Page 1

2014 // ABRIL - MAIG

NEWS ENGINYERS XINA

因为改变不了过去,你只能去创造未来。 YOU CAN NOT CHANGE THE PAST, SO YOU HAVE TO CREATE THE FUTURE. LI DONGSHENG, CEO OF TCL CORPORATION


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // ABRIL - MAIG

Comissió de Política Industrial i Innovació Tecnològica del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya Equip de redacció: Alfonso Auguet, Joaquim Calsina, Sergi Escorihuela, Albert Ferrari, Irene Fiol, Ricard Granados, Jordi Guix, Joan Maurel, i Carles Palomo, amb la col·laboració d’ACC10 de la Generalitat de Catalunya, de Casa Àsia de Barcelona, Martha Hobart d’AiB Traductors i Intèrprets.

Equip de corresponsals: Eduard Carreira – Shanghai, Cristina Castillo – Shanghai, Sergi Escorihuela – Shanghai, Irene Fiol – Shanghai, Guillem Pagès – Shanghai, Gil Serra – Shanghai, Alexis Roig – Shanghai, Àlex Quintieri – Hong Kong, Marc Boix – Kaiping, Albert Ferrari – Kaiping, Raül Guerra – Hong Kong, Sara Fusté – Guangzhou, Roger Sallent – Guangzhou, John Waller – Beijing, Javier Ycobalzeta – Beijing, Xavier de Vicente – Shenzhen, Girbal Balart – Jiangmen, Pablo Trujillo – Hong Kong, Santi Codina – Suzhou, Leire Mancisidor – Hong Kong i Josep Gayolà – Jiaxing.

SUMARI NEWS ENGINYERS XINA

Maquetació i Disseny Gràfic:

CORRESPONSALS 4 EDITORIAL 6 JORNADES 2011/2013

10

CALENDARI 2013

12

Difusió del NEWS: Aquesta edició del NEWS està a l’abast de més de 10.000 enginyers i s’envia per correu electrònic a tots els/les enginyers/res que hagin manifestat el seu interès a rebre’l; a tots els/les assistents/tes de les jornades que s’han organitzat i a les empreses que s’han instal·lat a la Xina i ens donin la corresponent autorització. També es fa difusió als 35.000 ex-alumnes de la UPC a través d’UPC-ALUMNI. En tot cas, d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, t’informem que les teves dades personals s’incorporaran als fitxers del Col·legi Oficial i de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb domicili a la Via Laietana, 39, de Barcelona. Les dades seran usades per a les finalitats pròpies de les entitats com ara l’enviament d’informació, prestació de serveis,

celebració de jornades, cursos i altres activitats que puguin ser del teu interès, per la qual cosa podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de les finalitats esmentades. Entenem que les dades personals facilitades són veraces i et sol·licitem que ens comuniquis qualsevol modificació. Pots exercitar els teus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel· lació de les dades personals de forma gratuïta remetent sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del teu DNI, per un dels mitjans següents: per correu electrònic a lopd@eic.cat, per fax amb la ref. LOPD al 933 100 681 i per escrit, també amb la ref. LOPD, adreçat al Col·legi Oficial i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, a Via Laietana, 39, 08003 Barcelona. El Col·legi i l’Associació d’Enginyers Industrials

de Catalunya tenen interès que aquest NEWS funcioni amb eficàcia i acompleixi les finalitats per les quals s’ha creat, però no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones físiques o jurídiques, ni es fa responsable ni s’identifica amb els comentaris i opinions inclosos en els articles d’opinió. Pots enviar comentaris, suggeriments, subscripcions o la indicació de no voler rebre el NEWS per correu electrònic a l’adreça següent:

xina@mail.eic.cat

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya · c/ Via Laietana 39 08003 Barcelona Tel. 933 192 300 / 935 572 049 · www.eic.cat

NOTÍCIES 13 INFORMACIÓ I ARTICLES D’OPINIÓ

16

THIS IS XINA

23

BORSA DE TREBALL

25

LINKS D’INTERÈS

27


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // ABRIL - MAIG

CORRESPONSALS

ENGINYERS A LA XINA

Coordinadors Enginyers Xina dels “Chapters”

Alexis Roig SHANGHAI

Sergi Escorihuela SHANGHAI

Coordinador Chapter Shanghai

Guillem Pagès SHANGHAI

Raül Guerra HONG KONG

Eduard Carreira SHANGHAI

Coordinador Chapter Hong Kong

Gil Serra SHANGHAI Irene Fiol SHANGHAI Cristina Castillo SHANGHAI John Waller BEIJING Àlex Quinteri HONG KONG Girbal Balart JIANGMEN

Xavier de Vicente SHENZHEN

Javier Ycobalzeta BEIJING

Pablo Trujillo HONG KONG

Leire Mancisidor HONG KONG

Sara Fusté GUANGZHOU Roger Sallent GUANGZHOU Albert Ferrari KAIPING Marc Boix KAIPING

Santi Codina SUZHOU 4

Josep Gayolà JIAXING 5


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // ABRIL - MAIG

EDITORIAL

Núm. 1 Joan Vallvé (Degà Col·legi Enginyers Industrials de Catalunya) “Tant de bo aquesta publicació obri un nou horitzó als Enginyers de casa nostra.” Núm. 2 Joan Torres (President Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya) “Aquest butlletí ha de permetre donar a conèixer les possibilitats i la realitat d’aquest enigmàtic però interessant país que és la Xina.” Núm. 3 Joan Munt (President Mútua dels Enginyers) « Una molt bona iniciativa de crear un mitjà de comunicació amb els companys de Xina.”

