Page 1

MOTIE Inzake:

AA PASSI G VERGU

I GAA VRAAG EVE EME TE

Hoofdstuk: 02 - Openbare orde en Veiligheid Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1. dat evenementen en activiteiten belangrijk zijn voor de sociale cohesie, cultuurbeleving, sportbeleving, lokale economie, citizen pride en stadsdeelimago. 2. dat de vergunningseisen (m.b.t. techniek, organisatie, verkeer, veiligheid), de aanvraagtijd en vergunningskosten door velen als te streng, te duur, kostenverhogend en demotiverend worden ervaren. 3. dat het meermalen is voorgekomen dat tot ergernis van de aanvragers na de aanvraag c.q. de vergunningverstrekking vergelijkbare evenementen op dezelfde dag bleken plaats te vinden. Besluit: 1. te onderzoeken in hoeverre het verstrekken van een vergunning voor een evenement of activiteit kan worden versoepeld. 2. het mogelijk te maken dat bij slechte weersomstandigheden of naar eigen inzicht onder voorwaarden van twee vooraf aangegeven reservedata gebruik kan worden gemaakt. 3. de essentiĂŤle gegevens van aangevraagde en verstrekte vergunningen zo spoedig mogelijk te publiceren op internet en te verstrekken aan nieuwe aanvragers om ongewenst samenvallen met andere (gelijktijdig) aangevraagde, soms vergelijkbare evenementen te voorkomen. En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

-1-


MOTIE Inzake:

O DERZOEK RAMPE BESTRIJDI GSPLA HOOGBOUW

Hoofdstuk: 02 - Openbare orde en Veiligheid Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1. dat bij de vliegramp in 1992, de grote schoolbrand in 2008 aan de Groesbeekdreef (waarbij zelfs de alarmsirenes in een woonwijk in Diemen zijn aangezet) en een brand en explosie in torenflat Kralenbeek in 1998 en 2010 de bewoners slecht ge誰nformeerd konden worden. 2. dat zwaar vervuilde lucht de woningen in de omgeving kon binnendringen. 3. dat alarmering via halofoons zeer veel tijd neemt omdat dat per lifthal tot 160 adressen kan zijn die niet collectief te benaderen zijn. 4. dat noodopvang alleen in een collectieve ruimte mogelijk was omdat de beheerder van het dichtstbijzijnde buurthuis onbereikbaar was. 5. dat bijna niemand weet heeft van de zender RTV Noord Holland als radio- en tv-zender bij rampen. Besluit: 1. dat het rampenplan en het rampenbestrijdingsplan worden aangepast aan de beperkte alarmeringsmogelijkheden in de hoogbouw in Zuidoost. 2. dat de informatievoorziening wordt aangepast aan de soms beperkte beheersing van de Nederlandse taal. 3. dat er ruimten worden aangewezen die kunnen fungeren als noodopvang en dat de alarmeringsnummers van beheerders aan brandweer en politie worden doorgegeven en tevens op het pand worden aangegeven. En gaat over tot de orde van de dag. Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

-2-


MOTIE Inzake:

PARKEERPAS TBV SCHOOLPERSO EEL E.A.

Hoofdstuk: 03 - Verkeer en Infrastructuur Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat ten gevolge van het aangepaste parkeerregime in Amsterdam Zuidoost werknemers in bepaalde doelgroepen, zoals onderwijsinstellingen en apotheken onevenredig getroffen.

2.

dat aan de raad concreet aandacht gevraagd is teneinde knelpunten in deze op te lossen.

Besluit: 1.

het DB op te dragen nog voor het kerstreces rond de tafel te gaan met gedupeerde(n) teneinde een bevredigende oplossing voor de aan ons voorgelegde knelpunten te vinden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

-3-


MOTIE Inzake:

AA PAK BLACKSPOTS

Hoofdstuk: 03 - Verkeer en Infrastructuur Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1. dat er sprake is van verkeersonveilige situaties in Gein op de kruising van Wisseloord en het pad leidt naar Eben HaĂŤzer. 2. dat er sprake is van een verkeersonveilige situatie op de Bijlmerdreef ter hoogte van de plakzuil bij station Ganzenhoef. 3. dat er sprake is van een complexe en verkeersonveilige situatie op de Karspeldreef (incl. de ventwegen) ter hoogte de Kikkensteinstraat. 4. dat er sprake is van een verkeersonveilige situatie op marktdag (zaterdag) op de wegdelen tussen Ganzenpoort en de weg naast de markt. Het in- en uitrijden op marktdag van lange bevoorradingstrucks, huisvuilwagens en marktverkeer maakt het extra onveilig en zorgt regelmatig voor opstoppingen. 5. dat er niet zelden voetgangers en fietsers over het hoofd worden gezien door automobilisten en dat hierdoor de onnodige verkeersonveilige situaties ontstaan. Besluit: 1. het DB op te dragen om in het belang van de verkeersveiligheid en het wegnemen van genoemde verkeersknelpunten, de relevante locaties worden aangepast en eventueel verkeersspiegels worden geplaatst. En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

-4-


MOTIE Inzake:

UITBREIDI G FIETSE STALLI GE BIJ OV-K OOPPU TE

Hoofdstuk: 03 - Verkeer en Infrastructuur Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat het gebruik al enige jaren in Zuidoost wordt aangemoedigd.

2.

dat het aantal mensen de fiets als vervoermiddel gebruikt, zichtbaar toeneemt.

3.

dat er de fiets niet zelden in combinatie met het OV gebruikt wordt.

4.

dat bovenstaande in elk geval gestimuleerd kan worden.

Besluit: 1.

bij de belangrijkste OV knooppunten fietsenstallingen te realiseren, al dan niet bewaakt en met de mogelijkheid voor kleine reparaties en verhuur.

En gaat over tot de orde van de dag.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

-5-


MOTIE Inzake:

UITBREIDI G FIETS IETJES I WOO GEBIEDE

Hoofdstuk: 03 - Verkeer en Infrastructuur Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat fietsen een goedkope, gezonde en niet aan een dienstregeling gebonden vervoerswijze is.

2.

dat niet alle woongebieden van Zuidoost er voldoende fietsnietjes zijn.

3.

dat de fietsen op ongewenste plekken zoals in portiek en op galerijen worden gestald.

4.

dat er daardoor onveilige situaties ontstaan op deze plekken.

Besluit: 1.

het DB op te dragen middels bewonersschouwen in kaart brengen waar er dringende behoefte is aan fietsnietjes.

3.

het DB op te dragen fietsnietjes op de benodigde plekken te realiseren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

-6-


MOTIE Inzake:

VERBETERI G I FORMATIE METRO BIJ STORI GE

Hoofdstuk: 03 - Verkeer en Infrastructuur Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat er bij uitval van metro's niet tijdig wordt gecommuniceerd met de passagiers.

2.

dat er regelmatig een of meerdere metro's achter elkaar uitvallen en pas na herhaaldelijk verzoek schaars informatie wordt verkregen.

3.

dat de frequentie dat dit gebeurt toeneemt door het uitvallen van de oudere metrostellen.

Besluit: 1.

in samenwerking met de centrale stad het GVB opdracht te geven zorg te dragen voor een tijdige communicatie naar de passagiers.

2.

dat er bij uitval van metro's tijdig wordt ingegrepen, voor alternatief vervoer wordt gezorgd en de rijtijden worden aangepast.

3.

dat de informatie zo snel als mogelijk wordt gecommuniceerd met de passagiers zowel via de intercom als de displays op de metrostations.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

-7-


MOTIE Inzake:

VERBETERI G LOOPROUTES BIJLMERPARK - K-BUURT

Hoofdstuk: 03 - Verkeer en Infrastructuur Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat jongeren gestimuleerd moeten worden om te sporten.

2.

dat er geen goede en veilige loopverbinding is tussen Sportpark Bijlmerpark en de K-buurt.

3.

dat er geen goede loopverbinding is tussen atletiekbaan Bijlmerpark en de K-buurt.

4.

dat er regelmatig (jonge) sporters lopen in de bermen van de Karspeldreef-deel

5.

dat het tracĂŠe ongeschikt en onveilig is voor voetgangers.

