Christenunie Overijssel

Page 1


Inhoud

20 Blijvend genieten van de natuur

16 Colofon

Veehouder André Slager over kringlooplandbouw

2

22 Arie van der Veer: ‘Geef vertrouwen en stem met je hart’

36 De toekomst van landbouw is duurzaam en lokaal

Met elkaar.Overijssel Eenmalige uitgave van ChristenUnie Overijssel in het kader van de Statenverkiezingen Overijssel 2019 | Redactie Annika van de Belt, Wim Hovestad, Ruben van de Belt | Concept, teksten Gertjan Bijzet | Fotografie Anko Zwerver, Wim Hovestad, Bart Visser | Vormgeving Jore ontwerp | Contact ChristenUnie Overijssel, www.overijssel.christenunie.nl | Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door Notariskantoor Herweijer, Kampen. www.notarisherweijer.nl

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel


INTRO

Met elkaar. Overijssel Een bus door uw dorp. Subsidie voor de bibliotheek in uw stad. Groene schoolpleinen voor onze kinderen. Instandhouding van ons erfgoed. Leerwerktrajecten voor mensen die moeilijk werk vinden. Schoon drinkwater. Voedsel uit de eigen regio. Zonnepanelen op het dak van uw huis. Dijken die hoog water tegenhouden. Zuivering van afvalwater. Aanleggen en beheren van natuurgebieden. Zomaar een greep uit de onderwerpen waar provincies en waterschappen zich mee bezig houden. Onderwerpen waar u dagelijks mee te

12

maken hebt. Daar gaan de verkiezingen van 20 maart over. De verkiezingen voor de Provinciale Staten van Overijssel en voor de Waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta.

Met elkaar voor een energiek Overijssel

In dit magazine kunt u lezen waar de ChristenUnie voor staat en met welke mensen zij de verkiezingen ingaat. Gewone mensen met gewone banen, uit gewone gezinnen. Volksvertegenwoordigers die midden in de samenleving staan en die vanuit christelijke idealen het politieke werk willen doen. De idealen van de ChristenUnie zijn gebaseerd op de Bijbel. De ChristenUnie komt op voor het zwakke. Voor de natuur, die niet voor zichzelf kan spreken. Voor mensen die zich niet of moeilijk staande houden. De ChristenUnie zoekt naar recht en heeft een boodschap van hoop. Niet alleen voor een verre toekomst, maar voor de samenleving van nu!

44

Renate van der Velde lijsttrekker ChristenUnie

Reinier Mulder: ‘Iedereen doet mee in de provincie Overijssel!’ En veel meer...

Overijssel

Steun jij ons werk? Wordt dan lid van de ChristenUnie. Kijk voor meer informatie op: www.christenunie.nl/ welkom MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel

3


Kandidaten in beeld

W

Provinciale Statenverkiezing Overijssel 2019

oensdag 20 maart is het zover: de provinciale statenverkiezingen. Op de kandidatenlijst staan drieënveertig kandidaten. Mensen met veel passie en enthousiasme om voor Overijssel aan het werk te

gaan. De nummer één tot en met tien vormen een mooie mix tussen ervaring en vernieuwing. Met elkaar willen wij werken aan de toekomst van Overijssel. Maar wie zijn wij nu precies?

Jan Westert Kandidaat 2

Ik ben acht jaar fractievoorzitter geweest van de ChristenUnie Overijssel, twee keer lijsttrekker. In die tijd is de provinciale politiek mij dierbaarder geworden dan ik aanvankelijk dacht. Komende periode hoop ik mij opnieuw in te zetten voor de regionale economie, het behoud van de rijke culturele geschiedenis die Overijssel kent en coöperatief bestuur. De burger moet invloed

1

hebben op het beleid en het mee kunnen vormgeven. Daar sta ik voor! Jan Westert (66 jaar) woont in Ommen

Renate van der Velde Lijsttrekker

Wat ik graag wil, is een bijdrage leveren aan het goed houden en beter maken van onze leefwereld. Dat kan iedereen en dat kan overal, juist ook in de provinciale politiek. Door keuzes te maken die Overijssel groener, schoner en duurzamer maken. Maar ook socialer en leefbaarder. Bij de overstap op schone energie moeten we ervoor zorgen dat iedereen mee kan komen. Uiteindelijk vind ik dat belangrijker dan dat we er alles aan doen de economie zo hard mogelijk te laten groeien. Renate van der Velde (44 jaar) woont in Kampen

4

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel

2


3

Sybren Stelpstra Kandidaat 4

In de afgelopen periode ben ik 4 jaar burgerlid geweest met daarna bijna 4 jaar Statenlid. De ervaringen daarmee wil ik graag voortzetten, omdat ik heb kunnen bijdragen aan beleidsterreinen, zoals financiĂŤn en energie en milieu, bouwen aan relaties in de Staten en netwerken met de achterban, dan wel belangenorganisaties. Ik wil me graag inzetten voor de samenleving, om die te dienen. Daarin de kiezers te vertegenwoordigen en politiek voeren vanuit christelijke principes. Sybren Stelpstra (63 jaar) woont in Brucht

Arjan Hof Kandidaat 3

De provincie is echt een onmisbare verbinding tussen het Rijk en de gemeenten in Overijssel. Als politicus probeer ik dat zelf ook te zijn: aanjager van een regionale aanpak, en ook duidelijke taal richting Den Haag. Op deze plek is het voor mij mogelijk om daadwerkelijk het verschil te maken door mensen en onderwerpen met elkaar te verbinden. Komende periode wil ik mij inzetten om te komen tot meer duurzame

4

oplossingen voor afvalbeleid en woningbouw. Zodat het ook voor toekomstige generaties fijn wonen is in Overijssel. Arjan Hof (40 jaar) woont in Enschede

Arie de Niet Kandidaat 5

Ik wil graag bijdragen aan goed bestuur van Overijssel. Dat betekent ook dat je zichtbaar en bereikbaar bent. Daarom vind ik het belangrijk dat inwoners en maatschappelijke organisaties actief worden opgezocht bij besluiten die hen raken. De provincie moet meer regie nemen in het overstappen op schone energie en een heldere koers uitzetten. Dan weet iedereen waar hij

5

of zij aan toe is. Daar wil ik mij komende periode voor inzetten. Arie de Niet (41 jaar) woont in Deventer

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel

5


verkiezingsprogramma (algemeen) 2 pag

Verkiezingsprogramma

STEMMEN WAAROM ZOU JE?

ChristenUnie: voor iedereen! Een goede vraag, zeker omdat veel

in de samenleving, door beperkingen, ouderdom,

mensen denken dat hun stem geen

of te weinig opleiding. Als ChristenUnie vinden we

enkele invloed heeft. Je kunt dus beter

dat zulke drempels moeten worden weggenomen.

thuisblijven bij verkiezingen. Maar is het

Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving.

wel zo simpel? Want verkiezingen gaan immers over allerlei onderdelen van jouw leven. Over de buurt en straat waarin je woont, je werk, de wegen en het openbaar vervoer en vrijetijdsbesteding. Maar ook over cultuur, musea, sportclubs, kerken, de natuur, schoon drinkwater en nog veel meer. Belangrijk toch? Eigenlijk kun je zeggen dat het bij verkiezingen gaat over de manier waarop mensen met elkaar

“De ChristenUnie vindt dat iedereen met elkaar, in vrijheid en veiligheid moet kunnen leven”

samenleven. Verkiezingen gaan over iedereen: rijk, arm, hoog en laag opgeleid, uit dorpen en steden.

In onze samenleving zijn de verschillen de afgelopen

Over eigenaren van bedrijven en gewone werknemers,

jaren groter en groter geworden. Tenminste, zo lijkt

leraren en leerlingen, vluchtelingen en geboren

het vaak. Niet alleen kunnen we soms felle menings-

Nederlanders. Verkiezingen gaan dus over jou. Maar

verschillen hebben, ook zie je steeds meer mensen

ook over je ouders, je kinderen, vrienden, collega’s,

afhaken. De één omdat haar ouders haar studie niet

buren en de jongens bij de sportclub of toneelver-

kunnen betalen, de ander omdat hij niet kan wennen

eniging. Met jouw stem geef je aan wat voor leven

aan de alsmaar groeiende digitalisering. Gevolg is

jij wilt voor jezelf en de mensen om je heen. Genoeg

dat mensen zich steeds vaker niet gehoord of gezien

reden om te gaan stemmen, vind je niet?

voelen. Voor deze mensen wil de ChristenUnie er zijn. Wij willen een partij zijn voor iedereen, maar vooral

Trots op Overijssel!

opkomen voor mensen die zichzelf niet goed weten te redden.

De ChristenUnie is trots op Overijssel! Wij zijn trots op de prachtige natuur in onze provincie en

Daarom maken we ons sterk voor kwetsbare groepen

op de tienduizenden vrijwilligers die iedere dag

en personen in de samenleving. Dat doen we omdat

voor anderen klaarstaan. Trots op onze scholen, die

de Bijbel voor ons het uitgangspunt is. In de Bijbel

jongeren klaarstomen voor hun toekomst, en op de

staat Gods liefde voor mensen en voor deze wereld

duizenden ondernemers die ervoor zorgen dat vele

centraal. Deze liefde willen wij doorgeven aan

mensen aan het werk kunnen zijn. Toch liggen er nog

anderen - dat is onze missie. Deze missie betekent

allerlei uitdagingen. Teveel mensen doen niet mee

voor ons het volgende:

6

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel


WIJ ZIJN TROTS OP OVERIJSSEL!

1 Iedereen moet een zinvol leven kunnen leiden, in vrijheid en veiligheid, omringd door andere mensen. Daarvoor is een overheid nodig die mensen niet van alles oplegt, maar ruimte laat voor eigen initiatieven. Een bescheiden overheid, noemen wij dat. 2 Iedereen is vrij om te geloven wat hij wil en om zijn overtuiging te delen met anderen. De overheid moet deze vrijheid beschermen en respecteren. 3 Het leven is een geschenk van God. Daarom verdient iedere vorm van leven bescherming. Als mensen moeten we zorgvuldig met de schepping omgaan.

Voor het volledige Verkiezingsprogramma (2019-2023) ga naar: www.overijssel.christenunie.nl

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel

7


Timo Veen, initiatiefnemer Duurzaam Hoonhorst:

‘Organiseer je eigen omgeving, daar gaat het om’

H

oe krijg je duurzaamheidsinitiatieven van de grond in je eigen dorp? Vraag het Timo Veen en hij vertelt je precies hoe ze dat doen in Hoonhorst, vlakbij

Dalfsen. Veen is voorzitter van de stichting Duurzaam Hoonhorst en stond aan de wieg van dit dorpsinitiatief. “Eigenlijk gaat het om leefbaarheid”, zegt hij. “Maar we ontdekten dat duurzaamheid beter ‘bekt’ dan leefbaarheid, dus hebben we daar vol op ingezet. Maar bij ons gaan leefbaarheid en duurzaamheid hand in hand.”

