Page 1

COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling Førende læringspartner for den offentlige sektor

DOL er på vej

“Ledelse kan kun mestres, når personlige og faglige kompetencer er rigtigt sammensat”. Se eksempler SIDE 2 & 3

Søren Thorup, afdelingschef i KL

SIDE 3

Den Offentlige Lederuddannelse – det strategiske fundament for offentlig ledelse

Informationsavis om Den Offentlige Lederuddannelse

“Med den nye lederuddannelse i bagagen vil kommunale ledere fremover besidde nye kompetencer til at lede personalet, styre budgetterne og skabe endnu bedre borgerservice.” Direktør i COK, Jens Hornemann

Den Offentlige Lederuddannelse er en realitet Folketinget har enstemmigt vedtaget lov‑ grundlaget for Den Offentlige Lederuddan‑ nelse – den første uddannelse på diplom‑ niveau dedikeret til offentligere ledere. Dermed er et nyt strategisk fundament for offentlig ledelse på plads. af direktør i COK, Jens Hornemann Med den nye lederuddannelse i bagagen vil kommunale ledere fremover besidde nye kompetencer til at lede personalet, styre budgetterne og skabe endnu bedre borgerservice. Den Offentlige Lederuddannelse giver mulighed for at tilret‑ telægge fleksible lederudviklingsforløb, der kobler den formelle lederuddannelse med den kommunale praksis, som den former sig for hver enkelt leder. Det ser vi som et godt afsæt for at knytte uddannelsen sammen med kommunens generelle politik og strategi for lederudvikling. Med vores betydelige kendskab til de kommunale ledelsesud‑ fordringer og vores netværk af fagligt anerkendte undervisere kan COK tilbyde et godt afsæt for Den Offentlige Lederuddan‑ nelse. Vi ser frem til at samarbejde om uddannelsen og til at udfolde nye pædagogiske tilgange for dialog og læring.

Hvorfor ny lederuddannelse? Med Den Offentlige Lederuddannelse er der anlagt en hovedvej til de nødvendige ledelseskompetencer. Uddannelsen er et tilbud om praksisnære og målrettede lederudviklingsforløb, der henvender sig til alle offentlige ledere.

Den Offentlige Lederuddannelse:

Hvordan forløber uddannelsen? Den Offentlige Lederuddannelse er en fleksibel, modulopbygget uddannelse. Uddannelsens moduler kan vælges og sammensættes til at matche den enkelte leders udviklingsbehov. Grundforløbets seks moduler behandler generelle ledelses‑ faglige emner, der er relevante for alle offentlige ledere. De seks grundmoduler udgør tilsammen 30 ects point. Hvis man ønsker at gennemføre en hel DOL, skal man yderligere gennemføre tre valgfrie moduler, men der er ingen øvre grænse for, hvor mange man kan gennemføre. Modulerne er retter sig mod enkelte sek‑ torer – fx skoleledelse eller ledelse i ældresektoren – eller mod særlige ledelsesmæssige temaer og værktøjer. COKs udbud af valgfrie moduler udbygges og udvides løbende. Hvert modul svarer til 5 ects point.

Deltagerne kan vælge at gennemføre enkelte moduler eller sammensætte en hel DOL ud fra de seks grundmoduler og tre valgfri moduler. Grund- og valgmoduler kan tages i den række‑ følge man ønsker, men hvis man ønsker at gennemføre en hel DOL, anbefaler vi af pædagogiske grunde, at grundmodulerne gennemføres før de valgfri moduler. Hele Den Offentlige Lederuddannelse er normeret til et års‑ værk. Den udgør i alt 60 ects point. Uddannelsen, der giver merit til Diplomuddannelse i Ledelse, kan rekvireres som tilpassede forløb af en eller flere kommuner, eller man kan gen‑ nemføre hele uddannelsen eller dele af den som et åbent forløb. SE DE SEKS GRUNDMODULER PÅ NÆSTE SIDE

Er fleksibel: Man kan som leder tage de enkelte moduler i sit eget tempo, og tage en hel DOL – eller enkelte moduler – alt efter ønske og mulighederne for at forene arbejdsliv med studier. Kan tilpasses til en eller flere kommuners strategier og værdigrundlag. Kan give kommunens ledere mulighed for indbyrdes sparring på tværs af sektorer og opnå en fælles forståelse af kommunens prioriteter og udfordringer. Er formelt kompetencegivende på niveau med diplomuddannelsen i ledelse og med fuld mulighed for at overføre merit. Er en fælles uddannelsesvej for alle kommunens ledere. Med DOL kan der etableres et fælles sprog omkring, hvad god ledelse er. Kan øge trivslen og mindske sygefraværet gennem mere velkvalificeret ledelse. Kan skabe sammenhæng mellem de politiske beslutninger og implementeringen i de forskellige sektorer. Kan skabe bedre mulighed for lederrekruttering gennem tilbud om attraktive ledelsesforløb.


