Page 1

2010-2011

Kompetenceudvikling for ledere

Det personlige lederskab

Den Offentlige Lederuddannelse

Fleksibel modulopbygget uddannelse på diplomniveau

Gå hjem-møder

Fem spændende gå hjem-møder – afholdes i hele landet

E-læringsforløb

Systematisér dine MUS-samtaler og trivselsmålinger online

”Hvordan får jeg det menneskelige og det forretningsmæssige forenet?” Læs artiklen om et af DOLs seks grundmoduler


side 2

INTRO

Kære Leder I en netop gennemført undersøgelse fra KL konkluderes det, at op imod 12.000 kommunale ledere i 2015 vil have gennemført en diplomuddannelse i ledelse. Det er et positivt og markant resultat af det fokus på uddannelse af kommunernes decentrale ledere, der blev rammesat med kvalitetsreformen og efterfølgende udmøntet i Trepartsaftalen. Direktør i COK, Jens Hornemann

Det er samtidig et resultat, der matcher den efterspørgsel og interesse for formel lederuddannelse, som vi i COK mærker lige nu. I skrivende stund er COK således involveret i aftaler med mere end 25 kommuner som hovedleverandør (alene og i konsortier) af en diplomuddannelse i ledelse – primært i forhold til Den Offentlige Lederuddannelse (DOL), hvor COK sammen med KLK er certificeret udbyder, men også som samarbejdspartner til lokale professionshøjskoler på den ordinære Diplom i Ledelse. I COK er vi naturligvis begejstrede over den tillid der, fra så mange kommuner, er vist til os som ny leverandør af en formelt kompetencegivende lederuddannelse. Vi har på relativt kort tid manifesteret os som en førende leverandør på området, og det er fantastisk. Efteruddannelse – også i sparetider I februar gennemførte vi en større markedsanalyse af vores kunders behov og ønsker til efteruddannelse. Hver anden i e-panelet vurderede, at det er kritisk for opgavevaretagelsen at komme på efteruddannelse. Det er en stor udfordring i forbindelse med nedskæringen af

de kommunale budgetter – og vi ved, at det er let at spare på den interne uddannelse. Men det er også problematisk, for nedskæringer i efteruddannelse medfører automatisk nedskæringer i kvaliteten. Kvaliteten af den kommunale opgavevaretagelse hænger jo meget snævert sammen med kompetencerne hos de mennesker, der leverer ydelserne – både på medarbejderog lederniveau. Med nærværende katalog præsenterer COK forskellige tilgange til den formaliserede diplomuddannelse i ledelse. Men kataloget indeholder meget mere end det. Lederudvikling for nye og erfarne ledere Du kan i det følgende bl.a. læse om COKs efterhånden omfattende portefølje af kurser og efteruddannelse inden for projekt-ledelse. Det er vores erfaring, at rigtig mange kommuner lige nu arbejder med projektarbejdsformen som et omdrejningspunkt for kommunens organisering, og vi oplever en stærk stigning i behovet for opkvalificering på dette område. Herudover præsenteres en række tilbud om lederudvikling til både nye og erfarne ledere. Det være sig i form af f.eks.

kortere uddannelsesforløb rettet imod de ledere, der endnu ikke er klar til at give sig i kast med en diplomuddannelse i ledelse. Eller i form af forløb, der er orienteret imod en specifik professionsfaglig kontekst – eventuelt med merit til Den Offentlige Lederuddannelse. Eller det kan være i form af mere redskabsorienterede kurser, der er rettet imod en bred målgruppe. Nyhed! Gå hjem-møder Lad mig afslutningsvis nævne, at vi i år introducerer en nyhed i form af en række ledelsesfaglige gå hjem-møder. På disse møder har du mulighed for at blive opdateret på noget af den nyeste ledelsesteori og møde nogle af forfatterne bag de mest aktuelle ledelsesbøger. Samlet set mener jeg, at vi med nærværende katalog kan præsentere et bredt og varieret udbud af aktiviteter for de kommunale ledere, der lever op til COKs centrale målsætning om at være kommunernes ”hjemmebane for lederudvikling”. God læselyst – og på gensyn hos COK. Jens Hornemann, direktør i COK


side 3

indhold

indhold 18

32

42

60

Efteruddannelse – den kritiske succesfaktor

Kompetencehjulet

DOL bringer det personlige lederskab i spil

Den kompetente leder

Projekt- og proceskompetencer

Lederens værktøjskasse

Institutions- og afdelingsledere

Gå hjem-møder

20

34

4 Den Offentlige Projektlederuddannelse

Systemisk ledelse Forhandlingsteknik og –metoder

Projektledelse – kom godt fra start

Teamledelse   

Temadag: Forberedelse til Ipma-certificering

Stresshåndtering for ledere

Proceskonsulentuddannelsen

Performancetræning Kvinde i lederjob

Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)

Sådan tackler du konflikter og tilspidsede situationer

Diplom i Ledelse

Dogmeledelse

Musikskoler – ledelse

Vindermentalitet i en tabertid

Musikskole ledelse – opfølgning

Coaching

Prince 2® Foundation inkl. briefing

Nærvær og autenticitet – mindfulnessbaseret

MSPTM inkl. briefing

Den vanskelige samtale og konflikthåndtering

Den Internationale Topchefuddannelse

Program- og porteføljeledelse

Teori U

Stifinder

Kompetenceudvikling og MUS

Borgmester og kommunaldirektør

Elektronisk MUSkoncept

Udvalgsformanden og direktøren

Trivselguiden

Teknik og miljø – udvalgsformand og teknisk direktør

15 Talent for ledelse Grunduddannelse ledelse

Trivselsmeter, brugerkursus og målingens faser

Teori U – inspiration til nyskabende handlinger

Skoleledelse – grunduddannelse

Styringen af internationale projekter

Den nye leder

55

Ledelsesrummet

Topchefer

44

Besøg www.cok.dk for at tilmelde dig aktiviteter


side 4

Projekt- og proceskompetencer

indhold: Den Offentlige Projektlederuddannelse Projektledelse – kom godt fra start Temadag: forberedelse til Ipma-certificering Proceskonsulentuddannelsen Styringen af internationale projekter Prince 2® foundation inkl. briefing MSPtm inkl. briefing Program- og porteføljeledelse

Projekt- og proceskompetencer Chefkonsulent Jacob Dyppel T: 6155 5988 E: jady@cok.dk

”Kurset var godt og effektivt og meget komprimeret – vi lærte meget på ganske kort tid. Meget af arbejdet foregik i grupper, hvor vi skiftedes til at være projektleder på de cases, instruktørerne præsenterede. Bagefter vurderede vi hinandens opgaver og kom med feed back og spørgsmål, så det gav et dobbelt input fra både instruktører og deltagere” Administrativ koordinator Peter Topp Johansen Rødovre Kommune


Projekt- og proceskompetencer

Den Offentlige Projektlederuddannelse De faglige og relationelle kompetencer til projektledelse som karrierevej. Uddannelsen kvalificerer til ekstern IPMA-certificering på niveau D hos Dansk Projektledelse.

Hvad får du ud af uddannelsen? Den Offentlige Projektlederuddannelse er et solidt fundament for dig, der lever af projektledelse. På uddannelsen får du en solid forståelse for konteksten for offentlig projektledelse, og gennem hele uddannelsen kobles den praksisnære hverdag til en teoretisk referenceramme. Du får mulighed for indsigt i dine egne styrker og udfordringer som projektleder i forhold til ledelse af arbejdsgrupper og i relationer til styregruppen. Uddannelsen præsenterer desuden:  Redskaber til at synliggøre dit projekts berettigelse, herunder til at estimere omkostninger, risici og udbytte  Redskaber til at sikre projektets fremdrift, evaluering og imple mentering i forhold til aftalt kvalitet og tidshorisont  Øget indsigt i kommunikation, motivation og egen rolle i konflikter  Redskaber til intern og ekstern formidling og kommunikation  Redskaber til at sikre forandringer og fornyelse og se muligheder i modstandens dynamik.

Under uddannelsen skal du gennemføre hjemmeopgaver, hvor du med udgangspunkt i uddannelsens indhold skal validere igangværende eller forestående projekter i egen organisation. Uddannelsen forløber over seks internat- og eksternatmoduler med hjemmeopgaver, tests, coaching og afsluttende gruppeeksamen med dig som projektleder.

side 5

Neesgaard, Acquiro og chefkonsulent Jacob Dyppel, COK. Målgruppe Offentlige projektledere uanset anciennitet og erfaring. Hvor og hvornår? København efterår 2010 – hold AL Modul 1: 1. – 3. september Modul 2: 16. – 17. september Modul 3: 14. – 15. oktober Modul 4: 2. – 3. november Modul 5: 23. – 24. november Eksamen: 13. – 14. december København forår 2011 – hold AP Modul 1: 2. – 4. marts Modul 2: 17. – 18. marts Modul 3: 14. – 15. april Modul 4: 3. – 4. maj Modul 5: 24. – 25. maj Eksamen: 14. – 15. juni Midtjylland efterår 2010 – hold AK Modul 1: 25. – 27. august Modul 2: 9. – 10. september Modul 3: 7. – 8. oktober Modul 4: 26. – 27. oktober Modul 5: 16. – 17. november Eksamen: 7. – 8. december Pris Hold AK og AL 38.500 kr., hold AP 39.850 kr. inkl. overnatning på modul 1, 4, 5, eksamen og undervisningsmaterialer. Internat Eksternat  Muligt at rekvirere 

Ca. fire måneder efter uddannelsens afslutning afholdes en opfølgende netværksdag for at fastholde viden, erfaring og projektlederkompetencer. Hvem underviser? Lektor Søren Erik Nielsen, Århus Handelsskole, direktør og chefkonsulent Jan Rosenmeier, Rosenmeiers Konsulenthus, direktør Jan Kjellerup, Kjellerups Consult, direktør Monica

Merit til Den Offentlige Lederuddannelse Ved tilkøb af vejledning og eksamen kan deltagere på COKs projektlederuddannelse indstille sig til eksamen på valgfaget Projektledelse på Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) og opnå merit.


side 6

Projekt- og proceskompetencer

Projektledelse – kom godt fra start Et solidt indblik i styring og ledelse af projektets opstarts- og planlægningsfase.

Hvad får du ud af kurset? Hvis du netop er begyndt at arbejde projektorienteret, er dette kursus noget for dig. Med cases fra den offentlige sektor og gennem oplæg og træningsøvelser kan du med dette kursus opnå:

Målgruppe Projektdeltagere og nye projektledere, der netop er – eller snart skal til at arbejde med projekter i offentlige organisationer. Hvor og hvornår?

Forståelse for alle faser i et projektforløb  Indsigt i strukturen til gennem- førelse af projekter  Træning i hvordan man laver en projektplan – fra målhieraki til kommunikationsplan  Forståelse for hvordan teams udvikler sig og værktøjer til at håndtere ledelses- og styrings- opgaverne i projektforløbet  Viden og organisering af projektarbejdet  Enkle og præcise opfølgnings- teknikker. 

På kurset gennemgår vi desuden pensum til IpmA niveau Deksamen, som kan tages gennem Dansk Projektledelse. Hvem underviser? Konsulent Peter Lindrup, KL og chefkonsulent Jacob Dyppel, COK.

Den Kommunale Højskole i Grenaa den 28. – 30. september Pris 9.300 kr. inkl. overnatning og KL/ COKs Projekthåndbog. Internat Eksternat  Muligt at rekvirere 

Samarbejdspartner


Projekt- og proceskompetencer

side 7

nyhed

Temadag: Forberedelse til IPMAcertificering

Hvad får du ud af temadagen? Om formiddagen gennemgås IPMAs struktur med udgangspunkt i de tre hovedtemaer: Ledelsesadfærd, metodeanvendelse og erfaringsanvendelse inden for niveauerne: Planlægning af projektledelse Projektets ledelsesfaser  Overordnet projektledelse  Løbende projektledelse 

En lyngennemgang af pensum og indblik i IPMA-certificeringens centrale elementer. Deltag hos COK eller hent temadagen hjem i din egen organisation.

Anden halvdel af temadagen tager udgangspunkt i deltagernes spørgsmål med kobling til centrale elementer i IPMA: Formål, mål, succeskriterier, kvalitet, interessenter, kommunikation, risikovurdering, planlægning, estimering, organisering og økonomi. Vi diskuterer også projektlederens ledelsesmæssige udfordringer: Teamledelse, udvikling af medarbejdere, motivation, konflikthåndtering, læring mv. kan indgå som elementer i eftermiddagens program alt efter ønske fra deltagerne. For størst muligt udbytte af temadagen anbefales det, at deltagerne forbereder sig ved at gennemgå værktøjet Kompetencer i projektledelse (2. udgave), der er en integreret del af eksamen.

Hvem underviser? Direktør Jan Kjellerup, Kjellerups Consult. Målgruppe Projektledere, der forbereder sig til IPMA niveau D-certificering. Deltagere forventes at have gennemgået anden undervisning i projektledelse eller have tilsvarende erfaringer fra praktisk projektarbejde. Hvor og hvornår? København den 14. oktober samt halvårligt i 2011 – endelige datoer fastsættes, så de er afstemt efter eksamensforløbet for IPMA, niveau D hos Dansk Projektledelse. Temadagen kan desuden skræddersyes til din organisation. Pris 2.400 kr. Internat  Eksternat  Muligt at rekvirere


side 8

Projekt- og proceskompetencer

Proceskonsulentuddannelsen Bliv bevidst om hvordan du styrer, påvirker og optimerer processerne i din organisation og få værktøjer til at styrke sammenhængen mellem ambition og adfærd.

Hvad får du ud af uddannelsen? Proceskonsulentuddannelsen er bygget op omkring den nyeste viden om processer – funderet på systemisk teori og kompleksitetstænkning. Få styrket din evne til at koble de strategisk-organisatoriske mål med intervention på gruppe- og individniveau. Gennem teoretiske oplæg, øvelser og action learning vil du blandt andet opnå: Viden om, hvordan der kan skabes flow i processer, så det gode læringsmiljø etableres  Afklaring af en række af de centrale udfordringer i forhold til styreprocesser, herunder håndtering af forandringsreak tioner samt metoder til at skabe ejerskab og motivation  Viden om magt, beslutnings kompetencer og etik  Viden om god proceslederadfærd, egne personlige kompetencer samt personlig udviklingszone som facilitator  En værktøjskasse med de nyeste interventionsmodeller, proces ledelsesteknikker og kreative metoder. 

