Page 1


เกมแต่ งตัวตามวัฒนธรรม ของแต่ ละประเทศใน 10 ประเทศอาเซียน เกมสร้างขึ้นโดยโปรแกรม Flash เป็ นเกมที่มีการจำาลอง เครื่ องแต่กาย ของแต่ละ ประเทศโดยอ้างอิง ข้อมูลจากเว็ปไซต http://hilight.kapook.com/view/73561 เนื้อหาและขั้นตอนการทำา - เรี ยบเรี ยงข้อมูล ของ ชุด แต่ละประเทศ - ทำาการร่ างและออกแบบ จำาลองจากชุดของจริ งลงสู่รูปแบบภาพดิจิตอล - เริ่ มทำาการศึกษาและเขียน ทดสอบ code games - ทำาการหาเสี ยง BG มาใส่ ประกอบในเกม - ทดสอบหาข้อผิดพลาดของ code - ทำาการ Export ไฟล์เกมออกมาให้สมบรู ปณ์

เนือ้ หาและประโยชน์ ที่ได้ รับจากการเล่ น


เกมแต่งตัวให้ถูกต้องตามประเทศ ทำาให้เราได้รู้จกั กับการแต่ตวั ของประเทศต่างๆที่นอก เหนือจากประเทศไทย ให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมของแต่ละประเทษ และ ถ้าเล่นจับคู่ไม่ถูกก็ยงั ได้ ฝึ กทักษะในเรื่ องของ ความจำา ให้เราได้ความรู ้ใหม่ๆเพิ่มเติมใน ชุดของประเทศอื่นๆที่เราไม่รู้ ตัวอย่ าง Code ทีใ่ ช้ ในหน้ าหลัก var dList:Array = new Array(fbrunel,fcambodia,flaos, fvietnam, fmyanmar, fsingapore, fphilippines, fnidonesia, fmalaysia, fthai,dbrunel,dcambodia,dlaos, dvietnam, dmyanmar, dsingapore, dphilippines, dnidonesia, dmalaysia, dthai); for(var i=0;i<20;i++){ dList[i].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, fl_ClickToDrag); } t.stop(); t.visible=false;

function fl_ClickToDrag(event:MouseEvent):void { event.target.startDrag(); } stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, fl_ReleaseToDrop); function fl_ReleaseToDrop(event:MouseEvent):void { event.target.stopDrag(); if(dthai.hitTestObject(cartoon) && fthai.hitTestObject(a) ||dbrunel.hitTestObject(cartoon) && fbrunel.hitTestObject(a) ||dcambodia.hitTestObject(cartoon) && fcambodia.hitTestObject(a) ||dlaos.hitTestObject(cartoon) && flaos.hitTestObject(a) ||dvietnam.hitTestObject(cartoon) && fvietnam.hitTestObject(a) ||dmyanmar.hitTestObject(cartoon) && fmyanmar.hitTestObject(a) ||dsingapore.hitTestObject(cartoon) && fsingapore.hitTestObject(a) ||dphilippines.hitTestObject(cartoon) && fphilippines.hitTestObject(a) ||dnidonesia.hitTestObject(cartoon) && fnidonesia.hitTestObject(a) ||dmalaysia.hitTestObject(cartoon) && fmalaysia.hitTestObject(a) ){ t.visible=true t.gotoAndStop(1); } else { t.gotoAndStop(2); }


}

การออกแบบจากรู ปจริ งสู่รูปภาพดราฟ อาทิเช่น รู ปธงชาติ รู ปคาเรกเตอร และ รู ปชุด


รู ปแบบและวิธีการเล่ น 1. เลือกประเทศที่จะมาจับคู่กบั เครื่ องแต่งกาย

2. เลือกชุดให้ตรงกับประเทศที่เลือกมาในตอนแรก


3.ถ้าเลือกถูก จะมีเครื่ องหมายขึ้นว่า ถูกต้อง แต่ ถ้าผิดจะมาเครื่ องหมาย ผิดขึ้น


จัดทำาโดย นายพัฒนพงษ์ ยางแก 54123311012 สาขาภาพเคลือ่ นไหวและสือผสม


เกมแต่งตัวตามวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศใน 10 ประเทศอาเซียน  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you