Page 1

2013 - 2014


Gouda, september 2013.

Beste ouders/verzorgers, Met ingang van dit schooljaar willen we u d.m.v. deze schoolkalender op de hoogte stellen van onze planning van activiteiten, voor zover die aan het begin van het schooljaar al bekend zijn. Op de achterkant treft u in alfabetische volgorde allerlei praktische informatie aan. Deze kalender komt in de plaats van de “kleine gids” en de halfjaarplanning op A4 formaat. Over eventuele wijzigingen en aanvullingen, informeren we u in onze 2-wekelijkse nieuwsbrief, die ouders en andere belangstellenden via email ontvangen. Ook op onze website, www.d4w.nl\Plaswijckschool, kunt u veel informatie over de school vinden, zoals bijvoorbeeld de schoolgids. We hopen dat u zo een jaar lang goed geïnformeerd zult zijn over de gang van zaken op school. Voor suggesties ten aanzien van deze kalender en andere zaken houden we ons aanbevolen. Het team van de Plaswijckschool.

Missie en visie: Op de Plaswijckschool vinden we het belangrijk dat we als team, schoolraad en medezeggenschapsraad elkaar kunnen vinden in gemeenschappelijke uitgangspunten. In de missie en visie van de school is die basis vastgelegd. U kunt ons daar op aanspreken. Onze visie: De Plaswijckschool is een Protestants Christelijke school, waar we leven en werken vanuit ons geloof in God. We zijn een christelijke school met een open karakter. Dit betekent dat de school binnen het toelatingsbeleid in principe open staat voor elk kind. Een belangrijk aspect daarbij is respect voor ieders culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Van de ouders en kinderen op onze school verwachten we dit respect ten aanzien van onze identiteit ook. We vinden het belangrijk om een school te zijn waar kinderen kunnen samenwerken en opgroeien in een omgeving waar eerlijkheid, respect en omzien naar elkaar centraal staan. Een veilige plek waar ieder kind met plezier naar toe gaat en zich thuis voelt. Om goed met elkaar te blijven omgaan hebben we regels en afspraken, waar we ons aan proberen te houden. Elk mens is uniek en daarom staan we open voor de verschillen tussen onze leerlingen. Elk kind moet zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontplooien. Elk kind moet zich op school volkomen veilig kunnen voelen. Onze leerkrachten zijn op zoek naar de talenten van de kinderen. We willen binnen ons onderwijs al het mogelijke doen om hen te stimuleren hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen. Samenspelen, samenwerken en zelfstandig werken zijn daarbij belangrijke elementen. Goede communicatie en samenwerking met alle mensen die bij onze school betrokken zijn, vinden we belangrijk. We proberen dit te doen in een omgeving waar iedereen zich prettig voelt. Een omgeving waar we echt aandacht hebben voor elkaar. Al met al brengt ons dat bij de missie van onze school:

Samen, voor een goede basis!


Eén van onze favoriete spelletjes!

september 2013 zondag 1

maandag dinsdag 2 1e schooldag 3

woensdag donderdag vrijdag 4 5 6

zaterdag 7

11

Deze week: hoofdluiscontrole nieuwsbrief 1

8

9

10

Informatie avond groep 1 t/m 6 en groep 8

15

12

13

14

19

20 

21

Informatie avond groep 7

16

17

18

Schoolkamp groep 7 en 8

Schoolkamp groep 7 en 8

Schoolkamp groep 7 en 8

Juf Ellen trouwt vandaag nieuwsbrief 2

22

23

24

25

26 Schoolreis voor de groepen 1 t/m 6

29

30

27

28


Plaswijckschool, Weerestein 37, 2804 GG Gouda. Telefoon: 0182-534118, Email: Plaswijckschool@d4w.nl Personeel: Administratie

Ilse Bunnik

(dinsdag en vrijdagmorgen)

Conciërge

Mustapha Ben Haddou

Directeur

Johan Moen

MT-lid en intern begeleider 1 t/m 4

Sandra Smallenburg

MT-lid en intern begeleider 5 t/m 8

Thea Fokker

Groep 1

Coördinator TSO

Wilma van der Does Carien Osnabrugge Jos van Eijk Ellen Smit Ellen Smit Natascha Hooft Marga Pilon Jolande Hokken Mirjam Horjus Marianne van der Tang Joke Hehakaja Linda van der Sluijs Marissa de Hoop Marije van Oord Babette de Vries Thea Fokker Ineke Groenendijk

Coördinator BSO

Diana Antolinez

Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8

Ilse.Bunnik@d4w.nl Telefoon (school): 0182-534118 Telefoon (school): 0182-534118 Johan.Moen@d4w.nl Telefoon (privé): 0182-583638 Sandra.Smallenburg@d4w.nl Telefoon (privé): 0182-539681 Thea.Fokker@d4w.nl Telefoon (privé):0182-571485 Wilma.van.Manen@d4w.nl Carien.van.Osnabrugge@d4w.nl Jos.van.Eijk@d4w.nl Ellen.Smit@d4w.nl Ellen.Smit@d4w.nl Natascha.Hooft@d4w.nl Marga.Pilon@d4w.nl Jolande.Hokken@d4w.nl Mirjam.Horjus@d4w.nl Marianne.van.der.Tang@d4w.nl Joke.Hehakaja@d4w.nl Linda.van.der.Sluijs@d4w.nl Marissa.de.Hoop@d4w.nl Marije.van.Oord@d4w.nl Babette.de.Vries@d4w.nl Thea.Fokker@d4w.nl Ineke.Groenendijk@d4w.nl Telefoon: 0182– 394300 of 06-19993768 d.antolinezmosquera@quadrantkindercentra.nl Telefoon: 06-81616579


“juf” Vivian den Hollander, onze leesambassadeur

oktober 2013 zondag

maandag

dinsdag 1

woensdag donderdag vrijdag 2 3 4 Start Kinderboekenweek project

Boekenmarkt

zaterdag 5

Dierendag nieuwsbrief 3

6

7

8

9

10

11

12

Afsluiting Kinderboekenweek

13

14

15

16

10-minuten gesprekken voor alle groepen

20

27

17

18

10-minuten gesprekken voor alle groepen

nieuwsbrief 4

19

21

22

23

24

25

26 

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Herfstvakantie

Juf Babette is jarig!

28

29

30

31

Deze week hoofdluiscontrole


***AANMELDEN Ouders/verzorgers die overwegen hun kind op onze school aan te melden, kunnen met ons een afspraak maken voor een intakegesprek. Daarbij geven we graag een rondleiding door de school, liefst onder lestijd. Ouders kunnen ons bellen, mailen of gewoon even langs lopen om een afspraak te maken. Nadat het inschrijfformulier (met een kopie van het paspoort of ID-bewijs) in onze administratie is opgenomen, is de inschrijving op onze school rond. Kort voordat een kind 4 jaar wordt, ontvangen we hem/haar graag nog even op school voor een kennismakingsbezoekje in de nieuwe klas. Met de ouder(s) kunnen we dan nog even de laatste aandachtspunten doornemen. Kinderen mogen op school komen vanaf het begin van de maand waarin zij 4 jaar worden. Een uitzondering daarop zijn de maanden december en juli. Kinderen die in deze maanden 4 jaar worden komen in principe na de vakantie op school. ***BIBLIOTHEEK De Jeugdbibliotheek Bloemendaal/Plaswijck is vanaf januari 2014 gehuisvest in ons gebouw. Dat is bijzonder prettig. Zo kunnen we als school gemakkelijk gebruik gaan maken van de faciliteiten van de bibliotheek, ook onder schooltijd.

