Page 1

LIFE 2-2013

30. 5. 2013

15:46

Stránka 1

léto summer sommer лето

IMPERIAL Číslo/Number/Folge/Номep: 2/2013 Ročník/Volume/Jahrgang/Выпуск: IX

Sportcentrum Imperial... ...pohybový program pro každého ENG ...an Exercise Program for Anybody D ...Bewegungsprogramm für jeden RU ...Двигательная программа для каждого

...6

life

O zázračné moci lázeňských měst essay Andrea Platznerová

On Magical Powers Of Spa Cities Über die wunderbare Macht der Kurorte O волшебной силе курортных городов Mám zvláštní slabost pro lázeňská města. Nejen kvůli jejich malebné kráse. Nejen pro pomalé lázeňské tempo, prosté stresu a honiček. Nejen proto, že se po lázeňských pěších zónách a chodnících procházejí spokojeně a harmonicky vypadající páry, až by člověk uvěřil, že to se světem partner-

mne fascinuje jiné porozumění. Porozumění mezikulturní, mezinárodní. Nejspíš to v nějaké podobě znáte. Náš národ a cizí národ. Naše kultura a jejich nekulturnost. MY a ONI. My bez chyby, ale oni - problém, kam se podíváš. Západní Němci nemají rádi ty východní. Sudetští Němci se zlobí na Čechy kvůli

denta, než by se nám Čechům líbilo… a i kdyby dnes nedělali špatně vůbec nic - před čtyřiceti pěti lety nám přece vtáhli do Prahy s tanky! Je to přirozené, je to pochopitelné, ale je to vyčerpávající a nebezpečné. Nevraživost možná měla smysl v dávné historii, kdy člověku šlo o holé přežití, o životní prostor, o odlišení „našeho“ a „jejich“. V dnešní době však mnohem více než důvody k nepřátelství potřebujeme najít společnou řeč. Všichni víme z moderní historie, kam až ono „my jsme jiní a lepší než oni“ může vést. Říká se, že by v mládí každý měl vyrazit do světa. Aby poznal jinou kulturu, něčemu se naučil, otevřel se novému, stal se tolerantnějším k jinakosti. Nepochybně. Ale říkám si, že podobnou službu dělají lidem po staletí lázně. V lázních totiž všichni cizokrajní návštěvníci platí stejnými penězi za stejnou péči. Do lázní nejezdí „drzí Rusové“, „hluční Němci“ a „otravní Arabové“, ani „skrblící Skoti“ nebo „opilí Dáni“. Do lázní jezdí lidé. Světlí, tmaví, zblízka, zdaleka, z východu, ze západu, křesťané, muslimové… Různí, a přitom stejní. Stejně rozbolavělí, unavení a stejně toužící po hojivých rukou maséra a perličkové koupeli z vody z místního léčivého pramene. A stejně vděční za úsměv a za pozdrav. V jakémkoli jazyce. english

ských vztahů není vůbec tak špatné, jak se nám to snaží namluvit psychologové, sociologové a bulvární magazíny. Je ještě další věc, kvůli které mám lázně ráda. Jsou pro mne ostrovem porozumění nejenom vztahového. Možná ještě víc než souznění párů promenádujících se po kolonádě ruku v ruce jako by se znali první měsíc a ne celá léta,

poválečným dekretům, Češi a Slováci se zlobí na Poláky, momentálně například kvůli soli na posypání silnic v potravinách namísto té kuchyňské. Slováci se vytrvale hádají s Maďary kvůli dvojjazyčným označením měst a vlastně tak vůbec kvůli čemukoli. A snad nikdo nemá rád Rusy. Chovají se, jako by jim patřil svět, zavírají do vězení protestující mladá děvčata, zvolili si jiného prezi-

I have a special weakness for spa cities. Not only for their picturesque beauty. Not only for that slow spa pace, without all that stress and rush. Not only because pedestrian zones and pavements in spa cities boasting with happily and harmonically looking couples making one believe that the world of partner relations is not in such bad shape as our shrinks, sociologists and tabloids keep fooling us. There is one other thing why I adore spa resorts. There are an island of understanding and sympathy to me, and not only in the field of relations. There is yet another sort of 

Zpestřete si pobyt v lázních ENG Make your spa stay more interesting D Gestalten Sie Ihren Kuraufenthalt bunter RU Разнообразьте отдых на курорте

...14

news

Degustace českých a moravských vín

Degustation of Czech and Moravian wines Weinverkostung mit böhmischen und mährischen Weinen Дегустация чешских и моравских вин

Soukromá vinotéka hotelu Imperial pořádá pro hotelové hosty pod vedením profesionálního sommeliéra degustace špičkových vín z vinařských podoblastí Čech a Moravy, kde se dozvíte nejen zajímavosti o víně a vinařství v České republice, ale také se skvěle pobavíte. Součástí degustace je speciální občerstvení, které připravují kuchařští mistři hotelu Imperial a které nepochybně zvýší Váš požitek z ochutnávaných vín. Podrobnosti o plánované degustaci se dozvíte v oddělení concierge (tel. 353 203 112), kde si také můžete zakoupit vstupenku v ceně 1 100 Kč. english

The private vinoteque of Hotel Imperial organizes for hotel guests under the supervision of a professional sommelier tasting events focused on top quality wines from Czech and Moravian wineries. You will learn lot of interesting information about wine and wine making in the Czech Republic, but you will have a fun as well. In the course of the degustation you will be offered special refreshment prepared by chefs of Hotel Imperial which will undoubtedly increase your pleasure of the tasted wines. Details on the scheduled degustation are available in the concierge office (tel. 353 203 112) where you can buy a ticket that costs CZK 1 100.

deutsch

Die private Vinothek des Hotels Imperial veranstaltet für Hotelgäste unter der Führung eines professionellen Sommelier die Degustation von Spitzenweinen aus Weinanbaugebieten in Böhmen und Mähren. Sie erfahren nicht nur Interessantes über Weine und die Weinherstellung in Tschechien, sondern werden auch sehr gut unterhalten. Bestandteil der Weinverkostung ist ein spezieller Imbiss, den die Küchenmeister des Hotels Imperial zubereiten und der zweifelsohne den Genuss der verkosteten Weine erhöhen wird. Details über geplante Weinverkostungen erfahren Sie in der Concierge-Abteilung (Tel. 353 203 112), wo auch Eintrittskarten im Preis von 1100 CZK erhältlich sind. по-русски

Частная винотека «Hotel Imperial» организует для гостей отеля дегустацию элитных вин из винодельческих регионов Чехии и Моравии под руководством профессионального сомелье. Вы узнаете не только много интересного о винах и виноделии Чешской Республики, но и хорошо развлечетесь. К винам подаются специальные закуски, приготовленные мастерамиповарами отеля Imperial, которые усилят Ваши впечатления от дегустируемых вин. Подробности о планируемой дегустации можно узнать в консьрж-службе (тел. 353 203 112), где также можно приобрести билет стои мостью 1 100 крон.


LIFE 2-2013

30. 5. 2013

15:46

Stránka 2

2

life

www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

IMPERIAL obsah 1 1 3 4 5 6 8 12 14

O zázračné moci lázeňských měst Degustace českých a moravských vín Události... Jak si výherci soutěže TIP100 Imperial užívají svou výhru Letní recepty z našich hotelů Sportcentrum Imperial & pohybový program pro každého Cesty za poznáním Karlovarska Magiáles Šari Vari & lázeňská láska Zpestřete si pobyt v lázních dalšími léčebnými a wellness procedurami podle vlastního výběru VI. Sanssouci Junior Glass Match

1 1 3 4 5 6 8 12 14

On Magical Powers Of Spa Cities Degustation of Czech and Moravian wines Current events… The winners of the TIP100 Imperial contest enjoy their prizes Summer Recipes from our Hotels Sportcentrum Imperial & an Exercise Program for Anybody Karlovy Vary region – trails of discovery Magiáles Šari Vari & Spa Love Make your spa stay more interesting with additional healing and wellness procedures of your choice VI. Sanssouci Junior Glass Match

1 1 3 4

Über die wunderbare Macht der Kurorte Weinverkostung mit böhmischen und mährischen Weinen Ereignisse… So genießen die Gewinner des Gewinnspiels TIP100 Imperial ihren Gewinn Sommerrezepte aus unseren Hotels Sportcentrum Imperial & Bewegungsprogramm für jeden Kennenlernreisen durch die Karlsbader Region Magiáles Šari Vari & Kurliebe Gestalten Sie Ihren Kuraufenthalt bunter durch weitere Kurund Wellnessbehandlungen nach eigener Wahl VI. Sanssouci Junior Glass Match

18

On Magical Powers Of Spa Cities Über die wunderbare macht der Kurorte O волшебной силе курортных городов 

understanding that fascinates me more than harmony of couples walking handin-hand around the colonnade as if they knew each other only the first month and not for the years. It is a crosscultural, international understanding.

mich eine Insel des Verständnisses – nicht nur in Bezug auf Beziehungen. Vielleicht noch mehr als der Wohl- und Zusammenklang von Paaren, die Hand in Hand auf der Kolonnade spazieren gehen, als würden sie sich erst einen Mo-

content

18

по-русски

inhalt 5 6 8 12 14

18

coдержание 1 1 3 4

5 6

8 12 14

18

O волшебной силе курортных городов Дегустация чешских и моравских вин События... Как победители конкурса «TIP100 Imperial» воспользовались своим выигрышем Летние рецепты из наших отелей «Sportcentrum Imperial» & Двигательная программа для каждого Путешествия по Карловарскому краю Magiáles Šari Vari и курортный роман Разнообразьте отдых на курорте дополнительными лечебными и велнес-процедурами по своему выбору «VI. Sanssouci Junior Glass Match»

life

IMPERIAL

Klientský magazín Imperial Life vydává pro Imperial Karlovy Vary a.s. KUKLIK.CZ The client’s magazine of Imperial Life is published for the Imperial Karlovy Vary Inc. by KUKLIK.CZ Herausgeber des Klientenmagazins Imperial Life für Imperial Karlovy Vary - KUKLIK.CZ Журнал для клиентов «Imperial Life» для «Imperial Karlovy Vary Group» издает агенство «KUKLIK.CZ» Adresa redakce / Address of editors staff / Adresse der Redaktion / Адрес редакции: Imperial Karlovy Vary a.s. U Imperialu 31, 360 01 Karlovy Vary Tel.: +420 353 206 300 Fax: +420 353 206 327 E-mail: marketing@imperial-group.cz www.imperial-group.cz

Šéfredaktorka / Editor / Chefredaktorin / Шеф-редактор: Veronika Nechvílová, Sales & Marketing Manager Imperial Karlovy Vary

Číslo registrace / Number of registration / Registriernummer / Номер регистрации: MK ČR E 15922 Vychází čtyřikrát do roka, neprodejné / Released four times a year, unsaleable / Erscheint viermal jährlich, unverkäuflich / Выходит четыре раз в год, не предназначен для продажи Foto / Photo / Фото: KUKLIK.CZ, Czech Tourism, www.kvpoint.cz, Sales & Marketing Imperial Karlovy Vary a.s. Layout: KUKLIK.CZ

Vydavatel / Publisher / Verleger / Издатель: Pavel Kuklík sídlo / registered address / Sitz / адрес: Sokolská 28, 120 00 Praha 2 IČ / ID. No. / ID-Nr. / код ОКПО: 43042368 DIČ / VAT-reg No. / Steuer-ID-Nr. / ИНН: CZ6306260763 provozovna / plant / Betriebsstätte / фактический адрес: Charkovská 24, 101 00 Praha 10, e-mail: office@kuklik.cz www.kuklik.cz Tisk / Print / Druck: Tiskárna Glos, s.r.o., Špidlenova 436, 513 01 Semily

Menschen seit Jahrhunderten einen ähnlichen Dienst erweisen. Im Kurort nämlich bezahlen alle fremdländischen Besucher mit gleichem Geld für gleiche Behandlung. In den Kurort kommen keine „frechen“ Russen, „lauten“ Deutschen und „langweiligen Araber“, auch keine „geizigen Schotten“ oder „betrunkenen Dänen“. In den Kurort reisen Menschen. Weiße, dunkle, aus nah, aus fern, aus dem Osten, aus dem Westen, Christen, Muslime… Verschiedene, und doch gleiche. Gleich schmerzbehaftet, müde, und gleich sich sehnend nach den heilenden Händen der Masseure, dem Perlbad mit dem Wasser aus der hiesigen Heilquelle. Und ebenso gleich dankbar für ein Lächeln und einen Gruß. In jeder Sprache.

I guess you sort of know it. Our nation and the foreign nation. Our culture and their lack of culture. WE and THEM. We the faultless, but them – a problem wherever you look. West Germans dislike East Germans. Sudet Germans are angry with Czechs because of the post-war decrees, Czechs and Slovaks are infuriated with Polish people, this time because of industrial salt instead of table salt in food products. Slovaks quarrel constantly with Hungarians about bilingual names of towns and, virtually, about anything. And nobody really likes Russians. They behave like they own the world, they send young protesting girls to jail, they elected other president than we, the Czechs, would prefer… and even if they do not do anything wrong today – forty years ago they occupied Prague with tanks after all! It is natural, it is understandable, yet exhausting and dangerous. Perhaps, this animosity made sense in the ancient history when people fought for their life, for their space to live, to separate clearly what is “ours” and “theirs”. But today it is a common language we have to look for much more than the reasons for hatred. The modern history has tought us very well how far the idea of “we are different and better than them” might go. People say that young people should discover the world. To learn about different cultures, to acquire knowledge, open to new things and to become more open-minded to divergences. Undoubtedly. But I say to myself that spa resorts have been providing the same service for people for centuries. It is because in the spa all foreign visitors pay with the same money for the same treatment and services. No “arrogant Russians”, noisy Germans” and “annoying Arabs”, „closefisted Scotchmen” or “drunken Danes” visit spas. It is the people who go to spas. Blond, dark, from near, from faraway, from the East or the West, Christians, Muslims …so different and yet so alike. They share similar pains, they are all tired and longing for soothing hands of masseurs and bubble baths with local healing water. And they are all grateful for a smile and greeting. In any language. deutsch

Für Kurorte habe ich eine besondere Schwäche. Nicht nur wegen deren malerischer Schönheit. Nicht nur wegen des langsamen Kurtempos, frei von Stress und Jagerei. Nicht nur deshalb, weil auf den Fußgängerzonen und Gehwegen des Kurzentrums zufrieden und harmonisch aussehende Paare spazieren gehen, und man den Eindruck gewinnt, dass die Welt der Partnerbeziehungen gar nicht so schlecht ist, wie uns Psychologen, Soziologen und Boulevardmagazine immer versuchen einzureden. Es gibt noch eine weitere Sache, weswegen ich Kurorte mag. Sie sind für

nat kennen und nicht schon viele Jahre, fasziniert mich ein anderes Verständnis. Das interkulturelle, internationale Verständnis. Wahrscheinlich kennen Sie das in irgendeiner Form. Unsere Nation und eine fremde Nation. Unsere Kultur und deren Unkultiviertheit. WIR und DIE. Wir ohne Fehler, aber die – ein Problem, wohin man sieht. Die Westdeutschen mögen die Ostdeutschen nicht. Die Sudetendeutschen ärgern sich über die Tschechen wegen der Nachkriegsdekrete, Tschechen und Slowaken ärgern sich über die Polen, momentan zum Beispiel wegen des Straßenstreusalzes anstelle von Speisesalz in Lebensmitteln. Die Slowaken zanken dauerhaft mit den Ungarn wegen der doppelsprachigen Bezeichnung der Städte und eigentlich wegen allem. Und wohl gar keiner mag Russen. Sie verhalten sich, als würde Ihnen die Welt gehören, sie sperren protestierende junge Mädchen ins Gefängnis, haben einen anderen Präsidenten gewählt, als uns Tschechen gefallen würde… und auch wenn sie überhaupt nichts falsch machen würden – vor fünf-

undvierzig Jahren sind sie doch mit Panzern in Prag eingezogen! Es ist natürlich und verständlich, aber es ist erschöpfend und gefährlich. Feindschaft hatte vielleicht in längster Vergangenheit einmal Sinn, als es dem Menschen um das reine Überleben ging, um den Lebensraum, um die Unterscheidung von „unserem“ a „deren“. Heute jedoch benötigen wir dringend anstelle von Gründen für eine Feindschaft eine gemeinsame Sprache. Wir alle wissen aus der modernen Geschichte, wohin dieses „wir sind anders und besser als die“ führen kann. Man sagt, dass Jeder in der Jugend in die Welt hinausziehen sollte – um eine andere Kultur kennenzulernen, um etwas zu lernen, um sich Neuem zu öffnen und um toleranter zu werden gegenüber Andersartigkeiten. Zweifelsohne. Aber ich meine, dass auch die Kurorte den

У меня особая слабость к курортным городам. Дело не только в их живописной красоте. Не только в медленном темпе курортной жизни, свободной от стресса и спешки. И не только в том, что по курортным пешеходным зонам и тротуарам прогуливаются довольные жизнью и гармоничные пары, вселяющие уверенность, что в мире партнерских отношений все не так плохо, как пытаются представить психологи, социологи и желтая пресса. Есть еще одна вещь, за которую я люблю курорты. Для меня они являются островком не только личностного взаимопонимания. Возможно еще больше, чем созвучие пар, прогуливающихся по колоннаде рука об руку, словно они знают друг друга какой-нибудь месяц, а не долгие годы, меня вдохновляет иное взаимопонимание. Взаимопонимание межкультурное, международное. Наверно и вы с этим сталкивались в той или иной форме. Наш народ и чужой народ. Наша культура и их некультурность. МЫ и ОНИ. Мы безупречны, а они – сплошная проблема. Западные немцы не любят восточных. Судетские немцы сердиты на чехов изза послевоенных декретов, чехи и словаки сердиты на поляков, в данный момент, например, в связи с использованием в продуктах питания технической соли для посыпки дорог вместо поваренной. Словаки постоянно ссорятся с венграми из-за двуязычных названий городов и вообще по любому поводу. И наверно никто не любит русских. Они ведут себя так, словно им принадлежит весь мир, сажают в тюрьмы протестующих молодых девушек, выбрали не того президента, которого нам, чехам, хотелось бы… и даже если бы сейчас не делали ничего плохого – ведь сорок лет тому назад они проутюжили Прагу танками! Это естественно, это понятно, но это изматывает и несет опасность. Враждебность, возможно, имела смысл в давние времена, когда человеку приходилось заботиться об элементарном выживании, защите жизненного пространства, различении «нашего» и «ихнего». Теперь же намного больше, чем в основаниях для вражды, мы нуждаемся в способности найти общий язык. Новейшая история наглядно показала, к чему может привести убеждение, что «мы другие и лучше, чем они». Говорят, что в молодости каждый должен выйти в мир. Чтобы познакомиться с другой культурой, чему-то научиться, стать более открытым в восприятии новых вещей, стать толерантнее к инаковости. Вне сомнения. Но я говорю себе, что в течение веков подобную услугу оказывают людям курорты. Ведь на курорте все иностранные гости платят одинаковыми деньгами за одинаковые услуги. На курорты не ездят «наглые русские», «шумные немцы» и «докучливые арабы», «скряги шотландцы» или «пьяные датчане». На курорты ездят люди. Светлые, темные, с близких и далеких мест, с востока и запада, крестьяне и мусульмане… Разные и при этом одинаковые. Одинаково больные, уставшие, и одинаково мечтающие о целебных руках массажиста и джакузи с водой из местного лечебного источника. И одинаково благодарные за улыбку и за приветствие. На любом языке.


LIFE 2-2013

30. 5. 2013

15:47

Stránka 3

3

life

IMPERIAL news

Události... Current events… Ereignisse… События... Hotel Imperial obhájil kategorii Superior Hotel Imperial získal na další období 2013-2015 certifikát klasifikačního znaku v kategorii Hotel**** Superior podle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky. Tento certifikát, který hotelu udělila klasifikační komise Asociace hotelů a restaurací České republiky, je potvrzením, že nabídka služeb Hotelu Imperial je vysoce nad standardem služeb předepsaných pro třídu čtyřhvězdičkových hotelů. Ostatně se o tom můžete kdykoliv přesvědčit a dopřát si garantovanou kvalitu jeho služeb osobně.

Ocenění pro nejprodávanější hotel v Karlových Varech Společnost Bookassist, která je předním dodavatelem rezervační technologie a online marketingové strategie pro hotelový průmysl, ocenila Hotel Imperial jako nejprodávanější hotel v Karlových Varech v roce 2012. Zkrátka, Hotel Imperial**** Superior umí nejen poskytovat nadstandardně kvalitní služby, ale také plně využít potenciál svých webových stránek k přímému online prodeji. Rezervovat si pobyt můžete velmi pohodlně a v několika málo krocích pomocí zabezpečeného online rezervačního systému na webu hotelu. A máte se na co těšit, protože v roce 2013 si můžete vybírat z rozšířené nabídky léčebných programů nejprodávanějšího hotelu v Karlových Varech! Rozšíření služeb oddělení concierge o individuální jazykovou výuku Pokud chcete využít volný čas v lázních k vlastnímu zdokonalování, pak

vaných gastronomických akcích najdete vždy na pokojích a informačních panelech v hotelu, nebo je získáte na oddělení concierge. english

Hotel Imperial defended the Superior category Hotel Imperial acquired the classification mark certificate in the category Ho-Hotel Imperial obhájil kategorii Superior; Ocenění pro nejprodávanější hotel v Karlových Varech

Hotel Imperial defended the Superior category; The award for the bestselling hotel in Karlovy Vary

Hotel Imperial verteidigte Kategorie Superior; Auszeichnung für das meistverkaufte Hotel in Karlovy Vary

«Hotel Imperial» защитил категорию Superior; Самый посещаемый отель в Карловых Варах

awarded Hotel Imperial the prize for the best selling hotel in Karlovy Vary. Briefly, not only is Hotel Imperial**** Superior able to provide top quality services but it can efficiently make use of the full potential of its website for direct online sale. It is very easy to book your stay in the hotel in a few steps via the secured online system on the hotel website. And there are definitely things to look forward to because in the year 2013 you can select from the extended offer of medical programs of the best selling hotel in Karlovy Vary! The concierge section extended by individual language lessons If you want to use your leisure time while in the spa to develop your knowledge and skills, you can try intensive English or Czech lessons directly in the premises of Hotel Imperial. The concierge staff will arrange for you the first meeting with a professional lecturer with whom you will agree on the detailed schedule of lessons. Details are available in the concierge office (tel. 353 203 112) where you can book and pay for the service.

meistverkaufte Hotel in Karlovy Vary im Jahr 2012 aus. Kurzum, das Hotel Imperial**** Superior ist nicht nur in der Lage, standardübergreifende hochwertige Dienstleistungen zu gewähren, sondern auch das Potential seiner Webseiten für den direkten On-line-Verkauf voll auszunutzen. Sie können sehr bequem mit nur wenigen Schritten einen Aufenthalt reservieren mit Hilfe eines gesicherten Online-Reservierungssystems auf den Webseiten des Hotels. Und Sie können sich auf Etwas freuen, denn im Jahr 2013 können Sie aus dem erweiterten Kurprogramm-Angebot des meistverkauften Hotels in Karlovy Vary auswählen! Erweiterung der Dienstleistungen der Concierge-Abteilung um individuelle Sprachkurse Falls Sie die Freizeit im Kurort nutzen möchten, um sich weiterzubilden, dann probieren Sie doch den Sprachintensivkurs für Englisch oder Tschechisch im Hotel Imperial. Die Concierge-Mitarbeiter vereinbaren für Sie ein erstes Gespräch mit einem professionellen Lektor, mit dem Sie den individuellen Lehrplan besprechen können. Nähere Informationen erhalten Sie in der Concierge-Abteilung (Tel. 353 203 112), wo Sie die Dienstleistung auch bestellen und bezahlen können.

