SMILES 2021

Page 1


Toowoomba Toyota Supporting the Toowoomba Malayali Association

597 Ruthven St Toowoomba T: 07 4631 8300 toowoombatoyota.com.au


35


AT STREET ART WE PROVIDE A RANGE OF SERVICES & PRODUCTS TO ENSURE YOU ARE GETTING THE BEST FROM YOUR VEHICLE. Our Services Include • Alloy Rims - New & Second Hand (Supply & Fit) • Alloy Wheel Repairs • Tyres - Supply & Fit All Brands & Sizes • Tyre Maintenance (Puncture Repairs, Balance & Rotations) • Wheel Alignments • Suspension Repairs & Upgrades • Accessories – Wheel Nuts, Lock nuts, Centre Caps Alloy Wheel Repairs

Street Art can repair most alloy wheels at a fraction of the cost of replacement value. Most bends, buckles and cracks* can be repaired to as new condition.

6/18 Rocla Ct, Toowoomba QLD 4350 (07) 4634 1474 sales@streetartwheels.com.au ABN 51 521 612 903


7


8


MESSAGE FROM THE PREMIER OF QUEENSLAND I would like to extend my best wishes to the members of the Toowoomba Malayali Association (TMA) upon the publication of your magazine, Smiles 2021. For the more than 8000 Malayali people who reside in Queensland, community organisations like the TMA play an important role, bridging the cultural divide between Queensland and Kerala. The Toowoomba Malayali Association has shown a resilient and exuberant spirit through the coronavirus pandemic (COVID-19), engaging its more than 500 members in sporting events, a gardening competition and a virtual talent festival. It is particularly encouraging to see Malayali volunteers teaching a younger generation the Malayalam language – one of the more than 180 languages spoken in Queensland! And through your ongoing support of vulnerable community members and fundraising for worthy causes including Cancer Council Queensland, you have demonstrated kindness, generosity and care. On a foundation of tradition and friendship, the TMA has made a significant contribution to diversity and harmony in Toowoomba since its formation in 2014. My Government recognises the strength in diversity and through our Multicultural Queensland Charter, we promote inclusivity, equality and fairness for people from all cultural, linguistic and religious backgrounds. In 2021, we are investing in a record number of multicultural events through our Celebrating Multicultural Queensland program, including the Malayalee Association of Queensland Multicultural Festival and the Brisbane Holi – Festival of Colours. I know the Onam festival will be a highlight for many in your community this year and I wish you a joyous, uplifting celebration in August. നന്ദി and happy reading!

ANNASTACIA PALASZCZUK MP PREMIER OF QUEENSLAND MINISTER FOR TRADE

9


10


11


12


MEDIA RELEASE For immediate release • April 10, 21

Toowoomba Region Mayor Paul Antonio – welcome for Toowoomba Malayali Association magazine – Smiles 2021 On behalf of Toowoomba Regional Council, I am pleased to offer a special greeting for the Smiles 2021 magazine. I congratulate the Toowoomba Malayali Association for showing initiative to produce an informative and entertaining publication that will be read far and wide. I am impressed by the detail contained in the magazine that highlights your many community activities.Readers will be well informed about the Association’s charity projects, volunteering and community activities, language classes, sporting and cultural activities, plus social gatherings, including the annual Christmas Carols performance. Sharing news and views is an important way to build social interaction in your own community and to promote your Association to the wider Toowoomba Region. Your efforts reflect a deep pride in your Association and your resolve to help fellow residents.Council encourages you to keep up the good work. We wish the Toowoomba Malayali Association every success with the magazine and in all future activities. Please enjoy this edition. It is sure to bring a smile to your face. Cr Paul Antonio Mayor, Toowoomba Regional Council

13


14


15


16


Chaplain St. Mary’s Catholic Community Toowoomba. Parish priest of St Stephen’s Parish , Pittsworth, St. Monica’s Parish Oakey, St. Francis de sales Church, Millmerran.