Hvem underviser? Konsulent Nanna Hebsgaard Lund og konsulent Milo Leig Andersen, COK.

Målgruppe Ledere og medarbejdere der arbejder med forandringsledelse. Hvor og hvornår? Modul 1: København den 24. – 25. august Modul 2: København den 14. – 15. september Modul 3: Faxe Ladeplads den 5. – 6. oktober Modul 4: København den 26. – 27. oktober Modul 5: Faxe Ladeplads den 16. – 17. november Eksamen: København den 7. – 8. december Pris 37.400 kr. inkl. overnatning på modul 3 og 5 samt individuel mundtlig eksamen. Internat Eksternat  Muligt at rekvirere  

Merit til Den Offentlige Lederuddannelse Ved tilkøb af vejledning og eksamen kan deltagere på COKs proceskonsulentuddannelse indstille sig til eksamen på valgfaget Ledelse af forandringsprocesser på Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) og opnå merit.


Projekt- og proceskompetencer

Styringen af internationale projekter Et praksisorienteret kursus, der tilbyder værktøjer og metoder til at søge finansiering fra EU til dine projekter.

Hvad får du ud af kurset? Få støtte fra EU til dit udviklingsprojekt! EU har en række støtteordninger, der gør det muligt for dig at søge penge til udviklingsprojekter. Der skal være tale om projekter, der indebærer nye og innovative løsninger på forskellige problemstillinger inden for f.eks. arbejdsmarked, erhverv, landdistriktsudvikling, miljø, kultur, uddannelse og venskabsbysamarbejde. Kurset fokuserer på tværnationale EU-støtteordninger og tager udgangspunkt i de spørgsmål og problemstillinger, som erfaringsmæssigt dukker op i forbindelse med EU-projekter. Vi gennemgår seks faser i et EU-projekt:

side 9

Hvem underviser? Fuldmægtig Peter Fjerring, KL’s EUkontor. Målgruppe Centrale og decentrale medarbejdere og ledere, der arbejder med EU-projekter. Kurset er både for nybegyndere og for trænede projektdeltagere, der vil have genopfrisket færdighederne. Hvor og hvornår? Den Kommunale Højskole i Grenaa den 22. – 23. september Pris

Fra idé til projekt  Tværnationalt partnerskab og valg af partnere  Projektledelse på tværs af grænser  Kommunikationen i projektet – internt og eksternt  Evaluering af tværnationale projekter  Økonomi og regnskaber i EU-projekter. 

Oplæg suppleres med gruppearbejde, hvor vi arbejder med EU-ansøgninger, og to kommuner holder oplæg om deres oplevelser i forbindelse med EU-projekter.

7.200 kr. inkl. overnatning samt indledende og opfølgende telefonisk samtale. Internat Eksternat  Muligt at rekvirere 


side 10

Projekt- og proceskompetencer

PRINCE 2® Foundation – med afsæt i offentlige organisationer! Ved bestået eksamen opnår du den internationalt anerkendte PRINCE 2® Foundationcertificering.

Hvad får du ud af uddannelsen? PRINCE 2® er den mest udbredte projektstyringsmetode, der omfatter organisation, styring og kontrol af projekter, og er Best Practice for fremtidens projektledere.

Hvem underviser? Undervisningen varetages af certificerede undervisere fra Maven Training Ltd. Uddannelsen afholdes på dansk. Målgruppe

Uddannelsen tilbyder: Overblik over de otte processer, der udgør fundamentet for PRINCE 2®-metoden, og hvor dan processerne bruges under vejs i projektets livscyklus  Overblik over de otte komponen ter i PRINCE 2®-metoden, og hvordan hver komponent under støtter projekter, risici og kvali tetssikring  En gennemgang af teknikker til produktbaseret planlægning, kvalitetsreview og ændringskontrol  Gennemgang af typiske eksamens spørgsmål relateret til nøgleom råder i PRINCE 2®-manualen  Effektiv udnyttelse af eksamens tiden: Prøveeksamener og feed back. 

Alle, der ønsker kendskab til PRINCE 2®-metoden og en kontrolleret tilgang til projektledelse og projekthåndtering. Hvor og hvornår? Fredericia den 1. – 3. november Roskilde den 10. – 12. november Pris 12.600 kr. inkl. materialer og eksamen men ekskl. overnatning. Internat  Eksternat  Muligt at rekvirere Samarbejdspartner

PRINCE 2® is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries.

Gratis PRINCE 2®-briefing! Briefingen er for dig, som overvejer at deltage på PRINCE 2® Foundation eller blot ønsker overordnet kendskab til PRINCE 2®-metoden. Det er gratis at deltage, men der opkræves et gebyr på 500 kr., hvis du er forhindret i at deltage og ikke melder afbud. Hvor og hvornår? København den 7. september Fredericia den 8. september Begge dage kl. 14 – 17.


Praktiske forhold

KMD binder Danmark sammen med effektive it-løsninger. SKAL VI SAMLE TRÅDENE FOR JER?

side 11


side 12

Projekt- og proceskompetencer

MSPTM Foundation – en Best Practice-metode til styring af forandringsprocesser.

Hvad får du ud af kurset? Managing Successful Programmes (MSPTM) er ligesom PRINCE 2® en Best Practice-metode til styring af forandringsprocesser med programledelse som redskab. Ved bestået eksamen opnår du den internationalt anerkendte MSPTM Foundation-certificering. Kurset byder blandt andet på: Grundlæggende viden om procesorienteret programledelse efter MSPtm-metoden  Indsigt i og forståelse for MSPtm metoden  Indgående kendskab til Best Practice – et vidensfundament, der kan bruges til at bestå Foundation eksamen  Viden om principperne og flowet i et program  Mulighed for gennem øvelser at afprøve nye færdigheder. 

Målgruppe Alle, der ønsker et grundlæggende kendskab til MSPTM metoden. Det er en fordel, hvis du har praktisk erfaring inden for program- eller projektledelse. Hvor og hvornår? Roskilde den 25. – 27. oktober Fredericia den 1. – 3. november Pris 13.200 kr. inkl. materialer og eksamen men ekskl. overnatning. Internat  Eksternat  Muligt at rekvirere Samarbejdspartner

Hvem underviser? Undervisningen varetages af certificerede undervisere fra Maven Training Ltd. Uddannelsen afholdes på dansk.

Gratis MSPTM-briefing! Briefingen er for dig, som overvejer at deltage på MSPTM Foundation eller blot ønsker overordnet kendskab til MSPTM-metoden. Det er gratis at deltage, men der opkræves et gebyr på 500 kr., hvis du er forhindret i at deltage og ikke melder afbud. Hvor og hvornår? København den 7. juni Fredericia den 8. juni Begge dage kl. 14 – 17.


Projekt- og proceskompetencer

side 13

nyhed

Programog porteføljeledelse skræddersyet til din organisation! Nyhed fra COK! Skab sammenhæng og overblik over din organisations projekter med et skræddersyet kursus i program- og porteføljeledelse.

Hvad får I ud af kurset? Kurset fokuserer på at udvikle konkrete kompetencer i forhold til orkestrering af projekter med fælles mål (programledelse) og ved at binde programmerne op i porteføljer, som understøtter organisationens strategi og gør det muligt at følge prioritering og implementering af projekter (porteføljeledelse). Deltagerne bliver præsenteret for sammenhængen mellem projekt-, program- og porteføljeledelse, og vi arbejder med både program- og porteføljeledelsens formål, planlægning, ledelse og kommunikation.

Kurset skræddersys til din kommune eller regions behov – gerne med udgangspunkt i eksisterende projektstyringsmodeller, forvaltnings- og organisationsstrategier, service- og kvalitetsstrategier samt visioner for udvikling. Kurset skifter mellem oplæg og procestilgang, og med afsæt i virkelige cases, egne projekter, programmer, porteføljer og strategier undersøger vi bl.a. følgende spørgsmål:

Hvem underviser? Lektor Søren Erik Nielsen, Århus Handelsskole, direktør og chefkonsulent Jan Rosenmeier, Rosenmeiers Konsulenthus og chefkonsulent Jacob Dyppel, COK.

Hvordan opnås overblik over de mange projekter?  Hvordan undgås projektforstop pelse?  Hvordan sikres en rød tråd og sammenhæng til strategi – og omvendt?  Hvordan sikres kobling til den daglige drift?  Hvordan organiserer man sig omkring en portefølje?  Hvordan understøttes realisering af ønsket udbytte og samspil på tværs af organisationen?  Hvordan anvendes dette overblik til at koordinere og prioritere ressourcer? 

Hvordan ledes programmer og porteføljer?  Hvordan arbejder man med evaluering og læring?  Hvordan kan IT understøtte program- og porteføljestyring?

Forud for kursets afholdelse laves en foranalyse af jeres aktuelle projektog programsituation. Kurset kan efter ønske tage udgangspunkt i konkrete projekter og programmer. Efter kursets afslutning kan vi afdække projektmodenheden og komme med konkrete forbedringsforslag til aktuelle projekter.

Målgruppe Topchefer, chefer og ledere med ansvar for at realisere kommunens eller forvaltningens strategi gennem flere samtidige projekter og/eller programmer. Kurset er også relevant for stab eller øvrige funktioner, der arbejder med forberedelse og opfølgning på ledelsens prioriteringer. Hvor og hvornår? Kurset skræddersyes til din organisation! Internat Eksternat  Muligt at rekvirere


side 14

Den nye leder


Den nye leder

side 15

Den nye leder indhold: Talent for ledelse Grunduddannelse i ledelse

Chefkonsulent Hanne Lykke T: 4040 9079 E: hl@cok.dk

Talent for ledelse En førlederafklaring, der skaber mål og retning for dine lederambitioner.

Hvad får du ud af kurset? Talent for ledelse er en unik mulighed for – i et trygt og magtfrit rum – at afprøve og reflektere over lederrollens mange aspekter og udfordringer. På kurset bliver du rustet til at træffe en beslutning om, hvorvidt lederskab er noget for dig – nu eller på langt sigt. Med Talent for ledelse opnår du personlig indsigt i egen motivation og bevæggrunde som drivkraft for dit lederskab. Samtidig giver forløbet dig en realistisk fornemmelse for lederskabets rammer, vilkår og forudsætninger – herunder de særlige vilkår, der kendetegner det at være en del af en politisk styret organisation.

Målgruppe Medarbejdere, der overvejer at gå ledelsesvejen. Hvor og hvornår? Fredericia Modul 1: 24. august Modul 2: 6. – 7. september Modul 3: 28. oktober Pris 13.000 kr. inkl. overnatning på modul 2. Internat Eksternat  Muligt at rekvirere  

Hvem underviser? Chefkonsulent Hanne Lykke og udviklingskonsulent Per Mølgaard, COK.


side 16

Den nye leder

Grunduddannelse i ledelse En uddannelse for nye ledere – med fokus på det personlige lederskab og systemisk kommunikation.

Hvad får du ud af uddannelsen? Grunduddannelsen i offentlig ledelse sætter fokus på ledelse som fag og arbejder med den enkelte leders udfordringer og udviklingsbehov. Uddannelsen giver desuden mulighed for: At få et solidt kendskab til egne styrker og udviklingsbehov som leder  At arbejde systematisk med udvikling af egne lederudfordringer  At få indsigt i konteksten for offentlig ledelse  At skabe en teoretisk reference ramme for dit lederskab  At få kvalificeret sparring til din personlige udviklingsplan  At få indsigt i en værktøjskasse til håndtering af hverdagens udfordringer, herunder indsigt i konfliktens dynamik og din egen konfliktstil  At anlægge et systemisk lærings- perspektiv på dit samspil med andre. 

Hvem underviser? Chefkonsulent Hannah Fjældstad og chefkonsulent Lisbeth Rindom, KL.

Målgruppe Nyudnævnte ledere under forvaltningschefniveau, uanset det faglige afsæt. Hvor og hvornår? Modul 1 afholdes som internat på Den Kommunale Højskole i Grenaa. De øvrige moduler afholdes som eksternat i Odense. Modul 1: 30. august – 1. september Modul 2: 29. september Gruppecoaching: 15. september Modul 3: 13. – 14. oktober Gruppecoaching: 26. oktober Modul 4: 9. november Pris 28.500 kr. inkl. overnatning på modul 1. Internat Eksternat  Muligt at rekvirere  

Merit Ved tilkøb af vejledning og eksamen kan deltagerne indstille sig til eksamen i grundmodulerne Det personlige lederskab og Kommunikation på Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) og opnå merit.

”Vi tandlæger er meget fagfaglige, så jeg har aldrig fået en egentlig lederuddannelse. Grunduddannelse i ledelse har givet mig et bedre skelet at hænge ledelsesopgaven op på, og det skaber mere sikkerhed i forhold til, at jeg gerne vil gøre tingene ordentligt.” Tandlæge og klinikchef Henrik Ingvor Petersen Langeland Kommune


Kurser / Overskrift

side 17

Viden bag beslutninger Hjørring Kommune Skolernes sociale profil

Rebild Kommune Borgerservice

Randers Kommune Erhvervsklimamåling og arbejdsmarkedsprognose

Skive Kommune Landdistriktsanalyser Herning Kommune Lederevaluering

Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedsog borgerpanel samt Uddannelse i sagsgangsanalyse

Silkeborg Kommune Innovationsforløb i virksomheder

Århus Kommune Trivselsundersøgelse og Borgerservice

Norddjurs Kommune Input til landdistriktspolitik

Skanderborg Kommune Evaluering af styreform og organisationsmodel Kolding Kommune Arbejdskraftreserveanalyse Kalundborg Kommune Holbæk Kommune Image- og kendskabsSygedagpenge analyse

Esbjerg Kommune Sundhedsprofil og strategiske handleplaner

Faaborg-Midtfyn Kommune Evaluering af styreform og organisationsmodel

Slagelse Kommune Skolestruktur og budgetmodel

Københavns Kommune Interessentanalyse og evalueringspraksis

Næstved og Vordingborg Kommuner Sociale profiler i skoledistrikter

Tønder Kommune Bosætning og skolesamarbejde

Epinion bidrager med vigtig viden til de kommunale beslutningsprocesser. Vi udvikler analysedesign og gennemfører analyseog evalueringsprojekter, der giver et veldokumenteret grundlag for at prioritere og målrette udvikling og indsatsområder. Epinion er et af Danmarks førende analyse– og konsulenthuse. 75 medarbejdere og 200 interviewere står til rådighed for at skabe og udføre specialdesignede analyser til vore offentlige og private kunder.

