Page 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Ιανουάριος 2013

1


Απολογισμός κατά Υπηρεσία 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Δ/νση Διοικ.-Οικον. Δ/νση Μεταφορών & Επικοιν. Δ/νση Αγρ. Οικον. & Κτην. Δ/νση Ανάπτυξης Δ/νση Δημ. Υγ. & Κοιν. Μέριμ. Δ/νση Τεχνικών Έργων Τμήμα Περιβ/ντος Τμήμα Τουρισμού Γραφείο ΠΑΜ - ΠΣΕΑ Τμήμα Πολιτ. Προστασίας Τμήμα Πληροφορικής

[Διαφ. 6-18] [Διαφ. 19-20] [Διαφ. 21-24] [Διαφ. 25-26] [Διαφ. 27] [Διαφ. 28-30] [Διαφ. 31-32] [Διαφ. 33-34] [Διαφ. 35] [Διαφ. 35] [Διαφ. 36]

2


ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το 2012 όφειλε να αποτελέσει ουσιαστικά ένα έτος πλήρους και ουσιαστικής λειτουργίας για το νέο θεσμό της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης μετά την «εν μία νυκτί» μετάπτωση από την καταργηθείσα Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, που διήρκεσε καθ’ όλο το 2011. Όμως, η αποκορύφωση της οικονομικής κρίσης, τα ληφθέντα και υποχρεωτικά εφαρμοσθέντα μέτρα αναδιάταξης του προσωπικού και των δομών όλων των φορέων του δημοσίου και η εκτενής περιστολή χρηματοδοτήσεων και δαπανών δεν επέτρεψαν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών και εν γένει του θεσμού της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τα όσα είχαμε σχεδιάσει. Σε κάθε περίπτωση όμως, προσπαθήσαμε και δώσαμε ό,τι περισσότερο ήταν δυνατόν, Εργαζόμενοι και Αιρετοί, ώστε να φέρουμε εις πέρας κατά το δυνατόν τις υποχρεώσεις τις οποίες είχαμε ήδη αναλάβει και προγραμματίζοντας, στο πλαίσιο του επιτρεπτού, νέες δράσεις και ενέργειες. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τα όσα πετύχαμε και περιλαμβάνονται στο φετινό απολογισμό της ΠΕ Λασιθίου είναι αποτέλεσμα της άοκνης προσπάθειας όλων των υπαλλήλων που απέμειναν, οι οποίοι κυριολεκτικά υπερέβησαν εαυτούς.

3


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΠΕΛ) ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6 Διευθύνσεις: 1. Διοικ.-Οικον., 2. Ανάπτυξης, 3. Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής, 4. Μεταφ. & Επικοιν., 5. Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας, 6. Τεχν. Έργων 4 Τμήματα (υπαγόμενα σε Διευθύνσεις της Περιφέρειας Κρήτης): 1. Περιβ/ντος & Υδροοικονομίας, 2. Πληροφορικής, 3.Τουρισμού, 4. Πολιτικής Προστασίας ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΛ 1 Γραφείο (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ) 250 201

Σύνολο: 11 Οργανικές Μονάδες

200 151 150

136

100

Σύνολο Προσωπικού 31-12-12: 136

50

-25%

-10%

2011

2012

0 2010

4


Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις ακόλουθες σελίδες έχουν επιλεγεί ενδεικτικά ανά Δ/νση και Τμήμα, καθώς ο αναλυτικός απολογισμός κάθε οργανικής μονάδας περιλαμβάνει εξαντλητικούς πίνακες που εκφεύγουν του σκοπού και του στόχου της σημερινής περιληπτικής παρουσίασης.

5


1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIKOY - ΟΙΚΟΝOMIKOY Προσωπικό = 21

Προσωπικό ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Μόνιμο = 140 ΙΔΑΧ = 11 ΙΔΟΧ = 0

