Page 1

Curs 2010-2011 Memòria d’activitats

Qualitat Innovació Compromís Social www.cudu.upc.edu


2


Sumari Valoració global .............................................................................................. 3 Principals indicadors........................................................................................ 6 Formació ........................................................................................................... 8 Consultoria ...................................................................................................... 14 Projectes finançats per la Comissió Europea.............................................. 16 Recerca .......................................................................................................... 27 La CUDU a les Xarxes..................................................................................... 32

Annexos Equip de la CUDU Col·laboradors de la CUDU Institucions col·laboradores

3


Valoració global Durant el curs acadèmic 2010-2011, la CUDU ha centrat la seva activitat en l’oferta de serveis de formació, consultoria i recerca de qualitat, adaptats a les necessitats dels nostres grups d’interès i al context socio-econòmic en el que les institucions d’educació superior s’integren.

La situació econòmica que està afectant globalment a tots els sectors d’activitat està provocant un canvi en els sistemes de gestió on la rendició de comptes i l’assegurament de la qualitat s’estan convertint en factors clau per a la majoria de les institucions.

En el cas de les universitats, la governança i els models de gestió eficient dels recursos estan ocupant un paper fonamental en les reflexions sobre la gestió i la direcció de les institucions d’educació superior i, en aquest línia, la CUDU hi està treballant per oferir una formació i unes activitats d’assessorament i recerca que puguin permetre als directius universitaris afrontar els nous reptes que deriven del context actual.

Una oferta formativa reconeguda i de qualitat

En l’àmbit de la formació, els esforços s’han concentrat en treballar per a l’adaptació dels nostres programes a l’Espai Europeu d’Educació Superior en línea amb els programes de formació continua de la nostra Universitat i per dotar els programes de formació oberta de les condicions necessàries per al reconeixement de les titulacions que oferim. També, és destacable l’oferta conjunta de cursos d’habilitats directives per al Personal Docent i Investigador de la UPC que s’organitzen amb l’Institut de Ciències de l’Educació.

Major presència nacional i internacional de les activitats de consultoria

En l’àmbit de la consultoria i dels projectes finançats per la Comissió Europea, la CUDU continua treballant per al manteniment i l’augment de les activitats d’assistència tècnica per a l’elaboració i seguiment de plans estratègics, per a la implementació de sistemes de qualitat i per a la consolidació de la Xarxa TELESCOPI: Observatori de bones pràctiques en direcció i gestió de les institucions d’Educació Superior. En

4


aquesta línia i pel que fa a la Xarxa TELESCOPI, la CUDU ha obtingut el suport per a dos projectes més, en el marc del programa TEMPUS i ERAMUS-LLP de la Comissió Europea,

que asseguraran l’ampliació d’aquesta xarxa a altres països europeus i

d’Àsia Central durant els propers tres anys.

Referents en Recerca sobre direcció estratègica d’universitats

La recerca en l’àmbit de la direcció i la gestió estratègica de les universitats s’està consolidant en tres àmbits fonamentals: els reptes derivats de context actual, la implementació i seguiment dels plans estratègics i el rol dels rànquings universitaris a l’estratègia de les universitats. En el context actual de crisi, al sistema universitari s’han iniciat processos de reflexió sobre la governança i el futur de la planificació estratègica, dins dels quals la CUDU vol tenir un paper actiu i anticipar-se a les noves tendències. Amb aquesta voluntat, la CUDU ha iniciat un procés de difusió de les activitats de recerca amb una major visibilitat i impacte tant nacional com internacional de les mateixes.

Impuls de la presència a les Xarxes

Des de la creació de l’eslògan dels 10 anys de la creació de la CUDU, “10 anys compartint”, l’objectiu d’incrementar la visibilitat de les nostres activitats i de compartir el nostre coneixement en un context global està adquirint una posició important en l’estratègia de la CUDU. En aquest sentit, en aquest darrer curs acadèmic, la CUDU ha prioritzat el treball en xarxa generant un projecte conjunt amb la xarxa CLUSTER d’universitats de ciència i tecnologia, donant impuls a la Xarxa TELESCOPI i participant a la xarxa CINDA. La presència de la CUDU a altres fòrums internacionals, com és el cas de l’OCDE, UNESCO i el projecte U-MULTIRANK, així com l’augment de la publicació de les activitats de la CUDU a les xarxes socials (linkedin, facebook, twitter) està afavorint una major projecció gràcies al treball en xarxa.

5


Principals indicadors

6


En tancar el curs 2010-2011, les xifres acumulades des de l’any de creació de la CUDU (1998) són:

Formació OBERTA “Direcció Estratègica d’Universitats” (DEU) Nombre d’edicions Nombre de participants

15 1

446

“Dirigir Persones en les Institucions d’Educació Superior” (DIPE) Nombre d’edicions Nombre de participants

2 2

33

Formació a professorat UPC (CUDU-ICE) Nombre d’edicions Nombre de participants

4 497

Formació A MIDA Nombre d’activitats de formació a mida Nombre d’institucions

111 81

Altres dades generals de formació Nombre directius formats Nombre d’institucions totals

1185 378

Consultoria % d’universitat espanyoles asessorades per la CUDU

78%

Recerca Nombre de estudis

12

Nombre de publicacions

36

Nombre d’articles

55

1 2

Nombre de participants des de la primera edició del programa que va tenir lloc l’any 1999. Nombre de participants des de la primera edició del programa que va tenir lloc el curs 2009-2010.