WWW.EPINION.DK

Vi arbejder med analyser og evalueringer inden for: Administration, beskæftigelse, borgerservice, børn og unge, erhvervsudvikling, fritid og kultur, HR og personale, integration og sociale forhold, sundhed og ældreområdet. Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om vore ydelser. Senior Consultant Søren Munkedal, 2398 9252 Manager Jens Møller Christensen, 4130 8890 Director & Partner Terje Vammen, 2986 1515


side 18

Artikel

Efteruddannelse – den kritiske succesfaktor En markedsanalyse gennemført for COK af Epinion fastslår, at efteruddannelse er kritisk for opgavevaretagelsen – og det gælder både for ledere og medarbejdere.

Hver anden i e-panelet vurderer efteruddannelse som en kritisk faktor i forhold til deres opgavevaretagelse. I en tid med begrænsede budgetter, som gør det let at spare på den interne uddannelse, kan dette ses som lidt af en udfordring. COKs direktør Jens Hornemann kommenterer: ”Kvaliteten af den kommunale opgavevaretagelse hænger jo meget snævert sammen med kompetencerne hos de mennesker, der står for ydelserne. Ydelserne består nærmest i de færdigheder der findes hos de

mennesker, der udfører dem. Og man må undgå at skabe en situation med et kompetencegab blandt medarbejderne i sine bestræbelser på at opnå kortsigtede besparelser. Desuden er det vigtigere end nogensinde før at give medarbejdere den nødvendige lyst til at gå på arbejde. Med udsigt til færre hænder i fremtiden må man tænke på efteruddannelse som et vigtigt parameter for at holde den ældre del af arbejdsstyrken på arbejdsmarkedet så længe som muligt.”

31% af de adspurgte angiver at have ledelsesansvar på teamlederniveau eller derover, og her spores den samme lyst til kompetenceudvikling. Hele 50% af de adspurgte blandt direktionsmedlemmer angiver, at de planlægger efteruddannelse i 2010. ”Det siger lidt om, at man nu for alvor er landet i de nye kommuner, og at der er plads til, at også de øverste ledelseslag kan tænke på deres egen kompetenceudvikling”, siger Jens Hornemann. Han anbefaler: ”Mit råd med hensyn til topchefernes efteruddannelse er: Tænk ud – tænk internationalt. Vi er i en global verden. Beslutninger har en sammenhæng til den globale dagsorden, hvad enten vi taler, klima, økonomi eller ikke mindst lovgivningen fra EU.” Kompetenceudvikling som et ”varmt” emne følges i Forum for Offentlig Topledelse, hvor der netop nu er et fokus på egenudvikling. Analysen peger desuden på ønsker om læring på jobbet og e-læring. Man efterspørger en klar sammenhæng mellem det man lærer, og det man laver, og svarene peger desuden på, at man generelt set er åben over for andre måder at lære på. I alt 4320 deltagere fra COKs e-panel deltog i analysen i februar måned. Markedsanalysen er en af COK pejlinger i forhold til at spore bevægelser på markedet og vurdere kundernes prioriteter og behov.


Artikel

side 19

Mulighed for læring på arbejdspladsen: Hvor stor betydning har følgende forhold for dit valg af kurser og efteruddannelsesforløb?

Ja, på direk- tionsniveau

Ja, på forvaltnings-/ Ja, på institu- Ja, på team- Nej, har intet Vil ikke afdelingsniveau tionsniveau lederniveau ledelsesansvar oplyse

Total

Slet ingen betydning Mindre betydning Nogen betydning Stor betydning Meget stor betydning Ved ikke

4% 19% 30% 28% 16% 4%

3% 13% 30% 35% 18% 1%

2% 11% 26% 37% 22% 2%

2% 10% 18% 42% 27% 1%

2% 10% 28% 37% 23% 0%

2% 10% 25% 37% 22% 2%

8% 15% 28% 25% 25% 0%

Hvordan er din indstilling til at benytte e-læring i forbindelse med kurser, uddannelser og andre typer læringsforløb? 

Procentandel

Positiv Delvis positiv Hverken positiv eller negativ Delvis negativ Negativ Ved ikke

36% 32% 16% 7% 2% 7%

Har du konkrete planer om at deltage i kurser, uddannelser eller andre typer læringsforløb i 2010?

Ja, på direk- tionsniveau

Ja, på forvaltnings-/ Ja, på institu- Ja, på team- Nej, har intet Vil ikke afdelingsniveau tionsniveau lederniveau ledelsesansvar oplyse

Total

Ja Nej Ved ikke

49% 25% 25%

54% 28% 18%

50% 27% 24%

49% 26% 24%

47% 24% 28%

49% 27% 24%

42% 20% 38%

Hvor stor betydning har det for dig at deltage i kurser, efteruddannelse eller andre typer læringsforløb for at kunne varetage dine arbejdsopgaver i de næste 3 år? 

Procentandel

Meget stor betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Slet ingen betydning Ved ikke

23% 37% 29% 9% 1% 2%

Hvor stor betydning har det for dig at deltage i kurser, efteruddannelse eller andre typer læringsforløb for at kunne varetage dine arbejdsopgaver i de næste 3 år?

Ja, på direk- tionsniveau

Ja, på forvaltnings-/ Ja, på institu- Ja, på team- Nej, har intet Vil ikke afdelingsniveau tionsniveau lederniveau ledelsesansvar oplyse

Total

Meget stor betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Slet ingen betydning Ved ikke

23% 43% 28% 5% 0% 1%

21% 43% 28% 7% 1% 1%

23% 37% 29% 9% 1% 2%

26% 41% 25% 6% 1% 1%

23% 41% 27% 7% 1% 1%

22% 35% 30% 10% 2% 2%

28% 38% 25% 8% 0% 2%


side 20

Lederens værktøjskasse

indhold: Systemisk ledelse Forhandlingsteknik og -metoder Teamledelse    Stresshåndtering for ledere Performancetræning Kvinde i lederjob Coaching Nærvær og autenticitet – mindfulnessbaseret Den vanskelige samtale og konflikthåndtering Teori U Kompetenceudvikling og MUS Elektronisk MUS-koncept Trivselsguiden Trivselsmeter, brugerkursus og målingens faser

Lederens værktøjskasse Regionschef Poul Erik Hansen T: 2337 3182 E: peh@cok.dk Chefkonsulent Hanne Lykke T: 4040 9079 E: hl@cok.dk


Lederens værktøjskasse

Systemisk ledelse Kunsten at udvikle et anerkendende relationssamspil.

Hvad får du ud af kurset? Kurset giver dig en indføring i den systemiske tænkning og de systemiske metoder til dialog, refleksion og handlemåder. Du får mulighed for at konkretisere dit eget ledelsesperspektiv og ledelsesmæssige problemstillinger og indsigt i, hvordan den systemiske tænkning kan nuancere og udvikle dit personlige lederskab. På kurset beskæftiger du dig med: Ledelse i et systemisk perspektiv Kommunikation i et socialkon struktivistisk perspektiv  Kontekstbegrebet og domæne teori  Refleksion og metarefleksion  Krydsfelter og positioner i kommunal ledelse  Historiefortælling i ledelse  Træning i systemiske samtaler. 

side 21

Målgruppe Chefer og ledere i kommuner og regioner. Hvor og hvornår? Internat: Den Kommunale Højskole i Grenaa den 8. – 10. september Eksternat: Hovedstadsområdet den 6. – 8. oktober Pris

9.300 kr. som internat, 6.600 kr. som eksternat. Internat Eksternat  Muligt at rekvirere  

Hvem underviser? Chefkonsulent Bent Suhr og udviklingskonsulent Peter Larsen, COK.

Forhandlingsteknik og -metoder – med fokus på lønforhandlinger.

Hvad får du ud af kurset? Få mulighed for at udvikle dine teoretiske og praktiske færdigheder i forhold til forhandling med tillidsrepræsentanter og personaleorganisationer og få redskaber til at definere og afklare forhandlinger om Ny løn som et instrument i en samlet langsigtet ledelsesindsats. Kurset indeholder oplæg og øvelser med høj deltageraktivitet, og udover indsigt i gode råd og forhandlingsetik, får du lejlighed til at træne og udvikle dine personlige færdigheder inden for:

Hvem underviser? Chefkonsulent Jan Struwe Poulsen, KLK og teamleder Gitte Lind Lyngskjold, Overenskomstkontoret, KL.

Forhandlingsteknik: Forhandlin gens natur, forberedelse og stra tegi, formøder, forhandlingsforløb og evaluering af forhandlinger  Konfliktløsning  Juridiske aspekter ved forhandling af Ny Løn  Udarbejdelse af forhandlingsreferat.

Pris

Målgruppe Ledere og mellemledere, institutionsledere og souschefer. Hvor og hvornår? Den Kommunale Højskole i Grenaa den 18. – 19. august

6.100 kr. inkl. overnatning. Internat Eksternat Muligt at rekvirere 


side 22

Lederens værktøjskasse

Teamledelse Organisering af team og ledelse til med- og selvledelse i team.

Hvad får du ud af kurset? Forløbet har fokus på dig som leder og ledelse af din afdeling/dit team. Vi blander teori og ledelsespraksis og giver andre forståelser af dit team og de muligheder, du har som leder for at arbejde med ledelse, medledelse og selvledelse. Vi diskuterer blandt andet, hvordan du som leder kan støtte og udvikle din afdeling i teamdannelse og selvstyring i teams, og undersøger, hvordan du som leder kan arbejde med bevægelse fra ”jeg” til ”vi”. Der fokuseres på:  Forståelser og redskaber til at iagttage dit eget team, afdelinger og grupper  Hvordan teamdannelse og teamtanken kan håndteres ud fra et ledelsesperspektiv  Teoretisk baseret viden om team udvikling relateret til teamudvik lingens formål og teamets orga nisatoriske kontekst  Konkrete redskaber til ledelse af teamskabelsesprocesser  Planlægning og iværksættelse af konkrete tiltag i egen organisation.  

Forløbets faglige indhold er teoretisk baseret, og der vil i et vist omfang være forberedende læsning. Hvem underviser? Erhvervspsykolog Hans Ehlert og chefkonsulent, cand.scient.soc. Karen Hallundbæk Schlesinger. Målgruppe Ledere der ønsker at etablere teamorganisering, udvikle teamdannelse og optimere selvstyring og medledelse samt ledere, der ønsker at arbejde med medledelse i lederteam.   Tid og sted Den Kommunale Højskole i Grenaa  Modul 1: 14. – 15. september Modul 2: 25. – 26. oktober   Pris 12.400 kr. inkl. overnatning.   Internat                 Eksternat                      Muligt at rekvirere    

”Som decentral leder sidder jeg med beføjelser, der giver mig indflydelse på andres liv – personale, forældre, børn og tværfaglige samarbejdspartnere. Og samtidig er jeg underlagt forældrebestyrelse, MED-udvalg, direktion, forvaltning, politikere, kommunens visioner, og lovgivningen. Gennem DOL håber jeg på at få et bedre grundlag for at blive hørt og skabe medejerskab og samtidig bevare et godt psykisk arbejdsmiljø.” Leder af Poppelvejens Børnehave Carsten Bonde Braüner Syddjurs Kommune


Lederens værktøjskasse

Stresshåndtering for ledere Hjælp til at minimere og håndtere stress og pres.

Hvad får du ud af kurset? Hvordan håndterer du stress hos medarbejdere og dig selv? Kurset behandler stressbegrebet og giver dig indsigt i, hvordan stress opstår og hvordan du kan håndtere stressede situationer og tegn på stress. Forud for kurset modtager du en stresstest og nogle spørgsmål, der skal besvares hjemmefra. Kurset giver dig mulighed for at få:

side 23

Hvem underviser? Ledelsesrådgiver, cand.theol. Poul Langagergaard. Målgruppe Ledere, mellemledere, institutionsledere og souschefer. Hvor og hvornår? Odense den 6. oktober

Indsigt i, hvad stress egentlig er  Kendskab til symptomerne på negativ stress  Viden om, hvad der giver og forværrer stress – både hos ledere og medarbejdere  En række konkrete redskaber til at håndtere og imødegå stress hos dig selv og andre  Input til en konkret handlingsplan mod stress. 

Pris 3.000 kr. Internat  Eksternat  Muligt at rekvirere

nyhed

Performancetræning Mundtlig formidling og personlig fremtræden med værktøjer fra retorikkens og skuespillets verden.

Hvad får du ud af kurset? Bliv bedre til at levere en præcis, levende og engageret performance – hver gang! På kurset får du konsolideret din personlige stil og får øje på egne styrker og svagheder. Gennem ny inspiration og konkrete redskaber til at strukturere og levere et oplæg, får du mulighed for at afprøve nye udviklingsmuligheder, og du får indsigt i grundlæggende teori inden for mundtlig kommunikation, der kan give dig bedre forståelse for modtagernes behov, så du kan møde og endda overgå tilhørernes forventninger. Det teoretiske afsæt danner grundlag for en lang række praktiske øvelser, hvor du udfordres gennem flere præsentationsrunder med efterfølgende feedback fra deltagere og underviser.

Hvem underviser? Skuespiller og kommunikationskonsulent Puk Scharbau, Actors Inc. Målgruppe Konsulenter, ledere og personer, der skal præsentere vigtige budskaber gennem oplæg. Hvor og hvornår? Odense den 13. – 14. september København den 27. – 28. oktober Pris 7.750 kr. Internat  Eksternat Muligt at rekvirere


side 24

Lederens værktøjskasse

Kvinde i lederjob – sæt din egen dagsorden! Nyhed fra COK! Bliv udfordret – måske provokeret – og få idéer til at tænke nyt og handle anderledes.

