Stadsmuur in de hoofdrol

Page 18

Droge voeten in Kampen en omgeving Langs de rivier is het mooi wonen en recreëren. Wat dat betreft zit u in Kampen en omgeving helemaal goed. Diezelfde rivier kan echter ook hoge afvoeren te verwerken krijgen. Wij gaan er voor zorgen dat dit veilig gebeurt en u daar geen hinder van ondervindt.

Ruimte voor de rivier

Om ervoor te zorgen dat dit gebied ook in de toekomst veilig blijft, is het nodig de IJssel meer ruimte te geven. Dit doen we op twee manieren: 1. W e verdiepen de IJssel over een lengte van ruim 7,5 kilometer. 2. We leggen het Reevediep aan om bij hoogwater op de IJssel een deel van het water via het Vossemeer af te voeren. De nieuwe Reevekering voorkomt dat dit water in de Veluwerandmeren terecht komt.

18

Kansen voor de natuur

Ook realiseren we in de omgeving van Kampen zo’n 300 hectare natuur, een gebied van ongeveer 400 voetbalvelden groot! Met veel wandel-, struin- en fietspaden betekent dit straks een aanwinst voor inwoners en toeristen. Tegelijkertijd vormt het een leefgebied voor zeldzame vogelsoorten als de roerdomp en grote karekiet.

Mooier wonen, fijner leven

Het project verbetert de kwaliteit van de omgeving op diverse fronten: • In vijf uiterwaarden tussen Kampen en Zwolle worden de natuurwaarden versterkt. • In het Reevediep wordt ruim driehonderd hectare deltanatuur gerealiseerd. • Er komt een vaargeul voor de recreatievaart. • Op een klimaatdijk wordt ruimte gecreëerd voor een woonwijk voor Kampen.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.