Issuu on Google+


เกมแต่ งตัวตามวัฒนธรรม ของแต่ ละประเทศใน 10 ประเทศอาเซียน เกมสร้างขึ้นโดยโปรแกรม Flash เป็ นเกมที่มีการจำาลอง เครื่ องแต่กาย ของแต่ละ ประเทศโดยอ้างอิง ข้อมูลจากเว็ปไซต http://hilight.kapook.com/view/73561 เนื้อหาและขั้นตอนการทำา - เรี ยบเรี ยงข้อมูล ของ ชุด แต่ละประเทศ - ทำาการร่ างและออกแบบ จำาลองจากชุดของจริ งลงสู่รูปแบบภาพดิจิตอล - เริ่ มทำาการศึกษาและเขียน ทดสอบ code games - ทำาการหาเสี ยง BG มาใส่ ประกอบในเกม - ทดสอบหาข้อผิดพลาดของ code - ทำาการ Export ไฟล์เกมออกมาให้สมบรู ปณ์

เนือ้ หาและประโยชน์ ที่ได้ รับจากการเล่ น


เกมแต่งตัวให้ถูกต้องตามประเทศ ทำาให้เราได้รู้จกั กับการแต่ตวั ของประเทศต่างๆที่นอก เหนือจากประเทศไทย ให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมของแต่ละประเทษ และ ถ้าเล่นจับคู่ไม่ถูกก็ยงั ได้ ฝึ กทักษะในเรื่ องของ ความจำา ให้เราได้ความรู ้ใหม่ๆเพิ่มเติมใน ชุดของประเทศอื่นๆที่เราไม่รู้ ตัวอย่ าง Code ทีใ่ ช้ ในหน้ าหลัก var dList:Array = new Array(fbrunel,fcambodia,flaos, fvietnam, fmyanmar, fsingapore, fphilippines, fnidonesia, fmalaysia, fthai,dbrunel,dcambodia,dlaos, dvietnam, dmyanmar, dsingapore, dphilippines, dnidonesia, dmalaysia, dthai); for(var i=0;i<20;i++){ dList[i].addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, fl_ClickToDrag); } t.stop(); t.visible=false;

function fl_ClickToDrag(event:MouseEvent):void { event.target.startDrag(); } stage.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, fl_ReleaseToDrop); function fl_ReleaseToDrop(event:MouseEvent):void { event.target.stopDrag(); if(dthai.hitTestObject(cartoon) && fthai.hitTestObject(a) ||dbrunel.hitTestObject(cartoon) && fbrunel.hitTestObject(a) ||dcambodia.hitTestObject(cartoon) && fcambodia.hitTestObject(a) ||dlaos.hitTestObject(cartoon) && flaos.hitTestObject(a) ||dvietnam.hitTestObject(cartoon) && fvietnam.hitTestObject(a) ||dmyanmar.hitTestObject(cartoon) && fmyanmar.hitTestObject(a) ||dsingapore.hitTestObject(cartoon) && fsingapore.hitTestObject(a) ||dphilippines.hitTestObject(cartoon) && fphilippines.hitTestObject(a) ||dnidonesia.hitTestObject(cartoon) && fnidonesia.hitTestObject(a) ||dmalaysia.hitTestObject(cartoon) && fmalaysia.hitTestObject(a) ){ t.visible=true t.gotoAndStop(1); } else { t.gotoAndStop(2); }


}

การออกแบบจากรู ปจริ งสู่รูปภาพดราฟ อาทิเช่น รู ปธงชาติ รู ปคาเรกเตอร และ รู ปชุด


รู ปแบบและวิธีการเล่ น 1. เลือกประเทศที่จะมาจับคู่กบั เครื่ องแต่งกาย

2. เลือกชุดให้ตรงกับประเทศที่เลือกมาในตอนแรก


3.ถ้าเลือกถูก จะมีเครื่ องหมายขึ้นว่า ถูกต้อง แต่ ถ้าผิดจะมาเครื่ องหมาย ผิดขึ้น


จัดทำาโดย นายพัฒนพงษ์ ยางแก 54123311012 สาขาภาพเคลือ่ นไหวและสือผสมเกมแต่งตัวตามวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศใน 10 ประเทศอาเซียน