Page 1

Hitachi Koki Grupa dosljedno nudi kvalitet širom svijeta 2VQRYDQX-DSDQX+LWDFKL.RNL&R/WGNRQWLQXLUDQRGUåLVYRMXSR]LFLMXMHGQRJRGYRGHüLKSURL]YRÿDþD HOHNWULþQLKDODWD+LWDFKL.RNL*UXSDXþLMHPVDVWDYXGMHOXMXGLYL]LMD]DLVWUDåLYDQMHLUD]YRMSR]LFLRQLUDQDX-DSDQXWH * SURGDMQHSRGUXåQLFHXYLãHRG]HPDOMDVYLMHWDXVSMHãQRGRSULQRVLUD]YRMXGUXãWYDQXGHüLLQRYDWLYQHYLVRNR 1

NYDOLWHWQHSURL]YRGHLXVOXJHNRMLUH]XOWLUDMXYLVRNLPUD]LQRP]DGRYOMVWYDNRULVQLND +LWDFKL.RNL*UXSDVWURJRNRQWUROLUDNYDOLWHWXXVYDNRPVWDGLMXUD]YRMDGL]DMQLUDQMDLSURL]YRGQMHWHSURYRGL]DYUãQX SURYMHUXSURL]YRGDL]SHUVSHNWLYHNRULVQLND.RQWURORPNYDOLWHWHWHVWLUDMXVHSHUIRUPDQVHVYRMVWYDLL]GUåOMLYRVWSURL]YRGD XUD]QLPXYMHWLPDUDGD8]WRGDELVHSRVWLJODPDNVLPDOQDSUHFL]QRVWSULPMHUHQMXGLPHQ]LMDVDVWDYQLKGLMHORYDDODWD JRGLQHXVYRMHQDMHPHWRGD³GLPHQ]LRQDOQLKGLJLWDOL]DWRUD´.RULVWHüLWDNRGRELYHQHSRGDWNHXID]LGL]DMQLUDQMD SURL]YRGDVYHYDQMVNHPMHUHNRPSRQHQWLNRMHVXGLRNRSOHNVQLKVXVWDYDPRJXELWLL]PMHUHQHVYLVRNLPVWXSQMHP SUHFL]QRVWLXYUORNUDWNRPYUHPHQVNRPSHULRGX7RRVLJXUDYD]DGUåDYDQMHNYDOLWHWHSURL]YRGDLVPDQMHQMHYUHPHQD SRWUHEQRJ]DUD]YRMSURL]YRGD +LWDFKL.RNL*UXSDSRVMHGXMHSURL]YRGQHWHKQRORJLMHYLVRNRJVWXSQMDUD]YLMHQRVWLNRMHLPRPRJXüXMXEUåX NRPHUFLMDOL]DFLMXYLVRNRNYDOLWHWQLKSURL]YRGD7RXNOMXþXMHWHKQRORJLMH]DSURL]YRGQMXPRWRUDWHSUHFL]QHSURFHVHSUL L]UDGLQDMQRYLMLKPRWRUDEH]þHWNLFDXEU]DQXL]UDGXSURWRWLSRYDVQDMQRYLMLP'SULQWHULPDWHDXWRPDWL]DFLMXSURL]YRGQLK SRJRQDVLQWHOLJHQWQLPURERWLPD=DKYDOMXMXüLVWDOQLPXQDSUHÿHQMLPDSURL]YRGQLKSRJRQDLYLVRNRRVSRVREOMHQRMUDGQRM VQD]L+LWDFKL.RNL*UXSDMHVWYRULODL]UD]LWRHILNDVDQLIOHNVLELODQSURL]YRGQLVXVWDY+LWDFKL.RNL*UXSDNRULVWLVYH VSRPHQXWHQDSUHGQHWHKQRORJLMHXVYLPSURL]YRGQLPFHQWULPDãLURPVYLMHWDNDNRELNRQWLQXLUDQRRGUåDODYLVRNLQLYR XþLQNRYLWRVWLLNYDOLWHWHSURL]YRGQLKDNWLYQRVWL

2

Katalog HITACHI alata 2016-2017


Proizvodni centri

Proizvodni centri

*2

Tvornica Sawa (Japan)

Hitachi Koki (Malaysia) Sdn. Bhd.

Glavni proizvodi: ]UDþQLNRPSUHVRULSLãWROML]DþDYOHDNXPXODWRUVNLDODWL

Glavni proizvodi: EXãDüLþHNLüLXGDUQLþHNLüLEUXVLOLFH

Guang Dong Hitachi Koki Co., Ltd. (China)

Guangzhou Hitachi Koki Co., Ltd. (China)

Glavni proizvodi: DNXPXODWRUVNLDODWLXGDUQHEXãLOLFH

Glavni proizvodi: YUWQLEHQ]LQVNLDODWL

Fujian Hitachi Koki Co., Ltd. (China)

Hitachi Koki Taiwan Co., Ltd.

Glavni proizvodi: EXãDüLþHNLüLEXãLOLFHNUXåQHSLOH

Glavni proizvodi: SLãWROML]DþDYOH

Hitachi Koki Europe Ltd. (Ireland) Glavni proizvodi: EUXVLOLFH

2GUXMQD

Katalog HITACHI alata 2016-2017

3


Index Sigurnost Električni alati s dvostrukom izolacijom, označeni simbolom dvostrukog kvadrata ( ), mogu raditi bez vanjskog uzemljenja. Svaki HITACHI električni alat dizajniran je i proizveden s posebnim osvrtom na sigurnost i jednostavnost korištenja. Hitachi električni alati imaju različita svojstva poput kočnica, spojki i sl.

Ulazna snaga Hitachi električni alati koriste serijske motore čiji je moderan dizajn produkt dugogodišnjeg iskustva tvrtke HITACHI . Ako nije drugačije naznačeno, ulazna snaga (W) odnosi se na napon od 110 do 240V.

Osnovne predotrožnosti 1. Pročitajte i pridržavajte se uputstava koja se isporučuju s alatom vezanih za rad s alatom uz poseban osvrt na upozorenja. 2. Nikada ne dopuštajte djeci da upravljaju električnim alatima. 3. Držite druge, pogotovo djecu, dalje od električnih alata. 4. Uvijek koristite zaštitu očiju pri radu. 5. Nikada nemojte dodirivati oštrice, noževe, listove pila i sl. prilikom rada. 6. Izbjegavajte slučajan kontakt s prekidačem dok je alat priključen na izvor napajanja. 7. Kako bi osigurali ispravan rad alata ne uklanjajte postavljena kučišta ili vijke. Nemojte raditi izmijene na sastavnim dijelovima alata. 8. Prije puštanja u rad, pažljivo provjerite alat i uvjerite se da svi dijelovi ispravno funkcioniraju. 9. Odmah prekinite rad ako primjetite bilo kakve neispravnosti. 10. Vodite računa da su otvori za ventilaciju alata čisti i potpuno otvoreni. 11. Održavajte oštrice, noževe, listove pila i sl. čiste i oštre. 12. Obvezno napravite periodični servis u ovlaštenom servisu u za to predviđenim intervalima. 1 3 . Alat održavajte u čistom i ispravnom stanju. 14. Za popravak i zamijenu rezervnih dijelova obvezno kontaktirajte ovlašteni servis . 15. Alat nemojte koristiti niti za jednu drugu primjenu osim one navedene u uputstvima za uporabu. 16. Nemojte koristiti alat za primjenu izvan ograničenja u kapacitetima alata navdenih u uputstvima za uporabu. 17. Kako bi izbjegli električni udar, nemojte koristiti alat u vlažnim i mokrim uvjetima. 18. Obvezno provjerite da li jenapon izvora napajanja istovjetan naponu navedenom na pločici alata. 19. Obvezno provjerite da li je alat priključen na ispravno instaliranu i uzemljenu utičnicu osim alata s dvostrukom izolacijom. 20. Obvezno isključite alat iz izvora napajanja po završetku rada. 21. Nemojte podizati alat držeći ga za kabel niti isključivati alat iz izvora napajanja povlačeći kabel. 22. Uvijek se pažljivo odnosite prema električnom alatu. 23. Ispravno držanje alata pri radu vrlo je važno za siguran rad. 24. Obvezno nosite zaštitnu odjeću i obuću. 25. Uvijek održavajte radno mjesto čistim i urednim. 26. Kada ga ne koristite, alat spremite na suhom mjestu. 27. Nikada nemojte gledati u zraku LASERA.

3. Vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne vrijednosti. 4. Standardni obujam isporuke kao što su: baterije, punjač, list pile, stezna glava, bočna ručka, adapter za prikupljanje prašine, zaštitna oprema, ključ i kofer ponekad mogu varirati od zemlje do zemlje. Neki dijelovi standardnog obujma isporuke mogu biti isključeni ovisno o zemlji isporuke. 5. Molim obvezno navedite napon i druga svosjstva kada naručujete alat. 6. Isporučivost alata ovisi o dostupnosti istog u zemlji narudžbe. 7. Neki alati u katalogu su prikazani s opcionalnim priborom poput vijaka, čavala, bitova, nasadnih ključeva, listova pile, baterija i brusnih ploča. 8. Stvarna boja alata se može razlikovati od one prikazane u katalogu.

Eko-Proizvodi Hitachi Grupa predstavila je program vrednovanja za dizajn za okoliš u dizajniranju i razvoju proizvoda kako bi minimalizirala utjecaj na okoliš u svakoj fazi životnog vijeka proizvoda. Na osnovu rezultata procijene sukladnosti dizajna i okoliša, Hitachi Koki proizvode koji nadmašuju specifične kriterije zaštite i utjecaja na okoliš određuje kao Eko-Proizvode, koji su i registrirani unutar Hitachi Grupe. Eko-Proizvodi su predstavljeni u ovom katalogu s oznakom eko-produkt , a informacije vezane za zaštitu okoliša su predstavljene na Hitachi Koki Co., Ltd. web stranici.

Ikone Dvostruka izolacija

Kapacitet baterije & vrijeme punjenja

Konstantni broj okretaja pod opterećenjem

Li-ion baterija

Meki start

Motor bez četkica

Promijenjivi broj okretaja

Active Control System

2 brzine

Kućište od aluminija

Smjer vrtnje lijevo/desno

Anti-vibracija

Klizna spojka

IP56

Orbitalno rezanje

Bijelo LED svjetlo

Oscilacijsko kretanje

SDS max prihvat alata

Spindle Lock

SDS-plus prihvat alata

Elektronička kočnica

Šesterokutni prihvat alata

Jamstvo Najvažnija zadaća Hitachi Koki-ja je udobnost pri radu i zadovoljstvo korisnika. Svaki HITACHI alat pažljivo je testiran i provjeren od kvarova vezanih za primjenu alata i materijale od kojih je izrađen. Kvarovi vezani za primjenu i kvalitetu materijala – koji nisu povezani s trošenjem ili mehaničkim oštećenjima, preopterećenjem, neispravnim korištenjem, neovlaštenim popravcima i modifikacijama — biti će zamijenjeni u skaldu s uvjetima jamstva.

Anti-vibracijska ručka

28mm (1-1/8) šesterokutni prihvat alata

Izvlačenje prašine

Spline prihvat alata

Veliki kapacitet rezanja

Eko-Proizvodi

Napomene: 1. Hitachi Koki ima pravo promijeniti specifikacije rezervnih dijelova i pribora za Hitachi električne alate bez prethodne najave. 2. Svojstva, pribor ili dijelovi, kao npr: ulazna snaga, maksimalni okretni moment, dubina rezanja, dužina, težina, kopče, kapacitet glave, ručke i sl., može varirati od zemlje do zemlje.

4

Katalog HITACHI alata, 2016–2017


Uvod

2

Sadržaj

5

Index

6

02

Bušenje Bušilice

........................................................... 70

Kutne bušilice

Blanjanje / Glodanje Blanje

......................................................... 146

................................................. 73

Glodalice rubova .......................................... 148

Stupne bušilice

............................................ 74

Glodalice ........................................................ 148

Udarne bušilice

.............................................. 74

10

Krunska bušilica ............................................... 76

Nagrađivani proizvodi

Razno

7

03

Rušenje

Novi proizvodi

8

Tehnologije

10

Li-ion akumulatorski alati

14

Bušaći čekići

............................................ 77

Udarni čekići

............................................ 89

01

Bušilice odvijači Kutne bušilice Zavrtači

04

Zavrtanje

................................................ 28

Udarne bušilice odvijači Bušaći čekići

............................... 29

................................................... 34

Udarni zavrtači

.................................................. 96

Automatski zavijači Udarni zavijači

............................................... 36

Udarni zavrtači

Mješači ........................................................... 154 Puhači zraka ................................................... 154 Pištolji za zrak ............................................... 155 Aparati za zavarivanje Visokotlačni perači

......................... 155 ................................ 156

11

Zračni alati

05

Spajalice ........................................................ 157

Kutne brusilice ............................................... 101

Kompresori ..................................................... 163

Ručne brusilice

Plinski pištolji .................................................. 163

Brušenje

............................................. 119

Klamerice ....................................................... 158

Prenosne brusilice ......................................... 120

Oil Pulse bušilica odvijač ............................... 44 ..................... 45

Glodalica za lim ............................................. 153

................................. 97

Electronic Pulse bušilica odvijač .................. 43 Kutne udarne bušilice odvijači

............................................ 151

Škare za lim ................................................... 153

........................................... 99

............................................. 20

.......................................................... 29

Usisavači

Digitalni laserski daljinomjeri ........................ 154

Zavijači

Akumulatorski alati

09

Poliranje/brušenje

............................................. 45

06

12

Vrtni alati ( benzinski )

Motorne pile .................................................. 166

.............................................. 49

Polirke

...................................................... 120

Mini brusilice ................................................... 50

Polirke

......................................... 120

Multi alati

..................................................... 51

Alati za brušenje............................................... 121

Škare za živicu telesk. ................................. 169

Rezač navojnih šipki ........................................ 53

Vibracione brusilice ...................................... 121

Trimeri ............................................................ 170

Kružne pile

................................................ 53

Ekscentarske brusilice

............................... 124

Puhači zraka ................................................... 180

................................................ 55

Tračne brusilice ................................................ 124

Motorne kosilice ............................................181

Kutne brusilice

Tračne pile Ubodne pile Mini pile

07

........................................................ 56

Blanje

.............................................. 56

Rezanje

........................................................... 57

Motorne pile

................................................... 57

Škare za živicu

.......................................... 168

.................................................... 182 Motorni rezači

................................................... 55

Recipročne pile

Motorne pile telesk..........................................168

Multi alat

Augeri

......................................................... 183

Pumpe ............................................................ 183 Bušilice .......................................................... 183

.................................................... 126

Škare za travu i živicu ........................................ 57

Prenosni rezač arm. željeza .......................... 126

Škare za travu ................................................. 58

Rezači

Škare za živicu ................................................. 58

Prenosni rezač ............................................... 127

Trimeri .............................................................. 58

Rezači

Motorne kosilice

Rezač za žljebove ........................................... 128

Trimeri

Alati za rezanje

Motorne kosilice ............................................ 185

Čistači

............................................ 59

.............................................................. 60

.......................................................... 126

.......................................................... 127

............................................ 128

13

Vrtni alati ( električni )

Motorne pile .................................................. 184 ........................................... 185

Visokotlačni perači ........................................... 60

14

Radio uređaji .................................................... 62

08

Ventilatori ........................................................ 62

Pila za suho rezanje ...................................... 129

Bušilice ........................................................... 186

Naglavne svjetiljke .......................................... 63

Pile za metal

....................................... 129

Udarne bušilice .............................................. 186

USB adapteri .................................................. 64

Kružne pile

............................................... 130

Ubodne pile .................................................... 187

Radne lampe .................................................. 64

Stabilne pile .................................................. 136

Vibracijske brusilice ..................................... 187

Lampe / Svjetiljke .............................................. 64

Potezne pile

Punjači

................................... 65

Dvostruke potezne pile

Baterije

........................................................ 66

Spajalice

........................................................ 61

Klamerice

...................................................... 61

Ruksak napajanje

.......................................... 67

Piljenje

Eksperti

............................................... 136

Stolne kružne pile

..................... 138

Tablica četkica za alate

189

Globalna mreža

190

................................ 140

Ubodne pile....................................................... 142 Recipročne pile

.................................... 145

Katalog HITACHI alata, 2016–2017

5


Index Model

A

B

C

6

Str.

AW100 114 AW130 114 AW150 114 AW18DBL 50 BL36200 56 BSL1460 56 BSL1860 56 BSL18UA 53 C6BU2 100 C6MEY 99 C6SS 100 C6U2 100 C7BU2 101 C7SS 100 C7ST 100 C7U2 101 C7YA 101 C8FSE 102 C9BU2 101 C9U2 101 C10FCE2 102 C10FSH 102 C12LSH 103 C18DBAL 45 C18DBL 44 C18DSL 45 CB18DBL 46 CC14SF 98 CE16SA 111 CG10DL 140 CG18DSDL 140 CG22EAB(L) 130 CG22EAB(LP) 130 CG22EAP2(LB) 130 CG22EAP2(S) 130 CG22EAP2(SL) 130 CG22EAP2(SLB) 130 CG22EAS(S) 131 CG22EAS(SL) 130 CG22EAS(SLP) 130 CG22EAS(SP) 131 CG24EAP2(S) 131 CG24EAS(S) 131 CG24EASP(S) 131 CG24EBD(SL) 128 CG24EBD(SLN) 129 CG24EBDP(SL) 128 CG24EBDP(SLN) 129 CG24EBS(S) 128 CG24EBS(SL) 128 CG24EBSP(S) 128 CG24EBSP(SL) 128 CG25SC 138 CG27EAP2(S) 131 CG27EAS(S) 131 CG27EASP(S) 131 CG27EBD(SL) 129 CG27EBD(SLN) 129 CG27EBDP(SL) 129 CG27EBDP(SLN) 129 CG27EBS(S) 128 CG27EBSP 128 CG27EBS(SL) 128 CG27EBSP(S) 128 CG27EJ(SLN)129 CG27EJ(SLNP)129 CG30SC 138 CG31EBF(L) 132 CG31EBS 131 CG31EBS(P) 131 CG33EJ(L) 131 CG33EJ(LP) 131 CG36DAL 141 CG36DAL(L) 141 CG36DL 141 CG36DL(L) 141 CG40EAF(LP) 132 CG40EF(L) 132 CG47EF(L) 132 CH10DL 139 CH10DL(CG) 139 CH14DSL 140 CH18DSL 140 CH22EA2(50ST) 126 CH22EAP2(50ST) 126 CH22EB2(62ST) 126 CH22EBP2(62ST) 126 CH22EC2(62ST) 126 CH22EC2(78ST) 126 CH22ECP2(62ST) 126 CH22ECP2(78ST) 126 CH36DL 140 CJ10DL 47 CJ14DSL 46 CJ18DSL 46 CJ90VAST 104 CJ90VST 104 CJ110MV 105 CJ110MVA 105

C

D

Model

Str.

Model

Str.

Model

Str.

Model

CJ160V CJ160VA CL14DSL CL18DSL CM5SB CM7MC CM7MR CM9SR CM9UBY CM12Y CM75EAP CM75EBP CN16SA CR10DL CR13V2 CR13VBY CR13VC CR14DSL CR18DL CR18DSL CS25EC(S) CS25EC(SC) CS30EC(S) CS30SB CS30Y CS33EB CS33EB(P) CS33ED(35S/40S) CS33EDP(35S/40S) CS33EDT CS33EDTP CS35SB CS35Y CS36DL CS40EA(S) CS40EA(SP) CS40SB CS40Y CS45Y CS51EA(S) CS51EAP(S) CV14DBL CV18DBL CV350V D6SH D10VC2 D10VF D10VG D10VH D10VJ D10VST D10VST(L) D10YB D13 D13VB3 D13VF D13VG D13VH D13VL DA200E(SP) DA300E DB3DL2 DH14DSL DH18DL DH18DSL DH24PG DH24PH DH25DAL DH25DL DH26PB DH26PC DH28PBY DH28PC DH28PCY DH28PD DH28PMY DH30PC2 DH36DAL DH36DL DH38MS DH38SS DH40MEY DH40MR DH45ME DH45MEY DH52ME DH52MEY DM20V DN14DSL DN18DSL DS10DAL DS12DVF3 DS14DBEL DS14DBL DS14DCL DS14DJL DS14DL2 DS14DSAL DS14DSDL

104 104 44 44 97 98 98 97 97 97 135 135 111 47 106 106 106 47 47 47 124 124 124 137 137 125 125 124 124 124 124 137 137 139 125 125 137 137 137 125 125 43 43 97 66 66 66 67 66 66 65 65 68 68 67 67 67 67 65 136 136 21 30 30 31 73 73 31 31 73 73 73 74 74 74 72 74 31 31 75 74 72 75 71 71 71 71 70 26 26 20 21 24 24 21 20 21 22 22

DS14DSFL DS14DSL DS18DBEL DS18DFL DS18DJL DS18DL2 DS18DSAL DS18DSDL DS18DSFL DS18DSL DV13SS DV13VSS DV14DBEL DV14DBL DV14DCL2 DV14DJL DV16SS DV16V DV16VSS DV18DBEL DV18DBL DV18DCL2 DV18DFL DV18DJL DV18DSDL DV18DSFL DV18DSL DV18V DV20VD DV22V EC1433H EW2800 EW3500 EW4400

22 22 25 23 20 23 24 24 23 23 69 69 29 29 27 27 69 69 69 30 30 28 28 27 29 28 28 69 68 68 121 113 113 114

F

F-30A

107

G

G10SR4 G10SS2 G12S2 G12SE2 G12SQ G12SR4 G12SS2 G12STA G12SW G12VA G13SB3 G13SC2 G13SE2 G13SP G13SQ G13SR4 G13SS2 G13STA G13SW G13VA G13YC2 G13YF G14DBL G14DL G14DSL G15SA2 G15VA G15YC2 G15YF G18DBAL G18DBL G18DBVL G18DSL G18MR G18SCY G18SE3 G18SEY G18SG2 G18SH2 G18SR G18ST G18SW2 G18UBY G18UC G18UDY G23MR G23MRU G23MRUA G23SC3 G23SCY G23SE2 G23SEY G23SF2 G23SR G23SRU G23ST G23SU G23SW2 G23SWU G23UAY G23UB2 G23UBY G23UC

G23UCY G23UDY GP10DL GP2S2 GP3V GP5V H25PV H41MB H45MR H45MRY H60MC H60MR H60MRV H65SB2 H65SC H65SD2 H70SA H70SD H90SG M8V2 M12V2 M12VE ML34SR ML36DAL ML36DL ML40SR ML140E ML140EA ML190EA ML190EB N14DSL N18DSL N3804AB3(S) N5008AC2 N5010A N5021A N5024A2 NC40G NC50H NP14DSL NP18DSL NR65AK2 NR65AK2(S) NR83A3 NR83A3(S) NR83AA4 NR90AD(S) NR90AE(S) NR90AF(S) NR90GR2 NT32AE2(S) NT50AE2(S) NT50GS NT65GA NT65GS NT65M2(S) NT65MA4(S) NV45AB3 NV50A1 NV65AH2 NV75AG NV75HMC NV83A4 NV90AB NV90AG NV100H P14DSL P18DSL P20SA2 P20SF P20ST R14DSL R18DSL RB18DL RB18DSL RB24E RB24EA RB24EAP RB36DL RB40SA RB40VA RH600T RH650V RP150YB RP250YDM RP250YE RP350YDH RP350YDM RP350YE RP500YDM SAT-180 SB8V2 SB10S2 SB10V2 SP18VA SV12SD SV12SG SV12SH SV12V

91 92 42 94 94 94 76 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 76 108 108 108 138 141 141 138 134 134 134 134 51 51 115 115 115 115 116 121 119 50 50 119 119 120 120 120 120 120 121 122 116 116 121 122 122 116 117 117 117 118 118 119 117 118 118 119 48 48 107 107 107 49 49 49 49 132 132 132 49 112 112 113 113 109 110 109 110 110 109 110 94 96 96 96 94 95 95 95 95

SV13YA 96 SV13YB 96 UB10DAL 54 UB10DL 54 UB12D 54 UB18D 54 UB18DAL 54 UB18DDL 54 UB18DEL 54 UB18DGL 54 UB18DJL 53 UB18DKL 53 UB18DL 54 UB18DSL 54 UC3SFL 55 UC3SML 55 UC7SL 55 UC10SL2 55 UC18YFSL 55 UC18YG 55 UC18YGL2 55 UC18YKSL 55 UC18YML2 55 UC18YMRL 55 UC18YRL 55 UC18YRSL 55 UC18YSL3 55 UC36YRSL 55 UF18DSAL 52 UF18DSL 52 UG50Y 112 UM12VST 112 UM16VST 112 UR10DL 52 UR18DSAL 51 UR18DSDL 51 UR18DSL 52 W4YD 80 W6V4 79 W6VA4 79 W6VB3 79 W6VM 79 W8VB2 80 WF18DSL 26 WH7DL 33 WH10DAL 32 WH10DCL 33 WH10DL 33 WH14DBAL2 36 WH14DBDL 35 WH14DBEL 35 WH14DCL 33 WH14DDL 37 WH14DJL 32 WH14DL2 34 WH14DSAL 34 WH14DSDL 34 WH14DSL 34 WH18DBAL2 37 WH18DBDL 35 WH18DBEL 35 WH18DDL 37 WH18DJL 32 WR14DBAL2 39 WR14DBDL 39 WR14DSDL 38 WR14VE 81 WR16SE 81 WR18DBAL2 40 WR18DBDL 39 WR18DL2 38 WR18DSDL 38 WR18DSHL 38 WR22SE 81 WR25SE 81

Katalog HITACHI alata, 2016–2017

D

E

83 82 85 85 85 83 82 82 83 92 85 86 86 86 85 83 82 82 83 93 92 93 41 42 42 86 93 93 93 41 41 41 42 87 87 87 88 88 87 87 84 84 90 89 90 89 91 92 88 89 89 89 88 88 90 84 90 84 90 91 91 92 91

G

H

M

N

P

R

S

U

W

Str.

HITACHI HITBOX sustav Više na str. 58

HITBOX I–IV + KOLICA

HITBOX I

Plastični podložak za alate


Nagrade za dizajn/ Blippar Nagrađivani proizvodi AW18DBL ( str.61)

H90SG ( str.89)

G23SW2 ( str.103)

UB18DJL ( str.64)

Hitachi Koki osvojio je iF design nagradu 2015 u Njemačkoj - Osmerostruki osvajač iF design nagrade treću godinu uzastopno iF design nagrada uspostavljena je 1953. u Njemačkoj od kuda moderni dizajn vuče svoje korijene, i danas je prepoznata kao jedna od najprestižnijih nagrada za dizajn u svijetu. Proizvodi koji kandidiraju za tu nagradu ocjenjuju se uzimajući u obzir ne samo čimbenike vezane za dizajn kao što su kreativnost, izgled ili jednostavnost korištenja, već i čimbenike vezane za vrijednost proizvoda kao što su performanse, kvaliteta, cijena i utjecaj na okoliš. Ove godine osvojili smo četiri iF design nagrade za akumulatorski visokotlačni perač i električne alate koji se prodaju uglavnom u Europi. Nagrađivani proizvodi 2015 Kutne brusilice G18SW2/23SW2 i G18ST/23ST, udarni čekić H90SG, akumulatorski visokotlačni perač AW14DBL /18DBL,*1 akumulatorska lampa UB18DJL 2014 36V ranac za napajanje BL36200, akumulatorska motorna pila CS36DL, akumulatorske škare za živicu CH36DL, akumulatorski trimeri CG36DAL/36DAL(L), akumulatorski puhač zraka RB36DL, električne motorne pile CS30Y/35Y/40Y/45Y i benzinska motorna pila CS51EAP 2013 Benzinska motorna pila CS33EDTP 2009 Akumulatorska udarni odvijač WH14DBL i benzinska motorna pila CS33ET *2 2006 Udarni čekići H65SB2/65SD2 2005 Udarni čekić H25PV, akumulatorski udarni odvijač WH12DMR*2 *1 Model za Japan. 2004 Bušaći čekić DH40MR, akumulatorski udarni odvijač WH12DM2 i WH12DAF *2 *2 Stari model. 2003 Udarni čekić H45MR

Blippar

'Blipp' kako bi gledali video! Samo skinite besplatnu Blippar aplikaciju na Vaš smartphone ili tablet, i skenirajte fotografije u katalogu, na posteru ili mjestima prodaje!

Otvori aplikaciju i skeniraj fotografiju.

I sada možeš gledati video!

Koristeći Blippar aplikaciju, možeš gledati promotivne i edukacijske video materijale na svom smartphoneu ili tabletu skenirajući fotografije ispod ovog teksta. Više o aplikaciji i link za download skeniranjem QR koda.

Akumulatorski Multi alat

Bušaći čekići DH28PCY / DH28PBY DH28PC / DH28PB DH24PH / DH24PG

CV14DBL / CV18DBL

36V Ruksak za napajanje

Akumulatorski ventilator

Udarni čekić

Benzinski rezač

Multi alat

BL36200

UF18DSAL

H90SG

CM75EAP / CM75EBP

CV350V

Katalog HITACHI alata 2016-2017

7


Novi proizvodi 01 Akumulatorski alati

DS14DJL DS18DJL

DN14DSL DN18DSL

DV14DJL DV18DJL

CB18DBL str.55

str.49

str.51

Blanje

Kosilice

P14DSL P18DSL

ML36DL ML36DAL

str.57

Tračne pile

str.36

WH10DAL ▼

str.29

str.36

Kružne pile

Kružne pile

C18DBL

C18DBAL

str.53

CV14DBL CV18DBL

Udarni odvijači

str.54

Radio Visokotlačni perači

UR18DSDL UR18DSAL

AW18DBL

str.59

str.61

Multi alat

G18DBVL G18DBAL G14DBL G18DBL ▼

Kutne brusilice

WH14DJL WH18DJL ▼

Udarni odvijači

str.28

str.20

str.20

Udarne bušilice odvijači

DS10DAL

Kutne bušilice

Bušilice odvijači

Bušilice odvijači

str.62

USB adapteri

Radne lampe

Aku svjetiljke

UB18DKL

BSL18UA

UB18DJL

UB10DAL

str.64

str64

str.64

str.63

Naglavne svjetiljke

UF18DSAL ▼

Ventilatori

str.65

02 Bušenje

Udarne bušilice Punjači

Bušilice

UC18YSL3

UC18YKSL

UC10SL2

D13VL

DV20VD DV22V

str.70

str.66

str.66

str.66

Punjači

Punjači

str.74

03 Bušenje i rušenje

Bušaći čekići

8

Udarni čekići

DH28PMY

H90SG

Katalog HITACHI alata 2016-2017

str.78

str.78

Bušaći čekići

DH40MEY

str.77

Bušaći čekići ▼

DH45ME DH45MEY DH52ME DH52MEY

str.89


Novi proizvodi 05 Brušenje

str.99

G18SW2 G18ST G23SW2 G23ST

str.102

Kutne brusilice

G12SW G13SW ▼

Kutne brusilice

str.103

G10SR4 G12SR4 G13SR4

str.101

str.99

Kutne brusilice

G10SS2 G12SS2 G12STA G13SS2 G13STA

str.102

07 Rezanje

08 Piljenje

Multi alat

Kružne pile

CV350V

C6MEY

str.126

WR22SE WR25SE

Kutne brusilice

WR14VE WR16SE

Udarni zavrtači

Udarni zavrtači

04 Zavrtanje

str.130

10 Razno

Usisavači Usisavači

str.142

str.142

CJ90VAST

11 Zračni alati

Trimeri

CS33ED CS33EDP

CG24EBS(SL) CG24EBSP(SL) CG24EBS(S) CG24EBSP(S)

CG27EBS(SL) CG27EBSP(SL) CG27EBS(S) CG27EBSP(S)

CG24EBD(SL) CG24EBDP(SL) CG27EBD(SL) CG27EBDP(SL)

str.170-171

Višenamjenski trimeri

Trimeri

str.170-172

str.166

str.171

Višenamjenski trimeri

Motorne kosilice

CG24EBD(SLN) CG24EBDP(SLN) CG27EBD(SLN) CG27EBDP(SLN)

ML140E ML140EA ML190EA ML190EB

str.172

str.161

Motorne pile

NR65AK2 NR65AK2(S)

str.160

Pištolji za čavle

NV65AH2

str.152-153

12 Vrtni alati ( benzinski )

Pištolji za čavle

str151

Ubodne pile

CJ160V CJ160VA

RP250YDM RP350YDM RP350YDH RP500YDM

RP150YB RP250YE RP350YE ▼

Ubodne pile

str.181

13 Vrtni alati ( električni )

Električne lančane pile

str.184

Električni trimeri

Električne kosilice

CG25SC CG30SC

ML34SR ML40SR

str.185

str.185

str.182

CS30SB CS35SB CS40SB

CM75EAP CM75EBP

Benzinski rezači

Katalog HITACHI alata 2016-2017

9


M O T O R

B E Z

ăś? E T K I C A

Bez Ä?etkica

Nova generacija motora razvijena na bazi korisnikovih potreba i originalne Hitachi tehnologije

3UHGQRVWLPRWRUDEH]ĂžHWNLFD 9HOLNL)(7VL]GUĂĽOMLYLHOHNWURQLĂžNLVNORSRYL poboljĹĄana otpornost na praĹĄinu i vodu!

1. 9HĂźDL]GUĂĽOMLYRVWGXĂĽLYLMHNWUDMDQMDPRWRUD ĂĽLYLMHNWUDMDQMDP 2. %H]RGUĂĽDYDQMD 1LMHSRWUHEQD]DPLMHQDĂžHWNLFD

ZnaÄ?ajno produĹžen Ĺživotni vijek

Nema navoja voja n naa rotoru niti konektora tora

Nema viĹĄe izgaranja rotora, kratkog spoja navoja ili potroĹĄnje konektora.

6WD 6WDQGDUGQLPRWRUV ĂžHWNLFDPD ĂžHWN

3. 'R

6PDQMHQJXELWDNHOHNWULĂžQHVQDJH

'XOMDDXWRQRPLMDNRGDNXPXODWRUD*1 DS 14DSL PRWRUVĂžHWNLF

otprilike.105 kom

DS 14DBL PRWRUEH]ĂžHWNLFD

otprilike 160 kom

Testirano s: Vijak 6mm x 75mm.

AC Alati s motorom bez Ä?etkica

4. Kompaktni Laganiji 5. Stabilne performanse Ä?ak i uslijed pada napona struje 6. Kompatibilni sa svim vrstama generatora zbog ugraÄ‘enog invertera 10

Katalog HITACHI alata 2016-2017

do

% 50 viĹĄe! *1

*1 Usporedba modela DS14DBL s BSL1430 (3.0Ah*2) i modela DS14DSL s BSL1430 (3.0Ah*2). *2 Vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne vrijednosti.

%XĂŁDĂźLĂžHNLĂź

%XĂŁDĂźLĂžHNLĂź

'+0(<

'+0(<

%XĂŁDĂźLĂžHNLĂź

%XĂŁDĂźLĂžHNLĂź

'+0(

'+0(<

%XĂŁDĂźLĂžHNLĂź

.UXĂĽQDSLOD

'+0(

&0(<

8GDUQL]DYUWDĂž

8GDUQL]DYUWDĂž

8GDUQL]DYUWDĂž

8GDUQL]DYUWDĂž

:59(

:56(

:56(

:56(


Tehnologije 18V Akumulatorski alati

DC

(Akumulatorski)

%XĂŁLOLFDRGYLMDĂž

%XĂŁLOLFDRGYLMDĂž

8GDUQDEXĂŁRGYLMDĂž

'6'%/

'6'%(/

'9'%/

8GDUQDEXĂŁLOLFDRGYLMDĂž

8GDUQLRGYLMDĂž

8GDUQLRGYLMDĂž

'9'%(/

:+''/

:+'%$/

Alati s motorom bez Ä?etkica

8GDUQLRGYLMDĂž

8GDUQLRGYLMDĂž

8GDUQL]DYUWDĂž

:+'%(/

(OHNWURQVNLRGYLMDĂž :0'%/

8GDUQL]DYUWDĂž

:+'%'/

:5'%$/

:5'%'/

Kutne brusilice *'%/*'%9/ *'%$/

Multi alat

.UXĂĽQDSLOD

.UXĂĽQDSLOD

7UDĂžQDSLOD

&'%$/

&%'%/

9LVRNRWODĂžQLSHUDĂž

$:'%/

&9'%/

&'%/

14.4V Akumulatorski alati %XĂŁLOLFDRGYLMDĂž

%XĂŁLOLFDRGYLMDĂž

8GDUQDEXĂŁRGYLMDĂž

'6'%/

'6'%(/

'9'%/

8GDUQLRGYLMDĂž

8GDUQLRGYLMDĂž

8GDUQLRGYLMDĂž

8GDUQLRGYLMDĂž

8GDUQLRGYLMDĂž

:+'%/

:+''/

:+'%$/

:+'%'/

:+'%(/

(OHNWURQVNLRGYLMDĂž :0'%/

8GDUQL]DYUWDĂž

8GDUQL]DYUWDĂž

:5'%'/

Kutna brusilica *'%/

Multi alat

:5'%$/

10.8V Aku alat

36V Akumulatorski alati

(OHNWURQVNLRGYLMDĂž :0'%/

3XKDĂž]UDND

Kosilica

Kosilica

5%'/

0/'/

0/'$/

8GDUQDEXĂŁLOLFDRGYLMDĂž

'9'%(/

&9'%/

Katalog HITACHI alata 2016-2017

11


Tehnologije ologije Konstrukcija s kućištem od aluminija ( AHB )

Kućište od alum. lijeva Čvrsto drži osovinu motora

Plastični držač statora Konstrukcija s dvostrukom izolacijom

Motor

Robustan & Iznimno izdržljiv 1 Unutarnja dvostruka izolacija: kućište od aluminija i plastični nosač statora Zbog dvostruke izolacije plastičnim nosačem statora i aluminijskim kućištem koje čvrsto drži osovinu motora, izdržljivost motora i kućišta su značajno poboljšani.

Sustav zaštite od vibracija (UVP)

Opruga Uteg

Smanjen nivo vibracija i povećana efikasnost u radu 1 Hitachi originalni sustav upijanja vibracija

2 Anti-vibracijska ručka

]D+6*XGDUQLþHNLü

]D'+0(<EXãDüLþHNLü Smjer kretanja utega vibration absorber

'DPSHUL

Smjer kretanja utega

1RVDþ %

Smjer kretanja vibracija acija

Smjer kretanja vibracija ijaa

Opruga

Opruga Uteg

Uteg 1RVDþ $

2VRYLQDUXþNH

6PDQMXMH YLEUFLMH SXWHP þHWLUL GDPSHUD X UXþNL X NRMH XGDUDURWLUDMXüLQDRVDþ $ 

12

Katalog HITACHI alata 2016-2017


Tehnologije Active Control Sustav (ACS)

OmoguÄ&#x2021;ava aku udarnim odvijaÄ?ima da rade brĹže i efikasnije 1 Broj okretaja se poveÄ&#x2021;ava automatski sukladno poveÄ&#x2021;anju

2 Automatski optimizira broj udaraca Smanjuje cam-out kod brzog zavrtanja

optereÄ&#x2021;enja ZnaÄ?ajno poveÄ&#x2021;ava brzinu zavrtanja

Li-ion tehnologija

Novi dizajn, baterija velikog kapaciteta 6.0Ah Li-ion BSL 1460

*

1

BSL 1860

Do 20% veÄ&#x2021;a autonomija baterije

po jednom punjenju uz iste dimenzije i teĹžinu (u usporedbi s 5.0Ah* baterijom)

5.0Ah*

Do

DV 18DBL

6.0Ah

*

DV 18DBL

Do

330 vijaka 396 vijaka

9LMDN]DGUYRĎ&#x2020;[PPDPHULĂžNLERU X/RZ0RGX 

2

U potpunosti kompatibilna

sa svim HITACHI 14.4V/18V akumulatorskim alatima (klizna baterija) istog napona baterije 3

Dug Ĺživotni vijek

Do 1,500 ciklusa punjenja pomoÄ&#x2021;u Multiplex tehnologije koja sprijeÄ&#x2021;ava preoptereÄ&#x2021;enje, prepunjavanje i dubinsko praĹžnjenje

*IzraĹžene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.

35('52675ä1267,.2'75$163257$ /,,21%$7(5,-$ 3ULOLNRPWUDQVSRUWD/L,RQEDWHULMDYRGLWHUDÞXQD RVOMHGHßHP

:$51,1* 2EDYLMHVWLWHWYUWNXNRMDYUĂŁLWUDQVSRUWGDSRĂŁLOMNDVDGUĂĽLOLLRQ EDWHULMHGDMWHLPLQIRUPDFLMHRL]OD]QRMVQD]LLVOLMHGLWH XSXWVWYDGDQDRGVWUDQHWYU WNH]DWUDQVSRU WSULOLNRP XJRYDUDQMDLVWRJD /L  LRQEDWHU LMHĂž LMDL]OD]QDVQDJDSUHOD]L :K VYUVWDYDMXVHXNODVXRSDVQLKUREDSULWUDQVSRUWXWH ]DKWLMHYDMXSRVHEQHSURFHGXUHSULOLNRPWUDQVSRUWD 8VOXĂžDMXWUDQVSRUWDXLQR]HPVWYRYRGLWHUDĂžXQDGD SRĂŁWLYDWH]DNRQHLUHJXODWLYH]HPOMHXNRMXVHLVSRUXĂžXMH

Katalog HITACHI alata 2016-2017

13


14 Modela s

Otpornost na prašinu & vodu

motorom bez četkica

Kutna bušilica DN14DSL

Spajalica NP14DSL

st.26

st.50

Klamerica N14DSL st.51

Udarna buš. odvijač DV14DBL Buš. odvijač DS14DBL

st.29

Udarna buš. odvijač DV14DBEL

2@=NJEK@REF=ç WH14DBEL

st.24

Bušilica odvijač DS14DBEL

st.29

st.35

st.24

Buš. odvijač DS14DJL Udarna bušilica odvijač st.20 DV14DJL st.27

Buš. odvijač DS14DSL

Udarni odvijač WH14DSAL

st.22

st.34

Udarni odvijač WH14DDL Udarni odvijač WH14DSDL

14.4V(1.5Ah* 3 ) BSL1415/BSL1415X 14.4V(2.0Ah*3 ) BSL1420 14.4V(2.5Ah*3 ) BSL1425

Klizna baterija

Klizne Li-ion Baterije

st.34

Bušilica odvijač DS14DSAL

st.37

st.22

Udarni odvijač WH14DBAL2

14.4V(3.0Ah*3 ) BSL1430 Bušilica odvijač DS14DSDL st.22

st.36

14.4V(4.0Ah*3 ) BSL1440

Kutna brusilica G14DBL

14.4V(6.0Ah*3 ) BSL1460

st.41

st.56

Udarna bušilica odvijač DV14DSDL P.00

Udarni zavrtač WR14DBAL2

Buš. odvijač DS14DSFL

14.4V(5.0Ah*3 ) BSL1450

Udarna buš. odvijač DV14DSFL

st.22

P.00

st.39

Udarni zavrtač WH14DJL

Multi alat CV14DBL

st.43

st.32

Udarni zavrtač WR14DSDL Udarni zavrtač WR14DSL Oil Pulse odvijač WP14DSL

st.38

Udarni odvijač WH14DBDL

P.00

P.00 st.35

Kutni udarni odvijač WH14DCL st.33

Alati s motorom bez četkica 14

Udarni odvijač WH14DBL

Electronic Pulse odvijač WM14DBL

Udarni zavrtač WR14DBDL st.39

P.00 P.00

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Bušaći čekić DH14DSL st.30

1.Broj alata s Li-Ion baterijama u ovom katalogu isključujući alate koji su ukinuti.

Ubodna pila CJ14DSL st.46


175 Models* Lithium-ion Cordless Tools 1

Rezač šipki CL14DSL st.44

Čistač R14DSL st.47

Radna R Ra a lampa UB18DGL UB

Škare za živicu CH14DSL st.140 Naglavna lampa UB18DKL

sst.54

st.53

Lampa UB18DSL

Kutna brusilica G14DL

st.54

st.42

Lampa UB18DDL

Lampa UB18DL

st.54

USB Adapter BSL18UA

st.54

st.53

Radna lampa UB18DJL

st.53

Svjetiljka UB18DAL

Svjetiljka UB18DEL

st.54

st.54

Udarni odvijač WH14DL2

Buš. odvijač DS14DL2 Svjetiljka UB18D

Udarna bušilica odvijač DV14DL2

st.21

14.4V(1.5Ah* 3) BCL1415

st.51

Automatski zavijač WF14DSL

P.00

st.34

P.00

st.54

Radio UR18DSDL

Udarni zavrtač WR14DL2

P.00

P.00

14.4V(2.0Ah* 3) BCL1420 Bušilica odvijač DS14DFL

Kutna brusilica G14DSL st.42

Recipročna pila CR14DSL

P.00

Radio UR18DSAL

baterije

14.4V(3.0Ah*3) BCL1430

st.51

st.47

Kazetne

P.00

P.00

Blanja P14DSL

Radio UR18DSL2*3

st.48

P.00

Ventilator UF18DSAL

Kazetne Li-ion Baterije

Bušilica odvijač DS14DCL st.21

st.52

Udarna bušilica odvijač DV14DCL2 Ventilator UF18DSL st.52

Radio UR18DSL*3

14.4V(4.0Ah* 3) BCL1440 P.00

st.27

st.52

2. Kompatibilni s kliznom i kazetnom Li-ion baterijom.

3. Vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne vrijednosti.

Katalog HITACHI alata 2016-2017

15


Modela s 19 motorom bez četkica

Otpornost na prašinu & vodu

Spajalica NP18DSL st.61

Klamerica N18DSL st.51

Buš. odvijač DS18DJL st.20

Buš. odvijač DS18DBL Udarna buš. odvijač DV18DJL st.27

Udarna buš. odvijač DV18DBL

Udarna buš. odvijač DV18DBEL

Kutna bušilica DN18DSL st.26

P.00

Tračna pila CB18DBL

st.30

st.30

Visokotlačni perač AW18DBL st.46

Udarna buš. odvijač DV18DSL

Udarni odvijač WH18DSAL Buš. odvijač P.00 DS18DBEL

Buš. odvijač DS18DSL st.23

st.50

Buš. odvijač DS18DSAL

st.28

st.24

st.25

Udarni odvijač WH18DBEL

18V(1.5Ah*3) BSL1815/BSL1815X 18V(2.0Ah*3) BSL1820

Udarni odvijač WH18DSDL

18V(2.5Ah* ) BSL1825 3

Klizna baterija

Klizne Li-ion Baterije

st.35

P.00

18V(3.0Ah*3) BSL1830

Buš. odvijač DS18DSDL st.24

Udarni odvijač WH18DBAL2 Udarni odvijač WH18DDL

18V(4.0Ah*3) BSL1840 st.37

18V(6.0Ah*3) BSL1860 st.56

Udarni zavrtač WR18DSDL

st.37

st.38

18V(5.0Ah* 3 ) BSL1850

Kutna brusilica G18DBVL

Udarni zavrtač WR18DBAL2 Udarna bušilica odvijač DV18DSDL

st.41

Kružna pila C18DBL st.44

st.29 st.40

Buš. odvijač DS18DSFL

Udarni odvijač WH18DJL

st.23

st.32

Udarna buš.odvijač DV18DSFL st.28

Kutna brusilica G18DBAL

P.47

Udarni zavrtač WR18DSHL

Kružna pila C18DBAL st.45

st.38

st.41

Kutna brusilica G18DBL

Alati s motorom bez četkica

Udarni zavrtač WR18DBDL Electronic Pulse odvijač WM18DBL P.00

st.39

Ubodna pila CJ18DSL

st.41

Udarni odvijač WH18DBDL

st.46

Multi alat CV18DBL

st.35

Bušaći čekić DH18DSL st.31

st.43

16

Katalog HITACHI alata 2016-2017

1. Broj alata s Li-ion baterijama u ovom katalogu isklju㶜uju㶛i alate koji se ukidaju..


175 Models* Lithium-ion Cordless Tools 1

Čistač R18DSL st.49

Rezač šipki CL18DSL st.44

Trimer CG18DSDL

USB Adapter BSL18UA

st.140

Bušaći čekić DH18DL

st.53

st.30

Škare za živicu CH18DSL st.140

Naglavna lampa UB18DKL

Kružna pila C18DL

Recipročna pila

st.53

CR18DL

P.00

st.47

Radna lampa UB18DJL

Puhač zraka RB18DSL st.49

Rad lampa Radna Ra UB18DGL U UB

st.53

Kutna brusilica G18DL

sst.54

P.00

Automatski zavijač WF18DSL st.26

Ubodna pila CJ18DL

Lampa UB18DDL

P.00

st.54

Lampa UB18DSL st.54

Udarni zavrtač WR18DHL

Puhač zraka RB18DL st.49

Udarni zavrtač WR18DL2 st.38

Lampa UB18DL

st.42

Udarni odvijač WH18DL2

st.54

Kutna brusilicaSvjetiljka G18DSL UB18DEL

P.00

Udarna buš. odvijač DV18DL2

st.54

Udarni odvijač WH18DFL P.00

P.00

P.00

Bušilica odvijač DS18DL2

Kružna pila C18DSL

18V(3.0Ah*3) BCL1830

st.23

st.45

Svjetiljka UB18DAL st.54

Radio UR18DSDL

st.23

Svjetiljka UB18D

st.51

Recipročna pila CR18DSL

18V(2.0Ah*3) BCL1820

Bušilica odvijač DS18DFL

Kazetne baterije

18V(1.5Ah*3) BCL1815

st.54

Radio UR18DSAL

st.47

st.51

Kazetne Li-ion Baterije

Udarna bušilica odvijač DV18DFL st.28

Blanja P18DSL st.50

18V(4.0Ah*3) BCL1840

Radio UR18DSL2*2 P.00

Ventilator UF18DSAL st.52

Ventilator UF18DSL

Radio UR18DSL*2 st.52

Bušilica odvijač DS18DCL

Udarna bušilica odvijač

P.00 P.00

st.52 2. Kompatibilni s kliznim i kazetnim Li-ion baterijama.

3. Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne vrijednosti. Katalog

HITACHI alata 2016-2017

17


175

modela* s Li-ion baterijom 1

Prednosti aku alata prema benzinskim: Nema emisije štetnih plinova*2 Niska razina buke: Lagano održavanje *3Jednostavno pokretanje : potrebo je samo instalirati bateriju/ adapter i pritisnuti start

Nema ispušnih par od goriva :

3 modela s motorom bez

lagan orijevoz u automobilu

* emisije štetnih plinova" znači da 36V baterija radi bez ispuha štetnih plinova. *2.3."nema "Jednostavno održavanje: znači da nema potrebe za izvlačenjem goriva iz spreika, čišćenja * filtera, itd. 1. Broj alata s Li-ion baterijom u ovom katalogu isključujući alate koji se ukidaju

četkica

Trimer CG36DL

Trimer CG36DAL(L)

st.141

st.141

Trimer CG36DL(L) st.141

Trimer CG36DAL Puhač zraka RB36DL

st.141

Ruksak

36V(21Ah*4) BL36200

izvor napajanja

Alati s motorom bez četkica

st.49

st.56

Ruksak izvor napajanja

Škare za živicu CH36DL st.140

Lančana pila CS36DL st.139

Klizna baterija

Klizne Li-ion Baterije

36V(2.6Ah*4) BSL3626 st.57

Kosilica ML36DL

36V(2.0Ah* / 2.5Ah* ) BSL3620 / BSL3625 4

st.57

4

st.141

Kosilica ML36DAL st.141

Bušaći čekić DH36DL Bušaći čekić DH36DAL st.31

18

Katalog HITACHI alata 2016-2017

st.31


Akumulatorski alati Udarni odvijač WH7DL

Buš. odvijač DB3DL2

st.33

st.21

Kazetna

3.6V(1.5Ah*4) EBM315

baterija

Kazetna baterija 7.6V(1.5Ah*4) BCL715

Recipročna pila CR10DL

Kutni udarni odvijač WH10DCL

st.47

st.33

Mini brusilica GP10DL st.42

Radio UR10DL

Buš. odvijač DB10DL

st.52

Mini pila CJ10DL

P.00

st.47

Škare za travu i živicu CH10DL

Buš. odvijač DS10DAL

st.139

st.20

Svjetiljka UB10DAL st.54

IUdarni odvijač WH10DL st.33

Udarni odvijač WH10DAL st.32

1

model s motorom bez četkica

Svjetiljka UB10DL

10.8V(1.3Ah* / 1.5Ah* ) BCL1015S / BCL1015 4

st.54

4

Udarni odvijač WH10DFL

P.00

Kazetna baterija Škare za travu CG10DL st.140

Electronic Pulse odvijač odvijač jač WM10DBL M10 0DBL 0D

Kazetne Li-ion Baerije

A s Alat m motorom bbez četkica

P.00

10.8V(3.0Ah*4) BCL1030 / BCL1030M

Bušaći čekić DH25DAL st.31

Klizna baterija

25.2V(3.0Ah*4) BSL 2530 4. Vrijednostikapaciteta baterije su nominalne vrijednosti.

Bušaći čekić DH25DL st.31

Katalog HITACHI alata 2016-2017

19


Akumulatorski alati Bušilice odvijači DS 10DAL 10.8V Akumulatorska bušilica

01

NOVO

odvijač ■

Max okretni moment

36Nm ■

Kratko tijelo

170mm

Jednostruka brzostezna glava Odvrtanje

Glava

Zavrtanje DS10DAL s BCL1015

Ergonomična drška s mekim prihvatom ■ Uključuje 2 x 10.8V 1.3Ah*/1.5Ah*/3.0Ah*   Li-ion baterije i punjač*1*2 ■ Ugrađeno LED svjetlo ■ U nekim regijama ugrađena je i opcionalna kopča za nošenje na remenu ■

*pribor na slici je opcionalan.

Specifikacije: Stezna glava Kapacitet bušenja u: čelik Meko drvo Vijak za drvo (D x L) Standardni vijak Napon baterija Br. okr. u praznom hodu: 2. brzina 1. brzina Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina*3 Obujam isporuke Obujam isporuke

0.8 - 10mm brzostezna 10mm 29mm 5.8 x 45mm 6mm 10.8V 0 - 1,300/min 0 - 350/min 1.0 - 4.5Nm 170mm 1.0kg s BCL1015S/BCL1015 , 1.2kg s BCL1030 2 baterije (BCL1015S, BCL1015 ili BCL1030), punjač (UC10SL2),bit Štitnik baterije, Kofer

*1. Pogledaj na str.57 za potrebno vrijeme punjenja. *2. Baterije uključene u opseg isporuke mogu varirati ovisno o zemlji isporuke. *3. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

DS 14DJL 14.4V/18V Akumulatorska DS 18DJL bušilica odvijač NOVO

Specifikacije za DS14DJL: 22/40

47Nm 53Nm

za DS14DJL za DS18DJL

Kratko tijelo*1

213mm

13mm jednostruka brzostezna glava:   Automatska blokada vretna i zupčanika ■ Podešavanje okretnog momenta: 22-pozicije ■ Tanak i ergonomičan meki rukohvat ■ Ugrađeno LED svjetlo ■ DS14DJL uključuje 2 x 14.4V 1.5Ah*/2.5Ah*   Li-ion baterije (BSL1415/BSL1425) i punjač*2 ■ DS18DJL uključuje 2 x 18V 1.5Ah*/2.5Ah*   Li-ion baterije (BSL1815/BSL1825)   i punjač*2 ■ Opcionalna kopča za nošenje na remenu ■

DS14DJL s BSL1415

Max okretni moment

Stezna glava Kapacitet bušenja u: čelik Drvo Vijak za drvo (D x L) Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu: 2. brzina 1. brzina Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina*3 Obujam isporuke*4

2.0 - 13mm brzostezna 13mm 30mm 6 x 75mm 6mm 14.4V 0 - 1,250/min 0 - 450/min 47Nm 17Nm 1 - 6Nm 213mm 1.6kg 2 baterije (BSL1415 ili BSL1425), punjač (UC18YFSL ili UC18YKSL), bit štitnik baterije, kofer

Specifikacije for DS18DJL: Stezna glava Kapacitet bušenja u : čelik Drvo Vijak za drvo (D x L) Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu: 2. brzina 1. brzina Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina*3 Obujam isporuke*4

2.0 - 13mm brzostezna 13mm 38mm 6.8 x 50mm 6mm 18V 0 - 1,250/min 0 - 450/min 53Nm 20Nm 1 - 6Nm 213mm 1.7kg 2 baterije (BSL1815 ili SL1825), punjač (UC18YFSL ili UC18YKSL), bit, štitnik baterije, kofer

*1. Usporedba između modela DS18DJL i prethodnog modela DS18DSFL. *2. Pogledaj na str.57 za informacije o potrebnom vremenu punjena baterije. *3. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003. 4. * Included baterije i punjač may vary by country or area.

DS18DJL s BSL1815

20

Katalog HITACHI alata 2016-2017

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.


Akumulatorski alati Bušilice odvijači Specifikacije:

DB 3DL2 3.6V Bušilica odvijač Podesiv u 2 pozicije: ravno i pod kutom 3.6V i max okretni moment: 5Nm (44in.-lbs.) ■ Blokada vretena ■ Podešavanje okr. momenta: 21 pozicija ■ Opremljen s eletroničkom zaštitom baterije ■ 2kom 1.5Ah baterije EBM315   i 30-min. punjač UC3SFL ■ LED svjetlo na tijelu alata ■ ■

Prihvat alata Kapacitet bušenja u: čelik Vijak za drvo Stand. vijak Napon baterije Br. ok. u praz. hodu : 2. brzina 1. brzina Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina: Pod kutom Težina Obujam isporuke

01

6.35mm šesterokutni prihvat alata 5mm 3.8 x 38mm 5mm 3.6V 600/min. 200/min. 0.3 - 2.9Nm 268mm 210mm 0.45kg 2 baterije (EBM315), punjač (UC3SFL), bit, kofer

Podesiv da se koristi u dvije pozicije: ravno i pod kutom

Specifikacije:

DS 12DVF3 12V Bušilica odvijač Motor hlađen ventilatorom i 2 brzine 10mm brzostezna glava ■ Kapacitet bušenja u čelik 12mm ■ Podešavanje okr. momenta: 22pozicije ■ Kopča za remen s bitom, podesiva pod kutom ■ Meka ručka presvučena gumom ■ 2kom 12V i 1.5Ah baterije   BCC1215 i 35-min. punjač UC18YG ■ Isporučuje se sa svjetiljkom UB12D i   setom bitova ■ ■

■ 14.4V i 1.5Ah Li-ion   baterije BCL1415 i 60-min. punjač   UC18YKL ■ Ostala svojstva kao kod modela   DS14DVC

0 – 1,050/min. 0 – 350/min. 40Nm 14Nm 1 - 6Nm 221mm 1.6kg 2 baterije (BCC1215), punjač (UC18YG), bit, kofer

Stezna glava Kapacitet bušenja u: čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu: 2. brzina 1. brzina Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

0.8 - 10mm brzostezna 12mm 30mm ( 6.2 x 63mm 6mm (1/4") 14.4V 0 - 1,250/min. 0 - 450/min. 47Nm 17Nm 1 - 6Nm 218mm 1.4kg baterije (BCL1415), punjač (UC18YKL), bit, kofer

Specifikacije:

DS 14DL2 14.4V Bušilica odvijač

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.

