Page 1


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA


Primera edició: desembre, 2008 Tiratge: 500 exemplars Dipòsit legal: AS-07201-2008

Desenvolupa: CEPA Soluciones (Grupo CARAC Consultores) C/ San José de Calasanz 2, 1º A 33012 Oviedo (Asturias) Tlf.: 985 28 08 25 | E-mail: info@cepasoluciones.es www.cepasoluciones.es


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

Pròleg. Els recursos miners són un bé fonamental i imprescindible per a l’avenç de qualsevol societat. És per això que l’Administració treballa perquè ciutadans i empreses puguin disposar dels minerals que existeixen al nostre país i convertir-los en una font de riquesa, tot vetllant, al mateix temps, perquè es compleixin tots els requisits propis de les explotacions mineres. Respecte al medi ambient, adequació a la planificació urbanística o integració en l’entorn local són alguns dels condicionants bàsics per a la correcta explotació d’un jaciment miner, com també ho són la seguretat i la salut de les persones que hi treballen.

Precisament, la seguretat laboral en l’àmbit miner és una prioritat de la Direcció General d’Energia i Mines, que fins i tot compta amb una àrea, el Servei de Seguretat Minera, dedicada al seguiment d’aquesta matèria. A més, la mateixa Direcció General lidera la Mesa de seguretat de la mineria, en la qual participen els diferents agents que formen part del sector miner català. Igualment, la Direcció forma part de la Comisión de Seguridad Minera, que és l’òrgan responsable, sota la tutela del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, de debatre la normativa que s’aplica al sector en el conjunt de l’Estat.

Actualment, la seguretat en l’activitat minera es regeix per la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, en la qual s’estableixen un seguit de funcions, tasques i responsabilitats que ha d’assumir cadascun dels organismes involucrats. Aquesta llei es completa amb el Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), i també amb l’Estatut del miner. Per comprovar el seu compliment, la Direcció General d’Energia i Mines realitza una intensa tasca d’inspecció, que inclou el control i supervisió de

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

5


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

maquinària, d’instal·lacions i de la documentació de seguretat i salut. A més, la Direcció també pren part en la formació dels treballadors, tot col·laborant en l’organització de cursos i expedint carnets professionals. Concretament, un dels aspectes essencials de la formació dels treballadors ha estat recentment desenvolupat per la ITC 02.1.02 “Formació preventiva per al compliment al lloc de treball” del Reglament de Normes Bàsiques de Seguretat Minera que regula la formació professional mínima en matèria de seguretat i salut laboral que han de tenir els treballadors de les explotacions mineres.

El llibre que teniu entre les mans constitueix una aportació en dues direccions: per una banda, és un instrument per a la formació dels treballadors; per l’altra, és una guia indispensable per a la preparació de l’examen per a obtenir el carnet professional. Per tot això, tinc la certesa que aquesta publicació esdevindrà una eina útil per al conjunt del sector de la mineria, a qui encoratjo a continuar treballant en la mateixa línia de millora de la seguretat i la salut en les explotacions que s’ha seguit en els darrers anys.

Agustí Maure Muñoz Director General d’Energia i Mines

6

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

Contingut / Índex. INTRODUCCIÓ ...................................................................................17 MÒDUL I: CONCEPTES BÀSICS I DEFINICIONS.................................. 23 1.CONCEPTES BÀSICS. ......................................................................................25 2.DEFINICIONS .....................................................................................................26 QÜESTIONARI MÒDUL I. CONCEPTES BÀSICS I DEFINICIONS ........................30

MÒDUL II: ENTORN EN EL QUAL ES DESENVOLUPA EL TREBALL.... 35 1.CONDICIONS GENERALS DE L'ENTORN DE TREBALL...................................37

1.1. Seguretat del personal ........................................................................37

1.2. Reconeixement de tasques i actuacions ..............................................37

1.3. Vigilància del personal en casos especials ..........................................38

2.CONDICIONS QUE HA DE COMPLIR L’EXPLOTACIÓ......................................38

2.1. Alçades i talussos del banc..................................................................38

2.2. Extracció de blocs de pedra natural......................................................39

2.3. Excavació amb mitjans mecànics ........................................................40

2.4. Plataformes de treball ..........................................................................41

2.5. Pistes i accessos .................................................................................42

2.6. Amplada de calçades en pistes i accessos..........................................42

2.7. Pendents..............................................................................................43

2.8. Conservació.........................................................................................44

QÜESTIONARI MÒDUL II. ENTORN EN EL QUAL ES DESENVOLUPA EL TREBALL ...............................................................................................................46

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

9


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

MÒDUL III: TASQUES DUTES A TERME PER LES MÀQUINES: EXTRACCIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT................................................51 1.EXTRACCIÓ........................................................................................................53

1.1. Sanejament..........................................................................................53

1.2. Treball de maquinària mòbil..................................................................53

2.CÀRREGA I TRANSPORT..................................................................................54

2.1. Maniobres de vehicles i equip mòbil.....................................................54

2.2. Càrrega................................................................................................54

2.3. Abocament...........................................................................................55

2.4. Regulació de trànsit i senyalització.......................................................55

2.5. Aparcament..........................................................................................65

2.6. Transport de personal...........................................................................65

QUËSTIONARI MÒDUL III. TASQUES DUTES A TERME PER LES MÀQUINES: EXTRACCIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT ..............................................................66

MÒDUL IV: REQUISITS DE LA MAQUINÀRIA .....................................71 1.OPERADORS I CONDUCTORS..........................................................................73 2.ÚS DE VEHICLES I MÀQUINES..........................................................................73 3.PRESCRIPCIONS IMPOSADES ALS TALLERS DE MANTENIMENT: REPARACIONS, REVISIONS I MANTENIMENT DE VEHICLES I MÀQUINES ...........................................................................................................74 4.REMOLCAT, EMBARCAMENT SOBRE GÒNDOLA I TRANSPORT D'EQUIPS ..............................................................................................................76 QÜESTIONARI MÒDUL IV. REQUISITS DE LA MAQUINÀRIA .............................78

10

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

MÒDUL V: EQUIPS, ELEMENTS DE SEGURETAT I COMPROVACIONS ASSOCIADES A LA MAQUINÀRIA.......................................................83 1.CONEIXEMENT GENERAL DE LES MÀQUINES I ELS SEUS ACCESSORIS...85

1.1. Cabina..................................................................................................85

1.1.1. Panell d'instruments..............................................................86

1.1.2. Seient....................................................................................87

1.1.3. Climatització..........................................................................89

1.1.4. Palanques d'accionament dels elements mòbils de treball de la màquina......................................................................................89

1.1.4.1. Bolquet..................................................................89

1.1.4.2. Pala i retroexcavadora: accionament del braç i cullera..............................................................................90

1.1.4.3. Buldòzer: palanques de control de fulla i escarificador.....................................................................91

1.1.5. Palanca de transmissió o canvi en el dúmper.......................92

1.1.6. Volant de direcció, pedals de direcció i frens....................... 92

1.1.7. Miralls retrovisors, finestretes i parabrisa............................. 94

1.1.8. Extintor..................................................................................94

1.1.9. Bastidor................................................................................94

1.1.9.1. Dúmper.................................................................94

1.1.9.2. Pala carregadora..................................................95

1.1.9.3. Retroexcavadora..................................................95

1.1.9.4. Buldòzer...............................................................96

1.1.10. Suspensió del dúmper.......................................................96

1.1.11. Pneumàtics i llantes...........................................................96

1.1.12. Motor i transmissions ......................................................... 97

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

11


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

1.1.12.1. Dúmper............................................................... 97

1.1.12.2. Pales carregadores..............................................97

1.1.13. Sistema pneumàtic i hidràulic..............................................98

1.1.13.1. Pala carregadora.................................................98

1.1.13.2. Retroexcavadora.................................................99

2.ALTRES ELEMENTS...........................................................................................99

2.1. Senyal acústic i llums de marxa enrere.................................................99

2.2. Botzina i llums....................................................................................100

2.3. Esglaons i baranes.............................................................................100

2.4. Dipòsit de combustible........................................................................100

2.5. Les bateries........................................................................................101

QÜESTIONARI MÒDUL V. EQUIPS, ELEMENTS DE SEGURETAT I COMPROVACIONS ASSOCIADES A LA MAQUINÀRIA ......................................102

MÒDUL VI: PERILLS RESIDUALS ASSOCIATS A LES MÀQUINES I MESURES PREVENTIVES ASSOCIADES ........................................107 1.PERILL DERIVAT DE LA FATIGA FÍSICA.........................................................109 2.PERILL D'ATROPELLAMENT............................................................................109 3.PERILL DE BOLCADA......................................................................................111 4.PERILL DE XOC AMB ALTRES VEHICLES.......................................................113 5.PERILL D'EXPLOSIONS I INCENDI...................................................................113 6.PERILL D'ATRAPAMENTS................................................................................114 7.PERILL DE CAIGUDES DE PERSONES...........................................................115 8.PERILL DE SOROLL.........................................................................................115 9.PERILL DE VIBRACIONS..................................................................................115

12

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

10.PERILL D'EXPOSICIÓ A SUBSTÀNCIES NOCIVES O TÒXIQUES................116 11.PERILL DE CONTACTES TÈRMICS...............................................................116 12.PERILL D'ELECTROCUCIÓ..............................................................................117 QÜESTIONARI MÒDUL VI. PERILLS RESIDUALS ASSOCIATS A LES MÀQUINES I MESURES PREVENTIVES CONCORDES ALS PERILLS ASSOCIATS A LES SEVES ACTIVITATS ...........................................................................................118

MÒDUL VII: OPERACIONS MÉS FREQÜENTS...................................123 1.REVISIÓ DE LA MÀQUINA ABANS DE LA SEVA POSADA EN MARXA.........125

1.1. Inspecció visual externa.....................................................................125

1.2. Nivells.................................................................................................126

2.ARRENCADA DE L'EQUIP................................................................................126 3.CÀRREGA DEL MATERIAL...............................................................................127

3.1. Càrrega en pedrera o d'una pila amb pala carregadora o retro..........127

3.2. Càrrega en sitges o tremuges............................................................129

4.ABOCAMENT.....................................................................................................129 5.ESTACIONAMENT I PARADA DE L’EQUIP.....................................................130 6.TREBALLS AUXILIARS A LES MÀQUINES.....................................................131

6.1. Canvis de l’equip o eina de treball......................................................131

QÜESTIONARI MÒDUL VII. Operacions més freqüents.......................................132

MÒDUL VIII: EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. SOCORRISME I PRIMERS AUXILIS.........................................................................137 1.EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL............................................................139

1.1. Casc de seguretat.............................................................................139

1.2. Botes de seguretat antilliscants.........................................................139

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

13


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

1.3. Guants................................................................................................140

1.4. Màscares filtrants................................................................................140

1.5. Protecció auditiva...............................................................................140

1.6. Roba de treball...................................................................................141

1.7. Cinturó abdominal antivibratori...........................................................141

1.8. Protecció de la vista...........................................................................141

1.9. Cinturons de seguretat.......................................................................142

2.SOCORRISME I PRIMERS AUXILIS..................................................................142

2.1. Ferides i hemorràgies........................................................................142

2.1.1. Ferides amb gran hemorràgia.............................................142

2.1.2. Ferides amb mitjana o petita hemorràgia.............................144

2.2. Cremades...........................................................................................144

2.3. Fractures............................................................................................145

2.3.1. Fractures de la columna vertebral......................................147

2.3.2. Traumatismes cranials........................................................147

2.4. Amputacions.......................................................................................148

2.5. Accidents als ulls................................................................................148

2.6. Electrocució........................................................................................149

2.7. Incendis..............................................................................................150

QÜESTIONARI MÒDUL VIII. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. SOCORRISME I PRIMERS AUXILIS ..................................................................152

MÒDUL IX: LEGISLACIÓ BÀSICA......................................................157 1.CONSTITUCIÓ ESPANYOLA...........................................................................159 2.ESTATUT DELS TREBALLADORS..................................................................159

14

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

3.LLEI GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (LGSS).....................................160 4.CODIS CIVIL I PENAL........................................................................................160 5.LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS...................................................160

5.1. Administracions públiques.................................................................161

5.2. L'empresari.........................................................................................161

5.3. Treballadors........................................................................................161

5.4. Representants dels treballadors.........................................................162

5.4.1. Delegats de Prevenció.........................................................162

5.4.2. Comitè de Seguretat i Salut.................................................163

6.RD 1389/97 SOBRE SEGURETAT I SALUT DELS TREBALLADORS EN LES ACTIVITATS MINERES.......................................................................................164 7.ESTATUT DEL MINER .....................................................................................165 8.REGLAMENT GENERAL DE NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT MINERA (RGNBSM) ...........................................................................................................166 9.INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES (ITC)...........................166 10.DISPOSICIONS INTERNES DE SEGURETAT (DIS).....................................166 QÜESTIONARI MÒDUL IX. LEGISLACIÓ BÀSICA...............................................168

QÜESTIONARI DE REPÀS GENERAL................................................173 ANNEX-I: SOLUCIONS ALS QÜESTIONARIS DELS MÒDULS...........187

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

15


INTRODUCCIÓ


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

INTRODUCCIÓ. Les activitats mineres presenten unes característiques i condicions de treball especials que les diferencien d'altres activitats més sistemàtiques, tenint en compte que moltes vegades el mètode d'explotació i la complicació del jaciment delimita els espais i planteja reptes continus, que és necessari resoldre en cada moment. Per tot això l'autorització per al maneig de la maquinària pesant mòbil en mineria ha estat subjecta a una legislació específica exigent i a que els seus operadors haguessin de superar una prova teoricopràctica que garantís un mínim coneixement de la màquina i el medi. Per a la realització d'aquesta prova, que es concreta en un permís expedit per l'autoritat minera competent, no existeixen a l'actualitat uns continguts definits, sinó unes indicacions genèriques, ja que l'examen està basat en el Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera i les instruccions tècniques complementàries (ITC) corresponents a l'especialitat. Amb aquest manual s'intenta donar resposta a aquesta mancança, facilitant una eina de consulta i entrenament per a l'adquisició dels coneixements i la pràctica necessaris. Es busca com a objectiu complementari el canvi progressiu i constant cap a unes actituds de conducta segures en els operaris que utilitzin qualsevol tipus de màquina pesant. També es pretén que serveixi com a guia d'orientació a les empreses i a formadors que participen en la formació dels operadors de maquinària i poder proporcionar el compliment del mandat establert per l'ordre ITC-1316/2008 per la qual s'aprova la ITC-02.1.02 relativa a la "Formació preventiva per a l'acompliment del lloc de treball", que suposa el desenvolupament normatiu pel que fa a la formació en matèria preventiva dels treballadors, necessària per a l'acompliment de les tasques

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

19


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

pròpies del seu lloc en les condicions adequades, per preservar la seva seguretat i salut, les principals referències orientadores del qual es troben recollides a l'article 19 de la Llei 31/1995. Tenint en compte els objectius plantejats, els continguts inclouen no només els estrictament lligats a la utilització de la maquinària, sinó també aquells altres aspectes que influeixen directament en la seguretat dels operadors, derivats de l'entorn on es realitza el treball, com són el disseny dels sistemes d'explotació, tasques d'extracció, mesures de prevenció, etc, amb la qual cosa es pretén una formació integral de l'operador de maquinària mòbil. Aquesta guia s'estructura en 9 mòduls que segueixen les directrius indicades pel Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera i les recollides per les especificacions tècniques, pel que fa a la formació preventiva per a l'acompliment del lloc d'operador de maquinària d'arrencada, càrrega i transport en activitats d'exterior (operadors de maquinària pesant en mineria). Al final de cada mòdul hi ha un qüestionari de tipus test, amb una sèrie de preguntes de repàs, per a les quals es plantegen diverses respostes, de les quals n'hi pot haver una o algunes correctes, incloent cada un dels aspectes tractats en el mòdul i presentant-se en un format similar al que es trobaran en l'examen de l'autoritat minera. Aquesta fórmula permet que l'operari s'habituï al format i alhora fixi els coneixements adquirits en la lectura del text del mòdul corresponent. El primer mòdul tracta alguns dels conceptes bàsics d'una explotació minera a cel obert, on es defineixen una sèrie de termes, que posteriorment s'utilitzen en la descripció de l'explotació com són: talús, banc, berma, etc. En els mòduls 2 al 4, es repassen els continguts de la ITC. 07.1.03 del Reglament, sobre desenvolupament dels treballs a cel obert, amb una exposició molt gràfica, posant de manifest a través de dibuixos i fotos, els conceptes mínims i fonamentals per a la seva compressió. El mòdul 5, tenint en compte la varietat de maquinària existent al mercat, contempla la descripció general de les màquines, comentant els elements, sistemes de seguretat i comprovacions associats a cada un d'ells. En el mòdul 6 es tracten els perills residuals associats a les màquines i les de mesures de prevenció bàsiques a tenir en compte en el seu maneig com poden ser: soroll, atropellament, bolc, etc.

20

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

En el mòdul 7 es comenten les tasques i operacions més freqüents des de la inspecció prèvia de la màquina, l'arrencada, maniobres de càrrega i l'aparcament. El mòdul 8 està dedicat als equips de protecció individual i a nocions bàsiques sobre socorrisme i primers auxilis. El mòdul 9 conté uns comentaris essencials sobre la legislació, que és d'interès per al conductor de maquinària pesant. Al final del manual es presenten en l'annex-I les respostes a les preguntes dels tests, per tal que el propi interessat vagi corregint els qüestionaris que es troben al final de cada mòdul.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

21


1


mòdul

1

CONCEPTES BÀSICS I DEFINICIONS


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

1. Conceptes

bàsics .

Tota activitat minera està subjecta al Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera, aprovat pel Reial decret 863/1985 i en tota explotació minera és preceptiu el nomenament d'un director facultatiu que en sigui responsable, tant en l'aspecte tècnic de planificació de l'explotació com de vetllar perquè es compleixi el disposat a l'esmentat Reglament. Qualsevol explotació a cel obert haurà d'estar degudament senyalitzada i tancada i amb el pas restringit per evitar que persones alienes accedeixin als llocs de treball.

En aquells llocs on l'aigua pugui afectar l'estabilitat dels talussos, s'haurà d'establir un control del nivell freàtic. La utilització de maquinària i la seva posada en servei haurà d'estar prèviament autoritzada per l'autoritat minera competent, així mateix existirà un pla que regularà les inspeccions periòdiques de manteniment. L’esmentat pla serà dissenyat pel director facultatiu de l'explotació per mitjà d'una DIS. La maquinària haurà de ser reparada en tallers que garanteixin les reparacions, d'acord amb les instruccions del fabricant.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

25


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

L'operador de maquinària, abans de realitzar qualsevol maniobra, haurà d'avisar amb senyals les persones que treballin en la proximitat. Els runams, dipòsits de residus, basses o dics s'han d'establir d'acord amb un projecte degudament aprovat.

2. Definicions. ⿜⿜ Accessos: vies o pistes provisionals destinades a la circulació de vehicles o personal a un front d'explotació. ⿜⿜ Accessori: dispositiu desmuntable (eina de treball) fixada directament a la màquina o per mitjà d'un dispositiu d'acoblament ràpid, per realitzar la funció principal de la màquina o per a un altre ús específic. ⿜⿜ Aigües d'escorrentia: aigües procedents de la pluja que discorren per la superfície del terreny. ⿜⿜ Alçada de banc: alçada des del peu del banc fins a la cresta (alçada del nivell).

⿜⿜ Amplada de banc: distància en horitzontal des del peu de banc fins a la cresta. ⿜⿜ Banc: cada un dels esglaons o nivells d'explotació. ⿜⿜ Bermes o replans: part horitzontal del banc en el perfil de seguretat final de l'explotació, que serveix per recollir els possibles despreniments de roques.

26

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

⿜⿜ Bolquet: màquina autopropulsada, sobre rodes o cadenes, amb una caixa oberta, que transporta i bolca o estén materials. La càrrega de la màquina s'efectua per mitjans externs. ⿜⿜ Camió: vehicle autopropulsat sobre rodes, amb una caixa oberta, que realitza el transport de material en aquelles zones de l'explotació previstes per al seu ús, i en el seu cas el transport extern per carretera, per distribuir els productes als usuaris finals. La càrrega del vehicle s'efectua per mitjans externs. ⿜⿜ Cresta del banc: vora superior del banc. ⿜⿜ Desmunt: operació mitjançant la qual es retiren els materials de recobriment que envolten el jaciment de material útil. ⿜⿜ Dispositiu d'acoblament ràpid: dispositiu que facilita un canvi ràpid dels accessoris. ⿜⿜ Equips: conjunt de components muntats a la màquina base per complir la funció primària per a la qual ha estat dissenyada. ⿜⿜ Línia de màxim pendent: distància més curta i perpendicular des de la part superior a la inferior d'un talús.