7


1 Formació Des de la Càtedra s’organitzen curxdkrjtnpzieurnpiausos i seminaris de formació adreçats als responsables d’universitats, gestors i estudiosos de l’educació superior, per afavorir la direcció estratègica i el desenvolupament dels equips directius de les universitats.

Les activitats de formació que es realitzen a la Càtedra es poden agrupar en la programació de formació oberta, formació a mida i altres activitats específiques.

8


Formació oberta Des dels seus inicis la Càtedra ha desenvolupat una programació estable de cursos i seminaris sobre direcció estratègica de les universitats i el desenvolupament dels equips directius.

Durant el curs acadèmic 2010-2011, aquesta programació ha integrat:

Curs de Postgrau “Direcció Estratègica d’Universitats” 15ª edició.

Curs de Postgrau “Dirigir Persones en Institucions d’Educació Superior” 2ª edició.

Cursos de formació per al professorat UPC en habilitats directives (organitzats conjuntament entre l’ICE i la CUDU)

Un total de

130 persones procedents de 22 institucions d’educació

superior han participat en aquestes activitats durant el curs acadèmic 2010-2011.

9


Curs de Postgrau “Direcció Estratègica de les Universitats” (DEU) El curs s’adreça a les persones responsables de la direcció de les universitats, rectors, vicerectors, gerents, adjunts a gerència i altres càrrecs directius. El principal objectiu és ésser un punt de trobada per a la reflexió del futur de les universitats i per definir els elements clau per a una planificació estratègica de qualitat, a partir del debat i el treball en equip.

En relació amb la direcció universitària s’han tractat les temàtiques següents:

              

La direcció estratègica i la qualitat. El disseny organitzatiu de la universitat. El procés de planificació estratègica i la gestió del canvi. L’enfocament estratègic de la docència. L’enfocament estratègic de la investigació i la transferència de coneixement. La comunicació i la gestió de la marca a la universitat. La nova cultura pedagògica per a la incorporació de l’Espai Europeu d’Educació Superior. La responsabilitat social corporativa. La direcció de persones a la universitat. Els sistemes d’informació per a la direcció Estratègica. Les relacions de la universitat amb l’entorn. El finançament de les universitats. La gestió econòmica de les universitats. Els sistemes d’informació interuniversitaris. L’avaluació i l’acreditació de les universitats.

En l’àmbit de les competències directives s’han treballat:

 Els hàbits per a l’efectivitat.  Les presentacions eficients.  La resolució de problemes.  El treball en equip.  La comunicació interpersonal. Per clausurar el curs es va organitzar la conferència "La Educación Superior en proceso de cambio: Bolonia, la estratregia de Lisboa y la crisis económica” a càrrec del Dr. Alberto Amaral, ex rector de la Universitat de Porto, ex Director del Centre d'Investigació de Polítiques d' Educació Superior (CIPES) de la mateixa universitat i actualment President del Consell d'Administració de l'Agència d'Avaluació i Acreditació de l'Educació Superior.

10


Curs de Postgrau “Dirigir Persones en Institucions d’Educació Superior” (DIPE) El curs s’adreça a les persones responsables de la direcció de les universitats, rectors, vicerectors, gerents, adjunts a gerència i altres càrrecs directius. El principal objectiu és ésser un punt de trobada per a la reflexió sobre les persones i els equips com a element central de les organitzacions i millorar les seves capacitats i competències amb la finalitat d’aconseguir una gestió més eficaç en el marc institucional de l’educació superior.

En relació amb la direcció de persones s’han tractat les temàtiques següents:

 Persones i organització.  El marc legal.  Polítiques retributives.  Anàlisi i valoració dels llocs de treball.  Cultura de l’organització.  La implementació del canvi.  La responsabilitat social corporativa.  El suport tecnològic per a la direcció de les persones.  Sistemes de direcció per a la mobilització de les persones.  Avaluació del rendiment per a la consecució de resultats.  Selecció, acollida i desvinculació.  Formació i desenvolupament.  La motivació.  El conflicte en les organitzacions.  La comunicació interpersonal.  El canvi individual. En l’àmbit de les competències directives s’han treballat:

 Els hàbits per a l’efectivitat.  Les presentacions eficients.  La resolució de problemes.  El treball en equip.  La comunicació interpersonal.  Direcció de reunions.  Gestió de projectes.  Intel·ligència emocional.  Gestió del temps i de l’estrés. Per clausurar el curs es va organitzar la conferència "La gestión de las personas” a càrrec de la Sra. Anna Cuatrecasas, Directora de Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona.

11


Cursos per al professorat UPC en habilitats directives (CUDU-ICE)

Aquests cursos tenen per objectiu oferir, en el marc de la programació de formació del professorat de l’ICE, breus tallers de formació en habilitats directives.

