Page 1

Két tragédia 19,- Sk 0,63 euró

2008. szeptember 30. ■ 40. szám

KOMÁROM – Két nap alatt két halálos közlekedési baleset történt a városban. Szeptember 22-én reggel egy 76 éves férfi valószínıleg megszédülhetett a kerékpárján, mert a Pozsonyi úton váratlanul az Œt elŒzŒ ·koda Forman típusú gépkocsi elé hajtott, amely elgázolta Œt. A szerencsétlen nyugdíjas olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy röviddel a kórházba szállítása után elhunyt. Másnap este a Megyercsi úti gyalogosátjárón ütötte el a Nissan Almera személyautó sofŒrje a zebrán azt az 56 éves férfit, aki ugyancsak a kórházban halt meg. A sofŒr ellen eljárás indult, halált okozó közlekedési vétség alapos gyanúja miatt. Mindkét gépkocsivezetŒ alkoholszondája negatív volt. –re

Amire minden nŒ vágyik...

Harminc éve a tájkép tartja el

DAC-döntetlen

Portrériport a dunaszerdahelyi popénekesnŒrŒl, aki mielŒbb anya szeretni lenni.  3. oldal

Beszélgetés Szkukálek Lajos festŒmıvésszel eddigi életpályájáról

Oravec és Marcin párviadala az Artmedia–DAC találkozón.

a bajnok otthonában

 3. oldal

 14. oldal

Vérszagra gyılt az éji had? DUNASZERDAHELY – Továbbra sincs hivatalos információ a két héttel ezelŒtt eltınt R. fivérek sorsáról. Édesapjuk a Joj kereskedelmi tévének nyilatkozva a múlt héten elmondta, hogy felkereste a nyékvárkonyi N. Zsoltot, aki annyit elismert, hogy valóban találkozott a fiaival, de csak mintegy tíz percig tárgyaltak. Arról azonban semmit sem közölt, hogy a testvérek azután hova mentek vagy esetleg kikkel távoztak. R. András a kamerák elŒtt ismét azt hangoztatta, hogy fiainak semmi köze sincs az 1999-es dunaszerdahelyi véres maffialeszámoláshoz. Értesüléseink szerint a rendŒrség egyelŒre több feltevés alapján nyomoz. Nem zárják ki, hogy gyilkosság történhetett, ezért már különleges készülékkel felszerelt, úgynevezett hullakeresŒ helikoptert is bevetettek. Házkutatást tartottak N. Zsoltnál, de ugyancsak eredménytelenül. EgyelŒre azt is vizsgálják, hogy nem menekültek-e külföldre, hogy elkerüljék az ellenük indított bınvádi eljárást. ÉrdeklŒdésünkre Both Péter járási rendŒrkapitány annyit közölt, hogy nem óhajt bŒvebb tájékoztatást nyújtani.

 Archív fotónkon a két eltınt fivér

Deutsch Attila felvétele

Nálunk szakad leginkább a szív! Minden év szeptember utolsó vasárnapján a Szív Világnapja immár közel egy évtizede a szív- és érrendszeri betegségekre, az elkerülhetŒ okokra és a befolyásolható kockázati té-

nyezŒkre kívánja fölhívni a figyelmet. Teljesen indokoltan, tudtuk meg az ismert dunaszerdahelyi szívgyógyász, Csala Lajostól, akinek

 A szívgyógyász szerint aggasztó a helyzet

Fogas Ferenc felvétele

a nevéhez az elsŒ szlovákiai kardiológiai magánrendelŒ is fızŒdik. „A helyzet Szlovákiában és Magyarországon, de az egész közép-európai térségben az, hogy az összes halálokok 54,7 százalékát, ami történetesen szlovákiai adat, a szív- és érrendszeri betegségek teszik ki. EbbŒl 35 százaléknyi a koszorúér-betegség, tehát a szívinfarktus, a többi 15-20, vagy néhány statisztika szerint még ennél is nagyobb százalékarányt pedig a sztrog, vagyis a szélütés képezi, amely akut módon elviszi az embereket. Ezek egyszerıen rémisztŒ adatok! A daganatos betegségeknél, melyektŒl mindenki retteg, ez az arány fele annyi se, csupán 25,7 százalék” – támasztotta alá a szomorú helyzetképet néhány adat-

tal is a szívgyógyász. Hozzáfızve, hogy a fejlettebb nyugati országokban ilyen téren, az 1970-es évektŒl kezdve nagymérvı csökkenés állt be, az infarktusos elhalálozási arány például 30 százalékkal csökkent. Itt nálunk viszont csak a kilencvenes évek elején állt meg a fokozatos növekedés. Azóta ugyan csökkenés tapasztalható a halálos infarktusok arányát tekintve, de a többi, például a szívelégtelenség még mindig növekvŒ tendenciát mutat, s a szélütések aránya sem csökkent. Nagyjából laikusként is tudjuk, hogy melyek azok a rizikótényezŒk, amelyek leginkább bınösek a szív és az erek betegségeinek kialakulásában. (Folytatás a 2. oldalon)

Múlt pénteken a rendŒrség figyelmét is felkeltette az a fiatalemberekbŒl álló 20-30 fŒs társaság, amely pénteken este Dunaszerdahely szórakozóhelyein mutatkozott és ünnepelt. EgyelŒre nem tudni, az esemény összefüggésbe hozható-e a Raisz fivérek eltınésével. Az viszont tény, hogy ezen az estén a Dunaszerdahelyen ismert, alvilági körökkel is összefüggésbe hozható személyek elŒször a Legendary pubban italoztak, majd onnan a Lidl bevásárlóközpont parkolója közelében található egyik szórakozóhelyre mentek át, amely állítólag Raisz Szilárd és Csaba gyakori tartózkodási helye volt. Nem mellesleg hétvégenként ŒrzŒ-védŒ cégük emberei ügyeltek ott a rendre. Szemtanúk szerint galántai, komáromi, dunaszerdahelyi, rimaszombati rendszámú kocsikkal volt a népes társaság. Értesüléseink szerint köztük volt N. Zsolt is. Az egyik vendég állítása szerint az este folyamán a kommandósok igazoltatták a jelenlévŒket. A társaság késŒbb BŒsre ment, ahol viszont a rendŒrségi kommandósok véget vetettek a vonulásnak. Állítólag földre fektették a banda minden egyes tagját, megmotozták Œket, de sem náluk, sem autójukban nem találtak semmit. Para

TŒkés és Csáky az autonómiáról

 A harmadik, felvidéki-partiumi református találkozó során a járási székhelyen tárgyalt TŒkés László és Csáky Pál. Az erdélyi politikus a Kárpát-medencei magyarság különbözŒ típusú autonómiája kivívásának szükségességérŒl szólt. Az MKP elnöke a dél-szlovákiai kulturális és oktatásügyi önkormányzatiság és a szlovákiai magyar kisparlament létrehozásáról ötletelt. A Paraméter megkeresésére Bugár Béla felelŒtlennek minŒsítetJaksa Dása felvétele te utódjának megnyilvánulását.


2

Híroldal

2008. szeptember 30.

Fagyoskodhatnak az óvodások

KOMÁROM – Fazekas László lesz jövŒ évtŒl a szlovákiai református keresztény egyház új püspöke. A komáromi gyülekezet negyvenhét éves lelkésze, s a magyar ajkú hívek eddigi püspökhelyettese a választáson 252, Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkipásztor pedig 83 támogató szavazatot kapott. Fazekas László megbízatása hat évre szól. A hívek a múlt szerdai, éjszakába nyúló szavazatszámlálástól számítva 15 napon belül még óvást emelhetnek. Az új püspöknek két helyettese lesz: a magyar hívekrŒl Géresi Róbert abaújszinnai, a szlovákokról Marián Hamari gondoskodik. A fŒgondnok személye nem változott; a tisztséget továbbra is Fekete Vince látja el. Az új püspök beiktatásának még nincs idŒpontja. Az egyháznak Szlovákiában mintegy 110-115 ezer híve van. Kilencven százalékuk magyar nemzetiségı, a többi szlovák. A megbízatási idejének lejártával leköszönŒ Erdélyi Géza 1996-tól állt a református egyház élén. (para)

POZSONY/SOMORJA/NAGYSZARVA/VÁGFARKASD – A Magyar Koalíció Pártjának illetékesei lapzártánkig nem összegezték, hogy hány dél-szlovákiai önkormányzat pályázott sikertelenül az iskolafelújítási versenytárgyaláson. A szerkesztŒségeknek viszont az építésügyi és régiófejlesztési minisztérium nem volt hajlandó kiadni a listát, ezért lapunk is csupán az érintett polgármesteri hivatalokban érdeklŒdött. Úgy tudjuk, hogy tizenhárom dél-szlovákiai pályázatot minŒsítettek eredménytelennek. Nem kapott egyetlen fillért a somorjai önkormányzat pályázata sem, holott a Gazda sori, de különösen a Duna utcai óvoda felújítására nagy szükség lenne. „Nézzék meg, beázik több helyiség, nem zárnak jól az ablakok, emiatt télen nagyon hideg volt már tavaly is az egyes osztályokban. A magyar és a szlovák részlegen egyaránt, mert mi egy fedél alatt, egyre rosszabb minŒségı fedél alatt vagyunk. Belegondolni sem merek, hogy mi lesz, ha kemény tél áll be az idén – jellemezte az aggasztó helyzetet Valacsay Franciska igazgatónŒ. ÉrdeklŒdésünkre Domsitz Károly polgármester elmondta, hogy a meghirdetett kritériumoknak szakértŒk segítségével eleget tettek. „Most igyekszünk önkormányzati forrásokból elŒteremteni a legszükségesebb javításokhoz szükséges pénzeket” – tette hozzá a polgármester. Arra a kérdésünkre, hogy a munkálatok megkezdése mikorra várható, Bárdos Gábor alpolgármester azt válaszolta, hogy az „nem lesz holnap”. Mintha hidegen hagyná Œt, hogy rövidesen fagyoskodhatnak a kisgyerekek és az óvónŒk, esetleg ideiglenesen be is zárhatják ezt az intézményt. A felújításra szoruló nagyszarvai magyar tannyelvı alapiskola esetében úgy döntött a helyi önkormányzat, hogy a pályázat felújításához szükséges pénzt inkább egyenesen az iskolára fordítják. ElsŒ pályázatukat 2004-ben nyújtották be a régiófejlesztési minisztériumba, akkor nyertek, de várólistára kerültek. Ezeket az új garnitúra lesöpörte az asztal-

 Egy beázás a több tucat közül ról, így a tavalyi pályázati kiírásra fel kellett volna újítani a projektet, amiért egy pozsonyi cég félmillió koronát kért volna. „Inkább egyenesen felújításra fordítottuk azt a pénzösszeget, idén tetŒt cseréltünk, és úgy néz ki, hogy a beázások miatt a tornateremre is hamarosan sor kerül” – nyilatkozta lapunknak Horváth JenŒ polgármester. Vágfarkasdon az eddigi négy fordulóban már kétszer próbálkoztak uniós forrásokhoz jutni, ugyancsak eredménytelenül. „JövŒ év elején harmadszor is benyújtjuk a pályázatunkat, addig viszont saját forrásból végeztettük el a legszükségesebb munkálatokat a helyi magyar tannyelvı alapiskola épületén, mert nagyon sok helyen beszivárgott a víz” – tájékoztattak a polgármesteri hivatalban. A Sme napilap múlt szombati számában oknyomozó riportban számol be arról, hogy a re-

Fogas Ferenc felvétele

giófejlesztésre érkezŒ brüsszeli pénzek elosztásáról tulajdonképpen a Szlovák Nemzeti Párt vezetŒi döntenek, minden szinten. Példaként a Rimaszombati járáshoz tartozó Nyusztyán (Hnú‰Èa) mıködŒ ügynökséget említik(Agentúra pre rozvoj Gemera), amelynek munkatársai értékelik a térség pályázatait. A tulajdonosok szülei a Ján Slota vezette párt tisztségviselŒi, egyikük három hete a környezetvédelmi minisztérium fŒosztályvezetŒje lett. Innen juttatják tovább az általuk legjobbakat tartottakat Pozsonyba. „AlapvetŒ érdekük, hogy az általuk kiválasztott pályázatok nyerjenek, hiszen a kért összeg tíz százalékát kérik a szakértŒi munkáért, ezért nem mindegy, hogy mennyit keresnek“ – nyilatkozta az egyik szakértŒ. –y-f, jaks

Nálunk szakad leginkább a szív! (Befejezés az 1. oldalról) Tudományos megfigyelések mára bizonyították, hogy ilyenekbŒl rengeteg, mintegy kétszázötven van, persze Csala doktor számunkra csak a kilenc „fŒbınöst” sorolta fel ebben a sorrendben: magas vérzsírszint, dohányzás, magas vérnyomás, cukorbetegség, elhízás, pszicho-szociális stressz, ülŒ életmód, nagymérvı szeszesital-fogyasztás, és végül az elégtelen gyümölcs- és zöldségfogyasztás. „A nyugati világban ezeknek a rizikótényezŒknek az óriási kampánnyal kísért tervezett csökkentésével érték el az említett jó eredményeket. Nálunk a helyzet merŒben ellenkezŒ. Ugyanis a szív-

Új püspök

és érrendszeri betegségek elhalálozási aránya nem csökkent, sŒt, bizonyos régiókban máig növekvŒ tendenciát mutat. Ezen belül Dél-Szlovákia és fŒleg a Csallóköz még a rosszak között is a rosszabbak közé tartozik. Mért van ez így? ElsŒsorban azért, mert a tradicionális magyar kosztnak a zsír a lényege. De sajátosságként említhetŒ velünk kapcsolatban egy bizonyos stresszhatás is. Mindenképpen figyelembe kéne venni, hogy itt a kisebbségi létbŒl adódó emocionális stressz szintje magasabb, mint a többségi társadalomban. Hadd ne soroljam mindazt, ami ilyen mostanában is folyamatosan zúdul ránk. S tulajdonkép-

pen kénytelenek vagyunk tudatosítani, hogy magunk vagyunk, amolyan elhagyatottak. S a létbizonytalanság állandó stresszt generál” – tért ki külön is néhány sajátosságra a szívgyógyász. Aki szerint a látszólag kis dolgokból összetevŒdŒ megelŒzés, egész pontosan a szervezett prevenció terén még nem vagyunk sehol. Bár vannak kezdeményezések, mint amilyen a szeptemberi Szívügyeink hónapja rendezvénysorozat, melyet a Szlovák Kardiológiai Társaság koordinál, szponzorok támogatnak és végigvonul az országon. Nyitórendezvénye pár hete éppen Dunaszerdahelyen volt. Ahol ma négy

korszerıen felszerelt kardiológiai rendelŒ mıködik (a sokkal nagyobb Komáromban, Érsekájvárban, Léván például csak kettŒ). „Nem divatból, bár egy kicsit ebben is benne munkálhat a csallóközi ember ismert alaptermészete: pofonból is kettŒt, meg nagyot!” – mondta nevetve a negyvenes évei elején járó szívgyógyász, aki az elmúlt napokban az interaktív elŒadások sorát tartotta valamennyi korosztály részére. Mert annak a felelŒsségérzetnek a tudatosítását tartja nagyon fontosnak, hogy a saját életéért mindenki maga az igazán felelŒs. (bereck)

BŒvül a kínálat? BÃS – Olyan közvetítŒcég képviselŒi keresték meg a minap a község polgármesterét, akik áruházláncoknak kínálnak telket. BŒsön is szeretnének ingatlanhoz jutni, amelyen üzletközpont épülne. Az ötlet tetszik, hiszen a bŒsiek már évek óta szorgalmazzák a helyi vásárlási lehetŒségek bŒvítését, de az önkormányzat több céggel szeretne tárgyalni. Az telepedhetne le, aki a legkedvezŒbb feltételeket képes nyújtani. MinderrŒl Fenes Iván polgármester számolt be a helyi önkörmányzat elmúlt szerdai ülésén. Hozzátette: nem szeretnének elhamarkodottan dönteni, ugyanis ha a kiszemelt telket piaci áron értékesítenék, akkor az áruházláncnak eladott telek összegébŒl – amelyet 15-20 millió koronára becsülnek – akár a tervezett, alacsonyabb kategóriájú lakások kialakításához szükséges költségeket is tudnák fedezni. Ugyanakkor a bevásárlóközpont építését is támogatják. Tervek közt szerepel körforgalom kialakítása a FŒ utcai keresztezŒdésben. Ez a beruházás legkésŒbb 2010-re készül el – hangzott el a tanácskozáson. (und)

KERESSEN 300 KORONÁT Tisztelt Olvasók! Egy kiválasztott mondatot kell megtalálniuk jelen számunkban. A 300 koronát („Pedig csípŒbŒl ezt a rendkívül bonyolult problémát sem lehet megoldani“ – Szilvássy József: Fico: Svätopluk számomra fontosabb, mint István király) Szabó JenŒ (Vásárút) nyerte. E heti mondatunk a következŒ: „Mert már nem versenyzek senkivel, semmivel.” Megfejtésként annak a cikknek a címét és szerzŒje nevét kell beküldeni, amelyben az idézett mondat szerepel. Beküldési határidŒ: október 3.

HANGSÚLY Csáky Pál, a Magyar Koalíció Pártja elnöke a hétvégén kijelentette, oktatásügyi és kulturális intézményeket, szervezeteket felügyelŒ kis szlovákiai magyar parlamentre van szüksége a szlovákiai magyaroknak. Ebben kapnának helyet a szlovákiai magyarság választott képviselŒi. Eme döntéshozó és költségvetéseket elosztó kis parlament felett a szlovák parlament csupán a törvényességre felügyelne – így Csáky… Ez, úgymond, anno, az Œ miniszterelnök-helyettessége idején kidolgozott MKP-s autonómia-törvénytervezet lényege. Ezt az autonómiatervezetet pedig rövidesen a TŒkés László református püspök, európai parlamenti képviselŒ fémjelezte Kárpát-medencei Autonómia Tanács (KMAT) rendelkezésére bocsátja… ElkerülendŒ a fölösleges szószaporítást, hagyjuk ezúttal a szóban forgó

Csáky autonómiablöffje „MKP-s autonómia-tervezet“ érdemi minŒsítését. Egyrészt, mert elsŒ látásra is, igencsak finoman szólva, fából vaskarikának tınik. FŒként azonban azért, mert egy nem létezŒ „izérŒl”, vagyis egy vegytiszta blöffrŒl komolytalan dolog lenne még csak felszínes vitába bocsátkozni is… Egyébként nyilvánvalóan Csáky sem azért eresztette el az erdélyi „megapásztor” színe elŒtt és a sajtó képviselŒinek jelenlétében, hogy vitát nyisson róla. Nem kell tehát attól sem tartani, hogy a normálisan gondolkodó szlovákiai magyar, de akár a szlovák halandókban is komoly visszhangot

keltene. Ha csak annyit nem, hogy, lám, megint lement egy politikus kutyába, azaz most konkrétan „bószába”... (Lásd Bósza János, a magányos autonómia-gerillát alakító amatŒr színjátszó jelenéseit.) Mindenképpen érdemes viszont belegondolni, mi sarkallta vajon az MKP elnökét a szóban forgó blöffre? Majdnem bocsánatos bın lenne, ha csupán a rá oly jellemzŒ hiú, kivagyi ösztönök diktáltak volna benne… Ami ugyan kétségkívül komolytalan, sŒt gyermeteg jellemre vall, de ettŒl sarkosabb következtetéseket nem kell belŒle levonni. Csáky ki akarta húzni magát a Kárpátmedencei Autonómia Tanács egyik tótumfaktuma elŒtt és kész. EttŒl ugyan

nem lesz sem drágább, sem olcsóbb a tej vagy a sör, vagy amit akartok… Egészen más hangsúlyt kap viszont Csáky mutatványa, ha elŒre megfontolt szándékkal, önmaga, nem utolsósorban pártja láttatása és helyzetbe hozása céljából húzta elŒ jelképes cilinderébŒl a szlovákiai magyar autonómia gumicsontját. Épp úgy, mint annak idején a Bene‰-dekrétumokét, amely attrakciót követŒen annak rendje módja szerint berágtak a Csákyval egy kategóriába sorolható szlovák politikusok. Különös tekintettel a szlovák térfélen ugyancsak nehézsúlyú sarlatánnak, blöffmesternek számító Ján Slotára. Aki, pártjával, a Szlovák Nemzeti Párttal együtt, azóta is jobban

áll, mint Csáky és az Œ MKP-ja. Nem beszélve arról a tényrŒl, hogy az MKP eddigi szövetségesei és kerülik Œt, mint egy leprást. És korántsem csak azért, mert magyar! Hanem azért, mert szavahihetetlen, avatatlan és csapodár, mint egy könnyıvérı céda. Az pedig már csak tényleg hab a tortán, hogy a vonatkozó közvéleménykutatási adatok szerint a szlovákiai magyarok túlnyomó része voltaképpen nem is érti, hogy mirŒl beszél az a kvázi politikus, aki a szó szoros értelmében abból él, hogy léteznek szlovákiai magyarok… Barak László Az írás megjelent az Új Szó hétfŒi számában is.


Interjú – Híroldal

2008. szeptember 30.