Besluit: 1.

dat er veilige voetpaden worden aangelegd tussen de sportaccommodaties aan weerszijden van de Karspeldreef en de K-buurt (Evean HRH- huis en Kelbergen)

2.

dat er in het kader van veiligheid intensief gehandhaafd wordt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

-8-


MOTIE Inzake:

O DERZOEK DOELMATIGHEID OPE BAAR VERVOER

Hoofdstuk: 03 - Verkeer en Infrastructuur Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat Zuidoost deel is van een 24-uurs economie zoals die er is in overig Amsterdam

2.

dat Ziggo-dome, HMH-hal en Arena regelmatig evenementen houden tot na 01 uur

3.

dat er geen metro rijdt na 01 uur.

4.

dat de nachttrein niet stopt op station Station Amsterdam Bijlmer ArenA.

5.

dat er enkele bushaltes ontbreken bij Kameleon.

6.

dat de busfrequentie (lijn 49) richting Driemond summier is.

Besluit: 1.

dat onderzocht wordt hoe de klantvriendelijkheid van het OV kan worden verbeterd.

2.

dat onderzocht wordt hoe de doelmatigheid van het OV op basis van bovenstaande overwegingen kan worden verbeterd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

-9-


MOTIE Inzake:

O DERZOEK DOORTREKKE TRAMLIJ 9 AAR ZUIDOOST

Hoofdstuk: 03 - Verkeer en Infrastructuur Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1. dat de ov-verbinding van Zuidoost met Diemen (woon, werk- en winkelgebied De Sniep en industrieterrein Stammerdijk) en het oosten van Amsterdam gebrekkig is. 2. dat er veel studenten van Hogeschool In Holland in en werknemers in kantorenpark Diemen Zuid van het ov gebruik maken. 3. dat de gemeente Diemen plannen heeft tramlijn 9 door te trekken naar station Verrijn Stuartweg, dichtbij de gemeentegrens, op welke locatie een aantal kantoorcomplexen zal worden vervangen door woningbouw. 4. dat een snelle tramverbinding met haltes relatief makkelijk te realiseren is; de infrastructuur er al grotendeels ligt. Besluit: 1. te onderzoeken op welke wijze tramlijn 9 kan worden aangesloten op metrostation Verrijn Stuartweg en/of metrostation Ganzenhoef of verdere bestemmingen. 2.

dat Stadsdeel Zuidoost zo spoedig mogelijk contact zoekt met de gemeente Diemen en het GVB over de mogelijke doortrekkingen van tramlijn 9.

2.

de raad binnen 2 maanden verslag van de onderzoeksresultaten te doen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 10 -


MOTIE Inzake:

BRUG BIJ STAMMERLA DWEG I DRIEMO D

Hoofdstuk: 03 - Verkeer en Infrastructuur Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost. Overwegende: 1. dat het grote noordelijk woongebied van Driemond, sport- en activiteitencentrum MatchZO en het grote volkstuincomplex Linnaeus vanuit Zuidoost slechts met een omweg te bereiken is. 2. dat daarbij autoverkeer, (brom)fietsverkeer en voetgangers door het woongebied van Driemond Zuid en Noord dient te gaan. 3. dat de kruising Provincialeweg - Zandpad (toegangsweg Driemond) een complexe gevaarlijke kruising is voor autoverkeer, (brom)fietsverkeer en voetgangers. 4. dat er nu slechts ĂŠĂŠn brug is over de Gaasp, die bij een calamiteit tot omrijden via de Lange Stammerdijk (auto's tot Diemen, (brom)fietsverkeer tot Geerdinkhof) zal leiden. Voor voetgangers in Driemond Noord is het bij stremming geen alternatief. Besluit: 1. te onderzoeken in hoeverre een veilige smalle (binnendoor)brug voor (brom)fietsverkeer en voetgangers te realiseren is over de Provincialeweg en de Gaasp ter hoogte van de Stammerlandweg (toegangsweg naar MatchZo en Linnaeus. De brug kan daar logisch aansluiten op het (brom)fietspad naar de Gaasperplas hetgeen de route voor (brom)fietsverkeer tot 1,4 km kan bekorten. 2. bij aanleg van de brug een extra bushalte bij de brug (tevens dichtbij recreatiestrand Gaasperplas) aan te leggen. En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 11 -


MOTIE Inzake:

EVE EME TE MET ECO OMISCHE COMPO E TE

Hoofdstuk: 04 - Werk, Inkomen en Economie Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat vooruitlopend op evaluatie van huidig evenementenbeleid.

2.

dat vooruitlopend op mogelijk nieuw aangepast evenementenbeleid.

3.

dat evenementen die tot nu toe door het stadsdeel financieel zijn ondersteund, er geen eisen gesteld worden aan de bijdrage die deze in economisch opzicht voor het stadsdeel en haar bewoners moet hebben.

Besluit: 1.

dat nu reeds strikte voorwaarden te stellen aan een bijdrage die door het stadsdeel financieel ondersteunde evenementen een concrete bijdrage leveren moeten aan het economische wel en wee van het stadsdeel.

2.

dat lokale ondernemers c.q medewerkers, in vast te stellen aantallen of percentage, economisch daaraan deelnemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 12 -


MOTIE Inzake:

O DERZOEK KA TOORLEEGSTA D TBV STARTERS, ZZP'ERS E ORGA ISATIES

Hoofdstuk: 04 - Werk, Inkomen en Economie Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat er een grote leegstand is van kantoren gebouwen in het Arenagebied

2.

dat er een grote groep starters, zzp'ers en organisaties zijn die behoefte hebben aan een plek om hun activiteit te kunnen uitoefenen.

Besluit: 1.

dat het stadsdeel met de eigenaren van leegstaande kantoor- en werkruimten in gesprek gaat om de mogelijkheden in kaart te brengen om betaalbare ruimte aan te bieden aan starters, zzp'ers en organisaties

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 13 -


MOTIE Inzake:

I FORMELE O DER EMI GE FORMALISERE

Hoofdstuk: 04 - Werk, Inkomen en Economie Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat er middels een motie is aangedrongen op onderzoek naar omvang en aard van informele arbeid in het stadsdeel

2.

dat informele arbeid kan worden omgezet tot formele arbeid.

3.

dat het Ondernemersloket niet toereikend is uitgerust om in de grote behoefte en specifieke behoefte te voorzien.

Besluit: 1.

dat het Ondernemersloket nadrukkelijk de opdracht krijgt om op maat en naar behoefte potentiĂŤle starters en zzp'ers te begeleiden om zodoende informele arbeid om te zetten in formele arbeid.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 14 -


MOTIE Inzake:

O DER EMERSLOKET FACILITERE TBV LOKALE ZZP'ERS

Hoofdstuk: 04 - Werk, Inkomen en Economie Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat de werkloosheid een hoogtepunt bereikt.

2.

dat steeds meer mensen zich als zzp'ers vestigen.

3.

dat het Ondernemersloket niet voldoende is ingesteld op deze ontwikkeling.

Besluit: 1.

dat het Ondernemersloket een taak krijgt het economisch gastheerschap te voeren

2.

dat het Ondernemersloket zich meer gaat richten op zzp'ers.

3.

dat er een openbaar toegankelijk en publieksvriendelijke database wordt aangelegd van zzp'ers in Zuidoost.

4.

dat alles in het werk wordt gesteld om de geregistreerde zzp'ers in aanmerking te laten komen voor gunning van stadsdeelopdrachten en de raad c.q. de bestuurscommissie elke 6 maanden verslag daarvan te doen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 15 -


MOTIE Inzake:

REGIEFU CTIE 'VREEDZAME WIJK'

Hoofdstuk: 05 - Onderwijs en Jeugd Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1. dat er behoefte is aan een specifieke pedagogische aanpak in stadsdeel Zuidoost. 2. dat het pedagogisch programma 'Vreedzame School' gemeengoed op de Amsterdamse scholen voor primair onderwijs. 3. dat vele wijken in Amsterdam 'Vreedzame Wijken' in wording zijn. 4. dat stadsdeel Zuidoost niet in deze ontwikkeling achter mag lopen. 5. dat het betrekken van alle partners gerelateerd aan de opvoedingsdriehoek bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van kind en jongere. Besluit: 1. Stadsdeel Zuidoost op te dragen haar regiefunctie t.a.v. de realisatie van de 'Vreedzame Wijk' op zich te nemen. 2.

voldoende middelen beschikbaar te stellen om de eerder genoemde opvoedingspartners te trainen in de beginselen van de 'Vreedzame Wijk'.

