Page 1

Äldreboendechef Inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 januari 2012 TALARE

Keynote speaker Lars Gustafsson Chefs- och kvalitetsutbildare

Ledning och styrning av framtidens äldreboende

Göteborgs stad Ewa Buxfeldt Lidköpings kommun Niklas Holmqvist Jönköpings kommun Eva Lindén Henriksson Stockholms stad Taina Huhtala Vännäs kommun Jonas Bohman

DU FÅR LÄRA DIG:

Trosa Kommun Lena Skålberg

• Kvalitet som konkurrensfaktor

Örebro Kommun Jessica Henriksson Gun Brolin

• Salutogent förhållningssätt i praktiken

Tieto Tyra E. O. Graaf

• Ledarskap för individfokuserat äldreboende

WORKSHOP

Scandinavian Employeeship Institute AB, SESI AB Christer Ackerman Karin Brennermark

LEDARSKAP

VERKSAMHETSUTVECKLING

S A L U TO G E N E S


Presentation Drar du nytta av din och dina medarbetares fulla potential? Du som är äldreboendechef har många utmaningar. Hur ska resurserna utnyttjas på effektivast sätt? Vad krävs av dig som ledare på ett konkurrensutsatt äldreboende? Hur ska du leda personalen och implementera ett salutogent förhållningssätt? Vilket stöd behöver dina medarbetare i en krävande arbetssituation?

Utveckla ditt äldreboende från bra till bästa möjliga! Ta chansen att nätverka med äldreboendechefer från hela landet, lära dig hur du enklast arbetar med dokumentation enligt SOL och PDL, och hur du ska leda ett högkvalitativt äldreboende som är attraktivt både för de äldre och för dina medarbetare. På konferensen får du lära dig: • Ledarskap för ett kvalitativt äldreboende på salutogen grund • Metoder och verktyg för att leda ett resurseffektivt och konkurrenskraftigt äldreboende • Enklare dokumentation av lokala värdighetsgarantier

Du kommer bl.a. att få lyssna till: Kvalitet som konkurrensfaktor – hur skapar du ett äldreboende utifrån de äldres villkor? Lars Gustafsson, chefs- och kvalitetsutbildare Hur du styr och leder för att implementera det salutogena förhållningssättet Ewa Buxfeldt, verksamhetsutvecklare för det salutogena förhållningssättet inom äldreomsorgen, Göteborgs stad Metoder och verktyg för att leda en effektiv personalstyrka Jonas Bohman, områdeschef äldreomsorg, Vännäs kommun

Varmt välkommen till en unik konferens för dig som är ledare på äldreboende!

a Nord Projektledare

ÄLDREBOENDECHEF

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Program TISDAG 24 JANUARI 2012

09:00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Erika Nord, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Hur du styr och leder för att implementera det salutogena förhållningssättet • Verktyg för att skapa ett äldreboende på salutogen grund • Nya synsätt och arbetssätt för att skapa högre livskvalitet med små förändringar • Praktiska råd när det salutogena förhållningssättet implementeras i äldreboende Ewa Buxfeldt Verksamhetsutvecklare för det salutogena förhållningssättet inom äldreomsorgen Askim - Frölunda - Högsbo stadsdelsförvaltning Göteborgs stad

10:30 Bensträckare 10:40 Resursfördelningssystem på äldreboende − från bestraffning för tomma platser till morot för effektivisering • Ekonomiskt resursfördelningssystem som framgångsfullt ledningsverktyg på äldreboende • Hur skapar du förståelse och delaktighet i ett resursfördelningssystem hos personalen? • 3 konkreta råd för hur du involverar personalen i ekonomiskt tänk och förändringsarbete Lena Skålberg Enhetschef Ängsgården Trosa Kommun

11:30 Lunch 12:30 Metoder och verktyg för att leda en effektiv personalstyrka • Delaktighet och motiverande samtal för att stötta personal i en krävande arbetssituation • Aktivt arbete med medarbetarskap • Så lyckas du vara närvarande som ledare för ett stort antal anställda Jonas Bohman Områdeschef äldreomsorg särskilt boende Vännäs kommun