17


18


19


Best Compliments from

Toowoomba

Paul Varghese

Rahul Suresh

Best Compliments from

Anuj Puzhayoram


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


ZUMBA

313335


36


37


38


39


40


41


42


43JANUARY 2020-21

TOOWOOMBA MALAYALI ASSOCIATION

മധുരം മലയാളം മലയാളം �ാസുകൾ- ഒരു അധ�യന വാർ�ാ കുറി�്

TABLE OF CONTENTS

ആമുഖം byTMA President

MESSAGES

മലയാള ഭാഷാ പഠന�ിെ� ൈവ�ാനിക േലാക�ിേല�് സ�ാഗതം. 2018 അധ�യനവർഷം മുതൽ മലയാളം �ാസുകൾ

MADHURAM MALAYALAM CLASSES HIGHLIGHTS

പരിഷ് ക രി� സിലബസും വിപുലമായ പഠനപ�തികേളാടും കൂടി നട�െ�ടു�ു. കഴി� കാലയളവുകളിൽ മലയാളം �ാസുകൾ

വളെര

െകാ�ുേപാകാൻ

WHAT’S NEW..

മലയാളി

നി�േളാേരാരു�രുേടയും

സഹകരണം

െകാ�ും

അകമഴി�

മുേ�ാ�

അേസാസിേയഷന്

കഴി�ത്

നി�ീമമായ േ�പാ�ാഹനം

െകാ�ുമാെണ�ു വളെര വിനയപൂർവം ഞ�ൾ ഓർ�ു�ു. തുടർ�ും

OVERVIEW FROM ACADEMIC

ടൂവു�

വിജയകരമായി

നി�ള െട

സഹായസഹകരണ�ൾ

�പതീ�ി� െകാ�് , വിനയപൂർവം,

YEARS 2018-2021

Paul Varghese

"ന�ുെട 'ഇ�് ' നമു�് ത�ജി�ാം...ന�ുെട കു�ികള െട ന� 'നാേള�ായി'... അബ്ദുൽ കലാം 45 TMA NEWSLETTER


TOOWOOMBA MALAYALI ASSOCIATION

JANUARY 2020-21

Messages ന�ുെട വരും തലമുറ�് േവ�ി ഈ െകാ� ടൂവൂ�യിൽ മലയാളം �ാസ് സംഘടി�ി� ടൂവു� മലയാളി അേസാസിേയഷൻ ഭാരവാഹികൾ�് ഹൃദയം നിറ� ന�ി ഈ വലിയ സംരംഭ�ിെ� ഒരു െചറിയ ഭാഗമാകാൻ കഴി�തിൽ ഞാൻ അഭിമാനി�ു�ു മലയാള ഭാഷാപഠനം െകാ�് ന�ുെട കു�ികൾ�് ഉ�ാകു� �പേയാജന�ൾ നമു�് എ�ാവർ�ും അറിയാമേ�ാ അതിൽ ഏ�വും �പധാനെ��ത് അവർ�് സേ�ാചം കൂടാെത നാ�ിലു�വരുമായി ആശയവിനിമയം നട�ാൻ സാധി�ും എ�ു�താണ് ബഹുഭാഷാ �പാവീണ�ം ഉ� കു�ികള െട മസ്തിഷ്ക വികസനം െമ�െ�ടും എ�ത് ഒരുപാട് ഗേവഷണ�ളിലൂെട െതളിയി�െ��ി� �താണ് ഓസ്േ�ടലിയയിൽ വളരു� ന�ുെട കു�ികൾ�് മാതൃഭാഷ ഇം�ീഷ് ആയിരി�ും എ�തിൽ സംശയമി� മാതൃഭാഷ കൂടാെത േവെറ ഒരു ഭാഷ അഭ�സി�ു�തുവഴി ഭാഷയുെട ഘടനെയ�ുറി� ം ഭാഷകൾ എ�െന ഉപേയാഗി�ാം എ�തിെന�ുറി� ം അവർ�് കൂടുതൽ �ഗാഹ�ം ലഭി�ും അതുമൂലം ഭാവിയിൽ ഒരു ഭാഷ പഠിെ�ടുേ�� ആവശ�ം ഉ�ായാൽ അവർ�് അത് വളെര എള �മായിരി�ും മലയാളഭാഷ അഭ�സി�ു�തിലൂെട േകരളസംസ്കാരെ� അടു�റിയു�തിനും ബഹുമാനി�ു�തിനും കു�ികൾ�് സാധി�ും ഇതിെന�ാം ഉപരി ന�ുെട കു�ികൾ�് ജാതി മത വർഗ വർണ േഭദെമേന� ഒ�ുകൂടാനു� ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് ടൂവു� മലയാളി അേസാസിേയഷൻ സംഘടി�ി�ു� മലയാളം �ാസുകൾ ഇത് അവർ ത�ിലു� ബ�ം ഊ�ിയുറ�ി�ാൻ സഹായി�ും എ� കാര��ിൽ ഒരു സംശയവുമി� േകാവിഡ് എ� മഹാമാരിയിൽ നി�ും മു�ി േനടിയതിനു േശഷം മലയാളം �ാസുകൾ പുനരാരംഭി�ുേ�ാൾ എ�ാ കു�ികെളയും പെ�ടു�ി�ണേമ എ�് ര�ാകർ�ാ�േളാട് താഴ്മയായി അഭ�ർ�ി�ു�ു