⿜⿜ Màquina base: carregadora sense equips segons es descriu en les especificacions del fabricant. ⿜⿜ Pala carregadora: màquina autopropulsada sobre rodes o cadenes, amb un equip de treball muntat en la part frontal, la funció principal de la qual són operacions de càrrega (utilització de cullera), amb què carrega o excava mitjançant el moviment de la màquina cap a endavant. ⿜⿜ Peu de banc: límit inferior del banc pròxim al front.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

27


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

⿜⿜ Pistes: vies destinades al trànsit habitual a l'explotació. ⿜⿜ Plataforma de treball: espai mínim que ha de disposar la plaça de treball, de manera que permeti realitzar les operacions necessàries (perforació, càrrega i transport). ⿜⿜ Pendent transversal de la pista: inclinació de la pista que segueix la direcció perpendicular de la calçada (peralt). ⿜⿜ Sanejar: tasques adreçades a eliminar roques o materials inestables que poguessin desprendre's de forma inesperada d'un talús, front, etc. ⿜⿜ Talús de banc: angle que forma el front de treball amb l'horitzontal. ⿜⿜ Talús del front o de treball: situació que ocupa en un moment determinat de la seva activitat, la línia que uneix els peus o les crestes dels bancs. ⿜⿜ Talús resultant o final: situació final que s'assoleix en arrencar tot el mineral del front fins a assolir la seva estabilitat.

Talús resultant o final Talús de treball

28

Talús de banc Alçada de banc

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

Berma


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

QÜESTIONARI

MÒDUL

I.

Conceptes

bàsics i definicions 1. Les explotacions a cel obert hauran d'estar senyalitzades per a: a) En cas de boira poder orientar-se sense risc. b) Evitar que persones alienes accedeixin a les zones d'explotació. c) Els operaris de maquinària no surtin de l'explotació.

2. Per posar en funcionament una màquina a l'explotació cal: a) Comptar amb l'aprovació de l'autoritat minera. b) Tenir l'autorització del fabricant i del director de l'empresa. c) No cal cap autorització.

3. Peu del banc és: a) Alçada des del banc fins a la cresta. b) Vora inferior del banc pròxim al front. c) Distància horitzontal des del front a la vora del banc.

4. En una explotació minera les pistes són: a) Camins de rodament provisionals per al transport de materials i vehicles. b) Vies destinades al trànsit habitual a l'explotació. c) Vies per al transport obertes per a l'explotació d'un tall provisional.

30

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

5. L'alçada de banc és: a) Distància horitzontal des del peu del banc fins a la cresta. b) Vora superior de perfil definitiu. c) Alçada des del peu del banc fins a la cresta.

6. Banc és: a) Distància en horitzontal des del peu a la vora del talús. b) Cada un dels esglaons o nivells d'explotació. c) Vora inferior del talús.

7. Cresta del banc és: a) Vora superior del banc. b) Vora inferior del banc pròxim al front. c) Punt més alt de l'explotació.

8. Les bermes són: a) Part horitzontal en el perfil de seguretat final de l'explotació per recollir possibles despreniments de roques. b) Bancs horitzontals de 5 m d'amplada per prevenir despreniments. c) Bancs amb un angle de front de treball molt elevat.

9. La línia de màxim pendent és: a) Inclinació de la pista que segueix la direcció de la calçada. b) Distància més curta i perpendicular des de la part superior a la inferior d'un talús. c) Inclinació del front de treball.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

31


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

10. Sanejar és: a) Tasques de neteja de cunetes i viaris adreçades a evitar que les aigües de vessament deteriorin l'explotació. b) Tasques per eliminar roques soltes o inestables que poguessin desprendre's en un talús o front. c) Eliminar la capa de terra vegetal que cobreix la roca abans de procedir a l'explotació.

11. Talús del banc és: a) Angle que forma el front de treball amb l'horitzontal. b) Alçada des del peu a la cresta del banc. c) Vora inferior del banc.

12. Talús resultant o final és: a) Situació que ocupa en un moment determinat la línia que uneix les crestes dels bancs. b) Angle que forma el talús amb l'horitzontal. c) Situació final que assoleix l'explotació en arrencar tot el material del front fins a assolir la seva estabilitat.

32

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


2


mòdul

2

ENTORN EN EL QUAL ES DESENVOLUPA EL TREBALL


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

El disseny d'una explotació minera juga un paper important des del punt de vista de la seguretat. La responsabilitat del disseny i control de totes les dades i plans relatius a l’explotació és del director facultatiu, que tindrà recollits els documents on es posa de manifest l'activitat i els seus controls.

1. Condicions

generals de l ' entorn de treball .

1.1.Seguretat del personal. Està prohibida l'entrada i estada a l'explotació de tota persona que en sigui aliena, que no disposi d'autorització expressa del director facultatiu o persona en qui ell delegui. L'accés a l'explotació s'haurà de realitzar dotat dels equips de protecció adequats i en tots els casos proveït d'un casc.

1.2.Reconeixement de tasques i actuacions. Després d'un període prolongat d'inactivitat (caps de setmana, vacances, etc.) una persona competent ha de realitzar una inspecció abans que els treballadors accedeixin al lloc de treball, verificant que es donen les condicions necessàries de seguretat per realitzar la tasca. S’haurà de prestar especial atenció a l'estabilitat del talús en aquells llocs, en els quals per les seves característiques puguin originar-se despreniments de

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

37


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

roques. Aquestes mateixes precaucions també s'hauran de prendre si hi ha canvis climatològics que incideixin directament en l'estabilitat dels fronts i talussos, com poden ser fortes o contínues pluges, gelades, neu, etc. Tot treballador que hagi advertit un perill en qualsevol part de les labors, que no pugui ser reparat de manera fácil i ràpida, ho haurà de posar en coneixement del responsable dels treballs, que prendrà les mesures que consideri pertinents per reparar i, de considerar-ho convenient, ordenarà la retirada del personal afectat.

1.3. Vigilància del personal en casos especials. L'encarregat de tall o de labor s'haurà d'ocupar preferentment d'aquells obrers que, per la seva curta experiència, exerceixin una funció totalment nova o que per la perillositat del seu treball estiguin més exposats al risc. En tots aquests casos, l'encarregat passarà el major temps possible vigilant el desenvolupament de les tasques executades per aquests treballadors.

2. Condicions

que ha de complir l ’ explotació

2.1. Alçades i talussos del banc. Aquestes depenen del tipus d'explotació i mètode d'arrencada del material: 1. Que sigui per mitjà d'explosius. 2. Extracció de blocs de pedra natural. 3. Excavació amb mitjans mecànics o manuals. 4. Explotacions mixtes. Si l'arrencada s'efectua amb explosius i la càrrega n’és independent. Cresta Banc

Peu

38

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

L'alçada màxima del front de treball serà de 20 metres. En casos especials, l'autoritat minera podrà aprovar alçades superiors, que mai no excediran dels 30 metres. Mai no es permetran talussos invertits. Cresta

Banc Talús invertit Peu

A la paret del talús resultant es permetrà una alçada màxima de 40 metres sense necessitat de bermes, sempre que el front resultant sigui estable i no sobrepassi la vertical. Talús resultant o final Talús de banc Alçada de banc

Berma

2.2. Extracció de blocs de pedra natural. Qualsevol tipus de pedra natural: Per a extracció de blocs, l'alçada de banc tindrà un límit de 12 metres. Al talús resultant es permetrà una alçada màxima de 36 metres sense necessitat de bermes, sempre que el front resultant sigui estable i no sobrepassi la vertical. Talús resultant o final Talús de banc Alçada de banc

Berma

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

39


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

Pissarra: L'alçada de banc tindrà un límit de 20 metres. A la paret del talús resultant es permetrà una alçada màxima de 40 metres. Granit: Es requereix un projecte específic d'explotació on es fixen els criteris per al mètode d'extracció determinat, que haurà de ser aprovat per la Direcció de Mines corresponent i les alçades dependran de factors com poden ser: el mètode d'explotació emprat, l'estabilitat del jaciment, etc.

2.3. Excavació amb mitjans mecànics. Si l'excavació es realitza amb pales carregadores o excavadores de cullera d'atac frontal, l'alçada del front no podrà sobrepassar en més d'un metre l'abast vertical de la cullera. Arrencada amb pala

L'angle del talús no serà superior als 60°.

Angle màxim de talús < 60°

Quan l'excavació es realitzi per ripat o arrenqui amb buldòzer, el pendent no serà superior a 25°.

40

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

Explotacions mixtes: Quan es tracti d'explotacions en les quals el mètode d'explotació es dugui a terme amb màquines diverses: pales carregadores, retroexcavadores, buldòzer i ripat, etc, s'haurà d'adaptar cada front d'arrencada a les característiques i normes que es defineixen per a cada tipus de màquina i mètode emprat. Arrencada amb buldòzer

2.4. Plataformes de treball. La plataforma de treball ha de ser prou àmplia per permetre que els bolquets i pales maniobrin amb facilitat, sense apropar-se innecessàriament al front d'arrencada i mantenint una distància mínima de cinc metres a la vora del banc, en el desenvolupament normal del treball.

Plataforma de treball

En situacions especials, com quan es comença una plataforma o per limitacions en la seva amplitud per qualsevol causa, en les quals es presentin riscs de bolcades o caigudes, es col·locaran topalls o barreres no franquejables en condicions normals de treball. En cas d'activitat nocturna, les plataformes de treball han d'estar dotades amb el sistema d'il·luminació adequat al treball a desenvolupar.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

41


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

2.5. Pistes i accessos. La vorera de separació entre la vora de la pista o accés i el peu o la vora inferior d'un talús no pot ser menor de dos metres. Pista rodament

Amplada mínima

Si hi ha risc de lliscaments o despreniments als talussos que afectin a una pista, aquesta s'ha de protegir mitjançant el mallat, ancorat, gunitat, etc., del talús, deixant en cas necessari una vorera de seguretat de cinc metres d'amplada.”

2.6. Amplada de calçades en pistes i accessos. L'amplada mínima de la calçada d'una pista d'un sol carril serà una vegada i mitja la del vehicle més gran que es prevegi que hi circuli. En les pistes de dos carrils, l'amplada de la calçada serà tres vegades la del vehicle més ample. Pista dos carrils

Pista rodament

42

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

Quan hi ha un sol carril amb encreuament de vehicles, s'hauran de preveure apartadors. La seva longitud serà, com a mínim, el doble de la longitud dels vehicles més llargs que s'utilitzin.

Apartadors

2.7. Pendents. Els pendents longitudinals mitjans de les pistes no hauran de sobrepassar el 10 per 100, amb màxims puntuals del 15 per 100. En els accessos als talls o altres casos especials es podrà superar aquest límit, però en cap cas el pendent no sobrepassarà el 20 per 100. Pendents longitudinals de pista

Màxim pendent en qualsevol punt

En les pistes d'un sol carril a mig vessant, aquest pendent transversal haurà de ser de sentit invers al del vessant, disposant-se una cuneta adequada. Pendent transversal

Cuneta

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

43


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

2.8. Conservació. S'haurà de realitzar un manteniment sistemàtic i periòdic de les pistes, de manera que es conservin a tota hora en bones condicions de seguretat. En temps sec, s'efectuaran regs periòdics a fi de reduir l'emissió de pols que pugui limitar la visibilitat i la contaminació. Si s'haguessin produït circumstàncies que alterin perillosament les condicions de circulació d'una pista, haurà d'establir-se un pla per a la seva reparació i fixar normes de circulació específiques per aplicar durant el temps que duri la reparació. Així mateix, s'haurà de preveure la conservació i reposició periòdica dels senyals de circulació establerts.

44

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

QÜESTIONARI MÒDUL II. Entorn en el qual es desenvolupa el treball 1. L'alçada màxima del front de treball depèn de: a) Tipus d'explotació i mètode d'arrencada. b) La fixa l'empresari en funció de l'aprofitament del mineral. c) Es pot tenir qualsevol alçada sempre que la roca sigui estable.

2. Si l'arrencada s'efectua amb explosius: a) L'alçada màxima del front és de 50 metres. b) La alçada màxima és 20 m i excepcionalment amb autorització de mines és de 30 metres. c) No hi ha límit de front.

3. Es permeten talussos invertits: a) Si l'alçada del banc és inferior a 10 m. b) Si el talús és perfectament estable. c) No es permeten talussos invertits.

4. En l'extracció de blocs de pedra natural i de pissarra: a) L'alçada de banc serà de 12 metres i 20 per a la pissarra. b) No hi ha límit d'alçada. c) L’alçada la determinarà un projecte específic d'explotació.

46

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

5. Quan l'excavació es realitza amb pala carregadora: a) L'alçada del front serà l'alçada del banc d'explotació. b) No podrà sobrepassar en més d'un metre l'abast vertical de la cullera. c) Serà la d'alçada que assoleixi la vertical de la cullera.

6. L'angle del talús d'una excavació: a) No serà superior als 60° i amb buldòzer o ripat el pendent no serà superior a 25°. b) En cap cas no podrà ser vertical. c) Podrà ser vertical si la roca és estable.

7. Les plataformes de treball tindran unes dimensions: a) Prou àmplies perquè els camions maniobrin bé. b) Les que siguin necessàries per realitzar la càrrega amb seguretat. c) Àmplies perquè camions i pales maniobrin mantenint una distància mínima de 5 metres a la vora del banc.

8. Les plataformes de treball tindran topalls o barreres no franquejables: a) Quan es realitzin treballs nocturns. b) En situacions especials, com quan es comença una plataforma o quan es presentin riscs de bolcades o caigudes. c) No necessiten topalls o barreres.

9. Des de la vora de la pista al peu del talús hi haurà una separació de: a) Suficient per traçar una cuneta d'evacuació d'aigües. b) Mai menor de dos metres. c) La vora de la pista anirà enganxada al peu del talús.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

47


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

10. L'amplada mínima de la calçada d'una pista serà: a) L'ample del vehicle previst per circular-hi. b) Una vegada i mitja la del vehicle més gran que hi circuli. c) Tres vegades la del vehicle més ample.

11. El pendent mitjà de les pistes: a) No podra sobrepassar el 10%, amb màxims puntuals del 15%. b) En els accessos a talls o altres casos especials no hi ha límit de pendent. c) En qualsevol cas serà el que pugui remuntar el vehicle a plena càrrega.

12. La conservació de les pistes: a) Es realitzarà quan la seva situació així ho requereixi. b) Existirà un pla de manteniment sistemàtic i periòdic. c) Serà l'autoritat minera qui ordeni el manteniment de pistes en cas necessari.

48

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


3


mòdul TASQUES

REALITZADES

PER

LES

MÀQUINES:

3

EXTRACCIÓ,

CÀRREGA I TRANSPORT


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

1. EXTRACCIÓ. 1.1. Sanejament. Després d'una parada i abans de començar els treballs és necessari inspeccionar els fronts d'explotació, assegurant-se que no existeixen masses de roques inestables i ordenant, en cas necessari, el seu sanejament. La inspecció ha de ser realitzada pel responsable o encarregat del tall, i el sanejament l’ha d’efectuar personal expert i provist de mitjans adequats. El sanejament s'ha d'efectuar necessàriament a les zones afectades en els casos següents: ⿜⿜ Després de pluges, gelades o nevades intenses. ⿜⿜ Quan s'hagi produït el despreniment de masses importants de roca. ⿜⿜ Després de cada voladura.

1.2. Treball de maquinària mòbil. Les pales excavadores treballaran sempre que sigui possible en posició perpendicular al front, col·locant-se de manera que quedin protegides per la cullera d'un possible despreniment. Quan un buldòzer o una pala carregadora treballi en una plataforma, accés o pista, a prop de la vora d'un talús, s'hi haurà d'apropar marxa endavant i mantenir-se perpendicular a la vora, per evitar que un possible enfonsament del talús provocat pel pes de la maquinària impliqui la seva bolcada.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

53


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

Quan un buldòzer, una pala carregadora o motonivelladora treballi al propi talús, ho haurà de fer del cim al peu, empenyent el material segons la línia de màxim pendent.

2. CÀRREGA I TRANSPORT. Les disposicions que segueixen seran d'aplicació a les operacions de càrrega i transport de materials útils i estèrils de les explotacions mineres a cel obert, així com al transport del personal i la circulació de vehicles i màquines en l'àmbit de l'explotació, els seus runams i instal·lacions.

2.1. Maniobres de vehicles i equip mòbil. Si per limitacions de la visibilitat o per altres causes el desplaçament del vehicle o màquina pot implicar un risc, s'hauran de prendre mesures específiques de seguretat. En cas necessari, el desplaçament s'ha d'efectuar sota la guia de personal qualificat i competent, utilitzant un sistema establert de senyals. Qualsevol maniobra (amb qualsevol màquina) fora de l'habitual o en situació especial per visibilitat o d'altres ha d'estar controlada a través de mesures especials o dirigida directament per alguna persona que se’n designi. Es prohibeix la presència de personal a la zona d'acció de la maquinària mòbil. Les màquines tindran inscripcions clarament visibles, prohibint l'esmentada aproximació.

2.2. Càrrega. La pala i el bolquet en la seqüència de càrrega s'hauran de situar de manera que es trobin el més separats possible del front situant-se el bolquet sempre que sigui possible en direcció normal al mateix i amb la seva cabina en la posició més allunyada d'ell. La càrrega dels bolquets s'ha d'efectuar per la seva part lateral o posterior, sense que la cullera passi per sobre de la cabina. Durant la càrrega, el conductor no podrà abandonar la cabina ni tornar-hi sense haver advertit prèviament l'operador de la pala.

54

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

Si la cabina no té protecció contra la caiguda de materials o objectes, el conductor haurà d'abandonar el vehicle i la zona de càrrega abans que es procedeixi a aquesta. Als bolquets no es sobrepassarà la càrrega màxima autoritzada i haurà d'evitar-se el risc de caiguda de material de la caixa, especialment de blocs. Quan es carregui material de piles d’amuntegament, s'hauran d'adoptar les precaucions adequades per evitar que s’ensorrin i que puguin produir accidents.

2.3. Abocament. El director facultatiu haurà d'establir una Disposició Interna de Seguretat (DIS) per a l'abocament, amb indicacions d'accés, lloc i forma, que serà d’obligat compliment. Quan en l'abocament hi ha perill de caiguda o bolcada, és obligatori l'ús d'un topall o barrera no franquejable en condicions normals de treball. En cas necessari, l'abocament es farà sota la direcció d'una persona capacitada designada a l'efecte.

2.4. Regulació de trànsit i senyalització. En tota explotació ha d'existir una norma que reguli la circulació dels vehicles, això implica que s'ha de fer el seu lliurament a tots els conductors, fins i tot el de les empreses que per un motiu o un altre hagin d'accedir a l'explotació, perquè en tinguin coneixement. Aquesta norma, que s'establirà com a DIS, haurà de recollir tots els detalls de la circulació, tal com indica la reglamentació següent: El director facultatiu establirà una disposició interna de seguretat (DIS) per a la regulació de trànsit i la senyalització corresponent, que serà d'obligat compliment, no solament per als vehicles de l'empresa explotadora, sinó també per als de les empreses externes que circulin per l'explotació. La disposició interna de seguretat indicarà:

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

55


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

⿜⿜ Les velocitats màximes permeses per a cada tipus de vehicle. ⿜⿜ Les condicions d'estacionament i aparcament. ⿜⿜ Normes de prioritat dels diversos vehicles. ⿜⿜ Normes per al treball nocturn en el seu cas. ⿜⿜ Sistemes d'avisos i senyals vigents, així com tota la informació complementària que sigui necessària. La disposició interna de seguretat s'establirà no solament per als vials permanents o semipermanents, sinó també per als fronts d'explotació. Abans de començar el treball en un nou front o reprendre'l en un d'antic, s'hauran d'establir les condicions específiques de circulació de vehicles i màquines. Es prohibirà l'entrada de tot vehicle aliè a l'explotació, llevat que sigui autoritzat expressament i sigui informat de les normes i conductes que ha de seguir.

Senyalització. Els senyals que s'estableixin hauran de ser fàcils de veure i interpretar i hauran de conservar-se i mantenir-se, durant tot el temps que persisteixin les condicions que van determinar la necessitat o conveniència de la seva col·locació.

La senyalització de seguretat proporciona una informació addicional que contribueix a evitar o reduir els riscs i per tant els accidents de treball. En algunes ocasions juga un paper essencial i la nostra seguretat o la dels altres depèn directament de l'obediència i respecte que mostrem al que indica la senyalització en cada moment. Els senyals solen atendre els diferents estímuls dels sentits que tenen els éssers humans i s'utilitzen: a) Els colors de seguretat. b) Senyals en forma de pannell. c) Senyals lluminosos i acústics.

56

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

d) Balises. e) Senyals gestuals.

a) Els colors de seguretat. Els colors poden formar part de la senyalització de seguretat o constituir-la per si mateixos. Aquests colors són el vermell, el groc, el blau i el verd. 1. El vermell s'utilitza en senyals de prohibició, perill o alarma, material i equips de lluita contra incendis. 2. El groc o groc ataronjat indica senyal d'advertiment, atenció i precaució. 3. El blau indica obligació. 4. El verd significa senyal de salvament o d'auxili i situació de seguretat. El color de contrast que emmarqui o s'alterni amb el de seguretat serveix per complementar-lo, incrementant la seva visibilitat. Aquest color serà el blanc, a excepció del groc, que s'unirà amb el negre.

b) Senyals en forma de panell. ⿜⿜ Senyals d'advertiment (forma triangular, pictograma negre sobre fons groc i vores negres).

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

57


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

⿜⿜ Senyals de prohibició (forma rodona, pictograma negre sobre fons blanc, vores i banda transversal descendent d'esquerra a dreta, vermelles).

⿜⿜ Senyals d'obligació (forma rodona, pictograma blanc sobre fons blau).

58

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

⿜⿜ Senyals relatius als equips de lluita contra incendis (forma rectangular o quadrada, pictograma blanc sobre fons vermell).

⿜⿜ Senyals de salvament o socors (forma rectangular o quadrada, pictograma blanc sobre fons verd).

