DACO Thai No.192

Page 1
สวนสัตว์เป็นดังห้องเรียนชีวิตห้องหนึ่ง ยิง่ รูจ้ กั กับญีป่ นุ่ ก็ยงิ่ เห็นมุมน่ารักๆ ทีเ่ ราไม่คอ่ ยในเห็น ในเมืองไทย โดยเฉพาะมุมมองเกี่ยวกับชีวิตสัตว์ทั้งในสวน สัตว์เอง หรือตามอควาเรียมต่างๆ อย่างเราเคยอ่านเจอ กิจกรรมหนึ่งของอควาเรียมชื่อ พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำซันไชน์ กรุงโตเกียว เขาจัดกิจกรรมชวนสาวๆ มาพักค้างอ้างแรมใน อควาเรียม ท�ำกิจกรรม ฟังนิทาน เฝ้าดูเหล่าสัตว์น�้ำใช้ชีวิต ยามค�่ำคืนด้วยกัน เหมือนการได้ไปผจญภัยในอควาเรียม ได้ เ ห็ น มุ ม เบื้ อ งหลั ง ที่ ห าชมยากช่ ว งเวลากลางวั น มี โปรแกรมทัวร์รอบๆ อควาเรียม ได้นอนหลับไปท่ามกลางตู้ กระจกที่มีเหล่าฝูงสัตว์น�้ำแหวกว่ายอย่างใกล้ชิด เป็นภาพ และประสบการณ์ชีวิตที่เราไม่ค่อยเห็นบ่อยๆ ในชีวิตจริง ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นน่าดูเลยเหมือนกันนะ หรืออีกกิจกรรมหนึ่งเป็นการตั้งแคมป์นอนดูดาวเคล้า เสียงสัตว์ที่สวนสัตว์นิฮอนไดระ จ.ชิซึโอกะ การตั้งแคมป์

NOMITAI เร�่อง : BTbellefille ピーチ オン ザ ビーチ フラペチーノ®

Peach On The Beach Frappuccino แฟรปปูชิโน่พีชสดๆ ดื่มแล้วสดชื่นคลายร้อน

พักค้างอ้างแรมในสวนสัตว์ไปกับเหล่าสัตว์ทงั้ หลาย พร้อม กับฟังเสียงของพวกมันไปด้วยตลอดทัง้ คืน นับว่าเป็นไอเดีย ที่น่าสนใจเหมือนกัน ที่เหล่าครอบครัว โดยเฉพาะบ้านที่ มีเด็กๆ พวกเขาจะได้ทดลองใช้ชีวิตประจ�ำวันกับสัตว์ใน สวนสัตว์ แล้วเฝ้ามองการใช้ชีวิตของพวกมันอย่างใกล้ชิด ส�ำหรับเด็กๆ แล้ว การตั้งแคมป์แบบนี้เหมือนฝัน เหมือน กระโดดเข้าไปในหนังเกี่ยวกับสวนสัตว์สักเรื่อง แล้วออก ผจญภัยไปกับพวกมัน แน่นอนว่ามันคงมีหลากหลายเหตุผลที่เราไม่ค่อยเห็น กิจกรรมแบบนีใ้ นเมืองไทย แต่การได้รวู้ า่ ในประเทศทีเ่ ขาให้ พืน้ ทีข่ องอควาเรียม หรือสวนสัตว์เป็นดังห้องเรียนห้องหนึง่ นั้น มันก็ส่งผลให้ผู้คนตระหนักถึงการมีอยู่ พร้อมกับการ ดูแลกันและกันอย่างยั่งยืนของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไปพร้อมๆ กันด้วย บรรณาธิการ

เครื ่ องดื ่ ม สตาร บ ั คส ป ระจำหน า ร อ นนี ้ อ อกมาด ว ยกั น หลายตัวหลายซีรีส แตอันที่เราสะดุดตาสะดุดใจที่สุดเห็น จะเปนเจาเครือ่ งดืม่ พีชนีแ่ หละ เพราะวาชอบกินลูกพีชอยูแ ลว เปนทุนเดิม ยิ่งพอนำพีชมาทำเปนเครื่องพิเศษสุดลิมิตเต็ด ประจำฤดูรอนแลวละก็ เลยหมายตาเอาไวเปนที่เรียบรอย วาตองลองใหจงได! หลังจากรับแกวมาจากพนักงาน ลองแอบดมดูกไ็ ดกลิน่ พีช หวานๆ ลอยขึน้ มาเตะจมูกเลยละ พนักงานจะยืน่ แกวมาให พรอมกับหลอดขนาดใหญเหมือนเวลาเรากินชานมไขมุก เพราะวาตรงกนแกวจะเปนเนือ้ พีชปน กับน้ำแข็งจนละเอียด เรียกไดวา ดูดทุกคำ ไดเนือ้ พีชทุกคำ ดูดไปเดินไปทามกลาง อากาศรอนๆ สดชืน่ ดีมาก อากาศรอนของญีป่ นุ มันรอนเสีย จริงๆ ไดเครื่องดื่มเย็นๆ มาดื่มดับกระหายคือดีงาม

Size Tall ราคา 620 เยน

สามารถหาซื้อได ที่สตาร บัคส ญี่ปุ น ทุกสาขาที่ร วมรายการ 4WHAT’S NEW IN JAPAN

P’NOI

ชานมไข่มุกบูมที่ญี่ปุ่น ตอนนี้ที่ญี่ปุ่น ชานมไข่มุกก�ำลังบูมไปทั่วเมือง โปรดมองหาเมนูที่เขียนว่า Tapioka Tea (TP Tea) ร้านชานมไข่มุกเจ้าดังดั้งเดิมของไต้หวันอย่าง Chun Shui Tang ก็ มาเปิดสาขาที่โตเกียวแล้ว สามารถพบได้แถวกินซ่า รปปงงิ ชินจูกุ หรือไดคันยามะ เป็นต้น นอกจากนีย้ งั มีกระจายไปตามหัวเมืองใหญ่ทง้ั ที่ ไซตามะ โยโกฮาม่า โอซาก้า เฮียวโกะหรือฟุกุโอกะ หรือจะลองมองหาในร้านสะดวกซื้อก็มีนะ https://jp.tp-tea.com/shop/

Yokohama Anpanman Children’s Museum มาทีน่ แี่ ล้วจะได้พบโลกของอันปังแมน และเหล่าผองเพือ่ น ทุกคนจะสนุกไป กับการแสดง ของเล่นต่างๆ พร้อมพื้นที่ให้เด็กตั้งแต่อายุ 0-1 ขวบ ให้คลาน เล่นได้ และมีพื้นที่จัดงานวันเกิดอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีสินค้าลิขสิทธิ์ อันปังแมนให้เลือกมากมาย มีสาขาทีเ่ ซนได นาโกย่า โกเบ และฟุกโุ อกะเปิด ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ค่าเข้า 2,200 เยน (ประมาณ 640 บาท) http://museum.anpanman-acm.co.jp/sphone/en/index.html

Kusama Yayoi Snowball MoMA Design Store

งานศิลปะของ Kusama Yayoi ศิลปินหญิงชื่อดังของญี่ปุ่น มาในรูปแบบสโนว์บอล เล็กๆ น่ารัก น่าสะสม จากMoMA Design Store มีทงั้ หมด 3 แบบ Pumpkin, Yayoi และ Hi, Konnichiwa ขนาด 65x65x80 มม. หนัก 360 กรัม ราคา 10,800 เยน (ประมาณ 3,150 บาท) www.momastore.jp

TECHNIQUE STYLE JAPANESE

P’NOI

จะท�ำเช่นไร ถ้าแป้งเอนกประสงค์ที่ซื้อมาใช้ ไม่หมดสักที

เวลาซือ้ แป้งเอนกประสงค์มาใช้ ทัง้ ใส่เป็นส่วนผสมในอาหารต่างๆ หรือใช้ทำ� ขนมก็แล้ว แต่แป้งก็ยังไม่หมดสักที จะเก็บไว้ก็กลัวเรื่องแมลงและขึ้นรา จึงขอแนะน�ำประโยชน์ ในครัวอย่างอื่นนอกจากใช้ท�ำอาหาร เพียงลองโรยแป้งบนรอบๆ เตาแก๊สที่เปื้อนคราบ น�้ำมัน หรือเครื่องครัวที่เปื้อนคราบน�้ำมันเลอะๆ แล้วทิ้งไว้ 10-15 นาที จากนั้นใช้ผ้าชุบ น�้ำอุ่นเช็ดคราบออกแล้วค่อยล้างตามด้วยน�้ำอีกที หรือถ้าบ้านไหนมีเด็กๆ ก็สามารถใช้ แป้งเอนกประสงค์ที่เหลือมาท�ำแป้งโดว์ไว้ปั้นเล่นได้ โดยเตรียมแป้งกับน�้ำในอัตราส่วน แป้ง:น�้ำ 3:1 เริ่มท�ำจากแป้งผสมกับเกลือนิดหน่อย แล้วก็นวดๆ แต่ถ้าอยากให้แป้งมีสีหรือกลิ่นเพิ่ม ก็สามารถ เหยาะสีผสมอาหารหรือกลิ่นลงไปตามชอบได้เลย 6


7


CHIBA GUIDE RALLY 7th

เชิญชวนผู้ที่มีอายุระหว่าง 19-25 ปี ร่วมท�ำแบบ ทดสอบ “CHIBA KENTEI” ลุ้นของรางวัล Central Gift Card จ�ำนวน 20 รางวัล และพิเศษ ส�ำหรับคน ที่มีความสามารถภาษาญี่ปุ่น มีสิทธิลุ้นไปร่วมทริป ด้วยกันทีจ่ งั หวัดชิบะ ประเทศญีป่ นุ่ กิจกรรมดีๆ แบบ นี้มาร่วมกันสนุกเยอะๆ น้า ท�ำแบบสอบถามและดู ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.daco-thai.com/chibaguide-rally-7th/ 27 สิงหาคม – 25 กันยายน 2562

มหรสพเฟสติวัล

มหกรรมดนตรีนอกกระแสที่รวบรวมวงดนตรีกว่า 30 วงจากหลากหลายประเทศทั่วโลก อย่าง Bombay Bicycle Club วงดนตรี จ ากอั ง กฤษ The Drumsอินดี้ร็อกจาก New York รวมไปถึงวงจาก ประเทศญี่ ปุ ่ น อย่ า ง Never Young Beach วง ป็อปร็อกจากญี่ปุ่น วง The Fin. และ วง Chai เป็นต้น 16-17 พฤศจิกายน 2562 ซื้อบัตรได้ที่ Ticketmelon สถานที่ Live Park พระราม 9

โรงเรียนผีสิง

อุเกทสึ

โรงเรียนประถมในเขต เกนจูโร่กับลูกและภรรยา ชานเมื อ งแห่ ง หนึ่ ง ถู ก ออกเดินทางขายเครื่องปั้น วิ ญ ญาณร้ า ยสิ ง เมื่ อ ดิ น เผา ระหว่ า งทางเขา นักเรียนคนหนึง่ บังเอิญ เป็นห่วงภรรยาและลูก จึง ท�ำหัวตุ๊กตา ฮานิวะ หล่นลงหัก ท�ำให้นักเรียนหลายคน ให้กลับบ้านไปก่อน เมื่อเขาน�ำสินค้าไปส่งที่คฤหาสน์คุจิขิ ต้องติดอยู่ในอาคารเรียนหลังเก่าและตกอยู่ในเงื้อมมือ เขาก็ต้องมนต์สะกดของสาวน้อยวะคะสะและถูกล่อหลอก ของวิญญาณร้าย ให้หลงระเริงไปกับความสุขส�ำราญกับนาง Hirayama Hideyuki 8

13 กันยายน 2562

Kenji Mizogushi

20 กันยายน พ.ศ.2562


ฤดูฝัน ฉันมีเธอ โฮดากะ โมริชิมะ ออกเดินทาง ไปใช้ชีวิตในเมืองโตเกียว เขา เริ่มสังเกตเห็นถึงสิ่งหนึ่งที่เกิด ขึ้นบ่อ ย จนคนในเมื องคิ ด ว่ า มันเป็นเรื่องปกติ และท�ำให้เขา ได้พบกับ ฮินะ อามาโนะ สาวน้อยปริศนาที่มีความ สามารถในการควบคุมสภาพอากาศ และความลับที่ จะเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกใบนี้ไปตลอดกาล 5 กันยายน 2562