Didac Lee Emprenedor

Q

uan el Joaquim em va demanar d’escriure una editorial sobre Xina, vaig pensar:

“Però si jo sóc de Figueres !”. Sí, tot i la meva aparença, sóc quasi tant xinès com vostè, si no fos pels meus gens ancestrals. En realitat em sento català i la meva experiència amb Xina es redueix a la meva faceta laboral i el que he observat dels meus pares, que vingueren a acabar els seus estudis a l’estat espanyol fa més de 40 anys i que a dia d’avui estan perfectament integrats a la societat catalana. Segurament vostè ja haurà llegit molt sobre Xina: es diu que en un futur (cada vegada més present) serà líder mundial, que és la fàbrica del món, que és el mercat del món o que ho compraran tot. Però a mi m’agradaria donar-los un punt de vista personal sobre el perquè crec que Xina serà el líder mundial i què podem aprendre d’ells que sigui aplicable a

6

RECULL D’EDITORIALS ESPECIAL 3er ANIVERSARI

les nostres empreses i al nostre entorn. Perquè Xina serà el líder mundial ? Fa uns anys es podia dir que la seva avantatge competitiva era deguda a que fabricaven a un cost menor, una diferència evident. Només cal anar a un “tot a un euro” per donar-se compte del que fabriquen, com ho fabriquen i a quin preu ho venen. Un pot caure en la temptació de pensar que els xinesos són fabricants de productes low cost cutres i que els occidentals ens diferenciem per la qualitat o la marca. Potser això era cert fa uns anys, però crec que aquesta afirmació cada vegada és menys vàlida, i no només perquè els preus de producció a Xina pujaran, sinó per dos factors clau. El primer és que Xina ja és el país que té més patents. Si bé cada dia utilitzem els seus invents (tinta, pólvora, pasta,...), no crec que els xinesos siguin més cre-

atius i inventors que altres. Pot ser que el motiu sigui el mateix pel que guanyen gran quantitat de medalles individuals: és una qüestió de mètrica i números. Per cada investigador brillant que tinguem, ells potencialment en tenen cent o mil, en qualsevol cas, sempre algun dígit més que la resta de països. El segon factor clau, que és més “imitable” i aplicable, és el factor “gana”. Per comprovar això no és necessari anar a Xina, ni llegir estudis econòmics. Només cal anar a una botiga “tot a un euro” i observar amb quin ímpetu i quina passió treballen. Aquest esperit emprenedor, al qual s’hi ha de sumar una gran capacitat de treball (ja saben allò de “treballes més que un xinès”) donen com a resultat una societat amb moltes ganes de progressar. Xina és un país que, literalment, va passar gana durant la Revolució Cultural, i que quan va veure la possibilitat de prosperar, no va dubtar en donar-ho tot i treba-

llar a fons. Aquest és el mateix esperit que en el passat tinguérem en el nostre país, que es difuminà amb l’estat del benestar i que segurament reapareixerà durant la crisis econòmica que estem vivint. Com a país no sé com es pot competir, però com a individus és evident que tenim totes les opcions del món. Tampoc pensin que pel fet de ser xinesos siguin més llestos o tinguin més capacitat d’invenció que nosaltres. Simplement (o no tan simple) tenen més gana. Això és quelcom que podem aprendre i adoptar. I per suposat, de la mateixa manera que ells varen venir aquí per progressar, res en impedeix a nosaltres anar allà. En un futur, el concepte de país s’anirà diluint i la figura individual cobrarà més protagonisme, i tots serem d’on paguem els impostos. Ja veuen el meu cas, jo soc figuerenc, i orgullós que estic de ser-ho.‎

Núm. 4 Pedro Nueno (Executive President China Europe Business School – CEIBS) “L’èxit internacional requereix humilitat I respecte” Núm. 5 Juan Rosell (President CEOE) “El que és bo per 1.300 millions de xinesos serà bo per la resta del món si el creixement és proporcional al seu benestar”. Núm. 6 Eugenio Bregolat (ex Ambaixador a la Xina) “L’eclosió del consum a la Xina en els propers anys i dècades, serà un dels capítols centrals de l’economia mundial.” Núm. 7 Roger Albinyana (Secretari d’Afers Exteriors i de la UE. Generalitat de Catalunya). “Avui més que mai cal treballar per contribuir a les relacions internacionals amb la Xina amb una perspectiva renovada, ambiciosa, eficaç i útil per no deixar escapar oportunitats.” Núm. 8 Joaquim Llimona (Director de Relacions Internacionals i cooperació de l’Ajuntament de Barcelona) “Per això aplaudim la iniciativa d’aquesta publicació per a donar a conèixer al mercat xinès els nostres professionals, i com un element vertebrador d’un grup de professionals i projectes catalans al gran mercat xinès.” Núm. 9 Jaume Ribera (Doctor Enginyer Industrial, Professor IESE, Cátedra Port de Barcelona de Logística-CEIBS) “La Xina ha d’anar trobant l’equilibri, i en aquest camí encara pot oferir moltes oportunitats als nostres empresaris, encara que pot ser enlloc de portar la fàbrica a la Xina, ara calgui analitzar com es pot treballar amb les empreses xineses”.

7


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // ABRIL - MAIG

EDITORIAL Didac Lee Entrepreneur

W

hen Joaquim asked me to write an editorial about China, I thought, “But I’m from Figueres!” Indeed, despite my looks, I’m about as Chinese as you, apart from my ancestral genes. The fact is, I feel Catalan and my only experience with China is through work and what I have seen from my parents, who came to Spain to finish their studies over 40 years ago and are now completely integrated into Catalan society. You have very probably read a lot about China: how in the future (increasingly the present) it will be a world leader; how it is the world’s factory; how it is the world market, or how it will buy up everything. However, I’d like to give a more personal take on why I think China will be the world leader and what lessons we can learn from them that we can apply to our businesses and in our environment.

8

English Version

Why will China be the world leader? A few years ago, it was possible to say that its competitive edge came from manufacturing at lower costs, which is a clear difference. You only have to go to a ‘1 euro shop’ to see what they make, how they make it and the price they sell it at. It is all too tempting to conclude that the Chinese are manufacturers of tatty, low cost products, and that the West distinguishes itself by its quality or brands. This may have been the case some years ago, but I believe that this opinion is losing validity, not only because production prices in China will rise, but for two other key factors. The first is that China is now the country that owns the most patents. Although we use their inventions every day (ink, powder, paste, etc.), I don’t think that the Chinese are more creative or inventive than anyone else. They probably have more patents for the

Versión en Castellano

same reason as they win so many individual medals: metrics and numbers. For every brilliant researcher we have, they potentially have a thousand or a hundred, or at any rate always more than other countries. The second key factor, which is more ‘reproducible’ and applicable, is the ‘hunger’ factor. You don’t need to go to China or to study economics to see this in action. You only have to go to a ‘1 euro shop’ to see their drive and passion at work. The result of this entrepreneurial spirit, in addition to an extremely hardworking spirit (as the Spanish saying goes, “to work harder than a Chinaman”), is a society that truly wants to move forward. China is a country that quite literally went hungry during the Cultural Revolution, and when the Chinese saw the prospect of thriving, they seized it immediately with both hands. This spirit was also evident in

Spain in the past. It dwindled with the introduction of the welfare state but it will more than likely resurface with the current economic crisis. As a country I don’t know how we can compete, but as individuals we clearly have all the options in the world. Let us not believe that the Chinese are smarter or more inventive than us merely by virtue of their nationality. The simple (or not so simple) fact is that they are hungrier. This is something we can learn from and put into practice. Last but not least, just as they came here to prosper, there is nothing stopping us from going there. In the future, the country concept will diminish and the individual will become more significant, and we will all be from the country where we pay our taxes. Take my case: I’m from Figueres, and proud of it.

