Page 1

Nya missbruksvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 januari 2012 TALARE

Missbruksutredningen Gerhard Larsson

Stödinsatser och ansvarfördelning i framtidens beroendevård

Skellefteå kommun Daniel Nygren Stefan Karlsson Stockholms stad Maria Andersson Birgitta Hedlund Kenttä Hammarbackens behandlingshem Linda Johnsson

Nytt huvudmannaskap? Så påverkas du

Landstinget Gävleborg Katarina Hermansson Söderhamns kommun Ann-Christine Persson

FÖREBERED DIG IDAG INFÖR MORGONDAGENS UTMANINGAR

På konferensen får du: • Ställa dina frågor direkt till Gerhard Larsson, regeringens särskilde utredare, Missbruksutredningen • Ta del av praktiska erfarenheter från experter och praktikfall runt om i landet • Lära dig vilka stödinsatser som verkligen fungerar

S T Ö D I N S AT S E R

A N S VA R S F Ö R D E L N I N G

BEROENDEVÅRD


Presentation Nya missbruksvården Samsjuklighet, nätdroger, återfallsprevention, samverkan och preventiva insatser – ja, listan över de utmaningar som missbruksvården står inför kan göras lång. Så vilka stödinsatser är nödvändiga för att ge den enskilde bästa möjliga vård i framtiden? Hur påverkas du som arbetar inom landsting och kommun om Missbruksutredningens förslag blir verklighet? Vem ska göra vad? Samverkan är en nödvändighet, men hur får ni samverkan att fungera på bästa sätt?

Gör dig redo att anta utmaningarna! Under två praktiskt orienterade dagar får du lyssna till experter och kollegor i landet som ger dig konkreta tips och råd utifrån deras erfarenheter. Vi fokuserar på lösningarna och du får ett försprång inför framtiden! Efter konferensen kommer du att stå starkare rustad inför morgondagens utmaningar och därmed utökas också möjligheten att ge fler personer deras framtid tillbaka. På konferensen får du lära dig: • Vem ska göra vad i framtiden? Ansvarsfördelningen efter Missbruksutredningen • Vad innebär evidensbaserad praktik, vad vet vi och vad tror vi oss veta? • Exempel på effektiva stödinsatser och framgångsrik samverkan i beroendevården • Metoder för att hjälpa missbrukande bostadslösa till ett eget boende och en förändrad livssituation Du kommer att få lyssna till: Behov och möjligheter i framtidens missbruks- och beroendevård Gerhard Larsson, regeringens särskilde utredare, Missbruksutredningen Det goda exemplet samverkan kommun och landsting i Söderhamn Katarina Hermansson, läkare, Beroendecentrum Söderhamns kommun och Landstinget Gävleborg Ann-Christine Persson, alkohol- och drogterapeut, Beroendecentrum Söderhamns kommun Missbruk och ADHD – exempel på effektiva stödinsatser och samverkansmetoder Daniel Nygren, Stefan Karlsson, boendehandledare, NEPO-teamet

Varmt välkommen!

 e Projektledare

NYA MISSBRUKSVÅRDEN

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Program MÅNDAG 30 JANUARI 2012

09:00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Elisabet Holmene, Conductive hälsar välkommen 09:35 Behov och möjligheter i framtidens missbruks- och beroendevård • Tidig upptäckt av begynnande missbruk av alkohol, läkemedel, narkotika eller dopningsmedel – genom vem och hur? • Vårdens innehåll – olika former av behandling och stöd. Olika grupper har särskilda behov • Så beräknas ansvarsfördelningen se ut mellan kommun och landsting och mellan olika professioner – vem gör vad? • Framtidens missbruksvård avseende tvång, lagreglering och former, de nya möjligheterna för den enskilde om lagförslagen blir verklighet • Remissopinionen om missbruksutredningens 70 förslag Gerhard Larsson Regeringens särskilde utredare Missbruksutredningen

Frågestund med Gerhard Larsson – här får du möjlighet att få svar på dina frågor!

