Page 1

panorama P ro své klient y vy dává ČSOB

leden – červen 2014

Cesta ke kořenům V archivech i na síti


panorama

2

Obsah

Editorial

3

18

m a k r o e k o n o mi ka Otázek víc než odpovědí

4

cestujeme Mezi dvěma světadíly

SYNDIKACE S REWE na německý trh

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

AVE CEE: financování akvizice

jak už napovídá obálka, v tomto čísle Panoramy nakouknete do minulosti. Přesněji řečeno, dozvíte se, kde a jak začít a na co se zaměřit v případě, že byste pocítili potřebu seznámit se se svými předky. Do pátrání v matrikách – ať už v těch skutečných nebo v elektronických – se pouští stále více lidí. Impulsem může být třeba na půdě objevená fotka dědečka coby malého kluka v krátkých kalhotách, která důrazně připomene, jak je všechno pomíjivé. Na podobné téma hovoří v rozhovoru Panoramy i profesor Pavel Pafko. Známý chirurg patří k těm lidem, kteří jsou si vědomi, že nic netrvá na světě věčně, a nad některými jeho odpověďmi stojí za to se zamyslet. Ale při tom všem hledání a přemýšlení prosím nezapomínejte na realitu. Řada dalších materiálů v tomto magazínu vás seznámí s některými novými produkty a službami ČSOB a jeden z článků vám například vysvětlí, co je regulace EMIR a jaké povinnosti jsou s ní spojené. Prostřednictvím našich redaktorů také navštívíte brněnskou pobočku pro korporátní klientelu a nahlédnete do firmy Hamé, kde vyrábějí a skladují (nejen) tuny paštik. Jako obvykle přináší Panorama také zajímavý cestopis, tentokrát velkou reportáž z Turecka. Ta je trochu historická i ryze současná.

19

EU CENTRUM K dotaci a pobídce pomohla i banka

4

20

Ř Í ZEN Í H OTOVOSTI Bankovky i mince pod kontrolou

21

OBCHODOVÁNÍ S ČÍNOU Účty v renminbi zjednoduší transakce

21

9

PANORAMA ČSOB nejlepší bankou

10 NÁV Š T Ě VA NA POB OČCE

Bankéř nemá sedět v kanceláři

12

P Ř EDSTAVUJEME KLIENTA Vyrobit, uskladnit, expedovat

22

12

FINANČ NÍ TRH Y EMIR přináší nové povinnosti

24

r ozh ovor Cesta na kopec a pomalu dolů

24

14

E X P ORTN Í F INANCOVÁNÍ V Brně se jednalo i společensky žilo Nových exportérů přibývá

16

TRADE F INANCE Novinky v zárukách a akreditivech přehledně

17

P ROJEKTOVÉ F INANCOVÁN Í Mění se podpora pro obnovitelné zdroje

17

Pavel Pafko

27

LIFESTYLE Odhalte tajemství svých předků

27

Hezké čtení přeje vaše ČSOB.

panorama

magazín pro klienty Československé obchodní banky, a. s. Vydavatel ČSOB, Radlická 333/150, Praha 5 DTP a zlom www.flashstudio.cz Foto na titulní straně: allphoto / ingimage.com Redakce a výroba AC&C Public Relations, s. r. o., Čistovická 11, 160 00 Praha 6

Spojení Libuše Bautzová, šéfredaktorka,

tel.: 220 515 314, e-mail: libuse.bautzova@accpr.cz

Vychází 2× ročně Vydáno 30. 12. 2013 Registrace u MK ČR pod číslem E 14672


MAKROEKONOMIKA

Otázek víc než odpovědí Ekonomika České republiky, měřeno ukazatelem hrubého domácího produktu, zaznamenala v roce 2013 výkyvy nahoru i dolů. Napřed pokles, potom optimistický růst a ve třetím čtvrtletí studená sprcha v podobě nového poklesu, která připomněla, že všem trampotám ještě nemusí být konec. V listopadu pak Česká národní banka přišla s odvoláním na svou aktuální prognózu ekonomického vývoje s masivními měnovými intervencemi. Kde hledat příčiny „nerůstu“ a co čekat od zásahů centrální banky? Přiznejme si, že přesně nevíme, proč česká ekonomika dosahuje slabšího růstu než okolní země, které byly také zasažené důsledky dluhové krize. Svádět to výlučně na přísnější fiskální politiku může být pohodlné, vzhledem k budoucnosti však kontraproduktivní.

Není nálada

Pomineme-li změnu takzvaných zásob, můžeme tvorbu HDP rozdělit na část taženou domácí poptávkou a část generovanou zahraničním obchodem (přebytkem vývozu nad dovozem). A jelikož českému zahraničnímu obchodu se dlouhodobě daří, kamenem úrazu musí být domácí poptávka. Poptávka státu byla citelně podlomena přijatými úspornými opatřeními zaměřenými na udržení přijatelné výše schodku veřejných rozpočtů a veřejného dluhu. Pokud jde o investiční poptávku firem, té nepochybně hrají do karet nízké úrokové sazby i dostupnost úvěrů ze strany finančních institucí, potíž je ale mimo jiné v tom, že existuje dost stávajících (nevyužitých) kapacit a investovat často netřeba. Platí to do značné míry i o poptávce po bytech ze strany domácností. Nasycenost koupěschopné poptávky po bydlení v uplynulých patnácti letech znatelně stoupla a skupinu dosud koupěchtivých mohou držet zpátky mimo jiné obavy z nejisté budoucnosti. Občané jsou rozladěni růstem daňových sazeb, deprimování neklesající mírou nezaměstnanosti a naopak klesající reálnou mzdou. Jsou plni obav z možného růstu finančních výdajů spojených se vzděláním, zdravotní péčí i stářím a raději spoří (často i ze skrovných příjmů) v očekávání ještě horších věcí budoucích.

Roztočit kola!

Není divu, že pomalý růst cenové hladiny, převládající v jen zdráhavě se zotavujícím vyspělém světě, hrozí v pesimisticky naladěné české ekonomice dříve či později přejít do deflace. Česká národní banka vyhodnotila očekávaný cenový vývoj jako

neslučitelný s existujícím inflačním cílem a uchýlila se k masivním měnovým intervencím jako k prostředku dalšího uvolnění měnové politiky v situaci, kdy již není v jejích silách dále snižovat úrokové sazby. Stratégové centrální banky předpokládají, že levnější koruna pomůže exportérům, posílí poptávku po domácím zboží a službách na úkor zahraničních, přiláká více zahraničních investorů do relativně levnějších českých aktiv a pomůže roztočit kola ekonomiky. Tento řetězec příznivých implikací „umělého“ oslabení koruny je logický a nepochybně se může v praxi naplnit. Problém nicméně vidím v tom, že centrální banka si ke svému rozhodnutí nevybrala optimální čas, způsob a – s trochou nadsázky - ani místo.

Rizika intervence

Čas. Rozhodnutí dlouhodobě oslabit korunu přišlo ve chvíli, kdy ve vyspělém světě začala svítat naděje, že jeho ekonomiky jsou z nejhoršího venku. Proč ČNB nesáhla k oslabení měny již dříve, kdy ještě žádné světlo na konci tunelu nebylo vidět? Vždyť léky jsou nejúčinnější tehdy, když nemoc propuká, ne když už sama ustupuje. Způsob. Komunikace centrální banky ve věci intervencí nebyla ideální. Je pravda, že členové bankovní rady o jejich možnosti několik měsíců veřejně spekulovali. Ale i proto už asi málokdo čekal, že když k intervencím nedošlo v časech kritických, dojde k nim v době, kdy budoucnost vypadá přece jen přívětivěji. O rizicích nenaplnění cílů strategie nemluvila ČNB vůbec. Místo. Co když mnozí čeští exportéři ani tak nevolají po koruně slabší, ale spíše stabilní a predikovatelné? Navíc mnoho z nich je kurzově zajištěno na úrovni CZK silnější, než kam ji intervencemi dotlačí ČNB. Co když lidé nespoří proto, aby čekali, až zboží dále zlevní, ale proto, že si chtějí vytvořit rezervní finanční polštář? Oslabení koruny a růst inflace jejich úspory znehodnocuje. Nepřiměje rychlejší inflace mnoho lidí k tomu, aby nešetřili méně, ale naopak méně nakupovali? Nezačnou se úspory ve větší míře přelévat do cizích měn? Podobných otazníků bychom jistě dokázali najít ještě celou řadu. Na odpovědi si přirozeně budeme muset nějaký čas počkat. Rok 2013 nebyl pro českou ekonomiku v objektivně daném rámci možností ani mimořádně dobrý, ani extrémně špatný. České firmy dokázaly v tvrdém konkurenčním boji obstát se ctí. Hlavní rezervy můžeme i nadále spatřovat v kvalitě a efektivnosti fungování státní správy, v dobudování a respektování právního rámce podnikání, jakož i v potřebě bez zbytečného prodlení, s odvahou a velkoryse přistoupit k dlouho odkládaným reformám strategického významu. Právě jejich absence totiž hrozí v budoucnu vážně poškodit naši finanční stabilitu a konkurenceschopnost. Kontakt: Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB e-mail: mkupka@csob.cz tel.: 261 353 558

3


4

ce stuje me

Mezi dvěma světadíly Trochu Evropa, trochu víc Asie. Díky střetu východních vlivů s těmi západními je Istanbul v mnohém neopakovatelný. Můžete to vidět, ale třeba i cítit. Je to mix vůní i pachů Velkého bazaru, typických exhalací velkoměsta a závanu parfému Calvin Klein, když okolo projde mladá Turkyně. Je to město rozdělené širokou vodou Bosporu a spojené dlouhými mosty. Je to město, kde je skoro všechno velké.

Každý turista i obchodník ve volném čase musí v Istanbulu povinně začít starým městem, minimálně Hipodromem, palácem Topkapi a dvěma mimořádnými mešitami. Sultánský palác Topkapi je ještě podstatně rozlehlejší, než se zdá zvenčí, a téměř vše v něm stojí za to – nádherné sály se spoustou vzácných předmětů, úžasné zahrady, krásné výhledy. Když přivřete oči, lehce si představíte, jak na nádvoří vjíždí na koni sultán, aby odtud vládl celému Středomoří. K nejsilnějším zážitkům patří návštěva některé z obřích mešit. Jednou z nich je Hagia Sophia, chrám Boží Moudrosti, stavba, která kdysi bývala křesťanským kostelem, poté ji v polovině 15. století přestavěli na mešitu. V roce 1934 se ale dočkala sekularizace a dnes je v ní muzeum. Čekání na Modrou mešitu Hagia Sophia bývala kdysi největší. Dnes je jen slabším odvarem Modré neboli Sulejmanovy mešity, která je právem považována za jeden z nejcennějších skvostů Istanbulu. Je opravdu krásná, za což vděčí nejen svým šesti minaretům. Nechal ji vystavět Sultán Ahmed I. na

 Hipodrom, místo, kde se po staletí pořádaly závody, slavnosti i politická shromáždění


c est u j em e

důkaz svého bohatství a moci poté, co dosedl na otomanský trůn. Stavitelé dostali jasné zadání: mešita musí svými rozměry a krásou předčít vše, co až dosud bylo postaveno. Stavba trvala sedm let. Čekání ve frontě na vstup do objektu je sice o něco kratší, ale je dobré se na ně vybavit – aspoň lahví vody. První krok do mešity je vstupem do jiného světa a návštěva má proto přísná pravidla. Před prahem musí boty dolů, naopak prakticky všechno ostatní musí být zahaleno. Pokud dámy vyrazily v minisukni a s holými rameny a pánové v kraťasech, nadešla chvíle oblékání. Za mírný poplatek je možné si před vchodem potřebný oděv vypůjčit. Popravdě řečeno, není to žádný oděv, jen kusy látky, kterými se vše potřebné obalí. První pohled na vysoké nádherně zdobené klenby vám dá okamžitě zapomenout, kdože to byl tím kusem hadru obtočen před vámi… Nádherné ornamenty a barvy, v nichž dominuje modrá, obří sloupoví, spousta zlata a lesku. Máte pocit, že si musíte vyvrátit hlavu, abyste to všechno vstřebali. Našlapujete na koberce, které absolutně tlumí zvuky. Hospodští naháněči a pak opravdu velký bazar Duchovno je vždy potřeba prostřídat s tělesnými prožitky. Opravdový život

 V Modré mešitě si můžete kleknout a modlit se, nebo jen tak postát či posedět.  Velký bazar má nezaměnitelné kouzlo. Mnoho turistů se tam vrací opakovaně.  Přes Bospor putují denně dva miliony lidí, velká část z nich trajekty. Teď mají alternativu v podobě železničního tunelu.

poznáte v rušných ulicích a stravovat se v „evropském“ hotelu, když je kolem tolik restaurací nabízejících tureckou krmi, by byl hřích. „Naháněči“ do restaurací vypadají, že jsou za vaši návštěvu ochotni položit i život – buď jejich nebo váš. Někdy je jejich styl až příliš agresivní a otravný, ale je to prostě jiná kultura. V řadě restaurací není možné objednat si k pití alkohol. Nejčastějším nápojem je čaj, původem většinou zdejší. Pije se hodně sladký, kdykoliv, kdekoliv. Nepot­ kat v ulicích tureckého města prodavače s čajovarem na zádech a sadou skleniček prostě není možné. Že jsou Turci geniální obchodníci, to se projevuje téměř všude, na Velkém bazaru několikanásobně víc. Napřed si řeknete, že do toho včelího úlu by dobrovolně vlezl jen blázen, pak to zkusíte. V první chvíli je to opravdu šok, ale pak si zvyknete a tohle místo si zamilujete. Obří historický komplex, který má 22 vchodů, 64 vlastních ulic a 3600 krámků, hlučí, křičí, šeptá, voní, páchne, osahává vás a přitom vám na druhé straně v tom obrovském mumraji dopřává kus vlastní samoty. Vyplatí se vynechat obchůdky se všemožnými šmuky a vydat se po stopách koření, hedvábí či keramiky a skla. Barvy, tvary i ceny jsou famózní, a to i tehdy, neumíte-li smlouvat.

Taksim a Galata Cestu přes Bospor je lepší absolvovat na trajektu, ale kdo chce do Galaty, zvládne to pěšky. Most přes Zlatý roh, zaplavené říční údolí, které se na jihu spojuje s Bosporem, není dlouhý a turisty přivede nejen k dávné historii, ale nabídne i pohled na kus moderních dějin, respektive na současnost. Tu hluboce historickou část obstará Galatská věž, z níž je krásný pohled na Bosporský průliv i Zlatý roh, na Evropu i Asii. Současné dění připomíná náměstí Taksim, kde se od jara roku 2013 uskutečnilo několik velkých demonstrací. Pro Turky je Taksim něco jako pro Čechy Václavské náměstí, speciálně místo „u koně“. Do Asie tunelem Istanbul sice už není hlavním městem, nicméně s více než 14 miliony obyvatel je v Turecku největší a stále se rozrůstá a mění. Svými výškovými budovami může směle soutěžit s mnoha evropskými i asijskými městy. Když najdete to správné místo, můžete si pořídit parádní obrázek mešity s mrakodrapy v pozadí. Ve městě se rozvíjí hlavně infrastruktura. Posledním počinem bylo zprovoznění železničního tunelu pod Bosporem v říjnu 2013. Přes Bospor putují denně asi dva miliony lidí – automobilem přes most nebo na trajektech. Nový tunel by měl přetíženým dopravním tepnám v Istanbulu ulevit. Částečně už nyní, když nažene část cestujících do vlaků, více až po dokončení celého systému železnic, který by měl sestávat z téměř 80 kilometrů tratí.