El catàleg de cursos que s’ofereixen conjuntament són:

 La gestió del conflicte i la negociació en l’àmbit universitari.  Tècniques de negociació  Intel·ligència emocional  Gestió del coneixement: un nou repte per al professorat universitari  Coaching en gestió i prevenció de l’estrès  Coaching directiu  Dinàmica de grups  Direcció i planificació estratègica  El lideratge i la direcció de persones  Intel·ligència emocional  El lideratge i la direcció de persones  Elaboració de business plans i spinoffs universitàries  Presentacions eficients  Motivació i clima laboral en els grups acadèmics

12


Formació a mida

Des de la Càtedra s’han organitzat els següents seminaris i tallers per a equips directius adaptats a les necessitats i demandes específiques:

1

Formació a directius de les Universitats de Costa Rica. 10 directius de les quatre universitats públiques de Costa Rica van realitzar una formació sobre gestió de persones a les institucions d’educació superior impartida conjuntament entre la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universidad de Cádiz i la Universidad de Almería.

“Diplomatura en Alta Dirección para Instituciones Educativas”.

2

La 2ª edició de la Diplomatura en “Alta Dirección para Instituciones Educativas”, organitzada per la Càtedra UNESCO de Direcció Universitària de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universidad del Valle de Toluca, Mèxic.

13


2 Consultoria

Plans Estratègics i Qualitat

.

14


Durant el curs 2010-2011 la Càtedra ha organitzat

7 serveis d’acompanyament a mida

per a institucions que volien millorar els aspectes clau de la direcció i la gestió estratègiques i de les estratègies de comunicació, informació i màrqueting.

1

Universitat de Vic. Espanya. Assessorament per a l’elaboració i desplegament del Pla Estratègic Institucional.

Universidad de Vigo. Espanya. Assessorament per a l’elaboració i desplegament del Pla Estratègic Institucional.

3

2

Institut Politécnico de Leiria (IPL). Portugal. Seguiment del Pla Estratègic Institucional del IPL.

Centre de Terminologia del Català - TERMCAT. Espanya Assessorament per a la implantació i auditoria de la norma ISO 9001:2000 en els serveis que ofereix el TERMCAT.

5

Linguamon-Casa de les Llengües. Espanya. Assessorament per a la implantació i auditoria de la norma ISO 9001:2000 en els serveis que ofereix LINGUAMON,

Al-Akhawayn University (AUI). Marroc. Seguiment del Pla Estratègic Institucional d’AUI.

7

4 6

Universitats Públiques de Costa Rica. Taller sobre processos de captació i selecció de personal en el marc del Projecte: “Aplicació d'un model d'Avaluació de

l'Acompliment per a les institucions d'Educació Superior de Costa Rica”. Aquesta activitat ha estat gestionada per la Càtedra UNESCO de Direcció Universitària.

15


3

Projectes finançats per la Comissió Europea La Càtedra ha prosseguit la seva tasca amb el desenvolupament de projectes finançats per la Comissió Europea, d’assistència tècnica a universitats de països no comunitaris, en àmbits vinculats a les àrees de la Càtedra.

Durant el curs 2010-2011 la Càtedra ha treballat en els següents programes:

El programa ALFA III que té per objectiu millorar la qualitat, la rellevància i l'accessibilitat a l'Educació Superior a Amèrica Llatina i contribuir al procés d'integració regional a Amèrica Llatina, promovent avanços cap a la creació d'un àrea comuna d'Educació Superior a la regió i desenvolupant les seves sinergies amb la Unió Europea.

El programa TEMPUS que és un programa l’objectiu del qual es fomenta el desenvolupament dels sistemes i les institucions d’educació superior en països que limiten amb la Unió Europea.

El programa LIFE LONG LEARNING que és el programa d'aprenentatge permanent que té per objectiu contribuir al desenvolupament de la Comunitat com a societat del coneixement avançada, amb un creixement econòmic sostenible, més i millors llocs de treball i una major cohesió social, garantint al mateix temps una bona protecció del medi ambient en benefici de les generacions futures..

Projectes cofinançats per la Comissió Europea

16


Projectes de la CUDU com a coordinadors:

Programa ALFA

Projecte TELESCOPI Xarxa d’Observatoris de Bones Pràctiques en Direcció Estratègica Universitària

Programa TEMPUS

Projecte ISMU Institute for Strategic Management of Universities

Programa ERASMUS Projecte SUMUP Strategic University Management: Unfolding Practices

Programa TEMPUS

Projecte EDUQUEX Quality and Excellence in Higher Education Management

Programa TEMPUS

Projecte IUKM Inter University Knowledge Management

Projectes de la CUDU com a partners:

Programa TEMPUS

Projecte DOIT Strategic Management for international relations in Turkmen universities

Programa TEMPUS

Projecte UNIQTOOL Implementing tools and policies for quality work at institutional level

Programa ERASMUS Projecte GRACE Generating Research projectes between Academia and Enterprises

17


Xarxa d’Observatoris de Bones Pràctiques de Direcció Estratègica Universitària a Llatinoamèrica i Europa Xarxa TELESCOPI

Objectiu general: Disposar

d‘una

xarxa

internacional

permanent

d’observatoris de Direcció Estratègica Universitària que permeti seleccionar, rellevar i difondre les bones pràctiques amb la finalitat d’incrementar la qualitat i la pertinència de l’educació superior, i contribuir a la conformació d’un espai que faciliti la col·laboració

interuniversitària

entre

Europa

i

Amèrica Llatina.

