Page 1

col·legi que ensenya, educa i forma

Identitat L’any 1904 el col·legi Cormar de Barcelona comença la seva llarga experiència educativa, promogut per la Congregació de les M.M. Esclaves de l’Immaculat Cor de Maria. La M. Esperança Gonzalez Puig va fundar l’ordre, a la ciutat de Lleida, l’any 1862 i va estendre la seva obra pel territori espanyol i Amèrica llatina amb la intenció d’oferir un servei en: • L’educació en els col·legis propis • L’atenció al menor en cases d’acollida • L’atenció a la dona marginada • Catequesis i altres accions d’animació cristiana A la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu d’oferir una formació integral a la dona, s’ubica al barri de Gràcia en un històric edifici obra de l’arquitecte Domènec i Muntaner. La centenària trajectòria educativa ha donat resposta a moltes promocions d’alumnes que, amb el pas del temps, reafirmen i valoren: • La nostra experiència educativa en la transmissió de valors d’inspiració cristiana • Un equip de mestres especialitzat i compromès amb un projecte educatiu comú • L’atenció personalitzada en el creixement de les capacitats i aptituds dels alumnes

proporcionen un entorn afavoridor per desenvolupar la nostra tasca en mig d’una gran ciutat. L’edifici dona resposta amb totes les seves dependències com el gimnàs, la sala d’actes, la capella, la biblioteca, la cuina i el menjador, l’aula d’informàtica, les aules amb pissarra digital interactiva, l’aula d’anglès, l’aula de música... a les diferents etapes educatives de Llar d’infants, Parvulari i Primària.

Des de l’any 1992 s’amplia la continuïtat d’aquestes etapes educatives a Secundària, Batxillerat i Cicles formatius per mitjà d’un Projecte Educatiu comú amb la Salle Gràcia Les actuals instal· lacions, amb l’hort ecològic, amplis patis i basat en una oferta de valors cristians al servei d’una zones esportives, envoltades de vegetació i molta llum ens formació de qualitat i que prepara per a la vida.

Sistema Educatiu Actual i la nostra oferta educativa El Sistema Educatiu actual contempla unes etapes clarament diferenciades: l’educació no obligatòria (Educació Infantil:1r cicle Llar d’infants i 2n cicle Parvulari), l’educació obligatòria (Educació Primària i Educació Secundària) i la postobligatòria, etapa en la que l’alumne pot escollir diferents itineraris educatius (Batxillerat, Cicles Formatius, Universitat).


Projecte de Llar d’Infants El projecte per a l’etapa educativa de Llar d’Infants vol oferir als infants la possibilitat de relacionar-se amb nens de la seva edat i amb adults que no són els propis pares. En aquest inici d’una nova etapa del seu desenvolupament, la funció de la nostra escola és doble: Envers els infants:

Envers els pares:

• Vetllar pel bon desenvolupament físic i psíquic del nen o nena, oferint-li unes condicions que afavoreixin la seva socialització, compartint amb els seus companys estones de joc, converses i nous descobriments. • Potenciar l’autonomia personal. • Educar els sentits i l’expressió d’aquests (música, plàstica...)

Donem molta importància al fet que pares i educadors estiguem sempre en contacte mitjançant l’agenda escolar, les reunions de pares i les entrevistes personals. Aquesta comunicació és bàsica per ajudar a que el desenvolupament del nen/a sigui coherent i adequat per a la seva edat.

L’escola ofereix als pares la tranquill· litat de deixar els seus fills en una “llar” on se’ls estimen i els ajuden a créixer sans i contents.

Organització L’horari escolar és de 9:00 h a 12:00 h i de 15:00 h a 17:00 h. El servei d’acollida del matí funciona a partir de les 7:45 h. i a la tarda fins a les 18:00 h. Per tal de donar un millor servei a les famílies, el calendari escolar d’aquesta etapa s’amplia respecte al de l’etapa de Parvulari i Primària: el curs escolar comença la segona setmana de setembre i finalitza l’última setmana de juliol. Tant a les vacances de Nadal com de Setmana Santa s’ofereix la possibilitat d’assistir a l’escola durant alguns dies que es concreten en el calendari que es fa arribar a les famílies.

