รายงานกิจการประจำปี 2556

Page 1

“สหกรณ์ แปลว่า การทำ�ด้วยกัน หมายถึง ผนึกกำ�ลังผู้ทำ�งานเกี่ยวข้องกัน การทำ�งานที่เกี่ยวข้องกันนั้น ให้พรักพร้อมกันทุกด้านและต้องกระทำ�งานนั้นด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความเมตตาหวังดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันด้วยจึงจะเป็นสหกรณ์แท้ ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้าและอำ�นวยประโยชน์ที่พึงประสงค์แต่ฝ่ายเดียว”

พระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗ พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

1


สารบัญ

หน้า หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2556 สารจากประธานกรรมการดำ�เนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กั คณะกรรมการดำ�เนินงาน ชุดที่ 13 ที่ปรึกษาสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ภาพกิจกรรมสหกรณ์ในรอบปี 2556 ผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2552 -2556 ระเบียบวาระประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2556 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2555 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานในรอบปี 2556 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำ�ปี 2556 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปี 2556 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2556 ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำ�ปี 2557 ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณากำ�หนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำ�ประกันประจำ�ปี 2557 ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 14 ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำ�ปี 2557 ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง รับทราบข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ระเบียบวาระที่ 12 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

3 4 5 6 7 8 10 11 12 23 27 30 47 48 57 58 60 61 62

ภาคผนวก ภาคผนวก ก การให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่จำ�กัด

2

ภาคผนวก ข ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การก่อตั้งกองทุนสวัสดิการผู้กู้เงินสามัญ

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


ที่ สอ.ขถ.ชม.ว. 039 / 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด 330/9-10 หมู่บา้ นเชียงใหม่แลนด์ ตาบลช้างคลาน อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 24 มีนาคม 2557

เรื่ อง

เชิญประชุมใหญ่สามัญประจาปี บัญชี 2556

เรี ยน

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด ทุกท่าน

ด้ว ย สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น เชี ย งใหม่ จ ากัด ได้ด าเนิ น งานมาครบปี บัญ ชี ส หกรณ์ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ แล้ว จึ งได้กาหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2556 ขึ้น เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมตั ิ เรื่ องต่างๆตามกาหนดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2556 ที่แนบมาพร้อมนี้ ในการนี้ สหกรณ์ ฯ จึ ง ใคร่ ขอเรี ยนเชิ ญ สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ ทุ ก ท่ า นได้ เ ข้า ร่ วมประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจาปี บัญชี 2556 ในวันศุ กร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องสั นพระเนตร โรงแรม โลตัสปางสวนแก้ ว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ณ โอกาสนี้

จึงเรี ยนมาเพื่อขอเรี ยนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่ วมประชุมตาม วัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น ขอขอบคุณมา

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ประสงค์ ไชยวรรณ์) ประธานกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด

หมายเหตุ

1. ลงทะเบียนเวลา 12.00 น. ปิ ดลงทะเบียนเวลา 14.00 น. 2. ค่าพาหนะจ่ายให้สมาชิกสหกรณ์ที่ลงทะเบียนภายในกาหนดเวลา

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โทรศัพท์ 053-277197-8 โทรสาร 053-277199 รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

3


สารจากประธานสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

13 ปีแล้ว ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

ส่วนส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด ได้ดำ�เนินกิจการมาด้วย ความมุ่งมั่งที่จะพัฒนาสหกรณ์ของพวกเราให้เจริญก้าวหน้า ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเท ทำ�ให้ปัจจุบัน สหกรณ์มี ทุนดำ�เนินการ ปี 2556 จำ�นวนเงิน 127,249,851.71 บาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2555 จำ�นวน 25,799,875.49 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโต และความมั่นคงของสหกรณ์ แม้สหกรณ์ฯ จะได้รับผลก ระทบจากการแข่งขันของสถาบันการเงิน สหกรณ์อื่นที่เพิ่มขึ้น หรือนโยบายทางการเงินของธนาคาร สถาบันการเงิน ที่ปรับอัตราดอกเบี้ยผันผวนไปตามเศรษฐกิจ แต่สหกรณ์ของเรามิได้หวาดหวั่นต่อ ปัญหาต่างๆ พยายามแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดีด้วยความร่วมมือกันในการบริหาร งานของคณะ กรรมการชุดที่ 13 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ส่งผลให้สหกรณ์ฯ มีผลกำ�ไรสุทธิ ปี 2556 จำ�นวนเงิน 2,265,208.75 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 560,579.97 บาท ในโอกาสนี้ ผมทำ�งานในตำ�แหน่งประธานคณะกรรมการดำ�เนินการครบ 2 วาระ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนให้ผม และคณะกรรมการดำ�เนินการ สหกรณ์ชุดที่ 13 ทำ�หน้าที่บริหารสหกรณ์ให้บรรลุตามแผนงานสหกรณ์ที่วางไว้ สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรงตลอดปี 2557

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี (ประสงค์ ไชยวรรณ์) ประธานกรรมการดำ�เนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

4

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


คณะกรรมการดำ�เนินงานชุดที่ 13

ว่าที่ร้อยตรี ประสงค์ ไชยวรรณ์ ประธานกรรมการ

นายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองประธานกรรมการ

นางศิริลักษณ์ ทรายเหนือ จ.ส.ต.ชัยภัทร แก้วชยาภรณ์ เหรัญญิก เลขานุการ

นายสักการ ณิยกูล รองประธานกรรมการ

นายอภิชาติ เทพชา กรรมการ

นายพุทธศร วัฒนาอุดมวงษ์ กรรมการ

นายณรงค์ สุดาเดช กรรมการ

นางทัศพร ขอดแก้ว กรรมการ

นายสมศักดิ์ สุคำ�เปี้ย กรรมการ

นายสรายุทธ พุทธวงศ์ กรรมการ

นายณรงค์ฤทธิ์ ทายะ กรรมการ

นางสาวสุนันทนา ขันธเลิศ กรรมการ

นางสาวศิรินภา รอดจิตร กรรมการ

นางอัญชลี ทองคำ� กรรมการ

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

5


ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายศิริพัฒน์ กาวิละ ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาสหกรณ์

ส.อ.เจตนิพัทธ์ จริยา ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายอินทปัตร บุญทวี ที่ปรึกษาสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

6

นางระวีวรรณ ธรรมสานุกูล ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสาวจิณห์ระพีร์ เชื้อพูล ผู้ตรวจสอบกิจการ

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางสาวนุสรา วรรณดา ผู้จัดการ

นายภมรพล กาลอ นางสาวสิรินาฎ แสงสุวรรณ์ เจ้าพนักงานการเงิน/สินเชื่อ เจ้าหน้าที่ สินเชื่อ

นางธนัญญา อินดาวงค์ เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวกมลวรรณ ต๋าคำ� เจ้าหน้าที่บัญชีประมวลผล

นางบุญชู โยธาวัง แม่บ้าน

นางสาวอัจฉราพร วงศ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

7


ภาพกิจกรรม

8

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

9


ผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2552 – 2556 รายการ จานวนสมาชิก ทุนเรื อนหุ ้น ทุนสารอง ทุนสะสมตาม ข้อบังคับ

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

10

พ.ศ. 2556

(คน) 1,570 1,710 1,724 1,813 1,722 (บาท) 26,051,600.00 31,527,710.00 36,718,870.00 41,056,050.00 46,605,890.00 591,094.69 1,037,510.03 1,335,733.50 1,682,111.48 2,367,247.26 (บาท) 142,192.61 157,092.61 187,592.61 187,592.61 192,592.61 (บาท)

เงินให้กแู้ ก่ (บาท) 37,901,386.11 67,643,800.02 56,880,753.03 สมาชิกระหว่างปี

สิ นทรัพย์ ทั้งสิ้ น หนี้สินทั้งสิ้ น รายได้ ค่าใช้จ่าย กาไรสุ ทธิ

พ.ศ. 2555

76,020,160.00

76,039,380.00

(บาท) 47,891,966.70 77,167,300.40 86,987,058.60 101,449,976.22 127,249,851,71 (บาท) 19,552,670.85 42,494,827.07 46,547,303.51 56,819,593.35 75,818,913.09 (บาท) 2,925,989.19 3,882,491.69 4,563,768.09 4,182,653.10 5,076,077.24 (บาท) 1,371,580.64 1,932,331.00 2,366,209.11 2,478,024.32 2,810,868,49 (บาท) 1,554,408.55 1,950,160.69 2,197,558.98 1,704,628.78 2,265,208.75

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

9


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีทราบ 1. เรื่องขอต้อนรับสมาชิก และแนะนำ�ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2556 1. ....................................................................................................... 2. ....................................................................................................... 3. ....................................................................................................... 4. ………………….............................……………………... 5. ……………….........................................................………... 2. องค์ประชุม ตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด พ.ศ. 2551 ข้อ 69 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดย ผู้แทนสมาชิก ต้องมีผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อย กว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม เวลานี้ได้มีสมาชิกมาลงทะเบียนและเข้าประชุม จำ�นวน ................................... คน จึงถือว่า ครบองค์ประชุม มติที่ประชุม: ..................................................................................................................................................

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

11


ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2555 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด วัน ศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ------------------------------------------------------ผู้มาประชุม จำ�นวน 576 คน ประกอบด้วย 1) ว่าที่ร้อยตรีประสงค์ ไชยวรรณ์ ประธานคณะกรรมการ 2) ส.อ.เจตนิพัทธ์ จริยา รองประธานกรรมการฯ 3) นายอินทปัตร บุญทวี รองประธานกรรมการฯ 4) จ.ส.ต.ชัยภัทร แก้วชยาภรณ์ กรรมการดำ�เนินการ/เลขานุการ 5) นายสรศักดิ์ วจีสัตย์ กรรมการดำ�เนินการ 6) นายเกรียงไกร จัณนะคำ� กรรมการดำ�เนินการ 7) นายพุทธศร วัฒนาอุดมวงษ์ กรรมการดำ�เนินการ 8) นายสมศักดิ์ สุคำ�เปี้ย กรรมการดำ�เนินการ 9) นายอำ�พล คุณหาร กรรมการดำ�เนินการ 10)นายสักการ ณิยกุล กรรมการดำ�เนินการ 11)นายณรงค์ สุดาเดช กรรมการดำ�เนินการ 12)นายอภิชาติ เทพชา กรรมการดำ�เนินการ 13)นางอัญชลี ทองคำ� กรรมการดำ�เนินการ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด จำ�นวน 552 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 1) นายเจริญฤทธิ์ 2) นายผดุงศักดิ์ 3) นายภิรมย์ 4) นายชูศักดิ์ 5) นายธัญศักดิ์ 6) นางศิริลักษณ์

12

สงวนสัตย์ หาญปรีชาสวัสดิ์ เจี่ยสมบุญ ฆะปัญญา แสงศรีจันทร์ ทรายเหนือ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นอำ�เภอเมืองเชียงใหม่ นักวิชาการสหกรณ์ชำ�นาญการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ ปลัด อบต.ห้วยทราย /ผู้ตรวจสอบกิจการฯ

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1) นางสาวนุสรา วรรณดา 2) นายภมรพล กาลอ 3) นางสาวสิรินาฎ แสงสุวรรณ์ 4) นางธนัญญา อินดาวงค์ 5) นางสาวกมลวรรณ ต๋าคำ�

ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เจ้าพนักงานการเงิน/สินเชื่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่บัญชีประมวลผล

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรีประสงค์ ไชยวรรณ์ ประธานกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด ทำ�หน้าที่ประธานในการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำ�เนินการประชุมตาม ระเบียบวาระ ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีทราบ 1. เรื่องขอต้อนรับสมาชิก และแนะนำ�ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2555 ว่าที่ร้อยตรี ประสงค์ ไชยวรรณ์ ประธานกรรมการดำ�เนินการฯ ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกสหกรณ์ และแนะนำ�ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2555 พร้อมแจ้งองค์ประชุมที่เข้ามาประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีให้ สมาชิกสหกรณ์ฯ ทราบ 2. องค์ประชุม ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด พ.ศ. 2551 ข้อ 69 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวน สมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่ โดยผู้แทนสมาชิก ต้องมีผู้แทนสมาชิกไม่ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในเวลาขณะนี้ได้มีสมาชิกมาลงทะเบียนและเข้าประชุม จำ�นวน 552 คน จึงถือว่าครบองค์ ประชุม มติที่ประชุม:

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2554 เรื่องเดิม สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด ได้ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีบัญชี 2554 เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำ�เภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำ�นวน 6 คน คณะกรรมการดำ�เนินการ จำ�นวน 14 คน มีสมาชิกสหกรณ์ จำ�นวน 538 คน รวมทั้งหมด มีผู้เข้าร่วมประชุม จำ�นวน 552 คน

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

13


ข้อเท็จจริง บัญชี 2554

คณะกรรมการดำ�เนินการฯ ชุดที่ 12 ได้จัดทำ�รายงานบันทึกการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้การรับรอง

มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2554 ระเบียบวาระที ่ 3 ่ 3 ระเบียบวาระที

