Jaunatnes lietu stratēģija 2013.-2017.gadam

Page 1

Ogres novada dome

Ogres novada Jaunatnes politikas stratēģija 2013. – 2017.gadam

Izstrādātājs:

Ogre, 2012

1


Saturs TERMINU UN SAĪSINĀJUMU SKAIDROJUMS................................................................................................................3 IEVADS.......................................................................................................................................................................5 ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS..........................................................................................................................6 1. STATISTISKĀ INFORMĀCIJA PAR JAUNIEŠIEM OGRES NOVADĀ.................................................................................................................6 2. PAŠVALDĪBAS INSTITŪCIJAS UN IESTĀDES DARBĀ AR JAUNATNI................................................................................................................8 2.1 Izglītības iestādes.....................................................................................................................................................8 2.2 Profesionālās ievirzes izglītības iestādes.................................................................................................................9 2.3 Iestādes brīvā laika lietderīgai pavadīšanai..........................................................................................................10 2.4 Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi.............................................................................................................11 2.5 Ogres novada Jauniešu dome................................................................................................................................11 3. JAUNIEŠU NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS......................................................................................................................................12 SVID ANALĪZE OGRES NOVADA PILSĒTĀ UN OGRES NOVADA PAGASTOS...................................................................13 1.SVID ANALĪZE OGRES PILSĒTĀ................................................................................................................................................14 2.SVID ANALĪZE OGRES NOVADA PAGASTOS...................................................................................................................................15 JAUNATNES POLITIKAS PRIORITĀTES UN MĒRĶI........................................................................................................16 1.JAUNATNES POLITIKAS PRIORITĀRĀS JOMAS....................................................................................................................................16 2. JAUNATNES POLITIKAS ILGTERMIŅA UN ĪSTERMIŅA MĒRĶI...................................................................................................................16 OGRES NOVADA STRATĒĢIJAS UZDEVUMI UN AKTIVITĀTES......................................................................................19 1.JAUNIEŠU LĪDZDALĪBA...........................................................................................................................................................19 2.JAUNIEŠU INFORMĒTĪBA.........................................................................................................................................................21 3.JAUNIEŠU KOORDINĒŠANA......................................................................................................................................................24 4.JAUNIEŠU NEFORMĀLĀ IZGLĪTĪBA UN BRĪVAIS LAIKS...........................................................................................................................26 5.JAUNIEŠU VESELĪBA UN DROŠĪBA...............................................................................................................................................27 6.JAUNIEŠU NODARBINĀTĪBA......................................................................................................................................................29

2


Terminu un saīsinājumu skaidrojums Jaunietis – persona vecumā no 13-25 gadiem. Jaunatne – demogrāfiskā iedzīvotāju grupa vecumā no 13-25 gadiem. Jaunatnes politika – uz sadarbību balstīta valsts un pašvaldību institūciju, jaunatnes organizāciju un jauniešus pārstāvošo organizāciju mērķtiecīga darbība, kas sekmē jauniešu vajadzībām atbilstošu pakalpojumu un mehānismu veidošanos, kas vērsta uz labvēlīgas vides radīšanu jauniešu kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai, un kuras mērķis ir jauniešu integrācija sabiedrības dzīvē Jauniešu organizācija – Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta un jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstīta biedrība, ja tās statūtos viens no noteiktajiem darbības mērķiem ir veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē; ja biedrība veic darbu ar jaunatni, un biedrības statūtos noteiktie darbības uzdevumi atbilst Jaunatnes likuma 2.1 panta trešajā daļā noteiktajiem pamatuzdevumiem; ja biedrībā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši vai arī vairākas biedrības, kurās kopā vismaz divas trešdaļas biedru ir bērni un jaunieši; ja biedrības valdē ir nodrošināta jauniešu līdzdalība, un šīs līdzdalības kārtība noteikta biedrības statūtos. Jaunatnes darbinieks – speciālists, kurš atbilstoši savai profesionālajai kompetencei sekmē jauniešu attīstību un integrāciju sabiedrībā notiekošajos procesos. Darbs ar jaunatni – uz jaunatni vērstas rīcības kopums, ietverot jaunatnes aktivitātes, kas nodrošina iespējas jauniešu attīstībai un integrācijai sabiedrībā un kuras veic jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītās personas un jaunatnes darbinieki Jauniešu brīvprātīgais darbs – darbs bez atlīdzības (arī pakalpojumu sniegšana), ko veic jaunietis, nestājoties darba tiesiskajās attiecībās. Jauniešu dome – pašvaldības izveidota jauniešu dome, kas sekmē pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni; piedalās jauniešu interešu un vajadzību izpētē un analizēšanā, izstrādā priekšlikumus pašvaldības jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai; veicina jauniešu sadarbību ar pašvaldību, citām jauniešu domēm, institūcijām un organizācijām; līdzdarbojas pašvaldības organizētajos pasākumos; izplata informāciju par jauniešiem piedāvātajām iespējām; iesaistās pašvaldības darbā ar jaunatni un tā ietvaros organizētajos pasākumos, projektos un programmās. Jaunatnes lietu konsultatīvā padome – pašvaldības veidota padomdevēju institūcija, kas veicina pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sadarbību jautājumos, kas attiecas uz jauniešiem; izstrādā un iesniedz pašvaldībai priekšlikumus par pašvaldības darbam ar jaunatni un valsts jaunatnes politikas pilnveidei, izstrādā priekšlikumus jauniešu iesaistīšanai politiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras dzīves, kā arī vides aizsardzības aktivitātēs; izstrādā priekšlikumus jauniešu līdzdalības un iniciatīvu īstenošanas atbalstam; sniedz pašvaldības vadībai ieteikumus par finanšu plānošanu darbam ar jaunatni. Jaunatnes lietu speciālists – persona, kas plāno, veic un koordinē darbu ar jaunatni Jauniešu līdzdalība – līdzdarbība jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā: iesaistīšanās neformālās izglītības iegūšanā un sniegšanā un veicot brīvprātīgo darbu; darbošanās izglītības iestāžu pašpārvaldēs; projektu un citu citas iniciatīvu izstrādāšana un īstenošana; piedalīšanās jaunatnes organizāciju, kā arī citu biedrību un nodibinājumu darbībā; iesaistīšanās jaunatnes politiku ietekmējošu valsts un pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesā; iesaistīšanās citās aktivitātēs, kas vērstas uz jauniešu līdzdalības veicināšanu jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā.

3


Neformālā izglītība – jebkura ārpus formālās izglītības organizēta jauniešus izglītojoša darbība. Tā papildina formālo izglītību, nodrošinot to iemaņu un prasmju apguvi, kas nepieciešamas sociāli un ekonomiski aktīvam pilsonim, kas spēj integrēties sabiedrībā un darba tirgū. Interešu izglītība – personas individuālo vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības. Sociālā drošība – iespēja brīvi izvēlēties nodarbošanos, ar savu darbu nopelnīt dzīvei nepieciešamos līdzekļus, vienādi priekšnoteikumi katra personības brīvai attīstībai, ģimenes aizsardzība, atbalstīšana un attīstība, īpašu dzīves grūtību pārvarēšana vai mazināšana , sniedzot palīdzību un radot pašpalīdzības iespējas. Ģimene – Ģimene ir vīrieša un sievietes mīlestībā savstarpējām rūpēm dibināta, bērnu un vecāku savienībā pastāvoša sabiedrības pamatvienība. Jauniešu centrs – viens no pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem un institucionālās sistēmas darbam ar jaunatni sastāvdaļām. Centrs ir īpaši nozīmīgs posms starp „neaktīvo” un „aktīvo” jaunieti, tā ir vieta, kurā jauniešiem ar dažādām interesēm un dzīves pieredzi ir pieejama draudzīga, atvērta un atbalstoša vide. Centrs jaunatnes jomā sadarbojas ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām (tajā skaitā dažādām pašvaldību institūcijām, jaunatnes organizācijām, kā arī valsts pārvaldes iestādēm). Interešu izglītība – personas individuālo vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības. Jauniešu iniciatīvu centrs – vieta, kur jauniešiem ar dažādām iespējām tiek izveidota draudzīga, atvērta un atbilstoša vide, kā arī veicināta sadarbība starp jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām. Dienas centrs – institūcija, kas nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Sociālā riska grupa - iedzīvotāju grupas, kurām ir liegtas vai apgrūtinātas iespējas iegūt pietiekamus ienākumus, saņemt dažādus pakalpojumus un preces, kuras ir būtiski nepieciešamas pilnvērtīgai funkcionēšanai sabiedrībā. ES – Eiropas Savienība JD – Jauniešu Dome NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra NVO – Nevalstiskās Organizācijas BJC – Bērnu un Jauniešu centrs JIC – Jauniešu iniciatīvas centrs JVC – Jaunatnes veselības centrs

4


Ievads Jaunatne ir sabiedrības un tās izaugsmes turpināšanas garants. Jaunatne tiek uzlūkota gan kā neprognozējama sabiedrības daļa, kurai nav konkrētas intereses, gan kā attīstības un izaugsmes galvenais virzītājspēks. Ogres novada pašvaldība, pildot savas funkcijas, piedalās valsts jaunatnes politikas īstenošanā, pamatojoties uz Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības kompetence ir plānot darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus, un nodrošināt institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni. Jaunatnes politika ir mērķtiecīgu darbību kopums visās valsts politikas jomās, kas veicina jauniešu kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanu. Ogres novada jaunatnes politikas stratēģija ir pirmais jaunatnes lietu plānošanas dokuments novadā. Tas tiek balstīts uz sešām prioritārajām jomām: jauniešu līdzdalību, informētību, neformālo izglītību un brīvā laika pavadīšanu, veselību un drošību, koordinēšanu, kā arī nodarbinātību. Ogres novada jaunatnes politikas stratēģijas uzdevumi ir: 1. definēt mērķus jaunatnes jautājumos un noteikt prioritātes; 2. izveidot struktūru sistemātiskai līdzekļu plānošanai jaunatnes darbam; 3. veidot atbalsta sistēmu darbam ar jauniešiem Ogres novadā. Jaunatnes politikas stratēģija tiek ieviesta projekta „Ogres novada jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšana” ietvaros ( Līguma nr. 1DP/1.5.2.2.2/APIA/SIF/106/65). Stratēģijas īstenošanā ir iesaistītas pašvaldību iestādes, jauniešu nevalstisko organizāciju pārstāvji, Ogres novada Jauniešu dome un speciālisti, kas veic darbu ar jaunatni. Jaunatnes politika Ogres novadā tiek plānota un īstenota saskaņā ar Latvijas Republikas Jaunatnes likumu un Latvijas Republikas Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009. – 2018.gadam. Tā izstrādāta saskaņā ar Ogres novada 2012.-2017.gada attīstības programmu.

