__MAIN_TEXT__

Page 1


โลกของเส้นนั้นช่างลึกล�้ำกว้างใหญ่ ส�ำหรับคนที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารจ�ำพวกเมนู เส้นแล้ว การได้ลิ้มลองเมนูเส้นแบบใหม่ๆ ถือเป็นเรื่อง ท้าทายและน่าสนุกเป็นอย่างยิง่ และส�ำหรับคนญีป่ นุ่ เองโลก ของเส้นนั้นช่างลึกล�้ำกว้างใหญ่มีเหตุมีผล รวมถึงที่มาที่ไป ของเส้นแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นคนในท้องถิ่นใด ตั้งแต่คนที่ อาศัยอยูเ่ กาะเหนืออย่างฮอกไกโด หรือคนทางเกาะใต้อย่าง คิวชู หรือโอกินาว่า วัฒนธรรมการรับประทานเส้นก็มีความ แตกต่างกัน เส้นแบบนี้ควรกินน�้ำซุปแบบนี้ กินวิธีแบบนี้ ยิ่งได้ข้อมูลก็ยิ่งรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นละเอียดอ่อนเสียจริง อาหารญี่ปุ่นมีบทบาทในชีวิตประจ�ำวันของคนญี่ปุ่น รวมถึงการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันด้วย โดยเฉพาะอาหาร ประเภทเส้นนั้นยังเป็นอาหารที่ใช้ในพิธีส�ำคัญ แต่โบราณ นานมาแล้ว รวมถึงการให้ความส�ำคัญกับรสชาติธรรมชาติ ที่ มี อ ยู ่ ใ นอาหาร ตลอดจนความสั ม พั น ธ์ กั บ ฤดู ก าลที่ NOMITAI เร�่อง : Aor カルピス ヨーグルト & カルピス 沖縄パイン 発酵 Blend

Yogurt & Calpis Okinawa Pineapple เครื่องดื่มผสมนมเปรี้ยว รสสับปะรดโอกินาว่า

แตกต่างกันไปถึง 4 ฤดูกาลด้วยกัน การกินเส้นในช่วงเวลา ส�ำคัญต่างๆ ของชีวิต ก็ท�ำให้เรายิ่งเข้าใจวัฒนธรรมความ เป็นญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอีก อาทิ เรื่องที่คนญี่ปุ่นนิยมกินโทชิโคชิ โซบะข้ามปีกนั เพราะชีวติ จะได้ยนื ยาวเหมือนเส้นโซบะ หรือ คนญี่ปุ่นนิยมทานอุด้งกันในช่วงฤดูหนาวเพื่อสร้างความ อบอุ่นให้กับร่างกาย เป็นต้น หรือย้อนกลับไปในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ญี่ปุ่น เกิดภาวะขาดแคลนอาหาร และได้รับบริจาคแป้งสาลีจาก สหรัฐอเมริกาจ�ำนวนมาก คุณโมโมฟุกุ อันโด ผู้ก่อตั้งและ ประธานบริษัทนิชชิน ได้น�ำแป้งสาลีเหล่านั้นมาแปรรูปท�ำ เป็นเส้นบะหมีแ่ ห้งเพือ่ ทีเ่ ก็บไว้ได้นานๆ และสามารถน�ำมา กินได้ทันทีเมื่อเติมน�้ำร้อนเท่านั้น และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่อง “เส้น” ที่เราหยิบยก มาเล่า หลังจากนี้มาซู้ดเส้นเสียงดังๆ ด้วยความเอร็ดอร่อย แล้วค่อยๆ พลิกอ่านไปด้วยกันนะ บรรณาธิการ

เคยไดยนิ มาวาในฤดูรอ น Calpis เครือ่ งดืม่ แลคติกจากญีป่ นุ นี้ เปนทีน่ ยิ มในหมูค นญีป่ นุ สุดๆ วากันวาชวยคลายรอนได เปนอยางดี และมีมายาวนานกวา 100 ปแลว อีกทัง้ มีรสชาติ ทีห่ ลากหลายใหลม้ิ ลอง เราก็เลยสงสัยอยากเรียกความสดชืน่ ใหกบั รางกายตัวเราเองบาง มองไปทีต่ นู ำ้ ในรานสะดวกซือ้ ก็พบวามีขวดนีว้ างอยู สะดุดตาตรงทีเ่ ปนรสสับปะรด ผลผลิต ขึ้นชื่อสงตรงจากเกาะโอกินาวาดวยนี่ละ สำหรับคนไมชอบกินสับปะรดเทาไหรอยางเรา พอดืม่ เครือ่ งดืม่ นีแ้ ลว รูส กึ สดชืน่ ขึน้ มาไดจริงๆ อาจเพราะความละมุนของ รสชาตินมเปรีย้ ว ผสมกับสับปะรดเขาไป กลายเปนเครือ่ งดืม่ รสหวานอมเปรีย้ วนุม นวลกำลังพอดี มาชวยเรียกความสดชืน่ แกกระหาย แถมยังรูสึกดีตอสุขภาพเพราะมี 90 แคลอรี เทานั้น

500 มล.ราคา 140 เยน

(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรŒานคŒา)

สามารถหาซื้อไดŒตามรŒานสะดวกซื้อและตูŒกดน�ำทั่วไป 4


WHAT’S NEW IN JAPAN

P’NOI

รถไฟเหาะ Hakugei

เปิดตัว Hakugei รถไฟเหาะไฮบริด ที่ผสมผสานวัสดุจากไม้ และเหล็ก สแตนเลสเข้าด้วยกัน ซึ่งรถไฟเหาะขบวนนี้วิ่งด้วยความเร็ว 107 กม./ชม. จุดเด่นเป็นรางสวยสีขาว ยามที่สะท้อนกับแสงแดดแล้ว จะมีความระยิบ ระยับสวยงาม มีความยาว 1,530 เมตร สูง 55 เมตร พร้อมหักมุมหลาก หลายองศา ตื่นเต้นได้ตลอดทาง หากอยากลองสัมผัสประสบการณ์อัน น่าตืน่ เต้นนีไ้ ปที่ Nagashima Spa Land เมืองคุวานะ จ.มิเอะได้เลย ราคา เที่ยวละ 1,500 เยน (ประมาณ 430 บาท) และผู้เล่นต้องมีความสูงตั้งแต่ 130 ซม.ขึ้นไป http://www.nagashimaresort.jp/spaland/info/hakugei.html

Moominvalley Park เดือนมีนาคมที่ผ่านมามีการเปิดตัว Moominvalley Park ที่ตั้งอยู่ในธีมพาร์ค สวยเก๋ ในหมู่บ้านสแกนดิเนเวียชื่อ Metsa Village ที่เมืองฮันโนะ จ.ไซตามะ เดินทางด้วยรถยนต์จากโตเกียวก็ใช้เวลาเพียง 1 ชม.กว่าๆ เท่านั้น ส�ำหรับ แฟนๆ ของตัวการ์ตูนมูมิน แนะน�ำให้พาครอบครัวแวะไปตื่นตาตื่นใจกับโลก ของหล่ามูมินและผองเพื่อนได้แล้ววันนี้ อีกทั้งยังสามารถสนุกสนานกับบ้าน ต้นไม้ เวิร์คช็อปท�ำของที่ระลึกเกี่ยวกับมูมิน และอิ่มอร่อยในคาเฟ่มูมิน กับ เมนูน่ารักน่ารับประทานจนเลือกไม่ถูกเลยทีเดียว ธีมพาร์คแห่งนี้เปิดตั้งแต่ เวลา 10.00-20.00 น. ราคาบัตรผู้ใหญ่ 1,500 เยน เด็ก (อายุ 3 ขวบขึ้นไป ถึงชั้นประถมฯ) 1,000 เยน https://metsa-hanno.com/moominvalleypark/

TECHNIQUE STYLE JAPANESE

P’NOI

เริ่มต้นฝึกท�ำอาหารตั้งแต่อายุ 3 ขวบ ตอนนีท้ ญ ี่ ปี่ นุ่ มีเทรนด์สอนเด็กท�ำอาหาร ตัง้ แต่อายุ 3 ขวบ เริม่ สอนกันทีบ่ า้ น ท�ำ อาหารกับคุณแม่ ไปจนสอนในโรงเรียน ที่มีอุปกรณ์ส�ำหรับท�ำอาหารขนาดเล็ก เริ่ม สอนกันตั้งแต่ เตรียมล้าง ปอกเปลือก หั่นผัก ฝึกใช้มีดแบบถูกต้อง เริ่มแรกผู้ใหญ่ ต้องท�ำให้ดูเป็นตัวอย่าง จากนั้นก็ปล่อยให้ท�ำเอง และประเด็นส�ำคัญคือต้องสอนว่าของมีคม ต้องใช้ด้วยความ ระมัดระวัง ใช้เสร็จก็ต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย และเรื่องการใช้ไฟก็เช่นกัน ส่วนเมนูก็เริ่มง่ายๆ จากแพนเค้กแล้วค่อยขยับไปเป็นไข่เจียว สลัดผัก ต้มจืด การหุงข้าว นอกจากจะท�ำให้ เด็กสนุกสนานแล้ว ยังได้เรียนรูเ้ รือ่ ง ผัก ผลไม้ รวมทัง้ เครือ่ งปรุงต่างๆ รวมทัง้ การใช้ชวี ติ ไปพร้อมๆ กับฝึกประสาท สัมผัส เพือ่ สุขภาพการกินทีด่ ขี องพวกเขาในอนาคต นอกจากนัน้ ยังได้ฝกึ ความมัน่ ใจ ความภูมใิ จในตัวเองด้วย ถ้า สนใจลองชวนเด็กที่บ้านเข้าครัวท�ำอาหารได้เลย 5


หัวใจ ใบชา ความรัก โนริโกะ นักศึกษาสาวปี 3 และ ลูกพี่ลูกน้องของเธอ มิจิโกะ ได้ ตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ ว มพิ ธี ช งชาแถว บ้ า นตามค� ำ แนะน� ำ ของแม่ โนริ โ กะได้ เ รี ย นรู ้ พิ ธี ช งชากั บ อาจารย์ทาเคดะ และแล้วการชงชา ก็ได้กลายเป็นส่วน หนึ่งของชีวิตเธอ ไม่ว่าจะในยามทุกข์ หรือสุข 11 กรกฎาคมพ.ศ. 2562

ละครใบ้กรุงเทพฯ ครั้งที่ 16

ไอดอลสุดซ่า ป๊ะป๋าสั่งลุย 3 หนุ่มจากแก๊งยากุซ่าที่ดันไปท�ำเรื่องไม่ดีเข้า จน หัวหน้าของพวกเขารู้สึกไม่พอใจ แต่ด้วยไอเดีย บรรเจิดของหัวหน้า สั่งให้พวกเขาเลือกว่าจะยอม ตายหรือจะไปแปลงผ่าตัดเพศที่ไทยแล้วกลายเป็น ไอดอลร้องเพลงอยู่บนเวที 3 หนุ่มเลยจ�ำใจเลือก อย่างหลัง เกิดเป็นกลุ่มไอดอลที่ชื่อว่า โกคุดอลส์ 27 มิถุนายน 2562

สาวใสหัวใจจับ พู่กัน

ซาโตโกะ ประธาน ชมรมเขี ย นพู ่ กั น รวม ถึ ง สมาชิ ก ชมรมร่ ว ม แรงร่วมใจ ฝึกฝนและจัดการประกวดการเขียนพู่กันขึ้น ความตัง้ ใจทีม่ ตี อ่ การเขียนพูก่ นั และความรักอย่างมุง่ มัน่ ทีม่ ตี อ่ บ้านเกิดของพวกเขาปกคลุมไปทัว่ ทัง้ เวที และแล้ว ปาฏิหาริย์เล็กๆ ก็เกิดขึ้นในเมืองแห่งนี้ Inomata Ryuichi 6

