UVT Newsletter - Deschidere an 2012

Page 1

dci@rectorat.uvt.ro

Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională

Bun venit la Universitatea de Vest din Timişoara! Acum faceţi parte din cea mai puternică şi dezvoltată comunitate academică din vestul ţării. Suntem mândri să păşim împreună în noul an universitar. Conducerea Universităţii de Vest din Timişoara

Integritate, dinamism şi academică. 1 octombrie 2012, început

viziune un nou

De-a lungul istoriei, Universitatea de Vest din Timişoara și-a urmărit cu consecvență rolul cu care a fost învestită de fondatorii săi, de principal centru de cunoaștere în regiunea de Vest a țării. Activitatea Universităţii reflectă, în permanenţă, importanţa acordată dezvoltării comunităţii în care activează, spaţiu în care îşi imprimă valorile culturale şi sociale dobândite de-a lungul timpului. Într-o lume a mobilității, a dezvoltării de noi medii de comunicare, Universitatea de Vest din Timişoara se profilează pe piața educațională globală ca un lider regional cu importante legături înspre comunitatea academică internațională atât din perspectiva cercetării științifice, cât și a programelor de studii. Universitatea de Vest din Timişoara s-a dezvoltat, de la an la an, prin acumulări calitative, într-o instituţie puternică, un bastion al învăţământului superior din România, în conformitate cu standardele ARACIS şi ale Uniunii Europene. Astăzi, Universitatea oferă atât celor care doresc să producă cunoaștere, să inoveze sau să performeze în domeniul științific sau al creației artistice, cât și celor care doresc să studieze în cadrul ciclurilor de licență, masterat, doctorat sau post-doctorat, un mediu intelectual efervescent, care stimulează realizările individuale, munca de echipă și interdisciplinaritatea. Prin Carta sa, Universitatea de Vest din Timişoara îşi asumă misiunea generală de cercetare stiinţifică avansată si educaţie, prin generare şi transfer de cunoaştere către societate, definindu-se, totodată, drept centru esenţial în diseminarea valorilor culturale şi civice în vestul României.

Doresc să vă mulţumesc pentru alegerea făcută, aceea de a studia la Universitatea de Vest din Timişoara şi să vă asigur că aici veţi găsi tot sprijinul necesar pentru a reuşi pe o piaţă a muncii tot mai competitivă. Acum sunteţi membri unei comunităţi academice puternice, în continuă dezvoltare şi poziţionată în cercul celor mai bune instituţii de învăţământ superior din România. Vă doresc un an universitar plin de reuşite şi am încredere că doar împreună putem reuşi în tot ceea ce ne-am propus. Rector, Prof. univ. dr. Marilen Pirtea Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, vă prezentăm în continuare informaţii despre facultăţile unde veţi studia în următorii ani.

Facultatea de Arte şi Design Cine străbate strada Oituz din Timişoara, stradă ce mărgineşte, la nord, centrul istoric al oraşului, remarcă, fără îndoială, aspectul ocru-galben al unui edificiu ce se distinge prin proporţii, stil şi culoare. Gri până mai ieri, clădirea a fost ridicată la mijlocul sec. al XVIII-lea (1753), cu funcţia utilitară de stabiliment militar, fiind încastrată în zidul de incintă al oraşului, în apropierea porţii de intrare, cunoscută sub numele de Poarta Vienei. Având un plan simplu, rectangular, cu un culoar longitudinal, ce asigură accesul în spaţiile boltite (foste dormitoare), înălţată pe trei nivele, construcţia se înscrie în complexul baroc din vecinătate, făra a abuza de caracteristicile stilului. Conservată în această formă, “cazarma” (cum era cunoscută în oraş), şi-a păstrat utilitatea timp de două veacuri şi jumătate. Aici îşi are sediul, din 2002, Facultatea de pagina | 1

Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


Arte şi Design, din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Demersul didactic este axat pe două direcţii de bază: cercetarea fundamentală în domeniul artei şi creaţiei vizuale şi orientarea studenţilor spre posibile cariere artistic-profesionale, rezonante la situaţia actuală a pieţei de muncă. Cercetarea fundamentală şi creaţia artistică pun în discuţie conceptele majore ale artelor vizuale, pornind de la principiile, teoriile şi formele de artă consacrate şi reevaluează condiţia acestora în contextul actual al manifestărilor şi expresiilor artistice. Studenţii au posibilitatea de a opta, întrun sistem modular, pentru disciplinele de specialitate şi complementare ce corespund cel mai bine propriilor motivaţii şi căutări, alcătuindu-şi un traseu individual de pregătire. Valoarea acestor programe şi teme de pregătire şi cercetare se regăseşte în lucrările-studiu sau experiment ale studenţilor, în lucrările de licenţă şi dizertaţie, în programele de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică doctorale. Facultatea de Arte şi Design dispune de studiouri de lucru destinate pregătirii de specialitate a studenţilor, ateliere dotate cu aparatură necesară transpunerilor în material ale proiectelor, săli de curs şi seminar, spaţii de expunere. Prin natura şi amploarea proiectelor organizate, Facultatea a devenit un important lăcaş cultural ce polarizează o bună parte din evenimentele artelor vizuale timişorene. Galeria Mansarda oferă un spaţiu multifuncţional - după necesităţi, sală de conferinţe, ateliere, galerie de artă, sală de ceremonii. Simezele fiecărei specializări, ca de altfel întreaga incintă a Facultăţii, poate fi considerată o galerie de artă contemporană. Aici pot fi văzute lucrări de pictură, sculptură, grafică şi artă decorativă din opera curentă a profesorilor-artişti, ale unor personalităţi de prestigiu ale artei româneşti şi de pretutindeni, lucrări ale studenţilor şi absolvenţilor. Mai mult decât atât, studiourile reunesc lucrările realizate de studenţi pe parcursul semestrelor, sub îndrumarea dascălilor şi pot fi vizitate de cei curioşi să intre în intimitatea locului şi a artei. Activitatea Facultăţii de Arte şi Design este coordonată în două departamente: • Departamentul de Arte Vizuale, unde se derulează programele specializărilor: Pictură, Grafică, Sculptură, Fotografie-Imagine