3

Harminc éve a tájkép tartja el Az ismert csallóközi festŒmıvész, Szkukálek Lajos több mint hetven alkotásából nyílt az elmúlt napokban egy hónapon át megtekinthetŒ tárlat a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum kiállítócsarnokában. Ez alkalomból beszélgettünk vele.  A jubileumi tárlatod hol volt, hiszen egy évvel ezelŒtt, pontosan így szeptember elején töltötted be az ötvenet? – Sehol, megúsztam. Sunnyogtam, csöndben voltam, és nem vettek észre. Ezért aztán nem kellett kiállítanom. Aztán persze felébredtek a galéristák, valójában ez a kiállítás is arról szól, hogy én ötvenéves vagyok, illetve voltam anno. S lesz még egy Komáromban is, ahol a Limes Galériában kell kiállítanom…  Ide, Szerdahelyre zömmel tájképeket hoztál, van Goghra emlékeztetŒ szobaszögleteket, néhány bravúros csendéletet, régi autócsodák mármár hiperrealisztikus ábrázolatait… Komáromba milyen anyaggal készülsz? – Kettéválasztottam a dolgot, s azt mondtam, hogy a komáromi lesz az agyamentebb formájú, mert sokan azt hiszik, hogy én olyan festŒ vagyok, amolyan vonalakat húzgáló meg bolond embereket festŒ. De ez csak egy része a munkásságomnak. Harminc éve a tájképbŒl élek. És igazából én ezeken tanultam meg festeni. Sokan a kollégák úgy fintorognak és mondogatják, mért kell így, meg miért kell ilyen. Én meg mondom, hogy azért kell, mert

szeretem. Én szeretem festeni ezt, mert ez tart el…  Ám a mıvészi rangodat kétségtelenül az „agyament” alkotásaiddal alapoztad meg, hogy a te kifejezéseddel éljek. Amolyan ördögi festŒnek aposztrofált a kritika, s azok a munkáid a világ számos kiállítótermébe eljutottak. – Avval tettem magam érdekessé, meg valószínıleg akkor az a kifejezési forma indokolt volt. Azok a rajzok, azok a festmények akkoriban nagyon Œszinték voltak. Igazán szeretem Œket, de valójában nem tudok mit kezdeni velük. Már nem mozdítanak meg semmit bennem, legföljebb, hogy látom bennük a bravúrt. De sokkal több volt azokban akkor – s errŒl beszéltek és írtak is –: ami éppen történt a világban, ami történt az én lelkemben, a barátaimmal, szeretŒimmel, feleségeimmel, gyerekeimmel. Azok benne voltak ezekben a képekben. Amolyan naplók voltak. Csak már nincs meg a kulcsom az effajta dologhoz, nincs meg az a forradalom, ami bennem dúlt huszonvalahány éves koromban. Az a dac, düh, félelem, aggódás. Tehát mindenféle ilyen rossz dolgok, amik nagyon jó munkákat hoztak ki belŒlem. Megtermékenyítették a festészetemet. Sose kellett törŒdnöm a stílusirányzatokkal, hogy kit utánozzak. Nem kellett utánoznom, mert belülrŒl annyira diktált valami vagy valaki, annyira sırı volt az életem és annyira bonyolulttá tudtam tenni, annyira hülyén tudtam megélni, hogy abból nagyon jó képek jöttek ki. Tökéletesen jó

mıvészsorsot éltem akkor, ám ebbŒl kigyógyultam azóta. S most úgy nézek arra a termésre, mint egy igazi kispolgár: óh, hát ilyet is lehet festeni, ilyet is lehet rajzolni?  De gondolom, így megváltozottan sem tagadod meg Œket? – Nem, nem. Büszke vagyok rá, hogy a sorsomnak, az életemnek egy része ilyen kalandos, bohókás, rendesen lökött valami volt. S ebbŒl kigyógyulva elmentem valami nagyon-nagyon nyugis felé. Elég sok keleti dologgal foglalkoztam már korábban is, de akkor még nagyon felületesen. És most lehetséges, hogy egy kicsit mélyebbre ástam, és kicsit nagyobb bennem a nyugalom, a tolerancia, a megértés. Mert már nem versenyzek senkivel, semmivel. Nem akarok igazából semmit elérni, s nem is szeretem, ha nagyon késztetnek. S természetesen nem szeretek másokat sem késztetni semmire. A szakmán belül talán még igen, hiszen ebbŒl élek, de én most az életemrŒl beszélek. Szakmán belül kell, hogy az ember az életének egy, mondjuk úgy, meghunyászkodó, olykor alázkodó részét is elfogadja, mert ezzel kiváltja a többit. Azt, hogy önmaga lehessen. Én, ugye, semmi máshoz nem értek, vagy jobban mondva: pénzt mással nem keresek, mint ezzel…  Új mıvészeti szemléletek, filozófiák, nagyon becsületes keresések és rátalálások tanúi lehetünk nap mint nap. A most kiállított képeid számomra azt (is) tanúsítják, hogy a festészet él és iparkodik olyat alkotni, ami legalább ideiglenesen maradan-

 Szkukálek Lajos a tárlatnyitón Bevilagua Olga muzeológus és a kiállítás Fogas Ferenc felvétele anyagát méltató Nagy Kornélia mıvészettörténész között dó a rohanó térben és idŒben. Neked, az említett megélhetésen túl nyújt-e valami többletet? – Te, én nagyon korán rájöttem, hogy ha valaki leül festeni, akkor nagyon sok ajándékot is kap. Hadd említsem talán a legfontosabbat. Ugye, amikor festek, akkor kimenŒm van ebbŒl a világból. Megfordul az idŒ, nem elŒre megy, hanem hátra. Olyan az egész, mintha átmosnám magamat valami csodálatos

vízzel. Valami átmegy rajtam, mondd szentléleknek vagy aminek akarod, ki vagyok cserélve, fölállok és egészségesebb, fiatalabb, okosabb, megértŒbb vagyok, mint két órával, két nappal, tíz évvel azelŒtt. A legnagyobb ajándék az a meditatív állapot, amit az nyújt, hogy én ott ülök a vászon elŒtt és játszok. A szó szoros értelmében játszok. Mint egy ötéves gyerek. Valójában az a csoda, az a jó! Bereck József

Amire minden nŒ vágyik... Legújabb riportalanyomra váratlanul leltem rá. Beültünk kollégáimmal egy pohár vörösbornyi csevegésre az egyik dunaszerdahelyi kávéházba, ahol megakadt a szemem a csinos pincérnŒn. DélelŒtt lévén, mi voltunk az egyetlen vendégek, ezért jutott idŒ rövid beszélgetésre is. Ekkor derült ki, hogy a hölgy bérli ezt a helyiséget. Méghozzá abból a pénzbŒl, melyet több mint egy évtizedes külföldi fellépéseinek díjából gyıjtött össze. Ilyen elŒzmény után kezdtem Tóth Katalint faggatni a megbeszélt idŒpontban eddigi életútjáról. „A dunaszerdahelyi alapiskola elvégzése után a pöstyéni vendéglátóipari és idegenforgalmi szakközépiskolába kerültem. Azért, mert úgy véltem, hogy mindkét ágazatnak szép jövŒje van, hiszen a kilencvenes években megnyíltak a határok, hozzánk is egyre több turista érkezik, s mi is utazhattunk Nyugatra. Tiniként vonzottak a korábban csak olvasmányélményeimbŒl ismert tájak és emberek. Ezért jelentkeztem még diákként nyári idénymunkára az angliai Herefordba, ahol reggeltŒl kora estig epret szedtünk. Jutott azért idŒ a közeli, az addig csak a világhírı mártás alapján ismert Worcesterben és a walesi tájakban gyönyörködni. VégzŒsként aztán újabb híres vidéken, a franciaországi Provance

egyik településén, Lourmarineben gyakornokoskodtam néhány hónapig. Az is csodálatos vidék, fŒleg a hangulatos kisvárosok, a nevezetes völgyhíd és más római kori emlékek bıvöltek el” – sorolja csillogó szemmel fiatalkori emlékeit. Halk sóhaj után folytatja: „Tizenkilenc évesen a dunaszerdahelyi Fontána étteremben kezdtem dolgozni. 1995-ben történt ez, nyilván nem is sej-

tettük, hogy három év múlva milyen véres esemény játszódik le itt. Akkorra azonban már életpályát módosítottam, mert bár rövidesen mıszakvezetŒ, majd üzemvezetŒ lettem, a munkámhoz és a felelŒsségemhez képest nagyon keveset kerestem. Már korábban is szerettem énekelni, kitüntetéssel végeztem el a zeneiskolát, harmonika szakon. Bátyám biztatására próbálkoztam meg

 Úgy döntöttem, hogy anya szeretnék lenni

nyilvánosan is a popénekléssel, kezdetben Nagy Pista István akkori fŒnök szerzŒdtetett a csölŒsztŒi Kormorán Szállóba, ahol felfigyelt rám Szabó Nándor, a neves fúvós, akinek a kisegyüttesével azután többször vendégszerepeltünk ausztriai szórakozóhelyeken” – folytatja a visszaemlékezést. További kérdésemre elmondja, hogy akkoriban Madonna, a Depeche Mode, a magyarok

ªubo Baniã felvétele

közül pedig a Dolly Roll állt hozzá a legközelebb. Máris dúdolni kezdi, hogy „Elpattant a húr...” Az ezredforduló elŒtti években ismerkedett meg a nagymegyeri Salgó Ferenccel, késŒbbi élettársával, akinek a zenekarával aztán huzamos ideig Németországban, legtöbbször a Rajna menti üdülŒvárosban, Rüdesheimben szerepelt. „Kopott, rozoga piros Ladával indultunk útnak, kinn használni sem mertük, mert biztosan kivonták volna a forgalomból. Összegyıjtött pénzünket azután hazaküldtük, a szüleink hozzátették a hiányzó összeget, új ·koda Octaviát vettek, kihozták utánunk, majd hazapöfögtek az öreg járgánnyal. Hét évig szerepeltek együtt. Katalin világslágereket énekelt, gyakran német mulatós dalokat is. „Még most is visszhangzik bennem a Trink, trink, Brüderlein, trink“ – emlékezik vissza mosolyogva. Aztán elkomolyodik, amikor arról kérdezem, molesztálták-e Œt, a vendégek közül tettek-e neki különbözŒ ajánlatokat? „Próbálkoztak egyesek, de nyilván ismeri azt a mondást, hogy könnyı Katát táncba vinni. Nos, engem nem lehetett, meg aztán ott volt az élettársam, Feri is, aki óvott a tolakodó férfiaktól, habár ilyesmi csak nagyon ritkán fordult elŒ, mert elegáns helyeken játszottunk. Egyébként arab és török dalokat is megtanultam, mert voltak számomra egzotikus fürdŒvendégek is. Ki-

lenc évet töltöttem Németország legszebb részén, a Rajna mentén, Wiesbadenben, Frankfurtban és más nevezetes városokban. Felkapom a fejem a szám hallatán. Halkan jegyzi meg: „Nincs tévedés, hét évig szerepeltem együtt Salgó Ferivel, aztán elpattant a húr, vagyis szakítottunk, de máig nagyon jó barátok vagyunk. à hazajött, én még maradtam két évig. Ennyi ideig meditáltam, hogy végleg kinn maradjak-e vagy mitévŒ legyek. Tavaly döntöttem, hogy hazajövök. Jól éltem, de harmincévesen már családra, gyermekre vágyik minden nŒ. Bennem is felerŒsödött ez az óhaj, s minden más tervemet hátrább szorította. Idestova egy éve, hogy visszatértem. Néha még most is énekelek, ha meghívnak lakodalomba vagy más közösségi rendezvényre.“ Csendben ücsörgünk, aztán tekintetem alighanem elárulja, mire vagyok még kíváncsi. „Idén összeismerkedtem Pityuval, aki dzsesszzenész, ugyancsak dunaszerdahelyi, de jelenleg Budapesten, a Zenemıvészeti FŒiskolán tanul. Úgy érzem, megtaláltam az igazit. Nagyon szeretném, ha Œ lenne majdan gyermekeim édesapja.“ Feláll az asztal mellŒl, pedig nem is érkezett újabb vendég. „A folytatásról talán majd egyszer, késŒbb. Ha életem eddigi legnagyobb vágya valóra válik“ – mondja elmerengve és nyújtja a kezét. Szilvássy József


4

Születésnap – Híroldal

Eurónap NAGYMEGYER – Pontosan száz nappal az uniós fizetŒeszköz szlovákiai bevezetése elŒtt, az Euró Napja címmel tartottak felvilágosító rendezvényt a szlovák tannyelvı alapiskolában, a kereskedelmi szakközépiskolában és a Corvin Mátyás Gimnáziumban. A Bartók Béla téri szlovák alapiskola mindegyik osztálya az euróval kapcsolatos faliújságot

2008. szeptember 30.

készített, az elsŒsök az interneten keresztül ismerkedtek a január elsejétŒl érvényes pénznemmel. Néhány osztályban az átváltási kurzus alapján számolták ki az árakat, máshol pedig különbözŒ vetélkedŒket is rendeztek a leendŒ fizetŒeszköz témakörében. A gimnáziumban azt is megtudhatták a növendékek, hogy meddig lesz érvényes a szlovák korona. A tájékoztatás a sikeres rendezvény után is folytatódik. Kovács Zoltán

 Tájékoztatók az egyik osztályban

A szerzŒ felvétele

A Csallóközi Színes Ceruzák gyŒri sikere A dunaszerdahelyi Csallóközi Népmıvelési Központ immár negyedik alkalommal mutatta be a Csallóközi Színes Ceruzák címı hagyományos tavaszi gyermekrajzkiállítását külföldi közönség elŒtt is. A színpompás vándorkiállításnak, melynek anyaga szakmai zsıri által értékelt és díjazott negyvenöt munkából áll s egyaránt megtalálhatók benne szlovákiai, magyarországi, ausztriai és szerbiai kisgyermekek szemet gyönyörködetetŒ alkotásai, szeptember 16-tól tíz napon át ez alkalommal is GyŒr városa adott otthont, mégpedig a Kovács Margit Általános MıvelŒdési Központ Alapfokú Mıvészetoktatási Intézmény kiállítótermében. Miként a dunaszerdahelyi intézmény szakdolgozója, Derzsi Áron tájékoztatásából megtudtuk, a kiállítást dr. Ottófi Rudolf, GyŒr alpolgármestere nyitotta meg és nagyon színvonalasnak ítélte nemcsak a kiállított munkákat, hanem a mıvészetközvetítésnek ezt a formáját is. KöszöntŒt mondott még Jana Svetlovská, a CSNK igazgatónŒje és Szegediné Bozzay Katalin, a ven-

 A kisalföldi megyeszékhelyen nagy érdelŒdés kísérte a Csallóközi Színes Ceruzák Archív felvétel vándorkiállítást déglátó Kovács Margit ÁMK igazgatónŒje is. Az általa vezetett központban egyébként több mint 700 diák oktatása folyik, és GyŒr egyik legsokoldalúbb intézménye. Egységei:

általános iskola (amelyben német nemzetiségi osztály is megtalálható), alapfokú mıvészetoktatás, kézmıvesszakképzŒ iskola és mıvelŒdési központ. (dá–csnk)

Jóreménység fesztiválja Más iskolanév, új cél DUNASZERDAHELY – A csallóközi vásáron elŒször rendezték meg a mentális sérültek fesztiválját. Molnár Ingrid szakelŒadó, a versenyt szervezŒ Csallóközi Népmıvelési Központ munkatársa lapunknak elmondta, az eseménnyel támogatni szeretnék a testi vagy szellemi fogyatékkal élŒk kulturális életét, mindezt az esélyegyenlŒség jo-

gán. A péntek délutáni kulturális programban a pozsonyeperjesi, a felbári, a nagymegyeri, a légi, az ekecsi és a dunaszerdahelyi szociális otthon lakói mutatkoztak be énekkel, tánccal. Az eperjesiek Napocska amatŒr színpadi csoportja pedig afrikai dobjátékot mutatott be a közönségnek. Ezzel párhuzamban, a kirakodóvásárban láthattuk az úgynevezett „Jóreménység Kuckója“standot, ahol az egyes otthonok

lakói, a velük foglalkozó nevelŒik segítségével kínálták a maguk által készített portékáikat: terítŒt, apró ajándéktárgyakat, képeket – mindezeket szimbolikus összegért. Az eladásból befolyt pénzzel saját intézményük kasszáját gazdagították. A szervezŒk bíznak abban, hogy a Jóreménység Kuckója nem zárult be a csallóközi vásárral, más rendezvényeken folytatódhat majd a jótékonykodás. (und)

Jakab István nyolcvan évére Idestova tíz esztendŒvel ezelŒtt Deme László, az ismert magyarországi nyelvész professzor egy ünnepi tanácskozáson köszöntötte az akkor nyolcadik évtizedébe lépŒ Jakab István nyugalmazott egyetemi docenst, kiváló nyelvmıvelŒnket. A Magyar NyelvŒrben is megjelent beszédében nem csendes pihenést kívánt az ünnepeltnek, hanem további aktivitást. Deme László, aki a hatvanas évek második felében vendégtanárként nálunk is oktatott a Komensk˘ Egyetemen, hozzátette még: „A magunkfajtát a pihenés fárasztja, a tevékenység élteti.” Úgy látszik, jól ismerhette barátként tisztelt kollégáját, tudniilik a zempléni-ungi Nagyráskán született Jakab István – akit az idén nyelvészi életmıvének elismeréseként tiszteletbeli tagjává választotta a sátoraljaújhelyi székhellyel mıködŒ Kazinczy Társaság közgyılése – azóta is folyamatosan dolgozik. Stilisztikát és retorikát oktat a Selye János Egyetem teológiai karán, emellett lankadatlan szenvedéllyel munkál benne tovább a többségi, azaz a szlovák, illetve szlovákosodó nyelvi közegben sokszorosan veszélyeztetett édes anyanyelvünk tisztaságáért aggódó nyelvmıvelŒ szelleme. Sajnos, adunk neki munkát bŒven, nemcsak a gyakran, sŒt számtalan esetben már automatikusan használt szlovák kifejezések, szlovákos mondatszerkezetek alkalmazásával, se szeri, se száma a mindennapi nyelvhasználatunkban elŒfordu-

DUNASZERDAHELY – Szeptember 1-jével a Dunaszerdahelyi MezŒgazdasági és Élelmiszeripari Középiskola neve Vidékfejlesztési Szakközépiskolává változott. Szabó Lászlót, az iskola igazgatóját kérdeztük többek között a névváltoztatás okairól, aki elmondta, hogy erre egyrészt az iskolatörvény miatt volt szükség, mivel az a központilag kiadott, kifejezŒ nevek közül enged választani. Másrészt pedig környékünkön a regionális idegenforgalom eléggé gyerekcipŒben jár, és ez is indokolta, hogy az eddigi két alapszak, a mezŒgazdasági és élelmiszer-ipari mellett ebbe az irányba is nyissanak. EgyelŒre egy osztály nyílt az új szakon, ahol a diákok két, menedzseri és

szolgáltatási szakirányon tanulhatnak. A tanári gárdában alapvetŒen nem volt szükség változtatásra, mivel az iskola pedagógusai kellŒen képzettek az idegenforgalmi szak tárgyainak oktatatására is. A diákok körében pedig viszonylag nagy érdeklŒdés mutatkozott az új szak iránt, aminek köszönhetŒen úgy tınik, sikerül közeledni a kitızött cél felé, hogy az emberek, elsŒsorban a fiatalok fejében változzanak, „modernizálódjanak” a mezŒgazdasággal kapcsolatos attitıdök. Szabó László elmondta, hogy elindítottak egy folyamatot, amellyel a szintén általa vezetett sportgimnázium és a szakközépiskola képzését szeretnék közelíteni egymáshoz. Kiemelte a tehetséggon-

dozás fontosságát, céljuk, hogy ne a tanulmányi eredmény határozza meg az esetlegesen tehetséges sportolók lehetŒségeit. Ennek érdekében létrehoztak egy amolyan „virtuális sportakadémiát”, vagyis akik tanulmányi eredményük alapján nem kerülhetnek be a sportgimnáziumi képzésbe, azok a szakközépiskolából is lehetŒséget kapnak arra, hogy tehetségüket a sportgimnázium edzésein és programjain kamatoztassák. A hasonló, elŒremutató változásokra a diákok jövŒje érdekében van szükség, hogy minden területen kellŒen képzett szakemberek kerüljenek ki az iskola falai közül. Ahogy az igazgató is hangsúlyozta, a merev hagyományŒrzés nem mindig célravezetŒ. –szt

A reneszánsz közöttünk

 Ma is fiatalos lendülettel ló különbözŒ más hibáknak, vadhajtásoknak is. Hiábavaló volna az a sok száz vagy ezer, kötetekben is közreadott nyelvmıvelŒ írás, amelyekben Jakab István az elmúlt évtizedekben – egyik-másik könyvének címeit fızve itt egybe – nyelvünkrŒl nyelvünkért, s azon keresztül önmagunkért, magyarságtudatunkért, megmaradásunkért szólt, figyelmeztetett a sajtónkban is naponta elkövetett nyelvi vétségeinkre, hogy értsünk szót egymással? Don Quijote-i harc lenne hát az övé? Egyáltalán a nyelvmıvelŒké, szemben például a néprajzkutatóval, aki színpadon, kiállításon, múzeumban viszontláthatja munkájának eredményét, vagy az építészmérnökkel, akinek papírra vetett álma házak formájában ölt testet?