5


6

ce stuje me

Půvaby skryté za obzorem Turecko není jen Istanbul a krásné pláže Turecké riviéry. Je to i bývalá kolébka antické civilizace, jejíž slávu lze dnes vyčíst už jen z ruin. Je to země nesoucí zcela ojedinělé stopy zásadních událostí raně křesťanské historie. Je to i Orient, který svými sultánskými paláci, vůní vodních dýmek a pestrostí koření na rušných bazarech odnepaměti přitahoval pozornost Evropanů a dával podnět k mnohým fantaziím. V neposlední řadě je Turecko místem oplývajícím nevídanými přírodními krásami. Jako země mezi evropským a asijským kontinentem bylo Turecko vždy strategickým regionem, spojnicí mezi Východem a Západem. Vedla tudy Hedvábná stezka, po níž karavany převážely ty nejdražší látky či porcelán. Díky Turecku se Evropa seznámila s kávou, Nizozemsko dostalo své tulipány a (francouzské) croissanty se prý začaly péci ve tvaru tureckého půlměsíce na oslavu porážky Turků v bitvě u Vídně, kdy Evropa definitivně zažehnala nebezpečí turecké invaze. Máte čas? Zkuste dolmuše! Rozlehlost Turecka je pro návštěvníky z malých evropských zemí, jako je Česko, překvapující. Vyžaduje tak nějaký čas si zvyknout, že místo jevící se na mapě jako „co by kamenem dohodil“ je vzdáleno několik hodin jízdy. Naštěstí skoro všude

funguje velmi kvalitní dálková autobusová doprava, případně se pro delší přesuny nabízí řada vnitrostátních letů. Pro detailnějším prozkoumání menší oblasti se pak hodí najmout si vůz. Sice to jsou trochu nervy (provoz na tureckých silnicích je mírně řečeno trochu temperamentnější), ale jinak jste v autě svým pánem. Dobrodružnější povahy s dostatečně dlouhou dovolenou by ale určitě měly vyzkoušet dopravu místními autentickými minibusy, tzv. dolmuši, které nemají pevný jízdní řád, žádné přesně určené zastávky a na rozdíl od ostatních aut nijak zvlášť nespěchají. Kebab místo Hérodota, pergamen místo papyrusu Asijská část Turecka, takzvaná Malá Asie či Anatolie, byla rodištěm Hérodota či

Homéra a dějištěm Trójské války. Přestože věhlas Tróji láká k návštěvě tamních ruin objevených Heinrichem Schliemanem, vězte, že kromě moderní repliky trójského koně tam skoro nic neuvidíte. Náznaky obrysů hradeb a domů by asi za zajížďku nestály, pokud už ale vaše cesta tudy náhodou vede, zastávku si udělejte – a místo ruin ochutnejte specialitu regionu, trojský kebab. Mnohem zajímavější je prohlídka jižněji položené Bergamy, pozůstatků antického města založeného Lysimachem, jedním z generálů Alexandra Velikého. V době rozkvětu vlastnila Bergama druhou největší antickou knihovnu. Ta čítala 200 tisíc svazků, čímž se blížila i knihovně Alexandrijské. Egypťané proto v obavě, že by přišli o prvenství, přestali dodávat městu papyrus. A co byl důsle-


7

c est u j em e

 Helénské divadlo v Bergamě se pyšní nejstrmějším hledištěm na světě.  Město Efesos je mimořádně zachovalé. A plní se tady přání.  V centru Selçuku je třeba posedět a pozorovat čápy.

dek? Místní vynalezli pergamen a psali knihy dál. K vyvýšené akropoli, která je vidět už zdálky díky několika zachovaným majestátním sloupům Trajánova chrámu, vás doveze lanovka. O bohatství města, které bylo částečně dáno místním věhlasným lékařským centrem, svědčí i dobře zachovalé helénské divadlo s nejstrmějším hledištěm na světě. Efesos: místo, kde se plní přání Skutečným vrcholem v této oblasti je pak prohlídka rozsáhlého a mimořádně zachovalého helénského města Efesos, centra tehdejší římské provincie na území Turecka. Je dobré začít prohlídku od horního vstupu. Přejdete prostranství a po průchodu Herkulovou bránou se před vámi otevře pohled na promenádu Kuratinské cesty, zakončenou spektakulárním průčelím Celsovy knihovny. Úchvatný pohled! Navíc, byl to právě Efesos, kam se uchýlil sv. Jan Křtitel s Pannou Marií po Kristově smrti. U dolního vstupu je tak k vidění Bazilika sv. Jana, která byla postavena na hrobu tohoto evangelisty. Za návštěvu stojí i nedaleký Dům Panny Marie, domnělé místo dožití a skonu Matky Boží. Napíšete-li na kus látky přání a připevníte ho na zeď, prý se splní. Nedaleko leží i trosky Artemidina chrámu, jednoho ze sedmi divů světa. Pohoda s čápem vs. rušné Pamukkale Po náročném dni je více než rozumné usednout se sklenku lokálního ovocného vína v některé z vináren malebné vesničky Şirince. Alternativou může být i kavárna v samém centru městečka Selçuk, kde

 Kapadocie vypadá jako dílo mimozešťanů, ale architektem byla především vulkanická činnost.

na pilířích bývalého římského akvaduktu pravidelně hnízdí několik čapích rodin. Místní obyvatelé je chodí pozorovat. Hodiny a hodiny jen tak sedí, z malinkých šálků popíjejí tradiční turecký čaj či silnou kávu a hledí na čápy. Jedna z unikátních příležitostí, kdy můžete načerpat typickou tureckou atmosféru, v níž stres nemá své místo. Uvidíte, vyčistí to hlavu i vám. Pokud někdo klid nemá rád, může si přivodit rušnější zážitek. Směrem do vnitrozemí leží Pamukkale, jedna z nejznámějších ikon Turecka. Sněhobílá travertinová kaskádovitá terasa zformovaná minerálními prameny, které doposud napájí tamní četná jezírka, by byla také nádherným relaxem, kdyby tam člověk mohl být sám. V sezóně je třeba se připravit na to, že přes hlavy ostatních turistů ani neuvidíte. Řešením je pak zase únik do přilehlých ruin antického lázeňského města Hierapolis, kde najdete trochu soukromí.

Stopy křesťanství v měsíční krajině V centru Anatolie se nachází oblast Kapadocie, která za svůj specifický ráz vděčí vulkanické činnosti sopek Hasan a Erciyes a následnému působení deště, řeky Kizilirmak a postupnému zvětrávání. Vznikla tak rozlehlá údolí plná neuvěřitelných útvarů. Říká se jim pohádkové komíny a jsou z tufu, ztvrdlého sopečného popela. Vytvářejí nezapomenutelné panorama, ať se na ně díváte odkudkoliv, ale chcete-li zážitek ještě umocnit, vyplatí se využít nabídky některé ze zdejších turistických agentur a proletět se nad krajinou při východu slunce balónem. Měkkost tufu umožnila hloubit do skalních útvarů obydlí. Vzniklo zde mimo jiné několik ojedinělých komplexů raně křesťanských kostelů, do kterých se uchýlili křesťané v době svého pronásledování. Návštěvu si jednoznačně zaslouží muzeum v Göreme, kde jsou skalní kostely


8

ce stuje me

zdobeny bohatými a nebývale zachovalými freskami z 11. století. Křesťané zde nebudovali jen kostely, ale i celá podzemní města, která jim sloužila jako úkryt. Nejnavštěvovanější je nejhlubší město Derinkuyu, sahající 85 m pod zem, a nejrozsáhlejší Kaymakli, rozprostírající se v podzemí na ploše 4 km2. Podzemní města jsou provozována jako muzea, směr prohlídky je jasně vyznačen a pokud se nebudete sami nervovat představou, že jste uvězněni hluboko pod povrchem, nemůže se vám nic stát. Koberec z Kapadocie V porovnání se západem Turecka jsou možnosti veřejné dopravy v oblasti Kapadocie omezené. Tady se pronájem auta vyplatí, aspoň si můžete zastavit, kde chcete, a vidět všechno. A je dobré tady i přespat – samozřejmě v hotýlku přímo v komíně. Může to být třeba Cappadocia Cave Suites v Göreme, ale i jiné jsou pohodlné, mají ojedinělou atmosféru a ráno na vás bude čekat tradiční bohatá turecká snídaně.

Chcete-li si jako suvenýr dovézt pravý turecký koberec, právě rodinné dílny v Kapadocii jsou tím nejvhodnějším místem nejen k proniknutí do tajů výroby, nýbrž i pro nákup. Ne že byste možná podobný koberec nekoupili i poblíž pláže v Antálii, ale tady je za podstatně příznivější cenu. A ještě jeden tip ze zdejšího regionu: Ilharské údolí, které nabízí podobné pohledy jako Göreme, ale navíc je vhodným místem pro krásnou procházku zpříjemněnou možností posezení ve zdejších rodinných restauracích. Nabízejí tam skvělé gözleme, tradiční turecké slané palačinky. Autentický Orient Kdo hledá kouzlo Orientu a neuspokojil ho Istanbul, nechť nemine město Konya a vesničku Safranbolu. Konya je doslova plná skvostů turecké islámské architektury, kterým vévodí komplex mauzolea zakladatele řádu vířících dervíšů Rúmího Mevlany, fungující dnes jako muzeum. Čajové zahrady na svahu Aladinova kopečku pak skýtají jedinečná zákoutí pro vychutnání vodní dýmky. Safranbolu je tvořeno výhradně tradičními osmanskými domy a uchovává si tak autentickou atmosféru přelomu 18. a 19. století, pro kterou bylo přidáno

 Místa, kam v Pamukkale nesmí vstoupit lidská noha, jsou úchvatná.  Ilharské údolí je plné pohádkových komínů. Dá se v nich i přespat.  Freska Krista v jednom ze skalních kostelů v Göreme (Kapadocie)

na seznam Světového historického dědictví UNESCO. Několik takových domů je otevřeno k nahlédnutí jako muzea, jiné nabízí ubytování či posezení jako rodinné restaurace. Vesnici obklopují lány šafránu, který nejenže dal místu své jméno, ale dominuje tady i v gastronomii. Místní obyvatelé se stále živí tradičními řemesly, která vám ochotně a s náležitou hrdostí předvedou. Nachází se zde i krásné tradiční turecké lázně, tzv. hamam, s interiérem vykládaným mramorem a se zručnými masérkami. A co je na tomto místě nejfantastičtější: není zatím příliš dotčené turistickým ruchem!

 V Ilharském údolí jsou kromě jiného mimořádně sympatické restaurace.  Město Konya je plné architektonických skvostů.  Tradiční turecké posezení vypadá asi takhle... Těžko odolat.


pan oram a

Spolu s investory Soutěž o nejlepší investorský projekt a nejlepší podnikatelskou nemovitost má za sebou již 13. ročník. Vítězové byli vyhlášeni začátkem listopadu 2013. Již poněkolikáté byla ČSOB jedním z hlavních partnerů této akce.

Investor a Podnikatelská nemovitost roku, soutěže, které mají už pevné místo v manažerských kalendářích, pořádá agentura CzechInvest spolu se Sdružením pro zahraniční investice - AFI. Každoročně se oceňují nejlepší investiční projekty v oblasti zpracovatelského průmyslu, strategických služeb nebo technologických center a dále podnikatelské nemovitosti a brownfieldy, které jsou přínosem pro region. Kategorii Výroba tentokrát ovládla společnost Automotive Lighting, Výzkum a vývoj Eaton Elektrotechnika a IT a sdílené služby Comdata Czech. Mezi podnikatelskými nemovitostmi bodoval CTPark Mladá Boleslav a Areál vědeckotechnických parků Roztoky (projekt firmy Trigema). Brownfieldem roku se stala regenerovaná budova společnosti DIKRT. Spojení ČSOB s touto akcí je logické: bez bankovních služeb se žádný investor

 Lenka Kostrounová, ředitelka ČSOB Financování nemovitostí, s Marcelem Souralem, šéfem společnosti Trigema; nalevo Jan Bobek z firmy Tebodin

neobejde. Slavnostní vyhlašovací večer, kterého se vždy účastní řada zástupců ČSOB, je příležitostí potkat se osobně se stávajícími i potenciální klienty.

ČSOB, nejlepší banka roku Porovnání více než 200 kritérií s jedenadvaceti konkurenčními bankovními domy přineslo ČSOB vítězství v soutěži vyhlášené Hospodářskými novinami – Nejlepší banka roku 2013. Finanční ústavy se hodnotily z pohledu klienta i akcionáře. Analytici sledovali cenové parametry, šíři produktové nabídky, dostupnost, komunikaci, celkový přístup ke klientovi i hospodářské výsledky, které dokládají finanční stabilitu společnosti. ČSOB mezi bankami zvítězila v součtu všech kritérií. Na druhém místě skončila Komerční banka, na třetím Česká spořitelna.

Dcera i matka aktivními účastníky ve Vídni Zástupci ČSOB a KBC aktivně vystoupili na prestižní konferenci o syndikovaných úvěrech v regionu střední a východní Evropy. Na konferenci, která se konala v listopadu 2013 ve Vídni, se pozornost zaměřila zejména na možnosti syndikovaného financování v jednotlivých zemích a porovnání tohoto způsobu financování se získáváním prostředků na kapitálovém trhu. Zazněly názory ze strany klientů i financujících bank.

ČSOB a KBC jsou nejen jedněmi z tradičních hlavních sponzorů, ale zástupci obou institucí na konferenci také aktivně vystupují. Ivan Meloun, ředitel Akvizičního financování ČSOB, se účastnil diskuse zaměřené na analýzu potenciálu střední a východní Evropy pro akviziční a leveraged financování. Ředitel útvaru Syndikované úvěry ČSOB

„Letošní vítězná banka ČSOB vynikala zejména výbornými ekonomickými výsledky. V rentabilitě či kvalitě aktiv vykazovala vůbec nejlepší hodnoty ze všech sledovaných bank. Z pohledu klienta získala ČSOB vysoké hodnocení za širokou nabídku produktů a služeb,“ uvedl Ondřej Pivoňka, analytik společnosti Datank, která výzkum uskutečnila.

Jan Nývlt moderoval česko-slovenský panel týkající se dalšího potenciálu momentálně velmi atraktivního českého a slovenského trhu syndikovaných úvěrů. Jednomu ze dvou dnů konference předsedal Andrew Moses, který zastřešuje distribuci úvěrů ve skupině KBC. Velká část delegátů konference byli představitelé významných korporací působících ve středoevropském regionu i mimo něj. Nechyběli ani zástupci několika velkých podnikatelských skupin z České republiky. Kontakt: N ikola Pastorková Syndikace e-mail: nipastorkova@csob.cz tel.: 224 114 420

9


10

NÁVŠTĚ VA NA POB OČCE

O úvěry je stále velký zájem Osobní vztahy s klienty jsou podle Vladimíra Malcánka, ředitele pobočky pro korporátní klientelu Brno, klíčové. Sám mívá několik schůzek týdně. Ty jsou většinou pracovní, ale někdy i společenské. Všechny, bankéře i klienty na jižní Moravě, přitom sbližuje sounáležitost s regionem. Ve čtvrtém patře moderní budovy ČSOB, kousek od historického středu Brna, je po deváté ráno rušno. Na desátou hodinu je svolaná porada týmu pobočky pro korporátní klientelu. Její ředitel Vladimír Malcánek působí v „dresu“ ČSOB už devět let. Do Brna přišel před rokem z Olomouce, kde pracoval na stejné pozici od roku 2004. Slíbil, že nám řekne něco o své práci a o regionu, který má nyní na starost.

Uvažovat v souvislostech

V podstatě celý profesní život Vladimíra Malcánka je spjatý s bankovním sektorem. Nejdříve pracoval v Bance Haná jako úvěrový specialista. V roce 1995 nastoupil do Bayerische Vereinsbank, nynější UniCredit Bank Czech Republic, kde začínal jako poradce firemních zákazníků. V roce 1998 se v téže

bance stal ředitelem olomoucké pobočky pro firemní klientelu a od roku 2002 působil jako senior firemní poradce pro velké zákazníky na pobočce v Brně. „Práce v německé bance, která se orientovala především na zákazníka a kladla důraz na kvalitu, pro mě byla obrovská zkušenost,“ říká nám později, „byl to na tehdejší dobu velmi vyzrálý bankovní svět, jiné profesionální jednání s klienty. A hlavně jsem si osvojil tamní zásadu ‚uvažování v souvislostech‘, německy ‚mitdenken‘. Konkrétně to znamená, že si v řetězci služby klientovi ověřuji a hlídám nejen práci kolegy, na kterého navazuji, ale i práci kolegy, který navazuje na mě. Často totiž můžete mít skvělý produkt, ale problém je v servisu,“ vysvětluje ředitel.

