Page 1

ยก

f

;

...

i+t I,

.i ,-t

pr,ttN

m f,rcto ESCOL/I* "ntOS COllm{ICAI}Itx;

CON

NIIEsInO

rnrOnยกrO'

cuRso 2Orcl2al,l

Nornbre det cuento L orefr

qtiFAFt rir{

ffiteltrabajo

c.E LP. FtsDnrucocmcfr

rflRcA

/


PLI\Ñ DE ÉXITO ESCOL/\K "NOS COMUNICATVIOS CON NIIESTRO ENTORNO'

cuRso 20t0l20lr

# *

F*

#;#

\-

nF# ,ffi

*

Ar,,h I

h¡'f'ef"'*

i I J

I I

I I I ¡ ¡

! I

I

I I I I

I I

I

i I

f I

I I

I

i

i

¡ i

i i

___l

C.E.LP.

FErlnRrco GARcÍa r.oRcA


PII\N

DE ÉXITO ESCOI,AR: "NOS COMTINICAMOS CON NTIESTRO ENTONNO' ctlRso 20101201r

C.E.LP. tr'EI}NRICO GARCÍA LORCA


PI,AN DE

fiüTO ASCOIIIR

¡.NOS COMT]NICAMOS CON NTIESTRO ENTONNO' C{JRSO 2010/2011

rotE i i*

;Ff=--

I Füi{:: T*

i¿, t¿

d_

/1

[q

f\,,,i r,l

'

ii\\i't L- L A M,fl f i i

i

i il'ñ* . I ¡ I

i

ll@'"; ir t"o

I

,

\

t

?

t

J] | t.-"/

F.-

'-.-.'¡ n c**'

.

'i V 1;\*í]f,; r t n\r-*\,/ \n | ,r,,,u* r ir {i > L \_ ¿_ llrq t-* \y,A\ i i

,

i I

I I I

I I I I I

l I ¡ I

I

i i

C.E.LP. T'EI'ARICO GARCÍA

IORCA


pl,¡llt

IDE

ÉXilf)

ESCOI,¿T¡I: .NOS COMITNICAMOS CON

NIInSIrrO ENTORNO'

cuRso 20r0l20rr

I

,rA i\

iL-LüA ll

iJ\-/fi 'rJ

ilf1 tM

n

pfr,fu,ffi " i** ,r

ii o Lfir '-]

-'t

t

C.E.LP. x'aDaRrco GARCÍA

r¡nc¡.


PII\N

DD

úXIIO ESCOIITR

¡'NOS COMT'NICAI}ÍOS CON NUESIIIO ENTORNO'

t ñ iJ l' e- n* L_-

i

p, fy

cuRso 20lol20lr

juo7

,"n,

'n tU{ rAM*. ,^l (

''

/ ,pg-l i

qP

lot_-:> 11 \ trL{r"n^: 'H'

I

fiGubt ?- C L ufil\Ab C.E.LP. TEI}ARICO GARCÍA

IÍ}RCA

ii


, i I

PTI\N DE ÉXITO ESCOLITI ..NOS COMI'NICAMOS CON NIIESIRO ENTORNO' cltRso 20r0l20rr

Í

1l

f

II

li

I

I

{r

.

lf-l"r \< ,\ il

f.

If*r l,

l, t' ltIt vP. 1

\ i 1./ r¡

.''\ É".j.

C.E.LP. FEDERICO GARCÍA

II)RCA

2 I  
2 I  

c.E LP. FtsDnrucocmcfr rflRcA cuRso 2Orcl2al,l i+t .i ,-t I, ; ¡ f ... I i I i i i i i I ! I I f I I I I I I I I I ¡ i I I I I I I I ¡ ¡ J P...

Advertisement