Page 1

a k í f o r ! p v d o o k . í f .. o r p pre

TMELY A LEPIDLÁ, PU PENY, MAZADLÁ, FARBY A LAKY, ÈISTIACE PRÍPRAVKY, AUTOKOZMETIKA, TECHNICKÉ AEROSOLY


KIM-TEC je názov znaèky produktov nemeckej firmy KIM-JAROLIM Im-und Export GmbH. S 45–roènou tradíciou vo vývoji a výrobe aerosolových produktov dosiahli polohu dodávate¾a viac ako 300 výrobkov vysokej kvality cenovo výhodných pre trh. Jedná sa takmer výhradne o vlastný vývoj receptúr produktov v nádobách a v aerosoloch, ktoré sa v priebehu uplynulých rokov osvedèili. Firma KIM-JAROLIM Im-und Export GmbH je vašim partnerom v týchto odvetviach: automobilový priemysel priemyselná výroba lepidlá a tmely stavebná chémia laky v sprejoch a taktiež príslušenstvo a pomocné náradie Na základe dodržiavania kvality a pružnosti dosahujeme stále stúpajúcu tendenciu v Nemecku aj v zahranièí, na ktorú sme právom hrdí. V krátkosti: Sme sebestaèný od vývoja až po jeho balenie a transport. Podporujeme našich spotrebite¾ov v ochrane životného prostredia tým, že všetky naše aerosolové výrobky obsahujú výtlaèné médium životnému prostrediu úplne neškodné. Tiež pri vývoji ostatných produktov dbáme na to, aby boli priate¾ské k životnému prostrediu. Vždy radi vychádzame v ústrety požiadavkám našich zákazníkov pri nových produktoch. Vzh¾adom na stále skladové zásoby (cca. 95% produktov KIM-TEC) zabezpeèujeme najkratšie možné dodacie lehoty. Výhradným dovozcom pre Slovenskú republiku je firma GYNEX s.r.o., s ktorou úspešne spolupracujeme od mája roku 1994. Po dvoch rokoch presadenia znaèky KIM-TEC na slovenskom trhu a po náraste dopytu po našich produktoch sme sa rozhodli vybudovaś spoloèné kancelárske a skladové priestory s ve¾kosśou 500 m2. V roku 1997 sa firma GYNEX s.r.o. presśahovala do nového objektu v Lehniciach - Kolónii . V roku 1999 sme vybudovali druhú halu so skladovými a výrobnými priestormi o rozlohe 500 m2, kde sme zaèali plniś silikónové, akrylátové a iné tmely. V roku 2003 pribudli nové skladové priestory s ve¾kosśou 660 m2. V roku 2006 – vybudovanie nových distribuèných a výrobných priestorov o rozlohe 1400 m2. V súèasnosti – rok 2011 firmu Gynex s.r.o. tvorí 30 stálych zamestnancov, ktorých poèet sa urèite zvýši napriek ve¾kým finanèným investíciám do plnoautomatických výrobných technológií, ktoré musia uspokojiś stále rastúci dopyt po produktoch KIM-TEC na domácom trhu ako aj v zahranièí. Mimoriadny dôraz kladieme na udržanie dôvery zákazníkov, èo sa nám darí pri dodržiavaní nasledovných bodov: stabilná vysoká kvalita rýchlosś a pružnosś našich dodávok a služieb inovatívne riešenia VÝHRADNÝ DOVOZCA PRE SR: GYNEX S.R.O. KOLÓNIA 645 930 37 LEHNICE TEL.: 031/558 658 0-1 031/553 02 96-7 FAX: 031/553 02 98-9 E-MAIL: gynex@gynex.sk www.kim-tec.sk

VÝHRADNÝ DOVOZCA PRE ÈR: MADOIL S.R.O. SOVADINOVA 10 690 02 BØECLAV TEL.: 519/321 573 FAX: 519/322 036 E-MAIL: info@madoil.cz www.madoil.cz


Akryl 201D Trvalo elastický, jednokomponentný tmel na báze akrylovej disperzie. na opravu trhlín v stene, škáry okolo okien, zárubní, roliet, svietidiel, rúriek a pod. maximálna rozśažnosś 15% prelakovate¾ný, poèasiu a UV žiareniu odolný použite¾ný vnútri aj vonku teplotná odolnosś - 25°C až +80°C bez riedidiel, ekologicky nezávadný nevhodný na mramor a do sanitárnej oblasti Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

5110011 5110012 5110014 5110015

biela èierna hnedá šedá

310 ml 310 ml 310 ml 310 ml

20 20 20 20

Akryl 200D Plasticko-elastický tmel na utesòovanie špár a trhlín. drží na betóne, omietke, sadrokartónových platniach, kove a na ïalších materiáloch použite¾ný vonku aj vnútri prelakovate¾ný s bežnými lakmi a disperznými farbami rozśažnosś maximálne 15% šírky špáry nevhodný na prechodné, splavné a zjazdné Kód tovaru Farba špáry a do sanitárnej oblasti Kartuša 5160011 biela vhodný pre teploty od - 25°C do +80°C Kartuša 5160012 èierna Kartuša Kartuša Fólia Fólia Fólia Fólia

5160014 5160015 5161111 5161115 5161211 5161215

Obsah

Balenie

hnedá šedá biela šedá biela šedá

310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 300 ml 300 ml 550 ml 550 ml

20 20 20 20 20 20 20 20

Farba

Obsah

Balenie

Akryl transparentný Je to jednokomponentný tmel na báze polyakrylu. vyznaèuje sa väèšou pružnosśou a rozśažnosśou ako farebné akryly vhodný na tesnenie a škárovanie medzi materiálmi ako drevo, kov, murivo, kameò, keramika a mnoho plastov

Kód tovaru

Kartuša

5160010

transparentná 310 ml

20

Štruktúrakryl Elasticko-plastický tmel na báze disperzného akrylu na vypåòanie puklín a na vylepšenie poškodení vo vnútri ako aj vonku. Vïaka zrnitosti tmelu opravu takmer nevidieś. prelakovate¾ný odolný proti poveternostným vplyvom, UV žiareniu a starnutiu bez riedidla (na báze vody) vhodný pre teploty od -25°C do +80°C dobrá elasticita (cca 10% šírky pukliny)

Kartuša

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

5160211

biela

310 ml

20

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

5160212

biela

310 ml

20

Protipožiarny akryl jednokomponentná tesniaca hmota na báze polyakrylu. používa sa na škárovanie protipožiarnych konštrukcií a stavieb. zodpovedá norme DIN 4102 B1

Kartuša

3


Protipožiarny silikón Jednokomponentná tesniaca hmota na báze silikónu. používa sa na škárovanie protipožiarnych konštrukcií a stavieb. zodpovedá norme DIN 4102 B1

Kartuša Kartuša

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

5153111 5153115

biela šedá

310 ml 310 ml

20 20

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

5130002 5130004 5130005 5130001 5130006 5130007 5130007

buk èerešòa dub tmavý dub javor bledý javor mahagón

310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml

20 20 20 20 20 20 20

Parketový tmel Jednokomponentná lepiaca a tmeliaca masa na parkety na báze polyakrylátu. neobsahuje silikón neobsahuje rozpúšśadlá brúsite¾ný prelakovate¾ný takmer bez zápachu Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša

Silikón 101E Trvalo elastický, univerzálny, jednokomponentný acetátový silikónový tmel. teplotne odolný od - 40°C do +180°C na tesnenie, lepenie a škárovanie v stavebnej, konštrukènej ale aj sanitárnej oblasti maximálna rozśažnosś 25% šírky špáry zabraòuje šíreniu plesní farebne stály, odolný voèi poveternostným vplyvom a UV žiareniu má dobrú pri¾navosś na ve¾ké množstvo materiálov na nelakovaných kovoch spôsobuje oxidáciu Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

5120010 5120011 5120012 5120014 5120015

transparentná biela èierna hnedá šedá

310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml

20 20 20 20 20

Silikón acetát 100E Acetátový kyslý jednokomponentný sanitárny silikónový tmel na utesòovanie špár vonku aj vnútri. Dobrá pri¾navosś špeciálne na sklo a keramiku, preto je vhodný do sanitárnej oblasti. znáša náter dobrá elasticita (maximálna rozśažnosś 25% šírky špáry) vhodný pre teploty od -40°C do +180°C vysoká odolnosś proti poveternostným vplyvom ako aj proti UV žiareniu odolný voèi starnutiu tmel odstraòuje plesòové substancie rýchle tvrdnutie (cca. 2 mm/deò)

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša

5150010 5150011 5150028 5150013 5150025 5150030 5150012 5150024 5150005 5150004 5151024 5150008 5150022 5150029 5150014 5150019 5150021 5150017 5150020 5150009 5150023 5150007 5150018 5150015 5120000 5120001

transparent biely antracit bahamabeige caramel crocus èierny dunkelblau dunkelgrau dunkelgrün feuerrot gaštan hellbraun hellgrau hnedý jazmín manhattan moosgrün pergamon silbergrau sonnengelb steingrau sunset šedý transparent biely

310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 70 ml 70 ml

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Fólia Fólia Fólia Fólia Fólia Fólia Fólia Fólia Fólia Fólia

5151210 5151211 5151212 5151214 5151215 5151010 5151011 5151012 5151014 5151015

transparent biely èierny hnedý šedý transparent biely èierny hnedý šedý

600 ml 600 ml 600 ml 600 ml 600 ml 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

4


Silikón neutrál 300N Neutrálny jednokomponentný silikónový tmel na utesòovanie špár vonku aj vnútri. Dobrá pri¾navosś špeciálne na kovy a pórovité podklady ako sú omietka, betón. znáša náter dobrá elasticita (maximálna rozśažnosś 25% šírky špáry) vhodný pre teploty od -40°C do +180°C vysoká odolnosś proti poveternostným vplyvom ako aj proti UV žiareniu odolný voèi starnutiu tmel odstraòuje plesòové substancie rýchle tvrdnutie (cca. 2 mm/deò)

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša

5170009 5170011 5170062 5170012 5170060 5170014 5170061 5170063 5170015 5170010

alusilber biely buche èierny eiche hnedý kiefer kupfer šedý transparentný

310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml 310 ml

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Fólia Fólia Fólia Fólia Fólia Fólia Fólia Fólia Fólia Fólia

5171211 5171212 5171214 5171215 5171210 5171111 5171112 5171114 5171116 5171110

biela èierna hnedá šedá transparentný biela šedá biela šedá transparentný

600 ml 600 ml 600 ml 600 ml 600 ml 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

PU 15 Používa sa ako hotové, pastózne lepidlo v pozemných stavbách, vyhovujúce pod¾a 18540F. Vzh¾adom na svoje mechanické vlastnosti je až na malé výnimky mimoriadne vhodný na špárovanie/utesnenie v pozemnom stavite¾stve, kde je nutná vysoká odolnosś kvôli rozśažnosti a zmršśovaniu materiálu (napr.: okolo okenných a dverných rámov, fasádnych prvkov, kovových konštrukcií, balkónov a terás). optimálna väzba/pri¾navosś na všetky bežné stavebné materiály, odolnosś voèi nepriazni poèasia a starnutiu bez obsahu rozpúšśadiel znáša dobre nátery pod¾a DIN 52452 vytvrdzuje bez zmršśovania vytvrdzuje bez bublín tvrdosś Shore A cca 20 Kód tovaru Farba Kartuša Kartuša

3230011 3230015

biela šedá

Obsah

Balenie

310 ml 310 ml

20 20

PU 40 Jednokomponentná tixotropná (nestekajúca) hmota bez obsahu silikónu, vhodná na lepenie a tmelenie materiálov. Je špeciálne urèené na lepenie a utesnenie dielcov, vystavených vibráciám a dilataèným zmenám. Vhodné na lepenie a tmelenie pri montáži/opravách klimatizaèných a odsávacích zariadení, pri výrobe a opravách motorových vozidiel, obytných prívesov a kontejnerov. bezprostredne po aplikácii sa ve¾mi dobre viaže na spájaný materiál výborná väzba/pri¾navosś na väèšine stavebných materiálov podmieneène opracovate¾né brúsením nemá korozívne úèinky vytvrdne bez zmršśovania a bubliniek

Kartuša Kartuša

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

3130011 3130015

biela šedá

310 ml 310 ml

20 20

Obsah

Balenie

300 ml 300 ml 300 ml 300 ml

20 20 20 20

KD 40 Jednokomponentné tesnenie a lepidlo na báze MS-polymérov. Na lepenie a tesnenie rozlièných materiálov prelakovate¾ný drží bez použitia primeru na temer všetkých materiáloch odolné voèi slanej vode a kyselinám ve¾mi dobre odolné voèi poveternostným vplyvom a UV žiareniu neobsahuje rozpúšśadlá shore tvrdosś cca 40 ±3 vhodné na lepenie zrkadiel Kód tovaru

Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša

5

Farba

3930001 šedá 3930011 biela 3930012 èierna 3930010 transparentná


Primer 70, 100, 140 Je základový náter na zlepšenie pri¾navosti KIM-TEC Silikónov, MS-polymérov a PU tmelov: Primer 70 na savé podklady ako betón, drevo a pod. (Pozri tabu¾ku primerov) Primer 100 na plastové podklady. (Pozri tabu¾ku primerov) Primer 140 na kovové podklady. (Pozri tabu¾ku primerov) ¾ahká spracovate¾nosś malá spotreba Primer 70 Primer 100 Primer 140

Legenda: •

pri¾navosś bez primeru

x

Farba

1510021 1510020 1510022

300N Neutrál

Hybrid MS-Polymér

Betón

70

70

70

Sklo

Dlažba , glazovaná

Dlažba , spodok

x

70

Prírodný kameò

x

x

Uš¾achtilá oce¾ , nelakovaná

x

140

140

140

Alumínium, nelakovaný

Alumínium, eloxovaný

Olovo

x

x

140

Mosadz

x

Med

x

Oce¾ , pozinkovaná

x

140

Zinkový plech

x

Akrylové sklo

x

x

Polykarbonát

x

x

Polyester, Sklolaminát

100

100

DTD lisovane dosky, vrch

DTD lisovane dosky , spodok

Mäkké drevo, neošetrené

70

70

70

Exotické drevo

70

70

Email, glazúra

Polystyrol (Styropor)

x

x

x

Omietka

x

x

100E Acetát

300N Neutrál

Hybrid MS-Polymér

PU - lak

x

x

DD - lak

70

Alkydový lak

x

Alkydová lazúra

x

Zinková farba

x

x

Epoxidový lak

Alkydová farba (vodou riedite¾ná)

x

100E Acetát

300N Neutrál

Hybrid MS-Polymér

Uš¾achtilá oce¾, V2A

PVC, tvrdene

Povrchová úprava okenných systémov

Druh tmelu

Druh tmelu Fasádne systémy

Balenie

12 12 12

doporuèený tmel

100E Acetát

Stavebný materiál

Obsah

300 ml 300 ml 300 ml

žiadna pri¾navosś

70, 100, 140 doporuèený primer

Druh tmelu

Kód tovaru

Synteticko-živicová disperzia

x

x

70

Akrylovo-živicová disperzia

x

70

Akrylový lak

Epoxidová živica

Minerálne farby

x

x

70

Táto tabu¾ka je zostavená pod¾a našich doterajších skúseností a znalosti. Pri prípadnom inom spracovaní a použití produktov nezaruèujeme ich deklarovanú funkènosś a vlastnosti. Doporuèujeme urobiś najskôr vlastný pokus.