Vytažené žaluzie

Porada se nakonec protáhne. Slyšet, o čem se mluví, nemůžeme, ale můžeme sledovat přes skleněné stěny, co se uvnitř děje. Vidíme, že rozhodně nejde o monolog jednoho muže, ke slovu se dostanou všichni z přítomných. Žaluzie Vladimír Malcánek ve své kanceláři, kde se také konají porady, nikdy nezatahuje. Chce mít přehled o svém pětadvacetičlenném týmu, jehož část pracuje v sousedícím open space. Znepokojuje jej, když vidí příliš mnoho svých bankéřů v kanceláři, protože jejich místo je u klientů. „V kanceláři nový obchod nevysedíme,“ říká. Po více než hodině je porada u konce a Vladimír Malcánek nám v krátkosti popisuje, jak vypadá jeho obvyklý pracovní den: „Ve dnech, kdy vozím dceru do školy, jsem v práci před osmou, takže mám čas vyřídit běžnou korespondenci, sponzorovat úvěrový návrh, nebo zamyslet se nad strukturou nabídky klientovi, která mi byla předložena k odsouhlasení. Každé pondělí máme dopoledne poradu, kde si řekneme, jakými obchody a jakými klienty se kdo aktuálně zabývá, jaké podnikne další kroky a po-


NÁVŠTĚVA NA POBOČ CE

dobně. Také samozřejmě řešíme méně příjemná témata, např. váznoucí komunikaci s jiným, spolupracujícím útvarem.“

Dobré vztahy jsou klíčové

Bankéř podle Vladimíra Malcánka nesmí být jen slepým prodejcem produktů, ale partnerem klienta, který umí poradit, což neznamená jen optimálně navrhnout např. strukturu financování, ale v mnoha případech i odradit klienta od nerentabilní investice, která by ho mohla stáhnout do problémů. Před Vánocemi absolvoval Vladimír Malcánek návštěvu asi u dvaceti klientů, což představovalo dvě až tři schůzky denně. „Takové setkání není ale jen výhradně společenskou záležitostí,“ vysvětluje ředitel jedné z největších korporátních poboček ČSOB. Klienty přitom nenavštěvuje jen v Brně a dokonce ani ne jen v Jihomoravském kraji. Brněnská pobočka pro korporátní klientelu má totiž na starosti i klienty z části kraje Vysočina, protože například Jihlavsko se lépe obsluhuje z Brna než z jiného velkého města.

Vede strojírenství

Jihomoravský kraj patří k regionům s významným ekonomickým potenciálem, jeho hrubý domácí produkt reprezentuje desetinu HDP Česka. Míra nezaměstnanosti se pohybuje lehce nad celostátním průměrem. Brno je s více než čtyřmi sty tisíci obyvateli druhým největším městem České republiky, je to středisko tradičních mezinárodních výstav a veletrhů, sídlo řady institucí celostátního významu, ale i důležité centrum kultury a vysokého školství. Bohatá průmyslová tradice Brna a okolí předurčuje tento region k významnému postavení ve zpracovatelském průmyslu, jemuž zdatně sekundují obchod a služby. Nejvýznamnější klienti brněnské pobočky se rekrutují z oboru strojírenství, ale i z oblasti těžebního průmyslu. Významnou část portfolia brněnské pobočky představují také firmy se zahraničním zázemím. V posledních letech pomohla pobočka ve spolupráci s útvarem ČSOB EU Centrum například jedné společnosti získat několik investičních pobídek a zároveň poskytla financování na vý-

 Bankéř nemá sedět v kanceláři, ale porady se jednou týdně dělat musí. Vladimír Malcánek sedí v čele stolu.

 Pracovní i společenská setkávání s klienty představují běžnou součást práce bankéřů. Na snímku Vladimír Malcánek s Roderikem Barkerem, ředitelem Technologického parku Brno – Královo Pole. Zleva: Vladimír Malcánek, Lenka Kostrounová, ředitelka útvaru Financování nemovitostí, ČSOB, Petr Michal, korporátní bankéř senior, ČSOB, Roderick Barker a Karel Wisman, finanční ředitel Technologického parku Brno.

stavbu největší montážní haly v České republice, která se staví na ploše o rozloze 6,5 ha. Významně také pobočka participuje na syndikovaných úvěrech poskytnutých některým firmám. V neposlední řadě pobočka podporuje formou dodavatelských úvěrů poskytnutých ve spolupráci s útvarem exportního financování významné vývozce jihomoravského regionu. Když se zeptáte Vladimíra Malcánka, jaké nejvýznamnější specifikum má tento region, odpoví bez zaváhání: „V našem regionu mají všichni rádi víno, hodně klientů se navíc aktivně věnuje vinařství. Pravidelně se s našimi klienty setkáváme i v příjemném prostředí – např. ve vinařství Sonberg či v Salonu vín České republiky ve Valticích.“

Klienti ve Vídni?

České hospodářství bylo v roce 2013 trochu jako na houpačce a slabší výkon ekonomiky se projevil i v požadavcích podniků na spolupráci s bankami. „Krize snížila poptávku po investičních úvěrech, firmy se zaměřily jen na provozní úvěry, některé se zdráhaly investovat. V mnoha případech jsme jim pomohli najít nového strategického partnera, investora,“ říká Vladimír Malcánek a doplňuje, že nejvyhledávanějším produktem ČSOB je stále úvěr v jakékoli formě. Krize-nekrize, čísla hovoří o tom, že brněnská pobočka stále roste. Rok 2013 byl podle Vladimíra Malcánka rokem plným změn – ať už po soukromé či po profesionální stránce. Na změny si člověk zvykne. Co ale opravdu nemá rád a je pro něho velmi nepříjemné, jsou momenty, kdy musí interpretovat klientům nepopulární, tedy zamítavé rozhodnutí úvěrového výboru. Ve volném čase Vladimír Malcánek v zimě rád lyžuje, v létě se zase věnuje pěší turistice a jízdě na kole. Za obojím často jezdí do sousedního Rakouska. Brzy možná bude překračovat hranice nejen při svých soukromých cestách, ale i když pojede navštívit některého ze svých klientů. „Třeba už nebudu jezdit do Rakouska jen za sportem, ale také služebně,“ říká Vladimír Malcánek a vysvětluje, že hodně rakouských firem stěhuje na jižní Moravu své pobočky, nebo zde zakládá dceřiné společnosti.

11


12

Pře dstav uje me kl i e nta

Vyrobit, uskladnit, expedovat

Stačí jeden pohled do logistického areálu společnosti Hamé a je jasné, že tahle firma není žádný drobeček. Není divu, že při takovém množství a rozmanitosti výrobků se vedení společnosti rozhodlo expandovat. Ani Evropa už Hamé nestačí. Na místě dnešního logistického areálu společnosti Hamé ve Starém Městě u Uherského Hradiště se kdysi skladovala řepa a stál tady cukrovar. Dnes sem a tam jezdí jeden kamion za druhým. Logistické centrum má dvacet čtyři ramp, osm z nich funguje jako příjem, třináct jako výdej a tři jsou určeny pro chlazené zboží. Zejména u těch, kde se nakládá, se střídají chladírenské vozy a kamiony z různých zemí. Výrobky se značkou Hamé tady opouštějí výrobce a vydávají se na cestu za svými odběrateli, mnohdy i tisíc kilometrů. Důležitý mezičlánek To nesložitější, co dělá logistické centrum skutečně užitečným mezičlánkem mezi výrobou a dopravou, je skryto uvnitř. Více než dvanáct metrů vysoké regály se táhnou v délce nejméně 150 metrů, mezi nimi jsou jen třímetrové uličky. Těmi projíždějí vysokozdvižné vozíky s paletami, kterých je v areálu v jednu chvíli třeba třicet tisíc. Zdejší skladový systém OSIRIS ICZ podle štítků na paletách (které odpovídají štítkům na jednotlivých výrobcích) určí, kam co patří, a později perfektně připraví k vyskladnění.

Sklad funguje od roku 2006, v roce 2009 se rozšířil o balící a etiketovací linku na konzervovanou zeleninu. Ta je plně robotizovaná, takže za směnu nabalí až sto palet. Teplota uvnitř se reguluje automaticky – podle toho, o jaké jde potraviny. Ty trvanlivé snesou až 27 stupňů Celsia, pak se zapne ventilátor. V místě, kde se skladují chlazené potraviny a kde může být maximálně pět stupňů nad nulou, se ovšem obsluha bez rukavic, kulichu a vaťáku neobejde. Májka stále vede Centrála společnosti je nedaleko od zdejšího areálu, v Kunovicích. Výrobních závodů Hamé je devět a nenacházejí se jen v Česku, ale i v Rusku a v Rumunsku. Celkem společnost zaměstnává přibližně 2300 pracovníků a ročně vyrobí řádově desítky tisíc tun potravin. Portfolio představuje aktuálně okolo1700 produktů, nejznámější a nejčastěji expedovaný výrobek je paštika Májka. Obrat společnosti v roce 2012 dosáhl více než 5, 7 miliard korun. Hamé je dnes jedním z největších českých producentů a vývozců trvanlivých a chlazených potravin včetně kojenecké stravy, kečupů, džemů, hotových jídel,

či bagetového programu. Na českém trhu nabízí své výrobky pod obchodními značkami Hamé, Otma, Znojmia, Veselá Pastýřka, Hamánek, Hamé Life Style a Vasco da Gama. Do zahraniční směřuje více než polovina produkce. Hamé vyváží do 40 zemí na pěti kontinentech, mimo jiné do USA, Velké Británie, Izraele, Thajska či Kazachstánu. Největšími odběrateli jsou ale Slováci, Rusové, Maďaři, Rumuni a Ukrajinci. Bez neustálé modernizace by se ale nedalo dosahovat takových dobrých výsledků, udržet vysokou kvalitu a přicházet stále s novinkami. Proto vedení společnosti rozhodlo o dalších investicích do výroby. V roce 2013 dosáhly sumy 190 milionů korun. Postavila se nová výrobna chlazených paštik v Kunovicích, v Podivíně se modernizovalo zařízení a optimalizovala technologie výroby džemů, ovocných pomazánek, povidel a dalších výrobků z ovoce. Modernizací a rozšířením kapacity prošla také čistírna odpadních vod v Babicích. Hamé znamená domov Kdo hledá odpověď na otázku, kde se vzal název Hamé, musí se vrátit hodně do minulosti. V roce 1922 zřídil jeden živnostník v Babicích na Moravě konzervárenskou dílnu, ve které vyráběl kromě ovocných marmelád, povidel a šťáv i lihoviny. V roce 1933 pak tuto výrobnu získala brněnská společnost Biochema, která začala vyvážet své výrobky do Velké Británie a Irska. Pro své ovocné šťávy, kečupy a marmelády hledala obchodní označení, které by za průlivem prezentovalo její výrobky jako kvalitní, přírodní, zdravé a plné síly, prostě jako z domácí spíže. Volba padla na Hamé, což ve staroirštině znamená domov. Logo doplňuje ještě medvěd, který měl představovat sílu. Exportní úspěchy obchodní značky pak přivedly výrobce k rozhodnutí zavést ji i v tuzemsku. I zde si rychle získala velkou oblibu.  V logistickém areálu firmy Hamé jsou desetitisíce palet, statisíce výrobků. Odtud se expedují do mnoha zemí.  Z linek závodů firmy Hamé sjedou ročně desítky tisíc tun potravin.


Představu j em e klien ta

Hamé míří dál, i do Číny „Chceme být moderní firmou, která podporuje životní styl,“ říká Martin Štrupl, generální ředitel Hamé.

 Martin Štrupl věří, že příští rok se firma dostane na další trhy.

Jaký byl rok 2013 pro společnost Hamé? V rámci možností relativně úspěšný. I přes složité ekonomické podmínky panující zejména v Česku se nám daří i nadále mírně růst. Ještě nemáme finální hospodářské výsledky, ale dosavadní data svědčí o tom, že by Hamé mělo opět meziročně navýšit tržby, i když ziskovost stagnuje. Ta je nezbytnou podmínkou dalšího rozvoje naší firmy, protože abychom mohli držet krok s konkurencí, musíme také investovat. Rosteme hlavně díky zahraničí, kde se nám daří umísťovat stále více našich produktů. Ale situace se snad již zlepší i na tuzemském trhu. Takže čekáte, že rok 2014 bude už rokem růstu? Co to znamená pro Hamé? Věřím, že letos se i ve střední Evropě již konečně plně projeví hospodářské oživení a znovu se zvýší spotřebitelská poptávka, což by mělo mít pozitivní dopad i na český potravinářský průmysl jako celek. Signály zlepšení se již začaly v druhé polovině roku 2013 objevovat. Jinak vše nasvědčuje tomu, že Hamé i nadále poroste na klíčových zahraničních trzích, jako je například Rusko a vůbec celý prostor bývalého SSSR. A také věřím, že příští rok uděláme významný krok k tomu, abychom se s našimi výrobky prodrali i na nová zajímavá teritoria, jako je Čína, Arábie nebo Afrika. Více než polovina produkce společnosti Hamé se už dnes exportuje do desítek zemí celého světa. Které konkrétní výrobky v exportu vedou? Daří se nám vyvážet mnoho produktů z našeho širokého portfolia – od džemů přes kečupy až po sterilovanou zeleninu. Ale náš vůbec nejúspěšnější vývozní artikl jsou paštiky a další masové produkty a pak také kojenecké výživy.

Mají na složení exportovaného zboží nějaký vliv místní zvyklosti, chutě? Určitě mají, v různých zemích se přece jen chutě a zvyklosti liší a platí zjednodušeně řečeno i to, že čím dále od Česka, tím jsou rozdíly výraznější. Podle toho upravujeme i receptury našich produktů, aniž bychom samozřejmě ubírali na jejich kvalitě. Například do Libye se nám povedlo vyvézt kojenecké výživy, ty ale byly díky požadavkům tamních spotřebitelů tak sladké, že Středoevropan by je jen obtížně pozřel. V Rusku se zase používá mnohem více česneku a cibule a tak bychom mohli pokračovat. My, Hamé, máme výhodu, že již hezkých pár let obchodujeme prakticky s celým světem a dokážeme tedy těmto zahraničním zvyklostem pružně vyjít vstříc. Budete se i v roce 2014 účastnit zahraničních veletrhů? Osvědčila se vám tato forma prezentace? Ano, je to výborná příležitost pro naše zkušené obchodníky, jak si nejen udělat aktuální přehled o trhu, ale především jak navázat potřebné obchodní vztahy. Také proto jsme se v květnu 2013 účastnili obrovského veletrhu v Číně a nedávno i velkého potravinářského veletrhu v Abú Dhabí. Chceme díky tomu najít ideálně místního partnera – distributora, který by nám pomohl se uplatnit na tomto specifickém trhu. A první výsledky ze zmíněného veletrhu svědčí o tom, že naše účast tam nebyla marná, i když na nějaké velké hodnocení je ještě brzy. Hamé dlouhodobě spolupracuje s ČSOB. V roce 2009 přefinancovala ČSOB v čele syndikátu bank úvěr pro islandskou investiční skupinu, která koupila část Hamé. V roce 2010 došlo k dalšímu přefinancování stávajících úvěrů. Jak se vyvíjel vztah Hamé a ČSOB dál? Spolupráci s ČSOB hodnotíme jako velmi dobrou a vstřícnou. V roce 2012 došlo k dalšímu refinancování společnosti Hamé, kdy k ČSOB přistoupila jako spolufinancující ještě jedna velká banka.  Od obou bank cítíme podporu a ochotu financovat další rozvoj skupiny Hamé, takže usilovně pracujeme na vyhledávání

a vyhodnocování vhodných investičních příležitostí. Vaše firma se loni také stala hlavním partnerem českého biatlonu. To není úplně běžné spojení - potravinářská firma a sport. Proč jste se k tomuto kroku odhodlali? Naopak, myslím si, že to spojení je docela přirozené. My jsme se do sportovního marketingu vlastně vrátili, protože před několika lety jsme - myslím docela úspěšně - spolupracovali se zlínským hokejem. A spojení špičkového sportu a stravování je myslím celkem logické, i reprezentanti ke svému výkonu potřebují kvalitní potraviny. Chceme být moderní firmou, která podporuje aktivní životní styl. A biatlon je v posledním období fenomén. Naším cílem je také pomoci ve větší propagaci biatlonu v Česku, aby se dokázal v konkurenci ostatních sportů prosadit ještě více a přilákal další mladé nadějné závodníky. Tato spolupráce tak i nám pomůže více oslovit mladší generaci.  Společnost Hamé dává práci více než dvěma tisícům zaměstnanců.