Objectius Específics:

 Establir observatoris de direcció estratègica per a la qualitat i la rellevància en els països que conformen la xarxa.

 Col·laborar perquè a cadascuna de les institucions sòcies es reforci o es millori el seu model de direcció estratègica formulat en forma adequada i explícita.

 Comptar

amb una xarxa sostenible d’observatoris propiciant un espai comú a nivell

llatinoamericà i l’intercanvi entre Amèrica Llatina i Europa.

Socis del projecte a Amèrica Llatina: 1) Universidad Nacional de General San Martín (Argentina) 2) Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) 3) Universidad Estadual de Campinas (Brasil) 4) Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Xile) 5) Universidad de Concepción (Xile) 6) Universidad de Talca (Xile) 7) Universidad de los Andes (Colòmbia) 8) Universidad del Valle, (Colòmbia) 9) Pontificia Universidad Javeriana (Colòmbia)

18


10) Universidad del Norte (Colòmbia) 11) Universidad de Costa Rica (Costa Rica) 12) Escuela Superior Politécnica del Litoral (Equador) 13) Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (El Salvador) 14) Universidad del Valle de Toluca, (Mèxic) 15) Universidad de Panamá (Panamà) 16) Universidad Nacional de Asunción (Paraguai) 17) Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú) 18) Universidad Católica de Uruguay (Uruguai) 19) Universidad Simón Bolívar (Veneçuela)

Socis del projecte a Europa: 1) Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya) 2) Universitat de Barcelona (Espanya) 3) Universidad Católica de Lovaina (Bèlgica) 4) Instituto Superior de Ingeniería de Lisboa (Portugal) 5) Vilnius Gedeminas Technical University (Lituània)

Pressupost del projecte: 2.915.000€

http://telescopi.upc.edu

19


Projecte

Tempus

“ISMU”:

Institute

for

Strategic

Management

of

Universities

Objectiu general: El projecte ISMU té com a objectiu la creació de centres de formació continua en matèria de direcció estratègica de les universitats a quatre països d'Àsia Central: Kirgistan, Tajikistan, Kazakstan i Uzbekistan.

Objectius específics:

 La creació de vuit (8) instituts de formació en direcció estratègica d’universitats.  La creació d’un institut internacional online de formació en direcció estratègica d’universitats

 La

creació d’un observatori a Àsia Central de bones pràctiques en direcció i gestió

d’universitats. Socis del projecte a Àsia Central: 1) Minitry of education of Tajikistan 2) Ministry of education of Kirgizstan 3) Kirgiz National University (Kirgizstan) 4) Academy of Management of Kirgisztan (Kirgizstan) 5) East Kazakhstan State Technical University (Kazakhstan) 6) Kazakh Academy of Transport and Communication (Kazakhstan) 7) Samarkand State University (Uzbekistan) 8) Bukhara State University (Uzbekistan) 9) Tajik State University of Commerce (Tajikistan) 10) Institute of Economics of Tajikistan (Tajikistan) Socis del projecte a Europa: 11) Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya). 12) Tecnologia per tothom (Espanya) 13) Royal Institute of Technology (Sweden). 14) Politecnico di Torino (Itàlia)

Pressupost del projecte: 694.434,12€

www.ismu.eu 20


Projecte

ERASMUS

“SUMUP”:

Strategic

University

Management

Unfolding Practices

Objectiu general: El projecte SUMUP té com a objectiu la creació d’un observatori de dirección estratégica de les universitats amb el suport de la xarxa CLUSTER d’universitats de ciència i tecnologia.

Objectius específics:

 L’elaboració d’un estudi de l’estat de la direcció estratègica a Europa.  La creació d’un observatori a Àsia Central de bones pràctiques en

direcció i gestió

d’universitats.

 La realització de les convocatòries de bones pràctiques en direcció i gestió estratègica d’universitats

Socis del projecte a Europa: 1) Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya). 2) Royal Institute of Technology (Sweden). 3) Politecnico di Torino (Itàlia) 4) Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica) 5) Istituto Superior Tècnico de Lisboa (Portugal)

Pressupost del projecte: 205.087€

www.sumup.cudu.upc.edu 21


Projecte Tempus Meda “Eduquex”: Quality and Excellence in Higher Education Management.

Objectiu general: Aquest

projecte

com

a

objectiu

principal

l’elaboració

i

implementació del pla estratègic de la universitat sòcia conjuntament amb l’aplicació del model de qualitat EFQM.

Objectius específics:

 L’elaboració del pla estratègic de la universitat sòcia.  La identificació d’eines i bones pràctiques per portar a terme la implementació del pla.