12 กรกฎาคม 2562

ความสนุ ก ที่ ไ ร้ ข ้ อ จ� ำ กั ด ด้ า น ภาษาและวัฒนธรรม จิตนาการ แห่งความฮา โดยนักแสดงละคร ใบ้ที่ดีที่สุดของเอเชีย ทั้งจากไทย และญีป่ นุ่ ทีจ่ ะมาสร้างสรรค์เรือ่ ง เล่าผ่านทักษะการแสดงไร้คำ� พูด แต่สามารถเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมได้เป็นอย่างดี 20 – 21 กรกฎาคม 2562 สถานที่ โรงละคร เอ็ม เธียเตอร์ ซื้อบัตรได้ที่ ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา

วอเตอร์ บอย

ครูคนสวย อ.ซาคุมะ ได้ มาเป็ น ผู ้ ฝ ึ ก สอนคนใหม ในชมรมว่ า ยน�้ ำ ชาย แต่ เธออยากจะสอนบัลเล่ตใ์ ต้ น�้ำ ให้กับนักเรียนหญิงมากกว่า เมื่อเธอประกาศว่าจะสอน บัลเล่ต์ใต้น�้ำ นักเรียนชายจึงลาออกกันหมด เหลือเพียง 5 คนเท่านั้น แต่เธอก็หวังจะให้พวกเขาแสดงบัลเล่ต์ใต้น�้ำใน งานของโรงเรียน Shinobu Yagushi

19 กรกฎาคม 2562


Bekku Tonkatsu ร้านทงคัตสึในต�ำนาน สูตร ต้นต�ำรับจากญี่ปุ่นกับความ อร่อยที่ยาวนานกว่า 18 ปี มี ให้เลือกทัง้ เมนูหมูทอด หมูทอดไส้ชสี กุง้ ทอด หอยนางรม ทอด ของทอดชิ้นใหญ่สะใจ รสชาติอร่อยกรอบนอก นุ่มใน ภายในร้านตกแต่งด้วย ดราก้อนบอล ตัวการ์ตูน ที่เจ้าของร้านชื่นชอบ มีตู้คีบตุ๊กตาให้คีบเล่นกันด้วย 226/8 ถนนพหลโยธิน (BTS สถานีสนามเป้า ทางออก 4) คัตสึด้ง 260 บาท, ทงคัตสึสอดไส้ชีส 300 บาท

Shugetsu Ramen ร้านราเมนชื่อดังจากญี่ปุ่นการันตีความอร่อยจาก รางวัล Michelin Guide 6 ปีซ้อนของสาขาฮ่องกง ด้วยเส้นราเมนทีท่ างร้านท�ำเองและน�ำ้ ซุปสูตรพิเศษ ของทางร้าน อย่างซุปในเมนู ซึเคเมน ทีใช้โชวยุ หมักแบบดัง้ เดิมถึง 18 เดือนผสมกับน�ำ้ มันหอยเชลล์ และผงปลาป่น ออกมาเป็นราเมนรสชาติเข้มข้น แสนอร่อย ชั้น 2 ตึก The 49 Terrace ซึเคเมน 225 บาท, อาบูระ โซบะ 195 บาท

การบินไทยเปิดเส้นทาง บิน กรุงเทพ – เซนได อีกครั้ง! เอาใจคนชอบเที่ ย ว! ไป เที่ ย วโทโฮคุ ไ ด้ ง ่ า ยยิ่ ง ขึ้ น ! การบิ น ไทยเปิ ด ให้ บ ริ ก ารเส้ น ทางบิ น เที่ ย วบิ น ตรง ไป-กลับ กรุงเทพฯ – เซนไดอีกครัง้ ด้วยเครือ่ งบินโบอิง้ รุน่ 777-200 สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป! สาวกคนชอบเที่ยวญี่ปุ่นพลาดไม่ได้ แล้ว

มาเต้นลีลาศกันเถอะ

โชเฮ ตัดสินใจเรียนลีลาศ เพราะไมคนสวย คื น หนึ่ ง เขาถูกเธอปฏิเสธไม่ไปรับ ประทานอาหารเย็ น ด้ ว ย เพราะไม่ชอบคนทีเ่ ต้นร�ำด้วยใจสกปรก ตัง้ แต่วนั นัน้ เป็นต้น มา โชเฮเอาจริงเอาจังกับการเรียนเต้นร�ำมากขึ้น ถึงขั้นเข้า แข่งขันการประกวดลีลาศ Suo Masayuki

18.30 น. ห้องสัมมนาใหม่ เจแปนฟาวน์เดชัน่ 0-2260-8560 www.jfbkk.or.th

26 กรกฎาคม 2562 7


เรื่อง : ดาโกะไทย / ภาพ : GAM / กราฟิก : ma-een

8

ข้าวเป็นอาหารหลักประจ�ำชาติของ เราก็จริง แต่ก็มีบางวันที่เราเบื่อข้าว บ้าง และเปลี่ยนทางเลือกจากอาหาร หลักมากินเส้นบ้าง และแน่นอนว่ามี บางคนที่ชอบกิน “เส้น” มากกว่าข้าว คนไทยนั้นผูกพันกับเรื่องเส้น แต่เรา มักจะคุน้ เคยกับเส้นในฐานะก๋วยเตีย๋ ว เสียมากกว่า ไทยเรารับเอาวัฒนธรรม การกิ น เส้ น มาจากจี น เช่ น เดี ย วกั บ ญี่ปุ่น แม้จะรับอิทธิพลเรื่องเส้นมา จากที่เดียวกัน แต่เส้นที่เรานิยมกิน กลับแตกต่างออกไป หลายท่านอาจ จะเคยลิ้มลองก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่น หรือ ราเมน กันมาไม่มากก็น้อย และอาจ เคยสงสัยว่าเส้นแต่ละชนิดนั้นมีความ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร เราเลย ขอน�ำเรื่องเส้นของญี่ปุ่นมาเล่าให้ฟัง กันในเล่มนี้


ย้อนเวลากลับไปหา “เส้น” เส้น เป็นอาหารประเภทหนึง่ มีลกั ษณะยาวเรียว ภาษา ญี่ปุ่นเรียกเส้นว่า “เมน” คันจิเขียนด้วยตัว 麺 ยุคก่อนจะมี คันจิ ใช้ฮิรางานะค�ำว่า めん (men) ซึ่งแปลว่าเส้นในภาษา ไทย เส้นนั้นเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ยุค คามาคุระ (ค.ศ.1185 - 1333) จนกลายเป็นอาหารที่ผู้คน คุ้นเคยอย่างโซบะ อุด้ง และโซเมน อาหารชนิดเส้นเริ่มได้ รับความนิยมในยุคเอโดะ (ค.ศ.1603 - 1868) ต่อมาในยุค เมจิ (ค.ศ.1868 - 1912) เริม่ มีการน�ำเส้นจากจีนมาปรับปรุง และเปลีย่ นแปลงจนเกิดเป็นราเมนทีเ่ ป็นอาหารเส้นประจ�ำ ชาติญปี่ นุ่ นอกจากนัน้ ยังได้นำ� เส้นพาสต้าจากทางยุโรปมา ปรับปรุงด้วยเช่นกัน จึงเกิดทาราโกะสปาเก็ตตี้ (สปาเก็ตตี้ ไข่ปลา) เป็นต้น และยังมีอุด้ง โซบะหรือยากิโซบะแบบ ส�ำเร็จรูปอีกด้วย ส�ำหรับที่ญี่ปุ่นเองก็มีเส้นหลายประเภท มักจะท�ำจาก แป้งสาลี ข้าว หรือดอกโซบะ และผสมเข้ากับน�ำ้ และนวด ให้เข้ากัน จากนัน้ จึงท�ำการตัดให้เส้นมีลกั ษณะเรียวยาว แต่ ในภายหลังมีการน�ำวัตถุดิบอื่นมาท�ำเส้น เช่น บุก ลักษณะ ของเส้นและชื่อเรียกก็ต่างกันออกไป วิธีปรุงเส้นก็มีด้วยกัน หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการต้ม การผัด การทอด หลากหลาย กันไป นอกจากนี้ยังมีวิธีการรับประทานเส้นสดๆ แบบไม่ ต้องปรุงด้วยเช่นกัน เส้นส่วนใหญ่ทำ� จากธัญพืช แม้จะมีวธิ ี

ปรุง และรับประทานหลากหลาย แต่เส้นเหล่านีล้ ว้ นอุดมไป ด้วยวิตามิน แร่ธาตุ และคุณค่าทางอาหารทีร่ า่ งกายต้องการ ส�ำหรับคนญีป่ นุ่ จะมีภาพลักษณ์วา่ ภูมภิ าคคันไซจะต้องกิน อุดง้ ส่วนฝัง่ คันโตนัน้ จะนิยมโซบะ เช่นเดียวกับทีน่ ำ�้ ซุปของ ฝัง่ คันโตนัน้ จะเข้มข้นกว่าฝัง่ คันไซ เพราะว่าคันโตมักจะนิยม ใช้คัตซึโอะ (ปลาแห้ง) ส�ำหรับปรุงน�้ำซุป ส่วนฝั่งคันไซนั้น จะใช้คอมบุ (สาหร่าย) ในการปรุงน�้ำซุป ท�ำให้รสชาติซุป ของฝั่งคันโตมีรสชาติเข้มข้นกว่านั่นเอง เหตุผลที่น�้ำซุป แตกต่างกันนั้นเป็นเพราะความแตกต่างของน�้ำ ซึ่งขึ้นอยู่ กับคุณภาพดินของพื้นที่นั้นๆ ดินฝั่งคันโตนั้นจะมีส่วนผสม ของหินภูเขาไฟเยอะกว่าท�ำให้ดินอุดมไปด้วยแร่ธาตุเมื่อ เทียบกับฝั่งคันไซ และหากน�ำคอมบุไปท�ำน�้ำซุปแล้ว จะ ท�ำให้ดึงรสชาติออกมายากกว่า ทางฝั่งคันโตเลยมักนิยม ใช้คัตซึโอะในการปรุงน�้ำซุป และเหตุ ผ ลถั ดมาที่ ฝ ั ่ งคั นโตนิ ย มกิ นโซบะมากกว่ า เพราะโซบะมีกลิ่นเฉพาะตัวค่อนข้างแรง เหมาะส�ำหรับกิน คู่กับคัตสึโอะดาชิ (ซุปปลาแห้ง) หรือ ซึยุโชวยุเสียมากกว่า ส�ำหรับโซบะซึยุนั้นแต่เดิมไม่ใช่ซุปที่ท�ำมาเพื่อดื่มไปพร้อม กับเส้น เมื่อน�ำมากินกับเส้นอุด้ง ทางฝั่งคันไซจึงต้องปรับ ให้ซุปเบาบางลงเพื่อสามารถกินน�้ำซุปไปพร้อมกับเส้นได้ นั่นเอง 9


ประเภทของเส้น ความใส่ใจในรายละเอียดของเส้นแต่ละเส้นทีค่ นญีป่ นุ่ กินกันนัน้ มีเหตุและผลมารองรับเสมอ รวมทัง้ วัฒนธรรมท้องถิน่ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหาร ก็ส่งผลต่อเส้นในรูปแบบต่างๆ และจะมีเส้นอะไรบ้าง ไปท�ำความรู้จักกันเลย ①

