D66 Magazine - Purmerend & Beemster (Verkiezingseditie)

Page 1

November 2021

Een nieuw begin. Samen verder, Purmerend en Beemster.

‘Er staat wat op het spel’

‘Beemster is de groene long’

‘Heel Nederland kijkt mee’


D66 Purmerend-Beemster

Colofon Fotografie portretten en groepsfoto’s (exclusief portretten Sigrid Kaag) Franciska Prins - Van Eekelen Fotografie overige foto’s Madelon Stootman Saskia Westerman Astrud Wildschut Andrea Graftdijk

Ontwerp en opmaak Andrea in Vorm Teksten Astrud Wildschut Rick Hollander Mark Intres

Wil je meer weten? Kijk op d66.nl/purmerend

©D66 Purmerend-Beemster Het overnemen en/of vermenigvuldigen van tekst uit dit magazine is nadrukkelijk alleen toegestaan met toestemming van rechthebbende.


Beste inwoners van Purmerend en Beemster, De gemeenteraadsverkiezingen van 24 november in onze gemeenten zijn bij voorbaat historisch. Na eeuwenlange, intensieve samenwerking gaan Purmerend en Beemster per 1 januari 2022 immers verder als één gemeente. De verkiezingen zijn óók bijzonder, omdat ze nog altijd zullen plaatsvinden tijdens de coronapandemie. In het nieuwe jaar wacht ons een onzekere periode. Het zijn bovendien belangrijke verkiezingen, omdat in deze tijd, waarin ook politieke verschillen groeien, een stevig D66-geluid heel hard nodig is. Niet alleen de politieke verschillen nemen toe, ook de tegenstellingen tussen groepen mensen. Deze tijd vraagt dan ook om politiek die krachtig inzet op kansengelijkheid. Die voorbij de grenzen van de pandemie kijkt en de uitdagingen van de toekomst gebruikt om sterker uit de coronacrisis te komen. Door te investeren in duurzaamheid, in maatregelen om ons aan te passen aan klimaatverandering en door werk te maken van onderwijs dat hierop inspeelt, in moderne gebouwen. Zo maken we onze economie minder kwetsbaar en onze gemeente toekomstbestendig. Het laatste rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, onderstreept nog eens de noodzaak van drastische maatregelen om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken en ons aan te passen aan weersextremen. Dat biedt ook kansen. Dat geldt ook voor de fusie van Purmerend en Beemster. We kunnen elkaar op veel manieren aanvullen en versterken, bijvoorbeeld op het gebied van de productie en het vermarkten van voedsel, als het gaat om onderwijs en het profiteren van onze ligging ten opzichte van zowel Amsterdam als Noord-Holland Noord. Tegelijk zijn er de nodige opgaven. Hoe houden we de afstand tussen gemeente en inwoners kort, hoe zorgen we voor een gelijk speelveld voor iedereen en hoe gaan we om met de kwaliteit van de leefomgeving in een groeiende gemeente? D66 zet zich in voor de brood-

nodige bouw van woningen in alle segmenten, maar let er daarbij scherp op dat het voor iedereen prettig wonen blijft. In dit verkiezingsprogramma maken wij duidelijke keuzes voor een groen en eerlijk herstel uit de coronacrisis. Tegen uitsluiting en discriminatie. Open en inclusief. Voor de toekomst. De speerpunten in een notendop: gelijke kansen, goed onderwijs, gezonde groei. Duurzaamheid loopt als een rode draad door het programma heen. Met een sterke kandidatenlijst zetten wij hier vol op in. In dit magazine kunt u kennismaken met onze kandidaten, met ons verkiezingsprogramma en met onze speerpunten. En natuurlijk staan we er altijd voor open om ook met u kennis te maken en uw ideeën of wensen voor onze nieuwe gemeente te horen. U kunt eenvoudig contact met ons opnemen. Tot slot: wij beseffen heel goed dat standpunten in een verkiezingsprogramma op onderdelen al heel snel achterhaald kunnen zijn. De komende jaren zullen we voor keuzes komen te staan die we nu niet kunnen voorzien. Ook dan kunt u op D66 bouwen. Onze keuzes komen immers voort uit een gedeelde houding. Die is constructief, positief-kritisch en toekomstgericht. En uit onze gedeelde sociaal-liberale waarde: vrijheid in verbondenheid. Wij laten iedereen vrij, maar niemand vallen. Veel leesplezier! Mark Intres Lijsttrekker