Den Offentlige Lederuddannelse – det strategiske fundament for offentlig ledelse

Hvordan forløber uddannelsen? DOL består af seks grundmoduler og kan udbygges med valgfri moduler

1. Det personlige lederskab At øge bevidstheden om egne ledelsesmæssige værdier og etik. Lederen som rollemodel med fokus på troværdighed som forudsætning for legitimitet.

Der skal særlige kompetencer til at arbejde med ledelse i en kommunal sammenhæng. Som kommunal leder træffer man beslutninger for fællesskabet – som det udfolder sig inden for rammerne af den kommunale organisation – og som det opleves af borgere og brugere i lokalsamfundet. Den politiske virkelighed i kommunen er sam‑ men med den faglige tradition, opgaveløsningen og samarbejdet med medarbejderne med til at sætte særlige mål og rammer for kommunale lederes arbejde.

2. Kommunikation At skabe større bevidsthed om sprogets og kommunikationens betydning i ledelse.

3. Personaleledelse At skabe større bevidsthed om egen rolle som personaleledelsesansvarlig, herunder betydningen af inddragelse, anerkendelse, støtte og feedback i forhold til medarbejdere.

4. Udvikling og innovation At udforme mål og strategier for egen organisation og skabe det nødvendige rum for udvikling, forandring og innovation inden for rammerne af et politisk ledet system.

5. Organisation og styring At styrke det organisatoriske lederskab og lede organisationen i samspil med den kommunale strategi og værdisæt.

6. Resultat- og effektmåling At øge forståelsen af egen rolle i forhold til at sikre, at politiske mål omsættes i kvalitet, resultater og effekt til gavn for borgere og brugere.

Undervisningen Undervisningen tilrettelægges under hensyntagen til deltagernes egne ledelsesudfordringer. Der arbejdes med en flerhed af teoretiske tilgange, og den enkelte leders dagligdag og konkrete udfordringer vil blive aktivt inddraget i undervisningen, således at teori og praksis vekselvirker. De deltagende ledere vil blive udfordret på egen ledelsespraksis til at styrke ledelsesforståelsen og kvalificere ledelsespraksis.

Valgfri moduler Coaching 1 og 2 Teamledelse Mindfulness: Autencitet og nærvær i ledelse Ledelse og økonomistyring Projektledelse: 1. Projektledelse, 2. Styring af projekter Ledelse af forandringsprocesser Sektorrettede moduler indenfor b&u-området og ældreområdet.

Næstved Lederakademi

Lederens egen praksis i centrum Centralt i uddannelsen står lederens egen praksis. Den kan i kraft af uddannelsens fleksibilitet løbende kombineres med læringen. I undervisningen danner ledernes egne udfordringer og personlige erfaringer udgangspunktet for inddragelse af ledelsesteorier og udformning af projektopgaver og scenarie­ opstilling. Hos COK matcher lærerkræfterne dette fokus. Vores kollegium af undervisere har alle ledererfaring fra den offentlige sektor og har både faglig og pædagogisk ballast inden for ledelse. Med Den Offentlige Lederuddannelse er den kommunale ledelsesfaglighed nu sat endnu højere på dagsordenen. Vi har forberedt os godt, og vi ser frem til dialog, refleksion og samar‑ bejde om de nye ledelseskompetencer.

Det er glædeligt, at aftalen om Den Offentlige Lederuddannelse er kommet på plads. Det betyder, at vi nu får en fleksibel merit‑ givende uddannelse, der er interessant for alle ledere, uanset hvad man beskæftiger sig med. En uddannelse til alle ledere betyder også, at vi i Randers får et fælles begrebsap‑ parat, der er tonet ud fra vores ledelses‑ grundlag.

På uddannelsen opnår lederne værktøjer til at udvikle sig selv som ledere, deres virksom‑ hed og medarbejdere. Vi sætter for alvor det gode lederskab i fokus med høje kvalifika‑ tionskrav til både nuværende og kommende ledere i kommunen.