Gastronomische Klubveranstaltungen Jeden Monat veranstaltet der Club Imperial die immer beliebter werdenden Gastronomieveranstaltungen. Im März wurden die Geschmackszellen der Gäste durch Hummer „attackiert“ und im April fanden aufgrund der großen Nachfrage gleich zwei Veranstaltungen statt, die auf nichttraditionelle Geschmackskombinationen orientiert waren – eine zum Thema

Club gastronomic events Each month Hotel organizes in its Club Imperial gastronomic events that are becoming more and more popular. Lobsters “attacked” taste buds of guests in March, while in April, due to high volume of interest, two events took place focused on non-traditional combination of tastes. The topic of the first one was lamb and morel and so herb roasted leg of lamb with morel mousse was one of the served specials. The second event was devoted to rabbit and asparagus. Actual information on upcoming gastronomic events is available in your room and on the hotel information boards or in the concierge office.

můžete využít nabídky intenzivní výuky anglického či českého jazyka přímo v prostorách hotelu Imperial. Pracovníci concierge Vám zajistí první schůzku s profesionálním lektorem, se kterým si pak domluvíte konkrétní plán výuky. Podrobnější informace získáte v oddělení concierge (tel. 353 203 112), kde také můžete službu objednávat a hradit. Klubové gastronomické akce Každý měsíc se pořádají v Clubu Imperial stále oblíbenější gastronomické akce. V březnu „útočili“ na chuťové buňky hostů humři a v dubnu se pro velký zájem pořádaly hned dvě akce zaměřené na netradiční kombinace chutí. Jedna na téma Jehněčí maso a smrže, kdy se podávala například pečená jehněčí kýta na bylinkách se smržovou pěnou, a druhá věnovaná tématu Králík a chřest. Aktuální informace o připravo-

tel**** Superior according to the Official Uniform Classification of Accommodation Facilities in the Czech Republic for another period of 2013-2015. This certificate which was awarded to the hotel by the Classification Committee of the Association of Hotels and Restaurants of the Czech Republic is to confirm that the portfolio of services offered by Hotel Imperial is highly over the standard of services prescribed for such class of four-star hotels. Besides, you can convince yourself of this fact at anytime and spoil yourself with the guaranteed quality of the hotel services personally. The award for the bestselling hotel in Karlovy Vary In the year 2012 the Bookassist company which is a leading supplier of booking technologies and online marketing strategies for hotel industry

Auszeichnung für das meistverkaufte Hotel in Karlovy Vary Die Gesellschaft Bookassist, die zu den führenden Anbietern von Reservierungstechnologien und Online-Marketingstrategie für das Hotelwesen gehört, zeichnete das Hotel Imperial als das

Самый посещаемый отель в Карловых Варах Компания Bookassist, которая является ведущим поставщиком услуг по бронированию и сетевых маркетинговых стратегий для отельной промышленности, удостоила отель Imperial звания самого посещаемого отеля в Карловых Варах в 2012 году. Одним словом, «Hotel Imperial**** Superior» умеет не только предоставлять услуги высшего качества, но и полностью использовать потенциал своего сайта для прямых онлайн продаж. Вы можете очень удобно за несколько шагов забронировать выбранный пакет услуг с помощью защищенной системы онлайн бронирования на сайте отеля. Вас ждут приятные неожиданности, поскольку на 2013 год мы подготовили для Вас расширенный ассортимент лечебных программ самого посещаемого отеля в Карловых Варах! Расширение ассортимента услуг консьерж-службы за счет индивидуального обучения иностранным языкам Если во время отдыха на курорте Вы захотите использовать свободное время для самосовершенствования, воспользуйтесь программой интенсивного изучения английского илиKlubové gastronomické akce Club gastronomic events

Gastronomische Klubveranstaltungen

Клубные гастрономические мероприятия

deutsch

Hotel Imperial verteidigte Kategorie Superior Das Hotel Imperial erhielt für den weiteren Zeitraum von 2013-2015 gemäß Offizieller einheitlicher Hotelklassifizierung der Tschechischen Republik das Zertifikat der Klassifikationsmarke Hotel**** Superior. Dieses Zertifikat, das dem Hotel von der Klassifizierungskommission der Hotel- und Restaurantassoziation Tschechiens verliehen wurde, ist eine Bestätigung, dass das Angebot der Dienstleistungen des Hotels Imperial weit über dem Standard der für die Viersterneklasse vorgeschriebenen Dienstleistungen hinausgeht. Übrigens können Sie sich davon jederzeit überzeugen und sich die garantierte Qualität dessen Serviceleistungen gönnen.

тификат, выданный отелю классификационной комиссией Ассоциации отелей и ресторанов Чешской Республики, подтверждает, что ассортимент услуг «Hotel Imperial» значительно превышает стандартный уровень требований к четырехзвездочным отелям. Вы сами можете в любой момент в этом убедиться, и насладиться гарантированным качеством его услуг.

´Lammfleisch und Morchel´, auf der zum Beispiel gebratene Lammkeule auf Kräutern mit Morchelschaum serviert wurde. Die zweite war dem Thema ´Kaninchen und Spargel´ gewidmet. Aktuelle Informationen über geplante Gastronomieveranstaltungen finden Sie stets auf den Zimmern, an den Informationstafeln oder in der Concierge-Abteilung. по-русски

«Hotel Imperial» защитил категорию Superior «Hotel Imperial» продлил на следующий период 2013-2015 сертификат, дающий право на категорию Hotel**** Superior в соответствии с требованиями Официальное единой системы сертификации средств размещения Чешской Республики. Это сер-

чешского языка в «Hotel Imperial». Сотрудники консьерж-службы организуют Вам первую встречу с профессиональным преподавателем, с которым Вы составите конкретный план обучения. Подробную информацию Вам предоставят в консьерж-службе (тел. 353 203 112), где можно также заказать и оплатить услугу.

Клубные гастрономические мероприятия Ежемесячно в «Club Imperial» проходят все более популярные гастрономические мероприятия. У марте на вкусовые рецепторы гостей «предприняли атаку» омары, а в апреле ввиду большого интереса состоялись целых два мероприятия, посвященные нетрадиционным вкусовым сочетаниям. Одно на тему «Ягнятина и сморчки», на котором подавался, например, запеченный окорок ягненка на травах со сморчковым муссом, а второе посвящено теме «Кролик и спаржа». Свежие новости о намеченных мероприятиях Вы найдете в номерах, на информационных стендах отеля, или обратившись непосредственно к сотруднику консьерж службы.


LIFE 2-2013

30. 5. 2013

15:47

Stránka 4

4

„ “FIRST MOMENT The discount

Regarding Complex Spa Care In Karlovy Vary

SLEVA „FIRST MOMENT“

na komplexní lázeňskou péči v Karlových Varech

„FIRST MOMENT“-RABATT

für komplexe Heilkur in Karlovy Vary

life

IMPERIAL

news

Jak si výherci soutěže TIP100 Imperial užívají svou výhru

The winners of the TIP100 Imperial contest enjoy their prizes So genießen die Gewinner des Gewinnspiels TIP100 Imperial ihren Gewinn Как победители конкурса «TIP100 Imperial» воспользовались своим выигрышем

СКИДКА «FIRST MOMENT» на комплексное

курортное лечение в Kарловых Bарах BOOK

ON-LINE!

[CZ] Sleva platí pouze při ● rezervaci min. 60 dní před příjezdem ● délce pobytu min. 12 nocí ● nevratné platbě ve výši 100 %, splatné ihned při rezervaci ● Navštivte naše webové stránky a užijte si lázeňskou dovolenou za nižší cenu! [ENG] The discount is only valid if ● the reservation is made at least 60 days before arrival ● the stay lasts at least 12 nights ● non-refundable payment in the amount of 100 % is paid immediately upon reservation ● Visit our websites and enjoy a spa holiday for a lower price! [D] Der Preisnachlass gilt nur bei ● Reservierung mind. 60 Tage vor Anreise ● Aufenthaltsdauer mind. 12 Nächte ● keine Zahlungsrückgabe – Vorauszahlung in Höhe von 100 % sofort bei Buchung ● Besuchen Sie unsere Webseiten und genießen Sie einen Kururlaub zum günstigeren Preis! [RU] Скидка действует только при ● бронировании минимально за 60 дней до прибытия ● продолжительность пребывания минимально 12 ночей ● полная оплата сразу при бронировании без возможности возврата ● Посетите наш сайт и насладитесь отпуском в санатории со скидкой!

Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

HOTEL IMPERIAL ****SUPERIOR Od 103 euro za 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji From EUR 103 per 1 person in a double room Ab 103 Euro pro Person im Zweibettzimmer От 103 евро за 1 человека в двухместном номере SPA RESORT SANSSOUCI **** Od 72 euro za 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji From EUR 72 per 1 person in a double room Ab 72 Euro pro Person im Zweibettzimmer От 72 евро за 1 человека в двухместном номере

www.spa-hotel-imperial.cz tel.: +420 353 203 113 Imperial Karlovy Vary Group

www.spa-resort-sanssouci.cz tel.: +420 353 207 113

V loňském roce v rámci oslav 100 let hotelu Imperial uspořádala společnost Imperial Karlovy Vary 12kolovou soutěž o 12 exkluzivních pobytů v hotelu Imperial. Úkolem soutěžících bylo správně odpovědět na soutěžní otázku měsíce prostřednictvím webového formuláře na www.spa-hotel-imperial. cz/100. Výherci si mohou svou výhru vybrat kdykoliv během 12 měsíců od přidělení voucheru na exkluzivní čtrnáctidenní pobyt pro 2 osoby, který zahrnuje: ubytování v hotelu Imperial**** Superior, plnou penzi v Restaurantu Paris, uvítací nápoj v Clubu Imperial, lékařskou konzultaci, 1 lázeňskou nebo wellness proceduru denně, komentovanou prohlídku hotelu, posezení u kávy s ředitelem hotelu Imperial, okružní jízdu limuzínou po Karlových Varech s průvodcem, volný vstup na tenisové kurty a dárek - lázeňský pohárek Kala. Svou výhru si zatím skvěle užilo šest výherců.

deutsch

Im letzten Jahr im Rahmen des 100jährigen Jubiläums des Hotels Imperial wurde von der Gesellschaft Imperial Karlsbad ein Gewinnspiel mit 12 Runden um 12 exklusive Aufenthalte im Hotel Imperial ausgeschrieben. Die Aufgabe der Teilnehmer war, die Gewinnfrage des Monats mit Hilfe eines Web-Formulars unter www.spa-hotelimperial.cz/100 richtig zu beantworten. Die Gewinner können Ihren Preis jederzeit innerhalb von 12 Monaten nach dem Erhalt des Gutscheins für einen exklusiven 14-tägigen Aufenthalt für 2 Personen einlösen. Im Gutschein sind enthalten: Übernachtung im Hotel Imperial**** Superior, Vollpension

english

Last year the Hotel Imperial celebrated its 100th anniversary, which became the theme of a 12-round contest sponsored by the company Imperial Karlovy Vary. Participants competed for 12 exclusive stays in the Hotel Imperial. Their task was to correctly answer the question of the month posted on a web form at www.spa-hotel-imperial.cz/100. Winners can collect their prizes any time within 12 months from the assignment of their voucher for an exclusive two-week stay for 2 persons that includes: accommodation in the Hotel Imperial**** Superior, full board in the Restaurant Paris, a welcome drink in the Club Imperial, medical consultation, 1 spa or wellness procedure every day, guided tour of the hotel, meeting the Hotel Imperial CEO over a cup of coffee, a guided sightseeing tour of Karlovy Vary in a limousine, free entrance to tennis courts and a gift – the Kala designer drinking cup. Six winners have enjoyed their prize and had a great time here so far.

im Restaurant Paris, Begrüßungsdrink im Club Imperial, ärztliche Besprechung, 1 Kur- oder Wellnessbehandlung täglich, Hotelführung mit Kommentar, Kaffeekränzchen mit dem Direktor des Hotels Imperial, KarlsbadRundfahrt in einer Limousine mit Reiseführung, freier Eintritt für die Tennisplätze und ein Geschenk - Kurbecher Kala. Ihren Gewinn großartig genießen konnten inzwischen sechs Gewinner.Vítězka 4. kola soutěže paní Markéta Karafiátová z České republiky (vlevo) při posezení u kávy s ředitelem hotelu Jiřím Švaříčkem a svojí maminkou.

The winner of the 4th round of the competition, Mrs. Markéta Karafiátová from the Czech Republic (on the left), sitting and drinking coffee with the hotel director Jiřím Švaříček and her mother. Both ladies truly enjoyed the stay they won.

Die Gewinnerin der 4. Runde, Markéta Karafiátová, aus Tschechien (links) mit dem Direktor des Hotels, Jiří Švaříček, und ihrer Mutter bei einem Kaffee. Beide Damen waren von dem Gewinnaufenthalt begeistert.

Победитель 4-го этапа конкурса, госпожа Маркета Карафиатова из Чешской Республики (слева) за чашечкой кофе с директором отеля Йиржи Шваржичеком и своей мамой. Для обеих дам выигранная путевка стала приятным сюрпризом.

по-русски

В прошлом году в рамках празднования 100-летия «Hotel Imperial» компания «Imperial Karlovy Vary» провела 12-этапный конкурс с розыгрышем 12 эксклюзивных путевок в «Hotel Imperial». От участников требовалось правильно ответить на конкурсный вопрос месяца посредством веб-формы на www.spa-hotelimperial.cz/100. Победители могут использовать свой выигрыш в любое время на протяжении 12 месяцев со дня оформления сертификата на эксклюзивный двухнедельных отдых на двоих, в который входит: проживание в «Hotel Imperial**** Superior», полный пансион в ресторане Paris, приветственный напиток в «Club Imperial», консультация врача, 1 лечебная или велнес-процедура в день, осмотр отеля с комментариями, отдых за чашечкой кофе с директором «Hotel Imperial», экскурсионная поездка на лимузине по Карловым Варам с гидом, бесплатный вход на теннисные корты и подарок – курортный стаканчик Кала. Пока что своим выигрышем с удовольствием воспользовались шесть победителей.


LIFE 2-2013

30. 5. 2013

15:47

Stránka 5

www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

Letní recepty z našich hotelů recipes

Summer Recipes from our Hotels Sommerrezepte aus unseren Hotels Летние рецепты из наших отелей VARIACE Z KRÁLÍKA, TEPLÝ SALÁT Z ČERVENÉ ČOČKY A POMERANČOVÉ COULIS

Suroviny na 4 porce: 1 celý králík; 0,2 kg králičích jater; 0,15 l olivového oleje; 0,2 kg másla; 0,15 kg karotky; 0,1 kg řapíkatého celeru; 0,1 kg kořenové petržele; 0,2 l červeného vína; 0,2 l bílého vína; 0,15 kg šalotky; 0,1 kg rozmarýnu; 0,1 kg tymiánu; 0,05 kg česneku; 0,05 kg rajčatového protlaku; 2 pomeranče; 0,05 kg třtinového cukru; 0,1 kg červené čočky; 1 rajče; divoké koření; mořská sůl maldon; pepř z mlýnku.

Příprava: Králíka naporcujeme a z hlavy, hrudníku a předních nohou si připravíme vývar. Dušená králičí stehna: Na olivovém oleji orestujeme kořenovou zeleninu a šalotku, opečeme králičí stehna a dáme je stranou. Přidáme divoké koření a rozmarýn, zastříkneme bílým vínem a dusíme dosucha. Pak vše zalijeme králičím vývarem, přivedeme k varu a osolíme. Vložíme zpět stehna a dusíme je doměkka. Stehna vyjmeme a obereme maso. Omáčku zredukujeme na 1/3 a propasírujeme. Zašleháme kousek másla a přidáme podušenou karotku na kostičky. Maso vložíme do omáčky. Restovaná játra: Na másle orestujeme šalotku, česnek a přidáme játra. Krátce je orestujeme a osolíme. Králičí hřbet s kostí: Maso osolíme, okořeníme divokým kořením (nové koření, pepř, jalovec, bobkový list) a na grilu opečeme dorůžova. Čočka: Na másle orestujeme šalotku, přidáme čočku a orestujeme. Podlijeme králičím vývarem a krátce podusíme. Dochutíme solí a tymiánem. Coulis: Cukr rozpustíme na světlý karamel a zastříkneme šťávou z pomerančů. Odvaříme a dochutíme mletým pepřem. Přidáme pomerančové segmenty. DEZERT PANNA COTTA S KÁVOVÝM SIRUPEM A MALINAMI

Suroviny na 4 porce: 2 lžičky jemné mleté želatiny; 500 ml smetany ke šlehání; 40 g přírodního cukru; 1 lžička vanilkového extraktu; rostlinný olej na vymazání formiček Na sirup: 180 ml espressa či jiné silné kávy; 60 g krupicového cukru; 100 g malin

Příprava: Do misky dejte 2 lžíce vody a vsypte želatinu. Nechte 5 minut stát, aby absorbovala vodu. Čtyři formičky o objemu 125 ml zlehka vymažte olejem. Smetanu svařte v rendlíku spolu s cukrem a vanilkovým extraktem při střední teplotě a občas zamíchejte. Přidejte želatinu a vařte 1-2 minuty, aby se rozpustila. Směs přeceďte a vlijte do vymazaných formiček a dejte na 4 až 6 hodin chladit. Na sirup svařte kávu s cukrem – míchejte při střední teplotě, dokud se cukr nerozpustí. Pak zvyšte plamen a vařte 58 minut, aby směs zhoustla a zredukovala se. Pak dejte vychladit. Pár minut před podáváním vyndejte panna cottu z lednice, vyklopte a přelijte kávovým sirupem. Na úplný závěr ozdobte čerstvými malinami. english

VARIATION OF RABBIT, HOT SALAD WITH RED LENTILS AND ORANGE COULIS

5

life

IMPERIAL

Ingredients for 4 servings: 1 whole rabbit; 0.2 kg rabbit liver; 0.15 l olive oil; 0.2 kg butter; 0.15 kg carrot; 0.1 kg celery; 0.1 kg parsley root; 0.2 l red wine; 0.2 l white wine; 0.15 kg shallot; 0.1 kg rosemary; 0.1 kg thyme; 0.05 kg garlic; 0.05 kg tomato puree; 2 oranges; 0.05 kg cane sugar; 0.1 kg red lentils; 1 tomato; wild spices; maldon sea salt; milled pepper.

Preparation: Take the rabbit apart. Prepare a consommé of head, loin and front legs. Braised rabbit legs: Sauté root vegetable and shallots on olive oil, add the rabbit legs and set aside. Then add wild spices and rosemary and splash of white wine and dry braise. Pour the rabbit consommé over it, bring to a boil and season with salt. Put the legs back and braise until tender. Set the legs aside and pick all meat off. Reduce the stew to 1/3 and pass through a sieve. Whip a small piece of butter with braised carrots chopped to small chunks. Add the meat back to the stew. Sautéed liver: Sauté shallots, garlic on butter, add liver. Sauté shortly and season with salt. Rabbit’s shoulder with bone: Season the meat with salt, add wild spices (Jamaica pepper, natural pepper, juniper, bay leaf) and grill until pink. Lentils: Sauté shallots, add lentils and sauté again. Baste the meat with the rabbit consommé and braise shortly. Season with salt and thyme. Coulis: Melt sugar until it turns into a light caramel, than add a splash of orange juice. Boil and season with freshly milled pepper. Add orange segments.

PANNA COTTA WITH SYRUP AND RASPBERRIES

COFFEE

Ingredients for 4 servings: 2 teaspoons fine milled gelatin; 500 ml cream for whipping; 40 g cane sugar; 1 tsp vanilla extract; vegetable oil to grease the molds. For syrup: 180 ml espresso or other strong coffee; 60 g raw sugar; 100 g raspberries

Preparation: Pour 2 tablespoons of water to a bowl and add gelatin. Let it still for 5 minutes and let the gelatin to absorb water. Grease four 125 ml molds lightly with oil. Boil the cream in a stewpan with

sugar and vanilla extract on medium heat, stirring it occasionally. Add gelatin and cook 1-2 minutes to let it melt. Filter the mixture and pour into greased molds and then let them cool in the fridge for 4 to 6 hours. To make a syrup, boil coffee and sugar – stir at medium heat until the sugar dissolves. Then increase the heat and boil 58 minutes to allow the mixture to thicken. Let the mixture to cool. Take the panna cotta out off the fridge a few minutes before serving, turn it out of the molds and pour the coffee syrup over it. Finish the panna cotta with fresh raspberries.

deutsch

VARIATION AUS KANINCHEN, WARMEM SALAT AUS ROTEN LINSEN UND ORANGEN-COULIS

Zutaten für 4 Portionen: 1 ganzes Kaninchen; 0,2 kg Kaninchenleber; 0,15 l Olivenöl; 0,2 kg Butter; 0,15 kg Karotten; 0,1 kg Blattstielsellerie; 0,1 kg Wurzelpetersilie; 0,2 l Rotwein; 0,2 l Weißwein; 0,15 kg Schalotten; 0,1 kg Rosmarin; 0,1 kg Thymian; 0,05 kg Knoblauch; 0,05 kg Tomatenpüree; 2 Orangen; 0,05 kg Rohrzucker; 0,1 kg rote Linsen; 1 Tomate; Wildgewürz; Maldon-Meersalz; Pfeffer aus der Mühle..

Zubereitung: Das Kaninchen portionieren. Aus Kopf, Brustkorb und Vorderschenkeln einen Bouillon zubereiten. Gedünstete Kaninchenschenkel: auf Olivenöl das Wurzelgemüse und Schalotten rösten, die Kaninchenschenkel braten und zur Seite legen. Wildgewürz und Rosmarin zugeben, mit Weißwein verspritzen und verkochen lassen. Danach alles mit Kaninchen-Bouillon übergießen, zum Kochen bringen und salzen. Die Schenkel wieder hineinlegen und weich dünsten. Die Schenkel dann herausnehmen und das Fleisch vom Knochen lösen. Die Soße auf 1/3 reduzieren und sieben. Ein Stück Butter schlagen und die gedünstete, in Würfeln geschnittene Karotte dazugeben. Das Fleisch in die Soße legen. Geröstete Leber: Schalotte und Knoblauch auf Butter rösten und die Leber zugeben. Kurz braten und salzen. Kaninchenrücken mit Knochen: Das Fleisch salzen, mit Wildgewürz (Piment, Pfeffer, Wacholder, Lorbeerblatt) würzen und auf dem Grill rosarot braten. Linsen: Schalotten auf Butter anrösten, Linsen zugeben und rösten. Mit Kaninchen-Bouillon übergießen und kurz dünsten. Mit Salz und Thymian abschmecken. Coulis: Zucker zu hellem Karamell zerlaufen lassen und mit dem Saft der Orangen verspritzen. Verkochen lassen und mit gemahlenem Pfeffer abschmecken. Orangenstücke dazugeben. DESSERT PANNA COTTA MIT KAFFEESIRUP UND HIMBEEREN

Zutaten für 4 Portionen: 2 Teelöffel fein gemahlene Gelatine; 500 ml Schlagsahne; 40 g Naturzucker; 1 Teelöffel Vanilleextrakt; Pflanzenöl für das Einfetten der Formen Für den Sirup: 180 ml Espresso oder anderer starker Kaffee; 60 g Kristallzucker; 100 g Himbeeren

Zubereitung: Gelatine und 2 Esslöffel Wasser in eine Schale geben. 5 Minuten stehen lassen, um das Wasser zu absorbieren. Vier For-

men von 125 ml leicht mit Öl ausstreichen. Die Schlagsahne mit Zucker und Vanilleextrakt bei mittlerer Temperatur in einem Topf kochen und gelegentlich umrühren. Gelatine zugeben und noch 1-2 Minuten kochen lassen, damit sie sich auflöst. Das Gemisch sieben, in die gefetteten Formen gießen und 4 bis 6 Stunden kaltstellen. Für den Sirup Kaffee mit Zucker kochen – bei mittlerer Temperatur rühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Dann bei größerer Flamme 5-8 Minuten kochen lassen, damit das Gemisch dicker wird und sich reduziert. Dann kalt stellen.

Ein paar Minuten vor dem Servieren Panna cotta aus dem Kühlschrank nehmen, umkippen und mit Kaffeesirup übergießen. Ganz zuletzt mit frischen Himbeeren garnieren. по-русски

БЛЮДА ИЗ КРОЛИКА, ТЕПЛЫЙ САЛАТ ИЗ КРАСНОЙ ЧЕЧЕВИЦЫ И АПЕЛЬСИНОВЫЙ КУЛИ

Ингредиенты на 4 порции: 1 кролик; 0,2 кг кроличьей печени; 0,15 л оливкового масла; 0,2 кг сливочного масла; 0,15 кг моркови каротель; 0,1 кг черешкового сельдерея; 0,1 кг корня петрушки; 0,2 л красного вина; 0,2 л белого вина; 0,15 кг лука-шалота; 0,1 кг розмарина; 0,1 кг тимьяна; 0,05 кг чеснока; 0,05 кг томатной пасты; 2 апельсина; 0,05 кг тростникового сахара; 0,1 кг красной чечевицы; 1 помидор; дикорастущие пряности; морская соль maldon; молотый перец.

