Page 1

podzim autumn herbst осень

IMPERIAL Číslo/Number/Folge/Номep: 3/2012 Ročník/Volume/Jahrgang/Выпуск: VIII

Podzimní recepty z našich hotelů Autumn Recipes from our ENG Herbstliche Rezepte aus Hotels D Осенние unseren Hotels RU рецепты из наших отелей

...5

life

essay Andrea Platznerová

O pacientech, lékařích a manuálech

Kapitoly z historie hotelu Imperial Hotel Imperial History Chapters ENG Kapitel aus der Geschichte des D Страницы Hotels Imperial RU истории отеля «Империал»

...6

news

On patients, doctors and manuals Über Patienten, Ärzte und Manuals О пациентах, врачах и инструкциях To téma nosím v hlavě už mnoho měsíců. Představuji si, že si jednou sednu a sepíši seznam věcí, které by urychlily a zjednodušily vyšetření u lázeňského lékaře. Jakýsi manuál pro pacienta k přečtení, než se – v civilu nebo již v bílém županu, klasickém

kostýmu lázeňského hosta – dostaví k lékaři. Soupis pokynů co dělat a co nedělat při vyšetření umožní lázeňským hostům být skvělým pacientem a lékaři ušetří hlasivky i nervy. Pacient díky tomuto seznamu nahlédne do tajů dění v ambulanci a lékař nebude

muset po dva tisíce sto padesáté osmé říkat to samé. V mém seznamu by určitě nechybělo toto: „Když vám lékař přiloží fonendoskop na oblast, kde tušíte srdce, znamená to, že poslouchá srdeční ozvy a že hlasité hluboké dýchání mu poslech spíš zkomplikuje, než usnadní. Dýchejte tedy mělce, neslyšně. Naopak pořádně, zhluboka a s otevřenými ústy dýchejte, když přikládá fonendoskop na vaše záda – tehdy v naprosté většině potřebuje pořádně slyšet váš dech, jelikož poslouchá plíce.“ Nebo: „Hodinky na zápěstí nijak nevadí při měření krevního tlaku, nemusíte si je sundávat.“ A také: „Před vstupem do ordinace zaklepejte a počkejte. Knoflíky na dveřích nejde ani otočit, ani otevřít, i když jimi budete lomcovat sebevíc – jsou tam právě na to, abyste nemohli nečekaně vejít a případně nemile překvapit svlečeného pacienta.“ A našlo by se minimálně ještě patnáct takovýchto praktických pokynů, upozornění a rad, nepostradatelných pro hladký chod setkání pacienta se zdravotníkem. Ale nikdy jsem ten manuál nenapsala a věřím a doufám, že jej nikdy ani nenapíši. Protože vždycky, když si ho začnu v duchu sestavovat, představím si člověka, jak poslušně čeká za dveřmi ambulance, než mu bude otevřeno, poté dle pokynů dýchá nebo nedýchá, strukturovaně referuje svou medicínskou historii a teprve pak se začne ptát na procedury, které mu budou ordinovány… A pokaždé se té představy leknu. Lidé nejsou stroje. Na lidech je hezké, že ač jsme v podstatě všichni stejní, jsme při tom každý úplně jiný. Je dobře, že nejsme normalizovaní roboti. Je dobře, že si někdo před měřením tlaku sundává hodinky, i když to není vůbec potřeba, a někdo si ani nepovytáhne rukáv. Je hezké, že je potřeba s lidmi mluvit, i když s každým trochu jinak a že je potřeba říkat všem tisíckrát to samé. Je dobře, že spolu mluvíme, usmíváme se nebo se mračíme, že se cítíme a poznáváme. Je fajn, že si nerozdáváme manuály. 

SUN GALLERY 14. 7. 2012 – 12. 12. 2012

Spa Resort Sanssouci/Blue House, Jarní 1, Karlovy Vary „KERAMKA“ VE SPA RESORTU SANSSOUCI Výstava je součástí cyklu výstav věnovaných 140. výročí založení Střední průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Vystavená díla, která vznikla ve spolupráci se sklárnou Moser, jsou ukázkou vynikajících schopností 16 mladých autorů a vysoké kvality českého sklářského vzdělávání s dlouhou tradicí.

signerausbildung mit ihrer langjährigen Tradition dar. по-русски

«КЕРАМИКА» В «SPA RESORT SANSSOUCI» Экспозиция является частью цикла выставок, посвященных 140-й годовщине основания Средней художественно-промышленной школы ке-

 english

“CERAMICS” AT THE SPA RESORT SANSSOUCI This exhibition is part of a series of exhibitions commemorating the 140th anniversary of the Secondary School of Ceramics and Glass Making in Karlovy Vary. The exhibited works of art that were created in cooperation with the Moser glassworks prove the excellence and skills of 16 young authors as well as the high quality of Czech glass making education that is proud of its long tradition. deutsch

„KERAMIK“ IM SPA RESORT SANSSOUCI Die Ausstellung ist ein Teil der dem 140. Jubiläum der Gründung der Keramik- und Glasfachschule in Karlsbad gewidmeten Ausstellungsreihe. Die ausgestellten Werke, die in Zusammenarbeit mit der Glasfabrik Moser entstanden sind, stellen die hervorragenden Fähigkeiten von 16 jungen Autoren und die hohe Qualität der tschechischen Glas-de-

рамики и стекла в Карловых Варах. Представленные работы, созданные в сотрудничестве со стеклозаводом «Moser», являются демонстрацией выдающихся способностей 16 молодых авторов и высокого качества чешского образования в сфере производства и художественной обработки стекла, имеющего давние тра диции.


2

life

www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

IMPERIAL obsah

1 1 3 5 6 10 12 14 18 22

On patients, doctors and manuals Über Patienten, Ärzte und Manuals О пациентах, врачах и инструкциях 

O pacientech, lékařích a manuálech Sun Gallery představuje… Události... Podzimní recepty z našich hotelů Kapitoly z historie hotelu Imperial Okénko do dějin lázeňství Luxusní ubytování s jedinečným výhledem na Karlovy Vary Proč se mění cestovní agentura Pentalog Tour na cestovní kancelář? Užijte si komfortní ubytování v lázních Muzeum Karlovy Vary

 english

This issue has been on my mind for several months now. I imagine one day I will sit down and write a list of tips to both speed up and simplify examina-

vor, dass ich mich setze und eine Liste erarbeite mit Sachen, welche die Untersuchung beim Kurarzt beschleunigen und vereinfachen. Eine Art Manual bzw. Anleitung für den Patienten, die er liest, bevor er – zivilbekleidet oder bereits im

content

1 1 3 5 6 10 12 14

18 22

On patients, doctors and manuals Sun Gallery presents… Current events… Autumn recipes from our hotels Hotel Imperial history chapters Window in spa history Luxurious accommodations with a unique view of Karlovy Vary Why is the travel agency Pentalog Tour transforming into a travel office? Enjoy comfortable accommodations in a spa Museum Karlovy Vary

1 1 3 5 6 10 12 14 18 22

Über Patienten, Ärzte und Manuals Sun Gallery stellt vor… Ereignisse… Herbstliche Rezepte aus unseren Hotels Kapitel aus der Geschichte des Hotels Imperial Fenster in die Geschichte des Kurwesens Luxuriöse Unterkunft mit einmaligem Blick auf Karlovy Vary Warum ändert sich die Reiseagentur Tour in ein Reisebüro? Genießen Sie komfortable Unterkunft im Kurort Museum Karlovy Vary

1 1 3 5 6 10 12 14

О пациентах, врачах и инструкциях Sun Gallery представляет… События... Осенние рецепты из наших отелей Страницы истории отеля «Империал» Oкно в курортную историю Роскошные номера с уникальным видом на Карловы Вары Чем вызвано преобразование туристического агентства «Pentalog Tour» в туристического оператора? Насладитесь комфортным проживанием на курорте Музей Карловы Вары

inhalt

coдержание

18 22

life

IMPERIAL

Klientský magazín Imperial Life vydává pro Imperial Karlovy Vary a.s. KUKLIK.CZ The client’s magazine of Imperial Life is published for the Imperial Karlovy Vary Inc. by KUKLIK.CZ Herausgeber des Klientenmagazins Imperial Life für Imperial Karlovy Vary - KUKLIK.CZ Журнал для клиентов «Imperial Life» для «Imperial Karlovy Vary Group» издает агенство «KUKLIK.CZ» Adresa redakce / Address of editors staff / Adresse der Redaktion / Адрес редакции: Imperial Karlovy Vary a.s. U Imperialu 31, 360 01 Karlovy Vary Tel.: +420 353 206 300 Fax: +420 353 206 327 E-mail: imperiallife@imperialgroup.kv.cz www.imperial-group.cz

Šéfredaktorka / Editor / Chefredaktorin / Шеф-редактор: Veronika Nechvílová, Sales & Marketing Manager Imperial Karlovy Vary

Číslo registrace / Number of registration / Registriernummer / Номер регистрации: MK ČR E 15922 Vychází čtyřikrát do roka, neprodejné / Released four times a year, unsaleable / Erscheint viermal jährlich, unverkäuflich / Выходит четыре раз в год, не предназначен для продажи Foto / Photo / Фото: KUKLIK.CZ, Czech Tourism, www.kvpoint.cz, Sales & Marketing Imperial Karlovy Vary a.s. Layout: KUKLIK.CZ

Vydavatel / Publisher / Verleger / Издатель: Pavel Kuklík sídlo / registered address / Sitz / адрес: Sokolská 28, 120 00 Praha 2 IČ / ID. No. / ID-Nr. / код ОКПО: 43042368 DIČ / VAT-reg No. / Steuer-ID-Nr. / ИНН: CZ6306260763 provozovna / plant / Betriebsstätte / фактический адрес: Charkovská 24, 101 00 Praha 10, e-mail: office@kuklik.cz www.kuklik.cz Tisk / Print / Druck: Tiskárna Glos, s.r.o., Špidlenova 436, 513 01 Semily

ginne zu schreiben, stelle ich mir einen Menschen vor, der diszipliniert vor dem Sprechzimmer sitzt, dann gemäß Anleitung atmet oder nicht atmet, strukturiert seine Krankengeschichte referiert und erst dann nach den Kuranwendungen fragt, die ihm verordnet werden … Und jedes Mal erschrecke ich bei dieser Vorstellung. Menschen sind keine Maschinen. Das Schöne an den Menschen ist, dass jeder – wenngleich wir im Wesentlichen auch alle gleich sind – dabei ein völlig Anderer ist. Es ist gut, dass sich jemand vor der Messung des Blutdrucks die Armbanduhr abnimmt, selbst wenn dies gar nicht notwendig ist, und ein anderer nicht einmal den Ärmel hochkrempelt. Es ist schön, dass mit den Menschen gesprochen werden muss – wenn auch mit Jedem ein wenig anders – und dass tausendmal das Gleiche gesagt werden muss. Es ist gut, dass wir gemeinsam sprechen, lachen oder finster dreinschauen, dass wir uns spüren und kennen lernen. Es ist in Ordnung, dass wir keine Manuals verteilen. по-русски

tions at the spa resort doctor’s. A sort of a manual a patient should read before – in his everyday clothes or already in a white gown, the classic attire of a spa guest – he visits his doctor. Guidelines for what to do and what not to do during examination will make the spa guests amazing patients, and spare the doctor’s vocal chords and nerves. Thanks to the list, patients would have an insight into procedures at the doctor’s office and the doctor would not have to repeat the same thing over and over again. Here is what would not be missing from my list: “When the doctor places a stethoscope over the area where you suspect your heart might be located, he is trying to listen to your heart, and loud and deep breathing will make it more difficult. Keep your breathing shallow and silent. On the contrary, take a deep breath with your mouth open when the doctor places the stethoscope on your back – usually he really needs to hear you breathe then, as he is listening to your lungs.” Or: “Watches on your wrist do not in any way interfere with measurement of your blood pressure, you can keep them on.” And also: “Before you enter the doctor’s office, knock and wait. Door knobs can be neither turned nor opened, no matter how hard you try – they are there specifically to prevent you from entering uninvited and possibly disturbing a naked patient.” And I could come up with at least fifteen such bits of practical information, guidelines and advice, indispensable for a smooth meeting of a patient with a healthcare professional. But I have never written the manual and I believe and hope that I never will. For every time I start to compile it in my mind, I imagine a man waiting patiently behind the office door to be invited in, then breathing or holding his breath according to my directions, giving a structured medical history and then and only then beginning to ask about procedures he is going to be prescribed... and the idea scares me every time. Humans are not machines. What is nice about people is that even though we are all the same, we are all very unique. It is good that we are not standardised robots. It is good that somebody takes their watches off before having their blood pressure measured, even though it is not necessary at all, and someone else does not roll up his sleeve. It is nice that we need to talk to people, even though with each of them it is different, and we need to repeat the same thing over and over to everyone. It is good that we talk, smile or frown, that we feel and meet each other. It is all right to not hand out manuals. deutsch

Dieses Thema trage ich bereits seit einigen Monaten im Kopf. Ich stelle mir

weißen Bademantel, dem klassischen Kostüm des Kurgastes – beim Arzt erscheint. Ein Verzeichnis mit Hinweisen, was er tun oder lieber lassen sollte, würde den Kurgästen ermöglichen, bei der Untersuchung ein perfekter Patient zu sein und die Stimmbänder und Nerven des Arztes schonen. Der Patient erhält dank dieser Liste einen Einblick in die Geheimnisse des Geschehens in der Arztpraxis, und der Arzt muss nicht zweitausendeinhundertachtundfünfzig Mal das Gleiche sagen. In meiner Liste ganz sicher nicht fehlen würde der Hinweis: „Wenn der Arzt das Phonendoskop an die Stelle legt, wo Sie das Herz vermuten, dann bedeutet dies, dass er die Herztöne abhören will und dass ein lautstarkes tiefes Ein- und Ausatmen das Abhören eher erschwert, als erleichtert. Atmen Sie deshalb oberflächlich und leise. Hingegen dürfen Sie kräftig, tief und mit offenem Mund einund ausatmen, wenn der Arzt das Phonendoskop auf den Rücken legt – hier will er fast immer Ihre Atmung hören, weil er Ihre Lunge abhört.“

Oder: „Die Armbanduhr stört bei der Messung des Blutdrucks überhaupt nicht, Sie müssen sie nicht abnehmen.“ Und auch: „Vor Betreten des Sprechzimmers klopfen Sie, bitte, an und warten Sie. Die Griffe an den Türen können weder gedreht noch geöffnet werden, selbst wenn Sie noch so stark an diesen rütteln – sie sind deshalb an den Türen, damit Sie nicht unerwartet eintreten und eventuell einen gerade entkleideten Patienten unangenehm überraschen können.“ Und es würde mindestens noch fünfzehn weitere praktische Ratschläge, Hinweise und Anleitungen geben, die für einen glatten Ablauf des Mediziner-PatientenTreffens unentbehrlich sind. Aber ich habe dieses Manual nie geschrieben und glaube und hoffe, es auch nie tun zu müssen. Denn jedes Mal, wenn ich es in Gedanken wieder be-

Я уже несколько месяцев обдумываю эту тему, представляя себе, как однажды сяду и напишу обо всем, что упростило бы обследования, проводимые курортными врачами. Так сказать, инструкцию, которую пациенты могли бы прочитать еще до того, как в гражданской одежде или в белом халате – классической одежде курортника – придут на прием к врачу. Перечень того, что делать или не делать во время обследования, даст возможность курортникам стать образцовыми пациентами, а врачи сохранят здоровыми голосовые связки и нервы. Благодаря этому списку пациент познает некоторые загадки работы врача, которому уже не нужно будет в две тысячи сто пятьдесят восьмой раз повторять одно и то же. В моей инструкции обязательно было бы: «Если врач приложит фонендоскоп на область сердца, значит, он слушает сердечные тоны, и громкое глубокое дыхание не только не помогает, но мешает ему. Поэтому дышите мелко и неслышно. И наоборот, дышите ртом и глубоко, когда врач прикладывает фонендоскоп к вашей спине, потому что в абсолютном большинстве случаев он прослушивает легкие и должен хорошо слышать ваше дыхание. Или: «Часы на запястье совсем не мешают при измерении артериального давления, и снимать их не нужно». А также: «Не входите в кабинет без стука. Дверные ручки невозможно ни повернуть, ни открыть с их помощью дверь, как бы вы ни старались это сделать. Они здесь именно для того, чтобы вы не могли неожиданно войти в кабинет и поставить в неловкое положение полуодетого пациента». Я могла бы перечислить как минимум еще пятнадцать таких практических наставлений, предупреждений и советов, незаменимых для идеального визита к врачу. Но эту инструкцию я так никогда и не написала, и надеюсь, что никогда ее не напишу. Потому что всегда, когда я начинаю мысленно сочинять ее, представлю себе человека, который терпеливо ожидает у двери кабинета, пока ему не откроют, послушно дышит или не дышит, четко воспроизводит историю своей болезни и только потом спрашивает, какие процедуры ему назначат… И всегда это представление пугает меня. Люди не машины, они тем и хороши, что хотя в принципе все одинаковы, но каждый из них неповторим. Ведь это здорово, что мы не роботы, что одни перед измерением давления снимают часы, хотя это совсем необязательно, а другие даже не подтянут рукав. Здорово, что нужно с людьми беседовать, хотя с каждым немного по-другому, и что нужно тысячу раз повторять одно и то же. Здорово, что мы разговариваем и знакомимся друг с другом, сочувствуем друг другу, что не составляем и не раздаем инструкции.


3

life

IMPERIAL news

Události... Current events… Ereignisse… События... Speciální gastronomické akce v Clubu Imperial jsou velmi oblíbené Speciální tematické gastronomické akce si návštěvníci Clubu Imperial a hoteloví hosté velmi pochvalují. V červnu si pochutnávali například na marinované telecí svíčkové v Sherry s grilovanými fíky na jahodovém chutney, podávané s domácím ořechovým chlebem nebo na variaci domácích dezertů z jahod a lesního ovoce. Červencovým gastronomickým tématem byla „Drůbež a klasické i netradiční sorbety“, v srpnu to byly „Houby, kachna a foie gras“. Aktuální informace Vám poskytnou pracovnice oddělení Concierge a naleznete je také na informačních panelech a na pokojích.

There were many topics and the gathering lasted almost 3 hours.

New club Sportcentrum Imperial From July 1st, 2012, the guests of Hotel Imperial and Spa Resort Sanssouci can use a riqochete court, bouldering wall, high quality tennis courts with artificial surface, horizontal and vertical solariums or modern group workouts in the newly opened sportcenter in Karlovy Vary. The local Sportsbar offers a wide selection of cold and warm drinks, snacks and food supplements. Interested

 deutsch

Spezielle Gastronomie-Veranstaltungen im Club Imperial sind sehr beliebt Die speziellen themabezogenen gastronomischen Veranstaltungen loben die Besucher des Clubs Imperial und Hotelgäste sehr. Im Juni konnten sie zum Beispiel marinierte Kalbslende mit Sherry und gegrillten Feigen auf Erd Spa Resort Sanssouci byl opět partnerem Mezinárodního basketbalového turnaje žen v Karlových Varech Spa Resort Sanssouci was, again, a partner of the International Women‘s Basketball Tournament in Karlovy Vary Spa Resort Sanssouci war wieder Partner des Internationalen DamenBasketballturniers in Karlovy Vary

«Spa Resort Sanssouci» снова стал партнером Карловарского международного турнира по баскетболу среди женщин

beer-Chutney, serviert mit hausgemachtem Nussbrot, genießen oder die Variation hausgemachter Desserts aus Erdbeeren und Waldfrüchten. Das Gastronomie-Thema im Juli war „Geflügel und klassische und nichttraditionelle Sorbets“, im August dann „Pilze, Ente und Foie gras“. Aktuelle Informationen gewähren Ihnen die Mitarbeiterinnen der Concierge-Abteilung oder finden Sie auf den Informationstafeln und Zimmern.

Výročí 100 let hotelu Imperial s ním slavili i jeho hosté Příležitost oslavit výročí 100 let od otevření hotelu Imperial měli 19. června 2012 i jeho hosté. Připraveno pro ně bylo příjemné posezení na hotelové terase, kde v rámci bohatého programu hrála živá hudba a podávaly se grilované speciality dle receptů hotelových mistrů kuchařů a vyhlášené plzeňské pivo.

Vystoupení Alexandra Vasiljeva Hotel Imperial hostil předního scénografa, módního historika a návrháře Alexandra Vasiljeva. Jeho poutavé vyprávění přilákalo mnoho hotelových hostů, kteří zaplnili sál Concert Hall. Témat bylo mnoho a setkání trvalo téměř 3 hodiny.

Hungary and clearly won a match with Turkey.

partnerským hotelem pro ubytování všech zúčastněných týmů. Všichni zaměstnanci Spa Resortu Sanssouci pochopitelně fandili českým basketbalistkám, které bohužel podlehly v závěrečném utkání přípravného turnaje v Karlových Varech týmu Austrálie 48:67

with classic and not-standard sorbets“; in August it will be „Mushrooms, duck and foie gras“. The employees of the Concierge department can provide you updated information, which can also be found on information panels and in your rooms.

people have the option of purchasing a year membership and unlimited use of all the sports fields.

Volleyball Final Four At the beginning of July, the hotels of the Imperial Karlovy Vary Group had

Das 100-jährige Jubiläum des Hotels Imperial feierten auch seine Gäste mit ihm Die Gelegenheit, das 100-jährige Jubiläum seit der Eröffnung des Hotels Imperial zu feiern, hatten am 19. Juni 2012 auch dessen Gäste. Es gab für sie ein angenehmes Stelldichein auf der Hotelterrasse, auf der im Rahmen eines vielseitigen Programms Live-Musik spielte so-

 Výročí 100 let hotelu Imperial s ním slavili i jeho hosté Hotel Imperial celebrated its 100th anniversary with its guests

Das 100-jährige Jubiläum des Hotels Imperial feierten auch seine Gäste mit ihm Свой 100-летний юбилей «Hotel Imperial» отпраздновал вместе со своими гостями

the unique opportunity to accommodate the players of the European Women‘s Volleyball League – Final Four. The accompanying events included a tennis court in the newly reconstructed Sportcentrum Imperial.

Nové klubové Sportcentrum Imperial Od 1. července 2012 mohou také hosté hotelu Imperial a Spa Resortu Sanssouci využít v nově otevřeném prvním klubovém sportcentru v Karlových Varech ricochetový kurt, boulderovou stěnu, kvalitní tenisové kurty s umělým povrchem, horizontální i vertikální solária nebo moderní skupinová cvičení. Zdejší Sportbar nabízí výběr chlazených i teplých nápojů, snacků a potravinových doplňků. Zájemci mají možnost zakoupení ročního členství a neomezeného využívání všech sportovišť.

a v generálce na olympijskou kvalifikaci obsadily konečné třetí místo. Předtím prohrály o jediný bod s Maďarskem a jasně přehrály Turecko. english

Special gastronomy events in Club Imperial are very popular The Club Imperial visitors and hotel guests love the special gastronomy events. In June, they enjoyed, for example, veal tenderloin marinated in Sherry with grilled fiqs on strawberry chutney,

Hotel Imperial celebrated its 100th anniversary with its guests The guests of Hotel Imperial had the opportunity to celebrate the 100th anniversary of its opening on June 19, 2012. The hotel prepared a pleasant atmosphere, inviting them to sit down at the hotel terrace with an extended program, including live music and serving grilled specialities ala the hotel’s chefs and the famous Pilsen beer. Performance by Alexander Vasiljev Hotel Imperial hosted a top scenogra-Volejbalová Final Four Na začátku července měly hotely Imperial Karlovy Vary Group jedinečnou možnost ubytovat volejbalistky Evropské ligy žen – Final Four. V rámci doprovodných akcí byl zorganizován tenisový turnaj v nově zrekonstruovaném Sportcentru Imperial.

Spa Resort Sanssouci byl opět partnerem Mezinárodního basketbalového turnaje žen v Karlových Varech Turnaj se konal v červnu tohoto roku v KV Areně za účastí týmů České republiky, Maďarska, Austrálie a Turecka. Spa Resort Sanssouci se stal opět

Spa Resort Sanssouci was, again, a partner of the International Women‘s Basketball Tournament in Karlovy Vary The tournament took place in June of this year, in the KV Arena, with the participation of teams from the Czech Republic, Hungary, Australia and Turkey. Spa Resort Sanssouci became the partner hotel for accommodation of all the participating teams. All employees of the Spa Resortu Sanssouci, of course, cheered for the Czech basketball players, who unfortunatelly lost to the Australia team, 48:67, in the finals of the prepara-

Speciální tematické gastronomické akce si návštěvníci Clubu Imperial a hoteloví hosté velmi pochvalují. The Club Imperial visitors and hotel guests love the special gastronomy events.

Die speziellen themabezogenen gastronomischen Veranstaltungen loben die Besucher des Clubs Imperial und Hotelgäste sehr. Посетители «Club Imperial» и гости отеля очень хвалят специальные тематические гастрономические мероприятия.

served with home made walnut bread and a variation of home made desserts from strawberries and wild berries. The July gastronomy theme was „Poultry

pher, fashion historist and designer, Alexander Vasiljev. His intriguing stories gained the attention of many hotel guests, who filled up the Concert Hall.

tion tournament in Karlovy Vary and, in the last warmup match before the Olympic qualifier, took third place. Before that, they lost by one point with

 Na začátku července měly hotely Imperial Karlovy Vary Group jedinečnou možnost ubytovat volejbalistky Evropské ligy žen – Final Four.

At the beginning of July, the hotels of the Imperial Karlovy Vary Group had the unique opportunity to accommodate the players of the European Women‘s Volleyball League – Final Four. Anfang Juli hatten die Hotels der Imperial Karlovy Vary Group die einzigartige Möglichkeit, Gastgeber zu sein für die Volleyballspielerinnen der Europäischen Damenliga – Final Four.

В начале июля отели «Imperial Karlovy Vary Group» воспользовались уникальной возможностью приютить волейболисток женской Волейбольной Евролиги – «Финал Четырех».

wie Grillspezialitäten nach Rezepten der Hotelmeisterköche und das berühmte Pilsner Urquell serviert wurden.

Auftritt von Alexander Wasiljew Das Hotel Imperial besuchte der führende Szenograf, Modehistoriker und designer Alexander Wasiljew. Seine spannenden Erzählungen lockten zahlreiche Hotelgäste an, die den Saal „Concert Hall“ füllten. Themen gab es viele und das Treffen dauerte fast 3 Stunden. 


