Page 1

Techniek

Excellentie

Zelfstandig, MI coöperatief en handelingsgericht

Cultuur

Hoogbegaafd en de Pittige Plus Torens

Dans, drama, muziek, beeldend, media en erfgoed

Onderwijzer Kwaliteitsslag excellentieonderwijs

Uitgave 1, 2013 Creative Kids Concepts

2013: tweede jaar prestatiebox Nieuwe tranche in maart 2013! In maart 2013 ontvangt ieder schoolbestuur wederom €80,- per leerling. Dit geld moet specifiek worden besteed aan de verbetering van meetbare leerprestaties en onderwijskwaliteitslag op het gebied van techniekonderwijs, excellentieonderwijs, kunst- & erfgoededucatie en/of adaptief onderwijs.

Meetbare leerprestaties Leerdoelen en meetbare leerprestaties voor excellentieonderwijs? Zie bladzijde 2 en 4. Meetbare leerprestaties voor techniekonderwijs? Zie bladzijde 7.

Carmen, Koen en Iris met de activiteit: “Maak een poppentheater”.

“Excellentieonderwijs hoort in iedere school, groot of klein”, zegt bovenschools directeur Ad Vis. “Onze Alpha Scholengroep telt 16 basisscholen. Dit zijn scholen van verschillende formaten in de provincie Zeeland. Ook in de (kleinere) dorpsscholen zijn meer- en hoogbegaafde leerlingen”.

slag te gaan. In 2012 hebben we ze daarom voor alle scholen aangeschaft. Tijdens een bovenschoolse studiedag hebben alle leerkrachten en IB-ers onlangs hun ervaringen, vragen, tips en ideeën uitgewisseld. Daarbij was de conceptontwikkelaar van de Pittige Plus Torens uitgenodigd als spreker.”

MI, coöperatief en handelingsgericht leren

“In 2012 maakten de prestatieboxgelden het mogelijk om eindelijk eens goed te investeren in ons excellentieonderwijs. Ook deze leerlingen moeten immers passend onderwijs krijgen; onderwijs op hun denkniveau, waarbij ze werkelijk uitgedaagd worden, leren leren en zich optimaal kunnen ontwikkelen. De Pittige Plus Torens zijn direct inzetbaar en sluiten aan bij onze wensen ten aanzien van goed excellentieonderwijs. Daarbij zijn topdown leren, werken volgens het TASC-model, Bloom’s Taxonomy of learning en zelfstandig projectmatig / coöperatief werken met open opdrachten van belang.”

“Belangrijke criteria waren voor ons: de praktische inzetbaarheid in ieder schoolformaat (zowel grote als kleine scholen; met of zonder plusklas) en de aansluiting bij onze pedagogische visie waarbij meervoudige intelligentie, coöperatief en handelingsgericht leren heel belangrijk zijn. Na uitgebreide marktoriëntatie vonden we alle gewenste pedagogische en praktische aspecten terug in het concept van de Pittige Plus Torens.”

Bovenschoolse aanpak

“In het directeurenoverleg bleken alle 16 basisscholen enthousiast om met de Pittige Plus Torens aan de

Prestatiebox en excellentieonderwijs

Ook in deze uitgave:

Ad Vis, Bovenschools manager Alpha Scholengroep

Koen maakt een stop-motionfilm.

Anna, Fleur en Quinten maakten een brug van spaghetti.

Bedankje Alpha Scholengroep.

New (Bloom’s) Taxonomy of learning besproken door Jet Barendrecht (blz 2)

Het TASC-model (blz 3)

Begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen (blz 4)

Doorlopende leerlijnen voor kunst & erfgoed in de school: Het Cultuurkompas (blz 6)

Meetbare leerprestaties voor Techniek (blz 7)

Klokhuis-Bouwt projectpakket! (blz 8)

Agenda infosessies Nieuwe serie gratis infosessies excellentieonderwijs! Zie achterzijde.


Onderwijzer

2013, editie 1

2

Excellentieonderwijs voor de slimste 15 tot 20% Reguliere lesstof biedt meer- en hoogbegaafde leerlingen te weinig uitdaging. Deze leerlingen hoeven zich op de basisschool nauwelijks in te zetten om zich de reguliere lesstof eigen te maken. Daardoor wordt het gewone schoolwerk vaak als gemakkelijk en saai ervaren: te weinig uitdaging, teveel reproductie, teveel herhaling.

Performale ontwikkeling

Compacten & verrijken

Voor slimme leerlingen is zelfstandig werken een zeer passende werkvorm; werken op hun eigen verdiepingsniveau en eigen werktempo. Een belangrijk leerpunt voor veel slimmeriken is echter nog: het samenwerken met ontwikkelingsgelijken (Peers). In de Peper Projecten wordt hiertoe de juiste leeromgeving geschapen: kinderen werken zelfstandig in groepjes samen aan een project.