0.8 -10mm brzostezna 12mm 25mm 5.8 x 63mm 6mm (1/4") 12V

Specifikacije:

DS 14DCL 14.4V Bušilica odvijač

* fotografija s baterijom BCL1440

Stezna glava Kapacitet bušenja u: Čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu: 2. brzina 1. brzina Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

■ 14.4V i velik okretni moment u odnosu na   druge Hitachi 14.4V modele ■ baterije velikog kapaciteta 4.0Ah* Li-ion   osigurava značajno veću autonomiju od   3.0Ah* Li-ion baterije ■ Kazetne Li-ion baterije BCL1440 (4.0Ah*)   ili BCL1430 (3.0Ah*), i punjač UC18YRL   [Vrijeme punjenja: otprilike 60min.(BCL1440)   / 45min.(BCL1430)]*1 ■ Kazetne Li-ion baterije BCL1440 (4.0Ah*)   i punjač UC18YMRL [Vrijeme punjenja:   otprilike 60min.]*1 ■ Hlađen motor s 2 brzine ■ 13mm brzostezna glava ■ Kapacitet bušenja u čelik 13mm ■ Podešavanje okr. momenta: 22 pozicije ■ Kopča za remen s bitom podesiva pod kutom ■ LED svjetlo na tijelu alata

Stezna glava Kapacitet bušenja u: Čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu: 2. brzina 1. brzina Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina Obujam isporuke1.5 - 13mm brzostezna 13mm 50mm 8 x 75mm 6mm (1/4") 14.4V 0 - 1,600/min. 0 - 350/min. 82Nm 39Nm 2 - 8Nm 228mm 2.0kg 2 baterije (BCL1440 ili BCL1430), punjač (UC18YRL ili UC18YMRL*2), bočna ručka, bit, kofer

*1. Kombinacija baterije i punjača može varirati ovisno o regiji isporuke. *2. AC-DC punjač može se koristiti i za punjenje u automobilu.

Katalog HITACHI alata 2016-2017

21


Akumulatorski alati Bušilice odvijači

01

Specifikacije:

DS 14DSFL 14.4V Bušilica odvijač Motor hlađen ventilatorom s 2 brzine ■ 10mm brzostezna glava ■ Kapacitet bušenja u čelik 12mm ■ Podešavanje okretnog momenta: 22-pozicije ■ Tanka i ergonomična drška sa mekom ručkom presvučenom gumom ■ Kopča za remen ■ 14.4V i 1.5Ah* klizne Li-ion   baterije BSL1415 i 40-min. punjač   UC18YGSL ■

0.8 - 10mm brzostezna 12mm 30mm 6.2 x 63mm 6mm (1/4") 14.4V 0 - 1,250/min. 0 - 450/min. 47Nm 17Nm 1 - 6Nm 219mm 1.5kg baterije (BSL1415), punjač (UC18YGSL), bit, kofer

Specifikacije:

DS 14DSL 14.4V Bušilica odvijač ■ 13mm jednostruka brzostezna glava:   automatski blokada vretna i zupčanika ■ Podešavanje okretnog momenta: 22 pozicije ■ Indikator potrošenosti baterije ■ 14.4V i 3.0Ah* klizne Li-ion baterije BSL1430 i 45-min. punjač UC18YRSL

Stezna glava Kapacitet bušenja u: čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu: 2. brzina 1. brzina Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina Obujam isporuke1.5 - 13mm brzostezna 13mm 36 mm 6.8 x 50 mm 6 mm (1/4 ") 14.4V 0 - 1,400/min. 0 - 400/min. 50Nm 25Nm 0.5 - 4.4Nm 199mm 1.7kg Punjač (UC18YRSL), baterije (BSL1430), bit, kofer

Specifikacije:

DS 14DSAL 14.4V Bušilica odvijač

* fotografija s BSL1420 baterijom

Stezna glava Kapacitet bušenja u: čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu: 2. brzina 1. brzina Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

■ 14.4V klizne Li-ion baterija BSL1430   (3.0Ah*) i punjač UC18YRSL [vrijeme punjenja:otprilike 45min.]*1 ■ 14.4V klizne Li-ion baterija BSL1420   (2.0Ah*) ili BSL1415X (1.5Ah*), i punjač   UCI8YGSL [vrijeme punjenja : otrilike 60min.   (BSL1420) / 40min. (BSL1415X)]*1 ■ 13mm jednsotruka brzostezna glava:   Automatski blokada vretna i zupčanika ■ Kompaktna i lagana: težina 1.4kg u odnosu na ostale 14.4 V HITACHI bušilice odvijače ■ Podešavanje okretnog momenta: 22 pozicije ■ LED svjetlo na tijelu

Stezna glava Kapacitet bušenja u: čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu: 2. brzina 1. brzina Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina Obujam isporuke1.5 - 13mm brzostezna 13mm 38mm 8 x 75mm 6mm (1/4") 14.4V 0 - 1,500/min. 0 - 300/min. 54Nm 35Nm 1 - 4Nm 196mm 1.7kg s BSL1430 1.4kg s BSL1420/BSL1415X baterije (BSL1430 ili BSL1420 ili BSL1415X), Punjač (UC18YRSL ili UC18YGSL), bit, kofer

*1. Kombinacija baterije i punjača može varirati ovisno o regiji isporuke.

Specifikacije:

DS 14DSDL 14.4V Bušilica odvijač 14.4V i velik okretni moment u usporedbi s ostalim Hitachi 14.4V bušilicama odvijačima ■ Veliki kapacitet baterije od 4.0Ah* osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah* Li-ion baterije ■ Klizna Li-ion baterija BSL1440 (4.0Ah*)   ili BSL1430 (3.0Ah*), i punjač   UC18YRSL [vrijeme punjenja: otprilike 60min. (BSL1440) / 45min.(BSL1430)]*1 ■ Klizna Li-ion baterija BSL1440 (4.0Ah*)   i punjač UC18YML2 [vrijeme punjenja:   otprilike. 60min.]*1 ■ Motor hlađen ventilatorom s 2 brzine ■ 13mm brzostezna glava ■ Kapacitet bušenja u čelik 13mm ■ Podešavanje okretnog momenta: 22 pozicije ■ Kopča za remen ■ LED svjetlo na tjelu ■ Indikator potrošenosti baterije ■

* fotografija s BSL1440 baterijom

22

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Stezna glava Kapacitet bušenja u: čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu: 2. brzina 1. brzina Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina Obujam isporuke1.5 - 13mm brzostezna 13mm 50mm 8 x 75mm 6mm (1/4") 14.4V 0 - 1,600/min. 0 - 350/min. 82Nm 39Nm 2 - 8Nm 228mm 2.0kg (4.4lbs.) 2 baterije (BSL1440 ili BSL1430), punjač (UC18YRSL ili UC18YML2*2), bočna ručka, bit, štitnik baterije, kofer

*1. Kombinacija baterije i punjača može varirati ovisno o regiji isporuke. *2. AC-DC punjač može se koristiti i za punjenje u automobilu.

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.


Akumulatorski alati Bušilice odvijači

13mm brzostezna glava Kapacitet bušenja u čelik 13mm ■ Podešavanje okretnog momenta: 22 pozicije ■ 18V i 1.5Ah* Li-ion baterije   BCL1815 i 40-min. punjač UC18YGL2 ■ Ostala svojstva kao kod modela DS18DVF3 ■ ■

Stezna glava Kapacitet bušenja u: čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu: 2. brzina 1. brzina Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Specifikacije:

DS 18DL2 18V Bušilica odvijač ■ 18V i velik okretni moment u odnosu na   druge Hitachi 18V modele ■ Baterije velikog kapaciteta 4.0Ah* Li-ion   osigurava značajno veću autonomiju od   3.0Ah* Li-ion baterije ■ Kazetne Li-ion baterije BCL1840   (4.0Ah*) ili EBM1830 (3.0Ah*), i punjač   UC18YRL [vrijeme punjenja: otprilike 60min.   (BCL1840) / 45min.(EBM1830)]*1 ■ Kazetne Li-ion baterije BCL1840   (4.0Ah*) i punjač UC18YMRL [vrijeme punjenja: Otprilike 60min.]*1 ■ Ostala svojstva kao kod modela DS14DL2

* Fotografija s BCL1840

2 - 13mm brzostezna 13mm 38mm 6.0 x 75mm 6mm (1/4") 18V 0 - 1,200/min. 0 - 400/min. 53Nm 20Nm 1 - 6 Nm 220mm 1.7kg baterije(BCL1815), punjač (UC18YGL2),bit, koferStezna glava Kapacitet bušenja u: Čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu: 2. brzina 1. brzina Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

1.5 - 13mm brzostezna 13mm 65mm 8 x 100mm 6mm (1/4") 18V 0 - 1,600/min. 0 - 350/min. 92Nm 46Nm 2 - 8Nm 228mm 2.1kg 2 baterije (BCL1840 ili EBM1830), punjač (UC18YRL ili UC18YMRL*2), bočna ručka, bit, kofer

*1. Kombinacija baterije i punjača može varirati ovisno o regiji isporuke. *2. AC-DC punjač može se koristiti i za punjenje u automobilu.

Specifikacije:

DS 18DSFL 18V Bušilica odvijač 13mm brzostezna glava Kapacitet bušenja u čelik 13mm ■ 18V i 1.5Ah* klizne Li-ion   baterije BSL1815 i 40-min. punjač   UC18YGSL ■ Ostala svojstva kao kod modela   DS14DSFL ■ ■

Stezna glava Kapacitet bušenja u: čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu: 2. brzina 1. brzina Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Specifikacije:

DS 18DSL 18V Bušilica odvijač 18V i 3.0Ah* klizne Li-ion baterije BSL1830 i 45-min. punjač   UC18YRSL ■ Ostala svojstva kao kod modela DS14DSL ■

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.

01

Specifikacije:

DS 18DFL 18V Bušilica odvijač

Stezna glava Kapacitet bušenja u: čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu: 2. brzina 1. brzina Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

2 - 13mm brzostezna 13mm 38mm 6.8 x 50mm 6mm (1/4") 18V 0 - 1,250/min. 0 - 450/min. 53Nm 20Nm 1 - 6Nm 228mm 1.7kg baterije (BSL1815), punjač (UC18YGSL), bit, kofer1.5 - 13mm brzostezna 13mm 36 mm 8 x 75 mm 6 mm (1/4 ") 18V 0 - 1,400/min. 0 - 400/min. 55Nm 30Nm 0.5 - 4.4Nm 199mm 1.8kg punjač (UC18YRSL), baterije (BSL1830), bit, kofer

Katalog HITACHI alata 2016-2017

23


Akumulatorski alati Bušilice odvijači

01

Specifikacije:

DS 18DSAL 18V Bušilica odvijač ■ 18V klizne Li-ion baterije BSL1830   (3.0Ah*) i punjač UC18YRSL [vrijeme punjenja:otprilike 45min.]*1 ■ 18V klizne Li-ion baterije BSL1820   (2.0Ah*) ili BSL1815X (1.5Ah*), i punjač   UCI8YGSL [vrijeme punjenja: otprilike 60min.   (BSL1820) / 40min. (BSL1815X)]*1 ■ Kompatna i lagana: težina 1.5kg i ■ Ostala svojstva kao kod modela   DS14DSAL

Stezna glava Kapacitet bušenja u: čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu: 2. brzina 1. brzina Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

* fotografija s BSL1820 baterijom1.5 - 13mm brzostezna 13mm 45mm 8 x 100 mm 6 mm (1/4 ") 18V 0 - 1,500/min. 0 - 350/min. 60Nm 40Nm 1.0 - 4.0Nm 196mm 1.8kg s BSL1830 1.5kg s BSL1820/BSL1815X baterije (BSL1830 ili BSL1820 ili BSL1815X), punjač (UC18YRSL ili UC18YGSL), bit, kofer

*1. Kombinacija baterije i punjača može varirati ovisno o regiji isporuke.

Specifikacije:

DS 18DSDL 18V Bušilica odvijač 18V i velik okretni moment u usporedbi s ostalim Hitachi 18 V bušilicama odvijačima ■ Veliki kapacitet baterije od 4.0Ah* osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah* Li-ion baterije ■ Klizna Li-ion baterije BSL1840 (4.0Ah*)   ili BSL1830 (3.0Ah*), i punjač   UC18YRSL [vrijeme punjenja: otprilike 60min.   (BSL1840) / 45min.(BSL1830)]*1 ■ Klizne Li-ion baterije BSL1840 (4.0Ah*)   i punjač UC18YML2 [vrijeme punjenja:   otprilike 60min.]*1 ■ Ostala svojstva kao kod modela   DS14DSDL ■

* fotografija s BSL1840 baterijom

s motorom bez četkica Efikasni Hitachi motor bez četkica omogućava otprilike 30% duže trajanje baterije od konvencionalnog motora s četkicama ■ Veliki kapacitet baterije od 5.0Ah* osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah* Li-ion baterije ■ 14.4V klizne Li-ion baterije BSL1450   (5.0Ah*) ili BSL1425 (2.5Ah*), i punjač   UC18YFSL or UC18YML2*1 [vrijeme punjenja: otprilike 75min. (BSL1450)/35min.   (BSL1425)]*2 ■ 13mm jednsostruka metalna brzostezna glava:   Automatska blokada vretna i zupčanika ■ Podešavanje okretnog momenta: 22pozicije ■ Elektronski prekidač ■ Ugrađeno LED svjetlo ■

s motorom bez četkica Efikasni Hitachi motor bez četkica omogućava otprilike 50% duže trajanje baterije od konvencionalnog motora s četkicama ■ Lakši rad pri zavrtanju manjih vijaka kroz upravljanje brojem okretaja na elektronskom prekidaču ■ Veliki kapacitet baterije od 4.0Ah* osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah* Li-ion baterije ■ 14.4V klizne Li-ion baterije BSL1440   (4.0Ah*) ili BSL1430 (3.0Ah*), i punjač   UC18YRSL [vrijeme punjenja: otprilike 60min.   (BSL1440) / 45min.(BSL1430)]*1 ■ 13mm jednostruka brzostezna glava:   Automatska blokada vretna i zupčanika ■ Podešavanje okretnog momenta: 22pozicije ■ Ugrađeno bijelo LED svjetlo ■

24

Katalog HITACHI alata 2016-2017

0 - 1,600/min. 0 - 350/min. 92Nm 46Nm 2 - 8Nm 228mm 2.1kg 2 baterije (BSL1840 ili BSL1830), punjač (UC18YRSL ili UC18YML2*2), bočna ručka, bit, štitnik baterije, kofer

*. Kombinacija baterije i punjača može varirati ovisno o regiji isporuke. *2. AC-DC punjač može se koristiti i za punjenje u automobilu.

Stezna glava Kapacitet bušenja u: čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu: 2. brzina 1. brzina Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

1.5 - 13mm brzostezna 13mm 36mm 6.8 x 50mm 6mm (1/4") 14.4V 0 - 1,500/min. 0 - 400/min. 44Nm 20Nm 1 - 6Nm 202mm *2 1.8kg s BSL1450*3 1.5kg s BSL1425*3 2 baterije (BSL1450 ili BSL1425), punjač (UC18YFSL ili UC18YML2), bit, štitnik baterije, kofer

*1. Ukoliko se baterija puni na strujnu utičnicu. *2. Kombinacija baterije i punjača, i ukupna dužina mmože varirati ovisno o regiji isporuke. *3. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

Specifikacije:

DS 14DBL 14.4V Bušilica odvijač

* Fotografija s BSL14401.5 - 13mm brzostezna 13mm 65mm 8 x 100mm 6mm (1/4") 18V

Specifikacije:

DS 14DBEL 14.4V Bušilica odvijač

* fotografija s BSL1450 baterijom

Stezna glava Kapacitet bušenja u: čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu: 2. brzina 1. brzina Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Stezna glava Kapacitet bušenja u: čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu: 2. brzina 1. brzina Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

1.5 - 13mm brzostezna 13mm 50mm 8mm x 75mm 6mm (1/4") 14.4V 0 - 900/1,200/1,400/1,700/min. 0 - 200/300/350/400/min. 67Nm 37Nm 2-8 206mm 1.9kg 2 baterije (BSL1440 ili BSL1430), punjač (UC18YRSL), bočna ručka bit, štitnik baterije, kofer

*1. Kombinacija baterije i punjača može varirati ovisno o regiji isporuke.

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.


Akumulatorski alati Bušilice odvijači Specifikacije:

DS 18DBEL 18V Bušilica odvijač s motorom bez četkica Efikasni Hitachi motor bez četkica omogućava otprilike 30% duže trajanje baterije od konvencionalnog motora s četkicama ■ Veliki kapacitet baterije od 5.0Ah* osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah* Li-ion baterije ■ 18V klizne Li-ion baterije BSL1850   (5.0Ah*) ili BSL1830 (3.0Ah*) ili BSL1825   (2.5Ah*), i punjač UC18YFSL ili   UC18YML2*1 [vrijeme punjenja:otprilike 75min.   (BSL1850) / 45min. (BSL1830) / 35min.   (BSL1825)]*2 ■

* fotografija s BSL1850 baterijom

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.

Stezna glava Kapacitet bušenja u: čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu: 2. brzina 1. brzina Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina*3 Obujam isporuke

01

1.5 - 13mm brzostezna 13mm 38mm 8 x 75mm 6mm (1/4") 18V 0 - 1,500/min. 0 - 400/min. 50Nm 26Nm 1 - 6Nm 202mm *2 1.9kg s BSL1850 / BSL1830 1.6kg s BSL1825 2 baterije (BSL1850 ili BSL1830 ili BSL1825), punjač (UC18YFSL ili UC18YML2), bit, štitnik baterije, kofer

*1. Ukoliko se baterija puni na strujnu utičnicu. *2. Kombinacija baterije i punjača, i ukupna dužina mmože varirati ovisno o regiji isporuke. *3. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003..

Katalog HITACHI alata 2016-2017

25


Akumulatorski alati Kutne bušilice / Automatski odvijači

01

DN 14DSL 14.4V/18V Akumulatorske kutne bušilice DN 18DSL ■

NOVO

45/90

22/40

75/150

Kompaktna glava:

Visina glave

88 mm Širina do centra

Brzostezna glava

23 mm

Visina glave

66 mm

DN14DSL s brzosteznom glavom i BSL1450

Glava s NOMXþHP

Širina do centra

23 mm

Trajanje baterije po jednom punjenju:   Otprilike ■

220 rupa

Otprilike

DN14DSL s glavom s ključem i BSL1450

310 rupa

za DN14DSL

za DN18DSL

Veliki pedala prekidač za lakše upravljanje ■ Ugrađeno LED svjetlo ■ Indikator napunjenosti baterije ■ DN14DSL uključuje 2 x 14.4V 1.5Ah*/2.5Ah*/   3.0Ah*/5.0A* Li-ion baterije   (BSL1415X/BSL1425/BSL1430/BSL1450)   i punjač*1 ■ DN18DSL uključuje 2 x 18V 1.5Ah*/2.5Ah*/   3.0Ah*/5.0A* Li-ion baterije   (BSL1815/BSL1825/BSL1830/BSL1850)   i punjač*1 ■ Praktičan držač ključa ( samo za glavu s ključem ) ■

DN18DSL s brzosteznom glavom i BSL1850

Za trake s vijcima HITACHI tiha spojka za učinkovitiji rad ■ 18V klizne Li-ion baterije BSL1840   (4.0Ah*) ili BSL1830 (3.0Ah*), i punjač   UC18YRSL [vrijeme punjenja: otprilike 60min.   (BSL1840) / 45min. (BSL1830)]*1 ■ Brza izmijena bitova ■ Lako podešavanje dubine zavrtanja vijka ■ Indikator napunjenosti baterije ■ Kopča za remen ■ ■

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Težina*2 Obujam isporuke*3

10mm brzostezna/s ključem 10mm 28mm 5.1 x 38mm 14.4V 0 - 1,700/min 326mm s brzosteznom glavom 314mm (12-3/8") glavom s ključem 1.6kg s BSL1415X/BSL1425 2 baterije (BSL1415X, BSL1425, BSL1430 ili BSL1450), punjač (UC18YFSL ili UC18YKSL), bočna ručka,štitnik baterije, kofer, ključ (samo s glavom s ključem)

Specifikacije za DN18DSL: Stezna glava Kapacitet bušenja u: čelik Drvo Vijak za drvo Napon baterije Br. okr. u praznom hodu Ukupna dužina Težina*2 Obujam isporuke*3

Specifikacije:

WF 18DSL 18V Akumulatorski

26

Stezna glava Kapacitet bušenja u: čelik Drvo Vijak za drvo Napon baterije Br. okr. u praznom hodu Ukupna dužina

10mm brzostezna/s ključem 10mm 28mm 5.1 x 38mm 18V 0 - 1,800/min 326mm s brzosteznom glavom 314mm glavom s ključem 1.7kg s BSL1815X/BSL1825 2 baterije (BSL1815X, BSL1825, BSL1830 ili BSL1850), punjač (UC18YFSL ili UC18YKSL), bočna ručka, štitnik baterijer, kofer, ključ (samo s glavom s ključem)

*1. Pogledaj na str.57 za informacije o potrebnom vremenu punjenja. *2. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003. Kombinacija baterije i punjača može varirati ovisno o regiji 3. * isporuke.

DN18DSL s glavom s ključem i BSL1850

automatski zavijač sa spremnikom

*Bit je opcionalan

Specifikacije za DN14DSL:

Prihvat alata Kapacitet suhomont. vijaka Promjer Dužina Spremnik Napon baterije Br. okr. u praznom hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke6.35mm šesterokutan 4mm 25 - 41mm 50 vijaka 18V 4,200/min. 379mm 2.1kg *2 2 baterije (BSL1840 ili BSL1830), punjač (UC18YRSL), bit,štitnik baterije, kofer

*1. Kombinacija baterije i punjača može varirati ovisno o regiji *2. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.


Akumulatorski alati Udarne bušilice odvijači

22/40

NOVO

01

Specifikacije za DV14DJL:

DV 14DJL 14.4V/18V Akumulatorske DV 18DJL udarne bušilice odvijači  

Max okretni moment

50Nm 55Nm

za DV14DJL za DV18DJL

1

Kratko tijelo*

220mm

■ 13mm jednostruka brzostezna glava:   Automatska blokada vretna i zupčanika ■ Podešavanje okretnog momenta: 22pozicije ■ Ergonomična i soft grip ručka ■ Ugrađeno LED svjetlo

DV14DJL s BSL1415

■ DV14DJL uključuje 2 x 14.4V 1.5Ah*/2.5Ah*   Li-ion baterije (BSL1415/BSL1425)   i punjač*2 ■ DV18DJL uključuje 2 x 18V 1.5Ah*/2.5Ah*   Li-ion baterije (BSL1815/BSL1825)   i punjač*2 ■ Opcionalna kopča za remen

Stezna glava Kapacitet bušenja u: blok Čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu: 2. brzina 1. brzina Broj udaraca: 2. brzina 1. brzina Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina*3 Obujam isporuke*4

2.0 - 13mm brzostezna 13mm 13mm 32mm 8 x 50mm 6mm (1/4") 14.4V 0 - 1,400/min 0 - 350/min 0 - 19,600/min 0 - 4,900/min 50Nm 20Nm 1 - 6Nm 220mm 1.6kg 2 baterije (BSL1415 ili BSL1425), punjač (UC18YFSL ili UC18YKSL), bit, štitnik baterije, kofer

Specifikacije for DV18DJL: Stezna glava Kapacitet bušenja u: blok Čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu: 2. brzina 1. brzina Broj udaraca: 2. brzina 1. brzina Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina*3 Obujam isporuke*4

2.0 - 13mm brzostezna 13mm 13mm 38mm 8 x 75mm 6mm (1/4") 18V 0 - 1,400/min 0 - 350/min 0 - 19,600/min 0 - 4,900/min 55Nm 23Nm 1 - 6Nm 220mm 1.7kg 2 baterije (BSL1815 ili BSL1825), punjač (UC18YFSL ili UC18YKSL), bit, štitnik baterije, kofer

*1. Usporedba između modela DV18DJL i prethodnog modela DV18DSFL. *2. Pogledaj na str.57 za informacije o vremenu punjenja *3. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003. *4. Isporučene baterije i punjač mogu varirati ovisno o regiji isporuke. .

DV18DJL s BSL1815

Specifikacije:

DV 14DCL2 14.4V Akumulatorska udarna bušilica odvijač Težina 1.5kg, lagana u usporedbi sa sličnim Hitachi 14.4V udarnim bušilicama odvijačima ■ 14.4V i 1.5Ah* Li-ion baterije BCL1415 i 60min. punjač UC18YKL ■ Ostala svojstva kao kod modela   DV14DVC2 ■

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.

Stezna glava Kapacitet bušenja u: blok Čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu Broj udaraca Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

1.5 - 13mm brzostezna 13mm 13mm 32mm 8 x 50mm 6mm (1/4") 14.4V 2. br: 0 - 1,500/min. 1. br : 0 - 400/min. 2. br:0 - 21,000/min.1. br: 0-5600/min. 50Nm 20Nm 1 - 6Nm 234mm 1.5kg baterije (BCL1415), punjač (UC18YKL), bit, kofer

Katalog HITACHI alata 2016-2017

27


Akumulatorski alati Udarne bušilice odvijači Specifikacije:

DV 18DCL2 18V Akumulatorska

01

udarna bušilica odvijač Težina 1.6kg, lagana u usporedbi sa sličnim Hitachi 18V udarnim bušilicama odvijačima ■ 18V i 1.5Ah-* Li-ion baterije BCL1815 i 60min. punjač UC18YKL ■ Ostala svojstva kao kod modela   DV18DVC2 ■

Specifikacije:

DV 18DFL 18V Akumulatorska udarna bušilica odvijač ■

Težina 1.6kg, lagana u usporedbi sa sličnim Hitachi 18V udarnim bušilicama odvijačima 18V i 1.5Ah* Li-ion baterije BCL1815 i 40min. punjač UC18YGL2 Ostala svojstva kao kod modela DV18DVF

bušilica odvijač Kapacitet bušenja u blok 13mm i drvo 38mm Podešavanje okretnog momenta: 22 pozicije ■ 18V i 1.5Ah* klizne Li-ion baterije BSL1815 i 40-min. punjač UC18YGSL ■ Ostala svojstva kao kod modela   DV14DSFL ■ ■

Stezna glava Kapacitet bušenja u: blok Čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu Broj udaraca Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Specifikacije:

DV 18DSL 18V Akumulatoska udarna bušilica odvijač 13mm brzostezna glava Kapacitet bušenja u blok 13mm i drvo 36mm ■ Podešavanje okretnog momenta: 22 pozicije ■ Ergonomska meka ručka ■ Indikator napunjenosti baterije ■ 18V i 3.0Ah* klizne Li-ion baterije BSL1830 i 45-min. punjač   UC18YRSL ■ ■

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Stezna glava Kapacitet bušenja u: blok Čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu Broj udaraca Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

1.5 - 13mm brzostezna 13mm 13mm 38mm 8 x 75mm 6mm (1/4") 18V 2.br: 0 - 1,500/min. 1.br: 0 - 400/min. 2.br: 0 - 21,000/min.1.br: 0-5,600/min. 55Nm 23Nm 1 - 6Nm 234mm 1.6kg baterije (BCL1815), punjač (UC18YKL), bit, kofer

1.5 - 13mm brzostezna 13mm 13mm 38mm 8 x 75mm 6mm (1/4") 18V 2.br: 0 - 1,500/min. 1.br: 0 - 400/min. 2.br: 0 - 21,000/min. 1.br: 0-5,600/min. 55Nm 23Nm 1 - 6Nm 234mm 1.6kg baterije (BCL1815), punjač (UC18YGL2), bit, kofer

Specifikacije:

DV 18DSFL 18V Akumulatorska udarna

28

Stezna glava Kapacitet bušenja u: blok Čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu Broj udaraca Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

2 - 13mm brzostezna 13mm 13mm 38mm 8 x 75mm 6mm (1/4") 18V 2.br: 0 - 1,500/min. 1.br: 0 - 400/min. 2.br: 0 - 21,000/min. 1.br: 0-5,600/min. 55Nm 23Nm 1 - 6Nm 234mm 1.7kg baterije (BSL1815), punjač (UC18YGSL), bit, kofer1.5 - 13mm brzostezna 13mm 13mm 36mm 8 x 75mm 6mm (1/4") 18V 2.br: 0 - 1,400/min 1.br: 0 - 400/min. 2.br: 0 - 19,600/min. Broj udaraca 1.br: 0 - 5,600/min. Max okretni moment tvrdo 60Nm Max okretni moment meko 32Nm Podešavanje ok.momenta 0.5 - 3.9Nm 207mm Ukupna dužina 1.8kg Težina baterije (BSL1830), punjač (UC18YRSL), Obujam isporuke bit, kofer Stezna glava Kapacitet bušenja u: blok Čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.


Akumulatorski alati Udarne bušilice odvijači Specifikacije:

DV 18DSDL 18V Akumulatorska udarna bušilica odvijač 18V i velik okretni moment u odnosu na druge HITACHI 18V modele udarnih bušilica odvijača ■ Veliki kapacitet baterije od 4.0Ah* osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah* Li-ion baterije ■ Klizne Li-ion baterije BSL1840 (4.0Ah*)   ili BSL1830 (3.0Ah*), i punjač   UC18YRSL [vrijeme punjenja: otprilike 60min. (BSL1840) / 45min.(BSL1830)]*1 ■ Klizne Li-ion baterije BSL1840 (4.0Ah*)   i punjač UC18YML2 [vrijeme punjenja:   otprilike 60min.]*1 ■ Kapacitet bušenja u blok 16mm i drvo 65mm ■ Ostala svojstva kao kod modela DV14DSDL ■

* fotografija s BSL1840 baterijom

* fotografija s BSL1440 baterijom

Efikasni Hitachi motor bez četkica omogućava otprilike 30% duže trajanje baterije od konvencionalnog motora s četkicama ■ Veliki kapacitet baterije od 4.0Ah* osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah* Li-ion baterije ■ 14.4V klizne Li-ion baterije BSL1440 (4.0Ah*) ili BSL1430 (3.0Ah*), i punjač UC18YFSL [vrijeme punjenja: otprilike 60min.(BSL1440) / 45min. (BSL1430)]*1 ■ 13mm jednsotruka metalna brzostezna glava:   Automatska blokada vretna i zupčanika ■ Podešavanje okretnog momenta: 22 pozicije ■ Electronski prekidač ■ Ugrađeno LED light ■

* Fotografija s BSL1440

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.

*1. Kombinacija baterije i punjača, i ukupna dužina može varirati ovisno o regiji isporuke. *2. AC-DC punjač može se koristiti i za punjenje u automobilu.

Stezna glava Kapacitet bušenja u: blok Čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu : 2. brzina 1. brzina Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Broj udaraca Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina*2 Obujam isporuke

1.5 - 13mm brzostezna 13mm 13mm 36mm 6.8 x 50mm 6mm (1/4") 14.4V 0 - 1,500/min. 0 - 400/min. 44Nm 20Nm 0 - 21,000/min. 1 - 6Nm 202mm *1 1.8kg 2 baterije (BSL1440 ili BSL1430), punjač (UC18YFSL), bit,štitnik baterije, kofer

*1. Kombinacija baterije i punjača, i ukupna dužina može varirati ovisno o regiji isporuke *2. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

Specifikacije:

DV 14DBL 14.4V Akumulatorska udarna bušilica odvijač s motorom bez četkica1.5 - 13mm brzostezna 16mm 13mm 65mm 8 x 100mm 6mm (1/4") 18V 2.br: 0 - 1,800/min. 1.br: 0 - 400/min. 2.br: 0 - 27,000/min.1.br: 0-6,000/min. 92Nm 43Nm 2 - 8Nm 242mm 2.2kg 2 baterije (BSL1840 ili BSL1830), punjač (UC18YRSL ili UC18YML2*2), bočna ručka, bit, štitnik baterije, kofer

Specifikacije:

DV 14DBEL 14.4V Akumulatorska udarna bušilica odvijač s motorom bez četkica

Stezna glava Kapacitet bušenja u: blok Čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu Broj udaraca Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Efikasni Hitachi motor bez četkica omogućava otprilike 40% duže trajanje baterije od konvencionalnog motora s četkicama ■ Lakši rad pri zavrtanju manjih vijaka kroz upravljanje brojem okretaja na elektronskom prekidaču ■ Veliki kapacitet baterije od 4.0Ah* osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah* Li-ion baterije ■ 14.4V klizne Li-ion baterije BSL1440   (4.0Ah*) ili BSL1430 (3.0Ah*), i punjač   UC18YRSL [vrijeme punjenja: otprilike 60min.   (BSL1440) / 45min.(BSL1430)]*1 ■ 13mm jednostruka metalna brzostezna glava:   Automatska ■ Podešavanje okretnog momenta: 22 pozicije ■ Kompaktna: tijelo od samo 220mm ■ Ugrađeno bijelo LED svjetlo ■

Stezna glava Kapacitet bušenja u: Beton Blok Čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu: 2. brzina 1. brzina Broj udaraca 2. brzina 1. brzina Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

1.5 - 13mm brzostezna 14mm 14mm 13mm 50mm 8 x 75mm 6mm (1/4") 14.4V 0 - 900/1,100/1,400/1,700/min. 0 - 200/250/300/400/min. 0 - 25,500/min. 0 - 6,000/min. 67Nm 37Nm 2 - 8Nm 220mm 2.0kg 2 baterije (BSL1440 ili BSL1430), punjač (UC18YRSL), bočna ručka, bit, štitnik baterije, kofer

*1. Kombinacija baterije i punjača, i ukupna dužina može varirati ovisno o regiji isporuke.

Katalog HITACHI alata 2016-2017

29

01


Akumulatorski alati Udarne bušilice odvijači / Bušaći čekići Specifikacije:

DV 18DBEL 18V Akumulatorska udarna

01

bušilica odvijač s motorom bez četkica

* fotografija s BSL1840 baterijom

Efikasni Hitachi motor bez četkica omogućava otprilike 30% duže trajanje baterije od konvencionalnog motora s četkicama Veliki kapacitet baterije od 4.0Ah* osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah* Li-ion baterije 18V klizne Li-ion baterije BSL1840 (4.0Ah*) ili BSL1830 (3.0Ah*), i punjač UC18YFSL [vrijeme punjenja: otprilike 60min.(BSL1840) / 45min. (BSL1830)]*1 Ostala svosjstva kao kod modela DV14DBEL

Stezna glava Kapacitet bušenja u: blok Čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu: 2. brzina 1. brzina Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Broj udaraca Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina*2 Obujam isporuke

1.5 - 13mm brzostezna 13mm 13mm 38mm 8 x 75mm 6mm (1/4") 18V 0 - 1,500/min. 0 - 400/min. 50Nm 26Nm 0 - 21,000/min. 1 - 6Nm 202mm 1.9kg 2 baterije (BSL1840 ili BSL1830), punjač (UC18YFSL), bit, štitnik baterije, kofer

*1. Kombinacija baterije i punjača može varirati ovisno o regiji isporuke *2. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

Specifikacije:

DV 18DBL 18V Akumulatorska udarna bušilica odvijač s motorom bez četkica

Veliki kapacitet baterije od 4.0Ah* osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah* Li-ion baterije 18V klizne Li-ion baterije BSL1840 (4.0Ah*) ili BSL1830 (3.0Ah*), i punjač UC18YRSL [vrijeme punjenja: otprilike 60min.(BSL1840) / 45min.(BSL1830)]*1 Ostala svojstva kao kod modela DV14DBL

* fotografija s BSL1840 baterijom

Stezna glava Kapacitet bušenja u: Beton Blok Čelik Drvo Vijak za drvo Standardni vijak Napon baterije Br. okr. u praznom hodu : 2. brzina 1. brzina Broj udaraca 2. brzina 1. brzina Max okretni moment tvrdo Max okretni moment meko Podešavanje ok.momenta Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

1.5 - 13mm brzostezna 16mm 16mm 13mm 65mm 8 x 100mm 6mm (1/4") 18V 0 - 900/1,100/1,400/1,800/min. 0 - 200/250/300/400/min. 0 - 27,000/min. 0 - 6,000/min. 74Nm 43Nm 2 - 8Nm 220mm 2.2kg) 2 baterije (BSL1840 ili BSL1830), punjač (UC18YRSL), bočna ručka, bit, štitnik baterije, kofer

*1. Kombinacija baterije i punjača može varirati ovisno o regiji isporuke

Specifikacije:

DH 14DSL 14.4V Akumulatorski bušaći čekić ■ ■

* fotografija s BSL1440 baterijom ■ ■ ■ ■

2 načina rada: bušenje i udarno bušenje 2 načina rada: štedni način za rad s manjim bitovima i makismalni za veće bitove Veliki kapacitet baterije od 4.0Ah* osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah* Li-ion baterije Klizne Li-ion baterije BSL1440 (4.0Ah*) ili BSL1430 (3.0Ah*), i punjač UC18YRSL [vrijeme punjenja: otprilike 60min.(BSL1440) / 45min. (BSL1430)]*1 Novi dizajn spriječava curenje masti Ergonomska soft grip ručka LED svjetlo na tijelu Indikator napunjenosti baterije

2 načina rada: bušenje i udarno bušenje 2 načina rada: štedni način za rad s manjim bitovima i makismalni za veće bitove ■ Veliki kapacitet baterije od 4.0Ah* osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah* Li-ion baterije ■ Kazetne Li-ion baterije BCL1840 (4.0Ah*)   ili EBM1830 (3.0Ah*), i punjač UC18YRL   [vrijeme punjenja: otprilike 60min.(BCL1840)   45min.(EBM1830)]*1 ■ Novi dizajn spriječava curenje masti ■ Ergonomska meka ručka ■ Kopča za remen podesiva pod kutom s ugrađenim LED svjetlom ■ ■

30

Katalog HITACHI alata 2016-201716mm 13mm 18mm SDS-plus 14.4V 0 - 750/min. 0 - 1,500/min. 0 - 3,100/min. 0 - 6,200/min. 276mm 2.1kg baterije (BSL1440 ili BSL1430), punjač (UC18YRSL), bočna ručka, graničnik dubine, kofer

*1. Kombinacija baterije i punjača može varirati ovisno o regiji isporuke

Specifikacije:

DH 18DL 18V Akumulatorski bušaći čekić

* fotografija s BCL1840 baterijom

Kapacitet bušenja u: Beton Čelik Drvo Prihvat alata Napon baterije Br. okr. u praznom hodu Broj udaraca Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Kapacitet bušenja u: beton Čelik Drvo Prihvat alata Napon baterije Br. okr. u praznom hodu Broj udaraca Ukupna dužina Težina Obujam isporuke16mm 13mm 18mm SDS-plus 18V 0 - 750/min. 0 - 1,500/min. 0 - 3,100/min. 0 - 6,200/min. 315mm 2.3kg baterije (BCL1840 ili EBM1830), punjač (UC18YRL), bočna ručka, graničnik dubine, kofer

*1. Kombinacija baterije i punjača može varirati ovisno o regiji isporuke

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.


Akumulatorski alati Bušaći čekići Specifikacije:

DH 18DSL 18V Akumulatorski bušaći čekić ■ ■

* fotografija s BSL1840 baterijom

2 načina rada: bušenje i udarno bušenje Veliki kapacitet baterije od 4.0Ah* osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah* Li-ion baterije Klizna Li-ion baterije BSL1840 (4.0Ah*) ili BSL1830 (3.0Ah*), i punjač UC18YRSL [vrijeme punjenja: otprilike 60min.(BSL1840) / 45min.(BSL1830)]*1 Ostala svojstva kao kod modela DH14DSL

čekić ■ ■

■ ■

2 načina rada: bušenje i udarno bušenje 2 načina rada: štedni način za rad s manjim bitovima i makismalni za veće bitove Motor hlađen ventilatorom s mogučnošću jednostavne izmijene četkica Izdržljivo kučište motora 25.2V i 3.0Ah* Li-ion baterije BSL2530 i 60min. punjač UC36YRSL Jednostavna izmijena svrdla jednim pokretom Meka ručka presvučena gumom ručka

Kapacitet bušenja u: Beton Čelik Prihvat alata Napon baterije Br. okr. u praznom hodu Broj udaraca Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Specifikacije:

DH 25DAL 25.2V Akumulatorski bušaći čekić ■

3 načina rada: bušenje, udarno bušenje i štemanje Ostala svojstva kao kod modela DH25DL

Kapacitet bušenja u: Beton Čelik Prihvat alata Napon baterije Br. okr. u praznom hodu Broj udaraca Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Specifikacije:

DH 36DL 36V Akumulatorski bušaći čekić ■ ■

■ ■

2 načina rada: bušenje i udarno bušenje 2 načina rada: štedni način za rad s manjim bitovima i makismalni za veće bitove Motor hlađen ventilatorom s mogučnošću jednostavne izmijene četkica Izdržljivo kučište motora 36V i 2.6Ah* Li-ion baterije BSL3626 i 80min. punjač UC36YRSL Jednostavna izmijena svrdla jednim pokretom Meka ručka presvučena gumom

Kapacitet bušenja u: Beton Čelik Prihvat alata Napon baterije Br. okr. u praznom hodu Broj udaraca Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Specifikacije:

DH 36DAL 36V Akumulatorski bušaći čekić ■

3 načina rada: bušenje, udarno bušenje i štemanje Ostala svojstva kao kod modela DH36DL16mm 13mm 18mm SDS-plus 18V 0 - 750/min. 0 - 1,500/min. 0 - 3,100/min. 0 - 6,200/min. 276mm 2.2kg baterije (BSL1840 ili BSL1830), punjač (UC18YRSL), bočna ručka, graničnik dubine, kofer

*1.Kombinacija baterije i punjača, i ukupna dužina može varirati ovisno o regiji isporuke

Specifikacije:

DH 25DL 25.2V Akumulatorski bušaći

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.

Kapacitet bušenja u: Beton Čelik Drvo Prihvat alata Napon baterije Br. okr. u praznom hodu Broj udaraca Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Kapacitet bušenja u: Beton Čelik Prihvat alata Napon baterije Br. okr. u praznom hodu Broj udaraca Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

 $8726723

26mm 13mm SDS-plus 25.2V 0 - 550/min. 0 - 1,100/min. 0 - 2,250/min. 0 - 4,500/min. 322mm 3.5kg baterije (BSL2530), punjač (UC36YRSL), bočna ručka, graničnik dubine, kofer

 $8726723

26mm 13mm SDS-plus 25.2V 0 - 550/min. 0 - 1,100/min. 0 - 2,250/min. 0 - 4,500/min. 322mm 3.6kg baterije (BSL2530), punjač (UC36YRSL), bočna ručka, graničnik dubine, kofer

 $8726723

26mm 13mm SDS-plus 36V 0 - 550/min. 0 - 1,100/min. 0 - 2,250/min. 0 - 4,500/min. 322mm 3.9kg baterije (BSL3626), punjač (UC36YRSL), bočna ručka, graničnik dubine, kofer

 $8726723

26mm 13mm SDS-plus 36V 0 - 550/min. 0 - 1,100/min. 0 - 2,250/min. 0 - 4,500/min. 322mm 4.0kg baterije (BSL3626), punjač (UC36YRSL), bočna ručka, graničnik dubine, kofer

Katalog HITACHI alata 2016-2017

31

01


Akumulatorski alati Udarne bušilice odvijači

01

WH 10DAL 10.8V Udarna bušilica NOVO

odvijač ■

■  

■  

Okretni moment

108Nm Brzina zavrtanja Otprilike

16% brže

*1*2

Trajanje baterije Otprilike

94 vijka

*2

Ergonomska ručka za bolji učinak Ugrađeno LED svjetlo ■ Uključuje 2 x 10.8V 1.5Ah* Li-ion   baterije i punjač*3 ■ Kopča za remen ■ ■

Specifikacije: Kapacitet: Stand. vijak Vijak visoke čvrstoče Strojni vijak Prihvat alata Okretni moment Napon baterije Broj okretaja u pra. hodu Broj udaraca pri punom opterećenju Ukupna dužina Težina*4 Obujam isporuke

5 - 12mm 5 - 10mm 4 - 8mm 6.35mm šesterokutni 108Nm 10.8V 0 - 2,700/min 0 - 3,200/min 151mm 1.0kg s BCL 1015 2 baterije (BCL1015), punjač (UC10SL2), bit, štitnik baterije, kofer

*1. U usporedbi s prethodnim modelom WH10DFL. *2. Testirano s : vijak za drvo φ4.2 x 75mm, tvrdo drvo. Navedene vrijednosti su samo referentne. Mogu varirati ovisno o vrsti materijala koji se buši i radnim uvjetima. *3. Pogledaj na str.57 za vrijeme punjenja baterije. *4. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

Specifikacije za WH14DJL:

WH 14DJL 14.4V/18V Akumulatiliska WH 18DJL udarna bušilica odvijač

20/35

NOVO

WH14DJL s BSL1415S

45/90

Okretni moment

140Nm 145Nm

za WH14DJL za WH18DJL

Kapacitet: Stand. vijak Vijak visoke čvrstoče Strojni vijak Prihvat alata Okretni moment Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu Broj udaraca pri punom opterećenju Ukupna dužina Težina*2 Obujam isporuke*3

Kratko tijelo

160mm

6 - 14mm 6 - 12mm 4 - 8mm 6.35mm šesterokutni 140Nm 14.4V 0 - 2,600/min 0 - 3,200/min 166mm 1.3kg s BSL1415S/BSL1425 1.5kg s BSL1430 2 baterije (BSL1415S, BSL1425 ili BSL1430), punjač (UC18YFSL ili UC18YKSL), štitnik baterije, kofer

Specifikacije za WH18DJL:

■ Vrlo lagana:   1.3kg za WH14DJL s BSL1415S/BSL1425   1.4kg za WH18DJL s BSL1815S/BSL1825 ■ Ergonomska ručka presvučena gumom ■ Ugrađeno LED svjetlo ■ WH14DJL uključuje 2 x 14.4V .5Ah*/2.5Ah*/   3.0Ah* Li-ion baterije (BSL1415S/ BSL1425/ BSL1430) i punjač*1 ■ WH18DJL uključuje 2 x 18V 1.5Ah*/2.5Ah*/   3.0Ah* Li-ion baterije (BSL1815S/   BSL1825/BSL1830) i punjač*1 ■ Kopča za remen

Kapacitet: Stand. vijak Vijak visoke čvrstoče Strojni vijak Prihvat alata Okretni moment Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu Broj udaraca pri punom opterećenju Ukupna dužina Težina*2 Obujam isporuke*3

6 - 14mm 6 - 12mm 4 - 8mm 6.35mm šesterokutni 145Nm 18V 0 - 2,400/min 0 - 3,200/min 166mm 1.4kg s BSL1815S/BSL1825 1.6kg s BSL1830 2 baterije (BSL1815S, BSL1825 ili BSL1830), punjač (UC18YFSL ili UC18YKSL), štitnik baterije, kofer

*1. Pogledaj na str.57 za vrijeme punjenja baterije. *2. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003. *3. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o regiji isporuke.

WH18DJL s BSL1815S

alata 2016-2017 32 Katalog PowerHITACHI Tools Catalog 2015-2016

figures of baterije battery capacity are nominal values. *izražene vrijednosti kapaciteta su nominalne *The


Akumulatorski alati Udarni odvijači/ Kutni udarni odvijači Specifikacije:

WH 7DL 7.2V Akumulatorski udarni odvijač 7.2V i max okretni moment 25Nm (221in.-lbs.) ■ Može se mijenjati iz L pozicije u ravnu poziciju ■ Broj okretaja se može kontrolirati na prekidaču ■ Automatska blokada vretena za   ručno zavijanje vijaka ■ Li-ion baterija BCL715 (1.5Ah*) i   punjač UC7SL (vrijeme punjenja: otprilike   30min.) ■ LED svjetlo koje se pali pritiskom na prekidač ■

* Može se mijenjati iz L pozicije u ravnu poziciju

Kapacitet: Stand. vijak Vijak visoke čvrstoče Vijak malog promjera Prihvat alata Okretni moment Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu Broj udaraca pri punom opterećenju Ukupna dužina: ravno L pozicija Težina Obujam isporuke

282mm 211mm 0.58kg 2 baterije (BCL715), punjač (UC7SL), štitnik baterije, kofer

Specifikacije:

WH 10DL 10.8V Akumulatorski udarni odvijač ■ ■

■ ■

10.8Vi max okretni moment: 105Nm Kompaktne dužine od 139mm i male težine od 0.9kg Indikator napunjenosti baterije Ostala svojstva kao kod modela WH10DFL

Raspoloživi pribor Štitnik

Kapacitet: Stand. vijak Vijak visoke čvrstoče Strojni vijak Prihvat alata Okretni moment Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu Broj udaraca pri punom opterećenju Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

01

3 - 8mm 3 - 6mm 3 - 8mm 6.35mm šesterokutni 25Nm 7.2V 0 - 2,400/min. 0 - 3,000/min.5 - 12mm 5 - 10mm 4 - 8mm 6.35mm šesterokutni 105Nm 10.8V 0 - 2,300/min. 0 - 3,000/min. 139mm 0.9kg baterija (BCL1015), punjač (UC10SFL), bit, kofer

Šifra

331831

Specifikacije:

WH 10DCL 14.4V Akumulatorski kutni udarni odvijač Visina glave 53mm Max okretni moment: 30Nm (265in.-lbs.) ■ Ručka presvučena gumom ■ 10.8V i 1.5Ah* Li-ion   baterija BCL1015 i 40-min. punjač   UC10SFL ■ Indikator napunjenosti baterije ■ LED svjetlo na tjelu ■ ■

Kapacitet: Stand. vijak Vijak visoke čvrstoče Strojni vijak Prihvat alata Okretni moment Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu Broj udaraca pri punom opterećenju Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Specifikacije:

WH 14DCL 14.4V Akumulatorski kutni udarni odvijač 14.4V i 3.0Ah* slide Li-ion baterija BSL1430 i 45-min. punjač UC18YRSL ■ Indikator napunjenosti baterije ■ Ostala svojstva kao kod modela   WH14DCAL ■

The figuresvrijednosti of battery capacity are nominal values. kapaciteta baterije su nominalne **izražene

Kapacitet: Stand. vijak Vijak visoke čvrstoče Strojni vijak Prihvat alata Okretni moment Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu Broj udaraca pri punom opterećenju Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

4 – 10mm 4 – 8mm 4 – 8mm 6.35mm šesterokutni 30Nm 10.8V 0 – 2,100/min. 0 – 3,000/min. 280mm 1.0kg baterija (BCL1015), punjač (UC10SFL),kofer, bit

4 - 10mm 4 - 8mm 4 - 8mm 6.35mm šesterokutni 50Nm 14.4V 0 - 2,100/min 0 - 3,200/min 360mm 1.6kg 2 baterije (BSL1430), punjač (UC18YRSL), kofer

Katalog Tools HITACHI alata 2016-2017 2015-2016 Power Catalog

33


Akumulatorski alati Udarni odvijači Specifikacije:

WH 14DL2 14.4V Akumulatorski udarni

01

odvijač 14.4V i max okretni moment: 165Nm 2 načina rada: štedni način ili maksimalni ■ Veliki kapacitet 4.0Ah* Li-ion batrije osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah*   Li-ion bterije ■ Kazetna Li-ion baterija BCL1440 (4.0Ah*)   ili BCL1430 (3.0Ah*), i punjač UC18YRL   [vrijeme punjenja: otprilike 60min. (BCL1440)/45min. (BCL1430)]*1 ■ LED svjetlo na tijelu ■ ■

* Fotografija prikazana s BCL1440 baterijom6 - 14mm 6 - 12mm 4 - 10mm 6.35mm šesterokutan 165Nm 90Nm 14.4V 0 - 2,600/min. 0 - 2,000/min. 0 - 3,200/min. 161mm 1.6kg 2 baterije (BCL1440 ili BCL1430), punjač (UC18YRL), kofer

*1. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o regiji isporuke.

Specifikacije:

WH 14DSAL 14.4V Akumulatorski udarni odvijač 14.4V i max okretni moment: Veliki kapacitet 4.0Ah* Li-ion baterije osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah*   Li-ion baterije ■ Klizna Li-ion baterija BSL1440 (4.0Ah*)   ili BSL1430 (3.0Ah*), i punjač UC18YRSL   [vrijeme punjenja: otprilike 60min. (BSL1440) / 45min. (BSL1430)]*1 ■ Klizna Li-ion baterija BSL1415X (1.5Ah*)   i punjač UC18YGSL [vrijeme punjenja:   otprilike. 40min.]*1 ■ Ergonomska ručka presvučena gumom ■ Ugrađeno bijelo LED svjetlo ■ Kopča za remen ■ ■

* Fotografija prikazana s BSL1440 baterijom

Kapacitet: Standardni vijak Vijak visoke čvrstoče Strojni vijak Prihvat alata Okretni moment: maksimalni štedni način Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu: maksimalni štedni način Broj udaraca pri punom opterećenju Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Kapacitet:Standardni vijak Vijak visoke čvrstoče Strojni vijak Prihvat alata Okretni moment Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu Broj udaraca pri punom opterećenju Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

odvijač 14.4V, max okretni moment:145Nm 2 načina rada: štedni način za male bitove   i maksimalni za veče bitove ■ Mala težina od 1.4kg u usporedbi s ostalim   HITACHI 14.4V udarnim odvijačima ■ LED svjetlo na tijelu ■ Indikator napunjenosti baterije ■ 3.0Ah* klizna Li-ion baterija   BSL1430 i 45-min. punjač UC18YRSL ■ ■

166mm 1.6kg s BSL1430 1.4kg s BSL1415X 2 baterije (BSL1440 ili BSL1430 ili BSL1415X), punjač (UC18YRSL ili UC18YGSL), štitnik baterije, kofer

*1. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o regiji isporuke.

Specifikacije:

WH 14DSL 14.4V Akumulatorski udarni

6 - 14mm 6 - 12mm 4 - 8mm 6.35mm šesterokutan 140Nm 14.4V 0 - 2,600/min. 0 - 3,200/min.

Kapacitet:Standardni vijak Vijak visoke čvrstoče Strojni vijak Prihvat alata Okretni moment Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu Broj udaraca Ukupna dužina Težina Obujam isporuke5 - 14mm 5 - 12mm 4 - 8mm 6.35mm šesterokutan 145Nm 14.4V 0 - 2,000/min. 0 - 2,600/min. 0 - 2,400/min. 0 - 3,200/min. 145mm 1.4kg baterija (BSL1430), punjač (UC18YRSL),kofer

* Dostupno do isteka zaliha

Specifikacije:

WH 14DSDL 14.4V Akumulatorski udarni odvijač 14.4V, max okretni moment: 165Nm (1,460in.-lbs.) ■ 2 načina rada: štedni način ili maksimalni ■ Veliki kapacitet 4.0Ah* Li-ion batrije osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah*   Li-ion bterije ■ Klizna Li-ion baterija BSL1440 (4.0Ah*)   ili BSL1430 (3.0Ah*), i punjač UC18YRSL   [vrijeme punjenja: otprilike 60min. (BSL1440) / 45min. (BSL1430)]*1 ■ LED svjetlo na tijelu ■

* Fotografija prikazana s BSL1440 baterijom

34

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Kapacitet:Standardni vijak Vijak visoke čvrstoče Strojni vijak Prihvat alata Okretni moment: maksimalni štedni način Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu: maksimalni štedni način Broj udaraca pri punom opterećenju Ukupna dužina Težina Obujam isporuke6 - 14mm 6 - 12mm 4 - 10mm 6.35mm šesterokutan 165Nm 90Nm 14.4V 0 - 2,600/min. 0 - 2,000/min. 0 - 3,200/min. 161mm 1.6kg 2 baterije (BSL1440 ili BSL1430), punjač (UC18YRSL), štitnik baterije, kofer

*1. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o regiji isporuke.

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.


Akumulatorski alati Udarni odvijači Specifikacije:

WH 14DBEL 14.4V Akumulatorski udarni odvijač s motorom bez četkica

* Fotografija prikazana s BSL1440 baterjom

14.4V, max okretni moment: 160Nm (1,420in.-lbs) ■ Učinkoviti HITACHI motor bez četkica osigurava otprilike 30% veću autonomiju baterije nego konvencionalni motor s četkicama ■ Sustav aktivne kontrole (ACS) omogućava veću učinkovitost automatskim podešavanjem broja okretaja i optimiziranjem broja i vremna udaraca  ■ Klizna Li-ion baterija BSL1440   (4.0Ah*) ili BSL1430 (3.0Ah*), i punjač   UC18YFSL [vrijeme punjenja: otprilike 60min. (BSL1440) / 45min. (BSL1430)]*1 ■ Elektronski prekidač ■ Ugrađeno LED svjetlo ■

* Fotografija prikazana s BSL1440

14.4V, max okretni moment: 160Nm ■ Učinkoviti HITACHI motor bez četkica osigurava otprilike 50% veću autonomiju baterije nego konvencionalni motor s četkicama ■ Jednostavan i učinkovit rad s vijcima kroz 3 uređaja: elektronski prekidač, 4 stupnja podešavanja broja okretaja (900/1,400/2,000/2,600/min.) i izbor načina udara (jednostruki ili kontinuirani) ■ Veliki kapacitet 4.0Ah* Li-ion baterije osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah*   Li-ion baterije ■ Klizna Li-ion baterija BSL1440 (4.0Ah*) ili   BSL1430 (3.0Ah*) i punjač UC18YRSL   [vrijeme punjenja: otprilike 60min.(BSL1440)   / 45min.(BSL1430)]*1 ■ LED svjetlo ■ Indikator napunjenosti baterije ■

142mm 1.5kg 2 baterije (BSL1440 ili BSL1430), punjač (UC18YFSL), štitnik baterije, kofer

*1. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o regiji isporuke. *2. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

Kapacitet:Standardni vijak Vijak visoke čvrstoče Strojni vijak Prihvat alata Okretni moment Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu Broj udaraca pri punom opterećenju Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

6 - 14mm 6 - 12mm 4 - 10mm 6.35mm šesterokutan 160Nm 14.4V 0 - 900/1,400/2,000/2,600/min. 0 - 3,200/min. 157mm 1.6kg 2 baterije (BSL1440 ili BSL1430), punjač (UC18YRSL), štitnik baterije, kofer

*1. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o regiji isporuke.

Specifikacije:

WH 18DBEL 18V Akumulatorski udarni odvijač s motorom bez četkica

01

5 - 14mm 5 - 12mm 4 - 8mm 6.35mm šesterokutan 160Nm 14.4V 0 - 2,900/min. 0 - 3,200/min.

Specifikacije:

WH 14DBDL 14.4V Akumulatorski udarni odvijač s motorom bez četkica

Kapacitet:Standardni vijak Vijak visoke čvrstoče Strojni vijak Prihvat alata Okretni moment Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu Broj udaraca pri punom opterećenju Ukupna dužina Težina*2 Obujam isporuke

18V, max okretni moment: 165Nm (1,460in.lbs) ■ Učinkoviti HITACHI motor bez četkica osigurava otprilike 30% veću autonomiju baterije nego konvencionalni motor s četkicama ■ Klizna Li-ion baterija BSL1840   (4.0Ah*) ili BSL1830 (3.0Ah*), punjač   UC18YFSL [vrijeme punjenja: otprilike 60min. (BSL1840) / 45min. (BSL1830)]*1 ■ Ostala svojstva kao kod modela WH14DBEL ■

Kapacitet:Standardni vijak Vijak visoke čvrstoče Strojni vijak Prihvat alata Okretni moment Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu Broj udaraca pri punom opterećenju Ukupna dužina Težina*2 Obujam isporuke

5 - 14mm 5 - 12mm 4 - 8mm 6.35mm šesterokutan 165Nm 18V 0 - 2,900/min. 0 - 3,200/min. 142mm (5-19/32") 1.6kg 2 baterije (BSL1840 ili BSL1830), punjač (UC18YFSL), štitnik baterije, kofer

*1. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o regiji isporuke. *2. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

* Fotografija prikazana s BSL1840 baterijom

Specifikacije:

WH 18DBDL 18V Akumulatorski udarni odvijač s motorom bez četkica

* Fotografija prikazana s BSL1840

*Izražene vrijednsoti kapaciteta baterije su nominalne.

18V. max okretni moment: 160Nm (1,420in.lbs) ■ Učinkoviti HITACHI motor bez četkica osigurava otprilike 55% veću autonomiju baterije nego konvencionalni motor s četkicama ■ Veliki kapacitet 4.0Ah* Li-ion baterije osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah*   Li-ion baterije ■ Klizna Li-ion baterija BSL1840 (4.0Ah*)   ili BSL1830 (3.0Ah*), punjač   UC18YRSL [vrijeme punjenja: otprilike 60min. (BSL1840) / 45min.(BSL1830)]*1 ■ Ostala svojstva kao kod modela modela   WH14DBDL ■

Kapacitet:Standardni vijak Vijak visoke čvrstoče Strojni vijak Prihvat alata Okretni moment Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu Broj udaraca pri punom opterećenju Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

6 - 14mm 6 - 12mm 4 - 10mm 6.35mm šesterokutan 160Nm 18V 0 - 900/1,400/2,000/2,600/min. 0 - 3,200/min. 157mm 1.7kg 2 baterije (BSL1840 or BSL1830), punjač (UC18YRSL), štitnik baterije, kofer

*1. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o regiji isporuke.