มหกรรมศิลปะการแสดง และดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 21 กลับมาสร้างความสุขให้กบั ผูช้ ม พร้อมจุดประกายให้ กรุงเทพฯ เป็นมหานครทีเ่ ปีย่ มไปด้วยสีสนั และความ รืน่ รมย์อกี ครัง้ คัดสรรการแสดงและดนตรีโดยสุดยอด ศิลปินระดับต�ำนาน และชื่อดังระดับนานาชาติ ทั้ง โอเปรา บัลเลต์ ดนตรี การเต้นร�ำ กายกรรม และอีก มากมาย ที่ผู้รักในศิลปะไม่อาจพลาด

Ginza Lifestyle Community Thonglor

ศูนย์รวมแห่งความบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจใน สไตล์ถนนกินซ่าอย่างแท้จริง รวบรวมร้านชื่อดังไว้ มากมาย ทั้งร้านอาหาร ร้านขนมระดับพรีเมี่ยม วิสกี้ บาร์ สปาชั้นน�ำส�ำหรับผ่อนคลายร่างกาย โชว์มินิคา บาเร่ต์ Dang2 คาบาเร่ตโ์ ชว์ทมี่ อี ายุยาวนานกว่า 30 ปีจากเมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ชั้น 2-3 Hotel Nikko Bangkok ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) 9.00 น. – 24.00 น

11 กันยายน - 23 ตุลาคม 2562 ซื้อบัตรได้ที่ ThaiTicketMajor ทุกสาขา หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วิญญาณ

โซทาโร่ เ ป็ น เจ้ า ของบาร์ เล็ ก ๆ ในเมื อ งโยโกฮาม่ า เขาสัญญาไว้กับ ชิซึโกะ ผู้ เป็นภรรยาก่อนทีเ่ ธอจะเสีย ชีวติ ว่าจะไม่แต่งงานใหม่อกี เด็ดขาด แต่เขากลับผิดสัญญา โดยแต่งงานใหม่กับซาโตโกะ ทั้งสองจึงถูกวิญญาณของ ชิซึโกะอาละวาด ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายแต่เรื่องราว ก็จบลงด้วยดี Watanabe Takayashi

18.30 น. ห้องสัมมนาใหม่ เจแปนฟาวน์เดชัน่ 0-2260-8560 www.jfbkk.or.th

27 กันยายน 2562 9


動物の生活

เจ๋ ง สั ต ว์ : ฉบับรวมสิงสาราสัตว์ ในประเทศญี่ปุ่น

เรื่อง : ดาโกะไทย / ภาพ : JNTO, KUMIKO, Redrac_09,Nozomi / กราฟิก : ma-een

ในทริปเทีย่ วญีป่ นุ่ นอกจากสวนสนุก แหล่งช้อปปิง้ หรือพิพธิ ภัณฑ์แล้ว เราเชือ่ ว่า “สวนสัตว์” น่าจะเป็น จุดมุ่งหมายของใครหลายคน ที่ญี่ปุ่นนั้นมีสวนสัตว์ อยู่เยอะและหลากหลายประเภท ทั้งสวนสัตว์ทั่วไป พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำ เกาะหรือหมู่บ้านสัตว์ต่างๆ ที่รอ ให้เราได้เข้าไปเยี่ยมชม สัตว์บางชนิด บางสายพันธุ์ แม้จะสามารถพบเห็นได้ ในบ้านเรา แต่กระนั้นเราก็ ยังอยากไปสวนสัตว์ของญี่ปุ่นอยู่ดี เพราะนอกจาก พันธุ์สัตว์เองแล้ว การตกแต่ง ลูกเล่น รวมทั้งการ จัดการ หรือเสน่ห์ของสวนสัตว์ญี่ปุ่นนั้นยังคงมี ความน่าสนอกสนใจล้นเหลือยั่วยวนให้เราอยากไป เที่ยวเล่น และชื่นชมมันให้ ได้สักครั้งหนึ่ง ไม่รู้ว่าเรา คิดไปเองหรืออย่างไร สัตว์ทญ ่ี ปี่ นุ่ เหมือนจะมีลกั ษณะ เฉพาะบางอย่ า งที่ มั น ดู ญี่ ปุ ๊ น ญี่ ปุ ่ น อยู ่ มั น น่ า รั ก น่าหยิก เห็นแล้วเยียวยาหัวใจเหลือเกิน และถึ ง แม้ ใ นดาต้ า ฉบั บ นี้ เ ราจะหยิ บ ยกเพี ย ง ส่วนหนึ่งของสวนสัตว์ หรือแหล่งที่พบเจอเหล่า สิงสาราสัตว์ ในญี่ปุ่นมาเล่า แต่หากใครมีโอกาสไป เทีย่ วญีป่ นุ่ อย่าลืมแวะไปเยีย่ มเยือนทักทายสัตว์นอ้ ย ใหญ่ทั้งหลายที่เราแนะน�ำกันด้วยน้า

10


4 สวนสัตว์น่าไปเยือน UENO ZOO

9.30 - 17.00 น. (อาจจะมีสัตว์บางชนิดที่กลับเข้ากรงก่อนเวลา) หยุดทุกวันจันทร์ และช่วงปลายปี (29 ธ.ค. - 1 ม.ค.) บุคคทั่วไป 600 เยน อายุ 65 ปีขึ้นไป 300 เยน เดินจากสถานี JR ueno ทางออก JR Ueno Station Park Exit หรือ JR Ueno Station Shinobazu Exit ประมาณ 5 นาที https://www.tokyo-zoo. net/english/ueno/main.html

สวนสัตว์อเุ อะโนะเป็นสวนสัตว์แรกทีเ่ ปิดในประเทศญีป่ นุ่ ตัง้ แต่ปคี .ศ.1882 และเป็นตัวแทนของสวนสัตว์ญปี่ นุ่ ระหว่าง นัน้ ทางสวนสัตว์ได้รบั สัตว์หลากหลายชนิดจากนานาประเทศ จนกระทั่งปีค.ศ.1972 ประเทศญี่ปุ่นได้รับแพนด้าตัวแรกจาก ประเทศจีนเพื่อการสานสัมพันธ์อันดีงาม สวนสัตว์อุเอะโนะนั้นเป็นสวนสัตว์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง หลวงอย่างโตเกียว ท�ำให้เดินทางได้ง่าย สะดวกสบาย เข้าถึง ธรรมชาติได้งา่ ยกว่าสวนสัตว์อนื่ ๆ ทีน่ มี่ สี ตั ว์กว่า 350 ชนิด และ มีสตั ว์รวมอยูม่ ากถึง 2,500 ตัวเลยทีเดียว นอกจากจะมีแพนด้า เป็นดาวเด่นของทีน่ แี่ ล้ว ยังมีลงิ สายพันธุต์ า่ งๆ สัตว์ทอี่ าศัยใน ป่า เช่น ลิงกอริลล่า เสือ ช้าง หมี สัตว์ที่อาศัยในโซนหนาว เช่น หมีขาว แมวน�้ำ ตัวนาก นกสายพันธุ์ต่างๆ สัตว์กลางคืน สัตว์สายพันธุแ์ อฟริกนั อย่างแรด ฮิปโปโปเตมัส ยีราฟ ค้างคาว สัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม สัตว์เลือ้ ยคลาน และสวนสัตว์สำ� หรับเด็ก เช่น กระต่าย วัว แพะ และสัตว์เลี้ยงในบ้าน ฯลฯ

ASAHIYAMA ZOO

ที่สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เป็นสวนสัตว์ที่ได้รับความนิยม ค่อนข้างมาก ตั้งอยู่ที่เมืองอาซาฮิคาวะ ใจกลางของจังหวัด ฮอกไกโด ที่นี่ได้รับความนิยมเนื่องจากทางสวนสัตว์ให้นัก ท่องเทีย่ วเข้าชมสัตว์ได้จากมุมต่างๆ ซึง่ แตกต่างจากทีอ่ นื่ หนึง่ ในไฮไลท์ส�ำคัญก็คืออุโมงค์แก้วที่ท�ำให้นักท่องเที่ยวสามารถ ชมเพนกวินว่ายไปมาด้านบน และโดมแก้วเล็กๆ ที่ให้เรา สามารถสังเกตการณ์เจ้าหมีขาวและหมาป่าอย่างใกล้ชิด หรือห้องกรงทีใ่ ห้เราเข้าไปใกล้ชดิ กับเจ้าแพนด้าแดงทีป่ นี ป่าย กิ่งไม้ไปมา หรือกระทั่งกรงเหล็กที่เสือดาวปีนป่ายก็เช่นกัน และที่นี่ยังเป็นที่แรกที่พาเจ้าเพนกวินเดินสวนสนามให้ชมใน ช่วงหน้าหนาวอีกด้วย นอกจากนัน้ ยังมีสตั ว์ปา่ อีกหลายชนิดจากฮอกไกโด อาทิ กวาง อินทรีย์ หมาป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และยังมีสัตว์จากทั่วทุก มุมโลก เช่น หมีขาว ลิง เสือ ยีราฟ

9.30 น. - 17.15 น. (เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล) ปิดท�ำการช่วงวันปีใหม่ ( 30 ธ.ค. - 1 ม.ค.) คนละ 820 เยน จากสถานี Asahikawa นั่งรถบัส หมายเลข 41, 42 หรือ 47 ไปยังสวนสัตว์ ใช้เวลาราว 40 นาทีต่อเที่ยว โดยแต่ละชั่วโมง มีรถบัสวิ่ง 2 คันด้วยกัน ค่าเดินทาง 440 เยน หากเดินทางด้วยรถแท็กซี่ใช้เวลาราวครึ่ง ชั่วโมง เฉลี่ยค่าแท็กซี่ประมาณ 3,000-4,000 เยนต่อรอบ สถานีที่ใกล้สวนสัตว์ที่สุดคือ สถานี Kitahinode ใช้เวลาเดินราว 30-40 นาที http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/asahiyamazoo/

ความประทับใจจาก Baitong “เคยไปสวนสัตว์อาซาฮิยามะกับพี่สาว ตอนนั้นไปในช่วงหน้าหนาว หิมะตกรัวๆ เริ่มวันด้วยการเข้าไปกินข้าวในคาเฟ่ก่อน จ�ำได้ว่ารสชาติไม่ได้เลิศหรูแต่ความน่ารัก เอาไปเลยเต็มๆ เพราะที่นั่นจะมีชุดข้าวและของหวานเป็นลายหมีขาว สัตว์ที่เราชื่นชอบ แต่ตอนไปดูหมีขาวอาจจะเพราะหน้าหนาว ทั้งหมีแม่ลูกหลับ ไม่ออกมาเล่น เลยค่ะ-ฮา แต่ประทับใจห้องแพนด้าแดงมากๆ ทางสวนสัตว์จะมีห้องจ�ำลองที่มีกิ่งไม้พาดไปมา ให้แพนด้าแดงเดินโฉบไปมา ให้เราได้ถ่ายรูปและชมแพนด้าแดงอย่าง ใกล้ชิด น่ารักม้ากกกกกค่ะ” 11


ADVENTURE WORLD

9.30 - 17.00 น. (เวลาอาจเปลี่ยน แปลงตามฤดูกาล) ผู้ใหญ่ 4,500 เยน, ผู้สูงอายุ 4,000 เยน, เด็กอายุ 12-17 ปี 3,500 เยน, เด็ก อายุ 4 -11 ปี 2,500 เยน นั่ ง รถบั ส เมอิ โ กะ จากสถานี JR Shirahama และลงที่ “แอดเวนเจอร์ เวิลด์” https://www.aws-s.com/

