Page 1

ORTFOLIO 2O1O

MICHAEL ENGHOF F


STRUKTURTRANSFORMATION

Metode Opgaven bestod i at lave en analog model bestĂĽende af 40 opstillede skiver. Senere skulle vi modulere en digital model i 3ds Max og lave renderinger.

IdÊ VNLYHUXGIRUPHWPHGVLPSOHJHRPHWULVNHIRUPHURJÀJXUHWUDQVIRUPHUHVLVLQO QJGHUHWQLQJRJNRPSOHNVHGREEHOWNUXPPHà DGHURJ unikke rum dannes. to individuelle vinkler udspÌnder en bue i henholdsvis endepunkterne og buens midtpunkt. Vinklerne bytter plads i lÌngderetningen og buen gür fra at vÌre konkav til koveks. Pü den müde skabes en dobEHOWNUXPà DGHRJHWVS QGHQHNU\GVDIYLQNOHUQHVRPNXQQHY UH interessant at bruge som inspiration til et rumligt bygningskoncept i et videre forløb.

Opstalter af 3D model fra henholdsvis den ene og den anden ende.


COPENHAGEN

CRUISE CROSS TERMINALNORDHAVNEN


Interiør perspektiv

Interiør perspektiv

Eksteriør perspektiv

Eksteriør perspektiv

Metrostation Persontransport Bus/taxa Terminal bygning Gods-transport Vand Overview

Infrastruktur diagram Eksteriør perspektiv


PROCESMODELSKITSERTEGNING To retvinkler i forskellige størrelse, der krydser over fra stor til lille, danner grundlag for det arkitektoniske udformningsprincip som mit koncept bygger på.

Butikker / Kiosker / Promenade Terminalbygning / Transithal / Chek-in Café / Restaurant

Konstruktions-/konceptmodel

Udvalgte analoge skitser fra start til slut


GER Tværsnit A-A 1:500

Tværsnit B-B 1:500

Første konceptmodel


STUDIEREJSERUHRDISTRIKTET OPGAVE OG EKSKURSIONER “Mit arkitektoniske alfabet” var opgaven for studieturen til Ty-

skland efteråret 2009. Et grid på 36 felter skulle udfyldes med DIELOGQLJQHUDIYROXPHQHURYHUÁDGHUVWUXNWXUHURVYNRPELQHUHWPHGIDUYHURYHUJDQJHVDPOLQJHUO\VVN\JJHRVY)RWRV tegninger eller gnidninger blev fremstillet på mange af turens seværdigheder. Turen var godt pakket med seværdigheder og vi var rundt og VHPDQJHEHU¡PWHDUNLWHNWHUVY UNHUEOD/DQJHQ)RXQGDWLRQ =HFKH=ROOYHUHLQҋVRPGDQQHGHNXOPLQH)UDQN*HKU\ҋVPDUkante arkitektur i Rihnpromenaden etc.


Gehry buildings Der Neue Zollhof in Media harbour, D端sseldorf, Germany


VÆRKANALYSE 2O1O FLERFAMILIEHUS WIESENSTRASSE,

WINTERTHUR, SCHWEITZ 2003-2005,

K. KNAPKIEWICZ & A. FICKERT

se s a r nst

Metode og analytisk tilgang

iesl

iwe

g

se e i W

Hin terv

'DY UNHWLNNHHUWLOJ QJHOLJWIRUEHV¥JRJGHVXGHQHUVY UDWDIO VHNXQYLDSODQRJVQLWKDUYLEHVOXWWHWDWXQGHUV¥JHE\JQLQJHQVLQGUHIRUO¥EYLDHQNRQVWUXHUHWYDQGULQJPHGXQGHUWHPDHWŠYDQGUHQRJ XQGUHQª9LKDUIRUV¥JWVHOYDWWU GHLQGLY UNHWYHGDWXQGHUV¥JH GHWLPRGHOL9HGVHOYDWE\JJHKXVHWRSIUDEXQGHQKDUYL JMRUWHQU NNHRSGDJHOVHURJHUNHQGHOVHUVRPYLLNNHWURUYLYDUVW¥GW pü hvis virkeligheden havde manifesteret sig foran os. Vi har valgt DWIRNXVHUHSnZRKQXQJRJVWXGLHWGDYLPHQHUGLVVHHUU SUHsentative for at forstü hele bygningen. Efterfølgende vil vi forsøge at sammenligne vÌrket med et samtidig projekt i forholdet mellem krop og rum.