1-1-2012

ΣΥΝΟΛΟ: 151 άτομα Μόνιμο = 127 ΙΔΑΧ = 9* ΙΔΟΧ = 0

1-1-2013

ΣΥΝΟΛΟ: 136 άτομα * Σε εφεδρεία = 2

6


ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Η μείωση του προσωπικού οφείλεται σε: Αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης = (10 άτομα) Μετατάξεις από ΠΕΛ = 1 , Μετακινήσεις = 3 Μετάταξη στην ΠΕΛ = 1 , Διαθεσιμότητα = 2 Μέχρι 31-12-12 το προσωπικό της Π.Ε. Λασιθίου μειώθηκε στα 136 άτομα, δηλαδή από 31-12-11 μέχρι 31-12-12 υπηρετούν 15 υπάλληλοι λιγότεροι. Μείωση κατά 9,93% . Αποσπασμένοι από εμάς = 5 Αποσπασμένοι σε εμάς = 2

7


Προσωπικό ανά Υπηρεσία στις 31/12/2012 • Δ/νση Αγρ. Οικον. & Κτην/κής • Δ/νση Μεταφ. & Επικοινωνιών • Δ/νση Διοικ.- Οικον. • Δ/νση Τεχνικών Έργων • Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέρ. • Δ/νση Ανάπτυξης • Τμήμα Πληροφορικής • Τμήμα Πολιτ. Προστασίας • Τμ. Περιβ. & Υδροοικον. • Τμήμα Τουρισμού Σύνολο

2012

= 39 = 25 = 21 = 20 = 11 = 10 = 4 = 3 = 2 = 1 = 136

2011

47 25 21 23 11 9 7 3 2 3 151

8


Κατανομή Προσωπικού ανά πόλη στις 31/12/2012 • • • • • • • •

Αγ. Νικόλαος Ιεράπετρα Σητεία ΚΤΕΟ Νεάπολη Χανδράς Τζερμιάδων Σύνολο

2012

=105 =12 =9 =5 =2 =2 =1 =136

2011

113 13 12 7 2 2 2 151

9


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ • Προϋπολ. 2010 = 13.228.283 • Προϋπολ. 2011 = 21.990.000 • Προϋπολ. 2012 = 17.165.000 • Προϋπολ. 2013 = 16.635.663

10


ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012* (*προσωρινά στοιχεία της 15/01/2012) • Έσοδα: 25.401.120,10 € • Έξοδα: 25.401.120,10 € • Ταμειακό Υπόλοιπο 2011: 8.938.142,58 €

11


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ* (*προσωρινά στοιχεία της 15/01/2012) • Εισπραχθέντα: 14.311.098,70 € • Ενταλθέντα: 8.404.066,36 € • Τ. Υ. που μεταφέρεται στο 2013: 5.907.032,34 €

12


ΕΣΟΔΑ 2012 ΚΑΠ - ΕΣΟΔΑ • Λειτουργικά • Επενδύσεις ΚΑΠ • Συντ. Οδικο. Δικτ.

2012 = 559.820,52 = 71.653,47 = 108.900,19

2011 852.407,61 1.160.151,40 1.763.825,66

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΠ

= 740.374,18

3.776.384,67

ΕΣΟΔΑ ΚΑΠ 2011 ΚΑΙ 2012 2.000.000,00 1.763.825,66

1.800.000,00 1.600.000,00 1.400.000,00 1.160.151,40

1.200.000,00 1.000.000,00

2011 852.407,61

2012

800.000,00 600.000,00 400.000,00

559.820,52

-34%

200.000,00

-94%

-94%

71.653,47

108.900,19

0,00 Λειτουργικά

Επενδύσεις ΚΑΠ

Συντ. Οδικο. Δικτ.

13


ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΣΟΔΑ: • Από Ενοίκια (Μαλαύρα) • Από Τέλη Οχημάτων • Από Πρόστιμα (Συγκοινωνιών, Ανάπτυξης, Υγείας κ.λ.π). • Σύνολο

2012 = 12.518,64 = 342.025,70

2011 11.649,29 386.892,00

= 99.450,44 = 453.994,78

102.891,50 501.432,79

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 2011 - 2012 450.000,00 400.000,00

386.892,00 342.025,70

350.000,00 300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00

2011 2012

- 11,6% 102.891,50 99.450,44

+ 7,5% 11.649,29 12.518,64 Ενοίκια

- 3,3% Τέλη Οχημάτων

Πρόστιμα

14


Ταμειακά Υπόλοιπα – Πληρωμές • Ταμειακό Υπόλοιπο 31-12-2011 = 8.938.142,58 Πληρωμές από 01-01-2012 έως 31-12-2012 • Από ίδιους Πόρους: • Από ΚΑΠ: • Από ΕΣΠΑ:

