Časopis Biom 3/2012

Page 1

3/2012 Čtvrtletník o energii, co roste

obsah

MODERNÍ VYTÁPĚNÍ

Pelety už dobyly český trh, v současnosti upevňují pozice Pelety jsou v současnosti nejatraktivnějším moderním topivem. Nejen díky svým jednoznačně ekologickým pozitivům, ale také díky komfortu a finanční úspoře, kterou poskytují. Samotná výroba není tak jednoduchá, jak by se mohla, vzhledem k tomu, že se jedná o topivo, zdát. Jedná se totiž o precizní procesy, díky kterým vzniká kvalitní palivo. Podrobnou reportáž je možné si přečíst na stranách 4 a 5. Díky šikovným společnostem, jako například CDP se navíc pohodlně rozváží po celé republice, není tedy třeba ho složitě nakupovat v kutilských obchodech. Více

přibližuje jednatel společnosti Marek Řebíček na stranách 6 a 7. Moderní kotle, které jsou na spalování právě tohoto paliva uzpůsobeny, patří mezi technologické skvosty, čemuž odpovídá i cena. Výhodou je však už zmiňovaná úspora. Jak ostatně vysvětlí v rozhovoru na stranách 8 a 9 Vladimír Stupavský z Klastru Česká peleta. -red-

Aktuálně Schválení kvalitního Akčního plánu pro biomasu pomohla diskuse s odborníky 1, 13 Jak se rodí česká peleta 4,5 S CDP “doletí”peleta od peletárny až do vašeho kotle 6,7 Rozhovor Stupavský: Pelety jsou přirozeným způsobem vytápění 8,9 Slovo úvodem 2 Portrét 2 Akce 2 Pozvánka Tradiční konference BIOMASA & ENERGETIKA 2012 10 Zprávy Klastr Česká peleta a CZ Biom radili domácnostem na FOR THERMU 9 Evropská komise zbytečně straší, k omezování biopaliv nedochází 12 Komora OZE: Přepracujte Státní energetickou koncepci 12 Otázky & odpovědi 13 Biomasa v číslech 14 O CZ Biomu 15

legislativa

Schválení kvalitního Akčního plánu pro biomasu pomohla diskuse s odborníky Vláda České republiky ke konci září schválila navržený Akční plán pro biomasu na období 2012–2020 (APB). Materiál, který připomínkovali odborníci z oboru, by měl představovat analýzu využití biomasy v ČR pro energetické účely a navrhovat opatření vhodná pro udržitelnost zemědělsko-energetického propojení do roku 2020. Zároveň by měl napomoci upřesnit odhad možného přínosu biomasy pro energetickou bilanci. Obsahuje také informace o hlavních oblastech energetického využití biomasy včetně využití pevné biomasy pro

přímé spalování na výrobu tepla a elektrické energie, výroby bioplynu a kapalných biopaliv, a navrhuje opatření vhodná pro udržitelnost této oblasti do roku 2020. pokračování na straně 13

1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.