Page 1

1


2


Πξνθίι Δηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε

4 5

Καηαζθεπή ηζηνζειίδσλ Portfolio θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ (δείγκαηα δνπιεηάο) Φηινμελία ηζηνζειίδσλ – θαηνρπξψζεηο domain names Mylogi.gr - Πξφγξακκα κεραλνγξάθεζεο Application εθαξκνγέο γηα smart phones MyPortal.gr i-holidays.gr Multimedia εθαξκνγέο

6 7 10 11 12 13 14 15

3 Sms-marketing.gr – Απνζηνιή καδηθψλ sms Premium sms – πξνζηηζέκελε αμία – 5ςήθηα Qrcode-marketing.gr Seo-marketing.gr smstoday.gr Socialnetwork-marketing.gr Google Adwords –θακπάληα Marketing plan θαη ΢ηξαηεγηθφ marketing Πνιηηηθφ Marketing Καη επηθνηλσλία Γεκηνπξγία εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο – ζεκαηνπνίεζε Myadvertisingbike.gr

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Πξνθίι Δπηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα – αμηνιφγεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ Business plan-επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην

28 29 30


Πξνθίι H My Company Projects είλαη κηα δπλακηθά αλαπηπζζφκελε εηαηξεία ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 3 θεληξηθνχο άμνλεο, ην Marketing, ηα Internet Projects θαη ην Finance- Consulting. Κεληξηθή θηινζνθία & πξσηαξρηθφ κέιεκα ηεο εηαηξείαο είλαη νη νινθιεξσκέλεο & πνηνηηθέο ιχζεηο , πάληα κε ρακειφ θφζηνο θαη πνηνηηθή δνπιεηά & απνηέιεζκα , ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο. Η My Company Projects είλαη ε κνλαδηθή εηαηξεία ζηελ Διιάδα ε νπνία θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε ζε 3 βαζηθνχο άμνλεο , νη νπνίνη απνηεινχλ εθαιηήξην γηα ηελ δπλακηθή αλάπηπμε ηεο θάζε ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείαο. ΢ήκεξα ε εηαηξεία My Company Projects έρεη ζην δπλακηθφ ηεο 20 ζπλεξγάηεο νη νπνίνη κε ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ εκπεηξία ηνπο θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ – ζπλεξγαηψλ ηεο. Η My Company Projects απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο έζεζε σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ν πειάηεο λα είλαη ζπλεξγάηεο ζε θάζε επηρεηξεκαηηθή πξνζπάζεηα ηεο εηαηξείαο. Η θεληξηθή δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο είλαη ζηελ Θεζζαινλίθε ελψ δηαζέηεη ππνθαηάζηεκα ζηελ Αζήλα. Παξάιιεια ππάξρνπλ αληηπξφζσπνη κε ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ζε Βαιθαληθέο ρψξεο.

4


Εηαηξηθή θνηλωληθή επζύλε Η εηαηξεία My Company Projects ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο ηεο επζχλεο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ ηεο πξνζψπνπ βνεζάεη κε ην δηθφ ηεο ιηζαξάθη θνηλσληθέο νκάδεο θαη ζπιιφγνπο νη νπνίνη ην έρνπλ πξαγκαηηθά αλάγθε. Η εηαηξεία πξνζθέξεη ρσξίο νηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα θαη πξνβνιή ππεξεζίεο ηεο κε ζθνπφ λα δηαδψζεη ην έξγν θαη ηελ δνπιεηά ζπιιφγσλ θαη ΜΚΟ πνπ αδπλαηνχλ λα αμηνπνηήζνπλ αιιά θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ ην ζεκαληηθφ ηνπο έξγν. Ήδε απφ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπκε ζηαζεί αξσγνί ζε αμηέπαηλεο πξνζπάζεηεο κε ζθνπφ λα βνεζήζνπκε εαπηνχο αιιήινπο ζε απηήλ ηελ δχζθνιε ρξνληθή ζπγθπξία πξαγκάησλ θαη γεγνλφησλ. Βαζηθή αξρή θαη πηζηεχσ καο είλαη φηη πξνέρεη ε αλάδεημε έξγσλ ηα νπνία έρνπλ σο γλψκνλα ηνλ άλζξσπν θαη θπξίσο ηελ θνηλσληθή εμέιημε ηνπο πάληα κε γλψκνλα λα πξναζπίζνπκε ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηνλ πνιηηηζκφ καο.

5


ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ Ι΢ΣΟ΢ΕΛΙΔΑ΢ Η θαηαζθεπή ηζηνζειίδαο γηα κηα επηρείξεζε είλαη πιένλ ην βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο, δηαθήκηζεο θαη πσιήζεσλ. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα θαηαζθεπάζεηε κηα επαγγεικαηηθή ηζηνζειίδα είλαη ε ζσζηή επηινγή, ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο θαη ε έξεπλα αγνξάο αιιά θαη αληαγσληζκνχ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζθνπφ λα έξζεη ην απαηηνχκελν απνηέιεζκα ηεο επηηπρίαο. Η εηαηξεία καο κεηά απφ ελδειερή ζπδήηεζε θαη έξεπλα κε ηνλ πειάηε – ζπλεξγάηε πξνηείλεη ηελ θαηαιιειφηεξε κνξθή ηζηνζειίδαο. Οη ηζηνζειίδεο θαη παθέηα ηα νπνία πξνζθέξεη ε εηαηξεία καο είλαη ηα παξαθάησ: -Flash (κε θίλεζε)δπλακηθή κε links ( ζεκαηηθέο ελφηεηεο) -Html (ζηαηηθή)δπλακηθή κε links (ζεκαηηθέο ελφηεηεο) -Html ρσξίο ζεκαηηθέο ελφηεηεο –links κε κηα θεληξηθή ζειίδα κε πιεξνθνξίεο θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ. -Eshop – ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα κε ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη δηαδξαζηηθή παξνπζίαζε πξντφλησλ. Ο ζθνπφο γηα ηελ δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο είλαη λα θέξεηε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξνπο λένπο πειάηεο ζε επαθή καδί ζαο.Σν απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ηζηνζειίδαο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε επηρείξεζε. Ση αλαιακβάλνπκε εκείο; εθηφο απφ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ; – Σελ αγνξά νλφκαηνο (www.νλνκα.gr) - Σελ κειέηε ηεο ηζηνζειίδαο ζαο - Σελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδαο. - Σελ Φηινμελία ηεο ηζηνζειίδαο ζαο. - Σελ δηαθήκηζε ηεο ηζηνζειίδαο ζαο. - Σελ ηερληθή ππνζηεξίμε ηεο ηζηνζειηδαο ζαο. - Γεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ Email Η εηαηξεία My Company Projects , απφ ηηο πξψηεο εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ, έρεη πξνρσξήζεη ζε πάλσ απφ 800 ηζηνζειίδεο γηα δηάθνξεο εηαηξείεο αλά ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ ελψ έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο πινπνηήζεη πνιχ κεγάια θαη δχζθνια project.

6


Portfolio θαηαζθεπήο ηζηνζειίδωλ

Ιζηνζειίδα flash κε links – ζεκαηηθέο ελφηεηεο γηα ην εζηηαηφξην Room 22 ζηελ Θεζζαινλίθε. Πεξηγξαθή ηνπ κελνχ, θσηνγξαθίεο θαη πξνηάζεηο γηα πηάηα. http://www.room22.gr

Ιζηνζειίδα flash γηα ηελ εηαηξεία εηδψλ κπάληνπ θαη πιαθηδίσλ Αθνί Φξαληδή κε έδξα ηελ Αζπξνβάιηα . Παξνπζηάδνληαη ηα πξντφληα , ην εηαηξηθφ πξνθίι θαη ηα λέα ηεο εηαηξείαο. http://www.afoifrantzi.gr

Ιζηνζειίδα γηα ηελ εηαηξεία Concept Events ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ηεο δηνξγάλσζεο εθδειψζεσλ ε νπνία ζρεδηάδεη θαη αλαιακβάλεη θνηλσληθέο , εηαηξηθέο θαη κε θεξδνζθνπηθέο εθδειψζεηο. Η ηζηνζειίδα είλαη ζε Διιεληθφ θαη Αγγιηθφ πεξηβάιινλ θαη ππάξρεη εθηελήο παξνπζίαζε ηεο εηαηξείαο κε θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη αλαιπηηθή παξνπζίαζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Τπάξρεη ςεθηαθφ album κε παξνπζίαζε θσηνγξαθηψλ ηεο θάζε εθδήισζεο κε ηα πξφζσπα πνπ ζπκκεηείραλ http://www.conceptevents.gr

Ιζηνζειίδα flash δπλακηθή κε ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζε 4 μέλεο γιψζζεο γηα ηα δηεζλή γξαθεία ηειεηψλ Παρνχκε. ΢ηελ ηζηνζειίδα ππάξρεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο εηαηξείαο κε θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη video.http://www.pachoumis.eu

7


Ιζηνζειίδα κε ζεκαηηθέο ελφηεηεο flash ε νπνία ρσξίδεηαη ζε 4 θεληξηθέο θαηεγνξίεο θαη αλαπηχζζεηαη ζε δηαθνξεηηθά menu γηα ηελ θάζε κηα δξαζηεξηφηεηα θαη θαηάζηεκα. ΢ε θάζε κηα αλεμάξηεηε ζειίδα ππάξρεη ζεκαηνπνηεκέλν menu ην νπνίν αλαπηχζζεηαη κε δηαθνξεηηθέο ελφηεηεο. Σν layout ηεο ηζηνζειίδαο βαζίδεηαη πάλσ ζε θσηνγξαθίεο. http://www.malle.gr