Bahn

Overordnet beskrivelse Det udvalgte vÌrk er en boligbebyggelse beliggende pü hjørnet af :LHVHQVWUDVVHRJ+LQWHUZLHVOLZHJL:LQWHUWKXU6FKZHL]%HE\JJHOVHQ indeholder 4 lejligheder og et studio. Studerer man bebyggelsens plan VHVGHWDWGHQV\GUHIRUPHUGLUHNWHGLNWHUHWHIWHUGHRPNULQJOLJJHQGH huse og de 2 veje. Ved første øjekast syner bygningen ikke af noget VSHFLHOWPHQYLQGXHUQHVSODFHULQJYLGQHURPHWPHUHNRPSOHNVWLQGUH IRUO¥EGHUXPXOLJWODGHUVLJDà  VHXGHIUD

sliw eg

se e i W

Hin terv ie

.LJJHUPDQSnKYHUHQNHOWOHMOLJKHGHUGHUHQU NNHIRUKROGGHUJnU LJHQ%ODHURSKROGVUXPPHQHJHQHUHOWSODFHUHWPRGIDFDGHQJHUQH PHGVWRUHnEQLQJHUPRGV\GPHQVWRLOHWEDGJDQJHRJWUDSSHUHU placeret centralt i huset. Pü trods af de meget individuelle og komplekVHSODQO¥VQLQJHUHUGHULGHQHQNHOWHOHMOLJKHGHWIRUKROGVYLVWUDGLWLRQHOWUXPIRUO¥E0DQDQNRPPHUVnOHGHVLGHà HVWHDIOHMOLJKHGHUQH til et lavloftet entrÊareal med adgang til gÌstetoilet og derfra er der adgang til et stort opholdsrum med tilknyttet køkken. Desuden er alle boligerne opdelt i en privat soveafdeling og en mindre privat opholdsafdeling der typisk er placeret pü 2 forskellige niveauer.

se s a r nst

Bahn


HUSETSOPBYGNING Studio

Lejlighederne er forskudt i forhold til hinanden i büde plan og snit og griber ind i hinanden pü en meget kompleks müde. Forskydningen af planer i halvetager og de dobbelthøje rum gør de rumlige forløb svÌre at Dà  VHPHQHWJRGWXGJDQJVpunkt for forstüelsen af bygninJHQHUGHWFHQWUDOWSODFHUHGH trapperum hvorfra der er adgang til samtlige af bygningens lejligheder samt studiet og det fÌlles kÌlderrum.