4

„ “FIRST MOMENT The discount

Regarding Complex Spa Care In Karlovy Vary

SLEVA „FIRST MOMENT“

na komplexní lázeňskou péči v Karlových Varech

„FIRST MOMENT“-RABATT

für komplexe Heilkur in Karlovy Vary

СКИДКА «FIRST MOMENT» на комплексное

курортное лечение в Kарловых Bарах

life

IMPERIAL

Neues Klub-Sportcentrum Imperial Seit dem 1. Juli 2012 können auch die Gäste des Hotels Imperial sowie Spa Resorts Sanssouci in dem neu eröffneten ersten Klub-Sportcentrum in Karlovy Vary den Ricochet-Court, die Boulder-Wand, qualitativ hochwertige Tennisplätze mit

 Nové klubové Sportcentrum Imperial New club Sportcentrum Imperial

Neues Klub-Sportcentrum Imperial

Новый клубный «Sporcentrum Imperial»

Kunstbelag, horizontales und vertikales Solarium oder moderne Gruppengymnastik nutzen. Die hiesige Sportbar bietet eine Auswahl an gekühlten und warmen Getränken, Snacks und Nahrungsergänzungsmitteln. Interessenten haben die Möglichkeit, eine Jahresmitgliedschaft sowie unbegrenzte Nutzung aller Sportstätten zu kaufen.

Volleyball-Final Four Anfang Juli hatten die Hotels der Imperial Karlovy Vary Group die einzigartige Möglichkeit, Gastgeber zu sein für die Volleyballspielerinnen der Europäischen Damenliga – Final Four. Im Rahmen begleitender Veranstaltungen

BOOK

ON-LINE!

[CZ] Sleva platí pouze při ● rezervaci min. 60 dní před příjezdem ● délce pobytu min. 12 nocí ● nevratné platbě ve výši 100 %, splatné ihned při rezervaci ● Navštivte naše webové stránky a užijte si lázeňskou dovolenou za nižší cenu! [ENG] The discount is only valid if ● the reservation is made at least 60 days before arrival ● the stay lasts at least 12 nights ● non-refundable payment in the amount of 100 % is paid immediately upon reservation ● Visit our websites and enjoy a spa holiday for a lower price! [D] Der Preisnachlass gilt nur bei ● Reservierung mind. 60 Tage vor Anreise ● Aufenthaltsdauer mind. 12 Nächte ● keine Zahlungsrückgabe – Vorauszahlung in Höhe von 100 % sofort bei Buchung ● Besuchen Sie unsere Webseiten und genießen Sie einen Kururlaub zum günstigeren Preis! [RU] Скидка действует только при ● бронировании минимально за 60 дней до прибытия ● продолжительность пребывания минимально 12 ночей ● полная оплата сразу при бронировании без возможности возврата ● Посетите наш сайт и насладитесь отпуском в санатории со скидкой!

wurde in dem neu sanierten Sportcentrum Imperial ein Tennisturnier organisiert.

Spa Resort Sanssouci war wieder Partner des Internationalen DamenBasketballturniers in Karlovy Vary Das Turnier fand im Juni dieses Jahres in der KV Arena unter der Teilnahme der Teams aus Tschechien, Ungarn, Australien und der Türkei statt. Das Spa Resort Sanssouci war wieder das Partnerhotel für die Unterkunft aller teilnehmenden Teams. Alle Mitarbeiter des Spa Resorts Sanssouci drückten natürlich den tschechischen Basketballspielerin-

gen Ungarn und besiegten eindeutig die Spielerinnen aus der Türkei. по-русски

Специальные гастрономические мероприятия пользуются большой популярностью в «Club Imperial» Посетители «Club Imperial» и гости отеля очень хвалят специальные тематические гастрономические мероприятия. В июне они полакомились, например, маринованной телячьей вырезкой в хересе, с фигами на гриле на чатни из клубники, подаваемой с ореховым хлебом домашней выпечки, или ассорти из домашних десертов из

клубники и лесных фруктов. Гастрономической темой июля стала «Птица и классические и нетрадиционные сорбеты», в августе это были «Грибы, утка и фуа-гра». Свежую информацию Вам предоставят сотрудницы отделения «Concierge», также Вы найдете ее на информационных панелях и в номерах.

Свой 100-летний юбилей «Hotel Imperial» отпраздновал вместе со своими гостями 19 июня 2012 года гости «Hotel Imperial» имели возможность отметить 100-летний юбилей открытия отеля.

Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

HOTEL IMPERIAL ****SUPERIOR Od 60 euro za 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji From EUR 60 per 1 person in a double room Ab 60 Euro pro Person im Zweibettzimmer От 60 евро за 1 человека в двухместном номере

SPA RESORT SANSSOUCI **** Od 50 euro za 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji From EUR 50 per 1 person in a double room Ab 50 Euro pro Person im Zweibettzimmer От 50 евро за 1 человека в двухместном номере

www.spa-hotel-imperial.cz tel.: +420 353 203 113 Imperial Karlovy Vary Group

www.spa-resort-sanssouci.cz tel.: +420 353 207 113

nen die Daumen, die leider im Finale des Vorbereitungsturniers in Karlovy Vary dem Team von Australien mit 48:67 unterlagen und in der Generalprobe für die olympische Qualifikation den definitiven dritten Platz belegten. Vorher verloren sie um nur einen einzigen Punkt ge-

Для них на террасе отеля была организована приятная вечеринка, на которой в рамках насыщенной программы играла живая музыка, подавались десерты на гриле по рецептам поваров отеля и знаменитое пльзенское пиво.

Выступление Александра Васильева «Hotel Imperial» принял ведущего сценографа, историка моды и модельера Александра Васильева. Его увлекательное выступление привлекло многих гостей отеля, которые заполнили зал «Concert Hall». Тем было много, и встреча продлилась почти 3 часа. Новый клубный «Sporcentrum Imperial» С 1 июля 2012 года гости «Hotel Imperial» и «Spa Resort Sanssouci» могут воспользоваться в новооткрытом первом клубном спорткомплексе в Кар-

ловых Варах кортом для рикошета, стеной для боулдеринга, качественными теннисными кортами с искусственной поверхностью, горизонтальным и вертикальным солярием или возможностью принять участие в групповых занятиях. Местный Спортбар предлагает холодные и горячие напитки, закуски и пищевые добавки в ассортименте. Желающие могут приобрести годовое членство с правом неограниченного использования всех спортплощадок. Волейбольный «Финал четырех» В начале июля отели «Imperial Karlovy Vary Group» воспользовались уникальной возможностью приютить волейболисток женской Волейбольной Евролиги – «Финал Четырех». В рамках сопроводительных мероприятий в реконструированном «Sportcentrum Imperial» состоялся турнир по теннису.

«Spa Resort Sanssouci» снова стал партнером Карловарского международного турнира по баскетболу среди женщин Турнир состоялся в июне этого года в «KV Arena» при участии команд Чешской Республики, Венгрии, Австралии и Турции. «Spa Resort Sanssouci» снова стал партнером в обеспечении проживания всех участвующих команд. Все сотрудники «Spa Resort Sanssouci», естественно, болели за чешских баскетболисток, которые, к сожалению, в заключительной встрече предварительного турнира проиграли команде Австралии со счетом 48:67, и в общем зачете на олимпийскую квалификацию заняли третье место. До того они с разрывом в одно очко проиграли Венгрии и убедительно победили Тур цию.


IMPERIAL

Podzimní recepty z našich hotelů recipes

Autumn Recipes from our Hotels Herbstliche Rezepte aus unseren Hotels Осенние рецепты из наших отелей JABLKOVÉ KNEDLÍKY S MÁTOVÝM CUKREM

Suroviny na 10 porcí: jablka strouhaná 2 000 g; mouka hrubá 150 g; mouka polohrubá 150 g; prášek do pečiva 2 ks; žemle-veka 200 g; rozinky 70 g; kokos strouhaný 50 g; med 100 g; sůl 5 g; olej na promaštění 25 g; cukr 300 g; máta čerstvá 20 g; jablka 500 g; máslo 50 g; máslo na maštění 200 g;

Příprava: Nahrubo nastrouhaná jablka smícháme s moukou, na kostky pokrájenou starší vekou, práškem do pečiva, špetkou soli, hrozinkami, strouhaným kokosem a medem. Potom z těsta tvarujeme knedlíky asi 5 cm v průměru, které pokládáme na olejem promaštěné gastro plechy v dostatečné vzdálenosti od sebe (prášek do pečiva knedlíky nakypí). Vaříme v konvektomatu v páře 12-15 minut. Jablka zbavená jádřinců nakrájíme na měsíčky a opečeme na másle. Mátu rozmixujeme, přidáme cukr a ještě chvíli mixujeme, až se cukr zbarví do zelena. Vařené knedlíky podáváme s opečenými měsíčky jablíček, polité rozpuštěným máslem a sypané mátovým cukrem. Mátový cukr sypeme na pokrm těsně před podáváním, aby máta neztratila svěží zelenou barvu.

honey; 5 g salt; 25 g oil; 300 g sugar; 20 g fresh mint; 500 g apples; 50 g butter; 200 g butter for topping;

Preparation: Mix roughly shredded apples with flour, stale French bread chopped into pieces, baking powder, a pinch of salt, raisins, shredded coconut and honey. Use the dough to form dumplings around 5 cm in diameter and place them

Potato röst: peel the potatoes and dry them with a cloth. Shred roughly on a shredder and add salt, pepper, crushed cumin, chopped leaf parsley and grounded garlic. Fry them in oil as if making “bramborak” potato cakes. Jus with sage: heat the game fond and insert the sage stem. Reduce to 2/3 and pass through a screen. Add butter and stripes of finely cut sage leaves. Season it with a drop of balsamic vinegar.

BAŽANTÍ PRSO PLNĚNÉ PARMSKOU ŠUNKOU + Bramborový röst a baby kukuřice s tomatovým concassée, jus se šalvějí

Suroviny pro 4 osoby: bažantí prso 4 ks á 200 g; 4 plátky parmské šunky; 1 svazek šalvěje cca 30 g; 30 ml oleje; 30 ml balsamikového octa; 30 g másla; 4 střední brambory; 2 stroužky česneku; 15 g listové petrželky; 2 rajčata; 12 klasů baby kukuřice; sůl; pepř; drcený kmín

Příprava: Prso z bažanta očistíme a směrem od kosti ke špičce nařízneme a rozevřeme. Osolíme a poklademe parmskou šunkou a šalvějí. Zavřeme zpět a spíchneme párátkem. Prso zprudka opečeme na oleji a dáme do zapékací misky. Pečeme v troubě při 200 °C cca 10-12 minut. Ke konci pečení přidáme kousek másla, prsa přelijeme a necháme je 3 minuty odpočinout. Baby kukuřici spaříme na páře a prohodíme na horkém másle se solí a s tomatovým concassée (oloupaná, na kostičky nakrájená rajčata bez jádřinců). Bramborový röst: bramboru oloupeme a otřeme utěrkou. Nastrouháme na struhadle nahrubo a dochutíme solí, pepřem, drceným kmínem, sekanou listovou petrželkou a utřeným česnekem. Opékáme na oleji jako bramborák. Jus se šalvějí: zvěřinový fond rozehřejeme a vložíme do něj stonky ze šalvěje. Redukujeme na 2/3 a přes sítko scedíme. Zjemníme máslem a přidáme na proužky jemně nakrájené lístky šalvěje. Dochutíme kapkou balsamikového octa. english

APPLE DUMPLINGS WITH MINT SUGAR

For 10 servings: 2,000 g shredded apples; 150 g course flour; 150 g semi-course flour; 2 packages baking powder; 200 g French bread; 70 g raisins; 50 g shredded coconut; 100 g

5

life

www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

Rosinen, Kokosraspeln sowie Honig vermischen. Dann aus dem Teig im Durchschnitt ca. 5 cm große Knödel formen, die wir auf mit Öl bestrichene Gastro-Bleche in ausreichendem Abstand legen (Backpulver lässt die Knödel aufquellen). Wir garen mit Dampf 12-15 Minuten in einem Konvektomaten. Die vom Kernhaus befreiten Äpfel vierteln und in Scheiben schneiden und auf Butter braten. Die Minze im Mixer zerkleinern, Zucker zugeben und noch eine Weile mixen, bis der Zucker grünlich ist. Die gekochten Knödel mit gebratenen Apfelscheiben, die mit zerlaufener Butter übergossen und mit Minzzucker bestreut wurden, servieren. Den Minzzucker erst kurz vor dem Servieren dazugeben, damit die Minze ihre leuchtende grüne Farbe nicht verliert. FASANBRUST, GEFÜLLT MIT PARMER SCHINKEN + Kartoffelrösti und Baby-Mais mit Tomatenconcassée, Jus mit Salbei

Zutaten für 4 Personen: 4 Fasanbrüste á 200 g; 4 Scheiben Parmer Schinken; 1 Bündel Salbei (ca. 30 g); 30 ml Öl; 30 ml Balsamico-Essig; 30 g Butter; 4 mittelgroße Kartoffeln; 2 Knoblauchzehen; 15 g Blattpetersilie; 2 Tomaten; 12 Babymaiskolben; Salz; Pfeffer; gemahlener Kümmel

Zubereitung: Fasanbrust waschen und vom Knochen in Richtung Spitze einschneiden und öffnen. Salzen und mit Parmer Schinken und Salbei füllen. Wieder schließen und mit einem Zahnstocher fixieren. Die Brust auf Öl kurz und kräftig anbraten und in eine Einlaufform geben. Wir braten in der Röhre bei 200 °C ca. 10-12 Minuten. Am Ende des Bratvorgangs ein Stück Butter zugeben, die Bruststücken übergießen und 3 Minuten ruhen lassen. Den Babymais ab-

on an oiled sheet, leaving sufficient space between them (baking powder will make them raise). Steam in a convection oven for 12–15 minutes. Cut out the apple cores, slice the apples and fry them in butter. Mix the mint, add sugar and continue mixing until the sugar turns green. Cooked dumplings are served with fried apple pieces, topped with melted butter and sprinkled with mint sugar. Sprinkle the sugar on just before serving, so that it does not lose the fresh colour. PHEASANT BREAST FILLED WITH PARMA HAM + Potato röst and baby corn with tomato concassée, jus with sage

Ingredients for 4 servings: 4 pcs. pheasant breast, 200 g each; 4 slices of Parma ham; 1 bundle of sage, ca. 30 g; 30 ml oil; 30 ml balsamic vinegar; 30 g butter; 4 mid-sized potatoes; 2 cloves of garlic; 15 g leaf parsley; 2 tomatoes; 12 cobs of baby corn; salt; pepper; crushed cumin

Ingredients for sauce: rabbit bones, carrots, celery root, parsnip, wild spices, butter

Preparation: Clean the pheasant breasts, cut them from the bone to the top and open. Add salt and place the Parma ham and sage into them. Close and secure with toothpick. Roast the breasts in oil and place them in a baking bowl. Bake 10–12 minutes at 200 °C. At the end of baking add a piece of butter, pour juice over the breast and let 3 minutes rest. Steam the baby corn; mix it in hot butter, salt and tomato concassée (peeled tomatoes without cores, chopped into pieces).

 deutsch

APFELKNÖDEL MIT MINZZUCKER

Zutaten für 10 Portionen 2000g geriebene Äpfel; 150 g grobes Mehl; 150 g halbgrobes Mehl; 2 Päckchen Backpulver; 200 g Weißbrot; 70 g Rosinen; 50 g Kokosraspeln; 100 g Honig; 5 g Salz; 25 g Öl zum Fetten; 300 g Zucker; 20 g frische Minze; 500 g Äpfel; 50 g Butter; 200 g Butter zum Fetten; Zubereitung: Die grob geriebenen Äpfel mit Mehl, dem in Würfel geschnittenem älteren Weißbrot, Backpulver, einer Brise Salz,

brühen und auf die heiße Butter mit Salz und Tomatenconcassée (geschälte, in Würfel geschnittene Tomaten ohne Kerne) geben. Kartoffelrösti: Kartoffeln schälen und mit einem Tuch abwischen. Auf der Reibe grob reiben und mit Salz, Pfeffer, gemahlenem Kümmel, gehackter Blattpetersilie und zerdrücktem Knoblauch abschmekken. Wie Kartoffelpuffer auf Öl braten. Jus mit Salbei: Wildfond erhitzen und Salbeistängel hineinlegen. Auf 2/3 reduzieren und über ein Sieb gießen. Mit Butter verfeinern und in feine Streifen geschnittene Salbeiblätter zugeben. Mit einem Tropfen Balsamiko-Essig abschmekken.

 по-русски

ВАРЕНИКИ С ЯБЛОКАМИ, САХАРОМ И МЯТОЙ

На 10 порций: тертые яблоки 2 000 г; мука грубого помола 150 г; мука полугрубого помола 150 г; разрыхлитель теста 2 пачки; черствая булка 200 г; изюм 70 г; тертый кокос 50 г; мед 100 г; соль 5 г; растительное масло для смазывания 25 г; сахар 300 г; свежая мята 20 г; яблоки 500 г; сливочное масло 50 г; масло для смазывания 200 г.

Приготовление: Грубо натертые яблоки смешать с мукой, нарезанной на кубики булкой, разрыхлителем теста, щепоткой соли, изюмом, тертым кокосом и медом. Затем из теста сформировать вареники около 5 см в диаметре и разложить их на смазанные растительным маслом противни на достаточном расстоянии друг от друга (под действием разрыхлителя они вырастут). Варить на пару в пароконвектомате 12-15 минут. Яблоки, очищенные от сердцевины, нарезать на дольки и поджарить на сливочном масле. Мяту измельчить в миксере, добавить сахар и снова размельчить, пока сахар не приобретет зеленый оттенок. Вареные вареники подавать с поджаренными дольками яблок, полив их растопленным сливочным маслом и посыпав сахаром с мятой. Сахаром нужно посыпать перед самой подачей на стол, чтобы мята не утратила свой свежий зеленый цвет.

ГРУДКА ФАЗАНА, ФАРШИРОВАННАЯ ПАРМСКОЙ ВЕТЧИНОЙ + Картофельные блины с бэби кукурузой и томатным конкасе, соус с шалфеем

На 4 порции: грудка фазана 4 шт. по 200 г; 4 ломтика пармской ветчины, пучок шалфея 30 г; 30 г. растительного масла; 30 г. бальзаминового уксуса; 30 г. сливочного масла; 4 картофелины; 2 зубчика чеснока; 15 г. зелени петрушки; 2 помидора; 12 початков бэби кукурузы; соль; перец; молотый тмин

Приготовление: Грудку фазана осушить, разрезать в направлении от кости и раскрыть. Посолить, вложить в место разреза пармскую ветчину и шалфей. Закрыть и соединить деревянной шпилькой. Поджарить мясо на сильном огне на растительном масле, положить его в утятницу и запекать в духовке при температуре 200 °C около 10-12 минут. Под конец тушения добавить сливочное масло, полить соком и оставить мясо на 3 минуты, чтобы оно дошло. Бэби кукурузу приготовить на пару, полить горячим маслом с солью и томатным конкасе (очищенными от кожицы и семечек и нарезанными помидорами). Картофельные блины: картошку почистить и обсушить салфеткой, натереть на грубой терке, добавить по вкусу соль, перец, молотый тмин, нарезанную зелень петрушки и тертый чеснок. Поджарить на сковороде. Соус с шалфеем: в мясной сок положить стебли шалфея, выпарить его до 2/3 объема и процедить через сито. Добавить сливочное масло, нарезанные соломкой листья шалфея и по вкусу бальзаминовый уксус.


6

life

Kapitoly z historie hotelu Imperial series part 4

Hotel Imperial History Chapters Kapitel aus der Geschichte des Hotels Imperial Страницы истории отеля «Империал» V červnu 2012 uplynulo sto let od chvíle, kdy na Helenině výšině nad centrem Karlových Varů vyrostla majestátní budova hotelu Imperial. Náš časopis Vám bude po celý jubilejní rok přinášet na pokračování články o nejzajímavějších kapitolách z jeho dějin.

Kapitola 4. – Hotel Imperial od druhé světové války do konce 80. let. Hotel Imperial byl od svého otevření právem označován za palác mezi prvotřídními luxusními hotely světa. Honosné prostředí dlouhá léta lákalo členy panovnických rodů, vysokou šlechtu, ministry, diplomaty, bankéře, průmyslníky, obchodníky a nejvýznamnější umělce své doby. Nad zlatou érou hotelu Imperial se však na sklonku třicátých let začaly stahovat mraky. Příčinou byl růst mezinárodního napětí mezi Německem, které po nástupu Adolfa Hitlera k moci začalo usilovat o nové geopolitické uspořádání světa, a vítězi první světové války - Velkou Británií a Francií. Západní velmoci však nebyly připraveny na další válečný konflikt, a proto raději zvolily politiku ústupků. Obětí britské a francouzské neochoty bojovat se na podzim 1938 stalo Československo, které bylo mnichovským diktátem čtyř velmocí donuceno odstoupit Německu své pohraniční oblasti osídlené převážně německy mluvícím obyvatelstvem, kam spadaly také Karlovy Vary. Součástí záboru nově získaných území byl také příchod německé armády v říjnu 1938. Hotel Imperial přilákal pozornost německých důstojníků, kteří rozhodli o tom, že si ho německá armáda krátkodobě pronajala jako sídlo svého velitelství, než si našla pro tyto účely jiné prostory. Poslední předválečná sezona 1939 proběhla v hotelu opět naprosto normálně, byla však na dlouhou dobu poslední. Od roku 1940 už totiž Imperial nesloužil lázeňským hostům, ale výhradně potřebám Třetí říše. Nejprve v něm byly v rámci programu Kinderlandverschickung ubytovány děti evakuované z německých měst, která byla ohrožena stále silnějšími nálety spojeneckých bombardérů. Od 1942 se Karlovy Vary začaly měnit na lazaretní město. Z hotelu Imperial se stal Rezervní lazaret č. 5 Karlovy Vary (Reserve-Lazarett 5 Karlsbad) německé armády, kterým zůstal až do konce války, kdy v něm byli kromě vojáků léčeni také civilisté zranění při spojeneckých náletech na Karlovy Vary v dubnu 1945. Po válce bylo karlovarské lázeňství ve velmi špatném stavu. Muselo se vypořádat jak se zanedbáním své infrastruktury během války, tak s nedostatkem zkušeného lázeňského personálu, jehož řady zdecimovaly válečné odvody do armády a nucený odchod německého obyvatelstva z obnoveného Československa. Ke komplikacím se navíc přidával ještě poválečný nedostatek potravin, které byly na příděl. Lázeňská zařízení v Karlových Varech, která se po záboru československého pohraničí v roce 1938 kompletně ocitla v německých rukou, byla v roce 1945 zabavena československým státem podle dekretu prezidenta republiky Beneše o konfiskaci nepřátelského majetku a přidělena národním správcům. Hotel Imperial však čekal poněkud jiný osud. Spolu s několika dalšími lázeňskými ob-

www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

IMPERIAL

jekty byl na základě smlouvy z ledna 1946 mezi československým ministerstvem zdravotnictví a sovětskou Hlavní vojensko-zdravotní správou dlouhodobě pronajat pro léčbu sovětských důstojníků a generálů. Jeho správa přešla

i provozování okružního autobusu, který svážel hosty Imperialu k pramenům během rekonstrukce lanovky do centra města v letech 1955-1957. Sovětská strana se snažila léta zanedbávané budovy přebudovat na moderní

V porovnání se sanatorii spadajícími pod Československé státní lázně v něm na jednoho pacienta připadalo větší množství personálu a služby byly poskytovány na vyšší úrovni. Vyšší bylo také platové ohodnocení, což pochopitelně bylo terčem kritiky zaměstnanců jiných sanatorií. Poměrně významnou změnu znamenalo plné využití lůžkové kapacity budovy Imperialu (365 lůžek), která byla během sovětské správy využívána pouze částečně (zhruba kolem 280 lůžek). Kromě sovětských hostů se zde začali od roku 1960 objevovat také lidé z Československa a dalších socialistických zemí, od roku 1963 dokonce také první hosté ze Západu. Další významná rekonstrukce hotelu Imperial přišla na přelomu 60. a 70. let. Jeho spojením se Švýcarským dvorem přestavěným na sanatorium (1969) a za 18 měsíců postaveným sanatoriem Sanssouci (1970), vznikla organizace Lázeňská sanatoria Imperial, která měla kapacitu téměř tisíc lůžek. Po soustředěném tlaku pracovníků Československých státních lázní byla jejich organizace od ledna 1983 spojena s Lázeňskými sanatorii Imperial do jednoho podniku s názvem Československé

photo: SOkA Karlovy Vary

v roce 1947 na ministerstvo zdravotnictví SSSR. Díky tomu začali do Imperialu opět jezdit na léčení také civilisté. Nejednalo se ovšem o žádné milionáře, podnikatele nebo šlechtice. Ty nahradili různí funkcionáři, důstojníci, umělci, vědci a další osobnosti sovětského veřejného života a spolu s nimi také běžní pracující, kteří léčení v Československu dostávali jako odměnu za vynikající pracovní výkony. V hotelu Imperial pobývali například: ministryně zdravotnictví SSSR M. D. Kovrigina, maršálové I. S. Koněv a A. I. Jeremenko, slavný herec N. K. Čerkasov, zpěvačka L. P. Orlova, skladatel A. I. Chačaturjan, dirigent J. A. Mravinskij nebo významný elektrotechnik a konstruktér A. E. Alekseev. Změně klientely odpovídala také změna pobytového režimu. Imperial se ze sezonního lázeňského hotelu změnil na sanatorium s celoročním provozem. To mělo své hosty, kteří přijížděli na čtyřtýdenní pobyty v prvé řadě se léčit. Podle vzpomínek českého lázeňského lékaře Jaroslava Michálka, který na Imperialu sloužil pod sovětským vedením, byla převzata sovětská doktrína, podle které měly lázně svým hostům poskytovat jakousi „generálku“ jejich zdravotního stavu. V Imperialu proto kromě lázeňských lékařů pravidelně ordinoval také zubař, oční lékař, ORL specialista, dermatolog a gynekolog. Bylo zde rentgenové pracoviště, laboratoř, EKG i chirurgická ambulance. V souladu s tehdejšími medicínskými poznatky zdejší lékaři úspěšně zvládli i několik akutních srdečních infarktů, protože v té době se tato diagnóza léčila maximálním klidem v místě, kde k infarktu došlo. Podceňována rozhodně nebyla ani úloha tradičních léčebných metod. Svědčí o tom

sanatorium (pod sovětskou správu spadalo také sanatorium Richmond, Lázně VI, vily Hoffman a Margareta). Podnikla kvůli tomu v 50. letech rozsáhlou rekonstrukci, kterou vedl sovětský inženýr Trochbratskij. Během ní byla provedena výměna rozvodů vody a elektroinstalace i oprava celého topného systému včetně instalace nové kotelny. Souběžně byla upravena část pokojů a vylepšeno jejich hygienické zázemí. Byla dokončena výstavba Švýcarského dvora, který plnil roli ubytovny pro zaměstnance.

státní lázně Karlovy Vary. Jejich naděje na vyrovnání mezd a počtu pracovníků připadajících na jednoho pacienta se však kvůli nedostatku financí nenaplnily. Zásadnější změnu pro Imperial znamenala přístavba vlastního balneoprovozu s přívodem karlovarské termominerální vody, který byl otevřen v roce 1984. Bohužel od 60. let se prakticky neinvestovalo do obnovy ubytovací části hotelu, proto byly v druhé polovině 80. let 20. století vyčleněny peníze na

V květnu 1957 předal Sovětský svaz hotel Imperial zpět do československých rukou (český personál pod sovětským vedením zde sloužil i dříve). Imperial zůstal i nadále samostatnou organizační jednotkou, která byla zaměřena především na léčbu zahraničních návštěvníků.

opravu fasád, balkonů, elektroinstalace i koupelen. Zmodernizovány měly být také interiéry. Tento záměr se nepodařilo naplnit, proto do privatizace na začátku 90. let vstoupil areál hotelu Imperial vesměs se zanedbanými budovami (s výjimkou balneoprovozu) a zastaralým ná-

bytkem z dob poslední rekonstrukce v 60. letech. english

In June 2012, it was one hundredth anniversary since the majestic building of the Hotel Imperial was erected on the Helena plateau above the center of Karlovy Vary. Throughout the entire jubilee year, our magazine will continue to bring you a series of articles about the most interesting chapters from its history.