computerizată, Conservare-Restaurare, Pedagogia artelor plastice şi un program de pregătire teoretică în Istoria şi Teoria Artei; Departamentul de Design şi Arte Aplicate manageriază activităţile celor trei opţiuni individuale de studiu în design - Design Grafic, Design de Produs şi Design de Ambient - şi a celor două opţiuni individuale de studiu în design textil - Modă şi Tapiserie - şi a specializării Arte Decorative.

CONDUCEREA FACULTĂŢII: Decan: Conf. univ. dr. ADORIAN Vică Tilă Prodecan: Conf. univ. dr. Călin Beloescu Contact: Str. Oituz 4 | +40-(0)256-592900 | www.arte.uvt.ro

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie De-a lungul anilor, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie și-a asigurat o bază materială competitivă pe plan național și chiar european. Baza materială a facultății a fost realizată prin achiziționare de aparatură prin fonduri de la Ministerul Educaţiei (buget și Granturi CNCS, ANSTI, Academia Română), prin fonduri proprii (contracte cu terți) și prin donații. În anul 1944 este promulgat Decretul Lege nr. 660 care oficializa Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 957/1944 privind înfiinţarea Universităţii de Vest, a patra din toată ţara, după cele din Bucureşti, Cluj, Iaşi. La 25 septembrie 1959, prin ordinul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului s-a înfiinţat Institutul Pedagogic de 3 ani din Timişoara. Printre profilurile sale de specialitate figurează şi Facultatea de Ştiinţe Naturale. După înfiinţarea Universităţii din Timişoara, la 27 septembrie 1962, prin ordinul Ministerului Învăţământului nr. 892/1965, toate facultăţile Institutului pedagogic de 3 ani sunt integrate în cadrul Universităţii. În Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie a fost adoptat codul eticii şi integrităţii academice prin care se apără valorile libertăţii academice şi autonomiei universitare. De asemenea, Facultatea dispune de practici de auditare internă cu privire la principalele domenii de activităţi universitare, pentru a se asigura că angajamentele pe care şi le-a asumat sunt

pagina | 2 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


respectate riguros, în condiţii de transparenţă publică. Cu toate că este o facultate tânără în peisajul geografic românesc, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie din Timișoara are deja o recunoaștere națională, având o activitate susținută în toate direcțiile de cercetare și educație. Cadrele didactice titulare sunt în marea lor majoritate profesori, conferențiari și lectori universitari, cu o intensă activitate didactică și de cercetare. CONDUCEREA FACULTĂŢII: Decan: Conf. univ. dr. ing. BOLCU Constantin Prodecan: Lect. univ. dr. Cătălina Ancuţa Contact: Bd. Pestalozzi 16 | +40-(0)256-592622 | www.cbg.uvt.ro

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara a fost înfiinţată în 1992, acreditată în 2000 şi reacreditată în 2010.

Prin HG nr.676/2007, Facultatea de Drept a UVT devine Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, ca urmare a Autorizării provizorii a Specializării Administraţie Publică, în cadrul domeniului Ştiinţe Administrative, acordată prin Hotărârea 2300/22.11.2005 a Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare). Cercetarea ştiinţifică Cercetarea ştiinţifică a Facultăţii se realizează într-o strânsă colaborare cu Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice, înfiinţat în baza OG 26/2000.FDSA organizează şi participă la următoarele manifestări ştiinţifice: Zilele Academice Timişene - manifestare bienală organizată sub

egida Academiei Române; Sesiunea ştiinţifică internaţională bienală a FDSA; Conferinţa Internaţională a Catedrelor Didactice de Drept Penal (în colaborare cu universităţile Pecs, Novi Sad şi Liubliana); Conferinţa Internaţională a Doctoranzilor în Drept - organizată anual din 2009. Cadrele didactice ale Facultăţii participă la manifestări ştiinţifice ale altor facultăţi şi instituţii academice din ţară şi din străinătate şi publică articole şi studii în cele mai prestigioase reviste de drept din ţară, precum şi în unele reviste de specialitate din străinătate. De asemenea, cadrele didactice, masteranzii şi doctoranzii FDSA participă la realizarea unor granturi şi contracte de cercetare ştiinţifică. Baza de documentare FDSA dispune de o bibliotecă cu o capacitate de 40.000 de volume, un număr apreciabil de lucrări din literatură juridică străină, o sală de lectură cu 72 de locuri şi două săli ce pot fi utilizate în studiul individual al studenţilor, cu 230 locuri, o librărie şi o tipografie. Prin intermediul Bibliotecii Centrale Universitare “Eugen Todoran” din Timişoara, FDSA are posibilitatea accesării bazelor de date ale bibliotecilor virtuale: Proquest, Springer-link, CC Life Sciences, Ebsco-Academic Search Premier, Ulrich‘S On-Line. Contextul naţional şi internaţional Planul de învățământ al Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității de Vest din Timișoara este compatibil cu planurile de învățământ ale Hexagonului Facultăților de Drept din România (format din facultăţile de drept din cadrul universităților de stat din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Craiova, Sibiu şi Timişoara), precum și cu cele ale facultăților de prestigiu din Europa. Pe plan european, Facultatea şi profesorii săi au relaţii de cooperare universitară cu facultăţi de drept din Franţa (Paris I Panthéon-Sorbonne, Montpellier), Italia (Bologna, Padova, Udine), Ungaria (Pecs, Szeged), Serbia (Belgrad, Novi Sad) etc. Locul dobândit de către Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității de Vest din Timișoara în rândurile facultăților de prestigiu din România, precum și cooperările fructuoase cu instituțiile similare din ţară şi din străinătate reprezintă rezultatul efortului cadrelor didactice şi studenţilor facultății în cei 20 de ani de existenţă a acesteia. CONDUCEREA FACULTĂŢII: Decan: Conf. univ. dr. Lucian BERCEA Prodecan: Conf. univ. dr. Florentina MUTIU Prodecan: Lect. univ. dr. Florin MANGU Contact: Bd. Eroilor 9A | +40-(0)256-592400 | www.drept.uvt.ro pagina | 3

Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor este cea mai mare facultate din vestul României. Totodată, FEAA a dobândit valoare şi se individualizează în acest spaţiu, prin corpul său didactic de elită şi prin baza sa materială, care asigură condiţii optime pentru realizarea unui program de învăţământ bine structurat, vizând ciclurile învăţământului superior: licenţă, masterat şi doctorat. Elemente de individualizare FEAA este clasată în topul celor mai prestigioase facultăţi de economie şi şcoli de business din lume. FEAA a fost nominalizată, în 2012, în topul primelor 1.000 de facultăţi de economie şi şcoli de business din lume, top realizat de Eduniversal (organizaţie ştiinţifică internaţională cu sediul în Montreuil, Franţa). La Convenţia Anuală a Eduniversal, ascensiunea FEAA a fost recunoscută prin plasarea sa în primele 700 de facultăţi de profil ale lumii, ocupând primul loc în ţară, după Bucureşti. Poziţia Facultăţii şi caracterul internaţional a condus la performanţa de a oferi studenţilor, în fiecare an, peste 100 de burse ERASMUS în străinătate. Valorile FEAA sunt puse în evidenţă prin absolvenţi, prin programele de cercetare câştigate prin competiţie, prin participările la reuniuni ştiinţifice organizate în ţară şi/sau în străinătate, prin cărţile şi lucrările ştiinţifice elaborate şi publicate de membrii corpului didactic al FEAA. La acestea se adaugă protocoalele şi convenţiile de colaborare încheiate cu alte facultăţi/universităţi din străinătate, participările active ale cadrelor didactice ale FEAA la manifestările ştiinţifice organizate în străinătate, granturile câştigate prin competiţie şi contractele de cercetare încheiate cu programe de studii desfăşurate în străinătate (Phare, Erasmus, Leonardo da Vinci şi Afeca, ca şi programele finanţate de Banca Mondială). Stagii de practică organizate instituţional: Toţi studenţii FEEA beneficiază de stagii de practică finanţate prin trei proiecte europene: l POSDRU/90/2.1/S/64150 “Practica studenţilor economişti. Parteneriat interregional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri”; l

POS DRU/90/2.1/S/61477 “PRAXIS - Buni practicieni în domeniul economic în tranziţie de la şcoală la viaţa activă”; l POSDRU/90/2.1/ S/63442 “Acces real la piaţa muncii prin întreprinderea simulată”. CONDUCEREA FACULTĂŢII: Decan: Lect. univ. dr. MEGAN Ovidiu Prodecan: Prof. univ. dr. Liliana Donath Prodecan: Conf. univ. dr. Valentin Munteanu Prodecan: Conf. univ. dr. Nicoleta Sîrghi Prodecan: Conf. univ. dr. Mihail Mutaşcu Contact: Bd. Pestalozzi 16 | +40-(0)256-592505 | www.feaa.uvt.ro

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport În anul 1960, Ministerul Învăţământului şi Culturii a dispus înfiinţarea Facultăţii de Educaţie Fizică, în cadrul Institutului Pedagogic de trei ani. Din 1965, Institutul Pedagogic a funcţionat în cadrul Universităţii din Timişoara. În 1990, în cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Filosofie a Universităţii Timişoara, s-a înfiinţat Secţia de Educaţie Fizică şi Sport, cu durata de studii de patru ani. Din 1995, Secţia a devenit Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. Studii Universitare de Licenţă şi de Master: În prezent, personalul didactic, dotarea Facultăţii, multiplele relaţii de colaborare şi de parteneriat cu instituţii de profil din ţară şi străinătate oferă studenţilor condiţii optime pentru desăvârşirea pregătirii lor în domeniul educaţiei fizice şi sportului, un domeniu deosebit de atractiv şi de promiţător. Programele de studii propuse oferă studenţilor posibilitatea de a se specializa în mai multe profesii (profesor de educaţie fizică, antrenor, kinetoterapeut), care au început să ia amploare în ultimii ani, dată fiind importanţa care se acordă, la nivel european şi mondial, sportului şi educaţiei fizice, ca promotori ai dezvoltării fizice şi psihice armonioase, precum şi păstrării/redobândirii stării de sănătate. Dotări Laboratorul de explorări funcţionale în educaţie fizică şi sport, unul dintre cele mai performante la nivel naţional, permite:

pagina | 4 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


- Evaluarea capacităţii de efort şi a stării de fitness cardio-respirator (anduranţă, rezistenţă la efort, consum maxim de oxigen, prag aerob şi anaerob). Tehnologia folosită: ergospirometria - considerată standardul cel mai înalt în evaluarea performanţei la efort. - Evaluarea nutriţională şi a compoziţiei corporale (metabolism bazal, masă musculară segmentară, repartiţia şi cantitatea de ţesut adipos din organism, starea de hidratare intra- şi extracelulară). Tehnologii folosite: ergospirometria şi bioimpedantometria multifrecventă. - Evaluarea cardio-pulmonară (evaluare activitate cardiacă, rigiditate arterială, măsurare debite, volume şi capacităţi pulmonare în efort şi repaus). Tehnologii folosite: electrocardiografia şi spirometria computerizată - Evaluarea forţei musculare segmentare. Tehnologia folosită: dinamometria digitală - Evaluarea capacităţii anaerobe de efort (putere anaerobă maximă şi medie, indice de oboseală). Tehnologii folosite: software de testare Wingate, bicicleta ergometrică Monark. - Evaluări biologice de laborator: dozare acid lactic, colesterol total, LDL colesterol, HDL colesterol şi trigliceride sangvine. Tehnologia folosită: spectrofotometrie. Ca urmare a acestor posibilităţi de evaluare a organismului uman, în general, şi a performanţei sportive, în special, Facultatea are colaborări cu echipe de jocuri sportive din prima ligă şi are, de asemenea, în derulare proiecte de cercetare finanţate de la nivel naţional şi internaţional. Studenţii sunt implicaţi activ în astfel de colaborări, dobândind experienţă şi competenţe suplimentare. La acestea se adaugă şi activitatea practică realizată de studenţi în baza convenţiilor de colaborare cu prestigioase instituţii de profil, atât din Timişoara, cât şi din diferite state ale UE. CONDUCEREA FACULTĂŢII: Decan: Lect. univ. dr. NAGEL Adrian Constantin Prodecan: Conf. univ. dr. Mihaela Oraviţan Contact: Bd. V. Pârvan 4 | +40-(0)256-592207 | www.sport.uvt.ro

Facultatea de Fizică Trecând prin transformări succesive, Facultatea de Fizică şi-a constituit modelul actual, fiind un centru de învăţământ, ştiinţă, cultură, liderul cercetării în Universitatea de Vest din Timişoara, cu o medie a publicaţiilor ISI de 2,25 articole/membru în anul 2011. Facultatea de Fizică are, în principal, misiunea de a pregăti specialişti în fizică (profesori, cercetători, fizicieni, ingineri fizicieni). În urma unei îndelungate experienţe atât în plan didactic, cât şi ştiinţific, Facultatea este capabilă să dea o calificare superioară, prin direcţiile sale de specializare şi

prin Doctorat, viitorilor fizicieni, cercetători ştiinţifici şi cadre universitare. Absolvenţii Statistica ultimilor ani arată că un număr important din absolvenţii Facultăţii de Fizică ocupă posturi în cele mai diverse domenii:

• • • • •

cadre didactice în şcoli, licee şi universităţi din ţară, Europa şi America; cercetători în laboratoare şi institute de cercetare din ţară, Europa şi America; fizicieni în spitale şi laboratoare medicale; specialişti în domeniul prognozei financiare în cadrul unităţilor din sistemul bancar şi piaţa de capital; specialişti în cadrul firmelor ce operează în domeniile: informatic, electronic, energetic, aerospaţial şi telecomunicaţii din ţară, Europa şi America.

Facilităţi oferite studenţilor • programe de studii moderne, mobilitatea studenţilor fiind extinsă la nivel european și colaborări internaţionale cu universităţi partenere din Germania, Franţa, Olanda, Spania, Italia, Danemarca etc.; • burse ale statului român (performanţă, merit, studiu, sociale), burse de excelenţă, burse europene; • colaborări cu industria locală: efectuarea de stagii de practică în cadrul unor societăţi precum Continental Corporation, Neuromed, Vion - Software, ICMCT etc.; • săli de curs, săli de seminar şi laboratoare spaţioase, cu dotare modernă și acces permanent la internet şi la bibliotecă; • locuri în căminele Universităţii, studenţii din anul I având prioritate. Excelenţă în cercetare Facultatea de Fizică desfăşoară activităţi de cercetare de excelenţă în câteva direcţii unice în România, în cadrul a patru centre de cercetare recunoscute în plan naţional: Fizica Materialelor Cristaline, Centrul de Cercetări în Fizică Teoretică, Centrul de Cercetare pentru Materiale Inteligente, Centrul Naţional de Difractometrie cu Raze X. CONDUCEREA FACULTĂŢII: Decan: Prof. univ. dr. VULCANOV Dumitru Prodecan: Lect. univ. dr. Mihail Lungu Contact: Bd. V. Pârvan 4 | +40-(0)256-592108 | www.physics.uvt.ro pagina | 5

Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie este una dintre facultăţile fondatoare ale Universităţii de Vest din Timişoara. De-a lungul celor şase decenii de existenţă, Facultatea a crescut, ajungând la 2.400 de studenţi, circa o zecime din numărul total al studenţilor ce învaţă la UVT. Facultatea oferă numeroase programe de studii în domeniul ştiinţelor umaniste, de la cele consacrate (Limbi şi Literaturi), la unele noi şi foarte noi (Limbi Moderne Aplicate şi Studii Culturale), Programul de Istorie şi Programul de Teologie Ortodoxă. Cu puţine specializări în limbi străine la început, profilul Literelor timişorene s-a extins în ultimii ani, pentru a ajunge, în prezent, la o generoasă ofertă de nouă limbi: română, franceză, engleză, germană, latină, rusă, sârbă şi croată, italiană şi spaniolă. Programul de Studii Limbi Moderne Aplicate funcţionează în cadrul Facultăţii din anul 2005 şi pregăteşte traducători specializaţi cu competenţe în limbile: engleză, franceză, germană, spaniolă (nivel avansat), respectiv rusă, sârbă şi croată, italiană (ca limba a treia, nivel mediu). Programul de Studii Culturale, pe care îl propunem începând cu anul 2009, a fost construit ca răspuns pragmatic la nevoile complexe ale societăţii româneşti actuale. Pentru gestionarea acestora este nevoie de profesionişti: mediatori culturali şi lingvistici, directori de proiecte culturale, profesori de educaţie culturală şi civilizaţie românească, animatori culturali în instituţii ale statului sau organizaţii nonguvernamentale. De asemenea, licenţiaţii în Studii Culturale sunt ceruţi pe piaţa muncii pentru reprezentarea comunităţilor româneşti din diaspora. Programul de Studii Culturale este primul de acest gen la nivel de Licenţă din ţară. Specializarea Istorie la UVT a reprezentat o echilibrare a centrelor de cercetare românească în partea de sud-vest a României, cu posibilităţi de colaborare regională, prin participarea la tabere şi şantiere de arheologie. Absolvirea acestui profil oferă posibilitatea de a profesa în diverse domenii de activitate, precum: cercetare, muzee, arhive, educaţie, mass-media, turism şi cultură. Catedra de Teologie Ortodoxă a luat fiinţă în anul 1993, pe baza unei convenţii încheiate între Arhiepiscopia Timişoarei şi Rectoratul UVT. În prezent, Facultatea oferă studii de Teologie Pastorală, pregătind preoţi şi specialişti în religie. Programul de Teologie Pastorală este singurul dintre

cele oferite care se desfăşoară pe o perioadă de patru ani, toate celelalte, aliniate cerinţelor Convenţiei de la Bologna, fiind programe de trei ani. Studenţii Facultăţii beneficiază de o serie de facilităţi: acces la baze de date şi arhive electronice internaţionale, librării online: JSTOR, Questia etc.; organizaţii studenţeşti active pe plan naţional; lectorate străine, unde predau profesori nativi din Austria, Germania, Franţa, Italia, Serbia, Spania, SUA; biblioteci (BCUT, Biblioteca Facultăţii de Litere, Biblioteca Americană, Biblioteca Austria, bibliotecile lectoratelor francez, italian, spaniol, portughez, olandez); amfiteatre echipate cu aparatură performantă; săli de seminar moderne; laboratoare de informatică, depozite şi laboratoare de arheologie, arhive foto şi multimedia. Facultatea oferă studenţilor oportunitatea de a beneficia de burse de studiu în străinătate (Erasmus şi Comenius) în peste 100 de universităţi partenere din Europa, unde studenţii pot învăţa un semestru sau un an întreg; burse la cursurile de vară organizate în ţările a căror limbă se studiază; burse de studii şi de excelenţă (la cele trei cicluri de studii: licenţă, master şi doctorat). CONDUCEREA FACULTĂŢII: Decan: Lect. univ. dr. PERCEC Dana Prodecan: Lect. univ. dr. Valy Ceia Prodecan: Lect. univ. dr. Codruţa Goşa Prodecan: Lect. univ. dr. Dumitru Tucan Contact: Bd. V. Pârvan 4 | +40-(0)256-592164 | www.litere.uvt.ro

Facultatea de Matematică şi Informatică Universitatea de Vest din Timişoara este singura instituţie de cercetare din ţară care se află în zona galbenă la capitolul Physical Sciences (cuprinzând matematica, informatica, fizica şi chimia). Facultatea de Matematică şi Informatică a acumulat un solid prestigiu naţional şi internaţional. Facultatea oferă programe de studii în domeniul matematicii şi informaticii corespunzătoare celor trei cicluri de studii: licenţă, master şi doctorat. Studiile universitare de licenţă beneficiază de o curriculă modernă, adaptată exigenţelor actuale ale pieţei forţei de muncă. La acest nivel, există specializările Matematică, Matematică informatică şi Matematici pagina | 6

Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


aplicate, corespunzătoare domeniului Matematică, precum şi specializările Informatică, cu predare în limba română şi în limba engleză, şi Informatică aplicată, corespunzătoare domeniului Informatică. Prin parcurgerea unuia dintre programele de studii din domeniul Matematică se pot dobândi următoarele competenţe: abilitatea de a opera cu concepte matematice, de a utiliza modele matematice şi de a le aplica în diferite domenii ale ştiinţei (fizică, chimie, biologie), în tehnologie, în economie şi finanţe; capacitatea de a preda discipline de matematică la nivel gimnazial; abilitatea de a utiliza produse soft orientate înspre rezolvarea numerică a problemelor matematice, simularea fenomenelor şi aplicaţii informatice cu caracter educaţional. La absolvirea ciclului de licenţă, programele de studii din domeniul Informaticii permit dobândirea următoarelor competenţe: capacitatea de a utiliza şi administra sisteme de calcul, reţele de calculatoare şi baze de date; abilitatea de a utiliza şi întreţine produse software; abilitatea de a programa în limbaje de nivel înalt şi de a realiza produse software pe bază de specificaţii. Filiera de Informatică aplicată este orientată spre ingineria produselor software, punând accent pe aspectele specifice procesului de analiză, proiectare, implementare şi testare a produselor software. Baza materială Facultatea de Matematică şi Informatică se mândreşte cu o bază materială foarte bine pusă la punct; are la dispoziţie, pentru desfăşurarea activităţilor didactice şi de cercetare, laboratoare echipate cu tehnologie de ultimă generaţie: 9 laboratoare dotate cu echipamente la zi; 5 laboratoare de cercetare pentru master şi doctorat (dotate cu echipamente performante); 5 săli de seminar şi 2 amfiteatre pentru curs dotate cu mobilier nou şi videoproiectoare; Data Center dotat cu unul din cele mai puternice calculatoare din România, conectat la reţeaua europeană de GRID. Relaţii internaţionale La Facultatea de Matematică şi Informatică se acordă o atenţie cu totul deosebită relaţiilor internaţionale. Se află în derulare: programe Erasmus şi schimburi inter-academice cu peste 60 de universităţi din ţări ca: Franţa, Austria, Germania, Elveţia, Italia, Portugalia, Spania, Grecia, Danemarca, Ungaria, Marea Britanie (http://www.ri.uvt.ro/); diplome duble de licenţă şi master în parteneriat cu universităţi din Europa; programe doctorale în cotutelă cu centre de cercetare internaţionale recunoscute; stagii de cercetare la universităţi şi institute de cercetare.

Parteneriate academice şi industriale Succesul absolvenţilor este asigurat de numeroase parteneriate academice pe care Facultatea le derulează cu IBM România, Microsoft Academic Alliance, OAI Oracle, SAP Academy precum şi cu companii IT ca: Alcatel Lucent, Continental Automotive, Siemens, Oce, Mem IQ, GM Analytic Software, Genisoft, Solectron, R&B Consulting, Saguaro Technology, Virtual7, HPC Consulting etc. CONDUCEREA FACULTĂŢII: Decan: Conf. univ. dr. DRĂGAN Mircea Florin Prodecan: Lect. univ. dr. Mihai Chiş Prodecan: Lect. univ. dr. Dan Comănescu Contact: Bd. V. Pârvan 4 | +40-(0)256-592316 | www.math.uvt.ro

Facultatea de Muzică În Timişoara s-a simţit tot mai acut nevoia existenţei unei şcoli de muzică, a unui conservator, presa începutului de secol XX semnalând adesea necesitatea unui învăţământ muzical organizat, capabil să pregătească instrumentişti şi cântăreţi care să-şi aducă contribuţia la dezvoltarea vieţii muzicale a oraşului. Anul 1961 marchează reînfiinţarea învăţământului superior muzical de trei ani, la început în cadrul Facultăţii de Filologie, iar din anul universitar 1964-1965 cu statut independent. Mulţi dintre absolvenţii şcolii medii de muzică din acea perioadă au preferat Facultatea timişoreană celorlalte conservatoare din ţară. Facultatea de Muzică dispune de spaţii moderne de învăţământ, cercetare, laboratoare de specialitate, informatică, centru de informare-documentare, oferind condiţii excelente de educare, la standarde europene: peste 20 săli de clasă, în care se desfăşoară activităţi didactice, două săli de concert - “Orpheum” (dotată cu orgă şi două piane de concert, având o capacitate de 106 locuri) şi “Concertino” (dotat cu două piane de concert, având o capacitate de 106 locuri) şi “Concertino” (dotat cu două piane de concert, având o capacitate de circa 60 locuri); laboratoare proprii de Folclor, înregistrări audio-video, electroacustic. Biblioteca deţine un fond de carte de specialitate de 1.700 volume, 10.000 de partituri, 65 de titluri de periodice româneşti şi internaţionale, 600 CD-uri cu muzică, o sală de lectură cu 14 locuri şi o sală cu opt calculatoare conectate la Internet. Absolvenţii Ciclului de Licenţă vor putea: interpreta muzică clasică/jazz/ populară în calitate de solist, acompaniator, orchestrant, artist liric, dirijor; instrui şi conduce formaţii de muzică de cameră, ansambluri vocale, pagina | 7

Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


ansambluri corale, de nivel mediu; preda la şcoli generale şi licee cu profil vocaţional (de stat sau particulare); îndruma activităţi culturale şi artistice; scrie cronici muzicale; scrie lucrări muzicologice; realiza aranjamente muzicale; participa în echipe de proiecte culturale.

delincvenţii...). Activitatea de practică reprezintă o componentă esenţială a formării studenţilor la specializarea Asistenţă Socială. Aceasta se desfăşoară în instituţii şi organizaţii de asistenţă socială din Timişoara, în prezent Departamentul având peste 60 de convenţii de colaborare stabilite în acest sens. Catedra de Psihologie, înfiinţată în 1990, derulează, în prezent, studii de licenţă şi de master în psihologie. În urma ierarhizării din 2011 pe domenii, Departamentul de Psihologie din Universitatea de Vest din Timişoara a fost clasat pe locul 2 în România, în categoria de excelenţă (A). Toate programele sunt acreditate ARACIS. În plus, programele de master sunt avizate profesional de către Colegiul Psihologilor din România.