เรื่อเรืง่องรัรับบทราบรายงานผลการดำ เนินงานในรอบปี ทราบรายงานผลการดาเนิน�งานในรอบปี 2555 2555

ผลการดำ �เนิน2555 งานปีเปรี2555 ยบเทียบปี 1. 1.ผลการด าเนินงานปี ยบเทียบปีเปรี2554 รายการ พ.ศ. 2554 จานวนสมาชิก (คน) 1,724 ทุนเรื อนหุน้ (บาท) 36,718,870.00 ทุนสารอง (บาท) 1,335,733.50 ทุนสะสมตามข้อบังคับ (บาท) 187,592.61 เงินให้กแู้ ก่สมาชิก (บาท) 56,880,753.03 ระหว่างปี รายได้ (บาท) 4,563,768.09 ค่าใช้จ่าย (บาท) 2,366,209.11 กาไรสุทธิ (บาท) 2,197,558.98 สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้น (บาท) 86,987,058.51 หนี้สินทั้งสิ้น (บาท) 46,547,303.51

2554

พ.ศ. 2555 1,813 41,056,050.00 1,682,111.48 187,592.61 76,020,160.00

เพิม่ (ลด) +89 +4,337,180.00 +346,377.98 0.00 +19,139,406.97

4,182,653.10 2,478,024.32 1,704,628.78 101,449,976.22 56,819,593.35

(381,114.99) +111,815.21 (492,930.20) +14,462,917.71 +10,272,289.84

จำ�นวนสมาชิ วันสิ้นปี 2555 2. 2. จานวนสมาชิ ก ณ วันกสิ้นณ ปี 2555 วันธัทีน่ วาคม 31 2555 ธันวาคม ฯ มีคน สมาชิ คน หญิง 1,021 คน ณ วันณที่ 31 สหกรณ์2555 ฯ มีสมาชิสหกรณ์ กชาย 792 หญิกงชาย 1,021 792 คน มาชิกสหกรณ์ จำ�นวนคน 1,813 คน รวมมีรวมมี สมาชิสกสหกรณ์ จานวน 1,813 รายละเอี ยดการเปลี ่ยนแปลงระหว่ โดยมีโดยมี รายละเอี ยดการเปลี ่ยนแปลงระหว่ างปี ดังนี้ างปี ดังนี้ จำ�นวนยอดสมาชิ ยกมาณ วันทีณ่ 31 วัธันวาคม ที่ 312554ธันวาคม 1,724 2554คน 1,724 คน จานวนยอดสมาชิกก ยกมา สมาชิสมาชิ กเข้กาเข้ใหม่ ในรอบปี 2555 327 คน 327 คน าใหม่ ในรอบปีบบั​ัญญชีชี 2555 กลาออกในรอบปีบบั​ัญญชี 25552555 238 คน 238 สมาชิสมาชิ กลาออกในรอบปี คน คงเหลื อยอดสมาชิกก ณ ณ วันที่ วั31นทีธั่ นวาคม คงเหลื อยอดสมาชิ 31 ธั2555 นวาคม 2555 1,813 คน 1,813 คน 3. ทุนเรือนหุ้น เงินให้ ก้ แู ก่ สมาชิก เงินรับฝากจากสมาชิก ปี 2550-2555 รายการ

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

ทุนเรื อนหุน้ เงินให้กแู้ ก่สมาชิก เงินรับฝากจากสมาชิก

15,926,660.00 28,460,964.00 -

20,583,700.00 34,254,230.00 -

26,051,600.00 37,901,386.11 -

31,527,710.00 67,643,800.02 151,000.00

14

หน่วย : บาท พ.ศ.2554 36,718,870.00 56,880,753.03 1,037.85

พ.ศ.2555 41,056,050.00 76,020,160.00 1,675,897.17

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


สมาชิกลาออกในรอบปี บัญชี 2555 คงเหลือยอดสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

238 คน 1,813 คน

3. ทุนเรือนหุ้น เงินให้ ก้ แู ก่ สมาชิก เงินรับฝากจากสมาชิก ปี 2550-2555

3. ทุนเรือนหุ้น เงินให้กู้แก่สมาชิก เงินรับฝากจากสมาชิก ปี 2550-2555

รายการ

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

ทุนเรื อนหุน้ เงินให้กแู้ ก่สมาชิก เงินรับฝากจากสมาชิก

15,926,660.00 28,460,964.00 -

20,583,700.00 34,254,230.00 -

26,051,600.00 37,901,386.11 -

31,527,710.00 67,643,800.02 151,000.00

บรินกเชืารสิ เชื่อกแก่ สมาชิกปี 4. 4. การให้การให้ บริการสิ ่อแก่น สมาชิ ปี 2554-2555 ประเภทของเงินกู้ เงินกูฉ้ ุกเฉิ น (บาท) เงินกูส้ ามัญ (บาท) เงินกูเ้ ฉพาะกิจ (บาท) เงินกูท้ ุนเรื อนหุน้ (บาท) เงินกูเ้ พื่อพัฒนาอาชีพ (บาท) เงินกูเ้ พื่อซื้อปื นสวัสดิการ (บาท) รวม (บาท)

หน่วย : บาท พ.ศ.2554

36,718,870.00 56,880,753.03 1,037.85

พ.ศ.2555 41,056,050.00 76,020,160.00 1,675,897.17

2554-2555 พ.ศ. 2554 5,033,620.00 51,495,049.03 0.00 0.00 250,684.00 101,400.00 56,880,753.03

พ.ศ. 2555 7,130,000.00 66,829,980.00 915,000.00 402,000.00 494,280.00 248,900.00 76,020,160.00

เพิม่ (ลด) +2,096,380.00 +15,334,930.97 +915,000.00 +402,000.00 13 +243,596.00 +147,500.00 +19,139,406.97

ไรสุท– ธิ2555ปี 2550 – 2555 5. 5. รายได้รายได้ รายจ่ ายรายจ่ กาไรสุาทยธิ กำปี �2550 รายการ พ.ศ. 2550 พ.ศ.2551 พ.ศ. 2552 รายได้ (บาท) 2,535,115.90 2,890,766.72 2,925,989.19

พ.ศ. 2553 3,882,491.69

พ.ศ.2554 4,563,768.09

พ.ศ.2555 4,182,653.10

รายจ่าย กาไรสุทธิ

1,932,331.00 1,950,160.69

2,366,209.11 2,197,558.98

2,478,024.32 1,704,628.78

(บาท) (บาท)

1,496,712.17 1,038,403.73

1,552,340.85 1,338,425.87

1,371,580.64 1,554,408.55

้สิน ทุนของสหกรณ์ 6. 6. สินทรัสิพนย์ทรัหนีพส้ ย์ิน หนี ทุนของสหกรณ์ ปี 2550-2555ปี 2550-2555 รายการ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 (บาท) สิ นทรัพย์ 26,315,124.67 35,150,842.63 47,891,966.70 77,167,300.40 86,987,058.60 หนี้สิน 8,884,346.47 12,635,538.56 19,552,670.85 42,494,827.07 46,547,303.51 ทุนสหกรณ์ 17,430,778.20 22,515,304.07 28,339,295.85 34,672,473.33 40,439,755.98

ปี 2555 101,449,976.22 56,819,593.35 44,630,382.87

จึงเรี ยนมาเพื จึงเรีย่อโปรดทราบ นมาเพื่อโปรดทราบ มติทปี่ ระชุม: รับทราบ มติที่ประชุ ม: รับทราบ ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาปี 2555 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชี ยงใหม่ จากัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ได้เลือกตั้งให้ขา้ พเจ้า นางศิริลกั ษณ์ ทรายเหนื อ และนางสุ ภาวัตร ศิริบูรณ์ เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการประจาปี บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 นั้น ผูต้ รวจสอบกิจการได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามอานาจหน้าที่และได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบเป็ น ประจาทุกเดือนต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ โดยได้ช้ ีแจงรายละเอียด ให้ขอ้ สังเกต และข้อเสนอเพื่อการพิจารณา ของคณะกรรมการด าเนิน�การ สาหรับผลการตรวจสอบประจาปี 2555 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ รายงานกิจการประจำ ปี ๒๕๕๖

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

15


ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำ�ปี 2555 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2554 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้า นางศิริลักษณ์ ทรายเหนือ และนาง สุภาวัตร ศิริบูรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำ�ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 นั้น ผู้ตรวจสอบกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำ�นาจหน้าที่และได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบเป็น ประจำ�ทุกเดือนต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ โดยได้ชี้แจงรายละเอียด ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอเพื่อการ พิจารณาของคณะกรรมการดำ�เนินการ สำ�หรับผลการตรวจสอบประจำ�ปี 2555 สามารถสรุปได้ดังนี้ 1. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ระเบียบ ข้อบังคับและมติ ของสหกรณ์ที่ได้กำ�หนดไว้ ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมของคณะกรรมการดำ�เนินการ 1.2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการจัดทำ�บัญชีและเอกสารประกอบรายการบัญชีให้ถูกต้อง ตรงตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด รวมถึงระเบียบและคำ�แนะนำ�ที่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ�หนดขึ้น 1.3 เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 2. ขอบเขตการตรวจสอบ 2.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินหนี้สินทั้งปวง ของ สหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำ�เนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผล และอาจให้ข้อแนะนำ�แก่คณะกรรมการดำ�เนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ และ ทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ 2.3 ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลัก ประกัน 2.4 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ์ รวมทั้ง ข้อ สังเกต และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ จากที่ประชุมใหญ่ 2.5 ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์ฯ 2.6 ติดตามผลการดำ�เนินการของคณะกรรมการดำ�เนินการ เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแผนงานข้อ บังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งต่าง ๆ 3. การบัญชี 3.1 สหกรณ์ใช้ระบบบัญชีเป็นไปตามแบบที่ทางราชการกำ�หนด ซึ่งเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณธุรกิจ 3.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และ มีเอกสารประกอบรายการบัญชี เพียงพอที่จะ ใช้เป็นหลักฐานทางบัญชีได้ 3.3 สหกรณ์ได้ใช้คอมพิวเตอร์ ในการดำ�เนินงานอย่างเป็นระบบ ทำ�ให้รายการบัญชี ทะเบียน งบการเงิน และรายงานต่าง ๆ ถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็ว และสามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. การเงิน ในปี 2555 สหกรณ์มีเงินสด คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2555 จำ�นวนเงิน 29,535.02 บาท และ เงินฝาก ธนาคาร คงเหลือ ตามบัญชี ณ วันสิ้น ปี 2555 จำ�นวน 2,698,009.08 บาท ถูกต้องตามบัญชีและเป็นไปตาม ระเบียบสหกรณ์

16

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


5. ผลการดำ�เนินงาน ในปี 2555 สหกรณ์ฯ ดำ�เนินงานมีรายได้ทั้งสิ้น 4,182,653.10 บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,478,024.32 บาท กำ�ไรสุทธิรวม 1,704,628.78 บาท และมีทุนดำ�เนินงานสหกรณ์ จำ�นวน 101,449,976.22 บาท 6. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในระหว่างปีข้าพเจ้าได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่างการตรวจสอบ และใน รายงานการตรวจสอบกิจการประจำ�เดือน สรุปได้ดังนี้ 6.1 การปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี ส่วนใหญ่ถูกต้องเรียบร้อย มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อย ซึ่งไม่ เป็นสาระสำ�คัญ ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการตรวจสอบ 6.2 การปฏิบัติงานด้านการให้กู้ยืม ส่วนใหญ่ถูกต้องเรียบร้อย มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อยซึ่งไม่เป็นสาระ สำ�คัญได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วในระหว่างการตรวจสอบ 6.3 การปฏิบัติงานด้านการให้กู้ยืม มีข้อสังเกตในการนำ�ส่งเงินตามยอดเรียกเก็บประจำ�เดือนของสมาชิก สหกรณ์ฯ ไม่นำ�ส่งเงินผ่านการหักหน้าฏีกาของหน่วยงานที่ต้นสังกัด ซึ่งข้าพเจ้าได้แจ้งให้คณะกรรมการดำ�เนินการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแก้ไขและทำ�ความเข้าใจกับสมาชิกสหกรณ์ให้ถูกต้อง ชัดเจน เรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการตรวจสอบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ มติที่ประชุม: รับทราบ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปี 2555 เรื่องเดิม ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 23 กำ�หนดว่า “การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะ กรรมการดำ�เนินการเสนองบดุล ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว เพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายใน หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี” ข้อเท็จจริง คณะกรรมการดำ�เนินการได้จัดทำ�งบดุล และงบกำ�ไรขาดทุน ประจำ�ปีบัญชี 2555 โดยมีผู้สอบ บัญชีสหกรณ์ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามรายงานกิจการประจำ�ปี 2555 หน้า 30-44 นางสาวนุสรา วรรณดา ผู้จัดการ ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดงบดุล งบกำ�ไรขาดทุน งบ กระแสเงินสด ให้แก่คณะกรรมการสมาชิกสหกรณ์ และผู้เข้าร่วมประชุมทราบ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามจนเป็นที่ พอใจ ข้อเสนอ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม: อนุมัติงบดุล และงบกำ�ไรขาดทุนประจำ�ปี 2555