Serveis que oferim Serveis escolars • Assegurances escolars • Orientació Psicopedagògica • Material comú

Serveis optatius • Servei de migdia amb cuina pròpia (dinar, migdiada i berenar) • Servei d’acollida (matinal o tarda)


• Treball d’hàbits Els hàbits són les pautes de comportament que ajuden els nens/es a estructurar-se, a orientar-se i a formar-se en una autoestima positiva que els dona seguretat i confiança en ells mateixos. L’adquisició dels diferents hàbits els permet ser més autònoms, fa possible que tinguin una convivència positiva amb els altres i són necessaris en l’adquisició dels nous aprenentatges. • ”Panera dels tresors” i “Joc heurístic” Constitueix un mitjà d’expressió i d’aprenentatge espontani, en el qual interaccionen tots els sentits en manipular, investigar i crear noves situacions. Per mitjà de diferents materials quotidians, els nens/es portem a terme activitats en les quals desenvolupen el sentit espai-temporal, la creativitat, l’enginy, el ritme, la simetria, l’ordre...

Metodologia Durant els primers anys de vida del nen/a es realitzen els canvis més representatius i els més grans aprenentatges. És per això que a partir de la nostra experiència, des de fa uns anys, estem treballant a la Llar d’Infants en base a aquests projectes metodològics:

• Projecte E.M.A. (Expressió, Moviment i Aprenentatge). Model psicomotriu per potenciar la intel·ligència infantil 0/3 Els nens de 0/3 anys organitzen el seu món a partir del cos, primer expressant i representant les emocions, els afectes i els coneixements mitjançant el moviment, i més endavant mitjançant l’expressió verbal. Assessorat per l’Elsa Rodríguez psicomotricista reconeguda internacionalment. La pràctica psicomotriu que portem a terme diàriament, pretén desenvolupar l’expressió psíquica i motriu dels infants, utilitzant el joc com a revelador del pensament espontani i inconscient. D’aquesta manera aconseguim potenciar les capacitats perceptives, motrius, cognitives i socials que afavoriran el futur procés d’aprenentatge de la següent etapa educativa: el Parvulari.

• Racons de Joc i Tallers Permeten aprendre d’una forma lúdica i per experimentació directa (manipulació, investigació,...) posant en relació els nous descobriments amb les vivències prèvies, afavorint l’aprenentatge significatiu, l’acceptació dels altres i l’ordre com a element de convivència i treball individual. • Relaxació i Massatge Integrant la relaxació amb la tècnica de massatges, s’afavoreix la presa de consciència corporal del nen/a.


Projecte de Parvulari El projecte per a aquesta nova etapa educativa, que va dels tres als sis anys, pretén continuar la funció de suport i cooperació educativa amb la família, treballant conjuntament per tal que els nens/es arribin a comportar-se d’acord amb uns hàbits i unes normes que els permetin valer-se per ells mateixos i relacionar-se amb els altres. És la millor manera d’ajudar a formar-se una imatge positiva d’ells mateixos i dels altres.