13:20 Bensträckare med frukt 13:30 Framgångsrik ledning av äldreboende: intraprenad och delat ledarskap • Så skapar du ett kvalitativt äldreboende på intraprenad • Resurs- och ansvarsfördelning vid delat ledarskap – utmaningar och möjligheter • Hur blir delaktighet verklighet? Medarbetarskap som framgångsfaktor • 3 ledstjärnor för ökad kvalitet för boende och personal genom intraprenaddrift Jessica Henriksson Gun Brolin Enhetschef Enhetschef Klosterbackens vård- och omsorgsboende Klosterbackens vård- och omsorgsboende Örebro Kommun Örebro Kommun

14:20 Eftermiddagsfika 14:40 Hur vi skapar och driver framtidens äldreboende • Strategi för att bygga upp morgondagens äldreboende från start • Ledning och rekrytering i skapandet av en salutogen verksamhet • Hörnstenar att satsa resurser på vid nybyggande av äldreboende • Konkreta exempel på arbete med KASAM i verksamheten Niklas Holmqvist Enhetschef Skogsgläntans äldreboende Lidköpings kommun

16:00 Bensträckare med frukt 16:10 Hur du leder personalen för att skapa ett individfokuserat äldreboende • Så leder du för att de boendes behov ska styra verksamheten • De äldres inflytande på verksamheten för ständig förbättring • Exempel på förbättringsprojekt som utvecklar äldreboende Eva Lindén Henriksson Enhetschef Bondbergets äldreboende Jönköpings kommun

17:00 Konferensens första dag avslutas

Besök vår hemsida www.conductive.se för erbjudanden om hotell till förmånliga priser. ÄLDREBOENDECHEF

bokning@conductive.se

08-670 84 80


ONSDAG 25 JANUARI 2012

8:30 Ledningssätt för att styra ett konkurrenskraftigt äldreboende • Framgångsrika arbetssätt för ständig förbättring som konkurrensutsatt äldreboende • Så används brister och misstag konstruktivt för att vägleda förbättringsarbetet • Konkreta råd för hur ni får nöjda boende, anhöriga och personal på ert äldreboende Taina Huhtala Enhetschef Brommagårdens vård- och omsorgsboende Stockholms stad

09:20 Bensträckare med frukt

KEYNOTE SPEAKER

9:30 Kvalitet som konkurrensfaktor – hur skapar du ett äldreboende utifrån de äldres villkor? • − − −

Kvalitet som konkurrensfaktor Vad är kvalitet och hur skapas en kultur för ständig förbättring? Vad vet vi om de äldres behov och hur kan vi ta vara på dem i verksamheten? Hur skapar vi en organisation som ständigt anpassar sig efter nya behov, krav och förväntningar?

Under föreläsningen tar vi 10 minuters paus • Ledarskap för en kvalitativ verksamhet − Vilka är framgångsfaktorerna för ett kvalitativt äldreboende, och vilka krav ställer det på ledarskapet? − Hur skapar vi delaktighet på arbetsplatsen och ett kreativt arbetsklimat? − Hur får vi medarbetare som vill, kan, orkar och vågar? Lars Gustafsson Chefs- och kvalitetsutbildare

Lars Gustafsson är en mycket efterfrågad och inspirerande föreläsare inom ledarskap, organisation och kvalitetsarbete för föreläsningar inom bl. a. äldreomsorg. Med stor praktisk erfarenhet av kvalitetsutveckling i offentlig sektor och gedigen teoretisk grund ger Lars nya, tankeväckande perspektiv på ledarskap.

11:10 Förmiddagsfika 11:30 Enklare arbetssätt för dokumentation av lokala värdighetsgarantier • Tidseffektiv och enkel dokumentation enligt Socialtjänstlagen och Patientdatalagen – så utarbetar du bra rutiner • Praktiska råd för utformande av genomförandeplaner på äldreboende Tyra E. O. Graaf Distriktssköterska, doktorand och verksamhetskonsult på Tieto

12:30 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:30 Lunch för workshopens deltagare

t k Wor p

13:30-16:30 Att leda verksamhetsutveckling genom medarbetarskap Under ledning av Christer Ackerman och Karin Brennermark, SESI AB TID & PLATS

ANMÄLAN

Konferens 24-25 januari 2012 Workshop 25 januari 2012 Garnisonen konferens Karlavägen 100, Stockholm

Telefon Bokningslinje 08-670 84 80 Internet www.conductive.se Mail bokning@conductive.se Telefax 08-670 84 81