Lejlighed 2

Lejlighed 3

Lejlighed 3


LEJLIGHED

Wohnung 2 Lejlighed 2 er pü 103 m² og bestür foruden det dobbelthøje opholdsUXPVRPHUEROLJHQVVW¥UVWHDIHWN¥NNHQY UHOVHUHWJ VWHWRLOHW RJHWEDGHY UHOVH%ROLJHQIRUGHOHUVLJSnSODQ'HWQHGUHSODQ XGJ¥UHVDIGHWVWRUHRSKROGVUXPJ VWHWRLOHWWHWRJN¥NNHQHW'HW¥YUH plan indeholder de 2 vÌrelser og badevÌrelset og synes dermed at udgøre en mere privat afdeling i forhold til den øvrige bolig. 0DQŠVOXVHVªLQGLEROLJHQYLDHWODYORIWHWHQWUpDUHDOKYRUIUDHQVEOLN ledes mod det det dobbelthøje opholdsrum. Køkkenet er placeret i en niche der übner sig mod nord og er dermed hverken synligt fra entrÊ HOOHURSKROGVUXP'HWNDQXQGUHpQDWPDQKDUYDOJWIXOGVW QGLJWDW udelukke en visuel forbindelse mellem spiseomrüde og køkken pü trods af deres indbyrdes nÌre placering. Men betragter man køkkenQLFKHQIUDHQWHQHQWUpHQHOOHURSKROGVUXPPHWIUHPVWnUGHQVRPHW OXNNHWUHNWDQJXO UWYROXPHQGHUXQGHUVW¥WWHUHWDQGHWVW¥UUHYROXPHQGHUSnGUDPDWLVNYLVNUDJHUXGLUXPPHWUXPPHWIRUHNRPPHU at vÌre fremkommet af en rÌkke indbyrdes ordnede kasser eller YROXPHQHURJVHWPHGGHQRSWLNV\QHVGHWORJLVNDWN¥NNHQQLFKHQ er orienteret som det er tilfÌldet – havde nichens vÌgender vÌret V\QOLJHYDULOOXVLRQHQDIYROXPHQHWIRUPHJHQWOLJEULVWHW 1.sal bestür af en smal gang der giver adgang til 2 nÌsten identiske vÌrelser der orienter sig mod syd og et kombineret toilet og badeY UHOVH%DGHY UHOVHWHUXGVW\UHWPHGVYLQJG¥UHLIURVWHWJODVL lighed med de andre lejligheders badevÌrelser. Dette er et meget XWUDGLWLRQHOWJUHEIRUEDGHY UHOVHWEOLYHUQ VWHQHQIRUO QJHOVHDI NRUULGRUHQRJPDQIMHUQHURJVnPHJHWDIGHWSULYDWHYHGHWEDGHY UHOVH)UDEDGHY UHOVHWVJODVG¥UHNDQPDQNLJJHLJHQQHPNRUULGRUHQ RJOLJHXGDIHWYLQGXHGHUYHQGHUGLUHNWHXGPRGJDGHQIDNWLVNGHW VDPPHYLQGXHVRPPDQNLJJHURSPRGOLJHQnUPDQNRPPHULQGDG LQGJDQJVG¥UHQ0DQNDQVS¥UJHVLJKYDGGHUHUJUXQGHQWLODWGHKDU valgt at gøre dette. Sü man kan kigge ind i badevÌrelset fra gaden? Man kan Q VWHQVLJHDWGHWWHRJVnHUHWDIGHJUHEDUNLWHNWHUQHEUXJHUWLODW NREOHNURSSHQWLOUXPPHWSnQ\HXWUDGLWLRQHOOHPnGHUYHGDWXGIRUGUH grÌnsen mellem privat og offentlig.

2


Wohnung 3 Husets tredje lejlighed ligger fordelt på tre niveauer. Lejligheden orienterer sig hovedsagelig mod nord - med undtagelse af en stor fransk DOWDQGHUYHQGHUPRGQRUGYHVWRJHWOLOOHYLQGXHPRGV\G'HQUXPPHUWRY UHOVHUWRVWXHURSKROGVUXPN¡NNHQQLFKHWREDGHY UHOVHU og et rum der antages at være et arbejdsværelse. )UDHQWpHQNLJJHUPDQGLUHNWHPRGGHQVWRUHIUDQVNHDOWDQKYRUYLQGXHUQHVWU NNHUVLJIUDJXOYWLOORIW'HQQHSODFHULQJÀQGHUPDQLJHQ LOHMOLJKHGKYRULPRGGHWWHYLQGXHVSDUWLHUVW¡UUHPnVNHIRUGLGHW OLJJHUSnHWK¡MHUHSODQRJGHUIRUHUPHUHDIVN UPHWIUDJDGHQ1nU PDQNRPPHURSDGWUDSSHQP¡GHVPDQXPLGGHOEDUWDIGHWPHJHW VSDUVRPPHOLJHN¡NNHQSnK¡MUHKnQGRJHWnEHQEDUWRSKROGVUXPSn ens venstre. Køkkenet har en åben løsning i modsætning til i lejlighed KYRUGHWR]RQHUNXQHURSGHOWDIHQN¡NNHQVHNWLRQGHUIXQJHUHU som en integreret del af opholdsrummet. Det er først når man er kommet op på dette andet niveau at man lægJHUP UNHWLODWGHUOLJJHUHQWUDSSH©JHPWªLY JJHQXPLGGHOEDUW WLOYHQVWUHIRUGHQI¡UVWHWUDSSH'HWNDQYLUNHVRPRPDUNLWHNWHUQH PHGYLOMHKDUSODFHUHWWUDSSHUQHRJY JJHQHVnGDQDWQnUPDQVWnU LGHQHQHWUDSSHLNNHNDQVHGHQDQGHQ'HWR¡YHUVWHSODQHUHU DIVNnUHWIUDYLVXHONRQWDNWJHQQHPHQPDVVLYY JWLOWURGVIRUDWPDQ rent konstruktivt ikke behøver det. Det virker som en meget markant SULRULWHULQJIRULNNHDWVLJHXQGHUOLJDWPDQKDUYDOJWLNNHDWSODFHUHU HQKDOYY JJHOHQGHUKHU'HWWHYLOOHJLYHUHQPHUHnEHQRJOXIWLJ O¡VQLQJ9 JJHQJLYHULJHQVHWIUDGHWDQGHWSODQHQI¡OHOVHDIDW UXPPHQHRYHQIRUHUYROXPHQHUQRJHQPDQEHVWHPWLNNHYLOOHKDYH opnået med en åben løsning. Dette er noget man kan genkende fra OHMOLJKHGKYRUPDQRJVnKDUV¡JWDWKROGHIDVWLHQIRUQ PPHOVHDI UXPPHWVRPHWPHOOHPUXPGHUHURSVWnHWPHOOHPVWDEOHGHDUUDQJHrede volumener. 1RJHWDQGHWGHUWLOWU NNHUHQVRSP UNVRPKHGLGHQQHOHMOLJKHGHU ©DUEHMGVY UHOVHWªGHUOLJJHUSnGHWWUHGMHQLYHDX+HUKDUDUNLWHNWHUQH KDUYDOJWDWSODFHUHHWYLQGXHIUDY UHOVHWPHGXGVLJWWLON¡NNHQHW 'HULPRGHUGHULQJHQYLQGXHULVHOYHY UHOVHWRJPDQInUNXQO\V LJHQQHPGHWWHLQGUHYLQGXHRJIUDGHVWRUHVN\GHG¡UHUXGWLOWHUUDVVHQ IUDGHQDQGHQVWXH0DQNXQQHIRUHVWLOOHVLJDWIRUDWXGQ\WWHUXPPHW VRPHWSRWHQWLHOWVRYHY UHOVHIRUHNVHPSHONXQQHPDQKDYHSODFHUHW HQYLQGXHLY UHOVHWV\GHUY JYHQGWPRGQRUGXGHQSUREOHPHU, VWHGHWKDUDUNLWHNWHUQHYDOJWHQDQGHQO¡VQLQJGHUJLYHUY UHOVHWHQ DQGHQUROOHHQRYHUYHMHOVHGHUYLUNHUXWUDGLWLRQHORJRULJLQDO