Om te zorgen dat deze slimme leerlingen niet gaan onderpresteren, moet hun reguliere lesstof worden ingedikt (compacten), waarbij veel onnodige herhalingsstof wordt weggestreept. Verrijkend lesmateriaal moet vervolgens de meer- en hoogbegaafde leerlingen uitdagen om zich echt in te spannen in het leerproces en te leren in hun “zone van de naaste ontwikkeling”.

Open, creatieve opdrachten

Zelfstandig samenwerken in groepjes

Hogere orde denken

Creating Evaluating Analyzing Applying Understanding Remembering

Increasing difficulty

Goed verrijkingsmateriaal bestaat uit open opdrachten die een appèl doen op het creatieve denken van deze meer- en hoogbegaafde leerlingen. Open, creatieve opdrachten motiveren deze leerlingen weer om echt te excelleren! De echte uitdaging ligt voor hen immers in het analytisch, creatief en praktisch denken! Dus in het hogere orde denken in de Taxonomie van Bloom. De open opdrachten van de Pittige Plus Torens bieden hen de uitdagingen op dit denkniveau.

Met de projecten en materialen uit de Pittige Plus Torens kunnen de leerlingen zowel digitaal, in het platte vlak, als driedimensionaal creërend bezig zijn. Ze werken met hoofd, hart én handen. Dit stimuleert ook de ontwikkeling op het performale vlak.

Nieuwste inzichten bij de Taxonomie van Bloom De eerste drie niveaus van de Taxonomie van Bloom noemen we ook wel “de lagere orde denkvragen” en de bovenste drie heten de “hogere orde denkvragen”. Begaafde leerlingen hebben weinig uitdaging in de lagere orde denkvragen (onthouden, begrijpen, toepassen). De slimste kinderen moeten juist op de hogere orde denkvragen worden uitgedaagd (analyseren, evalueren en creëren).

Extra dimensie

Twee leerlingen van Benjamin Bloom (Anderson en Krathwohl, 2000) hebben nog een extra dimensie toegevoegd aan de Taxonomie van Bloom. Naast de zogenaamde “Cognitieve Proces dimensie” van Benjamin Bloom hebben zij een “Kennis dimensie” toegevoegd. Deze toegevoegde Knowledge Dimension kent 4 niveaus: 1. feiten kennis (factual); 2. conceptuele kennis (conceptual); 3. procedurele kennis (procedural); 4. metacognitieve kennis (metacognitive). In het eerste kennisniveau gaat het om feitenkennis: het leren van terminologie en opdoen van kennis over bepaalde details van een onderwerp. Op het tweede niveau, het conceptuele kennisniveau, gaat het om kennis opdoen over: categorieën en classificaties van feiten, kennis over principes en generalisaties en kennis over theorieën, modellen en structuren. Op het procedurele kennisniveau, komt er ook de kennis bij van de productspecifieke vaardigheden en technieken. Bijvoorbeeld de kennis die nodig is om zelf

te kunnen bepalen welke procedures en vaardigheden ingezet moeten worden. Het vierde (hoogste) kennisniveau betreft het metacognitieve niveau: op dit kennisniveau gaat het om strategische kennis, kennis over de cognitieve taken waarbij men ook gebruik maakt van de kennis over de context en omgevingsfactoren. Ook zelfkennis (weten wat je zelf kunt, wilt, kiest) is onderdeel van dit kennisniveau. Alle niveaus van dit nieuwste, driedimensionale model van de Taxonomy of Learning komen in de Pittige Plus Torens aan de orde. Dat is zo leuk aan dit materiaal. Met behulp van de Pittige Peper Projecten kunnen slimme kinderen zich immers optimaal ontwikkelen in zowel de cognitieve proces dimensie als in de kennisdimensie. Hiermee krijgen ook deze leerlingen onderwijs op maat en kunnen zij echt tot hun recht komen in de reguliere basisschoolpraktijk. Dat maakt de Pittige Plus Torens dus tot uitstekend verrijkingsmateriaal voor begaafde kinderen. Hiermee stijgt het ver uit boven verrijking in methodes en zelfs boven veel ander speciaal ontwikkeld verrijkingsmateriaal. Jet Barendrecht, Slimpuls, voor onderwijsadvies op het hoogste niveau. www.slimpuls.nl

Persoonlijke leerdoelen De leerdoelen van excellentieonderwijs zijn altijd persoonlijk en kunnen zowel op het kennisvlak als op het gebied van vaardigheden liggen. Op het gebied van kennis: • keuze voor een bepaald projectonderwerp; • keuze voor bepaalde soorten technieken / vormen van uitwerkingen et cetera. Persoonlijke leerdoelen op het gebied van vaardigheden betreffen onder andere: • het verbeteren van onderzoeksvaardigheden; zich breder en/of intensiever verdiepen in een onderwerp; • het verbeteren van planningsvaardigheden; verantwoordelijkheid nemen over de procesvoortgang en afspraken nakomen; • het verhogen van werktempo of juist langzamer en zorgvuldiger werken; • het verbeteren van het samenwerken met andere kinderen; • verbeteren van de presentatievaardigheden; • creëren met hoofd, hart én handen. Met de werkstructuur en de registratie bij de peperopdrachten komen de persoonlijke leerdoelen snel aan het licht. De evaluatie van een afgeronde peperopdracht (wat ging er goed? Wat kon er beter?) genereert immers direct nieuwe persoonlijke leerdoelen voor een volgende peperopdracht.