2012 = 8.404.066,36

2011 13.116.842,33

= 259.150,95 313.902,20 = 1.153.544,99 3.262.327,81 = 3.226.117,85 * 4.263.936,53

* 1.554.395,71 € από ΠΕΛ + 1.671.722,14 € από Περιφ. Ταμείο

• Ταμειακό Υπόλοιπο 31-12 2012 = 5.907.032,34

15


ΕΞΟΔΑ • Καύσιμα - θέρμανση 2012 = 61.738,73 (2011=71.730,57, 2010 = 57.919,58 ) • Ενοίκια 2012 = 91.823,68 € (2011: 111.952,44 € ) Μείωση κατά 18 % (20.128,76 €). Επίκειται περαιτέρω μείωση (Ν. 4081/2012) Αριθμός μισθωμένων ακινήτων 2011: 11, 2012: 9, 2013: 6. ΚΑΥΣΙΜΑ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ

80.000,00

71.730,57

70.000,00 60.000,00

61.738,73

57.919,58

300.000,00 248.815,02 250.000,00

50.000,00

200.000,00

40.000,00

+23%

30.000,00

-14%

150.000,00

111.952,44 91.823,68

100.000,00

20.000,00

50.000,00

10.000,00

-55%

-18%

2011

2012

0,00

0,00 2010

2011

2012

2010

Γραφική Ύλη 2012 δεν προμηθευτήκαμε (2011 = 21.419,99 και 2010 = 51.723,61) • ΣΥΝΟΛΟ 2010 = 358.458, 2011 = 197.606, 2012 = 153.562,41

16


ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΤΩΝ 2011 - 2012

Κ.Α.

Ονομασία

Κόστος Λειτουργίας 2012*

Κόστος Λειτουργίας 2011

Μεταβολή %

0200

Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)

136.560,00

187.027,43

-26,98%

0300

Αμοιβές υπάλληλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. και ειδικών κατηγοριών

194.034,47

293.788,94

-33,95%

0500

Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές

127.561,01

23.571,68

441,16%

0600

Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ΝΠΔΔ)

13.376,40

-100,00%

0700

Πληρωμές για μετακινήσεις

99.751,76

118.909,27

-16,11%

0810

Μισθώματα κτιρίων, μεταφορικών μέσων, λοιπές μισθώσεις και μεταφορές

107.612,62

104.909,27

2,58%

0820

Ταχυδρομικά, τηλεπικοινωνίες, κ.λπ. (ΟΧΙ Κ.Α. 0821 μεταφορά μαθητών)

56.297,69

48.596,89

15,85%

0840

Δημοσιεύσεις, εκδόσεις & λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων

8.238,62

28.533,85

-71,13%

0850-0860

Συντηρήσεις και επισκευές κτιρίων, μεταφορικών μέσων, λοιπού εξοπλισμού

9.587,88

15.417,99

-37,81%

0830

Γενικά έξοδα (ύδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο κ.α.)

79.267,26

40.518,07

95,63%

*προσωρινά στοιχεία της ______14/01/2012

17


ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΤΩΝ 2011 - 2012

Κ.Α.

Κόστος Λειτουργίας 2012*

Ονομασία

0870

Αμοιβές φυσικών και νομικών προσώπων

0880

Δαπάνες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης κ.λπ.

0890

Κόστος Λειτουργίας 2011

Μεταβολή %

1.948.613,55

1.559.261,73

2.552,00

0,00

Λοιπές αμοιβές

14.569,45

45.118,51

-67,71%

1100

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών εργαστηρίων κ.λπ.

23.837,81

25.005,75

-4,67%

1200

Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού, ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

381,24

54,20

603,39%

1300

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

15.118,95

11.147,75

35,62%

1400

Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης, άθλησης

1.299,99

2.407,76

-46,01%

1500

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

61.738,73

71.730,57

-13,93%

1600

Διάφορες προμήθειες

576.368,41

167.577,31

243,94%

1700

Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού

36.717,01

62.213,09

-40,98%

3.500.108,45

2.819.166,46

24,15%

Σύνολο

24,97% #ΔΙΑΙΡ/0!