Приготовление: Разделать кролика. Из головы, грудины и передних ножек сварить бульон. Тушеные ножки кролика: На оливковом масле поджарить корнеплоды и лук-шалот, поджарить ножки кролика и отставить их в сторону. Добавить дикорастущие пряности и розмарин, залить белым вином и тушить досуха. Потом залить все кроличьим бульоном, довести до кипения и посолить. Положить ножки обратно и тушить до размягчения. Вынуть ножки и снять мясо. Соус выпарить до 1/3 и протереть через сито. Взбить кусок масла и добавить кубики тушеной моркови каротель. Положить мясо в соус. Жареная печень: на сливочном масле обжарить лук-шалот, чеснок и добавить печень. Коротко поджарить и посолить. Спинка кролика с костью: Посолить мясо, приправить дикорастущими пряностями (душистый перец, перец, можжевельник, лавровый лист) и на гриле поджарить до розового цвета. Чечевица: На сливочном масле поджарить лук-шалот, добавить чечевицу и поджарить. Добавить кроличий бульон и коротко протушить. Соль и тимьян добавить по вкусу. Кули: Растопить сахар до светлой карамели и добавить апельсиновый сок. Отварить и добавить по вкусу молотый перец. Добавить апельсиновую мякоть. ДЕССЕРТ ПАННА-КОТТА С КОФЕЙНЫМ СИРОПОМ И МАЛИНОЙ

Ингредиенты на 4 порции: 2 ложечки желатина мелкого помола; 500 мл сливок; 40 г натурального сахара; 1 ложечка ванильного экстракта; растительное масло для вымазывания формочек Для сиропа: 180 мл эспрессо или другого крепкого кофе; 60 г сахарного песка; 100 г малины

Приготовление: Налить в тарелку 2 ложки воды и насыпать желатин. Оставить на 5 минут, чтобы желатин впитал воду. Четыре формочки объемом 125 мл слегка вымазать маслом. Сливки с сахаром и ванильным экстрактом сварить в кастрюле при средней температуре, периодически помешивая. Добавить желатин и варит 1-2 минуть, до растворения. Процедить смесь и разлить в вымазанные формочки, оставить на 4-6 часов, чтобы смесь остыла. Сварить кофе с сахаром, доведя до консистенции сиропа – помешивая при средней температуре, пока сахар не растворится. Потом увеличить огонь и варить 5-8 минут, чтобы смесь загустела и выпарилась. Дать остыть. За нескольку минут до подачи на стол, вынуть панна-котта из холодильника, вытряхнуть из формочки и залить кофейным сиропом. В конце украсить свежей малиной.


LIFE 2-2013

30. 5. 2013

15:47

Stránka 6

6

life

www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

IMPERIAL

series part 2

Sportcentrum Imperial & pohybový program pro každého

Sportcentrum Imperial & an Exercise Program for Anybody Sportcentrum Imperial & Bewegungsprogramm für jeden «Sportcentrum Imperial» & Двигательная программа для каждого mation and inspiration. At this time, we would like to the functional zone of the fitness center.

Functional zone Functional training belongs to modern trends of lifestyle today. It works with various aids, exercises and movements that help muscles cooperate and better respond to common real life situations. The goal is to teach our body to use its power, speed and coordination efficiently and to its full potential.

deutsch

Der Kuraufenthalt ist im Wesentlichen ein idealer Zeitpunkt dafür, um ohne Stress und Pflichten mit einem aktiveren Leben voller Bewegung und gesünderer Lebensweise zu beginnen. Falls Sie gerade in Karlovy Vary sind, zögern Sie nicht und nutzen Sie diese Gelegenheit und besuchen Sie das neue, modern eingerichtete Sportcentrum Imperial, wo Ihnen erstklassige Trainer helfen, das für Sie am besten geeignete Bewegungsprogramm auszuwählen. Übrigens – auf eine virtuelle Besichtigung, wo Sie zahlreiche nützliche Informationen und viele Inspirationen finden, können Sie sich bei www.sportcentrum-imperial.cz jederzeit begeben. Heute laden wir Sie ein in die Funktionszone des Fitnessstudios.

Funktionszone Das Funktionstraining gehört zu den modernen Trends des heutigen Lebens. Genutzt werden bei diesem verschiedene Hilfsmittel, Übungen und Bewegungen, damit die einzelnen Muskeln im Körper besser zusammenarbeiten und besser auf geläufige Lebenssituationen reagieren können. Das Ziel ist, unserem Körper zu ermöglichen, sein gesamtes Potential an Kraft, Geschwindigkeit und Koordination zweckhaft zu nutzen.

Consulting with a coach The functional zone is open for training to everyone. However, during the first training the consultation with a coach, who will advise on how to train correctly and efficiently, is necessary. The next trainings you will be able to manage alone, but you can still continuously consult your progress with coaches who are at anytime at your disposal.

Pobyt v lázních je v podstatě ideální dobou, kdy můžete bez stresujících povinností začít s aktivnějším životem plným pohybu a zdravějších návyků. Pokud jste právě v Karlových Varech, tak neváhejte a využijte této příležitosti k návštěvě nového moderně vybaveného Sportcentra Imperial, kde Vám špičkoví trenéři pomohou vybrat ten nejvhodnější pohybový program právě pro Vás. Ostatně na virtuální prohlídku www.sportcentrum-imperial.cz, kde najdete řadu užitečných informací a spoustu inspirace, se můžete vydat kdykoliv. My Vás tentokrát zveme do funkční zóny fitness studia.

Posilovací stroje Na špičkových posilovacích strojích ve Sportcentru Imperial postupně procvičíte a posílíte celé tělo. To je ostatně cílem každé lekce, které se zúčastníte. Posilování paží zvyšuje fyzickou sílu, posílené zádové svalstvo zásadně vylepšuje držení těla, síla dolních končetin nejenom usnadňuje pohyb, ale je nezbytná pro stabi-

Formování postavy Ucelený a pravidelný trénink, nejlépe pod vedením osobního trenéra, dokáže rovnoměrně zformovat a zpevnit postavu, a tím současně zvýšit naše sebevědomí a životní optimismus. A nezapomeňte: Jakmile probudíte své svaly, okamžitě začnou vytlačovat tuk z těla ven a to je ten nejúčinnější recept na krásnou postavu!

Funkční zóna Funkční trénink patří k moderním trendům dnešního života. Využívají se při něm různé pomůcky, cviky a pohyby tak, aby svaly v těle dobře spolupracovaly a dokázaly lépe reagovat na běžné životní situace. Jeho cílem je, aby naše tělo umělo účelně využít celý svůj potenciál síly, rychlosti a koordinace.

Konzultace s trenérem Do funkční zóny si může přijít zacvičit každý. Pro první trénink je však nezbytná konzultace s trenérem, který vám poradí, jak správně a efektivně při cvičení postupovat. Další tréninky už zvládnete sami, přesto je můžete průběžně konzultovat s trenéry, kteří jsou vám kdykoliv k dispozici.

Kombinovaný trénink Funkční zóna je vybavena na kombinaci tréninku jak se zátěží vlastního těla, tak s náčiním a nářadím a se speciálními posilovacími stroji. Soustřeďuje se na praktičtější cvičení pro život, trénink je rychlejší a zábavnější. Pomáhá nám nalézt sebe sama, pochopit potřeby jednotlivých částí našeho těla i jejich souvislosti. Brzy budete vědět, na kterém posilovacím stroji začít, jak dlouho a s jakou zátěží cvičit, kde sáhnout po čince či balonu a na které žíněnce se nakonec protáhnout.

litu těla. Funkční trénink je kromě toho i účinnou prevencí bolestí zad, stejně jako nezbytnou rehabilitací a přípravou pro návrat do normálního života po případných zraněních či operacích.

Zlepšování kondice Fitness studio s kvalitním strojovým vybavením a řadou různého sportovního náčiní, včetně činek, tyčí a balonů, poskytuje potřebné zázemí ke zlepšování Vaší kondice. Při funkčním tréninku se využívají také speciální podložky a závěsné pásy Multitraine. Použití všech pomůcek je variabilní podle aktuální kondice klienta.

english

A stay in a spa is an ideal time for you to start a more active life, full of exercise and healthy habits without the stressful obligations of everyday life. If you are currently in Karlovy Vary, don’t hesitate to use this opportunity and visit the new Sportcentrum Imperial. The Sportcentrum Imperial is equipped with modern technology including top trainers available to help you design the best exercise program just for you. In fact, you can take a virtual tour at www.sportcentrum-imperial.cz, this site is accessible at any time and it is loaded with useful infor-

Combined training The functional zone is equipped for the combination of training both with weight of your own body, and with gear, instruments and special fitness equipment. It focuses more on practical exercises for real life, trainings are faster and more amusing. It helps us find our own identity, understand needs of individual body parts and relations between them. Soon you will learn on which machine you should start, how long and with what load to do exercises, where to take a dumbbell or a balloon and on which mat to lay and stretch your body at the end of training. Fitness equipment in Sportcentrum Imperial you can train and tone up your entire body on the top quality fitness machines. As a matter of fact, it is the goal of each training lesson you attend. Toning up arms increases physical strength, toned up back muscles substantially improves the entire body posture, the strength of lower limbs not only makes movement easier but it is necessary for stability of your entire body. Moreover, functional training is an effective prevention of back pain, as well as a necessary form of rehabilitation and preparation for a return to normal life after injuries or surgeries.

Improvement of physical fitness The fitness center with quality machine equipment and many sports equipment and gear, including dumbbells, bars and balloons, provides a necessary background to improve your physical fitness. During the functional training special mats and Multitraine hanging system is used. The use of all gear is variable and it depends on the current shape of a client.

Body shaping Complex and regular training lessons, preferably under the supervision of a personal coach, are able to shape and tone up your body and thus increase your self-esteem and life optimism. And remember: Once you wake your muscles up, they will start pushing away fat off your body immediately – which is the most effective recipe for a beautiful figure!

Konsultation mit dem Trainer Zum Training in die Funktionszone kann Jeder kommen. Für das erste Training ist jedoch eine Konsultation mit dem Trainer notwendig, der Sie berät, wie Sie beim Training richtig und effektiv vorgehen sollten. Die weiteren Trainingsstunden bewältigen Sie dann selbst, trotzdem ist eine gelegentliche Konsultation mit den Trainern, die Ih-

nen jederzeit zur Verfügung stehen, ratsam.

Kombiniertes Training Die Ausstattung der Funktionszone ermöglicht eine Trainingskombination, bei der sowohl der eigene Körper, als auch Geräte und Hilfsmittel mit speziellen Fitnessgeräten als Last wirken. Sie konzentriert sich auf das praktischere Training für das Leben; das Training ist schneller und unterhaltsamer. Es hilft Ihnen, sich selbst zu finden, und die Bedürfnisse der einzelnen Körperteile und deren Zusammenhänge zu begreifen. Sie werden sehr bald wissen, an welchem Fitnessgerät Sie beginnen, wie lange und


30. 5. 2013

15:48

Stránka 7

life

IMPERIAL

7

Комбинированный тренинг Функциональная зона оснащена для комбинированных тренировок, при которых используется как собственный вес, так и инвентарь, снаряды и специальные тренажеры. Она рассчитана на практичные занятия для поддержания хорошей формы, быстрые и увлекательные тренировки. Она помогает нам найти самого себя, понять потребности отдельных частей нашего тела и их взаимосвязи. Скоро вы узнаете, с какого тренажера начать, сколько и с какой нагрузкой заниматься, когда воспользоваться гантелями или мячом, и на каком мате размяться.

mit welcher Belastung Sie trainieren, wann Sie zur Hantel oder eher zum Ball greifen und auf welcher Matte Sie Ihre Dehnübungen ausführen sollten.

«Sportcentrum Imperial», где высококвалифицированные тренеры помогут выбрать самую подходящую для Вас двигательную программу. А виртуальную экскурсию по сайту www.sportcentrum-imperial.cz, на котором Вы найдете полезную информацию и источники вдохновения, Вы можете предпринять в любое время. На этот раз мы приглашаем Вас в функциональную зону фитнес студии.

Тренажеры На первоклассных тренажерах «Sportcentrum Imperial» Bы постепенно проработаете и укрепите все группы мышц. Впрочем, это цель каждого Bашего занятия. Тренировка рук увеличивает силу, укрепление мышц спины кардинально улучшает осанку, сила ног не только уменьшает усталость, но и необходима для обеспечения устойчивости тела. Кроме того, функциональный тренинг является эффективным средством профилактики болей в спине, а также реабилитации и подготовки к возвращению к нормальной жизни после перенесенных травм или операций.

Rückenmuskulatur verbessert eindeutig die Körperhaltung, die Kraft der Beine erleichtert nicht nur die Bewegung, sondern ist auch notwendig für die Stabilität des Körpers. Das Funktionstraining ist außerdem auch eine wirksame Prävention von Rückenschmerzen, ebenso wie eine notwendige Rehabilitation und Vorbereitung auf die Rückkehr in das normale Leben nach eventuellen Verletzungen oder Operationen.

Функциональная зона Функциональный тренинг является одним из трендов современной жизни. В ходе занятий используется различный инвентарь, упражнения и движения, направленные на обеспечение хорошего взаимодействия мышц и улучшение их реакции на повседневные жизненные ситуации.

Улучшение физической формы Фитнес-студия с качественными тренажерами и разнообразным спортивным инвентарем, включительно с гантелями, шестами и мячами, обеспечит необходимую инфраструктуру для улучшения Вашей физической формы. При функциональном тренинге также используются специальные подушки и под-

Fitnessgeräte An den hochwertigen Kraftsportgeräten im Sportcentrum Imperial trainieren und stärken Sie sukzessiv den gesamten Körper. Das ist im Übrigen das Ziel jeder Lektion, an der Sie teilnehmen. Die Stärkung der Oberarme verbessert die physische Kraft, gestärkte

Verbesserung der Kondition Das Fitnessstudio mit seiner erstklassigen Geräteausstattung und zahlreichen verschiedenartigen Sportutensilien, einschließlich Hanteln, Stäben und Bällen, gewährt das notwendige Ambiente für die Verbesserung Ihrer Kondition. Beim Funktionstraining werden auch spezielle Matten sowie Multitraine-Aufhängeschlingen verwendet. Die Nutzung aller Hilfsmittel ist – je nach aktueller Kondition des Klienten – variabel.

Formung der Figur Ein komplexes und regelmäßiges Training, am besten unter der Leitung eines persönlichen Trainers, ist imstande, die Figur gleichmäßig zu formen und zu festigen und damit gleichzeitig unser Selbstbewusstsein und den Lebensoptimismus zu erhöhen. Und vergessen Sie eines nicht: Sobald Sie Ihre Muskeln aufwecken, beginnen diese sofort Fett aus dem Körper zu eliminieren und das ist das wirksamste Rezept für eine schöne Figur! по-русски

Отдых на курорте, вдали от рабочего стресса, по существу является идеальным временем для начала активной жизни, полной движения и здоровых привычек. Если Вы сейчас в Карловых Варах, воспользуйтесь возможностью посетить новый современный

Wellness stays in Karlovy Vary

pleasant relaxation for everyone

Hotel Imperial **** SUPERIOR

From 25. 4. to 14. 10. 2013

DISCOUNT

20 %

Spa Resort Sanssouci ****

From 25. 4. to 14. 10. 2013 Цель тренинга – целенаправленное раскрытие всего потенциала силы, скорости и координации нашего тела.

Консультация тренера Функциональная зона отрыта для каждого. Но перед первой тренировкой необходимо проконсультироваться с тренером, который посоветует Вам, как правильно и эффективно организовать занятия. С остальными тренировками Bы справитесь сами, тем не менее, с любыми вопросами Bы можете обращаться к тренерам, которые всегда в Bашем распоряжении.

весные ремни Multitraine. Все приспособления гибко подстраиваются под текущую физическую форму клиента.

Улучшение фигуры Целенаправленные и регулярные тренировки, желательно под руководством личного тренера, позволят сформировать красивую и гармоничную фигуру, которая повысит самооценку и добавит оптимизма. И помните: как только Bаши мышцы проснутся, они немедленно начнут вытеснять жир из тела, а это самый эффективный рецепт хорошей фи гуры!

DISCOUNT

30 %

Visit our websites, choose one of our wellness stays and pamper yourselves

Navštivte naše www stránky, objednejte některý z našich wellness pobytů a nechte se hýčkat...

Besuchen Sie unsere www-Seiten, bestellen Sie einen unserer Wellnessaufenthalte und lassen Sie sich verwöhnen…

Посетите наши www-странички, закажите себе какие- нибудь wellness-процедуры и позвольте себя ублажать...

www.spa-hotel-imperial.cz tel.: +420 353 203 113

Imperial Karlovy Vary Group

www.spa-resort-sanssouci.cz tel.: +420 353 207 113

Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

LIFE 2-2013


LIFE 2-2013

30. 5. 2013

15:48

Stránka 8

8

life

Cesty za poznáním series part 2

Karlovarska

Karlovy Vary region – trails of discovery Kennenlernreisen durch die Karlsbader Region Путешествия по Карловарскому краю tu pohybuje v rozmezí 0,5 až 3,8 m a tak je třeba pohybovat se jen po chodníčcích, čímž ochráníte nejen vzácné rostliny, ale i vlastní zdraví. Délka trasy je 3,2 km a najdete na ní 12 naučných zastávek se zajímavostmi o vzácných rostlinných společenstvech.

Božídarské rašeliniště / Božídarské Peat Bog / Gottesgaber Moorgrund / Божидарский торфяник

Blatenský příkop Příkladů dokonalého soužití člověka s přírodou je v Krušnohoří bezpočet a jedním z nejznámějších a nejzachovalejších je Blatenský příkop vybudovaný roku 1544. Tehdy se rozvíjející hornictví na Blatensku vyžadovalo obrovské množství vody coby zdroje energie pro doly a úpravny rud. Jedinými zdroji tu byla jen říčka Černá a Blatenský potok, ale v drsných horských podmínkách nestačilo jen vykopat strouhu. Příkop musel být chráněn před rozmary počasí, především před nánosy sněhu a ničivými vichřicemi. Proto byly kolem příkopu vysázeny smrky a některé jeho části se v zimě zakrývaly větvemi. K regulaci přítoku sloužily hráze se stavidly, přepady a odváděcí kanály. Roku 1980 byl 12 km dlouhý Blatenský příkop vyhlášen technickou kulturní památkou, která v letech 1995-2001 prošla generální rekonstrukcí a po celé délce příkopu byla vybudována naučná stezka s 23 informačními zastávkami.

V Karlovarském regionu je mnoho jedinečných přírodních a historických památek, které určitě stojí za to navštívit. Kromě toho nabízí také řadu zajímavých příležitostí ke kulturnímu a sportovnímu vyžití. My Vám některé z nich v našem seriálu představíme. V případě, že budete mít zájem je navštívit či se jich zúčastnit, můžete se obrátit na pracovníky concierge, kteří Vám rádi poskytnou potřebné informace, pomohou s organizací výletu, zajištěním dopravy, vstupenek a dalších věcí podle Vašich požadavků.

Andělská Hora Velmi oblíbeným výletním místem jsou volně dostupné rozsáhlé zříceniny gotického hradu Engelsburg z druhé poloviny 14. století, které se nacházejí na mohutném skalním ostrohu nad obcí Andělská Hora. Impozantní kruhový výhled na Krušné hory s Klínovcem, Doupovské hory a Slavkovský les jistě oceníte stejně jako třeba v roce 1786 německý básník Johann Wolfgang Goethe, který dole v obci oslavil své sedmatřicáté narozeniny. O pět let později sem dorazil během výletu na oslíku i další slavný Němec Friedrich Schiller, který se tou dobou léčil v Karlových Varech. U příležitosti stého výročí jeho narození v roce 1859 pak zdejší Němci zasadili v obci na náměstí Schillerův dub. Z hradního vrchu je vidět také unikátní trojboký poutní kostel Nejsvětější Trojice z roku 1712, který rozhodně stojí za to navštívit. Jeho stavitelem byl významný barokní architekt italského původu Giovanni Battista Alliprandi, autorem freskové výzdoby barokní malíř Josef Kramolín. Jistě vás neudiví, že hradní zříceny i městečko jsou místy vyhledávanými fil-

www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

IMPERIAL

maři, natáčela se tu například slavná Balada pro banditu.

Božídarské rašeliniště Nejrozsáhlejší národní přírodní rezervací Karlovarského kraje o rozloze 930 hektarů je od roku 1965 rašeliniště v okolí Božího Daru v Krušných horách, známého centra letních i zimních sportů. Zdejší bohaté zásoby rašeliny byly objeveny v 18. století a původně se s ní jen topilo. V 19. století, kdy byla v okolí Božího Daru ukončena těžba cínu a stříbra, se těžba rašeliny stala jedním z hlavních zdrojů obživy místních obyvatel. V roce 1972 zde byla vystavěna naučná stezka, která vás provede nejhodnotnější částí rašeliniště, kterému vévodí hora Špičák výškou 1 115 m n. m. Výška rašeliny se

Vlčí jámy Naučná stezka Vlčí jámy vás seznámí s několika přírodními raritami, které dnes ozvláštňují oblast Krušnohoří spojenou s hornickou činností. V místech, kde kdysi ložiska rudy vystupovala až na povrch, se postupovalo do podzemí zahlubováním. Tam pak byly vyrubány komory. Čas od času se ale stalo, že strop komory nevydržel a zřítil se i s okolními stěnami. Tímto způsobem vznikla i největší propadlina Vlčích jam 120 m dlouhá a 14 m široká, která odkryla zbytky starých chodeb dolu Wolfgang. Také bývalý důl Jiří – 20 metrů hluboká úzká žíla – se těší velkému zájmu turistů. Díky tvaru průrvy zde dochází pouze k omezené výměně vzduchu, takže je tu velmi chladno i v létě. Dokonce začátkem října roku 1813 byl důl Jiří cenným zdrojem ledu pro raněné v bitvě národů u Lipska. Naučná stezka Vlčí jámy má celkem 7 zastávek a měří 5,5 km. Součástí stezky je Blatenský vrch s rozhlednou, odkud je úžasný výhled do okolí.

Vlčí jámy / Wolf Hollows / Wolfsgruben / Волчьи ямы

english

The Karlovy Vary region is full of many unique natural and historical monuments that are worth visiting. It also offers many interesting opportunities for cultural activities as well as sport activities. Some of the activities will be introduced in our series. In case you are interested in visiting or participating in the activities, please contact the concierge office. The office will gladly provide all the necessary information to help you organize the trip, transport, tickets and other matters as needed.

Andělská Hora (Angel Hill) Freely accessible vast ruins of the gothic castle Engelsburg built in the second half of the 14th century that occupy a massive rock over the Andělská Hora village are a very popular tourist destination. You will surely appreciate an impressive 360° panoramic view of the

Blatná region required enormous volume of water as a source of energy for mines and ore treatment plants. The small Černá river and Blatenský brook were the only sources, but in such harsh mountain environments one cannot dig only a shallow gutter. The ditch had to be protected from weather ravages, mainly from snow mass and devastating windstorms. Therefore spruces were planted around the ditch and in winter certain parts of it were covered by branches. Dikes with flood gates, overflows and diversion channels were erected to regulate the inflow. In 1980 the 12 km long Blatenský ditch was announced a protected technical monument. In the years 1995-2001 it underwent a massive reconstruction and the natural trail with 23 information stops was built along its length. Wolf Hollows The Wolf Hollows natural trail will show you several natural curios which

Andělská Hora / Angel Hill / Engelsberg / Андельска Гора

Krušné Mountains with the Klínovec peak, Doupovské Mountains and Slavkovský Forest in the same way as a German poet Johann Wolfgang Goethe who in 1786 celebrated his thirty seventh birthdays in the valley village. Five years later Friedrich Schiller, another famous German, made a trip here on back of a donkey as a part of his spa stay in Karlovy Vary. On the occasion of the centennial anniversary of his birth in 1859 local Germans planted “Schiller’s oak” at the village square. From the castle hill you can also see a unique threeside pilgrim church of Nejsvětější Trojice (Holy Trinity Church) built in 1712 which is definitely worth a look. It was designed by an outstanding baroque architect with Italian roots, Giovanni Battista Alliprandi, the author of fresco wall-paintings is a baroque painter Josef Kramolín. It is no surprise that the castle ruins and the village are spots often visited by film makers, for example the famous movie Balada pro banditu was shot right here.

Božídarské Peat Bog The peat bog with the area of 930 hectares located in the vicinity of Boží Dar in Krušné Mountains, the wellknown summer and winter sports area, is the largest protected landscape area in the Karlovy Vary Region since 1965. The local rich peat deposits were discovered in the 18th century and peat was originally used only as a fuel for heating. In the 19th century, after mining of tin and silver around Boží Dar had ended, peat mining became one of main sources of living for local people. In 1972 a natural trail was built here which leads through the most valuable parts of the peat bog, dominated by Špičák with the altitude of 1115 above the sea level. In this area the peat layer ranges from 0.5 to 3.8m and tourists have to walk only on footways so as to protect rare plant species and their own safety as well. The length of the trail is 3.2km and it is interrupted by 12 stops with interesting information about groups of rare plant species. Blatenský Ditch In Krušné Mountains there are many examples of humans living in perfect harmony with nature, but Blatenský Ditch built in 1544 is one of the most famous and the most preserved of them. Then developing mining industry in

today make the Krušné Mountains region connected with mining activities so interesting and special. At the spots where the ore veins surfaced, miners proceeded to the underground by digging deeper and deeper. There they mined chambers. Occasionally the ceiling of the chamber did not stand the weight and collapsed, taking surrounding walls with it. In this manner the largest depression of Wolf Hollows was created - it is 120 m long and 14 m wide and it uncovered the remains of old corridors of the Wolfgang mine.