หากใครไปเยี่ยมเยือนจังหวัดวากายาม่าล่ะก็ ไม่อยาก ให้พลาดเข้าไปเยี่ยมชมสวนสัตว์ที่เป็นมากกว่าสวนสัตว์ เพราะสวนสัตว์ที่นี่จะพาให้คุณหลงเข้าไปในโลกแห่งความ เพลิดเพลินเจริญหัวใจ ด้วยสเกลพื้นที่อันกว้างใหญ่ ท�ำให้ที่นี่ เป็นทัง้ สวนสัตว์ อควาเรียม สวนสนุก และยังมีโซนร้านอาหาร และร้านขายของมากมายสารพัดสารเพ ในส่วนของสวนสัตว์ นัน้ ก็มสี ตั ว์หายากหลายสายพันธุใ์ ห้เข้าชม เป็นสัตว์ทคี่ วรจะได้ เห็นสักครัง้ หนึง่ ในชีวติ ทัง้ เจ้าแพนด้าตัวใหญ่ สัตว์ในท้องทะเล สัตว์กินเนื้อ สัตว์กินพืช และนกสายพันธุ์ต่างๆ และยังมีพื้นที่ ให้เราเข้าใกล้กบั สัตว์นานาชนิด อาทิ พืน้ ทีส่ ำ� หรับสังเกตการณ์ ชีวิตของเจ้าแพนด้าตัวอวบอ้วน โชว์ความแสนรู้ของเจ้าโลมา จุดที่ให้ถ่ายรูปและสัมผัสสัตว์ตัวเป็นๆ เป็นต้น โซนสวนสนุก ก็มีตั้งแต่ชิงช้าสวรรค์ รถไฟเหาะ ม้าหมุน และเครื่องเล่นที่ เด็กๆ สามารถเล่นได้อกี มากมาย บ้างก็มลี วดลายของสัตว์หรือ เลียนแบบการบินของสัตว์ นอกจากนั้นยังมีร้านอาหาร ที่ขาย ของทั้งของคาวหวาน จะอาหารฝรั่งหรืออาหารญี่ปุ่นก็มีให้ เลือกสรรกัน และร้านของฝากก็มาในหลากหลายธีม ให้คณ ุ ได้ ช้อปปิง้ ซือ้ ของฝากติดไม้ตดิ มือกลับบ้าน รับรองว่าทีน่ จี่ ะท�ำให้ คุณสนุกเพลิดเพลิน และไม่มีทางเบื่อได้เลยล่ะ

IZU SHOBOTEN ZOO

เป็นสวนสัตว์ที่ผสมระหว่างสวนสัตว์และสวนพืช ตั้งอยู่ ที่เมืองอิโต จังหวัดชิซึโอกะ ที่นี่เป็นการผสมผสานทั้งพืช และ สัตว์เอาไว้อย่างลงตัว เพราะข้างๆ สวนสัตว์นั้นมีเรือนกระจก ที่บรรจุต้นกระบองเพชรจากรอบโลกจ�ำนวนมากกว่า 1,500 ชนิดเอาไว้ด้วย โดยในเรือนกระจกนี้ยังมีโชว์จากสัตว์พวก นก ลิง ลิงชิมแปนซีและสุนัขให้ชมตามรอบเวลา ไฮไลท์ของ สวนสัตว์ที่นี่คือการที่ให้คุณเข้าใกล้สัตว์นานาชนิดอย่างคาด ไม่ถึงเลยล่ะ ตั้งแต่กระรอก ลิง นก คาปิบาระ และสัตว์ชนิด อื่นๆ กว่า 140 ชนิด ดาวเด่นที่นี่ก็หนีไม่พ้นเจ้าคาปิบาระ ได้ สังเกตการณ์ใช้ชีวิตของมัน มองดูมันแหวกว่ายในน�้ำ แถมถ้า ใครอยากสัมผัสตัวเป็นๆ ละก็ ห้ามพลาดเลย เพราะที่นี่เขาให้ เราสามารถสัมผัสลูบไล้ได้ แถมมันยังท�ำหน้าฟินใส่เราอีกต่าง หาก! 12

9.00 - 17.00 น. (เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล) บุคคลทั่วไป 2,300 เยน เด็กประถม 1,100 เยน เด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป 400 เยน ผู้สูงอายุ (70 ปีขึ้นไป) 1,900 เยน นั่งรถบัส Tokai จากสถานี Ito ใช้เวลาประมาณ 35 นาที หรือนั่งแท็กซี่จากสถานี JR Ito ใช้เวลาประมาณ 25 นาที https://izushaboten.com/lang/


4 อควาเรียมสุดเจ๋ง OSAKA AQUARIUM KAIYUKAN

พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำไคยูคัง ตั้งอยู่ในจังหวัดโอซาก้า เป็น พิพธิ ภัณฑ์สัตว์นำ�้ ทีจ่ �ำลองเอาสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมเอา ไว้ให้แก่เหล่าสัตว์ในท้องทะเล ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำแห่งนี้มี สัตว์น�้ำกว่า 30,000 ตัวและกว่า 620 สายพันธุ์ด้วยกัน โดย อาศัยอยู่ในแทงค์น�้ำขนาดใหญ่รวมทั้งหมด 15 แทงค์ เพื่อให้ นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมการใช้ชีวิตของเหล่าสัตว์ต่างๆ จาก หลายมุมมอง นอกจากนัน้ หากคุณโชคดี อาจจะได้พบกับช่วง ที่เจ้าหน้าที่ก�ำลังให้อาหารบรรดาสรรพสัตว์อีกด้วย นอกจากนิทรรศการถาวรของที่นี่ที่ช่วยให้เราท�ำความ รู้จักสัตว์ต่างๆ แล้ว ยังมีนิทรรศการที่จะช่วยให้เรามองเห็น ได้ยิน และรู้สึกถึงสัตว์น�้ำอย่างใกล้ชิด โดยเราสามารถสัมผัส ได้ถงึ อุณหภูมทิ เี่ หมาะสมส�ำหรับสัตว์ เสียง และกลิน่ ได้ทเี ดียว และตอนกลางคืนยังมีการใช้เสียง และแสงเพิ่มบรรยากาศ โรแมนติคเหมาะส�ำหรับคู่รักที่จะมาเดทกันด้วย

10.00 - 20.00 น. (เวลาอาจเปลี่ยนแปลง ไปตามฤดูกาล) อายุมากกว่า 16 ปี 2,300 เยน อายุมากกว่า 60 ปี 2,000 เยน อายุ 7-15 ปี 1,200 เยน อายุ 4-6 ปี 600 เยน ต�่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าเข้าชม เดิน 5 นาทีจากรถไฟ ใต้ดินสถานี Osakako https://www.kaiyukan.com/language/eng/

MAXELL AQUA PARK SHINAGAWA

ทีน่ ไี่ ม่ใช่เพียงพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นำ�้ ทัว่ ไป แต่ยงั รวมเอาพืน้ ที่ สวนสนุกรวมเข้าไว้ด้วยกัน ยิ่งไปกว่านั้นที่นี่ยังใช้เทคโนโลยี Projection Mapping แสง สี เสียง เพื่อเพิ่มมนต์ขลังใต้ท้อง ทะเล ให้ดเู ว่อร์วงั อลังการ โดยหนึง่ ปีจะเปลีย่ นรูปแบบทัง้ หมด 6 ครั้งด้วยกัน ท�ำให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์นำ�้ แห่งนีด้ ว้ ยความตืน่ ตาตืน่ ใจและแปลกใหม่ได้ตลอดทัง้ ปี ตอน นีห้ ากเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิจะเป็นธีมซากุระ ช่วงต้นของฤดูรอ้ น เป็นธีม ดอกไม้ ช่วงฤดูร้อนเป็นธีมดอกไม้ไฟ ฤดูใบไม้ร่วงธีม ฮาโลวีน เทศกาลคริสต์มาสธีมดวงดาว ฤดูหนาวธีมหิมะ การ เปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆ ก็ท�ำให้สภาพแวดล้อมนั้นแปรเปลี่ยนไป ด้วย นอกจากนั้นยังมีการออกแบบที่เน้นการให้ผู้ชมมีส่วน ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ เช่น โซนตู้ปลาที่เป็นระบบสัมผัส นอกจาก ความสวยงามภายในแล้ว ยังมีโชว์ของสัตว์ต่างๆ ให้ได้ชมกัน มากมาย เป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเลยล่ะ ที่ส�ำคัญคือตั้งอยู่ ในโตเกียวด้วย เดินทางสะดวกแน่นอน

10.00 - 20.00 น. (เวลาอาจ เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล) บุคคลทั่วไป 2,200 เยน เด็กมัธยม 1,200 เยน, เด็กประถม 700 เยน เดิ น ประมาณ 5 นาที จ ากสถานี Shinagawa http://www.aqua-park.jp/

13


CHURAUMI AQUARIUM

8.30 - 18.30 น. (เวลาอาจเปลีย่ นแปลงตามฤดูกาล) เวลาทัว่ ไป (8.30 - 16.00 น.) ผู้ใหญ่ 1,850 เยน นักเรียนมัธยม 1,230 เยน เด็กประถม 610 เยน เด็กอายุต�่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าบริการ ช่วงเย็น (16.00 น. เป็นต้นไป) ผู้ใหญ่ 1,290 เยน นักเรียนมัธยม 860 เยน / เด็กประถม 430 เยน / เด็กอายุต�่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าบริการ เดินทางโดยรถยนต์ ที่จอดรถที่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์มากที่สุดคือ The North Gate ให้ขับรถตามป้ายบอกทางที่เขียนว่า “Ocean Expo Park” จอดรถฟรี / เดินทาง โดยรถบั ส รถบั ส สายด่ ว นจากสนามบิ น Naha ถึ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ลย หรื อ รถบั ส จาก Nago ลงที่ป้าย Kinen Koen Mae ซึ่งจะจอดหน้า Ocean Expo Park https://churaumi.okinawa/en/

พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นำ�้ ทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศญีป่ นุ่ ตัง้ อยู่ในจังหวัดโอกินาว่า แรกเริ่มมันคือสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ ในงาน Ocean Expo Park ในปีค.ศ.1975 ก่อนจะถูกน�ำมา รีดีไซน์พร้อมเปิดใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ.2002 ไฮไลท์หลักที่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่นี่คงหนีไม่พ้น Kurushio Tank หนึ่ง แทงค์สัตว์น�้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยชื่อของแทงค์แห่งนี้มา จากชื่อกระแสน�้ำอุ่นของทะเลในแถบโอกินาว่า สัตว์ที่เวียน ว่ายอยู่ในแทงค์แห่งนี้ก็ล้วนเป็นสัตว์น�้ำที่อาศัยในกระแสน�้ำ ดังกล่าวนั่นเอง พื้นที่ของพิพิธภัณฑ์นี้กว้างใหญ่ถึง 3 ชั้นด้วยกัน โดย ทางเข้าจะอยู่ที่ชั้นสาม และทางออกอยู่ที่ชั้นหนึ่ง เมื่อเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์แล้ว จะมีสระน�้ำอยู่บริเวณทางเข้า เพื่อให้นักท่อง เที่ยวสามารถสัมผัสกับปลาดาวตัวเป็นๆ และหอยชนิดต่างๆ ได้ และแทงค์ถัดมาก็จะบรรจุปะการังให้ได้ชมกัน ก่อนทาง เดินจะพาเราไปสูแ่ ทงค์หลักอย่าง Kuroshio Tank แทงค์ทนี่ กั ท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ลว้ นใช้เวลาชมอย่างเพลิดเพลินใจ ระหว่าง วันจะมีโชว์ให้อาหารสัตว์น�้ำ 2 รอบด้วยกัน