5


Esošās situācijas raksturojums 1. Statistiskā informācija par jauniešiem Ogres novadā Ogres novadā ietilpst Ogres pilsēta un Ogresgala pagasts, Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Meņģeles, Suntažu un Taurupes pagasts. Novada administratīvais centrs ir Ogre. 2012. gada 24. februārī novada kopējais iedzīvotāju skaits bija 38 5661, no tiem 19% jaunieši (jaunieši ir vecumu grupa no 13 – 25 gadu vecumam), no kuriem 76% dzīvo Ogrē un Ogresgala pagastā, bet 24% pārējos pagastos. Jauniešu skaits 6000 5044

Krapes pagasts

5000

Ķeipenes pagasts Lauberes pagasts

4000

Madlienas pagasts Mazozolu pagasts

3000

Meņģeles pagasts Ogres pilsēta

2000

Ogresgala pagasts

1000 121

209

134

411

597 88

128

Suntažu pagasts 381

118

Taurupes pagasts

0

Ogres novadā reģistrētais dzimušo skaits pēdējo trīs gadu laikā bija vidēji 318 jaundzimušie gadā (2009. g.-310, 2010.g.-342, 2011. g.-304 jaundzimušie gadā). Reģistrētais mirušo skaits vidēji gadā iepriekš minētajā periodā - 489 miršanas gadījumi. Iepriekš minētie dati parāda, ka pēdējo trīs gadu laikā Ogres novadā ir bijis negatīvs dabiskais pieaugums - mirušo skaits ik gadu vidēji ir par 170 lielāks, nekā dzimušo skaits2, tādējādi apstiprinot Latvijā kopīgo iedzīvotāju skaita samazināšanās tendenci. 2011.gadā Ogres novadā tika konstatēti 67 pārkāpumi par smēķēšanu nepilngadīgu jauniešu vidū. Nepilngadīgo jauniešu vidū tika reģistrēti 43 pārkāpumi, kuri saistīti ar alkoholisku vai apreibinošu vielu lietošanu vai atrašanos reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā. Aptuveni 10 – 15% no visiem administratīvajiem pārkāpumiem ir izdarījuši jaunieši, kā piem. Apkārtnes piesārņošana ar sīkiem atkritumiem, atstarotāju nelietošana u.tml. Pie kopējiem raksturīgākajiem pārkāpumu datiem ir reģistrēti 15- 20% jauniešu, vecumā no 18 – 25 gadiem. Tāpat kā citur pasaulē un Latvijā kopumā aktuāls ir jauniešu nodarbinātība jautājums. Saskaņā ar apkopoto informāciju jaunieši bezdarbnieki no kopējo bezdarbnieku skaita Ogres novadā ir 11%3. NVA Ogres novadā nesniedz informāciju par to, cik jauniešu - bezdarbnieku ir atraduši darbu pēdējo 3 gadu laikā. Papildus informācija pielikumos (Nr1 – „Iestādes darbam ar jaunatni” un Nr2 – „Statistiskie dati par jaunatni Ogres novadā”). Jaunieši pagastos 1

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem 2012.03.19. Pēc Ogres novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtās informācijas. 3 Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) dati attiecas uz jauniešiem vecumā no 15-24 gadiem ieskaitot un tikai par tām personām, kuras ir reģistrējušās NVA. 2

6


Ogres novada pagastos jauniešiem ir pieejami dažādi interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas pulciņi, pamatā tie ir pieejami vispārizglītojošās skolās, tautas un kultūras namos. Vairāk iespēju pagastu jauniešiem ir Suntažos, kur darbību uzsācis ģimenes un jauniešu centrs „Sauldega”, un Madlienā, kur darbojas arī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola.

Suntažu pagastā 16% no kopēju iedzīvotāju skaita ir jaunieši. Suntažos jauniešiem ir pieejams brīvā laika pavadīšanas centrs – Ģimenes un jauniešu centrs –„Sauldega”. Suntažos jauniešiem atbalstu sniedz biedrība "Parkas", kur biedrības valdes priekšsēdētājs un projektu vadītājs ir Māris Tilibs. Biedrība tika izveidota 2010.gadā ar mērķi palīdzēt risināt bērnu, jauniešu un viņu piederīgo aktuālas, individuālās un kopīgās problēmas, iesaistot gan sabiedrību, gan arī pašvaldības un valsts institūcijas. Biedrība vēlas apmācīt un izglītot iedzīvotājus jauno tehnoloģiju un inovāciju izmantošanā. Biedrība “Parkas” aktīvi meklē līdzekļus, lai Suntažus padarītu par “mazo Ventspili”. Biedrība “Parkas” bez Ģimenes un jauniešu centra Suntažos ir īstenojusi arī vēl citus projektus, piemēram, klinšu kāpšanas sienas paplašināšanu Suntažu vidusskolā, sadarbībā ar Suntažu pagasta pārvaldi, programmējamā darbgalda apgūšanas apmācības, tiks iegādātas laivas, ar kurām būs iespēja laivot pa Mazo Juglu un citur. Suntažos jauniešiem tiek piedāvāti dažādi interešu izglītības pulciņi: tautiskās dejas, koris, vieglatlētika, futbols, alpīnisms, floristika, skolas avīze, kā arī ir pieejama svaru zāle. Jauniešiem ik pa laikam tiek organizētas diskotēkas un balles, dažkārt nelieli slēgtie vakari „Pagrabiņā”. Krapes pagastā 19% no kopējā iedzīvotāju skaita ir jaunieši. Jauniešiem ir pieejami dažādi sporta pasākumi un Krapes tautas nams rūpējās par to, lai jauniešiem būtu izklaides iespējas. Krapē ir pieejama arī sporta halle, kā arī sporta laukums un futbola laukums pie skolas. Ķeipenes pagastā 19% no kopējo iedzīvotāju skaita ir jaunieši. Ķeipenes pamatskola, Biedrībā „Ķeipenes vides centrs” un Ķeipenes tautas nams ir atbalsta un brīvā laika pavadīšanas vietas Ķeipenē. Biedrība „Ķeipenes vides centrs” pagasta iedzīvotājiem piedāvā jaunu prasmju apgūšanu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu (rotu darināšana, angļu valodas kursi, vēderdejas, ģitāras spēles apgūšana, pusaudžu interešu klubs). Jauniešiem reizi gadā tiek piedāvāta iespēja apmeklēt diskotēku. Ķeipenē ir pieejami arī interešu izglītības pulciņi, kā vizuālās mākslas pulciņš, mūsdienu sporta deju pulciņš, Jaunsargu vienība, radošā mākslas studija, ģitāras spēles pulciņš, amatieru teātris un joga. Ogresgala pagastā 18% no kopējo pagasta iedzīvotāju skaita ir jaunieši. Ogresgala tautas nams rūpējas par izklaides iespējām pagastā, piemēram, Līgo svētku svinēšana parkā, dažādi koncerti tautas namā, pašdarbnieku balles. Vēl ir vokālais ansamblis, deju kolektīvi, interešu klubi, hokeja klubs.

7


Lauberes pagastā 18% no kopējo pagasta iedzīvotāju skaita ir jaunieši. Un 51% no tiem mācās ārpus pagasta. Lauberē jauniešiem Lauberes Bibliotēkā ir jauniešu radošuma izpausmes telpa. Lauberes pagastā par izklaides iespējām rūpējās kultūras nams, kurā ir pieejami šādi pulciņi: jauniešu deju kolektīvs, divi skolēnu deju kolektīvi. Madlienas pagastā 21% no kopējo pagasta iedzīvotāju skaita ir jaunieši. Madlienā kā brīvā laika pavadīšanas centri darbojas Biedrības „Otrās mājas” ,dienas centrs „Zālītēs”, kas palīdz un atbalsta trūcīgos, invalīdus un daudzbērnu ģimenes. Madlienas pagastā ir plašs interešu izglītības pulciņu piedāvājums, kā piem. ansambļi, kori, tautas dejas dažādām vecuma grupām. Ir jauniešu patriotiskās audzināšanas, kokapstrādes, lietišķās mākslas, vieglatlētikas, basketbola, volejbola, pulciņi, kā arī līnijdejas, aerobika un dramatiskais kolektīvs. Mazozolu pagastā 14% no kopējo iedzīvotāju skaita ir jaunieši. Mazozolu pagastā darbojas tautisko deju pulciņš un vokālais ansamblis. Meņģeles pagastā 20% no kopējo iedzīvotāju skaita pagastā ir jaunieši. Meņģelē darbojas biedrība „Staburaga bērni”. Biedrība veicina aktīvu dzīves veidu organizējot dažādas aktivitātes kā distanču slēpošanas, airēšanas, slaloma un ūdenstūrisma pasākumus. Meņģeles pagastā darbojas 3 interešu pulciņi - Bērnu ansamblis, Jauniešu deju kolektīvs un Meņģeles futbola komanda. Meņģeles tautas nams un Meņģeles sporta zāle ir brīvā laika pavadīšanas vietas. Taurupes pagastā 12% cilvēki no kopējo iedzīvotāju skaita pagastā ir jaunieši. Taurupes pagastā jauniešiem ir pieejams: amatieru teātris, deju kolektīvs, vokālais ansamblis. Taurupē brīvā laika pavadīšanai tiek piedāvāta galda spēļu istaba Taurupes vidusskolā un vasarā futbola laukums. Sīkāka informācija pielikumā Nr. 3 - „Informācija par jauniešiem pagastos”.

2. Pašvaldības institūcijas un iestādes darbā ar jaunatni. 2.1 Izglītības iestādes Ogres novadā ir 1 sākumskola (Ogres sākumskola 1.-6.klase), 3 pamatskolas (Ogresgala pamatskola, Lauberes pamatskola, Ķeipenes pamatskolas) un 6 vidusskolas (Ogres Valsts ģimnāzija, Jaunogres vidusskola, Ogres 1.vidusskola, Suntažu vidusskola, Madlienas vidusskola, Taurupes vidusskola). Ogres novadā izglītības iestāžu reorganizācijas rezultātā Madlienas vidusskolai ir filiāle Krapē un Taurupes vidusskolai ir divas filiāles Mazozolos un Meņģelē. Suntažos atrodas arī internātpamatskola – rehabilitācijas centrs. Novadā ir 1 profesionālās izglītības iestāde - Ogres Valsts tehnikums, kurš atrodas Ikšķiles novada administratīvajā teritorijā, funkcionāli ir saistīts Ogres pilsētu un tās infrastruktūru. To izveidoja 2011.gadā, apvienojot 3 profesionālās izglītības iestādes - Ogres Meža tehnikumu, Ogres Profesionālo vidusskolu, Ogres Amatniecības vidusskolu. Ogres valsts tehnikumā mācās 1218 8


jauniešu, tas atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā un finansējumu iestādes uzturēšanai saņem no valsts budžeta līdzekļiem. Katrā izglītības iestādē tiek piedāvāti dažādi interešu izglītības pulciņi. Vispieejamākie pulciņu veidi ir: • Sporta aktivitāšu pulciņi -

22% (~ no audzēkņu kopskaita novadā)

• Muzikālie pulciņi -16% • Dažādas dejas - 15% • Mākslas pulciņi - 10% • Praktisko mācību un informatīvi izglītojošie pulciņi - 10% Jo lielāka skola, jo plašāka ir pulciņu veidu izvēle. Populārākie ir - tautas deju, kora, sporta spēļu, volejbola, informātikas, teātra un vokālie pulciņi. Sīkāka informācija pielikumā Nr4 - „Interešu pulciņi izglītības iestādēs”.