Onze kandidaten

(scan de qr-code voor meer informatie)

1

2 Astrud Wildschut Purmerend

Mark Intres Purmerend

4

3 Paul van Meekeren Purmerend

Frank Schaaij Purmerend

5

6 Tom de Jong Purmerend

Edwin Paarlberg Zuidoostbeemster

7

8 Rick Hollander Purmerend

Nadine Hut Purmerend

9

10 Mireille FrerejeanUileman Purmerend

Marian Segers Zuidoostbeemster

11

13 Sven van Meekeren Purmerend

Patrick Blokzijl Purmerend

Daarnaast bestaat de kandidatenlijst uit: 12 14 15 16

John Smit Pieter Beemsterboer Frances Heijmans – Go Willem van Kranenburg

Noordbeemster Middenbeemster Zuidoostbeemster Purmerend

17 Emre Kanik Purmerend 18 Gerard Groot Zuidoostbeemster 19 Heleen Hekker Purmerend


Sigrid Kaag Brief aan de inwoners van Purmerend en Beemster Binnenkort kiest u een nieuwe gemeenteraad. Met bijna honderdduizend inwoners is de nieuwe gemeente Purmerend meer dan ooit een kracht om rekening mee te houden. Bij deze verkiezingen worden cruciale vragen gesteld. Bouwen we de betaalbare woningen waar mensen naar snakken? Investeren we genoeg in de kansen voor jonge mensen die vorm gaan geven aan de samenleving en de economie van morgen? Kunnen stad en platteland de handen ineenslaan voor de bescherming van de natuur waar wij allen van houden? Het antwoord op die vragen is straks aan u. En heel Nederland kijkt met u mee. D66 heeft in maart van velen van u het vertrouwen gekregen bij de landelijke verkiezingen. Dat vertrouwen trachten wij met duwen, trekken, vallen en opstaan terug te betalen. Daar blijven wij iedere dag met overtuiging en nuchter realisme aan werken. In Beemster en Purmerend willen wij dat ook zo stevig mogelijk blijven doen. Wij willen dat de politiek ook in de gemeente weer omkijkt naar mensen en verder kijkt dan morgen. Lokaal kan dat beter dan waar dan ook door pragmatische samenwerking. D66 wil voorbij de ideologische tegenstellingen, voorbij de politieke spelletjes, en voorbij de oude politiek van vastgeroeste patronen. Deze tijd vraagt de bereidheid om fris te denken en de hand uit te steken naar anderen.

Durft de gemeente de komende jaren te kiezen voor wat nodig is? Wij willen iedereen een kans geven met een passende woning, goede en gratis kinderopvang, toegankelijke sportmogelijkheden en veilige buitenspeelplaatsen. Wij willen schone lucht, schoon water en zetten ons in voor een gezonde toekomst voor de boer én de oer-Hollandse natuur waar de Beemster ons land internationaal mee op de kaart heeft gezet. Ik ben ervan overtuigd dat we deze belofte waar kunnen maken als we van u de kans krijgen hier samen met anderen aan te werken. Zeker als ik de klinkende resultaten zie voor de natuur en het klimaat waar D66 in Beemster en Purmerend aan heeft mogen bijdragen, zoals het behoud van het grootste deel van het Beusebos. Wij kunnen dit alleen doen met uw vertrouwen en met uw stem. En ik vraag u: laat het initiatief niet bij anderen liggen door thuis te blijven. De meest concrete resultaten kunnen wij in de gemeente bereiken. Sta op, laat van u horen. Uw stem is nodig. Hartelijke groet, Sigrid Kaag