Katalog HITACHI alata 2016-2017

35


Akumulatorski alati IP56-Certificirani proizvodi / Udarni odvijači IP56-Certificirani proizvodi

01

*1 0000035992

IP 5X 0 1 2 3 4 5 6

Međunarodna oznaka (IP) je standard razvijen od strane Internacionalne komisije (IEC), koji predstavlja stupanj zaštićenosti električne opreme pred djelovanjem opasnih dijelova, stranih tijela, čestica prašine i vode.

IP5

Zaštićen od pristupa opasnim dijelovima zadnjom stranom ruke Zaštićen od pristupa opasnim dijelovima prstima

6 Stupanj zaštite od vode. Stupanj zaštite štetnih dijelova i čestica prašine

IP X6

Stupanj zaštite od opasnih dijelova.

Bez zaštite

Stupanj zaštite od vode

0 1

Bez zaštite

2

Zaštita od kapljica vode koje padaju pod kutom do 15°

3

Voda raspršena pod kutom od 60°, ili pada bočno odnosno vertikalno, neće imati štetnih učinaka

4

Voda raspršena iz bilo kojeg smjera neće imati štetnih učinaka

5

Voda v curku proti ohišju iz vseh smeri in nima škodljivih vplivov

6

Voda koja curi iz bilo kojeg smjera neće imati štetnih učinaka

7

Prolaz veće količine vode, koja bi prouzročila štetno djelovanje ukoliko je alat potopljen u istu, neće biti moguć u skladu sa standardiziranim vremenom trajanja tlakom

8

Prolaz veće količine vode, koja bi prouzročila štetno djelovanje ukoliko je alat potopljen u istu, neće biti moguć u skladu sa uvjetima težim nego pod točkom 7

Zaštita od kapljica vode koje padaju vertikalno

Zaštićen od pristupa opasnim dijelovima alatom 2,5 mm ø Zaštićen od pristupa opasnim dijelovima žicom 1,0 mm ø Zaštićen od pristupa opasnim dijelovima žicom 1,0 mm ø Zaštićen od pristupa opasnim dijelovima žicom 1,0 mm ø

Stupanj zaštite od stranih tijela i čestica

0 1 2 3 4

Opis oznake IP:

Bez zaštite Zaštita pred djelovanjem stranih tijela Ø 50 mm i većih Zaštita pred djelovanjem stranih tijela 12,5 mm Ø i većih Zaštita pred djelovanjem stranih tijela 2,5 mm ø i većih Zaštita pred djelovanjem stranih tijela 1,0 mm ø i većih

5

Zaštita od prašine :prolaz prašine nije u potpunosti spriječen, ali prašina neće proći u količini koja može uzrokovati neispravan rad alata

6

Visoka zaštita od prašine : nema čestica prašine *1. TUV.COM oznaka je izdana za proizvode koji su testirani i certificirani od strane TÜF Rheinland, jedne od vodećih svjetskih neovisnih organizacija za testiranje. testiranjeependent testing organizations.

Napomena: 1. Hitachi proizvodi s oznakom IP56 sukladni su navedenim standardima. Ne koristite ili ostavljajte alate u okolini s izrazito velikom količinom prašine ili vode, te ne ostavljajte iste na kiši. 2. Kod akumulatorskih urešaja s oznakom IP56, standard se odnosi samo na alat, ne i na bateriju.

Specifikacije:

WH 14DBAL2 14.4V Akuulatorski udarni odvijač s motorom bez četkica

14.4, max okretni moment: 160Nm Učinkoviti HITACHI motor bez četkica osigurava otprilike 30% veću autonomiju baterije nego konvencionalni motor s četkicama ■ Jednostavan i učinkovit rad s vijcima kroz 2 uređaja: elektronski prekidač, 4 stupnja podešavanja broja okretaja (900/1,500/2,200/2,800/min.) ■ Otpornost na prašinu i vodu u skladu s IP56 standardom postignuta je jedinstvenim dizajnom otvora za hlađenje i potpunim plastificiranjem određenih unutarnjih dijelova ■ Klizna Li-ion baterija BSL1440 (4.0Ah*) ili   BSL1430 (3.0Ah*) punjač UC18YRSL   [vrijeme punjenja: otprilike 60min.(BSL1440) / 45min. (BSL1430)]*1 ■ Klizna Li-ion baterija BSL1440 (4.0Ah*) i punjač   UC18YML2 [vrijeme punjenja: otprilike 60min.]*1*2 ■ LED light on body ■ Indikator napunjenosti baterije ■ ■

* Fotografija prikazana s BSL1440 baterijom

* Dostupno do isteka zaliha.

36

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Kapacitet:Standardni vijak Vijak visoke čvrstoče Strojni vijak Prihvat alata Okretni moment Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu Broj udaraca pri punom opterećenju Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

5 - 14mm 5 - 12mm 4 - 8mm 6.35mm šesterokutan 160Nm 14.4V 0 - 900/1,500/2,200/2,800/min. 0 - 3,200/min. 138mm 1.4kg 2 baterije (BSL1440 ili BSL1430), punjač (UC18YRSL ili UC18YML2*2), štitnik baterije, kofer

*1. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o regiji isporuke. *2. AC-DC punjač može se koristiti i za punjenej u automobilu.

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.


Akumulatorski alati Udarni odvijači Specifikacije:

WH 14DDL 14.4V Akumulatorski udarni odvijač s motorom bez četkica

14.4V, max okretni moment: 167Nm Učinkovit HITACHI motor bez četkica ■ Veća brzina zavrtanja vijaka*1 ■ ACS (sustav aktivne kontrole) povećava učinkovitost u radu ■ Okretni moment se može podesiti na: jako, srednje, slabo i S način rada za samonarezne vijke ■ Otpornost na prašinu i vodu po IP56 standardu ■ Veliki kapacitet 4.0Ah* Li-ion baterije osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah*   Li-ion baterije ■ Klizna Li-ion baterija BSL1440 (4.0Ah*) ili BSL1430 (3.0Ah*),punjač UC18YRSL [vrijeme punjenja: otprilike 60min.   (BSL1440) / 45min. (BSL1430)]*2 ■ Malo tijelo alata za lakši rad ■ LED svjetlo podsive jakosti ■ Indikator napunjenosti baterije ■ ■

* Fotografija prikazana s BSL1440 baterijom

* Fotografija prikazana s BSL1840 baterijom

18V, max okretni moment: 160Nm ■ Učinkoviti HITACHI motor bez četkica osigurava otprilike 30% veću autonomiju baterije nego konvencionalni motor s četkicama ■ Jednostavan i učinkovit rad s vijcima kroz 2 uređaja: elektronski prekidač, 4 stupnja podešavanja broja okretaja (900/1,500/2,200/2,900/min.) ■ Klizna Li-ion baterija BSL1840 (4.0Ah*) ili   BSL1830 (3.0Ah*), punjač UC18YRSL   [vrijeme punjenja: otprilike 60min.(BSL1840) / 45min. (BSL1830)]*1 ■ Klizna Li-ion baterija BSL1840 (4.0Ah*) i  punjač UC18YML2 [vrijeme punjenja: otprilike 60min.]*1*2 ■ Ostala svojstva kao kod modela WH14DBAL2 ■

18V and max okretni moment: 160Nm Učinkovit HITACHI motor bez četkica ■ Veća brzina zavrtanja vijaka*1 ■ Veliki kapacitet 4.0Ah* Li-ion baterije osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah*   Li-ion baterije ■ Klizna Li-ion baterija BSL1840   (4.0Ah*) ili BSL1830 (3.0Ah*), punjač   UC18YRSL [vrijeme punjenja: otprilike 60min. (BSL1840) / 45min. (BSL1830)]*2 ■ Ostala svojstva kao kod modela WH14DDL ■ ■

* Fotografija prikazana s BSL1840 baterijom

*Izražene vrijednsoti kapaciteta baterije su nominalne.

0 - 3,000/min. 0 - 2,200/min. 0 - 900/min. 0 - 3,000/min. 0 - 3,300/min. 0 - 2,600/min. 0 - 800/min. 0 - 1,500/min. 128mm 1.3kg 2 baterije (BSL1440 ili BSL1430), punjač (UC18YRSL), štitnik baterije, kofer

*1. U usporedbi s konvencionalnim modelom WH14DBAL2. *2. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o regiji isporuke.

Kapacitet:Standardni vijak Vijak visoke čvrstoče Strojni vijak Prihvat alata Okretni moment Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu Broj udaraca pri punom opterećenju Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

5 - 14mm 5 - 12mm 4 - 8mm 6.35mm šesterokutan 160Nm 18V 0 - 900/1,500/2,200/2,900/min. 0 - 3,200/min. 138mm 1.5kg 2 baterije (BSL1840 ili BSL1830), punjač (UC18YRSL ili UC18YML2*2), štitnik baterije, kofer

*1. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o regiji isporuke *2. AC-DC punjač može se koristiti i za punjenej u automobilu.

Specifikacije:

WH 18DDL 18V Akumulatorski udarni odvijač s motorom bez četkica

01

5 - 16mm 5 - 12mm 4 - 8mm 3.5 - 6mm 6.35mm šesterokutan 167Nm 14.4V

Specifikacije:

WH 18DBAL2 18V Akumulatorska udarni odvijač s motorom bez četkica

Kapacitet:Standardni vijak Vijak visoke čvrstoče Strojni vijak Samonarezni vijak Prihvat alata Okretni moment Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu: jako srednje slabo S Broj udaraca pri punom opterećenju: jako srednje slabo S Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Kapacitet:Standardni vijak Vijak visoke čvrstoče Strojni vijak Samonarezni vijak Prihvat alata Okretni moment Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu: jako srednje slabo S Broj udaraca pri punom opterećenju: jako srednje slabo S Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

5 - 16mm 5 - 12mm 4 - 8mm 3.5 - 6mm 6.35mm šesterokutan 172Nm 18V 0 - 3,100/min. 0 - 2,200/min. 0 - 900/min. 0 - 3,100/min. 0 - 3,400/min. 0 - 2,600/min. 0 - 800/min. 0 - 1,600/min. 128mm 1.5kg 2 baterije (BSL1840 ili BSL1830), punjač (UC18YRSL), štitnik baterije, kofer

*1. U usporedbi s modelom s konvencionalnim motorom s četkicama WH14DBAL2. *2. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o regiji isporuke

Katalog HITACHI alata 2016-2017

37


Akumulatorski alati Udarni zavrtači Specifikacije:

WR 14DSDL 14.4V Akumulatorski udarni

01

zavijač Za 12.7mm kvadratni prihvat alata Moment zavrtanja 235Nm ■ 2 načina rada: štedni način ili maksimalni ■ Veliki kapacitet 4.0Ah* Li-ion baterije osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah* Li-ion baterije ■ Klizna Li-ion baterija BSL1440 (4.0Ah*)   ili BSL1430 (3.0Ah*), punjač UC18YRSL   [vrijeme punjenja: otprilike 60min. (BSL1440) / 45min. (BSL1430)]*1 ■ LED svjetlo na tijelu ■ ■

* Fotografija prikazana s BSL1440 baterijom

Kapacitet:Standardni vijak Vijak visoke čvrstoče Prihvat alata Okretni moment: maksimalni štedni način Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu: maksimalni štedni način Broj udaraca pri punom opterećenju Ukupna dužina Težina Obujam isporuke10 - 16mm 8 - 14mm 12.7mm kvadratni 235Nm 130Nm 14.4V 0 - 2,600/min. 0 - 2,000/min. 0 - 3,200/min. 173mm 1.6kg 2 baterije (BSL1440 ili BSL1430), punjač (UC18YRSL), štitnik baterije, kofer

*1. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o regiji isporuke.

Specifikacije:

WR 18DL2 18V Akumulatorski udarni zavijač Za 12.7mm kvadratni prihvat alata Moment zavrtanja: 255Nm ■ 2 načina rada: štedni način ili maksimalni ■ Veliki kapacitet 4.0Ah* Li-ion batrije osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah* Li-ion baterije ■ Kazetna Li-ion baterija BCL1840 (4.0Ah*)   ili EBM1830 (3.0Ah*), punjač UC18YRL   [vrijeme punjenja: otprilike 60min. (BCL1840) / 45min. (EBM1830)]*1 ■ LED svjetlo na tijelu ■ ■

Kapacitet:Standardni vijak Vijak visoke čvrstoče Prihvat alata Okretni moment: maksimalni štedni način Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu: maksimalni štedni način Broj udaraca pri punom opterećenju Ukupna dužina Težina Obujam isporuke10 - 18mm 8 - 14mm 12.7mm kvadratni 255Nm 140Nm 18V 0 - 2,600/min. 0 - 2,000/min. 0 - 3,200/min. 173mm 1.7kg 2 baterije (BCL1840 ili EBM1830), punjač (UC18YRL), kofer

*1. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o regiji isporuke.

* Fotografija prikazana s BCL1840 baterijom

Specifikacije:

WR 18DSDL 18V Akumulatorski udarni zavijač Za 12.7mm kvadratni prihvat alata Moment zavrtanja: 255Nm ■ Veliki kapacitet 4.0Ah* Li-ion batrije osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah* Li-ion baterije ■ Klizna Li-ion baterija BSL1840 (4.0Ah*)   ili BSL1830 (3.0Ah*), punjač UC18YRSL   [vrijeme punjenja: otprilike 60min. (BSL1840) / 45min. (BSL1830)]*1 ■ Ostala svojstva kao kod modela WR14DSDL ■ ■

* Fotografija prikazana s BSL1840 baterijom

Kapacitet:Standardni vijak Vijak visoke čvrstoče Prihvat alata Okretni moment: maksimalni štedni način Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu: maksimalni štedni način Broj udaraca pri punom opterećenju Ukupna dužina Težina Obujam isporuke10 - 18mm 8 - 14mm 12.7mm kvadratni 255Nm 140Nm 18V 0 - 2,600/min. 0 - 2,000/min. 0 - 3,200/min. 173mm 1.7kg 2 baterije (BSL1840 ili BSL1830), punjač (UC18YRSL), štitnik baterije, kofer

*1. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o regiji isporuke.

Specifikacije:

WR 18DSHL 18V Akumulatorski udarni zavijač Za 12.7mm kvadratni prihvat alata Veliki kapacitet 4.0Ah* Li-ion batrije osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah* Li-ion baterije ■ Klizna Li-ion baterija BSL1840 (4.0Ah*) ili BSL1830 (3.0Ah*), punjač UC18YRSL [vrijeme punjenja: otprilike 60min.(BSL1840) / 45min.(BSL1830)]*1 ■ Indikator napunjenosti baterije ■ Ostala svojstva kao kod modela WR18DHL ■ ■

Kapacitet:Standardni vijak Vijak visoke čvrstoče Prihvat alata Okretni moment Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu Broj udaraca pri punom opterećenju Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

999100

12 - 22mm 12 - 16mm 12.7mm kvadratni 480Nm 18V 1,500/min. 2,000/min. 264mm 3.4kg 2 baterije (BSL1840 ili BSL1830), punjač (UC18YRSL), štitnik baterije, kofer

*1. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o regiji isporuke.

* Fotografija prikazana s BSL1840 baterijom

38

Katalog HITACHI alata 2016-2017

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.


Akumulatorski alati Udarni zavijači Specifikacije:

WR 14DBDL 14.4V Akumulatorski udarni zavijač s motorom bez četkica Za 12.7mm kvadratni prihvat alata Moment zavrtanja: 235Nm ■ Učinkoviti HITACHI motor bez četkica osigurava otprilike 40% veću autonomiju baterije nego konvencionalni motor s četkicama ■ Jednostavan i učinkovit rad s vijcima kroz 3 uređaja: elektronski prekidač, 4 stupnja podešavanja broja okretaja (900/1,400/2,000/2,600/min.) i izbor načina udara (jednostruki ili kontinuirani) ■ Veliki kapacitet 4.0Ah* Li-ion baterije osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah* ■ Klizna Li-ion baterija BSL1440 (4.0Ah*) ili   BSL1430 (3.0Ah*), punjač UC18YRSL   [vrijeme punjenja: otp. 60min.(BSL1440) /45min. (BSL1430)]*1 ■ ■

* Fotografija prikazana s BSL1440 baterijom

Za 12.7mm kvadratni prihvat alata Moment zavrtanja: 250Nm ■ Učinkoviti HITACHI motor bez četkica osigurava otprilike 50% veću autonomiju baterije nego konvencionalni motor s četkicama ■ Veliki kapacitet 4.0Ah* Li-ion baterije osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah*   Li-ion baterije ■ Klizna Li-ion baterija BSL1840 (4.0Ah*) ili   BSL1830 (3.0Ah*), punjač UC18YRSL   [vrijeme punjenja: otprilike 60min.(BSL1840)   / 45min.(BSL1830)]*1 ■ Ostala svojstva kao kod modela WR14DBDL ■ ■

* Fotografija prikazana s BSL1840 baterijom

zavijač s motorom bez četkica ■

Za 12.7mmkvadratni prihvat alata

Moment zavrtanja: 165Nm Učinkoviti HITACHI motor bez četkica osigurava otprilike 30% veću autonomiju baterije nego konvencionalni motor s četkicama ■ Jednostavan i učinkovit rad s vijcima kroz 2 uređaja: elektronski prekidač, 4 stupnja podešavanja broja okretaja (900/1,500/2,200/2,800/min.) ■ Otpornost na prašinu i vodu u skladu s IP 56 standardom postignuta je jedinstvenim dizajnom otvora za hlađenje i potpunim plastificiranjem određenih unutarnjih dijelova ■ Veliki kapacitet 4.0Ah* Li-ion baterije osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah*   Li-ion baterije ■ Klizna Li-ion baterija BSL1440 (4.0Ah*) ili   BSL1430 (3.0Ah*), punjač UC18YRSL    [vrijeme punjenja: otprilike 60min. (BSL1440)   / 45min. (BSL1430)]*1 ■ Klizna Li-ion baterija BSL1440 (4.0Ah*) i   punjač UC18YML2 [vrijeme punjenja: otprilike   60min.]*1 ■ LED svjetlo na tijelu ■

* Fotografija prikazana s BSL1440 baterijom

*Izražene vrijednsoti kapaciteta baterije su nominalne.

Kapacitet:Standardni vijak Vijak visoke čvrstoče Prihvat alata Okretni moment Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu Broj udaraca pri punom opterećenju Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

168mm 1.6kg 2 baterije (BSL1440 ili BSL1430), punjač (UC18YRSL), štitnik baterije, kofer

10 - 16mm 8 - 14mm 12.7mm kvadratni 250Nm 18V 0 - 900/1,400/2,000/2,600/min. 0 - 3,200/min. 168mm 1.7kg 2 baterije (BSL1840 ili BSL1830), punjač (UC18YRSL), štitnik baterije, kofer

*1. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o regiji isporuke.

Specifikacije:

WR 14DBAL2 14.4V Akumulatorski udarni

01

10 - 16mm 8 - 14mm 12.7mm kvadratni 235Nm 14.4V 0 - 900/1,400/2,000/2,600/min. 0 - 3,200/min.

*1. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o regiji isporuke.

Specifikacije:

WR 18DBDL 18V Akumulatorski udarni zavijač s motorom bez četkica

Kapacitet:Standardni vijak Vijak visoke čvrstoče Prihvat alata Okretni moment Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu Broj udaraca pri punom opterećenju Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Kapacitet:Standardni vijak Vijak visoke čvrstoče Prihvat alata Okretni moment Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu Broj udaraca pri punom opterećenju Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

6 - 16mm 6 - 12mm 12.7mm kvadratni 165Nm 14.4V 0 - 900/1,500/2,200/2,800/min. 0 - 3,200/min. 145mm 1.4kg 2 baterije (BSL1440 ili BSL1430), punjač (UC18YRSL ili UC18YML2*2), štitnik baterije, kofer

*1. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o regiji isporuke. *2. AC-DC punjač može se koristiti i za punjenej u automobilu.

Indikator napunjenosti baterije

Katalog HITACHI alata 2016-2017

39


Akumulatorski alati Udarni zavijači

01

Specifikacije:

WR 18DBAL2 18V Akumulatorski udarni zavijač s motorom bez četkica

* Fotografija prikazana s BSL1840 baterijom

40

Katalog HITACHI alata 2016-2017

■ Za 12.7mm kvadratni prihvat alata ■ Moment zavrtanja: 165Nm ■ Učinkoviti HITACHI motor bez četkica osigurava otprilike 30% veću autonomiju baterije nego konvencionalni motor s četkicama ■ Jednostavan i učinkovit rad s vijcima kroz 2 uređaja: elektronski prekidač, 4 stupnja podešavanja broja okretaja (900/1,500/2,200/2,900/min.) ■ Klizna Li-ion baterija BSL1840 (4.0Ah*) ili BSL1830 (3.0Ah*), punjač UC18YRSL [vrijeme punjenja: otprilike 60min.(BSL1840) / 45min.(BSL1830)]*1 ■ Klizna Li-ion baterija BSL1840 (4.0Ah*), punjač UC18YML2 [vrijeme punjenja: otprilike 60min.]*1 ■ Ostala svojstva kao kod modela WR14DBAL2

Kapacitet:Standardni vijak Vijak visoke čvrstoče Prihvat alata Okretni moment Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu Broj udaraca pri punom opterećenju Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

6 - 16mm 6 - 12mm 12.7mm kvadratni 165Nm 18V 0 - 900/1,500/2,200/2,900/min. 0 - 3,200/min. 145mm 1.5kg 2 baterije (BSL1840 ili BSL1830), punjač (UC18YRSL ili UC18YML2*2), štitnik baterije, kofer

*1. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o regiji isporuke. *2. AC-DC punjač može se koristiti i za punjenje u automobilu.

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.


Akumulatorski alati Kutne brusilice G 18DBVL 14.4V/18V Akumulatorske brusilice s motorom G 14DBL kutne bez četkica G 18DBL G 18DBAL NOVO

*1

01

Najbolje u klasi*2 performanse pri rezanju s jednim punjenjem baterije ■

■  

■ ■

do

50% više

*3

Snažan motor bez četkica: okretni moment do

60% veći

*3

Zaštita od preopterećenja Najmanje tijelo & obujam ručke, najlakša u klasi*4

Specifikacije za G 18DBVL*6:

Promjer ploče Promjer otvora Promjer brusnog vretena Napon Broj okretaja u praz. hodu: regularni način AUTO mode Ukupna dužina 7 Težina* Obujam isporuke

G18DBVL

■ ■

G14DBL

*Dijamantna ploča i štitnik s bazom su opcionalni.

Rezanje u beton: 30mm(s φ125mm pločom) Podešavanje broja okretaja za rad s različitim materijalima i različitom primjenom za G18DBVL AUTO Mode funkcija smanjuje buku i vibracije u radu bez opterećenja

G18DBL

Zaštita od prašine i vode značajno produžava vijek trajanja alata

Filter (Slika)

Elektronski kontrolirano: Kickback zaštita, sprečavanje ponovnog pokretanja i meki start ■ G14DBL uključuje2 x 14.4V 5.0Ah* Li-ion   baterije i punjač*5 ■ G18DBVL, G18DBL, G18DBAL uključuje 2 x 18V 5.0Ah* Li-ion baterije i punjač*5 ■ Klizni prekidač kod G18DBVL, G14DBL, G18DBL ■ Prekidač na zadnjem dijelu kod G18DBAL ■

G18DBAL

4,700 - 9,000/min 5,500/min 326mm 2.4kg 2 baterije (BSL1850), punjač (UC18YML2 ili UC18YFSL), brusna ploča (125mm), bočna ručka (antivibracijska ili standardna), ključ,štitnik baterije, kofer

Specifikacije za G 14DBL*6:

Promjer ploče Promjer otvora Promjer brusnog vretena Napon Broj okretaja u praz. hodu Ukupna dužina Težina*7 Obujam isporuke

125mm 22.23mm M14 x 2 18V

115mm / 125mm 22.23mm M14 x 2 14.4V 9000/min AUTO Mode: 5,500/min 326mm 2.3kg 2 baterije (BSL1450), punjač (UC18YML2 ili UC18YFSL), brusna ploča(115mm ili125mm), bočna ručka (anti-vibracijska ili standardna), ključ, štitnik baterije, kofer

Specifikacije za G 18DBL*6:

Promjer ploče

100mm 115mm / 125mm

Promjer otvora Promjer brusnog vretena

16mm

2.23mm

M10 x 1.5

M14 x 2

Napon 18V Broj okretaja u praz. hodu 9000/min AUTO Mode: 5,500min Ukupna dužina 326mm Težina*7 2.3kg s 100 mm pločom 2.4kg s 125mm pločom Obujam isporuke 2 baterije (BSL1850), punjač (UC18YML2 ili UC18YFSL), brusna ploča(100mm , 115mm ili 125mm), bočna ručka (anti-vibracijska ili standardna), ključ, štitnik baterije, kofer

Specifikacije za G 18DBAL*6:

Promjer ploče Promjer otvora Promjer brusnog vretena Napon Broj okretaja u praz. hodu Ukupna dužina Težina*7 Obujam isporuke

115mm / 125mm 22.23mm M14 x 2 18V 9,000/min AUTO mode : 5,500/min 326mm 2.4kg 2 baterije (BSL1850), brusna ploča(115mm ili 125mm), punjač (UC18YML2 ili UC18YFSL), bočna ručka (anti-vibracijska ili standardna), ključ, štitnik baterije, kofer

*1. Podešavanje broja okretaja samo kod G18DBVL modela. *2. Od studenog 2014. Među14.4V/18V akumulatorskim kutnim brusilicama proizvedenim od strane vodećih proizvođača električnih alata (ispitivanje od strane Hitachi Koki.) *3. Usporedba modela G18DBL i prethodnog modela G18DSL. 4. Od studenog 2014. Među14.4V/18V akumulatorskim kutnim * brusilicama proizvedenim od strane vodećih proizvođača električnih alata (ispitivanje od strane Hitachi Koki.)) *5. Pogledaj na str.57 za informacije o vremenu punjenja. *6. Specifikacije i obujam isporuke mogu varirati ovisno o regiji isporuke *7. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

*Izražene vrijednsoti kapaciteta baterije su nominalne.

Katalog HITACHI alata 2016-2017

41


Akumulatorski alati Kutne brusilice / Mini brusilice Specifikacije:

G 14DL 14.4V Akumulatorska kutna

01

brusilica Veliki kapacitet 4.0Ah* Li-ion batrije osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah* Li-ion baterije ■ Kazetna Li-ion baterija BCL1440 (4.0Ah*) ili BCL1430 (3.0Ah*), punjač   UC18YRL [vrijeme punjenja: otprilike 60min.   (BCL1440) / 45min.(BCL1430)]*1 ■ Promjer ploče 115mm ■ Ergonomska ručka presvučena gumom obujma 182mm ■ Klizni prekidač ■ Lako izmijenjive četkice za duži životni vijek alata ■

brusilica ■

■ ■

■ ■ ■

Kompaktna i lagana (1.7kg) u usporedbi s drugim Hitachi 14.4V kutnim brusilicama Veliki kapacitet 4.0Ah* Li-ion batrije osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah* Li-ion baterije Klizna Li-ion baterija BSL1440 (4.0Ah*) ili BSL1430 (3.0Ah*), punjač UC18YRSL [vrijeme punjenja: otprilike 60min. (BSL1440) / 45min.(BSL1430)]*1 Promjer ploče 115mm Ergonomska ručka presvučena gumom obujma 182mm Klizni prekidač Jednostavno izmijenjive četkice Indikator napunjenosti baterije

brusilica Kompaktna i lagana (1.8kg) u usporedbi s drugim Hitachi 14.4V kutnim brusilicama ■ Veliki kapacitet 4.0Ah* Li-ion batrije osigurava značajno dužu autonomiju od 3.0Ah* Li-ion baterije ■ Klizna Li-ion baterija BSL1840 (4.0Ah*) ili   BSL1830 (3.0Ah*), punjač UC18YRSL   [vrijeme punjenja: otprilike 60min.(BSL1840) / 45min. (BSL1830)]*1 ■ Ostala svojstva kao kod modela G14DSL ■

brusilica ■ ■ ■ ■ ■

■ ■

Ukupna dužina 208mm Ergonomska ručka presvučena gumom Podešavanje broja okretaja Blokada vretena 10.8V, 1.5Ah* Li-ion baterija BCL1015 i 40min punjač UC10SL2 LED svjetlo na tijelu Set 40 kom pribora115mm 22.23mm M14 x 2 14.4V 9,300/min. 293mm 1.7Kg baterija (BSL1440 ili BSL1430) punjač (UC18YRSL),brusna ploča, ključ, kofer

*1. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o regiji isporuke.

Promjer ploče Promjer otvora Promjer brusnog vretena Napon Broj okretaja u praz. hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke115mm 22.23mm M14 x 2 18V 9,100/min. 296mm 1.8Kg baterija (BSL1840 ili BSL1830), punjač (UC18YRSL), brusna ploča, ključ, kofer

*1. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o regiji isporuke.

Specifikacije:

GP 10DL 10.8V Akumulatorska mini

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Promjer ploče Promjer otvora Promjer brusnog vretena Napon Broj okretaja u praz. hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Specifikacije:

G 18DSL 18V Akumulatorska kutna115mm 22.23mm M14 x 2 14.4V 9,300/min. 325mm 1.8Kg baterija (BCL1440 ili BCL 1430) punjač (UC18YRL) brusna ploča, ključ, kofer

*1. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o regiji isporuke.

Specifikacije:

G 14DSL 14.4V Akumulatorska kutna

42

Promjer ploče Promjer otvora Promjer brusnog vretena Napon Broj okretaja u praz. hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Kapacitet stezne glave Napon Broj okretaja u praz. hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

3.2mm 10.8V 5,000 - 35,000/min. 208mm 0.48kg baterija (BCL1015), punjač (UC10SL2), set 40kom pribora, kofer

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.


Akumulatorski alati Multi alati Specifikacije za CV 14DBL:

CV 14DBL 14.4V/18V Akumulatorski multi CV 18DBL alati s motorom bez Ä?etkica â&#x2013;

NOVO

â&#x20AC;&#x192;

â&#x2013;

â&#x20AC;&#x192;

Napon baterije Frekvencija oscilacija: Standard (izbor 1-5) AUTO Mode (izbor A) Kut oscilacija Ukupna duĹžina TeĹžina*3 Obujam isporuke*4

Hitachi originalna

jednostavna izmijena pribora Vibracije i buka smanjeni su pri radu bez optereÄ&#x2021;enja

AUTO Mode funkcija

6,000 - 20,000/min 15,000 â&#x2021;&#x201D; 20,000/min 3.2° 307 mm 1.9kg s BSL1450 2 baterije (BSL1425, BSL1430 ili BSL1450), punjaÄ? (UC18YFSL) , podloĹĄka (MU93D), brusni papiri, noĹževi, ĹĄtitnik baterije, kutija za pribor, kofer

Specifikacije za CV 18DBL: Napon baterije Frekvencija oscilacija: Standard Mode (izbor 1-5) AUTO Mode (izbor A) Kut oscilacija Ukupna duĹžina TeĹžina*3 Obujam isporuke*4

Dostupno 37 vrsta pribora â&#x2013; ProduĹžena autonomija baterije *1 â&#x20AC;&#x192; Otprilike 35min za CV14DBL s BSL1450 â&#x20AC;&#x192; Otprilike 44min za CV18DBL s BSL1850 â&#x2013;  Mala ukupna duĹžina: 307mm s BSL1450/ â&#x20AC;&#x192; BSL1850 â&#x2013;  Mali obujam ruÄ?ke â&#x2013;  UgraÄ&#x2018;eno LED svjetlo â&#x2013;  CV14DBL ukljuÄ?uje 2 x 14.4V 5Ah*/3.0Ah*/5.0Ah* â&#x20AC;&#x192; baterije i punjaÄ?.*2 â&#x2013;  CV18DBL ukljuÄ?uje 2 x 18V 2.5Ah*/3.0Ah*/5.0Ah* â&#x20AC;&#x192; baterije i punjaÄ?.*2 â&#x2013; 

CV14DBL s BSL1450 baterijom

01

14.4V

18V 6,000 - 20,000/min 15,000 â&#x2021;&#x201D; 20,000/min 3.2° 307 mm 2.0kg s BSL1850 2 baterije (BSL1825, BSL1830 ili BSL1850), punjaÄ? (UC18YFSL) , podloĹĄka (MU93D), brusni papiri, noĹževi, ĹĄtitnik baterije, kutija za pribor, kofer

*1. Vrijednosti su referentne. Mogu varirati ovisno o stanju baterije i uvjetima rada. *2. Pogledaj na str.57 za vrijeme punjenja. *3. TeĹžina prema EPTA-Procedure 01/2003. *4. Obujam isporuke moĹže varirati ovisno o regiji isporuke.

CV18DBL s BSL1850 baterijom

&9'%/ &99

&9'%/

Ĺ iroka univerzalna ponuda! 37 razliÄ?itih vrsta pribora dostupno je za razliÄ?ite primjene, ukljuÄ?ujuÄ?i razne vrste rezanja, struganja i bruĹĄenja.

*5

*5

Ravni rez kod okvira prozora

Rezanje gipsanih ploÄ?a

Rezanje bakrenih cijevi

Rezanje keramiÄ?kih ploÄ?ica

Grubo bruĹĄenje drveta

Odstranjivanje tepiha i obloga

Odstranjivanje silikona

Odstranjivanje silikona

BruĹĄenje drveta

Rezanje stiropora i poliestera

Rezanje meke plastike

Rezanje kuteva

Rezanje tepiha i obloga

Ravni rez Ä?avala i vijaka

Ä&#x152;iĹĄÄ&#x2021;enje fuga na keramici

)RWy:FVLV]ROyOHPH] 08' +FVLV]ROySDStU

*2YDMSULERUPRĂĽGDQHĂźHPRĂĽLUH]DWLRGUHĂżHQHPDWHULMDOHSRSXWWDQNLKEDNUHQLKFLMHYLLOLNRYDQLKĂžDYDOD

*IzraĹžene vrijednsoti kapaciteta baterije su nominalne.

Katalog HITACHI alata 2016-2017

43


Akumulatorski alati Rezači navojnih šipki / Kružne pile Specifikacije:

CL 14DSL 14.4V Akumulatorski rezač

01

Dizajniran za rezanje navojnih šipki Brzina rezanja: 2.3 sec. Čisti rezovi Jednostavno zamijenjivi noževi 14.4V i 3.0Ah* klizna Li-ion baterija BSL1430 i 45-min. punjač UC18YRSL

■ ■ ■ ■ ■

Kapacitet: Promjer navojne šipke Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

M10, M8, M6 ili W3/8" 14.4V 30/min. 277mm 2.9kg baterija (BSL1430), punjač UC18YRSL), M8 set za rezanje, M8 trimer, ključ,kofer, kopča

5HQGHOKHWĘWDUWR]pNRN M10 Méret Vágókészlet 308565 308570 eOH]Ę

M8 308564 308569

M6 308563 308568

Specifikacije:

CL 18DSL 18V Akumulatorski rezač Dizajniran za rezanje navojnih šipki ■ Brzina rezanja: 2.3 sec. ■ Čisti rezovi ■ Rezanje različitih promjera : W3/8, W5/16, M10, M8,M6 ■ Kazetna Li-ion baterija BSL1840 (4.0Ah*)   ili BSL1830 (3.0Ah*), punjač UC18YRSL   [vrijeme punjenja: otprilike 60min. (BSL1840) / 45min. (BSL1830)]*1 ■

Kapacitet: Promjer navojne šipke Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

W3/8, W5/16, M10, M8, M6 18V 30/min. 283mm 3.2kg 2 baterije (BSL1840 ili BSL1830), punjač (UC18YRSL), M8 set za rezanje, M8 trimer, ključ, štitnik baterije, kofer

*1. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o regiji isporuke

5HQGHOKHWĘWDUWR]pNRN M10 Méret Vágókészlet 308565 308570 eOH]Ę

M8 308564 308569

M6 308563 308568

C 18DBL 18V Akumulatorska kružna NOVO

pila s motorom bez četkica ■

■ ■

Autonomija baterije

60% duža

*1

do

Brzina rezanja otprilike

5.8m/min

*2

Otprilike 30% veća*3 max predana snaga 550W Mala težina od 2.5kg, kompaktna:168mm ukupne širine osigurava joj dobar balans Ravno kućište motora daje stabilnost pri izmijeni lista pile

Soft Material

Tihi način rada smanjuje buku i povečava učinkovitost motora

Specifikacije:

List pile Max dubina rezanja Napon Broj okretaja u praz. hodu Power Mode Silent Mode Ukupna dužina Težina*6 Obujam isporuke

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

44

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Prvi u industriji: zaštita od preopterećenja*4 Meki start Max dubina rezanja: 47mm Sustav podešavanja dubine rezanja Funkcija ispuhivanja prašine Elektronski prekidač LED svjetlo velikog inteziviteta Izvlačenje prašine pri kretanju u nazad Indikator napunjenosti baterije Uključuje 2 x 18V 5.0Ah* baterije i punjač*5

125mm 90°: 47mm 45°: 30mm 18V 5,000/min 3,000/min 280mm 2.5kg 2 baterije (BSL1850), punjač (UC18YFSL), list pile, ključ, štitnik baterije, kofer

*1. Usporedba između korištenja BSL1850 (5.0Ah) i BSL1830 (3.0Ah). *2. Materijal : SPF (2 x 10), 38mm debljine x 235mm širine *3. U usporedbi s modelšm C18DSL s BSL1830 (3.0Ah). *4. Od veljače 2014. Među 18V akumulatorskim kružnim pilama proizvedenim od strane vodećih svjetskih proizvođača električnih alata (ispitivanje od strane Hitachi Koki.) *5. Pogledaj na str.57 za informacije o punjenju baterije. *6. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.


Akumulatorski alati Kružne pile C 18DBAL 18V Akumulatorska kružna NOVO

01

pila s motorom bez četkica ■

Veća dubina rezanja

66mm

Autonomija baterije

■ ■

do

60% duža

*1*2

Brzina rezanja / min do

90% veća

*1*2

Najkompaktnija i najlakša u klasi*3 Težina alata je odlično izbalansirana kako bi održavala alat u vodoravnom položaju. Ravno kućište motora daje stabilnost pri izmijeni lista pile

Specifikacije:

List pile Max dubina rezanja

Soft Material

■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tihi način rada daje učinkovitiji motor i smanjuje buku. Zaštita od preopterećenja Meki start Baza presvučena florom za veću brzinu rezanja ( opcija ) Sustav podešavanja dubine rezanja -5 stupnjeva koso rezanje Sustav podešavanja usporednog rezanja Funkcija ispuhivanja prašine LED svjetlo velikog inteziteta Izvlačenje prašine pri kretanju u nazad Indikator napunjenosti baterije Uključuje 2 x 18V 5.0Ah* baterije and punjač*4

Napon Broj okretaja u praz. hodu Regularni Tihi način Ukupna dužina Težina*5 Obujam isporuke

165mm 90°: 66mm 45°: 45mm 18V 4,100/min 2,500/min 294mm s BSL1850 3.2kg s BSL1850 2 baterije (BSL1850), punjač (UC18YFSL), list pile, ključ, štitnik baterije, kofer

*1.U usporedbi s modelom C18DSL s BSL1850 (5.0Ah). *2.Uvjeti testiranja: američki bor (50mm debljine, 300mm širine), 2kg potisne snage *3.Od ožujka 2015. Među 165mm akumulatorskim kružnim pilama proizvedenim od strane vodećih svjetskih proizvođača električnih alata (ispitivanje od strane Hitachi Koki.) 4. Pogledaj na str.57 za informacije o punjenju baterije. * *5.Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

Specifikacije:

C 18DSL 18V Akumulatorska kružna pila ■ Klizna Li-ion baterija BSL1840 (4.0Ah*) ili   BSL1830 (3.0Ah*), punjač UC18YRSL   [vrijeme punjenja: otprilike 60min.(BSL1840)   / 45min (BSL1830)]*1 ■ Ostala svojstva kao kod modela C18DL

List pile Max dubina rezanja

165mm 90˚: 57mm 45˚: 40mm Napon 18V Broj okretaja u praz. hodu 3,400/min. Ukupna dužina 365mm Težina 3.2kg Obujam isporuke baterija (BSL1840 ili BSL1830), punjač (UC18YRSL), list pile, ključ, vodilica, kofer *1. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o regiji isporuke.

45 *Izražene vrijednsoti kapaciteta baterije su nominalne.

Katalog HITACHI alata 2016-2017

45


Akumulatorski alati Tračne pile / Ubodne pile CB 18DBL 18V Akumulatorska

01

NOVO

tračna pila s motorom bez četkica

Max dubina rezanja

83mm

s 900mm reznom trakom i 108mm pločama pile

Najlakša u klasi*1: 3.6kg Dobro izbalansirana za lakše upravljanje ■ Najveća brzina rezanja u klasi*1 10sek/rez   postignuta je najvećom brzinom rezne trake u svojoj klasi*1: 195m/min + konstantna brzina bez obzira na opterećenje ■ Najbolja autonomija baterije u klasi*1 : otprilike   48 rezova postignuta je motorom bez četkica+ baterija velikog kapaciteta od 5.0Ah Li-ion + AUTO Mode ■ AUTO Mode funkcija smanjuje buku i vibracije u radu bez opterećenja ■ Najduže trajanje rezne trake u klasi*1: 130  rezova/rezna traka*2 ■ Podešavanje brzine trake ■ Kompatibilna s 18V and 14.4V Li-ion baterijama ■ Ugrađeno LED svjetlo ■ Brza i jednostavna zamjena rezne trake ■ Podesive vodilice ■ Uključuje 2 x 18V 5.0Ah* baterije and punjač.*3 ■ ■

Specifikacije:

Max promjer rezanja: okrugla cijev kvadratna cijev Brzina rezne trke: Standard Mode (1 - 5) Auto Mode (bez opterećenja Auto Mode (s opterećenjem Dimenzije rezne trake(L x W x T) Dimensions (L x W x H)

φ83mm 80 x 80mm 1.3 - 3.2m/s (80 - 195m/min)

Težina* Obujam isporuke

3.6kg s BSL1850 2 baterije (BSL1850), punjač (UC18YFSL), bočna ručka, rezna traka (18TPI), ključ, štitnik baterije, kofer

4

ubodna pila Olakšano rezanje kroz materijal kroz orbitalno kretanje lista pile ■ Jednostavna izmijena lista pile bez uporabe alata ■ LED svjetlo osvjetljava list pile ■ 3 tri oscilacijska pomaka i ravno rezanje ■ Otpuhivanje prašine za lakši rad ■ Meka drška presvučena gumom ■ Indikator napunjenosti baterije ■ Klizna Li-ion baterija BSL1440 (4.0Ah*)   ili BSL1430 (3.0Ah*), punjač UC18YRSL [vrijeme punjenja: otprilike 60min (BSL1440) / 45min (BSL1430)]*1 ■ Vodilica i adapter za prikupljanje prašine su opcionalni ■

Kapacitet rezanja:drvo Metal Min. radijus rezanja Nagib baze Napon Hod lista pile Broj pomaka u praz. hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

ubodna pila ■ Klizna Li-ion baterija BSL1840 (4.0Ah*)   ili BSL1830 (3.0Ah*), punjač UC18YRSL   [vrijeme punjenja: otprilike 60min.(BSL1840)   / 45min.(BSL1830)]*1 ■ Ostala svojstva kao kod modela CJ14DSL

900 x 12.5 x 0.5mm 413 x 173 x 266mm

135 mm 10mm 25mm) 45˚ Desno/Lijevo 14.4V 26mm 0 - 2,400/min. 268mm 2.3kg baterija (BSL1440 ili BSL1430), punjač (UC18YRSL), list pile, štitnik, kofer

*1. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o regiji isporuke.

Specifikacije:

CJ 18DSL 18V Akumulatorska

3.2m/s (195m/min)

*1.Od ožujka 2015. Među akumulatorskim tračnim pilama (s kapacitetom rezanja do φ100mm) proizvedenim od strane vodećih svjetskih proizvođača el. alata (ispitivanje od strane Hitachi Koki.) 2. Materijal: čelična cijev(φ48.5 x t3.5), brzina rezne trake: * maximalna* 3.Pogledaj na str.57 za informacije o punjenju baterije *4.Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

Specifikacije:

CJ 14DSL 14.4V Akumulatorska

2.0m/s (120m/min)

Kapacitet rezanja:drvo Metal Min. radijus rezanja Nagib baze Napon Hod lista pile Broj pomaka u praz. hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

135 mm 10mm 25mm 45˚ Desno/Lijevo 18V 26mm 0 - 2,400/min. 277mm 2.4kg baterija (BSL1840 ili BSL1830), punjač (UC18YRSL), list pile, štitnik kofer

*1. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o regiji isporuke.

46

Katalog HITACHI alata 2016-2017

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.


Akumulatorski alati ReciproÄ?ne pile Specifikacije:

CJ 10DL 10.8V Akumulatorska mini reciproÄ?na pila â&#x2013;

â&#x2013; â&#x2013; 

â&#x2013; â&#x2013;  â&#x2013; 

â&#x2013;

PrihvaÄ&#x2021;a Hitachi listove pile (maksimalna debljina: 0.8mm to 1.5mm) PodeĹĄavanje brzine rezanja na prekidaÄ?u Jednostavna i brza izmjena lista pile bez uporabe alata Ergonomska ruÄ?ka presvuÄ?ena gumom Klizni tip baze 20mm 10.8V 1.5Ah* Li-ion baterija BCL1015 i 40min punjaÄ? UC10SFL LED svjetlo na tijelu

pila â&#x2013;

â&#x2013; â&#x2013; 

â&#x2013; â&#x2013;  â&#x2013; 

â&#x2013;

Kompaktna i lagana ( 1.2kg ) u usporedbi s HITACHI akumulatorskim sabljastim pilama PodeĹĄavanje brzine rezanja na prekidaÄ?u Jednostavna i brza izmjena lista pile bez uporabe alata Ergonomska ruÄ?ka presvuÄ?ena gumom Klizni tip baze 20mm 10.8V 1.5Ah* Li-ion baterija BCL1015 i 40min punjaÄ? UC10SL2 LED svjetlo na tijelu

pila PodeĹĄavanje brzine rezanja na prekidaÄ?u â&#x2013; Veliki kapacitet 4.0Ah* Li-ion baterije osigurava znaÄ?ajno duĹžu autonomiju od 3.0Ah* â&#x20AC;&#x192; Li-ion baterije â&#x2013; 

â&#x2013; Klizna Li-ion baterija BSL1440 (4.0Ah*) â&#x20AC;&#x192; ili BSL1430 (3.0Ah*), punjaÄ? UC18YRSL [vrijeme punjenja: otprilike 60min.(BSL1440) / 45min.(BSL1430)]*1 â&#x2013;  Jednostavna i brza izmjena lista pile bez uporabe alata â&#x2013;  Ergonomska ruÄ?ka presvuÄ?ena gumom â&#x2013;  Indikator napunjenosti baterije

Kapacitet rezanja: Cijev Metal Drvo Napon Hod lista pile Broj okretaja u praz. hodu Ukupna duĹžina TeĹžina Obujam isporuke

pila Veliki kapacitet 4.0Ah* Li-ion baterije osigurava znaÄ?ajno duĹžu autonomiju od 3.0Ah* â&#x20AC;&#x192; Li-ion baterije â&#x2013;

â&#x2013; Kazetna Li-ion baterija BCL1840 (4.0Ah*) â&#x20AC;&#x192; ili EBM1830 (3.0Ah*), punjaÄ? UC18YRL â&#x20AC;&#x192; [vrijeme punjenja: otprilike 60min.(BCL1840) â&#x20AC;&#x192; / 45min. (EBM1830)]*1 â&#x2013;  Ostala svojstva kao kod modela CR14DSL

Kapacitet rezanja: Cijev Metal Drvo Napon Hod lista pile Broj okretaja u praz. hodu Ukupna duĹžina TeĹžina Obujam isporuke

pila Veliki kapacitet 4.0Ah* Li-ion baterije osigurava znaÄ?ajno duĹžu autonomiju od 3.0Ah* â&#x20AC;&#x192; Li-ion baterije â&#x2013;

â&#x2013; Klizna Li-ion baterija BSL1840 (4.0Ah*) â&#x20AC;&#x192; ili BSL1830 (3.0Ah*), punjaÄ? UC18YRSL [vrijeme punjenja: otprilike 60min. (BSL1840) / 45min.(BSL1830)]*1 â&#x2013;  Ostala svojstva kao kod modela CR14DSL90mm 10mm 90mm 14.4V 28mm 0 - 2,100/min. 434mm 3.3kg baterija (BSL1440 ili BSL1430), punjaÄ? (UC18YRSL), list pile, kljuÄ?, kofer90mm 10mm 90mm 18V 28mm 0 - 2,100/min. 434mm 3.4kg baterija (BCL1840 ili EBM1830), punjaÄ? (UC18YRL), list pile, kljuÄ?, kofer

*1. Kombinacije baterije i punjaÄ?a mogu varirati ovisno o regiji isporuke.

Specifikacije:

CR 18DSL 18V Akumulatorska reciproÄ?na

25mm 4mm 50mm 10.8V 13mm 0 - 2,700/min. 349mm 1.2kg baterija (BCL1015), punjaÄ? (UC10SL2), list pile, kljuÄ?, kofer

*1. Kombinacije baterije i punjaÄ?a mogu varirati ovisno o regiji isporuke.

Specifikacije:

CR 18DL 18V Akumulatorska reciproÄ?na

*IzraĹžene vrijednsoti kapaciteta baterije su nominalne.

Kapacitet rezanja: Cijev Metal Drvo Napon Hod lista pile Broj okretaja u praz. hodu Ukupna duĹžina TeĹžina Obujam isporuke

Specifikacije:

CR 14DSL 14.4V Akumulatorska reciproÄ?na

* Fotografija prikazana s BSL1840 baterijom

01

50mm 4mm 10.8V 13mm 0 - 2,700/min 349mm 1.2kg baterija (BCL1015), punjaÄ? (UC10SFL), list pile, kljuÄ?, kofer

Specifikacije:

CR 10DL 10.8V Akumulatorska reciproÄ?na

* Fotografija prikazana s BSL1440 baterijom

Kapacitet rezanja u drvo Metal Napon Hod lista pile Broj okretaja u praz. hodu Ukupna duĹžina TeĹžina Obujam isporuke

Kapacitet rezanja: Cijev Metal Drvo Napon Hod lista pile Broj okretaja u praz. hodu Ukupna duĹžina TeĹžina Obujam isporuke90mm 10mm 90mm 18V 28mm 0 - 2,100/min. 434mm 3.4kg baterija (BSL1840 ili BSL1830), punjaÄ? (UC18YRSL), list pile, kljuÄ?, kofer

*1. Kombinacije baterije i punjaÄ?a mogu varirati ovisno o regiji isporuke

Katalog HITACHI alata 2016-2017

47


Akumulatorski alati Blanje P 14DSL 14.4V/18V Akumulatorska P 18DSL blanja

01

NOVO  

16,000/min

Max dubina blanjanja

■     ■ ■

P14DSL s BSL1450

Broj okretaja

2mm

Autonomija baterije*1: do 85m za P14DSL s BSL1450 do 95m za P18DSL s BSL1850 Širina blanjanja: 82mm (3-1/4") Dubina utora: 9mm (11/32") Ugrađen nosač koji spriječava oštećenje radne površine oštricom blanje

Specifikacije za P 14DSL: Širina blanjanja Debljina strugotine Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu Ukupna dužina Težina*4 Obujam isporuke*5

82mm 2mm 14.4V 16,000/min 326mm s BSL1430 3.2kg s BSL1430 2 baterije (BSL1430 ili BSL1450), punjač (UC18YFSL), 2 noža, vodilica , ključ, štitnik baterije, kofer

Specifikacije za P 18DSL: ■ ■

P18DSL s BSL1850

  ■   ■

Indikator napunjenosti baterije P14DSL uključuje 2 x 14.4V 3.0Ah*/5.0Ah* Liion baterije (BSL1430/BSL1450) i punjač*2 P18DSL uključuje 2 x 18V 3.0Ah*/5.0Ah* Liion baterije (BSL1830/BSL1850) i punjač*2 Opcionalno: adapter za prikupljanje prašine*3

Širina blanjanja Debljina strugotine Napon baterije Broj okretaja u praz. hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

82mm 2mm 18V 16,000/min 326mm s BSL1830 3.2kg s BSL1830 2 baterije (BSL1830 ili BSL1850), punjač (UC18YFSL), 2 noža, vodilica , kjuč, štitnik baterije, kofer

*1 Materijal: američki bor, 50mm širine, dubina blanjanja 1mm. *2. Pogledaj na str.57 za informacije o punjenju baterije. *4. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003. *5. Obujam isporuke može varirati ovisno o regiji isporuke.

48

Katalog HITACHI alata 2016-2017

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.


Akumulatorski alati Puhači zraka / Usisavači RB 18DL 18V Akumulatorski puhač zraka

■ ■ ■

Za 18V kazetne baterije Protok zraka 2.2m3/min. Kontinuirano korištenje:19 minuta s 3.0Ahbaterijom Opcionalni isporuka: 3.0Ah* kazetna Li-ion baterija EBM1830 i 45-min. punjač UC18YRL

Specifikacije:

Pritisak zraka Potok zraka Napon Broj okretaja u praz. hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Specifikacije:

RB 18DSL 18V Akumulatorski puhač zraka ■ ■ ■ ■

Za 18V kliznu bateriju Podešavanje broja okretaja Ergonomska ručka presvučena gumom Opcionalna isporuka: 3.0Ah* kazetna Li-ion baterija EBM1830 i 45-min. punjač UC18YRL Ostala svojstva kao kod modela RB18DL

Pritisak zraka Protok zraka Napon Broj okretaja u praz. hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Specifikacije:

RB 36DL 36V Akumulatorski puhač zraka 36V klizna Li-ion baterija BSL3620 (2.0Ah*)   i punjač UC36YRSL [vrijeme punjenja:   otprilike 60min. (BSL3620)] ■ Učinkovit i izdržljiv motor bez četkica*1 ■ 4 nivoa brzine zraka i turbo način rada ■ Max volumen zraka 800m3/h u turbo modu ■ Omogućava otprilike 8 min. rada s baterijom  BSL3620 ili otprilike 80 min. s baterijskim 36V ruksakom BL36200 (21Ah*) u modu 4*2 ■ Dobro balansiran radi lakšeg upravljanja  ■ Elektronski prekidač ■

Napon baterije Volumen zraka Brzina zraka Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

01

3.9 kPa 2.2 m3 /min. 18V 15,000min. 496mm 1.7kg mlaznica

0 - 3.9 kPa 0 - 2.2 m3 /min. 18V 0 - 15,000min. 505mm 1.6kg mlaznica

36V 680m3/h (800m3/h u turbo modu) 45m/s (53m/s u turbo modu) 948mm 3.8kg s BSL3620 baterija (BSL3620), punjač (UC36YRSL), mlaznica, štitnik baterije

1. U usporedbi s HITACHI konvencionalnim DC motorom s četkicama. 2. Autonomija baterije može varirati ovisno o uvjetima rada.

Raspoloživi pribor Ravna mlaznica Šifra

6699184

R 14DSL 14.4V Akumulatorski usisavač

R 18DSL 18V Akumulatorski usisavač

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.

Specifikacije:

Za 14.4V klizne baterije ■ Prozirni spremnik za prašinu kapaciteta 670mL omogućava jednostavan uvid u količinu prikupljene prašine ■ Kontinuirani rad od otprilike 23 min. s 14.4V 3.0Ah baterijom ■ Opcionalna isporuka: 3.0Ah* klizna   Li-ion baterija BSL1430 i 45-min.   punjač UC18YRSL

Napon baterije Kapacitet spremnika Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Za18V klizne baterije ■ Prozirni spremnik za prašinu kapaciteta 670mL omogućava jednostavan uvid u količinu prikupljene prašine ■ Kontinuirani rad od otprilike 29 min. s 18V 3.0Ah baterijom ■ Opcionalna isporuka: 3.0Ah* klizna   Li-ion baterija BSL1830 i 45-min.   punjač UC18YRSL

Napon baterije Kapacitet spremnika Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Specifikacije:

14.4V 670mL 424mm 1.4kg mlaznice

18V 670mL 430mm 1.5kg mlaznice

Katalog HITACHI alata 2016-2017

49


Akumulatorski alati Visokotlačni perači / Spajalice AW 18DBL 18V Akumulatorski

01

NOVO

visokotlačni perač s motorom bez četkica

■  

■   ■

■ ■

■  

Dostupan pribor spojnica

Autonomija baterije otprilike

35min* 40min*

1

s BSL1850 (5.0Ah*)

otprilike

1

s BSL1860 (6.0Ah*)

Max tlak 2.0MPa (podesivo između 0.5 - 2.0 MPa) Spremnik koji se može odvojiti, kapaciteta: 8L Niska razina buke*2: otprilike 73dB Ušteda vode: koristi otprilike 94% manje vode nego kada se radi s vrtnim crijevom*1 Mlaznica može biti odložena u bočnom pretincu što daje izvrsnu mobilnost Dobava vode iz različitih izvora: spremnik uključen u isporuku, voda iz slavine, rezervoari s vodom Uključuje 18V 5.0Ah*/6.0Ah* bateriju i brzi punjač.*3

Šifra

Specifikacije:

Baterija : Napon 18V Predana snaga*4 90Wh za BSL1850(5.0Ah*) 108Wh za BSL1860(6.0Ah*) Tlak 0.5 - 2.0MPa (5 - 20bar) [72.5 - 290psi] 0.5 -1.2L/min Protok vode 40℃ ili manje Dopuštena temperatura spremnik vode/ konekcija na slavinu Dobava vode / rezeorvari s vodom Dimenzije (L x W x D) 302 x 254 x 473mm Težina*5 6 4.5kg Obujam isporuke* baterija (BSL1850 ili BSL1860), punjač (UC18YSL3), štitnik baterije, pištolj, crijevo (3m), mlaznica, igla za čišćenje *1.Kada je maksimalni tlak 2.0MPa s podešenim izborom na nivou 5 *2.U usporedbi s 230V visokotlačnim peračem, AW100 (nivo buke: otprilike 77dB). *3.Pogledaj na str.57 za inzamacije o punjenju baterije. *4.Pogledaj na str.13 za predrostrožnosti vezano za transport Li-ion baterija. *5.Težina prema EPTA-Procedure 01/2003; ibez baterije, pištolja, crijeva i mlaznice. *6.Baterija u obujmu isporuke može varirati u odnosu na regiju isporuke.

332080

spojnica za slavinu Šifra

332081

Specifikacije:

NP 14DSL 14.4V Akumulatorska spajalica Čavli dužine do 45mm (1-3/4") Podešavanje dubine ■ Tehnologija preciznog pritiska osigurava fini završetak ■ Baterija velikog kapaciteta 4.0Ah* Li-ion ■ 14.4V klizna Li-ion baterija BSL1440 (4.0Ah*)   ili BSL1430 (3.0Ah*), punjač UC18YRSL   [vrijeme punjenja: otprilike 60min. (BSL1440) / 45min. (BSL1430)]*1 ■ Indikator napunjenosti baterije  ■ ■

Duljina čavla Kapacitet spremnika Napon baterije Dimenzije (L x H) Težina Obujam isporuke

15mm - 45mm 100 čavala (1 traka) 14.4V 249 x 275mm 2.2kg 2 baterije (BSL1440 ili BSL1430), punjač (UC18YRSL), štitnik baterije, kofer, štitnik za oči, ključ

*1. Kombinacija baterije i punjača može varirati ovisno o regiji isporuke.