Chapter 4. – Hotel Imperial from World War II until the end of the 80s Hotel Imperial was, since its opening, rightfully called a palace amongst the high-class luxury hotels worldwide. The ostentatious environment has for many years enticed members of royal families, high class aristocracy, ministers, diplomats, bankers, industrials, businessmen and the most significant artists of their times. However, at the dawn of the 30s, the clear skies of the Hotel Imperial’s golden era started to get cloudy. It was caused by the growth of international tension between Germany, which, after the ascension of Adolf Hitler, started to strive for a new geo-political layout of the world, and the winners of World War I, Great Britain and France. However, the West world powers were not ready for another war conflict, so they chose the policy of compromises. In the autumn of 1938, Czechoslovakia became the victim of the British and French unwillingness to fight; Czechoslovakia was forced, by the Munich Declaration of four world powers, to hand over its border areas, inhabited mainly by German-speaking inhabitants, to Germany; Karlovy Vary was in this area. As part of the occupation of the newly acquired territory, the German army arrived in October 1938. The Hotel Imperial gained the attention of the German officers, who decided that the German army would rent it as their headquarters for a short while before they found different facility for this purpose. The last pre-war season in 1939 took place in the hotel as usual, but that was, for a long time, the last regular season. After 1940, Hotel imperial did not serve spa guests, but solely the needs of the Third Reich. First, within the Kinderlandverschickung program, it served to accommodate the children evacuated from German cities, which were continuously threatened by increasingly stronger air strikes of the Allies’ bombers. After 1942, Karlovy Vary started to change into a military hospital city. Hotel Imperial became ReserveLazarett 5 Karlsbad of the German army, and remained like this until the end of the war, when it treated not only soldiers, but also civilians hurt during the Allies’ air strikes on Karlovy Vary in April 1945. After the war, the balneology in Karlovy Vary was in very poor condition. It had to deal with neglecting its infrastructure during the war, a lack of experienced spa personnel that was reduced by war army enlistments, and the enforced departure of German inhabitants from the renewed Czechoslovakia. Another complication was the post-war lack of food, which was a rationed good. The spa facilities in Karlovy Vary, which were, after the occupation of the Czech border areas in 1938, completely in the hands of Germany, were confiscated by the Czechoslovakian state in 1945 pursuant to the Decrees of the President of the Republic, Beneš, concerning the confiscation and expedited allotment of agricultural property of enemies and assigned to national administrators. However, the fate of the Hotel Imperial was a little different. Along with a few other spa facilities, based on a contract from January 1946 between the Czechoslovakian Ministry of Health and Soviet Main Military-Health Administration, it was rented for the long-term treatment of Soviet officers and Generals. Its administration was transferred to the Ministry of Health of the USSR in 1947. Thanks to this, Imperial also started to see civilians. However, these were no millionaires, entrepreneurs or aristocracy. The new clients were various functionaries, officers, artists, scientists and


7

life

IMPERIAL

Imperial Gallery

other personalities of Soviet public life and, along with them, normal workers who were given the treatment in Czechoslovakia as an award for excellent performance at work. Besides others, some of the Hotel Imperial guests were: USSR Minister of Health M. D. Kovrigina, Marshalls I. S. Koněv and A. I. Jeremenko, famous actor N. K. Čerkasov, singer L. P. Orlova, composer A. I. Chačaturjan, conductor J. A. Mravinskij, and famous electric technician and design engineer A. E. Alekseev. The change in clientele was also reflected in a change of the operating regime. From a seasonal spa hotel, Hotel Imperial changed to a sanatorium with year-round operation, with the primary goal of treating its guests, who were typically coming for four-week stays. According to the memories of the Czech spa physician, Jaroslav Michálek, who worked in Hotel Imperial under its Soviet management, the facility adopted the Soviet doctrine, according to which the spa should provide its guests an “overhaul” of their health condition. Therefore, besides the spa physicians, Hotel Imperial also provided the regular services of a dentist, eye doctor, ORL specialist, dermatologist and gynecologist. There was an X-ray station, laboratory, EKG and emergency surgery. In compliance with current medical knowledge, the local physicians also successfully handled several acute heart attacks because, back then, this diagnosis was treated by an absolute quiet time at the place where the heart attack occurred. The role of traditional medical methods was definitely not underestimated. This is also proven by the shuttle bringing the Hotel Imperial guests to the springs in the city center during the cable car reconstruction between 1955-1957. The Soviet side tried to remodel the buildings, which had been neglected for many years, into a modern sanatorium (Richmond sanatorium, Spa VI, Hoffman Villa and Margareta villa also fell under the soviet management). For this reason, they performed, in the 50’s, an extensive reconstruction led by the soviet engineer Trochbratskij. During this reconstruction, the water distribution system and electrical installations we replaced, and the entire heating system was fixed, including the installation of a new boiler room. At the same time, some of the rooms were also remodeled, improving their bathrooms. The construction of Švýcarský dvůr (Swiss Court), which played the role of employee dorms, was also finished during this renovation. In May 1957, the Soviet Union handed Hotel Imperial back into the hands of Czechoslovakia (Czech personnel under soviet management had already been working here). Hotel Imperial still remained an independent organization, focused mainly on the treatment of foreign visitors. Compared with sanatoriums under the Czechoslovakian State Spa, there were more personnel per patient

and the provided services were on a higher level. Also, the salaries were higher, which, of course, became a sore spot and target of criticism by the employees of other sanatoriums. A rather important change was the full utilization of the bed capacity of the Hotel Imperial (365 beds), which were only partially used by the Soviet management (approximately 280 beds). Since 1960, the hotel also started to see, besides its Soviet guests, people from Czechoslovakia and other socialist countries and, starting in 1963, the first guests from the West. Another important renovation of Hotel Imperial came on the cusp of the 60s and 70s. Its uniting with Švýcarský dvůr, rebuilt to a sanatorium (1969), and, 18 months later, building the Sanssouci sanatorium (1970), formed the “Lázeňská sanatoria Imperial“ organization, with a capacity of thousand beds. After strong pressure from the employees of Československé státní lázně, their organization was merged with Lázeňská sanatoria Imperial into one company, named Československé státní lázně Karlovy Vary, in January 1983. However, their hope to match the salaries and number of employees per patient fell due to a lack of finances. A more significant change for Hotel Imperial was the addition of its own balneo operation, with a feed of the local thermal-mineral water, which was opened in 1984. Unfortunately, since the 60’s, there were practically no investments in the accommodation part of the hotel; therefore, in the second half of the 80’s, money was put aside to renew facades, balconies, electric installations and bathrooms. Also, the interiors should have been modernized. This intention fell through, which is why the facility of Hotel Imperial entered the process of privatization at the beginning of the 90’s with, for the most part, neglected buildings (except the balneo operation) and outdated furniture from the time of the last reconstruction in the 60’s.

 deutsch

Im Jahr 2012 werden es einhundert Jahre seit dem Augenblick, als auf der Helenenhöhe oberhalb des Zentrums von Karlsbad das majestätische Gebäude des Hotels Imperial entstanden ist. Unser Magazin wird Ihnen im Laufe des gesamten Jubiläumsjahres Artikel mit Fortsetzung über die interessantesten Kapitel aus dessen Geschichte bringen.

Kapitel 4. – Hotel Imperial zwischen dem II. Weltkrieg und Ende der 80er Jahre Das Hotel Imperial wurde seit seiner Eröffnung mit Recht als der Palast unter den erstklassigen Luxushotels der Welt bezeichnet. Das prunkvolle Ambiente lockte viele Jahre lang die Mitglieder von Herrscherfamilien, den hohen Adel, Minister, Diplomaten, Bankiers, Industrielle, Geschäftsmänner sowie bedeutendste Künstler ihrer Zeit an. Über der goldenen Ära des Hotels Imperial zogen jedoch Ende der dreißiger Jahre dicke Wolken auf. Die Ursache war die wachsende internationale Spannung zwischen Deutschland, das nach dem Machtantritt von Adolf Hitler begann, eine neue geopolitische Anordnung der Welt einzuführen, und den Siegern des Ersten Weltkrieges – Großbritannien und Frankreich. Die westlichen Großmächte waren jedoch auf einen weiteren Kriegskonflikt nicht vorbereitet und wählten deshalb die Politik des Rückzuges. Das Opfer der britischen und französischen Kampfunwilligkeit wurde im Oktober 1938 die Tschechoslowakei, die durch das Münchener Diktat der vier Großmächte gezwungen war, an Deutschland seine Grenzgebiete, die vorwiegend durch deutsch sprechende Bevölkerung besiedelt waren, abzutreten. Zu diesen gehörte auch Karlsbad. Bestandteil der Einnahme der neu gewonnenen Territorien war auch der Einmarsch der deutschen Armee im Oktober 1938. Das Hotel Imperial lockte die

VÝSTAVA 100 LET HOTELU IMPERIAL 100 YEARS OF HOTEL IMPERIAL EXHIBITION AUSSTELLUNG 100 JAHRE HOTEL IMPERIAL ВЫСТАВКА 100 ЛЕТ ОТЕЛЮ «ИМПЕРИАЛ»

Aufmerksamkeit deutscher Offiziere, die darüber entschieden, dieses für die deutsche Wehrmacht für einige Zeit zu pachten und als Sitz ihres Stabes zu nutzen, bis sie für diese Zwecke andere Räumlichkeiten finden. Die letzte Saison vor dem Krieg im Jahre 1939 verlief im Hotel wieder völlig normal, sollte jedoch für lange Zeit die letzte sein. Ab 1940 diente das Imperial nicht mehr den Kurgästen, sondern ausschließlich den Bedürfnissen des Dritten Reiches. Zunächst wurden hier im Rahmen der Kinderlandverschickung Kinder aus evakuierten deutschen Städten, die durch ständig stärker werdende Luftangriffe der alliierten Bomber gefährdet waren, untergebracht. Ab 1942 verwandelte sich Karlsbad allmählich in eine Lazarettstadt. Aus dem Hotel Imperial wurde das Reserve-Lazarett Karlsbad Nr.5 der Wehrmacht, das es bis zum Kriegsende auch blieb. Hier wurden auch Zivilisten behandelt, die bei Luftangriffen der Alliierten auf Karlovy Vary im April 1945 verwundet wurden. Nach Kriegsende befand sich das Karlsbader Kurwesen in einem sehr schlechten Zustand. Zu den größten Problemen gehörten die vernachlässigte Infrastruktur während des Krieges sowie der Mangel an erfahrenem Kurpersonal, das durch die Einberufung von Soldaten in die Armee sowie die Zwangsaussiedelung der deutschen Bevölkerung aus der erneuerten Tschechoslowakei stark reduziert war. Zu allem kam noch der Mangel an Lebensmitteln, die es auf Zuteilung gab. Die Kureinrichtungen in Karlovy Vary, die sich nach Einnahme des tschechoslowakischen Grenzgebietes im Jahr 1938 komplett in deutschen Händen befanden, wurden 1945 auf Grundlage eines Dekrets des Präsidenten der Republik Beneš über Konfiszierung feindlichen Besitzgutes vom tschechoslowakischen Staat konfisziert und nationalen Verwaltern zugeteilt. Das Hotel Imperial erwartete jedoch ein etwas anderes Schicksal. Gemeinsam mit einigen anderen Kurobjekten wurde es auf Grundlage eines Vertrags vom Januar 1946 zwischen dem tschechoslowakischen Gesundheitsministerium und der sowjetischen militärmedizinischen Hauptverwaltung langfristig für die Kurbehand-

Persönlichkeiten des sowjetischen öffentlichen Lebens, gleichzeitig jedoch auch gewöhnliche Arbeiter, die den Kuraufenthalt in Karlovy Vary als Anerkennung für hervorragende professionelle Leistungen erhielten. Im Hotel Imperial weilten zum Beispiel: die Gesundheitsministerin der UdSSR M. D. Kowrigina, die Marschalls I. S. Konjew und A. I. Jeremenko, der berühmte Schauspieler N. K. Tscherkasow, die Sängerin L. P. Orlova, der Komponist A. I. Chatschaturjan, der Dirigent J. A. Mrawinskij oder der berühmte Elektrotechniker und Konstrukteur A. E. Aleksejew. Der Änderung der Klientel entsprach auch die Änderung des Hotelregimes. Das Imperial verwandelte sich von einem Kurhotel in ein Sanatorium mit Ganzjahresbetrieb, das für seine Gäste, die zu einem vierwöchigen Aufenthalt hierher reisten, in erster Linie Kurbehandlung gewähren sollte. Der tschechische Kurarzt Jaroslav Michálek, der im Imperial unter sowjetischer Führung arbeitete, erinnert sich, dass die sowjetische Doktrin übernommen wurde, laut der das Heilbad seinen Gästen eine Art „Generalüberholung“ deren Gesundheitszustandes gewähren sollte. Im Imperial arbeiteten deshalb neben den Kurärzten auch ein Zahnarzt, Augenarzt, HNO-Spezialist, Dermatologe sowie Gynäkologe. Es gab hier eine Röntgenabteilung, ein Labor, EKG und eine chirurgische Ambulanz. In Einklang mit den damaligen medizinischen Erkenntnissen bewältigten die hiesigen Ärzte erfolgreich mehrere akute Herzinfarkte, da diese Diagnose in jener Zeit vor allem durch maximale Ruhe dort, wo der Herzinfarkt entstand, behandelt wurde. Eindeutig nicht unterschätzt wurde aber auch die Rolle der traditionellen kurtherapeutischen Methoden. Davon zeugt auch die Existenz eines RundverkehrBusses, der die Gäste des Hotels Imperials während der Rekonstruktion der Seilbahn in den Jahren 1955-1957 zu den Quellen in das Stadtzentrum brachte. Die sowjetische Seite versuchte lange Jahre lang, die vernachlässigten Gebäude in ein modernes Sanatorium umzubauen (unter der sowjetischen Verwaltung befanden sich ebenfalls das Sanatorium Richmond, Bad VI sowie die Villen Hoffman und Margareta). Sie un-

lung von sowjetischen Offizieren und Generalen verpachtet. Dessen Verwaltung ging im Jahr 1947 an das Gesundheitsministeriums der UdSSR über. Dank dessen begannen in das Imperial erneut auch Zivilisten zur Kur zu reisen. Es handelte sich um keine Millionäre, Unternehmer oder Adlige. Diese ersetzten verschiedene Funktionäre, Offiziere, Künstler, Wissenschaftler und weitere

ternahm dafür in den 50er Jahren eine umfangreiche Sanierung, die der sowjetische Ingenieur Trochbratskij leitete. Während dieser wurden die Wasserleitungen sowie Elektroinstallationen ausgewechselt sowie das gesamte Heizsystem repariert und ein neues Kesselhaus installiert. Gleichzeitig wurde ein Teil der Zimmer renoviert und deren Sanitäranlagen verbessert. Der Bau des 

Otevřeno denně do 31. 12. 2012 Open daily till December 31, 2012 Geöffnet täglich bis 31. 12. 2012 Открыто ежедневно до 31. 12. 2012 Imperial Gallery Libušina 18, Karlovy Vary

www.spa-hotel-imperial.cz/100


8 Schweizer Hofes, der die Rolle eines Wohnheimes für Personal erfüllte, wurde beendet. Im Mai 1957 gab die Sowjetunion das Hotel Imperial in tschechoslowakische Hände zurück (tschechisches Personal diente hier unter sowjetischer Führung bereits früher). Das Imperial blieb auch weiterhin eine separate Organisationseinheit, die vor allem auf die Kurbehandlung von ausländischen Besuchern gerichtet war. Im Vergleich zu den Sanatorien, die zu den Tschechoslowakischen Staatsbädern gehörten, gab es hier pro Patient mehr Personal und die Dienstleistungen befanden sich auf höherem Niveau. Höher waren auch die Löhne und Gehälter, was verständlicherweise von den Mitarbeitern anderer Sanatorien kritisiert wurde. Eine verhältnismäßig bedeutsame Veränderung bedeutete die volle Ausnutzung der Bettenkapazität des Imperials (365 Betten), das während der Zeit unter sowjetischer Verwaltung nur zum Teil ausgenutzt war (um die 280 Betten). Ab 1960 erschienen hier auch Gäste aus der Tschechoslowakei und anderen sozialistischen Ländern, ab 1963 sogar die ersten Gäste aus dem Westen. Eine weitere bedeutende Sanierung des Hotels Imperial erfolgte Ende 60er/Angang 70er Jahre. Durch dessen Verbindung mit dem Schweizer Hof, der zu einem Sanatorium umgebaut wurde (1969), und dem 18 Monate später errichteten Sanatorium Sanssouci (1970) entstand die Organisation Kursanatorien Imperial, die eine Kapazität von fast eintausend Betten hatte. Nach systematischem Druck vonseiten der Mitarbeiter der Tschechoslowakischen Staatsbäder wurde deren Organisation ab Januar 1983 verbunden mit den Kursanatorien Imperial unter der gemeinsamen Bezeichnung Tschechoslowakische Staatsbäder Karlovy Vary. Die Hoffnung auf Ausgleich von Lohn und Personalbestand pro Patient erfüllte sich jedoch aufgrund Mangel an finanziellen Mitteln nicht. Eine prinzipielle Veränderung für das Imperial bedeutete der Anbau einer eigenen kurtherapeutischen Abteilung mit Direktanschluss des Karlsbader Thermomineralwassers, die 1984 eröffnet wurde. Leider wurde seit den 60er Jahren praktisch nichts in die Erneuerung der Hotelzimmer investiert. Deshalb wurde in der zweiten Hälfte der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts Geld freigegeben für die Erneuerung der Fassaden, Balkons, Elektroinstallationen sowie Badezimmer. Modernisiert werden sollten auch die Interieure. Dazu ist es jedoch nicht gekommen, so dass das Areal des Hotels Imperial Anfang der 90er Jahre mit vorwiegend vernachlässigten Gebäuden (ausgenommen die kurtherapeutische Abteilung) und veraltetem Mobiliar aus der Zeit der letzten Sanierung und Modernisierung in den 60er Jahren in die Privatisierung gegangen ist. по-русски

life

IMPERIAL не были готовы к новому военному конфликту и избрали политику уступок. Осенью 1938 года жертвой нежелания французов и англичан вступить в войну стала Чехословакия, которой по Мюнхенскому соглашению

«Hotel Imperial» был преобразован в Резервный госпиталь № 5 Карловы Вары (Reserve-Lazarett 5 Karlsbad) германской армии и оставался в этом качестве до конца войны, когда в нем кроме солдат проходили лечение и

трудящие, которые получили путевку на лечение в Чехословакии в качестве награды за выдающиеся трудовые достижения. В частности, в «Hotel Imperial» останавливались: министр здравоохранения СССР М.Д.Ковригина,

четырех государств пришлось уступить Германии свои пограничные области, заселенные преимущественно этническими немцами, в состав которых входили и Карловы Вары.

маршалы И.С.Конев и А.И.Еременко, знаменитый актер Н.К.Черкасов, певица Л.П.Орлова, композитор А.И.Хачатурян, дирижер Е.И.Мравинский и выдающийся электротехник и конструктор А.Е.Алексеев.

В октябре 1938 года на занятые территории вступила немецкая армия. «Hotel Imperial» привлек внимание немецких офицеров, которые приняли решение на короткое время взять его в аренду в качестве штаба командования, пока для этих целей не будет найдено другое здание. Последний предвоенный сезон 1939 года прошел для

гражданские, раненные в ходе налетов союзников на Карловы Вары в апреле 1945 года. После войны карловарская курортная отрасль находилась в весьма плачевном состоянии. Необходимо было решить проблему запущенности инфраструктуры и нехватки опытного санаторно-курортного персонала, ряды которого поредели в результате мобилизации в армию и насильственной депортации немецкого населения из восстановленной Чехословакии. Ситуацию еще больше осложнила послевоенная нехватка продуктов питания, которые распределялись по карточной системе. Все санаторно-курортные учреждения Карловых Вар, которые после аннексии в 1938 году чехословацкого пограничья оказались в немецких руках, в 1945 году были конфискованы чехословацким государством в соответствии с декретом президента республики Бенеша о конфискации имущества врага, и для управления ними были назначены народные управляющие. Но судьба «Hotel Imperial» сложилась немного иначе. На основании заключенного в январе 1946 года договора между чехословацким министерством здравоохранения и советским Главным военно-медицинским управлением, вместе с несколькими другими санаторно-курортными объектами он был передан в долгосрочную аренду для лечения советских

этой целью в 50-е годы под руководством советского инженера Трехбратского была проведена масштабная реконструкция, в ходе которой были заменены водопроводы и электропроводка, и проведен капитальный ремонт системы отопления включительно с установкой новой котельной. Параллельно была отремонтирована часть номеров и улучшено их сантехническое обеспечение. Был достроен «Швейцарский двор», который использовался в качестве общежития для сотрудников. В мае 1957 года Советский Союз возвратил «Hotel Imperial» Чехословакии (чешский персонал здесь работал и раньше под советским руководством). «Imperial» и впредь оставался отдельной организационной единицей, которая специализировалась, прежде всего, на лечении зарубежных гостей. В сравнении с санаториями, подведомственными «Чехословацким государственным курортам», в нем на одного пациента приходилось большее количество персонала, а услуги предоставлялись на более высоком уровне. Зарплаты здесь также были выше, что, разумеется, стало объектом критики сотрудников остальных санаториев. Ощутимые изменение повлекло за собой полное использование номерного фонда «Hotel Imperial» (365 койко-мест), который под советским управлением использовался лишь частично (около 280 койко-мест). Кроме советских гостей с 1960 года сюда начали приезжать и граждане Чехословакии и других социалистических стран, а с 1963 года и первые гости с Запада.

отеля совершенно нормально, но на долгое время стал последним. С 1940 года «Imperial» использовался не для обслуживания гостей курорта, а исключительно для нужд Третьего рейха. Сначала в рамках программы Kinderlandverschickung в нем поселили детей, эвакуированных из немецких городов, которым угрожали усиливающиеся воздушные налеты союзников. С 1942 года Карловы Вары начали превращаться в город-лазарет.

офицеров и генералитета. В 1947 году он был передан под управление министерства здравоохранения СССР. Благодаря этому в Imperial снова стали приезжать на лечение гражданские. Конечно, это не были миллионеры, предприниматели или знать. На смену им пришли различные функционеры, офицеры, деятели культуры, ученые и другие видные представители советской общественной жизни, а вместе с ними и обычные

Изменению клиентуры соответствовало изменение режима работы. «Imperial» из сезонного курортного отеля превратился в санаторий, круглогодично обслуживающий своих гостей, которые приезжали на четыре недели, прежде всего с лечебными целями. По воспоминаниям чешского курортного врача Ярослава Михалека, который работал в «Hotel Imperial» под советским руководством, была принята на вооружение советская доктрина, в соответствии с которой курорт должен обеспечивать своего рода «общее» медицинское обслуживание отдыхающих. Поэтому кроме курортных врачей в «Hotel Imperial» регулярно принимали пациентов дантист, офтальмолог, отоларинголог, дерматолог и гинеколог. Здесь был оборудован рентгеновский кабинет, лаборатория, ЭКГ и хирургическая амбулатория. В соответствии с тогдашними медицинскими знаниями местные врачи успешно вылечили и несколько острых инфарктов, поскольку в то время при таком диагнозе лечение заключалось в обеспечении максимального покоя в месте, где случился инфаркт. Об использовании традиционных методов лечения свидетельствует тот факт, что в 1955-1957 годах, когда фуникулер проходил реконструкцию, действовал специальный автобусный маршрут для доставки гостей отеля к источникам в центре города. Советская сторона пыталась превратить запущенные здания в современный санаторий (под советским управлением находились также санаторий «Richmond», «Lázně VI», «Villa Hofman» и «Margareta»). С

Следующая реконструкция «Hotel Imperial» была проведена на рубеже 60-х – 70-х лет. В результате его объединения c прежним общежитием «Швейцарский двор», преобразованным в санаторий, и построенным за 18 месяцев санаторием «Сан-суси» (1970) возникла организация «Курортные санатории Imperial», вместимостью почти тысяча койко-мест. Под организованным давлением сотрудников «Чехословацких государственных курортов» в январе 1983 года их организация и «Курортные санатории Imperial» были объединены в одно предприятие под названием «Чехословацкие государственные курорты Карловы Вары». Но надежды на уравнение зарплат и персонала из расчета на одного пациента не сбылись в связи с недостаточностью финансирования. Главным изменением для «Hotel Imperial» стало строительство собственного бальнеологического комплекса с подводом карловарской термоминеральной воды, который был открыт в 1984 году. К сожалению, с 60-х лет практически отсутствовали инвестиции в восстановление жилой части отеля, поэтому во второй половине 80-х годов ХХ века были выделены средства на ремонт фасадов, балконов, электропроводки и ванных комнат. Также планировалось модернизировать интерьеры. Этот замысел не удалось воплотить, с запущенными зданиями (с исключением бальнеологического комплекса) и устаревшей мебелью времен последней реконструкции «Hotel Imperial» был приватизирован в начале 90-х годов. 