LEJLIGHED Illustration der viser hvordan en åben løsning ville se ud i forhold til den originale.


3


STUDIO Studio 6WXGLHWÀQGHUPDQLKXVHWVVWXHSODQOLJHLQGHQIRULQGJDQJVG¡UHQQnU PDQNRPPHULQGLWUDSSHJDQJHQIUDJDGHQSODFHUHWLKXVHWV¡VWOLJH GHO'HWEHVWnUDIHWVWRUWUXPGHUHURSGHOWLWR]RQHUIRUGHOWSnWR SODQ'HWHQHpQPHWHUK¡MHUHHQGGHWDQGHW'HWR]RQHUDGVNLOOHV YHGKM OSDIHQKDOYY JRJLHQPLQGUHQLFKHSnK¡MUHVLGHÀQGHU PDQGHWJHPWHWRLOHW/DQJVPHGY JJHQGHUJU QVHURSWLOWUDSSHRSJDQJHQÀQGHVHWPLQGUHWHN¡NNHQ 6WXGLHWVNLOOHUVLJXGIUDGH¡YULJHOHMOLJKHGHULKXVHWSnÁHUHPnGHU )RUGHWI¡UVWHDWUXPPHWHUPHJHWRYHUVNXHOLJWDOOHUHGHIUDPDQWU GHULQGDIG¡UHQ0DQEOLYHULNNHVRPLGHDQGUHOHMOLJKHGHU©VOXVHWª LQGJHQQHPHQHQWUpKYRUPDQXQGUHVRYHUGHWYLGHUHIRUO¡E 6WXGLHWVLQGJDQJVG¡UHUSODFHUHWPLGWSnKRYHGY JJHQRJGHWI¡UVWHGHUNRPPHULHQVV\QVIHOWHUKDOYY JJHQRSWLOGHWQ VWHQLYHDX samt en søjle. Det eneste der er gemt eller beskyttet er badeværelset. 6WXGLHWHURJVnXGVW\UHWPHGVWRUHYLQGXHUEnGHPRGQRUGRJV\GGHW ene rækker fra gulv til loft og ligger i plan med gaden udenfor. Der er GHUIRUHWVWRUWLQGNLJIUDJDGHQQRJHWPDQLNNHVnW\GHOLJWVHULGHDQGUH EROLJHURJGHWYLUNHUPHJHWXVDQGV\QOLJDWVWXGLHWVNXOOHY UHW QNW som en bolig. (WWUHGMHWLOI OGHGHUHUEHP UNHOVHVY UGLJWLGHWWHUXPHUV¡MOHQ GHUEHÀQGHUVLJFHQWUDOWLUXPPHW'HWHUGHWHQHVWHVWHGLKXVHWKYRU PDQÀQGHUHQV¡MOHHOOHUVHUKXVHWXGHOXNNHQGHVDPPHQVDWDIVNLYHU 'HWNDQYLUNHVRPRPGHLGHWWHWLOI OGH¡QVNHUDWUXPPHWVNDOY UH VnnEHQWRJLQNOXGHUHQGHVRPPXOLJWRJDWGHUKHOVWLNNHVNXOOHY UH forhindringer i vejen for at overskue rummet. Søjlen er derimod højst VDQGV\QOLJE UHQGHRJGHUIRULNNHWLODWXQGJn(UGHQGHUIRUHWNRPSURPLVPHOOHPNRQVWUXNWLRQRJIRUPJLYQLQJ"'HQHUSODFHUHWVnGDQ DWHQVEOLNOHGHVPRGUXPPHWVGLDJRQDOHUGHQOLOOHQLFKHPHGWUDSSHQ RSWLOGHWK¡MHUHQLYHDXPRGK¡MUHGHWK¡MHUXPWHN¡NNHQHWRJGHW VWRUHYLQGXHPRGYHQVWUHVRPHQVODJVUXPGHOHU0DQNDQRJVnVLJH at sammen med den lavere loftkote og halvvæggen i studiets øvre QLYHDXDWXQGHUVWUHJHUXPPHWVSHUVSHNWLYLVNHOLQLHURJPDQRSQnUHQ VW¡UUHG\EGHIRUQ PPHOVHLUXPPHWVDPWLGLJVRPGHQEU\GHUPHG rummets dominerende horisontale linier.