Blatenský příkop / Blatenský Ditch / Plattener Graben / Блатенский канал

The former Jiří (George) mine – 20 m deep narrow vein – is a very popular tourist location as well. Thanks to the shape of the rift the air exchange is only limited and so it is very cold here even in summer. At the beginning of October of the year 1813 the Jiří mine was even a precious source of ice for injured soldiers in the Battle of the Nations at Leipzig. The natural trail Wolf Hollows has 7 stops in total and it is 5.5 km long. The trail passes through the Blatenský Hill with an observation tower which boasts a magnificent panoramic view. deutsch

In der Karlsbader Region gibt es zahlreiche einzigartige Sehenswürdigkeiten aus Natur und Geschichte,


30. 5. 2013

18:36

Stránka 2

Hotel Imperial Libušina 18, Karlovy Vary tel: +420 353 203 113, fax: +420 353 203 151 e-mail: reservation@spa-hotel-imperial.cz www.spa-hotel-imperial.cz

HOTEL IMPERIAL

Restaurant Paris À LA CARTE ❖ SHOW KITCHEN ❖ OPEN DAILY 7.30-10.00 & 12.00-15.00 & 18.00-22.00 RESERVATION +420 353 203 901

CULINARY E VENTS oprv9

AT HOTEL IMPERIAL

Spa & Health Club ▪ SLEDUJTE PLAKÁTY U CONCIERGE ▪ WATCH POSTERS AT THE HOTEL CONCIERGE ▪ ▪ BEACHTEN SIE DIE PLAKATE BEIM CONCIERGE ▪ СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ У КОНСЬЕРЖ - СЛУЖБЫ ▪

LUXURY MEDICAL CARE

The Best Event Place H OT E L I M P E R I A L

HOTEL IMPERIAL


LIFE 2-2013

30. 5. 2013

15:50

Stránka 10

Spa Resort Sanssouci U Imperiálu 11, Karlovy Vary tel: +420 353 207 113, fax: +420 353 207 250 e-mail: reservation@spa-resort-sanssouci.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

Spa Resort Sanssouci

Culinary Events ≈ Floating

SLEDUJTE PLAKÁTY U CONCIERGE ▪ LOOK FOR POSTERS AT THE HOTEL CONCIERGE ▪ BEACHTEN SIE DIE PLAKATE BEIM CONCIERGE ▪ СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ У КОНСЬЕРЖ- СЛУЖБЫ

Květinová aranžmá přesně podle vašich představ

Restaurant Opera at Green House

à la carte

[CZ] Lákavé speciality mezinárodní kuchyně ■ Show kitchen ■ otevřeno 12.00-15.00 a 18.00-22.00 h

[RU] Соблазнительные деликатесы международной кухни ■ Кулинарное шоу ■ Открыто 12-15 и 18-22

SPA&WELLNESS

[ENG] Tempting international specialties ■ Show kitchen ■ Open daily 12.00-15.00 and 18.00-22.00

[D] Verlockende Spezialitäten der internationalen Küche ■ Show kitchen ■ geöffnet 12.00-15.00 und 18.00-22.00 Uhr

reservation at: tel: +420 353 207 313

[ENG] Flower arrangement according to your wishes [D] Blumenarrangements genau nach Ihren Vorstellungen [RU] Аранжировка букетов по Вашему желанию Objednávka květin u concierge / Order flowers at the hotel concierge Blumenbestellung beim Concierge / Заказы букетов у консьерж-службы

at Spa Resort Sanssouci

[CZ] Vyzkoušejte Floating – koupel s takovou koncentrací soli, jakou má voda v Mrtvém moři [ENG] Try floating – a bath with such a concentration of salt as in the Dead Sea

časování procedur / timing procedures Terminvergabe / Расписание процедур

[D] Probieren Sie Floating – ein Bad mit einer Salzkonzentration, wie es das Wasser im Toten Meer hat. [RU] Флоутинг – ваннa с концентрацией соли, подобной Мертвому морю

tel: +420 353 207 540

Přijďte a vyzkoušejte nejnovější wellness procedury z naší široké nabídky Come and try the latest wellness trends added to the large number of our procedures Kommen Sie und probieren Sie die neuesten Wellnessbehandlungen aus unserem breiten Angebot Приглашаем Вас попробовать новейшие спа-процедуры из нашего широкого ассортимента [CZ] Harmonizující koupele • Afrodita • Kleopatra • Vinná lázeň • Pivní lázeň • Koupel s přísadami slouží k relaxaci, navození vnitřní rovnováhy, vyživuje a zvláčňuje pokožku

Thalassotherapie • Relaxační a kosmetická procedura s možností výběru přísady (thalasso / thalaspa, skořicový zábal, aloe vera, atd.)

Shiatsu masáž • Komplexní metoda vycházející z tradiční čínské medicíny A mnoho dalších…

Náš profesionální tým je Vám kdykoli k dispozici.

[ENG] Harmonizing baths • Aphrodite • Cleopatra • Wine bath • Beer bath • Baths with herbs or salts promote relaxation, bring about inner balance, nourish and hydrate skin Thalassotherapy • A relaxation and cosmetic procedure with therapeutic preparations chosen by the client (thalassic spa, cinnamon wrap, aloe vera, etc.)

Shiatsu massage • A comprehensive massage method based on traditional Chinese medicine practice And much, much more…

Our professional team is always here to assist you.

[DE] Harmonisierende Bäder • Afrodita • Kleopatra • Weinbad • Bierbad • Bäder mit Zusätzen dienen der Entspannung sowie Herbeiführung des inneren Gleichgewichts, ernähren die Haut und machen sie geschmeidig

[RU] Гармонизирующие ванны • Афродита • Клеопатра • Винная ванна • Пивная ванна • Ванны с добавками служат для релаксации и восстановления внутреннего баланса, они питают и смягчают кожу

Shiatsu Massage • eine Komplexmethode aus der traditionellen chinesischen Medizin

Массаж шиацу • Комплексный метод, основанный на традиционной китайской медицине

Unser professionelles Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Наш профессиональный коллектив всегда к Вашим услугам.

Thalassotherapie • eine entspannende und kosmetische Behandlung mit der Möglichkeit der Wahl der Kosmetikprodukte (Thalasso / Thalaspa, Zimtpa-ckung, Aloe Vera usw.)

Und viele andere…

Талассотерапия • Релаксационная и косметическая процедура с выбором добавок (талассо / таласпа, компрессы и укутывания с корицей, алоэ вера и т.д.)

И многое другое…

Tel.: +420 353 207 540


LIFE 2-2013

30. 5. 2013

15:54

Stránka 11

die es sich ganz sich lohnt zu besuchen. Außerdem bietet sie viele interessante Gelegenheiten für kulturelle und sportliche Erlebnisse. Einige davon stellen wir Ihnen in unserer Serie vor. Falls Sie Interesse haben, diese zu besuchen oder daran teilzunehmen, können Sie sich an unsere ConciergeMitarbeiter wenden, die Ihnen gerne weitere Informationen gewähren sowie bei der Organisierung von Ausflügen, Transfers, Eintrittskarten u.a. gemäß Ihren Wünschen behilflich sind.

Andělská Hora (Engelsberg) Ein sehr begehrter Ausflugsort sind die frei zugänglichen Ruinen der gotischen Burg Engelsburg aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, die sich auf einer monströsen felsigen Landzunge oberhalb der Gemeinde Andělská Hora befinden. Der imposante Rundblick auf das Erzgebirge mit dem Keilberg, die Duppauer Berge und den Kaiserwald wird Ihnen genau so gefallen wie es 1786 dem deutschen Dichter Johann Wolfgang Goethe gefallen hat, der unten in der Gemeinde seinen siebenunddreißigsten Geburtstag feierte. Fünf Jahre später kam während eines Ausflugs auch ein weiterer berühmter Deutscher hierher – Friedrich Schiller, der in jener Zeit in Karlsbad kurte. Anlässlich dessen einhundertsten Geburtstages im Jahre 1859 pflanzten die hiesigen Deutschen auf dem Marktplatz im Dorf eine Eiche – die Schiller-Eiche. Von der Burganhöhe ist auch die dreiseitige Pilgerkirche der Allerheiligsten Dreifaltigkeit aus dem Jahre 1712 zu sehen, die es sich lohnt zu besuchen. Dessen Bauherr war der berühmte Barockarchitekt italienischen Ursprungs Giovanni Battista Al-

IMPERIAL

Božídarské rašeliniště (Gottesgaber Moorgrund) Die umfangreichste nationale Naturreservation der Karlsbader Region von einer Größe von 930 Hektar ist seit 1965 der Moorgrund in der Umgebung von Boží Dar im Erzgebirge, einem bekannten Sommer- und Wintersportzentrum. Die hiesigen reichen Moorvorräte wurden im 18. Jahrhundert entdeckt und dienten ursprünglich nur zum Heizen. Im 19. Jahrhundert, als in der Umgebung von Boží Dar die Zinn- und Silberförderung eingestellt wurde, begann der Abbau von Moor zu einem der Hauptquellen des Lebensunterhaltes der örtlichen Bevölkerung zu werden. 1972 wurde hier ein Lehrpfad eingerichtet, der Sie durch den wertvollsten Teil des Moorgrundes führt, dem der Berg Špičák (Spitzberg) mit seinen 1115 m ü.M. thront. Die Höhe des Moores bewegt sich hier von 0,5 bis 3,8 m. Deshalb ist es notwendig, sich nur auf Pfaden zu bewegen, wodurch Sie nicht nur seltene Pflanzen schützen, sondern auch die eigene Gesundheit. Die Länge des Lehrpfades beträgt 3,2 km und Sie finden hier 12 Lehrstationen mit interessanten Informationen über seltene Pflanzengruppen.

году через заповедник была проложена экологическая тропа, проходящая через самую интересную часть торфяника у горы Шпичак (1 115 м над у.м.). Толщина слоя торфа в этих местах составляет 0,5-3,8 м, поэтому для охраны редких видов растений и собственной безопасности можно ходить только по мостикам. Длина тропы составляет 3,2 км, на ней устроено 12 научных остановок со стендами, содержащими интересные сведения о редких растительных сообществах.

Engelsburg / Angel Hill / Engelsburg / Андельска Гора

Blatenský příkop (Plattener Graben) Beispiele für ein perfektes Zusammenleben von Mensch und Natur gibt es im Erzgebirge sehr viele und eines der bekanntesten und besterhaltenen ist der Plattener Graben von 1544. Damals benötigte man für den sich entwickelnden Bergbau in der Umgebung von Blatno enorme Mengen an Wasser als Energiequelle für Bergwerke und Erzaufbereitungsanlagen. Die einzigen Wasserquellen waren hier der Schwarzbach und der Plattenbach. Unter den

Vlčí jámy (Wolfsgruben) Der Lehrpfad Vlčí jámy führt Sie zu einigen Naturraritäten, die heute das mit dem Bergbau verbundene Gebiet des Erzgebirges zu etwas Besonderem werden lassen. An Stellen, an denen einst Erz bis an die Oberfläche trat, ging man unter Tage mittels Senken. Dort wurden dann Kammern ausgehackt. Ab und zu geschah es dann, dass die Decke einer Kammer nicht standhielt und sogar mit den umliegenden Wänden einstürzte. Auf diese Art und Weise entstand auch die größte Einsenkung der Wolfgruben, 120 m lang und 14 m breit, die alte Stollen der Grube Wolfgang aufdeckte. Auch die ehemalige Grube Jiří – ein 20 Meter tiefer enger Gang – erfreut sich bei den Touristen eines großen Interesses. Dank der Form der Kluft kommt es hier nur zu einem begrenzten Luftaustausch, so dass es hier selbst im Sommer sehr kühl ist. Anfang Oktober 1813 war die Grube Jiří sogar eine wertvolle Eisquelle für die Verletzten der Völkerschlacht bei Leipzig. Der Lehrpfad besitzt insgesamt 7 Stationen und ist 5,5 km lang. Bestandteil des Lehrpfades ist der Plattenhügel mit Aussichtsturm, von dem aus sich ein hervorragender Blick auf die Umgebung bietet. по-русски

Božídarské rašeliniště / Božídarské Peat Bog / Gottesgaber Moorgrund / Божидарский торфяник

liprandi, Autor der Freskendekoration ist der Barockmaler Josef Kramolín. Es wird Sie sicher nicht wundern, dass die Burgruinen ein beliebter Ort für Filmemacher sind – so wurde hier zum Beispiel die berühmte Ballade für einen Banditen gedreht.

11

life

www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

rauen Gebirgsbedingungen reichte es jedoch nicht, nur eine Rinne auszugraben. Der Graben musste vor den Tücken des Wetters geschützt werden, vor allem vor zu viel Schnee und vernichtenden Stürmen. Deshalb wurden entlang des Grabens Fichten gepflanzt und einige Teile wurden im Winter mit Zweigen abgedeckt. Zur Regulierung des Zulaufs dienten Wehre mit Schleusen, Überläufe und Ableitungskanäle. Im Jahr 1980 wurde der 12 km lange Plattener Graben zum technischen Kulturdenkmal erklärt und erfuhr in den Jahren 1995-2001 eine Generalrekonstruktion. Entlang des gesamten Grabens ist ein Lehrpfad mit 23 Informationsstationen entstanden.

На территории Карловарского региона расположено множество уникальных природных и исторических памятников, которые определенно стоит посетить. Кроме того, здесь есть ряд интересных возможностей для культурного и спортивного досуга. Некоторые из них мы представим Вам в рамках нашего сериала. В том случае, если Вы захотите посетить памятники или принять участие в мероприятиях, можете обратиться к сотрудникам консьерж-сервиса, которые охотно предоставят Вам необходимую информацию, помогут организовать экскурсию, обеспечат транспорт, билеты и все необходимое в соответствии с Вашими требованиями.

Vlčí jámy / Wolf Hollows / Wolfsgruben / Волчьи ямы

Božídarské rašeliniště / Božídarské Peat Bog / Gottesgaber Moorgrund / Божидарский торфяник

Андельска Гора Очень популярной целью загородных прогулок являются свободно доступные развалины построенной во второй половине ХIV века готической крепости Энгельсбург, венчающие массивный скалистый отрог над городком Андельска Гора. Великолепные Рудные горы с Клиновцем, Доуповские горы и Славковский лес и сегодня так же величественны, как и в 1786 году, когда немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гете отмечал здесь свой 37-й день рождения. Спустя пять лет руины крепости посетил еще один, приехавший на ослике, известный поэт – Фридрих Шиллер, который в то время поправлял здоровье в Карловых Варах. По случаю 100-летия его рождения местные немцы в 1859 г. посадили на городской площади дуб Шиллера. С вершины горы виден уникальный трехгранный паломнический костел Святой Троицы. Костел, построенный в 1712 г. по проекту барочного архитектора, итальянца по происхождению Джованни Баттиста Алипранди, несомненно, заслуживает Bашего внимания. Автором фресок является барочный художник Йозеф Крамолин. Не удивительно, что живописные крепостные развалины и городок привлекают кинематографистов. Здесь, кроме прочего, проходили съемки кинофильма «Баллада для бандита». Божидарский торфяник Самым крупным национальным природным заповедником Карловарского края площадью 930 гектаров с 1965 года является торфяник в окрестностях популярного центра летних и зимних видов спорта, рудногорского города Божи-Дар. В ХVIII веке здесь были открыты богатые залежи торфа, который вначале использовался только для отопления. В ХIХ веке, когда в окрестностях Божи-Дара прекратилась добыча олова и серебра, торфоразработки стали одним из главных источников доходов местных жителей. В 1972

Блатенский канал В Рудных горах можно найти бесконечное множество примеров гармоничного взаимодействия человека и природы. Одним из самых известных и наиболее хорошо сохранившихся является Блатенский канал, построенный в 1544 г., когда развитие горнодобывающей промышленности в районе Блатны вызвало потребность в большом количестве воды, необходимой для работы шахт и рудообогатительных установок. Единственными источниками воды были река Черна и Блатенский ручей, но в сложных горных условиях недостаточно было просто провести от них канал. Требовалось защитить его от капризов погоды, прежде всего, от снега и сильных ураганов. Поэтому по сторонам канала были высажены еловые ветрозащитные полосы, а отдельные его части зимой накрывали ветками. Для регулирования расхода воды служили плотины со шлюзами, водосбросы и отводящие каналы. В 1980 году 12-километровый Блатенский канал был объявлен

Vlčí jámy / Wolf Hollows / Wolfsgruben / Волчьи ямы

памятником техники, а в 1995-2001 гг. состоялась его генеральная реконструкция, и вдоль всего канала была проложена экологическая тропа с 23 информационными остановками.

Волчьи ямы Экологическая тропа «Волчьи ямы» знакомит посетителей с несколькими природными раритетами, которые придают особый колорит горнодобывающей области Рудных гор. В местах, где залежи руды выходили на поверхность, шахтеры в ходе добычи постепенно углублялись под землю, вырубая штреки и камеры. Иногда под весом почвы потолки и стены камер обрушивались. Именно так образовалась самая большая впадина Волчьих ям длиной 120 и шириной 14 метров, обнажившая старые штольни шахты «Вольфганг». Популярностью у туристов пользуется и глубокое и узкое 20-метровое ущелье – бывшая шахта «Йиржи». Благодаря особенностям его формы здесь очень слабая циркуляция воздуха, и в шахте даже летом очень холодно. В начале октября 1813 г. шахта «Иржи» стала ценным источником льда для раненых в битве народов под Лейпцигом. Длина экологической тропы «Волчьи ямы», вдоль которой расположено 7 остановок, составляет 5,5 км. Она ведет через Блатенский холм со смотровой башней, с которой открывается изумительная па норама окрестных мест.


LIFE 2-2013

30. 5. 2013

15:54

Stránka 12

12

life

Magiáles Šari Vari & lázeňská láska interview

Magiáles Šari Vari & Spa Love Magiáles Šari Vari & Kurliebe Magiáles Šari Vari и курортный роман Jestli jste zvědaví, jaký příběh se skrývá pod tímto tajemným titulkem, tak si pojďte na chvíli spolu s námi popovídat s manželi Boženou a Jaroslavem Dubskými, kteří jsou již od roku 1989 věrnými hosty lázeňského hotelu Švýcarský dvůr. Ten byste už ale v Karlových Varech hledali marně. Po rekonstrukci v roce 2009 se stal pod jménem Green House součástí rozlehlého Spa Resortu Sanssouci, v jehož Atrium Lobby Baru našla čestné místo i prezentace bohaté historie Švýcarského dvora.

Můžete se prosím představit našim čtenářům? Jsme oba podnikatelé, žijeme a podnikáme v Říčanech u Prahy v oborech chladírenská technika, rekuperace a individuální kremace zvířátek. Naším společným koníčkem jsou pejsci, máme tři rotvajlery. Já jsem byl původně kouzelníkem a do Karlových Varů jsem jezdíval na proslulý mezinárodní kongres kouzelníků Magiáles Šari Vari, kde jsem jednou získal dokonce 1. místo.

Nevyzkoušeli, protože jsme po všechna léta byli tak spokojeni, že nemáme potřebu zkoušet něco jiného.

Jezdíte do lázní vždy ve dvou, nebo také s rodinou či přáteli? Víte, jak lázeňský pobyt prospívá Vašemu zdraví? Jezdíme většinou spolu s manželkou, ale když je tady na komplexním lázeňském léčení, takzvaně „na křížek“, tak já za ní jezdím na příspěvkovou lázeňskou péči nebo alespoň na víkendy. Nyní jezdíme vždy minimálně ve dvou, poslední dobou i s přáteli. Po komplikované operaci žlučníku jsme sem poslali i syna. Pobyt nám velice prospívá, vždy si tady „dobíjíme baterky“. Hodně jsme cestovali i po světě, nyní už netoužíme objevovat nové destinace.

Čím Vás Karlovy Vary nejvíce přitahují? V jakém ročním období jste tady nejraději a proč? Dříve jsem bral Karlovy Vary spíše jako město s obrovským zázemím pro kouzelníky, ale poté, co jsme se zde s manželkou seznámili, je to pro nás oba nos-

delší pobyt čas. O to víc se ale snažíme přijet častěji. Jak vidíte, ačkoliv je teprve březen, jsme tu letos již potřetí.

Jak nejraději trávíte v lázních volný čas? Procházkami do města i přírody, návštěvami kaváren a tanečních večerů v Blue House. Termín pobytu si vždy vybíráme tak, aby se v té době konal taneční večer.

Věnovali jste někdy někomu pobyt v lázních jako dárek? Doporučujete zdejší lázeňský pobyt svým přátelům a známým? Ano, synovi a jeho přítelkyni jsme věnovali pobyt jako dárek k Vánocům. Pobyt ve Spa Resortu Sanssouci doporučujeme všem, protože má ideální polohu, vynikající kuchyni a výborné procedury „pod jednou střechou“. Sice jsme měli zpočátku po rekonstrukci Švýcarského dvora smíšené pocity, protože nejsme zrovna vyznavači moderních interiérů, ale uvědomujeme si, že to všechno má svůj smysl, i když byla zrušena „naše“ kavárna, kde jsme se seznámili. To víte,

dvůr which occupies the place of honour in the Atrium - Lobby Bar.

Can you introduce yourselves to our readers? We are both entrepreneurs, we live and run our business in town of Říčany, near Prague in the field of cooling technologies, recuperation and individual cremation of pets. Dogs are our shared hobby, we have three Rottweilers. My original profession is a magician. I used to visit Karlovy Vary for the renowned congress of magicians Magiáles Šari Vari and once I even won the 1st place there. Can you remember when and where your first spa stay was? Did your visit the spa with some specific health problem or was it only a spa vacation? In 1989 we both arrived to Švýcarský dvůr as patients. I came from Prague and my wife from Brno. I was after the gallbladder surgery and she recovered from the ulcer disease. It was our first spa stay in our life. We met here and so the “spa love” erupted between us which, quite unusually, lasts to this day. Did you try some other spa resorts, besides Karlovy Vary, for example abroad? What is your experience, can you compare? No, we did not, because all those years we have been so satisfied with the service that we do not feel like trying anything new.

Do you visit spa always in couple, or also with your family or friends? Do you know how a stay in spa is favorable to your health? Usually we go to spa in two with my wife, but when she comes here for a complex spa treatment, or in other words when her stay is paid from the statutory health insurance, I visit her for a contributory spa care or at least for weekends. At the moment we arrive always at least in two, but most recently also with friends. After the complicated gallbladder surgery we send our son here. The stay has very positive effects on our health, we always “recharge our batteries” here. We traveled a lot all over the world, but we are no longer eager to discover new destinations.

What is the biggest attraction in Karlovy Vary for you? What is your favorite time of year here and why? I used to consider Karlovy Vary more like a city with vast opportunities for magicians, but after I had met my wife, it became a nostalgic and romantic experience, the city of our first dates, now it is our “heart affair”. And therefore it is the season September-October that we love the most, the time of our first stay here. What spa treatment procedures are your favorite ones? My husband prefers all water healing procedures, I like massages.

Do you take advantage of special offers for wellness stays in Sanssouci Spa Resort? Yes, in fact now we always come here for special spa stays, specifically for “Romantic stay for two”, because due to our business activities we are too busy to stay here longer. The more we try to come here more often. As you see, it is only March and this is our third stay here already.

Vzpomínáte, kdy a kde jste byli na svém prvním lázeňském pobytu? Byli jste tam s nějakým konkrétním zdravotním problémem, nebo jen na zdravotní dovolené? V roce 1989 jsme se oba přijeli jako pacienti léčit do Švýcarského dvora, já tenkrát z Prahy a manželka z Brna. Já byl po operaci žlučníku a ona po vředové chorobě. Byl to náš úplně první lázeňský pobyt v životě. Tady jsme se seznámili a tady mezi námi vznikla „lázeňská láska“, která nám ale dost netypicky vydržela až dodnes. Vyzkoušeli jste kromě Karlových Varů jiné lázně, třeba i v zahraničí? Jaké máte zkušenosti, můžete srovnávat?

www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

IMPERIAL

talgie a romantika, město našeho prvního setkání, zkrátka srdeční záležitost. Proto sem nejraději jezdíme právě v období září-říjen, kdy jsme tu byli poprvé. Které lázeňské procedury jsou Vaše nejoblíbenější? Manžel má nejraději veškerou vodoléčbu, já masáže.