В июне 2012 г. исполнилось сто лет с тех пор, как на холме Елены над центром Карловых Вар выросло величественное здание «Hotel Imperial». В течении юбилейного года наш журнал представит Вам серию статей о самых интересных главах его истории.

Глава 4. – «Hotel Imperial» от Второй мировой войны до конца 80-х годов С момента своего открытия «Hotel Imperial» заслужено считался дворцом среди высококлассных роскошных отелей мира. Пышное убранство многие годы привлекало членов правящих династий, высшее дворянство, министров, дипломатов, банкиров, промышленников, торговцев и выдающихся деятелей искусства своего времени. Но в конце тридцатых годов золотой век истории «Hotel Imperial» подошел к концу, и над ним начали сгущаться тучи. Причиной был рост международного напряжения между Германией, которая после прихода к власти Адольфа Гитлера начала борьбу за передел мира, и победителями в Первой мировой войне – Великобританией и Францией. Западные державы

www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz


lifeADVERTISEMENT

IMPERIAL

A

Buďte v obraze! Seien Sie im Bilde! Stay current! Будьте в курсе!

Hotel Imperial a Spa Resort Sanssouci na YouTube ● Hotel Imperial und Spa Resort Sanssouci auf YouTube ● Hotel Imperial and Spa Resort Sanssouci at YouTube ● Отель «Империал» и «Спа Ресорт Сансуси» на Ютубе

Poor health, low immunity, metabolic disorders, irritability, anxiety – are the usual states of a modern man. Studies show that the cause of such manifestations may be exposure to harmful radiation from a number of technical devices. ;OLZL PUJS\KL! JVTW\[LYZ TVIPSL WOVULZ VɉJL LX\PWTLU[ YHKPVZ HUK [LSL]PZPVUZ ÅHZOTLTVY` HUK V[OLY KL]PJLZ JVU[HPUPUN PU[LNYH[LK JPYJ\P[Z The health of a modern man is constantly under threat!

THIS PROBLEM IS SOLVABLE! Personal protection of the body from harmful radiation

www.r15-protect.com | www.poleform.ru European Centre for „International Academy of Fine-Field Ecology of Health“ Ivanska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, Slovakia | Tel.: +421 904 289 016 Orders from EU, Russia, Kazachstan and other countries: eucentersk@gmail.com | Delivery by post.

Otovice

u Karlových Varĭ

U Nové vyhlídky www.unovevyhlidky.cz

DÁME

NV 1.......841 NV 2.......846 NV 3.......832 NV 4.......835 NV 5.......823 NV 6.......702 NV 7.......950

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

NV 8 ....1.106 NV 9.......959 NV 10...1.118 NV 11...1.109 NV 12...1.163 NV 13...1.096 NV 14...1.009

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

é U Nov ky d vyhlí

U Kovárny

www.ukovarny.moyo.cz

VÁM VÍC

MH 1 ......749 MH 2 ......940 MH 3 ......892 MH 4 ......808 MH 5 ......765 MH 6 ......778 MH 7 ......776 MH 8 ......778 MH 9 ......789 MH 10...1.322 MH 11...1.204 MH 12...1.058 MH 13...1.103 MH 14...1.149 MH 15...1.156

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

MH 16...1.037 MH 17 .....965 MH 18...1.061 MH 19 .....914 MH 20 .....914 MH 21 .....919 MH 22 .....914 MH 23 .....914 MH 24...1.193 MH 25...1.402 MH 26...1.361 MH 27...1.168 MH 28...1.192 MH 29 .....895

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

Land for construction of family houses. Exclusive 10% discount for Imperial Karlovy Vary Group clients. ƛƿƨƹƺƲư ƷƶƬ ƹƺƸƶưƺƭƳDŽƹƺƪƶ Ƭƶƴƶƪ ƌƳLJ ƲƳưƭƵƺƶƪ Imperial Karlovy Vary Group DžƲƹƲƳdžƯưƪƵƨLJ ƹƲưƬƲƨ 10%

Tel.:

+420 602 310 355

árny U Kov

Moyo holding a.s., Botanická 276, 362 63 Dalovice e-mail: moyo@moyo.cz, www.moyo.cz

Aktuální video z akcí v Hotelu Imperial a Spa Resortu Sanssouci najdete na /Aktuelle Videos von Veranstaltungen im Hotel Imperial sowie Spa Resort Sanssouci finden Sie auf / You can find the current videos of events from Hotel Imperial and Spa Resortu Sanssouci at / Актуальное видео мероприятий в отеле «Империал» и «Спас Ресорт Сансуси» вы найдете на

www.youtube.com/imperialgroupkv


B

lifeADVERTISEMENT

IMPERIAL

Hotel Imperial na Facebooku

Spa Resort Sanssouci na Facebook

StaĹˆte se fanouĹĄky hotelu Imperial a zĂ­skejte: • pĹ™ehled o novinkĂĄch a akcĂ­ch v naĹĄem hotelu • slevy, nabĂ­dky a dalĹĄĂ­ vĂ˝hody dříve neĹž ostatnĂ­

StaĹˆte se fanouĹĄky Spa Resortu Sanssouci a zĂ­skejte: • pĹ™ehled o novinkĂĄch a akcĂ­ch v naĹĄem hotelu • slevy, nabĂ­dky a dalĹĄĂ­ vĂ˝hody dříve neĹž ostatnĂ­

Hotel Imperial on Facebook

Spa Resort Sanssouci on Facebook

Become a fan of Hotel Imperial and you get: • overview of news and events in our hotel • discounts, offers and another advantages sooner than others

Become a fan of Spa Resort Sanssouci and you get: • overview of news and events in our hotel • discounts, offers and another advantages sooner than others

ɉɪɨɎÉ&#x;ɍɍɢɨɧɚɼɜɧɨÉ&#x; É¨É›ÉŤÉĽÉ­É É˘ÉœÉšÉ§É˘É&#x; É—ÉŽÉŽÉ&#x;É¤ÉŹÉ˘ÉœÉ§ÉľÉ&#x; ɊɪɨɰÉ&#x;ɞɭɪɾ ȟɢɞɢɌɾÉ&#x; ÉŞÉ&#x;ɥɭɼɜɏɚɏɾ

Spa Resort Sanssouci im Facebook

Hotel Imperial im Facebook Werden Sie ein Fan des Hotels Imperial und erhalten Sie: • Ăœbersicht von Neuheiten und Veranstaltungen in unserem Hotel • Ermässigungen, Angebote und andere Vorteile frĂźher als Andere

ɉÉ&#x;ÉŹÉŞÉš ÉŠÉ É&#x;É?É¨ÉŞÉ É¤É¨ÉœÉš ɢɍɊɨɼɧɢɏÉ&#x;ɼɜɧɾɣ ɞɢɪÉ&#x;ɤɏɨɪ ɉÉ&#x;ÉŹÉŞÉš Ʉɼɢɧɢɤ

ɄɪɢɨɼɢɊɨɼɢɥ ɪɚɞɢɨɹɚɍɏɨɏɧɚɚ ɼɢɊɨɍɚɤɰɢɚ ɤɨɪɪÉ&#x;ɤɰɢɚ ɎɢÉ?É­ÉŞÉľ ɞɨɼÉ?É¨ÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɧɧɚɚ ÉžÉ&#x;Ɋɢɼɚɰɢɚ ÉŞÉ&#x;ɞɭɤɰɢɚ É°É&#x;ɼɼɸɼɢɏɚ ɭɍɏɪɚɧÉ&#x;ɧɢÉ&#x; ÉœÉ&#x;ɧ ɡɎɎÉ&#x;É¤ÉŹÉ˘ÉœÉ§ÉľÉŁ $QWL $JLQJ ɤɨɍɌÉ&#x;ɏɢɹÉ&#x;ɍɤɢÉ&#x; ɧÉ&#x;É˘É§ÉœÉšÉĄÉ˘ÉœÉ§ÉľÉ&#x; ɊɪɨɰÉ&#x;ɞɭɪɾ

Хпа Đ ĐľŃ ĐžŃ€Ń‚ ĐĄĐ°Đ˝Ń ŃƒŃ Đ¸Âť на Facebook

ĐžŃ‚ĐľĐťŃŒ ÂŤĐ˜ĐźĐżĐľŃ€Đ¸Đ°ĐťÂť на ФŃ?ĐšŃ ĐąŃƒĐşĐľ ĐĄŃ‚Đ°Đ˝ŃŒŃ‚Đľ Đ´Ń€ŃƒĐˇŃŒŃ?Пи ОтоНŃ? ÂŤĐ˜ĐźĐżĐľŃ€Đ¸Đ°ĐťÂť и ĐżĐžĐťŃƒŃ‡Đ¸Ń‚Đľ: • инфОрПацию Đž нОвинках и ПорОприŃ?тиŃ?Ń… в Đ˝Đ°ŃˆĐľĐź ОтоНо • Ń ĐşĐ¸Đ´ĐşĐ¸, продНОМониŃ? и прОчио ĐżŃ€ĐľĐ¸ĐźŃƒŃ‰ĐľŃ Ń‚Đ˛Đ° Ń€Đ°Đ˝ŃŒŃˆĐľ Đ´Ń€ŃƒĐłĐ¸Ń…

MOSERMOSERMOSERMOSERM

f

facebook.com/imperial.cz

Werden Sie ein Fan des Spa Resorts Sanssouci und erhalten Sie: • Ăœbersicht von Neuheiten und Veranstaltungen in unserem Hotel • Ermässigungen, Angebote und andere Vorteile frĂźher als Andere

ÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;Éž ɊɪɨɰÉ&#x;ɞɭɪɨɣ

ɊɨɍɼÉ&#x; ɊɪɨɰÉ&#x;ɞɭɪ

ÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;Éž ɊɪɨɰÉ&#x;ɞɭɪɨɣ

ɊɨɍɼÉ&#x; ɊɪɨɰÉ&#x;ɞɭɪ

É—É‹ÉŒČżÉŒÉ‚É‘ČżÉ‹É„É‚Éƒ É‚ É…ČşÉ ČżÉŠÉ‡É•Éƒ É?ČżÉ‡ÉŒÉŠ É‰ČżÉŒÉŠČş ɄɅɂɇɂɄ ɉɊȺȽȺ É‰ÉšÉŤÉŤÉšÉ É‹ÉœÉ&#x;ɏɨɥɨɪ É­ÉĽ ČźÉ¨ÉžÉ˘ÉąÉ¤É¨ÉœÉš ɉɪɚÉ?Éš É„ČşÉŠÉ…ÉˆČźÉ• ȟȺɊɕ ɥɞɚɧɢÉ&#x; É?ɢɌÉ&#x;ɤɍ É­ÉĽ ÉŒČ˝Ɇɚɍɚɪɢɤɚ  ɡɏɚɠ É„ČşÉŠÉ…ÉˆČźÉ• ȟȺɊɕ É‹ÉŠÉš ÉŞÉ&#x;ɍɨɪɏ ɋɚɧɍɭɍɢ É­ÉĽÉ? É‚ÉŚÉŠÉ&#x;ɪɢɚɼɭ É ÉšÉ¤ÉšÉĄÉľ ɢ ɤɨɧɍɭɼɜɏɚɰɢɢ   LQIR#EH]EROHVWQDOLSRVXNFHF] ZZZSHWUDFOLQLFF]

moser celebrates 155th anniversary of the moser glassworks 110th anniversary of the paula crystal collection

ĐĄŃ‚Đ°Đ˝ŃŒŃ‚Đľ Đ´Ń€ŃƒĐˇŃŒŃ?Пи Хпа Đ ĐľŃ ĐžŃ€Ń‚ ĐĄĐ°Đ˝Ń ŃƒŃ Đ¸Âť и ĐżĐžĐťŃƒŃ‡Đ¸Ń‚Đľ: • инфОрПацию Đž нОвинках и ПорОприŃ?тиŃ?Ń… в Đ˝Đ°ŃˆĐľĐź ОтоНо • Ń ĐşĐ¸Đ´ĐşĐ¸, продНОМониŃ? и прОчио ĐżŃ€ĐľĐ¸ĐźŃƒŃ‰ĐľŃ Ń‚Đ˛Đ° Ń€Đ°Đ˝ŃŒŃˆĐľ Đ´Ń€ŃƒĐłĐ¸Ń…

f

facebook.com/sanssouci.cz

MOSER Đ&#x;Đ Đ?Đ—Đ”Đ?УЕТ 155-Đ°Ń? гОдОвщина ĐźĐ°Đ˝ŃƒŃ„Đ°ĐşŃ‚ŃƒŃ€Ń‹ Moser 110-Đ°Ń? гОдОвщина Ń…Ń€ŃƒŃ Ń‚Đ°ĐťŃŒĐ˝ĐžĐš кОННокции Paula


lifeADVERTISEMENT

IMPERIAL

1912 - 2012

OSLAVUJTE S NÁMI!

FEIERN SIE MIT UNS!

Hotel Imperial oslavuje v roce 2012 sté výročí svého otevření. Oslavovat s námi můžete i Vy přímo v hotelu Imperial. Stačí se zúčastnit soutěže TIP100 Imperial a vyhrát jeden z dvanácti exkluzivních pobytů pro dvě osoby v jednom z nejvýznamnějších a nejluxusnějších karlovarských hotelů, který je trojnásobným držitelem prestižního ocenění Czech Republic’s Leading Spa Resort.

Das Hotel Imperial feiert im Jahr 2012 den hundertsten Jahrestag seiner Eröffnung. Mit uns feiern können auch Sie direkt im Hotel Imperial. Es genügt, am Wettbewerb TIP100 Imperial teilzunehmen und einen der zwölf exklusiven Aufenthalte in einem der bedeutendsten und luxuriösesten Karlsbader Hotels, das dreifacher Preisträger des Prestigepreises Czech Republic’s Leading Spa Resort ist, für zwei Personen zu gewinnen.

Velká tipovací soutěž TIP100 IMPERIAL o dvanáct pobytů v hotelu Imperial

Na výherce čeká čtrnáctidenní pobyt s ubytováním v luxusním pokoji kategorie ****Superior s nádherným výhledem na panorama Karlových Varů. Stravování bude zajištěno formou plné penze v Restaurantu Paris, kde bude pro výherce vařit tým špičkových kuchařů, který má bohaté zkušenosti s přípravou slavnostních tabulí pro významné státní návštěvy. Součástí pobytu budou lázeňské a wellness procedury, volný vstup na tenisové kurty a setkání s ředitelem hotelu. Pobyt výhercům zpestří okružní jízda limuzínou po Karlových Varech a prohlídka hotelu spojená s návštěvou hotelové věže s jedinečným výhledem na okolí. Jako vzpomínku získá každý výherce darem lázeňský pohárek Kala, který se již proslavil svým designem a stal se oficiálním darem českého prezidenta Václava Klause na setkání prezidentů zemí Visegrádské čtyřky v Karlových Varech.

Výhercem se můžete stát i Vy. Stačí uhodnout správnou odpověď na některou z 12 soutěžních otázek, které od začátku roku 2012 postupně zveřejňujeme. Pravidla, soutěžní otázky a všechny další informace, které se týkají této tipovací soutěže, naleznete na internetových stránkách

www.spa-hotel-imperial.cz/100

CELEBRATE WITH US! A great trivia contest, TIP100 IMPERIAL, for twelve stays in the Hotel Imperial

Hotel Imperial celebrates the 100th anniversary of its opening in 2012. You can be celebrating with us right here, in the Hotel Imperial! You only need to participate in the TIP100 Imperial contest and win one of twelve exclusive stays for two people in one of the most important luxury hotels in Karlovy Vary, which has received the prestigious award, the Czech Republic’s Leading Spa Resort, three times. The winner will get a two week stay with accommodation in a luxury room of the ****Superior category with a gorgeous view of the Karlovy Vary panorama. Full boarding in the Paris Restaurant; the food for the winner will be prepared by a team of top chefs with rich experience in the preparation of gala menus for important state visitors. The stay will include spa and wellness procedures, free entry to the tennis courts, and meeting with the hotel director. The stay will also include a limousine sightseeing tour of Karlovy Vary and a view of the hotel along with a visit to the hotel tower with its unique view of the surroundings. As a souvenir, each winner will receive the Kala spa cup, already famous for its design, and which was the official gift of the Czech President Václav Klaus at the meeting of the presidents of the Visegrad Four in Karlovy Vary. Even you can be the winner. You need only guess the correct answer to one of the 12 contest questions, which we have been gradually publishing since the beginning of 2012. The rules, contest questions and any other information regarding this contest can be found on the internet website

www.spa-hotel-imperial.cz/100

TIP100 IMPERIAL – Großer Tippwettbewerb um zwölf Aufenthalte im Hotel Imperial

Den Sieger erwartet ein vierzehntägiger Aufenthalt in einem Luxuszimmer der Kategorie ****Superior mit bezauberndem Blick auf das Panorama von Karlovy Vary. Die Verpflegung erfolgt im Restaurant Paris in Form von Vollpension. Hier kocht für den Gewinner ein Team von Spitzenköchen, die reichhaltige Erfahrungen mit der Zubereitung von Festtafeln für bedeutende Staatsbesuche haben. Im Aufenthalt enthalten sind Kur- und Wellnessbehandlungen, freier Zutritt zu den Tennisplätzen sowie ein Treffen mit dem Direktor des Hotels. Eine Bereicherung des Aufenthaltes wird für den Gewinner eine Stadtrundfahrt durch Karlovy Vary in einer Limousine sowie die Besichtigung des Hotels mit einem Besuch des Hotelturms mit einzigartigem Blick auf die Umgebung. Als Andenken erhält jeder Gewinner als Präsent den Kurtrinkbecher Kala, der dank seines Designs bereits berühmt ist sowie zum offiziellen Geschenk des tschechischen Präsidenten Václav Klaus auf dem Treffen der Präsidenten der Visegrader Vier in Karlovy Vary wurde. Gewinnen können auch Sie. Es genügt, wenn Sie die richtige Antwort erraten auf eine der 12 Quizfragen, die wir seit Anfang des Jahres 2012 sukzessiv veröffentlichen. Teilnahmebedingungen, Quizfragen und alle weiteren, dieses Quiz betreffenden Informationen finden Sie auf den Internetseiten

www.spa-hotel-imperial.cz/100

ПРАЗДНУЙТЕ С НАМИ! Большой розыгрыш TIP100 IMPERIAL двенадцати пребываний в отеле «Империал»

В 2012 году отель «Империал» празднует сто лет со времени открытия. Праздновать с нами также можете вы прямо в отеле «Империал». Достаточно принять участие в конкурсе TIP100 Imperial и выиграть одно из двенадцати эксклюзивных пребываний для двух человек в одном из самых известных и самых эксклюзивных карловарских отелей, который является трехкратным обладателем престижной награды Czech Republic’s Leading Spa Resort. Победителя ждет четырнадцатидневное пребывание в эксклюзивном номере категории ****Супериор с прекрасным видом на панораму Карловых Вар. Питание будет обеспечено в виде полного пансиона в ресторане «Париж», где для победителей будет готовить команда профессиональных поваров, имеющая богатый опыт в подготовке торжественных столов для значительных государственных визитов. Частью пребывания также будут курортные велнесс- процедуры, свободный доступ на теннисные корты и встреча с директором отеля. Пребывание победителей приукрасит окружная поездка на лимузине по Карловым Варам и экскурсия по отелю с посещением башни отеля, откуда открывается уникальный вид на окружение. Каждый победитель на память получит курортный кубок, который уже прославился своим дизайном и стал официальным подарком чешского президента Вацлава Клауса на встрече президентов стран Вишеградской четверки в Карловых Варах. И вы можете стать победителем. Достаточно угадать правильный ответ на один из 12 конкурсных вопросов, которые от начала 2012 года мы постепенно опубликовываем. Правила, конкурсные вопросы и всю прочую информацию о конкурсе вы найдете на сайте

www.spa-hotel-imperial.cz/100

C


D

lifeADVERTISEMENT

IMPERIAL


Spa Resort Sanssouci U Imperialu 11, Karlovy Vary tel: +420 353 207 113, fax: +420 353 207 250 e-mail: reservation@sanssouci.kv.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

Spa Resort Sanssouci

Culinary Events SLEDUJTE PLAKÁTY U CONCIERGE ▪ LOOK FOR POSTERS AT THE HOTEL CONCIERGE ▪ BEACHTEN SIE DIE PLAKATE BEIM CONCIERGE ▪ СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ У КОНСЬЕРЖ- СЛУЖБЫ

Květinová aranžmá přesně podle vašich představ

Restaurant Opera at Green House

≈ Floating

at Spa Resort Sanssouci

à la carte

[CZ] Lákavé speciality mezinárodní kuchyně ■ Show kitchen ■ otevřeno 12.00-15.00 a 18.00-22.00 h

[ENG] Tempting international specialties ■ Show kitchen ■ Open daily 12.00-15.00 and 18.00-22.00

[RU] Соблазнительные деликатесы международной кухни ■ Кулинарное шоу ■ Открыто 12-15 и 18-22

reservation at: tel: +420 353 207 313

SPA&WELLNESS

[D] Verlockende Spezialitäten der internationalen Küche ■ Show kitchen ■ geöffnet 12.00-15.00 und 18.00-22.00 Uhr

[ENG] Flower arrangement according to your wishes [D] Blumenarrangements genau nach Ihren Vorstellungen [RU] Аранжировка букетов по Вашему желанию Objednávka květin u concierge / Order flowers at the hotel concierge Blumenbestellung beim Concierge / Заказы букетов у консьерж-службы

[CZ] Vyzkoušejte Floating – koupel s takovou koncentrací soli, jakou má voda v Mrtvém moři [ENG] Try floating – a bath with such a concentration of salt as in the Dead Sea

časování procedur / timing procedures Terminvergabe / Расписание процедур

[D] Probieren Sie Floating – ein Bad mit einer Salzkonzentration, wie es das Wasser im toten Meer hat. [RU] Флоутинг – ваннa с концентрацией соли, подобной Мертвому морю

tel: +420 353 207 540

Přijďte a vyzkoušejte nejnovější wellness procedury z naší široké nabídky Come and try the latest wellness trends added to the large number of our procedures Kommen Sie und probieren Sie die neuesten Wellnessbehandlungen aus unserem breiten Angebot Приглашаем Вас попробовать новейшие спа-процедуры из нашего широкого ассортимента [CZ] Harmonizující koupele • Afrodita • Kleopatra • Vinná lázeň • Pivní lázeň • Koupel s přísadami slouží k relaxaci, navození vnitřní rovnováhy, vyživuje a zvláčňuje pokožku Thalassotherapie • Relaxační a kosmetická procedura s možností výběru přísady (thalasso / thalaspa, skořicový zábal, aloe vera, atd.)

Shiatsu masáž • Komplexní metoda vycházející z tradiční čínské medicíny A mnoho dalších…

Náš profesionální tým je Vám kdykoli k dispozici.

[ENG] Harmonizing baths • Aphrodite • Cleopatra • Wine bath • Beer bath • Baths with herbs or salts promote relaxation, bring about inner balance, nourish and hydrate skin Thalassotherapy • A relaxation and cosmetic procedure with therapeutic preparations chosen by the client (thalassic spa, cinnamon wrap, aloe vera, etc.)

Shiatsu massage • A comprehensive massage method based on traditional Chinese medicine practice And much, much more…

Our professional team is always here to assist you.

[DE] Harmonisierende Bäder • Afrodita • Kleopatra • Weinbad • Bierbad • Bäder mit Zusätzen dienen der Entspannung sowie Herbeiführung des inneren Gleichgewichts, ernähren die Haut und machen sie geschmeidig

[RU] Гармонизирующие ванны • Афродита • Клеопатра • Винная ванна • Пивная ванна • Ванны с добавками служат для релаксации и восстановления внутреннего баланса, они питают и смягчают кожу

Shiatsu Massage • eine Komplexmethode aus der traditionellen chinesischen Medizin

Массаж шиацу • Комплексный метод, основанный на традиционной китайской медицине

Unser professionelles Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Наш профессиональный коллектив всегда к Вашим услугам.

Thalassotherapie • eine entspannende und kosmetische Behandlung mit der Möglichkeit der Wahl der Kosmetikprodukte (Thalasso / Thalaspa, Zimtpa-ckung, Aloe Vera usw.)

Und viele andere…

Талассотерапия • Релаксационная и косметическая процедура с выбором добавок (талассо / таласпа, компрессы и укутывания с корицей, алоэ вера и т.д.)

И многое другое…

Tel.: +420 353 207 540


10

life

Okénko do dějin series part 3

lázeňství

Window in Spa History Fenster in die Geschichte des Kurwesens Oкно в курортную историю Situace po roce 1945 Karlovarská lázeňská léčba se po poválečné recesi rozvíjela na jiných principech. V souvislosti se zaváděním komunistického režimu byly československé léčivé minerální zdroje a lázeňská zařízení znárodněny a v roce 1948 z nich byl vytvořen národní podnik Československé lázně a zřídla. Ten převzal i v Karlových Varech všechna lázeňská zařízení včetně sanatorií, hotelů a penzionů. Tímto krokem docházelo postupně také k odklonu od západoevropského pojetí lázeňství a k příliš intenzivnímu vytěžování kapacity lázeňských zařízení bez odpovídajících investic do jejich údržby a modernizace.

