Page 1

Z›mbalama Çeflitleri SuperFlatClinch™ Teknolojisi SuperFlatClinch™ (Süper düz perçinleme) teknolojisi dokümanlar›n köflelerindeki kabarmay› %40 oran›nda azaltarak normalde 10 dosya dolduran dokümanlar›n 6 dosyada arflivlenmesine yard›mc› olur.

Press Less™ Yenilikçi Press Less teknolojisi z›mbalarken veya delerken daha az güç harcayaca¤›n›z anlam›nda gelir. Örne¤in standart metodlara göre 30 sayfa için %50 daha az enerji harcars›n›z.

DUAX® DUAX® dünyan›n en ileri z›mbalama teknolojisidir. 2-170 sayfay› ayn› mükemmellikte tek boy z›mba teli ile deler. Ka¤›t kal›nl›¤›na göre fazla gelen z›mba teli baca¤›n› keser.

FlatClinch™ Teknolojisi Rapid y›llard›r FlatClinch™ (Düz perçinleme) teknolojili z›mbalar üretmektedir. Geleneksel FlatClinch™ teknolojili z›mbalar ka¤›t köflelerindeki kabarmay› %30 oran›nda azalt›r.

Supreme Tasar›m, teknoloji ve kullan›m kolayl›¤› anlam›nda özel bir seridir. En son teknik yenilikleri - SuperFlatClinch™ ve Press Less™- içeren modelleri ile ofis hayat›n› verimli hale getirir.

82

www.esselte.com.tr

Fashion Modern ve modaya uygun seri, performans›, yüksek kalitesi ve paran›z›n karfl›l›¤›n› tam anlam›yla vermesi ile ev ve ofis kullan›m› için mükemmeldir.

Economy Çekici, hafif ve uygun fiyatl› z›mbalar her zaman elinizin alt›nda.

www.esselte.com.tr

99


SUPREME S17 - Full Strip SuperFlatClinch™

S17 z›mban›n patentli SuperFlatClinch™ teknolojisi, Rapid güçlü z›mba telleriyle 30 sayfa delmenize olanak tan›r ve ka¤›tlar›n kabarmas›n› %40 oran›nda azalt›r. S17 z›mba, SP30 Press Less™ delgeç ile koordineli çal›fl›r. Kod

Renk

24141102

Mavi/Grafit

Ambalaj 1

SUPREME S50 - Yüksek kapasiteli z›mbalama Rapid S50 z›mba, modern ofislerin tüm taleplerini karfl›lar. Ayn› z›mba teliyle 2'den 50 adede kadar tüm ka¤›tlar› problemsiz z›mbalar. Kaç tane sayfa delerseniz delin her seferinde ayn› mükemmel sonucu al›rs›n›z. Patentli SuperFlatClinch™ teknolojisi ve yenilikçi by-pass özelli¤i ile %40 oran›nda ka¤›t kabarmas›n› önler, dümdüz bir z›mbalama sa¤lar. Kod

Renk

24148402

• Z›mba

teli No: 24/6, 26/6 • Z›mbalama derinli¤i: 76 mm

• Z›mba

Mavi/Grafit

SuperFlatClinch™

Ambalaj 1

teli No: 24/8 derinli¤i: 55 mm

• Z›mbalama

SUPREME S27 - Half Strip SuperFlatClinch™

S27 z›mban›n patentli SuperFlatClinch™ teknolojisi, Rapid güçlü z›mba telleriyle 30 sayfa delmenize olanak tan›r ve ka¤›tlar›n kabarmas›n› %40 oran›nda azalt›r. S27 z›mba SP30 Press Less™ delgeç ile koordineli çal›fl›r. Kod

Renk

24142802 • Z›mba

Mavi/Grafit

Ambalaj 1

teli No: 24/6, 26/6 derinli¤i: 55 mm

Press Less™

Neden gerekenden fazla enerji harcayas›n›z? S30 z›mba eforsuz ve sessiz bir z›mbalama için yenilikçi, az enerji harcatan Press Less™ ve patentli SuperFlatClinch™ teknolojisini biraraya getirir. SuperFlatClinch™ teknolojisi Güçlü z›mba telleriyle 30 sayfa deler ve ka¤›tlar›n kabarmas›n› %40 oran›nda azalt›r. SP30 Press Less™ delgeç ile koordineli çal›fl›r. Kod