⑤ ⑥

[Soba] ② โซบะそば

้ง [Udon] ① อุดうどん ตัวเส้ นท�ำจากแป้งสาลี มีลกั ษณะหนา ยาว และมีสี ขาว เป็ นเส้ นที่ได้ รับความนิยมในชาวญี่ปนมาตั ุ่ งแต่ ้ โบราณ มีต้นก�ำเนิดมาจากเส้ นชูเมี่ยนของจีน จาก นันเริ ้ ่มเข้ ามาเผยแพร่ในญี่ปนในสมั ุ่ ยเอโดะ และเป็ นที่ นิยมส�ำหรับคนทุกเพศทุกวัย วิธีปรุงและเครื่องทีใ่ ส่ลง ไปในน� ้ำซุปต่างกันออกไปตามแต่ละท้ องถิ่น อาหาร ที่ท�ำจากเส้ นอุด้ง เช่น คาเกะอุด้ง-อุด้งในน� ้ำซุปใส คิซึเนะอุด้ง-อุด้งร้ อนหน้ าเต้ าหู้หวานทอด เท็มปุระ อุด้ง-อุด้งร้ อนหน้ ากุ้งชุบแป้งทอด ทานูกอิ ดุ ้ ง-อุด้งร้ อน หน้ าเศษแป้งเทมปุระ (Tenkasu) วากาเมะอุด้ง-อุ ด้ งร้ อนหน้ าสาหร่ ายวากาเมะ ซารุ อดุ ้ ง-อุด้งแช่เย็น โรยสาหร่าย รับประทานคูก่ บั ซอสแช่เย็น มีสว่ นผสม เข้ มข้ นของดาชิ มิรินและโชวยุ โดยตัวเส้ นเสิร์ฟใน ภาชนะสานจากไม้ ไผ้ รูปร่างคล้ ายกระด้ ง ภาษาญี่ปนุ่ เรี ยกว่าซารุ เลยเป็ นที่มาของชื่อซารุอดุ ้ ง เป็ นต้ น 10

ตัวเส้นท�ำจากแป้งบักวีตทีเ่ ป็ นพืชชนิดหนึง่ โดยบดเมล็ดบักวีต ให้ เป็ นผง ผสมน� ้ำ และน�ำไปโม่หรื อนวด จนกลายเป็ นแป้ง ที่ใช้ ท�ำอาหารได้ หลากหลาย ทังขนมปั ้ ง แพนเค้ ก และเส้ น ก๋วยเตี๋ยวอย่างโซบะ โซบะนันถื ้ อเป็ นตัวแทนอาหารญี่ปนุ่ เลยทีเดียว สามารถรับประทานได้ ทุกที่ตงแต่ ั ้ ร้านอาหาร ฟาสต์ฟ้ ดไปจนถึ ู งร้ านอาหารหรู โซบะเป็ นอาหารทีม่ ปี ระวัติ ยาวนานตังแต่ ้ สมัยโจมง (ประวัตศิ าสตร์ ญี่ปนุ่ 300 - 14,000 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช) ว่ากันว่าได้ รับการปลูกต้ นโซบะและ เครื่ องโม่มาจากจีน และเริ่ มขยายมาปลูกในญี่ปนและใช้ ุ่ เครื่องโม่จากจีนในการพัฒนาเป็ นเส้นโซบะ วิธกี ารรับประทาน โซบะมีหลากหลาย ส่วนมากมักรับประทานคูก่ บั น� ้ำซุปซึยุ ซึง่ มีรสชาติความเข้ นข้ นของซุปซึยนุ นจะแตกต่ ั้ างกันไปตาม แต่ละท้ องถิ่นและความชอบของแต่ละคน คนญี่ ปนชอบ ุ่ รับประทานเส้ นโซบะเพราะเชื่อว่าดีตอ่ สุขภาพ มีคณ ุ สมบัติ นานับประการ อาทิ ช่วยให้ เส้ นเลือดฝอยแข็งแรงเหมาะ ส�ำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ช่วยลดน� ้ำตาลในเลือดจึง เหมาะแก่ผ้ ูที่เป็ นเบาหวาน นอกจากนีย้ ังช่วยเพิ่มความ แข็งแกร่งให้ ลำ� ไส้ ชว่ ยเรื่ องท้ องผูก มีคณ ุ ค่าทางอาหารสูงไม่ ว่าจะเป็ นวิตามินบี 1 บี 2 และมีแร่ธาตุมากกว่าแป้งชนิดอื่น ถึง 2 เท่า นอกจากนันยั ้ งมีกรดอะมิโนที่จ�ำเป็ นต่อร่างกาย มนุษย์อีกด้ วย


[Somen] ③ โซเมน素麺 ตัวเส้ นท�ำจากแป้งสาลี เป็ นอาหารประเภทเส้ นที่นิยมในแถบเอเชียตะวันออก เส้ นมีลกั ษณะบางมาก เส้ นผ่าน ศูนย์กลางน้ อยกว่า 1.3 มิลลิเมตร มักรับประทานคูก่ บั ซึยุ น� ้ำซอสทีท่ ำ� จากคัตสึโอบุชิ หรือ ปลาแห้ ง ปรุงรสด้ วยต้ นหอม ญี่ปนุ่ ขิง หากเสิร์ฟในซุปร้ อนจะเรี ยกว่านิวเมน รับประทานในหน้ าหนาวคล้ ายกับโซบะหรื ออุด้ง แต่สว่ นใหญ่มกั ทาน แบบเย็น เพื่อดับร้ อนในฤดูร้อนเรี ยกว่าฮิยาชิโซเมน วิธีการท�ำนันง่ ้ ายมาก เพียงน�ำไปต้ มในน� ้ำเดือด จากนันน� ้ ำลงไป แช่ในน� ้ำเย็น หลังจากสะเด็ดน� ้ำแล้ วก็เสิร์ฟคูก่ บั เมนซึยไุ ด้ เลย นอกจากนี ้ยังมีนางาชิโซเมน หรือ โซเมนรางไม้ ไผ่ ทีเ่ รียก เช่นนี ้เพราะคนญี่ปนมั ุ่ กจะน�ำไม้ ไผ่มาต่อเป็ นราง ในรางมีน� ้ำเย็นไหล และใส่เส้ นโซเมนลงไป ผู้ที่รับประทานต้ องคีบ เส้ นโซเมนด้ วยตะเกียบ การคีบเส้ นออกมานันอาศั ้ ยความแม่นย�ำและคล่องแคล่วพอสมควร สร้ างความบันเทิงแก่ ผู้รับประทาน ดังนันนางาชิ ้ โซเมนจึงกลายเป็ นอีกหนึง่ กิจกรรมคลายร้ อนของชาวญี่ปนุ่

④ หมี่เหลือง [Chukamen] 中華麺

ตัวเส้ นท�ำจากแป้งสาลี เป็ นเส้ นที่มีต้นก�ำเนิดมาจาก ประเทศจี น ในประเทศญี่ ปุ่ นมัก น� ำ เส้ น มาท� ำ เมนู ราเมน ยากิโซบะ และเมนูอื่นๆ อีกมากมาย แม้ จะท�ำ จากแป้งสาลีเช่นเดียวกันกับเส้ นอุด้ง หรือเส้ นพาสต้ า แต่ ว่าหมี่เหลืองจะมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่าง เช่น มีความ ยืดหยุน่ ของเส้ น เส้ นสีเหลือง กลิน่ ของเส้ น และลักษณะ เส้ นที่หงิกงอ เส้ นหมี่เหลืองจากจีนได้ เข้ ามาในญี่ปนใน ุ่ ปี ค.ศ. 1859 จากการเปิ ดท่าเรื อโยโกฮาม่าส�ำหรับการ ค้ าขาย มีพอ่ ค้ าน�ำเส้ นหมี่เหลืองจากจีนมาขายในญี่ปนุ่ และได้ รับการตอบรับที่ดี หลังจากนันจึ ้ งได้ มีการน�ำเส้ น มาดัดแปลงเพือ่ ปรุงอาหารเช่นราเมนในสไตล์ของญี่ปนุ่ เอง และใช้ ผดั ท�ำเป็ นเมนูยากิโซบะ เป็ นหลัก

⑤ วุ้นเส้น [Harusame] 春雨 หรื อในไทยมีอีกชื่อว่า “เส้ นแกงร้ อน” แต่ในภาษาญี่ปนุ่ นัน้ น� ำ ลัก ษณะของเส้ น ไปเปรี ย บเที ย บกับ ฝนในฤดู ใบไม้ ผลิ จึงใช้ คนั จิตวั 春(haru) ซึง่ แปลว่าฤดูใบไม้ ผลิ และตัว 雨(ame) ที่แปลว่าสายฝน แทนชื่อเรี ยกของเส้ น ชนิดนี ้ โดยวุ้นเส้ นนันได้ ้ เข้ ามาในประเทศญี่ ปนในช่ ุ่ วง ยุคคามาคุระ ในฐานะอาหารเจ หรื ออาหารมังสวิรัตของ นิกายเซน วุ้นเส้ นท�ำมาจากถัว่ เขียว น� ้ำ และแป้งมันฝรั่ง ตัวเส้ นมี ลักษณะเป็ นเส้ นกลมใสและยาว มักขายใน ลักษณะอบแห้ งเพราะสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้ นานกว่า โดยก่อนน�ำไปประกอบอาหารจะต้ องน�ำไปแช่ น� ้ำก่อน อาหารที่ใช้ ว้ นุ เส้ นในเมนูญี่ปนุ่ ได้ แก่ Harusame Soup (แกงจืด) หรื อ Harusame Stir–Fried (ผัดวุ้นเส้ น) เป็ นต้ น

ก [Shirataki] ⑥ เส้นบุしらたき ตัวเส้ นท�ำมาจากบุก หรื อ คอนยัคคุซงึ่ เป็ นพืชชนิดหนึง่ ในอดีตหลายประเทศไม่วา่ จะเป็ นญี่ปนุ่ จีน พม่า เกาหลี และ ประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชียมักจะน�ำบุกมาประกอบอาหาร เพราะบุกนันอร่ ้ อยและให้ พลังงานแคลอรี ต�่ำ มีประโยชน์ ต่อสุขภาพ บุกจึงได้ รับความนิยมในแถบยุโรปฐานะอาหารสุขภาพ ปี ค.ศ.2007 ญี่ปนสามารถผลิ ุ่ ตบุกได้ เยอะถึง 66,900 ตัน ผลผลิตมาจากจังหวัดกุนมะถึง 89.5% เส้ นบุกนันเข้ ้ ามาในประเทศญี่ปนยุ ุ่ คสมัยอะซึกะ แต่ใช้ เป็ นยา ไม่ใช่อาหาร โดยเข้ ามาพร้ อมกับการเผยแพร่ศาสนาพุทธ ก่อนจะน�ำมาใช้ สำ� หรับปรุงอาหารเจและมังสวิรัติ และเริ่ ม เผยแพร่ในหมูป่ ระชาชนทัว่ ไปในยุคเอโดะ 11


“เมนูเส้น สนุกและ อร่อยกว่าที่คิด”

เมนูอาหารที่ใช้เส้นของญี่ปุ่นนั้น มีหลากหลายเมนู ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความ ชื่นชอบของแต่ละคน เพราะแต่ละเส้นก็มีกรรมวิธีการท�ำแตกต่างกัน มี สัมผัสและรสชาติเฉพาะตัว บางเส้นรับประทานได้ทั้งแบบร้อน แบบเย็น หรือแบบทีน่ า่ สนุกอืน่ ๆ ก็ยงั อร่อย พวกเราจึงขอแนะน�ำเมนูเส้นเหล่านี้ไว้ เป็นอีกทางเลือกแล้วมาซู้ดดังๆ เพราะความอร่อยไปด้วยกันนะ