ജിൽമി �പസാദ് മധുരം മലയാളം അ��ാപിക ന�ുെട ഭാഷെയ വരും തലമുറയിേല�ു പകരുവാനും, അേതാെടാ�ം േകരളീയ ൈപതൃക മൂല��െള നിലനിർ�ുക എ� ഉേ�ശേ�ാെടയും 2018 ജൂൈല 6 നു വളെര പരിമിതമായ ചു� പാടിൽ ആരംഭി� മധുരം മലയാളം എ� ഉദ�മം, പി�ീട് ഓസ് േ�ടലിയൻ മലയാളി അേ�ാസിേയഷനുകൾ�ിടയിൽ വളെര ന� ഒരു അഭി�പായം നമു�് േനടി�രുകയു�ായി. ഈ േന��ൾ എ�ാം തെ� മുഖ�മായും അതിൽ ഭാഗമായ അധ�ാപകർ�ും അവരുെട കുടുംബ�ിനും, അതാതു സംഘാടകർ�ും പിെ� ഇതുമായി േനരി� ം അ�ാെതയും സഹകരി� ഇവിടുെ� ഓേരാ മലയാളികൾ�ും അർഹതെ��താെണ�് ഞാൻ വിശ�സി�ു�ു. അതിനിടയിൽ െകാേറാണ വി�നായി വ�് ന�ുെട മധുരം മലയാള�ിന് താത് കാലിക ഭംഗം വരു�ിെയ�ിലും മു�േ��ാൾ ശ�മായും വിപുലമായും മധുരം മലയാളം എ� ന�ുെട അഭിമാനെ� പുനരു�ീവി�ി�ാൻ എ�ാ വിധ അവസരവും നിലവിെല സംഘാടകർ�ും അതിൽ പ�ുേചരുവാൻ നമുേ�ാേരാരു�ർ�ും അവസരം വ�ുഭവി�െ� എ�് �പാർ�ി�ു�ു. ആദരേവാെട എ�ാവർ�ും ന�ി അറിയി�ു�ു.

അമിത് ച��ൻ (മുൻ TMA ജനറൽ െസ�ക�റി & മുൻ മധുരം മലയാളം േകാ-ഓർഡിേന�ർ)

ഒരു

ശരാശരി

മലയാളിയുെട

ഏ�വും

സംസ് കാരേ�ാടും

െപെ��്

െതാ�യ���ു�

തമിഴ് നാടാവെ�,

കുറ�

നാൾ

തെ�

വലിയ

കഴിവ്

എ�ത്

ഇഴുകിേ�രാനു� പാ�ാത�

�ല�ളിൽ

ഏെതാരു

കഴിവാണ് .

രാജ��ളാവെ�,

താമസി� കഴി�ാൽ

അത്

മലയാളികൾ അവിടുെ�

ആള കെളേപാെല സംസാരി�ുവാനും ജീവി�ുവാനും പഠി�ു�ു. ഈ ശീലം വരും തലമുറകൾ�ു

ശാപമായി

മാറും.