HELHEDSBETRAGTNING %\JQLQJHQHUQ UPHVWNRQVHNYHQWLVLQLQNRQVLVWHQV'HQV\QHVDW nedbryde ethvert forsøg på kategorisering bl.a. med sin kombinaWLRQDIHWHOOHUVPHJHWVFKZHL]LVNPRGHUQLVWLVN\GUHRJGHNLWVFKHGH detaljer. Men også i sit indre forløb og i placeringen af facadeåbningerne synes enhver antydning af et formgivende princip eller system DIYLVW'HWIRUQHPPHVGRJW\GHOLJWDWLQJHQDIGHYDOJGHUHUWDJHWKDU Y UHWXGHQRYHUYHMHOVH)RUPJLYQLQJHQV\QHVXGI¡UWPHGGHQVW¡UVWHEHYLGVWKHGPHGNURSRJÁRZLFHQWUXP'HWHULPSRQHUHQGHDW UXPPHQHSnHQJDQJNDQYLUNH©WLOI OGLJHªRJVDPWLGLJSURSRUWLRQHOW vellykkede.

Forfattere:

-RKDQ-HSSHVHQ /DVVH3HGHUVHQ 0LFKDHO(QJKRII+DQVHQ ,QJULG*MHUPVWDG $IG

Litteratur: $UWLNHO:HUN%DXWHQXQG:RKQHQQUVLGH $UWLNHO$UNLWHNWXU0DJDVLQHWQUIHEUXDU ,QWHUYLHZKWWSZZZEDXQHW]GHWDONFU\VWDOLQWHUYMXQU.QDSNLHZLF] )LFNHUW 6ZLVVPDGH1HZDUFKLWHFWXUHIURP6ZLW]HUODQG6WHYHQ6SLHU7KDPHV +XGVRQ/WG /RQGRQ

Andre kilder: )LFNHUW.QDSNLHZLF]ZHEVLWHZZZD[NDFK 2ULJLQDOHSODQRJVQLWWHJQLQJHUIUD0)+:LHVHQVWUDVVH (01ZHEVLWHKWWSHPQFK '9'%%&2SHQ8QLYHUVLW\$GROI/RRV 5DXPSODQ