Tsukemen 225 B

ซึเคเมน ราเมนจุ่มส่งตรงจากจ.เอฮิเมะ ร้านราเมนจากจ.เอฮิเมะ ประเทศญี่ปุ่น ก่อนจะไปเปิดสาขาที่ฮ่องกงและจีนโด่งดัง จนได้รับรางวัล Michelin Bib Gourmand recognition ตั้งแต่พ.ศ.2557 ต่อเนื่องถึง ปัจจุบนั ช่วยรับประกันความอร่อย เมนูทเี่ ราเลือกมาเป็นตัวแทนร้านนีค้ อื เมนู ซึเคเมน ทีม่ จี ดุ เด่นตรงทีเ่ ส้นของทางร้านท�ำสดใหม่ทกุ วัน เสิรฟ์ พร้อมหมูชาชูยา่ งและไข่ปรุงรส รับประทานคู่กับน�้ำซุปรสชาติเข้มข้น ที่นี่เลือกใช้โชวยุที่หมักนานถึง 18 เดือน และ น�้ำส้มสายชูคุณภาพดีส่งตรงจากญี่ปุ่น และไม่ใช้ผงชูรสในการปรุง เราสามารถสั่ง ความสุกของเส้น และรสชาติของซุปได้ตามใจชอบ เส้นซึเคเมนเมื่อทานคู่กับน�้ำซุป สูตรพิเศษแล้วอร่อยกลมกล่อม รสชาติเค็มเปรีย้ วก�ำลังดี ซุปไก่ทเี่ คีย่ วมาอย่างดี และ กลิ่นหอมจากน�้ำมันหอยเชลล์ที่ทางร้านเลือกใช้ ท�ำให้เพลิดเพลินเอร็ดอร่อยไปกับ การคีบเส้น จุ่มซุปจนหมดชาม 12

ร้าน Shugettsu Ramen ชั้น 2 ตึก The 49 Terrace สุขมุ วิท 49 / เปิดทุกวัน / จ.-ศ. 11.00 - 15.00 น., 17.00 - 23.00 น. และ ส.-อา. 11.30 – 23.00 น. / โทร. 08-0303-9999 / FB : shugetsu.th


Pork Sukiyaki Kazan Ramen 260 B

ราเมนภูเขาไฟ เสิร์ฟเส้นสดใหม่ทุกวัน ราเมนร้านนีถ้ อื ก�ำเนิดจากโอซาก้า ประเทศญีป่ นุ่ มาสร้างความอร่อยให้คอราเมน ชาวไทยมาเป็นระยะเวลา 6 ปีแล้ว การันตีความอร่อยด้วยสไตล์การเสิร์ฟในชาม หินกระทะร้อน ที่เมื่อเปิดฝาครอบทรงพิเศษแล้ว ไอร้อนจากน�้ำซุปที่คุกกรุ่นอยู่จะ มีควันพวยพุ่งออกมาจากปากปล่องราวกับ “ภูเขาไฟ” เลยทีเดียว แนะน�ำให้สั่ง เมนูสุกียากี้หมู ทางร้านน�ำหมูสามชั้นสไลซ์ที่จัดวางอย่างสวยงามมาเสิร์ฟในซุป รสชาติเผ็ดหวานกลมกล่อมสไตล์ญี่ปุ่น ความพิเศษต่อมาของร้านนี้ก็คือการท�ำ เส้นราเมนสดใหม่ทุกวัน ทางร้านใส่ใจในเรื่องวัตถุดิบทั้งเรื่องของอุณหภูมิและ ความชื้นของเส้น โดยเริ่มตั้งแต่การน�ำแป้งสาลีสูตรพิเศษหลายๆ แบบมานวดจน กลายเป็นเนื้อเดียวกัน และผ่านกรรมวิธี การท�ำเส้นสูตรลับเฉพาะที่สืบทอดกันมา ยาวนานจนกลายเป็นราเมนเส้นเหนียวหนึบน่ารับประทาน ถือเป็นเมนูเด็ดของทาง ร้านที่อยากแนะน�ำให้ลิ้มลอง

ร้าน Tonkotsu Kazan Ramen สาขาจัสมิน ซิตี้(Asoke) / โทร. 0-2661-6788 / เปิด ทุกวัน / จ.- พฤ.,อ.เวลา 11.00-23.00 น.,ศ.ส.เวลา 11.00-02.00 น. / FB : Tonkotsu Kazan Ramen 13


Utaandon 300 B

อุด้งร้อน เทมปุระและข้าวต้มในน�ำ้ ชา หากพูดถึงร้านนี้ ใครๆ ก็ต้องคิดถึงเส้นอุด้งอวบๆ ขาวๆ ร้านอุตาอันดงก่อตั้งครั้ง แรกที่เมือง Kuwanna Ise ในปีค.ศ.1877 นักเขียน Kyoka Izumi เคยน�ำชื่อร้านไป ตั้งเป็นชื่อเรื่องนวนิยายด้วย เข้ามาเปิดสาขาในไทยร่วม 28 ปีแล้ว ร้านนี้พิถีพิถัน เรื่องน�้ำซุป ใช้ปลาโอแห้งน�ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ปรุงสดใหม่ทุกวันเช่นเดียวกัน กับเส้นอุดง้ และเส้นโซบะ แต่เราขอแนะน�ำชุดอุดง้ ร้อนและเทมปุระ นอกจากนัน้ ใน ชุดนีย้ งั มีเมนูโอฉะสึเกะ หรือ ข้าวทีเ่ ทน�ำ้ ชาลงไปคล้ายกับข้าวต้มทานคูก่ บั ผักดอง เมนูนี้จะไม่มีการท�ำทิ้งเอาไว้ จะเริ่มปรุงต่อเมื่อได้รับออเดอร์ ดังนั้นอาจจะใช้เวลา สักเล็กน้อย 7-15 นาที ถึงจะได้ลิ้มรส แต่รับรองว่าไม่นานเกินไป คุ้มค่าแก่การรอ เพราะเราจะได้ลองเส้นอุดง้ ทีเ่ หนียวนุม่ สดใหม่ กินคูก่ นั กับเทมปุระทีก่ รอบก�ำลังดี และไม่อมน�้ำมัน ปิดท้ายด้วยโอฉะสึเกะท�ำให้อิ่ม และอุ่นท้องดีชะมัด

14

ร้าน Uta Andon สาขา The Emporium ชั้น 2 / โทร.0-2664-8528 / เปิดทุกวัน / เวลา 11.00-21.30 น. / WEBSITE : www. utaandonthai.com


Tempura Zaru Gold 300 B

โซบะเย็นสีทองดีต่อสุขภาพเสิร์ฟพร้อมเทมปุระชิ้นโต ร้านซากามิ ร้านที่เสิร์ฟเมนูโซบะแสนอร่อย ที่เรามองข้ามไปไม่ได้เลยจริงๆ เพราะ ทางร้านท�ำเส้นโซบะสดใหม่ทุกวัน การันตีจากเครื่องโม่ที่ท�ำจากหินซึ่งตั้งอยู่หน้า ร้าน สามารถดูกรรมวิธกี ารท�ำแป้งโซบะได้อย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะเมนูโซบะเย็นสี ทอง ที่ผลิตจากมันเต็นคิราริ ซึ่งทางร้านมีการพัฒนาสูตรมาจากประเทศญี่ปุ่น ใน โซบะสีทองนี้จะมีสารรูตินมากกว่าโซบะทั่วไปกว่า 100 เท่า ซึ่งสารนี้ช่วยป้องกัน โรคความดันโลหิตสูง โรคเส้นเลือดตีบ รวมทั้งช่วยบ�ำรุงผิวพรรณให้สวยงามด้วย นั่นเอง ส�ำหรับเมนูเส้นโซบะสีทองนี้ จะให้สัมผัสแสนพิเศษส�ำหรับคนไทยที่ไม่คุ้น ชินกับเส้นโซบะ ทางร้านก็เลยท�ำเส้นโซบะทีม่ คี วามใกล้เคียงกับเส้นราเมนทีเ่ ราคุน้ เคย ยิ่งรับประทานคู่กับชุดเมนูเทมปุระชิ้นโต และดื่มโซบะยุ ที่ทางร้านบริการใน เซตให้ดื่มปิดท้ายมื้อด้วย ท�ำให้อิ่มและอุ่นท้องสุดๆ ไปเลยล่ะ

ร้าน Sagami สาขา Donki Mall ชั้น 3 / โทร. 0-2120-4166 / เปิดทุกวัน / เวลา 11.00 – 23.00 น. / FB : Bangkok Sagami

15


Kampai Ramen 229 B

ราเมนเย็นในแก้วเบียร์แสนสดชื่น แม้ทางร้านอุชิดายะ ราเมน ร้านราเมนสูตรต้นต�ำรับส่งตรงมาจากจ.โยโกฮาม่า ตั้งใจท�ำราเมนเย็นในแก้วเบียร์เมนูนี้ออกมาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 6 ปีของการ ก่อตั้งร้าน แต่กลับกลายเป็นเมนูขายดีอีกเมนูหนึ่งของร้านภายในเวลาที่รวดเร็ว เพราะมีการดัดแปลงราเมนธรรมดาที่เสิร์ฟกันในชาม แต่เปลี่ยนมาเสิร์ฟในแก้ว เบียร์เย็นฉ�่ำแทน ส่วนด้านบนของแก้วมีฟองเบียร์สีขาวท�ำจากมันนากาอิโมะที่มี ลักษณะคล้ายกับฟองเบียร์ พอน�ำมาอยู่ในเมนูนี้ ยิ่งท�ำให้รสชาติเข้ากันดีกับเส้น ราเมน และซอสซึยุเย็น ระหว่างที่กินจะเหมือนก�ำลังดื่มเบียร์อยู่จริงๆ และเมนูนี้ ทางร้านจะท�ำการเสิร์ฟพร้อมท็อปปิ้งที่เป็นเนื้ออกไก่นุ่ม เพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิ และต้นหอม ความพิเศษยิ่งขึ้นของเมนูนี้คือตัวเส้นสามารถเลือกแบบเส้นพริก ได้ ท�ำให้สัมผัสได้ถึงความเผ็ดเล็กๆ และความนุ่มหนึบของเส้นราเมนไปอีกแบบ

16

ร้าน UCHIDAYA RAMEN สาขาอโศก (Shell VPower Station) / เปิ ด ทุ ก วั น / เวลา 11.00 -22.00 น./ โทร.09-2256-0016 / FB : uchidayaramen


Iekei Hideya Ramen 220 B

ราเมนโยโกฮาม่ารสเข้มข้น อร่อยจนต้องซดให้หมดชาม โยโกฮาม่าราเมน E | A | K ซึ่งมาจากค�ำว่า “IEKEI” นี้เป็นชื่อเรียกเมนูราเมนซิก เนเจอร์ของทางร้าน ที่ดึงความเข้มข้นของซุปกระดูกหมู กับซอสโชวยุมาผสมกัน ได้อย่างลงตัวตามสไตล์โยโกฮาม่า นอกจากนั้นกลิ่นของน�้ำมันไก่ก็ชูโรงให้เมนูนี้ หอมละมุนพิเศษยิ่งขึ้น แนะน�ำให้ปรุงด้วยกระเทียมบดกับน�้ำส้มสายชูเพิ่ม ก็จะ ได้มิติของรสชาติที่แปลกออกไป ตัวเส้นราเมนเป็นแบบหนาและมีสัมผัสนุ่มก�ำลัง พอดี เรียกได้ว่าเป็นราเมนโฮมเมดที่มีเสน่ห์เฉพาะ หารสชาติที่มีมิติแบบนี้ไม่ได้ แน่นอนในกรุงเทพฯ ส่วนหมูชาชูก็เลือกเนื้อส่วนสันคอหมู พร้อมกับกรรมวิธีพิเศษ ทั้งยังมีไข่นกกระทา รวมทั้งปวยเล้งที่เสิร์ฟมาในชามราเมนทุกชาม ท�ำให้โดยรวม แล้ว ราเมนของที่นี่ไม่เหมือนที่อื่น หากยังไม่อิ่มทางร้านแถมฟรีเส้นราเมน อีก 1 ที่ ด้วย อร่อยแบบนี้ต้องกินให้สาแก่พุงกันไปเลย *รับส่วนลดจากร้าน E | A | K Hideya Ramen ทันที 20 % เพียงบอกว่าคุณทราบข้อมูลจากนิตยสาร ดาโกะไทย โปรโมชั่นนี้หมดเขตสิ้นเดือนส.ค. 2562

ร้าน E | A | K Hideya Ramen อาคาร Eleven Bangkok ซอยสุขุมวิท 11 / โทร.09-08865329 / เปิดทุกวัน / เวลา 12.00 – 15.00 น., 17.00 - 24.00 น. / FB : iekeihideya