Specifikacije:

NP 18DSL 18V Akumulatorska spajalica Čavli dužine do 45mm (1-3/4") Baterija velikog kapaciteta 4.0Ah* Li-ion ■ 18V klizna Li-ion baterija BSL1840 (4.0Ah*)   ili BSL1830 (3.0Ah*), punjač UC18YRSL   [vrijeme punjenja: otprilike 60min. (BSL1840) / 45min. (BSL1830)]*1 ■ Ostala svojstva kao kod modela NP14DSL ■ ■

Duljina čavla Kapacitet spremnika Napon baterije Dimenzije (L x H) Težina Obujam isporuke

15mm - 45mm 100 čavala (1 traka) 18V 249 x 275mm 2.3kg 2 baterije (BSL1840 ili BSL1830), punjač (UC18YRSL), štitnik baterije, kofer, štitnik za oči, ključ

*1. Kombinacija baterije i punjača može varirati ovisno o regiji isporuke.

Primjenjive veličine čavla za modele NP14DSL i NP18DSL : Oblik

Model

a b

L

50

Katalog HITACHI alata 2016-2017

P0615B P0615 P0619B P0619 P0625B P0625 P0630B P0630 P0635B P0635 P0645B P0645

Promjer (mm) a b

L visina (mm)

Materijal

Boja

Čelik

Smeđa Bezbojna Smeđa Bezbojna Smeđa Bezbojna Smeđa Bezbojna Smeđa Bezbojna Smeđa Bezbojna

15 19 25 0.6

0.6 30 35 45

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.


Akumulatorski alati Klamerice / Radio Specifikacije:

N 14DSL 14.4V Akumulatorska klamerica Za 15/32" klamere Podešavanje dubine ■ Sprečavanje slučajnog ispaljivanja ■ Kompaktna i lagana ■ Baterija velikog kapaciteta 4.0Ah* Li-ion ■ 14.4V klizna Li-ion baterija BSL1440 (4.0Ah*)   ili BSL1430 (3.0Ah*), punjač UC18YRSL   [vijeme punjenja: otprilike 60min. (BSL1440) / 45min. (BSL1430)]*1 ■ ■

Duljina klamera Kapacitet spremnika Napon baterije Dimenzije (L x H) Težina Obujam isporuke

*1. Kombinacije baterije i punjača mogu varirati ovisno o zemlji isporuke.

Specifikacije:

N 18DSL 18V Akumulatorska klamerica Za 15/32" klamere ■ Veliki kapacitet 4.0Ah* Li-ion baterija ■ 18V klizna Li-ion baterija BSL1840 (4.0Ah*)   or BSL1830 (3.0Ah*), i punjač UC18YRSL   [Vrijeme punjenja: Otprilike 60min. BSL1840) / 45min. (BSL1830)]*1 ■ Ostala svojstva kao kod modela N14DSL ■

6mm - 13mm 150 klamera 14.4V 235 x 155mm 1.7kg 2 baterije (BSL1440 ili BSL1430), punjač (UC18YRSL), štitnik baterije, kofer, štitnik za oči

Kapacitet: Dužina klamera Kapacitet Napon baterije Dimenzije (L x H) Težina Obujam isporuke

6mm - 13mm 150 klamera 18V 235 x 166mm 1.8kg 2 baterije (BSL1840 ili BSL1830), punjač (UC18YRSL), štitnik baterije, kofer, štitnik za oči

*1. Kombinacija baterije i punjača može varirati ovisno o zemlji isporuke.

Primjenjive veličine klamera za modele N14DSL i N18DSL: Oblik

Model

A

Dimenzije (mm) B C

BF1206 D

BF1210

D 6

11.75

0.5

0.7

10

B A

UR 18DSDL 14.4V i 18V Akumulatorski NOVO

radio

Zvuk visoke kvalitete: Dynamic   stereo sustav (7W x 2) & šest unaprijed postavljenih podešavanja zvuka ■

■ ■ ■ ■ ■

NOVO

radio

BF1213

UR 18DSAL 14.4V i 18V Akumulatorski

C

Izvrstan prijem radio signala Izdržliva konstrukcija napravljena od elastomera i specijalne smole Ugrađen zaštitni spremnik za pametne telefone Bluetooth® bežična tehnologija*1 DAB/DAB+ prijemnik IPX4 otpornost na vodu*2 Audio playback funkcija Fleksibilna FM gumena antenna, i ugrađena AM antena Kompatibilno s Hitachi 14.4V/18V baterijama, može koristiti i AA baterije ili se priključiti na AC izvor napajanja pomoću adaptera

Zvuk visoke kvalitete: Dynamic   stereo zvučnici (7W x 2) ■

■ ■

■ ■

Izvrstan prijem radio signala Izdržljiva konstrukcija napravljena od elastomera i specijalne smole Ugrađen zaštitni spremnik za pametne telefone Audio playback funkcija Fleksibilna FM gumena antena, i ugrađena AM antena Kompatibilno s Hitachi 14.4V/18V baterijama, može koristiti i AA baterije ili se priključiti na AC izvor napajanja pomoću adapetra

13

Specifikacije: Frekvencijski raspon: DAB/DAB+ FM AM Antena: DAB/FM AM Bluetooth®*1

174.928 do 239.200MHz (BI Ⅲ ) 87.5 do 108MHz 522 do 1,629KHz gumena antena metalna antena (ugrađena) Bluetooth Ver.4.0 Bluetooth profil: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) / AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) kvaliteta prijema: Class2 Zvučnici (promjer) 90mm (8Ω) x 2 Ulazni priključak AUX-IN (Φ3.5mm) Izlazni priključak USB (5V 1A) AC: 5W x 2, 14.4V: 6W x 2, 18V: 7W x 2 Max prjenosna snaga Izvor napajanja: Klizna Baterija DC 14.4V, 18V AC izvor napajanja s AC adapterom Baterije DC 3.0V, dvije AA Baterije Dimenzije (L x W x H) 405 x 312 x 265mm (s uvučenom antenom) Težina 4.0kg bez baterija Obujam isporuke AC adapter, dvije AA baterije, priključak za punjenje telefona (za Apple Lightning konektor) *Iroid je već ugrađen u radio uređaj ® tehnologiju morate upariti *1. Kako bi koristili Bluetooth bežičnu uređaj koji ima funkciju Bluetooth® bežične tehnologije. Napomena: radio ne može biti uparen s više od jednog uređaja. Bluetooth® logo je u vlasništvu Bluetooth SIG, INC. *2. Ovaj uređaj je dizajniran za kraću izloženost kiši ili vodi, ali nema garancije da neće doći do kvara uslijed izloženosti istima

Specifikacije*2: Frekvencijski raspon: FM AM

87.5 do 108MHz 522 do 1,629KHz (530 do 1,710KHz za USA i Kanadu) Antena: FM gumena antena AM metalna antena (ugrađena) Zvučnici (promejr) 90mm (8 Ω) X2 Ulazni priključakl AUX IN (ø 3.5mm) Izlazni priključak USB (5V 1A) AC: 5W x 2, 14.4V: 6W x 2, 18V: 7W x 2 Max prjenosna snaga Izvor napajanja: Klizna Baterija DC 14.4V, 18V AC izvor napajanja s AC adapterom Baterije DC 3.0V, dvije AA Baterije Dimenzije (L x W x H) 366 x 303 x 261mm (s uvučenom antenom) Težina 3.4kg bez baterija Obujam isporuke AC adapter, dvije AA baterije, priključak za punjenje telefona (za Apple Lightning konektor) *Iroid je već ugrađen u radio uređaj *1. Ovaj uređaj je dizajniran za kraću izloženost kiši ili vodi, ali nema garancije da neće doći do kvara uslijed izloženosti istima. 2. Opremljen s DAB/DAB+ prijemnikom samo za Australiju i * Bluetooth® tehnologijom samo za USA i Kanadu.

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.

Katalog HITACHI alata 2016-2017

51

01


Akumulatorski alati Radio uređaji / Ventilatori UR 10DL 10.8V Akumulatorski radio

01

uređaj

UR 18DSL 9.6V-18V Akumulatorski radio uređaj

Specifikacije:

Za 10.8V baterije ■ FM/AM izbor stanica ■ FM antena i ugrađena AM metalna antena ■ 40mm zvučnici ■ LED svjetlo ■ Opcionalni obujam isporuke: 10.8V 1.5Ah*   Li-ion baterija BCL1015 i 40-min. punjač UC10SFL

Frekvencijski raspon: FM AM Antenna: FM AM Zvučnici (promjer ) Izvor napajanja: Kazetna baterija Dimenzije (L x W x H) Težina

Za 9.6V do 18V klizne i kazetne   baterije, rezervne AA baterije, AC izvor napajanja ■ MP3, MD ili CD player-i mogu se spojiti na radio uređaj ■ FM/AM digitalni tuner s LCD display-om ■ FM antena na izvlačenje i ugrađena AM antena ■ 76mm duo zvučnici s bas reflex   konstrukcijom ■ Velika preklopna ručka

Frekvencijski raspon: FM AM Antenna: FM AM Zvučnici (promjer ) Ulazni priključak Izlazni priključak

NOVO

ventilator

■ ■ ■ ■ ■ ■

UF 18DSL 14.4V i 18V Akumulatorski ventilator

■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

52

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Prvi s funkcijom automatskog okretanja lijevo/desno Ima autonomiju neprekidnog rada do 7.3 sati*2u sporom načinu radu 190m/min max brzina u brzom načinu Može se podesiti u dva nivoa brzine vrtnje Može se presaviti radi lakšeg transporta Kut podesiv do 45° Može se napajati i na AC izvoru napajanja*3 Automatsko gašenje podesivo na: 1, 2, ili 4 sata

Može se podesiti u dva nivoa brzine vrtnje Max brzina 160m/min. u High mode Ima autonomiju neprekidnog rada do 7.5 sati*2 u sporom načinu rada s BSL1840 Automatsko gašenje podesivo na: 1, 2, ili 4 sata Može se presaviti radi lakšeg transporta Kut podesiv do 45° Za 14.4V i 18V klizna Li-ion baterije Baterije se kupju zasebno AC adapter uključen u obim isporuke

10.8V 48.5 x 95 x 146.5mm* 0.2kg* * bez baterije

Specifikacije:

Max prijenosna snaga Izvor napajanja: Klizna baterija Kazetna baterija Rezervne baterije AC izvor napajanja Dimenzije (L x W x H) Težina (bez baterija) Obujam isporuke

UF 18DSAL 14.4V i18V Akumulatorski

87.5 - 108MHz 522 - 1,620kHz (Europa) antena na izvlačenje ugrađena 40mm(8Ω) x 1

Specifikacije:

87.5 - 108MHz 522 - 1,620kHz (Europa) antena na izvlačenje ugrađena 76mm(8Ω) x 2 AUX-IN(φ3.5mm) za slušalice (φ3.5mm) za punjenje (5V 0.5A) 9.6V: 1.4W x 2, 12V: 2.2W x 2, 14.4V: 3.2W x 2, 18V: 5W x 2 14.4V, 18V 9.6V, 12V, 14.4V, 18V DC 4.5V, 3 AA baterije AC 230V(s AC adapterom) 231 x 184 x 281mm 3.3kg AC adapter(DC 12V 1A), 3 AA baterije

Napon baterije*4 Brzina: brzo sporo Dimenzije (W x L x H)*5

14.4V i 18V 190m/min 160m/min 370 x 264 x 620mm

Težina*5 Obujam isporuke

3.0kg AC adapter [ULAZ: (100V-240V) IZLAZ:12V 1.5A]

*1.Od ožujka 2014. Među 14.4V i 18V akumulatorskim ventilatorima proizvedenim od vodećih svjetskih proizvoča električnih alata (ispitano od strane Hitachi Koki.) 2. * Kada se koristi u potpunosti napunjena baterija BSL1850 (18V, 5.0Ah). *3.Kada se istovremeno koristi AC izvor napajanja i baterija, AC izvor napajanja ima prioritet. *4.Baterija se prodaje zasebno. 5.Bez baterija. *

Specifikacije:

Napon baterije Brzina d: High mode Low mode Dimenzije (L x W x H)

14.4V i 18V 160m/min. 135m/min. 250 x 328 x 528mm

Težina (bez baterije) Obujam isporuke

2.0kg AC adapter

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.


Akumulatorski alati Naglavna svjetiljka / USB Adapter / Radne lampe UB 18DKL Akumulatorska NOVO

Svojstva za UB18DKL

naglavna lampa ■

■    

BSL 18UA Akumulatorski USB adapter

  ■ ■

01

Snažna i široka zraka svjetla u snažnom načinu rada 3 izbora rada lampe Jako: 120lm Srednje: 60lm Nisko: 20lm Kompaktna i lagana: samo 60g Podešavanje pod kutom u 10 nivoa

Specifikacije za UB 18DKL: Napon Svjetlosno sredstvo Načina rada Jačina svjetla Podešavanje kuta Dimenzije (Dx Šx V

DC5V (USB ulaz) 3W bijeli LED 3 stupnja (slabo/srednje/jako) Maximum 120lm/100lx 90°(10 stupnjeva) 77 x 35 x 49mm

Težina

60g

*1.Ovaj uređaj je dizajniran za kraću izloženost kiši ili vodi, ali nema garancije da neće doći do kvara uslijed izloženosti istima.

IPX4 otpornost na vodu*

1

Svojstva za BSL18UA ■ ■ ■

2 USB ulaza*1 Kopča za lakši transport Funkcija automatskog gašenja*2 isključuje adapter nakon 10 minuta

Specifikacije za BSL 18UA: Napon baterije Izlaz Zaštita od naglog gašenja Auto gašenje Dimenzije (L x W x H): bez baterije s BSL1850

14.4/18V Li-ion baterija USB x 2 (5V, total 2A), DC12V x1 (2A) Da 10 minuta

Težina

156g

92 x 75 x 56mm 117 x 80 x 102mm

*1.Neki uređaji možda nisu kompatibilni. USB i DC12V izlazni terminali ne mogu raditi u isto vrijeme. Kada su kablovi spojeni na oba terminala, napajanje će ići samo preko USB porta. 2. * Ova funkcija radi samo ako se ne koristi niti jedan USB port ili su uređaji spojeni na USB port isključeni. Ovaj USB adapter se ne isključuje automatski kada je na njega priključen UB18KDL

UB 18DJL 14.4V i 18V akumulatorska NOVO

radna lampa

■    

  ■

Više načina primjene:

Radna lampa ili svjetiljka Dugotrajan rad s opcionlanom baterijom BSL1850: Radna lampa u načinu rada slabo: otprilike 51 sat Svjetiljka: otprilike 43 sata Radna lampa ima 3 moda jačine svjetla i može se podešavati pod raznim kutovima Vrlo jako svjetlo: max 6,000lx

Specifikacije: Napon baterije*1 Svjetiljka: Jakost svjetla/udaljenost LED lampa Radna lampa: Jakost svjetla/udaljenost

Zbog sustava zaštite baterije lampa se nikada neće naglo ugasiti Kopča

14.4V i 18V 6,000lx/1m 1 x LED3W

LED lampa Dimenzije (D x Š x V)*2

Jako: 110lx/1m Srednje: 55lx/1m, Slabo 27lx/1m 12 x LED0.5W 205 x 78 x 108mm

Težina*2 Obujam isporuke

0.3kg bez baterije kopča, remen

*1. Baterija se prodaju zasebno *2. Bez baterije

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.

Katalog HITACHI alata 2016-2017

53


Akumulatorski alati Radne lampe / Lampe / Svjetiljke UB 18DGL 14.4V/18V akumulatorska

01

radna lampa

■ ■ ■ ■

■ ■

UB 18DL 14.4V/18V

Bijelo LED jako svjetlo širokog kuta 2 jačine svjetlosti: jako i slabo Max jakost svjetlosti 250lx/1m u High mode Omogućava 11.5 kontinuiranog rada u slabom načinu rada s BSL1840 baterijom Kopča omogućava da se lampa objesi na cijevi i sl. Podešavanje kuta u opsegu od 120° gore/ dolje Za 14.4V i 18V klizne Li-ion baterije Baterije se prodaju zasebno

Za14.4V i 18V kazetne

■ ■

UB 18DDL 14.4V/18V Akumulatorska lampa

■ ■

14.4V i 18V

Težina

0.74kg bez baterije

UB 18DSL 14.4V/18V

Akumulatorska lampa  baterije ■

Specifikacije:

Napon baterije Jakos svjetla/udaljenost: Jako Slabo LED lampa Dimenzije (D x Š x V)

Za 14.4V i 18V klizne

Akumulatorska lampa  Li-ion baterije

Baterije se prodaju zasebno Fluorescentno svjetlo Malo LED svjetlo s funkcijom automatskog isključivanja radi štednje baterije Rotirajuća ručka s kopčom

Osigurava do 12 sati kontinuiranog rada s LED svjetlom s BSL1840 Za 14.4V i18V klizne Li- ion baterije Baterije se prodaju zasebno Malo LED svjetlo s funkcijom automatskog isključivanja radi štednje baterije Rotirajuća ručka s kopčom

250lx/1m 140lx/1m LED 18W (0.5W x 36pcs.) 198 x 256 x 252mm

UB 10DAL 10.8V NOVO

Ostala svojstva kao kod modela UB18DL

Max jakost svjetla 6,000lx/1m   u jakom načinu rada ■

Akumulatorska svjetiljka

■ ■

Osigurava do 38 sati kontinuiranog rada u slabom načinu rada s BCL1030M 3 načina rada: jako, slabo, treptajuće Podešavanje fokusa Funkcija štednje baterije

*Baterija se prodaje zasebno

UB 10DL 10.8V Akumulatorska svjetiljka

■ ■ ■ ■

Za 10.8V Li-ion baterije Podešavanje kuta glave Remen za lakšu uporabu Baterija se prodaje zasebno

Za 9.6V i 12V baterije UB 12D 9.6V/12V/14.4V/18V UB 18D Akumulatorska svjetiljka   (UB12D) ■

■ Za 14.4V i 18V kazetne   baterije (UB18D) ■ Podešavanje kuta glave ■ Baterije se prodaju zasebno

UB18D

(za model UB18D)

UB 18DAL 14.4V/18V Akumulatorska svjetiljka svjetiljka

■ Za14.4V i18V klizne Li-ion   baterije ■ Ostala svojstva kao kod modela   UB12D

UB 18DEL 14.4V/18V

Akumulatorska svjetiljka

■ ■ ■ ■ ■

54

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Osigurava 24 sata neprekidnog rada s LED lampom s BSL1840 Za 14.4V i 18V klizne Li-ion baterije Baterije se prodaju zasebno Indikator napunjenosti baterije Podešavanje kuta glave Remen za lakšu uporabu

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.


Akumulatorski alati Punjači UC 18YSL3 14.4V/18V Punjač

NOVO

Najkraće*1 vrijeme punjenja: Otprilike 32min. za 5.0Ah* bateriju   Otprilike 38min. za 6.0Ah* bateriju ■ Prvi u industriji*1:   Kompatibilan s agregatima   Može puniti na niskim emperaturama (od -10°) ■ Veliki indikator napunjenosti baterije ■ lampice i LED svjetla u boji Specifikacije: ■

UC 18YKSL 14.4V/18V

Napon baaterije Baterija : Vrsta Grupa Hlađenje

NOVO

Punjač

■ ■

Za 14.4V i 18V baterije Za klizne Li-ion baterije

01

Specifikacije: Napon baterije Baterija : Vrsta Grupa Hlađenje

14.4V i 18V Klizna Li-ion Ne

14.4 i 18V Klizna Li-ion Da

*1. S ožujkom, 2015. U odnosu na punjače vodećih proizvođača električnih alata (ispitivanje od strane Hitachi Koki tvrtke )

UC 10SL2 10.8V Punjač

■ ■

NOVO

Samo za 10.8V baterije Za BCL1015/BCL1030/BCL1030M Li-ion baterije

Specifikacije:

Napon baterije Baterija : Vrsta Grupa Hlađenje

UC 3SFL 3.6V Punjač UC 3SML

■ ■

Specifikacije:

Punjač

■ ■

Za 7.2V - 18V baterije Prihvaća samo Ni-Cd baterije

Specifikacije: Napon baterije Baterija : Vrsta Grupa Hlađenje

10.8V Kazetna Li-ion Ne

Samo za 3.6V baterije Može se napajati i na auto punjaču UC3SML

Napon baterije Baterija : Vrsta Grupa Hlađenje

UC 18YG 7.2V-18V

UC 7SL 7.2V Punjač

■ ■

samo za 7.2V baterije Li-ion baterija BCL715

Specifikacije: Napon baterije Baterija: Vrsta Grupa Hlađenje

3.6V Kazetna Li-ion Ne

7.2V - 18V Kazetna Nickel-Cd Ne

7.2V Kazetna Li-ion Ne

UC3SML

UC 18YGL2 7.2V-18V Punjač

Za 7.2V - 18V baterije Za Li-ion, Super Ni-Metal   Hydride, Ni-Metal Hydride i   Ni-Cd baterije ■ ■

Specifikacije: Napon baterije Baterija : Vrsta Grupa

Hlađenje

UC 18YRL 7.2V-18V Punjač

Za 7.2V - 18V baterije Za Li-ion, Super Ni-Metal   Hydride, Ni-Metal Hydride i   Ni-Cd baterije ■ Hlađenje i funkcija brzog punjenja ■ ■

Specifikacije:

7.2V - 18V Kazetna Li-ion Super Ni-Metal Hydride Ni-Metal Hydride Ni-Cd Ne

Napon baterije Baterija : Vrsta Grupa

Hlađenje

UC 18YMRL 7.2V-18V Punjač

Za 7.2V - 18V baterije Može se napajati i na auto punjaču ■ Ostala svojstva kao kod modela   UC18YRL ■ ■

Specifikacije:

Napon baterije Baterija : Vrsta Grupa

Hlađenje

UC 18YML2 14.4V/18V UC 18YRSL* Punjač

■ ■

■ ■

* UC18YRSL je dostupan do isteka zaliha.

UC18YML2

Napon baterije Baterija : Vrsta Grupa Hlađenje

Punjač

14.4V i 18V Klizna Li-ion Da

■ ■ ■

Za 14.4V i 18V baterije Za klizne Li-ion baterije Hlađenje i funkcija brzog punjenja

Specifikacije: Napon baterije Baterija: Vrsta Grupa Hlađenje

7.2V - 18V Kazetna Li-ion Super Ni-Metal Hydride Ni-Metal Hydride Ni-Cd Da

Za 14.4V i 18V baterije Može se napajati i na auto punjaču UC18YML2 Za klizne Li-ion baterije Brzo punjenje, s hlađenjem

Specifikacije:

UC 18YFSL 14.4V/18V

UC 36YRSL 14.4V-36V Punjač

7.2V - 18V Kazetna Li-ion Super Ni-Metal Hydride Ni-Metal Hydride Ni-Cd Da

14.4V i 18V Klizna Li-ion Da

Za 14.4V - 36V baterije Za klizne Li-ion baterije i   ruksak bateriju ■ Hlađenje pri punjenju osigurava duži životni vijek baterije ■ ■

Specifikacije: Napon baterije Baterija: Vrsta Grupa

14.4V - 36V Klizna i ruksak baterija Li-ion

Hlađenje

Da

(Za UC18YML2) *Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.

Katalog HITACHI alata 2016-2017

55


Akumulatorski alati Klizne Li-ion baterije / Ruksak izvor napajanja / Kombinacije baterija i punjača Novi dizajn, veliki kapacitet 6.0Ah* Li  ion baterija

BSL 1460 14.4V 6.0Ah*

01

NOVO

BSL 1860 18V 6.0Ah* Klizna

Klizna Li-ion Baterija

  ■  

NOVO

Li-ion Baterija

Do 20% veća autonomija po jednom punjenju uz iste dimenzije i težinu (u usporedbi s 5.0Ah* baterijom) Kompatibilna sa svim Hitachi 14.4V akumulatorskim alatima (klizna vrsta) Dug životni vijek : do 1,500 ciklusa punjenja

Novi dizajn, veliki kapacitet 6.0Ah* Li  ion baterija ■

  ■  

Do 20% veća autonomija po jednom punjenju uz iste dimenzije i težinu (u usporedbi s 5.0Ah* baterijom) Kompatibilna sa svim Hitachi 18V akumulatorskim alatima (klizna vrsta) Dug životni vijek : do 1,500 ciklusa punjenja

BL 36200 Ruksak Izvor napajanja

Veliki kapacitet 21Ah*(750Wh) za značajno dužu autonomiju pri radu ■ Punjač UC36YRSL [vrijeme punjenja:otprilike   10h sati (BL36200)] ■ Otprilike 800 ciklusa punjenja*1 ■ Kompatibilan s Hitachi 36V Li-ion   akumulatorskim alatima ■ Multiplex zaštita baterije od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja ■ Manja potrošnja energije ■ Funkcija pregleda indikatora napunjenosti baterije i za vrijem rada s alatom ■ Kabel za napajanje može biti postavljenu oba smjera, desno/lijevo ■ Udobne naramenice za lakši rad ■ USB izlazni priključak   ■

Specifikacije:

Baterija: Grupa Napon Kapacitet Izlazni priključak Dimenzije (D x Š x V) Težina: Ruksak izvor napajanja Adapter Naramenice Obujam isporuke

Li-ion 36V 21Ah* (750Wh) USB (A vrsta) 109 x 250 x 330mm 6.3kg 0.5kg 1.0kg Naramenice, punjač (UC36YRSL), adapter, M5 vijci

*1. S punjačem UC36YRSL. Ukupni broj ciklusa punjenja može varirati ovisno o uvjetima rada i pražnjenja baterije.

Napomena: pogledaj na str.13 za predrostrožnosti pri transportu Li-ion baterija.

Kombinacije baterija i punjača: Vrijeme punjenja Za kazetne baterije, izuzev Li-ion baterija Baterija Napon 7.2V

9.6V

12V

14.4V

18V

Za klizne baterije, izuzev Li-ion baterija Punjač

Vrsta

Kapacitet*

BCC715 EB7B BCC915 EB9B EB926H*1 EB930H*1 EB12B EB1230H*1 BCC1212 BCC1215 EB1220BL BCH1220 EB1226HL*1 EB1230HL*1 EB1233X*1 BCC1412 BCC1415 EB14B BCH1420 EB1426H*1 EB1430H*1 EB1433X*1 EB18B EB1820 EB1830H*1 BCC1812 BCC1815 EB1820L BCH1820 EB1826HL*1 EB1830HL*1 EB1833X*1

1.5Ah 2.0Ah 1.5Ah 2.0Ah 2.6Ah 3.0Ah 2.0Ah 3.0Ah 1.2Ah 1.5Ah 2.0Ah 2.0Ah 2.6Ah 3.0Ah 3.3Ah 1.2Ah 1.5Ah 2.0Ah 2.0Ah 2.6Ah 3.0Ah 3.3Ah 2.0Ah 2.0Ah 3.0Ah 1.2Ah 1.5Ah 2.0Ah 2.0Ah 2.6Ah 3.0Ah 3.3Ah

UC18YG UC18YGH UC18YKL UC18YGL2 UC18YRL 35min. 50min. 35min. 50min. 50min. 30min. 35min. 50min. 50min. 30min. 35min. 50min. 50min. 50min. 50min. 30min. 35min. 50min. 50min. -

35min. 50min. 35min. 50min. 60min. 70min. 50min. 70min. 30min. 35min. 50min. 50min. 60min. 70min. 70min. 30min. 35min. 50min. 50min. 60min. 70min. 70min. 50min. 50min. 70min. 30min. 35min. 50min. 50min. 60min. 70min. 70min.

60min. 80min. 60min. 80min. 100min. 120min. 80min. 120min. 50min. 60min. 80min. 80min. 100min. 120min. 120min. 50min. 60min. 80min. 80min. 100min. 120min. 120min. 80min. 80min. 120min. 50min. 60min. 80min. 80min. 100min. 120min. 120min.

40min. 60min. 40min. 60min. 80min. 90min. 60min. 90min. 35min. 40min. 60min. 60min. 80min. 90min. 90min. 35min. 40min. 60min. 60min. 80min. 90min. 90min. 60min. 60min. 90min. 35min. 40min. 60min. 60min. 80min. 90min. 90min.

20min. 30min. 20min. 30min. 40min. 45min. 30min. 45min. 20min. 20min. 30min. 30min. 40min. 45min. 50min. 20min. 20min. 30min. 30min. 40min. 45min. 50min. 30min. 30min. 45min. 20min. 20min. 30min. 30min. 40min. 45min. 50min.

UC18YMRL (AC/DC)*2 30/60min. 40/80min. 30/60min. 40/80min. 50/100min. 55/120min. 40/80min. 55/120min. 25/50min. 30/60min. 40/80min. 40/80min. 50/100min. 55/120min. 60/130min. 25/50min. 30/60min. 40/80min. 40/80min. 50/100min. 55/120min. 60/130min. 40/80min. 40/80min. 55/120min. 25/50min. 30/60min. 40/80min. 40/80min. 50/100min. 55/120min. 60/130min.

Napon 24V

Baterija Vrsta BSH2420*1

Kapacitet* 2.0Ah

Punjač UC24SGH 60min.

*1.Nickel-Metal Hydride baterija.

*1.Nickel-Metal Hydride baterija. *2.Može se napajati i na auto punjaču.

56

Katalog HITACHI alata 2016-2017

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.


Akumulatorski alati Kombinacije baterija i punjača Vrijeme punjenja Za klizne Li-ion baterije

01

Baterija Napon

Fotografija

BSL1425

14.4V BSL1450

BSL1460

BSL1825

18V BSL1850

BSL1860

25.2V

BSL3620

Punjač Otvori za UC18YGSL*3 hlađenje

UC18YKSL

UC18YFSL*1 UC18YRSL*1 UC18YSL3*1

UC18YML2*1 UC36YRSL*1 (AC/DC)*2

Vrsta

Kapacitet*

BSL1415X

1.5Ah

40min.

40min.

22min.

22min.

15min.

BSL1420

2.0Ah

60min.

60min.

30min.

30min.

20min.

30/80min.

40min.

BSL1425

2.5Ah

75min.

75min.

35min.

35min.

25min.

35/100min.

50min.

BSL1430

3.0Ah

90min.

90min.

45min.

45min.

20min.

45/120min.

60min

BSL1440

4.0Ah

120min.

120min.

60min.

60min.

26min.

60/160min.

80min.

22/60min.

30min.

BSL1450

5.0Ah

150min.

150min.

75min.

75min.

32min.

75/200min

100min.

BSL1460

6.0Ah

180min.

180min.

90min.

90min.

38min.

90/240min.

120min.

BSL1815X

1.5Ah

40min.

40min.

22min.

22min.

15min.

22/60min.

30min.

BSL1820

2.0Ah

60min.

60min.

30min.

30min.

20min.

30/80min.

40min.

BSL1825

2.5Ah

75min.

75min.

35min.

35min.

25min.

35/100min.

50min.

BSL1830

3.0Ah

90min.

90min.

45min.

45min.

20min.

45/120min.

60min

BSL1840

4.0Ah

120min.

120min.

60min.

60min.

26min.

60/160min.

80min.

BSL1850

5.0Ah

150min.

150min.

75min.

75min.

32min.

75/200min.

100min.

BSL1860

6.0Ah

180min.

180min.

90min.

90min.

38min.

90/240min.

120min.

BSL2530

3.0Ah

-

-

-

-

-

-

60min.

BSL3620

2.0Ah

-

-

-

-

-

-

60min.

BSL3625

2.5Ah

-

-

-

-

-

-

75min.

BSL3626

2.6Ah

-

-

-

-

-

-

80min.

BL36200

21Ah

-

-

-

-

-

-

10hrs.

36V

BL36200

*1. S hlađenjem *2. Može se napajati i na auto punjaču. *3. Stari model

Za kazetne Li-ion baterije Baterija

Punjač

Vrsta

Kapacitet*

Otvori za hlađenje

3.6V

EBM315

1.5Ah

-

30min.

60/60min.

-

-

-

-

-

-

-

7.2V

BCL715

1.5Ah

-

-

-

30min.

-

-

-

-

-

-

BCL1015

1.5Ah

-

-

-

-

40min.

30min.

-

-

-

-

BCL1030

3.0Ah

-

-

-

-

80min.

60min.

-

-

-

-

BCL1030M

3.0Ah

-

-

-

-

80min.

60min.

-

-

-

-

BCL1415

1.5Ah

-

-

-

-

-

60min.

40min.

20min.

22/60min.

BCL1420

2.0Ah

-

-

-

-

-

80min.

60min.

30min.

30/80min.

BCL1430

3.0Ah

-

-

-

-

-

120min.

90min.

45min.

45/120min.

BCL1440

4.0Ah

-

-

-

-

-

160min.

120min.

60min.

60/160min

BCL1815

1.5Ah

-

-

-

-

-

60min.

40min.

20min.

22/60min.

BCL1820

2.0Ah

-

-

-

-

-

80min.

60min.

30min.

30/80min.

EBM1830

3.0Ah

-

-

-

-

-

120min.

90min.

45min.

45/120min.

BCL1840

4.0Ah

-

-

-

-

-

160min.

120min.

60min.

60/160min.

Napon

Fotografija

UC3SFL

UC3SML (AC/DC)*2

UC7SL

UC10SFL*3

UC10SL2

UC18YKL

UC18YGL2

UC18YRL*1

UC18YMRL*1 (AC/DC)*2

BCL1015 10.8V

BCL1030M

14.4V

BCL1420

BCL1440

18V

BCL1820

BCL1840

*1. S hlađenjem *2. Može se napajati i na auto punjaču. *3. Stari model.

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.

Katalog HITACHI alata 2016-2017

57


Akumulatorski alati

01

PUNO PROSTORA! HITACHI SUSTAV PRENSONIH KUTIJA HSC I H X B X D: 105 X 400 X 300 Šifra EAN

402544 4549115077560

HSC I

HSC II H X B X D: 157,5 X 400 X 300 Šifra EAN

402545 4549115077577

HSC II

HSC III H X B X D: 210 X 400 X 300 Šifra EAN

402546 4549115077584

HSC III

HSC IV H X B X D: 315 X 400 X 300 Šifra EAN

402547 4549115077591

Kolica Šifra EAN

58

HSC IV

KOLICA 402543 4549115077553

Katalog HITACHI alata 2016-2017

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.


Akumulatorski alati

01 Naziv

Model

Šifra

EAN

HITBOX HSC I PRAZAN

HSC I

402544

4549115077560

HITBOX HSC II PRAZAN

HSC II

402545

4549115077577

HITBOX HSC III PRAZAN

HSC III

402546

4549115077584

HITBOX HSC IV PRAZAN

HSC IV

402547

4549115077591

HITBOX HSC I OBLOŽEN SPUŽVOM

HSC I

402538

4549115077508

HITBOX HSC II OBLOŽEN SPUŽVOM

HSC II

402539

4549115077515

HITBOX HSC III OBLOŽEN SPUŽVOM

HSC III

402540

4549115077522

HITBOX HSC IV OBLOŽEN SPUŽVOM

HSC IV

402541

4549115077539

UNUTARNJA POSUDA S PREGRADAMA (3 KOM) ZA HSC I

HSC I

402542

4549115077546

NOSAČ HITBOXA S KOTAČIĆIMA

HSC I~IV

402543

4549115077553

PLASTIČNI UMETAK ZA 10.8V (HSC I)

HSC I

336644

4549115062245

PLASTIČNI UMETAK ZA 14/18V BUŠILICE ODDVIJAČE (HSC II)

HSC II

336475

4549115055056

PLASTIČNI UMETAK ZA KOMBI-SET 18V (HSC IV)

HSC IV

40025046

4250155837761

PLASTIČNI UMETAK ZA UBODNE PILE (HSC )

HSC I

337740

4549115083943

PLASTIČNI UMETAK ZA DH24/26/28 (HSC)

HSC I

337741

4549115083950

PLASTIČNI UMETAK ZA DH18DSL (HSC)

HSC II

337114

4549115072954

PJENASTI UMETAK ZA P20SF (HSC)

HSC III

337742

4549115083967

PLASTIČNI UMETAK(A) ZA CJ14DSL/CJ18DSL (HSC)

HSC III

337110

4549115072916

POKROV PLASTIČNOG UMETKA (B) ZA CJ14DSL/CJ18DSL (HSC)

HSC III

337111

4549115072923

PLASTIČNI UMETAK ZA WF18DSL

HSC III

337112

4549115072930

PLASTIČNI UMETAK ZA G14DSL/G18DSL (HSC)

HSC II

337113

4549115072947

PJENASTI UMETAK ZA WR18DSHL (HSC)

HSC III

337109

4549115072909

PJENASTI UMETAK ZA C7UY (HSC)

HSC IV

337658

4549115081802

PJENASTI UMETAK ZA C6U2/C7U2/C6BU2/C7BU2 (HSC)

HSC IV

337659

4549115081819

PJENASTI UMETAK ZA C18DSL (HSC)

HSC IV

337529

4549115079540

PLASTIČNI UMETAK ZA DN14DSL/DN18DSL (HSC)

HSC II

337288

4549115075214

PLASTIČNI UMETAK SV13YA (HSC)

HSC III

337764

4549115084858

UMETAK ZA M8V2 (HSC)

HSC IV

337763

4549115084841

ZAMJENSKA KOPČA

HSC

336472

4549115054240

RUČKA

HSC

336473

4549115054257

ŠARKA

HSC

336474

4549115054264

KOPČA

HSC

337743

4549115084506

UMETAK RAVNI HSC I + BOX SET

HSC I

337746

4549115084537

PLASTIČNI UMETAK ZA CV350V (HSC)

HSC II

337937

4549115090927

PREGRADNA KUTIJICA CRVENA ( STARA ŠIFRA 40025031)

HSC I

711240

8717574047233

PREGRADNA KUTIJICA ŽUTA (STARA ŠIFRA 40025032)

HSC I

711241

8717574047240

PREGRADNA KUTIJICA PLAVA (STARA ŠIFRA 40025033)

HSC I

711242

8717574047257

PREGRADNA KUTIJICA ZELENA (STARA ŠIFRA 400250346)

HSC I

711243

8717574047264

HSC I S ODJELJCIMA ZA VIJKE. Šifra EAN

402538 4549115077508

Plastični umetci za HSC II ZA 14,4 / 18 V DS/DV/WH/WR SERIJE ALATA. Šifra EAN

336475 4549115055056

HSC I

Plastični umetak za HSC IV ZA 14,4 / 18 V KOMBINACIJE (2 ALATA) DS/DV/WH/WR SERIJE. Šifra EAN

40025046 4250155837761

Plastični umetak za HSC II *Izražene vrijednosti kapaciteta baterije su nominalne.

Plastični umetak za HSC Katalog HITACHI alata 2016-2017

59


HITACHI INOVACIJE Akumulatorski alati

01

EKSKLUZIVNO Ekonomično rješenje , optimalno skladištenje Organiziranje i potpuna kompatibilnost

ODABERITE SVOJ ALAT: Sve što je potrebno je da odaberete svoj alat. Ako već imate Hitachi akumulatorski alat, možete iskoristiti postojeće baterije za novi alat. Samo obratite pozornost na napon i vrstu baterije ( klizna ili kazetna ) , i možete biti sigurni da će raditi na novom alatu . Izbor baterija je velik , od kapaciteta 1,5 Ah do kapaciteta 6 Ah , svatko može pronaći pravi izbor za sebe. Naravno, baterije istog napona potpuno su kompatibilne sa svim alatima predviđenim za taj napon. ODABERITE BATERIJE: Hitachi baterije , s obzirom da se razvijaju i proizvode unutar HITACHI grupe, iznimno su izdržljive i pouzdane u radu. Odaberite napon ( 14,4 / 18 V) , a zatim kapacitet koji zadovoljava vašu potrebu za autonomijom rada. ODABERITE HITACHI HITBOX SUSTAV: Hitachi prenosni sustav, HITBOX, sastoji se od četiri različite dubine kofera koji se može lako mijenjati , nadograđivati jedan na drugi , što ga čini lakim za prijevoz i skladištenje. Čišćenje je jednostavno.

60

Katalog HITACHI alata 2016–2017

+

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterija su nominalne vrijednosti


Akumulatorski alati BASIC alati, bez baterija i punjača

01 CB18DBL(W4) AKUMULATORSKA TRAČNA PILA 18 V

14,4/18 V

DS14DBEL(W4) / DS18DBEL(W4)

DS14DSL(W4) / DS18DSL(W4)

BUŠILICA ODVIJAČ 14,4/18 V / 44/50 Nm

BUŠILICA ODVIJAČ 14,4/18 V / 50/55 Nm

DS14DSDL(W4) / DS18DSDL(W4)

DS14DBL(W4) / DS18DBL(W4)

BUŠILICA ODVIJAČ 14,4/18 V / 82/92 Nm

BUŠILICA ODVIJAČ 14,4/18 V / 67/74 Nm

DV14DBL(W4) / DV18DBL(W4)

DV14DSDL(W4) / DV18DSDL(W4)

UDARNA BUŠILICA ODVIJAČ 14,4/18 V / 67/74 Nm

UDARNA BUŠILICA ODVIJAČ 14,4/18 V / 82/92 Nm

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterija su nominalne vrijednosti.

Katalog HITACHI alata 2016–2017

61


Akumulatorski alati BASIC alati, bez baterija i punjača

01 DN14DSL(W4) / DN18DSL(W4) KUTNA BUŠILICA 14,4/18 V

WR14DSDL(W4) / WR18DSDL(W4) UDARNI ZAVIJAČ 14,4/18 V / 235/255 Nm

WH14DSDL(W4) / WH18DSDL(W4) UDARNI ODVIJAČ 14,4/18 V / 165/170 Nm

WM14DBL(L4) WM18DBL(L4)

DH14DSL(W4) / DH18DSL(W4) BUŠAĆI ČEKIĆ 14,4/18 V / 1,4 J

WR14DBDL(W4) / WR18DBDL(W4) UDARNI ZAVIJAČ 14,4/18 V / 235/250 Nm

WH14DBDL(W4) / WH18DBDL(W4) UDARNI ODVIJAČ 14,4/18 V / 160/165 Nm

WH14DCL(L4)

IMPULSNI ODVIJAČ 14,4/18 V / 30/33 Nm

KUTNI UDARNI ODVIJAČ 14,4 V / 50 Nm

G14DSL(W4) / G18DSL(W5)

G14DBL(W5) G18DBL(W5)

KUTNA BRUSILICA 14,4 V / Ø 115 mm / 18 V / Ø 125 mm

KUTNA BRUSILICA 14,4/18 V / Ø 125 mm

CJ14DSL(W4) / CJ18DSL(W4)

CR14DSL(W4) / CR18DSL(W4)

UBODNA PILA 14,4/18 V

62

Katalog HITACHI alata 2016–2017

RECIPROČNA PILA 14,4/18 V

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterija su nominalne vrijednosti


Akumulatorski alati BASIC alati, bez baterija i punjača

01 CV14DBL(W4) / CV18DBL(W4)

P14DSL(W4) / P18DSL(W4)

MULTI ALAT 14,4/18 V

BLANJA 14,4/18 V / 82 mm

RB14DSL(L4) RB18DSL(W4)

R14DSL(W4) R18DSL(W4)

PUHAČ 14,4/18 V

USISAVAČ 14,4/18 V

18 V

WR18DSHL(W4)

WH18DJL(W4)

UDARNI IZVIJAČ 18 V / 480 Nm

UDARNI ODVIJAČ 18 V / 145 Nm

WH18DBEL(W4)

WF18DSL(U6)

UDARNI ODVIJAČ 18 V / 165 Nm

AUTOMATSKI IZVIJAČ 18 V

C18DSL(W4)

C18DBAL(W4)

KRUŽNA PILA 18 V / 57 mm

KRUŽNA PILA 18 V / 66 mm

G18DBVL(W7)

G18DBAL(W7)

KUTNA BRUSILICA 18 V / 125 mm

KUTNA BRUSILICA 18 V / 125 mm

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterija su nominalne vrijednosti.

Katalog HITACHI alata 2016–2017

63


Akumulatorski alati Baterije/Punjači

01

SETOVI BATERIJA I PUNJAČA

BATERIJE SET 14 V 14,4 V / 2,5 Ah / 2 baterije BSL1425 336382

BSL1450 336383

BATERIJE SET 14 V 14,4 V / 5,0 Ah / 2 baterije

BATERIJE/PUNJAČ SET 1450.2 14,4 V / 5,0 Ah / 2 baterije + punjač: UC18YFSL

BSL1450 UC18YFSL(V2.1)

BSL1450 UC18YFSL(V3.1)

BSL1825 336384

BSL1850 336385

BSL1850 UC18YFSL(W3.1)

BSL1850 UC18YFSL(W2.1)

BATERIJE/PUNJAČ SET 1450.3 14,4 V / 5,0 Ah / 3 baterije + punjač: UC18YFSL

BATERIJE SET18 V 18 V / 2,5 Ah / 2 baterije

BATERIJE SET 18 V 18 V / 5,0 Ah / 2 baterije

BATERIJE/PUNJAČ SET 1850.2 18 V / 5,0 Ah / 2 baterije + punjač: UC18YFSL

BATERIJE/PUNJAČ SET 1850.3 18 V / 5,0 Ah / 3 baterije + punjač: UC18YFSL

UC18YFSL punjač UC18YFSL

64

Katalog HITACHI alata 2016–2017

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterija su nominalne vrijednosti


Drilling Bušilice Bušilice

Izbornik Vrsta ručke

Pištoljska ručka

Kapacitet bušenja (čelik) 6.5mm 10mm

13mm

Ručka D-oblika Ručka lopatastog oblika

10mm 13mm 16mm

Model D6SH D10VST D10VST(L) D10VC2 D10VJ D10VH D10VF D10VG D13VH D13VB3 D13VF D13VG D13VL NU-DH4 D13 PUPM3

Ulazna snaga (W)

Broj okretaja u praznom hodu 4,500/min

240

0-3,200/min

450

0-2,300/min 0/1,000/3,000/min 0-2,500/min 0-3,000/min 0-1,200/min 0/1,000/3,000/min 0/1,000/3,000/min 0-850/min 0-600/min 0/1,100/3,000/min 1,250/min 550/min 750/min

460 690 680 710 710 690 790 710 710 860 400 720 670

Funkcija podešavanja broja okretaja Promijenjivi Smjer vrtnje 2-brzine broj okretaja lijevo/desno

Primjena Kontinuirani rad

999088

Specifikacije: ■

Robusna i izdržljiva

Kućište od aluminija konstrukcija  

Konstrukcija s dvostrukom izolacijom:

3ODVWLÿQLQRVDÿVWDWRUD

Motor

Vrlo zahtjevno

02

D 13VL 13mm Bušilica NOVO

Srednje zahtjevno

Kapacitet stezne glave Kapacitet: Čelik Drvo Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna dužina Težina*2 Obujam isporuke

1.5 - 13mm 2. br : 8mm 1. br : 13mm 2. br : 25mm 1. br : 40mm 860W 2. br: 0 - 3,000/min 1. br: 0 - 1,100/min 363mm s glavom s ključem 361mm s brzosteznom glavom 2.9kg Ključ za glavu(samo za glavu s ključem, bočna ručka, graničnik dub.

*1. Usporedba okretnog momenta D13VL i prethodnog modela D13VB3 u trenutku izgaranja motora. *2. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

.XýLäWH $OXPLQLMVNRWLMHORDODWD ýYUWRGUåLRVRYLQXPRWRUD

■ Snažan 860W motor:   otprilike. 1.5X veća otpornost na preopterećenje*1 ■ Bočna ručka dvostruko lijevana ■ Klizna spojka ■ Podešavanje br. okretaja na prekidaču i kotačiću ■ Dvije brzine ■ Mekana ručka

* Glava s ključem ili brzostezna glava dostupne su ovisno o zemlji isporuke.

Specifikacije*3:

10mm Bušilice D 10VST D 10VST(L) ■ ■ ■ ■ ■

Snažan 450W motor*1 15% veća brzina bušenja*1 Kompaktna i lagana*1 Promijenjivi broj okretaja Smjer vrtnje lijevo/desno podesiv na prekidaču Model D10VST(L) je u skladu s EMC regulativama

Kapacitet stezne glave Kapacitet: Čelik Drvo Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna dužina Ukupna visina Težina Obujam isporuke

999041

10mm 10mm 25mm 450W 0-3,200/min. 227mm 176mm: D10VST 186mm: D10VST(L) 1.2kg Ključ za glavu

*1. U usporedbi s modelom FD10SB. *2. Stup za bušilicu možda nije dostupan u nekim zemljama. *3. Specifikacije i obujam isporuke mogu biti drugačiji u nekim zemljama.

* Glava s ključem ili brzostezna glava dostupne su ovisno o zemlji isporuke. D10VST

(Za D10VST)

* Može se postaviti na stup za bušilicu*2 Napomena: Dimenzije dijela za montiranje D10VST i D10VST(L) Promjer x dužina: otprilike. Φ43 x 12mm

Katalog HITACHI alata 2016-2017

65


Drilling Bušilice Specifikacije:

D 6SH 6mm Bušilica

Kapacitet stezne glave Kapacitet: Čelik Drvo Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Ulazna snaga 240W Graničnik se može postaviti s obje strane,ali   nije dostupan pri isporuci s brzosteznom glavom ■ ■

02

999041

0.5 – 6.5mm 6.5mm 9mm 240W 4,500/min. 206mm 0.9kg Ključ za glavu Kopča Graničnik

*Glava s ključem ili brzostezna glava dostupne su ovisno o zemlji isporuke.

999041

Specifikacije:

D 10VC2 10mm Bušilica ■ ■ ■

Kapacitet stezne glave Kapacitet: Čelik Drvo Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Ulazna snaga 460W Visina glave 26mm Podešavanje br. okretaja na prekidaču i kotačiću Cylindrical housing

0.8–10mm 10mm 25mm 460W 0–2,300/min. 238mm 1.3kg Ključ za glavu

*Glava s ključem ili brzostezna glava dostupne su ovisno o zemlji isporuke.

999041

Specifikacije:

D 10VH 10mm Bušilica ■ ■ ■

Kapacitet stezne glave Kapacitet: Čelik Drvo Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Ulazna snaga 680W Visina glave 26mm Podešavanje br. okretaja na prekidaču i kotačiću Cilindrično kučište

0.8–10mm 25mm 680W 0–2,500/min. 238mm 1.4kg Ključ za glavu

*Glava s ključem ili brzostezna glava dostupne su ovisno o zemlji isporuke.

999041

Specifikacije:

D 10VJ 10mm Bušilica ■ ■ ■ ■

Ulazna snaga 690W 10mm kapacitet stezne glave Visina glave 23.5mm Podešavanje br. okretaja na prekidaču i kotačiću Aluminijsko kućište za veću izdržljivost i bolju zaštitu zupčanika ■ Mekana ručka ■ Bočna ručka

Kapacitet stezne glave Kapacitet: Čelik Drvo Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

0.8–10mm 10mm 25mm 690W 2.br: 0–3,000/min. 1.br: 0–1,000/min. 320mm 1.8kg Ključ za glavu, Bočna ručka, Graničnik dubine

*Glava s ključem ili brzostezna glava dostupne su ovisno o zemlji isporuke.

Ulazna snaga 710W Max okretni moment: 16Nm   (ovisno o zemlji isporuke) ■ Promijenjivi broj okretaja na prekidaču ■ Aluminijsko kućište za veću izdržljivost i bolju zaštitu zupčanika ■ Mekana ručka ■ ■

*Glava s ključem ili brzostezna glava dostupne su ovisno o zemlji isporuke.

66

Katalog HITACHI alata 2016-2017

999041

Specifikacije:

D 10VF 10mm Bušilica

Kapacitet stezne glave Kapacitet: Čelik Drvo : Kruna: Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna dužina Glava s ključ. Brzostezna glava Težina Obujam isporuke

0.8–10mm 10mm 25mm 29mm 710W 0–3,000/min. 263mm 265mm 1.8kg Ključ za glavu Kofer


Drilling Bušilice D 10VG 10mm Bušilica

999041

Specifikacije: Kapacitet stezne glave Kapacitet: Čelik svrdlo: ■ Max okretni moment 35Nm Kruna:   (ovisno o zemlji isporuke) Drvo :svrdlo: ■ Bočna ručka Kruna: Ulazna snaga ■ Ostala svojstva kao kod modela D10VF Br. okret. u praznom hodu Ukupna duž. :Glava s ključem Brzostezna glava Težina * G l a v a s k l j u č e m i l i Obujam isporuke brzostezna glava dostupne su ovisno o zemlji isporuke.

0.8–10mm 10mm 38mm 32mm 70mm 710W 0–1,200/min. 276mm 278mm 1.9kg Ključ za glavu,bočna ručka, kofer

999041

Specifikacije:

D 13VH 13mm Bušilica ■ ■ ■ ■

Kapacitet stezne glave Kapacitet: Čelik Drvo Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu: Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Ulazna snaga 690W 13mm kapacitet stezne glave Visina glave 23.5mm Podešavanje br. okretaja na prekidaču i kotačiću Aluminijsko kućište motora za bolju izdržljivost Soft grip hile

02

1.5–13mm 13mm 40mm 690W 2.br: 0–3,000/min. 1.br: 0–1,000/min. 333mm 1.9kg Ključ za glavu,bočna ručka, graničnik dubine

* Glava s ključem ili brzostezna glava dostupne su ovisno o zemlji isporuke.

999041

Specifikacije:

D 13VB3 13mm Bušilica ■ ■ ■ ■ ■

Kapacitet stezne glave Kapacitet: Čelik Drvo Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Ulazna snaga 790W 13mm kapacitet stezne glave Visina glave 23.5mm Klizna spojka Podešavanje br. okretaja na prekidaču i kotačiću Aluminijsko kućište motora za bolju izdržljivost Meka drška presvučena gumom

1.5–13mm 13mm 40mm 790W 2.br: 0–3,000/min. 1.br: 0–1,000/min. 339mm 2.0kg Ključ za glavu, bočna ručka, graničnik dubine

* Glava s ključem ili brzostezna glava dostuone su ovisno o zemlji isporuke. 999041

Specifikacije:

D 13VF 13mm Bušilica ■ Max okretni moment 47Nm   (ovisno o zemlji isporuke) ■ Elektronska kočnica (ovisno o zemlji isporuke) ■ Ostala svojstva kao kod modela D10VF

* Glava s ključem ili brzostezna glava dostupne su ovisno o zemlji isporuke.

Kapacitet stezne glave Kapacitet: Čelik svrdlo: Kruna: Drvo svrdlo: Kruna: Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna duž. Glava s ključem Brzostezna glava Težina Obujam isporuke

1.5–13mm 13mm 50mm 32mm 102mm 710W 0–850/min. 287mm 290mm 2.0kg Ključ za glavu,bočna ručka, kofer

999041

Specifikacije:

D 13VG 13mm Bušilica ■ Max okretni moment 74Nm   (ovisno o zemlji isporuke) ■ Uključen zglob ručke ■ Ostala svojstva kao kod modela D13VF

* Glava s ključem ili brzostezna glava dostupne su ovisno o zemlji isporuke.

Kapacitet stezne glave Kapacitet: Čelik svrdlo: Kruna: Drvo svrdlo: Kruna: Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna duž. Glava s ključem Težina Obujam isporuke

1.5–13mm 13mm 70mm 38mm 114mm 710W 0–600/min. 287mm 2.0kg Ključ za glavu, bočna ručka, kofer

Katalog HITACHI alata 2016-2017

67


Drilling Bušilice Bušilice/ Kutna bušilica / Udarne bušilice 999073

Specifikacije:

D 13 13mm Bušilica ■ ■ ■

Ulazna snaga 720W Prekidač za promijenu smjera vrtnje Zadnja ručka za lakšu kontrolu pri radu

02

Kapacitet stezne glave Kapacitet: Čelik Drvo Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

AUTO STOP

1.5 - 13mm (1/16 - 1/2") 13mm (1/2") 40mm (1-5/8") 720W 550/min. 378mm (14-7/8") 3.0kg (6.6 lbs.) Ključ za glavu, Bočna ručka

999021

Specifikacije:

D 10YB 10mm Kutna bušilica ■ ■ ■

83mm

Ulazna snaga 500W Visina glave 83mm Klizni prekidač Prekidač za promijenu smjera vrtnje i kotačić za promijenu broja okretaja

Kapacitet stezne glave Kapacitet: Čelik Drvo Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

1.5 - 10mm (1/16 - 3/8") 10mm (3/8") 22mm (7/8") 500W 500 – 2.300/min. 290mm (11-7/16") 1.5kg (3.3 lbs.) Ključ za glavu, Bočna ručka

Udarne bušiliice Izbornik

Bušenje (beton)

Vrsta ručke

13mm (1/2") 16mm (5/8")

" Pištolj "

18mm (11/16") 20mm (3/4")

Model

Broj okretaja u praz. hodu

Ulazna snaga(W)

DV13SS DV13VSS DV16SS DV16VSS DV16V DV18V DM20V

2,900/min 0-2,900/min 2,900/min 0-2,900/min 0-2,900/min 0/1,000/3,000/min 0/1,000/3,000/min

550 550 600 600 590 690 790

Primjena Kontinuirani Za teži rad

Specifikacije za DV20VD:

DV 20VD 20mm /22mm Udarne DV 22V bušilice NOVO

Kontrola broja okretaja Promijenjivi 2-brzine Smjer L/D broj okretaja

■  

■  

Čvrsto i izdržljivo

Aluminijsko kućište Sustav rotirajućih četkica produžava njihov životni vijek1

Kapacitet stezne glave Kapacitet: Beton Čelik Drvo Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Broj udar. pri punom opt. Ukupna dužina Težina*3 Obujam isporuke

1.5 - 13mm 2. br.: 13mm 1. br.: 20mm 2. br.: 8mm 1. br. :13mm 2. br.: 25mm 1. br.: 40mm 860W 2 br.: 0 - 3,000/min 1 br.: 0 - 1,100/min 2. br.: 22,000/min 1. br.: 8,100/min 365mm s glavom s ključem 363mm s brzosteznom glavom 3.0kg Ključ za glavu (samo za glavu s ključem), bočna ručka, graničnik, kofer

Specifikacije za DV22V: Kapacitet stezne glave Kapacitet: Beton Čelik Drvo Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Broj udar. pri punom opt. Ukupna dužina Težina*3 Obujam isporuke

Snažan motor osigurava dugotrajnost u radu pod opterećenjem:   Otprilike. 1.5X*1 kod DV20VD   Otprilike. 1.7X*1 kod DV22V ■ Klizna spojka*2 ■ Klizni prekidač za promijenu načina rada ■ Dvije brzine ■ Dvostruko lijevana bočna ručka ■ Mekana ručka presvučena gumom ■

* Glava s ključem ili brzostezna glava dostupne ovisno o zemlji isporuke.

68

Katalog HITACHI alata 2016-2017

1.5 - 13mm 2.br.: 13mm 1.br.: 22mm 2.br: 8mm 1.br.: 16mm 2.br: 25mm 1.br.: 40mm 1,120W 2.br: 0 - 3,000/min 1.br: 0 - 1,100/min 2.br: 22,000/min 1.br: 8,100/min 365mm s glavom s ključem 363mm s brzosteznom gl. 3.0kg Ključ za glavu (samo za glavu s ključem), bočna ručka, graničnik, kofer

*1. U usporedbi s drugim modelom DV20VB2. *2. Model DV20VD ne mora biti opremljen s kliznom spojkom. *3. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.