Onderwijzer

2013, editie 1

3

Pittige Plus Torens in bs De Meerwaarde en De Boomgaard OBS De Meerwaarde in Strijen is in 2010 gestart met een plusgroep voor meerbegaafde leerlingen, onder leiding van Monique Vermaat. Speciaal voor deze leerlingen heeft de school de Pittige Plus Torens aangeschaft. De pittige peperopdrachten worden aangeboden in de plusgroep, maar uitgewerkt in de vaste groep bij de eigen juf of meester. Hierdoor is er niet alleen in de plusklas voldoende uitdaging voor deze kinderen, maar de hele week door. Naast het aanbod van extra en moeilijker leerstof, worden er in de plusgroep ook gesprekken gevoerd met kinderen over het (hoog) begaafd zijn. Ook krijgen de leerlingen ondersteuning bij taakgericht en zelfstandig leren.

OBS de Boomgaard is ook van start gegaan met plusklassen voor meer- en hoogbegaafden uit de groepen 4 tot en met 8. “Met de Pittige Plus Torens kunnen we onze leerlingen verrijkingsmateriaal bieden dat helemaal aansluit bij hun behoeften”, zegt directeur Gerard Hofste. “De pepers zijn multidisciplinair. Er zitten ontzettend veel verschillende onderwerpen en opdrachten in. Kinderen kunnen aan de slag met technische opdrachten, maar er kan ook worden gekozen voor economie of kunst & cultuur.” Bron: Acis Actueel, 31-02-2010

Thomas en Gijs

“De opdrachten uit de Pittige Plus Torens zijn echt super leuk”, vertelt Thomas de Bont (11) uit groep 8. “Ik werk aan een auto van de toekomst en ik weet nu precies hoe een waterstofmotor werkt!”. Klasgenoot Gijs Bijvoets (12): “Thomas en ik houden van techniek. Daarom doen we deze opdracht ook samen. We werken heel zelfstandig. Dat gaat goed omdat de opdrachten duidelijk zijn omschreven. We leren technische dingen, maar ook hoe je je plan moet presenteren”.

Het TASC-model©

Toptechniekwerkplaats

Het TASC-model© (Thinking Actively in a Social Context) is: 1. Een creatief procesmodel voor problem solving; een model dat in staat stelt om alle bestaande talenten en vaardigheden toe te passen bij het oplossen van een probleem. 2. Een instrument dat men kan gebruiken om zichzelf steeds verder te ontwikkelen in het onafhankelijk en autonoom leren; zodat ieder zijn diverse talenten en vaardigheden verder kan ontplooien. Het TASC-model is daarom een “leren leren” model. Bij de Pittige Plus Torens doorlopen de leerlingen bij elke peperopdracht alle fasen van het TASC-model en oefenen ze de bijbehorende vaardigheden. In de buitenste ring, om het TASC-wheel, zie je die fasen van een peperopdracht weergegeven.

1. De onderzoeksfase (verzamelen, organiseren, identificeren, brainstormen, onderzoeken) 2. De keuze- en ontwerpfase (kiezen, ontwerpen) 3. De planningsfase (plannen van werkzaamheden) 4. De uitwerking- en testfase (implementeren, testen) 5. De presentatiefase (presenteren en communiceren) 6. De evaluatiefase (evalueren; leren uit eigen ervaring)

Leren leren

Het TASC-wheel toont dat men kan leren uit de opgedane (werk)ervaring. Door aan het eind van een cyclus te reflecteren op “wat heb ik geleerd?”, kunnen de ervaringen van een eerder proces als basis dienen voor de formulering van nieuwe leerdoelen en aandachtspunten bij het opstarten van een volgend proces / project.

Reflecteren

Door bij iedere peperopdracht te reflecteren op het eigen product en het eigen werkproces, werkt de leerling bij ieder Peper Project ook op het hoogste (metacognitieve) kennisniveau.

Het TASC-model (Thinking Actively in a Social Context) is ontwikkeld door Belle Wallace

VLNR: Ronald Plasterk, Suzanne ‘t Hart, Mariette Hamer.