6


Finiš vyhladzovaè Špeciálne vyvinutý vyhladzovací roztok na celú škálu KIM-TEC tmelov. Výrazne u¾ahèí a urýchli uhladenie tmelov do požadovanej formy. Po nanesení tmelu povrch postriekame a vyhladíme pomocou stierky alebo prstom. vyhladzuje bez následného poškodenia a sfarbenia tmelovej vrstvy súèasśou balenia je aj mechanický rozprašovaè

Kód tovaru

Dóza

1510023

Farba

Obsah

transparentná 250 ml

Balenie

25

Odstraòovaè silikónu Hustá tekutina na rýchle odstránenie vytvrdnutého silikónu z podkladov ako je drevo, omietka, sklo, sanitná keramika, kov a plast. znášanlivý s väèšinou materiálov v oblasti stavebníctva a zdravotníctva takmer bez zápachu balenie obsahuje nanášací štetec

Kód tovaru

Dóza

Farba

3970006

Obsah

Balenie

100 ml

24

Obsah

Balenie

Akvárium silikón Elastická tesniaca látka na báze silikón acetátu. odolný poveternostným vplyvom odolný voèi starnutiu dobrá UV stálosś odolný voèi slanej vode po úplnom vytvrdnutí tmelu sa nevytvárajú žiadne nebezpeèné látky teplotná stálosś od -40°C do +180°C

Kód tovaru

Kartuša Kartuša

5180010 5180012

Farba

transparentná 310 ml èierna 310 ml

20 20

Autosilikón Jednokomponentná tesniaca a lepiaca látka na báze silikónu, stabilne elastická pri vyšších teplotách. Je univerzálne použite¾ný na motory, prevodovky, púzdra, èerpadlá a pod. ve¾mi dobrá odolnosś voèi ropným produktom a mnohým chemikáliám odolný voèi UV žiareniu teplotná odolnosś od: - 40°C do + 180°C, krátkodobo do 200°C

Kartuša

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

5154401

èervená

310 ml

20

Silikón EX Acetátový kyslý jednokomponentný silikónový tmel na utesòovanie špár vonku aj vnútri, vhodný všade tam, kde sa vyžaduje vysoká teplotná stálosś. dobrá elasticita (maximálna rozśažnosś 25% šírky škáry) vhodný pre teploty od -40°C do +250°C (krátkodobo do +300°C) vysoká odolnosś voèi poveternostným vplyvom ako aj UV žiareniu odolný voèi starnutiu tmel odstraòuje plesòové substancie rýchle tvrdnutie (cca. 2 mm/deò) odolný voèi ropným produktom Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša

7

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

1560024 5124424 1560024/1 5124424/1

èervená èervená èierna èierna

310 ml 70 ml 310 ml 70 ml

20 20 20 20


UD 40 Univerzálna tesniaca masa v 200ml dóze so stlaèeným vzduchom. teplotná odolnosś od: - 40°C až +250°C (krátkodobo až do 300°C) èistý vzduch ako výtlaèné médium jednoduché a racionálne zaobchádzanie trvaloelastická univerzálne možnosti použitia

Dóza

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

5090012

èierna

200 ml

12

Karosársky tmel Elasticko-plastická tesniaca hmota na utesòovanie zváraných materiálov, fúg a plechových záhybov, špeciálne pre oblasś karosérií. prelakovate¾ný, bez silikónu dobrá UV-stálosś bez riedidla dobrá pri¾navosś na povrchy natreté základnou farbou rýchle vytvrdnutie

Kartuša

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

4000001

šedá

310 ml

20

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

Mramor silikón Jednokomponentný neutrálny špeciálny tmel na utesòovanie prírodných kameòov. vhodný pre teploty od -40°C do +120°C vhodný na použitie vnútri aj vonku maximálna rozśažnosś 25% šírky škáry znáša náter dobrá odolnosś voèi poveternostným vplyvom a UV žiareniu

Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša

1530010 transparentná 310 ml 1530011 biela 310 ml 1530015 šedá 310 ml 1530028 antracit 310 ml

20 20 20 20

Polykarbonát silikón Jednokomponentné špeciálne lepidlo na lepenie a tesnenie polykarbonátových materiálov. Špeciálne látky obsiahnuté v lepe zabraòujú krehnutiu polykarbonátových materiálov. odolné voèi starnutiu stáloelastické UV žiareniu odolné má vysokú pri¾navosś a lepiacu silu

Kód tovaru

Kartuša

5154444

Farba

Obsah

transparentná 310 ml

Balenie

20

Priemyselný silikón Acetátový kyslý jednokomponentný silikónový tmel na utesòovanie špár vonku aj vnútri. Vysoká DIN kvalita špeciálne na použitie v priemysle. maximálna rozśažnosś cca. 25% šírky špáry teplotná stálosś od -40°C do +180°C napätie v śahu 0,3 N/mm2 – DIN 52455 tvrdosś cca 25 Shore A DIN 53505 zodpovedá DIN 18545 E schopnosś trvalosti ≤ 2mm DIN EN 27290 nepoškodzuje pôvodné nátery ve¾mi dobrá odolnosś voèi poveternostným vplyvom a UV žiareniu Kód tovaru Farba Obsah použite¾ný vnútri aj vonku Kartuša 5200010 transparentná 310 ml Kartuša

5200011

biela

310 ml

Balenie

20 20

8


Tmel na drevo Je brúsite¾ný, vodou riedite¾ný tmel kompatibilný so všetkými druhmi farieb, lakov, pást a olejov. Vyrába sa v rôznych farbách a odtieòoch (biela, základná, prírodná, javor, jaseò, topo¾, smrek, borovica, èervený smrek, buk, dub, mahagón, breza, èerešòa). nepraská, ani pri vyšších vrstvách má ve¾mi silnú väzbu a pri¾navosś na tmelený podklad po vyschnutí je trvale pevný a prelakovate¾ný bez obmedzenia sa môže riediś vodou

Dóza Dóza

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

9154425 9154401

rôzna rôzna

0,25 kg 1 kg

1 1

Strešný tmel Trvalo elastický tmel na utesòovacie práce. vhodný pre teploty od -40°C do +90°C na všetko utesòovanie a lepenie vonku na utesòovanie preborených miest pri strešných rínach a plechoch má strešný tmel aj protikorózne úèinky v núdzových prípadoch sa môže používaś aj na mokrý podklad, ale takáto oprava musí byś následne preverená a prípadne obnovená pri suchom podklade

Kartuša Plechovka

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

1570012 1570019

èierna èierna

310 ml 1 kg

20 6

Strešný tmel - sprej Trvalo elastický tmel v spreji na utesòovacie práce. Používa sa na utesòovanie miest na streche, kadia¾ sú vedené prípojky antén, vetracích šácht, svetelných kopúl atï., na utesòovanie trhlín z lícnej strany striech, v dažïových ž¾aboch, spojoch - záhyboch striech, eternitových platniach atï. tmel ostane elastický a vyrovnáva pohyb materiálu podmienený kolísavosśou teplôt absolútne tesní pred poèasím v núdzových prípadoch sa môže používaś aj na mokrý podklad, ale takáto oprava musí byś následne preverená a prípadne obnovená pri suchom podklade

Sprej

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

1570001

èierna

400 ml

12

Náterový tmel Rozlievate¾né tesnenie je posilnené sklenenými vláknami so zmesou syntetického kauèuku, èo zaruèí jeho vysokú pevnosś a potrebnú elasticitu aj pri širších trhlinách. Dá sa použiś na zatesnenie osvet¾ovacích kopúl, krbových spojov, plechových obložení, strešných ž¾abov a pod. výborná pri¾navosś aj bez primeru na hliník, zinok, olovo, kameò, eternit, asfalt, strešná lepenka, tvrdené PVC, rôzne zvary, vlnitú krytinu, dlažbu a drevo dá sa aplikovaś za sucha, vlhka a dokonca aj pod vodou nie je vhodný na Styropor a PVC-fóliu

Kartuša Dóza Dóza

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

1570015 1570016 1570017

šedá šedá šedá

300 ml 1 kg 5 kg

20 6 1

Tmel na komíny Hustá, vysokotepelne odolná tesniaca hmota na okamžité použitie v oblastiach, kde je špeciálne požadované vysoké teplotné zaśaženie. izolácia, spájanie a oprava komínov a dymovodov opravy boilerov a vykurovacích telies škárovanie a tmelenie šamotových tehál opravy poškodených tehál a materiálov v krboch a kachliach teplotná odolnosś do +1500°C

Kartuša

9

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

2920001

èierna

310 ml

20


PU pena jednozložková Jednokomponentná montážna pena na báze polyuretánu. kvalita B3 dobrá materiálová kompatibilita vysoká vypenite¾nosś (1 liter poskytuje cca. 50 litrov speneného objemu) rýchlo tvrdne (po 5 minútach nelepí, po 30 – 40 minútach sa dá rezaś) vhodná aj na izolovanie (tepelné, zvukové, atï. ) drží na dreve, betóne, omietke, murive a na mnohých plastoch Sprej Sprej Sprej (zimná) Sprej Sprej (zimná)

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

5151241 5150035 5150035-Z 5150036 5150036-Z

žltá žltá žltá žltá žltá

250 ml 500 ml 500 ml 750 ml 750 ml

12 12 12 12 12

PU pena pišto¾ová Jednokomponentná montážna pena na báze polyuretánu vhodná do všetkých bežných pištolí. kvalita B3 dobrá materiálová kompatibilita vysoká vypenite¾nosś (1 liter poskytuje cca. 50 litrov speneného objemu) rýchlo tvrdne (po 5 minútach nelepí, po 30 – 40 minútach sa dá rezaś) vhodná aj na izolovanie (tepelné, zvukové, atï. ) drží na dreve, betóne, omietke, murive a na mnohých plastoch

Pišto¾ová Pišto¾ová

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

5150032 5150032-Z

žltá žltá

750 ml 750 ml

12 12

PU pena 2K Dvojkomponentná montážna pena na báze polyuretánu špeciálne na èasti, kde nie je žiadúce zaśaženie. kvalita DIN 4102 – B2 rýchlo vytvrdne (rezate¾ná po cca. 15 minútach) dobrá vypenite¾nosś (obsah staèí na cca 2 – 3 dverné zárubne) vhodná aj na izolovanie drží na dreve, betóne, omietke, murive a mnohých umelých hmotách ¾ahko spracovate¾ná po vytvrdnutí sa nestláèa a neubúda

Dóza

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

5150031

žltá

400 ml

12

Farba

Obsah

Balenie

PU èistiè Na vonkajšie a vnútorné èistenie PU pištolí a zneèistení po PU pene. výrobok obsahuje univerzálnu striekaciu hlavicu, vïaka ktorej je ho možné použiś aj bez PU pištole ako sprej èistí rýchlo, nezanecháva žiadne zvyšky a po vyèistení sa povrch nelepí ve¾mi dobre vhodný na odstraòovanie èerstvých striekancov peny

Kód tovaru

Sprej Sprej

8100400 transparentná 150 ml 8100500 transparentná 500 ml

12 12

Odstraòovaè vytvrdnutej PU peny Slúži na odstraòovanie vytvrdnutej polyuretánovej peny z neporéznych povrchov, ako sú PVC, hliník, umelé povlaky, a pod. Je vhodný na všetky druhy a typy polyuretánových pien, jednozložkových aj dvojzložkových. takmer bez zápachu vysoká efektivita jednoduchá práca

Dóza

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

8100100

biela

100 ml

24

10


Profibutyl S Je jednozložkový, trvale elastický tesniaci a lepiaci tmel na báze polyizobutylénu. Má dobrú pri¾navosś k množstvu materiálov ako kov, drevo, plast, guma, sklo a ostatné materiály. Používa sa na škárovanie v stavebnom a automobilovom priemysle. výborná odolnosś voèi poveternostným vplyvom, UV žiareniu, vode, so¾ným roztokom, zriedeným kyselinám a zásadám, rastlinným a živoèíšnym olejom , polárnym rozpúšśadlám teplotná odolnosś od : - 35°C do + 120°C je neprelakovate¾ný

Fólia Fólia

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

80002 80001

šedá šedá

0,8 kg 1,4 kg

20 20

Betón plastifikátor Je superplastifikátor na báze zmesných polykarboxyláterov. Je urèená do betónov, náterov a cementových mált. silný ztekucovací a dispergaèný úèinok na èastice cementu výrazné zlepšenie spracovate¾nosti zmesi bez zvýšenia podielu vody v zmesi (obmedzené zmršśovanie) významné zníženie obsahu vody v zmesi bez zhoršenia jej spracovate¾nosti (vysoká poèiatoèná a koneèná pevnosś).

Dóza Kanister

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

9084401 9084405

hnedá hnedá

1l 5l

9 1

Obsah

Balenie

1l 5l

9 1

Frostfree Je bezchloridový kvapalný urých¾ovaè tvrdnutia a prísada proti mrazu s plastifikaèným úèinkom urèená do betónov a cementových mált. neskracuje dobu spracovate¾nosti èerstvej zmesi vedie k rýchlemu nárastu poèiatoènej pevnosti a k zvýšeniu koneènej pevnosti

Kód tovaru

Dóza Kanister

Farba

9074401 transparentná 9074405 transparentná

Hydroizolácia Je dvojzložková pružná náterová hmota na báze modifikovanej cementovej zmesi. Je urèená pre hydroizoláciu stavebných konštrukcií. Dodáva sa v dvoch zložkách, ktoré po zmiešaní vytvárajú plastickú, tixotropnú a ¾ahko aplikovate¾nú kašu. Používa sa ako náterová hmota pre plošnú aplikáciu na betóny, potery, jadrové omietky, murivo. premostenie vlasových trhlín protikorózny a protikarbonataèný náter na betón protiradónový náter stavebných konštrukcií

Vedro Vedro Vedro Vedro

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

9104404 9104408 9104420 9104432

transparentná transparentná transparentná transparentná

4 kg 8 kg 20 kg 32 kg

1 1 1 1

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

9134410 9134450

šedá šedá

10 m 50 m

10 1

Tesniaci pás pre hydroizoláciu Špeciálny elastický tesniaci pás z polypropylénovej tkaniny s kauèukovým nástrekom. pružné a trvalé tesnenie stykových a vnútorných rohových špár v bazénoch, sprchách, balkónoch napájenie zvislých a vodorovných plôch v systéme tekutej liatej lepenky urèený pre trvale vlhké prostredia - kúpe¾ne, bazény, kuchyne, balkóny, atï. opravy prasklín v stavebných konštrukciách vodotesnosś: 40 bar pevnosś v śahu: 7 Mpa

Kotúè Kotúè

11


Fóliová páska FA-D, FI-D Je to kombinácia samolepiaceho pásu s funkènou membránou z rúna, ktorá dokonale prepúšśa vzniknuté difúzne pary. Slúži na prepojenia medzi okennými rámami a murivom. jednoduchá a rýchla použite¾nosś elastická a samolepiaca do exteriéru prekryte¾ná omietkou prelakovate¾ná Kotúè FA-D Kotúè FA-D Kotúè FA-D Kotúè FI-D Kotúè FI-D Kotúè FI-D

Kód tovaru

Farba

Šírka

m/kotúè

Balenie

6001014 6001015 6001016 6001011 6001012 6001013

biela biela biela èervená èervená èervená

75 mm 100 mm 150 mm 75 mm 100 mm 150 mm

30 m 30 m 30 m 30 m 30 m 30 m

5 4 2 5 4 2

Krepová páska Je univerzálna maskovacia lepiaca páska z jemného impregnovaného krepového papiera. odolná proti roztrhnutiu ohybná a dobre pri¾navá lepiaca hmota na báze syntetického kauèuku odolná teplote do 60°C

Kotúè Kotúè Kotúè Kotúè Kotúè

Kód tovaru

Farba

Šírka

m/kotúè

Balenie

6004519 6004525 6004530 6004538 6004550

biela biela biela biela biela

19 mm 25 mm 30 mm 38 mm 50 mm

45 m 45 m 45 m 45 m 45 m

48 36 32 24 20

Hliníková tesniaca páska Samolepiaca bituménová tesniaca páska potiahnutá hliníkom na utesnenie pripájaní napríklad na nadstavbách striech, pri nadstavovaní tehiel, škridiel a okien. samolepiaca a teda použite¾ná bez zahrievania vïaka potiahnutiu hliníkom má ve¾mi dobrú odolnosś proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu vysoko flexibilná, ve¾mi dobre sa prispôsobí požadovanej forme pôsobí ako izolácia proti vlhkosti dobrá odolnosś voèi chemikáliám