8

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel


HOONHORST GAAT VOOR DUURZAAM

“Eigenlijk komt het erop neer, dat

als het ware op de motorkap.

op het platteland”. De prijsvraag

je je eigen omgeving organiseert”,

Daardoor zagen we niet wat er

bleek voor Hoonhorst een kip met

is Veens opvatting. Al vertellend

voor ons gebeurde, laat staan

gouden eieren, want het dorp won

gaat hij terug naar het Hoonhorster

waar we naartoe wilden”, schetst

de wedstrijd. Veen: “We kregen

Sproeifeest van 2009, waar hij aan

hij. “Overheden denken juist in

een groot geldbedrag, waarmee

de praat raakte met wat dorps-

vergezichten. Dus als je iets wilt

we allerlei projecten in Hoonhorst

genoten. Over de verpaupering

bereiken, moet je komen tot zo’n

konden uitvoeren.” Hij becijfert

van beeldbepalende gebouwen

vergezicht.”

dat het dorp sinds 2010 voor 4,9

in Hoonhorst: de molen en mole-

miljoen euro aan economisch

naarswoning, maar ook gymzaal

Die wetenschap werd gebruikt

verkeer wist te realiseren met 1,5

De Potstal, waar “de bomen op het

bij de totstandkoming van een

miljoen euro aan projectgeld.

dak groeiden”. Veen: “We hadden

nieuw plan voor Hoonhorst. “We

het erover hoe jammer het zou zijn

beperkten ons tot anderhalf A4’tje,

De projecten in Hoonhorst

als Hoonhorst een spookdorp zou

waarin we de taal van het dorp

bevinden zich allemaal op het

worden. Wanneer de school zou

probeerden te spreken. Een goed

snijvlak van leefbaarheid en

verdwijnen, vervolgens de voet-

plan moet café-proof zijn, zeg

duurzaamheid. Een deel ervan is

balclub en daarna ook de kerk.”

ik vaak. Je moet het in het café

gericht op het binden van jongeren

kunnen uitleggen. In het plan

en ouderen aan Hoonhorst. “We

Komen tot een vergezicht

gingen we uit van de vraag: waar

willen voorkomen dat het sociale

Er moest iets gebeuren, consta-

willen we dat Hoonhorst staat in

leven hier stilvalt”, geeft Veen

teerden de gesprekspartners. Een

2050?”

als reden. Omdat mobiliteit voor

initiatief was geboren. Toch vonden

jongeren én ouderen belangrijk

de Hoonhorstenaren niet direct

Kip met gouden eieren

is, kwam er in Hoonhorst een

een luisterend oor bij bijvoorbeeld

Ditmaal was de Gemeente

elektrische ‘deelauto’, die iedere

de Gemeente Dalfsen. Daarvoor

Dalfsen wél geïnteresseerd.

inwoner mag gebruiken. Voor

ontbrak het juiste perspectief,

“De gemeente tipte ons over de

minder mobiele Hoonhorstenaren

concludeert Veen. Hij illustreert

prijsvraag Duurzame Dorpen van

kwam er een duo-deelfiets. De

dat met het beeld van een rijdende

de provincie Overijssel. Op het

voormalige pastorie in Hoonhorst

auto. “Wij waren alleen maar met

Provinciehuis was namelijk ook

werd ingericht als dorpshuiskamer.

de korte termijn bezig. We keken

onrust ontstaan over de krimp

“Belangrijk voor het sociale

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel

9


ZICHT OP

eigendommen en processen

Zorg | Woon- en bedrijfsruimtes | Industrie | Retail | Transport

www.vssnederland.nl VIDEO-OPLOSSINGEN die werken als het erop aankomt


leven van de oudere inwoners”,

er een dorpskachel in De Potstal.

project Berkum Energieneutraal.

benadrukt Veen.

“Daar gaat snoeihout in uit

Hij denkt dat duurzaamheidsini-

de omgeving. Het hout wordt

tiatieven overal kunnen. “Zolang

Duurzame energie

verwerkt tot chips, waarop de

je helder hebt waar je naartoe

Een ander speerpunt werd

kachel brandt”, vertelt Veen. “De

wilt.” In Berkum ligt de focus op

duurzame energie. Veen verdui-

kachel verwarmt de sportaccom-

energieneutraal worden. Dat kun

delijkt: “Verschillende publieke

modatie en de school, die 400

je breder trekken, denkt Veen. “Een

gebouwen in Hoonhorst waren

meter verderop staat.”

mooi vergezicht zou zijn: hoe houd

slecht rendabel. Dat wilden we

je een leefbaar Berkum, waar het

oplossen door het energieverbruik

Een project dat nog loopt, betreft

prettig wonen, werken en leven is?

terug te dringen, om zo de

het aansluiten van heel Hoonhorst

Dat kan gaan over zorg, mobiliteit,

exploitatiekosten te verlagen”.

- inclusief het buitengebied - op

voedsel, water, de Vecht, het

Gekozen werd voor zonnepanelen,

snel internet. “Voor ouderen is dat

klimaat.”

die groot werden ingekocht, zodat

een middel om langer zelfstandig

ook geïnteresseerde inwoners

te kunnen wonen. Ze kunnen

Wel waarschuwt hij andere

konden meeprofiteren. En dan

dan Skypen met familie of online

initiatiefnemers: “Ga niet van

waren er verschillende openbare

contact zoeken met een arts of

overheden verwachten dat

gebouwen in Hoonhorst die wel

de wijkverpleegkundige”, legt

ze direct met geld komen. Zo

wat onderhoud konden gebruiken.

Veen uit. Ook voor jongeren en

werkt het niet. Kom eerst met je

Ze kregen de afgelopen jaren

mensen die willen thuiswerken is

vergezicht en pak daarna samen

een opknapbeurt. De school

snel internet een pluspunt, is zijn

de handschoen op.” Ook voor

werd opgefrist en energiezuinig

overtuiging.

overheden heeft hij raad: “Stuur

gemaakt. Gymzaal De Potstal

mensen niet van het kastje naar

ging tegen de vlakte en er kwam

Prettig wonen, werken en leven

de muur, maar kijk naar wat wél

nieuwbouw, net als bij de school

Veen, die sinds 2017 in Zwolle

kan. Of zoek uit wat nodig is om

mét zonnepanelen. Ook kwam

woont, is ook betrokken bij het

iets mogelijk te maken.”

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel

11


Met elkaar voor een energiek Overijssel Het klimaat centraal

Bij een fijn klimaat hoort ook frisse lucht: vervoer

De ChristenUnie zet het klimaat centraal bij alle

in Overijssel wordt steeds schoner en duurzamer,

keuzes die we maken. Dat klinkt misschien wat

maar ook houden we rekening met elkaar bij het

abstract, maar is eigenlijk heel concreet: het gaat over

stoken van hout en paasvuren. Een ander punt waar

het vergroenen van bewoonde gebieden, zorgen dat

wij zorg over hebben, is het gezondheidsgevaar van

regenwater van plensbuien makkelijk weg kan en de

hoogspanningskabels. Daar waar dat nare gevolgen

verlichting op doorgaande wegen pas aanzetten als er

kan hebben, moet gekeken worden naar de haal-

verkeer is zodat het écht donker is voor dieren.

baarheid van ondergrondse kabels.

“Duidelijk beleid over energie geeft iedereen helderheid over wat er nodig is” Volledig schone energie in 2050 De ChristenUnie wil dat onze provincie volledig klimaatneutraal wordt. Dat houdt in dat we overstappen op schone energiebronnen en zoveel mogelijk energie besparen. In 2050 moet het zover zijn. Dat klinkt nog heel ver weg, en daarom vinden wij dat er een tussendoel nodig is: 50% schone energie in 2030. Daar is volgens de ChristenUnie het volgende voor nodig: • De provincie Overijssel geeft een duidelijk startschot: de overstap gaat nu echt beginnen. Dat betekent soms ook lastige keuzes en gevolgen voor het landschap. Die verantwoordelijkheid moeten wij nemen voor het Overijssel van morgen.

12

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel


ENERGIE

• Om duidelijkheid te geven aan alle inwoners en

Voor de overstap op schone energie is draagvlak

bedrijven van Overijssel moet de provincie een

nodig. Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk

helder en uitgewerkt energieplan hebben. Dat

dat omwonenden vanaf het eerste begin meedenken,

gaat over het opwekken van energie, maar ook

gestimuleerd worden zelf met initiatieven te komen

over het transporteren, opslaan en gebruiken

en in de ideale situatie zelf eigenaar worden. Ook

ervan. Dit stellen we samen op met de water-

vinden we het belangrijk dat we extra aandacht

schappen en de netbeheerders. Zo houden we

hebben voor mensen met een smalle beurs, zodat

ook overzicht en voorkomen we een wirwar van

ook zij mee kunnen komen.

kleine projectjes zonder samenhang. • Lokaal opwekken betekent ook dat woningen en bedrijfspanden zoveel mogelijk zelf de energie opwekken die ze gebruiken. Of dat energie op het niveau van een bedrijventerreinen of buurt uitgewisseld wordt. Alle energie die we zo opwekken hoeft niet op andere plekken opgewekt te worden. • We kunnen al veel heel snel doen: op leegstaande

“De ChristenUnie vindt dat we de aarde als rentmeesters moeten beschermen” Zorg voor de schepping

industriegebieden en stukken grond zonder

Voor de ChristenUnie raakt dit alles aan rent-

(bouw-)bestemming kunnen voor een bepaalde

meesterschap. Een oud woord met een prachtige

periode worden ingericht als zonnepark. Maar

betekenis: het gaat erover dat de aarde niet van ons

ook hellingen en geluidsschermen naast door-

is, maar dat wij als mensen door God geroepen zijn

gaande wegen.

voor de schepping te zorgen. Dat vraagt om respect

• De provincie geeft zelf het goede voorbeeld: de

en oog voor de grenzen van de aarde. En om oog voor

gebouwen van de provincie zijn uiterlijk in 2030

mens en dier. Als ChristenUnie zien we dat als onze

energieneutraal, en de hele organisatie in 2040.

Bijbelse opdracht, ook in Overijssel.

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel

13


Kandidaten in beeld

E

Provinciale Statenverkiezing Overijssel 2019

en paar bladzijden terug stelden de eerste 5 ChristenUnie kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen Overijssel zich al even aan u voor. Maak hier kennis met kandidaten 6 t/m 10.