“In onze Delta/VTB/Talentontwikkelingsschool vinden we zowel handelingsgericht leren, als onderzoek & ontwerp heel belangrijk. In onze speciale Toptechniekwerkplaats kan er veel differentiatie plaats vinden op het gebied van wetenschap- en techniekonderwijs. Voor veel leerlingen werken de meer gesloten opdrachten van De Techniek Torens heel goed om een basiskennis van techniek te vergaren. Om hierin werkelijk vaardigheid op gebied van techniek onder de knie te krijgen. Ze werken zelfstandig of met korte instructie in groepjes aan de leskisten die inzicht geven in allerlei technische thema’s. Dit zorgt voor een positieve attitude van de leerlingen t.o.v. techniek. Veel leerlingen willen daarnaast graag werken met projecten en open opdrachten, waarbij ze hun eigen creativiteit kwijt kunnen in eigen ontwerp, vormgeving en presentaties. Voor hen hebben we een uitdaging liggen in de Pittige Plus Torens en onze Plusklas. Coöperatief leren en handelingsgericht leren is voor al onze leerlingen belangrijk. Dat kan via zowel gesloten, als complexere half open en volledig open creatieve opdrachten. De combinatie van activiteiten in onze Toptechniekwerkplaats zorgt ervoor dat onze leerlingen optimaal kunnen excelleren! Suzanne ’t Hart, OBS de Willespoort in Wilnis


Onderwijzer

2013, editie 1

Begeleiding excellentieonderwijs Voor de leerkracht is de begeleiding van de Peper Projecten uit de Pittige Plus Torens helder en gestructureerd. Deze begeleiding kost weinig tijd en bestaat uit: 1. het aftrapgesprek (invullen aftrapformulier); 2. het nakijken en bespreken van tussenresultaten (hotspots); 3. de evaluatie; 4. de eindbeoordeling van het verrijkingswerk.

• • • • •

Begeleidingsformulier

Na de presentatie en de evaluatie van een Peper Project door de leerling, beoordeelt de leerkracht de leerling nauwgezet op de vooraf besproken leerdoelen. De begeleider geeft voor de diverse leerdoelen een cijfer en rekent vervolgens het gewogen gemiddelde daarvan uit. Dat wordt het eindcijfer.

Er is voorzien in een concreet leerlingenvolgsysteem. Bij ieder Peper Project is een begeleidingsformulier aanwezig. Er zijn vaste momenten (“Hotspots”) voor tussenbeoordeling en er zijn vaste richtlijnen voor de eindbeoordeling. Zo kan de begeleider eenvoudig bijhouden welke vorderingen de leerling gedurende een Peper Project maakt. Zo houdt de begeleider gemakkelijk vinger aan de pols en kan bijsturen waar nodig. Op deze manier wordt schriftelijk bijgehouden of de leerling: • zich goed heeft verdiept in de materie; • originele ideeën heeft aangedragen; • een goed doordacht en beargumenteerd ontwerp heeft uitgewerkt;

een duidelijke en haalbare planning heeft gemaakt; zorgvuldig en netjes is geweest in zijn uitwerking; afspraken is nagekomen; goed heeft samengewerkt; de presentatie goed heeft voorbereid en uitgevoerd; voldoende kritisch is geweest bij de reflectie op het eigen proces en eindresultaat.

Voorafgaand aan ieder project uit de Pittige Plus Torens zijn met de leerling de leerdoelen en de beoordelingscriteria besproken. Deze dienen aan het einde van een project natuurlijk ook als de criteria voor de eindbeoordeling.

Doorlopende leerlijn

De evaluatie en de eindbeoordeling leiden tot het stellen van nieuwe, concrete, persoonlijke leerdoelen voor het volgende Peper Project. Zo leren de leerlingen in persoonlijke doorlopende leerlijnen. Alle projectpapieren en hun eerdere prestaties worden gebundeld in de persoonlijke Verrijkingsmap, die jaar na jaar met de leerling mee gaat.

Digitale Teamcursus Excellentieonderwijs inclusief heel veel (cursus)materiaal uit de Pittige Plus Torens

“Heerlijk om zoveel kinderen weer op te zien bloeien door de Pittige Plus Torens!”

Virginie Gmelich Meijling, Conceptontwikkelaar en directeur Creative Kids Concepts

Meetbare leerprestaties

Beoordeling verrijking

Van de bedenker…

Regelmatig geef ik lezingen en informatiebijeenkomsten (of workshops) in scholen die met de Pittige Plus Torens werken. Iedere keer als ik in zo’n ervaringsschool kom, word ik warm van binnen van alle mooie verhalen over kinderen die door de Peper Projecten helemaal zijn opgebloeid… of verhalen over blije ouders, die hun kinderen weer met enthousiasme naar school zien gaan. De impact van de Peper Projecten op het schoolplezier en -geluk van zoveel kinderen blijkt vaak instant en structureel te zijn. Het is toch heerlijk, als je daar een steentje aan bij hebt mogen dragen?!