 Nejznámějším artiklem Hamé jsou paštiky. Ale i masové konzervy se dobře prodávají.

13


14

EX PORTNÍ FINANCOVÁNÍ

V Brně se jednalo i společensky žilo Jubilejního 55. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně se účastnilo 1550 vystavovatelů z 28 zemí. ČSOB samozřejmě nechyběla. Je to klíčová veletržní akce každého podzimu. V pořadí 55. Mezinárodní strojírenský veletrh byl svou koncepcí i programem zaměřen především na firmy, které mají zájem exportovat, přičemž partnerskou zemí veletrhu bylo tentokrát Turecko. Řada akcí ale byla jako už tradičně zaměřena na země SNS, Bělorusko a Ukrajinu. Na uspořádání semináře věnovaného Ukrajině se podílela právě ČSOB. Konference Exportní financování, kterou v rámci veletrhu zorganizovala Exportní, garanční a pojišťovací společnost (EGAP), seznámila účastníky s aktivitami státu v této oblasti, včetně spolupráce s Českou exportní bankou a komerčními bankami a pojišťovnami. EGAP prezentoval své novinky, které jsou mj. zaměřené na podporu malých a středních podniků, a podělil se o některé zkušenosti z uplynulých let v oblasti strukturování pojištění složitějších exportních úvěrů. Tyto case studies mohou do budoucna přispět k minimalizaci rizik jak pro financující banky, tak pro EGAP. Zástupci ČSOB absolvovali řadu jednání s tuzemskými klienty, ale sešli se také s představiteli ruské Sberbank a její české „dcery“ Sberbank CZ. Cílem této schůzky bylo doladění parametrů několika společných obchodních případů. Prostor na stánku ČSOB využili pro řadu svých jednání s klienty nejen zástupci ČSOB Exportní financování, ale také kolegové

Stánek ČSOB nemohl na výstavišti nikdo přehlédnout.

z dalších divizí a dceřiných společností banky, např. ČSOB Leasing nebo ČSOB Factoring. Poprvé se k ČSOB v Brně připojili kolegové ze slovenské ČSOB. Zřejmě právě díky tomu měl stánek příležitost uvítat na své půdě slovenského ministra hospodářství Tomáše Malatinského. Při příležitosti veletrhu se tradičně konalo společenské setkání ČSOB s obchodními partnery, kterého se zúčastnilo i vrcholové vedení ČSOB. Kontakt: D agmar Dvořáková Exportní a strukturované financování e-mail: dadvorakova@csob.cz tel. 224 114 377

O novinkách ve financování exportu Zástupci ČSOB se v roce 2013 zúčastnili dvou nejvýznamnějších konferencí týkajících se exportního financování: koncem září v Barceloně a v polovině listopadu v Paříži.

Na konferenci v Barceloně měla ČSOB silnou účast.

Na 14. Výroční celosvětové konferenci exportního financování, pořádané společností Euromoney, se sešlo v Barceloně 450 delegátů z celého světa. Šlo o zástupce bankovního sektoru, exportních i komerčních pojišťoven, i společností, které využívají výhodných schémat exportního financování. Příspěvky se týkaly jednak stěžejní role bank v exportním financování, role a spolupráce pojišťoven, ale i specifik různých teritorií. Na konferenci se projevila stále rostoucí poptávka po exportním financování ze strany ruských subjektů – významné ruské banky a korporace měly co říci jak z pohledu příjemců úvěrů, tak z relativně nového pohledu poskytovatelů úvěrů. Akce se účastnila i relativně mladá ruská exportní pojišťovna Exiar, která je připra-

vena poskytovat služby ruským exportérům mj. ve spolupráci s EGAPem a s ČSOB jako významným hráčem v této oblasti. Celosvětová konference na téma exportního financování, pořádaná společností Trade & Export Finance, se konala letos poprvé, a to v Paříži. Akce s názvem ECA Finance in 2013 přinesla možnost dozvědět se o nových příležitostech financování exportních projektů v zahraničí či srovnat státní podporu exportu jak v zemích EU, tak i mimo Evropu. Pro ČSOB jsou nabyté informace dobrým východiskem pro diskuse s EGAPem, příslušnými ministerstvy i ostatními bankami na českém trhu například o přístupu k vyžadovanému českému podílu u vývozu nebo o pojistných sazbách zahraničních exportních pojišťoven. Kontakt: D agmar Dvořáková Exportní a strukturované financování e-mail: dadvorakova@csob.cz tel.: 224 114 377 Jana Ševčíková Exportní a strukturované financování e-mail: jana1sevcikova@csob.cz tel.: 224 114 382


EXPORTNÍ F INANCOVÁN Í

Nových exportérů přibývá „Spoléháme hlavně na osvětu a edukaci,“ říká Jan Procházka, předseda představenstva a generální ředitel Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP), na otázku, jak získávají nové klienty. Některé semináře pro exportéry pořádá EGAP společně s ČSOB. Jak byste zhodnotil rok 2013 z hlediska vaší společnosti? Byl to rok velkých změn. Změna Všeobecných pojistných podmínek, pojistného procesu, produktů pro segment malých a středních podniků či příkazu o českém podílu nás stály hodně úsilí, ale v příštím roce z nich budeme pozitivně těžit. Na druhou stranu se již projevují první problémy plynoucí ze zjednodušení našich pojistných podmínek v průběhu krize a velké exportní expanze po roce 2009. Pokud jde o výsledky, víme, že objem pojištěného exportu přesáhne 60 miliard korun, ale konečná čísla ještě nemáme. Projevuje se nějak v poptávce klientů po službách EGAPu nepříznivá situace české ekonomiky? Neprojevuje, exportérům se daří, řada nových vývozců začíná, protože domácí stagnující trh jim je malý. Sledujeme spíše optimismus. Už jste zmínil změnu v přístupu k vymezování podílu zboží a služeb českého původu na vývozních zakázkách. Můžete vysvětlit, o co přesně jde a jak lze interpretovat v zákoně uvedený pojem „národní zájem“? Na podzim 2013 jsme zveřejnili tuto příslušnou normu, která stanovuje

český podíl při obchodních transakcích, na našich webových stránkách, takže vše je naprosto transparentní. My hlavně chceme, aby nám klienti od začátku říkali pravdu, jak to skutečně s českým podílem je. Národním zájmem pak určitě je podpořit export s co největším českým podílem, čímž se mimo jiné vytváří více pracovních míst v ČR. Zároveň je jasné, že třeba ve stavebnictví firmy na 50% český podíl nedosáhnou – ale i to je v pravidlech obsaženo. Také tam je uvedeno, jaké se uplatňují bonusy a malusy. Porovnávali jste v posledním období ceny vašeho pojištění s obdobnými pojišťovnami ze zemí srovnatelných s ČR? Jak z tohoto vychází EGAP nejen cenově, ale i procentem pojistného krytí? Musíme se samozřejmě řídit mezinárodními pravidly a naše služby jsou z 90 až 95 % na minimálních cenách, které tato pravidla umožňují. Dáváme našim exportérům rozhodně srovnatelné podmínky s konkurencí – tedy se zeměmi OECD.

taci máme výborné. A díky seminářům roste obecně zájem o pojištění exportu. Největším partnerem EGAPu je Česká exportní banka, kooperujete ale také s jinými bankami. Jak funguje spolupráce s ČSOB? EGAP spolupracuje se všemi bankami, které poskytují exportní financování, podíl České exportní banky přitom klesá, ale to je v pořádku. Dostáváme se tak do normální situace, kdy export podporují komerční banky. ČSOB je samozřejmě naším velmi silným partnerem a klientem. Pořádáme i společné semináře pro exportéry, banka přichází s řadou projektů a co je velmi cenné – projektů s kvalitním projektovým financováním, což je s trochou nadsázky vysoká škola bankovnictví. ČSOB je silná banka s tradicí a nabytých zkušeností umí dobře využívat.

Pozorujete, že se v poslední době nějak mění teritoriální struktura exportu? Teritoriální struktura se mění výrazně. Letos jsme podpořili export do zhruba 40 zemí, ten počet stále roste. Když se podívám na Exportní strategii ČR, která stanovuje prioritní a zájmové země českého exportu, tak zhruba tři čtvrtiny pojištěného vývozu mířily v roce 2013 právě sem. Nejsilnější je přitom trojice Rusko, Ázerbájdžán a Turecko, silné zastoupení má ale i Izrael či Francie. A podařilo se nám podpořit také export do afrických zemí a do zemí Latinské Ameriky, kde je celá řada příležitostí. Čím chcete v dalším období motivovat klienty? Spoléháte na nové služby, nové produkty? Spoléháme hlavně na osvětu a edukaci. A tuto roli výborně plní naše semináře – ať už pořádané přímo námi, nebo dalšími institucemi zabývajícími se exportem. V roce 2013 naši prezentaci vidělo více než 600 exportérů. Zpracovali jsme ji zcela novým způsobem, představuje v základní podobě fungování EGAPu, ale především se nám podařilo „polidštit“ naše produkty. Představujeme je na příběhu českého exportéra, pana Kladívka, který se z malého živnostníka vypracuje na úspěšného exportéra, na investora a majitele továrny. Ohlasy na tuto prezen-

Ing. Jan Procházka

absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Od ukončení studia pracoval ve společnosti CYRRUS, kde před odchodem zastával funkci hlavního analytika a ředitele pražské pobočky. Od roku 2010 byl členem Národní ekonomické rady vlády. V čele EGAPu je od prosince 2012.

15


16

TRADE FINANCE

Novinky v zárukách a akreditivech přehledně Útvar Trade Finance se svými klienty nejen úzce spolupracuje při zajišťování obchodních případů, ale také je na pravidelných seminářích seznamuje s novinkami v oblasti bankovních záruk, dokumentárních akreditivů, inkas a směnek. Hlavními tématy semináře v listopadu loňského roku byla prezentace Jednotných pravidel pro záruky vyplatitelné na požádání (URDG 758) a Mezinárodní standardní bankovní praxe pro přezkoumání dokumentů pod UCP 600 (ISBP). Přesnější a komplexnější pravidla pro záruky S pravidly pro záruky URDG 758, která vstoupila v platnost 1. července 2010, jsme klienty seznámili již v květnu téhož roku. Nyní jsme se zaměřili na předání konkrétních poznatků a zkušeností při jejich aplikaci. Pravidla byla přijata mezinárodními organizacemi, světovými finančními institucemi i profesními organizacemi a mohou být aplikována také jako obchodní zvyklosti. „Na rozdíl od předchozích pravidel jasně definují výrazy a procesy používané v záruční praxi a jsou přesnější a komplexnější,“ uvádí Jaroslav Charvát, manažer útvaru Záruky. Příkladem je jednoznačné stanovení lhůty pro přezkoumání uplatnění záruky, prodloužení záruky v případě vyšší moci či alternativním uplatnění. Zcela nově řeší problematiku avizování záruk, jejich změn, prezentaci, vícenásobná uplatnění, převod záruk a vztahují se také na protizáruky.

Klienti byli seznámeni s přijetím pravidel v ČR a ve světě a zejména s konkrétními případy ČSOB při vystavování přímých i nepřímých záruk podle URDG 758 do různých zemí. Nové zásady pro přezkoumání dokumentů Druhá část semináře byla věnována Mezinárodní standardní bankovní praxi pro přezkoumání dokumentů pod UCP 600 (ISBP). ISBP je publikací, která vysvětluje, jakým způsobem mají být mezinárodní pravidla pro dokumentární akreditivy UCP 600 interpretována v praxi. Jedná se o manuál, který ulehčuje práci nejen akreditivním specialistům v bankách, ale pomáhá rovněž exportérům, importérům, dopravcům a pojišťovnám. ISBP stanovují detailně, jaké náležitosti musí dokumenty mít, aby byly přijatelné pod dokumentárními akreditivy. Zabývají se i výkladem některých sporných akreditivních podmínek. „ISBP nám usnadnily rozhodování, která každodenně činíme nad dokumenty našich klientů,“ uvádí Blanka Jarošová, manažerka útvaru Dokumentární akreditivy, inkasa a směnky a dodává: „Snížil se počet prezentací, které obsahují nesrovnalosti.“

Emerging Africa v Praze

Pátý ročník konference East-West Business forum, pořádané v září 2013 Mezinárodní obchodní komorou v ČR, se tentokrát zaměřil na Afriku. Akce konaná v Praze pod záštitou předsedy vlády si kladla za cíl hledat a rozvíjet nové možnosti na poli obchodní, hospodářské a finanční spolupráce České republiky se zeměmi Afriky. Ačkoliv je potenciál tohoto regionu obrovský, obrat zahraničního obchodu ČR s ním představoval v roce 2012 méně než 1 % celkového zahraničního obchodu.

Konference se zúčastnilo více než 300 zástupců byznysu, nevládních organizací a vlád 25 zemí světa. Také reprezentanti útvaru Trade Finance ČSOB využili příležitosti být přítomni na této akci, kde měli možnost setkat se s českými firmami, které mají o obchod s Afrikou zájem. Kromě představitelů českých firem přijeli do Prahy i jejich protějšky z růz-

Následná diskuze s klienty nad konkrétními případy dokládá aktuálnost vybraného tématu. Díky kladnému hodnocení ze strany klientů budeme v organizování odborných seminářů pokračovat i nadále. Pokud budete potřebovat v této oblasti poradit, můžete se obracet na Trade Finance poradce v regionech či přímo na pracovníky útvaru Záruky a Dokumentární akreditivy, inkasa a směnky. Kontakt: Jaroslav Charvát Záruky e-mail: jcharvat@csob.cz tel.: 224 114 204 Blanka Jarošová Dokumentární akreditivy, inkasa a směnky e-mail: bjarosova@csob.cz tel.: 224 114 227

Regionální poradci pro Trade Finance Oblast Praha, jihozápadní Čechy Lenka Moravčíková e-mail: lmoravcikova@csob.cz tel.: 224 114 258 Oblast Praha, severní a východní Čechy Ivana Pelcmanová e-mail: ipelcmanova@csob.cz tel.: 485 399 312 Oblast jižní Morava, jižní Čechy Valentina Müllerová e-mail: vmullerova@csob.cz tel.: 545 566 353 Oblast severní Morava Zbyněk Vavříček e-mail: zvavricek@csob.cz tel: 596 106 323

ných zemí Afriky, protože řada společností z tohoto regionu má zájem o zboží a služby českého původu. Účastníci konference si mohli vyslechnout i úspěšné příběhy firem, které mají s podnikáním na africkém kontinentu zkušenosti. ČSOB je připravena nabídnout svým klientům při expanzi do tohoto teritoria širokou podporu a poradenství. Kontakt: K arin Hudečková Obchodní financování e-mail: kahudeckova@csob.cz tel.: 224 114 560


Proj ekt ové fin an c ován í

Mění se podpora pro obnovitelné zdroje Není mnoho právních norem, které by byly v poslední době tak široce diskutované jako zákon o podporovaných zdrojích energie ze dne 31. ledna 2012. Není proto divu, že se brzy dočkal novely. Od 1. ledna 2014 je řada věcí jinak – pro výrobce i pro spotřebitele. Novela č. 310/2013 Sb. zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie, která vstoupila v platnost 2. října 2013, se dotýká nejen investorů do obnovitelných zdrojů, ale také konečných spotřebitelů elektřiny. Zahrnuje zejména změny, jejichž účelem je omezit dopady této podpory na konečné spotřebitele a také na státní rozpočet.

Už bez podpory, ale s výjimkami

K tomuto cíli by mělo přispět zejména omezení podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů jen na zdroje uvedené do provozu do 31. prosince 2013. Výjimka byla udělena pouze výrobnám využívajícím energii vody s instalovaným výkonem do 10 MW a držitelům autorizace na výstavbu výrobny u vybraných typů obnovitelných zdrojů (u výroben s výkonem do 100 kW stavebního povolení), vydané přede dnem nabytí účinnosti novely. Zdroje splňující podmínku autorizace nebo stavebního povolení budou mít nárok na podporu, pokud se je podaří uvést do provozu do 31. prosince 2015.

ho rozpočtu bude podpora obnovitelných zdrojů kryta také tržbami z plateb za nesplnění minimální účinnosti užití energie při spalování hnědého uhlí, vrácenou neoprávněně čerpanou podporou a uhrazeným penále.