അവർ

സ��ം

തിരി�റിവിെന

അവഗണി�ുകയും െച� �ു. അ�െന സംഭവി�ാതിരി�ണെമ�ിൽ

നാം

ന�ുെട കു�ികെള ആദ�ം സ��ം ഭാഷയായ മലയാളം പഠി�ി�ുകയും അത് ജീവിത�ിെ� ഭാഗമാ�ി മാ� കയും െച�ണം. മലയാളഭാഷാ ഏെതാരു േകരളീയേ�യും സ��മാണ് . േകരള�ിെ� ചരി�തവും സംസ് കാരവുെമ�ാം അതിെ� സ��ഭാഷയായ മലയാളേ�ാട് ഇടേചർ�ു നിൽ�ു�ു. മലയാളികള െട നാളിതുവെരയു� ശാസ് �ത സാേ�തിക സാംസ് കാരിക സാഹിത� ചരി�ത വിജയ�ളിെലാെ�യും മലയാളഭാഷാ വഹി� പ�ു വളെര �പധാനെപ�താണ് . മലയാളം ഇ�ാതാവുേ�ാൾ നമു�് നെ��െ�യാണ് നഷ് ട മാകു�ത് . ഇെത�ം മന�ിലാ�ിയാണ് TMA യുെട ആഭിമുഖ��ിൽ നാം മധുരം മലയാളം �ാസുകൾ ആരംഭി�ത് . ഇത് ഒരു തുട�ം മാ�തമാണ് . ഈ വിദ�ാദീപം വരും തലമുറകളിേലയ് �ും �പകാശം പര�െ� എ�് �പാർ�ി�ു�ു.

അബ് ദുൽ സ

46

ാർ പ�ി

റ�ിൽ( അധ�ാപകൻ)


TOOWOOMBA MALAYALI ASSOCIATION

JANUARY 2020-21

മധുരം മലയാളം എ� പരിപാടിയുെട ല��വും അതിനു അേസാസിേയഷൻ എടു� കർമപ�തികള ം േനരി�് മന�ിലാ�ുവാനും, അതിൽ സജീവമായി അെ��ിൽേപാലും ഭാഗമാകുവാൻ സാധി�തിൽ കൃതാർ�ത അറിയി�ു�ു. മാതൃമലയാളെ� കു�ികൾ മനസിലാ�ു�േതാെടാ�ം ഇത് എ�െന അവർ�് നാ�ിലു� അവരുെട ഉ�വരുമായി അടു�ിടപഴകുവാനും സ് േനഹം പ�ിടുവാനും കൂടി സഹായകരമായി എ�ു�ത് എടു�ുപറേയ� ഒ�ുതെ� ആണ് . എ�ാവിധ ഭാവുക�ള ം േനരു�ു.

സൂര� േമേനാൻ (ര�ാകർ�ാവ് )