*προσωρινά στοιχεία της ______14/01/2012

18


2. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Προσωπικό = 25 (10 Αγ. Νικ., 3 Σητ., 5 Ιερ., 7 Καβούσι) Αδειοδοτήσεις – Τεχνικά θέματα – Επιτροπές • Έκδοση Δελτίων Εκπ/σης & Εξέτασης Υποψ. Οδηγών = 1.364 • Νέες Άδειες Οδήγησης = 988 • Αναθεωρήσεις Αδειών Οδήγησης = 1.938 • Συγκροτηθείσες επιτροπές πρωτοβάθμιας πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών/άτομα = 1.570 • Συγκροτηθείσες επιτροπές θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών/άτομα = 2.463 • Ταξινομήσεις ΔΙΧ, ΕΙΧ, ΦΙΧ = 796 • Μεταβιβάσεις ΔΙΧ, ΕΙΧ, ΦΙΧ = 2.621 • Οριστικές διαγραφές ΕΙΧ, ΦΙΧ, ΔΙΧ και λόγω απόσυρσης = 700 • Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας οχημάτων = 826 • Άδειες Ίδρυσης & Λειτουργίας Συνεργείων Αυτ/των = 12 • Άδειες Ίδρυσης & Λειτουργίας Πρατηρίων = 12 • Επιθεωρήσεις Οχημάτων = 30 • Περιοδικός Έλεγχος Πρατηρίων = 17 • Επιθεωρήσεις οχημάτων = 30 Και άλλες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

19


Έσοδα Υπηρεσίας 2012 •

Τέλη Ταξινόμησης- Μεταβίβασης

= 336.960,20

Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου

= 614,00

Πειθαρχικά Συμβούλια

= 2.370,00 *

*εκκρεμεί η είσπραξη ΣΥΝΟΛΟ

= 339.944,20

ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ: •

Αριθμός Ελέγχων Οχημάτων

= 1.313

Εισπραχθέν Ποσό

= 79.004,00

Αριθμ. Καρτών Ελέγχου Καυσ/ρίων

= 93

Εισπραχθέν Ποσό

= 1.010,50

Εκθέσεις Πραγματογνωμοσύνης

=6

Σύνολο Εισπραχθέντων από ΚΤΕΟ

= 80.014,50

20


3. Δ/νση Αγροτικής Οικον. & Κτηνιατρ. Προσωπικό = 39 (22 Αγ. Νικ., 4 Σητ., 8 Ιερ., 2 Χανδρ., 2 Νεάπ., 1 Τζερμ.) Τμήμα Ποιοτικού & Φυτουγειονομικού Ελέγχου •

Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς

(71 εργολάβοι, 99 προσλήψεις προσωπικού, προμήθεια έντυπου υλικού κλπ.) Σύνολο = 3.231.843,77 € (2011: 2.422.261,10 €) •

Επισκοπήσεις σε Παθογόνα Καραντίνας

Μακροσκοπικός Έλεγχος σε 41.943 Φοινικόδενδρα, 11 Φυτώρια, κλπ. •

Έκδοση Πιστοποιητικών - Φυτοϋγειονομικό Μητρώο = 378 (Εγγεγραμμένοι)

Επιβολή προστίμων 16.000,00 €

κλπ.

21


Τμήμα Αγροτικής Οικον. Σητείας • Αιτήσεις για Ηλεκτροδότηση • Έκδοση αδειών λαϊκών αγορών • Βεβαιώσεις απόσταξης στέμφυλων • Θεωρήσεις Μελισσοκομικών Βιβλιαρίων κλπ.

= 12 = 10 = 833 = 18

Τμήμα Αγροτικής Οικον. Ιεράπετρας • Βεβαιώσεις για ηλεκτροδότηση • Επιτόπιοι έλεγχοι παραγωγών Λαϊκών αγορών • Φυτουγειονομικοί Έλεγχοι σε φυτώρια & Εξαγωγές • Βεβαιώσεις απόσταξης στεμφύλων • Θεωρήσεις Μελισσοκομικών Βιβλιαρίων κλπ.