Deutsch Attila felvétele

Nem, Pista, a benned szintén megfogalmazódott kételyek ellenére mondom, ha így volna, már régen letetted volna a tollat, s több idŒt szentelhetnél például hobbidnak, a horgászatnak és a vadászatnak; ha így volna, telefonbeszélgetéseink során nem bosszankodnál annyi indulattal a honi magyar lapjainkban felfedezett, egyebek között általad is már többször szóvá tett hibán. S végül, biztos lehetsz benne, nem kevesen vannak tájainkon, akik igenis a te tiszteletet parancsoló felkészültséggel és elhivatottsággal végzett munkádnak köszönhetŒen érdeklŒdést tanúsítanak édes anyanyelvünk választékos, legalábbis helyes használata iránt. Szóval, Pista, további aktivitást, a nyolcvanon túl is. Bodnár Gyula

POZSONY/SOMORJA – A reneszánsz mıvelŒdés emlékezete Pozsonyban címmel rendeztek az elmúlt héten konferenciát a fŒvárosban. Végh László, a somorjai Bibliotheca Hungarica igazgatója nyitotta meg a tanácskozást, majd Németh Imre énekmıvész reneszánsz dalokat adott elŒ. A zenés bevezetŒ után öt elŒadás következett. Koday

György levéltáros Mátyás király pozsonyi egyeteme, az Academia Istropolitana történetével ismertette meg a hallgatóságot, Papp Zita könyvtáros Galeotto Marzio életmıvérŒl, annak elŒképérŒl és az utókorra gyakorolt hatásáról beszélt, Szabó Gyula doktorandusz Alexander Cortesius Mátyás királyra írt dicsŒítŒ költeményérŒl érteke-

zett, Mészáros Klára könyvtáros Radéczy Istvánról, „egy reneszánsz ember életérŒl, barátairól, könyveirŒl“ szólt, végül Csehy Zoltán egyetemi oktató Istvánffy Miklós, a költŒ – Versáramlás Padova és Pozsony között címmel tartott elŒadást. A konferencia zenei aláfestéssel illusztrált vetítéssel zárult. (kes)

Tárgyaltak és tiltakoztak KOMÁROM – Az önkormányzatiság jövŒje címmel rendezett múlt pénteken egész napos konferenciát a Magyar Koalíció Pártja a Mécs László Társulással és a Konrad Adenauer Alapítvánnyal együttmıködve. A magyarországi elŒadókat követŒen az önkormányzatiság további fejlesztésének lehetŒségeit Michal S˘kora, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának (ZMOS) országos elnöke vázolta föl, aki a legfŒbb feladatok között az önkormányzatiság modernizációját és informatizációját, az önigazgatás hatékonyságának és a szolgáltatások minŒségének emelését, a nem-

zetközi aktivitások bŒvítését jelölte meg. A 2790 tagközséget magába tömörítŒ társulás vezetŒje elmondta: a ZMOS a mindenkori kormányzatokkal folytatott tárgyalásai során elsŒsorban azt tartja szem elŒtt, hogy a települések pénzügyi ellátottsága ne csökkenjen, az önkormányzati hatáskörök ne csorbuljanak. Felhívta továbbá a figyelmet az euró bevezetésével kapcsolatos önkormányzati teendŒkre. Berényi József, az MKP elnökhelyettese elŒadásában hangsúlyozta: a területi önkormányzat ne mint probléma vagy veszély legyen megítélve, hanem úgy, mint egy célrave-

zetŒ, egységesítŒ eszköz. A regionalizáció ugyanis a kisebbségi kérdés megoldását is jelentheti. A fórum résztvevŒi ezután a határon átívelŒ gazdasági kapcsolatokat, az együttmıködési formákat és a regionális politika általános kérdéseit tekintették át, végül zárónyilatkozatot fogadtak el. „A konferencia résztvevŒi felháborítónak tartják, hogy a kormány tagjainak egy része megpróbálja kirekeszteni Szlovákia déli részét – leginkább a magyarok által is lakott községeket – az európai uniós alapok felhasználásából“ – áll egyebek mellett a nyilatkozatban. (lel)


Olvasószolgálat

2008. szeptember 30.

CINEMA CITY GYÃR PLAZA (2008. október 2–8.) Kegyenc fegyenc (mf) 17.45, 19.45; p–szo 21.45. A meztelen harcos (mf) 20.00; p–szo 22.00. A spanom csaja (mf) 14.30, 16.30, 18.30, 20.30; p–szo 22.30; szo–v 10.30, 12.30. Star Wars: A klónok háborúja (mb) 14.00, 16.00, 18.00, 20.00; szo–v 10.00, 12.00. Trópusi vihar (mb) 13.15, 15.30, 17.45, 20.00; p–szo 22.15; szo–v 11.00. Utazás a Föld középpontja felé (mf) 16.15, 18.15, 20.30; p–szo 22.30; szo–v 10.15. Szex telefonhívásra (mf) 19.30; p–szo 21.45. Zsenikém – Az ügynök haláli (mf) 14.45. Hellboy II. – Az Aranyhadsereg (mb) 15.00, 18.00, 20.15; 22.30; szo–v 10.30. Az üresfejı (mb) 14.15, 17.45, 18.15 19.45. Lizi and Yeti: Egy királyi sztori (mb) szo–v 12.15. A sötét lovag (mf) 16.45, 19.30; p–szo 22.15; szo–v 11.45. A múmia – A Sárkánycsászár sírja (mb) 13.00, 15.15, 17.30, 19.45; p–szo 22.00; szo–v 10.45. VALL-E (mb) 14.00, 16.00; szo–v 10.00, 12.00. Mamma Mia! (mb) 13.30, 15.45, 18.00, 20.15; p–szo 22.30; szo–v 11.15. Ne szórakozz Zohannal (mb) 17.15; szo–v 12.45. Kung Fu Panda (mb) 13.45, 15.45; szo–v 11.45.

Régiómozi DUNASZERAHELY, CINEMAX (okt. 2–8.): Hellboy II - Az Aranyhadsereg (am. kalandfilm) 16.10, 18.30, 20.50; szo-vas 13.50. Tobruk (cseh-szlov. háborús filmdráma) 16.20, 18.20, 20.30; vas 14.10. Ne szórakozz Zohannal (am. komédia), okt. 2-tól; Star Wars – A klónok háborúja (am. anim. sci-fi), okt. 2-tól; GYEREKMOZI: Az arany iránytı (am. kalandfilm), okt.5. – 11.00; ARTMAX: Kiadatás (am. thriller), okt. 1. – 20.30. GALÁNTA, a kultúra háza – október 2–8.: Az üresfejı – Meet Dave (am. komédia) 19.00. VÁGSELLYE, a kultúra háza – október 1–3.: Get Smart (am. akciókomédia) 20.00; okt. 4–5.: Nálam jó (cseh komédia) 20.00. NAGYMEGYER, Slovan mozi – október 4–5. és 11–12.: Hancock (am. akciókomédia) 19.00.

Színház KOMÁROM – A Jókai Színház játékrendje, szeptember 30.: Forgószínpad (15.00, ifj. bérlet); október 8–10.: Háry János (11.00, gyermekbérletek)

Kiállítás NAGYMEGYER – A VMK kiállítótermében a mosonmagyaróvári festŒ, iparmıvész Varga György A Szigetköz festŒje címı kiállítása tekinthetŒ meg október 10-ig. DUNASZERDAHELY – A Kortárs Magyar Galériában az idén 60 éves Almási Róbert festŒmıvész munkáiból nyílt kiállítás tekinthetŒ meg október 3-ig. – A Csallóközi Múzeum kiállítási csarnokában Szkukálek Lajos festŒmıvész munkáiból nyílt tárlat október 11-ig látogatható. KOMÁROM – A Limes Galériában a 14. SYMPAT nemzetközi festészeti szimpózium 26 résztvevŒje munkáiból rendezett zárókiállítás tekinthetŒ meg. – A Duna Menti Múzeum Zichy-palotabeli kiállítótermében Nyitra megye önkormányzata és a múzeum rendezésében az Emlékezés az 1968-as Prágai Tavaszra címı dokumentumkiállítás 2009. január végéig várja látogatóit. POZSONY – A Pozsonyi Magyar Galériában (a Csemadok-székház nagyterme) Patina címmel Kalita Gábor gyıjteményes festménykiállítása október közepéig látogatható.

Vegyes DUNASZERDAHELY – A Vámbéry Irodalmi Kávéházban okt. 2-án (18.00) könyvbemutatóest Simon Szabolcs vezetésével. A becsvágy igézetében címı, a 2007. évi Vámbéry-konferencia elŒadásainak Dobrovics Mihály szerkesztette kötetét bemutatja Krasztev Péter, Vámbéry Ármin A magyarság bölcsŒjénél c. könyvét pedig Tasnádi Edit. NAGYMEGYER – A VMK programkínálatából, okt. 3. (18.00): Kriston intimtorna – ismeretterjesztŒ elŒadás nŒknek a klubteremben); okt. 4. (15.00): HagyományŒrzŒk – folklórcsoportok járási versenye a színházteremben; okt. 7. (14.00): Nyugdíjasok találkozója ugyanott.

Van valamilyen fóbiája, amitŒl szívesen megszabadulna? Takács Valéria, Izsap – Én leginkább a magasságtól rettegek. Máig nem ültem repülŒgépen és úgy hiszem, egyhamar nem is fogok. S hogy ne kerüljek kínos helyzetekbe, igyekszem eleve elkerülni ezeket. Ha például magas épületben vagyok, sosem szoktam kinézni az ablakon. Az erkélyrŒl nem is szólva. Petróczi Mária, Lakszakállas – Minden ember fél valamitŒl. Én például a magasságtól, de erre nem szabad gondolnom. FŒleg ablaktisztítás közben, az iskolában, ahol dolgozom. Igyekszem úrrá lenni a helyzeten, legyŒzni a saját félelmemet. Nem mondom, néha még a lábam is remegni kezd, de szugerálom, hogy nem félek.

Ján Ivaniã, Balony – Amikor még fiatalabb voltam, semmi ilyesmin nem gondolkodtam el. Hosszú évekig nagy magasságokban dolgoztam, úgyhogy e téren is edzett vagyok. Ma viszont már nem mennék fel olyan magas építményekre, mint annak idején a bŒsi vízlépcsŒ építésekor. Ez biztos a korral jár. Zsákovics Zsuzsanna, Csilizradvány – Engem egy pici pókkal ki lehetne ızni a világból. Irtózatos félelem fog el, ha egyáltalán meglátom. Többféle tanácsot is kaptam már, hogy szabaduljak meg ettŒl a félelmemtŒl, de eddig nem sikerült. Például képeken nézve próbáltam megbarátkozni velük, de elfogott a remegés.

Bihari-emlékest, ötödször A Dunaszerdahelyi Roma Muzsikusok Polgári Társulása más társszervezŒkkel együtt október 5-én, vasárnap rendezi meg a jubileumi V. Bihari János Emlékestet, amely 16.00 órakor ünnepi megemlékezéssel és koszorúzással kezdŒdik Bihari Komensk˘ utcai emlékmıvénél. A VMK színháztermében 18.00 órakor kezdŒdŒ gálaprogramban

fellép a világhírı Rajkó cigányzenekar Magyarországról, valamint a dunaszerdahelyi Bihari János együttes Banyák István vezetésével, énekesek: Ürögi-Banyák Éva, Patkoló Anikó, Kollár Katalin, Derzsi György, Iván Árpád és Bokor János BudapestrŒl. A belépés ingyenes!

Beszélgetés a néptáncról DUNASZERDAHELY – Szeptember 30-án (18.00) a Csemadok Bacsák utcai házában folytatódnak Gyurcsó István Klub közmıvelŒdési riportok tárának Beszélgetések Dunaszerdahely közmıvelŒdésérŒl címı estjei. Az aktuális beszélgetés témája: A FelsŒ-CsallóközitŒl a SzŒttesig, avagy a néptánc és Dunaszerdahely – Quittner Já-

nos koreográfussal Huszár László folytat nyilvános beszélgetést. Az ezt követŒ beszélgetŒest október 7-én lesz, amikor Héger Károlyt és Jarábik Imrét Kanovits György faggatja majd az egykori „osveta”, vagyis járási népmıvelési központ és az amatŒr mıvészeti mozgalom kapcsolatáról. (–ck)

Pályázat a Jókai-díjért A komáromi Jókai KözmıvelŒdési és Múzeumegyesület, valamint a budapesti Falvak Kultúrájáért Alapítvány idén is meghirdette a Jókai-díj elnyeréséért folyó pályázatát. Az idei téma: Beöthy Zsolt, az irodalomtörténész, a közéleti személyiség. Pályázni nyomtatásban még meg nem jelent prózával vagy tanulmánnyal lehet, amelynek terjedelme 10-25 A4-es oldal. Egy nyomtatott és egy digitális példányt kell benyújtani. A pályázat jeligés, a pályamıhöz külön, zárt borítékban csatolandó a szerzŒ neve, lakcíme, elérhetŒsége, nyilatkozat arról, hogy az alkotás eddig nem jelent meg nyomtatásban. A borítékon fel kell tüntetni a jeligét is. Egy szerzŒ csak egy mıvel vehet részt a pályá-

zaton. A beküldési határidŒ 2008 októbere, a külsŒ borítékra írják rá: „Jókai-díj, pályázat”. A pályázat nyertese Jókai Mór kezének márványlapon elhelyezett festett gipszmásolatát kapja, ezenkívül 30 ezer korona (1000 euró) pénzjutalomban részesül. A díjátadásra 2009 februárjában, Jókai születésnapja alkalmából kerül sor Komáromban. Az alkotásokat a következŒ címre várják: Jókaiho v‰eobecnovzdelávacie a múzejné zdruÏenie – Jókai KözmıvelŒdési és Múzeumegyesület, Valchovnícka 2, 945 01 Komárno, Szlovákia, illetve Falvak Kultúrájáért Alapítvány, 1143 Budapest, Stefánia út 33., Magyarország. (–kf)

A szerzŒ felvételei

MI? HOL? MIKOR?

5

Pongó István, Nagylég – Nincs félelmem, fóbiám semmitŒl. Én azt hiszem, hogy ez azokra jellemzŒ, akiknek nem tiszta a lelkiismeretük. Az ember tudjon uralkodni magán. Ha valaki például fél a kutyától, akkor az sokkal veszélyesebb, mert az állat azt megérzi és máris támad. Mert egyébként meg fél az embertŒl. (kmeÈ)

ÉLà NYELV „Van-e a rutin szónak rövid, találó magyar megfelelŒje?” – érdeklŒdik egy olvasó. Az értelmezŒ kéziszótár rutin címszavában a következŒ meghatározás olvasható: ‘beidegzetté vált készség, ügyesség’. A kérdéses francia eredetı nemzetközi szó pontos jelentését nyelvünk csak körülírással tudja kifejezni, valószínıleg ezért is honosodott meg a magyarban a rövid és találó rutin fŒnév. Idegen volta mára szinte feledésbe merült, egyre gyakrabban fordul elŒ újszerı összetételek elŒtagjaként. Rutinpályának nevezik például az autóvezetés tanulására, gyakorlására kialakított pályát; rutinellenŒrzésnek a szokásos eljárással, különleges ok nélkül végzett ellenŒrzést; rutinmıtétnek a gyakran végzett, szinte kockázat nélküli mıtétet, rutinmunkának pedig az önállóságot, alkotóerŒt nem igénylŒ munkát. Misad Katalin

VÉRT ADTAK A dunaszerdahelyi vérátömlesztŒ és hematológiai állomáson szeptember 23–24-én a következŒ személyek adtak vért: Dunaszerdahely: Holocsy Lajos, Tomanek Boris, Méhes Vilmos, KrajÀák Ivan, Gaboviã Rastislav, Schevela Roland, Richter Roman, Wiedermann Gyula, Bugár Szilvia; Egyházgelle: Lengyel Éva, Lengyel DezsŒ; BŒs: Bokros Viktor, Puha László, Árva Gábor, Füssy Gyula, Haratim Martin; Lúcs: Bódis Tibor, Puha Szabolcs, Puha Zsuzsanna; Süly: Bukovszky Tibor; Baka: Bíró Zsuzsanna mérnöknŒ; Hegyéte: Navrátil Tibor, Zsemlye Zsigmond; Pódafa: Virth Terézia, Kiss Ferenc; Doborgaz: Purgel Judit, Sárközi Lajos; Ekecs: Michalec Miroslav; Egyházkarcsa: Szabó Éva, Dr. Mészáros Éva; Várkony: Kiss Csaba; Siposkarcsa: Gódány Lajos; Nyárad: Álló Róbert; Etrekarcsa: Biegelbauer Róbert; Solymoskarcsa: Bakányi Ferenc.

ORVOSI ÜGYELET A szıkült koszorúerek szívsebészi gyógyítását évtizedeken keresztül az „áthidalás” (bypass) uralta. A bypass-mıtét bevezetését követŒen hamarosan felmerült azonban a szıkület megoldásának egy másik lehetséges módja: nem a szıkületet kell kikerülni, áthidalni, hanem magát a szık eret kellene kitágítani. Így született meg a koszorúér-szıkület, illetve a vérröggel való elzáródás (trombózis) megszüntetésének új módja, a kacifántos nevı „perkután transzluminális angioplasztika”, az orvosi szakzsargon

Mi a sztent? Mint a sámfa a cipŒben! nyelvén a „pétécéa” (PTCA). E mıvelet során a beteg combbŒrét átszúrva (perkután) behatolnak a comb ütŒerébe és ennek belvilágában (transzluminálisan) vezetve a szívkatétert, a koszorúérbe jutnak. A szívkatéter végén található elmés szerkezettel belülrŒl „megtisztítják” az érfalat a szıkületet okozó érelmeszesedéstŒl, vérrögtŒl. Ezen „érplasztika” végeredményeként a koszorúér ürege újra szabaddá, átjárhatóvá válik – a betegnek megszınnek az anginás fájdalmai és csökken a szívizomelhalás (infarktus) veszélye. Sajnos, az

érplasztikával így újra átjárhatóvá tett koszorúérfal továbbra is ki van téve az érelmeszesedés rizikófaktorainak, azaz újra szıkülni kezd. Ugyanez vonatkozik a bypass-mıtéten átesett betegre is: az áthidaló ér fala is „zsugorodni” kezd. E „zsugorodást” van hivatva megakadályozni az angioplasztika során az érbe jutattott „sztent”, egy acélötvözetbŒl készült fémrugóhoz hasonló segédeszköz, amely – mint a sámfa a cipŒben – megakadályozza a „zsugorodást”, a szıkület újra kialakulását. Dr. Kiss László


6

Kulissza – Hirdetés

2008. szeptember 30.

A lány, aki szerette az áfonyás pitét My Blueberry Nights. Találó cím Wong Kar-Wai, hozzánk bŒ egyéves késéssel érkezŒ, elsŒ angol nyelvı filmjéhez, amely a rendezŒ saját elmondása szerint is egy „egyéjszakás kaland” tŒle. A Távol-KeletrŒl az amerikai „sarki büfékbe” átkonvertált melankolikus road-movie azonban Wong Kar-Wai arcai nélkül is nagyrészt megtartotta titokzatos hangulatát és magával ragadó vizualitását.

tulajdonosa, de hiába. Közben éjszakákba nyúló beszélgetéseik során Jeremyvel egymás lelki szemetesládái lesznek. Kiderül, hogy a bohém pultos srác szintén reménytelenül, de már kissé beletörŒdve várja, hogy visszatérjen az Œ elhagyott kulcstulajdonosa. à már megfejtette az „áfonyáspiték” rejtélyét: nem rosszabbak azok a többinél, csak egyszerıen „megmaradnak”. Az emberek inkább az almásat

 Miss Áfonyáspite és Mr. Sertéspecsenye A megfelelŒ nyuszikat húzta elŒ a kalapból, hiszen olyan szépségeken pihentethetjük szemeinket, mint Norah Jones, Rachel Weisz vagy Natalie Portman. Na jó, meg a Jude Law. A fŒhŒsnŒ, Elizabeth (Norah Jones) egy este az Óvilágból New Yorkba vándorló, letört álmodozó kávézótulajdonostól, JeremytŒl (Jude Law) tudja meg, hogy szerelme az egyik este dupla adag sertéspecsenyét fogyasztott el nála, persze nem egyedül. Csalódik, de nem tud lemondani róla, és reméli, hogy a bárban „felejtett” kulcsáért majd csak jelentkezni fog annak

Archív felvétel

vagy a barackosat választják, az áfonyás pedig minden este érintetlen marad. Elizabeth, vagy ha úgy tetszik, Miss Áfonyáspite pedig hogy is illene Mr. Sertéspecsenye mellé. Mikor erre a lány is ráébred, egy hosszú „kerülŒutat” választ, hogy megtalálja a sütijéhez illŒ ízeket. Köszönés nélkül hagyja ott Jeremyt, aki egy amolyan idŒkapszulaként funkcionáló befŒttesüvegben Œrzi a múlandó szerelmet, idŒt és a bizonytalan jövŒt. Csak miután a lány útnak indul, jön rá, hogy hiába a megŒrzött kulcsok, ha az általuk kinyitott ajtó mögött nem áll az, akire várunk.

Elizabeth önmegismerésének „checkpoint-jain” gyengeséggel és bizalmatlansággal találkozik. A lecsúszott rendŒr, Arnie (David Strathairn) és csapodár felesége, Sue Lynn (Rachel Weisz), valamint késŒbb a pókerhercegnŒ, Leslie (Natalie Portman) alakjainak egy-egy töredékében saját magát látja, és a szerzett keserédes tapasztalatoknak köszönhetŒen felismeri, hogy az áfonyáspitéhez az illik, aki azt adja. Norah Jones nagyon bájos, de azért bociszemei nem mentik meg gesztusainak hiányosságaitól. Jude Law maga a kifinomult, szomorú és visszafogott lazaság. Az Œ útkeresésük és egymásra találásuk ad valójában keretet a történetnek, miközben a többi epizódban, elsŒsorban forgatókönyvi és rendezŒi hibából cserepadra szorulnak és a mellékszereplŒk válnak a lány egyes állomásainak fŒhŒseivé. Starthairn lenyıgözŒ a lepattant járŒr szerepében, Rachel Weisz a repedtsarkú feleségként inkább profi színész, mint a szerepévé átlényegült díva. Natalie Portmannek pedig ismét egy új arcát láthatjuk, aki excentrikusságából fakadóan leginkább a Closer sztriptíztáncosnŒjére emlékeztet. Az operatŒr, Darius Khondji apróbb pauzákkal, de szinte teljesen azonosulni tudott a rendezŒ által kívánt atmoszférával. A filmzenealbumon olyan neves elŒadók szerepelnek, mint Otis Redding vagy Gustavo Santaolalla és persze Norah Jones is egy kellemes, a hangulatra tökéletesen rímelŒ bluesbetéttel adózott a filmnek. Összefoglalva elmondható, hogy bár Wong Kar-Wai az egzotikus, klausztrofób és pesszimista love-story-jait leváltotta egy „amerikanizált” (hadd áruljam el) happy enddel végzŒdŒ, néhol enyhén giccses melodrámába, még mindig messze kiemelkedik az újvilági szeméthalomból. Ez a nézŒ számára is egy egyéjszakás románc, amire viszont még évek múltán is kedves lesz a visszatekintés. Szilvási Tibi

Nepálba repül Nem csak énekesnŒ. SzínésznŒ, dalszerzŒ, dalszövegíró, zongorista, a .t˘ÏdeÀ hetilap tollforgatója, kalandor, Jaro Filip zenészhumorista és Anna ·i‰ková színésznŒ lánya, valamint Juraj Nvota rendezŒ nevelt lánya: Dorota Nvotová, aki élete elsŒ 16 állomásos koncertkörútjára indul. A huszonhat éves sokoldalú életmıvésznŒrŒl már most készülhetne egy életrajzi film. Mozgalmas mindennapjai, nem szokványos életvitele, makacs természete és felvágott nyelve is hozzásegítette ahhoz, hogy ilyen zsenge korban a Archív felvétel szlovák és részben a cseh kulturá-  Dorota, az életmıvész lis közeg egyik legérdekesebb alakjává váljon. Zenélni az Overground együttesben kezdett, amelyet Whisky-vel, a legendás Slobodná Európa punk énekesével alapított. Whisky, azaz Miloslav Láber, 2004-ben egy hónapos ismeretség után feleségül vette Dorotát, akivel a zenélésen kívül volt egy másik nagy szenvedélyük: az utazás. Együtt bejárták DélAmerika szinte összes országát, majd Ázsia következett, konkrétan Nepál és India. Tavaly, miután elváltak, tŒlük zengett a bulvársajtó. Dorota elsŒ, cím nélküli szólóalbuma 2004-ben jelent meg. A zene és szöveg mind saját alkotás, amibŒl nagyon erŒs Jaro Filip-utóíz árad. Remek példa erre a Búrka címı dal, amelynek klipje enyhén szólva minimalista, de már csak a jobb szélen ülŒ Marián Varga orgonista miatt „érdemes” végignézni. A dalokat Dorota elcigarettázott hangja, pesszimista szövegei és drámai, néhol mesterkélt zongorajátéka jellemzi. Februárban kiadott második albuma, a Sila vzlyku (A zokogás ereje) egy kiforrottabb anyag, amelyre turnéja is épül. A szeptember 17-én Besztercebányán startoló és október 8-án a pozsonyi Randal klubban végzŒdŒ koncertsorozatára négy zenész kíséri el: TomበVagask˘ gitáron, Martin Stempel basszusgitáron, és Teo Heriban dobon fog játszani. Jegyeket elŒvételben, vagy az egyes helyszíneken lehet vásárolni. Október 13-án pedig indul vissza második otthonába, Nepálba, ahol vezetŒként a Himalájában kalauzolja a több hetes túra résztvevŒit. Leginkább azonban annak örül, hogy viszontláthatja egy katmandui árvaház lakóit, akikkel az év elején kezdett törŒdni. Mészáros Veroni


SzabadidŒ

2008. szeptember 30. HIBÁTLAN

LOLLAND RÉGEBBI NEVE

R. 1. RÉSZ

GÖRÖG

MAGY. HON.