Kotúè

Kód tovaru

Farba

Šírka

m/kotúè

Balenie

6002001

strieborná

75 mm

10 m

4

Expanzná páska – BG 1 a BG 2 Je naimpregnovaná polyuretánová páska s jednostranným samolepiacim povrchom. Po nalepení páska pomaly expanduje a dokonale vyplní škáru do päśnásobku svojej hrúbky. Vhodná na utesnenie rôznych stavebných škár ako napr.: kovové a plechové konštrukcie, schody a stena, okenné parapety a pod. Typ BG 2 v krabici na zavesenie. Kód tovaru Šírka x výška Farba m/kotúè Šírka špáry vodotesná zvukotesná 10 x 2 mm šedá 12 m 2 mm Kotúè BG 1 6001001 15 x 3 mm šedá 10 m 3 mm Kotúè BG 1 6001002 odolná všetkým 15 x 4 mm šedá 7,5 m 3-7 mm Kotúè BG 1 6001003 poveternostným vplyvom 20 x 4 mm šedá 7,5 m 3-7 mm Kotúè BG 1 6001009 až 10 rokov 20 x 6 mm šedá 5m 5-10 mm Kotúè BG 1 6001004 Kotúè Kotúè Kotúè Kotúè Kotúè

BG 1 BG 1 BG 2 BG 2 BG 2

6001005 6001010 6001006 6001007 6001008

20 x 8 mm 30 x 6 mm 15 x 3 mm 15 x 4 mm 20 x 6 mm

šedá šedá šedá šedá šedá

4,3 m 5m 10 m 7,5 m 5m

7-12 mm 5-10 mm 3 mm 4 mm 6 mm

Balenie

30 20 20 15 15 15 10 1 1 1

PE šnúra Slúži na vyplòovanie dilataèných a napájacích škár rôznych rozmerov. vodu nenasiakavá polyetylén kruhového prierezu

Klbko Klbko Klbko Klbko Klbko Klbko Klbko

Kód tovaru

Farba

Priemer

Balenie

5550035 5550036 5550037 5550038 5550039 5550040 5550042

šedá šedá šedá šedá šedá šedá šedá

6 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm 50 mm

100 m 100 m 100 m 50 m 50 m 25 m 90 m

12


Plechová pišto¾ Univerzálna pišto¾ pre všetky bežné 310 ml kartuše. stabilné prevedenie telo pištole je lakované, śahadlo a mechanizmus sú pozinkované jednoduchá obsluha

Kód tovaru

Pišto¾

Farba

Obsah

5550001

Balenie

24

Zúbková pišto¾ Univerzálna pišto¾ pre všetky 310 ml kartuše. stabilné prevedenie kompletne lakovaná zúbkový mechanizmus zabezpeèuje dobrú dávkovate¾nosś jednoduchá obsluha

Kód tovaru

Pišto¾

Farba

Obsah

Balenie

24

5550009

Skeletová pišto¾ Skeletová pišto¾ na všetky bežné 310 ml kartuše. telo pištole je lakované s pozinkovaným mechanizmom posuvný mechanizmus s pozinkovaným šesśhranným śahadlom ¾ahko sa èistí stabilné prevedenie

Kód tovaru

Pišto¾

Farba

Obsah

Balenie

24

5550002

Skeletová pišto¾ Cox Pišto¾ s protibrzdou - proti spätnému chodu je výborné riešenie pri śažko vytlaèite¾ných kartušiach do 310 ml. šesśhranná posuvná tyè dlhá životnosś ¾ahká manipulácia rýchle èistenie

Kód tovaru

Pišto¾

5550052

Pišto¾

5550004

Farba

Obsah

Balenie

1

Profi pišto¾ Profesionálna pišto¾ na kartuše až do objemu 320 ml. ¾ahko sa èistí stabilné prevedenie profesionálne prevedenie s plastovou rukoväśou sprevodovaná a vyvážená pišto¾

Kód tovaru

13

Farba

Obsah

Balenie

1


Fóliová pišto¾ Fóliová pišto¾ vhodná pre objem fólie do 400 ml a do 600 ml. vhodná aj na bežné 310 ml kartuše lakované hliníkové prevedenie s pozinkovaným posuvným mechanizmom dobre sa ošetruje a èistí ¾ahká obsluha

Kód tovaru

Pišto¾ do 400 ml Pišto¾ do 600 ml

Farba

Obsah

5550006 5550007

Balenie

1 1

Fóliová pišto¾ Cox Slúži na rovnomerné a pohodlné vytláèanie aj vysokoviskóznych materiálov. Je urèená pre 400 ml a 600 ml fólie. dlhá životnosś optimálna cena za vysokú kvalitu pohodlná práca

Kód tovaru

Pišto¾ do 400 ml Pišto¾ do 600 ml

Farba

Obsah

5550053 5550054

Balenie

1 1

Pišto¾ na PU penu Vhodné pre všetky bežné pišto¾ové peny. stabilné remeselné vyhotovenie ¾ahko demontovate¾ná a preto sa ve¾mi dobre èistí dobrá dávkovate¾nosś tesnenia sú vymenite¾né aj samostatne

Kód tovaru

Pišto¾ P99 Profi Pišto¾ MG Pišto¾ R1 Pišto¾ R2

Farba

Obsah

5550028 5550010 5550047 modrá rukoväś 5550048 èierna rukoväś

Balenie

1 1 1 1

Škárovacia guma Vyrovnávacia pomôcka pri silikónových škárovacích prácach. Dodáva sa aj ako multifunkèná sada použite¾ná na všetky elastické škárovacie hmoty. Tri rôzne uhly v mnohých variáciách s úkosom 45°, s rôznymi šírkami uložená v praktickom v plastovom obale. sedem hrúbok vypuklých škár z ¾ahko èistite¾ného elastického materiálu vytvára rovnomerný povrch silikónovej škáry unikátna pomôcka pre ozajstných majstrov

Kód tovaru

Sada Gumová stierka

Farba

9990022 9990013

Obsah

Balenie

3-dielna sada

1 1

Lepidlo na zrkadlá Špeciálny jednozložkový neutrálny silikón na lepenie a škárovanie zrkadiel a zrkadlových stien. výbornú pri¾navosś na všetky druhy podkladov (okrem PP, PE a teflónu). vysoká pevnosś spoju ani po dlhom èase nenaruší zadnú stenu zrkadla a zostáva stále pružná. transparentná farba bez zápachu

Kód tovaru

Kartuša Kartuša

Farba

Obsah

1000055 transparentná 70 ml 5550050 transparentná 310 ml

Balenie

20 20

14


Akrylátové lepidlo 1-komponentné akrylátové lepidlo s ve¾kou lepiacou silou na kov, PVC, kameò atï. úplne èíre tepelná odolnosś: -35°C až +80°C. lepí aj pod vodou lepiaca látka nekrehne vytvára ve¾mi pevné spoje

Kód tovaru

Kartuša

Farba

Obsah

6680001 transparentná 310 ml

Balenie

20

Montážne lepidlo Jednokomponentné montážne lepidlo bez rozpúšśadla na báze akryldisperzie. na lepenie dreva, minerálnych a drevených vláknitých platní, kameòa, muriva atï. neobsahuje rozpúšśadlo vhodné aj pre styropor (polystyrén) prelakovate¾né odolné poveternostným vplyvom, pomaly starne tepelná odolnosś: od -20°C do +80°C

Kartuša

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

5140001

svetlohnedá

310 ml

20

Montážne lepidlo LM Je tixotropné, všestranne použite¾né kontaktné montážne lepidlo s obsahom rozpúšśadiel. Je mimoriadne vhodné na pevné trvalé spájanie dreva, kameòa, betónu, omietok, keramiky, muriva, obkladaèiek, umelých hmôt a tvrdého PVC, PUR (polyuretánu) ale i kovových materiálov. nevhodné na polystyrol

Kartuša

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

5140002

žltá

310 ml

20

Konštrukèné lepidlo KKP 1 Je univerzálne použite¾né jednokomponentné polyuretánové lepidlo vytvrdzujúce vzdušnou vlhkosśou vhodné pre priemysel a ruènú výrobu. Neobsahuje žiadne riedidlá a je vhodné aj na mramor a prírodný kameò. široké spektrum pri¾navosti na rozlièné materiály jednoduchá manipulácia ve¾ká sila lepenia vysoká poèiatoèná lepivosś a rýchle pretvrdnutie doba fixácie 10 minút po pretvrdnutí je brúsite¾né a prelakovate¾né

Kartuša

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

3430001

béžová

310 ml

20

Perimeter lepidlo Špeciálne jednokomponentné polyuretánové lepidlo vyvinuté na lepenie polystyrolových platní ako obvodovej izolácie. Rýchlo, èisto, jednoducho a racionálne lepí polystyrolové tvrdené platne na podklady ako betón, bitumén, popieskované alebo bridlicové bituménové pásy. rýchla, ekonomická a èistá práca z jednej dózy až 14 m2 krátka fixácia všetko k prichyteniu izolácie v jednej dóze

Dóza na pišto¾

15

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

5150082

žltá

750 ml

12


Lepidlo na fólie DKD Je parotesné stáloelastické lepidlo a tesnenie. Vhodné na lepenie a tesnenie parozábran, fólií, stavebných dielcov na stavbách, kde musí byś zaruèená izolácia voèi vlhkosti a prechodu pár. široké spektrum použitia rôznorodosś podkladov (kameò, betón, omietka, drevo, kov a pod.) vynikajúca pevnosś spoju sadrokartón a cement nespôsobuje koróziu na kovoch lepí aj na vlhký a mierne prašný podklad vysoká okamžitá lepiaca sila má samolepiace vlastnosti – zlepené èasti sa dajú odlepiś a znovu prilepiś

Kód tovaru

Kartuša

Farba

Obsah

1580001 transparentná 310 ml

Balenie

20

Dicht-fix Je tesnenie vhodné na dilataèné a pripojovacie škáry na fasádach, skle, sanite a streche. Používa sa aj na rýchloopravy prasklín, trhlín a dier na strechách a odkvapových ž¾aboch. Je kompatibilný s bituménom, meïou. Je stálo elastický, na báze syntetického kauèuku, pri¾navý na takmer všetky podklady bez primeru. obsahuje riedidlá možnosś aplikovaś aj za dažïa, na vlhké podklady, na ¾ahko olejové podklady a na hladké podklady prelakovate¾ný odolný všetkým poveternostným vplyvom Kartuša Kartuša Kartuša Kartuša

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

1590010 1590011 1590012 1590015

transparentná biela èierna šedá

310 ml 310 ml 310 ml 310 ml

20 20 20 20

Obsah

Balenie

Lep na drevo D3 Je jednozložkové lepidlo na drevo s vysokou lepivosśou. Je vhodný pre stolárov, na lepenie drevených spojov a výrobkov z tvrdého aj mäkkého dreva, napr.: skrine, stoly, stolièky, zábradlia, schody, drevené stropy, plávajúce podlahy a pod.. ve¾mi dobrá pri¾navosś takmer bez zápachu odolný poveternostným podmienkam a UV žiareniu prelakovate¾ný brúsite¾ný PH hodnota 2,5 – 3,5 farba biela, po preschnutí transparentná použite¾ný v interiéri aj exteriéri Kód tovaru

Dóza

5134410

Farba

transparentná 500 ml

12

Lep na parkety D3 Je jednozložkové lepidlo na drevo s vysokou lepivosśou špeciálne vyvinuté na lepenie a tesnenie parketových podláh, podlahových líšt, drevených panelov a pod.. Produkt je na báze vodnej zlúèeniny modifikovaného vinyl-polyacetátu. ve¾mi dobrá pri¾navosś takmer bez zápachu odolný poveternostným podmienkam a UV žiareniu prelakovate¾ný brúsite¾ný pevnosś v tlaku po 24 hodinách 12-14 N/mm2 odolnosś voèi vode farba biela, po preschnutí transparentná Kód tovaru Farba použite¾ný v interiéri aj exteriéri Dóza

5130015

Obsah

transparentná 500 ml

Balenie

12

HK 40 Vysokovýkonné lepidlo na báze MS polyméru. Je to vynikajúce lepidlo na lepenie na kolmých plochách, ktoré sú vystavené permanentným oscilaèným kmitom. Je vhodný na lepenie kameòa, betónu, dreva, kameòa, sadry, polykarbonátu, polystyrolu, polyuretánu, PVC a iných plastov. Ale aj k zlepeniu dlaždíc, skla, smaltu, medi, olova, zinku, alumínia a nerezu. vodotesné vysokopevné vysoká okamžitá lepiaca sila stáloelastické rýchlo pretvrdnutie

Kartuša

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

6670029

biela

290 ml

20

16


BLK 40 Montážne lepidlo na všetky valce a ložiská. zmenšuje sa tvorenie lícovacej hrdze utesòuje trhliny a tak zamedzuje vzniku hrdze vhodná pre teploty od -55°C do +175°C

Dóza

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

6670003

zelená

50 ml

10

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

6670011

svetložltá

28 g

10

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

6670028 6670056

svetlohnedá svetlohnedá

28 g 56 g

10 10

EK 40 2-zložkové epoxidové lepidlo v znovuuzatvorite¾nej dvojièkovej striekaèke. vysoko reaktívne doba spracovania je cca 2-4 minúty odolnosś voèi teplote od -40°C do +95°C èas vytvrdnutia je cca 5 minút po 5 hodinách kompletne vytvrdne lepí drevo, kameò, sklo, kovy, keramiku, plasty a iné materiály

Dvojkartuša

MK 40 Nové 2-zložkové neepoxidové lepidlo na vysokopevné lepenie rozlièných materiálov. doba spracovania je asi 2-3 minúty použite¾né pri teplotách od -55°C do +100°C pevnosś po 4 hod. je 80%, po 24 hod. 100% na lepenie výnimoène vysoko zaśažovaných èastí odolný voèi oleju, vlhkosti, rozpúšśadlám nekrehne, je vysoko pevné lepí plast, oce¾, hliník, drevo, kameò, karbón a iné materiály

Dvojkartuša Dvojkartuša

FD 40 Plošná izolácia pre nízkotlakové oblasti. teplotná stálosś od -55°C do +150°C odoláva väèšine vplyvov v oblasti automobilov vytvrdnutie sa dosiahne vylúèením kyslíka prostredníctvom relatívne vysokej elasticity vyrovnáva malé pohyby tesniacej plochy

Dóza

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

6670004

oranžová

50 ml

10

Spájaè štrbín Na lepenie hriade¾ov, nábojov a puzdier kolies, kolesových hláv alebo v sediel lisov. univerzálna použite¾nosś kompletne vypåòa medzipriestor èastí s fúgami zamedzuje tvoreniu lícovacej hrdze vhodný pre teploty od -55°C do +150°C èiastoène pevné po cca. 20 minútach, koneèná pevnosś po cca. 1 hodine

Dóza

17

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

6670005

zelená

50 ml

10


Tesnenie na závity rúr Na utesnenie a istenie spojov skrutiek a rúr do 3”. pre stredne pevné spojenia je demontovate¾né vhodné pre teploty od -55°C do +150°C stále proti väèšine kyselín a lúhov s prísadou PTFE rýchle vytvrdnutie (èiastoène pevné po 30 – 60 minútach)

Kartuša

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

6670007

biela

50 ml

10

SSM 40 Stredne pevné skrutkové zaistenie sa dá rozpustiś s normálnymi nástrojmi. zabraòuje odskrutkovaniu, ktoré spôsobujú vibrácie urèené pre teploty od -55°C do +150°C rýchle vytvrdnutie (pretvrdnutie po 15 – 45 minútach) vhodné aj pre kadmiové a pozinkované závity nízko viskózne, tým ve¾mi vysoká kapilárna úèinnosś

Dóza

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

6670001

modrá

50 ml

10

SSH 40 Vysoko pevné skrutkové zaistenie je len śažko demontovate¾né. ve¾mi dobrá odolnosś vibráciám urèené pre teploty od -55°C do +150°C rýchle vytvrdnutie (pretvrdnutie po 15 – 30 minútach) vhodné pre stojaté kliny do M20 dobrá tesniaca úèinnosś (zamedzuje lícovanej hrdzi) vhodné aj pre cylindrické èasti škár

Dóza

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

6670002

zelená

50 ml

10

Sekundové lepidlo SPEED 40 Jednokomponentné cyan akrylové lepidlo na mnohostranné použitie. bleskurýchle zlepenie drží na ve¾kom množstve materiálov napríklad na dreve, gume, keramike atï. stále voèi mnohým chemikáliám vysoká śahová pevnosś v strihu sporivé v spotrebe Kód tovaru