4

Slechts € 3.500,Er moet schoolbreed voldoende draagvlak zijn voor excellentieonderwijs. Het is van belang dat alle leerkrachten van het team voldoende kennis hebben om de excellente leerlingen in de klas te kunnen signaleren en om te kunnen gaan met compacten en verrijken. Er is daarom ook een speciale digitale teamcursus deskundigheidsbevordering excellentieonderwijs bij de Pittige Plus Torens ontwikkeld. Dit is een laagdrempelige cursus waar de school permanent

toegang toe heeft. Leerkrachten kunnen achter hun eigen pc in circa 3 x 1,5 uur de gehele cursus volgen. Waar en wanneer ze maar willen! De cursus maakt alle teamleden deskundiger ten aanzien van signalering en de didactische aspecten van excellentieonderwijs. De leerkrachten leren verrijkingsmateriaal beoordelen, inzetten en begeleiden. De school haalt met deze teamcursus meteen veel verrijkingsmateriaal uit de Pittige Plus Torens in huis (=cursusmateriaal), waarmee vervolgens de leerlingen structureel aan de slag kunnen.

Cheque voor Pittige Plus Torens OBS Willem Alexander Nieuw! Koop-spaar in 1,5 jaar

Levering

Levering

maand

maand

Meubel Pittige Plus Torens incl. Groene Peperprojecten

Digitale Teamcursus incl. alle Rode en Gele Peperprojecten

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

12

13 14 15 16 17 18

Betaling Maand 1: € 2.995,- + maandelijkse termijnen van € 197,- (t/m maand 18)

HAAFTEN - Namens Rabobank West-Betuwe heeft mevrouw Damme woensdagmorgen 14 november 2012 een cheque uitgereikt aan OBS Willem Alexander in Haaften. Met de financiële steun van de Rabobank heeft deze school de Pittige Plus Torens aangeschaft ter ondersteuning van de plusklas waarin excellente leerlingen hun talenten verder kunnen ontwikkelen. De Willem Alexanderschool is in 2012 gestart met een plusgroep. Met de, deels door de Rabobank gefinancierde, Pittige Plus Torens kan de school nu ook passend onderwijs bieden aan haar meest talentvolle leerlingen. De projecten uit de Pittige Plus Torens dagen meer- en hoogbegaafde leerlingen uit om nieuwe werk- en leerstrategieën te gebruiken. Niet door middel van extra studieboeken, maar met opdrachten die de creativiteit, de motivatie en het divergente denken stimuleren. Met uiteenlopende experimenten

en opdrachten als bijvoorbeeld “bouw je eigen website” of “ontwerp jouw droomschool” worden de vaardigheden samenwerken, onderzoek & ontwerp, organiseren, maken & presenteren verder ontwikkeld. Bron: Nieuwsblad www.geldermalsen.nl


Onderwijzer

2013, editie 1

5

Kunst- & erfgoededucatie in de school “Wij zijn de eerste school in de omgeving van Nijverdal die werkt met Het KunstKabinet!”, zegt Annet Schipper, ICC en leerkracht groep 7 van basisschool De Peppel. “Met dit mooie, nieuwe lesconcept voor kunst-, media- en erfgoededucatie werken onze leerlingen overwegend zelfstandig in groepjes van 2 tot 4 leerlingen. Bij elke activiteit wordt gewerkt met hoofd, hart én handen.”

Hoofd (kunstbeschouwing)

Handen (doe-activiteit)

“In iedere les maakt de leerling een eigen werk. Dat kan bijvoorbeeld een beeld, een tekening, een schilderij, een voorstelling, een gedicht, een kort verhaal, een drukwerk, een fotocollage of een stopmotionfilm zijn. De leerlingen nemen op die manier de informatie van de les op door zelf te doen en zelf te creëren. Ze werken met diverse technieken en komen tot expressie.”

“Iedere les start met een introductiefilmpje waarin de leerlingen kennis maken met diverse kunstvormen, kunststromingen, kunstenaars en culturele tijdvakken en gebeurtenissen. Leerlingen bouwen zo op jonge leeftijd een eigen interne beeldbank op over kunst en cultureel erfgoed. De groepjes kinderen bekijken de beschouwingsfilmpjes op de website en lezen zelf de lesbrief.”

Hart (reflectie)

“De leerlingen reflecteren samen op de beschouwing en beantwoorden een aantal vragen met betrekking tot hun eigen ervaring met dit onderwerp (in hun eigen omgeving of dagelijkse leven).”

Mijn Kunstverzameling

“Iedere leerling heeft een eigen portfoliomap: “Mijn Kunstverzameling” waarin ze hun reflectiebladen en werkstukken kunnen opbergen. Na 8 jaar resulteert dit in een prachtig en compleet overzicht van eigen werk!”

Zelfstandig in groepjes of klassikaal

“De lessen voor de kleuters moeten worden begeleid (groepjes van 6 kinderen). De lessen vanaf groep 3 kunnen zowel zelfstandig in groepjes als klassikaal worden uitgevoerd.”