Als kinderen boeken willen lenen, gebeurt dat na schooltijd. De bibliotheek is geopend op alle dagen dat de kinderen naar school gaan, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is dat van 15.15 uur tot 17.00 uur. Op woensdagmiddag gaat de bieb om 14 uur open. Bij belangrijke gebeurtenissen op school kunnen we de boekenkasten van de bibliotheek wegrijden, zodat we de hele hal kunnen gebruiken. Tot 1 december 2013 is de bibliotheek nog gehuisvest in het winkelcentrum. ***BREDESCHOOL De Plaswijckschool maakt deel uit van de Brede School voor Bloemendaal en Gouda Noord. Daarin werken we samen met andere scholen en instellingen in de wijk. Het doel van de Brede School is om kinderen een zo breed mogelijk aanbod te geven op het gebied van sport, creativiteit, cultuur, ICT, natuur e.d. Door de Brede School wordt bekendheid gegeven aan activiteiten waar kinderen anders niet snel aan mee zouden doen. Diverse sporten en andere activiteiten worden onder schooltijd gegeven. Daarna kunnen de kinderen zich meestal inschrijven voor een korte naschoolse cursus. De Bredeschool nieuwsbrief sturen we door naar de ouders via onze administratie. Ook via de website BredeschoolGouda.nl kunt u steeds op de hoogte blijven van de activiteiten. Bij de hoofdingang aan de Weerestein staat een brievenbus waar de kinderen aanmeldingsformulieren en inschrijfgeld in kunnen doen.

***BSO ‘t Speelkwartier Voor de buitenschoolse opvang werkt de Plaswijckschool al jarenlang samen met Quadrant kindercentra. BSO ’t Speelkwartier is open van 15.00 tot 18.30 uur op maandag, dinsdag en donderdag, en bij voldoende belangstelling, wellicht in de toekomst ook op vrijdag. De locatie is uitgebreid van 30 kindplaatsen naar 40 kindplaatsen, waarbij er nu 2 basisgroepen zijn: van 4-7 jaar en van 7-13 jaar. De ruimte is hier nu op ingericht. Er zijn vele speelmogelijkheden zoals de poppenhoek, de verkleedhoek, de “chilhoek”, en er zijn natuurlijk diverse binnen- en buitenspelen aanwezig. De pedagogisch medewerkers bedenken samen met de kinderen activiteiten zoals: koken, toneel, sport en spel, knutselen. Maar we kunnen natuurlijk ook lekker vrij spelen op het speelplein of in de gymzaal. Tijdens vakanties is BSO ’t Speelkwartier dicht. Deze locatie gaat dan samen met BSO de Karekiet. Voor meer informatie over BSO ’t Speelkwartier kunt u contact opnemen met de clustermanager, Diana Antolinez, telefoon: 06-81616579 of mail naar d.antolinezmosquera@quadrantkindercentra.nl Voor algemene infomatie over Quadrant kunt u de website raadplegen: www.quadrantkindercentra.nl *** COMMUNICATIE EN BEREIKBAARHEID: Via de schoolgids, de schoolkalender, de nieuwsbrief en de website proberen we u en de kinderen steeds zo goed mogelijk te informeren over het onderwijs en de gang van zaken op onze school. Berichten die alleen betrekking hebben op de gang van zaken in de groep, krijgt u veelal via de leerkracht, bijvoorbeeld via de publicatieruimte bij de deur van de klas. Als u de leerkracht van uw kind even telefonisch wilt spreken, kunt u dat het best doen tussen 8.00 en 8.15 uur, tussen 12.00 en 12.45 uur of direct na schooltijd. Voor een langer gesprek met de leerkracht vragen we u altijd een afspraak te maken.

tel: 0182– 534118 Omdat we het belangrijk vinden om altijd bereikbaar te zijn, gebruiken we geen antwoordapparaat. Dit kan wel betekenen dat het soms even kan duren voordat u iemand aan de lijn krijgt. Alleen bij dringende omstandigheden kunt u de leerkracht onder schooltijd te spreken krijgen. Als u het nodig vindt, kunt u natuurlijk altijd bellen met de school. Uw boodschap wordt dan doorgegeven aan de betreffende collega. Als u de schoolleiding wilt spreken, kunt u met de school bellen of mailen voor een afspraak. Voor een kort gesprek heeft meester Johan veelal ’s morgens om 8.30 uur wel even tijd. Aarzelt u alstublieft niet wanneer er vragen of problemen zijn. Kom even bij ons langs of neem telefonisch contact met ons op. We maken dan een afspraak om het na schooltijd met u door te spreken. In geval van bijzondere zorgen, klachten of vragen m.b.t. het schoolbeleid kan ook de intern begeleider of de directeur de aangewezen persoon zijn voor een gesprek.


Gymles

november 2013 zondag

3

maandag

4

dinsdag

5

woensdag donderdag

6

7

vrijdag 1

zaterdag 2

8

9

Schoolontbijt nieuwsbrief 5

10

11

12

13

Adviesgesprekken voortgezet onderwijs, gr.8

17

18

19

14

ď ?ď ?

15

16

22

23

Juf Thea is jarig

20

21

Sintcircuit nieuwsbrief 6

24

25

26

27 Koffie-ochtend

28

29

30


***EXCURSIES

Gedurende hun schoolperiode hebben de kinderen van tijd tot tijd een excursie, met name in de bovenbouw. Zo gaan we vrijwel jaarlijks met de kinderen naar het Biologisch Centrum op de Kinderboerderij, voor een les over de herfst, het werken met dieren e.d. Ook worden in het kader van thema’s die in de klas behandeld worden, bezoeken gebracht aan bedrijven en instellingen zoals een supermarkt, een fabriek, een restaurant of het ziekenhuis of een museum. Vanaf groep 5 worden bezoeken soms per fiets afgelegd. We vragen ouders mee als begeleiders. De fietsen moeten in orde zijn en op slot gezet kunnen worden. Mountainbikes moeten voldoen aan de eisen die de wetgever stelt. Achterop meerijden is nooit toegestaan, ook niet bij de begeleiders. Bij vervoer per auto moeten de kinderen achterin zitten en natuurlijk in de gordels. Ook is een inzittendenverzekering noodzakelijk. Voorin mogen alleen kinderen die langer zijn dan 1.35 cm. ***FIETSEN Als kinderen tamelijk ver van school wonen, komen ze meestal op de fiets naar school. De fiets kan gestald worden in of bij de daarvoor aangewezen fietsenrekken op het schoolplein. Met de kinderen maken we de afspraak dat er op het plein niet gefietst wordt en dat er tussen de fietsenrekken niet gespeeld wordt. Voor zover mogelijk, letten we op de gestalde fietsen, maar we kunnen als school geen verantwoordelijkheid dragen voor vermissing of beschadiging. Het is niet de bedoeling dat fietsen of andere vervoermiddelen in school gestald worden.

***GEZOND TRAKTEREN Wanneer uw kind jarig is, mag hij/zij op school trakteren. De keuze van de traktatie laten we aan u over, maar we vragen u wel dringend om bij het uitzoeken van de traktatie rekening te houden met de gezondheid van de leerlingen. Als u kiest voor snoep dan moet het een kleine traktatie zijn. Daarnaast vragen we de ouders rekening te houden met allergieën en de aanwezigheid van kinderen uit Islamitische gezinnen (geen varkensvlees). De leerkrachten delen graag mee in de gezonde traktatie van de kinderen. *** GYMNASTIEK De kleuters gebruiken meerdere keren per week het speellokaal voor de kleutergym- of spelles. Ook andere gezamenlijke activiteiten kunnen in het speellokaal plaats vinden. De kinderen gymmen meestal in hun ondergoed en met gymschoenen die sluiten met elastiek of klittenband. De gymschoenen worden op school bewaard. Wilt u de naam van uw kind erin zetten? De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 dragen gymschoenen, een t-shirt en korte broek. Dit mogen niet dezelfde kleren en schoenen zijn die in de klas gedragen worden. Gymschoenen zijn verplicht. De meeste gymnastieklessen van groep 3 t/m 8 worden gegeven in de gymzaal aan de Brittenburg. Groep 3 zal ook nog gebruik maken van het speellokaal. Enkele gymlessen in de bovenbouw zullen door studenten van het ID-college verzorgd worden. Dat gebeurt op donderdagmiddagen in sporthal de Mammoet, in het bijzijn van een leerkracht van onze school. In de periodes dat deze lessen gegeven worden, vervallen voor de betreffende groep de gymlessen op vrijdag.

