Business Guide

Page 8

8

Lees meer interessante artikelen op contentway.nl

BUSINESS GUIDE

‘Data helpt ons een leefbare stad te realiseren met gelukkige mensen’ Digitale Transformatie

Den Bosch wil met data bijdragen aan het geluk van haar inwoners. De gemeente werkt daarom met ondernemers, onderwijsinstellingen én inwoners van de stad aan het ontwikkelen van datavaardigheden en datagedreven oplossingen. Tekst: Féline van der Linde Foto: Pexels

Het gaat ons niet

zozeer om het inzetten van de laatste technologische innovaties, maar meer om wat je nou precies met technologie kunt”, vertelt Jack Mikkers, burgemeester van ’s-Hertogenbosch. “Data op een verantwoorde manier dicht bij de mens brengen doen we samen. Om die reden vinden we het belangrijk de triple helix van overheid, onderwijs en bedrijven met elkaar te verbinden en te koppelen aan maatschappelijke initiatieven.”

Het is namelijk ook onze verantwoordelijkheid om de mensen die niet uit zichzelf mee kunnen komen met de digitalisering, te voorzien van de juiste kennis en vaardigheden. steeds meer een echte datastad”, vertelt Edwin Boer, strateeg bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. “Het is de enige stad in Nederland met een data universiteit: de JADS. “Den Bosch wordt

Bossche onderwijsinstellingen zijn datavaardigheden steeds meer een onderdeel van het programma. En de gemeente stimuleert de ontwikkeling van datavaardigheden door samenwerking te ondersteunen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Bijvoorbeeld door het realiseren van een unieke omgeving in de Spoorzonehet Innovatiekwartier – waar studenten en MKB samen aan praktische datavraagstukken werken. Of in Huis73, bibliotheek en cultuurhuis van Den Bosch, waar wordt Ook in andere

Het is van belang de leerlingen kennis en vaardigheden van de toekomst mee te geven.

gewerkt aan de digitale geletterdheid van onze inwoners, bijvoorbeeld door laagdrempelige workshops te geven over hoe je met digitale technologie omgaat.

We vinden het belangrijk de triple helix van overheid, onderwijs en bedrijven met elkaar te verbinden en te koppelen aan maatschappelijke initiatieven. ook onze verantwoordelijkheid om de mensen die niet uit zichzelf mee kunnen komen met de digitalisering, te voorzien van de juiste kennis en vaardigheden. En zo aandacht te hebben voor datawisdom voor iedereen. Mikkers: “Willen we bijdragen aan een leven lang leren, dan is het van belang de leerlingen kennis en vaardigheden van de toekomst mee te geven. Als gemeente zijn we een Het is namelijk

van de initiatiefnemers van het recent ondertekende convenant Bosch Onderwijsinnovatie Akkoord. Studenten van maar liefst zeven Bossche onderwijsinstellingen en de gemeente gaan projectmatig samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken om onder andere data vaardigheden te ontwikkelen en delen.”

innovaties van vandaag de dag kun je bijna alles. Het is aan ons om hier ethisch mee om te gaan. Dit doen wij door ons af te vragen van wie die data zijn, wat het doel van de datatoepassing is. Vanzelfsprekend mogen de data nooit terug te herleiden zijn naar specifieke personen.”

heeft gelukkige bewoners. Mikkers: “Tijdens de coronacrisis hebben we naar een aantal maatschappelijke vraagstukken gekeken, zoals de drukte in de binnenstad. Een te drukke binnenstad vinden inwoners en bezoekers niet prettig, zeker niet in die periode. Om die reden hebben we met slimme camera’s gemeten wanneer en op welk tijdstip het heel erg druk is. Zo konden we op de juiste tijden mensen erop wijzen dat het te druk was in de binnenstad en hen de mogelijkheid geven om de binnenstad te vermijden of hun route aan te passen. Dit wel binnen kaders, want als overheid hebben we de verantwoordelijkheid om verantwoord om te gaan met data. Met de technologische

Data kan ons de meest mooie inzichten geven en het leven vergemakkelijken.

Een leefbare stad

ook met data kunnen, het mag nooit leidend zijn. “Data kan ons de meest mooie inzichten geven en het leven vergemakkelijken, bijvoorbeeld door ervoor zorgen dat fietsers op een bepaald punt niet meer hoeven te wachten op een rood stoplicht, kappers van onze stad efficiëntere planningen kunnen maken en we de logistiek in de binnenstad beter kunnen coördineren zodat er minder (milieu) overlast ontstaat.” En hoeveel we

Het gaat ons niet zozeer om het inzetten van de laatste technologische innovaties, maar meer om wat je nou precies met technologie kunt. Tegelijkertijd kunnen bele-

nooit alleen op basis van data gemaakt worden. Data kan je ook koppelen aan de belevenis van mensen. “Bijvoorbeeld bij incidenten. De data lieten zien dat in een bepaalde wijk veel inbraken plaatsvonden. Wij dachten dat deze voor een onveilig gevoel zouden zorgen, maar door op basis van deze inzichten ook gesprekken te gaan voeren met de wijkagenten en inwoners bleken zij geen gevoelens van onveiligheid te ervaren. Ik wil dan ook niet mijn stad besturen vanachter mijn computer, en zeker ook niet alleen op basis van data.” Het gesprek aangaan en contact hebben met de inwoners blijft ontzettend belangrijk. idskeuzes

we er dus voor inwoners, ondernemers, studenten én bezoekers”, besluit Mikkers. “Dat dragen we ook uit in Data Week NL. We ontmoeten en inspireren elkaar tijdens deze week die van 27 juni tot en met 2 juli in Den Bosch plaatsvindt. Hier wordt vernieuwing gevoed, kennis gedeeld en worden inhoudelijke discussies gevoerd. Dit voor een breed publiek: van starter tot data scientist en in een uiteenlopend en uniek programma. We kunnen immers niet meer zonder data, data helpt ons en kan onze stad leefbaarder en gelukkiger maken. Dat proberen we in de Data Week NL uit te dragen.” “Als datastad zijn

We kunnen immers niet meer zonder data, data helpt ons en kan onze stad leefbaarder en gelukkiger maken.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.