TOBA AQUARIUM

พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นำ�้ แห่งนีต้ งั้ อยูร่ มิ อ่าวโทบะ เมืองอิเสะชิมะ จังหวัดมิเอะ ทีน่ มี่ สี ตั ว์นำ�้ หลากหลายพันธุ์ ตัง้ แต่แมวน�ำ ้ โลมา พะยูนไปจนถึงสัตว์หายากต่างๆ ทั้งสัตว์น�้ำที่อยู่ในทะเลของ ญีป่ นุ่ และสัตว์นำ�้ ท้องถิน่ ของจังหวัดมิเอะ ภายในแบ่งออกเป็น โซนต่างๆ ถึง 12 โซนด้วยกัน เพือ่ ให้ความรูแ้ นะน�ำสัตว์นำ�้ จาก มหาสมุทรที่ห่างไกล ทะเล แม่น�้ำ และสิ่งมีชีวิตหลายรูปแบบ มาจัดแสดง นอกจากนั้นยังมีฟอสซิลต่างๆ สถานที่อยู่อาศัย ของสัตว์ ปะการัง ดินแดนของหมีขาว และความรู้ต่างๆ ให้ เราศึกษาด้วย ยิง่ หากไปเทีย่ วแบบครอบครัวยิง่ ไม่ตอ้ งเป็นห่วง พิพธิ ภัณฑ์แห่งนีจ้ ะให้ความรูเ้ ด็กๆ แบบสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้ไม่ยากเลย

9.00 - 17.00 น. (เวลาอาจเปลีย่ นแปลง ตามฤดูกาล) ผู้ใหญ่ 2,500 เยน เด็กมัธยม 1,250 เยน เด็ก 3 ปีขึ้นไป 630 เยน เดินประมาณ 10 นาทีจากสถานี JR Toba https://www.aquarium.co.jp/ index.php

ความประทับใจของคุณ homo “Churaumi เป็นอควาเรียมที่มีความสวยงาม มีขนาดใหญ่ ติดทะเล มองเห็นปลาตัวใหญ่ดูร่าเริงสุขภาพดีกว่าที่อื่น นอกจากโชว์แล้วมีให้ ไปเล่นกับปลาด้วย มีสัตว์ หลากหลาย มีโซนซากสัตว์ ใต้ทะเลลึกและพวกสัตว์ดกึ ด�ำบรรพ์ ให้ดดู ว้ ย แถมยังสามารถขึน้ ไปดูแทงค์ ใหญ่ทมี่ ฉี ลามวาฬจากข้างบนได้ดว้ ย รอบบริเวณมีอย่างอืน่ ให้ ดู อาทิวิวทะเลและสวนสวย ที่ส�ำคัญคืออาณาเขตกว้างมาก เดินจนเหนื่อย ท�ำให้ออกก�ำลังกายขาดีมาก 555” 14


4 โลเคชั่นเกี่ยวกับสัตว์ในญี่ปุ่น

OKUHIDA BEAR PARK อุทยานหมีโอคุฮิดะ จ.กิฟุ ใครบังเอิญมาเทีย่ วเล่นทีเ่ มืองทาคายาม่า จ.กิฟุ แล้วเป็นสายหมี เราขอแนะน�ำฟาร์มหมี หรืออุทยานหมีแห่งนี้เลย โดยที่นี่เป็นที่ อยู่อาศัยของเจ้าหมีด�ำญี่ปุ่น หรือ Japanese Black Bear เหล่า นักท่องเที่ยวสามารถชมหมีอย่างใกล้ชิด ทางฟาร์มจัดสัดส่วน หมีแต่ละช่วงอายุไว้เป็นอย่างดี จะให้อาหารหมีด้วยตนเองก็ได้ ซึง่ ความน่าเอ็นดูคอื หมีทนี่ เี่ วลาขออาหารมันจะท�ำท่าทางเหมือน ยกมือไหว้ หรือโค้งค�ำนับเราด้วย นอกจากนั้นนักท่องเที่ยว สามารถอุ้มเจ้าหมีตัวน้อย ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ในโซนที่จัดไว้ให้ มาฟาร์มหมีทั้งทีนอกจากจะเพลิดเพลินไปกับเจ้าหมีด�ำแสนรู้ แล้ว ยังมีมมุ ขายของทีร่ ะลึกเกีย่ วกับหมีมากมาย อาทิ น�ำ้ มันหมี ตุก๊ ตาหมี ขนมขบเคีย้ วลายหมี ให้ซอื้ ฝากคนทางบ้านได้อกี ด้วย

8.00 - 17.00 น. (ช่วงหน้าหนาวปิดเวลา 16.30 น.) ผู้ใหญ่ 1,100 เยน, เด็ก 600 เยน นั่งรถบัส Nohi จากหน้าสถานีรถไฟ JR Takayama - Shinhotaka Onsen ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที ลงที่ป้ายรถบัส Kumabokujou Mae แล้วเดินต่อ อีก 5 - 10 นาที

ความประทับใจของ oonarak “จริงๆ ก่อนไปที่นี่เราก็แอบกลัวเจ้าหมีด�ำอยู่หน่อยๆ ด้วยสีขนของมัน และขนาดตัวที่ค่อนข้างใหญ่ แต่พอได้ ไปเห็นจริงๆ ก็พบว่าเหล่าหมีด�ำที่นี่ก็น่ารักดีเหมือนกันนะ แล้วทางอุทยานก็แบ่งสัดส่วนชัดเจนมีอาหารหมีแบบหยอดเหรียญ ถ้าตัวไหนอยากได้อาหารมันจะยกมือขึ้นมาไหว้เราด้วย เปลี่ยนความคิดในตอนแรกไปเลย ใครไป ทาคายาม่าแล้วมีเด็กๆ ไปด้วยมาที่นี่ก็น่าจะชอบนะ” 15


ZAO FOX VILLAGE หมู่บ้านหมาจิ้งจอก จ.มิยากิ ทีน่ เี่ ป็นหมูบ่ า้ นจิง้ จอกทีร่ วมจิง้ จอกเอาไว้ถงึ 6 สายพันธุด์ ว้ ยกัน นอกจากหมาจิ้งจอกแดง (Red Fox) แล้ว ยังมีหมาจิ้งจอกเงิน (Silver Fox) ที่หายากรวมอยู่ด้วย พวกมันจะเข้ามาป้วนเปี้ยน เรียกร้องความสนใจจากนักท่องเที่ยวเพื่อขออาหาร โดยหลัง จากนักท่องเที่ยวจ่ายค่าเข้าแล้ว จะได้รับอาหารส�ำหรับให้ หมาจิ้งจอก บรรจุมาในถุงพลาสติค หรือจะซื้อเพิ่มเติมได้ถุงละ 100 เยน แต่มีข้อแม้ว่าห้ามให้จากมือ ควรยืนแล้วขว้างอาหาร ออกไปไกลตัว และที่ส�ำคัญคือห้ามพาเด็กเล็กไปยังหมู่บ้าน นี้ เพราะหมาจิ้งจอกพวกนี้ยังมีความเป็นสัตว์ป่าอยู่ ชาวญี่ปุ่น บางคนมีความเชื่อว่าหมาจิ้งจอกเหล่านี้คือฑูตที่คอยรับส่ง ข่าวสารจากเทพอินาริ ที่คอยดูแลเรื่องการเกษตร ข้าว และน�้ำ ด้วยนั่นเอง จึงไม่น่าแปลกใจนักที่เกาะนี้มีศาลเทพเจ้าอินาริให้ เข้าไปสักการะด้วย

16

9.00 - 17.00 น. (เวลาอาจเปลีย่ นแปลงตามฤดูกาล) หยุดวันพุธยกเว้น เดือน ก.พ.กับ ส.ค. ผู้ใหญ่ 1,000 เยน เด็กอายุตำ�่ กว่า 12 ปี ไม่เสียค่าเข้าชม (ค่าอาหารถุงละ 100 เยน และบริการถ่ายรูปคู่สุนัขจิ้งจอก 400 เยน) เดินทางไปยังสถานี Shiroishi-Zao จากนั้นต้องนั่งแท็กซี่หรือรถบัส เพื่อไปยังหมู่บ้านจิ้งจอก ในกรณีที่นั่งบัส รถบัสจะออกจากสถานี Shiroishi-Zao เวลา 10.00 น. และรถขากลับจากหมู่บ้านเวลา 12.30 น. ในกรณีที่นั่งแท็กซี่ ค่าแท็กซี่จะอยู่ที่ราว 4,200 เยน ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที แต่หากไปถึงแล้วไม่มแี ท็กซี่ สามารถโทรเรียกแท็กซีจ่ ากจุด Tourist Information ได้ http://zao-fox-village.com/en


OKUNOSHIMA RABBIT ISLAND เกาะกระต่ายโอคุโนชิมะ จ.ฮิโรชิม่า เกาะเล็กๆ ทีห่ า่ งออกไปจากเมืองทาเคฮาระ จังหวัดฮิโรชิมา่ ราวสองไมล์ หรือ เกาะที่ต่อมาภายหลัง มักเรียกกันว่าเกาะกระต่าย (Usagi Jima) เพราะเกาะแห่ง นีก้ ระต่ายเป็นใหญ่ กระต่ายทีน่ ถี่ กู เลีย้ งดูเป็นอย่างดีและไม่มผี ลู้ า่ มารบกวนพวก มันแต่อย่างใด ท�ำให้ใครที่ชอบกระต่าย ไม่ควรพลาดมาเยี่ยมเยือนเกาะนี้เพื่อใช้ เวลาไปกับเจ้ากระต่ายขนปุกปุย เหตุผลทีท่ นี่ กี่ ลายเป็นเกาะกระต่ายก็เพราะว่าที่ นีเ่ คยถูกใช้เป็นเกาะส�ำหรับทดลองอาวุธเคมี ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดยใช้รม ควันทหารชาวจีนและประชากรไปราว 80,000 ราย และทีม่ าของกระต่ายในเกาะ นี้ ก็เพราะว่ามันถูกน�ำมาทดลองอาวุธนัน่ เอง และกระต่ายทีร่ อดชีวติ ก็ทำ� การผสม พันธุ์และออกลูกออกหลาน จนตอนนี้ลูกหลานเต็มเกาะไปหมดเลยนั่นเอง เบื้องหลังของเกาะกระต่ายออกแนวโหดร้ายไม่น้อยเลย แต่ ณ วันนี้เกาะที่ เคยเต็มไปด้วยความโหดร้ายก็ถูกแทนที่ด้วยความน่ารักของฝูงกระต่ายไปแล้ว เรียบร้อย นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่สามารถให้อาหาร และถ่ายรูปเล่นกับกระต่ายได้ ตามปกติเลย ความประทับใจของ redrac_09

เดินจาก สถานี JR Tadanoumi ราว 5 สถานีไปยัง ท่าเรือ Tadanoumi เพือ่ นัง่ เรือเฟอร์รี่ Omishima ไป ยังท่าเรือ Okuno (เรือรอบแรกจากท่าเรือ Tadanoumi เวลา 7.30 น. เรือรอบสุดท้ายจากท่าเรือ Okuno เวลา 16.06 น.) ค่าเรือไป-กลับ ผู้ใหญ่ 620 เยน / เด็ก 320 เยน

“มีโอกาสไปเกาะกระต่ายเมื่อประมาณ3 ปีก่อน สิ่งที่จ�ำได้แม่นที่สุดคือ มันร้อนมาก! เพราะดันไปเที่ยวกลางเดือนส.ค. แต่ไม่ว่าจะร้อนแค่ไหนก็ ไม่อาจขัดขวางการเล่น กับกระต่ายของเราได้ พอลงจากเรือข้ามเกาะปุ๊บก็เจอกระต่ายขนฟูตาใสมารอต้อนรับ กระต่ายอยู่กันตามธรรมชาติ ไม่ว่าเดินไปตรงไหน ก็สามารถเจอเจ้าพวกนี้ หลบร้อนอยู่ตามมุมต่างๆ ด้วยความที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว กระต่ายจึงคุ้นคนมาก สามารถลูบเล่นได้สบายๆ ยิ่งถ้ามีอาหารมาล่อ พริบตาเดียวก็กลายเป็นเซเลปใน หมู่กระต่าย โดนรุมจากทุกทิศทาง เปิดโอกาสให้เราได้รัวชัตเตอร์ ถ่ายรูปสวยๆ ได้เต็มที่ ใครที่ชอบกระต่ายน่าจะชอบเกาะนี้ ที่ส�ำคัญ ซอฟท์ครีมตรงท่าเรืออร่อย มาก ห้ามพลาด (ฮา)” 17