*** FOTOGRAAF Elk jaar komt de schoolfotograaf op school om portretfoto’s en groepsfoto’s te maken. De afhandeling van bestelling en betaling gaat tegenwoordig geheel buiten de school om. U ontvangt een voorbeeldfoto met inlogcode, waarmee u zelf de foto’s van uw kind kunt bestellen. Wij delen alleen de bestelde foto’s uit. Dit schooljaar worden er op 27 februari foto’s gemaakt van broers en zussen. Er wordt een lijst opgehangen waarop u kunt intekenen voor een tijdstip. Op 14 april worden de groepsfoto’s en de portretten gemaakt. ***GEZOND ETEN EN DRINKEN In alle groepen is er tussen 10.00 uur en 10.30 uur gelegenheid om iets te eten en te drinken. We vinden het belangrijk de kinderen te leren om te kiezen voor gezonde voeding. Chips, blikjes frisdrank en snoep e.d. zijn niet toegestaan als tussendoortje onder schooltijd. We hebben in de groepen 1 t/m 8 op woensdag een zogenaamde gruitdag: de kinderen mogen dan alleen groenten en fruit meenemen. Bij het overblijven mag geen snoep meegenomen worden.

GYMROOSTER Dinsdag: 8.30 uur: gr. 8 9.30 uur: gr. 5 13.15 uur: gr. 4 13.15 uur: gr. 3 (speellokaal) 14.15 uur: gr. 6 en 7 (samen) Vrijdag: 8.30 uur: gr. 6 11.00 uur: gr. 3 en 4 samen 13.15 uur: gr.8

9.30 uur: gr. 5 14.15 uur: gr. 7

In de weken dat bovenbouwgroepen gymmen met het ID-college is er voor hen een aangepast rooster. Daar wordt tijdig informatie over gegeven.


Alles staat in het grote boek!

december 2013 zondag 1

maandag dinsdag 2 3

woensdag donderdag vrijdag 4 5 6 Sinterklaas!!

zaterdag 7 ď ?ď ? Juf Sandra en juf Wilma zijn jarig!

nieuwsbrief 7

Studiedag team. De kinderen zijn vrij.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Kerstviering nieuwsbrief 8

22

29

23

24

25

26

27

28

Kerstvakantie

Kerstvakantie

Eerste Kerstdag

Tweede Kerstdag

Kerstvakantie

Kerstvakantie

30

31

Kerstvakantie

Oudejaarsdag


***HUISWERK In de eerste leerjaren geven we niet veel huiswerk op. Een belangrijk doel van het geven van huiswerk is de kinderen te leren daar goed mee om te gaan. In de groepen 4 en 5 beperkt het thuis leren zich meestal tot het oefenen van de tafels en de woordpakketten. Vanaf groep 6 wordt geleidelijk aan wat meer huiswerk gegeven, met name voor de wereld oriënterende vakken. Het huiswerk staat op het bord genoteerd. In groep 7 hebben de kinderen meestal twee keer per week huiswerk. In deze groep wordt gestart met het leren gebruiken van een agenda. In groep 8 krijgen de kinderen als voorbereiding op het voortgezet onderwijs, vaker huiswerk mee en soms ook meerdere opdrachten voor één dag. ICT: Digitale hulpmiddelen zoals de PC, het digibord e.d. worden steeds belangrijker in ons onderwijs. In de hele school gebruiken we de computer bij de thema’s waar aan gewerkt wordt. In de midden- en bovenbouw wordt de computer onder meer ook gebruikt bij het maken van werkstukken, het inoefenen van vaardigheden en extra leerhulp voor kinderen. Vanaf groep 3 gebruiken we digitale schoolborden. De borden zijn aangesloten op de computer van de leerkracht en hebben daardoor niet alleen de functionaliteit van een schoolbord, maar dienen tevens als een groot computerscherm, met alle didactische mogelijkheden van dien. Vanzelfsprekend maken we ook gebruik van de vele mogelijkheden die internet ons biedt. Net als bij de gewone snelweg laten we kinderen echter niet alleen bij deze digitale snelweg, want dat kan risico’s met zich meebrengen. We zijn daar alert op. Ons internet wordt d.m.v. een filter afgeschermd tegen ongewenste sites. De risico’s van internet worden aan het begin van het schooljaar met de kinderen besproken. Een exemplaar van ons internetprotocol krijgen de kinderen ter ondertekening mee naar huis. We maken ten behoeve van het onderwijs soms gebruik van foto- of video-opnamen, voor intern en extern gebruik. Bij intern gebruik gaat het bijvoorbeeld om opnames in het kader van de professionalisering van leerkrachten en studenten. Voor intern gebruik vragen we geen toestemming aan de ouders. Deze beelden worden na gebruik gewist. *** INTERN BEGELEIDERS Om alle leerlingen de zorg en aandacht te bieden die nodig is en de leerkrachten daarin te begeleiden heeft de school twee intern begeleiders, juf Sandra en juf Thea. Zij voeren leerlingbesprekingen met groepsleerkrachten, zijn betrokken bij het opstellen van plannen voor extra ondersteuning en gaan na wat het rendement daarvan is. Daarnaast hebben de intern begeleiders een belangrijke rol op het gebied van de begeleiding van groepsleerkrachten, de afstemming van het onderwijs tussen de groepen e.d. Voor vragen over de ontwikkeling van uw kind gaat u natuurlijk in eerste instantie naar de leerkracht. Maar zo nodig kunt u altijd een afspraak maken met de intern begeleiders. Samen met meester Johan vormen Sandra en Thea ook het managementteam van de school.

*** KLACHTEN Ondanks de goede zorg die we willen besteden aan het onderwijs en de opvoeding kan het voorkomen dat u klachten heeft over de gang van zaken op school. Voor “gewone” klachten m.b.t. het functioneren of het welbevinden van uw kind op school kunt u terecht bij de groepsleerkracht van uw kind. De leerkracht zal niet in alle gevallen direct beschikbaar zijn voor een gesprek, maar u kunt altijd een afspraak maken. Nadat u het probleem met de leerkracht besproken heeft, kunt u zo nodig ook terecht bij één van de leden van het managementteam van de school, juf Sandra, juf Thea of meester Johan. Er kan ook sprake zijn van ernstige klachten, die u liever wilt bespreken met een vertrouwenspersoon, intern of extern. Daarbij denken we met name aan klachten op het gebied van discriminatie, pesten, agressie en seksuele intimidatie e.d. Mirjam Horjus en Sandra Smallenburg zijn aangesteld als de intern vertrouwenspersonen van onze school. Van hen kunt u misschien niet altijd een oplossing verwachten, maar wel een luisterend oor. Samen met u of met uw kind weten zij meestal de juiste weg vinden om een oplossing te bereiken. Als u er voor kiest uw zorgen buiten de school om met een deskundige te bespreken, kunt u terecht bij de extern vertrouwenspersoon. Ons schoolbestuur heeft daartoe een contract met GGD Hollands Midden, Thorbeckelaan 5, tel 088-3083100. De Vier Windstreken hanteert het model klachtenreglement van de Besturenraad van het Protestants Christelijke Onderwijs. Ons schoolbestuur is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. *** KLASSENOUDERS Klassenouders zijn zowel voor de leerkracht als voor de ouders een aanspreekpunt voor allerlei praktische zaken die de groep aangaan. Het is belangrijk dat de klassenouders de andere ouders bij de activiteiten in de groep en op school betrekken en een stimulerende rol spelen. Natuurlijk hebben ze regelmatig overleg met de leerkrachten. Aan het begin van het schooljaar vragen we de ouders zich aan te melden als klassenouder in de groep van hun kind(eren). *** KLEDING Om te voorkomen dat jassen steeds op de grond vallen, verzoeken we u te zorgen voor een stevige lus in de jas van uw kind. Om zoekraken te voorkomen verzoeken we u om jassen, laarzen, gymschoenen e.d. te voorzien van de naam van uw kind. Elk kind heeft een eigen luizencape die ook is voorzien van een naam. Gevonden kleding wordt op een centrale plaats bewaard. Tenminste twee keer per jaar worden alle gevonden voorwerpen uitgestald op een tafel in de hal. Daar wordt melding van gemaakt in onze nieuwsbrief. De spullen die daarna nog zijn blijven liggen, brengen we naar de kringloopwinkel.


De burgemeester leest voor!

januari 2014 zondag

5

maandag

6

dinsdag

woensdag donderdag vrijdag 1 2 3

zaterdag 4

Gelukkig Nieuwjaar!

Kerstvakantie

Kerstvakantie

7

8

9

10

11

14 

15

16

17

18

Deze week hoofdluiscontrole

12

13

Juf Ellen is jarig! nieuwsbrief 9

19

20

21

22

23

24

Start nationale voorleesdagen. Groep 3+4: ‘s middags vrij.