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

17


ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2555 ว่าที่ร้อยตรี ประสงค์ ไชยวรรณ์ ประธานกรรมการดำ�เนินการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรร กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2555 สหกรณ์มีกำ�ไรสุทธิจำ�นวน 1,704,628.78 บาท คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 12 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 28 ดังนี้ รายการ

ปี 2555 บาท % 1,704,628.78 100.00 175,644.58 10.30

กาไรสุ ทธิ 1. จัดสรรเป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของกาไร สุทธิ 2. เป็ นค่าบารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 10,000.00 0.59 ไม่เกินร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ 3. เป็ นเงินปันผลตามหุน้ ที่ชาระแล้วให้แก่สมาชิก 1,307,387.90 76.70 ร้อยละ 3.00 (ปี 2554 ร้อยละ 4.30) 4. เป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนดอกเบี้ยชาระ 101,596.30 5.96 ระหว่างปี อัตราร้อยละ1.55 (ปี 2554 ร้อยละ 5.00) 5. เป็ นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละ 10 105,000.00 6.16 ของกาไรสุทธิ 6. เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกิน ร้อยละ 2 5,000.00 0.29 ของทุนเรื อนหุน้ 7. เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรมไม่เกินร้อยละ 10 ของ 0.00 0.00 กาไรสุทธิ 8. เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ10 ของ 0.00 0.00 กาไรสุทธิ 9. เป็ นทุนส่งเสริ มสวัสดิการของสมาชิกไม่เกิน 0.00 0.00 ร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ 10. เป็ นทุนจัดตั้งสานักงาน 0.00 0.00 รวม 1,704,628.78 100.00 * หากมีเงินคงเหลือจากการจัดสรรกาไรสุทธิ ให้สมทบเป็ นทุนสารองทั้งหมด *มติหากมี เงินมคงเหลื อจากการจัอนุ ดสรรกำ �ไรสุ ทธิ ให้ สมทบเป็ นทุาปีนสำ2555 �รองทั ้งหมด ทปี่ ระชุ : มตั ิการจั ดสรรก าไรสุ ทธิประจ ตามที ่เสนอ

มติที่ประชุม:

ระเบียบวาระที่ 7

อนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2555 ตามที่เสนอ

ปี 2554 บาท 2,197,558.98 220,128.76

% 100.00 10.02

10,000.00

0.46

1,478,066.00

67.26

309,364.22

14.07

180,000.00

8.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 2,197,558.98

0.00 100.00

พิจารณาอนุมตั แิ ผนงาน และงบประมาณการรายรับ-รายจ่ าย ประจาปี 2556 จ.ส.ต.ชัยภัทร แก้วชยาภรณ์ เลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาแผนงานประจาปี 2556 ตามรายละเอียดรายงานกิจการหน้าที่ 46-49 ว่าที่ร้อยตรี ประสงค์ ไชยวรรณ์ ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาแผนงานธุรกิจ และ ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจาปี บัญชี 2556 เทียบกับประมาณการปี 2555 ตามรายละเอียดรายงานกิจการหน้าที่ 50-58 รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุ ม ต ั แ ิ ผนงานและงบประมาณรายรั ายประจ 18 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิบ่น-รายจ่ เชียงใหม่ จำ�กัาปีด 2556 มติทปี่ ระชุม:

อนุมตั ิแผนงานและงบประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจาปี 2556


ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำ�ปี 2556 จ.ส.ต.ชัยภัทร แก้วชยาภรณ์ เลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาแผนงานประจำ�ปี 2556 ตามรายละเอียดรายงานกิจการหน้าที่ 46-49 ว่าที่ร้อยตรีประสงค์ ไชยวรรณ์ ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาแผนงานธุรกิจ และ ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำ�ปีบัญชี 2556 เทียบกับประมาณการปี 2555 ตามรายละเอียดรายงานกิจการ หน้าที่ 50-58 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำ�ปี 2556 มติที่ประชุม: อนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำ�ปี 2556 ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำ�หนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำ�ประกัน ประจำ�ปี 2556 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2551 ข้อ 18 ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณากำ�หนด วงเงินซึ่ง สหกรณ์อาจกู้ยืม หรือ ค้ำ�ประกันมาเพื่อใช้ในกิจการสหกรณ์ ตามที่จำ�เป็น กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ไ ด้ กำ � หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาการกำ � หนดวงเงิ น กู้ ยื ม ของสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสำ�รองของสหกรณ์ตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไปให้ใช้วงเงินกู้ยืม ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสำ�รอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 สหกรณ์ฯ มีทุนเรือนหุ้น 42,100,290.00 บาท ทุนสำ�รอง 1,682,111.48 บาท รวมเป็นเงิน 43,782,401.48 บาท คณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 12 ขอเสนอที่ประชุมใหญ่ พิจารณาอนุมัติกำ�หนดวงเงินซึ่ง สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำ�ประกัน ประจำ�ปี 2556 จำ�นวนเงิน 146,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบหกล้านบาท) ตามโครงการสินเชื่อเพื่อชำ�ระหนี้นอกระบบของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ มติที่ประชุม: มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำ�หนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำ�ประกัน 146 ล้านบาท (หนึ่งร้อยสี่สิบหกล้านบาทถ้วน) ตามที่เสนอ

ประจำ�ปี

2556

เป็นเงิน

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 13 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 74 ความว่า “กำ�หนดเวลาอยู่ในตำ�แหน่งคณะกรรมการดำ�เนิน การสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำ�แหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่ วันเลือก ตั้ง ให้กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออกจากตำ�แหน่งเป็นจำ�นวนหนึ่งในสองของกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ทั้งหมด โดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระในปีต่อไปให้กรรมการดำ�เนินการ ที่อยู่ในตำ�แหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานที่สุดออกจากตำ�แหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี เมื่อครบกำ�หนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะ กรรมการดำ�เนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกิน หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ซึ่งต้องพ้นจากตำ�แหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ�อีกได้ แต่ต้องไม่เกิน สองวาระติดต่อกัน ในกรณีที่กรรมการดำ�เนินการต้องพ้นจากตำ�แหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดำ�เนินการที่ได้รับ เลือกตั้งใหม่อยู่ในตำ�แหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำ�เนินการชุดแรก และให้นำ�ความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดย อนุโลม” รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

19


ในปี 2555 มีคณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 12/2555 ดำ�รงตำ�แหน่งครบวาระ จำ�นวน 8 คน มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ 1. จ.อ.ศรัณยพงศ์ จันทร์นวล กรรมการดำ�เนินการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 2. นายสักการ ณิยกูล กรรมการดำ�เนินการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 3. นายอำ�พล คุณหาร กรรมการดำ�เนินการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 4. นายอภิชาติ เทพชา กรรมการดำ�เนินการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 5. นายบัญชา อุทาโย (ให้ออก) กรรมการดำ�เนินการ วาระที่ 2 ปีที่ 1 มีคณะกรรมการดำ�เนินการที่อยู่ครบสองวาระต้องว่างเว้น 1 ปี จำ�นวน 3 คนมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. ส.อ.เจตนิพัทธ์ จริยา กรรมการดำ�เนินการ วาระที่ 2 ปีที่ 2 2. นายอินทปัตร บุญทวี กรรมการดำ�เนินการ วาระที่ 2 ปีที่ 2 3. นายเกรียงไกร จันณะคำ� กรรมการดำ�เนินการ วาระที่ 2 ปีที่ 2 ผู้ที่ถูกเลือกให้มาดำ�รงตำ�แหน่งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำ�แหน่ง จะต้องดำ�รงตำ�แหน่ง ตามวาระต่อจากกรรมการเดิมที่ลาออก จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกผู้มีความรู้ความสามารถ เสียสละเพื่อส่วนรวมและมีเวลาพอ สมควร เป็นกรรมการดำ�เนินการแทนตำ�แหน่งที่ว่าง จำ�นวน 7 คน เป็นลำ�ดับแรก และเลือกตั้งกรรมการ ดำ�เนินการแทนกรรมการที่ให้ออกอีก จำ�นวน 1 คน โดยมีกติกา ดังนี้ 1. ให้มีการเสนอชื่อสมาชิกของสหกรณ์ได้ไม่จำ�กัดจำ�นวน โดยมีผู้รับรอง จำ�นวน 2 คน 2. ใช้วิธีการเลือกตั้งโดยวิธีการยกมือ 3. สมาชิกคนหนึ่งสามารถที่จะยกมือเลือกตั้งฯ ได้ไม่เกิน 7 ครั้ง สำ�หรับการเลือกตั้งกรรมการ ดำ�เนินการแทนตำ�แหน่งที่ว่าง และให้ยกมือเลือกตั้งได้ไม่เกิน 1 ครั้ง สำ�หรับการเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการแทน กรรมการที่ให้ออก 4. ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำ�ดับจำ�นวนจนครบ ให้ถือว่าได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ 5. หากมีผู้ถูกเสนอชื่อ ไม่เกินจำ�นวนที่จะเลือกตั้ง ให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุม ใหญ่ โดยไม่ต้องลงคะแนนเสียง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง ต่อไป มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้ ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นคณะกรรมการ ดำ�เนินงานชุดที่ 13 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด ดังนี้ 1. ว่าที่ร้อยตรี ประสงค์ ไชยวรรณ์ ประธานกรรมการดำ�เนินการ วาระที่ 2 ปีที่ 2 2. นายณรงค์ สุดาเดช กรรมการ วาระที่ 2 ปีที่ 2 3. นายอภิชาติ เทพชา กรรมการ วาระที่ 2 ปีที่ 1 4. นายสักการ ณิยกูล กรรมการ วาระที่ 2 ปีที่ 1 5. นายสรศักดิ์ วจีสัตย์ กรรมการ วาระที่ 2 ปีที่ 2 6. นายสมศักดิ์ สุคำ�เปี้ย กรรมการ วาระที่ 2 ปีที่ 2 7. นายพุทธศร วัฒนาอุดมวงษ์ กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 8. จ.ส.ต.ชัยภัทร แก้วชยาภรณ์ กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 9. นางอัญชลี ทองคำ� กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 2

20

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


10. 11. 12. 13. 14. 15.

นายสรายุทธ นางศิริลักษณ์ นางทัศพร นายณรงค์ฤทธิ์ นางสาวสุนันทา นางสาวศิรินภา

พุทธวงศ์ ทรายเหนือ ขอดแก้ว ทายะ ขันธเลิศ รอดจิตร

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่ วาระที่

1 1 1 1 1 1

ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่ ปีที่

1 1 1 1 1 2 (แทน)

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำ�ปี 2556 ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อที่ 102 ความว่า “ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือก ตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำ�ปี จำ�นวน 2 คน (ไม่เกินห้าคนหรือหนึ่ง นิติบุคคล) ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการ หรือผู้ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งหน้าที่ประจำ�ใน สหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้” มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีบัญชี 2554 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ได้คัดเลือกสมาชิก สหกรณ์ จำ�นวน 2 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำ�ปีบัญชี 2555 ของสหกรณ์ คือ 1. นางศิริลักษณ์ ทรายเหนือ อบต.ห้วยทราย อำ�เภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ 2. นางสุภาวัตร ศิริบูรณ์ ทต.สันทรายมหาวงศ์ อำ�เภอสารภี จ.เชียงใหม่ ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ทั้ง 2 คน ได้ครบวาระตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และปฏิบัติหน้าที่ไปพลางจนกว่าจะมี ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งแทนตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อที่ 103 ความว่า “การดำ�รง ตำ�แหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการ อยู่ในตำ�แหน่ง ได้มีกำ�หนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้า เมื่อครบกำ�หนดเวลาแล้ว ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ�” จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ ดังนี้ 1. กำ�หนดจำ�นวนของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำ�ปีบัญชี 2556 จำ�นวน 2 คน 2. เลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลภายนอก โดยให้สมาชิกเป็นผู้เสนอรายชื่อตามที่ได้กำ�หนดไว้ในข้อ 1. หากมีผู้เสนอชื่อไม่เกินจำ�นวนที่กำ�หนดไว้ในข้อ 1. ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อ ซึ่งได้ยินยอมต่อที่ประชุมใหญ่ ได้ รับเลือกตั้งโดยไม่ต้องลงมติเห็นชอบ มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้ ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้ตรวจสอบ กิจการประจำ�ปี 2556 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด ดังนี้ 1. นางระวีวรรณ ธรรมสานุกูล อบต.แม่วิน 2. นางสาวจิณห์ระพีร์ เชื้อพูล ทต.ทุ่งต้อม