2.2 Profesionālās ievirzes izglītības iestādes Pašvaldībā ir 5 profesionālās ievirzes izglītības iestādes (Ogres mūzikas skola, Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola, Ogres Mākslas skola, Ogres Sporta centrs un Ogres Basketbola skola). Lielākā no interešu izglītības iestādēm Ogrē ir Ogres Mākslas skola, kurā mācās 500 audzēkņu vecumā no 3-25 gadiem. Ogres māksla skola piedāvā jauniešiem profesionālās ievirzes izglītības programmu mākslā, vizuālās mākslas grupiņas mazākajiem bērniem, studijas nodarbības vecākajiem skolēniem. Nākamā lielākā interešu izglītības iestāde ir Ogres Mūzikas skola, kurā mācās 352 audzēkņi vecumā no 6-18 gadiem. Audzēkņiem tiek piedāvāta profesionālās ievirzes izglītības programma mūzikā, un atsevišķas nodarbības - stīgu, klavieru, pūšamo instrumentu, sitamo instrumentu, akordeona nodarbības un vokālās nodarbības (kori, ansambļi, solo dziedāšana). Profesionālās sporta izglītības mērķus Ogrē sasniedz Ogres sporta centrs un Ogres basketbola skola. Ogres basketbola skolu apmeklē 260 audzēkņu vecumā no 5-20 gadiem, bet Ogres sporta centru 265 audzēkņi. Ogres sporta centrs piedāvā jauniešiem handbolu, futbolu, vieglatlētiku, orientēšanās sportu, svarcelšanu un mākslas vingrošanu, bet Ogres basketbola skola specializējas basketbolā. Madlienas pagastā jauniešiem pieejama Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola, kuru apmeklē 103 audzēkņi, vecumā no 5- 25 gadiem. Šī skola piedāvā profesionālās ievirzes izglītības programmu taustiņ instrumentu spēlē, stīgu instrumentu spēlē, vizuāli plastiskajā mākslā, un arī interešu izglītības programmu ‘’Mana mazā mākslas un mūzikas skoliņa’’, ‘’Instrumentālā mūzika’’ un studiju. Gan Ogres Mūzikas, gan Ogres Mākslas, gan Kārļa Kažociņa mūzikas un mākslas skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu. Sīkāka informācija pielikumā Nr5 – „Profesionālās ievirzes izglītības iestādes”. 9


2.3 Iestādes brīvā laika lietderīgai pavadīšanai Ārpusskolas aktivitātes bērniem un jauniešiem plaši īsteno vispārējās izglītības iestādēs, Ogres novada Bērnu un jauniešu centrs, Ogres Kultūras centrs, Ogres novada jauniešu iniciatīvas centrs „Burziņš”, novadā esošo pagastu kultūras un tautas nami. Lielākā kultūras iestāde Ogrē ir Ogres kultūras centrs, kuru patstāvīgi apmeklē apmēram 1085 cilvēku, no kuriem liela daļa ir jaunieši. Ogres Kultūras centrs rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, piedāvājot daudzveidīgas aktivitātes jauniešiem. (Kori, tautas lietišķās mākslas studiju, karatē, vingrošanas klubu, teātri, dažāda stila dejas, izziņas skolu, pūtēju orķestri). Lai attīstītu bērnu un jauniešu spējas un talantus, nodrošinātu iespējas izpausmei un savas individualitātes izkopšanai Ogrē atvērts Bērnu un jauniešu centrs, kurā darbojas 213 jauniešu vecumā no 7-25 gadiem. OBJC piedāvā ļoti daudzveidīgas aktivitātes – ādas plastisku, stikla apgleznošanu, radošo ideju darbnīcu, tehnisko modelēšanu, tekstila darbnīcu, nodarbības ģitāristiem, pūtējiem un muzikālo teātri. Lai atbalstītu jauniešus, veicinot uzņēmības, iniciatīvas un jaunrades garu, izmantojot neformālās izglītības metodes Ogrē atvērts Jauniešu Iniciatīvas centrs ‘’Burziņš’’ kurā, jaunieši veido projektus pēc pašu iniciatīvas. Ģimenes atbalsta dienas centrs Ogrē sniedz sociāli pedagoģisku un psiholoģisku palīdzību bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem. Šo iestādi dienā apmeklē apmēram 30 jauniešu vecumā no 518 gadiem. Ogres novada centrālā bibliotēka jauniešiem dod iespēju attīstīt lasīšanas iemaņas un iegūt dažāda veida informāciju, kā arī iespēju tikties ar grāmatu autoriem. Bibliotēkas galvenie mērķi ir veicināt mācīšanos mūža garumā, dot iespēju izglītoties ar grāmatu palīdzību, kā arī veicināt jauniešu interesi par grāmatām. Bibliotēka aktīvi sadarbojas ar visām Ogres novada izglītības iestādēm. Ogresgala pagastā par kultūru rūpējas Ogresgala Tautas nams, kuru apmeklē 192 cilvēku, no kuriem liela daļa ir jauniešu, jo lielākā daļa piedāvāto aktivitāšu ir domātas tieši viņiem. (Dejas, ansambļi, vokālā studija, keramikas pulciņš, klubiņš „Dalies priekā”). Suntažos aktīvi darbojas jauniešu un ģimenes centrs "Sauldega", kura mērķis ir nodrošināt sakārtotu un estētisku vidi brīvā laika pavadīšanai vietējiem iedzīvotājiem. Pašlaik centrā darbojas apmēram 20 jaunieši. Bet top idejas, kā piesaistīt jaunus apmeklētājus. Ogres novadā ir ļoti labi attīstīta un sakopta vides infrastruktūra. Gan pilsētā, gan pagastos daudzviet ir saglabājusies vēsturiskā ainava. Jaunieši savu brīvo laiku var pavadīt brīvā dabā, izmantojot dabas resursus – Ogres upi, Zilos kalnus, Špakovska parku u.tml. Jauniešiem visā Ogres novadā ir pieejami arī privāto iestāžu piedāvātie brīvā laika pavadīšanas veidi (naktsklubi, spēļu zālēs), kas diemžēl negatīvi ietekmē jauniešu veselību, dzīvesveidu un vērtību sistēmu kopumā. Palielinās to jauniešu skaits, kas lieto atkarību izraisošās vielas un aizraujas ar azartspēlēm, tāpēc rodas nepieciešamība paplašināt esošās iespējas un piedāvāt jauniešiem mūsdienīgas alternatīvas jauniešu brīvā laika pavadīšanas jomā. Sīkāka informācija pielikumā Nr. 6 „Brīvā laika un interešu pulciņi”. 10


2.4 Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi. Par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem novadā atbild Ogres novada domes Sociālais dienests. Ogrē ir pieejams: dienas centrs „Saime” personām ar garīga rakstura traucējumiem, krīzes centrs „Laipas” vardarbībā cietušajiem bērniem , Ģimenes atbalsta dienas centrs un tā fileāles (Ciemupē un Ogresgalā). Dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem „Saime” (turpmāk - Dienas centrs) mērķis ir nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīgās attīstības traucējumiem. Dienas centru apmeklē cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, kas sasnieguši 16 gadu vecumu un kuriem ir notekta invaliditāte. Krīzes centra „Laipas” vardarbībā cietušajiem bērniem uzdevums ir nodrošināt krīzes situācijā nonākušajiem bērniem un jauniešiem nepieciešamo diennakts drošu mājvietu, tiesību aizsardzību, psiholoģisko palīdzību un sociālo rehabilitāciju. Krīzes situācijās tiek sniegts patvērums māmiņām ar bērniem, kā arī jauniešiem līdz 18.g. vecumam. Ģimenes atbalsta dienas centra (turpmāk tekstā – Ģimenes centrs) uzdevums ir nodrošināt bērnu un jauniešu vecumā no 5 - 18 gadiem brīvā laika pavadīšanu Ģimenes centrā, laika posmā no plkst. 11.00 līdz 19.00 (izņemot sestdienas, svētdienas), organizējot sociālā riska ģimeņu, bērnu un jauniešu brīvā laika, kontekstā risinot ģimeņu sociālās problēmas un sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām sekmēt šo ģimeņu atveseļošanos. Ģimenes centra darbībai izvirzīti vairāki mērķi: radīt gaisotni, lai bērns justos uzklausīts, saprasts un pieņemts; sniegt sociāli pedagoģisko un psiholoģisko palīdzību bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem; veicināt sadarbību ar tiesībsargājošajām institūcijām, valsts un sabiedriskajām organizācijām; sekmēt ģimenes kustību par dzīvi, brīvu no atkarības vielām; integrēt bērnu sabiedrībā un organizēt izglītojošās un atbalsta grupas bērniem un viņu vecākiem. Ogres novada sociālais dienests sniedz sociālo palīdzību: Ogres sociālajā centrā, Suntažu sociālajā centrā, Madlienas sociālajā centrā, Taurupes sociālajā centrā. Sociālajā centrā pēc palīdzības var vērsties personas bez vecuma ierobežojuma. Sociālajos centros personas var saņemt GIM( garantētais iztikas minimums, pat reiz- 40.00 Ls pilngadīgai personai un 45.00 Ls bērniem), mājokļa pabalstu, ēdināšanas pabalstu vispārējās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs, bērna piedzimšanas pabalstu apbedīšanas pabalstu un pabalstu pēc ieslodzījuma( dokumentu formēšanai). Sniedz sociālos pakalpojumus: nodrošina mājas aprūpi ilgstošas slimības gadījumā, ja klientam nav piederīgo, piegādā siltas pusdienas no Ogres sociālā centra virtuves.

2.5 Ogres novada Jauniešu dome Ogres novada Jauniešu dome (turpmāk – JD) oficiāli darbojas no 2010. gada 1. decembra. JD ir Bērnu un Jauniešu centra struktūrvienība, kurā darbojas jaunieši no nevalstiskajām organizācijām, skolēnu pašpārvaldēm, kā arī jaunieši, kuriem nav saistības ar iepriekš minētajām jauniešu grupām. JD aktīvi darbojas 15 jaunieši. JD mērķi ir veicināt aktīvu un radošu jauniešu dzīvi Ogres novadā, veicināt sadarbību starp jauniešu dzīves organizētājiem Ogres novadā un pārstāvēt jauniešu viedokli pašvaldībā. JD organizē ikgadējus pasākumus, kā, piemēram, Jauniešu diena, Jauniešu gada balva, Zemes stunda. Jaunieši iesaistās arī citos Ogrē rīkotajos kultūras pasākumos – Mākslas diena, 11. Novembra atceres diena, Muzeja nakts u.c. 11


Šī gada janvārī JD tika noteikti 5 galvenie darbības virzieni, un izveidota struktūrvienības, kas darbojas noteiktajos virzienos: Attīstības nodaļa, Izglītības nodaļa, Info centrs, Kultūras nodaļa, Komunikācijas nodaļa.