26

27

28

29

30

31 nieuwsbrief 10

25


***KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS Kwaliteit van het onderwijs heeft naar onze mening vooral te maken met de mensen die het onderwijs geven. Door regelmatig overleg, nascholing, coaching e.d. streven we naar goede en actuele kennis van zaken en naar professioneel handelen. Al jaren leveren onze leerlingen op de Cito eindtoets prestaties die op grond van hun capaciteiten van hen verwacht mogen worden. Ongeveer 60% van onze leerlingen stroomt door naar Havo en VWO. Kwaliteit is naar onze mening niet uitsluitend af te meten aan toetsuitslagen en uitstroomgegevens. We hechten ook veel belang aan zaken die minder goed meetbaar zijn: - het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, - de ondersteuning voor leerlingen die meer of minder presteren dan de gemiddelde leerling, - de ontwikkeling van creatieve vaardigheden, - de mogelijkheden die de school weet te bieden om te kunnen leren op een wijze die bij de leerling past. Op onze school ziet u dat terug in het ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) in de onderbouw en aan ons zaakvakonderwijs dat mede gebaseerd is op de theorie van de Meervoudige Intelligenties (M.I.) Bij het laatste inspectiebezoek toonde de inspecteur voor het basisonderwijs zich tevreden over de school en over deze belangrijke aspecten van het onderwijs. Overigens heeft niet alleen de inspecteur het recht ons aan te spreken op kwaliteit, dat kunt u als ouder natuurlijk ook. ***LEERLINGENADMINISTRATIE In onze administratie beschikken we over een aantal wettelijk vereiste gegevens die door u bij de aanmelding van uw kind zijn opgegeven. Daarbij hoort ook een kopie van een officieel document waar het burgerservice nummer (sofinummer) van de leerling op vermeld is. Om de administratie goed in orde te houden, verzoeken wij u om wijzigingen (telefoonnummers, emailadressen e.d.) direct aan de leerkracht en de administratie door te geven of te mailen aan: Plaswijckschool@d4w.nl. We beschikken ook graag over een telefoonnummer van familie, kennissen of buren, voor dringende situaties waarin we uzelf niet kunnen bereiken.

*** LEERLINGVOLGSYSTEEM De resultaten van toetsen, observaties en beschrijvingen, door leerkracht of intern begeleider, leggen we vast in ons leerlingvolgsysteem. We leggen de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen vast, zodat we kunnen bepalen of die ontwikkeling naar wens verloopt. Als ouder heeft u het recht de gegevens in te zien, die we over uw kind opslaan. Neemt u desgewenst contact op met de intern begeleider. Vanaf groep 3 krijgen kinderen bij het rapport de leerlingenkaart uit het leerlingvolgsysteem mee. Aan de hand daarvan kunt u uw kind vergelijken met de “gemiddelde” Nederlandse basisschoolleerling.

***LOGOPEDIE Als logopediste van GGD Hollands Midden is Lies van der Oord op onze school werkzaam. Zij onderzoekt en begeleidt kinderen met spraakproblemen, taalontwikkelingsproblemen, stemproblemen, luisterproblemen en afwijkend mondgedrag. De logopedist op school werkt voornamelijk preventief. Onder preventie vallen screening, onderzoek en adviesgesprekken. Alle kinderen worden rond hun 5e verjaardag, na toestemming van de ouders, gescreend. Ouders krijgen hier van te voren schriftelijk informatie over en via een vragenlijst wordt het oordeel van de ouders en de leerkracht gevraagd. Voor kinderen uit alle groepen geldt: als u twijfelt over de spraak-taalontwikkeling van uw kind, dan kunt u het via de leerkracht aanmelden voor een logopedisch onderzoek. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Indien logopedische behandeling nodig blijkt te zijn, kan de logopedist op school u adviseren in het vinden van een logopediepraktijk bij u in de buurt. Hebt u zelf vragen over uw kind, dan kunt u de logopediste bereiken via school of op de GGD onder nummer 088-254 23 84 ***MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE Enkele jaren geleden heeft de school ervoor gekozen om bij het leren meer rekening te houden met de verschillende talenten en de verschillende manieren van leren bij kinderen. De één leert door te doen, de ander moet het eerst voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te begrijpen. Deze verschillen komen voort uit de verschillende soorten intelligenties die bij mensen te onderscheiden zijn, zoals de verbaal-linguïstische intelligentie en de logisch-mathematische intelligentie. De Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner onderscheidt maar liefst 8 verschillende intelligenties. De Twentse pedagoog Marco Bastmeier heeft mede op basis van deze theorie de didactische werkwijze Vier Keer Wijzer ontwikkeld. Bij de invoering van deze werkwijze voor het onderwijs in de zaakvakken worden wij door Marco zelf begeleid. Aan het einde van een MI thema worden de ouders gewoonlijk via de nieuwsbrief uitgenodigd om het werk van de kinderen te bekijken. ***LUIZENCONTROLE Dankzij de inzet van een actieve groep ouders hebben we op school het hoofdluisprobleem goed onder controle. In de week na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd. De GGD adviseert ons over de juiste aanpak. Op de hele school is het gebruik van luizencapes verplicht. De eerste luizencape krijgen 4-jarige kinderen automatisch toebedeeld. *** MEDEZEGGENSCHAPSRAAD De Medezeggenschaps Raad (MR) heeft een belangrijke rol bij het bepalen en uitvoeren van het schoolbeleid. Tijdens vergaderingen met de directie komen onderwerpen aan de orde die door de school, de ouders of door de MR zelf worden ingebracht. De directie van de school is verplicht om belangrijke beleidsbeslissingen aan de MR voor te leggen voor advies of instemming. De MR houdt zich onder meer bezig met de kwaliteit van het onderwijs, voorzieningen in de gebouwen, arbeidsomstandigheden en de belangen van kinderen en medewerkers. De MR is samengesteld uit zowel ouders als medewerkers van de school. De MR is te bereiken via het emailadres: MR.Plaswijckschool@d4w.nl. MR-leden namens de ouders: Eppy Boschma (contactpersoon, tel: 0182-559406), Heleen Janse en Jerry van der Leur MR-leden uit het team: Jos van Eijk, Marga Pilon en Thea Fokker.


Meervoudige intelligentie

februari 2014 zondag

2

maandag

3

dinsdag

4

woensdag donderdag

5

6

vrijdag

7

zaterdag 1

8

Verslag en rapport 1e halfjaar

9

10

11

12

13

14

Kijkweek

Cito eindtoets

Cito eindtoets

Cito eindtoets

Alle kinderen zijn ‘s middags vrij.

10-minutenavond

15

10-minutenavond nieuwsbrief 11

16

17

18

19

20

21

Juf Natascha is jarig!

voorjaarsvakantie

voorjaarsvakantie

voorjaarsvakantie

voorjaarsvakantie

25

26

27

28

voorjaarsvakantie

23

24 Deze week hoofdluiscontrole

Schoolfotograaf: broertjes en zusjes

22


***NATUUR en MILIEU We proberen met de kinderen regelmatig actief met de natuur bezig te zijn. Dat doen we binnen de thema’s die in de groepen aan de orde zijn. Maar ook tekenen we regelmatig in op het aanbod van activiteiten en lessen op de kinderboerderij. Regelmatig lenen we leskisten van “De Zwanebloem”, het Centrum voor Natuur en Milieueducatie. *** OUDERBETROKKENHEID Ouders en school hebben beiden hun verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Een goede onderlinge afstemming is van groot belang. Kinderen presteren beter en voelen zich prettiger als de leerkrachten en de ouders regelmatig contact hebben met elkaar en op één lijn zitten. De thuiswereld en de schoolwereld zijn voor het kind dan ook beter met elkaar verbonden.

- Van belang voor een goede start van het contact met de school zijn de huisbezoeken die we in groep 1 doen, als de kinderen net op school zijn. - In de maand februari worden de ouders uitgenodigd om een keer een les bij te wonen. - Aan het begin van elk schooljaar houden we voor elke groep een informatieavond. Ouders kunnen dan met de leerkracht(en) kennismaken en vernemen wat er op het programma staat, hoe er geleerd wordt e.d. - Voor alle groepen zijn er twee keer per jaar 10minuten gesprekken. U kunt dan met ons praten over de sociale ontwikkeling (half oktober) en de vorderingen van uw kind (in februari). In de kleutergroepen gebeurt dit aan de hand van het observatiesysteem dat we in deze groepen gebruiken. Vanaf groep 3 worden het rapport en de leerlingvolggegevens betrokken bij het gesprek. Indien gewenst kan er ook bij het laatste rapport een gesprek gepland worden. - Jaarlijks organiseren we in samenwerking met ouders van schoolraad en MR een algemene ouderavond met een opvoedkundig en/of onderwijskundig onderwerp. - Actuele informatie over de school ontvangen ouders en belangstellenden 2-wekelijks via de nieuwsbrief die via email verstuurd wordt.