Annika van de Belt

7

Kandidaat 6

Ik wil graag een bijdrage leveren aan een rechtvaardige samenleving. Waarin mens en natuur tot bloei kunnen komen. In het bijzonder wil ik mij graag inzetten om jongeren te betrekken. Het gaat over onze toekomst! Bij ieder besluit moeten we de vraag stellen: wat betekent dit voor de toekomstige generaties in Overijssel? We moeten ons niet alleen verantwoordelijk voelen voor de inwoners van nu, maar ook voor wie in 2030 in Overijssel woont! Annika van de Belt (26 jaar) woont in Zwolle

Margreeth Krommendijk Kandidaat 7

Christelijke politiek betekent geloven in een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Juist ook als dat niet vanzelfsprekend is. Als christen-politicus voel ik de opdracht om dat mogelijk te maken. Door me daar hard voor te maken in woorden, maar ook door zelf in actie te komen. Dat is mijn verlangen. De provinciale overheid is daarin erg belangrijk: mee

6

kunnen doen hangt vaak ook af van bereikbaarheid, van goede busverbindingen voor kleine kernen maar ook het versterken van lokale cultuur. Zo kunnen we stap zetten naar die inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet. Margreeth Krommendijk (43 jaar) woont in Nijverdal

14

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel


Bart Visser Kandidaat 8

Ik vind het belangrijk om je als christen in te zetten voor je medemens. Bij mij past het om dat in de politiek te doen. Een van de belangrijkste thema’s waar we met z’n allen aan moeten blijven werken, is het duurzaamheid in de volle breedte. Dat gaat dus over schone energie, duurzame mobiliteit maar ook over natuurbeheer. Overijssel is prachtig en door slimme keuzes te maken kunnen we blijven genieten van ons prachtige landschap.

8

Bart Visser (25 jaar) woont in Ommen

Marthijn van de Wetering Kandidaat 10

Het is mijn passie om Overijssel net wat mooier en beter te maken. Een plek waar mensen kunnen bloeien en groeien. Ik wil er aan bij dragen dat iedereen in onze provincie mag en kan meedoen. Werkgelegenheid, de banen van vandaag én die van morgen, is daarin heel belangrijk. Een baan biedt rust en zekerheid in je thuissituatie, maar geeft je ook mogelijkheden om je te ontplooien.

9

Goede verbindingen, een rijk cultureel aanbod, maar vooral de wil om met elkaar te werken aan een inclusieve samenleving zijn daarvoor onmisbaar. Daar wil ik mij voor inzetten. Marthijn van de Wetering (39 jaar) woont in Zwolle

Arie Paul van den Beukel Kandidaat 9

Voor mij is politiek het maken van afwegingen tussen maatschappelijke én individuele belangen, tussen wat technisch kan en wat betaalbaar is. Met als overkoepelende vraag: wat is het belang van alle inwoners van Overijssel, ook die nog geboren moeten worden? In het bijzonder wil ik me inzetten voor duurzaam en veilig (openbaar) vervoer. Ook onze ligging tussen de Randstad en Duitsland biedt kansen: om die te verzilveren moeten we beter grensoverschrijdend samenwerken. Daar wil ik aan bijdragen.

10

Arie Paul van den Beukel (43 jaar) woont in Hengelo

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel

15


Veehouder André Slager:

‘ Kringlooplandbouw, daar moeten we naartoe’

W

ie vlakbij Dedemsvaart langs de melkveehouderij van André en Rianne Slager rijdt, kan hem bijna niet missen. Bij de boerderij staat een groot, grijs, iglo-vormig bouwwerk. Een mono-mestvergister, onthult André.

De vergister haalt methaan uit koemest. Daarmee wordt een generator aangedreven, die het boerenbedrijf doorlopend van stroom voorziet. Een deel van de opgewekte elektriciteit kan zelfs tegen een goede prijs worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. “Een win-winsituatie”, noemt hij het.

16

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel


Slager probeert zijn boerenbedrijf

Mest scheiden tot kunstmest

Het tekent de regeldruk waarmee

zo duurzaam mogelijk te runnen.

Toen de mestvergister draaide,

boeren kampen, zegt de boer.

“Ik ben christen. Voor mij is het

kwam Slager met een nieuw idee.

“Natuurlijk is CO²-reductie

vanzelfsprekend dat we goed

Hij wilde het restproduct uit zijn

belangrijk. Maar de boeren hébben

omgaan met de schepping.” Het

vergister scheiden tot fosfaat,

al zoveel ingeleverd. Ik wil best

vinden van een rendabele vorm

stikstof en kalium. “Je hebt dan

meer doen, maar dan moet de

van duurzaam boeren, bleek

kunstmest”, licht hij toe. Echter,

politiek de boeren wél steunen.”

een zoektocht. Hij grapt: “Duur-

de mestwetgeving blokkeerde zijn

Dat zou bijvoorbeeld kunnen door

zaamheid is leuk en aardig, maar

plan. Slager: “Gescheiden mest is

een pilot toe te staan op het gebied

het moet ook duurzaam zijn voor

chemisch gezien geen mest meer,

van het scheiden van mest, geeft

mijn portemonnee, hè?”

maar kunstmest. Maar omdat het

hij als suggestie.

volgens de regels dierlijke mest

Stroom voor 100 huishoudens

blijft, mag je er weinig mee. Je mag

Van vader op zoon

Zo’n vijf jaar geleden schafte de

het uitrijden op je land, maar niet

Slager begrijpt wel waarom steeds

put aan het einde van de stal

verkopen.” De veehouder kan soms

meer boeren ermee stoppen. “Het

schuift. Vanuit de put wordt de

geërgerd raken van alle wetgeving

kan een last worden om almaar te

mest de vergister ingepompt,

waaraan boeren moeten voldoen.

moeten voldoen aan bijna onmo-

waar het wordt opgewarmd tot

Het beperkt je in je mogelijkheden,

gelijke regels. Sommige boeren

24 graden, om methaan te laten

vindt Slager. Hij verzucht: “Er dreigt

willen die last niet meer dragen.”

vrijkomen. Via zijn mestvergister

een tekort aan fosfaat en stikstof,

Dat hijzelf een familiebedrijf runt,

en transformator kan Slager

waar wij het in grote hoeveelheden

maakt dat hij niet aan stoppen

stroom opwekken voor ongeveer

in onze mest hebben zitten! We

denkt. Het bloed van zijn familie

100 huishoudens. Ook vangt hij de

hoeven het er alleen uit te halen...

stroomt door het bedrijf. Vader

CO²-uitstoot van zo’n 250 auto’s op.

Wat is hier op tegen?”

Slager, intussen halverwege de

veeboer tweehonderd zonnepanelen aan, voor op zijn schuur. “Maar de zon schijnt lang niet altijd, dus er was niet altijd eigen opgewekte energie”, vertelt hij. Daarom ging hij op zoek naar iets anders en raakte geïnteresseerd in vergisting. Door in te stappen in de Jumpstart Coöperatie, kon Slager zijn mestvergister aanschaffen. De coöperatie is een samenwerking van verschillende boerenbedrijven en landbouworganisaties, en FrieslandCampina en Groen Gas Nederland. Ze stimuleren de productie van biogas. Op het Dedemsvaartse melkveebedrijf kwam, behalve de mestvergister, een rubberen vloer in de stallen. En een mestschuif, die ieder uur de mest naar een

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel

17


70, kwam ooit vanuit Staphorst

veehouder dat al zo goed mogelijk

Volgens hem helpt het als iedere

naar Dedemsvaart om het bedrijf

te doen. “Ik ben grondgebonden

boer, op zijn eigen manier, een

te starten. Tien jaar geleden ging

en zelfvoorzienend. Het voer voor

steentje bijdraagt aan duurzame

Slager senior met pensioen, maar

mijn koeien komt van eigen land,

landbouw en veeteelt. Wel moet er

hij is nog steeds bijna iedere

daar rijd ik ook mijn mest uit. Mijn

ruimte zijn voor een eigen aanpak,

werkdag op de boerderij te vinden.

CO²-uitstoot heb ik grotendeels

is Slagers pleidooi. “Neem de

De overdracht van vader op zoon

opgevangen.”

boeren die streekproducten leveren

is “het bestaansrecht” van de

aan de eigen regio. Ik vind dat

boerderij, verwoordt Slager junior

Ruimte voor een eigen aanpak

superknap. Voor sommige boeren is

het.

Op tal van boerderijen kan nog

dat een oplossing, maar het is zeker

winst geboekt worden, denkt hij.

niet voor iedere boer weggelegd.”

In zijn optiek is duurzaamheid

Bijvoorbeeld door (extra) zonne-

Datzelfde geldt volgens Slager voor

onvermijdelijk voor boerenbe-

panelen te plaatsen op daken van

biologische landbouw. “We kunnen

drijven. “We leven met vreselijk

stallen en schuren. “Dat kan ook

niet allemaal biologisch gaan

veel mensen op een klein stukje

op bedrijventerreinen, zonne-

boeren, want dan wordt er te weinig

aarde. Daar moeten we zo goed

energie biedt nog volop kansen”,

geproduceerd en rijzen de prijzen

mogelijk voor zorgen.” Voor Slager

schetst hij. Fel is hij gekant tegen

de pan uit.” Wel kunnen boeren

is schaalvergroting niet de juiste

het plaatsen van zonnepanelen op

onderling veel van elkaar leren,

route. Enthousiaster is hij over

landbouwgrond. “Landbouwgrond

denkt Slager. “Ik neem ook wel

kringlooplandbouw: “Daar moeten

hebben we nodig voor de voedsel-

dingen over van biologische boeren,

we naartoe”. Zelf probeert de

voorziening”, waarschuwt hij.

maar ik kan mijn bedrijf nooit volledig biologisch runnen.”

18

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie OverijsselBlijvend genieten van de natuur De natuur is voor veel mensen

diersoorten. In het boerenland zie

netwerk van bestaande en nieuw

een plek om tot rust te komen en

je lang niet meer zoveel vogels als

aan te leggen natuurgebieden. De

écht te genieten. Als ChristenUnie

vroeger. Bijen en andere insecten

uitdaging is om deze gebieden

zien we de natuur als een cadeau

worden met uitsterven bedreigd.

zo goed mogelijk met elkaar -en

dat we van God hebben gekregen.