Renk

24146202 • Z›mba

teli No: 24/6, 26/6 derinli¤i: 83 mm

• Z›mbalama

100

www.esselte.com.tr

Renk

23810501 23810502 23810503

Siyah Mavi K›rm›z›

Ambalaj 1 1 1

teli No: 24/6, 26/6 derinli¤i: 55 mm

• Z›mbalama

SUPREME S30 - Full Strip az

Kod

• Z›mba

• Z›mbalama

Z›mbalarken 50% daha enerji harcay›n

FASHION F16 - Ergonomik Half Strip Trendy görünümü ve çelik mekanizmal›, yüksek kaliteli ergonomik tasar›m›yla en iyi sonucu verir. FC20 delgeç ile koordineli çal›fl›r.

Mavi/Grafit

Ambalaj 1

FASHION F18 - Ergonomik Full Strip Trendy görünümü ve çelik mekanizmal›, yüksek kaliteli ergonomik tasar›m›yla en iyi sonucu verir. Daha fazla z›mba teli doldurma kapasiteli F18 z›mba, FC20 delgeç ile birbirlerini tamamlamak üzere tasarlanm›flt›r. Kod

Renk

23811101 23811102 23811103 • Z›mba

Siyah Mavi K›rm›z›

Ambalaj 1 1 1

teli No: 24/6, 26/6 derinli¤i: 78 mm

• Z›mbalama

www.esselte.com.tr

101


FASHION F30 - Ergonomik Hayat›n›z› kolaylaflt›ran FlatClinch özellikli F30 z›mba, ergonomik tasar›m›, güçlü çelik yap›s› ile mükemmel sonuç verir. FlatClinch fonksiyonu ka¤›tlar›n kabarmas›n› %30 oran›nda azaltarak dokümanlar›n daha az yer kaplamas›na ve klasöre daha fazla doküman koyman›za yard›mc› olur. F30 z›mba, FC30 delgeç ile koordineli çal›fl›r. Kod

Renk

23256500 23256501 23256502 • Z›mba

Siyah Mavi K›rm›z›

Ambalaj 1 1 1

CLASSIC K1 Dünyan›n en çok satan pens tipi z›mbas› K1 klasik z›mba dünyan›n en çok satan pens tipi z›mbas›d›r. Krom d›fl yüzeye ve 50 sayfaya kadar delme kapasitesine sahiptir. Kod

Renk

10510601 • Z›mba

Metal

Ambalaj 1

teli No: 24/6, 24/8 derinli¤i: 56 mm

• Z›mbalama

teli No: 24/6, 26/6 derinli¤i: 55 mm

• Z›mbalama

ECONOMY E26 - Half Strip

SUPREME S51 Soft Grip - Ergonomik

Kullan›m› kolay E26 z›mba metal mekanizmas› ve çok parlak plastik d›fl kaplamas› ile göz doldurur. EC20 delgeç ile koordineli çal›fl›r.

Kullan›m› kolay, ergonomik tasar›ml› S51 pens tipi z›mbalar, plastik d›fl yüzey kaplamas›yla yumuflak ve kullan›m› kolayd›r.

Kod

Renk

20854000 20854003 • Z›mba

Siyah Mavi

Ambalaj 5 5

teli No: 24/6, 26/6 derinli¤i: 52 mm

• Z›mbalama

Kod

Renk

10538740 10538741 10538742 10538743 • Z›mba

Yeflil Mor Mavi Sar›

Ambalaj 1 1 1 1

teli No: 21/4 derinli¤i: 42 mm

• Z›mbalama

ECONOMY E15 - Uzun Kollu Z›mba Rapid E15 kendi dosyalar›n›z› yaratman›za olanak tan›r. Uzun kollu z›mba tüm ka¤›t çeflitlerini ortadan z›mbalaman›za yard›mc› olur. Kod

Renk

20598000 • Z›mba

Siyah

Ambalaj 1

teli No: 24/6, 26/6 derinli¤i: 320 mm

• Z›mbalama

SuperFlatClinch™

SUPREME S21

ECONOMY 20EX Futuristik tasar›ml›, trendy renkli ve en son teknolojili Economy 20EX z›mba pil veya paketten ç›kan adaptör ile çal›fl›r. 20 sayfaya kadar deler. Kod