3.

dit in samenspraak te doen met de eerder genoemde partners en licentiehouder (ABC en/of CED-groep) van de 'Vreedzame Wijk'.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 16 -


MOTIE Inzake:

OPRICHTE FO DS VOOR TALE TVOLLE STUDE TE

Hoofdstuk: 05 - Onderwijs en Jeugd Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat er binnen Amsterdam Zuidoost een grote diversiteit is aan jongeren

2.

dat deze niet altijd de steun krijgen en over de faciliteiten beschikken om hun studie succesvol af te ronden.

3.

dat er vanwege financiële problemen, met name in situaties waar sprake is van armoede, de student minder leerbaar is

4.

dat het volgen van onderwijs tot de rechten van het kind is uitgeroepen

Besluit: 1.

dat Stadsdeel Zuidoost een fonds instelt waar van minimaal € 15.000,- talentvolle studenten een beroep op financiële steun kunnen doen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 17 -


MOTIE Inzake:

EDUCATIEVE BROEDPLAATSE FACILITERE

Hoofdstuk: 05 - Onderwijs en Jeugd Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat er diverse initiatieven genomen worden onder burgers om kennis te delen.

2.

dat er behoefte is om nieuwe skills te delen

3.

dat er problemen zijn met het vinden van geschikte accommodaties om een en ander uit te voeren.

Besluit: 1.

Ruimte te faciliteren zoals in het CEC gebouw, buurthuizen en collectieve ruimten, die flexibel gebruikt kan worden om kort lopende projecten op het gebied van kennisoverdracht mogelijk te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 18 -


MOTIE Inzake:

UITBREIDI G CULTUUREDUCATIE VOOR KI DERE

Hoofdstuk: 05 - Onderwijs en Jeugd Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat het van fundamenteel belang is dat kinderen in een vroeg stadium van ontwikkeling in contact komen met kunst.

2.

dat cultuurontwikkeling een scheppende basisvoorwaarde is voor algehele vorming.

3.

dat cultuureducatie nog niet terechtkomt bij leerlingen van de bovenbouw.

Besluit: 1.

dat de activiteiten op het gebied van cultuureducatie en de omstandigheden daartoe mogelijk te maken voor alle kinderen in de bovenbouw van de basisschool.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 19 -


MOTIE Inzake:

PILOT FUTURE LEADERSHIPS ACADEMY

Hoofdstuk: 05 - Onderwijs en Jeugd Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat er diverse inspanningen nodig zijn om onderwijs op maat aan te bieden.

2.

dat er in Amsterdam Zuidoost diverse flankerende maatregelen getroffen zijn om het reguliere onderwijs te versterken.

3.

dat er des al niet te min behoefte is aan vaardigheden bij het onderwijs van kinderen die niet in het reguliere pakket of curriculum ingebed is.

4.

dat er middelen gereserveerd waren voor een Childrens University en zijn vrijgevallen.

5.

dat dit mogelijkheden biedt om nieuwe initiatieven op dit gebied mogelijk te maken.

Besluit: 1.

initiatieven te ondersteunen om het curriculum van ĂŠĂŠn of meerdere basisscholen te versterken met vakken zoals debatteren, leiding geven, coachen, verrichten van wetenschappelijk onderzoek in combinatie met kunst, cultuur, geschiedenis over de herkomstlanden en dat in hun samenhang.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 20 -


MOTIE Inzake:

VOORLICHTI G PERI ATALE STERFTE

Hoofdstuk: 06 - Welzijn en Zorg Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat in Amsterdam Zuidoost er sprake is van perinatale sterfte die 250% hoger ligt dan het gemiddelde in Amsterdam.

2.

dat onderzoek naar perinatale sterfte tot nu toe slechts inzicht geeft in de omvang.

3.

dat er geen informatie beschikbaar is over de oorzaken.

Besluit: 1.

het DB op te dragen de raad nadere informatie te doen toekomen over de belangrijkste zaken die ten grondslag liggen aan de perinatale sterfte in Amsterdam Zuidoost.

2.

dat gezondheidsvoorlichting in een zeer vroeg stadium van zwangerschap in samenwerking met verloskundigen, kraamzorg en GGD wordt gegeven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 21 -


MOTIE Inzake:

ZORG CO TACT DATI G OUDERE - JO GERE

Hoofdstuk: 06 - Welzijn en Zorg Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat er in toenemende mate sprake is van vereenzaming.

2.

dat zorgen voor elkaar weer de normaalste zaak van de wereld moet worden.

3.

dat veel ouderen uit culturen komen met een orale overdrachtstraditie.

4.

dat veel ouderen een bron van kennis en ervaring vormen.

5.

dat veel jongeren kennis en ervaring die deze ouderen hebben ontberen.

6.

dat veel jongeren goed gebruik zouden kunnen maken van deze kennis en ervaring die ouderen met zich meedragen.

7.

dat veel jongeren graag een oma of opa in hun directe omgeving zouden willen.

8.

het koppelen van jongeren aan ouderen een concrete bijdrage levert aan het oplossen van bovengenoemde overwegingen.

Besluit: 1.

projecten te ondersteunen om ouderen op basis van de opgesomde overwegingen aan jongeren te koppelen, of omgekeerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 22 -


MOTIE

.

Inzake:

VERSTERKI G JO GERE WERK

Hoofdstuk: 06 - Welzijn en Zorg Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat na het bekend worden van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek naar wat de jeugd in Amsterdam Zuidoost beweegt, er weinig conclusies zijn getrokken die zich in nieuw beleid hebben gemanifesteerd.

2.

dat er toegezegd is door het DB om met name het out-reachend jongerenwerk te versterken.

3.

dat er ten aanzien van te plegen inspanningen er nog stappen moeten worden gezet.

Besluit: 1.

het (out-reachend) jongerenwerk te versterken met 2 fte’s

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 23 -


MOTIE Inzake:

IMPLEME TATIE AGE DA 22

Hoofdstuk: 06 - Welzijn en Zorg Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1. dat Agenda 22 van de Verenigde Naties door Nederland getekend en inmiddels geratificeerd is. 2. dat in Amsterdam Zuidoost regelmatig geconstateerd is dat de toegankelijkheid van openbare gebouwen en openbare ruimten niet voldoet aan de gestelde eisen zoals Agenda 22 voorschrijft. Besluit: 1. dat het Stadsdeel Zuidoost erop toeziet de punten die zijn opgenomen in Agenda 22 staand beleid wordt. 2. dat het stadsdeel het ertoe leidt dat hier duidelijk op gehandhaafd wordt. 3. dat de belangenorganisatie Platform Gehandicapten Zuidoost – PGZO – betrokken 4.

wordt. Het DB de Raad binnen 2 maanden rapporteert welke concrete stappen er hieromtrent zijn ondernomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 24 -


MOTIE Inzake:

EVALUATIE MAATSCHAPPELIJKE DIE STVERLE I G

Hoofdstuk: 06 - Welzijn en Zorg Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat het aanbod van hulpverlening bij velen niet duidelijk is.

2.

dat niet elke doelgroep wordt bereikt.

3.

dat er signalen zijn dat er bewoners zich niet gehoord en gesteund voelen

4.

dat er bewoners zijn die vanwege deze negatieve verhalen zich niet richten tot de dienstverleners

Besluit: 1.

dat de maatschappelijke dienstverlening wordt geĂŤvalueerd.

2.

dat de aanbieders van dienstverlening beter vindbaar worden gemaakt via internet en het aanbod van de dienstverlening per aanbieder duidelijk wordt omschreven.