Ιζηνζειίδα html κε δπλακηθφ κελνχ δηαρείξηζεο θαη flash slight show κε ελαιιαγή θσηνγξαθηψλ. ΢ηελ ηζηνζειίδα πεξηγξάθνληαη ηα events ηεο εηαηξείαο θαη νη εθδειψζεηο πνπ ζα γίλνπλ θαζψο θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ κε video. Η ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα αλήθεη ζηνλ φκηιν Dosera . http://www.doseraarts.gr

Ιζηνζειίδα flash κε ζεκαηηθέο ελφηεηεο γηα ην Κηήκα Βνπξβνπθέιε ην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ βηνινγηθή παξαγσγή θξαζηνχ. ΢ηελ ηζηνζειίδα ππάξρεη πιήξε παξνπζίαζε ηεο εηαηξείαο κε ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαζψο θαη κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο επηζθέπηεο. http://www.ktima-vourvoukeli.gr

Ιζηνζειίδα html κε ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη flash slight show ην νπνίν παξνπζηάδεη εθηελψο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο Πεηζάγθαο ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ηνλ Ιηαιηθφ espresso Lavazza. ΢ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ππάξρεη πιήξε πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο. http://www.petsagas.gr

8


Ιζηνζειίδα flash ε νπνία αλαπηχζζεηαη κε έλαλ ηδηαίηεξν θψδηθα ν νπνίνο έρεη ηελ κνξθή βηβιίνπ θαη ν ρξήζηεο ην μεθπιιίδεη αλάινγα κε ην ηη ζεκα ηνλ ελδηαθέξεη. Η ηζηνζειίδα αθνξά ηελ εηαηξεία To Thelo ε νπνία αλήθεη ζηνλ φκηιν εηαηξεηψλ Novocom Group θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ρψξσλ αλαςπρήο θαη θαθέ. www.tothelo.gr

Ιζηνζειίδα flash κε ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζε ειιεληθφ θαη αγγιηθφ κελνχ γηα ηελ εηαηξεία Lotus Oriental Spa ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ ηερληθή ηνπ καζάδ απφ ηελ Αζία. Παξάιιεια ππάξρεη εμεηδηθεπκέλν ηκήκα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ θαζψο θαη πιήξεο νξγαλσκέλν ηκήκα δηαρείξηζεο μελνδνρείσλ ηα νπνία επηζπκνχλ λα εμνπιίζνπλ κε έκπεηξν πξνζσπηθφ. http://www.lotusorientalspa.gr

Ιζηνζειίδα κε html θψδηθα δηαρείξηζεο θαη δπλακηθφ κελνχ. Η εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ηεο παξαζθεπήο αλαηνκηθψλ παληνθιψλ θαη απνηειεί πξφηππε βηνηερλία γηα ηελ Βφξεηα Διιάδα. Η ηζηνζειίδα δηαζέηεη ζεκαηνπνηεκέλν κελνχ κε πιήξε παξνπζίαζε ηεο εηαηξείαο www.castoranatomic.gr

9


Η ππεξεζία Stakaman.gr απνηειεί επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ηεο εηαηξείαο My Company Projects θαη παξέρεη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο γηα ηηο ππεξεζίεο θαηαρψξεζεο θαη θαηνρχξσζεο νλνκάησλ ρψξνπ – domain name θαη θηινμελία ηζηνζειίδσλ – web hosting. Η ππεξεζία απεπζχλεηαη ζε εηαηξείεο θαη ηδηψηεο νη νπνίνη είηε ζέινπλ λα θάλνπλ κηα αξρή κε ηνλ ρψξν ηνπ Internet είηε ήδε ην ρξεζηκνπνηνχλ. Η My Company Projects είλαη εγθεθξηκέλνο θαηαρσξεηήο νλνκάησλ ρψξνπ απφ ηελ ΔΔΣΣ (Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ) γηα ηα νλφκαηα κε θαηαιήμεηο ζε .gr. Παξάιιεια δηαζέηεη ηδηφθηεηνπο server – ρψξνπο θηινμελίαο γηα φισλ ησλ εηδψλ ηηο ηζηνζειίδεο νη νπνίνη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πξνεγκέλν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη ην άξηηα ζηειερνκέλν ηερληθφ ηκήκα ππνζηήξημεο πξνζθέξνπλ ηηο πην νινθιεξσκέλεο θαη απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο κε ηηο πην αληαγσληζηηθέο ηηκέο ηεο αγνξάο. ΢ηφρνο θαη θηινζνθία καο είλαη λα απνηειέζνπκε θνηλσλνχο κηαο επαγγεικαηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ θάλεηε θαη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ θαηλνηνκία, ηελ αμηνπηζηία αιιά θαη αληαγσληζηηθφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ καο. Οη ππεξεζίεο καο πξνζαξκφδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θαζελφο θαη ηεο θαζεκηάο επηρείξεζεο κε νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα θαη θπξίσο κε άκεζα απνηειέζκαηα.

10


To MyLogi.gr απνηειεί επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ηεο εηαηξείαο My Company Projects . ΢θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο είλαη ε εχθνιε, γξήγνξε θαη κε ρακειφ θφζηνο, κεραλνγξάθεζε ηεο επηρείξεζε ζαο, ζπκβάιινληαο ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο επξπζκίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζαο. Σν MyLogi.gr, ζαο παξέρεη ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο : Πιήξεο Έιεγρνο ησλ Δηδψλ ηεο Δπηρείξεζεο ζαο θαη ηαμηλφκεζε ζε θαηεγνξίεο Καηαγξαθή ησλ Πάγησλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ππνρξεψζεσλ ζαο (ΓΔΗ, ελνίθην, ΔΤΑΘ θηι) Γηαρείξηζε, Δηζαγσγή θαη Δπεμεξγαζία ησλ Πειαηψλ ζαο, δίλνληαο ζαο ηε δπλαηφηεηα λα έρεηε θαηαρσξεκέλνπο αλά πάζα ζηηγκή ηνπο πειάηεο ζαο, θαζψο επίζεο θαη λα ειέγρεηε ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ έρεη θάλεη ν εθάζηνηε πειάηεο ζηελ επηρείξεζε ζαο (π.ρ. Σν ΢χλνιν Αγνξψλ ηνπ Αληψλε Αληψλε ζηελ επηρείξεζε κνπ, αλέξρεηαη ζηα 2.000 Δπξψ) ΢αο επηηξέπεη λα ειέγρεηε ηελ Απνζήθε ζαο, ηε δηαζεζηκφηεηα πνπ ππάξρεη αλά πάζα ζηηγκή, θαζψο θαη ηηο αλαιπηηθέο ηηκέο πνπ έρεη θάζε πξντφλ Αλαδήηεζε Πειαηψλ , κε βάζε πξνεγκέλσλ θξηηεξίσλ γηα ηελ επθνιφηεξε εχξεζε ηνπ πειάηε πνπ επηζπκείηε Αλαδήηεζε Πξντφληνο, κε βάζε πξνεγκέλσλ θξηηεξίσλ γηα ηελ επθνιφηεξε εχξεζε ηνπ πξντφληνο πνπ επηζπκείηε Καηαγξαθή ησλ Πσιήζεσλ ζαο, θαη απηφκαηε ελεκέξσζε ηνπ λένπ ππνινίπνπ γηα ηνλ πειάηε πνπ έθαλε ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξείηε λα ειέγρεηε φιεο ηηο πσιήζεηο πνπ έρεηε θάλεη, θαζψο θαη ζε πνηφλ ηελ έρεηε θάλεη, θαη ε εθαξκνγή ελεκεξψλεη απηφκαηα γηα ην λέν ινγαξηαζκφ πνπ έρεη θάλεη ν Πειάηεο απηφο ζηελ επηρείξεζε ζαο Δηζαγσγή, Έιεγρνο θαη Γηαρείξηζε ησλ Δζφδσλ ζαο Διέγμηε ηνλ Ιζνινγηζκφ ζαο, αλά έηνο θαη δείηε ην αληίζηνηρν γξάθεκα, ην νπνίν ζαο βνεζά λα θαηαλνήζεηε θαιχηεξα ην θέξδνο ή ηε δεκία ηεο επηρείξεζε ζαο. ΢ε πεξηπηψζεηο πνπ νη αλάγθεο ηηο εηαηξείαο ζαο είλαη κεγαιχηεξεο θαη πην ζχλζεηεο ηφηε κπνξνχκε λα παξακεηξνπνηήζνπκε ην ινγηζκηθφ θαη λα ην πξνζαξκφζνπκε ζηα δηθά ζαο δεδνκέλα.