‘Behoud kernkwaliteiten en waarden Beemster’ Op 24 november gaan inwoners van Purmerend en Beemster naar de stembus om de nieuwe gemeenteraad te kiezen. Een bijzonder moment, want vanaf 1 januari gaan we samen verder als één gemeente. Wat kunnen we van de kandidaten van D66 uit de Beemster verwachten als het gaat om de kernwaarden van de Beemster? Marian: ‘De Beemster gaat mij aan het hart en ik wil graag dat de Beemster kernkwaliteiten goed worden verankerd in het beleid van de gemeente. We zullen veel meer werk moeten maken van de uitwerking van de kernkwaliteiten. Hoe bepaal je de mate van openheid en doorzichten, wanneer wordt het werelderfgoed nu aangetast, hoe kunnen we de waarden versterken? Dat wil ik duidelijk krijgen met elkaar, zodat bewoners weten waar ze aan toe zijn, wat wel en niet kan.’ Edwin: ‘Ik wil mij ervoor gaan inzetten om een duurzame brug te bouwen tussen Purmerend en werelderfgoed Beemster, zodat we vruchtbaar kunnen samengaan zonder de identiteiten te verliezen die ons uniek maken. Een dergelijke ambitie sluit naadloos aan bij de kernwaarden van D66: de leefbare stad samen met de levendige polder.’ Behouden van de prachtige Beemster D66 wil niet dat grootschalig wordt gebouwd in Beemster. Kleinschalige woningbouw ter versterking van de kleine kernen, zoals Noorden Westbeemster, kan wel. Denk aan bouwen in de linten binnen de bebouwde kom met behoud van de openheid en doorzichten. D66 geeft prioriteit aan woningbouw binnen het bestaand bebouwd gebied. Bijvoorbeeld de locatie aan het Noorderpad naast de A7, die ruimte kan bieden aan duurzame woningen en een maatschappelijke bestemming. Marian: ‘We vinden het belangrijk dat de prachtige Beemster, de groene long, behouden blijft. Wij zijn kritisch over bouwen in Beemster buiten bebouwd gebied en zullen de kernkwaliteiten van het Unesco-werelderfgoed blijven beschermen en versterken. We hebben veel

moeite moeten doen om de status van werelderfgoed te verwerven. Veel mensen genieten ervan en ondernemers profiteren daarvan. Daar moeten we zuinig op zijn’. Uitdragen cultuurhistorische waarden D66 ziet graag een bezoekerscentrum in Beemster, waarbij kan worden samengewerkt met werelderfgoed Stelling van Amsterdam. En met andere toeristische trekpleisters in onze omgeving, zoals Edam-Volendam en de Zaanse Schans. Ook Edwin streeft naar het behoud, herstel en versterking van onze cultuurhistorische kernkwaliteiten. ‘We koesteren het Unescowerelderfgoed De Beemster Droogmakerij. Wij zien volop mogelijkheden om de gemeente op de kaart te zetten en de combinaties te maken met het open, groene landschap, fiets- en wandelroutes, duurzaamheid en kringlooplandbouw, de markt(en) en ander cultureel erfgoed. Laat dit het visitekaartje worden waarmee we meer bezoekers kunnen aantrekken.’ Hebben jullie nog meer ambities? Edwin: ‘Als musicus, orkestleider en componist ben ik al jaren actief in de regio. Ik heb mogen ervaren dat er weinig dingen zo kunnen verbinden als muziek. Om die reden ben ik heel blij met de ambities van D66 als het gaat om kunst en cultuur. En als docent op het Conservatorium van Amsterdam weet ik hoe belangrijk het is dat er geïnvesteerd wordt in goed onderwijs.’ Marian: ‘Ik wil werken aan een veilige, gezonde, groene leefomgeving voor jong en oud. En aan veiligheid in en om het huis, op straat, op school, in de buurt. Een gezonde leefstijl vraagt bijvoorbeeld ook om aantrekkelijke wandel- en fietsroutes en mogelijkheden voor buitenspelen en bewegen. Ik ga ervan uit dat elk mens gezien en gehoord wil worden, wil meedoen. Soms moet je dat voor en met de betrokkenen organiseren. Ieder kind heeft wat mij betreft het recht om deel te nemen aan activiteiten in clubverband, zoals bijvoorbeeld muziek, sport, tekenen, toneel, tuinieren, techniek. Daar wil ik mij sterk voor maken.’


Kernkwaliteiten Beemster

Edwin Paarlberg en Marian Segers, beiden afkomstig uit Zuidoostbeemster. ‘We zullen de kernkwaliteiten van het Unesco-werelderfgoed blijven beschermen en versterken.’

1 Het unieke, samenhangende en goed bewaard gebleven, vroeg-zeventiende-eeuwse (landschaps)architecto nische geheel van de Droogmakerij de Beemster, bestaande uit: • het vierkante gridpatroon van wegen en waterlopen en rechthoekige percelen; • de ringdijk en ringvaart (continuïteit en eenheid in vormgeving); • het centraal gelegen dorp (Middenbeemster) op een assenkruis van wegen; • bebouwing langs de wegen; • de relatief hooggelegen wegen met laanbeplanting; • de monumentale en typerende (stolp)boerderijen en restanten van buitens; • de oude molengangen; • de structuur en het karakter van het (beschermde) dorpsgezicht van Middenbeemster. 2 Grote openheid. 3 Voor zover het werelderfgoed Droogmakerij de Beemster samenvalt met het werelderfgoed De Stelling van Amsterdam, zijn de uitzonderlijke universele waarden van het werelderfgoed De Stelling van Amsterdam tevens van toepassing op het werelderfgoed Droogmakerij de Beemster.


Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in Purmerend en Beemster, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, beperking, achtergrond of uiterlijk. Deze vrijheid is helaas niet vanzelfsprekend. D66 staat dan ook pal voor de vrijheid en veiligheid van iedereen, want iedere inwoner moet naar vermogen kunnen meedoen. Daarom wil D66 dat de gemeente vooroploopt op het gebied van inclusiviteit en het wegnemen van drempels en een baken is van vertrouwen waar mensen terecht kunnen die hulp nodig hebben. D66 laat niemand vallen.

Vrij van zorgen over klimaat, groen en dierenwelzijn Groen in en om de stad en de dorpskernen draagt bij aan een leefbare gemeente. Dit gaat voor D66 hand in hand met het verduurzamen van de gemeente, aanpassingen aan klimaatverandering en het vooropstellen van dierenwelzijn. We gaan daarom door met het aardgasvrij maken van de gemeente, waarbij we erop inzetten om bestaande woningen beter te isoleren en de Stadsverwarming gefaseerd te laten stoppen met biomassa. Ook doen wij concrete voorstellen voor maatregelen op het gebied van luchtvervuiling en klimaatadaptatie om de groeiende stad leefbaar te houden voor jong en oud en mens en dier. Zo zijn op veel plekken groene gevels en daken mogelijk, kunnen we slimme waterberging realiseren (wadi’s) en investeren we in bomen en parken.

SPEERPUNTEN

Gelijke kansen


Werelderfgoed Beemster op de kaart D66 koestert het UNESCO-werelderfgoed De Beemster Droogmakerij. Wij zien volop mogelijkheden om de gemeente op de kaart te zetten en de combinaties te maken met het open, groene landschap, fiets- en wandelroutes, duurzaamheid en kringlooplandbouw, de markt(en) en ander cultureel erfgoed. Laat dit het visitekaartje worden waarmee we meer bezoekers kunnen aantrekken. D66 ziet graag een bezoekerscentrum van waaruit het werelderfgoed wordt gepromoot. Daarbij is het logisch om samen te werken met andere werelderfgoederen en andere toeristische trekpleisters in onze omgeving.

Goed onderwijs Kinderen verdienen het allerbeste onderwijs, dat is de basis voor hun toekomst. Onderwijs is de sleutel voor ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige, vrije individuen en daarmee voor de ontwikkeling van de samenleving. Goede huisvesting van de scholen is daarvoor een randvoorwaarde. D66 staat voor een divers onderwijsaanbod waar voor iedere school ruimte is. Cruciaal is dat elke school voor ieder kind een veilige en leerzame leeromgeving is. Tegelijk moet het onderwijs goed aansluiten op de behoefte van het (regionale) bedrijfsleven. D66 ziet graag dat alle kinderen in Purmerend sport-, muziek- en cultuurlessen krijgen van een professionele leerkracht.


SPEERPUNTE

Gezonde groei Vooral in Purmerend wordt flink gebouwd om het woningtekort in te lopen en het voorzieningenniveau in onze gemeente op peil te houden. Ook de komende jaren worden nog veel woningen gerealiseerd. D66 onderkent de noodzaak van snelle woningbouw en streeft daarbij naar een gezonde groei, met een realistisch aantal woningen (5.000 tot 2040). Want wij houden nadrukkelijk oog voor de kwaliteit van de leefomgeving in een groeiende gemeente. Het is prettig wonen in Purmerend en Beemster, en dat willen we zo houden. D66 wil eerst en vooral betaalbare huizen, zowel huur als koop.