Serveis que oferim Serveis escolars • Assegurances escolars • Orientació Psicopedagògica • Material comú

Serveis optatius Organitzem totes les activitats tenint en compte que en aquesta etapa, tant les àrees com els continguts tenen un tractament global i interdependent. Les àrees d’aprenentatge al Parvulari són: • Descoberta d’un mateix i dels altres • Descoberta de l’entorn • Comunicació i llenguatges

Organització L’horari escolar és de 9:00 h a 13:00 h i de 14:55 h a 16:55 h. El servei d’acollida del matí funciona a partir de les 7:45 h. i a la tarda fins a les 18:00 h. El calendari escolar d’aquesta etapa és igual al de l’Educació Primària i ve donat pel Calendari Oficial del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Les activitats educatives complementàries que s’imparteixen en horari lectiu són:

• E.A.O. (Ensenyament Assistit per Ordinador) • Taller d’hort • Anglès • Projecte E.M.A. • Taller de danses • Ludoteca • Filosofia 3/18 • Jocs de Taula • Taller d’experimentació • Sortides culturals i activitats recreatives • Colònies

• Servei de migdia amb cuina pròpia (dinar, migdiada P3 i jocs P4 i P5) • Servei d’acollida (matinal i/o tarda) • Escola oberta d’Estiu • Servei de Logopèdia • Activitats Paraescolars

Activitats Paraescolars Les activitats paraescolars són accions formatives organitzades per l’escola, fora de l’horari lectiu, i que tenen per finalitat facilitar als alumnes el seu desenvolupament integral.

• Escola Esportiva: Natació, Judo, Jocs Psicomotrius • Escola Artística: Ballet • Escola d’Idiomes: Anglès • Escola de Música: Sensibilització Musical, Iniciació Musical


Metodologia A partir de la nostra experiència, des de fa uns anys a l’escola, estem treballant al Parvulari amb una metodologia basada en els següents principis: • Creant un ambient càlid i segur on poder afrontar el coneixement gradual i adquirir els mitjans que els permetin accedir-hi. • Acceptant i respectant cada nen que arriba a l’escola amb unes experiències, uns desigs i unes capacitats pròpies i diferents de les dels altres companys i aprofitar-los per a l’enriquiment de tots. • A través del joc, ja que estableix vincles afectius entre els nens/es i és un recurs motivador. Les inevitables baralles i les reconciliacions ajuden el nen en el procés socialitzador. • Partint de la gran curiositat i l´interès dels infants per conèixer i descobrir tot el que els envolta. La nostra perspectiva globalitzadora estableix connexions entre els coneixements previs i els nous aprenentatges i això contribueix a realitzar un aprenentatge significatiu mitjançant els següents projectes pedagògics: • Mètode Constructivista per a l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura Des de P3 els nens/es experimenten una interacció amb l’escriptura començant pel joc amb el propi nom i el dels companys. materials (etiquetes de productes habituals, prospectes, cartells...) els nens comencen a gaudir de la lectura, es familiaritzen amb les lletres i ja volen llegir pel seu compte. Donat que cada nen és diferent, el ritme i les ajudes també ho seran, alguns voldran escriure de seguida, altres seran més reticents fins sentir-se segurs. El que sí s’ha de tenir present és que l’escola infantil és el lloc de trobada de les nenes i els nens amb el plaer de la lectura i ha d’evitar que cap nen o nena se’n senti exclòs. • Projectes de Treball Organitzem algunes activitats d’ensenyament-aprenentatge mitjançant Projectes de Treball. progressivament per a què el nen/a sigui capaç d’interioritzar el nou coneixement, i per això cal posarlo davant de diferents situacions i problemes en un medi

interactiu en què hagi d’observar, experimentar, manipular la informació per oferir-li la possibilitat d’establir vincles amb el nou contingut i assegurar que l’aprenentatge sigui significatiu, partint del que ja sap, és a dir dels seus coneixements previs. • Filosofia 3/18 Aquest programa té com a objectiu reforçar les habilitats de pensament dels alumnes, partint de la filosofia com a disciplina fonamental per tal de enfortir la capacitat reflexiva i el pensament crític per a la participació en un món democràtic. La finalitat no és convertir els pàrvuls en petits o grans filòsofs, sinó en individus que tinguin elements per prendre decisions, que prevegin les conseqüències de les seves accions, procurant que siguin més reflexius, considerats i raonables: és a dir es tracta de millorar l’acció. “Aprendre a pensar per pensar millor”. • Ludoteca L’espai de Ludoteca ha estat de les últimes innovacions incorporades en la nostra metodologia. A través dels racons de jocs manipulatius, socials i simbòlics, diferenciats en una mateixa aula (disfresses, invents, cotxes, supermercat, caseta, hospital, oficina, escola...) aconseguim afavorir l’autonomia personal, el diàleg amb els companys, l’ordre com a element de convivència i treball individual.