Als ChristenUnie maken we ons er

met het boerenlandschap- te

Een geschenk waarvan de waarde

hard voor dat deze aftakeling van

verbinden. Daardoor ontstaat een

niet in geld is uit te drukken.

de natuur wordt stopgezet. Alleen

rijker planten- en dierenleven

Een cadeau ook, waarmee we

dan kunnen wijzelf, maar ook onze

(biodiversiteit). Planten- en

voorzichtig moeten omgaan.

kinderen en kleinkinderen, van de

diersoorten die eigenlijk niet

Helaas vervuilen en vernielen

natuur blijven genieten.

in ons landschap thuishoren,

we de natuur meer dan goed is.

moeten worden bestreden. Zij

De gevolgen daarvan merken

Het beschermen van de natuur kan

veroorzaken vaak schade aan

we onophoudelijk, bijvoorbeeld

volgens ons, door te investeren in

de natuur. Weidevogels moeten

door het verdwijnen van allerlei

het Natuurnetwerk Nederland: een

worden beschermd, zodat het

“De ChristenUnie vindt de natuur een cadeau van God dat we moeten beschermen”

20

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel


N AT U U R

NATUUR EEN CADEAU VAN GOD!

aantal vogels en vogelsoorten op

dat zij stilte kunnen ervaren in de

het boerenland toeneemt. Diverse

verschillende natuurgebieden. Ook

wildsoorten moeten ruimte

is het belangrijk dat het in natuur-

krijgen, maar wel zo dat eventuele

gebieden ’s nachts Êcht donker is

schade vergoed wordt. In het

en de natuur geen last heeft van

provinciale natuurbeleid is ook een

onnodige lichtvervuiling.

belangrijke rol weggelegd voor de Nationale Parken en landgoederen

In de steden moet net zo goed

in de provincie.

natuur te vinden zijn. Dat kan zijn in de vorm van parken, bermen

Natuur staat natuurlijk niet op

en groenstroken met een rijke

zich. De inwoners van Overijssel,

biodiversiteit. De ChristenUnie

maar ook toeristen en dagjes-

wil dat er meer beplanting wordt

mensen, moeten de Overijsselse

aangelegd op en rond school-

natuur in kunnen. Daarvoor is

pleinen. Tot slot heeft natuurbeleid

een goed netwerk van fiets- en

ook met het klimaat te maken.

wandelpaden nodig. Hoewel de

Wij zijn voorstander van een

natuur opengesteld moet zijn

provinciaal plan om voorbereid te

voor mensen, is het belangrijk

zijn op de klimaatverandering.

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel

21


Oud-EO-voorzitter

Arie van der Veer:

‘Geef vertrouwen en stem met je hart’

A

rie van der Veer is zeventiger,

Tijden zijn veranderd en intussen voelt de

gepensioneerd predikant en

Zwolse dominee alle ruimte om kleur te

oud-voorzitter van de EO. Ook is hij trouw ChristenUnie-stemmer.

Toch sprak hij zich lange tijd niet echt uit over zijn politieke voorkeur. Van der Veer maakte de tijd nog mee, dat je in de hal van kerkgebouwen geen verkiezingsposters mocht ophangen. Tijdens een kerkdienst bidden voor politici of verkiezingen? Het was not done. “In die tijd was je als predikant voorzichtig met je uitspraken rond politieke thema’s”, legt hij uit.

bekennen. Al aarzelt Van der Veer, zittend in zijn werkkamer vol boeken, eventjes bij dit thema. “Ik heb geen finaal oordeel over hoe de politiek zaken zou moeten oppakken of oplossen. Wel denk ik, dat we sterke leiders nodig hebben. Krachtige politici, die de ontwikkelingen kunnen duiden en maatregelen durven nemen.” Maatregelen durven nemen betekent ook: compromissen durven sluiten, stelt hij. “Maar ik heb de indruk dat mensen steeds meer moeite hebben met compromissen.”

Stemmen met je hart Volgens de oud-EO-voorzitter komt het er daarom op aan, dat je stemt met je hart. “Je stemt met je hart wanneer je vertrouwen hebt in degene op wie je stemt. Natuurlijk stem je ook met je hoofd, door af te wegen met welke

22

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel


‘lichtend licht’ zijn in de samen-

luisteren. “Politici moeten weten

leving.” Een vergelijking die hij uit

wat er speelt onder mensen en wat

de Bijbel haalt. In Mattheüs 5 : 13

de noden zijn van deze tijd.”

en 14 worden de beelden van zout en licht gebruikt om gelovigen

Achter de voordeur

op te roepen om niet smakeloos

Een zorg die de voorganger heeft,

en onzichtbaar te zijn. “Met jouw

zijn de steeds groter wordende

stem kun jij politici de kans geven

breuklijnen in de samenleving,

om dat licht en dat zout te zijn”,

bijvoorbeeld door armoede. “In

aldus de predikant. Hij roept de

Vlaardingen, waar ik opgroeide,

Overijsselse ChristenUnie-politici

woonden we in een straatje vlakbij

op om zichtbaar te zijn. “Mensen

de haven. Daar was veel armoede,

weten vaak niet wie de provinciale

dus ik ken het”, vertelt hij. Toch

politici zijn en wat het effect is

vermoedt Van der Veer dat armoede

van hun werk. Dus laat jezelf

tegenwoordig veel meer achter de

zien en zorg voor een duidelijk

voordeur zit. “Je weet vaak niet hoe

hoorbaar ChristenUnie-geluid in

andere mensen leven, hè?” Hij kijkt

de provincie!”

op en vraagt: “Zouden in mijn kerk mensen zitten die de voedselbank

Het kost altijd offers

bezoeken? Vast! Maar ik weet het

Van der Veer droomt van, en

niet.”

bidt voor krachtige leiders. Toch is hij realistisch. “Je kunt niet

Bij de vraag of hij zich Zwollenaar

standpunten je het eens bent.

alle problemen één, twee, drie

en Overijsselaar voelt, peinst

Dat is het rationele aspect, maar

oplossen. Het kost altijd offers.”

Van der Veer even. Dan volgt een

je moet je hart erbij betrekken.

Burgers moeten zich daarvan

welgemeend ja. “Ik ben vergroeid

Dat doe je door - in vertrouwen -

bewust zijn, meent hij. “Neem de

geraakt met dit deel van het land.

politici de kans te geven om hun

situatie in Groningen. Je gunt alle

Als mens, maar ook in kerkelijk

verantwoordelijkheid te nemen.

slachtoffers van de aardbevingen

opzicht. Ik voel mij hier thuis.”

Zij willen er staan en jij geeft

een ander huis. Tegelijkertijd is

Alweer ruim 46 jaar woont Van der

ze de kans”, verduidelijkt hij.

bijna niemand bereid om meer

Veer in Zwolle. Hij kwam in 1972

In zijn optiek is dat vertrouwen

te betalen voor zijn gas. Dan gaat

met zijn gezin naar de Overijsselse

nodig, omdat het durf kost om te

het erom: wat ben jij bereid in te

hoofdstad, om er predikant te

besturen. “Stemmen met je hart

leveren? De Groningers hebben

worden in de Christelijke Gerefor-

betekent daarom bovendien, dat je

hun offer immers al gebracht?”

meerde Kerk. Bij de vraag waarom

kunt accepteren dat dingen soms anders lopen dan jij zou willen.”

het belangrijk is om te stemmen Ook waarschuwt hij voor korte-

op 20 maart, antwoordt hij:

termijnpolitiek. “Vaak willen

“Provinciale verkiezingen zijn alleen

Stemmen met je hart draait ook

mensen snelle oplossingen. Dat

al belangrijk, omdat je daarmee

om je relatie met God, gaat Van der

zie je ook onder christenen wel. Zo

invloed hebt op de samenstelling

Veer verder. “Door je stem kun je

van: God moet nú helpen. Maar dat

van de Eerste Kamer. Je hebt dus

indirect handen en voeten geven

gaat niet. Verandering is meestal

niet alleen in de provincie, maar

aan je geloof. ChristenUnie-politici

iets van de lange termijn.” Zijn

ook landelijk invloed op het beleid.”

willen namelijk ‘zoutend zout’ en

advies aan politici is om veel te

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel

23


Waterlaborant Harmen Brouwer

over waterkwaliteit en waterveiligheid

‘De waterschappen zijn belangrijk voor ons allemaal’

J

e wc kunnen doorspoelen, is dat vanzelfsprekend? En het feit dat er recreatieplassen zijn waar je veilig kunt zwemmen? Of waterrijke natuurgebieden met veel planten en dieren? Sterke dijken die ons beschermen tegen hoog water? Harmen Brouwer is als monsternemer en chemisch analist werkzaam voor

onder anderen de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. Hij denkt dat we ons vaak niet realiseren welke belangrijke rol de waterschappen spelen. “We kunnen echt niet zonder”, zegt Brouwer. “De waterschappen gaan over de dijken en onze veiligheid, maar ook over het waterpeil en de kwaliteit van het water.”

24

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel


Brouwer is in dienst van Aqualysis,

hij uit. “Ook doe ik soms waterbo-

GenX? Trouwens, ook een oude

een waterlaboratorium waarvan

demonderzoek, bijvoorbeeld als

gifstof als DDT kom je nog steeds

vijf waterschappen eigenaar

sloten gebaggerd gaan worden.

tegen. DDT is al tientallen jaren

zijn. Trouwens, zijn hele carrière

We nemen dan bodemmonsters,

verboden in Nederland, maar het

heeft hij al met waterschappen

om vast te stellen of het slib op de

breekt niet af.”

te maken. Na een studie aan de

bodem misschien vervuild is.” Het

laboratoriumschool in Deventer

bemonsteren van zwemplassen

Waar moeten we op testen?

werd Brouwer chemisch analist

is één van zijn specialismen.

Echt risicovolle situaties,

in het waterlaboratorium van het

“Zwemwater testen we op

bijvoorbeeld gedumpte vaten met

Zuiveringschap West-Overijssel.

bacteriën als blauwalg. Het water

drugsafval, kom je in Overijssel

Het zuiveringschap fuseerde in de

moet goed zijn om in te recreëren.

weinig tegen, weet Brouwer. “Van

jaren ’90 tot het Waterschap Groot

Bij het testen letten we ook op de

collega’s in het zuiden van het land

Salland, dat in 2016 opging in het

temperatuur, helderheid en kleur

hoor ik daar wel eens over, maar

Waterschap Drents-Overijsselse

van het water, maar ook op de

ik ben zoiets nooit tegengekomen.

Delta. Twee jaar eerder ontstond

hoeveelheid zuurstof in het water.