Hvad får du ud af workshoppen? Vi sætter fokus på dagligdagens dilemmaer for kvindelige ledere gennem en række scenarier fra virkelighedens og skønlitteraturens verden. Sammen undersøger vi spændingsfeltet mellem vores egne og andres forventninger til os og finder alternative handlemuligheder. I ledercaféen, der danner rammen for workshoppen, skaber vi fælles viden og inspiration – der er plads til både humor og fantasi, når vi i fællesskab diskuterer redskaber til at:

Lis Vibeke Kristensen har mange års ledererfaring som teaterchef i både Danmark og Sverige. Hun er assertionstræner og har i mange år arbejdet med lederudvikling og kommunikationstræning parallelt med en karriere som forfatter af såvel skøn- som faglitteratur. Begge er erfarne undervisere, proceskonsulenter og coaches og har udviklet flere kurser. Sammen har de skrevet bogen Fra kollega til leder – en bog om lederskab (2008). Målgruppe

Gennemskue kulturelle mønstre og skabe nye handlemåder  Skabe og udnytte muligheder  Undgå snubletråde  Sige nej!  Tage initiativet – og om nødven digt konflikten  Tage magten og bruge den rigtigt. 

Kvindelige ledere uanset niveau. Hvor og hvornår? København den 2. september Pris

Vi lover, at der bliver fart over feltet!

2.900 kr.

Hvem underviser? Jurist, proceskonsulent og mangeårig leder Anne-Marie Thalund, Thalund Proceskonsultation og dramaturg og forfatter Lis Vibeke Kristensen.

Internat  Eksternat Muligt at rekvirere

Anne-Marie Thalund har mange års ledelseserfaring fra statsadministrationen og har siden 2005 drevet egen selvstændig konsulentvirksomhed med opgaver inden for organisations- og ledelsesudvikling.


Lederens værktøjskasse

Coaching Kend grundpricipperne for den coachende samtale.

Hvad får du ud af kurset? Kurset sætter fokus på dine personlige styrker og udfordringer i coachingsituationen. Der veksles mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser, som optages på video og derefter drøftes af deltagere og undervisere i fællesskab. Det teoretiske indspark behandler blandt andet: Hvad er coaching? To konkurre rende definitioner  Systemisk teori  Anerkendende tænkning  Faser i den coachende samtale  Formen: Orienteringsspørgsmål, relationsspørgsmål, hypotetiske spørgsmål og påvirkende spørgs mål  Indholdet: Puslespillet, beslut ningstræet og værdiernes prioritering  Tre slags problemer, fem slags teknikker  Frivillige og ufrivillige mekanismer  Chefen som coach – muligheder og grænser. 

Kurset sætter i høj grad fokus på deltagernes personlige styrker og udfordringer i forbindelse med coaching. Kurset er tilrettelagt ud fra en action-reflekterende tænkning, og du bliver udfordret i coachsituationer, hvor du skal forholde dig til dine egne og andres fordele og udfordringer samtidig med at spørgeteknikken trænes.

side 25

Som optakt til kurset får alle deltagere en personlig tilbagemelding på personlighedstesten Neo PI-R. Testscoren indgår som en del af programmet. ”Coaching, læring og udvikling” (Reinhard Stelter, Dansk Psykologisk Forlag) er grundbog til kurset. Hvem underviser? Cand.psych. Sofie Schultz, Complex Terapi og udviklingskonsulent Per Mølgaard, COK. Målgruppe Ledere og medarbejdere. Kursets fokus tilpasses det aktuelle holds sammensætning. Hvor og hvornår? Odense den 8. – 10. september København den 27. – 29. oktober Pris 10.500 kr. inkl. Neo Pi-R test (værdi 3.000 kr.). Internat  Eksternat  Muligt at rekvirere Merit til Den Offentlige Lederuddannelse Ved tilkøb af vejledning og eksamen, kan deltagere på kurset indstille sig til eksamen på valgfaget Coaching på Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) og opnå merit.


side 26

Lederens værktøjskasse

Nærvær og autenticitet – mindfulnessbaseret Vær til stede i nuet og opnå større klarhed, kreativitet, nærvær og fuld opmærksomhed.

Den vanskelige samtale og konflikthåndtering Nye kompetencer til at håndtere konflikter i faglige og professionelle sammenhænge.

Hvad får du ud af kurset? Med kurset opnår du forståelse for det at være i kontakt med din indre dømmekraft og etik i omgangen med andre. Du introduceres til en procesorienteret meditativ praksis, som gør det muligt at forblive fokuseret og nærværende i hektiske situationer, og som skærper evnen til kreativitet på arbejdspladsen. Kurset tager udgangspunkt i arbejdsmæssige erfaringer med det perspektiv, at det ikke blot er et spørgsmål om at ændre på vilkårene, men at ændre den måde vilkårene opfattes på. Herigennem øges muligheden for at ændre personlige strategier og handlingsmuligheder i forhold til vilkårene.

Målgruppe Chefer og ledere i kommuner og regioner. Hvor og hvornår? Odense Modul 1: 11. november Modul 2: 18. november Modul 3: 26. november Modul 4: 2. december Alle dage kl. 9 – 15. Pris 7.500 kr.

Hvem underviser? Erhvervspsykolog Hans Ehlert og lærer og etnograf, BA Anne Marie Toft Hansen.

Internat  Eksternat  Muligt at rekvirere

Hvad får I ud af kurset? Kurset præsenterer en praksisorienteret indsigt i psykologisk konfliktteori og situationsbestemte kommunikationsteknikker, og der arbejdes med formulering af konkrete løsnings- og handlingsforslag. Kurset omfatter blandt andet:

Målgruppe

Samtalestrategier Træning, supervision og feedback  Konfliktkommunikation  Konfliktforståelse og håndtering med udgangspunkt i værdier, menneskesyn og samfunds opfattelser  Konfliktmønstre, konfliktkultur og psykisk arbejdsmiljø  Konfliktanalyse.

Ledere og mellemledere, institutionsledere og souschefer. Hvor og hvornår? København den 28. – 30. september Odense den 16. – 18. november

 

Hvem underviser? Organisationskonsulent, cand. phil. Mogens Petersen, Green & Andersen.

Pris 7.750 kr. Internat Eksternat  Muligt at rekvirere 


Lederens værktøjskasse

side 27

nyhed

Teori U Kom ud af hængekøjen og ned i U’et! Vær med til at skabe mere effektive, innovative og bæredygtige organisationer.

Hvad får du ud af kurset? Teori U og dens praksis fører dig ind i en verden, der tilbyder nye metoder til at lede, lære og forandre ved at lytte, iagttage og lære af nuets skabende nærvær og fremtiden. Kurset er en undersøgende og lærende rejse, hvor vi undersøger, hvordan vi kan arbejde med os selv og vores organisation, så vi ser omgivelserne og sanser helhedens behov – og dermed får mere brugbare input. På kurset vil der være fokus på følgende spørgsmål:

rationel og intuitiv tænkning, refleksion og kreative processer. Hvem underviser? Ledelses- og organisationskonsulent, cand.phil. Lone Belling og organisations- og ledelseskonsulent Thomas Gerstrøm, Cubion A/S. Målgruppe Ledere, der vil udfordre vanetænkningen. Hvor og hvornår?

Hvordan kan vi lære fra fremtiden efterhånden som den spirer frem?  Hvordan får vi kontakt med vores indre drivkraft i arbejde og i livet – og hvad er det rigtige valg for dig og for din organisation?  Hvordan kan vi skabe nye inno vative løsninger og mønstre for os selv, vores organisation og samfundet?  Hvordan omsætter vi viden og indsigt til konkrete handlinger i hverdagen? 

På kurset arbejder vi med både den ydre og den indre side af lederskabet, og vi udfordrer både højre og venstre hjernehalvdel gennem

Århus Modul 1: 26. september Modul 2: 1. – 2. november Modul 3: 16. december København Modul 1: 27. september Modul 2: 4. – 5. november Modul 3: 17. december Pris 12.000 kr. Internat  Eksternat Muligt at rekvirere

”Jeg har nu været leder i et par år og har lært gennem mine erfaringer. Nu ser jeg frem til at få nogle værktøjer som leder og kunne sætte nogle begreber på, hvad jeg gør. Ved at blive mere bevidst om mit personlige lederskab, håber jeg på at blive mere tydelig som leder – både over for de medarbejdere, som jeg er leder for og de andre i ledergruppen, som jeg er leder sammen med og skal være sparringspartner for.” Afdelingsleder ved Favrskov Bibliotekerne Irene Bartholin Poulsen Favrskov Kommune


side 28

Lederens værktøjskasse

Kompetenceudvikling og MUS Giv din MUS et brush-up!

Hvad får du ud af kurset? Kurset introducerer nye redskaber til at sammenkæde kompetencekatalog for hele afdelingen gennem MUS (og GRUS), og du præsenteres for værktøjer til at udarbejde konkrete og målbare individuelle udviklingsplaner for medarbejderne og sætte disse i relation til MUS-samtalen. Vi træner desuden dialog i et anerkendende perspektiv, så du kan fremme motivation og gejst blandt dine medarbejdere. På kurset får du mulighed for at udvikle dine evner inden for: Medarbejderudvikling og udvikling af medarbejdernes kompetencer  Fornyelse af MUS med afsæt i kompetenceudvikling  Fastholdelse af det anerkendende perspektiv, når MUS udvikler sig til en vanskelig samtale.

Hvem underviser? Ledelsesrådgiver, cand.theol. Poul Langagergaard. Målgruppe Ledere med ansvar for individuelle kompetenceplaner, medarbejderudvikling og MUS. Hvor og hvornår? Odense den 3. november Århus den 10. november København den 17. november

Elektronisk MUS-koncept COKs webbaserede MUS-koncept systematiserer hele dit MUS- og GRUS-forløb.

Hvad får du ud af programmet? Du får et effektivt overblik over processen – fra forberedelse over selve samtalerne og til opfølgning på udviklingsbehov og aftaler. Det betyder værdifuld professionel lederstøtte for dig og den øvrige ledelse. Med COKs webbaserede MUSkoncept får du: Et elektronisk kompetencekatalog, der viser det individuelle kompetenceafsæt og visualiserer den målrettede kompetenceudvikling. Fra kataloget genereres en illustration af afdelingens og medarbejdernes ønskede og faktiske kompetenceniveau  Et elektronisk spørgeskema – både MUS og GRUS, der kan skræddersyes efter ønsker og behov. Skemaet udfyldes online af alle medarbejdere forud for samtalen og benyttes som en guide til den åbne og frie dialog mellem leder og medarbejder  En grafisk afrapportering, der viser afdelingens besvarelser. Graferne kan benyttes til at

Pris 3.000 kr. Internat  Eksternat  Muligt at rekvirere

igangsætte målbare processer eller til at benchmarke mellem afdelinger  Sparring og coaching hos COK, der kan finde sted før, under og efter forløbet. COK udbyder løbende kurser i MUS og tilbyder desuden at fungere som coach for den nye leder, der måske gennem fører MUS for første gang.

Pris 1.199 kr. for et års licens inkl. 30 medarbejdere og tilretning og justering af spørgeskema. Gratis fyraftensmøder om MUS-konceptet Aalborg den 17. maj Vejen den 26. maj Viby J den 31. maj Næstved den 2. juni København den 3. juni Alle dage kl. 15.30 – 17.30.


Lederens vÌrktøjskasse

side 29


side 30

Lederens værktøjskasse

nyhed

Trivselsguiden

– et e-læringsværktøj til dig, der er tovholder på trivselsmåling.

Hvad får du ud af guiden? Trivselsguiden fører dig gennem de vigtigste overvejelser og beslutninger, der skal træffes før, under og efter gennemførelsen af trivselsmålinger. Guiden kombinerer information og refleksionsspørgsmål, og til hvert trin i guiden har du mulighed for at tage og gemme noter til din egen proces, som du senere har mulighed for at tilrette.

Trivselsguiden sælges som et selvstændigt produkt, men også som en del af et blended learning-forløb, hvor deltagerne med baggrund i guiden arbejder med at tilrettelægge en trivselsproces, og derefter har et opfølgende 1-dags kursus, hvor deltagerne mødes og får input til de processer, de har planlagt, med det formål at kvalificere dem yderligere. Pris

Når du har gennemgået guiden (30–45 minutter) kan du printe din egen drejebog, der indeholder de væsentligste overvejelser og beslutninger samt en tidsplan for de forskellige aktiviteter i processen. Drejebogen vil være med til at skabe et godt overblik over jeres proces, og de beslutninger I har truffet. Hvis der er flere personer involveret i planlægningen og gennemførslen af målingerne, vil såvel guiden som den samlede plan være et godt redskab til at bevare et fælles overblik over processen, aktiviteter og ansvar.

Trivselmeter, brugerkursus og målingens faser – med adgang til e-læringsværktøjet Trivselsguiden.

Hvad får du ud af kurset? Få indsigt i, hvordan du kan bruge gratisværktøjet Trivselmeter og bliv klædt på til teknisk at kunne gennemføre trivselsmålinger, herunder at designe målingen efter ønsket output – en indsigt, der bl.a. skabes ved at arbejde med trivselsmålingens forskellige faser og de mange valg, der skal træffes i forbindelse med en trivselsmåling. Med kurset kan du således skabe overblik og få gode råd til, hvordan du designer en trivselsmåling på Trivselmeter – fra planlægning til gennemførelse og opfølgning. Hvem underviser? Konsulent Magnus Bryde og chefkonsulent Trine Groth Rasmussen, KL.

