñ ìhëÜ_ìØß, ±ÜØëäëØ-ßëÉÀùË èë´äõ, ÖßCëÍíÝë ÇùÀÍí Õëçõ, ÜëìáÝëçHë, ßëÉÀùË. ÎùÞ Ñ 9924343478 çðßÖ Ñ ØëØë ØåýÞ, ÜÜÖëÕëÀó çùçëÝËí, ÀëÕùØßë Õùáíç VËõåÞ Õëçõ, äßëÈë ßùÍ, çðßÖ. ÎùÞ Ñ  9574008007 ÃùÔßë Ñ ìhëÜ_ìØß, ÛëÜöÝë ÃëÜ, ±õÎ.çí.±ë´. ÃùÍëµÞÞí çëÜõ, ÃùÔßë, ìÉ. Õ_ÇÜèëá. ÎùÞ Ñ (02672) 262300, 9723707738 çðßõLÄÞÃß Ñ ìhëÜ_ìØß, çðßõLÄÞÃß-ßëÉÀùË èë´äõ, áùÀ ìäzëáÝ Õëçõ, Üðâí ßùÍ, çðßõLÄÞÃß. ÎùÞ Ñ 9737048322 ÜùßÚí Ñ ìhëÜ_ìØß, Õù. ÉõÕðß, (ÜùßÚí) ÞäáÂí ßùÍ, ìÉ. ÜùßÚí. ÎùÞ Ñ (02822) 297097, 9924341188 ÛðÉ Ñ ìhëÜ_ìØß, ìèá ÃëÍóÞÞí ÕëÈâ, ±õßÕùËó ßùÍ, çèÝùÃÞÃß Õëçõ, ÛðÉ (ÀEÈ). ÎùÞ Ñ (02832) 290123, 9924345588 ±_½ß Ñ ìhëÜ_ìØß, ±_½ß-ÜðLÄë ßùÍ, çíÞùÃþë ÕëËíÝë Õëçõ, çíÞùÃþë ÃëÜ, Öë. ±_½ß. ÎùÞ Ñ 9924346622 ½ÜÞÃß Ñ ìhëÜ_ìØß, äþÉÛñìÜ-1 çëÜõ, TGES VÀ>á Õëçõ, ÜëHëõÀÞÃß, ÇõQÚß ±ùÎ ÀùÜçýÞí ÚëÉ\Þù ßùÍ. ÎùÞ Ñ 9924343687 ±Üßõáí Ñ ìhëÜ_ìØß, áíáíÝë ßùÍ ÚëÝÕëç ÇùÀÍí, ÂëßëäëÍí. ÎùÞ Ñ 9924344460 Üð_Ú´ Ñ ìhëÜ_ìØß, ·ìæäÞ, ±ìÛÞäÞÃß ßùÍ, áë ìäVËë ìÚSÍÙà Õëçõ, ÀëÉ\ÕëÍë, Úùßíäáí (´VË). ÎùÞ Ñ 9323528901 ìØSèí Ñ 98100 98564 Úõ_Báùß Ñ 95909 79099 ÇõLïÞ´ Ñ 72007 40000 ÀùáÀÖë Ñ 98300 80820 U.S.A. : +1 877-505-DADA (3232) U.K. : +44 330-111-DADA (3232) Kenya : +254 733-92-DADA (3232) UAE : +971 557316937

Singapore : +65 91457800 Australia : +61 421127947 New Zealand : +64 21 0376434

äõÚçë´Ë : www.dadabhagwan.org


Profile for Dada Bhagwan

Gnani Purush - Part 3 (In Gujarati) Part-1  

The book, Gnani Purush Part-3, gives a glimpse of Param Pujya Dada Bhagwan's strong inner intent to share such experiential knowledge and un...

Gnani Purush - Part 3 (In Gujarati) Part-1  

The book, Gnani Purush Part-3, gives a glimpse of Param Pujya Dada Bhagwan's strong inner intent to share such experiential knowledge and un...

Advertisement