Drilling Udarne bušilice Specifikacije:

DV 13SS 13mm Udarna bušilica ■ ■ ■

Kapacitet stezne glave Kapacitet:Beton Čelik Drvo Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Broj udar. pri punom opt. Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Ulazna snaga 550W Cilindrično kućište za veću izdržljivost Visina glave: 28mm

1.5-13mm Glava s ključem 13mm 13mm 20mm 550W 2,900/min. 29,000/min. 270mm 1.4kg Ključ za glavu

02

Specifikacije:

DV 13VSS 13mm Udarna bušilica ■ ■

Kapacitet stezne glave Kapacitet:Beton Čelik Drvo Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Broj udar. pri punom opt. Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Promijenjivi broj okretaja na prekidaču Smjer vrtnje lijevo/desno podesiv na prekidaču Glava s ključem ili brzostezna glava dostupne ovisno o zemlji isporuke Ostala svojstva kao kod modela DV13SS

1.5-13mm Brzostezna glava 13mm 13mm 20mm 550W 0-2,900/min. 29,000/min. 270mm 1.4kg -

Specifikacije:

DV 16SS 16mm Udarna bušilica ■ ■ ■

Kapacitet stezne glave Kapacitet:Beton Čelik Drvo Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Broj udar. pri punom opt. Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Ulazna snaga 600W Cilindrično kućište za veću izdržljivost Visina glave: 28mm

1.5-16mm Glava s ključem 16mm 13mm 25mm 600W 2,900/min. 29,000/min. 270mm ( 1.5kg Bočna ručka, graničnik dubine, ključ za glavu

Specifikacije:

DV 16VSS 16mm Udarna bušilica

Kapacitet stezne glave Kapacitet:Beton Čelik Drvo Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Broj udar. pri punom opt. Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Promijenjivi broj okretaja na prekidaču Smje vrtnje lijevo/desno podesiv na prekidaču ■ Glava s ključem ili brzostezna glava dostupne ovisno o zemlji isporuke ■ Ostala svojstva kao kod modela   DV16SS ■ ■

Specifikacije:

DV 16V 16mm Udarna bušilica ■ ■ ■ ■

Kapacitet stezne glave Kapacitet: Beton Čelik Ulazna snaga Br. okret. u praz. hodu Broj udar. pri punom opt. Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Ulazna snaga 590W Visina glave: 27mm Cilindrično kućište za veću izdržljivost Promijenjivi broj okretaja na kotačiću i prekidaču Smjer vrtnje lijevo/desno

1.5-16mm Brzostezna glava 16mm 13mm 25mm 600W 0-2,900/min. 29,000/min. 270mm 1.5kg Bočna ručka, graničnik dubine, kofer

999041

1.5 - 13mm 16mm 13mm 590W 0-2,900/min. 34,500/min. 269mm 1.5kg Bočna ručka, graničnik dubine, kofer,ključ za glavu

* Glava s ključem ili brzostezna glava dostupne su ovisno o zemlji isporuke

Specifikacije:

DV 18V 18mm Udarna bušilica ■ ■ ■ ■

Ulazna snaga 690W Visina glave: 23.5mm Mekana ručka presvučena gumom Promijenjivi broj okretaja na kotačiću i prekidaču Smjer vrtnje lijevo/desno

Kapacitet stezne glave Kapacitet: Beton Čelik Ulazna snaga Br. okret. u praz. hodu Broj udar. pri punom opt. Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

999041

1.5 - 13mm 2. br: 13mm 1.br: 18mm 2. br: 8mm 1.br: 13mm 690W 2. br: 0-3,000/min. 1.br: 0-1,000/min. 2. br: 27,300/min. 1. br: 8,400/min. 333mm 2.0kg Bočna ručka, graničnik dubine, kofer,ključ za glavu

* Glava s ključem ili brzostezna glava dostupne su ovisno o zemlji isporuke.

Katalog HITACHI alata 2016-2017

69


Drilling BušiliceZidarska bušilica Specifikacije:

DM 20V 20mm Zidarska bušilica ■ ■ ■

02

■ ■ ■ ■

70

Katalog HITACHI alata 2016-2017

UVP: sustav smanjenog nivoa vibracija Ulazna snaga 790W Promijenjivi broj okretaja na kotačiću i prekidaču Brzostezna glava Visina glave: 23.5mm (15/16") Izdržljivo aluminijsko kućište Klizna spojka ( samo za određena područja isporuke ) Smjer vrtnje lijevo/desno

Kapacitet stezne glave Kapacitet: Beton Čelik Drvo Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Broj udar. pri punom opt. Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

999041

1.5 - 13mm 2. br: 13mm 1. br: 20mm 2. br: 8mm 1. br: 13mm 2. br: 25mm 1. br: 40mm 790W 2. br: 0-3,000/min. 1. br: 0-1,000/min. 2. br: 18,000/min. 1. br: 5,500/min. 390mm 2.5kg Bočna ručka, graničnik dubine, kofer


Rušenje Bušači čekići Bušaći čekići Izbornik Model

Bušenje (Beton)

Kontrola br. okretaja Promije njivi

L/D

DH24PG/DH26PB/DH28PBY D24/26/28mm DH24PH/DH26PC/DH28PCY D24/26/28mm DH28PMY D28mm DH28PC D28mm DH28PD D28mm DH30PC2 D30mm DH38SS D38mm DH38MS D38mm DH40MR D40mm DH40MEY D40mm DH45ME/DH45MEY D45mm DH52ME/DH52MEY D52mm

Podmazivanje

Način rada Bušenje+ Samo Samo udarno udarno bušenje bušenje bušenje

Mast

Ulje

Prihvat alata Sigurn. spojka SDS max SDS-plus Ravni

Šest. Spline

03

DH 45ME 45mm /52mm Bušaći čekić s DH 45MEY motorom bez četkica DH 52ME DH 52MEY

Specifikacije za DH45ME: ■

NOVO

Vrlo učinkoviti motor, gotovo bez održavanja

AC Motor bez četkica

Najveća brzina bušenja u klasi*1

  do ■

DH45ME

DH45MEY

30% više

*2

Zadržava brzinu i performanse čak i pri padu napona Kompatibilan sa svim vrstama generatora UVP sustav smanjenog nivo vibracija olakšava rad i povećava učinkovitost (za DH45MEY/DH52MEY) Smjer kretanja suprotan vibracijama p j

Smjer vibracija na tijelu stroja Uteg Lisnata opruga DH52ME

Izdržljivo aluminijsko kućište ( AHB )

Aluminijsko kućište DH52MEY

PVC (za DH45MEY/DH52MEY) ■

■ ■ ■ ■

45mm 125mm 1,500W SDS max 120 - 270/min 120 - 310/min 1,200 - 2,500/min 1,200 - 2,950/min 535mm 9.0kg s bočnom ručkom Bočna ručka, stoper, mast A, kofer

*2

Najbolje performanse pri štemanju u klasi*1  

do ■

20% brži

Kapacitet u beton: svrdlo kruna Ulazna snaga Prihvat alata Br. okret. u praz. hodu: 110V, 120V, 127V 220V, 230V, 240V Broj udar. pri punom opt.: 110V, 120V, 127V 220V, 230V, 240V Ukupna dužina Težina*3 Obujam isporuke

Dugme za konstantan broj okretaja i promijenjivi broj okretaja Lampica gori kada je alat uključen u izvor napajanja Jednostavna izmijena pribora Veliki prekidač za izmijenu načina rada Veliki prekidač Konstantan broj okretaja ( samo kod štemanja )

Specifikacije za DH45MEY: Kapacitet u beton: svrdlo kruna Ulazna snaga Prihvat alata Br. okret. u praz. hodu: 110V, 120V, 127V 220V, 230V, 240V Broj udar. pri punom opt.: 110V, 120V, 127V 220V, 230V, 240V

45mm 125mm 1,500W SDS max

Ukupna dužina Težina*3 Obujam isporuke

535mm 9.5kg s bočnom ručkom Bočna ručka, stoper, mast A, kofer

120 - 270/min 120 - 310/min 1,200 - 2,500/min 1,200 - 2,950/min

Specifikacije za DH52ME: Kapacitet u beton: svrdlo kruna Ulazna snaga Prihvat alata Br. okret. u praznom hodu: 110V, 120V, 127V 220V, 230V, 240V Broj udar. pri punom opt.: 110V, 120V, 127V 220V, 230V, 240V Ukupna dužina Težina*3 Obujam isporuke

52mm 160mm 1,500W SDS max 110 - 260/min 110 - 280/min 1,000 - 2,200/min 1,000 - 2,400/min 585mm 11.0kg s bočnom ručkom Bočna ručka, stoper, mast A, kofer

Specifikacije za DH52MEY: Kapacitet u beton: svrdlo kruna Ulazna snaga Prihvat alata Br. okret. u praznom hodu: 110V, 120V, 127V 220V, 230V, 240V Broj udar. pri punom opt.: 110V, 120V, 127V 220V, 230V, 240V Ukupna dužina Težina*3 Obujam isporuke

52mm 160mm 1,500W SDS max 110 - 260/min 110 - 280/min 1,000 - 2,200/min 1,000 - 2,400/min 585mm 11.5kg s bočnom ručkom Bočna ručka, stoper, mast A, kofer

*1. S ožujkom 2015. U klasi 45mm/52mm bušaćih čekića proizvedenih od strane vodećih proizvođača el. alata (ispitivanje izvršio Hitachi Koki.) *2. Usporedba modela DH52MEY s prethodnim modelom DH50MRY. *3. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

HITACHI alata2015-2016 2016-2017 71 Power Tools Katalog Catalog


Razbijanje Bušaći čekići DH 40MEY 40mm (Bušaći čekić s motorom NOVO

bez četkica

Prvi u industriji*1 visoko učinkoviti motor, bez potrebe za održavanjem ■

AC motor bez četkica  

03

Najbolji u klasi*1:performanse

pri rušenju 

do

40%

veće*

2

Najbolji u klasi*1:brzina bušenja do

20% brže

*2

*Svrdlo je opcionalno

Specifikacije: Smjer gibanja utega

Smjer gibanja vibracija na tijelu stroja

Opruga Uteg

■ ■

■ ■ ■

Iznimno izdržljivo aluminijsko kućište Dugme za izbor kontinuiranog broja okretaja i promjenjivog broja okretaja Jednostavna izmijena pribora Veliki prekidač za izmijenu načina rada Veliki prekidač za laški rad

Kapacitet Beton: Svrdlo Kruna Ulazna snaga Prihvat alata Br. okret. u praz. hodu Br. okret. pri punom opt.. Ukupna dužina Težina*3 Obujam isporuke

40mm 105mm 1,150W SDS max 250 - 500/min 1,430 - 2,850/min 477mm 7.5kg s bočnom ručkom Bočna ručka, graničnik, mast A, kofer

*1.Sa studenim, 2014. U klasi 40mm bušaćih čekića proizvedenih od strane vodećih proizvođača el. alata (ispitivanje od strane Hitachi Koki.) 2. * U usporedbi s modelom DH40MRY. *3. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

DH 28PMY 28mm Bušaći čekić NOVO

Brza izmijena između SDS-plus prihvata i  

brzostezne glave SDS-plus prihvat alata

*opcionalno svrdlo

IZMIJENA

Brzostezna glava

■ ■

72

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Velika ulazna snaga: 850W 3-načina rada: bušenje, udarno bušenje i štemanje Otprilike dvostruko duži životni vijek s novim mehanizmom za štemanje*1 Do1.3 puta veća brzina bušenja*1 dostignuta korištenjem snažnog motora i optimalnog mehanizma udarca UVP sustav anti vibracija smanjuje nivo vibracija za otprilike 33%*1 Veliki prekidač za izmijenu načina rada postavljen je bočno radi lakšeg korištenja Meka ručka prekrivena polimerom i bočna ručka

*Svrdlo je opcionalno.

Specifikacije: Kapacitet: Svrdlo Beton Čelik Drvo Kruna Ulazna snaga Prihvat alata Br. okret. u praz. hodu Br. okret. pri punom opt.. Ukupna dužina Težina*2 Obujam isporuke

3.4 - 28mm 13mm 32mm 25 - 50mm 850W SDS-plus 0 - 1,100/min 0 - 4,300/min 400mm s SDS-plus prihvat alata 437mm s brzosteznom glavom 3.2kg Bočna ručka, graničnik dubine, brzostezna glava, kofer

*1. U usporedbi s modelima DH24PB3/DH24PC3. *2. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.


Razbijanje Bušaći čekići 999041

Specifikacije:

DH 24PG 24mm Bušaći čekić Za SDS-plus prihvat alata ■ Ulazna snaga 730W ■ 2 načina rada: bušenje i udarno bušenje ■ Otprilike dvostruko duži životni vijek s novim mehanizmom za štemanje*1 ■ Veliki prekidač za izmijenu načina rada postavljen je bočno radi lakšeg korištenja ■ Jednostavna izmijena svrdala ■

Kapacitet: Beton: Svrdlo Kruna Čelik Drvo Ulazna snaga Prihvat alata Br. okret. u praz. hodu Br. okret. pri punom opt.. Ukupna dužina Težina*2 Obujam isporuke

3.4 - 24mm 25 - 50mm 13mm 32mm 730W SDS-plus 0 – 1,050/min. 0 – 3,950/min. 367mm 2.7kg Bočna ručka, graničnik dubine, kofer

*1. U usporedbi s modelima DH24PB3 / DH24PC3. *2. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

999041

Specifikacije:

DH 24PH 24mm Bušaći čekić ■

3 načina rada: bušenje, udarno bušenje i štemanje Ostala svojstva kao kod modela DH24PG

Kapacitet: Beton: Svrdlo Kruna Čelik Drvo Ulazna snaga Prihvat alata Br. okret. u praz. hodu Br. okret. pri punom opt.. Ukupna dužina Težina*1 Obujam isporuke

03

3.4 - 24mm 25 - 50mm 13mm 32mm 730W SDS-plus 0 – 1,050/min. 0 – 3,950/min. 367mm 2.7kg Bočna ručka, ganičnik dubine, kofer

*1. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

999041

Specifikacije:

DH 26PB 26mm Bušaći čekić ■ ■ ■ ■

Za SDS-plus prihvat alata Ulazna snaga 830W 2 načina rada: bušenje i udarno bušenje Otprilike dvostruko duži životni vijek s novim mehanizmom za štemanje*1 Do 1.3 puta veća brzina bušenja*1 dostignuta korištenjem snažnog motora i optimalnog mehanizma udarca UVP sustav anti vibracija smanjuje nivo vibracija za otprilike 33%*1 Veliki prekidač za izmijenu načina rada postavljen je bočno radi lakšeg korištenja Meka ručka prekrivena polimerom i bočna ručka

Kapacitet: Beton: Svrdlo Kruna Čelik Drvo Ulazna snaga Prihvat alata Br. okret. u praz. hodu Br. okret. pri punom opt.. Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

3.4 - 26mm 25 - 50mm 13mm 32mm 830W SDS-plus 0 – 1,100/min. 0 – 4,300/min. 367mm 2.8kg *2 Bočna ručka, graničnik dubine, kofer

*1. U usporedbi s modelima DH24PB3 / DH24PC3. *2. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

999041

Specifikacije:

DH 26PC 26mm Bušaći čekić ■

3 načina rada: bušenje, udarno bušenje i štemanje Ostala svojstva kao kod modela DH26PB

Kapacitet: Beton: Svrdlo Kruna Čelik Drvo Ulazna snaga Prihvat alata Br. okret. u praz. hodu Br. okret. pri punom opt.. Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

3.4 - 26mm 25 - 50mm 13mm 32mm 830W SDS-plus 0 – 1,100/min. 0 – 4,300/min. 367mm 2.8kg *1 Bočna ručka, graničnik dubine, kofer

*1. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003. 999041

Specifikacije:

DH 28PBY 28mm Bušaći čekić ■ ■ ■ ■

Za SDS-plus prihvat alata Ulazna snaga 850W 2 načina rada: bušenje i udarno bušenje Otprilike dvostruko duži životni vijek s novim mehanizmom za štemanje*1 Do 1.3 puta veća brzina bušenja*1 dostignuta korištenjem snažnog motora i optimalnog mehanizma udarca UVP sustav anti vibracija smanjuje nivo vibracija za otprilike 33%*1 Veliki prekidač za izmijenu načina rada postavljen je bočno radi lakšeg korištenja Meka ručka prekrivena polimerom i bočna ručka Jednostavna izmijena svrdla

Kapacitet: Beton: Svrdlo Kruna Čelik Drvo Ulazna snaga Prihvat alata Br. okret. u praz. hodu Br. okret. pri punom opt.. Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

3.4 - 28mm 25 - 50mm 13mm 32mm 850W SDS-plus 0 – 1,100/min. 0 – 4,300/min. 367mm 2.9kg *2 Bočna ručka, graničnik dubine, kofer

*1. U usporedbi s modelima DH24PB3 / DH24PC3. *2. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

Katalog HITACHI alata 2016-2017

73


Razbijanje Bušaći čekići 999041

Specifikacije:

DH 28PCY 28mm Bušaći čekić ■

3 načina rada: bušenje, udarno bušenje i štemanje UVP sustav anti vibracija smanjuje nivo vibracija za otprilike 33%*1 Ostala svojstva kao kod modela DH28PBY

Kapacitet: Beton: Svrdlo Kruna Čelik Drvo Ulazna snaga Prihvat alata Br. okret. u praz. hodu Br. okret. pri punom opt.. Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

3.4 - 28mm 25 - 50mm 13mm 32mm 850W SDS-plus 0 – 1,100/min. 0 – 4,300/min. 367mm 2.9kg *2 Bočna ručka, graničnik dubine, kofer

*1. U usporedbi s modelima DH24PB3 / DH24PC3. *2. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

03

Specifikacije:

DH 28PC 28mm Bušaći čekić

Kapacitet: Beton: ■ ■

■ ■ ■

Za SDS-plus prihvat alata 3 načina rada: bušenje, udarno bušenje i štemanje Ukupna dužina 316mm Meka ručka presvučena gumom Sustav sprečavanja rada dlijeta u prazno za prodženi životni vijek alata

999004

Svrdlo Kruna Čelik Drvo

28mm 80mm 13mm 32mm 720W SDS-plus 0-1,050/min. 0-4,000/min. 316mm 3.5kg Bočna ručka, graničnik dubine, kofer

Svrdlo

28mm * 4 - 18mm s jedinicom za skupljanje prašine 80mm *1 13mm *1 32mm *1 720W SDS-plus 0 - 1,050/min. 0 - 4,000/min. 458mm 4.7kg Bočna ručka, graničnik dubine, kofer, gumena kapa

Ulazna snaga Prihvat alata Br. okret. u praz. hodu Br. okret. pri punom opt.. Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

999004

Specifikacije:

DH 28PD 28mm Bušaći čekić

Kapacitet: Beton: ■ ■

Hitachi efikasan sustav usisavanja prašine Jedinica za skupljanje prašine koja se lagano odvaja od alata Ukupna dužina 458mm s jedinicom za skupljanje prašine Ostala svojstva kao kod modela DH28PC

Kruna Čelik Drvo

Ulazna snaga Prihvat alata Br. okret. u praz. hodu Br. okret. pri punom opt.. Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

*1. Dostupno samo kada je jedinica zaskupljanje prašine odvojena od alata.

* Može raditi i s zaštitnim kućištem umjesto jedinice za skupljanje prašine

Kapacitet: Beton: ■ ■

■ ■ ■

Za SDS-plus prihvat alata 3 načina rada: bušenje, udarno bušenje i štemanje Ukupna dužina 355mm Meka ručka presvučena gumom Promijenjivi mehanizam za zaključavanje

30mm 90mm 13mm 32mm 850W SDS-plus 0 – 850/min. 0 – 3,700/min. 355mm 4.3kg Bočna ručka, graničnik dubine,kofer

Svrdlo Kruna

38mm 105mm 950W Šesterokutni 620/min. 2,800/min. 430mm 6.4kg Bočna ručka, kofer

Ulazna snaga Prihvat alata Br. okret. u praz. hodu Br. okret. pri punom opt.. Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Kapacitet: Beton: ■ ■ ■

Katalog HITACHI alata 2016-2017

AUTO STOP

Svrdlo Kruna Čelik Drvo

999043

Specifikacije:

DH 38SS 38mm Bušaći čekić

74

999073

Specifikacije:

DH 30PC2 25mm Bušaći čekić

Za šesterokutni prihvat alata Br. okret. u praz. hodu 620/min. Sustav sprečavanja rada dlijeta u prazno za prodženi životni vijek alata Funkcionalan i robustan dizajn

Ulazna snaga Prihvat alata Br. okret. u praz. hodu Br. okret. pri punom opt.. Ukupna dužina Težina Obujam isporuke


Razbijanje Bušaći čekići 999043

Specifikacije:

DH 38MS 38mm Bušaći čekić

Kapacitet: Beton: ■ ■ ■ ■

Za SDS max prihvat alata 2 načina rada: udarno bušenje i štemanje Zaključavanje alata u 12 pozicija Ostala svojstva kao kod modela DH38SS

Svrdlo Kruna

Ulazna snaga Prihvat alata Br. okret. u praz. hodu Br. okret. pri punom opt.. Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

38mm 105mm 950W SDS max 620/min. 2,800/min. 433mm 6.4kg Bočna ručka, kofer

03 999073

Specifikacije:

DH 40MR 40mm Bušaći čekić

Kapacitet: Beton: ■ ■ ■

Za SDS max prihvat alata Zaključavanje alata u 12 pozicija Ostala svojstva kao kod modela DH40FR

AUTO STOP

Svrdlo Kruna

Ulazna snaga Prihvat alata Br. okret. u praz. hodu Br. okret. pri punom opt.. Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

40mm 105mm 950W SDS max 240 – 480/min. 1,320 – 2,650/min. 435mm 6.5kg Bočna ručka, graničnik dubinek, mast, kofer

Katalog HITACHI alata 2016-2017

75


Razbijanje Udarni čekići Udarni čekići Izbornik Model

03

Prihvat alata

Težina

H25PV SDS-plus H41MB SDS max H45MR SDS max H45MRY SDS max H60MC SDS max H60MR SDS max H60MRV SDS max H65SC 30mm Hex H65SB2 30mm Hex H65SD2 28mm Hex*2 H70SA 30mm Hex H70SD 28mm Hex*2 H90SG 28.5mm Hex

3.2kg 5.1kg 5.9kg 5.9kg 10.2kg 10.5kg 10.5kg 15.0kg 16.5kg 18.5kg 18.0kg 20.0kg 32.0kg

Podmazivanje Mast

Ulje

AntiPodesiva vibracijska bočna ručka ručka

Energija udara

Razbijanje u betonu*1 Količina razbijenog materijala u 30min. 100kg 200kg 300kg 400kg 500kg

0-4.0J 10J 12.5J 12.7J 22J 26J 7-26J 39.5J 42J 42J 42J 42J 70J

27kg 80kg 85kg 101kg 175kg 210kg 210kg 244kg 287kg 287kg 256kg 256kg 512kg 2 *1. Uvjti testiranja: štemanje sa špicom, tlačna čvrstoča betona 240kg/cm . *2. Prihvaća 3 vrste alata 28mm šesterokutno: standardni, bez ovratnika i zračni alati

H 90SG Udarni čekić NOVO

Najbolji u klasi*1: performanse pri razbijanju  ■

512kg/30min. 70J 54%  Energija udara   ■

Nivo vibracija smanjen za *2

  otprilike

■ UVP sustav anti vibracija   Optimiziran mehanizam za štemanje,   Sustav upijanja povratnog udara pomoću prednjih amortizera, anti-vibracijske rućke

3UHGQMHNXüLãWH

3UHGQMLGDPSHU $ 3UHGQMLGDPSHU %

'DPSHUXUXþNL 'UåDþ $

'UåDþ %

*Špica je opcionalna.

Ulazna snaga Br. udar. pod punim. opt. Prihvat alata Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

■ ■

■ ■ ■ ■ ■

Katalog HITACHI alata 2016-2017

110V: 1,560W, 1,670W 120V, 127V: 1,800W 220V, 230V, 240V: 2,000W 1,000/min. 28.5mm Šesterokutni 860mm 32.0kg Ključ

Za 28.5mm šesterokutni prihvat alata Ulazna snaga 1,050W Aluminijsko kućište za veliku izdržljivost Mekane ručke presvučene gumom za udobniji rad Veliki prekidač za lakše upravljanje

999056

Specifikacije:

H 25PV Udarni čekić

76

AUTO STOP

*1. Sa srpnjem, 2014.U klasi 30kg udarnih čekića proizvedenih od strane vodećih proizvođača el. alata (ispitivanje od strane Hitachi Koki.) 2. * U usporedbi s modelom H90SE.

2VRYLQDUXþNH

999086

Specifikacije:

Za SDS-plus prihvat alata Ulazna snaga 500 W Promijenjivi broj okretaja Mekana ručka presvučena gumom Mehanizam za zaključavanje alata u 8 pozicija

Ulazna snaga Br. udar. pod punim. opt. Prihvat alata Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

500W 0 – 3,200/min. SDS-plus 345mm 3.2kg Kofer


Razbijanje Udarni čekići 999043

Specifikacije:

H 41MB Udarni čekić ■ ■ ■ ■

Za SDS max prihvat alata Ulazna snaga 930W Jednostavna izmijena pribora Mehanizam za zaključavanje alata u 12 pozicija Funkcionalan i robustan dizajn

Ulazna snaga Br. udar. pod punim. opt. Prihvat alata Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

930W 3,000/min. SDS max 430mm 5.1kg Bočna ručka, špica, kofer

03 999043

Specifikacije:

H 45MR Udarni čekić ■ ■ ■

Za SDS max prihvat alata Jednostavna izmijena pribora Mehanizam za zaključavanje alata u 12 pozicija Ostala svojstva kao kod modela H45SR

Ulazna snaga Br. udar. pod punim. opt. Prihvat alata Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

950W 3,000/min. SDS max 454mm 5.9kg Bočna ručka, špica, kofer

999073

Specifikacije:

H 45MRY Udarni čekić ■ ■

Za SDS max prihvat alata Zaštita od vibracija: nova struktura ručke koja upija povratni udar Niska razina vibracija u usporedbi s HITACHI udarnim čekićima u klasi od 900W Ostala svojstva kao kod modela H45MR

Ulazna snaga Br. udar. pod punim. opt. Prihvat alata Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

AUTO STOP

950W 3,000/min. SDS max 475mm 5.9kg Bočna ručka, špica, kofer

999074

Specifikacije:

H 60MC Udarni čekić ■ ■ ■ ■

Za SDS max prihvat alata Ulazna snaga 1,250W Jednostavna izmijena pribora Mehanizam za zaključavanje alata u 12 pozicija Funkcionalan i robustan dizajn

Ulazna snaga Br. udar. pod punim. opt. Prihvat alata Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

AUTO STOP

1,250W 1,600/min. SDS max 570mm 10.2kg Bočna ručka, kofer,špica

999074

Specifikacije:

H 60MR Udarni čekić ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Za SDS max prihvat alata Ulazna snaga 1,350W Poboljšane performanse pri razbijanju Izdržljivo aluminijsko kućište Anti-vibracijska ručka presvučena gumom Jednostavna izmijena pribora Mehanizam za zaključavanje alata u 12 pozicija Kofer

Ulazna snaga Br. udar. pod punim. opt. Prihvat alata Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

AUTO STOP

1,350W 1,650/min. SDS max 576mm 10.5kg Bočna ručka, špica, kofer

999074

Specifikacije:

H 60MRV Udarni čekić ■ ■

Za SDS max prihvat alata Konstantan broj okretaja pod opterećenjem te funkcija podešavanja broja okretaja Ostala svojstva kao kod modela H60MR

AUTO STOP

Ulazna snaga Br. udar. pod punim. opt. Prihvat alata Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

1,350W 930 – 1,650/min. SDS max 576mm 10.5kg Bočna ručka, špica, kofer

Katalog HITACHI alata 2016-2017

77


Razbijanje Udarni čekići 999086

Specifikacije:

H 65SC Udarni čekić ■ ■ ■

Za 30mm(1-3/16") šesterokutni prihvat alata Ulazna snaga 1,240W Konstrukcija s dvostrukom izolacijom i aluminijskim kućištem Auto-stop četkice

Ulazna snaga Br. udar. pod punim. opt. Prihvat alata Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

AUTO STOP

1,240W 1,400/min. 30mm šesterokutni 647mm 15.0kg Špica, bočna ručka, ključevi, kofer

03 ■ ■ ■ ■

■ ■

Za 30mm(1-3/16") šesterokutni prihvat alata Ulazna snaga 1,340W Poboljšane performanse pri razbijanju Konstrukcija s dvostrukom izolacijom i aluminijskim kućištem Anti-vibracijska ručka presvučena gumom Podesiva bočna ručka presvučena gumom

■ ■

Za 28.5mm šesterokutni prihvat alata Prihvaća tri vrste pribora: standardne, bez ovratnika i zračne alate Ostala svojstva kao kod modela H65SB2

AUTO STOP

1,340W 1,400/min. 30mm šesterokutni 726mm 16.5kg Špica, bočna ručka, kofer

Ulazna snaga Br. udar. pod punim. opt. Prihvat alata Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

999086

AUTO STOP

1,340W 1,400/min. 28.5mm šesterokutni 823mm 18.5kg Bočna ručka, kofer

999086

Specifikacije:

H 70SA Udarni čekić Za 30mm šesterokutni prihvat alata Ulazna snaga 1,240W ■ Kompaktan u odnosu na ostale Hitachi   udane čekiće s T-tipom ručke ■ Anti-vibracijska ručka ■ Konstrukcija s dvostrukim zračnim strujanjem sprječava prodor prašine ■ Dvostruka unutarnja izolacija ■ ■

Ulazna snaga Br. udar. pod punim. opt. Prihvat alata Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

AUTO STOP

1,240W 1,400/min. 30mm šesterokutni 625mm 18.0kg Špica

999086

Specifikacije:

H 70SD Udarni čekić ■ ■

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Ulazna snaga Br. udar. pod punim. opt. Prihvat alata Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Specifikacije:

H 65SD2 Udarni čekić

78

999086

Specifikacije:

H 65SB2 Udarni čekić

Za 28.5mmšesterokutni prihvat alata Prihvaća tri vrste pribora: standardne, bez ovratnika i zračne alate Ostala svojstva kao kod modela H70SA

Ulazna snaga Br. udar. pod punim. opt. Prihvat alata Ukupna dužina Težina

AUTO STOP

1,240W 1,400/min. 28.5mm šesterokutni 722mm 20.0kg


Zavrtanje vijaka Zavrtači Zavrtači Izbornik Model W6VM W6V4 W6VA4 W6VB3 W8VB2

Vrsta vijka

Broj okretaja u praznom hodu

Ulazna snaga

0 – 6,000/min. 0 – 4,500/min. 0 – 3,000/min. 0 – 2,600/min. 0 – 1,700/min.

620W 620W 620W 620W 620W

Strojni vijak

Samourezni vijak

— — — 6mm 6mm

6mm 6mm 6mm 6mm 8mm

Suhomontažni vijak 6mm 6mm 6mm 6mm 6mm

Vijak za drvo — — — 5.8mm 6.2mm

Težina 1.4kg 1.4kg 1.4kg 1.5kg 1.5kg 999091

Specifikacije:

W 6VM 6mm Zavrtač ■ ■ ■ ■

■ ■ ■

Br. okret. u praznom hodu 0 – 6,000/min. Kapacitet samoureznog vijka: 6mm (1/4") Ulazna snaga 620W Odvojivi kontrolni zatik za jednostavnu montažu i skidanje bita Meka ručka presvučena gumom Aluminijski dio kućišta štiti motor Mekani gumeni štitnik oko aluminijskog dijela kućišta spriječava oštećenja na materijalu na kojem se radi Veliki prekidač

Kapacitet: Suhomont. vijak Samourez. vijak Prihvat alata Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

AUTO STOP

6mm 6mm 6.35mm Šesterokutni 620W 0 – 6,000/min. 294mm 1.4Kg Bit, magnetni držač bitova, graničnik

999091

Specifikacije:

W 6V4 6mm Zavrtač ■ ■

Br. okret. u praznom hodu 0 – 4,500/min. Ostala svojstva kao kod modela W6VM

Kapacitet: Suhomont. vijak Samourez. vijak Prihvat alata Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

AUTO STOP

6mm 6mm 6.35mm Šesterokutni 620W 0 – 4,500/min. 294mm 1.4Kg Bit, magnetni držač bitova, graničnik

999091

Specifikacije:

W 6VA4 6mm Zavrtač ■ ■

Br. okret. u praznom hodu 0 – 3,000/min. Ostala svojstva kao kod modela W6VM

Kapacitet:Suhomont. vijak Samourez. vijak Prihvat alata Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Specifikacije:

W 6VB3 6mm Zavrtač ■ ■ ■

Br. okret. u praznom hodu 0 – 2,600/min. Kapacitet vijka za drvo: 5.8mm x 50mm Ostala svojstva kao kod modela W6VM

Kapacitet:Suhomont. vijak Samourez. vijak Vijak za drvo Prihvat alata Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

04

AUTO STOP

6mm 6mm 6.35mm Šesterokutni 620W 0 – 3,000/min. 294mm 1.4Kg Bit, magnetni držač bitova, graničnik

999091

AUTO STOP

6mm 6mm 5.8 x 50mm 6.35mm Šesterokutni 620W 0 – 2,600/min. 312mm 1.5kg Magnetni držač bitova, graničnik

Katalog HITACHI alata 2016-2017

79


Zavrtanje vijaka Zavrtači / Automatski zavrtači 999091

Specifikacije:

W 8VB2 8mm Zavrtač ■ ■ ■ ■

Br. okret. u praznom hodu 0 – 1,700/min. Kapacitet samoureznog vijka: 8mm (5/16") Kapacitet vijka za drvo: 6.2 x 50mm Ostala svojstva kao kod modela W6VB3

Kapacitet: Suhomont. vijak Samourez. vijak Viijak za drvo Prihvat alata Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

AUTO STOP

6mm 8mm 6.2 x 50mm 6.35mm Šesterokutni 620W 0 – 1,700/min. 312mm 1.5kg Univerzalni magnestski držač, graničnik

04 Specifikacije:

W 4YD 4mm Automatic zavrtač

Kapacitet:Suhomont. vijak ■ ■

■ ■

80

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Za spremnike vijaka Kapacitet suhomontažnog vijka: 4mm x 2541mm Izdržljivi mehanizam "automatskog napajanja vijcima " Napajanje vijaka u oba smjera Kopča s mogućnošću podešavanja kuta

4mm 25 - 41mm Kapacitet spremnika 50 vijaka Prihvat alata 6.35mm Šesterokutni Ulazna snaga 470W Br. okret. u praznom hodu 4,700/min. Ukupna dužina 335mm Težina 1.7kg Obujam isporuke Bit, kopča, kofer

999021


Zavrtanje vijaka Udarni zavrtač WR 14VE 14mm /16mm Udarni zavrtači WR 16SE s motorom bez četkica ■

NOVO

Najmanji i najlakši u klasi*1 zahvaljujući

AC motoru bez četkica Zakretni moment

250Nm 360Nm

za WR14VE Specifikacije za WR14VE:

za WR16SE

WR14VE Izmijena broja okretaja

■ ■ ■ ■

■ ■ ■

Kompatibilan sa svim vrstama generatora Gumeni štitnici štite kućište Elektronski prekidač kod WR14VE Smjer vrtnje lijevo/desno na prekidaču kod WR16SE S mekim startom i kočnicom Meka ručka presvučena gumom Kopča

WR16SE

Kapacitet: Standard. vijak Vijak visoke čvrstoče Zakretni moment Prihvat alata Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu: Max Jako Srednje Slabo Broj udaraca: Max Jako Srednje Slabo Ukupna dužina Težina*2 Obujam isporuke

*Udarni ključ je opcionalan

10 - 18mm 8 - 14mm 250Nm 1/2" 370W 0 - 2,100/min 0 - 1,800/min 0 - 1,600/min 0 - 1,400/min 0 - 2,700/min 0 - 2,300/min 0 - 1,900/min 0 - 1,500/min 210mm 2.0kg Kopča, kofer

04

Specifikacije za WR16SE: Kapacitet: Standard. vijak Vijak visoke čvrstoče Zakretni moment Prihvat alata Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu: Max Jako Srednje Slabo Broj udaraca: Max Jako Srednje Slabo Ukupna dužina Težina*3 Obujam isporuke

12 - 22mm 12 - 16mm 360Nm 1/2" 370W 0 - 1,600/min 0 - 1,400/min 0 - 1,300/min 0 - 1,100/min 0 - 1,900/min 0 - 1,700/min 0 - 1,500/min 0 - 1,300/min 228mm 2.5kg Kopča, kofer

*1. Sa srpnjom, 2014. U klasi14mm/16mm udarnih zavrtača proizvedenh od strane vodećih proizvođača el. alata (ispitivanje od strane Hitachi Koki.) *2. U usporedbi s modelima WR14VB/WR16SA(S). *3. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

WR 22SE 22mm (7/8")/25mm (1") zavrtač WR 25SE Udarni s motorom bez četkica NOVO

WR 22SE

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

WR 25SE

Najmanji i najlakši u klasi*1 zahvaljujući

AC motoru bez četkica Zakretni moment

620Nm 1,000Nm

Specifikacije za WR22SE:

za WR22SE za WR25SE

Robustno i vrlo izdržljivo aluminijsko kućište Stabilne performanse čak i pri padu napona Kompatibilan sa svim vrstama generatora Gumeni štitnici štite kućište Meka ručka presvučena gumom Smjer vrtnje lijevo/desno na prekidaču Kopča s kojom se alat može okačiti na uže: kod WR25SE

Kapacitet: Standard. vijak Vijak visoke čvrstoče Zakretni moment Prihvat alata Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Broj udaraca Ukupna dužina Težina*3 Obujam isporuke

*Udarni ključ je opcionalan

14 - 24mm 16 - 22mm 620Nm 3/4" (19mm) 800W 1,400/min 2,000/min 280mm 4.6kg Bočna ručka, kofer

Specifikacije za WR25SE: Kapacitet: Standard. vijak Vijak visoke čvrstoče Zakretni moment Prihvat alata Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Broj udaraca Ukupna dužina Težina*3 Obujam isporuke

22 - 30mm 22 - 24mm 1,000Nm 1" (25.4mm) 900W 1,100/min 1,500/min 340mm 7.7kg Bočna ručka, kofer

*1. Sa studenim, 2014. U klasi 22mm/25mm udarnih zavrtača proizvedenh od strane vodećih proizvođača el. alata (ispitivanje od strane Hitachi Koki.) *2. Sa studenim, 2014. U klasi udarnih zavrtača proizvedenh od strane vodećih proizvođača el. alata (ispitivanje od strane Hitachi Koki.) *3. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

Katalog HITACHI alata 2016-2017

81


Brušenje Kutne brusilice G 10SS2 G 12SS2 G 12STA G 13SS2 G 13STA

Specifikacije za G10SS2:

100mm /115mm / 125mm Kutne brusilice

NOVO

■ ■

G10SS2 s opcionalnom brusnom pločom

05

Najbolja u klasi*1 : izdržljivost otprilike

19% veća

*2

Najbolja u klasi*1 : performanse pri brušenju otprilike

5% bolje

*2

Snažan 600W motor Promjer ploče 100mm za G10SS2, 115mm za G12SS2/G12STA, 125mm za G13SS2/G13STA Potpuno novi dizajnirani ventilator osigurava optimizirani protok zraka i učinkovito hlađenje motora što produžava životni vijek alata Najmanji obujam ručke u klasi*1 za jednostavno i ugodno rukovanje

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina*3 Obujam isporuke

999067

100mm 16mm M10 x 1.5 600W 11,500/min: 220-240V 12,000/min: 110-120V 254mm 1.7kg Bočna ručka, kjuč

Specifikacije za G12SS2/G12STA: Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina*3 Obujam isporuke

Specifikacije za G13SS2/G13STA: Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina*3 Obujam isporuke

999067

115mm 22.23mm M14 x 2 600W 11,500/min: 220-240V 12,000/min: 110-120V 254mm 1.8kg Bočna ručka, ključ 999067

125mm 22.23mm M14 x 2 600W 11,500/min: 220-240V 12,000/min: 110-120V 254mm 1.8kg Bočna ručka, ključ

*1. Sa travnjom, 2015. U klasi 500W-600W kutnih brusilica proizvedenih od stane vodećih proizvođača el. alata ( ispitivanje od strane Hitachi koki ). *2. U usporedbi s modelom G10SS. 3. * Težina prema EPTA-Procedure 01/2003. 2SVHJUXþNH

G12SS2/G12STA s opcionalnom brusnom pločom

197 mm

G13SS2/G13STA s opcionalnom brusnom pločom

* Brusna ploča je opcionalna

82

Katalog HITACHI alata 2016-2017


Brušenje Kutne brusilice G 10SR4 100mm /115mm / G 12SR4 125mm Kutne brusilice G 13SR4 NOVO

G10SR4 s opcionalnom brusnom pločom  

G12SR4 s opcionalnom brusnom pločom

Najbolja u klasi*1: izdržljivost otprilike

3% veća

*2

Najbolja u klasi*1: performanse pri brušenju otprilike

6% bolje

*2 * Rezna ploč je opcionalna

1

Najsnažnija u klasi*

730W motor Promjer ploče 100mm za G10SR4, 115mm za G12SR4, 125mm za G13SR4 Potpuno novi dizajnirani ventilator osigurava optimizirani protok zraka i učinkovito hlađenje motora što produžava životni vijek alata Najmanji obujam ručke u klasi*1 za jednostavno i ugodno rukovanje

Specifikacije za G10SR4: Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina*3 Obujam isporuke

Specifikacije za G12SR4: Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina*3 Obujam isporuke

2SVHJUXþNH

197 mm

999067

125mm 22.23mm M14 x 2 730W 10,000/min 258mm 1.8kg Bočna ručka, ključ

*1. Sa travnjem, 2015. U klasi 700W kutnih brusilica proizvedenih od stane vodećih proizvođača el. alata ( ispitivanje od strane Hitachi koki ). *2.U usporedbi s modelom G10SR3. 3. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003. *

G13SR4 s opcionalnom brusnom pločom

G 12SW 115mm /125mm Kutne G 13SW brusilice NOVO

999067

115mm 22.23mm M14 x 2 730W 10,000/min 258mm 1.8kg Bočna ručka, ključ

Specifikacije za G13SR4: Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina*3 Obujam isporuke

999067

100mm 16mm M10 x 1.5 730W 10,000/min 258mm 1.7kg Bočna ručka, ključ

Performanse pri brušenju

otprilike

65% bolje

*1

Velika izdržljivost

2

G12SW

■ ■

Ulazna snaga 1,200W i velika izlazna snaga 1,600W Zamijena štitnika bez uporabe alata Anti-vibracijska bočna ručka Malen obujam ručke (202mm) za jednostavniji i udoban rad

Specifikacije za G12SR4: Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina*2 Obujam isporuke

Specifikacije za G13SR4: G13SW

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina*2 Obujam isporuke

999088

115mm 22.23mm M14 x 2 1,200W 12,000/min 277mm ) 2.3kg Bočna ručka, brusna ploča, ključ

999088

125mm 22.23mm M14 x 2 1,200W 12,000/min 277mm 2.3kg Bočna ručka, brusna ploča, ključ

*1. U usporedbi s Hitachi 800W kutnim brusilicama. *2. Sa siječnjom, 2014. U klasi 1.200W kutnih brusilica s bočnim prekidačem proizvedenih od stane vodećih proizvođača el. alata ( ispitivanje od strane Hitachi Koki ). *3. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

Katalog HITACHI alata 2016-2017

83

05


Brušenje Kutne brusilice G 18SW2 180mm /230mm Kutne brusilice G 18ST G 23SW2 G 23ST

Specifikacije za G18SW2: ■

NOVO  

G18SW2 s opcionalnom brusnom pločom

Najbolja u klasi*1 : izdržljivost otprilike

20% veća

*2

za G18ST / G23ST Najbolja u klasi* : težina za G18SW2 za G23SW2

Promjer ploče 180mm za G18SW2/   G18ST, 230mm za G23SW2/G23ST ■ Ulazna snaga 2,200W za G18SW2/ G23SW2, 2,000W za G18ST/G23ST ■ Odvojeni navoji na statoru osiguravaju učinkovito hlađenje motora i produžavaju njegov životni vijek ■

05

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina*4 Obujam isporuke

999059

230mm 22.23mm M14 x 2 2,200W 8,500/min 469mm 5.1kg Bočna ručka, ključ

Specifikacije za G23ST: Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina*4 Obujam isporuke

G18ST s opcionalnom brusnom pločom

999059

180mm 22.23mm M14 x 2 2,000W 6,600/min 469mm 4.9kg Bočna ručka, ključ

Specifikacije za G23SW2: Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina*4 Obujam isporuke

999059

180mm 22.23mm M14 x 2 2,200W 8,500/min 469mm 5.1kg Bočna ručka, kjuč

Specifikacije za G18ST:

2

4.9kg 5.1kg

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina*4 Obujam isporuke

999059

230mm 22.23mm M14 x 2 2,000W 6,600/min 469mm 4.9kg Bočna ručka, ključ

Protok zraka

G23SW2 s opcionalnom brusnom pločom ■

Motor je zaštićen od prašine specijalnom labirint konstrukcijom Jezgra statora je smanjena u dijametru za 6mm čime je smanjena ukupna težina

 88 mm (kod novog modela)  94

mm (kod starog modela) G23ST s opcionalnom brusnom pločom ■

84

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Meka ručka presvučena gumom kod G18SW2/G23SW2

*1. sa rujnom, 2014. U klasi 2,000W/2,200W kutnih brusilica proizvedenih od stane vodećih proizvođača el. alata ( ispitivanje od strane Hitachi Koki ). *2. U usporedbi s modelima G18/23SW i G18/23SS. 3. * S rujnom, 2014. U klasi 2,200W kutnih brusilica proizvedenih od stane vodećih proizvođača el. alata ( ispitivanje od strane Hitachi Koki ). 4. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003. *


BruĹĄenje Kutne brusilice Specifikacije:

G 12S2 115mm (4-1/2â&#x20AC;?) Kutne brusilice s kliznim prekidaÄ?em

â&#x2013; â&#x2013; 

Promjer ploÄ?e 115mm(4-1/2") Ostala svojstva kao kod modela G10SD2 * Do isteka zaliha

Kapacitet: Promjer ploÄ?e Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna duĹžina TeĹžina Obujam isporuke

Specifikacije:

G 13SB3 125mm (5â&#x20AC;?) Kutne brusilice s kliznim prekidaÄ?em â&#x2013; â&#x2013; 

Promjer ploÄ?e 125mm(5") Ostala svojstva kao kod modela G12SA3

Kapacitet: Promjer ploÄ?e Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna duĹžina TeĹžina Obujam isporuke115mm (4-1/2") 22.23mm (7/8") M14 x 2 800W 11,000/min. 250mm (9-7/8") 1.6kg (3.5 lbs.) BoÄ?na ruÄ?ka, brusna ploÄ?a, kljuÄ?125mm (5") 22.23mm (7/8") M14 x 2 1,300W 11,000/min. 283mm (11-9/46") 1.9kg (4.2 lbs.) BoÄ?na ruÄ?ka, brusna ploÄ?a, kljuÄ?

05

Specifikacije:

G 12SQ 115mm Kutne brusilice s prekidaÄ?em na zadnjoj strani brusilice

â&#x2013; â&#x2013; 

Promjer ploÄ?e 115mm Ostala svojstva kao kod modela G10SQ

Specifikacije:

G 12SE2 115mm Kutne brusilice s prekidaÄ?em na zadnjoj strani brusilice

Promjer ploÄ?e 115mm Ulazna snaga 1,200W i izlazna snaga â&#x20AC;&#x192; 1,900W , izdrĹžjliva kod preoptereÄ&#x2021;enja â&#x2013; Zamijena ĹĄtitnika bez uporabe alata â&#x2013;  PrekidaÄ? na zadnjoj stani brusilice za jednostavan rad â&#x2013;  â&#x2013; 

Kapacitet: Promjer ploÄ?e Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna duĹžina TeĹžina Obujam isporuke

Specifikacije:

G 13SQ 125mm Kutne brusilice s prekidaÄ?em na zadnjoj strani brusilice

Kapacitet: Promjer ploÄ?e Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna duĹžina TeĹžina Obujam isporuke

â&#x2013; â&#x2013; 

Promjer ploÄ?e 125mm Ostala svojstva kao kod modela G10SQ

Kapacitet: Promjer ploÄ?e. Promjer otvora. Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna duĹžina TeĹžina Obujam isporuke115mm 22.23mm M14 x 2 840W 10,000/min 273mm 1.6kg BoÄ?na ruÄ?ka, brusna ploÄ?a, kljuÄ?115mm 22.23mm M14 x 2 1,200W 11,000/min. 321mm 1.9kg ( BoÄ?na ruÄ?ka, brusna ploÄ?a, kljuÄ?125mm 22.23mm M14 x 2 840W 10,000/min 273mm 1.6kg (3.5lbs.) BoÄ?na ruÄ?ka, brusna ploÄ?a, kljuÄ?

Katalog HITACHI alata 2016-2017

85


BruĹĄenje Kutne brusilice Specifikacije:

G 13SE2 125mm Kutne brusilice s prekidaÄ?em na zadnjoj strani brusilice

â&#x2013; â&#x2013; 

Promjer ploÄ?e 125mm Ostala svojstva kao kod modela G12SE2

Specifikacije:

G 13SP 125mm Kutne bruilice Promjer ploÄ?e 125mm Ulazna snaga 860W i izlazna snaga â&#x20AC;&#x192; 1,220W â&#x2013; Novi dizajn sprijeÄ?ava ulazak praĹĄine â&#x2013;  â&#x2013; 

05

Promjer ploÄ?e 125mm Ulazna snaga 1,200W i izlazna snaga â&#x20AC;&#x192; 2,100W â&#x2013; 3-pozicije boÄ?ne ruÄ?ke â&#x2013;  Novi dizajn sprijeÄ?ava ulazak praĹĄine â&#x2013;  â&#x2013; 

Kapacitet: Promjer ploÄ?e. Promjer otvora. Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna duĹžina TeĹžina Obujam isporuke

Specifikacije:

G 15SA2 150mm Kutne brusilice â&#x2013; â&#x2013; 

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Kapacitet: Promjer ploÄ?e. Promjer otvora. Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna duĹžina TeĹžina Obujam isporuke

Specifikacije:

G 13SC2 125mm Kutne brusilice

86

Kapacitet: Promjer ploÄ?e. Promjer otvora. Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna duĹžina TeĹžina Obujam isporuke

Promjer ploÄ?e 150mm Ostala svojstva kao kod modela G13SC2

Kapacitet: Promjer ploÄ?e. Promjer otvora. Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna duĹžina TeĹžina Obujam isporuke125mm 22.23mm M14 x 2 1,200W 11,000/min. 321mm 1.9kg BoÄ?na ruÄ?ka, brusna ploÄ?a, kljuÄ?125mm 22.23mm M14 x 2 860W 9,500/min. 370mm 2.1kg BoÄ?na ruÄ?ka, brusna ploÄ?a, kljuÄ?125mm 22.23mm M14 x 2 1,200W 10,000/min. 391mm 2.8kg BoÄ?na ruÄ?ka, brusna ploÄ?a, kljuÄ?150mm 22.23mm M14 x 2 1,200W 8,500/min. 391mm 2.8kg BoÄ?na ruÄ?ka, brusna ploÄ?a, kljuÄ?


Brušenje Kutne brusilice Specifikacije:

G 18SH2 180mm Kutne brusilice ■ ■

■ ■

Promjer ploče 180mm Ulazna snaga 2,000W maksimalna izlazna snaga 3,500W Produžen vijek trajanja četkica Konstrukcija koja spriječava ulazak prašine Novi dizajn i prekidač

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke180mm 22.23mm M14 x 2 2,000W 8,500/min. 463mm 4.3kg Bočna ručka, ključ

* Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

Specifikacije:

G 18SR 180mm Kutne brusilice Promjer ploče 180mm Ulazna snaga 2,000W iizlazna snaga   3,300W ■ Izdržljivi metalni nosač ležajeva ■ Jednostavan pristup četkicama za laganu zamijenu ■ ■

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke180mm 22.23mm M14 x 2 2,000W 8,500/min. 463mm 4.3kg Bočna ručka, ključ

05

* Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

Specifikacije:

G 18SE3 180mm Kutne brusilice ■ ■ ■ ■

Promjer ploče 180mm Ulazna snaga 2,300W Anti-vibracijska bočna ručka Ostala svojstva kao kod modela G18SH2

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke180mm 22.23mm M14 x 2 2,300W 8,500/min. 478mm 5.0kg Bočna ručka, ključ

* Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

Specifikacije:

G 18SCY 180mm Kutne brusilice Promjer ploče 180mm UVP sustav zaštite od vibracija: upijanje vibracija na glavnoj i bočnoj ručki ■ Ulazna snaga 2,400W i izlazna snaga   4,600W ■ Produžen vijek trajanja četkica ■ Zamijena štitnika bez uporabe alata ■ Meka ručka presvučena gumom ■ ■

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke180mm 22.23mm M14 x 2 2,400W 8,500/min. 500mm 5.1kg Bočna ručka, ključ

* Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

Specifikacije:

G 18MR 180mm Kutne brusilice Promjer ploče 180mm Dvostruko izolirano aluminijsko kućište, prvo takvo u svojoj klasi ■ Ulazna snaga 2,400W i izlazna snaga   4,600W ■ Zamijena štitnika bez uporabe alata ■ Anti-vibracijska bočna ručka ■ Produžen vijek trajanja četkica ■ Meka ručka presvučena gumom ■ ■

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke180mm 22.23mm M14 x 2 2,400W 8,500/min. 492mm 5.4kg Bočna ručka, ključ

* Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

Katalog HITACHI alata 2016-2017

87


Brušenje Kutne brusilice Specifikacije:

G 18SG2 180mm Kutne brusilice ■ ■ ■ ■

Promjer ploče 180mm Ulazna snaga 2,500W Anti-vibracijska bočna ručka Ostala svojstva kao kod modela G18SH2

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke180mm 22.23mm M14 x 2 2,500W 8,500/min. 478mm 5.0kg Bočna ručka, ključ

* Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

Specifikacije:

G 18SEY 180mm Kutne brusilice ■ ■

05

Promjer ploče 180mm Ulazna snaga 2,600W i izlazna snaga  4,600W Ostala svojstva kao kod modela G18SCY

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke180mm 22.23mm M14 x 2 2,600W 8,500/min. 500mm 5.1kg Bočna ručka, ključ

* Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

Specifikacije:

G 23SF2 230mm Kutne brusilice ■ ■

Promjer ploče 230mm Ostala svojstva kao kod modela G18SH2 * Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

■ ■

Promjer ploče 230mm Ostala svojstva kao kod modela G18SR * Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke230mm 22.23mm M14 x 2 2,000W 6,600/min. 463mm 4.3kg Bočna ručka, ključ

Specifikacije:

G 23SC3 230mm Kutne brusilice ■ ■ ■ ■

Promjer ploče 230mm Ulazna snaga 2,300W Anti-vibracijska bočna ručka Ostala svojstva kao kod modela G23SF2 * Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

Katalog HITACHI alata 2016-2017230mm 22.23mm M14 x 2 2,000W 6,600/min. 463mm 4.3kg Bočna ručka, ključ

Specifikacije:

G 23SR 230mm Kutne brusilice

88

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke230mm 22.23mm M14 x 2 2,300W 6,600/min. 478mm 5.0kg Bočna ručka, ključ


Brušenje Kutne brusilice Specifikacije:

G 23SCY 230mm Kutne brusilice ■ ■

Promjer ploče 230mm Ostala svojstva kao kod modela G18SCY * Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke230mm 22.23mm M14 x 2 2,400W 6,600/min. 500mm 5.1kg Bočna ručka, ključ

Specifikacije:

G 23MR 230mm Kutne brusilice ■ ■

Promjer ploče 230mm Ostala svojstva kao kod modela G18MR * Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke230mm 22.23mm M14 x 2 2,400W 6,600/min. 492mm 5.4kg Bočna ručka, ključ

05

Specifikacije:

G 23SE2 230mm Kutne brusilice ■ ■ ■ ■

Promjer ploče 230mm Ulazna snaga 2,500W Anti-vibracijska bočna ručka Ostala svojstva kao kod modela G23SF2

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke230mm 22.23mm M14 x 2 2,500W 6,600/min. 478mm 5.0kg Bočna ručka, ključ

* Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

Specifikacije:

G 23SEY 230mm Kutne brusilice Promjer ploče 230mm Ulazna snaga 2,600W i izlazna snaga    4,600W ■ Ostala svojstva kao kod modela G18SCY ■ ■

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke230mm 22.23mm M14 x 2 2,600W 6,600/min. 500mm 5.1kg Bočna ručka, ključ

* Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

Specifikacije:

G 18UC 180mm Kutne brusilice s mekim startom Promjer ploče 180mm Ulazna snaga 2,500W i izlazna snaga   4,420W ■ Meki start i zaštita od ponovnog pokretanja ■ Anti-vibracijska bočna ručka ■ ■

* Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

Kapacitet: Promjer ploče. Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

999038

180mm 22.23mm M14 x 2 2,500W 8,500/min 484mm 6.2kg *1 Bočna ručka, ključ

*1. Težina bez kabela i brusne ploče. Prema EPTA-Procedure 01/2003.

Katalog HITACHI alata 2016-2017

89


Brušenje Kutne brusilice Specifikacije:

G 18UBY 180mm Kutne brusilice s mekim startom ■ ■ ■

■ ■ ■

Promjer ploče 180mm Ugrađen limitator zaletne struje za meki start UVP sustav zaštite od vibracija: upijanje vibracija na glavnoj i bočnoj ručki Ulazna snaga 2,600W i izlazna snaga  4,600W Produžen vijek trajanja četkica Zamijena štitnika bez uporabe alata Meka ručka presvučena gumom

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke180mm 22.23mm M14 x 2 2,600W 8,500/min. 500mm 5.1kg Bočna ručka, ključ

* Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

Specifikacije:

G 18UDY 180mm Kutne brusilice s mekim startom Promjer ploče 180mm UVP sustav zaštite od vibracija: upijanje vibracija na glavnoj i bočnoj ručki ■ Ulazna snaga 2,600W i izlazna snaga   4,600W ■ Meki start i zaštita od ponovnog pokretanja ■ Zamijena štitnika bez uporabe alata ■ ■

05

Kapacitet: Promjer ploče. Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

999061

180mm 22.23mm M14 x 2 2,600W 8,500/min 500mm 6.4kg Bočna ručka, ključ

*1. Težina bez kabela i brusne ploče. Prema EPTA-Procedure 01/2003.

* Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

Specifikacije:

G 23SU 230mm Kutne brusilice s mekim startom Promjer ploče 230mm Ulazna snaga 2,000W i izlazna snaga   3,150W ■ Meki start i zaštita od ponovnog pokretanja ■ ■

* Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

Kapacitet: Promjer ploče. Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

999038

230mm 22.23mm M14 x 2 2,000W 6,600/min 469mm 5.6kg Bočna ručka, ključ

*1. Težina bez kabela i brusne ploče. Prema EPTA-Procedure 01/2003.

Specifikacije:

G 23SRU 230mm Kutne brusilice s mekim startom Promjer ploče 230mm Ugrađen limitator zaletne struje za meki start ■ Ulazna snaga 2,000W i izlazna snaga   3,300W ■ Izdržljiv metalni nosač ležajeva ■ Jednostavan pristup četkicama za laganu zamijenu ■ ■

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke230mm 22.23mm M14 x 2 2,000W 6,600/min. 463mm 4.3kg Bočna ručka, ključ

* Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

Specifikacije:

G 23SWU 230mm Kutne brusilice s mekim startom Promjer ploče 230mm Ulazna snaga 2,200W i izlazna snaga   3,810W ■ Meki start i zaštita od ponovnog pokretanja ■ ■

* Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

90

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Kapacitet: Promjer ploče. Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

999038

230mm 22.23mm M14 x 2 2,200W 6,600/min 469mm 5.6kg *1 Bočna ručka, ključ

*1. Težina bez kabela i brusne ploče. Prema EPTA-Procedure 01/2003.


Brušenje Kutne brusilice Specifikacije:

G 23UAY 230mm Kutne brusilice s mekim startom Promjer ploče 230mm Ulazna snaga 2,400W i izlazna snaga   4,600W ■ Ostala svojstva kao kod modela G18UBY ■ ■

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke230mm 22.23mm M14 x 2 2,400W 6,600/min. 500mm 5.1kg Bočna ručka, ključ

* Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

Specifikacije:

G 23UCY 230mm Kutne brusilice s mekim startom UVP sustav zaštite od vibracija: upijanje vibracija na glavnoj i bočnoj ručki ■ Promjer ploče 230mm ■ Ulazna snaga 2,400W i izlazna snaga   4,600W ■ Meki start i zaštita od ponovnog pokretanja ■ Zamijena štitnika bez uporabe alata ■

Kapacitet: Promjer ploče. Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

999061

230mm 22.23mm M14 x 2 2,400W 6,600/min 500mm 6.6kg *1 Bočna ručka, ključ

*1. Težina bez kabela i brusne ploče. Prema EPTA-Procedure 01/2003.

* Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

Specifikacije:

G 23UB2 230mm Kutne brusilice s mekim startom ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Promjer ploče 230mm Ugrađen limitator zaletne struje za meki start Ulazna snaga 2,500W Produžen vijek trajanja četkica Konstrukcija koja spriječava ulazak prašine Novi dizajn i prekidač Anti-vibracijska bočna ručka

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke230mm 22.23mm M14 x 2 2,500W 6,600/min. 478mm 5.0kg Bočna ručka, ključ

* Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

Specifikacije:

G 23UC 230mm Kutne brusilice s mekim startom Promjer ploče 230mm Ulazna snaga 2,500W i izlazna snaga   4,420W ■ Meki start i zaštita od ponovnog pokretanja ■ Anti-vibracijska bočna ručka ■ ■

* Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

Kapacitet: Promjer ploče. Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

999061

230mm 22.23mm M14 x 2 2,500W 6,600/min 484mm 6.4kg *1 Bočna ručka, ključ

*1. Težina bez kabela i brusne ploče. Prema EPTA-Procedure 01/2003.

Specifikacije:

G 23MRU 230mm Kutne brusilice s mekim startom Promjer ploče 230mm Ugrađen limitator zaletne struje za meki start ■ Dvostruko izolirano aluminijsko kućište,   prvo takvo u klasi ■ Ulazna snaga 2,500W ■ Zamijena štitnika bez uporabe alata ■ Anti-vibracijska bočna ručka ■ Produžen vijek trajanja četkica ■ Meka ručka presvučena gumom ■ ■

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

999061

230mm 22.23mm M14 x 2 2,500W 6,600/min. 492mm 5.4kg Bočna ručka, ključ

* Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom * Dostupno do isteka zaliha.

Katalog HITACHI alata 2016-2017

91

05


Brušenje Kutne brusilice Specifikacije:

G 23MRUA 230mm Kutne brusilice s mekim startom Promjer ploče 230mm Ulazna snaga 2,500W i izlazna snaga   4,420W ■ Meki start i zaštita od ponovnog pokretanja ■ Anti-vibracijska bočna ručka ■ ■

* Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

Kapacitet: Promjer ploče. Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

999061

230mm 22.23mm M14 x 2 2,500W 6,600/min 492mm 6.8kg *1 Bočna ručka, ključ

*1. Težina bez kabela i brusne ploče. Prema EPTA-Procedure 01/2003.

Specifikacije:

G 23UBY 230mm Kutne brusilice s mekim startom Promjer ploče 230mm Ulazna snaga 2,600W i izlazna snaga   4,600W ■ Ostala svojstva kao kod modela G23UAY ■ ■

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

999061

230mm 22.23mm M14 x 2 2,600W 6,600/min. 500mm 5.1kg Bočna ručka, ključ

* Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

05

Specifikacije:

G 23UDY 230mm Kutne brusilice s mekim startom UVP sustav zaštite od vibracija: upijanje vibracija na glavnoj i bočnoj ručki ■ Promjer ploče 230mm ■ Ulazna snaga 2,600W i izlazna snaga   4,600W ■ Meki start i zaštita od ponovnog pokretanja ■ Zamijena štitnika bez uporabe alata ■

Kapacitet: Promjer ploče. Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

999061

230mm 22.23mm M14 x 2 2,600W 6,600/min 500mm 6.6kg *1 Bočna ručka, ključ

*1. Težina bez kabela i brusne ploče. Prema EPTA-Procedure 01/2003.

* Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

Specifikacije:

G 12VA 115mm Kutne brusilice s elektroničkim sustavom kontrole

Promjer ploče 115mm Ulazna snaga 1,500W i izlazna snaga   2,800W ■ Elektronički sustav kontrole::   podesivi broj okretaja, mekistart, zaštita od ponovnog pokretanja, kick back zaštita i   zaštita od preopterećenja ■ Zamijena štitnika bez uporabe alata ■ Anti-vibracijska bočna ručka ■ ■

Specifikacije:

G 13YC2 125mm Kutne brusilice s elektroničkim sustavom kontrole

Promjer ploče 125mm Ulazna snaga 1,500W i izlazna snaga   2,800W ■ Elektronički sustav kontrole::   konstantan broj okretaja pri opterećenju, meki start, zaštita od ponovnog pokretanja, kick back zaštita i zaštita od preopterećenja ■ Izdržljiva za najteže primjene ■ Prekidač na zadnjem kraju brusilice za laki rad ■ Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom ■ ■

92

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

999088

115mm 22.23mm M14 x 2 1,500W 2,800-10,500/min. 297.5mm 2.0kg Bočna ručka, brusna ploča, ključ

999088

125mm 22.23mm M14 x 2 1,500W 10,500/min 323mm 2.0kg Bočna ručka, brusna ploča, ključ

* Specifikacije i obujam isporuke mogu se razlikovati ovisno o zemlji isporuke.


Brušenje Kutne brusilice s elektroničkim sustavom kontrole Specifikacije:

G 13YF 125mm Kutne brusilice s elektroničkim sustavom kontrole ■ ■

Promjer ploče 125mm Konstantan broj okretaja bez obzira na opterećenje Ostala svojstva kao kod modela G12VA * Dostupno do isteka zaliha.

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Specifikacije:

G 13VA 125mm Kutne brusilice s elektroničkim sustavom kontrole ■ ■

Promjer ploče 125mm Ostala svojstva kao kod modela G12VA

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

999088

125mm 22.23mm M14 x 2 1,500W 10,500/min. 297.5mm 2.0kg Bočna ručka, brusna ploča, ključ

999088

125mm 22.23mm M14 x 2 1,500W 2,800-10,500/min. 297.5mm 2.0kg Bočna ručka, brusna ploča, ključ

05

Specifikacije:

G 15YC2 150mm Kutne brusilice s elektroničkim sustavom kontrole

■ ■ ■

Promjer ploče 150mm Zamijena štitnika bez uporabe alata Ostala svojstva kao kod modela G13YC2 * Alat na slici prikazan s opcionalnom brusnom pločom

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

999088

150mm 22.23mm M14 x 2 1,500W 9,000/min 323mm 2.0kg Bočna ručka, brusna ploča, ključ

* Specifikacije i obujam isporuke mogu se razlikovati ovisno o zemlji isporuke.

Specifikacije:

G 15YF 150mm Kutne brusilice s elektroničkim sustavom kontrole ■ ■

Promjer ploče 150mm Ostala svojstva kao kod modela G13YF * Dostupno do isteka zaliha.

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Specifikacije:

G 15VA 150mm Kutne brusilice s elektroničkim sustavom kontrole ■ ■

Promjer ploče 150mm Ostala svojstva kao kod modela G12VA * Dostupno do isteka zaliha.

Kapacitet: Promjer ploče Promjer otvora Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

999088

150mm 22.23mm M14 x 2 1,500W 9,000/min. 297.5mm 2.0kg Bočna ručka, brusna ploča, ključ

999088

150mm 22.23mm M14 x 2 1,500W 2,300-9,000/min. 297.5mm 2.0kg Bočna ručka, brusna ploča, ključ

Katalog HITACHI alata 2016-2017

93


Brušenje Ravne brusilice / Ravne brusilice s elek. / Polirke/ Brusilice za poliranje Specifikacije:

GP 2S2 25mm (1”) Ravna brusilica ■ ■ ■ ■

Ulazna snaga 520W Konstrukcija s ležajevima Kućište konstruirano za jednostavan prihvat Unutarnje četkice

Kapacitet: Stezne čeljusti Max. prom.brus. nastavka Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

999088

6mm (or 1/4") 25mm (1") 520W 29,000/min. 359.4mm (14-5/32") 1.7kg (4.0lbs.) Bočna ručka, ključ

* Alat na slici prikazan s opcionalnim brusnim nastavkom

sustavom kontrole ■ ■ ■ ■

■ ■

Max promjer brusnog nastavka: 25mm (1") Ulazna snaga 760W Podesivi broj okretaja : 7,000 - 29,000/min. Elektronički sustav kontrole: meki start i konstantan broj okretaj pod opterećenjem Unutarnje četkice Kućište konstruirano za jednostavan prihvat

Kapacitet: Stezne čeljusti Max. prom.brus. nastavka Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

* Specifikacije i Obujam isporuke are subject to change by areas.

Specifikacije:

sustavom kontroler ■ ■ ■

Max promjer brusnog nastavka: 50mm (2") Podesivi broj okretaja: 2,000 - 8,300/min. Ostala svojstva kao kod modela GP3V * Alat na slici prikazan s opcionalnim brusnim nastavkom

06

Kapacitet: Stezne čeljusti Max Promjer ploče Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

■ ■

Kapacitet: Brusni disk Vunena navlaka Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Ulazna snaga 750W Za brušenje i poliranje 2 brzine

999076

AUTO STOP

6mm (or 1/4") 50mm (2") 760W 2,000 - 8,300/min. 406mm (16") 1.9kg (4.2lbs.) Bočna ručka, stezne čeljusti, ključ

* Specifikacije i obujam isporuke mogu se razlikovati ovisno o zemlji isporuke.

Specifikacije:

SAT-180 180mm (7”) Brusilica za poliranje ■

AUTO STOP

6mm (or 1/4") 25mm (1") 760W 7,000 - 29,000/min. 406mm (16") 1.8kg (4.0lbs.) Bočna ručka, stezne čeljusti, kljjuč

* Alat na slici prikazan s opcionalnim brusnim nastavkom

GP 5V 50mm (2”) Ravna brusilica s elek.

05

999076

Specifikacije:

GP 3V 25mm (1”) Ravna brusilica s elek.

999043

180mm (7") 180mm (7") M14 x 2 ili U5/8-11 750W 1. brz.: 1,900/min. 2. brz.: 3,400/min. 395mm (15-9/16") 2.9kg (6.4 lbs.) Bočna ručka, gumena podloška, vunena navlaka, brusni disk, ključ

* Alat na slici prikazan s opcionalnom vunenom navlakom

Specifikacije:

SP 18VA 180mm (7”) Brusilica za poliranje ■

■ ■ ■ ■

Ulazna snaga 1,250W i izlazna snaga 2,560W Za brušenje i poliranje Konstantan broj okretaja pod opterećenjem Meki start i zaštita od preopterećenja 2 načina promijene brzine: na prekidaču i kotačiću Dizajn s ležajevima za veću izdržljivost

Kapacitet: Brusni disk Vunena navlaka Navoj brusnog vretena Ulazna snaga Br. okret.u praz.hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

* Alat na slici prikazan s opcionalnim vunenom navlakom.

94

Katalog HITACHI alata 2016-2017

999043

180mm (7") 180mm (7") M14 x 2 ili U5/8-11 1,250W 0 – 3,400/min. 415mm (16-19/36") 2.8kg (6.2 lbs.) Prednja D ručka, gumena podloška, vunena navlaka,brusni disk, ključ


Poliranje / Brušenje Oscilatorne brusilice Specifikacije:

SV 12SH 110mm Oscilatorna brusilica ■ ■

Ulazna snaga 200W Velika mekana ručka presvučena gumom za udobniji rad i bolju kontrolu Delta oblik brusne podloge za rad u kutovima Ugrađena jedinica za skupljanje prašine

Kapacitet: Brusna podloga Veličina papira Ulazna snaga Oscilacijski krug Br. okret.u praz.hodu: Broj oscilacija Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Specifikacije:

SV 12SG 110mm Oscilatorna brusilica ■ ■

Ulazna snaga 200W Velika mekana ručka presvučena gumom za udobniji rad i bolju kontrolu Ugrađena jedinica za skupljanje prašine

Kapacitet: Brusna podloga Ulazna snaga Oscilacijski krug Br. okret.u praz.hodu: Broj oscilacija Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Specifikacije:

SV 12SD 114mm Oscilatorna brusilica ■

■ ■

Učinkovito skupljanje prašine kroz sustav  skupljanja prašine “ kroz bazu " Bočno brušenje s 3 strane Ostala svojstva kao kod modela SV12SE

Kapacitet: Brusna podloga Ulazna snaga Oscilacijski krug Br. okret.u praz.hodu: Broj oscilacija Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Specifikacije:

SV 12V 114mm Oscilatorna brusilica ■ ■

Podesivi broj oscilacija Ostala svojstva kao kod modela SV12SD

Kapacitet: Brusna podloga Ulazna snaga Oscilacijski krug Br. okret. u praznom hodu: Broj oscilacija Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

999041

110x190mm 96x96x96mm 200W 1.5mm 14,000/min. 28,000/min. 133mm 1.0kg Brusni papir, vrećica za prašinu

999041

110 x 100mm 200W 1.5mm 14,000/min. 28,000/min. 137mm 1.1kg Brusni papir, vrećica za prašinu

999041

114 x 228mm 300W 2.4mm 10,000/min. 20,000/min.   300mm 2.8kg Brusni papir, vrećica za prašinu

999041

114 – 228mm 300W 2.4mm 4,000 – 10,000/min. 8,000 – 20,000/min. 300mm 2.8kg Brusni papir, vrećica za prašinu

Preporučeni broj okretaja za model SV12V: Sistem za pričvrščivanje brusnog papira: Broj okretaja može biti podešen između 4,000/min. to 10,000/min. na kotačiću. Modeli SV12V, SV12SD i SV12SE dolaze sa sistemom za pričvrščivanje Preporučeni broj okretaja za različite primijene je prikazan u tablici dolje.. brusnog papira. Držač papira se otvara jednostavnim pomicanjem ručice kako je prikazano na slici dolje, tako da se papir može jednostavno pozicionirati i učvrstiti. Podešavanje br.okr. Granulacija Primjena (Br. okret. u pr.hodu) papira Pozicija5 (10,000/min.)

Uklanjanje stare boje Brušenje drveta i furnira prije bojanja Brušenje kita Brušenje tanko nanešenih premaza

Pozicija 3 – 4 (6,500 – 7,500/min.) Zaobljavanje rubova i lagano brušenje rubova Brušenje rubova na rirodnom drvetu i furniru Pozicija 2 – 3 (5,500 – 6,500/min.) Srednej brušenje obojanih površina Brušenje rubova obojanog drveta Pozicija 1 – 2 (4,000 – 5,500/min.) Brušenje termoplastičnih materijala

40 – 80 120 – 180 60 – 100 120 – 150 80 – 120 120 – 180 120 – 180 220 – 240 Ovisno o vrsti materijala

(otvoreno)

(zatvoreno)

Katalog HITACHI alata 2016-2017

95

06


Poliranje/ Brušenje Ekscentarske brusilice / Tračne brusilice Specifikacije:

SV 13YB 125mm Ekscentarske brusilice ■ ■ ■

Ulazna snaga 230W Oscilacijski način rada Velika mekana drška za veću udobnost i kontrolu Izravni priključak spremnika za prašinu

Specifikacije:

SV 13YA 125mm Ekscentarske brusilice ■

06

999041

Kapacitet: brusna ploča Ulazna snaga Ekscentričnost Br. okret.u praz.hodu Ukupna visina Težina Obujam isporuke

Promijenjiva brzina i konstantan broj okretaja bez obzira na opterećenje Ostala svojstva kao kod modela SV13YB

125mm 230W 3.2mm 12,000/min. 145mm 1.4kg Brusni papir, vrećica za prašinu

999041

Kapacitet: Brusna ploča Ulazna snaga Ekscentričnost Br. okret.u praz.hodu Ukupna visina Težina Obujam isporuke

125mm 230W 3.2mm 7,000 - 12,000/min. 145mm 1.4kg Brusni papir, vrećica za prašinu

Tračne brusilice Izbornik Model

Kapacitet (dimenzije trake)

SB 8V2

76 x 533mm(3 x 21")

SB 10S2

100 x 610mm(4 x 24")

SB 10V2

100 x 610mm(4 x 24")

Ulazna snaga

1,020W

Br. okret. u praznom hodu (broj okretaja brusne trake) 250-450m/min

318mm

4.3kg

420m/min

363mm

5,2kg

240-420m/min

363mm

5.2kg

Ukupna dužina

Specifikacije:

SB 8V2 76mm Tračna brusilica Ulazna snaga 1,020W Veličina brusne trake : 76 x 533mm ■ Mjesto brušenja je vidljivo koz prozirni poklopac ■ Širina 171mm ■ Podešavanje broja okretaja na kotačiću i velikom prekidaču ■ Meka ručka presvučena gumom i pomoćna drška ■ Vrećica za prašinu s lijeve strane alata   za siing at corner ■ ■

■ ■ ■ ■

Brusna traka : 100 x 610mm Širina 189mm Jedna brzina, veliki prekidač Ostala svojstva kao kod modela SB8V2

Kapacitet: Brusna traka Ulazna snaga Br.okr. brusne trake: Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Specifikacije:

SB 10V2 100mm Tračna brusilica ■ ■

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Kapacitet: brusna traka Ulazna snaga Br.okr. brusne trake: Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Specifikacije:

SB 10S2 100mm Tračna brusilica

96

Težina

Podešavanje broja okretaja na kotačiću Ostala svojstva kao kod modela SB10S2

Kapacitet: Brusna traka Ulazna snaga Br.okr. brzsne trake: Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Obujam isporuke

Brusna traka Vrećica za prašinu

999043

76 x 533mm 1,020W 250 - 450m/min 318mm 4.3kg Brusna traka, vrećica za prašinu

999043

100 x 610mm 1,020W 420m/min. 363mm 5.2kg Brusna traka, vrećica za prašinu

999043

100 x 610mm 1,020W 240 – 420m/min. 363mm 5.2kg Brusna traka, vrećica za prašinu


Rezanje MultiBušaći alati/ Rezači čekić

NOVO

999005

Specifikacije:

CV 350V Multi alat ■

■ ■ ■ ■

Hitachi originalni sustav izmijene pribora bez uporabe alata AUTO Mode svojstvo smanjuje vibracije i buku pri radu bez opterećenja 37 različitih vrsta pribora*1 za različite primjene Velika ulazna snaga: 350W Mala težina: 1.5kg Mali obujam drške Ugrađeno LED svjetlo

Ulazna snaga Frekvencija oscilacija Standardni način rada (poz. 1 - 5) AUTO Mode način rada (poz. A) Kut oscilacija Ukupna dužina Težina*2 Obujam isporuke*3

350V 6,000 - 20,000/min 15,000 ⇔ 20,000/min 3.2° 280 mm 1.5kg Podloga (MU93D), brusni papiri, diskovi, kutijica za pribor, kofer

*1. Pogledaj na str.52 za dodatni pribor. *2. Težina prema EPTA-procedure 01/2003. *3. Obujam isporuke može varirati ovisno o zemlji isporuke.

999088

Specifikacije:

CM 5SB 125mm Rezač ■

■ ■ ■

Ulazna snaga 1,300W, max izlazna snaga 1,900W za veliku izdržljivost Bočni prekidač Velika otpornost na trošenje navoja na rotoru Adapter za skupljanje prašine

Promjer rezne ploče Max dubina rezanja Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Širina baze Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

125mm 30mm 1,300W 11,000/min. 33.5mm 314mm 2.9kg Bočna ručka, ključ, kofer, Adapter za priključak na usisavač

* Fotografija prikazana s opcionalnom pločom za rezanje

999074

Specifikacije:

CM 9SR 230mm Rezač ■

■ ■ ■

Ulazna snaga 2,000W, max izlazna snaga 3,300W Prekidač na pritiskanje Širina baze 80mm Adapter za skupljanje prašine

Promjer rezne ploče Max dubina rezanja Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Širina baze Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

AUTO STOP

230mm 60mm 2,000W 6,600/min. 80mm 615mm 7.7kg Cijevasta ručka, ključ, kofer, Adapter za priključak na usisavač

* Fotografija prikazana s opcionalnom pločom za rezanje

999089

Specifikacije:

CM 9UBY 230mm Rezač ■ ■

Anti-vibracijski sistav UVP Ulazna snaga 2,600W, max izlazna snaga 4,600W Ostala svojstva kao kod modela CM9SR

Promjer rezne ploče Max dubina rezanja Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Širina baze Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

* Fotografija prikazana s opcionalnom pločom za rezanje

AUTO STOP

230mm 60mm 2,600W 6,600/min. 80mm 652mm 8.1 kg Cijevasta ručka, adapter za priključak na usisavač,ključ, kofer

999044

Specifikacije:

CM 12Y 305mm Rezač ■ ■ ■ ■ ■

Ulazna snaga 2,400W Maksimalna dubina rezanja: 100mm Meki start Velika cjevasta ručka za bolju kontrolu Lakše održavanje u odnosu na benzinske rezače * Fotografija prikazana s opcionalnom pločom za rezanje

Promjer rezne ploče. Max dubina rezanja Dubina rezanja po jednom rezu Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Arbor Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

305mm 100mm 50mm 2,400W 5,000/min 22mm 633mm 11.5kg Adapter za priključak na usisavač*, Štitnik za oči, ključ

*Za abrazivne materijale

Katalog HITACHI alata 2016-2017 97

07


Rezanje Rezač za žljebove / Pila za metal 999044

Specifikacije:

CM 7MR 180mm Rezač za žljebove ■

■ ■ ■

Napravljen za izradu žljebova za postavljanje električnih kablova ili vodovodnih cijevi u zidovima Ulazna snaga 2,000W, max izlazna snaga 3,300W Max širina rezanja: 45mm Aluminijski štitnik dijamantne ploče Adapter za skupljanje prašine

Promjer rezne ploče Max dubina rezanja Max širina rezanja Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Širina baze Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

180mm 35mm 45mm 2,000W 6,600/min. 110mm 571mm 7.9kg Bočna ručka, ključ

*Fotografija prikazana s opcionalnom dijamantnom pločom

Specifikacije:

CM 7MC 180mm Rezač za žljebove ■

■ ■

Ulazna snaga 2,300W, max izlazna snaga 4,400W Anti-vibracijska bočna ručka Ostala svojstva kao kod modela CM7MR *Fotografija prikazana s opcionalnom dijamantnom pločom

Promjer rezne ploče Max dubina rezanja Max širina rezanja Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Širina baze Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

999061

180mm 35mm 45mm 2,300W 6,600/min. 110mm 580mm 8.8kg Bočna ručka, ključ

07

999044

Specifikacije:

CC 14SF 355mm Pila za metal ■ ■ ■ ■

Ulazna snaga 2,000W Ručke od mekane gume za bolju kontrolu Štitnik za otklanjanje iskri Zaključavanje vretena

Promjer kvadratne cijvi. Promjer okrugle cijevi Profil Ulazna snaga Br. okret. u praznom hodu Dimenzije(L x W x H)

65mm 120mm 130 x 130mm 2,000W 3,800/min. 603 x 318 x 603mm

Težina Obujam isporuke

16.5kg (36.3 lbs.) Rezna ploča, ključ

* Specifikacije i obujam isporuke mogu biti razlilčiti ovisno o zemlji isporuke

98

Katalog HITACHI alata 2016-2017


Piljenje Kružne pile Kružne pile Izbornik

Maksimalna dubina rezanja 54mm(2-3/32") 57mm(2-1/4")

Model C6BU2*1

165mm

1,100W

165mm

1,100W

C6SS

165mm

C7BD2*1

62mm(2-7/16")

66mm(2-19/32")

185mm

Ugrađen široki nož

Primjena Kontinuirano Korištenje s korištenje velikim opt.

1,710W 1,710W

C6MEY*1

165mm

1,050W 1,200W

190mm

1,200W

C7SS

1,050W

C9

1,750W

C9BU2*1, C9U2

Aluminijum

1,050W

185mm

C7U2

Materijal baze Čelik

1,400W

C7ST

C7BU2*1

86mm(3-3/8")

Ulazna snaga

C6U2

C7YA

60mm(2-3/8")

Promjer lista pile.

235mm

2,000W

*1. s električnom kočnicom

C 6MEY 165mm Kružna pila NOVO

s motorom bez četkica ■  

■ ■

■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

*1. S travnjom 2015. U grupi 165mm kružnih pila proizvedenih od strane vodećih proizvođača električnih alata (ispitivanje izvršio Hitachi Koki.) 2. * Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

■ ■ ■

Prvi u industriji*1 učinkoviti

AC motor bez četkica Velika dubina reza

66mm

Najmanjih dimenzija u klasi*1 i izvrsno izbalansiran Otporan na pad napona "Tihi" način rada za manju buku i učinkovitiji rad motora Zaštita od preopterećenja Opcionalna ploča premazana florom radi veće brzine rezanja Ravno kućište motora dizajnirano da poveća stabilnost prilikom izmijene lista pile Meki start Sustav podešavanja dubine rezanja -5 stupnjeva rezanje pod kutom Zadnja vodilica Funkcija puhanja zraka Intenzivno LED svjetlo Ispuhivanje prašine na zadnju stranu pile Indikator napunjenosti baterije Držač kabla

08

Specifikacije: Promjer lista pile Max dubina rezanja:

165mm 90° 66mm 45° 45mm

Ulazna snaga Br. okr. u praznom hodu Regularni način rada "Tihi" način rada Ukupna visina 2 Težina* Obujam isporuke

1,050W 4,100/min 2,500/min 262mm 2.8kg List pile, ključevi

Katalog HITACHI alata 2016-2017

99


Piljenje Kružne pile 999043

Specifikacije:

C 6SS 165mm Kružna pila Za 165mm list pile Čvrsta aluminijska baza za precizno rezanje ■ Odgovara CE Europskim standardima ■ Bočna ručka za lakši prihvat ■ Ispuhivanje prašine prema zadnjoj strni pile ■ ■

Promjer lista pile Max dubina rezanja: 90˚ 45˚ Ulazna snaga Br. okr. u praznom hodu Ukupna visina Težina Obujam isporuke

165mm 57mm 38mm ) 1,050W 5,500/min. 276mm 3.2kg List pile,vodilica, ključ

* Specifikacije i obujam isporuke mogu varirati ovisno o zemlji isporuke.

999043

Specifikacije:

C 7SS 190mm Kružna pila ■ ■

Za 190mm list pile Ostala svojstva kao kod modela C6SS

Promjer lista pile Max dubina rezanja: 90˚ 45˚ Ulazna snaga Br. okr. u praznom hodu Ukupna visina Težina Obujam isporuke

190mm 68mm 46mm 1,050W 5,500/min. 291mm 3.4kg List pile,vodilica, ključ

* Specifikacije i obujam isporuke mogu varirati ovisno o zemlji isporuke

Specifikacije:

C 7ST 185mm Kružna pila Za 185mm list pile Ulazna snaga 1,710W ■ Mala težina u usporedbi s ostalim 1,700W   HITACHI kružnim pilama u klasi ■ Puhanje zraka preko baze pile ■ ■

08

Specifikacije:

C 6U2 165mm Kružna pila sa širokim nožem ■ ■ ■ ■

Za 165mm list pile Ručka od mekane gume Čvrsta aluminijska baza za precizno rezanje Jednostavno podešavanje dubine rezanja

sa širokim nožem ■ ■ ■

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Promjer lista pile Max dubina rezanja: 90˚ 45˚ Ulazna snaga Br. okr. u praznom hodu Ukupna visina Težina Obujam isporuke

Specifikacije:

C 6BU2 165mm Kružna pila

100

Promjer lista pile Max dubina rezanja: 90˚ 45˚ Podešavanje nagiba Ulazna snaga Br. okr. u praznom hodu Ukupna visina Težina Obujam isporuke

Za 165mm list pile Električna kočnica PTFE premaz baze za bolje klizanje po materijalu Ostala svojstva kao kod modela C6U2

Promjer lista pile Max dubina rezanja: 90˚ 45˚ Ulazna snaga Br. okr. u praznom hodu Ukupna visina Težina Obujam isporuke

999043

185mm 62mm 47.5mm 0 - 45° 1,710W 6,000/min. 310mm 4.3kg List pile,vodilica, ključ, kofer

999043

165mm 54mm 39mm 1,100W 5,500/min. 293mm 3.5kg List pile,vodilica, matica, ključ Adapter za skupljanje prašine

999043

165mm 54mm 39mm 1,100W 5,500/min. 293mm 3.5kg List pile ,vodilica, matica, ključ Adapter za skupljanje prašine


Piljenje Kružne pile / Kružne pile sa spremnikom za prašinu Specifikacije:

C 7U2 190mm Kružna pila sa širokim nožem ■ ■

Za 190mm list pile Ostala svojstva kao kod modela C6U2

Promjer lista pile Max dubina rezanja: 90˚ 45˚ Ulazna snaga Br. okr. u praznom hodu Ukupna visina Težina Obujam isporuke

999043

190mm 66mm 48mm 1,200W 5,500/min. 312mm 4.0kg List pile,vodilica, matica, ključ Adapter za skupljanje prašine

999043

Specifikacije:

C 7BU2 190mm Kružna pila sa širokim nožem ■ ■ ■

Za190mm list pile Električna kočnica PTFE premaz baze za bolje klizanje po materijalu Ostala svojstva kao kod modela C7U2

Promjer lista pile Max dubina rezanja: 90˚ 45˚ Ulazna snaga Br. okr. u praznom hodu Ukupna visina Težina Obujam isporuke

190mm 66mm 48mm 1,200W 5,500/min. 312mm 4.0kg List pile,vodilica, matica, ključ Adapter za skupljanje prašine

Specifikacije:

C 9U2 235mm Kružna pila sa širokim nožem Za 235mm list pile Kućište od magnezija ■ Ručka presvučena mekanom gumom ■ Čvrsta aluminijska baza za preciznije rezanje ■ Jednostavno podešavanje dubine rezanja ■ Vodilica iuključena u obujam isporuke ■ Dugačka vodilica se može dodatno naručiti:   artikl broj.325365 ■ ■

Promjer lista pile Max dubina rezanja: 90˚ 45˚ Ulazna snaga Br. okr. u praznom hodu Ukupna visina Težina Obujam isporuke

999038

235mm 86mm 65mm 2,000W 5,000/min. 397mm 6.8kg List pile,vodilica, matica, ključ Adapter za skupljanje prašine

08

999038

Specifikacije:

C 9BU2 235mm Kružna pila sa širokm nožem ■ ■ ■

Za 235mm list pile Električna kočnica PTFE premaz baze za bolje klizanje po materijalu Ostala svojstva kao kod modela C9U2

Promjer lista pile Max dubina rezanja: 90˚ 45˚ Ulazna snaga Br. okr. u praznom hodu Ukupna visina Težina Obujam isporuke

235mm 86mm 65mm 2,000W 5,000/min. 397mm 6.8kg List pile,vodilica, matica, ključ Adapter za skupljanje prašine

999038

Specifikacije:

C 7YA 185mm Kružna pila sa spremnikom za prašinu ■ ■

■ ■

Za 185mm list pile 2 načina za otklanjanje prašine:spremnik i deflektor Učinkovito skupljanje prašine Providni štitnik lista pile omogućava lakše r rezanje

Promjer lista pile Max dubina rezanja: 90˚ 45˚ Ulazna snaga Br. okr. u praznom hodu Ukupna visina Težina Obujam isporuke

185mm 60mm 47mm 1,400W 5,500/min. 299mm * 4.9kg Spremnik za prašinu, vodilica prašine, Ključ

*Dužina bez spremnika za prašinu

* Vodilica za prašinu uključena u isporuku.

Katalog HITACHI alata 2016-2017

101


Piljenje Preklopne pile / Potezne pile Specifikacije ■ ■

■ ■

Za 255mm list pile Mala težina 11.9kg u usporedbi s Hitachi 255mm preklopnim pilama Brzo i jednostavno podešavanje zakošenja Mekana ručka presvučena gumom

Promjer lista pile (D x Š) Ravni rez: 0˚

999065

255mm 59 x 144mm or 89 x 101mm

Kosi rez: 45˚

59 x 102mm or 89 x 70mm

Kosi rez: 52˚

59 x 89mm or 89 x 54mm

Rezanje pod nagibom: 45˚ Kosi rez 45˚ pod nagibom 45˚ Ulazna snaga Br. okr. bez. opterećenja Podešavanje zakošenja: Desno Lijevo Podešavanje nagiba: Lijevo Pozitivno podešavanje zakošenja Stop Dimenzije

41 x 144mm 41 x 102mm 1,520W 5,000/min.

Težina Obujam isporuke

11.9kg List pile, spremnik za prašinu, ključevi

0 – 52˚ 0 – 52˚ 0 – 45˚ 0, 15, 22.5, 31.6 i 45˚ 460 x 628 x 561mm

999021

C 8FSE 216mm Potezna preklopna pila

Specifikacije Za 216mm list pile ■ Vrlo precizno rezanje omogućeno je postavljanjem kugličnih ležajeva za kretanje vodilicom pri potezanju pile ■ Maksimalni kapacitet rezanja 65mm x 312mm 0˚ravnom rezu ■ Ulazna snaga 1,050W, broj okretaja bez opterećenja 5,500/min. ■ Mala težina 14kg u usporedbi s Hitachi   216mm poteznim preklopnim pilama ■ Mekana ručka presvučena gumom ■ Sustav podešavanja nagiba: 48˚ lijevo i kombinirani rezovi: 45° nagib lijevo i zakošenje 45° lijevo/desno ■ Pozitivno zakošenje: 0˚, 15˚, 22.5˚, 31.6˚,   i 45˚ (desno/lijevo) ■ Čvrsta baza ■

08

(110V - 120V) (220V - 240V)

999038

C 10FCE2 255mm Preklopna pila

999001

(110V - 120V) (220V - 240V)

216mm 65 x 312mm 75 x 262 mm 65 x 220mm Kosi rez: 45˚ 75 x 185 mm) Rezanje pod nagibom: 45˚ 45 x 312mm 45 x 220mm Kosi rez45˚pod nagibom 45˚ 1,050W Ulazna snaga Br. okr. bez. opterećenja 5,500/min. Podešavanje zakošenja: 0 – 57˚ Desno 0 – 45˚ Lijevo Podešavanje nagiba: 0 – 5˚ Desno 0 – 48˚ Lijevo Pozitivno podešavanje 0, 15, 22.5, 31.6 and 45˚ zakošenja Stop 555 x 790 x 485mm Dimenzije Promjer lista pile (D x Š) Ravni rez: 0˚

Težina Obujam isporuke

14kg List pile, spremnik za prašinu, ključ

Specifikacije

C 10FSH 255mm Potezna preklopna pila ■ ■ ■

Za 255mm list pile Označavanje rezne linije laserom Ostala svojstva kao kod modela C10FSB

* Nemojte gledati direktno u LASERSKU zraku

999043

255mm 85 x 312mm 90 x 280mm Kosi rez: 45˚(Lijevo ili Desno) 85 x 218mm 90 x 190mm Kosi rez: 57˚(Desno) 85 x 165mm 90 x 147mm Rezanje pod nagibom: 45˚ 55 x 305mm Pogledaj dolje za detalje Lijevo Promjer lista pile (D x Š) Ravni rez: 0˚

Kosi rez 45˚, pod nagibom 45˚ 55 x 218mm 60 x 190mm Lijevo Kosi rez 45˚, pod nagibom 45˚ 30 x 218mm 35 x 190mm Desno

102

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Ulazna snaga LASER Br. okr. bez. opterećenja Podešavanje zakošenja: Podešavanje nagiba: Pozitivno podešavanje zakošenja Stop Dimenzije

1,090W Klasa II , Max izlazna snaga <1mW 3,800/min. Desno: 0 – 57˚ Lijevo: 0 – 45˚ Desno: 0 – 45˚ Lijevo: 0 – 45˚

Težina Obujam isporuke

19.5kg List pile, spremnik za prašinu, kutija, ključ

0, 15, 22.5, 31.6 and 45˚ 525 x 1050 x 615mm


Piljenje Potezne preklopne Potezne pile 999038

C 12LSH 305mm Potezna preklopna pila

Specifikacije ■ ■

Za 305mm list pile Digitalni ekran pokazuje kut zakošenja i nagiba Ostala svojstva kao kod modela C12RSH

Promjer lista pile (D x Š) Ravni rez: 0˚ Kosi rez: 45˚ Kosi rez: 57˚ Rezanje pod nagibom: 45˚ Lijevo

* Ne gledajte direktno u

LASERSKU zraku

Kosi rez 45˚ Lijevo Nagib 45˚ Lijevo Ulazna snaga Br. okr. bez. opterećenja Podešavanje zakošenja: Podešavanje nagiba: Pozitivno podešavanje zakošenja Stop Dimenzije Težina Obujam isporuke

999065

(110V - 120V) (220V - 240V)

305mm (12") 107 x 312mm (4-3/16 x 12-1/4") 120 x 260mm (4-11/16 x 10-3/16") 107 x 220mm (4-3/16 x 8-5/8") 120 x 180mm (4-11/16 x 7-1/16) 107 x 170mm (4-3/16 x 6-11/16") 120 x 130mm (4-11/16 x 5-1/8") 70 x 312mm (2-3/4 x 12-1/4" ) Pogledaj dolje za detalje 70 x 220mm (2-3/4 x 8-5/8") Pogledaj dolje za detalje 1,600W 3,800/min. Desno: 0 – 57˚ Lijevo: 0 – 46˚ Desno: 0 – 45˚ Lijevo: 0 – 45˚ 0, 15, 22.5, 31.6 and 45 0 595 x 930 x 710mm (23-7/16 x 36-5/8 x 27-15/16") 30kg (66.1lbs.) List pile, spremnik za prašinu, ključ

Kapacitet rezanja za C12LSH i C12RSH Kut

Kapacitet rezanja (visina x širina)

Nagib lijevo 45˚

70 mm x 312 mm ili 75 mm x 260 mm na stolu

Nagib desno 45˚

45 mm x 312 mm ili 50 mm x 260 mm na stolu

Zakošenje lijevo 45˚ nagib lijevo 45˚

70 mm x 220 mm ili 75 mm x 180 mm na stolu

Zakošenje desno 31˚ nagib lijevo 45˚

70 mm x 265 mm ili 75 mm x 220 mm na stolu

Zakošenje desno 45˚ nagib desno 45˚

45 mm x 220 mm ili 50 mm x 180 mm na stolu

Zakošenje lijevo 31˚ nagib desno 45˚

45 mm x 265 mm ili 50 mm x 220 mm na stolu

08

Katalog HITACHI alata 2016-2017

103


Piljenje Ubodna pila CJ 160V 160mm Ubodne pile CJ 160VA ■

NOVO

Smanjen nivo vibracija

50%

  otprilike ■ ■ ■ ■

■ ■

*1

u AUTO Modu

Snažan 800W motor Maksimalna dubina rezanja:160mm Promijenjivi broj okretaja na kotačiću Konstantni broj okretaja bez obzira na opterećenje Hitachi sustav podešavanja orbitalnog kretanja pilice u 3 nivoa Izmjena lista pile bez upotrebe alata Dodatna pod-baza za lakše nepravocrtno rezanje

Specifikacije za CJ160V:

CJ160V

Površina kontakta ■

Baza presvučena florom

Dubina rezanja: Drvo Aluminij Čelik Min. promjer rezanja Ulazna snaga Hod lista pile Broj hodova u praz. hodu Ukupna dužina Težina*2 Obujam isporuke

Specifikacije za CJ160VA:

CJ160VA

■ ■

■ ■

08

Ugrađeno LED svjetlo Spremnik za prašinu se može priključiti na pilu Štitnik od otpadaka drveta Funkcija puhanja zraka Mekana ručka presvučena gumom za CJ160V Soft barrel-grip handle za CJ160VA

■ ■ ■

■ ■

Tri nivoa podešavanja orbitalnog kretanja lista pile Aluminijska baza za duži vijek trajanja Vrlo brzo rezanje zahvaljujući snažnom motoru Mekana cjevasta ručka presvučena gumom za udobniji rad i bolju kontrolu Kotačić za podešavanje broja hodova ovisno o materijalu koji se obrađuje Izmijena lista pile bez uporabe alata Funkcija puhanja zraka za bolju vidljivost rezne linije

■ ■

■ ■

■ ■

104

Katalog HITACHI alata 2016-2017

*1. U usporedbi s regularnnim načinom rada podešenog na 5. *2. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

Dubina rezanja: Drvo Čelik Min. promjer rezanja Kut podešavanja baze Ulazna snaga Hod lista pile Broj hodova u praz. hodu Ukupna dužina Težina* Obujam isporuke

Kotačić za podešavanje broja hodova ovisno o materijalu koji se obrađuje Izmijena lista pile bez uporabe alata Odličan balans i orbitalno kretanje lista pile za brzo rezanje bez kidanja materijala Ulazna snaga 705W 3 nivoa podešavanja orbitalnog kretanja lista pile Izdržljivo bočno kućište od aluminija Mekana ručka presvučena gumom

999041

90mm 8mm 25mm 45°Desno/Lijevo 705W 20mm 850 - 3,000/min 246mm 2.1kg bez kabela List pile, ključ, kofer

*Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

Specifikacije

CJ 90VST 90mm Ubodna pila

999041

160mm 20mm 10mm 25mm 800W 26mm 800 -2,800/min 273mm 2.5kg List pilee (broj41, broj42, broj123X), Štitnik, pod-baza, adapter za spremnik za prašinu, ključ, kofer

Specifikacije

CJ 90VAST 90mm Ubodna pila NOVO

Dubina rezanja: Drvo Aluminij Čelik Min. promjer rezanja Ulazna snaga Hod lista pile Broj hodova u praz. hodu Ukupna dužina Težina*2 Obujam isporuke

999041

160mm 20mm 10mm 25mm 800W 26mm 800 -2,800/min 249mm 2.5kg List pile (broj41, broj42, broj123X), Štitnik, pod-baza, adapter za spremnik za prašinu, ključ, kofer

Dubina rezanja: Drvo Čelik Min. promjer rezanja Kut podešavanja baze Ulazna snaga Hod lista pile Broj hodova u praz. hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

999041

90mm 8mm 25mm 45°Desno/Lijevo 705W (120V, 127V model: 630W) 20mm 850 - 3,000/min 228mm 2.2kg List pile, ključ, kofer


Piljenje Ubodne pile Specifikacije

CJ 110MV 110mm Ubodna pila ■

■ ■

■ ■

■ ■ ■

Kotačić za podešavanje broja hodova ovisno o materijalu koji se obrađuje Izmijena lista pile bez uporabe alata Odličan balans i orbitalno kretanje lista pile za brzo rezanje bez kidanja materijala Snažan motor od 720W 3 nivoa podešavanja orbitalnog kretanja lista pile LED svjetlo Mekana ručka presvučena gumom Funkcija puhanja zraka za bolju vidljivost rezne linije Adapter za spremnik za prašinu uključen u isporuku

Dubina rezanja: Drvo Čelik Min. promjer rezanja Kut podešavanja baze Ulazna snaga Hod lista pile Broj hodova u praz. hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Specifikacije

CJ 110MVA 110mm Ubodna pila ■ ■

Cjevasta ručka Ostala svojstva kao kod modela CJ110MV

Dubina rezanja: Drvo Čelik Min. promjer rezanja Kut podešavanja baze Ulazna snaga Hod lista pile Broj hodova u praz. hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

999041

110 mm 10mm 25mm 45˚ Desno/Lijevo 720W* 26mm 850 – 3,000/min. 246mm 2.2kg List pile, štitnik, adapter za spremnik za prašinu,kofer

999041

110 mm 10mm 25mm 45˚ Desno/Lijevo 720W* 26mm 850 – 3,000/min. 264 2.2kg List pile, štitnik, adapter za spremnik za prašinu, kofer

08

Katalog HITACHI alata 2016-2017

105


Piljenje Preklopne pile Specifikacije

CR 13V2 130mm Recipročna pila ■ ■

■ ■ ■

■ ■ ■

Ulazna snaga 1,010W Velika brzina rezanja zbog vrlo snažnog motora Funkcija ravnog reza Brza izmijena lista pile bez uporabe alata List pile se može okrenuti u oba smjera za rezanje odozgo i odozdo Veliki prekidač Podešavanje broja hodova lista pile Novi dizajn prednjeg kućišta i ručke za lakše korištenje

■ ■

Mekana ručka presvučena gumom Podešavanje broja hodova na kotačiću i prekidaču Zaštita od prašine i vode konstrukcijom s trostrukim brtvljenjem Ostala svojstva kao kod modela CR13V2

Smanjen nivo vibracija sustavom UVP HITACHI originalni 150mm list pile   uključen je u obujam isporuke ■ Ostala svojstva kao kod modela CR13VB ■ ■

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Dubina rezanja: Cijev Metal Drvo Ulazna snaga Duljina hoda lista pile Broj hodova u praz. hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

999043

130mm 19mm 300mm 1,010W 29mm 0 – 2,800/min. 435mm 3.3kg List pile, ključ, kofer

999043

Specifikacije

CR 13VBY 130mm Recipročna pila

106

130mm 19mm 300mm 1,010W 29mm 0-2,800/min. 435mm 3.3kg List pile, ključevi, kofer

Specifikacije

CR 13VC 130mm Recipročna pila

08

Dubina rezanja: Cijev Metal Drvo Ulazna snaga Duljina hoda lista pile Broj hodova u praz. hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Dubina rezanja: Cijev Metal Drvo Ulazna snaga Duljina hoda lista pile Broj hodova u praz. hodu Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

130mm 19mm 300mm 1,150W 32mm 0 – 3,000/min. 465mm 4.4kg List pile, kofer


Blanjanje Blanje Specifikacije

P 20ST 82mm Blanja ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■

999021

82mm 1.5mm 580W 17,000/min. 296mm 2.5kg Oštrica, ključ

Širina rezanja Dubina rezanja Ulazna snaga Br. okr. bez. opterećenja Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Širina rezanja: 82mm Max dubina rezanja: 1.5mm Dubina žljeba: 9mm Ulazna snaga 580W Br. okr. bez. opterećenja 17,000/min. Težina 2.5kg, mala težina u odnosu na ostale HITACHI blanje Podešavanje dubine rezanja na kotaču Opcionalni spremnik za prašinu

* Specifikacije iobujam isporuke mogu varirati ovisno o zemlji isporuke.

Specifikacije

P 20SF 82mm Blanja ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

999021

Širina rezanja Max dubina rezanja Ulazna snaga Br. okr. bez. opterećenja Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Širina rezanja: 82mm Max dubina rezanja: 2.6mm Dubina žljeba: 9mm Ulazna snaga 620W Br. okr. bez. opterećenja 17,000/min. Težina 2.5kg, mala težina u odnosu na ostale HITACHI blanje Podešavanje dubine rezanja na kotaču Držač kabla Mekana ručka presvučena gumom Opcionalni spremnik za prašinu

82mm 2.6mm 620W 17,000/min. 296mm 2.5kg Oštrica, ključ, kofer

* Specifikacije iobujam isporuke mogu varirati ovisno o zemlji isporuke.

Specifikacije

P 20SA2 82mm Blanja ■ ■ ■ ■ ■ ■

999041

Širina rezanja Max dubina rezanja Ulazna snaga Br. okr. bez. opterećenja Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Širina rezanja: 82mm Max dubina rezanja: 3mm Dubina žljeba: 25mm Ulazna snaga 720W Br. okr. bez. opterećenja 14,000/min. Podešavanje dubine rezanja na kotaču

82mm 3mm 720W 14,000/min. 309mm 3.0kg Oštrica, ključ

* Specifikacije iobujam isporuke mogu varirati ovisno o zemlji isporuke..

09

Specifikacije

F-30A 92mm Blanja ■ ■ ■ ■ ■ ■

999043

Širina rezanja Max dubina rezanja Ulazna snaga Br. okr. bez. opterećenja Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Širina rezanja: 92mm Max dubina rezanja: 3mm Dubina žljeba: 25mm Ulazna snaga 900W Br. okr. bez. opterećenja 12,000/min. Podešavanje dubine rezanja na kotaču

92mm 3mm 900W 12,000/min. 410mm 4.0kg Oštrica, ključ ključ, vodilica

*Specifikacije iobujam isporuke mogu varirati ovisno o zemlji isporuke.

Promjena Blanjanje

Nagibno blanjanje

Žljebljenje

Max.visina

Size

Bočno blanjanje okvira vrata

Model Bočno rezanje

P20SB P20ST P20SF P20SA2 F-30A

82mm 92mm

6mm 9mm 9mm 25mm 25mm

Katalog HITACHI alata 2016-2017

107


Glodanje Glodalice Specifikacije

M 8V2 8mm Glodalica ■ ■

■ ■

Ulazna snaga 1,150W Elektronska kontrola: meki start i konstantan broj okretaja bez obzira na opterećenje Promijenjivi broj okretaja na kotačiću Ostala svojstva kao kod modela M8SA2

■ ■

Ulazna snaga 2,000W Elektronska kontrola: meki start i konstantan broj okretaja bez obzira na opterećenje Ostala svojstva kao kod modela M12SE

■ ■

■ ■

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Prihvat: stezna čeljust Maksimalni hod koš. glodalice Ulazna snaga Br. okr. bez. opterećenja Težina Obujam isporuke

999043

12mm 65mm 2,000W 8,000-22,000/min. 5.3kg Paralelna vodilica, ključ

Specifikacije

M 12V2 12mm Glodalica

108

999043

8mm 60mm 1,150W 11,000 – 25,000/min. 3.6kg Ravna vodilica, ključ

Specifikacije

M 12VE 12mm Glodalica

09

Prihvat: stezna čeljust Max hod koš. glodalice Ulazna snaga Br. okr. bez. opterećenja Težina Obujam isporuke

Ulazna snaga 2,000W Elektronska kontrola: meki start i konstantan broj okretaja bez obzira na opterećenje Promijenjivi broj okretaja na kotačiću Ostala svojstva kao kod modela M12SA2

Prihvat: stezna čeljust Maksimalni hod koš. glodalice Ulazna snaga Br. okr. bez. opterećenja Težina Obujam isporuke

999043

12mm 65mm 2,000W 8,000 – 22,000/min. 6.3kg 2 stezne čeljusti, zatik za centriranje, vodilica, adapter za usisavanje, ključ


Razno Usisavači RP 150YB Usisavači RP 250YE RP 350YE

NOVO  

Specifikacije za RP150YB:

Kompaktani i lagni otprilike otprilike

87% volumena 89% težine

*1

*1

Max protok zraka 3.5m3/min ■ Max opterećenje utičnice 2,400W*2 ■

22kPa 3.5m3/min Plastika

Dimenzije (Š x D x V) Težina Obujam isporuke

(13-9/32" x 14-13/32" x 15-3/4") 7.8kg Usisno crijevo ( 38mm x 3m dužine), 2 cijevi, ručka, glavna sapnica, Sapnica za krupnu prljavštinu, sapnica za vodu, Okrugla sapnica s četkom, spojnica (D), adapter, vrećice (10 pcs.), držač cijevi, zakačka za cijev,

15L 12L 1,140W Uzemljenje 100 to 2,400W 334 x 366 x 400mm

Specifikacije za RP250YE: Maksimalni podtlak Maksimalni protok zraka Materijal spremnika Kapacitet spremnika

Električna utičnica

RP150YB

Veliki prekidač za lakše upravljanje

Ulazna snaga Izolacija Max opterećenje utičnice Dimenzije (Š x D x V)

390 x 469 x 550mm

Težina Obujam isporuke

9.4kg Usisno crijevo (i38mm x 3m dužine), 2 cijevi, spojnica ručke, glavna sapnica, sapnica za krupnu prljavštinu, sapnica za vodu, okrugla sapnica s četkom, spojnica (D), adapter, vrećice (10 pcs.), držač cijevi, zakačka za cijev

Specifikacije za RP350YE:

■ ■

Maksimalni podtlak Maksimalni protok zraka Materijal spremnika Kapacitet spremnika

Otprilike 20% šira*3 glavna sapnica Mogu se koristiti komercijalne plastične vrećice za smeće*4

Vodilica

Vrećica

Ulazna snaga Izolacija Max opterećenje utičnice Dimenzije (Š x D x V)

390 x 469 x 665mm

Težina Obujam isporuke

9.7kg Usisno crijevo (id 38mm x 3m dužine), 2 cijevi, spojnica ručke, glavna sapnica, sapnica za krupnu prljavštinu, sapnica za vodu, okrugla sapnica s četkom, spojnica (D), adapter, vrećice (10 pcs.), držač cijevi, zakačka za cijev

*1.U usporedbi s modelom RP250YE i prethodnim modelom WDE3600M. *2.Utičnica 1,700W za UK, 1,200W za Australiju. *3.U usporedbi s WDE1200M/WDE3600M. *4.Koristiti 45L (800 x 650mm) vrećice debljine ne manje od 0.04mm.

Spremnik

■ ■ ■

339161

22kPa 3.5m3/min INOX 35L 30L 1,140W Uzemljenje 100 to 2,400W

RP250YE

339161

22kPa 3.5m3/min INOX 25L 22L 1,140W Uzemljenje 100 to 2,400W

Izbor načina rada

Glavni prekidač

339161

Maksimalni podtlak Maksimalni protok zraka Materijal spremnika Kapacitet spremnika: Suho Mokro Ulazna snaga Izolacija Max opterećenje utičnice

Koristan držać cijevi Visoko kvalitetno usisno crijevo Ravna gornja površina Za suho i mokro usisavanje

10

RP350YE

Obujam isporuke za RP150YB, RP250YE i RP350YE Usisno crijevo (38mm x 3m dužine)

Cijev

Spojnica ručke

Glavna sapnica

Sapnica za krupnu prljavštinu

Sapnica za vodu

broj used

1

2

1

1

1

1

Naziv

Okrugla sapnica s četkom

Spojnica (D)

Adapter

Vrećice (10 pcs.)

Držač cijevi

Zakačka

1

1

1

1

1

1

Naziv

Oblik

Oblik

broj

Katalog HITACHI alata 2016-2017

109


Razno Usisavači Sažetak Europskih Regulativa za prašinu (EN 60335-2-69) Klasa filtera H: skupljanje 0.2 to 2-μm čestica prašine 99.995% i iznad Klasa filtera M: skupljanje 0.2 to 2-μm čestica prašine 99.9% i iznad Model

Klasa filtera

RP350YDH

H

RP250YDM RP350YDM RP500YDM

M

Pogodnost za opasne vrste prašine u granicama profesionalne izloženosti

Stupanj prodiranja

<0.1 (mg/m3)

Uključujući kancerogenu prašinu i prašinu kontaminiranu kancerogenimi patogenim tvarima

≧0.1 (mg/m3)

RP 250YDM Usisavači RP 350YDM RP 350YDH RP 500YDM NOVO

<0.1%

Visoko učinkoviti filteri:

Filter M klase

     

RP250YDM

<0.005%

■ ■

kod RP250YDM, RP350YDM, RP500YDM

Filter H klase

kod RP350YDH

Sustav automatskog čišćenja filtera sa elektromagnetskim vibratorom i senzorom usisnog pritiska kod RP350YDM, RP350YDH Max protok zraka: 3.6m3/min Max opterećenje utičnice: 2,000W Izvrsna stabilnost i veliki kotačići

Specifikacije za RP250YDM: Klasa filtera Maksimalni podtlak Maksimalni protok zraka Materijal spremnika Kapacitet spremnika Način čišćenja filtera Vrsta filtera Ulazna snaga Izolacija Max opterećenje utičnice Veličina kotačića: Prednji Zadnji Dimenzije (Š x D x V) Težina*1 Obujam isporuke

12.7kg Usisno crijevo (35mm x 5m dužine), adapter, zatvarača usisnog otvora, PE vrećice

Specifikacije za RP350YDM: Klasa filtera Maksimalni podtlak Maksimalni protok zraka Materijal spremnika Kapacitet spremnika Način čišćenja filtera Vrsta filtera Ulazna snaga Izolacija Max opterećenje utičnice Veličina kotačića: Prednji Zadnji Dimenzije (Š x D x V) Težina*1 Obujam isporuke

Efikasna kuka za nošenje i spremanje usisnog crijeva i kabela

10 ■

Jednostavna izmijena filtera

M 25kPa 3.6m3/min Resin Suho: 25L Mokro: 22L Automatski Filter za mokro/suho usisavanje 1,200W Uzemljenje 2,000W 90mm dia. 200mm dia. 400 x 550 x 550mm 15.7kg Usisno crijevo (id 35mm x 5m dužine ), adapter, zatvarača usisnog otvora, PE vrećice

Specifikacije za RP350YDH: Klasa filtera Maksimalni podtlak Maksimalni protok zraka Materijal spremnika Kapacitet spremnika

RP350YDM

M 25kPa 3.6m3/min Plastika Suho: 20L Mokro: 15L Polu-automatski Filter za mokro/suho usisavanje 1,200W Uzemljenje 2,000W 60mm dia. 125mm dia. 390 x 450 x 530mm

Način čišćenja filtera Vrsta filtera Ulazna snaga Izolacija Max opterećenje utičnice Veličina kotačića: Prednji Zadnji Dimenzije (Š x D x V)

H 25kPa 3.6m3/min Resin Suho: 25L Mokro: 22L Automatski Filter za mokro/suho usisavanje 1,200W Uzemljenje 2,000W 90mm dia. 200mm dia. 400 x 550 x 550mm 15.7kg Usisno crijevo ( 35mm x 5m dužine ), adapter, zatvarača usisnog otvora, PE vrećice

Težina*1 Obujam isporuke

Specifikacije za RP500YDM: RP350YDH

Klasa filtera Maksimalni podtlak Maksimalni protok zraka Materijal spremnika Kapacitet spremnika Način čišćenja filtera Vrsta filtera Ulazna snaga Izolacija Max opterećenje utičnice Veličina kotačića: Prednji Zadnji Dimenzije (Š x D x V) Težina*1 Obujam isporuke

M 25kPa 3.6m3/min Resin Suho: 45L Mokro: 40L Polu-automatski Filter za mokro/suho usisavanje 1,200W Uzemljenje 2,000W 60mm dia. 200mm dia. 465 x 595 x 960mm 18.0kg Usisno crijevo ( 35mm x 5m dužine ), adapter, zatvarača usisnog otvora, PE vrećice, ručica za upravljanje

*1.Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

RP500YDM

110

Katalog HITACHI alata 2016-2017


Razno Pribor / Škare za lim / Sjekač lima Obujam isporuke za RP250YDM, RP350YDM, RP350YDH i RP500YDM Usisno crijevo ( 35mm x 5m

Adapter

dužine)

Zatvarač usisnog otvora

Ručica za upravljanje*1

PE vrećice

*1. Za RP500YDM.