Kerndoelendekkende basisstructuur

“Hiermee hebben we nu een goede basisstructuur die kerndoelendekkend is. Er zit een goede lijn in voor de leerlingen en het is voor iedere leerkracht zelf te doen in de klas. Met Het Kunstkabinet hebben we een grote kwaliteitsslag kunnen maken in onze kunstzinnige oriëntatie. Leerkrachten, leerlingen en ouders zijn er erg blij mee!” Annet Schipper, ICC en leerkracht De Peppel

Minitheater-Blikopener Voor drama, dans en muziek; groep 1 tot en met 8. Het onderdeel Blikopener is, in opdracht van OCW, doorontwikkeld door het landelijke ICC-platform onder leiding van de ICC-trainers Jan Stoel en Joop Mols.

Drama, dans, muziek, beeldend, media en erfgoed voor groep 1 t/m 8

Kerndoelendekking in doorlopende leerlijnen

& Wilt u ook structureel kerndoelendekkend cultuuronderwijs voor al uw leerlingen? Bekijk op de volgende bladzijde het Cultuurkompas om te zien hoe u dat schoolbreed, structureel kunt vormgeven. Het totaalpakket Het KunstKabinet & MinitheaterBlikopener beslaat alle kunstdisciplines: dans, drama, muziek, beeldende kunst, erfgoed en media voor groep 1 tot en met groep 8. U kunt een gratis les van Het KunstKabinet opvragen via www.hetkunstkabinet.nl.


Onderwijzer

7

2013, editie 1

Al 2100 scholen werken met De Techniek Torens wordt compleet voorzien in de leskisten en het meubel van De Techniek Torens. Maar er moet wel iemand verantwoordelijk gesteld worden om dit bij te houden door het schooljaar heen.”

Meetbare leerprestaties. Nieuw! Bij alle lessen van De Techniek Torens zijn dit jaar kennisquizjes ontwikkeld. • LeerlingenQuiz per les (groep 1 t/m 8); • Periodiek leerlingobservatieformulier; • Zie leerkrachtenportal www.techniektorens.nl.

Goed onderhouden en aanvullen!

Annette Hesseling, directeur van PCB Oranje Nassau in Zwammerdam: “Wij willen graag dat onze leerlingen niet alleen les krijgen vanaf het platte vlak of een computerscherm. Werken met hoofd, hart én handen vinden we belangrijk voor de evenwichtige ontwikkeling van onze leerlingen. Werken met de handen (zelf maken, voelen, ontwerpen, bouwen, onderzoeken en testen) sluit ook goed aan bij onze wens om invulling te geven aan wetenschap & techniek, meervoudige intelligentie en handelings- en opbrengstgericht leren in onze school. Als je de leerlingen ook driedimensionaal wilt laten leren, ontkom je niet aan het werken met gereedschappen en (verbruiks)materiaal. Daarin

“Je moet vooraf goede afspraken maken over het gebruik en onderhoud van de Torens. Met de fotokaarten uit de leskist kunnen de leerlingen zelf iedere les opnieuw controleren of alles in de leskist zit. Als er iets mist, moeten ze dat direct melden bij de begeleider. Bij het zelfstandig werken met De Techniek Torens hoort immers ook dat leerlingen leren om verantwoordelijkheid te nemen over het materiaal waarmee ze werken. In onze school hebben we één persoon aangesteld die eindverantwoordelijk is voor de inhoud van De Techniek Torens. Dat is Wouter, onze conciërge. Als leerlingen materialen missen in een leskist, dan melden ze dat bij hem. Eén tot twee keer per jaar bestelt Wouter dan de benodigde spullen via de webwinkel van De Techniek Torens. Zo blijven alle lesmaterialen voorhanden en kunnen de leerlingen altijd met De Techniek Torens werken. En dat vinden ze heel erg leuk om te doen!” Annette Hesseling, directeur PCB Oranje Nassau (techniek- en vindplaatsschool) te Zwammerdam

8.8 Een zonnecel

6.1 Bouw een tempel en een flat

Onderbouw toren (Groep 1 en 2)

1.6 B Bouw je autootje

1.4 Wat blijft drijven?

1.7 Een mooie kaartstandaard

1.6 A Bouw je autootje

1.8 Bellenblazen

DVD Klokhuis

1.2 Wat blijft er hangen?

Bovenbouw toren

6.9 Een mooie mobile

6.10 Rollen over katrollen

Lego Dacta bij 6.7

(Groep 6, 7 en 8)

6.5 Licht aan in de keuken 1.9 Bouw de hoogste toren

2.1 A Hoe stevig is de brug?

2.1 B Hoe stevig is de brug?

2.3 Dansen op het water

2.7 A Badzout

2.5 Wipwap wipwap

2.7 B Sodazout

2.7 C Potjes en deksels

7.3 Waterkracht

6.6 Telefoneren

7.5 Hippe haargel

7.2 Elektrospel maken

7.5 Potjes en dekseltjes

Droogdoek

Pak gekleurd papier Pak gekleurd papier 7.6 Geen paniek!