Dóza Dóza Dóza Kartón Kartón

6660002 6660003 6660004 6660005 6660006

Farba

Obsah

Balenie

transparentná 5g transparentná 10 g transparentná 20 g transparentná 14x5 g, 18x10 g, 10x20 g transparentná 30x10 g, 10x20 g

12 25 25 1 1

Sada na lepenie èelných skiel 3-komponentná súprava na priame zasklenie vpredu aj vzadu. rýchlo tvrdnúca, po 2 hodinách je auto pripravené do premávky (aj vozidlá s airbagom) nepoškodzuje chróm, lak ani gumové èasti vysoko zaśažite¾né a elastické spoje neutrálny zápach pripravené priamo k spotrebe so všetkými komponentmi

Kód tovaru

Kompletná sada Tmel (kartuša) Primer (dóza) Èistiè (dóza)

1510003 1510001 1510008 1510007

Farba

Obsah

transparentná 310 ml transparentná 30 ml transparentná 30 ml

Balenie

1 12 25 25

18


Tekutý kov Dvojkomponentný tekutý kov na lepenie a opravovanie. na vyplnenie trhlín a chýbajúcich miest v mnohých materiáloch prelakovate¾ný po vytvrdnutí je možné brúsenie materiálu vysoká pevnosś po vytvrdnutí vynikajúca pri¾navosś na mnohé iné kovy praktické manipulovanie zabezpeèuje opakovane zatvárate¾ný dvojitý špic èas kvapkania (èas spracovania po miešaní) cca. 8 – 10 minút

Kód tovaru

Dvojkartuša

Farba

6670006

Obsah

Balenie

24 ml

8

Opravný tmel Epoxidový tmel na trvalé rýchloopravy a utesnenie mnohých druhov materiálov. tesní na vlhkom podklade a taktiež pod vodou dobrá tlaková pevnosś (83 N/mm2) po vytvrdnutí je možné mechanické opracovanie ako vàtanie, brúsenie, frézovanie alebo aj rezanie závitov teplotná stálosś do 120°C (krátkodobo do 150°C) dobrá pri¾navosś na dreve, betóne, kove, keramike bez prípravy prelakovate¾ný

Kód tovaru

Tuba Tuba

Farba

4990001 4990002

Obsah

Balenie

114 g 56 g

28 28

Sada na opravu výfukov Na trvanlivú opravu výfukových zariadení, obsahuje špeciálnu tesniacu tkaninu. odolnosś voèi vysokým teplotám dlhodobá trvácnosś rýchle vytvrdnutie

Kód tovaru

Sada

Farba

60001

Obsah

Balenie

200 g

12

Lepidlo v spreji Striekacie lepidlo na papier, lepenku, kožu, textil a mnoho ïalších látok. vïaka nastavite¾nej hlave dobre dávkovate¾né ihneï sa dosahuje vysoká lepiaca sila univerzálne použite¾né v remeslách, domácnosti aj na hobby lepí aj na lakovaný a nelakovaný kov

Sprej

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

5390001

oranžová

400 ml

12

Obsah

Balenie

150 ml 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml

24 12 12 12 12 12

Keramický email Špeciálne laky urèené pre sanitárnu oblasś v najèastejšie používaných odtieòoch. dobrá krycia sila a vysoká výdatnosś pri¾navosś sa zlepší použitím základnej keramickej farby po vyschnutí poskytne ve¾mi hladký povrch drží na kovových aj plastových podkladoch (umývadlá, vane, vykurovacie telesá, keramika, atï.) poskytuje stálofarebné a vysoko hodnotné trvalé pokrytie odolná proti bežným mydlám a èistiacim prostriedkom teplovzdorná do +160°C Kód tovaru Farba Sprej Sprej Sprej Sprej Sprej Sprej

19

3180034 3180036 3180038 3180039 3180055 3180056

biela biela béžová modrá machovozelená sunset


Keramický email základný Na zlepšenie pri¾navosti keramických emailových farieb. odporúèa sa naniesś pred použitím keramickej emailovej farby pôsobí ako plniaca látka na malé trhlinky zlepšuje povrchovú štruktúru urovnáva a zjemòuje povrch

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

Sprej

3180035

biela

400 ml

12

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

Sprej Sprej

2670036 šedá 400 ml 2670037 èervenohnedá 400 ml

Základná farba Základná farba pre všetky akrylové laky. rýchlo schne dobrá pri¾navosś na mnohé materiály znaène zlepšuje pri¾navosś nasledujúceho laku zlepšuje ochranu proti korózii

12 12

Protikorózny primer Dlhodobý základný náter a základná farba pre neskoršie pretretie vrchným lakom, s protikoróznymi úèinkami. rýchlo schne preniká hrdzou a zabraòuje ïalšej tvorbe hrdze vhodný aj ako základná farba na bodové zváranie teplotná stálosś do +80°C (krátkodobo do +120°C) dobre prelakovate¾ný použite¾ný univerzálne na všetky ochranné práce

Kód tovaru

Sprej

Farba

Obsah

2680036 èervenohnedá 400 ml

Balenie

12

Zinkový sprej Poskytuje základnú ochranu proti korózii pre všetky bežné kovové èasti. DIN 50976 v uschnutom filme je viac ako 92% zinkového podielu DIN 53167 test striekania slanej vody po 1000 hodinách DIN 53151 mriežkový test GT 0-1 DIN 53152 skúška ohybom pružnosti 32 mm, žiadna tvorba trhlín rýchlo schne dobrá elektrická vodivosś, preto je vhodný aj na bodové zváranie dobrá pri¾navosś

Sprej

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

7210001

matná šedá

400 ml

12

Lak sprej èierny a biely Kvalitný a vysoko lesklý alebo matný viacúèelový lak na báze akrylu pre priemysel a remeslo. teplotná stálosś do +100°C ve¾mi dobrá krycia sila a pri¾navosś (použitím KIM-TEC základnej farby sa pri¾navosś ešte zvýši) dobrá celková odolnosś a odolnosś proti opotrebovaniu vznikajúcemu trením dobrá UV stálosś pred vyblednutím Sprej Sprej Sprej Sprej Sprej Sprej Sprej Sprej

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

6940315 5170036 6940215 5190036 6940115 6920036 6940216 6930036

èierna lesklá èierna lesklá èierna matná èierna matná biela lesklá biela lesklá biela matná biela matná

150 ml 400 ml 150 ml 400 ml 150 ml 400 ml 150 ml 400 ml

24 12 24 12 24 12 24 12

20


Lak sprej farebný Vysoko kvalitný viacúèelový lak na báze akrylu mnohostranného použitia. rýchlo schne ve¾mi dobrá krycia sila a pri¾navosś (použitím základnej farby sa pri¾navosś ešte zvýši) dobrá celková odolnosś a odolnosś proti opotrebovaniu vznikajúcemu trením dobrá UV stálosś proti vyblednutiu vo všetkých farbách automobilového priemyslu, na objednávku aj v RAL odtieòoch

Kód tovaru

Sprej Sprej Sprej Sprej Sprej Sprej Sprej Sprej Sprej Sprej Sprej Sprej Sprej Sprej Sprej

Farba

3180015 svetlošedá - RAL 7035 3180018 krvavo oranžová - RAL 2002 3180019 ohòovo èervená - RAL 3000 3181519 ohòovo èervená - RAL 3000 3180021 hlboko oranžová - RAL 2011 3180022 zlatá 3180023 nebovomodrá - RAL 5015 3180024 orieškovo hnedá - RAL 8011 3180025 kadmiovo žltá - RAL 1021 3180027 žltozelená - RAL 6018 3180028 enciánovo modrá - RAL 5010 3180029 kameninová šedá - RAL 7032 3180030 perleśová biela - RAL 1013 3180031 slonová kosś - RAL 1015 3189999 ostatné RAL odtiene

Obsah

Balenie

400 ml 400 ml 400 ml 150 ml 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Strieborná na disky Vysoko lesklý lak na oce¾ové a hliníkové disky. dobrá pri¾navosś na oce¾ a hliník obsahuje hodnotné zložky, vïaka ktorým sa dosahuje vysoká odolnosś voèi posypovej soli vysoká odolnosś pred poškodením spôsobeným trením po cca. 10 minútach suchá

Sprej Sprej

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

6940015 1690036

strieborná strieborná

150 ml 400 ml

24 12

Alumíniový sprej Pre kovové podklady je dlhodobou ochranou proti koróziou, je vhodný aj na lakovanie dreva atï. obsahuje 99% èistého alumínia odolný voèi väèšine kyselín a lúhov teplotná stálosś do +800°C vhodný aj ako farba na bodové zváranie

Sprej

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

20002

hliníková

400 ml

12

Zinkový opravný Na vylepšenie pozinkovaného povrchu po zváraní a rezaní. rýchlo schne dobrá pri¾navosś na všetky bežné kovy dobrá farebná identita s èerstvo pozinkovanými èasśami prelakovate¾ný bez základnej farby alebo primeru vïaka dobrej krycej sile je úsporný

Sprej

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

7230009

zinková

400 ml

12

Zink-alu sprej Ochranná farba pred koróziou na prvé konzervovanie a vylepšenie rezaných a poškodených miest na pozinkovaných povrchoch. odolný poveternostným vplyvom teplotná stálosś do +490°C dobrá pri¾navosś na všetky bežné kovy rýchlo schne dobrá elektrická vodivosś, preto je vhodný aj na bodové zváranie

Sprej

21

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

7220009

matná šedá

400 ml

12


Chróm sprej Vysoko lesklý špeciálny lak. vïaka špeciálnemu zloženiu a vysokej èistote sa dosahuje extrémna lesklosś (chrómový efekt) na optické zuš¾achtenie rôznych materiálov oblasś použitia: na výstavách, v umeleckých remeslách a všade tam, kde sa požaduje efektívne lesklé lakovanie

Sprej

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

20003

chrómová

400 ml

12

Kovové spreje - nerez, meï, mosadz Vysokohodnotná vrstva z èistých kovových pigmentov a špeciálnych spojovacích prostriedkov, neobsahuje žiadne farbivo. pre vnútrajšok i vonkajšok dobrá schopnosś držaś na všetkých bežných kovoch a mnohých iných materiáloch mnohostranné možnosti použitia v priemysle, remesle a na dekoraèné úèely. rýchloschnúci odolný voèi oteru a vyšším teplotám až do 300°C vysoká krycia sila, tým hospodárny v spotrebe

Sprej Sprej Sprej

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

50001 50002 50003

nerezová medená mosadzná

400 ml 400 ml 400 ml

12 12 12

Kód tovaru

Farba

Obsah

Priesvitný lak Priesvitný lak na akrylovej báze je vhodný na všetky bežné laky. rýchlo schne vysoká stálosś na svetle, nezožltne dobrá pevnosś pred trením chráni povrch (chráni spodnú vrstvu farby pred vyblednutím) vysoká elasticita vysoko lesklý

Sprej

3810036 transparentná 400 ml

Balenie

12

Lak na výfuky Vypálený lak s dobrou pri¾navosśou na kov a mnoho ïalších materiálov. èierny matný teplotná stálosś do +600°C ve¾mi vhodný na dymové rúry, výfuky a podobne

Sprej Sprej

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

30003 30001

èierna matná èierna matná

150 ml 400 ml

24 12

Farba

Obsah

Motorlak Špeciálny lak na motory, ktorý je elastický a odolný vysokým teplotám. dáva motorom nový vzh¾ad drží aj na hadiciach od chladièa, kábloch a èerstvej farbe chráni motor pre koróziou a posypovou so¾ou a u¾ahèuje èistenie použite¾ný na motory motorových vozidiel, úžitkových vozidiel, lodné motory, motorkárske motory, kosaèky a na ïalšie bežné motory

Kód tovaru

Sprej

3811016

transparentná 400 ml

Balenie

12

22


Plast sprej základ Špeciálna transparentná základná farba na všetky druhy plastových dielov. Doporuèuje sa pred aplikáciou vrchnej plastovej farby. výborná krycia schopnosś rýchle schnutie kompatibilná zo všetkými bežnými plastmi lepšia pri¾navosś a sýtosś vrchnej farby

Kód tovaru

Farba

Obsah

3180059 transparentná 400 ml

Sprej

Balenie

12

Plast sprej farba Špeciálna farba na všetky druhy plastových dielov. Doporuèuje sa pred aplikáciou použiś základnú farbu na plasty. výborná krycia schopnosś rýchle schnutie kompatibilná zo všetkými bežnými plastmi základná farba zlepšuje pri¾navosś a sýtosś farby

Sprej Sprej Sprej Sprej

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

3180060 3180061 3180062 3180063

èierna antracit èervená biela

400 ml 400 ml 400 ml 400 ml

12 12 12 12

Rysovacia farba Nezmývate¾né farebné vrstvenie na znaèiace práce. oblasś použitia: strojárstvo , stavebníctvo a v ostatných rysovacích odvetviach rýchlo schne po ukonèení prác sa dá odstrániś KIM–TEC priemyselným rýchloèistièom bez kadmia a olovo viažucich pigmentov

Sprej

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

40001

modrá

400 ml

12

Znaèkovacia farba Špeciálny lak sprej na trvalé a dobre vidite¾né oznaèovanie farbou na mnohé podklady. farbiace látky sú bez olova a kadmia použite¾ná na: asfalt, decht, smolu, zem, betón, trávu, stromy atï. vysoká pevnosś pred opotrebovaním spôsobeným trením a poèasím dobrá UV stálosś proti vyblednutiu

Sprej Sprej Sprej Sprej Sprej Sprej Sprej

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

3180001 3180002 3180003 3180004 3180012 3180013 3180014

biela - RAL 9010 modrá - RAL 5010 èervená - RAL 3000 žltá - RAL 1021 zelená - RAL 6010 oranžová - RAL 2000 neónová èervená - RAL 2005

500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml

12 12 12 12 12 12 12

Biela dáma Je je vysoko kvalitná, snehobiela, matná, akrylátová farba na vnútorné použitie. Používa sa na ma¾ovanie vápenno-cementových, cementových omietok, betónu, iných minerálnych podkladov, sadrových omietok, sadrokartónových dosiek, kartónu a papiera. oteruvzdorná a umývate¾ná vhodná na tónovanie

Vedro Vedro Vedro Vedro Vedro

23

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

9034401 9034403 9034405 9034410 9034430

biela biela biela biela biela

1,5 kg 4,5 kg 7,5 kg 15 kg 30kg

1 1 1 1 1


Aljaška vonkajšia Je je vysoko kvalitná, snehobiela, matná, akrylátová farba na vonkajšie použitie. Používa sa na ma¾ovanie vápenno-cementových, cementových omietok, betónu, iných minerálnych podkladov, sadrových omietok, sadrokartónových dosiek, kartónu a papiera. oteruvzdorná a umývate¾ná

Vedro Vedro Vedro Vedro Vedro

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

9014401 9014403 9014405 9014410 9014430

biela biela biela biela biela

1,5 kg 4,5 kg 7,5 kg 15 kg 30kg

1 1 1 1 1

Aljaška vnútorná Je je vysoko kvalitná, snehobiela, matná, akrylátová farba na vnútorné použitie. Používa sa na ma¾ovanie vápenno-cementových, cementových omietok, betónu, iných minerálnych podkladov, sadrových omietok, sadrokartónových dosiek, kartónu a papiera. oteruvzdorná a umývate¾ná

Vedro Vedro Vedro Vedro Vedro

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

9024401 9024403 9024405 9024410 9024430

biela biela biela biela biela

1,5 kg 4,5 kg 7,5 kg 15 kg 30kg

1 1 1 1 1

Obsah

Balenie

1l 5l

1 1

Primer Aljaška Penetraèný náter novej generácie na savé a pórovité podklady. Zlepšuje pri¾navosś vrchnej vrstvy na podklad, obmedzuje nasiakavosś podkladu, zlepšuje rozotieranie a krycie schopnosti farieb. nechor¾avý bez zápachu po zaschnutí tvori priesvitnú, silnú, paropriepustnú vrstvu vhodný na vonkajšie aj vnútorné použitie