- Twee maal per jaar organiseren we een koffie ochtend voor ouders. We behandelen dan een onderwerp uit het schoolleven. Ook gaan we in op vragen die door ouders gesteld worden. - Juf Thea is onze coördinator voor ouderbetrokkenheid. Met vragen of suggesties kunt u bij haar terecht. *** OUDERBIJDRAGE Voor uitgaven die niet door de overheid bekostigd worden, hanteert de school de vrijwillige ouderbijdrage. Daarvan betalen we onder meer de kosten die we maken voor attenties en versiering bij vieringen en feesten, de kosten van sportactiviteiten, excursies e.d. De overheid stelt dat deze bijdrage vrijwillig moet zijn, daar kunnen we dus niet aan tornen. Maar aangezien alle kinderen in principe deelnemen aan genoemde activiteiten gaan we er vanuit dat voor elk kind de ouderbijdrage betaald wordt. Als dat voor ouders een probleem is, gaan we ervan uit dat zij daarover contact opnemen met de schoolleiding zodat gezamenlijk naar een oplossing gezocht kan worden. Het beheer van de ouderbijdragen is in handen van de Ouderraad. Penningmeester is momenteel de heer Ruud Voordenhout. Aan het begin van het schooljaar krijgt u van hem een betalingsverzoek. U kunt de bijdrage voor uw kind(eren) storten op bankrekening 128.838.736 t.n.v. Ouderbijdrage Plaswijckschool. *** OUDERHULP EN OUDERRAAD Dankzij de hulp van veel ouders kunnen we diverse extra activiteiten organiseren. We zijn erg blij dat er steeds weer ouders zijn die ons graag willen helpen. Mede daardoor kunnen de leerkrachten zich concentreren op hun primaire taken. Bij het lezen, bij de luizencontroles, bij creatieve activiteiten, bij het tuinonderhoud en veel andere zaken wordt de hulp van ouders gevraagd. Aan het begin van het schooljaar wordt de beschikbaarheid van ouders geïnventariseerd. We gebruiken daarvoor het zgn. oudercouponnen boekje. Erg blij zijn we ook met de aanwezigheid van een actieve ouderraad op de Plaswijckschool. Deze groep ouders zorgt in overleg met de schoolleiding voor diverse zaken die de school tot een levendige, gezellige schoolgemeenschap maken. Zij zorgen onder meer voor de aankleding bij vieringen, de catering en sponsoring van de schoolsportdag en de jaarlijkse pleinparty voor ouders, kinderen en collega’s. Daarnaast beheert de ouderraad het fonds van de vrijwillige ouderbijdrage. Met uw vragen of opmerkingen kunt u terecht bij: Marije Andringa, voorzitter. Ruud Voordenhoud, penningmeester. Daniëlle Pannekeet-Schenk, secretaris.


Schoolvoetbaltoernooi!

maart 2014 zondag 2

maandag dinsdag 3 4

woensdag donderdag vrijdag 5 6 7

zaterdag 8

nieuwsbrief 12

9

10

11

12

13

14

15

Juf Marga is jarig!

16

17

18

19

20

21

22

Groep 3+4: ‘s middags vrij. nieuwsbrief 13

23

24

30

31

25

26

27

28

29


***OGO In de kleuterklassen werken we niet vanuit een vaste lesmethode met een programma dat jaarlijks hetzelfde is. We werken op basis van de uitgangspunten van Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO). Daarbij werken we meerdere weken achtereen in thema’s die voor kinderen betekenisvol zijn, zoals “op reis”, “groeien en bloeien”, “ziek zijn en weer beter worden”, “sneeuw en ijs” e.d. Binnen zulke thema’s spelen en werken de leerkrachten intensief samen met de kinderen. Zo stimuleren en begeleiden zij hen en volgen hun ontwikkeling op de voet. Binnen de thema’s komen de ontwikkelingsgebieden zoals voorbereidend reken- en taalonderwijs, sociaal emotionele ontwikkeling en creativiteit aan bod. Het is bij OGO bijzonder fijn en zinvol als ouders vanuit hun eigen omgeving en ervaring een bijdrage leveren aan de thema’s. Dat kan bijvoorbeeld door materialen of informatie aan te reiken, en door er met kinderen actief mee bezig te zijn. De overstap van groep 2 naar groep 3, waar voor het eerst aan de hand van methodes gewerkt wordt, laten we voor de kinderen zo soepel mogelijk verlopen. Het thematisch werken vindt daar een voortzetting aan de hand van thema’s bij de lessen in Meervoudige Intelligentie (MI). ***OVERBLIJVEN Vanaf augustus 2015 werkt de Plaswijckschool met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen van 8.30 uur tot 14.15 uur op school blijven, onder toezicht van leerkrachten. De woensdagmiddag blijft echter een vrije middag. Dan gaan de kinderen om 12 uur uit. Tot de invoering van het continurooster kunnen kinderen tussen de middag op school overblijven. Vrijwillige overblijfmedewerkers begeleiden de kinderen tijdens het eten en drinken en daarna bij het spelen. Zij ontvangen daarvoor een vrijwilligersvergoeding. U kunt een overblijfstrippenkaart bestellen voor 10 of 20 keer door middel van het overmaken van een bedrag van € 25,- of € 50,- op rekeningnummer 12.88.40.749 t.n.v. St. D4W, onder vermelding van TSO Plaswijckschool. Daarbij moet u de naam van uw kind(eren) vermelden en hun groep. Op de door u opgegeven dagen verwachten we uw kind bij het overblijven. Als uw kind een keer niet komt, verwacht de coördinator daarover tijdig van u bericht te ontvangen via mail of telefoon. Als uw kind voor het eerst overblijft, krijgt u een exemplaar van het overblijfprotocol (ook te vinden op de website, onder schooldocumenten).

Met het oog op de gezondheid van de kinderen en om onderlinge jaloezie te voorkomen, verwachten we dat u de kinderen gezonde voeding meegeeft. Snoep is niet toegestaan. Als coördinator voor het overblijven is aangesteld mevrouw Ineke Groenendijk. Zij is telefonisch bereikbaar op nr. 394300 of 06-19993768. Haar emailadres is: Ineke.Groenendijk@d4w.nl