BETÙ

EZREDES

DEHOGY

NÉVELÃ

KÃSZIKLA – SZLOVÁKUL

KORTÁRS MAGYAR

BÓL –

ZENE-

KEVERVE

SZERZÃ

E VITAMIN

BÚZAFAJTA

R. 2. RÉSZ

VEZÉNYSZÓ

HATÁROZÓI

ANGOL

RAG

KÖLTÃ

MUNKÁS

SATU FELE

ESEMÉNYNAPTÁR Névnapok Szept. 30.: Jeromos, Jarolím Okt. 1.: Malvin, Arnold Okt. 2.: Petra, Levoslav Okt. 3.: Helga, Stela Okt. 4.: Ferenc, Franti‰ek Okt. 5.: Aurél, Viera Okt. 6.: Brúnó, Renáta, Natália

Heti évfordulók 295 éve, 1713. október 5-én született Denis Diderot francia enciklopedista. 110 éve, 1898. október 5-én született Sinkó Ervin író.

VISSZA: NÃI NÉV R. 3. RÉSZ BEÖMLÃNYÍLÁS

ANGOL VILÁGOS SÖR

Virágkalendárium

ARAB FÃNÖK SPANYOL

IRÍDIUM

NÃI NÉV

VEGYJELE

LIMITED, röv.

ESZKIMÓK

AMERÍCIUM VEGYJELE LECTICA AZONOS HANGZÓI

KUNYHÓJA

LANTÁN MAGY. ÉL-

...NÓMUS, GAZDÁSZ

SPORT.NÃ IDEGEN JÁNOS KÖZÉPKORI

A KÖR

ÉNEKMONDÓ

KÖZEPE!

A Malvinokhoz óarany színı, különös formájú krizantém és sötétvörös dália illik. Tarka cíniákkal és csillagvirágokkal köszöntsük föl a Petrákat, a Helgák és Renáták pedig változatos színı kaktuszdáliákat kapjanak.

Népi bölcsesség

SZEÁNSZ RÉSZE

SZÍNLELT

Sok októberi esŒ – sok decemberi szél.

AZONOS BETÙK VALÓSÁGÁBRÁZOLÓK KÉSZÍTETTE: LÃRINCZ LÁSZLÓ

7

S

I

E heti rejtvényünkben Molnár Ferenc drámaíró és elbeszélŒ egyik gondolatát fejthetik meg az olvasók. A 38. szám keresztrejtvényének helyes megfejtése: Minden emberi mı esendŒ (Johann Gottfried Herder). Sorsolással a dunaszerdahelyi NAP Kiadó ajándékát az alábbi szerencsés megfejtŒ nyerte: Sándor Renáta (Nyárad). Gratulálunk!

HETI HOROSZKÓP Kos

3. 21–4. 20.

4. 21–5. 20.

Ne kívánkozzon távoli, ismeretlen tájakra, ha a hétvégeken egy kis Œszi kikapcsolódásra, túrázásra vágyik. A mi sík vidékünkön is megtalálhatja a szépet és kellemest. Ráadásul sokkal olcsóbban! Ikrek

5. 21–6. 21.

Nincs oka ugyan panaszra, de jobban tenné, ha a továbbiakban már nem a pillanatnyi elŒnyökre tekintene, hanem legalábbis hetekben, hónapokban, vagyis távlatokban gondolkodna. S persze tervezne. Rák

6. 22–7. 22.

Az idei Œsz rendkívül jól kezdŒdött ön számára, és úgy tınik, a folytatásban sem kell csalódnia. Az egyik költséges hobbija végre elég sok pénzt is hoz a házhoz. Feltétlenül bánjon vele okosan. Oroszlán

7. 23–8. 23.

EgyelŒre minden idejét lekötik a munkahelyi és családi problémái. Nemcsak a türelmét teszik próbára, de váratlan kiadásai is lesznek ebbŒl kifolyólag. Örülhet, ha idén egyáltalán pozitív lesz a mérlege. Szız

Csak a bizalom tud elvezetni bennünket a szeretethez. (Lisieux-i Szent Teréz)

NAP KIADÓ

2008. SZEPTEMBER 30–OKTÓBER 6.

Egy Œszi rendezvény miatt mozgalmasnak ígérkezik ez a hét, csak önön múlik, mennyire tudja kihasználni. Viszont a hétvégi pihenŒnapokon már részesítse elŒnyben a családját és a barátait. Bika

Aforizma

VÁM – SZLOVÁKUL

8. 24–9. 23.

Felkészülhet egy jelentŒs, kedvezŒ fordulatra, amit elsŒsorban saját tehetségének, kitartásának és kimeríthetetlen energiájának köszönhet. Hamarosan learathatja eddigi igyekezete elsŒ sikerét.

Mérleg

9. 24–10. 23.

A lehetŒségek minden téren adottak, csak kitartásra és talpraesettségre van szükség az eredményességhez. A környezetébŒl sajnos kevés segítségre számíthat. De ne csüggedjen! Önnek sikerülni fog! Skorpió

11. 23–12. 21.

Fotó: Bertók Video

FEJTÖRÃ

VICCPLACC

Ki a szerzŒje és mi a címe a verseknek, melyekbŒl alább idézünk egy-egy részletet?

– Képzeld, tegnap majdnem elütött egy autó. – Igen? Úristen! – Egy perc alatt lepergett elŒttem az egész életem. Annál a résznél akadtam csak el, hogy egyszer kölcsönöztél tŒlem egy ezrest, de sehol sem találtam azt a részt, amikor visszaadtad. ✖ Egy kisfiú rohan be a rendŒrségre: – Jöjjenek gyorsan, az apám már órák óta verekszik a szomszéddal! – Hát miért nem jöttél hamarabb?! – Mert most kezd alulmaradni... ✖ Egy férj a barátjának: – A feleségem életveszélyesen hajtott, de aztán leszoktattam róla. – Hogyan? – Azt mondtam neki, hogy ha karambolozik, a rendŒrségi hírekben az életkorát is közlik... ✖ A veréb tanítja a fiókáit: – Tudjátok, aranyoskáim, már nemcsak a macskától kell félnünk, hanem az autóktól is. Tegnap egy piros Opel akart felmászni ide a fára...

1. „Óh mondd, ha elŒbb halok el, tetemimre Könnyezve borítasz-e szemfödelet? S rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme, Hogy elhagyod érte az én nevemet...” 2. „Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, nekem szülŒhazám itt e lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyermekkorom világa.” 3. „Én magzatom, szép katonafiam, Szíve vérével ír neked anyád.”

10. 24–11. 22.

A nyugalom és a pihenés napjainak örülhet ezen a héten. Megoldott és lezárt néhány igazán nehéz, idegesítŒ problémát. Mi több, pénzügyi helyzetét is sikerült többé-kevésbé egyensúlyba hoznia. Nyilas

Az immár anyai örömök elé nézŒ dunaszerdahelyi Eszes Anett és klímaberendezéseket szerelŒ férje, Eszes József május végén kötöttek házasságot, és Horvátországban nászutaztak. Ha akad némi szabadidejük, azt legszívesebben a bodaki hétvégi házukban töltik, nagyokat sétálva a környezŒ erdŒben. A család bŒvülését egyébként februárra várják...

Megfejtések az elŒzŒ számból: 1. ürge, 2. gyík, 3. sas, 4. veréb, 5. ebek, 6. gyík, 7. agár. Helyes megfejtŒink közül minden hónap végén egy nyertest sorsolunk ki, akinek a nyereményét a szerkesztŒség postán küldi el.

Reményteljes idŒszak. A kedvezŒ események tovább folytatódnak. Jó hír érkezik, és a lehetséges változások is örömmel fogják eltölteni. Használjon ki tehát minden percet az élet élvezetére. Bak

12. 22–1. 20.

Általában nem sok támogatásra számíthat családja részérŒl. Az anyagi helyzete ugyan kedvezŒbbé válhat, mert szert tehet némi bevételre. A költekezéssel viszont továbbra is bánjon óvatosan. VízöntŒ

1. 21–2. 19.

Lelkesedését és erejét egy remek munkahelyi ötletének kedvezŒ fogadtatása csak fokozni fogja a továbbiakban. Átmenetileg akadhatnak ugyan anyagi gondjai, de ezeket most ügyesen áthidalja. Halak

2. 20–3. 20.

Nagy ajándék a sorstól, hogy olyan emberek veszik körül, akik mindig és minden körülmények között a segítségére vannak. Ezt az állapotot a mai elidegenedŒ világban nagyon meg kell becsülnie!  Vásári pillanatkép: a vesszŒkosár fonása még látványnak sem utolsó

ªubo Baniã felvétele


8

Hirdetés

2008. szeptember 30.

VO VA·EJ PREDAJNI TERAZ ZA ·PIâKOVÉ CENY

www.andreashop.sk Dunajská Streda, Á. Vámbéryho 54/11 Elektromarket v OD Kaufland v Dun. Strede ·aºa, Hlavná 61 ·amorín, Pri Trhovisku 1


Hirdetés

2008. szeptember 30.

Csatlakozz egyetlen húzással....

...és nyerj egy kiváló notebookot!

Te az interneteddel ideális utazó párt alkotsz. A T-Mobile mobil internetjének pedig mindig ugyanolyan útiránya van, mint neked. A kis Express karte-nak köszönhetően már 1 koronáért (0,03 euró) képes vagy úgyszólván egyetlen húzással rácsatlakozni. Gyere el a T-Mobile üzleteibe a mobil internetedért és nyerd meg a 100 Acer notebook egyikét. Vidd haza a T-Mobile legközelebbi üzleteiből: Dunaszerdahely, Max bevásárló központ, Galantská cesta, 5692/19 B, vagy: Korzo Bélu Bartóka 790. Galánta, Vajanského 1521/19B Az euró átváltási árfolyama: 1 EURÓ = 30,1260 SK A verseny feltételeit megtalálják a www.t-mobile.sk honlapon.

=

Közönségszolgálatunk száma: 12345 www.t-mobile.sk

9


10

Spravodajstvo

30. september 2008

Teroristov chytili, no potrubie vybuchlo GALANTA/SEREë/DOLNÁ STREDA – Darmo zadrÏali kukláãi niekoºko teroristov na brehu Váhu pri Dolnej Strede, darmo sa pyrotechnikovi podarilo zne‰kodniÈ nastraÏen˘ v˘bu‰n˘ systém, naru‰itelia odpálili druhú náloÏ, ãím po‰kodili ropovod DruÏba. I‰lo o potrubie vedúce v hæbke 2,5 m pod dnom koryta Váhu, takÏe do toku sa dostalo niekoºko sto kubíkov ropy. Ekologická havária bola na svete. Lep‰ie povedané, na papieri, lebo sa, na‰Èastie, jednalo iba o taktické cviãenie Krajského riaditeºstva Hasiãského a záchranného zboru Trnava. Cieºom cviãenia bolo „PrecviãiÈ zriadenie a ãinnosÈ riadiaceho ‰tábu zdolávania následkov teroristického útoku na ropovod DruÏba s následnou likvidáciou ekologickej havárie na rieke Váh…. PrecviãiÈ súãinnosÈ hasiãsk˘ch jednotiek Hasiãského a záchranného zboru Trnavského kraja, hasiãskej jednotky Záchrannej brigády HaZZ v Malackách, Krajského riaditeºstva Policajného zboru v Trnave spolupráci s hasiãsk˘mi jednotkami ZHÚ Transpetrol, a.s. Bratislava, SVP, ‰.p. závod Povodie dolného Váhu, ·aºa a ìal‰ími ‰peciálnymi sluÏbami na mieste vzniku mimoriadnej udalosti.” Dozvedeli sme sa, Ïe hasiãi obdrÏali informáciu, Ïe v oblasti Horné Zelenice, sa teroristi pripravujú na bombov˘ útok proti ropovodu. Hasiãi okamÏite vyrozumeli KR PZ v Trnave, ktoré na miesto ãinu vyslalo protiteroristické komando, pyrotechnika a psovodov so psom vycviãen˘m na vyhºadávanie

v˘bu‰nín. Najprv do‰lo k zne‰kodneniu jedného teroristu kukláãmi, potom zaãal pracovaÈ pes, ktor˘ oznaãil miesto uloÏenia náloÏe. Následne nastúpil pyrotechnik, ktorému sa podarilo odpáliÈ náloÏ bez toho, aby po‰kodil potrubie, no o niekoºko metrov ìalej vybuchla druhá náloÏ a po‰kodila ropovod, z ktorého zaãala vytekaÈ ropa do rieky.

Vtedy nastúpili hasiãi, ktorí uhasili oheÀ a sprístupnili po‰kodené potrubie pre odborníkov z Transpetrolu – títo previedli opravu. Tí svoje umenie predviedli uÏ ráno na parkovisku galantského riaditeºstva HaZZ, kde sme mohli vidieÈ ako sa provizórne „zablenduje“ diera v rúre, ako sa nav⁄ta potrubie, aby sa z neho mohlo

 PostaviÈ ponornú stenu nie je hraãka.

Foto: autor

odãerpaÈ ropa do cisterien, ako sa vyreÏe po‰koden˘ kus rúry a na jeho miesto sa navarí nepo‰koden˘ kus.

Ponorné steny T˘m by preprava ropy mohla pokraãovaÈ, ale zostáva e‰te odstránenie ekologickej havárie, spôsobenej uniknutou ropou. Na zachytenie tejto neãistoty slúÏia ponorné steny vybudované cez celú ‰írku toku, ktoré zachytia neãistotu plávajúcu na hladine – na tomto cviãení sa postavili dve. Pri Seredi klasická, nafukovacia ponorná stena, no druhá, pri Dolnej Strede, sa budovala úplne novou technológiou. Stena sa poskladala z niekoºkometrov˘ch kusov hlinen˘ch profilovan˘ch panelov, vzná‰ajúcich sa na hladine, priãom hasiãi v nepremokav˘ch oblekoch stáli po pás v studenej vode. Posledn˘m úkonom bolo ãerpanie zneãistenej vody zachytenej za ponornou stenou. Táto sa potom „prehnala“ cez ‰peciálne zariadenie, ktoré separovalo neãistotu, tú zberalo do sudov a vyãistenú vodu pú‰Èalo späÈ do Váhu. Celá ukáÏka bola dôkazom toho, Ïe práca hasiãov uÏ dávno nie je len o hasení ohÀa. Tá uÏ predstavuje iba necel˘ch 40 percent ich ãinnosti, zvy‰ok sú rôzne záchranné ãinnosti a technické zákroky. A k úãinnej záchrane je potrebná dobrá súãinnosÈ nielen jednotliv˘ch útvarov HaZZ ale aj spolupráca s políciou, závodn˘mi hasiãmi a cel˘m integrovan˘m záchrann˘m systémom. (gl)

UchovaÈ tradície

SúÈaÏili mladí záchranári

LEHNICE – Pod mottom „Spoznaj minulosÈ, aby si mohol hodnotiÈ prítomnosÈ“ sa v sobotu 27. septembra konal 1. festival ochrany tradícií. Podujatie, ktoré zorganizovalo obãianske zdruÏenie Amicítia v spolupráci s miestnou Jednotou dôchodcov, sa konalo vo vestibule základnej ‰koly s v˘chovn˘m jazykom maìarsk˘m. Program otvorilo vystúpenie Ïiakov ‰koly a potom sa uÏ mládeÏ mohla naplno venovaÈ ruãn˘m prácam – odlievaniu svieãok, práci s hlinou, vy‰ívaniu, háãkovaniu, navliekaniu korálok alebo zdobeniu medovníkov. SúãasÈou podujatia bola aj v˘stava nástrojov a riadu, ktor˘ pouÏívali v minulosti na‰i starí ãi prastarí rodiãia i v˘stava ruãn˘ch prác, ktoré vyhotovili ‰ikovné ruky Lehniãanov. Desiatky prítomn˘ch mohli rovnako ochutnaÈ aj tradiãné ºudové jedlá, ktoré sa dnes uÏ príli‰ ãasto na na‰e stoly nedostávajú. (elba)

DOLN¯ ·TÁL – V posledn˘ letn˘ ‰tvrtok sa v areáli futbalového ‰tadióna zi‰li na súÈaÏi mladí záchrancovia civilnej ochrany z obvodu Dunajská Streda. Do pretekov sa mohli zapojiÈ ‰tvorãlenné druÏstvá zo základn˘ch ‰kôl (5. aÏ 9. roãník), respektíve ‰tudenti prv˘ch ‰tyroch roãníkov osemroãn˘ch gymnázií. V sychravom poãasí sa na ‰tart postavilo deväÈ druÏstiev – medzi nimi aj tradiãn˘ hosÈ, reprezentanti základnej ‰koly z maìarského GyŒrszemere – ão je men‰í poãet ako sme si zvykli za ostatné roky. Samotná súÈaÏ pozostávala z okruhu, na ktorom boli umiestnené jednotlivé stanovi‰tia, na ktor˘ch mladí záchranári prezentovali svoje vedomos-

ti ãi zruãnosÈ vo vedomostnom teste, topografii, poÏiarnej príprave, zdravotníckej príprave, streºbe zo vzduchovky a pouÏitia prostriedkov individuálnej ochrany pri prechode kontaminovan˘m priestorom. Po zrátaní bodov sa z prvého miesta te‰il „B“ tím Z· s VJM Z. Kodálya z Dunajskej Stredy v zloÏení Attila Simon, Eszter Simon, Dominika Ábrahám a András Lépes, veden˘ uãiteºkou Klárou Koczó, o ‰esÈ bodov zaostali reprezentanti Z· s VJM Horn˘ Bar, na treÈom mieste so stratou ìal‰ích desiatich bodov skonãilo „Áãko“ Z· Z. Kodálya. VíÈazi sa okrem diplomov a vecn˘ch cien stali drÏiteºmi Putovného pohára prednostu Obvodného úradu a získali právo ‰tartu na krajskom kole tejto súÈaÏe. (–iã)

 VíÈazi preberajú pohár z rúk vedúceho odboru CO a KR RóberFoto: Franti‰ek Fogas ta Bokrosa

GLOSA  Deti si vyskú‰ali aj pri navliekanie korálok

Foto: ªubo Baniã

Wilson uÏ pláva KOMÁRNO – DÀa 19. septembra bola v areáli Slovensk˘ch lodeníc, a.s. ukonãená stavba námornej nákladnej lode typu NL Jumme urãenej pre nemeckého zákazníka Sigfrieda Bojena, ktorá nesie meno „Wilson Aviles“. Ide o plavidlo s nosnosÈou 3550 ton vyvinuté na prevoz kontajnerov, prispôsobené na prevoz nebezpeãného nákladu. Loì opustila Komárno a v t˘chto dÀoch je na ceste do prístavu na ãiernom mori, kde bude odovzdaná do uÏívania zákazníkovi. (pad)

 Wilson Aviles opú‰Èa Komárno

Foto: Milan Drozd

Táraniny na pokraãovanie Tak˘ ak˘si fádny t˘ÏdeÀ nám predvãerom ukonãil svoju púÈ po ãasopriestore. Ale predsa len nejaké tie drobky na‰a vrcholová a jej podobná politická reprezentácia svojim poddan˘m ponúkla. Trenírky pred (najmä maìarskou) verejnosÈou si stiahol Pál Csáky v rozhovore pre Magyar Hírlap. Zaãínam sa te‰iÈ, Ïe nie som maìarskej národnosti, lebo by som bol ohrozen˘ na Ïivote. Veru, majú to tí chlapci a dievãatá z SMK ÈaÏké, aj Lisabonskú zmluvu v parlamente podporili, Ficovi do zadku vliezli a toto im je odmenou. Na druhej strane sa sotva môÏu diviÈ, keì ná‰mu premiérovi je bliωí a mil‰í Svätopluk ãi Jáno‰ík ako svät˘ ·tefan, no a Mikolajovi celkom iste viac vonia Dunajská Streda ako Dunaszerdahely. A keì sú bliωí a voÀavej‰í im, mali by byÈ aj Csákyovcom – status quo sem,

status quo tam. Ale maìarská men‰ina nie je jedinou na Ïivote ohrozenou komunitou na Slovensku, do tejto kategórie patria aj niektorí Hejslováci. Minimálne náãelník SNS Ján Slota, ktor˘ údajne dostáva desiatky dopisov v˘hraÏného charakteru, niektoré vraj s razítkami maìarskej po‰ty. Hmm.... Ktovie, ãi mu ich nepí‰e Rafael Rafaj, mali by ich poslaÈ na rozbor ku grafológovi. Apropo, aÏ teraz ma napadlo, ãi sme predsedovi Jánovi S. pri kauze podpisov do prezenãky v parlamente predsa len nekrivdili. MoÏno nie je iba úplne alfabetizovan˘ a tak ho musel signovaÈ jeho poboãník. Hoci: na tri kríÏiky sa Jano zmôcÈ mohol. Alebo, e‰te lep‰ie, na tri dvojkríÏiky, aspoÀ by to bolo ‰t˘lové a kaÏdému by bolo okamÏite jasné, kto sa pod nimi skr˘va. In˘ problém si rie‰ili v b˘valej ‰tátostrane HZDS. Na republikovom predstavenstve rezignovali na svoje

funkcie ústredná tajomníãka Kramplová – Hru‰tiãková a ústredn˘ hospodár Urbáni. Doplatili na igelitky z Tesca, v ktor˘ch im invalidní dôchodcovia a krachujúci podnikatelia posielajú milióny v hotovosti. Meãiar rozhodol, Ïe sporné dary vrátia do posledného centa, pardon, haliera, lebo to chcú stihnúÈ e‰te do zavedenia eura. Zv˘‰ia a zefektívnia v˘ber ãlensk˘ch príspevkov. Ktovie, ãi vrátia aj tie slávne igelitky, ale to pri t˘ch sumách uÏ rozhodujúce nie je a navy‰e v Tescu dávajú ta‰ky zdarma. Samozrejme, Ïe celé je to iba cirkus, no normálne by som to tomu invalidovi, ktor˘ b˘va v jednoizbovom byte so synom, aj doprial. Teda aby mu priniesli sedem miliónov. UÏ len preto, Ïe neoblomne trval na tom, Ïe ich Meãiarovcom dal. Teraz by mal rovnako hrdinsky nástojiÈ, aby mu ich vrátili. ªubo Baniã


Paraméter – Hirdetés

2008. szeptember 30.