99


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // ABRIL - MAIG

JORNADES 2011/2013

9 de gener de 2013

“VIURE I TREBALLAR A LA XINA”

“REPTES PER IMPORTAR I EXPOR· TAR A LA XINA”

Participants: • • •

D

es de l’inici de la formació del grup Xina, hem intentat organitzar jornades que fossin interessants per a tot el col·lectiu d’enginyers sobre temes relacionats amb fer negocis a Xina. Les jornades organitzades durant aquests tres primers anys han estat les següents:

23 de febrer de 2012

“PROTOCOL DE NEGOCI A LA XINA” Participants: •

16 de maig de 2011

OPORTUNITATS A LA XINA ELS PROPERS ANYS PLA QUINQUENNAL Participants: • • •

Abert Ferrari, Director industrial de Sedal, S.L. Yolanda González, Advocada Sòcia Directora General d’Hispano- Asian Business Consulting. Sergi Escorihuela, Director General per la Xina de Telstar Group, S.A.

Moderador: Alfonso Carlos Auguet, propietari de Technical Consulting Office, S.L.

• •

Ivo Bargalló Carné, llicenciat i màster en estudis xinesos i orientals per les universitats de Newcastle, Londres (School of Oriental and African Studies) i Beijing (Peking University), master i doctorand en història xinesa i xinès clàssic per la Universitat d’Oxford. Amadeo Jensana, Director de Programes Econòmics i Cooperació de Casa d’ÀSIA. Mònica Moyano, llicenciada en Estudis d’Àsia Oriental, Postgrau en Arts i Societats de l’Àsia Oriental, Màster en Àsia Oriental (expert en Cultura de l’Àsia Oriental), presidenta de l’Associació SHUI DI (Gota de agua) per a la Salut i el Desenvolupament.

Moderador: Alfonso Carlos Auguet, propietari de Technical Consulting Office, S.L.

2 de maig de 2012 10 d’octubre de 2011

“DRETS DE PROPIETAT INTEL· LECTUAL I INDUSTRIAL A LA XINA” Participants: • •

Alfons Femenia de l’OFICINA PONTI. Marina Gallés, Advocada experta en la protecció de marques a la Xina.

Moderador: Albert Ferrari, Director tècnic de l’empresa SEDAL a la Xina.

10

12 de juny de 2012

“INTERNACIONALITZACIÓ D’EM· PRESES A LA XINA” Participants: • • • •

Sergi Cadevall, de la constructora Graells & Llonch. Joan Maurel, de l’empresa AsecorpChina. Carles Brugada, de l’empresa Brugada-Partners. Àlex Rubies, d’ACC10, cap per als Mercats d’Àsia/Pacífic.

Moderador: Albert Ferrari, Director tècnic de l’empresa SEDAL a la Xina.

Lluis Torras, consultor a Bluecap Management Consultants. Alexandre Ibáñez, Advocat i Economista de l’empresa Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Enric Oliver de l’empresa Àgora Partime.

Moderador: Sergi Escorihuela, Director d’Operacions Corporatiu al Grup Telstar.

25 de setembre de 2012

“XANGAI O HONG KONG? AS· PECTES LEGALS I FISCALS EN LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA XINA-HONG KONG”

Participants: • • •

Xavier Lluch, Assessor extern del Port de Barcelona. Víctor Urruchi,de l’empresa AROLA expert en transitaris internacionals. Cristina Castillo, Investigadora associada de la càtedra de logística del Port de Barcelona al CEIBS (Xina).

Moderador: Albert Ferrari, director industrial de SEDAL.

6 de juny de 2013

Participants:

“VENDRE A LA XINA: XARXES SOCIALS VERSUS CANALS TRADI· CIONALS ”

Participants:

• •

Rodrigo Abad, Director del Hong Kong Trade Develop¬ment Center per Espanya i Portugal Yolanda Gonzá¬lez, Directora de Hispanoasian S.L. Javier Valls, de Javier Valls Advocats, professional especialista en temes fiscals internacionals.

Moderador: Alfonso Auguet, Manager Partner de l’empresa Vektor Team.

Manu Sánchez Monasterio, President del “China Marketing Cen¬ter” del Club Marketing Barcelona. Roger Nierga, Fundador & CEO en Fengling i consultor especialitzat en estratègies de social media. Gil Serra, China Manager al Grup Freixenet.

Moderador: Joaquin Calsina Sales Manager Espacio Solar i membre del GT Xina.

22 d’octubre de 2012

“INVERSIONS XINESES A EUROPA” Participants: •

Jordi Martí, Director General de Mazars Spanish China Desk i director general del China at Barcelona Summit. Eva Aumedes, experta en mercats asiàtics i responsable del programa “Asian Headquarters” d’Invest in Catalonia. Shanmei Yu, directora general de Keeway Motor España.

Des de la direcció del Grup Xina, agraïm sincerament la col·laboració de totes les persones que han partici· pat en aquestes jornades, les quals han servit per ajudar-nos a conèixer mi· llor tant la cultura com el món dels negocis a Xina.

Moderador: Carles Palomo, Director de la Unitat de Fixació de Roberlo S.A.