3.

dat de resultaten van dit onderzoek kenbaar wordt gemaakt door middel van publicatie van de belangrijkste bevindingen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 25 -


MOTIE Inzake:

O DERZOEK RELATIE ARMOEDE E PERI ATALE STERFTE

Hoofdstuk: 06 - Welzijn en Zorg Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1. dat het percentage baby's in Zuidoost dat sterft rond de geboorte hoger is dan in de andere stadsdelen. 2. dat er sprake is van een hoog percentage van mensen die in armoede verkeren. Besluit: 1. dat er onderzocht wordt in welke mate er sprake is van een directe relatie tussen armoede en perinatale sterfte. 2. dat er een programma wordt opgezet waarbij er in diverse talen en via diverse soorten media aandacht wordt besteed aan gezonde maaltijden. 3. dat er budget van â‚Ź 25.000,- wordt vrijgemaakt ten behoeve van signalering en voorlichting geven aan de zwangere vrouwen via de zogenaamde consultatiebureaus maar ook via de zelforganisaties en maatschappelijke dienstverlening. 4. dat er bij andere oorzaken als armoede ingezet wordt in preventie en verlaging van de oorzaken. En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 26 -


MOTIE Inzake:

ARMOEDE ET ISCH O TKOPPELE

Hoofdstuk: 06 - Welzijn en Zorg Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat er binnen Zuidoost een grote diversiteit is aan etniciteiten is.

2.

dat armoede geen gezicht heeft wat gekoppeld is aan een bepaalde etniciteit.

3.

dat stigmatiseren van een bepaalde etnische groep in combinatie met armoede voorkomen moet worden.

Besluit: 1.

dat het budget voor armoedebestrijding bij jongeren wordt ingezet zonder deze aan etniciteit te koppelen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 27 -


MOTIE Inzake:

VERSTREKKI G IBUD-AGE DA'S

Hoofdstuk: 06 - Welzijn en Zorg Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat er in het stadsdeel een hoog percentage is van armoede.

2.

dat er budgetteringscursussen mogelijk zijn.

3.

dat het verstrekken van een agenda met budgetteringstips dit tot inzicht kan leiden en daarmee tot vermindering van armoede.

4.

dat er meer gemeenten zijn die hun burgers ondersteunen bij de bestrijding van armoede door het verstrekken van budgetagenda's.

Besluit: 1.

dat het stadsdeel met het Nibud de mogelijkheden verkent om huishoudens die voor de Nibud-agenda in aanmerking komen daarvan te voorzien.

2.

dat gelet op het educatieve inhoud deze agenda ook actief wordt ingezet bij budgetteringscursussen om daarmee de armoede in het stadsdeel te bestrijden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 28 -


MOTIE Inzake:

MOESTUI VOEDSELBA K

Hoofdstuk: 06 - Welzijn en Zorg Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat er Floriade middelen beschikbaar zijn.

2.

dat er gedachten zijn geventileerd om deze middelen in te zetten voor verfraaiing maar in het bijzonder ten behoeve van functionele flora activiteiten zoals stadstuinbouw al dan niet in kassen.

3.

dat er sprake is van meer dan gemiddelde armoede in Amsterdam Zuidoost.

Besluit: 1.

een locatie beschikbaar te stellen ten behoeve van de organisatie ‘Er is hoop voor morgen’ die als klokkenluider van armoede in Zuidoost voedsel inzamelt.

2.

dat deze organisatie de aangewezen plek in beheer geeft om met de vrijwilligers en afnemers van voedselpakketten gewassen te verbouwen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 29 -


MOTIE Inzake:

O DERZOEK DRA K- E DRUGSGERELATEERDE PSYCHOSES

Hoofdstuk: 06 - Welzijn en Zorg Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat er een verhoging is van het aantal jongeren dat een psychose krijgt

2.

dat drugs en alcohol gebruik een trigger is voor een psychose

3.

dat stress het krijgen van een psychose in de hand werkt

Besluit: 1.

dat er wordt geĂŻnventariseerd in welke mate jongeren in Zuidoost drugsgerelateerde psychoses hebben gehad in de laatste 5 jaar.

2.

dat er preventief voorlichting wordt gegeven ter voorkoming van drugsgebruik bij met name jongeren in Zuidoost.

3.

dat er wordt gehandhaafd bij de verkoop en gebruik van drugs en alcohol aan minderjarigen.

4.

dat er budget wordt vrijgemaakt om jongeren preventief voor te lichten

5.

dat er structureel en intensief wordt samengewerkt met de geĂŤigende expertisecentra, fonds psychische noden en Jellinek/GGD's en GGZ.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 30 -


MOTIE Inzake:

FIJ MAZIG BUURTWERK TBV SOCIALE COHESIE

Hoofdstuk: 06 - Welzijn en Zorg Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1. dat buurtparticipatie, zeker na de bestuurlijke verandering in 2014, grote aandacht verdient. 2. dat er een grote behoefte is aan kleine, multifunctionele ontmoetingsruimten dicht bij huis die zonder veel formaliteiten, verplicht aanwezig personeel, verplichte catering, alsmede ook in de weekends en 's avonds laat gebruikt kunnen worden. 3. dat er een grote behoefte is aan betaalbare ruimte voor activiteiten van maatschappelijke organisaties, huiswerkbegeleiding, budgettrainingen, etc. 4. dat de 4 grote buurthuizen daarin niet kunnen voorzien. 5. dat er enkele ruimten zoals de Buurtkamer Holendrecht, Buurtsalon Kikkenstein, GravensteinStudio en Spinnewiel al jaren succesvol en intensief worden gebruikt en voor buurtgericht gebruik gratis beschikbaar zijn. Besluit: 1. dat ten behoeve van verbetering van de participatie en sociale cohesie dergelijke buurtkamers en buurtsalons worden gestimuleerd. 2. dat Stadsdeel Zuidoost inspanning pleegt om woningstichtingen dergelijke ruimten ter beschikking te laten stellen. 3. bij te dragen aan de inrichtings- en de beheerkosten. En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 31 -


MOTIE Inzake:

I FORMELE O TMOETI GSPLEKKE

Hoofdstuk: 06 - Welzijn en Zorg Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat jongeren, jong-volwassenen en ouderen behoefte hebben elkaar buitenshuis te ontmoeten.

2.

dat bij gebrek aan ontmoetingsplekken er overlast ontstaat door hangjongeren, jong-volwassenen en ouderen in woongebieden, flatgebouwen en winkelcentra.

3.

dat er geen beschutte openbare ontmoetingsplekken (JOP's) zijn in Zuidoost.

Besluit: 1.

dat er minimaal 10 beschutte, sociaal veilige ontmoetingsplekken worden gecreĂŤerd

2.

dat er overlegd wordt met de buurtbewoners over de juiste functionaliteit, duurzaamheid, toegankelijkheid en locatie.

3.

dat lokale kunstenaars en designers worden ingeschakeld bij het ontwerp en de integratie in de buurt.

4.

te overwegen relevante informatie van maatschappelijke organisaties te plaatsen bij of aan de ontmoetingsplekken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 32 -


MOTIE Inzake:

FU CTIE GEBOUW GEI BURGIA

Hoofdstuk: 06 - Welzijn en Zorg Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost. Overwegende: 1. dat het oude clubgebouw en sportterrein van S.V. Geinburgia in Driemond reeds twee jaar niet in gebruik is. 2. dat bewoners niet gehoord zijn over een mogelijke nieuwe bestemming voor de Seizoenhof nr 5. 3. dat er vergevorderde gesprekken plaatsvinden met een potentiĂŤle koper zonder dat er genoegzaam met de bewoners, door tussenkomst van dorpsraad, gecommuniceerd is . 4. dat er nog onduidelijkheid bestaat over een mogelijk nieuw bestemmingsplan van sportvoorziening naar een sociaal maatschappelijke functie (in elk geval er nog een bezwaarprocedure hieromtrent loopt) 5. dat een toereikende voorbereiding, in samenspraak met de bewoners in die hechte gemeenschap die Driemond vormt, tot minder spanningen en onbegrip hadden geleid Besluit: 1. dat de beoogde nieuwe bestemming en verkoop van Seizoenhof 5 heroverwogen wordt. 2. dat er kennis moeten worden genomen van de plannen zoals die leven bij bewoners en ondernemers van Driemond. 3. de Raad te informeren over de stappen die in deze worden genomen teneinde tot een sturende rol te kunnen vervullen in het vinden van een voor alle partijen bevredigende bestemming. En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 33 -


MOTIE

.