Wel vond ik ooit een oud, roestig

Aqualysis, door een fusie van

Daaruit kun je veel afleiden”, licht

vat. Daar moet je dan voorzichtig

verschillende waterschapslabo-

hij toe.

mee omgaan, omdat je niet weet wat erin kan zitten.” Voor de

ratoria. Brouwer vertelt waarom hij intussen het grootste deel van

Troep in het water lozen

waterschappen is het de uitdaging

zijn werkdagen buiten het Aqualy-

Sinds de jaren ’70 is de kwaliteit

om doorlopend de waterkwa-

sis-lab te vinden is. “De afgelopen

van het water in Nederland en

liteit te waarborgen. Goede

jaren kreeg ik geregeld de vraag

Overijssel sterk verbeterd, is

watermetingen zijn daarvoor

om ook buitenwerk te doen. Dat

Brouwers mening. “Tot die tijd

beviel mij zo goed, dat ik het

mochten fabrieken al hun troep

gevoel kreeg dat ik moest kiezen.

in het water lozen. Nu zie je dat

Ik ben graag buiten. Bovendien

de natuur terugkomt en er een

gebeurt het laboratoriumwerk

rijk planten- en dierenleven

steeds meer met computers en dat

ontstaat in en rond het water.”

ligt mij minder. Daarom besloot ik

Wel maakt hij zich soms zorgen

monsternemer te worden.”

over groeiende hoeveelheden medicijnresten en andere scha-

De kwaliteit van water

delijke stoffen in het water. Die

Brouwer bestrijkt vooral een

zijn “best gevaarlijk”, benadrukt

eigen werkgebied in de regio van

hij. Zo kunnen ze bij mensen voor

Waterschap Vechtstromen. Al kan

verstoringen van de hormoon-

hij in de regio’s van alle aange-

balans zorgen. “Het gaat om de

sloten waterschappen ingezet

volksgezondheid, hè?” Brouwer is

worden. “Als monsternemer houd

ervan overtuigd dat ook planten en

ik mij bezig met de kwaliteit

dieren in het water hier nadelige

van bijvoorbeeld zwemplassen,

gevolgen van ondervinden. “Er

kanalen en sloten, maar ook het

gaan op termijn allerlei effecten

grondwater. Ik neem monsters

zichtbaar worden waar we nu nog

van het water, die daarna in het

geen weet van hebben. Maar wat

laboratorium getest worden”, legt

dacht je van nieuwe stoffen als

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel

25


“Je hoort mensen wel eens roepen dat de waterschappen best opgeheven kunnen worden. Daar ben ik het niet mee eens, dat zou zelfs heel gevaarlijk zijn.”

erg belangrijk, benadrukt Brouwer.

heftige regenval moeten we wél de

Specifieke kennis en ervaring

“We stellen onszelf steeds de vraag:

capaciteit hebben om water snel

“Waterschappen hebben een erg

waar kunnen en waar moeten we op

te kunnen afvoeren.” Dat betekent

belangrijke taak”, concludeert

testen? Bovendien heb je voor goede

dat oud beleid bijgesteld moet

Brouwer. “Niet alleen borgen ze

metingen de juiste apparatuur nodig.

worden, legt hij uit: “Vroeger waren

de kwaliteit van ons water, ook

En de kennis van de laboranten

onze waterwegen diep en smal.

zijn ze heel belangrijk voor onze

moet op peil blijven.” Sinds kort kan

Rivieren werden zoveel mogelijk

veiligheid. Bij de waterschappen

Aqualysis ook DNA-onderzoeken

strakgetrokken, want dat was beter

zit bijvoorbeeld heel veel

uitvoeren. “Daarmee kunnen in

voor de scheepvaart en voor het

specifieke kennis en ervaring

kaart brengen welk planten- en

snel afvoeren van water. Nu geven

over het stevig houden van de

dierenleven in een watergebied

we de rivieren weer de ruimte en

dijken. Maar net zo goed over het

voorkomt. Op basis van DNA kun

creëren we er gebieden omheen

omgaan met extreem hoog water,

je bijvoorbeeld nagaan of ergens

voor de opslag van water.” Behalve

of juist verdroging. Denk ook aan

muskusratten leven, of de larven die

voor het grondwaterpeil, is dat

de rioolzuiveringsinstallaties;

zwemmersjeuk veroorzaken”, vertelt

belangrijk voor de waterkwaliteit

die draaien 24 uur per dag door.

hij enthousiast.

en biodiversiteit, aldus Brouwer.

Je wilt niet weten wat er gebeurt

“Verdroging is schadelijk voor

als een installatie stilvalt”, somt

Oud beleid bijstellen

plant- en dierensoorten die daar

hij de argumenten op. “Je hoort

Een andere uitdaging voor de

niet tegen kunnen. Bovendien

mensen wel eens roepen dat de

waterschappen is, om voorbereid

willen waterschappen het liefst

waterschappen best opgeheven

te zijn op klimaatveranderingen,

geen water van buitenaf aanvoeren.

kunnen worden. Daar ben ik het

zegt Brouwer. “We moeten water

Dat is meestal een ander watertype,

niet mee eens, dat zou zelfs heel

langer gaan vasthouden. Zo kunnen

met een afwijkende waterkwaliteit.

gevaarlijk zijn. We kunnen echt

we het grondwater op peil houden

Dat is slecht voor de ecologie in een

niet zonder.”

in drogere periodes. Echter, bij

gebied.”

26

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel


                  

 

  

        

     

          

     

  


WAT E R S C H A P P E N

Kandidaten in beeld

W

Waterschap Drents Overijsselse Delta

oensdag 20 maart is het zover: de waterschapsverkiezingen. Op de kandidatenlijst staan twaalf kandidaten. Mensen met veel passie en enthousiasme om voor waterschap Drents Overijsselse Delta aan het werk te gaan. De nummer ĂŠĂŠn tot en met vijf vormen een mooie

mix tussen ervaring en vernieuwing. Met elkaar willen wij werken aan de toekomst van waterschap Drents Overijsselse Delta. Maar wie zijn wij nu precies?

Arend Bouwmeester Kandidaat 2

Ik vind het belangrijk dat de belangen van alle partijen behartigd worden vanuit een christelijke visie. Daarom wil ik graag waterschapbestuurder blijven. Komende periode wil ik mij inzetten om het waterbeschermingsplan vlot uit te voeren zodat iedereen veilig kan wonen. Daarnaast wil ik werk maken van voldoende schoon water voor landbouw, natuur en recreatie.

1

Arend Bouwmeester (59 jaar) woont in Rouveen

Herman Odink Kandidaat 1

De afgelopen drie jaren heb ik deel mogen uitmaken van het Dagelijks Bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta. We hebben veel mogen bereiken, maar we zijn nog lang niet klaar. Ik vind het belangrijk om deze aarde beter achter te laten voor onze kleinkinderen. Daarom wil ik de komende periode bijdragen in oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering in de steden en dorpen. Dijken moeten versterkt worden en afvalwater beter gezuiverd. Herman Odink (60 jaar) woont in Nieuwleusen

28

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel

2


STEM

3

20 MAART

Hilco van der Wal Kandidaat 4

Er komt de komende jaren nogal wat op ons af als het gaat om water en alles wat daarmee samenhangt. Ik wil mijn bijdrage leveren aan nieuwe en creatieve oplossingen op deze problemen het hoofd te bieden. Alles in de natuur draait om evenwicht en balans, deze balans is door de jaren heen behoorlijk verstoord door menselijk ingrijpen. Deze balans en kringlopen moeten worden hersteld om onze planeet toekomstbestendig te maken. De komende periode hoop ik daar mijn bijdrage aan te leveren. Hilco van der Wal (47 jaar) woont in IJsselmuiden

Betty Poutsma Kandidaat 3

Ik heb een passie voor water. En een liefde kun je niet uitleggen die is er gewoon. Overgehouden, wellicht, aan mijn wethouderschap met duurzaamheid in portefeuille. Water en haar plek in de schepping, het blijft een mysterie dat verwondering en bewondering op roept. Zo ingenieus en systematisch geordend bedacht door onze Schepper. Zo robuust en tegelijk kwetsbaar. Waard

4

om beheerd te worden, immers zonder water, geen leven. Betty Poutsma (66 jaar) woont in Hoogeveen

Wout Kompagnie Kandidaat 5

Ik wil graag actief zijn om mee vorm te geven aan een klimaat- en toekomstbestendige watersector in Nederland en daarbuiten. Het is belangrijk dat er in de samenleving vanzelfsprekend rekening wordt gehouden met de draagkracht van de aarde en natuur, dat we zuinig omgaan met schaarse grondstoffen en energie, werken aan circulaire oplossingen en een

5

groene duurzame energievoorziening. Daar wil ik komende periode een bijdrage aan leveren. Wout Kompagnie (48 jaar) woont in Meppel

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel

29


WAT E R S C H A P P E N

Kandidaten in beeld

W

Waterschap Vechtstromen

oensdag 20 maart is het zover: de waterschapsverkiezingen. Op de kandidatenlijst staan twaalf kandidaten. Mensen met veel passie en enthousiasme om voor Vechtstromen aan het werk te gaan. De nummer ĂŠĂŠn tot en met vijf vormen een mooie mix tussen

ervaring en vernieuwing. Met elkaar willen wij werken aan de toekomst van Vechtstromen. Maar wie zijn wij nu precies?

Jan van Hoek Kandidaat 2

Ik heb een sterke betrokkenheid op natuur en landschap en de rol van de mens daarin. Graag wil ik invloed uitoefenen op de inrichting van onze fysieke leefomgeving. Komende periode wil ik mij inzetten om meer zoetwater vast te houden in Hoog-Nederland. Daarnaast vind ik het belangrijk dat iedere scholier in het voortgezet onderwijs in aanraking komt met het waterschap.

1

Jan van Hoek (67 jaar) woont in Brucht

Hugo Tromp Kandidaat 1

Ik heb mogen ervaren dat het waterschap een bestuurlijke omgeving is die erg goed past bij mijn interesse, mijn kennis en kunde en mijn werkervaring. Wij hebben als taak om als rentmeesters om te zien naar elkaar en de aarde zo goed mogelijk door te geven aan de komende generatie. Hieraan te mogen bijdragen is voor mij een geweldige motivatie en uitdaging. Komende periode wil mij onder andere inzetten om, als Waterschap Vechtstromen, in 2025 energieneutraal te zijn. Daarvoor moeten we extra investeren in geld, samenwerking, kennis en techniek. Hugo Tromp (36 jaar) woont in Ommen

30

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel

2


STEM 20 MAART

Klaas de Vries Kandidaat 3

Vanuit onze verantwoordelijkheid voor Gods Schepping vind ik het belangrijk hier zorg voor te dragen en er zuinig op te zijn. Daarom zet ik mij al een geruime tijd in voor het waterschap waar ik veel kennis en ervaring heb mogen opdoen. De komende periode zie ik dan ook als een unieke kans om mijn opgedane kennis over te

3

dragen aan de jongere generatie. Komende periode wil ik mij graag inzetten voor een schone waterketen. Dit betekend onder andere dat we moeten werken aan het verwijderen van medicijnresten uit het afvalwater. Klaas de Vries (72 jaar) woont in Enter