Kommunaldirektør i Næstved Kommune, Jens Christian Birch

Fagligt fundament Med Den Offentlige Lederuddannelse har kommunal ledelse fået et fagligt fundament, der rækker ud over hele den kommu‑ nale organisation og kan være med til at etablere et strategisk fællesskab på tværs af sektorer og faglighed. Det er i dette perspektiv, at vi i COK arbejder med DOL. Vi ønsker ud fra vores indsigt i kommunale lederes vilkår og udviklingsmulig­ heder at skabe et kompetenceløft, der bygger bro mellem den enkelte leders personlige lederskab og de strategiske prioriteter i kommunen. Tilpasset til den enkelte kommune – eller til flere samarbejdende kommuner – tilbyder vi muligheden for at integrere lokale temaer i undervisningen, så kompetencerne kobles i forhold til ledelsesgrundlag og strategi.

Østjysk Ledelsesakademi

Vi sætter vores ledere på uddan‑ nelse, fordi gode ledere skaber bedre trivsel hos medarbejderne og bedre service til borgerne.

I Næstved Kommune er vi glade for at være blandt de første kommuner med dette tilbud til vores ledere, og vi glæder os over et spændende og konstruktivt samarbejde med COK.

COKs tilgang til Den Offentlige Lederuddannelse

Om Næstved Lederakademi Som den første kommune i Danmark har Næstved besluttet at etablere et obligatorisk uddannelsesforløb for alle ledere baseret på DOL. Kommunens ledere har gennem lederakademiet adgang til Den Offentlige Lederuddannelse, coachingforløb og deltagelse i ledernetværk. Akademiet skal være en motor for at højne trivslen blandt ledere og medarbejdere og dermed være et grundelement for bedre borgerservice. Kontakt Chefkonsulent i COK, Bent Suhr M: 6120 8272, E: bsu@cok.dk

Det kan hjælpe os, når vi skal udrulle nye budskaber og politikker. Vores samarbejde med omegnskommunerne og partnerskabet med COK har bl.a. til hensigt at give vores ledere bedre mulighed for at sparre om op‑ gaverne. Det er en styrke, og vi ved, at der er behov for det. Vicekomunaldirektør i Randers Kommune, Klaus Christiansen


Den Offentlige Lederuddannelse – det strategiske fundament for offentlig ledelse

På vej mod større nærvær og refleksion Ledelse i vores kom‑ muner handler i bund og grund om mennesker. Den kommunale leder prioriterer den faglige kvalitet i kerneopgaven – ældrepleje, børne‑ pasning eller under‑ visning, samt ikke mindst borgere og brugere højt. Vi er ambitiøse og i stigende grad opmærksomme på, at god ledelse er et væsentligt omdrejningspunkt for drift og udvikling af den kommunale sektor. af Søren Thorup, afdelingschef i KL og formand for Væksthus for Ledelse Med Den Offentlige Lederuddannelse har vi nu nye muligheder for at støtte op om alle kommunale lederes professionalisme – især de godt 7.000 decentrale ledere der i dag ikke har en uddannelse i ledelse på diplomniveau og alligevel står med det primære ansvar for at løfte vores centrale velfærdsopgaver. Et praksisnært kompetenceløft af en så stor gruppe frontledere vil uden tvivl være med til at skabe en mere rummelig forståelse af alt, hvad kommunal ledelse indeholder. Vi vil få lejlighed til at folde det kommunale ledelsessyn ud, så det prioriterer frontlederne og deres perspektiv og erfaringer ude i praksis. Det vil betyde større nærvær og refleksion over for det, der kan ses som den egentlige kerne i offentlig ledelse, og det kan være kimen til en fornyet dialog om, hvordan rammer og vilkår udmønter sig i praksis. Ny modenhed Det kommunale ledelsessyn har traditionelt været orienteret omkring den administrative ledelse og myndighedsrollen på forvaltningsniveau. Man har haft en overvejende teoretiserende og idealistisk tilgang til ledelse, og man har været tilbagehold‑ ende med at påføre de professionsfaglige miljøer en særlig ledelsesprofil.