Inzake:

TOEZICHT SPEELTUI FORT KRAAIE

EST

Hoofdstuk: 07 - Sport en Recreatie Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat het toezicht verzorgd door Platform K-buurt, financieel gesteund door Kameleon-ondernemers en stadsdeel in de maanden juli, augustus en september 2013 zeer goed is ontvangen door kinderen, jongeren, ouders en grootouders en door sporters van de krachthonk en atletiekbaan.

2.

dat er dankzij het toezicht gebruik gemaakt kon worden van toilet, waterkraan, ehbo-spullen, sport- & spel-materialen en wespennestverdelging.

3.

dat kids en kinderen graag hielpen de speelplaats schoon te houden van zwerfvuil.

4.

dat gebreken en beschadigingen snel doorgegeven en gerepareerd konden worden.

Besluit: 1.

voor het zomerseizoen (april t/m september) voor het toezicht in de weekends en in vakantieperiodes structureel een toezichtbudget van â‚Ź 3000,- wordt gereserveerd voor de nader te bepalen organisatie die het toezicht gaat verzorgen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 34 -


MOTIE Inzake:

OPRICHTE FO DS VOOR TALE TVOLLE SPORTERS

Hoofdstuk: 07 - Sport en Recreatie Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat Zuidoost veel sporttalenten kent.

2.

topsporters een belangrijke functie als rolmodel vervullen.

3.

dat bij doorbraak naar topsport er hoge kosten komen voor extra trainingen, reiskosten en verblijfskosten.

4.

dat het voor sporttalenten moeilijk is om het topsport bedrijven te betalen.

Besluit: 1.

dat Stadsdeel Zuidoost een fonds instelt van minimaal â‚Ź 30.000,- waarop excellente sporttalenten en topsporters uit Zuidoost een beroep kunnen doen om hun functie als rolmodel volwaardig te kunnen vervullen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 35 -


MOTIE Inzake:

VERBETERI G ATLETIEK-FACILITEIT

Hoofdstuk: 07 - Sport en Recreatie Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1. dat de functionaliteit, toegankelijkheid, aantrekkelijkheid van diverse faciliteiten beter kan. 2. dat de uitbreiding van de faciliteiten (wintertraining, krachttraining, instructie, materiaalopslag) verhoogd kan worden door indoor faciliteiten te koppelen aan de al aanwezige faciliteiten. 3. dat er geen tot weinig mogelijkheid is om na de sportactiviteiten met elkaar in gesprek te gaan, de sociale factor daardoor ontbreekt. 4. dat de kantinefunctie bijdraagt aan het genereren van aanvullende middelen voor een gezonde exploitatie. Besluit: 1. dat er een bedrag van â‚Ź 120.000,- wordt vrijgemaakt ter verbetering van de toegankelijkheid en de uitbreiding van de atletiekaccommodatie in het Bijlmerpark 2.

zoals die nu in beheer is van AV Feniks. dat er mogelijkheden worden gezocht om cofinanciering voor de meerkosten mogelijk te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 36 -


MOTIE Inzake:

VITALISERI G SPORTORGA ISATIES

Hoofdstuk: 07 - Sport en Recreatie Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat er gebrek is aan (technisch) geschoold kader bij de sportorganisaties.

2.

dat dit leidt tot problemen in het functioneren van deze organisaties.

3.

dat het opleiden van trainers, begeleiders en scheidsrechters veel tijd en kosten met zich meebrengt.

4.

dat stagebegeleiding alleen gedaan kan worden door opgeleide en ervaren trainers.

5.

dat fondsenwerving nog onvoldoende wordt toegepast.

Besluit: 1.

dat er een bedrag van â‚Ź 50.000,- gereserveerd wordt ten behoeve van scholing van kaders van de diverse sportorganisaties in Amsterdam Zuidoost.

2.

dat de organisaties gesteund moeten worden bij de opleiding van hun bestuursleden, fondswervers, publiciteitsverzorgers, sporttrainers, begeleiders en scheidsrechters.

3.

dat ook bij het Amsterdamse Sportfonds en bij andere fondsen middelen zo nodig aanvullende middelen worden aangetrokken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 37 -


MOTIE Inzake:

VERHOGE BUDGET VOLWASSE SPORTBUURTWERK.

Hoofdstuk: 07 - Sport en Recreatie Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat er in 2013 een budget is vastgesteld voor Sportbuurtwerk.

2.

dat er slechts 10% van dit budget is gereserveerd voor Sportbuurtwerk voor volwassen.

3.

dat er inspanningen moeten worden betracht om meer volwassenen aan het sporten te krijgen.

4.

dat het verhogen van het budget niet ten koste mag gaan van het budget voor Sportbuurtwerk voor kinderen en jongeren.

Besluit: 1.

dat het budget voor Sportbuurtwerk te verruimen.

2.

dat het budget voor volwassen Sportbuurtwerk minimaal 30% van het totale nieuwe budget van het Sportbuurtwerk gaat uitmaken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 38 -


MOTIE Inzake:

GOLFE I SPORTBUURTWERK OP ZOEK AAR DE 'TIGER WOODS' VA ZUIDOOST

Hoofdstuk: 07 - Sport en Recreatie Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat de kloof tussen arm en rijk in toenemende mate groter wordt.

2.

dat gebleken is dat er nauwelijks aanwas is van jongeren bij de golfclubs.

3.

dat golfen vormend werkt vanwege de confrontatie met jezelf.

5.

dat het beoefenen van de golfsport nieuwe netwerk voor jongeren aanboort die zich vaak in één milieu bevinden.

Besluit: 1.

dat golfen wordt opgenomen in het Sportbuurtwerk.

2.

dat er in het kader van de zoekactie naar de 'Tiger Woods' een pilotproject voor jongeren in samenwerking met golfclub Olympus wordt gestart en het budget voor Sportbuurtwerk daarvoor wordt verhoogd met € 10.000,-.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 39 -


MOTIE Inzake:

SA ITAIRE VOORZIE I GE SPEELPLAATS BIJLMERPARK

Hoofdstuk: 07 - Sport en Recreatie Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat de grote speelplaats in het Bijlmerpark zeer druk bezocht worden

2.

dat er geen sanitaire voorziening is naast of bij de speelplaats

3.

dat er geen waterkraan of fonteintje is naast of bij de speelplaats

Besluit: 1.

dat de aanleg van de sanitaire voorzieningen inclusief waterkraan gewenst is.

2.

er zorg voor te dragen dat deze sanitaire voorziening schoongemaakt wordt en deze regelmatig wordt gecontroleerd en onderhouden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 40 -


MOTIE Inzake:

UITBREIDI G SPORTAA BOD AA BASISSCHOLE

Hoofdstuk: 07 - Sport en Recreatie Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1. dat sportbeoefening door jonge kinderen heel belangrijk wordt gevonden. 2. dat met het geven van lessen lichamelijke opvoeding op basisscholen de jongste kinderen bij uitstek kunnen kennismaken met diverse bewegingssporten 3. dat kinderen tijdens schooltijd met veel enthousiasme deelnemen aan de incidentele sportclinics en sportieve bewegingsoefeningen. 4. dat vroege kennismaking met een sport tot talentontdekking en -ontwikkeling kan leiden. 5.

dat sportclubs over de juiste materialen en specifieke sportkennis beschikken.

Besluit: 1.

dat Stadsdeel Zuidoost â‚Ź 60.000,- beschikbaar stelt om sportclubs in staat te stellen frequenter en aan meerdere klassen op meerdere scholen sportclinics en sportieve bewegingsoefeningen te geven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 41 -


MOTIE Inzake:

MIDDELE VRIJMAKE VOOR AMATEURKU ST

Hoofdstuk: 08 - Cultuur en Monumenten Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat in Amsterdam Zuidoost van oudsher veel bewoners kunst activiteiten ontplooien.

2.

dat deze activiteiten niet voor professionele doeleinden plaatsvinden.

3.

dat de verschillende beoefende kunstvormen bijdragen aan een nuttige vrijetijdsbesteding en de verrijking van het cultuurpallet van het stadsdeel.

4.

dat het beoefenaars niet zelden ontbreekt aan minimale voorzieningen om de amateurkunst tot wasdom te brengen.