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

21


ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง รับทราบข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชี ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 71 (12) กำ�หนดให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบและปฏิบัติตามบันทึกหรือ หนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้า หน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชี ได้ให้ข้อแนะนำ� เสนอแนะ ในการดำ�เนินงานของสหกรณ์ฯ ต่อที่ประชุมใหญ่ คุณชูศักดิ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสหกรณ์ฯ กับสหกรณ์ฯ ที่จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2555 เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบวาระการประชุมมีความเรียบร้อย พร้อมเพรียงกัน การขยายตัวของสหกรณ์ฯ เติบโตขึ้น ทุกปี ผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ที่สหกรณ์มอบให้กับสมาชิกสหกรณ์ไม่ได้เพียงการดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถูกกว่า การที่ สหกรณ์ฯ จัดสรรกำ�ไรสุทธิให้กับสมาชิกในรูปแบบเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนถือเป็นสวัสดิการหนึ่งที่สหกรณ์มีให้กับ สมาชิก รวมทั้งการจัดสรรกำ�ไรสุทธิเข้าทุนประเภทต่างๆ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการให้สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ฯ ควรรวมตัวกันใช้บริการไม่ว่าในรูปแบบการสะสมเงินออมและสินเชื่อกับ สหกรณ์ ทำ�ให้สหกรณ์ฯ บริหารทุนภายใน นำ�ผลกำ�ไรมาจัดสรรให้สมาชิกในรูปแบบต่างๆ ขอฝากให้คณะกรรมการ ชุดใหม่ควรมีการระดมทุนเรือนหุ้น เงินฝากออมทรัพย์ เพื่อเป็นการระดมทุนจากภายใน ให้สหกรณ์ฯ สามารถนำ� เงินดังกล่าว มาบริหารใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งตอบแทนสมาชิกที่สะสมทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากออมทรัพย์ใน อัตราที่สูงกว่าสถาบันการเงิน เพื่อรองรับการเติบโตของสหกรณ์ สาเหตุที่กำ�ไรสุทธิลดลง เนื่องมาจากมีสมาชิกสหกรณ์ฯบางคนไม่ชำ�ระหนี้ ขอให้คณะกรรมการ ดำ�เนินงานในชุดที่ 13 ติดตามหนี้ดังกล่าวให้กับสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นรายได้ในปีต่อไป อีกกรณีหนึ่งคือ ไม่ได้หักหน้า ฎีกา ฝากให้ส่วนราชการต่างๆ เมื่อได้รับหนังสือแล้ว ควรชำ�ระเงินให้กับสหกรณ์ด้วย ในปีต่อไปทางสหกรณ์ฯ ควรจัดทำ�โครงการพบปะกับเจ้าหน้าที่ทางการเงินของอปท.แต่ละแห่ง และขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่หักเงินให้ กับสหกรณ์ฯ ก่อน หากสหกรณ์ฯ ต้องการขอวงเงินกู้ยืมหรือค้ำ�ประกันมากกว่าที่นายทะเบียนกำ�หนด สามารถยื่น โครงการขึ้นมาเป็นโครงการสร้างความเชื่อมั่นกับสมาชิก โดยสมาชิกสหกรณ์ต้องเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ทั้งหมดและขอมติที่ประชุมเพื่อขอวงเงินกู้ยืมหรือค้ำ�ประกันมากกว่านายทะเบียนกำ�หนด เมื่อสหกรณ์ฯ ได้วงเงินกู้ยืมหรือค้ำ�ประกันที่สูง สามารถเปิดสินเชื่อในวงเงินที่สูงให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ตาม ความต้องการได้ มติที่ประชุม:

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 17.30 น.

22

จ่าสิบตรี ชัยภัทร แก้วชยาภรณ์ ว่าที่ร้อยตรี ประสงค์ ไชยวรรณ์ ( ชัยภัทร แก้วชยาภรณ์ ) (ประสงค์ ไชยวรรณ์) เลขานุการ/กรรมการดำ�เนินการฯ ประธานกรรมการดำ�เนินการฯ ผู้บันทึกรายงานการประชุม ประธานในที่ประชุม

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับทราบรายงานผลการด าเนิ่ น3งานในรอบปี 2556 ระเบียบวาระที

เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานในรอบปี 2556

1. ผลการดาเนินงานปี 2556 เปรียบเทียบปี 2555

1. ผลการดำ�เนินงานปี 2556 เปรียบเทียบปี 2555

รายการ จานวนสมาชิก ทุนเรื อนหุ ้น ทุนสารอง ทุนสะสมตาม ข้อบังคับ เงินให้กแู้ ก่สมาชิก ระหว่างปี รายได้ ค่าใช้จ่าย กาไรสุ ทธิ สิ นทรัพย์ท้งั สิ้ น หนี้สินทั้งสิ้ น

(คน) (บาท) (บาท) (บาท)

พ.ศ. 2555 1,813 41,056,050.00 1,682,111.48 187,592.61

พ.ศ. 2556 1,722 46,605,890.00 2,367,247.26 192,592.61

เพิม่ (ลด)

(บาท)

76,020,160.00

76,039,380.00

+19,220.00

(บาท) 4,182,653.10 (บาท) 2,478,024.32 (บาท) 1,704,628.78 (บาท) 101,449,976.22 (บาท) 56,819,593.35

5,076,077.24 2,810,868.49 2,265,208.75 127,249,851.71 75,818,913.09

+893,424.14 +332,844.17 +560,579.97 +25,799,875.49 +18,999,319.74

(91) +5,549,840.00 +685,135.78 +5,000.00

จานวนสมาชิ ้นปี 2556 2. 2. จำ�นวนสมาชิ ก ณ กวันณสิวั้นนปีสิ2556 ณณวัวันนทีที่ 31 สหกรณ์ ฯ มีสฯ มาชิ กชายกชาย789 789 คน หญิคน ง 933หญิงคน933 ่ 31ธันธัวาคม นวาคม25562556 สหกรณ์ มีสมาชิ รวมมีสมาชิกสหกรณ์ �นวน 1,722 1,722 คน คน รวมมี สหกรณ์ จจำานวน โดยมีรรายละเอี ายละเอียยดการเปลี ดการเปลี่ย่ยนแปลงระหว่ โดยมี นแปลงระหว่าางปีงปี ดัดังงนีนี้ ้ จำ�นวนยอดสมาชิก ยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จานวนยอดสมาชิ ก ยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 1,813 สมาชิกเข้าใหม่ในรอบปีบัญชี 2556 สมาชิ าใหม่ในรอบปีบบั​ัญญชี ชี 2556 สมาชิกกเข้ลาออกในรอบปี 2556 186 สมาชิ 277 คงเหลืกลาออกในรอบปี อยอดสมาชิก ณบัญวัชีนที่2556 31 ธันวาคม 2556 คงเหลือยอดสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

คน

1,813 คน 186 คน277 คน 1,722 1,722 คน

คน คน คน คน

2223


3. ทุนเรือนหุ้น เงินให้ ก้ ูแก่ สมาชิ ก เงินรับฝากจากสมาชิก ปี 2552-2556 รายการ

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

26,051,600.00 31,527,710.00 36,718,870.00 ทุนเรื อนหุน้ 37,901,386.11 67,643,800.02 56,880,753.03 เงินให้กแู้ ก่สมาชิก 151,000.00 1,037.85 เงินรับฝากจากสมาชิก

4. การให้ บริการสิ นเชื่อแก่สมาชิ กปี 2555-2556 ประเภทของเงินกู้ พ.ศ. 2555 เงินกูฉ้ ุ กเฉิน (บาท) 7,130,000.00 เงินกูส้ ามัญ (บาท) 66,829,980.00 เงินกูเ้ ฉพาะกิจ (บาท) 915,000.00 เงินกูท้ ุนเรื อนหุ น้ (บาท) 402,000.00 เงินกูเ้ พื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ (บาท) 494,280.00 เงินกูเ้ พื่อซื้ อปื นสวัสดิการ (บาท) 248,900.00 รวม (บาท) 76,020,160.00

24

41,056,050.00 76,020,160.00 1,675,897.17

พ.ศ. 2556 7,721,280.00 65,986,100.00 1,268,000.00 776,500.00 257,000.00 30,500.00 76,039,380.00

หน่วย : บาท พ.ศ.2556 46,605,890.00 76,039,380.00 3,885,532.71

เพิม่ (ลด) +591,280.00 (843,880.00) +353,000.00 +374,500.00 (237,280.00) (218,400.00) +19,220.00

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

23


5. รายได้ รายจ่าย กำ�ไรสุทธิ ปี 2552 – 2556 5. รายได้ รายจ่ าย กาไรสุ ทธิ ปี 2552 – 2556 รายการ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ.2554 รายได้ (บาท) 2,925,989.19 3,882,491.69 4,563,768.09 รายจ่าย (บาท) 1,371,580.64 1,932,331.00 2,366,209.11 กาไรสุ ทธิ (บาท) 1,554,408.55 1,950,160.69 2,197,558.98

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

พ.ศ.2555

พ.ศ. 2556

2,535,115.90 1,496,712.17 1,038,403.73

5,076,077.24 2,810,868.49 2,265,208.75

25

24


6. สินทรัพย์ หนี้สิน ทุนของสหกรณ์ ปี 2552-2556 6. สิ นทรัพย์ หนีส้ ิ น ทุนของสหกรณ์ ปี 2552-2556 รายการ (บาท) ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 47,891,966.70 77,167,300.40 86,987,058.60 101,449,976.22 127,249,851.71 สิ นทรัพย์ 19,552,670.85 42,494,827.07 46,547,303.51 56,819,593.35 75,818,913.09 หนี้สิน 28,339,295.85 34,672,473.33 40,439,755.98 44,630,382.87 51,430,938.62 ทุนสหกรณ์ บาท

26

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

25


ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำ�ปี 2556 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้า นางระวีวรรณ ธรรมสานุกูล และ นางสาวจิณห์ระพีร์ เชื้อพูล เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำ�ปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 นั้น ผู้ ต รวจสอบกิ จ การได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามอำ � นาจหน้ า ที่ แ ละได้ เ สนอรายงานผลการตรวจสอบ เป็นประจำ�ทุกเดือนต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ โดยได้ชี้แจงรายละเอียด ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอ เพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการดำ�เนินการ สำ�หรับผลการตรวจสอบประจำ�ปี 2556 สามารถสรุปได้ดังนี้ 1. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ระเบียบ ข้อบังคับและมติ ของสหกรณ์ที่ได้กำ�หนดไว้ ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมของคณะกรรมการดำ�เนินการ 1.2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการจัดทำ�บัญชี และเอกสารประกอบรายการบัญชีให้ถูกต้อง ตรงตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด รวมถึงระเบียบและคำ�แนะนำ�ที่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ�หนดขึ้น 1.3 เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 2. ขอบเขตการตรวจสอบ 2.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินหนี้สินทั้งปวง ของ สหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำ�เนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผล และอาจให้ข้อแนะนำ�แก่คณะกรรมการดำ�เนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ 2.3 ตรวจสอบการจัดจ้าง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง และหลัก ประกัน 2.4 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ์รวมทั้งข้อ สังเกต และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ จากที่ประชุมใหญ่ 2.5 ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์ 2.6 ติดตามผลการดำ�เนินการของคณะกรรมการดำ�เนินการ เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแผนงานข้อ บังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งต่าง ๆ

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

27


3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ในระหว่างปีข้าพเจ้าได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่างการตรวจสอบ และในรายงานการตรวจสอบกิจการประจำ�เดือน สรุปได้ดังนี้ 3.1 ผลการดำ�เนินงาน สหกรณ์ฯ มีสมาชิกเมื่อต้นปี 1,813 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 186 คน ออกจากสหกรณ์ 277 คน สมาชิกคงเหลือสิ้นปี 1,722.- คน ในวันสิ้นปี สหกรณ์ฯ มีทุนดำ�เนินงานทั้งสิ้น 127,249,851.71 บาท และใน รอบปีสหกรณ์ มีรายได้ทั้งสิ้น 5,076,077.24 บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,810,868.49 บาท มีกำ�ไรสุทธิ 2,265,208.75 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 560,579.97 บาท หรือร้อยละ 32.89 3.2 ด้านการบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการดำ�เนินการได้มีการประชุมประจำ�เดือน เดือนละ 1 ครั้ง มีการแบ่งส่วนงานและการ กำ�หนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำ�เนินการและเจ้าหน้าที่ไว้ตามส่วนงานที่กำ�หนด การปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่เป็นไปตามมติที่ประชุม ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ มีการปรับปรุงระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่ เสมอ 3.3 ด้านบัญชี สหกรณ์ได้บันทึกรายการบัญชีเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่กำ�หนดไว้ จัดทำ�รายงาน งบทดลองประจำ�เดือนทุกเดือนเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรายงาน ให้คณะกรรมการดำ�เนินการทราบทุกเดือนสหกรณ์ได้ใช้ระบบบัญชีสหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบงานของบริษัทไอโซ แคร์ซิสเตมส์ จำ�กัด ทำ�ให้รายการบัญชี ทะเบียน งบการเงิน และรายงานต่าง ๆ ถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็ว และ สามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.4 ด้านการเงิน สหกรณ์มีเงินสด คงเหลือ ณ วันสิ้นปี จำ�นวนเงิน 21,260.76 บาท ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ของ นายภมรพล กาลอ เจ้ า พนั ก งานการเงิ น และ เงิ น ฝากธนาคาร คงเหลื อ ตามบั ญ ชี วั น สิ ้ น ปี จำ � นวน 3,971,343.31 บาท ถูกต้องตามบัญชีและเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ ข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบพบว่าการนำ�ส่งเงินตามยอดเรียกเก็บประจำ�เดือนของสมาชิกสกรณ์ฯ บางหน่วยงานไม่นำ�ส่งเงินผ่านการหักหน้าฏีกาของหน่วยงานที่สังกัด ซึ่งข้าพเจ้าได้แจ้ง ให้คณะกรรมการดำ�เนิน การ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแก้ไขและทำ�ความเข้าใจกับสมาชิกสหกรณ์ให้ถูกต้อง ชัดเจน เรียบร้อย แล้ว ในระหว่างการตรวจสอบ 3.5 ด้านสินเชื่อ สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2 ประเภท คือ 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำ�นวน 490 สัญญา จำ�นวนเงิน 7,721,280.00 บาท 2. เงินกู้สามัญ จำ�นวน 388 สัญญา จำ�นวนเงิน 68,318,100.00 บาท วันสิ้นปี มีเงินให้สมาชิกกู้คงเหลือ 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำ�นวน 469 สัญญา จำ�นวนเงิน 2,765,206.17 บาท 2. เงินกู้สามัญ จำ�นวน 800 สัญญา จำ�นวนเงิน 111,775,508.89 บาท