Využíváte také výhodných nabídek na wellness pobyty ve Spa Resortu Sanssouci? Ano, nyní jezdíme vlastně pořád na wellness pobyty, konkrétně na „Romantiku pro dva“, protože vzhledem k našim podnikatelským aktivitám nemáme na

vzpomínky. Přesto jsme tu naprosto spokojeni a nemáme potřebu zkoušet, jestli je třeba někde něco lepšího. english

If you are curious what story is hidden under this mysterious title, please come to sit and talk for a while with Božena and Jaroslav Dubský who are loyal guests of the Švýcarský dvůr spa hotel since 1989. However, your efforts to find this hotel in Karlovy Vary would be fruitless. After the reconstruction in 2009 it was renamed to Green House and became a part of the vast «Spa Resort Sanssouci» where you can find the presentation of rich history of Švýcarský

How do you spend your leisure time in spa? We stroll in the city, go for a walk to the nature, visit cafeterias and enjoy dancing nights in Blue House. We always choose our stay so that it coincides with the dancing night.

Did you ever give the spa stay as a gift? Can you recommend the spa stay here to your friends and acquaintances? Yes, we gave the spa stay voucher to our son and his girlfriend as a Christmas gift. We may recommend the stay in Spa Resort Sanssouci to all for its ideal location, excellent cuisine and marvelous treatment procedures “under one roof”. At the beginning we had very confused feelings about reconstruction of Švýcarský dvůr, because we are not big fans of modern interiors, but now we must acknowledge that everything was made

for a purpose, even though “our” cafeteria where we first met was closed down. Well you know, the memories. For all that we are absolutely happy and we do not feel any need to look for some better options. deutsch

Falls Sie neugierig sind, was sich hinter diesem geheimnisvollen Titel verbirgt, dann kommen Sie mit uns auf ein Gespräch mit dem Ehepaar Božena und Jaroslav Dubsky, die bereits seit 1989 treue Gäste des Kurhotels Schweizer Hof sind. Dieses werden Sie in Karlovy Vary jedoch bereits vergeblich suchen. Nach der Generalsanierung im Jahr 2009 wurde es unter dem Namen Green House Bestandteil des umfangreichen Spa Resorts Sanssouci, in dessen Atrium - Lobby Bar auch die Präsentation der reichhaltigen Geschichte des Schweizer Hofes ihren Platz fand. Können Sie sich unseren Lesern kurz vorstellen? Wir sind beide Unternehmer, leben und arbeiten in Říčany bei Prag auf dem Gebiet der Kühltechnik, Rekuperation und individuellen Kremation von Tieren. Unser gemeinsames Hobby sind Hunde – wir haben drei Rotweiler. Ursprünglich war ich Zauberer und nach Karlovy Vary gekommen bin ich immer zu dem bekannten internationalen Kongress der Zauberer Magiáles Šari Vari, bei dem ich sogar einmal einen 1. Platz erreicht habe.

Erinnern Sie sich noch daran, wann und wo Sie Ihren ersten Kuraufenthalt verbracht haben? Waren Sie dort aufgrund eines bestimmten gesundheitlichen Problems oder nur zu einem Gesundheitsurlaub? 1989 waren wir beide das erste Mal hier im Schweizer Hof zur Kur – ich aus Prag und meine Frau aus Brno. Ich hatte eine Gallenblasenoperation hinter mir und sie Magengeschwüre. Es war für uns der erste Kuraufenthalt überhaupt. Hier haben wir uns kennenglernt und hier ist zwischen uns eine „Kurliebe“ entstanden, die ziemlich untypisch bis heute gehalten hat.

Haben Sie außer Karlovy Vary auch andere Kurorte ausprobiert, evtl. auch im Ausland? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, können Sie vergleichen? Nein, haben wir nicht. Wir waren hier immer sehr zufrieden und hatten keinen Bedarf, etwas Anderes zu versuchen.

Fahren Sie immer zu zweit zur Kur oder auch mit Familie oder Freunden? Wissen Sie, was Ihnen der Kuraufenthalt für Ihre Gesundheit Gutes bringt? Meistens fahren wir zu zweit. Wenn meine Frau eine stationäre Heilkur bewilligt bekommen hat, genehmige ich mir eine offene Badekur oder komme wenigstens zu einem Wochenendaufenthalt mit. In letzter Zeit fahren wir mindestens zu zweit, häufig sind Freunde dabei. Nach einer komplizierten Gallenblasenoperation haben wir auch unseren Sohn nach Karlovy Vary geschickt. Der Aufenthalt tut uns immer sehr gut, hier „laden“ wir immer „unsere Batterien neu auf“. Wir sind auch viel in der Welt herumgekommen, aber inzwischen haben wir kein Verlangen mehr, neue Orte kennenzulernen.

Was macht Karlovy Vary für Sie besonders anziehend? Welche Jahreszeit bevorzugen Sie und warum? Früher habe ich Karlovy Vary eher als eine Stadt mit großem Raum für Zauberer gesehen, aber seitdem ich hier meine Frau kennengelernt habe, ist die Stadt für uns beide Nostalgie und Romantik, die Stadt unseres ersten Treffens – kurzum eine Herzenssache. Am liebsten kommen wir deshalb immer von September bis Oktober hierher, in der Zeit, als wir hier zum ersten Male waren. Welche Kuranwendungen mögen Sie am meisten? Mein Mann mag am liebsten sämtliche Hydrotherapie, ich Massagen.

Nutzen Sie auch die günstigen Angebote an Wellnessaufenthalten im Spa Resort Sanssouci? Ja, heute fahren wir praktisch nur noch zu Wellnessaufenthalten, konkret „Ro-


LIFE 2-2013 inzertní příloha

29. 5. 2013

14:14

StrĂĄnka 1

A

lifeADVERTISEMENT

+ w info 42 w @ 0 w pe 6 .p tr 03 et ac 5 ra lin 51 cl ic 1 in .c 6 ic z 6 .c z

IMPERIAL

ɉɪɨɎÉ&#x;ɍɍɢɨɧɚɼɜɧɨÉ&#x; É¨É›ÉŤÉĽÉ­É É˘ÉœÉšÉ§É˘É&#x; É—ÉŽÉŽÉ&#x;É¤ÉŹÉ˘ÉœÉ§ÉľÉ&#x; ɊɪɨɰÉ&#x;ɞɭɪɾ ȟɢɞɢɌɾÉ&#x; ÉŞÉ&#x;ɥɭɼɜɏɚɏɾ 3URIHVVLRQDO FDUH (IIHFWLYH SURFHGXUHV 9LVLEOH UHVXOWV ɉÉ&#x;ÉŹÉŞÉš ÉŠÉ É&#x;É?É¨ÉŞÉ É¤É¨ÉœÉš ɢɍɊɨɼɧɢɏÉ&#x;ɼɜɧɾɣ ɞɢɪÉ&#x;ɤɏɨɪ ɉÉ&#x;ÉŹÉŞÉš Ʉɼɢɧɢɤ 3HWUD Ä›HKRÄœNRYi &KLHI ([HFXWLYH 'LUHFWRU RI 3HWUD &OLQLF

ɄɪɢɨɼɢɊɨɼɢɥ ɪɚɞɢɨɹɚɍɏɨɏɧɚɚ ɼɢɊɨɍɚɤɰɢɚ ɤɨɪɪÉ&#x;ɤɰɢɚ ɎɢÉ?É­ÉŞÉľ ɞɨɼÉ?É¨ÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɧɧɚɚ ÉžÉ&#x;Ɋɢɼɚɰɢɚ ÉŞÉ&#x;ɞɭɤɰɢɚ É°É&#x;ɼɼɸɼɢɏɚ ɭɍɏɪɚɧÉ&#x;ɧɢÉ&#x; ÉœÉ&#x;ɧ ɡɎɎÉ&#x;É¤ÉŹÉ˘ÉœÉ§ÉľÉŁ $QWL $JLQJ ɤɨɍɌÉ&#x;ɏɢɹÉ&#x;ɍɤɢÉ&#x; ɧÉ&#x;É˘É§ÉœÉšÉĄÉ˘ÉœÉ§ÉľÉ&#x; ɊɪɨɰÉ&#x;ɞɭɪɾ &U\ROLSRO\VLV 5DGLRIUHTXHQF\ OLSRVXFWLRQ ERG\ ÂżUPLQJ SHUPDQHQW GHSLODWLRQ FHOOXOLWH HOLPLQDWLRQ UHPRYDO RI WKUHDG DQG VSLGHU YHLQV LQ IDFH HIIHFWLYH DQWLDJLQJ FRVPHWLF QRQLQYDVLYH WUHDWPHQWV

ÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;Éž ɊɪɨɰÉ&#x;ɞɭɪɨɣ EHIRUH WUHDWPHQW

ɊɨɍɼÉ&#x; ɊɪɨɰÉ&#x;ɞɭɪ DIWHU WUHDWPHQWV

ÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;Éž ɊɪɨɰÉ&#x;ɞɭɪɨɣ EHIRUH WUHDWPHQW

ɊɨɍɼÉ&#x; ɊɪɨɰÉ&#x;ɞɭɪ DIWHU WUHDWPHQWV

É—É‹ÉŒČżÉŒÉ‚É‘ČżÉ‹É„É‚Éƒ É‚ É…ČşÉ ČżÉŠÉ‡É•Éƒ É?ČżÉ‡ÉŒÉŠ É‰ČżÉŒÉŠČş ɄɅɂɇɂɄ ɉɊȺȽȺ É‰ÉšÉŤÉŤÉšÉ É‹ÉœÉ&#x;ɏɨɥɨɪ É­ÉĽ ČźÉ¨ÉžÉ˘ÉąÉ¤É¨ÉœÉš ɉɪɚÉ?Éš É„ČşÉŠÉ…ÉˆČźÉ• ȟȺɊɕ É‹ÉŠÉš ÉŞÉ&#x;ɍɨɪɏ ɋɚɧɍɭɍɢ É­ÉĽÉ? É‚ÉŚÉŠÉ&#x;ɪɢɚɼɭ 

$(67+(7,& $1' /$6(5 &(17(5 3(75$ &/,1,&

MOSERMOSERMOSERMOSERMO

3UDJXH 6YHWR]RU 3DVVDJH 9RGLFNRYD VWU .DUORY\ 9DU\ 6SD 5HVRUW 6DQVVRXFL 8 ,PSHULDOX 

Hotel Imperial na Facebooku

Spa Resort Sanssouci na Facebook

StaĹˆte se fanouĹĄky hotelu Imperial a zĂ­skejte: • pĹ™ehled o novinkĂĄch a akcĂ­ch v naĹĄem hotelu • slevy, nabĂ­dky a dalĹĄĂ­ vĂ˝hody dříve neĹž ostatnĂ­

StaĹˆte se fanouĹĄky Spa Resortu Sanssouci a zĂ­skejte: • pĹ™ehled o novinkĂĄch a akcĂ­ch v naĹĄem hotelu • slevy, nabĂ­dky a dalĹĄĂ­ vĂ˝hody dříve neĹž ostatnĂ­

Hotel Imperial on Facebook

Spa Resort Sanssouci on Facebook

Become a fan of Hotel Imperial and you get: • overview of news and events in our hotel • discounts, offers and another advantages sooner than others

Become a fan of Spa Resort Sanssouci and you get: • overview of news and events in our hotel • discounts, offers and another advantages sooner than others

Hotel Imperial im Facebook

Spa Resort Sanssouci im Facebook

Werden Sie ein Fan des Hotels Imperial und erhalten Sie: • Ăœbersicht von Neuheiten und Veranstaltungen in unserem Hotel • Ermässigungen, Angebote und andere Vorteile frĂźher als Andere

Werden Sie ein Fan des Spa Resorts Sanssouci und erhalten Sie: • Ăœbersicht von Neuheiten und Veranstaltungen in unserem Hotel • Ermässigungen, Angebote und andere Vorteile frĂźher als Andere

ÂŤHotel ImperialÂť на ФŃ?ĐšŃ ĐąŃƒĐşĐľ

ÂŤSpa Resort SanssouciÂť на ФŃ?ĐšŃ ĐąŃƒĐşĐľ

ĐĄŃ‚Đ°Đ˝ŃŒŃ‚Đľ Đ´Ń€ŃƒĐˇŃŒŃ?Пи ÂŤHotel ImperialÂť и ĐżĐžĐťŃƒŃ‡Đ¸Ń‚Đľ: • инфОрПацию Đž нОвинках и ПорОприŃ?тиŃ?Ń… в Đ˝Đ°ŃˆĐľĐź ОтоНо • Ń ĐşĐ¸Đ´ĐşĐ¸, продНОМониŃ? и прОчио ĐżŃ€ĐľĐ¸ĐźŃƒŃ‰ĐľŃ Ń‚Đ˛Đ° Ń€Đ°Đ˝ŃŒŃˆĐľ Đ´Ń€ŃƒĐłĐ¸Ń…

ĐĄŃ‚Đ°Đ˝ŃŒŃ‚Đľ Đ´Ń€ŃƒĐˇŃŒŃ?Пи ÂŤSpa Resort SanssouciÂť и ĐżĐžĐťŃƒŃ‡Đ¸Ń‚Đľ: • инфОрПацию Đž нОвинках и ПорОприŃ?тиŃ?Ń… в Đ˝Đ°ŃˆĐľĐź ОтоНо • Ń ĐşĐ¸Đ´ĐşĐ¸, продНОМониŃ? и прОчио ĐżŃ€ĐľĐ¸ĐźŃƒŃ‰ĐľŃ Ń‚Đ˛Đ° Ń€Đ°Đ˝ŃŒŃˆĐľ Đ´Ń€ŃƒĐłĐ¸Ń…

www.facebook.com/ imperial.cz

www.facebook.com/ SpaResortSanssouci

MOSER IS A LIFE STYLE

ĐœĐŁĐ—Đ•Đ™ мРУХТĐ?ЛЯ MOSER ¡ Đ­ĐšĐĄĐšĐŁĐ ĐĄĐ˜ĐŻ Đ’ ХТЕКОЛЏĐ?ĐŤĐ™ ĐŚĐ•ĐĽ ¡ MOSER GLASS MUSEUM ¡ FACTORY TOUR

MOSER SALES

GALLERIES

PRAHA Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293 StaroměstskÊ nåměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891

KARLOVY VARY Kpt. JaroĹĄe 46/19, tel.: +420 353 416 136 TrĹžiĹĄtÄ› 7, tel.: +420 353 235 303

www.moser-glass.com


LIFE 2-2013 inzertní příloha

29. 5. 2013

14:15

B

Stránka 2

lifeADVERTISEMENT

IMPERIAL

Buďte v obraze! Seien Sie im Bilde! Stay current! Будьте в курсе!

Meetings & Events

Hotel Imperial a Spa Resort Sanssouci na YouTube ● Hotel Imperial und Spa Resort Sanssouci auf YouTube ● Hotel Imperial and Spa Resort Sanssouci at YouTube ● «Hotel Imperial» и «Spa Resort Sanssouci» на Ютубе

Tango Lounge ▪ Jive Lounge ▪ Waltz Lounge ▪ Samba & Rumba Congress Hall ▪ Restaurant Charleston ▪ Restaurant Opera ▪ Restaurant Melody ▪ Blues Café Spa Resort Sanssouci je významným hostitelem různých rodinných a společenských akcí, protože disponuje velkým počtem sálů a salonků. Některé ze salonků jsou vzájemně propojitelné, jiné lze propojit s dalšími prostory hotelu. Díky tomu je Spa Resort Sanssouci vhodný pro pořádání malých, středních i větších akcí.

The Spa Resort Sanssouci is an important host of many family and social events. The Spa Resort Sanssouci has a large number of halls and lounges. Some of the lounges are mutually interconnectable, others can be connected with other hotel areas. Thanks to this fact, the Spa Resort Sanssouci is suitable for organizing small, medium, and even large events.

Das Spa Resort Sanssouci ist ein bedeutender Gastgeber für verschiedene Familien- sowie gesellschaftliche Veranstaltungen. Es verfügt über eine große Anzahl an Sälen und Salons. Einige der Räume können miteinander verbunden werden, andere können an bestimmte Hotelräume angeschlossen werden. Dank dessen eignet sich das Spa Resort Sanssouci für kleine, mittelgroße und größere Veranstaltungen.

«Spa Resort Sanssouci» - это солидная, принимающая сторона разнообразных семейных и общественных мероприятий. «Spa Resort Sanssouci» располагает большим количеством залов и салонов. Некоторые из салонов можно объединять друг с другом, некоторые можно соединить с другими помещениями гостиницы. Благодаря этому, «Spa Resort Sanssouci» подходит для проведения малых, средних и крупных мероприятий.

Spa Resort Sanssouci U Imperiálu 11, Karlovy Vary tel: +420 353 207 113, fax: +420 353 207 250 e-mail: reservation@spa-resort-sanssouci.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

Member of Imperial Karlovy Vary Group

Aktuální video z akcí v Hotelu Imperial a Spa Resortu Sanssouci najdete na /Aktuelle Videos von Veranstaltungen im Hotel Imperial sowie Spa Resort Sanssouci finden Sie auf / You can find the current videos of events from Hotel Imperial and Spa Resort Sanssouci at / Актуальное видео мероприятий в «Hotel Imperial» и «Spa Resort Sanssouci» вы найдете на

www.youtube.com/imperialgroupkv


LIFE 2-2013 inzertní příloha

29. 5. 2013

14:15

Stránka 3

C

lifeADVERTISEMENT

IMPERIAL

WELCOME SET GOLD ■

ovocná mísa De Luxe, květiny, Champagne Moet s jahodami, domácí cukrovinky ■ fruit plate De Luxe, Flowers, champagne Moet with strawberries, homemade sweets ■ Obstteller De Luxe, Blumen, Champagne Moet mit Erdbeeren, Hausgemachte Süßigkeiten ■ фрукты «Люкс», цветы, шампанское «Moet» с клубникой, домашние сладости

Hotel Welcome Packages WILL MAKE YOUR STAY AND THE STAY OF THOSE CLOSE TO YOU NICER… HOTELOVÉ SETY VÁM A VAŠIM BLÍZKÝM ZPŘÍJEMNÍ POBYT… HOTELSETS VERSCHÖNERN IHNEN UND IHREN LIEBEN DEN AUFENTHALT… ГОСТИНИЧНЫЕ НАБОРЫ ДОСТАВЯТ УДОВОЛЬСТВИЕ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ…

Welcome sety si prosím objednávejte předem, Birthday sety a Spa & Relax sety je možné zakoupit rovnou na prodejním místě

Please order the Welcome packages in advance; Birthday packages and Spa & Relax packages can be purchased directly at a point of sale

Welcome-Sets, bitte, im Voraus bestellen. BirthdaySet und Spa&Relax-Set sind direkt vorort erhältlich. «Welcome set» нужно заказать предварительно, «Birthday set» и «Spa & Relax set» можно купить прямо в киоске

WELCOME SET SILVER ■ ovocná mísa, květiny, Bohemia Sekt Prestige ■ fruit

plate, flowers, sparkling wine - Bohemia Prestige ■ Obstteller, Blumen, Flasche Sekt Bohemia Prestige ■ фрукты, цветы, игристое вино «Bohemia Prestige»

WELCOME SET BRONZE ■ ovocná mísa, Bohemia Sekt Brut ■ fruit plate, sparkling wine - Bohemia Brut ■ Obstteller, Flasche Sekt - Bohemia Brut ■ фрукты, игристое вино «Bohemia Brut»

POINTS OF SALE AND INFORMATION: Hotel Imperial Concierge tel.: +420 353 203 112

BIRTHDAY SET ■ dort, květiny, Bohemia Sekt Brut ■ cake, flowers, sparkling wine - Bohemia Brut ■ Torte, Blumen, Flasche Sekt - Bohemia Brut ■ торт, цветы, игристое вино «Bohemia Brut»

Imperial Karlovy Vary Group

SPA & RELAX SET ■ župan s logem hotelu, kosmetický set, lázeňský pohárek

Kala Aurea Regina ■ bathrobe with hotel logo, cosmetic set, spa cup Kala Aurea Regina ■ Bademantel mit Hotellogo, Kosmetik-Set, Kurtrinkbecher Kala Aurea Regina ■ халат с логотипом отеля, косметический набор, курортный бокальчик «Kala Aurea Regina»

Spa Resort Sanssouci Blue House – concierge tel.: +420 353 207 313 Green House – concierge tel.: +420 353 207 107


LIFE 2-2013 inzertní příloha

D

29. 5. 2013

14:15

Stránka 4

lifeADVERTISEMENT

IMPERIAL

Vstupte do světa výhod a dárků na www.BSbonusclub.cz


LIFE 2-2013

30. 5. 2013

15:54

Stránka 13

life

IMPERIAL

13Manželé Dubští si v Atriu Green House prohlížejí prezentaci historie Švýcarského dvora a vzpomínají, jak se v něm při lázeňském pobytu v roce 1989 seznámili a zamilovali.

Husband and wife Dubští view the historical presentation of Švýcarský dvůr in the Green House Atrium and think of the moments when they met here during their first spa stay in 1989 and fell in love together.

Das Ehepaar Dubsky erinnert sich im Atrium des Green House bei der Besichtigung der Präsentation der Geschichte des Schweizer Hofes daran, wie sie sich bei Ihrem Kuraufenthalt im Jahr 1989 kennengelernt und ineinander verliebt haben. Супруги Дубские в Атриуме «Green House» просматривают презентацию истории Швейцарского двора и вспоминают, как в 1989 году во время своего пребывания в нём познакомились и влюбились друг в друга.

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit im Kurort am liebsten? Mit Spaziergängen in Stadt und Natur, mit Besuchen von Cafés und den Tanzabenden im Blue House. Den Termin des Aufenthaltes wählen wir immer so, damit in dieser Zeit auch Tanzabende stattfinden können.

Haben Sie schon einmal einen Kuraufenthalt als Präsent geschenkt? Empfehlen Sie den hiesigen Kuraufenthalt Ihren Freunden und Bekannten? Ja, unserem Sohn und seiner Freundin haben wir einen Aufenthalt als Weihnachtsgeschenk gewidmet. Einen Aufenthalt im Spa Resort Sanssouci empfehlen wir allen, denn es ist ideal gelegen, hat eine hervorragende Küche sowie erstklassige Kuranwendungen „unter einem Dach“. Obwohl wir unmittelbar nach der Sanierung des Schweizer Hofs gemischte Gefühle hatten, weil wir nicht gerade Liebhaber von modernen Interieurs sind, ist uns bewusst gewor-

пытаться найти его в Карловых Варах. После реконструкции в 2009 году под названием «Green House» он вошел в состав большого комплекса «Spa Resort Sanssouci», в «Atrium - Lobby Bar» которого нашлось почетное место для презентации богатой событиями истории отеля Švýcarský dvůr.

Вы не могли бы представиться нашим читателям? Мы оба предприниматели, живем и работаем в Ржичанах у Праги в области холодильной техники, рекуперации и индивидуальной кремации животных. Нашим общим хобби являются собаки, дома с нами живут три ротвейлера. Когда-то я был фокусником и ездил в Карловы Вары на знаменитый международный конгресс фокусников Magiáles Šari Vari, где мне однажды даже удалось занять первое место.

Вы помните, когда вы впервые побывали на курорте, и на каком именно? Вы ездили туда в связи с конкретными проблемами со здоровьем, или просто на оздоровительный отдых? В 1989 году мы оба приехали в отель Švýcarský dvůr на лечение, я из Праги, а супруга из Брна. Я перенес операцию на желчном пузыре, а она восстанавливалась после язвы же-

Вам известно, как курортный отдых помогает Вашему здоровью? Как правило мы ездим вдвоем с супругой, но когда она приезжает на комплексное санаторно-курортное лечение, как говорят «на крестик», я приезжаю к ней на бесплатное лечение по направлению врача, или хотя бы на выходные. Теперь мы всегда ездим вдвоем, а в последнее время и с друзьями. Мы отправили сюда и сына, перенесшего сложную операцию на желчном пузыре. Отдых идет нам на пользу, здесь мы всегда «заряжаем аккумуляторы». Раньше мы много путешествовали по миру, но теперь у нас пропало желание открывать для себя новые места. Чем Bас больше всего привлекают Карловы Вары? В какое время года Bам здесь нравится больше всего и почему? Раньше я воспринимал Карловы Вары как город с огромными возможностями для фокусников, но после знакомства с супругой у нас он вызывает ностальгию и романтические чувства, это город нашей первой встречи, одним словом – дело сердца. Поэтому нам больше всего нравится бывать здесь в сентябре-октябре, когда мы оказались здесь впервые.

У Вас есть любимые курортные процедуры? Супругу больше всего нравятся все водолечебные процедуры, а мне – массажи.