Specifikacije

CE 16SA 1.6mm Škare za lim ■

Štitnik zaštićuje korisnikove ruke od mogućih ozlijeda Jednostavno izmijenjivi noževi s 8 oštrica

Preporučeni vijek rada noževa za CE16SA: Noževi za model CE16 imaju 8 oštrica, kako je prikazano na slici dolje. Prosiječno vijek rada za pojedinu oštricu prikazano je u tablici. Vijek rada Oštrica Nož

Vágóél

Uvjeti testiranja 400m

3,200m (400 x 8)Dubina rezanja: Čelik INOX Min. promjer rezanja Ulazna snaga Br. okr. bez. opterećenja Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

1.6mm 1.2mm 25mm 400W 4,700/min. 250mm 1.7kg Set noževa, podešavač debljine, rezanja, šesterokutni ključ

Dodatni pribor za CE16SA Noževi Stacionarni nož

Pokretni nož

Dubina rezanja

Čelik:1.6mm debljine Ravni rez

1.6mm

Naziv

Šifra

Pokretni nož

998000

Stacion. nož

998001

Specifikacije

CN 16SA 1.6mm Sjekač lima ■

3 položaja na držaću omogućavaju rezanje ravno, desnio i lijevo Rezanje odozdo omogućava rezanje trapezoidnih limova

Dubina rezanja: Čelik INOX Širina rezanjaMin. promjer rezanja Ulazna snaga Br. okr. bez. opterećenja Ukupna dužina Težina Obujam isporuke1.6mm 1.2mm 5mm 40mm 400W 2,300/min. 250mm 1.6kg 2 šesterokutna ključa

10 Dodatni pribor za CN16SA Probijač i matrica

Preporučeni vijek rada za CN16SA: Uvjeti testiranja 1.6mm Čelik 1.6mm Čelik (valovitog ili trapeznog obloka) 1.2mm INOX, metal

Vijek rada Probijač Matrica 300m 50m

Probijač

Matrica

Dubina rezanja 1.6mm

Naziv Probijač Matrica*

Šifra 998030 998039

200m

Katalog HITACHI alata 2016-2017

111


Razno Mješači / Digitalni laserski mjerač daljine / Puhači zraka Specifikacije

UM 12VST 120mm Mješač ■ ■ ■

■ ■

Ulazna snaga 1,100W Max promjer mješača:120mm Promijenjivi broj okretaja na kotčiću, 2-brzine Meki start za lakšu uporabu 2 velika štitnika kućišta

333631

120mm 1,100W M14 300 - 650/min. 150 - 300/min. 325mm 5.4kg Mješač, četkice, ključevi

Specifikacije

UM 16VST 160mm Mješač ■ ■ ■

UG50Y Digitalni laserki mjerač daljine

Promjer mješača Ulazna snaga Navoj Br. okr. bez. opterećenja : 2. brzina 1. brzina Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Ulazna snaga 1,500W Max promjer mješača: 160mm Ostala svojstva kao kod modela UM12VST

Promjer mješača. Ulazna snaga Navoj Br. okr. bez. opterećenja : 2. brzina 1. brzina Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

333631

160mm 1,500W M14 300 - 650/min. 150 - 300/min. 335mm 5.6kg Mješač, produžetak, četkice, ključevi

Specifikacije Pet načina mjerenja: udaljenost,   neprekidno mjerenje, površina,volumen i mjerenje rubova ■ Malih dimenzija ■ Osvjetljeni zaslon za rad u tamnim prostorijama ■ Dugme za mjerenje se nalazi s bočne strane i lako se koristi i u uskim prostorima ■ Indikator napunjenosti baterijeu u 4 nivoa   zaslon ■

* Dostupno do isteka zaliha

Izvor napajanja Način mjerenja Raspon mjerenja Min jedinica mjerenjat Preciznost mjerenja Vrijeme mjerenja Laserska dioda Laser: klasa Otpornost na prašinu i vodu Raspon radne temp. Dimenzije (Vx Š x D) Težina (uklj. bateriju) Obujam isporuke

9V baterija x 1 Udaljenost, neprekidno, površina, volumen, rubovi 0.5 - 50m 1mm ±1.5mm 0.5 - 3.0sec. 650nm, <1mW Klasa II Zaštita klase IP54* 0 - 40°C 111 x 58 x 32mm 0.14kg Kofer, vezica, baterija

10 Specifikacije

RB 40SA Puhač zraka ■ ■ ■ ■

Maksimalni protok zraka 3.8m3/min. Mekana ručka presvučena gumom Samostojeći Spremnik za prašinu uključen u isporuku

Specifikacije

RB 40VA Puhač zraka ■

112

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Pritisak zraka Maksimalni protok zraka Ulazna snaga Br. okr. bez. opterećenja Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Promijenjivi broj okretaja na kotčiću i prekidaču Ostala svojstva kao kod modela RB40SA

Pritisak zraka Maksimalni protok zraka Ulazna snaga Br. okr. bez. opterećenja Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

999021

5.5 kPa 3.8 m3 /min. 550W 16,000min. 447mm 1.7kg Sapnica, spremnik za prašinu

999021

0 – 5.5 kPa 0 – 3.8 m3 /min. 550W 0 – 16,000min. 447mm 1.7kg Sapnica, spremnik za prašinu


Razno Puhala vrućeg zraka / Pribor / Aparati za zavarivanje Specifikacije

RH 600T Puhalo vrućeg zraka ■ ■ ■

■ ■

2 nivoa podešavanja temperature Prekidač za brzo hlađenje Kuka za jednostavno skladištenje i stacionarnu uporabu Zaštita od pregrijavanja Mekana ručka presvučena gumom za bolju kontrolu i veću udobnost pri radu

Napon Ulazna snaga Kapacitet: Protok zraka Temperatura zraka

110V 1,375W

120V - 127V 220V - 240V 1,500W 2,000W

0.25/0.5m3/min (2 stup. prekidač) 250/500°C 350/500°C 450/600°C (2-stup. prekidač) (2-stup. prekidač) (2-stup. prekidač) 50°C

Temperatura zraka (pri korištenju prekidača za hlađenje) Ukupna dužina 245mm Težina 0.57kg *1 Obujam isporuke Sapnica (okrugla), Sapnica (ravna), Sapnica (za neravne površine), Sapnica (zaštita stakla), Strugač (sa drškom), kofer *1.Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

Specifikacije

RH 650V Puhalo vrućeg zraka ■

■ ■

LCD zaslon s prikazom temperature i pritiska zraka Svosjtvo kontinuirane temperature zraka i podešavanje protoka zraka pri korištenju za različite poslove i vrste materijala Kontrola temperature zraka s zaštitom od pregrijavanja Stabilnost pri stacionarnoj uporabi Mekana ručka presvučena gumom

Napon Ulazna snaga Protok zraka Temperatura zraka Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

110V 120V - 127V 220V - 240V 1,375W 1,500W 2,000W 0.25 - 0.5m3/min (5-stup. prekidač) 50 - 650°C (povećanje po 10°C) 245mm 0.79kg *1 Sapnica (okrugla), Sapnica (ravna), Sapnica (za neravne površine), Sapnica (zaštita stakla), Strugač (sa drškom), kofer

*1. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

* LCD zaslon s dugmićima za sniženje/povišenje temperature zraka i dugme za izmijenu snage puhanja

Obujam isporuke za RH600T i RH650V Sapnica (okrugla)

Sapnica (ravna)

Sapnica (za neravne površine)

EW 2800 DC Aparat za zavarivanje

Sapnica (zaštita stakla)

■ ■

Strugač (sa drškom)

Za zavarivanje metalnih ploča, popravljanje metalnih dijelova Max struja zavarivanja 130A Praktične dimenzije za lakše skladištenje

Specifikacije Max struja zavarivanja Napon Raspon struje zavarivanja Radni ciklus (% / 10min.) Nazivni napon bez opt. Stupanj zaštite Promjer elektrode Dimenzije (Š x V x D) Težina Obujam isporuke

130A 220 – 240V 5 – 130A 20% / 130A*1 60% / 75A*1 100% / 60A*1 64V IP22*2 Ø1.6 – 3.25mm 120 x 300 x 220mm 3.9kg *3 Držač elektrode (duljina kabela: 2.4m), stezaljka za uzemljenje (duljina kabela: 1.6m), kofer

*1. Prema Norm EN 60974-1. *2. Prema IEC 60529/2001. *3. Težina bez kabela, držača elektrode, stezaljki.

EW 3500 DC Aparat za zavarivanje

■ ■

Max struja zavarivanja 160A Ostala svojstva kao kod modela EW2800

Specifikacije Max struja zavarivanja Napon Raspon struje zavarivanja Radni ciklus (% / 10min.) Nazivni napon bez opt. Stupanj zaštite Promjer elektrode Dimenzije (Š x V x D) Težina Obujam isporuke

160A 220 – 240V 5 – 160A 30% / 160A*1 60% / 115A*1 100% / 90A*1 60V IP22*2 Ø1.6 – 4.0mm 140 x 330 x 245mm 5.4kg *3 Držač elektrode (duljina kabela: 3.0m), stezaljka za uzemljenje (duljina kabela: 2.0m), kofer

*1. Prema Norm EN 60974-1. *2. Prema IEC 60529/2001. *3. Težina bez kabela, držača elektrode, stezaljki.

Katalog HITACHI alata 2016-2017

113

10


Razno DC Aparati za zavarivanje / Visokotlačni perači EW 4400 DC Aparat za zavarivanje

■ ■

Max struja zavarivanja 200A Ostala svojstva kao kod modela EW2800

Specifikacije Max struja zavarivanja Napon Raspon struje zavarivanja Radni ciklus (% / 10min.) Nazivni napon bez opt. Stupanj zaštite Promjer elektrode Dimenzije (Š x V x D) Težina Obujam isporuke

200A 220 – 240V 5 – 200A 25% / 200A*1 60% / 130A*1 100% / 100A*1 63V IP22*2 Ø1.6 – 5.0mm 140 x 370 x 245mm 6.9kg *3 Držač elektrode (duljina kabela: 3.0m), stezaljka za uzemljenje (duljina kabela: 2.0m), kofer

*1. Prema Norm EN 60974-1. *2. Prema IEC 60529/2001. *3. Težina bez kabela, držača elektrode, stezaljki.

Specifikacije

AW 100 Visokotlačni perač

Napon ■ ■ ■

■ ■ ■

Visokotlačno crijevo dužine: 5m Okomiti tip perača za lakše skladištenje Mala težina i kompaktan dizajn za lagano korištenje Ugrađena toplinska zaštita S ručkom za lagano upravljanje Okretni ON/OFF prekidač za jednostavno korištenje

Ulazna snaga Maksimalni izlazni tlak Maksimalni dozvoljeni tlak Maksimalni tlak dotoka Maksimalni radni protok Maksimalna temp. dotoka Dobava vode Dimenzije (D x Š x V) Težina Obujam isporuke

Jednofazni AC 50/60Hz Napon 220V do 240V 1,400W 7.0MPa (1MPa: 10.2 kgf/cm2) 10.0MPa 0.7MPa 5.5L/min. 40°C ili manje Spajanje na slavinu 305 x 245 x 465mm*1 5.4kg *2 Pištolj, visokotlačno crijevo (5m), podesiva sapnica, sapnica posude za šampon, priključak za slavinu, igla za čišćenje sapnice, nosač kabela, držač pištolja, ručka (s 2 vijka za pričvršćivanje)

*1. Uključujući ručku, nosač kabela, držač pištolja i priključak za slavinu. *2. Težina: bez kabela, uključujući pištolj, visokotlačno crijevo, sapnicu, podesivu sapnicu, priključak za slavinu i držač pribora.

Specifikacije

AW 130 Visokotlačni perač ■

■ ■ ■ ■

Dugačko visokotlačno crijevo omogućava korištenje na široj površini Dužina visokotlačnog crijeva: 10m S kotačićima i ručkom za lakše upravljanje Sa "sifon" funkcijom Ostala svojstva kao kod modela AW100

Napon Ulazna snaga Maksimalni izlazni tlak Maksimalni dozvoljeni tlak Maksimalni tlak dotoka Maksimalni radni protok Maksimalna temp. dotoka Dobava vode Dimenzije (D x Š x V) Težina Obujam isporuke

10

Jednofazni AC 50/60Hz Napon 220V to 240V 1,600W 9.0MPa (1MPa: 10.2 kgf/cm2) 13.0MPa 0.7MPa 6.0L/min. 40°C ili manje Spajanje na slavinu 325 x 260 x 790mm*1 8.3kg (18.3lbs.)*2 Pištolj, visokotlačno crijevo (10m), podesiva sapnica, turbo sapnica, sapnica posude za šampon, spojnica(crna)(za uporabu s crijevom s cjedilom), priključak za slavinu, igla za čišćenje sapnice, nosač kabela, ručka (sa 4 vijka za pričvršćivanje)

*1. Uključujući ručku, nosač kabela, držač pištolja i priključak za slavinu. *2. Težina: bez kabela, uključujući pištolj, visokotlačno crijevo, sapnicu, podesivu sapnicu, priključak za slavinu i držač pribora.

Specifikacije

AW 150 Visokotlačni perač

Jednofazni AC 50/60Hz Napon 220V to 240V 2,000W Ulazna snaga 11.0MPa (1MPa: 10.2 kgf/cm2) Maksimalni izlazni tlak Maksimalni dozvoljeni tlak 15.0MPa 0.7MPa Maksimalni tlak dotoka 6.67L/min. Maksimalni radni protok Maksimalna temp. dotoka 40°C ili manje Spajanje na slavinu Dobava vode 425 x 345 x 905mm*1 Dimenzije (D x Š x V) Napon (by areas)

■ ■

■ ■ ■ ■

Dugačko visokotlačno crijevo omogućava korištenje na široj površini Dužina visokotlačnog crijeva: 10m Podesiva sapnica (direktno ubrizgavanje / široki kut ) može se koristiti za podešavanje tlaka Veliki nosač za crijevo S kotačićima i ručkom za lakše upravljanje Sa "sifon" funkcijom Ostala svojstva kao kod modela AW100

Težina Obujam isporuke

12.4kg *2 Pištolj, visokotlačno crijevo (10m), podesiva sapnica (sa pressure adjuster), turbo sapnica, posuda za šampon (unutar stroja), spojnica(crna) (za uporabu s crijevom s cjedilom), priključak za slavinu, igla za čišćenje sapnice, držač pištolja, držač crijeva, potpora za pištolj (s 1 vijkom za pričvršćivanje)

*1. Uključujući ručku, nosač kabela, držač pištolja i priključak za slavinu. *2. Težina: bez kabela, uključujući pištolj, visokotlačno crijevo, sapnicu, podesivu sapnicu, priključak za slavinu i držač pribora.

114

Katalog HITACHI alata 2016-2017


Pneumatski alati Spajalice N 3804AB3(S)

Specifikacije

38mm Spajalica ■ ■

■ ■ ■

Za 1/4" spajalice Dva načina aktiviranja: jednostruko i na kontakt Podešavanje dubine bez uporabe alata Brzo otklanjanje zastoja Smjer ispuha 360˚, bez uporabe alata

D

% &

N 5008AC2 50mm Spajalica

$

A

B

Brzina rada Kapacitet magazina Priključak za zrak Dimenzije (D x V)

Težina mm (in.) Obujam isporuke

Veličine primjenjivih spajalica /

Način pogona Raspon radnog tlaka

Klipni pogon 5 – 8.5kgf/cm2 (70 – 120psi) 3 spajalice/sec. 100 spajalica NPT 1/4 navoj 263 x 235mm 1.0kg Poklopac, zaštita za oči kofer

C

13 (1/2) 16 (5/8) 19 (3/4) 3.5 1.08 1.25 22 (7/8) (.138) (.043) (.049) 25 (1) 29 (1-1/8) 32 (1-1/4) 38 (1-1/2)

Specifikacije ■ ■ ■ ■ ■

Za 7/16" spajalice Podešavanje dubine Brzo djelovanje i odziv Brzo otklanjanje zastoja Plastični spremnik s punjenjm odozgo i oblogom od inoxa Jednostavan pregled preostale kolilčine spajalica u spremniku Ručka presvučena gumom

Veličine primjenjivih spajalica D

B

Brzina rada Kapacitet magazina Priključak za zrak Dimenzije (D x V)

Klipni pogon 5 – 8.5kgf/cm2 (70 – 120psi) 3 spajalice/sec. 150 spajalica NPT 1/4 navoj 365 x 258mm

Težina Obujam isporuke

2.0kg zaštita za oči, ključ

mm (in.) C

25 (1)

/

32 (1-1/4) % &

A

Način pogona Raspon radnog tlaka

$

38 (1-1/2) 45 (1-3/4)

7.85 1.45 1.61 (.309) (.057) (.063)

50 (2)

N 5010A 50mm Spajalica

Specifikacije ■ ■ ■ ■ ■

Za 1/2" spajalice Podešavanje dubine Brzo djelovanje i odziv Brzo otklanjanje zastoja Plastični magazin s punjenjm odozgo i oblogom od inoxa Jednostavan pregled preostale kolilčine spajalica u magazinu Ručka presvučena gumom

Veličine primjenjivih spajalica: D

A

B

Način pogona Raspon radnog tlaka Brzina rada Kapacitet magazina Priključak za zrak Dimenzije (D x V) Težina Obujam isporuke

Klipni pogon 5 – 8.5kgf/cm2 (70 – 120psi) 3 spajalice/sec. 150 spajalice NPT 1/4 navoj 365 x 258mm 2.0kg zaštita za oči, ključ

mm (in.) C

19 (3/4)

/

25 (1) % &

$

32 (1-1/4) 35 (1-3/8)

9.8 1.33 1.63 (.386) (.052) (.064)

11

38 (1-1/2) 45 (1-3/4) 50 (2)

N 5021A 50mm Spajalica

Specifikacije ■ ■ ■ ■ ■

Za 15/16" spajalice Podešavanje dubine Brzo djelovanje i odziv Brzo otklanjanje zastoja Plastični spremnik s punjenjm odozgo i oblogom od inoxa Jednostavan pregled preostale kolilčine spajalica u spremniku Ručka presvučena gumom

Način pogona Raspon radnog tlaka Brzina rada Kapacitet magazina Priključak za zrak Dimenzije (D x V)

Klipni pogon 5 – 8.5kgf/cm2 (70 – 120psi) 3 spajalice/sec. 150 spajalica NPT 1/4 navoj 360 x 250mm

Težina Obujam isporuke

2.1kg zaštita za oči

Veličine primjenjivih spajalica mm (in.) D /

% &

$

A

B

C

mm (in.) D

A

B

C

16 (5/8)

32 (1-1/4)

19 (3/4)

20.5 1.33 1.63 38 (1-1/2) 20.5 1.33 1.63 (.807) (.052) (.064) 45 (1-3/4) (.807) (.052) (.064)

22 (7/8) 25 (1)

50 (2)

Katalog HITACHI alata 2016-2017

115


Pneumatski alati Spajalice / Klamerice N 5024A2 50mm Spajalica

Specifikacije ■ ■ ■ ■ ■

Za1" spajalice Podešavanje dubine Brzo djelovanje i odziv Brzo otklanjanje zastoja Plastični magazin s punjenjm odozgo i oblogom od inoxa Jednostavan pregled preostale kolilčine spajalica u magazinu Ručka presvučena gumom

Način pogona Raspon radnog tlaka Brzina rada Kapacitet magazina Priključak za zrak Dimenzije (D x V)

Klipni pogon 5 – 8.5kgf/cm2 (70 – 120psi) 3 spajalice/sec. 150 spajalica NPT 1/4 navoj 360 x 250mm

Težina Obujam isporuke

2.1kg zaštita za oči

Veličine primjenjivih spajalica: mm (in.) D

A

32 (1-1/4) B C

B

C

25 (1)

L

A

38 (1-1/2) 45 (1-3/4)

23.3 1.45 1.61 (.917) (.057) (.063)

50 (2)

NT 32AE2(S) 32mm Spajalica

Specifikacije ■ ■ ■

■ ■ ■

Dužina čavlića do 32mm(1-1/4") Visina glave 10mm Dva načina aktiviranja: jednostruko i na kontakt Podešavanje dubine bez uporabe alata Brzo otklanjanje zastoja Smjer ispuha 360˚, bez uporabe alata

Veličine primjenjivih čavlića: $

& /

%

NT 50AE2(S) 50mm Spajalica

'

D

16(5/8) – 32(1-1/4)

A

1.9(.075)

B

1.0(.039)

C

1.1(.043)

D

1.25(.049)

Način pogona Raspon radnog tlaka Brzina rada Kapacitet magazina Priključak za zrak Dimenzije (D x V) Težina Obujam isporuke

mm (in.)

Klipni pogon 5 – 8.5kgf/cm2 (70 – 120psi) 3 čavlića/sec. 100 čavlića NPT 1/4 navoj 254 x 197mm 0.9kg Poklopac, zaštita za oči, kofer

Specifikacije Dužina čavlića do 50mm ■ Visina glave 7mm ■ Ostala svojstva kao kod modela   NT32AE2

Način pogona Raspon radnog tlaka

Veličine primjenjivih čavlića: $

& /

%

'

D

16(5/8) – 50(2)

A

1.9(.075)

B

1.0(.039)

C

1.1(.043)

D

1.25(.049)

Brzina rada Kapacitet magazina Priključak za zrak mm (in.) Dimenzije (D x V) Težina Obujam isporuke

Klipni pogon 5 – 8.5kgf/cm2 (70 – 120psi) 3 čavlića/sec. 100 čavlića NPT 1/4 navoj 254 x 233mm 1.0kg Poklopac, zaštita za oči, kofer

11 NT 65M2(S) 65mm Spajalica

Specifikacije ■

■ ■ ■ ■

Dva načina aktiviranja: jednostruko i na kontakt Podešavanje dubine bez uporabe alata Smjer ispuha 360˚, bez uporabe alata Raspuhivač prašine Ručka presvučena gumom, prekidač presvučen elastomerom radi boljeg prihvata i lakšeg rada

Veličine primjenjivih čavlića: D

$

& /

%

116

Katalog HITACHI alata 2016-2017

'

25(1) – 65(2-1/2)

A

2.8(.110)

B

1.4(.054)

C

1.3(.050)

D

1.65(.065)

mm (in.)

Način pogona Raspon radnog tlaka Brzina rada Kapacitet magazina Priključak za zrak Dimenzije (D x V) Težina Obujam isporuke

Klipni pogon 5 – 8.5kgf/cm2 (70 – 120psi) 3 čavlića/sec. 100 čavlića NPT 1/4 navoj 295 x 285mm 1.7kg Poklopac, zaštita za oči, kofer


Pneumatski alati Pištolji za čavle NT 65MA4(S) 65mm Pištolj za čavle

Specifikacije Dva načina aktiviranja: jednostruko i na kontakt ■ Podešavanje dubine bez uporabe alata ■ Smjer ispuha 360˚, bez uporabe alata ■ Raspuhivač prašine ■ Ručka presvučena gumom, prekidač presvučen elastomerom radi boljeg prihvata i lakšeg rada mm (in.) Veličine primjenjivih čavlića: ■

$ %

'

(povezani žicom )

■ ■

■ ■

A

1.9kg Poklopac, zaštita za oči, kofer

2.4(.095)

B

3.0(.12)

C

1.1(.045)

D

1.8(.072)

Za čavle povezane žicom Napredan dizajn za lagano napredak čavala Spremnik se puni odozgo Podešavanje dubine bez upotrebe dodatnog alata Štitnici spriječavaju oštećenja tijela alata Mekana ručka presvučena gumom

Veličine primjenjivih čavlića: '

/

G

(povezani žicom)

Težina Obujam isporuke

Specifikacije ■ ■

NV 50A1 50mm Pištolj ta čavle

Brzina rada Kapacitet magazina Priključak za zrak Dimenzije (D x V)

Klipni pogon 5 – 8.5kgf/cm2 (70 – 120psi) 3 čavlića/sec. 100 čavlića NPT 1/4 navoj 344 x 304mm

D 32(1-1/4) – 65(2-1/2)

& /

NV 45AB3 45mm Pištolj za čavle

Način pogona Raspon radnog tlaka

Način pogona Raspon radnog tlaka Brzina rada Kapacitet magazina Priključak za zrak Dimenzije (D x V)

Klipni pogon 5 – 8.5kgf/cm2 (70 – 120psi) 3 čavlića/sec. 120 čavlića NPT 3/8 navoj 250 x 264mm

Težina Obujam isporuke

2.5kg zaštita za oči

mm (in.)

D

22(7/8) – 45(1-3/4)

d

3.0(.120)

D

10.5(.413))

Specifikacije ■ ■ ■

Konveksni tip Idealan za rad u uskim prostorima Mekana ručka presvučena gumom

Veličine primjenjivih čavlića: '

/

G

Način pogona Raspon radnog tlaka

mm (in.)

L

32(1-1/4) – 50(2)

d

2.1(.083)

D

4.8(.189)

Brzina rada Kapacitet magazina Priključak za zrak Dimenzije (D x V)

Klipni pogon 5 – 8.5kgf/cm2 (70 – 120psi) 3 čavlića/sec. 400 čavlića NPT 3/8 navoj 250 x 264mm

Težina Obujam isporuke

1.9kg zaštita za oči, ključevi

11 NV 83A4 83mm Pištolj za čavle ( povezani žicom )

Specifikacije ■

■ ■

Dva načina aktiviranja: jednostruko i na kontakt Brzi rad zahvaljujući dvoventilskom cilndarskom sustavu Punjenje spremnika odozgo Podešavanje dubine bez upotrebe dodatnog alata Mekana ručka presvučena gumom

Veličine primjenjivih čavlića: '

/

G

Način pogona Raspon radnog tlaka Brzina rada Kapacitet magazina Priključak za zrak Dimenzije (D x V)

Klipni pogon 5 – 8.5kgf/cm2 (70 – 120psi) 3 čavlića/sec. 250 - 300 čavlića NPT 3/8 navoj 315 x 348mm

Težina Obujam isporuke

3.7kg zaštita za oči, ključevi

mm (in.)

L

50(2) – 83(3-1/4)

d

2.5(.099) – 3.3(.131)

D 6.0(.236) – 7.2(.283)

Katalog HITACHI alata 2016-2017

117


Pneumatski alati Pištolji za čavle NV 90AB 90mm Pištolj za čavle ( povezani žicom)

Specifikacije ■

Podešavanje dubine rada i smjera ispuha bez korištenja alata Mekana ručka

Veličine primjenjivih čavlića: '

/

G

NV 90AG 90mm Pištolj za čavle ( povezani žicom )

■ ■ ■ ■ ■

L

45(1-3/4) – 90(3-1/2)

d

2.5(.099) – 3.8(.148)

D

6.0(.236) – 7.9(.311)

Kompaktan i lagan Dva načina aktiviranja: jednostruko i na kontakt Za čavle povezane s žicom Jednostavno punjenje spremnika odozgo Podešavanje dubine rada bez uporabe alata Prekidač presvučen elastomerom Mekana ručka

Veličine primjenjivih čavlića: '

/

NOVO

Težina Obujam isporuke

3.0kg Poklopac, zaštita za oči, strojno ulje, ključevi, kofer

Način pogona Raspon radnog tlaka Brzina rada Kapacitet magazina Priključak za zrak Dimenzije (D x V)

Klipni pogon 5 – 8.5kgf/cm2 (70 – 120psi) 3 čavlića/sec. 200 - 300 čavlića NPT 3/8 navoj 336 mm x 332 mm

Težina Obujam isporuke

3.5kg zaštita za oči

mm (in.)

L

45(1-3/4) – 90(3-1/2)

d

2.5(.099) – 3.3(.131)

D 6.0(.236) – 7.2(.283)

G

( povezani žicom i trakom )

Brzina rada Kapacitet magazina Priključak za zrak mm (in.) Dimenzije (D x V)

Klipni pogon 5 – 8.5kgf/cm2 (70 – 120psi) 3 čavlića/sec. 150 – 300 čavlića NPT 3/8 navoj 292 x 389mm

Specifikacije ■ ■

NV 65AH2 65mm (2-1/2") Pištolj za čavle

Način pogona Raspon radnog tlaka

Specifikacije ■

■ ■ ■ ■ ■ ■

Dva načina aktiviranja: jednostruko i na kontakt Za čavle povezane žicom i trakom Jednostavno punjenje spremnika odozgo Podešavanje dubine rada bez uporabe alata 360° smjer ispuha Prekidač presvučen elastomerom Mekana ručka

Način pogona Raspon radnog tlaka Brzina rada Kapacitet magazina Priključak za zrak Dimenzije (D x V)

Klipni pogon 5 – 8.5kgf/cm2 (70 – 120psi) 3 čavlića/sec. 200 – 300 čavlića NPT 3/8 navoj 290 x 300mm

Težina Obujam isporuke

2.2kg zaštita za oči, poklopac

Veličine primjenjivih čavlića: '

/

G

mm (in.)

Tip

Povezani žicom

Povezani trakom

L

38(1-1/2) – 65(2-1/2)

38(1-1/2) – 57(2-1/4)

d

2.3(.090) – 2.5(.099)

D

5.3(.209) – 6.4(.252)

11 NV 75AG 75mm Pištolj za čavle ( povezani žicom i trakom )

Specifikacije ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Za čavle povezane žicom i trakom Mogu se koristiti čavli različitih veličina Nagnuti spremnik se puni odozgo Podešavanje dubine rada bez uporabe alata 360° smjer ispuha Prekidač presvučen elastomerom Mekana ručka

* Dostupan do isteka zaliha.

Veličine primjenjivih čavlića: Tip

'

/

G

118

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Način pogona Raspon radnog tlaka Brzina rada Kapacitet magazina Priključak za zrak Dimenzije (D x V)

Klipni pogon 5 – 8.5kgf/cm2 (70 – 120psi) 3 čavlića/sec. 200 – 300 čavlića NPT 3/8 navoj 271 x 338mm

Težina Obujam isporuke

2.5kg zaštita za oči, ključ, poklopac mm (in.)

Povezani žicom

Povezani trakom

L

45(1-3/4) – 75(3")

45(1-3/4) – 57(2-1/4)

d

2.5(.099) – 3.3(.131)

2.3(.090) – 2.5(.099)

D

6(.236) – 7.2(.283)

5.7(.224) – 6(.236)


Pneumatski alati Visokotlačni pištolji za čavle NV 75HMC 75mm Visokotlačni pištolj za čavle ( povezani žicom i trakom )

Specifikacije ■ ■ ■

Duljina 279mm, visina 297mm Prednji ispuh Ostala svojstva kao kod modela NV65HMC

Način pogona Raspon radnog tlaka Brzina rada Kapacitet magazina Priključak za zrak Dimenzije (D x V)

Klipni pogon 12 – 23kgf/cm2 (170 – 320psi) 3 čavlića/sec. 150 - 300 čavlića Priklj. za rad pod visokim tlakom 279 x 297mm

Težina Obujam isporuke

2.4kg zaštita za oči, strojno ulje, poklopac

Veličine primjenjivih čavlića: Tip

NV 100H 100mm Visokotlačni pištolj za čavle ( povezani žicom i trakom )

Povezani žicom

mm (in.) Povezani trakom

L

45(1-3/4) – 75(3)

32(1-1/4) – 50(2)

d

2,5(.099) – 3.8(.148)

2,8(.110) – 3.0(.118)

D

5,6(.220) – 7.9(.311)

6,0(.236)

Specifikacije Za rad pod visokim tlakom ■ Velika pogonska snaga u usporedbi s   regularnim HITACHI pištoljima za čavle ■ Za čavle povezane žicom ■ Mogu se koristiti čavli različitih dimenzija ■ Duljina 280mm, visina 338mm ■ Podešavanje dubine rada bez uporabe alata ■ Prednji ispuh ■ Nagnuti spremnik se puni odozgo ■ Mekana ručka ■

Način pogona Raspon radnog tlaka Brzina rada Kapacitet magazina Priključak za zrak Dimenzije (D x V)

Klipni pogon 12 – 23kgf/cm2 (170 – 320psi) 3 čavlića/sec. 150 - 300 čavlića Priklj. za rad pod visokim tlakom 280 x 338mm

Težina Obujam isporuke

2.7kg zaštita za oči, strojno ulje, poklopac

Veličine primjenjivih čavlića: mm (in.)

NC 50H 50mm Visokotlačni pištolj za čavle za beton

L

50(2) – 100(4)

d

2,5(.099) – 3,8(.148)

D

6,0(.236) – 7,9(.311)

Specifikacije Za rad pod visokim tlakom ■ Velika pogonska snaga u usporedbi s   regularnim HITACHI pištoljima za čavle ■ Za čavle povezane trakom ■ Mogu se koristiti čavli različitih dimenzija ■ Duljina 285mm, visina 294mm ■ Prednji ispuh ■ Mekana ručka ■

Način pogona Raspon radnog tlaka Brzina rada Kapacitet magazina Priključak za zrak Dimenzije (D x V)

Klipni pogon 12 – 23kgf/cm2 (170 – 320psi) 3 čavlića/sec. 100 - 200 čavlića Priklj. za rad pod visokim tlakom 285 x 294mm

Težina Obujam isporuke

2.2kg zaštita za oči, strojno ulje, poklopac

Veličine primjenjivih čavlića: mm (in.) L d

19(3/4) – 50(2) 2,5(.099) – 3,0(.118)

D 6,0(.236) és 6,1(.240)

NR 65AK2 65mm Pištolj za čavle ( NR 65AK2(S) povezane trakom )

Specifikacije ■

NOVO

11

■ ■ ■

Za HITACHI ojačane čavle s okruglom glavom ( povezane papirnom trakom ) Čavli se lako vide u rupi na metalnoj ploči Visina glave 38mm 360° smjer ispuha Mekana ručka i prekidač presvučen elastomerom

Veličine primjenjivih čavlića: mm (in.) L 38(1-1/2) and 64(2-1/2) d

3.3(.131) – 4.1(.162)

D

7.1(.280)

Način pogona Raspon radnog tlaka Brzina rada Kapacitet magazina Priključak za zrak Dimenzije (D x V)

Klipni pogon 5.5 – 8.5kgf/cm2 (80 – 120psi) 2 čavlića/sec 44 čavlića za NR65AK2 22 čavlića za NR65AK2(S) NPT 3/8 navoj 448 x 335mm za NR65AK2 300mm x 335mm za NR65AK2(S)

Težina Obujam isporuke

2.9kg za NR65AK2 2.6kg za NR65AK2(S) zaštita za oči

NR65AK2

Katalog HITACHI alata 2016-2017

119


Pneumatski alati Pištolji za čavle NR 83A3 83mm Pištolj za čavle ( povezane plastičnom NR 83A3(S) trakom)

Specifikacije ■

■ ■

■ ■

Dva načina aktiviranja: jednostruko i na kontakt Izmijena načina rada prekidačem Podešavanje dubine rada bez uporabe alata kod modela NR83A3 Omogućen izlaz čavala pod kutom Otvoreni tip spremnika

Način pogona Raspon radnog tlaka Brzina rada Kapacitet magazina Priključak za zrak Dimenzije (D x V)

Klipni pogon 5 – 8.5kgf/cm2 (70 – 120psi) 3 čavlića/sec. 64 -70 čavlića NPT 3/8 navoj 538 x 340mm

Težina Obujam isporuke

3.9kg zaštita za oči

Veličine primjenjivih čavlića: mm (in.) '

/

G

L

50(2) – 83(3-1/4)

d

2.9(.113) – 3.3(.131)

D

7.0(.286) – 7.6(.300)

NR83A3

NR 90AE(S)

90mm Pištolj za čavle ( povezane plastičnom trakom)

Specifikacije ■

■ ■ ■

Dva načina aktiviranja: jednostruko i na kontakt Visina 322mm Brzi rad i odaziv Podešavanje dubine rada bez uporabe alata

Veličine primjenjivih čavlića: mm (in.) '

/

G

NR 83AA4

83mm Pištolj za čavle (povezani papirmom trakom)

L

50(2) – 90(3-1/2)

d

2.9(.113) – 3.8(.148)

D

7.0(.286) – 7.6(.300)

■ ■

Dva načina aktiviranja: jednostruko i na kontakt Izmijena načina rada prekidačem Spremnik se puni odozada Mekana ručka

Veličine primjenjivih čavlića: mm (in.) '

/

G

NR 90AD(S)

90mm Pištolj za čavle (povezani papirmom trakom)

L

50(2) – 83(3-1/4)

d

2.9(.113) – 3.3(.131)

D

6.8(.266) – 7.1(.280)

'

/

G

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Težina Obujam isporuke

3.4kg zaštita za oči

Način pogona Raspon radnog tlaka Brzina rada Kapacitet magazina Priključak za zrak Dimenzije (D x V)

Klipni pogon 5 – 8.5kgf/cm2 (70 – 120psi) 3 čavlića/sec. 86 - 94 čavlića NPT 3/8 navoj 460 x 360mm

Težina Obujam isporuke

3.9kg zaštita za oči

Specifikacije Dva načina aktiviranja: jednostruko i na kontakt ■ Visina322mm ■ Brzi rad i odaziv ■ Podešavanje dubine rada bez uporabe alata ■ Mekana ručka i prekidač presvučen elastomerom ■

Veličine primjenjivih čavlića: mm (in.)

120

Brzina rada Kapacitet magazina Priključak za zrak Dimenzije (D x V)

Klipni pogon 5 – 8.5kgf/cm2 (70 – 120psi) 3 čavlića/sec. 64-70 čavlića NPT 3/8 navoj 527 x 322mm

Specifikacije ■

11

Način pogona Raspon radnog tlaka

L

50(2) – 90(3-1/2)

d

2.9(.113) – 3.8(.148)

D

6.8(.266) – 7.7(.303)

Način pogona Raspon radnog tlaka Brzina rada Loading Capacity Priključak za zrak Dimenzije (D x V)

Klipni pogon 5 – 8.5kgf/cm2 (70 – 120psi.) 3 čavlića/sec. 50-74 čavlića 3/8 NPT navoj 462 x 322 mm

Težina Obujam isporuke

3.9 kg zaštita za oči


Pneumatski alati Pištolji za čavle / Visokotlačni zračni kompresor / Plinski pištolji za čavle NR 90AF(S)

Specifikacije

90mm Pištolj z čavle ( povezani žicom )

■ ■ ■

■ ■

Dva načina aktiviranja: jednostruko i na kontakt Visina 322mm Brzi rad i odaziv Podešavanje dubine rada bez uporabe alata Mehanizam za sprečavanje rada bez čavala Mekana ručka i prekidač presvučen elastomerom

Način pogona Raspon radnog tlaka Brzina rada Kapacitet magazina Priključak za zrak Dimenzije (D x V)

Klipni pogon 5 – 8.5kg/cm2 (70 – 120psi.) 3 čavlića/sec. 100 čavlića 3/8 NPT navoj 541 x 322 mm

Težina Obujam isporuke

3.3 kg zaštita za oči

Veličine primjenjivih čavlića: mm (in.) '

/

G

EC 1433H Visokotlačni zračni kompresor

L

50(2) – 90(3-1/2)

d

2.9(.113) – 3.3(.131)

D

6.1(.240) – 6.6(.259)

Specifikacije ■

■ ■

■ ■

■ ■

Za HITACHI vioskotlačne alate kao i za ostale zračne alate Dizajniran za veliku otpornost Maksimalni tlak 3.25MPa, kapacitet spremnika 9L Kompaktan i lagan: 18.0kg Niska razina buke od 72 dB unaprijeđen zvuk pri radu 2 velika kotačića za podešavanje ventila za smanjenje tlaka 2 velike ručke za lakši transport Anti-vibracijske nogice

Motor Izvor napajanja Nazivna struja Ulazna snaga Br. okr. u praz. hodu Maksimalni tlak prekidač :uključen isključen Dostava zraka : pri 0.7MPa (7.1kgf/cm2) pr 2.3MPa (23.5kgf/cm2) Kapacitet spremnika Priključci za zrak

DC bez četkica 230V/50Hz 5.2A 950W Max 2,600/min. 3.25MPa (33.1kgf/cm2) 2.6MPa (26.5kgf/cm2) 3.25MPa (33.1kgf/cm2)

Buka pri punom optereć. Dimenzije (Š x D x V)

80L/min 50L/min 9L Visoki tlak x 2 Regularni tlak x 2 72dB 348 x 497 x 337mm

Težina

18.0kg

Specifikacije

NC 40G 40mm Plinski pištolj za čavle za beton (povezani plastičnom trakom)

Način pogona ■

■ ■

■ ■ ■

Nema potrebe za kompresorom i crijevom, pogon se plinskim kartušama Jednostavno punjenje čavlima u dva koraka Otklanjanje zastoja jednostavnim odvajanjem spremnika Podešavanje dubine rada Mekana ručka 7.2V i 1.4Ah Ni-Cd baterija EB714S i 60min. punjač UC7SD

Magazine Angle Brzina rada Loading Capacity Dimenzije (D x V) Težina Obujam isporuke

Klipni pogon ( plinski ) 20 stupnjeva 2 - 3 čavlića/sec 100 čavlića 268 x 282mm 1.8kg Baterija EBM315, punjač UC3SML, AC adapter, priključak za auto punjač, ključ, poklopac, zaštita za oči, kofer

Veličine primjenjivih čavlića: mm (in.) L 15 (19/32) – 40(1-9/16)

'

/

G

d

2.6 (.102)

D

6.3 (.250)

Specifikacije

NT 50GS 50mm Plinski pištolj

Način pogona

(18 GA ravni čavli ) ■

■ ■ ■

■ ■

Nema potrebe za kompresorom i crijevom, pogon se plinskim kartušama Brzo otklanjanje zastoja Jednostruko ispucavanje Podešavanje dubine rada bez upoabe alata Mekana ručka 3.6V i 1.5Ah Li-ion baterija EBM315 i 60min. AC/DC punjač UC3SML

Brzina rada Kapacitet magazina Dimenzije (D x V) Težina Obujam isporuke

11

Klipni pogon (plinski) 2-čavlića/sec. 100 čavlića 270 x 281mm 1.8kg Baterija EBM315, punjač UC3SML, AC adapter, adapter za punjenje u autu, ključ, poklopac, zaštita za oči, kofer

Veličine primjenjivih čavlića: mm (in.) A

C L

B

D

L

16(5/8) – 50(2)

A

1.9(.075)

B

1.0(.039)

C

1.1(.043)

D

1.25(.049)

Katalog HITACHI alata 2016-2017

121


Pneumatski alati Plinski pištolji za čavle Specifikacije

NT 65GS 65mm Plinski pištolj za čavle

Način pogona

(16 GA ravni čavli) ■

■ ■ ■

■ ■

Nema potrebe za kompresorom i crijevom, pogon se plinskim kartušama Kompaktan u odnus na druge plinske HITACHI pištolje Brzo odstranjivanje zastoja Jednostruko ispaljivanje Podešavanje dubine rada bez uporabe alata Jednostavno punjenje spremnika u dva koraka Mehanizam za sprečavanje rada bez čavala Mekana ručka 3.6V i 1.5Ah-+Li-ion baterija EBM315 i 60-min. AC/DC punjač UC3SML

Veličine primjenjivih čavlića: L

A

C L

B

D

Brzina rada Kapacitet magazina Dimenzije (D x V) Težina Obujam isporuke

Klipni pogon (plinski) 2 čavlića/sec. 100 čavlića 260 x 278mm 1.8kg Baterija EBM315, punjač UC3SML, AC adapter, adapter za punjenje u autu, ključ, poklopac, zaštita za oči, kofer

mm (in.)

25(1) – 65(2-1/2)

A

2.8(.110)

B

1.4(.054)

C

1.3(.050)

D

1.65(.065)

Specifikacije

NT 65GA 65mm (Plinski pištolj za čavle

Način pogona

(15 GA čavli pod kutom) ■

■ ■ ■

■ ■

Nema potrebe za kompresorom i crijevom, pogon se plinskim kartušama Brzo odstranjivanje zastoja Jednostruko ispaljivanje Podešavanje dubine rada bez uporabe alata Jednostavno punjenje spremnika u dva koraka Mehanizam za sprečavanje rada bez čavala Mekana ručka 3.6V i 1.5Ah Li-ion baterija EBM315 i 60-min. AC/DC punjač UC3SML

Kut magazina Brzina rada Kapacitet magazina Dimenzije (D x V) Težina Obujam isporuke

Klipni pogon (plinski) 34 stupnjeva 1 čavčić/sec. 100 čavlića 307 x 305mm 2.0kg Baterija EBM315, punjač UC3SML, AC adapter, adapter za punjenje u autu, ključ, poklopac, zaštita za oči, kofer

Veličine primjenjivih čavlića:mm (in.) A B C L D

11

L

32(1-1/4) – 65(2-1/2)

A

2.4(.095)

B

3.0(.12)

C

1.1(.045)

D

1.8(.072)

Specifikacije

NR 90GR2 90mm Plinski pištolj za čavle

Način pogona

(povezani plastičnm trakom ) ■ ■

Za čavle okrugle glave povezane plastikom Ostala svojstva kao kod modela NR90GC2

Veličine primjenjivih čavlića:mm (in.) '

/

G

122

Katalog HITACHI alata 2016-2017

L

50(2) – 90(3-1/2)

d

2.9(.113) – 3.3(.131)

D

7.0(.286) – 7.6(.300)

Kut magazina Brzina rada: Intermittent Continuous Kapacitet magazina of magazine Dimenzije (D x V) Težina Obujam isporuke

Klipni pogon (plinski ) 21 stupanj 2 - 3 čavlića/sec 1,000 čavlića/sat 32 - 35 čavlića 362 x 353mm 3.6 kg Baterija EB714S, punjač UC7SD, zaštita za oči, ključ, kofer


Vrtni alati.

Benzinski alati.

Baterijski alati .


Vrtni alati (benzinski) Oznake za vrtne alate (benzinski program) / Motorne pile Predstavljamo novu generaciju motora.

30-50% manje potezne sile za start motora

PureFire serija motora postiže nižu emisiju štetnih plinova i manju potrošnju goriva, i što je još važnije manji ispuh CO u usporedbi s klasičnim benzinskim motorima.Ovi motori nisu štetni za okolinu i stoga pogodni za duže korištenje!

S-start idealan je za one koji vole meko i jednostavno pokretanje motora.Pogodan je i za profesionalne korisnike jer štede energiju zbog manje potrebe za poteznom silom..

* 2-taktni motor s unaprijeđenim svojstvima emisije plinova

CS 33ED(35S/40S) CS 33EDP(35S/40S) NOVO

* 2-taktni motor zadovoljava sve standarde emisije plinova

32.2mL(cc) motorna pila sa standardnom ručkom

■ ■  

■ ■  

CS33EDP(35S)

* Štedljivi 2-taktni motor zadovoljava sve standarde emisije plinova

Ugrađeni dekompresor Lagan start motora, potrebna je manja .sila

* 4-taktni motor zadovoljava sve standarde emisije plinova

Povećana brzina rezanja Novi PureFire motor Model CS33EDP zadovoljava U.S. (EPA PHASE3) i Europske (STAGE 2)   standarde emisije plinova Zapremina 32.2mL(cc) Ugrađen novi dizajnirani pokretač motora: Smanjuje potrebnu poteznu silu za start Anti-vibracijski sustav s oprugama

Specifikacije

■ ■

Bočno postavljen napinjač motora Dužina vodilice 350mm ili 400mm

Zapremina Maksimalna snaga Dekompresor Kapacitet spremnika za gorivo Kapacitet spremnika za ulje Korak lanca Tip lanca Duljina vodilice Tip vodilice Dimenzije (D x Š x V) Težina

32.2mL (cc) 1.3kW NE 290mL 180mL 3/8" 0.05" 350mm:CS33ED(35S)/CS33EDP(35S) 400mm:CS33ED(40S)/CS33EDP(40S) Lančanik na vrhu 381 x 259 x 245mm 3.7kg

Uobičajena svojstva motorne pile sa standardnom drškom* 1. Lagane i kompaktne, specijalno dizajnirane za obradu drveta i rad u zatvorenim prostorima. 2. Dobro izbalansirane i jednostavne za uporabu s jednom ručkom. * Za određena područja, za rukovanje s ovakvom vrstom motorne pile, u skaldu za zakonskim regulativama potrebno je proći određene vrste školovanja. Za više detalja kontaktirajte lokalnog HITACHI predstavnika.

CS 25EC(S) CS 25EC(SC) CS 30EC(S)

28.5mL(cc) Motorna pila s gornjom drškom

Zapremina 28.5mL(cc) ■ S-start : Meki i jednostavan start ■ Model CS25EC(SC) posebnu vodilicu pogodnu za održavanje voćnjaka ■ Duljina vodilice 250mm fza modele   CS25EC(S) i CS25EC(SC), i 300mm  za modele CS30EC(S) ■

* Dostupno do istka zaliha.

Specifikacije Zapremina Maksimalna snaga Dekompresor Kapacitet spremnika za gorivo Kapacitet spremnika za ulje Korak lanca Duljina vodilice Tip vodilice Tip lanca Dimenzije (Š x D x V ) Težina

CS25EC(S)

32.2mL(cc) Motorna pila s gornjom drškom

CS33EDT(35)

124

Katalog HITACHI alata 2016-2017

180mL 3/8":CS25EC(S)/CS30EC(S) 1/4":CS25EC(SC) 250mm:CS25EC(S)/CS25EC(SC) 300mm:CS30EC(S) Lanč. na vrhu:CS25EC(S)/CS30EC(S) Tvrdi vrh:CS25EC(SC) 0.05" 268 x 235 x 220mm 2.9kg

CS25EC(SC)

12 CS 33EDT CS 33EDTP

28.5mL(cc) 0.91kW NE 250mL

Novi PureFire motor ■ Model CS33EDTP zadovoljava U.S.   (EPA PHASE3) i Europske (STAGE2)   standarde emisije plinova ■ Zapremina 32.2mL(cc) ■ Anti-vibracijski sustav s oprugama ■ Duljina vodilice 300mm ili 350mm ■

Specifikacije Zapremina Maksimalna snaga Dekompresor Kapacitet spremnika za gorivo Kapacitet spremnika za ulje Korak lanca Duljina vodilice Tip vodilice Tip lanca Dimenzije (Š x D x V ) Težina

32.2mL(cc) 1.3kw:CS33EDT 1.2kw:CS33EDTP NE 290mL 180mL 3/8" 300mm:CS33EDT(30) 350mm:CS33EDT(35)/CS33EDTP(35) lanč. na vrhu 0.05" 277 x 255 x 220mm 3.4kg


Vrtni alati (benzinski) Motorne pile Specifikacije

CS 33EB 32.2mL(cc) Motorna pila sa CS 33EB(P) standardnom drškom

*1

Novi PureFire motor  ■ Model CS33EB(P) zadovoljava U.S.    (EPA PHASE3) i Europske (STAGE2)    standarde emisije plinova ■ Zapremina 32.2mL(cc) ■ Duljina vodilice 300mm, 350mm ili 400mm ■

Zapremina Maksimalna snaga

32.2mL(cc) 1.25kW:CS33EB 1.2kW :CS33EB(P) NE 350mL

Dekompresor Kapacitet spremnika za gorivo Kapacitet spremnika za ulje Korak lanca Duljina vodilice

250mL 3/8" 300mm:CS33EB(30)/CS33EB(30P) 350mm:CS33EB(35)/CS33EB(35P) 400mm:CS33EB(40)/CS33EB(40P) DOUBLE GUARD /Lanč. na vrhu 0.05" 389 x 226 x 280mm 3.8kg

Tip vodilice*2 Tip lanca Dimenzije (Š x D x V ) Težina

CS33EB(35P) s opcionalnim šiljcima

R

*1. Za CS33EB(P). *2. DOUBLE GUARD je registrirani tradeark tvrtke Blount, inc. R

CS 40EA(S) CS 40EA(SP)

*1

39.6mL(cc) Motorna pila sa standardnom drškom

Specifikacije Novi PureFire motor Model CS40EA(SP) zadovoljava U.S.    (EPA PHASE3) i Europske (STAGE2)    standarde emisije plinova ■ Zapremina 39.6mL(cc) ■ S-start : meko i jednostavno pokretanje motora ■ Anti-vibracijski sustav s oprugama ■ Duljina vodilice 330mm, 380mm, 400mm ili 450mm ■ ■

CS40EA(45SP)

Zapremina Maksimalna snaga Dekompresor Kapacitet spremnika za gorivo Kapacitet spremnika za ulje Korak lanca Duljina vodilice

Tip vodilice Tip lanca Dimenzije (Š x D x V ) Težina

39.6mL(cc) 1.8kW NE 380mL 240mL 0.325" 330mm:CS40EA(33S)/CS40EA(33SP) 380mm:CS40EA(38S)/CS40EA(38SP) 400mm:CS40EA(40S)/CS40EA(40SP) 450mm:CS40EA(45S)/CS40EA(45SP) Lančanik na vrhu 0.05" 381 x 229 x 283mm 4.4kg

*1.Za CS40EA(SP).

51EA(S)

CS CS 51EAP(S)

50.1mL(cc) Motorna pila sa standardnom drškom

Novi PureFire motor Model CS51EAP(S) zadovoljava U.S.    (EPA PHASE3) i Europske (STAGE2)    standarde emisije plinova ■ Zapremina 50.1mL(cc) i lagani start  omogućen ugrađenim dekompresorom ■ Vrlo snažna u odnosu na druge HITACHI motorne pile te vrste: Max snaga 2.5kW   za model CS51EA(S) i 2.4kW za   model CS51EAP(S) ■ Pupa za odzračivanje i automatski leptir ventil ■ Anti-vibracijski sustav s oprugama ■ Duljina vodilice 330mm, 380mm, 400mm, 450mm or 500mm ■ ■

CS51EAP(45S)

Specifikacije Zapremina Maksimalna snaga Dekompresor Kapacitet spremnika za gorivo Kapacitet spremnika za ulje Korak lanca Duljina vodilice

Tip vodilice Tip lanca Dimenzije (Š x D x V ) Težina

50.1mL(cc) 2.5kW:CS51EA 2.4kW:CS51EAP DA 530mL 270mL 0.325" 330mm:CS51EAP(33S) 380mm:CS51EAP(38S) 400mm:CS51EA(40S)/CS51EAP(40S) 450mm:CS51EA(45S)/CS51EAP(45S) 500mm:CS51EA(50S)/CS51EAP(50S) Lančanik na vrhu 0.05" 391 x 232 x 294mm 5.1kg:CS51EA(S) 5.2kg:CS51EAP(S)

12

Katalog HITACHI alata 2016-2017

125


Vrtni alati (benzinski) Quick Twist ručka / Škare za živicu

Quick Twist ručka

Ručka podesiva pod raznim kutovima Ručka podesiva pod kutom koristi jednostavno dugme za zaključavanje kako bi se postavila u kuteve 0, 45, i 90 stupnjeva lijevo i desno Ovo svojstvo omogućava okomito rezanje.

90 stupnjeva lijevo

CH 22EA2(50ST) CH 22EAP2(50ST)

45 stupnjeva lijevo

21.1mL(cc) Škare za živicu s dvostrukom oštricom

Novi PureFire motor ■ Model CH22EBP2(62ST) zadovoljava U.S. (EPA PHASE3) i Europske (STAGE2) standarde emisije plinova ■ Dvostruka oštrica naoštrena sa tri strane ■ Ostala svojstva kao kod modela   CH22EA2(50ST) i CH22EAP2(50ST)

Zapremina Maksimalna snaga Kapacitet spremnika za gorivo Oštrica: dužina iskoristivi dio Korak mača Brzina oštrice pri nominalnoj brzini Tip oštrice Dimenzije (D x Š x V) Težina

Novi PureFire motor ■ Modeli CH22ECP2(62ST) i   CH22ECP2(78ST) zadovoljavaju U.S. (EPA PHASE3) i Europske (STAGE2) standarde emisije plinova ■ Dvostruka oštrica naoštrena sa tri strane ■ Anti-vibracijski sustav s oprugama  ■ Ostala svojstva kao kod modela   CH22EA2(50ST) i CH22EAP2(50ST)

Zapremina Maksimalna snaga Kapacitet spremnika za gorivo Oštrica: dužina

21.1mL(cc) Škare za živicu s dvostrukom oštricom

Specifikacije Zapremina Maksimalna snaga Kapacitet spremnika za gorivo Oštrica: dužina iskoristivi dio Korak mača Brzina oštrice pri nominalnoj brzini Tip oštrice Dimenzije (D x Š x V) Težina

CH 22EB2(62ST) CH 22EBP2(62ST)

90 stupnjeva desno

Novi PureFire motor Model CH22EAP2(50ST) zadovoljava U.S. (EPA PHASE3) i Europske (STAGE2) standarde emisije plinova Dvostruka oštrica Quick twist ručka S-start: meko i jednostavno pokretanje motora Prednji ispušni sustav

CH22EAP2(50ST)

45 stupnjeva desno

21.1mL(cc) 0.65kW 300mL 500mm 444mm 30mm 0.91m/sec. 10,000/min. Dvostruka oštrica 936 x 238 x 216mm 4.3kg

Specifikacije 21.1mL(cc) 0.65kW 300mL 620mm: 554mm 35mm 1.06m/sec. 10,000/min. Dvostruka oštrica 1,053 x 238 x 219mm 4.7kg

CH22EBP2(62ST)

12

CH 22EC2(62ST) CH 22ECP2(62ST) CH 22EC2(78ST) CH 22ECP2(78ST)

21.1mL(cc) Škare za živicu s dvostrukom oštricom

Specifikacije

iskoristivi dio Korak mača Brzina oštrice pri nominalnoj brzini Tip oštrice Dimenzije (D x Š x V)

Težina CH22ECP2(78ST)

126

Katalog HITACHI alata 2016-2017

21.1mL(cc) 0.65kw 300mL 620mm: CH22EC2(62ST)/CH22ECP2(62ST) 780mm: CH22EC2(78ST)/CH22ECP2(78ST) 554mm: CH22EC2(62ST)/CH22ECP2(62ST) 694mm: CH22EC2(78ST)/CH22ECP2(78ST) 35mm 1.06m/sec. 10,000/min. Dvostruka oštrica 1,053 x 250 x 197mm: CH22EC2(62ST)/CH22ECP2(62ST) 1,207 x 250 x 197mm: CH22EC2(78ST)/CH22ECP2(78ST) 5.0kg: CH22EC2(62ST)/CH22ECP2(62ST) 5.2kg: CH22EC2(78ST)/CH22ECP2(78ST)


Vrtni alati (benzinski) Trimeri

Jednostavan za rad Postignuta je velika izdržljivost i niske vibracije

Ručka s prekidačem presvučena gumom

Čvrsto aluminijsko kućište

Asimetrična ručka omogućava lakši rad bez zamora ruku*1

Zaštita sprenika za gorivo

Potrebna je manja snaga za pokretanje motora

S-start

Osovina trimera

2 prstena na klipu

Za snanjene vibracije osovina je poduprta linerima gotovo cijelom dužinom cijevi*2

Boljim brtvljenjem osigurana je bolja kompresija. Također transferira toplinu s klipa na stijenke cilindra i tako produžava životni vijek kliznih komponenti.

Liner Osovina

Mekana ručka5

Prstenovi na klipu

Štitnik Za lakši trasnport i skladištenje moguće je razdvojiti osovinu

Prvi u industriji Dugme za zaključavanje vretena

Jednostavna izmijena glave ili noža Zaključavanje vretena

Kuglični ležajevi

Kutija mjenjača s 4 kug. ležaja6 Osiguravaju optimalan položaj osovine u odnosu na zupčanike i tako produžava životni vijek proizvoda.

Zaključavanje vretena

12

Svojstva

Kontrola broja okretaja pri velikom broju okretaja motora

broj okretaja-

...za sve modele

...samo za nazn. modele

Bez

Limitiran visoki broj okretaja

Ovi modeli imaju limitator broja okretaja pri velikom broju okretaja motora čime se smanjuju vibracije i buka.

Sa:

kontrolom broja okretaja motora

pritisak na gas *1. Samo (S) model. *2. Isključujući EBD / EBDP modele *3. S veljačom 2014.U klasi trimera proizvedenih od vodećih svjetskih proizvođača trimera ( ispitivanje izvršio Hitachi Koki ) 4. Nije uključeno kod EBD(SLN) / EBDP(SLN) modela *5. Samo (SL) i (SLN) modeli. *6. Isključujući (SLN) modele.

Katalog HITACHI alata 2016-2017

127


Vrtni alati (benzinski) Trimeri / Multifunkcionalni trimeri CG 24EBS(SL) CG 24EBSP(SL) CG 24EBS(S) CG 24EBSP(S)

23.9mL(cc) Trimeri ■ ■  

NOVO

■ ■

CG24EBS(SL) / CG24EBSP(SL) ■ ■ ■

23.9mL(cc) Novi PureFire motor Modeli CG24EBSP(SL) i CG24EBSP(S) zadovoljavaju U.S. (EPA PHASE3) i Europske (STAGE2) standarde emisije plinova Maksimalna snaga: 0.8kW S-start : Meki i jednostavan start Velika izdržljivost: aluminijsko kućište ventilatora, štitnik spremnika za gorivo, 2 prstena na klipu i sustav zupčanika s 4 kuglična ležaja Nizak nivo vibracija zahvljujući kontroli broja okretaja u rasponu velikog broja okretaja pogonske osi i centralnoj osovini s podupiračima Prvi u industriji*1 s blokadom vretena Mekana i obložena ručka za bolji prihvat*2 Dvostruke naramenice uključene u isporuku*3 Asimetrična ručka*3

Specifikacije za CG24EBS(SL) / CG24EBSP(SL) Zapremina Maksimalna snaga Kapacitet spremnika za gorivo Promjer cijevi Dimenzije (D x Š x V) Težina: CG24EBS(SL) CG24EBSP(SL)

23.9mL(cc) 0.8kW 520mL 24mm 1,780 x 320 x 253mm 4.9kg 5.0kg

Specifikacije za CG24EBS(S) / CG24EBSP(S) Zapremina Maksimalna snaga Kapacitet spremnika za gorivo Promjer cijevi Dimenzije (D x Š x V) Težina: CG24EBS(S) CG24EBSP(S)

23.9mL(cc) 0.8kW 520mL 24mm 1,780 x 630 x 493mm 5.1kg 5.2kg

*1.S veljačom 2014.U grupi trimera proizvedenih od strane vodećih svjetskih proizvođača (ispitivanje izvršio Hitachi Koki.) *2.Za modele CG24EBS(SL) / CG24EBSP(SL). *3.Za modele CG24EBS(S) / CG24EBSP(S).