28

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


การให้กู้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและมติที่ประชุม เอกสารสัญญาเงินกู้ ส่วนใหญ่ถูกต้อง เรียบร้อย มีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อยซึ่งไม่เป็นสาระสำ�คัญได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไข ให้ถูกต้อง เรียบร้อยแล้วในระหว่างการตรวจสอบ 3.6 ด้านการลงทุน สหกรณ์ฯ ได้ลงทุนซื้อหุ้น และเงินฝากประจำ�มีกำ�หนดระยะเวลา 3 – 6 เดือน ของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด โดยได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลและดอกเบี้ยเงินรับฝาก ประจำ�ในอัตราตอบแทนที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น 3.7 ด้านเงินรับฝาก สหกรณ์ฯ รับฝากเงินระหว่างปี 3 ประเภท คือ 1. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(กองทุน) 2 % จำ�นวนเงิน 2,065,418.47 บาท 2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 % จำ�นวนเงิน 595,608.32 บาท 3. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.5 % จำ�นวนเงิน 37,282.01 บาท วันสิ้นปีมีเงินรับฝากคงเหลือ 1. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(กองทุน) 2 % จำ�นวนเงิน 2,909,609.58 บาท 2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 % จำ�นวนเงิน 443,810.60 บาท 3. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.5 % จำ�นวนเงิน 532,112.53 บาท 3.8 การติดตามผลและการแก้ไขปรับปรุง ในระหว่างปีข้าพเจ้าได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่างการตรวจสอบ และในรายงานการตรวจสอบกิจการประจำ�เดือน ซึ่งทางสหกรณ์ฯ ได้ดำ�เนินการปฏิบัติและแก้ไขให้ถูกต้องตาม รายงานการตรวจสอบกิจการประจำ�เดือน เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ระวิวรรณ ธรรมสานุกูล (นางระวิวรรณ ธรรมสานุกูล) ผู้ตรวจสอบกิจการ

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

จิณห์ระพีร์ เชื้อพูล (นางสาวจิณห์ระพีร์ เชื้อพูล) ผู้ตรวจสอบกิจการ

29


30

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

31


32

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

33


34

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

35


36

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

37


38

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

39


40

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

41


42

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

43


44

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

45


46

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2556 ในรอบปี บัญชี 2556 สหกรณ์ มีกาไรสุ ทธิ จานวน 2,265,208.75 บาท คณะกรรมการ ดาเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 13 จึงเสนอที่ประชุ มพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ดงั กล่าว ให้เป็ นไปตาม ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 28 ดังนี้ รายการ ปี 2556 ปี 2555 บาท % บาท % กาไรสุ ทธิ 2,265,208.75 100.00 1,704,628.78 100.00 1. จัดสรรเป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 358,117.70 15.81 175,644.58 10.30 ของกาไรสุ ทธิ 2. เป็ นค่าบารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 10,000.00 0.44 10,000.00 0.59 ไม่เกินร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ 3. เป็ นเงินปั นผลตามหุ ้นที่ชาระแล้วให้แก่สมาชิก 1,427,524.15 63.03 1,307,387.90 76.70 ร้อยละ 3.50 (ปี 2555 ร้อยละ 3.00) 4. เป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่ วนดอกเบี้ย 219,566.90 9.70 101,596.30 5.96 ชาระระหว่างปี อัตราร้อยละ 2.50 (ปี 2555 ร้อยละ 1.55) 5. เป็ นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกิน 150,000.00 6.62 105,000.00 6.16 ร้อยละ 10 ของกาไรสุ ทธิ 6. เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลไม่เกิน 20,000.00 0.88 5,000.00 0.29 ร้อยละ 2 ของทุนเรื อนหุ ้น 7. เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรมไม่เกินร้อยละ 10 20,000.00 0.88 0.00 0.00 ของกาไรสุ ทธิ 8. เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ10 20,000.00 0.88 0.00 0.00 ของกาไรสุ ทธิ 9. เป็ นทุนส่ งเสริ มสวัสดิการของสมาชิกไม่เกิน 20,000.00 0.88 0.00 0.00 ร้อยละ 10 ของกาไรสุ ทธิ 10. เป็ นทุนจัดตั้งสานักงาน 20,000.00 0.88 0.00 0.00 รวม 2,265,208.75 100.00 1,704,628.78 100.00 * หากมีเงินคงเหลือจากการจัดสรรกาไรสุทธิ ให้สมทบเป็ นทุนสารองทั้งหมด

มติทปี่ ระชุ ม:

…………………………………………………………………………………………….

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

47

46


ระเบี ่ 7่ 7 ระเบียบวาระที ยบวาระที บ-รายจ่ าย ประจ าปี 2557 เรืเรื่อ่องง พิจารณาอนุมมัตัติแิแผนงาน ผนงาน และงบประมาณการรายรั และงบประมาณการรายรั บ-รายจ่ าย ประจำ �ปี 2557 แผนงานประจำ 2557 แผนงานประจ าปี�ปี2557 แผนงานธุ แผนงานธุ รกิรจกิจ

1.งานธุรกิจ 1.งานธุรกิจ 1.1 ทุนเรือนหุ้น 1.1 ทุนเรือนหุ้น 25562556 สมาชิสมาชิ กได้อกอมเงิ นเป็ นทุ หุ ้น หุ้น ้ งสิ้ น้งสิ4,660,589. ณณ วัวันนทีที่ ่ 3131ธันวาคม ธันวาคม ได้ออมเงิ นเป็นนเรืทุอนนหุ เรือ้นนหุจ้นานวนทั จำ�นวนทั ้น 4,660,589.ย บกั 46,605,890.00 บาท บาท เพิเพิ่ม่มขึขึ้ น้นสุสุททธิธิจจากปี บาท บาท หรื อ หรือ หรืหรือมูอลมูค่ลาค่เทีาเที ยบกั บ บ 46,605,890.00 ากปี 2555 2555 จานวน จำ�นวน5,549,840.00 5,549,840.00 เฉลี่ยเดื ่ยเดืออนละ นละ 462,486.67 เฉลี 462,486.67 บาท บาท ในประมาณการปี 2557 2557 สหกรณ์ สหกรณ์ มีแผนงานการบริ หารทุ บสมาชิ กในการระดมทุนในรู นในรูปปแบบ แบบต่างๆ ฯ ฯมีแผนงานการบริ หารทุ นกันบกัสมาชิ กในการระดมทุ ดังต่นัา้นงๆการสะสมทุ นเรือนหุ้นในปี คาดว่2557 า จะมีกคาดว่ ารสะสมทุ อนหุ้น มูลค่นาเรืประมาณ ดัง นั้น การสะสมทุ น เรื อ2557 นหุ ้น ในปี า จะมีนเรื ก ารสะสมทุ อ นหุ ้ น มู52,000,000.00 ล ค่ า ประมาณ บาท เพิ52,000,000.00 ่มขึ้นจากปี 2556 บาท6,000,000.00 บาท บาท เพิประมาณ 2556 ประมาณ ่มขึ้นจากปี6,000,000.00 1.2 การให้บบริกริารเงิ การเงิ สมาชิ 1.2 การให้ นกูน้ แกูก่้แสก่มาชิ กก (1) จำ�นวนเงินกู้ (1) จานวนเงินกู้ ในปี 2556 สมาชิกใช้บริการด้านสินเชื่อประเภทต่าง ๆ จำ�นวน 878 ราย เป็นเงิน จำ�นวน สมาชิ กใช้ บริ นการด้ านสิ นเชืา่งอประเภทต่ 76,039,380.00ในปี บาท2556ตามรายละเอี ยดเงิ กู้ประเภทต่ ๆ ดังนี้ าง ๆ จานวน 878 ราย เป็ นเงิน จานวน 76,039,380.00 บาท ตามรายละเอียดเงินกูป้ ระเภทต่าง ๆ ดังนี้ ปี 2555 ปี 2556 ประมาณการปี 2557 ประเภทเงินกู้ จานวน จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน (สั ญญา) (บาท) (สั ญญา) (บาท) (สั ญญา) (บาท) -ฉุกเฉิน 485 7,130,000.00 490 7,721,280.00 500 8,000,000.00 -สามัญ 370 68,890,160.00 388 68,318,100.00 400 70,000,000.00 855 76,020,160.00 878 76,039,380.00 900 78,000,000.00 (2) อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ ในปี 2556 คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ ได้ ก าหนดอัต ราดอกเบี้ ยเงิ น ให้ กู้ ยื ม ในอัตราร้อยละต่อปี ดังนี้ ประเภทเงินกู้ ปี 2555 ปี 2556 ประมาณการปี 2557 ฉุกเฉิน 8.00 8.00 8.00 สามัญ 8.50 9.25 9.25 - ใช้ทุนเรื อนหุ น้ ค้ าประกัน 6.75 7.50 7.50 - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 6.75 7.50 7.50 - เพื่อซื้ อปื นสวัสดิการ 6.75 7.50 7.50 หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 9.25 ต่อปี เริ่ มบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็ นต้นไป

48

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ 47 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