Men vi er nu nået til en ny fase, hvor vi står på skuldrene af en lang række erfaringer og hvor kommunal ledelse har nået en ny modenhed. Vores fokus på offentlig ledelse omfatter i dag alle ledere, og vi har en ny erkendelse af, at professions‑ faglighed og ledelse som fag ikke skal holdes adskilt men bør kombineres. Med Den Offentlige Lederuddannelse kan vi være med til at bane vejen for dette ledelsessyn, der kalder – både på respekten for ledelsesfagligheden omkring praksis – og på et nyt strategisk fællesskab mellem alle kommunale ledere. En unik toning Når et nyt kommunalt ledelsessyn er på vej hænger det historisk sammen med den centrale rolle og de forpligtelser, som kom‑ munerne har i den offentlige sektor.

Vi har en ny erkendelse af, at professionsfaglighed og ledelse som fag ikke skal holdes adskilt men bør kombineres En udvikling, der for alvor tog fart efter 1945 – og som har fået en ekstra og måske afgørende dimension med den seneste kommunalreform, hvor kommunerne blev placeret entydigt som indgangen til den offentlige sektor. Den demokratiske di‑ mension, velfærdsleverandørrollen og kommunernes betyd­ning for samfundsøkonomien giver kommunal ledelse en toning, der er unik. Men først og fremmest må vores erkendelse begynde med, at ledelse er et særligt håndværk, der kun kan mestres ved at personlige og faglige kompetencer er rigtigt sammensat. Og så må vi ikke glemme, at de kommunale ledere er en del af det danske demokrati og de absolut væsentligste leverandører af offentlig velfærd.

Nyborg Lederudvikling Den Offentlige Lederuddannelse er en tiltrængt fornyelse blandt tilbud‑ dene til ledere. Uddannelsen er praksisnær, og emnerne matcher i høj grad den virkelighed, vi oplever her i kommunen. I første række har vi valgt at tilbyde grundmodulet “Det personlige leder‑ skab”.

Om Østjysk Ledelsesakademi Fem kommuner i Østjylland er gået sammen om at etablere Østjysk Ledelsesakademi med DOL som omdrejningspunkt. Fremover vil Den Offentlige Lederuddannelse gå igen som en rød tråd hos mere end 1.200 ledere i de fem kommuner. Østjysk Ledelsesakademi byder udover Den Offentlige Lederuddan‑ nelse bl.a. på tilbud om sparring og netværk for alle ledere i kommunerne. Ledelsesakademiet skal bane vejen for et fælles sprog på ledelsesområdet i forhold til de lokale strategier og prioriteringer. Kontakt Konsulentchef i COK, Chris Enrico Petersen M: 6155 0888, E: cep@cok.dk

Baggrunden er, at vi i efteråret 2008 gennem‑ førte en 360 graders måling og efterfølgende personlig samtale med alle ledere. Under‑ søgelsen pegede på det personlige lederskab som et tema, som mange ønskede arbejde med. Derfor besluttede vi, at dette grund‑ modul skulle være en af valgmulighederne i vores lederudviklingsprogram. Det har vist sig at være et meget populært valg.

Om lederudvikling i Nyborg Kommune Grundmodulet “Det personlige lederskab” oprettes i efteråret 2009 som et internt hold. Holdet er blevet til på ønske fra lederne selv. “Det personlige lederskab” blev en af topscorerne, da kommunens ledere skulle vælge mellem en række forskellige lederudviklingsmuligheder. Nyborg Kommune tilbyder foruden Den Offentlige Lederuddannelse udviklingsmuligheder for alle kommunens ledere bl.a. i form af coaching, konflikthåndterings‑ forløb og kurser i anerkendende ledelse.

Kommunaldirektør i Nyborg Kommune Lars Svenningsen

Kontakt Kontakt regionschef Poul Erik Hansen i COK M: 2337 3182 E: peh@cok.dk.


Den Offentlige Lederuddannelse – det strategiske fundament for offentlig ledelse

Advisory Board COKs Advisory Board skal løbende sikre en tæt forbindelse mellem den akademiske viden, den praktiske erfaring – også i et internationalt per‑ spektiv – og COKs tilbud til kommunale ledere. Panelets deltagere er fast tilknyttet instituttet både som rådgivere og som ressourcepersoner. COKs Advisory Board består af top‑ chefer fra kommuner og private virk‑ somheder, samt en række forskere inden for offentlig ledelse. De skal sikre, at vi altid er på forkant med udviklingstendenser inden for kommunal ledelse.