Období socialismu Stavební rozvoj Karlových Varů v období tzv. budování socialismu (19481989) se projevil především mohutnou výstavbou bytových sídlišť, zatímco historická část města byla po celá desetiletí zanedbávána, což postupně přivodilo mnohdy kritický stav některých objektů. Moderní lázeňskou architekturu tohoto období prezentuje například sanatorium Thermal (1977), Vřídelní kolonáda (1975), komplex lázeňských domů v Kostelní ulici (1978-1982) nebo sanatorium Švýcarský dvůr (1971) a Sanssouci (1970). Privatizace lázní Počínaje rokem 1990 byly Státní léčebné lázně Karlovy Vary, nepřímý nástupce Československých lázní a zřídel, postupně privatizovány. Na místo jejich desetiletí trvajícího monopolu nastupují akciové společnosti a soukromí majitelé. Také Město Karlovy Vary převzalo do správy svůj historický majetek - kolonády, přírodní léčivé zdroje a balneoprovozy, z nichž vznikly příspěvkové organizace Správa léčivých zdrojů a kolonád, Lázeňské zdravotnické zařízení, Správa lázeňských parků, Lázeňské lesy a další.

centre of the city was neglected for decades, which often caused buildings to reach a critical state. Modern spa architecture of this era is represented, for example, by the hotel Thermal (1977), Vřídelní kolonáda (Spring Colonnade) (1975), the spa houses complex in Kostelní street (1978–1982) or the sanatoriums Švýcarský dvůr (1971) and Sanssouci (1970).

Spa privatisation Starting in 1990 , State Health Resorts Karlovy Vary, an indirect descendant of Czechoslovakian Spa and Springs, was gradually privatised. The monopoly that had lasted decades was replaced by joint stock companies and private owners. The city of Karlovy Vary also took over management of its historical property – colonnades, natural healing springs and balneal operations, leading to establishment of the contributory organisations Správa léčivých zdrojů a kolonád (Board

visitors from more than 80 countries, as they come more often and outnumber visitors from the Czech Republic. The most popular spa program, which shows excellent results, is the Karlovy Vary complex treatment, developed from centuries of experiences, the research studies of the Balneology Research Institute, which has worked in Karlovy Vary for almost 40 years, and current scientific findings in the area of balneology.

Czech balneology medicine Unlike medicine from other countries, Czech balneology medicine has incorporated within its complex patient treatment many physical therapies including diseases of the muscular and cardiovascular systems with neurophysical bases, gynaecological, gastrointestinal, respiratory and nephrological diseases. It has also integrated myoskeletal medicine, dietotherapy, reflexology, ergotherapy, psychotherapy, logopedics, physical procedures, podology and podiatry and other new specific medical technologies. It is one of the world leaders in educating clients about regiment measures and special treatment approaches based on a given diagnosis and the current functional state of a client (e.g. diabetics or training in use of an orthesis, prosthetics, etc.) Based on “Stručné dějiny karlovarského lázeňství“ (A Brief History of Karlovy Vary Balneology) by Stanislav Burachovič and information from the Medical Director of Imperial Karlovy Vary, Marie Rebjonková Continuation in next issue, 4/2012 deutsch

Dvořák, Vyšehrad, Eliška, Villa Ritter, Sirius, Kolonáda, sanatorium KriváňSlovan a Zámecké lázně.

Návrat k prosperitě Největší české lázně se opět otevřely celému světu a rychlým tempem se snaží o návrat k bývalému lesku a prosperitě. Každým rokem se lepší vzhled města, vybavení lázeňských domů, restaurací a obchodů. Rozšiřuje se kulturní nabídka i pro zahraniční návštěvníky z více než 80 zemí světa, jejichž návštěvnost stále stoupá a převýšila již počet tuzemských hostů. Nejvyhledávanějším lázeňským programem, který dosahuje vynikajících výsledků, je karlovarská komplexní

čebnou rehabilitaci včetně onemocnění pohybového a kardiovaskulárního systému na neurofyziologickém podkladě, gynekologických, gastrointestinálních, respiračních a nefrourologických onemocnění. Dále integrovala myoskeletální medicínu, dietoterapii, reflexoterapii, ergoterapii, psychoterapii, logopedii, fyzikální procedury, podologii a podiatrii a další nové specifické medicínské technologie. Ve světě má prioritu v edukaci klientů v režimových opatřeních i speciálních léčebných postupech dle dané diagnózy a aktuálního funkčního stavu klienta (např. diabetiků nebo nácviku používání ortéz, protetických pomůcek aj.)

Zpracováno podle materiálů Stanislava Burachoviče „Stručné dějiny karlovarského lázeňství“ a lékařské ředitelky společnosti Imperial Karlovy Vary Marie Rebjonkové Pokračování příště v čísle 4/2012

of Healing Springs and Colonnades), Lázeňské zdravotnické zařízení (Balenology Health Institution), Lázeňské lesy (Spa Forests) and others.

Renovation of historical sites Privatisation allowed a replica replacement or reconstruction of many important historical and spa sites, e.g. Tržní a Sadová colonnades, Poštovní dvůr, Little Versailles, Grandhotel Pupp, the Bristol hotel, the Main Post office, the spa hotels Imperial, Švýcarský dvůr, Richmond and Bristol, the spa houses Felix Zawojski, Mozart and Petr, Mozart’s park, the Charles IV Lookout, the hotels Aberg, Venus, Jean de Carro, Dvořák,

 english

Obnova historických objektů Řada významných historických a lázeňských objektů tak mohla být díky privatizaci rekonstruována či nahrazena replikami, jako například Tržní a Sadová kolonáda, Poštovní dvůr, Malé Versailles, Grandhotel Pupp, hotel Bristol, Hlavní pošta, lázeňské hotely Imperial, Švýcarský dvůr, Richmond a Bristol, lázeňské domy Felix Zawojski, Mozart a Petr, Mozartův park, Vyhlídka Karla IV., hotely Aberg, Venus, Jean de Carro,

www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

IMPERIAL

léčba, vypracovaná na základě staletých praktických zkušeností, výzkumných studií Výzkumného ústavu balneologického, jenž působil v Karlových Varech téměř 40 let, a aktuálních vědeckých poznatků z oboru balneologie.

Česká lázeňská medicína V rámci komplexního přístupu k nemocným česká lázeňská medicína na rozdíl od jiných zemí světa integrovala do svých léčebných postupů celou lé-

Situation after 1945 After the postwar recession, spa treatment in Karlovy Vary was developing on different principles. In connection with the establishment of the communist regime, Czechoslovakian healing mineral sources and spa institutions were nationalised and in 1948, an association of Czechoslovakian Spa and Springs was created the basis of them. The company took up all spa institutions including sanatoriums, hotels and apartment hotels in Karlovy Vary. This step also led to gradual diversion from the Western European understanding of balneology, and brought an overly intense usage of the capacities of spa institutions without adequate investment in their maintenance and modernisation.

Socialist era Building development in Karlovy Vary during the so-called socialismbuilding era (1948–1989) was manifested mostly in massive construction of integrated housing, while the historical

Vyšehrad, Eliška, Villa Ritter, Sirius and Kolonáda and the sanatoriums KriváňSlovan and Zámecké lázně. Return to prosperity The largest Czech resort has again opened to the world, and it is swiftly trying to regain its former glory and prosperity. The city look, spa house equipment, restaurants and shops are improving every year. Cultural life is expanding, offering also a program for foreign

Situation nach 1945 Die Karlsbader Kurorttherapie entwickelte sich nach der Nachkriegsrezession auf der Grundlage anderer Prinzipien weiter. In Zusammenhang mit der Einführung des kommunistischen Regimes wurden die Mineralheilquellen und Kureinrichtungen verstaatlicht und 1948 aus diesen das Nationalunternehmen Tschechoslowakische Heilbäder und -quellen geschaffen. Dieses übernahm auch in Karlovy Vary sämtliche Kureinrichtungen, einschließlich Sanatorien, Hotels und Pensionen. Mit diesem Schritt entfernte man sich auch immer weiter von der westeuropäischen Interpretation des Kurwesens und die Kapazitäten der Kureinrichtungen wurden ohne entsprechende Neuinvestitionen in deren Wartung und Modernisierung zu stark ausgebeutet. Die Ära des Sozialismus Die bauliche Weiterentwicklung von Karlovy Vary in der sog. Aufbauphase des Sozialismus (1948-1989) äußerte sich vor allem durch den Bau monströser Wohnsiedlungen, der historische Teil der Stadt hingegen wurde jahrzehntelang vernachlässigt, was einen kritischen Zustand einiger Objekte zur Folge hatte. Die moderne Heilbäderarchitektur dieser Zeit präsentieren zum Beispiel das Sanatorium Thermal (1977), die Sprudelkolonnade (1975), der Kurhäuserkomplex in der Kirchenstraße (19781982) oder die Sanatorien Schweizer Hof und (1971) und Sanssouci (1970). Privatisierung der Kurhäuser Ab 1990 wurden die Staatlichen Heilbäder Karlovy Vary, der indirekte Nachfolger der Tschechoslowakischen Heilbäder und –quellen, sukzessiv privatisiert. An die Stelle dessen Jahrzehnte bestehenden Monopols treten Aktiengesellschaften und Privatunternehmer. Auch die Stadt Karlovy Vary übernahm ihr historisches Eigentum in Verwaltung, d.h. die Kolonnaden, natürlichen Heilquellen sowie Kurbetriebe, aus denen allgemeinnützliche Beitragsorganisationen entstanden sind – Verwaltung für Heilquellen und Kolonnaden (Správa léčivých zdrojů a kolonád), Kurmedizinische Einrichtung (Lázeňské zdravotnické zařízení), Kurparkverwaltung (Správa lázeňských parků), Kurwälder (Lázeňské lesy) u.a.

Erneuerung historischer Objekte Zahlreiche bedeutende historische und kurtherapeutische Objekte konnten dank der Privatisierung rekonstruiert und durch Repliken ersetzt werden, wie z.B. die Markt- sowie Parkkolonnade, der


IMPERIAL

Posthof, das Kleine Versailles, das Grandhotel Pupp, das Hotel Bristol, die Hauptpost, die Kurhotels Imperial, Schweizer Hof, Richmond und Bristol, die Kurhäuser Felix Zawojski, Mozart und Petr, der Mozartpark, die Aussicht Karl des IV., die Hotels Aberg, Venus, Jean de Carro, Dvořák, Vyšehrad, Eliška, Villa Ritter, Sirius, Kolonáda, das Sanatorium KriváňSlovan sowie das Schlossbad. Rückkehr zur Prosperität Der größte Kurort Tschechiens hat sich erneut der gesamten Welt geöffnet und versucht mit schnellem Tempo, seinen ursprünglichen Glanz und seine Prosperität zurückzugewinnen. Mit jedem Jahr verbessern sich das Antlitz der Stadt sowie die Ausstattung der Kurhäuser, Restaurants und Geschäfte. Es erweitert sich das kulturelle Angebot auch für die ausländischen Besucher aus mehr als 80 Ländern der Welt. Deren Besucherzahl steigt ständig und hat die Anzahl inländischer Gäste bereits überstiegen. Das begehrteste Kurprogramm, das hervorragende Ergebnisse verzeichnet, ist die Karlsbader Komplexkur, erarbeitet auf der Grundlage der über Jahrhunderte gewonnenen praktischen Erfahrungen sowie Forschungsstudien des balneologischen Forschungsinstituts, das fast 40 Jahre lang in Karlovy Vary aktiv war, sowie aktueller wissenschaft-

licher Erfahrungen auf dem Gebiet der Balneologie.

Tschechische Kurmedizin Im Rahmen des komplexen Betrachtens des Patienten integrierte die tschechische Kurmedizin im Gegensatz zu anderen Ländern der Welt die gesamte Heilrehabilitation in ihre therapeutischen Verfahren ein, einschließlich der Erkrankungen des Bewegungsapparates sowie Herz-Kreislaufsystems auf neurophysiologischer Basis, gynäkologischer, gastrointestinaler, nephro-urologischer Erkrankungen sowie Erkrankungen des Atmungssystems. Außerdem baute sie myoskelettale Medizin, Diättherapie, Re-

11

life

www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

flextherapie, Ergotherapie, Psychotherapie, Logopädie, physikalische Behandlungen, Podologie und Podiatrie sowie weitere neue spezifische medizinische Technologien ein. Weltweite Priorität hat sie in der Edukation der Klienten betreffs Regimemaßnahmen sowie spezieller Heilverfahren gemäß gegebener Diagnose und aktuellem funktionellen Zu-

stand des Klienten (z.B. bei Diabetikern oder das Anlernen der Benutzung von Orthesen, prothetischen Hilfsmitteln u.a.)

Erarbeitet nach Materialien von Stanislav Burachovič „Kurzgefasste Geschichte des Karlsbader Kurwesens“ sowie der Ärztlichen Direktorin der Gesellschaft Imperial Karlovy Vary, Marie Rebjonková Fortsetzung folgt in Nummer 4/2012 по-русски

Обстановка после 1945 г. После окончания периода послевоенного застоя карловарское сана-

торно-курортное лечение развивалось на других принципах. В связи с установлением коммунистического режима чехословацкие лечебные минеральные источники и санаторнокурортные учреждения были национализированы, а в 1948 году преобразованы в национальное предприятие «Чехословацкие курорты и источники», ставшее в Карловых Варах правопреемником всех санаторно-курортных учреждений, включая санатории, гостиницы и пансионы. Это вызвало постепенное отчуждение от западноевропейского понимания бальнеологии и слишком интенсивную эксплуатацию курортов без соответствующих инвестиций в их содержание и модернизацию.

Период социализма Строительное развитие Карловых Вар периода т.н. строительства социализма (1948-1989) проявилось, прежде всего, в строительстве спальных микрорайонов и десятилетиями продолжавшемся пренебрежении к историческим центрам городов, в результате чего состояние некоторых объектов стало критическим. Современный архитектурный облик курортов этого периода представляет, напр., санаторий «Термал» (1977), Гейзерная колоннада (1975), комплекс санаториев на улице Костельная (1978-1982), санатории «Швейцарский двор» (1971) и «Сан-суси» (1970).

Приватизация курортов Начиная 1990 г. монопольные «Карловарские государственные курорты», непрямой правопреемник «Чехословацких курортов и источников», постепенно приватизировались, уступая место акционерным обществам и частным владельцам. Город Карловы Вары также принял в управление свое историческое иму-

щество – колоннады, природные лечебные источники и бальнеологические лечебницы – и учреждил госбюджетные организации «Управление природных лечебных источников и колоннад», «Санаторно-курортная лечебница», «Управление курортных парков», «Курортные леса» и т.д.

санаторно-курортной программой, достигающей великолепных результатов, является карловарское комплексное лечение, разработанное на основании векового практического опыта, результатов исследований НИИ бальнеологии, работающего в Карловых Варах почти 40 лет, и современных научных достижений в области бальнеологии.

«Vyšehrad», «Eliška», «Villa Ritter», «Sirius», «Kolonáda», санатории «Kriváň-Slovan» и «Zámecké lázně».

мире начали делать упор на образование пациентов, а также специальный режим лечения в зависимости от диагноза и текущего функционального состояния здоровья курортников (напр., диабетиков, или подготовку к использованию разных типов протезов и т.п.).

Восстановление исторических объектов Благодаря приватизации многие исторические и курортные объекты можно было отремонтировать или заменить репликами, напр., Рыночную и Садовую колоннаду, «Poštovní dvůr», «Malé Versailles», «Grandhotel Pupp», Главпочтамт, «курортные гостиницы Imperial», «Швейцарский двор», «Richmond» и «Bristol», «курортные дома Felix Zawojski», «Mozart» и «Petr», парк имени Моцарта, обзорную башню имени Карла IV, гостиницы «Aberg», «Venus», «Jean de Carro», «Dvořák»,

Возвращение к процветанию Крупнейший чешский курорт снова открылся всему миру и вернул себе прежний блеск и славу. С каждым годом город становится все краше, совершенствуется оснащение курортных домов, ресторанов и магазинов, расширяется предложение культурного проведения времени для посетителей из 80 стран мира, число которых с каждым годом растет, уже превышая число отечественных гостей. Наиболее популярной

Чешское санаторно-курортное лечение Чешское санаторно-курортное лечение в отличие от зарубежного в рамках комплексного подхода к пациентам включает не только собственно лечение, но и разнообразные методы лечебной реабилитации пациентов, в т.ч. страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы на нейрофизиологической базе, гинекологическими, гастроинтестинальными, респираторными и нефроурологическими болезнями. Кроме того, оно объединяет лечение опорно-двигательного аппарата, диетотерапию, рефлексотерапию, трудотерапию, психотерапию, логопедию, физиотерапию, подологию, подиатрию и другие специфические медицинские технологии. Чешское санатории и курорты первыми в

По материалам работы Станислава Бураховича «Краткая история карловарской бальнеологии» и директора по медицинским вопросам компании «Imperial Karlovy Vary» Марии Ребенковой Продолжение в следующем номере 4/2012

● léčebná rehabilitace - individuální léčebná tělesná výchova - skupinová léčebná tělesná výchova (cviky pro kardiaky, respirační nemoci, stavy po totálních endoprotézách, gynekologie) ● využití přírodních léčivých zdrojů - účinek fyzikálních energií se u některých přírodních léčivých zdrojů potencuje chemickými složkami a přítomností biologicky účinných látek ● fyzikální léčba z vlastních přírodních zdrojů doplněná o aplikaci z umělých zdrojů energií (např. fototerapie, elektroléčba) ● dietoterapie dle indikace ● farmakoterapie ● fytoterapie - speciální koupele, kloktání, irigace dásní a výplachy ● ergoterapie dle indikací (převážně neurologické indikace) ● specificky dle diagnóz zaměřená arteterapie a muzikoterapie ● klimatoterapie, která je sama o sobě komplexem převážně fyzikálních jevů ● reflexoterapie (myoskeletální medicína, léčba měkkými technikami, akupunktura, speciální masáže) ● klinická psychologie a psychoterapie ● logopedie ● podologie, podiatrie a další specifické medicínské technologie

COMPLEX CZECH BALNEOTHERAPY ● physical therapy – individual medical exercises – group medical exercises (cardiac exercises, exercises for respiratory diseases, states after total endoprosthesis, gynaecology) ● using natural healing resources – the effect of physical energies of some natural healing sources is multiplied by chemical compounds and the presence of biologically active substances ● physical treatment from natural sources is complemented by application of artificial energy sources (e.g. phototherapy, electrotherapy) ● dietotherapy according to indication ● pharmacotherapy ● phytotherapy – special baths, gargling, gum irrigation and washout ● ergotherapy according to indications (mostly neurological indications) ● specifically targeted (according to diagnosis) art therapy and music therapy ● climate therapy, which itself is a complex of mostly physical effects ● reflexology (myoskeletal medicine, soft techniques treatment, acupuncture, special massages) ● clinical psychology and psychotherapy ● logopedics ● podology, podiatry and other specific medical technologies KOMPLEXE TSCHECHISCHE BALNEOTHERAPIE ● Heilrehabilitation – individuelle Heilgymnastik - Gruppengymnastik (Übungen für Herzpatienten, Atmungserkrankungen, Zustände nach Einsetzen einer Endoprothese, Gynäkologie) ● Nutzung natürlicher Heilmittelquellen – die Wirkung physikalischer Energien wird bei einigen natürlichen Heilmittelquellen durch chemische Komponenten sowie die Anwesenheit biologisch wirksamer Stoffe potenziert ● physikalische Therapie aus eigenen natürlichen Quellen, ergänzt durch die Applikation aus künstlichen Energiequellen (z.B. Fototherapie, Elektrotherapie) ● Diättherapie je nach Indikation ● Pharmakotherapie ● Phytotherapie – spezielle Bäder, Gurgeln, Zahnfleischirrigation und Spülungen ● Ergotherapie je nach Indikation (vorwiegend neurologische Indikationen) ● diagnosespezifische Kunst- und Musiktherapie ● Klimatherapie, die allein für sich ein Komplex vorwiegend physikalischer Erscheinungen ist ● Reflextherapie (myoskelettale Medizin, Weichtechnik-Therapie, Akupunktur, spezielle Massagen) ● klinische Psychologie und Psychotherapie ● Logopädie ● Podologie, Podiatrie sowie weitere spezifische medizinische Technologien

КОМПЛЕКСНАЯ ЧЕШСКАЯ БАЛЬНЕОЛОГИЯ ● лечебная реабилитация – индивидуальная лечебная физкультура – групповая лечебная физкультура (упражнения для людей с заболеваниями сердца и органов дыхания, после общего протезирования, гинекологических больных) ● использование природных лечебных источников – действие физической энергии отдельных природных лечебных средств, усиленное химическими элементами и наличием биологически активных веществ ● физиотерапия с помощью местных лечебных средств, дополненная применением искусственных источников энергии (напр., фототерапия, электролечение) ● диетотерапия по назначению ● фармакотерапия ● фитотерапия – специальные ванны, полоскание ротовой полости и горла, ирригация и промывание десен ● трудотерапия по назначению врача (преимущественно при неврологических показаниях) ● специфическая, в зависимости от диагноза, арт-терапия и музыкотерапия ● климатотерапия, сама по себе являющаяся комплексом в основном физических явлений ● рефлексотерапия (лечение опорно-двигательного аппарата, лечение мягкими техниками, акупунктура, специальные массажи) ● клиническая психология и психотерапия ● логопедия ● подология, подиатрия и другие специфические медицинские технологии


12

life

www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

IMPERIAL

Luxusní ubytování

view hotel imperial

with option of up to 2 additional beds corresponds to *** category, all other hotel services are provided in the main Hotel Imperial building and therefore correspond to **** Superior category. The rooms have their own bathroom with a sink, shower and hairdryer. You can use basic hygienic items, hotel handtowels and towels, and bath robe during your stay. ▪ Equipment: television; telephone; safe box; fridge ▪ Catering: Restaurant Prague

s jedinečným výhledem na Karlovy Vary Luxurious accommodations with a unique view of Karlovy Vary Luxuriöse Unterkunft mit einmaligem Blick auf Karlovy Vary Роскошные номера с уникальным видом на Карловы Вары dově hotelu Imperial a odpovídají tedy třídě **** Superior. Pokoje mají vlastní koupelnu s umyvadlem, sprchou a fénem. Během pobytu můžete využít základní hygienické potřeby, hotelové ručníky a osušky, župan. ▪ Vybavení: televize; telefon; bezpečnostní schránka; lednička ▪ Stravování: Restaurant Prague

1

▪ Vybavení: televize; telefon; bezpečnostní schránka; minibar; internet zdarma ▪ Stravování: Restaurant Paris

Stylové pohodlí a špičková kvalita služeb hotelu Imperial, který je karlovarskou dominantou již od roku 1912, uspokojuje i ty nejnáročnější hosty ze všech koutů světa. Potvrzují to mimo jiné ocenění „Czech Republic´s Leading Spa Resort“, udělená světovou asociací World Travel Awards v letech 2008, 2006 a 2005. Hotel Imperial**** Superior rozhodně neusíná na vavřínech a pro spokojenost svých hostů stále dělá maximum: průběžně modernizuje hotelové prostředí a velkou péči věnuje také odbornému růstu svých zaměstnanců, jejichž profesionalita a osobní přístup k hostům vytvářejí skvělou atmosféru, pro kterou se sem lidé tak rádi vracejí. Ostatně, zažít to můžete i vy. Více informací naleznete na www.spa-hotel-imperial.cz

4/ Superior Suite Luxusní apartmá o rozloze 58 m2 s oddělenou obývací a spací částí. Koupelna s vanou, dvěma umyvadly, dvěma WC, bidetem, fénem a kosmetickým zrcátkem. Během pobytu jsou vám k dispozici základní hygienické potřeby, hotelové ručníky, osušky, župan a pantofle. Na uvítanou je připraveno občerstvení – ovoce, láhve vína a minerální vody. ▪ Vybavení: televize; telefon; bezpečnostní schránka; minibar; internet zdarma; balkon ▪ Stravování: Restaurant Paris

5/ Deluxe Suite Přepychové apartmá s balkonem o minimální rozloze 165 m2 s oddělenou obývací a spací částí. Luxusní koupelna s vířivou vanou a sprchovým koutem, dvěma umyvadly, dvěma WC, bidetem, fénem a kosmetickým zrcátkem. Během

Check-in od 14.00 / Check-out do 12.00 ▪ Úklidová služba: každodenní úklid pokoje; doplňování koupelnové kosmetiky; četnost výměny ručníků a osušek si v rámci green managementu určuje host; výměna ložního prádla; doplňování minibaru; za poplatek: praní prádla, chemické čištění oděvů, žehlení ▪ Další služby: portýr; úschovna zavazadel; směnárna; sekretářské služby - fax, tiskárna, business centrum s přístupem na internet, kopírování; domácí zvířata po předchozí dohodě za poplatek english

Stylish comfort and the top quality services of Hotel Imperial, which has been a dominant feature of Karlovy Vary since 1912, satisfies even the most demanding guests from all parts of the world. This is confirmed, besides others, by the „Czech Republic´s Leading Spa Resort“ award, by the World Travel Awards in 2008, 2006, and 2005. Hotel Imperial**** Superior is definitely not sleeping on its laurels and continues to do the maximum for the satisfaction of its guests: the hotel continues to update the hotel environment and also devotes great care to the professional growth of its employees, whose professionalism and personal approach to guests create a great atmosphere for which people keep coming back. You can experience it for yourself.