Facultatea de Muzică are colaborări permanente cu instituţiile de profil din Timişoara şi cu instituţiile de învăţământ superior din ţară şi din străinătate. Aceste colaborări sunt concretizate prin: participarea comună la granturi de cercetare, schimburi de studenţi, participare la conferinţe, cursuri de măiestrie; realizarea de proiecte comune cu finanţare europeană, naţională, regională şi locală; realizarea de proiecte comune pentru atragerea studenţilor străini; realizarea de proiecte pentru a facilita mobilitatea studenţilor. CONDUCEREA FACULTĂŢII: Decan: Prof. univ. dr. ZONTE Violeta Prodecan: Prof. univ. dr. Graţiela Negruţiu Contact: Piaţa Libertăţii 1 | +40-(0)256-592650 | www.muzica.uvt.ro

Facultatea de Sociologie şi Psihologie Înfiinţată în anul 1995, ca prima facultate de ştiinţe sociale aplicate din România post-revoluţionară, Facultatea de Sociologie şi Psihologie s-a înscris activ în procesul de restructurare a întregului învăţământ superior românesc pe o nouă platformă valorică, proces aflat încă în plină desfăşurare. La Asistenţă Socială, formarea studenţilor în primul an are drept scop asimilarea de cunoştinţe generale din diverse domenii (psihologie, sociologie, drept, medicină socială). Ulterior, în anii II şi III, se doreşte specializarea studenţilor pe principalele domenii regăsite în practica asistenţilor sociali (asistenţa socială a familiei şi copilului, a persoanelor vârstnice, metode şi tehnici de lucru cu

Specializarea Sociologie asigură o pregătire profesională solidă, oferind o deschidere consistentă spre mai multe domenii şi sociologii de ramură, perfect adaptate la noile realităţi sociale: teorii sociologice generale, istoria doctrinelor sociologice, metodologie, metode şi tehnici, statistică, demografie şi informatică socială, instituţii sociale: sociologia politicului, educaţiei, familiei, religiei, comunicării de masă, sociologie rurală, urbană, comunităţi teritoriale, sociologie economică, juridică. Specializarea Antropologie vizează asigurarea unei înalte formări profesionale prin abordarea unor conţinuturi extraordinar de interesante: probleme actuale în antropologie, antropologie culturală şi curente antropologice, mitologie generală, fenomenologia experienţelor mistice, antropologia religiilor, etnografie, folclor, muzeologie, patrimoniu, arheologie, antropologie fizică şi antropometrie; antropologie urbană, antropologie vizuală. Specializarea Resurse Umane oferă, printr-un program bine structurat, competenţe şi abilităţi profesionale esenţiale specialiştilor în resurse umane, care să poată ocupa poziţii atât în departamentele specializate ale organizaţiilor medii şi mari, publice sau private, cât şi în firme specializate în gestionarea resurselor umane. Ştiinţele Educaţiei este unul dintre cele mai complexe şi diversificate domenii componente ale Facultăţii de Sociologie şi Psihologie. După un prim an de studii comun, studenţii vor opta, pentru următorii doi ani de studii, pentru una dintre cele trei specializări: Pedagogie; pagina | 8

Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


Psihopedagogie specială; Pedagogie - învăţământ primar şi preşcolar. Cele trei specializări asigură fie posibilitatea continuării ulterioare a studiilor în nivelul II de masterat, fie plasament direct pe piaţa muncii, în mod diferenţiat, în raport cu formarea iniţială dobândită. CONDUCEREA FACULTĂŢII: Decan: Conf. univ. dr. GAVRELIUC Alin Prodecan: Lect. univ. dr. Mariana Craşovan Prodecan: Conf. univ. dr. Alexandru Neagoe Prodecan: Lect. univ. Melinda Dică Contact: Bd. V. Pârvan 4 | +40-(0)256-592320 | www.socio.uvt.ro

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării Ca student al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării ai numai avantaje! • Vei studia în săli de curs şi în laboratoare moderne. • Vei avea acces la o bibliotecă înzestrată cu o vastă colecţie de volume, resurse electronice şi facilităţi multimedia. • Vei putea studia, pentru o perioadă de până la un an, într-una din universităţile europene partenere în programul Erasmus. Facultatea a încheiat acorduri Erasmus cu peste 40 de universităţi din Europa, precum Universitatea Liberă din Brussel, Universitatea West of Scotland, Universitatea Liberă din Berlin, Universitatea Padova, Universitatea Tuebingen, Universitatea Dijon şi altele. • Pentru a putea aplica încă din facultate cunoştinţele dobândite, vei avea ocazia să efectuezi stagii de practică în instituţii şi organizaţii de profil. Specializarea Filosofie Cultivând un orizont cultural adecvat, Specializarea Filosofie vă oferă şansa unei experienţe intelectuale deosebite: libertate de exprimare, comunicare flexibilă şi deschisă, analiză critică a opiniilor, creativitate, capacitate de gândire critică şi de argumentare, dialog constructiv. Specializarea Jurnalism Ştim că te-ai gândit, cel puţin o dată, cum ar fi să participi la ce se întâmplă în culisele presei televizate, scrise, radio sau online. Te imaginezi relatând de la faţa locului, în cadrul