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

59


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

c) Senyals lluminosos i acústics. Un senyal lluminós o acústic indicarà, en posar-se en marxa, la necessitat de realitzar una determinada acció, i es mantindrà mentre persisteixi aquesta necessitat. Els senyals lluminosos hauran de percebre's clarament, i l’intermitent indicarà, respecte al continu, un major grau de perill o una major urgència de l'acció requerida. El senyal acústic tindrà un nivell sonor superior al nivell de soroll ambiental, de manera que sigui clarament audible. Els que siguin intermitents indicaran un major perill o urgència; tanmateix, el so d'un senyal d'evacuació serà sempre continu.

d) Balises. Especialment en els accessos als aparcaments, es delimitaran amb claredat les vies de circulació dels vehicles mitjançant franges contínues d'un color ben visible (normalment, blanc o groc) tenint en compte el color del terra.

Els desnivells i altres obstacles que originin riscs de caiguda de persones, xocs o cops se senyalitzaran o delimitaran, en el seu cas, amb plafons d'informació o mitjançant franges alternes de color groc i negre.

e) Senyals gestuals. Un senyal gestual haurà de ser precís, simple, ampli, fàcil de realitzar i de comprendre i clarament distingible de qualsevol altre senyal gestual. Regles particulars d'utilització:

60

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

1. La persona que emet els senyals, anomenada «encarregat dels senyals», donarà les instruccions de maniobra mitjançant senyals gestuals al seu destinatari, anomenat «operador». 2. L'encarregat dels senyals haurà de poder seguir visualment el desenvolupament de les maniobres sense exposar-se a cap risc. 3. L'encarregat dels senyals s'haurà de dedicar exclusivament a dirigir les maniobres i a la seguretat dels treballadors situats en les proximitats. 4. Si no es donen les condicions previstes a l'apartat 2n, es recorrerà a un o diversos encarregats dels senyals suplementaris. 5. L'operador haurà de suspendre la maniobra que estigui realitzant per sol·licitar noves instruccions, quan no pugui executar les ordres rebudes amb les garanties de seguretat necessàries. 6. Haurà d’estar dotat d'accessoris de senyalització gestual. L'encarregat dels senyals haurà de ser reconegut fàcilment per l'operador.

L'encarregat dels senyals portarà un o diversos elements d'identificació apropiats, tals com són jaqueta, maneguins, braçal o casc i, quan sigui necessari, raquetes, i armilla. Els elements d'identificació indicats seran de colors vius, si és possible iguals per a tots els elements, i seran utilitzats exclusivament per l'encarregat dels senyals.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

61


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

e.1) GESTOS GENERALS. Significat Començament:

Descripció

Il·lustració

Els dos braços estesos de forma horitzontal, els palmells

Atenció.

de les mans cap a endavant.

Presa de comandament

Alt:

El braç dret estès cap a dalt,

Interrupció.

el palmell de la mà cap a endavant.

Fi del moviment.

Fi de les operacions.

Les

dues

mans

juntes

a

l'alçada del pit.

e.2) MOVIMENTS VERTICALS. Significat Hissar.

Descripció Braç dret estès cap a dalt, el palmell de la mà dreta cap a endavant, descrivint lentament un cercle.

62

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

Il·lustració


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

Baixar.

Braç dret estès cap a baix, palmell de la mà dreta cap a l'interior, descrivint lentament un cercle.

Distància vertical.

Les

mans

indiquen

la

distància.

e.3) MOVIMENTS HORIZONTALS. Significat Avançar.

Descripció

Il·lustració

Els dos braços doblegats, els palmells de les mans cap a l'interior, els avantbraços es mouen lentament cap al cos.

Retrocedir.

Els dos braços doblegats, els palmells de les mans cap a l'exterior, els avantbraços es mouen lentament, allunyant-se del cos.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

63


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

Cap a la dreta: Respecte a l'encarregat dels senyals.

El braç dret estès més o menys en horitzontal, el palmell de la mà dreta cap a baix, fa petits moviments lents indicant la direcció.

Cap a l'esquerra: Respecte a l'encarregat dels senyals.

El braç esquerre estès més o menys en horitzontal, el palmell de la mà esquerra cap a baix, fa petits moviments lents indicant la direcció.

Distància horitzontal.

Les mans indiquen la distància.

e.4) PERILL Significat Perill:

Els dos braços estesos cap a

Aturada o parada d'emergència

Ràpid.

Descripció dalt, els palmells de les mans cap a endavant.

Els gestos codificats referits als moviments es fan amb rapidesa.

Lent.

Els gestos codificats referits als moviments es fan molt lentament.

64

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

Il·lustració


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

2.5. Aparcament. Quan interrompi o acabi el seu treball, el conductor d'un vehicle o operador de màquina l'ha d'aturar en un lloc que no dificulti el trànsit i els treballs, sobre terreny ferm i el més pla possible, impedint qualsevol risc de desplaçament imprevist. Els vehicles de rodes es deixaran amb el fre d'estacionament accionat, i amb les culleres de les pales i les caixes dels bolquets baixades. Si el terreny està en pendent, s'assegurarà amb els mitjans precisos per tal que el vehicle o màquina no pugui lliscar, si és possible, situant-lo recolzat sobre una vora o talús que serveixi de topall, impedint el seu desplaçament. Els vehicles de rodes es deixaran, en cas necessari, convenientment falcats. Quan un vehicle o màquina quedi immobilitzat per avaria en un lloc de circulació, ha de quedar senyalitzat, segons el que estableix la disposició interna de seguretat de regulació de trànsit.

2.6. Transport de personal. Els vehicles que s'utilitzin per al transport o desplaçament del personal hauran de complir les condicions tècniques exigides pel Reglament General de Circulació, per a aquest tipus de vehicles. A més hauran de ser de colors vius, fàcilment identificables i, en cas necessari, estar dotats d'avisadors acústics i/o òptics per fer notar la seva presència. Aquests elements acústics o òptics a què es refereix la norma s'entén que no són ni el clàxon ni els llums que pugui tenir el vehicle per a la circulació normal, sinó algun tipus de sirena o senyal òptic que adverteixi contínuament de la seva presència en cas necessari. Si de forma eventual s'utilitzen per al desplaçament del personal en l'explotació vehicles no destinats específicament a aquest efecte, el transport s'haurà d'efectuar d'acord amb normes de seguretat prèviament establertes pel director facultatiu, respectant l'exigit pel Reglament General de Circulació.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

65


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

QUËSTIONARI MÒDUL III. Tasques

dutes a

terme per les màquines : extracció , càrrega i transport 1. La posició correcta de la pala en un front d'explotació ha de ser: a) En qualsevol posició sempre que ofereixi seguretat. b) Perpendicular al front col·locant-se de manera que quedi protegida per la cullera d'un possible despreniment. c) Si són retroexcavadores poden col·locar-se en qualsevol posició.

2. La forma d'apropar-se amb la pala o un buldòzer a un talús serà: a) El buldòzer, donades les seves característiques, pot fer-ho en qualsevol direcció. b) Sempre marxa endavant i mantenint-se perpendicular a la vora del talús. c) Depèn de les característiques de l'explotació.

3. La pala i el bolquet en la seqüència de càrrega s'hauran de situar: a) El més a prop del front d'explotació per tal de realitzar la càrrega amb rapidesa i evitar estar exposats el menor temps possible als possibles despreniments. b) La pala perpendicular al front i el camió si és possible paral·lel al front. c) El més separats possible del front, situant el bolquet perpendicular al mateix i amb la cabina el més allunyada del front.

4. La càrrega del bolquet s'ha de realitzar: a) El més ràpid possible. b) Per la part lateral o posterior del bolquet sense passar la cullera per sobre de la cabina. c) Col·locant el bolquet a un nivell sempre més baix que la pala.

66

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

5. La regulació del trànsit en una explotació minera: a) Es regeix pel Reglament General de Circulació per a vehicles. b) La regula el director facultatiu mitjançant una disposició interna de seguretat (DIS). c) El trànsit serà regulat per l'encarregat en funció de les necessitats de l'explotació.

6. Les normes de trànsit d'una explotació minera: a) Afecten únicament la maquinària i vehicles de l'empresa explotadora. b) Indicaran les velocitats màximes per a cada vehicle, les condicions d'aparcament, prioritats entre vehicles, sistemes d'avisos i senyals vigents, etc. c) Afecta tots els vehicles excepte els d'erugues.

7. Els vehicles aliens a l'explotació hi poden circular si: a) Està prohibida la circulació a vehicles pesants, els vehicles tot terreny poden circular sense autorització expressa. b) Qualsevol vehicle pot circular-hi si no realitza tasques de càrrega, transport o abocament. c) Pot circular-hi qualsevol vehicle si estan autoritzats expressament i són informats de les normes que han de seguir.

8. En l'aparcament d'un vehicle, què ha de realitzar el conductor? a) Deixar-lo amb el fre d'estacionament accionat, la cullera de la pala i la caixa del bolquet baixades. b) Si el terreny on es deixa el vehicle és pla és suficient amb deixar la cullera de la pala i la caixa del bolquet baixades. c) Deixar-lo al lloc més proper a les oficines de l'explotació per realitzar les revisions diàries.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

67


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

9. Els vehicles que estan destinats al transport del personal: a) No és necessari que compleixin les condicions del Reglament General de Circulació ja que estan destinats a circular per l'explotació. b) Han de ser de colors vius i fàcilment identificables i si fos necessari dotats d'avisadors acústics o òptics. c) Qualsevol vehicle pot ser destinat a transport del personal en cas necessari.

10. Indica la resposta correcta: a) El color vermell indica obligació. b) El color verd significa senyal de salvament o d'auxili i situació de seguretat. c) El color groc indica prohibició.

11. Relaciona cada resposta amb el senyal corresponent:

a) Advertiment.

1.-

b) Obligació.

c) Prohibició.

3.-

d) Lluita contra incendis.

e) Salvament.

68

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

2.-

5.-

4.-


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

12. Un senyal acústic intermitent: a) Si la intermitència és major indica menor perill. b) Si la intermitència és major indica major perill. c) La intermitència no indica major o menor perill.

13. Els senyals gestuals: a) Són els que realitza un operador per mitjà del cos, braços i cames. b) Són senyals emesos per mitjà de focus i mitjans auxiliars. c) Són els senyals utilitzats en l'aviació.

14. Relaciona cada senyal amb el seu significat:

a) Aturar.

1.-

b) Pujar.

2.-

c) Baixar.

3.-

d) Avançar.

4.-

e) Retrocedir.

5.-

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

69


4


mòdul

4

REQUISITS DE LA MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

1. Operadors

i conductors .

Calen tres requisits obligatoris per a ser operadors de màquines: ⿜⿜ Ésser major de 18 anys. ⿜⿜ Acreditar (davant de l'autoritat minera) un període de pràctica, de coneixement de les prestacions, manteniment normal i limitacions de la màquina. ⿜⿜ Estar autoritzat per l'autoritat minera competent. Aquestes autoritzacions no tindran caràcter general, sinó que ho són per a cada tipus de màquina i hauran de ser renovades cada cinc anys, i no exclouen la necessitat del permís de conducció que pugui ser exigible en el seu cas. Estar en possessió del carnet d'operador de dúmper no autoritza per al maneig d'una excavadora, són exclusius per a cada tipus de màquina.

2. Ús

de vehicles i màquines .

Els controls que ha de realitzar l'operador de maquinària al començament de la jornada o torn de treball i abans de posar-la en funcionament són els següents: ⿜⿜ Inspecció visual per tal de detectar qualsevol anomalia que pugui presentar l'equip. En ella es realitzarà un recorregut per la màquina controlant els aspectes més destacats, com poden ser l'estat de la cabina, les eines de treball (cullera, braços, caixa de bolquet, fulla del buldòzer, etc.)

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

73


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

⿜⿜ Tots els controls que puguin representar un risc per a la seguretat, com poden ser: ⿜⿜ Llums ⿜⿜ Frens ⿟⿟ Direcció ⿟⿟ Pèrdues o fuites ⿟⿟ Pressió de pneumàtics.....etc El conductor d'un vehicle o operador d'una màquina haurà d'examinar-lo i comprovar-lo al començament de cada torn abans de posar-lo en ús. Si observés algun defecte, ha de notificar-ho tot seguit a qui correspongui, segons les normes establertes, i comunicar-ho a la persona que ocupi el seu lloc, en cas de relleu. Si es tracta d'un defecte que constitueix una circumstància d'inseguretat, el conductor no ha d'iniciar el treball i alturarà la màquina o vehicle si aquesta circumstància es presenta durant el treball.

3. Prescripcions manteniment :

imposades

Reparacions,

als

tallers

de

revisions i manteni -

ment de vehicles i màquines . 1. Una disposició interna de seguretat (DIS) de l'explotació definirà: ⿜⿜ El programa i les regles per efectuar les reparacions, manteniments i revisions dels vehicles i màquines de l'explotació, que es realitzaran sempre d'acord amb les instruccions del fabricant. (Es defineixen els aspectes de la màquina que han de ser revisats o reparats i la forma de dur-los a terme). ⿜⿜ La periodicitat de les intervencions (s'estableix el temps; és a dir cada quant de temps cal realitzar les intervencions).

74

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

⿜⿜ Cada vehicle i màquina tindrà una fitxa on s'anotaran les intervencions realitzades per efectuar reparacions, manteniments i revisions, que estarà a disposició de l'autoritat minera competent. 2. En el curs d'una reparació hauran de ser falcats o subjectats tots els components i elements el desplaçament intempestiu dels quals pugui suposar un perill. Especialment quan calgui treballar sobre un bolquet o una pala amb la caixa o la cullera aixecades, aquestes s'immobilitzaran mitjançant un dispositiu de fixació permanent. Un dispositiu de fixació permanent no és un gat, ni un pont grua que en un moment determinat pugui sostenir una caixa o una cullera. La norma s'està referint a un element rígid i prou robust que impedeixi el desplaçament de la peça suspesa, per exemple una biga de ferro, una solera de fusta de roure o unes quantes disposades de manera que garanteixin totalment la seguretat. 3. Els pneumàtics de la maquinària pesant s'han d'inflar amb l'operari dempeus, utilitzant una mànega d'extensió i mantenint-se lluny de la roda i mai al seu davant. Igualment, per canviar els esmentats pneumàtics s'han d'utilitzar eines i procediments preceptuats, emprant-se sempre un sistema protector. 4. Si hi ha sobrepressions per escalfament causades per sobrecàrregues o excés de velocitat, no hauran de ser corregides desinflant els pneumàtics, sinó que s'esperarà que es refredin i es disminuirà la càrrega i/o velocitat. L'inflat dels pneumàtics haurà de fer-se sempre amb comprovadors i limitadors de pressió. 5. Quan s'elevi una màquina per a la seva reparació, el gat ha d'estar sobre terra ferm i posicionat adequadament. Quan s’hagin de realitzar treballs sota la màquina, aquesta haurà d'estar falcada, no fiant-se exclusivament del gat. El gat no és un element autoritzat per treballar sota d'un vehicle; ens trobem com en el cas anterior i és necessari utilitzar algun tipus de dispositiu de fixació permanent que ofereixi la seguretat necessària. 6. La càrrega de combustible dels vehicles i màquines que no estiguin preparats per carregar-lo en funcionament, s'haurà d'efectuar amb el motor aturat i els circuits elèctrics desconnectats, lluny d'elements que puguin produir espurnes o flames.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

75


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

7. Es prohibeix fumar o utilitzar dispositius de flama oberta, en una àrea compresa dins de 15 metres de la zona de càrrega o d'emmagatzemament de combustible. A les instal·lacions de càrrega o emmagatzemament de combustible, es col·locaran cartells visibles que indiquin aquesta prohibició. 8. Les soldadures i talls amb bufador s'han de realitzar amb les precaucions adequades i seguint una norma expressa de seguretat quan es realitzin en parts perilloses, com són dipòsits de combustibles i sistemes hidràulics. 9. Per poder realitzar reparacions o manteniment al taller propi de l'empresa, aquest ha de reunir una sèrie de requisits, entre d'altres: ⿜⿜ Tenir una persona responsable que estigui autoritzada per mines. ⿜⿜ Serà l'autoritat minera qui acrediti el taller per a les intervencions a les quals està autoritzat. ⿜⿜ Ha de comptar amb els mitjans adequats a les intervencions. 10. Perquè les reparacions, manteniments i revisions puguin realitzar-se en un taller propi de l'explotació, aquest ha de disposar dels mitjans suficients, especialment els relacionats amb la seguretat, tenir un responsable i estar autoritzat per l'Autoritat Minera competent, que haurà de determinar el tipus d'operacions per a les quals està capacitat el taller.

4. Remolcat,

embarcament

sobre gòndola i

transport d ' equips . El remolc de vehicles i màquines s'efectuarà amb l'ajuda de barres o cables de subjecció als dispositius de remolc, prou dimensionats. Es prohibeix la seva utilització per desplaçar-se. Els vehicles i màquines no podran ser remolcats amb cables, llevat que els seus frens i òrgans de direcció puguin ser utilitzats. En els casos en els quals l'enganxall no sigui totalment fiable, s'utilitzaran cadenes de seguretat.

76

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

Quan el fabricant fixi la velocitat màxima a què pot ser remolcat un vehicle o màquina, no serà sobrepassada. Com a regla general, la velocitat de remolc per pistes i accessos no serà superior a 7 km/h Es prohibeix el personal a situar-se en la proximitat del cable o barra de remolc, o utilitzar-lo per desplaçar-se. Quan s'utilitzi una rampa de càrrega o descàrrega per pujar una màquina a una gòndola de transport, s'ha de procurar que l'operació es realitzi en una zona anivellada. Les rampes hauran de ser resistents, ben posicionades i fixades, amb una superfície que faciliti la tracció i dificulti els lliscaments incontrolats. Amb aquesta mateixa finalitat, les rodes i erugues s'han de netejar de fang, neu, etc. El vehicle de transport ha d'estar bloquejat per evitar que es desplaci durant l'operació de càrrega. La càrrega s'haurà de fixar de manera que s'eviti el seu desplaçament durant el transport.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

77


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

QÜESTIONARI MÒDUL IV. Requisits

de la

maquinària

1. Per poder utilitzar maquinària en una explotació minera s'han de complir les següents condicions: a) Estar autoritzat per l'autoritat minera. b) Ser major d'edat i tenir el carnet de conduir tipus C. c) Tenir un període d'instrucció i pràctiques, conèixer les prestacions, manteniment i limitacions de la màquina i estar en possessió del carnet de conduir tipus C.

2. Quan el conductor d'un vehicle observa algun defecte que constitueix una circumstància d'inseguretat: a) Detindrà la màquina i ho notificarà. b) Esperarà al final de la jornada i ho notificarà degudament a l'encarregat perquè aquest prengui les mesures oportunes. c) Si el defecte no és de direcció o de frens podrà continuar fins al final de la jornada, comunicant la incidència a l'encarregat perquè prengui les mesures oportunes.

3. Les revisions de manteniment de la maquinària: a) Les defineix el seu fabricant. b) Les defineix l’autoritat minera competent. c) El programa i regles per a les reparacions i manteniment els defineix una disposició interna de seguretat, d'acord amb les instruccions del fabricant.

78

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

4. Les intervencions de manteniment que es realitzin a la màquina: a) Hauran de quedar registrades en una fitxa individual per a cada màquina. b) Quedaran registrades en una fitxa individual quan la intervenció la realitzi el fabricant o la casa que el representi. c) Només quedaran registrades aquelles intervencions importants, en les quals es realitzi substitució de peces pel fabricant o casa que el representi.

5. Quan sigui necessari treballar en el basculant de camió o cullera de la pala: a) Es mantindrà aixecat per mitjà d'un gat que garanteixi el doble del pes que es vol aixecar. b) S’elevarà i es mantindrà en la posició requerida per mitjà d'un pont grua amb el doble de capacitat del pes que es vol aixecar. c) S’elevarà i s'immobilitzarà en la posició requerida per mitjà d'algun dispositiu de fixació permanent.

6. Quan sigui necessari realitzar alguna reparació per sota d'una màquina prèviament elevada amb un gat: a) Es pot reparar sempre que el gat adequadament.

estigui sobre terra ferm i posicionat

b) No es pot reparar llevat que estigui falcada i recolzada fermament sobre el tascó. c) Es pot reparar si a més del gat està subjecta per una altra màquina o per mitjà d'un pont grua.

7. La càrrega de combustible: a) Es pot fer amb la màquina en marxa, prenent les precaucions necessàries. b) Haurà d´estar el motor aturat i el contacte elèctric desconnectat. c) Es pot fumar a més de 10 metres de la zona de càrrega de combustible.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

79


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

8. Les reparacions de les màquines podran realitzar-se: a) Al taller propi de l'empresa, sempre que estigui dotat de les eines adequades i el personal estigui qualificat. b) Només quan estigui acreditat per l'autoritat minera. c) Només quan estigui autoritzat pel fabricant de la màquina.

9. Els requisits que ha de complir un taller per poder realitzar reparacions o manteniment són: a) Que el taller estigui autoritzat i tenir una persona responsable i autoritzada per mines i comptar amb els mitjans adequats. b) Comptar amb una persona responsable autoritzada per mines i disposar de l'autorització del fabricant. c) Disposar de l'autorització del fabricant i estar dotat de mitjans suficients per al tipus d'operacions a realitzar.