Gezondheidszorg van levensbelang Een vrije samenleving begint bij goede gezondheidszorg. De coronacrisis onderstreept het nog maar eens: goede, toegankelijke en betaalbare zorg is letterlijk van levensbelang. Wie zorg nodig heeft, moet die zorg krijgen. D66 vindt dat meer moet worden ingezet op preventie en signalering. Daarnaast moet er worden geïnvesteerd in korte lijnen binnen de zorg en goede afstemming met onderwijs, GGD, bibliotheek, sportverenigingen, woningcorporaties en belangenorganisaties. Ook moet meer ondersteuning worden geboden aan mantelzorgers en vrijwilligers, zodat zij hun zorgtaken langer kunnen volhouden. D66 vindt het belangrijk dat ouderen zelf de regie kunnen houden over hun dagelijks leven. Tevens moeten er voldoende plekken zijn in verzorgingshuizen.


‘Met deze herindelingsverkiezingen zetten we de toon’ Het verkiezingsprogramma is af en de campagneposters liggen klaar. Alhoewel de herindelingsverkiezingen van gemeente Purmerend en gemeente Beemster pas 24 november 2021 plaatsvinden, zijn Mark Intres, fractieleider en lijsttrekker van D66 Purmerend, en Astrud Wildschut, raadslid en campagneleider van D66 Purmerend, er al sinds begin dit jaar druk mee. Mark Intres: ‘Er staat wat op het spel. Dit wordt een graadmeter voor de nationale gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.’ Per 1 januari 2022 fuseren gemeente Purmerend en gemeente Beemster. Daarom vinden dit jaar de gemeenteraadsverkiezingen in Purmerend en Beemster – en in nog negen andere gemeentes waar herindelingen komen – plaats in november. Met nog een kleine twee maanden te gaan beginnen de verkiezingscampagnes nu echt op stoom te komen. Astrud: ‘Je voelt aan de toon en scherpte in de debatten dat dit de laatste fase voor de verkiezingen is.’

Hoe verschillen deze herindelingsverkiezingen van reguliere gemeenteraadsverkiezingen? Mark: We gaan met deze herindelingsverkiezingen de toon zetten. Dit is de eerste graadmeter sinds de Tweede Kamerverkiezingen in maart dit jaar. Daar zijn we ons goed van bewust. Astrud: Je voelt een verantwoordelijkheid. Er wordt naar je gekeken. Mark: We zijn er klaar voor. We hebben een goed programma en een sterke kandidatenlijst, maar je voelt dat het oog van het land op je gericht is. Daarnaast voelen we die druk sowieso al, omdat we in Purmerend al jaren de grootste landelijke partij in de raad zijn. Die positie willen we minimaal vasthouden of liever nog uitbouwen. En daarnaast voeren jullie dit keer ook campagne in zowel Beemster als Purmerend. Wat is de neerslag daarvan op de verkiezingen? Mark: De stedelijke gemeente Purmerend fuseert met een plattelandsgemeente. Dat verandert de hele dynamiek. In Beemster heb


je met hele andere belangen te maken. De economie drijft daar op de agrarische sector. En Beemster is ook werelderfgoed en de Stelling van Amsterdam, ook een werelderfgoed, loopt voor een deel door de Beemster. Het is een unieke combinatie van twee werelderfgoederen, die een verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Astrud: Er zijn ook wel zorgen in Beemster over wat een samenvoeging met een stad als Purmerend teweeg gaat brengen. In Purmerend is veel woningnood en in Beemster willen ze de dorpskernen niet volbouwen, omdat ze het dorpse karakter willen behouden. Daar moet je aandacht voor hebben. Mark: Purmerend heeft 80.000 inwoners en Beemster 10.000. Normaliter zou de focus in de campagne toch naar Purmerend gaan, omdat daar het grootste deel van het potentiële electoraat zit. Bij deze herindelingsverkiezingen gaat er toch iets meer aandacht naar Beemster dan naar Purmerend, omdat je de zorgen die daar leven serieus wilt nemen. Hoe gaan jullie met die verschillende belangen en zorgen om? Astrud: We proberen veel werkbezoeken af te leggen in de Beemster. Bijvoorbeeld bij de agrariërs, maar ook bij bezorgde bewonersgroepen. Onlangs zijn we nog bij de stichting Beemster Vanzelfsprekend geweest. Een groep betrokken burgers die hun zorgen ergens kwijt willen. Daar zijn we meteen langs gegaan.