CAT ISLAND เกาะแมว ถ้าคุณเป็นทาสแมวละก็ น่าจะเคยได้ยิน “เกาะแมว” กันบ้างแล้ว รู้ ไหมว่าที่ญี่ปุ่นมีเกาะแมวเยอะถึง 18 เกาะด้วยกัน! (ข้อมูลจาก https://tobimike.com/) แต่วนั นีเ้ ราขอ pick up best 3 ทีน่ า่ ไปมาแนะน�ำกัน

เริ่มแรกด้วยเกาะ Aoshima จังหวัดเอฮิเมะ เกาะนี้น่าจะเป็นเกาะแมวที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เพราะคน ส่วนใหญ่ไม่เรียกชือ่ เกาะอาโอชิมะแล้วแต่เรียกว่าเกาะแมว แทน เพราะทีเ่ กาะนีม้ ปี ระชากรมนุษย์อาศัยอยูเ่ พียง 15-20 คน กลับกันกับเจ้าแมวที่มากกว่า 120 ตัว หรือก็คือ 6 เท่า ของประชากรมนุษย์เลยทีเดียว! แต่เดิมเจ้าแมวอาศัยมากับ เรือของชาวประมง ซึ่งเลี้ยงเอาไว้ก�ำจัดหนู แต่หลังจากนั้น เจ้าแมวก็มายึดเอาดินแดนและออกลูกออกหลาน จนกลาย เป็นเกาะแมวจนถึงทุกวันนี้ แต่ทนี่ ไี่ ม่ใช่สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วซะ ทีเดียวนะ เพราะมันไม่มรี ถ ไม่มโี รงแรมและร้านอาหาร หรือ แม้กระทั่งตู้ขายของอัตโนมัติ คนที่อาศัยที่นี่ก็ล้วนเป็นผู้สูง วัย ใครที่อยากไปเกาะแมวที่นี่ต้องพึงระวังอย่าไปรบกวน ชาวบ้านและก็ไม่จ�ำเป็นต้องให้อาหารเจ้าแมว เพราะชาว บ้านที่นี่เขาให้อาหารมันเป็นประจ�ำอยู่แล้ว แม้จะไม่ใช่ สถานที่ที่เดินทางสะดวก เพราะมีเรือเพียงแค่สองรอบ ต่อวันเท่านั้น แต่แน่นอนว่ามันเป็นเป้าหมายที่เหมาะสม ส�ำหรับทาสแมว 07.16 น. เดินทางถึงสถานี Iyo-Nagahama 07.20 น. ซื้อตั๋วเรือที่บริเวณ Aoshima Boarding ห่างจากสถานี Nagahama ประมาณ 2 นาที 08.00 น. ออกเดินทางด้วยเรือ Aoshima 08.35 น. ถึงเกาะ Aoshima --เล่นกับแมวให้อิ่มหน�ำส�ำราญ-16.15 น. เดินทางออกจากเกาะด้วยเรือล�ำเดิม 16.50 น. ถึงท่าเรือ Nagahama

18


ต่อมาก็คือเกาะ Tashiro-jima จังหวัดมิยากิ ที่นี่ก็เป็นอีก 1 เกาะแมวชื่อดังของญี่ปุ่น เป็นเกาะเล็กๆ ทีม่ คี นอาศัยอยูร่ าว 100 กว่าคน และมีแมว 100 กว่าตัว เดิมทีเกาะนี้จะเลี้ยงตัวไหมเพื่อผลิตผ้าไหม ท�ำให้มีหนู ชุกชุม คนในเกาะเลยเลีย้ งแมวเพือ่ แก้ปญ ั หาหนูนนั่ เอง นอกจากนีช้ าวบ้านซึง่ มีอาชีพเป็นชาวประมงยังมีความ เชือ่ ว่าการให้อาหารเจ้าแมวเหล่านี้ จะช่วยให้โชคดีและ ร�่ำรวยเงินทอง ท�ำให้คนที่นี่ดูแลแมวเป็นอย่างดี และ แมวก็ค่อยๆ กลายเป็นมาสคอตประจ�ำเกาะไป และ แน่นอนว่าเกาะนี้ห้ามเลี้ยงสุนัข! นั่งเรือส�ำราญ Ajishimaline ออกจากท่าเรือ Shinomaki เพื่อลงที่ท่าเรือ Nitoda (มีเรือราว 2-3 รอบ ต่อวันแล้วแต่ฤดูกาล)

สถานที่สุดท้ายก็คือ Manabeshima จังหวัดโอคายาม่า เมื่อเทียบกับสองที่ด้านบนแล้ว ที่นี่จะมีขนาดเล็กกว่า ตั้ง อยู่ในเมือง Kasao ของจังหวัดโอคายาม่า ห่างออกจากตัว เกาะฮอนชูราว 19 ไมล์ ใช้เวลาเดินทางราว 2 ชั่วโมงครึ่ง จากสถานี Kasao เดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่หรือไม่ก็รถไฟ เกาะขนาดเล็ก มีประชากรไม่เกิน 300 คน เริ่มเป็นที่รู้จัก เมื่อศิลปินชาวฝรั่งเศสได้พูดถึงเกาะนี้ผ่านหนังสือท�ำให้ เกาะนี้เริ่มรู้จักในฐานะเกาะแมวมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ค่อนข้างเงียบสงบ เหมาะส�ำหรับการใช้ชีวิต อยู่อย่างสบายๆ ของทั้งประชากรมนุษย์และแมว นักท่อง เทีย่ วจะได้รบั การต้อนรับจากกองทัพเหมียวไม่วา่ จะเดินไป ทางไหนของเกาะ แมวบางตัวบ้างก็เฟรนลี่ และแน่นอนว่า บางตัวก็จะนิสัยแมวๆ รักนวลสงวนตัวตามนิสัย ลงที่สถานี JR Kasaoka และเดินต่อ 5 นาที ไปที่ท่าเรือ Kasaoka เพื่อขึ้นเรือไป ยังเกาะ (เรือด่วนใช้เวลา 44 นาที ราคา 1,760 เยน, เรือธรรมดาใช้เวลา 70 นาที ราคา 1,020 เยน)

19


BLOOMING DAY

เรื่อง : Nozomi

夏の終わりに咲く不思議な彼岸花

ดอกไม้แห่งความตายที่บานช่วงปลายฤดูร้อน ในฉบับนีด้ ฉิ นั จะมาแนะน�ำให้ทกุ ท่านได้รจู้ กั กับดอกไม้ สีแดงทีภ่ ายนอกดูมเี สน่ห์ แต่มคี วามหมายน่ากลัวแอบแฝง อยู ่ ซึ่ ง จะบานช่ ว งที่ อ ากาศเย็ น สบายต้ น ฤดู ใ บไม้ ร ่ ว ง ประมาณปลาย ก.ย. นั่นก็คือ ดอกพลับพลึง (Red spider lily) ส่วนชือ่ ภาษาญีป่ นุ่ เรียกกันว่า ฮิกนั บานะหรือ มังจูชาเก ส�ำหรับชื่อภาษาญี่ปุ่นที่มีสองชื่อนั้น จะเรียกแตกต่างกัน ตามภูมิภาคต่างๆ โดยชื่อแรกมาจากการที่ดอกไม้ชนิดนี้ บานในวันวสันตวิษุวัตในฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งจะมีทั้งหมด 7 วัน ด้วยกันตามปฏิทนิ เป็นช่วงทีค่ นญีป่ นุ่ เรียกกันว่า ฮิกนั (彼岸) ส่วนฮานะ(花) แปลว่าดอกไม้ จึงเป็นทีม่ าของชือ่ ฮิกนั บานะ (彼岸花) ดอกพลับพลึงนี้จะนิยมปลูกตามศาลเจ้า วัดและ คันนา อีกทัง้ ยังมีการน�ำไปวางไว้ตามสุสาน เพือ่ ใช้ไล่แมลง โดยใช้ประโยชน์จากพิษของดอกไม้ ท�ำให้คนญี่ปุ่นจึงเรียก ดอกไม้นี้ว่าเป็นดอกไม้แห่งความตายค่ะ คุณยายของดิฉันเคยเล่าให้ฟังว่า ดอกไม้ชนิดนี้เป็น พืชหัวซึ่งอุดมไปด้วยแป้ง ท�ำให้ชาวญี่ปุ่นสมัยก่อนนิยมขุด มาท�ำอาหารในช่วงขาดแคลน โดยน�ำมาล้างให้สะอาดเพือ่ ให้พิษที่มีนั้นละลายไปกับน�้ำ แต่ถ้าหากล้างไม่สะอาดก็จะ

20

มีพิษตกค้าง ท�ำให้ผู้ที่รับประทานเข้าไปมีอาการท้องเสีย อาเจียน และบางรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ส่วนอีกชื่อหนึ่งคือ มังจูชาเกะ(曼珠沙華) นั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาสันสฤต ถือเป็นดอกไม้แห่งสวรรค์ในคัมภีร์ของศาสนาพุทธ เชื่อกัน ว่าเมื่อก�ำลังจะมีเรื่องน่ายินดีหรือเรื่องมงคลเกิดขึ้น ก็จะมี ดอกไม้สแี ดงโปรยปรายลงมาจากท้องฟ้าเพือ่ เป็นการเฉลิม ฉลอง จึงนิยมใช้ในงานมงคล ซึ่งมีความหมายตรงกันข้าม กับชื่อแรกที่กล่าวไป ปัจจุบันจะมีความหมายทางภาษา ดอกไม้อย่างหลากหลายเช่น ความคลั่งไคล้ อิสรภาพ การ กลับมาพบกันใหม่ หรือมีเพียงคุณเท่านั้นที่ฉันคิดถึง และ นอกจากดอกสีแดงที่เราคุ้นเคยกันแล้วนั้น ดอกพลับพลึง ยังมีสีอื่นๆ เช่นสีเหลือง สีขาว ซึ่งแต่ละสีก็จะมีความหมาย ต่างกันออกไป โดยสีขาวมีความหมายว่า ทีฉ่ นั ปรารถนานัน้ มีเพียงคุณคนเดียว ฉันเฝ้ารอวันทีเ่ ราจะได้กลับมาพบกันอีก ครั้ง ส่วนสีเหลืองหมายถึงการคิดถึงความหลัง และน�้ำใจ ที่ลึกซึ้ง อ่านมาถึงบรรทัดนี้ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องดอกไม้เพียง ดอกเดียว นัน้ มีรายละเอียดทีซ่ บั ซ้อนมากมายเลยใช่ไหมคะ


080-239-7222、092-251-0944

21


ITTEKIMASU

เรื่องและภาพ : Shimpook

ทุกๆ ปี เรามีความตั้งใจที่จะเดินทางไปดูเทศกาลดนตรีที่ต่างประเทศให้ ได้อย่างน้อยปีละครั้ง และแน่นอนว่าหากพูดถึง เทศกาลดนตรีเจ๋งๆ ในแถบเอเชีย ประเทศแรกที่เราจะนึกถึงคือญี่ปุ่น ปีนี้เลยตั้งใจจะไปเทศกาลดนตรีฟูจิร็อคให้ครบทั้ง 3 วันและไปกางเต็นท์นอนด้วยให้ ได้ !