7.10 Bouw zo hoog mogelijk

7.7 Machines

8.1 Laat de wieken draaien!

2 snijmatten

Lijm

x Tubes voor tandpasta

4.9 Vliegen en zweven

3.4 Allerlei batterijen

5.1 Stevige vormen

3.7 Op rolletjes

5.2 Een kranten bouwwerk

3.9 De koorddansers

5.3 Een hap-apparaat

3.10 Waar komt de wind vandaan?

5.4 Een geheime brief

4.1 Een zwaaikaart

5.5 Maak een stroomkring

4.2 Klik schuif en draai

5.7 Spring in ‘t veld

4.3 Grijp-graag

5.9 Maak je eigen kompas

3.5 Een wiebelend bootje

4.6 Mep je naam!

3.6 Touw sterker maken

4.7 Een spannend hoorspel

4.4 Hoe snel is een machine?

4.8 Maak je eigen flipperkast

Lesmap bovenbouw

A4 papier 2.6 Samen boekjes maken

6.3 Bandje plakken

Meel

Lesmap middenbouw

30 triplex

Construction 1

Meel

2.9 Bouw een hijskraan

2.11 Sterke lucht

Aquarium

7.4 De knikkerlift

8.9 Bruggen bouwen

7.8 Knopen leggen

8.2 Bouw een stevige paalwoning

7.9 Spiegeltje, spiegeltje!

8.3 Windkracht

Maatbeker

Rond hout

3.8 Zeepjes maken

X Voorraad / Bufferdoos

Lijm Afwasmiddel

Droogdoek

X Voorraad / bufferdoos 2

3.2 Een huisje metselen

Lasdraad

X Voorraad / bufferdoos 1 Gips

1.5 Bouw de langste knikkerbaan

Figuurzaagset

8.4 De lucht doet zijn werk

Grenen latjes

A4 papier

2.2 Maak een tent voor popje

1.1 Muurtje metselen

8.5 Tandpasta maken

8.7 Morse en seinen

8.6 Het grote uitvindersspel

8.10 Van stoom tot stroom

2 troffelzaag 7.1 A Steensverbanden

7.1 C Bouw een huis

Schuurpapier

1.3 Draai maar door

2 verstekbak

7.1 B Bouw een huis

Wist u dat? • 45% van de 2500 VTBscholen koos voor De Techniek Torens?

5.6 Zuiver water

X Voorraad kurken

5.8 Figuurzagen

5.10 Lucht en water

A4 papier

Pak gekleurd papier Pak gekleurd papier

Grenen plankjes

5 schuurpapier

4 snijmatten

X Voorraad / Bufferdoos

3.3 Tandwielen in de keukenla

4.5 Vlottenrace Fietspomp

2.10 Boutjes moertjes, schroeven en spijkers

Zout

Lijm

2.8 Kleuren bewegen

Lijm

Figuurzaagset

Droogdoek

Maatbeker

(Groep 3, 4 en 5)

Lijm

Tarwebloem

Middenbouw toren

Construction 2

2 Onderleggers

Suiker

Lego dacta

3.1 Spannend stapelen

4 snijmatten Pak gekleurd papier Pak gekleurd papier

2.4 Hoe hard valt het?

Maatbeker Lesmap onderbouw

Wattenstaafjes Lego dacta

6.4 De auto aandrijving

4.10 Gevlochten en stevig hutje

Koop-spaar De Techniek Torens

Levering Bovenbouw Toren

Levering

Levering

maand

maand

Middenbouw Toren

maand

1

2

3

4

5

Betaling Maand 1: € 2.995,-

6

7

8

9 10 11

12

Onderbouw Toren

13 14 15 16 17

18

19 20 21 22 23 24

+ maandelijkse termijnen van € 200,- (t/m maand 24)


Onderwijzer

2013, editie 1

8

Het Klokhuis bouwt Het KlokHUIS Projectpakket Het Klokhuis Bouwt Projectpakket voor de groepen 3 t/m 8 is een uitdagend en leerzaam multimediaal lespakket over bouwen.

Tronenwedstrijd 2013 Wie ontwerpt en schildert de mooiste troon? Dit jaar wordt voor de achtste keer de landelijke Tronenwedstrijd gehouden. Dit is een initiatief van de Schildersbranche Organisatie Savantis en Creative Kids Concepts. Leerlingen uit groep 7 en/of 8 krijgen een echte schilder in de klas die vertelt over zijn vak. De deelnemende scholen krijgen een compleet pakket aan schilderbenodigdheden en een ‘troon’. Deze beschilderen zij naar eigen idee en creativiteit. Ieder jaar kunnen ongeveer 100 basisscholen deelnemen. De 20 regionale winnaars mogen voor de feestelijke landelijke finaledag op donderdag 23 mei 2013 naar themapark Archeon komen. Daar wordt door een deskundige jury de landelijke winnaar gekozen. Natuurlijk mogen alle deelnemende basisscholen hun eigen troon houden!

