Integritetspolicy Högbergs Rör

Page 1

Integritetspolicy - GDPR

Vi på Högbergs Rör i Borås AB värnar om den personliga integriteten och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

Denna integritetspolicy beskriver vilka externa personuppgifter som vi behandlar som personuppgiftsansvarig. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna policy eller för övriga dataskyddsfrågor. Kontaktuppgifter hittar du i slutet på denna policy.

Definition av personuppgifter och behandling

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person, exempelvis alltifrån personnummer till mailadresser. Begreppet ”behandling”omfattar det mesta man kan göra med en personuppgift. Allt från insamling och lagring till ändring, användning eller radering. Vi behöver behandla personuppgifter för att bland annat kunna fullgöra våra uppdrag, förbättra och marknadsföra våra tjänster samt rekrytera nya medarbetare.

Typer av behandling där Högbergs Rör i Borås är personuppgiftsansvarig

De personuppgifter vi främst behandlar är kontaktinformation som namn, mailadress, befattning, faktura-/postadress och telefonnummer. Uppgifterna finns exempelvis i våra mailkonversationer, i mötesanteckningar och interna system. Ändamålet för behandling är utförande av beställt uppdrag och rättslig grund för behandling är fullgörande av avtal. Uppgifterna sparas så länge din organisation har en kundrelation med oss och upp till två år därefter (reklamationsrätt), i vissa fall längre då det faller under exempelvis Bokföringslagen.

Intressenter och samarbetspartners

Vi kan behandla personuppgifter som namn, telefonnummer, mailadress och befattning för intressenter, kunder och samarbetspartner.

Jobbsökande

Vi behandlar de personuppgifter jobbsökande själva lämnar till oss, i de flesta fall kontaktuppgifter som mail, telefonnummer, namn och postadress. Rättslig grund för behandling är berättigat intresse där vi gjort bedömningen att vårt intresse väger tyngre än ditt skydd av personlig integritet. Uppgifterna sparas under två års tid enligt diskrimineringslagstiftningen för utlyst tjänst. Om du i stället gör en spontan-eller praktikansökan via oss och vill att vi kontaktar dig om ett relevant jobb/praktikplats dyker upp, sparar vi dina ansökningshandlingar/personuppgifter upp till sex månader.

Medverkan i sociala medier och mejlkontakt

Vi kan samla in information när du skickar mail till oss och deltar i konversationer i våra kanaler i sociala medier. Syftet för behandling är att kunna besvara kommentarer och förfrågningar och ge relevant information för a ärsändamål. Rättslig grund för behandling är berättigat intresse där vi gjort bedömningen att vårt intresse väger tyngre än ditt skydd av personlig integritet. Uppgifterna sparas endast så länge det är nödvändigt för ändamålet.

Så samlar vi in dina personuppgifter

Dina personuppgifter samlas i huvudsak in genom att du lämnar uppgifter till oss. På så vis kan du själv bestämma över vilka uppgifter du vill lämna ut. Vi kan be om dina personuppgifter i form av exempelvis namn, e-post och telefonnummer.

Hur hanterar vi dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det behövs enligt lag eller för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Personuppgifterna raderas när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer som tillhandahåller tjänster för oss gällande hantering av utskick och events. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och inte använda dina uppgifter för egna ändamål. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsföreskrift.

Dessa parter kan se dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av Högbergs Rör i Borås och de företag som agerar som personuppgiftsbiträden för Högbergs Rör i Borås. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till några andra bolag om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Uppgifter vidarebefordras endast till tredje part (företag) om det krävs för att tillhandahålla en tjänst och ska därefter raderas av tredje part.

Dina rättigheter

Med utgångspunkt från vad som är relevant och utifrån en intresseavvägning har du rätt till:

Att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat. Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

Att återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.

Att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning.

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Kameraövervakning

Högbergs Rör har gjort en intresseavvägning och kunnat konstatera att behovet av bevakning väger tyngre än de bevakades integritetsintresse i de områden och under de förutsättningar som framgår av denna policy. Bakgrunden till införandet av kameraövervakning är att företaget de senaste åren haft flertalet stölder och svinn samt inbrott på gården. Högbergs Rör har installerat kameror i samråd med våra fackliga motparter Byggnads, Handels, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Anledningen till kameraövervakningen är:

 Skapa en tryggare arbetsmiljö för våra butikssäljare och lagerpersonal

 Förebygga stölder på lager och gård

 Förhindra att obehöriga gör intrång

Kameraövervakning innebär ett intrång i den personliga integriteten. Vi som arbetsgivare har därför ett ansvar att kameraövervakningen inte skall innebära ett onödigt stort intrång i den personliga integriteten. Vi har därför gjort följande begränsningar och rutin:

 Kamerorna spelar in dygnet runt, utan ljudupptagning

 Inspelat material lagras i 2 veckor på ett säkert sätt

 Tillgång till inspelat material är begränsat till VD, produktionschef samt ekonomichef

 Vid pågående incident, exempelvis larm kan realtidsbevakning ske för att avgöra tillkallande av Polismyndigheten. I övrigt skall ingen realtidsbevakning förekomma.

 Inspelat material används vid misstanke om incident eller konstaterad incident.

 Inspelat material undersöks utav minst två av behöriga personer.

 Vid konstaterad incident säkras och sparas materialet så länge som det är nödvändigt. Materialet kan även lämnas ut till exempelvis Polismyndigheten om det är nödvändigt.

 Vid konstaterad incident informeras MB-grupp.

Uppdaterad 2024-04-16

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.