17


BLOOMING DAY

เรื่อง : Nozomi

平泉観光と夏のお花 เมืองฮิไรสุมิและดอกไม้แห่งฤดูร้อน ช่วงหลังๆ เมือ่ พูดถึงจ.อิวาเตะหลายท่านน่าจะรูจ้ กั มาก ขึ้นกว่าที่ผ่านมา อาจเพราะองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยว แถบภูมิภาคโทโฮคุ หลายๆ จังหวัดร่วมใจกันโปรโมทก็เป็น ได้ ส�ำหรับเมืองฮิไรสุมิ (Hiraizumi) ในจ.อิวาเตะ ทีโ่ นจะมา เล่าให้ฟังครั้งนี้ เป็นเมืองที่มีความเก่าแก่เทียบเท่ากับเมือง เกียวโตเพียงแต่มีพื้นที่ขนาดเล็กกว่า แต่กลับมีสถานที่ ท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรมอยูถ่ งึ 2 แห่งด้วยกัน เราเริม่ ต้นการ เดินทางทริปนี้ด้วยรถบัสชื่อ るんるん (รุนรุน) ซึ่งเป็นรถบัส ประจ�ำเมืองมาลงทีห่ น้าวัดจูซอนจิ (Chusonji Temple) ทาง ขึ้นวัดนั้นมีความชันเล็กน้อย ก่อนจะขึ้นไปสักการะ เราจึง ขอแวะเติมพลังกันเสียก่อน สามีฉันสั่งวังโกะโซบะซึ่งเป็น เมนูโซบะขึน้ ชือ่ ประจ�ำจ.อิวาเตะมารองท้อง เอกลักษณ์ของ เมนูนี้ก็คือตัวเส้นโซบะจะเสิร์ฟมาในชามเล็กๆ พอดีค�ำ คน ทั่วไปจะรับประทานได้ประมาณ 15 – 20 ชาม โดยแต่ละปี ก็จะมีการจัดงานแข่งขันรับประทานวังโกะโซบะจนกลาย เป็นงานประเพณียอดนิยมที่มีนักกินจากทั่วประเทศ มา ร่วมการประลองเป็นจ�ำนวนไม่น้อย เมื่อเราเติมพลังแล้ว ก็ เดินขึ้นทางลาดชัน ที่มีสองข้างทางเขียวครึ้มไปด้วยต้นไม้ ใหญ่อายุเป็นร้อยปี ระหว่างทางมีศาลเจ้าให้ได้แวะชมหลายแห่ง พร้อมกับ สูดดมกลิ่นหอมจากดอกลิลลี่ป่า ดอกไม้ฤดูร้อน ที่มีสีสัน

18

หลากหลาย กลีบดอกไม้ขนาดใหญ่และส่งกลิ่นหอมไปได้ ไกล ด้วยลักษณะดอกไม้นี้สื่อถึง “ชีวิตที่น�ำพาความสุข ดั่ง ดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมไปทั่ว” อีกด้วย ส�ำหรับวัดนี้ถือเป็น วัดที่ใหญ่ที่สุด และมีชื่อเสียงมากในภูมิภาคโทโฮคุ ไฮไลท์ ของวัดอยู่ที่ พลับพลาทอง หรือ คอนจิกิโด (KonjikidoGolden Hall) เดิมทีเป็นสีทองเหลืองอร่าม มีลวดลายวิจติ ร ปิดทองประดับมุขและอัญมณี แต่เมือ่ ผ่านกาลเวลามานาน มีการบูรณะตัวอาคารใหม่ จึงไม่เป็นสีทองเหมือนชื่ออีก ต่อไป ขากลับเราเดินลงมาโดยใช้ทางด้านหลังวัด ผ่านบึง ดอกบัวบานสวยงาม ถือเป็นภาพที่หาดูได้ยากในประเทศ ญี่ปุ่น จากนั้นเรานั่งรถบัสมาที่วัดโมสึจิ (Motsuji Temple) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักแวะไปดูสระน�้ำ สวนหินและสวน ดอกไม้สมัยเฮอัน ซึง่ จะมีดอกไม้บานสะพรัง่ หมุนเวียนผลัด เปลี่ยนไปตามฤดูกาล จนท�ำให้วัดแห่งนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า วัด แห่งดอกไม้ (The Temple of Flowers) ซึง่ ฤดูกาลนีเ้ ป็นช่วงที่ ดอกไอริสก�ำลังบานพอดี ซึง่ คนญีป่ นุ่ มีความเชือ่ ว่าเมือ่ ดอก นี้บานจะหมายความว่า “เรื่องดีๆ ก�ำลังจะมาเยือนแล้วล่ะ” ส�ำหรับคนญี่ปุ่นแล้วดอกไม้นั้นสามารถสื่อความหมายได้ ทุกดอกเลยเนอะ


080-239-7222、092-251-0944

19


STORY TELLER

เรื่อง : Aor / ภาพ : Kumphon Auewasinthorn

การวาดสีน�้ำนั้นเป็นทักษะ ที่ต้องฝึกฝน เหมือนกับ ช่างฝีมือ

เด็กผูช้ ายทีห่ ลงใหลการวาดรูป อ่านการ์ตนู สนใจงานเเอนิเมชัน่ แล้วก็ตดั สินใจ ศึกษาต่อที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคภูมิสถาปัตย์ จุฬาฯ ต่อมาเขาเปิด บริษทั ท�ำงานเเอนิเมชัน่ เป็นฟรีแลนซ์ เป็นคุณครูสอนสีนำ�้ ท�ำหนังสือบันทึกการ เดินทางและรวมภาพสีน�้ำ ซึ่งที่เราสนใจก็เพราะเขาก�ำลังท�ำโปรเจ็กต์กับทาง เมืองคาโทริ ย่านเมืองเก่าซาวาระ จ.ชิบะอยู่นั่นเอง

ฉัตรชัย ธรรมาภิรมย์ อายุ 38 ปี ฉายาพ่อมดสีนำ�้ เจ้าของผลงาน หนังสือรวมภาพวาด Let’s Sketch Go (รวมนักเขียน), AnimaToey Artbook Diary Volume 1 และ 2 , AnimaToey Watercolor in Kansai “ฤดูสีน�้ำที่คันไซ” และ FishHead เล่ม1

คุณเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้วประทับใจในเรื่อง อะไรบ้าง เห็นว่าคุณมีเรื่องราวน่าประทับใจเกิดขึ้น ด้วย ราวๆ ปี ค.ศ. 2015 มีเพือ่ นพาผมไปเทีย่ วย่านเมืองเก่า ของจ.เกียวโต แล้วผมก็ประทับใจที่นั่น เลยถ่ายภาพกลับ มาวาดสีน�้ำ พอวาดเสร็จเพื่อนก็เอาไปให้คุณลุงที่เป็น คุณพอจะบอกสไตล์งานคุณที่ดูแล้วรู้เลยว่าเป็นงาน หัวหน้าชุมชนนัน้ แล้วคุณลุงก็ชอบผลงาน ท�ำให้ได้รจู้ กั กัน ได้ขายงานคนญี่ปุ่นครั้งแรก รวมถึงน�ำไปสู่โปรเจ็กต์วาด ของ AnimaToey อย่างแน่นอน เอกลักษณ์งานของผม ถ้าในปัจจุบนั จะเป็นภาพวาดสี ภาพสีน�้ำที่ชุมชนนี้และไปจัดแสดงงานที่นั่นด้วย ซึ่งเป็น น�้ำเกี่ยวกับญี่ปุ่น ที่เป็นอาคารสถานที่เก่าๆ สไตล์ญี่ปุ่น ความฝันของผมตอนนั้น ที่อยากรู้จักคนญี่ปุ่นและมีคนซื้อ ดั้งเดิม ที่วาดดูเหมือนจริง แต่ในภาพจะมีตัวการ์ตูนที่ ผลงานของเรา ในประเทศที่เราชื่นชอบ ด�ำเนินเรื่องราวของมันอยู่ 20


ล่าสุดคุณก็ก�ำลังท�ำโปรเจ็กต์กับทางเมืองซาวาระอยู่ อยากให้คุณเล่าที่มาที่ไปให้พวกเราฟังหน่อยค่ะ ผมได้รู้จักกับน้องคนไทยคนหนึ่ง ที่ได้ท�ำงานเป็นเจ้า หน้าที่ที่เมืองนี้ และดูแลเพจ Wonder Sawara เที่ยวรอบ ซาวาระ : Chiba Katori City ผมเห็นรูปที่ลงในเพจนี้สวยดี ก็เลยไปทักเล่นๆ ว่า ขอรูปมาเป็นแบบวาดได้ไหม แล้วน้อง ก็ตอบกลับมาว่า มาท�ำโปรเจ็กต์วาดที่ย่านเมืองเก่าของ เมืองนี้เลยมั้ย ผมเดินทางไปที่เมืองนี้ กลับมาวาดรูป จน กลายเป็นโปรเจ็กต์ทเี่ ป็นรูปเป็นร่างขึน้ มา และได้ทำ� การจัด แสดงที่สถานีรถไฟ JR ซาวาระ และที่ Visitor Center ของ เมืองซาวาระ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2019 นี้

ก็คอื ท�ำงานได้ไวดี สะดวก อยากเล่นสีอะไรก็ลองได้ มีลกู เล่น หลายอย่าง จริงๆ ผมเริม่ ท�ำงานจากวาดด้วยคอมฯ มาก่อน เหมือนกัน ซึ่งการท�ำงานด้วยสีน�้ำ มันจะลองล�ำบากหน่อย ถ้าลองเจ๊งแล้วก็เจ๊งเลย แต่ถา้ คอมฯ มันยังมีโอกาสได้ลอง เทสสี ได้เล่นนู่นเล่นนี้ ได้คู่สีใหม่ๆ แล้วก็สามารถกดอันดู (Undo) ย้อนกลับไป-มาได้ ซึ่งทักษะรวมๆ จากการลงสีใน คอมฯ ก็สามารถน�ำมาปรับใช้กับงานสีน�้ำได้เหมือนกัน คุณคิดว่าศิลปินที่ดี ในยุคสมัยนี้ควรเป็นอย่างไรบ้าง ศิลปินที่ดี ถ้าต่อตนเองก็ต้องรักษาเวลา ท�ำงานส่งทัน ตามก�ำหนด หรือที่ตกลงกันไว้ เรียนรู้ “การขาย” ไว้ก็ดี ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ หมัน่ ฝึกฝนศึกษางานหลากหลาย และ พัฒนาตัวเองหาความด้านอื่นๆ นอกจากท�ำงานศิลปะก็ดี ส่วนศิลปินทีด่ ี ต่อผูอ้ นื่ หรือสังคมนัน้ ผมคิดว่าภาพวาดหรือ งานของเรา ต้องให้ความรู้สึกที่ดี ความสุข เมื่อผู้คนได้เสพ งานของเรา เพือ่ ผ่อนคลายหรือบ�ำบัดจากอุปสรรคปัญหาที่ ได้เจอมาในชีวิตประจ�ำวัน และเป็นแรงบัลดาลใจให้กับ ผู้คนรุ่นหลังที่เดินตามเรามาด้วย