กางเต็นท์ ในค่ำ�คืนที่ฝนตก จากโตเกี ย ว เราเดิ น ทางสู ่ ส ถานที่ จั ด เทศกาลดนตรี ที่ จ.นีกาตะ ด้วยรถไฟชินคันเซ็น ( Joetsu Shinkansen) ไป ลงที่สถานี Echigo-Yuzawa ก่อนจะต่อแถวขึ้นชัตเติ้ลบัส ที่ทางผู้จัดเตรียมไว้บริการเพื่อเดินทางต่อไปยังสถานที่ จัดงาน(ราคา 500 เยนส�ำหรับขาไป ส่วนขากลับฟรี) ถึง สถานทีจ่ ดั ตอนประมาณ 2 ทุม่ แลกริสแบนด์สำ� หรับเข้างาน พายุโหมกระหน่ำ�ที่ทำ�อะไรเราไม่ ได้ และเข้าพื้นที่กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อย ก็พุ่งตรงไปกางเต็นท์ ทันที และในขณะที่เริ่มกางเต็นท์นั้น ฝนก็ตกลงมาต้อนรับ ช่วงฟูจริ อ็ ค มีพายุไต้ฝนุ่ นาริเข้าพอดี วันแรกของงาน เราเลย ชุ่มฉ�่ำกันทั้งเต็นท์ ทั้งคน! ต้องยืนดูดนตรีท่ามกลางสายฝนและลมที่โหมกระหน�่ำ ซึ่ง ก็ถือเป็นเรื่องสนุกอีกอย่างหนึ่งของฟูจิร็อค แต่ไม่สนุกก็ ตอนที่เดินกลับเต็นท์ด้วยความเหนื่อยล้าช่วงตี 1 แล้วพบ ว่าเต็นท์พังจนนอนไม่ได้! เลยใช้เวลาหาที่พักใหม่อยู่นาน หลายชั่วโมง แต่การได้เสพดนตรีเต็มๆ 3 วันที่ฟูจิร็อค ถึง แม้จะมีอุปสรรคบ้าง ก็ถือเป็น 3 วันที่คุ้มค่าทั้งในเรื่องของ ดนตรี วัฒนธรรม และอืน่ ๆ อีกหลายเรือ่ ง แค่ได้ดู The Cure, Thom Yorke, Sia, The Lumineers ฯลฯ ข้อมูลเพิ่มเติม: https://en.fujirockfestival.com 22


Tokyo DisneySea มาโตเกียวก็หลายครั้งแล้ว ในที่สุดก็ได้มาโตเกียวดิสนีย์ซีซักที (ซึ่งที่จริงแล้ว โตเกียวดิสนีย์ซีอยู่ในพื้นที่จ.ชิบะ นะ) ช่วงนี้เป็นช่วงเด็กนักเรียนปิดเทอมฤดู ร้อน เพราะฉะนัน้ ถึงจะเลือกมาในวันธรรมดาก็ตอ้ งต่อแถวยาวเหยียดเพือ่ เล่น เครื่องเล่นเหมือนกัน ด้วยอากาศที่ค่อนข้างร้อน และร่างกายที่ยังอ่อนล้าอยู่ เราจึงใช้เวลา 1 วันในดิสนีย์ซีแบบสบายๆ เดินชมนกชมไม้ ถ่ายรูป ต่อแถว เล่นเครื่องเล่นไปเรื่อยๆ อย่างไม่รีบท�ำเวลา ข้อมูลเพิ่มเติม: www.tokyodisneyresort.jp/en/index.html

teamLab Planets TOKYO โปรเจ็คที่คลอดต่อจาก teamLab Borderless ตั้งอยู่ที่โอไดบะ ติดกับสถานี รถไฟ Shin-Toyosu เหมาะส�ำหรับคนที่อยากเสพงานศิลปะแบบ interactive art installations และคนทีช่ อบถ่ายรูป ภายในแบ่งออกเป็น 4 โซนหลัก ผูเ้ ข้าชม จะต้องเดินเท้าเปล่าตลอดเส้นทางที่ก�ำหนดไว้ และมีลุยน�้ำเป็นระยะ ใช้เวลา เดินชม 2-3 ชั่วโมงโดยประมาณ • ราคาบัตร 3,200 เยน (ผู้ใหญ่) *แนะน�ำให้จองออนไลน์และเลือกเวลาเข้าชมไว้ล่วงหน้า *เปิดให้บริการถึงฤดูใบไม้ร่วง ปี 2020 เท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติม: https://planets.teamlab.art/tokyo 23


THE ALLEY

เรื่องและภาพ : อ้อมมิส / ภาพประกอบ: Ma-een

on Pan n a Th ン パ タノ

1 อาม้าเบเกอรี่

ร้านขนมปังเก่าแก่ที่อยู่คู่กับถนนปั้นมายาวนานกว่า 50 ปี ขนมปังของทางร้านเป็นขนมปังสูตรพิเศษทีต่ กทอดมาจากรุน่ อากงอาม่า ขนมปังไส้สังขยา(10B) เนื้อขนมปังนุ่มหนึบหนับ กับสังขยาเข้มข้นหวานก�ำลังพอดีเป็นเมนูแนะน�ำของทางร้าน หรือจะเป็นชุดขนมปังแผ่นจิม้ ทานกับสังขยา (40B) ก็อร่อยไป อีกแบบ นอกจากสังขยาแล้ว ก็ยังมีขนมปังไส้อื่นๆ ให้เลือก ทานอีกมากมาย เช่น ขนมปังเนยสด (40B) 09.00 - 15.00 น. 24

0-2635-2278

2 วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า วัดแขก เป็นวัด ฮินดูทมี่ ชี อื่ เสียงมายาวนานในกรุงเทพฯ มีองค์พระประธานคือ เจ้าแม่อุมา หรือ พระแม่อุมา รวมไปถึงเป็นที่ประดิษฐานของ เทพเจ้าในศาสนาฮินดู ในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีจะมีพิธี นวราตรี ซึ่งในวันสุดท้ายของงานจะมีการอัญเชิญองค์เทวรูป พระแม่อุมาและเหล่าเทพแห่ไปตามถนน ท�ำให้ทั้งถนนเต็ม ไปด้วยผู้ที่ศรัทธามากมาย วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 06.00 – 20.00 น. วันศุกร์ 06.00 – 21.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 10.00 – 20.30 น.


ถนนทีเ่ ชือ่ มระหว่างถนนสีลมกับถนนสาทรเหนือ ถนน สั้นๆ ที่ให้ความรู้สึกเป็นซอยมากกว่าถนนซะอีก หาก พูดถึงถนนปั้น บางคนอาจจะไม่คุ้นนัก แต่หากพูดว่า ซอยวัดแขก คนส่วนใหญ่น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดี นอกจากจะมีวัดแขก วัดฮินดูชื่อดังแล้วนั้น ยังมีร้าน อาหาร ร้านเบเกอรี่เก่าแก่ ร้านคาเฟ่ แกลอรี่ ไปจนถึง โฮสเทลทีซ่ อ่ นตัวอยูในถนนทีย่ าวเพียง 480 เมตรเส้น นี้ด้วย การเดินทางก็สะดวกสบายเพราะห่างจาก รถไฟฟ้าไม่ไกลเท่าไหร่นกั เป็นอีกหนึง่ สถานทีเ่ ดินเล่น ใจกลางเมืองทีอ่ ยากแนะน�ำให้มาเดินตากลมชมวิวกัน อีกแห่งหนึ่ง

3 Printa Cafe

4 Kathmandu Photo Gallery

ร้านคาเฟ่บรรยากาศสบายๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในถนนปั้น เมนู Healthy Benedic (190B) เป็นอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ของร้าน ด้านล่างเป็นขนมปังกรอบนอกนุ่มใน ทานพร้อมกับไข่และ อโวคาโด้ผสมซอสสูตรพิเศษของทางร้าน ในส่วนของเครือ่ งดืม่ ที่นี่มี Vietnamese Coffee (80B) กาแฟเวียดนามที่จะแยก นมข้นและนมสดให้เรามาผสมเอง ในร้านยังเป็น Shop ของ แว่นตาแบรนด์ Glazziq ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของเจ้าของร้าน

แกลอรี่ที่ด้านหน้าดูเหมือนร้านขายรูปถ่าย แต่ชั้น 2 ของร้าน เป็นพื้นที่ในการจัดแสดงงานศิลปะ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการ จัดแสดงภาพถ่ายที่ได้รับความสนใจมากมาย งานจัดแสดง จะเปลี่ยนไปทุกๆ 2 เดือน ที่ชั้น 1 เป็นร้านจ�ำหน่ายภาพพิมพ์ ภาพถ่าย สมุดภาพและหนังสือ ภายในร้านตกแต่งด้วยดีไซน์ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ เป็นสถานทีข่ นาดกะทัดรัดทีน่ กั สะสมและคน ที่สนใจในภาพถ่ายหลงรัก

08.00 – 18.00 น. ปิดวันพุธ

09-5542-4575

11.00 – 18.00 น. ปิดวันจันทร์ และวันอาทิตย์

0-2234-6700 25


STORY TELLER

เรื่อง : Aor / ภาพ : Jack_Journey

ความสุข คือ หลายอย่าง วาดรูปก็มีความสุข

จินนี่ สาระโกเศศ อายุ 41 ปี ที่ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการ เนื้ อ หาของ TCDC นอกจากนั้ น ยั ง เคยเป็นนักเขียน นักแปล นักวาดภาพ อิสระ และเจ้าของแบรนด์สีน�้ำท�ำมือชื่อ Sunday Motivation แรงบันดาลใจ ในวันหยุดของมนุษย์ออฟฟิศสามัญ ธรรมดาคนหนึ่ง

ช่วยเล่าให้ฟังหน่อย ว่าตอนนี้ท�ำอะไรอยู่บ้าง ตอนนี้ท�ำงานประจ�ำอยู่ที่ TCDC โดยเน้นดูแลส่วน Content สิง่ พิมพ์ในโปรเจ็กต์ใหญ่ๆ เป็นหลัก ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ ก็ทำ� สีนำ�้ ท�ำมือแบรนด์ของตัวเอง ซึง่ เป็นสิง่ ทีต่ วั เอง สนใจ เพราะโดยพื้นฐานแล้วเราเป็นคนที่ชอบวาดรูปมา ก่อน แล้วอยากผสมสีน�้ำโทนที่ตัวเองชอบขึ้นมา ก็เลยเริ่ม 26

จากหญิงสาวทีม่ โี อกาสไปเรียนภาษาทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ได้ใช้เวลาตลอดหนึง่ ปีครึ่ง ทุ่มเทกับการเรียน และท�ำงานพิเศษช่วงปิดเทอม นอกจากนั้นยังได้ ออกเดินทางไปหาประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น และช่วงเวลา นั้นเองที่ส่งผลต่อชีวิต ของเธอในเวลาต่อมา

ทดลองท�ำดู หลังจากนัน้ ก็ทำ� จริงจังมากขึน้ จนทุกวันนีก้ ลาย เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว มันมีเริ่มจุดประกายมาจากอะไรไหมคะ นอกจากเรื่อง ความสนใจวาดภาพ และเขียนหนังสือแล้ว สมัยก่อนเราได้เรียนวาดภาพประกอบมากับ ครูโต ม.ล.จิราธร จิรประวัติ พอเรียนวาดรูปก็ต้องผสมสีด้วย เรา ก็ลองผสมเป็นโทนสีแบบทีเ่ ราชอบ แล้วก็วาดรูปจากสีทเี่ รา ผสมนั้น แต่เพราะต้องท�ำงานประจ�ำด้วย ก็ต้องเรียนๆ หยุดๆ แต่กลายเป็นว่าการวาดรูป และการเลือกใช้โทนสี แบบที่เราชอบ มันก็ยังคงซึมลึกอยู่ในตัวเราโดยที่เราก็ไม่รู้ ตัวมาจนถึงทุกวันนี้ จุดเริ่มต้นของสีน�้ำท�ำมือแบรนด์ Sunday Motivation สักประมาณปีที่แล้ว เราไปเห็นสีน�้ำในไอจี แล้วมันน่า รักมาก เราอยากได้มากเลย แต่พอดูราคาก็ตกใจมาก ตลับ ละพัน สองพัน ซึง่ เราก็มองว่าท�ำไมมันแพงขนาดนี้ ก็มคี วาม สงสัยขึ้นมา หลังจากนั้นก็ลองเสิร์ชดูสิว่าท�ำไมมันถึงราคา