11


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // ABRIL - MAIG

NOTÍCIES

Yearly Calendar 2014 January

S

M

T

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

S

M

T

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

S

M

T

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

W 1 8 15 22 29

March W

5 12 19 26

May W

7 14 21 28

Th 2 9 16 23 30

Th

F 3 10 17 24 31

F

Sa 4 11 18 25

6 13 20 27

7 14 21 28

Sa 1 8 15 22 29

Th 1 8 15 22 29

F 2 9 16 23 30

Sa 3 10 17 24 31

February

S

M

T

2 9 16 23

3 10 17 24

4 11 18 25

S

M

6 13 20 27

7 14 21 28

S 1 8 15 22 29

M 2 9 16 23 30

T 1 8 15 22 29

T 3 10 17 24

W

Th

F

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

Th 3 10 17 24

F 4 11 18 25

April W 2 9 16 23 30

June W 4 11 18 25

Th 5 12 19 26

F 6 13 20 27

Sa 1 8 15 22

Sa 5 12 19 26

Sa 7 14 21 28

SELECCIÓ DEL BUTLLETÍ D’ECONOMIA DE CASA ÀSIA China autoriza a seis fondos de alto riesgo extranjeros a operar en yuanes China ha dado luz verde a una iniciativa de Shanghái por la que autoriza a seis fondos de alto riesgo extranjeros a captar fondos en yuanes para invertirlos en bolsa fuera de China. El programa, aprobado por los reguladores chinos, ha repartido así seis cuotas de 500 millones de dólares cada una, con lo que suman un flujo de capital conjunto de 3.000 millones de dólares (2.250 millones de euros). Informació eleconomista.es

T 1 8 15 22 29

July

S

M

W 2 9 16 23 30

Th 3 10 17 24 31

6 13 20 27

7 14 21 28

S 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

T 2 9 16 23 30

S

M

T

W

Th

F

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

September W 3 10 17 24

Th 4 11 18 25

November

F 4 11 18 25

Sa 5 12 19 26

F 5 12 19 26

Sa 6 13 20 27

Sa 1 8 15 22 29

S

M

T

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

S

M

T

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

S

M 1 8 15 22 29

T 2 9 16 23 30

7 14 21 28

August W

Th

6 13 20 27

7 14 21 28

October W 1 8 15 22 29

Th 2 9 16 23 30

December W 3 10 17 24 31

Th 4 11 18 25

F 1 8 15 22 29

Sa 2 9 16 23 30

F 3 10 17 24 31

Sa 4 11 18 25

F 5 12 19 26

Sa 6 13 20 27

Chinese public holidays Working weekend Weekend Women's Day (normally it's half-working day holiday for women, but it is not a compulsory holiday) This year the Womens's Day is Saturday.

12

“Inside the Dragon 2013”: Destinos de outsourcing en China Segunda edición del estudio de la consultora KPMG que analiza el perfil de 29 ciudades chinas como principales ubicaciones de outsourcing y servicios compartidos (SSO). El crecimiento de la industria de SSO de China se ha convertido en una pieza clave del mercado de servicios y es cada vez mayor dentro del mercado interno de China, y sigue siendo un área de interés estratégico para el gobierno chino. Informació kpmg.com Obligaciones fiscales de las empre· sas no residentes en China Documento del EU SME Centre que plantea cómo cada vez son más las empresas europeas que se enfrentan a la cuestión de si en realidad tienen que pagar impuestos en China, y que resuleve con casos prácticos las obligaciones fiscales de las empresas europeas en China. Informació eusmecentre.org

El mercado de las franquicias en Hong Kong 2013

el paquete de medidas piloto del gobierno.

Presenta la definición y características del mercado de las franquicias en Hong Kong. Analiza la oferta y la demanda de forma cualitativa. Informa sobre precios y su formación, la percepción del producto español, la distribución y las condiciones de acceso al mercado. En anexos incluye ferias, publicaciones del sector, asociaciones y otras direcciones de interés.

Informació deloitte.com

Informació icex.es China abre de forma experimen· tal una zona de libre comercio en Shanghái El gobierno chino ha dado un paso histórico en la apertura de su sistema económico y financiero al mundo, con la puesta en marcha oficial de la nueva zona de libre comercio de Shanghái, un área donde se experimentará, formalmente ya fuera de las fronteras chinas, con el libre cambio del yuan o que deja los tipos de interés bancario en manos del mercado Informació cincodias.com Informació chinadaly.com.cn Reglamento para empresas y análi· sis impositivo de la nueva zona de libre comercio en Shanghái Informe de la consultora Deloitte con motivo del lanzamiento del Plan Marco para la Zona Piloto de Libre Comercio de Shanghái, iniciado oficialmente el 29 de septiembre de 2013. El documento estudia el impacto potencial de la nueva nueva zona de libre comercio para las empresas extranjeras y analiza

Nueva plataforma para los profesi· onales extranjeros en China La Administración Estatal de Asuntos de Expertos Extranjeros de China ha lanzado una nueva plataforma en inglés, diseñada en conjunto con China Daily, con la intención de dar servicios útiles e información práctica a los profesionales extranjeros, como requisitos de entrada, normativas o últimos planes y políticas del país. Informació en.safea.gov.cn China: con menos prisa, pero sin pausa Informe de “la Caixa” que destaca que la economía china ha pasado de crecer en torno al 10% anual a tasas ligeramente inferiores al 8%. Aun tratándose de una cifra elevada, la mera pérdida de los dos dígitos, junto a la debilidad de los indicadores en el tramo final del 2T y el reciente giro restrictivo de la política crediticia han reavivado los temores de aterrizaje brusco del gigante asiático. Informació lacaixa.com China: Implicaciones para los ne· gocios de las reformas económicas en la próxima década La consultora Interchina considera que mientras que China siempre se ha visto como un mercado complejo y dinámico, la reestructuración y la modernización de su modelo económico dará lugar a una mayor incertidumbre y volatilidad en los

13


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // ABRIL - MAIG

próximos cinco años. Con un mayor énfasis en el consumo, la eficiencia y la productividad generarán nuevas oportunidades para las empresas internacionales. Informació interchinaconsulting.com La economía china se acelera y cre· ce un 7,8% en el tercer trimestre El producto interior bruto (PIB) de China ha aumentado un 7,8% interanual en el tercer trimestre, lo que supone el mayor alza en todo el año tras los aumentos del 7,5% en el segundo trimestre y del 7,7% en el primero. El crecimiento del PIB en el conjunto de los nueve meses ha sido del 7,7%, hasta 38,68 billones de yuanes (4,64 billones de euros), por encima del objetivo que se ha fijado el gobierno para todo el año, del 7,5 por ciento.

Las ventas de vino embotellado español a China aumentaron un 41,1% interanual en valor hasta julio, con 36,9 millones de euros vendidos en el primer semestre del año, que convierten a España en el tercer proveedor mundial de vinos en China, con un 6,9% de cuota de mercado, sólo tras Francia (46,42%) y Australia (17,42%). Informació vinetur.com

El dragón despierta: ¿Debe preocu· parnos la política de competencia china? Informe del think tank belga Instituto Bruegel que analiza la Ley Antimonopolio de China, adoptada en 2007, que concluye de que a pesar de que el control chino de fusiones podría haber afectado asimétricamente a empresas extranjeras, no hay indicios de que el control antimonopolio chino haya favorecido a las compañías nacionales.