11


APPLICATION - ΕΦΑΡΜΟΓΕ΢ ΓΙΑ SMART PHONES Η αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα Smart Phones ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη ξαγδαία θαη θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο ζηελ λέα επνρή ηεο ηερλνινγίαο. Η αξρή έγηλε κε ην γλσζηφ ζε φινπο καο Iphone ην νπνίν καο εηζήγαγε ζηνλ ρψξν ησλ application – εθαξκνγψλ κε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο εθαξκνγέο άιιεο δσξεάλ θαη άιιεο επί πιεξσκή κέζα απφ ηηο νπνίεο κπνξνχκε λα θάλνπκε πνιχ ρξήζηκα θαη ιεηηνπξγηθά πξάγκαηα. Αθνινχζεζαλ θαη άιιεο εηαηξείεο κε απνηέιεζκα ζήκεξα πνιινί λα αλαξσηηνχληαη πσο κπνξνχλ λα βάινπλ ηελ εηαηξεία ηνπο ή λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ δηθή ηνπο εθαξκνγή – application γηα smart phone. Η αλάπηπμε εθαξκνγψλ , ιφγσ ηεο χπαξμεο ζχλδεζεο ζην Internet ζηα smart phones , είλαη παξφκνηα κε ηελ αλάπηπμε κηαο ηζηνζειίδαο ή κηαο web εθαξκνγήο. Η πξνζαξκνγή γίλεηαη κε ηελ ρξήζε εξγαιείσλ αλάπηπμεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηνλ θψδηθα HTML , πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηα smart phones. Η My Company Projects έρεη δεκηνπξγήζεη έλα εηδηθφ ηκήκα κε θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηα application – εθαξκνγέο θαη ελ γέλεη γηα ηα smart phones. Μπνξεί λα ζαο θαζνδεγήζεη πψο λα πινπνηήζεηε κηα ηδέα πνπ έρεηε θαη ζέιεηε λα ηελ θάλεηε πξάμε αιιά θαη λα βγάιεηε έλα extra εηζφδεκα κέζα απφ απηήλ ή λα αλαπηχμεηε ηελ εηαηξεία ζαο θαη ηελ ήδε ππάξρνπζα ηζηνζειίδα ζαο ζε εθαξκνγή εηζάγνληαο ηελ ζην «λέν» ηερλνινγηθά θφζκν κε ηελ πην γξήγνξε αλαπηπζζφκελε αγνξά. Η εκπεηξία θαη νη γλψζεηο πνπ θαηέρνπκε καο θαζηζηνχλ ηελ πξψηε ζαο επηινγή γηα εζάο θαη ηελ εηαηξεία ζαο γηα λα απνθηήζεηε ηελ δπλακηθή θαη ηελ αμηνπηζηία πνπ ρξεηάδεζηε ρσξίο λα απνηειεί εκπφδην ε πνιππινθφηεηα ηνπ ζέκαηνο.

12


To Μyportal.gr απνηειεί έλα απφ ηα πιεξέζηεξα portal ζηελ Βφξεηα Διιάδα κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ Θεζζαινλίθε. Πξφθεηηαη γηα ην Portal φπνπ πνιηηηθνί , άλζξσπνη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο , πξνζσπηθφηεηεο απφ δηάθνξνπο ρψξνπο, επηζηήκνλεο θαη ινηπνί εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο κέζα απφ αξζξνγξαθία θαη κφληκεο ζηήιεο. Παξάιιεια κέζα απφ ην Myportal.gr αλαπηχζζεηαη κηα αξζξνγξαθία ζρεηηθά κε φια ηα ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ καο απαζρνινχλ θαη καο ελδηαθέξνπλ ( νηθνλνκία, πνιηηηθή, κφδα , άληξαο , γπλαίθα θ.α). ΢ην Myportal.gr ππάξρεη πιεξέζηαηνο νδεγφο αγνξάο θαη ελεκέξσζεο γηα πξνηεηλφκελεο επηρεηξήζεηο γηα φιε ηελ Διιάδα ελψ ζπλδπάδεη θαη πξνζθέξεη πξνζθνξέο γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ κε εθπηψζεηο πνπ δίλνπλ ηα θαηαζηήκαηα κέζα απφ απηφ. Σν Myportal.gr είλαη ρνξεγφο επηθνηλσλίαο ζηα κεγαιχηεξα event, εθδειψζεηο θαη festival πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηελ Θεζζαινλίθε αιιά θαη παλειιαδηθά ελψ παξάιιεια κέζα απφ απηφ κπνξεί ν επηζθέπηεο λα ελεκεξσζεί γηα ηα πνιηηηζηηθά δξψκελα θαη φιεο ηηο εθδειψζεηο θαη ηα events πνπ γίλνληαη ζηελ Θεζζαινλίθε. ΢ήκεξα ην Myportal.gr , κεηά απφ κηα παξνπζία 8 εηψλ ζην δηαδίθηπν , παξακέλεη ζε δπλακηθή ηξνρηά αλφδνπ πάληα κε γλψκνλα ηελ ζσζηή ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ ηνπ . Απνηειεί ην αλνηθηφ πεδίν ιφγνπ θαζψο κέζα απφ ην Myportal.gr κπνξεί κε ζπλέπεηα ν θαζέλαο λα δεκνζηεχεη ηηο ζέζεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπ. Μέρξη ζήκεξα αξζξνγξαθνχλ θνληά ζηα 35 άηνκα – πξνζσπηθφηεηεο.

13


Η ηζηνζειίδα i-holidays.gr απνηειεί επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ηεο εηαηξείαο My Company Projects ,θαη απνηειεί έλα πιήξε ηνπξηζηηθφ νδεγψλ γηα μελνδνρεία θαη πξννξηζκνχο αλά ηελ Διιάδα. Σν i-holidays.gr απαξηίδεηαη απφ ζπγαηξηθέο ηζηνζειίδεο νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο αλάινγα κε ην αληηθείκελν θαη ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ επηζπκεί ν επηζθέπηεο λα δεη. Οη ζπγαηξηθέο ηζηνζειίδεο ρσξίδνληαη ζε ζεκαηνινγία γηα camping, πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ηνπξηζηηθά ζέξεηξα, ρεηκεξηλφ θαη θαινθαηξηλφ ηνπξηζκφ, αγξνηνπξηζκφ, παξαιίεο ηεο Διιάδαο , ηνπξηζηηθά γξαθεία, εηαηξείεο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ αιιά θαη έλαο αλαιπηηθφο νδεγφο γηα ςπραγσγία, δηαζθέδαζε θαη μελνδνρεία. ΢ηφρνο ηνπ i-holidays.gr θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηζηνζειίδσλ είλαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ ηνπ Internet κέζα απφ ηελ ζσζηή πιεξνθφξεζε θαη ηελ εχζηνρε πξνβνιή ησλ επηρεηξήζεσλ κε κεγάιν πεξηζψξην αληαπφδνζεο ρξεκάησλ. Η εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ θαη ζπλεξγαηψλ έρνπλ επηηχρεη ηελ κεγάιε αλάπηπμε ηνπ i-holidays.gr ηφζν ζε επίπεδν επηζθεςηκφηεηαο φζν θαη ζε εκπνξηθφηεηα αιιά θαη brand name. Με ζσζηή νξγάλσζε, πνηνηηθέο ππεξεζίεο, εζηθή αιιά θαη ζπλερηδφκελε επέλδπζε ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ν ηζηφηνπνο i-holidays.gr ζπλερψο θεξδίδεη ηηο εληππψζεηο θαη αληαπνθξίλεηαη κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά αλφδνπ ζηνλ αληαγσληζκφ.

14


MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕ΢ Οη multimedia εθαξκνγέο απνηεινχλ ηελ πξαγκαηηθή επαιήζεπζε ηνπ φξνπ κηα εηθφλα ηζνδπλακεί κε ρίιηεο ιέμεηο θαζψο ν ζπλδπαζκφο εηθφλαο , ήρνπ , θσηνγξαθηψλ , video θαη ηξηζδηάζηαησλ γξαθηζηηθψλ δίλεη ζηελ εθαξκνγή καο κηα δηαθνξεηηθή εληππσζηαθή εηθφλα κε ακέηξεηεο δπλαηφηεηεο. Απηφ απνηειεί θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ φξνπ multimedia εθαξκνγή ε νπνία ζήκεξα απνηειεί έλα βαζηθφ θαη ζεκέιην ιίζν γηα ηελ ζσζηή εηαηξηθή εηθφλα θαη ηελ παξνπζίαζε κηαο επηρείξεζεο. Γηα λα πινπνηεζεί ε multimedia εθαξκνγή ε εηαηξεία My Company Projects ρξεζηκνπνηεί πξνγξάκκαηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ηα νπνία παξακεηξνπνηνχλ θαη νινθιεξψλνπλ ηελ εθαξκνγή ζαο. Οη Multimedia εθαξκνγέο έρνπλ κηα επξεία γθάκα ρξεζηκφηεηαο γηα ην promotion θαη ην ελ γέλεη marketing ηεο εηαηξείαο ζαο θαζψο πέξα απφ ηελ εηαηξηθή ζαο παξνπζίαζε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα κηα νινθιεξσκέλε δηαθεκηζηηθή θακπάληα , γηα email marketing (Μαδηθή απνζηνιή email) , παξνπζίαζε ρψξσλ θαη γξαθείσλ , newsletter γηα ελεκέξσζε ππεξεζηψλ θαη πξνζθνξψλ , θαηαζθεπή banner γηα internet. Η multimedia εθαξκνγή ζαο κπνξεί λα ζαο παξαδνζεί θαη ζε dvd ή cd γηα λα κπνξέζεηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε ζε έθζεζε ή ζε θάπνηα εηαηξηθή ζαο παξνπζίαζε ζε νζφλεο ηειεφξαζεο ζηνλ ρψξν ζαο ή λα ην ηνπνζεηήζεηε ζηελ ηζηνζειίδα ζαο.