600 kr. for Trivselsguiden som selvstændigt produkt. 2.600 kr. for et blended learningforløb. Internat Eksternat  Muligt at rekvirere

Målgruppe HR-/arbejdsmiljøkonsulenter og andre tovholdere på trivselsmålinger. Tid Den 21. september Den 28. september Den 5. oktober Pris 2.400 kr. inkl. e-læringsværktøjet Trivselsguiden. Internat Eksternat Muligt at rekvirere 


Kurser / Overskrift

Norrbom ViNdiNg er daNmarks føreNde adVokatfirma i arbejds- og aNsættelsesret. Vi har specialister iNdeN for alle områder, heruNder ”et hold” adVokater, med særlig fokus på rådgiVNiNg af kommuNer og regioNer. tjek os ud på Vores hjemmeside www.NorrbomViNdiNg.com

side 31


side 32

Artikel

Kompetencehjulet I Fredericia Kommune er man netop nu i gang med at forberede en fælles kompetenceudviklingsstrategi for hele kommunen, der skal sikre en rød tråd mellem kommunens overordnede vision og afdelingernes og institutionernes individuelle kompetencebehov. Formålet med strategien er at identificere kompetenceudviklingsbehov på tværs af organisationen.

”Vi styrker vores innovationsevne ved at se kompetenceudvikling som en proces, der kører på tværs af organisationen.” Centerleder Karen Delfs Fredericia Uddannelsescenter

Dermed er det muligt at skabe en fælles løsning, hvor man synkroniserer processerne og får maksimal udnyttelse af kommunens ressourcer til kompetenceudvikling.

Kortlægning skaber sammenhæng mellem behov og strategi Strategien forankres i praksis gennem et IT-baseret Kompetencehjul, der kortlægger Fredericia Kommunes kompetencer på både medarbejder-, afdelings-, institutions- og organisationsniveau. Det er tanken at

Kompetencehjulet skal kobles op på Fredericia Kommunes overordnede strategier og værdier. Kompetencehjulet skal benyttes både centralt og decentralt til at lave individuelle kompetenceprofiler og identificere udviklingsbehov. Resultatet bliver en kortlægning af ønskede kompetencer, der spiller op mod strategien og beskrivelserne af fag- og afdelingsspecifikke kompetencekrav for ledere og medarbejdere. Med Kompetencehjulet skaber Fredericia Kommune dermed et samlet billede af kommunens

kompetenceudviklingsbehov samtidig med at modellen tilgodeser de enkelte afdelingers, institutioners og medarbejderes behov og ønsker.

Medarbejder- og lederudvikling hænger sammen ”Vi er optaget af at kompetenceudvikle både ledere og medarbejdere. Vi ser det som et parløb, man ikke kan skille ad,” forklarer centerleder i Fredericia Uddannelsescenter Karen Delfs. ”Uddanner du medarbejdere alene, er der ikke nogen til at gå


Artikel

side 33

DEN ØNSKEDE PROFIL DEN AKTUELLE PROFIL

Forandringsevne

5

Evne til at nå resultater

Evne til at dele viden og til at lære nyt

4

3

Evne til at yde god service inden for de rammer politikerne har fastlagt

Evne til at få nye ideer og føre dem ud i livet

2

1

Evne til at anvende sin faglighed i det daglige arbejde

Samarbejdsevne

Kommunikationsevne

Kompetencehjulet

i spidsen, og tænker man kun på lederen, vil denne savne følgeskab. I forhold til den enkelte medarbejder er det lederens rolle at hjælpe medarbejderen til at opnå de kompetencer, som de i fællesskab har målfastsat.” Med Kompetencehjulet har hver afdeling en kompetenceprofil, der bliver anvendt som dialogværktøj til MUS-samtalerne. Med udgangspunkt i profilen og medarbejdernes ønsker til kompetenceudvikling udvikler hver afdeling en handleplan, der skal sikre at afdelingen

Evne til at lede sig selv og sit eget arbejde

Den ønskede profil

den aktuelle profil

kan leve op til fremtidige krav og til den samlede strategi for Fredericia Kommune.

At tænke på tværs Men kompetenceudviklingen er ikke kun en proces der kører vertikalt i organisationen. Man lægger stor vægt på at arbejde tværgående. ”Vi styrker vores innovationsevne ved at se kompetenceudvikling som en proces, der kører på tværs af organisationen. Desuden må vi tage højde for, at mange arbejdsprocesser – f.eks. arbejdet med svage borgere

– foregår på tværs”, siger Karen Delfs. Som en udløber af dette har man i kommunens ledelsesakademi planlagt et tværgående og fleksibelt DOL-forløb. Til august starter de første hold. ”Den tværgående model betyder, at man har noget at give hinanden. Og det er jeg sikker på vil gavne både organisationen og den enkelte leder og medarbejder”, slutter Karen Delfs.


side 34

Institutions- og afdelingsledere

”Det har været et stort motiv for mig, at forløbet åbner mulighed for, at jeg kan undersøge mit eget lederskab. Det er der ikke tid til i dagligdagen. Jeg vil gerne blive inspireret til at gøre ting på en ny måde – men det vil jo også være rigtig rart at blive bekræftet i, at det jeg gør i dag er ok. Og så betyder det selvfølgelig også rigtig meget, at jeg nu får papir på mine kompetencer inden for ledelse.” Udviklingschef Helen Rosager Norddjurs Kommune


Institutions- og afdelingsledere

side 35

indhold: Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) Skoleledelse – grunduddannelse Diplom i Ledelse Musikskoler – ledelse Musikskoleledelse – opfølgning

Institutions- og afdelingsledere Regionschef Poul Erik Hansen T: 2337 3182 E: peh@cok.dk Udviklingskonsulent Jens Steenberg T: 2337 4365 E: js@cok.dk

Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) Ny uddannelse på diplomniveau! Den Offentlige Lederuddannelse er en fleksibel modulopbygget uddannelse, der kan sammensættes til at matche den enkelte leders udviklingsbehov.

Hvordan er uddannelsen bygget op? Som deltager på DOL vil du blive udfordret i din ledelsespraksis for at styrke din ledelsesforståelse og lederskab. DOL er bygget op af seks grundmoduler, en række valgfri moduler og et speciale. Grundforløbets seks moduler behandler generelle ledelsesfaglige emner, der er relevante for alle offentlige ledere.

Kommunikation – skaber større bevidsthed om sprogets og kommunikationens betydning i ledelse.

Det personlige lederskab – øger bevidstheden om egne ledelsesmæssige værdier og etik, og lederen som rollemodel med fokus på troværdighed som forudsætning for legitimitet.

Udvikling, forandring og innovation – udformer mål og strategier for egen organisation og skaber det nødvendige rum for udvikling, forandring og innovation inden for rammerne af et politisk ledet system.

Personaleledelse – skaber større bevidsthed om din egen rolle som personaleledelsesansvarlig, herunder betydningen af inddragelse, anerkendelse, støtte og feedback i forhold til medarbejdere.

Fortsættes på næste side >


side 36

Institutions- og afdelingsledere

Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) > fortsat fra forrige side

Organisation og styring – styrker det organisatoriske lederskab og leder organisationen i samspil med den kommunale strategi og værdisæt. Kvalitet, resultater og effekt til borgere og brugere – øger forståelsen af egen rolle i forhold til at sikre, at politiske mål omsættes i kvalitet, resultater og effekt til gavn for borgere og brugere. Valgfri moduler Hvis du ønsker at gennemføre en hel DOL, skal du yderligere gennemføre tre valgfri moduler. Der er ingen øvre grænse for, hvor mange moduler man kan gennemføre. Modulerne på den valgfri del retter sig mod enkelte sektorer, f.eks. skoleledelse eller ledelse i ældresektoren – eller mod særlige ledelsesmæssige temaer og værktøjer. COKs udbud af valgfri moduler udbygges og udvikles løbende, og lige nu tilbyder vi moduler om: Coaching Teamledelse  Ledelse, kommunikation og organisation*  Ledelse af ekstern kommunika tion og pressehåndtering*  Strategisk ledelse  Ledelse af forandringsprocesser  Ledelse og økonomistyring  Modernisering i offentlige organisationer  Ledelse og HR  Projektledelse  Fagprofessionel ledelse: Pædago gisk ledelse i folkeskolen og daginstitutionen  

Efter sommerferien tilbyder COK alle DOL-studerende en kort introduktion til bedst muligt at opdage eller genopdage tilværelsen som studerende og en kort vejledning i opgaveskrivning og eksamen. Tilbuddet er e-læringsbaseret, tilgængeligt for alle nuværende og kommende studerende og inkluderet i prisen.

Sektorledelse: Ledelse i den tekniske sektor*  Ledelse af kvalitetsudvikling, dokumentation og evaluering: Evaluering i pædagogisk virksomhed. 

*) Modulerne er p.t. til godkendelse i Certificeringsrådet. Specialet Uddannelsen afsluttes med et speciale svarende til tre af ovenstående moduler. Her fordyber den studerende sig i en selvvalgt ledelsesproblemstilling. Deltagelse Den Offentlige Lederuddannelse kan rekvireres som et tilpasset forløb af en eller flere kommuner, eller man kan gennemføre dele af eller hele uddannelsen som et åbent forløb. Adgangskrav Adgangskravet til Den Offentlige Lederuddannelse er en kort videregående uddannelse (KVU) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi samt mindst to års relevant erhvervserfaring. ECTS Hele Den Offentlige Lederuddannelse er normeret til et årsværk. Den udgør i alt 60 ECTS-point: Hvert grund- og valgmodul udgør 5 ECTSpoint, mens specialemodulet udgør 15 ECTS-point. Hvem underviser? COK har opbygget et lærerforum med ca. 70 undervisere, der forestår undervisningsforløbene. Underviserne er COKs interne konsulenter, konsulenter fra KLK samt kommunale chefer. Alle undervisere i Den Offentlige Lederuddannelse har en akademisk baggrund og pædagogisk erfaring samt ledererfaring fra den offentlige sektor.


COK og kommunerne bringer DOL på landkortet Institutions- og afdelingsledere

side 37

22 kommuner har indgået partnerskab med COK omkring Den Offentlige Lederuddannelse.

DOL år 1: Kommunerne bringer DOL på landkortet Siden Den Offentlige Lederuddannelses lancering i oktober 2009 har 22 kommuner indgået partnerskab med COK omkring DOL.

COK og kommunerne bringer DOL Bornholm BORNHOLM

22 kommuner har indgået partnerskab Den Offentlige Lederuddannelse.

HOVEDSTADSOMRÅDET HOVEDSTADSOMRÅDET

BORNHOL

HOVEDSTA

KORTMATERIALE: KORT-OG MATRIKELSTYRELSEN

KORTMATERIALE: KORT-OG MATRIKELSTYRELSEN

KORTMATERIA

Best Practice-konsortium mellem COK og KLK I forbindelse med certificeringsprocessen har COK og KLK etableret et konsortium, der skal være platform for udfoldelse af den bedste praksis omkring Den Offentlige Lederud-

dannelse. Gennem samarbejdet med KLK gives adgang til specialiserede ressourcer og stor viden om den kommunale opgaveløsning. Merit DOL svarer til Diplomuddannelse i

Ledelse, og der er merit mellem de to uddannelser. Flere informationer Se www.cok.dk/dol eller kontakt regionschef Poul Erik Hansen på T: 2337 3182 eller E: peh@cok.dk.


side 38

Institutions- og afdelingsledere

Skoleledelse grunduddannelse Dit faste fundament som ny leder i folkeskolen. Uddannelsen giver merit til DOL!

Hvem underviser? Chefkonsulent Janne Vinderslev, chefkonsulent Søren V. Christensen, chefkonsulent Hannah Fjældstad, chefkonsulent Lisbeth Rindom og konsulent Mikkel Munk Wammen Nielsen – alle fra KL, konsulent Steen Dam og konsulent Torben Romshøj – begge fra Danmarks Lærerforening, chefkonsulent Steen Egholm og chefkonsulent Torsten Karlsson – begge fra Human House A/S, økonomichef Finn Hansen og skolechef Martin Tinning – begge fra Rudersdal Kommune, skoleforsker og udviklingskonsulent Ole Harrit samt direktør Flemming Jacobsen. Målgruppe

Hvad får du ud af uddannelsen? Få inspiration til at udvikle din personlige holdning til ledelse af skolens pædagogiske processer – med respekt for den aktuelle lovgivning og tradition – og bliv styrket i personaleledelse og de personlige sider af lederrollen. Uddannelsen er på 150 timer og består af fem moduler: Modul 1: Skoleledelse – rammer og vilkår Modul 2: Pædagogisk ledelse – fagprofessionel ledelse Modul 3: Styring og forandringsledelse Modul 4: Personaleledelse Modul 5: Vælg mellem tre valgmoduler: Modul A: De personlige kompetencer og lederrollen Modul B: Budget og regnskab for skoleledere – ledelse og økonomistyring Modul C: Ledelse af kvalitetsstyring, dokumentation og evaluering.

Nyudnævnte skoleledere (skole-, viceskoleinspektører og afdelingsledere). Det bedste udbytte opnås, når man har ca. et års erfaring i lederjobbet.

Modul 2: 29. feb. – 2. marts 2012 Modul 3: 5. – 7. september 2012 Modul 4: 31. okt. – 2. nov. 2012 Modul 5: Foråret 2013 Pris Hold BG 50.250 kr., Hold BH, BI og BJ 55.500 kr. inkl. overnatning men ekskl. pensumliste og eksamen (1.500 kr.). Internat Eksternat  Muligt at rekvirere 

Merit til Den Offentlige Lederuddannelse Ved tilkøb af vejledning og eksamen kan deltagere på uddannelsens 2. modul indstille sig til eksamen på valgfaget Ledelse af kvalitetsstyring, dokumentation og evaluering på Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) og opnå merit. Samarbejdspartnere

Hvor og hvornår? Den Kommunale Højskole i Grenaa Hold BG: Modul 1: 15. – 19. november 2010 Modul 2: 2. – 4. marts 2011 Modul 3: 7. – 9. september 2011 Modul 4: 2. – 4. november 2011 Modul 5: Foråret 2012 Hold BH: Modul 1: 24. – 28. januar 2011 Modul 2: 23. – 25. marts 2011 Modul 3: 28.– 30. september 2011 Modul 4: 9. – 11. november 2011 Modul 5: Foråret 2012 Hold BI: Modul 1: 26. – 30. september 2011 Modul 2: 26.– 28. oktober 2011 Modul 3: 7. – 9. december 2011 Modul 4: 18. – 20. januar 2012 Modul 5: Foråret 2012 Hold BJ: Modul 1: 14. – 18. november 2011


Institutions- og afdelingsledere

Diplom i Ledelse Lederuddannelse på diplomniveau.