Besluit: 1.

om conform de intenties van het lopende kunst en cultuurbeleid â‚Ź 50.000,- (vijftig duizend euro) te reserveren voor het ondersteunen van de amateurkunst-beoefening in Amsterdam Zuidoost.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 42 -


MOTIE Inzake:

PODIUMKU STE SARASWATI ART

Hoofdstuk: 08 - Cultuur en Monumenten Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat podiumkunsten bijdragen aan de sociale cohesie.

2.

dat de culturele ontwikkeling en aan de talentontwikkeling van burgers in Zuidoost.

3.

dat Stichting Saraswati Art sinds 1991 kwalitatieve podiumkunsten organiseert in Zuidoost.

Besluit: 1.

een bedrag van â‚Ź 20.000,- beschikbaar te stellen in 2014 t.b.v. het aanbod van culturele activiteiten van Stichting Saraswati Art.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 43 -


MOTIE Inzake:

MIGRATIE MUSEUM

Hoofdstuk: 08 - Cultuur en Monumenten Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1. dat Amsterdam een stad is met de grootste diversiteit aan etnische groepen. 2. dat die diversiteit in Stadsdeel Zuidoost zich in belangrijke mate manifesteert. 3. dat er relatief weinig kennis is over de historie van de vorming van die diversiteit 4. dat de opgedane kennis van de migratie geconserveerd dient te worden 5. dat educatie over migratie en diversiteit essentieel voor de emancipatie van etnische groepen. 6. dat de informatie die een Migranten Museum kan versterken zal bijdragen aan nieuwe inzichten voor toekomstige samenlevingsvormen. 7. dat Stadsdeel Zuidoost ontegenzeggelijk een pioniersfunctie dient te vervullen gezien haar geschiedenis inzake migratie en diversiteit. Besluit: 1. het Dagelijks Bestuur op te dragen de haalbaarheid te onderzoeken voor het realiseren van de Migranten Museum dat zowel voor Zuidoost, Amsterdam, Nederland als mondiaal interessant is. 2. middelen beschikbaar te stellen dit onderzoek ambtelijk mogelijk te maken. 3. vooruitlopend op de realisatie een mogelijk te onderzoeken historisch (zowel eeuwenoud als recentelijk materiaal) te verzamelen en op te slaan. En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 44 -


MOTIE Inzake:

O DERZOEK REALISATIE MUSEUM OVER ZUIDOOST

Hoofdstuk: 08 - Cultuur en Monumenten Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat Amsterdam Zuidoost in slechts enkele decennia een rijke historie (sociaal, migratie, diversiteit, stedenbouw, architectuur, kunst) heeft opgebouwd.

2.

dat er reeds initiatieven zijn en her en der materiaal is opgeslagen voor een "Bijlmer Museum".

3.

dat er gebrek is aan een voorziening ten behoeve van het inzamelen en het toegankelijk maken van het Zuidoost-erfgoed, waarvan overigens reeds veel verloren is gegaan.

Besluit: 1.

direct concrete stappen te zetten om een Zuidoost Museum te realiseren.

2.

te onderzoeken of bij een realisatie de bestaande initiatieven kunnen worden ge誰ntegreerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 45 -


MOTIE Inzake:

STRUCTURELE STEU OPE LUCHTBIOSCOOP

Hoofdstuk: 08 - Cultuur en Monumenten Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat de openluchtbioscoop in Amsterdam Zuidoost voortkomt uit een succesvol initiatief van burgers die al vanaf de jaren 70 hiermee bezig zijn.

2.

dat de continu誰teit in het geding is geweest vanwege gebrek aan consistent kunst en cultuurbeleid.

Besluit: 1.

dat de openluchtbioscoop onderdeel van staand beleid wordt.

2.

dat er een structureel middelen worden gereserveerd om de openluchtbioscoop voort te laten bestaan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 46 -


MOTIE Inzake:

I KOMSTE DERVI G O LIMIT

Hoofdstuk: 08 - Cultuur en Monumenten Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat in oktober 2013 het plafond van de grote zaal in No Limit mankementen vertoonde.

2.

dat het gebruik van deze zaal vanaf die periode niet meer mogelijk is.

3.

dat hierdoor een belangrijke ruimte van het totale gebouw zorgt voor inkomstenderving.

4.

dat omdat huurders afgezegd moeten worden dit ook tot imagoschade leidt.

5.

dat er zich een situatie voordoet waarvan nog niet is overzien wanneer en hoe die opgelost zal zijn.

Besluit: 1.

ten behoeve van het gebouw No Limit een budget re reserveren teneinde deze financiĂŤle tegenslag te kunnen ondervangen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 47 -


MOTIE Inzake:

UITBREIDE KU ST I OPE BARE RUIMTE

Hoofdstuk: 09 - Openbare ruimte en Groen Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat er kunst creativiteit en design in gebieden waar er nieuwbouw gepleegd is, niet of niet in voldoende mate aanwezig is

2.

dat ondanks in de nota Creatief Perspectief van D66-OZO , zoals het is ge誰ncorporeerd in het kunst en cultuur beleid alsook de uitvoeringsnotitie, geen duidelijkheid heeft gegeven over de voortgang.

Besluit: 1.

dat het DB de raad informeert binnen 6 weken over mogelijke knelpunten en de geplande acties.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 48 -


MOTIE Inzake:

UITBREIDI G PLAKZUILE ZUIDOOST

Hoofdstuk: 09 - Openbare ruimte en Groen Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat er binnen het stadsdeel enkele plakzuilen zijn voor de affichering van nietcommerciële activiteiten.

2.

dat het noodzakelijk is het aantal plakzuilen uit te breiden.

3.

dat er met name in Driemond een plakzuil ontbreekt.

Besluit: 1.

dat er op publieke ontmoetingsplaatsen in elke buurt binnen Zuidoost minimaal één publieke plakzuil dient te worden gerealiseerd.

2.

dat er in Driemond minstens één plakzuil komt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 49 -


MOTIE Inzake:

REALISATIE KLEI E HORECA I PARKE

Hoofdstuk: 09 - Openbare ruimte en Groen Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1. dat er een motie is aangenomen om kleine horeca in de stadsdeelparken mogelijk te maken. 2. dat de uitvoering van de motie nog geen resultaat heeft opgeleverd. 3. dat er vanuit sociaal ondernemerschap reeds een pilot-initiatief is uitgevoerd in de afgelopen twee jaar aan de noordkant van de Gaasperplas bij de waterspeelplaats. 4. dat uit de pilot gebleken is dat dergelijke horeca-ondernemingen ook een sociale functie kunnen hebben, het beheer ondersteunt en de veiligheid bevordert. Besluit: 1. dat het stadsdeel zich inspant om kleine horeca in de diverse parken mogelijk te maken. 2. dat het stadsdeel zich inspant om een dergelijke horecavoorziening aan de noordkant van de Gaasperplas te realiseren op basis van de resultaten van de succesvolle pilot. En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 50 -


MOTIE Inzake:

TOEZICHT E REI IGI G KOPPELE AA EXPLOITATIE KLEI E HORECA

Hoofdstuk: 09 - Openbare ruimte en Groen Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat recreanten soms zwerfvuil veroorzaken.

2.

dat de faciliteiten ontoereikend zijn voor het soort afval wat de recreĂŤren in Zuidoost met zich meebrengt.

3.

dat zwerfvuil, met name in de drukke weekenden en in groengebieden en parken, niet dagelijks wordt verwijderd.

Besluit: 1.

dat bij het toekennen van een vergunning voor kleine horeca in groengebieden en parken zoveel en waar mogelijk dit wordt gekoppeld aan het zwerfvuil-vrij houden van de omgeving en aan sociaal toezicht, ehbo, etc.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 51 -


MOTIE Inzake:

I HAALSLAG O DERHOUD OPE BARE RUIMTE DRIEMO D

Hoofdstuk: 09 - Openbare ruimte en Groen Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Constaterende 1.

dat sprake is van achterstallig onderhoud in de openbare ruimte van Driemond.

2.

dat ten gevolge daarvan er in toenemende mate onveilige plekken ontstaan.

3.

dat deze situatie met name ouderen in hun bewegingsvrijheid beperkt.

4.

dat in het algemeen achterstallig onderhoud ervaren wordt als verloedering.

5.

dat er nog geen concrete plannen zijn om groot onderhoud te plegen in Driemond.