Projecte d’Educació Primària Les finalitats de l´Educació Primària són les de proporcionar a tots els alumnes una formació comuna que faci possible el desenvolupament de les capacitats individuals motrius, d’equilibri personal, de relació i d’actuació social amb l’adquisició dels elements bàsics culturals, els aprenentatges relatius a l’expressió oral, a la lectura, a l’escriptura i al càlcul aritmètic. Les característiques de desenvolupament dels alumnes d’aquesta etapa determinen la divisió en tres cicles de dos anys de durada cadascun.

Les àrees que s’estableixen com a àmbits de “sabers” organitzats són: • Llengua Catalana • Llengua Castellana • Llengua Anglesa • Matemàtiques • Ciències Socials • Ciències Naturals • Formació Religiosa • Educació Visual i Plàstica • Educació Musical • Educació Física

L’Hort

Les activitats educatives complementàries que s’imparteixen en horari lectiu són: • Informàtica • Taller de Llengua • Taller de Matemàtiques • Taller d’Expressió en anglès • Habilitats Socials: Resolució de conflictes • Taller d’ Experimentació - Hort • Ensenyament Assistit per Ordinador • Pissarra Digital interactiva • Sortides culturals i activitats recreatives • Colònies


Serveis que oferim Serveis escolars • Assegurances escolars • Orientació Psicopedagògica • Material comú

L’aula d’informàtica

Metodologia A l’hora d’elaborar el nostre projecte hem volgut tenir molt present la inquietud que els nostres alumnes manifesten per la investigació, l’organització, l’autonomia, treball en equip.....Per això la nostra metodologia incorpora estratègies i recursos que ajuden a desenvolupar el propi aprenentatge i extrapolar-lo a situacions no conegudes anteriorment. Aquest projecte ajuda a l’alumne a anar construint la seva personalitat i desenvolupar-la en un ambient de relació i convivència i implica una educació de qualitat que pretén: • Garantir l’aprenentatge mitjançant el descobriment personal, per això les activitats impliquen sempre la comprensió, la interiorització i l’aplicació del que aprenen. • Millorar la comunicació: Escoltar, parlar, llegir i escriure són destreses fonamentals per el descobriment de nous aprenentatges. • Fomentar l’educació en els hàbits i en els valors necessaris per a conviure. • Educar per a la societat del coneixement, vinculant les noves tecnologies de la informació i la comunicació a la pràctica escolar per mitja de projectes telemàtics que es porten a terme per tal d’intercanviar coneixements i habilitats amb d’altres escoles. • Promoure la responsabilitat dels alumnes en el seu aprenentatge potenciant les tècniques de treball i estudi que acompanyen a l’alumne en el seu procés d’aprenentatge. • Atendre la diversitat dels ritmes d’aprenentatge dels alumnes amb recursos materials i humans, que faciliten el seguiment personalitzat del aprenentatge.

Serveis optatius • Servei de migdia amb cuina pròpia • Servei d’acollida (matinal i/o tarda) • Escola oberta d’Estiu • Servei de Logopèdia • Activitats Paraescolars

Activitats Paraescolars Les activitats paraescolars són accions formatives organitzades fora de l’horari lectiu, i que tenen per finalitat facilitar als alumnes el seu desenvolupament integral.

• Escola de Música: Iniciació Musical, Nivell I i Nivell II, Piano, Guitarra • Escola Esportiva: Natació, Futbol, Judo, Patinatge Artístic. • Escola Artística: Funky i Ballet, Taller Artístic. • Escola d’Idiomes: Anglès • Catequesi i G.M.E.