15


Η εηαηξεία My Company Projects έρεη αλαπηχμεη ηελ ππεξεζία ηεο καδηθήο απνζηνιή sms – bulk sms κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο www.smsmarketing.gr. Η ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία παξέρεηαη online κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα & ε δηαδηθαζία & δηαρείξηζε ηεο γίλεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε. Η καδηθή απνζηνιή sms αθνξά εληαία ρξέσζε πξνο φια ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο ρσξίο θξπθέο ρξεψζεηο & ρσξίο credits. ΢θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο είλαη ε καδηθή απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ κελπκάησλ – sms κε ζθνπφ ηελ άκεζε δηαθήκηζε κηαο ππεξεζίαο , ελφο πξντφληνο ή κηαο εηαηξείαο. Οη εμεηδηθεπκέλεο ιχζεηο , ην πςειφ επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ αιιά & νη ρακειφηεξεο ηηκέο ζηελ αγνξά γηα απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ sms γηα Διιάδα θαη Κχπξν έρνπλ θαηαζηήζεη ην sms-marketing.gr κηα αμηφπηζηε & ζνβαξή ιχζε γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο & επαγγεικαηίεο ηεο αγνξάο. Με ηελ εγγξαθή ζαο ζηελ ηζηνζειίδα ζαο δίλνληαη δσξεάλ 10 sms γηα λα δνθηκάζεηε ηελ ππεξεζία ελψ παξάιιεια έρεηε έθπησζε 10% γηα ηελ πξψηε ζαο αγνξά κε θαηάζεζε ζε ηξάπεδα. Αξηζκόο SMS

Κόζηνο/sms

΢πλνιηθό Κόζηνο

250

0.028/sms

7

500

0.026/sms

13

1000

0.024/sms

24

2000

0.023/sms

46

5000

0.022/sms

110

10000

0.021/sms

210

20000

0.020/sms

400

50000

0.017/sms

850

100000

0.016/sms

1600

16


PREMIUM SMS -ΠΡΟ΢ΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ SMS ΠΡΟ΢ΣΙΘΔΜΔΝΗ΢ ΑΞΙΑ΢ - PREMIUM SMS - 5ΦΗΦΙΑ Σα sms πξνζηηζέκελεο αμίαο (premium sms) είλαη πεληαςήθηνη αξηζκνί θαη απνηεινχλ κηα ρξεψζηκε ππεξεζία πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα λα ιεηηνπξγνχλ σο έλα πξνζηηζέκελν έζνδν ζε κηα εηαηξεία ή ζε έλα ζχιινγν ζσκαηείν. Η ρξέσζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο γηα λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα έρεη πξφζβαζε ζε πεξηερφκελν θαη δηαρσξίδεηαη ζε 2 θαηεγνξίεο .Η πξψηε είλαη γηα mobile originated sms (MO) θαη ε ρξέσζε πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε sms πνπ απνζηέιιεη ελψ ε δεχηεξε είλαη ε mobile terminated sms (ΜΣ) θαη ε ρξέσζε είλαη ζηνλ ρξήζηε γηα θάζε sms ην νπνίν ιακβάλεη. Σα sms πξνζηηζέκελεο αμίαο πξνζθέξνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα θαζψο ην 5ςήθην λνχκεξν κπνξεί εχθνια λα απνκλεκνλεπηεί , ε επηινγή ηνπ ιεθηηθνχ ην νπνίν ζα ζπλνδεχεη ην κήλπκα γίλεηαη απφ ηνλ ρξήζηε, δίλνπλ κεγάιν έζνδν πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε απηνχο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ , δεκηνπξγεί βάζεο δεδνκέλσλ απφ πειάηεο πνπ ην δνθίκαζαλ ελψ παξέρεη θαη Online θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ εζφδσλ κέζα απφ έλα control panel ζην νπνίν έρνπλ πξφζβαζε νη πειάηεο καο. Σα sms πξνζηηζέκελεο αμίαο είλαη ηδαληθά γηα: -Ραδηνθσληθνχο ζηαζκνχο πνπ δηνξγαλψλνπλ δηαγσληζκνχο θαη θιεξψζεηο -Οκάδεο θαη ζπιιφγνπο πνπ ζέινπλ λα δψζνπλ έλα θίλεηξν κε ρακειφ θφζηνο γηα λα εληζρπζνχλ απφ ηνπο νπαδνχο θαη ηνπο ππνζηεξηθηέο. -Δζηηαηφξηα, μελνδνρεία, θαθέ –κπαξ γηα θιεξψζεηο θαη δψξα Καη άιιεο πνιιέο πξνηάζεηο θαη ηδέεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο δηθέο ζαο επηρεηξήζεηο Η ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία παξέρεηαη απφ ηελ My Company Projects κέζα απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο κνλάδα www.smstoday.gr ζην νπνίν κπνξείηε λα βξείηε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη αλαιπηηθφ ηηκνθαηάινγν. Σνλ ηηκνθαηάινγν ηνπ Premium Sms κπνξείηε λα ηνλ δείηε ζην link: http://www.smstoday.gr/

17


Σν Qr-Code marketing είλαη ε λέα κφδα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Σα QrCodes παξέρνπλ θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο θαη δελ απαηηνχλ θάπνηα εηδηθή ζπζθεπή γηα λα κπνξεί λα ηα δηαβάζεη. Πνιινί ηα απνθαινχλ ηα barcodes ηνπ 21νπ αηψλα θαη είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηαδξαζηηθήο ηερλνινγίαο Αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο ζπζθεπέο πνπ έρνπλ ζχλδεζε ζην Internet θαη θάκεξα γηα λα κπνξνχλ λα ηα ζθαλάξνπλ. Σα Qr-codes κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ ζηαζεξέο ή κεηαβαιφκελεο πιεξνθνξίεο φπσο web site – ηζηνζειίδα, θείκελν , θσηνγξαθίεο , ζειίδα ζην Facebook ή ζην Twitter , επαγγεικαηηθή θάξηα θ.α Πξνζθέξνπλ άκεζε πιεξνθφξεζε γηα θάζε ζέκα ή γεγνλφο ην νπνίν έρεη αληίζηνηρία ζηελ ζειίδα θαη θπζηθά ην δηθφ ηνπ QR θσδηθφ. Γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα «κεηαθξάζεη» ηα Qr-code ζα πξέπεη λα έρεη θάπνηνο ζην θηλεηφ ηνπ πξφγξακκα αλάγλσζεο (Qr-code reader) . Η εηαηξεία καο ζαο παξέρεη ηελ ιίζηα κε κνληέια θηλεηψλ θαη ην αληίζηνηρν software γηα εγθαηάζηαζε ηνπ Qr code reader. Η ρξήζε ηνπ Qr-Code είλαη πνιχ εχθνιε θαζψο ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα ηνπνζεηήζεηε ηελ θάκεξα ηνπ θηλεηνχ ζαο κπξνζηά ηνπ θαη απηφ απηφκαηα , κέζσ ηνπ Qr-Code reader , ζα ην ζθαλάξεη θαη ζα ζαο νδεγήζεη ζην ζρεηηθφ site , κεηά απφ ππφδεημή ζαο. Άκεζα ινηπφλ είζηε ζηελ πεγή ηεο αλαδήηεζεο πνπ ζέιεηε θαη παξαθνινπζείηε ηα γεγνλφηα. Η My Company Projects γηα απηφ ηνλ ζθνπφ έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα qrcode-marketing.gr ε νπνία ζαο θαηεπζχλεη πψο λα δεκηνπξγήζεηε ην δηθφ ζαο Qr-Code αιιά θαη πνπ λα ην ρξεζηκνπνηείζηε κε πνιχ κηθξφ θφζηνο.

18


Δάλ επηζπκείηε ε ηζηνζειίδα ζαο ή ην ειεθηξνληθφ ζαο θαηάζηεκα λα απμήζεη ηηο ζηνρεπκέλεο επηζθεςηκφηεηεο θαη λα αλαξξηρεζεί ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ηφηε πξέπεη λα επελδχζεηε πάλσ ζην SEO ( Search Engine Optimization). H εηαηξεία My Company Projects κέζσ ηεο εμεηδηθεπκέλεο ηζηνζειίδαο θαη επηρεηξεκαηηθήο ηεο κνλάδαο seo-marketing.gr ζαο βνεζάεη λα έρεηε πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο , λα απμήζεηε ηα έζνδα ζαο θαη λα μεπεξάζεηε ζηελ ζεηξά αλαδεηήζεσλ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο αληαγσληζηέο ζαο. Σειηθφο καο ζθνπφο θαη ζηφρνο είλαη λα ζαο βγάινπκε πξψηνπο ζηηο αλαδεηήζεηο πνπ γίλνληαη κε ζρεηηθέο ιέμεηο θιεηδηά απφ ηελ Google. Σν εμεηδηθεπκέλν καο πξνζσπηθφ είλαη ζε δηαξθή εγξήγνξζε σο πξνο ηηο εμειίμεηο πνπ επηηπγράλνληαη ζρεηηθά κε ηνπο αιγφξηζκνπο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο θαζψο ηα θξηηήξηα γηα ηελ ηειηθή θαηάηαμε ζε απηέο αιιάδνπλ αλάινγα κε ηνπο αιγφξηζκνπο. Σα ζπζηήκαηα θαη εξγαιεία ηειεπηαίαο γεληάο θαη ε ζπλερήο επέλδπζε ζε πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ καο δίλνπλ ην πιενλέθηεκα λα πξνζθέξνπκε πνηνηηθέο ιχζεηο θαη ππεξεζίεο. Η ζπλεξγαζία καο μεθηλάεη κε κηα έξεπλα θαη πιήξε report ην νπνίν θάλνπκε ζρεηηθά κε ηελ ζέζε ηελ νπνία έρεη ν δηθηπαθφο ζαο ηφπνο ζηελ κεραλή αλαδήηεζεο ηεο Google ελψ παξάιιεια εξεπλνχκε κε πνηεο ιέμεηο θιεηδηά εκθαλίδνληαη νη αληαγσληζηέο ζαο. Απηφ βνεζάεη λα δείηε ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο ηζηνζειίδαο ζαο αιιά θαη θπζηθά λα δείηε ηα πεξηζψξηα εμέιημεο θαη απφδνζεο πνπ ζα έρεηε. Η δεκηνπξγία θαη ε επέλδπζε ζην SEO έρεη 2 πιεπξέο ηελ on-site optimization θαζψο θαη ην ρηίζηκν ζπλδέζκσλ – hyperlink απφ άιιεο ηζηνζειίδεο, portals, blogs, θαηαιφγνπο – νδεγνχο αγνξάο αιιά θαη ηα social network – site θνηλσληθήο δηθηχσζεο ( Facebook, twitter θ.α) (0ff-site optimization) . Γελ ππνζρφκαζηε φηη ζα βγείηε πξψηνη ζηελ ζεηξά θαηάηαμεο ζηελ Google θαζψο θακία κεραλή αλαδήηεζεο δελ πνπιάεη ηα απνηέιεζκαηα. Δκείο δελ ρξεζηκνπνηνχκε πξνβιεκαηηθέο ηερληθέο νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα μεγειάζνπλ ηελ Google θαη νη νπνίεο πξνζθέξνπλ πξφζθαηξα απνηειέζκαηα κε απνηέιεζκα κεηά απφ ιίγν θαηξφ λα ραζνχλ εληειψο απφ ηηο αλαδεηήζεηο. Γηα φζν δηάζηεκα είλαη ζε ηζρχ ην παθέην ζπλεξγαζίαο καο ζαο απνζηέιιεη εβδνκαδηαίσο έλα report email κε πιήξε αλαθνξά σο πξνο ηελ εκθάληζε ησλ ιέμεσλ θιεηδηψλ θαη ηηο ελ γέλεη αλαδεηήζεηο πνπ γίλνληαη. Η ζηαδηαθή βειηίσζε ηνπ SEO πξνυπνζέηεη ππνκνλή θαη ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη θακία εηαηξεία δελ κπνξεί λα εγγπεζεί άκεζα απνηειέζκαηα. Σν θφζηνο είλαη αλάινγν ηεο δπζθνιίαο πνπ παξνπζηάδεη ε ηζηνζειίδα βάζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ ιέμεσλ θιεηδηψλ (key words) αιιά θαη ηεο παιαηφηεηαο ηεο ηζηνζειίδαο ζαο. Η εηαηξεία καο πξέπεη λα έρεη πιήξε πξφζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα ζαο γηα λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα βειηηψζεη θαη λα πξνζαξκφζεη ηα δεδνκέλα, ρσξίο λα επεξεαζηεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο , γηα λα κπνξνχλ λα ζθαλαξηζηνχλ πην εχθνια απφ ηελ Google. ΢ε πεξίπησζε πνπ ε ηζηνζειίδα ζαο είλαη ζε θάπνην πξνβιεκαηηθφ server ε εηαηξεία καο ζαο παξέρεη δσξεάλ ηελ κεηαθνξά ηνπ ζε δηθνχο καο ηδηφθηεηνπο ρψξνπο κε ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο ηεο αγνξάο κέζσ ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο θηινμελίαο ηζηνζειίδσλ – web hosting πνπ παξέρνπκε.