Theo Huisjes Kandidaat 4

Ik ben enige tijd actief geweest in het ChristenUnie bestuur van de gemeenteraad van Twenterand. In die tijd is mijn passie voor besturen gegroeid. Graag wil ik de ervaring en kennis die ik daar opgedaan heb inzetten voor het waterschap. In mijn dagelijks leven ben ik melkveehouder. Ik merk dan ook hoe belangrijk het is dat landbouw en natuur goed met elkaar

5

samen werkt. Daar wil ik de komende periode dan ook graag werk van maken. Theo Huisjes (40 jaar) woont in Den Ham

Michèl Supheert Kandidaat 5

Ik wil graag bijdragen aan een aarde waar mens en dier goed en veilig kunnen leven. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomstige generaties. Komende periode wil ik mij dan ook inzetten om stappen te maken in de energietransitie. Het zou mooi zijn als wij ons richten op het verder verduurzamen van de opwekking

4

van energie. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan gassen die vrijkomen bij zuivering of opwekking door stroming van water. Michèl Supheert (28 jaar) woont in Emmen

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel

31


Anders kiezen. Die naam hebben wij als ChristenUnie gegeven aan het verkiezingsprogramma voor waterschap Vechtstromen en waterschap Drents Overijsselse Delta. Aan de waterschapsverkiezingen doet de ChristenUnie uit overtuiging mee. We vinden het een belangrijke taak om verantwoordelijkheid te nemen in organisaties en besturen, zoals van de waterschappen. Zo kunnen we bijdragen aan een publieke organisatie die verantwoord,

De ChristenUnie maakt vaak andere keuzes dan anderen. Onze keuzes zijn: anders, omdat wij het als onze opdracht zien om verantwoord om te gaan met de schepping; anders dan keuzes uit het verleden, omdat de maatschappij is veranderd door intensivering, industrialisatie en digitalisering; anders, omdat als gevolg van de opwarming van de aarde drastische keuzes gemaakt moeten worden; anders, omdat wij het waterbelang in een breed perspectief willen en kunnen zetten.

bewust en betrokken optreedt. Vanuit onze

Anders kiezen leidt tot herkenbaar ‘rentmeester-

christelijke visie willen wij keuzes maken die

schap’. De mens en zijn behoefte zijn voor ons niet

goed zijn voor de samenleving én de schepping.

altijd maatgevend. Soms maken we dezelfde keuzes als anderen, maar met een andere afweging en motivatie. Soms gaan we een stap verder dan anderen en maken we bewust andere keuzes. Bijvoorbeeld in het zoeken naar balans tussen economie en ecologie, tussen welvaart en welzijn, en tussen benutten en beschermen. De ChristenUnie staat voor het volgende waterbeleid in Overijssel: De impact van klimaatverandering kan groot zijn. We willen daarom, samen andere overheden en belanghebbenden, zoeken naar oplossingen om de gevolgen van het veranderende klimaat te beperken. De dijken van de Overijsselse Vecht moeten veiliger worden. Het verhogen van de dijken is niet altijd dé oplossing. Wij zijn voorstander van het onderzoeken van alternatieven. De kwaliteit van het oppervlaktewater - zoals rivieren, stroompjes, plassen en sloten - moet in 2027 aan de afgesproken normen voldoen. De waterschappen zijn in 2025 energieneutraal. Dit kan worden bereikt door samen te werken met energieproducenten. Ook het eigen energiegebruik moet efficiënt en spaarzaam worden ingezet. Verschillende Overijsselse veenweidegebieden

32

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel


WAT E R S C H A P P E N

verzakken, omdat het veen verrot. Hierbij komt

Bij het inrichten van het watersysteem, willen

veel CO² vrij. Om dat tegen te gaan, moet de

we gebruik maken van het concept ‘Bouwen met

bodemdaling zoveel mogelijk worden bestreden.

Natuur’. Dit is een manier van denken waarbij de

Bij het aanbesteden van werkzaamheden, willen

natuur wordt ingezet bij het beperken van risico’s

we gebruik maken van de mogelijkheden die ‘Social Return of Investment’ biedt. Dat houdt in,

van klimaatverandering. Waterschappen moeten onderdeel worden van de

dat aannemers en leveranciers maatschappelijk

‘kringloopeconomie’. Wij streven ernaar dat het

verantwoord (willen) handelen.

afval van de waterschappen wordt verwerkt tot tot

We willen het bestaande kwijtscheldingsbeleid handhaven. De ChristenUnie is voorstander van het principe ‘de vervuiler betaalt’ en ‘de gebruiker betaalt’.

waardevolle producten. Uit slib en maaisel kunnen grondstoffen worden gewonnen voor bioplastics, brandstoffen, kunstmest en papier. Om waterstanden goed te kunnen peilen, willen we

Lastenverzwaringen voor de inwoners willen we

gebruik gaan maken van moderne technieken als

zoveel mogelijk beperken.

satellietbeelden (Remote Sensing).

Microvervuiling moet zoveel mogelijk worden teruggedrongen. Het gaat daarbij om vervuiling van water en milieu door bijvoorbeeld medicijnresten. Microvervuiling kan worden aangepakt door verbeterde zuiveringsmethodes. Water moet meer en langer worden vastgehouden. Dat kan door een grotere ‘sponswerking’ in het watersysteem aan te brengen. Door de grondwaterstanden in het voorjaar te verhogen, treedt minder verdroging en droogteschade op in warme, droge periodes. Waterberging is goed voor zowel de landbouw als de natuur. Ook leidt het tot een beter waterbeheer en hogere waterveiligheid, omdat water meer geleidelijk wordt afgevoerd.

vechtstromen.ChristenUnie.nl

wdodelta.ChristenUnie.nl

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel

33


Ken je Overijssel

34

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel


MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel

35


De toekomst van landbouw is

duurzaam en lokaal Duurzame landbouw is kringlooplandbouw

Duurzame landbouw is kring-

Op boerderijen is ruimte voor

looplandbouw. Dat betekent

(wilde) natuur. Boeren krijgen

Landbouw en veeteelt kunnen een

dat boerenbedrijven zo weinig

vergoedingen voor natuurbeheer

belangrijke bijdrage leveren aan

mogelijk afval en schade aan het

of bijvoorbeeld het creëren van

de schone en duurzame toekomst

milieu en klimaat veroorzaken,

opvanggebieden voor water.

van Overijssel. Het is niet de vraag

maar de natuur juist versterken.

Robotisering en het gebruik

óf, maar hóé we de landbouw

Zo blijft het produceren van

van moderne technologie in de

en veeteelt moeten vernieuwen.

voedsel ook in de toekomst

landbouw vormen geen belem-

Daarom kiezen wij voor duurzame

mogelijk. Ons ideaalplaatje van

mering, zolang zij bijdragen aan

landbouw. Allereerst om een

kringlooplandbouw bestaat uit de

rijk planten- en dierenleven in

volgende aspecten:

stand te houden: de zogeheten biodiversiteit. Boeren kunnen

kringlooplandbouw. 3 De landbouw heeft zo weinig mogelijk negatieve gevolgen

1 Boeren zijn zelfvoorzienend. Dat

voor het milieu. Het gebruik

niet zonder een hoge mate van

houdt in dat het voedsel voor

van gifstoffen wordt tot het

biodiversiteit. Een rijk bodemleven

het vee van eigen land komt en

minimum beperkt. Ook de

zorgt voor vruchtbare grond en een

dat mest kan worden uitgereden

glastuinbouw wordt duurzamer.

verscheidenheid aan insecten is

op de eigen grond.

Kassen stappen over van

nodig om gewassen te bestuiven.

2 Op boerenbedrijven gaat de

Helaas neemt het aantal insecten

productie van voedsel hand

4 Het specifieke ‘karakter’ van de

en insectensoorten zienderogen af.

in hand met natuurbeheer.

landschappen waarin boeren

aardgas op aardwarmte.

actief zijn, wordt beschermd. Uitbreiding van boerderijen -dus: schaalvergroting- wordt alleen toegestaan wanneer duurzaamheid, dierenwelzijn en de volksgezondheid er niet onder lijden. 5 Boeren verdienen een eerlijk inkomen met hun bedrijf. Dat is niet meer dan logisch, zij hebben immers een onmisbare taak door te zorgen voor voedsel.

36

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel


LANDBOUW EN VOEDSEL

“De ChristenUnie vindt dat ons voedsel vooral uit onze eigen regio moet komen”

vanuit de provincie, als voedsel-

Voedsel met een goed verhaal

producenten van de toekomst.

Steeds meer mensen willen weten

samenwerken in coöperaties.

waar hun voedsel vandaan komt.

Zo kunnen zij sterker staan

Een ommezwaai naar kringloop-

Dat is een goede ontwikkeling,

tegenover bijvoorbeeld de grote

landbouw kost tijd. Gelukkig zijn

want daardoor wordt beter

supermarktketens. .

er al verschillende boeren in de

zichtbaar wat er op boerenbe-

provincie die vernieuwend bezig

drijven gebeurt. De ChristenUnie

bieden boeren de kans om hun

willen zijn. Als ChristenUnie

ziet graag dat boeren vooral

producten rechtstreeks aan

breken we er een lans voor dat

voedsel produceren voor de eigen

de gewone man te verkopen.

deze ondernemers en initiatieven

regio. De ChristenUnie heeft over

Hierdoor kunnen zij een eerlijke

ondersteund worden, zodat we van

de voedselproductie de volgende

prijs krijgen voor hun producten.

hun ervaringen kunnen leren.

ideeën:

Jonge boeren krijgen steun

1 Boeren en tuinders worden aangemoedigd om te gaan

2 Regionale voedselmarkten

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel

37


Rijssense wethouder

Bert Tijhof

‘Samen met elkaar verantwoordelijk voor particpatie’

B

ert Tijhof is wethouder voor de ChristenUnie in de gemeente Rijssen-Holten. Wie even met hem optrekt, merkt al snel dat hij een herkenbaar christelijke visie heeft op de samenleving. “Samenleven betekent dat je het sámen doet. Dat is hoe God het bedoeld heeft: je kunt het niet alleen”, zegt hij. “Dat werkt ook zo in een gezin, of bij een voetbalteam. Je hebt elkaar nodig.”

nemers, gebundeld in drie ondernemersverenigingen, verklaarden zich samen met de gemeente verantwoordelijk voor de (arbeids)participatie in Rijssen-Holten. Dat gebeurt formeel vanuit een vereniging, waarvan alle deelnemers lid zijn. De vereniging heeft een betaalde kracht in dienst, die mensen

Tijhof werd wethouder in Rijs-

de vragen verder dan de letter van

klaarstoomt voor werk, schetst de

sen-Holten in februari 2015. De

de wet. “De Participatiewet gaat

Rijssense gemeentebestuurder.