3. Jauniešu nevalstiskās organizācijas (Pielikums Nr7) Ogrē aktīvi darbojas 7 jauniešu nevalstiskās organizācijas (turpmāk – NVO): Ogres Interakta klubs, Ogres Roterakta klubs, Ogres jauniešu klubs „Projektu darbnīca”, Ogres skauti un gaidas, Biedrība „Creativus”, Biedrība AEGEE-Ogre un Latvijas kristīgie skauti – Ogres 8. Skautu vienība „Lauvassirds”. Organizācijas pilnveido jauniešus, sniedzot neformālās izglītības iespējas tā, veicinot jauniešu konkurētspēju. Organizācijas rīko (gan starptautiskus, gan nacionāla, gan lokāla mēroga) projektus, nometnes, forumus, labdarības pasākumus, diskusijas un citas aktivitātes. Tās attīsta dažādas jauniešu prasmes, kā savstarpējo sadarbību, komunikācijas spējas, prezentēšanas spējas, iemāca izturēt dažādus pārbaudījumus un pārvarēt grūtības. AEGEE-Ogre pastāv kopš 2009. gada, un tajā pašlaik darbojas 22 jaunieši. Biedrības galvenais mērķis ir Eiropas vienotības veicināšana caur kultūras apmaiņām. Jaunieši paplašina savu redzesloku, iegūst starpkultūru pieredzi. Biedrība ir rīkojusi tādus pasākumus kā „Eiropas valodu diena”, „Vasaras universitāte”. „Creativus” darbojas no 2009. gada un šajā organizācijās darbojas 7 jaunieši. Organizācijas galvenie mērķi ir palielināt jauniešu zināšanas, prasmes un iemaņas, iesaistoties biedrības rīkotos projektos. Organizācija veicina patriotismu Latvijas jauniešu vidū, motivē jauniešus iesaistīties sociāli aktīvos projektos, kā arī palīdz tos īstenot pašiem jauniešiem. Biedrība ir organizējusi tādus pasākumus, kā diskusija ''Latvijas tēls pasaulē', foto izstāde ''Latvijas daba – mūsu skaistums”, erudīcijas konkursus „Ko tu zini par Latviju?”. Sadarbojoties ar Projektu, darbnīcu kopīgi organizēja otro novada jauniešu forumu, kas notika 2011. gada maijā, kā arī sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību tika veikta Ogres skeitparka rekonstrukcija. Pašlaik administrē projektu ''Ogres novada jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšana'', kura ietvaros tad arī ir izveidots Jaunatnes lietu sekretariāts un komisija. Ogres jauniešu klubs „Projektu darbnīca” darbojas kopš 2005. gada sākuma. Biedrības mērķis ir Ogres pilsētas un novada jaunatnes dzīves kvalitātes uzlabošana, veicinot jauniešu vispusīgu attīstību, sadarbību un iesaistīšanos sabiedriski politiskajos procesos, lai nodrošinātu demokrātiskas un atvērtas sabiedrības veidošanos Ogres pilsētā, novadā un Latvijā. Organizācija bija pirmā, kas iniciēja pirmo Ogres novada jauniešu forumu(2009.g.) un sadarbībā ar vairākām jauniešu organizācijām organizēja arī otro Ogres novada jauniešu forumu (2011.g.). Šobrīd OJK „Projektu darbnīca” darbojas tieši ar pagastu jauniešiem, iepazīstinot viņus ar neformālās izglītības metodēm, līdzdalību un tās iespējām savos pagastos. Pēdējos gados organizācija ir veidojusi dažādus projektus, kā „Zināšanu serviss”, „Zobrata akadēmija”, „Zobrata akadēmija II”, kā arī organizējusi tādus pasākumus kā ”Kafija ar politiķiem” un „Saldējumu ar lielajiem”. 12


Ogres Interakta klubs darbojas kopš 2003. gada. Organizācijas mērķis ir palielināt prasmes, un zināšanas organizējot pasākumus, rakstot projektus, mācoties svešvalodas caur starptautiskiem projektiem, kā arī veicināt labsirdīgumu jauniešu vidū un popularizēt neformālo izglītību. Jaunieši organizācijā mācās darot, veidojot pasākumus, kuru vienīgai atalgojums ir gandarījums. Organizācijas un Rotari kopējais sauklis ir: "Draudzībai kalpojot!" Interakta klubs ir organizējis un piedalījies vairākos ikgadējos labdarības pasākumus (Lieldienās Madlienas pansionātā, „Nāc ar mums!”, ”Ziedo bērniem”, „Nopērc nieku, sagādā prieku!”), rīkojuši sporta dienu „Ģimenes dienas atbalsta centra” bērniem, piedalījušies ikgadējā Ogres sakopšanas talkā, palīdzējuši sakopšanas darbos „Špakovska parkā”, vākuši makulatūru dzīvnieku patversmes vajadzībām, kā arī rakstījuši projektus projektu konkursam „Veido vidi ap mums”. Ogres Rotarakta klubs Ogres Rotarakta klubs (turpmāk tekstā - ORK) ir organizācija jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem, un tās mērķis ir kopienas labklājības veicināšana ar devīzi „Draudzība kalpojot”. Dibināts 2005. gadā. Klubs ir oficiāla daļa vispasaules Rotari sistēmas. Galvenokārt ORK darbojas Ogres novadā, taču, tā kā Rotari ir starptautiska organizācija, kluba biedri ir piedalījušies arī starptautiskos projektos. Kā galvenie ORK sasniegumi jāmin tieši ikgadējie pasākumi – Lieldienu atzīmēšana Madlienas pansionātā, akcija Ziemassvētku laikā „Nopērc nieku – sagādā prieku!”. Citi lielākie ORK projekti ir bijuši 2005./2006.gadā Bērnu un ģimenes lietu ministrijas atbalstīts projekts par atkarībām vidusskolēnu vidū Ogres rajonā. Tika ievākts un apkopots liels datu apjoms, rīkotas atgriezeniskās aktivitātes, piemēram, akcija „Cigareti pret ledu!”. 2009. gadā ar Hipotēku bankas klientu kluba „Mēs paši” atbalstu tika rīkotas lekcijas un biznesa plānu konkurss Ogres novada vidusskolās. Aizsākta veiksmīga sadarbība ar Ogres Biznesa inkubatoru uzņēmējdarbības popularizēšanā jauniešu vidū. 2009. gadā ar ORK atbalstu no programmas „Jaunatne darbībā” tika iegūts finansējums jauniešu radošajai studijai „Ideju Ferma”, kas darbojas Ogrē. 2011. gadā sadarbībā ar IzM un „Jaunatne darbībā” tika rīkots eseju konkurss un divu dienu nometne „Es brīvprātīgais Ogres novadā”. 2011. gadā pēc atbalsta finansējuma iegūšanas no Ogres novada pašvaldības projekta konkursā „Veidosim vidi ap mums” izvietoja soliņus un atkritumu urnas gar Ogres upes krastu. Visi šie projekti ir saistīti ar ORK ilgtermiņa mērķi, kas ir sabiedrības labklājības veicināšana (tas ir Rotary International vadmotīvs). Rotary International starptautiskais tīkls ir tas, kas padara ORK atšķirīgu no citām organizācijām ar līdzīgiem mērķiem. Tā ir starptautiska firmas zīme, kas iet roku rokā ar kvalitāti un sabiedriski nozīmīgu rīcību. Sīkāka informācija pielikumā Nr8 „Jauniešu nevalstiskās organizācijas”.

SVID analīze Ogres novada pilsētā un Ogres novada pagastos Strādājot pie Ogres novada Jaunatnes politikas stratēģijas, tika veikta SVID analīze, nosakot esošās situācijas stiprās puses, vājās puses, iespējas un draudus gan Ogres pilsētā, gan Ogres novada pagastos, lai sekmīgāk saprastu Ogres novada jauniešu politikas problēmas un izvirzītu jaunatnes politikas prioritārās jomas .

13


1.SVID analīze Ogres pilsētā STIPRĀS PUSES 1. Spēcīga sporta, izglītības un kultūras infrastruktūra 2. Daudzveidīgas brīvā laika aktivitātes 3. Daudz interešu izglītības iespēju skolēniem 4. Daudz pieredzējušu jauniešu NVO 5. Ir salīdzinoši liels finansējums jauniešu iniciatīvām 6. Dabas bagātības/resursi 7. Finansiāls un sociāls atbalsts maznodrošinātajiem jauniešiem 8. Jauniešu resurss

IESPĒJAS 1.

2. 3. 4. 5. 6.

Eiropas Savienības fondu un citu līdzekļu piesaiste infrastruktūras un izglītības attīstībai Kvalitatīva un noturīga sadarbība starp jauniešiem un novada domi Valsts atbalsta programmas darba vietu radīšanai, pašizaugsmei (jauniešiem) Alternatīva programma skolēnu mācību uzņēmumiem ( veicināt uzņēmējdarbību ) Jauniešu veidoti kvalitatīvi pasākumi ( visām vecuma grupām ) Liels atbalsts vecākiem – jauniešiem

VĀJĀS PUSES 1. Vāja jauniešu informētība 2. Nepietiekams vietu skaits ( telpas, parki utt.) aktīvai un izglītojošai jauniešu atpūtai 3. Nav inovatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju 4. Zema vēlme piedalīties dažādās aktivitātēs 5. Vāji koordinēts darbs ar jaunatni 6. Par maz speciālistu darbam ar jaunatni 7. Par maz nodrošinātu vasaras darba iespēju skolēniem

DRAUDI 1. Augsta bezdarba līmeņa saglabāšanās 2. Kaitīgo ieradumu palielināšanās jauniešu vidū 3. Darba vietu iespējas citās valstīs 4. Finansējuma samazinājums izglītības sistēmai

14


2.SVID analīze Ogres novada pagastos STIPRĀS PUSES 1. Plaša sporta un kultūras Infrastruktūra ( kultūras un tautas nami, bibliotēkas, muzeji u.c.) 2. Daudz brīvā laika aktivitātes 3. Finansiāls atbalsts transportam (skolniekiem) 4. Plašas iespējas skolniekiem 5. Pagastos parādās brīvas telpas ( tautas namos u.c.) 6. Pagastos augsts IT attīstības līmenis 7. Dabas bagātības ( ezeri, meži, u.c.) attīstībai 8. Ir salīdzinoši liels finansējums jauniešu iniciatīvām 9. Ir pieredze jauniešu un pašvaldības sadarbībai