11

PARAMÉTER – A HÍRMÉRTÉKEGYSÉG – ODATESSZÜK!

Féleszıek és hatökrök, avagy a Large Harabin Collider Nem tudom, hallottak-e arról a tisztelt olvasók, hogy a CERN nagy hadron ütköztetŒjének (Large Hadron Collider) mintájára a szlovák parlamentben is megvalósult egy Lip‰ic-féle Large Harabin Collider. Ám, amíg az elŒbbit héliumszivárgás következtében leállították, a mi ütköztetŒnk a belekerülŒ hajzel és ‰pina (szar és piszok – a beszólásokból rekonstruálva) ellenére vígan üzemel tovább. Egyébként a ‰pina ez utóbbi esetben nem a részecskék impulzusmomentumát jelentŒ spin (perdület) értékét fejezi ki, hanem leginkább a képviselŒk értéktelenségének a fokmérŒje. Vannak a feles spinı (malá ‰pina) féleszıek és az egészszámúak, vagyis a hatökrök. MegjegyzendŒ még, hogy a spiné nem a spin nŒnemı alakja, bár ez utóbbi az örömszerzésben járatos, immáron hajlott korú cédákra használatos kifejezés. Velük kapcsolatban a rendŒrség a részecskegyorsítás helyett a szajhahajsza kifejezést alkalmazza. Azután itt van ez az anyag-antianyag arány. Máig fejtörést okoz a fizikusoknak, hogy miért került túlsúlyba az anyag az antianyag rová-

 A részecskegyorsító sára a világegyetem kialakulása kezdetén, pedig a szimmetriaelv alapján egyforma mennyiségben kellett létrejönniük. S lám, parlamentünkben is fellelhetŒ a kisebbségbe került ellenzék, s most, a

Archív felvétel

ciklus felénél vizsgálódva (lásd felezési idŒ, ami az urán U238-as izotóp esetében 4,5 milliárd év) azt tapasztalhatjuk, hogy a parlamenti ellenzék esetében a bomlási idŒ jelentŒsen lerövidült a szokásosnál.

Ellenben a kormánypártiak felezése (fele enyém, fele tiéd) továbbra is jelentŒs anyagi gyarapodással jár, az antianyagot képviselŒ ellenzék nagy bánatára. Hiába, a radioaktív bomlás okozója a gyenge kölcsönhatás, és a Dzurinda–Hru‰ovsk˘–Csáky-kvarkok csak nagy ütköztetések árán lesznek képesek egy újabb rekombinációra. A FICO-féle (Farm of the Intensive Cash Operators) misztériumok pedig kész tenyésztŒreaktorok, értsd rajtunk tenyésznek az aktorok. Még a legjobb felbontású ködkamrás felvételeken sem igen találni nyomát a nagy elnyeléseknek, melyeket szaknyelven abszorpciónak nevezünk. A szomszédban is nagyjavításra vár az ütköztetŒ, mert elkúrták. Úgy néz ki a dolog, hogy cserélni fogják a bal ionágyút egy jobbra. Már minden készen áll a beindításhoz – adta hírül a Paksi Füles. Azután van itt nekünk egy különleges részegcskénk is. A Slota. Bizony. Ilyen nincs már sehol. Mi is csak azért tartjuk, mert szlovák unikumként a Világökörség részévé vált. BödŒk Zsigmond

■ http://www.parameter.sk/24h Az elmúlt 24 óra hírei – nem marad ki semmi, ami fontos! Soha! ■ http://www.parameter.sk/rovat/belfold Átfogó belföldi hírekkel szolgálunk Pozsonytól Kassáig ■ http://www.parameter.sk/rovat/kulfold A nagyvilág legfontosabb történései percre készen ■ http://www.parameter.sk/rovat/regio A Csallóközben verhetetlenek vagyunk gyorsaságban és tartalomban egyaránt ■ http://www.parameter.sk/rovat/bulvar Nemcsak Britney Spears alsó fertálya, de az is! ■ http://www.parameter.sk/rovat/sport A regionális sporttól a Forma–1-en, BL-en keresztül a vizilabdáig ■ http://www.parameter.sk/rovat/kultura Kulturális híradónak is hívhatnánk, de ettŒl jóval emészthetŒbb ■ http://www.parameter.sk/rovat/paravelemeny Megmondjuk a tutit mindenrŒl, mindenkirŒl! És nem vigyázunk a szánkra... ■ http://www.parameter.sk/rovat/lapszemle Nálunk el lehet olvasni azt is, amit a többi újság ír – persze csak a lényeget! ■ http://www.parameter.sk/rovat/technika-tudomany Autótesztek, vírusok, tızhányók – fejlŒdik a világ, mi errŒl beszámolunk. ■ http://www.parameter.sk/bodok Az oldal fenegyereke bevetésen: jobbegyenesei halálosak. Illetve a tolla... ■ http://www.parameter.sk/rovat/paramagyar Megmondjuk a magyaroknak, min parázzanak és min ne! ■ http://www.parameter.sk/rovat/to+slovensko+na‰e Véleményrovatunk szlovákul, szlovák olvasóinknak ■ http://www.parameter.sk/keptar Képtárunkban a világ eseményeit követjük nyomon képekben ■ http://www.parameter.sk/videotar Saját készítésı és más portáloktól átvett videók ■ http://www.parameter.sk/blog Mindenki írjon blogot! Mert sokan olvassák ám...! ■ http://www.parameter.sk/forum Ez itt a vita helye... – szabadon, mindenkinek! ■ http://www.parameter.sk/programajanlo SzabadidŒs programok a régióból


12

Apróhirdetés

BERTOK VIDEO

Pro Europa

Videofilmek készítése és fényképezés. Hozza el régi videofelvételeit, minŒségét feljavítjuk és DVD-lemezre írjuk! Erzsébet tér 1203. 929 01 Dunaszerdahely Tel.: 0903 433 628 mail:bertokvideo@bertokvideo.sk web: http://www.bertokvideo.sk

SZOLGÁLTATÁS

● Mıanyag redŒnyök szerelése és javítása. Tel.: 0903 112 175. ● KB DESIGN – professzionális webstúdió. Színvonalas weboldalak készítése, korrekt áron. Tel.: 0905 155 133; www.brainsum.com ● CSALÁDI HÁZAK katalógustervei a Prodom cég dunaszerdahelyi képviseleténél! Tanácsadás, áttervezés, költségvetés és beültetési terv elkészítése. Tel.: 0903 410 565. ● Olcsó tetŒanyagok, tetŒfelújítás, szigetelés, csatornázás – részletre is, havi 1000 Sk. Tel.: 0915 586 633. ● Az ElsŒ PénzkölcsönzŒ Dunaszerdahelyen. Készpénz 20 ezer Sk-ig, három órán belül. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● „TeppezŒgépek” kölcsönzése, bérbe adása (KÄRCHER), DS és környéke. Tel.: 0908 730 405. ● Jelzáloghitel jövedelemigazolás nélkül adósságrendezésre (egzekúzió is). Tel.: 0918 709 051. ● Használt autók felvásárlásaeladása-komisszió IMPA ·amorín, s.r.o.: ·KODA AUTÓSZALON, Bratislavská cesta 75, ·amorín. Tel.: 0905 683 803. ● Hitel 4 nap alatt munkavállalóknak, nyugdíjasoknak 180 000 Sk-ig fedezet nélkül. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Akció! Reluxa – 480 Sk, szúnyogháló – 440 Sk szereléssel együtt. Tel.: 0949 652 285. ● Végleges szŒrtelenítés, fogfehérítés Dunaszerdahelyen. Tel.: 0904 877 068. ● BEMER 3000 elektromágneses terápia! Készülékek forgalmazása. Akció december 31-ig. Tel.: 0903 414 665. ● Könyvelést, bérelszámolást vállalok. Tel.: 0915 888 101. ● Kölcsön nyugdíjasoknak korhatár nélkül. Ügyintézés Dunaszerdahelyen 4 órán be-

2008.szeptember 30. Eladó két és fél szobás, 2. emeleti lakás Dunaszerda hely belvárosában (Duna utca): parkettás szobák, felújított konyha-fürdőszoba, ablakcsere, külsőleg szigetelt lakótömb.

Tel.: 0903 415 642. lül. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Takarítást vállalok. Tel.: 0910 631 496. ● FürdŒkádzománc-felújítás. Tel.: 0905 983 602. ● Kevés a fizetése? Szeretne több pénzt keresni? Hívjon! Tel.: 0905 864 436. ● Kukoricaaratást vállalunk John Deere kombájnnal, szárzúzóval. Tel.: 0903 403 153. ● Ingatlan-bankhitel 200 ezer Sk-tól 3,5 millió Sk-ig, akár jövedelemigazolás nélkül. Ügyintézés Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 222 071, Patócs Ottó. ● Banki és nem banki kölcsönök intézése, ingyenes pénzügyi szaktanácsadás. Tel.: 0948 088 246; 0910 312 629. ● Profi csapat vállalja lakások – házak – irodahelyiségek komplett felújítását, igény szerint belsŒépítészeti tervezéssel. Korrekt árak, megbízhatóság. Tel.: 0910 822 029. ● Hitelek, kölcsönök nyugdíjasoknak, vállalkozóknak, munkaviszonyban lévŒknek. Házhoz megyek! Tel.: 0908 847 609, www.peniazeprevas.sk ● Kölcsön bárkinek, bármire. Tel.: 0918 547 736. ÁLLÁS

● A Suzuki márkaszerviz autóvillany-szerelŒket keres tartós munkaviszonyba. Tel.: 0904 565 678. ● Mellék- és fŒálláslehetŒség. Tel.: 0915 729 755. ● Kisgyermekes édesanya otthon végezhetŒ munkát vállalna. Tel.: 0902 288 356. ● Tapasztalattal rendelkezŒ gépészt keresünk Putzmeister P 715 TD betonpumpa kezelésére. Jó fizetési lehetŒség. Írásos jelentkezést az alábbi címre várunk: Eurostav-DS, a.s., Priemyselná ul. 5296/2A, 929 01 Dunajská Streda. Tel.: 031/552 87 45. ● Azonnali belépéssel felveszünk teherautó-sofŒröket (12 t-ig és 12 t felett). Cím: MOLGlass-DS, s.r.o., Mlieãany 64, 929 01 Dunajská Streda. Tel.: 031/551 69 38, fax: 031/551 13 48. ● Tapasztalt konyhai kisegítŒt keresünk Dunaszerdahelyre. Tel.: 0918 869 083.

DS-en, Duna Palota. Ár az irodában. Tel.: 0911 102 400,  3 szobás, részben átépített, 86 Eladók: m2-es lakás DS-en (1 940 000  építkezési telkek Mihályfán (990 Sk/64 396,20 euró). Tel.: 0905 Sk/m2 – 32,86 euró/m2). Tel.: 442 905, 0911 102 400,  3 szobás, 70 m2-es lakás DS-en  családi ház kerttel DS-en (ár meg(Nemesszeg, 1 854 000 Sk/61 egyezés szerint). Tel.: 0911 785 541,53 euro). Tel.: 0911 102 140, 400,  7 db családi sorház Sárosfán  emeletes családi ház BŒsön (4 199 000 Sk/139 381,27 eu(3 100 000 Sk/102 901,15 euró). Tel.: 0911 102 400, ró). Tel.: 0905 442 905,  családi ház Alistálon  5 szobás, emeletes családi ház Hegyétén (5 240 000 Sk/165 (2 260 000 Sk/75 018 euró). 969,60 euró). Tel.: 0905 442 Tel.: 0911 321 570, 905,  3 szobás lakás Dunaszerdahe kiadók 130 m2-es, 102 m2-es Dulyen (1 960 000 Sk/62 970 eunaszerdahelyen, a központban ró). Tel.: 0911 321 570, (ár az Irodában). Tel.: 0911 102  családi ház DunatŒkésen 085, (2 700 000 Sk/89 623 euró).  kiadó üzlethelyiség DunaszerdaTel.: 0911321 570, helyen, a városközpontban (ár az  egy és háromszobás lakás irodában). Tel.: 0911 102 085. attractive@remax-slovakia.sk www.remax-slovakia/attractive

● Felveszünk munkaerŒt mıanyag ablakok, ajtók gyártására. Betanítást is vállalunk. A kérvényeket és életrajzokat küldjék az alábbi címre, illetve itt lehet személyesen jelentkezni: DANTER, Bratislavská cesta, P. O. Box 14, 929 01 Dun. Streda. E-mail: okno@danter.sk ● Autómosóba keresek alkalmazottat. Tel.: 0905 464 923, DS. ● Embereket keresünk mezŒgazdasági gépek kezelésére és a növénytermesztésbe. Tel.: 0918 459 597. ● Külföldi kereskedelmi cég keres ambiciózus embereket pénzügyi szférába. Tel.: 0907 723 420; 0910 312 629. ● Azonnali belépéssel felveszünk fŒállásba autószerelŒt, Dunaszerdahelyen. Tel.: 031/ 553 03 77; 0908 752 514. ● Munkatársakat keresünk adminisztrációs és pénzügyi szférába. (Frissen érettségizettek és gyakorlat nélküliek jelentkezését is várjuk). Tel.: 0904 699 261. ● Az Arcus International Kft. jó angol- vagy németnyelv-tudású adminisztratív munkaerŒt alkalmaz felsŒpatonyi irodájába. Tel.: 031/552 00 00. ● Felveszek munkaerŒt büfébe, 6 órára. Tel.: 031/552 89 02, napközben. ● A B-BAV, s.r.o., vasazókat és segédmunkásokat keres. Tel.: 0907 815 191. ● Tüchtige/r Mehlspeisekoch/ köchin für Heurigenküche mit guten Deutschkenntnissen. Wohnmöglichkeit vorhanden. Tel.: 0043/22 52 89 608; 0043/66/444 85 187. INGATLAN

● Eladó, sürgŒsen, Balaton közelében 50 m2-es, 2 szobás, összkomfortos ház 10 áras telekkel, Siófoktól cca 10 km. Ára 1,3 millió + megegyezünk (vagy csere csallóközi ingatlanra). Tel.: 0948 312 294. ● Eladó Balázsfán 20 áras terület – szántóföld (270 Sk/m2), valamint Somorján 1,5 ha ipari terület (1300 Sk/m2). Tel.: 0905 84 95 97. ● Eladó családi ház Dercsikán. Tel.: 0907 768 921. ● Vennék szántóföldet Somorjától Komáromig. Ár 100-tól 130 000 Sk/ha. Tel.: 0905 849 597. ● Eladó Ásványrárón – BŒssel szemben – 17 éve mıködŒ, 6 szobás fogadó vendéglŒvel, teljes berendezéssel (2 x 136 m2). Ára 17 millió Ft. Tel.: 0036/ 30/430 26 34. ● Eladó újonnan épített, félkész családi ház 8 áras telken Dunaszerdahely mellett. Ára 2,6 millió Sk (86 304 euró). Tel.: 0903 208 587. ● Eladó 5 áras építkezési telek Dunaszerdahelyen. Tel.: 0908 588 977 – csak hétvégén! ● Eladó 8 áras közmıvesített építkezési telek Dunaszerdahely mellett, Hegyéte községben. Ára 1200 Sk/m 2. Tel.: 0905 581 494. ● Eladó 90 áras és 1,08 ha-os építkezési telek Csallóközcsütörtökben. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084.

● Eladó Dunaszerdahelyen 15 áras építkezési telek. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 25 áras építkezési telek FelsŒjányokon. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladók építkezési telkek Sárosfán. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 5600 m2-es építkezési telek Patonyréten. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 17 áras építkezési telek Solymoskarcsán. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó még befejezetlen, 2 emeletes, többszobás családi ház, a földszinten üzlethelyiséggel, Felbáron. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 5 szobás családi ház Jókán 19 áras telekkel. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 5 szobás, emeletes családi ház Tárnokon 8 áras telekkel. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 4 szobás családi ház Somorján (Tejfalu) 11 áras kerttel. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó emeletes, 6 szobás családi ház Pódafán Tel.: 031/ 560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 3 + 1 szobás családi ház 8 áras telken Balázsfán. Tel.: 0911 570 346. ● Kávézó bérleti jogát átadom BŒs központjában. Tel.: 0903 359 714. ● Eladó családi ház Pódafán. Tel.: 0915 957 142. ● Eladó családi ház Dunaszerdahelyen 2 garázzsal (Nyugatlakótelep). Tel.: 0908 626 448. ● Eladó Nagyszarván 25 áras, 25 m széles közmıvesített telek régi mórházzal. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0948 504 748. LAKÁS, GARÁZS

● Eladó két 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen (Újfalu). Tel.: 0911 763 030. ● Eladó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0903 355 357. ● Eladók most épülŒ lakótömbben egy- (1 290 000 Sk), két(1 650 000 Sk) és háromszobás (2 600 000 Sk) lakások Dunaszerdahelyen (Sport utca), valamint eladók garázsok is. Tel.: 0911 763 030; 0907 849 001. ● Eladó 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen (SzNF tér, 72 m2). Tel.: 0908 498 036. ● Eladó részben átalakított, magántulajdonban lévŒ garzonlakás Dunaszerdahelyen a városközpontban. Ára 1,2 millió Sk. Tel.: 0908 309 040. ● Eladó teljesen felújított 3 szobás lakás Somorján. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó új 3 szobás lakás Sárosfán. Tel.: 031/560 33 44; 0907 440 054; 0907 440 084. ● Eladó 4 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0902 495 993; 0915 320 606. ● Eladó újonnan épült 2 és 3 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0908 323 114. ● Vennék garzonlakást Somorján az elsŒ vagy a 2. emeleten.

MEGEMLÉKEZÉS „Akit szeretünk, azt nem feledjük!” LÁSZLÓ PÁL 1956–2006. Kisudvarnok Emlékeznek rá szerettei

„Telnek a hónapok, múlnak az évek, s nem telik el úgy nap, hogy ne emlegetnénk Téged. Mindig itt vagy velünk, mégis oly távol, Csak mi tudjuk, mennyire hiányzol.” Fájó szívvel emlékezünk hirtelen halálának 15. évfordulóján HORVÁTH LÁSZLÓRA Szapon. Emlékét szívében őrzi felesége, Mancika, lányai, Szilvia és Zsuzsa, veje, Tihamér és két unokája, Barbara és Bianka „Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amelyet a szívünkben hordozunk némán, csendesen.” Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, ZEMES ZOLTÁNRA és KULCSÁR EDITRE haláluk első és tizedik évfordulóján. Emléküket örökké őrző családjuk Tel.: 0911 990 017; 0903 783 665. ● Eladó garzonlakás Dunaszerdahelyen, a belvárosban. Tel.: 031/551 50 95; 0904 978 017. ● Eladók garzonlakások Dunaszerdahelyen: Rózsa liget, Smetana liget, SzNF tér, városközpont. Tel.: 0915 883 970. ● Eladók egyszobás lakások Dunaszerdahelyen: Neratovice tér, Fenyves-lakótelep, városközpont. Tel.: 0915 883 970. ● Eladók 2 szobás lakások Dunaszerdahelyen: Neratovice tér, Újfalu-lakótelep, városközpont. Tel.: 0915 883 970. ● Eladók 3 szobás lakások Dunaszerdahelyen: MezŒ utca, Fenyves-lakótelep, Smetana liget, SzNF, Városháza, Neratovice, Halpiac, Barátság tér, Újfalu-lakótelep. Tel.: 0915 883 970. ● Eladók 4 szobás lakások Dunaszerdahelyen: Városháza, SzNF tér, Smetana liget. Tel.: 0915 883 970. KIADÓ – BÉRLET

● KIADÓ HÙTÃKOCSI LAKODALMAKRA. Tel.: 031/552 20 75. ● Kiadók Dunaszerdahelyen, a város központjában, új helyiségek (40 m2 – mellékhelyiségek). Használhatók orvosi rendelŒnek, irodának is. Tel.: 0907 627 550. ● Kiadó üzlethelyiség (60 m2) emelettel, Dunaszerdahelyen, a Vámbéry téren. Tel.: 0910 164 626. ● Kiadó 80 m2-es, utcáról nyíló helyiség Dunaszerdahely központjában (kávéháznak, étteremnek, üzletnek stb.). Tel.: 0908 733 708. ● Kiadó 105 m2-es lakás Dunaszerdahelyen a Duna Palotában

– igényeseknek. Tel.: 0904 589 621. ● Kiadó üzlethelyiség novembertŒl Dunaszerdahely központjában (FŒ utca). Tel.: 0915 795 088. ● Kiadó hıtŒkocsi lakodalmakra. Tel.: 031/554 57 62; 0905 493 843. ● Bérbe vennék garázst Dunaszerdahelyen a Nyugat-lakótelepen. Tel.: 0903 237 476. ● Kiadó egyszobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0915 887 511. ● Kiadó átalakított garzonlakás Dunaszerdahelyen (FŒ utca, 4. emelet). Tel.: 0907 735 729. ● Kiadó 2 szobás lakás Dunaszerdahelyen. Tel.: 0907 300 503, 16 óra után. ● Kiadó 85 m2-es üzlethelyiség Dunaszerdahelyen a városközpontban. Tel.: 0911 712 044. GÉPJÁRMÙ

● Eladó Felicia. Tel.: 0905 161 593. ● Eladó Suzuki SV 650, gy. év 2004, 11 000 km. Új elsŒ + hátsó gumik! Ára 125 000 Sk. Tel.: 0903 415 642. ● Eladó Ford Tranzit 2,5 dízel. Tel.: 0911 747 936. ● Eladó ezüstszínı ·KODA OCTAVIA II TDI 77 KW, gy. év 2007/12, 2008-as modell, 6000 km. Ambiente kivitelben, elsŒ tulajdonos. Ára 525 000 Sk. Tel.: 0905 578 188. ● Eladó kék VW Polo 1,6 l, gy. év 1995, 143 000 km. Tel.: 0904 237 124. ● Eladó Fiat 126. Tel.: 0907 501 321. ● Eladó Renault Expres 1,4 i, 4 x téli gumi, 10 CD-váltó, 2 x 150 W-os erŒsítŒ, 2 x subfover. Tel.: 0905 897 480.