Hvad får du ud af uddannelsen? COK tilbyder interne lederudviklingsforløb på diplomniveau, der tones ud fra kommunens egne ønsker og behov. Uddannelsen kan suppleres med individuelle testforløb, tilbud om coaching samt facilitering af netværksgrupper. Hvordan er uddannelsen bygget op? Diplom i Ledelse er en modulopbygget kompetencegivende lederuddannelse, der er bygget op omkring 6 obligatoriske fag og tre

side 39

valgfri moduler samt et afsluttende modul, hvor du skriver et afgangsprojekt. Hvem underviser? Diplom i Ledelse understøttes af lærerkræfter med kommunal viden og praksiserfaring i forhold til de ledelsesvilkår og krydspresproblematikker, kommunale ledere opererer i. Lederudviklingsforløbene udbydes i samarbejde med landets professionshøjskoler.

Case COK har i samarbejde med lokale professionshøjskoler udviklet og skræddersyet diplomuddannelsen i Ledelse til Vejen Kommune, Fredericia Kommune og senest til to nordsjællandske kommuner. Udmøntning af trepartsmidler har endvidere banet vejen for et samarbejde med UC-Lillebælt i forhold til diplomfag i kommunikation for medarbejdere i Odense Kommune.

Musikskoler – ledelse Få et solidt fundament som musikskoleleder.

Hvad får du ud af uddannelsen? Over tre moduler sætter uddannelsen fokus på musikskolelederens faglige og personlige kompetencer. Undervejs kan deltagerne opnå indblik i en række ledelsesværktøjer til den daglige praksis: Modul 1: Mennesket som leder – lederen som menneske Modul 2: Lederen som strateg og organisationsudvikler Modul 3: Lederen som relations- og personaleudvikler. Hvem underviser? Formand for DMpF’s lederudvalg, musikskoleleder Simon Lindegaard, Ikast-Brande Musikskole og konsulent Ulrik Lange, Cubion A/S. Målgruppe Musikskoleledere, souschefer og afdelingsledere, der udfører ledelsesopgaver i kommunale og selvejende musikskoler.

Hvor og hvornår? Den Kommunale Højskole i Grenaa Modul 1: 17. – 19. januar 2011 Modul 2: 30. marts – 1. april 2011 Modul 3: 2. – 4. maj 2011 Pris 32.400 kr. inkl. overnatning. Internat Eksternat  Muligt at rekvirere 

Samarbejdspartner


side 40

Institutions- og afdelingsledere

Musikskoleledelse – opfølgning Et ledelsesmæssigt eftersyn med mulighed for finjustering.

Hvad får du ud af kurset? Giv dit lederskab et kilometereftersyn med dette opfølgningskursus, hvor du gennem erfaringsudveksling og videndeling får mulighed for at arbejde i dybden med ledelsestemaer, der er vigtige for dig. Undervisningsformen er en blanding af informative indlæg, fokuserede dialoger og intensive workshops, og på kurset berøres emner som:

Ikast-Brande Musikskole og konsulent Ulrik Lange, Cubion A/S.

Ledelse af større organisationer Ledelse gennem ledere  Konflikthåndtering  Innovation  Nye tendenser inden for ledelse og organisation.

Den Kommunale Højskole i Grenaa den 29. september – 1. oktober

Hvem underviser? Formand for DMpF’s lederudvalg, musikskoleleder Simon Lindegaard,

 

Målgruppe Ledere, souschefer og afdelingsledere. Kurset er også relevant for dig, der har taget Grunduddannelse i Musikskoleledelse. Hvor og hvornår?

Pris 9.600 kr. inkl. overnatning. Internat Eksternat Muligt at rekvirere

”Grunduddannelse for musikskoleledere gav mig et teoretisk

grundlag, som jeg sagtens kunne relatere til dagligdagen og til egen praksis. F.eks. arbejdede vi med kommunikation, personaleledelse og værdibaseret ledelse, og jeg følte mig derfor meget inspireret, da vi på musikskolen efterfølgende gik i gang med at udarbejde et nyt værdigrundlag. Den uformelle faglige sparring og oprettelsen af netværk, som foregår mellem undervisningen, er også rigtig meget værd. Musikskolerne sidder alle med hvert sit lille område, så netværk og sparring er vigtigt for at musikskoleområdet udvikler sig.” Leder af Vallensbæk Musikskole Jens Seneberg Nielsen Vallensbæk Kommune


Institutions- og afdelingsledere

side 41

uniKKe rammer Til uniKKe møDer KysTVejens HoTel oG KonferencecenTer er eT GansKe særliGT sTeD. Vi skræddersyr konferencen, mødet eller seminaret så det opfylder jeres behov og ønsker. Vi tilbyder overnatning til alle business-travellers i de smagfuldt indrettede værelser. Her kan du få en velfortjent pause efter en travl arbejdsdag på farten. lade roen sænke sig, slappe af foran fladskærmen eller gå online via det gratis trådløse netværk. med udsigt til skoven og et stenkast fra stranden.

• • • • • • • •

160 værelser unik kunstsamling To restauranter fleksibelt udstillingsareal på 336 m² 5 plenum. Hver med op til 300 pladser 3 plenum. Hver med op til 65 pladser 19 grupperum. Hver med op til 20 pladser alt i moderne it og av

Ky s t v e j e n s H ot e l og konferencecenter – den kommunale højskole Kystvej 26 DK-8500 Grenaa T +45 8959 5959 www.kysthotellet.dk reception@ kysthotellet.dk Johnsen.dk


side 42

Artikel

DOL bringer det personlige lederskab i spil På DOL-modulet ”Det personlige lederskab” er teorier og begreber den optik, der skal give lederne et nyt syn på valg og handlemuligheder. To DOL-undervisere præsenterer den bagage, de studerende får med sig på forløbet.

Af Karen Hallundbæk Schlesinger, chefkonsulent og Henrik Wisbech, studieleder, COK

Det personlige lederskab handler i dag ikke kun om at bestride en rolle, men i stigende grad om at kunne bruge sig selv, skabe sig selv og finde sig selv i det organisatoriske krydspres. Hvordan får jeg det menneskelige og det forretningsmæssige forenet? er et væsentligt spørgsmål. Der er en dobbelthed i det personlige lederskab: Det handler om det personlige, at finde sig selv og sit ståsted. Samtidig skal man kunne iagttage de mulige valg, man står overfor: Hvem og hvordan kan og vil jeg være i en given sammenhæng? Denne måde at se på sig selv udefra, kalder vi for 2. ordens-perspektivet, og det spiller en central rolle for udøvelsen af det personlige lederskab. Ledelse er noget “vi skaber sam-

men”. Begrebet ”selvskabelse” kommer i spil som et udtryk for, at lederen skal “skabe” sig selv i en kontinuerlig forhandling. Ledelse er funktioner og processer i organisationen. Det personlige lederskab giver den enkelte leder muligheder for se på sig selv og sine egne roller, identiteter og positioner udefra.

Polyfonledelse Det er en særlig karakteristik for DOL, at vi understreger sammenhængen mellem det personlige lederskab og det at lede på fællesskabets vegne. Og vel at mærke et fællesskab som i kraft af det demokratiske udgangspunkt langt fra er entydigt og taler med en fælles stemme. Vi kan kalde det for nød-


Artikel

vendigheden af polyfonledelse – at kunne lytte og koordinere forståelse og handle i flertydighed. Ledelse kan i denne sammenhæng ses som en funktion, nemlig funktionen at træffe kollektivt bindende beslutninger i en omskiftelig og ofte næsten uoverskuelig sammenhæng, samtidig med at lederrollen repræsenterer organisationens stemme opad, udad og indad. Vi trækker teorier ind om det narrative. Hvilke fortællinger er der om ledelse i min organisation (“hos os træffer vi beslutninger sammen”)? Hvilke fortællinger har jeg selv om mig selv (“jeg har altid taget ansvaret på mig”)? Og hvordan vil jeg gerne fortælle om mig selv som leder fremover (”jeg kan stå inde for det, jeg gør”)?

side 43

At forklare ledelse

Ledelsesrummet

Et centralt element i det personlige lederskab er at forklare ledelse og lederskab, eller måske rettere give et sammenhængende bud på en forklaring. Ledelse er i vores øjne noget, der ikke har en fast form, men er noget som hele tiden fortolkes og gives betydning, både af aktørerne i feltet (medarbejdere, brugere, chefer, politikere m.fl.), og af forståelser, der ligger lokalt (“her plejer vi …”) og i tiden. Sagt på en anden måde er ledelse noget, der etableres eller konstrueres i en social sammenhæng. Denne forståelse kaldes socialkonstruktionisme og er vores udgangspunkt for at forklare og forstå ledelse og lederskab.

Et sidste centralt element i det personlige lederskab er ledelsesrummet, og hvordan det udfyldes gennem roller, identiteter og positioner. Roller forstås som kollektive forventninger – som en slags uniform: Hvilke roller og replikker er mulige? Hvad er vores historier om ledere og deres roller? Hvad siger forskellige faggrupper om lederroller? Og hvilke uniformer er der til rådighed som jeg som leder kan tage på og finde mig til rette i – og hvilke kan jeg rette på og “sy om” og tilpasse via forhandlinger?


side 44

Topchefer

”…Jeg tror at en af de helt store udfordringer i kommunal topledelse er at kunne agere aktivt som lokal aktør i en international og global sammenhæng. Det er derfor et ”must” for os, at vi åbner de mentale og faglige vinduer på vid gab ud til den verden, der jo på alle måder er kommet så tæt på…” Kommunaldirektør Jane Wiis Frederikhavn Kommune


Topchefer

side 45

Topchefer indhold: Den Internationale Topchefuddannelse Stifinder Borgmester og kommunaldirektør Udvalgsformanden og direktøren Teknik og miljø – udvalgsformand og teknisk direktør

Chefkonsulent Ole Espersen M: 2818 3875 E: oe@cok.dk

Chefkonsulent Leif Fris Petersen T: 4029 3443 E: lfp@cok.dk

Den Internationale Topchefuddannelse Et strategisk lederudviklingsprogram for kommunale topchefer. Den Internationale Topchefuddannelse giver merit til Master of Public Management ved Syddansk Universitet.

Hvordan er uddannelsen bygget op? Den Internationale Topchefuddannelse er en uddannelse på masterniveau, hvor moduler og aktiviteter bindes sammen i et kompetencegivende og progressivt forløb, der tilmed kan meriteres ind i Master of Public Management i kraft af et unikt samarbejde med Syddansk Universitet. Uddannelsen er international, da de enkelte moduler afvikles i udlandet. Det internationale perspektiv ses derved som en integreret del af den kommunale topchefs kompetencer. Den Internationale Topchefuddannelse tilbyder:

Indsigt i den nyeste viden inden for ledelse, formidlet af meriterede forskere fra internationalt anerkendte universiteter. Temaerne er målrettet de kommunale topchefers vilkår og udfordringer  Udsyn til andre virkeligheder og vilkår gennem besøg hos ud valgte myndigheder, institutioner og virksomheder, og gennem dialog og sparring med topchefer fra andre lande og andre ledelses systemer  Inspiration gennem netværk, erfaringsudveksling og aktiv dialog med danske kommunale kolleger og refleksion og over sættelse af ny viden til daglig ledelsespraksis. 

Fortsættes på næste side >


side 46

Topchefer

Den Internationale Topchefuddannelse > fortsat fra forrige side

Uddannelsens moduler Den Internationale Topchefuddannelse er bygget op omkring tre moduler, der er tematiseret med direkte afsæt i topchefens udfordringer og som alle afvikles i udlandet: Styringsstrategier Afvikles som udgangspunkt i London med forelæsere fra bl.a. London School of Economics og besøg hos offentlige myndigheder og private leverandører. Innovation og forandringsstrategier Afvikles som udgangspunkt i USA med peer-visits i Phoenix, Arizona, virksomhedsbesøg i Silicon Valley og forelæsere fra blandt andet Stanford University. Internationalisering – fra global til lokal agenda Afvikles som udgangspunkt i Kina eller Fjernøsten med forelæsere fra universiteterne i Peking og Shanghai og myndigheds- og virksomhedsbesøg i disse byer. Den Internationale Topchefuddannelse kan gennemføres som et sammenhængende forløb med samlet tilmelding, eller modulerne kan gennemføres enkeltvis. Uddannelsens varighed Hvert modul har en varighed af 7 dage – 5 dages studietur samt introdag og outrodag. Hertil kommer rejsedage ligesom der skal afsættes tid til litteraturstudier og forberedelse. For deltagere, der går til eksamen kommer herudover egentlig pensumgennemgang samt eksamensforberedelse og eksamen.

Hvem underviser? Undervisningen og forelæsningerne varetages udelukkende af meriterede forskere fra internationalt anerkendte universiteter, der er udvalgt på baggrund af både pædagogiske egenskaber og aktuel faglig viden og aktivitet. På alle moduler deltager en turleder fra COK, der er formel delegationsleder og praktisk rejseleder i udlandet og som faciliterer de refleksionsrum, der er indbygget i det faglige program. Desuden deltager en faglig akademisk vejleder og facilitator fra SDU, der kobler forelæsninger og studiebesøg til den teoretiske forståelsesramme. Målgruppe Kommunaldirektører og kommunale topchefer på forvaltningsniveau. Flere informationer Se www.cok.dk/dit eller kontakt chefkonsulent Ole Espersen på T: 2818 3875 eller E: oe@cok.dk. Merit Samarbejdet med Syddansk Universitet giver mulighed for at få merit til Master of Public Management. Godkendelse af merit forudsætter, at du som afslutning på et modul består en eksamen, som SDU tilrettelægger og afvikler. Eksamen gennemføres som en tre-dages skriftlig eksamen og baseres på et ca. 800 siders pensum. Samarbejdspartnere


Topchefer

side 47


side 48

Topchefer

Stifinder Et personligt udviklingsprogram for kommunale topchefer.