unui buletin de ştiri? Sau luându-i interviu primului-ministru? Specializarea Jurnalism te pregăteşte pentru aceste situaţii şi multe altele similare, deschizându-ţi calea pentru o meserie de mare actualitate! Specializarea Ştiinţe Politice Specializarea Ştiinţe Politice are o relevanţă aparte în societatea românească post-comunistă. Aceasta oferă studenţilor instrumentele necesare analizei fenomenelor politice contemporane şi abilităţile necesare participării la transformarea şi consolidarea instituţiilor democratice. Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene răspunde unor cerinţe stringente ale societăţii actuale. Încadrarea în criteriile de performanţă europene şi internaţionale reprezintă o preocupare majoră în societatea noastră, motiv pentru care formarea specialiştilor în domeniile relaţiilor internaţionale şi studiilor europene este considerată prioritară. Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (linia cu predare în limba germană) A fost gândită ca o specializare ce avea să îmbine nevoia de specialişti în domeniu, odată cu integrarea României în structura comunitară, şi dorinţa de a păstra vie cultura şi limba germană în Banat. Specializarea Comunicare şi Relaţii Publice Specializarea Comunicare şi Relaţii Publice îşi propune să pregătească viitori profesionişti în Ştiinţele Comunicării, încurajând libertatea de exprimare şi ideile creative, susţinute de o pregătire temeinică în domeniu. Specializarea Ştiinţe ale informării şi documentării Informaţia înseamnă putere. Internetul, serviciile web, motoarele de căutare, blog-urile, platformele enciclopedice wiki au schimbat reperele tradiţionale despre informare şi comunicare. Urmând specializarea noastră, vei afla tot ce trebuie despre: medii digitale, baze de date, mass-media, servicii de informare, management şi marketing info-documentar, arhivistică, patrimoniu cultural, organizarea cunoştinţelor, publicitate şi comunicare. Specializarea Publicitate Câţi dintre voi vă doriţi o carieră în publicitate? Anul 2009 a însemnat înfiinţarea unei secţii care vă aduce mai aproape de acest domeniu. S-a născut rapid şi frumos, ca un domeniu interactiv ce promite să vă ofere o viziune de ansamblu asupra fenomenului mass-media, strategiilor publicitare, promovării imaginii de marcă şi a comunicării de brand. CONDUCEREA FACULTĂŢII: Decan: Conf. univ. dr. CLITAN Gheorghe Prodecan: Asist. univ. dr. Corina Turşie Prodecan: Lect. univ. dr. Claudiu Mesaroş Contact: Bd. V. Pârvan 4 | +40-(0)256-592132 | www.polsci.uvt.ro

pagina | 9 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


pagina | 10 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


pagina | 11 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


Spaţii cazare Universitatea de Vest din Timişoara beneficiază de condiţii de cazare optime pentru studenţii săi în cămine renovate şi modernizate, la standarde actuale. Dotările sunt de nivel ridicat, presupunând investiţii majore în ultimii ani. Mai jos se regăseşte o listă a căminelor Universităţii, împreună cu datele de contact. Cămin C3 Administrator: Nicolae Simona Program de lucru cu studenţii 8:00-16:00 Adresa: Str. Lirei 2 Tel. admin: +40-(0)256-592675 | Tel. poartă: +40-(0)256-592674 Cămin C13 Administrator: Horgoş Margareta Program de lucru cu studenţii 8:00-16:00 Adresa: Aleea Stundeţilor 2 Tel. admin: +40-(0)256-592665 | Tel. poartă: +40-(0)256-592664 Cămin C16 Administrator: Coici Mlageana Program de lucru cu studenţii 8:00-16:00 Adresa: Aleea Ripensia 16 Tel. admin: +40-(0)256-592671 | Tel. poartă: +40-(0)256-592670 Cămin C12 Administrator: Mihoc Iuliana Program de lucru cu studenţii 8:00-16:00 Adresa: Aleea Stundeţilor 12 Tel. admin: +40-(0)256-592663 | Tel. poartă: +40-(0)256-592662 Cămin C15 Administrator: Profir Marius Program de lucru cu studenţii 8:00-16:00 Adresa: Aleea Ripensia 15 Tel. admin: +40-(0)256-592667 | Tel. poartă: +40-(0)256-592666

Cămin C17 Administrator: Deac Dorin Program de lucru cu studenţii 8:00-16:00 Adresa: Aleea Stundeţilor 17 Tel. admin: +40-(0)256-592673 | Tel. poartă: +40-(0)256-592672 Cămin Camelia Administrator: Nicolae Simona Program de lucru cu studenţii 8:00-16:00 Adresa: Str. Camelia 9-11 Tel. admin: +40-(0)256-592689 | Tel. poartă: +40-(0)256-592688 Cămin G4 Administrator: Deac Dorin Program de lucru cu studenţii 8:00-16:00 Adresa: Aleea Stundeţilor Tel. admin: +40-(0)256-592677 | Tel. poartă: +40-(0)256-592676 Cămin Drept Administrator: Profir Marius Program de lucru cu studenţii 8:00-16:00 Adresa: Blvd. Eroilor de la Tisa 9A Tel. admin: +40-(0)256-592667 | Tel. poartă: +40-(0)256-592678 Cămin Renaşterii Administrator: Corb Emilia Program de lucru cu studenţii 8:00-16:00 Adresa: Str. Renaşterii 24B Tel. admin: +40-(0)256-592997 | Tel. poartă: +40-(0)256-592996

Vă dorim succes în continuare şi cât mai multe realizări atât pe plan educaţional, cât şi personal. Întreaga comunitate a UVT este alături de voi.

pagina | 12 Material realizat de către Departamentul de Comunicare, Identitate și Imagine Instituțională - U.V.T. http://www.uvt.ro


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.