 La formació dels agents implicats (rectors, vicerectors, degans, comissions o d’altres).  L’aplicació del model EFQM com a eina de qualitat.  La realització de les avaluacions del model EFQM per conèixer el seu grau de compliment.

Socis del projecte al Marroc: 1) Universitat Al-Akhawayn (Marroc)

Socis del projecte a Europa: 1) Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya) 2) Universidad Católica de Lovaina (Bèlgica)

Pressupost del projecte: 278.713€

www.eduquex.upc.edu

22


Projecte Tempus “IUKM”: Inter University Knowledge Management.

Objectiu general:

Aquest projecte té com a objectiu planificar la gestió del coneixement i aplicar-la a les universitats de destí amb el propòsit final d’enfortir les universitats del Turkmenistan a través de la formació del seu professorat i dels seus gestors

Objectius específics:

 Planificació,

disseny i desenvolupament d’un curs de formació per a professors de

Turkmenistan sobre temàtiques financeres.

 Realització d’un glossari de termes econòmics - financers en anglès, rus i turcman.  Creació d’un espai de recursos virtuals (Moodle) amb recursos i material pedagògic sobre economia i finances.

Socis del projecte al Turkmenistan: 1) Turkmen Institute of National Economy 2) Turkmen Institute of Transport and Communication 3) Turkmen State University

Socis del projecte a Europa: 1) Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya) 2) Institut National Polytechnique de Grenoble (França)

Pressupost del projecte: 495.107€

www. iukm.upc.edu 23


Projecte TEMPUS “DOIT”: Strategic management for international relations in Turkmen Universities. Objectiu general: Aquest projecte té com a objectiu la creació i posada en funcionament de les oficines de relacions internacionals de les universitats del Turkmenistan. La formació s’ha realitzat a la seu del Ministeri d’Educació i a les diferents universitats sòcies. Objectius específics:

 L’elaboració del pla estratègic de relacions internacionals de les universitats sòcies.  La identificació d’eines i bones pràctiques per portar a terme la implementació del pla.  La formació dels agents implicats (rectors, vicerectors, degans, comissions o d’altres).

Socis del projecte al Turkmenistan: 1) Turkmen State Agricultural University (Turkmenistan) 2) Turkmen Polytechnic Institute (Turkmenistan) 3) Turkmen State Medical Institute (Turkmenistan) 4) Turkmen State Pedagogical Institute (urkmenistan). Socis del projecte a Europa: 1) Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya) 2) Universidad de Sevilla (Espanya). 3) Universidad de Córdoba (Espanya) 4) University of Szeged (Hongria) 5) University of Torino (Itàlia) 6) University of Udine (Itàlia) 7) Sardes Educational Servides (Holanda) 8) School of Encinas reales (Espanya)

Pressupost del projecte (que correspon a la CUDU): 33.000€

http://tempusdoit.ning.com/ 24


Projecte TEMPUS “UNIQTOOL”: Implementing tools and policies for quality work at institutional level. Objectiu general:

L’objectiu d’aquest projecte és facilitar la introducció de polítiques i eines actuals d’assegurament de la qualitat a institucions d’educació superior de Bielorússia, Ucraïna i Uzbekistan i promoure la cooperació entre els països partner per oferir accés al programes moderns de qualitat.

Objectius específics:

 L’elaboració del pla estratègic de relacions internacionals de les universitats sòcies.  La identificació d’eines i bones pràctiques per portar a terme la implementació del pla. Socis del projecte a Ucraïna, Bielorússia i Uzbekistan: 1) Ministry of Education and Science of Ukraine (Ucraïna) 2) National Technical University of Ukraine (Ucraïna) 3) National Aerospace University (Ucraïna) 4) Sevastopol National University of Nuclear Energy and Industry (Ucraïna) 5) Ministry of Education of the Republic of Belarus (Bielorússia) 6) Bielorussian National Technical University (Bielorússia) 7) Mogilev State University (Bielorússia) 8) Vitebsk State University (Bielorússia) 9) Ministry of Higher and Secondary Special Education (Uzbekistan) 10) Fergana Polytechnic Institute (Uzbekistan) 11) Tashkent University of Information Technologies (Uzbekistan) 12) National University of Uzbekistan (Uzbekistan) Socis del projecte a Europa: 15) Royal Institute of Technology (Sweden). 16) Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya).

17) Politecnico di Torino (Itàlia)

Pressupost del projecte (que correspon a la CUDU): 35.000€

www.uniqtool.org 25


Projecte Erasmus Lifelong Learning “GRACE”: GENERATING RESEARCH PROJECTS THROUGH INTERACTION BETWEEN ACADEMIA AND ENTERPRISES

Objectiu general: Aquest projecte té per objectiu analitzar les diferents relacions universitat-empresa i definir una metodologia conjunta de generació de projectes de recerca.

Objectius específics:

 La realització d’un estudi sobre les relacions universitat-empresa.  La creació d’un model de co-generació de projectes d’innovació.  La creació d’un mapa de stakeholders de projectes d’innovació.

Socis del projecte a Europa: 1) Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya) 2)

Università Suor Orsola Benincasa

(Itàlia). 3) Design Innovation (Itàlia i Espanya) 4) Universitat Politècnica de Bucarest (Romania) 5) Universitat Politècnica de Budapest (Hongria) 6) Indesit Spa, Menon Networking EEIG.