Barcelona Meeting Point pone el foco en los inversores chinos

Informacióbruegel.org El sector servicios de China registra máximos de siete meses

Informació economia.elpais.com

El salón inmobiliario Barcelona Meeting Point ha puesto este año el foco en los inversores chinos, mercado que tiene un gran poder adquisitivo y que muestra cada vez un mayor interés por el ladrillo español. Los clientes rusos y chinos, así como los principales fondos de inversión internacionales han sido los grandes protagonistas de esta edición.

Informació cincodias.com

Informació lavanguardia.com

El desafío de China como una su· perpotencia en ciencia y tecnología

China impulsará su economía rela· jando los requisitos para el registro empresarial

Artículo del Council on Foreign Relations que repasa la trayectoria de China para convertirse en líder mundial en ciencia y tecnología, y apunta un nuevo informe Nesta que destaca que las capacidades chinas se están desarrollando rápidamente y que China está en camino de superar a los EE.UU. en términos de gasto en I+D en los próximos diez años. Informació cfr.org El China at Barcelona Summit atrae por tercer año consecutivo a empresas e inversores chinos La 3ª edición del China at Barcelona Summit (CBS), iniciativa anual que promueve la llegada de inversiones chinas en el sur de Europa y la región mediterránea, reúne en Barcelona los días 4 y 5 de noviembre a una treintena de empresas chinas, dos agencias oficiales de promoción de inversión exterior y la auditoria privada más grande de China que conocerán las posibilidades de negocio que ofrece la ciudad de Barcelona y su potente tejido empresarial. Informació casaasia.es

14

Las ventas de vino español en Chi· na crecen un 41%

China impulsará su economía y el nacimiento de nuevos empresarios, sobre todo en el sector de las pymes, relajando los requisitos que el país actualmente tiene para registrar una nueva empresa. Las nuevas medidas incluyen la eliminación del capital mínimo requerido para establecer empresas y también que no habrá más limitaciones en duración para el capital aportado. Informació eleconomista.es Singapur y Hong Kong, los mejores centros del mundo para hacer ne· gocios Los centros comerciales y financieros de Singapur y Hong Kong lideran por octavo año consecutivo el informe anual del Banco Mundial sobre competitividad, con Nueva Zelanda en tercer lugar. Malasia se ha desplazado ente los diez primeros puestos por primera vez. China continental, en cambio, se mantiene muy por detrás (puesto 96) e India en el puesto 134. Informació cnbc.com Informació bloomberg.com

La producción en el sector servicios de China ha alcanzado una expansión por tercer mes consecutivo y el índice compuesto (que incluye el sector manufacturero) ha alcanzado el ritmo más fuerte de crecimiento de los últimos siete meses. En concreto, el PMI (índice de gestores de compra) correspondiente al mes de octubre y elaborado por HSBC, ha subido hasta 52,6 puntos, desde los 52,4 anteriores. Informació bbc.co.uk Informació news.xinhuanet.com China necesitará crecer un 7,2% para mantener el empleo

industriales que hasta ahora tenía repartidos en varios centros.

SELECCIÓ D’INFOCENTRE

Informació icex.es Europe-China Standardization Information Platform - CESIP El IPC de China sube un 3,2% en octubre El Índice de Precios al Consumo (IPC) de China se ha acelerado en octubre al registrar un aumento del 3,2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. El dato de octubre del IPC, principal barómetro de la inflación, representa una ligera alza respecto al de septiembre, del 3,1 por ciento, y marca el octavo mes consecutivo de subidas. Informació bloomberg.com Informació news.xinhuanet.com Las exportaciones chinas remontan en octubre y aumentan un 5,6% Las exportaciones de China han invertido su tendencia bajista de septiembre para crecer en octubre un 5,6% con respecto al mismo mes de 2012, con un total de 185.400 millones de dólares. En septiembre las ventas del mayor exportador mundial habían bajado un 0,3% tras dos meses consecutivos de subidas. Estas cifras muestran una mejoría de la demanda exterior para China.

Aquest portal proporciona informació sobre les normes europees i xineses, dels sectors de l’equipament elèctric, els equips mèdics, les màquines, la protecció del medi ambient, els aerosols, el “packaging” i el tèxtil. La plataforma és el resultat de la cooperació entre CEN, CENELEC, ETSI, la Comissió Europea, l’AELC i SAC (l’Organisme de Normalització de la Xina). http://eu-china-standards.eu/Index.aspx Reforma de l’administració xinesa d’aliments, medicaments i equips mèdics L’agencia anomenada “State Food and Drug Administration (SFDA)”, passa a denominar-se “China Food and Drug Administration (CFDA)”, també s’han descentralitzat determinades responsabilitats d’aquest organisme, que s’han assignat als departaments provincials. Finalment cal destacar que ja no és obligatòria la certificació dels dispositius mèdics, els quals ara són responsabilitat exclusiva de la nova agencia CFDA. Font: European Comission. Market Access Database. http://madb.europa.eu

Informació blogs.wsj.com

Li Keqiang, primer ministro chino, ha asegurado que el gigante asiático necesita seguir el crecimiento exponencial de los últimos años que lo ha catapultado hasta amenazar Estados Unidos como potencia mundial, para poder mantener los puestos de trabajo. Si China mantiene este crecimiento se estima que podrá crear 10 millones de empleo anuales, lo que mantendría el desempleo en torno al 4%. Informació scmp.com Informació bussinessweek.com Ficosa invierte 20 millones de euros en una nueva planta en China La compañia multinacional especializada en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de sistemas y componentes para vehículos, Ficosa, acaba de poner en marcha una nueva planta en Shanghái, en la que ha invertido 20 millones de euros y en la que integra los procesos

Cobertura integral del 100% dels riscos Informa-te’n trucant a La Mútua dels Enginyers, telèfons 932 954 300 / 662 991 085, per fax al 933 100 638, o enviant un correu electrònic a l’adreça: xina@mutua-enginyers.com


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // ABRIL - MAIG

HISTÒRIA DE LA TECNOLOGIA A LA XINA

B

envinguts a la nova secció del News Enginyers Xina dedicada a la història de la tecnologia a la Xina. Aquesta secció substitueix a l’anterior secció anomenada “Referències històriques” i és fruit de la col·laboració del Grup Xina del COEIC amb el departament d’Estudis de l’Àsia Oriental de la UOC. La secció tractarà sobre la història de la tecnologia a la Xina, complementada amb una visió de la situació de la societat xinesa i l’europea en aquell moment, el que ens farà adonar de com d’avançada era la societat xinesa respecte a la nostra en altres èpoques.