10. Un camió al qual se li ha avariat el sistema hidràulic de direcció i frens podrà ser remolcat: a) Per mitjà de cables prou robustos. b) Per mitjà de 2 cables, un de tir i un altre de seguretat. c) Només amb ajuda de barres rígides i una cadena de seguretat si és necessària.

11. La velocitat de remolcat serà: a) 10 Km/h. b) 7 Km/h. c) 1 Km/h.

80

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

12. Assenyalar les frases correctes en el transport amb gòndola: a) La càrrega haurà d'estar-hi centrada. b) La càrrega no pot sobresortir de la gòndola. c) La màquina que es carrega cal netejar-la de fang per circular. d) La càrrega ha d'anar subjecta de manera que no pugui desplaçar-se.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

81


5


mòdul

5

EQUIPS, ELEMENTS DE SEGURETAT I COMPROVACIONS ASSOCIADES A LA MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

En aquest mòdul es descriuen les principals característiques tècniques, elements de seguretat i comprovacions de les màquines que, amb més freqüència s'utilitzen en les indústries extractives i que podem classificar en: 1. Equips per al transport: dúmper i camions. 2. Equips per a l'arrencada, l’amuntegament i la càrrega: pales, retroexcavadores i buldòzer. Aquests equips presenten característiques i requisits comuns, així com altres particularitats específiques de cada màquina que passem a descriure a continuació.

1. Coneixement general de les màquines i els seus accessoris .

1.1. Cabina. La cabina ha de tenir un disseny ergonòmic i que permeti una àmplia visibilitat; així mateix oferir un entorn còmode, dotada de calefacció i aire condicionat, ja que l'operari hi romandrà tota la seva jornada laboral.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

85


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

A la cabina estan situats els controls de la màquina. ⿜⿜ La seva estructura ha d'estar construïda de manera robusta i complir la normativa pel que fa a la protecció del conductor en cas de bolcada (és la protecció que s’anomena ROPS) i ha d'anar complementada per la utilització d'un cinturó de seguretat que mantingui el conductor fix al seient. A més ha de protegir de la caiguda de materials o enfonsament de terres (protecció FOPS), ambdues proteccions estan regulades a través de les ISO 3471 i 3449. ⿜⿜ Algunes cabines es poden inclinar cap a enrere per facilitar-hi l'accés durant el manteniment dels principals components. Les cabines modernes compten amb muntatges que l'aïllen del bastidor i que absorbeixen les vibracions i el soroll. El segellament millorat i el terra integrat contribueixen també a un baix nivell de soroll a la cabina, situant els nivells de soroll interior al voltant de valors de 76 dB(A). A l'interior de les cabines ens trobem amb els següents elements: 1. El panell d'instruments. 2. El seient. 3. La palanques d'accionament dels elements mòbils de la màquina. 4. Volant de direcció i pedals: frens. 5. Palanca de transmissió o canvi. 6. Extintor. 7. Retrovisors, finestretes i parabrisa. 8. Climatització.

1.1.1. Panell d'instruments. El panell d'instruments permet controlar les funcions crítiques de la màquina (motor, transmissió, frens, etc.) i proporciona una informació a l'operador que l'ajuda a prendre decisions. En alguns models es disposa de càmera de video que proporciona

86

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

una imatge a la pantalla del pannell de la zona posterior, és el cas del camió en la maniobra de descàrrega (zona cega). En els models més avançats s'incorporen sistemes intel·ligents, de manera que si la màquina presenta alguna anormalitat o necessita una inspecció o servei, apareix un missatge amb la solució adequada.

Cada vegada que s'activa el contacte, es comprova el sistema. Si és necessari canviar en aquell moment un filtre o l'oli, s'encendrà o es mostrarà el testimoni lluminós de precaució per manteniment i apareixerà en pantalla l'element que és necessari substituir. Mesures de prevenció i comprovacions: És necessari comprovar: ⿜⿜ Llums indicadors i rellotges de senyalització: velocímetres, revolucions, nivells, etc. ⿜⿜ Intermitents i tecles d'accionament dels diferents mecanismes. ⿜⿜ Realitzar la inspecció del panell abans i just després de posar en marxa la màquina o camió, comprovant que no hi ha ningú en la proximitat en arrencar. ⿜⿜ Que els llums i els indicadors responen a les operacions realitzades. ⿜⿜ Que les tecles i palanques tornen a la posició de repòs després d'accionar-les.

1.1.2. Seient. Un dels aspectes més importants del seient és que mantinguin el tronc del conductor en posició que tendeixi a la vertical. La inclinació del respatller s'aconsella que estigui entre 0° i 20° de la vertical cap a enrere.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

87


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

A més de proporcionar una adequada visibilitat i major llibertat de moviments a les espatlles i braços, aquesta posició distribueix el pes del tronc a la zona carnosa situada sota dels isquins (ossos sobre els quals ens asseiem), que és la més ben equipada per suportar pressions. L'alçada del coixí del seient haurà de permetre un ajust vertical de ±30 mm a partir de la posició mitja (mesura orientativa). Un seient massa alt o baix pot donar lloc a problemes de visibilitat. La situació del conductor en relació amb els comandaments és fonamental. L'alçada mitjana des del terra fins a la part superior del coixí serà al voltant dels 450 mm per a l'home de tipus mig. Altres aspectes a tenir en compte són els següents: ⿜⿜ Cal evitar que el conductor llisqui cap a endavant, donant un angle d'inclinació al coixí, i és recomanable que aquest angle es pugui ajustar a voluntat. ⿜⿜ Procurar que els isquins no s'enfonsin massa en el seient. Si això passa, per exemple, a causa que el coixí és massa tou, les pressions es transfereixen als laterals del maluc produint rotació del cap del fèmur i creant tensions als músculs. ⿜⿜ La vora del seient ha de ser tova i arrodonida cap a baix. Si no és així es comprimirà el paquet vascular i nerviós de la cama, disminuint la circulació de la sang. La pressió continuada en aquesta zona, a més de ser dolorosa, pot provocar inflor dels peus. En un bon seient el conductor no ha de poder notar la seva vora anterior. Un seient amb una bona suspensió ajustable al pes del conductor esmorteeix les vibracions transmeses des del vehicle i redueix el cansament del conductor, a més de sostenir-lo amb seguretat, assegurant una conducció còmoda i fiable.

88

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

Mesures de prevenció i comprovacions: ⿜⿜ Comprovar el funcionament dels mecanismes d'ajustament. ⿜⿜ Regular la seva per a l'operador.

alçada

a

la

requerida

⿜⿜ Col·locar el cinturó de seguretat i comprovar els ancoratges.

1.1.3. Climatització Facilita que les condicions en les quals es desenvolupa el treball siguin les adequades a la persona, reduint la temperatura i evitant els cops de calor. A més permet treballar amb les finestretes tancades, la qual cosa proporciona un aïllament del soroll i de la pols en suspensió.

Mesures de prevenció i comprovacions: ⿜⿜ Comprovar el funcionament correcte de l'aire i vigilar l'estat de neteja dels filtres.

1.1.4. Palanques d'accionament dels elements mòbils de treball de la màquina 1.1.4.1. Bolquet. La palanca serveix perquè el basculant realitzi la maniobra de descàrrega.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

89


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

La caixa. És una de les parts que està més exposada al deteriorament sofert per la càrrega i descàrrega del material, ha d'estar prou reforçada per a les tasques més dures, dissenyada i realitzada amb aliatge d'acer d'elevada resistència, que suporti el desgast agressiu de les operacions pròpies del moviment de materials. Mesures de prevenció i comprovacions: ⿜⿜ Possibles danys i deformacions a l'estructura. ⿜⿜ Estat dels cilindres hidràulics i mecanismes d'elevació.

1.1.4.2. Pala i retroexcavadora: accionament del braç i la cullera. Les palanques faciliten l'accionament dels moviments del braç i la cullera, i provoquen amb això l'arrencada del material o la càrrega i descàrrega de la cullera. Les palanques han d'estar disposades de manera que el seu accionament no provoqui la fatiga, ni actituds incòmodes. En aquesta foto pot veure’s en el seu disseny la disposició d'una safata per al suport del braç, la qual cosa redueix la seva fatiga. Retroexcavadora: cullera. Està constituït per la ploma, el braç i la cullera. Aquests tres elements estan articulats entre si i s'accionen per mitjà de cilindres hidràulics. Estan dissenyats de forma robusta, fent-ne servir plaques gruixudes d'acer d'alta resistència, ja que sobre ells recauen gairebé tots els esforços que s'originen en l'excavació. En ocasions quan el terreny és molt dur o per disgregar pedres grans producte de la voladura es substitueix la cullera per un martell trencador hidràulic.

90

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

1.1.4.3. Buldòzer: palanques de control de fulla i escarificador. Estan constituïts per la fulla d'empenyiment muntat en la part davantera i ripper o escarificador en la part posterior; ambdós funcionen de forma independent: ⿜⿜ Fulla d'empenyiment: Amb ella empeny el material i l'apila. Està fortament subjecta al bastidor del buldòzer per mitjà de dos braços laterals units per ròtules. Disposa de diversos cilindres hidràulics per mitjà dels quals la fulla pot tenir els següents moviments: a dalt i a baix, inclinació transversal i variació de l'angle d'atac en uns 50o. ⿜⿜ Ripper o escarificador. Amb el qual escarifica el terreny que està més consolidat. Està format per una ripadora muntada sobre una estructura subjecta al bastidor amb cilindres que permeten la seva mobilitat, elevant-lo o clavant-lo al terreny. Els canvis de velocitat, sentit i direcció es realitzen amb el joystick esquerra de manera que si el conductor vol moure la màquina cap a endavant i a l'esquerra ha de moure el joystick cap a endavant i esquerra, responent el vehicle al moviment de la palanca. Funcions de direcció. ⿜⿜ Cap endavant i cap a enrere. ⿜⿜ Gir cap a la dreta i cap a l'esquerra. ⿜⿜ Canvi de velocitat: primera, segona, tercera, etc.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

91


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

Funcions de la fulla i de l’escarificador. ⿜⿜ Pujada i baixada. ⿜⿜ Inclinació. ⿜⿜ Angulació cap a la dreta i cap a l'esquerra.

1.1.5. Palanca de transmissió o canvi en el dúmper. Serveix per seleccionar la velocitat òptima, d'acord amb la velocitat del vehicle i les revolucions per minut del motor, per tal d'aconseguir el millor desenvolupament per a qualsevol situació en la conducció. A l'actualitat la majoria dels canvis són totalment automàtics.

1.1.6. Volant de direcció, pedals de direcció i frens. La columna de direcció inclinable i telescòpica (en el cas del dúmper) permet a l'operador adoptar la millor posició de conducció per a les seves característiques físiques, en totes les circumstàncies. Els pedals que necessiten poc esforç redueixen el cansament de l'operador quan aquest treballa sense interrupció durant llargs períodes. En el cas de pales i buldòzer el sistema de direcció mitjançant el joystick proporciona alguns avantatges de rapidesa de maniobra, i incorpora la selecció de direcció de marxa endavant i enrere. La transmissió automàtica selecciona automàticament la velocitat de marxa apropiada basant-se en la velocitat de desplaçament, velocitat del motor, i altres condicions de desplaçament. Pedals de frens. Els frens formen part directament de la seguretat del vehicle, n'hi ha de disc, tambor i discs múltiples banyats en oli per a la seva refrigeració. En els últims anys han evolucionat força, existint ja màquines que incorporen les últimes tecnologies, com són:

92

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

⿜⿜ ABS: aquest sistema evita que els pneumàtics es bloquegin, minimitzant el patinatge del vehicle en condicions relliscoses. ⿜⿜ ARSC (Auto Retard Speed Control): permet que el conductor només hagi de fixar la velocitat de desplaçament amb pendent cap abaix, per baixar els pendents a una velocitat constant i com a resultat d'això, el conductor pot concentrar-se en la direcció. Els vehicles que incorporen frens de discs múltiples refredats per oli i sistema de frenada completament hidràulic, no requereixen ajusts pel desgast i això comporta un manteniment encara menor. El fre d'estacionament serveix per immobilitzar la màquina de forma segura per a situacions en les quals està detinguda, per exemple mentre es realitza la càrrega o descàrrega en el dúmper, càrrega de combustible, aparcament, etc. Mesures de prevenció i comprovacions: Són dispositius essencials per al maneig de la màquina i ha de comprovar-se: ⿜⿜ Que el volant o les palanques de direcció giren amb suavitat i no tenen folgances. ⿜⿜ Que la màquina es desplaça en línia recta. ⿜⿜ El nivell de l'oli hidràulic. ⿜⿜ Neteja i retorn a la posició de repòs dels pedals. ⿜⿜ Frens: es necessari revisar diàriament el seu funcionament i comprovar: ⿟⿟ Frens de servei i d'emergència. ⿟⿟ Fre d'estacionament. ⿟⿟ Frenada hidràulica.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

93


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

1.1.7. Miralls retrovisors, finestretes i parabrisa. Són els elements a través dels quals percebem visualment l'entorn d'acció de la màquina i és necessari un manteniment diari de la seva neteja. Mesures de prevenció i comprovacions: Comprovar que: ⿜⿜ Estiguin nets els vidres i miralls. ⿜⿜ Que els retrovisors estiguin ajustats al nostre camp visual. ⿜⿜ Les finestretes tanquen correctament, funcionen i realitzen un escombratge correcte.

els

⿜⿜ Que no hi hagi miralls ni vidres trencats. ⿜⿜ Que el dipòsit d'aigua de neteja estigui ple.

1.1.8. Extintor. És obligatori portar-lo a la cabina en un lloc fàcilment accessible. Mesures de prevenció i comprovacions: ⿜⿜ Realitzar pràctiques del seu maneig en extinció de focs. ⿜⿜ Comprovar el timbratge i data de caducitat.

1.1.9. Bastidor. 1.1.9.1. Dúmper. El bastidor és l'esquelet sobre el qual es munten els diferents components del dúmper (motor i tren de potència, cabina, caixa, etc.) i per tant suporta tota la càrrega i està construït en acer resistent al desgast i de gran espessor.

94

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

eixugaparabrises


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

1.1.9.2. Pala carregadora. El bastidor és doble, davanter i posterior units entre si per una articulació vertical que permet girs torsionals, de fins i tot 45o, la qual cosa permet una gran maniobrabilitat a la màquina.

Al bastidor davanter va muntada la cullera, amb el mecanisme de càrrega i l'eix davanter. Al bastidor posterior és on s'allotja la cabina i suporta el motor, transmissió i eix posterior.

1.1.9.3. Retroexcavadora. És una superestructura robusta en forma d'H on està situada una gran corona dentada central que constitueix l'eix central de gir de la màquina. També va muntada la cabina, el motor i el reductor, així com els sistemes hidràulics amb els dipòsits d'oli i combustible. Encara que tenen una capacitat menor de translació que les rodes de pneumàtics, el sistema de rodament més usual en aquest tipus de màquines són les erugues que proporcionen major estabilitat i tracció, adequant-se millor a les condicions adverses que ens planteja en ocasions l'explotació de tota classe de minerals.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

95


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

1.1.9.4. Buldòzer. És una estructura robusta monocasc, d'acer reforçat sobre la qual s'instal·len: ⿜⿜ El tren de rodament. ⿜⿜ La cabina. ⿜⿜ Motor i sistema hidràulic. ⿜⿜ Els equips de treball: fulla i ripper. La part inferior del bastidor és pla per impedir que s'acumuli el fang sota el xassís.

1.1.10. Suspensió del dúmper. La suspensió proporciona al dúmper l’estabilitat necessària per a la conducció, sobretot en terrenys accidentats en diferents situacions de càrrega.

S'han incorporat suspensions hidropneumàtiques amb diferents formes (tou, mig i dur) que s'ajusten automàticament a les condicions de càrrega i traçats de pistes, que proporcionen una conducció confortable en tots els terrenys.

1.1.11. Pneumàtics i llantes. Juntament amb la suspensió són els elements més importants en l'estabilitat de les màquines.

96

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

Mesures de prevenció i comprovacions: Els pneumàtics s’han de revisar diàriament i comprovar: ⿜⿜ Si la pressió és adequada o hi ha pèrdues. ⿜⿜ Talls, irregularitats i desgasts. ⿜⿜ Llantes i discs sense cops o anormalitats. ⿜⿜ Estat de la vàlvula d'inflat. ⿜⿜ Cargols fluixos en la subjecció de la llanta. Per realitzar l'inflat del pneumàtic: ⿜⿜ El pneumàtic no s'ha d'inflar o desinflar-se si està calent. ⿜⿜ Utilitzar mànega extensible i situar-se a 3 m de la roda. ⿜⿜ Utilitzar dispositius de regulació i limitació de pressió d'inflat. ⿜⿜ Situar-se darrere de la roda, mai al davant.

1.1.12. Motor i transmissions. 1.1.12.1. Dúmper. Aquest tipus de vehicles solen portar motor d'alt rendiment, dièsel i turboalimentats amb sistemes de selecció del tipus de potència (segons les condicions de treball) i estalvi de combustible. La transmissió és l'encarregada de transmetre la potència del motor a les rodes i en la majoria dels models s'incorpora una transmissió regulada electrònicament, que permet la modulació electrònica de l'embragatge i controla tant el motor com la transmissió, proporcionant canvis suaus sense brusquedats en l'acoblament.

El sistema de bloqueig de diferencial amb tracció permanent a totes les rodes proporciona, així mateix, una arrapada més intensa quan les condicions de les pistes empitjoren.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

97


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

1.1.12.2. Pales carregadores. Solen portar motor d'alt rendiment, dièsel i turboalimentats muntats a la part posterior de la màquina. La transmissió més utilitzada és la transmissió mecànica accionada hidràulicament (servotransmissió), en la qual el motor es connecta amb un convertidor de parell. Mesures de prevenció i comprovacions: Motor. ⿜⿜ El greixatge en els punts definits per al mateix. ⿜⿜ Sorolls o vibracions anormals. ⿜⿜ Nivells i canvis d'oli. ⿜⿜ Nivells d'emissió de gasos. ⿜⿜ Filtres d'oli i gasoil. ⿜⿜ Resguards de corretges i ventilador. Transmissió. ⿜⿜ Greixar en els punts definits per al greixatge. ⿜⿜ Revisar els engranatges, reductors i eixos. ⿜⿜ Que les proteccions estiguin col·locades.

1.1.13. Sistema pneumàtic i hidràulic. 1.1.13.1. Pala carregadora. El més habitual és que la pala estigui dotada d'almenys tres sistemes hidràulics independents per a: ⿜⿜ Controlar la direcció. ⿜⿜ Frens. ⿜⿜ Maniobres d'elevació i bolcada de cullera.

98

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

1.1.13.2. Retroexcavadora. En el cas de retroexcavadora, el circuit hidràulic constitueix una part essencial i ocupa un volum important del cos de la màquina, s'encarrega de transmetre l'energia per al moviment dels cilindres, motors de translació i gir, repartint-la a través de sistemes complexos de regulació. Un circuit principal dotat d'una potent bomba regulada electrònicament alimenta l'elevació de la ploma, el braç, la cullera i la translació. Un circuit secundari alimenta un motor que proporciona la força necessària per al gir de la superestructura. Mesures de prevenció i comprovacions: Les comprovacions dels circuits pneumàtics i hidràulics poden produir lesions si no es realitzen prenent les precaucions adequades. ⿜⿜ Parar el motor i deixar que els líquids es refredin. ⿜⿜ Descarregar la pressió de les parts que seran inspeccionades. ⿜⿜ No fumar ni apropar elements que puguin provocar flama o espurna. ⿜⿜ Si es produeixen vessaments, netejar immediatament.

2. Altres

elements .

2.1. Senyal acústic i llums de marxa enrere. El senyal acústic de marxa enrere adverteix altres vehicles o persones que s'està fent una maniobra, en la qual la visibilitat del conductor està sempre limitada i per tant existeix el risc de xoc o d´atropellament. La il·luminació de la zona pròxima és fonamental en aquestes operacions i així mateix indica el retrocés del vehicle per a aquells que no perceben encara el senyal acústic i sí poden veure el senyal lluminós.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

99


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

2.2. Botzina i llums. La botzina és necessària per alertar altres operadors o vianants i anunciar la nostra presència davant de possibles situacions de risc. Els llums proporcionen la visibilitat adequada en condicions de baixa il·luminació natural i s'empren per indicar girs, parades i maniobres a realitzar amb el vehicle. Mesura de prevenció i comprovacions: ⿜⿜ Comprovar el funcionament, estat de llums i senyals.

2.3. Esglaons i baranes. Són els elements auxiliars que serveixen per pujar, baixar o desplaçar-se per la màquina, juguen un paper important en la seguretat dels desplaçaments a la cabina i en les tasques d'inspecció i manteniment. Mesures de prevenció i comprovacions: ⿜⿜ Comprovar el seu estat (que no estiguin trencats o deteriorats) i realitzar la seva neteja periòdica, mantenint-los lliures de brutícia o greixos.

2.4. Dipòsit de combustible. Mesures de prevenció i comprovacions: ⿜⿜ Revisar el tap i fuites de combustible. ⿜⿜ Comprovar el nivell del combustible. ⿜⿜ Carregar el combustible seguint les següents indicacions: ⿟⿟ Està prohibit fumar, encendre qualsevol tipus de flama i utilitzar el telèfon mòbil. ⿟⿟ Netejar immediatament el lloc si hi ha hagut vessament de combustible

100

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

2.5. Les bateries. Mesures de prevenció i comprovacions: ⿜⿜ És necessari utilitzar l’interruptor per manipular la instal·lació elèctrica.