Вы пользуетесь акционными предложениями велнес-отдыха в Spa Resort Sanssouci? Да, сейчас мы фактически постоянное ездим на велнес-отдых, а именно на «Романтику для двоих», поскольку в связи с нашей предпринимательской деятельностью у нас нету времени на продолжительный отдых. Но мы стараемся приезжать как можно чаще. Как видите, хотя на календаре еще только март, в этом году мы здесь уже в третий раз. Как вам больше всего нравится проводить досуг на курорте? Мы любим прогулки в город и на природу, посещения кафе и танцевальных вечеров в Blue House. Мы всегда выбираем время приезда с таким расчетом, чтобы попасть на танцевальный вечер.

den, dass alles einen Sinn hat, auch wenn es „unser“ Café, in dem wir uns kennengelernt hatten, nicht mehr gibt. Sie wissen schon – Erinnerungen. Trotz allem sind wir hier wirklich sehr zufrieden und haben keinen Bedarf auszuprobieren, ob es an anderer Stelle schöner ist. по-русски

Если вам интересно, какая история скрывается под этим таинственным названием, зайдем на краткий разговор с супругами Боженой и Ярославом Дубскими, которые с 1989 года являются верными гостями курортного отеля «Švýcarský dvůr». Но тщетно

лудка. Впервые в жизни мы отдыхали на курорте. Здесь мы познакомились, и здесь между нами возник «курортный роман», который до сих пор не угас.

Кроме Карловых Вар, вы бывали на других курортах, наших или заграничных? Можете их сравнить, исходя из собственного опыта? Не бывали, потому что все эти годы мы были так довольны, что у нас не возникала необходимость пробовать что-нибудь другое.

Вы ездите на курорт только вдвоем, или также с семьей или друзьями?

Вы когда-нибудь дарили кому-нибудь путевку на курорт? Рекомендуете курортный отдых в Карловых Варах своим друзьям и знакомым? Да, сыну и его подруге мы подарили путевку к Рождеству. Отдых в «Spa Resort Sanssouci» мы рекомендуем всем, поскольку он сочетает идеальное расположение, выдающуюся кухню и отличные процедуры «под одной крышей». Реконструкция отеля «Švýcarský dvůr» сначала вызвала у нас смешанные чувства, поскольку нас трудно назвать ценителями современного дизайна интерьеров, но мы понимаем, что во всем этом есть свой смысл, несмотря на закрытие «нашего» кафе, в котором мы познакомились. Воспоминания, знаете ли. Тем не менее, мы здесь всем довольны, и у нас нет необходимости искать что-то лучшее. 

STYLISH

Member of Imperial Karlovy Vary Group

ENGLISH CLUB CZ Menu „Club Imperial“ ≈ Bohatá nabídka vín a koktejlů ≈ Živá hudba ≈ Taneční parket ≈ Páteční jazzové večery ≈ Aktuální interior program na modern našich webových stránkách ENG Blues Café menu Menu „Club Imperial“ ≈ Wide selection of wines and broad variety drinks cocktails ≈ Live Music ≈ Dance Floor ≈of Friday Jazz Evenings ≈ Current programme available on our website

dancing floor D Menü „Club Imperial“ ≈ Breite live Auswahl musican Cocktails und Weinen ≈ Live-Musik ≈ Tanzparkett ≈ freitags Jazz-Abende summer terrace ≈ Aktuelles Programm auf unseren Webseiten RU Гастрономические деликатесы ≈ Широкий выбор вин и коктейлей ≈ Живая музыка ≈ Тaнцевальный паркет ≈ from 9.00 untilпрограмма 24.00 Пятничные open Вечераdaily джаза ≈ Актуальная – на наших интернетовых страницах phone: +420 353 204 111

Karlovy Vary, Jarní 1 www.sanssouci.kv.cz 20.00 – 03.00 open daily Phone: +420 353 203 761 Karlovy Vary, Libušina 18 www.spa-hotel-imperial.cz

Member of Imperial Karlovy Vary Group

Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

mantik für zwei“, denn angesichts unserer unternehmerischen Aktivitäten haben wir für längere Aufenthalte keine Zeit. Umso öfter jedoch versuchen wir dann, hierher zu kommen. Jetzt zum Beispiel ist gerade erst einmal März, und wir sind bereits das dritte Mal in diesem Jahr hier.


LIFE 2-2013

30. 5. 2013

15:55

Stránka 14

14

life

www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

IMPERIAL

Zpestřete si pobyt v lázních

series part 2Primářka A2C Anti-Aging Clinic MUDr. Monika Golková přednáší na světových Anti-Aging konferencích a je zárukou špičkové odbornosti tohoto lékařského zařízení.

The head physician of A2C Anti-Aging Clinic, MUDr. Monika Golková, delivers lectures at world AntiAging conferences and she is a guarantor of a top professional approach offered by this medical facility.

dalšími léčebnými a wellness procedurami podle vlastního výběru Make your spa stay more interesting with additional healing and wellness procedures of your choice

Gestalten Sie Ihren Kuraufenthalt bunter durch weitere Kur- und Wellnessbehandlungen nach eigener Wahl Разнообразьте отдых на курорте дополнительными лечебными и велнес-процедурами по своему выбору 

Vybírat si můžete ze široké nabídky procedur hotelu Imperial a Spa Resortu Sanssouci bez ohledu na to, ve kterém z těchto dvou zařízení pobýváte. Také není žádný problém domluvit si konzultaci s lázeňským lékařem, pokud budete mít zájem o některé z procedur, které jsou prodejné pouze s lékařským doporučením. Přejeme Vám skvělé zážitky a přinášíme trochu inspirace.

Anti-Aging vyšetření Hotel Imperial v rámci spolupráce s první certifikovanou klinikou medicíny proti stárnutí v České republice - A2C Anti-Aging Clinic - nabízí hostům od roku 2010 také Anti-Aging vyšetření. Možná ještě nevíte, že Anti-Aging medicína je mladý lékařský obor, který na základě vědeckých výzkumů poskytuje lidem v jakémkoli věku ucelený program moderních vyšetřovacích metod a léčebných terapií, jejichž cílem je dosáhnout co nejlepšího zdravotního stavu člověka a zpomalení procesu stárnutí jeho organismu. Jednou z používaných AntiAging metod je světově uznávaný ALCA test potravinové intolerance až ke třem stům druhům potravin, který umožňuje vyřešit některé problémy s trávením a nadváhou, bolesti hlavy, deprese, kožní problémy a nedostatek energie. Velmi přínosná je také Bio-identická hormonální terapie připravená na základě testů přesně na míru. Dále je to například komplexní genetické vyšetření, které zjistí, jak předcházet různým onemocněním, nebo vyšetření mozkových neurotransmiterů, díky němuž lze mozku dodat energii a zlepšit jeho fungování. Hitem jsou takzvané hollywoodské koktejly mládí. Jde o speciálně vytvořené směsi látek se silným antioxidačním účinkem, které si velmi oblíbily hollywoodské hvězdy. Mimořádně účinnou složkou koktejlu jsou extrakty kmenových buněk, schopné opravit poškozenou buněčnou informaci a přispět tak ke zpomalení procesu stárnutí a získání mladistvého vzhledu. Více informací najdete přímo na stránkách A2C AntiAging Clinic www.a2c.cz. Hotel Imperial ▪ Informační konzultace: 1 350 Kč ▪ Vstupní konzultace + test neurotransmiterů: 6 750 Kč ▪ Bio Aging (měření biologického věku orgánů): 37 800 Kč ▪ ALCAT (test na potravinovou intoleranci): 40 500 Kč ▪ FORD+FORT (měření antioxidantů a volných radikálů): 16 200 Kč ▪ Genetické vyšetření Premium: 86 400 Kč ▪ Hormonální vyšetření – muži: 28 350 Kč / ženy: 25 650 Kč ▪ Vyšetření mozkových neurotransmiterů: 29 000 Kč ▪ Rezervace termínu: u lázeňského lékaře

Magnetická pulsní terapie BIOCON Oficiální název této metody je repetitivní periferní magnetická stimulace, což znamená neurotrénink obtížně trénovatelných svalů. Vynikající účinnosti je dosahováno tím, že příkazy svalům jsou dodávány přirozeným způsobem, tedy mozkem pacienta sedícího v křesle. Na rozdíl od jiných metod jsou tak svaly vytíženy optimálně, a proto nedochází k jejich přetížení. Terapie pomáhá u všech forem inkontinence, při chronických bolestech pánevního dna, při jeho regeneraci po porodu, při orgastických poruchách u žen i u erektilních poruch mužů a také při bolestech bederní páteře, kostrče, kyčlí a pooperačních a poúrazových stavech pánve a kostrče. Ošetření je bezkontaktní, bezbolestné a bezpečné, působí přes šat-

žiště těla a zvláště pak pohybu dolních končetin. Zkrátka masér je v neustálém rytmickém pohybu a k masírování využívá velmi plynulých, měkkých i hlubokých technik vykonávaných především předloktím. Díky rytmice a jemnosti má tato masáž vysoký terapeutický a relaxační účinek. A zkrátka přitom nepřijdou ani maséři. Jejich „milující ruce“ totiž dokážou harmonizovat tělo a duši nejen masírovaného hosta, ale dokonce i jejich vlastní! Však si to za ten namáhavý „taneční“ výkon opravdu zaslouží, uvidíte sami. Tato originální masáž stimuluje krevní oběh a lymfatický systém, čímž pomáhá detoxikaci organizmu, odstraňuje svalovou bolest, únavu a napětí, uvolňuje kloubní spojení a celkově tělo harmonizuje. Doporučuje se při přepra-

Floating

stvo, takže není nutno se svlékat. Pacient má příjemný pocit důkladné masáže svalů. Nejlepších výsledků lze dosáhnout po 8 až 12 ošetřeních. Spa Resort Sanssouci ▪ Cena: 420 Kč ▪ Doba trvání: 20 minut

Havajská masáž „Lomi Lomi“ Masáž Lomi Lomi, v překladu milující ruce, se svou speciální technikou liší od běžných masáží. Pohyb maséra totiž připomíná posvátný havajský tanec Hula Hula, při kterém se využívá váhy a tě-

covanosti a nesoustředěnosti, častých bolestech celého organismu, ztuhlosti svalů a kloubních spojení, vnitřní nerovnováze a nervozitě. Nevhodný je tento druh masáže, pokud jste nedávno prodělali operaci, infekční nebo kožní onemocnění, popáleniny a záněty nebo máte velké a bolestivé křečové žíly, otevřené rány, modřiny a také v těhotenství. Hotel Imperial ▪ Cena: masáž celková 2 000 Kč / částečná 1 100 Kč ▪ Doporučený odpočinek po masáži: 30 minut

Die Chefärztin der A2C Anti-Aging Clinic, MUDr. Monika Golková, hält Vorlesungen auf weltweiten Anti-Aging-Konferenzen und ist Garantie des fachlichen Spitzenniveaus dieser ärztlichen Einrichtung.

Главврач A2C Anti-Aging Clinic доктор медицины Моника Голкова выступает на всемирных конференциях по антивозрастной медицине и является гарантом высочайшего профессионализма этого медицинского учреждения.

Floating Floating tank je vodoléčebné zařízení, které bylo vyvinuto v 50. letech v USA. Podstatou jeho účinku je koupel v hypertonickém roztoku s takovou koncentrací přísadové soli, jakou má voda v Mrtvém moři. Vysoce koncentrovaný slaný roztok dokáže navodit stav beztíže a vytvořit tak ideální podmínky pro regeneraci duševních i fyzických sil. Ve zvukotěsném tanku se můžete při tlumeném osvětlení úplně uzavřít a za poslechu relaxační hudby odtrhnout svou mysl od okolních vjemů. Floating urychluje odplavení odpadních metabolických látek, zlepšuje prokrvení svalstva a uvolňuje spasmy, působí antidepresivně a relaxačně, zklidňuje a hojí kožní problémy. Pomáhá při bolestivých onemocněních pohybového aparátu a degenerativních revmatických onemocněních, zlepšuje poúrazové stavy, kožní onemocnění a neurologické obtíže. Nevhodná je tato procedura při klaustrofobii a hypertenzi. Spa Resort Sanssouci ▪ Cena: 600 Kč ▪ Doporučený odpočinek: 60 minut english

You can choose from a wide variety of procedures offered by Hotel Imperial and Spa Resort Sanssouci regardless of which facility you have accommodations. There are no problems in arranging a consultation with a spa physician. If you are interested in some of the procedures that are offered, they will be sold only upon a physician’s referral. We wish you a great experience. For inspiration we have listed some of the services we offer:

Anti-Aging Examination Since 2010 Hotel Imperial, in cooperation with the first certified anti-aging clinic in the Czech Republic - A2C AntiAging Clinic, offers its guests also AntiAging examination. You might not know that Anti-Aging medicine is a young branch of medical science that provides people at any age on the basis of scientific surveys with an integrated program of modern examination methods and medical treatment the goal of which is to achieve the best possible health and welfare and reduce the pace of aging of organism. One of the applied Anti-Aging methods is globally recognized ALCA food intolerance testing covering nearly three hundred food products which helps resolving certain digestive and obesity problems, headaches, depressions, skin diseases and lack of energy. A Bio-identical “custom-made” hormonal therapy, prepared individually on the basis of test results may bring some very positive results as well. Furthermore, we for example offer complex genetic testing which detect how to prevent certain diseases, or testing of brain neurotransmitters which increases energy to brain cells and improves brain functions. “Hollywood cocktails of youth” have recently become quite a “bestseller”. It is a special mixture of substances with strong antioxidant effects that have become very popular among Hollywood stars. Extracts of stem cells able to repair damaged cell information, counteract aging effects and get young look are an exceptionally effective component of this mixture. See

the details directly on the website of A2C Anti-Aging Clinic www.a2c.cz. Hotel Imperial ▪ Informative consultancy services: CZK 1,350 ▪ Initial consultancy + neurotransmitters testing: CZK 6,750 ▪ Bio Aging (biological age testing of organs): CZK 37,800 ▪ ALCAT (food intolerance testing): CZK 40,500 ▪ FORD+FORT (antioxidant and free radical testing): CZK 16,200 ▪ Genetic testing Premium: CZK 86,400 ▪ Hormonal screening – men: CZK 28 350 / women: CZK 25,650 ▪ Brain neurotransmitters testing: CZK 29,000 ▪ Date booking: at the spa physician

BIOCON magnetic pulse therapy An official name of this method is a repetitive peripheral magnet stimulation which means a neuro-training of muscles that are not easy to train. Excellent effects are achieved by sending orders to muscles in a natural manner, i.e. from the brain of a patient sitting in the chair. As opposed to other methods in this manner tension of muscles is optimized and therefore an over-tension is excluded. The therapy helps with all forms of incontinency, chronic pelvic pain, regeneration of a pelvic floor after childbirth, with orgasmic disorders of women and erection disorders of men and also with lower back pain, tailbone pain, hip pain and after-operation and after-injury conditions of pelvic and tailbone. The treatment is contact-less, painless and safe, it is effective even through clothes so patients can remain fully dressed. Patients have a pleasant feeling of a thorough massage of muscles. The best results are achieved after 8 to 12 treatments. Spa Resort Sanssouci ▪ Price: CZK 420 ▪ Duration time: 20 minutes

Hawaii “Lomi Lomi” massage Lomi Lomi massage, translated as “loving hands”, differs from common massages thanks to its special technique. It is because the movements of the masseur suggest a holy Hawaiian Hula Hula dance during which the weight and center of mass of body is used, especially the movement of lower limbs. In other words, the masseur constantly moves in a rhythm and uses soft and deep techniques for a massage that are performed mainly by his forearms. Thanks to the rhythm and gentleness the massage has a high therapeutic and relaxation effects. And masseurs get the deal too. As a matter of fact, their “loving hands” are able to harmonize not only the body and soul of their patients but their own body and soul as well! And, as you see yourselves, they truly deserve it for their exhausting “dance” performance. This original massage stimulates circulation of blood and lymphatic system and thereby accelerates detoxification of organism, removes muscle pain, fatigue and stress, release joints and harmonizes body in general. It is recommended in the state of overwork and lack of concentration, often pains of the whole body, tightness of muscles and
LIFE 2-2013

30. 5. 2013

15:55

Stránka 15

15

life

www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

IMPERIAL

BEAUTY SERVICES at Spa Resort Příjemná péče podle nejnovějších trendů Pleasant care according to the latest trends Angenehme Pflege nach neuesten Trends Приятный уход в соответствии с новейшими трендами

[CZ] Kadeřnictví ▪ stylové účesy podle vašeho přání ▪ odborné poradenství ▪ vlasové přípravky L’Oreal Kosmetika ▪ perfektní make-up a péče o pleť ▪ odborné poradenství ▪ kosmetika SOTHYS Manikúra ▪ úprava nehtů ▪ kosmetika ORLY a OPI Pedikúra ▪ profesionální ošetření nohou ▪ ORLY a OPI Objednávky beauty služeb u hotelové concierge

[ENG] Hairdresser’s ▪ stylish haircuts according to your wishes ▪ professional advice ▪ L’Oreal hair products Cosmetics ▪ perfect make-up and skin care ▪ professional advice ▪ SOTHYS cosmetic products Manicure ▪ nail care ▪ ORLY and OPI cosmetic products Pedicure ▪ professional foot care ▪ ORLY and OPI cosmetic products Orders of beauty services at the hotel concierge

Sanssouci

[D] Haarstudio ▪ stilvolle Frisuren nach Ihrem Wunsch ▪ fachliche Beratung ▪ Haarkosmetik L’Oreal Kosmetiksalon ▪ perfektes Make-up und Hautpflege ▪ fachliche Beratung ▪ Kosmetik SOTHYS Maniküre ▪ Nagelbehandlung ▪ Kosmetik ORLY und OPI Fußpflege ▪ professionelle Fußbehandlung ▪ ORLY und OPI Bestellungen der Beauty-Leistungen beim Hotelconcierge

[RU] Парикмахерская ▪ стильные прически в соответствии с Bашими пожеланиями ▪ профессиональные консультации ▪ средства для волос L’Oreal ▪ Косметика ▪ совершенный мейкап и уход за кожей ▪ рофессиональные консультации ▪ косметика SOTHYS ▪ Маникюр ▪ уход за ногтями ▪ косметика ORLY и OPI ▪ Педикюр ▪ профессиональный уход за ногами ▪ ORLY и OPI Заказ услуг у консьержа отеля

Member of Imperial Karlovy Vary Group

Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

spa drinking cup 1 500 CZK

1 500 CZK

KALA AUREA

KALA AUREA REGINA

500 CZK KALA ALBA

WIT MOH T ERKING PAC H

1 000 CZK

Přijďte si k nám koupit nejnovější typ lázeňského pohárku na českém trhu. Inovativní měření objemu a tvar. The latest type of spa drinking cup on the Czech market is available at our hotels. Innovative volume measurement and shape. Bei uns erhalten Sie den neuesten Kurtrink-becher- Typ auf dem tschechischen Markt. Innovative Inhaltsangabe und Form. Купите у нас новейший тип курортного бокала в Чехии. Оригинальный дизайн, новаторское измерение объёма. Imperial Karlovy Vary Group

KALA PURA

Prodejní místa: Selling points: Verkaufsstellen: Места продажи:

Hotel Imperial - concierge tel: +420 353 203 112

Spa Resort Sanssouci - concierge Blue House: +420 353 207 313

Spa Resort Sanssouci - concierge Green House: +420 353 207 107


LIFE 2-2013

30. 5. 2013

15:56

Stránka 16

16

life

IMPERIAL

joints, inner imbalance and uneasiness. This type of massage is suitable for those who are immediately after surgery, or who had infectious or skin disease, burns or infections or large and aching varicose veins, open wounds, bruises or are pregnant.

Floating

Hotel Imperial ▪ Price: full body massage CZK 2,000/partial CZK 1,100 ▪ Recommended relaxation after massage: 30 minutes

Children’s Corner DĚTSKÝ KOUTEK KINDERECKE ДЕТСКИЙ УГОЛОК

U nás si mají děti hostů Hotelu Imperial a Spa Resortu Sanssouci kde hrát… Dětský koutek pro děti od 3 do 15 let ☺ otevřeno denně 9.00 – 21.00 ☺ pobyt dětí s rodiči zdarma ☺ dítě bez rodičů s kvalifikovaným dozorem 300 Kč za hodinu ☺ herna s hračkami ☺ TV & DVD ☺ PC hry ☺ stolní fotbal ☺ společenské hry ☺ malování obrázků ☺ službu babysitting zajišťujeme na objednávku u specializované agentury ☺ informace a objednávky: dětský koutek +420 353 201 227, concierge +420 353 207 313, +420 353 207 107

This is the place where children of guests of Hotel Imperial and Spa Resort Sanssouci can play… Children’s Corner for children aged 3 to 15 years ☺ open daily from 9:00 a.m. to 9:00 p.m. ☺ stay of children together with parents free of charge☺child without parents with a qualified childminder CZK 300 Kč per hour☺playroom with toys ☺ TV & DVD ☺ PC games ☺ table soccer ☺ party games ☺ picture drawing ☺Babysitting service upon order at a specialized agency☺ information and orders: children’s corner +420 353 201 227, concierge +420 353 207 313, +420 353 207 107

Bei uns haben die Kinder der Gäste des Hotels Imperial sowie Spa Resorts Sanssouci ihren Platz zum Spielen… Kinderecke für Kinder von 3 bis 15 Jahren ☺ geöffnet täglich 9.00 - 21.00 ☺ Aufenthalt von Kindern mit Eltern kostenlos ☺ Kind ohne Eltern mit qualifizierter Aufsicht 300 CZK pro Stunde ☺ Spielraum mit Spielsachen ☺ TV & DVD ☺ PC-Spiele ☺ Tischfußball ☺ Gesellschaftsspiele ☺ Bildermalen ☺ Babysitting-Service auf Bestellung bei Spezialagentur ☺ Informationen und Bestellungen: Kinderecke +420 353 201 227, Concierge +420 353 207 313, +420 353 207 107

Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

У нас играют дети гостей «Hotel Imperial» и «Spa Resorts Sanssouci»… Детский уголок для детей от 3 до 15 лет ☺ открыто ежедневно 9.00 – 21.00 ☺ пребывание детей с родителями бесплатно ☺ дети без родителей с квалифицированным присмотром 300 крон в час ☺ игровая с игрушками ☺ TV & DVD ☺ компьютерные игры ☺ настольный футбол ☺ настольные игры ☺ рисование ☺ Услугу по присмотру за детьми мы обеспечиваем под заказ посредством специализированного агентства ☺ информация и заказ: детский уголок +420 353 201 227, консьерж +420 353 207 313, +420 353 207 107

open daily from 9.00 until 21.00 Spa Resort Sanssouci - Green House Karlovy Vary, U Imperiálu 11 www.spa-resort-sanssouci.cz

Member of Imperial Karlovy Vary Group

Floating A floating tank is a water healing device which was developed in the 50ties of the last century in USA. Basically, it is the bath in hypertonic salt solution with the concentration of additional salt resembling the Dead Sea. Highly concentrated salt solution is able to simulate weightlessness and thus creates ideal conditions for regeneration of mental and physical powers. In a sound-proof tank with dimmed light you can close yourself and, listening to the sound of relaxing music, separate your mind from surrounding perceptions. Floating helps wash away metabolic waste, promotes blood circulation in muscles and releases spasms, it has anti-depressive, relaxing and soothing effects and heals skin problems. It helps heal painful diseases of locomotive organs and degenerative rheumatic diseases, accelerates recovery after injures, heals skin diseases and neurological disorders. This treatment is not suitable for people suffering from claustrophobia and hypertension. Spa Resort Sanssouci ▪ Price: CZK 600 ▪ Recommended relax: 60 minutes

deutsch

Auswählen können Sie aus dem breiten Angebot des Hotels Imperial sowie Spa Resorts Sanssouci, ungeachtet dessen, in welchem der beiden Hotels Sie wohnen. Es ist auch kein Problem, eine Konsultation mit dem Kurarzt zu vereinbaren, sofern Sie an Behandlungen interessiert sind, die nur mit ärztlicher Empfehlung käuflich erhältlich sind. Wir wünschen Ihnen angenehme Erlebnisse und geben Ihnen hier einige Inspirationen.