Gelukkig hebben we al jaren goede contacten met de D66-fracties van de omliggende gemeentes – waaronder D66 Beemster – met wie we elke acht weken een regiovergadering hebben. Dus we weten wat er speelt. Is de samenvoeging van gemeente Beemster en Purmerend met die verschillende belangen wel logisch? Mark: Inwoners van Beemster en Purmerend maken al jaren van elkaars voorzieningen gebruik. Persoonlijk maak ik ook wekelijks gebruik van de rust en stilte in de Beemster. In het complementaire van de twee gemeentes liggen ook allerlei kansen. Purmerend van oudsher marktstad, Beemster van oudsher de graanschuur van Amsterdam. Het vermarkten van wat er allemaal gemaakt wordt in de Beemster, daar valt op het gebied van handel en onderwijs een combinatie van te maken. Astrud: Iedereen zag aankomen dat Beemster het zelfstandig niet ging redden om de gemeente draaiende te houden. Maar vanuit Beemster moet er wel genoeg vertrouwen zijn om zo’n proces aan te gaan. Mark: Als Purmerend hebben we er altijd voor opengestaan, maar als grotere gemeente moet je je daar bescheiden in opstellen. Vanuit kleinere gemeentes is er wel koudwatervrees of zo’n grote gemeente hen niet gaat opslokken. In het proces met Beemster, en daar zijn we best trots op, hebben we laten zien hoe het ook kan. Het is op een hele harmonieuze manier gegaan,


waardoor we nu tot een redelijk geruisloze fusie zijn gekomen. De laatste jaren neemt het aantal gemeentes gestaag af. In 1995 waren er nog 633 gemeentes en nu zijn dat er nog 352. Hoe kijken jullie naar deze trend? Mark: Ik heb jarenlang voor de gemeente Zaanstad gewerkt. Die gemeente is in 1974 ontstaan uit de samenvoeging van Zaandam en zes kleinere gemeenten. Alle inwoners voelen zich nog steeds verbonden met hun eigen kern – Assendelft, Krommenie, etc - terwijl ze zich ook verbonden voelen met de Zaanstreek. Zolang die eigen identiteit niet verloren gaat, zie ik alleen maar voordelen van een grotere schaal. Vooral voor de bestuurskracht. Astrud: Er moet geen drang achter zitten. Dan wordt het vervelend. Gelukkig is daar hier helemaal geen sprake van. Het klinkt alsof jullie de herindelingsverkiezingen met vertrouwen tegemoet gaan. Mark: Zeker. We zijn er klaar voor. Eigenlijk begon de campagne al op het moment dat we de eerste letters van het verkiezingsprogramma op papier gingen zetten en dat was in januari 2021. Ik kan nu niet wachten op de echte debatten net voor de verkiezingen. Het is natuurlijk ook heel fijn dat we dankzij minder strikte coronamaatregelen weer bijeenkomsten kunnen organiseren in de campagne en kiezers makkelijker op straat kunnen aanspreken. Astrud: We krijgen in deze fase ook alle steun en aandacht van het landelijk bureau. In november doet D66 in drie herindelingsverkiezingen mee, dus daar is nu ook volop ruimte voor. Mark: De opkomst bij herindelingsverkiezingen is altijd al flink lager dan bij reguliere gemeenteraadsverkiezingen. En bij reguliere gemeenteraadsverkiezingen gaat het bij ons al ongeveer om maar 50%. Het laatste weekend voor de verkiezingen komen hopelijk ook enkele landelijke kopstukken hier naartoe om een bijdrage te leveren aan de campagne. De korte lijntjes met landelijk zijn natuurlijk heel fijn. De Tweede Kamerleden begrijpen heel goed dat de ogen op ons gericht zijn en willen daar een bijdrage aan leveren. Dat is ontzettend prettig om te merken. Bron: Democraat, ledenmagazine van D66 (november 2021)