คอนเซ็ปต์คร่าวๆ ของโปรเจ็กต์นี้คืออะไร เป็นการวาดย่านเมืองเก่าซาวาระในมุมต่างๆ ของเมือง โดยมาจากแนวคิดที่ว่า ภาพแบบไหนที่จะเป็นประโยชน์ ส�ำหรับเมืองนี้ ภาพที่ท�ำให้รู้สึกประทับใจในความสวยงาม ของเมือง จนอยากจะมาเทีย่ วทีเ่ มืองนีซ้ กั ครัง้ หรืออย่างน้อย ภาพที่ท�ำให้คนที่อาศัยในเมืองนี้ เห็นแล้วมีความสุข และ ภูมิใจในเมืองที่เค้าอาศัยอยู่ด้วย ศิลปะท�ำให้คุณได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตบ้าง อย่างแรกคือ ผมได้เรียนรู้ว่าศิลปะมันให้ “ความสุข” คุณมองว่าเสน่ห์ของญี่ปุ่นในสายตาของคุณคืออะไร กับเรา และสามารถสร้างเองได้ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งไปแสวงหาจาก ส�ำหรับผมมันคือ “ความปราณีต” ในทุกๆ สิ่ง ทุกๆ ข้างนอก หรือคนรอบข้าง ดังนัน้ ผมเลยไม่แปลกใจ ทีศ่ ลิ ปิน อย่างทีเ่ ป็นญีป่ นุ่ ทัง้ เรือ่ งของความคิด ไอเดีย ความรูท้ สี่ งั่ สม มักอยูอ่ ย่างสันโดษ ชอบท�ำงานคนเดียว ไม่คอ่ ยพบปะผูค้ น กันมา ไม่วา่ จะเป็นความสวยงามของอาคาร บ้านเรือน การ อย่างที่สอง คือ ส�ำหรับสีน�้ำ ผมได้เรียนรู้จาก “ปัญหา”หรือ บริการ มารยาท สิ่งของเครื่องใช้ งานศิลปะ อาหาร การจัด “อุปสรรค”ในการวาดหลายๆ อย่าง ความล้มเหลว ความไม่ ระเบียบในเรือ่ งต่างๆ ตัวหนังสือญีป่ นุ่ ก็สวย สิง่ เหล่านีล้ ว้ น เป็นดัง่ ใจ ได้คน้ พบอุบตั เิ หตุ การปล่อยวาง และอีกมากมาย แทรกซึมอยู่ในสิ่งที่พวกเขาท�ำ รวมๆ แล้วก็กลายเป็นเสน่ห์ ทีไ่ ม่ตา่ งกันกับเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ ราเจอกันในชีวติ จริง ซึง่ ผมมอง ความประทับใจในญี่ปุ่นของผมครับ ว่า การที่เรามี “ปัญหา” หรือ “อุปสรรค”เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ในชีวิตจริงหรือการวาดสีน�้ำเนี่ย ถ้าเราจัดการและผ่านมัน ปัจจุบันคุณยังท�ำงานวาดภาพด้วยสีน�้ำเสียส่วนใหญ่ ไปได้ มันท�ำให้ตัวเราได้พัฒนาหรือเก่งขึ้นได้นะ เพราะ คุณมองเห็นข้อดีและข้อเสียอย่างไร ฉะนั้นผมของให้คุณผู้อ่านทุกคนสู้ๆ นะครับ รับรองว่าสิ่งที่ ผมมองว่าการวาดสีน�้ำ มันต้องใช้เวลา มันเป็นทักษะ คุณรัก สิ่งที่คุณท�ำอยู่ ตั้งใจท�ำมันต่อไปเรื่อยๆ นะ แล้ววัน ที่ต้องฝึกฝน เหมือนกับช่างฝีมือ ผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าดีที่ได้ ของคุณจะมาถึงอย่างแน่นอน ใช้เวลาทุ่มไปอยู่กับมัน ข้อดี คือมีความสุขเวลาได้ท�ำงาน ส่วนตัวจะแฮปปี้กว่าการวาดภาพในคอมฯ ตรงที่ไม่ต้อง ติดตามผลงานของเขาเพิ่มเติมได้ที่ FB : AnimaToey Watercolor ปวดตา และไม่คอ่ ยท�ำร้ายหลังเท่าไหร่ ส่วนงานคอมฯ ข้อดี 21


ITTEKIMASU

เรื่องและภาพ : Aommii

สวัสดีมิตรรักนักอ่านชาว Daco ทุกท่าน เราชื่ออ้อม เป็นผู้โชคดีที่ได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-นาโกย่า จาก กิจกรรมครบรอบ 15 ปีของ Daco ที่จัดขึ้นเมื่อปีที่แล้วค่ะ เราเคยเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเองมาบ้าง แต่ครั้งนี้เป็น ครั้งแรกที่ได้เดินทางมาในแถบภูมิภาคชูบุ หรือ โซนภาคกลางของประเทศญี่ปุ่น

เริ่มต้นทริปที่เมืองฮิดะ-ฟุรุกาวะ จ.กิฟุ หลังจากลงเครือ่ งบินทีส่ นามบินชูบุ เซ็นแทรร์ นาโกย่า เราก็นงั่ รถไฟ ไปอีก 2 ชม.นิดๆ เพือ่ ไปเทีย่ วเมือง Hida -Furukawa ซึง่ เป็นฉากหนึง่ ในหนังอนิเมะเรื่อง Your Name ที่นั่นท�ำให้เราพบภาพปลาคาร์พ จ�ำนวนมาก ที่แหวกว่ายอยู่ในคูน�้ำเล็กๆ เราใช้เวลาเกือบ 2 ชม.เพื่อ เดินเทีย่ ว ถ่ายรูป ในเมืองนี้ หลังจากนัน้ ก็เข้าพักทีโ่ รงแรมในตัวเมือง Takayama เพื่อที่จะแวะเที่ยวตลาดเช้าในวันรุ่งขึ้น

เที่ยวเมืองทากาโอกะบ้านเกิด ของ Fujiko A. Fujio เทีย่ วตลาดเช้าเสร็จ ก็เดินทางต่อมาทีจ่ .โทยาม่า เอากระเป๋าไปเก็บทีโ่ รงแรมแล้ว ก็ นั่งรถไฟไปเที่ยวเมือง Takaoka เมืองนี้เป็นเมืองบ้านเกิดของนักเขียนการ์ตูน เรื่อง โดราเอม่อนนัน่ เอง จึงเป็นสาเหตุให้เราได้พบโดราเอม่อนซ่อนอยูต่ ามจุดต่างๆ รวม ไปถึงลวดลายบนรถรางด้วย ส่วนจุดหมายของเราอยูท่ พี่ ระใหญ่ไดบุตสึ ทีเ่ ป็น 1 ใน 3 ของพระใหญ่ทสี่ ดุ ของญีป่ นุ่ การได้ไปยืนอยูน่ นั่ ท�ำให้รสู้ กึ สงบ เยือกเย็น ด้านในองค์ พระใหญ่สามารถเข้าไปเดินชมรูปภาพและประวัติความเป็นมาของเมืองนี้ได้ด้วย 22


เที่ยวกำ�แพงหิมะในเดือน 5 ที่โทยาม่า วันต่อมาเราจะไปชมก�ำแพงหิมะหรือ เจแปนแอลป์ทเี่ มืองทาเตยาม่ากัน โดยเริม่ เดินทางจากสถานี Toyama และไปจบทีส่ ถานี Shinano-Omachi ระหว่างเส้น ทางนีจ้ ะมีการเปลีย่ นยานพาหนะทัง้ หมด 9 ครัง้ มีทงั้ รถไฟ รถบัส เคเบิล้ รถราง รวมไปถึงการเดิน จากที่คิดเอาไว้ว่าเหนื่อยแน่นอน แต่จริงๆ ไม่เหนื่อยเลย เพราะวิวสองข้างทางสวยมาก การต่อรถ การรอคิว มีระบบการจัดการทีด่ ี จุดที่ อยากแนะน�ำ คือ ลานกว้างด้านหลังสถานี Murodo จุดนีจ้ ะมองเห็นวิวเทือกเขา Tateyama ได้แบบ 360 องศา ในเส้นทางนีจ้ ะได้ชมความยิง่ ใหญ่ของเขือ่ นคุโรเบะ และได้แวะชิมเมนูข้าวแกงกะหรี่ที่เสิร์ฟมาเป็นรูปทรงของเขื่อนคุโรเบะด้วย

เที่ยวภาคกลางในญี่ปุ่นแบบจุใจ ก่อนวันกลับเราพักค้างคืนกันที่เมือง Matsumoto ได้ไปเดินเล่น ชิลๆ ก็ตกหลุมรักบรรยากาศของเมืองนี้ไปเต็มเปา วันสุดท้ายเรา กลับมาสแตนด์บายรอขึน้ เครือ่ งบินทีเ่ มือง Nagoya ได้ไปไหว้พระ ที่วัด Osu Kannon ต่อด้วยการช้อปปิ้ง และไม่ลืมแวะชิมเมนูไก่ ทอดสูตรเด็ดของร้านยามะจัง ชื่อดังของนาโกย่า ถือเป็นทริปเดิน ทางในภูมิภาคชูบุที่สนุกสนานและคุ้มค่ามากจริงๆ ค่ะ

23


THE ALLEY

เรื่องและภาพ : J Park / ภาพประกอบ : Ma-een

รรี าชา นิฮอน ม ศ ค ์ ร า ู ระ พ シラチャ 日 จ   เ 本村 ーク Jパ

1 Yukata House

จะเข้าถึงความเป็นญี่ปุ่นทั้งที ก็ต้องเริ่มกันที่การแต่งกายกัน ก่อนเลย ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของเจพาร์ค ที่นี่เขามีชุดยูคาตะ และกิโมโนให้เลือกหลายลาย หลากสี ทั้งของสาวๆ หนุ่มๆ รวมไปถึงเด็กๆก็ยงั มีดว้ ยนะ เราจะได้แปลงร่างสวยหล่อแบบ ฉบับชาวญีป่ นุ่ ได้อย่างเต็มที่ และไปเดินเฉิดฉาย แชะ! ถ่ายรูป กับบรรยากาศญี่ปุ๊น ญี่ปุ่นของเจพาร์ค เรียกว่าสัมผัสความ เป็นญีป่ นุ่ ได้ แบบไม่ตอ้ งตีตว๋ั นัง่ เครือ่ งไปไกลหลายชัว่ โมงเลย วันเสาร์-อาทิตย์ 10.00-18.00 น. ***วันธรรมดาต้องนัดล่วงหน้า 24

06-4814-4132

2 Wabi Cha

ร้านน�้ำชาและขนมน�ำเข้าจากญี่ปุ่น ตั้งอยู่ชั้น 1 ติดกับสวน ญี่ปุ่น ส�ำหรับใครที่เป็นสายหวาน สาวกน�้ำชาและขนม ห้าม พลาดร้านนี้อย่างเด็ดขาด เพราะสินค้าทุกตัวของที่นี่ ไม่ว่า จะใบชา เครื่องดื่ม หรือ ขนม ทางร้านเขาน�ำเข้าแบบส�ำเร็จ freeze และขึน้ เครือ่ งส่งตรงมาจากญีป่ นุ่ จริงๆ เพือ่ ให้ได้เราได้ ลิ้มรสชาติของต้นต�ำรับญี่ปุ่นและเมื่อยกจานมาเสิร์ฟการันตี เลยว่า ทุกคนต้องร้องว้าว 11.00-21.00 น.