แพงแบบนี้ ซึง่ ในกูเกิล้ ก็ไม่มใี ครบอกละเอียดจริงๆ หรอกว่า ต้องผสมสีในสัดส่วนเท่าไร บอกแต่เพียงคร่าวๆ เท่านั้น ทีนี้ พอลองเอามาท�ำเล่นดู ก็ค้นพบว่ามันไม่ใช่แค่การผสมสี ออกมาละ มันมีเรื่องของการน�ำเบสธรรมชาติมาผสมกับสี ด้วย ลึกๆ เลยก็อยากรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้สีจากดิน สีจาก ธรรมชาติ จากแร่ธาตุ จากใบไม้ คือไปเจออะไรมาก็สามารถ เก็บมาท�ำสีได้ อยากท�ำให้ได้แบบนั้นเลย แต่พอเราลองมา ท�ำจริง ก็พบข้อจ�ำกัดของสีธรรมชาติคอื พอมันไม่ใส่สารกัน เสีย สารกันบูด สีมันก็จะขึ้นราง่ายด้วย เพราะอยากมี สี น�้ ำ พกพาในโทนสี แ บบที่ ช อบและ สะดวกกับการใช้งาน เราอยากผสมสีทเี่ ราชอบเก็บไว้ใช้เลย ซึง่ มันจะสะดวก กับการใช้งานของเรามากกว่า ก็เลยลองค้นหาดูจากหนังสือ ว่าเขาท�ำกันอย่างไร แต่ไม่มีใครบอกเลย เราเลยต้องลอง ผิดลองถูกมาระดับหนึง่ จนมีโอกาสวางขายที่ Warehouse 30 เป็นที่แรกประมาณปีที่แล้ว แล้วก็เริ่มทยอยวางหลาย ทีม่ ากขึน้ ในขณะที่ เราก็มกี ารพัฒนาสินค้าไปพร้อมกันด้วย ทุกวันนี้ก็เลยลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆ และเลือกใช้เบส ธรรมชาติเป็นหลัก ส่วนอนาคตอยากให้มนั ไปถึงจุดทีเ่ ป็นสี ออร์แกนิคธรรมชาติรอ้ ยเปอร์เซ็น เราอยากท�ำออกมานะแต่ ก็ตอ้ งค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป และทีส่ ำ� คัญคือเราอยากท�ำสีนำ�้ ที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาสมเหตุสมผล ตอนนี้มีสีน�้ำท�ำมือออกมาทั้งหมดกี่ชุดแล้วคะ มี 6 ชุด มี Wes, Thai Fruits, Little Japanese Forest, Kyoto, Murakami และ Paris ส่วนหนึ่งของสีที่ผสมขึ้น ก็ มีแรงบันดาลใจเกี่ยวกับญี่ปุ่น เพราะความโชคดีที่มีโอกาส ได้เรียนญีป่ นุ่ ในระยะเวลาหนึง่ ด้วย แล้วมันซึมอยูใ่ นตัวเรา โดยไม่รู้ตัว อย่างชุดสี Murakami เองก็ได้จากการอ่านการ เขียนของเราเหมือนกัน หรือ สีน�้ำชุด Little Japanese Forest ก็ได้แรงบันดาลใจมากจากหนัง Little Forest คือ หนังมันน่ารักมาก ดูแล้วเราคิดถึงสีโทน Sakura Pink, Lemon Yellow, Ichigo Red, Momo Peach และ Ice Blue อะไรท�ำนองนี้

นิทรรศการ Okashi Daisuki: An exhibition by Jinny มี จุดเริ่มต้นมาจากอะไร เราไปเห็นแกลอรี่ 10ml. ในเฟสบุ๊ค เห็นว่าน่ารักดี เคย ส่งภาพไปจัดนิทรรศการร่วมกันครัง้ หนึง่ หลังจากนัน้ คุยกัน ไปคุยกันมา ก็เลยกลายเป็นนิทรรศการนีข้ นึ้ โดยมีคอนเซ็ปต์ เกีย่ วกับขนมทีเ่ ราชอบอยูแ่ ล้วด้วย หลังจากเรียนจบทีญ ่ ปี่ นุ่ แล้ว เริ่มท�ำงานที่สนพ.วงกลม ก็ท�ำหนังสือไปพร้อมๆ กับ เก็บเงินไปญี่ปุ่นอีก แล้วก็ไปเรียนท�ำขนมด้วย เราพยายาม น�ำข้อคิดในชีวิตมาเล่า ผ่านภาพวาดขนมหวานที่มาแสดง ในงานนี้ ซึ่งพอหลายคนมาดูงานแล้วจะรู้สึกเหมือนว่าคน อายุ 20 วาด แต่จริงๆ เราอายุ 41 แล้วนะ (ยิ้ม) ศิลปะให้อะไรเกี่ยวกับชีวิตบ้าง จริงๆ แล้ว เราวาดรูปก็เพราอยากวาดก่อน ซึ่งการวาด สีน�้ำ เป็นสีที่คนส่วนใหญ่จะเกร็งเป็นพิเศษ เพราะว่ามันดู วาดยากกว่าสีประเภทอื่น แล้วเราก็ได้มาค้นพบจากเพื่อน คนหนึ่ง ที่ปัจจุบันสอนศิลปะบ�ำบัดอยู่ เขาสอนให้เรารู้จัก กับการก�ำหนดลมหายใจเข้า และออกในการวาดภาพ โดย ส่วนตัวพอฝึกแล้วก็สัมผัสได้ว่าชีวิตเราเริ่มเป็นธรรมชาติ มากขึ้ น และกั ง วลกั บ เรื่ อ งบางเรื่ อ งน้ อ ยลง ดั ง นั้ น การ เวิรค์ ช็อปทีจ่ ดั ในระยะหลังๆ มานี้ เวลาคนมาเรียนแล้วเกร็ง เราจะแนะน�ำให้ใช้วิธีเดียวกันนี้ ซึ่งมันจะช่วยให้รู้สึกผ่อน คลายได้ ตอนนี้ความสุขในชีวิตของคุณคืออะไร ความสุข คือ หลายอย่าง วาดรูปก็มีความสุข วาดสีน�้ำ ก็มีความสุข นอนอยู่บ้านก็มีความสุข แล้วเรามีความโชคดี อยูอ่ ย่าง คือเป็นคนหลับง่ายด้วย ส่วนการท�ำงานทุกวันนี้ ก็ ยังหาแรงบันดาลใจ ดูนั่นดูนี่ ก็คือความสุขแล้ว มันเหมือน ทุกอย่างในชีวิตนั้นซัพพอร์ตให้เราท�ำงานได้ดีขึ้น และมี บาลานซ์ในชีวิตขนาดที่พอดีกับตัวเราเอง

ติดตามผลงานของเธอเพิ่มเติมได้ที่ FB : Jinny Sarakoses / IG : jinny_sundaymotivation

27


SWEET TALK

เรื่อง : KUMIKO

静岡のご当地パン、のっぽ

“Noppo” ขนมปังพื้นเมืองอันเป็นที่รักของคนชิซึโอกะ คิดถึงบ้านเกิด คิดถึง Noppo เมืองนูมาซุ จังหวัดชิซึโอกะ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุมิโกะ มีขนมปังพืน้ เมืองอันเป็นทีร่ กั ของคนชิซโึ อกะ ตลอดระยะ เวลากว่า 40 ปีแล้ว ก็คือขนมปัง Noppo(のっぽ) หรือคน ชิซึโอกะเรียกกันว่า Noppo-pan ค่ะ เป็นขนมปังทรงเรียว ยาวถึง 34 ซม.สัมผัสนุม่ มีกลิน่ หอมเข้ากับครีมนมเนียนรส หวานก�ำลังดี บรรจุในแพ็คเกจที่มีรูปภาพของยีราฟตาโต น่ารัก ซึง่ เป็นสัญลักษณ์ของขนมปัง Noppo ตัง้ แต่เริม่ ขาย เมือ่ ปี ค.ศ.1978 เลย ตอนนีก้ ย็ งั มีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และร้านขนมปังในจังหวัดชิซึโอกะ โดย เฉพาะทางตะวันออกของชิซึโอกะ คนท้องถิ่นหลายๆ คน คุน้ เคยกับ Noppo ตัง้ แต่เด็กๆ ส�ำหรับฉันแล้ว แม้ยา้ ยไป อยูท่ จี่ งั หวัดอืน่ เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ยังคงคิดถึง Noppo มาก และมักซื้อทานทุกครั้งที่จะกลับมาบ้านเกิด

ที่มาของชื่อว่า Noppo ส� ำ หรั บ ชื่ อ ว่ า Noppo เป็ น ค� ำ พู ด ในภาษาญี่ ปุ ่ น ซึ่ ง หมายความว่า “ตัวสูง” จึงมีการใช้ภาพของ “ยีราฟ” บน แพ็คเกจของขนมปังนี้ โดยย้อนกลับไปราว 40 ปีก่อน ที่ สวนสัตว์ Rakujyu-en ในเมืองมิชมิ ะ ซึง่ ตัง้ อยูต่ ดิ กับเมือง นูมาซุ มียีราฟตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากจากเด็กๆ ใน ท้องถิ่น ทางบริษัทผลิตขนมปัง Numazu Bakery จึงใช้ ภาพของยีราฟตัวนี้มาลงในแพ็คเกจของขนมปังเพื่อที่จะ ดึงดูดเด็กๆ โดยตัง้ ชือ่ ว่า Noppo ตามรูปลักษณ์ของยีราฟ และขนมปังทรงเรียวยาวด้วยนั่นเอง Always be loved by everyone! เมื่อเริ่มวางขายตั้งแต่ปี ค.ศ.1978 ขนมปัง Noppo ได้รับ ความนิยมเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่นิยมทานเป็นของว่าง และถึงแม้จะมีการหยุดผลิตและจ�ำหน่ายขนมปังไปใน ระยะเวลาหนึ่ง ก็มีเสียงเรียกร้องจากกลุ่มคนรัก Noppo โดยบริษัท Banderole ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ NBS (Numazu Bakery) ได้สืบทอดสูตรการผลิตและวางจ�ำหน่าย ต่อจวบจนทุกวันนี้ นอกจาก Noppo จะมีไส้ครีมนมทีเ่ ป็น รสออริจินัลแล้ว ยังมีไส้ครีมอื่นๆ อาทิ ครีมถั่วลิสง ครีม ช็อกโกแลต และรสตามฤดูกาลด้วย เมือ่ ฉันกลับมาบ้านที่ ชิซโึ อกะแล้วเห็นขนมปัง Noppo วางขายตามร้านเหมือน เดิม ก็รู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งเลยล่ะค่ะ

• ขนมปัง Noppo วางจ�ำหน่ายที่ร้าน Kiosk ในสถานีนูมาซุ, สถานีมิชิมะ ร้านสะดวกซื้อ 7-11 และ MINI STOP ในเมืองนูมาซุ, เมืองมิชิมะ • ราคาชิ้นละประมาณ 154 เยน 28


JAPANESE LANGUAGE

เรื่อง : มาดามเร

ยุ่งมาก เนือ่ งจากในดาโกะฉบับนีเ้ ราพูดกันถึงเรือ่ งสัตว์โลก ที่น่ารักทั้งหลาย แล้วสาวสวยและใจดีอย่างพวกเราก็ ต้องชอบสัตว์น่ารักๆ กันเป็นธรรมดาอยู่แล้ว มาดาม เลยขอหยิบส�ำนวนในภาษาญี่ปุ่นที่มีค�ำศัพท์เกี่ยวกับ สัตว์มาเล่าให้ทกุ คนฟัง ค�ำนีม้ าดามมัน่ ใจว่าทุกคนต้อง ได้น�ำไปใช้แน่นอน 猫の手も借りたい (เนโกะ โนะ เทะ โมะ คาริไท) เป็นส�ำนวนที่มีความหมายว่า ยุ่งมากๆ จนอยากจะ ขอให้ใครสักคนมาช่วย ค�ำว่า 猫の手 (เนโกะ โนะ เทะ)

หมายถึง มือของแมว ซึง่ ทีม่ าของส�ำนวนนีม้ าจากการที่ คนญี่ปุ่นมองว่ามือของแมว แม้มีประโยชน์อย่างเดียว ก็คือ การจับหนู เราก็อยากจะขอยืมมือแมวมาช่วย ท�ำงาน เพราะฉะนั้นวันไหนที่ยุ่งมากๆ เอาประโยคนี้ ไปใช้เปรียบเทียบได้เลย 今日は仕事がたくさんあっ て、猫の手も借りたい ! (เคียว วะ ชิโกโตะ กะ ทาคุซัง อัตเตะ เนโกะ โนะ เทะ โมะ คาริไท) วันนี้งานเยอะมาก ยุ่งมากๆ เลย!