Solární daň – jen někteří výrobci

Pro investory do solárních projektů jsou zásadní informace o změnách týkajících se solárního odvodu, tedy tzv. solár­ní daně. Solární daň se bude odvádět i v roce 2014, tedy i z elektřiny vyrobené od 1. ledna 2014, a to po tu dobu, po kterou bude trvat právo na podporu výroby elektřiny. Hradit ji však budou pouze provozovatelé výroben uvedených do provozu v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010. Zároveň s účinností od 1. ledna 2014 dochází ke snížení solární daně z dosavadních 26 % na 10 % v případě využití podpory formou výkupní ceny, případně z 28 % na 11 %, pokud bude využita podpora formou zeleného bonusu.

Pozor na akcie!

Další změna je spojena se záměrem zprůhlednit vlastnickou strukturu investorů do obnovitelných zdrojů. S účinností od 1. července 2014 nebudou mít nárok na podporu ti výrobci elektřiny nebo tepla, kteří mají formu akciové nebo obdobné obchodní společnosti, jež má jiné než zaknihované akcie. Pro zachování nároku na podporu je nezbytné, aby měly výše uvedené společnosti vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě u zahraničních osob musí dojít k předložení čestného prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií se jmenovitou hodnotou přesahující 10 % základního kapitálu.   Kontakt: Magdalena Malaníková Projektové financování e-mail: mmalanikova@csob.cz tel.: 224 114 364 Solární daň od 1. ledna 2014 platí jen někteří výrobci.

Domácnosti i podniky ušetří

Z novely budou mít prospěch spotřebitelé elektřiny: maximální cena na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny je od 1. ledna 2014 zastropována na úrovni 495 Kč/MWh. Pro srovnání, příspěvek pro rok 2013 činil 583 Kč/ MWh. Tímto krokem by tedy měla být omezena finanční zátěž podpory na domácnosti a také se sníží negativní vliv na konkurenceschopnost podniků, které se vyznačují vysokou spotřebou elektrické energie. Nicméně jak tento pokles finančně pokrýt? V souvislosti s omezením výše uvedeného příspěvku na obnovitelné zdroje od spotřebitelů bylo schváleno rozšíření zdrojů pro financování podpory elektřiny a provozní podpory tepla. Kromě příspěvků konečných spotřebitelů a dotací ze státní-

Služby, které nabízí ČSOB v oblasti projektového financování:

 onzultace při přípravě projektů. K Hodnocení projektů. Aranžování financování pro velké projektové transakce. Komplexní servis v závislosti na finančních potřebách projektu.

Klíčové oblasti zájmu projektového financování:

 ýroba a distribuce energií. V Doprava. Sociální služby. Vodohospodářské projekty.

17


18

SYNDIKACE

S REWE na zahraniční trhy Při financování skupiny REWE byla v syndikátu, který čítal více než 20 převážně německých finančních institucí, ČSOB jedinou českou bankou. Touto transakcí prokázala svůj záměr aktivně se podílet na úvěrových transakcích nejen v ČR.

REWE GROUP je jedna z předních evropských obchodních skupin a cestovních kanceláří. Skupina, která byla založená v roce 1927, dnes provozuje ve 13 zemích více než 15 tis. prodejen a zaměstnává 327 tis. lidí. V roce 2012 vykázala obrat téměř 50 mld. EUR. V ČR patří do skupiny REWE obchodní řetězce BILLA a Penny a cestovní kancelář EXIM TOURS.

Financování v celkové výši 1,75 mld. EUR je strukturováno jako pětiletý revolvingový úvěr s možností prodloužení konečné

splatnosti o další dva roky. Prostředky úvěru poskytnutého společnosti REWE International Finance BV mohou využít také dceřiné společnosti skupiny ve 13 evropských státech. Ač byla ČSOB přizvána k transakci až v průběhu příprav financování, dokázala operativně posoudit strukturu financování, revidovat úvěrovou dokumentaci a načerpat úvěr v rekordně krátkém čase ani ne 3 týdnů od obdržení pozvánky. Opět se prokázalo, že ČSOB disponuje kvalitními odborníky ve všech sférách korporátního bankovnictví – obchodníky, analytiky i právníky, kteří se dokáží vypořádat se specifiky zahraniční legislativy. Klíčovým aspektem podmiňujícím úspěch v transakci byla dlouholetá praxe Korporátní pobočky Praha II s financováním velkých obchodních skupin a také rozsáhlé zkušenosti se syndikovaným financová-

ním. Osvědčila se i spolupráce s novým útvarem ČSOB Business Development, který mimo jiné zprostředkoval přímý kontakt s top managementem skupiny REWE. Společnost REWE ocenila nejen významnou účast ČSOB na financování a proaktivní přístup obchodníků, ale také rozsah služeb, který jí ČSOB nabídla, ať už jde o akceptaci platebních karet, operace na finančních trzích či poradenství při realizaci fúzí a akvizic. Kontakt: L ukáš Chaloupka Syndikované úvěry e-mail: lchaloupka@csob.cz tel: 224 114 361 Anežka Pavelková Korporátní pobočka Praha II e-mail: anpavelkova@csob.cz tel: 224 116 205

AVE CEE: financování akvizice

Útvary akvizičního financování a syndikovaných úvěrů ČSOB aranžovaly financování akvizice skupiny AVE CEE, předního hráče na trhu odpadového hospodářství v regionu střední a východní Evropy, společností J&T. Na konci roku 2012 se rakouská společnost Energie AG rozhodla prodat svoji divizi odpadového hospodářství, provozovanou společností AVE. Energie AG zvažovala dvě varianty prodeje – buď celé skupiny AVE, nebo jen divizi zahrnující společnosti ve střední a východní Evropě, tedy AVE CEE. O koupi jak celé skupiny AVE, tak AVE CEE projevili v ČR zájem tři potenciální investoři – PPF, Penta a J&T. V květnu 2013 padlo rozhodnutí, že Energie AG prodá pouze divizi AVE CEE, a následně se vítězem tendru stala s nejlepší nabídkou společnost J&T. Klub aranžérů pro tuto transakci se od začátku skládal z tandemu ČSOB a UniCredit Bank ČR. Vzhledem k tomu, že rozsah dluhového financování při akvizici AVE CEE byl ve srovnání s variantou akvizice celé skupiny nižší, obě banky byly schopny pokrýt požadovaný objem úvěrů samy

a nebylo nutné rozšiřovat klub věřitelů o další banku. Oba aranžéři si rozdělili agentské funkce – zatímco ČSOB je agentem úvěru, UniCredit Bank ČR je agentem pro zajištění. Úvěrová smlouva byla podepsána na konci září, k tzv. closingu, kdy byly provedeny finanční a majetkové převody, došlo 12. listopadu. Den předem se načerpaly prostředky překlenovacího úvěru na účty UniCreditu v Rakousku, aby bylo možno včas provést všechny požadované platby především v EUR. Překlenovací úvěr byl po uplynutí jednoho měsíce přefinancován standardním akvizičním úvěrem. Tato transakce potvrdila velkou flexibilitu ČSOB a její schopnost vytvářet komplexní finanční struktury šité na míru složitým přeshraničním transakcím. Zároveň se ukázala její schopnost operativně reagovat na měnící se podmínky transakce, na které se pracovalo přes 10 měsíců.

Společnost AVE patřila do skupiny Energie AG, která provozuje mj. divizi odpadového hospodářství. Skupina AVE dosáhla významného postavení ve svém odvětví nejen v Rakousku, ale rovněž v zemích střední a východní Evropy, vč. ČR.

Kontakt: R enata Boušková Syndikované úvěry e-mail: rbouskova@csob.cz tel.: 224 114 356 Petr Vobořil Akviziční financování e-mail: pevoboril@csob.cz tel.: 224 115 159 Dagmar Hingarová Korporátní pobočka Praha II e-mail: dhingarova@csob.cz tel.: 224 116 253


EU CENTRUM

K dotaci a pobídce pomohla i banka Společnost Rexam, renomovaný skupiny Rexam, zejména vývojových center skupiny Rexam ve Velké Británii výrobce spotřebitelských obalů, a českého závodu v Dýšině-Ejpovicích ve spolupráci s dalšími partnery. získala ve spolupráci s ČSOB EU Centrem investiční pobídku Vytvoří pracovní místa na svůj strategický projekt. Celkové investiční náklady projektu přesahují 1,12 miliardy korun. Na základě žáNa jeho část může rovněž dostí zpracovaných poradci z ČSOB EU čerpat dotaci ze strukturálních Centra schválilo Ministerstvo průmyslu fondů EU, konkrétně z programu a obchodu ČR společnosti Rexam dotaci ve výši 49,98 milionů korun a investiční Inovace v rámci Operačního pobídku ve formě slevy na dani z příjmů ve výši 186,39 milionů korun. programu Podnikání a inovace. Předmětem investičního projektu je pořízení nové výrobní linky a navýšení výrobních kapacit společnosti v oblasti hliníkových lahví FUSION® pro potravinářský průmysl, včetně zavedení sériové výroby některých nových typů lahví. Díky speciálním modifikovaným materiálům (hliník/laky) získala inovovaná řada lepší parametry a užitné vlastnosti. Využití inovované výrobní technologii tvarování hrdla a výroby závitu znamená vznik zcela nového a unikátního typu obalu, který umožňuje opakovanou uzavíratelnost, zvyšuje bezpečnost pro koncové spotřebitele a výrazně omezuje negativní dopady na životní prostředí. Jedná se o výsledky vlastního výzkumu a vývoje

„Tato významná podpora nám výrazně usnadní realizovat projekt v potřebném rozsahu a čase. Umožní nám tak posílit naši konkurenceschopnost a upevnit pozici na světovém trhu. V rámci realizace projektu rovněž předpokládáme vytvoření minimálně 35 nových pracovních míst. Velmi důležitým aspektem získaných podpor je posílení důležitosti českého závodu v rámci skupiny Rexam a stabilizace v dlouhodobém horizontu,“ uvedl jednatel společnosti Radomil Mádr.

Dýšině se daří

Společnost Rexam Beverage Can Czech Republic s.r.o. je předním světovým výrobcem hliníkových obalů pro potravinářský průmysl. Mezi její hlavní odběratele patří především pivovary a výrobny ne-

alkoholických nápojů v regionu Evropy. Od roku 2001 je součástí britské nadnárodní skupiny Rexam - předního globálního výrobce a dodavatele obalových materiálů pro potravinářský a farmaceutický průmysl a zdravotnictví. Skupina Rexam disponuje 67 výrobními závody ve 24 zemích světa a zaměstnává kolem 11 tisíc lidí. Za rok 2012 dosáhla tržeb téměř 4,3 miliardy britských liber. Její akcie jsou kótované a veřejně obchodovatelné na Londýnské burze. Český dceřiný závod v Dýšině-Ejpovicích (okres Plzeň-město) si za dobu své činnosti a existence v rámci skupiny získal výbornou reputaci za vynikající provozní výsledky a je uváděn jako příklad efektivity a štíhlé výroby. Hlavní výrobní program v současnosti představují zejména plechovky, s kapacitou 600 miliónů plechovek za rok. Společnost se rovněž permanentně věnuje vlastnímu výzkumu a vývoji, jejichž výsledky zavádí do výrobní praxe. Kontakt: D avid Pospíšil ČSOB EU Centrum e-mail: davpospisil@csob.cz tel.: 224 114 386 Jakub Smetánka ČSOB EU Centrum e-mail: jsmetanka@csob.cz tel.: 224 114 385

Novinky pro další programové období V posledních měsících minulého roku se ještě intenzivně jednalo o programovém období Evropské unie pro nadcházející sedmileté období, tedy roky 2014-2020. Finanční alokace pro ČR by měla dosáhnout částky zhruba 20,5 mld. EUR (76,8 % částky minulého programového období). Přestože jedním z hlavních principů pro programové období na roky 2014-2020 je pokračovat v nastaveném systému využívání evropských fondů, objevují se i některé novinky, které se týkají hospodářské a sociální politiky a politiky územní soudržnosti: Snížení počtu cílů na 2 (Investice pro růst a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce).

Vyčlenění 3 kategorií regionů podle parametrů jejich ekonomické výkonnosti. Vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů). Znovuzavedení pravidla N+3 pro časovou způsobilost výdajů. Vyšší míra uplatnění finančních nástrojů (např. zvýhodněné úvěry či záruky) na úkor dotací.

Důraz na inovace, infrastrukturu pro výzkum a vývoj, energetické úspory. Na úrovni ČR snížení počtu Operačních programů. Další. Kontakt: David Pospíšil ČSOB EU Centrum e-mail: davpospisil@csob.cz tel.: 224 114 386

19


20

Ř íze ní ho to v o sti

Bankovky i mince pod kontrolou

Vzhledem ke stále velké hodnotě peněz v oběhu věnuje ČSOB značnou pozornost moderním formám řízení hotovosti. Ve spolupráci se svými partnery vyvinula nové řešení, které bylo poprvé použito ve společnosti PPL CZ. vajících zařízení pro bezpečné ukládání hotovosti, společností provádějících svoz a zpracování hotovosti a banky. Praktickým řešením je situace, kdy je v prostorách klienta instalováno vkladové zařízení, které je kapacitně nastaveno právě na jeho individuální potřebu. Zařízení před vkladem hotovosti zkontroluje oprávnění osoby provést vklad a následně přiřadí vkladu identifikační prvky důležité pro další zpracování transakce klientem. V rámci jedné transakce je možné provést vklad mincí i bankovek. Díky on-line napojení zařízení na transakční systémy banky je vklad okamžitě připsán ve prospěch účtu klienta. Aktuální zaplnění kapacity zařízení je neustále elektronicky monitorováno a v okamžiku, kdy se blíží kapacitní limit, vyjíždí k obsluze bezpečností agentura. Ta provede obsluhu zařízení a vyzvednutou hotovost po přepočtu odvede do banky. Bezpečnostní agentura také provádí běžnou údržbu strojů. O transakcích provedených na zařízení klient dostává dva druhy informací: on-line zprávu o každé jed-

 Ve firmě PPL CZ už zařízení pro bezpečné ukládání hotovosti zavedli.

Přestože technologické novinky v podobě bezkontaktních platebních karet, platebních terminálů, SmartPhonů, QR kódů a dalších užitečných produktů a služeb stále více podporují bezhotovostní transakce, konec plateb v hotovosti nás zdaleka ještě nečeká. Hodnota peněz v oběhu (tj. hodnota všech bankovek a mincí obíhajících v české ekonomice, evidovaných ČNB) překročila v ČR ke konci roku 2011 maximum z roku 2008 a v roce 2012 dále rostla, aby k 31. 12. 2013 dosáhla úrovně 422,7 mld. Kč. Hotovost stále významně zaměstnává jak společnosti podnikající v odvětvích, které jsou s ní bezprostředně spojeny, tak banky. Obě strany neustále hledají možnosti, jak spravovat hotovost způsobem, který by byl co nejméně finančně i logisticky náročný. Rychle a transparentně Budoucnost řízení hotovosti je založena na úzké spolupráci společností dodá-

Wincor Nixdorf, a CIT agenturou Loomis Czech Republic. Řešení bylo zavedeno v 16 centrech klienta a do plného provozu přešlo 9. května 2013. Technické řešení je založeno na kombinaci automatických trezorových pokladen pro zpracování bankovek a mincí se sofistikovaným softwarovým řešením, včetně nepřetržitého monitoringu koncových zařízení. V provozu je 29 zařízení, na kterých je měsíčně zpracováno až 25 tis. transakcí. V současné době ČSOB oslovuje další klienty, kterým by tento režim zpracování a odvodu hotovosti mohl přinést optimalizaci nákladů a stabilizaci cashflow, včetně transparentnosti transakčního procesu. Každá implementace je spojena s návrhem personalizovaného řešení přímo pro potřeby daného klienta. Právě individuální přístup a nastavení služby na míru si vyžádá obvykle až několik měsíců pro implementaci. Vyústěním procesu je pak dlouhodobý kontrakt s klientem v trvání od čtyř do šesti let.