Met dit projectpakket leren de kinderen over alle fasen en aspecten van de bouw van een huis, zoals: het ontwerp, de fundering, beton storten, de constructie, de binnen- en buitenmuren, het dak, het glas, elektriciteit, water, de afbouw en de oplevering. In elk projectuur wordt één van de twaalf afleveringen bekeken van Het Klokhuis Bouwt van de meegeleverde dvd. Na een aflevering maken de kinderen eerst een aantal reflectievragen. Daarna maken de leerlingen de doe-opdracht: De leerlingen van groep 3 en 4 maken zelfstandig in groepjes een maquette van Het Klokhuis-huis met behulp van bouwplaten en instructies uit de lesbladen. In groep 5 en 6 bouwen de kinderen met echte steentjes. Ze maken miniatuur gebouwen en huizen, zoals een kerk, een school of een bloemenwinkel. Tenslotte stelt de hele groep de gebouwde huizen samen tot een compleet dorp!

op basis van randvoorwaarden (functie). Ze maken daarvan een maquette met materialen naar keuze uit bijgeleverde materiaalkisten. Op www.creativekidsconcepts.com vindt u meer informatie en kunt u dit pakket bestellen.

In groep 7 en 8 ontwerpen de leerlingen zelf een huis (vorm)

Gratis infosessie excellentieonderwijs

Inhoud infosessies Voor de komende weken zijn er weer enkele gratis infosessies georganiseerd over excellentieonderwijs en de Pittige Plus Torens. U bent van harte welkom (eventueel met collega’s) deel te nemen. De infosessies vinden plaats bij ervaringsscholen verspreid door het land.

Wat wordt er besproken?

• Aandachtspunten ten aanzien van het leerproces van meer- en hoogbegaafden; • Leerdoelen en leren-leren (o.a. Heller, Bloom en het TASC-model); • Implementeren en begeleiden van de Pittige Plus projecten; • Opbrengstgericht werken met de Pittige Plus Torens. Uiteraard heeft u volop de gelegenheid om vragen te stellen en het materiaal van dichtbij te bekijken.

Aanmelden

U kunt zich inschrijven via www.pittigeplustorens.nl. Doe dit alstublieft tijdig in verband met de organisatie.

AGENDA

Plaats

Locatie

Datum

Tijd

Amsterdam

RKBS Elisabeth Paulusschool

di 12 maart 2013

16.00-17.30 u

Groningen

OBS Bredero

wo 13 maart 2013

13.30-15.00 u

Deventer

Hovenschool

di 19 maart 2013

16.00-17.30 u

Den Haag

CBS De Gantel locatie De Mijlpaal wo 20 maart 2013

13.00-14.30 u

Almere

PCBS De Regenboog

do 21 maart 2013

16.00-17.30 u

Zandvoort

Mariaschool

di 26 maart 2013

16.00-17.30 u

Bleiswijk

De Klimophoeve

wo 27 maart 2013

13.00-14.30 u

Arnhem

IBS 't Panorama

do 4 april 2013

16.00-17.30 u

Hoogeveen

PCBS De Weidebloem

di 23 april 2013

16.00-17.30 u

Noordwijkerhout OBS De Regenboog

do 16 mei 2013

16.00-17.30 u

Lekkerkerk

Het Schateiland

di 21 mei 2013

16.00-17.30 u

De Bilt

Groen van Prinstererschool

wo 22 mei 2013

13.00-14.30 u

's Gravenmoer

PCBS De Wegwijzer

wo 29 mei 2013

13.00-14.30 u

Voor de infosessies in Brabant, Limburg en Zeeland: zie www.pittigeplustorens.nl

Schrijf u in via www.pittigeplustorens.nl Wilt u een infosessie bijwonen? Schrijf uzelf en uw team dan in via www.pittigeplustorens.nl, via “Wilt u een infosessie?”.

Infosessie voor uw scholengroep? Het is mogelijk om een infosessie voor de scholen binnen uw scholengroep te organiseren. Mail uw verzoek dan naar marloes@pittigeplustorens.nl of bel 0113 - 25 7000.

Colofon en adresgegevens Uitgever: Creative Kids Concepts BV, Frans den Hollanderlaan 10a, 4461 HN Goes. Tel.: 0113 - 25 7000 E: info@creativekidsconcepts.com. Info + webwinkel: www.creativekidsconcepts.com Ontwerp/ opmaak: Marieke Groeneveld Eindredactie: Virginie Gmelich Meijling Tips: Tips voor de redactie, tekst of een persbericht kunt u mailen naar: info@creativekidsconcepts com. Verspreiding / oplage: Alle basisscholen in Nederland in een oplage van 8.000 exemplaren.

OnderWIJZER van Creative Kids Concepts  

Eerste editie van de krant

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you