2. กาไรสุ ทธิและการคืนประโยชน์ ส่ ู สมาชิ ก 1. รายได้ 2. กำ�ไรสุในปี ทธิและการคื นประโยชน์ สู่สมาชิก 2556 การด าเนินการของสหกรณ์ ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด มีรายได้ท้ งั หมดรวม เป็ นเงิ น1. 9,501,239.80 รายได้ บาท โดยแยกรายได้จากดอกเบี้ ยเงิ นให้กูแ้ ละผลตอบแทนจากการลงทุน เป็ นเงิ น 9,146,046.10ในปีบาท2556 การดำจากแหล่ �เนินการของสหกรณ์ ราชการส่วนท้ องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด มีรายได้ทั้งหมด และรายได้ งต่างๆ เป็ นเงินข้า355,193.70 บาท รวมเป็นเงิน 9,501,239.80 บาท โดยแยกรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้และผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นเงิน ในประมาณการปี 2557 สหกรณ์ฯ ได้จดั ทาโครงการสิ นเชื่ อให้บริ การแก่สมาชิ กในรู ปแบบต่างๆ 9,146,046.10 บาท และรายได้จากแหล่งต่างๆ เป็นเงิน 355,193.70 บาท เพิ่มขึ้น ดังนั้น สหกรณ์ ฯ ได้ต้ งั ประมาณการรายได้ ในปีฯ 2557 า จะมีรายได้ ระมาณ 9,990,000.00 ในประมาณการปี 2557 สหกรณ์ ได้จัดคาดว่ ทำ�โครงการสิ นเชื่อปให้ บริการแก่ สมาชิกในรูบาท ปแบบ 2. ่มขึค่้นาใช้ดัจง่ านัยของสหกรณ์ ต่างๆ เพิ ้น สหกรณ์ฯ ได้ตั้งประมาณการรายได้ในปี 2557 คาดว่า จะมีรายได้ประมาณ 9,990,000.00 บาท ในปี 2556 สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข ้า ราชการส่ ว นท้องถิ่ นเชี ย งใหม่ จากัด มี ค่ า ใช้จ่า ยทั้ง สิ้ น 7,236,031.05 2. ค่าใช้บาท จ่ายของสหกรณ์ โดยแยกค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน 2,810,868.49 บาท และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ยและ ในปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 7,236,031.05 การลงทุน 2,926,922.08 บาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสู ญ 1,498,240.48 บาท บาท โดยแยกค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน 2,810,868.49 บาท และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและ การลงทุน ่ ในประมาณการปี 2557 สหกรณ์ ฯ ได้ ว างแผนงานงบประมาณการในค่ า ใช้ จ า ยของสหกรณ์ ให้มี 2,926,922.08 บาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสูญ 1,498,240.48 บาท ประสิ ท ธิ ภาพมากที ่ สุ ด ดัง นั้น สหกรณ์ จึ ง ประมาณการค่ า ใช้จ่า ยของสหกรณ์ ใ นปี ประมาณ ในประมาณการปี 2557 ฯสหกรณ์ ฯ ได้วางแผนงานงบประมาณการในค่ าใช้จ2557 ่ายของสหกรณ์ ให้มี 7,165,000.00 บาท่สุด ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงประมาณการค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ในปี 2557 ประมาณ 7,165,000.00 ประสิ ทธิภาพมากที บาท 3. กาไรสุ ทธิ 3.ณ วักำน�ไรสุ ทธิ ธันวาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด มีกาไรสุ ทธิ ที่ 31 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด มีกำ�ไร 2,265,208.75 เพิม่ ขึ้นจากปี 2555 เป็ นเงิน 560,579.97 บาท สุทธิ 2,265,208.75 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เป็นเงิน 560,579.97 บาท 2557 สหกรณ์ วางแผนงานงบประมาณการรายได้ -ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ ในประมาณการปี ในประมาณการปี 2557 ฯ ได้ สหกรณ์ ฯ ได้วางแผนงานงบประมาณการรายได้ -ค่าใช้จ่ายของ ให้ เ ป็ นไปตามวั ป ระสงค์ ละมี ปแระสิ ธิ ภ าพยิ ขึ้ น่งขึจะท ฯ ฯมี ผมีลก าไรสุ นปี 2557 สหกรณ์ ให้เป็ตนถุไปตามวั ตถุปแระสงค์ ละมีทประสิ ทธิภ่ งาพยิ ้น าให้ จะทำ�สให้หกรณ์ สหกรณ์ ผลกำ �ไรสุททธิธิใในปี 2557 จำ�จนวนเงิ านวนเงิน น2,825,000.00 2,825,000.00บาท บาท การจำ �แนกประโยชน์ ่สมาชิ 4. 4.การจ าแนกประโยชน์ คืนคสู่ืนสสูมาชิ กก (4.1) กลับคืนสู่สมาชิกโดยตรง (4.1) กลับคืนสู่ สมาชิ กโดยตรง ในปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด มีกำ�ไรสุทธิ 2,265,208.75 บาท ในปีทธิค2556 สหกรณ์ จัดสรรกำ�ไรสุ ืนสู่สมาชิ ก ดังนีอ้ อมทรัพย์ขา้ ราชการส่ วนท้องถิ่นเชี ยงใหม่ จากัด มีกาไรสุ ทธิ 2,265,208.75 บาท จัดสรรกาไรสุ ทธิ คืนสู่ สมาชิก ดังนี้ ผลตอบแทน เงินปันผล (3.50%) เงินเฉลี่ยคืน (2.50%) รวม

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

จานวนเงิน (บาท) 1,427,524.15 219,566.90 1,647,091.05

48

49


(4.2) จัดเป็นประโยชน์และสวัสดิการแก่สมาชิก (4.2) จัดเป็ นประโยชน์ และสวัสดิการแก่สมาชิก ในปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด มีกำ�ไรสุทธิ 2,265,208.75 พ ย์อขม้า ราชการส่ ว นท้อ งถิ่ นบาท เชี ย งใหม่ จ ากัด มี ก าไรสุ ท ธิ บาท จ่ายเป็นสวัสดิในปี การต่า2556 งๆ ให้สหกรณ์ แก่สมาชิกอ อมทรั โดยทางอ้ จำ�นวน 458,117.70 2,265,208.75 บาท จ่ายเป็ นสวัสดิการต่างๆ ให้แก่สมาชิก โดยทางอ้อม จานวน 458,117.70 บาท ผลตอบแทน จานวนเงิน(บาท) ทุนสารอง 358,117.70 ทุนส่ งเสริ มสวัสดิการของสมาชิก 20,000.00 ทุนสาธารณประโยชน์ 20,000.00 ทุนเพื่อการศึกษาอบรม 20,000.00 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 20,000.00 ทุนจัดตั้งสานักงาน 20,000.00 รวม 458,117.70

50

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

49


ตารางประมาณการรายรับ - รายจ่ ายประจา ปี บัญชี 2557 เปรียบเทียบผลการดาเนินงาน กับประมาณการ ประจาปี 2556 ปี 2556 รายการ

ประมาณการ

รายได้ 1. ดอกเบี้ยรับจากให้สมาชิกกู้ 2. ดอกเบี้ยรับตามคาพิพากษา 3. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 4. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5. รายได้ค่าปรับ 6. รายได้จากค่าธรรมเนียมเช็ค 7. รายได้เบ็ดเตล็ด 8. เงินปันผลชุมนุมฯ 9. เงินเฉลี่ยคืน ชุมนุมฯ 10.ดอกเบี้ยรับจากตัว๋ สัญญาใช้เงิน ชสอ. 11.ดอกเบี้ยรับจากเงินรับฝากประจา ชสอ.

7,300,000.00 0.00 40,000.00 25,000.00 100,000.00 2,000.00 5,000.00 20,000.00 30,000.00 0.00 20,000.00

รวมรายได้

7,542,000.00

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

ผลการ ดาเนินงาน 9,111,549.21 151,899.28 12,912.06 9,000.00 177,290.14 14,870.00 2,134.28 6,590.80 0.00 3,130.96 11,863.07 9,501,239.80

ปี 2557 ประมาณการ

หมายเหตุ

9,500,000.00 200,000.00 20,000.00 10,000.00 200,000.00 15,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 20,000.00 9,990,000.00

50 51


ปี 2556 รายการ

ประมาณการ

ปี 2557

ผลการ ดาเนินงาน

ประมาณการ

หมายเหตุ

ค่ าใช้ จ่าย (1) งานบริหารทัว่ ไป ค่ าตอบแทนกรรมการ ที่ปรึ กษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 1. ค่าเบี้ยประชุม

130,000.00

113,800.00

130,000.00

การประชุม คณะกรรมการดาเนินการ และฝ่ ายต่างๆ

2. ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการ

10,000.00

5,600.00

15,000.00

ค่าตรวจสอบกิจการ ประจาปี

3. ค่าตอบแทนผูช้ ่วยปฏิบตั ิงานสหกรณ์

24,000.00

24,000.00

50,000.00

4. ค่าตอบแทนผูม้ ีหน้าที่นาเงินส่ งให้ สหกรณ์ฯ

43,000.00

45,000.00

70,000.00

0.00

0.00

12,000.00

เลขานุการและ เหรัญญิก คนละ 1,000.-บ./เดือน นิติกร 2,000.-/เดือน คิดจากเงินที่หน่อยงาน นาส่งx 0.20% x 12 เดือน สาหรับผูจ้ ดั การ สหกรณ์1,000บาท/ เดือน

50,000.00 25,000.00 30,000.00 25,000.00 20,000.00 30,000.00 12,000.00 260,000.00

22,142.50 25,000.00 30,234.92 25220,.00 17,993.00 22,168.62 9,475.00 211,754.00

30,000.00 25,000.00 35,000.00 30,000.00 20,000.00 30,000.00 10,000.00 260,000.00

12,000.00 5,000.00 70,000.00 20,000.00 10,000.00

11,706.00 4,815.00 61,124.58 14,748.00 6,000.00

12,000.00 5,000.00 70,000.00 20,000.00 10,000.00

5. ค่าตอบแทนผูจ้ ดั การ

ค่ าใช้ สอย 1.ค่ารับรอง 2. ค่าของขวัญของที่ระลึก 3. ค่าโทรศัพท์ 4. ค่าไปรษณี ย ์ 5. ค่าถ่ายเอกสาร 6. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 7. ค่าอากรและค่าธรรมเนี ยมธนาคาร 8. ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 9. ค่าบริ การสื่ อสาร Internet ความเร็ วสู ง 10. ค่าเช่าพื้นที่ website 11. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าขยะ) 12. ค่าน้ ามันรถ 13. ค่าสมุดเช็ค

52

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

51


ปี 2556 รายการ

ประมาณการ

ปี 2557

ผลการ ดาเนินงาน

ประมาณการ

หมายเหตุ

ค่ าใช้ จ่าย ค่ าใช้ สอย(ต่ อ) 14. ค่าทุนการศึกษาสาหรับบุตรสมาชิก 15. ค่าใช้จ่ายในการทาบุญสานักงาน 16. ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะและที่พกั 17. ค่าใช้จ่ายในการบริ การหลังการขาย 18. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี 19. ค่าสิ ทธิการใช้ซอฟแวร์ ตดั จ่าย 20. ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 21. ค่าจัดทาวารสาร สื่ อ สิ่ งพิมพ์

20,000.00 10,000.00 80,000.00 60,000.00 20,000.00 100,000.00 40,000.00 20,000.00

21,000.00 10,000.00 6,652.00 56175.00 84,110.00 100,000.00 61,880.00 20,000.00

20,000.00 15,000.00 50,000.00 120,000.00 100,000.00 80,000.00 50,000.00 20,000.00

20,000.00 70,000.00 30,000.00

40,167.75 79,020.00 16,731.25

20,000.00 70,000.00 20,000.00

2,000.00 10,000.00 0.00 2,000.00 50,000.00 20,000.00 10,000.00

1,173.00 18,236.00 0.00 0.00 74,555.00 3,028.54 -

2,000.00 10,000.00 0.00 2,000.00 50,000.00 20,000.00 7,000.00

12,000.00 2,000.00 20,000.00

15,838.00 0.00 0.00

12,000.00 2,000.00 20,000.00

1,374,000.00

1,259,348.16

1,521,,000.00

ซอฟแวร์ ISOCARE

โปรแกรมบัญชีสหกรณ์

ค่ าวัสดุ 1.ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์/ใบเสร็ จรับเงิน 2.ค่าวัสดุสานักงาน 3.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่ าใช้ จ่ายบารุ ง่​่ อมแ่ม 1.ค่าบารุ งยานพาหนะ 2.ค่าบารุ งรักษาอาคาร 3.ค่าทาความสะอาด 4.ค่าเบี้ยประกันภัยและใบอนุ ญาต 5.ค่าปรับปรุ งและซ่ อมแซม สนง. สหกรณ์ 6.ค่าเบี้ยประกันภัย/อัคคีภยั สานักงาน 7.ค่าบริ การกาจัดปลวก ค่ าใช้ จ่ายดาเนินงานอื่น 1.ค่าการกุศล 2.ค่าเวชภัณฑ์ 3.ค่าภาษีโรงเรื อน รวมค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับการบริหารงานทั่วไป 

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

52 53


ปี 2556 รายการ

ประมาณการ

ปี 2557

ผลการ ดาเนินงาน

ประมาณการ

ค่ าใช้ จ่าย (2) งานบริหารบุคคล ค่าใช้ จ่ายเกีย่ วกับเจ้ าหน้ าที่ 1. เงินเดือนและค่าจ้างเจ้าหน้าที่ 2. ค่าครองชีพ (ชัว่ คราว) 3. ค่าล่วงเวลา 4. ค่าประกันสังคม 5. ค่าบาเหน็จเจ้าหน้าที่ 6. สวัสดิการเจ้าหน้าที่ 7. กองทุนเงินทดแทน 8. ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม และศึกษาดูงาน

860,000.00 90,000.00 30,000.00 80,000.00 10,000.00 30,000.00 4,000.00 80,000.00

851,120.00 125,400.00 26,978.00 77,414.23 35,120.00 29,680.00 708.00 14,714.00

1,140,000.00 17,000.00 30,000.00 60,000.00 130,000.00 30,000.00 4,000.00 50,000.00

รวมค่าใช้ จ่ายเกีย่ วกับงานบริ หารบุคคล

1,184,000.00

1,161,134.23

1,461,000.00

900,000.00 1,700,000.00 0.00 50,000.00

331,067.74 2,143,637.75 358,822.54 93,394.05

500,000.00 3,000,000.00 500,000.00 150,000.00

รวมค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับงานบริ หารการลงทุน  งบสารองจ่ าย 

2,650,000.00

2,926,922.08

4,150,000.00

0.00

0.00

30,000.00

รวมค่าใช้ จ่ายทั้งหมด +++ หัก หนี้สงสัยจะสู ญ

5,208,000.00 (500,000)

5,347,404.47 1,498,240.48

7,165,000.00

หมายเหตุ

(3) งานบริหารการลงทุน 1. ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ ชสอ. 2. ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ ธกส. 3. ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ สอ. มช. 4. ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสมาชิกสหกรณ์