Hvad får du ud af programmet? Stifinder er et udviklingsprogram, der giver den kommunale topchef mulighed for at afdække, udforske og udvikle sit personlige lederskab individuelt eller i et team – f.eks. direktionen. Stifinderprogrammet er oprindeligt udviklet og udbydes i dag af Head coach Lasse Zäll og hans firma Pathfinder. Stifinderprogrammet er et af de mest populære og respekterede lederudviklingsforløb blandt topchefer i den private sektor, og referencelisten tæller flere direktører og koncernchefer fra Danmarks største og mest succesfulde virksomheder. I COK gennemføres Stifinder tilpasset til en kommunal kontekst. En rejse begynder… Stifinder kommer bredt omkring i det personlige landskab og bringer deltagerne gennem et sjældent mix af praksisrettede værktøjer og metoder, livsvisdom fra århundrede gamle ”native cultures”, teknikker og træningsmetoder fra forsvarets eliteenheder, elitesport, og nye paradigmer inden for erkendelsesteori, ledelse, coaching, arkitektur, musik og cirkus. Alt sammen fokuseret på det ene mål: At berige og udvikle deltageren som menneske og leder – til gavn og glæde for lederen selv, dennes organisation og personlige forhold. Som kommunal stifinder: Får du adgang til dit potentiale og dine ressourcer  Tænker og handler du proaktivt og i overensstemmelse med dine værdier 

Går du forrest og baner vejen for nye måder at tænke og handle på  Sætter du klare og ambitiøse mål og viser retningen for dig og dit team  Skaber du konsensus og com- mitment i dit team omkring mål og motiverer teamet til high per formance  Kommunikerer du klart og tydeligt og med personlig integritet. 

Programmets moduler Modul 1: Dit mål (fem dage) Modul 2: Dit potentiale (fire dage) Modul 3: Din indre stifinder (fem dage) Målgruppe Kommunaldirektører og kommunale topchefer på forvaltningsniveau. Pris 32.500 kr. pr. modul inkl. overnatning. Internat Eksternat Muligt at rekvirere

Læs mere Læs mere om Stifinder og se datoer for uddannelsens tre moduler på www.cok.dk/stifinder Samarbejdspartner


Topchefer

Borgmester og kommunaldirektør I skal nu være et makkerpar – deltag og få værktøjerne.

Hvad får I ud af seminaret? Hverdagens samspil mellem borgmester og kommunaldirektør er karakteriseret af overordnede udviklingslinjer, udfordringer, ny viden og trends samt meget konkrete sigtepunkter. På seminaret diskuterer vi dette samspil gennem konkrete opgaver med afsæt i hverdagens ledelses- og styringsdagsordner. Samtidig sætter seminaret rammen for dialog på tværs af deltagerkommuner, mellem borgmestre, mellem kommunaldirektører og ikke mindst i makkerparet. Seminaret skaber rum for at få: Diskuteret de kommunale udfor- dringer og balancepunkterne i arbejdsfeltet mellem kerneydelsen i hverdagen og den langsigtede udvikling af kommunen  En fælles referenceramme for god kommunal ledelse og styring – og dialog om rollefordelingerne mellem politik og organisation  Billeder, sprog og fælles ramme omkring jeres topledelsesopgave som makkerpar – og værktøjer i arbejdet 

side 49

Arbejdet med det indbyrdes samspil, rollerne og de gensidige forventninger. 

Hvem underviser? Partnerne, cand.jur. Lars Lundgaard og cand.scient.pol. Lisbeth Binderup, Lundgaard Konsulenterne. Målgruppe Makkerpar af borgmestre og kommunaldirektører uanset erfaring. Hvor og hvornår? Den Kommunale Højskole i Grenaa 18. – 19. maj 2. – 3. juni Pris pr. deltager 8.800 kr. inkl. overnatning. Internat Eksternat  Muligt at rekvirere 


side 50

Topchefer

Udvalgsformanden og direktøren Få afklaret det indbyrdes samspil og udvalgets rolle.

Hvad får I ud af seminaret? Seminaret er et interaktivt forløb, hvor udvalgsformanden og direktøren fordyber sig med fælles fokus på: Den kommunalpolitiske dags orden netop nu set ud fra udvalgets opgaver  Det indbyrdes samspil og de gensidige forventninger  At fremme og styrke udvalgets arbejde og position i forhold til den samlede kommunalbesty relse  De formelle regler for udvalgets arbejde og formandens kompe tencer  At diskutere udvalgets arbejds form samt udvalgets rolle i den politiske styring og ledelse af kommunen  At sætte handling bag udvalget som ambassadør og katalysator for initiativer.

Hvem underviser? Hugo Pedersen, kommunaldirektør i Høje Taastrup Kommune og Kim Herlev Jørgensen, kommunaldirektør i Fredensborg Kommune.

Målgruppe Makkerpar af fagdirektører og udvalgsformænd uanset erfaring. Hvor og hvornår? Den Kommunale Højskole i Grenaa 19. – 21. maj 2010 10. – 12. november 2010 1. – 3. december 2010 9. – 11. februar 2011 Pris pr. deltager 8.400 kr. inkl. overnatning. Internat Eksternat  Muligt at rekvirere 


Kurser / Overskrift

side 51

Tallene lyver ikke Tallene lyver ikke Tallene lyver ikke •

BDO Kommunernes Revision har lavet rådgivning for 96 af landets 98 kommuner siden kommune- sammenlægningen. • BDO Kommunernes Revision har lavet rådgivning for 96 af landets 98 kommuner siden kommune- • Vi er i dag revisor for 59 kommuner. sammenlægningen. • BDO Kommunernes Revision har lavet rådgivning for 96 af landets 98 kommuner siden kommune- • Vi er i dag revisor for 59 kommuner. Vi ersammenlægningen. markedsleder inden for offentlig revision og rådgivning • Vi er i dag revisor for 59 kommuner. Vi kender til udfordringerne, fordi vi er tæt på hverdagen i kommunerne. Vi hjælper dagligt med at finde Vi er markedsleder inden for offentlig revision og rådgivning løsninger til mange behov. Vi kender til udfordringerne, fordi vi er tæt på hverdagen i kommunerne. Vi hjælper dagligt med at finde Vi er markedsleder inden for offentlig revision og rådgivning løsninger til mange behov. Vi kender til udfordringerne, fordi vi er tæt på hverdagen i kommunerne. Vi hjælper dagligt med at finde løsninger til mange behov. Skal vi også hjælpe din kommune? Skal vi også hjælpe din kommune? Udfordringer koster tid og penge Skal vi også hjælpe din kommune? Vi rådgiver jer, så I kan bruge jeres ressourcer bedre på andre områder. Blandt andet kan vi hjælpe med: Udfordringer koster tid og penge

Vi rådgiver jer, så I kan bruge jeres ressourcer bedre på andre områder. Blandt andet kan vi hjælpe med: Udfordringer koster tid og penge • Aktivitetsbaseret økonomistyring – Et værktøj der effektivt hjælper jer til styring og prioritering af Vi rådgiver jer, så I kan bruge jeres ressourcer bedre på andre områder. Blandt andet kan vi hjælpe med: • opgaveløsningen og udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Aktivitetsbaseret økonomistyring – Et værktøj der effektivt hjælper jer til styring og prioritering af • Økonomi- og ressourcestyring på ældreområdet – Et værktøj som giver budgetansvarlige mulighed opgaveløsningen og udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. • Aktivitetsbaseret økonomistyring – Et værktøj der effektivt hjælper jer til styring og prioritering af • for løbende at styre og følge op på deres budget og ressourcer. Økonomi- og ressourcestyring på ældreområdet – Et værktøj som giver budgetansvarlige mulighed opgaveløsningen og udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. for løbende at styre og følge op på deres budget og ressourcer. • Økonomi- og ressourcestyring på ældreområdet – Et værktøj som giver budgetansvarlige mulighed I er velkomne til at orientere jer og få inspiration på www.bdo.dk eller kontakte vores rådgivere direkte. for løbende at styre og følge op på deres budget og ressourcer. Vi er der for jer. I er velkomne til at orientere jer og få inspiration på www.bdo.dk eller kontakte vores rådgivere direkte. Vi er der for jer. I er velkomne til at orientere jer og få inspiration på www.bdo.dk eller kontakte vores rådgivere direkte. Vil I vide mere, er I også velkomne til at kontakte os på info@bdo.dk. Vi er der for jer. Vil I vide mere, er I også velkomne til at kontakte os på info@bdo.dk. Vil I vide mere, er I også velkomne til at kontakte os på info@bdo.dk. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med BDO Statsautoriseret og BDOBDO Kommunernes Revision, af Godkendt revisionsaktieselskab, begrænset hæftelse - revisionsaktieselskab og dele af det internationale netværk bestående uafhængige medlemsfirmaer. begge BDO erdanskvareejede revisionsog rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited et UK-baseret selskab med mærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt 1.100 medarbejdere, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskbegrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværkmedarbejdere bestående af uafhængige BDO er varemens verdensomspændende BDO netværk over 46.000 i 115Limited lande. - medlemsfirmaer. ejede det revisionsog rådgivningsvirksomheder, erhar medlemmer af BDO International et UK-baseret selskab med mærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt 1.100 medarbejdere, begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemens det verdensomspændende BDO netværk har over 46.000 medarbejdere i 115 lande. mærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt 1.100 medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har over 46.000 medarbejdere i 115 lande.


side 52

Topchefer

Teknik og miljø udvalgsformand og teknisk direktør Det professionelle makkerpar – klædt på til kampen om opmærksomheden.

Hvad får I ud af kurset? Den tekniske sektor er under krydspres fra staten i forhold til sin rolle og funktion, og sektoren er under pres i velfærdsdebatten i byrådet – og midt i orkanens øje arbejder vi med den tekniske sektors strategiske udfordringer og nytænker sektoren som en reformskabende byfornyer og medspiller i byrådet. Kurset giver jer en unik mulighed for at lave en handleplan for jeres fælles indsats gennem hele valgperioden og skabe retning for jeres arbejde samt bygge det fundament, der skal være jeres professionelle platform. Det kræver overblik, kommunikation og handlekraft – viljen til at spille sig på banen som playmaker og resultatskaber. Kurset giver desuden mulighed for: At få indblik i og udsyn på den tekniske sektors strategiske udfordringer i velfærdsdebatten og de strukturelle forandringer, der påvirker sektoren  Drøftelse af ny rammesætning for samspillet med borgere og erhvervsliv  Inspiration til en offensiv stra tegisk handleplan med faglig og politisk synlighed  At styrke udvalgets arbejde ved at drøfte det daglige samspil og gråzoner mellem formand, direktør, økonomiudvalg og de øvrige fagudvalg 

Tid og rum til at arbejde som et professionelt makkerpar med gensidig forventningsafstemning, rollefordeling, kompetence og samarbejde  Struktureret videndeling og erfaringsudveksling. 

Hvem underviser? Direktør for Teknik- og arbejdsmarkedsforvaltningen Mikkel Jentsch, Frederikshavn Kommune og konsulent Kirstine Andersen, Kompashuset. Målgruppe Udvalgsformænd og direktører inden for Teknik og miljø uanset erfaring. Hvor og hvornår? Den Kommunale Højskole i Grenaa den 25. – 27. august Pris pr. deltager 8.100 kr. inkl. overnatning. Internat Eksternat  Muligt at rekvirere 


Kurser / Overskrift

side 53


side 54

Gå hjem-møder


Gå hjem-møder

side 55

Gå hjem-møder indhold: Teori U – inspiration til nyskabende handlinger Sådan tackler du konflikter og tilspidsede situationer Dogmeledelse Vindermentalitet i en tabertid Ledelsesrummet

Chefkonsulent Hanne Lykke T: 4040 9079 E: hl@cok.dk

Teori U – inspiration til nyskabende handlinger

Gå hjem med Teori U Hvis vi vil have kontakt med vores indre drivkræfter og innovative potentialer, må vi suspendere vores vante måde at tænke og handle på. I stedet for mere af det samme, må vi begynde at gøre noget andet.

Få inspiration til at frisætte medarbejdernes potentiale og dermed skabe mere effektive, innovative og bæredygtige organisationer.

Med Teori U – Lederskab der åbner fremtiden. Mod en ny social teknologi – presencing, beskriver en af de førende forskere ved MIT, Dr. Carl Otte Scharmer en tilgang til teori U, der kan være inspiration til dit praktiske lederskab. Teori U er på en gang en ledelses- og organisationsteori og en måde at erkende verden på. Den forbinder indre og ydre erfaringer og peger på muligheden for at lære af fremtiden. En ny kilde til læring, som i mange sammenhænge – og ikke mindst, når der er brug for nytænkning og innovation – er langt mere effektiv og præcis.

Oplægsholdere Ledelses- og organisationskonsulent, cand.phil Lone Belling, Liv og Lederskab, ledelses- og organisationskonsulent Thomas Gerstrøm, Cubion A/S. Oplægsholderne er forfattere til Fortællinger fra U’et (2010) – den første udgivelse, der følger op på Teori U med praktiske erfaringer og uddybende undersøgelser. Hvor og hvornår? København den 25. august Århus den 31. august Odense den 6. september Alle dage kl. 14 – 16. Pris 975 kr.


side 56

Gå hjem-møder

Sådan tackler du konflikter og tilspidsede situationer Som leder er du rollemodel og derfor skal du kunne bevare det ”kølige” overblik, en rolig adfærd og stort set kunne svare på alt – også i en hektisk hverdag med højt tempo.