***PESTEN Door goede afspraken met de kinderen en het hanteren van schoolregels waar de kinderen zich bij betrokken voelen, willen we ervoor zorgen dat we goed met elkaar kunnen spelen en samenwerken. Als dat in de klas of op het plein toch eens niet goed verloopt, is het goed te weten dat de school een “Pestprotocol” hanteert. In dit protocol is beschreven wat we onder pesten verstaan en welke stappen we nemen ingeval van pestgedrag. Uitgangspunt daarbij is dat we pesten nooit zullen accepteren. De school moet voor elke leerling een volkomen veilige plek zijn. Als er sprake is van pesten volgen we een 5-sporen beleid dat gericht is op:  Hulp aan het gepeste kind in de vorm van adviezen en sociale vaardigheidstraining  Hulp aan de pester in de vorm van sociale vaardigheidstraining en leren omgaan met agressie  Hulp aan de rest van de klas door ze bewust te maken van hun verantwoordelijkheden (het mobiliseren van de groep)  Hulp aan de leerkracht door achtergrondinformatie te geven  Hulp aan de ouders van het gepeste kind en van de pester, door het geven van achtergrondinformatie en adviezen. ***PLUSKLAS Voor de meer begaafde kinderen van onze school werken we met een “Plusklas”. We reserveren een dagdeel per week waarop de kinderen op een andere manier les krijgen, over andere onderwerpen, uit uiteenlopende vakgebieden. Juf Sandra zal deze groep gaan leiden. De kinderen worden voor de Plusklas geselecteerd op basis van observaties van de leerkrachten en op grond van scores bij meerdere toetsen uit het leerlingvolgsysteem. We hanteren een (hoog-)begaafden protocol. Uiteraard worden de ouders zo goed mogelijk betrokken bij de organisatie en de gang van zaken bij de Plusklas. ***RAPPORTAGE In de kleuterafdeling krijgen de kinderen een ontwikkelingsverslag mee, waarin de leerkracht aangeeft hoe de ontwikkeling van het kind is. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee keer per jaar, in februari en in juni, hun rapport mee. De rapporten worden door de leerkrachten gemaakt op basis van de ervaringen met de kinderen in de klas en op basis van de resultaten bij de landelijk genormeerde Cito-toetsen. Die toetsen nemen we af in januari en in juni. Zo snel mogelijk na de toetsen reserveren we tijd voor het maken van de rapporten en voor de bekende 10-minuten gesprekken. Tegelijk met het rapport krijgen de kinderen, vanaf groep 3, de leerlingvolgkaart mee. Daarop kunt u precies zien hoe uw kind gepresteerd heeft bij landelijk genormeerde toetsen. Deze gegevens kunnen afwijken van het rapport omdat de leerkracht natuurlijk ook oordeelt op basis van het werk in de klas en het dagelijks contact met de kinderen. We vinden het belangrijk om de ontwikkeling van uw kind ten minste twee keer per jaar met u te bespreken. In oktober, als het kind nog maar net in de nieuwe klas zit, willen we graag van u vernemen hoe u de ontwikkeling van uw kind ziet. Ook in februari, na het eerste rapport willen we de ouders/verzorgers beslist spreken! In juni, na het tweede rapport, is er in de meeste gevallen al voldoende contact geweest tussen de ouders en de leerkrachten. Als ouders op dat moment nog wel behoefte hebben aan een gesprek, kan dat gepland worden. Op de schoolkalender reserveren we daar een avond voor.


Adopteer een monument

april 2014 zondag

maandag

dinsdag 1

woensdag donderdag vrijdag zaterdag 2 3 4 Juf Ilse! 5

Verkeersles buiten: groep 5 t/m 8

Verkeersles buiten: groep 1 t/m 4 nieuwsbrief 14

6

7

8

9

10

11

12

17

18

19

Paasviering

Goede Vrijdag Paasvakantie

Koffie-ochtend

13

14

15

16

Schoolfotograaf: portretten en groepsfoto’s

20

21

1e Paasdag

2e Paasdag Paasvakantie

nieuwsbrief 15

22

23

24

25

26  Koningsdag!

Groep 3+4: ‘s middags vrij

27 

28

29 

30

Juf Jos is jarig!

Meivakantie

Juf Jolande is jarig!

Meivakantie


*** SCHOOLARTS In de basisschoolperiode van uw kind vindt een preventief gezondheidsonderzoek plaats in de groepen 2 en 7. U ontvangt via de school een oproep voor dit onderzoek. Daarnaast worden de kinderen van de controlelijst jaarlijks opgeroepen voor onderzoek. Alleen met de instemming van de ouders wordt belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van kinderen met de leerkracht en/of de intern begeleider besproken. U kunt onze schoolarts bereiken via de GGD, Thorbeckelaan 5, tel: 088-3083200 *** SCHOOLGIDS Als een kind drie jaar wordt, ontvangen de ouders van de overheid een onderwijsgids, waarin geadviseerd wordt om bij scholen, waarvoor men belangstelling heeft, een schoolgids te vragen. Uiteraard voldoen we graag aan zo’n verzoek. In onze schoolgids treft u informatie aan over de doelstellingen en de achtergronden van de school, een beschrijving van de verschillende vak - en vormingsgebieden, de werkwijze en de kwaliteit van de school. De informatie van schoolgids en kalender sluiten op elkaar aan. In de kalender staat vooral de praktische informatie die u in de loop van een jaar nodig hebt. U vindt de tekst van de schoolgids ook op onze website. Als u een schoolgids op papier wenst, kunt u daar bij de schoolleiding of de administratie om vragen. *** SCHOOLRAAD De schoolraad is een adviesorgaan voor de directie. Tot de taken van de schoolraad behoort onder meer het stimuleren van de identiteitsontwikkeling en het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast is de schoolraad betrokken bij de besluitvorming m.b.t. het benoemen van leerkrachten en directieleden. Ook heeft de schoolraad een adviserende rol richting het bestuur van stichting De Vier Windstreken. De schoolraad is samengesteld uit ouders van leerlingen van de Plaswijckschool. Bij vacatures in de schoolraad wordt u daar via de nieuwsbrief over geïnformeerd. De schoolraad is bereikbaar per e-mail: Schoolraad.plaswijckschool@d4w.nl

In de schoolraad hebben zitting: Hester de Jong, voorzitter (tel: 585948), Nicole Stigter, secretaris (tel: 580005), Wim van den Berg, Jos Koffijberg, Jacqueline IJselstein, Jolanda Tesselaar, Lucas Bokhove en Eveline Vermeulen. *** SCHOOLREIS - SCHOOLKAMP De kinderen van de groepen 1 t/m 6 gaan dit jaar op 26 september op schoolreis. De groepen 1 en 2 brengen een bezoek aan speeltuin “De Sluis”. De groepen 3 t/m 6 brengen een bezoek aan Avifauna.

Op schoolreis: inspannend voor de kinderen!

De groepen 7 en 8 gaan dit jaar op schoolkamp op 16, 17 en 18 september. De kinderen verblijven op kampeerboerderij De Boogerd in Burg Haamstede. Over de gang van zaken worden de ouders van deze groepen geïnformeerd op de ouderavond van 9 september. *** SCHOOLREGELS: Zoals elke school hebben we schoolregels en afspraken voor de goede gang van zaken op school. Bij het formuleren van de schoolregels zijn de kinderen van de school betrokken geweest. De schoolregels luiden als volgt: 1 Je bent goed zoals je bent. 2 We lopen in de gang (rennen doen we buiten) 3 We hangen onze jas en tas aan de haak onder de luizencape. Zo blijft de school netjes. 4 Ruzie lossen we pratend op. 5 We zijn stil op de gang als er gewerkt wordt. 6 We hebben respect voor elkaar. 7 We komen niet aan de spullen van een ander zonder het eerst gevraagd te hebben. 8 Iedereen maakt fouten, daar kunnen we allemaal van leren. Op basis van de schoolregels worden jaarlijks met de kinderen ook afspraken gemaakt voor de goede gang van zaken in de klas. Die klassenregels zijn dus verschillend van elkaar maar in ieder geval niet strijdig met de schoolregels.


Intocht jeugd avondvierdaagse

mei 2014 zondag

4

maandag

dinsdag

woensdag donderdag vrijdag 1 Juf 2 Mirjam is jarig!

Meivakantie

5

6

7

8

9

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

Meivakantie

13

14

15

16 

dodenherdenking

bevrijdingsdag

11

12 Deze week hoofdluiscontrole

zaterdag 3

10

17

Meester Johan is jarig! nieuwsbrief 16

18

19

20

Juf

21

22

23

Jeugd avondvierdaagse

Jeugd avondvierdaagse

Jeugd avondvierdaagse

Groep 3+4: ‘s middags vrij Jeugd avondvierdaagse

27

28

29 vrije dag:

30 vrije dag

Marissa is jarig!

