Page 1

รายงาน เรื่อง LinkedIn เสนอ อ.ประทานพร อุ่นออ นำาเสนอโดย นายอนันต์ กาเดร์ รหัส 530702401481 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


สื่ อใหม่ สื่ อใหม่, สื่ อนฤมิต, นิวมีเดีย (อังกฤษ: new media) หมายถึงการเข้าถึงเนื้ อหาตามความ ต้องการ ทุกที่ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ดิจิทลั ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลป้ อนกลับของผูใ้ ช้ที่โต้ตอบระหว่าง กัน การมีส่วนร่ วมอย่างสร้างสรรค์ และการรวมตัวเป็ นชุมชนที่แวดล้อมเนื้ อหาสื่ อนั้น คำามัน่ ของ สื่ อใหม่อย่างหนึ่งที่สาำ คัญคือ การทำาให้การสร้างสรรค์ การเผยแพร่ การกระจาย และการบริ โภค เนื้อหาสื่ อ เป็ นประชาธิปไตย (democratization) ความคาดหวังของสื่ อใหม่อีกอย่างหนึ่งคือการ สร้างเนื้อหาที่สดใหม่และไร้ขอ้ จำากัดในเวลาจริ ง


เทคโนโลยีส่วนมากอธิบายลักษณะของสื่ อใหม่ว่าเป็ นดิจิทลั บ่อยครั้งที่มีลกั ษณะเฉพาะว่า ถูกจัดดำา เนิ นการมาแล้ว โยงใยเครื อข่ายได้ หนาแน่ น บีบอัดได้ และโต้ตอบระหว่างกัน ตัวอย่าง ของสื่ อใหม่อาจเป็ นอินเทอร์ เน็ต เว็บไซต์ สื่ อประสมในคอมพิวเตอร์ วิดีโอเกม ซี ดีรอม และดีวีดี แต่ไม่รวมไปถึงรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ นิตยสาร หนังสื อ หรื อสิ่ งอื่นที่เผยแพร่ แบบตีพิมพ์บน กระดาษ เว้นแต่พวกมันจะมีเทคโนโลยีที่ทาำ ให้ใช้งานการโต้ตอบดิ จิทลั ได้ วิกิพีเดียเป็ นสื่ อใหม่ ตัวอย่างหนึ่ง ที่รวมข้อความดิจิทลั รู ปภาพ และวิดีโอพร้อมด้วยเว็บลิงก์ที่เข้าถึงได้ทางอินเทอร์ เน็ต อาสาสมัครมีส่วนร่ วมอย่างสร้างสรรค์ มีขอ้ มูลป้ อนกลับที่โต้ตอบระหว่างผูใ้ ช้ และการรวมตัวเป็ น ชุมชนผูเ้ ข้าร่ วมของผูเ้ ขียนและผูบ้ ริ จาค เพื่อประโยชน์แก่ผอู ้ ่านที่ไม่ได้อยู่ในชุมชน เฟซบุ๊กก็เป็ น อีกตัวอย่างหนึ่งที่ใช้ตวั แบบสื่ อเชิงสังคม (social media) ซึ่งผูใ้ ช้ส่วนใหญ่เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วม สื่ อใหม่ ทคี่ ้ นคว้ า

LinkedIn

เป็ นเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมที่เน้นด้านเครื อข่ายธุรกิจ ถูกใช้เพื่อการสร้างเครื อข่ายทาง วิชาชีพเป็ นหลัก จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2550, LinkedIn มีผลู ้ งทะเบียนใช้งานมากกว่า 9 ล้านผู ้ ใช้ ใน 150 อุตสาหกรรม และ 400 ภูมิภาคเศรษฐกิจ จุดประสงค์หลักของเว็บไซต์น้ี คืออนุญาตให้ผใู ้ ช้ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถสร้าง รายการที่ติดต่อของผูค้ นที่พวกเขารู้จกั และเชื่อถือในการทำาธุรกิจ ผูค้ นในรายการนี้ เรี ยกว่า "Connections". ผูใ้ ช้สามารถเชิญใครก็ได้ (ไม่วา่ จะเป็ นผูใ้ ช้ LinkedIn หรื อไม่) เข้ามาเป็ น connection ประโยชน์ของรายการนี้ เช่น ผูใ้ ช้สามารถใช้รายการอันนี้ ในการหางาน หรื อหาผูร้ ่ วม งาน