Anti-Aging-Untersuchung Das Hotel Imperial bietet den Gästen seit 2010 im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der ersten zertifizierten Klinik der Medizin gegen das Altern in Tschechien – der A2C Anti-Aging Clinic – auch eine Anti-Aging-Untersuchung an. Vielleicht wissen Sie noch nicht, dass die Anti-Aging-Medizin eine junge Fachrichtung ist, die auf Grundlage wissenschaftlicher Forschungen den Menschen in jedem Alter eine komplettes Programm moderner Untersuchungsmethoden und Behandlungstherapien bietet mit dem Ziel, einen bestmöglichen Gesundheitszustand des Menschen zu erreichen sowie den Alterungsprozess in dessen Organismus zu verlangsamen. Eine der benutzten Anti-AgingMethoden ist der weltweit anerkannte ALCA-Test der Lebensmittelintoleranz für bis zu dreihundert Lebensmittelarten, der es ermöglicht, einige Probleme mit Verdauung und Übergewicht, Kopfschmerzen, Depressionen, Hautproblemen sowie Energiemangel zu lösen. Sehr effektiv ist auch die Bio-identische Hormontherapie auf der Basis „maßgeschneiderter“ Teste. Außerdem gibt es eine komplette genetische Untersuchung, die feststellt, wie Sie bestimmten Erkrankungen vorbeugen können, oder die Untersuchung von Gehirn-Neurotransmittern, dank derer dem Gehirn Energie geliefert und dessen Funktion verbessert werden kann. Ein Hit sind die sog. Hollywood-Cocktails der Jugend. Es handelt sich um ein speziell zubereitetes Gemisch von Stoffen mit starker Antioxidationswirkung, die bei den Stars aus Hollywood sehr begehrt sind. Eine außerordentlich wirksame Komponente des Cocktails sind Stammzellenextrakte, die in der Lage sind, eine geschädigte Zellinformation zu reparieren und so zu einer Verlangsamung des Alterungsprozesses sowie Gewinnung eines jugendlichen Aussehens beizutragen. Mehr Informationen finden Sie di-

rekt auf den Webseiten der A2C AntiAging Clinic: www.a2c.cz. Hotel Imperial ▪ Informative Konsultation: 1 350 CZK ▪ Antrittskonsultation und Neurotransmitter-Test: 6 750 CZK ▪ Bio Aging (Messung des biologischen Alters der Organe): 37 800 CZK ▪ ALCAT (Test auf Lebensmittel-Intoleranz): 40 500 CZK ▪ FORD+FORT (Messung von Antioxidantien und freien Radikalen): 16 200 CZK ▪ Genetische Untersuchung Premium: 86 400 CZK ▪ Hormonelle Untersuchung – Männer: 28 350 CZK / Frauen: 25 650 CZK ▪ Untersuchung der Gehirnneurotransmitter: 29 000 CZK ▪ Terminreservierung: beim Kurarzt

Magnetische Pulstherapie BIOCON Die offizielle Bezeichnung dieser Methode lautet repetitive periphere Magnetstimulation, was ein Neurotraining schwer trainierbarer Muskeln ist. Die perfekte Wirkung wird dadurch erreicht, dass die Befehle an die Muskeln auf natürliche Art und Weise übergeben werden, also über das Gehirn des Patienten, der auf dem Sessel sitzt. Im Gegensatz zu anderen Methoden werden so die Muskeln optimal belastet und es kommt zu keiner Überlastung. Die Therapie hilft bei allen Formen der Inkontinenz, bei chronischen Schmerzen des Beckenbodens, bei dessen Regenerierung nach der Geburt, bei orgastischen Störungen bei Frauen sowie erektilen Störungen bei Männern; ebenso bei Schmerzen der

setzung Liebende Hände – unterscheidet sich von den geläufigen Massagen durch ihre spezielle Technik. Die Bewegung des Masseurs erinnert nämlich an den heiligen hawaiischen Hula-Hula-Tanz, bei dem das Gewicht und der Schwerpunkt des Körpers und insbesondere dann die Bewegung der Beine genutzt werden. Kurzum der Masseur befindet sich in einer ständigen rhythmischen Bewegung und zum Massieren nutzt er sehr fließende, weiche und tiefe Techniken vor allem mittels Unterarmen. Dank der Rhythmik und Zartheit hat diese Massage eine hohe therapeutische und entspannende Wirkung. Und zu kurz kommen auch die Masseure nicht. Deren „liebende Hände“ sind nämlich in der Lage, Körper und Seele nicht nur des massierten Gastes zu harmonisieren, sondern auch die eigene! Für diese anstrengende „Tanz“leistung verdient er es sich auch. Sie werden sehen. Diese originelle Massage stimuliert den Blutkreislauf und das Lymphsystem, wodurch die Detoxikation des Organismus unterstützt wird, beseitigt Muskelschmerz, Müdigkeit und Verspannungen. Sie lokkert Gelenksverbindungen und harmonisiert den Körper insgesamt. Empfohlen wird diese Massage bei Überarbeitung und Konzentrationsschwäche, häufigen Schmerzen des ganzen Körpers, Muskel- und Gelenksverspannungen, innerer Dysbalance und Nervosität. Nicht geeignet ist diese Massageart kurz nach Operationen, bei Infektions- und Hauterkrankungen, Verbrennungen und Entzündungen oder bei umfangreichen und schmerzhaften Krampfadern, offenen Wunden, Hämatomen sowie bei Schwangerschaft. Hotel Imperial ▪ Preis: Ganzkörpermassage 2 000 CZK / Teilkörpermassage 1 100 CZK ▪ Empfohlene Entspannung nach der Massage: 30 Minuten

Floating Der Floating-Tank ist eine hydrotherapeutische Anlage, die in den 50er Jahren in den USA entwickelt wurde. Im Wesentlichen handelt es sich um ein Bad in einer hypertonischen Lösung mit einer Salzkonzentration, wie sie das Wasser im Toten Meer hat. Die hochkonzentrierte Salzlösung bewirkt eine Schwerelosigkeit und bildet somit ideale Bedingungen für die Regeneration seelischer und körperlicher Kräfte. Den schalldichten Tank können Sie bei gedämpftem Licht völlig verschließen und bei entspannender Musik im Hintergrund Ihren Geist von den umliegenden Impressionen isolieren. Floating beschleunigt die Eliminierung von Stoff-

Hawaii “Lomi Lomi” massage

Lendenwirbelsäule, des Steißbeines, der Hüften sowie bei postoperativen und posttraumatischen Zuständen von Bekken und Steißbein. Die Therapie ist kontaktlos, schmerzlos und sicher, wirkt über die Kleidung, so dass kein Entkleiden notwendig ist. Der Patient empfindet eine intensive Massage der Muskeln. Die besten Ergebnisse werden nach 8 bis 12 Sitzungen erzielt. Spa Resort Sanssouci ▪ Preis: 420 CZK ▪ Dauer: 20 Minuten

Hawaiische Massage „Lomi Lomi“ Die Massage Lomi Lomi – in der Über-

wechselabfallprodukten, verbessert die Durchblutung der Muskulatur und lokkert Spasmen, wirkt antidepressiv und entspannend, beruhigt und heilt Hautprobleme. Es hilft bei Schmerzsyndromen des Bewegungsapparates sowie degenerativen Rheumaerkrankungen, verbessert posttraumatische Zustände, Hauterkrankungen und neurologische Beschwerden. Nicht geeignet ist diese Behandlung bei Klaustrophobie und Bluthochdruck. Spa Resort Sanssouci ▪ Preis: 600 CZK ▪ Empfohlene Entspannung: 60 Minuten


LIFE 2-2013

30. 5. 2013

15:56

Stránka 17

IMPERIAL

по-русскиMagnetická pulsní terapie je bezkontaktní, bezbolestná a bezpečná, působí přes šatstvo, takže není nutno se svlékat.

На Ваш выбор широкий ассортимент процедур «Hotel Imperial» и «Spa Resort Sanssouci» вне зависимости от того, в каком из них Вы остановились. Также не составит труда записаться на консультацию к курортному врачу, если Вы захотите заказать процедуру, для которой необходимо направление врача. Мы желаем Вам приятных впечатлений и хотели бы дать несколько рекомендаций

Антивозрастное обследование В рамках сотрудничества с первой сертифицированной клиникой антивозрастной медицины в Чешской Республике - A2C Anti-Aging Clinic с 2010 года «Hotel Imperial» предлагает гостям антивозрастное обследование. Возможно, Bы еще не знаете, что антивозрастная медицина – это молодая область медицины, которая на основе научных исследований предлагает всем, вне зависимости от возраста, целенаправленную программу современных методов обследования и лечения, целью которых является максимальное улучшение состояния здоровья и замедление процесса старения организма. Одним из методов, используемых в антивозрастной медицине, является всемирно признанный ALCA-тест на пищевую непереносимость на триста видов продуктов питания, который позволяет справиться с рядом проблем с пищеварением и избыточным весом, головными болями, депрессией, кожными проблемами и нехваткой энергии. Очень эффективна и био-идентическая гормонотерапия, разработанная на основе результатов Bаших тестов. Также можно провести комплексное генетическое обследование, которое установит, как предотвратить различные заболевания, или исследование мозговых нейромедиаторов, которое поможет обеспечить мозг энергией и улучшить его работу. Настоящим хитом являются так называемые голливудские коктейли молодости, которые представляют собой специально разработанные смеси из веществ, обладающих сильным антиокислительным действием, очень популярные среди звезд Голливуда. Исключительно эффективным ингредиентом коктейля являются экстракты стволовых клеток, способные восстановить поврежденную клеточную информацию, способствуя замедлению процесса старения и омоложению

17

life

www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

The magnet pulse therapy is contact-less, painless and safe, it is effective even through clothes so patients can remain fully dressed.

Magnetische Pulstherapie ist kontaktlos, schmerzlos und sicher, wirkt über die Kleidung und erfordert kein Entkleiden. Магнитно-импульсная терапия является бесконтактной, безболезненной и безопасной, воздействует через одежду, так что нет необходимости раздеваться.

внешности. Подробности можно узнать на сайте A2C Anti-Aging Clinic www.a2c.cz. «Hotel Imperial» ▪ Информационная консультация: 1 350 крон ▪ Первичная консультация + тест нейромедиаторов: 6 750 крон ▪ Bio Aging (определение биологического возраста органов): 37 800 крон ▪ ALCAT (тест на пищевую непереносимость): 40 500 крон ▪ FORD+FORT (измерение антиоксидантов и свободных радикалов): 16 200 крон ▪ Генетическое исследование Premium: 86 400 крон ▪ Гормональное исследование – мужчины: 28 350 крон / мужчины: 25 650 крон ▪ Исследование мозговых нейромедиаторов: 29 000 крон ▪ Предварительная запись: у курортного врача

Магнитно-импульсная терапия BIOCON Официальное название этого метода – повторяющаяся периферическая магнитная стимуляция, то есть нейротренировка труднодоступных мышц. Исключительной эффективности удается достичь за счет того, что импульсы подаются в мышцы естественным способом, то есть мозгом сидящего в кресле пациента. В отличие от других методов, мышцы подвергаются оптимальной нагрузке, что предотвращает их переутомление. Терапия помогает при всех формах недержания мочи, хронических болях тазового дна и его восстановлении

Гавайский массаж «Ломи-Ломи» Массаж Ломи-Ломи, что в переводе означает «любящие руки», своей особой техникой отличается от обычных массажей. Движения массажиста во время массажа напоминают священный гавайский танец Хула, при котором используется вес и центр тяжести тела и, в особенности, движения ног. Иными словами, массажист находится в постоянном ритмичном движении и использует при массаже очень плавные, мягкие и глубокие техники, выполняемые, прежде всего,

после родов, нарушениях оргастической функции у женщин и эректильной дисфункции у мужчин, а также при болях поясничного отдела позвоночника, копчика, бедер и послеоперационных и посттравматических состояниях таза и копчика. Процедура является бесконтактной, безболезненной и безопасной, воздействует через одежду, так что нет необходимости раздеваться. Вызывает у Hawaii “Lomi Lomi” massage

пациента приятное чувство глубокого массажа. Для достижения наилучших результатов требуется от 8 до 12 процедур.

предплечьями. Благодаря ритмике и мягкости этот массаж обладает сильным терапевтическим и релаксационным действием. При этом «любящие руки» массажистов гармонизируют тело и душу не только массажируемого гостя, но и их собственные! Но за тяжелую «танцевальную» работу они

«Spa Resort Sanssouci» ▪ Цена: 420 крон ▪ Продолжительность: 20 минут

действительно этого заслуживают, сами убедитесь. Этот оригинальный массаж стимулирует кровообращение и лимфатическую систему, содействуя детоксикации организма, снимает боли в мышцах, усталость и напряжение, расслабляет суставы и в целом гармонизирует тело. Рекомендуется при переутомлении и рассеянности, частых общих болях, тугоподвижности мышц и суставов, потере душевного равновесия и нервозности. Этот вид массажа противопоказан при восстановлении после операции, инфекционных и кожных заболеваниях, ожогах и воспалениях, варикозном расширении вен, открытых ранах, синяках, а также во время беременности. «Hotel Imperial» ▪ Цена: общий массаж 2 000 крон / местный 1 100 крон ▪ Рекомендованная продолжительность отдыха после массажа: 30 минут

Флоутинг Камера сенсорной депривации – это водолечебное устройство, разработанное в 50-е годы в США. В основе ее действия – прием ванны в гипертоническом растворе с такой концентрацией солей, которую имеет вода Мертвого моря. Высококонцентрированный солевой раствор вызывает состояние невесомости, создавая идеальные условия для восстановления физических и душевных сил. В звуконепроницаемой камере при приглушенном освещении можно полностью изолироваться от окружающего мира, и во время прослушивания релаксационной музыки освободиться от внешних впечатлений. Флоутинг ускоряет выведение продуктов обмена веществ, улучшает кровоснабжение мышц и снимает судороги, оказывает антидепрессивное и релаксационное действие, уменьшает раздражение и ускоряет заживление при кожных проблемах. Помогает при болезненных заболеваниях опорно-двигательного аппарата и дегенеративных формах ревматических заболеваний, посттравматических состояниях, кожных заболеваниях и неврологических расстройствах. Эта процедура противопоказана при клаустрофобии и гипертензии.

«Spa Resort Sanssouci» ▪ Цена: 600 крон ▪ Рекомендованная продолжительность отдыха: 60 минут 

Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

Odběratelé termominerální vody v Karlových Varech pro balneologické užití v roce 2012 Abnehmer von Thermomineralwasser in Karlovy Vary zwecks balneotherapeutischer Nutzung im Jahre 2012 Consumers of thermo-mineral water from Karlovy Vary for balneological use in 2012 Потребление термоминеральной воды в Карловых Варах в лечебных целях в 2012 году 1. Imperial Karlovy Vary a. s. ...............................................................................................................20,2 2. Vojenská lázeňská léčebna VLRZ, p. o. .............................................................................................8,3 3. Bristol a.s. ..........................................................................................................................................8,3 4. Thermal-F, a. s.....................................................................................................................................6,9 5. Eden Group, a. s. / Zámecké Lázně................................................................................................... 5,1 6. Bohemia – lázně a. s. .........................................................................................................................4,9 7. Alžbětiny Lázně, a.s. ...........................................................................................................................4,8 8. Savoy Westend Hotel, s.r.o. ................................................................................................................4,2 9. Richmond a.s. ....................................................................................................................................4,2 10. Sanatorium Astoria a.s. ....................................................................................................................4,1 Zdroj: Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád Quelle: Verwaltung natürlicher Heilmittelquellen und Kolonnaden Source: Natural Curative Sources and Colonnades Administration Источник: Управление лечебных источников и колоннад

% % % % % % % % % %


VI.

LIFE 2-2013

30. 5. 2013

15:56

Stránka 18

18

theme

life

IMPERIAL

Sanssouci Junior Glass Match

1st Tereza Anderlová, Čistá krev

Mezinárodní sklářská soutěž Sanssouci Junior Glass Match, kterou letos koncem března pořádal již pošesté karlovarský Spa Resort Sanssouci, patří k nejprestižnějším akcím svého druhu ve střední Evropě.

Do soutěže přihlásilo své práce šest desítek studentů ze 14 středních, vyšších a vysokých uměleckých škol z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 23. března 2013. Přihlášené práce hodnotila soutěžní komise v čele s Milanem Hlavešem z Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Jejími členy letos byli umělecký ředitel sklárny Moser Lukáš Jabůrek, kurátorka Moravské galerie v Brně Markéta Vejrostová a spoluzakladatel studia Bystro Design Leoš Smejkal. Pořadatele v soutěžní komisi reprezentoval ředitel Spa Resortu Sanssouci Robert Jahn, který

 o rozhodnutí pořádat tuto sklářskou soutěž říká: „Věříme, že podporou mladé generace sklářů přispíváme ke kultivaci českého lázeňského prostředí, ke kterému umělecky zpracované sklo již tradičně patří.“ Význam soutěže zhodnotil také její ředitel, proděkan Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Jaroslav Polanecký: „Sanssouci Junior Glass Match se stal respektovanou platformou pro mezinárodní setkávání studentů, pedagogů, galeristů a zástupců výrobní sféry, výměnu zkušeností, názorů a pohledů na směřování a budoucnost sklářství jako oboru a odborné vzdělávání obecně. Dokonce řada studentů získala díky osobním kontaktům navázaným během uplynulých ročníků soutěže vynikající profesionální uplatnění.“ Soutěžilo se jako každý rok ve dvou kategoriích: studenti středních škol

soutěžili v mladší kategorii a studenti sklářských oborů na vyšších a vysokých uměleckých školách ve starší kategorii. První cenu ve starší kategorii, považovanou obecně za hlavní cenu soutěže, získala Tereza Anderlová, studentka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, „za nový přístup k dekorativismu ve skle“. Druhou cenu v téže kategorii udělila komise „za promyšlený konceptuální kontrast krásy a rozkladu“ studentce Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě Martě Vjatrákové. Pomyslný bronz si za „vtipné propojení tradice, historie a dekoru“ odvezla do Polska studentka wroclawské Academy of Fine Arts and Design Sylwia Świerc. V mladší kategorii zvítězila Slovenka Mariana Romanová ze Střední odborné školy sklářské Lednické Rovne. Druhé a třetí místo získaly Tereza Korbelová a Magdaléna Smejkalová, studentky Střední uměleckoprůmyslové školy

sklářské v Kamenickém Šenově. Mimo kategorie byla udělena Cena Spa Resortu Sanssouci, již získala Alena Dvořáková ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově za svou práci s názvem Big Eye, kterou navrhla a vyrobila jako ocenění pro filmaře. Jediným mužem mezi oceněnými byl letos Tamás Ábel, student Moholy Nagy University of Art and Design v Budapešti. Z Karlových Varů si odvezl cenu za řemeslné zpracování, kterou mu soutěžní komise udělila za „kombinaci studených sklářských technik ve spojení s využitím optických efektů“. Soutěžní práce si můžete prohlédnout na internetových stránkách www.junior-glass-match.cz; www.facebook. com/SanssouciJuniorGlassMatch; nebo přímo v SunGallery ve Spa Resortu Sanssouci, kde budou vystaveny do 12. července 2013. 

Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

Jste spokojeni s našimi službami? Záleží nám na spokojenosti každého našeho hosta. Pokud během Vašeho pobytu nastane okamžik, kdy nebudete plně spokojeni, dejte nám to vědět. Naši zaměstnanci jsou zde pro Vás a Vaše informace nám pomohou ještě více zkvalitnit naše služby. Chceme, aby každý náš host odjížděl s úsměvem.

  

VAŠE SPOKOJENOST JE NAŠÍM CÍLEM! NEVÁHEJTE SE OBRÁTIT NA NAŠE ZAMĚSTNANCE

YOUR SATISFACTION IS OUR GOAL! FEEL FREE TO CONTACT OUR EMPLOYEES ANYTIME

IHRE ZUFRIEDENHEIT IST UNSER ZIEL! WENDEN SIE SICH JEDERZEIT AN UNSERE MITARBEITER

ДОВОЛЬНЫЙ ГОСТЬ – ЦЕЛЬ НАШЕЙ РАБОТЫ! БЕЗ СТЕСНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШИМ СОТРУДНИКАМ

Imperial Karlovy Vary Group

Are you satisfied with our services? Every guest’s satisfaction is our priority. Should anything make you feel not fully satisfied during your stay, please let us know. Our employees are always here for you and your feedback will help us to further improve the quality of our services. We want to see every guest leaving our hotel with a smile on his face. Sind Sie mit unseren Leistungen zufrieden? Die Zufriedenheit aller unserer Gäste liegt uns am Herzen. Sollten Sie während Ihres Aufenthalts einmal nicht voll zufrieden sein, lassen Sie es uns wissen. Unsere Mitarbeiter sind für Sie da, und Ihre Informationen können uns helfen, unsere Leistungen noch weiter zu verbessern. Wir möchten, dass jeder unserer Gäste mit einem Lächeln abreist. Вы довольны качеством наших услуг? Для нас важно, чтобы Вы остались довольными нашими услугами. Если у Вас есть замечания или предложения, сообщите нам об этом во время Вашего пребывания. Наши сотрудники в Вашем распоряжении. Ваши замечания помогут нам улучшить качество наших услуг. Нам хотелось бы, чтобы наши гости уезжали с улыбкой на лице.


LIFE 2-2013

30. 5. 2013

15:57

Stránka 19

19

life

www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

IMPERIAL

Medical Spa "Long Stay"

BOOK YOUR STAY FOR 18 NIGHTS OR MORE & SAVE

BOOK

ON-LINE! Hotel Imperial Libušina 18, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic Tel.: +420 353 203 113 Fax: +420 353 203 151 E-mail: reservation@spa-hotel-imperial.cz

Komplexní lázeňská péče "Long Stay" OBJEDNEJTE pobyt na 18 nocí a více & UŠETŘETE Komplexe Heilkur "Long Stay" BUCHEN SIE Ihren Aufenthalt für 18 Nächte und mehr & SPAREN SIE Комплексное санаторно-курортное лечение «Long Stay» БРОНИРУЙТЕ пребывание в течение 18 суток и более & СЭКОНОМЬТЕ

www.spa-hotel-imperial.cz

Minimální délka pobytu: 18 nocí • Mindestdauer des Aufenthaltes: 18 Nächte • Minimal lenght of stay: 18 Nights • Минимальная продолжительность пребывания: 18 ночей

Spa Resort Sanssouci U Imperiálu Imperialu 11, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic Tel.: +420 353 207 113 Fax: +420 353 207 250 E-mail: reservation@spa-resort-sanssouci.cz

www.spa-resort-sanssouci.cz

Imperial Karlovy Vary Group

Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

ARD TO YOUR VISIT

RW WE ARE LOOKING FO

Sportcentrum Imperial L i b u š i n a 1 8 ● 3 6 0 0 1 K a r l o v y Va r y GPS: 50° 13´ 13.75´´ N ● 12° 53´ 9.91´´ E Te l . : + 4 2 0 3 5 3 2 0 3 7 0 0 info@sportcentrum-imperial.cz w w w. s p o r tc e n t r u m - i m p e r i a l . c z

SPORTOVNÍ VYŽITÍ 4 tenisové kurty s umělým povrchem (v zimní sezoně kryté vyhřívanou halou) • ricochetový kurt • moderní fitness centrum • boulderová stěna • skupinová cvičení: Bosu, Port de Bras, Zumba, Bodyforming, Pilates, Fitball, Overball, Stepy, Orientální tance, Flowing, Core, Easy Tone Step, Core Bags, Kettlebells Podrobnější informace o jednotlivých sportech/cenách naleznete na našich webových stránkách www.sportcentrum-imperial.cz. DALŠÍ SLUŽBY NAŠEHO SPORTCENTRA • sport bar (nápoje a lehké snacky) • nabídka potravinových doplňků • solária • prodejna sportovního vybavení • WiFi • skupinoví i individuální profesionální trenéři • pronájem kurtů pro soukromé akce • zajištění cateringu

SPORTS ACTIVITES 4 tennis courts with an artificial turf (in winter the court is covered with a heated roof) • ricochet court • modern fitness center • boulder wall • a group exercises: Bosu, Port de Bras, Zumba, Bodyforming, Pilates, Fitball, Overball, Steps, Oriental dances, Flowing, Core, Easy Tone Step, Core Bags, and Kettlebells For more information on individual sports programs and prices check our website www.sportcentrumimperial.cz. OUR SPORTS CENTER ALSO OFFERS THE FOLLOWING SERVICES sports bar (drinks and light snacks) • assortment of food supplements • sun tanning beds • sports equipment shop • WiFi • group and personal trainers • rental of courts for private events • catering

SPORTLICHE AKTIVITÄTEN 4 Tennisplätze mit Kunstoberfläche (in den Wintermonaten mit einer beheizten Halle geschützt) • RicochetPlatz • modernes Fitnesszentrum • Boulderwand • Gruppenstunden: Bosu, Port de Bras, Zumba, Bodyforming, Pilates, Fitball, Overball, Step, orientalische Tänze, Flowing, Core, Easy Tone Step, Core Bags, Kettlebells Nähere Informationen zu den einzelnen Sportarten und Preisen finden Sie auf unseren Websites www.sportcentrum-imperial.cz.