Pressupost del projecte (que correspon a la CUDU): 40.000€

www.grace-project.eu

26


4 Recerca La Càtedra promou l’estudi i la difusió de la política i la gestió universitàries de tot el món des d’una perspectiva oberta i innovadora en col·laboració amb altres institucions d’ensenyament superior. Alguns dels treballs d’investigació que s’estan desenvolupant des de la Càtedra són:

La situació de la Direcció Estratègica en les universitats espanyoles i d’Amèrica Llatina

Es realitza en el marc del Programa Alfa de la Comissió Europea, com a element del projecte d’estructuració d’una Xarxa d’Observatoris de bones pràctiques de direcció estratègica universitària a Amèrica Llatina i Europa. Aquest projecte compta amb la participació de 24 institucions sòcies distribuïdes a 18 països. El seu objectiu general és disposar d’una xarxa internacional permanent d’observatoris de direcció estratègica universitària, que permeti seleccionar, rellevar i difondre bones pràctiques i contribuir a la conformació d’un espai que faciliti la col·laboració interuniversitària entre Europa i Amèrica Llatina.

Implementació de l’estratègia i el seu rendiment a les institucions d’educació superior

Les institucions d’educació superior estan enfrontant molts desafiaments per ser més eficients i eficaces. En resposta, moltes institucions han intentat

adoptar nous sistemes de gestió i

processos. En aquest context, les institucions d’educació superior (IES) de tot el món estan invertint importants recursos en la planificació estratègica (PE), així com en l’avaluació de programes per millorar l’execució a nivell institucional i satisfer les demandes dels stakeholders. A Espanya més del 80% de les seves universitats han iniciat un procés de planificació estratègica. Això ens ha portat a plantejar algunes reflexions inicials: ¿les institucions d’educació superior han millorat la seva execució institucional amb l’aplicació de la planificació estratègica? A més a més, el pla estratègic els ha servit realment per a això? Com ha estat l’execució dels seus plans estratègics?

Partint d’aquest context, i d’estudis previs realitzats per la Càtedra, s’està desenvolupant una tesi doctoral, el tema central de la qual és la investigació de la implementació de l’estratègia i el seu rendiment a les institucions d’educació superior.

27


El rol dels rànquings universitaris a l’estratègia de les universitats

El creixement del sistema d’educació superior a les últimes dècades, en termes del nombre d’alumnes i d’institucions d’educació superior; el creixement del nombre d’estudiants fora del seu país de residència i per tant, la creixent competència entre universitats per atraure alumnes, docents-investigadors i finançament, tant a nivell nacional, com internacional; la generalització de la garantia de qualitat a través d’evidències clares i també de la rendició de comptes; la importància de satisfer la demanda creixent assegurant la qualitat; la necessitat d’instruments que permetin la comparació entre institucions; l’emergència d’un comportament de consumidor per part de l’usuari, qui busca informació ràpida i fàcil, són algunes de les raons de la proliferació dels rànquings, tant a nivell nacional, com internacional.

Els rànquings internacionals estan adoptant la dimensió de referents de la qualitat a les IES. Les universitats inclouen a les seves estratègies l’objectiu d’aparèixer entre les millor classificades.

Partint d’aquest context, la recerca pretén analitzar els recursos que les universitats utilitzen per millorar les seves posicions als rànquings, i establir estratègies de harmonització amb altres sistemes d’assegurament de la qualitat.

Observatori de Bones Pràctiques en Direcció i Gestió Universitària (Telescopi ESPAÑA)

L’observatori de Bones Pràctiques en Direcció i Gestió Universitària (Telescopi CUDU) es va posar en marxa a l’octubre de 2008 i promou dues convocatòries anuals per a la identificació de bones pràctiques en direcció i gestió estratègiques de les universitats.Des dels seus inicis, s’han presentat un considerable nombre de pràctiques per part de les universitats espanyoles. En aquest sentit, el comitè d’Experts ha portat a terme dos grups d’avaluacions amb l’objectiu de filtrar i seleccionar les pràctiques que havien d’entrar a formar part del banc d’experiències. Com a resultat, el Banc d’experiències compta amb més de 50 bones pràctiques provinents de diferents institucions d’educació superior espanyoles.

Al llarg curs 2010-2011, Telescopi España va realitzar dues convocatòries. El resultat de la I convocatòria va ser molt positiu amb una participació de 12 universitats i la presentació de 23 propostes de les quals 10 van ser publicades un cop valorades positivament per part del comitè avaluador.

Com a resultat de la segona convocatòria que va tenir lloc el segon

semestre del curs 2010-2011, el comitè avaluador va validar 15 bones pràctiques provinents de 10 universitats espanyoles.

http://cudu.upc.edu/telescopi-espanya 28


29


Articles i publicacions

La

Gestión

Estratégica

Oportunidades. Monogràfic

de 355

la

Educación

Revista

Superior:

d'Educació,

Ministeri

Retos

y

d'Educació

d'Espanya, Maig-Agost 2011. De la burocracia profesional a la tecnópolis: los desafíos estratégicos de la gestión universitaria. Francesc Solé Parellada y Xavier Llinàs Audet. La dirección estratégica universitaria y la eficacia de las herramientas de gestión: el caso de las universidades españolas. Xavier Llinàs-Audet, Michele Girotto y Francesc Solè Parellada.