Kód tovaru

Dóza Kanister

Farba

9054401 transparentná 9054405 transparentná

Woodimpregnator - impregnácia dreva Je urèený k preventívnej povrchovej ochrane drevených stavebných konštrukcií a prvkov zabudovaných v interiéroch (triedy ohrozenia 1. a 2. pod¾a ÈSN EN 335-1,2) stavieb. Nie je urèený k impregnácii dreva trvale zabudovaného do zeme alebo vody (trieda ohrozenia 4.), ani prvkov zabudovaných v exteriéroch stavieb (trieda ohrozenia 3.) farby: hnedá, žltá, zelená, transparentná

Dóza Kanister Sud Dóza Kanister Sud

1:1 1:1 1:1 1:9 1:9 1:9

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

9094401 9094405 9094450 9324401 9324405 9124450

rôzna rôzna rôzna rôzna rôzna rôzna

1 kg 5 kg 50 kg 1 kg 5 kg 50 kg

1 1 1 1 1 1

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

5000001 5000005 5000010 5000030

zelená zelená zelená zelená

1l 5l 10 l 30 l

12 1 1 1

Autošampón - koncentrát Koncentrovaný autošampón s vysokou èistiacou úèinnosśou a vynikajúcou zmáèavou schopnosśou na umývanie bez f¾akov. vysokokoncentrovaný a tým hospodárny v spotrebe nepoškodzujúci lak, ani plasty špeciálne odstraòovaèe peny zabraòujú tvorbe f¾akov po zaschnutí vhodný aj na použitie v autoumyváròach

Dóza Kanister Kanister Kanister

24


Autošampón - intenzívny Intenzívne pôsobiaci autošampón na silnejšie zneèistenie. Použitím odstraòovaèa peny sa zabraòuje tvorbe f¾akov. so zosilneným èistiacim úèinkom vysokokoncentrovaný a tým hospodárny v spotrebe nepoškodzujúci lak, ani plasty špeciálne odstraòovaèe peny zabraòujú tvorbe f¾akov po zaschnutí vhodný aj na použitie v autoumyváròach Dóza Kanister Kanister Kanister

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

5020001 5020005 5020010 5020030

èervená èervená èervená èervená

1l 5l 10 l 30 l

12 1 1 1

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

5030001 5030005 5030010 5030030

žltá žltá žltá žltá

1l 5l 10 l 30 l

12 1 1 1

Autošampón + vosk Špeciálny èistiaci koncentrát s voskovým konzervaèným prostriedkom na šetrné umývanie auta. Jedineèné voskové aditíva zaisśujú dlhotrvajúci ochranný film. dobrá UV odolnosś vysoký stupeò lesku vhodný aj na použitie v autoumyváròach kvalitne umyje a dlhodobo ošetrí karosériu

Dóza Kanister Kanister Kanister

Aktívna pena - koncentrát (alkalická) Tekutá, koncentrovaná, dobre peniaca èistiaca látka na èistenie umelých hmôt, lakovaných kovových plôch vo vozidlách a pod. samoemulgaèný efekt samoneutralizujúci efekt ph hodnota je 9,2 ±0,3 vhodný aj pre umyvárne s kefami

Kanister Kanister Kanister Sud

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

3040005 3040010 3040030 3040200

transparentná transparentná transparentná transparentná

5l 10 l 30 l 200 l

1 1 1 1

Èistiè dielenských podláh - koncentrát (alkalický) Koncentrát na èistenie dielenských podláh a povrchových plôch z keramiky, umelej hmoty alebo betónu. samoemulgaèný efekt samoneutralizujúci efekt ph hodnota 9,5 ±0,3 vhodný aj na lakované plochy neobsahuje organické zlúèeniny

Kanister Kanister Kanister Sud

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

3030005 3030010 3030030 3030200

hnedá hnedá hnedá hnedá

5l 10 l 30 l 200 l

1 1 1 1

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

3020005 3020010 3020030 3020200

èervená èervená èervená èervená

5l 10 l 30 l 200 l

1 1 1 1

Èistiè umyvární - koncentrát (kyslý) Èistiaci koncentrát na odstránenie vodného kameòa a iných minerálnych zneèistení. samoemulgaèný efekt ph hodnota 1,6 ±0,3 potrebná je len krátka doba pôsobenia vhodný aj pre silné zneèistenie mastnotami

Kanister Kanister Kanister Sud

25


Èistiè plachiet - koncentrát (alkalický) Tekutý, ¾ahko peniaci èistiè na plachty nákladných áut a skriòových vozidiel. neobsahuje fosfát ph hodnota 12,7 ±0,3 dobre rozpúšśa olej a mastnotu vhodný aj pre umyvárne s kefami

Kanister Kanister Kanister Sud

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

3010005 3010010 3010030 3010200

transparentná transparentná transparentná transparentná

5l 10 l 30 l 200 l

1 1 1 1

Priemyselný èistiè Biologicky odbúrate¾ný priemyselný èistiè na báze vody vhodný na èistenie špiny, olejov, mastnoty atï. nevznietivý nepoškodzuje lakované povrchy použite¾ný manuálne, ale aj vo vysoko tlakových prístrojoch nevhodný pre hliník vhodný aj na èistenie plôch ako sú dlažby a kachlièky

Kanister Kanister Kanister Sud

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

3500005 3500010 3500030 3500200

transparentná transparentná transparentná transparentná

5l 10 l 30 l 200 l

1 1 1 1

Priemyselný rýchloèistiè Vysoko úèinný èistiè na odstraòovanie špiny, oleja a mastnoty. vïaka vysokej koncentrácii sa dosahuje ve¾mi dobrá úèinnosś èistenia použite¾ný na všetky obvyklé povrchy vhodný na odkonzervovanie karosérií a podobne miesta vyèistené priemyselným rýchloèistièom lepšie zabezpeèujú ochranu pred nasledujúcim nanesením mazacích látok zlepšuje pri¾navosś nasledovne nanesených tesniacich látok Kód tovaru Farba Obsah obsahuje riedidlo, èím sa dosahuje Sprej 550001 transparentná 500 ml 5l Kanister 550005 transparentná rýchle odparovanie Kanister Kanister Kanister Sud

550010 550030 550060 550200

transparentná transparentná transparentná transparentná

Balenie

10 l 30 l 60 l 200 l

12 1 1 1 1 1

Bioèistiè Univerzálny èistiè na èistenie a odmastòovanie. mnohostranne použite¾ný vhodné pre priemysel aj domácnosś po pár sekundách sa dosahuje dobrá rozpustnosś olejov a mastnoty zneškodòuje škodlivé látky

Sprej Dóza s rozprašovaèom Dóza bez rozprašovaèa Kanister Kanister Kanister Sud

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

3510000 3510001 3510002 3510005 3510010 3510030 3510200

žltozelená žltozelená žltozelená žltozelená žltozelená žltozelená žltozelená

500 ml 1l 1l 5l 10 l 30 l 200 l

15 12 12 1 1 1 1

Obsah

Balenie

Èistiè motora Vysoko koncentrovaný èistiè na odstránenie olejov a mastnôt. nepoškodzuje tesnenia a chladièové hadice rozpúšśa zatvrdnuté neèistoty na motore bez silikónu má dobrú pri¾navosś, preto dosahuje dobré èistiace schopnosti aj pri zvislých plochách dobre rozpúšśa olejové a mastné neèistoty

Kód tovaru

Sprej Kanister Kanister Kanister

3350003 3350005 3350010 3350030

Farba

transparentná 400 ml transparentná 5l transparentná 10 l transparentná 30 l

12 1 1 1

26


Èistiè motora (bez obsahu riedidiel) Tekutý èistiaci koncentrát s vysokým odmasśovacím výkonom pre rozmanité použitia. Obsahuje len nízky podiel vody, tento podiel je minimalizovaný na potrebné množstvo, ktoré je potrebné, aby viazalo použité úèinné a obsiahnuté látky. použite¾ný už v 1% koncentrácii vysokokoncentrovaný samoemulgujúci samoneutralizujúci nehor¾avý bez organických komplexotvorných èinidiel Kód tovaru vhodný aj pre oblasti blízke potravinám Kanister Kanister Kanister Sud

3340005 3340010 3340030 3340200

Farba

Obsah

Balenie

transparentná transparentná transparentná transparentná

5l 10 l 30 l 200 l

1 1 1 1

Farba

Obsah

Balenie

Èistiè bàzd Èistiè na všetky èasti, ktoré sú zneèistené olejom, mastnotou, brzdovým prachom atï. 98% úèinná látka úèinná látka a vyháòacie médium sú bez ozónu škodiacich látok, bez chlóru, fluóru, olova a kadmia ako vyháòacie médium používame oxid uhlièitý

Kód tovaru

Sprej Kanister Kanister Kanister Kanister Sud

540012 540005 540010 540030 540060 540200

transparentná 500 ml transparentná 5l transparentná 10 l transparentná 30 l transparentná 60 l transparentná 200 l

12 1 1 1 1 1

Montážny èistiè Vysokokoncentrovaný, intenzívne úèinný viacúèelový èistiè s príjemnou citrusovou vôòou, bez obsahu acetónu. Je vhodný na brzdy, stroje, náradie a vozidlá. Montážny èistiè odstráni dokonca zatvrdnuté neèistoty ako zoživiènate¾né mazadlo, rôzne mazivá, zvyšky silikónu, brzdný prach a pod. ve¾mi šetrný k ošetrovaným povrchom ve¾mi úèinný

Sprej Kanister Kanister Kanister Kanister

Kód tovaru

Vôòa

Obsah

Balenie

560001 560005 560010 560030 560060

citrusová citrusová citrusová citrusová citrusová

400 ml 5l 10 l 30 l 60 l

12 1 1 1 1

Citrus èistiè Predstavuje viacúèelový ekologický èistiè na základe obsiahnutých úèinných látok. Bezo zbytku odstraòuje problematické neèistoty ako sú: zbytky lepidiel, olejové škvrny, atrament, tuhu z gulièkového pera a pod. ph neutrálny nespôsobuje koróziu a preto je vhodný najmä na èistenie stálofarebných povrchov s uzavretými pórmi a v uzavretých miestach so zlým odparovaním

Kód tovaru

Sprej Kanister Kanister Kanister

570001 570005 570010 570030

Farba

Obsah

transparentná 400 ml transparentná 5l transparentná 10 l transparentná 30 l

Balenie

12 1 1 1

Cockpit èistiè Èistiaci a ošetrovací prostriedok na gumu a umelé hmoty. s vôòou pomaranèa bez silikónu prelakovate¾ný chráni pred vlhkosśou, zneèistením a statickým nábojom chráni ošetrené èasti pred skrehnutím spôsobeným UV žiarením

Kód tovaru

Sprej Kanister Kanister Kanister

27

770013 770005 770010 770030

Farba

Obsah

transparentná 400 ml transparentná 5l transparentná 10 l transparentná 30 l

Balenie

12 1 1 1


Èistiè diskov Špeciálny èistiè na oce¾ové a hliníkové disky. vhodné použiś najmä pri silnom zneèistení diskov dobre èistí najmä brzdy opotrebované trením, smolu, decht, olej a mastnotu vhodné aj na disky motoriek znižuje usádzanie nových neèistôt

Kód tovaru

Sprej

Farba

Obsah

1670001 transparentná 400 ml

Balenie

12

Èistiè skiel krbových vložiek Je to biologicky rozložite¾ný èistiè na vodnej báze s vysoko úèinnými látkami rozpúšśajúcimi sadze a mastnoty. Èistí sklenené, smaltované, oce¾ové, liatinové, keramické, kamenné, mramorové, tehlové èasti krbov, kachlí, pecí a grilov. vhodný aj na èistenie mikrovlnných rúr, kuchynských zariadení a kachlièiek dokonale èistí, dezinfikuje a nepoškodzuje tesnenia

Kód tovaru

Sprej

Farba

Obsah

B3510006 transparentná 500 ml

Balenie

12

Èistiè skiel Špeciálna èistiaca pena na všetky sklenené plochy, zrkadlá a kachlièky. èistí bez šmúh nepoškodzuje umelé hmoty, laky, gumu a kovy potrebná je len krátka doba pôsobenia

Kód tovaru

Sprej Kanister Kanister Kanister

5080002 5080005 5080010 5080030

Farba

Obsah

transparentná 400 ml transparentná 5l transparentná 10 l transparentná 30 l

Balenie

12 1 1 1

Pena na pośahy a èalúnenie Èistiaca pena na všetky bežné látky a sedaèky. Vhodná aj na umelohmotné pośahy a prikrývky. odstráni nežiadúce pachy pena s predåženou dobou pôsobenia èistí håbkovo osviežuje vyblednuté farby chráni pred opätovným zneèistením

Kód tovaru

Sprej Kanister Kanister Kanister

5060001 5060005 5060010 5060030

Farba

Obsah

transparentná 400 ml transparentná 5l transparentná 10 l transparentná 30 l

Balenie

12 1 1 1

Odstraòovaè hmyzu Èistiaca pena na odstránenie zaschnutých zbytkov hmyzu na rozlièných podkladoch. ve¾mi dobre rozpúšśa zbytky hmyzu nepoškodzuje umelé hmoty, laky, gumu a kovy výrazne u¾ahèuje následné èistiace postupy

Kód tovaru

Sprej Kanister Kanister Kanister

3530001 3530005 3530010 3530030

Farba

Obsah

transparentná 400 ml transparentná 5l transparentná 10 l transparentná 30 l

Balenie

12 1 1 1

28


Èistiaca pena univerzálna Èistiaca pena na okenné tabule, èalúnenia a mnohé umelé hmoty. èistí dôkladne a nezanecháva žiadne škvrny a šmuhy po krátkom pôsobení sa dosahuje dobrá rozpustnosś špiny s príjemnou vôòou obnoví vyblednuté farby èalúnení odstráni bezozvyšku zaschnuté zvyšky hmyzu z okenných tabú¾

Kód tovaru

Sprej Kanister Kanister Kanister

5080007 5180005 5180010 5180030

Farba

Obsah

transparentná 400 ml transparentná 5l transparentná 10 l transparentná 30 l

Balenie

12 1 1 1

Èistiaca pena pre 2-kolesové vozidlá Aktívna èistiaca pena pre všetky dvojkoliesky. Ve¾mi vhodná na èistiace postupy aj v garážach a pivniciach bez prístupu k vode. vysoká stabilita peny zabezpeèuje dostatoènú dobu pôsobenia nepoškodzuje umelé hmoty a laky zmäknutá špina sa dá jednoducho odstrániś aj suchou handrou osviežuje farby a umelú hmotu

Kód tovaru

Sprej

Farba

Obsah

7240001 transparentná 400 ml

Balenie

12

Èistiè klimatizácie Optimálny penový èistiè výparníkov a kanálov klimatizácie - kúrenia. dokonale zlikviduje vzniknuté plesne a baktérie zanecháva príjemnú sviežu vôòu jedna dóza vystaèí na celý systém výrazne spomalí tvorbu nových plesní

Kód tovaru

Sprej

Farba

Obsah

1834401 transparentná 400 ml

Balenie

12

Èistiè laku Na osvieženie silne zvetraných a otupených lakov. vhodný na všetky bežné laky odstraòuje pevne držiace zneèistenie vhodný aj ako èistiè na nikel a chróm odstraòuje aj malé škrabance napríklad od umývaèa ulíc, umývaèiek áut, stopy na k¾uèkách dverí a v priestore zámku od kufra atï. môže byś spracovaný aj s leštiacim strojom

Kód tovaru

Dóza

Farba

Obsah

2650001 transparentná 500 ml

Balenie

12

Odvoskovaè Slúži na odvoskovanie zabalzamovaných karosérií nových áut. nepoškodzuje kvalitu a lesk laku, gumené ani plastové èasti

Kód tovaru

Kanister Kanister Kanister

29

Farba

B1430005 transparentná B1430010 transparentná B1430030 transparentná

Obsah

Balenie

5l 10 l 30 l

1 1 1


Odstraòovaè silikónového oleja Odstraòovaè silikónu, mastnoty a oleja na báze rozpúšśadla. odparuje sa bezo zbytku nepoškodzuje laky ošetrované èasti možno prelakovaś bez dodatoèného opracovania