⿜⿜ Comprovar el nivell de l'electròlit i afegir aigua destil·lada en cas necessari.

⿜⿜ Realitzar neteja dels borns de contacte. ⿟⿟ Per realitzar la inspecció cal utilitzar: ulleres de protecció i guants resistents a l'àcid. ⿟⿟ No fumar quan es revisa la bateria, l'hidrogen que es desprèn pot provocar una explosió.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

101


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

QÜESTIONARI MÒDUL V. Equips, elements de seguretat

i

comprovacions

associades

a

la

maquinària

1. Les cabines de les màquines cal que protegeixin: a) El conductor de la caiguda de roques i bolcada de la màquina. b) De les descàrregues elèctriques. c) Del fred i de la calor.

2. La revisió del panell d’instruments cal realitzar-la: a) Abans de posar la màquina en marxa. b) Abans i després de la posada en marxa. c) El servei de manteniment és l’encarregat de la revisió.

3. La inclinació del seient ha de ser: a) La que sigui més còmoda per al conductor. b) Ha d’estar compresa entre 0o i 20o de la vertical. c) Pot ser qualsevol, ja que no influeix en una conducció segura.

4. Assenyalar les frases correctes: a) S’han de comprovar diàriament el volant i les palanques de direcció, en arrencar la màquina. b) El nivell de l’oli hidràulic un cop al mes. c) L’entitat acreditada revisarà els extintors.

102

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

5. Assenyalar les comprovacions correctes a realitzar en els pneumàtics: a) La pressió i fuites. b) Vàlvula d’inflament. c) Talls i irregularitats que presenti.

6. Assenyalar les comprovacions de seguretat que cal realitzar en el motor: a) Sorolls i vibracions anormals. b) Nivells d’oli i gasoil. c) Regulació de les vàlvules d’admissió i escapament. d) Junta de culata.

7. Per realitzar la manipulació del circuit hidràulic s’ha de tenir en compte: a) Es pot fer amb la màquina en marxa, prenent les precaucions necessàries. b) S’ha d’esperar que es refredin els líquids hidràulics. c) S’ha de descarregar la pressió del circuit.

8. El senyal acústic de marxa enrere: a) Es pot anul·lar en els casos en què la màquina estigui treballant sola. b) No es pot treballar amb la màquina si no funciona el senyal acústic. c) Si funciona el clàxon és suficient per a la seguretat de la màquina.

9. Els miralls retrovisors: a) Són elements de seguretat de la màquina. b) Només són accessoris de la cabina. c) Es pot treballar sense ells en els camions que disposen de càmera de vídeo a la part del darrere.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

103


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

10. Per inflar un pneumàtic: a) No es pot inflar o desinflar si està calent. b) Cal situar-se a prop del pneumàtic per controlar la pressió d’inflament. c) Cal disposar d’un limitador de pressió d’inflament.

11. Les revisions bàsiques del dipòsit de combustible són: a) Comprovar el tap de tancament. b) Revisar l’estat de la boia que indica el nivell. c) Comprovar que no té fuites de combustible.

12. Assenyalar les frases correctes en la revisió de la bateria: a) Cal desconnectar els borns tots els dies en finalitzar la jornada. b) És perillós fumar quan es manipula la bateria, perquè pot explotar. c) Quan es fa una reparació elèctrica no cal desconnectar, ja que la bateria té només 12 volts. d) El líquid que conté una bateria és altament corrosiu i pot provocar cremades importants.

104

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


6


mòdul PERILLS

RESIDUALS

ASSOCIATS

A

LES

MÀQUINES

I

6

MESURES

PREVENTIVES ASSOCIADES


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

A continuació es descriuen alguns dels principals perills derivats de la utilització de maquinària pesant, realitzant per a cada una de les situacions una sèrie de recomanacions preventives.

1. Perill

derivat de la fatiga física .

La fatiga física pot ser provocada principalment per: ⿜⿜ Realitzar una jornada laboral excessiva. Mesures preventives: ⿟⿟ Realitzar la jornada laboral legalment establerta. ⿟⿟ Efectuar descansos necessaris distribuïts al llarg de la jornada. ⿜⿜ No regular els seients adequadament i tenir els comandaments situats de forma incorrecta des del punt de vista ergonòmic. Mesures preventives ⿟⿟ Disposar a la màquina de seients regulables i adequar-los a les condicions específiques de l'operador.

2. Perill d'atropellament. ⿜⿜ Per manca de senyalització òptica o acústica. Mesures preventives: ⿟⿟ Comprovar el funcionament del clàxon, senyal acústic de marxa enrere i il·luminació del vehicle.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

109


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

⿜⿜ Per il·luminació insuficient en treballs nocturns o mines d'interior.

Mesures preventives: ⿟⿟ Col·locació de focus auxiliars o de torres d'il·luminació que permetin bona visibilitat a les zones de maniobra i treball. ⿜⿜ Per mala visibilitat en existir excés de pols a la càrrega o evolució de màquines als voltants. Mesures preventives: ⿟⿟ La zona de treball ha d'estar regada convenientment, de manera que la pols decanti i no es quedi en suspensió. ⿜⿜ Per la presència de persones a la zona de treball i manca de limitacions en el seu accés. Mesures preventives: ⿟⿟ Delimitar amb tanques i senyalitzar amb rètols les zones d'afecció de la màquina. ⿟⿟ Col·locació d'un cartell a la màquina advertint del perill i prohibició de presència de personal en la seva proximitat. ⿟⿟ Establir un control sobre l'accés de persones a l'explotació. ⿜⿜ Per la utilització de la cullera de la pala per a transport o elevació de persones o transportar persones a la cabina.

110

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

Mesures preventives: ⿟⿟ Està prohibit utilitzar la cullera per a qualsevol maniobra amb persones a sobre. ⿟⿟ Només podran acompanyar als conductors aquelles persones expressament autoritzades per la Direcció Facultativa. ⿜⿜ Per baixar-se o estacionar la màquina sense haver pres les mesures oportunes d'estacionament. Mesures preventives: ⿟⿟ En el cas de pales i buldòzer, baixar la cullera i òrgans de treball al terra. ⿟⿟ Parar el motor i accionar el fre d'estacionament. Si està en pendent, col·locar falques a les rodes que evitin un possible desplaçament.

3. Perill

de bolcada .

⿜⿜ Per mala visibilitat (falta d’il·luminació, boira, treballs nocturns, etc.) Mesures preventives: ⿟⿟ Comprovar la il·luminació. ⿟⿟ Col·locar torres d'il·luminació auxiliar. ⿟⿟ Disminuir la velocitat i col·locar senyalització antiboira. ⿜⿜ Per enfonsament del terreny.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

111


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

Mesures preventives: ⿟⿟ Comprovar la zona de treball, baixar-se del vehicle i realitzar una inspecció minuciosa del terreny. ⿟⿟ Revisar especialment si hi ha hagut pluges recents o la pista és nova. ⿜⿜ Per apropar-se a desnivells o vores de terraplè. Mesures preventives: ⿟⿟ Senyalització i col·locació de balises a la zona pròxima al talús. ⿜⿜ En el cas de vehicles de transport, excessiu apropament al talús en el punt d'abocament. Mesures preventives: ⿟⿟ Col·locar una barrera infranquejable al pic d'abocament. ⿟⿟ Si no existeix la barrera realitzar la descàrrega a la zona horitzontal de l'abocador perquè una pala o buldòzer empenyi el material sense risc. ⿜⿜ Circular o realitzar treballs en forma no adequada en terrenys amb pendents excessius. Mesures preventives: ⿟⿟ Abans de començar qualsevol treball analitzar les maniobres que s'executaran. ⿟⿟ En el cas de les màquines d'arrencada i càrrega no treballar en pendents per sobre de 50o. ⿟⿟ Col·locar barreres infranquejables.

112

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

4. Perill

de xoc amb altres vehicles .

⿜⿜ Per mala coordinació entre les pales i els camions que van a la plataforma de treball. Mesures preventives: ⿟⿟ Establir un codi de senyals entre pala i camió que permeti la comunicació eficient entre ambdós. ⿟⿟ Organitzar el treball de manera que quan una màquina es desplaci les altres romanguin detingudes. ⿟⿟ Situar un responsable de maniobra que romangui a tota hora al lloc dirigint i autoritzant els moviments de les màquines. ⿜⿜ Per excés de velocitat. Mesures preventives: ⿟⿟ Col·locar senyalització suficient i visible que limiti la velocitat de circulació a l'establert en la DIS.

5. Perill d'explosions

i incendi .

⿜⿜ En proveir-se de combustible. Mesures preventives: ⿟⿟ No fumar ni encendre flama en les proximitats mentre es carrega el combustible. ⿟⿟ Desconectar el telèfon mòbil. ⿟⿟ Seguir les indicacions establertes en la DIS. ⿜⿜ Per curtcircuit a la instal·lació elèctrica.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

113


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

Mesures preventives: ⿟⿟ Seguir el pla de revisions que indica el fabricant per a la instal·lació elèctrica. ⿟⿟ Utilizar l’interruptor per a reparacions i períodes d'inactivitat. ⿜⿜ Per excés d'escalfament del motor. Mesures preventives: ⿟⿟ Seguir el pla de revisions establert en la DIS. ⿟⿟ Revisar específicament el circuit de refrigeració. ⿜⿜ Per ruptura de canalitzacions de gas. Mesures preventives: ⿟⿟ Reconeixement previ de la zona que s’ha d’excavar i senyalitzar el traçat.

6. Perill d'atrapaments. ⿜⿜ Per bolcada de la màquina o esllevisament i enfonsament del talús. Mesures preventives: ⿟⿟ Seguir les instruccions que es descriuen en el cas de bolcada. ⿟⿟ Que la màquina tingui la cabina amb protecció Rops i Fops. ⿟⿟ Treballar amb el cinturó de seguretat posat. ⿜⿜ Atrapaments per transmissions, engranatges i elements mòbils. Mesures preventives: ⿟⿟ No realitzar cap treball amb la màquina en marxa. ⿟⿟ Les comprovacions i neteges s’han de fer abans d'arrencar. ⿟⿟ Tots els resguards i proteccions han d'estar col·locats. ⿜⿜ Per desplaçaments inesperats de la màquina o d'alguna de les seves parts mòbils (braços, cullera, canvi de rodes, etc.)

114

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

Mesures preventives: ⿟⿟ Col·locar falques suficients i robustes. ⿟⿟ Utilitzar elements de fixació que impedeixin qualsevol moviment, sobretot en les operacions de manteniment.

7. Perill

de caigudes de persones .

⿜⿜ En pujar o baixar de les màquines. Mesures preventives: ⿟⿟ Utilizar les escales i baranes, no saltar abans de l'últim esglaó en baixar de la màquina. ⿟⿟ Mantenir-la neta de greix, olis i fang. ⿟⿟ Pujar i baixar utilitzant sempre tres punts de suport.

8. Perill

de soroll .

⿜⿜ Produït pel motor, en el moment de la càrrega o produït per altres màquines (perforadores, compressors, etc.) Mesures preventives: ⿟⿟ Manteniment adequat del motor i del tub d'escapament. ⿟⿟ Mantenir les finestretes tancades per tal d’aconseguir l’aïllament del medi exterior. ⿟⿟ Utilitzar protecció auditiva si ho recomana el Servei de Prevenció.

9. Perill

de vibracions .

⿜⿜ Per no portar el seient regulat correctament.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

115


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

Mesures preventives: ⿟⿟ Regular l’alçada, la inclinació i la resta de paràmetres que permetin una postura ergonòmica. ⿟⿟ Utilitzar un cinturó antivibratori.

10. Perill

d ' exposició

a

substàncies

nocives

o tòxiques . ⿜⿜ Per pols en suspensió per maquinària en moviment. Mesures preventives: ⿟⿟ Reg de pistes o col·locació d'aspersors d'aigua. ⿟⿟ Tancament de finestretes i climatització a la cabina. ⿜⿜ Per àcids de bateries, olis, substàncies corrosives o càustiques. Mesures preventives: ⿟⿟ Dotar-se dels Epis adequats per a les substàncies que s’utilitzin. ⿟⿟ Utilitzar els productes seguint les normes de manipulació establertes pel fabricant.

11. Perill

de contactes tèrmics .

⿜⿜ En realitzar el manteniment o reparació de parts de la màquina sotmesos a altes temperatures: filtres, transmissió, rodes o parts del motor, etc. Mesures preventives: ⿟⿟ Esperar que el motor o les parts on s'intervindrà siguin prou freds. ⿟⿟ Utilizar l'Epi adequat

116

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

12.Perill d'electrocució. ⿜⿜ Per contacte directe amb línies aèries. Mesures preventives: ⿟⿟ Mantenir la distància de seguretat per a línies d'alta tensió. ⿟⿟ No circular amb la caixa del camió aixecada. ⿜⿜ Per contacte amb conduccions elèctriques soterrades. Mesures preventives: ⿟⿟ Examinar i comprovar la zona de treball mantenint una distància de seguretat en l'excavació de 0,60m.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

117


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

QÜESTIONARI MÒDUL VI. Perills

residuals

associats a les màquines i mesures preventives associades

1. La regulació adequada del seient i situació correcta dels comandaments influeix directament en: a) El perill d'atropellament. b) Risc de bolcada. c) Fatiga física.

2. El perill derivat de la fatiga física es deu principalment a: a) Excés de velocitat en la circulació per pistes. b) Pressió excessiva de l'inflat de pneumàtics. c) Realitzar una jornada laboral excessiva.

3. El perill d'atropellament es deu a: a) Manca d'il·luminació en hores nocturnes. b) Presència de persones a la zona de treball. c) Falta de revisió en el circuit de direcció i frens.

118

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

4. El perill de bolcada de la màquina pot evitar-se: a) Col·locant falques a les rodes quan està en pendent. b) Parant el motor i accionant el fre d'estacionament. c) Comprovant la zona de treball i realitzant una inspecció minuciosa del terreny. d) Senyalitzant i col·locant balises a la zona pròxima als talussos.

5. Per evitar el perill de bolcada de camions i dúmper en la maniobra de descàrrega: a) Cal instal·lar barreres infranquejables en el pic d'abocament. b) Bascular amb precaució a la vora del talús. c) Si no hi ha barrera, bascular en zona horitzontal pròxima al talús.

6. El perill de xoc entre vehicles queda reduït si: a) Hi ha un pla de revisions i manteniment adequats. b) Existeix un codi de senyals entre les màquines que permet la comunicació eficient entre elles. c) Situant un responsable de maniobra que autoritzi els moviments de les màquines.

7. Per evitar el risc d'explosió i incendi: a) Està prohibit parlar pel mòbil durant l'operació de càrrega de combustible. b) És convenient no abusar del fre. c) Revisar el circuit de refrigeració.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

119


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

8. Els perills d'atrapament per transmissions i engranatges s'eliminen: a) Col·locant resguards i proteccions i realitzant les comprovacions necessàries abans d'arrencar. b) Realitzant les inspeccions al final de la jornada. c) Reservant les tasques de manteniment al personal capacitat.

9. Les lesions produïdes pel soroll: a) Són pràcticament inexistents en el maneig de maquinària pesant. b) S'ha d'utilitzar protecció auditiva en el cas que ho recomani el servei de prevenció. c) El manteniment de la màquina no influeix en aquest perill.

10. Per realitzar el manteniment de la bateria: a) És necessari utilitzar guants. b) S'han d'utilitzar guants antiàcid. c) S'han d'utilitzar guants antiàcid i ulleres de protecció si es manipulen líquids.

120

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


7


mòdul

7

OPERACIONS MÉS FREQÜENTS


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

1. Revisió

de

la

màquina

abans

de

la

seva

posada en marxa . És una tasca prèvia de gran importància sobre la seguretat en la qual es desenvolupa el treball, ja que permet per endavant conèixer l'estat de la màquina i si aquest no fos l'adequat posar-ho en coneixement d'un superior i realitzar les tasques de manteniment adequades.

1.1. Inspecció visual externa. a) Fars i llums de posició, intermitents, marxa enrere. b) Estat de la caixa: desgasts o deformacions. c) Comprovació de vidres, finestres i baranes. d) Neteja de miralls retrovisors. e) Estat de la bateria. f) Pneumàtics i les seves respectives pressions recomanades pel fabricant. g) Fuites de líquids. h) Extintors: estat i data de caducitat.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

125


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

1.2. Nivells. a) Oli del motor. b) Circuit refrigerant. c) Oli hidràulic. 1. Circuit de direcció. 2. La transmissió. d) Nivell del combustible i tancament de la tapa.

2. Arrencada

de l ' equip .

a) Pujar utilitzant els tres punts de suport. b) Netejar diàriament la cabina. c) Ajustar el seient mantenint l'esquena recta i que la butaca s'ajusti perfectament per treballar còmode. d) Col·locar-se el cinturó de seguretat. e) Comprovar l'orientació dels retrovisors. f) Col·locar les palanques del control en posició fixa i la transmissió en neutral. g) Arrencar la màquina i esperar uns minuts perquè es faci un autorevisió i prengui la temperatura de treball. h) Comprovar que estiguin en bon estat els llums posteriors, davanters, rellotges indicadors, palanques, etc. i) Verificar si no té cap llum d'advertència encès al pannell d'instruments. j) Assegurar-se que no hi ha ningú en l'entorn i comprovar el correcte funcionament de direcció i frens. Si a l'equip es detecta algun error, cal posar-ho tot seguit en coneixement de l'encarregat del manteniment.

126

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

3. Càrrega

del material .

a) En els temps d'espera cal mantenir la plataforma de càrrega en perfecte estat, netejant el material vessat del cullerot o caigut de la caixa del camió i farcint els sots que es puguin formar. b) La comunicació i coordinació entre el palista i el conductor de camió o dúmper és de gran importància per realitzar una càrrega segura i eficient. Per tal que aquesta comunicació sigui indiscutible, ha d'existir un codi de senyals establert per la Direcció Facultativa. c) Quan es situa el dúmper per a la càrrega es tindrà en compte la distància al talús, evitant que aquest hagi d’apropar-s'hi i amb la cabina el més lluny possible. d) No s'ha de deixar anar el material des de gran alçada i s'ha de fer amb suavitat, així s'evita soroll, vibracions i pols, a més de desgasts innecessaris de la caixa. e) No ha de sobrecarregar-se el dúmper, aquest en rendirà menys i es produiran vessaments de material que posteriorment cal netejar, amb la consegüent pèrdua de temps i empitjorament de les condicions de treball.

3.1. Càrrega en pedrera o d'una pila amb pala carregadora o retro. a) Abans d'entrar a la càrrega és necessari que el palista l’autoritzi i faci el senyal adequat per iniciar l'apropament al radi d'acció de la pala, quan aquesta estigui aturada i a l’espera (amb la cullera plena) que entri el camió. b) Mentre dura la maniobra del camió la pala ha d'estar completament detinguda. c) La pala i el bolquet en la seqüència de càrrega s'hauran de situar de manera que es trobin el més separats possible del front, situant-se el bolquet sempre que sigui possible en direcció perpendicular al mateix i amb la seva cabina en la posició més allunyada d'ell.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

127


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

d) El camió ha d'estar en punt mort i amb el fre d'estacionament posat. e) La càrrega dels bolquets s'ha d'efectuar per la seva part lateral o posterior, sense que la cullera passi per sobre de la cabina. f) Durant la càrrega, el conductor no podrà abandonar la cabina ni tornar-hi sense haver advertit prèviament l'operador de la pala. g) El palista procurarà realitzar la càrrega des de la zona davantera de la caixa cap a la zona posterior, repartint el material de forma homogènia. h) Si la cabina no té protecció contra la caiguda de materials o objectes, el conductor haurà d'abandonar el vehicle i la zona de càrrega abans que es procedeixi a aquesta, prenent les següents precaucions: ⿟⿟ Avisar l'operador de la pala. ⿟⿟ Situar-se en lloc segur, fora de l'abast de la pala i possibles vessaments. ⿟⿟ Posar-se el casc i armilla reflectora. i) Als bolquets no es sobrepassarà la càrrega màxima autoritzada i haurà d'evitar-se el risc de caiguda de material de la caixa, especialment de blocs.

j) Iniciar el moviment de sortida del lloc de càrrega quan el palista hagi realitzat la indicació corresponent al final de la càrrega i sortir de la zona a poc a poc respectant altres vehicles que estiguin en l'entorn. k) Quan es carregui material de piles d’amuntegament, s'hauran d'adoptar les precaucions adequades per evitar ensorraments d'aquestes que poguessin produir accidents.

128

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

3.2. Càrrega en sitges o tremuges. a) L'apropament a la càrrega en sitges cal fer-lo amb la màxima precaució ja que aquests solen estar en llocs estrets, amb espai reduït a causa de les estructures metàl·liques que els suporten.

b) El camió s'ha de situar sota de boca de càrrega i amb el fre d'estacionament accionat abans de procedir a la càrrega. c) Si hi ha un operari a les sitges de càrrega és necessari seguir les seves instruccions. d) En el procés de càrrega ningú no ha d'accedir a la caixa del camió, ni utilitzar-la com a plataforma per al desembossament del broquet; existeix alt risc de soterrament per una allau de material.