Ponències

Quality, managerialism, market orientation and other matters: exploring strategizing in universities. Treball a càrrec de Michele Girotto presentat en la EAIR 33rd Annual Forum 2011, organitzat per la EAIR (The European Higher Education Society), Warsaw University, 28-31 Agosto, 2011.

Discourse and narratives in the construction of a strategy text: a case study of collegial participation in university strategic planning. Treball a càrrec de Michele Girotto presentat en la 4th International Conference on Rhetoric and Narrative in Management Research, organitzat per ESADE Business School, 24-26 març, 2011, Barcelona.

Convergence and Divergence Issues in Strategic Management: Cross-National Perspectives on Ibero-american Universities. Treball a càrrec de Michele Girotto i Xavier Llinàs-Audet presentat en la Annual Research Conference 2010 - Where is the wisdom we have lost in knowledge? Exploring Meaning, Identities and Transformation in Higher Education, organitzat per la Society for Research into Higher Education, 14 16 desembre, 2010, Newport, UK.

Between Talk and Text: a discursive approach to strategic planning continuity in a higher education institution. Treball a càrrec de Michele Girotto i Joan Mundet presentat en el First International Strategy as Practice Workshop in North America Talk, text and Tools in the Practice of Strategy, organitzat per el Strategy as Practice Group, 5 Agost, 2010, HEC Montreal, Canada.

International Briefing 22: Training and Development in Spain. Josep-Oriol Escardíbul, Xavier Llinàs-Audet. International Journal of Training and Development. ISSN 1360-3736. Oxford, 2010.

Jornada “Projectes internacionals i els programes de la Unió Europea destinats a l’Educació Superior”. Marisa Juste. Universitat de les Illes Balears. Desembre 2010.

30


Assistència a congressos i conferències

Participació en els stakeholder workshops organitzats en el marc del projecte U-Multirank finançat per la Comissió Europea i que té per objectiu dissenyar i provar la viabilitat d’un rànquing multi-dimensional i global

d’institucions

d’educació

superior.

Els

workshops van analitzar els resultats de la fase de prova, l’impacte dels indicadors seleccionats, quina és l’estratègia de futur que haurà d’adoptar el projecte i com es pot institucionalitzar. Els workshops van tenir lloc els 05/11/2010, el 08/03/2011 i el 05/05/2011.

Participació en el Forum Global sobre rànquings universitaris, organitzat per la UNESCO a Paris, els dies 16 i 17 de maig. L'objectiu principal del “UNESCO Global Forum: Rankings and Accountability in Higher Education: Uses and Misuses” és millorar la comprensió de les classificacions i analitzar el per què s'han tornat tan generalitzats i influents.

Assistència a la Conferència d'OCDE/IMHE realitzada en París de 13 a 15 setembre 2010. La conferència biennal reuneix participants responsables de política d'educació superior, dirigents institucionals i experts acadèmics.

.

31


5 La CUDU a les Xarxes

Xarxes universitàries

La CUDU participa en les activitats de les següents xarxes universitàries:

 CLUSTER: Xarxa de dotze universitats líders en ciencia i tecnología. www.cluster.org

 CINDA:

El

Desenvolupament,

Centre

Interuniversitari

CINDA,

és

una

de

corporació

internacional sense finalitats de lucre, integrada per importants universitats d'Amèrica Llatina i Europa. http://www.cinda.cl/htm/perfil.htm

 UNIVERSIA:

Portal

d’universitats

Espanyoles i d’Amèrica Llatina. http://www.universia.es/index.htm

32


Xarxes socials

La CUDU participa activament en la següents xarxes socials:

www.facebook.com/catedraunescodireccionuniversitaria www.twitter.com/cuduupc

En aquestes xarxes s’hi publiquen les notícies i esdeveniments que la CUDU organitza. També s’aprofiten per fer difusió de publicacions i conferències rellevants en l’àmbit de la direcció i la gestió estratégica.

També s’ha creat un grup d’antics participants de les activitats formatives de la CUDU a la xarxa social LINKEDIN, amb el nom de “comunitat CUDU”.

Un altre canal de difusió de les activitats de la CUDU és el web d’UNIVERSIA.

33


ANNEXOS

34


L’equip de la CUDU Responsable: Antoni Giró Roca, rector de la UPC Director acadèmic: Xavier

Llinàs

Audet,

catedràtic

del

Departament

d’Organització d’Empreses de la UPC Directora tècnica: Josefina Auladell Baulenas Subdirectora tècnica: Marisa Juste Ezquerra Equip tècnic Adolfina Arabí Moreno i de suport administratiu: Alícia Berlanga Garde Luis Alejandro Chiaramonte Cipolla Maria Eugènia Esbri Solanes Michele Girotto Anna Guardiola Gràcia Loli Rejón Enríquez Geny Saavedra Rodríguez

35


Col·laboradors

 Pablo Arranz. Universidad de Burgos.