Gå hjem med Sådan tackler du konflikter og tilspidsede situationer Omdrejningspunktet for god ledelse er at være en naturlig autoritet. Alle kræver noget af dig, og forventer din medvirken og stillingtagen til alt. De mange daglige kontakter og situationer i organisationen udsætter dig for et pres, hvor konflikter og tilspidsede situationer er særdeles velkendte. Nu har du muligheden for at opleve et inspirerende foredrag, der giver dig værktøjer til at håndtere hverdagens konflikter, og de konflikter, der naturligt opstår, når man tænker, prioriterer og handler forskelligt i organisationen. Foredraget giver dig gode råd om, hvordan du som leder styrker samarbejdet med forskellige typer mennesker, og hvordan du håndterer forudfattede meninger, firkantede holdninger og emotionelle rævekager. På gå hjem-mødet bliver du præsenteret for en række centrale emner: Lær at spotte hvilken af de 4 intelligens-typer du står overfor  Få opskriften på at håndtere de 4 typiske besværlige persontyper  Lær at bevare roen i tilspidsede situationer, så de ikke dræner dig  Undgå at blive ”highjacked”  Få modet til at sætte grænser – find din naturlige autoritet. 

Oplægsholdere Erhvervspsykologisk rådgiver, forfatter og adm. direktør Sebastian Nybo, SEB A/S. Sebastian Nybo er en anerkendt underviser, debattør og skribent med international erfaring. Gennem mere end 18 år har Sebastian Nybo arbejdet med konflikthåndtering og mere end 50.000 mennesker har hørt eller deltaget i hans kurser Sådan håndterer du besværlige personer – hvilket også er titlen på hans seneste bog. Hvor og hvornår? København den 9. september Århus den 30. september Aalborg den 14. oktober Odense den 4. november Alle dage kl. 14 – 16. Pris 975 kr.


Gå hjem-møder

Dogmeledelse Hvordan skaber vi tidssvarende spilleregler for styring og kontrol af offentlige midler?

side 57

Gå hjem med Dogmeledelse Vi har fået et Kodeks for Offentlig Topledelse rettet mod topcheferne, Principper for God Institutionsledelse for institutionslederne og Principper for God Offentlig Service for medarbejderne. Men hvad med de styrings- og kontrolformer, der er ved at tage livet af ledere og medarbejdere i det offentlige? Sammen vil vi denne eftermiddag sætte ord, tanker og handling på, hvordan vi skaber nye tidssvarende og mindre bureaukratiske spilleregler for styring og kontrol med de offentlige midler.

Oplægsholdere Projektleder, cand.scient.pol. Henrik Hjortdal, CBS. Henrik Hjortdal er en af initiativtagerne til Forum for Fremtidens Offentlige Styring og Ledelse, som beskæftiger sig med muligheder for ny styring og ledelse i tiden efter New Public Management. Henrik Hjortdal har tidligere haft en række chefstillinger i Finansministeriet og havde en central rolle i indførelsen af kontraktstyring i staten i 1991-1994. Han har senest i 2000-2008 stået for etablering af og været direktør for Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK).

Vi sætter ord og tanker på, hvordan vi skaber en levende og dynamisk arbejdsplads, som er i stand til at rekruttere og fastholde de dygtigste og mest engagerede ledere og medarbejdere. En offentlig sektor, der med vid og forstand er i stand til at løse de offentlige velfærds-, uddannelses- og sundhedsopgaver i Danmark.

Hvor og hvornår? Aalborg den 2. september Århus den 16. september København den 21. september Odense den 7. oktober Alle dage kl. 14 – 16. Pris 975 kr.

Vindermentalitet i en tabertid Succes og fiasko afgøres mellem ørerne på os. Oplægsholder Rasmus Ankersen giver sine bud på, hvordan du kan træne den mentale muskel til at lykkes i en krisetid.

Gå hjem med Vindermentalitet i en tabertid Den økonomiske krise flår stadig i os, og det stiller krav til den attitude og mentale indstilling, vi møder hverdagen med. Der er mere end nogensinde brug for at aktivere hver en muskelfiber i virksomheder og organisationer landet over.

derne. Året efter leverede han endnu en bestseller, den anmelderroste Leder DNA, der uden omsvøb gik i blodet på 25 topledere. Rasmus Ankersen har siden undervist topsportsfolk og landstrænere i det mindset, der skaber vindere og vinderkultur, og han har inspireret erhvervslivets ledere og talenter til vinderledelse.

Oplægsholder Rasmus Ankersen er stifter af Winners Lab og har med kometfart slået sig fast som ”Mr. High Performance” – en rejse, der startede som chefredaktør i sparkedragt for et dagblad og et par magasiner i en alder af 19 år. Efter en lynkarriere i fodboldverdenen besluttede han sig i 2007 for at kortlægge essensen af en vinder, og i efteråret samme år ramte hans første bestseller En vinders DNA boghyl-

Hvor og hvornår? Odense den 23. september Århus den 28. oktober Aalborg den 11. november København den 2. december Alle dage kl. 14 – 16. Pris 975 kr.


side 58

Gå hjem-møder

Ledelsesrummet Vil du generobre dit ledelsesrum?

Gå hjem med Ledelsesrummet På 3 måneder har over 25.000 ledere anskaffet sig hæftet Ledelsesrum, der nu er udkommet i 3. oplag. Hæftet præsenterer i kort form erfaringer fra mere end 60 lederes hverdag og videreformidler erfaringerne, så andre ledere kan lade sig inspirere til at udnytte egne rammer. Ifølge undersøgelsen, som Ledelsesrum bygger på, drømmer mange chefer rent faktisk om, at lederne tager flere dristige og selvstændige initiativer frem for blot at følge den slagne vej. Når ledere taler om deres ledelsesrum er det typisk fra forskellige perspektiver. Nogle hæfter sig ved de faste rammer, de er underlagt og mener deres ledelsesrum over en årrække er blevet indsnævret og mere komplekst. Andre igen ser muligheder. Ingen kan dog gøre sig til dommer over, hvordan lederen opfatter sine handlemuligheder. Passivitet ses som en af de største barrierer for at udvide ledelsesrummet. Som leder skal man kunne turde at se muligheder frem for begrænsninger. Ofte kan ledelses-

rummet være anderledes og gøres større, end den enkelte leder forestiller sig, hvilket også er erfaringerne fra undersøgelsen. Denne eftermiddag er en øjenåbner og mulighedernes dag for dig, som gerne vil (gen)erobre ledelsesrummet. Oplægsholder Chefkonsulent Lisbeth Rindom, KL. Lisbeth Rindom arbejder med ledelses- og organisationsudvikling og arbejder som proceskonsulent, underviser, oplægsholder og coach for ledere og lederteams. Hun deltager i projekter i Væksthus for Ledelse og har siddet i projektgruppen for Ledelsesrum. Hvor og hvornår? København den 28. september Odense den 12. oktober Århus den 23. november Aalborg den 24. november Alle dage kl. 14 – 16. Pris 975 kr.

” At reflektere over ledelsesrummet og at drøfte sin opfattelse af det med dem, man har ledelsesrelationer til. Det er to vigtige skridt på vejen mod at afklare, udfordre og udnytte sine handlemuligheder – uanset om man er leder eller chef.” Uddrag af hæftet Ledelsesrum Væksthus for Ledelse, maj 2009


Kurser / Overskrift

KL’s Konsulentvirksomhed KL’s Konsulentvirksomhed - KLK - har som en integreret del af

KL en unik og opdateret viden om kommunerne og de kommu-

nale problemstillinger.

Når vi løser konsulentopgaver, arbejder vi efter at levere

kvalitet, professionalisme og realistiske løsninger - hver gang!

Blandt andet:

- Lederudvikling i kommunen

- Den offentlige lederuddannelse, DOL - Lederevaluering

- Rekruttering af ledere, chefer og direktører - Dokumentation og evaluering

- Styr på budgetter og fokus på effektivisering

- Styr på det specialiserede socialområde og ældreområdet - Lean og effektive arbejdsgange - Eftersyn af organisationen

- Innovation

Du kan finde yderligere information på www.klk.kl.dk eller

henvendelse til chef for KLK Bente Buhl Rasmussen på tlf. 3370 3321

side 59


side 60

artikel

Den kompetente leder KL’s politik for kommunal ledelse skal intensivere arbejdet med at rekruttere, kvalificere og udvikle kommunale ledere. Søren Thorup afdelingschef i KL

Med en samlet politik for kommunal ledelse, skifter KL nu gear i samspillet med kommunerne på ledelsesområdet. KL har for første gang formuleret sine ståsteder i forhold til kommunal ledelse, og det skaber ikke kun klarhed men giver også et godt afsæt for de kommende års samarbejder og partnerskaber om ledelse, som skal spire frem mellem kommunerne. COK er en naturlig medspiller på denne bane.

Den kommunale ledelseskæde Søren Thorup, afdelingschef i KL og formand for Væksthus for Ledelse fremhæver, at ikke mindst kommunernes aktuelle udfordringer gør kompetent kommunalt lederskab til

en afgørende, men ofte også kritisk faktor. Det er derfor helt nødvendigt at intensivere arbejdet med at rekruttere, kvalificere og udvikle kommunale ledere. Spredte initiativer og enkeltstående fyrtårne skal afløses af en sammenhængende og dokumenteret indsats i alle landets kommuner. Mange års erfaring har lært os, at ledelse sætter standarden for kvalitet, effektivisering og trivsel. Vi skal derfor styrke hele den kommunale ledelseskæde på tværs af sektorer og barrierer. Det er tilmed afgørende, at vi både i proces og produkter sammenkæder ledelse, organisation, teknologi, samspil og relationer, både når der idéudvikles, planlægges og implementeres.


artikel

Kompetent lederskab Ledelse handler om kompetencer, hvad enten vi taler om lederskab eller management. Og vi må forstå, at styring er og bør være en integreret del af ledelsesopgaven. Fremadrettet skal vi derfor sætte fokus på ledernes kompetencer, det vil sige færdigheder, indsigt og viden hos lederne. Kompetent lederskab handler ikke om anciennitet eller alder. Kompetent lederskab er et håndværk sammensat af personlige egenskaber og ledelsesfaglige kompetencer. Nogle er rationelle, andre værdiorienterede. Kompetent lederskab foldes ud på basis af individuel personlig og faglig udvikling, men også ved at prioritere samspil og organisatorisk læring med medarbejdere og kolleger. Søren Thorup slår fast, at ledelse varierer centralt og decentralt i forskellige sektorer og på forskellige organisatoriske niveauer. Kommunernes topchefer, mellemledere, fagledere og institutionsledere har imidlertid meget til fælles.

I de kommende år er der fokus på følgende fire hovedopgaver: 1. En massiv og konsekvent indsats for kompetenceudvikling, der kan aflæses i en mere systematisk og dokumenteret ledelsespraksis i kommunerne. 2. En række målrettede initiativer i forhold til ledertalentspotting, ledertalentudvikling og lederrekruttering. 3. Gennemførelse af projekter og partnerskaber til støtte for tværgående organisationsudvikling, innovation og forbedringstiltag. Det sker, hvor ledelse er det afgørende omdrejningspunkt, f.eks. nye styringsformer, teknologi, selvledelse, strategi, HR, trivsel, ledelsesevaluering og ledelse af forskellighed. 4. En øget fokusering på vilkårene for ledelse, herunder på betingelser, der påvirker ledelsesrummet.

side 61


side 62

k d . k o

c . w w w

u d l i V    

Opdatere dine ledelseskompetencer? Have viden om aktuelle kommunale tendenser? Hente inspiration til håndtering af dine ledelsesopgaver? Etablere netværk til videndeling med andre ledere?

... gå ind på www.cok.dk


Værd at vide

side 63

k

u

Værd at vide

Forhåndstilmelding Ved aktiviteter, der endnu ikke er datofastlagte, er der mulighed for at forhåndstilmelde sig. En forhåndstilmelding er ikke bindende, før vi har sendt indbydelse med program, sted og pris. Af mailen vil det fremgå, hvornår man skal melde fra, hvis man ikke ønsker at deltage alligevel. Tilmelding Vi optager deltagerne i den rækkefølge, de tilmelder sig. Hvis der efter tilmeldingsfristens udløb er plads, er det stadig muligt at blive optaget. Du får besked om optagelse umiddelbart efter, at vi har modtaget din tilmelding. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Betaling For aktiviteter, der inkluderer internatophold, dækker prisen undervisning, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Regningen bliver først sendt, når tilmeldingsfristen er udløbet. COK tager forbehold for eventuelle prisstigninger i 2011. Rekvirerede aktiviteter Det er muligt at hente alle vores åbne aktiviteter hjem i egen kommune. Et rekvireret forløb kan være et traditionelt kursus med op til 30 deltagere, eller det kan f.eks. være en workshop med færre deltagere. Forløbet vil typisk tage udgangspunkt i en aktuel udfordring i egen organisation.

Få adgang til de nyeste tilbud om læring og udvikling fra COK! Mere end 15.000 politikere, ledere og medarbejdere abonnerer på vores e-nyhedsbreve. Her bliver du holdt opdateret på COKs nye tilbud inden for læring og udvikling. Besøg www.cok.dk og tilmeld dig allerede i dag. COKs 10 målrettede e-nyhedsbreve: Politik og demokrati Ledelse og organisation  Økonomi og administration  Borgerservice, digitalisering og effektive arbejdsgange  HR, løn- og personale administration  Børn, unge, fritid og kultur  Plan, teknik og miljø  Beskæftigelse, integration og sociale forhold  Sundhed og ældre  Kommunom og administration  


kontakt Aalborg Gasværksvej 24, 3. sal 9000 Aalborg T: 9630 3290 E: nord@cok.dk

Århus Sønderhøj 16, 3. sal 8260 Viby J T: 7021 1555 E: midt@cok.dk

Odense Schacksgade 39 5000 Odense C T: 6375 6210 E: fyn@cok.dk

Grenaa Den Kommunale Højskole Kystvej 26 8500 Grenaa T: 8959 5959 E: dkh@cok.dk

Vejen Jyllandsgade 12 L 6600 Vejen T: 7630 2030 E: syd@cok.dk

Næstved Jernbanegade 12, 1. sal 4700 Næstved T: 7021 1490 E: sj@cok.dk

København Sundholmsvej 22 2300 København S T: 8232 5000 E: hos@cok.dk

www.cok.dk

COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end 1.200 konsulenter og eksperter i ind- og udland. COK samarbejder med sin ejer KL om en række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgavevaretagelse.

Kompetenceudvikling for offentlige ledere  

Inspiration til kompetenceudvikling for institutions- og afdelingsledere, mellemledere og topchefer i den offentlige sektor.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you