WEITERE LEISTUNGEN UNSERES SPORTZENTRUMS Sport-Bar (Getränke und leichte Snacks) • Angebot an Nahrungsergänzungsmitteln • Solarien • Sportgeschäft • WiFi • Gruppen- oder Individualprofitrainer • Vermietung von Tennisplätzen für Privatveranstaltungen • Catering

ПРEДЛAГAEMЫE BИДЫ CПOPTA 4 теннисных корта с искуственным покрытием (в зимний сезон в закрытом отапливаемом зале) • корт для мини-сквоша • современный фитнес-центр • стенка для рикошета • групповые занятия: Босу, Порде-Бра, Зумба, Бодиформинг, Пилатес, Фитбол, Овербол, Степ-аэробика, Восточные танцы, Flowing, фитнесс-тренажер Core, Easy Tone Step, Core Bags, Гири Подробности об отдельных видах спорта и расценках Вы можете узнать на нашем сайте www.sportcentrum-imperial.cz.

OCTAЛЬНЫE YCЛYГИ HAШEГO CПOPTЦEHTPA спорт-бар (напитки и легкие закуски) • пищевые добавки в ассортименте • солярий • магазин спорттоваров • WiFi • групповые и индивидуальные профессиональные тренеры • аренда кортов для закрытых мероприятий • обеспечение кейтеринга


LIFE 2-2013

30. 5. 2013

15:58

Stránka 20

20

life

IMPERIAL

Beauty services at Hotel Imperial Profesionální péče o Váš zevnějšek Professional care for your beauty Professionelle Pflege für Ihr Äußeres Профессиональный уход за вашим внешним видом

[CZ] Kadeřnictví ● stylové účesy podle vašeho přání ● odborné poradenství ● vlasové přípravky L’Oreal a Alcina ● Kosmetika ● perfektní make-up a péče o pleť ● odborné poradenství ● kosmetika Alcina, Oxy Life a Comfort Zone ● Manikúra ● úprava nehtů ● kosmetika Alessandro ● Pedikúra ● profesionální ošetření nohou ● kosmetika Alessandro ● Solárium ● vertikální i horizontální solárium k dispozici ve Sportcentru Imperial ● možnost zakoupení kvalitní opalovací kosmetiky Aktuální informace o službách beauty centra u hotelové concierge.

[ENG] Hairdresser’s ● stylish haircuts according to your wishes ● professional advice ● L’Oreal and Alcina hair products ● Cosmetics ● perfect make-up and skin care ● professional advice ● Alcina, Oxy Life and Comfort Zone cosmetic products ● Manicure ● nail care ● Alessandro cosmetic products ● Pedicure ● professional foot care ● Alessandro cosmetic products ● Solarium ● both the vertical and the horisontal solarium available in the Imperial Sportcentre● high-quality sun protection products Current information about beauty center services is available at the hotel concierge.

[D] Haarstudio ● stilvolle Frisuren nach Ihrem Wunsch ● fachliche Beratung ● Haarkosmetik L’Oreal und Alcina ● Kosmetiksalon ● perfektes Make-up und Hautpflege ● fachliche Beratung ● Kosmetik Alcina, Oxy Life und Comfort Zone ● Maniküre ● Nagelbehandlung ● Kosmetik Alessandro ● Fußpflege ● professionelle Fußbehandlung ● Kosmetik Alessandro ● Solarium ● vertikales und horizontales Solarium im Sportzentrum Imperial ● Möglichkeit des Kaufs von hochwertiger Sonnenbad-Kosmetik Aktuelle Informationen über Serviceleistungen des Beauty-Centers beim Hotelconcierge.

[RU] Парикмахерская ● стильные прически в соответствии с Вашими пожеланиями ● профессиональные консультации ● средства для волос L’Oreal и Alcina ● Косметика ● совершенный мейкап и уход за кожей ● профессиональные консультации ● косметика Alcina, Oxy Life и Comfort Zone ● Маникюр ● уход за ногтями ● косметика Alessandro ● Педикюр ● профессиональный уход за ногами ● косметика Alessandro ● Солярий ● вертикальный и горизонтальный солярий имеется в распоряжении Спортцентра «Империал» ● возможности приобретения качественной косметики для загара Актуальную информацию о услугах салона красоты Вам предоставит консьерж-служба

Member of Imperial Karlovy Vary Group

Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

VITAL SPA

Lázeňská péče Vital•Vital-Kur•Курортное лечение «Виталь»

[CZ] Nabídka obsahuje: Ubytování ● Polopenze ● Welcome drink ● Vstupní a výstupní vyšetření u lékaře ● Laboratorní vyšetření dle indikace lékaře ● Pitná kúra dle předpisu lékaře ● Ošetřovatelská péče zdravotní sestrou (24 hod) ● až 13 procedur za týden ● Možnost poradenství nutričního terapeuta ● Zdarma internet na pokojích a ve veřejných prostorách ● Zdarma autobusová jízdenka MHD ● Zdarma vstup do bazénu, vířivky a sauny ● vč. daní a poplatků (Minimální délka pobytu: 10 nocí)

Imperial Karlovy Vary Group

[ENG] Offer includes: Accommodation ● Halfboard ● Welcome drink ● Entry and leaving physician examination ● Laboratory diagnostic tests after medical indication ● Drinking cure pursuant to physician's recommendation ● Treatment by nurse (24 hrs) ● up to 13 Spa Treatments per Week ● Possibility of dietary therapist advice ● Free internet access in the room and in public areas ● Free local transport ticket ● Free entry in pool, whirlpool bath and sauna ● incl. all taxes & fees (Minimal length of stay: 10 Nights)

[D] Angebot enthält: Unterkunft ● Halbpension ● Begrüssungsdrink ● Aufnahmeund Abschlussuntersuchung beim Arzt ● Laboruntersuchung nach Empfehlung des Arztes ● Trinkkur gemäß ärztlicher Verordnung ● Betreuung durch die Krankenschwester (24 Std.) ● bis 13 Kuranwendungen pro Woche ● Möglichkeit der Beratung beim Ernährungstherapeuten ● Freier Internet-Zugang in Zimmer und öffentlichen Räumen ● Freie Fahrkarte für öffentlichen Stadtverkehr ● Freier Eintritt in Schwimmbad, Whirlpool und Sauna ● Inklusive aller Steuern und Gebühren (Mindestdauer des Aufenthaltes: 10 Nächte)

[RU] Предложение включает: Размещение ● Полупансион ● Приветственный коктейль ● Вступительный и заключительный медицинский осмотр ● Лабораторные анализы по индикации врача ● Курс приема минеральной воды ● Oказание помощи медсестрой (24 часа) ● до 13 лечебных процедур в неделю ● Возможность консультирования специалистом по диетпитанию ● Бесплатный интернет в номере и в общественных помещениях ● Бесплатный проезд городским транспортом ● Бесплатный вход в бассейн, вирпул и сауну ● Курортный сбор и НДС (Мин.дл.прож.: 10 ночей)

Hotel Imperial Tel.: +420 353 203 113 Fax: +420 353 203 151 E-mail: reservation@spa-hotel-imperial.cz

www.spa-hotel-imperial.cz

Spa Resort Sanssouci Tel.: +420 353 207 113 Fax: +420 353 207 250 E-mail: reservation@spa-resort-sanssouci.cz

www.spa-resort-sanssouci.cz


LIFE 2-2013

30. 5. 2013

15:59

Stránka 21

21

life

IMPERIAL

awarded to him by the board for “a combination of cold glass techniques in combination with optic effects”. You may view the competition works at the website www.junior-glass-match.cz; www.facebook.com/SanssouciJuniorGlassMatch; or directly in SunGallery in Sanssouci Spa Resort where they will be exhibited until 12 July 2013.

3rd Sylwia Świerc, Matriozska

deutsch

Der internationale Glasdesigner-Wettbewerb Sanssouci Junior Glass Match, den das Karlsbader Spa Resort Sanssouci Ende März dieses Jahres bereits zum sechsten Mal veranstaltete, gehört zu den prestigereichsten Veranstaltungen seiner Art in Mitteleuropa.

Sanssouci Junior Glass Match the fifth year of which took place at the end of March is the international glass school competition which is organized by Spa Resort Sanssouci in Karlovy Vary and ranks among the most prestigious events in its category in Central Europe. Sixty students from 14 secondary, higher secondary schools and colleges of arts from the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia registered their works for the competition. The competition results were announced at the gala awards ceremony held on 23 March 2013. The registered works were assessed by the competition board chaired by Milan Hlaveš from the Museum of Industry and Arts in Prague. This year’s board was composed of Lukáš Jabůrek, the art director of Moser glassworks, Markéta Vejrostová, the curator of Moravian Gallery in Brno, and Leoš Smejkal, the co-founder of Bystro Design art studio. The organizers were represented in the board by Robert Jahn, the general manager of Spa Resort Sanssouci, who says about the decision to organize this competition: “We believe that by supporting young generation of glassmakers we contribute to a cultivation of the Czech spa environment with which artistic glass works are traditionally connected.” The importance of the competition was evaluated also by its director, Jaroslav Polanecký, the subdean of the Faculty of Arts and Design of the University of J. E. Purkyně in Ústí nad Labem: “Sanssouci Junior Glass Match has become a well respected platform for an international meeting of students, teachers, gallery owners and representatives of the production segment, for an exchange of experience, opinions and views of the trends and future of glass-making in-

dustry as a branch of studies and professional education in general. And what’s more, thanks to personal contacts established during the previous years of the competition many students got excellent jobs.” As each year, participants competed in two categories: Students of secondary schools competed in the junior category and students of glass-making branches from higher secondary schools and colleges of arts competed in the senior category. The first prize in the senior cate-

gory, generally regarded as the main prize of the competition, was awarded to Tereza Anderlová, the student of the University of Tomáš Bata in Zlín, for her “new approach to decorativism in glass”. The board awarded the second prize in this category to Marta Vjatráková, the student of the College of Fine Arts in Bratislava, for her “thoroughly elaborated conceptual contrast of beauty and decomposition“. An imagi3rd Sylwia Świerc, Matriozska

nary bronze medal was sent to Poland for “smart interconnection of tradition, history and décor” presented by Sylwia Świerc, the student of Academy of Fine Arts and Design in Wroclaw. A winner of the junior category was a Slovak, Mariana Romanová from the Secondary Professional Glass School in Lednická Roveň. Tereza Korbelová and Magdaléna Smejkalová, the students of the Secondary Art Technical School in Kamenický Šenov, won the second and

the third place. Outside the categories the Special Prize of Sanssouci Spa Resort was awarded to Alena Dvořáková from the Secondary Art Technical School in Kamenický Šenov for her work named “Big Eye” which she designed and made as an award for film-makers. Tamás Ábel, the student of Moholy Nagy University of Art and Design in Budapest, was the only awarded man among this year’s winners. From Karlovy Vary he carried away the prize for craft workmanship which was

Vejrostová, und der Mitbegründer des Studios Bystro Design, Leoš Smejkal. Den Veranstalter repräsentierte in der Kommission der Direktor des Spa Resorts Sanssouci, Robert Jahn, der über den Entscheid, diesen Glaskunstwettbewerb zu veranstalten, folgendes sagt: „Wir sind überzeugt, dass wir mit der Unterstützung der jungen Glasdesignergeneration zu einer Kultivierung des tschechischen Kurbadambientes beitragen, zu dem künstlerisch verarbeitetes Glas bereits traditionsgemäß gehört.“ Die Bedeutung des Wettbewerbs wertete auch dessen Direktor, Prodekan der Fakultät für Kunst und Design der J.E.Purkyně-Universität Ústí nad Labem, Jaroslav Polanecký: „Das Sanssouci Junior Glass Match ist heute eine respektierte Plattform für das internationale Treffen von Studenten, Pädagogen, Galeristen und Vertretern aus der Sphäre der Produktion, für Erfahrungsaustausch, Meinungen und Ansichten über die Richtung und die Zukunft der Glaskunst als Fach und fachspezifische Bildung allgemein. Zahlreiche Studenten erhielten sogar dank persönlicher Kontakte während der letzten Jahrgänge des Wettbewerbs hervorragende professionelle Angebote.“ Gewetteifert wurde wie jedes Jahr in zwei Kategorien: die Studenten der Mittelschulen wetteiferten in der jüngeren Kategorie und die Studenten der Glaskunst-Fächer an Fach- und Kunsthochschulen in der älteren Kategorie. Den ersten Preis in der älteren Kategorie, der allgemein als der Hauptpreis des Wettbewerbs erachtet wird, gewann Tereza Anderlová, Studentin der Tomáš-BaťaUniversität Zlín, „für die neue Auffassung des Dekorativismus im Glas“. Den zweiten Preis in dieser Kategorie verlieh die Kommission „für den durchdachten konzeptuellen Kontrast von Schönheit und Verfall“ der Studentin der Hochschule für bildschaffende Kunst Bratislava, Marta Vjatráková. Die fiktive Bronzemedaille nahm die Studentin der

CZ

Stylová kavárna s jedinečným proskleným stropem u hotelové recepce budovy Green House ≈ výběr ze široké nabídky teplých a studených nápojů

ENG

Stylish café with unique glass ceiling by the hotel reception of Green House ≈ Wide selection of warm and cold drinks

D

Stilvolles Café mit einzigartiger verglaster Decke an der Hotelrezeption des Gebäudes Green House ≈ Auswahl aus reichhaltigem Angebot an warmen und kalten Getränken

RU

Стильное кафе с уникальным стеклянным потолком в вестибюле корпуса Грин Хаус ≈ Большой выбор горячих и холодных напитков

open daily from 9.00 until 24.00 Tel: +420 353 207 320 Karlovy Vary, U Imperiálu 11 www.spa-resort-sanssouci.cz

Member of Imperial Karlovy Vary Group

Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

english

Sechzig Studenten von 14 Kunst-Mittel Fach- und -Hochschulen aus Tschechien, Ungarn, Polen und der Slowakei meldeten für den Wettbewerb ihre Arbeiten an. Feierlich bekanntgegeben wurden die Ergebnisse des Wettbewerbs am 23. März 2013. Ausgewertet wurden die eingereichten Arbeiten von einer Wettbewerbskommission mit Milan Hlaveš vom Kunstgewerbemuseum Prag an der Spitze. Mitglieder waren in diesem Jahr der künstlerische Direktor der Glashütte Moser, Lukáš Jabůrek, die Kuratorin der Mährischen Galerie in Brno, Markéta


LIFE 2-2013

30. 5. 2013

16:00

Stránka 22

22

life

IMPERIAL

2nd Marta Vjatráková, Rub a líc

Wroclawer Academy of Fine Arts and Design, Sylwia Świerc, für „die witzige Verknüpfung von Tradition, Geschichte und Dekor“ mit nach Polen. In der jüngeren Kategorie gewann die Slowakin Mariana Romanová von der Mittelfachschule für Glaskunst Lednické Rovne. Den zweiten und dritten Platz belegten Tereza Korbelová und Magda-

kalten Glaskunsttechniken und der Nutzung optischer Effekte“ verlieh. Begutachten können Sie die Wettbewerbsarbeiten auf den Internetseiten www.junior-glass-match.cz; www.facebook.com/SanssouciJuniorGlassMatch; oder direkt in der SunGallery im Spa Resort Sanssouci, wo sie bis zum 12. Juli 2013 zu sehen sind.

вакии. Итоги конкурса были торжественно оглашены 23 марта 2013 года. Поданные работы оценивало жюри во главе с Миланом Главешом из Художественно-промышленного музея в Праге. В состав жюри в этом году вошли художественный директор стеклозавода Moser Лукаш Ябурек, куратор Мо-

культета искусства и дизайна Университета Я.Э.Пуркине в Усти-надЛабем, Ярослав Поланецкий: „«Sanssouci Junior Glass Match» стал уважаемой платформой для международных встреч студентов, педагогов, галеристов и представителей производственной сферы, обмена опытом, мнениями и взглядами на

ной наградой конкурса, была удостоена Тереза Андерлова, студентка Университета Томаша Бати в Злине, «за новый подход к декоративному стеклу». Второе место в той же категории заняла студентка Высокой школы изобразительного искусства в Братиславе Марта Вятракова за «продуманный концепту-

перспективы развития и будущее стеклоделия как отрасли, и на специальное образование в целом. Благодаря личным контактам, установленным на прошлых конкурсах, ряду студентов удалось превосходно устроиться по специальности“. Как всегда, конкурс прошел в двух категориях: ученики средних школ соревновались в составе младшей категории, а студенты, изучающие стеклоделие в средних специальных и высших художественных учебных заведениях, - в составе старшей. Первого места в старшей категории, которое считается глав-

альный контраст красоты и разложения». «Бронзовую медаль» за «остроумное сочетание традиций, истории и декора» увезла в Польшу студентка вроцлавской Academy of Fine Arts and Design Сильвия Сьверц. В младшей категории победила словачка Мариана Романова из Средней специальной стекольной школы в Ледницке Ровне. Второе и третье места заняли Тереза Корбелова и Магдалена Смейкалова, студентки Средней художественнопромышленной стекольной школы в Каменицком Шенове. Отдельно был вручен Приз Spa Resort Sanssouci, который достался Алене Дворжаковой из Средней художественно-промышленной стекольной школы в Каменицком Шенове за статуэтку под названием «Big Eye», которую она разработала и изготовила в качестве приза для кинематографистов. В этом году единственным мужчиной среди победителей стал Тамаш Абел, студент Moholy Nagy University of Art and Design в Будапеште. Из Карловых Вар он уехал с призом за ремесленную обработку, присужденным конкурсным жюри за «комбинацию холодных способов обработки стела в сочетании с использованием оптических эффектов». С конкурсными работами можно ознакомиться на сайте www.junior-glass-match.cz, www.facebook.com/SanssouciJuniorGlassMatch, или посетив «SunGallery» в «Spa Resort Sanssouci», где они будут выставлены до 12 июля 2013 года. 

Magdalena Smejkalová, Šperk pro muže

léna Smejkalová, Studentinnen der Kunstgewerbe-Mittelschule für Glaskunst in Kamenický Šenov. Neben den Kategorien wurde der Preis des Spa Resorts Sanssouci verliehen – diesen erhielt Alena Dvořáková von der Kunstgewerbe-Mittelschule für Glaskunst in Kamenický Šenov für ihr Werk mit der Bezeichnung Big Eye, das sie als Filmemacher-Preis entwarf und fertigte. Der einzige Mann unter den Preisträgern war in diesem Jahr Tamás Ábel, ein Student der Moholy Nagy University of Art and Design in Budapest. Er erhielt in Karlovy Vary den Preis für handwerkliche Verarbeitung, den die Wettbewerbskommission für „ die Kombination von

Mariana Romanová, Biblia

по-русски

Международный конкурс стекольного искусства «Sanssouci Junior Glass Match», в конце марта этого года уже в шестой раз оранизованный карловарским «Spa Resort Sanssouci», является одним из самых престижных мероприятий такого рода в Центральной Европе.

Работы на конкурс подали шестьдесят студентов из 14 средних, средних специальных и высших художественных школ из Чешской Республики, Венгрии, Польши и Сло-

равской галереи в Брне Маркета Вейростова и соучредитель студии Bystro Design Леош Смейкал. Организаторов конкурса в жюри представлял директор «Spa Resort Sanssouci» Роберт Ягн, который прокомментировал решение организовать конкурс стекольщиков следующими словами: «Мы верим, что поддерживая молодое поколение стеклоделов мы вносим свой вклад в благоустройство чешской курортной среды, традиционным элементом оформления которой является художественное стекло». Значение конкурса оценил и его директор, заместитель декана фа-

Tereza Korbelová, Underwater


LIFE 2-2013

30. 5. 2013

16:10

Stránka 23

Spa Resort Sanssouci U Imperiálu 11, Karlovy Vary tel: +420 353 207 113, fax: +420 353 207 250 e-mail: reservation@spa-resort-sanssouci.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

Spa Resort Sanssouci

G OFF H HEALTH EALTH GARDENS ARDENS O

Tel: +420 353 207 113, Fax: +420 353 207 250, e-mail: reservation@spa-resort-sanssouci.cz, U Imperiálu 11, Karlovy Vary, www.spa-resort-sanssouci.cz

Nejlepší čeští skláři Die besten tschechischen Glasdesigner The best Czech glass makers Самые лучшие чешские стеклоделы

[CZ] Stylová kavárna s bohatým sortimentem nápojů, barem a tanečním parketem ■ aktuální program

k nahlédnutí přímo v kavárně, na recepci, u concierge nebo na našich webových stránkách

[ENG] A stylish café with a dance floor and bar as well as a wide selection of drinks ■

current programme available directly at the café, hotel reception, hotel concierge or our websites

[D] Stilvolles Café mit Tanzparkett und Bar mit reichhaltigem Getränkesortiment ■ aktuelles Programm zur Einsicht direkt im Café, an der Rezeption, beim Concierge oder auf unseren Webseiten

[RU] Уютное кaфe c тaнцeвaльнoй площaдкoй и бapoм c богатым accopтимeнтом нaпитков ■ актуальная программа к

диспозиции в кафе, на рецепции у консьержа или на наших интернетовых страницах

open daily from 9.00 until 24.00 ■ tel: +420 353 207 320

Spa Resort Sanssouci

[CZ] Podrobné informace a aktuální program výstav Vám poskytnou pracovníci concierge

[ENG] Detailed information and current exhibition programme available at the hotel concierge

[D] Detaillierte Informationen und das aktuelle Programm der Ausstellungen erhalten Sie von den Concierge-Mitarbeitern [RU] Подробную информацию о актуальных выставках Вам предоствавит консьержслужба

tel: +420 353 207 107

Villa Mercedes

at Spa Resort Sanssouci

Free

ins g m sfowr him otel guest

open daily

MO-FR 07.00 - 8.00 and 15.00 - 21.30 SA-SU 10.00 - 21.30 tel: +420 353 207 540

CZECH REPUBLIC`S LEADING SPA RESORT

SPA RESORT SANSSOUCI

Spa Resort Sanssouci získal potřetí v řadě ocenění Czech Republic`s Leading Spa Resort ■ Spa Resort Sanssouci gets Czech Republic`s Leading Spa Resort Award for the third consecutive time ■ Das Spa Resort Sanssouci erhielt zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung Czech Republic`s Leading Spa Resort ■ Спа Резорт Сан-суси был удостоен премии «Czech Republic`s Leading Spa Resort» в третий раз подряд


LIFE 2-2013

30. 5. 2013

16:12

Stránka 24

Hotel Imperial Libušina 18, Karlovy Vary tel: +420 353 203 113, fax: +420 353 203 151 e-mail: reservation@spa-hotel-imperial.cz www.spa-hotel-imperial.cz

HOSPITALITY & S TYLE  S I N CE

1 9 1 2

free swimming

Tel.: +420 353 203 113, fax: +420 353 203 151, email: reservation@spa-hotel-imperial.cz, www.spa-hotel-imperial.cz

GALLERY

IMPERIAL

≈ CZ ≈ Stylový interiér ≈ Čerstvé moučníky mistra cukráře ≈ Široký výběr druhů kávy Illy ≈ ENG ≈ Stylish interior ≈ Fresh desserts made by our pastry chef ≈ A wide selection of Illy coffee ≈D≈ Stilvolles Interieur ≈ Frische Desserts vom Zuckerbäckermeister ≈ Breites Angebot an Illy-Kaffee ≈ RU ≈ Стильный интерьер ≈ Всегда свежие десерты нашего мастера- кулинара ≈ Большой выбор кофе марки Illy

open daily 9.00 - 22.00

ŽIVÁ HUDBA ≈ LIVE MUSIC ≈ LIVE-MUSIK ≈ ЖИВАЯ МУЗЫКА Středa/Wednesday/Mittwoch/Cреда 14,30 - 17,00 Čtvrtek/Thursday/Donnerstag/Четверг 19,00 - 22,00 So+Ne/Sa+Su/Sa+So/Су+Во 14.00 - 17.00

tel:+420 353 203 838

for hotel guests

Podrobné informace a aktuální program výstav Vám poskytnou pracovníci concierge

[CZ]

Detailed information and current exhibition programme available at the hotel concierge

[ENG]

AT IMPERIAL BALNEOCENTER

Nähere Informationen und das aktuelle Ausstellungsprogramm erhalten Sie bei unseren ConciergeMitarbeitern

[D]

Подробную информацию о актуальных выставках Вам предоствавит консьерж- служба

open daily

[RU]

tel:+420 353 203 112

MO 7.00 - 9.00 & 13.00 - 15.00 & 18.00 - 21.00 TU-FR 7.00 - 9.00 & 13.00 - 21.00 SA-SU 9.00 - 12.00 & 13.00 - 21.00

The 20th Annual World Travel Awards Czech Republic's Leading Spa Resort Hotel Imperial Karlovy Vary

VOTE FOR US www.worldtravelawards.com/vote

Imperial Life 2013/2  
Imperial Life 2013/2