การทำางานของ LinkedIn เป้าหมายในการใช้ งานหลักๆ มีอยู่ 2 ประการด้ วยกันคือ


1. เหมาะสำาหรับผู้ที่ต้องการหา “คนมืออาชีพ” ยกตัวอย่ างเช่ น ฝ่ ายบุคคล ที่ตอ้ งการหาคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง หรื อ นักจัดหางานต่างๆ (Recruiter) คนกลุ่มนี้เปรี ยบเสมือนนักล่า หรื อนักหาคน (Hunter) ให้กบั บริ ษทั ต่างๆ ในสมัยนี้ มีบริ ษทั จัดหา งานเยอะมาก โดยส่วนใหญ่กม็ กั จะเปิ ดบริ ษทั ขึ้นมา และขอใบอนุญาติในการดำาเนินการสรรหา จัดหา จัดสรร จัดจ้าง “คน” โดยตนนั้นเป็ น “ตัวกลาง” ส่ วนผลประโยชน์ของบริ ษทั จัดหางานส่ วน ใหญ่จะมาจากค่าคอมมิชชัน่ หรื ออาจจะเป็ นเปอร์ เซ็นต์ตามที่บริ ษทั ที่จา้ งกับบริ ษทั จัดหางานตกลง กันไว้ ส่ วนใหญ่ฐานข้อมูลในการหาผูค้ น หลายๆ บริ ษทั อาจจะใช้พวก JobsDB.com, JOBTOPGUN โดยโมเดลการหารายได้ของ LinkedIn จะอยูต่ รงที่ถา้ คุณหรื อบริ ษทั ยอมเสี ยเงิน คุณจะได้สิทธิ์ ใน การใช้งานในรู ปแบบพิเศษกว่า ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการหาคน การเก็บข้อมูลของคนที่คุณถูกใจใน โฟลเดอร์ที่คุณสร้างเอง การเข้าถึงข้อมูลของคนที่คุณไม่ได้มีสายสัมพันธ์ ฯ 2. เหมาะสำาหรับคุณเองที่ตอ้ งการหา “งาน” โดยใช้เว็บเป็ นสื่ อกลาง แต่โดยทัว่ ๆ ไปคน จะคุน้ เคยกับการใช้งาน JobsDB.com กับ JOBTOPGUN มากกว่า เพราะว่าเป็ นอะไรที่ง่ายในการใส่ ข้อมูล และมีมาตรฐานในการกรอก แต่ความแตกต่างของเว็บที่เพียงแค่เรากรอกข้อมูลเหมือนเขียน “ใบสมัครงาน (Resume)” ตัว LinkedIn จะมีความต่างตรงที่ ระบบมีการสร้างความสัมพันธ์เชื่อม โยงกับเพื่อนของเรา หรื อกลุ่มคนที่ถูกแนะนำาโดยระบบ เพื่อที่เราจะสร้างสายสัมพันธ์ในเครื อข่าย ซึ่งก็คล้ายๆ กับ facebook ผู้สร้ าง LinkedIn LinkedIn ก่อตั้งในเดือนธันวาคม ปี 2002 แต่เปิ ดตัวครั้งแรกในเดือน พฤษภาคม ปี 2003 ซึ่งตอนแรก ทาง LinkedIn วางตำาแหน่งตัวเองเป็ น ‘Professional Networking’ หรื อเรี ยกได้วา่ เป็ น “เครื อข่ายผูค้ นมืออาชีพ”

LinkedIn  

Socials Media = LinkedIn

LinkedIn  

Socials Media = LinkedIn

Advertisement