40 m2, with optional additional bed. A bathroom with a bathtub, sink, watercloset, bidet, hairdryer and cosmetic mirror. Basic hygienic items, hotel handtowels, towels, bath robe and slippers are at your disposal throughout your stay. Mineral water at your arrival as a welcome present. ▪ Equipment: television; telephone; safe box; minibar; free internet; balcony ▪ Catering: Restaurant Prague 3/ Suite Comfortably furnished suite of 47 m2, with separated bedroom and livingroom sections and with optional additional bed. A bathroom with a bathtub, two sinks, watercloset, bidet, hairdryer and cosmetic mirror. Basic hygienic items, hotel handtowels, towels, bath robe and slippers are at your disposal throughout your stay. Refreshments – a bottle of wine and mineral water - at your arrival as a welcome present. ▪ Equipment: television; telephone; safe box; minibar; free internet ▪ Catering: Restaurant Paris

4/ Superior Suite A luxuriously furnished suite of 58 m2, with separated bedroom and livingroom sections. A bathroom with a bathtub, two sinks, two waterclosets, a bidet, hairdryer and cosmetic mirror. Basic hygienic items, hotel handtowels, towels, bath robe and slippers are at your disposal throughout your stay. Refreshments – fruit, a bottle of wine and mineral water - at your arrival as a welcome present. ▪ Equipment: television; telephone; safe box; minibar; free internet; balcony ▪ Catering: Restaurant Paris 5/ Deluxe Suite A luxurious suite with a balcony and a minimum 165 m2, with separated bed-

1/ Standard Room Pohodlně zařízený jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj o rozloze 18 až 27 m2; dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky. Koupelna s vanou, umyvadlem, WC, bidetem, fénem a kosmetickým zrcátkem. Během pobytu jsou vám k dispozici základní hygienické potřeby, hotelové ručníky, osušky, župan a pantofle. ▪ Vybavení: televize; telefon; bezpečnostní schránka; minibar; internet zdarma ▪ Stravování: Restaurant Prague

2/ Superior Room Pohodlně zařízený dvoulůžkový pokoj o rozloze 40 m2 s možností přistýlky. Koupelna s vanou, umyvadlem, WC, bidetem, fénem a kosmetickým zrcátkem. Během pobytu jsou vám k dispozici základní hygienické potřeby, župan, hotelové ručníky, osušky a pantofle. Na uvítanou je připravena minerální voda. ▪ Vybavení: televize; telefon; bezpečnostní schránka; minibar; internet zdarma; balkon ▪ Stravování: Restaurant Prague

3/ Suite Pohodlně zařízené apartmá o rozloze 47 m2 s oddělenou obývací a spací částí s možností přistýlky. Koupelna s vanou, dvěma umyvadly, WC, bidetem, fénem a kosmetickým zrcátkem. Během pobytu jsou vám k dispozici základní hygienické potřeby, hotelové ručníky, osušky, župan a pantofle. Na uvítanou je připraveno občerstvení - láhev vína a minerální vody.

2

pobytu jsou vám k dispozici základní hygienické potřeby, hotelové ručníky, osušky, župan a pantofle. ▪ Vybavení: televize; telefon; bezpečnostní schránka; minibar; DVD přehrávač; internet zdarma; balkon ▪ Stravování: Restaurant Paris

6/ Villa Standard Room - Depandance Villa Hoffman Ubytování v těchto jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích o rozloze 18 až 29 m2 s možností až 2 přistýlek odpovídá třídě ***, všechny další hotelové služby jsou poskytovány v hlavní bu-

1/ Standard Room Comfortably furnished single or double room, 18 - 27 m2; double room with optional additional bed. A bathroom with a bathtub, sink, watercloset, bidet, hairdryer and cosmetic mirror. Basic hygienic items, hotel handtowels, towels, bath robe and slippers are at your disposal throughout your stay. ▪ Equipment: television; telephone; safe box; minibar; free internet ▪ Catering: Restaurant Prague

2/ Superior Room Comfortably furnished double room,

3

room and livingroom sections. A luxurious bathroom with whirlpool tub and shower enclosure, two sinks, two waterclosets, a bidet, hairdryer and cosmetic mirror. Basic hygienic items, hotel handtowels, towels, bath robe and slippers are at your disposal throughout your stay. ▪ Equipment: television; telephone; safe box; minibar; DVD player; free internet; balcony ▪ Catering: Restaurant Paris

6/ Villa Standard Room - Depandance Villa Hofman The accommodation in these single or double rooms with footage of 18-29 m2

Check-in time 2 P.M. / Check-out time 12 P.M. ▪ Room service: daily room cleaning; restocking bathroom cosmetics; the frequency of exchanging the handtowels and towels is under the green management determined by the guest; exchanging bed sheets; restocking minibar; additional fee: laundry, dry cleaning, ironing ▪ Other services: bell boy; luggage office; money exchange; office services - fax, printer, business center with internet access, copying; pets, upon previous agreement for additional fee

 deutsch

Der stilvolle Komfort und die Spitzenqualität der Serviceleistungen des Hotels Imperial, das bereits seit 1912 die Dominante von Karlsbad ist, befriedigt selbst die anspruchsvollsten Gäste aus allen Ecken der Welt. Dies bestätigen unter anderem auch die Auszeichnungen „Czech Republic´s Leading Spa Resort“, welche die Weltassoziation World Travel Awards in den Jahren 2008, 2006 und 2005 vergeben hat. Das Hotel Imperial**** Superior ruht sich ganz sicher nicht auf den Lorbeeren aus und gibt für die Zufriedenheit seiner Gäste sein Maximum: sukzessiv modernisiert es das Hotelambiente und widmet große Aufmerksamkeit auch dem fachlichen Wachstum seiner Mitarbeiter, deren Professionalität und persönliches Engagement den Gästen gegenüber die perfekte Atmosphäre schaffen, wegen welcher die Gäste gerne wiederkommen. Übrigens – erleben können das auch Sie. 1/ Standard Room Gemütlich eingerichtetes Ein- oder Zweibettzimmer von 18 bis 27 m2; Zweibettzimmer mit Aufbettungsmöglichkeit. Bad mit Wanne, Waschtisch, WC, Bidet, Fön und Kosmetikspiegel. Während des Aufenthaltes stehen Ihnen Hygienebedarf, Handtücher, Badetücher, Bademantel und Pantoffeln zur Verfügung. ▪ Ausstattung: Fernseher; Telefon; Sicherheitsfach; Minibar; Kostenloses Internet ▪ Verpflegung: Restaurant Prague

2/ Superior Room Gemütlich eingerichtetes Zweibettzimmer von 40 m2 mit Aufbettungsmöglichkeit. Bad mit Wanne, Waschtisch, WC, Bidet, Fön und Kosmetikspiegel. Während des Aufenthaltes stehen Ihnen Hygienebedarf, Bademantel, Handtücher, Badetücher und Pantoffeln zur Verfügung. Zur Begrüßung gibt es ein Mineralwasser. ▪ Ausstattung: Fernseher; Telefon; Sicherheitsfach; Minibar; Kostenloses Internet ▪ Verpflegung: Restaurant Prague 3/ Suite Gemütlich eingerichtetes Appartement von 47 m2 mit getrenntem Wohnund Schlafbereich mit Aufbettungsmöglichkeit. Bad mit Wanne, zwei Waschtischen, WC, Bidet, Fön und Kosmetikspiegel. Während des Aufenthaltes stehen Ihnen Hygienebedarf, Hotelhandtücher, Badetücher, Bademantel und Pantoffeln zur Verfügung. Zur Begrüßung erwartet Sie eine Erfrischung – eine Flasche Wein und Mineralwasser ▪ Ausstattung: Fernseher; Telefon; Sicherheitsfach; Minibar; Kostenloses Internet ▪ Verpflegung: Restaurant Paris

4/ Superior Suite Luxusappartement von 58 m2 mit getrenntem Wohn- und Schlafbereich. Bad mit Wanne, zwei Waschtischen, zwei WCs, Bidet, Fön und Kosmetikspiegel. Während des Aufenthaltes stehen Ihnen Hygienebedarf, Handtücher, Badetücher, Bademantel und Pantoffeln zur Verfügung. Zur Begrüßung gibt es eine Erfrischung – Obst, eine Flasche Wein und Mineralwasser


13

life

IMPERIAL

день заезда минеральная вода в номере. ▪ Оснащение: телевизор; телефон; сейф; минибар; бесплатный интернет; балкон ▪ Питание: «Restaurant Prague»

▪ Ausstattung: Fernseher; Telefon; Sicherheitsfach; Minibar; Kostenloses Internet; Balkon ▪ Verpflegung: Restaurant Paris

5/ Deluxe Suite Prachtvolles Appartement mit Balkon von einer Mindestgröße von 165 m2 mit getrenntem Wohn- und Schlafbereich. Luxuriöses Bad mit Whirpool-Badewanne und Duschecke, zwei Waschtischen, zwei WCs, Bidet, Fön und Kosmetikspiegel. Während des Aufenthaltes

всемирной ассоциацией «World Travel Awards» в 2008, 2006 и 2005 годах. «Hotel Imperial»**** Superior не почивает на лаврах и постоянно прилагает все усилия, чтобы его гости не остались разочарованными: систематически модернизирует внутреннее убранство отеля и уделяет большое внимание профессиональному росту своих сотрудников, профессионализм которых и индивидуальный подход к гостям создают чудесную атмосферу,

5

stehen Ihnen Hygienebedarf, Handtücher, Badetücher, Bademantel und Pantoffeln zur Verfügung. ▪ Ausstattung: Fernseher; Telefon; Sicherheitsfach; Minibar; DVD-Player; Kostenloses Internet; Balkon ▪ Verpflegung: Restaurant Paris

6/ Villa Standard Room - Depandance Villa Hofman Die Unterkunft in diesen Ein- oder Zweibettzimmern von 18 bis 29 m2 mit der Möglichkeit von bis zu 2 Aufbettungen entspricht Kategorie ***; alle weiteren Hotelleistungen werden im Hauptgebäude Imperial gewährt und entsprechen damit Kategorie **** Superior. Die Zimmer haben ein eigenes Bad mit Waschtisch, Dusche und Fön. Während des Aufenthaltes können Sie üblichen Hygienebedarf, Handtücher und Badetücher sowie Bademantel nutzen. ▪ Ausstattung: Fernseher; Telefon; Sicherheitsfach; Kühlschrank ▪ Verpflegung: Restaurant Prague

Check-in ab 14.00 / Check-out bis 12.00 ▪ Zimmerservice: tägliche Reinigung des Zimmers; Ergänzung der Badkosmetik; Häufigkeit des Hand- und Badetuchwechsels bestimmt der Gast im Rahmen des Greenmanagements selbst; Bettwäschewechsel; Ergänzung der Minibar; gegen Gebühr: Wäschewaschen, chemische Kleiderreinigung, Bügeln ▪ Weitere: Serviceleistungen; Portier; Gepäckaufbewahrung; Wechselstube; Büroservice – Fax, Drucker, Businesscentrum mit Internetanschluss, Kopieren; Haustiere nach vorheriger Absprache gegen Gebühr по-русски

Ostatně, zažít to můžete i vy. Стильный комфорт и высокое качество услуг «Hotel Imperial», который является доминантой Карловых Вар с 1912 года, удовлетворит и самых требовательных гостей со всех уголков мира. Помимо прочего, это подтверждают награды «Czech Republic´s Leading Spa Resort», присужденные

заставляющую возвращаться сюда из года в год.

1/ «Standard Room» Комфортно оснащенный одно- или двухместный номер площадью от 18 до 27 м2; двухместный номер с возможностью установки дополнительной кровати. Ванная комната с ванной, умывальником, туалетом, биде, феном и косметическим зеркалом. На время проживания в вашем распоряжении основные санитарно-гигиенические принадлежности, отельные и банные полотенца, халат и тапочки.

4/ «Superior Suite» Апартамент класса люкс площадью 58 м2 с отдельной жилой и спальной частью. Ванная комната с ванной, двумя умывальниками, двумя туалетами, биде, феном и косметическим зеркалом. На время проживания в вашем распоряжении основные санитарно-гигиенические принадлежности, отельные и банные полотенца, халат и тапочки. В честь приезда – фрукты, бутылка вина и минеральной воды. ▪ Оснащение: телевизор; телефон; сейф; минибар; бесплатный интернет; балкон ▪ Питание: «Restaurant Paris»

5/ «Deluxe Suite» Роскошный апартамент с балконом площадью не менее 165 м2 с отдельной жилой и спальной частью. Роскошная ванная комната с джакузи и душевой кабиной, двумя умывальниками, двумя туалетами, биде, феном и косметическим зеркалом. На время проживания в вашем распоряжении основные санитарно-гигиенические принадлежности, отельные и банные полотенца, халат и тапочки. ▪ Оснащение: телевизор; телефон; сейф; минибар; DVD-плеер; бесплатный интернет; балкон ▪ Питание: «Restaurant Paris» 6/ «Villa Standard Room» - Depandance «Villa Hofman» Проживание в этих одно- или двухместных номерах площадью от 18 до 29 м2 с возможностью установки до 2 дополнительных кроватей соответствует категории ***, все остальные услуги предоставляются в главном здании отеля Imperial и соответствуют категории **** Superior. В номерах отдельная ванная комната с умывальником, душем и феном. На время проживания в вашем распоряжении основные санитарно-гигиенические принадлежности, отельные и банные полотенца, халат. ▪ Оснащение: телевизор; телефон; сейф; холодильник ▪ Питание: «Restaurant Prague»

Check-in с 14.00 / Check-out до 12.00 ▪ Обслуживание номеров: ежедневная уборка номера; пополнение косметики для ванной; в рамках green management частота смены отельных и банных полотенец по усмотрению гостя; смена постельного белья; пополнение минибара; за отдельную плату: стирка белья, химчистка, глажка ▪ Остальные услуги: портье; камера хранения; обмен валют; секретарские услуги - факс, принтер, бизнес-центр с доступом к интернету, копирование; домашние животные по предварительной договоренности за до плату 6

▪ Оснащение: телевизор: телефон; сейф; минибар; бесплатный интернет ▪ Питание: «Restaurant Prague»

2/ «Superior Room» Комфортно оснащенный двухместный номер площадью 40 м2 с возможностью установки дополнительной кровати. Ванная комната с ванной, умывальником, туалетом, биде, феном и косметическим зеркалом. На время проживания в вашем распоряжении основные санитарно-гигиенические принадлежности, халат, отельные и банные полотенца и тапочки. В

STYLISH

Member of Imperial Karlovy Vary Group

ENGLISH CLUB CZ Menu „Club Imperial“ ≈ Bohatá nabídka vín a koktejlů ≈ Živá hudba ≈ Taneční parket ≈ Páteční jazzové večery ≈ Aktuální ≈ modern interior ≈ program na našich webových stránkách ENG ≈ Blues Café menu ≈ Menu „Club Imperial“ ≈ Wide selection of wines and ≈Music broad variety drinks ≈ cocktails ≈ Live ≈ Dance Floor ≈of Friday Jazz Evenings ≈ Current programme available on our website

≈ dancing floor ≈ D Menü „Club Imperial“ ≈ ≈ Breite live Auswahl musican≈Cocktails und Weinen ≈ Live-Musik ≈ Tanzparkett ≈ freitags Jazz-Abende ≈ summer terrace ≈ ≈ Aktuelles Programm auf unseren Webseiten RU Гастрономические деликатесы ≈ Широкий выбор вин и коктейлей ≈ Живая музыка ≈ Тaнцевальный паркет ≈ from 9.00 untilпрограмма 24.00 Пятничные open Вечераdaily джаза ≈ Актуальная – на наших интернетовых страницах phone: +420 353 204 111

Karlovy Vary, Jarní 1 www.sanssouci.kv.cz 20.00 – 03.00 open daily

Phone: +420 353 203 761 Karlovy Vary, Libušina 18 www.spa-hotel-imperial.cz

Member of Imperial Karlovy Vary Group

Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

4

3/ «Suite» Комфортно оснащенный апартамент площадью 47 м2 с отдельной жилой и спальной частью, с возможностью установки дополнительной кровати. Ванная комната с ванной, двумя умывальниками, туалетом, биде, феном и косметическим зеркалом. На время проживания в вашем распоряжении основные санитарногигиенические принадлежности, отельные и банные полотенца, халат и тапочки. В честь приезда – бутылка вина и минеральной воды. ▪ Оснащение: телевизор; телефон; сейф; минибар; бесплатный интернет ▪ Питание: «Restaurant Paris»


14

life

interviewpentalog tour

Proč se mění cestovní agentura Pentalog Tour na cestovní kancelář?

Why is the Travel Agency Pentalog Tour transforming into a travel office? Warum ändert sich die Reiseagentur Pentalog Tour in ein Reisebüro? Чем вызвано преобразование туристического агентства «Pentalog Tour» в туристического оператора? 

Ing. Petr Procházka Director of the Pentalog Tour travel agency Důvodů k této změně je podle ředitele cestovní agentury Pentalog Tour Ing. Petra Procházky hned několik. Více se můžete dozvědět z našeho následujícího rozhovoru.

Co přerod cestovní agentury Pentalog Tour na cestovní kancelář přinese Vašim klientům? Především se významně rozšíří spektrum našich možností. Jako cestovní kancelář budeme moci nabízet kompletní produkty, na nichž dosud byla nutná účast dalších subjektů. Týká se to třeba delších výletů mimo území České republiky. Naši klienti navíc získají u cestovní kanceláře silnější garance vysoké kvality poskytovaných služeb. Jako konkrétní příklad můžu uvést třeba pojištění, které je podle českých zákonů pro cestovní kanceláře na rozdíl od cestovních agentur povinné. V zájmu pohodlí našich klientů se také chystáme rozšířit počet našich prodejních míst. Ještě do konce tohoto roku bychom chtěli otevřít pracoviště Pentalog Tour v nově otevřeném lázeňském hotelu Čajkovskij Palace.

všeobecně respektované certifikáty. Turisté se nemusí na našich výletech vůbec o nic starat. Nikdo neřeší, kde se bude moci najíst, nebo zda má u sebe peníze na vstupné do památek, protože to vše je zahrnuto v ceně a vyřídí to za něj průvodce, který našim klientům také podá plně srozumitelný a věcně správný výklad. Na vysoké úrovni je i náš vozový park. Jedná se výhradně o moderní vozidla značky Mercedes, jež splňují nejpřísnější nároky na bezpečnost i komfort cestujících. Samozřejmostí je kompletní pojištění. To však neplatí o řadě konkurenčních firem. Mnoho z nich sice nabízí nižší cenu, na výlet však potom klienty odveze majitel, řidič a průvodce v jedné osobě ve starém a nepojištěném vozidle, vstupenky do památek i jídlo si musí platit a shánět sami, často nastávají problémy s jazykovou i věcnou správností výkladu. Dokonce jsme zaznamenali šokující případ, kdy jedna nesolidní firma ponechala v Berlíně svého osmdesátiletého zákazníka, protože přišel o chvíli později na sraz k odjezdu. To u nás v žádném případě nehrozí. Hovořil jste o nízké kvalitě služeb některých Vašich konkurentů. Jak se v této souvislosti díváte na připravované zavedení karlovarské certifikace turistických průvodců? Na zavedení tohoto opatření jsme dobře připraveni a jednoznačně ho vítáme, stejně jako jakoukoliv další upřímně míněnou snahu, která si klade za cíl pomáhat turistům vyhnout se nesolidním nabídkám některých podnikavců. Připravujete v souvislosti s chystanými změnami pro své klienty nějaké nové destinace? Nové destinace připravujeme průběžně, protože usilujeme o co největší rozmanitost v naší nabídce. To je dáno především tím, že mnoho našich klientů

 english

As the director of the Pentalog Tour travel agency, Ing. Petr Procházka says, there are several reasons. You can learn more from our following interview.

What does transforming from a tourist agency into a travel office bring to your clients? First of all the possibilities will be much wider for us. As a travel office we will be able to offer complex prod-

ucts, for which we needed the cooperation of other entities before. This concerns for example longer trips outside the Czech Republic. Our clients will also get a stronger guarantee of highquality services with a travel office. As an example, I can point to insurance,

How do these changes affect your competitors? Another goal we would like to reach by changing the status of Pentalog Tour from a tourist agency to a travel office is to highlight the level of our services compared to our competitors. In other words, we would like to offer potential clients a means to distinguish our highquality offerings from some other companies, which try to compete with a slightly lower price, compensated by considerably lower quality and limited extent of offered services.

Why do you think tourists should prefer Pentalog Tour over your competitors? Compared to many of our competitors, Pentalog Tour offers its clients a tradition of complex and professional services. Our clients travel exclusively in the care of experienced and linguistically equipped guides, whose qualification is proven by widely respected certificates. Tourists have nothing to worry about on our trips. Nobody needs to worry about where they are going to eat or whether they have enough money to pay entrance fees to historic sights, because it is all included in travel costs and will be taken care of by our guide, who also provides an understandable and factually accurate commentary. Our car fleet is also at a high level. We use exclusively modern Mercedes vehicles, which meet the strictest requirements on safety and comfort of travellers. Complete insurance is a matter of course as well. That does not apply to many of our competitors though. Many of them may offer

a lower price, but then clients are taken on the trip by the owner, who is also a driver and a guide, using an old and uninsured vehicle, they have to pay for entrance fees and food and look after themselves, and the commentary has problems with language and factual accuracy. We’ve even learnt about a shocking case where a company left its 80-year old client in Berlin, because he was a little late for the departure. This could never happen with us. You were speaking about the low quality of some of your competitors’ services. In this respect, what is your opinion of the prepared implementation of the Karlovy Vary guides certification? We are well prepared for this measure and we really welcome it, as well as any other well-meant effort to help tourists avoid the offers of some so-called businessmen.

Jak chystané změny pocítí Vaše konkurence? Dalším cílem, kterého bychom chtěli dosáhnout změnou statusu cestovní agentury Pentalog Tour na cestovní kancelář, je zdůraznění rozdílů v úrovni našich služeb oproti konkurenci. Jinými slovy řečeno, chtěli bychom potenciálním zákazníkům poskytnout vodítko, jak rozlišit naši kvalitní nabídku od některých firem, jež se podbízejí o něco nižší cenou, která je však vykoupena výrazně nižší kvalitou a rozsahem poskytovaných služeb. Proč by podle Vás měli turisté dávat přednost Pentalog Tour před konkurenčními firmami? Pentalog Tour oproti mnoha konkurenčním firmám nabízí svým klientům tradici v poskytování komplexních a plně profesionálních služeb. Naši zákazníci cestují výhradně v péči zkušených a náležitě jazykově vybavených průvodců, jejichž způsobilost dokládají

www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

IMPERIAL

se k nám pravidelně vrací a my se pro ně snažíme připravovat stále nové zážitky. Nejnověji jsme do naší nabídky zařadili výlet do bavorského města Rothenburg ob der Tauber, které se může pochlubit v evropském měřítku ojediněle dochovaným historickým centrem, kde na návštěvníka přímo dýchá okouzlující středověká atmosféra.

which according to Czech law is obligatory for a travel office, but not for a tourist agency. With the comfort of our clients in mind, we are going to expand the number of our selling points. Before the end of the year, we want to open a Pentalog Tour office in the newly-opened spa hotel Čajkovskij Palace.

In connection with the upcoming changes, are you preparing new destinations for your clients? New destinations are being added continuously, because we strive for the widest possible extent of our offer. This is mostly because many of our clients return regularly and we always want to prepare new experiences for them. Our offerings have been recently expanded by a trip to the Bavarian city Rothenburg ob der Tauber, unique in Europe for its preserved historic centre, which welcomes its visitors with a real medieval atmosphere.

 deutsch

Gründe für diese Veränderung gibt es nach Angaben des Direktors der Reiseagentur Pentalog Tour, Dipl.-Ing. Petr Procházka, gleich mehrere. Näheres dazu können Sie in unserem nachfolgenden Interview erfahren. Was bringt die Umwandlung der Reiseagentur Pentalog Tour in ein Reisebüro für Ihre Klienten? Vor allem erweitert sich in bedeutender Art und Weise das Spektrum unserer Serviceleistungen. Als Reisebüro werden wir komplette Produkte anbieten können, für die bisher die Teilnahme weiterer Subjekte notwendig war. Dies betrifft zum Beispiel längere Ausflüge über die Grenzen Tschechiens hinaus. Unsere Klienten erhalten außerdem bei dem Reisebüro eine stärkere Garantie der hohen Qualität der gewährten Serviceleistungen. Als konkretes Beispiel sei zum Beispiel die Versicherung angeführt, die laut tschechischer Gesetzgebung für Reisebüros im Gegensatz zu Reiseagenturen Pflicht ist. Im Interesse des Komforts unserer Klienten beabsichtigen wir auch, die Anzahl unserer Verkaufsstellen zu erweitern. So möchten wir noch bis Ende dieses Jahres eine Pentalog-Tour-Filiale in dem neu eröffneten Kurhotel Čajkovskij Palace eröffnen.

Inwieweit wird die geplanten Veränderungen Ihre Konkurrenz verspüren? Ein weiteres Ziel, das wir mit der Änderung des Status der Reiseagentur Pentalog Tour zum Reisebüro erreichen wollen, ist die Betonung der Unterschiede des Niveaus unserer Serviceleistungen im Gegensatz zur Konkurrenz. Mit anderen Worten gesagt – wir möchten den potentiellen Kunden eine Richtlinie geben, um den Unterschied zwischen unserem qualitativ hochwertigen Angebot und dem einiger anderer Firmen zu erkennen, die sich zwar mit einem etwas günstigeren Preis unterbieten, dafür aber auch deutlich geringere Qualität und Umfang der gewährten Leistungen bieten.