Renk

23301801 • Z›mba

teli No: 24/6, 26/6 derinli¤i: 10 mm

Gri/Mavi

Ambalaj 1

S21 z›mbalar 21/6 süper güçlü z›mba telleriyle 30 sayfa z›mbalar ve 200 adet 21/4 z›mba teli doldurulabilir. Patentli SuperFlatClinch™ teknolojisi ve yenilikçi by-pass özelli¤i ile %40 oran›nda ka¤›t kabarmas›n› önler, dümdüz bir z›mbalama sa¤lar. 2'den 30 sayfaya kadar ayn› z›mba ile ayn› mükemmelikte z›mbalayabilirsiniz. Kod

Renk

24812601 • Z›mba

Siyah

Ambalaj 1

teli No: 21/6 derinli¤i: 42 mm

• Z›mbalama

• Z›mbalama

102

www.esselte.com.tr

www.esselte.com.tr

103


Rapid Z›mba Telleri

Heavy Duty Z›mbalar

Profesyonel kullan›m ve zor ifller için ideal masaüstü z›mbalar›. Günlük kullan›mda maksimum yüksek kapasite sa¤lar ve dayan›kl›l›¤› ile en zor ifllerin bile üstesinden gelmenize yard›mc› olur.

Profesyonel kullan›m ve zor ifller için ideal masaüstü z›mbalar›. Günlük kullan›mda maksimum yüksek kapasite sa¤lar ve dayan›kl›l›¤› ile en zor ifllerin bile üstesinden gelmenize yard›mc› olur.

SUPREME DUAX - Heavy Duty Z›mba

Rapid Z›mba Telleri - Standart

Devrimci patentli teknolojisi Duax heavy duty z›mba, tek bir z›mba teli ile 2 ile 170 sayfa aras›nda mükemmel z›mbalama yapar. Kod

Renk

21698301 • Z›mba

Gümüfl/Turuncu

Ambalaj 1

teli No: DUAX derinli¤i: 60 mm

Kod 24862900 24867600 24855600 24861300

Aç›klama Z›mba Teli No:10/4 1m Z›mba Teli No:21/4 1m Z›mba Teli No:24/4 1m Z›mba Teli No:26/6 1m

Ambalaj 20/400 10/480 20/200 20/200

• Z›mbalama

FASHION HD70 - Heavy Duty Z›mba Kiflisel heavy duty z›mba HD70 hem ofis hem de ev kullan›m› için idealdir. 70 sayfaya kadar kolayl›kla z›mbalar. Kod

Renk

21281405 • Z›mba

Gümüfl/Turuncu

Ambalaj 1

teli No: 9/8, 23/8-10 derinli¤i: 53 mm

• Z›mbalama

FASHION HD210 - Heavy Duty Z›mba Çok güçlü heavy duty z›mba HD210 tamamen çelikten yap›lm›flt›r. 210 sayfaya kadar kolayl›kla deler. Kod

Renk

23633700 • Z›mba

Gümüfl/Turuncu

Ambalaj 1

teli No: 9/8-24, 23/8-24 derinli¤i: 66 mm

• Z›mbalama

Standart Z›mba Teli Normal z›mbalama için esnek çinko kaplama. 20 sayfaya kadar kolayl›kla z›mbalar.

104

www.esselte.com.tr

Güçlü Z›mba Teli SUPREME serisi ve SuperFlatClinch™ fonksiyonu için ‹yi bir uygulama için keskin kenarl› uçlar. 30 sayfaya kadar z›mbalayan dayan›kl› sert malzeme

Süper Güçlü Z›mba Teli 50 sayfa ve üstü için dayan›kl› ekstra güçlü çelik tel. Maksimum uygulama için keskin kenarl› uçlar.

www.esselte.com.tr

105


Rapid Delgeçler

Rapid Z›mba Telleri - Güçlü Kod 24869800 24855800 24861400

Aç›klama Z›mba Teli No:23/8 1m Z›mba Teli No:24/6 1m Z›mba Teli No:26/6 1m

Küçük boydan ortaya boya kadar masaüstü delgeçleri Rapid uzmanl›¤› ile ifllerinizi kolayca halletmenize yard›mc› olur. Supreme modelinde %50 daha az enerji harcayarak delmenize yard›mc› olan Press Less mekanizmas› mevcuttur.