IESPĒJAS 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Valsts attieksmes maiņa par labu lauku attīstībai Lielāks valsts atbalsts ģimenēm, kuras saista savu dzīvi ar laukiem Valsts ekonomiskā izaugsme, jaunas darba vietas laukos Eiropas savienības fondu un citu līdzekļu piesaiste infrastruktūras un izglītības attīstībai Valsts atbalsta programmas darba vietu radīšanai,pašizaugsmei (jauniešiem) Alternatīva programma skolēnu mācību uzņēmumiem ( veicināt uzņēmējdarbību ) Plašāka sadarbība starp jauniešu nevalstiskajām organizācijām un pašvaldību

VĀJĀS PUSES 1. Nav vēlme piedalīties aktivitātēs(iniciatīvas trūkums) 2. Nav inovatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju 3. Vāja komunikācija starp dažādām vecuma grupām 4. Vāja jauniešu informētība 5. Sabiedriskā transporta nepietiekamība 6. Nepietiekams skaits dienas centru 7. Nepietiekama informācija par brīvprātīgo darbu 8. Krasa iedzīvotāju samazināšanās lauku teritorijās 9. Nepietiekošs finansējuma 10. Telpu trūkums jauniešu darba nodrošināšanai 11. Nav jauniešu nevalstisko organizāciju 12. Netiek koordinēts darbs ar jaunatni ( nav speciālistu darbam ar jaunatni pagastos)

DRAUDI 1. Nav valts atbalsta lauku teritoriju jauniešiem 2. Demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās 3. Augsta bezdarba līmeņa saglabāšanās, paaugstināšanās 4. Valsts infrastruktūras nesakārtotība ( ceļi, satiksme, medicīna u.c.) 5. Jauniešu emigrācijas problēma 6. Finansējuma samazinājums izglītības sistēmai 7. Kaitīgo ieradumu, atkarību palielināšanās jauniešu vidū

15


Jaunatnes politikas prioritātes un mērķi 1.Jaunatnes politikas prioritārās jomas Ogres novadā speciāli izveidotā komisija projekta „Ogres novada jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšana” ietvaros izvirzījusi sekojošas problēmas: 1.

Vāja jauniešu darbības koordinēšana

2.

Nepietiekama jauniešu līdzdalība

3.

Vāja jauniešu informētība

4.

Nepietiekami attīstīta jauniešu neformālā izglītība un brīvais laiks

5.

Vāja jauniešu veselība, drošība un sociālā iekļaušana

6.

Nepietiekama jauniešu nodarbinātība

Prioritārās jomas ir izvirzītas balstoties uz esošas situācijas apskatu, kurā konstatētas 6 problēmas : 1. Jauniešu darbības koordinēšana 2. Jauniešu līdzdalība 3. Jauniešu informētība 4. Jauniešu neformālā izglītība un brīvais laiks 5. Jauniešu veselība, drošība un sociālā iekļaušana 6. Jauniešu nodarbinātība

2. Jaunatnes politikas ilgtermiņa un īstermiņa mērķi Jaunatnes politikas prioritārā joma 1.Jauniešu līdzdalība

Jaunatnes politikas ilgtermiņa mērķi 1.1.Veicināt jauniešu līdzdalību, radot labvēlīgu vidi jauniešu aktīvai darbībai dažādos sabiedrības līmeņos un procesos

1.2. Veicināt starpnovadu un starptautisko sadarbību

Jaunatnes politikas īstermiņa mērķi 1.1.1.Veicināt jauniešu līdzdalību Ogres novada pašvaldības aktivitātēs 1.1.2.Ieviest jauniešu brīvprātīgā darba sistēmu 1.1.3.Atbalstīt jauniešu organizāciju darbību 1.1.4.Veicināt jaunu jauniešu organizāciju un iniciatīvu grupu veidošanos un attīstību 1.1.5.Veicināt jauniešu patriotismu pašvaldības un nacionālā līmenī 1.1.6.Atbalstīt jauniešu iniciatīvas novadā, sadarbību ar pašvaldību un līdzdalību 16


lēmumu pieņemšanā 1.1.7.Veicināt jauniešu iesaistīšanu/os sabiedriskajās aktivitātēs 1.2.1 Dalība starptautiskajos un starpnovadu projektos, aktivitātēs 2. Jauniešu koordinēšana

3. Jauniešu informētība

2.1.Veidot vienotu atbalsta sistēmu un infrastruktūru jaunatnes darba organizēšanai

2.1.1.Izveidot vienotu novada jauniešu koordinatoru tīklu

3.1.Izveidot, attīstīt un uzturēt vienotu Ogres novada jauniešu informācijas sistēmu, lai nodrošinātu jauniešiem aktuālu, kvalitatīvu, pieejamu un saistošu informāciju

3.1.1.Regulāri apkopot un izanalizēt informāciju par jauniešiem un jauniešu situāciju novadā

2.1.2.Attīstīt piemērotu infrastruktūru jauniešu aktivitātēm

3.1.2 Nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu starp jauniešiem, pašvaldību un jauniešu organizācijām visā novada teritorijā 3.1.3.Veicināt informācijas pieejamību par jauniešu neformālās izglītības iespējām Ogres novadā, Latvijā un Eiropā 3.1.4.Sekmēt atgriezeniskās saites veidošanos ar jauniešiem visā novada teritorijā 3.1.5.Pilnveidot informācijas aprites sistēmu, kas aptver valsts iestādes un organizācijas, kuru darbība ietver jauniešu mērķauditoriju

4. Jauniešu neformālā izglītība un brīvais laiks

4.1.Radīt iespēju ikvienam jaunietim pavadīt brīvo laiku atbilstoši viņa vecumam, vajadzībām un interesēm

4.1.1.Nodrošināt pieejamību jauniešu neformālajai izglītībai un mūžizglītībai 4.1.2.Attīstīt neformālās izglītības pieejamību un piedāvājumu 4.1.3.Veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu 4.1.4.Veicināt jauniešu iesaistīšanos kultūras un sporta aktivitātēs 4.1.5.Organizēt brīvā laika pavadīšanas aktivitātes un nometnes mācību brīvlaikā 4.1.6.Dažādot interešu izglītības piedāvājumu un veicināt jauniešu iesaistīšanos tajās

17


5. Jauniešu veselība, drošība un sociālā iekļaušana

5.1.Veicināt veselīgu un atbildīgu dzīvesveidu jauniešu vidū

5.1.1.Īstenot regulārus jauniešu atkarību profilakses un veselīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumus 5.1.2.Veicināt videi draudzīgu dzīvesveidu

5.2.Nodrošināt drošu un sakārtotu vidi ikvienam jaunietim

5.3.Stiprināt ģimenes vērtību apziņu jauniešu vidū

5.4.Veicināt sociālā riska grupu iekļaušanu sabiedrībā 6. Jauniešu nodarbinātība

6.1.Izveidot un attīstīt atbalsta sistēmu jauniešu nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanai

5.1.3.Veicināt plašākas jauniešu auditorijas iesaistīšanos sportiskās aktivitātēs 5.2.1.Veicināt sadarbību ar valsts un pašvaldības policiju 5.3.1.Realizēt ģimeņu izglītošanas programmas un atbalstīt jaunās ģimenes 5.3.2.Stiprināt un popularizēt ģimeni kā vērtību jauniešu vidū 5.4.1.Nodrošināt vides pieejamību jauniešiem ar īpašām vajadzībām 6.1.1.Veicināt jauniešu integrāciju darba tirgū 6.1.2.Pilnveidot atbalstu jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 6.1.3.Veicināt skolēnu nodarbinātību vasarā 6.1.4.Mērķtiecīgi atbalstīt jauniešu izglītošanu novadam prioritārajās sfērās 6.1.5.Karjeras izglītība jauniešiem

18


Ogres novada stratēģijas uzdevumi un aktivitātes Jaunatnes politikas ilgtermiņa mērķi

Jaunatnes politikas īstermiņa mērķi

Uzdevumi un rīcība

Atbildīgā institūcija

Iesaistītās organizācijas/ institūcijas

Termiņš

1.1.1.1 Pašvaldībai sadarbībā ar jauniešiem organizē pasākumus, kur jaunieši tiek informēti par pašvaldības darbu

Pašvaldība

Patstāvīgi

Jauniešu dome

Pašvaldība, un citas jaunatnes organizācijas, novada skolas

Jaunatnes organizācijas

Pašvaldības iestādes

Ogres novada dome

Jaunatnes organizācijas

Jaunatnes

Pašvaldības

1.Jauniešu līdzdalība 1.1.Veicināt jauniešu līdzdalību, radot labvēlīgu vidi jauniešu aktīvai darbībai dažādos sabiedrības līmeņos un procesos

1.1.1.Veicināt jauniešu līdzdalību Ogres novada pašvaldības aktivitātēs

1.1.1.2. Rīkot jauniešu dienas pašvaldībā 1.1.1.3. Iesaistīt jauniešus lēmumu pieņemšanā attiecībā uz jaunatnes lietām

Reizi gadā

Patstāvīgi

19


organizācijas, 1.1.1.4. Rīkot Ogres novada jauniešu forumu 1.1.2.Ieviest jauniešu brīvprātīgā darba sistēmu

1.1.3.Atbalstīt jauniešu organizāciju darbību un stiprināt organizāciju kapacitāti

1.1.3.2. Rīkot projektu konkursu darba ar jaunatni atbalstam

Ogres novada Pašvaldība

Jaunatnes organizācijas

1.1.3.3. Turpināt atbalstīt jaunatnes organizācijas dalībā dažādos projektos Jauniešu dome Izveidot Jaunatnes lietu komisiju

Reizi gadā

jauniešu dome

Jaunatnes lietu komisija 1.1.2.1.Izveidot vienotu jauniešu brīvprātīgā darba uzskaiti novadā

iestādes

Jaunatnes organizācijas

Jaunatnes organizācijas, Īstenot vietējās pašvaldības iestādes līdzdalības programmas

Eksperti, pašvaldība

Jauniešu organizācijas, Jauniešu dome

Jaunatnes organizācijas, Pašvaldība, Jauniešu dome

Jaunatnes organizācijas

2013.-2015.gads

Reizi gadā

Pastāvīgi

Pastāvīgi

Patstāvīgi Pašvaldības iestādes, uzņēmēji

2013.gads

Ogres novada 20


1.2. Veicināt starp novadu un starptautisko sadarbību

Jaunatnes politikas ilgtermiņa mērķi

dome 1.2.1 Dalība starptautiskajos un starpnovadu projektos, aktivitātēs

1.2.1.1. Piedalīties investīciju un sadarbības projektos

Jaunatnes Uzdevumi un politikas rīcība īstermiņasmērķi

Atbildīgā institūcija

Iesaistītās organizācijas/ institūcijas

Termiņš

Jauniešu dome, jaunatnes organizācijas, Ogres pašvaldība

Patstāvīgi

2.Jauniešu informētība 2.1.Izveidot, attīstīt un uzturēt vienotu Ogres novada jauniešu informācijas sistēmu, lai nodrošinātu jauniešiem aktuālu, kvalitatīvu, pieejamu un saistošu informāciju