66 keer D66 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

D66 wil snel voldoende nieuwe woningen bouwen, maar niet ten koste van alles Kinderen verdienen het allerbeste onderwijs D66 koestert de waarden van het werelderfgoed Beemster Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in Purmerend en Beemster D66 werkt aan een klimaatbestendige gemeente Meer aandacht in het onderwijs voor afval en zwerfafval D66 vindt het belangrijk dat ouderen zelf de regie kunnen houden over hun dagelijks leven D66 is groot voorstander van kringlooplandbouw D66 wil inzetten op een meerjarenplan Kunst & Cultuur Met organisaties, scholen en de buurt worden activiteiten opgezet om eenzaamheid tegen te gaan D66 gaat bij jeugdzorg voor het versterken van de integrale aanpak Nieuwkomers krijgen een persoonlijk inburgeringsplan D66 wil dat overheid, ondernemers en onderwijs technische arbeidstekorten gerichter aanpakken D66 wil geen grootschalige woningbouw in Beemster D66 wil dat de haalbaarheid van een buitenzwembad wordt onderzocht D66 wil schaduwplekken voor weidedieren D66 wil meer aandacht voor energiebewustzijn en voorkomen van verspilling Als gemeente gaan we meer inzetten op houtbouw D66 wil bij de jeugdzorg een gezingsbegeleider als regisseur D66 let scherp op de kwaliteit van de leefomgeving in een groeiende gemeente We geven kijken vaker naar de optie om een boom te verplaatsen in plaats van te kappen D66 wil dat er gericht beleid komt op inclusie en diversiteit D66 wil op termijn alle kunstgrasvelden vervangen door echt gras Onze leerlingen leren beter in moderne gebouwen met uitstekende luchtventilatie D66 zet zich actief in voor de instelling van een jongerenraad Hobbyjacht op grond van de gemeente is verboden We bouwen in Beemster alleen binnen bestaand bebouwd gebied en koesteren het open landschap D66 blijft investeren in de preventie van armoede D66 wil dat kinderen sport-, muziek- en theaterles krijgen van een professionele leraar De aanleg van zonnepanelen bij nieuwbouw wordt verplicht D66 wil dat iedereen tot 18 jaar en gebruikers van minimaregelingen actief een gratis bibliotheekpas wordt aangeboden Als het aan D66 ligt, blijft het Beusebos behouden D66 zet nadrukkelijk in op de bouw van veel sociale huur- en betaalbare koopwoningen, vooral voor starters en senioren We zetten in het op het verminderen van (digitale) laaggeletterdheid D66 wil de foodprint onder meer verbeteren door streekproducten te promoten


36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Purmerend maken we stapsgewijs aardgasvrij D66 vindt het belangrijk dat thuiszitten en/of vroegtijdig schoolverlaten wordt voorkomen Meer aandacht voor GFT-afval: we moeten beter scheiden D66 wil een bezoekerscentrum in Beemster om het werelderfgoed te promoten Woningcorporaties moeten hun woningen verduurzamen met zonnepanelen en groene daken D66 gaat bij de bijstand uit van meer vertrouwen D66 wil dat elk dorp en elke wijk voor 20% of meer uit boomkruinen bestaat, van bovenaf gezien Goed isoleren van woningen staat voorop D66 vindt het reëel om voor de WMO een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te vragen D66 vindt het belangrijk dat er goed opgeleide wijkteams zijn, die integraal samenwerken Gemeentelijke informatie wordt begrijpelijk en laagdrempelig D66 wil laadpalen voor auto’s, elektrische fietsen en scootmobielen We nemen verdere maatregelen voor meer schone lucht in Purmerend D66 wil een warmtefonds om inwoners te helpen met isoleren Iedereen kan meedoen en heeft een stabiele financiële basis De gemeente ondersteunt een systeem van statiegeld voor bekers bij evenementen D66 vindt de inzet van gebruikersruimten en longstayvoorzieningen voor verslaafden noodzakelijk We stimuleren de gezonde leefstijl van kinderen via de scholen D66 wil een adempauze instellen voor inwoners met schulden D66 wil meer aandacht voor het tekort aan vrijwilligers bij sportverenigingen Evenementen met dieren worden niet toegestaan Bij alle plannen wordt getoetst op toegankelijkheid, de doelgroep wordt om advies gevraagd We stimuleren een groter sportaaanbod voor ouderen en andere kwetsbare groepen D66 wil investeren in betere busverbindingen tussen de wijken en de dorpskernen in Purmerend en Beemster D66 wil inwoners meer betrekken bij de democratie D66 wil met sportverenigingen en de Sportraad een Sportaccommodatieplan 2040 opstellen Reuring wordt het groenste en meest vernieuwende festival van Nederland D66 wil een gemeentelijke ombudsman waar inwoners met klachten over de gemeente terecht kunnen Dierpopulaties houden we op een diervriendelijke manier onder controle D66 wil dat inwoners zelf voorstellen kunnen indienen om besluiten van de raad aan te passen We stellen een jeugdombudsman in, omdat kinderen en jongeren ook gehoord moeten worden


Een nieuw begin. Samen verder, Purmerend en Beemster. Stadhuis | Purmersteenweg 42 | 1441 DM Purmerend | info@d66purmerend.nl twitter.com/d66_purmerend | facebook.com/d66purmerend | instagram.com/d66purmerend


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.