Cool & Comfort 61 NL

Page 57

> project

Hoog efficiënte bodem/water warmtepomp voor vierkantshoeve Recent werd een authentieke vierkantshoeve in Pepingen volledig gerenoveerd

Systemen gewikt en gewogen

tot een moderne woon- en verblijfsruimte. In de tot woonruimte omgebouwde

Voor de renovatie van de bestaande stal-

stallen werd een bodem/water warmtepomp van Dimplex – in ons land verdeeld

len tot woonruimte werd voorgesteld om

door Engels Thermo Comfort - geplaatst, in combinatie met vloerverwarming. Deze staat ook in voor de verwarming van het sanitair water. In de slaapkamers werd voor ventilo convectoren op lage temperatuur geopteerd.

een bodem/water warmtepomp van Dimplex te plaatsen, in combinatie met vloerverwarming. Deze staat ook in voor de verwarming van het sanitair water. Het betreft een warmtepomp van het type Dimplex SI

D

18TU met een vermogen van 17.7kW en een

e imposante Vierkantshoeve in het

regelbaar in temperatuur. Voor de overige

COP 4.7. De bijbehorende boiler heeft een

Vlaams-Brabantse Pepingen werd

ruimtes hadden we bij de eerste gesprek-

capaciteit van 400L. Voor de warmtepomp

grondig gerenoveerd. In een eer-

ken het idee opgevat om één enkele warm-

dienden 8 boringen van 50 meter diep te

ste fase werden de bestaande stallen omge-

tepomp voor de beide projectfases te plaat-

worden uitgevoerd.

bouwd tot leefruimte en slaapkamers, zodat

sen. Daar het tijdsverschil tussen beide fases

de bouwheer er tijdelijk zijn intrek kon

te groot was, hebben we uiteindelijk toch

Nico Lemmens: “Door middel van een uit-

nemen. In de tweede fase zal de bestaande

geopteerd voor twee afzonderlijke warmte-

gebreid vooronderzoek hebben wij de klant

woning verbouwd worden volgens de

pompinstallaties, waarvan de eerste nu dus

kunnen overtuigen van het verbruik van

nieuwe normen van isolatie en verwar-

geïnstalleerd werd.”

deze warmtepompinstallatie ten opzichte

ming, met het behoud van het karakter van

van installaties op gas en mazout. Op basis

de woning. In de laatste fase zal het gereno-

Eigenheid behouden

van de structuur van het gebouw hebben

veerd gebouw uit fase 1 gebruikt worden

De eigenaar wou absoluut het karakter van

we de warmtebehoefte bepaald. Ons uit-

als bureelruimte, en eventueel later als Bed

de vierkantshoeve in zijn eigenheid behou-

gangpunt was een standaard buitentempe-

& Breakfast of voor hoevetoerisme. Nico

den. Zo werd het volledige dak eraf gehaald

ratuur van – 10°C en 2.000 uren volledig

Lemmens, zaakvoerder van installatiebe-

en voorzien van een nieuw onderdak met

benutte uren op jaarbasis, een goed geïso-

drijf Lemmens Warmtepompen uit Destel-

isolatie. De oorspronkelijke dakpannen

leerde bouwschil. Er werd voorzien in een

bergen: “Voor de verwarming werkten we

zijn teruggeplaatst. De vloeren werden uit-

verwarmd woonoppervlak met vloerver-

samen met Engels Thermo Comfort uit Ant-

gegraven, een nieuwe vloerplaat met 10cm

warming op 45°C, een warmtebehoefte

werpen – nvdr zie kaderstuk - waarmee we

Pur isolatie werd voorzien voor de vloerver-

van 15.96 kW, en een specifieke warmte-

in het verleden reeds enkele mooie projec-

warming. De vloertegels zijn vervaardigd

behoefte van 69.39 W/m². Er werd geop-

ten realiseerden. Voor de verwarming van

uit gebakken klei zoals voorheen het gaval

teerd voor een monovalente opstelling met

de slaapkamers van de hoeve werd geko-

was. Alle buitenmuren werden langs de

aardwarmtewisselaar. We gingen uit van

zen voor ventilo convectoren op lage tem-

binnenzijde geïsoleerd met Pir platen van

een jaarlijkse energiebehoefte voor verwar-

peratuur van het merk Thermor. Alle slaap-

7 cm dik, en werden afgewerkt met leem

ming van 31.920 kWh en een warmwater-

ruimtes zijn via afzonderlijke thermostaten

die in de massa gekleurd werd.

bereiding voor 4 personen a rato van 60 liter cool& comfort I 57


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.