Hlavní přínosy řešení Redukce nákladů • Náklady na zpracování hotovosti. • 24/7 dostupnost. • Redukce manuálního zpracování.

Bezpečnost • • • •

K rádeže. Diference. Přehled o odvodu hotovosti personálem. Risk management.

Transparentnost

Optimalizace procesů

• Kde je moje hotovost? • Informace o aktuálním stavu zpracování hotovosti. • On-line monitoring.

•M inimalizace času na zpracování hotovosti personálem. • Redukce rizik (pojištění, zajištění CiT). • On-line přípis hotovosti.

notlivé transakci a také souhrnnou (off-line) zprávu o transakcích realizovaných v rámci daného dne. Řešení je bezpečné a správa hotovosti je plně v rukou banky. Řešení přímo na míru Právě takové řešení se ČSOB podařilo vyvinout a realizovat pro svého klienta, logistickou společnost PPL CZ s.r.o. Na projektu pracovala banka společně s dodavatelem technologií, společností

Kontakt: M artin Štýber Platební produkty a služby korporátního bankovnictví e-mail: mstyber@csob.cz tel: 224 115 042 Andrea Vimerová Platební produkty a služby korporátního bankovnictví e-mail: avimerova@csob.cz tel: 224 114 178


OBCH ODOVÁNÍ S Č ÍNOU / POJIŠTĚNÍ

Účty v renminbi zjednoduší transakce Čína je dnes největším světovým exportérem a v roce 2020 by se podle odhadů měla stát i největší ekonomikou světa. Těmto faktům se přizpůsobuje také čínská měna. Renminbi je ukázkou probíhající proměny lokální měny v globální. Od léta 2010, kdy je možno ji používat v obchodu, se stala 13. nejpoužívanější světovou měnou. Obchodování přímo v renminbi přináší pro klienty řadu výhod. Nejenže jim snižuje náklady na konverzi, ale také celkově zjednodušuje vyrovnání obchodních transakcí s čínskými obchodními partnery. Někteří z nich dokonce při obchodování v čínské měně poskytují slevy. Klienti ČSOB, kteří se v rámci svého podnikání orientují na čínsky trh, mají od července 2013 možnost otevřít si běžný účet a využívat platební styk v čínské měně. Běžný účet funguje na stejném principu jako ostatní cizoměnové účty ČSOB. Umožňuje platební styk v renminbi a dalších měnách, u nichž banka nabízí bezhotovostní platební styk. Je napojen na elektronické kanály MultiCash, w1se, InternetBanking a BusinessBanking. Zkušenost našeho klienta První společností, které byl otevřen účet v renminbi (RMB), byla společnost ­Koh-i-noor Hardtmuth. Firma realizuje hodně plateb do Číny a do poloviny roku 2013 mohly tyto platby probíhat

pouze v amerických dolarech. To pro ni představovalo kurzová rizika a v případě plateb dceřiným společnostem v Číně i další kurzové riziko při konverzi do RMB. Do budoucna počítá Koh-i-noor Hardtmuth i se zajištěním kurzu CZK/RMB prostřednictvím forwardů. V případě plateb čínským dodavatelům očekává vedení společnosti  pozitivní efekt v podobě snížených nákupních cen. I čínským dodavatelům totiž odpadnou kurzová rizika a administrativa spojená s převodem USD do RMB, protože to stále není měna volně směnitelná a tudíž podléhá přísným direktivám People’s Bank of China. Společnost Koh-i-noor Hardtmuth uvítala, že otevření účtu v RMB proběhlo standardním způsobem a také platby fungují stejně jako u jiných cizích měn. Jedinými specifiky plateb v RMB jsou jednak o jeden den delší čas pro provedení platby, daný časovým posunem, a dále to, že  pro platbu může být vyžadováno i číslo čínského obchodního partnera u čínského clearingového centra ve for-

Spolupráce v pojištění

ČSOB dlouhodobě poskytuje klientům pojištění v součinnosti s ČSOB Pojišťovnou. V roce 2013 zahájila spolupráci s dalším členem skupiny, společností ČSOB Leasing pojišťovací makléř. Pro klienty ČSOB znamená zahájení spolupráce se společností ČSOB Leasing pojišťovací makléř další rozšíření nabídky služeb v oblasti pojištění. Pojišťovací makléř je dceřiná firma ČSOB Leasing. Makléř zastupuje klienty ve všech otázkách pojištění, nabízí zpracování auditu pojištění a návrhu příslušných opatření nezávisle na nabídce jednotlivých pojišťoven na trhu. Makléř nabízí produkty všech pojišťoven na trhu a zastupuje klienta při případných

likvidacích škod. Pravidelně hlídá možná zlepšení a zefektivnění pojistných podmínek. Jistě není na škodu připomenout i služby a produkty ČSOB Pojišťovny, která jako jedna z mála na trhu nabízí komplexní pojištění osob i firem. V oblasti pojišťovacích produktů představila před nedávnem jako první v ČR některé novinky. Jedná se například o produkt „ČSOB Pojišťovna Best Doctors“, což je nové pojištění připravené ve spolupráci s firmou Best Doctors, která

mě „CN+12 číslic“. V případě potřeby je možné platbu v RMB odeslat i z účtu v jiné měně, přičemž u větší platby je možné sjednat u banky individuální kurz pro konverzi spojenou s takovou platbou. ČSOB připravena pomoci Pro klienty je důležité vědět, že pro platby do Číny platí specifické opatření, například v účelu platby musí být uvedena informace, zda jde o platbu za zboží či za služby. S orientací v této problematice klientům pomohou pracovníci banky. ČSOB také připravuje seminář na toto téma. Nebude to první akce svého druhu. Už v roce 2012 uspořádala ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR seminář Understanding China, o rok později společně s právní kanceláří Saxinger, Chalupsky & Partners Doing Business in China.

Lokální měna renminbi se mění v globální.

Kontakt: O ĺga Pellantová Obchod, marketing a komunikace korporátního bankovnictví e-mail: opellantova@csob.cz tel.: 224 114 628

sdružuje nejlepší lékařské specialisty světa. Produkt samotný umožňuje u několika nejzávažnějších diagnóz získat buď tzv. druhý názor, nebo možnost léčit se v nejprestižnějších světových medicínských zařízeních. Další novinkou je „Rento“, unikátní produkt úrazového pojištění pro řidiče s možnou doživotní rentou. http://www.csobpoj.cz/cs/produkty/ Kontakt: M artin Šohaj ČSOB Pojišťovna martin.sohaj@csobpoj.cz tel.: 604 294 779  Jakub Doležal ČSOB Leasing pojišťovací makléř dolezal@csoblpm.cz tel.: 724 114 114

21


22

FINANČNÍ TR HY

EMIR přináší nové povinnosti Finanční krize v roce 2008 znamenala nalomení důvěry veřejnosti ve finanční trhy. Evropské instituce ve snaze zvýšit transparentnost a navrátit důvěru přišly s řadou regulatorních opatření, která se dotýkají všech subjektů obchodujících na finančních trzích. Řada klientů ČSOB už měla příležitost setkat se s dříve zavedeným MiFID, nově je tady EMIR (European Market Infrastructure Regulation). Orgány a instituce Evropské unie se dlouhodobě zabývají přípravou a zaváděním legislativy, která má ochránit zájmy jednotlivců i společností při obchodování na finančních trzích. Po ­MiFID (The Markets in Financial Instruments Directive), který byl zaveden už v roce 2008, se objevila regulace se zkratkou EMIR. Na příslušné Nařízení EP a Rady EU navazuje řada nařízení Evropské komise, která prozatím nabývají účinnosti v několika fázích v letech 2013 až 2014. Vzhledem k tomu, že jde o záležitost poměrně novou a povědomí o povinnostech, které musí splnit banka i její klienti, je i mezi odbornou veřejností poměrně nízké, není od věci podrobněji vysvětlit, o co jde.

Pravidla se týkají obou stran obchodu  EU si klade za cíl ochránit zájmy subjektů na finančních trzích.

MiFID

Zkratkou MiFID (The Markets in Financial Instruments Directive) rozumíme Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES o trzích investičních nástrojů, která zavádí společný tržní a regulatorní režim pro poskytování investičních služeb v členských státech Evropské unie. Se zmíněnou směrnicí souvisí také Prováděcí směrnice Komise 2006/73/ES a Nařízení Komise č. 1287/2006, které se v tuzemsku promítly do řady právních předpisů (Zákon o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 a Vyhláška č. 303/2010 o úpravě pravidel při poskytování investičních služeb). Nová pravidla, kterými se musí banky řídit při poskytování investičních služeb, přináší jejich klientům (primárně retailovým) větší ochranu při investování.

EMIR definuje povinnosti pro OTC derivátové obchody prostřednictvím souboru pravidel pro tři základní oblasti:

EMIR

Nová regulace EMIR (European Market Infrastructure Regulation) zahrnuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013 ze dne 19. prosince 2012. Tato regulace přináší významné zvýšení stability, transparentnosti a důvěry ve finanční trhy díky tomu, že regulační úřady získávají přístup k podrobnějším informacím o jednotlivých OTC transakcích, a mají tak spolehlivější přehled o systémové koncentraci rizika jednotlivých účastníků trhu. Pro klienty finančních subjektů, tedy například bank, tato změna ještě zvyšuje bezpečnost při jejich obchodování na finančních trzích.

•H lášení obchodu (reporting) do tzv. registru obchodů. •V ypořádání obchodů (clearing) přes centrální protistranu (central-clearing counterparty). • Řízení rizik (risk mitigation). OTC (Over-the-counter) je zkratka pro typ obchodů, které jsou uzavírány mimo organizované, veřejné, trhy (burzy). Pokud jsou produkty obchodovány „OTC“, znamená to, že jejich obchodování neprobíhá na veřejném trhu v rámci přijatých (burzovních) pravidel obchodování a se standardním vypořádáním s minimalizací rizika. Jde tedy o mimoburzovní trhy a účastníci obchodů tak vyjednávají o podmínkách kontraktu přímo mezi sebou. Podmínky kontraktů většinou nejsou standardizovány a vypořádání se řídí vzájemnou dohodou.

Regulace EMIR se týká všech účastníků derivátového trhu: • Finančních subjektů (banky, pojišťovny apod.), tzv. finančních protistran (FC – Financial counterparty).

MiFID – EMIR – klient

Klient, který chce využívat produkty finančních trhů pro zajištění svých finančních transakcí (vyjma FX spot operací) nebo investic, musí v současnosti v prvním kroku projít procesem MiFID. To nejčastěji v praxi znamená, že musí vyplnit speciálně k tomu vytvořený dotazník, ze kterého vyjde (v případě zajištění) seznam vhodných produktů pro ­klienta z pohledu jeho plánů, znalostí a zkušeností. Pokud se v seznamu objeví i nějaké derivátové transakce (např. FX forwardy), což je drtivá většina zajišťovacích instrumentů bankou poskytovaných, musí následně splnit požadavky definované regulatorikou EMIR. Až poté by obě strany obchodu – banka a klient - měli postoupit dále, tedy podepsat dohodnutou smluvní dokumentaci (jejíž součástí je MiFID i EMIR) a teprve po těchto nutných krocích začít společně obchodovat.


F INANČ NÍ TRH Y

• Nefinančních subjektů, tzv. nefinančních protistran (NFC – Non-Financial counterparty). To znamená, že EMIR je povinný jak pro ČSOB, tak i pro její klienty, a to i za situace, že využívají pouze jednoduché FX forwardy.

Je třeba začít včas

Pokud bychom měli jmenovat pouze jednu nejdůležitější povinnost pro firmy, plynoucí z nařízení, pak je to jistě povinnost hlásit veškeré OTC derivátové obchody do registru obchodů, což je subjekt, který získal licenci od nezávislého Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, zvaného ESMA (European Securities and Market Authority). Nezbytnou součástí oznámení je i tzv. číslo LEI, které bude sloužit jako unikátní identifikační kód umožňující konzistentní a přesnou identifikaci všech právnických osob, jež vystupují jako strany v OTC derivátových obchodech. Číslo LEI přitom může vydávat jenom subjekt, který je schválen tzv. ROC (LEI Regulatory Oversight Committee) se sídlem ve Švýcarsku. Zajistit si LEI je třeba v předstihu, jelikož se očekává, že doba nutná na vyřízení žádostí se bude s blížícím se termínem spuštění reportingu výrazně prodlužovat. Je možné, že subjekty, které si o LEI zažádají

až na přelomu ledna a února 2014, toto číslo nezískají v potřebné lhůtě. Datum zahájení povinnosti hlásit veškeré OTC obchody je totiž už 12. 2. 2014 a vztahuje se na obchody, které byly sjednané před a k 16. srpnu 2012 a jsou stále nevypořádané, a pro obchody sjednané (vypořádané i nevypořádané) po tomto datu. Mezi další povinnosti z pohledu firem patří např. dodržení včasných termínů pro konfirmace obchodů a odsouhlasení aktuální vzájemné pozice (tzv. rekonciliace). Tímto nařízením se musí subjekty řídit už od 15. 9. 2013. A co se stane, když obchodník své povinnosti EMIR nesplní? Dá se očekávat, že se subjekty, které se takto proviní, stanou objektem veřejnoprávního řízení ze strany ČNB. Predikovat přesné chování ČNB není dnes možné, ale platí, že centrální banky nyní dohlíží na mnohem větší počet (i nefinančních) subjektů než dřív.

Jak může pomoci ČSOB?

ČSOB nabízí svým klientům bezplatné zajištění hlášení obchodů, které klienti s bankou uzavřeli. Ti si pak nemusí zajišťovat nákladnou ICT infrastrukturu a složitě nastavovat interní procesy, aby mohli svoji povinnost splnit. Dále může ČSOB

poskytnout klientům potřebné informace ohledně LEI. Aby ČSOB pro své klienty vše potřebné dokázala zajistit do stanovených termínů, obrátí se na ně v nejbližších dnech až týdnech (pokud již tak neučinili) jejich korporátní bankéři se žádostí o podepsání nové rámcové smlouvy (smlouvy umožňující obchodovat OTC derivátové obchody) a o zaslání LEI. Nová rámcová smlouva obsahuje již všechna potřebná ustanovení spojená s regulací EMIR tak, aby klienti měli jistotu, že co se týče obchodů mezi ČSOB a jimi, budou EMIR požadavky naplněné. Vzhledem k účinnosti nového občanského zákoníku (NOZ) od 1. 1. 2014, bude tato nová smluvní dokumentace obsahovat i změny vyvolané NOZ. ČSOB doporučuje svým klientům, aby se – pokud zatím nebyli bankou v záležitosti nových pravidel EMIR kontaktováni – obrátili co nejdříve na své korporátní bankéře v regionech. Důležité je také upozornit, že kvůli časové a administrativní náročnosti související s přípravou a zpracováním většího objemu dat, které je nutné pro hlášení obchodů zajistit, je důležité, aby k zaslání LEI došlo co nejdříve.

Zkušenosti klienta Odpovídá Miroslav Machala, vedoucí odboru finančního řízení, Biocel Paskov a.s. Kde a jak jste se dozvěděl o EMIR? Celá legislativa se připravuje již delší dobu, k nějakým bližším informacím jsem se dostal už v průběhu roku 2012. O praktické aplikaci prováděcích předpisů, které vstoupily v účinnost v březnu 2013, jsem se dozvěděl přímo na stránkách Evropského orgánu dohledu nad trhy s cennými papíry. V ČR je asi nejjednodušší podívat se na stránky ČNB, kde jsou základní informace i odkazy na další zdroje v sekci Obchodování s OTC deriváty.  Jaké jsou podle vás klady a zápory EMIR? Obecně nejsem velkým příznivcem jakýchkoliv regulací a obávám se, že náklady spojené se zavedením a následným udržováním EMIR budou výrazně převyšovat přínosy. Na druhé straně odhaduji, že

 Pro Biocel Paskov, renomovaného výrobce buničiny, už není EMIR ničím neznámým.

pro většinu nefinančních institucí, kterých se nová legislativa dotkne, jako jsme i my, nebude představovat splnění podmínek příliš závažný problém. Přesto je potřeba tomu věnovat pozornost.    

ně v rámci roční uzávěrky provádíme. Co se týká opatření k omezení rizik, tak tady musíme především dodržovat stanovené lhůty pro konfirmace jednotlivých kontraktů, což již také provádíme.