സമൂഹജീവിയായ മനുഷ�ർ തെ� ആശയ�ള ം വികാര�ള ം �പകടി�ി�ാൻ ഉപേയാഗി�ു� വിനിമേയാപാധിയാണ് ഭാഷ. മാതൃഭാഷ എ�ത് ന�ുെട ആ�ാഭിമാന�ിെ�, ബാല�കാലാനുഭവ�ള െട, ജീവെ� ഭാഷയാണ് . ന�ുെട െപ��യാണ് . ശിശുവായിരി�ുേ�ാൾ തെ� മാതാപിതാ�ളിലൂെടയും ഗുരുഭൂതരിലൂെടയും ൈകവരി�ു� മാതൃഭാഷയുെട േതജ� ം മഹത�വും �പവാസിമലയാളികളായ നാം മറ�ുേപാകരുത് . കാലാ�ര�ിൽ ൈവവിധ�മാർ� ജീവിത സാഹചര��ളിലൂെട കട�ുേപാകു� �പവാസിമലയാളികൾ ഏ�വുമധികം വ�തിചലി�ു�ത് വിേദശഭാഷാസ�ർ�വും സാേ�തികവിദ�യുെട അതി�പസരവും മലയാളഭാഷെയ കട�ാ�കമി�ുേ�ാഴാണ് . മ� വിേദശഭാഷകളായ ൈചനീസും ജാ�നീസും ആംഗേലയഭാഷയുെമാെ� പഠി�ി�ാനും പരിശീലി�ി�ാനുെമാെ� െവ�ു� നാം ന�ുെട മാതൃഭാഷെയ, ന�ുെട സ��ം മലയാളെ� അവഗണി�ു�െതേ�? അന�ഭാഷാസ�ർ�വും മലയാളഭാഷാപഠന�െള�ുറി� � അബ�ധാരണകള മാേണാ ഈ ആേരാപണ�ൾ�് പി�ിൽ? ആേഗാളതല�ിൽ ആംഗേലയഭാഷ�ു� �പാധാന�വും മലയാളം േപാലു� ഭാഷകൾ അഭ�സി�ു�ത് വളർ�ുവരു� യുവതലമുറയുെട ആംഗേലയഭാഷയിലു� അറിവിെനയും ഉ�ാരണശു�ിെയയുെമാെ� േചാദ�ംെച� േമാെയ�ു� ഭയവും അത് അവരുെട വിദ�ാഭാസവികസനസാധ�തകെള തട�െപടു�ുേമാെയ�ുമു� അഭി�പായ�െളാെ�ന�ുെട ര�ിതാ�ൾ �പകടി�ി�ാറു�് . ഈ വാദമുഖ�െളെയ�ാം അ�ാെട നിരാകരി�ു� െതളിവുകളാണ് മാതൃ ഭാഷാൈവവിധ�െ��ുറി� ം അന�സംസ് കാരെ��ുറി� മു� ശാസ് �തീയ പഠന�ൾ മുേ�ാ� െവയ് �ു�ത് . അന�ഭാഷകളിൽ അറിവ് ആർജി�ു�േതാെടാ�ം മാതൃഭാഷയായ മലയാള�ിലും ൈനപുണ�ം േനടുക വഴി വ��ികൾ അവരുെട ൈവവിധ�മാർ� ചി�ാൈശലി രൂപെ�ടു�ു�ുെവ�ും ആധുനിക ഗേവഷണ�ൾ െതളിയി�ി� �് . പരസ് പ ര വ��ിത�ം �പബലെ�ടാനും അന�സംസ് കാര�േളാട് െപെ��് ഇഴുകിേ�രാനും നാനാവ��ിത��െള ബഹുമാനി�ാനും മലയാളികൾ�് കഴിയു�ത് ന�ുെട മാതൃഭാഷയുെട വലു�ം ഒ�ുെകാ�ു മാ�തമാണ് . അതുേപാെല തെ� മാതൃഭാഷാപഠനം വ��ികള െട ബു�ിശ�ിേയയും മാനസികവളർ�േയയും സ�ാധീനി�ു�ുെവ�ും വിവിധ ശാസ് �തീയപഠന�ൾ വഴി െതളിയി�ി� �താകു�ു. മാതൃഭാഷയിൽ �പാവീണ�ം ലഭി� കു�ികൾ മലയാളി സമൂഹ�ിെല അന�ഭാഷാ�പാഗൽഭ�ം േനടിയി�ി�ാ� മുതിർ�വേരാടും ബ�ു�േളാടുെമാെ� ത�യത�േ�ാടും ആ�വിശ�സേ�ാടുെമാെ� ഇടപഴകു�ത് ന�ുെട ൈദനംദിന ജീവിത�ിൽ നാം ദർശി�ു�ു�് . ആയതിനാൽ അന�ഭാഷാസംസ് കാര�ിേലയ് �് കാലുറ�ി� വ�ിരി�ു� ന�ുെട യുവതലമുറ അന�ഭാഷകൾ പരിശീലി�ു�േതാെടാ�ംതെ� മലയാളഭാഷയിലും ൈവദഗ് ധ�ം േനടാനും മലയാളി�നിമ ഊ�ിവളർ�ാനും പരിേപാഷി�ി�ാനും �ശമിേ��തിെ� ആവശ�കതയാണ് ഇ�ാര��ൾ നെ� ഉദ് േബാധി�ി�ു�ത് . മലയാളിമ�ിൽനി�ു ടൂവൂ�യിൽ കുടിേയറിപാർ�ിരി�ു� സമൂഹ�ിെല നാേമാേരാരു�രുമാണ് ന�ുെട മാതൃഭാഷയായ മലയാളെ�യും സംസ് കാരെ�യും ന�ുെട കു�ികള മായി ബ�ി�ി�ു� ചവി� പടികൾ എ�ത് നാം വിസ് മ രി� േപാകരുത് . മലയാളഭാഷാസ�ർ�പരിപാടികളിലൂെടയും ഭാഷാപഠന�ാ� കളിലൂെടയും ന�ുെട സംസ് കാരെ�യും സാംസ് കാരികവളർ�യിൽ സംഭാവനകൾ നൽകിയ അതിരഥ�ാെരയും ഭാഷാ�ാനികെളയുെമാെ� നമു�് പരിചയെ�ടു�ിെ�ാടു�ാം. മലയാള ഭാഷാപരിശീലന�ിലൂെട ന�ുെട ഭാഷാസംസ് കാരം വളർ�ിെയടു�ാനും അതുവഴി സമൂഹവികസന�ിനും േവ�ി നമുെ�ാ�ായി �പയക് നി�ാം. ഇവിെടയാണ് ടൂവു� മലയാളി അേസാസിേയഷെ� േനതൃത��ിൽ രൂപം െകാ� "മധുരം മലയാളം �ാസുകൾ" േപാലു� സംരംഭ�ള െട �പസ�ി. മലയാളം �ാസുകൾ ഏ�വും മിക� രീതിയിൽ നട�ുവാനും മലയാള ഭാഷയുെട �പസ�ി കു�ുതലമുറ�് കാണി� െകാടു�ാനും കഠിനാധ�ാനം െച� � ടൂവു� മലയാളി അേ�ാസിേയഷെ� എ�ാ അംഗ�ൾ�ും അഭിന�ന�ൾ അറിയി�ു�േതാെടാ�ം ഈെയാരു സംരംഭ�ിെ� ഭാഗമാകാൻ എനി�് സാധി�തിൽ നിറ� മനേ�ാെട ടൂവു� മലയാളി അേ�ാസിേയഷെ� ഭാരവാഹികേളാടു� നി�ീമമായ ന�ി അറിയി�ുകയും െച� �ു.