Warum sollten die Touristen den Vorrang vor Konkurrenzfirmen Pentalog Tour geben? Pentalog Tour bietet seinen Klienten im Gegensatz zu vielen Konkurrenzfirmen die Tradition in der Gewährung komplexer und voll professioneller Dienstleistungen. Unsere Kunden reisen ausschließlich mit erfahrenen und gebührend sprachkundigen Reiseleitern, deren Fähigkeiten allgemein respektierte Zertifikate belegen. Die Touristen müssen sich auf unseren Ausflügen um nichts kümmern. Keiner hat Sorge, wo er etwas essen kann oder ob er das Geld für die Eintrittskarte für die Sehenswürdigkeiten hat – alles ist im Preis inbegriffen und um alles kümmert sich der Reiseleiter, der unseren Klienten auch alles voll verständlich und sachlich richtig erklärt. Auf hohem Niveau ist auch unser Fuhrpark. Es handelt sich ausschließlich um moderne Fahrzeuge der Marke Mercedes, die den strengsten Ansprüchen an Sicherheit und Komfort der Reisenden gerecht werden. Eine Selbstverständlichkeit ist kompletter Versicherungsschutz. Bei zahlreichen Konkurrenzfirmen gilt dies jedoch nicht. Viele von ihnen haben zwar einen günstigeren Preis, aber den Ausflug realisiert dann Besitzer, Fahrer und Reiseleiter in einer Person in einem alten und nichtversicherten Fahrzeug, die Eintrittskarten für die Sehenswürdigkeiten und Verpflegung müssen Sie sich selbst besorgen und bezahlen, häufig treten Probleme bezüglich sprachkundiger und sachlicher Richtigkeit der vermittelten Informationen auf. Wir haben sogar von
Hotel Imperial Libušina 18, Karlovy Vary tel: +420 353 203 113, fax: +420 353 203 151 e-mail: reservation@imperial.kv.cz www.spa-hotel-imperial.cz

WORLD TRAVEL AWARDS

VOTE FOR US

Hotel Imperial - nominated in „Europe's Leading Spa Resort“ category Spa Resort Sanssouci - nominated in „Czech Republic's Leading Spa Resort“ category

www.worldtravelawards.com/vote

CULINARY E VENTS Europe's Leading Spa Resort

AT HOTEL IMPERIAL

Spa & Health Club ▪ SLEDUJTE PLAKÁTY U CONCIERGE ▪ WATCH POSTERS AT THE HOTEL CONCIERGE ▪ ▪ BEACHTEN SIE DIE PLAKATE BEIM CONCIERGE ▪ СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ У КОНСЬЕРЖ - СЛУЖБЫ ▪

LUXURY MEDICAL CARE HOTEL IMPERIAL

HOTEL IMPERIAL

Restaurant Paris

À LA CARTE ❖ SHOW KITCHEN ❖ OPEN DAILY 7.30 - 10.00 & 12.00 - 15.00 & 18.00 - 22.00 R E S E R VAT I O N + 4 2 0 3 5 3 2 0 3 9 0 1


16

life

IMPERIAL

BEAUTY SERVICES at Spa Resort Příjemná péče podle nejnovějších trendů Pleasant care according to the latest trends Angenehme Pflege nach neuesten Trends Приятный уход в соответствии с новейшими трендами

[CZ] Kadeřnictví ▪ stylové účesy podle vašeho přání ▪ odborné poradenství ▪ vlasové přípravky L’Oreal Kosmetika ▪ perfektní make-up a péče o pleť ▪ odborné poradenství ▪ kosmetika SOTHYS Manikúra ▪ úprava nehtů ▪ kosmetika ORLY a OPI Pedikúra ▪ profesionální ošetření nohou ▪ ORLY a OPI Objednávky beauty služeb u hotelové concierge

[ENG] Hairdresser’s ▪ stylish haircuts according to your wishes ▪ professional advice ▪ L’Oreal hair products Cosmetics ▪ perfect make-up and skin care ▪ professional advice ▪ SOTHYS cosmetic products Manicure ▪ nail care ▪ ORLY and OPI cosmetic products Pedicure ▪ professional foot care ▪ ORLY and OPI cosmetic products Orders of beauty services at the hotel concierge

Sanssouci

[D] Haarstudio ▪ stilvolle Frisuren nach Ihrem Wunsch ▪ fachliche Beratung ▪ Haarkosmetik L’Oreal Kosmetiksalon ▪ perfektes Make-up und Hautpflege ▪ fachliche Beratung ▪ Kosmetik SOTHYS Maniküre ▪ Nagelbehandlung ▪ Kosmetik ORLY und OPI Fußpflege ▪ professionelle Fußbehandlung ▪ ORLY und OPI Bestellungen der Beauty-Leistungen beim Hotelconcierge

[RU] Парикмахерская ▪ стильные прически в соответствии с Bашими пожеланиями ▪ профессиональные консультации ▪ средства для волос L’Oreal ▪ Косметика ▪ совершенный мейкап и уход за кожей ▪ рофессиональные консультации ▪ косметика SOTHYS ▪ Маникюр ▪ уход за ногтями ▪ косметика ORLY и OPI ▪ Педикюр ▪ профессиональный уход за ногами ▪ ORLY и OPI Заказ услуг у консьержа отеля

Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

spa drinking cup 1 500 CZK

1 500 CZK

KALA AUREA

KALA AUREA REGINA

500 CZK KALA ALBA

WIT MO H T ERKING PAC H

1 000 CZK

Přijďte si k nám koupit nejnovější typ lázeňského pohárku na českém trhu. Inovativní měření objemu a tvar. The latest type of spa drinking cup on the Czech market is available at our hotels. Innovative volume measurement and shape. Kaufen Sie bei uns den neuesten Typ des Kurtrinkbechers auf dem tschechischen Markt. Innovative Inhaltsangabe und Form. Купите у нас новейший тип курортного бокала в Чехии. Оригинальный дизайн, новаторское измерение объёма. Imperial Karlovy Vary Group

KALA PURA

Prodejní místa: Selling points: Verkaufsstellen: Места продажи:

Hotel Imperial - concierge tel: +420 353 203 112

Spa Resort Sanssouci - concierge Blue House: +420 353 207 313

Spa Resort Sanssouci - concierge Green House: +420 353 207 107


life

IMPERIAL

ния некоторых фирм, которые иногда предлагают более низкие цены за счет невысокого качества и небольшого объема предоставляемых услуг.

Sie haben die geringe Qualität einiger Ihrer Konkurrenten angesprochen. Was halten Sie in diesem Zusammenhang von der geplanten Einführung des Karlsbader TouristenreiseführerZertifikats? Auf die Einführung dieser Maßnahme sind wir gut vorbereitet und begrüßen diese eindeutig, ebenso wie jede weitere aufrichtig gemeinte Bemühung mit dem Ziel, Touristen zu helfen, unsoliden Angeboten einiger Unternehmungsreicher aus dem Weg zu gehen.

– hier kann der Besucher die bezaubernde mittelalterliche Atmosphäre direkt spüren.

 по-русски

По словам директора туристического агентства «Pentalog Tour» инженера Петра Прохазки для этого существует несколько причин, с которыми вас ознакомит предлагаемое ниже интервью.

Что принесет Вашим заказчикам преобразование туристического агентства «Pentalog Tour» в туристического оператора? Прежде всего, значительно расширится спектр наших возможностей. Будучи туристическим оператором, мы сможем предлагать комплексные

продукты без необходимости участия посторонних субъектов. Это касается, например, многодневных туров за пределы Чешской Республики. Кроме того, повысятся гарантии высокого качества услуг, предоставляемые нами заказчикам в качестве туроператора. В качестве конкретного примера приведу, например, страхование, которое по чешским законам для туроператора в отличие от туристических агентств является обязательным. Для удобства заказчиков мы

планируем увеличить число наших филиалов и еще до конца нынешнего года открыть филиал «Pentalog Tour» в недавно открытом курортном отеле «Čajkovskij Palace».

Как отразятся будущие изменения на Ваших конкурентах? Существует еще одна цель, которую мы хотим достичь, изменяя статус туристического агентства «Pentalog Tour» и превращая его в туропе-

ратора. Она состоит в том, чтобы подчеркнуть разницу в уровне наших услуг по сравнению с конкуренцией. Говоря другими словами, мы хотим дать нашим потенциальным заказчикам путеводную нить, с помощью которой они смогут отличить качество наших услуг от предложе-

Почему, по Вашему мнению, туристы должны отдать предпочтение «Pentalog Tour», а не конкурентным фирмам? В отличие от конкурентных фирм, у «Pentalog Tour» уже создана традиция предоставления полных и абсолютно профессиональных услуг. Заботу о наших заказчиках мы поручаем только владеющим языком, опытным и профессиональным гидам, квалификацию которых удостоверяют общепризнанные сертификаты. Туристам во время организуемых нами поездок не приходится ни о чем заботиться – ни о том, где они смогут поесть, нужно ли иметь с собою деньги на входные билеты в музеи, потому что все эти услуги включены в цену. Все формальности за них решает гид, который также является квалифицированным экскурсоводом по историческим местам, которые они посетят. Также наш автобусный парк очень качественный. Он включает только современные машины марки «Mercedes, исполняющие самые высокие требования безопасности и комфорта пассажиров. Само собою разумеющимся является полное страхование. И в этом наша компания отличается от конкурентных фирм. Конечно, многие из них предлагают более дешевые туры, однако в этих случаях владелец иногда бывает водителем старого и незастрахованного автомобиля и гидом в одном лице, билеты в музеи и еду экскурсантам приходится покупать самим, часто также возникают языковые проблемы и неточности объяснений. Нам даже известен шокирующий случай, когда одна несолидная фирма «забыла» в Берлине своего шестидесятивосьмилетнего заказчика, который пришел на место отъезда с небольшим опозданием. У нас такое невозможно даже представить.

Вы говорили о низком качестве услуг, предоставляемых некоторыми Вашими конкурентами. Как в связи с этим Вы относитесь к готовящемуся введению карловарской сертификации экскурсоводов? Мы готовы к ее введению и считаем ее весьма полезной, точно так же как любые другие меры, направленные на помощь туристам в выборе солидных предложений.

Готовите ли Вы в контексте предстоящих изменений предложение поездок в новые интересные места? Мы часто выбираем новые места, потому что стремимся сделать наши предложения как можно богаче. Это вызвано, прежде всего, тем, что многие наши заказчики постоянно возвращаются к нам, а мы, в свою очередь, стремимся удовлетворить их любознательность. Так, например, мы начали организовывать поездки в очаровательный баварский город Ротенбург-об-дерТаубер (Rothenburg ob der Tauber), настоящий город-музей, практически полностью сохранивший свой средневековой облик.

Children’s Corner DĚTSKÝ KOUTEK KINDERECKE ДЕТСКИЙ УГОЛОК

U nás si mají děti hostů Hotelu Imperial a Spa Resortu Sanssouci kde hrát… Dětský koutek pro děti od 3 do 15 let ☺ otevřeno denně 9.00 – 21.00 ☺ pobyt dětí s rodiči zdarma ☺ dítě bez rodičů s kvalifikovaným dozorem 300 Kč za hodinu ☺ herna s hračkami ☺ TV & DVD ☺ PC hry ☺ stolní fotbal ☺ společenské hry ☺ malování obrázků ☺ službu babysitting zajišťujeme na objednávku u specializované agentury ☺ informace a objednávky: dětský koutek +420 353 201 227, concierge +420 353 207 313, +420 353 207 107

This is the place where children of guests of Hotel Imperial and Spa Resort Sanssouci can play… Children’s Corner for children aged 3 to 15 years ☺ open daily from 9:00 a.m. to 9:00 p.m. ☺ stay of children together with parents free of charge☺child without parents with a qualified childminder CZK 300 Kč per hour☺playroom with toys ☺ TV & DVD ☺ PC games ☺ table soccer ☺ party games ☺ picture drawing ☺Babysitting service upon order at a specialized agency☺ information and orders: children’s corner +420 353 201 227, concierge +420 353 207 313, +420 353 207 107

Bei uns haben die Kinder der Gäste des Hotels Imperial sowie Spa Resorts Sanssouci ihren Platz zum Spielen… Kinderecke für Kinder von 3 bis 15 Jahren ☺ geöffnet täglich 9.00 - 21.00 ☺ Aufenthalt von Kindern mit Eltern kostenlos ☺ Kind ohne Eltern mit qualifizierter Aufsicht 300 CZK pro Stunde ☺ Spielraum mit Spielsachen ☺ TV & DVD ☺ PC-Spiele ☺ Tischfußball ☺ Gesellschaftsspiele ☺ Bildermalen ☺ Babysitting-Service auf Bestellung bei Spezialagentur ☺ Informationen und Bestellungen: Kinderecke +420 353 201 227, Concierge +420 353 207 313, +420 353 207 107

У нас играют дети гостей Отеля «Империал» и «Спа Ресорт Сансуси»… Детский уголок для детей от 3 до 15 лет ☺ открыто ежедневно 9.00 – 21.00 ☺ пребывание детей с родителями бесплатно ☺ дети без родителей с квалифицированным присмотром 300 крон в час ☺ игровая с игрушками ☺ TV & DVD ☺ компьютерные игры ☺ настольный футбол ☺ настольные игры ☺ рисование ☺ Услугу по присмотру за детьми мы обеспечиваем под заказ посредством специализированного агентства ☺ информация и заказ: детский уголок +420 353 201 227, консьерж +420 353 207 313, +420 353 207 107

open daily from 9.00 until 21.00 Spa Resort Sanssouci - Green House Karlovy Vary, U Imperialu 11 www.spa-resort-sanssouci.cz

Member of Imperial Karlovy Vary Group

Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

dem schockierenden Fall gehört, dass eine unsolide Firma in Berlin ihren achtzigjährigen Kunden zurückgelassen hat, weil er ein paar Minuten zu spät an den Abreisetreff gekommen war. Diese Gefahr besteht bei uns auf keinen Fall.

Halten Sie in Zusammenhang mit den geplanten Änderungen für Ihre Klienten irgendwelche neuen Destinationen bereit? Neue Destinationen nehmen wir regelmäßig auf, da wir um ein möglichst reichhaltiges Angebot bemüht sind. Dies ist vor allem dadurch gegeben, dass viele unserer Gäste regelmäßig wiederkommen und wir für sie ständig neue Erlebnisse anbieten möchten. Neu in unserem Angebot aufgenommen haben wir den Ausflug in das bayrische Rothenburg ob der Tauber, das sich mit einem europaweit einzigartig erhaltenen historischen Zentrum rühmen kann

17


18

life

IMPERIAL

view spa resort sanssouci

Užijte si komfortní ubytování v lázních

Enjoy comfortable accommodations in a spa Genießen Sie komfortable Unterkunft im Kurort Насладитесь комфортным проживанием на курорте

Chystáte se do Karlových Varů a hledáte komfortní ubytování za přijatelnou cenu? Pak neváhejte a vyberte si rovnou to nejlepší! Spa Resort Sanssouci poskytuje od svého otevření v roce 2009 ve svých velkorysých „zahradách zdraví“ na ploše bezmála osmi tisíc metrů čtverečních přesně to, co hledáte – čtyřhvězdičkový komfort za přijatelnou cenu. Že to nejsou jen prázdná slova, dokazují prestižní ocenění „Czech Republic´s Leading Spa Resort“, opakovaně udělená světovou asociací World Travel Awards v letech 2010 a 2011. Ubytování si můžete vybírat v několika kategoriích ve dvou hotelových domech Blue House a Green House přesně podle vašich potřeb. Více informací naleznete na www.spa-resort-sanssouci.cz 1/ Standard Room Moderně zařízený jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj o rozloze 17 až 19 m2. Koupelna s vanou nebo sprchou, umyvadlem, WC, fénem a kosmetickým zrcátkem. Během pobytu jsou vám k dispozici základní hygienické potřeby, župan, hotelové ručníky a osušky. ▪ Vybavení: televize; telefon; bezpečnostní schránka; minibar; internet zdarma; balkon na vyžádání při rezervaci pokoje ▪ Stravování: Restaurant Charleston nebo Melody

▪ Vybavení: televize; telefon; bezpečnostní schránka; minibar; DVD přehrávač; internet zdarma; balkon ▪ Stravování: Restaurant Opera

Check-in od 14.00 / Check-out do 12.00 ▪ Možnost propojení pokojů: Standard Double Room – Standard Double Room; Standard Double Room – Suite ▪ Pokojová služba: každodenní úklid; doplňování koupelnové kosmetiky; výměna ručníků a osušek; četnost výměny ložního prádla si určuje host sám; doplňování minibarů; za poplatek: praní prádla, chemické čištění oděvů, žehlení ▪ Další služby: portýr; úschovna zavazadel; směnárna; sekretářské služby – fax, tiskárna, business centrum s přístupem na internet, kopírování; domácí zvířata po předchozí dohodě za poplatek

1

2/ Superior Room Moderně zařízený dvoulůžkový pokoj o rozloze 35 m2 s možností přistýlky. Koupelna s vanou nebo sprchou, umyvadlem, WC, fénem a kosmetickým zrcátkem. Během pobytu jsou vám k dispozici základní hygienické potřeby, župan, hotelové ručníky a osušky. ▪ Vybavení: televize; telefon; bezpečnostní schránka; minibar; DVD přehrávač; internet zdarma; balkon ▪ Stravování: restaurant Melody 3/ Suite Apartmá o rozloze 42 m2 – prostorné pokoje s oddělenou ložnicí od obývací části s možností přistýlky. Prostorná koupelna s vanou, až dvěma umyvadly, WC, fénem a kosmetickým zrcátkem.

Během pobytu jsou vám k dispozici základní hygienické potřeby, župan, hotelové ručníky a osušky. ▪ Vybavení: televize; telefon; bezpečnostní schránka; minibar; internet zdarma; balkon na vyžádání při rezervaci pokoje ▪ Stravování: Restaurant Opera

4/ Deluxe Suite Přepychové apartmá s balkonem o minimální rozloze 75 m2 je rozčleněno na obývací část a ložnici s možností až 2 přistýlek. Prostorná koupelna s vanou i sprchovým koutem, dvěma umyvadly, WC, bidetem, fénem a kosmetickým zrcátkem. Během pobytu jsou vám k dispozici základní hygienické potřeby, hotelové ručníky a osušky, župan a pantofle.

1/ Standard Room Modern furnished single or double room, 17 to 19 m2. Bathroom with a bathtub or shower, sink, watercloset, hairdryer and cosmetic mirror. Basic hygienic items, bath robe, hotel hand towels and towels are at your disposal throughout your stay. ▪ Equipment: television; phone; safe box; minibar; free internet; balcony on request when reserving the room ▪ Boarding: Restaurant Charleston or Restaurant Melody

2/ Superior Room Modern furnished double room, 35 m2 with optional additional bed. Bathroom with a bathtub or shower, sink, watercloset, hairdryer and cosmetic mirror. Basic hygienic items, bath robe, hotel hand towels and towels are at your disposal throughout your stay. ▪ Equipment: television; phone; safe box; minibar; DVD player; free internet; balcony ▪ Boarding: Restaurant Melody

3/ Suite A suite of 42 m2 – spacious rooms with a bedroom separated from the living room, with an optional additional bed. Spacious bathroom with a bathtub, up to two sinks, watercloset, hairdryer and cosmetic mirror. Basic hygienic items, bath robe, hotel hand towels and towels are at your disposal throughout your stay. ▪ Equipment: television; phone; safe box; minibar; free internet; balcony on request when reserving the room ▪ Boarding: Restaurant Opera

2

 english

and Green House, matching your needs perfectly. You can find more information at www.spa-resort-sanssouci.cz

Are you going to Karlovy Vary and looking for comfortable accommodations for an affordable price? Do not hesitate and choose the best! Since its opening in 2009, Spa Resort Sanssouci has been providing, in its „Gardens of Health“ on an area of almost eight thousand square meters, exactly what you have been searching for – four star comfort for an affordable price. These are not just „empty“ words; they have been proven by the prestigious award, „Czech Republic´s Leading Spa Resort“, repeatedly awarded by the world association, World Travel Awards, in 2010 and 2011. You can choose accommodations in several categries in two hotel houses, Blue House

4/ Deluxe Suite A luxurious suite with a balcony, minimum 75 m2 divided into a livingroom and bedroom with up to two optional additional beds. Spacious bathroom with a bathtub and shower enclosure, two sinks, watercloset, bidet, hairdryer and cosmetic mirror. Basic hygienic items, hotel hand towels and towels, bath robe and slippers are at your disposal throughout your stay. ▪ Equipment: television; phone; safe box; minibar; DVD player; free internet balcony ▪ Boarding: Restaurant Opera

Check-in time 2 P.M. / Check-out time 12 P.M. ▪ Connected rooms optional: Standard Double Room – Standard Double Room; Standard Double Room – Suite 

Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

Jste spokojeni s našimi službami? Záleží nám na spokojenosti každého našeho hosta. Pokud během Vašeho pobytu nastane okamžik, kdy nebudete plně spokojeni, dejte nám to vědět. Naši zaměstnanci jsou zde pro Vás a Vaše informace nám pomohou ještě více zkvalitnit naše služby. Chceme, aby každý náš host odjížděl s úsměvem.

  

VAŠE SPOKOJENOST JE NAŠÍM CÍLEM! NEVÁHEJTE SE OBRÁTIT NA NAŠE ZAMĚSTNANCE

YOUR SATISFACTION IS OUR GOAL! FEEL FREE TO CONTACT OUR EMPLOYEES ANYTIME

IHRE ZUFRIEDENHEIT IST UNSER ZIEL! WENDEN SIE SICH JEDERZEIT AN UNSERE MITARBEITER

ДОВОЛЬНЫЙ ГОСТЬ – ЦЕЛЬ НАШЕЙ РАБОТЫ! БЕЗ СТЕСНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШИМ СОТРУДНИКАМ

Imperial Karlovy Vary Group

Are you satisfied with our services? Every guest’s satisfaction is our priority. Should anything make you feel not fully satisfied during your stay, please let us know. Our employees are always here for you and your feedback will help us to further improve the quality of our services. We want to see every guest leaving our hotel with a smile on his face. Sind Sie mit unseren Leistungen zufrieden? Die Zufriedenheit aller unserer Gäste liegt uns am Herzen. Sollten Sie während Ihres Aufenthalts einmal nicht voll zufrieden sein, lassen Sie es uns wissen. Unsere Mitarbeiter sind für Sie da, und Ihre Informationen können uns helfen, unsere Leistungen noch weiter zu verbessern. Wir möchten, dass jeder unserer Gäste mit einem Lächeln abreist. Вы довольны качеством наших услуг? Для нас важно, чтобы Вы остались довольными нашими услугами. Если у Вас есть замечания или предложения, сообщите нам об этом во время Вашего пребывания. Наши сотрудники в Вашем распоряжении. Ваши замечания помогут нам улучшить качество наших услуг. Нам хотелось бы, чтобы наши гости уезжали с улыбкой на лице.


19

life

www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

IMPERIAL

Medical Spa "Long Stay"

BOOK YOUR STAY FOR 18 NIGHTS OR MORE & SAVE

BOOK

ON-LINE! Hotel Imperial Libušina 18, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic Tel.: +420 353 203 113 Fax: +420 353 203 151 E-mail: reservation@imperial.kv.cz

Komplexní lázeňská péče "Long Stay" OBJEDNEJTE pobyt na 18 nocí a více & UŠETŘETE Komplexe Heilkur "Long Stay" BUCHEN SIE Ihren Aufenthalt für 18 Nächte und mehr & SPAREN SIE Комплексное санаторно-курортное лечение «Long Stay» БРОНИРУЙТЕ пребывание в течение 18 суток и более & СЭКОНОМЬТЕ

www.spa-hotel-imperial.cz

Minimální délka pobytu: 18 nocí • Mindestdauer des Aufenthaltes: 18 Nächte • Minimal lenght of stay: 18 Nights • Минимальная продолжительность пребывания: 18 ночей

Spa Resort Sanssouci U Imperialu 11, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic Tel.: +420 353 207 113 Fax: +420 353 207 250 E-mail: reservation@sanssouci.kv.cz

www.spa-resort-sanssouci.cz

Imperial Karlovy Vary Group Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

NEWLY OPENED

T RWARD TO YOUR VISI FO G N KI O LO RE A E W

Sportcentrum Imperial L i b u š i n a 1 8 ● 3 6 0 0 1 K a r l o v y Va r y GPS: 50° 13´ 13.75´´ N ● 12° 53´ 9.91´´ E Te l . : + 4 2 0 3 5 3 2 0 3 7 0 0 info@sportcentrum-imperial.cz w w w. s p o r tc e n t r u m - i m p e r i a l . c z

SPO RTOV NÍ VY ŽIT Í 4 tenisové kurty s umělým povrchem (v zimní sezoně kryté vyhřívanou halou) • ricochetový kurt • moderní fitness centrum • boulderová stěna • skupinová cvičení: Bosu, Port de Bras, Zumba, Bodyforming, Pilates, Fitball, Overball, Stepy, Orientální tance, Flowing, Core, Easy Tone Step, Core Bags, Kettlebells Podrobnější informace o jednotlivých sportech/cenách naleznete na našich webových stránkách www.sportcentrum-imperial.cz. DALŠÍ SLUŽ BY N AŠ E HO SPORTCE N TR A • sport bar (nápoje a lehké snacky) • nabídka potravinových doplňků • solária • prodejna sportovního vybavení • WiFi • skupinoví i individuální profesionální trenéři • pronájem kurtů pro soukromé akce • zajištění cateringu

S P O R T S A C T I V I T ES 4 tennis courts with an artificial turf (in winter the court is covered with a heated roof) • ricochet court • modern fitness center • boulder wall • a group exercises: Bosu, Port de Bras, Zumba, Bodyforming, Pilates, Fitball, Overball, Steps, Oriental dances, Flowing, Core, Easy Tone Step, Core Bags, and Kettlebells For more information on individual sports programs and prices check our website www.sportcentrumimperial.cz. O U R S P O RT S C E N T E R A L S O O F F E RS T HE FO LLOW ING SE RVI CE S sports bar (drinks and light snacks) • assortment of food supplements • sun tanning beds • sports equipment shop • WiFi • group and personal trainers • rental of courts for private events • catering

S PORT L ICHE AK T IVITÄT E N 4 Tennisplätze mit Kunstoberfläche (in den Wintermonaten mit einer beheizten Halle geschützt) • RicochetPlatz • modernes Fitnesszentrum • Boulderwand • Gruppenstunden: Bosu, Port de Bras, Zumba, Bodyforming, Pilates, Fitball, Overball, Step, orientalische Tänze, Flowing, Core, Easy Tone Step, Core Bags, Kettlebells Nähere Informationen zu den einzelnen Sportarten und Preisen finden Sie auf unseren Websites www.sportcentrum-imperial.cz. W E I T E R E LE I S T U N G E N U N S E R E S S P O RT Z E N T R U MS Sport-Bar (Getränke und leichte Snacks) • Angebot an Nahrungsergänzungsmitteln • Solarien • Sportgeschäft • WiFi • Gruppen- oder Individualprofitrainer • Vermietung von Tennisplätzen für Privatveranstaltungen • Catering

П РE ДЛ A Г AE M Ы E B ИДЫ CП OPTA 4 теннисных корта с искуственным покрытием (в зимний сезон в закрытом отапливаемом зале) • корт для мини-сквоша • современный фитнес-центр • стенка для рикошета • групповые занятия: Босу, Порде-Бра, Зумба, Бодиформинг, Пилатес, Фитбол, Овербол, Степ-аэробика, Восточные танцы, Flowing, фитнесс-тренажер Core, Easy Tone Step, Core Bags, Гири Подробности об отдельных видах спорта и расценках Вы можете узнать на нашем сайте www.sportcentrum-imperial.cz.

OCTA Л ЬН ЫE YCЛ YГ И HA ШE Г O CП OPTЦ E H TPA спорт-бар (напитки и легкие закуски) • пищевые добавки в ассортименте • солярий • магазин спорттоваров • WiFi • групповые и индивидуальные профессиональные тренеры • аренда кортов для закрытых мероприятий • обеспечение кейтеринга


20

life

IMPERIAL

Beauty services

at Hotel Imperial Profesionální péče o Váš zevnějšek Professional care for your beauty Professionelle Pflege für Ihr Äußeres Профессиональный уход за вашим внешним видом

[CZ] Kadeřnictví ● stylové účesy podle vašeho přání ● odborné poradenství ● vlasové přípravky L’Oreal a Alcina ● Kosmetika ● perfektní make-up a péče o pleť ● odborné poradenství ● kosmetika Alcina, Oxy Life a Comfort Zone ● Manikúra ● úprava nehtů ● kosmetika Alessandro ● Pedikúra ● profesionální ošetření nohou ● kosmetika Alessandro ● Solárium ● vertikální i horizontální solárium k dispozici ve Sportcentru Imperial ● možnost zakoupení kvalitní opalovací kosmetiky Aktuální informace o službách beauty centra u hotelové concierge.