19


Σν SmsToday.gr, είλαη έλα ζχλνιν Γσξεάλ Τπεξεζηψλ πξνο κεζίηεο. ΢ηφρνο είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ κεζηηηθψλ ππεξεζηψλ θάζε γξαθείνπ, θάλνληαο ρξήζε θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ, θαη έρνληαο σο απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε ησλ ππνςήθησλ πειαηψλ. Γεκηνπξγήζηε ηψξα θαη εζείο έλα δσξεάλ ινγαξηαζκφ θαη δείηε ηηο πξννπηηθέο πνπ ζαο πξνζθέξνπκε. Γείηε ηελ παξαπάλσ παξνπζίαζε ηνπ SmsToday.gr γηα λα θαηαλνήζεηε αθξηβψο ηη θάλεη ε ππεξεζία θαη ηη αθξηβψο ζαο παξέρεη! Κάληε εγγξαθή θαη μεθηλήζηε Γεκηνπξγήζηε ην ινγαξηαζκφ ζαο θαη μεθηλήζηε λα θαηαρσξείηε ηα αθίλεηα πνπ έρεηε πξνο πψιεζε ή ελνηθίαζε. Η δηαδηθαζία είλαη πνιχ απιή είηε είζηε κεζίηεο είηε έλαο απιφο ηδηψηεο. Ξεθηλήζηε λα ιακβάλεηε Αηηήκαηα-SMS Μφιηο νινθιεξψζεηε ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζαο, θαη επηιέμεηε γηα θάζε αθίλεην έλαλ ειεχζεξν θσδηθφ, είζηε έηνηκνη λα αξρίζεηε λα ιακβάλεηε sms απφ ελδηαθεξφκελνπο. Αλ ππνζέζνπκε πσο έρεηε επηιέμεη γηα έλα αθίλεην ζαο λα έρεη ζαλ κνλαδηθφ θσδηθφ ην 111, ηφηε ην κφλν πνπ έρεη λα θάλεη ν ελδηαθεξφκελνο γηα λα ιάβεη πιεξνθνξίεο ζην θηλεηφ ηνπ γηα ην αθίλεην απηφ, είλαη λα ζηείιεη "ΑΚΙΝΗΣΟ 111" ζην 54260. Δληφο ιίγσλ δεπηεξνιέπησλ, ζα θηάζεη ζην θηλεηφ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ έλα sms, κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεηε εηζάγεη θαη ζέιεηε λα δείμεηε ζην πειάηε, θαζψο θαη κε έλα link ζην ηέινο, ην νπνίν φηαλ ην παηάεη ν ελδηαθεξφκελνο ζα κεηαθέξεηαη ζηελ mobile ηζηνζειίδα ηνπ αθηλήηνπ(ε νπνία δεκηνπξγείηαη απηφκαηα θαη ΓΧΡΔΑΝ φηαλ εζείο νινθιεξψζεηε ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αθηλήηνπ ζαο) φπνπ ζα κπνξεί λα δεί αθφκα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, θσηνγξαθίεο, ζηνηρεία ηνπ κεζίηε, θαζψο θαη αλαιπηηθφ ράξηε κε ηε ηνπνζεζία ηνπ αθηλήηνπ. Εθηππώζηε ηηο Σακπέιεο! Μφιηο νινθιεξψζεηε ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αθηλήηνπ ζαο, απηνκάησο δεκηνπξγνχληαη νη πξνζσπηθέο ζαο ηακπέιεο "Πσιείηαη" & "Δλνηθηάδεηαη", έηνηκεο πξνο εθηχπσζε, έρνληαο επάλσ ηφζν ην κνλαδηθφ Qr Code ηνπ αθηλήηνπ, φζν θαη ην κήλπκα πνπ πξέπεη λα ζηείιεη ν ελδηαθεξφκελνο αλ ζέιεη λα ιάβεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην θηλεηφ ηνπ. Μπνξείηε λα δείηε εδψ έλα παξάδεηγκα. Ελδηαθεξόκελνη Πειάηεο Υξεζηκνπνηψληαο ην SmsToday.gr, παξέρεηε ζηνλ ππνςήθην πειάηε ζαο κηα πιεζψξα λέσλ επηινγψλ πνπ ηνλ ελζαξξχλνπλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη ψζηε λα έρεη κηα πην άκεζε θαη έγθπξε ελεκέξσζε. Σνπ δίλεηε ηε δπλαηφηεηα λα πάξεη extra πιεξνθνξίεο κε ηελ απνζηνιή ελφο sms, λα έρεη πξφζβαζε ζηε ζειίδα ηνπ αθηλήηνπ ΑΜΔ΢Α ζθαλάξνληαο ην Qr Code, θαη ηέινο λα έρεη πξφζβαζε ζε κηα Mobile Ιζηνζειίδα εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ζπζθεπέο θηλεηψλ ηειεθψλσλ (smarthphones) θαη tablets! Με ην ηξφπν απηφ, απφ ηε κία πξνζθέξεηε ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ ζηνπο πειάηεο ζαο θαη δηαθνξνπνηήζηε απφ ην ζχλνιν, θαη απφ ηελ άιιε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο καο θξαηάηε νξγαλσκέλνπο ηνπο πειάηεο ζαο, θαζψο έρεηε ηελ επηινγή λα δείηε πνηφο αξηζκφο δήηεζε πιεξνθνξίεο γηα πνηφ αθίλεην, ή αθφκα θαη λα θάλεηε εμαγσγή ηε ιίζηα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη λα επηθνηλσλήζεηε είηε μερσξηζηά κε ηνλ θάζε έλαλ, είηε κε ηε ρξήζε καδηθνχ κελχκαηνο!