Eladó sárga, 3 ajtós Fiat Punto II. Sporting 1,2 16 V – 80 LE, gy. év 2001, 95 000 km. Felszereltség: 6 légzsák, szervo + city szervo, klíma, elektromos ablakok, fedélzeti számítógép, beépített subwoofer, bőrkormány, 15” alufelni, új nyári gumik + 14” kerekek téli gumival. Márkaszervizben szervizelt + szervizkönyv – vezérszíjcsere/olajcsere után. Ára: 150 000 Sk. Tel.: 0903 415 642.


Hirdetés

2008. szeptember 30. A dunaszerdahelyi DUNAUTO a most megnyílt BMW márkakereskedésébe és márkaszervizébe munkatársat keres az alábbi pozíció betöltésére: Szerviz-technikus Elvárások: gépészeti vagy elektrotechnikai végzettség, számítógépes ismeretek, önállóság, szlovák- és magyarnyelv-tudás. Gyakorlattal rendelkezők előnyben! A jelentkezők az életrajzukat és a motivációs levelet személyesen a FIAT-szalonban leadhatják, illetve a dunauto@dunauto.com e-mail címre elküldhetik. További információkat a poziciók betöltésével kapcsolatban a 031/590 01 02-es, illetve a 0905 859 618-as telefonszámokon nyújtunk. EGÉSZSÉGFELMÉRÉS BIOREZONANCIÁVAL.

Tel.: 0904 467 630.

Jóslás. Tel.: 0910 942 851; 031/554 93 83, este.

Prenájom skladových priestorov aj s kompletnými logistickými službami (kamiónová doprava, manipulačná technika, kancelárie) v tesnej blízkosti Dun. Stredy na okraji štátnej cesty č. 63.

● A Tallóstól 3 km-re lévŒ gulamezei baromfifarmon (GA) kedvezményes áron megrendelhetŒk frissen tisztított pecsenyekacsák (100 Sk/kg, élŒ súly 1 kg/60 Sk). Tel.: 031/778 23 53; 0908 159 277. ● Elajándékozom kiskutyáimat. Tel.: 0907 501 321. ● A topoºnicai (tósnyárasdi) baromfifarm (Galántától 5 km-re) eladásra kínál tömni való brojlerkacsákat és megrendelésre pucolt brojlercsibéket (1 kg/68 Sk). Tel.: 031/781 15 63; 0905 450 432; 0905 551 499.

● Eladó Fiat Punto 1,3, gy. év 2004, 2 légzsák, elektromos ablak, centrálzár, rádiós CD, deffend lock, ezüst metálfényezésı, 59 000 km. Tel.: 0905 274 858. ● Eladó ezüst metallizált Suzuki Ignis, gy. év 2004 (2 x airbag, 175 000 Sk, centrálzár, riasztó, 136 000 km, télinyári gumik fémtárcsákkal együtt). Tel.: 0908 741 970. ● Eladó Fiat Croma 2,0 ie alkatrésznek. Tel.: 0907 776 943. ● Eladó ezüst metallizált Ford Mondeo TDi, gy. év 2001, 181 000 km, 179 000 Sk. Tel.: 0903 222 071. VEGYES

● Eladó ·koda Felicia, gy. év 1997, ára 62 000 Sk. Tel.: 0915 957 142. ● Eladó zöld metálfényı Renault Thalia 1,4/55 kW, gy. év 2002, 160 000 km, téli gumik. Ára 128 000 Sk + megegyezünk. Tel.: 0918 486 232. ● Eladó Fiat Brava 1,4. Tel.: 0918 361 800, Nagymegyer. ● Eladó garázsolt ·koda Favorit 135, gy. év 1992, 123 000 km, központi zár, téli-nyári gumi. Irányár 38 000 Sk. Tel.: 0905 109 111.

● NONSTOP MEGRENDELHETÃK KIVÁLÓ MINÃSÉGÙ FRISS HÚSCSIRKÉK – ÉLVE ÉS BONTVA. Kiváló minŒség, kiváló áron. Nagyobb mennyiségben elszállítjuk. Tel.: 0905 432 292. ● HÚSCSIRKÉK. Tel.: 0905 944 149. ● Eladó jó állapotban lévŒ gáztızhely. Tel.: 0904 399 374. ● Eladó három nehéz fogas. Tel.: 0911 747 936. ● Eladók betonkerítések, drótkerítéshez betonoszlopok. Tel.: 0907 238 195.

● Firma zaoberajúca sa MKD hºadá skúsen˘ch vodiãov. Prax nutná, v˘hodné podmienky. Tel.: 0911 352 653; 0911 096 518. ● Hºadáme do trvalého pracovného pomeru: OPERÁTORKY ku strojom do v˘roby v ·amoríne. Podmienky: ochota pracovaÈ na 3 zmeny, schopnosÈ vykonávaÈ základné operácie na strojoch, dobr˘ zdravotn˘ stav, znalosÈ slovenského jazyka, predchádzajúce pracovné skúsenosti vo v˘robn˘ch spoloãnostiach – kde vykonával manuálnu a presnú prácu sú v˘hodou. Tel.: 0905 454 871, 0905 439 618, e-mail: fortius@nextra.sk ● V˘znamná slovensko‰védska v˘robná spoloãnosÈ so sídlom v blízkosti ·amorína prijme do pracovného pomeru s nástupom ihneì: v˘robn˘ch robotníkov, operátorov CNC stroja. Kvalifikaãné poÏiadavky: absolvent SOU, Z· alebo SOU strojnícke, prax v˘hodou. Motivujúce finanãné ohodnotenie podºa v˘konnosti a kvality vykonanej práce, dlhodobá perspektíva sebarealizácie v medzinárodnej firme, za‰kolenie. Tel.: 0905 454 871.

● Renomovaná spol. v oblasti vzduchotechniky a klimatizácie hºadá vhodného kandidáta na pozíciu PROJEKTANT. PoÏiadavky: vysoko‰kolské vzdelanie – strojnícka, stavebná fakulta – katedra technika zariadení budov. Zameranie energetické zariadenia a technika prostredia, resp. TZB, prax v odbore v˘hodou. Miesto v˘konu práce: ·amorín. Tel.: 0905 454 871; 0905 439 618, e-mail: fortius@nextra.sk ● Predám VW Polo 1,6 l, rok v˘r. 1995, 143 000 km. Tel.: 0904 237 71 24. ● NANY 13, s.r.o., realitná a draÏobná spoloãnosÈ, Nám. Kossutha 6, 945 01 Komárno, www.nany13.sk ponúka na predaj: 1-2-3-4-izb. byty, rodinné domy a pozemky v Dunajskej Strede, ·amoríne, Gabãíkove, Budape‰ti, Nov˘ch Zámkoch, Komárne a v ‰irokom okolí, administratívnu budovu s pozemkom v Bratislave. Kompletn˘ právny servis pri prevode nehnuteºností. Tel.: 0948 031 800; 0907 707 415, nany13@nany13.sk ● Poradenské centrum – privyrobenie 2-3000 Sk t˘Ïdenne. Tel.: 0908 754 394.

GÉPJÁRMÙ

Gazdit keresünk! Tel.: 0903 20 15 84.

Kiadók raktárhelyiségek komplett logisztikai szolgáltatással (kamionfuvarozás, manipulációs technika, irodahelyiségek) – Dunaszerdahely közvetlen közelében, a 63-as főút mentén. Tel.: 0903 706 845.

A COLUMBUS NYELVISKOLÁBAN

PNEUSERVIS DS, S.R.O. âigérska1, Dunajská Streda ãasÈ Malé Blahovo Tel.: 0904 565 987; 0905 439 471. Otvorené do 21.00 hod.

APRÓHIRDETÉS – DROBNÉ INZERÁTY HÁZIÁLLAT

13

● Eladó fodrászatba berendezés: fodrászszék és tükrös bútorrész. Tel.: 0904 664 250. ● Eladó 1000T eurós kasszagép. Tel.: 0915 456 377. ● Eladók élŒ sövények, tujafák (80m–100m), 60 Sk/db. Tel.: 0902 526 341. ● Cserepes krizantém megrendelhetŒ halottak napjára különbözŒ színben és nagyobb mennyiségben is, a Dunaszerdahelyi járásban. Tel.: 031/552 31 32; 0904 939 799. ● Eladók demizsonok (2 x 50 l, 10 x 25 l, 3 x 10 l), valamint zúzó és prés. Tel. 0902 516 427. ● Eladó 9 darab kaolin kanalizációs csŒ (157 x 24-es). Tel.: 031/552 25 17. ● Eladó kombinált tızhely, faés széntüzelésı sparhelt, ebédlŒfal, szŒnyeg, vadonatúj kaszáló, utánfutó és egyéb háztartási cikkek. Ár megegyezés szerint. Tel.: 031/559 74 22. ● Dunaszerdahelyen a Cserkészboltban (Szent István tér 6.) vallásos áru kapható. Tel.: 031/552 10 47. ● Eladók „Gamat“ radiátorok (2000 Sk/db). Tel.: 0903 514 414. ● Kuchynské ‰túdio prijme pracovníka na montáÏe nábytku. Nástup ihneì. Tel.: 0905 598 111. ● S okamÏit˘m nástupom prijmeme do pracovného pomeru vodiãov nákladn˘ch áut (do 12 t a nad 12 t). Adresa: MOL-Glass-DS, s.r.o., Mlieãany 64, 929 01 Dunajská Streda; tel.: 031/551 69 38, fax: 031/551 13 48. ● Predám 4-izbov˘ byt v Dun. Strede. Tel.: 0902 495 993; 0915 320 606. ● Hºadáme ºudí na obsluhu poºnohospodárskej technológie a do rastlinnej v˘roby. Tel.. 0918 459 597. ● Dám do prenájmu 105 m2 byt v Dun. Strede – Duna Palota – pre nároãn˘ch. Tel.: 0904 589 621. ● Douãím slov. jaz., opatrím dieÈa vo veãern˘ch hodinách a cez víkendy. Tel.: 0911 210 824. ● Dám do prenájmu rodinn˘ dom vo Veºkom Mederi na podnikateºské úãely. Tel.: 0905 912 534. ● Prijmeme automechanika do hlavného pracovného pomeru v Dun. Strede s nástupom ihneì. Tel.: 031/553 03 77; 0908 752 514.

LEAFF – TAKARÍTÓVÁLLALAT

a következő tanfolyamok közül választhatsz: ● ANGOL ● NÉMET ● FRANCIA ● OLASZ ● SPANYOL ● OROSZ

TAKARÍTÁST ÉS „TEPPEZÉST” VÁLLALUNK!

● SZLOVÁK KONVERZÁCIÓ

Ülőgarnitúrák, ágyak, szőnyegek, autók, teherautók, buszok „teppezése”.

Beiratkozás és információ: Columbus, Lesná 8, Dunaszerdahely. Tel.: 0904 23 71 24. ...tanulj nyelveket és fedezd fel a világot!

Csúszásgátlók alkalmazása. Cím: Dunajská ul. 372/17 929 01 Dunajská Streda Tel.: 0905 506 748 031/552 70 23 E-mail: leaffds@panelnet.sk

Felveszünk biztonsági őröket Dunaszerdahelyre és Nagymegyerre. Jó fizetési lehetőség! ***** Prijmeme do zamestnania bezpečnostných strážnikov v Dunajskej Strede a Veľkom Mederi. Dobré platové podmienky. Tel.: 0911 856 077

A több, mint 20 éves múlttal, 240 állandó alkalmazottal, stabil háttérrel és nemzetközi elismeréssel rendelkező bútorgyártó üzem,

a FIT möbel SK, s. r. o. Dunaszerdahelyen azonnali belépéssel, a termelés és személyzete bővítése céljából, állandó munkaviszonyba felvesz:

CNC-gépkezelőket, asztalosokat és segédmunkásokat • Fizetési feltételek: 90 Sk/óra – 130 Sk/óra • Követelmények: előnyben részesülnek azok a jelentkezők, akik gyakorlattal rendelkeznek a famegmunkáló gépek, valamint a műszaki rajzok leolvasása területén. Jelentkezni életrajzzal együtt a következő címen lehet:

FIT möbel SK, s.r.o., Kračianska cesta 2913/52 929 01 Dunajská Streda Tel.: 031/5903002, E-mail: horvathova@fitmobel.sk


14

Sport

2008. szeptember 30.

DAC-döntetlen a bajnok otthonában CorgoÀ-liga, 10. forduló. Idénybeli harmadik döntetlenjét produkálta idegenben a DAC, mely a gyengélkedŒ bajnok, a ligetfalui Artmedia ellenfele volt a pasienkyi stadionban szombat délután. A csallóköziekkel tartottak leghıségesebb drukkereik is. Velük együtt is csupán 1180 nézŒ volt kíváncsi a két csapat csatájára. A vendégek trénere, Werner Lorant kihagyta a kezdŒtizenegybŒl Dragisevicet és Essadot, helyettük a megkegyel-

mezett Moughfirenek és az aranyosmarótiak elleni meccsen góllal debütált Nlendnek kínált bizonyítási lehetŒséget. Ami azt illeti, egyik csapat sem kápráztatta el produkciójával a futballkedvelŒket. Mivel a bajnokcsapat szétesŒfélben van, ezért a vendéglátók valójában csak ott folytatták, ahol legutóbb abbahagyták. A dunaszerdahelyiek kameruni gólzsákjára már nagyon odafigyelnek a riválisok védŒi, így már jóval kevesebb alkalommal kerül góllal kecsegtetŒ helyzetbe, mint az idény elején lejátszott párharcokon. Ha pedig

 Oravec és Marcin párviadala az Artmedia–DAC találkozón

már eljut a ziccerig, akkor kihagyja azt. Tette ezt a pozsonyi párharcon is, amikor két-három alkalommal, igaz szorongatott helyzetben, pontatlanul célzott. A hazaiak mezében két egykori DAC-futballista, Szabó Ottó és a csereként játékba avatkozott Pavol ëurica is szóhoz jutott. Az elŒbbit megéljenezték a vendégszurkolók. A mérkŒzés hajrájában beszorultak Pintéék. Ekkor a csapatkapitány, Novota igazolta, hogy Œsszel sikerült tartósítania jó formáját. A 85. percben Oravec meccslabdáját, pontosabban sarokba tartó közeli fejesét nagy bravúrral hárította. A legvégén pedig a hórihorgas Saláta bombafejese süvített el a léc felett. A nagy elánnal küzdŒ dunaszerdahelyiek igyekezetük édes gyümölcseként végül is pontot zsákmányoltak a bajnok otthonában. Ezzel egyben önbizalmukat is pallérozták, amire nagy szükség is lesz a zsolnaiak elleni, rendhagyó módon vasárnap délután sorra kerülŒ összecsapáson. „Amikor csapatom idegenben pontot zsákmányol, akkor elégedett vagyok. Nincs mit hozzáfıznöm a mai párharchoz. Amivel elégedett voltam, azt feleslegesnek tartom ismételgetni. A hibákat pedig majd az öltözŒben elemezzük aprólékosan“ – nyilatkozta a pontosztozkodással végzŒdött találkozó után Werner Lorant, a vendégek német mestere. A DAC egyébként a labdarúgó Szlovák Kupa hétközi 3. fordulójában, október elsŒ napján Lipanyban lép pályára. * Artmedia PetrÏalka–DAC 1904 0:0. JátékvezetŒ: Chmura, 1180 nézŒ. Sárga lap: Dosoudil, Velick˘, Fodrek, ill. Marcin, Gerich. DAC: Novota – Adiaba, Marcin, Pinte, Gerich (90.+ Caha)–Osei Opoku, Boya, Abena, Moughfire (46. Regedei) – Kweuke, Nlend.

Archív felvétel

Negatív nyárasdi sorozat Nyugat-szlovákiai III. liga, 9. forduló. A somorjaiak Párkányban újabb gyŒzelmükkel jelezték, kezdenek formába lendülni. A bŒsiek végre hazai pályán is gyŒztek az Œszi idényben, méghozzá a beugrósként közremıködŒ Fekete Alfréddal a kispadon. A nyárasdiak sorrendben negyedik mérkŒzésükön szenvedtek vereséget. Tegyük hozzá, a Czuczor-legénység még a 81. percben 1:0-ra vezetett hazai környezetben. A galántaiak idegenbŒl tértek haza üres kézzel. A negyediek sikerrel vették a vágbeszterceiek alkotta akadályt. Eredmények: Párkány–Somorja 0:3 (0:2), g.: 33. Dajcs (öngól), 44. Molnár, 53. Buchel; Dolné Vestenice–Lednické Rovne 3:2 (1:1), g.: 38. (11-esbŒl), 80. Cserge, 84. Gajdo‰, ill. 31. Cserge (öngól), 78. J. ·ebo; Ludanice–Galánta 2:0 (1:0), g.: 34. Rybnikár (11-esbŒl), 86. P. ·pánik; âFK Nitra–Érsekújvár 0:2 (0:1), g.: 2. Mlynár, 53. Bukovic (11-esbŒl). Negyed–P. Bystrica 3:0 (1:0), g.: :28. Sloboda, 53. Molnár, 63. âenté‰; Nyárasd–Dubnica B 1:2 (0:0), g.: 63. Mandák, ill. 82. ªupták, 89. Ulrich BŒs–Myjava 2:1 (0:1), g.: 54.

Hamar, 81. Bolega, ill. 24. Stanãík; DomaniÏa–Nagyölved 2:2 (0:1), g.: 64. Svoboda, 70. Mi. Kva‰‰ay, ill. 18. Dulai, 82. Filiaã. A bajnokság állása: 1. Érsekújvár 2. Ludanice 3. Nagyölved 4. Led. Rovne 5. Myjava 6. Negyed 7. DomaniÏa 8. Somorja 9. âFK Nitra 10. Nyárasd 11. Galánta 12. Dubnica B 13. BŒs 14. P. Bystrica 15. D. Vestenice 16. Párkány

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

8 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2

1 0 3 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 1

0 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6

19:2 14:4 17:11 12:10 17:9 17:13 12:14 10:12 6:9 15:11 10:10 9:13 5:12 11:20 8:17 10:25

25 21 15 14 13 13 13 13 13 12 12 10 10 8 8 7

Összeállította: (ágh)

Bírót vertek a balonyiak Nyugat-szlovákiai V. liga, déli csoport, 9. forduló. A sereghajtó balonyiak egyik futballistája bántalmazta a játékvezetŒt a mocsonoki pályán. Gólfesztivál zajlott Nyékvárkonyban, ahol a hazaiak tizenegyszer találtak a vágaiak kapujába. A két szomszédos csallóközi település presztízscsatáját osztálykülönbséggel a csallóközkürtiek nyerték. A másik régiórangadón a meccs végén szerzett Bognár-találattal zsákmányoltak három pontot és Œrizték meg vezetŒ pozíciójukat a tabellán a dióspatonyiak. Nyomulnak a feketenyékiek. Eredmények: Nagymegyer–Nádszeg 0:0; Nyékvárkony–Vága 11:0 (5:0), g.: 4. Fekete Sz., 7., 14. Méhes T., 31., 40., 62. Gróf, 48., 69. Grünfeld, 59 Pollák, 63. Kósa D., 73. Audi A.; Vágfarkasd–Vágsellye B 4:0 (1:0), g.: 10. Tóth Cs., 73. Tóth D., 82. Karvai, 86. Mónosi; Csallóközkürt–Vásárút 4:0 (1:0), g.: 10. Fekete Cs., 59., 70. Csicsay K., 66. M. Such˘; Illésháza–Tallós 2:0 (0:0), g.: 63. Mariã, 77. Nyársik; Ekecs-Apácaszakállas–Dióspatony 0:1 (0:0), g.: 90. Bognár; Moãenok–Balony 2:0 (2:0), g.: 11., 30. Gá-

la – félbeszakadt, miután az egyik vendégjátékos bántalmazta a játékvezetŒt; Feketenyék–Nagyfödémes 1:0 (1:0), g.: 13. Vavroviã. A bajnokság állása: 1. Dióspatony 9 2. Illésháza 9 3. Nádszeg 9 4. Vágfarkasd 9 5. Feketenyék 9 6. Csallóközkürt 9 7. Nyékvárkony 9 8. Vásárút 9 9. Moãenok 8 10. Ekecs-Apácaszakállas 9 11. Nagymegyer 9 12. Tallós 9 13. Nagyfödémes 9 14. Vágsellye B 9 15. Vága 9 16. Balony 8

7 7 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 2 0

2 1 3 3 3 2 1 3 2 2 4 3 2 4 0 3

0 1 2 2 2 3 4 3 3 4 3 4 5 4 7 5

21:6 31:12 18:13 13:8 17:14 17:14 28:17 17:13 10:9 13:16 10:10 13:15 10:15 12:28 13:37 10:26