= 39 = 350 = 65 = 94 = 29

22


Τμήμα Κτηνιατρικής •Έλεγχος Βρουκέλωσης Αιγοπροβάτων (109 εκτροφές) •Κτηνιατρική Περίθαλψη - εξετάσεις ζώων •Έκδοση άδειας Διακίνησης ζώων •Έλεγχοι για προστασία ζώων •Εμβολιασμοί γενικά •Έλεγχος Καταστ. Λιαν. Πώλησης & μαζικής εστίασης •Αιμοληψίες για έλεγχο ιού Δυτ. Νείλου •Έλεγχοι σε σφαγεία εντός νομού (90 ημέρες) •Έλεγχοι σε σφαγεία εκτός νομού (83 ημέρες) κλπ.

= 11.015 ζώα. = 1.280 = 2.369 = 75 = 7.765 =106 = 162 = 24.466 ζώα = 24.000 ζώα

23


Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής •

Υλοποίηση ν. 2520/1997 περί Ν. αγροτών (αιτούμενο ποσό Δημόσιας Δαπάνης) = 14.973,79 €

Παραλαβή δράσεων των Επιχειρησιακών Σχεδίων αναγνωρισμένων ομάδων παραγωγών 3 έλεγχοι (ποσό Δημ. Δαπ.) = 259.464,34 €

Παραλαβή επενδύσεων και σύνταξη έκθεσης ελέγχου του ΠΟΕ για το Ν.3299/2004, 4 επενδυτικά σχέδια (εισηγούμενο ποσό Δημ. Δαπ.) = 1.152.028,80 €

Επιτόπιος και Διοικητικός Έλεγχος, καταχώρηση αιτήσεων και σύνταξη καταστάσεων πληρωμής των δικαιούχων του μέτρου 3.1 Βιολογική Γεωργία των Γεωργοπεριβαλλοντικών Ενισχύσεων για το έτος εφαρμογής 2011 (ποσό Δημ. Δαπ.) = 51.453,07 €

Βεβαιώσεις παραγωγής για απόσταξη στέμφυλων = 730

Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών = 239

Πρόγραμμα Αγροτικού εξηλεκτρισμού = 644.645,81 € - 56 έργα σε 77 αγροτ. εκμεταλλεύσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΙΔΙΩΤΕΣ 177.471,94 28%

- Συμμετοχή ΔΕΔΔΗΕ = 297.112,73 €,

ΔΕΔΔΕΗΕ 297.112,73 46%

ΠΕΛ = 70.061,14 €, ΙΔΙΩΤΩΝ = 177.471,94 € κλπ.

ΠΕΛ 170.061,14 26%

24


4. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Προσωπικό = 10 άτομα • • • •

• •

Άδειες Άσκησης Τεχνικών Επαγγ/των = 85 Εγγραφή στα Μητρώα Τεχνιτών = 17 Θεωρήσεις αδειών Τεχνικών Επαγγ. = 72 Ανώνυμες Εταιρείες  Σύσταση Α.Ε. = 1  Δημοσίευση Ισολογισμών = 242  Τροποπ. Καταστατικών = 50  Υποβολή Γ.Σ. & Εκλογή Ελεγκτών = 250  Χορήγηση Πιστοποιητικών = 320  Επιβολή προστίμων = 28 Εγκρίσεις Εκδρομών Σχ. Β/Βάθμιας Εκπ/σης = 134 Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγρ/τος Εδαφικής Συνεργασίας i4Walker ως επικεφαλής εταίρος με προϋπ. 263.902,00 €

25


•Άδειες Παραγωγών = 46 •Έλεγχοι Τιμών = 64 •Έλεγχοι Μέτρων & Σταθμών = 256 •Αγορανομικοί Έλεγχοι Επιχ/σεων = 120 •Θεώρηση Τιμολογίων μέσης Τιμής = 500 •Δειγματοληψίες για ποιοτικό Έλεγχο = 26 •Πρακτικά Ελέγχου Μικτού Κλιμακ. Κτην/κής Υπηρ. = 124 •Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις = 10 •Αυτοψίες σε Βιομηχ.-Βιοτεχν.-Εργαστ.-Λατομ. Επιχ. = 55 •Άδειες Βιομηχν.-Βιοτεχν.- Εργαστ.- Λατομείων = 22

26


5. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Προσωπικό = 11 • • • • • • • • • • • • • •