Allan Søgaard Larsen Administrerende Direktør Falck

Erik Demant Senior- og sundhedsdirektør Kolding Kommune

Bodil Otto Formand HK Kommunal

Mikael Jentsch Teknisk direktør Frederikshavn Kommune

Jacob Torfing Professor, cand.scient.pol. & ph.d. RUC

Kurt Klaudi Klausen Professor Syddansk Universitet

Søren Thorup Afdelingsleder KL

Carsten Greve Professor Copenhagen Business School

Per Flemming Laursen Kommunaldirektør Morsø Kommune

Jens Hornemann Direktør COK

Per B. Christensen Børne- og Kulturdirektør Næstved Kommune

Erik Lohmann-Davidsen Institutleder Institut for Kommunal Ledelse, COK

COKs Institut for Kommunal Ledelse Institut for Kommunal Ledelse står for lederuddannelse, sparring og netværk til kommunale ledere på alle niveauer. Instituttet er etableret ud fra ideen om, at fremtidens kommunale lederskab skal bygge bro mellem de kommunale ledere, universiteternes forskning og det private erhvervsliv. COK ønsker gennem Institut for Kommu‑ nal Ledelse at invitere alle kommunale ledere inden for i et innovativt fællesskab, der byder på handlingsorienteret dialog, læring og rådgivning – kort sagt en fælles kommunal platform for lederudvikling.

Flemming Storgaard Økonomidirektør Ikast-Brande Kommune

Læs mere på www.cok.dk/dol

Kontakt COK Regionschef Poul Erik Hansen M: 2337 3182 E: peh@cok.dk

COK som udbyder af DOL COK er umiddelbart efter, aftalen om Den Offentlige Lederuddannelse kom på plads, gået ind i certificeringsprocessen. Vi forventer at modtage et svar på vores ansøgning i oktober 2009. Parallelt med certificeringsprocessen arbejder vi på at indgå en række aftaler om partnerskab med forskellige vidensmiljøer herunder universiteter, University Colleges, forskningscentre, og der er desuden etableret et konsortium med KL´s Konsulentvirksomhed (KLK). Til at forestå undervisningsforløbene opbygger COK et lærerforum bestående af ca. 50 undervisere. Underviserne er fra COKs interne konsulentkorps, KL´s konsulentvirksomhed (KLK), associerede konsulenter til COK samt kommunale chefer. Alle undervisere i Den Offentlige Lederuddannelse har en akademisk baggrund og pædagogisk erfaring og ledererfaring fra den offentlige sektor. COK i konsortium med KLK I forbindelse med certificeringsansøgningen har COK etableret et konsortium sammen med KL´s konsulentvirksomhed (KLK), der skal være en platform for at udfolde bedste praksis omkring Den Offentlige Lederuddannelse. Gennem samarbejdet med KLK gives adgang til specialiserede ressourcer og dyb viden om den kom‑ munale opgaveløsning.

OM KLK KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) rådgiver og løser konsulentopgaver i kommunerne på fuldt forretningsmæssige vilkår. Som en integreret del af KL, har KLK en unik og opdateret viden om kommunerne og de problemstillinger, som kommunerne står over for. Konsulentopgaverne løses indenfor en lang række fagområder – ikke mindst på det kommunale ledelsesfelt, hvor KLK leverer ydelser inden for bl.a. organisationsudvikling, leder- og ledelsesudvikling og leder- og chefrekruttering. Hertil kommer væsentlige ydelses‑ områder som økonomi og styring, effektive arbejdsgange, innovation og udviklingen af attraktive arbejdspladser. “Vi ser frem til gennem Den Offentlige Lederuddannelse, at kommunerne opnår den styrkelse af ledelseskraften, som har været intentionen i trepartsaftalerne. KLK vil bidrage med stort kendskab til kommunerne, stor faglighed og mangeårig undervisningserfaring af ledere.”

Chef for KL’s konsulentvirksomhed, Bente Buhl Rasmussen

Chefkonsulent Henrik Wisbech M: 2091 5382 E: hw@cok.dk Udviklingskonsulent Jens Steenberg M: 2337 4365 E: js@cok.dk Koordinator Joan Larsen T: 6375 6213 E: jla@cok.dk

COK er den førende læringspartner inden for offentlig kompetence­ udvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. Som kommunernes egen virksomhed arbejder COK for at kvalificere den kommunale drift og udvikling. Det sker gennem udviklingsprocesser, undervisning og facilitering af netværk med bidrag fra mere end 1.200 konsulenter og eksperter fra ind- og udland. COK samarbejder med sin ejer KL om en række for­ midlingsopgaver med relation til den kommunale opgavevaretagelse.

DOL avisen  
DOL avisen  

Information om COK og DOL

Advertisement