2.1.1.Regulāri apkopot un izanalizēt informāciju par jauniešiem un jauniešu situāciju novadā

2.1.1.1.Izveidot Jauniešu jauniešu lapā dome, BJC Ogres novada laikrakstā ‘’Ogrēnietis’’, kuras saturu veido jaunieši

2.1.1.2.Veikt pētījumus par jauniešiem, tai skaitā jauniešu informētību

Jauniešu dome, Jaunatnes lietu speciālists

Jaunatnes organizācijas, BJC, Pašvaldības iestādes

Reizi 2 gados

21


2.1.2 Nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu starp jauniešiem, pašvaldību un jauniešu organizācijām visā novada teritorijā

2.1.2.1. Izveidot un ieviest komunikācijas plānu par aktualitātēm jauniešu vidū 2.1.2.2. Pilnveidot un padarīt mūsdienīgāku jauniešu sadaļu novada mājas lapā par novada jauniešu aktualitātēm

Jauniešu dome

Jauniešu dome

Jauniešu 2.1.2.3. dome Organizēt jauniešu tikšanās ar pašvaldību iestāžu speciālistiem, deputātiem u.c

2.1.2.4. Rīkot regulāras skolēnu pašpārvalžu tikšanās 2.1.3.Veicināt informācijas pieejamību par jauniešu neformālās un formālās izglītības

2.1.3./4.1. Regulāri izvietot jauniešiem

Jauniešu dome

Jaunatnes organizācijas, Jauniešu dome

Bērnu un jauniešu centrs, ONJIC, JVC, eksperti

Jauniešu dome, Pašvaldības iestādes

Jaunatnes organizācijas, Pašvaldības iestādes

2013.gads

Regulāri

Reizi gadā

Jaunatnes lietu Reizi 2 mēnešos speciālists, Jaunatnes organizācijas

Jaunatnes organizācijas, ONJIC, Bērnu un jauniešu centrs, Jauniešu dome

Patstāvīgi

22


iespējām Ogres novadā, Latvijā un Eiropā 2.1.4.Pilnveidot informācijas aprites sistēmu, kas aptver valsts iestādes un organizācijas, kuru darbība ietver jauniešu mērķauditoriju

aktuālu informāciju Ogres skvērā, kā arī citās sabiedriskajās vietās ( kultūras pasākumi, neformālā izglītība utt.)

23


Jaunatnes politikas ilgtermiņa mērķi

Jaunatnes politikas īstermiņas mērķi

Uzdevumi un rīcība

Atbildīgā institūcija

Iesaistītās organizācijas/ institūcijas

Termiņš

3.1.1.1. Izveidot jaunatnes lietu speciālistu štata vietās,

Ogres novada dome

Pašvaldība

2014. gads

Komisija

2013. gadā

3.Jauniešu koordinēšana 3.1.Veidot vienotu atbalsta sistēmu un infrastruktūru jaunatnes darba organizēšanai

3.1.1.Izveidot vienotu novada jauniešu koordinatoru un speciālistu tīklu

pagastos

3.1.1.2. Sadalīt atbildīgo Pašvaldība iestāžu kompetences darbā ar jaunatni Ogres novadā 3.1.2.Attīstīt piemērotu infrastruktūru jauniešu aktivitātēm

3.1.2.1. Izveidot Jauniešu māju

3.1.2.2. Finansiāli un metodiski atbalstīt jauniešu domi

Pašvaldība

Pašvaldība

Pašvaldība, Jaunatnes organizācijas, Jauniešu dome

Jauniešu dome, Pašvaldība

Līdz 2017. gadam

Patstāvīgi

24


3.1.2.3. Veidot jauniešu Pašvaldība iniciatīvas centrus pagastos

Jauniešu dome, jaunatnes organizācijas,

No 2014. -2017.gadam

Jauniešu iniciatīvas centrs

25


Jaunatnes politikas ilgtermiņa mērķi

Jaunatnes politikas īstermiņas mērķi

Uzdevumi un rīcība

Atbildīgā institūcija

Iesaistītās Termiņš organizācijas/ institūcijas

4.Jauniešu neformālā izglītība un brīvais laiks 4.1.Radīt iespēju ikvienam jaunietim pavadīt brīvo laiku atbilstoši viņa vecumam, vajadzībām un interesēm

4.1.1.Nodrošinā t pieejamību un piedāvājumu jauniešu neformālajai izglītībai, interešu izglītībai un mūžizglītībai

4.1.1.1 Veidot interešu izglītības piedāvājumu atbilstoši jauniešu interesēm un vajadzībām

Bērnu un jauniešu centrs

Pašvaldība, Jauniešu dome

4.1.1.2. Nodrošināt transporta pieejamību novadā jauniešu aktivitāšu apmeklēšanai

Pašvaldība

Jauniešu dome, Pašvaldība

Pastāvīgi

Jaunatnes organizācijas

Patstāvīgi

Komisija

Katru gadu

4.1.1.3. Popularizēt neformālo izglītību pedagogu vidū 4.1.2.Veicināt jauniešu iesaistīšanos ar kultūras un sporta aktivitātēs

4.1.2.1. Organizēt konkursu neformālās izglītības un brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm

Jaunatnes organizācijas

Pašvaldība

Katru gadu

26


4.1.2.2.Organizēt brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, radošās darbnīcas, nometnes

4.1.2.3.Uzlabot jauniešu sadarbību ar kultūras un sporta pasākumu organizētājiem

Jaunatnes politikas ilgtermiņa mērķi

Jaunatnes politikas īstermiņas mērķi

Uzdevumi un rīcība

Jaunatnes organizācijas, Jauniešu doma

Jauniešu dome

Jaunatnes organizācijas, Jauniešu dome

Pastāvīgi

Pašvaldība, Jaunatnes organizācijas, uzņēmēji

Pastāvīgi

Atbildīgā institūcija

Iesaistītās organizācijas/ institūcijas

Termiņš

Pašvaldība

Skolas

Sākot 2013.gada

OJVC

Skolas, Jaunatnes organizācijas

Regulāri

5.Jauniešu veselība un drošība 5.1.Veicināt veselīgu dzīvesveidu un drošu vidi jauniešiem

5.1.1.Veicināt videi draudzīgu dzīvesveidu

5.1.1.1. Paplašināt jau esošas veselīga dzīvesveida iniciatīvas ( pasākumi )

5.1.1.2. Īstenot veselības izglītības

27


aktivitātes skolu jauniešiem un jauniešu grupām 5.1.2.Veicināt sadarbību ar valsts un pašvaldības policiju

5.2.Veicināt sociālo iekļaušanu jauniešu vidū

5.2.1.Nodrošināt vides pieejamību jauniešiem ar īpašām vajadzībām

5.2.2..Realizēt ģimeņu izglītošanas programmas un atbalstīt jaunās ģimenes

5.2.1.1. Uzlabot infrastruktūru cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Ogres novadā 5.2.2.1. Veikt sabiedrībā integrējošus atbalsta pasākumus jauniešiem bez vecākiem

Patstāvīgi

Pašvaldība

Pašvaldība

Uzņēmēji, Pašvaldība

Uzņēmēji,

Sākot ar 2013. gadu

Patstāvīgi

Pašvaldība

5.2.3.Stiprināt un popularizēt ģimeni kā vērtību jauniešu vidū

28


Jaunatnes politikas ilgtermiņa mērķi

Jaunatnes politikas īstermiņa mērķi

Uzdevumi un rīcība

Atbildīgā institūcija

Iesaistītās organizācijas/ institūcijas

Termiņš

6.1.1.1 Veidot sadarbību starp jaunatnes organizācijām, pašvaldību un novada uzņēmumiem, lai veicinātu jauniešu integrāciju darba tirgū

OBIC

Pašvaldība, uzņēmumi, jaunatnes organizācijas,

2015.gads

6.Jauniešu nodarbinātība 6.1.Izveidot un attīstīt atbalsta sistēmu jauniešu nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanai

6.1.1.Veicināt jauniešu integrāciju darba tirgū

6.1.2.Pilnveidot atbalstu jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

6.1.3.Veicināt skolēnu nodarbinātību vasarā

6.1.2.1 Attīstīt Ogres biznesa un inovācijas centru kā nozīmīgāko struktūru jauniešu atbalstam uzņēmējdarbības uzsākšanā (finansiāli, izglītojoši, konsultatīvi) 6.1.3.1. Izstrādāt programmu skolēnu nodarbināšanai vasarā pašvaldības iestādēs

Izglītības iestādes

Pašvaldība

Pašvaldība

Pašvaldība/OBIC

Pašvaldības iestādes

2014.gads

2014.gads

29


6.1.4.Mērķtiecīgi atbalstīt jauniešu izglītības iegūšanu novadam prioritārajās sfērās

6.1.5.Pilnveidot karjeras izglītība jauniešiem

Pašvaldība

Pašvaldība

Patstāvīgi

6.1.4.1 Turpināt atbalsta pasākumus jauniešiem izglītības ieguvē novadam prioritārajās sfērā

Jaunatnes Jaunatnes 6.1.5.1.mērķtiecīgi organizācijas organizācijas novada līmenī organizēt informatīvus karjeras izglītības pasākumus jauniešiem

Reizi gadā

30


Pielikumi 1. pielikums Pašvaldība

Iestādes darbam ar jaunatni

Domes sociālo lietu komiteja

Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes • • • • • • • • • • •

• •

1.vidusskola Ogres ģimnāzija Jaunogres vidusskola Ogres pamatskola Krapes pamatskola Ķeipenes pamatskola Lauberes pamatskola Madlienas vidusskola Mazozolu pamatskola Meņģeles pamatskola Ogresgala pamatskola Suntažu vidusskola Taurupes vidusskola

Interešu izglītība • Ogres mākslas skola • Ogres mūzikas skola • Ogres novada sporta centrs • Ogres basketbola skola

• Ogres novada bērnu un jauniešu centrs

• Ogres novada Jauniešu dome

• Ogres novada jauniešu iniciatīvas centrs „Burziņš”

Pašvaldības aģentūras: •

“Ogres novada kultūras centrs”

Ogresgala tautas nams

Ķeipenes tautas nams

Krapes tautas nams

Meņģeles tautas nams

Madlienas kultūras nams

Lauberes kultūras nams

Suntažu kultūras nams

Taurupes tautas nams

Mazozolu tautas nams

Sociālais dienests • Ģimenes atbalsta dienas centrs • Sociālās aprūpes mājās dienests • Dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem „Saime” • Krīzes centrs vardarbībā cietušajiem bērniem„Laipas”

31


2. pielikums Statistiskie dati par jaunatni novadā Bezdarbnieku skaits (29.02.2012.)