11:30 Lunch 12:30 BostadFörst-modellen – ett samarbete mellan Stockholms stad, Svenska bostäder och Stadsmissionen • Det här är BostadFörst-modellen • Metoder och arbetssätt för att hjälpa den bostadslösa • Missbrukande individer är i behov av varierande grad av stöd • Att öka individens egenmakt och stödja denne till att själv förändra sin livssituation Maria Andersson Birgitta Hedlund Kenttä Projektledare Metodutvecklare Stockholms stad Stockholms stad 13:30 Bensträckare 13:40 Erfarenheter från ett behandlingshem som brottas med nätdroger • Tidigare kända och nyupptäckta grupper – dessa ser vi använder nätdroger • Så arbetar vi för en drogfri miljö och hur utmaningarna med nätdroger ser ut • Vad vi behöver göra idag för att bli bättre på att upptäcka och behandla beroendet av nätdroger i framtiden Linda Johnsson Behandlare och behandlingsassistent Hammarbackens behandlingshem 14:30 Eftermiddagskaffe 15:00 Missbruk och ADHD – exempel på effektiva stödinsatser och samverkansmetoder • Vi skapar möjligheter genom engagemang, samverkan och effektiva stödinsatser • Vikten av klientfokus för personer med neuropsykiatriska funktionshinder med inslag av missbruk – framgångsfaktorer och fallgropar • 3 viktiga framgångsfaktorer för beroendevård och stöd i framtiden • 2 saker som ni bör undvika för att lyckas förändra klienternas livssituation Daniel Nygren Stefan Karlsson Boendehandledare Boendehandledare Nepo-teamet Nepo-teamet Skellefteå kommun Skellefteå kommun 16:00 Konferensens första dag avslutas

Besök vår hemsida www.conductive.se för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.

NYA MISSBRUKSVÅRDEN

bokning@conductive.se

08-670 84 80


TISDAG 31 JANUARI 2012

09:00 Sociala perspektiv på narkotikamissbruk och vård – idag och i framtiden • Vad säger forskningen om hur narkotikamissbruket kommer att utvecklas de närmaste åren? • Vilka utmaningar innebär detta för prevention, vård och behandling i samhället? • Vilken roll får landsting, kommuner och privata vårdorganisationer i framtidens arbete mot narkotikamissbruket? • Vad innebär en evidensbaserad praktik – vad tror vi oss veta och vad vet vi? Bengt Svensson Professor i Socialt arbete Malmö högskola 10:00 Förmiddagskaffe 10:20 Det goda exemplet samverkan kommun och landsting i Söderhamn • Vikten av tydliga riktlinjer, ledarskap och ett homogent synsätt för en obruten och kvalitativ vårdkedja – så gör vi! • 2 huvudmän – så löser vi utmaningarna idag och så ser vi på framtidens vård • Patientens perspektiv – vad tycker våra patienter om beroendecentret och vad ser vi för möjligheter i framtiden? • 3 konkreta råd för att skapa bästa möjliga framtida beroendevård i samverkan Katarina Hermansson Ann-Christine Persson Läkare beroendecentrum Alkohol- och drogterapeut Landstinget Gävleborg Söderhamns kommun 11:15 Bensträckare 11:20 Vårdens förbättringspotentialer – vi måste göra ännu mer • Vi måste sluta skambelägga beroendesjukdomar! • Vården som friskförklarar – men lämnar patienten i ett läkemedelsmissbruk… • Fantastisk samverkan mellan kommun och landsting – men var finns psykiatrin? Katarina Hermansson Spec. i Allmän Medicin, medicinskt ansvarig Landstinget Gävleborg 12:00 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar

TID & PLATS

ANMÄLAN

Konferens 30-31 januari 2012 Garnisonen Konferens Karlavägen 100, Stockholm PRIS

Konferens

Före 18 nov 3 400 kr

Före 23 dec 3 700 kr

Efter 23 dec 4 200 kr

Telefon Bokningslinje 08-670 84 80 Internet www.conductive.se Mail bokning@conductive.se Telefax 08-670 84 81 Konferenskod Con396

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga a bokning är oss tillhanda senast 3 veckor avbokning eckor före konferensdatum. För fullständiga aavbokningsregler bokningsregler se vår år hemsida www.conductive.se .conducti e.se

NYA MISSBRUKSVÅRDEN

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.

Nya missbruksvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 januari 2012 TALARE

Missbruksutredningen Gerhard Larsson Skellefteå kommun Daniel Nygren Stefan Karlsson Stockholms stad Maria Andersson Birgitta Hedlund Kenttä Hammarbackens behandlingshem Linda Johnsson

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

• Vårdens innehåll i framtiden om Missbruksutredningens förslag blir verklighet • Missbruk och ADHD – exempel på effektiva stödinsatser • Vad vi behöver göra för att bli bättre på att upptäcka och behandla nätdrogsmissbruk i framtiden • Hur du får samverkan kommun och landsting att fungera i praktiken • Vad forskningen säger om hur narkotikamissbruket kommer att utvecklas de närmaste åren

Landstinget Gävleborg Katarina Hermansson Söderhamns kommun Ann-Christine Persson

Con396

Nytt huvudmannaskap? Så påverkas du

© Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729.

Vi på Conductive uctive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferen konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi fför att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive Conductiv och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se ww.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. info@conductive.se Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Nya missbruksvården  

Stödinsatser och ansvarsfördelning i framtidens beroendevård

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you