4. Abocament. a) El director facultatiu haurà d'establir una disposició interna de seguretat (DIS) per a l'abocament, amb indicacions d'accés, lloc i forma, que serà d’obligat compliment. b) Quan en l'abocament hi ha perill de caiguda o bolcada, és obligatori l'ús d'un topall o barrera no franquejable en condicions normals de treball. c) Quan les condicions de l'abocament comportin algun risc per falta de visibilitat, caiguda de materials en zones no permeses, línies elèctriques pròximes, etc, l'abocament es farà sota la direcció d'una persona capacitada designada a l'efecte. d) La maniobra de descàrrega es realitza normalment marxa enrere i per tant amb poca visibilitat, és una maniobra on hi ha risc i per tant és necessari seguir algunes instruccions:

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

129


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

⿟⿟ Que cap persona no estigui situada en la trajectòria del dúmper. ⿟⿟ La trajectòria cap al runam ha de ser perpendicular al mateix. ⿟⿟ Controlar que la roda del dúmper arriba al topall no franquejable del punt d'abocament. ⿟⿟ Si no hi ha topall, descarregar sobre terreny horitzontal, apropar-se a la vora de talús pot ser perillós ja que el terreny pot cedir. ⿟⿟ Abans d'aixecar la caixa accionar el fre d'estacionament. ⿟⿟ Aixecar progressivament la caixa deixant que el material acabi totalment la descàrrega. ⿟⿟ Baixar la caixa abans d'iniciar la marxa i sortir a poc a poc cap endavant.

5. Estacionament

i parada de l ’ equip .

Si existeix un lloc destinat per a l'estacionament el conductor ho ha de fer allà, on no dificulti el moviment del trànsit, sobre terreny ferm i el més pla possible, impedint qualsevol risc de desplaçament imprevist. a) Detenció de la màquina 1. Utilitzar el fre de servei per frenar. 2. Posar la palanca de control de la transmissió en neutral. 3. Connectar el fre d'estacionament. 4. Deixar la caixa del bolquet i cullera, sempre baixats.

130

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

b) Parada del motor. 1. Amb la màquina aturada, deixar el motor en marxa durant uns minuts a baixes revolucions i buida. Si es deté el motor immediatament després d'haver treballat sota càrrega es pot reescalfar i accelerar el desgast dels seus components. 2. Girar l'interruptor d'arrencada amb la clau del motor a la posició desconnectat i retirar la clau. 3. Tallar l'energia completament mitjançant l’interruptor. 4. Tancar la cabina amb clau. 5. Per baixar de la cabina, usar els esglaons, els passamans, ambdues mans i fer-ho sempre de cara a la màquina. Si el terreny està en pendent, s'assegurarà amb els mitjans precisos que el vehicle no pugui lliscar (convenientment falcat), si és possible, situant-lo recolzat sobre una vora o talús que serveixi de topall. Quan un vehicle quedi immobilitzat per avaria en un lloc de circulació, ha de quedar senyalitzat, segons estableixi la disposició interna de seguretat de regulació de trànsit.

6. Treballs

auxiliars a les màquines .

6.1. Canvis de l’equip o eina de treball. 1. Triar un lloc pla fora dels llocs de pas d'altres màquines. 2. Evacuar del lloc de treball les peces i eines desmuntades. 3. Seguir les instruccions del constructor sense afegir ni treure cap component. 4. Abans de desconnectar els circuits hidràulics baixar la seva pressió. 5. Utilitzar els guants i equips de protecció individual adequats a la maniobra.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

131


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

6. Si el treball es realitza entre dues persones cal explicar amb detall els moviments de la maniobra que es pensa executar i estar a tota hora en contacte.

6.2. Avaries a la zona de treball. 1. Baixar l'equip al terra, parar el motor i col·locar el fre. 2. Col·locar la senyalització adequada indicant l'avaria de la màquina. 3. Si es para el motor de la màquina, detenir-se immediatament, ja que es corre el risc de quedar-se sense fre i direcció. 4. Per a qualsevol avaria tornar a llegir el manual d'instruccions. No remolcar el vehicle per posar en marxa el motor. 5. No utilitzar mai la pala per aixecar la màquina avariada. 6. Per canviar un pneumàtic col·locar una base ferma per elevar la màquina.

6.3. Manteniment a la zona de treball. 1. Col·locar la màquina en zona plana, bloquejant rodes o cadenes. 2. Col·locar la cullera o equip de treball recolzat al terra. Si cal mantenir-lo aixecat s'immobilitzarà adequadament. 3. Desconnectar la bateria per evitar una arrencada inesperada de la màquina. 4. No quedar-se entre les rodes o sobre les cadenes, sota la cullera o el braç. 5. No utilitzar encenedors o llumins per veure dins del motor. 6. És necessari saber utilitzar els extintors.

6.4. Manteniment al taller. 1. El personal de manteniment que hagi d’utilitzar maquinària minera mòbil haurà de reunir els requisits exigibles per als operadors de màquines, que són edat superior a 18 anys, coneixement de les prestacions, limitacions de la màquina i autorització per l'autoritat minera competent.

132

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

2. Abans de començar les reparacions, cal netejar convenientment la zona que es repararà. 3. No netejar mai les peces amb gasolina. 4. No fumar mentre es realitzin tasques de manteniment. 5. Abans de començar les reparacions, treure la clau de contacte, bloquejar la màquina i col·locar rètols indicant que no es manipulin els mecanismes. 6. Si diversos operaris treballen a la mateixa màquina, els seus treballs hauran d’estar coordinats i ser coneguts per tots ells. 7. Deixar refredar el motor abans de treure el tap del radiador. 8. Baixar la pressió dels circuits hidràulics abans de treure el tap de buidatge. 9. Si s'ha de deixar elevat la cullera, braç, caixa de camió, es procedirà a la seva immobilització abans de començar el treball. 10. Realitzar l'evacuació dels gasos de l'escapament directament a l'exterior del local.

11. Abans d'arrencar el motor comprovar que no s'hi ha oblidat cap eina i que els cingladors (latiguillos) del circuit hidràulic estan tots connectats. 12. Utilitzar els equips de protecció individual necessaris per a l'operació.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

133


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

QÜESTIONARI MÒDUL VII. Operacions

més

freqüents

1. Assenyalar els punts d'inspecció visual externa de la màquina: a) Estat dels llums d'enllumenat i senyalització. b) Neteja i estat dels miralls i vidres. c) Funcionament dels cilindres hidràulics. d) Estat dels pneumàtics o tren de rodament. e) Fuites de líquids.

2. Després d'engegar la màquina cal revisar: a) Nivell d'oli de motor. b) Nivel d'oli hidràulic. c) Comprovar el correcte funcionament de la direcció i dels frens.

3. Per entrar a la càrrega de pala o retro amb un camió: a) Cal fer la maniobra amb precaució i a la vista del palista. b) És necessari que el palista autoritzi la maniobra i faci el senyal corresponent. c) S'ha de situar el camió el més proper possible a la pala.

4. Mentre dura la maniobra d'apropament del camió a la pala: a) La pala haurà d'estar carregant el material a la cullera per tenir-la llesta quan el camió es detingui. b) La pala estarà detinguda fins que el camió estigui situat en la posició de càrrega. c) La pala aprofitarà aquell temps per condicionar la plataforma de càrrega.

134

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

5. En la seqüència de càrrega: a) El camió es posicionarà el més proper a la pala i paral·lel a la mateixa. b) El camió ha d'estar en punt mort i amb el fre d'estacionament aplicat. c) La càrrega del material es realitzarà des de la part posterior a la davantera de la caixa, procurant deixar més càrrega a la part posterior.

6. L'estacionament i parada de la màquina s'ha de fer: a) En un lloc pla, de terreny ferm i el més proper possible al front de treball. b) En qualsevol lloc sempre que no dificulti el trànsit. c) En el lloc destinat per a l'estacionament de les màquines.

7. La forma adequada de detenir el motor de la màquina és: a) Girar l'interruptor d'arrencada amb la clau del motor a la posició de desconnectat i retirar la clau. b) Tallar l'energia mitjançant l’interruptor. c) Parar la màquina, tenir el motor en marxa durant uns minuts a baixes revolucions i buida; després girar la clau de contacte detenint el motor.

8. Quan és necessari canviar alguna eina o accessori de la màquina: a) Enretirar-se uns metres del front a un lloc pla, de terreny ferm i fora del lloc de pas d'altres màquines. b) Pot fer-se al front prenent les precaucions adequades. c) S'ha de portar la màquina al taller de manteniment.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

135


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

9. Assenyalar les frases correctes: a) El manteniment de la màquina cal fer-lo al taller. b) El manteniment cal realitzar-lo en una zona plana, bloquejant rodes o cadena i en un lloc on no sigui de pas per a altres màquines. c) Si hi ha diversos operaris treballant sobre la màquina hauran d'estar coordinats i conèixer les operacions de cadascun.

10. Assenyalar les frases correctes: a) Si es para el motor la màquina pot quedar-se sense direcció i frens. b) La pala es pot utilitzar per aixecar una altra màquina avariada sempre que es prenguin les mesures oportunes en cada cas. c) Si la màquina està aturada els circuits hidràulics no tenen pressió.

11. Si un camió o dúmper esgota la bateria i cal posar en marxa el motor: a) Es podrà arrencar remolcant-lo sempre que el terreny sigui pla i hi hagi suficient visibilitat. b) No pot ser remolcat per posar en marxa el motor. c) Es podrà remolcar amb l'autorització del director facultatiu.

136

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


8


mòdul

8

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. SOCORRISME I PRIMERS AUXILIS


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

1. Equips

de protecció individual .

L'ús dels equips de protecció individual és una mesura preventiva eficaç per a la pròpia seguretat; per tant s'han d'utilitzar els equips que posa l'empresa a disposició de l'operari.

1.1. Casc de seguretat. És obligatori el seu ús ja que està concebut per protegir en tots els llocs on hi ha perill de caiguda d'objectes, als llocs on es puguin produir cops al cap, quan es treballa a diferent nivell del terra o quan existeixin altres treballs en alçada. També protegeix contra contactes elèctrics, en major o menor mesura depenent de les característiques del propi casc.

1.2. Botes de seguretat antilliscants. Es fan necessàries a causa que la pujada o baixada sobre la màquina ha de fer-se en les condicions de treball (amb fang, aigua, oli, grassa, etc.). Són adequades també perquè no rellisquin els pedals de maniobra.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

141


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

1.3. Guants. Els guants de treball s'han d'emprar en totes aquelles operacions en les quals puguin produir-se lesions per cops, ferides, talls, cremades, manipulació de substàncies perilloses, etc. a les mans com són: ⿜⿜ Manipulació d'objectes o càrregues. ⿜⿜ Muntatge i desmuntatge de peces pesades o amb arestes. ⿜⿜ Per a la manipulació d'àcids, dissolvents, pintures, etc.

1.4. Màscares filtrants. Sempre que existeixi possibilitat d'aspirar substàncies o matèries nocives és obligatori el seu ús. S’utilitzaran especialment en llocs on es formin núvols de pols, com puguin ser pistes mal humitejades, llocs de càrrega i descàrrega.

1.5. Protecció auditiva. El seu ús és obligatori en aquells llocs on el nivell acústic sobrepassi els límits reglamentaris establerts. Hi ha gran varietat de models al mercat que, amb un nivell de protecció idèntic, poden adaptar-se a les característiques personals.

142

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

1.6. Roba de treball. Les armilles reflectores fan visible l'operari quan baixa de la màquina i està exposat a un possible atropellament. Els conductors de màquines, com tota la resta d'operaris de màquines, no han d'usar robes de treball soltes que puguin ser atrapades per elements en moviment.

Eventualment quan les condicions atmosfèriques així ho aconsellen, el conductor hauria de comptar amb roba d'aigua.

1.7. Cinturó abdominal antivibratori. S’utilitza amb la finalitat de quedar protegit dels efectes de les vibracions sobre les vísceres abdominals.

1.8. Protecció de la vista. Quan el conductor realitzi tasques de manteniment (bateria, projecció de líquids hidràulics..) haurà de fer ús d'ulleres de seguretat, pantalles... a fi de protegir-se.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

143


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

1.9. Cinturons de seguretat. Quan existeix cabina de seguretat és obligatori l'ús de cinturons de seguretat.

2. Socorrisme

i primers auxilis .

En aquest apartat es pretén proporcionar una sèrie de nocions bàsiques en matèria de primers auxilis, juntament amb unes pautes d'actuació elementals en cas d'accident laboral. En el socorrisme hi ha dues indicacions vitals: la pèrdua de sang i la supressió de la cardiorespiració. Tota lesió (fractures, cremades, intoxicacions, etc.) que no suposi una pèrdua de sang, una supressió de la respiració o aturada del cor, són indicacions secundàries en les quals l'actuació urgent per part del socorrista no resulta tan imprescindible per salvar la vida de la persona com ho és tallar una gran hemorràgia o la represa de les funcions cardiorespiratòries.

2.1. Ferides i hemorràgies. L'hemorràgia és el símptoma principal d'una ferida, i amb menor o major intensitat existeix sempre.

2.1.1. Ferides amb gran hemorràgia. Davant d'una persona accidentada les ferides de la qual sagnen abundantment, el primer que cal fer és tractar de frenar l'hemorràgia, tapant les ferides preferentment amb gases o compreses esterilitzades. En cas de no disposar-ne recorrerem al primer que tinguem al nostre abast: mocador, tovallola, tovalló, tros de llençol, etc., el més net possible, cobrint o embenant fort el taponament amb això per fixar-lo. Si es disposa de gases o compreses esterilitzades, el taponament es realitzarà amb aquest material, cobrint-lo de cotó i subjectant-lo amb una bena. En cas de disposar a més d'algun tipus d'antisèptic podrà aplicar-se a la ferida i voltants. Encara que els mitjans de què disposem puguin provocar una infecció de les ferides per no estar esterilitzats, haurem de tenir en compte que és preferible això a un dessagnament per no taponar l'hemorràgia.

144

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

Per tant, davant de tota ferida amb hemorràgia abundant, el veritablement important i útil és taponar la ferida i tractar de detenir l'hemorràgia, aplicant un apòsit compressiu realitzat amb el que es tingui més a mà. En cas que el taponament realitzat resultés insuficient, s'afegiran nous apòsits, gases o compreses, sense treure el primer, i s'augmentarà la compressió de l'embenat fins on sigui raonablement possible. Si encara amb això no es deté, i si la ferida és en una extremitat, pot aplicar-se una compressió manual o practicar un torniquet. Ha de tenir-se en compte que aquest últim recurs és un mitjà de contenció molt traumatitzant i pot provocar greus lesions al paquet vasculonerviós del membre en qüestió, per la qual cosa no s'ha d'utilitzar més que en el cas que l'hemorràgia no es pugui contenir amb cap altre mitjà. Quan la seva utilització es faci imprescindible, s'hauran d'observar les següents consideracions:

⿜⿜ Utilitzar preferentment tires de material elàstic. ⿜⿜ Exercir la compressió al llarg d'una zona ampla (5-10 cm) del membre. Convé anotar l'hora en què es va col·locar el torniquet i col·locar l'esmentada nota sobre l'accidentat en lloc visible. ⿜⿜ Afluixar-lo cada cert temps durant el trasllat per tal de permetre la irrigació del membre afectat. S'observarà de passada si l'hemorràgia continua o si ha cessat. Un cas especialment delicat el constitueixen les ferides pròximes a l'axil·la o a l'engonal, ja que en aquests casos poden veure's afectades les artèries humeral o femoral respectivament, tractant-se d'hemorràgies ràpidament mortals. El taponament és aquí ineficaç i el torniquet impossible. En els primers es tractarà de comprimir l'artèria subclàvia contra la primera costella, enfonsant amb força el polze per darrere de la clavícula. En les segones s'enfonsaran els dos polzes alhora i amb força a la cara anterior de l'engonal.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

145


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

2.1.2. Ferides amb mitjana o petita hemorràgia. Encara que l'hemorràgia no sigui considerable no s'ha de prescindir per això de taponar-la i cobrir la ferida. Per tant, qui presti l'auxili ha de procurar sempre taponar i cobrir la ferida per detenir l'hemorràgia. El taponament es realitzarà amb el material més net i asèptic de què es pugui disposar, però mai no es prescindirà de realitzar-lo per por d’infeccions. En les hemorràgies nasals es practicarà el taponament amb gasa de mida adequada als orificis que es pretén obstruir.

2.2. Cremades. En igualtat de circumstàncies les cremades són més greus com més altes són les temperatures del focus de calor i el temps d'exposició o contacte amb l'agent causal, però en general, la gravetat de les cremades depèn més de la seva extensió que de la seva profunditat, considerant-se gravíssimes les que afecten un 50% de la superfície de la pell del cos d'una persona, i mortals si afecten el 75%. A causa d'això, les cremades produïdes per gasos en ignició, fogonades, immersió en líquids calents i, sobretot l'incendi de la roba, són les més greus que es presenten a la pràctica. La missió de qui presta l'auxili serà prioritàriament la d'aconseguir aïllar el cos de la víctima de l'acció de la calor i apagar el foc de les seves robes amb els mitjans que tingui al seu abast. Respecte a això últim són fonamentals els següents consells: ⿜⿜ Que l’accidentat no corri, ja que això avivaria les flames. ⿜⿜ Tombar-lo al terra, fent-lo donar voltes a poc a poc sobre si mateix. ⿜⿜ Picar-li de mans les robes amb les mans enfundades. ⿜⿜ Cobrir-lo amb sorra, robes de llana, mantes, etc. ⿜⿜ Ruixar-lo amb aigua, la millor arma contra el foc.

146

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

⿜⿜ Está àmpliament demostrat a través de l'experiència que l'evolució de les cremades tractades amb aigua freda és menys dolorosa, més ràpida i origina cicatrius de millor qualitat, que les tractades amb qualsevol altre mitjà terapèutic. ⿜⿜ El tractament amb aigua ha de consistir a submergir la part cremada en un recipient d'aigua freda el més ràpidament possible, encara que no col·locant la part afectada sota d’una aixeta, perquè la pressió del raig d’aigua pot ser causa de dolor addicional. ⿜⿜ L’aigua ha d'estar freda, però no gelada. Com l'aigua s'anirà escalfant en absorbir la calor de la part cremada, convé renovar-la o afegir alguns glaçons de gel. ⿜⿜ El bany ha de mantenir-se fins que el pacient no senti cap dolor en treure la seva zona cremada del bany. El temps d’estada a l'aigua mai no sol ser inferior a 30 minuts. Posteriorment correspon al metge decidir si es necessita algun altre tractament.

⿜⿜ Quan no sigui possible la immersió de la part afectada, s'hauran d'emprar tovalloles, tovallons o llençols xops en aigua freda, que seran renovats, tantes vegades com sigui necessari. ⿜⿜ Si el pacient sent fred se li poden administrar begudes i infusions calentes i abrigar-lo amb roba les zones no afectades.

2.3. Fractures. No sempre resulta evident saber amb precisió si existeix o no fractura. Per aquesta raó ha de ser suficient que n’existeixi dubte o sospita per auxiliar el lesionat com si realment tingués una fractura. Com s'ha de procedir davant d'un fracturat o possible fracturat? Abans de res immobilitzar, a fi d'impedir que els fragments ossis puguin lesionar les parts toves que envolten el punt de la fractura, especialment els vasos sanguinis, els nervis i la pell.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

147


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

Quan la pell es trenca de fora a dintre per l'acció directa de l'agent que provoca el trauma, o de dins enfora per la d'un fragment de l'os fracturat, a la fractura se li diu oberta. Aquest cas és encara més problemàtic per suposar a més riscs d'infecció. La immobilització pot dur-se a terme amb fèrules de fusta, bastons, fleixos, branques d'arbres, llistons, etc. En tots aquests casos s'aconsella embuatar amb cotó, alguna roba interior o jersei de llana. La subjecció d'aquests elements rígids al membre ferit es farà per mitjà de benes, tires de llençol, cintes, cinturons, mocadors, etc. En fractures d'un membre inferior pot usar-se com a fèrula l'altre membre sa, estès i lligat o embenat juntament amb el lesionat.

En les fractures del braç pot servir de fèrula el tronc, fixant-lo al mateix mitjançant benes, bufandes, tires de llençol, etc. A qualsevol d'aquests embenats la pressió ha de ser la suficient per immobilitzar, però que no impedeixi la circulació de la sang. Quan la fractura sigui oberta i l'hemorràgia abundant, serà prioritària l’aturada de la segona. Si la deformació del membre és tan important que impedeix la col·locació de la fèrula, pot intentar reduir-se a base de maniobres senzilles i el concurs de dues persones, aprofitant la fase d'estupor muscular que es produeix en els primers moments que segueixen a la fractura.

148

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

2.3.1. Fractures de la columna vertebral. Són símptomes d'una ruptura d'aquest tipus a la regió dorsal (a més del dolor del cop en qualsevol punt de la columna vertebral): ⿜⿜ No poder moure les cames o no sentir-les. ⿜⿜ Sensació de formigueig. ⿜⿜ Si aquestes sensacions les percep en braços i mans la fractura pot estar localitzada al coll. Quan es tingui la sospita que es tracta d'un d'aquests casos, ha de deixar-se l'accidentat ajagut o estirat al terra, i s'ha d'avisar immediatament a la Mútua o al Centre Hospitalari més proper perquè personal especialitzat el traslladi.

El trasllat d'aquest tipus d'accidentats es realitzarà obligatòriament ajaguts sobre un pla dur, de bocaterrossa o de boca per amunt perquè no flexioni la seva columna vertebral, la qual cosa podria suposar per al ferit lesions irreparables a la medul·la espinal o fins i tot la mort.