Administratīvā vienība Krapes pagasts Ķeipenes pagasts Lauberes pagasts Madlienas pagasts Mazozolu pagasts Meņģeles pagasts Ogres pilsēta Ogresgala pagasts Suntažu pagasts Taurupes pagasts Ogres novads

4

Iedzīvotāju skaits 751 1092 740 1882 614 643 26549 3276 2107 974 38 566

Jauniešu Skaits

Bezdarbnieku skaits

121 (16%) 209 (19%) 134 (18%) 411 (21%) 88 (14%) 128 (20%) 5044 (19%) 597 (18%) 381(18%) 118 (12%) 7 405 (19,2%)

31 44 41 57 21 30 1123 142 69 28 1587

Jauniešu bezdarbnieku4 % (no kopējā bezdarbnieku skaita) 5 ( 16 %) 7 ( 16 %) 5 ( 12 %) 5 ( 9 %) 3 ( 14 %) 5 ( 17 %) 113 ( 10 %) 25 ( 18 %) 12 ( 17 %) 2 ( 7 %) 182 ( 11 %)

Informācija par jauniešu bezdarbnieku skaitu ir vecuma grupā no 15 līdz 24 (pieejamā informācija no NVA)

32


3. pielikums Informācija par jauniešiem pagastos Pagasts

Jauniešu skaits (%)

Cik jauniešu mācās ārpus pagasta

Izklaide

Interešu pulciņi (dalībnieki)

Palīdzības/atbalsta/brīvā laika pavadīšanas centri, vietas

Budžets Jauniešu vajadzībām

Biedrības vai NVO (dalībnieki)

Suntaži

Iedzīvotāji =2107 Jaunieši=18% 0 līdz 3 =36 3 līdz 12= 165 13 līdz 18 = 141 19 līdz 25 =240

Nav informācijas

1.Tautiskās dejas; 2. koris; 3.vieglatlētika; 4. futbols; 5.alpīnisms; 6. floristika; 7. skolas avīze; 8. skolas apskaņošana; 9. svaru zāle.

Ģimenes un jauniešu centrs

Nav paredzēts

Nav

Krape

Iedzīvotāji = 751 Jaunieši = 16% 0 līdz 3 = 10 3 līdz 12 = 57 13 līdz 18 = 37 19 līdz 25 = 84 Iedzīvotāji = 1092 Jaunieši = 19% 0 līdz 3 = 26 3 līdz 12 = 92 13 līdz 18 = 67 19 līdz 25 = 142 (bet faktiski dzīvo ap 40)

48

1.Foto (8); 2. Floristikas (10).

1.Krapes pamatskolā sporta halle; 2. Pie skolas sporta laukums un futbola laukums.

Nav

Sieviešu klubs „Vigriezes” (10)

Nav informācijas

Ik pa laikam diskotēkas un balles. Dažkārt nelieli slēgtie vakari „Pagrabiņā ”. Tautas nama rīkotie pasākumi, Sporta pasākumi Diskotēka 1x gadā

1.Ķeipenes pamatskola; 2. Biedrībā „Ķeipenes vides centrs”; 3. Ķeipenes tautas nams; 4. Sportošanas iespēju pagastā nav.

Atsevišķa budžeta tieši jauniešu vajadzībām nav.

Biedrībā „Ķeipenes vides centrs”:

Iedzīvotāji =3276 Jaunieši= 18% 0 līdz 3 =98 3 līdz 12= 318 13 līdz 18 = 208

Nav informācijas

Tautas nami

1. Vizuālās mākslas (19); 2.Mūsdienu sporta deju (18); 3. Jaunsargi (13); 4. Radošā mākslas studija (4); 5. Ģitārspēle(8); 6. Amatierteātris(9); 7.Joga (8), ; 8.Vidējās paaudzes deju (18). 1.vokālais ansamblis; 2.deju kolektīvi; 3.interešu klubiņi. 4.hokeju klubiņš ( no 2011.g.)

1.Ģimenes atbalsta centri Ciemupē un Ogresgalā; 2.Ogresgala un Ciemupes tautas nami; 3.Ogresgala un Ciemupes

Nav informācijas

Nav informācijas

Ķeipene

Ogresgals

33


Laubere

Madliena

19 līdz 25 =389 Iedzīvotāji =750 Jaunieši= 18% 0 līdz 3 =12 3 līdz 12= 96 13 līdz 18 = 66 19 līdz 25 =68

Iedzīvotāji = 1882 Jaunieši= 21% 0 līdz 3 = 39 3 līdz 12= 199 13 līdz 18 = 157 19 līdz 25 = 254

69

Lauberes kultūras nama pasākumos

1.Jauniešu deju kolektīvs „Spiets” (24); 2.Divi skolnieku deju kolektīvi „Bitītes” (50).

Nav precīzu datu Apm. 100

Pašvaldības iestāžu un interešu grupu rīkotie pasākumi

1. Ansamblis 2.-4.kl. (10); 2. Ansamblis 5.-6.kl. (14); 3. Jauniešu patriotiskās audzināšanas pulc. (17); 4. Kokapstrādes pulc. (14); 5. Koris 2.-4.kl. (44); 6. Lietišķās mākslas pulc. (16); 7.Tautas deju pulc. 1.-2.kl. (25); 8.Tautas deju pulc. 3.-4.kl. (23); 9.Tautas deju pulc. 5.-6.kl. (19); 10. Tautas deju pulc. 9.-12.kl. (18); 11. Skrējēju sporta pulc. 69.kl. (12); 12.Sporta pulc.”Mazie-ņiprie” 1.-2.kl. (22); 13.Vieglatlētikas, basketbola

bibliotēkas. Bibliotēka –jauniešu radošuma izpausmes telpa

Biedrības „Otrās mājas” dienas centrs „Zālītēs” Madlienā, Madlienas pagastā, Ogres novadā

Nevar nosaukt konkrētu skaitli, kultūras nama pasākumi, skolas, bērnu nama darbība ir veltīta jauniešu audzināšanai, izglītošanai, izklaidei Atsevišķa budžeta nav

„Otrās mājas” (30) „Saules avots” (10)

34


Mazozoli

Meņģele

Iedzīvotāji =614 Jaunieši= 14% 0 līdz 3 =10 3 līdz 12= 39 13 līdz 18 = 25 19 līdz 25 =63 Iedzīvotāji = 643 Jaunieši= 19% 0 līdz 3 =7 3 līdz 12= 43 13 līdz 18 = 41

Nav tādas Informācijas uzskaites

-

40

-

sporta pulc.10.-12.kl. (16); 14. Volejbola pulc. 4.-8.kl. (22); 15.Volejbola pulc. 9.-12.kl. (17). Mūzikas un mākslas skola: 16. Vizuāli plastiskās mākslas pulciņš (18); 17. Mūzikas pulciņš (6). Madlienas kultūras nams: 18. Bērnu deju kolektīvs ”Lienīte” (59); 19. Jauniešu deju kolektīvs „Daina” (18); 20. Līnijdeju kolektīvs (2); 21. Dramatiskais kolektīvs (6); 22. Pūtēju orķestris „Madliena” (10); 23. Deju kolektīvs ‘Made” (4); 24. Koris (1); 25. Aerobika (4). Pašdarbības : 1.Tautisko deju pulciņš; 2.Vokālais ansamblis

1.Bērnu ansamblis; 2.Jauniešu deju kolektīvs; 3. Meņģeles futbola komanda.

Nav

Nav

Nav

1.Meņģeles tautas nams; 2.Meņģeles sporta zāle.

Dalības maksa sporta pasākumiem. Transporta nodrošināšana

„Staburaga bērni” 10

35


Taurupe

19 līdz 25 =87 Iedzīvotāji = 974 Jaunieši= 12% 0 līdz 3 =24 3 līdz 12= 78 13 līdz 18 = 45 19 līdz 25 =73

Nav tādas indormācijas

Pašvaldības iestāžu un interešu grupu rīkotie pasākumi

1.Amatieru teātris (12); 2. deju kolektīvs (16); 3.vokālais ansamblis (12).

1.Galda spēļu istaba Taurupes vidusskolā; 2. Vasarā futbols skolas stadionā.

Nav

Nav

36


Skolas nosaukums 4. pielikums

Skolēnu skaits pamatskolā Jaunogres vidusskola Kopāiestādēs - 511 Interešu pulciņi izglītības

Ķeipenes pamatskola

Pamatskolā - 100

Krapes pamatskola

Pamatskolā - 50

Madlienas vidusskola

Pamatskolā - 184 Vidusskolā - 44

Lauberes pamatskola

Nav informācijas

Mazozolu pamatskola

Pamatskolā - 42

Piejamie interešu pulciņi (arī vecuma/ klašu grupa kam domāts pulciņš; dalībnieku skaits) Tautas dejas (1.-4. kl.; 86); Mūsdienu dejas (5.-6. kl.; 10); Koris (1.-4. kl.; 66); Teātra pulciņš (5.-12. kl.; 61); Vokālais ansamblis (5.-12. Kl; 33); Skolas muzejs (5.-9. kl.; 10); Jauniešu klubs (10.-12. kl.; 10); Volejbols (7.-12. Kl.; 31); Rokasbumba (5.-12. kl.; 12); Sporta spēles (1.-9. kl.; 32); Intelekts (1.-4. kl.; 15); Korg. vingrošana (1.-4. kl.; 15); Žurnālistu pulciņš (10.-12. kl.; 10). Vizuālā māksla (1.-9. kl.; 18); Mūsdienu dejas (1.-9. kl.; 32); Teātris (1.-9. kl.; 15). Floristikas pulciņš „Saulgrieze” (18); Kokapstrādes pulciņš „Amatnieks” (11); Mūzikas pulciņš „Gamma” (9). Ansamblis (2.-4. kl.; 10); Ansamblis (5.-6. kl.; 14); Jauniešu patriotiskās audzināšanas pulciņš (17); Kokapstrādes pulciņš (14); Koris (2.-4.kl.; 44): Lietišķās mākslas pulciņš (16); Tautas deju pulciņš (1. -2. kl.; 25); Tautas deju pulciņš (3.-4. kl.; 23); Tautas deju pulciņš (5.-6. kl.; 19); Tautas deju pulciņš (9.-12. kl.; 18); Skrējēju sporta pulciņš (6-9. kl.; 12); Sporta pulciņš „Mazie-ņiprie” (1.-2. kl.; 22); Vieglatlētikas, basketbola sporta pulciņš (10.-12. kl.; 16); Volejbola pulciņš (4.-8. kl.; 22); Volejbola pulciņš (9.-12. kl.; 17); Amsamblis; Tautas bumbas spēle; Basketbols; Florbols; Lietiškās mākslas pulciņš; Izteiksmīgas runas pulciņš; Pirmās palīdzības pulciņš. Deju (1. – 4. kl.; 16); Dramatiskais (2.-9. kl.; 12); Folkloras (1.-9. kl.; 12);

37


Pielikums Nr 5 Profesionālās ievirzes izglītības iestādes

Nosaukums

Iestādes darbības mērķis

Ogres basketbola skola

Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu- veselas fiziski, garīgi un emocionāli attīstības personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta pozitīvo ietekmi indivīda personības veidošanā. Sniegt profesionālas ievirzes izglītību mūzikā bērniem vecumā no 6 līdz 18 gadiem.