29


HEW&HOY

เรื่อง : Aor / ภาพ : Gam

cafe & pancake m a r g ่สีเขยี วที่มีต้นกกำเนิดจากโอ s คาเฟ

โหย : นี่เราไปหม�่ำเมนูอร่อยติดต่อกันหลายเดือนแล้ว พา เราไปคาเฟ่เก๋ๆ นั่งสบายๆ บ้างสิ หิว : ได้เลยเราจัดให้ทนั ที เพราะเรามีรา้ นน่านัง่ บรรยากาศ น่ารักแถวสามเสนมาแนะน�ำ ชื่อร้าน gram café & pancakes ร้านแพนเค้กชื่อดังจากโอซาก้า ประเทศ ญี่ปุ่น โหย : หิวๆ แบบนีเ้ ริม่ เมนูแรกด้วย ข้าวผัดแฮมห่อไข่ (195 B) เมนูอร่อยในชุดข้าวห่อไข่ทที่ างร้านน�ำข้าวญีป่ น่ ุ อวบอ้วน มาผัดเข้ากันดีกับแฮมชิ้นโต มาพร้อมไข่ห่อบางๆ และซุปอุ่นท้อง หิว : ต่อเลยด้วย ข้าวแกงกะหรี่ไส้กรอกญี่ปุ่น (220 B) น�ำ้ แกงกะหรีร่ สกลมกล่อม กับไส้กรอกญีป่ นุ่ มาพร้อม ซุปเหมือนกันเลย 30

ซากา้

โหย : สัง่ โอโคโนมิยากิ แพนเค้ก (265 B) มาด้วยเถอะ เสิรฟ์ มาเป็นแพนเค้กพิซซ่าญี่ปุ่นพร้อมไข่ดาว คนที่ชอบ โอโคโนมิยากิเป็นทุนน่าจะปลื้มเมนูนี้อยู่นะ หิว : เราอยากให้โหยลอง แพนเค้กพรีเมียม (295 B) มา ถึงแล้วไม่สงั่ ได้ไง แพนเค้กฟองน�ำ ้ 3 ชัน้ ชิน้ โตเด้งดึง๋ ของร้าน gram มาแบบอุ่นๆ โปะด้วยเนยหอมๆ ราด ด้วยน�้ำผึ้ง ตักคู่กับนามะครีมหรือครีมสดด้วย ไม่ แปลกใจเลยว่าท�ำไมถึงได้รับการยอมรับว่าเป็น ‘Best No.1 Pancake House in Osaka’ โหย : อยากกิน แพนเค้กมัทฉะทิรามิสุ (295 B) เมนูพิเศษ ทีร่ งั สรรค์ขนึ้ มาพิเศษเฉพาะร้านแกรม สาขาสามเสน ได้หยิบเอาเมนูทริ ามิสทุ ไี่ ด้รบั ความนิยม มาใส่กลิน่ อาย


หิว :

ความเป็นญีป่ นุ่ ด้วยการดัดแปลงให้เป็นครีมมาสคาโพน รสมัทฉะ ตกแต่งด้วยดังโงะ สตอเบอร์รี่สด และซอส ถั่วแดง ยิ่งฟินหนักเลย ขาดไม่ได้เลยคือเมนูแพนเค้กพรีเมียมทูโก (1 ชิน้ 75 B/ 5 ชิ้น 350 B) มีรสออริจินัล และรสนมเย็นให้ไปอิ่ม อร่อยต่อกันทีบ่ า้ น เราไม่พลาดสัง่ เมนูเครือ่ งดืม่ อย่าง โฮจิฉะลาเต้เย็น (135 B) น�ำ้ มะม่วงโซดา (90 B) และ ชา Nymph of the Nile (85 B) ได้รสหวานหอมของ ชาผลไม้และสมุนไพรลงตัวกับเมนูแสนอร่อยของ ร้านเป็นที่สุดแล้ว

ร้าน gram cafe & pancakes สาขาสามเสน ถนนพระราม 6 ซอยเศรษฐศิริ เปิดบริการทุกวัน : วันจันทร์ - อาทิตย์ 8.00 – 22.00 น. เฉพาะวันเสาร์เปิดถึงเวลา 23.00 น. โทร.06-2352-2545 FB : Gram Pancakes Thailand

31


เรื่อง : BTbellefille / ภาพ : Gam

Eatmosphere ตามล่าหากระเพรา!

1

2

3

1.ข้าวอัลติเมทกระเพราะ1.0 เนื้อสันนอก 350 B พระเอกของ ร้าน ข้าวผัดหอมมะลิที่ผัดกับเครื่องเทศกว่า 20 ชนิด ท�ำให้ รสชาติค่อนข้างจัดจ้าน เสิร์ฟพร้อมกับไข่เป็ดดองและเนื้อสัน นอกเกรดพรีเมียม 2.ย�ำหมูแมนน�้ำพริกเผาไข่ออนเซน 170 B หมูนมุ่ มาก รสชาติเปรีย้ วๆ หวานๆ อร่อยเข้ากันกับไข่ออนเซน เพราะตัวไข่จะช่วยให้รสแหลมๆ ของย�ำละมุนขึ้น ถ้าใครชอบ กินหมูนมุ่ ๆ ล่ะก็ หมูแมนตอบโจทย์สดุ ๆ 3.สปาเกตตีค้ าโบนาร่า สไตล์ญปี่ นุ่ 250 B ให้ความรูส้ กึ ญีป่ นุ่ จริงๆ ทัง้ ตัวซอสทีใ่ ช้ และ วัตถุดิบทั้งเห็ด ไข่กุ้ง แถมยังโรยหน้าสปาเก็ตตี้ด้วยปลาแห้ง คัตซึโอะ ท�ำให้เวลากินได้กลิ่นคล้ายซุปดาชิของญี่ปุ่นเลย ถ.บรมราชชนนี สนามไดร์ฟกอล์ฟ Seree Golf หยุดทุกวันจันทร์ เปิด 2 รอบ 11.00 – 14.00 น. / 17.00 – 21.30 น. (Last order 21.00 น.) 08-9611-9191 eatmospherebkk/ 32

วันนีเ้ ราเดินทางมาถึงถนนบรมราชชนนี เพราะอยากจะพา ทุกคนมาลิม้ ลองกระเพราอัลติเมททีโ่ ด่งดังกันในโลกโซเชีย่ ล ร้านอาหารที่นี่ตั้งอยู่ด้านหน้าของสนามไดร์ฟกอล์ฟ Seree Golf ด้านหน้าร้านมีลานจอดรถ ใครที่ขับรถมาก็ สามารถจอดรถได้สบายๆ หรือจะใช้บริการล้างรถทีอ่ ยูต่ ดิ กันก็ ได้ กินข้าวเสร็จ รถสะอาดพอดี ภายในร้านไม่ใหญ่ มากนัก บรรยากาศร้านสบายๆ เป็นกันเอง เหมาะกับทุก เพศทุกวัย มีเมนูหลากหลายให้เลือกรับประทาน ทุกเมนู เชฟหนุย่ กับทีมครัวคิด และคัดสรรมาแล้วอย่างดี ท�ำให้ทกุ เมนูมคี วามครีเอทและหลากหลาย ทัง้ อาหารไทย ฝรัง่ หรือ จะญีป่ นุ่ น่าลิม้ ลองไปเสียทุกเมนู ตัง้ แต่ของกินเล่น ของคาว ไปยันความหลากหลายของน�้ำดื่ม ร้านนี้แบ่งเวลาเปิดเป็น สองช่วง ดังนั้นหากใครอยากไปรับประทานเป็นหมู่คณะ แนะน�ำให้โทรจองโต๊ะกับทางร้านเอาไว้ก่อน จะได้ ไม่พลาด ลิ้มรสอาหารอร่อยๆ


เรื่อง : BTbellefille / ภาพ : GAM

Sho Specialty Coffee จากร้านขายส่งเมล็ดกาแฟสู่คาเฟ่เพื่อคอกาแฟ

1

2

3

1.Jupiter 160 B กาแฟ Cold Brew รสชาตินมุ่ ๆ ผสมเกรปฟรุต้ และพีช เวลาดื่มได้กลิ่นของผลไม้ตระกูล Citrus ชัดเจน หอม กลิ่นเกรปฟรุ้ตน�ำ ขมปลายลิ้นเล็กๆ ยิ่งมากับกลิตเตอร์ยิ่ง ท�ำให้สนุกกับการดื่ม 2.Into The Woods 100 B ทางร้านน�ำ ตัวชาไปแช่ในน�ำ้ อุณหภูมหิ อ้ งก่อน และใช้กรรมวิธสี กัด เพิม่ น�ำ้ เลม่อนสด และสมุนไพรอย่างอบเชย ไธม์ และโรสแมรี่ ท�ำให้ ได้กลิน่ สมุนไพรอ่อนๆ ใครชอบดืม่ ชาลองตัวนี้ รับรองจะติดใจ 3.Banana Bread 85 B หอมกลิ่นเค้กกล้วยหอมมาตั้งแต่ทาง ร้านเริม่ อบ เค้กกรอบนอกนุม่ ใน และรสชาติไม่หวานจนเกินไป โครงการ Acmen สุขุมวิท 63 (สามารถจอด รถในโครงการ ทางร้านแสตมป์บัตรจอดรถได้ 1 ชั่วโมง) เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00 19.00 น. (Last order 18.30 น.) 06-3414-3443 sho.coffee

คาเฟ่ที่เราไปเยี่ยมเยือนในครั้งนี้อยู่ในย่านเอกมัย เป็นร้าน ที่ Collaboration กับร้านขายเฟอร์นิเจอร์สุดฮิปอย่าง ร้าน Mobella โดยด้านหน้าเป็นพื้นที่ของร้านกาแฟ กรุรอบด้านด้วยกระจก ท�ำให้บรรยากาศปลอดโปร่ง สบายตา แน่นอนว่าเมื่อจับมือกับร้านเฟอร์นิเจอร์แล้ว ท�ำให้ขณะจิบกาแฟ ก็ ได้ชมเฟอร์นิเจอร์สวยๆ ไปเพลินๆ ทีน่ กี่ อ่ นจะมาเปิดเป็นคาเฟ่ชคิ ๆ เขาขายเมล็ดกาแฟมาก่อน ดังนั้นหากใครลิ้มรสกาแฟแล้วติดใจในรสชาติ ก็สามารถ ซื้อเมล็ดกาแฟกลับไปชงที่บ้านได้อีกด้วย มีอุปกรณ์เกี่ยว กับกาแฟขายคู่กันด้วย พร้อมมาก! และหากใครสนใจซื้อ ไปท�ำธุรกิจต่อล่ะก็ ติดต่อกับทางร้านได้เลย เพราะจะได้ ราคาพิเศษส�ำหรับร้านค้า นอกจากเมนูกาแฟอันหลากหลาย ยังมีขนมต่างๆ เอาไว้ทานควบคู่กันไปด้วย และในบางวัน ทางร้านก็เปิด workshop อบรมเรือ่ งการชงกาแฟด้วยนะ ครบเครื่องเรื่องกูรูกาแฟของจริงเลยล่ะ

33


ร้านอาหาร KIKIDORI YAKITORI รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา • ผู้จัดการครัว 1 อัตรา • ผู้จัดการร้าน 1 อัตรา • เงินเดือน 30,000 - 50,000 บาท • เวลาทำ�งาน 17.00 - 24.00 น. • หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน (รวมช่วงสงกรานต์และปีใหม่) • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 เนื่องจากลูกค้าหลักเป็น ชาวญี่ปุ่น

34

• หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับร้านอาหารญี่ปุ่นจะพิจารณา เป็นพิเศษ ติดต่อเบอร์ 082-100-5029 (คุณนก) E-mail : juaborathai@gmail.com ทีอ่ ยู่ 808/7, ซอยธารารมณ์ 2, สุขมุ วิท 55, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพฯ 10110


35Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.