Tríptic Codi ètic de les associacions

Page 1

Per sol·licitar l’adhesió al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona heu de fer-nos arribar: Full de sol·licitud al Codi ètic de les Associacions. Còpia dels vostres estatuts amb el segell del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Memòria anual de l’associació amb el balanç econòmic dels darrers dos anys. Relació membres de la junta directiva. Presentar tres avals per part d’associacions de primer nivell o bé un aval per part d’una entitat de segon nivell que estiguin adherides al Codi ètic.

triptic_codietic_AF_2.indd 1

10/01/12 12:21


triptic_codietic_AF_2.indd 2

10/01/12 12:21


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.