Jak se Biocel připravuje na splnění povinnosti v rámci EMIR? Nás se týká pouze povinnost hlásit podrobnosti o uzavřených obchodech s OTC deriváty do Registru obchodních údajů a povinnost používat při OTC derivátech opatření k omezení rizik. Povinnost reportování jsou připraveny za své klienty provádět banky. Dále předpokládám, že si vzhledem k počtu transakcí budeme s našimi bankami jednou ročně odsouhlasovat stavy uzavřených obchodů, což již nyní pravidel-

Počítáte s tím, že vám vaše banka pomůže zprostředkovat LEI? Nějakou dobu jsme čekali, zda se objeví v ČR instituce, která by LEI vydávala, ale nakonec jsme požádali o vydání tohoto identifikátoru německý WM Datenservice, který jej přiděluje pod zkratkou GEI a je pro účely EMIR dostačující. Procedura je relativně velmi jednoduchá a vše se dá zařídit po internetu. Není to ale zdarma: platí se 150 EUR za vydání a následně 100 EUR roční udržovací poplatek.

23


24

r o zho v o r

Cesta na kopec a pomalu dolů Rozhovor s profesorem Pavlem Pafkem začal dvacet minut po smluveném termínu. Emeritní přednosta III. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Motol přiběhl do své kanceláře s omluvou rovnou ze sálu, kde strávil několik hodin náročnou operací rakoviny jícnu. Stopy únavy ve tváři byste ale hledali marně. Jako obvykle se usmíval – jako by měl za sebou dopoledne v relaxačním centru. Operace se povedla? Ano. Takže máte radost? Nebo platí, že lékař si nesmí žádné pocity připouštět a musí být takzvaně odosobněný? Ano, to platí. Emoce do profesionální práce nepatří. Proto se také nedoporučuje, aby chirurgové operovali své blízké. Jakákoliv emoce bohužel ovlivňuje racionální rozhodování člověka. Žádnému pacientovi bych nepřál, aby nad ním na operačním sále stál doktor, který by si rval vlasy a dělal scény. A jde to být v klidu i v případě, že operujete hlavu státu? Příbuzný to není, ale sleduje vás přinejmenším celý národ. Určitě. V té chvíli operujete prostě člověka. Už jsem to mnohokrát říkal: operovat prezidenta jinak než bezdomovce by bylo naprosto neetické. Navíc: dnes je to prezident, zítra nebude… Neumím si představit, že bych někoho operoval dnes jinak než zítra. Já už jsem tady zažil mnoho lidí, kteří byli ministry nebo generálními řediteli a dneska nejsou, a naopak. A že vás sleduje celý národ? Musíte mít zdravé sebevědomí. Já jsem nikdy

netrpěl přehnaným sebevědomím, ale zase na druhé straně mi při operaci Václava Havla bylo už 57 let, tak jsem si myslel, že tu věc umím a že není třeba se nervovat tím, že na operačním stole leží pan prezident. Naučí se to člověk časem být nad věcí? Přece když nastoupí mladý lékař po studiích do nemocnice, nemůže být hned lhostejný vůči tomu, co vidí – bolest, strach, umírání… Lékař především vidí situaci, kterou musí řešit. A neuvažuje pro tu chvíli nad ničím jiným. My si někdy pouštíme na operačním sále hudbu, ale já ji vnímám jen ve chvíli, kdy dělám nějakou mechanickou práci, otevírání, zašívání. Pokud se zrovna koncentruji na nějaké náročnější řešení, tak nevnímám vůbec nic. Je pravda, že doktoři – možná právě, aby si uchovali odstup od nemocí a bolesti - si mezi sebou říkají drsné vtipy z nemocničního prostředí a krutě žertují na účet pacientů? Což samozřejmě neznamená, že by je chtěli nějak zesměšňovat. Myslím, že to není jen v nemocnicích, že třeba i v bance úředníci žertují na účet klientů. V tom není medicína vůbec

odlišná od jiných sektorů. A nejspíš žertují i zaměstnanci v krematoriu na účet nebožtíků – jen to nevíme. Teď máte za sebou náročnou několikahodinovou operaci. Jak často ještě operujete? Dříve jsem operoval každý den, teď už jen tehdy, když je třeba. Já mám dnes takovou funkci jako česká policie: pomáhat a chránit. Není žádným tajemstvím, že je vám 73 let. Jak chirurg pozná, že by měl skončit? Na tu otázku vám nejsem schopen odpovědět. Člověk musí mít natolik sebekritiky, aby si všiml, že už není schopen podávat výkony jako kolegové. A pak je třeba odejít. Ale je to určitě hodně individuální. Každý by měl mít vedle sebe opravdové přátele, kteří mu v případě, že to nedokáže vyhodnotit sám, řeknou: je to tak a tak. Sám za sebe myslím, že jsem dost sebekritický a že to poznám. Jak jste se vůbec dostal jako první v Česku k transplantacím plic? Prostě jsme si řekli, že tady nic takového není a že by se s tím mohlo začít. Transplantovaly se tady například ledviny,


rozh ovor

ačkoliv ledviny můžete nahradit dialýzou. Když vám selžou plíce, nic vám nepomůže, udusíte se. Já jsem dělal plicní chirurgii, tak mi přišlo logické, že bychom mohli zkusit i transplantace plic. A jel jste na zkušenou do Vídně. Jel? To není úplně přesné. Jezdili jsme tam totiž tři roky. Z vídeňské kliniky nám zavolali, my jsme večer skočili do auta, protože většinou se transplantuje v noci, jeli jsme čtyři hodiny do Vídně, tam jsme asistovali při operaci 4 až 5 hodin a pak zase čtyři hodiny zpátky, přičemž jsme si to i sami odřídili. Sprcha, oholit se a do práce. Bylo to vyčerpávající, ale když chcete něčeho dosáhnout, něco se naučit, tak to někdy jinak nejde. Když srovnáte dnešní transplantace plic v Česku s těmi jinde v Evropě, jak z toho vycházíme? Svými výsledky jsme naprosto srovnatelní s evropským průměrem. Vzhledem k tomu, že jsme naprosto okopírovali rakouský postup, není rozdílu mezi transplantací u nás a u nich. Víte, jednu věc je důležité si uvědomit: K transplantaci plic není nutná nějaká špičková manuální zručnost. To nejdůležitější je zvládnout organizaci. Na transplantaci se podílí mnoho lidí, jeden tým odebírá orgány, druhý přišívá, mezi nimi musí být koordinace, sanitky jezdí, helikoptéry létají s orgány… Pro média je zajímavý ten chirurg na konci, ale pro úspěch transplantace je důležitý každý jednotlivec, byť to je řidič sanitky, který orgán převáží. Kdyby selhal on, selže všechno.

Jak ten systém funguje a jak dlouho přežijí plíce mimo tělo? Od odběru do obnovení funkce v těle příjemce vydrží plíce šest až osm hodin. Funguje to tak, že vám zavolají z nějaké nemocnice, že tam mají dárce, uvedou krevní skupinu a velikost orgánu, my se podíváme na naši čekací listinu, kde tyto údaje máme už uvedené, zda některý z čekatelů vyhovuje. Když ano, přivoláme ho okamžitě do nemocnice k operaci. A to nefunguje mezinárodně? Ne, Česká republika není členem tzv. Eurotransplantu. My máme naše české pacienty, od kterých odebíráme, a svoje české čekatele na orgán. A proč není ČR členem? Nebylo by to pružnější a efektivnější? Bylo, dokonce už bylo členství i předjednáno, ale nakonec se to neuskutečnilo.

Kolik dostane nemocnice za takovou standardní transplantaci od pojišťovny? Milion dvě stě tisíc až milion a půl. Což je pořád o hodně méně než v Rakousku. Měli jsme jednoho pacienta, kterého bylo třeba transplantovat ve Vídni, a on musel předem složit 70 tisíc euro a pak ještě něco doplácel. Nechávají si nějací cizinci naopak transplantovat plíce u vás v Motole? Ne, to by eticky neobstálo. Těch našich orgánů je tak málo, že nestačí ani pro „vlastní“ lidi. Přitom, jak asi víte, Česká republika patří mezi země s tzv. předpokládaným souhlasem, což znamená, že se u každého člověka předpokládá, že je dárce. Ti, kdo nechtějí být dárci, se musí nahlásit na ministerstvu zdravotnictví, od kterého dostanou kartičku, kterou by měli nosit u sebe.

Kdo je vlastně kandidátem na transplantaci? Je to jedině takový člověk, kterému už nic jiného nepomůže? Ano, jsou to lidé, kterým selhávají plíce a kde není jiná možnost léčby. Obyčejně se na čekací listinu dostávají lidé, u kterých se předpokládá, že by bez transplantace zemřeli nejdéle do dvou let. Kolik je dnes na čekací listině lidí? Kolem padesáti. Kolik se jich transplantace nedočká? V Evropě zemře na čekací listině 25 až 27 % lidí. Celosvětovým problémem je nedostatek dárců. Podle čeho se zjistí, zda je orgán vhodný k transplantaci? Musí odpovídat krevní skupina a velikost orgánu.

Profesor Pavel Pafko říká, že už netouží dobývat další vrcholy. Rozhodně ale nepůsobí dojmem muže, který se chystá na odpočinek.

25


26

r o zho v o r

poměru mužů a žen za posledních dvacet let. Zatímco v roce 1995 byl tento poměr ještě 50 na 50, dneska je jen třetina studentů-mužů a dvě třetiny žen. Takže ta feminizace pokračuje. Proč to tak je? Peníze? Medicína dnes nepatří mezi atraktivní povolání. Oproti ekonomii nebo právu musíte absolvovat náročnější studium a i práce je pak náročnější. Doktoři mají služby, noční směny, to žádný právník nemá. A příjem? Přinejlepším srovnatelný, ale spíš bych řekl, že u těch jiných profesí vyšší. Takže myslíte, že nás čeká to, co v českých školách, tedy feminizace? Ten trend je jasný.

Kromě toho, že operujete, také přednášíte medikům. Sdílíte názor starší populace, že dnešní mladí lidé jsou netrpělivější, sobečtější, pohodlnější, mají méně pokory a méně úcty k autoritám, než generace předchozí? Každá generace je produktem doby, ve které žije. Já si pamatuji, že než si můj dědeček sednul ke stolu, všichni ostatní stáli. Dnes to vypadá úsměvně. Samozřejmě, že je dnešní generace jiná, ale celá společnost je jiná. Je to časté, že starší generace mladé odsuzuje, že jsou líní a hloupí, ale oni zase mají invenci. A zatímco staří lidé se bojí nového a drží se osvědčených postupů, mladí se rizika nebojí a ochotně přijímají novinky. Je pravda, že dnes na medicíně  začínají převládat ženy? Určitě. Nechal jsem si udělat na studijním oddělení našeho děkanátu přehled

V říjnu jste přijal z rukou prezidenta medaili Za zásluhy. Co to pro vás znamená? Víte, v 73 letech už berete věci jinak než ve třiceti. Kdyby mi připnul prezident medaili ve třiceti, prožíval bych to víc. Ve svém věku už se na to dívám jinak. Je to příjemné, to nepopírám. Když zazní fanfáry ve Vladislavském sále, přichází hlava státu, stojí tam 400 lidí a vy jste na pódiu, působí to na vás – i když jste člověk díky své profesi značně emocionálně oploštělý, neboť se pohybujete stále mezi životem a smrtí, a pozemské hodnoty se vám zdají takové malé. Osobně jsem v tu chvíli myslel na rodiče, kteří by měli určitě velkou radost, kdyby mě tam viděli. Ale nakonec si stejně uvědomíte, že všichni, kdo tam jsou, se všemi vysokými funkcemi, jsou jenom lidi se svými radostmi a starostmi a všichni jsou smrtelní. Tedy kromě Lenina, ten je, jak všichni víme, věčný. Vy jste pravděpodobně v životě dosáhl všeho, čeho jste dosáhnout chtěl. Nicméně, každý má pořád

nějaká další přání. Jaká má Pavel Pafko člověk-chirurg? V chirurgii a medicíně už osobně žádné přání nemám, jsem spokojen s tím, jak to všechno je. Máte pravdu, že já jsem svého vrcholu dosáhl. Dovolte mi k tomu takové malé zamyšlení. Život se dá přirovnat k nějaké cestě na kopec. Jdete nahoru, pachtíte se, snažíte. Pak se tam dostanete – ale někteří lidé si neuvědomí, že už jsou na vrcholu, a chtějí ještě výš. Ale když člověk vyleze na kopec, tak by se tam přece měl posadit, rozbalit svačinu, najíst se a pak se vydat dolů. A té cesty dolů využít k tomu, aby se rozhlížel po krajině a sledoval všechno to hezké. Protože když šel nahoru, byl skloněný, makal, na zádech vlekl těžký batoh a na rozhlížení neměl čas. Tu cestu dolů by si tedy měl užít. Tohle je třeba pochopit, udělat na tom vrcholu místo zase pro někoho jiného, kdo tam směřuje. A vy to umíte? Já jsem strávil v podstatě celý život v nemocnici, soboty, neděle, noci… Mám tři dcery, kterých jsem si moc neužil, tak si teď užívám aspoň pěti vnuků. Dcery vychovávala manželka a já jsem usměrňoval jejich výchovu systémem pedagogických záchvatů. Litujete toho? Těžko říct. Třetí nejmladší dceru jsem se snažil si užít víc. Ale stávalo se, že jsem ji vzal do parku a na lavičce jsem usnul. Někde jste řekl, že až budete v důchodu, chcete chodit po okolí Prahy a značit turistické trasy. To trvá? Asi jsem to někdy řekl – a mediálně se to velmi ujalo. Ale řekněte, nebylo by hezké jen tak chodit lesem a dělat značky pro jiné lidi, aby nebloudili?

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. Narodil se v roce 1940 v Bratislavě. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze a poté řadu let působil na III. chirurgické klinice FVL UK v Londýnské ulici, kde se v roce 1992 stal přednostou. Od roku 1997 vykonával tutéž funkci na stejné klinice ve fakultní nemocnici v Motole. Absolvoval řadu studijních pobytů v zahraničí. Je uznávaným chirurgem zabývajícím se transplantací plic. V Praze založil transplantační centrum a první takovou operaci uskutečnil jeho tým v roce 1997. Po sté transplantaci opustil v roce 2010 funkci přednosty kliniky, ale v motolské nemocnici stále působí – občas operuje a přednáší studentům. Do povědomí veřejnosti se zapsal chirurgickým odstraněním plicního nádoru prezidentu Václavu Havlovi v roce 1996. Pavel Pafko je otcem tří dcer a nadšeným sportovcem.


Lifest yle

Odhalte tajemství svých předků Minulost je pro mnoho lidí to, co se stalo včera. Tu dávnou vlastní minulost pak představují nanejvýš zažloutlé fotky prarodičů v rodinném archivu, který otevřeli naposledy před deseti lety, jestli vůbec. V poslední době ale lidí, kteří se přehrabují ve starých fotografiích a listinách, přibývá. Pouštějí se do dobrodružství zvaného hledání svých kořenů.  Fotografie chudých venkovských rodin jsou spíše neobvyklé. Téhle je přesně sto let.

Pokud nežijete v době totality nebo nejste závodní kůň, váš původ pravděpodobně nikoho nezajímá. Je to vaše osobní věc. Zjištění, že většina vašich předků byla nemajetná a někdo třeba dokonce skončil za krádež v „kartouzi“, vás nijak nediskvalifikuje, stejně jako vás dnes nikam neposune nález praprapradědečka, který měl rozlehlé panství. Drtivá většina všech hledačů minulosti ve svých genech modrou krev neobjeví. I tak je bádání vzrušující. „Znala jsem spoustu rodinných historek a zajímalo mě, jestli jsou pravdivé,“ vysvětluje bývalá televizní moderátorka Jolana Voldánová důvod, proč se zapojila do pořadu České televize Tajemství rodu, kde hledala své kořeny téměř v přímém přenosu. „Tak třeba můj pradědeček si podle vyprávění prostřelil nohu skrz bochník chleba, aby se dostal z 1. světové války. To mě jako dítě fascinovalo a chtěla

jsem vědět, zda to udělal a proč zrovna takhle.“ Na konci bádání zjistila, že si pradědeček zranění opravdu přivodil. A proč ten bochník chleba? Podle historiků to nebyla neobvyklá věc – prý se tak nedalo poznat, že si to udělal sám.