UENOSAIRE


BUENOS AIRES

TEGNESTUDIER


VILLA SCHANNONG Enfamiliehus og erhverh pรฅ Dag Hammarskjรถlds Alle 33-35


Konceptskitse

Rendering


SITE

Program /rumlige intentioner Hovedideen er, at genetablerer stenhugger Schannong samt at tegne et eksklusivt enfamiliehus, der hÌnger sammen med hans erhverv. DernÌst Udvide pladsen foran kirkegürden, samt at lave en ny indgang dertil. Nür boligen skal konstrueres som lukket selvstÌndig enhed, er ideen, at tÌnke dens forløb indefra, som en konstrueret vandring. skiverne har sit eget selvstÌndigt forløb, der ogsü omslutter boligen, men inde i boligen skal skivernes ydre form ogsü komponeres og muligvis have en afgørende faktor for de indre rums opdeling. men rumenes forløb og kontinuerlighed er dog det vigtigeste.

eksisterende bygninger (skiltefabrikken, stenhuggeri og lejliheder)

Boligen har en meget lukket facade med fĂĽ sprĂŚkker ud mod Dag HammarskjĂślds allĂŠ og en meget ĂĽben facade mod holmens kirkegĂĽrd. Stenhuggerens Erhverh hĂŚnger fysisk sammen med boligen, men har ingen direkte overgang, forstĂĽet pĂĽ den mĂĽde, at han er nødsaget til at gĂĽ ud fra sit hjem, lukke døren, komme udendørs og se morgenWUDÂżNNHQLQGHQKDQJnUYLGHUHQHGWLOVLWVWHQKXJJHUL'HWWHKDUMHJ valgt at gøre for at skille hjemmet fra arbejdet. Stenhuggerens arbejdsplads/administration og “udstillingsvindueâ€? danner et hjørne, og en skĂŚrm, eller “fortsĂŚttelse af skivekonceptetâ€?, bliver til hovedindgangen til holmens kirkegĂĽrd og fortsĂŚtter ellers rundt om hele hjørnet med en symfoni af lĂŚskĂŚrme, der til sammen XGHOXNNHUGHQY UVWHWUDÂżNVWÂĄMRJWXPXOWGHUPnWWHNRPPHIUDJDGHQ TrĂŚerne er en vigtig del af lokationen, og det er derfor vĂŚsenligt at de bliver medbetragtet som arkitektonisk element, da deres stammer og NURQHUMREOLYHUHQGHODIDUNLWHNWXUHQKYLVGHĂ€HWWHVLQGLQ\E\JJHULHW Boligen fordeler sig pĂĽ ca. 180 m2 i 3 etager og en tagterrasse. I grundplanet ligger erhvervet, som er pĂĽ godt 60 m2. Bevaring af det eksisterende byggeris udsyn til søerne og østerbrogade


Entre

Køkken/alrum

Stuen

Funktionsdiagram

Erhverh

Bad/toilet

Diagram over off/privat

Stue/afslapning

1. sal

kontor

rekreativt rum

2. sal

VĂŚrelse

Privat Semiprivat

Offentlig

3.sal

Erhverv


OPSTALTER

Opstalt Dag Hammarskjรถlds Alle 1:200

Opstalt Holmens Kirkegรฅrd 1:100


Interiors af modelfotos


SKITSEMODELSKITSER

Modelfoto/collage

Skyggespil langs vægge

Skitser Lysforsøg i daligstue

Lysforsøg med skiver ved højlys dag


FACADEDEKORATION

Lysforsøg med forskudte slisser

Idéen med printet på glasset er, at få et sammenspil PHGGHÀRWWHWU HU der står til højre for endegalven ved det eksisterende hus. Dette gøres ved at efterligne deres former i form af silhuetter. Facadeforsøg med forskudte slisser

Facadeskitse mod holmens kirkegård


STREGTEGNINGER Stregtegningerne viser resultatet af mange ugers intenst arbejde med planer og VQLWRJVDOHQLEROLJHQHUGHPHVWYHOO\NNHGHRJKDYGHMHJHQXJHPHUH ville tiden blive brugt pü stehugerens erhverv i stuetagen og tredjesalen i boligen. Husets specielle form har gjort det sÌrlig svÌrt at fü rumlighederne til at gü op i en højere enhed. 7HJQLQJHUQHHURSULQGHOLJWHJQHWLVW¥UUHOVHVIRUKROGPHQHUVFDOHUHWLIRUKROG til portfoiliens størrelse til 1:100.

Stuen/grundplan 1:100

1. sal 1:100


2. sal 1:100

3. sal 1:100

Tagterrasse 1:100


B

A

A

B

Situationsplan 1:400

Snit B-B 1:100


Snit A-A 1:100


Michael  

Portfolie 2år

Advertisement