หัก ค่าเสื่ อมราคาอุปกรณ์สานักงาน ประมาณการกาไรสุ ทธิ

54

ไว้จ่ายในงานจาเป็ น เร่ งด่วน

390,386.10 2,834,000.00

2,265,208.75

2,828,000.00

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

53


รายจ่ ายเพือ่ จัดซื้ออุปกรณ์สํานักงาน รายจ่ ายเพือ่ การลงทุน รายการ งานจัดหาครุ ภัณฑ์ สํานักงาน 1.เครื่ องตอกบัตร 1 เครื่ อง 2.คอมพิวเตอร์ Notbook สํานักงานจํานวน 1 ชุด 3.ปาดิชนั่ 2 บาน 4.ชั้นเหล็กวางเอกสาร 5 ชั้น 4 แถว 5.ตูเ้ ซฟ 6.เก้าอี้เบาะพับ 7.เครื่ องปริ้ นเตอร์ 8.ตูใ้ ส่ เอกสาร 15 ลิ้นชัก 9.เก้าอี้ผมู ้ าติดต่องาน 10.เฟอร์ นิเจอร์ตกแต่งภายในสํานักงาน 11.ระบบกล้องวงจรปิ ด 12.ถังดับเพลิงและไฟฉุ กเฉิ น 13.CPU Intel E5700

ปี 2556 ประมาณการ ผลการดําเนินการ 0.00 30,000.00 0.00 0.00 5,000.00 3,000.00 10,000.00 5,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

2,850.00 0.00 7,980.00 7,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 15,000.00 0.00 8,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1,950.00 1,000.00 0.00 0.00

0.00 2,500.00 5,000.00 0.00 0.00 15,000.00 4,000.00

0.00 0.00 10,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 4,000.00 5,000.00

143,000.00

21,740.00

86,500.00

14.เครื่ องสํารองไฟ 15.อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูล(Hard Disk Drive) 16.เครื่ องโทรสาร 1 เครื่ อง 17.ตูว้ างทีวี 18.พัดลม 2 เครื่ อง 19.เครื่ องปรับอากาศขนาด 9000 บีทียู 20.โทรศัพท์เคลื่อนที่ งานระดมทุนภายในสหกรณ์ 1.ค่าปริ้ นเตอร์ EPSON หัวเข็ม 1 เครื่ อง 2.ค่าวัสดุอุปกรณ์เงินฝาก 3.ค่าสมุดเงินฝาก รวมรายจ่ ายเพือ่ การลงทุน 

ปี 2557 ประมาณการ

หมายเหตุ:งบประมาณทั้งหมดขออนุมัติให้ ถัวจ่ ายได้ รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

54

55


ปี 2557 ประมาณการ

รายการ งานธุรกิจประชาสั นพันธ์ สหกรณ์ 1.โครงการระดมทุนและโครงการสหกรณ์พบ สมาชิกสหกรณ์ฯ

70,000.00 หมวดค่าใช้สอยข้อ 16, 20, 21

งานสวัสดิการสมาชิก 1.โครงการเพิ่มสวัสดิการสมาชิก กรณี สมาชิกเสี ยชีวติ ช่วยเหลือรายละ 3,000.- บาท

20,000.00 จากทุนส่ งเสริ มสวัสดิการสมาชิก

งานเพิม่ ประสิ ทธิภาพบุคลากร 1.โครงสร้างมาตรฐานการทํางานของเจ้าหน้าที่ 2.โครงการสัมมนาผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

50,000.00 งานบริ หารบุคคล ข้อ 8 50,000.00 หมวดค่าใช้สอยข้อ 16

รวมรายจ่ ายเพือ่ การลงทุน  รวมรายจ่ ายเพือ่ การลงทุนทั้งสิ้น  +  หมายเหตุ:งบประมาณทั้งหมดขออนุมตั ิให้ถวั จ่ายได้

56

หมายเหตุ

190,000.00 276,500.00

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

55


ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณากำ�หนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำ�ประกัน ประจำ�ปี 2557 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2551 ข้อ 18 ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณากำ�หนด วงเงินซึ่ง สหกรณ์อาจกู้ยืม หรือ ค้ำ�ประกันมาเพื่อใช้ในกิจการสหกรณ์ ตามที่จำ�เป็น กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการกำ�หนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสำ�รองของสหกรณ์ตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไปให้ใช้วงเงินกู้ ยืม ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสำ�รอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น 46,756,950.00 บาท ทุนสำ�รอง 2,367,247.26 บาท รวมเป็นเงิน 49,124,197.26 บาท คณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 13 ขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติกำ�หนดวงเงินซึ่ง สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำ�ประกัน ประจำ�ปี 2557 จำ�นวนเงิน 146,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบหกล้านบาท) คงเดิมเท่าปีก่อน ทั้งนี้ ทางสหกรณ์ฯ จะจัดทำ�โครงการสินเชื่อเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด มติที่ประชุม: ………………………………………………………………….....................................................................

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

57


ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 14 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 74 ความว่า “กำ�หนดเวลาอยู่ในตำ�แหน่ง คณะกรรมการ ดำ�เนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำ�แหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรก เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วัน เลือกตั้ง ให้กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออกจากตำ�แหน่งเป็นจำ�นวนหนึ่งในสองของกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ ทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระในปีต่อไปให้กรรมการ ดำ�เนินการที่อยู่ในตำ�แหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานที่สุด ออกจากตำ�แหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี เมื่อครบกำ�หนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการ ดำ�เนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกิน หนึ่งร้อย ห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ซึ่งต้องพ้นจากตำ�แหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ�อีกได้ แต่ต้องไม่เกิน สองวาระติดต่อกัน ในกรณีที่กรรมการดำ�เนินการต้องพ้นจากตำ�แหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดำ�เนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ ในตำ�แหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำ�เนินการชุดแรก และให้นำ�ความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม” ในปี 2556 คณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 13/2556 ดำ�รงตำ�แหน่งครบวาระ จำ�นวน 8 คน มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ 1. คณะกรรมการดำ�เนินการที่อยู่ครบสองวาระ ต้องว่างเว้น 1 ปี จำ�นวน 4 คน 1. ว่าที่ร้อยตรีประสงค์ ไชยวรรณ์ ประธานกรรมการดำ�เนินการ วาระที่ 2 ปีที่ 2 2. นายสรศักดิ์ วจีสัตย์ กรรมการดำ�เนินการ วาระที่ 2 ปีที่ 2 3. นายสมศักดิ์ สุคำ�เปี้ย กรรมการดำ�เนินการ วาระที่ 2 ปีที่ 2 4. นายณรงค์ สุดาเดช กรรมการดำ�เนินการ วาระที่ 2 ปีที่ 2 2. คณะกรรมการดำ�เนินการที่อยู่ครบหนึ่งวาระ สามารถเลือกเข้ามาเป็นกรรมการดำ�เนินการใหม่ได้อีกหนึ่ง วาระ จำ�นวน 4 คน 1. นายพุทธศร วัฒนาอุดมวงษ์ กรรมการดำ�เนินการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 2. จ.ส.ต.ชัยภัทร แก้วชยาภรณ์ กรรมการดำ�เนินการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 3. นางอัญชลี ทองคำ� กรรมการดำ�เนินการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 4. นางสาวศิรินภา รอดจิตร กรรมการดำ�เนินการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 ผู้ที่ถูกเลือกให้มาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกจากตำ�แหน่ง ต้องดำ�รงวาระต่อ จากกรรมการที่ลาออก จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกผู้มีความรู้ความสามารถ เสียสละเพื่อส่วนรวมและมี เวลาพอสมควร เป็นกรรมการดำ�เนินการแทนตำ�แหน่งที่ว่าง โดยจะเลือกตั้งประธานกรรมการดำ�เนินการ จำ�นวน 1 คน เป็นลำ�ดับแรก และเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการอีกจำ�นวน 7 คน โดยมีกติกาดังนี้ 1. เสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์ไม่จำ�กัดโดยมีผู้รับรอง จำ�นวน 2 คน 2. ใช้วิธีการเลือกตั้งโดยวิธียกมือ

58

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


3. สมาชิกคนหนึ่งสามารถยกมือเลือกตั้งได้ไม่เกิน 1 ครั้ง สำ�หรับการเลือกตั้งประธานกรรมการดำ�เนินการ และไม่เกิน 7 ครั้ง สำ�หรับการเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการแทนตำ�แหน่งที่ว่าง 4. ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำ�ดับจนครบจำ�นวนที่เลือกตั้ง ถือว่าได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ 5. หากมีผู้ถูกเสนอชื่อ มีไม่เกินจำ�นวนที่จะเลือกตั้ง ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อได้รับการเลือกตั้งจาก ที่ประชุม ใหญ่ โดยไม่ต้องลงคะแนนเสียง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง มติที่ประชุม: ..............................................................……...……………………………………………………………………

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

59


ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำ�ปี 2557 ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อที่ 102 ความว่า “ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือ การสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำ�ปี จำ�นวน 2 คน (ไม่เกินห้าคนหรือ หนึ่งนิติบุคคล) ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการ หรือผู้ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งหน้าที่ประจำ�ใน สหกรณ์ เป็น ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้” มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีบัญชี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ได้คัดเลือกสมาชิก สหกรณ์ จำ�นวน 2 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำ�ปีบัญชี 2556 ของสหกรณ์ คือ 1. นางระวีวรรณ ธรรมสานุกูล อบต.แม่วิน 2. นางสาวจิณห์ระพีร์ เชื้อพูล ทต.ทุ่งต้อม ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ทั้ง 2 คน ได้ครบวาระตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ปฏิบัติหน้าที่ ไปพลางจนกว่าจะมีผู้ดำ�รงตำ�แหน่งแทนตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อที่ 103 ความว่า “การดำ�รง ตำ�แหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำ�แหน่ง ได้มีกำ�หนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อ ครบกำ�หนดเวลาแล้ว ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไป พลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ�” จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ ดังนี้ 1. กำ�หนดจำ�นวนของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำ�ปีบัญชี 2557 จำ�นวน 2 คน 2. เลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลภายนอก โดยให้สมาชิกเป็นผู้เสนอรายชื่อตามที่ได้กำ�หนดไว้ในข้อ 1. หากมีผู้เสนอชื่อไม่เกินจำ�นวนที่กำ�หนดไว้ในข้อ 1. ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อ ซึ่งได้ยินยอมต่อ ที่ประชุมใหญ่ ได้รับเลือกตั้งโดยไม่ต้องลงมติเห็นชอบ มติที่ประชุม: ………………………………………………………………………………………………………..

60

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง รับทราบข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชี ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 71 (12) กำ�หนดให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบและปฏิบัติตามบันทึกหรือ หนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้า หน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชี ได้ให้ข้อแนะนำ�เสนอแนะ ในการดำ�เนิน งานของสหกรณ์ฯ ต่อที่ประชุมใหญ่ มติที่ประชุม : .....................………………………………………………………………………………………………….

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

61


ระเบียบวาระที่ 12 เรื่อง อื่น ๆ 12.1 กองทุนสวัสดิการผู้กู้เงินสามัญ (กองทุนประกันความเสี่ยง) ...................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................... 12.2 การนำ�ส่งเงินตามยอดเรียกเก็บประจำ�เดือนให้สหกรณ์ฯ ...................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................

62

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


อง

ภาคผนวก ก ประเภทเงินกู้สามัญ เงินกู้สามัญ

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถใช้บริ การสิ นเชื่อเงินกูส้ ามัญ ได้ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ดังนี้ รายละเอียด โครงการ

คุณสมบัติ

วงเงินกู้สูงสุ ด

ทั่วไป

สมาชิกสามัญ ส่งค่าหุ้นมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป

25 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 1,000,000.- บาท

100 งวด

9.25

สมาชิกสมทบ ส่งค่าหุ้นมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป

15 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 200,000.- บาท

96 งวด

9.25

สมาชิกสามัญ 20 เท่าของเงินได้รายเดือน ส่งค่าหุ้นมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป ไม่เกิน 150,000.- บาท สมาชิกสมทบ (ภารกิจ) 10 เท่าของเงินได้รายเดือน ส่งค่าหุ้นมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป ไม่เกิน 100,000.- บาท สมาชิกสมทบ (ทัว่ ไป) 5 เท่าของเงินได้รายเดือน ส่งค่าหุ้นมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป ไม่เกิน 50,000.- บาท สมาชิกสามัญและสมทบ ร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ ้น ส่งค่าหุ้นมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป และเงินฝากรวมกัน สมาชิกสามัญและสมทบ วงเงินสู งสุดไม่เกิน ส่งค่าหุ้นมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป 50,000.- บาท สมาชิกสามัญและสมทบ วงเงินสู งสุดไม่เกิน ส่งค่าหุ้นมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป 100,000.- บาท สมาชิกสามัญและสมทบ วงเงินสู งสุดไม่เกิน ส่งค่าหุ้นมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป 50,000.- บาท

36 งวด

8.25

-กูไ้ ม่เกิน 200,000.- บ. คนคํ้าส. 1 คน -กูไ้ ม่เกิน 500,000.- บ. คนคํ้าส. 2 คน -กูไ้ ม่เกิน 750,000.- บ. คนคํ้าส. 3 คน -กูต้ ้ งั แต่ 750,001.- บ. คนคํ้า ส. 4 คน -กูไ้ ม่เกิน 100,000.- บ. คนคํ้า ส. 1 คน -กูเ้ กิน 100,001.- บ. คนคํ้า ส. 1 คน และคนคํ้า สท. 1 คน -คนคํ้า ส. 1 คน