2.3.2. Traumatismes cranials. En general els ferits d'aquest tipus perden la memòria i sovint el coneixement, per espai de minuts o més temps fins i tot. Com a norma d'actuació en aquests casos s’ha de procurar mantenir-los ajaguts, vigilats i abrigats, i amb el cap baix i girat cap a un costat, especialment aquells que perdin el coneixement. L'objecte d'aquesta última mesura és el de facilitar l'evacuació de les restes alimentàries (vomitar) i que acumulats a la boca podrien asfixiar-los. Com en el cas de les lesions de columna, s’ha de deixar l’accidentat ajagut o estès al terra i avisar urgentment a la Mútua o al Centre Hospitalari més proper perquè sigui traslladat.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

149


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

Per als trasllats es recorrerà a una llitera, sempre amb el cap girat a un costat i en posició baixa. Si s'observés que la cara és pàl·lida i es suspenen els moviments de respiració i batecs cardíacs, la qual cosa sol anar acompanyat d'una dilatació de les pupil·les, la mort és pròxima i caldrà recórrer a maniobres de reanimació, consistents en massatge cardíac extern i respiració artificial boca a boca.

2.4. Amputacions. Les recomanacions fonamentals davant d'un d'aquests casos van encaminades totes elles a poder realitzar un reimplant del membre. Són les següents: ⿜⿜ Informar al centre on s'enviarà l'accidentat del tipus de tall sofert. ⿜⿜ Posar un embenat compressiu al lloc amputat per detenir l'hemorràgia. S'evitaran els torniquets en la mesura del possible. ⿜⿜ Embolicar la part amputada en gasa o drap estèril. En cas de no disposarne recórrer a un drap el més net possible. Mai no permetre el contacte amb cotó de les parts ferides. ⿜⿜ Introduir la part amputada en una borsa de plàstic, ben tancada per tal que no hi entri aigua. ⿜⿜ Submergir la borsa en aigua i gel. Així s'aconsegueix la temperatura més adequada per al trasllat, uns 4o C. ⿜⿜ No realitzar exploracions de la ferida, ni netejar o desinfectar. ⿜⿜ No donar begudes alcohòliques, cafè o te a l'accidentat. ⿜⿜ En cas d'amputació incompleta s'immobilitzarà el membre mitjançant una fèrula, respectant-se qualsevol unió amb el monyó.

2.5. Accidents als ulls. Referent a això els accidents més comuns són les inclusions de cossos estranys (lliures o enclavats) i les contusions amb hematoma de parpelles. Els cossos estranys lliures, si són petits, acaben gairebé sempre per allotjar-se darrere de la parpella superior i per extreure'ls cal tornar la parpella tirant cap a dalt de les pestanyes alhora que amb una barreta o escuradents s'empeny cap a baix la pell de la parpella. Un cop localitzat el cos estrany, s’extreu amb la punta d'un mocador o similar.

150

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

En cas d'estar enclavat, només si és molt gruixut pot extreure's amb unes pinces. En un altre cas és millor recórrer a una dutxa de l'ull amb aigua bullida i temperada, o amb una infusió de camamilla que actuarà a més amb efectes antisèptics. Aquesta tasca es du a terme mantenint oberta la parpella amb dos dits d'una mà i esprement un cotó mullat a la infusió, des d'uns 8-10 cm de distància a l'ull. Per a les contusions amb inflor i morades de les parpelles s'intentarà aquest mateix procediment quan això sigui possible (de vegades la inflor no permet separar les parpelles). En tot cas sempre serà recomanable col·locar sobre les parpelles inflades o moradenques unes compreses xopes a la infusió esmentada, tan fredes com sigui possible. Només si existeix ferida i està sagnant es taparà un ull amb un embenat tancat, ja que això podria crear una cambra tancada i humida afavoridora d'infeccions.

2.6. Electrocució. Quan es parla d'accidents causats per l'electricitat sol diferenciar-se entre els causats per alta tensió i per baixa tensió. Considerant les condicions dels llocs de treball de les explotacions i centres de transformació que ens ocupen a la present guia, centrarem l'atenció en els accidents que poden produir-se amb ús de baixa tensió:

Poden produir-se alguna de les situacions següents per a l'accidentat: ⿜⿜ Mort (en contacte o separat del conductor). ⿜⿜ Pèrdua del coneixement i parada cardiorespiratòria. ⿜⿜ Amb coneixement, amb les mans engarrotades (tetanitzades) i agafat convulsivament al conductor. ⿜⿜ Amb coneixement, cremat i separat del conductor.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

151


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

Com s'ha d'intervenir davant d'aquest tipus d'accidents? ⿜⿜ Procedir al tall del corrent actuant sobre els interruptors. ⿜⿜ Quan no pugui fer-se així, qui acudeix per prestar auxili haurà de separar l'accidentat del conductor elèctric. Per a això haurà d'aïllar-se del terra (per exemple pujant-se a una caixa de fusta o a una banqueta aïllant), proveir-se d'uns guants aïllants o, en el seu defecte, qualsevol roba seca, o bé recórrer per efectuar l'esmentada separació a una perxa aïllant, pals o branques seques, cordes, etc. ⿜⿜ Es pot procedir, en ocasions, a tallar el conductor amb un cop de destral, sempre assegurant-se d'aïllar-se del terra i emprant igualment uns guants aïllants. ⿜⿜ Si l'accident s’ha produït a una certa alçada, s'ha de preveure que, en tallar el corrent, l'accidentat pot caure al terra. En aquestes circumstàncies es tractarà de disminuir la caiguda col·locant matalassos, roba, etc. o mantenint tensa una lona o manta entre diverses persones.

2.7. Incendis. En el cas d'incendis és fonamental saber que la ràpida intervenció dirigida a la seva extinció sol ser determinant per aconseguir-ho. Les principals normes d'actuació davant d'aquest tipus d'emergència poden resumir-se en les següents: ⿜⿜ Demanar ajuda immediata. ⿜⿜ Tallar el corrent elèctric. ⿜⿜ Rescatar i evacuar les víctimes. Per a això ens protegirem contra el fum i el foc, posant-nos a la boca un mocador humitejat i mullant-nos la roba. ⿜⿜ Prestar els primers auxilis als accidentats: maniobres de reanimació davant de símptomes d'asfíxia i tractament de cremades. ⿜⿜ Combatre el foc amb els mitjans més adequats en cada cas:

152

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

⿟⿟ Per a fusta, paper, carbó, o tot tipus de matèria seca, mitjançant aigua o qualsevol extintor. ⿟⿟ Quan es tracta de líquids inflamables (petroli, gasolina, oli, etc.) s'emprarà sorra o extintors de pols seca o escuma. ⿟⿟ Per al cas de motors, transformadors i generadors elèctrics, s'hauran d'emprar extintors de pols seca o anhídrid carbònic (CO2), però mai amb aigua o escuma que pel seu caràcter conductor podrien provocar riscs d'electrocució.

⿜⿜ Per impedir la propagació es retiraran materials combustibles, es recorrerà a talls antifoc i s'evitaran els corrents d'aire que l'afavoreixen.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

153


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

QÜESTIONARI protecció

MÒDUL

individual .

VIII.

Socorrisme

Equips i

de

primers

auxilis

1. El casc de seguretat: a) És obligatori el seu ús en tot moment. b) És obligatori portar-lo en cabina i posar-se'l en sortir-hi. c) Només és obligatori per al personal que circula a peu.

2. Els guants són necessaris: a) Per a la conducció ja que esmorteeixen les vibracions. b) Per a la manipulació d'objectes i càrregues pesades. c) Per a totes les operacions en les quals puguin produir-se lesions per cops, talls, cremades o substàncies perilloses.

3. L'armilla reflectora: a) Protegeix l'operari d'un possible atropellament. b) És un peça de seguretat que protegeix del fred. c) És obligatori el seu ús quan s'està fora de la cabina.

4. En el socorrisme hi ha dos indicadors vitals: a) Pèrdua de sang i parada cardiorespiratòria. b) Pèrdua de coneixement i hemorràgia. c) Traumatisme i intoxicació.

154

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

5. Davant d'una hemorràgia important el principal és: a) Taponar la ferida i tractar de detenir l'hemorràgia. b) Si el ferit està inconscient, reanimar-lo primer i després practicar un torniquet. c) Buscar gases i embenats esterilitzats per taponar la ferida, ja que altrament pot provocar-se una infecció.

6. El torniquet ha de realitzar-se: a) Sempre davant d'una gran hemorràgia en les extremitats. b) Emprant material elàstic per fer-ho i comprimint fins que cessi l'hemorràgia. c) És l'últim recurs si abans no s'ha aconseguit detenir l'hemorràgia per mitjà d'apòsits, gases o compreses.

7. La gravetat de les cremades: a) Depèn més de la superfície del cos afectada que de la seva profunditat. b) Augmenta si s'incendien les robes. c) Disminueix si es deixa córrer a l'accidentat. d) Augmenta si es ruixa amb aigua.

8. Els símptomes d'una possible fractura de la columna vertebral són: a) Pèrdua de consciència. b) Sensació de formigueig. c) Dolor intens de cames i braços.

9. Si hi ha sospita de fractura de columna vertebral és necessari: a) Immobilitzar el ferit i buscar una llitera per evacuar-lo. b) Traslladar-lo el més ràpidament possible a un centre hospitalari. c) Deixar l'accidentat estès al terra i avisar perquè sigui traslladat per personal

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

155


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

especialitzat.

10. En el traumatisme cranial: a) El ferit pot perdre la memòria i el coneixement durant diversos minuts. b) S'ha de traslladar l’accidentat immediatament a un centre hospitalari. c) S'ha de deixar el ferit ajagut, amb el cap baix i girat cap a un costat, perquè sigui traslladat per personal especialitzat.

11. En el cas d'amputacions és important: a) Netejar bé la ferida i desinfectar per a un possible implant. b) Recollir la part amputada en una borsa de plàstic i mantenir-la amb gel fins a l'arribada a l'hospital. c) Embolicar la part amputada amb cotó.

12. Quan una persona està en contacte amb un conductor en tensió: a) Cal estirar-lo fortament per separar-lo del conductor. b) Tallar el conductor per mitjà d'unes alicates d'electricista. c) Tallar el corrent actuant sobre els interruptors.

156

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


9


mòdul

9

LEGISLACIÓ BÀSICA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

1. Constitució Espanyola. És la Constitució Espanyola de 1978 la llei de més rang de l'Estat, la qual en el títol primer, capítol III dedica els articles 40 i 43 al dret dels treballadors a una protecció respecte al treball: Article 40: "[...] els poders públics fomentaran una política que garanteixi la formació i readaptació professionals; vetllaran per la seguretat i higiene en el treball i garantiran el descans necessari, mitjançant la limitació de la jornada laboral, les vacances periòdiques retribuïdes i la promoció de centres adequats." Article 43: "és competència dels poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris. La Llei establirà els drets i deures de tots al respecte."

2. Estatut

dels treballadors .

Aquesta llei és de vital importància en el procés de la seguretat, ja que canalitza, per primera vegada, l'aportació dels treballadors en matèria de seguretat laboral mitjançant els seus representants legals, als quals els dota d'uns deures i drets específics. Així doncs, els Comitès d'Empresa tindran entre d’altres tasques, les de:

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

161


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

⿜⿜ Vigilància del compliment de les normes vigents en matèria laboral, de seguretat social i ocupació així com la resta dels pactes, condicions i usos d'empresa en vigor, formulant, si s’escau, les accions legals oportunes davant de l'empresari i els organismes o tribunals competents. ⿜⿜ Vigilància i control de les condicions de seguretat i higiene en el desenvolupament del treball en les empreses, amb les particularitats previstes.

3. Llei

general de la seguretat social

(LGSS).

En aquesta llei hi ha recollides les definicions d'accident de treball i malaltia professional, i s'hi estableixen les prestacions sanitàries i econòmiques corresponents. Es determinen els diferents graus d'invalidesa i es dicten normes específiques, així com responsabilitats i sancions.

4. Codis

civil i penal .

Els articles 1902 i 1910 del Codi civil estableixen les responsabilitats tant per acte propi com aliè i la responsabilitat civil subsidiària. Art. 1902: "el que per acció o omissió causés dany a un altre intervenint culpa o negligència, està obligat a reparar el dany causat" L'article 1903 a més, estableix les responsabilitats de l'empresari en relació als danys causats pels seus treballadors. El Codi penal tipifica el delicte contra la seguretat i higiene en el treball: Art. 316: "els que amb infracció de les normes de prevenció de riscs laborals i estant legalment obligats no facilitin els mitjans necessaris perquè els treballadors exerceixin les seves activitats amb les mesures de seguretat i higiene adequades, de manera que posin així en greu perill la seva vida, salut o integritat física seran castigats amb les penes de presó de sis mesos a tres anys."

5. Llei

de prevenció de riscs laborals .

El mandat constitucional expressat al principi del present capítol exigeix la necessitat de desenvolupar una política de la protecció dels treballadors mitjançant la prevenció dels riscs derivats del seu treball. La LPRL (Llei 31/1995) és el pilar fonamental de l'esmentat mandat. Aquesta llei afecta totes les activitats, incloses les activitats mineres.

162

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

La llei afecta directament les actuacions en matèria de seguretat de: ⿜⿜ Les administracions. ⿜⿜ Els empresaris. ⿜⿜ Els treballadors. ⿜⿜ Els representants legals dels treballadors.

5.1. Administracions públiques. Respecte a les administracions públiques la Llei de prevenció de riscs laborals els demanda desenvolupar les següents funcions: ⿜⿜ Promoció de la prevenció: assessorament tècnic, informació i divulgació, formació, investigació, seguiment i control. ⿜⿜ Vigilància i control del compliment legal. ⿜⿜ Sancionar per incompliment de normativa.

5.2. L'empresari. Obligacions de l'empresari: ⿜⿜ Garantirà als treballadors la vigilància periòdica de la seva salut en funció del risc del seu treball. ⿜⿜ La vigilància i control respectarà el dret a la intimitat, i mai no serà usat amb finalitats discriminatòries. ⿜⿜ El resultat li serà comunicat al treballador. ⿜⿜ La vigilància i control de la salut es durà a terme per personal amb competència tècnica. ⿜⿜ La vigilància prescrita estarà documentada i a disposició de l'autoritat laboral.

5.3. Treballadors. Obligacions dels treballadors: Els treballadors, d'acord amb la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari, estan obligats a:

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

163


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

⿜⿜ Usar correctament les màquines. ⿜⿜ Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció. ⿜⿜ Utilitzar bé els equips de seguretat i no deixar-los fora de funcionament. ⿜⿜ Informar el seu superior jeràrquic i els treballadors designats per a activitats de prevenció, de qualsevol situació de risc. ⿟⿟ Contribuir al compliment establert per l'autoritat competent en matèria de seguretat. ⿟⿟ Cooperar amb l'empresari perquè aquest pugui garantir les condicions de salut laboral. Tot treballador ha de respectar i fer respectar als seus companys les obligacions en matèria de seguretat laboral.

5.4. Representants dels treballadors. Representants dels treballadors seguretat i salut laboral:

en

matèria

de

La Llei defineix dos col·lectius representants dels treballadors en qüestions de seguretat: els delegats de Prevenció i el Comitè de Seguretat i Salut.

5.4.1. Delegats de Prevenció. Són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscs en el treball. ⿜⿜ Competències: ⿟⿟ Col·laborar amb la direcció de l'empresa en la millora de l'acció preventiva. ⿟⿟ Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en la prevenció de riscs laborals. ⿟⿟ Ésser consultats per l'empresari en tots els temes de prevenció de la salut laboral. ⿟⿟ Exercir una tasca de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de seguretat.

164

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

Els delegats de Prevenció seran designats per i entre els representants del personal segons la normativa vigent, d'acord amb la següent escala:

Treballadors

Delegats

De 31 a 49 treballadors

1 delegat

De 50 a 100 treballadors

2 delegats

De 101 a 500 treballadors

3 delegats

De 501 a 1000 treballadors

4 delegats

De 1001 a 2000 treballadors

5 delegats

De 2001 a 3000 treballadors

6 delegats

De 3001 a 4000 treballadors

7 delegats

En les empreses de fins a 30 treballadors el delegat de Prevenció serà el delegat de Personal. ⿜⿜ Facultats: ⿟⿟ Realitzar visites als llocs de treball per exercir una tasca de vigilància i control de l'estat de les condicions de treball, podent accedir amb aquesta finalitat a qualsevol zona dels mateixos i comunicar-se durant la jornada amb els treballadors, de manera que no s'alteri el normal desenvolupament del procés productiu. ⿟⿟ Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de paralització d'activitats segons la normativa vigent.

5.4.2. Comitè de Seguretat i Salut. Comitè de Seguretat i Salut: és l'òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'empresa en qüestions de prevenció de riscs. Estarà format pels delegats de Prevenció per una part i per l'empresari o els seus representants en número igual als delegats de Prevenció. El Comitè de Seguretat i Salut es reunirà trimestralment i a més sempre que ho sol·liciti alguna de les parts. Les normes de funcionament (designació de president, vocals, etc.) seran les que adopti el propi comitè i no contravinguin la normativa vigent.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

165


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

⿜⿜ Competències: ⿟⿟ Participar en els plans de prevenció de riscs laborals. ⿟⿟ Proposar iniciatives sobre mètodes i procediments per millorar la salut dels treballadors. ⿜⿜ Facultats: ⿟⿟ Conèixer directament la situació respecte a la prevenció de riscs. ⿟⿟ Conèixer tots aquells documents que siguin necessaris per al compliment de les seves funcions. ⿟⿟ Conèixer i analitzar els danys produïts en la salut o en la integritat dels treballadors

6. RD 1389/97

sobre seguretat i salut dels

treballadors en les activitats mineres . Aquest Reial decret tracta d'harmonitzar la legislació específica minera, anterior a l'any 95, amb la Llei de prevenció de riscs laborals que ha entrat en vigor posteriorment i té com a objecte establir i determinar les directrius per a la implantació de les mesures de seguretat durant els treballs de les activitats mineres. A més aquest Reial decret estableix l'obligació que "L'empresari s'assegurarà que s'elabori i mantingui al dia un document sobre la seguretat i que reculli els requisits pertinents contemplats als capítols III i V de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals". El document de seguretat i salut dels treballadors haurà de demostrar, en particular: ⿜⿜ Que els riscs a què s'exposen els treballadors en el lloc de treball han estat identificats i avaluats. ⿜⿜ Que es prendran les mesures adequades per assolir els objectius fixats en la present disposició.

166

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

⿜⿜ Que la concepció, la utilització i el manteniment del lloc de treball i dels equips són segurs. El document de seguretat i salut recollirà tots els aspectes de la planificació i gestió de la prevenció que l'empresa ha de posar en marxa, i hi estaran aspectes recollits com són: L'avaluació de riscs, la formació i informació als treballadors, la vigilància de la salut, la coordinació d'activitats empresarials, etc. Aquest document estarà al centre de treball a disposició de l'autoritat laboral i dels representants dels treballadors.

7. Estatut

del miner

L'Estatut del miner és una norma que es publica a través del Reial decret 3255 de l'any 1983, molt avançada per a l'època i s’hi fixen criteris i s'estableixen nous òrgans participatius en el treball miner en matèria de prevenció de riscs laborals i ho fa molt abans que aparegui la Llei de prevenció de riscs laborals l'any 1995. Queden definits, a l'article 32, els òrgans interns especialitzats en matèria de seguretat i higiene, i a partir de l'article 33 fins al 42 es desenvolupa la composició, obligacions i drets dels representants dels treballadors. Els representants legals dels treballadors són: ⿜⿜ El Comitè de Seguretat i Higiene ⿜⿜ Els delegats Miners de Seguretat El Comitè de Seguretat i Higiene està format per igual nombre de representants dels treballadors (vocals) i de l'empresa, i es reuneix mensualment. Al si del Comitè s'estudien i debaten les actuacions que en matèria de prevenció es desenvolupen a l'empresa. El delegat Miner de Seguretat és elegit entre una terna de treballadors a proposta del Comitè d'Empresa, pels delegats de personal, o en el seu cas, pels delegats sindicals. El delegat Miner de Seguretat serà aquell treballador que obtingui el major nombre de vots.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

167


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

8. Reglament

general de normes bàsiques de se -

guretat minera

(RGNBSM)

Va substituir pràcticament en la seva totalitat el Reglament de policia minera i metal·lúrgica. Publicat el 2 d'abril de 1985, consta de 15 capítols i 169 articles que inclouen tota l'activitat minera. S'hi detallen les directrius generals i es defineixen aspectes com són: àmbit d'aplicació del reglament, autoritat laboral per a l'activitat que és l'autoritat minera i les funcions que té assignades, etc. És necessari dir que s'està elaborant un nou Reglament més adaptat a la legislació actual en matèria de prevenció de riscs laborals.

9.

Instruccions

tècniques

complementàries

(ITC) Les Instruccions tècniques complementàries (ITC) són les que despleguen el Reglament, entrant en el detall de cada una de les situacions concretes que s'hi plantegen. En les ITC es defineixen les normes concretes per exemple: per a les activitats mineres a cel obert, el maneig d'explosius, la lluita contra la pols, disseny d'explotacions, etc.

10. Disposicions

internes de seguretat

(DIS)

Alguns aspectes regulats al Reglament i desenvolupats en la ITC han de ser contemplats a nivell individual en cada explotació minera, atès principalment que cada explotació pot presentar característiques molt diferents; aquests aspectes queden normats a través de les disposicions internes de seguretat.