038-338-055


หากพูดถึง “อ�ำเภอศรีราชา” แล้วนั้น ถือเป็นเมืองที่น่าอยู่เมืองหนึ่ง ด้วยปัจจัยความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทัง้ สภาพเศรษฐกิจทีค่ ล่องตัว สภาพแวดล้อมทีผ่ สมผสานความเป็นเมืองธุรกิจและเมืองท่องเทีย่ ว ได้อย่างลงตัว สภาพสังคมและวัฒนธรรม ท�ำให้ ในปัจจุบันมีชาวญี่ปุ่นจ�ำนวนมากที่มาลงหลักปักฐาน ท�ำงานและอาศัยอยู่ในศรีราชา จนเป็นค�ำพูดติดปากที่ว่า "ศรีราชา เป็นเสมือนโอซาก้าเมืองไทย" และ เจพาร์ค ศรีราชา นิฮอน มูระ เองก็เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมส�ำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติให้ ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีงามต่อกัน จุดเด่นของที่นี่คืออาคารที่สร้างขึ้นตาม สถาปัตยกรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง

3 Cho-fu

4 J-Lounge

ร้านอาหารญีป่ นุ่ ตัง้ อยูช่ นั้ 1 ติดกับสวนญีป่ นุ่ ทีร่ า้ นนีเ้ ขาไม่ได้ มีดีแค่อาหารญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียว เพราะทุกสัดส่วนของร้าน เต็มไปด้วยความญี่ปุ่นที่แท้จริง เพียงก้าวเท้าเข้าร้านไปก็ เสมือนตีตั๋วไปถึงญี่ปุ่นแล้ว บรรยากาศภายในร้านตกแต่งไว้ อย่างอบอุ่นคล้ายกับบ้านที่ญี่ปุ่นก็ว่าได้ ในส่วนของอาหาร นอกจากวัตถุดิบที่สดใหม่ แล้วทุกเมนู ยังถูกรังสรรจากเชฟ ชาวญี่ปุ่นจริงๆ ที่ใส่ใจทั้งรสชาติ และหน้าตาอาหาร จันทร์ – ศุกร์ 11.00-14.00 น. และ 17.00-22.00 น., เสาร์-อาทิตย์ 10.30 – 15.30 น. และ 17.00 - 21.00 น.

038-339-140

Executive meeting room ที่ตั้งอยู่ชั้น 2 เป็นห้องบรรยากาศ เรียบง่าย สไตล์ญปี่ นุ่ ทีอ่ ยูใ่ นปราสาททองแลนด์มาร์กยอดฮิต ของเจพาร์คนั่นเอง ห้องประชุมแห่งนี้เป็นออกเป็น 2 ส่วน คือ Meeting Room และ Dining Room ซึ่งสามารถรองรับผู้ใช้ บริการได้ 12 – 15 คน เหมาะอย่างยิง่ ส�ำหรับการรับรองบุคคล พิเศษๆ หรือการประชุมหารือในวาระส�ำคัญๆ 08.00 -17.00 น.

038-338-444 25


SWEET TALK

เรื่อง : KUMIKO

大宰府名物、梅ヶ枝餅

ขนมขึ้นชื่อของศาลเจ้าดาไซฟุ เท็นมันกุ “อูเมะงาเอะโมจิ” สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปดาไซฟุ ศาลเจ้า ดาไซฟุ เท็นมันกุ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง ฟุกุโอกะ ประมาณ 20 กม. เป็นศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์มาก บนเกาะคิวชู เพราะที่นี่ทำ�การบูชาท่าน Sugawara no Michizane ขุนนางในศตวรรษที่ 9 ซึ่งคนญี่ปุ่นเคารพ ยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษา ในฤดูหนาวเหล่า เด็ ก นั ก เรี ย นจะไปขอพรให้ ส อบผ่ า นกั น และในช่ ว ง เดือนก.พ.จะเป็นช่วงที่ดอกบ๊วยบานสวยงาม ทำ�ให้ บรรยากาศในบริเวณศาลเจ้าคึกคักมาก อีกทั้งที่นี่ยังมี ของขึ้นชื่อที่เกี่ยวกับดอกบ๊วยที่สามารถรับประทานได้ ตลอดทัง้ ปี นัน่ ก็คอื ขนม “อูเมะงาเอะโมจิ” ถ้าไปดาไซฟุ ก็ต้องลองชิมให้ได้ ไม่อย่างนั้นถือว่ายังมาไม่ถึงนะคะ โมจิแบบย่างรูปทรงวงกลมขนาดเท่าฝ่ามือ เป็นแป้ง หอมๆ มีไส้เป็นถัว่ แดงกวนเนือ้ แน่น ชิน้ ละ 120 เยน และ มีการประทับตราดอกบ๊วยบนผิวด้านบนของขนมด้วย ตลอดสองข้างทางของถนนหน้าศาลเจ้าจะมีร้านขาย ขนมนี้เรียงรายกันประมาณ 15 ร้าน โดยสูตรของแต่ละ ร้าน ก็จะแตกต่างกันนิดหน่อย ส่วนชื่อขนมนี้แปลตรงๆ ตัวก็คือ “โมจิกิ่งไม้บ๊วย” ในตำ�นานเล่าว่าสมัยศตวรรษ ที่ 9 เมื่อ Sugawara no Michizane ถูก Fujiwara no Tokihira ซึ่งเป็นขุนนางที่ริษยาความสามารถของ Michizane หลอกลวงแล้วไล่ออกจากเมืองเกียวโตส่ง ไปทีค่ วิ ชู ทำ�ให้ชวี ติ ของ Michizane ตกอยูใ่ นสภาพยาก

ลำ�บากและอดอยาก จนคุณยายท่านหนึง่ เห็นสภาพของ ท่านแล้ว รู้สึกเห็นใจนำ�โมจิเสียบกิ่งบ๊วยที่ท่านชื่นชอบ สอดเข้าไปให้ Michizane รับประทาน ซึ่งในเวลาต่อมา ถนนหน้าศาลเจ้าก็ท�ำ โมจิตามตำ�นานนีว้ างจำ�หน่ายกัน อย่างแพร่หลาย ความพิเศษในวันที่ 17 และ 25 ทุกเดือน ถ้าไปดาไซฟุในวันที่ 17 จะมีขายโมจิสีม่วงอ่อนที่ ทำ�มาจากการแป้งข้าวเหนียวดำ� เพื่อฉลองวันครบรอบ ของพิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติควิ ชู ซึง่ ตัง้ อยูข่ า้ งๆ ศาลเจ้า ส่วน วันที่ 25 จะมีขายโมจิสีเขียวและมีกลิ่นหอม ทำ�มาจาก แป้งผสมใบหญ้าโยโมกิ เพื่อระลึกถึงทั้งวันเกิด และวัน เสียชีวติ ของท่าน Michizane ใครไปเทีย่ วฟุกโุ อกะพอดี อย่าพลาดลิ้มลองขนมนี้นะ

ร้าน Kasanoya ที่อยู่ : 2-7-24 Saifu, Dazaifu city,Fukuoka (ถนนหน้าศาลเจ้า) เวลาเปิด-ปิด : 9.00 - 18.00น. (ไม่มีวันหยุด) ชิ้นละ120 เยน, 5 ชิ้น 600 เยน 26


JAPANESE LANGUAGE

เรื่อง : มาดามเร

จิตใจอ่อนไหว เร็วไม่แพ้แสง ก็เวลานี่ล่ะสาวๆ ผ่านมาไม่กี่อึดใจ เราก็เข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังกันแล้ว ระหว่างทางจนกว่า จะจบปีนี้ มันอาจจะมีเรื่องราวทั้งดีท�ำให้เรามีแต่รอย ยิ้มและทั้งเรื่องที่มากระทบกับจิตใจเราท�ำให้ชีวิตดูไม่ สดใสไปบ้าง แต่มาดามเชื่อว่าสาวๆ จะผ่านพ้นมันไป ได้ด้วยดีแน่นอน อีกครึ่งปีที่เหลือเราก็มาท�ำมันให้ดี ที่สุดไปด้วยกันนะจ๊ะ ฉบับนี้มาดามจึงขอหยิบเอาค�ำ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจมาเล่าสู่กันฟัง

(โทฟุเมนทารุ) หมายถึง จิตใจทีอ่ อ่ นไหว ง่าย โดยน�ำ 豆腐 (โทฟุ) หรือก็คือ เต้าหู้ที่ทุกคนรู้จักกัน ดีอยูแ่ ล้วนีล่ ะ มาใช้คกู่ บั メンタル (เมนทารุ) ทีม่ คี วาม หมายว่า จิตใจ ใช้เรียกสภาพจิตใจที่อ่อนไหวเหมือน เต้าหู้นิ่มๆ นั่นเอง ก่อนจากกันมาดามขอฝากไว้ด้วย ประโยคนี้ 豆腐メンタルを改善しよう!(โทฟุเมนทารุ โอะ ไคเซนชิโยว) มาปรับสภาพจิตใจที่อ่อนไหวให้ดีขึ้น กันเถอะ!

豆腐メンタル

27


HEW&HOY

เรื่อง : Aor / ภาพ : Gam

nakichi ร้านลาไU ูป หลแสนอร่อยจ

์ เมน เสริ ฟ

โหย : พอเข้าฤดูร้อนในประเทศญี่ปุ่น ก็คิดถึงเมนูเกี่ยวกับ ปลาไหลขึ้นมาเลยนะ หิว : โอ้ !!! นายพูดมาขนาดนี้แสดงว่า...ฉันจะได้กิน ปลาไหล เฮ้! โหย : แล้วเราก็วาร์ปมายืนอยู่หน้าร้าน Unakichi เป็นที่ เรียบร้อย หิว : เชฟทาคาชิ มัตสึโมโต้ ยิ้มต้อนรับเราพร้อมอธิบาย ว่าปลาไหลที่ใช้ในร้านเป็นลูกปลาไหลจากแม่น�้ำ ชิมันโตะ ในจ.โคจิ ที่เติบโตในน�้ำใสสะอาด ก่อนจะ น�ำมาเพาะพันธุ์ต่อด้วยอาหารจากธรรมชาติ อาทิ สาหร่าย หรือนัตโตะ จนกลายเป็นปลาไหลโตเต็มวัย เหมาะกับการท�ำอาหาร มีรสชาติอร่อยและไม่มี สารพิษเจือปน 28

ากจ.โคจ ิ

โหย : ท้องเริม่ ร้องแล้ว เชฟก็เลยเลือกเมนูทที่ ำ� จากปลาไหล มาให้ลิ้มลองกัน เริ่มจากเมนูเรียกน�้ำย่อย ตับปลา ไหลผสมไก่บด (180 B) เป็นเมนูที่เสิร์ฟมาพร้อม ขนมปังกรอบ ตัวตับบดให้รสละมุนกลมกล่อมเข้ากัน ดีกับขนมปังเหลือเกิน หิว : เมนูต่อไปเป็นไข่ม้วนปลาไหลเต็มชิ้น (580 B) ถือ เป็นอีกเมนูที่ใช้ปลาไหลย่างมาท�ำเป็นไส้ในไข่ม้วน ซึง่ ท�ำให้เมนูนมี้ รี สชาติทพี่ เิ ศษขึน้ และเต็มปากเต็มค�ำ ขึ้นกว่าเดิม โหย : ส่วนเมนูตอ่ ไปเป็นการน�ำของดีของปลาไหลมาเสียบไม้ ย่างถ่านนั่นเอง เริ่มจากเมนูไส้ปลาไหลย่าง (150 B) ปลาไหลย่างเสียบไม้ (180 B) และปลาไหลทาซอส ย่างเสียบไม้ (180 B) กลายเป็นเมนูกินง่ายกว่าเดิม แถมยังอร่อยถูกปากด้วย


หิว : เป็นร้านข้าวหน้าปลาไหลที่ดีงามที่สุดเลย ขอบคุณ หิว : ส่วนเมนูปิดท้าย ที่มาแล้วไม่สั่งถือว่าพลาดนั่นก็คือ ที่พาเรามานะ ข้าวหน้าปลาไหล (ทาซอส) เสิรฟ์ มาในกล่องสีเ่ หลีย่ ม *ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% และ Service Charge 10% (1,800 B) ทางร้านใช้ปลาไหลตัวอ้วนเต็มตัว น�ำมา ร้านอาหาร Unakichi ย่างด้วยกรรมวิธีเฉพาะตัวของทางร้าน ทั้งยังมีซอส โรงแรม Hotel Nikko Bangkok ทาเระสูตรพิเศษเสิรฟ์ มาในกล่องสวยงาม มีเครือ่ งเคียง ชั้น 3 ซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 55) เข้ามาประมาณ 100 เมตร เป็นผักดองและซุปด้วย อิ่มแปล้เลย เปิดบริการทุกวัน วันธรรมดา 11.30 – 14.00 น. โหย : น่าแปลกมากๆ ตรงที่เมนูปลาไหลของที่ร้านนี้ไม่มี และ 17.30 – 22.30 น. / กลิ่นคาวเลย แถมเนื้อยังมีกลิ่นหอม เมื่อน�ำมาท�ำ วั น อาทิ ต ย์ 11.30 – 14.30 น. และ 17.30 – 22.00 น. เป็นเมนูอะไรก็มรี สชาติทอี่ ร่อยลงตัว สมกับทีเ่ ชฟเล่า (วันจันทร์ ไม่มบี ริการมื้อเย็น,วันอังคารไม่มีบริการมื้อกลางวัน) เลยว่า บางคนที่เคยแพ้ปลาไหลพอมากินปลาไหล FB : Unakichi Thailand ของที่นี่ก็ไม่แพ้อีกเลย 29


เรื่อง : BTbellefille / ภาพ : Gam

Ekkamai Macchiato บ้านนี้มีแต่ของอร่อย!