36 งวด

8.25

-คนคํ้า ส. 1 คน

24 งวด

8.25

-คนคํ้า ส. 1 คน

100 งวด

7.50

-ทุนเรื อนหุ ้นและเงินฝากคํ้าประกัน

60 งวด

7.50

-คนคํ้า ส. 1 คน

60 งวด

7.50

-คนคํ้า ส. 1 คน

36 งวด

7.50

-คนคํ้า ส.1 คน

เฉพาะกิจ

ทุนเรือนหุ้น และเงินฝาก ซื้อสิ นค้ า จัดหาอาวุธปื น ติดตั้งแก็ส หมายเหตุ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ระยะเวลา อัตราดอกเบีย้ ชําระคืน ร้ อยละต่ อปี

หลักประกัน

คนคํ้า ส.=สมาชิกสามัญ คนคํ้า สท. =สมาชิกสมทบ

สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถคํ้าประกันเงินกูส้ ามัญได้ไม่เกิน 4 สัญญา จํานวนเงินประกันเงินกู้ สหกรณ์ฯ จะหักชําระจากวงเงินกู้ ซึ่งจํานวนเงินขึ้นอยูอ่ ายุ เงื่อนไข และเพศ สหกรณ์ฯ จะหักเงินร้อยละ 10 ของยอดเงินกูก้ บั สมาชิกสหกรณ์ที่ยื่นขอกูส้ ามัญครั้งแรก สหกรณ์ฯ จะหักเงินร้อยละ 5 ของยอดเงินกูก้ บั สมาชิกสหกรณ์ที่ยื่นขอกูส้ ามัญรายเดิม กรณี ทุนเรื อนหุ น้ สมาชิกไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาอนุมตั ิเงินกูส้ ามัญ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการให้กเู้ งินแก่สมาชิก สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ยื่นขอกูเ้ งินกูส้ ามัญต้ องเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ขา้ ราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ เงินเหลือสุ ทธิ ไม่ต่าํ กว่า ร้ อยละ 15 ของเงินได้ รายเดือนสมาชิกสหกรณ์ ฯ ที่ยื่นขอกูเ้ งินกูส้ ามัญต้องมี

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

63


ภาคผนวก ข ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การก่อตั้งกองทุนสวัสดิการผู้กู้เงินสามัญ

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด เรื่อง การก่อตั้งกองทุนสวัสดิการผู้กู้เงินสามัญ ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสวนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัดให้มีการจัดตั้งกองทุน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์และเพื่อให้เกิดความมั่นคงและสร้างเสถียรภาพของสหกรณ์ อีกทั้งเพื่อช่วยเหลือซึ่ง กันและกันในด้านการแบ่งเบาภาระการชำ�ระหนี้ต่อสหกรณ์ของสมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำ�ประกัน ดังนั้นเพื่อให้การดำ�เนินการกองทุนสวัสดิการผู้กู้เงินสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงกำ�หนดหลักเกณฑ์การก่อตั้งกองทุนสวัสดิการผู้กู้เงินสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด ดังต่อไปนี้ ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด เรื่อง การก่อตั้งกองทุนสวัสดิการผู้กู้เงินสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด” ข้อ 2. ในประกาศก่อตั้งกองทุนนี้ “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด “กรรมการ” หมายถึง กรรมการดำ�เนินการรวมตลอดถึงเลขานุการ เหรัญญิก รองประธาน กรรมการและประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่จำ�กัด “เจ้าหน้าที่สหกรณ์” หมายถึง บุคคลซึ่งสหกรณ์จ้างให้ทำ�งานประจำ�ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด “เงินบริจาค” หมายถึง เงินที่สมาชิกบริจาคสมทบ เข้ากองทุนสวัสดิการผู้กู้เงินสหกรณ์สหกรณ์ ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด “สมาชิกสหกรณ์” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด “สมาชิกกองทุน” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด ที่บริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการผู้กู้เงินสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด ข้อ 3. การเป็นสมาชิกกองทุน 3.1 สมาชิกสหกรณ์ที่กู้เงินโดยใช้บุคคลค้ำ�ประกันต้องเป็นสมาชิกกองทุนทุกรายตั้งแต่ก่อนและ หลังประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 3.2 สมาชิกสหกรณ์ที่ไม่มีภาระหนี้สิน หรือกู้เงินโดยใช้หุ้นค้ำ�ประกันสามารถเป็นสมาชิกกองทุน

64

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


ด้วยความสมัครใจ 3.3 สมาชิกสหกรณ์ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวัน สมัคร) ข้อ 4. สมาชิกสหกรณ์ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กับสหกรณ์ และ ฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สมาชิกกองทุนที่กู้เงินสหกรณ์ วงเงินกู้ตั้งแต่ 150,001.-บาทขึ้นไป ให้มีเงิน ฝากออมทรัพย์พิเศษไม่น้อยกว่าปีละ 1,200 บาท จนครบจำ�นวนเงิน 9,600.-บาท(เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยกำ�หนดวิธีการฝากอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 ฝากโดยเงินสดครั้งเดียวตอนเปิดบัญชี 4.2 ฝากโดยหักจากเงินกู้จากสหกรณ์ ครั้งเดียว ตามระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ 4.3 ฝากโดยหักจากเงินได้รายเดือน กรณีนำ�เงินฝากด้วยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน ให้เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1,200 บาท และ ยินยอมให้หักจากเงินได้รายเดือนเดือนละ 100 บาท เป็นประจำ�ทุกเดือนจนกว่าจะพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก กองทุน 4.4 สมาชิกสหกรณ์ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนจะมีผลเป็นสมาชิกกองทุนโดยสมบูรณ์ต่อเมื่อ กรอกเอกสารตามแบบที่สหกรณ์กำ�หนด พร้อมทั้งเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เรียบร้อยแล้ว 4.5 การนำ�ส่งเงินฝากในปีถัดไป โดยกำ�หนดวิธีการฝากอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ 4.5.1 หักจากเงินปันผล – เฉลี่ยคืน ตอนสิ้นปี 4.5.2 หักจากเงินได้รายเดือนๆละ 100 บาท 4.6 สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเงินฝากให้กับสมาชิกจำ�นวนร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยคำ�นวณเป็นราย วันตามยอดเงินคงเหลือ และนำ�เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุก ปี 4.7 สมาชิกกองทุนได้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกกองทุนแล้ว สามารถถอนเงินจากบัญชี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พร้อมดอกผลได้ตามจำ�นวนที่คงเหลือทั้งหมด 4.8 หากจำ�นวนเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิกกองทุนแต่ละรายมีไม่เพียงพอ ต่อการบริจาคเข้ากองทุน สหกรณ์จะหักเพิ่มเติมจากเงินปันผล – เฉลี่ยคืนประจำ�ปี หรือหักจากเงินได้รายเดือนจน เพียงพอต่อการบริจาคเข้ากองทุน ข้อ 5. เมื่อสมาชิกสหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน และได้ดำ�เนินการตามข้อ 4 แล้วให้รายงานต่อ คณะกรรมการดำ�เนินการทราบในการประชุมประจำ�เดือน ข้อ 6. สมาชิกกองทุนจะได้รับเงินกองทุนในกรณีดังต่อไปนี้ 6.1 เสียชีวิตทุกกรณี 6.2 เหตุจากกรณีอื่นๆให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ข้อ 7. เมื่อสมาชิกกองทุนเสียชีวิตหรือเหตุการณ์อื่นๆตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ สมาชิกกองทุน ต้องยินยอมให้สหกรณ์หักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิกกองทุน บริจาคเข้ากองทุน กองทุนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) สมาชิกกองทุนเสียชีวิตหรือเหตุจากกรณีอื่นๆตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ จะได้รับเงิน บริจาคเข้ากองทุนต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำ�เนินการ หากสมาชิกกองทุนมีหนี้สินค้างชำ�ระกับสหกรณ์ สหกรณ์ขอสงวนสิทธิเงินบริจาคที่สมาชิกกองทุนจะได้รับนำ�มาชำ�ระหนี้ให้สหกรณ์ก่อน หากมีเงินบริจาคคงเหลือจะ รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

65


มอบให้กับสมาชิกกองทุนหรือทายาทผู้รับผลประโยชน์ต่อไป ข้อ 8. จำ�นวนเงินที่สมาชิกกองทุนจะได้รับบริจาคให้คำ�นวณจากจำ�นวนสมาชิกกองทุนคงเหลือ ณ วันที่สมาชิกกองทุนผู้มีสิทธิได้รับเงินบริจาคเสียชีวิตหรือเหตุจากกรณีอื่นๆตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ ข้อ 9. สมาชิกกองทุนหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ ที่มีสิทธิได้รับเงินบริจาคจากกองทุน หากไม่มารับเงิน ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สมาชิกกองทุนเสียชีวิตหรือถูกออกจากราชการหรือเหตุจากกรณีอื่นๆตามที่คณะ กรรมการให้ความเห็นชอบ ให้สหกรณ์นำ�เงินดังกล่าวเข้าฝากไว้ในบัญชีกองทุนสวัสดิการผู้กู้เงินสามัญสหกรณ์ออม ทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด ข้อ 10. การพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกกองทุน ให้เป็นไปตามเหตุผลเหตุผลหนึ่งดังนี้ 10.1 ตาย 10.2 ลาออกจากสหกรณ์ 10.3 ลาออกจากจากสมาชิกกองทุน 10.4 เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 10.5 ต้องคำ�พิพากษาให้ล้มละลาย 10.6 ถูกออกจากราชการ หรืองานประจำ�โดยมีความผิด 10.7 ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 10.8 มีคำ�สั่งศาลว่าสาบสูญ 10.9 ไม่บริจาคเงินเข้ากองทุนตามประกาศนี้ ข้อ 11. เอกสารหลักฐานประกอบการรับเงิน 11.1 สำ�เนาใบมรณะบัตรของสมาชิกกองทุน 11.2 สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวข้าราชการหรือสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนาทะเบียน บ้านของสมาชิกกองทุน 11.3 สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวข้าราชการหรือสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และสำ�เนาทะเบียน บ้านของผู้รับผลประโยชน์ 11.4 เอกสารอื่นๆตามที่สหกรณ์ร้องขอ ข้อ 12. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำ�นาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด ข้อ 13. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และให้มีผลบังคับตั้งแต่วันประกาศนี้ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

ว่าที่ร้อยตรี

66

(ประสงค์ ไชยวรรณ์) ประธานกรรมการดำ�เนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

67


ปลาเก๋า, ปลากระพงเป็น กุ้งแม่น้ำ�ตัวโต, หมึกหอม ปูทะเล,ปูม้า, หอยเชลล์ ปลาจารเม็ด, หอยหวาน ฯลฯ

เดินทางสะดวก ที่จดรถสบาย ติดแยกศรีบัวเงินพัฒนา หน้าหน้าพรอมเมนาดา ด้านวงแหวนรอบกลาง เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม อิ่มปลาเผา กรุ๊ป ได้สร้างบ้านพักคนชราที่ถูก

ทอดทิ้ง ขึ้น ที่ อ.สันกำ�แพงแสน จ.นครปฐม ปจจุบันก่อสร้างไปแล้วกว่า50% บนเนื้อที่ 15 ไร่​่ มีอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว คือ อาคารสำ�นักงาน, อาคารที่พักเจ้าหน้าที่, อาคารกิจกรรม, หอพยาบาล, และอาคารที่พักที่สามารถรองรับคนชราได้หลังละ 3040 คน จำ�นวน 2 อาคาร และอยู่ระหว่างงานก่อสร้างอีกหลายอาคาร ทั้งหมดมาจาก ค่าอาหารที่ได้รับจากลูกค้าที่มาใช้บริการ บ้านอิ่มสุข และอิ่มปลาเผา ขอขอบคุณทุก ท่านมา ณ ที่นี้ 68

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

69


ขอแสดงความยินดีกับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

สมาคมฌาปนกิจข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ 70

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


µÔê¡Êá¤ÇÃ

µÑ´àÂçºàÊ×éͼŒÒÊØÀÒ¾ºØÃØÉ-ÊØÀҾʵÃÕ ¨ÓÃÑÊ ¤ÓÃÒ¾ÔÈ

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¹Ò¡à·ÈÁ¹µÃյӺŷ‹ÒÈÒÅÒ

¶.µÑ´Ç§¤ µ.ÇÑ´à¡µØ Í.àÁ×ͧ ¨.àªÕ§ãËÁ‹ àÂ×éͧÊѹ¡Ù‹àËÅç¡ â·Ã. 0 5324 8427

˨¡.¼Ò»Ù¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ “ÃѺàËÁÒ¡‹ÍÊÌҧ·Ø¡ª¹Ô´”

àÅ¢·Õè 25/27 ¶¹¹ÃÒªÀҤԹѠÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕ§ãËÁ‹ 50200 â·Ã. 0 5327 8434

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

71


กาแฟสำ�หรับ คนมีความรัก

ขอแสดงความยินดีกับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด

สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้าง ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 72

รายงานกิจการประจำ�ปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำ�กัด


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.