PRIS

Konferens Workshop

Före 28 okt 6 450 kr 2 950 kr

Före 16 dec 6 950 kr 3 450 kr

Efter 16 dec 7 650 kr 3 450 kr

Konferenskod Con400

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga a bokning är oss tillhanda senast 3 veckor avbokning eckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler a bokningsregler se vår år hemsida www.conductive.se .conducti e.se

ÄLDREBOENDECHEF

bokning@conductive.se

08-670 84 80


t k

Workshop

ONSDAG 25 JANUARI 2012 13:30-16:30

Att leda verksamhetsutveckling genom medarbetarskap Välkommen till en workshop där fakta blandas med praktiska övningar och fördjupas genom dialog med föreläsare och andra deltagare. Baserat på Christer Ackermans och Karin Brennermarks bok Utmärkt äldreomsorg: en handbok i verksamhetsutveckling arbetar du interaktivt för att tillämpa prisbelönta Lillekärrs äldreboendes framgångsrika strategi för utveckling i din egen verksamhet. Du får lära dig: • Vilka framgångsfaktorer som var viktigast i Lillekärrs utvecklingsarbete • Ledarskapssätt för att skapa och bevara en arbetsplats baserad på delaktighet • Hur du avgränsar och prioriterar rätt områden för verksamhetsutveckling • Anpassa ditt ledarskap för att upptäcka och ta vara på individens kompetens • Hur du leder för att få engagerade och motiverade medarbetare • Sätt att identifiera, tackla och förebygga missnöje med förändringsarbetet

Därför är workshopen viktig för dig Lär dig av Lillekärrs äldreboende erfarenheter för att utveckla din egen verksamhet! Workshopen är ett utmärkt komplement till konferensen där du som chef inom äldreomsorgen får praktiska tips och verktyg för hur du genom medarbetarskap kan skapa ett äldreboende som är attraktivt både som hem för de äldre och som arbetsplats.

Workshopen leds av: Christer Ackerman är en erfaren föreläsare med expertis inom ledarskap, medarbetarskap och verksamhetsutveckling. Christer har lång erfarenhet som ledare inom både offentlig verksamhet och privat näringsliv. Han har även skrivit den prisbelönta ledarskapsboken ”Chefen och medarbetaren”. Idag är Christer föreläsare och författare samt VD för Scandinavian Employeeship Institute AB, SESI AB. Karin Brennermark är en mycket uppskattad föreläsare med stor erfarenhet inom psykosyntes, en psykologi med ett själsligt perspektiv som fokuserar på det friska. Som organisationskonsult i psykosyntes har hon lång erfarenhet av individ- och organisationsutveckling. Karin är partner i SESI AB och arbetar främst med ledar- och medarbetarskapsutveckling.

ÄLDREBOENDECHEF

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.

Äldreboendechef Inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 januari 2012 TALARE Keynote speaker Lars Gustafsson Chefs- och kvalitetsutbildare Göteborgs stad Ewa Buxfeldt

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

• Leda ett resurseffektivt äldreboende • Enklare dokumentation av värdighetsgarantier • Tillämpa det salutogena förhållningssättet

Lidköpings kommun Niklas Holmqvist Jönköpings kommun Eva Lindén Henriksson Stockholms stad Taina Huhtala Vännäs kommun Jonas Bohman Trosa Kommun Lena Skålberg Örebro Kommun Jessica Henriksson Gun Brolin Tieto Tyra E. O. Graaf

WORKSHOP

Att leda verksamhetsutveckling genom medarbetarskap Här får du verktygen för att skapa och leda ett bättre äldreboende genom medarbetarskap – en workshop baserad på erfarenheterna från Lillekärrs äldreboende Under ledning av Christer Ackerman och Karin Brennermark, SESI AB, författarna till boken ”Utmärkt äldreomsorg: en handbok i verksamhetsutveckling”

WORKSHOP

© Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729.

Con400

Scandinavian Employeeship Institute AB, SESI AB Christer Ackerman Karin Brennermark

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Äldreboendechef  
Äldreboendechef  

Ledning och styrning av framtidens äldreboende Du som är äldreboendechef har många utmaningar. Hur ska resurserna utnyttjas på effektivast s...

Advertisement