Així doncs, començarem amb un article sobre Joseph Needham, el més cèlebre historiador de la ciència i la tecnologia xineses, i seguirem en els propers 4 News amb articles sobre 4 dels principals invents de les més importants aportacions de la història de la tecnologia xinesa: el paper, la impremta, la pólvora i la brúixola la construcció de ponts. La redacció dels articles anirà a càrrec de David Martínez-Robles i Anna Busquets Alemany, professors d’Història del Programa d’Estudis de l’Àsia Oriental de la Universitat Oberta de Catalunya i de Carles Prado-Fonts, Director del Programa dels Estudis de l’Àsia Oriental. Esperem que us agradi! Ben cordialment, Carles Palomo Enginyer Industrial i Llicenciat en Estudis de l’Àsia Oriental

16

17


18 NEWS ENGINYERS XINA 2013-14 // DESEMBRE - GENER

INFORMACIÓ I ARTICLES D’OPINIÓ

19


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // ABRIL - MAIG

LA XINA, VERSIÓ 2.0

Directorad’ACC1Ó d’ACC1ÓXangai Xangai Sra. Taowen Xue. Directora

E

l gegant asiàtic conegut fins ara com la fàbrica del món està impulsant el comerç electrònic del món, redefinint-se com una nova Xina consumista. No es tracta d’un fenomen puntual, sinó del des· envolupament d’un nou canal de mercat. De fet, els últims informes apunten que el nombre de xinesos que compren habitualment a través d’internet és més gran que el nombre de nordamericans que compren a distància mitjançant la xarxa online. Des del punt de vista del comerç electrònic, la Xina ja és una realitat. La predisposició del consumidor xinès a comprar roba, productes d’electrònica, llibres o aliments als llocs web, tal com ha passat a Europa, s’ha disparat. Vendes per valor de 4.2 Bilions EUR als portals Tmall i Taobao en un sol dia (11-11-2013), ho demostren. En efecte, les dues plataformes sota el grup Alibaba van veure com les vendes es van disparar als 14 milions EUR en tan sols el primer minut del dia, amb més de 13 milions de compradors fent comandes. L’onze de novembre d’aquest any, conegut també com ‘Single’s Day’, va acabar establint un nou record mundial amb més de 170 milions de transaccions que van doblar el valor de les compres generades l’any passat en Cyber Monday als Estats Units.

20

jor oferta de productes, així com diferenciació en l’experiència de compra i eficiència en la logística, factors que han permès un canvi de mentalitat del consumidor, qui ara està disposat a adquirir productes a través d’internet i pagar mitjançant medis telemàtics. En qualsevol cas, l’oportunitat de mercat és considerable. La Xina compta amb 242 milions de compradors per Internet -el més gran del món-, cadascun dels quals gasta de mitjana 633 EUR per any. Aquest increïble volum d’activitat, potenciat per la creixent penetració dels dispositius mòbils, ha permès que s’estimi un creixe· ment anual del 29% fins al 2017. Però com qualsevol mercat rendible, el sector del comerç electrònic a la Xina és summament competitiu i concentrat. Tot i que el mercat xinès està dominat per jugadors locals, això no ha de considerar-se com un obstacle. L’autèntica oportunitat resideix en conèixer el funcionament d’aquests jugadors locals i col•laborar amb ells per aprofitar l’enorme base d’usuaris existents i donar-se a conèixer en aquest mercat oriental.

La tendència a l’alça d’aquests últims anys no només és gràcies a la ràpida penetració d’internet, sinó també a la intensa competència existent en el mercat que ha portat dinamisme al sector.

Així doncs, el portal Yihaodian és un clar exemple de com empreses catalanes poden aprofitar aquest nou canal. Com el principal portal de venda d’aliments i begudes importades, el seu fort compromís per la distribució de productes agroalimentaris ha culminat amb la col•laboració amb 6 països, entre els quals es troba Espanya, per importar directament productes nacionals per distribuir-los via la seva plataforma.

Així doncs, aquesta forta competència ha fet que els principals portals B2C inverteixin en una ma-

Aquesta iniciativa, que té per objectiu augmentar l’oferta de productes importats a la Xina, no

és tan sols una via d’entrada per empreses estrangeres, sinó també una manera per educar el consumidor xinès i donar-se a conèixer davant d’ell. És, doncs, un referent de com treballar conjuntament amb els principals portals xi· nesos de venda online pot obrir una finestra d’oportunitat per a les empreses catalanes que vulguin accedir al mercat xinès.

i a la fi, el potencial del mercat és vist per tots, però tan sols aquelles empreses que sàpiguen oferir un producte de valor són les que tenen opcions reals. Barcelona, 19 de novembre de 2013

En conclusió, la Xina és molt més que una fà· brica de producció i un mercat de clients. Les oportunitats que aquest país ofereix s’estan expandint per tota la cadena de valor i, par· ticularment, en la part logística i de canals de distribució. En aquest sentit, les oficines d’ACCIÓ a la Xina, disposen dels medis i coneixement per donar suport local a les empreses interessades en abordar aquest mercat. Al cap

21


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // ABRIL - MAIG

L’OPORTUNITAT QUE OFEREIX LA NOVA LLEI D’EMPRENEDORS ALS INVERSORS XINESOS PER OBTENIR EL VISAT I PERMÍS DE RESIDÈNCIA A ESPANYA

Gemma Brulles. Advocat, Business Development a Net Craman

U

na de les novetats legals més esperades de la nova Llei d’Emprenedors (14/2013, de 27 de setembre) és la de facilitar l’entrada a Espanya, per raons d’interès econòmic, als inversors, emprenedors, professionals altament qualificats, investigadors i treballadors que efectuïn moviments intraempresarials que no siguin de la Unió Europea. Altres països de l’OCDE ja han incorporat aquest tipus de visat per atraure inversors i resulta una via molt atractiva per els xinesos que els permet poder circular pels països de l’espai Schengen junt amb la seva família. Per a l’obtenció de visats de llarga durada, així como per les autoritzacions de residència, el sol· licitant haurà de complir una sèrie de requisits generals. Cal destacar el disposar d’una assegurança pública o privada amb validesa a Espanya i de recursos econòmics suficients pel titular i els membres de la seva família, durant el seu període de residència a Espanya.