Kanister Kanister Kanister Sud

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

3970005 3970010 3970030 3970200

transparentná transparentná transparentná transparentná

5l 10 l 30 l 200 l

1 1 1 1

Obsah

Balenie

Èistiè kontaktov Èistí kontakty a zásuvky v elektrotechnike a elektronike. silné èistiace pôsobenie vïaka koncentrovaným látkam, ktoré prípravok obsahuje odstraòuje zneèistenia ako olej a zbytky mastnoty zmenšuje náchylnosś na nové zneèistenie použité látky sa znášajú s bežnými umelými hmotami redukuje pokles napätia vznikajúci zneèistenými kontaktmi

Kód tovaru

Sprej

Farba

2810001 transparentná 400 ml

12

Chladiè èistiè Zabezpeèuje optimálnu cirkuláciu chladiacej kvapaliny. Zabraòuje vzniku vysokej teploty motora v dôsledku zneèisteného – zaneseného termostatu, ventilov ako aj celého chladiaceho systému. èistí intenzívne a spo¾ahlivo odstraòuje hrdzu a mastnoty je úèinný pri všetkých nemrznúcich zmesiach nepoškodzuje tesnenia a hadice

Kód tovaru

Dóza

1710001

Farba

Obsah

transparentná 250 ml

Balenie

24

Èistiè karburátoru Predstavuje optimálne vyvinutý èistiè na karburátor, ventil vo¾nobehu a škrtiacu klapku. Špeciálnym zložením èistiacich prvkov je vhodný aj na èistenie iných èastí motora. výborne rozpúšśa a odstraòuje palivové usadeniny, mazivá, oleje a živicu

Kód tovaru

Sprej Kanister Kanister Kanister Kanister

590001 590005 590010 590030 590060

Farba

Obsah

transparentná 400 ml transparentná 5l transparentná 10 l transparentná 30 l transparentná 60 l

Balenie

12 1 1 1 1

Èistiè palivového systému Èistí celý palivový systém od palivovej nádrže až po spa¾ovaciu komoru a viaže vlhkosś pokia¾ sa vyskytuje v palive alebo v nádrži. Dokonalé vyèistenie palivového systému zvýši výkon, zníži spotrebu paliva a CO emisie poklesnú. zlepšuje štartovanie za studena zabezpeèuje rovnomerné spa¾ovanie a tým napomáha pokojnému, pravidelnému chodu motora je vhodný pre olovnatý ako aj pre bezolovnatý benzín

Kód tovaru

Dóza

Farba

Obsah

1440001 transparentná 250 ml

Balenie

12

30


Odstraòovaè asfaltových škvàn Èistiè na predmety, ktoré sú zneèistené smolou, dechtom, bituménmi atï. vhodný aj na stroje a nástroje zneèistené olejom a mastnotou pôsobí rýchlo a nepoškodzuje lak rozpúšśa aj nastriekané zvyšky ochrany podvozku a ochrany dutín

Kód tovaru

Sprej Kanister Kanister Kanister

6010004 6010005 6010010 6010030

Farba

Obsah

transparentná 400 ml transparentná 5l transparentná 10 l transparentná 30 l

Balenie

12 1 1 1

Èistiè nerezu Na èistenie a ošetrovanie dielov z uš¾achtilej ocele. odstraòuje olejové a mastné zneèistenia na dieloch z uš¾achtilej ocele nepoškodzuje laky a umelé hmoty zanecháva pevne držiaci, vodu a špinu odpudzujúci ochranný film chráni pred oxidáciou a poveternostnými vplyvmi znižuje statické nabíjanie

Kód tovaru

Sprej Kanister Kanister Kanister

850001 850005 850010 850030

Farba

Obsah

transparentná 400 ml transparentná 5l transparentná 10 l transparentná 30 l

Balenie

12 1 1 1

Odstraòovaè vzdušnej hrdze Špeciálny èistiè na všetky diely napadnuté vzdušnou hrdzou. rozkladá èastice vzdušnej hrdze a odstraòuje ich håbkovo pôsobí už po krátkej dobe nehor¾avý bez rozpúšśadiel

Kód tovaru

Kanister Kanister Kanister

Farba

6020005 transparentná 6020010 transparentná 6020030 transparentná

Obsah

Balenie

5l 10 l 30 l

1 1 1

Obsah

Balenie

Odstraòovaè starých náterov Prípravok je urèený na odstraòovanie starých náterov a odlakovávanie obrábaných predmetov. vhodný na obrábané predmety z kovu, keramiky, dreva, skla, polyetylénu atï. nevhodný na PVC, linoleum a syntetické podklady po nieko¾kých sekundách rozpúšśa farby a tesnenia odstraòuje staré a vysušené zvyšky lepidiel vhodný aj na kolmé plochy

Kód tovaru

Sprej Kanister Kanister Kanister

1190001 1190005 1190010 1190030

Farba

transparentná 400 ml transparentná 5l transparentná 10 l transparentná 30 l

12 1 1 1

Pasta na ruky - piesok Èistiaca pasta na báze piesku s okamžitým èistiacim a ošetrujúcim úèinkom. pasta na ruky je príjemnej vône a hustej konzistencie špeciálne vyvinutá na håbkové èistenie pórov pokožky od mastnoty, olejov a iných hrubých neèistôt v automobilovom a śažkom priemysle ph neutrálna po èastom používaní pokožku nedráždi a nevysušuje po umytí pasta vytvorí jemný ochranný film, ktorý výrazne redukujú následné håbkové zneèistenie pokožky

Kód tovaru

Dóza

31

2980002

Farba

Obsah

Balenie

500 g

12


Pasta na ruky - piliny Dobre èistiaca a ošetrujúca pasta s obsahom drevených pilín na umývanie rúk. dobrý èistiaci úèinok aj na oleje a mastnoty s prírodnými a biologicky odbúrate¾nými zložkami zvyšuje ochranu proti ïalšiemu nasiakaniu mastnôt vysoká úèasś pokožku ošetrujúcich a chrániacich substancií

Kód tovaru

Vedro

Farba

2980001

Obsah

Balenie

10 l

1

Obsah

Balenie

4l

6 1

Obsah

Balenie

10 l

1

Pasta na ruky - tekutá Èistiaca pasta s okamžitým èistiacim a ošetrujúcim úèinkom. Tekutá pasta príjemnej vône a hustej konzistencie špeciálne vyvinutá na håbkové èistenie pórov pokožky od mastnoty, olejov a iných hrubých neèistôt v automobilovom a śažkom priemysle. na pastu existuje aj praktický, rýchlomontovate¾ný držiak a dávkovaè

Kód tovaru

Dóza Držiak na pastu

Farba

2980003 5550051

Pasta na ruky - plast Pasta na ruky na báze plastových èastí. plastové èasti napomáhajú intenzívnejšiemu èisteniu spo¾ahlivo umyje všetky oleje a mastnoty šetrná k pokožke ph neutrálna

Kód tovaru

Vedro

Farba

2980004

Náplò do ostrekovaèov - letný koncentrát Koncentrát na èistenie okien do ostrekovaèov. bez námahy odstráni špinu a zbytky hmyzu èistí dôkladne a bez mazaníc nepoškodzuje chróm, lak ani gumené èasti vysoko koncentrované (20 ml na 1 liter vody do ostrekovaèa) nejedovaté, nepoškodzuje životné prostredie

F¾aša

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

1720001

èervená

250 ml

16

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

1720002 1720005 1720010 1720030 1720200

zelená zelená zelená zelená zelená

1l 5l 10 l 30 l 200 l

1 1 1 1 1

Nemrznúca zmes do ostrekovaèov Koncentrát do ostrekovaèov na èistenie okien v zime. príjemná jablková vôòa koncentrát do -75°C balenie 1l do -20°C

F¾aša Kanister Kanister Kanister Sud

32


Pasta na výfuky - montážna Slúži na utesnenie spájacích a vsúvacích èastí nových výfukov, alebo pri výmene èastí starého výfukového potrubia. pasta na báze keramiky, neobsahuje azbest a kov odolná soliam, lúhom a kyselinám teplotná odolnosś do +1300°C

Tuba

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

B60002

béžová

170 g

12

Farba

Obsah

Balenie

Protikorózny vosk R16 Špeciálny vosk na a konzervovanie kovových èastí. zamedzuje tvorbe lícovacej a plošnej hrdzi použite¾né aj v automobilovom priemysle a pri tvorbe foriem pri nízkej spotrebe dobré dlhodobé pôsobenie vïaka vysokej tekutosti sa zakonzervujú aj neprístupné miesta

Kód tovaru

Sprej Kanister Kanister Kanister

4980004 4980005 4980010 4980030

transparentná 400 ml transparentná 5l transparentná 10 l transparentná 30 l

12 1 1 1

Alumíniová BKM pasta Vysoko výkonný mazací prostriedok z hliníkového prášku a tuhých mazacích látok. zabraòuje lícovanej hrdzi, zapekaniu, zadieraniu a opotrebovaniu odolný voèi väèšine kyselín, lúhov a slanej vode vyrobený bez jedovatých śažkých kovov teplotná stálosś od -180°C do +1200°C

Kód tovaru

Sprej Plechovka

Farba

Obsah

3880001 striebornošedá 400 ml 3880003 striebornošedá 500 g

Balenie

12 12

Batéria sprej Ochranný sprej na póly batérií a pripájacie svorky. prípravok vhodný na èistenie a udržiavanie pólov batérií aditívna ochrana pred koróziou zamedzuje oxidácii a tým treniu a opotrebovaniu

Sprej

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

1780001

èervená

400 ml

12

Farba

Obsah

Balenie

Vàtací a rezací olej Univerzálny mazací prostriedok pre všetky vàtacie a rezacie náradia. biologicky odbúrate¾ný a neobsahuje śažké kovy redukuje teplotu a tým predlžuje životnosś strojov znižuje vibrácie a tým hluènosś obrábania má dobrú pri¾navosś a preto je sporivý v spotrebe vhodný pre oce¾, hliník a farebné kovy

Kód tovaru

Sprej Kanister Kanister Kanister

33

5070001 5070005 5070010 5070030

transparentná 400 ml transparentná 5l transparentná 10 l transparentná 30 l

12 1 1 1


Cockpit silikón Leštidlo a ošetrovací prostriedok na gumu a umelé hmoty. s príjemnou vôòou osviežuje matné a zvetrané umelé hmoty a dáva im nový vzh¾ad gumu udržuje elastickú a hebkú a chráni ju pred skrehnutím použite¾ný aj ako mazací prostriedok napríklad na otváracie strechy, zámky na dverách a tam, kde by mastnota vyvolala zneèistenie

Sprej Kanister Kanister Kanister Sprej Kanister Kanister Kanister Sprej Kanister Kanister Kanister Sprej Kanister Kanister Kanister Sprej Kanister Kanister Kanister Sprej Kanister Kanister Kanister

Kód tovaru

Vôòa

Obsah

Balenie

780008 780005 780010 780030 780009 790005 790010 790030 800001 800005 800010 800030 810001 810005 810010 810030 820001 820005 820010 820030 830001 830005 830010 830030

citrón citrón citrón citrón jablko jablko jablko jablko mentol mentol mentol mentol vanilka vanilka vanilka vanilka jahoda jahoda jahoda jahoda lesná lesná lesná lesná

400 ml 5l 10 l 30 l 400 ml 5l 10 l 30 l 400 ml 5l 10 l 30 l 400 ml 5l 10 l 30 l 400 ml 5l 10 l 30 l 400 ml 5l 10 l 30 l

12 1 1 1 12 1 1 1 12 1 1 1 12 1 1 1 12 1 1 1 12 1 1 1

Demontážny olej Spojenie rýchlorozpúšśaèa hrdze a maziva s vysokohodnotnými mazacími látkami a inými aditívami. vysoký podiel MoS2 ve¾mi dobré mazacie schopnosti znižuje „zažieranie “ skorodovaných skrutkových spojov

Sprej Kanister Kanister Kanister

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

4950002 4950005 4950010 4950030

èierna èierna èierna èierna

400 ml 5l 10 l 30 l

12 1 1 1

Farba

Obsah

Balenie

Odstraòovaè námrazy ¼ad odstraòujúci sprej na okenné tabule a zámky. v zime zaruèuje vždy jasný a èistý výh¾ad rýchlo rozpustí ¾ad za krátku chví¾ku výrazne spoma¾uje ïalšie tvorenie námrazy špeciálna kombinácia zloženia látok šetrí stieracie lišty a gumené tesnenia

Kód tovaru

Sprej

1420011

transparentná 400 ml

12

Balzam na textílie Trvalé ochranné balzamovanie pre textil, èalúnenie a koberce. urèený na starostlivosś o auto a na používanie v domácnosti aj na balzamovanie celtoviny, plátenných striešok proti slnku atï. odpudzuje špinu a vodu oneskoruje vyblednutie u¾ahèuje neskoršie èistenie

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

Sprej

5080001 transparentná 400 ml

12

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

Sprej

1770001

svetlohnedá

400 ml

12

Mastivo v spreji Univerzálne použite¾ný mazací tuk v priemyselnej oblasti. dobrá zatekavosś aj do tenkých škár chráni pred koróziou dobrá pri¾navosś neobsahuje lítium schopný vytláèaś vodu

34


H¾adaè vlhkosti Špeciálna vrstva na nájdenie najjemnejších trhlín/dier. biologicky rozložite¾ný po nájdení opäś ¾ahko odstránite¾ný špeciálny ventil pre najjemnejšie nanesenie materiálu

Sprej

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

1700001

béžová

400 ml

12

Farba

Obsah

Balenie

Odde¾ovací sprej Je urèený pre priemysel, pri výrobe umelých hmôt a pre zváraèskú techniku. chráni zváraèské dýzy náradie a nástroje pred striekancami zo zvárania bez silikónu po jednoduchom dodatoènom opracovaní prelakovate¾ný použite¾ný ako odde¾ovací prostriedok pri lisovaní plastov

Kód tovaru

Sprej Kanister Kanister Kanister

5380003 5381005 5381010 5381030

transparentná 400 ml transparentná 5l transparentná 10 l transparentná 30 l

12 1 1 1

Grafit sprej Dlhotrvajúci mazací prostriedok na lôžka, valce, vedenia hriade¾ov. dobrá pri¾navosś a tým dlhotrvajúca mazacia úèinnosś vhodný pre teploty od –35°C do +450°C vysoký podiel grafitového prášku ešte viac zlepšuje mazanie

Sprej

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

3900001

šedá

400 ml

12

Obsah

Balenie

Mazací sprej Dobre pri¾navý mazací prostriedok s dlhodobou úèinnosśou na všetky pohyblivé èasti ako sú kåby, reśaze, pánty atï. vynikajúco chráni pred koróziou urèený pre teploty od - 30°C do + 180°C dobre drží na rôznych podkladoch optimálna pri¾navosś (pri striekaní ve¾mi riedky, ale po vyparení riedidla zostáva pevne držiaca mazacia látka)

Kód tovaru

Sprej

Farba

1790001 transparentná 400 ml

12

Mazivo HS 40 s teflónom Univerzálne použite¾ný mazací prostriedok s prímesou teflónu, s výbornou vzlínavosśou a pri¾navosśou. Tento produkt je garanciou silnej pri¾navosś aj na rotujúcich a otáèajúcich sa dieloch. Má ve¾mi dobré mazacie vlastnosti a prenikne aj do najmenších štrbín, èím zabezpeèí celoplošnú ochranu proti korózii. výborná pri¾navosś nepoškodzuje tesnenia, plasty odolný slanej vode, slabým kyselinám a lúhom neobsahuje silikón, živice ani kyseliny teplotný rozsah použitia: od - 30°C do + 250°C

Sprej

35

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

1794402

slabožltá

400 ml

12


Rukavice v spreji 4 až 5 hodín chráni ruky pred zneèistením. tvorí ochranu kože pred olejom, mastnotami, lúhmi, riedidlami atï. nie je mastný ve¾mi dobrá znášanlivosś s kožou po práci jednoducho zmyś vodou