CG24EBS(S) / CG24EBSP(S)

CG 27EBS(SL) CG 27EBSP(SL) CG 27EBS(S) CG 27EBSP(S)

26.9mL(cc) Trimeri ■ ■  

NOVO

■ ■

CG27EBS(SL) / CG27EBSP(SL) ■ ■ ■

26.9mL(cc) Novi PureFire motor Modeli CG27EBSP(SL) i CG27EBSP(S) zadovoljavaju U.S. (EPA PHASE3) i Europske (STAGE2) standarde emisije plinova Maksimalna snaga 0.9kW S-start : Meki i jednostavan start Velika izdržljivost: aluminijsko kućište ventilatora, štitnik spremnika za gorivo, 2 prstena na klipu i sustav zupčanika s 4 kuglična ležaja Nizak nivo vibracija zahvljujući kontroli broja okretaja u rasponu velikog broja okretaja pogonske osi i centralnoj osovini s podupiračima Prvi u industriji*1 s blokadom vretena Mekana i obložena ručka za bolji prihvat*2 Dvostruke naramenice uključene u isporuku*3 Asimetrična ručka*3

Specifikacije za CG27EBS(SL) / CG27EBSP(SL) Zapremina Maksimalna snaga Kapacitet spremnika za gorivo Promjer cijevi Dimenzije (D x Š x V): CG27EBS(SL) CG27EBSP(SL) Težina: CG27EBS(SL) CG27EBSP(SL)

26.9mL(cc) 0.9kW 520mL 24mm 1,782 x 320 x 253mm 1,782 x 330 x 253mm 5.0kg 5.2kg

Specifikacije za CG27EBS(S) / CG27EBSP(S) Zapremina Maksimalna snaga Kapacitet spremnika za gorivo Promjer cijevi Dimenzije (D x Š x V) Težina: CG27EBS(S) CG27EBSP(S)

26.9mL(cc) 0.9kW 520mL 24mm 1,782 x 630 x 493mm 5.3kg 5.4kg

*1.S veljačom 2014.U grupi trimera proizvedenih od strane vodećih svjetskih proizvođača (ispitivanje izvršio Hitachi Koki.) *2.Za modele CG27EBS(SL) / CG27EBSP(SL). 3. Za modele CG27EBS(S) / CG27EBSP(S). *

CG27EBS(S) / CG27EBSP(S)

12

CG 24EBD(SL) CG 24EBDP(SL)

23.9mL(cc) Multifunkcionalni trimeri

NOVO

■ ■ ■

■ ■

■ ■

128

Katalog HITACHI alata 2016-2017

23.9mL(cc) Novi PureFire motor Model CG24EBDP(SL) zadovoljava U.S. (EPA PHASE3) i Europske (STAGE2) standarde emisije plinova. Maksimalna snaga: 0.8kW S-start : Meki i jednostavan start Velika izdržljivost: aluminijsko kućište ventilatora, štitnik spremnika za gorivo, 2 prstena na klipu i sustav zupčanika s 4 kuglična ležaja Nizak nivo vibracija zahvljujući kontroli broja okretaja u rasponu velikog broja okretaja pogonske osi i centralnoj osovini s podupiračima Prvi u industriji*1 s blokadom vretena Osovina dijeljiva u dva dijela radi lakšeg transporta i skladištenja. Mekana i obložena ručka za bolji prihvat Dostupan dodatni pribor

Specifikacije Zapremina Maksimalna snaga Kapacitet spremnika za gorivo Promjer cijevi Dimenzije (D x Š x V) Težina: CG24EBD(SL) CG24EBDP(SL)

23.9mL(cc) 0.8kW 520mL 24mm 1,780 x 320 x 253mm 5.2kg 5.3kg

*1.S veljačom 2014.U grupi trimera proizvedenih od strane vodećih svjetskih proizvođača (ispitivanje izvršio Hitachi Koki.)


Vrtni alati (benzinski) Multifunkcionalni trimeri / Pribor â&#x2013;

CG 24EBD(SLN) CG 24EBDP(SLN)

23.9mL(cc) Multifunkcionalni trimeri

â&#x2013;

â&#x2013;

NOVO

â&#x2013; â&#x2013; 

â&#x20AC;&#x192; â&#x2013;

â&#x2013; â&#x2013; 

26.9mL (cc) Novi PureFire motor Model CG27EBDP(SL) zadovoljava U.S. (EPA PHASE3) i Europske (STAGE2) standarde emisije plinova. â&#x2013; Maksimalna snaga: 0.9kW â&#x2013;  S-start : Meki i jednostavan start â&#x2013;  Velika izdrĹžljivost: aluminijsko kuÄ&#x2021;iĹĄte ventilatora, ĹĄtitnik spremnika za gorivo, â&#x20AC;&#x192; 2 prstena na klipu i sustav zupÄ?anika s 4 kugliÄ?na leĹžaja â&#x2013;  Nizak nivo vibracija zahvljujuÄ&#x2021;i kontroli broja okretaja u rasponu velikog broja okretaja pogonske osi i centralnoj osovini s podupiraÄ?ima â&#x2013;  Prvi u industriji*1 s blokadom vretena â&#x2013;  Osovina dijeljiva u dva dijela radi lakĹĄeg transporta i skladiĹĄtenja. â&#x2013;  Mekana i obloĹžena ruÄ?ka za bolji prihvat â&#x2013; 

CG 27EBD(SL) CG 27EBDP(SL)

26.9mL(cc) Multifunkcionalni trimeri

â&#x2013;

NOVO

CG 27EBD(SLN) CG 27EBDP(SLN)

â&#x2013;

26.9mL(cc) Multifunkcionalni trimer

â&#x2013;

NOVO

â&#x2013; â&#x2013;  â&#x2013; 

â&#x20AC;&#x192; â&#x2013;

â&#x2013;

CG 27EJ(SLN) CG 27EJ(SLNP)

23.9mL (cc) Novi PureFire motor Model CG24EBDP(SLN) zadovoljava U.S. (EPA PHASE3) i Europske (STAGE2) standarde emisije plinova. Maksimalna snaga: 0.8kW S-start : Meki i jednostavan start Velika izdrĹžljivost: aluminijsko kuÄ&#x2021;iĹĄte ventilatora, ĹĄtitnik spremnika za gorivo, 2 prstena na klipu Nizak nivo vibracija zahvljujuÄ&#x2021;i kontroli broja okretaja Mekana i obloĹžena ruÄ?ka za bolji prihvat Dostupni dodatni prikljuÄ?ci

26.9mL(cc) Multifunkcionalni trimer

26.9mL (cc) Novi PureFire motor Model CG27EBDP(SLN) zadovoljava U.S. (EPA PHASE3) i Europske (STAGE2) standarde emisije plinova. Maksimalna snaga: 0.9kW S-start : Meki i jednostavan start Velika izdrĹžljivost: aluminijsko kuÄ&#x2021;iĹĄte ventilatora, ĹĄtitnik spremnika za gorivo, 2 prstena na klipu Nizak nivo vibracija zahvljujuÄ&#x2021;i kontroli broja okretaja u rasponu velikog broja okretaja Mekana i obloĹžena ruÄ?ka za bolji prihvat

PureFire motorâ&#x20AC;&#x192; â&#x2013; Model CG27EJ(SLNP) zadovoljava U.S. â&#x20AC;&#x192; (EPA PHASE3) i Europske (STAGE2) â&#x20AC;&#x192; standarde emisije plinova â&#x2013;  Zapremina 26.9mL(cc) â&#x2013;  S-start : meko i jednostavno pokretanje motora â&#x2013;  Mekana ruÄ?ka sprijeÄ?ava proklizavanje â&#x2013;  Okrugla ruÄ?ka â&#x2013; 

Specifikacije Zapremina Maksimalna snaga Kapacitet spremnika za gorivo Promjer cijevi Dimenzije (D x Ĺ x V) TeĹžina: CG24EBD(SLN) CG24EBDP(SLN)

23.9mL(cc) 0.8kW 520mL 24mm 1,002 x 320 x 253mm 4.3kg 4.4kg

Specifikacije Zapremina Maksimalna snaga Kapacitet spremnika za gorivo Promjer cijevi Dimenzije (D x Ĺ x V): CG27EBD(SL) CG27EBDP(SL) TeĹžina: CG27EBD(SL) CG27EBDP(SL)

26.9mL(cc) 0.9kW 520mL 24mm 1,782 x 320 x 253mm 1,782 x 330 x 253mm 5.3kg 5.4kg

*1.S veljaÄ?om 2014.U grupi trimera proizvedenih od strane vodeÄ&#x2021;ih svjetskih proizvoÄ&#x2018;aÄ?a (ispitivanje izvrĹĄio Hitachi Koki.)

Specifikacije Zapremina Maksimalna snaga Kapacitet spremnika za gorivo Promjer cijevi Dimenzije (D x Ĺ x V): CG27EBD(SLN) CG27EBDP(SLN) TeĹžina: CG27EBD(SLN) CG27EBDP(SLN)

26.9mL(cc) 0.9kW 520mL 24mm 1,004 x 320 x 253mm 1,004 x 330 x 253mm 4.4kg 4.5kg

Specifikacije Zapremina Maksimalna snaga Kapacitet spremnika za gorivo Promjer cijevi Dimenzije (Ĺ x D x V ) TeĹžina

26.9mL(cc) 0.88kW 670mL 24mm 997 x 349 x 250mm 4.3kg:CG27EJ(SLN) 4.6kg:CG27EJ(SLNP)

* Do isteka zaliha

Dodatni pribor za multifunkcionalne trimere PrikljuÄ?ci

CG-GT (850mm,1.7kg)

CG-MC (869mm, 2.8kg)

CG-PE (835mm, 2.3kg)

CG-HT (1,426mm, 2.3kg)

CG-PS (1,179mm, 1.7kg)

Trimer

Mini-kultivator ProzraÄ?avanje i gnojidba gredica za cvijeÄ&#x2021;e

Prenosna kosaÄ?ica KoĹĄnja rubova uz ceste i gredice za cvijeÄ&#x2021;e

Ĺ kare za Ĺživicu Ĺ kare za Ĺživicu za nedostupna i visoka mjesta

Motorna pila Obrezivanje drveÄ&#x2021;a i grmova

12

CG-HTSULNOMXĂžDNĂŁNDUH]DĂĽLYLFXQHPRĂĽHVHNRULVWLWLVDODWLPDVRYRPR]QDNRP

Katalog HITACHI alata 2016-2017

129


Vrtni alati (benzinski) Multifunkcionalni trimeri / Pribor / Trimeri Dodatni pribor za modele CG27EJ(SL) i CG27EJ(SLP) Priključci

CG-HTB

CG-PSB

CG-MCB

(Oštrica dužina 550mm i težina 1.5kg)

(Duljina vodilice 250mm i težina 1.2kg)

(Težina 2.3kg)

CG 22EAB(L) CG 22EAB(LP)* CG 22EAP2(LB) CG 22EAP2(SLB)

21.1mL(cc)Trimeri s okruglom ručkom

Novi PureFire motor ■ Models CG22EAB(LP), CG22EAP2(LB) i   CG22EAP2(SLB) zadovoljavaju U.S. (EPA PHASE3) i Europske (STAGE2) standarde emisije plinova ■ Zapremina 21.1mL(cc) ■ Maksimalna snaga 0.69kW ■ S-start : meko i jednostavno pokretanje motora za model CG22EAP2(SLB) ■ Okrugla ručka ■ Lagan: samo 3.9kg u usporedbi s drugim HITACHI trimerima te vrste ■

Specifikacije Zapremina Maksimalna snaga Kapacitet spremnika za gorivo Promjer cijevi Dimenzije (Š x D x V ) Težina

21.1mL(cc) 0.69kW 450mL 24mm 1,545 x 295 x 516mm 3.9kg:CG22EAB(L) 4.0kg:CG22EAB(LP)

* CG22EAB(LP) je dostupan do isteka zaliha

12 CG 22EAS(SL) CG 22EAS(SLP)* CG 22EAP2(SL)

21.1mL(cc) Trimeri s okruglom ručkom

Novi PureFire motor ■ Models CG22EAS(SLP) i CG22EAP2(SL)   zadovoljavaju U.S. (EPA PHASE3) i Europske (STAGE2) standarde emisije plinova ■ Zapremina 21.1mL(cc) ■ Maksimalna snaga 0.69kW ■ S-start : meko i jednostavno pokretanje motora ■ Okrugla ručka ■ Lagan: samo 4.4 kg u usporedbi s drugim HITACHI trimerima te vrste ■

* CG22EAS(SLP) je dostupan do isteka zaliha.

130

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Specifikacije Zapremina Maksimalna snaga Kapacitet spremnika za gorivo Promjer cijevi Dimenzije (Š x D x V ) Težina

21.1mL(cc) 0.69kW 450mL 24mm 1,745 x 410 x 335mm 4.4kg


Vrtni alati (benzinski) Trimeri CG 33EJ(L) CG 33EJ(LP)*

32.2mL(cc) Trimeri s okruglom ručkom

PureFire motor ■ Model CG33EJ(LP) zadovoljava U.S.   (EPA PHASE3) i Europske (STAGE2)   standarde emisije plinova ■ Zapremina 32.2mL(cc) ■ Mekana ručka spriječava proklizavanje ■ Okrugla ručka ■

Specifikacije Zapremina Maksimalna snaga Kapacitet spremnika za gorivo Promjer cijevi Dimenzije (Š x D x V ) Težina

32.2mL(cc) 1.1kW 700mL 26mm 1,774 x 392 x 332mm 5.3kg:CG33EJ(L) 5.8kg:CG33EJ(LP)

* CG33EJ(LP) je dostupan do isteka zaliha.

CG 22EAS(S) CG 22EAS(SP)* CG 22EAP2(S)

21.1mL(cc) Trimeri s bicikl ručkom

Novi PureFire motor ■ Models CG22EAS(SP) i CG22EAP2(S)   zadovoljavaju U.S. (EPA PHASE3) i Europske (STAGE2) standarde emisije plinova ■ Zapremina 21.1mL(cc) ■ Maksimalna snaga 0.69kW ■ S-start : meko i jednostavno pokretanje motora ■ Bike ručka ■

Specifikacije Zapremina Maksimalna snaga Kapacitet spremnika za gorivo Promjer cijevi Dimenzije (Š x D x V ) Težina

21.1mL(cc) 0.69kW 450mL 24mm 1,745 x 730 x 525mm 4.7kg

* CG22EAS(SP) je dostupan do isteka zaliha.

CG 24EAS(S) CG 24EASP(S)* CG 24EAP2(S)

23.9mL(cc) Trimeri s bicikl ručkom

Novi PureFire motor ■ Models CG24EASP(S) i CG24EAP2(S)   zadovoljavaju U.S. (EPA PHASE3) i Europske (STAGE2) standarde emisije plinova ■ Zapremina 23.9mL(cc) ■ Maksimalna snaga 0.85kW ■ S-start : meko i jednostavno pokretanje motora ■ Bicikl ručka ■

Specifikacije Zapremina Maksimalna snaga Kapacitet spremnika za gorivo Promjer cijevi Dimenzije (Š x D x V ) Težina

23.9mL(cc) 0.85kW 520mL 24mm 1,765 x 630 x 600mm (za Europu) 1,765 x 730 x 525mm 4.9kg

* CG24EASP(S) je dostupan do isteka zaliha.

CG 27EAS(S) CG 27EASP(S)* CG 27EAP2(S)

26.9mL(cc) Trimeri s bicikl ručkom

Novi PureFire motor ■ Models CG27EASP(S) i CG27EAP2(S)   zadovoljavaju U.S. (EPA PHASE3) i Europske (STAGE2) standarde emisije plinova ■ Zapremina 26.9mL(cc) ■ Maksimalna snaga 0.9kW ■ S-start : meko i jednostavno pokretanje motora ■ Bicikl ručka ■

Specifikacije Zapremina Maksimalna snaga Kapacitet spremnika za gorivo Promjer cijevi Dimenzije (Š x D x V ) Težina

26.9mL(cc) 0.9kW 520mL 24mm 1,765 x 630 x 600mm (za Europu) 1,765 x 730 x 525mm 5.1kg

* CG27EASP(S) je dostupan do isteka zaliha.

CG31EBS 30.8mL(cc) Trimeri s bicikl CG31EBS(P) ručkom

PureFire II motor ■ Model CG31EBS(P) zadovoljava U.S.   (EPA PHASE3) i Europske (STAGE2)   standarde emisije plinova ■ Zapremina 30.8mL(cc) ■ Maksimalna snaga 1.0kW ■ Bicikl ručka ■

12

Specifikacije Zapremina Maksimalna snaga Kapacitet spremnika za gorivo Promjer cijevi Dimenzije (Š x D x V ) Težina

30.8mL(cc) 1.0kW 670mL 26mm 1,790 x 700 x 480mm 6.7kg

Katalog HITACHI alata 2016-2017

131


Vrtni alati (benzinski) Trimeri/ Puhači CG 31EBF(L)

30.8mL(cc) Trimer naprtnjača

Zapremina Maksimalna snaga Spremnik za gorivo Promjer cijevi Dimenzije (D x Š x V) Težina

PureFire II motor Zadovoljava sve U.S. (EPA PHASE3) i Europske (STAGE2) standarde emisije plinova Zapremina 39.8mL(cc) Maksimalna snaga 1.21kW Novi dizajn plastičnog kućišta ima bolju ergonomiju

Zapremina Maksimalna snaga Spremnik za gorivo Promjer cijevi Dimenzije (D x Š x V) Težina

Zapremina 39.8mL(cc) za model  CG40EF(L) i 46.5mL(cc) za model  CG47EF(L) ■ Vrlo snažan u odnosu na slične HITACHI modele trimera:   Maksimalna snaga 1.7kW za CG47EF(L) ■ Mekane podstavljene naramenica za lakši rad

Zapremina Maksimalna snaga Spremnik za gorivo Promjer cijevi Dimenzije (D x Š x V) Težina

■ ■

CG 40EAF(LP)

39.8mL(cc) Trimer naprtnjača

■ ■

■ ■ ■

CG 40EF(L)* CG 47EF(L)

39.8mL(cc)/46.5mL(cc) Trimer naprtnjača

Specifikacije

Zapremina 30.8mL(cc) Maksimalna snaga 1.1kW Novi dizajn plastičnog kućišta ima bolju ergonomiju

30.8mL(cc) 1.1kW 1,200mL 26mm 2,650 x 325 x 425mm 9.0kg

Specifikacije 39.8mL(cc) 1.21kW 1,000mL 26mm 2,775 x 327 x 428mm 10.7kg

Specifikacije for CG40EF(L) 39.8mL(cc) 1.3kW 1,000mL 26mm 2,704 x 303 x 577mm 11.5kg

Specifikacije for CG47EF(L)

* CG40EF(L) je dostupan do isteka zaliha.

Zapremina Maksimalna snaga Spremnik za gorivo Promjer cijevi Dimenzije (D x Š x V) Težina

Novi PureFire motor Model RB24EAP zadovoljava sve U.S. (EPA PHASE3) i Europske (STAGE2) standarde emisije plinova Zapremina 23.9mL(cc) Max protok zraka : 12.5m3/min

Zapremina Maksimalna snaga Spremnik za gorivo Protok zraka Brzina zraka Dimenzije (D x Š x V) Težina

46.5mL(cc) 1.7kW 1,000mL 26mm 2,704 x 303 x 577mm 11.8kg

CG47EF(L)

RB 24EA 23.9mL(cc) Puhač RB 24EAP

■ ■

■ ■

Specifikacije 23.9mL(cc) 0.89kW 520mL3 12.5m /min 76m/sec 354 x 205 x 335mm 3.9kg

Dodatni pribor Ravna sapnica Šifra

6699184

RB 24E 23.9mL(cc) Puhač

Novi PureFire motor ■ Zadovoljava sve U.S. (EPA PHASE3) i Europske (STAGE2) standarde emisije plinova* ■ Zapremina 23.9mL(cc) ■ Max. protok zraka 10.7m3/min  ■ Kontrola protoka zraka na prekidaču ■ Mekana ručka presvučena gumom ■ Dodatni pribor za skupljanje lišća Dodatni pribor ■

12

RB-HVA set za usisavanje

* Dostupno jedino za model RB24E.

132

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Specifikacije Zapremina Maksimalna snaga Spremnik za gorivo Protok zraka Brzina zraka Dimenzije (D x Š x V) Težina

23.9mL(cc) 0.84kW 600mL3 10.7m /min 48.6m/sec 365 x 269 x 360mm 4.6kg

* Ovisno o području prodaje.

Svinuta cijev

Usisna cijev

Spremnik


Vrtni alati (benzinski) Pribor Pribor za trimere Noževi i glave za trimere Specifikacije

NOŽ & ŠTITNIK

NOŽEVI

TAP & GO GLAVE

AUTOMATSKE GLAVE

ALUMINIJSKE GLAVE

Vrsta

Naziv

GLAVA ZA TRIMER CH-100 (S NITI)

Sustav noža izbacivanja Debljina (mm) niti Dijameter ili promjer niti ili (mm) broj zubi (nož)

Šifra

6695785 4"

Pre-Cut nit

2.2~3.0

GLAVA ZA TRIMER CH-100

6695786

GLAVA ZA TRIMER CH-300 (S NOSAČEM REZAČA)

6695787 Manualno izbacivanje niti

5"

GLAVA ZA TRIMER CH-300

2.2~2.7 6695788

Za model

CG22EAB, CG22EAD, CG22EAP2, CG22EAS, CG24EAP2, CG24EAS, CG24EASP CG24EBD*1, CG24EBDP*1, CG24EBS, CG24EBSP, CG25EUP2, CG25EUP2(L), CG25EUS CG25EUS(L), CG27EAP2, CG27EAS, CG27EASP, CG27EBD*2, CG27EBDP*2, CG27EBS CG27EBSP, CG27EJ, CG27EJ(SLDP), CG28EJ, CG31EBF, CG31EBS, CG33EJ, CG40EF CG40EJ, CG40EK, CG40EY, CG40EYA, CG47EF, CG47EJ, CG47EY, CG-GT CG27EAP2, CG27EAS, CG27EASP, CG27EBD*2, CG27EBDP*2 CG27EBS, CG27EBSP, CG27EJ, CG27EJ(SLDP), CG28EJ CG31EBF, CG31EBS, CG33EJ, CG40EAF, CG40EAS CG40EBF, CG40EF, CG40EJ, CG40EK, CG40EY, CG40EYA CG47EF, CG47EJ, CG47EY

GLAVA ZA TRIMER TH-97M

5"

L M10 x 1.25navoj

2.4~2.7

6695777

CG27EJ, CG28EJ, CG33EJ, CG40EF CG40EK, CG47EF

GLAVA ZA TRIMER TH-97U2

5"

L M10 x 1.25navoj L M8 x 1.25

2.4~2.7

6695778

CG27EJ*3, CG27EJ(SLDP), CG28EJ, CG33EJ CG40EF, CG40EK, CG47EF

GLAVA ZA TRIMER TH-97LU

6"

L M10 x 1.25navoj

2.7~3.0

6695780

GLAVA ZA TRIMER TH-97LM

6"

L M10 x 1.25navoj

2.7~3.0

6695781

GLAVA ZA TRIMER BF-4

4"

R M8 x 1.25navoj

2.2~3.0

6695782

CG22EAB, CG22EAP2(LB), CG22EAP2(SLB)

GLAVA ZA TRIMER (R) (G137-301)

4"

R M8 x 1.25navoj

2.0~2.8

6696597

CG22EAB, CG22EAP2(LB), CG22EAP2(SLB)

6695783

CG22EAD, CG22EAP2*4, CG22EAS, CG24EAP2, CG24EAS CG24EASP, CG24EBD*1, CG24EBDP*1, CG24EBS CG24EBSP, CG27EAP2, CG27EAS, CG27EASP, CG27EBD*2 CG27EBDP*2, CG27EBS, CG27EBSP, CG27EJ, CG28EJ CG31EBS, CG33EJ, CG40EK CG22EAD, CG22EAP2*4, CG22EAS, CG24EAP2, CG24EAS, CG24EASP CG24EBD*1, CG24EBDP*1, CG24EBS, CG24EBSP, CG25EUP2 CG25EUP2(L), CG25EUS, CG25EUS(L), CG27EAP2, CG27EAS CG27EASP, CG27EBD*2, CG27EBDP*2, CG27EBS, CG27EBSP, CG27EJ CG27EJ(SLDP), CG28EJ, CG31EBF, CG31EBS, CG33EJ, CG40EK, CG-GT

GLAVA ZA TRIMER Z-5

CG40EJ, CG40EK, CG40EY, CG40EYA CG47EJ, CG47EY, CG40EF, CG47EF

5"

L M8 x 1.25navoj

GLAVA ZA TRIMER BF-5

5"

L M10 x 1.25navoj L M8 x 1.25

2.2~3.0

6695784

GLAVA ZA TRIMER ASS'Y (G138-501)

4"

L M10 x 1.25navoj

2.0~2.8

6696454

GLAVA ZA TRIMER ASS'Y (S128-500)

5"

L M10 x 1.25navoj

2.0~3.0

6698639

2.2~3.0

NOŽ B3/10/1.8

10"

3

1.8

6698711

NOŽ B3/10/2.01

10"

3

2.0

6695791

NOŽ B3/12/3.0

12"

3

3.0

6695792

NOŽ B4/9/1.6

9"

4

1.6

6695789

NOŽ B4/10/1.6

10"

4

1.6

6695790

NOŽ B24/8/1.6

8"

24

1.6

6695793

CG22EAD, CG22EAP2*4, CG22EAS, CG24EAP2, CG24EAS, CG24EASP, CG24EBD*1 CG24EBDP*1, CG24EBS, CG24EBSP, CG25EUP2, CG25EUP2(L), CG25EUS CG25EUS(L), CG27EAP2, CG27EAS, CG27EASP, CG27EBD*2, CG27EBDP*2 CG27EBS, CG27EBSP, CG27EJ, CG28EJ, CG31EBS, CG33EJ, CG-GT CG24EAS, CG24EASP, CG24EBD*1, CG24EBDP*1, CG24EBS CG24EBSP, CG27EAS, CG27EASP, CG27EBD*2, CG27EBDP*2 CG27EBS, CG27EBSP, CG27EJ, CG28EJ, CG31EBS, CG33EJ CG22EAP2*5, CG22EAS*6, CG24EAP2, CG24EAS, CG24EASP CG24EBD*1, CG24EBDP*1, CG24EBS, CG24EBSP, CG25EUP2 CG25EUP2(L), CG25EUS, CG25EUS(L), CG27EAP2, CG27EAS CG27EASP, CG27EBD*2, CG27EBDP*2, CG27EBS, CG27EBSP CG27EJ, CG28EJ*7, CG31EBS, CG40EF, CG47EF CG25EUP2, CG25EUP2(L), CG25EUS, CG25EUS(L) CG27EAP2, CG27EAS, CG27EASP, CG27EBD*2, CG27EBDP*2 CG27EBS, CG27EBSP, CG27EJ, CG28EJ, CG31EBF CG31EBS, CG33EJ, CG40EAF, CG40EAS, CG40EF CG40EJ, CG40EK, CG40EY, CG40EYA CG47EF, CG47EJ, CG47EY CG22EAD, CG22EAP2(SLD) CG22EAP2*4, CG22EAS, CG24EAP2, CG24EAS, CG24EASP, CG24EBD*1, CG24EBDP*1 CG24EBS, CG24EBSP, CG25EUP2(L), CG25EUS(L), CG27EAP2, CG27EAS, CG27EASP CG27EBD*2, CG27EBDP*2, CG27EBS, CG27EBSP, CG27EJ, CG28EJ, CG31EBF, CG31EBS CG33EJ, CG40EF, CG40EJ, CG40EK, CG40EY, CG40EYA, CG47EF, CG47EJ, CG47EY CG25EUS, CG25EUP2

CG40EJ, CG40EK, CG40EY, CG40EYA CG47EJ, CG47EY Štitnik set MBG-08

KORISTITI ZA NOŽ #6695793

6695794

*1. Osim modela CG24EBD(SLN) i CG24EBDP(SLN). *2. Osim modela CG27EBD(SLN) i CG27EBDP(SLN). *3. Osim modela CG27EJ(SP). *4. Osim modela CG22EAP2(LB) i CG22EAP2(SLB). *5. Samo za model CG22EAP2(SL). *6. Samo za modele CG22EAS(SL) i CG22EAS(SLP). *7. Osim modela CG28EJ(L) i CG28EJ(SL).

Katalog HITACHI alata 2016-2017

133

12


Vrtni alati (benzinski) Kosilice ML 140E ML 140EA

140mL(cc) Kosilice

■  

NOVO

■  

ML140E

Motor:

Specifikacije za ML140E: Zapremina Spremnik za gorivo Širina košnje Visina košnje Kapacitet košare za travu Samohodna Veličina kotača: prednji zadnji Dimenzije (D x Š x V) Težina Obujam isporuke

140mL(cc) 4-taktni motor*

1

Izbor 3 načina rada:

Skupljanje u košaru, Izbacivanje odozada, Malčiranje

140mL(cc) 750mL 460mm 30 - 80mm (7 pozicija) 70L NE 200mm promjer 280mm promjer 1,440 x 540 x 1,030mm 28kg Set za malčiranje, cjevasti ključ

Specifikacije za ML140EA:

Veliki kapacitet:

70L košara za

Zapremina Spremnik za gorivo Širina košnje Visina košnje Kapacitet košare za travu Samohodna Drive Speed Veličina kotača: prednji zadnji Dimenzije (D x Š x V) Težina Obujam isporuke

140mL(cc) 750mL 460mm 30 - 80mm (7 pozicija) 70L DA 3.5km/h 200mm promjer 280mm promjer 1,490 x 540 x 1,030mm 31kg Set za malčiranje, cjevasti ključ

*1.Proizvođač motora je Briggs & Stratton Corp.

travu

■ ■ ■   ■

Veliki kotači Širina košnje 460mm Podešavanje visine košnje na ručici za ML140EA, 3 nivoa visine za ML140E ML140EA je samohodna

ML140EA

ML 190EA ML 190EB

190mL(cc) Kosilice

■  

NOVO

■  

ML190EA

12

Motor:

190mL(cc) 4-taktni motor*

1

Izbor 4 načina rada:

Skupljanje u košaru, Izbacivanje odozada, Bočno izbacivanje Malčiranje Veliki kapacitet

70L košara za travu

■ ■   ■ ■ ■

ML190EB

134

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Specifikacije za ML190EA:

Veliki kotači Širina košnje 460mm za ML190EA, 510mm za ML190EB Podešavanje visine košnje na ručici Samohodne Podešavanje brzine kretanja za ML190EB

Zapremina Spremnik za gorivo Širina košnje Visina košnje Kapacitet košare za travu Samohodna Drive Speed Veličina kotača: prednji zadnji Dimenzije (D x Š x V) Težina Obujam isporuke

190mL(cc) 1,000mL 460mm 30 - 80mm (7 pozicija) 70L DA 3.5km/h 200mm promjer 280mm promjer 1,530 x 540 x 1,040mm 36kg Set za malčiranje, kanal za bočno izbacivanje, cjevasti ključ

Specifikacije za ML190EB: Zapremina Spremnik za gorivo Širina košnje Visina košnje Kapacitet košare za travu Samohodna Drive Speed Veličina kotača: prednji zadnji Dimenzije (D x Š x V) Težina Obujam isporuke

190mL(cc) 1,000mL 510mm 30 - 80mm (7 pozicija) 70L DA 2.5 - 4.5km/h 200mm promjer 280mm promjer 1,590 x 580 x 1,040mm 37.5kg Set za malčiranje, kanal za bočno izbacivanje, cjevasti ključ

*1.Proizvođač motora je Briggs & Stratton Corp.


Vrtni alati (benzinski) Rezači CM 75EAP CM 75EBP

305mm /355mm Rezači ■

NOVO

Najveća izlazna snaga u klasi*1

3.9kW

Učinkovitost i snaga povećani su

posebnim sustavom ispuha Potisni valovi

Smjesa goriva

CM75EAP

*Dijamantna ploča je opcija

Specifikacije za CM75EAP:

Ispušni pulzator ■

CM75EBP

75mL(cc) New PureFire motor Zadovoljava sve U.S. (EPA PHASE3) i Europske (STAGE2) standarde emisije plinova i daje stabilnu snagu pri radu Velika izdržlivost: metalni štitnik, donja metalna zaštita i prednji metalni štitnik Metalni štitnik

Zapremina Maksimalna snaga Dekomp. susutav Spremnik za gorivo Brusna ploča ( tip 41) /Dijamantna ploča: Promjer ploče. Otvor na ploči Max br okretaja Max debljina Max br. okretaja vretena Dimenzije (D x Š x V)

75.0mL(cc) 3.9kW DA 1,100mL

Težina Obujam isporuke

10.4kg Rezna ploča, adapter, cjevasti ključ, imbus ključ, zaštitne naočale

305mm 20mm [25.4mm s adapterom] 5,100/min ili više 3.5mm 4,200/min 630 x 225 x 394mm

Specifikacije for CM75EBP:

Donja metalna zaštita

Zapremina Maksimalna snaga Dekomp. sustav Spremnik za gorivo Brusna ploča ( tip 41) /Dijamantna ploča: Promjer ploče. Otvor na ploči Max br okretaja Max ebljina Max br. okretaja vretena Dimenzije (D x Š x V)

75.0mL(cc) 3.9kW DA 1,100mL

Težina Obujam isporuke

10.6kg Rezna ploča, adapter, cjevasti ključ, imbus ključ, zaštitne naočales

Prednji metalni štitnik ■

355mm 20mm [25.4mm s adapterom] 5,100/min ili više 4.0mm 4,200/min 630 x 225 x 420mm

*1.Sa srpnjom 2014. U klasi 75mL(cc) or ili manjih motornih rezača proizvedenih od strane vodećih svjetskih proizvođača

(ispitivanje izvršio Hitachi Koki.)

Starter s dekompresijskim sustavom otporan na prašinu

Decomp

12 ■ ■

Odvajanje pred-filtera bez uporabe alata Praktičan držač za alat

Katalog HITACHI alata 2016-2017

135


Vrtni alati (benzinski) Bušilice DA 200E(SP)

32.2mL(cc) Bušilica za zemlju

■ ■

■ ■ ■

PureFire motor Zadovoljava sve U.S. (EPA PHASE3) i Europske (STAGE2) standarde emisije plinova Zapremina 32.2mL(cc) Veličina svrdla do 200mm u promjeru S-start : mek i lagan start

Specifikacije Zapremina Maksimalna snaga Spremnik za gorivo Promjer osovine Max promjer svrdla Dimenzije (D x Š x V) Težina

32.2mL(cc) 1.1kW 680mL 25.0mm 200mm 452 x 300 x 430mm 8.0kg

* fotografija prikazuje alat s opcionalnim svrdlom

DA 300E 50.2mL(cc) Bušilica za zemlju ■ ■ ■ ■

Zapremina 50.2mL(cc) Veličina svrdla do 300mm u promjeru Upravljanje alatom: 2 osobe Dva prekidača za zaštitu korisnika * fotografija prikazuje alat s opcionalnim svrdlom

12

136

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Specifikacije Zapremina Maksimalna snaga Spremnik za gorivo Promjer osovine Max promjer svrdla Dimenzije (D x Š x V) Težina

50.2mL(cc) 1.3kW 1,000mL 25.0mm 300mm 1,200 x 600 x 490mm 17.0kg


Vrtni alati (električni) Lančane pile CS 30SB CS 35SB CS 40SB

Specifikacije

300mm/350mm/ 400mm Električna lančana pila ■ ■

NOVO

■ ■

Snažan 1,900W motor Podešavanje lanca bez upotrebe alata Mehanička kick-back kočnica Podešavač tijeka ulja za podešavanje tijeka ulja pri automatskom podmazivanju

220V, 230V, 240V 1,900W 14.5m/s 3.8" 0.05" 300mm 350mm 400mm Lančanik na vrhu 200mL 445 x 270 x 198mm

Težina*1:

4.7kg 4.8kg 4.9kg Vodilica, lanac, ulje za lanac (100mL), kutija za lanac

CS30SB CS35SB CS40SB Obujam isporuke

CS40SB

338946

Napon Ulazna snaga Brzina lanca bez optereć. Korak lanca Tip lanca Duljina vodilice: CS30SB CS35SB CS40SB Vrsta vodilice Spremnik za gorivo Dimenzije (D x Š x V)

*1.Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

CS 30Y 300mm/350mm/ CS 35Y 400mm/450mm Električna lančana pila CS 40Y CS 45Y

999038

Specifikacije ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

  CS40Y

zadnja ručka presvučena gumom

Snažan motor*1 : Ulazna snaga 2,000W Vrlo dobar balans za lakšu kontrolu pri radu Mehanička kick-back kočnica Podešavanje lanca bez uporabe alata Meki start i zaštita od preopterećenja Podešavanje tijek ulja za lanac Prednja i stražnja ručka presvučene gumom

999065

(110V - 120V) (220V - 240V)

Napon Ulazna snaga Brzina lanca bez optereć. Korak lanca Tip lanca Duljina vodilice : CS30Y CS35Y CS40Y CS45Y Vrsta vodilice Spremnik za gorivo Dimenzije (D x Š x V)

110V 220V. 230V, 240V 1,560W 2,000W 14.5m/s 3/8" 0.05" 300mm 350mm 400mm 450mm Lančanik na vrhu 150mL 490 x 217 x 220mm

Težina*2 :

5.3kg 5.4kg 5.5kg 5.6kg Vodilica, lanac, nosač kabela, kutija za lanac

CS30Y CS35Y CS40Y CS45Y Obujam isporuke

*1. U usporedbi s HITACHI modelima lančanih pila. *2. Težina uključuje vodilicu i lanac. Prema EPTA-Procedure 01/2003.

13

*CS40SB lančana pila

Katalog HITACHI alata 2016-2017

137


Vrtni alati (električni) Trimeri / Kosilice CG 25SC CG 30SC

Specifikacije za CG25SC:

Trimeri Promjer košnje: 250mm za CG25SC, 300mm za CG30SC ■ Jednostavno izbacivanje niti ■ Rotiranje za 180 stupnjeva za lakšu košnju rubova ■

NOVO

Lock button

Gumb za zaklj.

Košnja rubova ■

Napon Ulazna snaga Promjer košnje Br. okret. bez opt. Dimenzije

230V 400W 250mm 11,000/min 955-1,185 x 249 x 325mm

Težina Obujam isporuke

2.3kg Zaštitne naočale, remen, flaks

Specifikacije za CG30SC: Napon Ulazna snaga Promjer košnje Br. okret. bez opt. Ukupna dužina

230V 450W 300mm 9,000/m 935-1,165 x 326 x 315mm

Težina Obujam isporuke

2.6kg Zaštitne naočale, remen, flaks

Mogućnost produženja cijevi u 12 stupnjeva

CG25SC

Zadnja strana cijevi

Kontrolni gumb

230 mm

■ ■

Dugme za zaključavanje radi sigurnosti pri radu Držač produžnog kabela Remen uključen u isporuku

CG30SC

ML 34SR ML 40SR

Specifikacije za ML34SR:

340mm/ 400mm Kosilice ■

NOVO

Niska razina buke  

80dB(A) 84dB(A)

*1

*1

za ML34SR za ML40SR

Podešavanje visine ručke za lakši rad

Napon Br. okret. bez. opterećenja Širina košnje Visina košnje Kapacitet košare za travu Dimenzije (D x Š x V)

230V 2,950/min 340mm 28 - 68mm (6 nivoa) 37L 1,225 x 424 x 942mm

Težina*2 Obujam isporuke

16.0kg Košara za travu, nosač kabela

Specifikacije za ML40SR: Napon Br. okret. bez. opterećenja Širina košnje Visina košnje Kapacitet košare za travu Dimenzije (D x Š x V) Težina*2 Obujam isporuke

230V 2,950/min 400mm 28 - 68mm (6 nivoa) 43L 1,273 x 484 x 984mm 20.0kg Košara za travu, nosač kabela, set za malčiranje

*1.Bez opterećenja. *2.Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

ML34SR ■ ■ ■

13

ML40SR

138

Katalog HITACHI alata 2016-2017

Podešavanje visine košnje (6 nivoa) Indikator napunjenosti košare Uključen set za malčiranje ( samo kod ML40SR )


Akumulatorski alati Lančane pile / Škare za grmove

01

Specifikacije:

CS 36DL 36V Akumulatorska lančana pila ■ 36V klizna Li-ion baterija BSL3620 (2.0Ah*)   i punjač UC36YRSL [vrijeme punjenja:   otprilike 60min. (BSL3620)] ■ Omogućava otprilike 140 rezova po jednom punjenju s baterijom BSL3620 ili otprilike 1,400 rezova po jednom punjenju s dodatnim 36V izvorom napajanja BL3600 (21Ah*)*1 ■ Kompaktna gornja ručka za bolju kontrolu ■ Mehanička kick back kočnica ■ Podešavanje lanca bez uporabe alata ■ LED svjetlo ■ Spremnik za ulje sa pozadinskim svjetlom ■ Podešavanje toka ulja za lanac ■ Mekana ručka presvučena gumom ■ Kopča

CH 10DL CH 10DL(CG)

Napon baterije Duljina vodilice Brzina lanca Tip vodilice Korak lanca Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

*1. Uvjeti testiranja: rez 50mm x 50mm cedar. Broj rezova može varirati ovisno o uvjetima rada.

Specifikacije:

10.8V Akumulatorske škare za grmove ■ 10.8V i 1.5Ah* Li-ion baterije   BCL1015 i 40-min punjač UC10SFL ■ Duljina oštrice 190mm ■ Mekana ručka presvučena gumom ■ Veliki štitnik povećava sigurnost u radu ■ Indikator napunjenosti baterije

1

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterija su nominalne vrijednosti.

36V 300mm (12") 8.3m/s Lančanik na vrhu 9.52mm 618mm 4.4kg s BSL3620 Baterija (BSL3620), punjač (UC36YRSL), spremnik za lanac, okrugla turpija,ulje za lanac, baterija

Napon baterije Broj pomaka u praz. hodu Duljina oštrice Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

10.8V 1,100/min. 190mm 491mm 1.0kg Baterija (BCL1015), punjač (UC10SFL), oštrica za travu samo kod CH10DL(CG), kofer

*1.Specifikacije i obujam isporuke mogu varirati ovisno o zemlji isporuke.

Katalog HITACHI alata 2016-2017

139


Akumulatorski alati Škare za travu / Škare za živicu / Trimeri CG 10DL

01

Specifikacije*1:

10.8V Akumulatorske škare za travu ■ ■ ■

Oštrica:170mm Podešavanje visine rezanja Ostala svojstva kao kod modela CH10DL

Napon baterije Broj pomaka u praz. hodu Duljina oštrice Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

10.8V 1,100/min. 170mm 333mm 1.2kg Baterija (BCL1015), punjač (UC10SFL), podešavač visine rezanja, kofer

*1. Specifikacije i obujam isporuke mogu varirati ovisno o zemlji isporuke.

Specifikacije:

CH 14DSL 14.4V Akumulatorske škare za živicu ■

■ ■ ■

14.4V i 1.5Ah* klizne Li-ion baterije BSL1415 i 40-min punjač UC18YGSL Duljina oštrice: 520mm Mekana ručka presvučena gumom Velika dodatna ručka za lakši rad 1

Napon baterije Broj pomaka u praz. hodu Kapacitet (debljina grane koja se može rezati) Duljina oštrice Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

14.4V 1,100/min. 15mm* 520mm 826mm 2.3kg Baterija (BSL1415), punjač (UC18YGSL), pokrivalo za oštricu

*1. Stvarne performanse ovise o vrsti živice koja se obrađuje i vrsti oštrice koja se koristi.

Specifikacije:

CH 18DSL 18V Akumulatorske škare za živicu ■

18V i 1.5Ah* klizne Li-ion baterije BSL1815 i 40-min punjač UC18YGSL Ostala svojstva kao kod modela CH14DSL 1

Napon baterije Broj pomaka u praz. hodu Kapacitet (debljina grane koja se može rezati) Duljina oštrice Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

18V 1,100/min. 15mm * 520mm 846mm 2.4kg Baterija (BSL1815), punjač (UC18YGSL), pokrivalo za oštricu

*1. Stvarne performanse ovise o vrsti živice koja se obrađuje i vrsti oštrice koja se koristi.

Specifikacije:

CH 36DL 36V Akumulatorske škare za živicu ■ 36V klizna Li-ion baterija BSL3620 (2.0Ah*)   i punjač UC36YRSL [vrijeme punjenja:   otprilike 60min. (BSL3620)] ■ Podešavanje brzine oštrice u 4 nivoa ■ Omogućava otprilike 50min. po jednom punjenju s baterijom BSL3620 ili otprilike 8 sati rada po jednom punjenju s dodatnim 36V izvorom napajanja BL3600 (21Ah*) u najvećoj brzini*1 ■ Oštrica naoštrena sa tri strane ■ Donji dio kućišta od izdrčljivog aluminija ■ Mekana dodatna ručka za udobniji rad ■ Slim grip handle

disk motorom Inovativni disk motor omogućava direktnu vrtnju glave trimera i time smanjuje nivo buke i vibracija , daje visoku učinkovitost, te malu težinu motora u usporedbi s drugim HITACHI akumulatorskim trimerima ■ Promjer rezanja 310mm ■ Baterija velikog kapaciteta 4.0Ah* Li-Ion osigurava dužu autonimiju u radu od baterije 3.0Ah* ■ 18V klizna Li-ion baterija BSL1840 (4.0Ah*)   i punjač UC18YRSL [vrijeme punjenja:   otprilike 60min.]*1 ■ 18V klizna Li-ion baterija BSL1830 (3.0Ah*)   i punjač UC18YGSL [vrijeme punjenja:   otprilike 90min.]*1 ■ Funkcija auto isključivanja nakon stanja mirovanja ■ Indikator napunjenosti baterije ■ Snažna lampa na ručki ■

Katalog HITACHI alata 2016-2017

36V 620mm 560mm 1,000 - 1,500/min. 35mm ) 1,104mm 4.0kg s BSL3620 Baterija (BSL3620), punjač (UC36YRSL), pokrivalo oštrice, pokrivalo baterije

*1. Vrijeme rada pri jednom punjenju može varirati ovisno o uvjetima rada.

Specifikacije:

CG 18DSDL 18V Akumulatorski trimer s

140

Napon baterije Duljina oštrice Iskoristivi dio Broj pomaka u praz. hodu Korak oštrice Ukupna dužina Težina Obujam isporuke

Napon baterije Promjer rezanja Broj okretaja u praz. hodu Dimenzije (D x Š x V)

18V 310mm 5,000/min. 1,670 x 320 x 250mm

Težina Obujam isporuke

4.3kg Baterija (BSL1840 ili BSL1830), punjač (UC18YRSL iliUC18YGSL), glava s niti, štitnik za oči, ključevi

*1. Kombinacija baterije i punjača može varirati ovisno o zemlji isporuke.

*Izražene vrijednosti kapaciteta baterija su nominalne vrijednosti


Akumulatorski alati Trimeri / Kosilice CG 36DL CG 36DL(L)

Specifikacije:

36V Akumulatorski trimeri s disk motorom

CG36DL

CG36DL(L)

CG 36DAL CG 36DAL(L)

■ 36V klizna Li-ion baterija BSL3620 (2.0Ah*)   i punjač UC36YRSL [vrijeme punjenja:   otprilike 60min. (BSL3620)] ■ Disk motor osigurava nisku razinu buke i vibracija te daje veliku učinkovitost motora ■ Podešavanje broja okretaja na kotačiću:   normalni način rada i visoki broj okretaja ■ Omogućava otprilike. 35min. (normalni način rada) / 15min. (veliki broj okretaja) rada po jednom punjenju s baterijom BSL3620 ili otprilike 5.5 sati (normalni način rada) / 2.5 sata. (veliki broj okretaja ) rada po jednom punjenju s 36V izvorom napajanja BL36200 (21Ah*)*1 ■ Elektronska kočnica brzo zaustavlja rotaciju glave ■ Jednostruka cijev

36V klizna Li-ion baterija BSL3620 (2.0Ah*)   i punjač UC36YRSL [vrijeme punjenja:   otprilike 60min.(BSL3620)] ■ Teleskopska cijev za lakši transport ■ 2 vrste ručke: bicikl kod CG36DAL i okrugla kod CG36DAL(L) ■ Ostala svojstva kao kod modela CG36DL /   CG36DL(L) ■

CG36DAL(L)

ML 36DL ML 36DAL

* Ručica za zaključavanje se jednostavno koristie

Visoko učinkoviti veliki motor bez četkica produžava vrijeme rada po jednom punjenju*1   otprilike ■

13min 11min

Baterija (BSL3620), punjač (UC36YRSL), glava s niti, naramenica, traka za pojas, štitnik za oči, ključevi, pokrivalo baterije

*1. Vrijeme rada pri jednom punjenju može varirati ovisno o uvjetima rada.

Napon baterije Promjer rezanja Broj okretaja u praz. hodu Ukupna dužina Težina

Obujam isporuke

36V 310mm 5,800 - 7,000/min. 1,880mm [1,320mm kada se teleskopska drška skupi 6.0kg : CG36DAL s BSL3620 5.8kg : CG36DAL(L) s BSL3620 Baterija (BSL3620), punjač (UC36YRSL), glava s niti, naramenica, traka za pojas, štitnik za oči, ključevi, pokrivalo baterije

*1. Vrijeme rada pri jednom punjenju može varirati ovisno o uvjetima rada.

■ ■

ML36DAL ■

36V 2,600/min 3,200/min 340mm 28 - 68mm (6 nivoa) 37L 1,265 x 424 x 945 mm

Težina*3 Obujam isporuke

14.4 kg Baterija (BSL3625), pokrivalo baterije, punjač (UC36YRSL), košara za travu

Specifikacije za ML36DAL:

za ML36DAL

Niska razina buke u Tihom načinu rada: 70dB(A) for ML36DL, 73dB(A) za ML36DAL ■ Širina košnje 340mm za ML36DL, 400mm za   ML36DAL ■ Ručka podesiva po visini i kutom za lakši rad

Napon baterije Br. okr. u praz. hodu: Standard Tihi način Promjer košnje Visina košnje Kapacitet košare za travu Dimenzije (D x Š x V)

za ML36DL

otprilike

ML36DL

Obujam isporuke

Specifikacije za ML 36DL:

36V Akumulatorske kosilice s motorom bez četkica

NOVO

36V 310mm (12") 5,800 - 7,000/min. 1,900mm 5.7kg : CG36DL s BSL3620 5.5kg : CG36DL(L) s BSL3620

Specifikacije:

36V Akumulatorski trimer s disk motorom

CG36DAL

Napon baterije Promjer rezanja Broj okretaja u praz. hodu Ukupna dužina Težina

Napon baterije Br. okr. u praz. hodu: Standard Tihi način Promjer košnje Visina košnje Kapacitet košare za travu Dimenzije (D x Š x V)

36V 3,200/min 2,600/min 400mm 28 - 68mm (6 nivoa) 43L 1,325 x 484 x 965 mm

Težina*3 Obujam isporuke

17.1 kg 2 baterije (BSL3625), 2 pokrivala baterije, punjač (UC36YRSL), košara za travu

*1. U standardnom načinu rada. *2. Za više informacija pogledaj na str.68. *3. Težina prema EPTA-Procedure 01/2003.

Podešavanje visine rezanja (6 nivoa) Indikator napunjenosti baterije Sigurnosni ključ spriječava slučajno pokretanje kosilice. U isporuku je uključena baterija 36V 2.5Ah* Li-ion baterija*2 *Izražene vrijdnosti su nominalne vrijednosti.

01


Tabelarni prikaz četkica

Šifra

Crta potrošenosti četkice Oznaka

Model

21

C CR14DSL

Opruga

Stoper

Napomena : Oznaka na četkicama predstavlja dvije zadnje znamenke šifre četkica

Šifra Model

C C6BU2

C6BUY C6SS C6U2 C6UY C7 C7BMR C7BU2 C7BUY C7MFA C7SB2 C7SS C7ST C7U2 C7UY C7YA C8FSE C8FSHE C9BA2 C9BU2 C9SA2 C9U2 C10FCE2 C10FCH2 C10FSB C10FSH C12FCH C12FDH C12LCH C12LDH C12LSH C12RSH C12YB C15FB CC12Y CC14SF CC14ST/STD CC16SA CC16SB CD7SA CD14F CE16SA CG18DSDL CG36DAL CG36DAL(L) CG36DL CG36DL(L) CJ65V3 CJ90VAST CJ90VST CJ110MV CJ110MVA CJ120V CJ120VA CJ160V CJ160VA CM4SB2 CM4ST CM5SB CM7MC CM7MR CM7MRU CM9SR CM12Y CN16SA CR13V2 CR13VB CR13VBY CR13VC

Standard Auto-stop tip tip 999056 -999056 -999043 999073 999043 999073 999043 999073 999043 999073 999038 999071 999056 -999056 -999043 999073 999038 999071 999043 999073 999043 -999043 999073 999043 999073 999038 999071 999021* -999001** -999021* -999001** -999038 999071 999038 999071 999038 999071 999038 999071 999038* -999065** -999038* -999065** -999043 999073 999043 999073 999038* -999065** -999038 999071 999038* -999065** -999038 999071 999038* -999065** -999038* -999065** -332381 -999044 999074 999044 999074 999044 999074 336030 -999044 999074 999044 999074 999043 999073 999060 -999021 999070 999016 -999016 -999016 -999016 -999016 -999041 999072 999041 999072 999041 999072 999041 999072 999041 999072 999041 999072 999041 999072 999041 999072 999041 999072 999043 999073 999043 -999088 999076 999061 999089 999044 999074 999044 999074 999044 999074 999044 999074 999021 999070 999043 999073 999043 999073 999043 999073 999043 999073

CR18DL CR18DSL CS-350A CS36DL CS30SB CS35SB CS40SB CS30Y CS35Y CS40Y CS45Y CV350V D D6SH D10VC2 D10VF D10VG D10VH D10VJ D10VST D10VST(L) D10YB D13 D13VB3 D13VF D13VG D13VH D13VL DH14DSL DH18DL DH18DSL DH24DVC DH24PD3 DH24PG DH24PH DH24PM DH25DAL DH25DL DH25PB DH26PB DH26PC DH28PBY DH28PC DH28PCY DH28PD DH30PC2 DH36DL DH36DAL DH38MS DH38SS DH38YE2 DH40FR DH40MR DH40MRY DH40SR DH45MR DH50MR DH50MRY DM20V DN14DSL DN18DSL DS14DL2 DS14DSAL DS14DSDL DS14DSL DS18DL2 DS18DSAL DS18DSDL DS18DSL DV14DL2 DV14DSDL DV16V DV18DL2 DV18DSDL DV18DSL DV18V DV20VD DV22V F F-30A FCJ65S3 FCJ65V3 FD10SA FD10SB FD10VA G FDV16VB2 FSV10SA G10SB1 G10SN

Standard Auto-stop tip tip 999058 -999058 -999058 -999038 999071 999068 -338946 -338946 -338946 -999038* -999065** -999005 999041 999041 999041 999041 999041 999041 999041 999041 999021 999043 999041 999041 999041 999041 999088 999100 999100 999100 999100 999041 999041 999041 999041 ---999041 999041 999041 999004 999041 999004 ---999043 999043 999043 -------999041 999054 999054 999054 999054 999054 999054 999054 999054 999054 999054 999054 999054 999041 999054 999054 999054 999041 999088 999088 999043 999041 999041 999041 999041 999041 999041 999041 999021 999005

-999072 999072 999072 999072 999072 999072 999072 999072 999070 999073 999072 999072 999072 999072 999076 ----999072 999072 999072 999072 999090 999090 999070 999072 999072 999072 -999072 -999073 999090 999090 999073 999073 999073 999073 999073 999073 999073 999074 999074 999074 999072 ------------999072 ---999072 999076 999076 999073 -------999070 --

Šifra Model

G G10SQ

G10SR3 G10SR4 G10SS G10SS2 G10ST G12S2 G12SA3 G12SE2 G12SN G12SQ G12SR3 G12SR4 G12SS G12SS2 G12STA G12SW G12VA G13SB3 G13SC2 G13SD G13SE2 G13SN G13SP G13SQ G13SR3 G13SR4 G13SS G13SS2 G13STA G13SW G13V G13VA G13YC2 G13YF G14DL G14DSL G15SA2 G15VA G15YC2 G15YF G18DL G18DSL G18MR G18SCY G18SE3 G18SEY G18SG2 G18SH2 G18SR G18ST G18SW2 G18UBY G18UC G18UDY G23MR G23MRU G23MRUA G23SC3 G23SCY G23SE2 G23SEY G23SF2 G23SR G23SRU G23ST G23SU G23SW2 G23SWU G23UAY G23UB2 G23UBY G23UC G23UCY G23UDY GP2S2 GP3V GP5V H H25PV H41 H41MB H41SD H45MR H45MRY H45SR H50 H50SA H55SA

Standard tip 999005 999005 999067 999021 999067 999021 999088 999088 999088 999005 999005 999005 999067 999021 999067 999067 999088 999088 999088 999043 999088 999088 999005 999088 999005 999005 999067 999021 999067 999067 999088 999088 999088 999088 999088 999054 999054 999043 999088 999088 999088 999054 999054 999061 999061 999061 999061 999061 999061 999044 999059 999059 999061 999061 999061 999061 999061 999061 999061 999061 999061 999061 999061 999044 999044 999059 999038 999059 999038 999061 999061 999061 999061 999061 999061 999088 999088 999088 999056 999043 999043 999043 999043 999043 -999043 999043 --

Auto-stop tip ---999070 -999070 999076 999076 999076 ----999070 --999076 999076 999076 999073 999076 999076 -999076 ---999070 --999076 999076 999076 999076 999076 --999073 999076 999076 999076 --999089 999089 999089 999089 999089 999089 999074 999093 999093 999089 999089 999089 999089 999089 999089 999089 999089 999089 999089 999089 999074 999074 999093 999071 999093 999071 999089 999089 999089 999089 999089 999089 999076 999076 999076 -999073 999073 999073 999073 999073 999073 999073 999073 999071

Šifra Model

H H55SC

K L M

P

R

S

U V W

H60MC H60MR H60MRV H65SB2 H65SC H65SD2 H70SA H70SD H90SG KM12VC LDU4 M6SB M8SA2 M8V2 M12SA2 M12SE M12V2 M12VC M12VE P14DSL P18DSL P20SA2 P20SB P20SE P20SF P20ST PDA-100K PDA-100M PH-40F PH-65A PR-38E PU-PM3 RB40SA RB40VA RP150YB RP250YE RP350YE S15SB S18SB SAT-180 SAY-150A SB8V2 SB10S2 SB10V2 SP18SB SP18VA SP18VB SV12SD SV12SE SV12SG SV12SH SV12V SV13YA SV13YB UM12VST UM16VST VB16Y VTV-16 VTP-16A W4YD W6V4 W6VA4 W6VB3 W6VM W8VB2 WF14DSL WF18DSL WH10DL WH12DM2 WH14DL2 WH14DSDL WH14DSL WH18DL2 WH18DSDL WH18DSL WP14DSL WR12DM2 WR14DL2 WR14DSDL WR14DSL WR18DHL WR18DL2 WR18DSDL WR18DSHL

Standard tip ----------999043 999021 999021 999043 999043 999044 999038 999044 999043 999038 999017 999017 999041 999021 999021 999021 999021 999021 999021 999043 999044 999043 999043 999021 999021 339161 339161 339161 999043 999043 999043 999021 999043 999043 999043 999043 999043 999043 999041 999041 999041 999041 999041 999041 999041 333631 333631 999043 999043 999043 999021 -----999054 999054 999054 999054 999054 999054 999054 999054 999054 999054 999054 999054 999054 999054 999054 999100 999054 999054 999100

Auto-stop tip 999071 999074 999074 999074 999086 999086 999086 999086 999086 999086 999073 999070 999070 999073 999073 999074 999071 999074 999073 999071 --999072 999070 999070 999070 999070 999070 999070 999073 999074 999073 999073 999070 999070 ---999073 999073 999073 999070 999073 999073 999073 999073 999073 999073 999072 999072 999072 999072 999072 999072 999072 --999073 999073 999073 999070 999091 999091 999091 999091 999091 --------------------

* Za 110V -150V. ** Za 220V -240V.

Hitachi comet  

Hitachi ponuda Comet d.o.o.

Hitachi comet  

Hitachi ponuda Comet d.o.o.

Advertisement