La compra de bens immobles a Espanya d’un valor d’inversió igual o superior a 500.000 euros per sol·licitant.

Projecte empresarial que es desenvolupi a Espanya d’interès general.

La inversió s’ha de realitzar en un període no superior a 60 dies anteriors a la presentació de la sol·licitud. En el cas dels immobles, el sol·licitant haurà d’acreditar un certificat del Registre de la Propietat i que la inversió està lliure de tota càrrega o gravamen. Amb la concessió del visat de residència l’inversor podrà residir a Espanya durant, al menys, un any. Si es vol residir durant un període superior a un any, podrà obtenir una autorització de residència que tindrà una durada de dos anys renovable pel mateix termini de dos anys, sempre que: •

Sigui titular d’un visat de residència per inversors que estigui vigent o dins del termini dels noranta dies naturals posteriors a la seva expiració.

Haver viatjat a Espanya al menys un cop durant el període autoritzat per residir.

Demostrar que ha mantingut la inversió d’un valor igual o superior a la quantitat mínima requerida.

En aquest article ens centrarem en l’obtenció del visat de residència per inversors que està condicionada a un del següents supòsits: •

22

Inversió de capital per un valor igual o superior a 2 mil·lions d’euros en títols de deute públic espanyol o per un valor igual o superior a 1 mil·lió d’euros en accions o participacions socials d’empreses espanyoles, o dipòsits bancaris en entitats financers espanyoles.

Aquesta nova llei també flexibilitza els processos d’obtenció de visats i permisos de residència als emprenedors estrangers que vulguin realitzar alguna activitat emprenedora a Espanya, és a dir, que tingui caràcter innovador, especial interès econòmic per Espanya i que creï llocs de treball. La intenció del Govern amb aquesta Llei és que el procés sigui àgil i ràpid, davant una única autoritat, i favorable a la concessió d’aquest tipus de visats i autoritzacions, sempre amb l’objectiu d’atraure inversions estrangeres a Espanya. El temps dirà si es tanquen operacions, però el que podem confirmar es que les inversions xineses a Europa estant creixent de manera important, especialment al Regne Unit. En la majoria dels casos, el perfil del comprador xinès es d’un nivell socioeconòmic mig-alt, amb liquiditat i amb molt d’interès per les inversions de tipus immobiliari. Així mateix, el fet que la família es pugui beneficiar del visat és un gran atractiu per la importància que els xinesos donen a l’educació dels fills i la sanitat. Precisament a Espanya són dos dels punts forts que podem oferir, amb escoles i universitats de nivell i un sistema sanitari rellevant. Per aquest motiu, la gran majoria d’inversors opten per les ciutats, donat que la pol·lució i densitat de la població és menor que a les urbs xineses. Un aspecte rellevant és el de saber seleccionar i adaptar el producte immobiliari i empresarial a

23


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // ABRIL - MAIG

THIS IS XINA Albert Ferrari . Enginyer industrial, Industrial Manager de SEDAL Group

GIRBAL BALART GIRÓ ( ENGINYER DE MATE· RIALS A SEDAL ADVANCED TECHNICAL CE· RAMICS ) DES DE JIANGMEN, PROVÍNCIA DE GUANGDONG la seva demanda. Al xinès li costa definir el que busca, però els dos criteris comuns en la majoria dels casos son aconseguir alta rendibilitat i operacions a llarg termini. Cal destacar en molts casos l’interès en empreses espanyoles amb tecnologia i coneixement que poden oferir know how i xarxa comercial a Europa a canvi de recursos financers i mercat asiàtic. És important també tenir en compte la comercialització dels actius i el recolzament sobre el terreny . Els interessos d’un inversor xinès no tenen res a veure amb els locals o d’altres nacionalitats. Les diferències culturals i la manera de negociar s’ha de conèixer.

Hola companys! Bé, aquest cop m’agradaria compartir amb tots vosaltres alguns dels fets i dades interessants que he recopilat sobre Xina i també intentar quantificar alguns conceptes, ja que tots, ho vulguem o no, tenim assumits una sèrie de fets i números sobre Xina; però, serà que realment podem fer-nos una idea de la seva magnitud? Podria començar amb un dels tòpics mes evidents: “Xina es un país molt gran i hi viu molta gent”. Correcte!, realment és molt gran! Segons dades de la EIA la població registrada a Xina a finals del 2012 superava ja de llarg 1.350.000.000 persones!. I realment aquest és un número molt gran, i quan dic gran, vull dir realment molt gran! Per fer-nos una idea de la dimensió gegantesca d’aquest número, suposant que comencéssim

a contar d’un en un (i suposant que poguéssim contar de manera constant un número per segon) tardaríem 17 minuts a arribar a 1000, 12 dies a arribar a un milió, 32 anys a arribar a mil milions i 42 anys, si 42 anys!! A arribar als mil trescents milions!. Es clar que llavors, la població de Xina hauria arribat ja a superar els 1.500.000.000 d’habitants (segons dades de la IEA, international energy agency), així que hauríem de seguir contant, quin remei... “A Xina es menja molt d’arròs”, cert, i més que se’n menjarà! Les dades que he trobat en diferents fonts de la producció anual d’arròs a Xina, varien escandalosament, però tirant baix, podríem estar parlant d’uns 250.000.000.000 Kg/any!. Això dona ara al 2013, 500g d’arròs per persona i per dia. Es clar, que seguint la predicció de l’augment de la població fins als 1500 milions d’habitants al 2040, seran necessàries llavors quasi bé 300 milions de tones l’any!. Bé, llavors està clar que també serà necessària molta més energia per seguir movent

En l’organització de la visita a Espanya agraeixen un servei personalitzat, constant i en el seu idioma, seleccionant els actius, informant-los de les escoles, oferta mèdica i amenitzant el viatge amb visites privades culturals, de compres i futbolístiques. L’assessorament legal i financer és molt necessari, per prudència i previsió fan forces consultes per assegurar que la decisió és l’encertada i agraeixen que l’assessor tingui coneixement de les dues legislacions. Tancada una operació, hi ha garanties que l’inversor satisfet atraurà als seus coneguts i familiars al nostre mercat ple d’oportunitats.