20


SOCIAL NETWORK MARKETING Σα Social Media είλαη κηα θαηεγνξία ηζηνζειίδσλ ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν δεκηνπξγείηαη, δεκνζηεχεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε. Πξφθεηηαη γηα site ζηα νπνία νη ίδηνη νη ρξήζηεο εληνπίδνπλ ηα άηνκα πνπ ζα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο , ζα ηνπο ελεκεξψλνπλ θαη ζα αλεβάδνπλ ην δηθφ ηνπο πεξηερφκελν. Απηφ ην πεξηερφκελν επηθνηλσλείηε θαη απφ site ζε site κέζσ θάπνηνπ link ην νπνίν ηνπνζεηείηαη απφ ηνλ ρξήζηε κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη ε πξνζνρή γχξσ απφ έλα ζέκα ην νπνίν κπνξεί λα αλαθπθισζεί απηφκαηα απφ ηνπο ρξήζηεο κεηαμχ ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα social media θηλνχληαη δηαθνξεηηθά αιιά θαη ηαπηφρξνλα απνηειεζκαηηθά. Απηφ βέβαηα, ρσξίο ζπληνληζκέλε ζηξαηεγηθή θαη κειέηε κπνξεί λα είλαη άζηνρν θαη λα κελ έρεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα , φηαλ πξφθεηηαη γηα κηα επηρεηξεκαηηθή πξνζπάζεηα. Η ρξεζηκφηεηα ησλ social media είλαη γηα λα κπνξέζεηε λα νηθνδνκήζεηε έλα brand εηαηξείαο κε θπζηθφ θαη πην πξνζσπηθφ ηξφπν , δηαηεξψληαο αλνηθηφ ζπλέρεηα ηνλ δίαπιν επηθνηλσλίαο κε άηνκα ηα νπνία πξνσζνχλ θαη πξνηείλνπλ ην site ζαο ζε άιινπο ρξήζηεο. Σα social media ζαο βνεζάλε ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ζην seo ( search engine optimization) ηα νπνία ζαο δίλνπλ επηζθέςεηο θαη βειηηψλνπλ ηελ θαηάηαμή ζαο ζε απηέο. Σα social media είλαη ηδαληθά γηα ηηο online δηαθεκηζηηθέο ζαο θακπάληεο γηαηί ζαο πξνζθέξνπλ ρακειφ θφζηνο πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο θαη κάιηζηα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξφθεηηαη γηα έλα νινθιεξσκέλν πξνθίι ην νπνίν ζαο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα δείμεηε ην επαγγεικαηηθφ ζαο πξφζσπν θαη παξάιιεια λα δψζεηε θίλεηξα ζε πειάηεο λα ζαο πξνηείλνπλ κέζσ εθπησηηθψλ θνππνληψλ θαη ινηπψλ πξνζθνξψλ. Σα πην δηαδεδνκέλα social networks ζηελ Διιάδα είλαη ην facebook, ην twitter , ην youtube , ην LinkedIn , ην flick θ.α Η εηαηξεία My Company Projects ζαο πξνζθέξεη κηα επαγγεικαηηθή παξνπζία θαη ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ γηα λα επηηχρεηε ηα απνηειέζκαηα ζαο. Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπκε είλαη νη παξαθάησ: -΢ρεδηαζκφο Social Media Marketing Plan , ην νπνίν πξνζαξκφδεηαη ζηα δηθά ζαο δεδνκέλα αλάινγα κε ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέιεηε λα επηηχρεηε. -Πξνηάζεηο γηα δεκηνπξγία site κέζα ζηα social networks θαη blog. -Μειέηε θαη αλάιπζε ησλ θχξησλ αληαγσληζηψλ ζαο κε αμηνιφγεζε παξνπζίαο ηνπ ζηα social media - Γεκηνπξγία θαη ζρεδηαζκφο πινπνίεζεο ησλ social media -Reports κεληαία θαη παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ρψξν ησλ site θνηλσληθήο δηθηχσζεο. -Πξνηάζεηο γηα posting θαη campaign marketing κε πξνζθνξέο θαη θνππφληα Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ην εμεηδηθεπκέλν site θαη επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ,ε νπνία είλαη εμεηδηθεπκέλε ζηα social networks, ηεο My Company Projects : socialmediamarketing.gr

21


GOOGLE ADWORDS ΚΑΜΠΑΝΙΑ Σα Google Adwords είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα λα απμήζεηε ηελ επηζθεςηκφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο ζαο κε ζηνρεπκέλν ηξφπν αιιά θαη κε ειεγρφκελν θφζηνο – Pay per click δηαθήκηζε. Η ρξεζηκφηεηα ηνπ Google Adwords είλαη φηη ρξεψλεζηε κφλν φηαλ ν ρξήζηεο παηήζεη πάλσ ζηελ δηαθήκηζε ζαο θαη κπεη ζηελ ηζηνζειίδα ζαο θαη φρη γηα ηηο εκθαλίζεηο πνπ γίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαθεκηζηηθήο ζαο θακπάληαο. Η δηαθήκηζε ζαο κπνξεί λα είλαη θείκελν , εηθφλα ή αθφκα θαη video ελψ πξνβάιινληαη πέξα απφ ηελ Google θαη ζε άιιεο ηζηνζειίδεο νη νπνίεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο λα πξνβάιινπλ δηαθεκίζεηο κε απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε θαη ην απνηέιεζκα πνπ ζέιεηε, άξα απηνκάησο ην θνηλφ πνπ κπνξεί λα ζαο δεη δηεπξχλεηαη. Η εηαηξεία καο . κέζα απφ ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηεο ηζηνζειίδαο ή ηνπ ειεθηξνληθνχ ζαο θαηαζηήκαηνο , κπνξεί λα ζαο παξέρεη κηα κειέηε θαη λα ζαο θαηεπζχλεη πσο κπνξείηε λα θηλεζείηε κε θαιχηεξν ηξφπν θαη λα βξείηε λένπο πηζαλνχο πειάηεο , πνηεο ιέμεηο ρξεζηκνπνηνχλ θαη ελ γέλεη πνηα παξφκνηα site επηζθέπηνληαη. Απηφ ζα ζαο βνεζήζεη λα κπνξείηε λα δηαρεηξηζηείηε θαη λα απνζβέζεηε πνην εχθνια ηα ρξήκαηα γηα ηελ θακπάληα πνπ δίλεηαη αιιά θαη λα έρεηε αθφκα κηα πην ζηνρεπκέλε πξνβνιή. Η My Company Projects κπνξεί λα πινπνηήζεη ηελ θακπάληα ζαο , παξαζέηνληαο ζαο έλα νινθιεξσκέλν πιάλν πξνβνιήο ζε νπνηαδήπνηε κεραλή αλαδήηεζεο θαη φρη κφλν ζηα Google Adwords κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο θαη ησλ θεξδψλ ζαο. Ξεθηλήζηε ζήκεξα θαη ε εηαηξεία καο ζαο δίλεη δσξεάλ έλα θνππφλη αμίαο 50 επξψ γηα λα κπείηε ζηνλ θφζκν ηεο Pay per click δηαθήκηζεο.

22


MARKETING PLAN KAI ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ MARKETING Σν αζηαζέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ε αλάγθε πξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέλα θαζηζηνχλ απαξαίηεηε γηα θάζε κηα επηρείξεζε ηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ελφο απνδνηηθνχ marketing plan κε ζηξαηεγηθά ζηνηρεία θαη ζρεδηαζκφ. Η ζσζηή δεκηνπξγία ελφο Marketing Plan πξέπεη λα ζπλδπάδεη ηελ πιήξε αλάιπζε ηεο επηρείξεζεο ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ θαη παξάιιεια λα κπνξεί λα δηαβιέςεη ηελ βειηίσζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ κε ζηφρν λα έξζεη σο απνηέιεζκα ε βησζηκφηεηα θαη ε θεξδνθνξία. Η θαηάξηηζε ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ Marketing δελ αθνξά κφλν ηελ πξνβνιή θαη δηαθήκηζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ αιιά ζέηεη σο πξσηαξρηθφ ηεο κέιεκα ηνλ ζπλδπαζκφ πνιιψλ παξαγφλησλ πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηεί ε πξντφληηθή ζηξαηεγηθή (Product Portfolio Mix) , ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πξντφληνο ή ππεξεζίαο , ην πιάλν επηθνηλσλίαο θαη νη επηινγέο ρξήζεο ησλ Μέζσλ αιιά θαη ε ζηξαηεγηθή δηάζεζε πξντφλησλ θαη δηαλνκήο (Distribution Channel Strategy) To Marketing Plan δηαθνξνπνηεί ηελ επηρείξεζε απφ ηνλ αληαγσληζκφ κε ζθνπφ λα επηηχρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ελψ παξάιιεια δνπιεχεη θαη σο έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηνλ δηαρσξηζκφ απφ ηνπ ζπλφινπ ζε έλα κεξίδην ηεο αγνξάο. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη ηελ αλαγλψξηζε λέσλ ελ δπλάκεη πειαηψλ θαζψο θαη ηελ αλαδήηεζε ησλ επηζπκηψλ ησλ πθηζηάκελσλ πειαηψλ. Παξάιιεια απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ πξνζαξκνζκέλα ζηα ζέισ θαη ηηο αλάγθεο ηεο επνρήο αιιά θαη ζηνλ ελ γέλεη αληαγσληζκφ κε ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. Η εηαηξεία My Company Projects πξνζθέξεη έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο θαζψο είλαη ζπλέρεηα ζην πιεπξφ ηεο επηρείξεζεο δηαβιέπνληαο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο εμειίμεηο. Σν άξηηα εμεηδηθεπκέλν καο πξνζσπηθφ κε ηελ πνιχρξνλε εκπεηξία ηνπ κπνξεί λα θαηαξηίζεη έλα πιήξεο marketing plan θαη έλα ελ γέλεη ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ επηθνηλσλίαο γηα εζάο.