25

26

Hemelvaartsdag

24

31


*** SCHOOLTIJDEN De afgelopen tijd is er op school met het team en met vertegenwoordigers van ouders uitvoerig gesproken over de schooltijden die we willen hanteren. Dit heeft er toe geleid dat we besloten hebben om per 1 augustus 2015 met een continurooster te gaan werken. Vanaf dat moment zullen alle groepen dezelfde lestijden hebben, gezamenlijk op school lunchen onder leiding van de leerkrachten en om 14.15 uitgaan. Alleen de woensdagmiddag blijft een vrije middag. Daarop vooruitlopend zijn vanaf dit schooljaar de lestijden van alle groepen in de ochtenduren gelijk. De groepen 1 en 2 hebben in het huidige rooster nog vrij op de vrijdagmiddag. De groepen 3 en 4 moeten met het oog op het continurooster de komende 2 jaar meer lesuren maken. De kinderen van deze groepen worden met ingang van januari 2014 de meeste vrijdagmiddagen op school verwacht. De vrije vrijdagmiddagen zijn op de kalender vermeld. De lestijden voor schooljaar 2013-2014: Groep 1 t/m 4: Op maandag, dinsdag en donderdag: van 8.30-12.00 uur en van 13.15 tot 15.15 uur. Op woensdag van 8.30 tot 12.15 uur. Groep 1 en 2: op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Groep 3 en 4: op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en vanaf januari 2014 meestal op vrijdagmiddag van 13.15 tot 15.15 uur. Groep 5 t/m 8: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.3012.00 uur en van 13.15 tot 15.15 uur. Op woensdag van 8.30 tot 12.15 uur. Inlooptijd: De buitendeuren gaan ’s morgens om 8.15 uur open. De ouders kunnen even met de kinderen spelen, voorlezen of het werk van kinderen bekijken. Er is meestal wel even tijd voor een korte mededeling aan de leerkracht. Maar voor een echt inhoudelijk gesprek is de inlooptijd niet bedoeld. Daarvoor verzoeken we ouders om een afspraak te maken. Om 8.25 uur gaat de eerste bel als teken dat de lessen bijna gaan beginnen. De kinderen moeten dan naar binnen komen. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en beginnen de lessen. Van de ouders verwachten we dat ze na 8.30 uur niet meer in de klas zijn, tenzij daar bijzondere redenen voor zijn. Na de middagpauze komen de kinderen om 13.10 uur weer naar binnen. Tot 13.00 uur spelen alleen kinderen die overblijven op het plein. ***SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING Door middel van een gerichte aanpak van de sociaalemotionele ontwikkeling willen we zorgen voor een evenwichtig en prettig school- en klassenklimaat. We streven ernaar dat alle kinderen zich volkomen veilig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. In de klas is er vrijwel dagelijks aandacht voor de omgang met elkaar. Regelmatig zijn er speciale lessen waarin een aspect van de sociaal-emotionele ontwikkeling behandeld wordt. Voor kinderen die extra hulp op dit gebied nodig hebben, kan er binnen onze stichtiing gebruik gemaakt worden van “SIJS” (Sterker in je schoenen). Dit programma is ontwikkeld op onze speciale basisschool Park en Dijk en wordt daar dan ook gegeven. Via overleg met de intern begeleider is het in bepaalde gevallen ook mogelijk om de hulp van schoolmaatschappelijk werk in te roepen.

***SPORTACTIVITEITEN

We doen als school mee aan verschillende Goudse sportevenementen, zoals het schaaktoernooi en het schoolvoetbaltoernooi. Aan de Jeugdavondvierdaagse doen we mee met de groepen 3 t/m 6. De kinderen van groep 6 krijgen de gelegenheid een atletiekdiploma te behalen. Bovendien wordt door de ouderraad voor alle groepen jaarlijks een sportdag georganiseerd op de atletiekbaan. Dit jaar staat deze sportdag gepland op 4 juni. *** STAGIAIRES Van verschillende opleidingsinstituten hebben we stagiaires die in de klas observeren en meewerken. Onder begeleiding van de groepsleerkracht nemen zij ook wel delen van het lesprogramma over. Ook zijn er soms derdejaars stagiaires die vrijwel volledig meedraaien met alle schoolactiviteiten en dus ook bij ouderavonden aanwezig kunnen zijn. De stagiaires worden begeleid door de leerkracht van de klas en door juf Thea die aangesteld is als interne coach. Op onze school werken twee Leerkrachten In Opleiding (LIO). Juf Marissa en juf Natascha hebben beiden hun opleiding voltooid en zijn bevoegd om zelfstandig voor de klas te staan. Na het afronden van hun LIO-periode en het maken van hun “meesterstuk” hopen zij in de loop van komend jaar hun diploma te ontvangen. *** STUDIEDAGEN Om goed bij te blijven en het onderwijs op onze school te verbeteren, hechten we veel waarde aan nascholing. Vaak doen we dat gezamenlijk. Soms is die nascholing op gewone schooldagen. De kinderen zijn dan een dag of dagdeel vrij. Deze nascholingsbijeenkomsten worden ruim van tevoren gepland en aangekondigd in deze kalender en/of in de nieuwsbrief. In de eerste helft van dit schooljaar is een studiedag gepland op vrijdag 6 december. Alle kinderen hebben dus een lang Sinterklaasweekend. Mogelijk plannen we nog een studiebijeenkomst in de tweede helft van het schooljaar. Als dat het geval is, verneemt u dat tenminste 2 maanden van tevoren.


Samen er op uit.

juni 2014 zondag 1

maandag dinsdag 2 3 Juf Marije is jarig!

woensdag donderdag vrijdag zaterdag 4 5 6 pinksterviering 7 Sportdag nieuwsbrief 17

8

9 vrije dag

Pinksteren

Pinksteren

10

11 

12

13

14

19

20

21

Juffendag



15

16

17

18

Groep 3+4: ‘s middags vrij

22

23

24

25 Juf Marianne is jarig!

29 Juf Carien is jarig!

30

26

27 Verslag/ rapport 2e halfjaar.

28


***TOETSEN Voor de interne en externe controle van ons onderwijs maken we in de groepen 3 t/m 8 voor de basisvaardigheden begrijpend lezen, spelling en rekenen gebruik van Cito-toetsen. De afgelopen jaren gingen ongeveer 20 % van onze kinderen naar één van de beroepsgerichte afdelingen van het VMBO. Ook naar het VMBO-T gingen ongeveer 20 % van de leerlingen. Rond 60 % van de kinderen stroomt door naar één van de veelal gecombineerde brugklassen voor havo, atheneum of gymnasium. ***VAKANTIES Herfstvakantie:

19-10 t/m 27-10 2013

Kerstvakantie:

21-12 t/m 05-01 2014

Voorjaarsvakantie:

15-02 t/m 23-02 2014

Paasvakantie:

18-04 t/m 21-04 2014

Meivakantie

26-04 t/m 11-05 2014

Pinkstervakantie:

8 en 9 juni 2014

Zomervakantie:

19-07 t/m 31-08 2014

Op 6 december hebben alle kinderen een vrije dag i.v.m. een studiedag voor het team. ***VEILIGHEID De school heeft een ARBO-veiligheidsbeleidsplan. Waar mogelijk besteden we aandacht aan de veiligheidsaspecten die binnen en buiten de school een rol spelen. Aan het begin van het schooljaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden om de kinderen te leren wat de beste vluchtroute is, in geval van brand of een andere calamiteit. Ons schoolgebouw voldoet aan de veiligheidseisen van de brandweer. De speeltoestellen op het plein en in de gymzaal worden regelmatig gecontroleerd. Een aantal collega’s is opgeleid tot bedrijfshulpverlener. ***VERLOF en LEERPLICHT Vanaf hun vierde verjaardag gaan kinderen naar school. Een kind is leerplichtig zodra het 5 jaar wordt. Als een hele schoolweek voor een 5-jarige nog te lang duurt, kunnen ouders daar met de schoolleiding een afspraak over maken. Als leerplichtige kinderen zonder grondige reden en zonder toestemming van de schoolleiding afwezig zijn, moeten we dit melden aan de leerplichtambtenaar. Ongeoorloofd verzuim kan flinke boetes tot gevolg hebben. Als kinderen zonder mededeling niet op school verschijnen, zullen wij in de loop van de dag contact met u opnemen. Verlof wegens afwijkende vakanties: Wat betreft vakantieverlof is de leerplichtwet duidelijk. Dat is niet toegestaan, tenzij er in de verschillende schoolvakanties geen enkele gezinsvakantie mogelijk is vanwege de aard van het beroep van één van de ouders. De noodzaak tot verlof moet blijken uit een verklaring van de werkgever. Een roostertechnisch probleem van de werkgever is geen reden voor verlof. Vakantieverlof is aan strikte regels gebonden: -de vakantie mag maximaal twee weken duren, -het gaat om de enige vakantie van een gezin in een jaar -het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van een schooljaar.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden: Diverse bijzondere omstandigheden kunnen reden zijn voor het toekennen van een verlofdag. Hierbij kan gedacht worden aan een verhuizing van het gezin, het bijwonen van een huwelijk, ernstige ziekte of overlijden, of een huwelijksjubileum van ouders of grootouders. Dit verlof wordt toegekend door de schoolleiding. Verlof om gezondheidsredenen: Een bezoek aan de huisarts, specialist of tandarts kunt u doorgeven aan de leerkracht. Dit verlof duurt in de regel hoogstens een deel van de ochtend of een middag. Wanneer een kind door ziekte of andere omstandigheden niet op school kan komen, zijn ouders/verzorgers wettelijk verplicht de school tijdig, op de hoogte te stellen. Belt u ons in dat geval tussen 8.00 en 8.20 uur en tussen 12.30 en 12.50 uur! Als we vóór 9 uur nog geen bericht van afwezigheid ontvangen hebben, gaan wij contact opnemen met de ouders. Meer informatie over verlof en een aanvraagformulier kunt u verkrijgen bij de schoolleiding of via de site www.leerlingzakenmh.nl Verzoeken voor vakantieverlof en gewichtige omstandigheden moeten, indien mogelijk, 8 weken van tevoren worden ingediend. Overleg met de leerplichtambtenaar is soms noodzakelijk. Om teleurstellingen en hoge kosten te voorkomen, raden we u dringend aan om nooit een vakantie te boeken voordat u toestemming heeft! ***VIERINGEN Vanzelfsprekend is er aandacht voor de christelijke feestdagen. Het kerstfeest wordt jaarlijks in het bijzijn van de ouders gevierd in de Pauluskerk. Ook Pasen en Pinksteren worden met elkaar gevierd. Soms gaan we daarvoor naar de Veste. Daarnaast is er regelmatig een ‘schoolkerkdienst’ in samenwerking met één van de protestantse kerken in de wijk. Het doel van de vieringen is met de kinderen gezamenlijk uiting te geven aan het geloof en dat met elkaar te vieren. Daarnaast hebben we regelmatig met enkele klassen samen een viering waarbij gezongen wordt en ingegaan wordt op het thema dat bij de bijbelles aan de orde is. Ook aan niet-christelijke feestdagen, zoals het Suikerfeest wordt aandacht besteed. Dat doen we bijvoorbeeld aan de hand van Trefwoord, onze methode voor godsdienstige vorming. Met enige regelmaat gaan kinderen van de bovenbouw op bezoek in de Prinsenhof om te zingen. Dat kunnen christelijke liederen zijn, maar ook bijvoorbeeld de liedjes uit de musical.