�പിയ േജാസ് ( അ��ാപിക)

47


JANUARY 2020-21

TOOWOOMBA MALAYALI ASSOCIATION

What’s new... Revised & structured curriculum: our classes are based on sessions for writing, listening, reading & speaking (15 minutes each). Skill Workshops in each term- run by experts from external agencies. Language based practice sessions for kids who are interested in participating our cultural programs such as drama, skit or poetry presentation. Staffing: Our teachers will be in a casual pool roster which is hoping to bring more opportunities and flexibility in the area of teaching and learning. We acknowledge all our teachers for your contributions towards our classes.

Madhuram Malayalam classes -Highlights by TMA Executive Committee

"ന�ുെട 'ഇ�് ' നമു�് ത�ജി�ാം...ന�ുെട കു ികള െട ന� 'നാേള�ായി'... അബ്ദുൽ കലാം

48


Madhuram Malayalam class

� A community for learning cultural values & basic Malayalam language �

Glimps through Academic years 2018-2021

Our Teaching Team on launching student booklets

�A place of community development & fun�

�An environment to develop social skills and speak Malayalam confidently

�A place for making new friendships

Hard work has been paid off

A platform for developing cultural identity and community events participation

"ന�ുെട 'ഇ�് ' നമു�് ത�ജി�ാം...ന�ുെട കു�ികള െട ന� 'നാേള�ായി'... അബ്ദുൽ കലാം

https://toowoombamalayali.org/ 49


50


y l i Fam t e g Bud

51


52


53


54


Fsâ

{Kmaw

55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


GS


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


PnÂan {]kmZv

91


92


93


94


9597


98


99


100
103105


106


107


108


109


110


111113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


Fr. Thomas Areekuzhy handing over the trophies to the winners.

124


125


126


T o o w o o m b a

M A L AYA L I A S S O C I AT I O N

127


128


129131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


Looking for a career in Aged Care? Get Started in a Course with AWTI today!

Choose from our wide variety of health and support courses: 

CHC33015 Certificate IIII in Individual Support

CHC43015 Certificate IV in Ageing Support

CHC43115 Certificate IV in Disability

CHC52015 Diploma of Community Services

HLTAID009 Provide Cardiopulmonary Resuscitation HLTAID011 Provide First Aid

Don’t wait! Call now for more information: Dr Vinod Chandran

Jithin Thomas

(Chief Operation Officer)

(Regional Manager)

0431 738 459

0468 300 484

Training Delivered by Australia Wide Training Institute RTO#40126


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.