1

2

3

1.Spicy Crispy Pork 220 B หมูกรอบผัดได้ถึงพริกถึงเกลือ มาก มีไข่ออนเซ็นช่วยลดความเผ็ดได้เล็กน้อย หมูกรอบกรอบ จริงจัง ควรค่าแก่การเป็นหมูกรอบเป็นที่สุด 2.Shrimp with Garlic stir fry 320 B ข้าวไข่ข้นกุ้งผัดกระเทียม กุ้งตัวใหญ่ เนือ้ แน่นเต็มปากเต็มค�ำ เข้ากันกับไข้ขน้ มากๆ รสชาติเบาๆ ไม่ หนักมาก กินได้เรื่อยๆ 3.Spicy Beef and Holy Basil 270 B รสชาติเข้มข้นของเนื้อที่ผัดเข้ากันอย่างดีกับใบกะเพรา มา พร้อมกับไข่ขน้ ทีร่ าดอยูบ่ นข้าว ช่วยให้รสชาติละมุนลิน้ มากขึน้ รสชาติกลมกล่อมและปริมาณเยอะมาก! ใครทีก่ นิ ไม่จแุ นะน�ำ ให้แบ่งทานกับเพื่อน ไม่งั้นไม่หมดจานแน่ๆ เอกมัย 12 สุขุมวิท 63 วันธรรมดาเปิดเวลา 8.00 -18.00 น.(ปิดวันอังคาร) เสาร์-อาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 9.00-18.00 น. 08-3785-9090 ekkamaimac 30

ระยะหลังมานี้เราอาจจะเห็นว่าร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านรวง ต่างๆ เริ่มขยับขยายมายังย่านเอกมัยมากขึ้น วันนี้เราจะ พาไปเยือน Ekkamai Macchiato ร้านนี้ไม่ใช่รา้ นน้องใหม่ แต่อย่างใด แต่เปิดท�ำการมาแล้วกว่า 4 ปี ด้วยความ ตั้งใจที่จะส่งเครื่องดื่มอร่อยๆ ให้แก่ลูกค้า ก่อนจะเพิ่ม เมนูของคาวเข้าไปในภายหลัง ก่อนหน้านี้ร้านนี้จะเปิดเป็น พื้นที่เล็กๆ มีพื้นที่บริการไม่มากนัก หลังรีโนเวทท�ำให้ตัว ร้านกว้างใหญ่มากขึ้น บรรยากาศภายในร้านยังคงความ อบอุ่นเป็นกันเอง ราวกับมากินอาหารบ้านเพื่อน ก�ำแพง โทนขาวมีแสงแดดลอดผ่านให้ความรู้สึกผ่อนคลาย รวม ถึงการบริการด้วยใจท�ำให้เราอมยิ้ม ที่นี่มีครบครันทั้ง ของคาว ของหวานและเครื่องดื่ม ส�ำหรับใครที่อยากลอง กินของคาวล่ะก็อาจจะต้องรีบมาหน่อย เพราะของคาวนัน้ มีจ�ำนวนจ�ำกัดหากวันไหนขายดี ก็จะหมดไว และที่นี่ไม่รับ จองน้า First Come First Serve แต่ส�ำหรับเครื่องดื่มล่ะ ก็ไม่ต้องเป็นห่วง มีบริการตลอดจนปิดร้าน ลองมาเยือน สักครั้ง รับรองจะติดใจ


เรื่อง : BTbellefille / ภาพ : GAM

คาเฟ่เก๋ ไก๋ กูรูกาแฟตัวจริง

1

2

3

1.Citrus Cold Brew Coffee 120 B กาแฟกลุ่มซิตรัส แช่ใน น�ำ้ สปาร์คกลิง้ ซ่าเบาๆ ให้กลิน่ หอมหวานของผลไม้เด่นชัดและ ธรรมชาติ ใช้เวลาถึง 6 ชั่วโมงในการสกัด 2.Caseara Fruit Floral 120 B ครั้งแรกกับการลองชาเปลือกกาแฟ ทางร้านจะ น�ำเปลือกกาแฟไปตากแห้งพร้อมๆ กับผลไม้ตามฤดูกาล ชา หอมกรุน่ กลิน่ ผลไม้ ให้ความรูส้ กึ แปลกใหม่มาก 3.ปังหลังมอ 40 B ซิกเนเจอร์ของร้าน ขนมปังหอมๆ ผ่าครึ่งและทาเนยสด แท้ผสมสูตรหวาน กรอบนอกนุ่มใน ชุ่มฉ�่ำ เข้ากันกับชาหรือ กาแฟขมๆ รสชาติตัดกันกินได้เพลินๆ สุขุมวิท 101 ห่างจาก BTS ปุณณวิถี 1 กม. เปิดทำ�การทุกวัน เวลา 8.00 – 19.00 น. 09-6697-5060 MinistryofRoasters

ตั้งแต่ได้ยินชื่อร้าน ก็ชวนให้อมยิ้มกับความน่ารักของชื่อ กระทรวงการคั่ว พร้อมกันยังชวนให้เราอยากรู้ถึงที่มา และลักษณะของคาเฟ่ที่ว่า ครั้งนี้เราเลยเดินทางไปไขข้อ สงสัยว่าร้านนีท้ ำ� ไมถึงชือ่ กระทรวงการคัว่ พอไปถึงทีร่ า้ น จะเห็นบรรยากาศร่มรืน่ ตกแต่งให้ฟลี ชาวเหนือเบาๆ เพราะ เจ้าของร้านนั้นมาจากเชียงใหม่ และเมื่อเดินเข้าไปถึงพบ ว่าทีน่ ี่ไม่ใช่แค่คาเฟ่ทวั่ ไป แต่ยงั มีพนื้ ทีเ่ ปิดอบรมเรือ่ งกาแฟ ด้วย เป็นสถาบันที่ประเทศเกาหลีให้การรับรอง คุณจูน (เจ้าของร้าน) เล่าให้ฟังว่า ใช้เวลาคิดชื่อร้านนี้นานทีเดียว ขณะทีก่ ำ� ลังลังเลใจอยูน่ นั้ ดันขับรถผ่านกระทรวงพอดี เลย ปิง๊ ไอเดียเอามาตัง้ ชือ่ ร้าน สถาปนาคาเฟ่แห่งนีใ้ ห้กลายเป็น หนึ่งในสถาบันเกี่ยวกับกาแฟไปเลยท่าจะดี อีกทั้งเจ้าของ ร่วมอีกคนยังพ่วงต�ำแหน่งปลัดอีกด้วย มาถึงตรงนี้พวก เราเลยถึงบางอ้อ ที่นี่มีเครื่องดื่มให้เลือกมากมาย แม้ตัว หลักจะคือกาแฟ แต่ก็มีชา เครื่องดื่มผลไม้และของคาว ให้เลือกสรร จะคอกาแฟหรือไม่ใช่คอกาแฟ ก็มาพักผ่อน หย่อนพุงกันได้ 31


TODAY ARTIST

เรื่อง : ShimPook

Siamese Cats シャムキャッツ

ถ้าครั้งแรกที่คุณได้อ่านชื่อวงดนตรีวงนี้ “Siamese Cats” โปรดเข้าใจว่าไม่ใช่วงดนตรีของคนไทยแต่อย่างใด เพราะ Siamese Cats คือวงอินดี้ป๊อปจากญี่ปุ่น สมาชิก 4 คนคือ Tomoyuki Natsume (นักร้องนำ� และมือกีตาร์) Shinichi Sugawara (มือกีตาร์ และร้องประสาน) Tomoyuki Otsuka (มือเบส) และ Yorimasa Fujimura (มือกลอง) เดบิวท์ในปี ค.ศ.2009 ซึง่ ดนตรีเน้นเป็นแนวกีตาร์ปอ๊ ป แต่ในขณะเดียวกันก็มีกลิ่นอายของอัลเทอเนทีฟร็อคด้วย ซึ่งเดือน พ.ย. ปี 2018 พวกเขาได้ทำ�การปล่อยอัลบั้มที่ 5 โดยอัลบัม้ นีม้ ชี อื่ ว่า “Virgin Graffiti” สำ�หรับอัลบัม้ นี้ ถือเป็น อัลบั้มที่มีแนวเพลงหลากหลายมากที่สุดเท่าที่วงเคยทำ�มา ทั้งแนว Alternative Rock, Neo Acoustic, Folk Rock ฯลฯ พวกเขาได้ผสมผสานแนวเพลงหลากหลายแนวเข้ากับตัว ตนของวงที่ฟังแล้วคงเรียกได้ว่าเป็นแนว Alternative R&B และปีนี้ที่วงมีเอเชียทัวร์ Siamese Cats ก็ได้ขนเพลง จากอัลบั้มใหม่กลับมาเล่นที่ประเทศไทยอีกครั้งเมื่อเดือน พ.ค. ทีผ่ า่ นมา วงขึน้ เล่นและเปิดเวทีดว้ ยเพลง Cauliflower

32

(カリフラワー) แบบเบาๆ ฟังสบายๆ ต่อด้วยเพลง Travel Agency จากอัลบั้ม Friends Again ที่เพิม่ ความสนุกขึ้นมา อีกระดับ ให้คนดูได้โยกกันได้แบบไม่เคอะเขิน หลังจากนัน้ ก็จัดอีกหลายเพลงที่โยกตามได้อย่างสนุกสนาน เช่น CRY FOR THE MOO, LEMON, このままがいいね (STAY LIKE THIS), BIG CAR หรือจะเพลง 逃亡前夜 (ESCAPE EVE) เป็นต้น เรียกว่าขนมาหมดทัง้ จากอัลบัม้ เก่า และอัลบัม้ ใหม่ ก่อนทีจ่ ะปิดคอนเสิรต์ ครัง้ นีด้ ว้ ยเพลง MY GIRL รวมทัง้ หมด 18 เพลงถ้วน วั น หยุ ด สุ ด สั ป ดาห์ กั บ วงดนตรี ดี ๆ เพลงดี ๆ และ บรรยากาศดีๆ Siamese Cats Live in Bangkok ครั้งนี้จึง ถือเป็นคอนเสิร์ตที่เติมเต็มความเพลิดเพลินให้กับวันหยุด ได้เป็นอย่างดี และถ้าหากคุณผูอ้ า่ นไม่อยากพลาดข่าวสาร วงดนตรีดีๆ ที่น่าสนใจสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ www. daco-thai.com


33


34


35


Profile for dacothai

DACO THAI no.190  

ข้าวเป็นอาหารหลักประจำชาติของเราก็จริง แต่ก็มีบางวันที่เราเบื่อข้าวบ้าง และเปลี่ยนทางเลือกจากอาหารหลักมากินเส้นบ้าง และแน่นอนว่ามีบางคนที่ชอ...

DACO THAI no.190  

ข้าวเป็นอาหารหลักประจำชาติของเราก็จริง แต่ก็มีบางวันที่เราเบื่อข้าวบ้าง และเปลี่ยนทางเลือกจากอาหารหลักมากินเส้นบ้าง และแน่นอนว่ามีบางคนที่ชอ...

Profile for dacothai
Advertisement