Ogres mūzikas skola

Ogres mākslas skola

Audzēkņu skaits 260

Audzēkņu vecums 5 līdz 20

Iestādes piedāvātās aktivitātes ( dalībnieku skaits )

352

6 līdz 18

Mūzikas skolas kurss (352); Stīgas (10); Klavieres (16); Pūšamie instrumenti (15); Sitamie instrumenti (5); Akordions (5); Koris (25). Vizuālās mākslas grupiņas (270); Profesionālās ievirzes izglītības programma (200); Studija ( mainīgs).

Veidot izglītības vidi, Apmēram organizēt un īstenot 500 izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

3-25

Basketbols (260)

38


Pielikums Nr 6 Brīvā laika un interešu pulciņi

Nosaukums

Iestādes darbības mērķis

Audzēkņu Audzēkņu Iestādes piedāvātās aktivitātes ( dalībnieku skaits) skaits vecums

Bērnu un Jauniešu Centrs

Attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus, nodrošināt iespējas izpausmei un savas individualitātes izkopšanai.

Kopā - 213

7 līdz 25

‘’Burziņš’’

Atbalstīt jauniešus, veicinot uzņēmības, iniciatīvas un jaunrades garu, izmantojot neformālās izglītības metodes.

Mainīgs

13-25

Ādas plastika (14); Stikla apgleznošana (18); Radošo ideju darbnīca (16); Tehniskā modelēšana (15); Rotaslietu darināšana (15); Tekstila darbnīca (16); Stikla apgleznošana (22); Ģitāristu pulciņš (30); Pūtēju orķestris (28); Muzikālais teātris (15); Jauniešu iniciatīvu centrs (64); Jauniešu dome (22); Galda spēles, kino vakari, draugu tikšanās vieta, jubileju svinēšana u.c.; Diskusiju vakari un tematiskās aktivitātes; Informatīvie semināri; Jauniešu rīkotās aktivitātes; Konsultācijas par jauniešiem aktuālām tēmām; Jauniešu pašizaugsmes programmas ‘’AWARD” piedāvātās aktivitātes; Telpu izmantošana organizācijām; Kāršu noma, bumba noma; Pašu veidoti projekti pēc pašu iniciatīvas.

39


Ogres kultūras centrs

Rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.

1085

3-…

Jauktais koris „Grīva” (35); Jauktais koris „Ogre” (50); Jauktais koris „Atvasara” (35); Sieviešu koris „Rasa” (30); Pūtēju orķestris „Horizonts” (26); Tautas lietišķās mākslas studija „Saiva” (26); Skolotāju kamerkoris (35); Ogres Tautas teātris (21); Bērnu Mazais teātris (20); Folkloras kopa „Artava” (14); Senioru deju kolektīvs „Ogrēnietis” (40); Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Raksti” (28); Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Aija” (25); TDA Ogre (42); Bērnu tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis” (194); Bērnu deju kolektīvs „Pīlādzītis” ritma grupa (32); Šova deju grupa (8); Deju klubs „Triumfs” (50); Līnijdejas (16); Modernā baleta bērnu studija (17); Vokālā grupa „Anima Solla” (6); Invalīdu vokālais ansmblis „Sens tik sens” (16); Bērnu vokālā studija „Svilpastes” (75); Kamerorķestris (18); Rokgrupa „The colt” (5); Veselības vingrošanas grupa „ Tvik-tvik” (30); Vingrošanas grupa (10); Deju grupa „Salsa” (6); Karatē klubs „Kadzan” (23); Danču klubs (20); Izziņas skola „Kāpēcis” (26); Deju mūzikas grupa „Septembris” (3); Ogres Novusa klubs (32). Senjoru kopa (21). 40


Ogresgala Tautas nams

Rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.

192

3-...

DK ‘’Ābolēni’’ (107); VA ‘’Saime’’ (25); Jauniešu vokālais ansamblis (8); Instrumentālā grupa ‘’Kanēlis’’ (5); Radošā darbnīca bērniem (12); Keramikas pulciņš bērniem (35).

41


Pielikums Nr 7 Sociālo pakalpojumu centri

Nosaukums

Audzēkņu skaits Centru apmeklē 25-30 klientu.

Dalībnieku vecums No 16 gadu vecuma

Iestādes mērķi

Iestādes piedāvātās aktivitātes

Nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīgās attīstības traucējumiem.

Vizuālā māksla; sporta nodarbības; veselības mācība; garīgā stunda, sarunas par ticību; datornodarbības; floristika; mūzika, mūzikas terapija; rokdarbi, aušana; pašaizstāvības grupa; mājturība; teātra, kino, muzeju, operas un baleta teātra apmeklējumi; konferences un nometnes; ekskursijas.

Krīzes centrs „Laipas” vardarbībā cietušajiem bērniem

Ap 50 bērnu (gada laikā)

5-18 gadi

Nodrošināt krīzes situācijā nonākušajiem bērniem nepieciešamo diennakts psiholoģisko palīdzību, sociālo rehabilitāciju, drošu naktsmītni un tiesību aizsardzību. Krīzes situācijās tiek sniegts patvērums sievietēm ar jaunākiem bērniem, kā arī jauniešiem līdz 18.g. vecumam.

-

Ģimenes atbalsta dienas centrs

Dienā apmēram 30 bērnu un jauniešu.

5-18 gadi

Nodrošināt bērnu un jauniešu uzturēšanos -Ģimenes centrā laika posmā - no plkst. 11.00 līdz 19.00 (izņemot sestdienas, svētdienas), radīt gaisotni, lai bērns justos uzklausīts, saprasts un pieņemts; sniegt sociālpedagoģisko un psiholoģisko palīdzību bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem; veicināt sadarbību ar tiesībsargājošajām institūcijām, valsts un sabiedriskajām organizācijām; sekmēt ģimenes kustību par dzīvi, brīvu no atkarības vielām; integrēt bērnu sabiedrībā un organizēt izglītojošās un atbalsta grupas bērniem un viņu vecākiem.

Ģimenes centrā ar audzinātāju palīdzību var sagatavot mājasdarbus skolai, kā arī pilnveidot savas iemaņas audzinātāju piedāvātās nodarbībās vai vienkārši atpūsties spēlējot dažādas spēles, ir pieejami datori( laika limits). Dzīves sarežģītākos brīžus iespējams risināt ar sociālā pedagoga un psihoterapeita palīdzību.

Dienas centra „Saime” personām ar garīga rakstura traucējumiem

42


43


Pielikums Nr 8 Jaunieナ。u nevalstiskト《 Organizト…ijas

44


NVO nosaukums AEGEEOgre

Creativus

Skauti Gaidas

un

Jauniešu skaits

Izglītība

Organizācijas mēŗki

22

Augstākā – 8; Vidējā – 14; Pamata – 22.

1. Eiropas vienotības veicināšana (kultūras apmaiņa, aktīva pilsoniskā sabiedrība, augstākā izglītība, miers un stabilitāte) 2. Vīzija: toleranta un vienota Eiropas pilsoņu sabiedrība. 3. Sniedz jauniešiem neformālās izglītības iespējas, AEGEE ir iespēja paplašināt savu redzesloku, iegūt starpkultūru pieredzi, attīstīt savu personību. 1. Palielināt jauniešu zināšanas, prasmes un iemaņas, iesaistoties biedrības rīkotos projektos. 2. Organizācijas uzdevumi ir veicināt patriotismu Latvijas jauniesu vidū, motivēt jauniesus iesaistīties sociāli aktīvos projektos, kā arī palīdzēt tos īstenot pašiem. 3. Biedrība Creativus balstās uz vērtībām kā savstarpējā sadarbība, mērķtiecība un radošums. Biedrības Creativus darbības principi ir darbība pēc pašiniciatīvas, kvalitāte darbu veikšanā un pakāpeniska attīstība.

7

Vidējā - 7 (visi studē).

27

Sākumskolā – Veicināt bērnu un jauniešu personīgo 23; izaugsmi, attīstot viņos nepieciešamās Pamatskolā – dzīves prasmes un iemaņas, kā 2; atbildīgam Latvijas valsts un Pasaules Vidusskolā – pilsonim;

Nozīmīgākie rezultāti 1. Oficiāli no 2009. gada. 2. Rīkotie pasākumi – Eiropas valodu diena, vasaras universitātes. 3. Stāsta par dažādām AEGEE iespējām un citām iespējām Eiropā, kā ,piemēram, Eiropas brīvprātīgais darbs. Piedalās Ogres pilsētas jauniešu dienā..

1. Darbojas no 2009. gada. 2. .Diskusija ''Latvijas tēls pasaulē''. Diskusijas laikā tika aicināti sabiedrībā zināmi cilvēki, jaunieši no Ogres un Lielvārdes novada un valsts institūciju pārstāvju puses. Rezultātā tika izveidotas rekomendācijas, kuras paši realizējām. 3. Foto izstāde ''Latvijas daba – mūsu skaistums''. Projekta mērķis bija popularizēt Latvijas dabas unikalitāti ar fotogrāfiju palīdzību. No 840 iesūtītajiem foto, tika atlasīti 30, kas tālāk izstādīti visLatvijas tūrē – izstādē. 4. Erudīcijas konkurss ''Ko tu zini par Latviju?'' Rīko jau 3. Gadu. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu zināšanas par Latviju un arī patriotisma izjūtu. Projekta laikā notiek gan erudīcijas pārbaude, gan jauniešiem tiek piedāvāti radošu uzdevumu izpilde. Visos trīs gados konkurss ieguvis plašu atsaucību jauniešu vidū, komandas piesakās no visas Latvijas. 5. Ogres skeitparka rekonstrukcija. Esot sadarbības partneriem, Ogres novada pašvaldībai, tika rekonstruēts Ogres skeitparks. 6. Brīvprātīgā darba popularizēšana – veidojuši projektu par brīvprātīgā darba popularizēšanu, uzņemot piecus reklāmas klipus par brīvprātīgo darbu, tādā veidā mērķējot veicināt jauniešu interesi par brīvprātīgo darbu. 7. Pašlaik administrē projektu ''Ogres novada jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšana'', kura ietvaros tad arī Jaunatnes lietu sekretariāts un komisija ir izveidota. 8. Sadarbojas ar kompānijām no visas Latvijas kā Delfi, Aerodium, Dienas žurnāli, Ir, un citiem. Reģionāli sadarbojamies cieši ar Ogres pašvaldību, Ogres Kultūras centrā ir savas telpas. Sadarbojamies arī ar citām Ogres novada organizācijam, vistuvāk ar Projektu darbnīcu, kam palīdzēja organizēt pirmo forumu, un kopīgi organizēja otro novada jauniešu forumu, kas notika 2011. gada maijā. 45 parkā tika 1. Piedalījušies projektu konkursā, kura rezultātā Zilo kalnu dabas izveidots bērnu laukumiņš. 2. Piedalījušies Lielajās talkās. 3. Nodrošinājuši 28 nodarbības biedriem vecumā 7-11 gadi un 28 nodarbības biedriem vecumā 12-18.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.