Als er iets te vieren is‌...

juli 2014 zondag

maandag

dinsdag 1

woensdag donderdag vrijdag 2 3 4 Pleinparty met open podium nieuwsbrief 19

10-minuten avond, facultatief

6

7

8

zaterdag 5

9

10

11

12

8.30 een ochtend in de nieuwe groep groep 3+4: ‘s middags vrij

13

20

27

14

15

16

17

18

19

12.00 uur: Voor alle groepen begint de zomervakantie!

musical groep 8

nieuwsbrief 20

21

22

23

24

25

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

28

29

30

31

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

26


***VERZEKERING Ons bestuur heeft via de Besturenraad voor P.C. onderwijs in Woerden een tweetal verzekeringen afgesloten die dekking geven onder schooltijd en bij activiteiten die door de school georganiseerd worden. Onder de dekking vallen kinderen, leerkrachten en anderen die tijdens de schooluren voor de school aan het werk zijn (hulpouders). De aansprakelijkheidsverzekering kan tot uitkering komen als er schade is door aantoonbare nalatigheid van de kant van medewerkers van de school. De schoolongevallenpolis geeft dekking tijdens schooluren, tijdens de route van en naar school (maximaal één uur voor en één uur na schooltijd), tijdens sportactiviteiten in schoolverband, schoolreizen, excursies, kamp e.d. De dekking omvat een uitkering bij overlijden en bij gehele of gedeeltelijke invaliditeit. Het omvat ook de kosten van geneeskundige en tandheelkundige hulp voor zover de kosten niet verhaald kunnen worden op de eigen zorgverzekering. De verantwoordelijkheid voor de gezondheid, de kleding en de materialen die kinderen mee naar school nemen, ligt bij ouders/verzorgers. Ook de aansprakelijkheid voor ongelukken en incidenten die kinderen, bewust of onbewust, onder schooltijd veroorzaken, ligt in beginsel bij de ouders. We hebben geen verzekering voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen van kinderen of van ouders. We raden u aan daarop bedacht te zijn en geen dure spullen mee te laten nemen naar school. Via genoemde Besturenraad is het mogelijk om als ouder zelf een verzekering af te sluiten voor materiële schade aan kleding, fiets of andere eigendommen. Zie daarvoor www.leerlingenverzekeringen.nl ***VOORTGEZET ONDERWIJS Op de informatieavond op 9 september wordt een start gemaakt met het verstrekken van informatie m.b.t. de verwijzing naar het voortgezet onderwijs (V.O.). Tijdens de ouderavond op 12 november praten we met u over de voorlopige schoolkeuze. De CITO-eindtoets zal worden afgenomen op 11 t/m 13 februari.. De uitslag zal enkele weken later aan de orde komen tijdens de gesprekken over de definitieve schoolkeuze voor V.O. Op dat moment ontvangen ouders/verzorgers ook het schooladvies m.b.t. de schoolkeuze. De ouders melden vervolgens hun kind aan bij de school van hun keuze. Daarbij kunnen ouders afwijken van de Cito-uitslag en ons schooladvies. Het is uiteindelijk de school voor V.O. die, op grond van de verstrekte gegevens (advies van de basisschool, en de resultaten van de halfjaartoetsen van de afgelopen 3 schooljaren) bepaalt of een leerling wel of niet op de school (en op het gewenste niveau) wordt toegelaten. Aanmeldingsformulieren voor het V.O. zijn bij ons verkrijgbaar en worden door ons verstuurd naar de betreffende school. Om een goede indruk te krijgen van het voortgezet onderwijs bezoeken we met de leerlingen van groep 8 één of twee scholen. In de maanden januari t/m maart organiseren deze scholen ook informatie bijeenkomsten waar toekomstige leerlingen met hun ouders kunnen komen kijken. Ook voor leerlingen van groep 7 is het interessant daar vast eens een kijkje te nemen.

***VERVANGING Bij afwezigheid van leerkracht(en) lukt het ons gelukkig meestal wel om een geschikte vervanger te vinden. In bijzondere situaties, als meerdere leerkrachten gelijktijdig ziek zijn bijvoorbeeld, kan het voorkomen dat we groepen samenvoegen. Vrijgeven komt vrijwel niet voor. Als dat toch noodzakelijk blijkt worden de ouders direct ingelicht. Kinderen worden nooit zonder berichtgeving vooraf naar huis gestuurd. *** WEBSITE Veel informatie over de school vindt u op onze web site: www.D4W/Plaswijckschool.nl. U vindt er de schoolgids, protocollen, informatiebrieven en verslagen van actuele gebeurtenissen. Regelmatig plaatsen we foto’s te vinden van kinderen die deelnemen aan schoolactiviteiten. Daarbij gebruiken we geen achternamen of adresgegevens. Ook worden geen portretfoto’s geplaatst. Als uw emailadres in onze schooladministratie is opgenomen, kunt u inloggen op het gedeelte van de site dat bestemd is voor de klas van uw kind (eren) en op die manier kennis nemen van de informatie die voor de klas bestemd is. Als uw emailadres nog niet in onze administratie staat, kunt u dit regelen via een mailtje aan: Plaswijckschool@D4W.nl

*** ZENDING en SAMENDELEN Op christelijke scholen is het sinds jaar en dag de gewoonte om op maandag geld in te zamelen voor de zending. Hoewel we dit nog steeds op prijs stellen en dit bestemmen voor een goed zendingsdoel, kiezen we er tegenwoordig liever voor om te werken met tijdelijke projecten, waar we dan ook echt aandacht aan besteden en waar we zelf ook iets van willen leren. Samendelen is niet alleen goed voor goede doelen in ontwikkelingslanden. Leren samendelen is ook goed voor onze kinderen. Het helpt mee om de kinderen op te voeden tot verantwoordelijke wereldburgers. Bij de keuze van onze projecten willen we zoveel mogelijk uitgaan van het principe: van kinderen hier, voor kinderen daar. Via de nieuwsbrief zullen we projecten bij u en de kinderen onder de aandacht brengen.

130904 kalender def  

Jaarkalender Plaswijckschool Gouda