Organització L’horari escolar és de 9 h a 13 h i de 15.00 h a 17:00 h. El servei d’acollida del matí funciona a partir de les 7:45 h. i a la tarda fins a les 18 h.

Pissarra Digital Interactiva a les aules


Quina és la nostra proposta educativa? El nostre Projecte Educatiu és una resposta als reptes educatius del segle XXI, amb un estil pedagògic propi basat en vuit principis: 1. Educació basada en l’ humanisme cristià Ens definim com escola cristiana que promou la formació integral dels alumnes d’acord a una concepció cristiana de la persona, la vida i el món, i els prepara per a participar activament en la transformació i millora de la societat. Aquesta educació cristiana implica un ambient de respecte a tothom, on els valors com la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau ajuden a dialogar, a escoltar i ser escoltat. 2. Educació de qualitat per a tothom. Donem prioritat a l’adquisició i el desenvolupament de les capacitats, les actituds i els valors que preparen per a la vida,mitjançant una metodologia oberta dinàmica i flexible que faci possible integrar en tot moment els avenços pedagògics. Intensifiquem aquesta qualitat organitzant una sèrie d’activitats complementàries que facilitin la pràctica de destreses, habilitats i tècniques de treball per a les diferents etapes educatives d’Infantil i Primària.

dels problemes socials, fomentant la pràctica democràtica i la participació ciutadana participant en campanyes solidàries, i col·laborant els uns amb els altres i en la vida cultural i esportiva del col·legi, del barri i de la ciutat. 5. Coherència educativa família-escola Dins d’un clima continuat de relació educativa entre l’escola i les famílies promovem la participació i la comunicació a través de: • Agenda escolar • Comunicació Web • Entrevistes personals • Full informatiu mensual • Reunions de Pares • Conferències i xerrades • Consell Escolar • Reunions de la Junta d’ A.M.P.A. 6. Millora contínua mitjançant la renovació metodològica i l’avaluació interna Donem prioritat absoluta a la millora contínua, afavorint la formació permanent de tot el personal docent i d’uns mecanismes d’avaluació que adaptin els processos d’ensenyament-aprenentatge a les noves realitats. 7. Pedagogia interactiva amb l’ús de les actuals tecnologies El nostre Projecte TAC (Tecnologia de l’Aprenentatge i la Comunicació) comporta els reptes:

3. Educació per a l’autonomia personal i el creixement intel·lectual La nostra pedagogia incorpora des de ben petits, eines que ajuden als nens i nenes a ser cada dia més autònoms en el seu procés d’aprenentatge per tal de facilitat el seu creixement intel· lectual. El nostre projecte Lingüístic intensifica des de la Llar d’Infants l’aprofundiment progressiu en la llengua anglesa per mitjà de metodologia digitalitzada.

• Projecte Ensenyament Assistit per Ordinador per a Parvulari i Ed. Primària • Racó de l’ordinador a totes les aules de Parvulari i Primària. • Aula d’informàtica i de Pissarra Digital interactiva per a Parvulari i Ed. Primària. • Aules digitalitzades per a Parvulari i Ed. Primària.

4. Educació per a la ciutadania Per avançar en el seu desenvolupament és imprescindible que el nen/a tingui cura del seu entorn (hort, jardí...), per això la metodologia que portem a terme parteix del treball experimental, reflexionant sobre la realitat

8. Educació per a l’oci i el temps lliure Promovem la formació integral dels alumnes sota una concepció d’escola que va més enllà del que permet l’horari escolar per mitjà de del Projecte d’Activitats Paraescolars, Casal d’Estiu, colònies, sortides i activitats

fotografia: Raquel Otín

www.cormar.org - 93 213 0181

Dossier Cor de Maria  

Dossier complet del Col·legi Cor de Maria

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you