Ambalaj 5/120 10/200 10/200

FASHION FC10 - Kompakt Delgeç Ev ve okul kullan›m› için idealdir. Mükemmel sonuçlar için güçlü metal yap›s› ve pratik boflaltma sistemi vard›r. F15 ve F16 z›mbalarla koordineli çal›fl›r. Kod

Renk

23638501 23638502 23638503

Siyah Mavi K›rm›z›

Ambalaj 1 1 1

• Delik • A4,

FASHION FC20

Rapid Z›mba Telleri - Süper Güçlü Kod 24858300 24858500 24867700 24870900 24871100 24871300

Aç›klama Z›mba Teli No:24/8 1m Z›mba Teli No:24/8 +1m Z›mba Teli No:21/6 1m Z›mba Teli No:9/8 1m Z›mba Teli No:9/10 1m Z›mba Teli No:9/12 1m

aral›¤›: 80 mm A5, A6 formatlar›na uygun ayar çubu¤u

Ambalaj 5/10 5/20 5/20 5/10 5/10 5/10

Ev, okul ve ofis kullan›m› için idealdir. Mükemmel sonuçlar için güçlü metal yap›s› ve pratik boflaltma sistemi vard›r. F18 z›mbalarla koordineli çal›fl›r. Kod

Renk

23256400 23256401 23256402

Siyah Mavi K›rm›z›

Ambalaj 1 1 1

• Delik • A4,

aral›¤›: 80 mm A5, A6 formatlar›na uygun ayar çubu¤u

FASHION FC30 Ev,okul ve ofis kullan›m› için güçlü bir delgeçtir. Mükemmel sonuçlar için güçlü metal yap›s› ve pratik boflaltma sistemi vard›r. F30 z›mba ile koordineli çal›fl›r. Kod

Renk

23639401 23639402 23639403

Siyah Mavi K›rm›z›

Ambalaj 1 1 1

• Delik • A4,

Rapid Z›mba Teli - DUAX için Kod 21808300

Aç›klama Z›mba Teli DUAX için

aral›¤›: 80 mm A5, A6 formatlar›na uygun ayar çubu¤u

SUPREME SP30 - Press Less™ Ambalaj 5/10

Neden ihtiyac›n›z olandan fazla güç kullanas›n›z? Yenilikçi press less teknolojisi, geleneksel delgeçlere oranla %50 daha az güç harcayarak delme ifllemi yapman›za yard›mc› olur. Elegan ve fonksiyonel tasar›m›, ergonomik tutma yeri ve plastik aya¤› ile 30 sayfaya kadar mükemmel performans gösterir. Tüm Supreme serisi z›mbalarla koordineli olarak çal›fl›r. Kod

Renk

24127302

Mavi

Press Less™ 50% daha az

Delerken

enerji harcay›n

Ambalaj 1

• Delik • A4,

106

www.esselte.com.tr

aral›¤›: 80 mm A5, A6 formatlar›na uygun ayar çubu¤u

www.esselte.com.tr

107


SUPREME HDC300 - Heavy Duty Delgeç

Heavy Duty Delgeçler Profesyonel kullan›m ve zor ifller için ideal masaüstü delgeçleri. Günlük kullan›mda maksimum yüksek kapasite sa¤lar ve dayan›kl›l›¤› ile en zor ifllerin bile üstesinden gelmenize yard›mc› olur.

HDC300 Rapid'in yeni dev z›mbas›. 300 sayfa doküman› bir kerede kolayca delebilirsiniz. Metal cetveli ile merkezi belirleme ve 4 delik alternatifi için özel ayar çubu¤u mevcuttur. Delgeç b›ça¤› y›prand›¤›nda de¤ifltirilebilir. Diskler delgeç kullan›ld›¤›nda otomatik olarak döner. Pratik saklama için kilidi mevcuttur. Kod

Renk

24826200

Ambalaj 1

Gümüfl/Turuncu

• Delik • A4,

aral›¤›: 80 mm A5, A6 formatlar›na uygun ayar çubu¤u

FASHION HDC65 - Heavy Duty Delgeç 65 sayfaya kadar delme kapasiteli güçlü delgeç. Ergonomik tasar›ml› ve kullan›m› pratiktir. Art›k ka¤›tlar için genifl haznesi ve ka¤›t ölçümü için metal cetveli mevcuttur. Kod