Te Besluiten: 1.

uit de nu nog beschikbare middelen ten behoeve van onderhoud openbare ruimte de nodige middelen te reserveren voor spoedig groot onderhoud van Driemond.

2.

dat het DB de raad binnen 2 maanden informeert over de stappen die daarin worden ondernomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 52 -


MOTIE Inzake:

VERVA GI G BOME A STORMSCHADE

Hoofdstuk: 09 - Openbare ruimte en Groen Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat er tijdens de storm in oktober 2013 veel bomen zijn omgewaaid.

2.

dat bij deze bomen veelal niet diepgeworteld waren.

3.

dat er sprake kan zijn van verzwakking van de bomen.

4.

Dat er een onveilige situatie ontstaat bij het omvallen van bomen.

Besluit: 1.

inventarisatie van de locaties van de bomen die omgevallen zijn.

2.

vervanging waar mogelijk met diepwortelende bomen.

3.

de te vervangen bomen geen deel uit te laten maken van het 1000-Bomenplan maar bomen zijn die beter bestand zijn tegen rukwinden en stormen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 53 -


MOTIE Inzake:

UITBREIDI G OPE BARE TOILETTE

Hoofdstuk: 09 - Openbare ruimte en Groen Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat er in het Arena-gebied normaliter geen enkel openbaar toilet is.

2.

dat er bij GanzenPoort en bij sommige andere winkelcentra geen openbaar toilet is.

3.

dat er met name voor mensen die slecht ter been zijn weinig publieke sanitaire voorziening zijn.

Besluit: 1.

dat er onderzocht wordt in welke mate er op diverse locaties waar veel publiek komt een sanitaire voorziening ontbreekt.

2.

dat sanitaire voorzieningen waar nodig worden geplaatst.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 54 -


MOTIE Inzake:

TERRASVERGU

I G ZO! CULTUUR

Hoofdstuk: 09 - Openbare ruimte en Groen Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1. dat middelen van het Stadsdeel zoveel mogelijk ingezet worden als ondersteuning voor ontwikkelingen van organisaties en activiteiten. 2. dat het voormalig Kwakoe gebouw bij Frissenstein nu bekend als het Podium ZO!, een Zuidoost-organisatie is die het beheer voert en activiteiten ontplooit in een pand van het stadsdeel. 3. dat de organisatie ZO! Cultuur Zuidoost die het beheer en de activiteitenexploitatie uitvoert dat in de komende jaren zoveel mogelijk zelfvoorzienend dient te doen. 4. dat deze organisatie concrete ideeën heeft voor de uitbreiding van haar activiteiten om daarmee eigen inkomsten te genereren. 5. dat één van deze maatregelen is exploitatie van het terras behorend bij het perceel van het pand. Besluit: 1. de organisatie ZO! Cultuur Zuidoost nog voor 1 april 2014 de mogelijkheid te bieden haar terras te exploiteren en daarvoor de nodige vergunningen af te geven. En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 55 -


MOTIE Inzake:

PLAATSI G KARTO / PAPIER CO TAI ERS

Hoofdstuk: 09 - Openbare ruimte en Groen Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1. 2. 3.

4. 5.

dat winkelcentra wekelijks veel emballagekarton en papier kunnen aanbieden dat zeer geschikt is voor recycling. dat de ondergrondse papier recycling containers niet voor emballagekarton en papier van winkels gebruikt mogen worden. dat Winkelcentrum Ganzenpoort haar emballagekarton en papier deponeert in een vrachtwagen-containerbak van ca. 2,5 x 5 meter die precariovrij op het terrein van Kinderboerderij Gliphoeve kan worden geplaatst. dat niet elk winkelcentrum in Zuidoost een precariovrij gebied dichtbij heeft. dat de jaarlijkse opbrengst van karton en papier (ca. â‚Ź 4.000,-) wordt verdeeld tussen Kinderboerderij Gliphoeve en Voedselbank.

Besluit: 1. dat Stadsdeel Zuidoost het mogelijk maakt dat bij winkelcentra in Zuidoost een papiercontainer precariovrij kan worden geplaatst. 2. dat per winkelcentrum de ondernemers en buurtbewoners de 'goede doelen' (bijv. kinderboerderij, Voedselbank, speeltuintoezicht, buurtfestival) bepalen voor de bestemming van de opbrengst van het ingezamelde karton en papier. En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 56 -


MOTIE Inzake:

AFVALBAKKE /PAPIERPOTTE VOGELBESTE DIG MAKE

Hoofdstuk: 10 - Milieu en Water Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat er vaak sprake is dat vogels, met name kraaien en reigers, die de leegtrekken op zoek naar etensresten

Besluit: 1.

afvalbakken en papierpotten te voorzien van een deksel c.q. rooster om daarmee het leegtrekken door vogels tegen te gaan en zodoende zwerfvuil te voorkomen

En gaat over tot de orde van de dag.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 57 -


MOTIE Inzake:

MEDIACAMPAG E AA PAK VERVUILI G GROF-/HUISVUIL

Hoofdstuk: 10 - Milieu en Water Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat de er nog steeds op een onjuiste manier afval wordt aangeboden.

2.

dat de daardoor ontstane situatie als een van de grootte ergernissen wordt ervaren.

3.

dat het gebruik van nieuwsmedia voor de informatievoorziening en om te komen tot een mentaliteitsverandering tot nu onvoldoende zijn ingezet.

4.

dat bewoners veelal onbekend zijn met de uitgedeelde boetes en daardoor de preventieve werking ervan wordt ondermijnd.

Besluit: 1.

budget beschikbaar te stellen ten behoeve van een campagne op lokale radio en tv voor informatievoorziening en mentaliteitsverandering.

2.

dat er 4 keer per jaar via de lokale media gepubliceerd wordt over de aard en het aantal boetes ten gevolge van overtredingen met grofvuil en huisvuil.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 58 -


MOTIE Inzake:

UITBREIDI G ZO

EPA ELE OP STADSDEELKA TOOR

Hoofdstuk: 10 - Milieu en Water Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat er al enige jaren inspanningen worden gepleegd om energie op een milieuvriendelijke manier te genereren.

2.

dat bewoners en bedrijven nog niet in afdoende mate doordrongen zijn van nut en noodzaak om over te stappen op het milieuvriendelijk genereren van energie.

3.

dat er kansen benut moeten worden door de overheid om een voorbeeldfunctie hierin te vervullen.

Besluit: 1.

dat ten behoeve van de energievoorziening in het stadsdeelgebouw en bij voorkeur aanverwante gebouwen zoals het CBK gebouw, Kraka E Sewa, de 50+ woningen in het complex, een optimale hoeveelheid energie wordt gegenereerd wordt uit zonnepanelen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 59 -


MOTIE Inzake:

EXPERIME T MODER E WOO VORME VOOR JO GERE

Hoofdstuk: 11 - Stedelijke Ontwikkeling Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat veel jongeren jarenlang nog thuis moeten blijven wonen omdat er onvoldoende passende woonruimte is.

2.

dat veel jongeren graag blijven wonen hun buurt tussen vrienden en in de nabijheid van ouders en familie.

3.

dat er, behalve voor studenten, onvoldoende kleine woonruimte wordt aangeboden.

4.

dat een aantal woningzoekende jongeren hun heil op straat zoekt en er het gevaar is in contact te komen met dubieuze en criminele activiteiten.

Besluit: 1.

dat in Zuidoost experimenten worden opgestart voor woonruimte en woonvormen gericht op de specifieke behoeften van lokale jongeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 60 -


MOTIE Inzake:

MASTERPLA O TWIKKELI G AMSTEL III.