inkt van de nieuwe Participatiewet

uiteindelijk over mensen die je kent

Ook matcht zij de werkzoekenden

was op dat moment net droog. Als

vanuit de kerk en de voetbalclub;

met de banen, stages en werkerva-

wethouder voor onder meer Econo-

vanuit de gemeenschap. Het zijn

ringsplaatsen die het bedrijfsleven

mische Zaken en Participatie kreeg

ónze mensen, zeiden de onder-

beschikbaar heeft. Wanneer nodig

Tijhof vrij snel vragen vanuit het

nemers. Daar loop je harder voor

kunnen mensen een scholings-

bedrijfsleven. “Rijssen-Holten heeft

dan voor mensen die je niet kent.”

traject krijgen.

nemers”, vertelt hij. “Zij wilden

Samen verantwoordelijk

Het is belangrijk dat alle partijen

weten: hoe zit het precies met de

Het contact met de bedrijven

binnen het pact bij hun eigen rol

Participatiewet? En wat kunnen

leidde tot het Participatiepact

blijven, benadrukt Tijhof. “Je moet

wij doen?” Volgens Tijhof gingen

Rijssen-Holten. Tal van onder-

je als overheid niet bemoeien met

een grote groep betrokken onder-

38

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel


het ondernemerschap. Onder-

beschut werk en mogelijkheden

Noaberschap

nemers moeten ondernemen en

om te re-integreren”, vertelt

Tijhof is ervan overtuigd dat er

de overheid moet toezien op het

Tijhof. Binnen het bedrijf doen

mooie dingen kunnen ontstaan

naleven van de regels. Wij zijn van

mensen uitzoek- en inpakwerk,

zodra mensen elkaar bereiken.

het re-integreren en zij zijn van de

catering-werkzaamheden, fietsre-

Hij vindt het Participatiepact in

banen. Maar we zijn er wél samen

paraties en worden jaarlijks zo’n

Rijssen-Holten dan ook een mooi

verantwoordelijk voor, dat zoveel

twintigduizend kerstpakketten

voorbeeld van noaberschap: naar

mogelijk mensen weer onderdeel

ingepakt.

elkaar omzien. “Niet alleen je buren helpen, maar zij jou ook. Je

worden van het arbeidsproces.” “De Sterkerij laat heel goed zien

helpt elkáár.” Noaberschap vind

Zwakkeren op de arbeidsmarkt

wat je kunt bereiken wanneer je er

je in de hele provincie, zegt hij

Het Participatiepact is er zeker

samen verantwoordelijkheid voor

overtuigend, “maar op het plat-

ook voor mensen die lastig aan

neemt dat mensen met afstand

teland net iets meer”.

het werk komen, bijvoorbeeld

tot de arbeidsmarkt weer actief

vanwege een beperking of

worden”, zegt Tijhof enthousiast.

Noaberschap is nauw verwant

aandoening. “Eén van de partners

“De Sterkerij zit eigenlijk nooit

aan het christelijke principe van

in het Participatiepact is De

zonder opdrachten; die komen

naastenliefde, meent de Twentse

Sterkerij, het sociaal werkbedrijf

bijna allemaal van bedrijven uit

wethouder. “Dat zit ook in de

in Rijssen. Zwakkeren op de

Rijssen-Holten. En het is prachtig

genen van de ChristenUnie. Als

arbeidsmarkt kunnen daar terecht

om te zien hoe mensen er

partij willen we er zijn voor de hele

voor dagbesteding, vormen van

opbloeien.”

samenleving. Daarbij springen

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel

39


“De Sterkerij is een plek waar mensen opbloeien.”

we vooral in de bres voor zwakkeren

voorzieningen en werk. Bovenal moet

en kwetsbaren.” Naoberschap creëert

het provinciebestuur de gemeen-

meerwaarde, denkt hij: “Het is een

schapszin bewaken, meent Tijhof.

goede tegenhanger voor individu-

Volgens hem is dat maatwerk: “De ene

alisme. Het zorgt voor sterke gemeen-

gemeente krimpt en de andere groeit,

schappen met mensen die naar elkaar

dat is niet erg. Er is altijd verschil en

omzien. Dat hebben we in Overijssel

daarvoor moet ruimte zijn. Zolang

nodig”.

er maar sterke gemeenschappen blijven.”

Gemeenschapszin bewaken Het uiteenvallen van steeds meer

Over de schutting kieperen

dorpsgemeenschappen in Overijssel,

De Rijssense wethouder weet zeker

baart Tijhof wel zorgen. “Overal is

dat initiatieven als het Participatiepact

de trek naar ‘de grote stad’ gaande,

ook in andere plaatsen of gemeenten

ook in onze provincie.” Daarin

haalbaar zijn. “Je hebt maar een paar

schuilt een gevaar, meent hij. “Als

inwoners of ondernemers nodig die

dorpen leeglopen en agrariërs ermee

hun schouders eronder willen zetten.

stoppen, verschraalt het platteland en

En je moet een aanpak kiezen die

verdwijnt de identiteit van gemeen-

past bij je eigen mensen.” Collega-be-

schappen. Dan krijg je dorpen vol

stuurders adviseert hij: “Maak je rol

vakantiehuisje van rijke westerlingen;

als overheid zo klein mogelijk. Beperk

mensen die weinig hebben met het

je tot de zaken waar je daadwerkelijk

dorp. Gemeenschappen raken dan

over gaat. Maar blijf niet aan de zijlijn

hun herkenbaarheid kwijt”, vreest

staan. De participatie-samenleving

Tijhof.

betekent niet, dat je allerlei zaken bij anderen over de schutting kunt

40

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel

Daarom heeft Overijssel vitale kernen

kieperen. Je bent als overheid

nodig, met sterke gemeenschappen,

onderdeel van de samenleving.”


In gesprek met gedeputeerde

Bert Boerman

Bert Boerman (53 jaar) is sinds 1998 actief binnen de ChristenUnie. Eerst als raadslid en fractievoorzitter en vanaf

Waarom wil je gedeputeerde blijven?

Hier had ik natuurlijk ook het ruimte

Het uitvoering geven aan door de

voor de rivier project IJsseldelta Zuid bij

provinciale staten vastgestelde beleid

Kampen kunnen noemen. Waterveiligheid,

vind ik een uitdaging. Er zijn grote

nieuwe natuuur, recreatie en wonen gaan

opgaven zoals de energietransitie,

hier hand in hand. Prachtig en voorbereid

klimaatadaptatie en circulaire economie.

op de toekomst, want daar doen we het

In de achterliggende jaren heb ik veel

toch voor. Doorgeven wat ons is toever-

van de ChristenUnie en

ervaring opgedaan die ik graag ook de

trouwd.

bekleedde hij de functie

2006 als wethouder en locoburgemeester van de gemeente Kampen. Van 2006 tot 2013 was hij lid van het landelijk bestuur

van penningmeester.

komende jaren inzet voor onze provincie. aan luisteren naar elkaar, vertrouwen en

Wat vind je bijzonder aan Overijssel of een bepaalde streek van Overijssel?

Sinds april 2011 maakt

gunnen. Het werk is nog niet klaar.

De verscheidenheid vind ik prachtig. Leven

College van Gedepu-

met water langs de IJssel, in bijvoorbeeld

teerde Staten van de

Samenwerken vraagt continu werken

Wat hoop je te bereiken de komende vier jaar en met welke onderwerpen uit het programma?

het Reggedal of het mooie Vechtdal.

Als we kijken naar de transities denk ik

geven rust en ruimte. Tegelijk zijn er

in de eerste plaats aan Klimaatadaptatie.

sterke steden, met krachtige economische

Ook als we kijken naar circulaire

aantrekkingskracht. Nederland in het

economie denk ik de bestuurlijke

klein zeg ik wel eens. Alles is voorhanden,

ervaring goed te kunnen gebruiken

maar het belangrijkste kapitaal zijn onze

om bijvoorbeeld het hergebruik van

inwoners. Samen geven we Overijssel

materialen te stimuleren. We kunnen nu

Glans.

hij deel uit van het

provincie Overijssel,

De hoge zandgronden en het prachtige landschap met uitzonderlijk mooie natuur

met in zijn portefeuille ruimtelijke ontwikkeling, water, grondzaken, sociale infrastructuur, handhaving, gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht en de coรถrdinatie Stedendriehoek.

al nadenken over toekomstig gebruik van de reststoffen in de (fiets)wegenbouw. Het openbaar vervoer hoop ik verder te stimuleren en duurzaam te maken. Vervoer van deur tot deur in een mix van trein, (buurt)bus, fiets en auto.

Wat is een bijzondere ervaring geweest afgelopen vier jaar?

STEM 20 MAART CHRISTEN UNIE

In de Plastic Road komt eigenlijk alles tevoorschijn. Innovatie, samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs, gemeente en provincie. Oplossing voor plasticafval, waterberging, bekabeling en fietscomfort. Dat dit wereldwijd tot een enorme interesse zou leiden had ik niet bedacht. Circulair en voorbereid op klimaatadaptatie.

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel

41


Wonen in Overijssel: vandaag én morgen

H

oe kunnen we voor onze kinderen en

Sociale en ruimtelijke kwaliteit

kleinkinderen een goede leefomgeving

betekent onder andere dat we

achterlaten? Met die vraag zijn we als ChristenUnie veel bezig. Je ziet dat terug

in onze keuzes: die gaan niet alleen over vandaag, maar ook over de toekomst. Daarom willen we de leefomgeving zo inrichten, dat het duurzaamheid, sociale kwaliteit en ruimtelijke kwaliteit ten goede komt.

niet alle steden volbouwen, maar ook woningen bouwen in dorpen. Bouwprojecten moeten de natuur zoveel mogelijk sparen. Ook in de steden moet groen aanwezig blijven. Verder is het belangrijk dat het eigen ‘karakter’ van de verschillende streken, landschappen, dorpen en steden in onze provincie behouden blijft. Sociale en ruimtelijke kwaliteit betekent ook dat bedrijventerreinen beter moeten worden gespreid over de provincie. Dan kunnen meer mensen werken in de regio waar ze wonen en is er minder woon-werkverkeer.

Meer investeren in openbaar vervoer biedt kansen Iedere dag reizen we van en naar ons werk of onze opleiding. Ook voor onze vrijetijdsbesteding zijn we onderweg. Daarvoor moet worden geïnvesteerd in een goed netwerk van wegen, fietspaden, spoorlijnen

“De ChristenUnie vindt dat dorpen en steden meer ontwikkeld moeten worden voor alle groepen mensen”

42

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel

en busroutes. Ook naar het platteland. Dit netwerk moet niet alleen zijn afgestemd op de vervoersbehoefte van vandaag, maar ook op die van de toekomst. Daarom moet ons vervoer slimmer, sneller en schoner.


