Consat Context Nr 1 2021

Page 18

VÄGEN TILL

VÄRLDENS BÄSTA

[ÅTER]VINNARE Att skapa en marknadsledande, nyskapande produkt – från den första idén till färdig maskin i produktion, är inte enkelt. Patenterade gråvattenvärmeväxlaren Geiser är ännu ett exempel på att Consat kan. 18 CONTEXT / #1 / 2021


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.