Έκδοση Ανανέωση Βιβλ. Υγείας Εργαζομ. = 825 (έως 21/6/2012, διότι η αρμοδ/τα μεταφέρθηκε) Διάθεση Εμβολίων (Παιδόπολη, Σχ. Αστυν., Κατάστ. Κράτησ. Ανασφάλ., προγρ/τα δημ. υγείας) = 2.463 Διάθεση Βιβλ. Υγείας Παιδιού σε Νοσοκ. = 200 Διάθεση Καρτών Ελέγχου Νεογνών στα Νοσοκ. = 400 Γνωμοδοτήσεις για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφ/ντος = 110 Ακατάλληλα Καταστ. - Επιστροφές Δικαιολογ. = 50 Υγειονομικοί Έλεγχοι Καταστημάτων = 40 Γνωμοδοτήσεις για ανθυγιεινές εστίες – οικόσιτα ζώα = 160 Χορήγηση Αδειών Άσκησης Επαγγ. Υγείας = 18 Δειγματοληψίες Νερού = 184 Βεβαιώσεις Λυμάτων = 10 Ανθυγιεινές εστίες - οικόσιτα ζώα = 160 Έλεγχοι για την απαγόρευση καπνίσματος = 0 Παρακολουθ. Πορείας Υιοθετημένων παιδιών = 9

27


6. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Προσωπικό = 20

Τεχνικό Πρόγραμμα 2012 •

Το Τεχνικό Πρόγραμμα 2012 περιλάμβανε 185 έργα:

Συνεχιζόμενα =143 (77 %) με Πιστώσεις 2012 = 4.323.287 €

Νέα Έργα = 42 (23 %) με πιστώσεις 2012 = 2.595.758 €

Σύνολο Πιστώσεων 2012 = 6.919.045 €

Οι πιστώσεις προέρχονται: – Ταμ. Υπολ. 2011 = 3.904.931 € – Έσοδα 2012 = 3.014.114 €

Σύνολο Πληρωμών 2012 = 1.717.503 €

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ - ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2012

ΝΕΑ

23%

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

77%

28


ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ της ΠΕΛ στις 31/12/2012 Σύνολο : 13 (11 συνεχιζόμενα + 2 νέα), συνολικού προϋπ. 57.078.287,09 €. Ολοκληρώθηκαν •Βελτίωση δρόμου Σητεία – Παλαίκαστρο – Ζάκρος: τμήμα Αγ. Φωτιά – Παλαίκαστρο, προϋπολ. 2.947.679 €. •Λιμάνι Σητείας, προϋπολ. 2.660.693 € •Αναβάθμιση Δημοτικών Σχολείων (Α’ Αγ. Νικολάου, Α’ και Β’ Νεάπολης, Β’ Ιεράπετρας) συνολικού προϋπ. 4.540.111 € Ένταξη νέων έργων •Εκσυγχρονισμός και ενεργειακή βελτίωση του Κέντρου Υγείας Τζερμιάδων, προϋπ. 220.000,00 € •Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Λασιθίου – Βελτιώσεις υποδομών & προμήθεια εξοπλισμού, προϋπ. 1.199.963,79 € •Βελτιώσεις κτιριακών υποδομών – εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Κ.Υ. Νεάπολης ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ, προϋπ. 137.495,89 € (εντάχθηκε το 2011 και υλοποιείται) Υποβολή πρότασης για 3 νέα έργα (αναμένεται η ένταξή τους) •Γηροκομείο – Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ι.Μ. Πέτρας & Χερρονήσου, προϋπ. 4.534.876,22 € •Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Λασιθίου (πρώην Παιδόπολη) – Βελτιώσεις υποδομών & προμήθεια εξοπλισμού, προϋπ. 1.200.000,00 € •Κέντρο Ανοιχτής φροντίδας ευπαθών κοινωνικών ομάδων της Ι.Μ. Πέτρας & Χερρονήσου – Βελτιώσεις υποδομών και προμήθεια εξοπλισμού (κτίριο BAUHAUS Νεάπολης) προϋπ. 900.000,00 € Απορρόφηση 2012: 3.226.117,85 € ** (απορρόφηση 2011: 4.263.936,53 €) **1.554.395,71 € από ΠΕΛ + 1.671.722,14 € από Περιφ. Ταμείο