Hoofdstuk: 11 - Stedelijke Ontwikkeling Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1. dat per 1 januari 2014 het gebiedsdeel Amstel III bestuurlijk onder Zuidoost komt te vallen. 2. dat deze ontwikkeling nogal wat gevolgen heeft. 3. dat deze reeds op zeer korte termijn ge誰mplementeerd dient te zijn. 4. dat de raad zich niet eerder uitvoerig over deze ontwikkeling heeft kunnen buigen vanwege gebrek aan een masterplan. 5. dat dit van fundamenteel belang is om een visie te ontwikkelen en inzicht te hebben in de daarvoor benodigde visie, beleid en middelen. 6. dat de ontvangen informatie daaromtrent laat, onvoldoende en onvolledig was. Besluit: 1. het DB alsnog op te dragen voor het einde van het jaar de raad inzichtelijk te maken a. wat de totale visie en beleid is op alle onderdelen. b. de daaraan gerelateerde gespecificeerde kosten zijn. c. de consequenties voor het bestaande bestemmingsplan zijn. En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 61 -


MOTIE Inzake:

RE OVATIE WI KELCE TRUM VE SERPOLDER

Hoofdstuk: 11 - Stedelijke Ontwikkeling Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1. dat er momenteel inspanningen gepleegd worden om het winkelgebied van Venserpolder een facelift te geven. 2. dat bewoners en winkeliers hun wensen ten aanzien van de nieuwe inrichting kenbaar gemaakt hebben. 3. dat bij de informatie en inspraak er grote draagvlak is voor maatregelen die niet passen binnen het huidige budget. 4. dat draagvlak voor de bezoekers en de bedrijven voor een verantwoorde renovatie noodzakelijk is. 5. dat de voorgestelde aanpassingen technisch en juridisch geen obstakels vormen. Besluit: 1. om ten behoeve van de renovatie van het winkelcentrum Venserpolder incluis de veiligheidsmaatregelen, aanpassing van parkeerfaciliteiten en aanbrengen van geschikte fietsnietjes de benodigde meerkosten te reserveren. Dit ter aanvulling van het huidige budget. En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 62 -


MOTIE Inzake:

ZELFSTURI G DRIEMO D

Hoofdstuk: 12 - Bestuur en Ondersteuning Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat Driemond een voorbeeld is voor de beoogde sociale cohesie voor het gehele stadsdeel.

2.

dat het convenant met de huidige Dorpsraad Driemond, die gedelegeerde bevoegdheden heeft, wordt geborgd en wordt uitgebreid.

Besluit: 1.

dat de Dorpsraad van Driemond in staat wordt gesteld om uitvoer te geven aan de formele zelfsturing.

2.

dat het convenant met de huidige Dorpsraad Driemond die gedelegeerde bevoegdheden heeft wordt geborgd en wordt uitgebreid.

3.

dat de benodigde middelen daarvoor beschikbaar worden gesteld.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 63 -


MOTIE Inzake:

UITBREIDI G PARTICIPATIE- E COMMU ICATIE

Hoofdstuk: 12 - Bestuur en Ondersteuning Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat er een nieuw bestuurlijk stelsel wordt ingevoerd.

2.

dat het accent op burgerparticipatie komt te liggen.

3.

dat de voornaamste taak van het stadsdeel komt te liggen bij faciliteren van de participatie in de ruimste zin.

4.

dat ondermeer het opbouwwerk daarom moet worden ingericht.

5.

dat er meer en intensiever moet worden gecommuniceerd en burgerparticipatie gefaciliteerd dient te worden.

6.

dat er in het verleden een geslaagd expertisecentrum was en dat er gebruik kan worden gemaakt van de expertise en ervaringen van het toenmalige MP bureau.

Besluit: 1.

dat vooruitlopend op de implementatie van de burgerparticipatie en communicatie een bedrag van minimaal â‚Ź 700.000,- te reserveren voor het ten uitvoer brengen van de beoogde nieuwe samenwerking tussen overheid en burgers.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 64 -


MOTIE Inzake:

STIMULERE BEWO ERSPLATFORMS

Hoofdstuk: 12 - Bestuur en Ondersteuning Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1. dat er in 2014 een nieuw bestuurlijk stelsel wordt ingevoerd. 2. dat het accent meer op burgerparticipatie komt te liggen. 3. dat er reeds enkele goed functionerende bewonersplatforms zijn zowel thematsch als geografisch geรถrienteerd. 4. dat er enkele van deze platforms niet (goed) van de grond komen vanwege gebrek aan ondersteuning. 5. dat de bewonersplatforms onmisbaar zijn voor het leveren van expertise, netwerk, betrokkenheid, draagvlak en bestuurlijk maatwerk. Besluit: 1. dat het stadsdeel extra inspanning levert om bewonersplatforms daadkrachtig te ondersteunen middels faciliterend ingericht opbouwwerk, ontmoetingsruimte en middelen. 3.

dat het stadsdeel bewonersplatforms nu al meer betrekt bij relevante aangelegenheden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 65 -


MOTIE Inzake:

VOORLICHTI G VERKIEZI G BESTUURSCOMMISSIE

Hoofdstuk: 12 - Bestuur en Ondersteuning Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1.

dat er niet alleen sprake is van verkiezingen maar dat er sprake is van een geheel nieuw bestuurlijk stelsel waarover de bewoners geïnformeerd dienen te worden.

2.

dat de inspanningen in het verleden om de opkomst te vergroten niet tot de beoogde resultaten hebben geleid.

3.

dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat dit nu ( zonder extra inspanning) gaat verbeteren.

Besluit: 1.

dat er een bedrag van € 30.000,- voor specifiek voorlichting over de bestuurscommissie wordt gereserveerd bovenop het tot nu toe in de begroting opgevoerde budget van € 20.000,- voor opkomstbevordering.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 66 -


MOTIE Inzake:

STIMULERI G CULTURELE EVE EME TE

Hoofdstuk: 08 - Cultuur en Monumenten Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1. dat culturele evenementen belangrijk zijn voor de cultuurbehoud, culturele identiteit, citizen pride, diversiteitsbevordering en sociale cohesie. 2. dat Zuidoost haar imago dient te koesteren als een stadswijk met een grote verscheidenheid aan culturen. 3. dat de laatste jaren een aantal gewaardeerde vrij toegankelijke publieke evenementen, zoals Torentijd Festival, Streetcarnaval, Blij met de Bijlmer, is gesneuveld door o.a. problemen met de financiering en hoge vergunningseisen. 4. dat er interesse en ambitie is gesignaleerd bij diverse (potentiĂŤel) cultuuruitdragende groepen om zich breder te manifesteren. 5. dat culturele evenementen bijdragen aan een aantrekkelijk woonklimaat, de werkgelegenheid en de lokale economie, en daarmee aan een aantrekkelijker Zuidoost. Besluit: 1. te onderzoeken in hoeverre met uitbreiding van organisatorische, facilitaire en financiĂŤle steun van het stadsdeel het mogelijk is om zodoende meer publieke culturele evenementen te genereren. 2. te onderzoeken welke publiekstrekkende evenementen bij kunnen dragen aan een nog fraaier en krachtiger Zuidoost. En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 67 -


MOTIE Inzake:

REALISATIE MO UME T PA SEM

Hoofdstuk: 08 - Cultuur en Monumenten Datum:

26 november 2013

Gehoord de discussie in de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost.

Overwegende: 1. dat de Bijlmer vliegramp een onuitwisbare impact heeft veroorzaakt bij hen die naasten verloren, bij buurtbewoners, reddingwerkers, hulpverleners en vele anderen die zich bij de ramp betrokken voelen. 2. dat Willem Symor, in de Bijlmermeer bekend als Pa Sem, voor hen die bekend zijn met zijn heldhaftig redden uit de vuurzee van een kind uit collectieve ruimte 't Groentje, symbool staat voor de vele helden die zich manifesteerden direct na de crash en in de jaren erna. 3. dat Pa Sem door zijn heldhaftig gedrag zwaargewond werd, langdurig revalideerde en blijvend letsel opliep. 4. dat zijn heldhaftig optreden duurzaam publiek dient te worden gemaakt om het niet te laten vervagen en vergeten. Besluit: 1. voor de realisatie van een bescheiden, informatief monument dicht bij de locatie waar collectieve ruimte 't Groentje was, een bedrag te reserveren van â‚Ź 10.000,- in de post Kunst in de openbare ruimte. 2. CBK Zuidoost en ComitĂŠ Pa Sem te betrekken in de realisatie van het monument. En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Ristie

.

.

.

Politieke Partij Democraten 66 - D66AmsterdamZuidoost.nl

- 68 -

D66 zo 20131125 66plus2 moties  

D66 Amsterdam Zuidoost stuurt met 66 moties aan op een beter, fraaier en krachtiger stadsdeel. Op 26 nov. 2013, de dag van behandeling van d...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you