23 22 15 15 15 14 13 12 11 11 10 9 8 7 6 3

Összeállította: (ái)

További eredmények: FC Nitra–FK Dukla Banská Bystrica 1:2 (1:0), g.: Rák (11.), ill. V. Gajdo‰ (64.), Michal ëuri‰ (80.), FC Tatran Pre‰ov–FC ViOn Zlaté Moravce 1:0 (1:0), g.: Katona (43.), M·K Îilina–MFK Dubnica 3:1 (0:0), g.: Adauto (53.), JeÏ (72.), Karoglan (87.), ill. J. Zápotoka (67.), Spartak Trnava–MFK RuÏomberok 2:0 (1:0), g.: M. Guldan (42.), Drobn˘ (71.), Slovan Bratislava–MFK Ko‰ice 2:0 (1:0), g.: Masaryk (44.), Breznaník (82.). A bajnokság állása: 1. MFK Ko‰ice 2. Îilina 3. Slovan 4. Trnava 5. Pre‰ov 6. RuÏomberok 7. DAC 8. B. Bystrica 9. Dubnica 10. FC Nitra 11. Artmedia 12. Zl. Moravce

10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 9 10

7 6 6 4 4 3 3 3 3 3 2 1

1 3 2 3 1 3 3 3 2 1 2 4

2 1 2 2 5 4 4 4 5 6 5 5

16:10 20:4 18:7 13:8 10:17 12:12 13:13 6:8 14:16 9:22 8:15 4:11

22 21 20 15 13 12 12 12 11 10 8 7

A 11. forduló mısora – október 4. (szombat), 16.00: RuÏomberok–Slovan Bratislava; 17.00: Banská Bystrica–Spartak Trnava, Zlaté Moravce–Artmedia PetrÏalka; 17.30: Dubnica–FC Nitra; 20.15: MFK Ko‰ice–Pre‰ov. Október 5. (vasárnap), 14.30: DAC–Îilina. I. labdarúgóliga, 10. forduló. Vasárnap délelŒtt az úgyszintén újonc ruÏomberoki MFK B csapatával mérte össze tudását az A keret néhány játékosával megerŒsített, eddig nyeretlen DAC-fakó. A mezŒny két leggyengébb együttesének párharcán a csallóköziek már a 3. percben vesztésre álltak, az elsŒ félidŒ végén már 3:0-ra vezettek a

vendéglátók, akik hatszor találtak a sárga-kékek kapujába. Érdekesnek találtuk, hogy a gyŒztesek mezében Laãn˘ és ·tevko triplázott. A DAC B csapata két ponttal továbbra is a sereghajtó pozíciójában várja az eredményesebb folytatást. * RuÏomberok B–DAC B 6:2 (3:0), g.: Laãn˘ (3., 23., 54.), Roland ·tevko (38., 60., 68.), ill. Landerl (56.), Hoferica (61.). JátékvezetŒ: Angu‰; 600 nézŒ. Sárga lap: Gallo, Bala‰ko, Chovanec, ill. Vasas, Lelkes Á., Buka. DAC B: Asancik – Lelkes M., Vasas, Lelkes Á., Buka (83. Kiss) – Landerl, Ussain (43. Gábri‰), Hoferica, Plantic – Bognár (57. Bartalos), Radiou. További eredmények: Inter Bratislava–Ko‰ice B 3:1 (1:0), g.: Tomãák (5.), Hodek (47.), Kuba (90.), ill. ·kutka (84.); Rimaszombat–Prievidza 1:0 (1:0), g.: Piszár (33.); Losonc–Vágsellye 0:0; Podbrezová–Michalovce 1:0 (0:0), g.: Kosteln˘ (62.); Trenãín–Humenné 2:0 (1:0), g.: Hlohovsk˘ (23.), Gergel (51.). A bajnokság állása: 1. Inter 2. Rim. Sobota 3. ·aºa 4. Podbrezová 5. Trenãín 6. Michalovce 7. Luãenec 8. Humenné 9. RuÏomberok B 10. MFK Ko‰ice B 11. Prievidza 12. DAC B

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

6 6 5 5 5 4 3 4 3 2 2 0

4 3 3 2 2 2 5 0 1 3 3 2

0 1 2 3 3 4 2 6 6 5 5 8

19:6 11:5 13:10 15:8 19:14 18:13 16:13 13.22 18:22 13:17 7:11 10:31

22 21 18 17 17 14 14 12 10 9 9 2

A 11. forduló mısora – október 4. (szombat), 14.30: Michalovce–Inter, Vágsellye–Rimaszombat, Humenné–Podbrezová; 19.30: Prievidza–RuÏomberok B. Október 5. (vasárnap), 10.30: DAC B–Trenãín, MFK Ko‰ice B–Losonc. Ágh István

Ãszi kikelet Vízkeleten Nyugat-szlovákiai IV. liga, délkeleti csoport, 9. forduló. Nincs változás az élmezŒnyben. Az utolsó negyedórában három gólt lŒttek a komáromiak. Négyszer kapituláltak a kisfaludiak Vízkeleten. Idegenben hengereltek a gútaiak – játékosuk, Lovász József egymaga háromszor talált az ímelyiek hálójába. Második gyŒzelmüket aratták a sereghajtó ógyallaiak. Eredmények: Ógyalla–·urany 1:0 (0:0), g.: 76. P‰enák; Diószeg–Pered 3:0 (2:0), g.: 11., 25. Nagy G., 46. Hru‰ka; Komárom–FelsŒkirályi 4:1 (1:1), g.: 11. Gonzáles, 76. Mayer, 84. Kürthy, 85. Nagy J. (11 m), ill. 36. Új (11 m); Vágpatta–Palárikovo 1:3 (0:1), g.: 49. Lehock˘, ill. 9., 76. Kovács I., 56. Kos (öngól); Szered–Ipolyság 3:1 (1:0), g.: 19. Hindák, 66. Gál, 90. Javor, ill. 58. Jakab; FC ViOn B/Volkovce–Deménd 0:0; Ímely–Gúta 0:4 (0:1), g.: 24., 53., 65. Lovász, 88. Kertész; Vízkelet–Kisfalud 4:0 (3:0), g.: 29. Práznovsk˘, 34., 36. Gasparovics, 89. Mikus Cs.

A bajnokság állása: 1. Palárikovo 2. Diószeg 3. Szered 4. Vízkelet 5. FC ViOn B 6. Deménd 7. Komárom 8. Ipolyság 9. ·urany 10. Pered 11. Ímely 12. Gúta 13. Kisfalud 14. FelsŒkirályi 15. Vágpatta 16. Ógyalla

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

7 7 6 6 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2

1 0 1 x0 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 0

1 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 5 5 6 6 7

21: 9 23: 8 21:11 20:11 21:14 17:12 16:15 7:21 14:16 16:16 17:20 14:15 17:25 12:22 9:27 13:26

22 21 19 18 14 13 13 13 12 11 11 10 10 7 7 6

Összeállította: (lel)

A marcelháziak elsŒ gyŒzelme Nyugat-szlovákiai V. liga, keleti csoport, 9. forduló. Megszerezték elsŒ gyŒzelmüket vasárnap délután az újonc marcelháziak. Garamkálnán vesztesként hagyta el a játékteret a listavezetŒ Udvard. Ennek a ténynek is köszönhetŒen tömörül az élmezŒny. Kétgólos elŒnyüket herdálták el az ekeliek. Hazai pályán nem termett babér a foghíjas nemesócsaiaknak. A perbeteiek szinte az utolsó másodpercekben fordítottak. Hengereltek a szímŒiek. Eredmények: Garamkálna–Udvard 2:0 (1:0), g.: 30. âonto‰, 70. Hajtó; Cseke–Komjatice 1:0 (0:0), g.: 65. Meiling; Ekel–Nagysalló 2:2 (1:0), g.: 18. Faragó, 64. Turza, ill. 72., 77. M. Banda; Nemesócsa–Tlmaãe 1:2 (0:0), g.: 81. Ledeczk˘, ill. 57. Ja‰ek, 90. Kollár; Perbete–Bánov 2:1 (0:0), g.: 89. Macek, 90. Bódi‰, ill. 85. A. ·imunek; Marcelháza–Tardoskedd 3:0 (2:0), g.: 37. Zajos, 39., 55. (11-esbŒl) Cabada; Újlót–Hontfüzesgyarmat 2:1 (1:1), g.: ), 24. Ivan (11-esbŒl), 77. Trnka, ill. 13. ·korec; SzímŒ–He-

tény 4:0 (2:0), g.: 21. Bombicz, 36., 55. M. Stojka, 72. Královics. A bajnokság állása: 1. Udvard 2. Újlót 3. SzímŒ 4. Tlmaãe 5. Perbete 6. Komjatice 7. Ekel 8. Garamkálna 9. Cseke 10. Bánov 11. Tardoskedd 12. Hontfüzesgyarmat 13. Hetény 14. Nemesócsa 15. Nagysalló 16. Marcelháza

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

6 6 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 0 1

1 1 3 1 0 2 2 2 1 1 2 2 2 0 4 0

2 2 1 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 6 5 8

23:11 19:7 17:5 18:12 14:15 17:13 19:17 17:15 22:18 14:15 16:15 17:18 12:19 8:24 7:21 11:26

19 19 18 16 15 14 14 14 13 13 11 11 11 9 4 3

Összeállította: (gh)


Sport

2008. szeptember 30.

TIPPELJEN VELÜNK A helyes tippet beküldŒk közül sorsoljuk ki a szerencsés nyertest, aki jutalmul ingyenes belépŒt kap a DAC egy hazai bajnoki meccsére.

E HETI KÉRDÉSÜNK: DAC–Îilina: ......................? (A CorgoÀ Liga tizenegyedik fordulójának mérkŒzése)

Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kérjük olvasóinkat, hogy legkésŒbb október 4-ig postázzák a szelvényt. A legutóbb kiválasztott mérkŒzésünk végeredményét (Artmedia–DAC 0:0) egyetlen olvasónk sem tippelte meg helyesen.

SPORTMIX  ASZTALITENISZ. Remek gyŒzelmet aratott a nemzetközi szuperliga 3. fordulójában múlt kedden a dunaszerdahelyi nŒi csapat: Euromilk Dunaszerdahely–Mladost Zágráb 6:3, pontszerzŒk: Marãeková 3,5, Fekete 1,5, Andelová 1, ill. Durak 2, Jeger 1. A csallóközi csapatnak ez a gyŒzelme történelminek nevezhetŒ, hiszen nem elŒször szerepelnek ugyan a nemzetközi szuperligában, de ezidáig nem sikerült gyŒzelmet elkönyvelniük. Ráadásul éppen a címvédŒ csapat ellen!  TEKE. A férfi I. ligában már szeptember elsŒ felében elkezdŒdött az új bajnoki év, a csallóközi férfitekézést képviselŒ nagymagyari csapat számára nem a legszerencsésebben, hiszen hazai pályán 3:5 arányban kikapott RakovicétŒl. A folytatásban Polomáék aztán ugyanilyen arányban legyŒzték Stará Turát. A régiónkbeli csapatok eredményei a 3. fordulóban: Galánta–Nagymagyar 2:6 (3211:3270), legjobb egyéni eredmények: Madarás 593, ill. Varga 583; Vágsellye–Hlohovec 2:6 (3051:3064), hazai részrŒl Tóth 530. A 4. forduló eredményei: Stará Turá–Galánta 1:7 (3227:3425), M. Kaigl 585; Preseºany–Vágsellye 6:2 (3252:3126), Tóth 552; Nagymagyar–Pie‰Èany 5:3 (2993:2890), Smutn˘ 521. Sorrend: 1. Modranka 8, 3. Nagymagyar 6, 5. Galánta 4, 12. Vágsellye 2 ponttal.  ÖREGFIÚK-FOCI. A Dunaszerdahelyi járás öregfiúkbajnokságában szeptember 22-én már a helyosztó párviadalok elsŒ mérkŒzéseit játszották az alábbi párosításban – az 1. helyért: Dióspatonyi DSC–DS Stavreco 2:4; a 3. helyért: Felbári FC–DS Vízmıvek 5:5; az 5. helyért: Egyházgellei FC–Várkonyi FC 2:1; a 7. helyért: Mihályfai FC–BŒsi FC 2:2; a 9. helyért: Nagylégi FC–Egyházkarcsai Ajax 2:1; a 11. helyért: Sárosfai Favorit–Eperjesi FC 4:2; a 13. helyért: Tárnoki Old Boys–Nádasdi Dinamó 2:2, a 15. helyért: FelsŒpatonyi Old Boys–Alistáli SE 2:3. A bajnokság 17. helyezettje már ismert: Nagyszarvai Happy Boys. (–ck, –cope)

15

Alistálon idŒ elŒtt lefújta a bíró... DUNASZERDAHELY Nyert és két pontra növelte az elŒnyét a vezetŒ Gelle, a mezŒny egyetlen veretlen csapata. Nagyarányú hazai gyŒzelemnek örülhettek Egyházkarcsán, FelsŒpatonyban és Nagymagyaron, idegenbeli sikernek pedig Királyfiakarcsán. Már gyıjtögeti a pontokat az eddig nyeretlen Kisudvarnok, de csak egyenként, remikkel... I. osztály – felnŒttek (8. forduló): Csallóközcsütörtök–Csenke 2:0 (1:0), gólok: Müller Mário (34.), Soboliã Tomበ(77.). FelsŒpatony–Jányok 4:1 (1:0), Csepreghy Attila (4.), Horváth Erik (70.), Salák Ivan (71.), âmehyl Gyula (86.) – Balucha Branislav (56.). FK Nagymagyar–Pozsonyeperjes 3:0 (2:0), Edilson Carlos (32.), Struhár Miroslav (34.), Zsigó Zoltán (77.). Nagyabony–Királyfiakarcsa 0:1(0:0), Hromada Sándor (75.). Hodos–Nagylég 1:1 (1:0), Zöld Adrián (18.) – Rigó Zsolt (54.). Egyházgelle–Nagyszarva 2:0 (0:0), Tóth Peter (53.), Vranje‰ Daniel (67.). Csallóköztárnok–Kisudvarnok 1:1 (1:1), Tóth Lóránt (5.) – Polák Zsolt (8.). Egyházkarcsa–Sárosfa 5:1 (1:1), Edmár Attila (18.), Miklós Pál (47.), Görcs Zoltán (74.), Tomanovics György (83.), Szabó Péter (85.) – Lelkes László (21.). A bajnokság állása: 1. Egyházgelle 2. Egyházkarcsa 3. Pozsonyeperjes 4. Nagyszarva 5. Királyfiakarcsa 6. Sárosfa 7. FK Nagymagyar 8. Csallóköztárnok 9. Nagylég 10. Csenke 11. FelsŒpatony 12. Csallóközcsütörtök 13. Nagyabony 14. Hodos 15. Jányok 16. Kisudvarnok

8 8 8 9 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8

5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 1 0

3 1 1 0 2 1 3 3 3 0 1 0 2 2 1 3

0 2 2 4 2 3 2 3 2 4 4 5 4 4 6 5

19:6 16:11 16:13 16:12 12:13 15:19 12:6 13:11 12:10 13:14 16:19 17:14 13:16 11:19 9:17 7:17

18 16 16 15 14 13 12 12 12 12 10 9 8 8 4 3

II. osztály – felnŒttek (8. forduló): Baka–Patonyrét 0:0. Somorja B–Padány 3:0 (1:0), góllövŒk Rigó A. (29., 78.), Rigó P. (82.). Nagypaka–Csiliznyárad 2:0 (0:0), Hlu‰ko M. (55.), Valkó L. (75.). Alistál–Felbár – a mérkŒzésnek a nézŒk rendbontása miatt a játékvezetŒ a 84. percben 3:1-es állásnál véget vetett; góllövŒk: Balogh I. (11., 27.), László Z. (65.) – Csölley L. (17.). Illésháza B–Lúcs 2:1 (1:0), Rigó I. (42., 80.) – Gombos Á. (48.). Nagyudvarnok–Bodak 3:1 (1:1), Almási J. (42.), Bögi J. (65.), Nagy A. (76.) – Megyeri L. (15.). Pódafa–Izsap 2:1 (0:0), Bartal E. (62., 74.) – Pajor K. (90.). Szentmihályfa–Csilizradvány 4:1 (2:0), Varga T. (13.), Nagy Sz.s (40.), Kálmán N. (75.), Kun T. (88.) – Wunderlich Zs. (72.). A 7. fordulóból: Bodak–Illésháza B 3:0 k. – a vendégcsapatban történt jogtalan játék miatt. 1. Nagyudvarnok 2. Nagypaka

8 8

5 2 1 18:11 17 5 1 2 11:8 16

3. Szentmihályfa 4. Csilizradvány 5. Patonyrét 6. Felbár 7. Pódafa 8. Padány 9. Alistál 10. Izsap 11. Baka 12. Illésháza B 13. Bodak 14. Somorja B 15. Csiliznyárad 16. Lúcs

8 8 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8

4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1

2 2 2 4 2 2 1 1 3 3 1 3 3 2

2 2 2 0 3 3 3 4 3 3 5 4 4 5

18:8 20:15 11:7 9:4 14:16 11:16 15:11 16:17 12:10 14:17 8:17 9:13 10:20 7:13

14 14 14 13 11 11 10 10 9 9 7 6 6 5

III. osztály – felnŒttek (8. forduló): Royal Dunaszerdahely–Csallóköznádasd 2:3 (1:2), góllövŒk László P. (2.), Hru‰ovsk˘ F. (62.) – Kuãera M. (20., 44.), Lehock˘ R. (59.). Csákány–Tárnok B 7:1 (2:1), Tomanoviã L. (1., 90.+), Bugár Á. (45.), Heinlein P. (55.), Magát J. (80.), LuÏica B. (85.), Tóth L. (90.) – Ajpek M. (3.). Sárrét–Dercsika 5:1 (1:1), Valentín J. (50., 67.), Fri‰ºoviã T. (78., 87.), KaráãoÀ P. (38.) – Lelkes K. (44.). Béke–FelsŒvámos 4:2 (1:0), Rigó L. (33., 80.), Orbán Zs. (82., 89.) – Katona M. (60.), Juhos K. (71.). Szap–Gomba 0:2 (0:1), Sele‰tiansk˘ I. (13.), Lettrich M. (70.). A bajnokság állása: 1. Csallóköznádasd 2. Csákány 3. Gomba 4. Szap 5. Royal DS 6. Sárrét 7. Béke 8. FelsŒvámos 9. Dercsika 10. Tárnok B

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

6 6 6 4 4 3 3 2 1 0

2 1 1 1 0 2 0 1 1 1

0 1 1 3 4 3 5 5 6 7

18:9 33:6 27:10 18:13 17:23 14:11 14:16 11:25 17:32 11:35

20 19 19 13 12 11 9 7 4 1

I. osztály – ifjúságiak (8. forduló): Csallóközcsütörtök–Kisfalud 6:0 (1:0), góllövŒk: Leto-Jozaniak A. (50., 62., 72.), Hajdú L. (37.), Puha V. (60.), LetoJozaniak R. (75.). Somorja B–Baka 5:0 (1:0), Vasi A. (21., 60.), Matejov T. (57.), KŒszeghy D. (67.), ·ipo‰ Gy. (88.). Ekecs-Apácaszakállas–Pozsonyeperjes 0:0. Alistál–Csallóközkürt 7:3 (3:3), Balogh Tamás (26., 45., 46.), Rásó T. (75., 80., 85.), Kovács A. (44.) – Gaál L. (23.), Zsemlye T. (33.), Kontár N. (42.). Hodos–Nagylég 0:1 (0:1), Szlanyina R. (33.). Egyházgelle–Vásárút 4:3 (2:0), Puha G. (21.), Takács I. (38.), Író T. (79.), Menyhárt L. (öngól, 90.) – Androvics A. (57.), Matus L. (72.), Kontár P. (81.). Pódafa–FK Nagymagyar 1:2 (1:2), Magyarics M. (18.) – Nagy P. (23.), Lengyel G. (39.). Egyházkarcsa csapata szabadnapos volt. A bajnokság állása: 1. FK Nagymagyar 2. Csallóközcsütörtök 3. Nagylég 4. Egyházkarcsa 5. Alistál 6. Csallóközkürt 7. Hodos 8. Somorja B 9. Vásárút

8 8 8 7 7 8 7 7 8

7 7 6 5 5 4 4 3 3

0 0 2 0 0 2 0 1 1

1 1 0 2 2 2 3 3 4

44:8 34:12 26:6 22:7 27:13 28:16 28:15 16:17 13:26

21 21 20 15 15 14 12 10 10

10. Baka 11. Egyházgelle 12. Pódafa 13. Kisfalud 14. Ekecs-Szakállas 15. Pozsonyeperjes

8 7 7 7 7 8

3 2 1 1 0 0

0 0 0 0 2 2

5 5 6 6 5 6

14:26 10:41 4:15 7:25 5:16 5:40

9 6 3 3 2 2

II. osztály – ifjúságiak (8. forduló): Csenke–Jányok 6:2 (1:1), góllövŒk Rigó J. (47., 50., 71.), Sipos R. (60., 90.), Sárközi Á. (45.) – Dömötör M. (21.), Horváth D. (65.). Mad–Csiliznyárad 6:2 (3:0), Johancsik P. (30., 55., 85.), Herdics G. (13., 60.), Tóth M. (37.) – Németh Á. (48.), Nagy J. (67.). FelsŒpatony–FC 2007 Hegyéte 0:8 (0:2), Matejka I. (21., 34., 65., 89.), Dohorák T. (50., 72.), Vajda B. (47.), Szabó O. (60.). Csilizpatas–Csilizradvány 0:5 (0:2), Berecz L. (35., 55., 65., 76.), Bartal A. (6.). Dióspatony B csapata szabadnapos volt. A bajnokság állása: 1. Csilizradvány 2. FK 2007 Hegyéte 3. Csenke 4. Disópatony B 5. Jányok 6. FelsŒpatony 7. Csilizpatas 8. Mad 9. Csiliznyárad

7 7 7 7 8 7 7 7 7

7 6 5 4 2 2 1 1 0

0 0 1 1 1 0 2 2 1

0 1 1 2 5 5 4 4 6

29:3 63:5 27:12 20:10 11:34 5:24 10:22 10:33 10:42

21 18 16 13 7 6 5 5 1

I. osztály – nŒk (6. forduló): Alistál–FK Nagymagyar 3:2 (2:1), góllövŒk: Baráth Anikó (25., 35., 53.) – Gregu‰ Michaela (7., 55.). Tany–Kisudvarnok 2:0 (0:0), Marosi Erika (51., 67.). Nagyszarva–Hodos 3:1 (1:0), GaÏo Andrea (20., 75.), Szerencsés Éva (44.) – Czédli Zsuzsa (42.). 1. FK Nagymagyar 2. Nagyszarva 3. Alistál 4. Tany 5. Hodos 6. Kisudvarnok

6 6 6 6 6 6

5 5 4 2 1 0

0 0 0 1 0 1

1 1 2 3 5 5

21:7 15 20:9 15 31:16 12 11:20 7 6:17 3 1:21 1

GALÁNTA Tovább növelte elŒnyét az élen az eddig nagyon szuverén ·intava, miután Alsószeliben a rövidebbet húzta az eddig veretlen szeredi fakó. I. osztály – felnŒttek (8. forduló): Nagyfödémes B/Jánosháza–Taksony 1:3 (0:2), góllövŒk Benge – Kuboviã G. 2, Szabó Á. Alsószeli–Szered B 3:1 (2:0), Göndör A. 2, Vankó Cs. – P. Oãená‰. Királyrév–Vinohrady 2:4 (0:2), Izsák L., GyŒrödi T. – M. Faktor, O. Peciak, L. Hrdliãka 2. Nagymácséd–Galánta B/Hódi 2:2 (0:0), Lancz I. (11-esbŒl), Chud˘ Zs. – T. SlíÏ, G. Ondrejkoviã. FelsŒszeli–Jóka 3:0 (1:0), Fecske Z. (öngól), Csandal T., Rakoncza T. Tósnyárasd–Nemeskajal 2:0 (0:0), D. Ivan, M. Urban. Hidaskürt–·oporÀa 2:1 (0:0), Maga M., P. Andrá‰ik – T. Such˘. ·intava–Diószeg B/Kismácséd 8:1 (1:1), M. ·uhaj 2, M. Remenár, N. Adamãa, M. Kubala, J. Timko, R. Mrnka – G. Buãko.