168

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

És el cas de les explotacions d'exterior en el que es refereix a la regulació del trànsit, manteniment de pistes, manteniment d'equips, etc. En la instrucció tècnica complementària que regula l'explotació a cel obert es diu que aquests aspectes necessiten ser atesos però que cada explotació ha de marcar les pautes a través d'una DIS. És obvi que, en funció del sistema d'explotació, característiques del jaciment, climatologia, etc., cada explotació tindrà una norma diferent que reguli i estableixi la forma i la periodicitat de les actuacions. Una DIS és una norma que redacta el director facultatiu i remet a l'autoritat minera, que la revisa i si la veu convenient l'aprova; adquirint llavors el rang de norma d'obligat compliment per a l'explotació. Les DIS han de ser lliurades, llegides i compreses per totes aquelles persones de l’explotació a qui afecta.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

169


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

QÜESTIONARI MÒDUL IX. Legislació

bàsica

1. La llei de major rang de l'Estat és: a) Llei de Prevenció de Riscs Laborals. b) L'Estatut dels Treballadors. c) La Constitució. d) La Llei General de la Seguretat Social.

2. Llei de Prevenció de Riscs Laborals: a) Afecta totes les activitats, excepte a mineria que té legislació específica. b) És la llei que regula les relacions entre les administracions públiques, els empresaris i els treballadors. c) Afecta totes les activitats.

3. La Llei de Prevenció de Riscs Laborals afecta directament les actuacions en matèria de seguretat i salut: a) Administracions públiques. b) Empresaris. c) Treballadors. d) Els representants legals dels treballadors.

4. Respecte a les obligacions dels treballadors en matèria de seguretat, assenyala les afirmacions vertaderes: a) Els treballadors estan obligats a informar el seu superior jeràrquic i els treballadors designats per a activitats de prevenció, de qualsevol situació de risc. b) Els treballadors estan obligats a utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció. c) Els treballadors estan obligats a cooperar amb l'empresari perquè aquest pugui garantir les condicions de salut laboral. d) Tot treballador ha de fer respectar als seus companys les obligacions en matèria de seguretat laboral.

170

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

4. Els delegats de Prevenció seran designats per: a) L'autoritat laboral. b) L’empresari. c) El Departament de Prevenció. d) Els representants legals dels treballadors. e) Poden ser designats per qualsevol dels anteriors.

5. Entre les competències i facultats dels delegats de Prevenció hi ha les de: a) Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en la prevenció de riscs laborals. b) Ser consultats per l'empresari en tots els temes de prevenció de la salut laboral. c) Exercir una tasca de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de seguretat. d) Realitzar visites als llocs de treball per exercir una tasca de vigilància i control de l'estat de les condicions de treball, podent accedir amb aquesta finalitat a qualsevol zona de treball. e) Proposar a l'òrgan de representació dels treballadors l'adopció de l'acord de paralització d'activitats segons la normativa vigent.

6. Assenyalar les frases correctes respecte al Comitè de Seguretat i Salut: a) És l'òrgan de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'empresa en qüestions de prevenció de riscs. b) Les normes de funcionament seran les que adopti el propi comitè i no contravinguin la normativa vigent. c) Des del Comitè de Seguretat i Salut es podran proposar iniciatives sobre mètodes i procediments per millorar la salut dels treballadors. d) Podrà conèixer directament la situació respecte a la prevenció de riscs però no podrà participar en els plans de prevenció de riscs laborals. e) Podrà conèixer tots aquells documents que siguin necessaris per al compliment de les seves funcions.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

171


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

7. A l'Estatut del Miner: a) S'estableixen els drets i obligacions de tots els treballadors miners en matèria de seguretat i higiene. b) Es regula el dret dels treballadors de la mineria d'interior. c) És una llei que està derogada.

8.Els delegats Miners de Seguretat seran designats per: a) L'autoritat minera competent. b) L’empresari. c) El Departament de Prevenció. d) El Comitè d'Empresa, Delegats de Personal o Delegat Sindical. e) Poden ser designats per qualsevol dels anteriors.

9. Les instruccions tècniques complementàries: a) Estan desenvolupades al Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera. b) Són normes que regulen l'activitat d'una explotació concreta. c) Són normes que desenvolupen el contingut del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera.

10. Assenyalar les frases correctes. Les Disposicions Internes de Seguretat: a) Són normes internes de cada explotació que regulen aspectes concrets de la mateixa. b) Les DIS estan recollides dins del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera. c) Les DIS les elabora el director facultatiu i passen a l'aprovació de l'autoritat minera competent. d) Les DIS són normes que elabora l'empresa i no és necessari lliurar-les als treballadors.

172

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

11. Assenyalar les frases correctes. El Document de Seguretat i Salut: a) És un document que ha de presentar el Servei de Prevenció. b) Haurà d'estar al centre de treball a disposició dels representants dels treballadors i de l'autoritat minera. c) Contempla aspectes relacionats amb la gestió de l'empresa. d) Estan recollides totes les actuacions de l'empresa en matèria de seguretat i salut.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

173


QÜESTIONARI DE REPÀS GENERAL


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

QÜESTIONARI DE REPÀS GENERAL

1. El permís de conducció de maquinària minera s'ha de renovar: a) Cada 5 anys. b) Cada 10 anys. c) No s'ha de renovar, és per a tota la vida.

2. A la conducció de maquinària mòbil es poden realitzar avançaments? a) Sí, sempre que el vehicle que es vol avançar estigui aturat i el seu conductor autoritzi la maniobra. b) Sí, sempre i quan es faci per l'esquerra. c) Sí, sempre que el vehicle a avançar circuli a menor velocitat.

3. Quin tipus de carnets es necessiten per conduir maquinària mòbil per l'interior d'un recinte miner? a) Cap, perquè no es circula per la via pública. b) Només el carnet de conduir expedit per la Direcció general de Trànsit. c) El carnet especial de la Subdirecció general de Mines i el carnet tipus B, expedit per la Direcció General de Trànsit.

4. Com es regula el trànsit i la senyalització dins d'un recinte miner? a) No existeixen normes, només s’ha de prestar atenció al moviment de la resta de vehicles. b) S'aplica de forma estricta les normes de circulació i senyals del Codi de circulació. c) S'estableixen mitjançant una Disposició Interna de Seguretat que serà d’obligat compliment, no només per als vehicles de l'empresa explotadora, sinó també per a les empreses externes que circulin pel recinte miner.

176

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

5. ¿Quina és la velocitat màxima a la qual es pot circular per l'interior de les instal·lacions d’un recinte miner? a) 10Km/hora. b) 30Km/hora. c) 50Km/hora. d) La que determina una Disposició Interna de Seguretat, prèviament aprovada per l´autoritat minera.

6. Com s'ha de realitzar la càrrega d'un camió tipus bolquet? a) Per qualsevol lloc, minimitzant el temps de càrrega. b) Per la part davantera, passant per sobre de la cabina del conductor perquè aquest pugui controlar el moviment de la càrrega. c) Per la part lateral o posterior, sense que la cullera passi per sobre de la cabina del conductor.

7. Durant les operacions d'una màquina de càrrega, què ha de fer el conductor del vehicle de transport? a) Sortir de la cabina i dirigir l'operació de càrrega. b) Si la cabina no té protecció contra caiguda de materials o objectes, haurà d'abandonar-la i també la zona de càrrega abans de començar l'operació. c) Si la cabina té protecció contra caiguda de materials i/o objectes, romandrà a l'interior i només podrà sortir si avisa abans l'operador de la màquina de càrrega.

8. En les operacions que es realitzin amb pales carregadores d'atac frontal, quina serà l'alçada màxima del front? a) L'alçada del front no podrà sobrepassar en més d'un metre l'atac vertical de la cullera. b) Serà la de l'abast de la cullera. c) Si el front és estable no hi ha límit d'alçada.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

177


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

9. En les operacions d'excavació amb retroexcavadora, quina serà l'alçada del banc? a) És il·limitada, ja que la màquina sempre està en lloc segur. b) Com a màxim l'abast del braç de l'excavadora. c) 1m menys que l'abast màxim del braç de l'excavadora.

10. Quin és el pendent màxim longitudinal en pistes de circulació? a) 5%. b) 10%. c) 15%, puntualment. d) 25%.

11. Quin és el radi de curvatura mínim de les corbes d'accés als bancs d'explotació? a) 8m. b) 10m. c) Aquell pel qual puguin circular els vehicles sense necessitat de fer maniobres. d) 15m.

12. Què s’ha de fer en cas de sobreescalfament del motor? a) Res, continuar treballant, ja que és normal en aquest tipus de maquinària. b) Afegir aigua perquè es refredi i poder continuar treballant. c) Parar immediatament la màquina i avisar el responsable de manteniment.

178

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

13. Què cal fer si, per limitacions de visibilitat o altres causes, el desplaçament del vehicle o màquina pot implicar cap risc? a) Realitzar la maniobra més lentament. b) Prendre les mesures específiques de seguretat realitzant el desplaçament sota les ordres de personal qualificat i competent, amb un sistema establert de senyals. c) Realitzar les operacions amb normalitat, perquè es coneix prou el terreny.

14. Una pala carregadora és més estable: a) Amb la cullera baixada. b) Amb la cullera a mitja alçada. c) És estable en totes les posicions, estan preparades per a això.

15. Poden estar els vehicles bruts de greix i/o pols? a) Sí, és el normal perquè no són vehicles de passeig. b) No, perquè poden produir relliscades en pujar, baixar o moure's. c) Sí, mentre no plogui.

16. Quina distància s'ha de mantenir entre vehicles quan es circula per rampes? a) 50m. b) Com a mínim la distància de frenada en rampa, que estarà determinada per una disposició interna de seguretat. c) No hi ha una distància mínima establerta, depèn de la situació.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

179


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

17. Què hem de fer quan ens creuem amb un altre vehicle o amb persones a peu? a) Fer sonar el clàxon i fer senyals amb els llums, perquè s'apartin i així no modificar la velocitat i trajectòria. b) Reduir la velocitat, fins i tot parar, donant preferència a les persones i als vehicles més pesants. c) No fer res, perquè les pistes són prou amples.

18. Quins elements de seguretat són obligatoris dins de la cabina? a) Casc i cinturó de seguretat. b) Els establerts a les disposicions internes de seguretat. c) Cap, la màquina està prou protegida.

19. Què cal fer si s'apropa un altre vehicle marxa enrere? a) Retrocedir, deixant l'espai més ampli possible i avisar-lo amb mitjans òptics i acústics. b) No fer res, perquè l'altre vehicle té l'obligació de vigilar la seva maniobra. c) Baixar de la màquina per indicar-li el camí.

20. Què cal fer si s'observa alguna anomalia a la màquina de càrrega o transport? a) Si el vehicle funciona, esperar la pròxima revisió b) Avisar immediatament el responsable de manteniment per tal que ens doni instruccions. c) Intentar solucionar-ho i, si no es pot, portar-lo al taller.

180

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

21. Es pot carregar combustible o lubricant amb el vehicle en funcionament? a) Sí, ja que aquest tipus de màquines tenen protecció contra incendis. b) Sí, sempre que es prenguin mesures oportunes de seguretat. c) No, perquè els gasos del combustible o lubricant es podrien incendiar.

22. Com s’ha d’utilitzar un extintor d’incendis? a)Trencar el precinte i perforar-lo, mantenint l’ampolla amb una mà, i amb l’altra dirigint l’agent extintor a la base de les flames. b) Trencar el precinte i perforar-lo, mantenint l’ampolla amb una mà, i amb l’altra dirigint el raig a la part superior de les flames. c) Trencar el cap de l’extintor amb un martell, perquè surti lliurement la pols de l’interior.

23. Es poden inflar els pneumàtics de les màquines amb aire comprimit de la xarxa general? a) No, en cap cas. b) Sí, sempre que es disposi de manòmetre per controlar la pressió. c) Sí, sempre que es disposi de l’equip adequat, amb manòmetre per controlar la pressió i prenent totes les mesures de seguretat.

24. Es pot baixar d’una màquina de càrrega o transport en marxa? a) Sí, sempre que es circuli lentament. b) No, mai.

25. Quines operacions s’han de realitzar en estacionar una pala carregadora en condicions normals? a) S’ha de deixar sempre al taller o al garatge. b) Parar en un lloc on no es dificultin els treballs, sobre terreny ferm i pla, amb la pala recolzada al terra i el fre d’estacionament posat, impedint qualsevol risc de desplaçament imprevist. c) Es pot deixar de qualsevol manera, sempre i quan sigui per pocs minuts.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

181


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

26. Què s’ha de fer abans de començar un treball? a) Revisar amb molta cura l’entorn de la zona de treball. b) Fer les comprovacions de llums, intermitents, pneumàtics, frens, nivells d’oli i aigua, neteja general i especialment de parabrisa i miralls retrovisors. c) Res, si tot està com es va deixar.

27. Es pot descarregar en tremuges o d'un banc a un altre d'inferior sense col·locar cap protecció? a) Sí, ja que el costum i bona pràctica de l'operador ho fa innecessari b) No, s'ha de col·locar una barrera infranquejable a una distància prudencial, que eviti la caiguda al nivell inferior.

28. Es poden utilitzar les pales carregadores i bolquets per realitzar altres tasques que no siguin les de càrrega i transport? a) No, en cap cas. b) Només per efectuar reparacions de manteniment o elevació i transport de persones. c) Sí, sempre que sigui necessari.

29. Si es troba un obstacle al camí que dificulti la circulació del vehicle, que s'ha de fer? a) Res. b) Esquivar-lo, fent maniobres brusques. c) Retirar l'obstacle si és possible i, en tot cas, senyalitzar-lo adequadament i donar avís al responsable de l'explotació.

30. Quan s'han de realitzar les operacions de manteniment i revisió de vehicles i màquines? a) Només quan es detecti alguna anomalia b) Periòdicament, segons s'hagi marcat a les disposicions internes de seguretat i sempre d'acord amb les instruccions del fabricant. c) Una vegada a l'any.

182

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

31. Abans de canviar el sentit de la marxa enrere, és necessari parar la màquina completament? a) Sí. b) No. c) És indiferent.

32. Quina marxa utilitzarà per baixar per pendents? a) Marxes llargues. b) Punt mort, per estalviar combustible. c) Marxes curtes perquè actui el fre motor.

33. Quan es durà a terme el sanejament de fronts de treball? a) Sempre que sigui necessari a criteri de l'operador de la màquina i amb els mitjans que tingui al seu abast. b) Després de cada voladura o quan s'hagi produït un despreniment important de roques. c) Quan ho indiqui el responsable de l'explotació i amb els mitjans que aquest indiqui.

34. Què s'utilitzarà per remolcar un altre vehicle? a) Una barra fixa. b) Un cable o cadena de resistència suficient. c) Els vehicles miners no es remolquen, sinó que s'empenyen per la part posterior amb una altra màquina.

35. Quina és la velocitat màxima a què es pot remolcar un vehicle o màquina dins d'un recinte miner? a) El límit de velocitat ve donat per la velocitat màxima genèrica en l'explotació. b) La determinada per les disposicions internes de seguretat, prenent les mesures de seguretat necessàries i sempre d'acord amb les instruccions del fabricant. c) 30 km/hora.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

183


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

36. Es pot aixecar la màquina amb la pròpia cullera? a) Només per canviar una roda o efectuar alguna reparació sota la màquina. b) No, mai. c) Sí, ja que té potència i seguretat suficients.

37. L'ús del casc: a) És obligatori portar-lo sempre, fins i tot dins de la cabina. b) És obligatori portar-lo sempre, excepte dins de la cabina.

38. Es poden transportar explosius amb les màquines de càrrega i transport? a) Sí, prenent totes les precaucions i mesures de seguretat. b) No, perquè han d'estar especialment condicionats i autoritzats per fer-ho. c) Sí, sempre que el maquinista sigui artiller.

39. Es pot circular amb la cullera d'una pala o excavadora aixecada? a) Sí, perquè aquestes màquines estan preparades per a aquestes condicions. b) No, perquè disminueix l'estabilitat i pot bolcar amb més facilitat. c) No, perquè a més de disminuir l'estabilitat pot topar amb estructures o cables elèctrics.

40. Es poden realitzar operacions de manteniment amb la pala o bolquet aixecats? a) No, mai. b) Sí. c) Sí, sempre que s'hagin pres les mesures de seguretat per falcar-los i immobilitzar-los.

184

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

41. Quina és la distància horitzontal mínima que s'ha de mantenir paral·lelament a una línia de transport d'energia elèctrica? a) 15 m entre els eixos de pista i la línia elèctrica. b) 15 m entre eixos i a 10 m no es permet la presència de maquinària. c) No hi ha una distància mínima, sempre que no s’hi pugui arribar amb el braç de la màquina.

42. Es poden deixar draps o altres objectes sota els seients no fixats convenientment? a) Sí, ja que les velocitats que s'assoleixen són petites. b) No, perquè poden interferir en la conducció del vehicle. c) És indiferent.

43. En cas de falta de visibilitat en la càrrega o transport: a) Es pot conduir de costat o traient el cap per la finestra. b) S'hauran de prendre mesures adequades establertes per la Direcció Facultativa. c) Es podrà continuar treballant amb normalitat.

44. En reiniciar una feina, quines precaucions s’han de prendre? a) Cap, ja que no hi ha canvis de com es va deixar. b) Les mateixes que si es comencés de nou. c) Només mirar que no hi hagi persones al voltant del radi d'acció de la màquina.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

185


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

45. Quines comprovacions s'han de fer, com a mínim, abans de posar el vehicle en funcionament? a) El nivell d'oli i el nivell d'aigua. b) El nivell de gasoil i el nivell de líquid de frens. c) La pressió i l'estat de les rodes i l'estat dels frens. d) L'estat dels extintors. e) La neteja i el funcionament dels fars. f) La guia d'instruccions de la màquina.

46. Què cal fer en estacionar una màquina? a) Accionar el fre d'estacionament. b) Desconnectar la bateria. c) Tancar les portes per evitar que ningú no pugui accedir-hi. d) Parar el motor. e) Només parar el motor i frenar-la.

47. Com es solucionarà una sobrepressió a la roda, a causa de sobrecàrregues o per excés de velocitat? a) Desinflant la roda fins a obtenir la pressió adequada. b) Inflant la roda. c) Esperant que es refredin i disminuint la càrrega i/o la velocitat.

48. Quina és l'amplada mínima de les rampes d'accés a pistes de 2 carrils? a) 4 metres. b) Tres vegades la del vehicle més ample. c) 8 metres.

186

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

49. S'ha de pujar o baixar de la màquina… a) De cara a les escales. b) D'esquena a les escales. c) Com li vagi millor a l'operari.

50. Es poden ingerir begudes alcohòliques o medicaments si s’ha de conduir una màquina? a) No, perquè disminueix la seguretat pròpia i la dels altres. b) Sí, encara que afecti el conductor els espais són prou amplis per evitar els perills. c) La ingesta d'alcohol o medicaments no afecta els conductors de maquinària.

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

187


ANNEX-I SOLUCIONS ALS QÜESTIONARIS DELS MÒDULS


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

QÜESTIONARI MÒDUL I Qüest.núm.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Correct.

b

a

b

b

c

b

a

a

b

b

a

c

QÜESTIONARI MÒDUL II Qüest. núm.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Correct.

a

b

c

a

b

a

c

b

b

b

a

b

terme

per

QÜESTIONARI

MÒDUL

III:

Tasques

dutes

a

les

màquines:

extracció,

càrrega i transport Qüest. núm.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Correct.

b

b

c

b

b

b

c

a

b

b

a-3

b

a

a-5

b-1

b-3

c-2

c-4

d-4

d-1

e-5

e-2

QÜESTIONARI MÒDUL IV Qüest. núm.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Correct

a

a

c

a

c

b

b

b

a

c

b

a c d

QÜESTIONARI MÒDUL V Qüest. núm.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Correct

a

b

b

a

a

a

b

b

a

a

a

b

b

b

c

c

c

d

c

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

191


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

QÜESTIONARI MÒDUL VI Qüest. núm.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Correct.

c

c

a

c

a

b

a

a

b

c

b

d

c

c

c

QÜESTIONARI MÒDUL VII Qüest. núm.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Correct.

a

c

b

b

b

c

c

a

b

a

b

b d e

QÜESTIONARI MÒDUL VIII Qüest. núm.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Correct.

a

c

a

a

a

c

a

b

c

a

b

c

c

b

c

QÜESTIONARI MÒDUL XI Qüest. núm.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Correct

c

c

a

a

d

a

a

a

d

c

a

b

b

b

b

b

c

d

c

c

c

c

d

d

d

e

e

192

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA


MANUAL PER A LA FORMACIÓ DE L'OPERARI DE MAQUINÀRIA PESANT EN MINERIA

QÜESTIONARI DE REPÀS GENERAL Quëst núm.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Correct.

a

a

c

c

d

c

b

a

b

c

c

c

b

a

c Quëst núm..

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Correct.

b

b

b

a

a

b

c

a

c

b

b

b

b

a

Quëst núm.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

c

b

a

c

c

b

b

b

a

b

c

c

a

b

Quëst núm.

43

44

45

46

47

48

49

50

Correct.

b

b

a

e

c

b

a

a

Correct.

b c d e

CARNET D’OPERADOR DE MAQUINÀRIA

193


Manual per la formació de l'operari en maquinària pesada  

Generalitat de Catalunya

Manual per la formació de l'operari en maquinària pesada  

Generalitat de Catalunya

Advertisement