Renk

20922603

Gümüfl/Turuncu

Ambalaj 1

• Delik • A4,

aral›¤›: 80 mm A5, A6 formatlar›na uygun ayar çubu¤u

Delgeç B›ça¤› HDC 300 için - 2 Adet Kod

SUPREME HDC150 - Heavy Duty Delgeç 2 -150 sayfa aras› için ideal delgeç. Daha az güç kullan›m›, otomatik merkez belirleme cetveli ve ergonomik tutma yeri ile HDC150 delgeç profesyonel kullan›m için mükemmel bir seçenektir. Kod

Renk

23000600

Gümüfl/Turuncu

Ambalaj 1

aral›¤›: 80 mm A5, A6 formatlar›na uygun ayar çubu¤u

Ambalaj 1

Siyah

Delgeç Diski HDC300 için - 10 Adet Kod 24826000

• Delik • A4,

24826100

Renk

Renk Turuncu

Ambalaj 1

Delgeç B›ça¤› HDC 150 için - 2 Adet Kod 23000900

Renk Siyah

Ambalaj 1

Delgeç Diski HDC150 için - 10 Adet Kod 23001000

108

www.esselte.com.tr

Renk Turuncu

Ambalaj 1

Çöp haznesi Öne do¤ru aç›l›r, dökülmez.

Yüksek Kapasite: 300 sayfa kapasitesi ile güçlü bir delgeç.

Ayar Çubu¤u: Büyük ayar çubu¤u sayesinde format ayar› kolayl›kla yap›labilir.

www.esselte.com.tr

109


Silikon Tabancalar›

Çakma Makinalar›

Rapid Fun to Fix Silikon tabancalar› serisi küçük, ergonomik, modern ve kullan›m› çok kolay bir hobby serisidir. Silikon tabancalar›n›n içinde bafllang›ç kiti olarak silikon mumlar› yer almaktad›r. Hem dekorasyon hem küçük tamirat iflleri için ideal bir seridir.

Kullan›m› ve tafl›mas› kolay Rapid Çakma Makineleri Serisi dekorasyon ve tamirat iflleri için idealdir. Yarat›c›l›¤›n›z› konuflturun.

G1000 - Silikon Tabancas›

R13E - Çakma Makinas›

Renkli, ergonomik, kullan›m› kolay G1000 silikon tabancas› evde dekorasyon ve tamirat iflleri için mükemmel bir seçimdir. 1 adet 12 mm silikon mumu pakete dahildir.

Ergonomik, hafif ve kullan›m› kolayd›r. Dekoratif ifller ve evdeki küçük tamiratlar için uygundur. Blisterli.

Kod

Renk

23373100 • Silikon:

Pembe

Ambalaj 1

12 mm

Silikon Mumu G1000 için - Q12 Renk

23499500

fieffaf

• Z›mba

Ambalaj

Ambalaj 1

Teli: 4-10 mm

1

Kod

Renk

500058

Krom

Ambalaj 1

Teli: 4-8 mm

G1010 - Mini Silikon Tabancas›

R33E - Çakma Makinas›

Renkli, küçük ve ekonomik G1010 silikon tabancas› evde minik dekorasyon ve tamirat iflleri için mükemmel bir seçimdir. 1 adet 7 mm silikon mumu pakete dahildir.

Çok dayan›kl› ve güçlü profesyonel R33E çakma makinesi, uzun z›mba telleriyle halledilebilecek kal›n materyaller için idealidr. Blisterli

Kod

Renk

24772100 • Silikon:

Yeflil

Ambalaj 1

7 mm

Silikon Mumu G1010 için - Q7 Kod 23835900 23835904

Renk Renkli fieffaf

Kod

Renk

500059 • Z›mba

Krom

Ambalaj 1

Teli: 6-14 mm

Çakma Makinesi için Z›mba Telleri

20 adet fleffaf ve renkli seçenekleriyle 7 mm silikon mumu

www.esselte.com.tr

Sar›

Çok dayan›kl› ve güçlü R23E çakma makinesi, k›sa z›mba telleriyle halledilebilecek ince materyaller için idealidr. Blisterli

• Z›mba

110

Renk

500057

R23E - Çakma Makinas›

10 adet fleffaf 12 mm silikon mumu Kod

Kod

Kod Ambalaj 1 1

11840625 11850525 11830700 11835600

Aç›klama

Ambalaj

Z›mba Teli No:13/10 2.5m Z›mba Teli No:13/14 2.5m Z›mba Teli No:13/6 5.0m Z›mba Teli No:13/8 5.0m

10 5 1 1

www.esselte.com.tr

111

coşkun,delgeç  

esselte,delgeç,zımba