S O C I A L E K WA L I T E I T

“De ChristenUnie vindt dat vervoer slimmer, schoner en zuiniger moet”

wordt duurzamer als het meer per spoor en over het water plaatsvindt. Ook biedt waterstof kansen als alternatieve brandstof

Slimmer vervoer gaat over het

men-Groningen. Zo’n verbinding

voor vrachtlogistiek en bussen.

inspelen op technologische

maakt Overijssel beter bereikbaar

Ook zijn er door toenemend

ontwikkelingen en innovatie. Dat

vanuit het noorden (en andersom)

gebruik meer oplaadpunten voor

kunnen we nu nog niet allemaal

en ontlast station Zwolle. Ook

fietsen en auto’s nodig.

overzien, maar met de keuzes die

zien we hierin een alternatief voor

wij nu maken willen we zoveel

vliegreizen. Een snelle, betaalbare

Behalve slimmer, sneller en

mogelijk ruimte inbouwen om

spoorverbinding Amster-

schoner moet ons vervoer

het vervoer van de toekomst in te

dam-Berlijn, via Deventer, Almelo

ook veiliger. Dat betekent:

kunnen passen.

en Hengelo, is een goed voorbeeld.

het voorkomen van dodelijke

Ook zijn wij kritisch op luchthaven

ongelukken op de wegen, door

Sneller vervoer betekent dat

Lelystad. Het belang van de

kwetsbare verkeersdeelnemers

mensen makkelijk bij een station

luchthaven mag niet belangrijker

beter te beschermen. Ook in het

of halte voor trein of bus kunnen

zijn dan de schone lucht en rust in

openbaar vervoer is veiligheid

komen. Maar ook dat ze daar met

onze provincie.

belangrijk. Dat kan worden

de auto of fiets parkeren kunnen

bevorderd door te investeren

en OV-fietsen kunnen huren.

Schoner vervoer betekent dat het

in aantrekkelijke én veilige

De ChristenUnie meent dat het

bus- en treinverkeer geen scha-

stationsgebieden. Daarbij moet

openen van nieuwe treinstations

delijke uitstoot meer veroorzaakt.

bovendien worden gekeken naar

in de provincie kansen biedt,

Dieseltreinen die nog rijden,

de toegankelijkheid en veiligheid

maar ook de aanleg van een

moeten worden vervangen door

van het openbaar vervoer voor een

spoorverbinding Almelo-Em-

elektrische treinen. Vrachtvervoer

groeiende groep ouderen.

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel

43


J

e kan ernaar kijken en verbaasd zijn over wat je ziet en meemaakt. Er worden

besluiten over je genomen waar jij geen onderdeel van voelt te zijn. Een nieuwbouwwijk bouwen en daarmee jouw vrije uitzicht belemmeren, een windmolen plaatsen in jouw achtertuin. Of een nieuwe provinciale weg wordt dwars door jouw geliefde wandelplek gepland. Hoe kunnen ze dit nu doen? Waar blijft mijn mogelijkheid om als betrokken bewoner hier invloed op uit te oefenen. Dit kan en moet toch anders? Ik wil onderdeel zijn van dat besluit en meebepalen of advies geven hoe ze goed besluiten kunnen nemen.

Reinier Mulder

Iedereen doet mee in de provincie

Overijssel!

44

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel


Waar zijn ze: de beslissers? Hoe doen we dat in de provincie Overijssel? Hoe nemen ze besluiten? Alleen in Zwolle, in het provinciehuis? Of kom ik de leden van Provinciale Staten ook nog ergens anders tegen? Neem nu de statenleden van de Overijsselse ChristenUnie, ze zijn overal te vinden in Overijssel, bij werkbezoeken, hoorzittingen, gesprekken op straat, werk, thuis maar ook in het klaslokaal. Is dat genoeg? Nee de ChristenUnie wil midden in Overijssel staan en onderdeel zijn van al die gesprekken en dan pas de

wordt en jouw uitzicht niet ernstig

dag moet je keuzes maken. Thuis

besluiten nemen.

beperkt.

aan de eettafel, op school op je

Door meer te weten, ontstaat meer

werk en ook in onze provincie. En

Kennis hebben

mogelijkheden om te investeren

verschillende meningen blijven

Als je als inwoner invloed wilt

in jouw omgeving. Zo moet ik

bestaan maar samen verzin je de

hebben op je leefomgeving dan

denken aan de gastlessen op

slimme oplossingen, ook als ze

moet je weten hoe besluiten in

het Deltion College waarbij o.a.

moeilijk zijn. Dat vraagt van ons

Overijssel worden genomen. In

Statenleden van de ChristenUnie

allemaal maar vooral ook van de

mijn dagelijks leven ben ik als

in gesprek gingen met studenten

nieuwe provinciale staten om

docent van ProDemos, Huis van

om de vervoersproblemen van

Overijssel om iedereen te zien

de democratie en de Rechtstaat,

en naar het NS Station Zwolle

als adviseurs, soms als beslissers

dagelijks met jongeren en

te verbeteren. “De Deltion fiets”

over een opgave in een gebied of

volwassenen in gesprek en

werd daar “geboren”, extra bussen

als uitvoerders in een klankbord

vertel ik over hoe de democratie

werden geregeld en schooltijden

die verantwoordelijk zijn voor

werkt in Overijssel. Weten hoe,

werden waar mogelijk aangepast.

een goede uitvoering. Dat vraagt

wanneer en wie de besluiten

Samen op zoek dus naar oplos-

om goede uitleg hoe je besluiten

nemen is onmisbare kennis om

singen. Dat kan in klankbord-

neemt. Het vraagt ook om lef van

mee te doen. Via gastlessen, leuke

groepen, dorpsraden, wijkgroepen

het bestuur om te vertrouwen.

democratiespelen, trainingen voor

of een studentenraad maar op heel

Over en weer vertrouwen hebben

volwassenen, probeer ik samen

veel manieren kunnen we aan de

in elkaar! Samen willen we goed

met de provincie de kennis op een

slag in Overijssel.

doen voor onze mooie provincie.

leuke en creatieve manier over te

De ChristenUnie Overijssel wil

Lef en vertrouwen

daar de komende periode, samen

Samen aan de slag gaan vraagt

met u daar hard aan werken.

Grip hebben

om een andere werkwijze. Een

Doet u mee? Alle invloed start op

Hoe kun jij nu invloed uitoefenen?

overheid, bestuur, een staten die

woensdag 20 maart als u stemt,

En zijn er effectieve manieren om

vanuit de mensen werkt. Want

maar daarna volgen nog vele

grip, invloed te krijgen op al die

samen weet je veel meer weet

andere momenten en mogelijk-

besluiten waar jij het verschil kan

dan alleen in het provinciehuis.

heden.

en wil maken. Bijvoorbeeld een

Zie de mensen als je meest

windmolen waarvan de slagschade

belangrijke adviseurs, die ervoor

• Reinier Mulder

beperkt wordt en een nieuw-

kiezen om samen het beste voor

Docent ProDemos; Huis van de

bouwwijk die energieneutraal

Overijssel te kiezen. Want iedere

democratie en de Rechtstaat

brengen.

MET ELKAAR.OVERIJSSEL ChristenUnie Overijssel

45


officieel partner van hart voor Zwolle officieel partner van hart voor Zwolle


€13,50

Kees Goedhart

WAT DOEN WE MET ONS GELOOF? 12 studies uit de brief van Jakobus

De brief van Jakobus richt zich tot christenen van Joodse oorsprong die de leer wel kennen, maar hulp in het alledaagse leven nodig hebben. Het Bijbelboek is overwegend praktisch georiënteerd en bevat een aantal sociaal-ethische voorschriften en aanwijzingen. ‘Gebruik je verstand! Als je gelooft, maar geen goede dingen doet, dan is je geloof zinloos. Luister! Onze voorvader Abraham deed wat God van hem vroeg. Hij stond klaar om zijn zoon Isaak te offeren. En daarom zag God hem als een goed mens.’ (Jakobus 2:20-21) De 12 studies van Kees Goedhart zijn geschikt om te gebruiken voor zelfstudie, huiskringen en gemeenten. De thema’s zetten aan tot nadenken en onderling gesprek.

€15,00

James Jordan

DE VERGETEN OUDE WEG Authentiek christendom herontdekt

James Jordan heeft een scherpzinnige blik op wat er verkeerd is gegaan in onze christelijke ervaring. Waarom verlaten zoveel mensen de kerk en verliezen ze hun geloof? Is er iets mis met het Evangelie dat ons gebracht is? Het woord evangelie betekent ‘goed nieuws’, maar sommige christenen ervaren helaas het tegenovergestelde. Jordan profeteert dat er een nieuwe dag aanbreekt. Als de tastbare liefde van de Vader door de kerk gaat, tart dit onze geldende opvatting over de inhoud van ons christen-zijn. Hij geeft een totaal nieuw perspectief: de enorme vrijheid van het Evangelie, zoals dat in het begin gesproken werd door de apostelen en de vroege Kerk.

Ontdek deze én veel meer verrassende, inspirerende, opbouwende boeken van Scholten Uitgeverij. Bestel nu via onze webshop. Altijd gratis verzending!

€18,95

€8,00

Arie de Ruiter

Nicole Schiffers

Bijbel als inspiratie voor het geloof

Inspirerende schilderijen met aansprekende vragen en teksten

VOLG MIJ

Over God, die ons leven gemaakt heeft, lees je in de Bijbel. Het is een van de belangrijkste boeken ter wereld. De Bijbel is het heilige boek van de christenen. Misschien heb je je altijd al afgevraagd waar die christenen nou in geloven. Misschien is je interesse gewekt, omdat je mensen in je vriendenkring hebt, die naar een kerk gaan. Of je bent verliefd geworden op die gelovige kanjer van je. ‘Volg mij’ is een mooi doorkijkje in de Bijbel, geschreven door Arie de Ruiter, gericht op jongeren die wat meer willen weten over christen-zijn en geloven.

DURF TE LEVEN!

Eén beeld zegt soms meer dan duizend woorden. Kunstenares Nicole Schiffers wil met haar schilderijen het verhaal van onze hemelse Vader zichtbaar maken. Ze put daarbij uit haar eigen relatie met Hem en wat Hij voor haar betekent. Ze nodigt ons uit om samen een denkbeeldige reis te maken langs haar kleurrijke werk. Welke stormen er ook mogen woeden in je hoofd of leven, ze wil je laten ervaren dat je altijd op Hem kunt en mag leunen. Je wordt actief bij het kijken naar de schilderijen betrokken. Ze vraagt een reflectie op je eigen leven en geloven.

verrassend | inspirerend | opbouwend Scholten Uitgeverij | T 038 3030 223 | E info@scholtenuitgeverij.nl | www.scholtenuitgeverij.nl


Overijssel.ChristenUnie.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.