[ENG] Hairdresser’s ● stylish haircuts according to your wishes ● professional advice ● L’Oreal and Alcina hair products ● Cosmetics ● perfect make-up and skin care ● professional advice ● Alcina, Oxy Life and Comfort Zone cosmetic products ● Manicure ● nail care ● Alessandro cosmetic products ● Pedicure ● professional foot care ● Alessandro cosmetic products ● Solarium ● both the vertical and the horisontal solarium available in the Imperial Sportcentre● high-quality sun protection products Current information about beauty center services is available at the hotel concierge.

[D] Haarstudio ● stilvolle Frisuren nach Ihrem Wunsch ● fachliche Beratung ● Haarkosmetik L’Oreal und Alcina ● Kosmetiksalon ● perfektes Make-up und Hautpflege ● fachliche Beratung ● Kosmetik Alcina, Oxy Life und Comfort Zone ● Maniküre ● Nagelbehandlung ● Kosmetik Alessandro ● Fußpflege ● professionelle Fußbehandlung ● Kosmetik Alessandro ● Solarium ● vertikales und horizontales Solarium im Sportzentrum Imperial ● Möglichkeit des Kaufs von hochwertiger Sonnenbad-Kosmetik Aktuelle Informationen über Serviceleistungen des Beauty-Centers beim Hotelconcierge.

[RU] Парикмахерская ● стильные прически в соответствии с Вашими пожеланиями ● профессиональные консультации ● средства для волос L’Oreal и Alcina ● Косметика ● совершенный мейкап и уход за кожей ● профессиональные консультации ● косметика Alcina, Oxy Life и Comfort Zone ● Маникюр ● уход за ногтями ● косметика Alessandro ● Педикюр ● профессиональный уход за ногами ● косметика Alessandro ● Солярий ● вертикальный и горизонтальный солярий имеется в распоряжении Спортцентра «Империал» ● возможности приобретения качественной косметики для загара Актуальную информацию о услугах салона красоты Вам предоставит консьерж-служба

Member of Imperial Karlovy Vary Group Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

DO YOU LIVE FOR GOLF? TRY

OUT OUR CONVENIENT

G O L F PAC K AG E

ŽIJETE GOLFEM? Vyzkoušejte náš výhodný golfový balíček LEBEN SIE MIT GOLF? Probieren Sie unser günstiges Golfpaket ВЫ ЖИВЕТЕ ГОЛЬФОМ? Попробуйте наш выгодный пакет услуг для любителей игры в гольф

[CZ] Nabídka obsahuje: 2 noci ubytování s bohatou snídaní ▪ 2x večeře ▪ 2x golfová svačina ▪ welcome drink ▪ 2x green fee na vybraném golfovém hřišti v okolí ▪ 1x golfový dárek ▪ parkování zdarma: internetové připojení na pokoji (LAN) a ve veřejných prostorách (WiFi) ▪ vstup do bazénu ▪ vířivky a sauny ▪ daně a poplatky možnost: prodloužení pobytu za výhodných podmínek ▪ objednání lázeňských a wellness procedur s 10% slevou ▪ zajištění transferů (rezervace minimálně 7 dní před příjezdem)

Imperial Karlovy Vary Group

[ENG] Offer includes: 2 nights accommodation incl. breakfast ▪ 2x Dinner ▪ 2x Golf snack ▪ Welcome drink ▪ 2x Green Fee ▪ 1x Gift ▪ Parking Free internet: access in bedroom (LAN) and Wi-Fi internet access in public areas ▪ Free entry in pool ▪ whirlpool bath and sauna ▪ Incl. all Taxes and Fees Optional: Stay extension for bargain prices ▪ Ordering spa and wellness procedures with 10% discount optional ▪ Ordering transfers optional (reservation at least 7 days prior to arrival)

[D] Angebot enthält: 2 Übernachtungen mit reichhaltigem Frühstück ▪ 2x Abendessen ▪ 2x Golf-Imbiss ▪ Welcome-Drink ▪ 2x Green Fee ▪ Geschenk ▪ Parkplatz Gratis: Internet-Anschluss im Zimmer (LAN) ▪ WiFi Internet-Anschluss in öffentlichen Räumen ▪ Eintritt in Schwimmbad ▪ Whirlpool und Sauna ▪ Steuern und Gebühren Möglichkeit: Aufenthaltsverlängerung zu günstigen Preisen ▪ 10% Rabatt bei Kur- und Wellnessbehandlungen ▪ Transferservice (Buchung spätestens 7 Tage vor Anreise)

[RU] Предложение включает: 2x Размещение co завтраком ▪ 2x ужин ▪ 2x голфовый полдник ▪ Приветственный коктейль ▪ 2x «Green Fee» ▪ Подарок ▪ Парковка Бесплатнo: интернет в номере (LAN) ▪ Wi-Fi интернет в общественных помещениях ▪ вход в бассейн ▪ вирпул и сауну ▪ Курортный сбор и НДС Возможность: продолжить проживание на льготные условия ▪ заказать курортные и велнесс процедуры с 10% скидкой ▪ заказать трансферы (бронировать можно не позднее чем 7 дней перед приездом)

DISCOUNT from 1. 6. – 31. 8. 2012

10% 15%

HOTEL SPA RESORT IMPERIAL SANSSOUCI

BOOK

ON-LINE! Hotel Imperial Tel.: +420 353 203 113 Fax: +420 353 203 151 E-mail: reservation@imperial.kv.cz

www.spa-hotel-imperial.cz

Spa Resort Sanssouci Tel.: +420 353 207 113 Fax: +420 353 207 250 E-mail: reservation@sanssouci.kv.cz

www.spa-resort-sanssouci.cz


life

IMPERIAL

21 гигиенические принадлежности, халат, отельные и банные полотенца. ▪ Оснащение: телевизор; телефон; сейф; минибар; бесплатный интернет; балкон по требованию при бронировании номера ▪ Питание: «Restaurant Charleston» или «Restaurant Melody»

3

 deutsch

Planen Sie eine Reise nach Karlovy Vary und suchen eine komfortable Unterkunft zu angemessenem Preis? Dann zögern Sie nicht und nehmen Sie gleich das Beste! Das Spa Resort Sanssouci gewährt seit seiner Eröffnung im Jahr 2009 in seinen „Gesundheitsgärten“ auf einer Fläche von fast achttausend Quadratmetern genau das, was Sie suchen – Viersternekomfort zum angemessenen Preis. Dass dies nicht nur leere Wort sind, beweisen die Prestigeauszeichnungen „Czech Republic´s Leading Spa Resort“, die wiederholt von der Weltassoziation World Travel Awards in den Jahren 2010 und 2011 verliehen wurden. Sie können hier in den beiden Hotelhäusern Blue House und Green House Unterkunft verschiedener Kategorien wählen, genau nach Ihrem Bedarf. Nähere Informationen finden Sie unter www.spa-resort-sanssouci.cz

1/ Standard Room Modern eingerichtetes Ein- oder Zweibettzimmer von 17 bis 19 m2. Bad mit Wanne oder Dusche, Waschtisch, WC, Fön und Kosmetikspiegel. Während des Aufenthaltes stehen Ihnen Hygienebedarf, Bademantel sowie Handund Badetücher zur Verfügung. ▪ Ausstattung: Fernseher; Telefon; Sicherheitsfach; Minibar; Kostenloses Internet; Balkon auf Wunsch bei Zimmerreservierung ▪ Verpflegung: Restaurant Charleston oder Restaurant Melody

Kosmetikspiegel. Während des Aufenthaltes stehen Ihnen Hygienebedarf, Hand- und Badetücher sowie Bademantel und Pantoffeln zur Verfügung. ▪ Ausstattung: Fernseher; Telefon; Sicherheitsfach; Minibar; DVD-Player; Kostenloses Internet; Balkon ▪ Verpflegung: Restaurant Opera

Check-in ab 14.00 / Check-out bis 12.00 ▪ Möglichkeit der Verbindung von Zimmern: Standard Double Room – Standard Double Room; Standard Double Room – Suite ▪ Zimmerservice: tägliche Reinigung; Ergänzung der Badkosmetik; Hand- und Badetuchwechsel; die Häufigkeit des Bettwäschewechsels bestimmt der Gast selbst; Ergänzung der Minibar; gegen Gebühr: Wäschewaschen, chemische Kleiderreinigung, Bügeln ▪ Weitere Serviceleistungen: Portier; Gepäckaufbewahrung; Wechselstube; Büroservice; Fax, Drucker, Businesscentrum mit Internetanschluss, Kopieren; Haustiere nach vorheriger Absprache gegen Gebühr

 по-русски

Вы собираетесь в Карловы Вары и ищете комфортное жилье по приемлемой цене? Тогда отбросьте сомнения и выбирайте самое лучшее! «Spa Resort Sanssouci» с момента своего открытия в 2009 году в своих великолепных «садах здоровья» площадью почти восемь тысяч квадратных метров предоставляет именно то, что вы ищете – четырехзвездочный комфорт по приемлемой цене. О том, что это не пустые слова, свидетельствуют престижные премии „Czech Republic´s Leading Spa Resort“, присужденные всемирной ассоциацией «World Travel Awards» в 2010 и 2011 годах. Вы можете выбирать из не-

3/ «Suite» Апартамент площадью 42 м2 – просторные номера со спальней, отделенной от жилой части, с возможностью установки дополнительной кровати. Просторная ванная комната с ванной, одним или двумя умывальниками, туалетом, феном и косметическим зеркалом. На время проживания в вашем распоряжении основные санитарно-гигиенические принадлежности, халат, отельные и банные полотенца. ▪ Оснащение: телевизор; телефон; сейф; минибар; бесплатный интернет; балкон по требованию при бронировании номера ▪ Питание: «Restaurant Opera»

4/ Deluxe Suite Luxuriöses Appartement mit Balkon von mindestens 75 m2 mit Gliederung in Wohn- und Schlafbereich mit bis zu zwei Aufbettungsmöglichkeiten. Geräumiges Bad mit Wanne und Duschecke, zwei Waschtischen, WC, Bidet, Fön und

in Karlovy Vary

pleasant relaxation for everyone

4/ «Deluxe Suite» Роскошный апартамент с балконом площадью не менее 75 м2 разделен на жилую часть и спальню с возможностью установки до 2 дополнительных кроватей. Просторная ванная комната с ванной и душевой кабиной, двумя умывальниками, туалетом, биде, феном и косметическим зеркалом. На время проживания в вашем распоряжении основные санитарно-гигиенические принадлежности, отельные и банные полотенца, халат и тапочки. ▪ Оснащение: телевизор; телефон; сейф; минибар; DVD-плеер; бесплатный интернет; балкон ▪ Питание: «Restaurant Opera» Check-in с 14.00 / Check-out до 12.00 ▪ Возможность объединения номеров: «Standard Double Room» – «Standard Double Room»; «Standard Double Room» – «Suite»

2/ Superior Room Modern eingerichtetes Zweibettzimmer von 35 m2 mit Aufbettungsmöglichkeit. Bad mit Wanne oder Dusche, Waschtisch, WC, Fön und Kosmetikspiegel. Während des Aufenthaltes stehen Ihnen Hygienebedarf, Bademantel sowie Hand- und Badetücher zur Verfügung. ▪ Ausstattung: Fernseher; Telefon; Sicherheitsfach; Minibar; DVD-Player; Kostenloses Internet; Balkon ▪ Verpflegung: Restaurant Melody 3/ Suite Appartement von 42 m2 – geräumige Zimmer mit separatem Wohn- und Schlafbereich mit Aufbettungsmöglichkeit. Geräumiges Bad mit Wanne, zwei Waschtischen, WC, Fön und Kosmetikspiegel. Während des Aufenthaltes stehen Ihnen Hygienebedarf, Bademantel sowie Hand- und Badetücher zur Verfügung. ▪ Ausstattung: Fernseher; Telefon; Sicherheitsfach; Minibar; Kostenloses Internet; Balkon auf Wunsch bei Zimmerreservierung ▪ Verpflegung: Restaurant Opera

Wellness stays

Hotel Imperial **** SUPERIOR From 15. 3. to 24. 4. & from 15. 10. to 14. 11. From 25. 4. to 14. 10.

25 % DISCOUNT 20 %

From 15. 3. to 24. 4. & from 15. 10. to 14. 11. From 25. 4. to 14. 10.

30 % DISCOUNT 25 %

DISCOUNT

Spa Resort Sanssouci ****

4

скольких категорий номеров, расположенных в двух зданиях Blue House и Green House, в соответствии с Вашими потребностями. Подробная информация на www.spa-resortsanssouci.cz

1/ «Standard Room» Современно оснащенный одноили двухместный номер площадью от 17 до 19 м2. Ванная комната с ванной или душем, умывальником, туалетом, феном и косметическим зеркалом. На время проживания в вашем распоряжении основные санитарно-

▪ Обслуживание номеров: ежедневная уборка; пополнение косметики для ванной; смена отельных и банных полотенец; частота смены постельного белья по усмотрению гостя; пополнение минибара; за отдельную плату: стирка белья, химчистка, глажка ▪ Остальные услуги: портье; камера хранения; обмен валют; секретарские услуги – факс, принтер, бизнес-центр с доступом к интернету, копирование; домашние животные по предварительной договоренности за до плату

DISCOUNT

Visit our websites, choose one of our wellness stays and pamper yourselves

Navštivte naše www stránky, objednejte některý z našich wellness pobytů a nechte se hýčkat... Besuchen Sie unsere www-Seiten, bestellen Sie einen unserer Wellnessaufenthalte und lassen Sie sich verwöhnen…

Посетите наши www-странички, закажите себе какие- нибудь wellness-процедуры и позвольте себя ублажать...

www.spa-hotel-imperial.cz tel.: +420 353 203 113 Imperial Karlovy Vary Group

www.spa-resort-sanssouci.cz tel.: +420 353 207 113

Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

▪ Room service: daily cleaning; restocking bathroom cosmetics; hand towels and towels exchange; frequency of exchanging the bed sheets is determined by the guest; restocking minibar; additional fee: laundry, dry cleaning, ironing ▪ Other services: bell boy; left luggage office; money exchange; office services – fax, printer, business center with internet access, copying; pets upon previous agreement for additional fee

2/ «Superior Room» Современно оснащенный двухместный номер площадью 35 м2 с возможностью установки дополнительной кровати. Ванная комната с ванной или душем, умывальником, туалетом, феном и косметическим зеркалом. На время проживания в вашем распоряжении основные санитарно-гигиенические принадлежности, халат, отельные и банные полотенца. ▪ Оснащение: телевизор; телефон; сейф; минибар; DVD-плеер; бесплатный интернет; балкон ▪ Питание: «Restaurant Melody»


22

life

IMPERIAL

Muzeum Karlovy Vary events

Lobby bar

Museum Karlovy Vary Музей Карловы Вары

ATR IUM

CZ

ENG

Stylish café with unique glass ceiling by the hotel reception of Green House ≈ Wide selection of warm and cold drinks

D

10. 10. 2012 – 9. 12. 2012 UMĚNÍ LOVU Expoziční budova - Nová Louka 23, ⌂ Muzeum Karlovy Vary, tel.: 353 226 252-3, 353 224 433-4, Karlovy Vary ● Jedinečná výstava představuje vývoj lovu od paleolitu do počátku 20. století. Přibližuje jak technologický vývoj a způsob lovu, tak jeho náboženský i světský význam, jakož i umělecké zpracování loveckých výzbrojí a výstrojí a inspiraci lovem v umění s přesahem do česko-saského pohraničí. Tradice lovu a výroby loveckých zbraní a výstroje na Karlovarsku je známa, ale poprvé je tak podrobně zpracována v širších časových a geografických souvislostech.

their material and shape variety. Purses used to be worn by both men and women, in the form of a small pouch. Purses with a handle, as we know them nowadays, started to be made in 1890, booming in the 30s of the 20th century. The visitors get to see up to 200 various exhibits, including period social robes and beautiful bijeau made in Jablonec. October 10, 2012 – December 9, 2012 „UMĚNÍ LOVU“ (Art of Hunting) Exhibition Hall - Nová Louka 23, ⌂ Karlovy Vary Museum, tel.: 353 226 252-3, 353 224 433-4, Karlovy Vary ● A unique exhibition introduces the development of hunting from the Paleolite era until the beginning of the 20th cen-

Stilvolles Café mit einzigartiger verglaster Decke an der Hotelrezeption des Gebäudes Green House ≈ Auswahl aus reichhaltigem Angebot an warmen und kalten Getränken

RU

Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

Стильное кафе с уникальным стеклянным потолком в вестибюле корпуса Грин Хаус ≈ Большой выбор горячих и холодных напитков

open daily from 9.00 until 24.00 Tel: +420 353 207 320 Karlovy Vary, Jarní 1 www.spa-resort-sanssouci.cz

 deutsch

27. 6. 2012 – 23. 9. 2012 HANDTASCHEN-SINFONIE Ausstellungsgebäude - Nová Louka 23, ⌂ Museum Karlovy Vary, Tel.: 353 226 252-3, 353 224 433-4, Karlovy Vary ● Die Ausstellung über den Wandel von Handtaschen im Laufe mehrerer Jahrhunderte legt Zeugnis ab über deren materielle und gestalterische Vielfältigkeit. Handtaschen trugen nämlich sowohl Herren, als auch Damen, und das in Form kleiner Säckchen. Handtaschen mit Henkel, wie wir sie heute kennen, begann man erst, ab 1890 herzustellen. Deren Blütezeit waren die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Zu sehen sind an die 200 verschiedener Exponate einschließlich zeitgenössischer gesellschaftlicher Toiletten sowie bezaubernder Bijouterie aus Jablonec (früher Gablonz). 10. 10. 2012 – 9. 12. 2012 JAGDKUNST Ausstellungsgebäude - Nová Louka 23, ⌂ Museum Karlovy Vary, Tel.: 353 226 252-3, 353 224 433-4, Karlovy Vary ● Diese einzigartige Ausstellung stellt die Entwicklung der Jagd vom Paläolith bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts dar. Sie bringt die technologische Entwicklung sowie Art und Weise des Jagens näher, aber auch deren religiöse und weltliche Bedeutung, die künstlerische Verarbeitung von Jagdausrüstung und -waffen sowie die Inspiration der Jagd in der Kunst über die böhmisch-sächsische Grenze hinaus. Die Tradition der Jagd sowie der Herstellung von Jagdwaffen und -ausstattung in der Karlsbader Region ist bekannt, aber zum ersten Mal wurde sie in zeitlichen sowie geographischen Zusammenhängen erarbeitet.

27. 6. 2012 – 23. 9. 2012 SYMFONIE KABELEK Expoziční budova - Nová Louka 23, ⌂ Muzeum Karlovy Vary, tel.: 353 226 252-3, 353 224 433-4, Karlovy Vary ● Výstava o proměnách kabelek v průběhu staletí vypovídá o jejich materiálové a tvarové rozmanitosti. Kabelky totiž nosili jak muži, tak ženy, a to v podobě malých váčků. Kabelky s držadlem, jak je známe dnes, se začaly vyrábět od roku 1890, jejich rozkvět nastal ve 30. letech 20. stol. K vidění je na 200 rozličných exponátů včetně dobových společenských toalet a krásné jablonecké bižuterie.

Stylová kavárna s jedinečným proskleným stropem u hotelové recepce budovy Green House ≈ výběr ze široké nabídky teplých a studených nápojů

time it has been brought together in a large time and geographic context.

 english

June 27, 2012 – September 23, 2012 „SYMFONIE KABELEK“ (Purse Symphonie) Exhibition Hall - Nová Louka 23, ⌂ Karlovy Vary Museum, tel.: 353 226 252-3, 353 224 433-4, Karlovy Vary ● Exhibition of changes the purses went through over centuries testifies about

tury. It documents both the technological development and methods of hunting, its religious and secular meaning, as well as artistic design of hunting weaponry and gear and inspiration of hunting in the art overlapping the Bohemia – Saxony border areas. The tradition of hunting and manufacturing of hunting weapons and gear is famous in the Karlovy Vary Region, but this is the first

 по-русски

27. 6. 2012 – 23. 9. 2012 СИМФОНИЯ СУМОЧЕК Выставочное здание - Nová Louka 23, ⌂ Muzeum Karlovy Vary, тел.: 353 226 252-3, 353 224 433-4, Карловы Вары ● Выставка, посвященная эволюции сумочек на протяжении веков, отражает разнообразие их форм и материалов. Раньше сумочки в виде небольших мешочков носили как женщины, так и мужчины. Привычные для нас сумочки с ручкой начали производить в 1890 году, их расцвет наступил в 30-е годы ХХ века. На выставке представлены более 200 разнообразных экспонатов, включительно с исторической выходной одеждой и красивой яблонецкой бижутерией.

10. 10. 2012 – 9. 12. 2012 ИСКУССТВО ОХОТЫ Выставочное здание - Nová Louka 23, ⌂ Muzeum Karlovy Vary, тел.: 353 226 252-3, 353 224 433-4, Карловы Вары ● Уникальная выставка представляет развитие охоты от палеолита до начала ХХ века. Экспозиция знакомит с технологическим развитием и способами охоты, ее религиозным и светским значением, художественной обработкой оружия и охотничьего снаряжения, а также охотой как источником вдохновения при создании предметов искусства на примере чешско-саксонского пограничья. Традиции охоты и производства охотничьего оружия и снаряжения на территории Карловарского края известны, но впервые так подробно представлены в широком историческом и географическом контексте.


Hotel Imperial Libušina 18, Karlovy Vary tel: +420 353 203 113, fax: +420 353 203 151 e-mail: reservation@imperial.kv.cz www.spa-hotel-imperial.cz

HOSPITALITY & S TYLE  SINCE

19 1 2

free swimming

Tel.: +420 353 203 113, fax: +420 353 203 151, email: reservation@imperial.kv.cz, www.spa-hotel-imperial.cz

GALLERY

IMPERIAL

≈ CZ ≈ Stylový interiér ≈ Čerstvé moučníky mistra cukráře ≈ Široký výběr druhů kávy Illy ≈ ENG ≈ Stylish interior ≈ Fresh desserts made by our pastry chef ≈ A wide selection of Illy coffee ≈D≈ Stilvolles Interieur ≈ Frische Desserts vom Zuckerbäckermeister ≈ Breites Angebot an Illy-Kaffee ≈ RU ≈ Стильный интерьер ≈ Всегда свежие десерты нашего мастера- кулинара ≈ Большой выбор кофе марки Illy

open daily 9.00 - 22.00

ŽIVÁ HUDBA ≈ LIVE MUSIC ≈ LIVE-MUSIK ≈ ЖИВАЯ МУЗЫКА Středa/Wednesday/Mittwoch/Cреда 14,30 - 17,00 Čtvrtek/Thursday/Donnerstag/Четверг 19,00 - 22,00 So+Ne/Sa+Su/Sa+So/Су+Во 14.00 - 17.00

tel:+420 353 203 838

for hotel guests

[CZ]

Podrobné informace a aktuální program výstav Vám poskytnou pracovníci concierge

[ENG]

Detailed information and current exhibition programme available at the hotel concierge

AT IMPERIAL BALNEOCENTER

[D]

Nähere Informationen und das aktuelle Ausstellungsprogramm erhalten Sie bei unseren ConciergeMitarbeitern

open daily

[RU]

Подробную информацию о актуальных выставках Вам предоствавит консьерж- служба

tel:+420 353 203 112

MO 7.00 - 9.00 & 13.00 - 15.00 & 18.00 - 21.00 TU-FR 7.00 - 9.00 & 13.00 - 21.00 SA-SU 9.00 - 12.00 & 13.00 - 21.00

The Best Event Place H OT E L I M P E R I A L


Spa Resort Sanssouci U Imperialu 11, Karlovy Vary tel: +420 353 207 113, fax: +420 353 207 250 e-mail: reservation@sanssouci.kv.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

Spa Resort Sanssouci

G HEALTH EALTH GARDENS ARDENS O OFF H

Tel: +420 353 207 113, Fax: +420 353 207 250, e-mail: reservation@sanssouci.kv.cz, U Imperialu 11, Karlovy Vary, www.spa-resort-sanssouci.cz

Nejlepší čeští skláři Die besten tschechischen Glasdesigner The best Czech glass makers Самые лучшие чешские стеклоделы

[CZ] Stylová kavárna s bohatým sortimentem nápojů, barem a tanečním parketem ■ aktuální program

k nahlédnutí přímo v kavárně, na recepci, u concierge nebo na našich webových stránkách

[ENG] A stylish café with a dance floor and bar as well as a wide selection of drinks ■

current programme available directly at the café, hotel reception, hotel concierge or our websites

[D] Stilvolles Café mit Tanzparkett und Bar mit reichhaltigem Getränkesortiment ■ aktuelles Programm zur Einsicht direkt im Café, an der Rezeption, beim Concierge oder auf unseren Webseiten

[RU] Уютное кaфe c тaнцeвaльнoй площaдкoй и бapoм c богатым accopтимeнтом нaпитков ■ актуальная программа к

диспозиции в кафе, на рецепции у консьержа или на наших интернетовых страницах

open daily from 9.00 until 24.00 ■ tel: +420 353 207 320

Spa Resort Sanssouci

[CZ] Podrobné informace a aktuální program výstav Vám poskytnou pracovníci concierge

[ENG] Detailed information and current exhibition programme available at the hotel concierge

[D] Detaillierte Informationen und das aktuelle Programm der Ausstellungen erhalten Sie von den Concierge-Mitarbeitern [RU] Подробную информацию о актуальных выставках Вам предоствавит консьержслужба

tel: +420 353 207 107

Meeting Place

at Spa Resort Sanssouci

Villa Mercedes

at Spa Resort Sanssouci

Free

ins g m sfowr him otel guest

open daily

MO-FR 07.00 - 8.00 and 15.00 - 21.30 SA-SU 10.00 - 21.30 tel: +420 353 207 540

Imperial Life 2012/3