Nohama nebo rukama

Do pátrání po svých předcích se může člověk pustit sám, nebo může využít služeb profesionálního rodopisce, tedy genealoga. Pro amatéra i profesionála ale platí totéž: Základním krokem je shromáždit vše, co je v širší rodině k dispozici, především rodné, oddací a úmrtní listy. Přesná výchozí data a místa jsou podmínkou dalšího úspěšného hledání. Drtivá většina informací je ukrytá v matrikách – právě jejich průzkum zabere nejvíce času. Můžete postupovat dvěma cestami: při první se ani nemusíte

27


28

Li fe styl e

zvednout z křesla, stačí jen hýbat prsty – bádáte na internetu; druhá představuje osobní návštěvy a listování v archivech. „Značná část matrik už je dnes převedena do digitální podoby. Některé regiony, jako třeba východočeský, jsou ve zpoždění, ale do konce roku 2015 by mělo být na internetu k dispozici vše, co je dnes v matrikách,“ říká Helena Voldánová z České genealogické a heraldické společnosti v Praze, která webové stránky archivů ve své práci hojně využívá. Mimochodem, jak genealožka Helena Voldánová, tak moderátorka Jolana Voldánová už své kořeny znají. Přes shodu jména se jim ani deset generací dozadu nepodařilo nalézt společné předky. Co se na internetu nenajde, musí se vyběhat – tedy zjistit přímo v archivech. Ty jsou dnes většinou v bývalých krajských městech.

Co se v matrice (ne)najde

Nejstarší matriky pocházejí z poloviny sedmnáctého století. Na rozdíl od pozdějších dochovaných rodných listů obsahují zápisy v matrikách i řadu dalších  Základem pátrání jsou dokumenty nalezené doma – třeba jako občanský průkaz vystavený v roce 1940 s otiskem palce.

 Pradědeček, který si později prostřelil nohu,

 Během první světové války si fotografové užili.

s rodinou, zřejmě před odjezdem na frontu

Roty vojáků byly vděčný objekt.

údajů. Prozradí nejen, kdy se lidé narodili, byli pokřtěni, oddáni a zemřeli, ale třeba i to, kde bydleli, čím byl otec, nebo jak měl veliký grunt. Může také napovědět mnoho o rodinných a přátelských vazbách – je rozdíl, když byl kmotrem při křtu rychtář a učitel, nebo porodní bába a kostelník… Kdo pátrá po kořenech, většinou se ale ani s těmito informacemi nespokojí. K vytvoření komplexního obrazu svých předků může využít i dalších zdrojů – obecních či školních kronik, pamětních knih či různých soupisů někdejších panství a velkostatků, kde lze nalézt seznam poddaných, ale třeba i vedené soudní spory. Dlužno zdůraznit, že pravděpodobnost výskytu předka v soupisu poddaných je poměrně vysoká. Mimořádně důležité jsou pozemkové (dříve gruntovní) knihy, které přinášejí nejen informace o rozsahu majetku, ale i o tom, jak se třeba dělily nemovitosti mezi sourozenci. Pokud se dochovala, je dnes i většina těchto listin převáděna do digitální podoby a řadu materiálů už lze vyhledat na internetu.

důchodce si mohl dovolit věnovat hledání mnoho času, po vlastních předcích pátral pět let. Objížděl archivy hlavně v jižních Čechách, odkud rodina pocházela. Do starých knih mu všude nechali ochotně nahlédnout, ale s rozluštěním nepomohl nikdo. Jako všichni genealogové se musel naučit číst staré písmo – kurent, což není nijak jednoduché. Při luštění záznamů musel také přihlížet k tomu, že zhruba do poloviny 20. století nebyl žádný ustálený pravopis. Může to vypadat úsměvně, ale zápisy v matrikách byly též často ovlivněny inteligencí a zdravotní kondicí zapisovatele i zapisovaného: záviselo i na tom, jak dotyčný uměl vyslovovat nebo jak pan farář dobře slyšel. Nebylo tedy nic neobvyklého, když se jedno jméno vyskytovalo v různých obměnách. Obtížné je dnes také přiřadit správný český ekvivalent některým výrazům vystihujícím postavení či povolání. Víte, že svobodník byl člověk nepoddaný, podruh sloužil u sedláka a familiant měl domek na bývalé panské půdě?

Kde číhají nástrahy

„Kdybych neuměl německy a latinsky, asi bych hledání v archivech vzdal,“ svěřuje se jeden amatérský genealog. Jako

Strom pro potomky

Pokud děláte, nebo si necháte udělat rodokmen opravdu zodpovědně a hledáte i souvislosti na historickém pozadí, obvykle shromáždíte stovky až


Lifest yle

tisíce záznamů. Pak je třeba vše utřídit, zpracovat do podoby, která bude mít nějakou vypovídací schopnost i pro další generace. Existuje na to řada programů lehce dostupných na internetu. Každý ale napřed musíte nakrmit daty. „Strom“, který mapuje jednu přímou linii, tedy podle jednoho příjmení, je nejobvyklejší výstup, který klienti po genealozích požadují. Obvykle se takto dá dojít 9, v optimálním případě až 13 generací

zpátky. Rozsáhlejší bádání vyžaduje takzvaný vývod z předků. V tomto případě se do grafu zakreslují všichni předci jak po linii otce, tak matky. Vzhledem k tomu, že každou generací se počet předků dvojnásobí, únosné je vyhledávání tak čtyř pěti generací nazpět, pak už je více než pravděpodobné, že někde dojde k výpadku. O tom, kolik archivů a na kolika místech je za tímto účelem nutné navštívit, ani nemluvě.

Rodokmen on-line Větší zájem o genealogii zejména u mladší populace souvisí nejen s digitalizací matrik a dalších zdrojů, ale také se vznikem celé řady počítačových programů, které pomohou vytvořit rodinný strom. Nejznámější a nevyužívanější je aplikace MyHeritage, která získala na oblibě zejména poté, co se objevila česká mutace. Program je jednoduchý, poplatek za užívání mírný a vše funguje trochu jako sociální síť – dohledat lze jen ty příbuzné, které někdo do systému vložil. Dnes už jsou ale v databázi desítky milionů lidí po celém světě.

Jana Olejníková je díky svému zaměstnání zvyklá pracovat s internetem prakticky nepřetržitě. Pátrání přes MyHeritage bere jako malé dobrodružství, ale ví, že všechno je otázka náhody: „Pro mě je MyHeritage trochu jako LinkedIn, také tam najdete jen toho, kdo si tam udělal profil, a spojit se s ním můžete jen tehdy, když chce také on. Já jsem takhle získala pár nových informací, ale vím, že je to jen díky náhodě, kdy jedna vzdálená příbuzná vložila do MyHeritage potřebné údaje. Díky stoprocentní shodě v datech, které jsem měla k dispozici i já – v křestním jméně,

 Svatební fotografie Albíny a Jakuba, domkářů z vesnice jménem Pařezí, je z roku 1934.

příjmení a dni úmrtí dědečka –, se mi tak rozmotalo klubko informací k jedné z větví našeho rodu. Samozřejmě si musíte uvědomit, že v téhle databázi můžete zjistit maximálně jména a data narození a úmrtí možných příbuzných. Pokud chcete nějaké detailnější informace o životě předků, stejně musíte do matrik a jiných starých dokumentů.“ Další programy dostupné na internetu, které umožňují ukládání informací včetně fotografií a vytváření grafických stromů, jsou například Ancestry, Ahnenblatt, GenoPro, Puppy Toes Pedigree Generator.

29


30

Li fe styl e

Matriky jsou plné nemanželských dětí Profesionálních rodopisců jsou v Česku desítky. V poslední době žádný z nich netrpí nedostatkem zakázek. Genealožka Helena Voldánová se věnuje bádání v archivech více než 15 let.

Co jste zjistila zajímavého ve svém vlastním rodokmenu? Tak třeba jedni z mých předků nemajíce syna prodali svůj grunt, kde žili asi 200 let, aby mohli přichystat věno pro svých několik dcer. Místo toho si pak pronajali hospodu. A jeden můj prapradědeček měl 22 dětí se třemi manželkami. Moje prababička je jednadvacáté dítě a narodila se mu v jeho 80 letech. Děti měli mezi sebou přes 40 let věkový rozdíl. Ono to ale tehdy nebylo tak úplně neobvyklé.

Kam nejhlouběji do historie se vám podařilo vytvořit rodokmen? Nejstarší záznamy jsou z první poloviny 17. století, kdy se začala vést nějaká evidence poddaných či majetku. Předtím dokážeme ještě odhadnout třeba datum narození. Ale vždy záleží na tom, jaké dokumenty se dochovaly. Jak často a z jakého důvodu se stane, že se na něčem „zaseknete“? Může vás zastavit už to, když vám někdo dá špatnou vstupní informaci. Chyby se občas dostaly i do matrik, pak je otázka, jestli ji objevíte, nebo ne. Někdy je problém se jmény, která se mění. Například v jižních a jihozápadních Čechách byl a dodnes přetrvává takový zvyk, že se používá příjmení po chalupě, tedy podle toho, kdo tam bydlel dřív. A tak jsou v zápisech někdy opravdová příjmení, jindy ta „po chalupě“.Třeba děti jsou zapsané každé s jiným příjmením. Nebo určitá osoba byla při narození zapsána s jedním příjmením a při

na internetu, přístup k nim má jen sama osoba, o kterou jde, nebo její potomek. Ten pak musí přijít s rodným listem a může v příslušné matrice hledat své rodiče a prarodiče, tedy jen své přímé předky. Ale v lednu 2014 nabývá platnosti novela zákona o matrikách, která určuje pro nahlížení do matrik uložených na městských a obecních úřadech nové lhůty.

 „V řadě archivů je možné probírat se knihami pouze v bílých rukavičkách,“ říká genealožka Helena Voldánová.

úmrtí s tím druhým. Příjmení se ustálila zákonem až v Josefínské době. Problém je jistě také čitelnost zápisů. Ano, někdy je těžké nějaký zápis rozluštit, zejména když je psaný kurentem. Sama jsem se ho učila asi pět let a teprve tím, že v tom písmu hodně čtete, získáte praxi. Dnes na to dělá Česká genealogická a heraldická společnost kurzy. Je to tak, že vám klient předá vše, co má doma k dispozici, a vy už ho na další pátrání nepotřebujete? Jak kdy. Někdy mají klienti sami zájem podívat se do archivu na originály listin, i když ví, že je pak ve finále dostanou v kopii. Jejich osobní přítomnost je nutná tehdy, když potřebujeme získat nějaké informace mladší sta let. Tato data ani nejsou

 Účet, který vystavil kovář panu Jankovi z Javoří za práce vykonané v letech 1985 – 1902

Většinou ale část dětí zemřela v nízkém věku, je to tak? Ano, když se podíváte do matrik, hemží se to tam nemanželskými, mrtvě narozenými i zemřelými dětmi. Pro nás je zajímavé sledovat příčiny úmrtí. U nemluvňat to velmi často byl „psotník“. Dodnes se neví úplně přesně, co to bylo, zřejmě nějaké křeče a zástava dechu. Problém je, že tyto zápisy do matrik dělali lidé, kteří neměli ani elementární lékařské vzdělání, takže občas napsali, co je napadlo, a to někdy i německy a latinsky. Mí kolegové vytvořili speciální lékařský slovník, kde je většina používaných příčin smrti přeložena do dnešní terminologie. Co když někde narazíte na předky v cizině? Jedete do Bavorska nebo do Rakouska? Napřed se většinou zkouší korespondenční cesta přes nějaké církevní archivy. Také už se mi stalo, že jsem musela zajet do Vídně, ale vždy je lepší, aby se takovému bádání věnoval ten, kdo dobře zná tamní region a jeho historii. Vy, rodopisci, jste asi nejraději, když rod, po kterém pátráte, po několik století sedí pěkně na jednom gruntu a nevěsty a ženichové pocházejí z vedlejších vesnic... Pokud je to takhle jednoduché, může být rodokmen hotov i za měsíc! Ale naštěstí to tak vždycky není. A genetici jsou vděčni za to, že války a průmyslová revoluce rozehnaly rody po celé zemi, či po celém světě.


Lifest yle

Tají nám něco šlechtické rody? Když se řekne Lobkowiczové, Schwarzenbergové, Czerninové nebo Kolowratové, všichni souhlasně pokývají: ano, ano, známe, to jsou přece staré šlechtické rody! Podobná bude reakce na dalších deset, maximálně dvacet jmen, přičemž některá z nich už se hlavou mihnou jen jako matná vzpomínka na dějepis na základní škole. Seznam šlechtických rodů působících v jednotlivých zemích Koruny české, uvedený na Wikipedii, přitom čítá tisíce jmen, z nichž většina je dnes široké veřejnosti neznámá. Nicméně, nabízí se otázka: Pokud žilo v zemích českých, moravských a slezských tolik šlechtických rodů, je možné vyloučit, že některý z nich mohl být naším předkem? Odpověď tak jednoduchá není. Spíš by se nabízelo říci, že pravděpodobnost šlechtických předků není velká, protože na rozdíl od chudých poddaných měla aristokracie vždy své rodokmeny dobře zmapované a překvapení se hledají obtížně.

O šlechtě se traduje mnoho historek. Znáte třeba tuhle ze života šlechtického rodu Kinských? Štěpán Vilém I. kníže Kinský ze Vchynic a Tetova, který ještě coby hrabě působil ve 30. letech 18. století jako velvyslanec císaře Karla VI. nejprve u ruského dvora a potom u dvora francouzského krále Ludvíka XV., se zúčastnil jednoho z bujarých večírků u tehdy populárního markýze de Chatealoupa. Tam došlo k souboji mezi ním a ješitným ­hostitelem, během kterého byl hostitel hrabětem Kinským proboden (v dochovaných doku­ mentech je podrobně popsáno, jak k zabití došlo a co přesně tomu předcházelo). Tato zpráva se rychle roznesla a vrhla na hraběte špatné světlo, proto v roce 1732 požádal o ukončení mise. Vrátil se do Čech a v roce 1734 se stal nejvyšším maršálkem Království českého. Názor, že o šlechtě všechno víme, se snaží vyvracet Jan Drocár, který se už řadu let zabývá tvorbou rodokmenů především šlechtických rodů. Pátrá a hledá, zpovídá žijící potomky. Na konci jeho bádání je vždy

 Rodokmenem šlechtického rodu v galerii Thunů na zámku Benešov nad Ploučnicí

složitý strom či graf doplněný spoustou historických obrázků. Některá jeho díla jsou výtvarně tak pěkná, že byste jim odpustili i to, kdyby souvislosti zcela nehrály. Mimochodem, řadu těchto většinou rozměrných rodokmenů už vlastní místní i zahraniční šlechtici. A rodokmen Přemyslovců, vkusné plátno dlouhé přes dva metry, zdobí i chodby Poslanecké sněmovny. Jan Drocár říká, že mnozí z dnes žijících šlechticů jsou potomky Přemyslovců. Vychází z toho, že Přemyslovci sice vymřeli po meči, když byl zavražděn bezdětný král Václav III., nicméně jeho setra Eliška Přemyslovna se provdala za Jana Lucemburského a rod pokračoval po ženské linii. Jejich synem byl mimo jiné Karel IV. V dalších generacích se pak podle Drocára propojují rody Thurn-Taxisů, Waldsteinů, Liechtensteinů a dalších. Naděje, že by se po mnoha stoletích na konci některé současné větve mohl objevit potomek, který o svém přemyslovském původu nemá ani potuchy, je tak docela reálná.

31


ČSOB – partner pro vaše Akviziční financování a Syndikované úvěry Jsme bankou s největším počtem financovaných transakcí na českém trhu a bankou, která dokáže flexibilně rozhodovat o vašem financování přímo z ČR. Přesto, nebo právě proto, jsme mohli získat šest ocenění prestižního britského časopisu ACQ Finance Magazine v oblasti akvizičního financování.

Člen skupiny KBC

Korporátní a institucionální bankovnictví

Panorama 1 2014  
Panorama 1 2014  
Advertisement