Sprej

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

2990001

mlieèna

400 ml

12

Leštiaci vosk na karosérie Zapeèatenie voskom na dlhodobé udržanie vysokého lesku vhodné na všetky laky. dosahuje sa extrémna hladkosś lakovaného povrchu zabraòuje pôsobeniu vonkajších vplyvov ako sú slnko, so¾, umývacie kefy atï. u¾ahèuje nasledujúci postup umývania, neèistota sa dá ¾ahšie odstrániś

F¾aša

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

2650003

biela

500 ml

12

Politúra s vysokým leskom Na osvieženie zvetraných a matných lakov všetkých druhov. postavený na báze akrylu a prírodného vosku odstraòuje malé škrabance napríklad od umývaèa ulíc a umývaèiek áut dodáva nový lesk vïaka obsahu vosku sa dosahuje aj konzervaèný efekt

F¾aša

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

2650002

biela

500 ml

12

Farba

Obsah

Balenie

Ochrana dutín Ochranný prostriedok proti korózii dutín. dlhodobá ochrana pred koróziou sa dosahuje vïaka ochrannému, pevne držiacemu, vodu odpudzujúcemu filmu ve¾mi vysoká tekutosś zabezpeèuje preniknutiu aj do najjemnejších štrbín presakuje a izoluje usadeniny hrdze vytláèa vlhkosś

Kód tovaru

Sprej Sacia plechovka Sacia plechovka

3000005 hnedá 500 ml 3000002 hnedá 1l 3000003 transparentná 1l

12 12 12

Schladzovací sprej Technický chladiaci sprej na testovacie a skúšobné úèely. dosahuje teploty do –45°C zmršśuje kovové èasti (dôležité pri montážnych prácach) pomáha pri simulácii studeného štartu v automobilizme na lokalizáciu chýb pri elektrických pripojeniach

Kód tovaru

Sprej

Farba

Obsah

3990001 bezfarebný plyn 400 ml

Balenie

12

36


Odstraòovaè žuvaèiek Inovaèný prostriedok na odstraòovanie žuvaèiek a podobných lepidiel z podlahy, sedaèiek a obleèenia. neobsahuje rozpúšśadlá , takže èistené miesta nepoškodzuje èistiaci efekt je posilnený pôsobením chladu, èo má za následok skrehnutie – zmrznutie a tým aj štrukturálne rozloženie materiálu

Kód tovaru

Sprej

Farba

Obsah

3990003 bezfarebný plyn 400 ml

Balenie

12

Sprej na klinové remene Tesniaci spray na vylepšenie prenášania sily pre hnacie a klinové remene. znižuje prešmykovanie hnacích a klinových remeòov chráni remeòový materiál pred skrehnutím a zvyšuje tým jeho životnosś dlhotrvajúca schopnosś tesnenia znižuje vývoj hluku

Kód tovaru

Sprej

Farba

Obsah

3910001 transparentná 400 ml

Balenie

12

Keramická pasta Teplu a vysokému tlaku odolná mazacia pasta, odolná teplote až do +1400°C odolná voèi slanej vode, väèšine kyselín a lúhov. zabraòuje zhoreniu a „zažratiu sa“ u vysokonamáhaných èastí ve¾mi dobré mazacie schopnosti aj u dielov zaśažovaných vysokým tlakom chráni pred koróziou neobsahuje kov vhodná aj na ABS brzdy odstraòuje pískavé a škrípavé zvuky

Sprej

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

3860001

krémová

400 ml

12

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

Sprej na reśaze Vysoko pri¾navý dlhodobo úèinný mazací prostriedok na reśaze a ozubené kolesá. na rýchlo idúce reśaze tvorí ochranný viskózno-elastický mazací ochranný film dobrá pri¾navosś znižuje hluk vytláèa vodu a chráni pred hrdzou pravidelné používanie zabraòuje opotrebovaniu a predlžuje životnosś reśaze

Sprej

3800013 transparentná 400 ml

12

Sprej na kontakty Na zlepšenie schopnosti kontaktu v elektrotechnike a elektronike. rozpúšśa zasmolenie a vytláèa vlhkosś zamedzuje plazivým prúdom a oxidácii redukuje úbytok napätia spôsobený zlými kontaktmi odstraòuje neprípustný prechodový odpor

Sprej

37

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

2800022

hnedastá

400 ml

12


Håbkový èistiè plastov Bez výraznej vône ,slúži na osvieženie a ošetrenie plastových povrchov v rôznych odvetviach. Úèinok ošetrenie je trojnásobný: vyèistí mikropóry osvieži farby zakonzervuje – výrazne zníži opätovné zneèistenie

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

Dóza s rozprašovaèom 3200001 Kanister 3200005 Kanister 3200010 Kanister 3200030

biela biela biela biela

250 ml 5l 10 l 30 l

12 1 1 1

Medená mazacia pasta Mazací a montážny prostriedok pre oblasś vysokých teplôt. vhodná pre teploty od -35°C do +1100°C vynikajúca pri¾navosś aj pri vysokých teplotách zabraòuje zapeèeniu a korózii pri dieloch zaśažených vysokou teplotou a u¾ahèuje demontáž dobrá dlhotrvajúca úèinnosś obsahuje pevnú èasś jemnej disperzívnej medi

Sprej Plechovka

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

3890007 3890003

medená medená

400 ml 500 g

12 12

Zmes do chladièov Nemrznúca zmes do chladièov je koncentrát na báze ethylenglykolu bez obsahu dusitanu,aminu a fosfátov, ktorý treba pred použitím zriediś. Zamedzí poškodeniu mrazom od 30% zriedenia a zabezpeèí spo¾ahlivú celoroènú ochranu chladiaceho systému proti korózii. Obsahuje chuśovo horkú látku, ktorá zamedzuje náhodnému požitiu (dobrá ochrana pred deśmi).

Kanister Kanister Kanister Sud

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

1730005 1730010 1730030 1730200

modrá modrá modrá modrá

5l 10 l 30 l 200 l

1 1 1 1

Chladiè - tesnenie Slúži na utesnenie malých únikov kvapaliny z chladiaceho systému a kúrenia v autách. Uzavrie malé netesnosti (z prehrdzavenia, vlasové trhliny), ktoré sa śažko lokalizujú. je zlúèite¾ný so všetkými zmesami do chladièov nepoškodzuje termostat, ani ventily kúrenia s protikoróznim aditívom

Dóza

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

3990001

zelená

300 ml

24

Farba

Obsah

Balenie

Detektor úniku plynu Na vyh¾adávanie dier/trhlín na armatúrach, tlakových a plynových potrubiach atï. nehor¾avý a tým použite¾ný aj u hor¾avých materiálov ihneï ukáže miesto diery vytvorením bubliniek vhodný aj na pneumatiky alebo iné nafukovacie predmety biologicky rozložite¾ný nepôsobí korozívne možnosś výberu medzi hliníkovou dózou a dózou z bieleho plechu Kód tovaru

Sprej biela dóza Sprej alu dóza Kanister Kanister Kanister

3170022 3170021 3170005 3170010 3170030

transparentná 400 ml transparentná 400 ml transparentná 5l transparentná 10 l transparentná 30 l

12 12 1 1 1

38


Motorštartér Pomocný štartovací sprej pre všetky bežné benzínové a naftové motory. vhodný aj na motory s katalyzátorom dobrá úèinnosś aj pri studenom a vlhkom poèasí vhodný aj na dvojtaktové motory šetrí batériu a motor

Kód tovaru

Sprej

Farba

Obsah

5570018 bezfarebný plyn 400 ml

Balenie

12

PTFE sprej Nemastný mazací a odde¾ovací prostriedok. teplotná stálosś -180°C do +260°C bez mastnoty s ve¾mi dobrými mazacími vlastnosśami rýchlo schne použite¾ný ako suchý mazací prostriedok v drevospracujúcom priemysle a pri výrobe lepenky ve¾mi dobrá pri¾navosś na rozlièné povrchy

Sprej

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

3960001

mlieèna

400 ml

12

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

5l

1

Gél na montáž pneumatík Nový gél (nie pasta) na montáž pneumatík, skladanej kože, gumených manžiet a pod. je transparentný, tým nedochádza k žiadnemu vidite¾nému zneèisteniu dobre drží, je hospodárny v spotrebe ph neutrál zabezpeèuje ve¾mi dobré kåzavé vlastnosti

Vedro

4940001 transparentná

Pena na pneumatiky Na èistenie a ochranu pneumatík všetkých druhov. Po nastriekaní nie je potrebná žiadna ïalšia práca. dáva pneumatikám výzor ako novým chráni pred krehnutím a popraskaním nepoškodzuje kovy a laky znižuje opätovné zneèistenie a pôsobí antistaticky

Sprej

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

4930001

neutrálna

400 ml

12

Sada na mikrotrhliny Farebný systém na zisśovanie trhlín na povrchu pod¾a normy DIN 54152 BAB-BCB. 4 pracovné kroky: 1.) odmastiś s èistièom 2.) naniesś penetrátový kontrastný prostriedok 3.) odstrániś penetrátový kontrastný prostriedok èistièom 4.) naniesś vývojku Po vyschnutí vývojky (po cca 1-2 minútach) v prípade, že povrch obsahuje trhlinu, vystúpi na povrch zrete¾ne vidite¾ná farba.

Sprej èistiè Sprej penetrát Sprej vývojka

39

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

4980002 4980003 4980001

bezfarebná èervená biela

400 ml 400 ml 400 ml

12 12 12


Odstraòovaè hrdze s MoS2 Silno úèinný rozpúšśaè hrdze s MoS2. rozpúšśa zhrdzavené a pevne sediace èasti vytláèa vlhkosś vïaka obsahu MoS2 dosahuje dobrú dlhotrvajúcu úèinnosś zabraòuje zadieraniu skrutiek odstraòuje pískanie a vàzganie

Sprej Kanister Kanister Kanister

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

4960044 4960005 4960010 4960030

svetlohnedá svetlohnedá svetlohnedá svetlohnedá

400 ml 5l 10 l 30 l

12 1 1 1

Šok pre hrdzu Špeciálny prostriedok na rozpúšśanie hrdze, ktorý sa pomocou znižovania chladu a zlepšeným kapilárnym pôsobením dostane aj do tých najmenších medzipriestorov. rozpúšśa aj śažko demontovate¾né, skorodované spojenia ve¾mi dobrá kapilárna nasiakavosś dobrý rozpúšśací efekt pomocou vytvárania chladu a následného pohybu materiálu zabraòuje „zažieraniu sa“

Sprej

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

4950001

svetlohnedá

400 ml

12

Biorozpúšśaè hrdze Prostriedok na rozpúšśanie hrdze s biologicky rozložite¾nými mazacími látkami a aditívami na rastlinnej báze. všetky obsiahnuté látky sú biologicky rozložite¾né dobrý pomer rozpúšśania a najlepšie mazacie schopnosti potrebná je len krátka doba pôsobenia

Sprej Kanister Kanister Kanister

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

4920001 4920005 4920010 4920030

béžová béžová béžová béžová

400 ml 5l 10 l 30 l

12 1 1 1

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

9064400 9064401 9064405

modro-fialová modro-fialová modro-fialová

0,5 l 1l 5l

12 9 1

Deruster - odhrdzovaè Je bezoplachový a nehor¾avý prípravok na hrdzu. Obsahuje organické zložky k viazaniu hrdze, rozpustené vo vode tak, že nièia chemicky hrdzu. zosiluje obranyschopnosś kovov (železo, liatina) voèi následnej korózii vytvára lesklý tvrdý ochranný povlaky

Dóza Dóza Kanister

Ochranný vosk Dobre držiaci, stálo pevný ochranný prostriedok proti hrdzi na báze vosku. vysoká tekutosś (zapeèaśuje aj malé pukliny) nepoškodzuje chróm, lak a gumené èasti teplotná stálosś do +80°C dobrá pri¾navosś odpudzuje vodu odolný voèi slanej vode v zime chráni pred koróziou hliníkové disky Sprej Kanister Kanister Kanister

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

6970012 6970005 6970010 6970030

béžová béžová béžová béžová

400 ml 5l 10 l 30 l

12 1 1 1

40


Zvárací sprej CO2 Bezsilikónový zvárací sprej na elektrické a plameòové zváranie v ochrannej atmosfére, s 95% obsahom katalyzátora. chráni kovové povrchy pred zváraèskými škvrnami po jednoduchej úprave prelakovate¾ná udržuje v èistote zváracie trysky predlžuje životnosś trysiek a elektród použite¾ná pri oceli, hliníku a nehrdzavejúcej oceli nehor¾avá Sprej Kanister Kanister Kanister

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

5380002 5380005 5380010 5380030

svetlohnedá svetlohnedá svetlohnedá svetlohnedá

400 ml 5l 10 l 30 l

12 1 1 1

Zvárací sprej P/B Bezsilikónový zvárací sprej na elektrické a plameòové zváranie v ochrannej atmosfére. chráni kovové povrchy pred zváraèskými škvrnami po jednoduchej úprave prelakovate¾ná udržuje v èistote zváracie trysky predlžuje životnosś trysiek a elektród použite¾ná pri oceli, hliníku a nehrdzavejúcej oceli hor¾avá

Sprej

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

5380001

svetlohnedá

400 ml

12

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

Potravinársky mazací olej Mazací prostriedok urèený na potravinársku výrobu a spracovanie. Vysoko úèinná mazacia látka vhodná všade tam, kde sa nedá zabrániś kontaktu s potravinami a nápojmi. rozpúšśa a odstraòuje staré mazacie látky pod¾a smernice DAB 10 zamedzuje vàzganiu a pískaniu bezfarebný, bez akéhoko¾vek pachu a chute použite¾ný pri teplotách od -10°C do +180°C

Sprej

3100001 transparentná 400 ml

12

Silikónový olej Transparentný mazací prostriedok na kåbové závesy, kåbové vedenia. ve¾mi dobre vhodný ako ochranný prostriedok na gumu a umelé hmoty chráni gumené èasti pred zamrznutím a nalepením (dvere automobilov v zime) zabraòuje skrehnutiu gumených èastí mnohostranné použitie aj v domácnosti (napríklad na garniže, dvere, zásuvky) odstraòuje vàzganie a pískanie pri umelých hmotách vytvára lesknúci sa povrch Kód tovaru

Sprej Sprej Kanister Kanister Kanister

3950005 3954402 3950015 3950010 3950030

Farba

Obsah

transparentná 400 ml transparentná 150 ml transparentná 5l transparentná 10 l transparentná 30 l

Balenie

12 12 1 1 1

Impregnaèný sprej Chráni a ošetruje kožu a textílie. Vhodný na topánky, obleèenie, dáždniky, kufre, stany, markízy, strechy kabrioletov a podobne. ošetrené plochy budú chránené od vlhkosti a zneèistenia úèinne osvieži a zvýrazní farby

Kód tovaru

Sprej

41

Farba

Obsah

3540001 transparentná 400 ml

Balenie

12


Striekacia vazelína - biela Univerzálny mazací prostriedok na vysoko zaśažené èasti ako sú lôžka, kåby a iné. dobrá pri¾navosś a tým aj dlhodobá úèinnosś obsahuje protikorózne prísady vhodná aj na ozubené kolesá používaś pri teplotách od - 50°C do +150°C (krátkodobo do +170°C) látka zodpovedá požiadavkám VW - normy TL 77

Sprej

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

1770005

biela

400 ml

12

Vazelína Ošetrovací a ochranný prostriedok na všetky bežné gumené èasti. neobsahuje kyseliny neutrálna a nejedovatá DAB kvalita zabraòuje zamàzaniu tesnení a gumených èastí univerzálne použitie

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

Plechovka Plechovka

3870003 3870002

biela biela

500 g 1l

12 12

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

Sprej

3110001

neutrálna

400 ml

12

Univerzálny olej v spreji Univerzálne použite¾ný mazací olej pre priemyselnú oblasś. elastický mazací film znemožòuje usadzovanie špiny chráni pred koróziou dobré mazacie vlastnosti

Ochrana podvozku kauèuk - prelakovate¾ná Ochrana podvozku na báze kauèuku a živice s protihlukovým efektom. prelakovate¾ná vyššia odolnosś pred opotrebovaním a trením rýchlo schne (vozidlo je pojazdné po cca. 2-4 hodinách ) vhodná na všetky bežné podklady dobrá dlhoroèná stálosś dobrá stála elasticita (žiadne odlupnutie pri odskakujúcich kamienkoch) Sprej Sprej Sacia dóza Sacia dóza