 Joan Bravo. Departament d‘Innovació, Universitats i Empreses de la Generalitat de Catalunya.

Antonella Broglia

Consultora Infonomia.

 Joan Cohí. MC Asociados.

 Ricard de la Vega. Universitat Politècnica de Catalunya.

 Alfons Garín. Universitat Politècnica de Catalunya

 Francesc Xavier Gil. Universitat Politècnica de Catalunya.

Mercè Gisbert.

Universitat Rovira i Virgili.

 Susana Gutiérrez. Presidenta de AEDIPE.

 Juan Hernández Armenteros. Universidad de Jaén.

 Alberto Jorge. Consultor.

 Ahmed Legrouri. Al-Akhawayn University.

 Xavier Marcet. LTC Project SL.

 Montse Marsal. MC Consultoría de Desarrollo.

 Helena Martínez. Universitat Politècnica de Catalunya.

 Carles Mendieta. Nova Consulting Organization.

 Antonio Montañana. Universitat Jaume I

 Joan Mundet. 36


Universitat Politècnica de Catalunya.

 Jaume Pagés. UNIVERSIA

 Martí Parellada. Fundación CYD.

 Beatriz Pérez. Universitat de Barcelona.

 Anastasi Pérez. Universitat Politècnica de Catalunya.

 María Ribera Sancho. Universitat Politècnica de Catalunya

 Santiago Roca. Universitat Politècnica de Catalunya.

 Eulàlia Ros. Universidad Ramón Llull.

 Ferran Sabaté. Universitat Politècnica de Catalunya

 Antonio Salamero. Universitat Politècnica de Catalunya.

 Jesús Sans. Universitat Politècnica de Catalunya

 Francesc Solé Parellada. Universitat Politècnica de Catalunya

 José Manuel Toledano. Universitat Politècnica de Catalunya

 Francisco Toledo. Universitat Jaume I.

 Jordi Torner. Universitat Politècnica de Catalunya.

 Carmen Trejo. Instituto Politécnico Nacional de México

 Paul Verdin. Katholieke Universiteit Leuven

37


Institucions col·laboradores: Espanya

                             

Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles. Departament d‘Innovació, Universitats i Empreses de la Generalitat de Catalunya. Fundació Politècnica de Catalunya. Katholieke Universiteit Leuven LTC Project, S.L MIND VALUE. Ministerio de Educación. Secretaría General de Universidades. Mondragon Unibertsitatea. Universitat d’Alacant. Universidad Antonio de Nebrija. Universidad Autónoma de Madrid. Universitat de Barcelona. Universidad de Cantabria. Universidad Europea de Madrid Universidad de Burgos. Universidad de Jaén. Universitat Jaume I de Castelló. Universitat Oberta de Catalunya. Universidad Politécnica de Madrid. Universitat Politècnica de València. Universidad Pontificia Comillas. Universitat Ramon Llull. Universitat Rovira i Virgili. Universidade de Santiago de Compostela. Universitat de Vic. Universidad de Vigo. Universidad de Zaragoza. Euskal Herriko Unibertsitatea.

38


Europa

      

Escola Superior de Emfermagem de Coimbra (Portugal) Catholic University of Leuven (Bèlgica) Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (Portugal) Institute National Polytechnique de Grenoble (França) Politecnico di Torino (Itàlia) Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (Lituània) Royal Institute of Technology (Suècia)

Amèrica Llatina

                   

Instituto Politécnico Nacional (México). Universidad Nacional de General San Martín (Argentina) Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) Universidad Estadual de Campinas (Brasil) Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Xile) Universidad de Concepción (Xile) Universidad de Talca (Xile) Universidad de los Andes (Colòmbia) Universidad del Valle, (Colòmbia) Pontificia Universidad Javeriana (Colòmbia) Universidad del Norte (Colòmbia) Universidad de Costa Rica (Costa Rica) Escuela Superior Politécnica del Litoral (Equador) Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (El Salvador) Universidad del Valle de Toluca, (Mèxic) Universidad de Panamá (Panamà) Universidad Nacional de Asunción (Paraguai) Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú) Universidad Católica de Uruguay (Uruguai) Universidad Simón Bolívar (Veneçuela)

39


Nord d’Àfrica

Al-Akhawayn Univeristy in Ifrane.

Àsia Central

  

Turkmen Institute of Economics and Management (Turkmenistan) Turkmen State Institute of Transport and Communications (Turkmenistan) Turkmen State University (Turkmenistan)

40


© Càtedra UNESCO de Direcció Universitària Jordi Girona, 31. Edifici TIL·LERS Despatx 204 (2ª planta) 08034 Barcelona Telèfon: + 34 93 401 58 46 Fax: + 34 93 401 07 71 Adreça electrònica: catedra.direccionuniversitaria@upc.edu Pàgina web: www.cudu.upc.edu

41

Memòria CUDU 2010-2011  

Presentació de les activitats de la CUDU durant el curs escolar 2010-2011

Advertisement