29


Προγραμματικές Συμβάσεις • Σύνολο έργων Π.Σ. που ολοκληρώθηκαν = 18 • Σύναψη νέων Π.Σ. = 7 • Συνεχιζόμενες Π.Σ. = 12 • Προετοιμασία νέων Π.Σ. = 5 • Σύνολο Π.Σ. για παρακολούθηση στις 31/12/2012 = 24 Έργα & Μελέτες που έκλεισαν στο 2012 = 25 Μηχανήματα Έργων – Αυτοψίες & Σύνταξη Εκθέσεων = 34 – Χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας = 12 – Μεταβιβάσεις = 12 – Διαγραφές = 3 – Προσωρινές Ακινητοποιήσεις = 13 Εγκρίσεις Κυκλοφοριακών Συνδέσεων = 57 Βεβαιώσεις χιλιομ. αποστάσεων για εξυπ. πολιτών = 274

30


7.Τμήμα Υδροοικονομίας & Περιβάλλοντος Προσωπικό = 2 Θέματα 2012 Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Λασιθίου

ΠΛΗΘΟΣ

Γνωμοδοτήσεις επί Π.Π.Ε., Μ.Π.Ε., Σ.Μ.Π.Ε., Ε.Π.Μ.

41

Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)

30

Απαλλαγές από τη διαδικασία Ε.Π.Ο.

30

Καταγγελίες - πρόστιμα - προσφυγές

20

Άδειες αποξήλωσης Αμιάντου

2

Θέματα Χ.Υ.Τ.Α. - Χ.Α.Δ.Α.

2

Διεκπεραίωση αιτήσεων άδειας Χρήσης Νερού

160

Διάφορα αιτήματα

20

ΣΥΝΟΛΟ

305

31


Θ έματα 2012 Τ μήμα Π ερ ιβάλλον τος & Υ δρ οοικον ομίας Π .Ε . Λασ ιθίου 20 7%

41 13%

Γ νωμοδοτήσεις επ ί Π.Π.Ε ., Μ.Π.Ε ., Σ .Μ.Π.Ε ., Ε .Π.Μ. 30 10%

Ε γκρίσεις Περιβαλλοντικών Ό ρων (Ε ΠΟ ) Α π αλλαγές απ ό τη διαδικασία Ε .Π.Ο . Κ αταγγελίες - π ρόστιμα π ροσφυγές Ά δειες απ οξήλωσης Α μιάντου

30 10% 160 51% 2 2 1% 1%

20 7%

Θ έματα Χ.Υ .Τ.Α . - Χ.Α .Δ .Α . Δ ιεκπ εραίωση αιτήσεων άδειας Χρήσης Νερού Δ ιάφορα αιτήματα

32


8.Τμήμα Τουρισμού Προσωπικό = 1 (Το προσωπικό μειώθηκε κατά 2 άτομα) •

• • • • •

Ανατύπωση «Χάρτη Κρήτης», τουριστικού οδηγού Λασιθίου «Λασίθι πίσω από το μπλε» σε 6 γλώσσες, της τσάντας «Λασίθι – Φυσικά – Κρήτη», του DVD «Lasithi naturally» σε 5 γλώσσες και του εντύπου «Φυσιολατρικές – Πολιτιστικές διαδρομές Λασιθίου» σε 6 γλώσσες. Στήριξη της έκθεσης φωτογραφίας «Fred Boissonnas – Εικόνες της Ελλάδας – Συλλογή Ριζάρειου – Ταξίδι στην Κρήτη 1911 – 1913» στην Ελούντα. Καταχώρηση πολυσέλιδου αφιερώματος για την Κρήτη στην ρωσική περιοδική έκδοση «Ellada». Διαφημιστική προβολή της Κρήτης με ηχητικά μηνύματα στο μετρό της Μόσχας. Συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αγίου Νικολάου των εγκαινίων της εικαστικής – κοινωνικής εκδήλωσης «Τσόκλης – Εσύ, ο τελευταίος λεπρός στην Σπιναλόγκα». Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε 19 διεθνείς τουριστικές εκθέσεις 1. Vakantiebeurs – Ουτρέχτη 11. Ferie for Alle - Δανία 2. Ferienmesse – Βιέννη 12. Reiseliv - Όσλο 3. C.T.M – Στουτγκάρδη 13. ITB - Βερολίνο 4. Matka – Ελσίνκι 14. MITT - Μόσχα 5. Destinations – Λονδίνο 15. TUR - Γκαίτεμποργκ 6. Salon de Vacances – Βρυξέλλες 16. UITT - Κίεβο 7. Holiday world – Πράγα 17. Top Resa - Παρίσι 8. IMTM - Τελ Αβίβ 18. TTG Incontri - Ρίμινι 9. ΒΙΤ – Μιλάνο 19. WTM - Λονδίνο 10. FREE - Μόναχο Η Π.Ε. Λασιθίου είχε την εποπτεία στις εξής εκθέσεις: Ferienmesse - Βιέννη, Destinations - Λονδίνο, Reiseliv - Όσλο, ITB - Βερολίνο, WTM - Λονδίνο, και συμμετείχε με υπάλληλο της στην Vakantiebeurs - Ουτρέχτη, (10-15/01/2012) όπου την εποπτεία είχε η Π.Ε. Ρεθύμνου. 33


ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 2012

Α/Α

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1

ΙΑΠΩΝΕΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

3

ΕΚΠΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΕ ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ

2

ΓΕΡΜΑΝΟΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

1

ΕΚΠΟΜΠΗ "SERVICE REISEN" ARD/hr-Fernsehen

3

ΓΕΡΜΑΝΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

1

4 ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ "TAGES SPIEGEL"(Ιεράπετρα, Madame Hortense, Αλέξης Ζορμπάς)

4

ΟΛΛΑΝΔΟΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

2

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "SOCIETY WORLD"

5

ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

2

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ THE NATURE OF THINGS"

6

ΙΤΑΛΟΙ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

3

ΕΚΠΟΜΠΗ SKY TV/ MARCO POLO "DIARIO DI VIAGGIO"

7

ΟΛΛΑΝΔΟΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

2

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "KAMPIOEN"

34


9. Γραφείο ΠΑΜ - ΠΣΕΑ &

10. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Οι εργασίες και των δύο μονάδων χαρακτηρίζονται από υψηλή εμπιστευτικότητα που μας δεσμεύει ως προς την παρουσίασή τους δημόσια. Οι απολογισμοί έχουν υποβληθεί, αλλά δεν μπορούν να περιληφθούν στην παρούσα έκθεση πεπραγμένων.

35


11. Τμήμα Πληροφορικής Προσωπικό = 4 •Υποστήριξη χρηστών – επίλυση 150 γραπτών αιτημάτων και πενταπλάσιων προφορικών αιτημάτων. •Συνεχής τεχνική υποστήριξη δικτυακών υπηρεσιών σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της έδρας. Πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των χρηστών εκτός έδρας (Σητεία, Ιεράπετρα) και στις συναντήσεις για συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες εκτός έδρας, καθώς οι 3 υπάλληλοι κλάδου ΔΕ δεν δικαιούνται καθόλου ημέρες κίνησης εκτός έδρας. (Αυτό συμβαίνει και σε άλλες Δ/νσεις, όπως η Δ/νση Ανάπτυξης και η Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινων. Μέριμνας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσχέρειες στην πραγματοποίηση των επιτόπιων, αγορανομικών, τεχνικών κλπ. ελέγχων).

36


Ευχαριστώ

για την προσπάθεια και τη συνεργασία Όλο το προσωπικό των υπηρεσιών της ΠΕ Λασιθίου, το προσωπικό των υπηρεσιών της έδρας, τον Περιφερειάρχη και όλους τους αιρετούς της Περιφέρειας Κρήτης, τις λοιπές αρχές του Νομού Λασιθίου, τις διοικήσεις τους και το προσωπικό τους και πάνω απ’ όλα τους κατοίκους της Ενότητάς μας για την εμπιστοσύνη που συνεχίζουν να μας δείχνουν, αλλά και για την ανοχή τους στις τυχόν άνευ προθέσεως παραλείψεις μας. Οι ευχαριστίες μου προς τον πληθυσμό του Λασιθίου δεν μειώνουν σε καμία περίπτωση το ήθος και τη στάση όλου του Κρητικού λαού, τον οποίο θεωρώ ως μία και αδιαίρετη οντότητα, πνεύμα άλλωστε που διαπνέει και το θεσμό της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Νικόλαος Καστρινάκης 37

Απολογισμός ΠΕ Λασιθίου 2012  

Απολογισμός ΠΕ Λασιθίου 2012

Advertisement