1. ·intava 2. Tósnyárasd 3. Szered B 4. Vinohrady 5. Hidaskürt 6. Taksony 7. Nagymácséd 8. FelsŒszeli 9. Jóka 10. ·oporÀa 11. Alsószeli 12. Galánta B 13. Diószeg B 14. Nemeskajal 15. Királyrév 16. Nagyfödém. B

8 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 6 5 5 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1

0 0 1 0 2 2 2 1 1 1 3 2 2 1 2 0

0 2 1 3 2 2 3 4 4 4 3 4 4 5 5 7

48:3 19:11 24:9 20:13 18:12 16:14 19:23 13:14 14:16 12:15 12:20 18:25 11:24 12:19 11:27 7:29

II. osztály – felnŒttek (8. forduló): GáÀ–Veºk˘ Grob 3:5 (1:3), gólok P. Babic 2, M. BeÀu‰ – Koczka J. 3, T. Stasinka, M. Griga. Alsószerdahely–Pusztafödémes 4:0 (1:0), Zámbó M., Bombera R., M. Koleda, P. Zbojek. Abrahám–Pusztakürt 1:1 (1:0), R. Klement – R. Práznovsk˘. Vezekény–Hoste 1:1 (0:1), a vendégcsapat részérŒl Müller F. Nemeskosút–Taksony B 0:0. ·algoãka csapata szabadnapos volt. A bajnokság állása: 1. Veºk˘ Grob 2. ·algoãka 3. Pusztaföd. 4. Alsószerda. 5. GáÀ 6. Pusztakürt 7. Abrahám 8. Kosút 9. Hoste 10. Vezekény 11. Taksony B

8 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7

5 5 4 4 4 2 2 2 2 1 0

3 1 2 1 0 3 2 1 1 1 3

0 1 1 3 3 2 3 4 5 5 4

23:13 23:10 13:10 15:9 13:12 11:10 12:14 12:13 10:20 5:11 7:22

játszották), Nagylég–Egyházgelle, Pozsonyeperjes–Nagyabony, Jányok–FK Nagymagyar. II. osztály, okt. 4., szo., 14.30: Csilizradvány–Baka, Izsap–Szentmihályfa, Bodak–Pódafa, Patonyrét–Somorja B, okt. 5., vas., 10.30: Lúcs–Nagyudvarnok, 14.30: Felbár–Illésháza B, Csiliznyárad–Alistál, Padány–Nagypaka. III. osztály, okt. 4., szo., 14.30: Tárnok B–Sárrét; okt. 5., vas., 14.30: Gomba–Royal Dunaszerdahely, FelsŒvámos–Szap, Dercsika–Béke, Csallóköznádasd–Csákány. I. osztály – nŒk, okt. 5., vas., 10.30: Nagyszarva–Alistál, Tany–FK Nagymagyar, Kisudvarnok–Hodos. GALÁNTA, I. osztály, okt. 4., szo., 14.30: Galánta B–FelsŒszeli, Szered B–Nagyfödémes B; okt. 5., vas., 10.30: Vinohrady–Alsószeli, Jóka–Tósnyárasd,

18 16 14 13 12 9 8 7 7 4 3

KOMÁROM Búcs került az élre, miután biztosan gyŒzött az újonc Tany pályáján, Nagykeszi pedig alaposan megleckéztette az eddigi listavezetŒ Újgyallát. I. osztály – felnŒttek (7. forduló): Nagykeszi–Újgyalla 5:1 (2:1), góllövŒk: Laurov 3, Sklut 2 – Kajan. Pat–Naszvad 0:1 (0:1), Rakonczai. ·robárová–Bátorkeszi 3:0 (0:0), GaÏo, Novák, Polách. Szentpéter–Ógyalla B 0:0. Madar–Keszegfalva 3:3 (2:1), Ropog, Varga P., Gáspár – Zsemlye, SzüllŒ, Rigó. Örsújfalu–Csallóközaranyos 1:4 (1:1), Pint – Berecz 2, Hozman, Jarábik. Tany–Búcs 0:2 (0:0), Zsidek M., Zsidek T. 1. Búcs 2. Nagykeszi 3. Újgyalla 4. Aranyos 5. Bátorkeszi 6. ·robárová 7. Keszegfalva 8. Naszvad 9. Pat 10. Szentpéter 11. Ógyalla B 12. Madar 13. Örsújfalu 14. Tany

7 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7

5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1

1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 2 1 1 0

1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 6

18:8 16:7 17:10 14:12 16:9 13:9 14:13 15:15 10:8 10:9 9:16 13:15 7:29 5:17

16 15 13 13 12 10 10 10 9 8 8 7 4 3

(–bély, –nn, –bj)

HÉTVÉGE A HAZAI FOCIPÁLYÁKON Október 4. (szombat) – IV. liga: Gúta–ViOn B, Komárom–Vízkelet (mind 14.30). Október 5. (vasárnap) – III. liga: Galánta–Érsekújvár, Somorja–DomaniÏa; IV. liga: Királyi–Palárikovo, Pered–Imely, Kisfalud–Diószeg; V. liga: Hetény–Udvard, Nagyfödémes–Nádszeg, Vága–Nagymegyer, Vágsellye B–Nyékvárkony, Vásárút–Farkasd, Tallós–Csallóközkürt, Dióspatony–Illésháza, Balony–Ekecs, Feketenyék–Mocsonok (mind 15.30). Területi bajnokságok, DUNASZERDAHELY: I. osztály, okt. 4., szo., 14.30: Királyfiakarcsa–Hodos; okt. 5., vas., 10.30: Sárosfa–Csallóközcsütörtök, Csenke–FelsŒpatony, 14.30: Kisudvarnok–Egyházkarcsa, Nagyszarva–Tárnok (a mérkŒzést aug. 29-én már le-

24 18 16 15 14 11 11 10 10 10 9 8 8 7 5 3

14.30: ·oporÀa–·intava, Taksony–Nagymácséd, Diószeg B–Királyrév, Nemeskajal–Hidakürt. II. osztály, okt. 4., szo., 14.30: Taksony B–Abrahám; okt. 5., vas., 10.30: Pusztafödémes–Kosút, 14.30: Veºk˘ Grob–Vezekény, Pusté Sady–GáÀ, ·algoãka–Dolná Streda, Hoste – szabadnapos. KOMÁROM, I. osztály, okt. 4., szo., 14.30: Ógyalla B–Madar; okt. 5., vas., 10.30: Újgyalla–Búcs, Csallóközaranyos–Tany, Keszegfalva–Örsújfalu, Bárotkeszi–Szentpéter, Naszvad–·robárová, Nagykeszi–Pat. II. osztály, okt. 5., vas., 10.30: Izsa–Dunaradvány, 14.30: Bogya/Gellér–FC Aktív Komárom, Dunamocs–Nagysziget, Bogyarét–Martos, Csicsó–Lakszakállas, Vágfüzes/Kava–szabadnapos. (–cope, –ck)


Gladiátorviziten Musuºbes SportágnépszerısítŒ körútja során szerda este a somorjai Gladiátor Birkózóklub edzésére látogatott el David Musuºbes, aki a pekingi ötkarikás nyári játékokon olimpiai bronzérmet szerzett szlovák színekben.

nos barátaim jóindulatának köszönhetŒen van fedél a feje felett. Ezek olyan elszomorító tények, melyek hıen illusztrálják sportágunk megbecsülését, pozícióját” – fogalmazott a szókimondó tisztségviselŒ.

A sokszoros világ- és Európa-bajnok, a 2000-es olimpia aranyérmese Peter Marãek, a Szlovák Birkózószövetség elnökének kíséretében vizitelt a csallóköziek gyakorlásán. A hazaiak nagy tapssal fogadták a helybeli szlovák gimnázium tornatermébe érkezŒ illusztris személyiségeket. „David a szŒnyegcsatákon elért eredményeivel, szakági elnökünk pedig a szervezésben, irányításban végzett tevékenységével járul hozzá sportágunk megújhódásához, eredményességének javításához. ErrŒl épp a minap, a nyári olimpiai játékok eseményeit figyelve gyŒzŒdhettünk meg. A tévé képernyŒje elŒtt ülve szurkoltunk Davidnak, aki karnyújtásnyira volt a finálétól, az elsŒségtŒl”– summázta a jövevények érdemeit Horváth István, a vendéglátók fŒedzŒje az ünnepélyes sorakozónál.

Természetesen más nemzetek mezében is vitézkednek a volt Szovjetunió ászai. Lesznek-e hazai követŒi a világversenyek dobogóin? „Ollé Róbert, Jozef Jaloviar már most a világelithez közelít. Remélem, a somorjaiak közül is akad majd éremtermelŒ címeres mezben” – vélekedett az elnök és sokatmondóan Soós Tomira pillantott. „Sajnos az olimpia idején Horvátországban edzŒtáboroztam. A nagymamám telefonon tájékoztatott David eredményeirŒl. Országos bajnokságon láttam Œt akcióban. Hihetetlenül erŒs, szívós, nincs gyenge pontja. Eredménylajstroma lenyıgözŒ. SikereibŒl kiegyeznék az Eb-diadallal” – vette górcsŒ alá a körülrajongott vendég sikerlistáját a kis gladiátorok egyik nagy reménysége. „Kiváló ötletnek tartom a szakági szövetség birkózást népszerısítŒ hadjáratát. Mai vendégünk azok közé tartozik, aki tudásával, tekintélyt parancsoló sikerlistájával, szerénységével tanítványaink számára is példaképül szolgálhat” – emelte ki a látogatás jelentŒségét Szeiler Zoltán, a somorjaiak klubelnöke. Ágh István

Világsztár intelmei Sokak példaképe, David Musuºbes keresetlen szavakkal elevenítette fel a kezdeteket. „Egykor én is egy kis tornateremben, kopott szŒnyegen, nevenincs gyerekként tanultam a fogáso-

Soós Tomi

 Somorjaiak csoportképe Musuºbesszel kat. A vereségek nem kedvetlenítettek el, nem futamítottak meg. Okultam belŒlük. A kudarcok nagyobb odafigyelésre, erŒbedobásra, küzdenitudásra serkentettek. Megtapasztaltam, hosszú, rögös, fájdalmakkal tarkított út vezet a csúcsig, ám ezt az utat érdemes végigjárni. Legjobbnak lenni, mindig csak egynek adatik meg. Tudatosítani kell, hogy csak a legkitartóbbak, legelszántabbak léphetnek a dobogóra. Biztos, hogy köztetek is

akadnak olyanok, akiknek majd egykor aranyérmet akasztanak a nyakába a rangos világversenyeken” – buzdította a somorjaiakat orosz nyelven David, akinek szavait Peter Marãek fordította szlovákra. Amíg a világsztár a gyerekekkel és edzŒikkel pózolt a fotós kamerája elŒtt és autogramokat osztogatott, addig a birkózószövetség csúcsvezetŒjétŒl azt kérdeztük, vajon elégedett volt-e a honosított versenyzŒnk pekingi helyezésé-

Deutsch Attila felvétele

vel. „Musuºbes több hónapos kihagyás után állt csatasorba. ElŒbb kontinensbajnoki elsŒséget szerzett, majd az olimpián is remekelt. Nem sok hiányzott ahhoz, hogy a fináléba kerüljön. Nekünk minden éremre, sikerre nagy szükségünk van az elŒrelépés érdekében. Szerintem nem értékeljük kellŒképpen a kiválóságot, hiszen a csúcsversenyzŒnknek eddig képtelenek voltunk a fŒvárosban lakást, munkahelyet biztosítani. Szállodatulajdo-

Címeres mezben Elpuskázták ziccereiket klubjáért is emelt

Meglepetésre az I. súlyemelŒliga nyugati csoportjának második fordulóját a nagymegyeri Thermál Sportklub súlyemelŒ-szakosztályának csapata nyerte. Ezzel a csallóköziek összetettben megelŒzték a tavalyi bajnok trencséni Duklát és nagy lépést tettek annak érdekében, hogy ott legyenek az extraliga november 15-én RuÏomberokban zajló döntŒjében. „A legjobbak megmérettetésén az I. liga nyugati és keleti csoportjában vetélkedŒ tizenkét kollektívából a legeredményesebb hat áll majd rajthoz a két fordulóban begyıjtött összpontszám alapján. Az erŒviszonyok ismeretében nyilvánvaló, hogy a mezŒny keleti fele jóval erŒsebb, mint a miénk, ezért óvatos duhajként kell kezelnünk legutóbbi sikerünket. A keleti csoportban a zárófordulót egyébként szeptember 27-án Kassán rendezik, ezt követŒen alakul ki a finálé összetétele” – fogalmazott Buzgó Lajos, a csallóköziek klubelnök-fŒedzŒje. A nagymegyerieket Jávorka Tivadar, Jávorka Béla, Patasi Oszkár, Mezei Tibor és Lénárt Rudolf képviselte a galgóci erŒpróbán. Vajon hol maradt csúcsemelŒjük, Simonics Erik? „A szakági szövetség körkérdést intézett a résztvevŒkhöz, beleegyeznek-e a záróforduló eredetileg szeptember 27-re tervezett lebonyolításának megváltoztatásába. Mivel az elŒrehozott forduló idŒpontjában Simonics Erik az albániai Durresban, a juniorok Európa-bajnokságán állt rajthoz, ezért viszonzásképpen arra kértük az irányítókat, hogy legjobbunk kontinensbajnokságán elért eredményét számítsák be a liga pontversenyébe. Megérte kockáztatni. Erik 320 Sinclairpontjának is köszönhetŒen fináléközelben vagyunk” – fogalmazott a nagymegyeriek sikerkovácsa. TŒle azt is megtudtuk, hogy Simonics Erik az albániai Európabajnokságon a 105 kilós súlycso Fogas Ferenc archív felvételén Simo- portban 287 kg-os (125+162) telnics Erik az edzŒteremben viaskodik a tár- jesítménnyel a 11. helyet szerezte csákkal meg. (ágh)

A minap második alkalommal rendezték meg a gyŒri ETO Parkban a Pozsgai Lajos-emléktornát, amelyen két szomszédos ország nyolc együttese vetélkedett a trófeáért, egyéni díjakért. Köztük Szlovákia képviseletében a dunaszerdahelyi és a galántai focistapalánták. A Rába-partiak egykori középhátvédjének emlékére rendezett kupán, az 1998-ban született gyerekek viselték a csapatok mezét. Egy-egy kollektívában a kapus mellett hat mezŒnyjátékos avatkozhatott egyszerre játékba. A szervezŒk a résztvevŒket két négyes csoportba sorolták be, ezekben körmérkŒzéses rendszerben vetélkedtek a gyŒzelemért, a továbbjutást biztosító helyezés megszerzéséért. Ahogy azt a végeredmény is bizonyítja, a csallóköziek az erŒsebb csapatok alkotta csoportban küzdöttek a pontokért. „Csupán a házigazdáktól szenvedtünk egygólos vereséget, a másik két riválissal viszont döntetlenre végeztünk, a második helyrŒl jutottunk a legjobb négy közé. Az elŒdöntŒben Fehérvár együttese leküzdhetetlen akadálynak bizonyult. Egyébként a gyŒriek és a székesfehérváriak ebben a korosztályban a magyar elithez tartoznak. Ezt teljesítményükkel igazolták. Megérdemelten jutottak a fináléba. Mi a bronzcsatában voltunk érdekeltek. A galántaiak, akikkel odahaza gyakran mérjük össze tudásunkat, ezúttal eredményesebbnek, gólképesebbeknek bizonyultak, Œk végeztek a harmadik helyen” – fogalmazott Molnár Krisztián, a DAC edzŒje. Megtudtuk, védencei ugyan gyakran kerültek gólhelyzetbe a rendezvényen, ám ziccereikbŒl csak elvétve

 Támadnak a dunaszerdahelyiek húztak hasznot. „Hat-hét helyzet kellett egy találathoz. Ilyen gyatra helyzetkihasználással nemzetközi porondon nem juthatunk dobogóra. Az edzéseken ezentúl megkülönböztetett figyelmet fordítunk majd a támadások befejezésére. GyŒrben ugyan mindenki nagyon igyekezett, leginkább a védelemben tüsténkedŒ Viola Gergely és Michal Gútay teljesítményével voltam elégedett. A DAC csapatának eredményei – csoportmérkŒzések: DAC–GyŒri ETO FC 1:2, a DAC gólszerzŒje: Takács; DAC–Siófok 1:1, a DAC gólszerzŒje: Révész; DAC–PestszentlŒrinc 1:0, a DAC gólszerzŒje: Molnár. ElŒdöntŒ: DAC–Fehérvár 2:4, a DAC gólszerzŒi: Almási, Molnár. MérkŒzés a 3. helyért: DAC–Galánta 0:2.

Deutsch Attila felvétele

VégsŒ sorrend: 1. GyŒri ETO FC, 2. Videoton, 3. Galánta, 4. DAC, 5. Csepel, 6. Siófok, 7. SZAC, 8. Kalocsa. ái

A Pozsgai-emléktorna legjobbjai Legjobb kapus: Ikker Péter (GyŒri ETO FC) Legjobb mezŒnyjátékos: Lénárt András (Galánta) Gólkirály: Kovács Sándor (Videoton) Legjobb hazai játékos: Király Tamás (GyŒri ETO FC) A díjakat a család képviseletében Pozsgai Lajosné Zsuzsa és Pozsgai Péter, valamint az egykori középhátvéd barátai, játékostársai adták át.

FelelŒs kiadó – Zodpovedn˘ vydavateº: BARAK LÁSZLÓ. FŒszerkesztŒ – ·éfredaktor: SZILVÁSSY JÓZSEF. FŒszerkesztŒ-helyettes – Zástupca ‰éfredaktora: ÁGH ISTVÁN. FŒmunkatársak – Konzultanti: BODNÁR GYULA, LELKES VINCE. SzerkesztŒk – Redaktori: BERECK JÓZSEF, ªUBO BANIâ. Riporter – Reportér: VLADISLAV KMEË, SZILVÁSI TIBOR. Fotóriporter – Fotoreportér: FOGAS FERENC. Korrektúra – Korektúra: B. ANDREJKOVICS ANNA. TördelŒszerkesztŒ – Grafická úprava: MÉSZÁROS ANGELIKA. Titkárság – Sekretariát: WIMMER ILONA, RUDINSK¯ MÁRTA, HODOSSY JÚLIA. Országos terjesztésı regionális hetilap. XLVIII. évfolyam. A szerkesztŒség címe: 929 01 Dunaszerdahely, Bartók Béla sétány 790/4. Telefonszám 031/552 59 76, 031/552 59 75 (üzenetrögzítŒ és fax), hirdetésfelvétel 031/552 34 19. Kiadóvállalat: NAP Kiadó Kft. Nyomja: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Terjeszti a D. A. Czvedler, Kft. – Somorja és más magánterjesztŒk. ElŒfizethetŒ a szerkesztŒség címén. Regisztrációs szám: MK SR 425/91, index: 483 12. Regionálny t˘Ïdenník distribuovan˘ na celom Slovensku. XLVIII. roãník. Adresa redakcie: 929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 790/4. Tel. ã.: 031/552 59 76, 031/552 59 75 (fax a záznamové zariadenie), inzertné oddelenie 031/552 34 19. Vydavateº: NAP Kiadó, spol. s r. o. Tlaã: PEREX, a. s., Hraniãná 16, Bratislava. Roz‰iruje: D. A. Czvedler, spol. s r. o. – ·amorín a súkromní distribútori. Predplatné prijíma redakcia. Reg. ã. MK SR 425/91. E–mail: csallokoz@csallokoz.sk; Internet: http: //www.parameter.sk. Lapunkat a Szlovák Kulturális Minisztérium támogatja. Realizované s finanãnou podporou Ministerstva kultúry SR – program Kultúra národnostn˘ch men‰ín 2008. Vydavateº nezodpovedá za jazykovú a obsahovú úpravu objednanej inzercie. A kiadó nem vállal felelŒsséget a megrendelŒk által készített hirdetések nyelvi és stilisztikai színvonaláért.

2008-40 Csallóköz  
2008-40 Csallóköz  

Csallóköz, Regionális hetilap, 2008. szeptember 30., 40. szám

Advertisement