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

3750112 5610017 9990003 9990001

šedá èierna šedá èierna

500 ml 500 ml 1l 1l

12 12 12 12

Ochrana podvozku bitumén Ochrana podvozku na báze bituménov s protihlukovým efektom. odolná vode a posypovej soli schne na vzduchu obsahuje nepatrný podiel riedidla dobré tesnenie (ani na kolmých miestach, žiadne odtekanie ani vysychanie) dobrá stála elasticita (žiadne odplupnutie pri odskakujúcich kamienkoch ) vhodná na všetky bežné podklady neprelakovate¾ná

Sprej Sacia dóza

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

B5610019 9990005

èierna èierna

500 ml 1l

12 12

42


Ochrana podvozku bitumén - natierate¾ná Ochrana podvozku na bitumén-živicovej báze s protihlukovým efektom. odolný úderom odolný vode a posypovej soli schne na vzduchu nepatrný diel rozpúšśadiel dobrá pri¾navosś (ani na kolmých podkladoch nesteká a nekvapká) dobrá pružnosś (neodlupuje sa po kamennej smršti) vhodná pre všetky bežné podklady neprelakovate¾ná

Plechovka Plechovka

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

9990006 9990007

èierna èierna

1,3 kg 2,5 kg

12 6

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

9990002

èierna

1l

12

Ochrana podvozku vosk Ochrana podvozku na báze vosku s vyššou tekutosśou. ideálna na vylepšenie a dokonèenie vždy poruke vhodná pre všetky bežné podklady vysoká tekutosś, zapeèatí aj najjemnejšie trhliny neprelakovate¾ná uzavretý ochranný film sa tvorí aj pri tenkej vrstve

Sacia dóza

WET 40 Špeciálny mazací prostriedok použite¾ný všade tam, kde sa vyžaduje dlhotrvajúca úèinnosś. vytláèa vlhkosś, èím je zaruèená trvácna schopnosś mazania vïaka dobrej reakcii prenikania uvo¾òuje zhrdzavené a pevne sediace èasti odstraòuje vàzganie a pískanie rozpúšśa skôrnatené a zatvrdnuté zvyšky mazacích prostriedkov, mastnoty, dechtu, smoly, gumy, farieb a vápna mimoriadne dobrý na èistenie a konzervovanie strelných zbraní

Sprej Sprej Kanister Kanister Kanister

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

2880001 2880002 2880005 2880010 2880030

žltkastá žltkastá žltkastá žltkastá žltkastá

200 ml 400 ml 5l 10 l 30 l

12 12 1 1 1

Mazivo na ozubené kolesá Pevne držiaci mazací prostriedok špeciálne na ozubené kolesá. vïaka dobrej pri¾navosti je vhodný aj na rýchlo idúce ozubené kolesá odolný voèi poveternostným vplyvom odolný proti studenej aj horúcej vode vhodný aj na valcové a klzné ložiská vysoká tlaková kapacita

Sprej Sprej Kanister Kanister Kanister

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

3950005 3954402 3950015 3950010 3950030

èierna èierna èierna èierna èierna

400 ml 150 ml 5l 10 l 30 l

12 12 1 1 1

Ošetrovací sprej pre 2-kolesové vozidlá Sprej na mazanie a ošetrovanie bicyklov, motoriek, kolobežiek a pod. Zabraòuje korózii poèas zimnej pauzy. zaisśuje dlhotrvajúci mazací úèinok nepoškodzuje umelé hmoty a laky . odpudzuje vlhkosś zaisśuje funkènosś ošetrovaných èastí

Sprej

43

Kód tovaru

Farba

Obsah

Balenie

7250001

èervenkastá

150 ml

12


Antistatický sprej Slúži na odstránenie nežiadúceho elektrostatického náboja na elektrických a elektronických zariadeniach ako napr.: v kancelárii, domácnosti, výpoètovom stredisku, na nábytku, záclonách, kobercoch a pod.. odstraòuje rušivé elektrizovanie odpudzuje prach a neèistoty

Kód tovaru

Sprej

70001

Farba

Obsah

transparentná 400 ml

Balenie

12

Prázdny kanister Transparentný plastový kanister so skrutkovacím uzáverom. olejom a kyselinám odolný konštrukèné skúšky: èíslo skúšky 3HI/Y1,9/200/97 vyrábané vo ve¾kostiach 5, 10 a 30 litrov

Kód tovaru

Kanister Kanister Kanister

Farba

Obsah

5550016 transparentná 5550017 transparentná 5550018 transparentná

5l 10 l 30 l

Kód tovaru

Obsah

Balenie

1 1 1

Vylievací ventil Vylievací mechanizmus na 5, 10 a 30 kanistre. olejom a kyselinám odolný s nasávaním vzduchu zabezpeèuje rovnomerné vyprázdnenie bez trhania s dávkovacím kohútikom (možnosś nastaviś prietok) dobre tesniaci (kanister s uzavretým kohútikom je dokonale tesný)

pre 5 a 10 l kanister pre 30 l kanister

Farba

5550013 5550014

Balenie

1 1

Striekacia f¾aša so stojanom Striekacia f¾aša na plnenie (vyháòacim médiom je stlaèený vzduch). stabilné hliníkové prevedenie s uzáverom so skrutkovým spojením samostatný plniaci stojan s auto ventilom na plnenie stlaèeným vzduchom vhodná pre pracovný tlak od 6-10 bar (maximálne 15 bar) ventil s nehrdzavejúcou pružinou a tesnením strieka v každej polohe striekací ventil je vymenite¾ný aj zvlášś

Kód tovaru

F¾aša Plniaci stojan

Farba

8880001 8880002

Obsah

Balenie

400 ml

1 1

Obsah

Balenie

Rozprašovaè Plastová rozprašovacia f¾aša s rozprašovacou pumpièkou. s nastavite¾ným rozprašovacím ventilom vyrábané vo ve¾kostiach 500ml a 1000ml dlhá životnosś (striekacia hlava z kovových èastí) odolná väèšine rozpúšśadiel

Kód tovaru

F¾aša F¾aša

Farba

5550012 transparentná 500 ml 5550015 transparentná 1l

1 1

44


Tlaková f¾aša Univerzálne použite¾ná rozstrekovacia tlaková pumpa na jemné a rovnomerné nanášanie. s nastavite¾ným lúèom rozstreku max. tlak: 3 bar (s bezpeènostným ventilom) stabilné remeselné prevedenie

Kód tovaru

F¾aša

45

5550021

Farba

Obsah

Balenie

1l

1


46


OBSAH:

47

PU peny a tmely:

Lepidlá:

Akryl 201D ........................................3 Akryl 200D .........................................3 Akryl transparentný ........................3 Akvárium silikón ................................7 Autosilikón ...........................................7 Betón plastifikátor ..........................11 Expanzná páska BG1 .....................12 Expanzná páska BG2 .....................12 Finiš vyhladzovaè ...............................7 Fóliová páska FA-D ..........................12 Fóliová páska FI-D ............................12 Frostfree .............................................11 Hliníková tesniaca páska ..............12 Hydroizolácia .....................................11 Karosársky tmel ...............................8 KD 40 ...................................................5 Krepová páska .................................12 Mramor silikón ..................................8 Náterový tmel ....................................9 Parketový tmel ...................................4 PE šnúra ..............................................12 Polykarbonát silikón .........................8 Priemyselný silikón ...........................8 Primer 70 ............................................6 Primer 100 .........................................6 Primer 140 .........................................6 Profibutyl S ........................................11 Protipožiarny akryl ...........................3 Protipožiarny silikón ........................4 PU 15 ....................................................5 PU 40 ....................................................5 PU èistiè .............................................10 PU pena 2K ......................................10 PU pena jednozložková ................10 PU pena pišto¾ová ..........................10 Silikón 101E ........................................4 Silikón acetát 100E .........................4 Silikón EX ..............................................7 Silikón neutrál 300N .......................5 Strešný tmel .......................................9 Strešný tmel sprej ...........................9 Štruktúrakryl ......................................3 Tabu¾ka Primerov .............................6 Tesniaci pás pre hydroizoláciu ...11 Tmel na drevo ...................................9 Tmel na komíny .................................9 UD 40 ...................................................8

Akrylátové lepidlo ............................15 BLK 40 ................................................17 Dicht Fix ..............................................16 EK 40 ...................................................17 FD 40 ...................................................17 Fóliové lepidlo DKD .........................16 HK 40 ..................................................16 Konštrukèné lepidlo KKP1 ..........15 Lep na drevo D3 .............................16 Lep na zrkadlá ..................................14 Lepidlo v spreji ..................................19 MK 40 ..................................................17 Montážne lepidlo ..............................15 Montážne lepidlo s riedidlom ......15 Opravný tmel .....................................19 Parketový lep D3 .............................16 Perimeter lepidlo .............................15 Sada na lepenie skiel ......................18 Sada na výfuky - opravná ..............19 Sekundové lepidlo ............................18 Spájaè štrbín .....................................17 SSH 40 ................................................18 SSM 40 ...............................................18 Tekutý kov ...........................................19 Tesnenie na rúry ..............................18

Farby a laky: Aljaška primer .................................24 Aljaška vnútorná .............................24 Aljaška vonkajšia .............................24 Alumíniový sprej ..............................21 Biela dáma ........................................23 Chrómový sprej ...............................22 Keramický email ..............................19 Keramický email základný ..........20 Lak na výfuky ....................................22 Lak sprej biela a èierna ...............20 Lak sprej farebný ............................21 Medený sprej ...................................22 Mosadzný sprej ..............................22 Motorlak ............................................22 Nerezový sprej ...............................22 Plast sprej farby .............................23 Plast sprej základ ...........................23 Priesvitný lak ....................................22 Protikorózny primer ......................20 Rysovacia farba ..............................23 Strieborná na disky ........................21 Základná farba ................................20 Zink-alu sprej ....................................21 Zinkový opravný ...............................21 Zinkový sprej ....................................20 Znaèkovacia farba .........................23


Ošetrovacie a mazacie prostriedky: Alu pasta BKM .................................33 Antistatický sprej ............................44 Balzam na textil ...............................34 Batéria sprej .....................................33 Bio rozpúšśaè hrdze ......................40 Cockpit silikón ...................................34 Demontážny olej ..............................34 Deruster .............................................40 Detektor úniku plynu .....................38 Gél na pneumatiky ..........................39 Grafitový sprej ..................................35 H¾adaè vlhkosti .................................35 Håbkový èistiè plastov ....................38 HS 40 ..................................................35 Chladiè tesnenie ..............................38 Impregnaèný sprej .........................41 Keramická pasta ............................37 Kontakt sprej ....................................37 Leštiaci vosk na karosérie ..........36 Letný koncentrát do ostrekov. ..32 Mastivo v spreji ...............................34 Mazací sprej .....................................35 Mazivo na ozubené kolesá ...........43 Medená mazacia pasta ...............38 Motorštartér ....................................39 Nemrzn. zmes do ostrekov. ........32 Odde¾ovací sprej ..............................35 Odstraòovaè hrdze s MoS2 ........40 Odstraòovaè námrazy ..................34 Odstraòovaè žuvaèiek ...................37 Ochrana dutín ..................................36 Ochr. podv. bitum. natierate¾ná ....43 Ochrana podvozku bitumén ........42 Ochrana podvozku kauèuk ..........42 Ochrana podvozku vosk ................43 Ochranný vosk ..................................40 Ošetr. sprej pre 2-kol. vozidlá ......43 Pasta na výfuk 170g ......................33 Pena na pneumatiky ......................39 Politúra s vysokým leskom ..........36 Potravinársky olej ............................41 Protikorózny vosk R16 ..................33 PTFE sprej ..........................................39 Rukavice v spreji ..............................36 Sada na mikrotrhliny .....................39 Schladzovací sprej ..........................36 Silikónový olej ....................................41 Sprej na remene .............................37 Sprej na reśaze ................................37 Striekacia vazelína ..........................42 Šok pre hrdzu ...................................40 Univerzálny olej ................................42 Vazelína biela ....................................42 Vàtací a rezací olej .........................33 WET 40 ..............................................43 Woodimpregnator .........................24 Zmes do chladièov .........................38 Zvárací sprej CO2 ...........................41 Zvárací sprej P/B ..........................41

Èistiace prostriedky: Aktívna pena .....................................25 Autošampón + vosk ......................25 Autošampón intenzívny ................25 Autošampón koncentrát .............24 Bio èistiè .............................................26 Citrus èistiè .......................................27 Cockpit èistiè ....................................27 Èistiè bàzd ..........................................27 Èistiè dielen. podláh (alkal.) .........25 Èistiè diskov .......................................28 Èistiè karburátoru ..........................30 Èistiè klimatizácie ............................29 Èistiè kontaktov ...............................30 Èistiè krbových vložiek ...................28 Èistiè laku ............................................29 Èistiè motora ....................................27 Èistiè motora s riedidlom ............26 Èistiè nerezu .....................................31 Èistiè palivového systému ...........30 Èistiè plachiet ...................................26 Èistiè skla ...........................................28 Èistiè umyvární ................................25 Chladiè èistiè .....................................30 Montážny èistiè ................................27 Odstraòovaè asfaltových škvàn ....31 Odstraòovaè hmyzu .......................28 Odstraòovaè silikónového oleja ....30 Odstraòovaè starých náterov ......31 Odstraòovaè silikónu .......................7 Odstraò. vytvrdnutej PU peny ....10 Odstraòovaè vzdušnej hrdze ......31 Odvoskovaè ........................................29 Pasta na ruky piliny ........................32 Pasta na ruky piesok .....................31 Pasta na ruky plast ........................32 Pasta na ruky tekutá .....................32 Pena na 2 kolesové vozidlá .........29 Pena na pośahy a èálunenie .......28 Priemyselný èistiè ...........................26 Priemyselný rýchloèistiè ...............26 Univerzálna èistiaca pena ............29

Aplikaèné prostriedky: Fóliová pišto¾ ......................................14 Fóliová pišto¾ Cox .............................14 Gumená stierka ...............................14 Gumená stierka sada ....................14 Pišto¾ na PU penu MG ...................14 Pišto¾ na PU penu P99 .................14 Pišto¾ na PU penu R1 ....................14 Pišto¾ na PU penu R2 ....................14 Plechová pišto¾ .................................13 Plniaci stojan k alu f¾aši ................44 Profi pišto¾ na kartuše ..................13 Prázdny kanister .............................44 Rozprašovaè .....................................44 Striekacia f¾aša - alu ......................44 Skeletová pišto¾ ................................13 Skeletová pišto¾ Cox .......................13 Tlaková f¾aša .....................................45 Vylievací ventil ..................................44 Zúbková pišto¾ ..................................13

48


www.kim-tec.de

www.kim-tec.sk

www.madoil.cz

Okopírujte a odfaxujte Vášmu obchodnému partnerovi.

Objednávka Ponuka - otázky

Firma: ........................................................................................................…...... Kontaktná osoba: .......................................................................................... Adresa: .............................................................................................................. Tel./Fax: ............................................................................................................. Dátum: 200…, …… .…..

Kód tovaru

Názov tovaru

Podpis a peèiatka: ……………………………….......................................

Farba

Prosím zavolajte nám naspäś Prosím zašlite nám ponuku Navštívte nás s ponukou Sme nový zákazník a potrebujeme podrobnejšie informáce

Množstvo

Poèet balení

Termín dodávky: ............................................................


11 ks kartuší

12 ks kartuší

62

210 44

45

45

66 50


Váš dodávate¾:

VÝHRADNÝ DOVOZCA PRE SR: GYNEX S.R.O., KOLÓNIA 645, 930 37 LEHNICE, TEL.: 031/558 658 0-1, 031/553 02 96-7, FAX: 031/553 02 98-9, E-MAIL: gynex@gynex.sk www.kim-tec.sk VÝHRADNÝ DOVOZCA PRE ÈR: MADOIL S.R.O., SOVADINOVA 10, 690 02 BØECLAV, TEL.: 519/321 573, FAX: 519/322 036, E-MAIL: info@madoil.cz, www.madoil.cz

kimtec  

katalog naradia kimtec - gynex

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you