23


ΠΟΛΙΣΙΚΟ MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σν πνιηηηθφ marketing ( πνιηηηθή επηθνηλσλία ) είλαη κηα ζρεηηθά θαηλνχξγηα έληα ζηελ Διιάδα θαη ην ηαπηφρξνλα κε πνιιά ηαπηφζεκα ζεκεία κε ηελ γεληθφηεξε ηδέα ηνπ marketing ζε κηα επηρείξεζε κε ηελ κφλε δηαθνξά φηη ζθνπφο ηνπ δελ είλαη ε πψιεζε ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο αιιά ε ¨θεξδηζκέλε¨ ςήθνο θαη ε ηειηθή εθινγή. Οη αξρέο θαη ε πινπνίεζε ηεο ζεσξίαο ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ πνηθηινηξφπσο ζε έλα θφκκα – πνιηηηθφ θνξέα αιιά θαη ζε έλα πνιηηηθφ. Σν ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη είλαη ε πξνζαξκνγή ηνπ πνιηηηθνχ marketing ζηα δεδνκέλα θαη ζηα πηζηεχσ ηεο επνρήο αιιά θαη θπξίσο ηνπ ηειηθνχ «θαηαλαισηή» δειαδή ηνπ ςεθνθφξνπ ρσξίο λα ηα δηακνξθψλεη ή λα δεκηνπξγεί ηηο ζέζεηο θαη ηηο απφςεηο αιιά βειηηψλνληαο ηελ εηθφλα θαη ηνλ ηξφπν δηάρπζεο ζηελ θνηλσλία. Σν πνιηηηθφ marketing έρεη πνιιέο ιχζεηο γηα λα κπνξέζεη λα επηθνηλσλήζεη ην κήλπκα , ηηο ζέζεηο θαη ηελ εηθφλα ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνςεθίνπ ή θφκκαηνο. Βαζηθφο ζθνπφο θαη ζηφρνο είλαη ε πξνεθινγηθή θακπάληα λα έρεη έλα μεθάζαξν κήλπκα ην νπνίν ζα απνηππσζεί ζην κπαιφ θαη ζηελ ζπλείδεζε ηνπ ςεθνθφξνπ , κε ζθνπφ λα πείζεη αιιά θαη λα πεηζηεί γηα λα πξνρσξήζεη κέζα απφ απηφ. Η πνξεία ζπλερίδεηαη κε ηελ δεκηνπξγία θαη ζρεδηαζκφ θαξηψλ θαη θπιιαδίσλ , ηελ αξζξνγξαθία θαη ζπλεληεχμεηο απφ ηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν θαη ελ γέλεη ΜΜΔ ,ηελ outdoor δηαθήκηζε , ηελ επηθνηλσλία κε ζχγρξνλα κέζα φπσο είλαη ην θηλνχκελν πνδήιαην θαη ηελ πξνβνιή ησλ ζέζεσλ απφ ηελ ηειεφξαζε θαζψο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν θαη ηζρπξφηεξν ζήκεξα κέζσ πξνβνιήο. Φπζηθά κε ηελ άλζεζε ηνπ δηαδηθηχνπ – Internet ν ππνςήθηνο ή ην θφκκα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη κηα δπλαηή θαη δηαδξαζηηθή ηζηνζειίδα θαη ζνβαξή θαη ελεξγή παξνπζία ζηα social network – site θνηλσληθήο δηθηχσζεο ελψ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη εθδειψζεηο κε ζεκαηηθφ ραξαθηήξα κε ζθνπφ ηελ γλσξηκία πιένλ face to face κε ηνπο ςεθνθφξνπο αιιά θαη ηελ καδηθή απνζηνιή sms θαη email ζε ζηνρεπφκελν θνηλφ ην νπνίν έρεη απνδερηεί λα ηα δέρεηαη. Η My Company Projects , κε ηελ εκπεηξία ρξφλσλ θαη ηελ αλάιεςε αξθεηψλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ θαη θνξέσλ , κπνξεί λα ζαο θαηαξηίζεη θαη λα ζαο θαζνδεγήζεη ζε κηα ζσζηή , πεηπρεκέλε , επαγγεικαηηθή θαη άθξσο πξσηνπνξηαθή πνιηθή επηθνηλσλία θαη marketing ε νπνία ζα πξνζαξκνζηεί ζηηο δηθέο ζαο αλάγθεο θαη πηζηεχσ.

24


ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ΢ ΢ΗΜΑΣΟΠΟΙΗ΢Η – ΛΟΓΟΣΤΠΟ

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ΢

-

Σν ινγφηππν είλαη ε εηθφλα ηεο επηρείξεζεο πξνο ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ – πειάηεο θαζψο είλαη ην πξψην ζηνηρείν πνπ ζαο θέξλεη ζηελ πξψηε επαθή. Έλα ζσζηά ζρεδηαζκέλν ινγφηππν κπνξεί λα ζεκαηνδφηεζε ηελ δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ brand ην νπνίν ζα ραξάμεη θαη ηελ θηινζνθία θαη ηνλ ηξφπν δνπιείαο φιεο ηεο εηαηξείαο. Η δεκηνπξγία ηνπ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ζπζηαηηθφ γηα λα μεθηλήζεη δπλακηθά ε δεκηνπξγία ή ε αζθαιήο ζπλέρηζε κηαο εηαηξείαο θαη εκείο δίλνπκε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε απηήλ. Πέξα απφ ηελ δεκηνπξγία ηεο «βηηξίλαο» , ηνπ ινγφηππνπ δειαδή, ζεκαληηθφ θνκκάηη είλαη θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο γηα ην νπνίν κειεηάκε ελδειερψο φια ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο ζαο πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηνπνηήζνπκε φιεο ηηο ππεξεζίεο – πξντφληα. ΢θνπφο καο θαη ζηφρνο καο είλαη ε κνληέξλα ζρεδίαζε θαη ε πξνζαξκνγή ζηα δηθά ζαο κέηξα θαη ελ γέλεη θηινζνθία πνπ έρεηε γηα ηελ επηρείξεζε ζαο ελψ βξηζθφκαζηε ζε δηαξθή επαθή γηα λα καο θαηεπζχλεηαη θαη λα είλαη επηηπρεκέλν θαη λα αληηπξνζσπεχεη εζάο. Η My Company Projects αλαιακβάλεη θαη ζαο ζρεδηάδεη φιε ηελ εηαηξηθή ζαο ηαπηφηεηα , κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ινγφηππνπ , θαη πξνηείλεη δηάθνξεο παξαιιαγέο θαη δείγκαηα κε ζθνπφ λα πεξάζεη ην κήλπκα πνπ ζέιεηε. Πην αλαιπηηθά , ην γξαθηζηηθφ καο ηκήκα κε ηελ πνιπεηή εκπεηξία , ζαο πξνεηνηκάδεη : -Δπαγγεικαηηθή Κάξηα – Business Card -Φάθεινο αιιεινγξαθίαο (κηθξφο & κεγάινο) -΢ρεδηαζκφο Folder – εηαηξηθνχ πξνθίι -Δπηζηνιφραξην – newsletter -Έληππα – Καηάινγνη Η εηαηξεία καο κπνξεί λα ζαο πξνζθέξεη αληαγσληζηηθφηαηεο ηηκέο γηα εθηππψζεηο απφ ζπλεξγαδφκελα εξγνζηάζηα – εθηππσηηθέο κνλάδεο κε ηα πην ζχγρξνλα κεραλήκαηα θαη κε κεγάιε εκπεηξία ζηνλ ρψξν.

25


MYADVERTISINGBIKE.GR To My advertising Bike απνηειεί κηα πξσηφηππε ππεξεζία δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο πξντφλησλ κέζα απφ ην παιηφ κέζσ κεηαθνξάο , ην πνδήιαην. Παξέρεη κεγάια αληαπνδνηηθά νηθνλνκηθά νθέιε αιιά θαη ειάρηζην θφζηνο ζε εκεξήζηα βάζε. Γηαζέηεη ηεξάζηηα απήρεζε θαη πξνζαξκφδεηαη ζηα δεδνκέλα ηεο θάζε επηρείξεζεο εχθνια θαη θαηλνηφκα ζηνρεχνληαο ηα ζσζηά άηνκα γηα πξνβνιή ζηελ θαηάιιειε ζηηγκή παξακέλνληαο θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ αιιά θαη καδηθή ζηελ νπηηθή επαθή. Σα πνδήιαηα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα λα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ νπνπδήπνηε θαη αλά πάζα ζηηγκή ζε πνιπζχρλαζηα κέξε πνπ επηζπκεί ν δηαθεκηδφκελνο. Απνηεινχλ παηέληεο ησλ νπνίσλ ην ζρέδην θαηαζθεπήο θαη ηειηθήο πινπνίεζεο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Ιηαιία απφ θνξπθαία θαη αμηφπηζηα πιηθά. Γηαζέηνπλ ηξεηο ηξνρνχο , έλα κπξνζηά θαη δχν πίζσ, γηα θαιχηεξε ζηήξημε ηνπ νδεγνχ θαη 21 ηαρχηεηεο γηα άλεηε νδήγεζε. Ο ζθειεηφο ηνπ πνδειάηνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνο κε ηέηνην ηξφπν γηα λα αληέρεη ηελ ην βάξνο ησλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ ελψ παξάιιεια δηαζέηεη θσηηζκφ γηα λα είλαη νξαηφο ην βξάδπ απφ ηα απηνθίλεηα. Κάζε πνδήιαην έρεη 2 φςεηο γηα ηηο δηαθεκηζηηθέο αθίζεο κε δηαζηάζεηο 1.88 x 0.97 x 1.24m νη νπνίεο θαιχπηνληαη απφ δηάθαλν πιηθφ γηα πξνζηαζία απφ θαηξηθά θαηλφκελα θαη ηα θαπζαέξηα θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα θσηίδνληαη ην βξάδπ. Παξάιιεια , εθηφο ησλ 2 πηλαθίδσλ , δηαζέηεη θαη άιινπο δηαθεκηζηηθνχο ρψξνπο φπσο είλαη νη ξφδεο ησλ πνδειάησλ θαη ε ξάρε ηνπ ζηελ πιάηε ηνπ νδεγνχ. Σα My Advertising Bikes δηαζέηνπλ κηα πιεηάδα πιενλεθηεκάησλ ηα νπνία ηα θαζηζηνχλ ηελ πξψηε επηινγή γηα ηελ δηαθεκηζηηθή θακπάληα κηαο εηαηξείαο . Πην αλαιπηηθά :  Άκεζε θαη ζηνρεπφκελε δηαθήκηζε  Υακειφ θφζηνο ελνηθίαζεο / εκέξα (50 Euro)  Γηαλνκή δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ ζε καδηθά ζεκεία πξνζέιεπζεο θφζκνπ  Δληνπηζκφο ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ πνπ ζαο ηαηξηάδεη  Γπλαηφηεηα δεηγκαηηζκνχ πξντφλησλ  Λεηηνπξγία ππεξεζίαο κέξα θαη λχρηα  Υηιηάδεο εληππψζεηο θαη κάηηα πνπ κπνξνχλ λα ην παξαηεξνχλ είηε ζηακαηεκέλν είηε θηλνχκελν  Φηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ  Πξσηφηππε δηαθήκηζε ε νπνία ήξζε γηα λα μερσξίζεη απφ ηα θνηλφηππα δεδνκέλα θαη ηηο ζπλεζηζκέλεο δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο  Γπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο ερεηηθνχ κελχκαηνο  Μεγάιεο δηαθεκηζηηθέο θηλνχκελεο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο

26


 Ξερσξίδεη κέζα ζην πιήζνο θαη θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ ηνλ πεξαζηηθψλ  Οξαηφ απφ παληνχ  Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξα κπνξεί λα θηλεζεί ζε δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο θαη κέξε κε κεζνδεπκέλν ηξφπν  Φηάλεη ζε ζεκεία κε καδηθφηεηα θφζκνπ πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ άιια κέζα δηαθήκηζεο  Πεγαίλεη φπνπ είλαη ην θνηλφ θαη ζπλερψο πξνζαξκφδεηαη ζην καδηθφ αγνξαζηηθφ θνηλφ θαη ηα ζεκεία πξνζέιεπζεο ηνπ θφζκνπ  Δπηινγή ηεο δηαδξνκήο πνπ ζα επηιέμεη ν δηαθεκηδφκελνο θαη ρξνλνκέηξεζε ηνπο αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηνπο ινηπνχο παξάγνληεο  H εηαηξεία καο εθηφο απφ ηελ δηαθήκηζε ζηελ ππεξεζία My Advertising Bike πξνζθέξεη παξάιιεια θαη άιιεο ππεξεζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ ε επηρείξεζε ζαο δηαθεκίδεηαη ζηα πνδήιαηα καο. Πην αλαιπηηθά:  Γηαλνκή θπιιαδίσλ θαη flyer απφ ηνλ νδεγφ ηνπ πνδειάηνπ ή θνπέια promotion  Γεηγκαηηζκφο ελφο πξντφληνο ζηνλ πεξαζηηθφ θφζκν θαη ζε ζηνρεπκέλν θνηλφ  Απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ sms – καδηθή απνζηνιή κελπκάησλ  ΢εκαηνπνίεζε πνδειάηνπ θαη ζε άιια δηαθεκηζηηθά ζεκεία (πρ ξφδεο)  Ρνπρηζκφο νδεγνχ κε κπινπδάθη (t-shirt) ηεο δηαθεκηδφκελεο εηαηξείαο  Ηρεηηθφ Μήλπκα – Ραδηνθσληθφ ΢πνη  Αλαπαξαγσγή θπιιαδίσλ θαη flyer ζηελ θζελφηεξε ηηκή ηεο αγνξάο  Αλαπαξαγσγή δηαθεκηζηηθψλ δψξσλ γηα δηαλνκή  Αλαπαξαγσγή t-shirt  Αλαπαξαγσγή Outdoor αθίζεο γηα ηηο πηλαθίδεο ησλ πνδειάησλ  Γεκηνπξγηθφ γηα θαηαρψξεζε θαη ζρεδηαζκφο θπιιαδίνπ  Promotion κε θνξίηζηα παξάιιεια κε ηελ δηαθεκηζηηθή πξνβνιή

27


ΠΡΟΦΙΛ ΕΙ΢ΑΓΩΓΙΚΟ MY COMPANY FINANCE

Η My Company Projects δεκηνχξγεζε ην εμεηδηθεπκέλν ηκήκα νηθνλνκηθψλ ζπκβνχισλ, My Company Finance, κε ζθνπφ ηελ νινθιεξσκέλε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ηεο αιιά θαη γεληθφηεξα ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο ηνπ Ιδησηηθνχ θαη Γεκφζηνπ ηνκέα. Οη ππεξεζίεο ηεο θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ κε εμεηδίθεπζε ζηελ εθπφλεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ (business plan) , ηελ ρξεκαηνδφηεζε θαη δηαρείξηζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζε αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα , ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε εηαηξεηψλ, ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ θαη ζπκβνπιεπηηθή (private consulting) ζε επηρεηξεκαηίεο θαη επηρεηξήζεηο. Η θεθαιαηνπνίεζε ηεο πνιχρξνλεο εκπεηξίαο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ζηειερψλ καο έρεη θαηαζηήζεη λα δίλνπκε αμηφπηζηεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη φξακα ζηηο επηρεηξήζεηο κε ζηφρν ηελ θάιπςε αλαγθψλ αιιά θαη ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ζην κέγηζην βαζκφ ησλ επθαηξηψλ γηα λα πινπνηήζνπλ ηα επηρεηξεκαηηθά ηνπο ζρέδηα κε επαγγεικαηηζκφ θαη ζπλέπεηα. Η επηρείξεζε κε έδξα ηελ Θεζζαινλίθε έρεη αλαπηχμεη έλα επξχ δίθηπν ζπλεξγαηψλ ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο αμηνπνηψληαο ηελ θάζε κηα πεξίπησζε κε μερσξηζηφ θαη κνλαδηθφ ηξφπν.

28


ΕΠΙΔΟΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΢ΥΕΔΙΩΝ Η My Company Finance αλαιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία , ππνβνιή θαη ππνζηήξημε επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ κε ζθνπφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε απφ επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη ζηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν. Πξαγκαηνπνηνχκε ηελ αμηνιφγεζε σο πξνο ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα ηεο θάζε επηρείξεζεο κε ζθνπφ λα δνχκε ηελ επηιεμηκφηεηα ηεο κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη απφ ην εθάζηνηε πξφγξακκα θαη ππνινγίδνπκε ηελ βαζκνινγία ηεο , δίλνληαο ζπκβνπιέο γηα ηελ βειηίσζε ηεο. Παξάιιεια ππνζηεξίδνπκε ηελ ζχληαμε ηεο επελδπηηθήο πξφηαζεο θαη ηελ ειεθηξνληθή ηεο ππνβνιή ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαζψο θαη ηελ πξσηνθφιιεζε ηνπ θαθέινπ ζην αξκφδην θνξέα ππαγσγήο κεηά απφ ηελ ζπιινγή θαη ελδειερήο αμηνιφγεζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Τπνζηεξίδνπκε ηνλ θάθειν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο , παξέρνπκε ζπκβνπιέο σο πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ (κεηά ηελ εγθξηηηθή απφθαζε) , ζπληάζζνπκε θαη ππνβάιινπκε ηηο αηηήζεηο ειέγρνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ζχληαμή ηνπο θαη ηέινο ππνζηεξίδνπκε θαηά ηελ δηάξθεηα ειέγρνπ ηεο αίηεζεο νινθιήξσζεο θαη ηελ κέρξη εθηακίεπζε ηεο επηρνξήγεζεο. Η εηαηξεία καο δίλεη πιήξεο αληίγξαθν ζηνπο πειάηεο ηεο κε φια ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβνιήο γηα ην πξφγξακκα. Πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ πσο ε θαηαλφεζε θαη απνδνρή ησλ ζπλζεθψλ , ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ησλ αλαγθψλ θάζε επηρείξεζεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ πινπνίεζε θαη θαηάξηηζε ελφο νινθιεξσκέλνπ πιάλνπ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε θαη απφδνζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ , πάληα κε άμνλα ηα αληηθεηκεληθά ηερλννηθνλνκηθά θξηηήξηα.

29


BUSINESS PLAN Η εθπφλεζε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ – business plan είλαη βαζηθφ Η "Finecon Consulting - Υαηδεβξέηηαο Μηράιεο & ΢πλεξγάηεο" δηελεξγεί ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο επηρείξεζεο, κε ζθνπφ ηελ θαζνδήγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο θαη ζηξαηεγηθέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηάηαη ην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, ελψ κεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επηινγήο ηεο επηρείξεζεο πξνβιέπεηαη ε ζηξαηεγηθή πινπνίεζεο ηεο κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο. Η εθπφλεζε Business Plan απνηειεί ζεκαληηθφ θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο. Απνηειεί παξάιιεια αλαπφζπαζην κέξνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηφζν γηα ηε ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ, φζν θαη άιιεο ελέξγεηεο ηεο επηρείξεζεο. Σν γξαθείν καο απαζρνιεί ζπλεξγάηεο εμαηξεηηθά πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη ζπγθεθξηκέλα κεηαπηπρηαθνχ (MBA) θαη δηδαθηνξηθνχ (Ph.d.) επηπέδνπ. Σα γλσζηηθά καο αληηθείκελα αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε κηαο επηρείξεζεο , ηελ δηνίθεζή ηεο , ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πξννδφ ηεο θαη ηελ πξνψζεζε – πξνβνιή ηεο (marketing) Όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ζπλδπάδνληαη θαη δίδνπλ σο απνηέιεζκα βηψζηκα,ξεαιηζηηθά θαη θεξδνθφξα επελδπηηθά ζρέδηα είηε πάλσ ζε δηθέο καο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο είηε κε βάζε ηδέεο πειαηψλ καο . Δκείο απφ ηελ πιεπξά καο αλαιακβάλνπκε : Να κεηαηξέςνπκε ηελ ηδέα ζε βηψζηκν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην Να εληνπίζνπκε ηα θελά ηεο αγνξάο θαη ηνλ ηδαληθφ ηξφπν πξνψζεζεο Να ζρεδηάζνπκε ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο κε άμνλα ηελ θαηλνηνκία θαη ηηο ζχγρξνλεο ιχζεηο πιεξνθνξηθήο Να αλαιχζνπκε θξίζηκνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο θαη λα ππνινγίζνπκε ηνλ ρξφλν απφζβεζεο ηεο επέλδπζεο Να έξζνπκε ζε επαθή κε ππνςήθηνπο ρξεκαηνδφηεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα επελδχζνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηδέα

30


31

MyCompany Projects  

internet marketing, websites

Advertisement