24

25


NEWS ENGINYERS XINA 2013-14 // DESEMBRE - GENER

THIS IS XINA

R & D TECHNICIAN

la maquinaria social i productiva, no?. Doncs si, en la mateixa, web de la IEA hi ha publicat un gràfic on s’exposa la predicció del consum energètic fins al 2040, on es reflexa clarament que el creixement continuat del PIB de Xina, requerirà de fet, una gran quantitat d’energia, arribant a doblar el consum dels Estats Units al 2040. Per seguir intentant quantificar aquests números gegants, el consum de petroli de la Xina actualment està al voltant de 10.500.000 barrils/dia, si poséssim tots aquests barrils un al costat de l’altre, podríem fer una fila d’uns 5000Km de llarg, cada dia!. O sigui, podríem cobrir per carretera la distància entre Barcelona i Iraq, diàriament! I aquestes són dades actuals, seguint la projecció de l’augment de consum de cru, es calcula que entre en 2020 i el 2030 seria necessària més del 70% de la producció mundial actual de petroli només per sostenir el creixement continuat de la Xina!. I no cal recordar que les existències de petroli són limitades, i que cada cop costa més (tan diners, com recursos tècnics) extreure’l. Bé, no se si serà per haver imaginat tant de petroli junt, però sembla companys, que la cosa pinta negre. “Xina és la fàbrica del món”. Si, i des d’aquí surten la majoria de containers carregats de béns que s’envien arreu del món per sostenir les nostres necessitats de consum. Un dels principals indicadors que contempla els moviments dels ports marins es el TEU (unitat equivalent de containers

26

BORSA DE TREBALL

de 20 peus). Segons el World Bank, Xina va arribar al 2011 a superar els 139.000.000 de containers, molt per sobre dels 42.000.000 en els quals semblen haver-se estabilitzat els d’EEUU. Un cop mes, això són xifres molt i molt grans, però serà que son sostenibles? Ja per acabar i intentar lligar totes aquestes dades en una conclusió que inviti a la reflexió; Durant quan de temps seguirà essent sostenible el nostre model del benestar basat en l’explotació dels combustibles fòssils?. Bé, el temps dirà, però el que és 100% segur, és que no durarà indefinidament. Si, Napoleon, sembla que el món ja ha començat a tremolar!

EMPRESA: HUMAN ÁREA: Calidad, producción e I+D POBLACIÓN: Suzhou PROVINCIA: Jiangsu PAÍS: China REQUISITOS PARA EL PUESTO: VISCOFAN, SA, Important Multinational Company is recruiting this position for Suzhou. Profile: •

College Degree (Biology, Chemical, Pharmacy, Biochemical, Veterinary,....)

Professional Experience (2 years minimum) as a Lab Technician, R&D group, Research Centers, Quality Department,...

English is a must (written and oral communication), Mandarin Chinese will be valued.

Position focused to professional who want to develop an international career. Real possibility to live in China during 5 years minimum after a training initial period in the Headquarter located in Pamplona (Spain)

FUNCIONES A DESEMPEÑAR: Functions and Competencies: • •

Analyze and research of raw materials, components or products. Determine mechanical, chemical, physical, biological characteristics or another kind of products and composites.

Prepare lab products or reagents. Calibrate the measurements instruments.

27


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // ABRIL - MAIG

Collaborate with the team members to prepare and to develop the different test and analysis.

Control and right application about methods and analysis already established.

Report about results analysis in order to transmit them to the departments and organizations which require this information.

BENEFICIOS: Offer: •

Integration in a professional, dynamic and strongly skilled team.

Continuous training and attractive professional development plan.

Competitive Salary according to the demonstrated professional profile.

People interested must submit your resume with the reference 19645 to: amartinez@human.es

E-COMMERCE GENERAL MANAGER BARCELONA BRANCH(HEADQUARTER IN CHINA) 1. 5 years experience in retail, 2 years in retail management. 2. 3 years experience in international company.

LINKS D’INTERÈS Centre d’Internacionalització Empresarial ACC1Ó www.acc10.cat Casa Àsia www.casaasia.es China International Machine Tool www.cimtshow.com ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) www.icex.es China Daily www.chinadaily.com.cn Casa de España . Shanghai casaespanashanghai.com

5. team management. 6. High education and more than 10 years working experience. Contact person: Lancy Wang e-mail: lancy@mh-chine.com

Tel.:0086 13806632341; 0086 13805861722 INTERVIEW TIME: BEFORE FRIDAY 12:00 (NOV.01) INTERVIEW ADD.:NH CALDERON RM.:E1 RAMBLA CATALUNYA 26 BARCELONA

28

CHINA BRIEFING. Magazine and Daily News Service www.china-briefing.com BARCELONA-SHANGHAI WOMEN BRIDGE www.bswomenb.com CHINA IMPORT AND EXPORT FAIR. Canton Fair Online http://www.cantonfair.org.cn/en/ ACC10 Invest in Catalonia www.investincatalonia.com

Sinalunya www.sinalunya.com

China Association for Science and Technology www.cast.org.cn

Casal Català de Shanghai www.wix.com/casalshanghai/ccshanghai#

ROCA JUNYENT Departament Asian Desk www.rocajunyent.com

Institut Confuci (Barcelona) www.confuciobarcelona.es

Portal del Centre de Certificació de la Xina - CQC: China Quality Certification Centre http://www.cqc.com.cn/english/index.htm

3. E commerce experience in physical products. 4. Local social relationship in Spain.

Federació de la Indústria de la Maquinària a la Xina http://jjw.mei.gov.cn/english/index.html http://cmif.mei.gov.cn

China Yiwu International Machinery Industry Fair www.jixie-expo.com CHINE PLUS. La revue de presse www.chine-plus.com

29


NEWS ENGINYERS XINA 2014 // ABRIL - MAIG

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES ANY

XINA

475 a.C.

Inici període dels Regnes Combatents

475 a.C.

755-763 d.C.

La Rebelió d’An Lushan

772-804 dC.

1550 d.C.

30

AMB EL PATROCINI DE:

Els mongols envaeixen Xina setiant Beijing

ANY

1553 d.C.

EUROPA I CATALUNYA Península Ibèrica: Fi del regne de Tartessos. Apogeu de la cultura turdetana

Carlemany envaeix el nordest d’Alemanya

Maria I d’Anglaterra es converteix en Reina d’Anglaterra

AMB LA COL·LABORACIÓ I EL SUPORT DE:


32 NEWS ENGINYERS XINA 2014 // ABRIL - MAIG

Prova 1  
Prova 1  
Advertisement